Kirkebladet Jørlunde Sogn - juni - juli - august 2023

Page 1

JØRLUNDESOGN KIRKEBLADET

Sommerhøjskole Sognetur

JØRLUNDESOGN 1
JUNI*JULI*AUGUST2023

JeghartaltomankremedO.P.

Nielsen,somhardoneretkirkeskibet iJørlundekirke.O.P.Nielsen,somer tidligerekaptajnpåDetdanske skoleskib,fortæller:Ideinternationale søvejsreglererderendefinition.Et skiberlet,nårdetikkeerfortøjettil land,pågrundellertilankers.Påen ellerandenmådekanmanvelogså væreletrentåndeligt. Ankeretermegetvigtigtforskibet. Deterankeret,derskalholdeskibet, nårandrefremdrivningsmidlerikke fungerer.

Nårmangårtilankers,erderen gennemgåendeteknikmedbrugenaf ankeret.Manskalværeopmærksompå

Sognepræst: DorteDideriksen

Bygaden��,Jørlunde ����Slangerup

KontoriBygaden��

Mobil:�������� dodi@km.dk

Fastfridag:Mandag

Graver:

KatrineNielsen

Mobil:��������(kl.��-��) graver@joerlundekirke.dk

Organist: PoulE.Lorenzen

Rymarksvej��,�,�,���� Hellerup

Mobil:�������� pel@joerlundekirke.dk

Kirketjenerogudlejningaf sognehuset:

Gunhild Fjord

Mobil:20265675 guf@joerlundekirke.dk

Attester: KordegneniSlangerup

Tirsdag-fredag9:00-1300og torsdag16:00-18:00

Tlf.47335187 Kirkenshjemmeside: joerlundekirke.dk

Fotos:

KenQvistJensen,Pexels, KatrineNielsen

2
Trykogdistribution:StenbyTrykA/S.Layout:KenQvistJensen
Trykogdistribution:StenbyTrykA/S.Layout:KenQvistJensen
SognepræstDorteDideriksen
”Håbetersometsjælensanker,der liggerbådesikkertogfast”(Hebr.6,19)

havbundensbeskaffenhed,omdeter engodholdebund,ogkanjegfåmit ankerbjergetigen.Engenerelteknik er,atmanharentungkædeiankeret således,atdetførstestykkeafkæden liggerpåbundenogtrækkerankeret fastibunden,ogdereftervilkæden hængeienbueoptilskibet.Detgiver enfjedrendevirkning,nårskibet arbejderisøen.Engodregelerat bruge3gangekædeafvanddybden.

Idestoresejlskibeudenmaskinevar detkunvindogstrøm,derkunne bevægeskibet,oghvismanikke kunneudnyttedisse2faktorer,havde manmulighedenforatankreogholde skibetpåsammepositionindtil forholdeneblevgunstige. Hvismanskulleflytteetstortsejlskib modvindogstrøm,havdeman mulighedenforatvarpe.Detforegik påfølgendemåde.Manhængteet lettereanker(varpanker)ivandet mellem2arbejdsbåde.Derefterroede manvarpankeret,somvarforbundet tilsejlskibet,idenretningmanville flytteskibet,sålangtsomman skønnede.Herdroppedemanankeret, ogsåkunnesejlskibetvedhjælpaf ankerspillethivesighentil varpankeret.Processenkunneman gentagesålængedetvarnødvendigt. Alenergienvarmanpower,sådetvar ikkeudengrund,atsøfolkskullehave engodfysik.

Ialmindelighedharmanankeretiden forrestedelafskibetsåledes,atman

vedbrugafankeretholderstævnenop modvindogsø.Etskibbjærgersig bedst,nårdetikkeliggertværsisøen. Inødsituationerunderdårlige vejrforholdkanmansætteet drivanker.Detvirkerpåsammemåde somenfaldskærm,barenedeivandet.

Pådenmådeholdesstævnenopmod søogvind,ogmandriverkun langsomt.Deteranbefalettilbrugi redningsbådeforatholdebådeni nærhedenafdensidstopgivne position.

Ankeretharværetbrugtsomsymbol påhåb-ogikkeudengrund–for ankeretmåtteikkesvigte.

havbundensbeskaffenhed,omdeter 3

EtcitatafJosephConrad,TheMirror ofthesea.

“Bothmenandshipsliveinanunstable element,aresubjecttosubtleand powerfulinfluencesandwanttheir meritsunderstood,ratherthantheir faultsfoundout”.

Dererfornyligblevetskreveten afhandling,sombeskæftigersigmed sømændstroi1700-talletogeftermin snakmedPeter,komjegtilattænke påKarenBlixensskæbne-anekdote ”Storme”omdenmodigeMalli. KarenBlixens”Storme”erenmodhistorietilShakespearesTheTempest/ Stormen.Denforegåriromantikkens brydningstid1770-1848,hvorhun blotlæggersitskæbnesynogpeger tilbagepåromantikkensfortællekunst, idetShakespeareskalsessom skabelon.

”JegkunnefaldeShakespeareom halsen,jegelskerham,kunneikke havelevetudenham”.Sådan udtrykkerKarenBlixensin uforbeholdnekærlighedtilWilliam Shakespeare.

Blixenbrugerflertalsformenforat understregedemangestorme,som falderindoveretmenneskeslivi modsætningtilShakespeare,hvis afsluttendeskuespil”Stormen” handleromenfars(Prospero)forsyn ogredningafsindattersfremtidpå trodsafsinforlistefortidsomhertug.

MenladmigherfortælleomBlixens skæbneanekdote:

DenungefaderløsepigeMallier blevetantagetafHr.Sørensenogskal sammenmedhanslilleteatergruppe opføreShakespeares”Stormen”,hvor hunspillerAriel.Teaterstykketskal opføresiChristiansand,menpårejsen hertilkommerdampskibet”Sofie Hosewinkel”udienstormogerved atgåunder.

I”ChristiansandsDagsavis”beskrives efterfølgendeomskibetsredningden stormfuldenat.SkibsrederenJochum Hosewinckelhavdevandretopogned igennemstuernehelenattenforvisset om,atskibetvargåettilhavetsbund ogtabt,mensønnenArendtkommer medsneihåretogpåkappenindfra havnenogberetteromjomfru Ross´ædledåd.

”Bådenblevmodtagetmedsådan hyldest,somiensøfarendenation bliversøheltetildel.Alleøjnesøgte indenbordsdenjomfru,derhavde reddet”SofieHosewinckel”,ogsom manforestilledesigomtrentsomen engel.Defandthendeikkestraks,thi hunhavdeombyttetdisseklæder,der varforstoretilhende,såhunsåud

EtcitatafJosephConrad,TheMirror 4

somenskibsdreng.Inoglesekunder løbskuffelseogængstelsegennem folkemængden,menenbredmandi bådenløftedepigenopogråbteind modland:”Herbringerjeget klenodie!”Ogisammeøjeblik,idet englenåbenbaredesigienung sømandslignelsesomenafderes egne,smeltedehundredehjertersom éteneste.Enstorjubelbrødud,hatte blevsvungneiluften,oghele forsamlingenloimodbåden.Dogvar dermange,dergrædpåsammetid”.

Denungepige,Malli,flytternuindi denfineskibsrederfamilieshjem,og hunbliverforlovetmeddenlyshårede smukkeoglovendesønafhuset,som havdeværetlængeventet:

”DetvarislægtenHosewinckelden tradition,atmanvelgjordeforsynet sinopvartningikirkenomsøndagen

Almægtigeveddennelejlighed,sig selvensmuleilyset?Attenårefter deresbryllupblevderesuudtaltebøn hørt,deressønkomtilverden,ogsin taknemmelighedturdemanislægten åbenlystvise,vedbarnedåben oprettedesstorelegater,sombarArndt JochumsenHosewinckelsnavn.De førtenuigenstortsmukthusibyen”.

Mallisomerankommettilhusetbleg ogsortiansigtetogmedstygge klæder,bliverforhverdagsmukkere, menefterforlovelsentagerArndttil Stavanger,ogdaerdet,athunhører, atFerdinand,somhununderstormvejretkæmpedesammenmed,erdød. Huntagerhentildetfattigehjemfor atbesøgeFerdinand.Heletregange råberhunhansnavnhøjt,ligesompå dampskibetunderstormvejret.Den tredjegangligesomforsigselvog falderpåknævedkisten.

ogidendagligemorgen-ogaftenbøn, menikkeløbdetpådørenemed personligeandragender.Deto

ægtefællerhavdedakunvedetstrengt retfærdigtlevnedbragtsigselvog deressavnierindringhosdenAlmægtige.Etlilleuroligtspørgsmålskjulte sigherunder:stoddogikkeden

”Dahanikkesvaredehende,strakte hunsinhåndudogrørtevedhans ansigt.Dødensiskuldetrængte gennemhendesfingre,hunsyntes dengikligeopihjertet,ogdrog håndentilsig.Menlidtefterlagde hundentilbage,loddenhvilepå drengenskind,indtilhunmente,at hendeshåndvarblevetligesåkold somden,ogbegyndtelangsomtat strygeoverdetstilleansigt.Hunfølte kindbeneneogøjenhulernemodsine fingerspidser.Hendesegetansigt antogherunderhansansigtsudtryk,de tokomtilatlignehinandensomen broderogsøster”.

somenskibsdreng.Inoglesekunder Almægtigeveddennelejlighed,sig 5

Mallivenderforandrettilbagetil skibsrederenshus,hvorfruHosewinkelforsøgerattrøstehendevedat fortælle,atdetjoerlykkenvedat besidderigdom,atmankanhjælpe, hvornødenerstor.Devilselvfølgelig hjælpedenarmemodertilFerdinand, menMalliharigenfåetdetstivehvide ansigtogdemørkeringeunderøjnene,lammetialleledemodogstum.Da erdetefteretstykketid,atHr.HosewinkelenaftenfortællerMalliomsin farmorsfarfar,JensAabel,ogom hvordanfamilienharfundetrådvedat læseihansbibel.

”Nogleminutterefterhørtedetogamle folkidagligstuenfradetandetværelseettungtfaldmodgulvet.Defandt derindepigenliggendeforanbordet meddenåbnebog,somomhunvar død”.

IetbrevfraMalliskriverhunmed strømmendetårertilArendtom,hvad hunharlæstikøbmandJensAabels bibelogom,hvorforhunikkeerden, somhanskalhave.IEsajas29,1vers havdehunlæst:”VeAriel,Ariel!Du skalblivefornedret!Duskaltaleaf jorden,ogdinrøstskalværeligesom enspådomsåndafjorden,ogdintale skalkvidreafstøvet!”Oghunfortsættermedvers8:”Ogdetskalvære, somnårdenhungrigedrømmer,ogse, hanæder,mennårhanopvågner,daer hanssjæltom.Ogligesomnården tørstigedrømmeroghandrikker,og nårhanopvågner,erhantræt,oghans sjæltørster!”

IdetsomprofetenEsajasskriver,føler Mallisigligesågammelogviissom profetenselv.Idennetime,midtien usigeligulykke,harhunfundetordtil attrøsteArendt,sådetikkeskalvære omsonst,athanharmødthende,eller hunved,athanvilsørgeoverhende.

Ordeneerblevettildigtetvers:

Jeghargjortdigfattig,hjertenskær, Jegerfjerntfradignårjegernær. Kærehjertenskær,jeggørdigrig. Jegernær,nårjegerfjerntfradig. Mallifortællervidereibrevettil Arendt,atdastormenrasedepå”Sofie Hosewinkel”,havdehunikkefrygtet faren,fordihunikkeforstod,detvar enfare.Hunvarikkedetmindste bange,forhunmenteogforestillede sig,atuvejretvaruvejretiskuespillet ”Stormen”,hvorihunskullespille Ariel,enluftånd,medenmægtig troldmandProsperosommester. MåskevilmenighedeniJørlundefor fremtidentænkepåShakespeares ”Stormen”ellerKarenBlixens ”Storme”,nårdekiggeroppådet smukkeskibs.Ihvertfaldhartanken medkirkeskibeneidedanskekirker oprindeligtværettænktsometbillede påmenighedsfællesskabet”vieri sammebåd”–detvilsige,atvisom fællesskabikkekunerdem,somertil stedevedgudstjenesten.Trodsafstandenharfamilieropigennemhistorien føltsigforbundetmedsønnerog ægtefæller,somvarudeatsejle,når desadikirkenogkiggedepå kirkeskibet.

Mallivenderforandrettilbagetil IdetsomprofetenEsajasskriver,føler 6

Hellighotdog

KomoghørJørlundekirkes børnekorunderledelseafRose Kronertilendejlig sommergudstjeneste.Viharkaldt gudstjenestenfor”hellighotdog”for dervilbliveserverethotdogudenfor kirkeneftertjenestenogsåhåbervipå sologsommer. Detersøndagden11. juniklokken10:00.

Morgenfordybelse

Denførsteonsdagihvermåned kl.8:00 –dererdogikkemorgen‐fordybelseijulimåned.Nydenrolig morgenstundiJørlundekirke.Vi begyndermedathøreklokkerneringe, sidderistilhedogmærkerkroppenog vejrtrækningen.Sammentalerviom denkommendesøndagsevangelietekst, syngerensalme,bederfadervor,og medGudsvelsignelseønskervi hinandenengoddag.

Kalkningafkirken

Såerdetblevettidtil,atviskalhave kirkenkalket.Hvisaltgårefter planen,vilkirkenståflotnykalketi løbetafjunimåned.

7
Aktivitetsoversigtjunitilaugust2023 2023 27 28 29 30 31 Juli Ti 1 On 2 To 3 Fr 4 Lø 5 Sø 6 Ma 7 32 Ti 8 On 9 To 10 Fr 11 Lø 12 Sø 13 Ma 14 33 Ti 15 On 16 To 17 Fr 18 Lø 19 Sø 20 Ma 21 34 Ti 22 On 23 To 24 Fr 25 Lø 26 Sø 27 Ma 28 35 Ti 29 On 30 To 31 August Aktivitetsoversigtjunitilaugust2023 11:00Gudstjeneste 9:30Gudstjeneste 11:00Gudstjeneste 9:30Gudstjeneste 10:00Gudstjeneste 2023 Aktivitetsoversigtjunitilaugust2023 8
To 1 Fr 2 Lø 3 Sø 4 Ma 5 23 Grundlovsdag Ti 6 On 7 To 8 Fr 9 Lø 10 Sø 11 Ma 12 24 Ti 13 On 14 To 15 Fr 16 Lø 17 Sø 18 Ma 19 25 Ti 20 On 21 To 22 Fr 23 Lø 24 Sø 25 Ma 26 26 Ti 27 On 28 To 29 Fr 30 Juni Lø 1 Sø 2 Ma 3 Ti 4 On 5 To 6 Fr 7 Lø 8 Sø 9 Ma 10 Ti 11 On 12 To 13 Fr 14 Lø 15 Sø 16 Ma 17 Ti 18 On 19 To 20 Fr 21 Lø 22 Sø 23 Ma 24 Ti 25 On 26 To 27 Fr 28 Lø 29 Sø 30 Ma 31 Juli 18:00Menighedsrådsmøde 9:00Sognetur 8:00Morgenfordybelse Aktivitetsoversigtjunitilaugust2023 10:00Gudstjeneste 10:00Hellighotdogmedbørnekoret 10:00Gudstjeneste 11:00Gudstjeneste 11:00Gudstjeneste 9:30Gudstjeneste 11:00Gudstjeneste 9:30Gudstjeneste 10:00Gudstjeneste
Kalendersiden.dk
2023 Aktivitetsoversigtjunitilaugust2023
11:00Gudstjeneste 11:00Gudstjeneste 10:00Gudstjeneste Kalendersiden.dk To 1 Fr 2 Lø 3 Sø 4 Ma 5 23 Grundlovsdag Ti 6 On 7 To 8 Fr 9 Lø 10 Sø 11 Ma 12 24 Ti 13 On 14 To 15 Fr 16 Lø 17 Sø 18 Ma 19 25 Ti 20 On 21 To 22 Fr 23 Lø 24 Sø 25 Ma 26 26 Ti 27 On 28 To 29 Fr 30 Juni Lø 1 Sø 2 Ma 3 Ti 4 On 5 To 6 Fr 7 Lø 8 Sø 9 Ma 10 Ti 11 On 12 To 13 Fr 14 Lø 15 Sø 16 Ma 17 Ti 18 On 19 To 20 Fr 21 Lø 22 Sø 23 Ma 24 Ti 25 On 26 To 27 Fr 28 Lø 29 Sø 30 Ma 31 Juli Aktivitetsoversigtjunitilaugust2023 9 2023 27 28 29 30 31 Juli Ti 1 On 2 To 3 Fr 4 Lø 5 Sø 6 Ma 7 32 Ti 8 On 9 To 10 Fr 11 Lø 12 Sø 13 Ma 14 33 Ti 15 On 16 To 17 Fr 18 Lø 19 Sø 20 Ma 21 34 Ti 22 On 23 To 24 Fr 25 Lø 26 Sø 27 Ma 28 35 Ti 29 On 30 To 31 August 18:00Menighedsrådsmøde 9:00Højskoledag 8:00Morgenfordybelse
10:00Gudstjeneste 10:30GudstjenestepåValgmenighedskirkegården 11:00Gudstjeneste 10:00Gudstjeneste 10:00Gudstjeneste
Aktivitetsoversigtjunitilaugust2023
Aktivitetsoversigtjunitilaugust2023

Nytfrakirkegården

Derskermangespændendetiltag påkirkegårdenforøjeblikket.Vi ersåheldigeatviharfåetendel pengefraprovstiettilatforskønne voreskirkegårdogfålavetnogleaf deforbedringervilængeharønsket os.

Derforharvistartetetsamarbejde medlandskabsarkitektAnne

Stausholmmedhenblikpåatfåsat gangidenstoreprocesdeter,atfået såstortprojektsatisøen.Annehar enmasseerfaringmedkirkegårdsforskønnelseogmenighedsrådet glødersigtilsamarbejdet.

Viudviderogsåmedarbejderstaben medengravermedhjælper.Vihar ansatRuneSommerderkommermed enmasseerfaringfratidligere arbejder,bådepåkirkegårdeog

10
golfbaner.SåhilspåRunenårdu kommerforbikirkegården.Runeer påkirkegårdenmandagtiltorsdag.

indskrivning2024

Såerdetigentidtilatbydenye konfirmandervelkommentil Jørlundekirke.

Dekonfirmander,derskal konfirmeresi2024,inviterestil velkomstgudstjenesteogindskrivning søndagd.3.septemberkl.10.

Vigtigt:selveindskrivningen foregårdigitaltpå www.folkekirken.dk.Veddenne digitaleindskrivningtil ”konfirmandtilmelding”skalbegge forældreloggeindmednem-id.

Eftergudstjenestenerder forældremødeikirkenmedfordeling afkonfirmationsdatoer.Konfirmationi 2024erd.20.aprilogd.27.april.Da konfirmandholdetiJørlundeikkeerså stortkanmanværesikkerpåatfåden datomanønsker.

Vedforældremødetvil sognepræstenfortælleomselve konfirmationsforløbetogderuddeles enfoldermedvigtigedatoer.Erman forhindret,skalmanskrivetil dodi@km.dkUndervisningenforegåri Jørlundesognehushvertirsdagfrakl. 14.30-16

BirgittaVesper

ISct.AndreaskirkeiOrdrupd.9. junikl.19.30

DerliggerenfinlilleRomerskKatolsk kirkepåKollegievej2,2920 Charlottenlund,hvormankanhøreen vespermedsangeafdenhellige svenskeabbedisseBirgittaafVadstena. SangenesyngesafDetdanske Hildegardensembleogsognepræst DorteDideriksenmedvirkerikoret.

Konfirmand11 Konfirmand-

Friluftsgudstjeneste påvalgmenighedskirkegården

Søndagd.21.augustkl.10.30 er derfriluftsgudstjenestepåvalg‐menighedskirkegården,somliggerpå Søgårdsvej.

ForendenafSøgårdvejliggeren skøngrønplet,hvordentidligere valgmenighedskirkestod.Området henstårnusometgræsarealmed enkeltefrededeogmindeværdige gravstenfrademegetengageredefolk dervaromkringdennekirke.

DuskalkørenedadSøgårdsvej, hvordukanparkerebilenpå

græsarealetoggåoptillågentilhøjre forvejen.Vistillerbænkeopogdervil ogsåværeetfintaltermedettrækors, somerlavetaf

menighedsrådsformandenJesper MoritzHansen.Såkomogværmedtil enskønsommergudstjenesteidet grønnegræs.

Børnekoret

Jørlundekirkeharetspirekor,som øverpåMaglehøjskoleniØlstykke. Dennesøndagsyngerdeetparsange undervejsigudstjenesten.Dervilvære ensodavandoghyggeefterfølgende, udenforhvisvejrettilladerdet.Koreter for1.-3.klassesbørn,drengesåvelsom piger.Tilmeldingvia

www.joerlundekirke.dk

øverpåMaglehøjskoleniØlstykke. undervejsigudstjenesten.Dervilvære udenforhvisvejrettilladerdet.Koreter for1.-3.klassesbørn,drengesåvelsom 12

Sommerhøjskole

Igeniårbyderviindenfortilvores storehøjskoledag. Deterlørdag den26.august, ogåretsemnevil være”Gud,kongeogfædreland”.Det prøverviattilgåfraforskelligevinkler oghåberpåendag,derbådekan berigeogbegejstre.

VimødesiSognehusetklokken

9:00tilvelkomstogmorgenmad. Hereftererder3indlægiløbetaf dagen,behørigtafbrudtaffrokost, kaffeogkage,indenviomkring klokken16:00gåropikirkenoghører nogetdejligmusik.

Daprogrammetikkeerhelt færdigt,kanviikkeannonceredet fuldeprogramendnu,menviskal blandtandethøreDr.Theol.HansJ.

LundagerJensenfortælleomreligion ogkongedømme,ogIngridAnkfra GrundtvigskForumfortælleom Grundtvigiforholdtildetnationale.

Detendeligeprogramvilfremgåaf voreshjemmeside www.joerlundekirke.dk iløbetafjuni. Prisenforhelearrangementeterkr. 150,-pr.deltager.Tilmeldingtil kirketjenerGunhildFjordpåmail guf@joerlundekirke.dk ellertelefon 20265675ellerpåhjemmesiden. Betalingkanskekontantellervia MobilePay.

JørlundeKirkespersonale

13
ogmenighedsrådønskeralle enrigtiggodsommer

Vildumedpåsognetur?

kirkenbydepåenlilleforfriskning,indenvibryderop.

Dukantilmeldedighos kirketjenerGunhildFjordpåmail guf@joerlunde.dkellervia tilmeldingenpåvoreshjemmeside www.joerlundekirke.dk.

JørlundeKirkevilgerneinvitere digmedpåensogneturidet smukkeNordsjælland lørdagden

17.juni. Vitagermedbusfra sognehusetiJørlundeklokken 9:00,hvorvikørermodHelsingør gennemdetsmukkelandskab.

IHelsingørvilvifåen rundvisningiSct.MariæKirkeog kloster,indenvispiserfrokostved torvet.Efterfrokostkiggervipå domkirken,Sct.OlaiKirke,inden viigenhopperpåbussenog dragerudilandet.

Næstestoppåturenbliverved TikøbKirke.Hervilvores tidligeregraver,Denis,viserundt iogomkringkirkenogfortælle ombiodiversitetpåkirkegården og”GrønKirke”.Efterenkop kaffeidetforhåbentligtgodevejr vendervisnudenhjemadog regnermedatværetilbagei

Jørlundeklokken16:30.Hervil

Heleturenkosterkr.50,-ogdu dukanbetaleviaMobilePay 551502ellerkontant. Viglæderostilatsedig. Bemærkdereretbegrænsetantal pladser.

14

KirkestatistikJørlunde2022/2023

Medlemmer/indbyggere:

Pr.1.april2022:1989/2482

Pr.1.juli2022:1980/2480

Pr.1.oktober2022:1983/2478

Pr.1.januar2022:1973/2473

Kirkeligehandlinger:

Fødteiperioden1.maj2022-26.april2023:27

Døbteiperioden1.maj2022-26.april2023:16

Konfirmeredeiperioden1.maj2022-26.april2023:23

Vielseriperioden1.maj2022-26.april2023:13

Velsignelseriperioden1.maj2022-26.april2023:3

Bisættelserogbegravelseriperioden1.maj2022-26.april2023:

Herertoforskelligeopgørelser:

21blandtsognetsdødeerblevetbegravetiperioden

20begravelser/bisættelserharfundetstediJørlundeKirke

15

Gudstjenesterjuni-juli-august����

Besøgafpræsten: Ønskerdubesøg,erdumereendvel‐kommentilatkontaktesognepræsten påmobil20363484ellere-mail dodi@km.dk.

Kirkebil: KirkebilenkanindenforJørlunde Sognbestillestilatkøretilogfraalle kirkensgudstjenester.Bestilselvtaxi

påtelefon48484848.Oplyskonto 6424.Kirkekassenbetalerforkørslen.

Kirkekaffe: Efterhvergudstjene‐steerderkirkekaffe udenforkirkerum‐met.Deterengodog roliglejlighedtilatfåtalt sammensommenighed.

16
4.juni Trinitatis kl.10 DorteDideriksen 11.juni 1.s.etrinitatis kl.10 DorteDideriksen 18.juni 2.s.etrinitatis kl.10 DorteDideriksen 25.juni 3.s.etrinitatis kl.11 BoSonn 2.juli 4.s.etrinitatis kl.11 ElisabethOdderStage 9.juli 5.s.etrinitatis kl.9.30 MarianneFriis Ebbesen 16.juli 6.s.etrinitatis kl.11 MarianneFriis Ebbesen 23.juli 7.s.e.trinitatis kl.9.30 DorteDideriksen 30.juli 8.s.e.trinitatis kl.10 DorteDideriksen 6.august 9.s.e.trinitatis kl.10.30 DorteDideriksen 13.august 10.s.e.trinitatis kl.11 ElisabethOdderStage 20.august 11.s.e.trinitatis kl.10 DorteDideriksen 27.august 12.s.e.trinitatis kl.10 DorteDideriksen