Page 1

fdlh = rpt rj;aehuhaz Rthkp jpUf;Nfhtpy; s - SUN

m - MON

t - TUE

1

2

3

khuf ; op

18

khuf ; op

19

khuf ; op

20

w - WED

4

khuf ; op

11

khuf ; op

21

T - THU

f - FRI

5

khuf ; op

6

khuf ; op

12

khuf ; op

13

khuf ; op

22

23

S - SAT

7

khuf ; op

14

ij

24

ß.,. 04:22 tiu rJHó§ ß.,. 03:32 tiu gïrÛ ß.,. 02:18 tiu ~ıb e.,. 12:41 tiu ]õjÛ K.,. 10:48 tiu m~;lÛ khiy 08:43 tiu etÛ khiy 06:26 tiu jrÛ itfiw 05:44 tiu må¡lö itfiw 05:30 tiu rjaö ß.,. 04:51 tiu éu¡lh§ ß.,. 03:51 tiu cóju¡lh§ ß.,. 02:36 tiu Nut§ ß.,. 01:09 tiu m–Rå— K.,. 11:33 tiu gu´ itfiw 05:44 tiu kuzNahfö itfiw 05:30 tiu ¤ójö ß.,. 04:51 tiu kuzNahfö ß.,. 03:51 tiu ¤ójö ¤ó;jhkpHjö mÛHj¤ójö khiy 06:26 tiu ¤ójö K.,. 11:33 tiu kuzNahfö ¤uhójö: é-rJHó§ ¤uhójö: é-gïrÛ ¤uhójö: g+-~ıb ¤uhójö: g+-]g;jkp ¤uhójö: é-m~;lÛ ¤uhójö: é-etÛ ¤uhójö: é-jrÛ uhFfhyk;: 03:40 PM ¨ 04:46 PM uhFfhyk;: 09:03 AM ¨ 10:09 AM uhFfhyk;: 02:35 PM ¨ 03:41 PM uhFfhyk;: 12:23 PM ¨ 01:29 PM uhFfhyk;: 01:30 PM ¨ 02:37 PM uhFfhyk;: 11:17 AM ¨ 12:24 PM uhFfhyk;: 10:10 AM ¨ 11:17 AM rJøó§ åujö f[Kf rö`huö ~~;b åujö

New Year - Holiday §Untöghit é[huögö åehaf~~;b åujö

8

khuf ; op

25

ß.g. 04:06 tiu Vfhj¤ K.,. 09:54 tiu fhøó§if KOtJö ¤ójö ¤uhójö: é-Vfhj¤ uhFfhyk;: 03:46 PM ¨ 04:53 PM gP~;k gukgj itFz;l Vfhj¤ åujö - nrhu;fthry;

fhøó§if åujö

15

ij

2

9

khuf ; op

26

10

khuf ; op

27

28

29

ß.g. 01:47 tiu Jthj¤ K.g. 11:35 tiu §uNahj¤ K.g. 09:33 tiu rJHój¤ itfiw 06:17 tiu ßujik ß.,. 05:11 tiu Jå§ia khiy 08:18 tiu Nuh¢´ khiy 06:48 tiu ÛUf¥®lö itfiw 07:45 tiu ngsu;zkp ß.g. 04:30 tiu GeHérö ß.g. 03:48 tiu érö KOtJö mÛHjö khiy 06:48 tiu ¤ójö khiy 05:31 tiu §Uth§iu KOtJö mÛHjö KOtJö kuzNahfk; KOtJö ¤ójö ¤uhójö: é-Jthj¤> §uNahj¤ ¤uhójö: khu;fop-ij khj m-Jå§ia ¤uhójö: é-rJHój¤ ¤uhójö: m-ßujik ¤uhójö: ngsu;zkp uhFfhyk;: 09:03 AM ¨ 10:11 AM uhFfhyk;: 02:40 PM ¨ 03:48 PM uhFfhyk;: 12:26 PM ¨ 01:34 PM uhFfhyk;: 01:34 PM ¨ 02:42 PM uhFfhyk;: 11:19 AM ¨ 12:27 PM ngsu;zkp åujö. Møó§uh j®rdö. kfu uå e.,.12:22 N]hkõ ßuNjh~ åujö $lhiuntúYö §Untöghit éøó§. Ngh¢õ gòbif ró§a ehuhaz éi[.

16

ij

3

17

ij

4

ß.,. 04:22 tiu rJHó§ ß.,. 04:45 tiu gïrÛ itfiw 05:38 tiu ~ıb ß.g. 03:41 tiu kfö ß.g. 04:20 tiu éuö khiy 05:31 tiu cójuö ß.g. 03:41 tiu kuzNahfö ß.,. 04:45 tiu ¤ójö mÛHj¤ójö ¤uhójö: m-rJHó§ ¤uhójö: m-gïrÛ ¤uhójö: m-~ıb uhFfhyk;: 03:53 PM ¨ 05:01 PM uhFfhyk;: 09:02 AM ¨ 10:10 AM uhFfhyk;: 02:46 PM ¨ 03:55 PM

18

5

ij

19

ij

6

f®eh⁄. g¡bõnghífú. §Ut⁄Stø MòL 2042 Muögö

ij

9

ij

7

ij

ß.,. 04:32 tiu §U§ia ß.g. 03:32 tiu Máçaö ß.g. 03:32 tiu kuzNahfö ¤uhójö: m-§U§ia uhFfhyk;: 10:11 AM ¨ 11:19 AM

ijõnghífú.

cójuhad Gò´afhyö f®eh⁄. kfuN[hjp tpoh.

= rg®kiy Iaõgÿ kfuN[h§

21

ij

28

ij

8

ij 1Mö nt⁄›

f®eh⁄.

23

20

1

itfiw 06:58 tiu ]õjÛ KOtJö m~;lÛ fhiy 08:43 tiu m~;lÛ K.g. 10:43 tiu etÛ khiy 07:08 tiu mójö K.,. 09:12 tiu ¤ó§iu K.,. 11:35 tiu Rth§ ß.,. 02:07 tiu århfö khiy 07:08 tiu kuzNahfö K.,. 09:12 tiu kuzNahfö KOtJö ¤ójö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: m-]g;jkp ¤uhójö: m-m~;lÛ ¤uhójö: m-etÛ ¤uhójö: m-jrÛ uhFfhyk;: 12:28 PM ¨ 01:38 PM uhFfhyk;: 01:38 PM ¨ 02:48 PM uhFfhyk;: 11:19 AM ¨ 12:29 PM uhFfhyk;: 10:10 AM ¨ 11:20 AM

rífl`u rJøó§ åujö

22

30

10

24

ij

11

25

ij

12

26

ij

13

27

ij

14

15

e.g. 12:51 tiu jrÛ ß.g. 02:56 tiu Vfhj¤ ß.g. 04:51 tiu Jthj¤ khiy 06:25 tiu §uNahj¤ khiy 07:34 tiu rJHój¤ khiy 08:11 tiu mkhthir khiy 08:17 tiu ßujik e.g. 12:25 tiu cójuhlö ß.g. 01:15 tiu §UNthzö ß.,. 04:42 tiu mD~ö itfiw 07:07 tiu Nf¡il KOtJö %yö K.g. 09:18 tiu %yö K.g. 11:06 tiu éuhlö e.g. 12:25 tiu ¤ójö KOtJö kuzNahfö KOtJö ¤ójö KOtJö mÛHjö K.g. 09:18 tiu kuzNahfö KOtJö ¤ójö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: mkhthir ¤uhójö: m§§ ¤uhójö: m§§ ¤uhójö: m-Jthj¤ ¤uhójö: m-§uNahj¤ ¤uhójö: m-rJHój¤ ¤uhójö: é-ßujik uhFfhyk;: 11:19 AM ¨ 12:31 PM uhFfhyk;: 04:00 PM ¨ 05:10 PM uhFfhyk;: 08:59 AM ¨ 10:09 AM uhFfhyk;: 02:52 PM ¨ 04:02 PM uhFfhyk;: 12:30 PM ¨ 01:41 PM uhFfhyk;: 01:42 PM ¨ 02:53 PM ij mkhthir åujö uhFfhyk;: 10:07 AM ¨ 11:19 AM mgpuhkpg; gl;lu; tpoh

Vfhj¤ åujö

ßuNjh~ åujö

f®eh⁄.

¤utz åujö.

ij 2Mö nt⁄›

29

ij

16

khiy 07:54 tiu Jå§ia ß.g. 01:36 tiu må¡lö ß.g. 01:36 tiu kuzNahfö ¤uhójö: é-Jå§ia uhFfhyk;: 04:08 PM ¨ 05:20 PM

30

ij

17

31

ij

18

åNr~ §díf⁄

[dt® 02 jpqf ; s; ¨ §Untöghit é[huögö khiy 07:02 tiu §U§ia khiy 05:43 tiu rJHó§ [dt® 02 jpqf ; s; ¨ f[Kf rö`huö ß.g. 01:29 tiu rjaö e.g. 12:54 tiu éu¡lh§ [dt® 03 nrt;tha; ¨ åehaf~~;b åujö ß.g. 01:29 tiu ¤ójö e.g. 12:54 tiu kuzNahfö [dt® 08 QhapW ¨ gukgj itFz;l gP~k ; Vfhj¤ åujö ¤uhójö: é-§U§ia ¤uhójö: é-rJHó§ uhFfhyk;: 08:54 AM ¨ 10:07 AM uhFfhyk;: 02:57 PM ¨ 04:10 PM [dt® 11 Gjd; ¨ Mu;jj ; puh juprdk; -§Untöghit éu;jj ; p rJøó§ åujö. [ d t ® r d p ¨ i j õ n g h í f ú 14 f®eh⁄. tu rJøó§. [dt® 27 nts;sp ¨ ij mkhthir åujö

rJu;jj ; p ehl;fspy; khiy 07:00 kzpf;F = fzgjp mgpN~fKk;> gpuNjh~k; ehl;fspy; khiy 06:00 kzpf;F = rptd; kw;Wk; = ee;jpNf];tuh; mgpN~fKk; eilngw;W njhlu;eJ ; gpuNjh~ fhy g+i[ eilngWk;.

Ju;Kfp tU~ö - khHfop Æ ij - J A N U A RY 2 0 1 7 nfs¤fø thª¢a gïrhífõgb rq;furptk; FOtpduhy; nuhwòNuh Neuó§‡Fª f´ªfõng‡wJ


fdlh = rpt rj;aehuhaz Rthkp jpUf;Nfhtpy; s - SUN

m - MON åNr~ §díf⁄

ngõßut® 03 nts;sp ¨ uj]õjÛ ngõßut® 09 tpahod; ¨ ijõérö ngõßut® 24 nts;sp ¨ k`h rptuhjj ; pup åujö

5

ij

23

6

ij

24

t - TUE khjj;jpd; Xt;nthU Kjy; nts;spf;fpoikAk; mk;ghSf;F kpfTk; g;uj P a ; khd cd;djkhd Njtp rg;jrjp ghuhazk; eilngWk;.

7

ij

25

w - WED

1

ij

8

ij

19

T - THU

f - FRI

2

ij

3

ij

9

ij

10

ij

20

21

S - SAT

4

ij

11

ij

22

ß.g. 04:04 tiu gïrÛ ß.g. 02:07 tiu ~ıb e.g. 11:58 tiu ]õjÛ K.g. 09:42 tiu m~;lÛ e.g. 12:00 tiu cóju¡lh§ K.g. 10:47 tiu Nut§ K.g. 09:20 tiu m–Rå— itfiw 07:22 tiu etÛ fhiy 07:47 tiu gu´ e.g. 12:00 tiu ¤ójö ¤ó;jhkpHjö mÛHj¤ójö itfiw 06:09 tiu fhøó§if ¤uhójö: é-gïrÛ ¤uhójö: g+-~ıb> ]õjÛ ¤uhójö: é-m~;lÛ ¤ó;jhkpHjö uhFfhyk;: 12:32 PM ¨ 01:45 PM uhFfhyk;: 01:45 PM ¨ 02:59 PM uhFfhyk;: 11:18 AM ¨ 12:32 PM ¤uhójö: é-etÛ uj]õjÛ uhFfhyk;: 10:04 AM ¨ 11:18 AM ~~;b åujö ij 3Mö nt⁄› fhøó§if åujö

26

27

28

29

ß.,. 05:02 tiu jrÛ ß.,. 02:48 tiu Vfhj¤ e.,. 12:46 tiu Jthj¤ K.,. 10:59 tiu §uNahj¤ K.,. 09:30 tiu rJHój¤ khiy 08:23 tiu ngsu;zkp khiy 07:46 tiu ßujik ß.,. 04:31 tiu Nuh¢´ ß.,. 02:59 tiu ÛUf¥®lö ß.,. 01:38 tiu §Uth§iu e.,. 12:33 tiu GeHérö K.,. 11:45 tiu érö K.,. 11:21 tiu Máçaö K.,. 11:25 tiu kfö ß.,. 01:38 tiu kuzNahfö KOtJö ¤ójö mÛHj¤ójö KOtJö ¤ójö mÛHj¤ójö KOtJö kuzNahfö mÛHj¤ójö ¤uhójö: é-Jthj¤ ¤uhójö: é-jrÛ ¤uhójö: é-Vfhj¤ ¤uhójö: é-§uNahj¤ ¤uhójö: é-rJHój¤ ¤uhójö: ngsu;zkp ¤uhójö: m-ßujik uhFfhyk;: 04:15 PM ¨ 05:29 PM uhFfhyk;: 08:48 AM ¨ 10:03 AM uhFfhyk;: 03:02 PM ¨ 04:17 PM uhFfhyk;: 12:32 PM ¨ 01:48 PM uhFfhyk;: 01:48 PM ¨ 03:04 PM uhFfhyk;: 11:16 AM ¨ 12:32 PM uhFfhyk;: 10:00 AM ¨ 11:16 AM

12

1

khrp

13

khrp

2

14

khrp

3

15

khrp

22

khrp

ij fil¤ nt⁄›

ijõérö

ßuNjh~ åujö

àk Vfhj¤ åujö

4

16

khrp

23

khrp

ngsu;zkp åujö

§UkŸirahüthø §Ueh⁄

ró§a ehuhaz éi[.

5

17

khrp

24

khrp

6

18

khrp

25

khrp

7

khiy 07:40 tiu Jå§ia khiy 08:00 tiu §U§ia khiy 08:53 tiu rJHó§ K.,. 10:16 tiu gïrÛ e.,. 12:01 tiu ~ıb ß.,. 01:59 tiu ]õjÛ ß.,. 04:04 tiu m~;lÛ e.,. 11:59 tiu éuö ß.,. 01:00 tiu cójuö ß.,. 02:33 tiu mójö ß.,. 04:32 tiu ¤ó§iu itfiw 06:50 tiu Rth§ KOtJö århfö K.g. 09:19 tiu århfö ¤ó;jhkpHjö KOtJö ¤ójö KOtJö ¤ójö KOtJö ¤ójö mÛHj¤ójö ß.,. 01:59 tiu ¤ójö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: #—a §§ ¤uhójö: m-§U§ia ¤uhójö: m-rJHó§ ¤uhójö: m-gïrÛ ¤uhójö: m-~ıb ¤uhójö: m-]g;jkp ¤uhójö: m-m~;lÛ uhFfhyk;: 04:22 PM ¨ 05:39 PM uhFfhyk;: 08:41 AM ¨ 09:58 AM uhFfhyk;: 03:07 PM ¨ 04:24 PM uhFfhyk;: 12:32 PM ¨ 01:50 PM uhFfhyk;: 01:50 PM ¨ 03:08 PM uhFfhyk;: 11:14 AM ¨ 12:32 PM uhFfhyk;: 09:54 AM ¨ 11:13 AM rífl`u rJøó§ åujö

Fög uå K.g. 11:16

19

khrp

8

20

khrp

9

21

khrp

10

11

12

itfiw 06:06 tiu etÛ KOtJö jrÛ fhiy 07:56 tiu jrÛ K.g. 09:27 tiu Vfhj¤ K.g. 10:32 tiu Jthj¤ K.g. 11:52 tiu mD~ö ß.g. 02:21 tiu Nf¡il ß.g. 04:35 tiu %yö khiy 06:31 tiu éuhlö khiy 07:58 tiu cójuhlö KOtJö kuzNahfö KOtJö ¤ójö mÛHj¤ójö KOtJö mÛHjö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: m-etÛ ¤uhójö: m-jrÛ ¤uhójö: m-Vfhj¤ ¤uhójö: m-Jthj¤ ¤uhójö: m-§uNahj¤ uhFfhyk;: 04:29 PM ¨ 05:48 PM uhFfhyk;: 08:33 AM ¨ 09:53 AM uhFfhyk;: 03:11 PM ¨ 04:31 PM uhFfhyk;: 12:32 PM ¨ 01:52 PM uhFfhyk;: 01:52 PM ¨ 03:13 PM Family Day - ON, AL. Holiday Vfhj¤ åujö ßuNjh~ åujö President’s Day - U.S. Holiday

26

khrp

15

27

khrp

16

28

khrp

f®eh⁄.

f®eh⁄.

14

k`h ¤tuhó§® åujö ¤utz åujö

mkhthir åujö

; p ehl;fspy; khiy 07:00 kzpf;F mgpN~f G+i[fs; jtpu jpUkzk;> rPke;jk;> 17 rJu;jj

K.g. 10:40 tiu mkhthir K.g. 09:44 tiu ßujik fhiy 08:24 tiu Jå§ia K.,. 09:18 tiu rjaö khiy 08:49 tiu éu¡lh§ itfiw 06:43 tiu §U§ia KOtJö ¤ójö khiy 08:49 tiu kuzNahfö khiy 07:58 tiu cóju¡lh§ ¤uhójö: é-ßujik ¤uhójö: é-Jå§ia mÛHj¤ójö ¤uhójö: é-§U§ia uhFfhyk;: 04:36 PM ¨ 05:58 PM uhFfhyk;: 08:25 AM ¨ 09:47 AM uhFfhyk;: 03:15 PM ¨ 04:38 PM f®eh⁄. #upa ¢ufzö ,íF Njh‡whJ

13

K.g. 11:04 tiu §uNahj¤ K.g. 11:07 tiu rJHój¤ khiy 08:53 tiu §UNthzö K.,. 09:20 tiu må¡lö khiy 08:53 tiu kuzNahfö ¤ó;jhkpHjö ¤uhójö: m-rJHój¤ ¤uhójö: mkhthir uhFfhyk;: 11:10 AM ¨ 12:31 PM uhFfhyk;: 09:48 AM ¨ 11:10 AM

= fzgjp mgpN~fKk;> gpuNjh~k; ehl;fspy; khiy 06:00 kzpf;F = rptd; kw;Wk; = ee;jpNf];tuh; mgpN~fKk; eilngw;W njhlu;eJ ; gpuNjh~ fhy g+i[ eilngWk;.

gpwe;jehs; nfhz;lhl;lq;fs;> ehkfuzk;> md;dg;gpuhrdk;> cgeadk;> cghfu;kk;> Mr;rhu;a mgpN~fk;> r~;bag;jG+u;j;jp> ju;gzk;> rpuhu;j;jk;> thfd G+i[>....... MfpaitfSk; nra;a jpUf;Nfhtpypy; njhlu;Gnfhs;sTk;.

Ju;Kfp tU~ö - ij Æ khrp - F E B R U A RY 2 0 1 7 nfs¤fø thª¢a gïrhífõgb rq;furptk; FOtpduhy; nuhwòNuh Neuó§‡Fª f´ªfõng‡wJ


fdlh = rpt rj;aehuhaz Rthkp jpUf;Nfhtpy; s - SUN

m - MON åNr~ §díf⁄

khø–R 10 nts;sp ¨ kh¤ kfö khø–R 11 rdp ¨ N`hçõ gòbif khø–R 13 jpqf ; s; ¨ fhuilahø NehÿG khø–R 28 nrt;tha; ¨ njYíF tU~õßwõG

5

khrp

22

6

khrp

23

t - TUE

w - WED

1

T - THU

f - FRI

2

3

S - SAT

4

e⁄›uT 12 k´ªF khrp 18 khrp 19 khrp 20 khrp 21 Mí¢yó §f§ kh™a ßÿdø ß.,. 04:46 tiu rJHó§ ß.,. 02:35 tiu gïrÛ e.,. 12:16 tiu ~ıb K.,. 09:53 tiu ]õjÛ e.,.> ß.,.> itfiwáú khiy 06:50 tiu Nut§ khiy 05:26 tiu m–Rå— ß.g. 03:51 tiu gu´ ß.g. 02:12 tiu fhøó§if KbtilAö> mLój eh⁄ KOtJö kuzNahfö khiy 05:26 tiu mÛHjö KOtJö ¤ójö KOtJö mÛHjö Mí¢yó §f§ªF®a jpjp> ¤uhójö: é-rJHó§ ß.,. 02:35 tiu ¤ójö ¤uhójö: g+-~ıb ¤uhójö: g+-]g;jkp eÔó§uö> mÛøjh§ uhFfhyk;: 12:30 PM ¨ 01:53 PM ¤uhójö: é-gïrÛ uhFfhyk;: 11:06 AM ¨ 12:30 PM uhFfhyk;: 09:42 AM ¨ 11:06 AM Nahfíf⁄ ¤tõG ƒwó§ú uhFfhyk;: 01:53 PM ¨ 03:16 PM fhøó§if åujö rJøó§ åujö. F™õßlõg¡L⁄sd. ~~;b åujö

7

khrp

24

8

khrp

25

9

khrp

26

10

khrp

27

11

khrp

28

khiy 07:33 tiu m~;lÛ khiy 05:21 tiu etÛ ß.g. 03:17 tiu jrÛ ß.g. 01:32 tiu Vfhj¤ e.g. 12:03 tiu Jthj¤ K.g. 11:00 tiu §uNahj¤ K.g. 10:23 tiu rJHój¤ e.g. 12:34 tiu Nuh¢´ K.g. 11:02 tiu ÛUf¥®lö K.g. 09:37 tiu §Uth§iu fhiy 08:28 tiu GeHérö fhiy 07:36 tiu érö fhiy 07:08 tiu Máçaö fhiy 07:05 tiu kfö K.g. 09:37 tiu kuzNahfö e.g. 12:34 tiu ¤ójö mÛHj¤ójö KOtJö ¤ójö mÛHj¤ójö KOtJö kuzNahfö mÛHj¤ójö ¤uhójö: é-jrÛ> Vfhj¤ ¤uhójö: é-m~;lÛ ¤uhójö: é-etÛ ¤uhójö: é-Jthj¤ ¤uhójö: é-§uNahj¤ ¤uhójö: é-rJHój¤ ¤uhójö: ngsu;zkp uhFfhyk;: 04:42 PM ¨ 06:07 PM uhFfhyk;: 08:15 AM ¨ 09:40 AM uhFfhyk;: 03:19 PM ¨ 04:44 PM uhFfhyk;: 12:29 PM ¨ 01:54 PM uhFfhyk;: 01:54 PM ¨ 03:20 PM uhFfhyk;: 11:02 AM ¨ 12:28 PM uhFfhyk;: 09:35 AM ¨ 11:01 AM FyNrfu Müthø §Ueh⁄

12

khrp

29

13

khrp

30

14

gqF ; dp

1

Vfhj¤ åujö

15

gqF ; dp

2

16

gqF ; dp

23

gqF ; dp

Neukh‡wö.

kh¤ kfö.

ßuNjh~ åujö

N`hçõ gòbif. ngsu;zkp åujö

eNlrußN~fö.

3

17

gqF ; dp

24

gqF ; dp

ró§a ehuhaz éi[.

4

18

gqF ; dp

25

gqF ; dp

5

K.g. 11:16 tiu ngsu;zkp K.g. 11:38 tiu ßujik e.g. 12:32 tiu Jå§ia ß.g. 01:52 tiu §U§ia ß.g. 03:36 tiu rJHó§ khiy 05:32 tiu gïrÛ khiy 07:36 tiu ~ıb fhiy 08:31 tiu éuö K.g. 09:26 tiu cójuö K.g. 10:51 tiu mójö e.g. 12:42 tiu ¤ó§iu ß.g. 02:57 tiu Rth§ khiy 05:23 tiu århfö khiy 07:57 tiu mD~ö ¤ó;jhkpHjö KOtJö ¤ójö KOtJö ¤ójö KOtJö ¤ójö mÛHj¤ójö KOtJö ¤ójö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: m-ßujik ¤uhójö: m-Jå§ia ¤uhójö: m-§U§ia ¤uhójö: m-rJHó§ ¤uhójö: m§§ ¤uhójö: m-gïrÛ ¤uhójö: m-~ıb uhFfhyk;: 05:48 PM ¨ 07:15 PM uhFfhyk;: 09:05 AM ¨ 10:33 AM uhFfhyk;: 04:22 PM ¨ 05:50 PM uhFfhyk;: 01:27 PM ¨ 02:55 PM uhFfhyk;: 02:55 PM ¨ 04:23 PM uhFfhyk;: 11:57 AM ¨ 01:26 PM uhFfhyk;: 10:28 AM ¨ 11:57 AM Üd uå itfiw 07:26

rífl`u rJøó§ åujö

fhuilahø NehÿG

19

gqF ; dp

6

20

gqF ; dp

7

21

gqF ; dp

8

22

gqF ; dp

9

10

11

K.,. 09:36 tiu ]õjÛ K.,. 11:26 tiu m~;lÛ e.,. 12:52 tiu etÛ ß.,. 01:53 tiu jrÛ ß.,. 02:23 tiu Vfhj¤ ß.,. 02:22 tiu Jthj¤ K.,. 10:28 tiu Nf¡il e.,. 12:47 tiu %yö ß.,. 02:45 tiu éuhlö ß.,. 04:17 tiu cójuhlö itfiw 05:20 tiu §UNthzö itfiw 05:53 tiu må¡lö ß.,. 02:23 tiu ¤ójö K.,. 10:28 tiu kuzNahfö KOtJö ¤ójö e.,. 12:52 tiu ¤ójö mÛHj¤ójö KOtJö ¤ójö itfiw 05:20 tiu kuzNahfö ¤uhójö: m-]g;jkp ¤uhójö: m-m~;lÛ ¤uhójö: m-etÛ ¤uhójö: m-jrÛ ¤uhójö: m-Jthj¤ ¤uhójö: m-Vfhj¤ uhFfhyk;: 05:54 PM ¨ 07:24 PM uhFfhyk;: 08:56 AM ¨ 10:25 AM uhFfhyk;: 04:26 PM ¨ 05:56 PM uhFfhyk;: 01:25 PM ¨ 02:55 PM uhFfhyk;: 11:53 AM ¨ 01:24 PM uhFfhyk;: 02:56 PM ¨ 04:27 PM gíF— 1ö §íf⁄ nghífú Vfhj¤ åujö f®eh⁄.

26

gqF ; dp

trôjfhy Muögö

13

27

gqF ; dp

14

¤utz åujö

28

gqF ; dp

15

e.,. 12:52 tiu rJHój¤ K.,. 11:29 tiu mkhthir K.,. 09:46 tiu ßujik itfiw 05:34 tiu éu¡lh§ ß.,. 04:49 tiu cóju¡lh§ ß.,. 03:44 tiu Nut§ ¤ó;jhkpHjö KOtJk; ¤ójö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: m-rJHój¤ ¤uhójö: mkhthir ¤uhójö: é-ßujik uhFfhyk;: 06:00 PM ¨ 07:32 PM uhFfhyk;: 08:46 AM ¨ 10:18 AM uhFfhyk;: 04:29 PM ¨ 06:02 PM mkhthir åujö njYíF tU~õßwõG gíF— 2ö §íf⁄ nghífú trôj etuhó§® Muögö

29

gqF ; dp

16

30

gqF ; dp

17

31

gqF ; dp

18

khiy 07:46 tiu Jå§ia khiy 05:33 tiu §U§ia ß.g. 03:11 tiu rJHó§ ß.,. 02:24 tiu m–Rå— e.,. 12:52 tiu gu´ K.,. 11:14 tiu fhøó§if ß.,. 02:24 tiu kuzNahfö e.,. 12:52 tiu ¤ójö K.,. 11:14 tiu ¤ójö ¤uhójö: é-Jå§ia ¤uhójö: é-§U§ia ¤uhójö: é-rJHó§> gïrÛ uhFfhyk;: 01:23 PM ¨ 02:56 PM uhFfhyk;: 02:56 PM ¨ 04:30 PM uhFfhyk;: 11:48 AM ¨ 01:22 PM

rJøó§ åujö fhøó§if åujö

r—õ ßuNjh~ åujö

khjj;jpd; Xt;nthU Kjy; nts;spf;fpoikAk; mk;ghSf;F kpfTk; g;uj P a ; khd cd;djkhd Njtp rg;jrjp ghuhazk; eilngWk;.

Ju;Kfp tU~ö - khrp Æ gq;Fdp - M A R C H 2 0 1 7 nfs¤fø thª¢a gïrhífõgb rq;furptk; FOtpduhy; nuhwòNuh Neuó§‡Fª f´ªfõng‡wJ

12

ß.,. 01:51 tiu §uNahj¤ itfiw 05:57 tiu rjaö itfiw 05:57 tiu mÛHjö ¤uhójö: m-§uNahj¤ uhFfhyk;: 10:20 AM ¨ 11:52 AM


fdlh = rpt rj;aehuhaz Rthkp jpUf;Nfhtpy; s - SUN

30

¤ó§iu

18

m - MON ,uh¤

Nklö> åU–¤fö K.,. 09:08 tiu gïrÛ ,lgö> Jyhö ß.,. 02:36 tiu §Uth§iu ÛJdö> fÿ— KOtJö ¤ójö flfö ¤uhójö: é-gïrÛ ¤ífö uhFfhyk;: 06:29 PM ¨ 08:14 PM jDR> Üdö = ,uhkhD[ø n[aô§ kfuö> Fögö = rífu n[aô§.

2016 Tax Return Last Day

2

gqF ; dp

9

gqF ; dp

20

nkhójö

Mjhaö åuaö

t - TUE gyÿ

8 2 5 5 2 11 14

14 8 5 11 14 5 14

eılö eılö rkgyÿ eılö eılö yhgö rkgyÿ

87

117

eılö

3

gqF ; dp

10

gqF ; dp

21

w - WED

T - THU

; p vd;Dk; 13-04-17 tpahof;¢oik gp.g. 03 k´ 19 epkplj;jpw;F Vtpskg Gjpa jkpo; tU~ö ßwª¢ÿwJ. tpahof;¢oik K.g. 11:19 a.m. Kjú khiy 07:19 p.m. tiu å~{ Gò´afhyö. 13-04-17 tpahof;¢oikNa jkpo; tU~g;ßwg;G. tU~õßwõgÿW kQ;rs;epw múyJ kQ; r s; ƒwK⁄s g¡lhil múyJ G§a tfl§uö m´tJ ¤wôjJ. rí¢ukNjh~ eÑó§uíf⁄: Gdu;G+rk;> rpj;jpiu 2>3 Mk; fhy; > Rthjp> tprhfk; 1>2>3 Mk; fhy; > G+ul; l hjp4 Mk; f hy; > cj; j pul; l hjp> Nutjp M¢at‡™ú ßwôjtøfSªF– rí¢ukNjh~ö ,Uõgjhú kUóJÏø Nj÷óJ flehdï nr÷J> jhd> jUk> tŸghL nr÷tJ ¤wôjJ.

4

gqF ; dp

11

gqF ; dp

22

5

gqF ; dp

12

gqF ; dp

23

f - FRI

n u h w z ; N u h ( *-- k j ; j p k k ; ) iftpNr~ö §f§

thuö

13-04-17* 13-04-17* 14-04-17* 16-04-17*

tpah tpah nt Qh

k:ƒ: Kjú

05:30 p.m. 09:50 a.m. 05:30 p.m. 07:45 p.m. tpUeJ ; }z;

k:ƒ: tiu

07:00 p.m. 11:30 a.m. 07:45 p.m. 10:00 p.m.

§f§

thuö

14-04-17* 14-04-17*

nt nt

24

7

gqF ; dp

14

¤ó§iu

6

gqF ; dp

13

¤ó§iu

k:ƒ: Kjú

S - SAT

1

gqF ; dp

k:ƒ: tiu

10:00 a.m. 11:30 a.m. 05:30 p.m. 07:45 p.m.

25

19

e.g. 12:47 tiu gïrÛ K.,. 09:36 tiu Nuh¢´ mÛHj¤ójö ¤uhójö: g+-~ıb uhFfhyk;: 10:13 AM ¨ 11:47 AM f®eh⁄.

~~;b åujö.

8

gqF ; dp

15

¤ó§iu

26

K.g. 10:26 tiu ~ıb fhiy 08:11 tiu ]õjÛ ß.,. 04:18 tiu etÛ ß.,. 02:47 tiu jrÛ ß.,. 01:41 tiu Vfhj¤ e.,. 01:02 tiu Jthj¤ e.,. 12:53 tiu §uNahj¤ khiy 08:00 tiu ÛUf¥®lö itfiw 06:08 tiu m~;lÛ khiy 05:22 tiu GeHérö ß.g. 04:25 tiu érö ß.g. 03:50 tiu Máçaö ß.g. 03:41 tiu kfö ß.g. 04:00 tiu éuö khiy 08:00 tiu kuzNahfö khiy 06:34 tiu §Uth§iu ß.,. 04:18 tiu ¤ójö KOtJö ¤ójö ¤ó;jhkpHjö ß.g. 03:41 tiu kuzNahfö ß.g. 04:00 tiu ¤ójö ¤uhójö: g+-]g;jkp ¤ó;jhkpHjö ¤uhójö: é-etÛ ¤uhójö: é-jrÛ ¤uhójö: é-Vfhj¤ ¤uhójö: é-Jthj¤ ¤uhójö: é-§uNahj¤ ¤uhójö: é-m~;lÛ uhFfhyk;: 06:06 PM ¨ 07:41 PM uhFfhyk;: 04:32 PM ¨ 06:08 PM uhFfhyk;: 01:21 PM ¨ 02:57 PM uhFfhyk;: 02:57 PM ¨ 04:33 PM uhFfhyk;: 11:43 AM ¨ 01:20 PM uhFfhyk;: 10:06 AM ¨ 11:43 AM uhFfhyk;: 08:36 AM ¨ 10:11 AM = uhk etÛ Vfhj¤ åujö r—õ ßuNjh~ åujö gíF— 3ö §íf⁄ nghífú trôj etuhó§® éøó§

27

28

29

30

1

e.,. 01:15 tiu rJHój¤ ß.,. 02:08 tiu ngsu;zkp ß.,. 03:28 tiu ßujik itfiw 05:11 tiu Jå§ia KOtJö §U§ia khiy 06:07 tiu mójö khiy 07:54 tiu ¤ó§iu ß.g. 04:49 tiu cójuö K.,. 10:04 tiu Rth§ e.,. 12:31 tiu århfö khiy 06:07 tiu ¤ójö KOtJö mÛHjö KOtJö ¤ójö KOtJö ¤ójö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: ngsu;zkp ¤uhójö: é-rJHój¤ ¤uhójö: m-ßujik ¤uhójö: m-Jå§ia ¤uhójö: #—a §§ uhFfhyk;: 06:12 PM ¨ 07:49 PM uhFfhyk;: 08:26 AM ¨ 10:04 AM uhFfhyk;: 04:35 PM ¨ 06:13 PM uhFfhyk;: 01:19 PM ¨ 02:57 PM uhFfhyk;: 02:57 PM ¨ 04:36 PM ngsu;zkp åujö gíF— cójuö. Nk~ uå gp.g. 03:19 ró§a ehuhaz éi[.

16

jÛü - Vtpsk;gp tU~õßwõG

gíF— fil¤ó §íf⁄ nghífú

k`hyÔÛ §Ueh⁄.

4

¤ó§iu

17

¤ó§iu

5

18

¤ó§iu

6

19

¤ó§iu

7

20

¤ó§iu

8

2

3

fhiy 07:07 tiu §U§ia K.g. 09:07 tiu rJHó§ ß.,. 03:04 tiu mD~ö itfiw 05:36 tiu Nf¡il fhiy 07:07 tiu kuzNahfö KOtJö ¤ójö ß.,. 03:04 tiu ¤ójö ¤uhójö: m-gïrÛ ¤uhójö: m-rJHó§ uhFfhyk;: 09:59 AM ¨ 11:38 AM uhFfhyk;: 11:39 AM ¨ 01:18 PM rífl`u rJøó§ åujö

Good Friday - Holiday

21

¤ó§iu

9

kó]pa n[aô§

22

¤ó§iu

10

K.g. 11:04 tiu gïrÛ e.g. 12:49 tiu ~ıb ß.g. 02:13 tiu ]õjÛ ß.g. 03:11 tiu m~;lÛ ß.g. 03:40 tiu etÛ ß.g. 03:37 tiu jrÛ ß.g. 03:04 tiu Vfhj¤ KOtJö %yö fhiy 07:57 tiu %yö K.g. 10:00 tiu éuhlö K.g. 11:38 tiu cójuhlö e.g. 12:50 tiu §UNthzö ß.g. 01:30 tiu må¡lö ß.g. 01:41 tiu rjaö KOtJö mÛHjö fhiy 07:57 tiu ¤ójö KOtJö kuzNahfö mÛHj¤ójö KOtJö ¤ójö ß.g. 01:30 tiu kuzNahfk; KOtJö kuzNahfö ¤uhójö: m-~ıb ¤uhójö: m-]g;jkp ¤uhójö: m-m~;lÛ ¤uhójö: m-etÛ ¤uhójö: m-jrÛ ¤uhójö: m-Vfhj¤ ¤uhójö: m-Jthj¤ uhFfhyk;: 06:17 PM ¨ 07:57 PM uhFfhyk;: 08:17 AM ¨ 09:57 AM uhFfhyk;: 04:39 PM ¨ 06:19 PM uhFfhyk;: 01:17 PM ¨ 02:58 PM uhFfhyk;: 02:58 PM ¨ 04:39 PM uhFfhyk;: 11:35 AM ¨ 01:17 PM uhFfhyk;: 09:52 AM ¨ 11:34 AM

Easter - Holiday

23

¤ó§iu

11

24

¤ó§iu

12

eNlrußN~fö ¤utz åujö

f®eh⁄.

Easter Monday - Cdn Gov’t Holiday

25

¤ó§iu

13

ß.g. 02:04 tiu Jthj¤ e.g. 12:39 tiu §uNahj¤ K.g. 10:54 tiu rJHój¤ ß.g. 01:24 tiu éu¡lh§ e.g. 12:43tiu cóju¡lh§ K.g. 11:43 tiu Nut§ ¤ó;jhkpHjö KOtJö ¤ójö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: m-§uNahj¤ ¤uhójö: m-rJHój¤ ¤uhójö: mkhthir uhFfhyk;: 06:23 PM ¨ 08:06 PM uhFfhyk;: 08:08 AM ¨ 09:51 AM uhFfhyk;: 04:42 PM ¨ 06:25 PM

ßuNjh~ åujö tuh` n[aô§

mkhthir åujö

26

¤ó§iu

Vfhj¤ åujö §UehTf;furø FUéi[

14

27

¤ó§iu

15

fhiy 08:50 tiu mkhthir fhiy 06:36 tiu ßujik K.g. 10:24 tiu m–Rå— ß.,. 04:15 tiu Jå§ia K.g. 10:24 tiu kuzNahfö fhiy 08:55 tiu gu´ ¤uhójö: é-ßujik fhiy 08:55 tiu ¤ójö ¤uhójö: é-Jå§ia uhFfhyk;: 01:16 PM ¨ 02:59 PM uhFfhyk;: 02:59 PM ¨ 04:43 PM f®eh⁄.

fhøó§if åujö

28

¤ó§iu

16

29

¤ó§iu

17

ß.,. 01:51 tiu §U§ia K.,. 11:27 tiu rJHó§ fhiy 07:20 tiu fhøó§if ß.,. 04:06 tiu ÛUf¥®lö itfiw 05:42 tiu Nuh¢´ KOtJö ¤ójö fhiy 07:20 tiu rpj;jk;; ¤uhójö: é-rJHó§ itfiw 05:42 tiu kuzNahfö uhFfhyk;: 09:47 AM ¨ 11:31 AM ¤uhójö: é-§U§ia uhFfhyk;: 11:31 AM ¨ 01:15 PM rJøó§ åujö gyuhk n[aô§. mÑa §U§ia

Jh;Kfp tU~ö - gq;Fdp Æ Vtpsk;gp tU~ö - ¤ó§iu - A P R I L 2 0 1 7 nfs¤fø thª¢a gïrhífõgb rq;furptk; FOtpduhy; nuhwòNuh Neuó§‡Fª f´ªfõng‡wJ


fdlh = rpt rj;aehuhaz Rthkp jpUf;Nfhtpy; s - SUN khjj;jpd; Xt;nthU Kjy; nts;spf;fpoikAk; mk;ghSf;F kpfTk; g;uj P a ; khd cd;djkhd Njtp rg;jrjp ghuhazk; eilngWk;.

7

¤ó§iu

25

m - MON

t - TUE

1

2

¤ó§iu

19

¤ó§iu

20

khiy 07:03 tiu ~ıb khiy 05:14 tiu ]õjÛ ß.,. 01:20 tiu GeHérö e.,. 12:19 tiu érö ß.,. 01:20 tiu mÛHjö khiy 05:14 tiu kuzNahfö ¤uhójö: g+-]g;jkp ¤uhójö: g+-~ıb uhFfhyk;: 08:00 AM ¨ 09:45 AM uhFfhyk;: 04:45 PM ¨ 06:31 PM

w - WED

3

¤ó§iu

21

¤ó§iu

f - FRI

4

5

¤ó§iu

22

¤ó§iu

23

9

¤ó§iu

27

6

¤ó§iu

24

Vfhj¤ åujö

= ghïruhó§u = uhk etÛ

26

S - SAT

ß.g. 03:42 tiu m~;lÛ ß.g. 02:36 tiu etÛ ß.g. 01:55 tiu jrÛ ß.g. 01:45 tiu Vfhj¤ K.,. 11:39 tiu Máçaö K.,. 11:25 tiu kfö K.,. 11:38 tiu éuö e.,. 12:21 tiu cójuö ß.g. 03:42 tiu kuzNahfö mÛHj¤ójö KOtJö ¤ójö KOtJö kuzNahfö ¤uhójö: é-m~;lÛ> é-etÛ ¤uhójö: é-jrÛ ¤uhójö: é-Vfhj¤ ¤uhójö: é-Jthj¤ uhFfhyk;: 01:15 PM ¨ 03:00 PM uhFfhyk;: 03:01 PM ¨ 04:47 PM uhFfhyk;: 11:28 AM ¨ 01:15 PM uhFfhyk;: 09:41 AM ¨ 11:28 AM

~~;b åujö

8

T - THU

10

¤ó§iu

28

11

¤ó§iu

18

itfhrp

29

12

¤ó§iu

19

itfhrp

30

13

¤ó§iu

20

itfhrp

31

ß.g. 02:04 tiu Jthj¤ ß.g. 02:53 tiu §uNahj¤ ß.g. 04:09 tiu rJHój¤ khiy 05:48 tiu ngsu;zkp khiy 07:42 tiu ßujik K.,. 09:43 tiu Jå§ia K.,. 11:38 tiu §U§ia ß.,. 01:34 tiu mójö ß.,. 03:14 tiu ¤ó§iu itfiw 05:20 tiu Rth§ KOtJö århfö fhiy 07:43 tiu århfö K.g. 10:16 tiu mD~ö e.g. 12:49 tiu Nf¡il mÛHj¤ójö ß.,. 03:14 tiu kuzNahfö itfiw 05:20 tiu ¤ójö KOtJö ¤ójö KOtJö ¤ójö KOtJö kuzNahfö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: é-§uNahj¤ ¤uhójö: é-rJHój¤ ¤uhójö: m§§ ¤uhójö: ngsu;zkp ¤uhójö: m-ßujik Jå§ia ¤uhójö: m-§U§ia uhFfhyk;: 06:35 PM ¨ 08:22 PM uhFfhyk;: 07:53 AM ¨ 09:40 AM uhFfhyk;: 04:49 PM ¨ 06:37 PM uhFfhyk;: 01:14 PM ¨ 03:02 PM uhFfhyk;: 03:02 PM ¨ 04:50 PM uhFfhyk;: 11:26 AM ¨ 01:14 PM uhFfhyk;: 09:37 AM ¨ 11:26 AM flkhøój - eu]pök n[aô§

ßuNjh~ åujö.

14

itfhrp

Kdpj;§ua eu]pök n[aô§

kJufå Müthø §Ueh⁄.

1

15

itfhrp

2

16

3

itfhrp

¤ó§uh ngsu;zkp åujö.

ró§a ehuhaz éi[. ¤ó§iuf; fï¤. ¤ó§uFõj éi[.

17

itfhrp

4

5

6

7

ß.,. 01:21 tiu rJHó§ ß.,. 02:44 tiu gïrÛ ß.,. 03:40 tiu ~ıb ß.,. 04:08 tiu ]õjÛ ß.,. 04:04 tiu m~;lÛ ß.,. 03:31 tiu etÛ ß.,. 02:31 tiu jrÛ ß.g. 03:13 tiu %yö khiy 05:22 tiu éuhlö khiy 07:07 tiu cójuhlö khiy 08:27 tiu jpUNthzk; K.,. 09:13 tiu må¡lö K.,. 09:31 tiu rjaö K.,. 09:21 tiu éu¡lh§ K.,. 09:21 tiu kuzNahfk; mÛHj¤ójö khiy 05:22 tiu ¤ójö khiy 07:07 tiu kuzNahfö khiy 08:27 tiu ¤ójö K.,. 09:13 tiu ¤ójö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: m-~ıb ¤uhójö: m-]g;jkp ¤uhójö: m-jrÛ ¤uhójö: #—a §§ ¤uhójö: #—a §§ ¤uhójö: m-m~;lÛ ¤uhójö: m-etÛ uhFfhyk;: 06:41 PM ¨ 08:30 PM uhFfhyk;: 07:47 AM ¨ 09:36 AM uhFfhyk;: 04:53 PM ¨ 06:42 PM uhFfhyk;: 01:14 PM ¨ 03:04 PM uhFfhyk;: 03:04 PM ¨ 04:54 PM uhFfhyk;: 11:24 AM ¨ 01:14 PM uhFfhyk;: 09:33 AM ¨ 11:24 AM ,lg uå gp.g.01:18

Mother’s Day

21

itfhrp

8

f®eh⁄.

¤utz åujö

rífl`u rJøó§ åujö

22

itfhrp

9

23

itfhrp

jójhóNua n[aô§

10

24

itfhrp

11

25

itfhrp

12

26

itfhrp

13

27

itfhrp

14

e.,. 01:06 tiu Vfhj¤ K.,. 11:19 tiu Jthj¤ K.,. 09:17 tiu §uNahj¤ khiy 07:02 tiu rJHój¤ ß.g. 04:38 tiu mkhthir ß.g. 02:12 tiu ßujik K.g. 11:48 tiu Jå§ia khiy 08:46 tiu cóju¡lh§ khiy 07:47 tiu Nut§ khiy 06:33 tiu m–Rå— khiy 05:06 tiu gu´ ß.g. 03:30 tiu fhøó§if ß.g. 01:52 tiu Nuh¢´ e.g. 12:16 tiu ÛUf¥®lö KOtJö mÛHjö KOtJö ¤ójö KOtJö ¤ójö ¤ó;jhkpHjö KOtJö kuzNahfö ß.g. 01:52 tiu kuzNahfö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: m-Vfhj¤ ¤uhójö: m-Jthj¤ ¤uhójö: m-§uNahj¤ ¤uhójö: m-rJHój¤ mkhthir> é-ßujik ¤uhójö: é-Jå§ia ¤uhójö: é-§U§ia uhFfhyk;: 06:46 PM ¨ 08:37 PM uhFfhyk;: 07:42 AM ¨ 09:33 AM uhFfhyk;: 04:57 PM ¨ 06:48 PM uhFfhyk;: 01:14 PM ¨ 03:06 PM uhFfhyk;: 03:06 PM ¨ 04:58 PM uhFfhyk;: 11:23 AM ¨ 01:15 PM uhFfhyk;:09:31 AM ¨ 11:23 AM

Victoria Day - Cdn Holiday

Vfhj¤ åujö

28

itfhrp

15

29

itfhrp

16

K.g. 09:31 tiu §U§ia fhiy 07:23 tiu rJHó§ K.g. 10:46 tiu §Uth§iu itfiw 05:30 tiu gïrÛ K.g. 09:27 tiu GeHérö KOtJö ¤ójö K.g. 09:27 tiu mÛHjö itfiw 05:30 tiu ¤ójö ¤uhójö: é-rJHó§ ¤uhójö: é-gïrÛ uhFfhyk;: 06:51 PM ¨ 08:43 PM uhFfhyk;: 07:38 AM ¨ 09:30 AM

rJøó§ åujö.

f®eh⁄.

Memorial Day - U.S. Holiday

ßuNjh~ åujö

fhøó§if åujö

mkhthir åujö

18 åNr~ §díf⁄

rdpf;fpoikfspy; fhiy 10 kzpf;F = rj; a ehuhazu; mgpN~fKk;> rJu;jj ; p ehl;fspy; ß.,. 03:58 tiu ~ıb ß.,. 02:47 tiu ]õjÛ Nk 10 Gjd; ¨ khiy 07:00 kzpf; F = fzgjp fhiy 08:23 tiu érö fhiy 07:39 tiu Máçaö ¤ó§uh ngsu;zkp åujö ß.,. 03:58 tiu ¤ójö ß.,. 02:47 tiu ¤ójö mgpN~fKk;> gpuNjh~k; ehl;fspy; khiy ¤uhójö: g+-~ıb ¤uhójö: g+-]g;jkp 06:00 kzpf;F = rptd; kw;Wk; = Nk 30 nrt; t ha; ¨ uhFfhyk;: 05:00 PM ¨ 06:53 PM uhFfhyk;: 01:15 PM ¨ 03:08 PM ee; jpNf];tuh; mgpN~fKk; eilngw;W åehafø cw;rt ~~;b åujö. f®eh⁄. tpehafu; cw;rt 2k; ehs; njhlu; e;J gpuNjh~ fhy g+i[ eilngWk;. Muk;gk; tpehafu; cw;rt Muk;gk;

30

itfhrp

17

31

itfhrp

Vtpsk;gp tU~ö - ¤ó§iu Æ itfhrp - M AY 2 0 1 7 nfs¤fø thª¢a gïrhífõgb rq;furptk; FOtpduhy; nuhwòNuh Neuó§‡Fª f´ªfõng‡wJ


fdlh = rpt rj;aehuhaz Rthkp jpUf;Nfhtpy; s - SUN

m - MON

t - TUE

w - WED

T - THU

f - FRI

S - SAT

åNr~ §díf⁄ rJu;jj ; p ehl;fspy; khiy 07:00 kzpf;F itfhrp 19 itfhrp 20 itfhrp 21 [_d; 07 Gjd; ¨ itfh¤ århfö = fzgjp mgpN~fKk;> gpuNjh~k; ß.,. 02:05 tiu m~;lÛ ß.,. 01:51 tiu etÛ ß.,. 02:08 tiu jrÛ [_d; 07 Gjd; ¨ tpehafu; cw;rtg; G+u;jj ; p fhiy 07:19 tiu kfö fhiy 07:26 tiu éuö fhiy 08:02 tiu cójuö ehl; f spy; khiy 06:00 kzpf; F mÛHj¤ójö KOtJö ¤ójö KOtJö kuzNahfö [_d; 11 QhapW ¨ fhQ;rp k`hngupaths; Muhjdh ¤uhójö: é-m~;lÛ ¤uhójö: é-etÛ ¤uhójö: é-jrÛ = rptd; kw;Wk; = ee;jpNf];tuh; [_d; 22 tpahod;¨ rptd; cw;rt Muk;gk; uhFfhyk;: 03:08 PM ¨ 05:01 PM uhFfhyk;: 11:23 AM ¨ 01:16 PM uhFfhyk;: 09:29 AM ¨ 11:23 AM mgpN~fKk; eilngw;W njhlu;eJ ; [_d; 30 nts;sp¨ M— cójuö - eNlruß~fö tpehafu; cw;rt 3k; ehs; tpehafu; cw;rt 4k; ehs; tpehafu; cw;rt 5k; ehs; [_d; 30 nts;sp ¨ rptd; cw;rtg; G+u;jj ; p gpuNjh~ fhy g+i[ eilngWk;.

1

4

itfhrp

22

5

itfhrp

23

6

itfhrp

24

7

itfhrp

25

2

8

itfhrp

26

ß.,. 02:56 tiu Vfhj¤ ß.,. 04:09 tiu Jthj¤ KOtJö §uNahj¤ fhiy 05:47 tiu §uNahj¤ fhiy 07:37 tiu rJHój¤ K.g. 09:08 tiu mójö .g. 10:43 tiu ¤ó§iu e.g. 12:43 tiu Rth§ ß.g. 03:02 tiu århfö khiy 05:34 tiu mD~ö mÛHj¤ójö K.g. 10:43 tiu kuzNahfö e.g. 12:43 tiu ¤ójö KOtJö ¤ójö khiy 05:34 tiu ¤ójö ¤uhójö: é-Vfhj¤ ¤uhójö: é-Jthj¤ ¤uhójö: é-§uNahj¤ ¤uhójö: é-rJHój¤ ¤uhójö: ngsu;zkp uhFfhyk;: 06:56 PM ¨ 08:49 PM uhFfhyk;: 07:36 AM ¨ 09:29 AM uhFfhyk;: 05:03 PM ¨ 06:57 PM uhFfhyk;: 01:16 PM ¨ 03:10 PM uhFfhyk;: 03:10 PM ¨ 05:04 PM

Vfhj¤ åujö

tpehafu; cw;rt 6k; ehs;

11

itfhrp

29

e.g. 01:14 tiu Jå§ia e.,. 12:49 tiu éuhlö ¤ó;jhkpHjö ¤uhójö: m-§U§ia uhFfhyk;: 06:59 PM ¨ 08:53 PM

tpehafu; cw;rt 7k; ehs;

12

itfhrp

30

rífl`u rJøó§ åujö

18

19

4

itfhrp

31

14

itfhrp

27

32

10

itfhrp

28

K.g. 09:36 tiu ngsu;zkp K.g. 11:32 tiu ßujik khiy 08:09 tiu Nf¡il K.,. 10:38 tiu %yö khiy 08:09 tiu kuzNahfö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: m-ßujik ¤uhójö: m-Jå§ia uhFfhyk;: 11:23 AM ¨ 01:17 PM uhFfhyk;: 09:29 AM ¨ 11:23 AM

ghïruhó§u eu]pök n[aô§

eökhüthø §Ueh⁄.

tpehafu; cw;rt 8k; ehs; tpehafu; cw;rtg; G+u;j;jp

13

itfhrp

§UQhdrögôjø FUéi[.

ngsu;zkp åujö

ró§a ehuhaz éi[.

15

Mdp

1

16

Mdp

23

Mdp

2

17

Mdp

24

Mdp

3

ß.g. 02:38 tiu §U§ia ß.g. 03:36 tiu rJHó§ ß.g. 04:06 tiu gïrÛ ß.g. 04:03 tiu ~ıb ß.g. 03:30 tiu ]õjÛ ß.g. 02:29 tiu m~;lÛ ß.,. 02:40 tiu cójuhlö ß.,. 04:04 tiu §UNthzö itfiw 04:58 tiu må¡lö itfiw 05:22 tiu rjaö itfiw 05:18 tiu éu¡lh§ itfiw 04:48 tiu cóju¡lh§ itfiw 04:48 tiu ¤ójö ß.,. 02:40 tiu kuzNahfö ß.,. 04:04 tiu ¤ójö itfiw 04:58 tiu kuzNahfö itfiw 05:22 tiu kuzNahfö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: #—a §§ ¤uhójö: #—a §§ ¤uhójö: m-etÛ ¤uhójö: m-rJHó§ ¤uhójö: m-gïrÛ ¤uhójö: m-m~;lÛ uhFfhyk;: 07:35 AM ¨ 09:29 AM uhFfhyk;: 05:06 PM ¨ 07:00 PM uhFfhyk;: 01:18 PM ¨ 03:12 PM uhFfhyk;: 03:12 PM ¨ 05:07 PM uhFfhyk;: 11:24 AM ¨ 01:18 PM uhFfhyk;: 09:30 AM ¨ 11:24 AM

fhQ;rp k`hngupaths; Muhjdh Mdp

itfh¤ århfö

ßuNjh~ åujö

9

3

Mdp

5

¤utz åujö

20

Mdp

ÛJd uå K.,.10:59

6

21

Mdp

f®eh⁄.

7

22

Mdp

8

9

10

e.g. 01:04 tiu etÛ K.g. 11:18 tiu jrÛ K.g. 09:15 tiu Vfhj¤ fhiy 07:00 tiu Jthj¤ ß.,. 02:12 tiu rJHój¤ K.,. 11:48 tiu mkhthir K.,. 09:28 tiu ßujik ß.,. 03:57 tiu Nut§ ß.,. 02:46 tiu m–Rå— e.,. 01:22 tiu gu´ itfiw 04:38 tiu §uNahj¤ K.,. 10:12 tiu Nuh¢´ khiy 08:36 tiu ÛUf¥®lö khiy 07:03 tiu §Uth§iu KOtJö ¤ójö mÛHj¤ójö ß.,. 02:46 tiu ¤ójö KOtJö ¤ójö K.,. 11:49 tiu fhøó§if KOtJö kuzNahfö KOtJö ¤ójö mÛHj¤ójö ¤uhójö: é-ßujik ¤uhójö: m-jrÛ ¤uhójö: m-Vfhj¤ ¤uhójö: m-Jthj¤ ¤uhójö: m-rJHój¤ ¤uhójö: mkhthir ¤uhójö: m-§uNahj¤ uhFfhyk;: 07:02 PM ¨ 08:56 PM uhFfhyk;: 07:35 AM ¨ 09:30 AM uhFfhyk;: 05:08 PM ¨ 07:02 PM uhFfhyk;: 03:14 PM ¨ 05:08 PM uhFfhyk;: 11:25 AM ¨ 01:20 PM uhFfhyk;: 09:31 AM ¨ 11:25 AM f®eh⁄. Vfhj¤ åujö uhFfhyk;: 01:19 PM ¨ 03:14 PM mkhthir åujö

Father’s Day

25

Mdp

$øk n[aô§

Nfhilfhy Muögö

11

26

Mdp

12

27

Mdp

13

ßuNjh~ åujö fhøó§if åujö

28

Mdp

14

rptd; cw;rt Muk;gk; rptd; cw;rt 2k; ehs; rptd; cw;rt 3k; ehs;

29

Mdp

15

30

Mdp

16

khiy 07:19 tiu Jå§ia khiy 05:24 tiu §U§ia ß.g. 03:49 tiu rJHó§ ß.g. 02:37 tiu gïrÛ ß.g. 01:52 tiu ~ıb ß.g. 01:35 tiu ]õjÛ ß.g. 04:33 tiu érö ß.g. 03:18 tiu kfö hiy 05:41 tiu GeHérö ß.g. 03:44 tiu Máçaö ß.g. 03:19 tiu éuö ß.g. 03:47 tiu cójuö ß.g. 02:37 tiu ¤ójö KOtJö ¤ójö KOtJö ¤ójö KOtJö ¤ójö ß.g. 03:19 tiu ¤ójö ¤ó;jhkpHjö ß.g. 03:18 tiu kuzNahfö ¤uhójö: é-§U§ia ¤uhójö: é-Jå§ia ¤uhójö: g+-]g;jkp ¤uhójö: é-m~;lÛ ¤uhójö: é-rJHó§> é-gïrÛ ¤uhójö: g+-~ıb uhFfhyk;: 07:03 PM ¨ 08:58 PM uhFfhyk;: 07:37 AM ¨ 09:32 AM uhFfhyk;: 05:09 PM ¨ 07:03 PM uhFfhyk;: 01:21 PM ¨ 03:15 PM uhFfhyk;: 03:15 PM ¨ 05:09 PM uhFfhyk;: 11:27 AM ¨ 01:21 PM ~~;b åujö M— cójuö - eNlrußN~fö rJøó§ åujö kh´f;fthrfø FUéi[ Fkhu~~;b åujö. rptd; cw;rt 4k; ehs; rptd; cw;rt 5k; ehs;

rptd; cw;rt 6k; ehs; rptd; cw;rt 7k; ehs; rptd; cw;rt 8k; ehs;

rptd; cw;rtg; G+u;j;jp

khjj;jpd; Xt;nthU Kjy; nts;spf;fpoikAk; mk;ghSf;F kpfTk; g;uj P a ; khd cd;djkhd Njtp rg;jrjp ghuhazk; eilngWk;.

Vtpsk;gp tU~ö - itfhrp Æ Mdp - J U N E 2 0 1 7 nfs¤fø thª¢a gïrhífõgb rq;furptk; FOtpduhy; nuhwòNuh Neuó§‡Fª f´ªfõng‡wJ


fdlh = rpt rj;aehuhaz Rthkp jpUf;Nfhtpy; s - SUN

30

Mb

15

ß.,. 03:20 tiu m~;lÛ ß.,. 03:37 tiu Rth§ ß.,. 03:37 tiu ¤ójö ¤uhójö: é-m~;lÛ uhFfhyk;: 06:49 PM ¨ 08:38 PM

m - MON

31

Mb

3

Mdp

16

itfiw 04:53 tiu etÛ itfiw 05:48 tiu århfö itfiw 05:48 tiu kuzNahfö ¤uhójö: é-etÛ uhFfhyk;: 07:59 AM ¨ 09:47 AM

Rôju%øó§ ehadhø FUéi[

2

Mdp

18

19

t - TUE w - WED åNr~ §díf⁄

T - THU

4

6

f - FRI

S - SAT

rdpf;fpoikfspy; fhiy 10 kzpf;F = Mdp 17 rj; a ehuhazu; mgpN~fKk; > rJu; j j ; p ehl; f spy; [_iy 16 QhapW ¨ MbõßwõG ß.g. 01:49 tiu m~;lÛ khiy 07:00 kzpf;F = fzgjp ß.g. 04:46 tiu mójö KOtJö kuzNahfö [_iy 22 rdp ¨ Mb mkhthir åujö mgpN~fKk;> gpuNjh~k; ehl;fspy; khiy ¤uhójö: é-etÛ 06:00 kzpf;F = rptd; kw;Wk; = uhFfhyk;: 09:33 AM ¨ 11:27 AM [_iy 26 Gjd; ¨ §Uthbõéuö ee;jpNf];tuh; mgpN~fKk; eilngw;W [_iy 27 nrt;tha; ¨ uhF - NfJ ngaø–¤ njhlu;e;J gpuNjh~ fhy g+i[ eilngWk;. Canada Day - Holiday Mdp

20

5

Mdp

1

21

Mdp

22

7

Mdp

23

8

Mdp

24

ß.g. 02:32 tiu etÛ ß.g. 03:45 tiu jrÛ khiy 05:18 tiu Vfhj¤ khiy 07:08 tiu Jthj¤ K.,. 09:07 tiu §uNahjrp K.,. 11:03 tiu rJHój¤ e.,. 12:46 tiu ngsu;zkp khiy 06:14 tiu ¤ó§iu khiy 08:10 tiu Rth§ K.,. 10:25 tiu århfö e.,. 12:56 tiu mD~ö ß.,. 03:31 tiu Nf¡il KOtJö %yö fhiy 06:01 tiu %yö ß.,. 03:31 tiu kuzNahfö KOtJö ¤ójö khiy 08:10 tiu mÛHjö K.,. 10:25 tiu kuzNahfö KOtJö ¤ójö KOtJö mÛHjö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: é-§uNahj¤ ¤uhójö: é-jrÛ ¤uhójö: m§§ ¤uhójö: é-Vfhj¤ ¤uhójö: é-Jthj¤ ¤uhójö: é-rJHój¤ ¤uhójö: ngsu;zkp uhFfhyk;: 07:03 PM ¨ 08:57 PM uhFfhyk;: 07:40 AM ¨ 09:34 AM uhFfhyk;: 05:09 PM ¨ 07:03 PM uhFfhyk;: 01:22 PM ¨ 03:16 PM uhFfhyk;: 03:16 PM ¨ 05:09 PM uhFfhyk;: 11:29 AM ¨ 01:22 PM uhFfhyk;: 09:36 AM ¨ 11:29 AM ngsu;zkp åujö ]ad Vfhj¤ åujö ng®ahüthø §Ueh⁄

9

Mdp

25

ß.,. 02:12 tiu ßujik fhiy 08:18 tiu éuhlö ¤ó;jhkpHjö ¤uhójö: m-ßujik uhFfhyk;: 07:02 PM ¨ 08:55 PM

10

Mdp

Independence Day - U.S. Holiday

26

11

Mdp

27

Mb

1

12

Mdp

ró§a ehuhaz éi[. åah] éi[ - FU éø´kh.

28

13

Mdp

20

Mb

29

14

Mdp

21

Mb

30

15

Mdp

22

Mb

31

ß.,. 03:12 tiu Jå§ia ß.,. 03:43 tiu §U§ia ß.,. 03:42 tiu rJHó§ ß.,. 03:14 tiu gïrÛ ß.,. 02:16 tiu ~ıb e.,. 12:53 tiu ]õjÛ K.g. 10:14 tiu cj;juhlk K.g. 11:46 tiu §UNthzö e.g. 12:47 tiu må¡lö e.g. 01:18 tiu rjaö e.g. 01:22 tiu éu¡lh§ e.g. 12:57 tiu cóju¡lh§ K.g. 10:14 tiu kuzNahfö KOtJö ¤ójö e.g. 12:47 tiu kuzNahfö e.g. 01:18 tiu kuzNahfö KOtJö ¤ójö e.g. 12:57 tiu ¤ójö ¤uhójö: m-Jå§ia ¤uhójö: m-§U§ia ¤uhójö: m-rJHó§ ¤uhójö: m-gïrÛ ¤uhójö: m-~ıb ¤uhójö: m-]g;jkp uhFfhyk;: 07:44 AM ¨ 09:37 AM uhFfhyk;: 05:08 PM ¨ 07:01 PM uhFfhyk;: 01:23 PM ¨ 03:16 PM uhFfhyk;: 03:16 PM ¨ 05:08 PM uhFfhyk;: 11:31 AM ¨ 01:23 PM uhFfhyk;: 09:39 AM ¨ 11:31 AM

¤utz åujö

16

ßuNjh~ åujö

17

Mb

rífl`u rJøó§ åujö

2

18

Mb

3

19

Mb

4

5

6

7

K.,. 11:10 tiu m~;lÛ K.,. 09:07 tiu etÛ khiy 06:53 tiu jrÛ ß.g. 04:30 tiu Vfhj¤ ß.g. 02:04 tiu Jthj¤ K.g. 11:38 tiu §uNahj¤ K.g. 09:18 tiu rJHój¤ e.g. 12:10 tiu Nut§ K.g. 11:02 tiu m–Rå— K.g. 09:41 tiu gu´ fhiy 08:10 tiu fhøó§if fhiy 06:33 tiu Nuh¢´ ß.,. 03:20 tiu §Uth§iu ß.,. 01:56 tiu GeHérö itfiw 04:55 tiu ÛUf¥®lö e.g. 12:10 tiu mÛHjö KOtJö ¤ójö KOtJö ¤ójö mÛHj¤ójö KOtJö ¤ójö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: m-Vfhj¤> m-Jthj¤ KOtJö kuzNahfö ¤uhójö: #—a §§ ¤uhójö: #—a §§ ¤uhójö: m-jrÛ ¤uhójö: m-rJHój¤ ¤uhójö: mkhthir ¤uhójö: m-§uNahj¤ uhFfhyk;: 06:59 PM ¨ 08:51 PM uhFfhyk;: 07:48 AM ¨ 09:40 AM uhFfhyk;: 05:06 PM ¨ 06:58 PM uhFfhyk;: 01:24 PM ¨ 03:15 PM uhFfhyk;: 11:33 AM ¨ 01:24 PM uhFfhyk;: 09:43 AM ¨ 11:33 AM uhFfhyk;: 03:15 PM ¨ 05:06 PM MbõßwõG. fhøó§if åujö f®eh⁄.

flf uå gp.g. 01:45 jÒzhad Gò´afhyö

23

Mb

8

24

Mb

Mb 1Mö nrûth÷

9

25

Mb

10

Vfhj¤ åujö

26

Mb

Mb mkhthir åujö

ßuNjh~ åujö

11

27

Mb

12

28

Mb

13

29

Mb

14

fhiy 07:10 tiu mkhthir ß.,. 03:36 tiu Jå§ia ß.,. 02:21 tiu §U§ia ß.,. 01:34 tiu rJHó§ e.,. 01:14 tiu gïrÛ e.,. 01:28 tiu ~ıb ß.,. 02:11 tiu ]õjÛ itfiw 05:14 tiu ßujik K.,. 11:49 tiu Máçaö K.,. 11:17 tiu kfö K.,. 11:11 tiu éuö K.,. 11:32 tiu cójuö e.,. 12:26 tiu mójö ß.,. 01:49 tiu ¤ó§iu e.,. 12:44 tiu érö K.,. 11:49 tiu ¤ójö KOtJö ¤ójö KOtJö mÛHjö K.,. 11:32 tiu kuzNahfö mÛHj¤ójö ß.,. 01:49 tiu kuzNahfö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: é-Jå§ia ¤uhójö: é-§U§ia ¤uhójö: é-rJHó§ ¤uhójö: é-gïrÛ ¤uhójö: g+-~ıb ¤uhójö: g+-]g;jkp ¤uhójö: é-ßujik uhFfhyk;: 07:54 AM ¨ 09:44 AM uhFfhyk;: 05:04 PM ¨ 06:53 PM uhFfhyk;: 01:24 PM ¨ 03:13 PM uhFfhyk;: 03:13 PM ¨ 05:03 PM uhFfhyk;: 11:35 AM ¨ 01:24 PM uhFfhyk;: 09:46 AM ¨ 11:35 AM §Uthbõéuö. uhFfhyk;: 06:55 PM ¨ 08:45 PM Mb 2Mö nrûth÷ fUl gïrÛ. ~~;b åujö Mòlh⁄ §Ueh⁄. f®eh⁄. flf uhF - kfu NfJ e.,. 01:15 rJøó§ åujö. ehf rJøó§.

Vtpsk;gp tU~ö - Mdp Æ Mb - J U LY 2 0 1 7 nfs¤fø thª¢a gïrhífõgb rq;furptk; FOtpduhy; nuhwòNuh Neuó§‡Fª f´ªfõng‡wJ


fdlh = rpt rj;aehuhaz Rthkp jpUf;Nfhtpy; s - SUN

m - MON

åNr~ §díf⁄ MfflL 04 nt⁄› ¨ tuyÔ;Û åujö MfflL 06 QhapW ¨ ngUkh⁄ cw;rt Muk;gk; MfflL 14 jpq;fs; ¨ ngUkh⁄ cw;rtg; G+u;jj ; p MfflL 14 jpq;fs; ¨ NfhFyh~;lkp MfflL 14 jpq;fs; ¨ Mbf; fhøó§if åujö MfflL 21 jpq;fs; ¨ G+uz #upa ¢ufzö MfflL 24 tpahod; ¨ åehaf rJøó§ åujö MfflL 31 tpahod; ¨ Mt´ %yö

6

22

Mb

ß.g. 01:48 tiu rJHój¤ khiy 05:44 tiu cójuhlö KOtJö mÛHjö ¤uhójö: ngsu;zkp uhFfhyk;: 06:43 PM ¨ 08:29 PM ngsu;zkp åujö. ¤utz åujö. ró§a ehuhaz éi[.

7

Mb

23

t - TUE

1

Mb

17

29

Mb

2

Mb

18

T - THU

f - FRI

3

4

Mb

19

Mb

20

S - SAT

5

Mb

12

Mb

21

KOtJö jrÛ fhiy 06:42 tiu jrÛ fhiy 08:40 tiu Vfhj¤ K.g. 10:36 tiu Jthj¤ e.g. 12:21 tiu §uNahj¤ KOtJö mD~ö fhiy 08:15 tiu mD~ö K.g. 10:49 tiu Nf¡il e.g. 01:20 tiu %yö ß.g. 03:41 tiu éuhlö KOtJö ¤ójö KOtJö ¤ójö K.g. 10:49 tiu kuzNahfö e.g. 01:20 tiu mÛHjö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: é-jrÛ ¤uhójö: é-Vfhj¤ ¤uhójö: é-Jthj¤ ¤uhójö: é-§uNahj¤ ¤uhójö: é-rJHój¤ uhFfhyk;: 05:00 PM ¨ 06:48 PM uhFfhyk;: 01:24 PM ¨ 03:11 PM uhFfhyk;: 03:11 PM ¨ 04:58 PM uhFfhyk;: 11:36 AM ¨ 01:23 PM uhFfhyk;: 09:50 AM ¨ 11:36 AM

Mb 3Mö nrûth÷

8

Mb

24

tuyÔÛ åujö

Vfhj¤ åujö

9

Mb

25

10

Mb

f®eh⁄.

26

11

ßuNjh~ åujö

Mb

27

28

ß.g. 02:49 tiu ngsu;zkp ß.g. 03:23 tiu ßujik ß.g. 03:26 tiu Jå§ia ß.g. 02:59 tiu §U§ia ß.g. 02:03 tiu rJHó§ e.g. 12:41 tiu gïrÛ khiy 07:20 tiu §UNthzö khiy 08:29 tiu må¡lö K.,. 09:08 tiu rjaö K.,. 09:16 tiu éu¡lh§ khiy 08:58 tiu cóju¡lh§ khiy 08:14 tiu Nut§ mÛHj¤ójö khiy 08:29 tiu ¤ójö K.,. 09:08 tiu ¤ójö KOtJö ¤ójö ¤ó;jhkpHjö khiy 08:14 tiu kuzNahfö ¤uhójö: m-ßujik ¤uhójö: m-Jå§ia ¤uhójö: m-§U§ia ¤uhójö: m-rJHó§ ¤uhójö: m-gïrÛ ¤uhójö: m-~ıb uhFfhyk;: 08:04 AM ¨ 09:51 AM ,Uf;F a[{ø Ntj cghfUkö uhFfhyk;: 04:55 PM ¨ 06:41 PM uhFfhyk;: 01:23 PM ¨ 03:08 PM uhFfhyk;: 03:08 PM ¨ 04:53 PM uhFfhyk;: 11:37 AM ¨ 01:22 PM uhFfhyk;: 09:53 AM ¨ 11:38 AM ghu;Rt re;jpu ¢ufzö ,íF Njh‡whJ

Civic Day-Non Quebec Canada Holiday

Mb 4Mö nrûth÷ fhaó§® n[gö.

ngUkhs; cw;rt Muk;gk; ngUkhs; cw;rt 2k; ehs; ngUkhs; cw;rt 3k; ehs;

13

w - WED

14

Mb

30

15

Mb

31

ngUkhs; cw;rt 4k; ehs;

16

Mb

32

k`h rífl`u rJøó§ åujö

ngUkhs; cw;rt 5k; ehs;

17

Mtzp

1

ngUkhs; cw;rt 6k; ehs; ngUkhs; cw;rt 7k; ehs;

18

Mtzp

2

19

Mtzp

3

K.g. 10:59 tiu ~ıb K.g. 09:00 tiu ]õjÛ fhiy 06:46 tiu m~;lÛ ß.,. 01:58 tiu jrÛ K.,. 11:34 tiu Vfhj¤ K.,. 09:14 tiu Jthj¤ khiy 07:03 tiu §uNahj¤ ß.,. 04:24 tiu etÛ khiy 07:11 tiu m–Rå— khiy 05:52 tiu gu´ ß.g. 02:43 tiu Nuh¢´ e.g. 01:06 tiu ÛUf¥®lö K.g. 11:31 tiu §Uth§iu K.g. 10:03 tiu GeHérö K.g. 09:00 tiu kuzNahfö ß.g. 04:21 tiu fhøó§if KOtJö kuzNahfö KOtJö ¤ójö KOtJö kuzNahfö KOtJö ¤ójö KOtJö ¤ójö khiy 05:52 tiu ¤ójö ¤ó;jhkpHjö ¤uhójö: m-m~;lÛ ¤uhójö: m-]g;jkp ¤uhójö: #—a §§ ¤uhójö: #—a §§ ¤uhójö: #—a §§ ¤uhójö: m-§uNahj¤ ¤uhójö: m-etÛ uhFfhyk;: 06:35 PM ¨ 08:20 PM uhFfhyk;: 08:10 AM ¨ 09:54 AM uhFfhyk;: 04:49 PM ¨ 06:33 PM uhFfhyk;: 01:22 PM ¨ 03:05 PM uhFfhyk;: 03:04 PM ¨ 04:47 PM uhFfhyk;: 11:38 AM ¨ 01:21 PM uhFfhyk;: 09:56 AM ¨ 11:38 AM

ngUkhs; cw;rt 8k; ehs;

20

4

Mtzp

khiy 05:08 tiu rJHój¤ fhiy 08:48 tiu érö fhiy 08:48 tiu ¤ójö khiy 05:08 kuzNahfö ¤uhójö: m-rJHój¤ uhFfhyk;: 06:27 PM ¨ 08:09 PM Mt´ 1ö QháW

27

11

Mtzp

Mbf; fhøó§if åujö Mbf; fil¤– nrûth÷ NfhFyh~;lÛ

ngUkhs; cw;rtg; G+u;j;jp

21

Mtzp

5

Gfü–Nrhoø FUéi[ %øó§aø FUéi[.

22

Mtzp

¤íf uå e.,. 01:07

Vfhj¤ åujö

MbaW§

6

23

Mtzp

7

24

Mtzp

8

~~;b åujö

25

Mtzp

9

26

Mtzp

10

ß.g. 03:31 tiu mkhthir ß.g. 02:17 tiu ßujik ß.g. 01:29 tiu Jå§ia e.g. 01:09 tiu §U§ia e.g. 01:20 tiu rJHó§ ß.g. 02:01 tiu gïrÛ fhiy 07:49 tiu Máçaö fhiy 07:12 tiu kfö fhiy 07:00 tiu éuö fhiy 07:14 tiu cójuö fhiy 07:59 tiu mójö K.g. 09:14 tiu ¤ó§iu fhiy 07:14 tiu kuzNahfö fhiy 07:49 tiu ¤ójö KOtJö ¤ójö KOtJö mÛHjö mÛHj¤ójö K.g. 09:14 tiu kuzNahfö ¤uhójö: ß.g. 03:49 ,d; ¤uhójö: é-rJHó§ ¤uhójö: é-Jå§ia ¤uhójö: é-§U§ia ¤uhójö: é-gïrÛ ¤uhójö: g+-~ıb gpd;du; mkhthir> é-ßujik uhFfhyk;: 04:43 PM ¨ 06:24 PM uhFfhyk;: 01:20 PM ¨ 03:01 PM uhFfhyk;: 03:00 PM ¨ 04:41 PM uhFfhyk;: 11:39 AM ¨ 01:19 PM uhFfhyk;: 09:59 AM ¨11:39 AM uhFfhyk;: 08:15 AM ¨ 09:57 AM åehaf rJøó§ åujö

éuz #upa ¢ufzö mkhthir åujö

28

Mtzp

12

fú¢ n[aô§.

29

Mtzp

13

30

Mtzp

f®eh⁄.

F[ rhe;jp G+u;t ]hk Ntj cghfUkö.

14

31

Mtzp

15

ß.g. 03:10 tiu ~ıb ß.g. 04:44 tiu ]õjÛ khiy 06:34 tiu m~;lÛ khiy 08:32 tiu etÛ K.,. 10:30 tiu jrÛ K.g. 10:56 tiu Rth§ e.g. 01:03 tiu århfö ß.g. 03:26 tiu mD~ö khiy 05:57 tiu Nf¡il khiy 08:31 tiu %yö K.g. 10:56 tiu ¤ójö ß.g. 04:44 tiu kuzNahfö KOtJö ¤ójö khiy 05:57 tiu ¤ójö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: g+-]g;jkp ¤uhójö: m§§ ¤uhójö: é-m~;lÛ ¤uhójö: é-etÛ ¤uhójö: é-jrÛ uhFfhyk;: 06:18 PM ¨ 07:57 PM uhFfhyk;: 08:21 AM ¨ 10:00 AM uhFfhyk;: 04:36 PM ¨ 06:15 PM uhFfhyk;: 01:18 PM ¨ 02:56 PM uhFfhyk;: 02:56 PM ¨ 04:34 PM Mt´ 2ö QháW

r—õ ßuNjh~ åujö

f®eh⁄.

NfjhNu];tu tpujhuk;gk;

Mt´ %yö.

mgpN~f G+i[fs; 21.08.2017 jtpu jpUkzk;> G+uz #upa ¢ufzö rPke;jk;> gpwe;jehs; nuhwz;Nuhtpy; fq;fz nfhz;lhl;lq;fs;> fpufzkhf Njhw;Wk; >....... MfpaitfSk; fpufz gupkhzk; 0.762. ];gu;rk; e.g. 01:11 nra;a jpUf;Nfhtpypy; kj;ak; gp.g. 02:32 njhlu;Gnfhs;sTk;. Nkh~k; gp.g. 03:49

Vtpsk;gp tU~ö - Mb Æ Mtzp - A U G U S T 2 0 1 7 nfs¤fø thª¢a gïrhífõgb rq;furptk; FOtpduhy; nuhwòNuh Neuó§‡Fª f´ªfõng‡wJ


fdlh = rpt rj;aehuhaz Rthkp jpUf;Nfhtpy; s - SUN

m - MON

t - TUE

w - WED

T - THU

åNr~ §díf⁄

åNr~ §díf⁄

khjj;jpd; Xt;nthU

nrõnlögø 20 Gjd; ¨ etuhó§® åujhuögö Kjy; nts;spf;fpoikAk; nrõnlögø 24 QhapW ¨ rz;bN`hkk;

nrõnlögø 01 nts;sp ¨ FU ngaø–¤ nrõnlögø 06 Gjd; ¨ k`hsagÔ Muögö mk;ghSf;F kpfTk; nrõnlögø 28 tpahod; ¨ ruflt§ éi[> MAj éi[ nrõnlögø 12 nrt;tha; ¨ = itfhdr n[aô§ g;uj P a ; khd cd;djkhd nrõnlögø 29 nts;sp ¨ Njtp rg;jrjp ghuhazk; nrõnlögø 13 Gjd; ¨ = ghïruhó§u n[aô§ å[ajrÛ> VL njhlf;fú> tÿ— thio nt¡L eilngWk;. nrõnlögø 19 nrt;tha; ¨ k`hsagÔ KbT nrõnlögø 29 nts;sp ¨ Nfjhunfs® åujhuögö

3

Mtzp

18

4

Mtzp

19

5

Mtzp

20

6

Mtzp

13

Mtzp

21

7

Mtzp

14

Mtzp

22

f - FRI

1

Mtzp

16

S - SAT

2

Mtzp

17

e.,. 12:19 tiu Vfhj¤ ß.,. 01:48 tiu Jthj¤ K.,. 10:56 tiu éuhlö e.,. 01:01 tiu cójuhlö K.,. 10:56 tiu kuzNahfö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: é-Vfhj¤ ¤uhójö: é-Jthj¤ uhFfhyk;: 11:39 AM ¨ 01:17 PM uhFfhyk;: 10:02 AM ¨ 11:39 AM

Jyh FU K.,. 11:18

thkd n[aô§

g®tøójd Vfhj¤ åujö

8

Mtzp

15

Mtzp

23

9

Mtzp

16

Mtzp

24

ß.,. 02:53 tiu §uNahj¤ ß.,. 03:28 tiu rJHój¤ ß.,. 03:33 tiu ngsu;zkp ß.,. 03:08 tiu ßujik ß.,. 02:15 tiu Jå§ia e.,. 12:56 tiu §U§ia K.,. 11:15 tiu rJHó§ ß.,. 02:44 tiu §UNthzö ß.,. 03:57 tiu må¡lö ß.,. 04:42 tiu rjaö ß.,. 04:57 tiu éu¡lh§ ß.,. 04:44 tiu cóju¡lh§ ß.,. 04:05 tiu Nut§ ß.,. 03:06 tiu m–Rå— ß.,. 02:44 tiu mÛHjö KOtJö ¤ójö KOtJö kuzNahfö ß.,. 04:57 tiu kuzNahfö KOtJö ¤ójö KOtJö mÛHjö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: é-§uNahj¤ ¤uhójö: é-rJHój¤ ¤uhójö: ngsu;zkp ¤uhójö: m-ßujik ¤uhójö: m-Jå§ia ¤uhójö: m-§U§ia ¤uhójö: m-rJHó§ uhFfhyk;: 06:08 PM ¨ 07:45 PM uhFfhyk;: 08:26 AM ¨ 10:03 AM uhFfhyk;: 04:29 PM ¨ 06:05 PM uhFfhyk;: 01:16 PM ¨ 02:52 PM uhFfhyk;: 02:51 PM ¨ 04:27 PM uhFfhyk;: 11:40 AM ¨ 01:15 PM uhFfhyk;: 10:05 AM ¨ 11:40 AM Mt´ 3ö QháW eNlrußN~fö ngsu;zkp åujö Xzö gòbif. ¤utz åujö k`hsagÑ Muögö rífl`u rJøó§ åujö Labour Day - Holiday

ßuNjh~ åujö

10

Mtzp

25

11

Mtzp

26

ró§a ehuhaz éi[.

12

Mtzp

27

28

29

30

31

K.,. 09:18 tiu gïrÛ khiy 07:07 tiu ~ıb ß.g. 04:46 tiu ]õjÛ ß.g. 02:21 tiu m~;lÛ e.g. 11:57 tiu etÛ K.g. 09:39 tiu jrÛ fhiy 07:30 tiu Vfhj¤ ß.,. 01:51 tiu gu´ e.,. 12:24 tiu fhøó§if K.,. 10:48 tiu Nuh¢´ K.,. 09:09 tiu ÛUf¥®lö khiy 07:32 tiu §Uth§iu khiy 06:02 tiu GeHérö itfiw 05:35 tiu Jthj¤ ß.g. 04:43 tiu érö khiy 07:32 tiu kuzNahfö khiy 06:02 tiu ¤ójö ß.,. 01:51 tiu kuzNahfö e.,. 12:24 tiu kuzNahfö mÛHj¤ójö KOtJö ¤ójö fhiy 07:30 tiu kuzNahfö ¤uhójö: m-]g;jkp> m-m~;lÛ ¤uhójö: m-jrÛ ¤uhójö: m-gïrÛ ¤uhójö: m-~ıb ¤uhójö: m-etÛ ¤uhójö: m-Vfhj¤ ß.g. 04:43 tiu ¤ójö uhFfhyk;: 05:58 PM ¨ 07:33 PM uhFfhyk;: 08:31 AM ¨ 10:05 AM uhFfhyk;: 04:21 PM ¨ 05:55 PM uhFfhyk;: 01:13 PM ¨ 02:47 PM uhFfhyk;: 02:46 PM ¨ 04:19 PM uhFfhyk;: 11:40 AM ¨ 01:13 PM ¤uhójö: m-Jthj¤ uhFfhyk;: 10:07 AM ¨ 11:40 AM k`h gu´ f®eh⁄. fhøó§if åujö = itfhdr = n[aô§ ];khu;j;j Vfhj¤ åujö fÿ— uå gp.,. 01:57

Mt´f; fil¤ QháW

17

Gull ; hjp

1

= ghïruhó§u = n[aô§

18

Gull ; hjp

2

19

Gull ; hjp

3

20

Gull ; hjp

4

it~;zt Vfhj¤ åujö

21

5

Gull ; hjp

22

Gull ; hjp

6

23

7

Gull ; hjp

ß.,. 03:59 tiu §uNahj¤ ß.,. 02:44 tiu rJHój¤ ß.,. 01:55 tiu mkhthir ß.,. 01:35 tiu ßujik ß.,. 01:47 tiu Jå§ia ß.,. 02:29 tiu §U§ia ß.,. 03:40 tiu rJHó§ ß.g. 03:41 tiu Máçaö ß.g. 02:58 tiu kfö ß.g. 02:39 tiu éuö ß.g. 02:46 tiu cójuö ß.g. 03:23 tiu mójö ß.g. 04:30 tiu ¤ó§iu khiy 06:05 tiu Rth§ KOtJö kuzNahfö ß.g. 02:58 tiu kuzNahfö ¤ó;jhkpHjö ß.g. 02:46 tiu mÛHjö KOtJö ¤ójö ß.g. 04:30 tiu kuzNahfö mÛHj¤ójö ¤uhójö: m-§uNahj¤ ¤uhójö: m-rJHój¤ ¤uhójö: mkhthir ¤uhójö: é-ßujik ¤uhójö: é-Jå§ia ¤uhójö: é-§U§ia ¤uhójö: é-rJHó§ uhFfhyk;: 05:48 PM ¨ 07:20 PM uhFfhyk;: 08:37 AM ¨ 10:08 AM uhFfhyk;: 04:14 PM ¨ 05:45 PM uhFfhyk;: 01:11 PM ¨ 02:42 PM uhFfhyk;: 02:41 PM ¨ 04:12 PM uhFfhyk;: 11:40 AM ¨ 01:10 PM uhFfhyk;: 10:10 AM ¨ 11:40 AM

ßuNjh~ åujö

24

Gull ; hjp

NfjhNu];tu tpujk;

8

itfiw 05:15 tiu gïrÛ khiy 08:06 tiu århfö KOtJö kuzNahfö ¤uhójö: é-gïrÛ uhFfhyk;: 05:38 PM ¨ 07:07 PM

rz;bN`hkk;

25

Gull ; hjp

9

mkhthir åujö

k`hsagÑ KbT

26

Gull ; hjp

10

,iyA§øfhy Muögö

etuhó§® åujhuögö

27

Gull ; hjp

11

28

Gull ; hjp

12

29

Gull ; hjp

13

etuhó§®-yÔÛ é[huögö rJøó§ åujö Gu¡lh§ 1Mk; r—

30

Gull ; hjp

14

itfiw 07:07 tiu ~ıb KOtJö ]õjÛ K.g. 09:08 tiu ]õjÛ K.g. 11:07 tiu m~;lÛ e.g. 12:57 tiu etÛ ß.g. 02:30 tiu jrÛ K.,. 10:28 tiu mD~ö e.,. 01:00 tiu Nf¡il ß.,. 03:33 tiu %yö itfiw 05:58 tiu éuhlö KOtJö cójuhlö fhiy 08:10 tiu cójuhlö KOtJö ¤ójö KOtJö ¤ójö ß.g. 02:30 tiu ¤ójö K.,. 10:28 tiu kuzNahfö e.,. 01:00 tiu kuzNahfö ß.,. 03:33 tiu kuzNahfö ¤uhójö: g+-]g;jkp ¤uhójö: é-m~;lÛ ¤uhójö: é-etÛ ¤uhójö: é-jrÛ ¤uhójö: é-Vfhj¤ ¤uhójö: g+-~ıb uhFfhyk;: 08:42 AM ¨ 10:11 AM uhFfhyk;: 04:06 PM ¨ 05:35 PM uhFfhyk;: 01:08 PM ¨ 02:37 PM uhFfhyk;: 02:36 PM ¨ 04:04 PM uhFfhyk;: 11:40 AM ¨ 01:08 PM uhFfhyk;: 10:13 AM ¨ 11:40 AM

~~;b åujö

etuhó§®-ruflt§ é[huögö

ruflt§ éi[.

å[ajrÛ - tÿ— thio nt¡L

k`hetÛ åujö. MAj éi[.

Vdh§ ehadhø FUéi[

Nfjhunfs® åujhuögö

¤utz åujö

Ntjhôj Nj¤fH §Ueh⁄.

Gu¡lh§ 2Mk; r—

Vtpsk;gp tU~ö - Mtzp Æ Gul;lhjp - S E P T E M B E R 2 0 1 7 nfs¤fø thª¢a gïrhífõgb rq;furptk; FOtpduhy; nuhwòNuh Neuó§‡Fª f´ªfõng‡wJ


fdlh = rpt rj;aehuhaz Rthkp jpUf;Nfhtpy; s - SUN

m - MON

t - TUE

1

2

3

Gull ; hjp

15

Gull ; hjp

16

Gull ; hjp

17

w - WED

4

Gull ; hjp

18

ß.g. 03:38 tiu Vfhj¤ ß.g. 04:16 tiu Jthj¤ ß.g. 04:23 tiu §uNahj¤ ß.g. 04:00 tiu rJHój¤ K.g 09:58 tiu §UNthzö K.g. 11:19 tiu må¡lö e.g. 12:10 tiu rjaö e.g. 12:32 tiu éu¡lh§ .g. 09:58 tiu mÛHjö KOtJö ¤ójö KOtJö kuzNahfö mÛHj¤ójö ¤uhójö: m§§ ¤uhójö: é-Jthj¤ ¤uhójö: é-§uNahj¤ ¤uhójö: é-rJHój¤ uhFfhyk;: 05:28 PM ¨ 06:54 PM uhFfhyk;: 08:47 AM ¨ 10:14 AM uhFfhyk;: 03:59 PM ¨ 05:25 PM uhFfhyk;: 01:06 PM ¨ 02:32 PM f®eh⁄.

Vfhj¤ åujö

N]hkõ ßuNjh~ åujö

eNlrußN~fö

Gull ; hjp

22

K.g. 10:17 tiu §U§ia K.g. 09:48 tiu gu´ K.g. 09:48 tiu kuzNahfö ¤uhójö: m-rJHó§ uhFfhyk;: 05:18 PM ¨ 06:42 PM

fhøó§if åujö rífl`u rJøó§ åujö

15

Gull ; hjp

29

9

Gull ; hjp

23

10

Gull ; hjp

f - FRI

5

6

Gull ; hjp

19

Gull ; hjp

20

24

11

Gull ; hjp

25

S - SAT

7

Gull ; hjp

21

ß.g. 03:10 tiu ngsu;zkp ß.g. 01:51 tiu ßujik e.g. 12:13 tiu Jå§ia e.g. 12:26 tiu cóju¡lh§ K.g. 11:54 tiu Nut§ K.g. 11:00 tiu m–Rå— KOtJö ¤ójö KOtJö mÛHjö e.g. 12:13 tiu ¤ójö ¤uhójö: ngsu;zkp> m-ßujik ¤uhójö: m-Jå§ia ¤uhójö: m-§U§ia uhFfhyk;: 02:31 PM ¨ 03:56 PM uhFfhyk;: 11:41 AM ¨ 01:06 PM uhFfhyk;: 10:16 AM ¨ 11:41 AM ngsu;zkp åujö.

Gu¡lh§ 3Mk; r—

ró§a ehuhaz éi[.

eu¤ífKidaiwaø FUéi[

8

T - THU

12

Gull ; hjp

26

13

Gull ; hjp

27

14

Gull ; hjp

28

fhiy 08:08 tiu rJHó§ ß.,. 03:29 tiu ~ıb e.,. 01:06 tiu ]õjÛ K.,. 10:47 tiu m~;lÛ khiy 08:39 tiu etÛ khiy 06:47 tiu jrÛ itfiw 05:51 tiu gïrÛ ß.,. 05:11 tiu ÛUf¥®lö ß.,. 03:33 tiu §Uth§iu ß.,. 01:59 tiu GeHérö e.,. 12:37 tiu érö K.,. 11:30 tiu Máçaö fhiy 08:22 tiu fhøó§if ß.,. 05:11 tiu ¤ójö K.,. 11:30 tiu kuzNahfö KOtJö ¤ójö KOtJö mÛHjö KOtJö kuzNahfö itfiw 06:49 tiu Nuh¢´ ¤uhójö: m-jrÛ ¤uhójö: m-~ıb ¤uhójö: m-]g;jkp ¤uhójö: m-m~;lÛ ¤uhójö: m-etÛ fhiy 08:22 tiu kuzNahfö uhFfhyk;: 03:51 PM ¨ 05:15 PM uhFfhyk;: 01:04 PM ¨ 02:27 PM uhFfhyk;: 02:27 PM ¨ 03:49 PM uhFfhyk;: 11:41 AM ¨ 01:04 PM uhFfhyk;: 10:19 AM ¨ 11:41 AM ¤uhójö: m-gïrÛ uhFfhyk;: 08:53 AM ¨ 10:17 AM

Gu¡lh§ fil¤– r—.

Thanksgiving Day - Can Holiday Columbus Day - U.S. Holiday

16

Gull ; hjp

30

17

1

Igg ; rp

18

Igg ; rp

2

19

Igg ; rp

3

20

4

Igg ; rp

21

Igg ; rp

28

Igg ; rp

5

khiy 05:12 tiu Vfhj¤ ß.g. 03:59 tiu Jthj¤ ß.g. 03:14 tiu §uNahj¤ ß.g. 02:59 tiu rJHój¤ ß.g. 03:12 tiu mkhthir ß.g. 03:57 tiu ßujik khiy 05:12 tiu Jå§ia K.,. 10:49 tiu mójö K.,. 10:42 tiu kfö K.,. 10:15 tiu éuö K.,. 10:17 tiu cójuö K.,. 11:48 tiu ¤ó§iu ß.,. 01:19 tiu Rth§ ß.,. 03:16 tiu århfö K.,. 10:49 tiu kuzNahfk; K.,. 10:42 tiu kuzNahfö KOtJö ¤ójö mÛHj¤ójö ¤ó;jhkpHjö ß.,. 01:19 tiu ¤ójö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: mkhthir ¤uhójö: m-Vfhj¤ ¤uhójö: m-Jthj¤ ¤uhójö: m-rJHój¤ ¤uhójö: m§§ ¤uhójö: é-ßujik ¤uhójö: é-Jå§ia uhFfhyk;: 05:08 PM ¨ 06:30 PM uhFfhyk;: 08:59 AM ¨ 10:20 AM uhFfhyk;: 03:45 PM ¨ 05:05 PM uhFfhyk;: 01:03 PM ¨ 02:23 PM uhFfhyk;: 02:23 PM ¨ 03:43 PM uhFfhyk;: 11:42 AM ¨ 01:02 PM uhFfhyk;: 10:23 AM ¨ 11:42 AM f®eh⁄.

N]hkõ ßuNjh~ åujö

Vfhj¤ åujö

22

Igg ; rp

6

23

Igg ; rp

7

©ght›

Jyh uå e.g. 12:53 ßÿ—uT euf rJHój¤ flehdö

24

8

Igg ; rp

Iõg¤ 1Mö nt⁄›.

Nfjhunfs® åujö

flfôj~~;b åujhuögö

mkhthir åujö

25

Igg ; rp

9

26

Igg ; rp

10

27

Igg ; rp

11

12

khiy 06:50 tiu §U§ia khiy 08:46 tiu rJHó§ K.,. 10:50 tiu gïrÛ e.,. 12:53 tiu ~ıb ß.,. 02:46 tiu ]õjÛ ß.,. 04:20 tiu m~;lÛ ß.,. 05:30 tiu etÛ itfiw 05:33 tiu mD~ö KOtJö Nf¡il fhiy 08:02 tiu Nf¡il K.g. 10:35 tiu %yö e.g. 01:05 tiu éuhlö ß.g. 03:20 tiu cójuhlö khiy 05:16 tiu §UNthzö fhiy 08:02 tiu kuzNahfö K.g. 10:35 tiu kuzNahfö KOtJö kuzNahfö KOtJö ¤ójö KOtJö ¤ójö ß.g. 03:20 tiu ¤ójö khiy 05:16 tiu kuzNahfö ¤uhójö: é-gïrÛ ¤uhójö: é-§U§ia ¤uhójö: é-rJHó§ ¤uhójö: g+-~ıb ¤uhójö: g+-]g;jkp ¤uhójö: é-m~;lÛ ¤uhójö: é-etÛ uhFfhyk;: 04:59 PM ¨ 06:18 PM uhFfhyk;: 09:05 AM ¨ 10:24 AM uhFfhyk;: 03:38 PM ¨ 04:57 PM uhFfhyk;: 01:01 PM ¨ 02:19 PM uhFfhyk;: 02:19 PM ¨ 03:37 PM uhFfhyk;: 11:44 AM ¨ 01:01 PM uhFfhyk;: 10:27 AM ¨ 11:44 AM f®eh⁄. éryhø FUéi[

29

Igg ; rp

13

rJøó§ åujö ehf rJøó§

30

Igg ; rp

14

itfiw 06:10 tiu jrÛ itfiw 06:19 tiu Vfhj¤ khiy 06:45 tiu må¡lö khiy 07:43 tiu rjaö khiy 06:45 tiu kuzNahfö khiy 07:43 tiu ¤ójö ¤uhójö: é-Vfhj¤ ¤uhójö: é-jrÛ uhFfhyk;: 04:51 PM ¨ 06:08 PM uhFfhyk;: 09:12 AM ¨ 10:28 AM éjójhüthø §Ueh⁄

];khu;j;j cj;jhd Vfhj¤ åujö

= kzths khK—f⁄ §Ueh⁄

~~;b åujö

¤utz åujö

United Nations Day

#urö`huö - flfôj~~;b åujö

Iõg¤ 2Mö nt⁄›

31

Igg ; rp

15

itfiw 05:59 tiu Jthj¤ khiy 08:13 tiu éu¡lh§ khiy 08:13 tiu kuzNahfö ¤uhójö: é-Jthj¤ uhFfhyk;: 03:33 PM ¨ 04:49 PM Ngahüthø §Ueh⁄ it~;zt cj;jhd Vfhj¤ åujö

ngh÷ifahüthø §Ueh⁄

åNr~ §díf⁄

mgpN~f G+i[fs; jtpu jpUkzk;> rPke;jk;> gpwe;jehs; nfhz;lhl;lq;fs;> ehkfuzk;> mf;Nlhgu; 18 Gjd; ¨ ©ghtsp md;dg;gpuhrdk;> cgeadk;> cghfu;kk;> mf;Nlhgu; 18 Gjd; ¨ Nfjhunfs® åujö Mr;rhu;a mgpN~fk;> r~;bag;jG+u;j;jp> ju;gzk;> rpuhu;j;jk;> thfd G+i[>....... mf;Nlhgu; 20 nts;sp ¨ ];fe;j~~;b åujhuk;gk; MfpaitfSk; nra;a jpUf;Nfhtpypy; mf;Nlhgu; 25 Gjd; ¨ ];fe;j~~;b åujk; -R+urk;`huk; njhlu;Gnfhs;sTk;.

Vtpsk;gp tU~ö - Gul;lhjp Æ Ig;grp - O C T O B E R 2 0 1 7 nfs¤fø thª¢a gïrhífõgb rq;furptk; FOtpduhy; nuhwòNuh Neuó§‡Fª f´ªfõng‡wJ


fdlh = rpt rj;aehuhaz Rthkp jpUf;Nfhtpy; s - SUN

m - MON

t - TUE

rdpf;fpoikfspy; fhiy 10 kzpf;F = rj;aehuhazu; mgpN~fKk;> rJu;j;jp ehl;fspy; khiy 07:00 kzpf;F = fzgjp mgpN~fKk;> gpuNjh~k; ehl;fspy; khiy 06:00 kzpf;F = rptd; kw;Wk; = ee;jpNf];tuh; mgpN~fKk; eilngw;W njhlu;eJ ; gpuNjh~ fhy g+i[ eilngWk;.

5

Igg ; rp

20

6

Igg ; rp

21

7

Igg ; rp

22

w - WED

1

Igg ; rp

16

T - THU

f - FRI

2

3

Igg ; rp

17

Igg ; rp

18

S - SAT

4

Igg ; rp

19

ß.,. 05:10 tiu §uNahj¤ ß.,. 03:54 tiu rJHój¤ ß.,. 02:17 tiu ngsu;zkp e.,. 12:24 tiu ßujik khiy 08:13 tiu cóju¡lh§ khiy 07:46 tiu Nut§ khiy 06:56 tiu m–Rå— khiy 05:49 tiu gu´ mÛHj¤ójö khiy 08:13 tiu ¤ójö ¤ó;jhkpHjö ¤ó;jhkpHjö ¤uhójö: ngsu;zkp ¤uhójö: é-§uNahj¤ ¤uhójö: é-rJHój¤ ¤uhójö: m-ßujik uhFfhyk;: 01:01 PM ¨ 02:17 PM uhFfhyk;: 02:16 PM ¨ 03:32 PM uhFfhyk;: 11:46 AM ¨ 01:01 PM uhFfhyk;: 10:31 AM ¨ 11:46 AM ngsu;zkp åujö. ró§a ehuhaz éi[. §Uõghzhüthø §Ueh⁄. Iõg¤ 3Mö nt⁄›

ßuNjh~ åujö

8

Igg ; rp

k`h mÿdhßN~fö

23

9

Igg ; rp

24

10

Igg ; rp

25

fhøó§if åujö

Neukh‡wö

11

Igg ; rp

26

K.,. 09:16 tiu Jå§ia khiy 06:58 tiu §U§ia ß.g. 04:35 tiu rJHó§ ß.g. 02:15 tiu gïrÛ e.g. 12:00 tiu ~ıb K.g. 09:54 tiu ]õjÛ fhiy 08:04 tiu m~;lÛ ß.g. 03:26 tiu fhøó§if ß.g. 01:53 tiu Nuh¢´ e.g. 12:15 tiu ÛUf¥®lö K.g. 10:37 tiu §Uth§iu K.g. 09:04 tiu GeHérö fhiy 07:39 tiu érö itfiw 06:31 tiu etÛ itfiw 06:29 tiu Máçaö itfiw 05:37 tiu kfö KOtJö ¤ójö KOtJö mÛHjö e.g. 12:15 tiu ¤ójö KOtJö ¤ójö KOtJö mÛHjö KOtJö kuzNahfö ¤uhójö: m-Jå§ia ¤uhójö: m-§U§ia ¤uhójö: m-rJHó§ ¤uhójö: m-gïrÛ> m-~ıb ¤uhójö: m-]g;jkp mÛHj¤ójö ¤uhójö: m-m~;lÛ ¤uhójö: m-etÛ uhFfhyk;: 03:44 PM ¨ 04:58 PM uhFfhyk;: 08:19 AM ¨ 09:33 AM uhFfhyk;: 02:28 PM ¨ 03:42 PM uhFfhyk;: 12:01 PM ¨ 01:14 PM uhFfhyk;: 01:14 PM ¨ 02:27 PM uhFfhyk;:10:48 AM ¨ 12:01 PM uhFfhyk;: 09:36 AM ¨ 10:49 AM rífl`u rJøó§ åujö

f®eh⁄.

12

Igg ; rp

27

13

Igg ; rp

28

Iõg¤f; fil¤ nt⁄›

14

Igg ; rp

29

15

Igg ; rp

30

16

fhøó§if

1

17

fhøó§if

2

Rememberance Day - Cdn Holiday

18

fhøó§if

25

fhøó§if

3

itfiw 05:22 tiu jrÛ ß.,. 04:39 tiu Vfhj¤ ß.,. 04:25 tiu Jthj¤ ß.,. 04:40 tiu §uNahj¤ itfiw 05:29 tiu rJHój¤ itfiw 06:46 tiu mkhthir KOtJö ßujik fhiy 07:43 tiu Rth§ itfiw 05:07 tiu éuö itfiw 05:03 tiu cójuö itfiw 05:26 tiu mójö itfiw 06:19 tiu ¤ó§iu KOtJö Rth§ K.g. 09:32 tiu århfö KOtJö ¤ójö ¤ó;jhkpHjö ß.,. 04:39 tiu kuzNahfö KOtJö ¤ójö KOtJö ¤ójö KOtJö mÛHjö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: mkhthir ¤uhójö: m-jrÛ ¤uhójö: m-Vfhj¤ ¤uhójö: m-Jthj¤ ¤uhójö: m-§uNahj¤ ¤uhójö: m-rJHój¤ ¤uhójö: é-ßujik uhFfhyk;: 03:38 PM ¨ 04:50 PM uhFfhyk;: 08:26 AM ¨ 09:38 AM uhFfhyk;: 02:25 PM ¨ 03:36 PM uhFfhyk;: 12:02 PM ¨ 01:13 PM uhFfhyk;: 01:13 PM ¨ 02:24 PM uhFfhyk;: 10:51 AM ¨ 12:02 PM uhFfhyk;: 09:41 AM ¨ 10:52 AM

];khu;j;j Vfhj¤ åujö it~;zt Vfhj¤ åujö

19

fhøó§if

4

20

fhøó§if

5

21

fhøó§if

6

f®eh⁄. åU–¤f uå K.g. 09:37

ßuNjh~ åujö

22

fhøó§if

Iaõgÿ kòlyfhy Muögö

7

23

fhøó§if

8

mkhthir åujö

24

fhøó§if

9

10

fhiy 08:28 tiu ßujik K.g. 10:24 tiu Jå§ia e.g. 12:31 tiu §U§ia ß.g. 02:35 tiu rJHó§ khiy 04:32 tiu gïrÛ khiy 06:07 tiu ~ıb khiy 07:18 tiu ]õjÛ K.g. 11:46 tiu mD~ö ß.g. 02:11 tiu Nf¡il khiy 04:46 tiu %yö khiy 07:17 tiu éuhlö K.,. 09:39 tiu cójuhlö K.,. 11:39 tiu §UNthzö ß.,. 01:13 tiu må¡lö K.,. 11:39 tiu kuzNahfö KOtJö kuzNahfö KOtJö ¤ójö mÛHj¤ójö KOtJö mÛHjö K.,. 09:39 tiu ¤ójö ¤ó;jhkpHjö ¤uhójö: g+-~ıb ¤uhójö: é-Jå§ia ¤uhójö: é-§U§ia ¤uhójö: é-rJHó§ ¤uhójö: m§§ ¤uhójö: é-gïrÛ ¤uhójö: g+-]g;jkp uhFfhyk;: 03:33 PM ¨ 04:43 PM uhFfhyk;: 08:33 AM ¨ 09:43 AM uhFfhyk;: 02:22 PM ¨ 03:32 PM uhFfhyk;: 12:03 PM ¨ 01:13 PM uhFfhyk;: 01:13 PM ¨ 02:22 PM uhFfhyk;: 10:55 AM ¨ 12:04 PM uhFfhyk;: 09:47 AM ¨ 10:55 AM

rJøó§ åujö. tu rJøó§

f®eh⁄.

fhøó§if 1Mö Nrhkthuö

26

fhøó§if

11

27

fhøó§if

12

28

fhøó§if

13

29

fhøó§if

14

30

fhøó§if

fhøó§if 2Mö Nrhkthuö

if¤f Vfhj¤ åujö

f®eh⁄.

rk;gj;ruhgpN~fk;

15 mgpN~f G+i[fs; jtpu jpUkzk;> rPke;jk;>

khiy 07:59 tiu m~;lÛ khiy 08:09 tiu etÛ khiy 07:47 tiu jrÛ khiy 06:56 tiu Vfhj¤ khiy 05:40 tiu Jthj¤ ß.,. 02:18 tiu rjaö ß.,. 02:54 tiu éu¡lh§ ß.,. 03:00 tiu cóju¡lh§ ß.,. 02:41 tiu Nut§ ß.,. 01:56 tiu m–Rå— KOtJö ¤ójö ß.,. 02:54 tiu kuzNahfö mÛHj¤ójö KOtJö kuzNahfö mÛHj¤ójö ¤uhójö: é-m~;lÛ ¤uhójö: é-etÛ ¤uhójö: é-jrÛ ¤uhójö: é-Vfhj¤ ¤uhójö: é-Jthj¤ uhFfhyk;: 03:30 PM ¨ 04:39 PM uhFfhyk;: 08:40 AM ¨ 09:48 AM uhFfhyk;: 02:21 PM ¨ 03:29 PM uhFfhyk;: 12:06 PM ¨ 01:13 PM uhFfhyk;: 01:14 PM ¨ 02:21 PM

rk;gj;ruhgpN~fk;

~~;b åujö ¤utz åujö

Thanksgiving Day - U.S. Holiday

gpwe;jehs; nfhz;lhl;lq;fs;> ehkfuzk;> md;dg;gpuhrdk;> cgeadk;> cghfu;kk;> Mr;rhu;a mgpN~fk;> r~;bag;jG+u;j;jp> ju;gzk;> rpuhu;j;jk;> thfd G+i[>....... MfpaitfSk; nra;a jpUf;Nfhtpypy; njhlu;Gnfhs;sTk;.

Vtpsk;gp tU~ö - Ig;grp Æ fhu;;j;jpif - N O V E M B E R 2 0 1 7 nfs¤fø thª¢a gïrhífõgb rq;furptk; FOtpduhy; nuhwòNuh Neuó§‡Fª f´ªfõng‡wJ


fdlh = rpt rj;aehuhaz Rthkp jpUf;Nfhtpy; s - SUN

31

khhf ; op

16

ß.,. 01:04 tiu rJHój¤ ß.,. 04 :44 tiu ÛUf¥®lö ß.,. 01:04 tiu kuzNahfö ¤uhójö: é-rJHój¤ uhFfhyk;: 03:39 PM ¨ 04:45 PM

3

fhøó§if

18

m - MON

10

fhøó§if

25

w - WED

T - THU

åNr~ §díf⁄ åNr~ §díf⁄ bnrögø 17 QhapW ¨ `Dkj; n[ae;jp bnrögø 02 rdp ¨ §Uf;fhøó§if åujö bnrögø 02 rdp ¨ røthya ©gö> æLf›ú ©gö bnrögø 22 nts;sp ¨ f[Kf rö`huö bnrögø 03 QhapW ¨ = ghïruhó§u ©gö bnrögø 23 rdp ¨ åehaf~~;b åujö bnrögø 03 QhapW ¨ åehaf åujhuögö bnrögø 23 rdp ¨ §Untöghit é[huögö bnrögø 15 nts;sp ¨ rdpg;ngaø–¤ bnrögø 29 nts;sp ¨ gukgj gP~;k itFz;l Vfhjrp

4

fhøó§if

19

e.g. 12:01 tiu ngsu;zkp K.g. 09:45 tiu ßujik K.,. 10:04 tiu Nuh¢´ itfiw 07:26 tiu Jå§ia KOtJö ¤ójö khiy 08:27 tiu ÛUf¥®lö ¤uhójö: m-ßujik mÛHj¤ójö ¤uhójö: m-Jå§ia uhFfhyk;: 03:29 PM ¨ 04:36 PM åehaf åujhuögö. uhFfhyk;: 08:46 AM ¨ 09:53 AM jpUg;ghz;ho;thu; §Ueh⁄. = ghïruhó§u (å~;Zthya) ©gö

t - TUE

fhøó§if 3Mö Nrhkthuö

11

fhøó§if

26

5

fhøó§if

20

6

fhøó§if

21

7

fhøó§if

14

fhøó§if

22

fhøó§if fil¤ Nrhkthuö

17

khhf ; op

2

18

khhf ; op

3

1

fhøó§if

16

ß.g. 04:03 tiu §uNahj¤ e.,. 12:54 tiu gu´ KOtJö ¤ójö ¤uhójö: é-§uNahj¤ uhFfhyk;: 10:59 AM ¨ 12:06 PM

ßuNjh~ åujö

8

fhøó§if

15

fhøó§if

23

S - SAT

2

fhøó§if

17

ß.g. 02:09 tiu rJHój¤ K.,. 11:35 tiu fhøó§if KOtJö mÛHjö ¤uhójö: é-rJHój¤> ngsu;zkp uhFfhyk;: 09:52 AM ¨ 10:59 AM

røthya ©gö - åsf;£L

fhøó§if ©gö - §Uf;fhøó§if åujö §Ukíifahüthø - FKjtúç eh–¤ahø §Ueh⁄ ngsu;zkp åujö. f®eh⁄. ró§a ehuhaz éi[.

9

fhøó§if

16

khhf ; op

23

khhf ; op

24

ß.,. 05:07 tiu §U§ia ß.,. 02:53 tiu rJHó§ e.,. 12:50 tiu gïrÛ K.,. 11:01 tiu ~ıb K.,. 09:29 tiu ]õjÛ khiy 06:48 tiu §Uth§iu khiy 05:13 tiu GeHérö ß.g. 03:46 tiu érö ß.g. 02:32 tiu Máçaö ß.g. 01:35 tiu kfö khiy 06:48 tiu kuzNahfö KOtJö ¤ójö mÛHj¤ójö KOtJö kuzNahfö mÛHj¤ójö ¤uhójö: m-§U§ia ¤uhójö: m-rJHó§ ¤uhójö: m-gïrÛ ¤uhójö: m-~ıb ¤uhójö: m-]g;jkp uhFfhyk;: 02:22 PM ¨ 03:28 PM uhFfhyk;: 12:08 PM ¨ 01:15 PM uhFfhyk;: 01:15 PM ¨ 02:22 PM uhFfhyk;: 11:03 AM ¨ 12:09 PM uhFfhyk;: 09:57 AM ¨ 11:03 AM rífl`u rJøó§ åujö

guRuhk n[aô§

12

fhøó§if

27

13

fhøó§if

28

29

khiy 08:21 tiu m~;lÛ khiy 07:40 tiu etÛ khiy 07:30 tiu jrÛ khiy 07:50 tiu Vfhj¤ khiy 08:43 tiu Jthj¤ ß.g. 03:08 tiu Rth§ e.g. 12:59 tiu éuö e.g. 12:47 tiu cójuö ß.g. 01:05 tiu mójö ß.g. 01:51 tiu ¤ó§iu ß.g. 03:08 tiu mÛHjö ¤ó;jhkpHjö KOtJö ¤ójö KOtJö ¤ójö KOtJö ¤ójö khiy 08:43 tiu kuzNahfö ¤uhójö: m-m~;lÛ ¤uhójö: m-etÛ ¤uhójö: m-jrÛ ¤uhójö: m-Vfhj¤ ¤uhójö: m-Jthj¤ uhFfhyk;: 03:29 PM ¨ 04:35 PM uhFfhyk;: 08:52 AM ¨ 09:58 AM uhFfhyk;: 02:23 PM ¨ 03:29 PM uhFfhyk;: 12:12 PM ¨ 01:18 PM uhFfhyk;: 01:18 PM ¨ 02:24 PM nk÷õnghUshø FUéi[

f - FRI

Vfhj¤ åujö

Mdhaø FUéi[

19

khhf ; op

4

20

khhf ; op

5

21

6

khhf ; op

30

1

K.,. 10:04 tiu §uNahj¤ K.,. 11:48 tiu rJHój¤ khiy 04:51 tiu århfö khiy 06:59 tiu mD~ö KOtJö ¤ójö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: fhøó§if-khu;fop m-§uNahj¤ ¤uhójö: m-rJHój¤ uhFfhyk;: 11:07 AM ¨ 12:13 PM uhFfhyk;: 10:02 AM ¨ 11:07 AM jDR uå K.,.10:01

ßuNjh~ åujö jDR rdp itfiw 04:40

22

khhf ; op

7

8

ß.,. 01:50 tiu mkhthir ß.,. 03:56 tiu ßujik itfiw 06:01 tiu Jå§ia KOtJö §U§ia fhiy 07:54 tiu §U§ia K.g. 09:30 tiu rJHó§ K.g. 10:38 tiu gïrÛ fhiy 08:42 tiu må¡lö K.,. 09:27 tiu Nf¡il e.,. 12:00 tiu %yö ß.,. 02:32 tiu éuhlö ß.,. 04:55 tiu cójuhlö itfiw 07:01 tiu §UNthzö KOtJö må¡lö ¤ó;jhkpHjö K.,. 09:27 tiu kuzNahfö KOtJö ¤ójö KOtJö ¤ójö ß.,. 02:32 tiu ¤ójö mÛHj¤ójö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: g+-~ıb ¤uhójö: mkhthir ¤uhójö: é-rJHó§ ¤uhójö: é-ßujik ¤uhójö: é-Jå§ia ¤uhójö: é-§U§ia ¤uhójö: é-gïrÛ uhFfhyk;: 03:31 PM¨ 04:36 PM uhFfhyk;: 08:57 AM ¨ 10:03 AM uhFfhyk;: 02:26 PM ¨ 03:31 PM uhFfhyk;: 12:15 PM ¨ 01:21 PM uhFfhyk;: 01:21 PM ¨ 02:27 PM uhFfhyk;: 11:11 AM ¨ 12:16 PM uhFfhyk;: 10:05 AM ¨ 11:11 AM f®eh⁄.rJøó§ åujö

mkhthir åujö `Dkj; n[aô§

24

khhf ; op

9

¤utz åujö

rhf;¢aø FUéi[

25

khhf ; op

10

26

khhf ; op

F›øfhy Muögö

11

27

khhf ; op

12

28

khhf ; op

13

K.g. 11:18 tiu ~ıb K.g. 11:26 tiu ]õjÛ K.g. 11:03 tiu m~;lÛ K.g. 10:13 tiu etÛ fhiy 08:58 tiu jrÛ itfiw 07:20 tiu Vfhj¤ K.g. 09:56 tiu rjaö K.g. 10:40 tiu éu¡lh§ K.g. 10:54 tiu cóju¡lh§ K.g. 10:40 tiu Nut§ K.g. 10:02 tiu m–Rå— KOtJö ¤ójö K.g. 11:26 tiu kuzNahfö mÛHj¤ójö KOtJö kuzNahfö K.g. 10:02 tiu mÛHjö ¤uhójö: g+-]g;jkp ¤uhójö: é-m~;lÛ ¤uhójö: é-etÛ ¤uhójö: é-jrÛ uhFfhyk;: 03:34 PM ¨ 04:40 PM uhFfhyk;: 09:01 AM ¨ 10:06 AM uhFfhyk;: 02:30 PM ¨ 03:35 PM uhFfhyk;: 12:19 PM ¨ 01:24 PM itfiw 07:20 tiu ¤ójö ¤uhójö: é-Vfhj¤ f®eh⁄. uhFfhyk;: 01:25 PM ¨ 02:31 PM f®eh⁄. Christmas - Holiday Boxing Day - Cdn Holiday ];khu;j;j gP~;k Vfhj¤ åujö

f[Kf rö`huö

29

khhf ; op

14

åehaf~~;b åujö §Untöghit é[huögö ~~;b åujö

30

khhf ; op

15

itfiw 05:27 tiu Jthj¤ ß.,. 03:18 tiu §uNahj¤ K.g. 09:03 tiu gu´ itfiw 06:19 tiu Nuh¢´ itfiw 07:48 tiu fhøó§if mÛHj¤ójö itfiw 07:48 tiu ¤ójö ¤uhójö: é-§uNahj¤ ¤uhójö: é-Jthj¤ uhFfhyk;: 11:14 AM ¨ 12:20 PM uhFfhyk;: 10:08 AM ¨ 11:14 AM

fhøó§if åujö

gukgj gP~;k itFz;l Vfhj¤ åujö

r—õ ßuNjh~ åujö

Vtpsk;gp tU~ö - fhøó§if Æ khHfop - D E C E M B E R 2 0 1 7 nfs¤fø thª¢a gïrhífõgb rq;furptk; FOtpduhy; nuhwòNuh Neuó§‡Fª f´ªfõng‡wJ

2017 Svia Temple Tamil Calendar  

Sri siva hindu temple, Canada

2017 Svia Temple Tamil Calendar  

Sri siva hindu temple, Canada

Advertisement