Page 1

GEHEIM

's-Grave�hage" 27 maart 196,. Den Minister van Eoono�isohe Ze.ken, 1

s-G R A V E N H A G E

Gronings aardgasproject. Excellentie" Nu heden de overeenkomst van samenwerking tussen de Staatsmijnen en de ondergetekenden inzake nevenvermeld project tot stand 1s gekomen, voelen de ondergetekenden er behoefte aan om Uwe Excellentie dank te zeggen voor het begrip, dat U gedurende de onderhandelingen" welke tot deze overeenkomst hebben geleid" hebt getoond" in het bijzonder voor de inter• nationale positie van de eerste twee ondergetekenden. Dat Uwe Excellentie met het oog op deze positie akkoord is gegaan met de door onder�etekenden bepleite maat­ schapsconstructie, zoals thans in de overeenkomst van samen­ werking geformuleerd, hebben z1J zeer gewaardeerd. In dit verband stellen zij het op prijs tegenover Uwe Excelle ntie uitdrukkelijk te verklaren 1 dat bij het sluiten van deze overeenkomst van samenwerking - wat betreft de interne verhouding tussen de contractanten - de bedoeling heeft voorgezeten" dat de overeenkomst zo zal worden opgevat en ook zal worden uitgevoerd als ware hier sprake van een concessionaris-naamloze vennoot�chap # waarin de N.V. Neder­ landse Aardolie MaatsohappiJ tezamen met de Staatsmijnen als aandeelhouders partioiperen in dier voege, dat de StaatsmiJne en de N.V. Nederlandse Aardolie Maatschappij geacht moeten worden t.a.v. de concessie en het aardgaswinningsbedrijr in feite in dezelfde positie te verkeren als waren de concessie met uitzondering van de daaruit voortvloeiende rechten, die betrekking hebben op aardolie en andere niet uit methaan or ethaan bestaande delfstoffen - en het aardgaswinningsbedrijr eigendom van een zodanige naamloze vennootschap. De onderga. tekenden zullen bij de gehele samenwerking en de uitvoering van de overeenkomst van dit beginsel als leidende gedachte uitgaan.

Geheime side letter aan de minister van Economische Zaken over het Groningse aardgasproject  

27 maart 1963

Geheime side letter aan de minister van Economische Zaken over het Groningse aardgasproject  

27 maart 1963

Advertisement