Page 1

Naam school Cbs It Iepen Finster Christelijke Basisschool De Finne De Boarne Sinnehonk Christelijke Basisschool De Eker Christelijke Basisschool De Mandebrink Ontmoetingsschool De Oanrin Dorpsschool De Twa-ikker Basisschool de Stjelp Basisschool De Toekomst Christelijke Basisschool Betrouwen Basisschool de Oanrin Openbare Dalton basisschool It Hazzeleger Sint Ludgerus-School Openbare Basisschool Ballum Basisschool De Reinboge Basisschool de Trime Lyts Libben Christelijke Basisschool Mooitaki Martenaskoalle Basisschool St Gregorius Christelijke Basisschool De Ikker SBS Dubelspan Gearwurkingsskoalle de W창ldiik Dalton Basisschool de Oosterbrink Otto Clant Skoalle Openbare Basisschool Jenaplan Basisschool de Opbouw Christelijke Basisschool Bij de Boarne Finneblom Christelijke Basisschool Bernewird de Swirrel Christelijke Basisschool De Wel Gereformeerde Basisschool De Fontein De Welle Chr Basisschool Op de Hoogte Christelijke Basisschool De Bron Dr. J. Botkeschool Basisschool Dorpsschool de Blesse De Klaeter Christelijke Basisschool De Pream Compagnonsschool Christelijke Basisschool De Gielguorde Sws tWASPAN Gereformeerde Basisschool De Schakel Rooms Katholieke Jenaplanschool St Bonifatiusschool Nynke van Hichtumschool Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer Christelijke Basisschool De Peggebult 't Startblok

Plaats Achlum Aldeboarn Aldeboarn Aldtsjerk Anjum Appelscha Arum Augustinusga Baard Bakhuizen Bakkeveen Bakkeveen Balk Balk Ballum Bantega Beetsterzwaag Berltsum Bitgummole Bitgummole Blauwhuis Blije Boazum Boelenslaan Boijl Boksum Bolsward Bolsward Boornbergum Boornbergum Bornwird Britsum Broeksterw창ld Buitenpost Burdaard Burum Damw창ld Damw창ld De Blesse De Hoeve De Knipe De Knipe De Tike Deinum Dokkum Dokkum Dokkum Dokkum Donkerbroek Donkerbroek

Leerlingen 1-10-2017 71 84 101 37 111 112 115 99 36 94 73 102 129 66 52 53 75 100 105 92 106 73 35 88 88 28 94 111 94 75 50 120 120 98 129 86 109 139 56 36 26 109 37 68 63 131 68 66 74 118

Extra toeslag 14.200 11.700 8.450 20.750 6.550 6.350 5.750 8.850 20.950 9.800 13.800 8.250 3.050 15.150 17.850 17.650 13.450 8.650 7.700 10.150 7.500 13.800 21.100 10.950 10.950 22.450 9.800 6.550 9.800 13.450 18.250 4.800 4.800 9.000 3.050 11.350 6.900 1.150 17.100 20.950 22.850 6.900 20.750 14.800 15.750 2.700 14.800 15.150 13.650 5.200


Eben Haezer Openbare Basisschool de Tille De Plotter Samenwerkingsschool De Frissel De Tarissing Rooms Ktaholieke Basisschool Sint Radbodus Christelijke Basisschool It Anker De Romte Master Frankeskoalle Christelijke Basisschool De Foareker Basisschool De Earnewjuk Christelijk Basisonderwijs De Balsemyn De Bolster Basisschool de Folefinne Christelijke Basisschool De Spoarsiker Basissch Twa Yn Ien Christelijke Basisschool De Gearing Openbare Basisschool MST. K.J. Dijkstra Christelijke Basisschool de Springplanke Christelijke Basisschool De Oerdracht Dr Theun de Vriesskoalle Christelyke Basisschool de Frissel Christelijke Basisschool Op Streek Basisschool Op'eTrye Christelijke Basisschool De Gearrin Openbare Basisschool De Steven Christelijke Basisschool Rehoboth Basisschool de Skans De Twatine Christelijke Basisschool De Claercamp Ichthusschool Thrimwalda Basisschool Op'e Dobbe Christelijke Basisschool De Fjouwerhoeke De Lytse Mienskip Openbare Basisschool de Trede Christelijke Basisschool De Schalmei Openbare Basisschool It Twaspan Christelijke Basisschool It Wraldfinster Basisschool Sint Jozef Gereformeerde basisschool Futura Rooms Katholieke Basisschool St Jozef Christelijke Basisschool Spring! Stichting de Buitenkans Neutraal Bijzondere Basisschool De Barte Basisschool De Boge Arjen Roelofsskoalle Christelijke Basisschool De Reinboge Protestants Christelijke Basisschool De Skulpe Christelijke Basisschool Koningin Wilhelmina Openbare Basisschool Hollum Ploos van Amstel Skoalle

Drachten Drachten Drachten Drachtstercompagnie Drogeham Dronryp Dronryp Dronryp Earnewâld Easterein Easterlittens Eastermar Eastermar Easterwierrum Echtenerbrug Echtenerbrug Ee Elsloo Engwierum Exmorra Feanwâlden Feanwâlden Ferwert Ferwert Folsgare Franeker Frieschepalen Frieschepalen Gauw Gerkesklooster Gytsjerk Gytsjerk Hallum Hantumhuizen Haskerhorne Haule Haulerwijk Haulerwijk Heeg Heeg Heerenveen Heerenveen Heerenveen Heerenveen Hemelum Hemrik Hijum Hilaard Hindeloopen Hollum Hollum Holwerd

87 118 114 112 123 128 126 72 54 98 32 120 24 30 89 36 90 55 44 42 133 133 94 42 26 93 70 46 52 109 98 83 40 62 38 58 132 115 129 84 40 88 80 49 77 66 49 28 108 68 50 69

11.150 5.200 5.950 6.350 4.200 3.250 3.650 14.000 17.450 9.000 21.700 4.800 23.250 22.100 10.750 20.950 10.550 17.300 19.400 19.800 2.300 2.300 9.800 19.800 22.850 10.000 14.400 19.000 17.850 6.900 9.000 11.900 20.150 15.950 20.550 16.700 2.500 5.750 3.050 11.700 20.150 10.950 12.500 18.450 13.050 15.150 18.450 22.450 7.100 14.800 18.250 14.600


De Tsjelke Van Haersma Buma School Christelijke Basisschool 'T Jok 't Jok Op e Grins De Wiksel De Kogge Samenwerkingsschool Basisonderwijs Itens Basisschool Sint Radboud It Tredde Ste Chr Basissch De Finne It Iepen Stee Basisschool de Krunenstrobbe Dr EA Borgerschool Twa Fjilden Mr J B Kanschool Pr Bernhardschool Basisschool De Wegwijzer Christelijk Basisonderwijs Gereformeerde Basisschool Oranje Nassau Chr Basissch Merlettes De Balkwar Basisschool De Wjukslach Basisschool 't Swannestee De Plataanschool Openbare Basisschool Potmarge Basisschool de Dam School Met De Bijbel De Griffel Basisschool de Flecht Basisschool de Hoekstien Openbare Basisschool De Stelling Rooms Katholieke Daltonschool Sint Martinus Basisschool De Populier Basisschool de Gielguorde De Polle Christelijke Basisschool Eben Haezer De Cingel Christelijke Basisschool De Rank Openbare Basisschool Middelstein 't Hunnighouwersgat Tjongerschool Christelijke Basisschool De Wizebeam Openbare Basisschool De Lytse Terp Basisschool It Swannennest Christelijk Basisonderwijs IT Kruired OBS De Aventurijn Christelijke Basisschool 't Oegh Christelijke Basisschool bij de Boarne Sevenaerschool Christelijke Basisschool De Noordster Christelijke Basisschool De Arke Basisschool de Jasker Basisschool 't Holtpad

Holwerd Hommerts Hoorn Hoorn Hoornsterzwaag Houtigehage IJlst Itens Jirnsum Jirnsum Jistrum Jistrum Jorwert Joure Joure Jubbega Kollum Kollumerpomp Kootstertille Kootstertille Kootstertille Langezwaag Langweer Leeuwarden Leeuwarden Lemmer Lioessens Lippenhuizen Luxwoude Makkinga Makkum Makkum Mantgum Marsum Menaam Menaam Metslawier Midlum Midsland Mildam Minnertsga Minnertsga Molkwerum Mรปnein Munnekeburen Munnekezijl Niawier Nieuwehorne Nij Altoenae Nij Beets Nij Beets Nijeholtpade

77 79 54 48 64 39 130 38 65 93 56 37 33 125 109 78 126 46 75 120 81 122 101 95 105 38 69 75 44 84 92 65 127 69 129 91 76 79 86 76 92 46 25 38 104 36 32 83 70 74 59 46

13.050 12.650 17.450 18.650 15.550 20.350 2.900 20.550 15.350 10.000 17.100 20.750 21.500 3.850 6.900 12.850 3.650 19.000 13.450 4.800 12.300 4.400 8.450 9.600 7.700 20.550 14.600 13.450 19.400 11.700 10.150 15.350 3.450 14.600 3.050 10.350 13.250 12.650 11.350 13.250 10.150 19.000 23.050 20.550 7.850 20.950 21.700 11.900 14.400 13.650 16.500 19.000


Christelijke Basisschool de Stapstien Protestants Christelijke Basisschool De Earste Trimen Chr Basisschool Immanuel De Oerstek Basisschool de Velden Paadwizer Openbare Basisschool de Opstap Openbare Basisschool de Tjongeling Basisschool de Striepe De Lamer De Lantscheene Christelijke NAT Basisschool De Flambou Foeke Sjoerdsskoalle Skoalle Oosternijkerk School Matthijsje Christelijke Basisschool In De Kring Openbare Buttingaschool Eben Haezerschool Basisschool de Wijnbrekker Samenerkingsschool De Leister Igge Christelijke Basisschool It Harspit Albertine Agnesschool SWS De Syl Algemeen Bijzondere basisschool "de Fluessen" Christelijke Basisschool Klaver Trye Christelijke Basisschool De Tarissing It Haskerplak Meester S Wybrandisch Christelijk Basisonderwijs De Walikker Skoatterwiis Basisschool De Tarissing Christelijk Basisonderwijs Tryegeaster Honk Christelijke Basisschool t Kompas Christelijke Basisschool Paadwizer Basisschool It Leech Openbare Basisschool 't Raerderhiem Sint Bonifaciusschool Trije Doarpen Skoalle Christelijke Basisschool de Flieterpen Openbare Basisschool De Oanset Christelijke Basisschool De Tarissing De Schakel sws it Werflân De Ynset Christelijke Basisschool Alpha Christelijke Basisschool Op E Hichte De Brege Christelijke Basisschool De Tryetine Samenwerkingsschool Yn de Mande De Lege Geaen Christelijke Basisschool de Paedwizer De Beuk Christelijke Basisschool De Trieme

Nijemirdum Nijland Noardburgum Noardburgum Noordwolde Oentsjerk Oentsjerk Oldeberkoop Oldeholtpade Oldelamer Oldetrijne Oosterbierum Oosternijkerk Oosterstreek Oosterwolde Oosterwolde Oosterzee Oosterzee Opeinde Oppenhuizen Oranjewoud Oudebildtzijl Oudega Oudega Oudehaske Oudehaske Oudehorne Oudemirdum Oudeschoot Oudwoude Ouwsterhaule Paesens Parrega Pingjum Raerd ReahĂťs Reduzum Reitsum Ried Rinsumageast Rotsterhaule Rottevalle Rottum Ryptsjerk Scharnegoutum Scharsterbrug Schettens Schiermonnikoog Sibrandabuorren Sint Nicolaasga Sint Nicolaasga Sintjohannesga

41 78 109 48 52 106 78 124 69 37 36 43 132 51 101 118 51 57 133 100 113 82 46 103 140 69 93 94 78 76 61 40 69 29 78 43 121 33 62 118 69 93 55 48 142 59 21 44 32 137 48 104

19.950 12.850 6.900 18.650 17.850 7.500 12.850 4.050 14.600 20.750 20.950 19.600 2.500 18.050 8.450 5.200 18.050 16.900 2.300 8.650 6.150 12.100 19.000 8.050 950 14.600 10.000 9.800 12.850 13.250 16.150 20.150 14.600 22.250 12.850 19.600 4.600 21.500 15.950 5.200 14.600 10.000 17.300 18.650 550 16.500 23.800 19.400 21.700 1.550 18.650 7.850


Chr Basisschool de Klinkert Basisschool Johannes Post Christelijke Basisschool op e Terp Christelijke Basisschool De Tarissing Slotschool Openbare basisschool De Opstap Chr Basissch De Skutslus Fredericusschool Triangel It Bynt Christelijke Basisschool de Hoekstien Christelijke Basisschool Joh Looijengaskoalle Christelijke Basisschool Dubel Ien Bloei - Terkaple Christelijke Nationale School De Reinboge Basisschool 't Ambyld Christelijke Basisschool De Rank Basisschool De Pols Christelijke Basisschool De Reinboge Christelijke Basisschool De Oanrin It Twaspan Christelijke Basisschool It Lemieren Master Fennemaskoalle Staetlansskoalle Christelijke Basisschool De Schalmei Openbare Bsisschool Nye Mj Tamsmaskoalle Basisschool de Twirre Basisschool De Jutter SWS de Fierljepper Christelijke Basisschool De Wynroas Christelijke Nationale School Basisschool De Meiboom De Finne Christelijke Basisschool De Paadwizer Basisschool IT Pertoer Iepenbiere Basisskoalle De Twamester Christelijke Basisschool De Bining Ds Vossersschool voor Christelijk Basisonderwijs Prinses Margriet-School Christelijke Basisschool Votum Nostrum Basisschool It Twaspan iepenbiere Basisskoalle It Bynt Christelijke Basisschool De Arke Uniaschool Christelijke Basisschool De Bonkelder De Utskoat Basisschool de Pikeloer Christelijke Basisschool De Grunslach Protestants Christelijke Basisschool De Wegwijzer Pc Bso De Adelaar Wolvega Zuid Basisschool Tuindorp

Sloten Sneek Sondel Spannum St.-Annaparochie St.-Jacobiparochie Stavoren Steggerda Steggerda Sumar Surhuisterveen Surhuizum Suwâld Terkaple Tersoal Terwispel Tijnje Tijnje Tjerkwerd Twijzel Twijzelerheide Tytsjerk Tytsjerk Tzum Tzummarum Tzummarum Ureterp Vlieland Vrouwenparochie Wâlterswâld Wâlterswâld Warns Warten Waskemeer Weidum Wergea Westergeest West-Terschelling West-Terschelling Wijnjewoude Wijnjewoude Winsum Wirdum Wirdum Witmarsum Witmarsum Wiuwert Wjelsryp Wolvega Wolvega Wolvega Wolvega

78 110 45 31 143 126 68 72 42 114 141 110 81 99 33 79 64 79 35 89 41 30 86 99 56 59 84 60 55 135 119 87 68 50 70 143 69 77 51 93 80 86 50 65 109 67 36 36 99 108 100 124

12.850 6.700 19.200 21.900 400 3.650 14.800 14.000 19.800 5.950 750 6.700 12.300 8.850 21.500 12.650 15.550 12.650 21.100 10.750 19.950 22.100 11.350 8.850 17.100 16.500 11.700 16.300 17.300 1.900 5.000 11.150 14.800 18.250 14.400 400 14.600 13.050 18.050 10.000 12.500 11.350 18.250 15.350 6.900 15.000 20.950 20.950 8.850 7.100 8.650 4.050


Dorpsschool Openbare Basisschool De Opslach St Ludgerusschool Openbare Basisschool De Pipegaal Meester v d Brugschool Basisschool Sint Bonifatius Basisschool Teake Jan Roorda Epemaskoalle

Wolvega Wommels Workum Workum Woudsend Woudsend Wytgaard Ysbrechtum

88 64 137 127 87 66 52 107

10.950 15.550 1.550 3.450 11.150 15.150 17.850 7.300

Extra steun kleine scholen Friesland  
Extra steun kleine scholen Friesland  
Advertisement