Page 1

,;fJ1 NOODBEVS::l5fj1' De burgemeester

Gemeente Emmen

van de gemeente Emmen,

Neemt het volgende in overweging: •

• •

• •

Me No Surrender, chapter Emmen, maakt voor haar verenigingsactiviteiten gebruik van een clubhuis op een grondperceel aan de hoek Glenarvanstraat/Kapitein Hatterasstraat in Emmen, kadastraal bekend EMNOO F 16943, met postadres Rondweg 37,7821 AW Emmen; Het clubhuis is gebouwd zonder bouwvergunning en het gebruik van die gronden en gebouwen is strijdig met de beheersverordening; Op basis van een bestuurlijke rapportage van de politie is aannemelijk geworden dat de gebouwen structureel worden gebruikt voor het plegen van misdrijven, onder meer op grond van de Opiumwet. Het college en de burgemeester gaan op vrijdag 13januari 2017 handhavend optreden door het gebouwen de terreinen af te sluiten en vervolgens in de week daarop te ontruimen en te slopen; Op grond van de aan de burgemeester ter beschikking gestelde inlichtingen en informatie van de zijde van de politie, is de vrees gerechtvaardigd dat deze handhaving gepaard zal kunnen gaan met ernstige wanordelijkheden, onder meer doordat leden van No Surrender, aanverwante groeperingen of sympathisanten zich tegen die handhaving zullen verzetten.

BEVEELT, op grond van artikel rzg van de Gemeentewet: Artikel1 1.

2.

3.

4. 5.

6. 7. 8.

Het is eenieder verboden om aanwezig te zijn in het gebied aangegeven op een bij dit noodbevel behorende kaart, behoudens voor personen die toestemming van de burgemeester hebben om dat gebied, voor vooraf omschreven doeleinden, te betreden. Het gebied wordt daartoe, op instigatie en naar genoegen van de politie, afgezet. Toestemming om het gebied te betreden hebben in elk geval vertegenwoordigers van de gemeente, van politie en justitie, van door de gemeente ingeschakelde hulppersonen en van hulpdiensten, mits deze personen enige van deze hoedanigheden naar genoegen van de politie kunnen aantonen. De wegen die naar het in lid 1 bedoelde gebied leiden worden afgezet en door de politie gecontroleerd. Doorgang is uitsluitend toegestaan voor personen wier aanwezigheid in het gebied dat door die wegen wordt ontsloten, naar genoegen van de politie, is gebleken om dringende redenen noodzakelijk te zijn. Het gebruik van drones en het maken van beelden vanuit de lucht in het gebied binnen de afzettingen als bedoeld onder lid 3 is verboden. Eenieder die niet aan de voorwaarden in de voorgaande leden voldoet, dient op eerste bevel van de politie het in lid 1 bedoelde gebied onmiddellijk te verlaten, zich te begeven naar een gebied gelegen buiten de afzettingen bedoeld in lid 3 en/of zijn weg te vervolgen over een andere route dan de afgezette toegangswegen. Personen die zich in de in lid 1 of 3 bedoelde gebieden willen begeven, dienen de politie de informatie te verstrekken die nodig is om te beoordelen of daartoe aanleiding is. Samenscholingen door vier of meer personen in het in lid 3 bedoelde gebied zijn verboden en worden op eerste verzoek van de politie ontbonden. Samenscholingen van vier of meer personen, die bij de politie ambtshalve bekend zijn als lid van een outlaw motorgang of die zich, naar het oordeel van de politie, op basis van uiterlijke kenmerken of gedrag kennelijk als zodanig manifesteren, zijn in het gehele grondgebied van de gemeente Emmen verboden en worden op eerste verzoek van de politie ontbonden.

Artikel a Alle aanwijzingen, gegeven door de politie ter handhaving van dit noodbevel, dienen onmiddellijk en stipt te worden nageleefd.

Artikel g


Dit besluit is van kracht van vrijdag

13januari 2017, 07.00

uur tot vrijdag 20 januari

2017, 19.00

uur.

Artikel a Het niet nakomen van dit bevel is strafbaar op grond van artikel

iĂŞa

Sr.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken bij de burgemeester van de gemeente Emmen, postbus 30001, 7800 RA Emmen. De bijlage bij dit besluit verschaft hierover informatie.


Noodbevel gemeente Emmen  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you