Page 1

Khoa kiÕn tróc vµ quy ho¹ch Bé m«n kiÕn tróc D©n dông ------------------------***---------------------------

®Ò c−¬ng thùc tËp c«ng nh©n Vµ tham quan kiÕn tróc ( D©n dông & quy ho¹ch ) môc ®Ých: Ch−¬ng tr×nh 4 tuÇn 28,29,30,31 cña n¨m häc 2007-2008 dµnh cho sinh viªn kiÕn tróc khãa 50KD n»m trong kÕ ho¹ch ®µo t¹o cña tr−êng ( lµ viÖc b¾t buéc trong nhiÖm vô häc tËp cña sinh viªn ) Nh»m tõng b−íc n©ng cao tÝnh thùc tÕ còng nh− bæ sung, trao dåi kiÕn thøc cho sinh viªn ngµnh KiÕn tróc. Yªu cÇu: §èi víi nh÷ng sinh viªn tham gia chuyÕn ®i xuyªn ViÖt, do Khoa KiÕn tróc & Quy ho¹ch Tr−êng §H X©y dùng: nép mét b¶n b¸o c¸o tham quan vµ thùc tËp c«ng nh©n sau khi kÕt thóc chuyÕn ®i, víi nh÷ng néi dung sau: I. Tham quan kiÕn tróc: A. KiÕn tróc d©n dông: 1. C¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc cæ:

02 – 03 c«ng tr×nh.

- Tªn c«ng tr×nh? - §Þa ®iÓm , thêi gian x©y dùng? - Ng−êi thiÕt kÕ? - DiÖn tÝch, tÇng cao? - H×nh thøc kiÕn tróc? - Nh÷ng nÐt ®éc ®¸o cña c«ng tr×nh vÒ c¸c mÆt: kiÕn tróc, néi thÊt, kh«ng gian, quy ho¹ch…? 2. C¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc hiÖn ®¹i: Nhµ ë chung c− cao tÇng: Nhµ c«ng céng :

02 c«ng tr×nh. 04 – 05 c«ng tr×nh.

- Tªn c«ng tr×nh, ®Þa ®iÓm , thêi gian x©y dùng? - §¬n vÞ thiÕt kÕ ? - C¸c chØ tiªu x©y dùng, sö dông,? So s¸nh víi quy chuÈn? - H×nh thøc kiÕn tróc? - NÐt ®éc ®¸o cña c«ng tr×nh?


B. Quy ho¹ch:

01 – 02 c«ng tr×nh.

- Tªn khu quy ho¹ch? §Þa ®iÓm x©y dùng? - §¬n vÞ thiÕt kÕ? - MÆt b»ng quy ho¹ch ( ¶nh chôphoÆc pan«)? - C¸c lo¹i c«ng tr×nh sö dông trong quy ho¹ch? - C¸c chØ tiªu x©y dùng, chØ tiªu sö dông? So s¸nh víi quy chuÈn? - Ph©n tÝch c¸ch tæ chøc kh«ng gian, kiÕn tróc cña khu vùc quy ho¹ch? - C¸c ®Æc ®iÓm ®éc ®¸o, næi bËt? II. C©u hái thùc tËp c«ng nh©n: A. C«ng t¸c chuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng: C«ng t¸c chuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng gåm nh÷ng kh©u nµo? Trong nh÷ng kh©u ®ã ph¶i chuÈn bÞ nh÷ng c«ng viÖc chi tiÕt g× ? - §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng trªn ®Êt míi? - §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh mang tÝnh chÊt c¶i t¹o? B. C«ng t¸c ®µo ®Êt: 1.

- Dông cô sö dông trong c«ng t¸c ®µo ®Êt thi c«ng? - Dông cô sö dông trong c«ng t¸c ®µo ®Êt b»ng c¬ giíi? - So s¸nh hai c«ng t¸c trªn vµ øng dông chóng vµo khi nµo?

2. BiÖn ph¸p ®µo ®Êt thi c«ng trong c¸c tr−êng hîp sau: - §µo ®Êt cøng ( ®åi, nói, ®¸) - §µo ®Êt th«ng th−êng( kh«, Èm, ®Êt thiªn nhiªn kh«ng cã n−íc ngÇm) - §µo ®Êt c¸t lë - §µo ®Êt −ít cã c¸t ngÇm 3. C¸c ph−¬ng ph¸p tæ chøc vËn chuyÓn ®Êt ®µo ra khái khu vùc x©y dùng vµ c¸ch xa thµnh phè 15 – 20 km? Tõ kh©u bèc lªn xe tíi khi ®æ vµo n¬i quy ®Þnh, c¸c nguyªn t¾c ®¶m b¶o vÖ sinh vµ an toµn lao ®éng, an toµn giao th«ng? 4. C¸c biÖn ph¸p lÊp ®Êt? - LÊp hè mãng? - LÊp ®Êt nÒn nhµ? NÒn ®−êng bé? S©n b·i? C. C¸c c«ng t¸c gia cè nÒn cña mãng: 1. Ph−¬ng ph¸p ®ãng cäc tre? 2. Ph−¬ng ph¸p ®ãng cäc bª t«ng cèt thÐp? - ThÕ nµo lµ Ðp tr−íc? ¸p dông khi nµo? Minh häa? - ThÕ nµo lµ Ðp sau? ¸p dông khi nµo? minh häa? - ThÕ nµo lµ Ðp nhåi? ¸p dông khi nµo? minh häa? 3. Khi nµo ph¶i dïng ®Öm c¸t? Ph−¬ng ph¸p thi c«ng? Minh häa?


D. C«ng t¸c x©y: 1. VËt liÖu chÝnh dïng trong c«ng t¸c x©y? C¸c lo¹i g¹ch? G¹ch gia c«ng vµ g¹ch chuÈn? G¹ch ®Æc vµ g¹ch rçng? ¸p dông khi nµo? 2. C¸c lo¹i v÷a x©y? Dïng khi nµo? Hçn hîp gåm nh÷ng g×? C¸ch pha trén vµ tû lÖ t−¬ng øng theo quy ph¹m? 3. Nªu c¸ch x©y t−êng 110, t−êng 220 vµ t−êng 330? Minh häa? 4. Nªu c¸c ph−¬ng ph¸p x©y ë ®é cao thÊp vµ ph−¬ng ph¸p x©y trªn ®µ gi¸o ë c¸c ®é cao lín? 5. Ph−¬ng ph¸p ®µ gi¸o x©y? VËt liÖu? C¸ch lµm? 6. Ph−¬ng ph¸p vËn chuyÓn g¹ch vµ v÷a lªn ®µ gi¸o x©y? 7. C¸ch tæ chøc c«ng nh©n x©y? cã nh÷ng lo¹i thî nµo? C¸c thî ®ã ®−îc tæ chøc nh− thÕ nµo trªn c«ng tr−êng khi lµm ë vÞ trÝ thÊp < = 4m vµ >= 4m, nhiÖm vô cña tõng lo¹i thî. 8. Ph−¬ng ph¸p dì ®µ gi¸o x©y? 9. Ph−¬ng ph¸p lÊp lç gi¸o trªn tr−êng x©y? 10. C¸c ph−¬ng ph¸p liªn kÕt cña c¸c lo¹i gi¸o x©y trong thùc tÕ? E. C«ng t¸c bª t«ng: 1. Bª t«ng ®−îc hçn hîp bëi c¸c lo¹i vËt liÖu g×? Tû lÖ? C¸ch pha trén? ThÕ nµo lµ m¸c bª t«ng? KiÓm tra nh− thÕ nµo? Quy tr×nh t¹o ra bª t«ng trªn c«ng tr−êng nh− thÕ nµo? 2. V¸n khu«n ®−îc lµm b»ng c¸c vËt liÖu g×? Ph−¬ng ph¸p l¾p v¸n khu«n cho kÕt cÊu cña nhµ nh− cét, dÇm, sµn vµ m¸i? 3. C¸ch dì v¸n khu«n? 4. Ph−¬ng ph¸p gia c«ng cèt thÐp? - ThÐp cã kÝch th−íc nhá: phi 4, 6, 8. - ThÐp cã kÝch th−íc lín: phi 10, 12, 14… 5. Ph−¬ng ph¸p buéc thÐp? 6. Ph−¬ng ph¸p ®æ bª t«ng: b»ng nh©n c«ng, b»ng c¬ giíi? 7. C¸c ph−¬ng ph¸p ®Çm bª t«ng( nh©n c«ng vµ b»ng m¸y) cña c¸c kÕt cÊu nh−: dÇm, sµn, m¸i? 8. C«ng t¸c b¶o d−ìng bª t«ng ë c¸c vÞ trÝ kh¸c nh−: dÇm, cét, sµn, m¸i? 9. Ph−¬ng ph¸p lµm bª t«ng chèng thÊm? Sµn vÖ sinh, m¸i? 10. T×m hiÓu vµ ph©n tÝch c¸c lo¹i kÝch th−íc®¸ nghiÒn dïng cho c¸c lo¹i h×nh x©y dùng kh¸c nhau? §¸ m¹t, ®¸ 1x2, 3x4, 4x6…. G. C«ng t¸c hoµn thiÖn: 1. Ph−¬ng ph¸p tr¸t? Yªu cÇu quy ph¹m? 2. Ph−¬ng ph¸p b¶ ma tÝt s¬n v«i? 3. Ph−¬ng ph¸p èp, d¸n c¸c lo¹i g¹ch, tÊm lªn t−êng? 4. Ph−¬ng ph¸p èp c¸c lo¹i ®¸ granÝt, tÊm kim lo¹i lªn nhµ cao tÇng?


5. C«ng t¸c l¸t, l¸t nÒn? L¸t sµn? L¸t c¸c khu vÖ sinh? 6. C«ng t¸c l¾p cöa gç ( cöa sæ, cöa ®i) ? 7. Ph−¬ng ph¸p l¾p cöa nh«m( cöa sæ, cöa ®i)? 8. Ph−¬ng ph¸p èp sµn gç? 1 sè lo¹i ®iÓn h×nh. 9. Ph−¬ng ph¸p lµm trÇn b»ng vËt liÖu nhÑ? 10. Ph−¬ng ph¸p tæ chøc l−íi ®iÖn sinh ho¹t trong nhµ? Nªu s¬ ®å c¬ b¶n? 11. Ph−¬ng ph¸p tæ chøc cÊp n−íc sinh ho¹t trong nhµ? Nªu s¬ ®å c¬ b¶n? 12. Ph−¬ng ph¸p tæ chøc thãat n−íc sinh ho¹t trong nhµ? Nªu s¬ ®å c¬ b¶n? Thùc hiÖn: Sinh viªn vÏ ghi hoÆc chôp ¶nh c¸c thÓ lo¹i c«ng tr×nh nh− yªu cÇu. ViÕt nhËn xÐt vµ ph©n tÝch vÒ c¸c lo¹i c«ng tr×nh ®ã ( ®¸nh m¸y hoÆc viÕt tay) trªn khæ giÊy A4. Thêi gian thùc hiÖn: Nép b¸o c¸o vÒ bé m«n KiÕn tróc Dan dung 402 – A1 Thêi gian: 14h - 15/3/2008

Bo mon kien truc Dan dung

vip  

( D©n dông &amp; quy ho¹ch ) môc ®Ých: Ch−¬ng tr×nh 4 tuÇn 28,29,30,31 cña n¨m häc 2007-2008 dµnh cho sinh viªn kiÕn tróc khãa 50KD n»m tron...

vip  

( D©n dông &amp; quy ho¹ch ) môc ®Ých: Ch−¬ng tr×nh 4 tuÇn 28,29,30,31 cña n¨m häc 2007-2008 dµnh cho sinh viªn kiÕn tróc khãa 50KD n»m tron...

Advertisement