Page 1

Bé x©y dùng Ch¬ng tr×nh båi dìng kü s t vÊn gi ¸m s ¸t x©y dùng

Bµi gi¶ng M«n H äc

Gi ¸m s ¸t thi c«ng vµ nghiÖm thu c«ng t ¸c hoµn thiÖn c«ng tr×nh Ngêi so¹n : PGs L£ KIÒu Trêng §¹i h äc KiÕntróc Hµ néi

Hµ néi, 3-2005 gi¸m s¸t thi c«ng vµ nghiÖm thu c¸c c«ng t¸c hoµn thiÖn c«ng tr×nh Ngêi so¹n bµi gi¶ng vµ tr×nh bµy:

PGs Lª KiÒu Chñ nhiÖm Bé m«n

1


C«ng nghÖ X©y dùng Tr êng §¹i häc KiÕn tróc Hµ néi

I. PhÇn më ®Çu 1.1NhiÖm vô chung cña gi¸m s¸t thi c«ng vµ nghiÖm thu c¸c c«ng t¸c hoµn thiÖn c«ng tr×nh Hoµn thiÖn c«ng tr×nh lµ c«ng t ¸c ph¶i tiÕn hµnh nh»m t¹o cho c«ng tr×nh ® ¸ p øng ® î c c ¸c môc ti ª u sö dông tiÖn nghi, mü quan. Hoµn thiÖn c«ng tr×nh bao gåm nhiÒu c«ng t ¸c kh ¸c nhau nh tr ¸t hoÆc b¶ bÒ mÆt phñ ngoµi kÕt cÊu, l ¸ng hoÆc l ¸t mÆt nÒn , èp têng, s¬n hoÆc quÐt v«i l ª n têng, trÇn nhµ, c¾t vµ l¾p kÝnh, ® ¸ n h bãng ®å gç vµ kim lo¹i, chÌn k Ï c ¸c khe , m¹ch, tr¶i c ¸c líp phñ th¶m . . . Hoµn thiÖn c«ng tr×nh lµ kh©u cuèi c ïng cña c ¸c c«ng t ¸c x©y l¾p n ª n chÊt lî ng mü quan còng nh tiÖn nghi cu¶ c«ng tr×nh s Ï do chÊt lî ng c«ng t ¸c hoµn thiÖn quyÕt®Þnh kh ¸ nhiÒu. Còng nh qui tr×nh gi ¸m s ¸t vµ nghiÖm thu c ¸c c«ng t ¸c x©y l¾p kh ¸c, gi ¸m s ¸t vµ nghiÖm thu c«ng t ¸c hoµn thiÖn cÇn ® î c gi ¸m s ¸t nh lµ mét kh©u trong tæng thÓ qu ¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm x©y dùng. Kh«ng thÓt ¸ch rêi ri ª ng mét kh©u hoµn thiÖn mµ cÇn thiÕtg¾n kÕtkh©u hoµn thiÖn víi m äi kh©u trong qu ¸ tr×nh t¹o s¶n phÈm x©y dùng. Qu ¸ tr×nh gi ¸m s ¸t cÇn chó ý vµo c ¸c bíc sau ®©y: • KiÓm tra vËt liÖu sö dông trong tõng c«ng t ¸c hoµn thiÖn, ®èi chiÕu gi÷a c ¸c y ª u cÇu kü thuËt trong hå s¬ mêi thÇu víi catalogues cña vËt liÖu ® î c cung øng, ®èi chiÕugi÷a vËt liÖu ® î c giíi thiÖu trong catalogues víi hiÖn vËt s Ï sö dông. NÕu thÊy kh ¸c biÖt hay cã ®iÒu g× nghi ngê vÒ chÊt lî ng cÇn cã gi¶i tr×nh cña nhµ thÇu x©y l¾p vµ ngêi cung øng vËt t. • VËt t s Ï sö dông trong kh©u hoµn thiÖn cÇn cã nguån gèc râ rµng vÒ nhµ s¶n xuÊt, ngêi b ¸n hµng vµ c ¸c chØ ti ª u kü thuËt ghi râ trong catalogues. ChÊt lî ng vËt liÖu ph¶i ph ï h îp víi catalogues vµ catalogues ph¶i ph ï h îp víi c ¸c y ª u cÇu ghi trong hå s¬ mêi thÇu. • VËt t sö dông cho hoµn thiÖn cÇn ® î c vËn chuyÓn tõ nguån cung cÊp ®Õn c«ng tr×nh theo ® óng chØ dÉn vÒvËn chuyÓn vµ bèc rì. Qu ¸ tr×nh vËn chuyÓn vËt t kh«ng ® î c lµm cho s¶n phÈm bÞ biÕn ®æi tÝnh chÊt , thay ®æi h×nh d¹ng, kÝch thíc h×nh h äc còng nh c ¸c t ¸c ®éng kh ¸c lµm biÕn ®æi chÊt lî ng cña s¶n phÈm. Khi bèc xÕpph¶i ®¶m b¶o nhÑ nhµng, vËt t kh«ng bÞ c ¸c t ¸c ®éng va ®Ëp c¬ h äc, c ¸c thay ®æi tÝnh

2


chÊt ho ¸ h äc, sinh h äc so víi c ¸c ti ª u chÝ chÊt lî ng ® · tho¶ thuËn khi th¬ng lî ng h îp ®ång mua b ¸n. • VËt t cÇn lu gi÷, cÊt chøa th× n¬i cÊt chøa, lu gi÷ ph¶i ph ï h îp víi c ¸c y ª u cÇu kü thuËt n ª u trong hå s¬ mêi thÇu , c ¸c qui ®Þnh vÒcÊt chøa trong catalogues. Kh«ng ®Ó lÉn lén vËt t g©y ra nh÷ng thay ®æi vÒ tÝnh chÊt cña vËt t trong qu ¸ tr×nh b¶o qu¶n vµ lu gi÷. • CÇn kiÓm tra chÊt lî ng c ¸c kh©u c«ng t ¸c t¹o ra kÕtcÊu nÒn tríc khi hoµn thiÖn. ChuÈn bÞ ®Çy ® ñ ®iÒu kiÖn mÆt b»ng ®Ó tiÕp nhËn c ¸c kh©u hoµn thiÖn. MÆt tiÕp nhËn c ¸c c«ng t ¸c hoµn thiÖn ph¶i ® ¸ p øng c ¸c y ª u cÇu kü thuËt cña c«ng t ¸c hoµn thiÖn ®Ò ra nh mÆt d ¸n ph¶i ® ñ nh ¸m ®Ó b ¸m chÊt dÝnh kÕt, ®¶m b¶o ph¼ng, kh«ng cã gå ghÒlµm gi¶m chÊt lî ng bÒmÆt líp hoµn thiÖn ch¼ng h¹n. • C ¸c c«ng viÖc ph¶i tiÕn hµnh tríc khi hoµn thiÖn ph¶i ® î c lµm xong ®Ó sau khi tiÕp nhËn c«ng t ¸c hoµn thiÖn kh«ng ® î c ® ôc, ph ¸ lµm háng c ¸c líp hoµn thiÖn. Nh÷ng viÖc nµy rÊt ®a d¹ng vµ dÔqu ª n n ª n ngêi kü s t vÊn gi ¸m s ¸t chÊt lî ng cÇn y ª u cÇu nhµ thÇu lËp biÖn ph ¸p thi c«ng hoµn thiÖn trong ®ã chó ý ®Õn viÖc chuÈn bÞ cho kh©u hoµn thiÖn , qui tr×nh hoµn thiÖn, c ¸c ti ª u chÝ ph¶i ® ¹t, ph¬ng ph ¸p kiÓm tra ®Ó nhËn biÕt chÊt lî ng hoµn thiÖn , c«ng cô kiÓm tra còng nh qui tr×nh kiÓm tra. Nh÷ng kh©u cÇn lu ý c¬ b¶n cã thÓ ® î c g îi ý tríc khi thi c«ng hoµn thiÖn : * ChÌn kÝn nh÷ng khe do phÇn thiÕt kÕkiÕn tróc t¹o n ª n trong c ¸c kÕt cÊu b»ng vËt liÖu thÝch h îp vµ c ¸c y ª u cÇu vÒ ®é kÝn khÝt, ®é chÆt cña vËt liÖu nhåi, vËt liÖu g¾n kÕt. * Khe k Ï gi÷a nh÷ng cÊu kiÖn nh khe gi÷a kÕt cÊu nhµ vµ khu«n cöa, sù chèng Èm, chèng gØ, chèng môc, m ät cña c ¸c lo¹i vËt liÖu kim lo¹i, gç, nhùa, ®é g¾n ch¾c cña khu«n víi c«ng tr×nh… * KiÓm tra c ¸c líp chèng thÊm tríc khi l ¸t, èp hay t¹o c ¸c líp phñ. * KiÓm tra sù hoµn chØnh c ¸c ® êng èng ph¶i ®Æt ngÇm nh èng dÉn d©y ®iÖn, èng níc, èng chøa d©y dÉn chuy ª n d ïng, c ¸c hèc cÇn chõa cho c«ng t ¸c sau, c ¸c chi tiÕt®Æt s½n cho d¹ng c«ng t ¸c vÒsau… • CÇn lu ý ®Õn c ¸c y ª u cÇu vÒan toµn lao ®éng trong c«ng t ¸c hoµn thiÖn nh biÖn ph ¸p dµn gi ¸o, sµn c«ng t ¸c, biÖn ph ¸p chèng ch ¸y næ, biÖn ph ¸p chèng ®éc, chèng t ¸c h¹i cña ho ¸ chÊt … • Tríc khi tiÕnhµnh tõng kh©u hoµn thiÖn nhµ thÇu còng ph¶i lËp biÖn ph ¸p thi c«ng vµ t vÊn gi ¸m s ¸t chÊt lî ng b ª n c¹nh chñ 3


®Çu t ph¶i xem xÐt kü vµ tr×nh cho chñ nhiÖm dù ¸ n duyÖt tríc khi thi c«ng. Kh«ng tiÕn hµnh hoµn thiÖn khi cha duyÖt biÖn ph¸p thi c«ng hoµn thiÖn. C«ng t ¸c hoµn thiÖn cÇn g¾n kÕt víi ®¶m b¶o an toµn lao ®éng, phßng chèng ch ¸y vµ c ¸c qui ®Þnh kh ¸c cña Nhµ níc nh b¶o vÖ m«i trêng, hµi hoµ vÒ mµu s¾c còng nh c ¸c yÕu tè kh ¸c vÒ truyÒn thèng v ¨n ho ¸, tÝnh d©n téc. Qu ¸ tr×nh thi c«ng kh«ng g©y phiÒn phøc, mÊt an toµn cho nhµ l©n cËn còng nh b¶o ®¶m kh«ng to¶ h¬i khã chÞu, khãi , bôi, níc bÈn cho m«i trêng vµ khu vùc x©y dùng. Sù tu©n thñ c ¸c qui ®Þnh cña bé hå s¬ mêi thÇu vµ c ¸c ti ª u chuÈn thi c«ng hoµn thiÖn ®ång thêi ph¶i tu©n thñ c ¸c ti ª u chuÈn kh ¸c li ª n quan ®Õn viÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn c«ng tr×nh. 1.2 C«ng viÖc cña c¸n bé t vÊn gi¸m s¸t ®¶m b¶o chÊt l îng cña mét ®¬n vÞ x©y dùng 1.2.1 NhiÖm vô cña gi¸m s¸t b¶o ®¶m chÊt l îng nãi chung : T vÊn gi ¸m s ¸t x©y dùng ® î c chñ ®Çu t giao cho , th«ng qua h îp ®ång kinh tÕ, thay mÆt chñ ®Çu t chÞu tr ¸ch nhiÖm vÒ chÊt lî ng c«ng tr×nh. NhiÖm vô cña gi ¸m s ¸t thi c«ng cña chñ ®Çu t : (1) VÒ c«ng t ¸c gi ¸m s ¸t thi c«ng ph¶i chÊp hµnh c ¸c qui ®Þnh cña thiÕtkÕc«ng tr×nh ® · ® î c cÊp cã thÈm quyÒn ph ª duyÖt , c ¸c ti ª u chuÈn kü thuËt , c ¸c cam kÕt vÒ chÊt lî ng theo h îp ®ång giao nhËn thÇu. NÕuc ¸c c¬ quan t vÊn vµ thiÕtkÕlµm tèt kh©u hå s¬ mêi thÇu th× c ¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt trong bé hå s¬ mêi thÇu lµ c¬ së ®Ó gi ¸m s ¸t kü thuËt. (2) Trong giai ®o ¹n chuÈn bÞ thi c«ng : c ¸c bé t vÊn gi ¸m s ¸t ph¶i kiÓm tra vËt t , vËt liÖu ®em vÒc«ng trêng . M äi vËt t , vËt liÖu kh«ng ® óng tÝnh n ¨ng sö dông , ph¶i ® a khái ph¹m vi c«ng trêng mµ kh«ng ® î c phÐp lu gi÷ tr ª n c«ng trêng . Nh÷ng thiÕtbÞ kh«ng ph ï h îp víi c«ng nghÖ vµ cha qua kiÓm ®Þnh kh«ng ® î c ® a vµo sö dông hay l¾p ®Æt. Khi thÊy cÇn thiÕt , cã thÓ y ª u cÇu lÊy mÉu kiÓm tra l¹i chÊt lî ng vËt liÖu , cÊu kiÖn vµ chÕphÈm x©y dùng . (3) Trong giai ®o ¹n x©y l¾p : theo dâi , gi ¸m s ¸t thêng xuy ª n c«ng t ¸c thi c«ng x©y l¾p vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ . KiÓm tra hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt lî ng , kÕho¹ch chÊt lî ng cña nhµ thÇu nh»m ®¶m b¶o viÖc thi c«ng x©y l¾p theo ® óng hå s¬ thiÕt kÕ® · ® î c duyÖt. KiÓm tra biÖn ph ¸p thi c«ng , tiÕn ®é thi c«ng , biÖn ph ¸p an toµn lao ®éng mµ nhµ thÇu ®Ò xuÊt . KiÓm tra x ¸c nhËn khèi lî ng 4


hoµn thµnh , chÊt lî ng c«ng t ¸c ® ¹t ® î c vµ tiÕn®é thùc hiÖn c ¸c c«ng t ¸c . LËp b ¸o c ¸o t×nh h×nh chÊt lî ng vµ tiÕn ®é phôc vô giao ban thêng kú cña chñ ®Çu t . Phèi h îp c ¸c b ª n thi c«ng vµ c ¸c b ª n li ª n quan gi¶i quyÕt nh÷ng ph ¸t sinh trong qu ¸ tr×nh thi c«ng . Thùc hiÖn nghiÖm thu c ¸c c«ng t ¸c x©y l¾p . LËp bi ª n b¶n nghiÖm thu theo b¶ng biÓu qui ®Þnh . Nh÷ng h¹ng môc , bé phËn c«ng tr×nh mµ khi thi c«ng cã nh÷ng dÊu hiÖu chÊt lî ng kh«ng ph ï h îp víi y ª u cÇu kü thuËt ® · ®Þnh trong ti ª u chÝ chÊt lî ng cña bé hå s¬ mêi thÇu hoÆc nh÷ng ti ª u chÝ míi ph ¸t sinh ngoµi dù kiÕnnh ®é lón qu ¸ qui ®Þnh , tríc khi nghiÖm thu ph¶i lËp v ¨n b¶n ® ¸ n h gi ¸ tæng thÓ vÒ sù cè ®Ò xuÊt cña ®¬n vÞ thiÕt kÕ vµ cña c ¸c c¬ quan chuy ª n m«n ® î c phÐp . (4) Giai ®o ¹n hoµn thµnh x©y dùng c«ng tr×nh : Tæ chøc gi ¸m s ¸t cña chñ ®Çu t ph¶i kiÓm tra , tËp h îp toµn bé hå s¬ ph ¸p lý vµ tµi liÖu vÒqu¶n lý chÊt lî ng . LËp danh môc hå s¬ , tµi liÖu hoµn thµnh c«ng tr×nh x©y dùng. Khi kiÓm tra thÊy c«ng tr×nh hoµn thµnh ®¶m b¶o chÊt lî ng , ph ï h îp víi y ª u cÇu cña thiÕt kÕ vµ ti ª u chuÈn vÒ nghiÖm thu c«ng tr×nh , chñ ®Çu t tæ chøc tæng nghiÖm thu lËp thµnh bi ª n b¶n . Bi ª n b¶n tæng nghiÖm thu lµ c¬ së ph ¸p lý ®Ó lµm bµn giao ® a c«ng tr×nh vµo khai th ¸c sö dông vµ lµ c¬ së ®Ó quyÕtto ¸n c«ng tr×nh. 1.2.2. NhiÖm vô cña gi¸m s¸t b¶o ®¶m chÊt l îng trong c«ng t¸c hoµn thiÖn c«ng tr×nh vµ an toµn : (i)

Quan hÖ gi÷a c¸c bªn trong c«ng tr êng : Gi ¸m s ¸t b¶o ®¶m chÊt lî ng trong c«ng t ¸c hoµn thiÖn vµ an toµn cho c«ng tr×nh n»m trong nhiÖm vô chung cña gi ¸m s ¸t b¶o ®¶m chÊt lî ng c«ng tr×nh lµ nhiÖm vô cña b ª n chñ ®Çu t. Díi sù chØ ® ¹o trùc tiÕp cña chñ nhiÖm dù ¸ n ® ¹i diÖn cho chñ ®Çu t cã c ¸c c ¸n bé gi ¸m s ¸t b¶o ®¶m chÊt lî ng c«ng tr×nh . Nh÷ng ngêi nµy lµ c ¸n bé cña C«ng ty T vÊn vµ ThiÕt kÕký h îp ®ång víi chñ ®Çu t , gióp chñ ®Çu t thùc hiÖn nhiÖm vô nµy. Th«ng thêng chØ cã ngêi chÞu tr ¸ch nhiÖm ®¶m b¶o chÊt lî ng x©y l¾p nãi chung , cßn khi cÇn ®Õn chuy ª n m«n nµo th× C«ng ty t vÊn ®iÒu ®éng ngêi cã chuy ª n m«n theo ngµnh hÑp ®Õn tham gia hç tr î cho ngêi chÞu tr ¸ch nhiÖm chung.

5


S¬ ®å tæ chøc vµ quan hÖ ®iÓn h×nh mét c«ng trêng Chñ ®Çu t

ThÇu phô HoÆc Nhµ m ¸y

Nhµ thÇu chÝnh

*Chñ nhiÖm dù ¸n *T vÊn ®¶m b¶o chÊt lî ng *C ¸c t vÊn chuy ª n m«n *KiÓm so ¸t khèi lî ng

ChØ huy C«ng trêng Gi ¸m s ¸t chÊt lî ng vµ Phßng ban kü thuËt cña nhµ thÇu

§éi thi c«ng

§éi thi c«ng

*******

§éi thi c«ng

(ii) Phèi hîp tiÕn ®é lµ nhiÖm vô tríc hÕtcña chñ nhiÖm dù ¸ n mµ ngêi ®Ò xuÊt chÝnh lµ gi ¸m s ¸t b¶o ®¶m chÊt lî ng . Tríc khi b¾t ®Çu tiÕn hµnh c ¸c c«ng t ¸c x©y l¾p cÇn lËp tæng tiÕn ®é . Tæng tiÕn ®é chØ cÇn v¹ch ra nh÷ng viÖc thuéc b ª n thi c«ng nµo vµo thêi ®iÓm nµo mµ møc chi tiÕtcã thÓtÝnh theo tÇng nhµ . Tæng tiÕn ®é cho biÕt vµo thêi gian nµo c«ng t ¸c nµo ph¶i b¾t ®Çu ®Ó c ¸c thµnh vi ª n tham gia x©y dùng toµn bé c«ng tr×nh biÕtvµ phèi h îp . Tõ tæng tiÕn®é mµ c ¸c thµnh vi ª n tham gia x©y l¾p vµ cung øng lËp ra b¶ng tiÕn®é thi c«ng cho ®¬n vÞ m×nh trong ®ã hÕtsøc chó ý ®Õn sù phèi h îp ®ång bé t¹o diÖn thi c«ng cho ®¬n vÞ b¹n . (iii) Chñ tr× th«ng qua biÖn ph¸p thi c«ng vµ biÖn ph¸p ®¶m b¶o chÊt l îng. Tríc khi khëi c«ng , Chñ nhiÖm dù ¸ n vµ t vÊn ®¶m b¶o chÊt lî ng cÇn th«ng qua biÖn ph ¸p x©y dùng tæng thÓcña c«ng tr×nh nh ph¬ng ph ¸p ®µo ®Êt nãi chung , ph¬ng ph ¸p x©y dùng phÇn th©n nãi chung , gi¶i ph ¸p chung vÒvËn chuyÓn theo ph¬ng ®øng , gi¶i ph ¸p an toµn lao ®éng chung, biÖn ph ¸p thi c«ng c ¸c c«ng t ¸c hoµn thiÖn, c«ng t ¸c l¾p ®Æt trang thiÕtbÞ, c ¸c y ª u cÇu phèi h îp vµ 6


®iÒu kiÖn phèi h îp chung . NÕu®¬n vÞ thi c«ng thùc hiÖn c«ng t ¸c theo ISO 9000 th× c ¸n bé t vÊn s Ï gióp Chñ nhiÖm dù ¸ n tham gia xÐt duyÖt chÝnh s ¸ch ®¶m b¶o chÊt lî ng cña Nhµ thÇu vµ duyÖt sæ tay chÊt lî ng cña Nhµ thÇu vµ cña c ¸c ® î n vÞ thi c«ng cÊp ®éi . (iv) Chñ tr× kiÓm tra chÊt l îng , xem xÐt c ¸c c«ng viÖc x©y l¾p lµm tõng ngµy . Tríc khi thi c«ng bÊt kú c«ng t ¸c nµo , nhµ thÇu cÇn th«ng b ¸o ®Ó t vÊn ®¶m b¶o chÊt lî ng kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ . Qu ¸ tr×nh thi c«ng ph¶i cã sù chøng kiÕncña t vÊn ®¶m b¶o chÊt lî ng . Khi thi c«ng xong cÇn tiÕnhµnh nghiÖm thu chÊt lî ng vµ sè lî ng c«ng t ¸c x©y l¾p ® · hoµn thµnh. 1.3. Ph ¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt l îng trªn c«ng tr êng : Thùc chÊt th× ngêi t vÊn kiÓm tra chÊt lî ng lµ ngêi thay mÆt chñ ®Çu t chÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn s¶n phÈm x©y l¾p thùc hiÖn tr ª n c«ng trêng mµ kiÓm tra chÊt lî ng lµ mét biÖn ph ¸p gióp cho sù kh¼ng ®Þnh chÊp nhËn hay tõ chèi . Mét quan ®iÓm hÕt søc cÇn lu t©m trong kinh tÕthÞ trêng lµ : ngêi cã tiÒn bá ra mua s¶n phÈm ph¶i mua ® î c chÝnh phÈm , ® î c s¶n phÈm ® ¸ p øng y ª u cÇu cña m×nh. Do tÝnh chÊt cña c«ng t ¸c x©y dùng khã kh ¨n , phøc t¹p n ª n chñ ®Çu t ph¶i thu ª t vÊn ®¶m b ¸o chÊt lî ng. C¬ së ®Ó nhËn biÕtvµ kiÓm tra chÊt lî ng s¶n phÈm lµ sù ® ¸ p øng c ¸c Yªu cÇu chÊt l îng ghi trong bé Hå s¬ mêi thÇu . HiÖn nay chóng ta viÕt c ¸c y ª u cÇu chÊt lî ng trong bé Hå s¬ mêi thÇu cßn chung chung v× c ¸c c¬ quan t vÊn cha quen víi c ¸ch lµm míi nµy cña kinh tÕthÞ trêng . Nh÷ng ph¬ng ph ¸p chñ yÕucña kiÓm tra chÊt lî ng tr ª n c«ng trêng lµ : 1.3.1. Ngêi cung øng hµng ho¸ lµ ngêi ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l îng s¶n phÈm tr íc hÕt . §©y lµ ®iÒu kiÖn ® î c ghi trong h îp ®ång kinh tÕgi÷a chñ ®Çu t vµ nhµ thÇu . Tõ ®iÒu nµy mµ m äi hµng ho ¸ cung øng ® a vµo c«ng tr×nh ph¶i cã c ¸c chØ ti ª u chÊt lî ng ® ¸ p øng víi y ª u cÇu cña c«ng t ¸c. Tríc khi ® a vËt t , thiÕt bÞ vµo t¹o n ª n s¶n phÈm x©y dùng nhµ thÇu ph¶i ® a mÉu vµ c ¸c chØ ti ª u cho Chñ nhiÖm dù ¸ n duyÖt vµ mÉu còng nh c ¸c chØ ti ª u ph¶i lu tr÷ t¹i n¬i lµm viÖc cña Chñ ®Çu t ë c«ng trêng. ChØ ti ª u kü thuËt (tÝnh n¨ng ) cÇn ® î c in thµnh v ¨n b¶n nh lµ chøng chØ xuÊt xëng cña nhµ cung øng vµ thêng y ª u cÇu lµ b¶n in chÝnh thøc cña nhµ cung øng . Khi d ïng b¶n sao th× ® ¹i diÖn nhµ cung øng ph¶i ký x ¸c nhËn vµ cã 7


dÊu ®ãng x ¸c nhËn mµu ®á vµ cã sù chÊp thuËn cña Chñ ®Çu t b»ng v ¨n b¶n. M äi sù thay ®æi trong qu ¸ tr×nh thi c«ng cÇn ® î c Chñ ®Çu t duyÖt l¹i tr ª n c¬ së xem xÐt cña t vÊn b¶o ®¶m chÊt lî ng nghi ª n cøu ®Ò xuÊt ®ång ý. Nhµ cung øng vµ nhµ thÇu ph¶i chÞu tr ¸ch nhiÖm tríc ph ¸p luËt vÒsù t¬ng thÝch cña hµng ho ¸ mµ m×nh cung cÊp víi c ¸c chØ ti ª u y ª u cÇu vµ ph¶i chÞu tr ¸ch nhiÖm tríc ph ¸p luËt vÒchÊt lî ng vµ sù ph ï h îp cña s¶n phÈm nµy. C ¸n bé t vÊn ®¶m b¶o chÊt lî ng lµ ngêi cã tr ¸ch nhiÖm duy nhÊt gióp Chñ nhiÖm dù ¸ n kÕt luËn r»ng s¶n phÈm do nhµ thÇu cung øng lµ ph ï h îp víi c ¸c chØ ti ª u chÊt lî ng cña c«ng tr×nh . C ¸n bé t vÊn gi ¸m s ¸t b¶o ®¶m chÊt lî ng ® î c Chñ ®Çu t uû nhiÖm cho nhiÖm vô ®¶m b¶o chÊt lî ng c«ng tr×nh vµ thay mÆt Chñ ®Çu t trong viÖc ®Ò xuÊt chÊp nhËn nµy . 1.3.2. KiÓm tra cña t vÊn kü thuËt chñ yÕu b»ng m¾t vµ dông cô ®¬n gi¶n cã ngay t¹i hiÖn tr êng : Mét ph¬ng ph ¸p luËn hiÖn ® ¹i lµ mçi c«ng t ¸c ® î c tiÕn hµnh th× øng víi nã cã mét ( hay nhiÒu ) ph¬ng ph ¸p kiÓm tra t¬ng øng. Nhµ thÇu tiÕn hµnh thùc hiÖn mét c«ng t ¸c th× y ª u cÇu gi¶i tr×nh ®ång thêi lµ d ïng ph¬ng ph ¸p nµo ®Ó biÕt® î c chØ ti ª u chÊt lî ng ® ¹t bao nhi ª u vµ d ïng dông cô hay ph¬ng tiÖn g× cho biÕt chØ ti ª u Êy. BiÖn ph ¸p thi c«ng còng nh biÖn ph ¸p kiÓm tra chÊt lî ng Êy ® î c t vÊn tr×nh Chñ nhiÖm dù ¸ n duyÖt tríc khi thi c«ng . Qu ¸ tr×nh thi c«ng , kü s cña nhµ thÇu ph¶i kiÓm tra chÊt lî ng cña s¶n phÈm mµ c«ng nh©n lµm ra . VËy tr ª n c«ng trêng ph¶i cã c ¸c dông cô kiÓm tra ®Ó biÕt c ¸c chØ ti ª u ® · thùc hiÖn. ThÝ dô : ngêi cung cÊp b ª t«ng hoÆc v÷a th¬ng phÈm ph¶i chÞu tr ¸ch nhiÖm kiÓm tra cêng ®é chÞu nÐn mÉu khi mÉu ® ¹t 7 ngµy tuæi . NÕukÕtqu¶ b×nh thêng th× nhµ thÇu kiÓm tra nÐn mÉu 28 ngµy . NÕukÕtqu¶ cña 7 ngµy cã nghi vÊn th× nhµ thÇu ph¶i thö cêng ®é nÐn ë 14 ngµy vµ 28 ngµy ®Ó x ¸c ®Þnh chÊt lî ng b ª t«ng . NÕuba lo¹i mÉu 7 , 14 , 28 cã kÕt qu¶ g©y ra nghi vÊn th× t vÊn kiÓm tra y ª u cÇu lµm c ¸c thÝ nghiÖm bæ sung ®Ó kh¼ng ®Þnh chÊt lî ng cuèi c ïng. Khi thi c«ng c äc nhåi, nhÊt thiÕtt¹i n¬i lµm viÖc ph¶i cã tû tr äng kÕ®Ó biÕtdung tr äng cña bentonite , ph¶i cã phÔu March vµ ®ång hå bÊm gi©y ®Ó kiÓm tra ®é nhít cña dung dÞch khoan , ph¶i cã èng nghiÖm ®Ó ®o tèc ®é ph©n t ¸ch níc cña dung dÞch . . . Nãi chung th× t vÊn ®¶m b¶o chÊt lî ng ph¶i chøng kiÕn qu ¸ tr×nh thi c«ng vµ qu ¸ tr×nh kiÓm tra cña ngêi thi c«ng vµ nhËn ®Þnh qua hiÓu biÕtcña m×nh th«ng qua quan s ¸t b»ng m¾t víi s¶n phÈm lµm ra . Khi nµo qui tr×nh b¾t buéc hay cã nghi ngê th× t vÊn y ª u cÇu nhµ thÇu thu ª phßng thÝ nghiÖm kiÓm tra vµ phßng thÝ nghiÖm cã nghÜa vô b ¸o sè liÖu ® ¹t ® î c qua kiÓm tra cho t vÊn ®Ó t vÊn kÕt luËn viÖc ® ¹t hay kh«ng ® ¹t y ª u cÇu chÊt lî ng. §Ó tr ¸nh tranh chÊp , t vÊn kh«ng n ª n trùc tiÕp kiÓm tra mµ chØ n ª n chøng kiÕn sù 8


kiÓm tra cña nhµ thÇu vµ tiÕpnhËn sè liÖu ®Ó quyÕt®Þnh chÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn chÊt lî ng s¶n phÈm . Khi cã nghi ngê , t vÊn s Ï chØ ®Þnh ngêi kiÓm tra vµ nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn y ª u cÇu nµy . 1.3.3. KiÓm tra b»ng dông cô t¹i chç : Trong qu ¸ tr×nh thi c«ng , c ¸n bé , kü s cña nhµ thÇu ph¶i thêng xuy ª n kiÓm tra chÊt lî ng s¶n phÈm cña c«ng nh©n lµm ra sau mçi c«ng ®o ¹n hay gi÷a c«ng ®o ¹n khi thÊy cÇn thiÕt . Nh÷ng lÇn kiÓm tra nµy cÇn cã sù chøng kiÕncña t vÊn ®¶m b¶o chÊt lî ng. M äi viÖc kiÓm tra vµ thi c«ng kh«ng cã sù b ¸o tríc vµ y ª u cÇu t vÊn ®¶m b¶o chÊt lî ng chøng kiÕn, ngêi t vÊn cã quyÒn tõ chèi viÖc thanh to ¸n khèi lî ng ® · hoµn thµnh nµy . KiÓm tra kÝch thíc c«ng tr×nh thêng d ïng c ¸c lo¹i thíc nh thíc tÇm , thíc cuén 5 mÐt vµ thíc cuén dµi h¬n . KiÓm tra ®é cao , ®é th¼ng ®øng thêng sö dông m ¸y ®o ® ¹c nh m ¸y thuû b×nh , m ¸y kinh vÜ. Ngoµi ra , tr ª n c«ng trêng cßn n ª n cã sóng bËt n¶y ®Ó kiÓm tra s¬ bé cêng ®é b ª t«ng . Nh÷ng dông cô nh qu¶ d äi chuÈn , d äi laze , èng nghiÖm , tû tr äng kÕ, c©n tiÓu ly , lß xÊy , vi ª n bi thÐp , . . . cÇn ® î c trang bÞ . Nãi chung tr ª n c«ng trêng ph¶i cã ®Çy ® ñ c ¸c dông cô kiÓm tra c ¸c viÖc th«ng thêng . Nh÷ng dông cô kiÓm tra tr ª n c«ng trêng ph¶i ® î c kiÓm chuÈn theo ® óng ®Þnh kú . ViÖc kiÓm chuÈn ®Þnh kú lµ c ¸ch lµm ti ª n tiÕn®Ó tr ¸nh nh÷ng sai sè vµ nghi ngê x¶y ra qua qu ¸ tr×nh ® ¸ n h gi ¸ chÊt lî ng. Trong viÖc kiÓm tra th× néi bé nhµ thÇu kiÓm tra lµ chÝnh vµ t vÊn b¶o ®¶m chÊt lî ng chØ chøng kiÕnnh÷ng phÐp kiÓm tra cña nhµ thÇu . Khi nµo nghi ngê kÕt qu¶ kiÓm tra th× nhµ thÇu cã quyÒn y ª u cÇu nhµ thÇu thu ª ®¬n vÞ kiÓm tra kh ¸c . Khi thËt cÇn thiÕt , t vÊn b¶o ®¶m chÊt lî ng cã quyÒn chØ ®Þnh ®¬n vÞ kiÓm tra vµ nhµ thÇu ph¶i ® ¸ p øng y ª u cÇu nµy . 1.3.4. KiÓm tra nhê c¸c phßng thÝ nghiÖm : ViÖc thu ª c ¸c phßng thÝ nghiÖm ®Ó tiÕnhµnh kiÓm tra mét sè chØ ti ª u ® ¸ n h gi ¸ chÊt lî ng tr ª n c«ng trêng ® î c thùc hiÖn theo qui ®Þnh cña ti ª u chuÈn kü thuËt vµ khi t¹i c«ng trêng cã sù kh«ng nhÊt trÝ vÒ sù ® ¸ n h gi ¸ chØ ti ª u chÊt lî ng mµ b¶n th©n nhµ thÇu tiÕnhµnh . Nãi chung viÖc lùa ch än ®¬n vÞ thÝ nghiÖm , nhµ thÇu chØ cÇn ®¶m b¶o r»ng ®¬n vÞ thÝ nghiÖm Êy cã t c ¸ch ph ¸p nh©n ®Ó tiÕn hµnh thö c ¸c chØ ti ª u cô thÓ® î c chØ ®Þnh. Cßn khi nghi ngê hay cÇn ®¶m b¶o ®é tin cËy cÇn thiÕtth× t vÊn ®¶m b¶o chÊt lî ng dµnh quyÒn chØ ®Þnh ®¬n vÞ thÝ nghiÖm .

9


Nhµ thÇu lµ b ª n ®Æt ra c ¸c y ª u cÇu thÝ nghiÖm vµ nh÷ng y ª u cÇu nµy ph¶i ® î c Chñ nhiÖm dù ¸ n dùa vµo tham mu cña t vÊn ®¶m b¶o chÊt lî ng kiÓm tra vµ ®Ò nghÞ th«ng qua b»ng v¨n b¶n . §¬n vÞ thÝ nghiÖm ph¶i ®¶m b¶o tÝnh bÝ mËt cña c ¸c sè liÖu thÝ nghiÖm vµ ngêi c«ng bè chÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn chÊt lî ng s¶n phÈm lµm ra ph¶i lµ chñ nhiÖm dù ¸ n qua tham mu cña t vÊn ®¶m b¶o chÊt lî ng . CÇn lu ý vÒt c ¸ch ph ¸p nh©n cña ®¬n vÞ thÝ nghiÖm vµ tÝnh h îp ph ¸p cña c«ng cô thÝ nghiÖm . §Ótr ¸nh sù cung cÊp sè liÖu sai lÖch do dông cô thÝ nghiÖm cha ® î c kiÓm chuÈn , y ª u cÇu m äi c«ng cô thÝ nghiÖm sö dông ph¶i n»m trong ph¹m vi cho phÐp cña v ¨n b¶n x ¸c nhËn ® · kiÓm chuÈn . §¬n vÞ thÝ nghiÖm chØ cã nhiÖm vô cung cÊp sè liÖu cña c ¸c chØ ti ª u ® î c y ª u cÇu kiÓm ®Þnh cßn viÖc nh÷ng chØ ti ª u Êy cã ® ¹t y ª u cÇu hay cã ph ï h îp víi chÊt lî ng s¶n phÈm y ª u cÇu ph¶i do t vÊn ®¶m b¶o chÊt lî ng ph ¸t biÓu vµ ghi thµnh v¨n b¶n trong tê nghiÖm thu khèi lî ng vµ chÊt lî ng hoµn thµnh. 1.3.5. KÕt luËn vµ lËp hå s¬ chÊt l îng (i) NhiÖm vô cña t vÊn ®¶m b¶o chÊt lî ng lµ ph¶i kÕtluËn tõng c«ng t ¸c , tõng kÕtcÊu , tõng bé phËn hoµn thµnh ® î c thùc hiÖn lµ cã chÊt lî ng ph ï h îp víi y ª u cÇu hay cha ph ï h îp víi y ª u cÇu . §Ýnh kÌm víi v ¨n b¶n kÕt luËn cuèi c ïng vÒ chÊt lî ng s¶n phÈm cho tõng kÕt cÊu , tõng tÇng nhµ , tõng h¹ng môc lµ c ¸c v¨n b¶n x ¸c nhËn tõng chi tiÕt, tõng vËt liÖu cÊu thµnh s¶n phÈm vµ hå s¬ kiÓm tra chÊt lî ng c ¸c qu ¸ tr×nh thi c«ng. L©u nay c ¸c v¨n b¶n x ¸c nhËn chÊt lî ng vËt liÖu , chÊt lî ng thi c«ng ghi rÊt chung chung . CÇn lu ý r»ng mçi b¶n x ¸c nhËn ph¶i cã ®Þa chØ kÕt cÊu sö dông , kh«ng thÓghi chÊt lî ng ®¶m b¶o chung chung. TÊt c¶ nh÷ng hå s¬ nµy ®ãng thµnh tËp theo tr×nh tù thi c«ng ®Ó khi tra cøu thuËn tiÖn. (ii) §i ®«i víi c ¸c v ¨n b¶n nghiÖm thu , v¨n b¶n chÊp nhËn chÊt lî ng kÕtcÊu lµ nhËt ký thi c«ng . NhËt ký thi c«ng ghi chÐp nh÷ng d÷ kiÖn c¬ b¶n x¶y ra trong tõng ngµy nh thêi tiÕt, diÔn biÕnc«ng t ¸c ë tõng vÞ trÝ, nhËn xÐt qua sù chøng kiÕn c«ng t ¸c vÒ tÝnh h×nh chÊt lî ng c«ng tr×nh. ý kiÕncña nh÷ng ngêi li ª n quan ®Õn c«ng t ¸c thi c«ng khi h ä chøng kiÕn viÖc thi c«ng , nh÷ng ý kiÕn ®Ò nghÞ , ®Ò xuÊt qua qu ¸ tr×nh thi c«ng vµ ý kiÕn gi¶i quyÕt cña t vÊn ®¶m b¶o chÊt lî ng vµ ý kiÕncña gi ¸m s ¸t cña nhµ thÇu . . . (iii) B¶n v Ï hoµn c«ng cho tõng kÕt cÊu vµ bé phËn c«ng tr×nh ® î c lËp theo ® óng qui ®Þnh.

1 0


TÊt c¶ nh÷ng hå s¬ nµy d ïng lµm c¬ së cho viÖc thanh to ¸n khèi lî ng hoµn thµnh vµ c¬ së ®Ó lËp bi ª n b¶n tæng nghiÖm thu , bµn giao c«ng tr×nh cho sö dông. 1.3.6. Phèi hîp tr×nh tù thi c«ng c¸c c«ng t¸c hoµn thiÖn: C«ng t ¸c hoµn thiÖn lµ c«ng t ¸c cuèi c ïng cña mét c«ng ®o ¹n, mét khu vùc thi c«ng cña ng«i nhµ n ª n tr×nh tù thi c«ng c«ng t ¸c hoµn thiÖn cÇn c©n nh¾c, tÝnh to ¸n sao cho qu ¸ tr×nh thi c«ng toµn nhµ, kh«ng cßn bÊt kú c«ng t ¸c nµo kh ¸c g©y ra sù h háng n¬i ® · ® î c hoµn thiÖn. Qu ¸ tr×nh thùc hiÖn c ¸c c«ng t ¸c thi c«ng thêng ®an xen n ª n x¶y ra hiÖn tî ng viÖc sau lµm h háng hoÆc c¶n trë lÉn nhau n ª n ngêi t vÊn gi ¸m s ¸t chÊt lî ng b ª n c¹nh chñ ®Çu t lµ ngêi ph¶i tæ chøc phèi h îp c ¸c thµnh vi ª n tham gia thi c«ng cho nhÞp nhµng, ¨ n ý, kh«ng ®Ó ® ôc ® Ï o , lµm ¶nh hëng c«ng viÖc cña nhau trong nh÷ng ®¬n vÞ ph¶i thi c«ng tr ª n mét mÆt b»ng. Muèn ® ¹t ® î c sù ¨ n ý, nhÞp nhµng trong qu ¸ tr×nh thi c«ng hoµn thiÖn, ngêi t vÊn gi ¸m s ¸t chÊt lî ng b ª n c¹nh chñ ®Çu t ph¶i ® a ra ph¬ng ¸ n phèi h îp trong tiÕn®é phèi h îp ( master schedule ) vµ bµn b¹c víi c ¸c b ª n h÷u quan ®Ó c ïng thùc hiÖn, tr ¸nh kÐo dµi thêi gian thi c«ng, l ·ng phÝ c«ng ® ôc ® Ï o còng nh lµm ®i, lµm l¹i do sù thiÕuphèi h îp g©y ra. Mét sè qui tr×nh kh ¸ kinh ®iÓn cã thÓtham kh¶o nh sau: • Nhµ cã sè tÇng díi 6 , thi c«ng phÇn th« n ª n tiÕnhµnh tõ tÇng díi l ª n tÇng tr ª n mµ thi c«ng hoµn thiÖn l¹i n ª n lµm tõ tÇng tr ª n xuèng thÊp víi lý do lµ khi ® · hoµn thiÖn th× kh«ng ph¶i ®i qua l¹i n¬i ® · lµm hoµn thiÖn råi. • §èi víi nhµ nhiÒu tÇng th× tr×nh tù s Ï ® î c c©n nh¾c cÈn tr äng h¬n, cã thÓph©n mét sè tÇng, cã thÓlµ ba hay bèn tÇng thµnh mét ph©n ®o ¹n ®Ó thi c«ng hoµn thiÖn. Cã thÓtiÕn hµnh hoµn thiÖn tõ díi l ª n v× thi c«ng nhµ cao tÇng, viÖc di chuyÓn cao thêng d ïng thang m ¸y ngoµi trêi, kh«ng ph¶i thêng xuy ª n qua l¹i c ¸c tÇng tõ díi l ª n. • CÇn kiÓm tra c ¸c ®iÒu kiÖn ®Ó b¾t ®Çu tiÕn hµnh ® î c c«ng t ¸c hoµn thiÖn. Sù nãng véi hay sù thiÕuthËn tr äng lµ nguy ª n nh©n g©y ra l ·ng phÝ trong qu ¸ tr×nh phèi h îp tr×nh tù thi c«ng hoµn thiÖn. C ¸c kh©u chuÈn bÞ cho c«ng t ¸c hoµn thiÖn nh v¹ch tim, trôc, v¹ch dÊu cao ®é ph¶i tiÕnhµnh xong, viÖc t¹o ®é ph¼ng cña c ¸c líp nÒn cho tr ¸t, b¶, l ¸ng, l ¸t, èp còng nh chuÈn bÞ cho mÆt ®Ó quÐt v«i, l¾p kÝnh, s¬n phñ ph¶i ® î c kiÓm tra tríc khi cho phÐp tiÕnhµnh hoµn thiÖn. • Tr ª n mét mÆt b»ng thi c«ng chØ ® î c tiÕn hµnh mét c«ng t ¸c hoµn thiÖn, tr ¸nh chång chÐo c«ng viÖc l ª n nhau g©y lén xén vµ mÊt an toµn lao ®éng. Theo ph¬ng th¼ng ®øng kh«ng tiÕn 1 1


hµnh nhiÒu c«ng t ¸c hoµn thiÖn, tr ¸nh tai n¹n do ngêi thi c«ng b ª n tr ª n g©y ra cho ngêi thi c«ng díi thÊp . • Thi c«ng hoµn thiÖn víi nh÷ng viÖc ph ¸t to¶ ra h¬i khÝ khã chÞu nh m ïi s¬n , m ïi c ¸c dung m«i cña s¬n, cña nhùa , h¬i cacbua hydro nång ®é vî t qui ®Þnh, c«ng nh©n ph¶i ® î c trang bÞ khÈu trang, ®«i khi cÇn thiÕt, c«ng nh©n cÇn ® î c trang bÞ mÆt n¹ phßng ®éc cã bé phËn l äc khÝ. • Qu ¸ tr×nh thi c«ng cã hiÖu øng to¶ nhiÖt hay thu nhiÖt lµm cho m«i trêng lao ®éng cã nhiÖt ®é kh«ng thÝch nghi cho ngêi lao ®éng, c«ng nh©n cÇn ® î c trang bÞ quÇn ¸ o thÝch h îp víi ®iÒu kiÖn lao ®éng. NÕu cÇn thiÕt ®¶m b¶o m«i trêng lao ®éng thÝch h îp, ph¶i tæ chøc th«ng giã, ®iÒu hoµ kh«ng khÝ.

II. Gi¸m s¸t thi c«ng vµ nghiÖm thu c«ng t¸c tr¸t, b¶ vµ l¸ng : 2.1 Kh¸i niÖm : (i) ThuËt ng÷ : 1 2


Líp tr ¸t, líp b¶, líp l ¸ng bao phñ b ª n ngoµi kÕtcÊu, b¶o vÖ cho kÕtcÊu nh»m chèng c ¸c t ¸c ®éng cña sù va ®Ëp c¬ h äc, sù ¨n mßn ho ¸ h äc vµ sinh h äc, lµm chËm t ¸c h¹i cña nhiÖt ®é cao do ng än löa ch ¸y ®ång thêi t¹o ra v Î ® Ñ p cho c«ng tr×nh. Líp tr ¸t lµ líp phñ kÕtcÊu n»m tr ª n ®é cao nÒn nhµ hoÆc nÒn buång nh líp tr ¸t têng, tr ¸t cét, tr ¸t dÇm, tr ¸t trÇn nhµ. Tr ¸t cã bÒ mÆt ph¼ng, nhng còng cã bÒ mÆt tr ª n ®ã g¾n nh÷ng gê chØ theo mü quan t¹o ra ph©n vÞ khi nh×n. Cã nhiÒu mÆt tr ¸t tr ª n ®ã g¾n nh÷ng ® êng gê, ® êng viÒn hoÆc hoa v¨n hoÆc h×nh ph ï ®i ª u , nhÊt lµ c ¸c líp tr ¸t trÇn cña c ¸c gian buång. Líp b¶ lµ líp phñ b ª n ngoµi líp tr ¸t hoÆc ngay chÝnh kÕtcÊu cÇn b¶o vÖ vµ cã ®é dµy nhá h¬n chiÒu dµy líp tr ¸t kh ¸ nhiÒu. Líp l ¸ng lµ líp phñ n»m tr ª n mÆt ph¼ng n»m ngang, ®ã chÝnh lµ líp mÆt tr ª n cña kÕt cÊu nÒn nhµ, nÒn lèi ®i l¹i. Líp l ¸ng thêng n»m ë ch©n cña t thÕ®øng cña ngêi ta. Tr ¸t, b¶, l ¸ng lµ c ¸c c«ng t ¸c ® î c thi c«ng theo qu ¸ tr×nh ít . Sau khi thi c«ng cÇn cã thêi gian ®Ó vËt liÖu ®ãng r¾n , ® ¹t ®é cøng vµ sù æn ®Þnh theo y ª u cÇu. Tuú thuéc vµo vËt liÖu t¹o n ª n líp tr ¸t, b¶, l ¸ng vµ biÖn ph ¸p thi c«ng mµ nh÷ng líp nµy cã t ª n g äi: Líp tr ¸t v÷a v«i, tr ¸t v÷a xi m ¨ng c ¸t, tr ¸t th¹ch cao. Líp tr ¸t granito cßn g äi lµ tr ¸t ® ¸ mµi, tr ¸t ® ¸ röa hay cßn g äi lµ tr ¸t lé ® ¸ , tr ¸t granitine cßn g äi lµ tr ¸t ® ¸ mµi h¹t nhá mÞn, tr ¸t ® ¸ b ¨m. B¶ líp v÷a h¹t mÞn. L ¸ng nÒn nhµ, l ¸ng lèi ®i, l ¸ng lßng r ·nh . . . Tuú thuéc vµo vÞ trÝ vµ h×nh d¹ng cña líp tr ¸t mµ líp tr ¸t cã t ª n : tr ¸t têng, tr ¸t trÇn, tr ¸t phµo, tr ¸t gê chØ. (ii) VËt liÖu lµm líp tr¸t: VËt liÖu chøa trong v÷a d ïng ®Ó tr ¸t cã : V÷a v«i, c ¸t : trong thµnh phÇn v÷a chØ cã c ¸t vµ v«i V÷a tam h îp : cã c ¸t , v«i, xi m ¨ng V÷a xi m ¨ng c ¸t: cã c ¸t vµ xi m ¨ng V÷a th¹ch cao cã th¹ch cao, bét ® ¸ hoÆc chØ ®¬n thuÇn th¹ch cao. V÷a ®Ó b¶ : xi m ¨ng tr¾ng, bét ® ¸ h¹t mÞn vµ chÊt t¹o mµu V÷a granito, v÷a tr ¸t ® ¸ röa, v÷a tr ¸t ® ¸ b ¨m, v÷a tr ¸t granitine : xi m ¨ng tr¾ng, bét ® ¸ , ® ¸ h¹t vµ chÊt t¹o mµu. V÷a tr ¸t chèng phãng x¹ : xi m¨ng, bét «xyt b«ric vµ c ¸t th¹ch anh.

1 3


V÷a tr ¸t chÞu löa : xi m ¨ng, bét chÞu löa nh bét samèt, bét «xyt manh ª . . . V÷a tr ¸t chÞu axit : thuû tinh láng, chÊt ®ãng r¾n cho thuû tinh láng, c ¸t th¹ch anh. V÷a thêng ® î c chÕt¹o t¹i chç. Tr ª n thÞ trêng hiÖn nay ® · cã c ¸c lo¹i v÷a trén s½n, khi d ïng chØ th ª m lî ng níc theo híng dÉn. VËt liÖu ®Ó b¶ cã t ª n g äi lµ m ¸t tÝt nhng nhiÒu ngêi vÉn g äi chung lµ v÷a ®Ó tr ¸t b¶. 2.2 C¸c yªu cÇu kü thuËt cña líp tr¸t, b¶, l¸ng : Líp che phñ tr ¸t, b¶, l ¸ng ph¶i g¾n chÆt víi líp n»m díi ® î c g äi lµ líp nÒn. Tõ y ª u cÇu nµy, líp nÒn ph¶i s¹ch sÏ ®Ó cã thÓb ¸m dÝnh víi vËt liÖu d ¸n líp tr ¸t, b¶ , l ¸ng . MÆt hoµn thiÖn cña c ¸c líp che phñ kÕtcÊu ph¶i ph¼ng. NÕucã ®é dèc th× mÆt hoµn thiÖn ph¶i ®æ dèc ®óng theo yªu cÇu. Tõ y ª u cÇu nµy mµ líp nÒn ph¶i ® î c chuÈn bÞ tríc khi tiÕnhµnh c«ng viÖc chÝnh lµ tr ¸t, b¶ hay l ¸ng. CÇn t¹o cho líp nÒn ® ñ ph¼ng hoÆc ® ¹t ®é dèc theo y ª u cÇu b»ng c ¸ch phô th ª m v÷a xi m ¨ng c ¸t cã thµnh phÇn 1:3 vµo nh÷ng chç bÞ thÊp , lâm h¬n mÆt nÒn chung. Khi nh÷ng chç v÷a phô th ª m nµy ® ñ cøng míi thi c«ng líp hoµn thiÖn b ª n ngoµi. NÕu líp nÒn bÞ cao qu ¸ ®Ó líp v÷a hoÆc keo g¾n kÕtlíp hoµn thiÖn bÞ qu ¸ máng, ph¶i tÈy bá chiÒu dµy cña líp nÒn ®¶m b¶o cho líp v÷a hoÆc keo d ¸n, dÝnh kÕt® ñ chiÒu dµy quy ®Þnh. MÆt hoµn thiÖn cña líp che phñ ph¶i ®¹t c¸c yªu cÇu mü quan nh m¹ch nèi, gê chØ ph¶i th¼ng, ®Òu ®Æn, vu«ng vøc hoÆc ® î c v ª trßn theo y ª u cÇu thiÕtkÕ, cã ®é réng khe m¹ch hoÆc ® êng gê nh thiÕtkÕ quy ®Þnh, mµu s¾c hµi hoµ ® óng nh b¶n v Ï hoµn thiÖn ® · ghi. 2.3 KiÓm tra kh©u chuÈn bÞ thi c«ng: (i)

ChuÈn bÞ líp nÒn :

- KiÓm tra ®é s¹ch s Ï cña líp nÒn. Ph¶i lÊy bá hÕt vËt liÖu h÷u c¬ nh v¶i, gç, phoi bµo, vÕtdÇu, mì. - MÆt nÒn ® ñ nh ¸m ®Ó ® ¹t ®é g¾n kÕttèt víi c ¸c líp tr ª n. - KiÓm tra vËt ch«n ngÇm nh ® êng ®iÖn, èng nèi, hép nèi, æ vÝt, èng dÉn níc ®Æt ch×m, …®Æt díi líp hoµn thiÖn vÒvÞ trÝ , sè lî ng vµ chÊt lî ng mµ vËt ch«n ngÇm s Ï bÞ líp hoµn thiÖn tr ¸t, b¶, l ¸ng che khuÊt khi thi c«ng xong. - KiÓm tra c ¸c c«ng viÖc ® · lµm tríc cã li ª n quan ®Õn chÊt lî ng líp tr ¸t, b¶, l ¸ng lµm vÒsau thÝ dô nh viÖc ch Ìn khu«n cöa, viÖc

1 4


(ii)

g¾n bËt, g¾n b¶n lÒchê, líp chèng thÊm, khe chÌn chç nèi cña c ¸c ® êng èng s Ï n»m trong líp che phñ nµy. KiÓm tra ®é cøng cña líp nÒn. KiÓm tra cao tr×nh , sù v¹ch mèc tim, trôc cho líp hoµn thiÖn. Khi sö dông líp g¾n kÕtnÒn cã xi m ¨ng, n ª n tíi Èm mÆt nÒn tríc khi thi c«ng ®Ó líp nÒn kh«ng hót nhanh níc cña líp v÷a cã xi m ¨ng. Ký bi ª n b¶n cho phÐp tiÕn hµnh c«ng t ¸c hoµn thiÖn cho khu vùc y ª u cÇu thi c«ng. KiÓm tra vËt liÖu s¾p thi c«ng:

- KiÓm tra chÊt lî ng c ¸c vËt liÖu thµnh phÇn nh c ¸t, v«i, ® ¸ h¹t, bét ® ¸ vµ níc. Víi c ¸c vËt liÖu h¹t cÇn chó ý ®Õn thµnh phÇn h¹t, c ¸c ti ª u chÝ th¹ch h äc. NÕuthi c«ng ë v ïng ven biÓn, cÇn chó ý ®Õn ®é nhiÔm muèi cña c ¸t. Víi c ¸c lo¹i chÊt dÝnh kÕt, cÇn chó ý ®Õn ®iÒu kiÖn b¶o tr×. H¹t c ¸t tr ¸t kh«ng n ª n qu ¸ to, còng kh«ng n ª n qu ¸ mÞn. KÝch thíc h¹t c ¸t tr ¸t n ª n tõ 0,3 ~ 1,2 mm. CÇn cã kÕtqu¶ thÝnghiÖm chÊt lî ng xi m ¨ng. - KiÓm tra mÆt b»ng n¬i chÕtrén v÷a. Y ª u cÇu kh«ng ® î c trén v÷a ngay tr ª n mÆt b»ng s¾p l ¸ng mµ ph¶i trén t¹i vÞ trÝ b»ng ph¼ng kh ¸c råi chuyÓn v÷a ®Òn n¬i thi c«ng. - NÒn ®Ó trén v÷a ph¶i ph¼ng , kh«ng hót níc khi nhµo trén v÷a. N ª n ® î c l ¸t díi lµ tÊm t«n ph¼ng. - V÷a ph¶i ® î c trén thËt ®Òu.Trén c ¸c vËt liÖu kh« tríc, khi thËt ®Òu míi cho níc ®Ó trén. T¹i nhiÒu thµnh phè lín hiÖn nay ®ang b ¸n lo¹i v÷a ® · trén kh« vµ ®ãng bao. C ¸c bao v÷a trén kh« ph¶i chøa trong vá bao chèng Èm gièng nh bao xi m ¨ng, ph¶i ® î c b¶o qu¶n theo chÕ®é chèng Èm . Thêi h¹n sö dông tr ª n bao cßn cã gi ¸ trÞ. Lu ý lµ xi m ¨ng gi¶m chÊt lî ng theo thêi gian vµ ®iÒu kiÖn lu gi÷ . - VËt liÖu sö dông ph¶i ph ï h îp víi thiÕt kÕvµ ® î c chñ ®Çu t th«ng qua tríc khi thi c«ng. MÉu cña vËt liÖu sö dông vµo c«ng tr×nh ph¶i ® î c lu gi÷ t¹i phßng kü thuËt thi c«ng cña nhµ thÇu. NÕulµ vËt liÖu cã mµu ph¶i cã mÉu mµu ® î c t¹o khi kh« vµ khi nÒn chøa c ¸c ®é Èm kh ¸c nhau ®Ó khi cÇn thiÕt, cã thÓ ®èi chøng víi vËt liÖu t¹i hiÖn trêng vµo bÊt kú thêi gian nµo. - Níc d ïng cho thi c«ng ph¶i s¹ch, kh«ng nhiÔmmÆn. NhiÒu n¬i t¹i v ïng ven biÓn níc ta, nÕuníc thi c«ng bÞ nhiÔmmÆn , kh«ng ® î c d ïng. - CÇn cã ph¬ng tiÖn kiÓm tra chÊt lî ng vËt liÖu vµ chÊt lî ng thi c«ng ®Ó t¹i phßng kü thuËt thi c«ng cña nhµ thÇu . ViÖc kiÓm tra vËt liÖu ® î c tiÕnhµnh t¹i chç khi cã nghi ngê vÒchÊt lî ng. NÕunhµ thÇu kh«ng cã phßng thÝ nghiÖm nhá b ª n c¹nh phßng kü thuËt thi c«ng th× ph¶i cã nh÷ng dông cô kiÓm tra gi¶n ®¬n ®Ó t¹i 1 5


phßng kü thuËt. Kh«ng cã dông cô phôc vô c«ng t ¸c kiÓm tra vËt liÖu vµ thi c«ng phæ biÕn, kh«ng ® î c b¾t ®Çu c«ng t ¸c thi c«ng. 2.4 KiÓm tra qu¸ tr×nh thi c«ng: Ngêi c«ng nh©n ph¶i thêng xuy ª n kiÓm tra chÊt lî ng c«ng viÖc ® · lµm trong xuèt qu ¸ tr×nh thi c«ng. Ph¶i t¹o dùng c÷, mèc, d©y lÌo lµm chuÈn mùc cho c«ng t ¸c. CÇn kiÓm tra chÝnh ngay c÷, mèc, d©y lÌo ®Þnh kú kh«ng Ýt h¬n vµi ba lÇn trong mét buæi thi c«ng. Ngêi tæ trëng, ®éi trëng, kü s gi ¸m s ¸t cña nhµ thÇu ph¶i thêng xuy ª n theo dâi chÊt lî ng thi c«ng cña c«ng nh©n díi quyÒn vµ uèn chØnh, rót kinh nghiÖm thêng xuy ª n vÒchÊt lî ng trong qu ¸ tr×nh thi c«ng. Kh«ng ®Ó qu ¸ l©u míi kiÓm tra hoÆc ®Ó ®Õn khi xong c«ng t ¸c míi kiÓm tra. NÕu chÊt lî ng s¶n phÈm, b ¸n thµnh phÈm lµm ra cha ® ¹t y ª u cÇu, ph¶i ph ¸ bá vµ lµm l¹i. VËt liÖu ® · d ïng t¹i nh÷ng n¬i ph¶i ph ¸ do c«ng t ¸c cha ® ¹t y ª u cÇu kh«ng ® î c d ïng l¹i. Nh÷ng vËt liÖu nµy ph¶i d än s¹ch s Ï ngay vµ chuyÓn khái khu vùc thi c«ng. C«ng nh©n tiÕn hµnh tõng c«ng t ¸c tr ª n tõng c«ng ®o ¹n ph¶i ® î c phæ biÕn c ¸c y ª u cÇu kü thuËt cÇn tu©n thñ, qui tr×nh thi c«ng vµ kiÓm tra chÊt lî ng trong qu ¸ tr×nh thi c«ng còng nh khi hoµn thµnh. B¶n th©n ngêi c«ng nh©n thi c«ng ph¶i kiÓm tra chÊt lî ng líp nÒn tr ¸t, b¶, l ¸ng vÒc ¸c y ª u cÇu ®é ph¼ng, ®é cøng vµ ®é b ¸m dÝnh. Víi mÆt nh½n ph¶i cã gi¶i ph ¸p t¹o nh ¸m vµ lµm nh ¸m tríc khi tr ¸t, l ¸ng, b¶. Khi cÇn thiÕt, ph¶i tr ¸t, l ¸ng thö ®Ó kiÓm tra ®é b ¸m cña v÷a l ª n mÆt tr ¸t, b¶, l ¸ng. T¹i nh÷ng vÞ trÝ tiÕp gi ¸p gi÷a hai kÕt cÊu nÒn cho tr ¸t, b¶, l ¸ng b»ng vËt liÖu kh ¸c nhau cÇn ®Æt mét b ¨ng líi thÐp nèi khe m¹ch nÒn trong líp v÷a ®Ó tr ¸nh vÕt nøt khi v÷a ® · kh« vµ nÒn biÕn d¹ng do sù hÊp phô nhiÖt kh ¸c nhau cña nÒn. S îi t¹o líi nµy thêng lµ 1 mm, ®an m¾t líi kh«ng qu ¸ 40~50 mm. BÒréng b ¨ng líi nµy phñ vÒmçi b ª n cña khe lµ 150~200 mm. N ª n d ïng lo¹i líi m¾t c ¸o d ïng phæ biÕnb ¸n ëthÞ trêng ®Ó lµm rµo ng ¨n trong n¬i nu«i gia cÇm, nu«i chim c¶nh. Líp v÷a tr ¸t, l ¸ng thi c«ng trong mét lÇn kh«ng n ª n dµy qu ¸ 12 mm. NÕu cÇn tr ¸t hay l ¸ng líp v÷a tr ª n 12 mm cÇn chia viÖc thi c«ng thµnh hai hay nhiÒu líp mµ mçi líp kho¶ng 8 ~ 12 mm. Tõng líp nµy ® · se mÆt , lÊy mòi bay v¹ch thµnh c ¸c « tr ¸m t¹o b ¸m dÝnh cho líp sau råi míi tr ¸t tiÕp cho ® ñ chiÒu dµy qui ®Þnh. Lý do lµ ®Ó líp 1 6


n»m díi ® · bay bít níc, tr ¸nh cho líp v÷a bÞ co, g©y hiÖn tî ng nøt n Î bÒmÆt líp tr ¸t, l ¸ng vµ hiÖn tî ng líp v÷a tr ¸t, l ¸ng bÞ bong khi kh« dÇn. Tr ¸t v÷a xi m¨ng líp tr ¸t mçi líp cÇn máng h¬n 8 mm v× v÷a xi m¨ng mau bÞ kh« h¬n v÷a cã v«i n ª n co nhanh h¬n. Tr ¸t v÷a cã ® ¸ nh tr ¸t granito , mçi líp tr ¸t cã thÓ®Õn 12 mm nh th«ng thêng. Tr ¸t v¶y lµ biÖn ph ¸p thi c«ng tr ¸t, lÊy tay cÇm bay h¾t v÷a cho b ¸m vµo mÆt têng. Líp v÷a v¶y l ª n mÆt têng cÇn ®Òu vµ cã ®é dµy theo qui ®Þnh. Líp v¶y lãt se mÆt míi tr ¸t líp m¹ng c ¸n ph¼ng. Tr ¸t ® ¸ röa hay lé sái chó ý thêi gian röa kh«ng sím h¬n 4 giê tõ khi cho níc vµo xi m ¨ng cña v÷a. Chæi röa ph¶i cã l«ng mÒm, mÞn tr ¸nh lµm bong h¹t ® ¸ . NÕu trêi Èm vµ nhiÖt ®é kh«ng khÝ díi 25oC, thêi gian ® î c röa ph¶i tr ª n 5 giê tõ khi cho níc vµo trén v÷a. Tr ¸t mµi ( granito ) theo tr×nh tù : tr ¸t lãt b»ng v÷a xi m ¨ng c ¸t t¹o ®é b ¸m vµ ®é ph¼ng theo y ª u cÇu. Tr ¸t líp v÷a cã ® ¸ h¹t, bét ® ¸ , xi m¨ng vµ chÊt t¹o mµu. Khi tr ¸t ph¶i miÕtm¹nh b»ng bµn xoa s¾t vµ vç nhÑ cho líp v÷a dµn ®Òu vµ b ¸m vµo mÆt líp nÒn. N ª n lµm c÷ ®é dµy b»ng c ¸c thanh nÑp cã chiÒu dµy theo qui ®Þnh. Ph¶i mµi tèi thiÓu hai lÇn : lÇn mµi th« vµ lÇn mµi tinh. Mµi th« sau khi tr ¸t m¹ng ®ùoc 24 giê. NÕu chËm h¬n 24 giê s Ï khã mµi v× xi m ¨ng ® · qu ¸ cøng. Mµi tinh tiÕn hµnh 5~6 ngµy sau khi mµi th«. Tríc khi mµi tinh ph¶i lÊy bét ® ¸ trén xi m ¨ng tr¾ng vµ chÊt t¹o mµu xoa ®Òu mÆt ® · mµi tinh ®Ó lÊp nh÷ng chç bÞ khuyÕtdo ®éng t ¸c mµi th« g©y ra. Khi trén v÷a cã h¹t ®Ó lµm líp m¹ng n ª n bít l¹i mét sè bét ® ¸ trén xi m¨ng vµ chÊt t¹o mµu d ïng xoa mÆt sau mµi th« th× nh÷ng nèt ® î c lÊp khuyÕtsau mµi th« s Ï cã mµu s¾c ®ång ®Òu víi líp tr ¸t chung. Trong khi mµi th« còng nh mµi tinh ph¶i d ïng níc s¹ch xèi nhÑ l ª n mÆt mµi ®Ó röa tr«i bét ® ¸ do mµi chç võa mµi th¶i ra. Sau khi mµi tinh, ® î i mÆt tr ¸t kh« , lÊy miÕng d¹ hay nØ xèp mµi kü t¹o ®é bãng. D ïng xi kh«ng mµu xoa x ¸t ®Ó cho xi thÊm s©u trong líp ngoµi, nh»m gi÷ bãng vµ chèng níc x©m nhËp, duy tr× v Î ® Ñ p cho mÆt tr ¸t. Tr ¸t röa cÇn lu ý ch än thêi gian b¾t ®Çu röa thÝch h îp. N ª n lµm thÝ ®iÓm ®Ó x ¸c ®Þnh thêi gian b¾t ®Çu röa. Th«ng thêng thêi gian nµy lµ tõ 2 giê ®Õn 4 giê, tuú theo ®é Èm vµ nhiÖt ®é m«i trêng. Röa muén th× ®é lé ® ¸ kÐm, röa sím ® ¸ l¹i bÞ tr«i. Líp b¶ cã chiÒu dµy tõ 1mm ®Õn 3 mm. VËt liÖu b¶ thêng lµ lo¹i v÷a, m ¸t tÝt cã h¹t nhá nh xi m ¨ng, bét ® ¸ , kh«ng cã c ¸t. V÷a ®Ó b¶ d Î o 1 7


nhng kh«ng nh ·o. Dông cô ®Ó b¶ lµ dao b¶ cã lìi réng 8 ~ 12 mm. Dao b¶ n ª n lµm b»ng thÐp cøng cã ®µn tÝnh cao hoÆc lµm b»ng thÐp silic. Khi b¶ ph¶i miÕt ® ñ m¹nh ®Ó t¹o ®é b ¸m vµ ®é ph¼ng. Khi miÕt ph¶i ch än chiÒu miÕt thÝch h îp vµ c ¸c vÕt miÕt theo c ïng mét chiÒu, tr ¸nh bÞ g în. MiÕt ®Òu tay trong lóc v÷a cßn d Î o . Khi v÷a bÞ kh« mµ vÉn miÕt, mÆt b¶ s Ï vÕt®en nh¹t do dao bÞ mßn v¹ch n ª n. C ¸c thao t ¸c l ¸ng vµ l ¸t cÇn d ïng thíc tÇm c ¸n vµ ím ®é ph¼ng thêng xuy ª n. Khi xoa t¹o ®é ph¼ng vµ ®é nh½n cho mÆt tr ¸t, mÆt l ¸ng ph¶i xoa nhÑ tay vµ ®Òu . MÆt v÷a ® · qu ¸ kh« ph¶i d ïng chæi mÒm bæ sung níc ®Ó xoa. Xoa khi mÆt v÷a kh«, c ¸t bong ra g äi lµ mÆt tr ¸t bÞ ch ¸y, cÇn tr ¸nh. L ¸ng tr ª n mÆt ® êng, tr ª n diÖn dµi cÇn ng¾t líp l ¸ng b»ng c ¸c m¹ch co d ·n nhiÖt. ChiÒu réng cña m¹ch co d ·n nhá nhÊt lµ 20 mm réng nhÊt lµ 30 mm. Theo chiÒu dµi líp l ¸ng, cø 4 mÐt ~ 5 mÐt l¹i chia thµnh khe co d ·n. NÕu líp l ¸ng ph¬i trùc tiÕp díi mÆt trêi th× kho¶ng c ¸ch gi÷a khe co d ·n n ª n ng¾n l¹i, nhng kh«ng ng¾n qu ¸ 3 mÐt. Khi v÷a l ¸ng ® ñ cøng, trong khe co d ·n n ª n lÊp ®Çy b»ng bitum nÊu ch¶y trén s îi ®ay ng¾n ®Ó nhåi lÊp kÝn. L ¸ng ® ¸ n h mµu lµ sö dông xi m¨ng nguy ª n chÊt r¾c tr ª n mÆt l ¸ng råi xoa t¹o ®é nh½n mÆt l ¸ng. N ª n r¾c xi m ¨ng nguy ª n chÊt kh« l ª n mÆt v÷a l ¸ng khi mÆt v÷a cßn ít nhng kh«ng sòng níc råi d ïng bay miÕtnhÑ. MÆt hoµn thiÖn cña líp tr ¸t kh« qu ¸ dÔbÞ xíc do bay quÖt t¹o n ª n, kh«ng ® ¹t y ª u cÇu. Xoa mÆt khi líp xi m ¨ng tr ª n mÆt sòng níc , mÆt hoµn thiÖn s Ï cã vÕt bay, còng kh«ng ® ¹t y ª u cÇu. Tr ¸nh ® ¸ n h mµu khi mÆt v÷a ® · cøng v× líp mµu s Ï bÞ bong. ViÖc k Î v¹ch t¹o « tr ª n mÆt l ¸ng tiÕn hµnh ngay sau khi ® ¸ n h mµu. 2.5 NghiÖm thu c«ng t¸c tr¸t, b¶, l¸ng: - MÆt tr ¸t, b¶, l ¸ng kh«ng ® î c cã vÕtnøt nhá do hiÖn tî ng co ngãt v÷a sinh ra . - Gâ nhÑ l ª n mÆt tr ¸t, b¶, l ¸ng kh«ng ® î c cã tiÕng bép chøng tá líp v÷a bÞ bong, kh«ng b ¸m dÝnh mÆt nÒn. Chç bép ph¶i cËy bá. - MÆt tr ¸t ph¶i ph¼ng, nh½n. Kh«ng cã vÕtlåi, lâm côc bé. - Gê chØ, c¹nh ph¶i ®Òu vÒchiÒudµy, th¼ng hµng liÒn d ·y, s¾c nÐt. - MÆt l ¸ng ph¶i ®¶m b¶o ®é dèc theo y ª u cÇu thiÕt kÕ. NÕu thiÕt kÕ kh«ng chØ râ th× ®é dèc ph¶i ®æ ra lèi tho ¸t, ®Ó trêng h îp cã níc th× níc kh«ng ch¶y vµo trong buång hoÆc g©y ® ä ng ø. CÇn d ïng m¾t thêng kiÓm tra tæng thÓ. Khi cã nghi ngê, d ïng dông cô nh thíc tÇm, d©y c ¨ng, qu¶ d äi, m ¸y kinh vÜ, m ¸y thuû b×nh ®Ó kiÓm tra l¹i. KiÓm tra híng dèc cã thÓd ïng vi ª n bi s¾t.

1 8


§é lÖch so víi c ¸c y ª u cÇu theo b¶ng sau: B¶ng cho ®é sai lÖch ®îc phÐp cña mÆt tr¸t, b¶, l¸ng ( trÝch TCVN 5674 : 1992 ) Tªn mÆt tr¸t hay c¸c chi tiÕt §é kh«ng b»ng ph¼ng kiÓm tra b»ng thíc dµi 2 mÐt §é sai lÖch theo ph¬ng th¼ng ®øng cña mÆt têng vµ trÇn nhµ

§êng nghi ª ng cña ® êng gê , mÐp têng cét §é sai lÖch b ¸n kÝnh cña c ¸c phßng lî n cong

TrÞ sè sai lÖch mÆt tr¸t ( mm ) Tr¸t ®¬n Tr¸t kÜ Tr¸t chÊt lîng gi¶n cao Sè chç låi lâm Sè chç låi lâm Sè chç låi lâm kh«ng qu ¸ 3, kh«ng qu ¸ 2, ®é kh«ng qu ¸ 2, ®é ®é s©u vÕt låi s©u vÕtlåi lâm < 3 s©u vÕtlåi lâm < 2 lâm < 5 < 15 suèt < 2 tr ª n 1 mÐt < 1 chiÒu cao hay chiÒu dµi hay dµi chiÒu cao vµ chiÒu dµI vµ < 5 chiÒu réng chiÒu réng vµ 10 tr ª n suèt chiÒu phßng mm tr ª n toµn cao hay chiÒu dµi chiÒu cao vµ chiÒu phßng réng phßng < 10 tr ª n < 2 tr ª n 1 mÐt < 1 tr ª n 1 mÐt suèt chiÒu cao chiÒu cao vµ 5 chiÒu cao vµ 3 mm kÕtcÊu mm tr ª n toµn bé tr ª n toµn bé chiÒu chiÒucao kÕtcÊu cao kÕtcÊu 10

7

5

II I. Gi¸m s¸t thi c«ng vµ nghiÖm thu c«ng t¸c ®¾p næi : 3.1 Kh¸i niÖm : §¾p næi t¹o cho mÆt têng hay mÆt trÇn nh÷ng h×nh trang trÝ nh d©y nho, cµnh l ¸, hoa v ¨n mü thuËt, h×nh mÆt trêi, ngò phóc , ® ¸ m m©y... Trong nghÒ®i ª u kh¾c g äi lµ t¹c ph ï ®i ª u . C«ng t ¸c ®¾p næi cã thÓlµm t¹i chç nhê nh÷ng khu«n ® óc hay c¾t g ät t¹i chç nhng ph¬ng ph ¸p nµy chËm mµ ®é ®Òu ®Æn kh«ng ®¶m b¶o, Ýt ® î c sö dông. Nh÷ng ngêi thi c«ng t¹i chç ph¶i cã tr×nh ®é tay nghÒcao cña ngêi chuy ª n lµm tî ng vµ ®¾p ph ï ®i ª u . BiÖn ph ¸p hiÖn sö dông nhiÒu lµ d ïng c ¸c thanh hoÆc tÊm ®¾p næi ® óc s½n b»ng th¹ch cao, v÷a xi m ¨ng råi g¾n l ª n mÆt têng, mÆt trÇn. 3.2 KiÓm tra vËt liÖu dïng trong c«ng t¸c ®¾p næi :

1 9


S¶n phÈm vµ chi tiÕt®Ó t¹o h×nh ®¾p næi ® î c nhµ s¶n xuÊt chÕt¹o vµ b ¸n nh s¶n phÈm hµng ho ¸. Hµng ho ¸ giao ®Õn c«ng trêng ph¶i ® óng hoa v ¨n, ® óng vËt liÖu sö dông vµ cã catalogues ghi râ h×nh d¹ng c ¸c chi tiÕt, sè lî ng, c ¸c tÝnh n ¨ng kü thuËt, phô kiÖn kÌm theo vµ chØ dÉn thi c«ng. Nh÷ng d¹ng thanh, tÊm s¶n phÈm vµ chi tiÕt®¾p næi thêng d ïng vËt liÖu chÝnh lµ v÷a xi m ¨ng, th¹ch cao hoÆc bét giÊy nghiÒn. Lo¹i chÕt¹o b»ng v÷a th¹ch cao hay bét giÊy d ïng trang trÝ b ª n trong nhµ. Nh÷ng n¬i bÞ ít khi ma kh«ng d ïng nh÷ng lo¹i nµy mµ chØ n ª n d ïng thanh, tÊm chÕt¹o tõ tÊm b»ng v÷a xi m ¨ng. Thanh, tÊm ®¾p næi chuyÓn ®Õn n¬i thi c«ng ph¶i ë tr¹ng th ¸i hoµn chØnh, kh«ng cÇn gia c«ng th ª m. S¶n phÈm vµ chi tiÕt chuyÓn ®Õn c«ng trêng ph¶i ® î c bao gãi cÈn thËn, chèng va ®Ëp khi vËn chuyÓn, chèng c ¸c t ¸c ®éng níc ma, ho ¸ chÊt vµ nhiÖt ®é lµm h háng. NÕuph¶i cÊt chøa, lu gi÷ , ph¶i b¶o qu¶n cÈn thËn chèng m äi nguy ª n nh©n lµm h háng, mÊt m ¸t. V÷a xi m ¨ng hay v÷a th¹ch cao ®Ó g¾n ® î c chuÈn bÞ ëd¹ng v÷a kh« chøa trong bao gãi chèng Èm còng nh c ¸c phô t ïng g¾n nh ®inh vÝt, bu l«ng, mãc, vÝt në , cÇn ® î c nhµ cung øng s¶n phÈm giao c ïng víi s¶n phÈm cho ®ång bé. Tr ¸nh hÕt søc sù chÕt¹o t¹i chç do ®¬n vÞ thi c«ng cña nhµ thÇu tiÕnhµnh, v× nh thÕs Ï thiÕu®ång bé. Nh÷ng thanh, tÊm trang trÝ ®¾p næi h háng hay kh«ng ® ¹t y ª u cÇu ph¶i ® a khái n¬i thi c«ng. 3.3 KiÓm tra c«ng t¸c chuÈn bÞ vµ nÒn g¾n tÊm ®¾p næi: MÆt têng, mÆt trÇn g¾n tÊm ®¾p næi ph¶i thi c«ng tr ¸t , b¶ xong vµ ® · cøng. V¹ch dÊu vÞ trÝ s Ï g¾n thanh, tÊm b»ng phÊn hay bót ch× mµu ®Ó dÔ nhËn biÕt. Khoan lç b¾t vÝt në ®Ó g¾n gi÷ thanh hoÆc tÊm. Sè lî ng vµ vÞ trÝ c ¸c vÝt g¾n ph¶i ® ñ gi÷ ch¾c ch¾n ® î c thanh tÊm do thiÕt kÕchØ ®Þnh. Khi khoan b¾t vÝt në ph¶i ®Æt thanh, tÊm ® óng vÞ trÝ ®Ó c ïng khoan cho khíp lç ®inh sau nµy. Khi ® · kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ l¾p thanh, tÊm, chuÈn bÞ xong lç b¾t vÝt në, nåi ch©n vÝt vµo lç khoan míi trén v÷a g¾n. Thêi gian sö dông v÷a g¾n cÇn tríc khi v÷a b¾t ®Çu ®«ng cøng. ChuÈn bÞ tèt kh©u ®µ gi ¸o vµ dông cô, trang bÞ b¶o hé lao ®éng ®Ó cã thÓthi c«ng an toµn. 3.4 KiÓm tra qu¸ tr×nh thi c«ng:

2 0


CÇn ím, khíp chÝnh x ¸c vÞ trÝ míi ® î c g¾n ®inh gi÷. Ph¶i cã ngêi phô gióp, n©ng vµ gi÷ ® óng vÞ trÝtrong khi ngêi th î chÝnh g¾n kÕt. Ph¶i ®¶m b¶o ®é dµy gi÷a hai ®o ¹n nèi b»ng nhau, kh«ng t¹o ra ch ª nh lÖch bÒmÆt. Khe nèi ph¶i thËt khÝt, kh«ng ®Ó h×nh thµnh vÕtnèi. Sö dông v÷a g¾n cÇn tr¶i cho líp v÷a ®¶m b¶o chiÒu dµy vµ g¾n kÕt tèt. Khi thi c«ng ph¶i cÈn thËn, kh«ng ®Ó v÷a g¾n lµm bÈn mÆt têng, mÆt trÇn nh÷ng chç kh«ng cã thanh, tÊm phñ kÝn. Lç ®inh vÝt në sau khi b¾t ®inh ® î c che lÊp b»ng m ¸t tÝt vµ g ät söa cho kh«ng cã vÕt®Ó nhËn biÕt® î c vÞ trÝ. ViÖc g¾n thanh vµ tÊm trang trÝ thêng tiÕnhµnh ëvÞ trÝ cao n ª n hÕtsøc chó ý ®Õn c ¸c ®iÒu kiÖn an toµn lao ®éng nh kiÓm tra ®é ch¾c ch¾n cña ®µ gi ¸o, sµn ®øng c«ng t ¸c, tr ¸nh r¬i vËt liÖu vµ dông cô tr ª n cao xuèng díi. C«ng nh©n di chuyÓn ph¶i chó ý, tr ¸nh bíc hôt hoÆc l ïi ra ngoµi sµn ®øng. C«ng nh©n ph¶i buéc d©y an toµn vµ ®Çu d©y kh«ng buéc vµo ngêi ph¶i cè ®Þnh vµo vÞ trÝ ch¾c ch¾n vµ thÝch h îp, sao cho c«ng nh©n ® î c treo mµ kh«ng bÞ va ®Ëp nÕux¶y ra r¬i. Kh«ng gian díi ph¹m vi thi c«ng ®¾p næi kh«ng ® î c cã ngêi lµm viÖc hay ®i l¹i. 3.5 NghiÖm thu c«ng t¸c ®¾p næi: • §é lÖch vÞ trÝ kh«ng qu ¸ 1 mm so víi vÞ trÝthiÕtkÐ. • Sai lÖch vÞ trÝ trôc c ¸c chi tiÕt ®øng ri ª ng biÖt kh«ng qu ¸ 10 mm. • Nh÷ng chi tiÕt cña mét h×nh ph¶i c ïng n»m tr ª n mét mÆt ph¼ng. Nh÷ng h×nh c ïng t¹o n ª n mÆt ph¼ng nhiÒu h×nh ph¶i n»m trong c ïng mét mÆt ph¼ng. Sai lÖch ®é cao gi÷a c ¸c h×nh trong mét bé nhiÒu h×nh kh«ng qu ¸ 0,5 mm. • M¹ch ghÐp ph¶i kÝn khÝt ®Ó kh«ng thÓnhËn biÕt® î c vÞ trÝ ® · ghÐp. • Hoa v ¨n ® óng theo thiÕtkÕ. • H×nh hoa v ¨n kh«ng ® î c søt, m Î , g ·y. Thanh hoÆc tÊm bÞ søt, m Î , g ·y ph¶i thay thÕ.Kh«ng ® î c g¾n söa b»ng m ¸t tÝt. • ViÖc t¹o mµu sau tiÕnhµnh b»ng chæi s¬n mÒm hoÆc phun mµu. Mµu s¾c ph¶i ® óng thiÕtkÕvµ ®ång ®Òu theo qui ®Þnh. IV. Gi¸m s¸t thi c«ng vµ nghiÖm thu c«ng t¸c l¸t, èp : 2 1


4.1. Kh¸i niÖm : (i) ThuËt ng÷ : C«ng t ¸c l ¸t lµ sù t¹o ra líp che phñ cho kÕt cÊu trong mÆt ph¼ng n»m ngang b»ng g¹ch l¸t vµ tÊm l¸t. C«ng t ¸c èp lµ sù t¹o ra líp che phñ cho kÕt cÊu n»m trong mÆt ph¼ng ®øng b»ng g¹ch l¸t vµ tÊm l¸t. NÕul ¸t sö dông g¹ch l ¸t vµ tÊm l ¸t th× kh«ng cÇn ®Ò cËp ®Õn kh ¸i niÖm tr¶i phñ vµ d ¸n n÷a. NÕu l ¸t sö dông nghÜa hÑp chØ nãi vÒ sù g¾n c ¸c vi ª n g¹ch l ¸t ®Ó t¹o thµnh líp che phñ bÒmÆt kÕtcÊu n»m ngang th× ph¶i ® a th ª m hai kh ¸i niÖm lµ tr¶i hoÆc phñ vµ d ¸n ®Ó d ïng cho khi t¹o ra líp phñ b»ng tÊm l ¸t. Ph©n biÖt tÊm l ¸t hay tÊm èp kh ¸c víi d¹ng vi ª n v× tÊm l ¸t, tÊm èp cã kÝch thíc réng d¹ng tÊm hoÆc cã khi ëd¹ng cuén nh th¶m cao su, th¶m nhùa, th¶m len, d¹. C ¸c d¹ng l ¸t, èp : g¹ch vi ª n , sµn gç p ¨ck ª , thanh , tÊm gç máng , vi ª n ® ¸ , c ¸c d¹ng tÊm tr¶i h÷u c¬ hoÆc kim lo¹i. 4.2 KiÓm tra kh©u chuÈn bÞ: (i) ChuÈn bÞ líp nÒn : Líp nÒn cho c«ng t ¸c èp ® î c chuÈn bÞ nh c«ng t ¸c tr ¸t, b¶, l ¸ng ® · n ª u tr ª n. CÇn lu t©m kiÓm tra c ¸c chi tiÕt cÇn ®Æt díi líp l ¸t , èp, tr ¸nh ph¶i ® ôc, rì mÆt l ¸t khi ® · l ¸t, èp xong. KiÓm tra ®é vu«ng vøc cña phßng ® î c l ¸t b»ng c ¸ch so s ¸nh gi÷a ®é dµi hai ® êng chÐo cña phßng. NÕuphßng cã kÝch thíc b×nh hµnh hay h×nh thang, lùa ch än gi¶i ph ¸p kh¾c phôc b»ng c ¸ch gi÷ cho hai trôc song song víi c¹nh têng vu«ng gãc ët©m phßng, thõa thiÕudån vµo mÐp. C«ng t ¸c l ¸t, èp chØ tiÕnhµnh khi m äi viÖc thuéc phÇn tr ¸t têng, tr ¸t trÇn, l¾p cöa, s¬n cöa, quÐt v«i ® · xong. (ii) KiÓm tra vËt liÖu l¸t, èp:

2 2


• G¹ch vµ tÊm d ïng l ¸t, èp ph¶i theo ® óng chñng lo¹i, sè lî ng vµ chÊt lî ng theo ® óng c ¸c y ª u cÇu cña bé hå s¬ mêi thÇu vµ v ¨n b¶n duyÖt , chÊp nhËn cho sö dông cña chñ nhiÖm dù ¸n . • VËt liÖu ph¶i cã catalogues giao kÌm víi hµng ho ¸. Trong catalogues ph¶i cã c ¸c tÝnh n¨ng kü thuËt vµ híng dÉn sö dông. • VËt liÖu ph¶i ® î c cÊt chøa theo ® óng y ª u cÇu vÒ®é cao chÊt hµng, ®é chèng thÊm, chèng níc, bao b× . Nh÷ng hép chøa g¹ch l ¸t, gç l ¸t hay bao ngoµi cuén th¶m ph¶i ph ï h îp víi vËt liÖu chøa b ª n trong. §Æc biÖt nh÷ng bao chøa v÷a kh«, bét ® ¸ , cÇn b¶o qu¶n chèng Èm theo chÕ®é b¶o qu¶n xi m ¨ng. • VËt liÖu kh«ng ph ï h îp, kh«ng ® î c lu gi÷ ën¬i thi c«ng. • Qu ¸ tr×nh vËn chuyÓn tõ kho ra n¬i thi c«ng cÇn hÕtsøc cÈn thËn, tr ¸nh va ®Ëp hoÆc bÞ ít. • CÇn kiÓm tra hoa v ¨n vµ mµu s¾c c ¸c vi ª n l ¸t cho c¶ gian phßng hay khu vùc l ¸t èp cho ph ï h îp tríc khi tiÕn hµnh c«ng t ¸c. • PhÇn chuÈn bÞ vËt liÖu hå, v÷a gièng nh chuÈn bÞ cho c«ng t ¸c tr ¸t, l ¸ng, ® · nãi tr ª n vµ còng ® î c tu©n thñ nghi ª m ngÆt. • C ¸c vËt liÖu nhùa, keo d ¸n cÇn ®ùng trong nh÷ng hép, chai, l ä kÝn ®Ó kh«ng bÞ biÕn tÝnh khi b¶o qu¶n. L ä keo, nhùa hoÆc cã c ¸c chÊt bay h¬i ® · më , sau khi lÊy ra, ph¶i ®ãng l¹i cho chÆt trong qu ¸ tr×nh sö dông, tr ¸nh bÞ bay h¬i, thay ®æi chÊt lî ng. • Nh÷ng vËt liÖu dÔch ¸y nh nhùa d ¸n, x¨ng vµ c ¸c dung m«i tÈy röa nh dilu ¨ng, ax ª t«n còng nh vËt liÖu th¶m len, d¹ , gç cÇn chó ý chèng gÇn ng än löa ( nhÊt lµ khi hót thuèc l ¸, thuèc lµo ) . 4.3 C¸c yªu cÇu kü thuËt cña c«ng t¸c l¸t, èp: (i) (ii) (iii) (iv) (v)

MÆt l ¸t, èp ph¶i ph¼ng. KiÓm tra b»ng thíc tÇm 2 mÐt, khe hë gi÷a mÆt l ¸t vµ c¹nh thíc kh«ng qu ¸ 3 mm. MÆt l ¸t cã thÓ ngang b»ng thuû chuÈn nhng khi thiÕt kÕy ª u cÇu ph¶i t¹o ®é dèc theo y ª u cÇu. V÷a lãt díi vi ª n g¹ch l ¸t , èp b»ng v÷a ph¶i ®Çy kÝn mÆt díi cña vi ª n g¹ch. M¹ch l ¸t ph¶i theo ® óng y ª u cÇu thiÕt kÕvÒ ® êng m¹ch, h×nh d ¸ng , chiÒu réng khe. Sau khi l ¸t, èp, m¹ch gi÷a vi ª n g¹ch ph¶i ® î c lÊp ®Çy b»ng xi m ¨ng nguy ª n chÊt trén níc ® ñ d Î o thµnh d¹ng hå. 2 3


(vi)

M¹ch d ¸n c ¸c lo¹i tÊm ph¶i theo ® óng c ¸c y ª u cÇu cña thiÕt kÕ. NÕu thiÕt kÕkh«ng cã y ª u cÇu cô thÓ th× m¹ch d ¸n th¶m ph¶i thËt khÝt , kh«ng cã gê, kh«ng næi cém. (vii) M¹ch l ¸t ® ¸ ph¶i khÝt, mµu s¾c hai vi ª n ® ¸ liÒn nhau hµi hoµ vÒv©n ® ¸ còng nh mµu s¾c. (viii) Hoa v ¨n trong l ¸t, èp, ph¶i ® óng theo thiÕtkÕvÒghÐp h×nh kû hµ hoÆc mµu s¾c. (ix) MÆt l ¸t, èp ph¶i li ª n kÕt chÆt víi líp nÒn. Ph¶i t¹o ®é b ¸m dÝnh gi÷a nÒn vµ líp l ¸t, èp. Líp l ¸t, èp, kh«ng ® î c bong, rép. (x) MÆt l ¸t , èp ph¶i s¹ch s Ï , kh«ng bÞ d©y bÈn xi m¨ng hay c ¸c chÊt lµm bÈn kh ¸c. (xi) MÆt l ¸t, èp ph¶i ® î c b¶o dìng , b¶o qu¶n ngay sau khi thi c«ng xong ®Ó ® ¹t chÊt lî ng y ª u cÇu. 4.4 KiÓm tra trong qu¸ tr×nh thi c«ng: KiÓm tra t×nh tr¹ng mÆt nÒn ®Ó l ¸t, èp. CÇn tíi níc ®Ó mÆt nÒn ® ñ Èm víi c ¸c líp l ¸t d ïng v÷a cã xi m ¨ng, ®Ó nÒn kh«ng hót nhanh níc trong v÷a lãt. KiÓm tra ®é b»ng ph¼ng cña nÒn. KiÓm tra cao tr×nh líp nÒn vµ v¹ch c÷ ®Ó kiÓm tra cao tr×nh hoµn chØnh. C÷ nµy v¹ch tr ª n cao tr×nh hoµn chØnh kho¶ng 20 cm ®Ó khi l ¸t , c÷, mèc nµy kh«ng bÞ che khuÊt. Víi nÒn l ¸t th¶m, l ¸t tÊm lín, cÇn t¹o nh ¸m b»ng c ¸ch b ¨m nh÷ng lç nhá. Lµm s¹ch b»ng c ¸ch quÐt b»ng chæi quÐt mÒm. MÆt l ¸t c ¸c lo¹i tÊm cÇn kh« r ¸o, s¹ch s Ï gióp cho nhùa d ¸n b ¸m ch¾c. MÆt nÒn kh«ng ® î c d©y dÇu mì, c ¸t, bôi. Kh«ng ® î c trén v÷a ngay tr ª n nÒn s¾p l ¸t. XÕpthö g¹ch ®Ó ch än hoa v¨n vµ ¸ ng chõng c ¸ch l ¸t hoa v¨n, nhÊt lµ khi cã ® êng hoa v ¨n viÒn. L ¸t tríc nh÷ng vi ª n gãc ® êng viÒn lµm c÷ khèng chÕchiÒu réng cña m¹ch. Kh«ng l ¸t nh÷ng vi ª n c÷, m¹ch s Ï ®uæi nhau vµ s Ï cã hiÖn tî ng nhai m¹ch ( m¹ch cña hai hµng l ¸t liÒn nhau kh«ng th¼ng hµng). T¹o ®é b¾t dÝnh cho líp èp còng b»ng c ¸ch b ¨m mÆt nÒn h×nh thµnh nh÷ng lç nhá lÊm tÊm do ® ¸ n h bóa. Khi èp tr ª n nÒn gç ph¶i ®ãng ®inh b»ng ®ång t¹o ®é b ¸m cho v÷a. §inh c ¸ch nhau kh«ng qu ¸ 50 mm. NÕucÇn thiÕt, d ïng d©y ®ång ® êng kÝnh 1,5 mm buéc nèi c ¸c dÇu ®inh ®Ó gi÷ v÷a. ChiÒu cao ®Çu ®inh b»ng 2/3 chiÒu dµy líp v÷a èp. Khi èp ® ¸ cÇn xÕp c ¸c vi ª n ® ¸ ®Ó lùa ch än cho khíp mµu s¾c, khe m¹ch. L ¸t nh÷ng vi ª n ® ¸ cã kÝch thíc lín vµ nÆng tr ª n 5 kg, vi ª n ® ¸ cÇn g¾n vµo mÆt nÒn b»ng mãc kim lo¹i hoÆc hÖ ®inh vÝt, 2 4


bul«ng. Kho¶ng trèng gi÷a mÆt sau vi ª n l ¸t vµ mÆt nÒn ph¶i nhåi ®Çy v÷a xi m ¨ng c ¸t. M¹ch còng ph¶i nhåi lÊp kÝn b»ng hå xi m ¨ng nguy ª n chÊt. ChiÒu dµy v÷a lãt díi vi ª n g¹ch l ¸t, èp kh«ng qu ¸ máng nhng còng kh«ng ® î c qu ¸ dµy. ChiÒu dµy v÷a l ¸t n ª n lµ 15 mm, chiÒu dµy líp èp n ª n lµ 10 mm. M¹ch l ¸t vµ èp ph¶i nhåi ®Çy hå xi m ¨ng nguy ª n chÊt vµ khi nhåi xong, ph¶i d ïng v¶i mÒm lau s¹ch ngay mÆt g¹ch, tr ¸nh ®Ó mÆt g¹ch bÞ bÈn, cã mµu nh mèc do xi m ¨ng b ¸m t¹o n ª n. L ¸t tÊm cã kÝch thíc lín, chó ý ®Ó líp keo ® ñ dÝnh theo y ª u cÇu cña thiÕtkÕvµ ® ¸ p øng c ¸c y ª u cÇu ghi trong bé hå s¬ mêi thÇu. Ph¶i b¶o qu¶n bÒmÆt võa l ¸t , èp xong cho ®Õn khi lÊp kÝn m¹ch b»ng v÷a xi m¨ng. Kh«ng va ch¹m m¹nh l ª n mÆt l ¸t, èp trong nh÷ng ngµy võa hoµn thµnh c«ng t ¸c l ¸t èp ®Ó xi m ¨ng ®ãng r¾n , ® ñ søc chÞu lùc. 4.5 NghiÖm thu c«ng t¸c l¸t, èp: Tæng thÓ nh×n b»ng m¾t kh«ng ph ¸t hiÖn ® î c khuyÕt tËt vÒ h×nh d¹ng, khe, m¹ch, hoa v ¨n, mµu s¾c. M¹ch g¹ch ®Çy v÷a nhng kh«ng ®Ó è bÒmÆt. Gâ nhÑ b»ng bóa nhá 100 gam l ª n mÆt g¹ch, tiÕng k ª u ph¶i ch¾c, kh«ng cã tiÕng bép, rçng b ª n díi vi ª n g¹ch. NÕu bÞ rçng, ph¶i cËy vi ª n l ¸t l ª n vµ l ¸t vi ª n kh ¸c thay thÕ. MÆt l ¸t cã ®é dèc, kiÓm tra ®é dèc b»ng c ¸ch ®Æt ngang thíc tÇm theo ni v« vµ ®o ®é cao ch ª nh gi÷a mÆt l ¸t vµ c¹nh díi cña thíc tÇm. MÆt l ¸t kh«ng cã ®é dèc, ®Ó vi ª n bi s¾t gi÷a vi ª n g¹ch, vi ª n bi kh«ng ® î c l¨n. ¤p thíc tÇm l ª n mÆt l ¸t, khe gi÷a mÆt l ¸t vµ c¹nh thíc tÇm ph¶i ® ¸ p øng b¶ng qui ®Þnh vÒchÊt lî ng trong ti ª u chuÈn TCVN 5674 – 1992.

2 5


Sai sè cho phÐp cña mÆt ph¼ng èp ( TrÝch TCVN 5674-1992) MÆt èp ngoµi c«ng Tªn bÒ mÆt èp vµ ph¹m vi tÝnh sai sè

1 Sai lÖch mÆt èp theo ph¬ng th¼ng ®øng tr ª n 1 mÐt Sai lÖch mÆt èp tr ª n 1 tÇng nhµ Sai lÖch vÞ trÝ mÆt èp theo ph¬ng ngang vµ ph¬ng th¼ng ®øng Sai lÖch vÞ trÝ mÆt èp theo ph¬ng ngang vµ ph¬ng th¼ng ®øng tr ª n suèt chiÒu dµi cña m¹ch èp trong giíi h¹n ph©n ®o ¹n kiÕn

tr×nh VËt liÖu ®¸ tù nhiªn L în M¶n Ph¼n con g g g h×n nh½n côc h bé khèi

tr×nh VËt liÖu ®¸ tù nhiªn L în Ph¼n cong g côc nh½n bé

5

6

7

8

TÊ m nhù a tæn g hîp 9

3

2

2

3

1,5

1

5

10

5

4

8

4

1

1,5

3

3

3

1,5

3

1,5

2

3

5

10

4

3

5

3

2

3

2

4

VËt liÖu gèm sø

MÆt èp trong c«ng

VËt liÖu gèm sø

2 6


tróc §é kh«ng tr ïng khÝt cña m¹ch nèi ghÐp kiÕn 0,5 tróc vµ chi tiÕt trang trÝ §é kh«ng b»ng ph¼ng theo hai 2 ph¬ng §é dµy m¹ch èp 1,5±0, 5

V.

1

2

4 33±1

10±2

1

0,5

0,5

0,5

3

2

4

2

25±0, 5

1,5±0, 5

2,5±0, 5

2±0, 5

Gi¸m s¸t thi c«ng vµ nghiÖm thu c«ng t¸c l¾p kÝnh:

V.1 KiÓm tra c«ng t¸c chuÈn bÞ l¾p kÝnh: (i)

KiÓm tra c«ng t¸c chuÈn bÞ :

Khung cöa sæ, cöa ®i vµ c ¸c vÞ trÝ g¾n kÝnh kh ¸c ph¶i s¬n lãt xong vµ líp s¬n nµy ph¶i ® · kh«. M äi khuyÕt tËt cña khung ®ì kÝnh ph¶i kh¾c phôc xong nh lµ ® · tr ¸m b¶ m ¸t tÝt nh÷ng lç m ät gç, vÕt nøt nhá, nh÷ng låi lâm côc bé ® · sö lý xong. §êng xoi r ·nh ®Ó l¾p kÝnh cÇn ® ¸ n h cho s¹ch s¬n vµ ® · sÊy kh«. Nh÷ng chi tiÕt cÇn g¾n, l¾p vµo khung ®ì kÝnh cÇn thi c«ng xong nh b¶n lÒ, phô t ïng cöa nh cl ª - m«n, ke, chèt ph¶i ® · g¾n xong. (ii)

KiÓm tra vËt liÖu:

Lo¹i kÝnh sö dông, c ¸c phô kiÖn nh nÑp kÝnh, ®inh nhá, m ¸t tÝt ph¶i ph ï h îp víi c ¸c y ª u cÇu trong bé hå s¬ mêi thÇu hoÆc nÕuhå s¬ mêi thÇu kh«ng qui ®Þnh th× b ª n thiÕtkÕph¶i qui ®Þnh. CÇn ®èi chiÕuvíi catalogues giao hµng ®Ó kiÓm tra vËt liÖu cho c«ng t ¸c l¾p kÝnh vÒ sè lî ng, chÊt lî ng. Nh÷ng chi tiÕt b»ng thÐp ph¶i s¬n chèng rØ. Nh÷ng chi tiÕt b¾t vµo khung l¾p kÝnh nh b¶n lÒ, chèt, then kh«ng ® î c tú l ª n kÝnh vµ l ª n kÕtcÊu khung l¾p kÝnh. M ¸t tÝt ph¶i ® ñ d Î o . §é d Î o cña m ¸t tÝt ® î c kiÓm tra b»ng c ¸ch miÕt mét líp m ¸t tÝt dµy 0,5 mm dµn tr ª n miÕng s¾t t©y, miÕng m ¸t tÝt ® î c liÒn vµ ph¶i dµi tr ª n 20 mm. C ¸c s îi thanh nÑp kÝnh ph¶i nguy ª n lµnh, kh«ng bÞ søt , r ¸ch. M ¸t tÝt bÞ kh«, cã thÓcho th ª m dÇu ®Ó trén, ® ¸ n h cho ®Òu vµ d Î o l¹i. Lo¹i dÇu sö dông cÇn ph ï h îp víi m ¸t tÝt. Khi cÇn thiÕtph¶i kiÓm tra trong phßng thÝnghiÖm.

2 7


M ¸t tÝt ph¶i bao gãi cÈn thËn trong gãi kÝn, chèng bèc h¬i, chèng c ¸c chÊt b ª n ngoµi x©m nhËp. KÝnh ph¶i ® î c c¾t ën¬i gia c«ng chuy ª n m«n. Khi ® · ® a ®Õn c«ng trêng ®Ó l¾p ph¶i ® óng kÝch thíc theo y ª u cÇu ®Æt hµng hoÆc theo chØ ®Þnh cña thiÕtkÕ. KÌm víi kÝnh ph¶i cã ®Çy ® ñ nÑp, ®Öm vµ ®inh ®Þnh vÞ, m ¸t tÝt ®Çy ® ñ.

V.2 KiÓm tra qu¸ tr×nh l¾p ®Æt kÝnh: Khung cöa g¾n kÝnh b»ng gç, kÝnh ® î c ®Þnh vÞ b»ng ghim. Kho¶ng c ¸ch gi÷a hai ®inh ghim c ¸ch nhau kh«ng qu ¸ 300 mm. Tr ª n mçi c¹nh cña tÊm kÝnh ph¶i ghim Ýt nhÊt 2 ®inh. NÕu g¾n kÝnh tr ª n khung gç nhng d ïng nÑp thÐp, gi÷a kÝnh vµ nÑp ph¶i cã nÑp ®Öm b»ng cao su vµ d ïng ®inh ®Þnh vÞ víi gãc xi ª n 45o so víi mÆt ph¼ng kÝnh. Khung kim lo¹i nh khung thÐp hay khung h îp kim nh«m, kÝnh ® î c ®Þnh vÞ b»ng nÑp ®Öm cao su cã t¹o cøng b»ng nÑp thÐp m¹ k Ï m . Li ª n kÕtgi÷a nÑp vµ khung nhê b¾t ®Þnh vÝt vµo lç ® · gia c«ng tríc. Khung b»ng nhùa d Î o sö dông nÑp còng b»ng chÊt d Î o vµ li ª n kÕt nhê vÝt. CÇn g¾n m ¸t tÝt ëhai phÝa cña tÊm kÝnh ®Ó lµm kÝn khe k Ï . Khung g¾n kÝnh b»ng b ª t«ng cèt thÐp th× kÝnh ® î c ®Þnh vÞ nhê c ¸c chi tiÕtgê thÐp ch«n ngµm trong b ª t«ng vµ nÑp thÐp b¾t liÒn víi nÑp ®Öm cao su. Kh«ng l¾p hai miÕng kÝnh ghÐp nhau trong c ïng mét khu«n khung. Khi thiÕt kÕcho phÐp míi ® î c l¾p hai miÕng kÝnh trong c ïng khung cña khu«n nhng hai miÕng kÝnh ph¶i chËp chång l ª n nhau, ®o ¹n chÊp kh«ng Ýt h¬n 20 mm. Khi l¾p kÝnh ph¶i ®¶m b¶o níc h¾t tõ b ª n ngoµi vµo nhµ ph¶i tr«i ®i, kh«ng ch¶y ngî c vµo trong nhµ. C ¸c chi tiÕtkim lo¹i sau khi g¾n cè ®Þnh ph¶i ® î c s¬n phñ b¶o vÖ, chèng phong ho ¸. Khung kÝnh ph¬i ra m«i trêng nhiÖt ®é thay ®æi nhiÒu trong ngµy ph¶i g¾n nÑp sao ®Ó miÕng kÝnh cã thÓco vµ d ·n tù do mµ kh«ng ¶nh hëng ®Õn sù g¾n kÕtgi÷a kÝnh vµ khu«n. C¹nh , mÐp kÝnh vµ gãc tÊm kÝnh rÊt s¾c, dÔva quÖt lµm r ¸ch da, r ¸ch quÇn ¸ o. Ngay sau khi c¾t mét nh ¸t kÝnh, cÇn d ïng ® ¸ mµi vuèt cho c¹nh mÐp kÝnh kh«ng cßn nh÷ng nÐt s¾c g©y r ¸ch da, r ¸ch quÇn ¸ o trong qu ¸ tr×nh thi c«ng. 2 8


Tr ¸nh ® Ì m¹nh l ª n mÆt kÝnh lµm vì kÝnh vµ g©y tai n¹n. Kh«ng d ïng tay trÇn, kh«ng ®i g ¨ng vuèt tr ª n mÆt kÝnh hay vuèt gê, c¹nh, mÐp tÊm kÝnh. Khi cÇn chØnh ® êng c¾t kÝnh d ïng k×m bãp vô kÝnh, chç bãp vôn ph¶i d ïng ® ¸ mµi mµi ph¼ng kh«ng ®Ó cã nÐt s¾c g©y ®øt tay, r ¸ch da hay quÇn ¸ o. C«ng nh©n ph¶i mang kÝnh b¶o hé m¾t, g ¨ng tay, ®éi mò vµ mÆc quÇn ¸ o b¶o hé, ®i giµy trong qu ¸ tr×nh l¾p kÝnh.

V.3 NghiÖm thu c«ng t¸c l¾p kÝnh: Nh×n b»ng m¾t quanh mÐp « kÝnh ®Ó cã thÓnhËn biÕt ® î c kÝch thíc r ·nh l¾p kÝnh ® · thi c«ng ® óng thiÕt kÕ. KÝnh ph¶i ® î c ®Æt ª m trong r ·nh, khÝt, chÆt, cã nÑp, ®Öm ngay ng¾n. LÊy tay Ên nhÑ nh÷ng chç nghi ngê ®Ó kiÓm tra ®é chÆt, ®é khÝt. ChÊt lî ng m¹ch g¾n m ¸t tÝt ph¼ng, nh½n, mÞn mÆt, kh«ng cí vÕt nøt, vÕt rÞa, vÕt long khái kÝnh vµ kh«ng cã khe hë. M¹ch g¾n m ¸t tÝt ph¶i ®Æc, kh«ng cã khuyÕttËt. §êng viÒn x ¸p cña m¹ch m ¸t tÝt tiÕp gi ¸p víi kÝnh ph¶i ph¼ng,song song víi gê r ·nh. Tr ª n mÆt kÝnh gi ¸p m¹ch g¾n kh«ng cã phoi m ¸t tÝt vôn long lë. Mò ®inh vÝt, ®inh ghim ®ãng s ¸t mÆt kÝnh vµ ® î c m ¸t tÝt che phñ kÝn, kh«ng nh« ra ngoµi m¹ch m ¸t tÝt. §inh vÝt ph¶i ® î c b¾t chÆt, kh«ng chÊp nhËn ren neo gi÷ bÞ ch ¸y. NÑp cao su hay chÊt d Î o ph¶i bÐp s ¸t víi kÝnh vµ li ª n kÕtchÆt vµo gê cña khung cöa. MÆt kÝnh ph¶i nguy ª n lµnh, kh«ng cã vÕtr¹n, vÕtnøt, v¶y trai hay c ¸c khuyÕttËt kh ¸c. Tr ª n kÕt cÊu còng nh tr ª n mÆt kÝnh sau khi lµm s¹ch kh«ng cã vÕt dÝnh s¬n, v«i, v÷a, b ïn, bÈn hay vÕtdÇu mì. VI.

Gi¸m s¸t thi c«ng vµ nghiÖm thu c«ng t¸c s¬n, v«i, vÐc ni:

VI.1 Kh¸i niÖm vµ yªu cÇu chÊt l îng: C«ng t ¸c s¬n, quÐt v«i hay vÐc ni lµ sù phñ l ª n mÆt kÕtcÊu , l ª n chi tiÕtx©y dùng líp mµng ®Ó che kÕtcÊu hoÆc chi tiÕt. Líp mµng nµy b¶o vÖ kÕt cÊu b ª n trong chèng l¹i c ¸c t ¸c ®éng ti ª u cùc cña m«i trêng ®ång thêi cã mµu s¾c t¹o v Î mü quan còng nh lµ tÝn hiÖu ®Ó ph©n biÖt vËt ® î c che phñ.

2 9


Líp s¬n, v«i hay vÐc ni cÇn : B ¸m ch¾c vµo mÆt kÕtcÊu, mÆt chi tiÕt® î c b¶o vÖ. BÒmÆt ph¶i t¹o ® î c v Î mü quan. Mµu s¾c theo ® óng chØ dÉn vµ y ª u cÇu cña b ª n thiÕt kÕhoÆc cña c ¸c y ª u cÇu ghi trong bé hå s¬ mêi thÇu. Kh«ng biÕnmµu theo thêi gian. Kh«ng bÞ bong, phång rép, g în hay biÕn ®æi h×nh d¹ng trong qu ¸ tr×nh sö dông c«ng tr×nh. ChÞu ® î c m äi t ¸c ®éng cña thêi tiÕtvµ c ¸c ®iÒu kiÖn ph¬i lé cña m«i trêng.

Nh÷ng d¹ng c«ng t ¸c s¬n v«i chÝnh ® î c ®Ò cËp trong néi dung nµy: C«ng t ¸c quÐt v«i C«ng t ¸c s¬n C«ng t ¸c vÐc ni VI.2ChuÈn bÞ thi c«ng : (i)

ChuÈn bÞ nÒn :

MÆt nÒn s Ï phñ líp v«i quÐt, líp s¬n hay vÐc ni cÇn s¹ch, kh«ng cã vÕt bÈn, kh«ng cã vÕtdÇu, mì. MÆt líp nÒn ph¼ng, kh«ng bÞ gå ghÒ hay bÞ nh÷ng vËt kh«ng mong muèn nh côc v÷a b ¸m. Nh÷ng chç lâm do khuyÕttËt ph¶i b ï ®¾p vµ xoa , trÐt cho ph¼ng víi mÆt chung. NÕunÒn lµ v÷a tr ¸t, khi quÐt v«i cÇn kh«. NÒn Èm s Ï cã vÕtè, loang læ khi quÐt v«i. NÒn lµ mÆt gç cÇn ® ¸ n h giÊy nh ¸m cho nh½n, b¶ m ¸t tÝt lÊp nh÷ng khe, lç m ät råi l¹i xoa giÊy nh ¸m . NÕunÒn lµ mÆt b¶ líp m ¸t tÝt máng ph¶i ® ¸ n h giÊy nh ¸m cho nh½n. (ii)

ChuÈn bÞ vËt liÖu :

T¹o s÷a v«i ®Ó quÐt mÆt têng : V«i cÇn d ïng lµ lo¹i v«i tèt, 1 kg v«i cã thÓ t«i ® î c 2,2 lÝt v«i nhuyÔn. NÕud ïng v«i chØ t«i ® î c díi 2 lÝt v«i nhuyÔnth× h¹t v«i t«i kh«ng mÞn. V«i nhuyÔnhoµ trén víi níc xong ph¶i l äc qua sµng , hoÆc gi ¸ vo g¹o ®Ó kh«ng cã h¹t lín tr ª n 0,1 mm. Trén mµu xong ph¶i quÐt mét m¶ng kh«ng nhá h¬n 1/2 m2 l ª n têng b ª n c¹nh mÉu, ®Ó kh«, so s ¸nh víi mÉu ®Ó quyÕt®Þnh lî ng mµu trén.

3 0


Lî ng v«i hoµ trén tÝnh cho ® ñ quÐt l ª n c¶ m¶ng têng cã ® êng bi ª n râ rÖt. Tr ¸nh khi ®ang quÐt v«i tr ª n mét m¶ng têng mµ thiÕu v«i. Sù pha hai lÇn v«i cho mét m¶ng têng thêng Ýt khi ®ång mµu. Trong s÷a v«i cÇn cho th ª m chÊt t¹o mµng, chèng hiÖn tî ng líp v«i bÞ th«i, dÝnh b ¸m vµo c ¸c vËt ch¹m ph¶i mÆt têng. ChÊt t¹o mµng thêng d ïng lµ phÌn chua. Ph Ìn chua ®©m nhá, hoµ cho tan vµo níc råi ®æ vµo th ïng hoµ v«i, khuÊy ®Òu. LiÒulî ng do ®Þnh møc qui ®Þnh.

C ¸c lo¹i s¬n : Cã hai lo¹i s¬n phæ biÕnlµ s¬n dÇu vµ s¬n níc. S¬n níc lµ nhò t¬ng s¬n trong m«i trêng níc. Lo¹i s¬n sö dông ph¶i ph ï h îp víi y ª u cÇu ghi trong bé hå s¬ mêi thÇu hoÆc do thiÕtkÕchØ ®Þnh. S¬n dÇu chØ ® î c s¬n l ª n mÆt nÒn thËt kh« r ¸o. S¬n níc cã thÓ s¬n l ª n mÆt nÒn Èm nhng cµng kh«, cµng tèt. Mµu s¾c cña s¬n do thiÕtkÕlùa ch än hoÆc ch än theo mÉu do hå s¬ mêi thÇu qui ®Þnh tríc. CÇn s¬n thö l ª n mÉu thö ®Ó quyÕt®Þnh mµu cuèi c ïng. Dung m«i ®Ó tan s¬n hoÆc pha lo ·ng s¬n khi cÇn thiÕt ph¶i ® î c chuÈn bÞ tríc khi tiÕn hµnh s¬n. Dung m«i tan s¬n thêng lµ ax ª t«n, dilu¨ng , benzen, x ¨ng c«ng nghiÖp rÊt dÔbay h¬i vµ dÔch ¸y n ª n hÕt søc lu ý vÒan toµn lao ®éng vµ phßng ch ¸y. M ïi dung m«i tan s¬n cã thÓlµm cho c«ng nh©n bÞ nhiÔm ®éc n ª n cÇn b¶o qu¶n kÝn vµ khu vùc thi c«ng cÇn th«ng tho ¸ng. VÐc ni: VÐc ni ® î c ng©m tõ nhùa c ¸nh kiÕns¹ch víi cån c«ng nghiÖp cho tan ®Òu. Sù cho th ª m phô gia ( axit sulphuric ) ®Ó tan hÕt c ¸nh kiÕn do ngêi b ¸n thùc hiÖn vµ ® î c sù chÊp thuËn vÒ tû lÖ. VÐc ni ph¶i trong suèt mµu hæ ph ¸ch, kh«ng cã vÕtg în bÈn hay ng¶ mµu n©u. VI.3 KiÓm tra qu¸ tr×nh thi c«ng s¬n, v«i : ViÖc quÐt v«i hay s¬n ®Òu ph¶i tu©n theo sè líp s¬n hoÆc quÐt v«i qui ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu hay chØ dÉn cña thiÕtkÕ. Th«ng thêng ph¶i s¬n hay quÐt v«i lµm ba líp. Líp ®Çu lµ líp ®Ó lãt vµ hai líp sau ngoµi nhiÖm vô b¶o vÖ c«ng tr×nh cßn t¹o mµu cho c«ng tr×nh hoÆc kÕtcÊu.

3 1


Thêi gian gi ¸n c ¸ch gi÷a lóc s¬n hoÆc quÐt v«i c ¸c líp ph¶i ® ñ cho líp díi ph¶i kh« míi thi c«ng ® Ì líp tr ª n. NÕuy ª u cÇu cao, sau mçi líp s¬n l¹i lÊy giÊy nh ¸m ® ¸ n h cho mÆt líp s¬n nh½n míi s¬n tiÕplíp sau. VÕt chæi s¬n líp tríc ® î c v¹ch th¼ng, vÕt chæi sau ph¶i ® Ì l ª n mét phÇn cña vÕtchæi tríc cho kÝn mÆt s¬n, v«i. §Õnlíp sau, vÕtchæi l¹i quÐt vu«ng gãc víi líp ® · s¬n hoÆc quÐt v«i ®Ó c ¸c líp s¬n, v«i phñ kÝn kh¾p mÆt têng hay mÆt gç, mÆt kim lo¹i cÇn phñ. NÕu ® ¸ n h vÐc ni, thêng xoa (® ¸ n h) tr ª n ba líp. C ¸ch ® a vÐc ni l ª n mÆt gç lµ thÊm vÐc ni vµo mét b ïi nh ïi b»ng gi Î mÒm vµ b«i theo vßng xo¾n lß xo di chuyÓn. Sau mçi lÇn b«i vÐc ni l¹i ph¶i d ïng b«ng hay b ïi nh ïi gi Î thÊm cån xoa ( ® ¸ n h ) kü nhiÒu lÇn ®Ó vÐc ni tan vµ thÊm s©u xuèng gç. B ïi nh ïi gi Î ph¶i cã ®é cån ® ñ Èm, nÕu kh« vÕt xoa s Ï v¹ch tr ª n mÆt gç t¹o thµnh g în vµ mÆt hoµn thiÖn kh«ng bãng. NÕub ïi nh ïi qu ¸ xòng cån khi xoa ( ® ¸ n h ) tr ª n mÆt gç còng t¹o thµnh vÕt g în. Xoa nhÑ tay theo vßng xo¾n lß xo ® ñ cho cån thÊm ®Òu kh¾p mÆt gç. NÕu thÊy tr ª n mÆt gç cßn lç b ät níc hay khe nøt, sau khi b«i vÐc ni ph¶i ®Ëp bét ® ¸ ngay cho bét ® ¸ b ¸m vµo vÐc ni lÊp ®Çy khe hoÆc lç. Tríc khi xoa cån ph¶i d ïng giÊy nh ¸m h¹t mÞn xoa l¹i mÆt cho mÊt c ¸c bét ® ¸ b ¸m næi tr ª n mÆt gç, chØ cßn bét ® ¸ trong c ¸c khe vµ lç. NÕukhe hoÆc lç kh ¸ lín ph¶i d ïng m ¸t tÝt tr ¸m kÝn, sau ®ã ® ¸ n h giÊy nh ¸m cho ph¼ng mÆt míi b«i vÐc ni. VI.4 NghiÖm thu c«ng t¸c s¬n , v«i , vÐc ni : BÒmÆt líp s¬n, v«i vµ vÐc ni ph¶i ®ång mµu, kh«ng cã vÕtè, vÕtloang læ, vÕtchæi s¬n. BÒ mÆt ph¶i ph¼ng, nh½n, kh«ng bÞ nøt hay cém s¬n hoÆc vÕt ch ¸y vÐc ni. MÆt líp s¬n vµ vÐc ni ph¶i bãng. Kh«ng ®Ó lé mµu cña líp s¬n, v«i, vÐc ni n»m díi líp phñ tr ª n c ïng. BÒ mÆt líp s¬n kh«ng ® î c cã b ät bong bãng khÝ. Kh«ng ® î c cã h¹t bét s¬n vãn côc. Kh«ng ® î c cã vÕtr¹n nøt bÒmÆt líp s¬n. NÕu mÆt s¬n cã hoa v ¨n, hoa v¨n ph¶i theo ® óng thiÕt kÕ vÒ h×nh d¹ng, kÝch thíc, ®é ®ång ®Òu vµ nhÊt lµ mµu s¾c. ˆ

 

3 2

GsatThicongHoanThien  

gi¸m s¸t thi c«ng vµ nghiÖm thu c¸c c«ng t¸c hoµn thiÖn c«ng tr×nh M«n H äc PGs Lª KiÒu Bé x©y dùng Ch¬ng tr×nh båi dìng kü s t vÊn gi ¸m s...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you