Page 1

PR IRUČNIK Z A LOK ALNE K O O R D I N AT O R E Z A NAUČ NU R AZMENU (LOR E)


SCORE - Standing Committee on Research Exchange Komitet za naučnu razmenu SCORE je jedan od 6 komiteta u okviru IFMSA. Osnovan je 1991. godine kao Standing Comittee on Electives Exchange (SCOEE). 1998. SCOEE je preimenovan u SCORE. Primarni cilj SCORE je da obezbedi naučne projekte , omogućavajuću studentima da prošire svoje znanje iz oblasti od interesa uz istovremeno stvaranje profesionalnih i socijalnih kontakata širom sveta. U okviru SCORE postoji preko 70 aktivnih NMO, preko 3000 projekata i preko 2500 studenata koji odlaze na naučnu razmenu. Studenti koji odlaze na naučnu razmenu imaju priliku da nauče bazične principe naučnog istraživanja kao što su pretraživanje literature, skupljanje podataka i statistička obrada, laboratorijski rad, pisanje naučnih radova i njihovo objavljivanje, kao i druge etičke aspekte u medicini. Ciljevi SCORE su: ■ obezbeđivanje naučnih projekata i pohadjanje istih u zavisnosti od oblasti interesovanja ■ povećanje mobilnosti i širenje svesti studenata o različitim pristupima istraživanjima i edukaciji u drugim zemljama ■ povećanje akademskog kvaliteta i usvajanje novih teorijskih znanja i praktičnih veština u izabranom polju naučnog istraživanja ( laboratorijsko ili kliničko istraživanje) ■ obezbeđivanje saradnje i partnerstva između medicinskih fakulteta, naučnih institucija i studenata pojedinačno širom sveta u cilju širenja novih dostignuća u medicini


SCORE HIJERARHIJA


LORE - Local Officer on Research Exchange Lokalni Koordinator za naučnu razmenu LORE se bira od strane Lokalnog Komiteta (LK). LORE je osoba koja donosi ceo koncept naučne razmene na lokalnom novou. Glavni zadaci LORE-a su: ■ uvođenje novih projekata - uspostavljanje komunikacije sa potencijalnim mentorima, objašnjenje koncepta naučne razmene, održavanje dobrog kontakta sa predstavnicima fakulteta ■ učestvovanje na nacionalnim SCORE sesijama i održavanje kontakta sa NORE ■ razmena outgoings-a - promocija razmenskog konkursa i naučne razmene, uspostavljanje saradnje sa fakultetom i dobijanje priznanja za naučnu razmenu (academic credit), održavanje PET-a (Pre Exchange Training), slanje AF-a... ■ razmena incomings-a - slanje CA, organizovanje kontakt osoba, smeštaja, ishrane, socijalnog programa, radionica, izdavanje sertifikata studentima koji su zadovoljili uslove razmene...


NAUČNI PROJEKTI Naučni projekti su osnova IFMSA naučne razmene. NMO (National Member Organization) mora da ima bar jedan prihvaćen naučni projekat od strane SCORE nadzornog odbora (SCORE-SB) da bi NMO postao SCORE aktivan i mogao da primi incomings-e na naučnu razmenu. Postoje 3 tipa naučnih projekata: 1. naučni projekat na pretkliničkom predmetu (laboratorijski rad, pretraživanje literature) 2. kliničko istraživanje sa laboratorijskim radom 3. kliničko istraživanje bez laboratorijskog rada Tip projekta, oblast istraživanja i naziv teme bira mentor. Obaveza LORE je da uspostavi kontakt sa mentorom, objasni koncept naučne razmene i da pomogne mentoru ukoliko ima nekih nedoumica vezano sa pisanje projekta. “Project Form” je dokument koji popunjava mentor sam ili uz pomoć LORE. Nakon što mentor popuni “project form” LORE šalje NORE projekat. NORE zatim šalje Nadzornom odboru koji pregleda projekat, vrši evaluaciju i donosi odluku koja može da bude: projekat je odobren, projekat vratiti na doradu i projekat je odbijen. Više informacija o pisanju projekta može se naći u “How to get the project form” i “How to fill the project form”. Potražiti ih NORE-u. Naučni projekti su dizajnirani tako da inkorporiraju strane studente medicine na određeni period (obično 4 nedelje) u tim naučnika istraživača pod vođstvom mentora. Za bolju efikasnost, mentor može da zahteva da je student položio oblast iz koje se vrši istraživanje. Na kraju razmenskog perioda, od studenta može da se zahteva da u pisanoj formi ili u vidu prezentacije izloži svoje istraživanje.


EXCHANGE PORTAL APPLICATION FORM (AF) - dokument koji outgoings popunjava, ne kasnije od 16 nedelja pre razmene. Sadrži lične podatke, period razmene i izabrane projekte. Student bira 3 projekta. CARD OF DOCUMENT (CoD) - sadrži dokumenta koja moraju biti poslata, kao što su CV, motivaciono pismo, vakcinacioni karton, spisak položenih predmeta, sertifikat iz engleskog jezika i NMO specifična dokumenta. Dokumenta označena crveno moraju biti poslata. U suprotnom nije moguće poslati AF! CARD OF ACCEPTANCE (CA) - obrazac koji sadrži podatke o gradu i projektu koji je student dobio, informacije o kontakt osobi. Rok za slanje CA je 8 nedelja pre početka razmene! CARD OF CONFIRMATION (CC) - dokument koji outgoings-i šalju sa podacima o dolasku, odlasku, brojem osiguranja... Rok za slanje CC je 4 nedelje pre početka razmene! U suprotnom razmena može biti otkazana! INVITATION LETTER (IL) - pozivno pismo koje je zvaničan dokument da student ide na razmenu kako bi aplicirao za vizu. EVALUATION FORM (EF) - dokument koji svaki student mora da popuni! Ukoliko je popunjeno manje od 70%, gubi se pravo glasa na Generalnoj skupštini! U okviru EF-a se odgovara na pitanja vezana za kvalitet razmene.


AKADEMSKI KVALITET - AQ Akademski kvalitet (Academic Quality - AQ) predstavlja sve one procese i aktivnosti koje daju edukativni, naučni i akademski smisao razmeni. AQ podrazumeva treninge pre odlaska na razmenu, po dolasku na razmenu i tokom trajanja razmene. Pre odlaska na razmenu outgoings-e treba pripremiti na odlazak na razmenu kroz održavanje PET-a, a po dolasku na razmenu i tokom trajanja razmene putem održavanja UAT-a i drugih edukativnih aktivnosti. Na logističkom nivou AQ uključuje obezbeđivanje visoko kvalitetnih projekata koji su dostupni studentima, nalaženje motivisanih mentora, kao i i praćenje studenata i projekata na kojima rade putem Logbook-a. Pored toga, AQ se povećava na taj način što od studenta na kraju razmena može da se zahteva da razvija sposobnost pisanja naučnog rada tako što što će na kraju isti napisati ili ga prezentovati. PET (Pre Exchange Training) / PDT (Pre Departure Training) - PET i PDT podrazumevaju isti trening koji se sprovodi pre odlaska outgoings-a na razmenu, s tim što je PET naziv za naučnu a PDT za profesionalnu razmenu. Tokom PET-a studentima može da se ukažu neke olakšice tokom putovanja, onima koji nisu nikad radili istraživanje može se pokazati kako se pretražuje literatura... Pored toga korisno je objasniti koncept kulturološkog šoka kao i neke etičke aspekte putem raznih scenarija i primera. UAT (Upon Arrival Training) - je trening koji se sprovodi po dolasku incomings-a na razmenu. Dolaskom u drugu zemlju, studenti će morati da se adaptiraju na novu populaciju, kulturu kao i verovatno na drugačiji način rada. Iz tog razloga od izuzetne važnosti je da incomings-i dobiju adektavne informacije o zemlji, kulturi, načinu rada zdravstvenog sistema zemlje domaćina.


EDUKATIVNE AKTIVNOSTI - proces sticanja veština i upoznavanja sa zdravstvenim sistemom zemlje domaćina ne treba da se završi na UAT. Pored UAT-a kao izutetno bitne stavke AQ, treba obezbediti i dodatne radionice, seminare... U tom cilju treba obezbediti saradnju sa SCOME i organizovati dodatne radionice (hirurško šivenje, prva pomoć, EKG...) kao i sa SCOPH u cilju integracije studenata u javno zdravalje zemlje domaćina. LOGBOOK / HANDBOOK - Logbook je zvanični SCORE dokument koji svaki student na razmeni treba da poseduje. U Loogbook student upisuje sta je sve radio tokom 4 nedelje razmene. Pored toga omogućava evidentiranje prisustva studenta tokom razmene, što treba da mentor potvrdi svojim potpisima. Pored toga student može da evaluira mentora i projekat koji je pohađao. Sve to obezbeđuje viskok novo AQ. Na kraju razmene, student daje LORE-u potpisan Logbook u cilju dobijanja sertifikata. Handbook je dokument koji je sličan Logbook-u, samo se koristi za profesionalnu razmenu EVALUATION FORM (EF) - dokument koji svaki student mora da popuni! U okviru EF-a se odgovara na pitanja vezana za kvalitet razmene. Obavezno ga je popuniti kako bi se dobio sertifikat!


PET

CC 4 nedelja pre razmene

CA 8 nedelja pre razmene AF 12 nedelja pre razmene

UAT E X C H A N G E

Minimum 80% prisustva Popunjen EF

Popunjen Logbook

NauÄ?ni rad

SCORE SERTIFIKAT Obezbediti CP Trening za CP


SCORE KALENDAR NOVEMBAR

■ promocija razmenskog konkursa ■ test iz engleskog, licitacija zemalja, izbor outgoiungs-a ■ prikupljanje dokumentacije

DECEMBAR

■ prikupljanje dokumentacije ■ upoznavanje studenata sa profilom u bazi ■ slanje AF-ova

JANUAR

■ slanje AF-ova ■ obnova postojećih projekata ■ otvaranje novih projekata

FEBRUAR

■ obnova postojećih projekata ■ otvaranje novih projekata

MART

■ pravljenje plana za predstojeću sezonu incomings-a

APRIL

■ obezbeđivanje smestaja za incomongs-e ■ obezbeđivanje hrane za incomings-e


MAJ

■ pronalazak kontakt osoba ■ slanje CA ■ slanje welcome letter-a

JUN

■ trening kontakt osoba ■ PET/PDT ■ priprema socijalnog programa ■ prijem CC

JUL

■ prijem incomings-a, UAT ■ održavanje socijalnog programa i dodatnih radionica ■ prijem EF i izdavanje sertifikata

AVGUST

■ prijem incomings-a, UAT ■ održavanje socijalnog programa i dodatnih radionica ■ prijem EF i izdavanje sertifikata

SEPTEMBAR

■ prijem incomings-a, UAT ■ održavanje socijalnog programa i dodatnih radionica ■ prijem EF i izdavanje sertifikata

OKTOBAR

■ evaluacija protekle razmenske sezone ■ priprema handover-a ■ promocija razmenskog konkursa i organizacije


PREUZIMANJE DOKUMENATA Project form Project guidelines PET manual The Manual on Research Exchange (MoRE) Loogbook SCORE mailing lista - poslati prazan mail na ifmsa-score-subscribe@yahoogroups.com Facebook zvanična SCORE grupa: The Official IFMSA-SCORE

SREĆNO! Dušan Sekulić LORE 2016./2017.

IFMSA-Serbia - LORE Handover  
IFMSA-Serbia - LORE Handover  
Advertisement