Page 1


2JέO6Jϗ-KO0IȢP0IW[ϑP6Jϗ&WPI0IW[ϑP6Jϗ3W͠PJ6J•

.¨7+,9k2&+8<1

MÔN

+Œ$+&

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


LỜICẢMƠN Cácbạnthânmếm! &XӕQViFKQj\OjNӃWWLQKWKjQKTXҧFӫDQKӳQJFRQQJѭӡLQKLӋWWKjQKYӳQJYjQJYjWkP KX\ӃW%ӣLWKӃQKyPWiFJLҧFK~QJW{LPXӕQGjQKOӡLFҧPѫQOӡLWULkQFKkQWKjQKYjVkX VҳFQKҩWWӟLKӑ ;LQFKkQWKjQKFҧPѫQFiFWKҫ\F{JLiRNKRD+yDKӑF±7UѭӡQJĈҥLKӑF6ѭSKҥP+j 1ӝLÿmWUDQJEӏFKRFK~QJW{LPӝWKjQKWUDQJYӳQJFKҳFÿӇFyWKӇFKLDVҿQKӳQJJLiWUӏWUkQ TXêQj\WӟLFiFEҥQKӑFVLQKFҧQѭӟF &K~QJW{LFNJQJ[LQJӱLOӡLFҧPѫQÿһFELӋWWӟLF{'ѭѫQJ7KӏĈӭFÈL±JLiRYLrQFKX\rQ +yDWUѭӡQJ7+&6<rQ/ҥFÿmFQJFK~QJW{LELrQVRҥQFҭQWKұQFXӕQViFKQj\YjFKӍEҧR FKRFK~QJW{LQKLӅXNLQKQJKLӋPTXêJLi ;LQFҧPѫQQKmQKLӋX&&%RRNYӟLQKӳQJEҥQWUҿQăQJÿӝQJViQJWҥRWjLQăQJYjQKLӋW WuQKÿmKӛWUӧFK~QJW{LUҩWQKLӅXWURQJTXiWUuQKKRjQWKLӋQFXӕQViFK &XӕLFQJ[LQFҧPѫQFiFEҥQÿӝFJLҧÿmOӵDFKӑQFXӕQViFKQj\1KyPWiFJLҧFK~QJ W{LUҩWPRQJQKұQÿѭӧFVӵӫQJKӝYjSKҧQKӗLFӫDÿӝFJLҧÿӇFXӕQViFKKRjQWKLӋQKѫQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

NhómWiFJLҧ 


LỜINÓIĐẦU Cácemhọcsinhthânmếm! &yEҥQÿmWӯQJQyLYӟLFiFWKҫ\F{FӫD&&%RRNUҵQJÿLӅXOjPEҥQFҧPWKҩ\WKtFKWK~QKҩW NKLÿѭӧFKӑFP{Q+yDOjFyWKӇNKiPSKiYjOêJLҧLQKӳQJKLӋQWѭӧQJWK~YӏWURQJFXӝFVӕQJ KҵQJQJj\WѭӣQJQKѭEuQKGӏQKѭQJÿҫ\NǤWK~YjPjXVҳFĈmEDRJLӡFiFHPWӵÿLWuPOӡLJLҧL FKRFkXQyLFӫD{QJFKDWD³/~DFKLrPOҩSOyÿҫXEӡKӉQJKHWLӃQJVҩPSKҩWFӡPjOrQ´KD\ WӵKӓLWҥLVDR³1ѭӟFFKҧ\ÿiPzQ´"/~FFiFHPWӵÿһWUDFKRPuQKFkXKӓLÿyKD\NKDRNKiW WuPÿѭӧFOӡLJLҧLFKRQKӳQJKLӋQWѭӧQJ[XQJTXDQKFNJQJFKtQKOjO~FFiFHPÿһWQKӳQJEѭӟF ÿҫXWLrQYjRFiQKFӱDFӫDNKRDKӑFWӵQKLrQWURQJÿyFyP{Q+yDKӑF1KӳQJKLӋQWѭӧQJÿӡL VӕQJQKӳQJWKtQJKLӋPWK~YӏYjFzQY{YjQQKӳQJÿLӅXWX\ӋWYӡLNKiFÿDQJUӝQJPӣFKӡÿӧL FiFHPNKiPSKiÿһFELӋWYӟLFiFHPKӑFVLQKOӟSQKӳQJQJѭӡLÿDQJWURQJJLDLÿRҥQFKXҭQ EӏFKRKjQKWUuQKYѭӧW³9NJ0{Q´FӫDPuQKWKuFiQKFәQJFӫDWUѭӡQJFKX\rQFKtQKOjQѫLJL~S FiFHPWKӓDPmQQLӅPÿDPPrYӟLP{Q+yDKӑFYjUӝQJPӣKѫQQӳDEҫXWUӡLWULWKӭFQkQJÿӥ JLҩFPѫFӫDFiFHP &iFHPҥGÿDQJWURQJWkPWKӃWUjQÿҫ\WӵWLQYjVҹQVjQJYѭӧWTXDWҩWFҧQKӳQJFKѭӟQJ QJҥLWURQJKjQKWUuQKWULWKӭFFӫDPuQKQKѭQJFKҳFFKҳQWURQJPӝWJLӡSK~WQjRÿyFiFHP NK{QJWUiQKNKӓLQKӳQJEӕLUӕLORkXWUѭӟFNKӕLOѭӧQJNLӃQWKӭFNKәQJOӗQKӳQJF{QJWKӭF SKӭFWҥSYjVӕOѭӧQJGҥQJEjLWұSOӟQYӟLSKѭѫQJSKiSJLҧLUӕLUҳP+LӇXÿѭӧFWkPOêFӫDFӫD FiFHPYjNKDRNKiWÿӗQJKjQKFQJQKӳQJQKkQWjLWѭѫQJODLFӫDÿҩWQѭӟFQKyPWiFJLҧFK~QJ W{LÿmNӃWKӧSFQJ&&%RRN[XҩWEҧQFXӕQViFK³&KLQKSKөFNǤWKLYjRFKX\rQP{Q+yDKӑF´ Ĉk\OjFXӕQViFK&KX\rQP{Q+yDÿҫXWLrQÿHPÿӃQFKRFiFHPFiFKWLӃSFұQPӟLYӟLFiF ÿѫQYӏNLӃQWKӭFOêWKX\ӃWTXDӭQJGөQJ,1)2*5$3+,&7K{QJTXDYLӋF[ӱOêFiFÿѫQYӏNLӃQ WKӭFEҵQJӭQJGөQJ,1)2*5$3+,&FiFNLӃQWKӭFSKӭFWҥSÿѭӧFWUuQKEj\PӝWFiFKKӋWKӕQJ U}UjQJYjWUӵFTXDQWK{QJTXDYLӋFNӃWKӧSP{WҧEҵQJKuQKҧQK9ӟLFXӕQViFKQj\FiFHP NK{QJFzQSKҧL Ź+ӑFÿLKӑFOҥLPӝWÿѫQYӏNLӃQWKӭF Ź/RD\KRD\ÿӇKLӇXYjJKLQKӟFiFNLӃQWKӭFSKӭFWҥS Ź0ҩWTXiQKLӅXWKӡLJLDQÿӇWuPKLӇXFiFKJLҧLFӫDFiFGҥQJEjLWұS Ź7uPKLӇX[HPQKӳQJGҥQJEjLQjRVӁ[XҩWKLӋQWURQJÿӅWKL 0jFiFÿѫQYӏNLӃQWKӭFVӁJL~SHP Ź'ӉKLӇXGӉJKLQKӟ Ź+LӇXVkXKLӇXÿѭӧFEҧQFKҩWFӫDFiFÿѫQYӏNLӃQWKӭF Ź0DQJWtQKKӋWKӕQJFyVӵORJLFFiFJLӳDFiFQӝLGXQJOLrQTXDQ Ź7әQJKӧSÿҫ\ÿӫFiFGҥQJEjLWKѭӡQJ[XҩWKLӋQWURQJÿӅWKLYjFiFF{QJWKӭFiSGөQJ


1JRjLPRQJPXӕQKӋWKӕQJKyDQKӳQJÿѫQYӏNLӃQWKӭFPӝWFiFKÿҫ\ÿӫYjGӉKLӇXQKҩWWKu JҳQOLӅQYӟLFiFÿѫQYӏNLӃQWKӭFOjFiFYtGөPLQKKӑDYjÿһFELӋWWUӑQJWkPFӫDFXӕQViFKQj\ OjKӋWKӕQJFiFEjLWұSWӵOX\ӋQYӟLÿҫ\ÿӫFiFGҥQJEjLNLӇXEjLYӟLFiFSKѭѫQJSKiSJLҧLNKiF QKDXYӟLWӯQJGҥQJEjLNLӇXEjLFyWKӇFyWKHRWӯQJÿѫQYӏNLӃQWKӭFOêWKX\ӃWĈӗQJWKӡLWURQJ FXӕQViFKQj\FK~QJW{LFzQWәQJKӧSUҩWQKLӅXÿӅWKLFKX\rQFӫDFiFWUѭӡQJFKX\rQWUrQNKҳS FҧQѭӟFJL~SFiFHP{QOX\ӋQWKXұQWLӋQYjKLӋXTXҧQKҩW &XӕQViFK³&KLQKSKөFNǤWKLYjRFKX\rQP{Q+yDKӑF´JӗPSKҫQ3KҫQWUuQKEj\ FKLWLӃWYӅ+yDY{Fѫ FKѭѫQJ YjSKҫQWUuQKEj\FKLWLӃWYӅ+yDKӳXFѫ FKѭѫQJ 1JRjL UDSKҫQÿҫXViFKFySKҫQ{QWұSKyDKӑFOӟSQKҳFOҥLFiFNLӃQWKӭFFѫEҧQQKҩWFӫDOӟS YjOjPWLӅQÿӅFKROӟSFXӕLViFKOjSKҫQSKөOөFYӅFiFGҥQJEjLFKX\rQELӋWWURQJÿӅWKL &өWKӇQKѭVDX ÐQWұSKyDKӑFOӟS 3KҫQ9{Fѫ &KѭѫQJ&iFORҥLKӧSFKҩWY{Fѫ &KѭѫQJ.LPORҥL &KѭѫQJ3KLNLP &KѭѫQJ1JX\rQWӱ%ҧQJWXҫQKRjQ 3KҫQ+ӳXFѫ &KѭѫQJĈҥLFѭѫQJKyDKӳXFѫ &KѭѫQJ+LÿURFDFERQ &KѭѫQJ'үQ[XҩWKLÿURFDFERQ 3KөOөF ĈӕLWѭӧQJFӫDFXӕQViFKKѭӟQJWӟLOjWҩWFҧQKӳQJEҥQÿӝFJLҧFyQKXFҫXWuPNLӃPYjWUDX GӗLNLӃQWKӭFWәQJKӧSWK{QJWLQÿһFELӋWOjQKӳQJEҥQKӑFVLQKOӟSFKXҭQEӏWKLYjROӟS ӣFiFWUѭӡQJFKX\rQNKӕLFKX\rQ&K~QJW{LKLYӑQJFXӕQViFKVӁOjPӝWQJXӗQWjLOLӋXT~\JLi ÿӕLYӟLFiFHPKӑFVLQKWUrQFRQÿѭӡQJKӑFWұSFyWKӇWUX\ӅQFҧPKӭQJÿӇFiFHPWLӃSWөF QLӅPÿDPPrYӟLP{QKӑFYjÿһFELӋWJL~SFiFHPÿҥWÿѭӧFQJX\ӋQYӑQJWKLÿӛYjROӟS FKX\rQ+yD&K~QJW{LFNJQJPRQJÿk\OjFXӕQViFKWKLӃWWKӵFÿӕLYӟLFiFEҥQÿӗQJQJKLӋS WURQJTXiWUuQKJLҧQJGҥ\ 7URQJTXiWUuQKELrQVRҥQFK~QJW{LNK{QJWUiQKNKӓLPӝWVӕWKLӃXVyWUҩWPRQJQKұQÿѭӧF VӵÿyQJJySêNLӃQFӫDFiFÿӗQJQJKLӋSYjFiFHPKӑFVLQKÿӇFXӕQViFKKRjQWKLӋQKѫQWURQJ QKӳQJOҫQ[XҩWEҧQVDX 7KD\PһWQKyPELrQVRҥQFK~QJW{L[LQWUkQWUӑQJFҧPѫQÿӝFJLҧÿmÿyQQKұQÿӭDFRQWLQK WKҫQFӫDFK~QJW{L

Chúcemsẽdễdàngchinhphụcượcướcmơ!


MỤCLỤC ÔntậpHóahọclớp8 Phần1:Hóavôcơ &KѭѫQJ&iFORҥLKӧSFKҩWY{Fѫ &KӫÿӅ7iFGөQJYӟL+&O+62ORmQJ &KӫÿӅ7iFGөQJYӟL+12+62ÿһF &KӫÿӅ2[LWD[LWWiFGөQJYӟLGXQJGӏFKNLӅP &KӫÿӅ%jLWRiQNKӱ &KӫÿӅ7tQKFKҩWFӫDPXӕL &KѭѫQJ.LPORҥL &KӫÿӅ1K{PNӁPYjKӧSFKҩW &KӫÿӅ6ҳWYjKӧSFKҩWFӫDVҳW &KӫÿӅ+ӧSNLP &KѭѫQJ3KLNLP &KӫÿӅ+DORJHQYjKӧSFKҩW &KӫÿӅ3KkQEyQKyDKӑF &KѭѫQJ1JX\rQWӱ%ҧQJWXҫQKRjQ &KӫÿӅ1JX\rQWӱ &KӫÿӅ%ҧQJWXҫQKRjQFiFQJX\rQWӕKyDKӑF 

Phần2:Hóahữucơ &KѭѫQJĈҥLFѭѫQJKӳXFѫ &KӫÿӅĈӗQJSKkQ &KӫÿӅ;iFÿӏQKF{QJWKӭFSKkQWӱKӧSFKҩWKӳXFѫ &KѭѫQJ+LÿURFDFERQ &KӫÿӅ$QNDQ &KӫÿӅ$QNHQ &KӫÿӅ$QNLQ &KӫÿӅ+LÿURFDFERQWKѫP &KѭѫQJ'үQ[XҩWKLÿURFDFERQ &KӫÿӅ$QFRO &KӫÿӅ$[LWFDFER[\OLF &KӫÿӅ(VWH&KҩWEpR &KӫÿӅ&iFKӧSFKҩWJOX[LW &KӫÿӅ3URWHLQ3ROLPH 


Phụlục &KX\rQÿӅ1KұQELӃW &KX\rQÿӅ7iFKFKҩW±/jPNK{ &KX\rQÿӅĈLӅXFKӃ&KXӛLSKҧQӭQJ &KX\rQÿӅ*LҧLWKtFKKLӋQWѭӧQJ &KX\rQÿӅ+uQKYӁWKtQJKLӋP 


6θ2

8Ș%”


17t3+Œ$+&/£3 1 Ò˳1+/8˕7%ˋ272‚1.+˹,/Ņ̋1* 'XQJGӏFK%D&O2

'XQJGӏFK1D2SO4 'XQJGӏFK1D&O

150

PO

100 50

150

PO

100

.ӃWWӫD%D624

0

150

PO

50

100 50

A

B

0

150

PO

100 50

A

B 6$83+Ҧ1Ӭ1*

75ѬӞ&3+Ҧ1Ӭ1*

¦ mFiFFKҩWWKDPJLD ¦ mFiFFKҩWVҧQSKҭP 3 7˱.+˹,&̏$&+ˍ7.+ A

M$ M%

7ӍNKӕLFӫDNKt$ÿӕLYӟLNKt% d$ /%

7ӍNKӕLFӫDNKt$ÿӕLYӟLNK{QJNKt d$ /NN

B

M 29

5 &ƒ&+*˵,7Œ12;,7$;,7%$=Ń08˹, 2;,7

$;,7 $[LWNK{QJFyR[L

2[LWNLPORҥL 7rQ./ NqPKyDWUӏQӃX ./QKLӅXKyDWUӏ R[LW

$[LWWrQ3.KLÿULF mat

$[LWQKLӅXR[L

h

$[LWWrQ3.LF

2[LWSKLNLP

$[LWtWR[L

7LӅQWӕWrQ3.KұXWӕR[LW

$[LWWrQ3.ѫ

08Ӕ,

%$=Ѫ 7rQ./ NqPKyDWUӏQӃX./ QKLӅXKyDWUӏ KLÿUR[LW

2

ma

th

7rQ./ NqPKyDWUӏQӃX./ QKLӅXKyDWUӏ WrQJӕFD[LW


2 02/ 6Ӕ02/&Ӫ$&+Ҩ7%Ҩ7.Î Q

OMJϝKN—ϯPIEJαV ICO m (mol) M /MJϝKN—ϯPIOQNEJαV ICOOQN

6Ӕ02/&Ӫ$&+Ҩ7.+Ë

­ 3iSVXҩW DWP

° 3V ° 9WKӇWtFK OtW

(mol) ® RT ° R 0,082 °̄ 7 . R& 273

ĈLӅXNLӋQEҩWNu Q

ĈLӅXNLӋQWLrXFKXҭQ Q

V (mol) 22, 4

$PRGHR$YRJDGUR

4 0́76˹/2ˉ,3+ˋ1̑1*+•$+˵&

6

3KҧQӭQJWUDRÿәL

3KҧQӭQJWKӃ

3KҧQӭQJSKkQKӫ\

3KҧQӭQJKyDKӧS

'81*'˳&+

ĈӝWDQ 6 S

mcW mH

2O

­ 6ÿӝWDQ JDP

° ˜ 100 ® mFWNKӕLOѭӧQJFKҩWWDQ JDP

° ¯ mH2O NKӕLOѭӧQJQѭӟF JDP

1ӗQJÿӝSKҫQWUăP & &

/LrQKӋJLӳD6Yj& &

1ӗQJÿӝGXQJGӏFK &M &M

­ m NKӕLOѭӧQJFKҩWWDQ JDP

mcW ˜ 100 ® FW mdd ¯ mddNKӕLOѭӧQJGXQJGӏFK JDP

S ˜ 100 S 100

­ QVӕPROFKҩWWDQ Q mRO / O ® V ¯ 9WKӇWtFKGXQJGӏFK OtW

3


%*–”0)

%Ȇ%.1ά+*Ϯ2%*ΰ68Ș%” %*ϲȀό6Ȇ%&ϰ0)8Ϧ+*%l*2SO4.1Ȉ0) .LPORҥL+&O+2SO4ORmQJ ĺPXӕL+2 .LPORҥLSKҧQӭQJYӟLKӛQKӧSKDLD[LWWUrQ

%jLWRiQPXӕLFDFERQDW WiFGөQJD[LW

ĈӏQKOXұWEҧRWRjQNKӕLOѭӧQJ m m mPXӕL m 2 +RһFmmXӕL

mNLm ORҥL mJӕc DxLW

Bài toán 1:

Chú ý:1D.%D&DWiFGөQJYӟLD[LW+&O H2SO4ORmQJWKHRWKӭWӵVDX ./D[LWĺ0XӕL H2

+&O

 ./ H22ĺ%D]ѫ H2

WӯWӯ

2[LWNLPORҥL+&O+2SO4ORmQJ o0XӕL+2O 2[LWSKҧQӭQJYӟLKӛQKӧSKDLD[LWWUrQ 2PH2O

­NC2CO3 ® ¯NCHCO3

3KҧQӭQJWKHRWKӭWӵ

PHCN 2PH2SO4

ĈӏQKOXұWEҧRWRjQNKӕLOѭӧQJ mQxKV mCxKV

mmuϝK mH2O

+RһF mmuϝK mkKm NQέK mIϝE CxKV ĈӇWtQKQKDQKWDFyWKӇYLӃWSKѭѫQJWUuQK GѭӟLGҥQJ+ O o H2O 2WURQJR[LWNӃWKӧSYӟL+FӫDD[LWWҥR+22

Bài toán 2: ­NC2CO3 ® ¯NCHCO3 WӯWӯ

+&O

2OHXP H2 SO4 PSO3 o H2 SO4 .PSO3

QNeum H2SO 4 .PSO 3 PH2O o P 1 H2SO 4

4

3KҧQӭQJ[ҧ\UDÿӗQJWKӡL

1D2&O3 2H&O o 21D&O &O2 H2O 1DH&O3 H&O o 1D&O &O2 H2O


3+าฆ1ำฌ1*7581*+ร‘$ $[LW%D]ัซo0Xำ•L H2O ฤˆำQKOXาฑWEางRWRjQNKำ•LOัญำงQJ mCxKV mbCzย•muฯK m mH2O mmuฯK

mkKm NQฮญK mIฯE CxKV

%jLWRiQ32O5+3324WiFGำฉQJ YำŸLGXQJGำFKNLำ…P %ัฌำž&

32O5 3H2O o 2H33O4

7tQKNKำ•LOัญำงQJWKHRFiFPำ•F

1DOH H33O4 o 1DH23O 4 H2O

0อฉF1:&KำFKำญDPXำ•L1D+2324

21DOH H33O4 o 1D2H3O 4 2H2O

0อฉF2:&KำFKำญDPXำ•L1D2H324 0อฉF3:&KำFKำญDPXำ•L1D3324

31DOH H33O4 o 1D33O 4 3H2O %ัฌำž&

0อฉF&KำFKำญD1D2+

6RViQKJLiWUำรฟำ…EjLFKRYำŸLFiF NKRางQJJLiWUำWuPUDำฃEัญำŸFYj [iFรฟำQKOัญำงQJVางQSKาญP %ัฌำž&

7tQKOัญำงQJFKาฉWWKDPJLD

P SKาญ LD Q J Vาง ำงQJ WWKDP ัญ O Kาฉ KR FF ำงQJF ำง ัญ ัญ 1J รฟำQKO [iF 

JLD DP K W W าฉ JFK SKาญP Q ำง Q ัญ KRO ำงQJVาง F  L ;X{ รฟำQKOัญ [iF

%ัฌำž&

7tQKOัญำงQJVางQSKาญP

%ัฌำž&

;iFรฟำQKVางQSKาญP

%ัฌำž&

7tQKWำOำ‹ QOH T QH33O4

0

H33O4

1DH23O4

1D2H3O4

1DH23O4 

1D2H3O4 

1D33O4 

n

1

n

2

n

1D33O4

3

1DOHdัญ 

n

T

H3324 1D+2324 1D2+324 1D3324

5


$ȠKVιROηW 9tGө+zDWDQKӃWJDPKӛQKӧSEӝW0J$OEҵQJPOGXQJGӏFKKӛQKӧS+&O0 và H2SO0WKXÿѭӧFGXQJGӏFK;YjOtWNKt+2 ÿNWF &{FҥQGXQJGӏFK;WKX ÿѭӧFOѭӧQJPXӕLNKDQOjEDRQKLrX" Ɣ3KkQWtFKÿӅEjL 7ӯ+&OYj+2SOVLQKUD+2QrQWDFҫQ[iFÿӏQKOѭӧQJ+&OYj+2SOÿmSKҧQӭQJKӃWKD\ GѭEҵQJFiFKVRViQKYӟLOѭӧQJ+2VLQKUD 0XӕQWtQKNKӕLOѭӧQJPXӕLNKDQWDFKӍFҫQiSGөQJÿӏQKOXұWEҧRWRjQNKӕLOѭӧQJYӟLOѭӧQJ D[LWÿmSKҧQӭQJ Ɣ*LҧLFKLWLӃW 7KHRÿӅEjL nH2 (PRO ; nH&O 22  (PRO ; nH2SO

2

 (PRO

3KѭѫQJWUuQKKyDKӑF 0J 2H&O o 0J&O2 H2 0J H2SO o 0JSO H2 2$O H&O o 2$O&O H2 2$O H2SO o $O2 (SO  H2

1KұQ[pW 2nH2SO nH&O

2nH2

 (PRO

o$[LWSKҧQӭQJKӃW %ҧRWRjQNKӕLOѭӧQJWDFyPNLP ORҥL Pa[Lt o PPXӕL

PNLP ORҥL P(H&O H2SO PH2

PPXӕL PH2

   2

 (JaP

9ұ\F{FҥQGXQJGӏFK;WKXÿѭӧFOѭӧQJPXӕLNKDQOjJDP

%J—•PI%ȡENQέKJϯREJαVXȳE•

9tGө+zDWDQKӃWPӝWOѭӧQJ1DYjRGXQJGӏFK+&OWKXÿѭӧFJDPGXQJ GӏFK$ JӗP 1D&O 1D2+ Yj OtW +2 ÿNWF +m\ WtQK QӗQJ ÿӝ SKҫQ WUăP 1D&O Yj 1D2+WURQJGXQJGӏFK$ 7UtFKÿ͙WKLYjRFKX\rQ+yD7+37FKX\rQ/r4XêĈ{Q±%uQKĈͣQKQăP Ɣ3KkQWtFKÿӅEjL 1DSKҧQӭQJYӟL+&OWUѭӟFVDXNKL+&OKӃWPj1DYүQFzQGѭWKu1DSKҧQӭQJYӟL+2O WURQJGXQJGӏFK Ɣ*LҧLFKLWLӃW 7KHRÿӅEjLnH2

 22 

 (PRO

ĈһWVӕPRO1D&O1D2+OҫQOѭӧWOjDE PRO 

6


3KѭѫQJWUuQKKyDKӑF

7KHR Yj WDFya E 7KHR WDFyPH&O

 (*

a (JaP o PGG H&O

a 

a (JaP

%ҧRWRjQNKӕLOѭӧQJFy

PGG saX Shҧn ӭnJ œ œ a 2E

P Na P GG H&O P H2 2(a E a 2 2 (**

7ӯ Yj VX\UDa 2; E 2 1ӗQJÿӝSKҫQWUăP1D&OYj1D2+WURQJGXQJGӏFK$Oj

&Na&O &NaOH

2 ˜ |  2 ˜ | 

9tGө&KRJDPKӛQKӧSKDLNLPORҥLOj5KyDWUӏ,,Yj$OWiFGөQJYӟLGXQJGӏFK H2SOORmQJGѭ.KLSKҧQӭQJNӃWWK~FWKXÿѭӧFGXQJGӏFKKDLPXӕLYjOtWNKt ÿNWF D9LӃWFiFSKѭѫQJWUuQKKyDKӑF[ҧ\UD E7tQKNKӕLOѭӧQJPXӕLWKXÿѭӧFVDXWKtQJKLӋPYjWtQKWKӇWtFKGXQJGӏFK+2SOWӕL WKLӇXFҫQGQJ F;iFÿӏQK5ELӃWUҵQJWURQJKӛQKӧSEDQÿҫXWӍOӋVӕPRO5$OOj 7UtFKÿ͙WKLYjRFKX\rQ7+37.KRDKͥFWΉQKLrQ±+j1ͱLQăP

Ɣ3KkQWtFKÿӅEjL 'ӵDYjRSKѭѫQJWUuQKKyDKӑFGӉGjQJWtQKÿѭӧFVӕPRO+2SO %ҧRWRjQNKӕLOѭӧQJWDWtQKÿѭӧFNKӕLOѭӧQJPXӕLNKDQ 'ӵDYjRWӍOӋYӅVӕPROYjNKӕLOѭӧQJNLPORҥLÿӇ[iFÿӏQKQJX\rQWӱNKӕLFӫD5 Ɣ*LҧLFKLWLӃW D3KѭѫQJWUuQKKyDKӑF

5 H2SO o 5SO H2

(

2$O H2SO o $O2 (SO  H2

(2

E7KHRÿӅEjLnH2

 22

7KHR Yj WDFynH2SO

 (PRO

nH2 PRO

7


7KӇWtFKGXQJGӏFK+2SOWKDPJLDSKҧQӭQJOj %ҧRWRjQNKӕLOѭӧQJFy PNLP ORҥL PH2SO o PPXӕL

PNLP ORҥL PH2SO PH2

PPXӕL PH2

   2

2 (JaP

9ұ\NKӕLOѭӧQJPXӕLWKXÿѭӧFVDXWKtQJKLӋPOj JDP F*ӑLVӕPRONLPORҥL5Yj$OWURQJJDPKӛQKӧSOҫQOѭӧWOj[Yj\ PRO 7KHRÿӅEjL n5 n$O

 2 o 2[

\ (*

7KHR Yj WDFy \ nH2 n5 ˜ n$O o [  (**

2 2 7ӯ Yj VX\UD[ \ /ҥLFy 05 22

 o 05

2

9ұ\NLPORҥL5OjPDJLH 0J 

ŠКš±–ǣ 0Ÿ›Ž†Д‰„‹“—‡–Š—а…ǡ…ŠШ…ЗŠЪ…•‹Š ˜‹У–¯ï‰’ŠϥϤ‰–”¿Š˜˜К†ж‰Ž‹ŠŠ‘Д– ¯ЩŠŽ—К–„Е‘–‘ŠЬ‹Žϥе‰•Т‰‹Е‹“—›У–„‹ –‘žа–…ž…Š†Ц†‰Ǥ ‹Ч…–¿‹Ž‘Д‹–ƒ†мƒ˜‘†л‹Ч¯Ф„‹ …Š‘–Š²¯ХŽК’’ŠϥϤ‰–”¿Šǡ–й¯×–¿”ƒ ŠЬ‹Žϥе‰‘Ž‰—›²–к…ñ‰ŠØ‰“—ž ’Šи…–Д’Ǥ

9tGө&KR[JDPKӛQKӧSJӗP0J2)H2O=Q2&X2WiFGөQJYӯDÿӫYӟLJDP GXQJ GӏFK +2SO &{ FҥQ GXQJ GӏFK VDX SKҧQ ӭQJ WKX ÿѭӧF JDP PXӕL NKDQ7uPJLiWUӏFӫD[ Ɣ 3KkQWtFKÿӅEjL %ҧRWRjQQJX\rQWӕ+nH2O

nH2SO

%ҧRWRjQNKӕLOѭӧQJWDWtQKÿѭӧFNKӕLOѭӧQJKӛQKӧSR[LW Ɣ *LҧLFKLWLӃW 7KHRÿӅEjLPH2SO (JaP o nH2SO

 

 (PRO

%J—•PI%ȡENQέKJϯREJαVXȳE•

7KHRÿӅEjL2[LWED]ѫ H2SO o0XӕL H2O o nH2O

nH2SO

 (PRO

%ҧRWRjQNKӕLOѭӧQJFyPR[Lt PH2SO o PR[Lt

[

PPXӕL PH2O PH2SO

PPXӕL P H2O

   

 (JaP

9ұ\JLiWUӏFӫD[Oj 9tGө&KRJDPKӛQKӧS;JӗPEDNLPORҥL0J&XYj$OWiFGөQJKRjQWRjQYӟL R[LGѭ FyÿXQQyQJ WKXÿѭӧFKӛQKӧSUҳQ%FyNKӕLOѭӧQJJDPĈӇKzDWDQKRjQ WRjQ%WDSKҧLFҫQGQJWӕLWKLӇXEDRQKLrXPOGXQJGӏFKKӛQKӧS+&O0Yj+2SO0" 7UtFKÿ͙WKLYjROͳSFKX\rQ+yD7KjQKSKͩ+ͫ&Kt0LQKQăP

8


Ɣ3KkQWtFKÿӅEjL

­0J ­0JO ° ° O2 7DFyVѫÿӗ 2 JaP ; ®&X o JaP B ®&XO ° $O ° $O O ¯ ¯ 2 6DXÿyKӛQKӧSR[LWWiFGөQJYӟLD[LWWKHRSKѭѫQJWUuQKGҥQJWәQJTXiW+ O o H22 Ɣ*LҧLFKLWLӃW 7DFy PB

PNLP ORҥL PO (R[Lt o PO (R[Lt

PB P ;

 2 2 (JaP

2 (PRO

 3KѭѫQJWUuQKFyGҥQJ+ O o H22 

o nO (R[Lt

&iFK7KHR  nH2O

nO (R[Lt

 (PRO

*ӑL9OjWKӇWtFKGXQJGӏFKKӛQKӧSD[LWFҫQGQJ 7DFy /ҥLFy 2nH2O

nH&O 2nH2SO

&iFK7KHR  nH (a[Lt

/ҥLFy nH (a[Lt

o 

2nO (R[Lt

 (PRO

nH&O 2nH2SO

V o V

 (Ott

 (PO

9ұ\ÿӇKzDWDQKRjQWRjQ%WDFҫQGQJWӕLWKLӇXPOGXQJGӏFKKӛQKӧSD[LW 9tGө&KRJDP+POYjRPOGXQJGӏFK1D2+07tQKNKӕLOѭӧQJPXӕLWKX ÿѭӧFVDXSKҧQӭQJ 7UtFKÿ͙WKLYjRFKX\rQ+yDW͡QK*LD/DLQăP

Ɣ 3KkQWtFKÿӅEjL &KRGXQJGӏFKED]ѫSKҧQӭQJYӟLD[LWQKLӅXQҩF 'ӵDYjRFiFSKѭѫQJWUuQKKyDKӑFFyWKӇ[ҧ\UDWDFҫQOұSWӍOӋJLӳDVӕPRO2+WURQJ ED]ѫYӟLVӕPROD[LWÿӇ[iFÿӏQKPXӕLWҥRWKjQKVDXSKҧQӭQJ 9LӃWSKѭѫQJWUuQKKyDKӑFWtQKWRiQWKHRSKѭѫQJWUuQKKyDKӑF Ɣ *LҧLFKLWLӃW 7KHRÿӅEjL nHPO

2 

9u

GRÿyVDXSKҧQӭQJWKXÿѭӧFKDLPXӕL1D+2PO và Na2HPO

2 (PRO ; nNaOH

3KѭѫQJWUuQKKyDKӑF HPO NaOH o NaH2PO  H2O

HPO 2NaOH o Na2HPO  2H2O

 (PRO

(

(2

*ӑLVӕPRO+POӣSKѭѫQJWUuQK Yj OҫQOѭӧWOj[\ PRO 

9


[\

7DFynHPO

2 (PRO o [ \

2 (*

7ӯ Yj VX\UD[ \ 7KHR  nNaH2PO

[

2 (PRO o PNaH2PO

7KHR  nNa2HPO

\

 (PRO o PNa2HPO

22

2 (JaP

2

 (JaP

9ұ\NKӕLOѭӧQJPXӕLWKXÿѭӧFOj PPXӕL

PNaH2PO PNa2HPO

2  (JaP

9tGө&KRPOGXQJGӏFK+&O0WiFGөQJYӟLPOGXQJGӏFK1D2+0WKX ÿѭӧFGXQJGӏFK$ D'XQJGӏFK$FyP{LWUѭӡQJJu" EĈӇWUXQJKzDKRjQWRjQGXQJGӏFK$SKҧLGQJEDRQKLrXPOGXQJGӏFK%FKӭDÿӗQJ WKӡLGXQJGӏFK+&O0YjGXQJGӏFK+2SO0 Ɣ 3KkQWtFKÿӅEjL 3KҧQӭQJJLӳDD[LWYjGXQJGӏFKED]ѫOjSKҧQӭQJWUXQJKzD 1ӃXSKҧQӭQJYӯDKӃWWKuGXQJGӏFKVDXSKҧQӭQJFyP{LWUѭӡQJWUXQJWtQK 1ӃXD[LWGѭWKuGXQJGӏFKVDXSKҧQӭQJFyP{LWUѭӡQJD[LW 1ӃXED]ѫGѭWKuGXQJGӏFKVDXSKҧQӭQJFyP{LWUѭӡQJED]ѫ Ɣ *LҧLFKLWLӃW D3KѭѫQJWUuQKKyDKӑF+&O NaOH o1D&O H22 

7KHRÿӅEjL nH&O

 (PRO ; nNaOH

2 2

 (PRO

9uQ+&O nNaOHQrQ1D2+FzQGѭ 9ұ\GXQJGӏFK$FyP{LWUѭӡQJED]ѫ S+! 

 E7KHR Q1D2+SKҧQӭQJ

n+&O PRO

%J—•PI%ȡENQέKJϯREJαVXȳE•

3KѭѫQJWUuQKKyDKӑF H&O NaOH o Na&O H2O

(2

H2SO 2NaOH o Na2SO  2H2O (

GӏFK+&O0 *ӑLWKӇWtFKGXQJGӏFK%FKӭDÿӗQJWKӡLGXQJGӏFK+&O0 YjGXQJGӏFK+2SO0Oj9 OtW 7DFy nH&O

2V (PRO ; nH2SO

7KHR Yj WDFy nNaOH

Šïýǣ0Ь‹˜б‹’ŠЕи‰–”—‰ ŠÖƒƒš‹–Ȃ„ƒœϤǡ¯Х–ÀŠŠƒŠ –ƒ…×–ŠХ˜‹У–’ŠϥϤ‰–”¿Š †ϥб‹†Д‰ǣ  o ͖ ƒŽ—ؐ…×ǣ ȋƒš‹–Ȍ  ȋ„ƒœϤȌ

V (PRO

nH&O 2nH2SO

2V V 2 V

 V (PRO

ĈӇWUXQJKzDKRjQWRjQGXQJGӏFK$WKu 9 n1D2+Gѭ o9 oV

 (Ott

 (PO

9ұ\WKӇWtFKGXQJGӏFK%SKҧLGQJÿӇWUXQJKzD$OjPO
9tGө1KӓWӯWӯGXQJGӏFK+&OÿӃQGѭYjRPOGXQJGӏFK$FKӭD.2+Yj.2&2 6ӕPRONKt&22WKXÿѭӧFSKөWKXӝFYjRVӕPRO+&OÿѭӧFELӇXGLӉQWKHRÿӗWKӏGѭӟLÿk\ [HPQKѭNKt&22NK{QJWDQWURQJQѭӟF 7tQKQӗQJÿӝPROOFӫDFiFFKҩWWURQJGXQJGӏFK$ 7UtFKÿ͙WKLYjROͳSFKX\rQ+yDW͡QKĈͫQJ1DLQăP

Ɣ 3KkQWtFKÿӅEjL 7KӭWӵSKҧQӭQJ+&OSKҧQӭQJYӟL.2+WUѭӟFVDXÿyPӟLÿӃQ.2&2 'ӵDYjRFiFPӕFD[LWYjNKt&22VLQKUDÿӇWtQKWRiQ Ɣ *LҧLFKLWLӃW 7KӭWӵSKҧQӭQJ

H&O .OH o .&O H2O

(

H&O . 2&O o .H&O .&O

(2

H&O .H&O o .&O &O2 H2O (

7ӯÿӗWKӏWDWKҩ\ӣJLDLÿRҥQFKѭDWҥRNKt&22ӭQJYӟLSKѭѫQJWUuQK Yj JLDLÿRҥQ WҥRNKt&22ӭQJYӟLSKѭѫQJWUuQK  7KHR  n.H&O

nH&O (

 (PRO

7KHR  nH&O (2

n. 2&O

n.H&O

o nH&O (

2 

7KHR  n.OH

nH&O (

 (PRO

 (PRO

 (PRO

9ұ\GXQJGӏFK$FKӭDPRO.2+YjPRO.2&2 1ӗQJÿӝPROOtWFӫDFiFFKҩWWURQJ$Oj  &0 (.OH

0; &0 (. 2&O

2 2

20

9tGө1KӓWӯWӯPOGXQJGӏFKKӛQKӧS1D2&20Yj1D+&20YjRPO GXQJGӏFK+&O0YjNKXҩ\ÿӅX6DXFiFSKҧQӭQJWKXÿѭӧF9OtWNKt&22 ÿNWF 7uPJLiWUӏFӫD9
Ɣ 3KkQWtFKÿӅEjL 1KӓWӯWӯPXӕLFDFERQDWYjPXӕLKLÿURFDFERQDWYjRD[LWWKuFiFSKҧQӭQJ[ҧ\UDÿӗQJWKӡL %́ͳF9LӃWSKѭѫQJWUuQKKyDKӑF;iFÿӏQKFKҩWKӃWFKҩWGѭ %́ͳF 1ӃXD[LWGѭYjPXӕLKӃWWtQKVӕPROWKHRPXӕL 1ӃXPXӕLGѭYjD[LWKӃW[pWWӍOӋVӕPROJLӳDKDLPXӕLYjOұSSKѭѫQJWUuQKGӵDYjR OѭӧQJD[LW %́ͳF7tQKWRiQWKHR\rXFҫXÿӅEjL Ɣ*LҧLFKLWLӃW 7KHRÿӅEjLnNa2&O

 (PRO nNaH&O

 (PRO nH&O

2 (PRO

3KѭѫQJWUuQKKyDKӑF

Na2&O 2H&O o 2Na&O &O2 H2O

(

NaH&O H&O o Na&O &O2 H2O

(2

7DWKҩ\2nNa2&O nNaH&O

 PRO ! nH&O

2 PRO

o$[LWKӃWPXӕLFzQGѭ *ӑLVӕPROSKҧQӭQJFӫD1D2&2Yj1D+&2OҫQOѭӧWOj[\ PRO nNa2&O 2 7DFy o [ 2\ (*

nNaH&O  7KHR Yj WDFynH&O 7ӯ Yj VX\UD [

2nNa2&O nNaH&O

2[ \ (PRO o 2[ \

 ;\ 2

7KHR Yj WDFyn&O2

  [\ (PRO o V&O2 2

2 (**

 ˜ 22 2

2 (Ott

9ұ\JLiWUӏFӫD9Oj 9tGө H2SOQJX\rQFKҩWFyNKҧQăQJKҩSWKө62WҥRROHXPWKHRSKѭѫQJWUuQKVDX H2SO nSO o H2SO nSO

%J—•PI%ȡENQέKJϯREJαVXȳE•

(ROeXP

D+zDWDQJDPROHXPFyF{QJWKӭF+2SOQ62YjRQѭӟFWKXÿѭӧFJDPGXQJ GӏFK+2SO;iFÿӏQKJLiWUӏQ E+ҩSWKөKRjQWRjQPJDP62YjRJDPGXQJGӏFK+2SOWKXÿѭӧFROHXP FyF{QJWKӭF+2SO62;iFÿӏQKJLiWUӏFӫDP 7UtFKÿ͙WKLYjROͳSFKX\rQ+yD4X̻QJ1JmLQăP

Ɣ 3KkQWtFKÿӅEjL 9LӃWSKѭѫQJWUuQKKyDKӑFYjWtQKWRiQWKHRSKѭѫQJWUuQK Ɣ*LҧLFKLWLӃW D7KHRÿӅEjLPH2SO

 (JaP o nH2SO

 

 (PRO


3KѭѫQJWUuQKKyDKӑF H2SO nSO nH2O o (n  H2SO 7KHR nROeXP

nH2SO

(

 (PRO

n 

n  o 0ROeXP ˜ (n  (n 

 7DFy 0ROeXP  n (n  o n9ұ\JLiWUӏFӫDQOj E3KѭѫQJWUuQKKyDKӑF H2SO SO o H2SO SO 7KHRÿӅEjLPH2SO 7KHR  nSO oP

PSO

  (JaP o nH2SO

nH2SO (2

 

 (PRO

 (PRO

2 (JaP

9ұ\JLiWUӏFӫDPOj

$ȅ+6θ26ϼ.7;ϒ0 &kX&KRJDPKӛQKӧSFiFNLPORҥLQK{PÿӗQJYjPDJLHWiFGөQJYӟL+&OGѭ3KҧQ ӭQJ[RQJWKXÿѭӧFOtWNKt ÿNWF YjJDPFKҩWUҳQNK{QJWDQ;iFÿӏQKNKӕLOѭӧQJFӫD FiFNLPORҥLWURQJKӛQKӧSEDQÿҫX &kX+zDWDQKRjQWRjQJDPKӛQKӧS;JӗPPӝWNLPORҥLNLӅPYjPӝWNLPORҥLNLӅP WKәFyWӍOӋPROWѭѫQJӭQJOjYjRPOGXQJGӏFK+&O0WKXÿѭӧFGXQJGӏFK<Yj OtWNKt ÿNWF ;iFÿӏQKWKjQKSKҫQSKҫQWUăPYӅNKӕLOѭӧQJPӛLNLPORҥLWURQJ; 7UtFKÿ͙WKLYjROͳSFKX\rQ+yDW͡QK9ƭQK3K~FQăP

&kX&KRJDPKӛQKӧSEDNLPORҥLӣGҥQJEӝW0J$O&XWiFGөQJKRjQWRjQYӟLR[L WKXÿѭӧFJDPKӛQKӧSR[LWĈӇKzDWDQYӯDKӃWKӛQKӧSR[LWÿyFҫQGQJtWQKҩWEDR QKLrXPOGXQJGӏFK+&O0" 7UtFKÿ͙WKLKͥFVLQKJLͧLW͡QK%uQK3ḰͳFQăP

&kX+zDWDQKRjQWRjQJDPKӛQKӧSJӗP)HYjPӝWNLPORҥLKyDWUӏ,,YjRGXQJGӏFK+&O GѭWKXÿѭӧFOtWNKt+2 ÿNWF 1ӃXFKӍGQJJDPNLPORҥLKyDWUӏ,,WKuVӱGөQJNK{QJ KӃWPRO+&O;iFÿӏQKWrQNLPORҥLKyDWUӏ,, 7UtFKÿ͙WKLYjRFKX\rQ+yD6ͷWKjQKSKͩ+ͫ&Kt0LQKQăP

&kX/ҩ\POGXQJGӏFK+PO ' JPO FKRWiFGөQJYӟLPOGXQJGӏFK 1D2+ ' JPO WKXÿѭӧFGXQJGӏFK%7tQKQӗQJÿӝSKҫQWUăPFӫDFiFFKҩWWURQJ GXQJGӏFK% 7UtFKÿ͙WKLYjROͳSFKX\rQ+yDW͡QK7X\rQ4XDQJQăP

&kX&KRPJDP32OYjRJDPGXQJGӏFK+POWKXÿѭӧFGXQJGӏFK;&KRGXQJ GӏFK;WiFGөQJKӃWYӟLPOGXQJGӏFK.2+0WKXÿѭӧF<&{FҥQGXQJGӏFK<WKXÿѭӧF JDPFKҩWUҳQNKDQ D9LӃWSKѭѫQJWUuQKKyDKӑFFyWKӇ[ҧ\UD
E7tQKNKӕLOѭӧQJFiFFKҩWWURQJJDPUҳQYjJLiWUӏP 7UtFKÿ͙WKLYjROͳSFKX\rQ+yD7+373KDQ%ͱL&KkX1JK͟$QQăP

&kX 7UӝQ 9 OtW GXQJ GӏFK$ FKӭD JDP +&O YӟL 92 OtW GXQJ GӏFK % FKӭD JDP %D 2+ 2WKXÿѭӧFPOGXQJGӏFK& D7tQKQӗQJÿӝPROOFӫDGXQJGӏFK$%%LӃWKLӋXVӕQӗQJÿӝPROOFӫDGXQJGӏFK$VRYӟL GXQJGӏFK%OjPROO E&{FҥQGXQJGӏFK&WKXÿѭӧFEDRQKLrXJDPFKҩWUҳQ" 7UtFKÿ͙WKLKͥFVLQKJLͧLP{Q+yDW͡QK%uQK3ḰͳFQăP

&kX1KӓWӯWӯPOGXQJGӏFK+&O0YjRGXQJGӏFKFKӭDDJDPKӛQKӧS1D2&2 và 1D+&2WKXÿѭӧFOtWNKt ÿNWF YjGXQJGӏFK;7KrPGXQJGӏFK&D 2+ 2GѭYjRGXQJ GӏFK;WKXÿѭӧFJDPNӃWWӫD7tQKD 7UtFKÿ͙WKLYjROͳSFKX\rQ+yD7+37FKX\rQ/r4XêĈ{QĈj1͍QJQăP

&kX+zDWDQJDPROHXP$YjROѭӧQJQѭӟFGѭWDÿѭӧFGXQJGӏFK$ĈӇWUXQJKzD OѭӧQJGXQJGӏFK$FҫQGQJPOGXQJGӏFK1D2+07uPF{QJWKӭFROHXP 7UtFKÿ͙WKLYjROͳSFKX\rQ+yDW͡QK1DPĈͣQKQăP

&kX&KRPOGXQJGӏFK$FKӭD1D2&201D+&20YjRPOGXQJGӏFK% FKӭD+&O0&KRWӯWӯÿӃQKӃWGXQJGӏFK$YjRGXQJGӏFK%WKuWKXÿѭӧFEDRQKLrXOtW&22 ÿNWF "%LӃWFiFSKҧQӭQJ[ҧ\UDKRjQWRjQ &kX+zDWDQKRjQWRjQJDPKӛQKӧS$JӗPR[LWKLÿUR[LWYjPXӕLFDFERQDWFӫDNLPORҥL0 FyKyDWUӏNK{QJÿәL WURQJJDPGXQJGӏFK+2SOWKXÿѭӧFOtW ÿNWF YjGXQJ GӏFK%FKӍFKӭDPӝWPXӕLWUXQJKzDGX\QKҩWFyQӗQJÿӝ;iFÿӏQKNLPORҥL0 (Trtch ÿӅWKLYàROӟSFKX\rQĈҥLKӑF6ѭSKҥP

%J—•PI%ȡENQέKJϯREJαVXȳE•

&kX+zDWDQKRjQWRjQDJDPNLPORҥL0 FyKyDWUӏNK{QJÿәL YjREJDPGXQJGӏFK+&O WKXÿѭӧFGXQJGӏFK'7KrPJDPGXQJGӏFK1D+&2YjRGXQJGӏFK'WKuYӯD ÿӫWiFGөQJKӃWYӟLOѭӧQJ+&OGѭWKXÿѭӧFGXQJGӏFK(7URQJGXQJGӏFK(QӗQJÿӝSKҫQ WUăPFӫD1D&OYjPXӕLFORUXDFӫDNLPORҥL0WѭѫQJӭQJOjYj7KrPWLӃSPӝW OѭӧQJGѭGXQJGӏFK1D2+YjR(VDXÿyOӑFNӃWWӫDUӗLQXQJÿӃQNKӕLOѭӧQJNK{QJÿәLWKuWKX ÿѭӧFJDPFKҩWUҳQ;iFÿӏQKNLPORҥL0YjQӗQJÿӝSKҫQWUăPFӫDGXQJGӏFKD[LWFORKLÿULF ÿmGQJ"
)ϯKȺIKίK

%È¢W  (PRO ; PFhÒ©t UÒ³n Nh{nJ tan 22 2  (JaP

7KHRÿÓ&#x2026;EjL nH2 o P$O P0J

P&X

 (JaP

*Ó&#x2018;LVÓ&#x2022;PROFÓ«D$OYj0JOÒ«QOÑ­Ó§WOj[Yj\ PRO 7DFy 2[ 2\

 (*

3KÑ­Ñ«QJWUuQKKyDKÓ&#x2018;F 2$O H&O o 2$O&O H2 (

(PRO

o [ 0J 2H&O o 0J&O2 H2 (2

[

o\

\

7KHR Yj WDFynH 2

(PRO

[ \

 (PRO o [ \

 (**

7Ó¯ Yj VX\UD[ \ .KÓ&#x2022;LOÑ­Ó§QJFiFNLPORÒ¥LWURQJKÓ&#x203A;QKÓ§SEDQÿҫXOj P&X (JaP

P$O

22

P0J

2

 (JaP

 (JaP

%È¢W 7KHRÿÓ&#x2026;EjLnH&O

 (PRO ; nH2

 (PRO

*Ó&#x2018;LVÓ&#x2022;PROFÓ«DNLPORÒ¥LNLÓ&#x2026;P $ YjNLPORÒ¥LNLÓ&#x2026;PWKÓ&#x2122; % OÒ«QOÑ­Ó§WOj[\ PRO 7DFy [ \  o [ \ (*

7DWKÒ©\ 2nH2 (PRO ! nH&O (PRO

o+&OKÓ&#x192;WNLPORÒ¥LWLÓ&#x192;SWÓ©FSKÒ§QÓ­QJYÓ&#x;L+22 3KÑ­Ñ«QJWUuQKKyDKÓ&#x2018;F 2$ 2H&O o 2$&O H2 B 2H&O o B&O2 H2 2$ 2H2O o 2$OH H2 B 2H2O o B(OH 2 H2

7KHRSKÑ­Ñ«QJWUuQKKyDKÓ&#x2018;FnH2

n$ nB

 (PRO o [ \

 (**

7Ó¯ Yj VX\UD[ \ /Ò¥LFy P ;

P $ PB

0$ 0B

2 JDP

9Ò±\WURQJ;FKÓ­DPRONDOL . YjPROFDQ[L &D 7KjQKSKÒ«QSKÒ«QWUÄ&#x192;PNKÓ&#x2022;LOÑ­Ó§QJPÓ&#x203A;LNLPORÒ¥LWURQJ;Oj
P. P&a

 ˜ | 2  

%ȢW 7DFy PO (R[Lt

  2

 (JaP

  (PRO

 3KѭѫQJWUuQKFyGҥQJ+ O o H22  7KHR  nH (a[Lt 2nO (R[Lt (PRO

o nO (R[Lt

*ӑLWKӇWtFKGXQJGӏFK+&OOj9 OtW 9ұ\ÿӇKzDWDQYӯDKӃWKӛQKӧSR[LWÿyFҫQGQJtWQKҩWPOGXQJGӏFK+&O0

%ȢW *ӑLNLPORҥLKyDWUӏ,,Oj$ +zDWDQJDPKӛQKӧSJӗPDPRO)HYjEPRO$ 22 7KHRÿӅEjL nH2 (PRO

22 3KѭѫQJWUuQKKyDKӑF

)e 2H&O o )e&O2 H2 (

$ 2H&O o $&O2 H2 7KHR Yj 

(2

7DFy +D\ ( E 0$ EE( 0$ 

0һWNKiF E 

%J—•PI%ȡENQέKJϯREJαVXȳE•

  o 0$  (*

o  0$ !

1ӃXFKӍGQJJDPNLPORҥL$ 2  PRO

7KHR  nH&O 2n$ 2 ˜ 0$ 0$ 7KHRÿӅEjL nH&O  (PRO o  o 0$ ! (**

0$ 7ӯ Yj VX\UD  0$  o 0$ 2 9ұ\NLPORҥLFҫQWuPOjPDJLH 0J 
%ȢW 7KHRÿӅEjL

PGG HPO

 (JaP o nHPO

PGG NaOH

2 2 (JaP o nNaOH

 (PRO

 22 (PRO3KѭѫQJWUuQKKyDKӑF

HPO NaOH o NaH2PO  H2O

(

HPO 2NaOH o Na2HPO  2H2O

(2

*ӑLVӕPRO+POӣSKѭѫQJWUuQK Yj OҫQOѭӧWOj[\ PRO ­ [ \ ­ [ o® 7DFyKӋSKѭѫQJWUuQK ® ¯ [ 2\ ¯ \ 7KHR  nNaH2PO [ (PRO o PNaH2PO 2 2 (JaP

7KHR  nNa2HPO /ҥLFyPB

\

 (PRO o PNa2HPO

PGG HPO PGG NaOH

 2

2 2 (JaP

 (JaP

1ӗQJÿӝSKҫQWUăPFiFFKҩWWURQJGXQJGӏFK%Oj 2 ˜ | 22 &NaH2PO 2 ˜ | &Na2HPO 

%ȢW D3KѭѫQJWUuQKKyDKӑF

;pWFiFWUѭӡQJKӧSVDX 7+'XQJGӏFK<FKӍFKӭDPXӕL.+2PO 7KHR  n.H2PO

n.OH

 (PRO o P

P.H2PO

7+'XQJGӏFK<FKӍFKӭDPXӕL.2HPO n.OH  (PRO o P2 7KHR n. 2HPO 2 2 7+'XQJGӏFK<FKӍFKӭDPXӕL.PO

7+'XQJGӏFK<FKӭD.2+ P

P.OH

 (JaP

P. 2HPO (JaP

 (JaP
7DWKาฉ\P P o&KาฉWUาณQNKDQJำ—P.POYj.2+Gัญ *ำ‘LVำ•PRO.POYj.2+GัญWURQJFKาฉWUาณQWKXรฟัญำงFOาซQOัญำงWOj[\ PRO n PO 7KHR  n.OH Sำญ.

o ยฆ n.OH

[ (PRO

n.OH Sำญ.OH n Gัญ o [ \

P. PO P.OH Gัญ

/าฅLFyPFhาฉt Uาณn

 (*

 (JaP o 22[ \

 (**

7ำฏ Yj VX\UD[ \ 9าฑ\WURQJJDPUาณQFKำญD P. PO P.OH

222 

0jnHPO ( ;

2 (JaP

22 (JaP

nHPO ( nHPO EรฟH o n PO (

 ย˜ nHPO (

2 9าฑ\JLiWUำFำซDPOj

2  (PRO

 (PRO o P

7KHR nP2O

%ศขW D7KHRรฟำ…EjL

7DFy V V2

2 o V

2 V2

2  V V2 ยœ 2V2 V VV2

/าฅLFy

%Jย—ย•PI%ศกENQฮญKJฯฏREJฮฑVXศณEย•

ยœ 2V2 (2 V2

ยœ V22 V2 2

V2 (2 V2ยญ V (thำ“a Pmn

oยฎ 2 ยฏ V2 (ORาฅL

7DFy V2 (Ott ; V 2  2 (Ott

1ำ—QJรฟำPROOFำซDGXQJGำFK$%Oj 2 2 &0 (H&O

20 V 2

&0 (Ba(OH 2

 V2 

20

E3KัญัซQJWUuQKKyDKำ‘F Ba(OH 2 2H&O o Ba&O2 2H2O (

2

(PRO

PP2O

2

 (JaP


nBa(OH 2 n 7DWKาฉ\  H&O 2 2 o%D 2+ 2KำƒWYj+&OGัญSKัญัซQJWUuQKWtQKWKHR%D 2+ 2 &{FาฅQGXQJGำFK&WKuD[LW+&OEำED\KัซLFKาฉWUาณQWKXรฟัญำงFOjPXำ•L%D&O2 7KHR  nBa&O2 o PFhาฉt Uาณn

nBa(OH 2

PBa&O2

 (PRO

2

2 (JaP

9าฑ\NKLF{FาฅQGXQJGำFK&WKXรฟัญำงFJDPPXำ•LNKDQ

%ศขW 7KHRรฟำ…EjLnH&O2 22

 (PRO ; n&O2

 (PRO

7KำญWำตSKางQำญQJ

H&O Na2&O o NaH&O Na&O

(

H&O NaH&O o Na&O &O2 H2O

(2

7KHR  nNaH&O (2

nH&O (2

n&O2

 (PRO

7KrPGXQJGำFK&D 2+ 2GัญYjRGXQJGำFK;WKXรฟัญำงFJDPNำƒWWำซD o'XQJGำFK;FKำญD1D+&2FzQGัญGRรฟy+&OSKางQำญQJKำƒW o nH&O (

nH&O EรฟH&O n (2

 

7KHR  nNa2&O EรฟH&O n (

 (PRO

 (PRO ; n NaH&O

(

n H&O (

 (PRO

3KัญัซQJWUuQKKyDKำ‘F

2NaH&O &a(OH 2 o Na2&O &a&O 2H2O (

2ย˜

7KHR  nNaH&O Gัญ&a&O 2n n /าฅLFy nNaH&O EรฟNaH&O (

o nNaH&O Eรฟ

2 

 (PRO

nNaH&O (2 nNaH&O Gัญ

    (PRO

9าฑ\Kำ›QKำงSFKำญDPRO1D2&2YjPRO1D+&2 oa

 

 (JaP

%ศขW *ำ‘LF{QJWKำญFFำซDROHXPOj+2SOQ62 QOjVำ•QJX\rQGัญัซQJ  7KHRรฟำ…EjL n$ (PRO

 n 3KัญัซQJWUuQKKyDKำ‘F

H2SO nSO nH2O o (n  H2SO (

H2SO 2NaOH o Na2SO 2H2O (2

7UXQJKzDOัญำงQJGXQJGำFK$ 7KHRรฟำ…EjLnNaOH 7KHR  nH2SO o nH2SO ( $

 ย˜ nNaOH 2

2nH2SO (2

 (PRO2 (PRO

 (PRO
  ˜ nH2SO o on n  n n  9ұ\F{QJWKӭFFӫDROHXPOj+2SO62

7KHR nROeXP%ȢW 7KHRÿӅEjL nNa2&O

2 2 (PRO nNaH&O

22

 (PRO nH&O

 

3KѭѫQJWUuQKKyDKӑF

Na2&O 2H&O o 2Na&O &O2 H2O (

NaH&O H&O o Na&O &O2 H2O 7DWKҩ\ 2nNa2&O nNaH&O

 PRO ! nH&O

(2

 PRO

o$[LWKӃWPXӕLFzQGѭ *ӑLVӕPROSKҧQӭQJFӫD1D&2Yj1D+&2OҫQOѭӧWOj[\ PRO n 2 7DFy Na2&O o 2[ \ (*

nNaH&O 2 7KHR Yj WDFy 2[ \ 7ӯ Yj VX\UD [ o n&O2

[\

 (**

; \ (PRO o V&O2

22  (Ott

%ȢW 2 2 (PRO ; nH2SO 22 *ӑLKyDWUӏFӫDNLPORҥL0OjQ QOjVӕQJX\rQGѭѫQJ 3KѭѫQJWUuQKKyDKӑF

7KHRÿӅEjL n&O2

%J—•PI%ȡENQέKJϯREJαVXȳE•

02On nH2SO o 02 (SO n nH2O

(

20(OH n nH2SO o 02 (SO n 2nH2O

(2

02 (&O n nH2SO o 02 (SO n n&O2 nH2

(

%ҧRWRjQNKӕLOѭӧQJFy P$ PGG H2SO

o PGG B

PGG B P&O2

2   2 (JaP

o P02 (SO n

2

 (JaP

 7KHR  Yj WDFy n02 (SO n ˜ nH2SO n  o ˜ (20 n n o 0 2n 9ӟLQ 2 o0 WKӓDPmQ 9ұ\NLPORҥLÿyOjPDJLH 0J  (PRO

n

 (PRO

 (PRO


%ศขW 2 (PRO

 *ำ‘LKyDWUำFำซDNLPORาฅL0OjQ QOjVำ•QJX\rQGัญัซQJ 

7KHRรฟำ…EjL nNaH&O

3KัญัซQJWUuQKKyDKำ‘F 20 2nH&O o 20&On nH2

(

o'XQJGำFK'Jำ—P0&OnYj+&OGัญ 3KัญัซQJWUuQKKyDKำ‘F

NaH&O H&O o Na&O &O2 H2O n 2 (PRO ; nNa&O 7KHR  nH&O GัญNaH&O 

(2

nNaH&O

2 (PRO

'XQJGำFK(Jำ—PPRO1D&OYj0&On

o PNa&O

2 (JaP

o PGG (

 2

o P0&On

22 (JaP

2 (JaP

9าฑ\GXQJGำFK(Jำ—PJDP0&OnYjJDP1D&O 3KัญัซQJWUuQKKyDKำ‘F 0&On nNaOH o 0(OH n nNa&O

(

tq

20(OH n o 02On nH2O

7KHR Yj WDFy n02On /าฅLFy

 2(0 n

o 0 2n o n 2; 0

 ย˜ n0(OH n 2

(

 ย˜ n0&On 2

 (PRO

2(0 n

 20 n

2

9าฑ\0OjPDJLH 0J  7DFy n0J&O2  (PRO

 7KHR  nH&O Sัญ0J&O 2n 2 (PRO o nH&O รฟmGnJ n0J

n0J&O2

 (PRO ; nH2

oa

P0J

 2

n0J

nH&O SัญH&O n Gัญ

 2 (PRO

 (PRO

 (JaP ; PH2

 2

 (JaP

2 (PRO o P&O2 2 (JaP

ยญ JaP H2 ยญ JaP 0J ยฐ 7DFyVัซรฟำ—ยฎ oยฎ ยญ2 JaP GG ( JaP GG NaH&O ยฏE JaP GG H&O ยฐGG D o ยฎ ยฏ JaP &O2 ยฏ %างRWRjQNKำ•LOัญำงQJFy  E   2  n&O2

oE

nNaH&O

  

22 (JaP

9าฑ\Qำ—QJรฟำSKาซQWUฤƒPFำซDGXQJGำFK+&OรฟmGQJOj &H&O ย˜ | 22
%*ϲȀό6Ȇ%&ϰ0)8Ϧ+*0138ȅ*514Ȁς% ­ .LPORҥL ° ® 2[LWNLPORҥL ° 0XӕL ¯

+

­ 0XӕL NLPORҥLFyVӕR[LKyDFDRQKҩW

­°H2SO4 ÿһF o ® 6ҧQSKҭPNKӱ* ® °̄HNO3 ¯ H 2O

9ӟL+2SO4ÿһF QyQJ

9ӟL+123

­SO2NKtPLKҳF ° 6̻QSḰPNK΅ ®6FKҩWUҳQPjXYjQJ °H 6NKtPLWUӭQJWKӕL ¯ 2

&{QJWK΁FWtQKQKDQK ­°QSO4 ( WURQJ PuӕL QSO2 ® °̄QH2SO4 QSO4 ( WURQJ PuӕL QSO2 QS QH2S

6̻QSḰPNK΅ NO2NKtPjXQkXÿӓ 12NKtNK{QJPjXKyDQkXWURQJNK{QJNKt N22NKtNK{QJPjXJk\FѭӡL N2NKtNK{QJPjXQKҽKѫQNK{QJNKt

­ ° ® ° ¯NH NO PXӕLWDQ 4

3

&{QJWK΁FWtQKQKDQK QNO3 ( WURQJ PuӕL

QNO2 3QNO 8QN2O 10QN2 8QNH4 ( WURQJ PuӕL

7K{QJWKѭӡQJQӃXGQJGXQJGӏFK+123ÿһFWKu VҧQSKҭPOj122FzQGXQJGӏFKORmQJWKuWҥR12 &K~ê)H$O&UEӏWKөÿӝQJKyDYӟL+123ÿһFQJXӝLYj+2SO4ÿһFQJXӝL 3KѭѫQJSKiSÿѭӡQJFKpR&KRKӛQKӧSFKӭDNKt$Yj%YӟLNKӕLOѭӧQJPROWUXQJEuQKOjM

M% M o

M %0% 3W[VλEZȡEЄϗPJUϝQZKJȲC

1

Ȁ•PEJαV5ϝQZKJȲCEϳC PIW[ȪPVϝDνPI

2

*ϯREJαVVϡPIUϝQZKJȲCEȡE PIW[ȪPVϝDνPI

3

+QP Uϝ QZK JȲC DνPI ЄKϓP VȭEJKQP

4 

3W[—ϧEUϝQZKJȲC *NȠ VTϷ0C*%C*2 1NȠŢ VTϷ1(2*2O2

M$ M

Q$ Q%

M% M M$ M

%ȡED—ϧEEȢPDνPIRJίPϵPIQZKJȲCMJϹ

2*–”0)2*Ȇ2 6*Ⱦ0)$μ0)'.'%6410

$0$

1

:ȡE ЄϗPJ Uϝ QZK JQȡ EϳC EȡE PIW[ȪPVϝVTQPIRJ—•PIVTȬPJ8KϋV SWȡ VTȬPJ QZK JQȡ XȠ SWȡ VTȬPJMJϹEȢPDνPI

3

6ȬOJϓUϝVJȭEJJϯRЄϏVϡPIGEJQ DνPIVϡPIGPJιP

4

ȀσV Jϓ Uϝ XȠQ RJ—•PI VTȬPJ RJίP ϵPIXȠMKϏOVTCNέK


$ȅ+6θ2/ζ7 9tGө&KRJDP)HWiFGөQJYӯDÿӫYӟLPOGXQJGӏFK+1236DXSKҧQӭQJWKX ÿѭӧF9OtWKӛQKӧSNKt$JӗP122Yj122FyWӍNKӕLVRYӟL+2OjYjGXQJGӏFK% D7tQK9 ÿNWF E7tQKQӗQJÿӝPROOGXQJGӏFK+123ÿmGQJ Ɣ3KkQWtFKÿӅEjL 7ӯWӍNKӕLFӫDKӛQKӧSNKt$WDWtQKÿѭӧFWӍOӋVӕPROFӫD122Yj122UӗLÿһWVӕPROFӫD FK~QJWKHRҭQ[ 'ӵDYjRSKѭѫQJWUuQKKyDKӑFYjVӕPROFӫD)HÿӅEjLFKRVҹQWDWuPÿѭӧF[WӯÿyWtQK ӅEjLFKRVҹQWDWuPÿѭӧF[WӯÿyWtQK WRiQ\rXFҫXFӫDÿӅEjL Ɣ*LҧLFKLWLӃW 

7KHRÿӅEjL Q)H

01 (PRO

+ӛQKӧSNKt$JӗP122Yj122

M$ MH2

7DFy G$ H2

222 o M$

2222

44

ÈSGөQJSKѭѫQJSKiSÿѭӡQJFKpRWDFy N22

NO2o

*ӑLVӕPRO122Yj122OҫQOѭӧWOj[Yj[ PRO 3KѭѫQJWUuQKKyDKӑF

8)H 30HNO3 o 8)H(NO3 3 3N2O 1H2O (1

8[ m

10[ m

3[

(PRO

)H HNO3 o )H(NO3 3 3NO2 3H2O [ m 2[ m 3 7KHR Yj Q)H

[ 8[ 

QN2O QNO2

D7DFy Q$ o9

(2

[ 01 (PRO o [ 3 4[ 0048 (PRO

(PRO

0012 (PRO

Chú ý: Ǧ ‡ …× •Ь ‘š‹ Š×ƒ „М‰ ͔ †‘ ¯Ϥ…ŠЖ–…×•Ь‘š‹Š×ƒ„М‰͔Ǥ Ǧ е’…ŠЖ– ͗ǣ …×•Ь‘š‹ Š×ƒ„М‰Ϊ͕ǡ…×•Ь‘š‹Š×ƒ „М‰Ǧ͖ǡ…×•Ь‘š‹Š×ƒŽšǤ ”‘‰а–Šе’…ŠЖ–ǡ–Ю‰•Ь ‘š‹Š×ƒ…ž…‰—›²–Ь„М‰͔ ²–ƒ…×ǣ Ϊ͕ΪšΪ͗ǤȋǦ͖Ȍί͔ošίΪ͙ oЬ‘š‹Š×ƒ…зƒ–”‘‰ Š×͗Ž—ؐ„М‰Ϊ͙Ǥ Ǧ е’…ŠЖ– ‡ȋ͗Ȍ͗ǣ ‡…×•Ь ‘š‹Š×ƒ„М‰Ϊ͗ȋ†‘•Ь‘š‹Š×ƒ …зƒ ‹ Ž‘Д‹ –”‘‰ Šе’ …ŠЖ– ƒ‰†Ж—†ϥϤ‰˜…׉‹ž–”Щ „М‰Š×ƒ–”Щ…зƒ×–”‘‰Šе’ …ŠЖ–Ȍǡ…×•Ь‘š‹Š×ƒ„М‰Ϊ͙Ǥ Ǧ е’ …ŠЖ– ͖ǣ …× •Ь ‘š‹ Š×ƒ„М‰›ǡ–ƒ…×ǣ ͖Ǥ›ΪȋǦ͖Ȍί͔o›ίΪ͕

004822 4 1072 (OtW

E7KHR Yj WDFy QHNO3

10[ 2[ 120012

0144 (PRO

9ұ\QӗQJÿӝPROOtWGXQJGӏFK+123ÿmGQJOj

&M (HNO3

0144 0

0288M
ž…„ϥб……Ÿ„М‰’ŠЕи‰‘š‹Š×ƒǦŠк 031

ϥб…͕ǣ )H HNO3 o )H(NO3 3 N2 O H2O ϥб…͖ǡ͗ǣ—ž–”¿Š‘š‹Š×ƒ˜“—ž–”¿ŠŠк ͜š)H o )H3 3H 

1

͗š 2N 8H o 2N ϥб…͘ǣ0П–ŠЧ•Ь˜‘’ŠϥϤ‰–”¿Š 8)H 30HNO3 o 8)H(NO3 3 3N2O 1H2O

9tGө&KRJDPNLPORҥL0WiFGөQJKӃWYӟLGXQJGӏFK+123GѭWKXÿѭӧFOtW KӛQKӧSKDLNKt12Yj122 ÿNWFNK{QJFzQVҧQSKҭPNKӱQjRNKiF 6DXSKҧQӭQJ NKӕLOѭӧQJGXQJGӏFK+123WăQJWKrPJDP9LӃWFiFSKѭѫQJWUuQKSKҧQӭQJYj[iF ÿӏQKNLPORҥL0 7UtFKÿ͙WKLKͥFVLQKJLͧLP{Q+yD7+&6W͡QK4X̻QJ7UͣQăP

Ɣ3KkQWtFKÿӅEjL 7ӯGӳNLӋQNKӕLOѭӧQJGXQJGӏFK+123WăQJWKrPWDFyWKӇWtQKÿѭӧFNKӕLOѭӧQJKӛQKӧSNKt 6ӕPROKӛQKӧSNKtÿmELӃWGӉGjQJWtQKÿѭӧFVӕPROFӫDPӛLNKtYjYLӃWSKѭѫQJWUuQK KyDKӑF 7ӯNKӕLOѭӧQJNLPORҥLFKRVҹQYjWtQKWKHRSKѭѫQJWUuQKKyDKӑFWDWtQKÿѭӧFQJX\rQWӱ NKӕLFӫD0WӯÿyVX\UDNLPORҥL0 Ɣ*LҧLFKLWLӃW

1008 004 (PRO

224 *ӑLKyDWUӏFӫDNLPORҥL0OjQ QOjVӕQJX\rQGѭѫQJ 7KHRÿӅEjL QNO QN2O

%J—•PI%ȡENQέKJϯREJαVXȳE•

7DFy M HNO3 o M(NO3 Q NO N2O H2O o PGG HNO3 WăQJ WKrP PM (PNO PN2O

o PNO PN2O

2 378 1 42 (JDP

1 42 289 004 9 ÈSGөQJSKѭѫQJSKiSÿѭӡQJFKpR 004 QNO MN2O M 8 o QN2O 1 8 QN O M MNO

o MKӛQ KӧS NKt

000 (PRO

2

3KѭѫQJWUuQKKyDKӑF 32M 42QHNO3 o 32M(NO3 Q 8QNO QN2O 21QH2O 00032 Qm

000

(1

(PRO


7KHRSKѭѫQJWUuQK QM

o MM oQ

01 (PRO

Q

2 ˜Q ˜Q 01 2 2 MM 

Q 9ұ\NLPORҥL0OjNӁP =Q 

9tGө&KLDPJDPKӛQKӧSJӗP$OYj&XWKjQKKDLSKҫQ 3KҫQPӝWWiFGөQJYӟLGXQJGӏFK+2SO4ORmQJGѭWKXÿѭӧFPRO+2 3KҫQKDLQһQJKѫQSKҫQPӝWOjJDPWiFGөQJYӟLGXQJGӏFK+2SO4ÿһFQyQJGѭ WKXÿѭӧFPRO622%LӃWFiFSKҧQӭQJ[ҧ\UDKRjQWRjQ 9LӃWSKѭѫQJWUuQKSKҧQӭQJYjWtQKP 7UtFKÿ͙WKLKͥFVLQKJLͧL7+&6P{Q+yDW͡QK4X̻QJ7UͣQăP

Ɣ3KkQWtFKÿӅEjL 3KҫQPӝWFKӍFy$OSKҧQӭQJÿѭӧFYӟL+2SO4ORmQJVLQKUDNKt+29LӃWSKѭѫQJWUuQKKyD KӑFYjWtQKVӕPRO$O 3KҫQKDLFҧ$OYj&XSKҧQӭQJYӟL+2SO4ÿһFQyQJWKXNKt6229LӃWSKѭѫQJWUuQKKyDKӑF ĈһWVӕPROSKҫQKDLJҩSNOҫQSKҫQPӝW 7tQKWRiQWKHRSKѭѫQJWUuQKKyDKӑF Ɣ*LҧLFKLWLӃW 3KҫQPӝW 3KѭѫQJWUuQKKyDKӑF

2$O 3H2SO4 ORmQJ o $O2 (SO4 3 3H2 02 m

03

(1

(PRO

3KҫQKDLQһQJKѫQSKҫQPӝWOjJDP *ӑLWӍOӋJLӳDSKҫQKDLVRYӟLSKҫQPӝWOjN N! o6ӕPRO$OWURQJSKҫQKDLOjN PRO *ӑLVӕPRO&XWURQJSKҫQPӝWOjD PRO o6ӕPRO&XWURQJSKҫQKDLOjDN PRO 7DFy (02N27 4DN (0227 4D 23 o ( 4 4D (N 1 23 (*

3KѭѫQJWUuQKKyDKӑF Wq 2$O H2SO4 ÿһF o $O2 (SO4 3 3SO2 H2O 02N

o 03N

(2

(PRO
Wq &u 2H2SO4 ÿһF o &uSO4 SO2 2H2O

o DN

DN

03N DN

7KHR Yj WDFy QSO2 12 oN (**

03 D 7KD\ YjR WDFy § 12 · 1¸ ( 4 4D ¨ © 03 D ¹

(PRO

12 (PRO

23

o D 03487 o PSKҫQ PӝW 0227 034874 o P PSKҫQ PӝW PSKҫQ KDL

(3

27 (JDP

27 (27 23 788 (JDP

9ұ\JLiWUӏFӫDPOj 9tGө+zDWDQKRjQWRjQJDPKӛQKӧS;JӗP)H62)H6&X260J6=Q6WURQJ GXQJGӏFK+2SO4ÿһFQyQJWKXÿѭӧFGXQJGӏFK<FKӍFKӭDPJDPKӛQKӧSFiFPXӕL VXQIDWWUXQJKzDYjFyOtWNKt622 ÿNWF OjVҧQSKҭPNKӱGX\QKҩWWKRiWUD7KrPWӯ WӯGXQJGӏFK%D 2+ 2ÿӃQGѭYjRGXQJGӏFK<WKuOѭӧQJNӃWWӫDOӟQQKҩWWKXÿѭӧFOj JDP7uPJLiWUӏFӫDP 7UtFKÿ͙WKLYjROͳSFKX\rQ+yDWKjQKSKͩ+j1ͱLQăP

Ɣ3KkQWtFKÿӅEjL 7DFyVѫÿӗ

%J—•PI%ȡENQέKJϯREJαVXȳE•

­ ­)H2 (SO4 3 ­)H(OH 3 ° ° ° ­)HS2 )HS °&u(OH 2 %D(OH 2 °GG < : °&uSO4 o ® %DSO4 ° ® ° &u S ° 2 ° MJSO4 MJ(OH 2 H2SO4 ÿһF QyQJ ° ° o ® ® °=QSO °=Q(OH

°MJS ° 4 2 ¯ ¯

°¯=QS ° 439 JDP NӃW WӫD 

° 1042 JDP ; °̄0 PRO SO2

ĈһWVӕPROJӕF624YjVӱGөQJFiFÿӏQKOXұWEҧRWRjQÿӇJLҧLTX\ӃWEjLWұSQj\ Ɣ*LҧLFKLWLӃW 112 7KHRÿӅEjL QSO2 0(PRO

224 *ӑLVӕPROJӕFD[LW624WURQJGXQJGӏFK<Oj[ PRO o Q%D(OH 2 o

Q%DSO4

QSO4

[ (PRO

OH

%ҧRWRjQNKӕLOѭӧQJFy Pp

o P()H &uMJ =Q

o PPuӕL ( <P()H &uMJ =Q POH P%DSO4

439 233[ 2[17

P()H &u MJ =Q PSO4 WURQJ PuӕL

439 (JDP

439 27[ (JDP

439 27[ 9[

439 171[ (JDP


*ำ‘LVำ•PROFำซD6WURQJKำ›QKำงS;Oj\ PRO 7DFy o 27[ 32\

334 (*

/าฅLFyQS ( ; QH2SO4 o \ QH2SO4 o QH2SO4 o QH2O

QSO4 WURQJ Puำ•L QSO2

[ 0

[ \ 0 (PRO

QH2SO4

[ \ 0 (PRO

%างRWRjQNKำ•LOัญำงQJFy P ; PH2SO4 P< PSO2 PH2O ยœ 10 42 ([ \ 0 98 439 171[ 04 ([ \ 0 18 ยœ 21[ 80\ 24 (**

7ำฏ Yj VX\UD[ \ 9าฑ\NKำ•LOัญำงQJPXำ•LWURQJ<Oj P PPuำ•L ( < 439 171014 2002 (JDP

*LiWUำFำซDPOj 9tGำฉ+zDWDQKRjQWRjQPำWPLำƒQJEาฅFNLPORาฅLYjRPำWOัญำงQJGัญGXQJGำFK+123 WKX รฟัญำงF NKt GX\ QKาฉW 12 Yj D JDP GXQJ GำFK ) WURQJ รฟy Qำ—QJ รฟำ & FำซD $J123EาตQJQำ—QJรฟำ&+123Gัญ7KrPDJDPGXQJGำFK+&OYjRGXQJGำFK) +ำ“LFyEDRQKLrXSKาซQWUฤƒP$J123WiFGำฉQJYำŸL+&O 7UtFKรฟอ™WKLYjROอณSFKX\rQ.KRDKอฅFWฮ‰QKLrQQฤƒP

ฦ”3KkQWtFKรฟำ…EjL ฤˆำ‡JLางLTX\ำƒWEjLQj\Gำ‰GjQJWDVำฑGำฉQJSKัญัซQJSKiSTX\Yำ…&RLNKำ•LOัญำงQJGXQJ GำFK+123EDQรฟาซXOjJDP 9LำƒWSKัญัซQJWUuQKKyDKำ‘FYjWtQKWRiQWKHRSKัญัซQJWUuQK 7KLำƒWOาฑSELำ‡XWKำญFQำ—QJรฟำ&FำซD$J123EาตQJQำ—QJรฟำ&FำซD+123Gัญ ฦ”*LางLFKLWLำƒW *LางVำฑNKำ•LOัญำงQJGXQJGำFK+123EDQรฟาซXOjJDPVำ•PRO$JSKางQำญQJOj[PRO 7KHRรฟำ…EjL P HNO3 10017 17 (JDP

3KัญัซQJWUuQKKyDKำ‘F

7KHR  QHNO3 Sำญ Q$JNO3

4[ (PRO

3 [ (PRO

%างRWRjQNKำ•LOัญำงQJFy D

P)

P$J PGG HNO3 PNO

[ ย˜ 30 100 98[ (JDP

3 'RWURQJ)FyQำ—QJรฟำ&FำซD$J123EาตQJQำ—QJรฟำ&+123GัญQrQVX\UD o D 108[ 100 
P$JNO3 œ 170[

PHNO3 Gѭ 17 

4[ ˜ 3 3

o [ 002 (PRO

o D 1007 (JDP

.KLWKrPDJDPGXQJGӏFK+&OYjRGXQJGӏFK) 100714 | 00424 (PRO

7DFy QH&O 3 3KѭѫQJWUuQKKyDKӑF $JNO3 H&O o $J&O HNO3 (2

Q 00424 (PRO

7KHR  Q$JNO3 SӭH&O

9ұ\SKҫQWUăP$J123WiFGөQJYӟL+&OOj 00424 P$JNO3 Sӭ ˜ 100 | 84 002

$ȅ+6θ26ϼ.7;ϒ0 &kX.LPORҥLÿӗQJSKҧQӭQJYӟLGXQJGӏFK+123WҥRWKjQKGXQJGӏFKÿӗQJ ,, QLWUDWYjKӛQ KӧSNKtQLWѫR[LWYjQLWѫÿLR[LWFyWӍOӋWKӇWtFKOj D9LӃWSKѭѫQJWUuQKKyDKӑF E1ӃXVӱGөQJJDPÿӗQJFKRSKҧQӭQJQj\WtQKWKӇWtFKKӛQKӧSNKtWҥRWKjQK ÿNWF " 7UtFKÿ͙WKLYjRFKX\rQWÚ͵QJSKͭWK{QJQăQJNKL͗X73+&0QăP

&kX&KRPӝWWKDQKNLPORҥL0WiFGөQJYӟLGXQJGӏFK+123VDXPӝWWKӡLJLDQOҩ\WKDQK NLPORҥLUDNKӓLGXQJGӏFKWKuNKӕLOѭӧQJGXQJGӏFKWăQJWKrPJDPYjWKXÿѭӧFOtW KӛQKӧSNKt$JӗP12Yj122 ÿNWFNK{QJFyVҧQSKҭPNKӱQjRNKiF FyWӍNKӕLVRYӟL+2Oj 7uP0

%J—•PI%ȡENQέKJϯREJαVXȳE•

&kX+ӛQKӧS;JӗP$O)H&X/ҩ\JDP;FKRYjRGXQJGӏFK+&OGѭWKXÿѭӧF OtW+2 ÿNWF 0һWNKiFQӃXOҩ\JDP;WiFGөQJYӟLGXQJGӏFK+2SO4ÿһFGѭÿXQQyQJ WKXÿѭӧFJDPKӛQKӧSPXӕL%LӃWUҵQJFiFSKҧQӭQJ[ҧ\UDKRjQWRjQWtQKWKjQKSKҫQ SKҫQWUăPYӅNKӕLOѭӧQJFӫDFiFFKҩWWURQJ; 7UtFKÿ͙WKLKͥFVLQKJLͧL7+&6P{Q+yDW͡QK$Q*LDQJQăP

&kX+zDWDQKRjQWRjQJDPKӛQKӧS;JӗP)H$OYjNLPORҥL0 KyDWUӏ,, WURQJPӝW OѭӧQJGѭGXQJGӏFK+123ÿӃQNKLSKҧQӭQJKRjQWRjQWKXÿѭӧFGXQJGӏFK< NK{QJFKӭD PXӕLDPRQL YjWKRiWUD9OtWNKt=JӗP12Yj122%LӃWWӍNKӕLFӫD=VRYӟL+2EҵQJ&{ FҥQFҭQWKұQGXQJGӏFK<WKuÿѭӧFJDPPXӕLNKDQ7tQK9 ÿNWF " &kX&KRJDPKӛQKӧS;FKӭD0JYjNLPORҥL0YjRGXQJGӏFK+&OGѭVDXNKLSKҧQ ӭQJNӃWWK~FWKXÿѭӧFOtWNKt+2 ÿNWF &NJQJJDPKӛQKӧS;WUrQWDQKRjQWRjQWURQJ GXQJGӏFK+2SO4ÿһFQyQJGѭWKXÿѭӧFGXQJGӏFK<YjOtWNKt622 ÿNWFVҧQSKҭPNKӱ GX\QKҩW 9LӃWFiFSKѭѫQJWUuQKKyDKӑFYj[iFÿӏQK0 7UtFKÿ͙WKLKͥFVLQKJLͧL7+&6W͡QK7KiL%uQKQăP
&kX+zDWDQKӛQKӧSJӗPPRO)H62YjDPRO&X26YjR+123YӯDÿӫWKXÿѭӧFGXQJ GӏFK;FKӍFKӭDKDLPXӕLVXQIDWYjNKt12GX\QKҩW&KRYjRGXQJGӏFK;OѭӧQJGѭ%D 2+ WKXÿѭӧFPJDPNӃWWӫD7uPJLiWUӏFӫDDYjP &kX+RjWDQJDPNLPORҥL&XEҵQJPOGXQJGӏFK+2SO4 ' JPO VDX SKҧQӭQJWKXÿѭӧFGXQJGӏFK$&KRWӯWӯÿӃQKӃWPOGXQJGӏFK%D 2+ 20YjRGXQJ GӏFK$VDXSKҧQӭQJWKXÿѭӧFPJDPNӃWWӫD7uPJLiWUӏFӫDP 7UtFKÿ͙WKLKͥFVLQKJLͧL7+&6P{Q+yDW͡QK1DPĈͣQKQăP

&kX+zDWDQKRjQWRjQJDPKӛQKӧS%JӗP$OYj0 NLPORҥLKyDWUӏ,, WURQJGXQJGӏFK ORmQJGѭFKӭD+2SO4Yj+&OWKXÿѭӧFOtWNKt+20һWNKiFFKRJDP%WiFGөQJ YӟL+2SO4ÿһFQJXӝLVDXPӝWWKӡLJLDQWKӇWtFKNKt622ED\UDYѭӧWTXiOtW&iFWKӇWtFKNKt ÿRӣÿNWF9LӃWFiFSKѭѫQJWUuQKSKҧQӭQJ[ҧ\UDYj[iFÿӏQKNLPORҥL0 7UtFKÿ͙WKLYjROͳSFKX\rQ7+37FKX\rQ7U̿Q3K~±+̻L3KzQJQăP

&kX+zDWDQKRjQWRjQJDPKӛQKӧS(JӗP$O&XWURQJPOGXQJGӏFK+2SO4ÿһF ÿѭӧFÿXQQyQJWҥRWKjQKNKt622 GX\QKҩW YjJDPGXQJGӏFK*7URQJGXQJGӏFK*Vӕ PRO+2SO4GѭEҵQJVӕPROEDQÿҫX D9LӃWSKѭѫQJWUuQKKyDKӑFYjWtQKWKjQKSKҫQSKҫQWUăPYӅNKӕLOѭӧQJFiFFKҩWWURQJ( %LӃWNKӕLOѭӧQJULrQJFӫDGXQJGӏFK+2SO4EDQÿҫXOjJPO E7tQKQӗQJÿӝSKҫQWUăPFӫD+2SO4WURQJGXQJGӏFK* 7UtFKÿ͙WKLYjROͳSFKX\rQ7+376ͷ+j1ͱLQăP
)ϯKȺIKίK

%ȢW 7ӍOӋYӅWKӇWtFKFKtQKOjWӍOӋYӅVӕPROQrQFy QNO : Q NO2

2:3

D4XiWUuQKR[LKyDYjTXiWUuQKNKӱ [ &u o &u2 2H [ N 9H o 2N2 3N4 3KѭѫQJWUuQKKyDKӑF 9&u 28HNO3 o 9&u(NO3 2 4NO NO2 14H2O 10 012 (PRO

E7KHRÿӅEjL Q&u 4 4  ˜ Q&u (PRO QNO2 ˜ Q&u 7KHRSKѭѫQJWUuQK QNO 9 72 9  2 o QNKt (PRO

72 48 144 o 9NKt ˜ 224 | 3889 (OtW

144 9ұ\WKӇWtFKKӛQKӧSNKtWҥRWKjQKOjOtW

 (PRO

48

%ȢW 7KHRÿӅEjL QNO QN2O 7DFy G$ H2

M MH2

M 2

18 224

007 (PRO

18 o M 3 o P $

0073

22 (JDP

ÈSGөQJSKѭѫQJSKiSÿѭӡQJFKpR QNO MN2O M 44 3 4

M MNO 3 30 3 007 o QNO 4 ˜ 004 (PRO

43 *ӑLKyDWUӏFӫDNLPORҥL0OjQ QOjVӕQJX\rQGѭѫQJ 3KѭѫQJWUuQKKyDKӑF QN2O

%J—•PI%ȡENQέKJϯREJαVXȳE•

3M 4QHNO3 o 3M(NO3 Q 4QNO 3QN2O 23QH2O 0043 m 4Q

00(PRO

03 (PRO

Q PM P$ o PM 18 22

7KHRSKѭѫQJWUuQK QM /ҥLFy PGG WăQJ

o MM oQ

432 ˜ Q 12Q 03 2 MM 24

9ұ\NLPORҥL0OjPDJLH 0J 

30

(1

432 (JDP


%ȢW *ӑLVӕPRO$O)H&XWURQJJDP;OҫQOѭӧWOj[\] PRO 7DFy 27[ \ 4] 331 (*

/ҩ\JDP;FKRYjRGXQJGӏFK+&OGѭ 0784 003 (PRO

7KHRÿӅEjL QH2 224 3KѭѫQJWUuQKKyDKӑF 2$O 3H2SO4 ORmQJ o $O2 (SO4 3 3+(1

2

o 1[ (PRO

[

)H H2SO4 ORmQJ o )HSO4 H2 o\ 1[ \

\ 7KHR Yj WDFy QH2

(2

(PRO

003 (PRO o 1[ \

003 (**

/ҩ\JDP;WiFGөQJYӟLGXQJGӏFK+2SO4ÿһFGѭÿXQQyQJ 3KѭѫQJWUuQKKyDKӑF Wq 2$O H2SO4 ÿһF o $O2 (SO4 3 3SO2 H2O (3

o 0[

[

(PRO

Wq

2)H H2SO4 ÿһF o )H2 (SO4 3 3SO2 H2O o 0\

\

(PRO

Wq

&u 2H2SO4 ÿһF o &uSO4 SO2 2H2O ] o] 7KHR  Yj WDFy Q$O2 (SO4 3

/ҥLFy PPuӕL

(4

(

(PRO

0[ (PRO Q)H2 (SO4 3 0\ (PRO Q&uSO4

P$O2 (SO4 3 P)H2 (SO4 3 P&uSO4

] (PRO

171[ 200\ 10] 101 (JDP

o 171[ 200\ 10] 101 (* * *

7ӯ Yj VX\UD[ \ ] 7KjQKSKҫQSKҫQWUăPYӅNKӕLOѭӧQJFӫDFiFFKҩWWURQJ;Oj 00127 ˜ 100 | 81 P$O 331 002 P)H ˜ 100 | 3384 331 P&u 100 81 3384 8

%ȢW %ҧRWRjQNKӕLOѭӧQJFy PPuӕL

o PNO3 WURQJ PuӕL

737 179

o QNO3 WURQJ PuӕL

09 (PRO

PNLP ORҥL PNO3 WURQJ PuӕL

8 (JDP

*ӑLVӕPRONKt12Yj122WURQJ=OҫQOѭӧWOj[\ PRO 6ӱGөQJF{QJWKӭFWtQKQKDQK QNO3 WURQJ PuӕL /ҥLFy G=H2

M MH2

M 2

3QNO QNO2 o 3[ \

09 (*

198 o M 39

31


ÈSGөQJSKѭѫQJSKiSÿѭӡQJFKpR QNO MNO2 M 4 39 2

QNO2

M MNO

39 30

3

o 3[

2\ (**

7ӯ Yj VX\UD[ \ o Q= QNO QNO2 0 (PRO

o 9=

0224 112 (OtW

9ұ\WKӇWtFK9EҵQJOtW

%ȢW *ӑLVӕPROFӫD0JYjNLPORҥL0WURQJJDP;OҫQOѭӧWOj[\ PRO JDPKӛQKӧS;WUrQWDQKRjQWRjQWURQJGXQJGӏFK+2SO4ÿһFQyQJGѭ 112 7KHRÿӅEjL QSO2 0 (PRO

224 *ӑLKyDWUӏFӫDNLPORҥL0NKLWiFGөQJYӟL+2SO4ÿһFQyQJOjQ QOjVӕQJX\rQGѭѫQJ 3KѭѫQJWUuQKKyDKӑF Wq MJ 2H2SO4 ÿһF o MJSO4 SO2 2H2O (1

o[

[

(PRO

Wq

2M 2QH2SO4 ÿһF o M2 (SO4 Q QSO2 2QH2O o 0Q\

\ 7KHR Yj WDFy QSO2

[ 0Q\

(2

(PRO

0 (PRO o [ 0Q\

0 (**

JDPKӛQKӧS;FKӭD0JYjNLPORҥL0YjRGXQJGӏFK+&OGѭ 89 7KHRÿӅEjL QH2 04 (PRO

224 7+.LPORҥL0ÿӭQJVDX+WURQJGm\KRҥWÿӝQJKyDKӑFQrQNK{QJSKҧQӭQJYӟL+&O 3KѭѫQJWUuQKKyDKӑF MJ 2H&O o MJ&O2 H2 (2

0 4 m

%J—•PI%ȡENQέKJϯREJαVXȳE•

7KHR  QMJ

0 4 (PRO

0 4 (PRO o [

0 4 (PRO

­ ­M\ 1 240 4 4 ° \ ° ° o® 7ӯ Yj VX\UD ® 0 0 4 Q\ 02 ° °\ 0 ¯ °̄

7DFySKѭѫQJWUuQK

 4 M

02 o M 32Q Q

 4 M 02 Q

o Q 2 M 4 .LPORҥL0OjÿӗQJ &X WKӓDPmQ 7+.LPORҥL0ÿӭQJWUѭӟF+WURQJGm\KRҥWÿӝQJKyDKӑFQrQFySKҧQӭQJYӟL+&O *ӑLKyDWUӏFӫDNLPORҥL0NKLWiFGөQJYӟL+&OOjP POjVӕQJX\rQGѭѫQJ 
3KѭѫQJWUuQKKyDKӑF MJ 2H&O o MJ&O2 H2

(3

o[

[

(PRO

2M 2PH&O o 2M&OP PH2

(4

o 0 P\ (PRO

\

7KHR Yj WDFy QH2

[ 0P\

0 4 (PRO o [ 0 P\

0 4 (* * *

7DWKҩ\ [ 0Q\ z [ 0P\ o+yDWUӏQzP

­24[ M\ 1 ° 7ӯ Yj WDFyKӋSKѭѫQJWUuQK ® [ 0Q\ 0 ° [ 0P\ 04 ¯ oQ o[

2 P 3 02 \ 02

1 2402 02 .LPORҥL0OjVҳW )H WKӓDPmQ 9ұ\NLPORҥL0FyWKӇOjÿӗQJ &X KRһFVҳW )H 

oM

%ȢW 7DFyVѫÿӗ ­ ° GG ; : ° 012 PRO )HS ­ ° 2 HNO3 o ® ® ¯D PRO &u2S ° ° °̄NO

7DFy Q)H2 (SO4 3

Q&uSO4

1 ˜ Q)HS2 0012 2 2Q&u2S 2D (PRO

/ҥLFy 2Q)HS2 Q&u2S

­)H(OH 3 ­)H2 (SO4 3 %D(OH 2 ° o ®&u(OH 2 ® ¯&uSO4 ° %DSO4 ¯

P JDP

00 (PRO

3Q)H2 (SO4 3 Q&uSO4

2012 D 300 2D œ o D 00 9ұ\JLiWUӏFӫDDOj 7KHRVѫÿӗ Q%DSO4 QSO4 WURQJ PuӕL 3Q)H2 (SO4 3 Q&uSO4 Q)H(OH 3

Q)HS2

Q&u(OH 2

2Q&u2S

300 200

03 (PRO

012 (PRO

200

012 (PRO

9ұ\NKӕLOѭӧQJNӃWWӫDWKXÿѭӧFOj P P)H(OH 3 P&u(OH 2 P%DSO4 012107 01298 03233

94 (JDP

9ұ\JLiWUӏFӫDPOj

33


%ศขW 7KHRรฟำ…EjL Q&u

192 4

PGG H2SO4

03 (PRO Q%D(OH 2 18440

103

03 (PRO

7398 98

73 (JDP o QH2SO4

*LางVำฑVางQSKาญPNKำฑWKXรฟัญำงFOj622 3KัญัซQJWUuQKKyDKำ‘F &u 2H2SO4 รฟาปF o &uSO4 SO2 2H2O

(1

QH SO Q&u 9uQrQ&XKำƒW+ SO4Gัญ 03 2 4 038 2 1 2 2Q 0 (PRO o Q H2 SO4 Gัญ 073 0 7KHR  QH2SO4 Sำญ&u

Q&uSO4

Q&u

073 (PRO

013 (PRO

03 (PRO

'XQJGำFK$Jำ—PPRO+2SO4YjPRO&X624 3KัญัซQJWUuQKKyDKำ‘F

H2SO4 %D(OH 2 o %DSO4 2H2O

(2

&uSO4 %D(OH 2 o &u(OH 2 %DSO4

(3

7ำฏ Yj WDWKาฉ\ QH2SO4 Q&uSO4

0 43 Q%D(OH 2

7KHR  Q%DSO4

QH2SO4

013 (PRO

7KHR  Q%DSO4

Q&uSO4

03 (PRO Q&u(OH 2

Q&uSO4

03 GRรฟy%D 2+ 2FzQGัญ 03 (PRO

.Kำ•LOัญำงQJNำƒWWำซDWKXรฟัญำงFOj Pp P&u(OH 2 P%DSO4 0398 0 43233 130988 (JDP

*LางVำฑVางQSKาญPNKำฑWKXรฟัญำงFOj+26 3KัญัซQJWUuQKKyDKำ‘F 4&u H2SO4 รฟาปF o 4&uSO4 H2S 4H2O

(4

%Jย—ย•PI%ศกENQฮญKJฯฏREJฮฑVXศณEย•

QH SO Q&u 9uQrQ&XKำƒW+ SO4Gัญ 007 2 4 01472 2 4  7KHR  QH2SO4 Sำญ&X+SO 037 (PRO o Q 2 4 Gัญ 073 037 ย˜Q 4 Q&uSO4 Q&u 03 (PRO

'XQJGำFK$Jำ—PPRO+2SO4YjPRO&X624 7ำฏ Yj WDWKาฉ\QH2SO4 031 Q%D(OH 2 03 QH2SO4 Q&uSO4 'Rรฟy%D 2+ 2KำƒW 7KHR  Q%DSO4 Q%D(OH 2 (1

7KHR  Q&u(OH 2

Q%DSO4

QH2SO4 Q%D(OH 2 (2

031 (PRO

03 031 017 (PRO

.Kำ•LOัญำงQJNำƒWWำซDWKXรฟัญำงFOj Pp P&u(OH 2 P%DSO4 01798 03233 142038 (JDP

9าฑ\PQาตPWURQJNKRางQJWำฏJDPรฟำƒQJDP

34

031 (PRO

01


%ȢW *ӑLVӕPROFӫD$OYj0WURQJJDP%OҫQOѭӧWOj[\ PRO 27[ M\ 807 (*

7DFy +ӛQKӧS%WDQKӃWWURQJGXQJGӏFKD[LW +2SO4ORmQJ+&O QrQNLPORҥL0ÿӭQJWUѭӟF+ WURQJGm\KRҥWÿӝQJKyDKӑF +ӛQKӧS%WDQWURQJD[LW+2SO4ÿһFQJXӝLVLQKUDNKt622QrQ0NK{QJSKҧLOjVҳW )H 'RYұ\0FyKyDWUӏNK{QJÿәL +zDWDQJDPKӛQKӧS%WURQJGXQJGӏFKFKӭD+2SO4Yj+&O 3024 7KHRÿӅEjL QH2 013 (PRO

224 3KѭѫQJWUuQKKyDKӑF 2$O 3H2SO4 o $O2 (SO 4 3 3H2 (1

2$O H&O o 2$O&O3 3H2

(2

M H2SO 4 o MSO 4 H2

(3

M 2H&O o M&O2 H2 7KHR   Yj WDFy QH2

(4

1Q$O QM

013 (PRO o 3[ 2\

027 (**

­27[ M\ 807 807 243 4 o\ 7ӯ Yj WDFyKӋSKѭѫQJWUuQK ® M 18 M 18 ¯27[ 18\ 243 &KRJDP%WiFGөQJYӟL+2SO4ÿһFQJXӝL 'R$OEӏWKөÿӝQJKyD NK{QJSKҧQӭQJ ÿѭӧFYӟL+2SO4ÿһFQJXӝLQrQWDFySKѭѫQJWUuQK KyDKӑF M 2H2SO4 ÿһF QJuӝL o MSO4 SO2 2H2O (

o\ (PRO

4 7KHR  QSO2 \ (PRO

M 18 7KӇWtFKNKt622ED\UDYѭӧWTXiOtWQrQWDFy 2 4  013 224 M 18 œ 4178 M 18 489 \

œ 978 M

 9

9ұ\NLPORҥL0Oj=Q 0 

%ȢW D*ӑLVӕPRO$O&XWURQJ(OҫQOѭӧWOj[\ PRO o[\ 

3KѭѫQJWUuQKKyDKӑF Wq 2$O H2SO4 ÿһF o $O2 (SO4 3 3SO2 H2O

[

o 1[

3[ Wq

&u 2H2SO4 ÿһF o &uSO4 SO2 2H2O \

2\

o\

(1

(PRO

(2

(PRO
%ҧRWRjQNKӕLOѭӧQJWDFy PSO2 P( PGG H2SO4 PG

1 18290 10

288 (JDP

288 0 4 (PRO

4 7KHR Yj WDFy[\ 

7ӯ Yj VX\UD[ \ 3KҫQWUăPNKӕLOѭӧQJPӛLNLPORҥLWURQJKӛQKӧSEDQÿҫXOj 0227 P$O ˜ 100 3 1 P&u 100 3 4 o QSO2

E*ӑLVӕPRO+2SO4GѭOjD PRO o (D 023 012 40 D o D 0 (PRO

9ұ\QӗQJÿӝSKҫQWUăP+2SO4WURQJ*Oj 098 & ˜ 100 392 10

%J—•PI%ȡENQέKJϯREJαVXȳE• 

Profile for duongvanhoanhn1990

CHINH PHỤC KÌ THI VÀO 10 MÔN HÓA (CHUYÊN)  

CHINH PHỤC KÌ THI VÀO 10 MÔN HÓA (CHUYÊN)

CHINH PHỤC KÌ THI VÀO 10 MÔN HÓA (CHUYÊN)  

CHINH PHỤC KÌ THI VÀO 10 MÔN HÓA (CHUYÊN)

Advertisement