Page 1

NGAN HANG NHA NUaC VI"E:TNAM

S6:.1.6 /2018/TT-NHNN

CQNG HOA

xA HQI

CHU NGHiA VI"E:TNAM

DQc lip - TV do - H~nh phuc Ha N9i, ngaydfthang!

ndm 2018

NGAN HANG NHA Nuoe VltT NAM

Vl) PHAp CH'e:'

DA THAM DINH

..3A .../...1.. ./. .rlcMK.

THONGTU

Sfra dBi, bB sung mQt sA di~u ciia Thong nr sA36/2014/TT-NHNN ngay 20 thang 11 nam 2014 ciia ThAng dAc Ngan hang Nha nllac quy djnh cac gim han, tY l~ bao dam an toan trong hoat dQng ciia tB chuc tin dung, chi nhanh ngan hang nllO'c ngoai Can cu Ludt Ngdn hang Nha nude Vi?t Nam ngay 16 thdng 6 nam 2010; Can cu Ludt cae t6 chuc tin dung ngay 16 thdng 6 ndm 2010; Can cu Ludt sua a6i, b6 sung mot s6 aiJu cua Ludt cae t6 chuc tin dung ngay 20 thdng 11 ndm 2017; Can cu Nght dinh s6 16/2017/ND-CP ngay 17 thdng 02 ndm 2017 cua Chinh phil quy dinh chtec nang, nhiem V1:l, quyen han va co cdu t6 chuc cua Ngdn hang Nha nude Vi?t Nam; Theo tlJ nght cila Chanh Thanh tra, giam sat ngan hang; Th6ng tl6c Ngan hang Nha nuac Vi?t Nam ban hanh Thong tu sua tl6i, b6 sung m9t s6 aiJu cila Thong tu s6 36/2014/TT-NHNN ngay 20 thang 11 nam 2014 cila Th6ng tl6c Ngan hang Nha nuac quy tltnh cae giai hq,n, tY I? bao tlam an toan trong hoq,t tl9ng cila t6 chuc tin d1:lng,chi nhanh ngan hang nuac ngoai (Thong tu 36/2014/TT-NHNN). Di~u 1. Sfra dBi, bB sung mQt sA di~u cua Thong tll 36/20 14ITT -NHNN 1. B6 sung khoan 25 vao Dieu 3 nhu sau: "25. Ty gia de tinh toan cac gi6i h~, ty l~ bao nay (sau day gQi la 1)' gia) duQ'cquy dinh nhu sau:

dam an toan

~i Thong

tu

a) Ty gia quy d6i cac lo~i ngo~i t~ sang dBng Vi~t Nam: (i) Vao ngay lam vi~c khong phai ngay lam vi~c cu6i thang, cu6i quy, cu6i nam: ap d\lng thea quy dinh cua Ngan hang Nha nu6c ve ty gia h~ch toan t~i H~ th6ng tai khoan k@toan cac t6 chuc tin d\lllg;

(ii) Vao ngay lam vi~c la ngay lam vi~c cu6i thang, cu6i quy, cu6i nam: ap d\lng thea quy dinh cua Ngan hang Nha nu6c ve 1)' gia quy d6i Bang can d6i tai khoan k@toan thang, quy, nam b~ng ngo~i t~ ra dBng Vi~t Nam d6i v6i t6

r


2

chirc tin dung, chi nhanh ngan hang mroc ngoai su dung d6ng ti8n hach toan la d6ng Vi~t Nam hoac t.Y gia chuyen d6i bao cao tai chinh bfutg ngoai t~ ra d6ng Viet Nam d6i voi t6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang mroc ngoai su dung d6ng ti8n hach toan la ngoai t~ tai H~ thong tai khoan k@toan cac t6 chirc tin dung va Ch@dQ bao cao tai chinh d6i voi cac t6 chirc tin dung; b) Ty gia quy d6i cac loai ngoai t~ khac sang do la dung, chi nhanh ngan hang mroc ngoai quy dinh."

My

do t6 chirc tin

2. Diem b va diSm c khoan 2 Di8u 15 duoc sua d6i, b6 sung nhu sau: "b) Ty l~ du trii thanh khoan dtroc xac dinh theo cong thuc sau: Ty l~ dv trii thanh khoan (%)

Tai san co tinh thanh khoan cao ------~---------------xl00 Tong Ng phai tra

Trong do: - Tai san co tinh thanh khoan cao dugc quy dinh t~i Ph\1 l\1c 3 kern theo Thong tu nay; - T6ng Ng phai tra la khoan m\1CT6ng Ng phai tra tren Bang can d6i k@ toan, trir di:

+ Khoan tM c~p v6n cua Ngan hang Nha nuac dum hinh thuc khoan chi@t kh~u gi~y to' co gia, khoan vay dugc c~m c6 bfutg gi~y to' co gia (trir di khoan tai c~p v6n cua Ngan hang Nha nuac tren co sa trai phi@ucua Cong ty Quan ly rei san cua cac t6 chuc tin d\1ng Vi~t Nam phat hanh); khoan va~ qua dem trong thanh toan di~n tu lien ngan hang; khoan ban co ky h~n giay to' co gia qua nghi~p V\1 thi truang rna cua Ngan hang Nha nuac.

+ Khoan c~p tin d\1llg cua t6 chuc tin d\1ng, chi nhanh ngan hang nuac ngoai khac duai cac hinh thuc ban co ky h~n, chi@tkh~u, tai chi@tkh~u va khoan vay dugc c~m c6: (i) cac lo~i gi~y to' co gia dugc su d\1ng trong cac giao dich cua Ngan hang Nha nuac; (ii) cac lo~i trai phi@u,tin phi@u do Chinh phu cac nuac, Ngan hang Trung uong cac nuac phat hanh ho~c bao Uinh thanh toan, dugc t6 chuc x@ph~g qu6c t@(Standard & Poor's, Fitch Rating) x@ph~ng til muc AA ho~c tuong duong len ho~c thang thu h~ng tuong irng cua doanh nghi~p x@ph~ng tin nhi~m dQc l~p khac.

tra

c) Tai san co tinh thanh khoan cao va t6ng Ng phai tra dugc tinh theo d6ng Vi~t Nam, bao g6m d6ng Vi~t Nam va cac lo~i ngo~i t~ t\l do chuySn d6i khac quy d6i sang d6ng Vi~t Nam theo ty gia quy dinh t~i diSm a khoan 25 Di8u 3 Thong tu nay.". 3. DiSm a khoan 3 DiSu 15 dugc sua d6i, b6 sung nhu sau: "a) T6 chuc tin d\1ng, chi nhanh ngan hang nuac ngoai phai tinh toan va duy tri ty l~ kha nang chi tra trong 30 ngay d6i vai d6ng Vi~t Nam (bao g6m d6ng Vi~t Nam va cac lo~i ngo~i t~ tv do chuySn d6i khac quy d6i sang d6ng

~ HA vl)

A


3

Vi~t Nam theo tY gia quy dinh tai diSm a khoan 25 DiSu 3 Thong tu nay) va ty l~ kha nang chi tra trong 30 ngay d6i voi ngoai t~ (bao gBm do la My va cac ngoai t~ khac diroc quy d6i sang do la My theo ty gia quy dinh tai diSm b khoan 25 DiSu 3 Thong tu nay);" 4. DiSu 17 diroc sua d6i, b6 sung nhu sau: "1. T6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang mroc ngoai xac dinh tY l~ t6i da cua nguon v6n ngan han duoc su dung dS cho yay trung han va dai han theo dBng Vi~t Nam (bao gBm dBng Vi~t Nam, cac loai ngoai t~ diroc quy d6i sang dBng Vi~t Nam theo ty gia quy dinh tai diSm a khoan 25 DiSu 3 Thong tu nay) theo cong thirc sau day:

A(%)=

B eX

100

Trong do: - A: Ty l~ cua nguon v6n ngan han duoc sir dung dS cho yay trung han va

dai han. - B: T6ng du ng cho yay trung h~, dai h~ quy dinh t~i khoan 2 DiSu nay tm di t6ng nguBn v6n trung h~n, dai h~n quy dinh ~i khoan 3 DiSu nay. - C: NguBn v6n ng~ h~n quy dinh t~i khoan 4 DiSu nay. 2. T6ng du ng cho yay trung h~, dai h~ bao gBm: a) Du ng cac khoan sau day co thai h~n con l~i tren 01 (m<}t)nam: (i) Cac khoan cho yay, cho thue tai chinh (bao gBm ca khoan cho yay, cho thue tai chinh d6i voi t6 chuc tin d\lfig, chi nhanh ngan hang nuoc ngoai khac t~i Vi~t Nam), tm: - Khoan cho yay, cho thue tai chinh bfutg nguBn uy thac cua Chinh phu, ca nhan va cua t6 chuc khac (bao gBm ca t6 chuc tin d\lng, chi nhanh ngan hang nuoc ngoai khac t~i Vi~t N am; ngan hang m~, chi nhanh a nuoc ngoai cua ngan hang m~) rna cac rui ro lien quan dSn khoan cho vay, cho thue tai chinh nay do Chinh phu, ca nhan va t6 chuc nay chiu; - Khoan cho yay cac chuang trinh, dg an b~ng nguBn yay tai cfip v6n Ngan hang Nha nuoc theo quySt dinh cua Chinh phu, Thu tu6ng Chinh phu. (ii) Cac khoan uy thac cho t6 chuc tin d\lng, chi nhanh ngan hang nuoc ngoai khac cho yay, cho thue tai chinh rna t6 chuc tin d\lfig, chi nhanh ngan hang nuoc ngoai uy thac chiu rui ro; (iii) Cac khoim mua, dAu tu vao gifiy to co gia (bao gBm cit trai phiSu do C6ng ty quan ly tai san cua cac t6 chuc tin d\lng Vi~t Nam phat hanh), tm gifiy to co gia dugc su d\lng trong cac giao dich cua Ngan hang Nha nuoc;

:.>

~ "


¡

.

4

(iv) U6i voi khoan cho yay, cho thue tai chinh, uy thac quy dinh tai ti~t (i) va ti~t (ii) diSm nay co nhieu khoan no tuong irng voi ky han tra no khac nhau thi thai han con lai dS tinh vao du no cho yay trung, dai han diroc xac dinh d6i voi tirng khoan no tuong irng voi ky han tra no cua khoan no do. b) Du no g6c bi qua han cua khoan cho yay, uy thac cho yay, cho thue tai chinh, s6 du mua, dAutu giAy co gia,

ta

3. N gu6n v6n trung han, dai han bao g6m s6 du co thai han con lai tren 01 (mot) nam cua cac khoan sau day: a) Tien giri cua ca nhan; b) Tien gill cua t6 chirc trong mroc va mroc ngoai, tnr tien gill cac loai cua Kho bac Nha mroc; c) Tien yay t6 chuc tai chinh trong nuac va nuac ngoai (trir tien yay cua t6 chuc tin d\lng, chi nhanh ngan hang nuac ngoai khac t~i Vi~t Nam); d) Tien yay Chinh phu duai hinh thuc v6n tai trg uy thac dAu tu rna t6 chuc tin d\lng, chi nhanh ngan hang nuac ngoai chiu rui ro; d) Tien yay cua t6 chuc tin d\lllg, chi nhanh ngan hang nuac ngoai dAu m6i trong truang hQ'Pt6 chuc tin d\lng, chi nhanh ngan hang nuac ngoai tham gia cho yay l~i d6i vai cac dg an tai trg, uy thac dAu tu va cac rui ro lien quan d~n khoan cho yay do t6 chuc tin d\lllg, chi nhanh ngan hang nuac ngoai chiu; e) Tien huy dQng tu phat hanh

ky phi~u,

tin phi~u, chUng chi tien gui, trai

phi~u; g) V6n dieu 1~,v6n dugc cAp, quy dg tru b6 sung v6n dieu 1~,quy dAu tu phat triSn, va quy dg phong tai chinh con l~i sau khi trir di gia tri nguyen gia cua cac khoan mua, dAu tu tai san c6 dinh, gop v6n, mua c6 phAn theo quy dinh cua phap lu~t; h) Th~ng du v6n c6 phAn, 19i nhu~n khong chia con l~i sau khi mua c6 phi~u quy; i) Tien yay t6 chuc tin d\lng, chi nhanh ngan hang nuac ngoai khac t~i Vi~t Nam d6i vai truang hQ'Pt6 chuc tin d\lllg phi ngan hang; k) Tien gui cua quy tin d\lllg nhan dan d6i vai truang hQ'Pngan hang hgp tac xii. 4. Ngu6n v6n ng~n h~ bao g6m s6 du co thai h~n con l~i d~n 01 (mQt) nam (bao g6m ca cac khoan tien gui khong ky h~n) cua cac khoan sau day: a) Tien gui cua ca nhan, trir tien

kY quy va tien

gui v6n chuyen dung;

b) Ti@ngui cua t6 chuc trong nuac va nuac ngoai, tm cac khoan sau day: (i) Tien gui cac lo~i cua Kho b~c Nha nuac; (ii) Tien

ky quy va tien

gui v6n chuyen dung cua khach hang;


5

(iii) TiSn giri cua t6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang mroc ngoai khac tai Vi~t N am. c) TiSn yay t6 chirc tai chinh trong mroc va mroc ngoai (trir tiSn yay cua t6 clnrc tin dung, chi nhanh ngan hang mroc ngoai khac tai Vi~t Nam); d) TiSn yay Chinh phu diroi hinh thirc v6n tai tro uy thac dAu tu rna t6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang mroc ngoai chiu rui ro; d) TiSn yay cua t6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang mrcc ngoai dAu m6i trong tnrong hop t6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang mroc ngoai tham gia cho yay lai d6i voi cac du an tai tro, uy thac dAu tu va cac rui ro lien quan den khoan cho yay do t6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang mroc ngoai chiu; e) TiSn huy d9ng til phat hanh

ky phieu,

tin phieu, chUng chi tiSn gui, trai

phieu; g) TiSn gui, tiSn yay t6 chuc tin d\lng, chi nhanh ngan hang nuac ngoai khac t~i Vi~t Nam d6i vai truOng hgp t6 chuc tin d\lng phi ngan hang; h) TiSn gui cua quy tin d\lng nhan dan d6i vai truOng hgp ngan hang hgp tac xii. 5. T6 chuc tin d\lng, chi nhanh ngan hang nuac ngoai phai tuan thu cy 1~ t6i da cua ngu6n v6n ngAn h~ dugc su d\lng d8 cho yay trung h~n va dai h~ theo 19trinh sau day: a) Til ngay 01 thang 01 nam 2018 den het ngay 31 thang 12 nam 2018: (i) Ngan hang, chi nhanh ngan hang nuac ngoai: 45%; (ii) T6 chuc tin d\lllg phi ngan hang: 90%. b) Til ngay 01 thang 01 nam 2019: (i) Ngan hang, chi nhanh ngan hang nuac ngoai: 40%; (ii) T6 chuc tin d\lllg phi ngan hang: 90%." 5. Khoan 1 DiSu 21 dugc sua d6i, b6 sung nhu sau:

"1. Ngan hang thuang m~i, ngan hang hgp tac xii, chi nhanh ngan hang nuac ngoai thvc hi~n cy 1~t6i da du ng cho yay so vai t6ng tiSn gui theo d6ng Vi~t Nam (bao g6m d6ng Vi~t Nam va cac lo~i ngo~i t~ dugc quy d6i sang d6ng Vi~t Nam theo ty gia quy dinh t~i di8m a khoan 25 DiSu 3 Thong tu nay) dugc xac dinh theo cong thuc sau: LDR=

L D x 100%

~. J(

Trong do: - LDR: Ty 1~du ng cho yay so vai t6ng tiSn gui. - L: T6ng du ng cho yay quy dinh t~i khoan 2 va khoan 3 DiSu nay.

C

t


.

,

"-

6

- D: T6ng tiSn gui quy dinh tai khoan 4 £>iSunay,"

DiSu 2. T8 chuc thuc hi~n Chanh Van phong, Chanh Thanh tra, giam sat ngan hang, Thu tnrong cac dan vi thuoc Ngan hang Nha mroc, Giam ddc Ngan hang Nha mroc chi nhanh tinh, thanh phd true thuoc Trung irong, Chu tich HQi dAng quan tri, Chu tich HQi dAng thanh vien va T6ng Giam ddc (Giam ddc) t6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang mroc ngoai chiu trach nhiem t6 chirc thirc hien Thong tu nay.

DiSu 3. Hi~u Il}'cthi hanh 1. Thong tu nay co hieu luc thi hanh kc3tir ngay::U thang {nam 2018. 2. Biii bo khoan 15, khoan 16, khoan 17 va khoan 22 £>iSu 1 Thong tu sd 1~/20~7/TT-~ n~ay 28/12/2017 c~a Thong ddc Ngan hang Nh~u6c sua doi, bo sung mQt so dieu cua Thong tu so 36/2014/TT-NHNN.I.?l/ NlIi nhiin: - Nhir :E>'i~u2;

- Ban Lanh d~o NHNN; - Van phong Chinh phil; - BQTuphap; - Congbao; - LUll:VP, V\l PC, TTGSNH5.~

--,.,

:T NAM

E'

NH

--~:.:.:_j


â&#x20AC;¢

'f

giáo trình van công nghiệp  
giáo trình van công nghiệp  
Advertisement