Page 1

Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn Cơ quan: Văn phòng Chính phủ Thời gian ký: 12.07.2018 16:22:04 +07:00

.

CONG HOA

CHiNHPHU

86: 98/20 18/ND-CP

xA

.

HOI CHU NGHiA VIET . NAM

DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc Ha NQi, ngay 05 thang 7 nam 2018

CONG THONG TIN D1~N TV CHiNH PHU

DENGiil,:""C.......... Ngay:, j2.JH.~.~.

l.-_...:--~T/vi"'.~\;c1l1.lTfnlllhsach

NGHIDINH

,

. .,.

A

'

khuyen khich phat trien hQ'ptac, lien ket trong san xuat va tieu thl} san phfim nong nghi~p

Can cu LUQtt6 chuc Chinh phil ngay 19 thang 6 nam 2015; Thea dd nghi cila BQ truirng BQ Nong nghi?p va Phat triin nong thon; Chinh phil ban hanh Nghi dinh vd chinh sach khuyin khich phat triin h9P tac, lien kit trang scm xu6t va lieu th¥ scm phdm nong nghi?p.

ChU'O'ngI QUY DINH CHUNG

Di~u 1. Ph~m vi di~u chinh Nghi dinh mlY quy dinh vS chinh sach khuySn khich phat triSn hqp tac, lien kSt g~n san xu~t v6i tieu thl,lsfm ph~m tr6ng trQt, chan nuai, thuy san, lam nghi~p va diem nghi~p (sau day gQi chung la san ph~m nang nghi~p). Di~u 2. D8i tU'Q'ngap dl}ng 1. Nang dan, chu trang tr~i, nguai duQ'cuy quySn d6i v6i hQ nang dan, t6 hqp tac (sau day gQi chung la nang dan). 2. Ca nhan, nguai duQ'c uy quySn d6i v6i nhom ca nhan, hQ gia dinh dang kY hQ kinh doanh (sau day gQi chung la ca nhan). 3. Hqp tac xa, lien hi~p hqp tac xa (sau day gQi chung la hqp tac xa). 4. Doanh nghi~p. 5. Cac t6 chilc, ca nhan khac co lien quan trong vi~c th\1'Chi~n Nghi dim nay. Di~u 3. Giai thich tir ngfr Trong Nghi dinh nay cac til ngu du6i day duQ'chiSu nhu sau: 1. Hqp tac, lien kSt g~n san xu~t v6i tieu thl,l sfm ph~m nang nghi~p (sau day gQi chung la lien kSt) la vi~c thoa thu~n, t\1'nguy~n cung d~u tu, san xu~t va tieu thl,l san ph~m nang nghi~p cua cac d6i tuqng t~i khoan 1, 2" 3, ~ DiSu 2 Nghi dinh nay (sau day gQi chung la cac ben tham gia lien ket) de nang cao hi~u qua san xu~t va ch~t luqng san ph~m nang nghi~p.


I I

'

2

2. Lien kSt theo chu6i gia tti san ph~m nong nghi~p quy dinh t~i Nghi dinh nay la hinh thuc lien kSt trong san xuit nong nghi~p theo chu6i til cung lIng v~t tu, dich V\l dftu vao, san xuit, sa chS ho?c chS biSn g~n v6i tieu th\l san ph~m nong nghi~p (sau day gQi chung la lien kSt chu6i gia tri)o Cac hinh thuc lien kSt C\lthS quy dinh t~i DiSu 4 Nghi dinh nay. 3. Vling san xuit nong nghi~p hang hoa t~p trung: La vling san xuit t~p trung mQt hay mQt nhom san ph~m nong nghi~p cling lo~i co quy mo phli hQ'P v6i tUng lo~i hinh san xuit va diSu ki~n cua m6i dia phuang, tuan thu cac quy dinh cua Nha nu6c vS an toan thvc phb, an toan dich b~nh, bao v~ moi truOng, co lien kSt g~n san xuit v6i tieu th\l san ph~m nong nghi~p. CbU'O'ngII HINH THUC LIEN KET, HQP DONG LIEN KET vA nV AN LIEN KET Di~u 4. Cac binb tbuc lien k~t 1. Lien kSt til cung lIng v~t tu, dich V\l dftu vao, t6 chuc san xu~t, thu ho~ch, sa chS ho?c chS biSn g~n v6i tieu th\l san ph~m nong nghi~p. 2. Lien kSt cung lIng v~t tu, dich V\l dftu van g~n v6i tieu th\l san ph~m nong nghi~p. 3. Lien kSt t6 chuc san xu~t, thu ho~ch g~ vm tieu th\l san phb nong nghi~p. 4. Lien kSt cung lIng v~t tu, dich V\l dftu vao, t6 chuc san xu~t, thu ho~ch. g~n v6i tieu th\l san ph~m nong nghi~p. 5. Lien kSt t6 chuc san xuit, thu ho~ch, sa chS ho?c chS biSn g~ v6i tieu th\l san ph~m nong nghi~p. 6. Lien kSt cung lIng v~t tu, dich V\l dftu vao, sa chS ho?c chS biSn g~n v6i tieu th\l san ph~m nong nghi~p. 7. Lien kSt sa chS ho?c chS biSn g~ v6i tieu th\l san ph~m nong nghi~p. Di~u 5. HQ'p dAng lien k~t HQ'Pd6ng lien kSt g~ san xu~t v6i tieu th\l san ph~m nong nghi~p (sau day gQi chung la HQ'Pd6ng lien kSt) la hQ'Pd6ng duQ'c kY giua cac ben tham gia lien kSt tren nguyen t~c tv nguy~n nhim thvc hi~n cac hinh thuc lien kSt quy dinh t~i DiSu 4 Nghi dinh nay. Di~u 6. D\f an lien k~t 1. Dv an lien kSt la dv an do doanh nghi~p ho?c hQ'Ptac xa va cac ben tham gia hQ'Pd6ng lien kSt cling thoa thu~n, xay dvng va triSn khai dftu tu lien kSt theo cac hinh thuc quy dinh t~i DiSu 4 Nghi dinh mly.


3

2. Cac ben tham gia lien kSt l~p d\I an lien kSt dS lam din cu hu6ng cac chinh sach Uti dai, h6 trQ'theo quy dinh t~i DiSu 8 va diSm a khoan 1 DiSu 9 Nghi dinh nay. TruOng hQ'Pkhang dS xu&th6 trQ'theo cac chinh sach neu tren, chi c~n l~p kS ho~ch dS nghi h6 trQ'lien kSt. 3. Chti tri lien kSt: TruOng hQ'Pdoanh nghi~p ho~c hQ'P tac xa kY hQ'P d6ng lien kSt tr\Ic tiSp vai ca nhan, nang dan thi doanh nghi~p ho~c hQ'Ptac xa se la chti tri lien kSt. D6i vai truOng hQ'Pcac doanh nghi~p, hQ'Ptac xa kY hQ'Pd6ng lien kSt vai nhau thi cac ben th6ng nh&tcu ra chti tri lien kSt. 4. Chti tri lien kSt xay d\fllg h6 sa dS nghi h6 trQ' lien kSt. TruOng hQ'P phai l~p d\I an lien kSt, chti tri lien kSt la chti d~u tu d\I an lien kSt. 5. Ngoai cac nQi dung t\I thoa thu~n gifra cac ben tham gia lien kSt, D\I an lien kSt phai co it nh&tmQt trong cac nQi dung sau: a) ThiSt kS, cai t~o d6ng rUQng,d~u tu xay d\fllg, rna rQng quy rna di~n tlch vUng san xu&tnang nghi~p hang hoa t~p trung; b) D~u tu xay d\fllg va phat triSn kSt c&uh~ t~ng ph\lc V\l san xu&t, thu ho~ch, chS biSn, bao quan va tieu th\l san ph~m nang nghi~p; c),Gop v6n, tai san, gia tri quySn su d\lng d&t, cang ngh~ hay quy trinh san xuat. 6. Trinh t\I, thti t\lC l~p, th~m dinh, phe duy~t D\I an lien kSt th\Ic hi~n theo quy dinh t~i DiSu 12 Nghi dinh nay. Ch U'O'ngIII

CHINH SACH UU B.A.I, HO TRQ f)i~u 7.

HB

trQ' chi phi tU' v~n xay dlfng lien k~t

1. Chti tri lien kSt duQ'c ngan sach nha nuac h6 trQ' 100% chi phi tu v&n xay d\fllg lien kSt, t6i da khang qua 300 tri~u d6ng, bao g6m tu v&n, nghien Clru dS xay d\Illg hQ'Pd6ng lien kSt, d\I an lien kSt, phuang an, kS ho~ch san xu&tkinh doanh, phat triSn thi truOng. 2. Ngu6n kinh phi, muc h6 trQ' va ca chS h6 trQ' quy dinh t~i khoan 1 DiSu nay th\Ic hi~n theo cac kS ho~ch, chuang trinh, d\I an thuQc Chuang trinh m\lc tieu qu6c gia xay d\Ing nang than mai va ngu6n v6n tu cac chuang trinh, d\I an khac. f)i~u 8.

HB

trQ' h~ tAng ph1].CV1].lien k~t

1. D\I an lien kSt duQ'c ngan sach nhel nuac h6 trQ'300/0 v6n d~u tu may moc trang thiSt bi; xay d\fllg cac cang trinh h~ t~ng ph\lc v\llien kSt bao g6m: nha xu6ng, bSn bai, kho tang ph\lc V\l san xu&t, sa chS, bao quan, chS biSn va tieu th\l san ph~m nang nghi~p. Tang muc h6 trQ'khang qua 10 ty d6ng.


4

2. Ngu6n kinh phi, muc h6 trg quy dinh t(;likhoan 1 BiSu nay th\fc hi~n theo cac kS hO(;lch,chuang trinh, d\f an thuQc Chuang trinh m\lc tieu qu6c gia xay d\Illg nang than mai, Chuang trinh m\lc tieu tai co cftu kinh tS nang nghi~p va phong ch6ng giam nhy thien tai, 6n dinh dai s6ng dan cu va ngu6n v6n til cac chuang trinh, d\f an hgp phap khac.

Bi~u 9.

HB

trg khuy~n nong, dao t~o, t~p hu~n va giAng, v~t ttl', hao hi, nhiin mac san phAm 1. Ngoai phfin h6 trg v6n dfiu tu xay d\Illg cac cong trinh h(;ltfing ph\lc V\l lien kSt quy dinh t(;likhoan 2 BiSu 8, cac ben tham gia lien kSt dugc ngan sach nha nuac h6 trg dS th\fc hi~n cac nQi dung sau: a) Xay d\Illg rna hinh khuySn nang; b) Bao t(;lOnghS, t~p huftn ky thu~t, nang cao nghi~p V\l quan ly, ky thu~t san xuftt, nang l\Ic quan ly hgp d6ng, quan ly chu6i va phat triSn thi truang; c) H6 trQ'gi6ng, v~t tu, bao bi, nhan mac san ph~m t6i da khong qua 03 V\l hoi}.c03 chu kY san xuftt, khai thac san ph~m thong qua cac dich V\l t~p trung Cllahgp tac xa; d) Ngan sach h6 trg t6i da 40% chi phi chuySn giao, lIng d\lng khoa hQc kY thu~t mai, ap d\lng quy trinh ky thu~t va quan ly chftt lUQ'llgd6ng bQ theo chu6i. 2. Ngu6n kinh phi, muc h6 trQ'va co chS h6 trg quy dinh t(;licac diSm a, b khoan 1 BiSu nay, th\fc hi~n theo quy dinh clla cac chuang trinh, d\f an vS khuySn nang; chuang trinh dao t(;lOnghS nang nghi~p cho lao dQng nong than; chinh sach dao t(;lO,b6i du5ng ngu6n nhan l\fc d6i vai hgp tac xa va ngu6n v6n til cac chuang trinh, d\f an hgp phap khac. 3. Ngu6n kinh phi, muc h6 trg va co chS h6 trg quy dinh t?i cac diSm c, d khoan 1 BiSu nay, th\Ic hi~n theo quy dinh Clla Chuang trinh m\lc tieu qu6c gia xay d\Illg nang than mai va ngu6n v6n til cac chuang trinh, d\f an hgp phap khac.

Bi~u 10. Cae quy dinh v~ nguyen tic U'udiii, hB trg 1. B6i vai m6i lO(;lihinh lien kSt quy dinh t(;liBiSu 4 Nghi dinh nay, cac ben tham gia lien kSt nQi dung nao thi dugc huang chinh sach h6 trg nQi dung do. Co quan nha nuac co th~m quySn can cu vao cac nQi dung lien kSt theo hgp d6ng, d\f an lien kSt dS quySt dinh h6 trg theo quy dinh t(;liNghi dinh nay.

a

a

2. M6i ben tham gia lien kSt dugc huang chinh sach Uti dai, h6 trg rna ben do th\fC hi~n theo thoa thu~n trong hgp d6ng, d\f an lien kSt.

______ ~ . ~~~~~

~=

m_~~=~=~_=

•••••••• a:: •••• m •••


5

3. TruOng hQ'Pcling rnQt thai diSrn, nQi dung co nhiSu chinh sach Uti diii, h6 trQ'khac nhau (kS ca tll' cac chuong trinh, d\I an khac), d6i tUQ'llgth\l huang duQ'cl\Ia chQn ap d\lllg chinh sach Uti diii, h6 trQ'colQ'i nhfit. 4. Ngoai ngu6n v6n h6 trQ'tll' ngan sach trung uong, cae dia phuong chu dQng can d6i b6 sung ngan sach dia phuong, l6ng ghep cac chuong trinh, d\I an dS th\Ic hi~n chinh sach khuySn khich phat triSn hQ'Ptac, lien kSt trong san xufit va tieu th\l san ph~rn nang nghi~p theo quy dinh t~i Nghi dinh nay. 5. Nha nuac khuySn khich cac ngu6n v6n h6 trQ'hQ'Pphap khac dS thuc d~y lien kSt g~n san xufit vai tieu th\l san ph~rn nang nghi~p. Di~u 11. Di~u ki~n d~ dU'Q'chB trQ' Cac ben tharn gia lien kSt duQ'c h6 trQ'phai dap Ung d6ng thai cac diSu ki~n sau day: 1. Phli hQ'Pvai quy ho~ch phat triSn kinh tS xii hQi cua dia phuong. 2. Gifiy chUng nh~n ho?c cam kSt bao dam cac quy dinh cua phap lu~t vS tieu chu~ chfit lUQ'llgsan ph~rn, an toan th\Ic ph~rn, an toan dich b~nh va bao v~ rnai truOng. 3. Lien kSt dam bao 6n dinh: a) D6i vai san ph~rn nang nghi~p co chu ky nuai, tr6ng, khai thac tll' 01 narn tra len, thai gian lien kSt t6i thiSu la 05 narn; b) D6i v6i san ph~rn nang nghi~p co chu leY nuai, tr6ng, khai thac duai 01 narn, thai gian lien kSt t6i thiSu la 03 narn. 4. D\I an lien kSt ho?c kS ho~ch dS nghi h6 trQ'lien kSt duQ'c ca quan co th~rn quySn phe duy~t. Di~u 12. HB

SO'

va trinh t., thn t1}chB trQ' lien k~t

1. H6 sa dS nghi h6 trQ'lien kSt a) Dan dS nghi cua chu tri lien kSt (theo Mftu s6 01 t~i Ph\ll\lc ban hanh kern theo Nghi dinh nay); b) D\I an lien kSt (theo Mftu s6 02 t~i Ph\l l\lc ban hanh kern theo Nghi dinh nay) ho?c kS ho~ch dS nghi h6 trQ'lien kSt (theo Mftu s6 03 t~i Ph\ll\lc ban hanh kern theo Nghi dinh nay); c) Ban thoa thu~n cll' don vi chu tri lien kSt (theo Mftu s6 04 tC;liPh\ll\lc ban hanh kern theo Nghi dinh nay) d6i vai truOng hQ'Pcac doanh nghi~p, hQ'P tac xa kY hQ'Pd6ng lien kSt vai nhau;


I

_

~~,

~,

••.• ,

~

_,

.•..• u

:

••_ ••

",,~~w.to..

I

_

L..

.

•..•• ~l,,~

~j

"

~_~

~

,

••••

",

••

_O>.<L"-. ,,_

-

y~..

~~. ~••.•

6

d) Ban sao ch\lp cac chUng nh~ ho~c ban cam kSt vS tieu chuful chit IUQ11gsan phAm, an toBu th\fc phAm, an to~mdtch b~nh va bao v~ m6i truong; ho~c cam k~t bao dam cac quy dinh cua phap lu~t v~ tieu chuan chat IUQ'11g san phc1m,an toan th\Ic phdm, an toan dich b~nh va bao v~ moi truang (theo Mau s6 05 tc;tiPh\ll\lc ban hanh kern theo Nghi dinh nay); d) Ban sao ch\lp hQ'Pd6ng lien kSt. 2. Trinh t\I thu t\lC a) TruOng hQ'PUy ban nhan dan cap tinh phe duy~t h6 trQ'd\I an lien k~t: Chu tri lien k~t gui 01 bQ h6 sa t6'i So' Nong nghi~p va PhM triSn nong thon. Sau khi nh~ du h6 sa theo quy dinh ~i khoan 1 Bi~u nay tiI chu tri lien kSt, So' Nong nghi~p va Phcit triSn nong thon thanh l~p HQi d6ng thc1mdinh h6 sa. HQi d6ng thc1mdinh g6m Hinh dc;toSo' Nong nghi~p va Phat triSn nong thon la Chu tich HQi d6ng, cac thanh vien la d~i di~n So' KS ho~ch va Bciu tu, So' Tai chinh, cac So' nganh lien quan va lanh d~o Uy ban nhan dan cac huy~n co lien quan. Trong thai h~n 15 ngay lam vi~c sau khi nh~n duQ'c h6 sa, HQi d6ng t6 chuc tham dinh, n~u h6 sa du di~u ki~n thi So' Nong nghi~p va Phcit triSn nong thon co to' trinh trinh Uy ban nhan dan cap tinh xem xet phe duy~t. N~u h6 sa khong du di~u ki~n thi trong vong 10 ngay lam vi~c kS tiI khi thb dinh, So' Nong nghi~p va Phat triSn nong thon phai thong bao va neu ro 1;' do cho chu tri lien kSt duQ'c bi~t. Trong thai h~n 10 ngay lam vi~c sau khi nh~ duQ'c to- trinh cua So' Nong nghi~p va Phcit triSn nong thon, Uy ban nhan dan c:1ptinh ra quySt dinh phe duy~t h6 trQ'd\I an lien kSt; b) TruOng hQ'P Uy ban nhan dan c:1p huy~n phe duy~t h6 trQ' lien k~t, giao Phong Nong nghi~p (ho~c Phong Kinh tS) th\Ic hi~n theo trinh t\f thu t\lC quy dinh t~i diSm a khoan 2 Bi~u nay. ChuO'ng IV QUYEN vA NGHiA Vl) eUA eAe BEN TRAM GIA LIEN KET

Di~u 13. Quy~n ella eae ben tham gia lien k~t 1. Lien kSt trong nhtlng nganh, ngh~, 11nhV\fCsan xu:1t nong nghi~p rna phap lu~t khong c:1m. 2. BuQ'c huang cac chinh sach khuy~n khich lien k~t g~n san xu:1t v6'i tieu th\l san phc1mnong nghi~p va cac chinh sach h6 trQ', uu dai khac cua Nha nuac theo quy dinh. 3. BuQ'c su d\lng tai san dciu tu tren d:1tva tai san hinh thanh tiI van yay dS thS ch:1pyay van t~i cac t6 chuc tin d\lng theo quy dinh cua phap lu~t. 4. BuQ'c cung c:1pthong tin v~ chinh sach h6 trQ' lien kSt cua nha nu6'c, gia ca, thi truOng, tieu chuftn ch:1tIUQ11g,khoa hQc ky thu~t, cong ngh~ va cac dich V\l cong ich khac ph\lc v\llien kSt.


7

5. Dugc l\fa chQn phuong thuc phil hQ'PdS giai quy@t tranh ch~p phat sinh trong th\fc hi~n hQ'Pd6ng, d\f an lien k@ttheo quy dinh cua phap lu~t.

6. Dugc bao dam d6i vai cac tai san, h~ng m\lc cong trinh h~ t~ng d~u tu tham gia lien k@t(bao g6m ca tai san do nha nuac h6 trg) theo quy dinh cua phap lu~t. 7. QuySn khac theo quy dinh cua phap lu~t. Di~u 14. Nghia Vl}clla cac ben tham gia lien k~t 1. Cung c~p d~y du va chinh xac thong tin lien quan d@nhQ'Pd6ng, d\f an lien k@tcho cac ben tham gia lien k@tkhi dugc yeu c~u. 2. Th\fc hi~n dung va d~y du cac nQi dung cam k@tcua hQ'Pd6ng, d\f an lien k@t. 3. Tuan thu cac quy dinh cua Nha nuac vS san xu~t, tieu th\l san ph~m va bao v~ moi truOng, suc khoe con nguai, cay tr6ng, v~t nuoi trong qua trinh th\fc hi~n hQ'Pd6ng lien k@t. 4. Dam bao dung quySn 19i va trach nhi~m cua cac ben tham gia lien k@t theo quy dinh phap lu~t hi~n hanh. 5. Cac ben tham gia lien k@tco nghia V\ltrao d6i, thuang lugng va th6ng nh~t giai quy@tnh~m chia se nhfrng kho khan va rui ro b~t kha khang trong qua trinh th\fc hi~n hQ'Pd6ng lien k@t. 6. Cac nghia V\lkhac theo quy dinh cua hQ'Pd6ng lien k@tva phap lu~t. Di~u 15. Xu lien k~t

Iy tranh

ch~p, vi ph~m khi thl}'c hi~n hQ'pdang va dl}'an

1. Cac ben tham gia lien k@tkhong th\fc hi~n dung, dfty du cac cam k@t va trach nhi~m (tru cac truOng hQ'Pb~t kha khang do thien tai, dich b~nh) khi th\fc hi~n lien k@tdugc h6 trg tu ngan sach nha nuac thi: a) Khong dugc hUOng cac khoan Uti dai, h6 trg cua Nha nuac, bi xu ly theo quy dinh cua phap lu~t hi~n hanh va bUQCphai b6i thuOng cho ben bi thi~t h~i; b) Khong dugc tham gia dugc hUOngcac chinh sach khuy@nkhich cua Nha nuac vS lien k@ttrong thai gian 05 nam kS ill thai diSm xac dinh la vi ph~m. 2. Cac ben tham gia lien k@tvi ph~m cac quy dinh trong hQ'Pd6ng lien k@tbi xu ly theo cac hinh thuc sau: a) BUQcth\fc hi~n dung hQ'Pd6ng lien k@t;


=m=rm-=-"---"';TI-

8

b) Ph?t vi ph?m hgp d6ng lien kSt; c) T?m ngimg th\fc hi~n hgp d6ng lien kSt; d) Dinh chi th\fc hi~n hgp d6ng lien kSt; d) Huy b6 hgp d6ng lien kSt; e) BUQcb6i thuang thi~t h~i cho cac ben lien quan; g) Cac bi~n phap khac do cac ben tham gia lien kSt th6a thu?n khong trai voi quy dinh phap lu?t hi~n hanh. 3. HiOO thuc xu ly cac tranh ch~p hgp d6ng lien kSt: Nha nuoc khuySn khich cac hiOOthuc giai quySt tranh ch~p cua cac ben tham gia lien kSt bAng hiOOthuc thuang lm;mg va hoa giai. Twang hgp khong thfmg OO~tduQ'c thi giai quySt thong qua tn;mg tai thuang m?i ho~c giai quySt t?i toa an. ChU'O'ng V TO CHUC THVC HI~N

Di~u 16. Trach nhi~m clla cac bQ, CO'quan ngang bQ 1. BQ Nong nghi~p va Phat triSn nong thon: a) Chu tri th\fc hi~n OOUngOOi~mV\lduQ'cgiao t?i Nghi diOOnay; b) Xay d\fllg cac mo hiOOthi diSm lien kSt g~n voi tai co c~u ngaOOnong nghi~p va xay d\fllg nong thon moi; c) BQ Nong nghi~p va Phat triSn nong thon chu tri, ph6i hgp voi BQ Cong Thuang va cac bQ, co quan lien quan th\fc hi~n DS an phat triSn h~ th6ng trung tam cung ling hang nong san Vi~t Nam giai do?n 2018 - 2020; d) Ph6i hgp voi BQ Tai nguyen va Moi twang huang d~n, t6 chuc triSn khai th\fc hi~n cac OOi~mV\l vS bao v~ moi twang nong thon trong cac ho?t dQng hgp tac, lien kSt va tieu th\l san pham nong nghi~p; d) Theo d5i, t6ng hgp, kiSm tra va bao cao tiOOhiOOth\fc hi~n Nghi dinh nay. 2. BQ KS ho?ch va D~u tu: Chu tri, ph6i hgp voi BQ Nong nghi~p va Phat triSn nong thon t6ng hgp, can d6i, l6ng ghep ngu6n v6n d~u tu tir ngan sach h6 trQ'cho lien kSt theo quy diOO. 3. BQ Tai chinh: Chu tri, ph6i hgp voi BQ Nong nghi~p va Phat triSn nong thon tang hgp, can d6i, l6ng ghep ngu6n v6n SlJ nghi~p tir ngan sach h6 trQ'cho lien kSt theo quy dinh.


9

4. BQ Cong Thuang: Chu tri, ph6i hQ'Pvai BQ Nong nghi~p va Phat triSn nong thon va cac bQ, ca quan lien quan th\fc hi~n flS an phat triSn thuang m~i nong thon giai do~n 2010 - 2015 va dinh huang dSn nam 2020. I>i~u 17. Tnich nhi~m cua thuQc trung lfO'ng

Dy

ban nhan dan tlnh, thanh phB trlfc

1. Xac dinh, phe duy~t cac nganh hang, san pham quan trQng c~n khuySn khich va Uti tien h6 trQ'th\fc hi~n lien kSt g~n san xu fit vai tieu th\l san pham va thong bao cong khai tren dia ban tlnh. 2. Trinh HQi d6ng nhan dan cfip tinh phe duy~t chinh sach h6 trQ'lien kSt san xufit va tieu th\l san pham tren dia ban. 3. Phe duy~t h6 trQ'lien kSt tren dia ban theo tham quySn. Quy dinh phan cfip Uy ban nhan dan cfip huy~n phe duy~t h6 trQ' lien kSt tren dia ban theo quy mo v6n d~u tu va dia ban th\fc hi~n lien kSt. 4. Chi d~o cac ca quan chuyen mon, Uy ban nhan dan cfip huy~n, xa xay dvng kS ho~ch, huang' dful, t6 chuc th\fc hi~n va kiSm tra tinh hinh th\fc hi~n tren dia ban tinh. B6 tri ngan sach h6 trQ'lien kSt theo quy dinh t~i Nghi dinhmlY. 5. Chi d~o cac dan vi, t6 chuc lien quan h6 trQ', triSn khai cong tac dao t~o, b6i duang kiSn thuc, cung cfip thong tin vS gia ca, d\f bao thi truOng san pham nong nghi~p cho cac ben tham gia lien kSt. 6. Bao cao dinh ky hang nam vai BQ Nong nghi~p va Phat triSn nong thon dS t6ng hQ'Pbao cao Thu tuang Chinh phu. I>i~u 18. Tnlch nhi~m cua cac tA chrrc chinh trj hi~p hQi nganh hang

xa

hQi va cac hQi,

1. Thong tin, tuyen truySn, tu vfin, v?n dQng va h6 trQ' cac thanh vien tham gia va th\fC hi~n dung hQ'Pd6ng lien kSt; xay dvng, phat triSn va bao v~ uy tin, gia tri chung cua cac san pham nong nghi~p; phat triSn thi truOng, xay dvng va quang ba thuang hi~u san pham. 2. Bao v~ quySn va lQ'iich cua thanh vien trong qua trinh kY kSt va th\fc hi~n hQ'P d6ng lien kSt; cung cfip cac giai phap, dich V\l h6 trQ' thanh vien nh~m chuan hoa quy trinh kY thu?t san xufit, chfit lUQ'llgsan pham; phuang an d6ng quan ly tai nguyen, moi truOng san xufit; ling pho vai khung hoang thi truOng, biSn d6i khi h?u, bao v~ tai nguyen, moi truong. I>i~u 19. Hi~u IlfCthi hanh 1. Nghi dinh nay co hi~u l\fc thi hanh til ngay 20 thang 8 nam 2018.


10

2. Bili bo QuySt dinh s6 62/2013/QD-TTg ngay 25 thang 10 nam 2013 cua Thu tUOng Chinh phu vS chinh sach khuySn khich phat triSn hQ'Ptac, lien kSt san xu~t g~n vai tieu th\l san ph~m nang nghi~p, xay dlJ11gcanh d6ng IOn kS til ngay Nghi dinh nay co hi~u h.rc. 3. Cac ben tham gia lien kSt dang thvc hi~n theo QuySt dinh s6 62/20 13/QD-TTg truac khi Nghi dinh mlY co hi~u Ivc thi hanh thi tiSp tl;lc duQ'c huang cac chinh sach dil duQ'c phe duy~t ho?c huang cac chinh sach theo quy dinh t,~liNghi dinh nay cho dSn khi hSt hQ'Pd6ng lien kSt dil kY nSu dap Ung duQ'c cac diSu ki~n h6 trQ'theo quy dinh t~i Nghi dinh nay. TruOng hQ'Pdil trinh ca quan co th~m quy@ndS duQ'chuang chinh sach truac khi Nghi dinh nay co hi~u Ivc thi hanh thi tiSp t\lC hoan chinh, b6 sung h6 sa theo quy dinh t~i Nghi dinh nay. 4. Cac BQ truang, Thu truang ca quan ngang bQ, Thu truang ca quan thuQc Chinh phu, Chu tich HQi d6ng nhan dan, Chu tich Uy ban nhan dan cac tinh, thanh ph6 trvc thuQc trung UO'!J.gva cac ca quan lien quan chiu trach nhi~m thi hanh Nghi dinh nay./.

Nui nhljn: - Ban Bi thu Trung uong Dang; - ThU tuang, cac Pho ThU tuang Chinh phu;

_____

c

__

~__

~~~~~~

~_~=

..â&#x20AC;¢... _ ..


M~u

s6 01

Don dS nghi h6 trg lien kSt

M~u

s6 02

D\f an lien kSt

M~u

s6 03

KS ho~ch dS nghi h6 trg lien kSt

M~u

s6 04

Ban thoa thu~n cll' don vi hlm chu d~u tu d\f an lien kSt (ho~c chu tri lien kSt)

M~u

s6 05

Ban cam kSt bao dam cac quy dinh cua phap lu~t vS tieu chuAn ch~t lugng san phAm, an toan th\fc phAm, an toan dich b~nh va bao v~ moi truang


2

M~u

.

.

CONG HOA xA HOI cHiJ NGHiA VIET . NAM DQcl~p - TV do - H~nh phuc

TEN DOl TlJONG ,,' ~ TRAM GIA LIEN KET S6:

sA 01

, ...... ngay

./

h' tang

'" nam

.

DON DE NGHI V/v h8 trg lien k~t san xu~t va tieu thv san ph~m nong nghi~p

Kinh gui: So' Nong nghi~p va Phat triSn nong thon tinh (thanh ph6) (ho~c UBND huy~n (qu~n) )

.

Chli d~u tu d\f an lien kSt (ho~c chli tri lien kSt):

.

Nguai d~i di~n theo phap lu~t:

.

Chuc V\l:

.

Gi~y dang kY kinh doanh s6

ngay c~p

.

Dia chi: Di~n tho~i:

. Fax:

Email:

.

Can cu chinh sach khuySn khich phat triSn hgp tac, lien kSt giln san xu~t v6i tieu th\l s::mphftm nong nghi~p, . (ten chli d~u tu d\f an lien kSt ho~c chli tri lien kSt) dS nghi . ............................. (ten cO'quan dugc giao phe duy~t hf>trg lien kSt): I. THONG TIN CHUNG 1'" kAt 1â&#x20AC;¢ Loa.1' Sa?nphaAmn o"ng ng h'" H~Plen e:

.

2. Dia ban th\fc hi~n:

.

3. Quy mo lien kSt:

.

4. TiSn dQth\fc hi~n d\f kiSn:

.

II. DE NGHJ HO TR<} CUA NHA NlJO'C 1. Hf>trg chi phi tu v~n xay dvng lien kSt:

.

2. Hf>trg h~ tAng ph\lc v\llien kSt:

.

3. Hf>trg xay d\fllg mo hinh khuySn nong:

.

4. Hf>trg dao ~o, t~p hu~n:

.

5. Hf>trg gi6ng, v~t tu, bao bi, nhan mac san phftm:

.


3

6 . H~ A glaO, â&#x20AC;¢ , d\lng kh oa h QC no] lri'T t h" ,. 0 t rq chuyen ung u~t mm: 7. Tfmg vBn, kinh phi dS nghi h6 trq

. .

Chi tiSt cac nam dS nghi h6 trQ'(nSu h6 trQ'trong nhiSu nam): III. CAM KET:

(ten chu dAutu dg an lien kSt) cam kSt:

1. Tinh chinh xac cua nhfmg thong tin tren day 2. Thgc hi~n dAy du cac thu tl)c va thgc hi~n dUng nQi dung da dang kY theo quy dinh khi co quySt dinh h6 trQ'cua cO'quan co thfun quySn. 3. Dam bao dung sB luqng va tY l~ kinh phi dBi tmg quy dinh tBi thiSu tir cac ben tham gia lien kSt theo nQi dung da dang kY va dg an duQ'cc~p co thAm quySn phe duy~t. 4. Ch~p hanh nghiem chinh cac quy dinh cua phap lu~t Vi~t Nam. IV. TAI LItU KEM THEO (li~t ke danh m\lc cac tai li~u co lien quan gui kern): : ./.

NO'i nh{in: - Nhu kinh gui; -LUll:

CHUDAuTUDVANLIENKET (HO~C CHU TRI LIEN ~T) (Ky, ghi h9 ten, dong diiu)

.


4

-

}.

Mall so 02

.

CONG HOA

TEN CHU DAu TU Dlf AN LIEN KET 86:

./

xA HOI .

.

CHU NGHiA VIET NAM

DQc l~p - T1]' do - H~nh phuc

, ...... ngay

.

h' tang

nam v

.

DV AN LIEN KET ~

.

Phan I

.

GIro THIEU VE DU AN LIEN KET I. TEN Dlf AN LIEN KET:

.

.

.

II. cAc DOl TUONG THAM GIA DU AN LIEN KET 1. Chli d\f an lien kSt:

.

' . d ~1. d'" " - N guO'! l~n t heo p h'ap Iu~t:

.

- Chuc Y\l: A d'" t,-.,', k'nh - G'laY ang J.'o..] I d oa nh soA

. , A , ngay cap

.

- Dia chi:

.

- Di~n tho~i:

Fax:

Email:

.

2. Cac ben tham gia lien kSt (d6i v6i truOng hqp doanh nghi~p, hqp tac xa tham gia lien kSt) a) Ten dan vi tham gia lien kSt: ' . d ~l. d'" ' Iu~t: " - N gUOI l~n th eo p h ap

.

- Chuc Y\l: A d angJ.'o..] t,-.,', k'nh - G.laY I d0 anh' soA

.

V

. , A ,ngaycap:

.

- Dia chi: - Dien . thoai: .

. , Fax:

E-mail

.

b) Ten dan vi tham gia lien kSt: ' . d~1. d'" " - NgUOI l~n theop h'ap 1u~t:

.

- Chuc Y\l: A d ang t,-.,', - O.lay ~~]k'nh I doa nh soA

.

V

. , A , ngay cap:

.

- Dia chi: - Di~n tho~i:

. , Fax:

E-mail

c) .

. .

3. S6 IUQ1lgnong dan tham gia lien kSt (d6i v6i truOng hqp co nong dan

tham gia lien kSt) III. DfA DIEM THlfC HIlj:N Dlf AN LIEN KET:

. .


5

IV. CAN CU pIJAp LY xAY DVNG DV .AN LIEN KET (li~t ke danh rn\lc cac van ban co lien quan lam can cu xay d\ffig d\f an lien k~t) .

Phin II NOI DUNG DV .AN LIEN KET A

?

u'

A

Z.

I. MVC TIEU CUA D. AN LIEN KET: ......â&#x20AC;¢................................................. II. TONG QUAN VE LIEN KET SAN XUAT vA TIEU THV SAN PHAM NONG NGHI~P TRuaC KHI THVC HI~N DV .AN vA sV cAN THIET xAY DVNG DV .AN LIEN KET 1. DiSu ki~n t\f nhien, kinh t~, xa hQi tren dia ban (diSu ki~n tv nhien, kinh t~, xa hQi tren dia ban co lien quan d~n vi~c th\fc hi~n d\f an lien k~t): ... 2. TAng quan vS lien k~t va san xuat, tieu th\l san phfun nang nghi~p truac khi th\fc hi~n d\f an lien k~t (K~t qua th\fc hi~n lien k~t trong 03 narn gful nhat trong truCmg h9'P da co thai gian lien k~t lau dai; truCmg h9'P lien k~t rnai xay d\ffig, bao cao khai quat tinh hinh san xuat va tieu th\l nang san trong 3 nam gc1nnhat). 3. S\I cc1nthi~t xay d\ffig d\I an lien k~t. III. NOI DUNG CUA DV AN LIEN KET " ng h'" am nong lyp th \IC h'" lyn 1'" len k"t e: 1. S.an p hA

.

2. Quy rna lien k~t:

.

3. Quy trinh kYthu~t ap d\lllg khi lien k~t:

.

4. Hinh thuc lien k~t:

.

5. QuySn h~n, trach nhi~rn clla cac ben tharn gia lien k~t:

.

6. Thi truCmg san ph~rn clla d\I an lien k~t; danh gia tiSrn nang thi truCmg va kha nang c~nh tranh Cllasan ph~rn d\f an lien k~t. 7. Cac giai phap th\fc hi~n d@dua d\I an van ho~t dQng (thue dat, san lap rn~t b~ng, dc1utu van cac trang thi~t bi ...) IV. cAe NOI DUNG DE NGHI HO TRQ 1. Chi ti~t cac nQi dung dS nghi dugc h6 trg - H6 trg chi phi tu van xay d\ffig lien k~t (nQi dung, thai gian tu van, d\I toan chi phi, ) ; . - H6 trg h~ tc1ngph\lc V\l lien k~t (s& lugng, cang trinh, thai gian, d&i tugng, d\f toan chi phi, ban ve thi~t k~, chi ti~t rna ta cang trinh va cac giay lien quan ) .

ta

- H6 trg xay d\ffig rna hinh khuy~n nang (chi ti~t rna hinh, d\I toan kinh phi va cac giay ta, tai li~u lien quan theo quy dinh cua Chuang trinh khuy~n nang, ) .

~

~

=_"""""''''''''''''

= .... ==%::=I;;W


6

- H6 trg dao t~o, t~p hufin (s6 lugng, nQi dung, thai gian, d6i tugng, chuang trinh dao t~o b6i duOng, dv toan chi phi, ) . - H6 trg gi6ng, v~t tu, bao bi, nhan mac san phAm (s6 lugng, chung lo~i va thong s6 kYthu~t, thai gian h6 trg, dv toan chi phi, ) . - H6 trg chuy~n giao, U'ng d\illg khoa hQc kY thu~t m6i, ap d\illg quy trinh ky thu~t va quan ly chfit lugng d6ng bQ theo chu6i (chi tiSt khoa hQc kY thu~t m6i, quy trinh kY thu?t va quan ly chfit lugng, dv toan kinh phi va cac gifiy to', tai li~u lien quan ) . 2. D6i ung cua d6i tugng tham gia lien kSt (chi tiSt d6i v6i tirng nQi dung h6 trg, chi tiSt d6i v6i tirng nam, nSu co). 3. Thai gian va kinh phi h6 trg a) Thai gian h6 trg (chi tiSt thai gian cho tirng nQi dung chinh sach, chi , ~ neu ", co') 1e cac nam, .- . t."t' ,

b) Kinh phi h6 trg (chi tiSt kinh phi h6 trg cho tirng nQi dung chinh sach, chi tiSt cac nam) A â&#x20AC;¢ h~ Tong so/..." tlen xln 0 trg . 4. Cac h6 sa gui kern (chu d~u tu dv an lien kSt can cu cac quy dinh hi~n hanh cua cac Chuang trinh, ngu6n vfm h6 trg va cac quy dinh hi~n hanh cua Nha nu6c, ba sung dV toan, cac tai li~u lien quan d~ ph\lc V\l qua trinh phe duy~t h6 trg dv an lien kSt): .

v. Dlf KIEN HI~U QuA vA TAc DONG

CVA Dlf AN LIEN KET

1. Hi~u qua cua dV an lien kSt (kinh tS, moi truang, xa hQi):

.

2. Tac dQng cua dv an lien kSt (cac rtii ro vS thi truang, ta chuc thvc hi~n, cac rtii ro khac va giai phap kh~c ph\lC): . Ph~nIII TO CHUC THlfc HI~N vA KIEN NGHJ

.

I. KE HOACH TO CHUC THUC .. HIEN DU. AN (Chu d~u tu xay dvng kS ho~ch C\lthS dS thvc hi~n dv an lien kSt. Trong do phai co kS ho~ch triSn khai va thvc hi~n cac nQi dung Uti dai, h6 trg, kS ho~ch tai chinh, kS ho~ch giam sat va danh gia thvc hi~n dv an lien kSt) II. TO CHUC THlfc HI~N III. KIEN NGHJ Ngoai cac nQi dung neu tren, chu d~u tu dvan lien kSt co thS ba sung cac nQi dung 10ac nh~m lam ro han nQi dung dV an lien kSt va phu hgp v6i diSu ki~n thvc teo CHU DAu TU Dlf AN LIEN KET (Ky, ghi ro h9 ten, dong ddu)


7 Man soJ. 03

.

ICEHOACH DE NGHI..HO TRO LIEN ICET I. THONG TIN CHUNG sAN PHAM NONG NGHI~P

VE QuA TRiNH SAN XUAT vA T[EU THV

1..Chu.-tri.lienk8t: â&#x20AC;¢.................................................................. - NgmJi d~i di~n theo phap lu~t:

.

- Chuc V\l:

.

- Gi~y dang kY kinh doanh s6

, ngay c~p

.

- Dia chi:

.

- Di~n tho~i:

Fax:

Email:

.

2. Cac ben tham gia lien kSt (d6i v6i truemg hqp doanh nghi~p, hqp tac xa tham gia lien kSt) a) Ten don vi tham gia lien kSt:

.

- N guai d~i di~n theo phap lu~t:

.

- Chuc V\l:

.

- Gi~y dang kY kinh doanh s6

, ngay c~p:

.

- Dia chi:

.

- Di~n tho~i:

, Fax:

E-mail

.

b) Ten don vi tham gia lien kSt:

.

- Nguai d~i di~n theo phap lu~t:

.

- Chuc V\l: ./.. d ang n..,r k'nh d oanh soA - Glay 1

.

W

["",

, /.. , ngay cap:

.

- Dia chi: - Di~n tho~i:

. , Fax:

c)

E-mail

. .

3. S6 lUQTIgnong dan tham gia lien kSt (d6i v6i truemg hqp co nong dan tham gia lien kSt) . S\I

,4. T~ng quan vS lien ~St san xu~t va tieu th\l san ph~m nong nghi~p va can thiet xay dvng lien ket . A 5. D'la d'lem t h\IC h'" lyn l''' len k/.. et:

II. NQI DUNG CVA LIEN ICET " n gh'" - San phaA m nong lyp th \IC h'" lyn 1'" len k/..t e:

. .


I .

8

- Quy mo lien kSt:

.

- Quy trinh leYthu~t ap d\lng khi lien kSt:

.

- Hinh thuc lien kSt:

.

- QuySn h~, tnich nhi~m Cllacac ben tham gia lien kSt:

.

- Thi truOng va kha nang c~

.

tranh clla san phftm.

..

III. cAc NOI DUNG DE NGHI HO TRO 1. Chi tiSt cac nQi dung, thai gian va kinh phi dS nghi duQ'c hB trQ',t6ng s6 tiSn xin hB trQ'. - HB trQ'chi phi tu vful xay d\ffig lien kSt. - HB trQ'dao t~o, t~p hufin. - HB trQ'gi6ng, v~t tu, bao bi, nhan mac san ph~m. - HB trQ' chuySn giao, ilng d\lng khoa hQc leYthu~t m6'i, ap d\lllg quy trinh ky thu~t va qmin 1;' chftt 1uqng d<3ngbQ theo chuBi. 2. D6i ilng clla d6i tuqng tham gia lien kSt (chi tiSt d6i v6'i timg nQi dung hB trQ',chi tiSt d6i v6'i timg nam, nSu co). IV. DV KIEN H~U

v. KE HO~CH

QuA vA TAc DQNG CUA cHiNH sAcH HO TRQ

TIEN DQ

vA TO CHUC

THVC HI~N

VI. KIEN NGHI CHU TRI LIEN KET (Ky, ghi ro h9 ten, dong ddu)


9 Mall soI- 04

BANTHOATHU4N . VE VIltC cit DON VI LAM CHU DAu Tv' Dv' AN LIEN KET . (Hoic CHU TRI LIEN KET). ' Ngay ........................

h' "" tang nam , t ~l. chUng toi la cac ben tham gia lien kSt, bao g6m:

,

1. Ten don vi tham gia lien kSt:

.

- Nguai d~i di~n theo phap lu~t:

.

- Chilc V\l: A d"" h', k'nh d 0 anh - G'lay ang 1..'>..) 1

. A SO

,

, A ngay cap:

.

- Dia chi:

.

- Dien . thoai: .

, Fax:

E-mail

.

2. Ten don vi tham gia lien kSt:

.

- Nguai d~i di~n theo phap lu~t:

.

- Chilc V\l: A d"" h', k'nh d 0 anh soA - G'lay ang1..'>..) I

. , A ,ngaycap:

.

- Dia chi:

.

- Dien . thoai: .

, Fax:

E-mail

.

3

.

Cac ben tham gia lien kSt th6ng nh~t cu don vi lam chli dc1utu d\f an lien kSt (ho~c chli tri lien kSt) nhu sau: I. DON VJ LAM CHU DAu TU DT/ AN LIEN RET (HO~C CHU TRI LIEN KET): . II. THONG TIN CHUNG vE LIEN KET 1. Dia ban lien kSt: . 2. San phfun nong nghi~p th\fc hi~n lien kSt:

.

3. Quy mo lien kSt:

.

4. Quy trinh kY thu~t ap d\Jng khi lien kSt: A h ~n, trac ' h nh'"lym cua cac b"en th am gla . 1'" 5 . Quyen len kAet:

.

?

III. TONG DAu TU CUA LIEN KET: A dAe ng h'!h~0 trQ': 1. SA0 von J,... , . hen -" ket: :.. 2. DOl ung cua cac b"en tham gIa ?

.

,

,

d6ng, trong do: ,

A dong " dong

-

(ten don vi tham gia lien kSt):

d6ng

-

(ten don vi tham gia lien kSt):

d6ng

3 . C'ac nguon A von A kh'ac:

A dong


10

IV. THVC HI~N LIEN KET 1. Tnich nhi~m cua cac ben tham gia lien k8t (ghi ra trach nhi~m cua m6i . l'len " kt-) . et . b"en t h am gla 2. Cac quy dinh vS sua d6i cac nQi dung duQ'cthoa thu~

.

Cac ben tham gia lien k8t kY trong Bien ban thoa thu~n nay thBng nh~t v6i cac nQi dung da thoa thu~. Bien ban thoa thu~ co hi~u l\Ic kS ill ngay ky va duQ'cth\Ic hi~n trong suBt thai gian th\IC hi~n D\I an lien k8t. Cac ben tham gia lien k8t co trach nhi~m th\Ic hi~n dfiy du cam k8t cua m6i ben trong qua trinh th\Ic hi~n, cac ben co thS sua d6i cac nQi dung duQ'c thoa thu~n nhung khong duQ'c lam thay d6i nQi dung cua D\I an lien k8t da duQ'c co quan co thAm quySn phe duy~t. Ban thoa thu~ nay duQ'c l~p thanh ban co gia tri nhu nhau. Cac ben tham gia lien k8t gift ban, chu dfiu tu d\I an lien k8t gift ban.!. Chii'

kY clla

cac ben tham gia d\f an lien k~t

DON VI TRAM GIA LIEN KET (Ky, ghi ro h9 ten, dong d6u)

DON VI THAM GIA LIEN KET (Ky, ghi ro h9 ten, dong d6u)

DON VI THAM GIA LIEN KET (Ky, ghi ro h9 ten, dong d6u)

DON VI THAM GIA LIEN KET (Ky, ghi ro h9 ten, dong d6u)


11 A

N

Mau

.

SO

05

.

CONG HoA xA HOI . CHU NGHiA VIET NAM DQc l~p - Tl! do - H~nh phuc ......... , ngay

thang

nam 20 .

BAN CAM KET Bao dam cac quy dinh clla phap lu~t v~ tieu chuAn chAt lU'Q'ngsan phAm, an toan thl!c phAm, an toan dich b~nh va bao v~ moi trU'O'ng

1 K'nh

.. gUl:

.

(ten cO'quan duQ'cgiao phe duy~t h6 trQ'd\f an lien kSt) Chu dfiu tu d\f an lien kSt (ho~c chu tri lien kSt):

,

Nguai d~i di~n theo phap lu~t:

.

Chuc V\l:

.

E>iachi:

.

E>i~ntho~i:

, Fax:

E-mail:

.

Ma s6 thuS

.

San phl1m lien kSt:

.

Lo~i hinh lien kSt:

.

Chung toi xin cam kSt th\fC hi~n dfiy du cac quy dinh cua phap lu~t v8 tieu chufuI ch~t IUQ'llgsan ph~m, an toan th\fc ph~m, an toan dich b~nh va bao v~ moi truang trong cac linh V\fC: Trang trQt 0 Nuai trang thuy san

Lam nghi~p 0

Chan nuoi

0

Khai thac, san xu~t mu6i

Thu hai, danh b~t, khai thac nang lam thuy san

0 0

0

(E>anhd~u X vao a ghi ten linh V\fCsan xu~t va cam kSt th\fc hi~n). NSu co vi ph~m, chung tai xin hom tom chiu trach nhi~m truac phap lu~t. CHU DAu Tv' nV AN LIEN KET (HO~C CHU TID LIEN KET) (Ky, ghi ro h9 ten, dong d6u)


máy bơm màng khí nén godo  
máy bơm màng khí nén godo  
Advertisement