Page 1

Tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 4453 : 1995 Tiªu chuÈn b¾t buéc ¸p dông tõng phÇn

KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi – Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu. Monlithic concrete and reinforced concrete structures - Codes for construction, check and acceptance 1. Ph¹m vi ¸p dông 1.1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho viÖc thi c«ng bª t«ng do c¸c tæ chøc x©y dùng thùc hiÖn. C¸c c«ng tr×nh cã c«ng t¸c thi c«ng bª t«ng do n|íc ngoµi ®Çu t| hoÆc liªn doanh gãp vèn, nÕu kh«ng cã c¸c chØ dÉn kü thuËt riªng còng ¸p dông tiªu chuÈn nµy. 1.2. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu kü thuËt tèi thiÓu ®Ó kiÓm tra vµ nghiÖm thu chÊt l|îng thi c«ng c¸c kÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi nh»m ®¶m b¶o chÊt l|îng, an toµn vµ vÖ sinh m«i tr|êng cña khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh. 1.3. Tiªu chuÈn nµy chØ ¸p dông cho viÖc thi c«ng c¸c kÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi b»ng bª t«ng nÆng th«ng th|êng (khèi l|îng thÓ tÝch hçn hîp bª t«ng 1800kg/m3 – 2500kg/m3) ®|îc trén ngay t¹i c«ng tr|êng hoÆc bª t«ng chÕ trén s½n (bª t«ng th|¬ng phÈm) vËn chuyÓn tõ c¸c tr¹m trén bª t«ng tËp trung. 1.4. Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi: a) C¸c kÕt cÊu lµm b»ng c¸c lo¹i bª t«ng tæ ong, bª t«ng cèt liÖu rçng, bª t«ng siªu nÆng vµ bª t«ng chÞu hãa chÊt; b) C¸c kÕt cÊu thi c«ng b»ng ph|¬ng ph¸p ®æ bª t«ng trong n|íc, bª t«ng v÷a d©ng; c) C¸c kÕt cÊu bª t«ng øng suÊt tr|íc; d) C¸c kÕt cÊu ®Æc biÖt kh¸c quy ®Þnh riªng theo thiÕt kÕ; 2. C¸c tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 5574 : 1991: Tiªu chuÈn thiÕt kÕ bª t«ng cèt thÐp TCVN 2737 : 1990: Tiªu chuÈn thiÕt kÕ - T¶i träng vµ t¸c ®éng. TCVN 4033 : 1985: Xi m¨ng poocl¨ng – puzolan. TCVN 4316 : 1986: Xi m¨ng poocl¨ng – xØ lß xo. TCVN 2682 : 1992: Xi m¨ng poocl¨ng. TCVN 1770 : 1986: C¸t x©y dùng – Yªu cÇu kü thuËt. TCVN 1771 : 1986: §¸ d¨m, sái, sái d¨m dïng trong x©y dùng – Yªu cÇu kü thuËt. TCVN 4506 : 1987: N|íc cho bª t«ng vµ v÷a – Yªu cÇu kü thuËt. TCVN 5592 : 1991: Bª t«ng nÆng – Yªu cÇu b¶o d|ìng Èm tù nhiªn. TCVN 3105 : 1993: Bª t«ng nÆng - LÊy mÉu, chÕ t¹o vµ b¶o d|ìng mÉu thö. TCVN 3106 : 1993: Bª t«ng nÆng – Ph|¬ng ph¸p thö ®é sôt. TCVN 3118 : 1993: Bª t«ng nÆng – Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c|êng ®é nÐn. TCVN 3119 : 1993: Bª t«ng nÆng – Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c|êng ®é kÐo khi uèn. TCVN 5718 : 1993: M¸i b»ng vµ sµn bª t«ng cèt thÐp trong c«ng tr×nh x©y dùng Yªu cÇu chèng thÊm n|íc.

1


Tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 4453 : 1995

TCVN 1651 : 1985: ThÐp cèt bª t«ng. 3. Cèp pha vµ ®µ gi¸o. 3.1. Yªu cÇu chung 3.1.1. Cèp pha vµ ®µ gi¸o cÇn ®|îc thiÕt kÕ vµ thi c«ng ®¶m b¶o ®é cøng, æn ®Þnh, dÔ th¸o l¾p, kh«ng g©y khã kh¨n cho viÖc ®Æt cèt thÐp, ®æ vµ ®Çm bª t«ng. 3.1.2. Cèp pha ph¶i ®|îc ghÐp kÝn, khÝt ®Ó kh«ng lµm mÊt n|íc xi m¨ng khi ®æ vµ ®Çm bª t«ng, ®ång thêi b¶o vÖ ®|îc bª t«ng míi ®æ d|íi t¸c ®éng cña thêi tiÕt. 3.1.3. Cèp pha vµ ®µ gi¸o cÇn ®|îc gia c«ng, l¾p dùng sao cho ®¶m b¶o ®óng h×nh d¸ng vµ kÝch th|íc cña kÕt cÊu theo quy ®Þnh thiÕt kÕ. 3.1.4. Cèp pha vµ ®µ gi¸o cã thÓ chÕ t¹o t¹i nhµ m¸y hoÆc gia c«ng t¹i hiÖn tr|êng. C¸c lo¹i cèp pha ®µ gi¸o tiªu chuÈn ®|îc sö dông theo chØ dÉn cña ®¬n vÞ chÕ t¹o. 3.2. VËt liÖu lµm cèp pha vµ ®µ gi¸o. 3.2.1. Cèp pha ®µ gi¸o cã thÓ lµm b»ng gç, hoµnh bÌ, thÐp, bª t«ng ®óc s½n hoÆc chÊt dÎo. §µ gi¸o cã thÓ sö dông tre, luång vµ b|¬ng. Chän vËt liÖu nµo lµm cèp pha ®µ gi¸o ®Òu ph¶i dùa trªn ®iÒu kiÖn cô thÓ vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ. 3.2.2. Gç lµm cèp pha ®µ gi¸o ®|îc sö dông phï hîp víi tiªu chuÈn gç x©y dùng TCVN 1075 : 1971 vµ c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh, ®ång thêi cã thÓ sö dông c¶ lo¹i gç bÊt cËp ph©n. 3.2.3. Cèp pha ®µ gi¸o b»ng kim lo¹i nªn sö dông sao cho phï hîp víi kh¶ n¨ng lu©n chuyÓn nhiÒu lÇn ®èi víi c¸c lo¹i kÕt cÊu kh¸c nhau. 3.3. ThiÕt kÕ cèp pha vµ ®µ gi¸o. 3.3.1. Cèp pha vµ ®µ gi¸o ph¶i ®|îc thiÕt kÕ ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu cña môc 3.1, sè liÖu ®Ó thiÕt kÕ ®|îc ghi ë phô lôc A. 3.3.2. Cèp pha vßm vµ dÇm víi khÈu ®é lín h¬n 4m ph¶i ®|îc thiÕt kÕ cã ®é vång thi c«ng. TrÞ sè ®é vång ®|îc tÝnh theo c«ng thøc:

f

3L 1000

Trong ®ã: L lµ khÈu ®é, tÝnh b»ng m. 3.3.3. C¸c bé phËn chÞu lùc cña ®µ gi¸o nªn h¹n chÕ sè l|îng c¸c thanh nèi. C¸c mèi nèi kh«ng nªn bè trÝ trªn cïng mét mÆt c¾t ngang vµ ë vÞ trÝ chÞu lùc lín. C¸c thanh gi»ng cÇn ®|îc tÝnh to¸n vµ bè trÝ thÝch hîp ®Ó æn ®Þnh toµn bé hÖ ®µ gi¸o cèp pha. 3.4. L¾p dùng cèp pha vµ ®µ gi¸o. 3.4.1. L¾p dùng cèp pha ®µ gi¸o cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: a) BÒ mÆt cèp pha tiÕp xóc víi bª t«ng cÇn ®|îc chèng dÝnh; b) Cèp pha thµnh bªn cña c¸c kÕt cÊu t|êng, sµn, dÇm vµ cét nªn l¾p dùng sao cho phï hîp víi viÖc th¸o dì sím mµ kh«ng ¶nh h|ëng ®Õn c¸c phÇn cèp pha vµ ®µ gi¸o cßn l|u l¹i ®Ó chèng ®ì (nh| cèp pha ®¸y dÇm, sµn vµ cét chèng);

2


Tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 4453 : 1995

Trô chèng cña ®µ gi¸o ph¶i ®Æt v÷ng ch¾c trªn nÒn cøng, kh«ng bÞ tr|ît vµ kh«ng bÞ biÕn d¹ng khi chÞu t¶i träng vµ t¸c ®éng trong qu¸ tr×nh thi c«ng. Khi l¾p dùng cèp pha cÇn cã c¸c mèc tr¾c ®¹c hoÆc c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó thuËn lîi cho viÖc kiÓm tra tim trôc vµ cao ®é cña c¸c kÕt cÊu. Khi æn ®Þnh cèp pha b»ng d©y ch»ng vµ mãc neo th× ph¶i tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh sè l|îng vµ vÞ trÝ ®Ó gi÷ æn ®Þnh hÖ thèng cèp pha khi chÞu t¶i träng vµ t¸c ®éng trong qu¸ tr×nh thi c«ng. Trong qu¸ tr×nh l¾p dùng cèp pha cÇn cÊu t¹o mét sè lç thÝch hîp ë phÝa d|íi ®Ó khi cä röa mÆt nÒn n|íc vµ r¸c bÈn cã chç tho¸t ra ngoµi. Tr|íc khi ®æ bª t«ng, c¸c lç nµy ®|îc bÞt kÝn l¹i. KiÓm tra vµ nghiÖm thu c«ng t¸c l¾p dùng cèp pha vµ ®µ gi¸o. Cèp pha vµ ®µ gi¸o khi l¾p dùng xong ®|îc kiÓm tra theo c¸c yªu cÇu ë b¶ng 1, c¸c sai lÖch kh«ng ®|îc v|ît qu¸ c¸c trÞ sè ghi trong b¶ng 2. c)

3.4.2. 3.4.3.

3.4.4.

3.5. 3.5.1.

B¶ng 1 – C¸c yªu cÇu kiÓm tra cèp pha, ®µ gi¸o. C¸c yªu cÇu kiÓm tra

Ph|¬ng ph¸p kiÓm tra

KÕt qu¶ kiÓm tra

1

2

3

Cèp pha ®· l¾p dùng H×nh d¸ng vµ kÝch th|íc

B»ng m¾t, ®o b»ng th|íc cã Phï hîp víi kÕt cÊu cña thiÕt chiÒu dµi thÝch hîp kÕ KÕt cÊu cèp pha B»ng m¾t §¶m b¶o theo quy ®Þnh cña ®iÒu 3.3.3. §é ph¼ng gi÷a c¸c tÊm ghÐp B»ng m¾t Møc ®é gå ghÒ gi÷a c¸c tÊm nèi 3mm §é kÝn, khÝt gi÷a c¸c tÊm cèp B»ng m¾t Cèp pha ®|îc ghÐp kÝn, khÝt, pha, gi÷a cèp pha vµ mÆt nÒn ®¶m b¶o kh«ng mÊt n|íc xi m¨ng khi ®æ vµ ®Çm bª t«ng Chi tiÕt ch«n ngÇm vµ ®Æt s½n X¸c ®Þnh kÝch th|íc, vÞ trÝ vµ §¶m b¶o kÝch th|íc, vÞ trÝ sè l|îng b»ng c¸c ph|¬ng tiÖn vµ sè l|îng theo quy ®Þnh thÝch hîp Chèng dÝnh cèp pha B»ng m¾t Líp chèng dÝnh phñ kÝn c¸c mÆt cèp pha tiÕp xóc víi bª t«ng. VÖ sinh bªn trong cèp pha B»ng m¾t Kh«ng cßn r¸c, bïn ®Êt vµ c¸c chÊt bÈn kh¸c bªn trong cèp pha §é nghiªng, cao ®é vµ kÝch B»ng m¾t, m¸y tr¾c ®¹c vµ c¸c Kh«ng v|ît qu¸ c¸c trÞ s« th|íc cèp pha thiÕt bÞ phï hîp ghi trong b¶ng 2 §é Èm cña cèp pha gç B»ng m¾t Cèp pha gç ®· ®|îc t|íi n|íc tr|íc khi ®æ bª t«ng §µ gi¸o ®· l¾p dùng KÕt cÊu ®µ gi¸o B»ng m¾t, dïng tay l¾c m¹nh §µ gi¸o ®|îc l¾p dùng ®¶m c¸c cét chèng, c¸c nªm ë tõng b¶o kÝch th|íc, sè l|îng vµ vÞ trÝ theo thiÕt kÕ cét chèng

3


Tiªu chuÈn viÖt nam Cét chèng ®µ gi¸o

B»ng m¾t, dïng tay l¾c m¹nh c¸c cét chèng, c¸c nªm ë tõng cét chèng B»ng m¾t, ®èi chiÕu víi thiÕt kÕ ®µ gi¸o

§é cøng vµ æn ®Þnh

3.5.2.

tcvn 4453 : 1995 Cét chèng, ®|îc kª, ®Öm vµ ®Æt lªn trªn nÒn cøng, ®¶m b¶o æn ®Þnh Cét chèng ®|îc gi»ng chÐo vµ gi»ng ngang ®ñ sè l|îng, kÝch th|íc vµ vÞ trÝ theo thiÕt kÕ.

ViÖc nghiÖm thu c«ng t¸c l¾p dùng cèp pha ®µ gi¸o ®|îc tiÕn hµnh t¹i hiÖn tr|êng, kÕt hîp víi viÖc ®¸nh gi¸ xem xÐt kÕt qu¶ kiÓm tra theo quy ®Þnh ë b¶ng 1 vµ c¸c sai lÖch kh«ng v|ît qu¸ c¸c trÞ sè ghi trong b¶ng 2. B¶ng 2 – Sai lÖch cho phÐp ®èi víi cèp pha, ®µ gi¸o ®· l¾p dùng xong Tªn sai lÖch

Møc cho phÐp, mm

1 1. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cét chèng cèp pha, cÊu kiÖn chÞu uèn vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trô ®ì gi»ng æn ®Þnh, neo vµ cét chèng so víi kho¶ng c¸ch thiÕt kÕ.

2

a) Trªn mçi mÐt dµi b) Trªn toµn bé khÈu ®é 2. Sai lÖch mÆt ph¼ng cèp pha vµ c¸c ®|êng giao nhau cña chóng so víi chiÒu th¼ng ®øng hoÆc ®é nghiªng thiÕt kÕ a) Trªn mçi mÐt dµi b) Trªn toµn bé chiÒu cao cña kÕt cÊu: - Mãng - T|êng vµ cét ®ì tÊm sµn toµn khèi cã chiÒu cao d|íi 5m - T|êng vµ cét ®ì tÊm sµn toµn khèi cã chiÒu cao trªn 5m - Cét khung cã liªn kÕt b»ng dÇm - DÇm vµ vßm 3. Sai lÖch trôc cèp pha so víi thiÕt kÕ a) Mãng b) T|êng vµ cét c) DÇm xµ vµ vßm d) Mãng d|íi c¸c kÕt cÊu thÐp 4. Sai lÖch trôc cèp pha tr|ît, cèp pha leo vµ cèp pha di ®éng so víi trôc c«ng tr×nh

25 75

3.6.

Th¸o dì cèp pha ®µ gi¸o

4

5 20 10 15 10 5 15 8 10 Theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ 10


Tiªu chuÈn viÖt nam 3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

3.6.4. 3.6.5.

3.6.6.

3.6.7.

3.6.8.

tcvn 4453 : 1995

Cèp pha ®µ gi¸o chØ ®|îc th¸o dì khi bª t«ng ®¹t c|êng ®é cÇn thiÕt kÕ ®Ó kÕt cÊu chÞu ®|îc träng l|îng b¶n th©n vµ c¸c t¶i träng t¸c ®éng kh¸c trong giai ®o¹n thi c«ng sau. Khi th¸o dì cèp pha, ®µ gi¸o, cÇn tr¸nh kh«ng g©y øng suÊt ®ét ngét hoÆc va ch¹m m¹nh lµm h| h¹i ®Õn kÕt cÊu bª t«ng C¸c bé phËn cèp pha ®µ gi¸o kh«ng cßn chÞu lùc sau khi bª t«ng ®· ®ãng r¾n (nh| cèp pha thµnh bªn cña dÇm, cét t|êng) cã thÓ ®|îc th¸o dì bª t«ng ®¹t c|êng ®é trªn 50N/cm2 …. §èi víi cèp pha ®µ gi¸o chÞu lùc cña c¸c kÕt cÊu (®¸y dÇm, sµn, cét chèng), nÕu kh«ng cã c¸c chØ dÉn ®Æc biÖt cña thiÕt kÕ th× ®|îc th¸o dì khi bª t«ng ®¹t c¸c gi¸ trÞ c|êng ®é ghi trong b¶ng 3. C¸c kÕt cÊu « v¨ng, c«ng – x«n, sª – n« chØ ®|îc th¸o cét chèng vµ cèp pha ®¸y khi c|êng ®é bª t«ng ®¹t ®ñ m¸c thiÕt kÕ vµ ®· cã ®èi t|îng träng chèng lËt. Khi th¸o dì cèp pha ®µ gi¸o ë c¸c tÊm sµn ®æ bª t«ng toµn khèi cña nhµ nhiÒu tÇng nªn thùc hiÖn nh| sau: a) Gi÷ l¹i toµn bé ®µ gi¸o vµ cét chèng ë tÊm sµn n»m kÒ d|íi tÊm sµn s¾p ®æ bª t«ng; b) Th¸o dì tõng bé phËn cét chèng cèp pha cña tÊm sµn phÝa d|íi n÷a vµ gi÷ l¹i c¸c cét chèng “an toµn” c¸ch nha 3m d|íi c¸c dÇm cã nhÞp lín h¬n 4m. §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong khu vùc cã ®éng ®Êt vµ ®èi víi c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt, trÞ sè c|êng ®é bª t«ng cÇn ®¹t ®Ó th¸o dì cèp pha chÞu lùc do thiÕt kÕ quy ®Þnh. ViÖc chÊt t¶i tõng phÇn lªn kÕt cÊu sau khi th¸o dì cèp pha ®µ gi¸o cÇn ®|îc tÝnh to¸n theo c|êng ®é bª t«ng ®· ®¹t, lo¹i kÕt cÊu vµ c¸c ®Æc tr|ng vÒ t¶i träng ®Ó tr¸nh c¸c vÕt nøt vµ c¸c h| háng kh¸c ®èi víi kÕt cÊu. ViÖc chÊt toµn bé t¶i träng lªn c¸c kÕt cÊu ®· th¸o dì cèp pha ®µ gi¸o chØ ®|îc thùc hiÖn khi bª t«ng ®· ®¹t c|êng ®é thiÕt kÕ. B¶ng 3 - C|êng ®é bª t«ng tèi thiÓu ®Ó th¸o dì cèp pha ®µ gi¸o chÞu lùc (%R28) khi ch|a chÊt t¶i

Lo¹i kÕt cÊu

C|êng ®é bª t«ng tèi Thêi gian bª t«ng ®¹t thiÕu cÇn ®¹t ®Ó th¸o c|êng ®é ®Ó th¸o cèp pha dì cèp pha, %R28 ë c¸c mïa vµ vïng khÝ hËu - b¶o d|ìng bª t«ng theo TCVN 5592 : 1991, ngµy

B¶n, dÇm, vßm cã khÈu ®é nhá h¬n 2m B¶n, dÇm, vßm cã khÈu ®é tõ 2-8m B¶n, dÇm, vßm cã khÈu ®é lín h¬n 8m

50 70 90

Chó thÝch: 1) C¸c trÞ sè ghi trong b¶ng ch|a xÐt ®Õn ¶nh h|ëng cña phô gia.

5

7 10 23


Tiªu chuÈn viÖt nam 2)

tcvn 4453 : 1995

§èi víi c¸c kÕt cÊu cã khÈu ®é nhá h¬n 2m, c|êng ®é tèi thiÓu cña bª t«ng ®¹t ®Ó th¸o dì cèp pha lµ 50% R28 nh|ng kh«ng ®|îc nhá h¬n 80N/cm2.

4. C«ng t¸c cèt thÐp. 4.1. Yªu cÇu chung. 4.1.1. Cèt thÐp dïng trong thiÕt kÕ bª t«ng cèt thÐp ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu cña thiÕt kÕ, ®ång thêi phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5574 : 1991 “KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp” vµ TCVN 1651 : 1985 “ThÐp cèt bª t«ng”. 4.1.2. §èi víi thÐp nhËp khÈu cÇn cã c¸c chøng chØ kü thuËt kÌm theo vµ cÇn lÊy mÉu thÝ nghiÖm kiÓm tra theo TCVN 197: 1985 “Kim lo¹i – Ph|¬ng ph¸p thö kÐo” vµ TCVN 198 : 1985 “Kim lo¹i – Ph|¬ng ph¸p thö uèn”. 4.1.3. Cèt thÐp cã thÓ gia c«ng t¹i hiÖn tr|êng hoÆc t¹i nhµ m¸y nh|ng nªn ®¶m b¶o møc ®é c¬ giíi phï hîp víi khèi l|îng thÐp t|¬ng øng cÇn gia c«ng. 4.1.4. Kh«ng nªn sö dông trong cïng mét c«ng tr×nh nhiÒu lo¹i thÐp cã h×nh d¸ng vµ kÝch th|íc h×nh häc nh| nhau, nh|ng tÝnh chÊt c¬ lý kh¸c nhau. 4.1.5. Cèt thÐp tr|íc khi gia c«ng vµ tr|íc khi ®æ bª t«ng cÇn ®¶m b¶o: a) BÒ mÆt s¹ch, kh«ng dÝnh bïn ®Êt, dÇu mì, kh«ng cã vÈy s¾t vµ c¸c líp gØ; b) C¸c thanh thÐp bÞ bÑp, bÞ gi¶m tiÕt diÖn do lµm s¹ch hoÆc do c¸c nguyªn nh©n kh¸c kh«ng v|ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp lµ 2% ®|êng kÝnh. NÕu v|ît qu¸ giíi h¹n nµy th× lo¹i thÐp ®ã ®|îc sö dông theo diÖn tÝch tiÕt diÖn thùc tÕ cßn l¹i; c) Cèt thÐp cÇn ®|îc kÐo, uèn vµ n¾n th¼ng. 4.2. C¾t vµ uèn cèt thÐp. 4.2.1. C¾t vµ uèn cèt thÐp chØ ®|îc thùc hiÖn b»ng c¸c ph|¬ng ph¸p c¬ häc. 4.2.2. Cèt thÐp ph¶i ®|îc c¾t uèn phï hîp víi h×nh d¸ng, kÝch th|íc cña thiÕt kÕ. S¶n phÈm cèt thÐp ®· c¾t vµ uèn ®|îc tiÕn hµnh kiÓm tra theo tõng l«. Mçi l« gåm 100 thanh thÐp cïng lo¹i ®· c¾t vµ uèn, cø mçi l« lÊy 5 thµnh bÊt kú ®Ó kiÓm tra. TrÞ sè sai lÖch kh«ng v|ît qu¸ c¸c trÞ sè ë b¶ng 4. B¶ng 4 – KÝch th|íc sai lÖch cña cèt thÐp ®· gia c«ng C¸c sai lÖch

Møc cho phÐp, mm

1. Sai lÖch vÒ kÝch th|íc theo chiÒu dµi cña cèt thÐp chÞu lùc a) Mçi mÐt dµi b) Toµn bé chiÒu dµi 2. Sai lÖch vÒ vÞ trÝ ®iÓm uèn 3. Sai lÖch vÒ chiÒu dµi cèt thÐp trong kÕt cÊu bª t«ng khèi lín: a) Khi chiÒu dµi nhá h¬n 10m b) Khi chiÒu dµi lín h¬n 10m 4. Sai lÖch vÒ gãc uèn cña cèt thÐp 5. Sai lÖch vÒ kÝch th|íc mãc uèn

Trong ®ã: d) §|êng kÝnh cèt thÐp;

6

5 20 20 +d + (d + 0,2a) 30 +a


Tiªu chuÈn viÖt nam

4.3. 4.3.1.

4.3.2. 4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

tcvn 4453 : 1995

a) ChiÒu dµy líp bª t«ng b¶o vÖ cèt thÐp. Hµn cèt thÐp Liªn kÕt hµn cã thÓ thùc hiÖn theo nhiÒu ph|¬ng ph¸p kh¸c nhau, nh|ng ph¶i ®¶m b¶o chÊt l|îng mèi hµn theo yªu cÇu thiÕt kÕ. Khi chän ph|¬ng ph¸p vµ c«ng nghÖ hµn ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn TCXD 71 : 1977 “ChØ dÉn hµn cèt thÐp vµ chi tiÕt ®Æt s½n trong kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp”. ViÖc liªn kÕt c¸c lo¹i thÐp cã tÝnh hµn thÊp hoÆc kh«ng ®|îc hµn cÇn thùc hiÖn theo chØ dÉn cña c¬ së chÕ t¹o. Khi hµn ®èi ®Çu c¸c thanh cèt thÐp c¸n nãng b»ng m¸y hµn tù ®éng hoÆc b¸n tù ®éng ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn TCXD 72 : 1977 “Quy ®Þnh hµn ®èi ®Çu thÐp trßn”. Hµn ®iÓm tiÕp xóc th|êng ®|îc dïng ®Ó chÕ t¹o khung vµ l|íi cèt thÐp cã ®|êng kÝnh nhá h¬n 10mm ®èi víi thÐp kÐo nguéi vµ ®|êng kÝnh nhá h¬n 12mm ®èi víi thÐp c¸n nãng. Khi chÕ t¹o khung cèt thÐp vµ l|íi cèt thÐp b»ng hµn ®iÓm, nÕu thiÕt kÕ kh«ng cã chØ dÉn ®Æc biÖt th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh sau: a) §èi víi thÐp trßn tr¬n hµn tÊt c¶ c¸c ®iÓm giao nhau; b) §èi víi thÐp cã gê hµn tÊt c¶ c¸c ®iÓm giao nhau ë hai hµng chu vi phÝa ngoµi c¸c ®iÓm cßn l¹i ë gi÷a c¸ch mét hµn mét theo thø tù xen kÏ; c) §èi víi khung cèt thÐp dÇm, hµn tÊt c¶ c¸c ®iÓm giao nhau. Hµn hå quang ®|îc dïng trong c¸c tr|êng hîp sau: a) Hµn nèi dµi c¸c thanh cèt thÐp c¸n nãng cã ®|êng kÝnh lín h¬n 8mm; b) Hµn tÊt c¶ c¸c chi tiÕt ®Æt s½n, c¸c bé phËn cÊu t¹o vµ liªn kÕt c¸c mèi nèi trong l¾p ghÐp. C¸c mèi hµn ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau: a) BÒ mÆt nh½n, kh«ng ch¸y, kh«ng ®øt qu·ng, kh«ng thu hÑp côc bé vµ kh«ng cã bät; b) §¶m b¶o chiÒu dµi vµ chiÒu cao ®|êng hµn theo yªu cÇu thiÕt kÕ. Liªn kÕt hµn ®|îc tiÕn hµnh kiÓm tra theo tõng chñng lo¹i vµ tõng l«. Mçi l« gåm 100 mèi hµn hoÆc 100 cèt thÐp lo¹i khung, lo¹i l|íi ®· hµn. Nh÷ng l« s¶n phÈm nµy ®|îc kiÓm tra theo nguyªn t¾c sau: a) Mçi l« lÊy 5% s¶n phÈm nh|ng kh«ng Ýt h¬n 5 mÉu ®Ó kiÓm tra kÝch th|íc, 3 mÉu ®Ó thö kÐo vµ 3 mÉu ®Ó thö uèn; b) TrÞ sè c¸c sai lÖch so víi thiÕt kÕ kh«ng v|ît qu¸ c¸c gi¸ trÞ trong b¶ng 6 ®èi víi chÊt l|îng mèi hµn. B¶ng 5 – Sai lÖch cho phÐp ®èi víi s¶n phÈm cèt thÐp. Tªn sai lÖch

Møc cho phÐp

1 1. Sai sè vÒ kÝch th|íc chung cña c¸c khung hµn ph¼ng vµ c¸c l|íi hµn còng nh| theo ®é dµi cña c¸c thanh gia c«ng riªng lÎ.

2

7


Tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 4453 : 1995

a) Khi ®|êng kÝnh thµnh cèt thÐp kh«ng qu¸ 16mm B¶ng 5 - kÕt thóc 1

2 10mm 5mm

- Theo ®é dµi cña s¶n phÈm - Theo chiÒu réng (hoÆc chiÒu cao) cña s¶n phÈm - KÝch th|íc cña s¶n phÈm theo chiÒu réng hoÆc chiÒu cao kh«ng lín h¬n 1m

3mm b) Khi ®|êng kÝnh thµnh cèt thÐp 18mm – 40mm - Theo chiÒu dµi cña s¶n phÈm - Theo chiÒu cao (hoÆc chiÒu réng) cña s¶n phÈm - Khi kÝch th|íc cña s¶n phÈm theo chiÒu réng hoÆc chiÒu cao kh«ng lín h¬n 1m

10mm 10mm 5mm

c) Khi ®|êng kÝnh thanh cèt thÐp tõ 40mm trë lªn - Theo chiÒu dµi cña s¶n phÈm - Theo chiÒu cao cña s¶n phÈm 2. Sai sè vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thµnh ngang (thanh nèi) cña c¸c khung hµn, sai sè vÒ kÝch th|íc cña « l|íi hµn vµ vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c bé phËn cña khung kh«ng gi»ng 3. Sai sè vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh chÞu lùc riªng biÖt cña khung ph¼ng hoÆc khung kh«ng gian víi ®|êng kÝnh cña thanh lµ: - Nhá h¬n 40mm - B»ng vµ lín h¬n 40mm 4. Sai sè theo mÆt ph¼ng cña c¸c l|íi hµn hoÆc c¸c khung hµn ph¼ng khi ®|êng kÝnh cña c¸c thanh: - Nhá h¬n 12mm - Tõ 12mm ®Õn 24mm - Tõ 20mm ®Õn 50mm - Lín h¬n 50mm 5. Sai lÖch vÒ vÞ trÝ chç uèn cña thanh 6. Sai lÖch tim c¸c khung cèt thÐp (®o ®¹c theo tim xµ) 7. Sai lÖch vÒ ®é vâng c¸c khung cèt thÐp chÞu lùc so víi thiÕt kÕ

50mm 20mm

10mm

0,5d 1d

10mm 15mm 20mm 25mm 2d 15mm 5%

B¶ng 6 – Sai lÖch cho phÐp ®èi víi mèi hµn Tªn vµ hiÖn t|îng sai lÖch

Møc cho phÐp

1 1. Sù xª dÞch cña ®|êng nèi t©m cña 2 thanh nÑp trßn ®èi víi trôc cña thanh ®|îc nèi (khi cã thanh nÑp vµ ®|êng hµn vÒ mét bªn) 2. Sai lÖch vÒ chiÒu dµi cña c¸c thanh ®Öm vµ thanh nÑp 3. Xª dÞch thanh nÑp so víi trôc cña mèi hµn cã khu«n

2 0,1d vÒ bªn cña mèi hµn 0,5d 0,1d

8


Tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 4453 : 1995

4. Xª dÞch thanh nÑp so víi trôc cña mèi hµn theo h|íng däc (trõ c¸c mèi hµn cã thanh nÑp ®Æt lÖch) 5. §é lÖch cña trôc c¸c thanh ë c¸c mèi hµn 6. Xª dÞch tim cña c¸c thanh ë mèi nèi B¶ng 6 – KÕt thóc 1 a) Khi hµn cã khu«n b) Khi hµn cã c¸c thanh nÑp trßn c) Khi hµn ®èi ®Çu 7. Sai sè vÒ chiÒu dµi cña c¸c mèi hµn c¹nh 8. Sai sè vÒ chiÒu réng cña c¸c mèi hµn c¹nh 9. ChiÒu réng ch©n mèi hµn kh«ng b¸m vµo thÐp gãc khi hµn b»ng ph|¬ng ph¸p hµn nhiÒu líp hoÆc khi hµn c¸c thanh ®|¬ng kÝnh nhá h¬n 40mm 10.ChiÒu s©u vÕt lâm cho tia hå quang ë thÐp tÊm vµ thÐp h×nh khi hµn víi thÐp trßn hoÆc thÐp cã gê. 11. Sè l|îng lç rçng vµ xØ ngËm vµo trong mèi hµn - Trªn bÒ mÆt mèi hµn trong d¶i kho¶ng 2d - Trong tiÕt diÖn mèi hµn Khi d nhá h¬n hoÆc b»ng 16mm Khi d lín h¬n 16mm 12. §|êng kÝnh trung b×nh lç rçng vµ xØ ngËm vµo mçi hµn - Trªn mÆt mèi hµn - Trong tiÕt diÖn mèi hµn Khi d tõ 16mm trë xuèng Khi d lín h¬n 16mm

0,5d 30

2 0,10d 0,10d 0,10d 0,5d 0,15d

0,1d 25mm 3 chç 2 chç 3 chç 1,5mm 1,0mm 1,5mm

Trong ®ã: d - ®|êng kÝnh thanh thÐp. 4.4. Nèi buéc cèt thÐp: 4.4.1. ViÖc nèi buéc (nèi chång lªn nhau) ®èi víi c¸c lo¹i thÐp ®|îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. Kh«ng nèi ë c¸c vÞ trÝ chÞu lùc lín vµ chç uèn cong. Trong mét mÆt c¾t ngang cña tiÕt diÖn kÕt cÊu kh«ng nèi qu¸ 25% diÖn tÝch tæng céng cña cèt thÐp chÞu lùc ®èi víi thÐp trßn tr¬n vµ kh«ng qu¸ 50% ®èi víi thÐp cã gê. 4.4.2. ViÖc nèi buéc cèt thÐp ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu sau: a) ChiÒu dµi nèi buéc cña cèt thÐp chÞu lùc trong c¸c khung vµ l|íi thÐp cèt thÐp kh«ng ®|îc nhá h¬n 250mm ®èi víi thÐp chÞu kÐo vµ kh«ng nhá h¬n 200mm ®èi víi thÐp chÞu nÐn. C¸c kÕt cÊu kh¸c chiÒu dµi nèi buéc kh«ng nhá h¬n c¸c trÞ sè ë b¶ng 6; b) Khi nèi buéc, cèt thÐp ë vïng chÞu kÐo ph¶i uèn mãc ®èi víi thÐp trßn tr¬n, cèt thÐp cã gê kh«ng uèn mãc;

9


Tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 4453 : 1995

c) D©y buéc dïng lo¹i d©y thÐp mÒm cã ®|êng kÝnh 1mm; d) Trong c¸c mèi nèi cÇn buéc Ýt nhÊt lµ 3 vÞ trÝ (ë gi÷a vµ hai ®Çu). 4.5. Thay ®æi cèt thÐp trªn c«ng tr|êng. Trong mäi tr|êng hîp viÖc thay ®æi cèt thÐp ph¶i ®|îc sù ®ång ý cña thiÕt kÕ. Tr|êng hîp sö dông cèt thÐp xö lý nguéi thay thÕ cèt thÐp c¸n nãng th× nhÊt thiÕt ph¶i ®|îc sù ®ång ý cña c¬ quan thiÕt kÕ vµ chñ ®Çu t|. 4.6. VËn chuyÓn vµ l¾p dùng cèt thÐp. 4.6.1. ViÖc vËn chuyÓn cèt thÐp ®· gia c«ng ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: a) Kh«ng lµm h| háng vµ biÕn d¹ng s¶n phÈm cèt thÐp; b) Cèt thÐp tõng thanh nªn buéc thµnh tõng l« theo chñn lo¹i vµ sè l|îng ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn khi sö dông; c) C¸c khung, l|íi cèt thÐp lín nªn cã biÖn ph¸p ph©n chia thµnh tõng bé phËn nhá phï hîp víi ph|¬ng tiÖn vËn chuyÓn.

B¶ng 7 - ChiÒu dµi nèi buéc cèt thÐp ChiÒu dµi nèi buéc Lo¹i cèt thÐp

Cèt thÐp tr¬n c¸n nãng Cèt thÐp cã gê c¸n nãng Cèt thÐp kÐo nguéi

4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

Vïng chÞu kÐo

Vïng chÞu nÐn

DÇm hoÆc t|êng

KÕt cÊu kh¸c

§Çu cèt thÐp cã mãc

§Çu cèt thÐp kh«ng cã mãc

40d 40d 45d

30d 30d 35d

20d 20d

30d 20d 30d

C«ng t¸c l¾p dùng cèt thÐp cÇn tháa m·n c¸c yªu cÇu sau: a) C¸c bé phÇn l¾p dùng tr|íc, kh«ng g©y trë ng¹i cho c¸c bé phËn l¾p dùng sau; b) Cã biÖn ph¸p æn ®Þnh vÞ trÝ cèt thÐp kh«ng ®Ó biÕn d¹ng trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng; c) Khi ®Æt cèt thÐp vµ cèt pha tùa vµo nhau t¹o thµnh mét tæ hîp cøng th× cèp pha chØ ®|îc ®Æt trªn c¸c giao ®iÓm cña cèt thÐp chÞu lùc vµ theo ®óng vÞ trÝ quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. C¸c con kª cÇn ®Æt t¹i c¸c vÞ trÝ thÝch hîp tuú theo mËt ®é cèt thÐp nh|ng kh«ng lín h¬n 1m mét ®iÓm kª. Con kª cã chiÒu dµy b»ng líp bª t«ng b¶o vÖ cèt thÐp vµ ®|îc lµm b»ng c¸c lo¹i vËt liÖu kh«ng ¨n mßn cèt thÐp, kh«ng ph¸ huû bª t«ng. Sai lÖch chiÒu dµy líp bª t«ng b¶o vÖ so víi thiÕt kÕ kh«ng v|ît qu¸ 3mm ®èi víi líp bª t«ng b¶o vÖ cã chiÒu dµy a nhá h¬n 15mm vµ 5mm ®èi víi líp bª t«ng b¶o vÖ a lín h¬n 15mm. ViÖc liªn kÕt c¸c thanh cèt thÐp khi l¾p dùng cÇn ®|îc thùc hiÖn theo c¸c yªu cÇu sau:

10


Tiªu chuÈn viÖt nam

4.6.5.

tcvn 4453 : 1995

a) Sè l|îng mèi nèi buéc hay hµn dÝnh kh«ng nhá h¬n 50% sè ®iÓm giao nhau, theo thø tù xen kÏ; b) Trong mäi tr|êng hîp, c¸c gãc cña ®¹i thÐp víi thÐp chÞu lùc ph¶i buéc hoÆc hµn dÝnh 100%. ViÖc nèi c¸c thanh cèt thÐp ®¬n vµo khung vµ l|íi cèt thÐp ph¶i ®|îc thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. Khi nèi buéc khung vµ l|íi cèt thÐp theo ph|¬ng lµm viÖc cña kÕt cÊu th× chiÒu dµi nèi chång thùc hiÖn theo quy ®Þnh ë b¶ng 8 nh|ng kh«ng nh¬ h¬n 25mm. B¶ng 8 -Nèi chèng cèt thÐp ®èi víi bª t«ng cã m¸c kh¸c nhau M¸c bª t«ng

Lo¹i cèt thÐp chÞu lùc

Cèt thÐp cã gê c¸n Cèt thÐp trßn c¸n nãng Cèt thÐp kÐo nguéi vµ rót nguéi

M¸c d 150

M¸c t 200

Vïng chÞu kÐo

Vïng chÞu nÐn

Vïng chÞu kÐo

Vïng chÞu nÐn

20d 35d 40d

20d 25d 30d

25d 30d 35d

15d 20d 25d

Chó thÝch: d- §|êng kÝnh cña cèt thÐp chÞu lùc.

4.6.6.

ChuyÓn vÞ cña tõng thanh thÐp khi chÕ t¹o hoÆc khi l¾p dùng khung l|íi cèt thÐp kh«ng ®|îc lín h¬n 1/5 ®|êng kÝnh cña thanh lín nhÊt lµ 1/4 ®|êng kinh cña b¶n th©n thanh ®ã. Sai lÖch cho phÐp ®èi víi cèt thÐp ®· l¾p dùng ®|îc quy ®Þnh ë b¶ng 9. B¶ng 9 – Sai lÖch cho phÐp ®èi víi cèt thÐp ®· l¾p dùng. Tªn sai lÖch

Møc cho phÐp, mm

1 1. Sai sè vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh chÞu lùc ®Æt riªng biÖt: a) §èi víi kÕt cÊu khèi lín. b) §èi víi cét, dÇm vµ vßm. c) §èi víi b¶n, t|êng vµ mãng d|íi c¸c kÕt cÊu khung 2. Sai sè vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c hµng cèt thÐp khi bè trÝ nhiÒu hµng theo chiÒu cao: a) C¸c kÕt cÊu cã chiÒu dµi lín h¬n 1m vµ mãng ®Æt d|íi c¸c kÕt cÊu vµ thiÕt bÞ kü thuËt. b) DÇm khung vµ b¶n cã chiÒu dµy lín h¬n 100mm. c) B¶n cã chiÒu dµy ®Õn 100mm vµ chiÒu dµy líp b¶o vÖ 10mm. 3. Sai sè vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt thÐp ®ai cña dÇm, cét, khung vµ dµn cèt thÐp.

2

11

30 10 20

20 5 3 10


Tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 4453 : 1995

4. Sai lÖch côc bé vÒ chiÒu dµy vµ líp b¶o vÖ. a) C¸c kÕt cÊu khèi lín (chiªu dµy lín h¬n 1m) b) Mãng n»m d|íi c¸c kÕt cÊu vµ thiÕt bÞ kü thuËt. c) Cét dÇm vµ vßm d) T|êng vµ b¶n chiÒu dµy lín h¬n 100mm. e) T|êng vµ b¶n chiÒu dµy ®Õn 100mm víi chiÒu dµy líp b¶o vÖ lµ 10mm. 5. Sai lÖch vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh ph©n bè trong mét hµng. a) §èi víi b¶n t|êng vµ mãng d|íi kÕt cÊu khung. b) §èi víi nh÷ng kÕt cÊu khèi lín 6. Sai lÖch vÒ vÞ trÝ c¸c cèt thÐp ®ai so víi chiÒu ®øng hoÆc chiÒu ngang (kh«ng kÕt c¸c tr|êng hîp khi c¸c cèt thÐp ®ai ®Æt nghiªng víi thiÕt kÕ quy ®Þnh).

20 10 5 5 3 25 40 10

B¶ng 9 - KÕt thóc 1 7. Sai lÖch vÒ vÞ trÝ tim cña c¸c thanh ®Æt ë c¸c ®Çu khung hµn nèi t¹i hiÖn tr|êng víi c¸c khung kh¸c khi ®|êng kÝnh cña thanh: a) Nhá h¬n 40mm. b) Lín h¬n hoÆc b»ng 40mm 8. Sai lÖch vÒ vÞ trÝ c¸c mèi hµn cña c¸c thanh theo chiÒu dµi cña cÊu kiÖn. a) C¸c khung vµ c¸c kÕt cÊu t|êng mãng. b) C¸c kÕt cÊu khèi lín. 9. Sai lÖch cña vÞ trÝ c¸c bé phËn cèt thÐp theo trong kÕt cÊu khèi lín (khung, khèi, dµn) so víi thiÕt kÕ: a) Trong mÆt b»ng. b) Theo chiÒu cao.

2

5 10 25 50

50 30

4.7. KiÓm tra vµ nghiÖm thu c«ng t¸c cèt thÐp. 4.7.1. KiÓm tra c«ng t¸c cèt thÐp bao gåm c¸c phÇn viÖc sau: a) Sù phï hîp cña c¸c lo¹i cèt thÐp ®|a vµo sö dông so víi thiÕt kÕ; b) C«ng t¸c gia c«ng cèt thÐp; ph|¬ng ph¸p c¾t, uèn vµ lµm s¹ch bÒ mÆt cèt thÐp tr|íc khi gia c«ng. TrÞ sè sai lÖch cho phÐp ®èi víi cèt thÐp ®· gia c«ng ghi ë b¶ng 4; c) C«ng t¸c hµn: bËc thî, thiÕt bÞ, que hµn, c«ng nghÖ hµn vµ chÊt l|îng mèi hµn. TrÞ sè sai lÖch cho phÐp ®èi víi s¶n phÈm cèt thÐp ®· gia c«ng hµn theo b¶ng 5 vµ chÊt l|îng mèi hµn theo b¶ng 6. d) Sù phï hîp vÒ viÖc thay ®æi cèt thÐp so víi thiÕt kÕ. e) VËn chuyÓn vµ l¾p dùng cèt thÐp. - Sù phï hîp cña ph|¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®èi víi s¶n phÈm ®· gia c«ng.

12


Tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 4453 : 1995

Chñng lo¹i, vÞ trÝ, kÝch th|íc vµ sè l|îng cèt thÐp ®· l¾p dùng so víi thiÕt kÕ; TrÞ sè sai lÖch cho phÐp ®èi víi c«ng t¸c l¸p dùng cèt thÐp ®|îc quy ®Þnh ë b¶ng 9; - Sù phï hîp cña c¸c lo¹i thÐp chê vµ chi tiÕt ®Æt s½n so víi thiÕt kÕ; - Sù phï hîp cña c¸c lo¹i vËt liÖu lµm con kª, mËt ®é c¸c ®iÓm kª vµ sai lÖch chiÒu dµy líp bª t«ng b¶o vÖ so víi thiÕt kÕ. ChiÒu dµy líp bª t«ng b¶o vÖ cèt thÐp a ®|îc quy ®Þnh nh| trong h×nh 1. Tr×nh tù, yªu cÇu vµ ph|¬ng ph¸p kiÓm tra c«ng t¸c cèt thÐp thùc hiÖn theo quy ®Þnh ë b¶ng 10. ViÖc nghiÖm thu c«ng t¸c cèt thÐp ph¶i tiÕn hµnh t¹i hiÖn tr|êng theo c¸c yªu cÇu cña ®iÒu 4.7.1. vµ b¶ng 10 ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l|îng c«ng t¸c cèt thÐp so víi thiÕt kÕ tr|íc khi ®æ bª t«ng. -

4.7.2. 4.7.3.

4.7.4.

Khi nghiÖm thu ph¶i cã hå s¬ bao gåm: a) C¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ cã ghi ®Çy ®ñ sù thay ®æi vÒ cèt thÐp trong qu¸ tr×nh thi c«ng vµ kÌm biªn b¶n vÒ quyÕt ®Þnh thay ®æi; b) C¸c kÕt qu¶ kiÓm tra mÉu thö vÒ chÊt l|îng thÐp, mèi hµn vµ chÊt l|îng gia c«ng cèt thÐp; c) C¸c biªn b¶n thay ®æi cèt thÐp trªn c«ng tr|êng so víi thiÕt kÕ; d) C¸c biªn b¶n nghiÖm thu kü thuËt trong qu¸ tr×nh gia c«ng vµ l¾p dùng cèt thÐp; e) NhËt ký thi c«ng. B¶ng 10 - KiÓm tra c«ng t¸c cèt thÐp.

Yªu cÇu kiÓm tra 1

Ph|¬ng ph¸p kiÓm tra

2 Theo phiÕu giao hµng, chøng chØ vµ quan s¸t Cèt thÐp gê cèt thÐp §o ®|êng kÝnh b»ng th|íc kÑp c¬ khÝ Thö mÉu theo TCVN 197 : 1985, TCVN 198 : 1985. MÆt ngoµi cèt B»ng m¾t thÐp

KÕt qu¶ kiÓm tra

TÇn sè kiÓm tra

3 Cã chøng chØ vµ cèt thÐp ®|îc Mçi cung cÊp ®óng yªu cÇu hµng

4 lÇn

nhËn

§ång ®Òu vÒ kÝch th|íc tiÕt diÖn, Mçi lÇn nhËn ®óng ®|êng kÝnh yªu cÇu hµng §¶m b¶o yªu cÇu theo thiÕt kÕ Tr|íc khi giao hµng BÒ mÆt s¹ch, kh«ng bÞ gi¶m tiÕt Tr|íc diÖn côc bé hµng

13

khi

giao


Tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 4453 : 1995

C¾t vµ uèn B»ng m¾t §¶m b¶o quy tr×nh kü thuËt Khi gia c«ng Cèt thÐp ®· §o b»ng th|íc cã ®é Sai lÖch kh«ng v|ît qu¸ c¸c trÞ Mçi l«, 100 thanh uèn dµi thÝch hîp sè ghi trong b¶ng 4 lÊy 5 thµnh ®Ó kiÓm tra ThiÕt bÞ hµn §¶m b¶o c¸c th«ng sè kü thuËt Tr|íc khi hµn vµ theo ®×nh kú 3 th¸ng 1 lÇn BËc thî: Hµn mÉu thö §¹t tiªu chuÈn bËc thî hµn theo Tr|íc khi thùc quy ®Þnh hiÖn c«ng t¸c hµn. B»ng m¾t, ®o b»ng Mèi hµn ®¶m b¶o yªu cÇu theo Sau khi hµn vµ khi Hµn cèt thÐp th|íc quy ®Þnh cña b¶ng 5 vµ b¶ng 6 nghiÖm thu ThÝ nghiÖm mÉu §¶m b¶o chÊt l|îng. NÕu mét Mçi l« 100 mèi mÉu kh«ng ®¹t ph¶i kiÓm tra l¹i hµn, lÊy 3 mÉu ®Ó kiÓm tra c|êng ®é víi sè l|îng mÉu gÊp ®«i KiÓm tra b»ng siªu ©m Mèi hµn ®¶m b¶o chÊt l|îng Khi cÇn thiÕt hoÆc khi nghi ngê theo TCVN 1548 : theo yªu cÇu 1985 B¶ng 10 – (kÕt thóc) 1 2 ThÐp chê vµ X¸c ®Þnh vÞ trÝ, kÝch chi tiÕt ®Æt s½n th|íc vµ sè l|îng b»ng c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp Nèi buéc cèt B»ng m¾t, ®o b»ng thÐp th|íc L¾p dùng cèt B»ng m¾t, ®o b»ng thÐp th|íc cã chiÒu dµi thÝch hîp

Con kª

B»ng m¾t, ®o b»ng th|íc ChiÒu dµy líp B»ng m¾t, ®o b»ng bª t«ng b¶o vÖ th|íc cèt thÐp Thay ®æi cèt KiÓm tra b»ng tÝnh thÐp to¸n

3 4 §¶m b¶o c¸c yªu cÇu theo quy Tr|íc khi ®æ bª ®Þnh cña thiÕt kÕ t«ng

ChiÒu dµi nèi chång, ®¶m b¶o theo yªu cÇu cña b¶ng 7 vµ b¶ng 8 - L¾p dùng ®óng quy tr×nh kü thuËt. - Chñng lo¹i, vÞ trÝ, sè l|îng vµ kÝch th|íc ®óng theo thiÕt kÕ. - Sai lÖch kh«ng v|ît qu¸ c¸c trÞ sè ghi ë b¶ng 9 §¶m b¶o yªu cÇu theo ®iÒu 4.6.3. §¶m b¶o trÞ sè sai lÖch theo ®iÒu 4.6.3 hoÆc theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ Cèt thÐp thay ®æi phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña thiÕt kÕ

Trong vµ sau khi l¾p dùng Khi l¾p dùng vµ khi nghiÖm thu

Khi l¾p dùng cèt thÐp. Khi l¾p dùng vµ khi nghiÖm thu Tr|íc khi gia c«ng cèt thÐp.

5. VËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt bª t«ng. 5.1. Yªu cÇu chung 5.1.1. C¸c vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt bª t«ng ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh, ®ång thêi ®¸p øng c¸c yªu cÇu bæ sung cña thiÕt kÕ.

14


Tiªu chuÈn viÖt nam 5.1.2.

5.1.3.

5.2. 5.2.1.

5.2.2. 5.2.3.

5.2.4.

5.2.5. 5.3. 5.3.1.

tcvn 4453 : 1995

Trong qu¸ tr×nh l|u kho, vËn chuyÓn vµ chÕ t¹o bª t«ng, vËt liÖu ph¶i ®|îc ®|îc b¶o qu¶n, tr¸nh nhiÔm bÈn hoÆc bÞ lÉn lén cì h¹t vµ chñng lo¹i. Khi gÆp c¸c tr|êng hîp trªn, cÇn cã ngay biÖn ph¸p kh¾c phôc ®Ó ®¶m b¶o sù æn ®Þnh vÒ chÊt l|îng. C¸c lo¹i vËt liÖu kh«ng hoµn toµn phï hîp tiªu chuÈn hoÆc kh«ng ®Ò cËp trong tiªu chuÈn nµy, chØ sö dông ®Ó s¶n xuÊt bª t«ng, nÕu cã ®ñ luËn cø khoa häc vµ c«ng nghÖ (th«ng qua sù x¸c nhËn cña mét c¬ së kiÓm tra cã ®ñ t| c¸ch ph¸p nh©n) vµ ®|îc sù ®ång ý cña chñ ®Çu t|. Xi m¨ng Xi m¨ng sö dông ph¶i tháa m·n c¸c quy ®Þnh cña c¸c tiªu chuÈn: - Xi m¨ng poãcl¨ng TCVN 2682 : 1985. - Xi m¨ng poãc – l¨ng Pufz¬lan TCVN 4033 : 1985. - Xi m¨ng poãcl¨ng - xØ h¹t lß cao TCVN 4316 : 1986. C¸c lo¹i xi m¨ng ®Æc biÖt nh| xi m¨ng bÒn sunf¸t, xi m¨ng Ýt táa nhiÖt…. dïng theo chØ dÉn cña thiÕt kÕ. Chñng lo¹i vµ m¸c xi m¨ng sö dông ph¶i phï hîp víi thiÕt kÕ vµ ®iÒu kiÖn, tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm m«i tr|êng lµm viÖc cña kÕt cÊu c«ng tr×nh. ViÖc sö dông xi m¨ng nhËp khÈu nhÊt thiÕt ph¶i cã chøng chØ kü thuËt cña n|íc s¶n xuÊt. Khi cÇn thiÕt ph¶i thÝ nghiÖm kiÓm tra ®Ó x¸c ®Þnh chÊt l|îng theo tiªu chuÈn ViÖt Nam hiÖn hµnh. ViÖc kiÓm tra xi m¨ng t¹i hiÖn tr|êng nhÊt thiÕt ph¶i tiÕn hµnh trong c¸c tr|êng hîp. a) Khi thiÕt kÕ thµnh phÇn bª t«ng; b) Cã sù nghi ngê vÒ chÊt l|îng cña xi m¨ng; c) L« xi m¨ng ®· ®|îc b¶o qu¶n trªn 3 th¸ng kÓ tõ ngµy s¶n xuÊt. ViÖc vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n xi m¨ng ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn TCVN 2682 ; 1992 “Xi m¨ng poãcl¨ng”. C¸t. C¸t dïng ®Ó lµm bª t«ng nÆng ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn TCVN 1770 : 1986 “C¸t x©y dùng – Yªu cÇy kü thuËt”. Chó thÝch: §èi víi c¸c lo¹i c¸t cã h¹t nhá (m« ®un ®é lín d|íi 2), khi sö dông ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn 20 TCVN 127 : 1986 “C¸t mÞn ®Ó lµm bª t«ng vµ v÷a x©y dùng”.

ThÝ nghiÖm kiÓm tra chÊt l|îng c¸t ®|îc tiÕn hµnh theo c¸c tiªu chuÈn tõ TCVN 337 : 1986 ®Õn TCVN 346 : 1986 “C¸t x©y dùng – ph|¬ng ph¸p thö”. - NÕu dïng c¸t vïng biÓn hoÆc vïng n|íc l¬ th× nhÊt thiÕt kiÓm tra hµm l|îng Cl- vµ SO4--. NÕu dïng c¸t má, c¸t ®åi th× cÇn ph¶i kiÓm tra c¶ hµm l|îng Silic v« ®×nh h×nh. 5.3.2. B·i chøa c¸t ph¶i kh« r¸o, ®æ ®èng theo nhãm h¹t theo møc ®é s¹ch bÈn ®Ó tiÖn sö dông vµ cÇn cã biÖn ph¸p chèng giã bay m|a tr«i vµ lÉn t¹p chÊt. 5.4. Cèt liÖu lín. 5.4.1. Cèt liÖu lín dïng cho bª t«ng bao gåm ®¸ d¨m nghiÒn ®Ëp tõ ®¸ thiªn nhiªn, sái d¨m ®Ëp tõ sái thiªn nhiªn. Khi sö dông c¸c lo¹i cèt liÖu lín nµy ph¶i ®¶m b¶o -

15


Tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 4453 : 1995

chÊt l|îng theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn TCVN 1771 : 1986 “§¸ d¨m, sái d¨m, sái dïng trong x©y dùng”. 5.4.2. Ngoµi yªu cÇu cña TCVN 1771 : 1986, ®¸ d¨m, sái dïng cho bª t«ng cÇn ph©n thµnh nhãm cã kÝch th|íc h¹t phï hîp víi nh÷ng quy ®Þnh sau: a) §èi víi b¶n, kÝch th|íc h¹t lín nhÊt kh«ng ®|îc lín h¬n 1/2 chiÒu dµy b¶n; b) §èi víi c¸c kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp, kÝch th|íc h¹t lín nhÊt kh«ng ®|îc lín h¬n 3/4 kho¶ng c¸ch th«ng thuû nhá nhÊt theo mÆt c¾t ngang cña kÕt cÊu; c) §èi víi c«ng tr×nh thi c«ng cèp pha tr|ît, kÝch th|íc h¹t lín nhÊt kh«ng qu¸ 1/10 kÝch th|íc c¹nh nhá nhÊt theo mÆt cøt ngang cña kÕt cÊu; d) Khi dïng m¸y trén bª t«ng cã thÓ tÝch lín h¬n 0,8m3, kÝch th|íc lín nhÊt cña ®¸ d¨m vµ sái kh«ng v|ît qu¸ 120mm. Khi dïng m¸y trén cã thÓ tÝch nhá h¬n 0,8m2, kÝch th|íc lín nhÊt kh«ng v|ît qu¸ 80mm; e) Khi vËn chuyÓn bª t«ng b»ng m¸y b¬m bª t«ng, kÝch th|íc h¹t lín nhÊt kh«ng ®|îc lín h¬n 0,4 ®|êng kÝnh trong cña vßi b¬m ®èi víi ®¸ sái vµ 0,33 ®èi víi ®¸ d¨m; f) Khi ®æ bª t«ng b»ng èng vßi voi, kÝch th|íc h¹t lín nhÊt kh«ng lín h¬n 1/3 chç nhá cña ®|êng kÝnh. 5.5. N|íc N|íc dïng ®Ó trén vµ b¶o d|ìng bª t«ng ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu cña tiªu chuÈn TCVN 4506 : 1987 “N|íc cho bª t«ng vµ v÷a – Yªu cÇu kü thuËt”. C¸c nguån n|íc uèng ®Òu cã thÓ dïng ®Ó trén vµ b¶o d|ìng bª t«ng. Kh«ng dïng n|íc th¶i cña c¸c nhµ m¸y, n|íc bÈn tõ hÖ thèng tho¸t n|íc sinh ho¹t, n|íc ao hå chøa nhiÒu bïn, n|íc lÉn dÇu mì ®Ó trén vµ b¶o d|ìng bª t«ng. 5.6. Phô gia 5.6.1. §Ó tiÕt kiÖm xi m¨ng hoÆc c¶i thiÖn c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña hçn hîp bª t«ng vµ bª t«ng, cã thÓ dïng c¸c lo¹i phô gia thÝch hîp trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o bª t«ng. ViÖc sö dông phô gia ph¶i ®¶m b¶o: a) T¹o ra hçn hîp bª t«ng cã tÝnh n¨ng phï hîp víi c«ng nghÖ thi c«ng; b) Kh«ng g©y ¶nh h|ëng ®Õn tiÕn ®é thi c«ng vµ khßng t¸c h¹i tíi yªu cÇu sö dông cña c«ng tr×nh sau nµy; c) Kh«ng ¶nh h|ëng ®Õn ¨n mßn cèt thÐp. 5.6.2. C¸c lo¹i phô gia sö dông ph¶i cã chøng chØ kü thuËt ®|îc c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n|íc c«ng nhËn. ViÖc sö dông phô gia cÇn tu©n theo chØ dÉn cña n¬i s¶n xuÊt. 5.7. ChÊt ®én C¸c chÊt ®én vµo bª t«ng ph¶i ®¶m b¶o kh«ng ¶nh h|ëng ®Õn tuæi thä cña bª t«ng vµ kh«ng g©y ¨n mßn cèt thÐp. Khi sö dông c¸c chÊt ®én ph¶i th«ng qua thÝ nghiÖm ®Ó cã ®ñ c¬ së kinh tÕ kü thuËt, ®ång thêi ph¶i ®|îc sù ®ång ý cña c¬ quan thiÕt kÕ vµ chñ ®Çu t|. Chó thÝch: 1) ChÊt ®én lµ nh÷ng chÊt kho¸ng mÞn cã thÓ thªm vµo bª t«ng ®Ó c¶i thiÖn mét sè tÝnh chÊt cña hçn hîp bª t«ng. 2) Cã hai lo¹i chÊt ®én: chÊt ®én ë d¹ng tr¬ vµ chÊt ®én cã ho¹t tÝnh (bét xØ quÆng tro nhiÖt ®iÖn, bén puz¬lan…).

16


Tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 4453 : 1995

6. Thi c«ng bª t«ng 6.1. Chän thµnh phÇn bª t«ng (b¾t buéc ¸p dông). 6.1.1. §Ó ®¶m b¶o chÊt l|îng cña bª t«ng, tuú theo tÇm quan träng cña tõng lo¹i c«ng tr×nh hoÆc tõng bé phËn c«ng tr×nh, trªn c¬ së quy ®Þnh m¸c bª t«ng cña thiÕt kÕ thµnh phÇn bª t«ng ®|îc chän nh| sau: a) §èi víi bª t«ng m¸c 100 cã thÓ sö dông b¶ng tÝnh s½n ghi ë phô lôc C; b) §èi víi bª t«ng m¸c 150 trë lªn th× thµnh phÇn vËt liÖu trong bª t«ng ph¶i ®|îc thiÕt kÕ th«ng qua phßng thÝ nghiÖm (tÝnh to¸n vµ ®óc mÉu thÝ nghiÖm). 6.1.2. ThiÕt kÕ thµnh phÇn bª t«ng C«ng t¸c thiÕt kÕ thµnh phÇn bª t«ng do c¸c c¬ së thÝ nghiÖm cã t| c¸ch ph¸p nh©n thùc hiÖn. Khi thiÕt kÕ thµnh phÇn bª t«ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¸c: a) Sö dông ®óng c¸c vËt liÖu sÏ dïng ®Ó thi c«ng; b) §é sôt hoÆc ®é cøng cña hçn hîp bª t«ng x¸c ®Þnh tuú thuéc tÝnh chÊt cña c«ng tr×nh, hµm l|îng cèt thÐp, ph|¬ng ph¸p vËn chuyÓn, ®iÒu kiÖn thêi tiÕt. Khi chän ®é sôt cña hçn hîp bª t«ng ®Ó thiÕt kÕ cÇn tÝnh tíi sù tæn thÊt ®é sôt trong thêi gian l|u gi÷ vµ vËn chuyÓn. §é sôt cña hçn hîp bª t«ng t¹i vÞ trÝ ®æ cã thÓ tham kh¶o theo b¶ng 11. B¶ng 11 - §é sôt vµ ®é cøng cña hçn hîp bª t«ng t¹i vÞ trÝ ®æ Lo¹i vµ tÝnh chÊt cña kÕt cÊu

§é sôt §Çm m¸y §Çm tay

- Líp lãt d|íi mãng hoÆc nÒ nhµ, nÒn ®|êng vµ nÒn ®|êng b¨ng - MÆt ®|êng vµ ®|êng b¨ng, nÒn nhµ, kÕt cÊu khèi lín kh«ng hoÆc Ýt cèt thÐp (t|êng ch¾n, mãng block ….) - KÕt cÊu khèi lín cã tiÕt diÖn lín hoÆc trung b×nh - KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp cã mËt ®é cèt thÐp dµy ®Æc, t|êng máng, phÔu sil«, cét, dÇm vµ b¶n tiÕt diÖn bÐ… c¸c kÕt cÊu bª t«ng ®æ b»ng cèt pha di ®éng. - C¸c kÕt cÊu ®æ b»ng bª t«ng b¬m

6.1.3.

ChØ sè ®é cøng S

0 – 10 0 – 20

20 – 40

50 – 40 35 – 25

20 – 40 50 – 80

40 – 60 80 – 120

25 – 15 12 – 10

120 - 200

HiÖu chØnh thµnh phÇn bª t«ng t¹i hiÖn tr|êng. ViÖc hiÖu chØnh thµnh phÇn bª t«ng t¹i hiÖn tr|êng ®|îc tiÕn hµnh theo nguyªn t¸c kh«ng lµm thay ®æi tû lÖ N/X cña thµnh phÇn bª t«ng ®· thiÕt kÐ. Khi cèt liÖu Èm cÇn gi¶m bít l|îng n|íc trén, gi÷ nguyªn ®é sôt yªu cÇu. Khi cÇn t¨ng ®é sôt hçn hîp bª t«ng cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn thi c«ng th× cã thÓ ®ång thêi thªm n|íc vµ xi m¨ng ®Ó gi÷ nguyªn tû lÖ N/X. 6.1.4. Tuú thuéc quy m« vµ møc ®é cña c«ng tr×nh mµ x¸c ®Þnh c¸c lo¹i hå s¬ thÝ nghiÖm bª t«ng theo yªu cÇu cña b¶ng 19. 6.2. ChÕ t¹o hçn hîp bª t«ng

17


Tiªu chuÈn viÖt nam 6.2.1.

6.2.2. 6.2.3. 6.2.4.

tcvn 4453 : 1995

Xi m¨ng, c¸t, ®¸ d¨m hoÆc sái vµ c¸c chÊt phô gia láng ®Ó chÕ t¹o hçn hîp bª t«ng ®|îc c©n theo khèi l|îng. N|íc vµ chÊt phô gia c©n ®ong theo thÓ tÝch. Sai sè cho phÐp khi c©n, ®ong kh«ng v|ît qu¸ c¸c trÞ sè ghi trong b¶ng 12. C¸t röa xong, ®Ó kh« r¸o míi tiÕn hµnh c©n ®ong nh»m gi¶m l|îng n|íc ngËm trong c¸t. §é chÝnh x¸c cña thiÕt bÞ c©n ®ong ph¶i kiÓm tra tr|íc mçi ®ît ®æ bª t«ng. Trong qu¸ tr×nh c©n ®ong th|êng xuyªn theo dâi ®Ó ph¸t hiÖn vµ kh¾c phô kÞp thêi. Hçn hîp bª t«ng cÇn ®|îc trén b»ng m¸y. ChØ khi nµo khèi l|îng Ýt míi trén b»ng tay. B¶ng 12 – Sai lÖch cho phÐp khi c©n ®ong thµnh phÇn cña bª t«ng Lo¹i vËt liÖu

Sai sè cho phÐp, % theo khèi l|îng

Xi m¨ng vµ phô gia d¹ng bét C¸t, ®¸ d¨m, hoÆc sái N|íc vµ phô gia láng

1 3 1

Chó thÝch: L|îng n|íc cho vµo bª t«ng ph¶i kÓ c¶ l|îng n|íc trong phô gia vµ l|îng n|íc trong cèt liÖu Èm.

6.2.5.

6.2.6.

Tr×nh tù ®æ vËt liÖu vµo m¸y trén cÇn theo quy ®Þnh sau: a) Tr|íc hÕt ®æ 15% - 20% l|îng n|íc, sau ®ã ®æ xi m¨ng vµ cèt liÖu cïng mét lóc ®ång thêi ®æ dÇn vµ liªn tôc phÇn n|íc cßn l¹i; b) Khi dïng phô gia th× viÖc trén phô gia ph¶i thùc hiÖn theo chØ dÉn cña ng|êi s¶n xuÊt phô gia. Thêi gian trén hçn hîp bª t«ng ®|îc x¸c ®Þnh theo ®Æc tr|ng kü thuËt cña thiÕt bÞ dïng ®Ó trén. Trong tr|êng hîp kh«ng cã c¸c th«ng sè kü thuËt chuÈn x¸c th× thêi gian Ýt nhÊt ®Ó trén ®Òu mét mÎ bª t«ng ë m¸y trén cã thÓ lÊy theo c¸c trÞ sè ghi ë b¶ng 13. B¶ng 13 - Thêi gian trén hçn hîp bª t«ng (phót)

6.2.7.

§é sôt bª t«ng (mm)

D|íi 500

Tõ 500 ®Õn 1000

Trªn 1000

Nhá h¬n 10 10 – 50 trªn 50

2,0 1,5 1,0

2,5 2,0 1,5

3,0 2,5 2,0

Dung tÝch m¸y trén, lÝt

Trong qu¸ tr×nh trén ®Ó tr¸nh hçn hîp b¸m dÝnh vµo thïng trén, cø sau 2 giêi lµm viÖc cÇn ®æ vµo thïng trén toµn bé cèt liÖu lín vµ n|íc cña mét mÎ trén vµ quay

18


Tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 4453 : 1995

m¸y trén kho¶ng 5 phót, sau ®ã cho c¸t vµ xi m¨ng vµo trén tiÕp theo thêi gian ®· quy ®Þnh. 6.2.8. NÕu trén bª t«ng b»ng thñ c«ng th× sµn trén ph¶i ®ñ cøng, s¹ch vµ kh«ng hót n|íc. Tr|íc khi trén cÇn t|íi Èm sµn trén ®Ó chèng hót n|íc tõ hçn hîp bª t«ng. Thø tù trén hçn hîp b»ng thñ c«ng nh| sau: Trén ®Òu c¸t vµ xi m¨ng, sau ®ã cho vµ trén ®Òu thµnh hçn hîp kh«, cuèi cïng cho n|íc vµ trén ®Òu cho ®Õn khi ®|îc hçn hîp ®ång mµu vµ cã ®é sôt nh| quy ®Þnh. 6.3. VËn chuyÓn hçn hîp bª t«ng. 6.3.1. ViÖc vËn chuyÓn hçn hîp bª t«ng tõ n¬i trén ®Õn n¬i ®æ cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu: a) Sö dông ph|¬ng tiÖn vËn chuyÓn hîp lý, tr¸nh ®Ó hçn hîp bª t«ng bÞ ph©n tÇng, bÞ ch¶y n|íc xi m¨ng vµ bÞ mÊt n|íc do giã n¾ng. b) Sö dông thiÕt bÞ, nh©n lùc hçn hîp vµ ph|¬ng tiÖn vËn chuyÓn cÇn bè trÝ phï hîp víi khèi l|îng, tèc ®é trén, ®æ vµ ®Çm bª t«ng; c) Thêi gian cho phÐp l|u hçn hîp bª t«ng trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn cÇn ®|îc x¸c ®Þnh b»ng thÝ nghiÖm trªn c¬ së ®iÒu kiÖn thêi tiÕt, lo¹i xi m¨ng vµ lo¹i phô gia sö dông. NÕu kh«ng cã c¸c sè liÖu thÝ nghiÖm cã thÓ tham kho¶ c¸c trÞ sè ghi ë b¶ng 14. B¶ng 14 - Thêi gian l|u hçn hîp bª t«ng kh«ng cã phô gia

6.3.2. 6.3.3. 6.3.4.

6.3.5.

NhiÖt ®é (0C)

Thêi gian vËn chuyÓn cho phÐp, phót

Lín h¬n 30 20 – 30 10 – 20 5 – 10

30 45 60 90

VËn chuyÓn hçn hîp bª t«ng b»ng thñ c«ng chØ ¸p dông víi cù ly kh«ng xa qu¸ 200m. NÕu hçn hîp bª t«ng bÞ ph©n tÇng cÇn trén l¹i tr|íc khi ®æ vµo cèp pha. Khi dïng thïng treo ®Ó vËn chuyÓn hçn hîp bª t«ng th× hçn hîp bª t«ng ®æ vµo thïng treo kh«ng v|ît qu¸ 90 – 95% dung tÝch cña thïng. VËn chuyÓn hçn hîp bª t«ng b»ng « t« hoÆc thiÕt bÞ chuyªn dïng cÇn ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh cña ®iÒu 6.3.1. vµ c¸c yªu cÇu sau: a) ChiÒu dµy líp bª t«ng trong thïng xe cÇn lín h¬n 40cm nÕu dïng « t« ben tù ®æ; b) NÕu vËn chuyÓn b»ng thiÕt bÞ chuyªn dïng võa ®i võa trén th× c«ng nghÖ vËn chuyÓn ®|îc x¸c ®Þnh theo c¸c th«ng sè kü thuËt cña thiÕt bÞ sö dông. Khi dïng m¸y b¬m bª t«ng ®Ó vËn chuyÓn ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: a) Thµnh phÇn vµ ®é sôt cña hçn hîp bª t«ng cÇn ®|îc thö nghiÖm vµ b¬m thö nh»m ®¶m b¶o chÊt l|îng bª t«ng vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng, ®ång thêi phï hîp víi tÝnh n¨ng kü thuËt cña thiÕt bÞ b¬m. b) Khi thi c«ng trong thêi tiÕt nãng, mÆt ngoµi èng cÇn che phñ hoÆc s¬n tr¾ng ®Ó h¹n chÕ bøc x¹ mÆt trêi lµm nãng bª t«ng.

19


Tiªu chuÈn viÖt nam 6.3.6.

tcvn 4453 : 1995

Khi vËn chuyÓn hçn hîp bª t«ng b»ng b¨ng chuyÒn ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu d|íi ®©y: a) CÊu t¹o mÆt lµm viÖc cña b¨ng chuyÒn theo d¹ng h×nh m¸ng vµ dïng lo¹i b¨ng chuyÒn cao su. B¨ng chuyÒn d¹ng ph¼ng chØ sö dông khi chiÒu dµi ®|êng vËn chuyÓn d|íi 200m; b) Gãc nghiªng cña b¨ng chuyÒn kh«ng v|ît qu¸ c¸c trÞ sè ë b¶ng 15. MÆt b¨ng chuyÒn ph¶i nghiªng ®Òu, kh«ng gÊp gÉy ®ét ngét; c) Tèc ®é vËn chuyÓn cña b¨ng chuyÒn kh«ng v|ît qu¸ 1m/s. Tèc ®é vËn chuyÓn cña c¸c b¨ng chuyÒn trong hÖ thèng kh«ng chªnh lÖch nhau qu¸ 0,1m/s; d) §æ bª t«ng vµo b¨ng chuyªn ®|îc thùc hiÖn qua phÔu hoÆc m¸ng ®Ó hçn hîp bª t«ng ®|îc r¶i ®Òu vµ liªn tôc trªn b¨ng chuyÒn. ChiÒu dµy cña líp bª t«ng trªn b¨ng chuyÒn phô thuéc vµo søc chÞu t¶i cho phÐp cña tõng lo¹i b¨ng chuyÒn; e) Bª t«ng chuyÓn tõ b¨ng chuyÒn nµy sang b¨ng chuyÒn kh¸c hoÆc tõ b¨ng chuyÒn ®æ vµo cèp pha cÇn thùc hiÖn qua èng phÔu ®Ó h|íng hçn hîp bª t«ng r¬i th¼ng ®øng. B¶ng 15 – Gãc nghiªng giíi h¹n cña b¨ng chuyÒn (®é). §é sôt

Khi vËn chuyÓn bª t«ng

(mm)

lªn cao

Khi vËn chuyÓn bª t«ng xuèng thÊp

Nhá h¬n 40 40 – 80

15 15

12 10

6.4. §æ vµ ®Çm bª t«ng 6.4.1. ViÖc ®æ bª t«ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu: a) Kh«ng lµm sai lÖch vÞ trÝ cèt thÐp, vÞ trÝ cèt pha vµ chiÒu dµy líp bª t«ng b¶o vÖ cèt thÐp. b) Kh«ng dïng ®Çm dïi ®Ó dÞch chuyÓn ngang bª t«ng trong cèp pha; c) Bª t«ng ph¶i ®|îc ®æ liªn tôc cho tíi khi hoµn thµnh mét kÕt cÊu nµo ®ã theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. 6.4.2. §Ó tr¸nh sù ph©n tÇng, chiÒu cao r¬i tù do cña hçn hîp bª t«ng khi ®æ kh«ng v|ît qu¸ 1,5m. 6.4.3. Khi ®æ bª t«ng cã chiÒu cao r¬i tù do lín h¬n 1,5m ph¶i dïng m¸ng nghiªng hoÆc èng vßi voi. NÕu chiÒu cao r¬i trªn 10m ph¶i dóng èng vßi voi cã thiÕt bÞ chÊn ®éng. Khi dïng èng vßi voi th× èng lÖch nghiªng so víi ph|¬ng th¼ng ®øng kh«ng qu¸ 0,25m trªn 1m chiÒu cao, trong mäi tr|êng hîp ph¶i ®¶m b¶o ®o¹n èng d|íi cïng th¶ng ®øng. 6.4.4. Khi dïng m¸ng nghiªng th× m¸ng ph¶i kÝn vµ nh½n. ChiÒu réng cña m¸ng kh«ng ®|îc nhá h¬n 3 – 3,5 lÇn ®|êng kÝnh h¹t cèt liÖu lín nhÊt. §é dèc cña m¸ng cÇn ®¶m b¶o ®Ó hçn hîp bª t«ng kh«ng bÞ t¾c, kh«ng tr|ît nhanh sinh ra hiÖn t|îng ph©n tÇng. Cuèi m¸ng cÇn ®Æt phÔu th¼ng ®øng ®Ó h|íng hçn hîp bª t«ng r¬i

20


Tiªu chuÈn viÖt nam

6.4.5.

6.4.6.

tcvn 4453 : 1995

th¼ng ®øng vµo vÞ trÝ ®æ vµ th|êng xuyªn vÖ sinh s¹ch v÷a xi m¨ng trong lßng m¸ng nghiªng. Khi ®æ bª t«ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu: a) Gi¸m s¸t chÆt chÏ hiÖn tr¹ng cèp pha ®µ gi¸o vµ cèt thÐp trong qu¸ tr×nh thi c«ng ®Ó xö lý kÞp thêi nÕu cã sù cè x¶y ra; b) Møc ®é ®æ ®Çy hçn hîp bª t«ng vµo cèp pha ph¶i phï hîp víi sè liÖu tÝnh to¸n ®é cøng chÞu ¸p lùc ngang cña cèp pha do hçn hîp bª t«ng míi ®æ g©y ra; c) ë nh÷ng vÞ trÝ mµ cÊu t¹o cèt thÐp vµ cèp pha kh«ng cho phÐp ®Çm m¸y míi ®Çm thñ c«ng; d) Khi trêi m|a ph¶i che ch¾n, kh«ng ®Ó n|íc m|a r¬i vµo bª t«ng. Trong tr|êng hîp ngõng ®æ bª t«ng qu¸ thêi gian quy ®Þnh ë (b¶ng 18) ph¶i ®îi ®Õn khi bª t«ng ®¹t 25 daN/cm2 míi ®|îc ®æ bª t«ng, tr|íc khi ®æ l¹i bª t«ng ph¶i x¶ lý lµm nh¸m mÆt. §æ bª t«ng vµo ban ®ªm vµ khi cã s|¬ng mï ph¶i ®¶m b¶o ®ñ ¸nh s¸ng ë n¬i trén vµ ®æ bª t«ng. ChiÒu dµy mçi líp ®æ bª t«ng ph¶i c¨n cø vµo n¨ng lùc trén, c| li vËn chuyÓn, kh¶ n¨ng ®Çm, tÝnh chÊt cña kÕt cÊu vµ ®iÒu kiÖn thêi tiÕt ®Ó quyÕt ®Þnh, nh|ng kh«ng v|ît qu¸ c¸c trÞ sè ghi trong b¶ng 16. B¶ng 16 - ChiÒu dµy líp ®æ bª t«ng Ph|¬ng ph¸p ®Çm

ChiÒu dµy cho phÐp mçi líp ®æ bª t«ng, cm

§Çm dïi

1,25 chiÒu dµi phÇn c«ng t¸c cña ®Çm (kho¶ng c¸ch 20cm – 40cm)

§Çm mÆt: (®Çm bµn) - KÕt cÊu kh«ng cã cèt thÐp vµ kÕt cÊu cã cèt thÐp ®¬n - KÕt cÊu cã cèt thÐp kÐp §Çm thñ c«ng

6.4.7.

6.4.8.

6.4.9.

20 12 20

§æ bª t«ng Khi ®æ bª t«ng mãng cÇn ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh cña ®iÒu 6.4.1. Bª t«ng mãng chØ ®|îc ®æ lªn líp ®Öm s¹ch trªn nÒn ®Êt cøng. §æ bª t«ng cét, t|êng. Cét cã chiÒu cao nhá h¬n 5m vµ t|êng cã chiÒu cao h¬n 3m th× nªn ®æ liªn tôc. Cét cã kÝch th|íc c¹nh nhá h¬n 40cm, t|êng cã chiÒu dµy nhá h¬n 15cm vµ c¸c cét cã tiÕt diÖn bÊt kú nh|ng cã ®ai cèt thÐp chång chÐo th× nªn ®æ bª t«ng liªn tôc trong tõng giai ®o¹n cã chiÒu cµo 1,5m. Cét cao h¬n 5m vµ t|êng cao h¬n 3m nªn chia lµm nhiÒu ®ît ®æ bª t«ng, nh|ng ph¶i b¶o ®¶m vÞ trÝ vµ cÊu t¹o m¹ch ngõng thi c«ng hîp lý. §æ bª t«ng kÕt cÊu khung KÕt cÊu khung nªn ®æ bª t«ng liªn tôc, chØ khi cÇn thiÕt míi cÊu t¹o m¹ch ngõng, nh|ng ph¶i theo quy ®Þnh cña ®iÒu 6.6.4.

21


Tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 4453 : 1995

6.4.10. §æ bª t«ng dÇm, b¶n. Khi cÇn ®æ liªn tôc bª t«ng dÇm, b¶n toµn khèi víi cét hay t|êng, tr|íc hÕt ®æ xong cét hay t|êng, sau ®ã dõng l¹i 1 giê - 2 giê ®Ó bª t«ng cã ®ñ thêi gian co ngãt ban ®Çu, míi tiÕp tôc ®æ bª t«ng dÇm vµ b¶n. Tr|êng hîp kh«ng cÇn ®æ bª t«ng liªn tôc th× m¹ch ngõng thi c«ng ë cét vµ t|êng ®Æt c¸ch mÆt d|íi cña dÇm vµ b¶n tõ 2cm – 3cm. §æ be t«ng dÇm (xµ) vµ b¶n sµn ph¶i ®|îc tiÕn hµnh ®ång thêi. Khi dÇm, sµn vµ c¸c kÕt cÊu t|¬ng tù cã kÝch th|íc lín (chiÒu cao lín h¬n 80cm) cã thÓ ®æ riªng tõng phÇn nh|ng ph¶i bè trÝ m¹ch ngõng thi c«ng thÝch hîp theo quy ®Þnh cña ®iÒu 6.6.5. 6.4.11. §æ bª t«ng kÕt cÊu vßm. C¸c kÕt cÊu vßm ph¶i ®æ bª t«ng ®ång thêi tõ hai bªn ch©n vßm ®Õn ®Ønh vßm, kh«ng ®æ bªn thÊp bªn cao. NÕu cã m¹ch ngõng thi c«ng th× mÆt ph¼ng cña m¹ch ngõng ph¶i vu«ng gãc. Vßm cã khÈu ®é d|íi 10m nªn ®æ bª t«ng liªn tôc tõ ch©n vßm ®Õn ®Ønh vßm. Vßm cã khÈu ®é lín h¬n 10m th× cø 2m – 3m cã mét m¹ch ngõng vu«ng gãc víi trôc cong cña vßm, réng 0,6m – 0,8m. C¸c m¹ch ngõng nµy ®|îc chÌn lÊp b»ng bª t«ng cã phô gia në sau khi bª t«ng ®æ tr|íc ®· co ngãt. 6.4.12. §æ bª t«ng t|êng trªn ®ã cã x©y vßm cña t|êng hÇm ph¶i ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh sau: a) C¸c líp ®æ bª t«ng t|êng ph¶i lªn ®Òu vµ ®æ dÇn cho ®Õn ®é cao c¸ch ch©n vßm 40c th× dõng l¹i, ®Ó bª t«ng cã thêi gian co ngãt vµ sau ®ã thi c«ng vßm. b) PhÇn ®æ bª t«ng tiÕp gi¸p gi÷a t|êng vµ ch©n vßm cÇn ®|îc xö lý ®¶m b¶o yªu cÇu theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. 6.4.13. §æ bª t«ng mÆt ®|êng, s©n b·i vµ ®|êng b¨ng s©n bay ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: a) §æ bª t«ng liªn tôc hÕt toµn bé chiÒu dµy mçi líp bª t«ng; b) §Æt khe co gi·n nhiÖt Èm theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. NÕu thiÕt kÕ kh«ng quy ®Þnh th× khe co gi·n nhiÖt Èm ®|îc ®Æt theo hai chiÒu vu«ng gãc c¸ch nhau 4m – 6m, chiÒu réng khe 1cm – 2cm vµ cã chiÒu cao b»ng chiÒu dµy kÕt cÊu; c) Thêi gian ngõng ®æ bª t«ng gi÷a hai líp ph¶i phï hîp víi ®iÒu 6.8.2. 6.4.14. §Çm bª t«ng. ViÖc ®Çm bª t«ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: a) Cã thÓ dïng c¸c lo¹i ®Çm kh¸c nhau, nh|ng ph¶i ®¶m b¶o sao cho sau khi ®Çm bª t«ng ®|îc ®Çm chÆt vµ kh«ng bÞ rç. b) Thêi gian ®µm t¹i mçi vÞ trÝ ph¶i ®¶m b¶o cho bª t«ng ®|îc ®Çm kü. DÊu hiÖn ®Ó nhËn biÕt bª t«ng ®· ®|îc ®Çm kü lµ v÷a xi m¨ng næi lªn bª mÆt vµ bé khÝ kh«ng cßn n÷a; c) Khi sö dông ®µm dïi, b|íc di chuyÓn cña ®Çm kh«ng v|ît qu¸ 1,5 b¸n kÝnh t¸c dông cña ®Çm vµ ph¶i c¾m s©u vµo líp bª t«ng ®· ®æ tr|íc 10cm; d) Khi cÇn ®Çm l¹i bª t«ng th× thêi ®iÓm ®Çm thÝch hîp lµ 1,5 giê - 2 giê sau khi ®Çm lÇn thø nhÊt. §Çm l¹i bª t«ng chØ thÝch hîp víi c¸c kÕt cÊu cã diÖn tÝch bÒ mÆt lín nh| sµn m¸i, s©n b·i, mÆt ®|êng «t« …. kh«ng ®Çm l¹i cho bª t«ng khèi lín.

22


Tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 4453 : 1995

6.5. B¶o d|ìng bª t«ng (b¾t buéc ¸p dông) 6.5.1. Sau khi ®æ bª t«ng ph¶i ®|îc b¶o d|ìng trong ®iÒu kiÖn cã ®é Èm vµ nhiÖt ®é cÇn thiÕt ®Ó ®ãng r¾n vµ ng¨n ngõa c¸c ¶nh h|ëng cã h¹i trong qu¸ tr×nh ®ãng r¾n cña bª t«ng. 6.5.2. B¶n d|ìng Èm B¶o d|ìng Èm lµ qu¸ tr×nh gi÷ cho bª t«ng cã ®ñ ®é Èm cÇn thiÕt ®Ó ninh kÕt vµ ®ãng r¾n sau khi t¹o h×nh. Ph|¬ng ph¸p vµ quy tr×nh b¶o d|ìng Èm thùc hiÖn theo TCVN 5592 : 1991 “Bª t«ng nÆng – yªu cÇu b¶o d|ìng Èm tù nhiªn)”. Thêi gian b¶o d|ìng Èm cÇn thiÕt kh«ng ®|îc nhá h¬n c¸c trÞ sè ghi trong b¶ng 17. Trong thêi kú b¶o d|ìng, bª t«ng ph¶i ®|îc b¶o vÖ chèng c¸c t¸c ®éng c¬ häc nh| rung ®éng, lùc xung kÝch, t¶i träng vµ c¸c t¸c ®éng cã kh¶ n¨ng g©y h| h¹i kh¸c. B¶ng 17 - Thêi gian b¶o d|ìng Èm (theo TCVN 5592 : 1991) Vïng khÝ hËu b¶o d|ìng bª t«ng Vïng A Vïng B Vïng C

Tªn mïa

Th¸ng

RthBD % R28

Tct BD ngµy ®ªm

HÌ §«ng Kh« M|a Kh« M|a

IV – IX X – III II – VII VIII – I XII – IV V – XI

50 – 55 40 – 50 55 – 60 35 – 40 70 30

3 4 4 2 6 1

Trong ®ã: Rth BD – C|êng ®é b¶o d|ìng tíi h¹n; Tct BD - thêi gian b¶o cÇn thiÕt Vïng A (Tõ DiÔn Ch©u trë ra B¾c) Vïng B (PhÝa §«ng Tr|êng S¬n vµ tõ DiÔn Ch©u ®Õn ThuËn H¶i) Vïng C (T©y Nguyªn vµ Nam Bé) 6.6. M¹ch ngõng thi c«ng 6.6.1. Yªu cÇu chung M¹ch ngõng thi c«ng ph¶i ®Æt ë vÞ trÝ mµ lùc c¾t vµ m«men uèn t|¬ng ®èi nhá, ®ång thêi ph¶i vu«ng gãc víi ph|¬ng truyÒn lùc nÐn vµo kÕt cÊu. 6.6.2. M¹ch ngõng thi c«ng n»m ngang: - M¹ch ngõng thi c«ng n»m ngang nªn ®Æt ë vÞ trÝ b»ng chiÒu cao cèp pha. - Tr|íc khi ®æ bª t«ng míi, bÒ mÆt bª t«ng cò cÇn ®|îc xö lý, lµm nh¸m, lµm Èm vµ trong khi ®æ ph¶i ®Çm lÌn sao cho líp bª t«ng míi b¸m chÆt vµo líp bª t«ng cò, ®¶m b¶o tÝnh liÒn khèi cña kÕt cÊu.

23


Tiªu chuÈn viÖt nam 6.6.3.

6.6.4.

tcvn 4453 : 1995

M¹ch ngõng th¼ng ®øng. M¹ch ngõng thi c«ng theo chiÒu th¼ng ®øng hoÆc theo chiÒu nghiªng nªn cÊu t¹o b»ng l|íi thÐp víi m¾t l|íi 5mm – 10mm vµ cã khu«n ch¾n. Tr|íc khi ®æ líp bª t«ng míi cÇn t|íi n|íc lµm Èm bÒ mÆt bª t«ng cò, lµm nh¸m bÒ mÆt, röa s¹ch vµ trong khi ®æ ph¶i ®Çm kü ®Ó ®¶m b¶o tÝnh liÒn khèi cña kÕt cÊu. M¹ch ngõng thi c«ng ë cét M¹ch ngõng ë cét nªn ®Æt ë c¸c vÞ trÝ sau: a) ë mÆt trªn cña mãng b) ë mÆt d|íi cña dÇm, xµ hay d|íi c«ng x«n ®ì dÇm cÇn trôc.

6.6.5. 6.6.6. 6.6.7.

6.6.8.

6.7. 6.7.1.

6.7.2.

6.8. 6.8.1.

c) ë mÆt trªn cña dÇm cÇn trôc. DÇm cã kÝch th|íc lín vµ liªn khèi víi b¶n th× m¹ch ngõng thi c«ng bè trÝ c¸ch mÆt d|íi cña b¶n tõ 2cm – 3cm. Khi ®æ bª t«ng sµn ph¼ng th× m¹ch ngõng thi c«ng cã thÓ ®Æt ë bÊt kú vÞ trÝ nµo nh|ng ph¶i song song víi c¹nh ng¾n nhÊt cña sµn. Khi ®æ bª t«ng ë c¸c tÊm sµn cã s|ên theo h|íng song song víi dÇm phu th× m¹ch ngõng thi c«ng bè trÝ trong kho¶ng 1/3 ®o¹n gi÷a cña nhÞp dÇm. Khi ®æ bª t«ng theo h|íng song song víi dÇm chÝnh th× m¹ch ngõng thi c«ng bè trÝ ë trong hai kho¶ng gi÷a cña nhÞp dÇm vµ sµn (mçi kho¶ng dµi 1/4 nhÞp). Khi ®æ bª t«ng kÕt cÊu khèi lín, vßm, bÓ chøa, c«ng tr×nh thuû lîi, cÇu vµ c¸c bé phËn phøc t¹p cña c«ng tr×nh, m¹ch ngõng thi c«ng ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. Thi c«ng bª t«ng chèng thÊm m¸i (b¾t buéc ¸p dông). C¸c m¸i vµ sµn cã líp bª t«ng chèng thÊm n|íc ®Òu ph¶i ®|îc thi c«ng ®óng theo yªu cÇu cña TCVN 5718 : 1993 “M¸i b»ng vµ sµn bª t«ng cèt thÐp trong c«ng tr×nh x©y dùng – Yªu cÇu chèng thÊm n|íc”. Khe co gi·n nhiÖt Èm cña líp bª t«ng chèng thÊm m¸i ph¶i ®Æt theo hai chiÒu th¼ng gãc. §èi víi m¸i kh«ng cã líp chèng nãng, khe co gi·n ph¶i ®Æt c¸ch nhau 6m – 9m. §èi víi m¸i cã líp chèng nãng ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt, kho¶ng c¸ch khe co gi·n kh«ng v|ît qu¸ 18m. Thi c«ng bª t«ng khèi lín C¸c kÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp ®|îc gäi lµ khèi lín khi kÝch th|íc c¹nh nhá nhÊt kh«ng d|íi 2,5m vµ chiÒu dµy lín h¬n 0,8m. Khi thi c«ng bª t«ng khèi lín cã c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ øng suÊt nhiÖt ph¸t sinh do chªnh lÖch nhiÖt ®é gi÷a mÆt ngoµi vµ trong lßng khèi bª t«ng trong qu¸ tr×nh ®ãng r¾n. Chó thÝch: C¸c biÖn ph¸p khèng chÕ nhiÖt ®é ph¶i thùc hiÖn theo c¸c chØ dÉn cña thiÕt kÕ. Tr|êng hîp thiÕt kÕ kh«ng chØ dÉn cã thÓ h¹n chÕ bít øng suÊt nhiÖt b»ng c¸c biÖn ph¸p sau:

a) Dïng phô gia hãa dÎo ®Ó gi¶m l|îng xi m¨ng b) Dïng xi m¨ng Ýt táa nhiÖt; c) Dïng phô gia chËm ®«ng kÕt;

24


Tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 4453 : 1995

d) e) f) g)

6.8.2.

Lµm l¹nh cèt liÖu vµ trén bª t«ng b»ng n|íc nhiÖt ®é thÊp; §Æt c¸c ®|êng èng dÉn nhiÖt tõ trong lßng bª t«ng ra ngoµi b»ng n|íc l¹nh; §én thªm ®¸ häc vµo khèi ®æ; Che phñ quanh khèi bª t«ng b»ng vËt liÖu c¸ch nhiÖt ®Ó gi÷ ®ång ®Óu nhiÖt ®é trong khèi bª t«ng; h) Chia c¸c khèi ®æ thÝch hîp ®Ó h¹n chÕ sù tÝch tô nhiÖt trong lßng bª t«ng. ViÖc chia khèi ®æ cÇn x¸c ®Þnh cô thÓ cã tÝnh ®Õn ®iÒu kiÖn thi c«ng, vËt liÖu bª t«ng, ®iÒu kiÖn thêi tiÕt vµ ®Æc ®iÓm kÕt cÊu. Khi thi c«ng bª t«ng khèi lín ph¶i thùc hiÖn nh÷ng quy ®Þnh sau: a) Khi chia kÕt cÊu thµnh nhiÒu khèi ®æ theo chiÒu cao th× mÆt tiÕp gi¸p gi÷a c¸c khèi ®æ ph¶i ®|îc ®¸nh xêm ®Ó ®¶m b¶o tÝnh liÒn khèi; b) ViÖc ®æ bª t«ng khÐp kÝn c¸c khèi chÌn ®|îc thùc hiÖn sau khi c¸c khèi ®æ tr|íc ®· co ngãt vµ nhiÖt ®é ®· gi¶m t|¬ng øng víi quy ®Þnh trong thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng; c) §èi víi mãng chÞu t¶i träng ®éng nªn ®æ bª t«ng liªn tôc, kh«ng cã m¹ch ngõng thi c«ng. Tr|êng hîp cÇn cã m¹ch ngõng ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn thi c«ng th× ph¶i ®|îc thiÕt kÕ quy ®Þnh. d) Bª t«ng ph¶i ®æ liªn tôc thµnh nhiÒu líp cã chiÒu dµy ®Òu nhau, phï hîp víi ®Æc tr|ng cña m¸y ®Çm sö dông vµ ®æ theo mét ph|¬ng nhÊt ®Þnh cho tÊt c¶ c¸c líp. §æ bª t«ng theo ph|¬ng ph¸p bËc thang (cïng mét lóc ®æ hai ba líp) chØ thùc hiÖn khi ®· cã thiÕt kÕ thi c«ng vµ c¸c chØ dÉn vÒ c«ng nghÖ ®æ bª t«ng bËc thang; e) Kho¶ng thêi gian ngõng cho phÐp gi÷a c¸c líp ®æ ®Ó kh«ng t¹o thµnh khe l¹nh ph¶i qua thÝ nghiÖm, c¨n cø vµo nhiÖt ®é m«i tr|êng, ®iÒu kiÖn thêi tiÕt, tÝnh chÊt cña xi m¨ng sö dông vµ c¸c nh©n tè kh¸c ®Ó quyÕt ®Þnh. Chó thÝch: 1) Thêi gian t¹m ngõng cho phÐp ®æ bª t«ng cã thÓ tham kh¶o c¸c trÞ sè ë b¶ng 18 nÕu kh«ng cã ®iÒu kiÖn thÝ nghiÖm. 2) NÕu thêi gian t¹m ngõng v|ît qu¸ thêi gian quy ®Þnh trong b¶ng 18 th× ph¶i xö lý bÒ mÆt bª t«ng.

B¶ng 18 - Thêi gian ngõng cho phÐp khi ®æ bª t«ng kh«ng cã phô gia (phót)

khi ®æ bª t«ng, C

Poãcl¨ng

Xi m¨ng Poãcl¨ng – XØ xi m¨ng Puzolan

Lín h¬n 30 20 – 30 10 – 20

60 90 135

90 120 180

NhiÖt ®é trong khèi 0

Xi m¨ng

Khi xö lý cÇn thùc hiÖn nh| sau:

25


Tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 4453 : 1995

C|êng ®é cña líp bª t«ng bªn d|íi ch|a ®¹t ®Õn 25daN/cm2 th× kh«ng ®|îc lµm c«ng t¸c chuÈn bÞ ë trªn mÆt ®Ó ®æ líp bª t«ng kh¸c; - MÆt bª t«ng ®· ®«ng kÕt vµ sau 4 giê – 10 giê th× dïng vßi phun n|íc, bµn ch¶i s¾t lµm nh¸m mÆt bª t«ng; - Tr|íc khi ®æ bª t«ng líp trªn, mÆt bª t«ng xö lý ph¶i vÖ sinh s¹ch, hót kh« n|íc vµ r¶i mét líp v÷a xi m¨ng c¸t vµng dÇy 2cm – 3cm. Thêi gian th¸o cèp pha ph¶i c¨n cø vµo c|êng ®é ®¹t ®|îc cña bª t«ng ®ång thêi xem xÐt kh¶ n¨ng khèng chÕ vÕt nøt v× nhiÖt. Tr¸nh th¸o cèp pha khi cã sù chªnh lÖch nhiÖt ®é gi÷a khèi bª t«ng vµ nhiÖt ®é mèi tr|êng. Kh«ng th¸o cèp pha khi cã luång giã l¹nh. Khi nhiÖt ®é trong lßng bª t«ng vµ nhiÖt ®é m«i tr|êng chªnh lÖch nhau qu¸ 150C – 200C th× ph¶i cã líp phñ b¶o vÖ bÒ mÆt bª t«ng sau khi th¸o cèp pha. Nh÷ng kÕt cÊu khèi lín kh«ng cã cèt thÐp hoÆc cã Ýt cèt thÐp cã thÓ ®én thªm ®¸ häc ®Ó gi¶m l|îng xi m¨ng, h¹n chÕ nhiÖt ®én khèi ®æ, nh|ng ph¶i ®¶m b¶o chÊt l|îng theo yªu cÇu thiÕt kÕ. Khi thi c«ng bª t«ng cã ®én thªm ®¸ héc cÇn ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh sau: a) KÝch th|íc c¹nh nhá nhÊt cña kÕt cÊu khèi lín ®|îc ®én ®¸ häc ph¶i lín h¬n 100cm. KÝch th|íc lín nhÊt cña ®¸ héc kh«ng ®|îc lín h¬n 1/3 kÝch th|íc nhá nhÊt cña khèi ®æ. §¸ cã d¹ng thoi dÑt kh«ng ®|îc sö dông. C|êng ®é cña ®¸ héc kh«ng ®|îc thÊp h¬n c|êng ®é cña cèt liÖu lín trong bª t«ng; b) §¸ häc ®|îc xÕp th|a c¸ch ®Òu trong khèi bª t«ng theo mäi phÝa víi kho¶ng c¸ch kh«ng nhá h¬n 30cm. Bª t«ng n»m trong vïng chÞu kÐo kh«ng ®|îc ®én thªm ®¸ héc; c) Khi ®æ bª t«ng ®én ®¸ héc trong thêi tiÕt nãng cÇn cã biÖn ph¸p gi¶m nhiÖt ®é ®¸ héc thÝch hîp, sao cho ®¸ héc cã nhiÖt ®é t|¬ng ®|êng víi nhiÖt ®é cña hçn hîp bª t«ng ngay sau khi trén. B¶o d|ìng bª t«ng khèi lín NhiÖm vô chñ yÕu cña viÖc b¶o d|ìng bª t«ng khèi lín lµ khèng chÕ sù chªnh lÖch nhiÖt ®é gi÷a bÒ mÆt bª t«ng vµ trong lßng khèi bª t«ng nh»m h¹n chÕ vÕt nøt v× nhiÖt. ViÖc b¶o d|ìng nµy ph¶i c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn thùc tÕ mµ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p sau: a) DÉn nhiÖt tõ trong lßng khèi bª t«ng ra ngoµi b»ng ®|êng èng víi n|íc cã nhiÖt ®é thÊp hoÆc b»ng kh«ng khÝ l¹nh; b) Bao phñ bÒ mÆt bª t«ng ®Ó gi÷ cho nhiÖt ®é cña khèi bª t«ng ®|îc ®ång ®Òu tõ trong ra ngoµi; c) Kh«ng th¸o dì cèp pha tr|íc b¶y ngµy. Thi c«ng bª t«ng trong thêi tiÕt nãng vµ trong mïa m|a. ViÖc thi c«ng bª t«ng trong thêi tiÕt nãng ®|îc thùc hiÖn khi nhiÖt ®é m«i tr|êng cao h¬n 300C. CÇn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa vµ xö lý thÝch hîp ®èi víi vËt liÖu, qu¸ tr×nh trén, ®æ, ®Çm vµ b¶o d|ìng bª t«ng ®Ó kh«ng lµm tæn h¹i ®Õn chÊt l|îng bª t«ng do nhiÖt ®é cao cña m«i tr|êng g©y ra. NhiÖt ®é cña hçn hîp bª t«ng tõ m¸y trén nªn khèng chÕ kh«ng lín h¬n 300C vµ khi ®æ kh«ng lín h¬n 350C. -

6.8.3.

6.8.4.

6.8.5.

6.9. 6.9.1.

6.9.2.

26


Tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 4453 : 1995

6.9.3.

ViÖc khèng chÕ nhiÖt ®é hçn hîp bª t«ng cã thÓ c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn thùc tÕ ®Ó ¸p dông nh| sau: a) Dïng n|íc m¸t ®Ó h¹ thÊp nhiÖt ®é cèt liÖu lín tr|íc khi trén, dïng n|íc m¸t ®Ó trén vµ b¶o d|ìng bª t«ng; b) ThiÕt bÞ, ph|¬ng tiÖn thi c«ng, b·i c¸t ®¸, n¬i trén vµ n¬i ®æ bª t«ng cÇn ®|îc che n¾ng; c) Dïng xi m¨ng Ýt táa nhiÖt; d) Dïng phô gia hãa dÎo cã ®Æc tÝnh phï hîp víi m«i tr|êng nhiÖt ®é cao; e) §æ bª t«ng vµo ban ®ªm hoÆc s¸ng sím vµ kh«ng nªn thi c«ng bª t«ng vµo nh÷ng ngµy cã nhiÖt ®é trªn 350C. 6.9.4. Khi thi c«ng bª t«ng khèi lín trong thêi tiÕt nãng ph¶i ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh cña phÇn 6.8. 6.9.5. Thi c«ng bª t«ng trong mïa m|a cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: a) Ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p tiªu tho¸t n|íc cho b·i c¸t, ®¸, ®|êng vËn chuyÓn, n¬i trén vµ n¬i ®æ bª t«ng; b) T¨ng c|êng c«ng t¸c thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh ®é Èm cña cèt liÖu ®Ó kÞp thêi ®iÒu chØnh l|îng n|íc trén, ®¶m b¶o gi÷ nguyªn tû lÑ n|íc/xi m¨ng theo ®óng thµnh phÇn ®· chän; c) CÇn cã m¸i che ch¾n trªn khèi ®æ khi tiÕn hµnh thi c«ng bª t«ng d|íi trêi m|a. 6.10. Thi c«ng bª t«ng b»ng cèp pha tr|ît 6.10.1. Qu¸ tr×nh thi c«ng bª t«ng b»ng cèp pha tr|ît ®|îc thùc hiÖn theo nh÷ng quy ®Þnh sau: §æ bª t«ng t¹o ch©n tr|íc khi tr|ît víi chiÒu cao 70cm – 80cm, chia lµm hai líp nh| sau: Líp thø nhÊt ®|îc ®æ vµo cèp pha víi chiÒu cao 35cm – 40cm; Líp thø hai ®|îc ®æ tiÕp theo, khi líp thø nhÊt ®· ®|îc ®æ vµ ®Çm xong trªn toµn bé cèp pha nh|ng bª t«ng ch|a ninh kÕt; Sau b|íc n©ng ®Çu tiªn, qu¸ tr×nh ®æ vµ tr|ît ®|îc thùc hiÖn liªn tôc. Lóc nµy mçi líp bª t«ng ®|îc ®æ víi chiÒu cao phï hîp víi c¸c biÖn ph¸p thi c«ng. 6.10.2. ViÖc n©ng cèp pha theo chu kú ®|îc thùc hiÖn theo tèc ®é tr|ît ®· x¸c ®Þnh trong thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng, nh|ng ph¶i ®¶m b¶o khi tr|ît l« bª t«ng th× c|êng ®é bª t«ng ®· ®¹t tõ 15N/cm2 – 25N/cm2. 6.10.3. KiÓm tra ®é th¨ng b»ng cña sµn thao t¸c, sai s« tim trôc vµ ®é th¼ng ®øng cña cèp pha tr|ît ®|îc thùc hiÖn b»ng c¸c thiÕt bÞ, ph|¬ng tiÖn vµ biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt. 6.10.4. BÒ mÆt bª t«ng cÇn ®|îc gi÷ Èm theo chÕ ®é b¶o d|ìng cña TCVN 5592 : 1991. 6.11. Hoµn thiÖn bÒ mÆt bª t«ng. 6.11.1. Trong mäi tr|êng hîp, bª mÆt bª t«ng ph¶i ®|îc hoµn thiÖn tháa m·n yªu cÇu vÒ chÊt l|îng, ®é ph¼ng vµ ®ång ®Òu vÒ mµu s¾c theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. ViÖc hoµn thiÖn bÒ mÆt bª t«ng ®|îc chia lµm 2 cÊp: a) Hoµn thiÖn th«ng th|êng. b) Hoµn thiÖn cÊp cao.

27


Tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 4453 : 1995

6.11.2. Hoµn thiÖn th«ng th|êng: Sau khi th¸o cèp pha, bÒ mÆt bª t«ng ph¶i ®|îc söa ch÷a c¸c khuyÕt tËt vµ hoµn thiÖn ®Ó ®¶m b¶o ®é ph¼ng nh½n vµ ®ång ®Òu vÒ mµu s¾c. Møc ®é gå ghÒ cña bÒ mÆt bª t«ng khi ®o ¸p s¸t b»ng th|íc 2m kh«ng v|ît qu¸ 7mm. 6.11.3. Hoµn thiÖn cÊp cao ®ßi hái ®é ph¼ng nh½n khi kiÓm tra b»ng th|íc 2m, ®é gå ghÒ kh«ng v|ît qu¸ 5mm vµ ph¶i ®¶m b¶o ®ång ®Òu vµ mµu s¾c. Chó thÝch: 1) Tr¹ng th¸i bÒ mÆt bª t«ng ®|îc hoµn thiÖn ë ®©y lµ nh÷ng kÕt cÊu mµ bÒ mÆt bª t«ng kh«ng tr¸i hoÆc kh«ng bao phñ bÒ mÆt. 2) ViÖc hoµn thiÖn th«ng th|êng bÒ mÆt bª t«ng cã thÓ thùc hiÖn b»ng nhiÒu ph|¬ng ph¸p kh¸c nhau tuú theo møc ®é khuyÕt tËt vµ tÝnh chÊt kÕt cÊu. Khi söa ch÷a c¸c khuyÕt tËt nh| rç, x|íc, hë thÐp, nøt …. cã thÓ thùc hiÖn theo c¸c ph|¬ng ph¸p truyÒn thèng (tr¸t, v¸, phun v÷a xi m¨ng, ®ôc tÈy vµ xoa nh½n bÒ mÆt….). Khi t¹o ®é ®ång ®Òu vÒ mµu s¾c cÇn l|u ý viÖc pha trén vËt liÖu ®Ó s÷a ch÷a c¸c khuyÕt tËt trªn bÒ mÆt. 3) C¸c bÒ mÆt hoµn thiÖn cÊp cao th|êng ®|îc thùc hiÖn theo ph|¬ng ph¸p xoa mµi b»ng m¸y hoÆc b»ng thñ c«ng tuú theo quy m«, diÖn tÝch bÒ mÆt kÕt cÊu vµ theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ.

7. KiÓm tra vµ nghiÖm thu. 7.1. KiÓm tra 7.1.1. ViÖc kiÓm tra chÊt l|îng thi c«ng bª t«ng toµn khèi bao gåm c¸c kh©u: l¾p dùng cèp pha ®µ gi¸o, cèt thÐp, chÕ t¹o hçn hîp bª t«ng vµ dung sai cña c¸c kÕt cÊu trong c«ng tr×nh. 7.1.2. KiÓm tra cèp pha ®µ gi¸o ®|îc thùc hiÖn theo c¸c yªu cÇu ghi ë b¶ng 1. 7.1.3. KiÓm tra c«ng t¸c cèt thÐp ®|îc thùc hiÖn theo c¸c yªu cÇu ghi ë b¶ng 10. 7.1.4. KiÓm tra chÊt l|îng bª t«ng bao gåm viÖc kiÓm tra vËt liÖu, thiÕt bÞ, quy tr×nh s¶n xuÊt, c¸c tÝnh chÊt cña hçn hîp bª t«ng ®· ®«ng cøng. C¸c yªu cÇu kiÓm tra nµy ®|îc ghi ë b¶ng 19. 7.1.5. §é sôt cña hçn hîp bª t«ng ®|îc kiÓm tra t¹i hiÖn tr|êng theo c¸c quy ®Þnh sau: a) §èi víi bª t«ng trén t¹i hiÖn tr|êng cÇn kiÓm tra ngay sau khi trén mÎ bª t«ng ®Çu tiªn. b) §èi víi bª t«ng trén s½n t¹i c¸c tr¹m trén bª t«ng (bª t«ng th|¬ng phÈm) cÇn kiÓm tra mçi lÇn giao hµng t¹i n¬i ®æ bª t«ng. c) Khi trén bª t«ng trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt vµ ®é Èm vËt liÖu æn ®Þnh th× kiÓm tra mét lÇn trong mét ca. d) Khi cã sù thay ®æi chñng lo¹i vµ ®é Èm vËt liÖu còng nh| khi thay ®æi thµnh phÇn cÊp phèi bª t«ng th× ph¶i kiÓm tra ngay mÎ trén ®Çu tiªn, sau ®ã kiÓm tra thªm Ýt nhÊt mét lÇn trong mét ca. 7.1.6. C¸c mÉu kiÓm tra c|êng ®é bª t«ng ®|îc lÊy t¹i n¬i ®æ bª t«ng vµ ®|îc b¶o d|ìng Èm theo TCVN 3105 : 1993. 7.1.7. C¸c mÉu thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh c|êng ®é bª t«ng ®|îc lÊy theo tõng tæ, mçi tæ gåm ba viªn mÉu ®|îc lÊy cïng mét lóc vµ ë cïng mét chç theo quy ®Þnh cña TCVN 3105 : 1993. KÝch th|íc viªn mÉu chuÈn 150mm x 150mm. Sè l|îng tæ mÉu ®|îc quy ®Þnh theo khèi l|îng nh| sau:

28


Tiªu chuÈn viÖt nam

7.1.8.

tcvn 4453 : 1995

a) §èi víi bª t«ng khèi lín cø 500m3 lÊy mét tæ mÉu khi khèi l|îng bª t«ng trong mét khèi ®æ lín h¬n 1000m3 vµ cø 250m3 l¸y mét tæ mÉu khi khèi l|îng bª t«ng trong mét khèi ®æ d|íi 1000m3; b) §èi víi c¸c mãng lín, cø 100m3 bª t«ng lÊy mét tæ mÉu nh|ng kh«ng Ýt h¬n mét tæ mÉu cho mét khèi mãng; c) §èi víi bª t«ng mãng bÖ m¸y cã khèi ®æ lín h¬n 50m3 lÊy mét tæ mÉu nh|ng vÉn lÊy mét tæ mÉu khi khèi l|îng Ýt h¬n 50m3; d) §èi víi khung vµ c¸c kÕt cÊu mãng (cét, dÇm, b¶n, vßm…) cø 20m3 bª t«ng lÊy mét tæ mÉu…; e) Tr|êng hîp ®æ bª t«ng c¸c kÕt cÊu ®¬n chiÕc cã khèi l|îng Ýt h¬n th× khi cÇn vÉn lÊy mét tæ mÉu; f) §èi víi bª t«ng nÒn, mÆt ®|êng (®|êng « t«, ®|êng b¨ng…) cø 200m3 bª t«ng lÊy mét tæ mÉu nh|ng nÕu khèi l|îng bª t«ng Ýt h¬n 200m3 vÉn ph¶i lÊy mét tæ mÉu; g) §Ó kiÓm tra tÝnh chèng thÊm n|íc cña bª t«ng, cø 500m3 lÊy mét tæ mÉu nh|ng nÕu khèi l|îng bª t«ng Ýt h¬n vÉn ph¶i lÊy mét tæ mÉu. C|êng ®é bª t«ng trong c«ng tr×nh sau khi kiÓm tra ë tuæi 28 ngµy b»ng Ðp mÉu ®óc t¹i hiÖn tr|êng ®|îc coi lµ ®¹t yªu cÇu thiÕt kÕ khi gi¸ trÞ trung b×nh cña tõng tæ mÉu kh«ng ®|îc nhá h¬n m¸c thiÕt kÕ vµ kh«ng cã mÉu nµo trong c¸c tæ mÉu cã c|êng ®é d|íi 85% m¸c thiÕt kÕ. B¶ng 19 – C¸c yªu cÇu kiÓm tra chÊt l|îng bª t«ng

§èi t|îng kiÓm tra

Ph|¬ng ph¸p kiÓm tra

Môc ®Ých

TÇn sè kiÓm tra

1

2

3

4

1. VËt liÖu Xem phiÕu giao hµng

Xi m¨ng

Cèt liÖu

Phô gia vµ chÊt ®én

N|íc

phï hîp víi ®¬n ®Æt Mçi lÇn giao hµng hµng ThÝ nghiÖm x¸c ®Þnh Phï hîp víi TCVN Theo ®iÒu 4.2.4. c¸c tÝnh chÊt c¬ lý 2682 : 1992 theo TCVN 4029 : 1985 X¸c ®Þnh ®é bÒn Phï hîp víi TCVN - LÇn giao hµng ®Çu thµnh phÇn h¹t vµ ®é 1771 : 1986 (®¸, sái) vµ tiªn bÒn cña cèt liÖu theo TCVN 1770 : 1986 - Khi cã nghi ngê (c¸t) tiªu chuÈn hiÖn hµnh - Khi thay ®æi cèt liÖu Xem phiÕu giao hµng Phï hîp víi ®¬n ®Æt Mçi lÇn giao hµng hµng ThÝ nghiÖm mÉu bª Phï hîp víi yªu cÇu kü Khi cã nghi ngê t«ng cã phô gia (hoÆc thuËt chÊt ®én) ThÝ nghiÖm ph©n tÝch N|íc kh«ng cã c¸c chÊt Khi kh«ng dïng n|íc hãa häc ®éc h¹i, phï hîp víi sinh ho¹t c«ng céng.

29


Tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 4453 : 1995 TCVN 4506 : 1987

Khi cã nghi ngê, khi thay ®æi nguån n|íc

2. ThiÕt bÞ M¸y trén ®¬n chiÕc HÖ thèng tr¹m trén ThiÕt bÞ c©n ®ong xi m¨ng ThiÕt bÞ c©n ®ong cèt liÖu ThiÕt bÞ c©n ®äng phu gia chÊt ®én ThiÕt bÞ vµ dông cô lÊy mÉu thÝ nghiÖm ThiÕt bÞ dông cô thö ®é sôt ThiÕt bÞ vËn chuyÓn vµ m¸y ®Çm bª t«ng

C¸c th«ng sè kü thuËt

Kh«ng cã sù cè khi vËn Tr|íc khi sö dông sau ®ã theo ®Þnh kú hµnh

C¸c th«ng sè kü thuËt

§¶m b¶o ®é chÝnh x¸c Tr|íc khi sö dông, sau ®è theo ®Þnh kú theo quy ®Þnh

B»ng c¸c ph|¬ng tiÖn §¶m b¶o ®é chÝnh x¸c Mçi lÇn sö dông theo quy ®Þnh kiÓm tra thÝch hîp C¸c th«ng sè kü thuËt

Kh«ng cã sù cè khi sö Tr|íc khi sö dông sau dông ®ã theo ®Þnh kú.

3. Hçn hîp bª t«ng trén trªn c«ng tr|êng §é sôt

KiÓm tra ®é sôt theo So s¸nh víi ®é sôt quy LÇn trén ®Çu tiªn vµ TCVN 3106 : 1993 ®Þnh theo quy ®Þnh cña ®iÒu 7.1.5. §é ®ång nhÊt cña So s¸nh c¸c mÉu thö §Ó ®¸nh gi¸ sù ®ång Khi cã nghi ngê bª t«ng lÊy tõ c¸c mÎ trén ®Òu cña hçn hîp bª t«ng kh¸c nhau §é chèng thÊm ThÝ nghiÖm theo So s¸nh víi ®é chèng Theo quy ®Þnh cña n|íc TCVN 3116 : 1993 thÊm n|íc quy ®Þnh thiÕt kÕ C|êng ®é nÐn Thö mÉu theo TCVN So s¸nh víi c|êng ®én Theo quy ®Þnh cña 3118 : 1993 kÐo quy ®Þnh ®iÒu 7.1.7. C|êng ®é kÐo khi Thö mÉu theo TCVN So s¸nh víi c|êng ®é - Khi cÇn thiÕt uèn 3119 : 1993 kÐo quy ®Þnh - Theo hîp ®ång 4. Hçn hîp bª t«ng trén s½n sö dông trªn c«ng tr|êng Hçn hîp bª t«ng

B»ng m¾t

So s¸nh víi tr¹ng th¸i th«ng th|êng C|êng ®é nÐn Thö mÉu theo TCVN So s¸nh víi c|êng ®é 3118 : 1993 nÐn quy ®Þnh C|êng ®é kÐo khi Thö mÉu theo TCVN So s¸nh víi c|êng ®é uèn 3119 : 1993 kÐo quy ®Þnh

Mçi lÇn giao hµng Theo quy ®Þnh cña ®iÒu 7.1.7. - Khi cÇn thiÕt - Theo hîp ®ång

5. Qu¸ tr×nh trén, t¹o h×nh vµ b¶o d|ìng - Tû lÖ pha trén vËt B¶ng thiÕt bÞ ®o l|êng (t¹i n¬i trén) liÖu - tû lÖ N/X Quy tr×nh trén §o l|êng vËt liÖu, thêi

- §¶m b¶o tû lÖ trén theo quy ®Þnh. - Tû lÖ N/X kh«ng ®æi LÇn trén ®Çu tiªn sau §¶m b¶o ®é chÝnh x¸c ®ã theo thêi gian thÝch

30


Tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 4453 : 1995

gian trén

theo b¶ng 12, ®¶m b¶o thêi gian trén theo quy ®Þnh. VËn chuyÓn hçn §¸nh gi¸ ®é sôt vµ ®é Hçn hîp bª t«ng kh«ng hîp bª t«ng ®ång nhÊt (t¹i n¬i ®æ bÞ ph©n tÇng, ®¶m b¶o ®é sôt quy ®Þnh bª t«ng) §æ bª t«ng B»ng m¾t §¶m b¶o quy tr×nh kü thuËt theo 6.4. B»ng m¾t Bª t«ng ®|îc ®Çm chÆt theo ®iÒu 6.4.14 §Çm bª t«ng Thêi gian ®Çm §¶m b¶o thêi gian quy ®Þnh B¶ng 19 – (KÕt thóc) 1 B¶o d|ìng bª t«ng

hîp

Mçi lÇn vËn chuyÓn

Mçi lÇn ®æ bª t«ng

Mçi lÇn ®Çm bª t«ng

3 4 Phï hîp víi TCVN Mçi kÕt cÊu 5592 : 1991 Th¸o dì cèp pha ®µ Thêi gian vµ c|êng ®é Phï hîp víi ®iÒu 3.6.2 Mçi kÕt cÊu gi¸o bª t«ng khi th¸o cèp vµ b¶ng 3 pha ®µ gi¸o C¸c khuyÕt tËt B»ng m¾t §|îc söa ch÷a ®¶m b¶o Mçi kÕt cÊu theo yªu cÇu kü thuËt 6. Bª t«ng ®· ®«ng cøng BÒ m¾t kÕt cÊu §é ®ång nhÊt

2 B»ng m¾t

B»ng m¾t Theo 20 TCN 17 : 1989 Dïng sóng bËt nÈy va C|êng ®é nÐn cña siªu ©m theo 20 TCN 171 : 1989 bª t«ng Khoan lÊy mÉu tõ kÕt cÊu KÝch th|íc

Kh«ng cã c¸c khuyÕt tËt X¸c ®Þnh ®é ®ång nhÊt thùc tÕ So s¸nh víi c|êng ®é nÐn quy ®Þnh

Mçi kÕt cÊu - Khi cã nghi ngê - Khi thö mÉu kh«ng ®¹t c|êng ®é

X¸c ®Þnh c|êng ®é thùc - Sè l|îng mÉu thö tÕ kh«ng ®ñ theo quy ®Þnh B»ng c¸c ph|¬ng tiÖn TrÞ sè sai lÖch theo Khi cã nghi ngê ®o thÝch hîp b¶ng 20

7.2. NghiÖm thô: 7.2.1. C«ng t¸c nghiÖm thu ®|îc tiÕn hµnh t¹i hiÖn tr|êng vµ ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c hå s¬ sau: a) ChÊt l|îng c«ng t¸c cèt thÐp (theo biªn b¶n nghiÖm thu tr|íc lóc ®æ bª t«ng); b) ChÊt l|îng bª t«ng (th«ng qua kÕt qu¶ thö mÉu vµ quan s¸t b»ng m¾t t¹i hiÖn tr|êng); c) KÝch th|íc, h×nh d¸ng, vÞ trÝ cña kÕt cÊu, c¸c chi tiÕt ®Æt s½n, khe co gi·n so víi thiÕt kÕ; d) B¶n vÏ hoµn c«ng cña tõng lo¹i kÕt cÊu;

31


Tiªu chuÈn viÖt nam

7.2.2.

tcvn 4453 : 1995

e) C¸c b¶n vÏ cho phÐp thay ®æi c¸c chi tiÕt vµ c¸c bé phËn trong thiÕt kÕ; f) C¸c kÕt qu¶ kiÓm tra c|êng ®é bª t«ng trªn c¸c mÉu thö vµ c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra chÊt l|îng c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c nÕu cã; g) C¸c biªn b¶n nghiÖm thu cèt thÐp, cèp pha tr|íc khi ®æ bª t«ng; h) C¸c biªn b¶n nghiÖm thu nÒn mãng; i) C¸c biªn b¶n nghiÖm thu trung gian cña c¸c bé phËn kÕt cÊu; j) Sæ nhËt ký thi c«ng. Dung sai cho phÐp. C¸c sai lÖch cho phÐp vÒ kÝch th|íc vµ vÞ trÝ cña c¸c kÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi so víi thiÕt kÕ, kh«ng v|ît qu¸ c¸c trÞ sè ghi trong b¶ng 20. C¸c sai lÖch nµy ®|îc x¸c ®Þnh theo c¸c ph|¬ng ph¸p ®o ®¹c b»ng c¸c thiÕt bÞ vµ dông cô chuyªn dïng. B¶ng 20 – C¸c sai lÖch cho phÐp khi thi c«ng c¸c kÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi. Tªn c¸c sai lÖch

Møc cho phÐp, mm

1. §é lÖch cña c¸c mÆt ph¼ng vµ c¸c ®|êng c¾t nhau cña c¸c mÆt ph¼ng ®ã so víi ®|êng th¼ng ®øng hoÆc so víi ®é nghiªng thiÕt kÕ: a) Trªn 1m chiÒu cao kÕt cÊu; b) Trªn toµn bé chiÒu cao kÕt cÊu; - Mãng - T|êng ®æ trong cèp pha cè ®Þnh vµ cét ®æ liÒn víi sµn - KÕt cÊu khung cét - C¸c kÕt cÊu thi c«ng b»ng cèp pha tr|ît hoÆc cèp pha leo 1. §é lÖch cña mÆt bª t«ng so víi mÆt ph¼ng ngang; a) TÝnh cho 1m mÆt ph¼ng vÒ bÊt cø h|íng nµo b) Trªn toµn bé mÆt ph¼ng c«ng tr×nh. 2. Sai lÖch trôc cña mÆt ph¼ng bª t«ng trªn cïng, so víi thiÕt kÕ khi kiÓm tra b»ng th|íc dµi 2m ¸p s¸t mÆt bª t«ng. 3. Sai lÖch theo chiÒu dµi hoÆc nhÞp cña c¸c kÕt cÊu; 4. Sai lÖch tiÕt diÖn ngang cña c¸c bé phËn kÕt cÊu 5. Sai lÖch vÞ trÝ vµ cao ®é cña c¸c chi tiÕt lµm gèi tùa cho c¸c kÕt cÊu thÐp hoÆc kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp

32

5 20 15 10 1/500 chiÒu cao c«ng tr×nh nh|ng kh«ng v|ît qu¸ 100mm. 5 20 8 20 8 5


Tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 4453 : 1995

Phô lôc A Sè liÖu ®Ó thiÕt kÕ cèp pha ®µ gi¸o cho c¸c kÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi. A.1. Khi thiÕt kÕ cèp pha ®µ gi¸o ph¶i tÝnh to¸n víi c¸c trÞ sè t¶i träng tiªu chuÈn sau ®©y: A.1.1. T¶i träng th¼ng ®øng: a) Khèi l|îng thÓ thøc cña cèp pha ®µ gi¸o x¸c ®Þnh theo b¶n vÏ thiÕt kÕ. Khèi l|îng thÓ tÝch cña gç kh« ph©n lo¹i theo TCVN 1072 : 1971 nh| sau: - Nhãm III tõ 600kg/m3 ®Õn 730kg/m3 - Nhãm IV tõ 550kg/m3 ®Õn 610kg/m3 - Nhãm V tõ 500kg/m3 ®Õn 540kg/m2. - Nhãm VI tõ 490kg/m3 trë xuèng. b) Khèi l|îng ®¬n vÞ thÓ tÝch cña bª t«ng nÆng th«ng th|êng tÝnh b»ng 2500kg/m3. - §i víi c¸c lo¹i bª t«ng kh¸c tÝnh theo khèi l|îng thùc tÕ. c) Khèi l|îng cña cèt thÐp, lÊy theo thiÕt kÕ, tr|êng hîp kh«ng cã khèi l|îng cô thÓ th× lÊy 100kg/m3 bª t«ng cèt thÐp; d) T¶i träng do ng|êi vµ dông cô thi c«ng: - Khi tÝnh to¸n cèp pha sµn vµ vßm th× lÊy 250daN/m2. - Khi tÝnh to¸n c¸c nÑp gia c|êng mÆt cèp pha lÊy 150daN/m2; - Khi tÝnh to¸n cét chèng ®ì c¸c kÕt cÊu lÊy 100daN/m2. Chó thÝch: 1. MÆt cèp pha sµn vµ dÇm ph¶i ®|îc kiÓm tra l¹i víi t¶i träng tËp trung do ng|êi vµ dông cô thi c«ng lµ 130daN do xe c¶i tiÕn chë ®Çy bª t«ng lµ 350daN; 2. NÕu chiÒu réng cña c¸c kÕt cÊu cèp pha ghÐp l¹i víi nhau nhá h¬n 15mm th× lùc tËp trung nãi trªn ®|îc ph©n ®Òu cho hai tÇm kÒ nhau.

e- T¶i träng do ®Çm rung lÊy b»ng 200daN/m2. A.1.2. T¶i träng ngang. a) T¶i träng giã lÊy theo TCVN 2336 : 1990 ®èi víi thi c«ng lÊy 50% t¶i träng giã tiªu chuÈn. b) ¸p lùc ngang cña bª t«ng míi ®æ vµo cèp pha x¸c ®Þnh theo b¶ng A.1. c) T¶i träng do chÊn ®éng ph¸t sinh khi ®æ bª t«ng vµo cèp pha cña kÕt cÊu x¸c ®Þnh theo b¶ng A.2. B¶ng A.1 – ¸p lùc ngang cña hçn hîp bª t«ng míi ®æ Ph|¬ng ph¸p ®Çm

1. §Çm dïi 2. §Çm ngoµi

C«ng thøc tÝnh to¸n ¸p lùc ngang tèi ®a, daN/m2

Giíi h¹n sö dông c«ng thøc

P=.H P = (0,27V + 0,78)k1.k2 P= .H

HdR

33

V t 0,5 khi H d 4 V t 4,5 khi H d 2R1


Tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 4453 : 1995 P = (0,27V + 0,78)k1.k2

V t 4,5 khi H d 2m

C¸c ký hiÖu trong b¶ng nµy: P – ¸p lùc ngang tèi ®a cña hçn hîp bª t«ng tÝnh b»ng daN/m2; - khèi l|îng thÓ tÝch cña hçn hîp bª t«ng ®· ®Çm chÆt tÝnh b»ng daN/m3; H - chiÒu cµo mçi líp hçn hîp bª t«ng tÝnh b»ng m; V - tèc ®é ®æ hçn hîp bª t«ng tÝnh b»ng m/h; R vµ R1 – b¸n kÝnh t¸c dông cña ®Çm dïi vµ ®Çm ngoµi. §èi víi dïi nªn lÊy R = 0,7 vµ ®Çm ngoµi R1 = 1,0m; k1 - hÖ sè tÝnh ®Õn ¶nh h|ëng ®é sôt cña hçn hîp bª t«ng. - §èi víi bª t«ng cøng vµ Ýt linh ®éng víi ®é sôt 0,2cm – 4cm th× K1 = 0,8; - §èi víi bª t«ng cã ®é sôt 4cm – 6cm th× k1 = 1,0. - §èi víi bª t«ng cã ®é sôt 8cm – 12cm th× k1 = 1,2; k2 - hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h|ëng nhiÖt ®é cña hçn hîp bª t«ng - Víi nhiÖt ®é 80C, k2 = 1,15; - Víi nhiÖt ®é 80C – 110C, k2 = 1,1; - Víi nhiÖt ®é 120C – 170C, k2 = 1,0; - Víi nhiÖt ®é 180C – 270C, k2 = 0,95; - Víi nhiÖt ®é 280C – 320C, k2 = 0,9; - Víi nhiÖt ®é tõ trªn 330C, k2 = 0,85; B¶ng A.2 - T¶i träng ®éng khi ®æ bª t«ng vµo cèp pha BiÖn ph¸p ®æ bª t«ng

T¶i träng ngang, t¸c dông vµo cèp pha (daN/m2)

§æ b»ng m¸y vµ èng vßi voi hoÆc ®æ trùc tiÕp b»ng ®|êng èng tõ m¸y bª t«ng §æ trùc tiÕp tõ c¸c thïng cã: Dung tÝch nhá h¬n 0,2m3 Dung tÝch 0,2m3 – 0,8m3 Dung tÝch lín h¬n 0,8m3

400

A.2.

200 400 600

Khi tÝnh to¸n c¸c bé phËn cña cèp pha theo kh¶ n¨ng chÞu lùc, c¸c t¶i träng tiªu chuÈn nªu trong A.1 ph¶i ®|îc nh©n víi hÖ sè v|ît t¶i quy ®Þnh trong b¶ng A.3.

34


Tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 4453 : 1995 B¶ng A.3

C¸c t¶i träng tiªu chuÈn

HÖ sè v|ît t¶i

Khèi l|îng thÓ tÝch cña cèp pha ®µ gi¸o Khèi l|îng thÓ tÝch cña bª t«ng vµ cèt thÐp T¶i träng do ng|êi vµ ph|¬ng tiÖn vËn chuyÓn T¶i träng ®o ®Çm chÊn ®éng ¸p lùc ngang cña bª t«ng T¶i träng do chÊn ®éng khi ®æ bª t«ng vµo cèp

1. 2. 3. 4. 5. 6. pha

1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3

Khi xÐt ®Õn t¶i träng t¹m thêi cña c¸c t¶i träng h÷u Ých vµ t¶i träng giã, tÊt c¶ c¸c t¶i träng trong tÝnh to¸n (trõ t¶i träng b¶n th©n) ®Òu ph¶i nh©n víi hÖ sè 0,9. - Khi tÝnh to¸n c¸c bé phËn cña cèp pha ®µ gi¸o vÒ mÆt biÕn d¹ng, c¸c t¶i träng kh«ng ®|îc nh©n víi hÖ sè qu¸ t¶i. §é vâng cña c¸c bé phËn cèp pha do t¸c ®éng cña c¸c t¶i träng kh«ng ®|îc lín h¬n c¸c trÞ sè sau: a) §èi víi cèp pha cña bÒ mÆt lé ra ngoµi cña c¸c kÕt cÊu: 1/400 nhÞp cña bé phËn cèp pha; b) §èi víi cèp pha cña bÒ mÆt bÞ che khuÊt c¸c kÕt cÊu: 1/250 nhÞp cña bé phËn cèp pha; c) §é vâng ®µn håi hoÆc ®é lón cña gç chèng cèt pha: 1/1000 nhÞp tù do cña kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp t|¬ng øng. TÝnh to¸n æn ®Þnh chèng lËt cña cèp pha vµ ®µ gi¸o ph¶i xÐt ®Õn t¸c ®éng ®ång thêi cña t¶i träng giã vµ khèi l|îng b¶n th©n. NÕu cèp pha ®|îc l¾p liÒn víi cèt thÐp th× ph¶i tÝnh c¶ khèi l|îng cèt thÐp, hÖ sè v|ît t¶i ®èi víi t¶i träng giã lÊy b»ng 1,2 vµ 0,8 ®èi víi c¸c t¶i träng chèng lËt. Ngoµi ra, hÖ sè an toµn vÒ æn ®Þnh chèng lËt kh«ng ®|îc nhá h¬n 1,25. -

A.3.

A.4.

Phô lôc B Cèt thÐp cña c¸c kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp B.1. Ph©n lo¹i vµ tÝnh chÊt cña cèt thÐp. B.1.1. Cèt thÐp trong c¸c kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp ®|îc ph©n lo¹i nh| sau: a) Theo c«ng nghÖ chÕ t¹o: ThÐp c¸n nãng vµ thÐp c¸n nguéi; b) Theo ®iÒu kiÖn sö dông: Cèt thÐp trong kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp th|êng vµ cèt thÐp trong kÕt cÊu bª t«ng øng suÊt tr|íc; c) Theo h×nh d¹ng: Cèt thÐp tr¬n vµ cèt thÐp cã gê; B.1.2. TÝnh chÊt c¬ häc cña cèt thÐp ®|îc ®Æc tr|ng b»ng trÞ sè giíi h¹n ch¶y, c|êng ®é cùc h¹n vµ ®é d·n dµi t|¬ng ®èi.

35


Tiªu chuÈn viÖt nam B.1.3.

tcvn 4453 : 1995

Mét sè lo¹i thÐp dïng trong kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp s¶n xuÊt trong n|íc vµ n|íc ngoµi ë b¶ng sau: B¶ng B.1 – TÝnh chÊt c¬ häc cña thÐp ViÖt Nam theo tiªu chuÈn TCVN 1651 : 1985.

Nhãm thÐp

cèt §|êng kÝnh Giíi h¹n C|êng ®é §é d·n dµi ThÝ nghiÖm uèn cùc h¹n t|¬ng ®èi, nguéi c-®é dÇy cèt thÐp, mm ch¶y daN/cm2 daN/cm2 % trôc uèn d®|êng kÝnh cèt thÐp Kh«ng nhá h¬n

CI CII CIII CIV

3800 5000 6000 9000

2200 3000 4000 6000

6-10 10-40 6-40 10-32

3800 5000 6000 9000

C = 0,5d 1800 C = 3d 1800 C = 3d 900 C = 5d 450

B¶ng B.2 – TÝnh chÊt c¬ lý cña thÐp Liªn X« (cò) theo GOST 5781 : 1975

Nhãm cèt thÐp

AI AII AIII AIV

§|êng kÝnh cèt thÐp, mm 6-22 20-32 6-40 10-32

Giíi h¹n ch¶y daN/cm2

C|êng ®é cùc h¹n daN/cm2

§é d·n dµi tr|¬ng ®èi %

Kh«ng nhá h¬n 2400 3000 4000 6000

3800 5000 6000 9000

3800 5000 6000 9000

ThÝ nghiÖm uèn nguéi §|êng kÝnh uèn

Gãc uèn

C = 0,5d C = 3d C = 3d C = 5d

1800 1800 900 450

Chó thÝch: §èi víi cèt thÐp cã ®|êng kÝnh lín h¬n 40mm, ®|îc phÐp gi¶m tiªu chuÈn vÒ ®é d·n dµi t|¬ng ®èi. Khi ®|êng kÝnh t¨ng lªn 1mm, ®é d·n dµi t|¬ng ®èi ®|îc gi¶m 0,25% nh|ng kh«ng ®|îc gi¶m qu¸ 3%.

B.2. Xö lý cèt thÐp. B.2.1. §Ó tiÕt kiÖm cèt thÐp dïng cèt thÐp xö lý nguéi trong c¸c kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp. a) Xö lý kÐo nguéi, dïng cèt thÐp tr¬n c¸n nãng vµ thÐp cã gê c¸n nãng, xö lý rót nguéi, dïng lo¹i cèt thÐp tr¬n c¸n nãng. b) Cèt thÐp ®Ó rót nguéi ph¶i cã bÒ mÆt tr¬n kh«ng gØ, sai lÖch ®|êng kÝnh kh«ng qu¸ 0,1mm. B¶ng B.3 - Giíi h¹n ®µn håi cña mét sè lo¹i thÐp n|íc ngoµi.

36


Tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 4453 : 1995

Tiªu chuÈn NF (Ph¸p) A35-015 A35-016 BS (Anh) 4449 4461 Din (§øc) 448

ASTM (Mü) A615 A616 A617 CEB (Euro – 80)

Møc ®é 1

2

3

4xx

Fe E 215 (215)

Fe E 235 (235)

Fe E400 (400)

Fe E 500 (500)

Gr 250 (250)

Gr.460/425 (<16:460) 16:425 BST 420/500 RU vµ RK (III U vµ IIIK) (420)

BST 220/340 GU (IG) (220)

BST 500/550 GR.PK,RK (IVG,IVR,IVP) (500)

BËc 60 (414)

NhÉn: 448 HA: 517

s 400 (400)

s 500 (500)

BËc 40 (276) S 220 (220)

485

Trong ®ã: ( ) - Giíi h¹n ®µn håi tÝnh b»ng MPa; (xx) - ChØ thÐp thanh vµ sîi; B.2.3. §|êng kÝnh thÐp xö lý nguéi nªn ¸p dông nh| sau: a) §|êng kÝnh cèt thÐp kÐo nguéi 6mm – 22mm; b) §|êng kÝnh thÐp rót nguéi d|íi 10mm. Phô lôc C B¶ng tÝnh s½n thµnh phÇn vËt liÖu cho 1m3 bª t«ng nÆng m¸c 100 D|íi ®µy lµ b¶ng tÝnh s½n cho 1m3 bª t«ng M100 ®Ó lËp dù to¸n, s¶n xuÊt vµ thi c«ng c«ng tr×nh. Sè liÖu trong b¶ng ch|a tÝnh ®Õn hao hôt trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, b¶o qu¶n vµ thi c«ng trªn hiÖn tr|êng. Hçn hîp bª t«ng nhËn ®|îc cã ®é sôt 3cm – 4cm trªn c¬ së vËt liÖu; a) Cèt liÖu nhá theo TCVN 1770 : 1986 “C¸t x©y dùng – yªu cÇu kü thuËt” b) Cèt liÖu lín theo TCVN 1771 : 1986 “§¸ d¨m, sái dïng trong x©y dùng”; c) Xi m¨ng theo TCVN 4506 : 1987 “N|íc cho bª t«ng vµ v÷a – yªu cÇu kü thuËt”, thµnh phÇn bª t«ng trong b¶ng ®|îc tÝnh víi xi m¨ng PC300. B¶ng C - B¶ng tÝnh s½n thµnh phÇn vËt liÖu cho 1m3 bª t«ng nÆng m¸c 100

37


Tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 4453 : 1995

Cèt liÖu vµ quy c¸ch

Cèt liÖu nhá M1 = 2,1 – 3,5 Cèt liÖu lín cì h¹t Dmax = 10mm Cèt liÖu nhá M1 2,1, = 3,5 Cèt liÖu lín cì h¹t Dmax = 20mm Cèt liÖu nhá M1 = 2,1 – 3,5 Cèt liÖu lín cì h¹t Dmax = 40mm Cèt liÖu nhá M1 = 2,1 – 3,5 Cèt liÖu lín cì h¹t Dmax = 70mm

M¸c xi m¨ng

Xi m¨ng (kg)

C¸t (kg)

§¸ sái (kg)

N|íc (lÝt)

PC 30

265

615

1260

195

PC 30

245

665

1190

185

PC 30

224

680

1240

180

PC 30

219

725

1270

170

Phô lôc D HÖ sè tÝnh ®æi kÕt thö nÐn vÒ c|êng ®é c¸c viªn mÉu bª t«ng cã kÝch th|íc kh¸c víi viªn mÉu chuÈn 150mm x 150mm x 150mm H×nh d¸ng vµ kÝch th|íc mÉu, mm

HÖ sè tÝnh ®æi

MÉu lËp ph|¬ng 100 x 100 x 100 150 x 150 x 150 200 x 200 x 200 300 x 300 x 300 MÉu trô

0,91 1,00 1,05 1,1,0

71,4 x 143 vµ 100 x 200 150 x 300 200 x 400

1,1,6 1,20 1,24

Phô lôc E B¶ng chuyÓn ®æi mét sè ®¬n vÞ ®o l|êng hîp ph¸p §¹i l|îng

ChuyÓn ®æi ®¬n vÞ

§¬n vÞ hîp ph¸p Tªn gäi

ký hiÖu

38


Tiªu chuÈn viÖt nam Lùc

- øng suÊt, c|êng ®é vËt liÖu, m« ®un ®µn håi. - ¸p suÊt

M«mem uèn, m« men xo¾n T¶i träng ph©n bæ trªn mÐt dµi

tcvn 4453 : 1995 N daN kN daN/cm2

Niu t¬n §ªcaniut¬n Kiloniut¬n §ª caniut¬n trªn centimet vu«ng

Niu t¬n/mÐt vu«ng

N/m2

§ªcaniut¬n trªn mÐt vu«ng Pascal bar ¸tmètphe

daN/m2 Pa bar at daNm, KNm

§ªc©nniut¬n mÐt Kil«niut¬nmÐt §ªcaniut¬n trªn mÐt

daN/m

39

9,81N = 1daN 1 daN = 10N 1 kN = 103 N 9,81N/cm2 1daN/cm2

1N/m2 = 0,1daN/cm2 9,81N/m2 1daN/m2 1N/m2 = 0,1daN/m2 1daN/m2 = 10N/m2 1Pa = 1N/m2 1bar = 105 Pa 1at = 9,81.104N/m2 1at = 0,98 1bar 9,81 NM 1daNm 9,81kNm 10KNm 9,81N/m = 1daN/m

van công nghi?p, van an toàn, van gi?m áp  

cung c?p van công nghi?p, b?o h? lao ??ng.

van công nghi?p, van an toàn, van gi?m áp  

cung c?p van công nghi?p, b?o h? lao ??ng.

Advertisement