Page 1

2017

AllichtHoorn

‘Niet langer streven naar waardering’ Witte lakens Meditatie Gods liefdesinvasie

Adama van Scheltema

Wij zijn niet alleen


Colofon Allicht Hoorn is een uitgave van christelijke gemeente Het Lichtbaken. Overname van artikelen is prima! Graag met bronvermelding.

2

Allicht Hoorn

Inhoud In gesprek met Joke de Haan

4

Niet langer streven naar waardering

8

Gods liefdesinvasie

11

De Gebedsgroep Gideon

13

Gedicht

15

Lichtbaken

16

Adama van Scheltema

19

Bidden

21

Stichting Interkerk

22

Kinderclub Voltreffer

24

Witte lakens

29

Uitnodiging

32


Introductie Een mens ziet op zijn grote tocht niet verder dan de eerste bocht. Maar wie in God vertrouwen vindt die gaat het pad langs als een kind, dat zingend in het donker loopt, van toekomst weet... op toekomst hoopt... JOKE VERWEERD

De boodschap binnen laten komen Keuzes, keuzes, keuzes‌ Ons leven hangt van keuzes aan elkaar: welke kleren, welke kleuren, welk eten, welk drinken, welke muziek, vrienden, opleiding, beroep, woonplaats‌ We kiezen wat af, op allerlei terreinen.

Hoe kiezen wij? Vaak vergelijken we de

Dit tijdschrift gaat over het christelijk geloof.

beschikbare opties en maken dan een

Het blad is gratis en wij hebben ons best

afweging. Daarbij spelen onze voorkeuren

gedaan om er iets moois van te maken. Zou u

een belangrijke rol of onze argumenten.

en jij dit tijdschrift eens aandachtig en zonder

Maar het kan ook zijn dat ons gevoel en onze

reserves willen doorlezen en de boodschap

vooroordelen van invloed zijn op het bepalen

laten binnenkomen? Dat zou ik erg op prijs

van onze keus. Misschien ook wel bij onze

stellen. Natuurlijk is er alle ruimte om te

keuze ten aanzien van religie: Wel of geen

reageren. Dat mag per e-mail of telefoon. Als

religie? Zo ja, welke dan? En wat betekent

u liever een persoonlijk gesprek wilt, dan sta

religie in mijn dagelijkse leven?

ik daar zeker voor open. Laat mij gerust weten

Daarom heb ik voor u en jou een vraag.

wat u of jij ervan vindt. Albert van Bragt

Het Lichtbaken

3


Door Janita van Hoeven-Ten Voorde

‘Bij Het Lichtbaken voelde ik me gelijk thuis’ Joke bezoekt sinds twee jaar christelijke gemeente in Hoorn Ze fietste naar het Westfriesgasthuis toen het oog van Joke de Haan (59) uit Hoorn plotseling viel op een bord met de tekst: Christelijke gemeente Het Lichtbaken. Die naam maakte haar nieuwsgierig. Ze besloot een kijkje te nemen. Nu, twee jaar later, bezoekt ze elke zondag de gemeente en voelt ze zich er thuis.

4

Allicht Hoorn


‘We zingen psalmen en liederen, soms begeleid door een gitaar, accordeon en dwarsfluit. Dat klinkt echt schitterend’

De eerste keer dat ze bij Het

zingen psalmen en liederen, soms

kan hij niet meer werken en kampt

Lichtbaken kwam, kan ze zich nog

begeleid door een gitaar, accorde-

hij met depressies. ‘In mijn huwelijk

goed herinneren, vertelt Joke in

on en dwarsfluit. Dat klinkt echt

heb ik het vaak moeilijk. Soms roep

de woonkamer van Het Lichtbaken

schitterend.’

ik naar boven: ‘God, help mij!’ Ik krijg

aan de Maelsonstraat. ‘Het was bij

niet altijd een antwoord, maar ervaar

een Bijbelkring op woensdagavond.

Op zondag vinden er in Het Licht-

wel vrede in mijn hart als ik mijn zor-

Dan houdt iemand een Bijbelstudie

baken twee diensten plaats, waarin

gen naar God uit. Als ik Hem niet had,

over een hoofdstuk of een thema.

de Bijbel wordt uitgelegd en de

kon ik niet stand houden.’

Daarna gaat de groep daarover

bezoekers samen bidden en zingen.

met elkaar in gesprek. Albert van

Joke: ‘Ik ervaar veel steun aan deze

Ze ervaart dat God kracht geeft om

Bragt, evangelist van Het Lichtba-

diensten. In een wereld vol onrust,

haar situatie te dragen. ‘Als mijn man

ken, nodigde me gelijk uit voor de

waar veel ellende is, vind ik het heer-

een keer minder goed in zijn vel

jaarlijkse gemeenteavond. Dat vond

lijk om een rustpunt te hebben. Het

zit, vanwege zijn posttraumatische

ik erg aardig.’

geeft vrede in je hart om alles wat je

stressstroornis, geeft God mij geduld,

bezighoudt bij God neer te leggen.’

liefde en verdraagzaamheid. Die re-

Joke besloot vaker te komen. ‘Ik

actie heb ik niet van mezelf, maar zijn

ben niet christelijk opgevoed. Toen

Het bezoeken van een gemeente

vruchten van Gods Geest. Elke dag

ik 25 jaar was, kwam ik tot geloof

vindt Joke evenwichtiger dan het

geeft God mij de kans om de ander te

in een evangelische gemeente

bekijken van televisie-predikers met

vergeven en zo Gods Geest in mij te

in Hoorn. Omdat ik me daar niet

allerlei achtergronden. ‘Op tv komen

laten werken.’

helemaal thuis voelde, stopte ik

er zoveel verschillende meningen

na een paar jaar met het bezoeken

over het geloof aan bod, dat vind ik

In Hoorn heeft ze weinig gesprekken

van de diensten. Ik had behoefte

verwarrend. Bij het Lichtbaken draait

over God en het geloof. ‘Ik sta er wel

aan contact met andere christenen,

het om de Bijbel en het onderzoek

voor open, maar ik vind het lastig

maar ik wist niet goed waar ik dat

daarvan. Dat bewaart voor allerlei

om erover te beginnen. Ik hoop dat

zoeken moest.’

misleidingen.’

mensen aan mij kunnen zien dat ik een christen ben. ‘Uw vriendelijkheid

In Het Lichtbaken viel Joke de liefde

De man van Joke maakte 25 jaar

zij alle mensen bekend’, staat er in

voor de Bijbel op. ‘Het Woord van

geleden de Bijlmerramp mee. Daarbij

de Bijbel. Ik probeer dus vriendelijk

God wordt serieus uitgelegd. Ik

stortte een Boeing 747-vrachtvlieg-

en behulpzaam te zijn, te groeten. Als

ervoer gelijk: dit moet waar zijn.

tuig neer op twee flats in de Amster-

je weet dat de Heer bij je is, kunnen

Ook de muziek sprak mij aan. We

damse Bijlmermeer. Sinds die tijd

mensen dat aan je zien.’

Het Lichtbaken

5


Geef geloof een stem

Nu ook in Hoorn

Een waardevolle partij voor een mooie stad!!

Al wat u ontbreekt Geschreven door een onbekende christen

Dit boek geeft de noodzaak aan van volhardend bidden en gaat in op de meest wezenlijke zaken van het gebed. Voor â‚Ź 7,50 te bestellen bij:

21 maart 2018 verkiezingen voor de gemeenteraad in Hoorn. Voor meer informatie: http://hoorn.christenunie.nl : info@hoorn.christenunie.nl facebook.com/ChristenUnieHoorn

6

Allicht Hoorn

via telefoon: 0318 48 40 74 of e-mail: info@drukkerij-amv.nl Kijk op www.drukkerij-amv.nl voor meer boeken.


nomen als mijn Redder. Het was een totale ommekeer. Ik wilde vanaf dat moment alles weten over Jezus en de Bijbel.’ Op haar 41e trouwde Joke met Rinus de Haan. ‘We haalden bij de Karwei allebei onze fiets van het slot en raakten aan de praat. Rinus is net als ik slechthorend. Het klikte zo goed dat ik vanaf dat moment voor hem ben gaan zorgen. Samen leefden we gedurende zeven jaar mee met de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Hoorn, waar ik op 4 oktober 2000 ook met hem ben getrouwd.’ Het is volgens Joke fijn om bij een

groeide, speelde geloof nauwelijks

In de jaren daarna ging Joke naar

christelijke gemeente te horen. ‘We

een rol, zegt ze. ‘We baden voor het

diverse kerkelijke samenkomsten,

zijn allemaal met de dingen van God

eten. Dat was mijn moeder van huis

maar op een gegeven moment stopte

bezig, dat bindt samen. Ik kom nu

uit zo gewend, maar we lazen nooit

ze daarmee. Sinds 2015 bezoekt ze

twee jaar in het Lichtbaken en merk

uit de Bijbel en waren niet aange-

de diensten van Het Lichtbaken.

dat ik langzamerhand meer contac-

sloten bij een kerk.’

Joke: God houdt van mensen

ten krijg. Ik maak deel uit van de muziekgroep en heb zelfs een keer

Op de basisschool werd ze regelma-

‘Ik zocht naar rust in mijn leven, want

tijdens een Open Koffie-Ochtend

tig gepest vanwege haar slechtho-

ik had altijd een onrust bij mij. God

solo gezongen. Op de Bijbelstudie-

rendheid. ‘Help mij’, riep ik dan wel

kent ons en weet hoe ons leven is. Hij

avonden leer ik meer over het geloof

eens stilletjes naar Boven, hoewel ik

verlangt er naar ons in zijn huisge-

en delen we onze persoonlijke

God nog niet kende. Het wonderlijke

zin op te nemen. Want God houdt

zorgen met elkaar.’

was, dat dat toen ook gebeurde. Later

zoveel van de mensen dat Hij zijn

leerde ik: Er is een God die alles ziet

enige Zoon aan hen heeft gegeven.

en mensen verhoort. Zelfs zonder dat

Iedereen die in Hem gelooft, zal niet

ze Hem kennen.’

verloren gaan, maar zal het eeuwige

‘Iedereen, ongeacht zijn achtergrond of leeftijd, is welkom voor een kop koffie of een gesprek’

leven hebben. In 1980 kreeg Joke een baan op de kredietadministratie van een bank en

Als wij ons leven in handen van

na drie jaar ging ze in Hoorn wonen.

Christus leggen, dan is ons leven

Na een paar jaar liep ze vast in haar

met Christus verborgen in God. Wat

werk. Ze voelde zich niet op haar plek

een rust en zekerheid! Wie kan ons

De Hoornse roept haar mede-inwo-

en wist niet wat ze wilde met haar

nog raken in zo'n veilige schuil-

ners op om langs te komen op een

leven. Toen ze een uitnodiging van

plaats? Dit is het nieuwe leven in

Open Koffie-Ochtend van Het Licht-

een evangelische gemeente in Hoorn

de Zoon van God, een eeuwig leven

baken die elke derde donderdag van

ontving voor een avond, besloot

voor altijd. Hoe ons leven daarna

de maand plaatsvindt. ‘Iedereen,

ze daarheen te gaan. Op die avond

ook verloopt, wat er ook gebeurt,

ongeacht zijn achtergrond of leef-

kwam ze tot geloof in de Heere Jezus.

God laat ons niet los. Dwars door het

tijd, is welkom voor een kop koffie of

‘De spreker haalde de Bijbeltekst aan

leven en dwars door de dood brengt

een gesprek, over het geloof of over

‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid

Hij ons thuis bij Hem.’

praktische zaken.’

en belast zijn, en Ik zal u rust geven’.

‘Wij lazen nooit uit de Bijbel’

Het was alsof God dat tegen mij zei. Ik heb toen Zijn kracht in mijn hart

Joke werd in 1958 in Amsterdam

gevoeld. Ik ben naar voren gekomen

geboren. In het gezin waar ze op-

en heb toen de Heere Jezus aange-

Het Lichtbaken

7


Door Ben Tramper, hervormd predikant

Niet langer streven naar waardering UIT ZIJN OP WAARDERING EN ANGST VOOR AFWIJZING IS WAT ONS VAAK DRIJFT

Waarom probeer ik bij anderen altijd in de smaak te vallen? Waarom ben ik op school of op mijn werk zo gericht op goede prestaties? Waarom houd ik me zo vaak bezig met wat anderen van mij vinden? Uit zijn op waardering en angst voor afwijzing is wat ons vaak drijft. Wat vermoeiend! En hoe schadelijk. Voor onszelf en voor anderen. Is er een uitweg? Wat zegt de Bijbel?

Niet zolang geleden was er in Rotterdam een bijeenkomst van studenten geneeskunde, een zogenaamde witte-jassen-dag. Zij gingen voor het eerst stage lopen in het ziekenhuis. Voordat zij de zaal op gingen, kregen zij van ervaren artsen praktische adviezen mee. Een chirurg hield zijn toekomstige collega’s een uitspraak voor die typerend is voor het klimaat in onze westerse samenleving. ‘Onthoud één ding’, zei hij, ‘je bent wat je doet.’

8

Allicht Hoorn


Het zijn slechts vijf woorden: je bent

Oorzaak

doet. Hij grijpt in met een zachte, tere,

wat je doet. Maar de strekking ervan

Wat is de oorzaak hiervan? De Bijbel

liefdevolle hand.

gaat diep. Het komt er eigenlijk op

werpt er een helder licht op. Het

God, de Verhevene, is God gebleven en

neer dat je goed bent, als je het goede

heeft alles te maken met het feit dat

mens geworden en zo, in de Persoon

doet. Doe je wat goed is -op je werk,

wij mensen onrustig op zoek zijn naar

van Christus Jezus, komt Hij mensen

in je vriendenkring, onder je fami-

geluk, maar het maar niet kunnen

nabij. Hij nodigt hen: ‘Geloof in Mij.

lieleden- dan oogst je waardering.

vinden, omdat we het niet willen

Vertrouw op Mij. En Ik zal al het zon-

Dan ben je een persoon. Dan word je

zoeken waar het echt te vinden is: in

dige in je, je egoïsme, de wortel van

gezien. Dan ben je iemand. Zo niet,

God. In God, want in God, de Bron van

het kwaad, wegnemen en er de toorn

dan niet. Doe je het goede niet, dan

volmaakte liefde, is alles te vinden

van God voor wegdragen. En zo zal Ik

geldt het tegenovergestelde. Dan ont-

waarnaar ons hart hunkert.

je terugbrengen bij de Levensbron, de

vang je geen waardering. Dan ben je

God legt er in Zijn Woord de vinger

Fontein van alle goed, bij God Zelf.’

in je eigen ogen of in die van anderen

bij dat wij met Hem hebben gebro-

misschien wel een niemand.

ken. De gevolgen zijn verwoestend:

Onszelf vergeten

we hebben onszelf van de Heilsbron

Wie gelooft in Christus, wordt van

Vermoeiend! Want om ertoe te doen,

afgesneden. Daardoor hebben we

zichzelf bevrijd. Die mag zich baden

moet je dus presteren, moet je iets

ons aan ons ‘eigen ik’ overgeleverd.

in de stralen van Gods liefde. Die

neerzetten, moet je verschil maken.

Voortaan moet ik er zelf voor zorgen

mag drijven op de zee van gena-

Dat geldt in het klein en in het groot.

gelukkig te worden. Ik ben er zelf

de. Die mag zich een kind van God

Het werkt door in alles wat je doet.

verantwoordelijk voor.

noemen. Die mag de Schepper van

‘Moe, moe, moe’, luidde ooit de kop

Deze manier van leven is niet alleen

hemel, zee en aarde, de Maker van de

van een artikel in een medisch tijd-

vermoeiend en schadelijk voor ons-

zon, zijn Vader noemen. Het maakt

schrift. Het beschreef hoezeer men-

zelf en de mensen om ons heen –zij

dat we onszelf gaan vergeten en God

sen vermoeid raken door hun streven

is bovenal onterend voor God. Dat wij

van harte lief krijgen.

naar waardering en aandacht.

in Hem het geluk niet zoeken, is wat

Geloven in Christus Jezus heeft

Dat streven is niet alleen vermoeiend

God kwetst. We roepen daardoor in

gevolgen voor het leven van alle-

en schadelijk voor onszelf, maar ook

Gods hart, zegt de Bijbel, toorn op.

dag. Het geeft een knak aan mijn

voor anderen! Want om waardering te

rusteloos zoeken naar waardering.

krijgen, kan het zomaar gebeuren dat

Verlossen

Zal ik, als ik onder collega’s ben,

je een ander bekritiseert –al dan niet

Geen mens is in staat zichzelf van

nog streven naar lovende woorden?

tussen neus en lippen door-, wegzet

zijn ego te verlossen. Dat zou het-

Of, terwijl ik met vrienden optrek,

of laat zitten. Als eerzucht in alles

zelfde zijn als dat iemand zich aan

teleurgesteld zijn als anderen meer

mijn diepste drijfveer is, dan staat

de eigen haren uit een moeras wil

aandacht krijgen dan ik? Of, uit vrees

mijn ego voortdurend in het centrum,

trekken. Grijpt God niet in, dan zijn we

voor afwijzing, grenzen overgaan om

ook al is dat nogal eens onbewust.

overgeleverd aan ons eigen ik. En de

maar te worden gezien? Zal ik het

Niet het welzijn van de ander, maar

boodschap van de Bijbel is dat God in-

mensen betaald zetten als ze mij een

dat van mijzelf staat dan voorop.

grijpt. En dat niet met een harde hand

hak zetten? Als anderen er met de

of met een slaande hand. Dat zou wel

eer van mijn werk vandoor gaan?

terecht zijn. Maar dat is niet wat God

God grijpt in met een zachte, tere, liefdevolle hand.

Het Lichtbaken

9


Kies tropisch hardhout Juist door nauwkeurig geselecteerde bomen te gebruiken blijft het bos intact Omdat het bos dan economische waarde krijgt voor de lokale bevolking Zo behouden ook de dieren hun natuurlijke leefomgeving Bossen reinigen de lucht; het zuigt koolstofdioxide op en levert daarvoor verse zuurstof terug Het FSC keurmerk voor duurzaam bosbeheer wordt ondersteund door het Wereld Natuur Fonds en Greenpeace

Deze advertentie is mede mogelijk gemaakt door:

Van den Berg Hardhout BV Importeur en groothandel 2e Industrieweg 19 3411 ME Lopik

GWW Houtimport Voor grond- en waterbouw Bedrijfsweg 11 3411 NV Lopik

UVO Lopik Hardhoutbewerking Voor handel en industrie 3e Industrieweg 1 3411 MD Lopik

Tel. 0348 - 820000 www.vandenberghardhout.nl

Tel. 0348 - 550009 www.gwwhoutimport.nl

Tel. 0348 - 551349 www.uvo-lopik.nl

voor meer informatie: www.fsc.nl

10

Allicht Hoorn


Door Jan Belder, hervormd predikant

Gods liefdesinvasie ‘Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Deze betekenisvolle zin is zonder twijfel het meest bekende Bijbelwoord. Wil je weten waar dat staat? Je vindt het in Johannes 3:16. Maar wat zegt het mij? Over liefde gesproken … Kom er maar eens om in deze

Lang geleden heerste ergens langdurig hongersnood. Een

wereld. Velen klagen dat het leven hard, koud en zakelijk

vader had vier zonen. Ten einde raad besloot hij een van

is. We hunkeren naar een beetje warmte. Naar liefde. Maar

hen te verkopen als slaaf. Zo hoopte hij de rest van zijn

hoe gemakkelijk raken we niet teleurgesteld? Laten we

gezin te sparen. Maar wie van de vier zou het worden?

het daarom eens over een andere boeg gooien en het over

Vader kwam er niet uit.

de liefde van God hebben.

God kwam er wel uit! Hij zond Zijn enige Zoon naar deze wereld. ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij

‘De liefde van God. Wat zie ik daarvan? Mensen verhonge-

Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in

ren. Ze worden bij honderden gedood in zinloze oorlogen.

Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

Als God liefde is dan …’ Wacht even. Iemand zei eens: ‘Wij deden lang geleden

Vervang dat woordje ‘wereld’ gerust door je eigen naam.

eigenhandig het licht uit en nu verwijten we God dat we in

Dat mag. Zo is dit Bijbelwoord ook bedoeld. ‘Want zo lief

het donker zitten.’ Maar er is nog iets. Als wij de liefde van

heeft God John gehad… Heeft Hij Merel gehad, dat …’

God niet zien, komt dat misschien omdat we de verkeerde

Wat geeft Hij veel in dit Kind en wat neemt Hij veel. Jezus

kant opkijken.

neemt mij helemaal voor Zijn rekening, inclusief alles wat

Wie de liefde van God voor deze wereld wil zien, moet in

God zonde noemt. Hij laat Zich vastspijkeren voor mijn

de kribbe van Bethlehem kijken. Daar legde de Vader in de

verloren en schuldig bestaan. Maar wat geeft Hij ook veel!

hemel Zijn grote liefdesgeschenk voor deze wereld neer.

Hij geeft leven. Eeuwig leven. Intense vrede en vreugde. Het leven begint niet bij twintig, vijfentwintig, dertig, of …,

In onze Bijbeltekst staan ze pal naast elkaar. God en wereld.

maar bij Jezus. Dat vraagt om geloof. Geloven is antwoor-

De hoge, heilige God en de wereld waarin de zonde en het

den op de liefde van God. In Christus geeft Hij Zijn hart,

onrecht lijken te zegevieren. Een onmogelijke combinatie:

juist daarom vraagt Hij ook jouw hart. Wat heb je erop

God en wereld. Hoe komen die twee ooit weer bij elkaar, als

tegen om voor Hem te knielen? Voor Hem die Zijn liefdes-

we dat al zouden willen?

brief laat glijden door de brievenbus van deze wereld?

‘Ik zit niet op God te wachten. Heel dat gedoe van kerk,

Vandaag werd die brief zelfs bij jou thuis bezorgd. Ze is

bijbel, geloof …, ik heb er niks mee. Het zegt me niets en het

aan jou hoogst persoonlijk gericht.

doet me niets.’

Nee, God sluit niemand buiten. Je sluit jezelf buiten door

Hebben wij God niet de oorlog verklaard? Dat kon Hij on-

Gods liefde in twijfel te trekken en Zijn liefdesboodschap

mogelijk op Zich laten zitten. Hij is gekomen, maar niet met

in de wind te slaan. Welk antwoord geef jij aan God?

wapengekletter en geweld. Hij kwam als een Kindje klein en teer. Gods invasie in deze wereld is een liefdesinvasie. Het Lichtbaken

11


Persoonlijk

Professioneel Flexibel

BEDRIJFS

ZEKER

HEID

Duurzaam

STEEVAST SAMENWERKEN

WWW.VANDERSTEEG.NL

DAAR TILLEN WIJ ZWAAR AAN. Van Dijk Heftrucks is dé servicegerichte specialist in efficiënt intern transport. Wij leveren magazijnvoertuigen van topmerk Linde, passen deze op maat aan en verlenen alerte service.

Sasdijk 1 8281 BM Genemuiden

Sisalstraat 50 | Genemuiden | 038 385 55 77

www.vandijkheftrucks.nl

038 - 38 54 288 info@vandersteeg.nl

Indrukwekkend werk Drukwerk maakt indruk. Door onze jarenlange ervaring weten wij van Drukkerij AMV dat als geen ander. Steeds meer ondernemers en organisaties kiezen voor AMV. Met een team creatieve vormgevers, printers en drukkers zijn we onze opdrachtgevers graag van dienst. Indrukwekkend van concept tot eindproduct.

www.drukkerij-amv.nl 12

AMV Hoorn - Drukwerk maakt indruk - Allicht Hoorn - NW180x133cs.indd Allicht

1

23-11-17 11:06


Door Gebedsgroep Gideon

De Gideon Gebedsgroep Eind jaren negentig is er in Hoorn een gebedsgroep gestart door een kleine groep christenen. Zij hadden het verlangen om regelmatig bij elkaar te komen om te bidden voor de noden van de stad. De groep bestaat uit mensen met verschillende geloofsachtergronden en bestaat nog steeds. De verbondenheid in Jezus Christus vormt het hart van hun unieke samenwerking.

Waarom deze naam In de Bijbel komen we Gideon tegen. Hij was een van de rich-

gebeden. Voorgangers van verschillende kerken en ge-

ters die door God geroepen werd voor een bijzondere taak.

meenten uit Hoorn gaan hierin elk een avond voor en de

Het volk van Israël was door zijn ontrouw aan God in grote

laatste avond wordt door de jeugd georganiseerd.

problemen gekomen. Vijanden heersten over hen. Het was

Op de Biddag en de Dankdag voor gewas en arbeid, aan

Gideons taak hen tot inkeer te brengen en hen te bevrijden.

het begin van de zaaitijd en na de oogstperiode, komen we samen. Ook houden we een gebedsochtend voor de stad

Aanvankelijk begreep Gideon niet waarom Israël zoveel

Hoorn. Dan bidden we voor de lokale overheid, scholen,

tegenslag ondervond en zo bang was voor de Midianieten.

hulpverleningsorganisaties, zorginstanties, voor de voor-

‘En’, zei hij toen God hem riep, ‘ik kom uit een arme familie

gangers van de gemeenten, voor mensen in nood. Maar

en ben de jongste van het gezin’. Hij was van mening dat

ook breder, voor wereldwijde problemen, zoals vervolgde

hij ongeschikt was. Waarop God tegen hem zei: ‘Ik zal u

en onderdrukte christenen, het volk Israël, slachtoffers van

sterk maken: ga dus en verlos Israël uit de macht van de

natuurrampen. Daarnaast organiseren we iedere eerste

Midianieten’. Zo gebeurde het! Deze geschiedenis staat in

zaterdag van de maand, van 08.00-09.30 uur in Het Octaaf

de Bijbel in het boek Richteren, hoofdstuk 6 en 7.

een gebedsontbijt, waar iedereen van harte welkom is om

Gideon ons voorbeeld

samen te zingen, te bidden en met elkaar te ontbijten.

Wij leren Gideon kennen als een militair strateeg en een

Gebed nodig?

echte geloofsheld, die verrassingsaanvallen uitvoerde in

Als Gideon Gebedsgroep willen wij ook graag bidden voor

volledig vertrouwen op God. Met een leger van slechts 300

u en jou. U/ jij kunt per e-mail of telefonisch een gebeds-

man werd een grote vijandelijke macht verslagen.

punt doorgeven. Uiteraard wordt met deze informatie zeer

Voor ons als gebedsgroep, is Gideon als richter een voor-

vertrouwelijk omgegaan. Informatie over gebedstijden en

beeld. God wil mensen gebruiken die gehoorzaam doen wat

samenkomsten kunt u altijd bij ons opvragen. En wilt u of

Hij zegt, ondanks de beperkingen die zij hebben en de fou-

jij met ons meebidden, laat het ons dan even weten. Graag

ten die ze maken. In gebed mogen wij tot Hem gaan om Hem

zouden wij u en jou ook ontmoeten!

te danken en om de noden en lasten van mensen bij God te brengen, in vertrouwen dat Hij hoort. Ook loven we God in

Er bestaat geen directe relatie tussen Het Lichtbaken en

onze liederen en prijzen Hem om wie Hij is. Als kleine, hech-

De Gebedsgroep Gideon.

te groep van bidders komen wij zo regelmatig samen.

Contact? Gedurende het jaar organiseert de Gideon Gebedsgroep

Gebedsgroep Gideon, 0229-551637 / 551850 of

diverse gebedssamenkomsten. In januari is er de week van

gideongebedsgroep@gmail.com.

gebed. Dan wordt er iedere avond van 19.00-20.00 uur Het Lichtbaken

13


TELLE

ES

N

B

Van Eldik Coatings!

t (0318) 529 527 f (0318) 517 333

in onze verfgroothandel.

e info@vaneldikcoatings.nl

Welkom!

i www.vaneldikcoatings.nl

Zandpad 76 3621 NG Breukelen Tel. 0346 - 25 96 30

Allicht Hoorn

VERE

Galileistraat 39 3902 HR Veenendaal

Bel (0318) 529 527 of kom langs

14

A LE

Ontdek de service van

N

F

Wij leveren verf en alle benodigdheden, precies wanneer u het nodig heeft

Email info@schulp.nl Internet www.schulp.nl


Het gebroken pootje Aan de helling van een berg in een eenzame hut

‘k Ben herder reeds lang en er was maar één weg,

zat een herder omringd door zijn schapen.

om ‘t voor groter gevaar te bewaren.

Op een leger van stro, vlak naast hem,

Toen brak ik zijn pootje (het heelt spoedig weer),

lag een lam, dat gewond scheen, te slapen.

‘k had het schaapje die pijn willen sparen.

Is het schaapje daar krank, vroeg een wandelaar,

Eerst was het verwoed en het schopte en beet,

die zijn hoofd om de deur had gestoken.

van voedsel wou het ook al niet weten,

Ach nee, sprak de herder, en streelde het zacht.

Ik verbond zacht zijn pootje en droef ging ik heen,

Er is één van zijn pootjes gebroken.

maar ‘t schaapje kon ik niet vergeten.

Och arme, hoe jammer, hoe is dat gekomen?

Toen ik weer kwam, toen keek het verdrietig mij aan,

vroeg de vreemdeling met droevige ogen.

en likte mijn handen zo blijde,

‘k Heb het zelve gedaan sprak de herder,

en sinds dat, geeft het acht op de klank van mijn stem

ik mocht zijn onwil niet langer gedogen.

en wijkt niet meer van mijn zijde.

‘k Heb dagen en maanden, geduldig getracht,

‘t Is beter haast weer, en zo straks gaat het mee,

dit schaapje met liefde te leiden.

maar ‘k blijf nog zijn pootje verbinden.

Ik gaf het het beste, en voerde het zacht

In mijn kudde dat weet ik, is nergens voortaan,

langs koele en grazige weiden.

een gehoorzamer schaapje te vinden.

Maar luisteren wilde het nimmer, ach nee,

Goe’nacht zei de vreemdeling en keerde zijn schreden

naar mij niet, en ook niet naar mijn honden.

om verder zijn weg af te wandelen.

Steeds ging het zijn weg, soms heel hoog in ’t gebergte,

Zou de Hemelse Herder niet, zo vroeg hij zich af,

bij een afgrond heb ik ‘t vaak gevonden.

soms ook met Zijn schaapjes zo handelen?

‘k Heb het eenmaal gered uit des adelaars klauw, het bleef in een doornenhaag steken. Maar ‘t ergste was nog, anderen volgden zijn spoor, dat is Mij dikwijls gebleken.

Het Lichtbaken

15


Christelijke gemeente

Het Lichtbaken Belangstelling? Wilt u contact, hebt u een vraag, misschien zin om naar een van onze activiteiten komen? Of wilt u dat ik een keertje langskom? Graag ben ik u van dienst. Laat het mij weten. Albert van Bragt, voorganger van Het Lichtbaken

Het Lichtbaken Maelsonstraat 6, 06-22818520 info@hetlichtbakenhoorn.nl

16

Allicht Hoorn

DIVERSE ACTIVITEITEN In ons gebouw organiseren wij activiteiten. Iedere zondag zijn er twee diensten, om 10.30 en om 19.00 uur. Elke woensdag is er een gespreksgroep rond een open Bijbel, van 20.00 tot 22.00 uur. Elke 3e donderdag van de maand is er Open Koffie Ochtend met gelegenheid voor ontmoeting, gezelligheid en een gesprek, van 10.00 tot 12.00 uur. Welkom.


DE DEUR STAAT OPEN

WIE WIJ ZIJN Wij kunnen onze gemeente misschien wel het beste kunnen typeren als een hervormde gemeente. De samenkomsten op zondag vormen de kern van onze activiteiten. De Bijbel, het Woord van God staat centraal. Altijd proberen we deze Boodschap te betrekken op onze tijd en de vragen die daarbij horen.

Het Lichtbaken is een christelijke gemeente waar iedereen welkom is, ongeacht leeftijd, achtergrond, religie. Want we zien elkaar als medemensen, als schepselen, en benaderen elkaar met respect en belangstelling.

MEELEVEN Het Lichtbaken is een kleine christelijke gemeente. Als u met ons in contact bent, hoort u er ook echt bij. Want we kennen elkaar, er is onderlinge band en we leven met elkaar mee. Het betekent ook dat we van tijd tot tijd op bezoek komen om bij te praten. Zieken worden thuis opgezocht of in het ziekenhuis. Als u dat tenminste op prijs stelt.

JEZELF ZIJN Het gaat er bij ons ongedwongen aan toe. U kunt contacten leggen, gesprekken voeren, samen met anderen nadenken over levensvragen, of over de dingen waarmee u zit. Als u liever luistert, is dat ook prima. ‘Je mag gewoon jezelf zijn.’

PERSPECTIEF

OOK BIJ U THUIS Wij voeren persoonlijke gesprekken. Maar misschien ziet u er tegenop om zomaar ergens binnen te stappen, of het lukt niet meer om bij ons langs te komen. Wij zijn dan graag bereid u thuis op te zoeken voor een gesprek. Neem contact met ons en maak een afspraak.

In onze activiteiten proberen we na te gaan wat ons mensen nu echt bezielt. Wat geeft werkelijk perspectief in ons leven? Wat geeft mij kracht om dóór te gaan, zelfs als ik het moeilijk heb? Daarbij nemen we geen menselijke woorden of opvattingen als basis. We letten vooral op de boodschap die onze Schepper ons heeft gegeven. Ons uitgangspunt is de Bijbel.

Het Lichtbaken

17


Merkwaerdig dat iedereen het eeuwige leven krijgt …

Waar ben jij over 100 jaar?

Missie

Visie

Revisie

Gemeenteleden opwekken om te leven als de bruid van Christus en hiervoor toe te rusten.

Concreet getuigen van de hoop die een christen heeft op grond van Gods beloften.

Betekent terug naar de basis. Dat is volharden in de leer. Gebed, lofprijzing en praktische adviezen met minimale organisatie.

Waarom?

Waarop?

Waarvoor?

Bezoek onze website Merkwaerdig voor artikelen, boeken, het aanvragen van een lezing en dergelijke:

www.merkwaerdig.nl MerkWaerdig.nl | T 0318 – 519394 | M 06 – 29041448 | E gert@merkwaerdig.nl

Het is nodig dat een gemeente zich voortdurend bewust

Hoe zien deze twee avonden er globaal uit:

Avond 1: dat “De gemeente als bruid enhet moeder” Merkwaerdig iedereen Als uitwerking volgt er voor iedere deelnemer een periode Maar wie vormen de gemeente? Dat zijn de leden van de van 2-3 maanden met 'huiswerk': gemeente, die christen zijn (H.C. zondag12) eeuwige leven krijgt …gebed, meditatie en het blijft van haar roeping in de wereld.

Als wij als christen geen getuige zijn met de geschonken

lezen van het gratis boek “Al wat u ontbreekt”.

talenten, dan verzaken wij onze roeping!

Missie

De ervaring heeft geleerd dat de gemeente zich

Avond 2: “Visie en praktijk” Visie Revisie

Dit is een praktische invulling vanuit de ervaring in het

Gemeenteleden Concreet getuigen Betekent terug naar de benaderen van mensen en tips om een gesprek te beginnen. eerst bewust moet zijn van deze roeping, voordat er opwekken om te van de hoop die een basis. Dat is volharden Het huiswerk hiervoor is het lezen van het boek “Een frisse gesproken kan worden over praktische aanwijzingen en leven als de bruid van christen heeft in de leer. Gebed, wind in de kerk” dat u ook gratis krijgt, zie onze website. mogelijke activiteiten om deze roeping waar te maken. Christus en hiervoor op grond van Gods lofprijzing en praktische Graag bied ik mijn hulp aan om allereerst van deze toe te rusten. beloften. adviezen met minimale Als u nog een vervolg wilt naar aanleiding van gerezen roeping bewust te worden en vervolgens hoe deze organisatie.

Waar ben jij over 100 jaar?

vragen in de gemeente of als kerkenraad, hoe u efficiënt

roeping concreet vorm te geven.

Waarom?

om kunt gaan met uw tijd in het pastoraat, dan kunt u

Waarop?

Waarvoor?

Dat kan tijdens twee gemeenteavonden, die ik

ook mij op rekenen. Het belangrijkste is echter dat u

kan verzorgen. Op deze beide avonden worden

biddend de Bijbel onderzoekt en zo luistert naar wat

God van u vraagt. kerkenraadsleden vanzelfsprekend ook verwacht. Bezoek onze website Merkwaerdig voor artikelen, boeken, het aanvragen van een lezing en dergelijke: Bid alsof alles van God afhangt www.merkwaerdig.nl en werk of alles van jou afhangt. MerkWaerdig.nl | T 0318 – 519394 | M 06 – 29041448 | E gert@merkwaerdig.nl

Advertorial

18

Allicht Hoorn


Door Marinus van Kooten, hervormd predikant

Een Hoornse dominee die van mensen hield 't Scheepke onder Jezus' hoede, met zijn kruisvlag hoog in top, neemt als arke der verlossing

Ooit was er een legerpredikant die met Kerst een soort kerkdienst wilde houden in de kantine met de soldaten. Hij zei: ‘We gaan lezen Lukas 2’. De soldaten riepen in koor: Geef ons maar ‘Lucas Bols.’

allen die in nood zijn op. Al slaat de zee ook hol en hoog

was (1877-1924). Carel Steven werd

het analfabetisme terug te dringen.

en zweept de storm ons voort,

in 1815 geboren in Den Haag waar zijn

Ook realiseerde hij een buurthuis waar

wij hebben 's Vaders Zoon aan boord,

vader boekhouder was van de Lands-

bewoners van de Jordaan hun avond

en 't veilig strand voor oog.

drukkerij. Hij studeerde theologie te

gezellig konden doorbrengen zonder

Leiden en werd in 1839 predikant

een glaasje.

in Borssele en vertrok in 1844 naar Veel mensen hebben met Kerst in-

Colijnsplaat.

derdaad meer op met een kerstborrel

Naast zijn strijd tegen de fles ijverde hij ook voor de afschaffing van slaver-

dan met het Kerstkind, waarvan we

Daar was hij net na zijn komst getui-

nij in Suriname. Hij zorgde voor een

lezen in het Lukasevangelie. Dat er iets

ge van een tragisch incident. Hij zag

vertaling van het bekende boek ‘De

gedronken wordt… vooruit… maar vaak

hoe een jongeman midden op de dag

hut van Oom Tom’ van Harriet Beecher

weten wij de maat niet… Dat is niet

twaalf glazen jenever achter elkaar

Stowe. Ook vertaalde hij het boek van

iets van vandaag. Ook vroeger kwam

opdronk om vervolgens ter plekke

William Booth -de stichter van het

het voor dat men teveel dronk, met

dood neer te vallen. Getroffen door

Leger des Heils- over de donkerste

alle gevolgen van dien. Daarom heeft

het overmatige drankgebruik, als

‘wildernissen’ van Londen, waarin ook

een Hoornaar zich in

gevolg van de sociaaleconomische

de desastreuze gevolgen van alcohol

vroeger dagen ingezet

malaise van die dagen, besloot de

vermeld worden. Verder zette hij zich

om tegen het misbruik

predikant de strijd daartegen aan te

in voor het schrijven en vertalen van

van sterke drank de

binden. Hij werd lid van de Nederland-

christelijke liederen, zoals ’t Scheepje

strijd aan te binden.

sche Vereeniging tot Afschaffing van

onder Jezus hoede’ en ‘Waarheen

Sterken Drank (NVASD), die aanraadde

pelgrims, waarheen gaat gij?’.

Carel Steven Adama

‘nimmer sterken drank te drinken of

van Scheltema was

aan anderen te schenken’. Al na één

Over het succes van zijn strijd tegen

van 1845 tot 1849

jaar verruilde Adama van Scheltema

de fles in Hoorn weten we weinig.

predikant in de Her-

Colijnsplaat voor Hoorn.

In ieder geval was het Carel Stevens

vormde kerk te Hoorn

verdienste dat het gebruik of misbruik

en preekte afwisse-

Ook aan de ‘boorders van de Zuider-

van alcohol op de maatschappelijke

lend in de Grote kerk,

zee’ heeft hij zijn uiterste best gedaan

agenda kwam te staan. Al in 1897,

de Ooster- en de Noor-

om het overmatig alcoholgebruik

het jaar waarin Adama van Scheltema

derkerk. Wij moeten

terug te dringen. Na Hoorn werd hij

stierf, was geheelonthouding een

hem niet verwarren

predikant in de Jordaan te Amsterdam,

geaccepteerd maatschappelijk streven,

met zijn kleinzoon,

waar hij meer mogelijkheden had om

niet in het minst door de aan weg

die ook Carel Steven

zijn plannen, die in Hoorn uitgebroed

timmerende socialistische beweging,

heette en een bekend

waren, te verwezenlijken. Daar organi-

waarin kleinzoon Carel Steven zich

socialistisch dichter

seerde hij volwassenenonderwijs om

later als dichter zou onderscheiden.

Het Lichtbaken

19


Advisering en begeleiding in het onderwijs. Met zorgvuldigheid! Emfusio betekent ‘druppelsgewijs veranderen’. Onderwijs is een sociaal domein, waarin veranderen een continue activiteit geworden is. Samen op zoek naar het beste voor het kind. Samen bedenken hoe we van ieder kind een succesvolle leerling maken. Samen team zijn en de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Elke verandering vraagt om draagvlak binnen een team. Een zorgvuldige voorbereiding, een gezamenlijke invoering en een structurele borging, zijn ingrediënten voor duurzame veranderingen. Met en voor elkaar! Emfusio wil zorg dragen voor dat proces, in een gepast tempo voor elke deelnemer.

www.emfusio.nl | info@emfusio.nl 20

Allicht Hoorn

Christelijke

Boek- en Cadeaushop

Een leuke winkel vol christelijke boeken en mooie cadeau-artikelen, met nét even dat 'extra'. Kom gezellig eens langs en laat u verrassen door het aanbod. Abonneer u op de nieuwsbrief via onze website. Zo blijft u op de hoogte van nieuwe aanwinsten en aanbiedingen.

BOOKSHOP DE OASE

Joh. Poststraat 58, 1624 CD Hoorn (bij de Liornestraat) tel.: 0229 - 23 99 21 e-mail: info@oasehoorn.nl website: www.oasehoorn.nl openingstijden: maandag : gesloten di t/m vrij : 10.00 – 17.30 uur zaterdag : 10.00 – 17.00 uur

Al 40 jaar een begrip in Hoorn!


Door Steven Middelkoop

We zijn niet alleen Soms staar ik in een donkere nacht naar de sterren. Beseffend dat onze kleine wereldbol als een tennisbal door de ruimte zweeft. Als kind dacht ik dat sterren doorkijkjes waren naar de hemel. Nu weet ik beter. Het zijn lichtbollen in de ruimte. We bevinden ons in hetzelfde heelal. Dan zucht ik diep: ‘God, waar bent U?’ Eenzaam

Dat merk ik wanneer ik in die donkere

Turend in de donkere nacht kan het

nacht verzucht: ‘God waar bent U?’

me soms overvallen. Een gevoel van

Beseffend dat Hij ons omvat. Zoals ik

Zijn tegenstander, de duivel, is trou-

diepe eenzaamheid. Zijn we hier op

in een donkere ruimte wel langs de

wens ook kind aan huis. Hij loopt op

deze aardbol werkelijk aan onszelf

wanden kan tasten, maar niet kan zien

deze aarde onzichtbaar rond om de

overgelaten? Dan is het leven een

wat er buiten die ruimte is. Zo is Hij om

mooiste dingen stuk te maken. Zonder

wrede en eenzame grap. Dan ben ik

ons heen. We zijn niet alleen.

God zijn we in gevaar. Bid daarom:

onderweg van niets naar nergens.

wij leven is van Hem. Hij is erbij.

‘Onze Vader, ontferm U over mij.’

Contact Als ik iemand in de ogen kijk, besef ik

In de Bijbel zien we mensen bidden.

Hulp en heil

dat dit niet waar is. Ik kan liefhebben,

Kleine mensen, die God niet in de hand

Wie bij God aanklopt, zal antwoord krij-

troosten en met iemand genieten.

hebben. Die Hem niet kunnen dwingen.

gen. Als je bidt mag jij je zorgen delen.

Blijkbaar zijn we zo gemaakt dat

Die Hem niet in de agenda kunnen

Hij helpt. God geeft niet altijd wat wij

we het met anderen uithouden. We

kijken. Maar wat deden deze mensen?

vragen. Zoals een goede Vader weet Hij

kunnen troosten en haten. We kunnen

Zij ontmoetten God door te bidden.

beter wat goed voor ons is dan wij. Dan verandert Hij je verlangen.

niet zonder een ander. Of je het nu leuk vindt of niet. In de ogen van de

En over dat bidden zegt Jezus: ‘Bid en

ander merk je dat je zelf bestaat.

jou zal gegeven worden, zoek en jij

Bij Hem kun je ook terecht met alles

zult vinden. Klop, en er zal voor jou

wat je kapot maakte en als schuld

Niet alleen

opengedaan worden. Want ieder die

voelt. Ook dat wat niemand weet. Hij

Daardoor besef ik ook dat er Eén is

bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt;

zegt in de Bijbel tegen jou: ‘Wees in

die achter de dingen schuilgaat. We

en voor wie klopt, zal opengedaan

geen ding bezorgd, maar laat je verlan-

leven in Zijn heelal. Ons universum

worden.’ (Mattheus 7:7-8)

gens in alles, door bidden en smeken,

is Zijn ruimte. De sterren zijn de

met dankzegging bekend worden bij

lichtjes die Hij heeft aangezet in Zijn

Aanbellen

God; en de vrede van God, die alle be-

schepping. Hij is erbij als we geboren

Dat lijkt op drukken op een deurbel.

grip te boven gaat, zal jullie harten en

worden. Hij weet wie we zijn en kent

Verwachtingsvol, in de overtuiging dat

gedachten bewaken in Christus Jezus.’

ons persoonlijk. Dat is God.

er iemand open zal doen. God is altijd

Hij is erbij. Onrustig is je hart, totdat

thuis, want deze werkelijkheid waarin

het rust vindt in God.

Het Lichtbaken

21


Door Stichting Interkerk

‘Waar wij al jaren over dromen…’

‘Om meer tijd te krijgen voor mijn studie overwoog ik om net als mijn buurman atheïst te worden. Het liep anders. Heel anders.’ Aldus Jan Stortenbeker, voorzitter van de Stichting Interkerk van het Keern. Als hij begint te vertellen, weet hij bijna niet van ophouden. Hij heeft ook veel meegemaakt.

‘Mijn studie dreigde voor de tweede keer vast te lopen. Ik was 17 jaar en had een extreem grote slaapbehoefte, waarvan de oorzaak pas 20 jaar later ontdekt werd. Daardoor kon ik naast mijn werk in de elektronica, onvoldoende tijd besteden aan een aanvullende beroepsopleiding. Op een dag kreeg ik een idee. Zoals mijn ouders mij geleerd hadden, was ik gewend om op zondag twee keer naar de kerk te gaan. Ik had daar nooit een probleem van gemaakt, maar nu ik erover nadacht realiseerde ik me dat mijn geloof eigenlijk maar weinig voorstelde. Het ging feitelijk om enkele aannames, die op geen enkele manier te controleren waren. Ik geloofde in het bestaan van een God, in een hiernamaals en in de vergeving van zonden. Die dingen had ik natuurlijk in mijn kerk gehoord, maar wat wist ik er zelf van? Onze buurman was een atheïst, en tevens een echte humanist. Dat sprak mij wel aan. Ik dacht er over zijn voorbeeld te volgen. Dan zou ik ook niet meer naar de kerk gaan en zo studietijd winnen en dat kwam mij goed uit.

22

Er bestaat geen directe relatie

Terwijl ik met deze gedachte rondliep, kwam de vraag bij me op, of ik misschien

tussen Het Lichtbaken en

op de één of andere manier toch een bewijs kon vinden voor het bestaan van

Stichting Interkerk.

God. In een opwelling besloot ik het aan God Zelf te vragen. Hardop heb ik toen

Meer weten?

gezegd: ‘God, áls U bestaat, áls de Bijbel Uw boek is, áls U van mij houdt, zoals

Kijk op interkerk.info

in dat boek staat, en áls al die verhalen over Jezus waar zijn, wilt U mij dat dan

Allicht Hoorn


alstublieft laten weten?’ Ik was nog niet uitgesproken of

Hoewel ik me er goed thuis voelde, besefte ik ook dat

een sterk gevoel van liefde overspoelde mij. Ik werd bijna

God me die ervaring gegeven had los van een kerk of een

dronken van blijdschap en ging helemaal gloeien. Wat was

gemeente… gewoon thuis, in mijn kamertje. Dit is er voor

dát heerlijk. Dat was pas leven!

iedereen, bedacht ik, ongeacht waar je thuis hoort. Als je

Al een paar keer was ik verliefd geweest op een meisje.

tot geloof komt, word je geen katholiek of protestant, of

Dat was een heerlijke emotie, maar dit… dit overtrof alles!

wat dan ook maar. Nee, je wordt ‘christen’.

Dit deed God. Ik had geen bewijs meer nodig, want dit overtuigde me tot in het diepste van mijn wezen. Van de

In de tijd die volgde, maakte ik een proces door, waarin ik

ene op de andere

mij er steeds meer voor begon te schamen dat de kerk zo

dag veranderde mijn leven radicaal. Later hoorde ik andere mensen vertellen, hoe zij na het bidden van een soortgelijk gebed

Als wij de liefde van God ervaren, kunnen we zelfs van onze vijanden houden.

verdeeld is. Dat merkte ik vooral in gesprekken met ongelovigen. Zij verweten mij herhaaldelijk, dat er zo veel verschillende kerken, gemeenten en groepen zijn. Dat is niet alleen erg verwarrend, maar voor velen ook een brug te ver, als wij zeggen te geloven dat er één God is, één Bijbel en één Jezus! Bovendien waren de eerste christenen toch onverdeeld, en lezen we in de Bijbel dat ze steeds aange-

ook een levende

moedigd werden om elkaar trouw te blijven in éénheid en

ontmoeting met God hadden. Ze werden net zo ‘dronken’

liefde en geen scheuring toe te staan!

als de eerste christenen, waarvan we lezen in de Bijbel (Handelingen).

Mijn onvrede over de verdeeldheid bewerkte uiteindelijk dat na een lang proces Stichting Interkerk opgericht werd.

Natuurlijk wilde ik anderen van mijn ervaring deelgenoot

Graag willen wij een platform bieden, waar christenen uit

maken. In mijn kerk probeerde ik duidelijk te maken wat me

allerlei kerken, gemeenten en groepen elkaar weer ont-

was overkomen, maar niemand begreep mij. Iemand advi-

moeten, waarbij we samen op zoek zijn naar de dingen die

seerde mij naar een soort Pinksterkerk te gaan, want daar

de eerste christenen zo bijzonder maakten. En vooruitlo-

zouden de mensen die ervaring wel kennen. Dat deed ik.

pend op dat herstel van eenheid, ontplooien we met elkaar activiteiten die ten goede komen aan de Hoornse samenleving, vooral in situaties waar nood is. Samen met vrijwilligers uit diverse kerken, bieden we kleinschalig opvang aan mensen zonder onderdak. Er is een kringloopwinkel annex hulpverlening, het zogeheten ‘Keer(n)punt’. Daar wordt o.a. aan mensen in nood gratis kleding verstrekt en kan worden geholpen met huisraad en andere benodigdheden. Daarnaast zijn er ook de wekelijkse gebedsontmoetingen, waarin uiteraard het hoofddoel van de Stichting centraal staat, maar waar ook gebeden wordt voor persoonlijke

Christelijke Boek- en Cadeaushop ‘De Oase’

noden van mensen die daarom vragen. Het ideaal van eenheid onder christenen is voor velen te hoog gegrepen. Al te vaak beschouwen gelovigen hun ‘eigen’ kerk of gemeente als de beste. Zij die wel naar een-

Een gezellige winkel met een breed assortiment, zoals

heid streven, worden nogal eens beproefd in hun volhar-

cadeautjes die net even anders zijn, kaarten, Bijbels, lees-

ding. Het blijkt zo moeilijk om elkaar te verdragen - stérker

en studieboeken, dagboeken, muziek en films. Dat is De

nog: om elkaar onvoorwaardelijk lief te hebben. Want dat

Oase. Met een grote variatie voor zowel volwassenen als

behoort toch wezenlijk bij het christen-zijn. God belooft

kinderen. Al veertig jaar is deze onafhankelijke christe-

ons daarin te helpen. Zijn liefde gaat uit naar alle mensen!

lijke boekwinkel actief in Hoorn. Het is zeker de moeite

Als wij Zijn liefde ervaren, dan kunnen we zelfs tegen onze

waard om eens een kijkje te komen nemen in De Oase.

vijanden zeggen dat we van hen houden én kunnen we dat

Bijna altijd is er gelegenheid voor een goed gesprek.

ook daadwerkelijk doen. Wij blijven dromen van een maatschappij, waarin een

U vindt ons aan de Johannes Poststraat 58 te Hoorn.

vriendelijke en onverdeelde kerk zich op diverse gebieden

Zie voor meer informatie oasehoorn.nl en onze

positief inzet.

facebookpagina. Het Lichtbaken

23


Wat:

In ’t kor

Kinderc

t:

lub Vol treff Wan

neer: er elke 2 e en 4 e zate van d e maa rdag Waar: M nd aelsonst raat 6 in Tijd: 10 .30-12.15 Hoorn Leeftijd: 4-12 jr.

Gezocht: Jongens en meisjes van 4 tot en met 12 jaar! Kennen jullie Lorenzo, Lisette en Yolah*? Zij en andere kinderen zoeken nog veel meer vriendjes en vriendinnetjes om naar de club te komen. Zij zoeken jou! Ook de jufs vinden het super als jij komt. Wat we doen? Elke tweede en vierde zaterdagmorgen van de maand is er kinderclub in de Maelsonstraat, op nr. 6. We starten om 10.30 uur en het duurt tot 12.15 uur. We zingen, doen spelletjes, knutselen, luisteren naar een verhaal uit de Bijbel en eten en drinken altijd iets. Ook houden we weleens een pannenkoekenfeest, vieren Kerstfeest, genieten van een spelmorgen en doen nog veel meer leuke dingen.

Kom er bij en doe mee! Groetjes van de jufs van kinderclub Voltreffer

Zie voor meer informatie:

www.kinderclubvoltreffer.nl

Kleur je mee?!

Tot ziens op ! b u l c r e d n i k de 

Als je de kleurplaat heel mooi inkleurt en inlevert tijdens een clubmorgen,

dan krijg je een cadeautje. Doe je best!

24

Allicht Hoorn

Verzonnen namen

*


kleurwedstrijd Inleveren op de kinderclub Voltreffer Elke 2e en 4e zaterdag van de maand.

Naam :.................................................................................. Leeftijd:............

Adres :.............................................................................................................. Postcode/Woonplaats:....................................................................................

E-mail :..............................................................................................................

Het Lichtbaken

25


De geboren Koning – ‘His story’ Meer dan tweeduizend jaar geleden woonde er een

Een paar maanden later was Maria er zeker van dat het

jonge vrouw in een verafgelegen dorp. Ze was niet rijk

kindje nu snel geboren zou worden. Het was dus geen

of beroemd, maar dat vond ze niet belangrijk. Ze zou

goed moment om een grote reis te gaan maken; toch

gauw gaan trouwen en dáár verheugde ze zich op!

moest dat wel. De keizer wilde een volkstelling houden. Dat betekent,

Op een dag kwam er iemand op bezoek. Nee, niet

dat hij alle mensen in zijn rijk wilde tellen en dat

iemand uit de buurt of een familielid, maar een engel;

iedereen naar de stad moest gaan waar zijn familie

een bijzondere boodschapper van God.

vandaan kwam.

Die jonge vrouw schrok geweldig. Dat zou jij ook doen,

Maria en haar verloofde Jozef reisden bijna 120

als er plotseling een engel bij je stond!

kilometer van hun dorpje Nazareth naar Bethlehem.

‘Wees maar niet bang!’ zei de engel. ‘God heeft jou voor

Misschien moesten ze lopen, misschien reed Maria op

iets bijzonders uitgekozen.’

een ezel.

Wat zou dat kunnen zijn? Er waren heel veel mensen naar Bethlehem gereisd en ‘Je zult een baby krijgen,’ zei de engel. ‘En je moet Hem

het stadje was overvol. Maria en Jozef konden nergens

Jezus noemen. Hij zal de Zoon van God zijn, een Koning.’

een plekje vinden om te overnachten en moesten in

‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Maria, want zo heette ze. ‘Ik

een soort stal gaan slapen. Hoe zou jij dat vinden?

ben nog niet getrouwd.’

26

‘Voor God is dat geen probleem,’ legde de engel uit.

Die nacht werd de baby – de Koning geboren. ‘Zijn

‘Het zal gebeuren door een wonder. God de Heilige

naam is Jezus,’ fluisterden Jozef en Maria. Ze wikkelden

Geest zal zorgen dat het gebeurt.’

Hem voorzichtig in doeken en legden Hem in een

‘Ik ben bereid om te doen wat God wil,’ zei Maria.

voerbak voor dieren.

Toen de engel weg was, had ze veel om over na te

Jozef wist dat deze baby niet zijn kind was, maar hij was

denken:

heel blij dat hij er voor mocht zorgen. Een engel had

Ze zou een baby krijgen… Het zou de Zoon van God

Jozef verteld dat dit Kind Gods Zoon was. ‘Noem Hem

zijn… Een baby – een Koning!

Jezus, dat betekent: Verlosser’, had de engel gezegd.

Allicht Hoorn


‘Want Hij zal Zijn volk redden van hun zonden’.

Plotseling was de lucht vol met engelen. Zij prezen God,

Hoe zou Jezus Zijn volk bevrijden van hun zonden?

omdat Hij Zijn Zoon naar de aarde gestuurd had.

Jozef wist het niet. Dat zou later pas duidelijk worden. Toen de engelen weer terug waren gegaan naar de Niemand in het overvolle Bethlehem wist van dit grote

hemel, spraken de herders met elkaar over wat ze

wonder: de geboorte van deze bijzondere baby. In het

gehoord hadden. ‘Laten we gaan kijken’, besloten ze.

donker van de nacht stuurde God daarom opnieuw

Ze liepen snel naar Bethlehem en vonden daar de enige

een engel, een boodschapper. Deze keer om het goede

baby in de stad, Die een kribbe als slaapplaats had.

nieuws te vertellen aan een paar schaapherders.

Ze staarden in verwondering naar de kleine jongen. Zij

Er was een verblindend licht om de engel heen en de

wisten dat dit hun Verlosser en Koning was.

herders schrokken enorm.

Toen ze teruggingen, vertelden ze tegen iedereen die

‘Wees niet bang’, zei de engel. ‘Ik kom blij nieuws

ze tegenkwamen: ‘Dit Kind is de Verlosser Die door

vertellen. Goed nieuws voor jullie en voor de hele

God is beloofd.

wereld. In Bethlehem is vannacht de Verlosser geboren.

Hij is de Redder!

Hij is de Verlosser Die door God is beloofd en Hij is de

De Koning!’

Koning. Hij is in doeken gewikkeld en ligt in een kribbe – een voerbak.’

Het Evangelie in een notendop Met Kerst kwam Gods Zoon naar de aarde om Gods reddingsplan uit te voeren. Welk plan? Hij leefde als mens een volmaakt leven op aarde; van de wieg (voerbak) tot het graf, zonder één enkele overtreding te begaan. Zo heeft Hij ons hele leven overgedaan. Waarméé wij ook de fout ingingen. Maar dat niet alleen. Omdat God volstrekt eerlijk en rechtvaardig is, moet Hij ons voor alle zonden straffen. Jezus heeft ervoor gezorgd dat wij aan die straf kunnen ontkomen. Hoe? Door in onze plaats de straf te dragen. Daarom ontvangen zondige en schuldige mensen, in plaats van het oordeel, vergeving, zaligheid en eeuwig leven. Gratis en voor niets. En er is nog meer. Door wat Jezus gedaan heeft, zorgt Hij er ook voor dat mensen gaan verlangen om te leven zoals Hij én door Hem zijn zij ook in staat om daar een begin mee te maken. De hamvraag is: hoe komen wij aan dit alles? Er is maar één manier. Gelóóf in de Heere Jezus en vertrouw je hele leven aan Hem toe. Verwacht alles van Hem en vraag Hem erom. Heel eenvoudig. Dan neemt Gods Zoon al je rode cijfers en al je schulden van je over en komt Zijn ongelooflijke fortuin op jouw rekening te staan. Dan bén je toch gelukkig! Daar kan geen mega-jackpot van 800 miljoen tegenop. Bij lange na niet!

Het Lichtbaken

27


Je koffieleverancier altijd bij jou in de buurt Fortune Coffee regio West-Friesland Nico Schipper 0229 - 540 510 | fortune.nl

Een biografie geschreven door Iain H. Murray PRIJS*:

Gereformeerd theoloog en schrijver Iain H. Murray doet op prachtige wijze verslag van het leven van Amy Carmichael (1867-1951). Deze bijzondere vrouw bracht meer dan vijftig jaar van haar leven door in India, waar ze een weeshuis oprichtte in het dorpje Dohnavur. Amy had een niet aflatende liefde voor haar Verlosser, haar Bijbel en haar vrienden. Wat haar misschien wel het meest kenmerkt is haar niet aflatende liefde voor verloren, lijdende en wanhopige zondaars. Naast de vele werkzaamheden die zij verrichtte schreef ze ook een aantal boeken over het zendingswerk. ISBN: 978-90-825061-9-8.

€ 9,95 aven Meer uitg ud: o h met in Belijden. Nut en noodzaak van een goede belijdenis.

Voor u en uw kinderen Andrew Murray

Al wat u ontbreekt door een onbekende christen

ISBN 978-90-821588-1-6 Prijs € 14,95*

ISBN 978-90-821588-0-9 Prijs € 9,95*

ISBN 978-90-821588-7-8 Prijs € 7,50*

* Genoemde prijzen van onze uitgaven zijn inclusief verzendkosten.

Nieuw verschenen bij Drukkerij AMV

Voor bestellingen en informatie: info@drukkerij-amv.nl | www.drukkerij-amv.nl

28

AMV -Hoorn Amy - Allicht Hoorn - 180x133cs.indd Allicht

1

23-11-17 15:51


Witte lakens

Met een knallende ruzie was Richard vertrokken. Hij had

Zenuwachtig stapte hij de volgende dag in de trein, om

het helemaal gehad met al die regeltjes van zijn vader

naar het dorp te gaan waar hij opgegroeid was. Eenmaal

en moeder! Hij ging nu met volle teugen genieten van

aangekomen, moest hij nog een paar straten lopen tot aan

zijn verkregen vrijheid. Drank, drugs, elk weekend een

de rand van het dorp. Daar woonden zijn ouders. Nog één

hip festival, het kon niet op! Maar uiteindelijk bleek

hoekje om, en dan…

zijn vrije leven toch te wild, hij had geen energie meer, verloor zijn baan en daardoor raakte ook zijn geld op.

Richard aarzelde. Durfde hij? Wacht! Hij vroeg aan een

Vrienden lieten hem in de steek, en het leven leek leeg

meisje dat hem tegemoet fietste of zij even voor hem wil-

en zinloos geworden.

de gaan kijken, ‘bij het vierde huis, met een rieten dak, of er een witte zakdoek aan de brievenbus hangt’. Het hart

Ten einde raad zocht de jongen via e-mail weer contact

bonsde hem in de keel. Daar kwam het meisje alweer om

met zijn ouders.

de hoek gefietst. ‘Meneer, meneer! Er hangt geen zakdoek aan de brievenbus!’ De schrik sloeg hem om het hart...

‘Lieve pa en ma, ik heb het verprutst! Jullie waren zo goed

géén zakdoek!… ‘Meneer!’ riep het meisje weer, ‘de hele

voor mij, maar ik had er geen oog voor. Ik heb jullie diep ge-

oprijlaan hangt vol met grote witte lakens!’ Verrassend,

kwetst door weg te lopen! Ik snap heel goed dat jullie geen

onverwacht, maar toch waar: hij was welkom thuis!

enkele reden hebben om me weer thuis te verwelkomen. Toch zou ik graag naar huis komen, nu ik besef hoeveel

Wij zijn ook weggelopen, wij allemaal. Weggelopen, bij

jullie voor mij betekenen! Eigenlijk durf ik jullie niet eens

God vandaan, om ons eigen hart te volgen. Maar bedenk,

onder ogen te komen, maar ik ben ten einde raad… er is

dat God ons graag ziet terugkeren, hoe je ook geleefd

niemand die naar me omziet. Zouden jullie morgen aan de

hebt! Hij staat als het ware op de uitkijk.

brievenbus een witte zakdoek willen hangen, zodat ik weet dat ik nog welkom ben? Als ‘ie er niet hangt, laat ik jullie

‘En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader

verder met rust, dat beloof ik. Richard’

hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem.’ (Lukas 15:20) Het Lichtbaken

29


Wil jij meer resultaat? Van huisstijl tot magazine, van campagne tot website. Mooie creaties met ĂŠĂŠn doel: meer resultaat.

Maak nu een afspraak. Bel 0341 25 00 18

| Nunspeet | Lunteren | Staphorst

Neem contact op met uw lokale contactpersoon: William van Kleef w.vankleef@isogroep.nl 06-24782787

30

Allicht Hoorn


kijk op citybibles.com

Nu verkrijgbaar:

Gratis City Bible Hoorn

Vraag hem aan via Het Lichtbaken

CHRISTELIJKE GEMEENTE

Het Lichtbaken wil een levende gemeente zijn, die licht verspreidt in Hoorn en omgeving. Kom eens langs om kennis te maken. De samenkomsten op zondag worden gehouden om 10.30 en om 19.00 uur. Op woensdagavond is er een Bijbelstudie- of gespreksgroep. Iedere 3e donderdag van de maand is er een Open Koffie Ochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Hartelijk welkom! Adres: Maelsonstraat 6, 1624 NP Hoorn (naast het Westfriesgasthuis) Telefoon: 06-22818520 | E-mail: info@hetlichtbakenhoorn.nl

HETLICHTBAKENHOORN.NL Het Lichtbaken

31


Uitnodiging ...VOOR EEN GEZELLIGE KERSTAVOND IN HET LICHTBAKEN

DINSDAG 19 DECEMBER van 19.30 tot ca. 21.15 uur Inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur Een afwisselend pRogramma met o.a.: • luisteren naar muziek, van o.a. accordeon, dwarsfluit en gitaren, • meezingen met bekende kerstliederen, • horen over het wonder van Kerst, • genieten van een spannend kerstverhaal. Kortom, het wordt een prachtige avond om de kersttijd in te luiden. Na afloop gezelligheid met een hapje/drankje. IEDEREEN IS HARTELIJK WELKOM!

...VOOR EEN SAMENKOMST OP EERSTE KERSTDAG

MAANDAG 25 DECEMBER Inloop vanaf 10.00 uur Kerstdienst met aansluitend een lunch Iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, is hartelijk welkom. Locatie: ‘Het Lichtbaken’, Maelsonstraat 6 te Hoorn. Vlak naast het Westfries Gasthuis

info: hetlichtbakenhoorn.nl

32

Allicht Hoorn 2017  

Alle inwoners van de gemeente Hoorn ontvingen op december een tijdschrift met een christelijke boodschap.

Allicht Hoorn 2017  

Alle inwoners van de gemeente Hoorn ontvingen op december een tijdschrift met een christelijke boodschap.

Advertisement