Page 1

UTeM(ISO)/PP/PK02/F1

Perancangan Mengajar PUSAT BAHASA DAN PEMBANGUNAN INSAN

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

FALSAFAH SAINS DAN TEKNOLOGI

BLHW 1722

BLHW 1722

SEMESTER 1- JULAI

SESI 2010/2011

FALSAFAH SAINS DAN TEKNOLOGI (2,2,0)

1.0 HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir kursus ini, pelajar akan dapat: 1.1 Menerangkan hubung kait antara prinsip, pengaruh dan kesan falsafah Sains dan Teknologi dalam konteks Peradaban Islam dan pembangunan negara (C4, P3). 1.2 Membincangkan konsep ilmu, falsafah sains dan teknologi dalam perspektif Islam (P4,EM). 1.3 Membuat perbandingan dalam menghuraikan konsep sains dan teknologi dalam tamadun-tamadun era yang terdahulu dan mutakhir serta menyatakan kesannya terhadap perkembangan falsafah sains dan teknologi (A3). 2.0 SINOPSIS Kursus ini membincangkan tentang konsep ilmu, konsep falsafah, sains dan teknologi menurut sarjana Islam dan barat, metodologi dalam sains Islam, konsep dan pencapaian tamadun Islam dalam bidang matematik, astronomi, fizik, kimia, farmasi, perubatan, konsep penciptaan alam dan kosmologi dalam Islam, pencapaian dalam bidang telekomunikasi terkini dan isu-isu sains semasa. Ini kerana sains dan teknologi adalah fenomena yang berkembang seiring dengan pembangunan masyarakat dan kemajuan persekitarannya. 3.0 APLIKASI AMALI Tiada 4.0 PRA SYARAT Tiada 5.0 RUJUKAN 5.1 Radzuan Nordin, Ahmad Ridzwan Mohd Noor, Norliah Kudus, Nor Azilah Ahmad et.al, (2008). Modul Falsafah Sains dan Teknologi, Cetakan Dalaman UTeM. 5.2 Ramli Awang, (2003) Falsafah Sains dan Teknologi, Kuala Lumpur, PTS Publications. 5.3 Sulaiman Nordin, (1995) Sains Menurut Perspektif Islam, Bangi, Penerbit UKM. 5.4 Sulaiman Nordin, (1993) Sains: Falsafah dan Islam, Bangi, Pusat Pengajian Umum, Universiti Kebangsaan Malaysia. 5.5 Osman Bakar, Azizah Hamzah, (1992) Sains, Teknologi, Kesenian & Agama, Kuala Lumpur, Penerbit Universiti Malaya. 5.6 Wan Fuad Wan Hassan, (1990) Ringkasan Sejarah Sains, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Pusat Bahasa Dan Pembangunan Insan Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia

1 /5


UTeM(ISO)/PP/PK02/F1

6.0 PENGENDALIAN KURSUS i) Kuliah  2 jam pertemuan seminggu selama 14 minggu (Jumlah = 28 jam) 7.0 PEMARKAHAN 20% 10% 20% 5% 5% 40% 100%

Kerja Kursus Ulasan Artikel Ujian Pertengahan Semester Kedatangan Pembentangan Peperiksaan Akhir Jumlah

8.0 PERANCANGAN MINGGUAN KULIAH Minggu

1

Sesi Kuliah 1

2

Kuliah 2

3

Kuliah 3

Kandungan 1.0 PENGENALAN FALSAFAH SAINS & TEKNOLOGI 1.1- Objektif kursus, Penilaian kursus , Taklimat Kertas kerja dan Pembahagian tajuk pembentangan kumpulan

2.0 KONSEP ILMU DALAM ISLAM 2.1- Definisi ilmu dari perspektif Islam dan Sarjana Barat 2.2- Klasifikasi dan Falsafah Ilmu 2.3- Adab dan Matlamat Menuntut IImu

3.0 KONSEP FALSAFAH SAINS & TEKNOLOGI 3.1 Definisi Sains dan Teknologi 3.2 Perbezaan dan persamaan sains dan teknologi 3.3 Corak Sains Islam dan Barat 3.4 Prinsip Sains dan Teknologi Islam 3.5 Kesan Pemisahan Sains dan Agama 

4

Kuliah 4

Rujukan/Catatan

Pembentangan Kumpulan

4.0 PENGARUH TAMADUN ISLAM TERHADAP KELAHIRAN RENAISANSE 4.1 Definisi Renaisanse 4.2 Pengaruh Falsafah Yunani 4.3 Tokoh-tokoh Sains Islam dan sains Moden 4.4 Sumbangan tokoh-tokoh 

Pembentangan kumpulan

Pusat Bahasa Dan Pembangunan Insan Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia

2 /5


UTeM(ISO)/PP/PK02/F1

5

6

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER

Kuliah 5

5.0 AL QURAN DAN MAKLUMAT SAINTIFIK 5.1 5.2 5.3 5.4 

7

Kuliah 6

Al- Quran dan Anatomi Al Quran dan Topografi Al-Quran dan Oceanografi Al-Quran dan Tenaga Pembentangan Kumpulan

6.0 KEJADIAN MANUSIA MENURUT AL-QURAN 6.1 Peringkat Kejadian Manusia 6.2 Teori Evolusi 6.3 Perbincangan Tentang Evolusi Manusia Menurut Islam 

8

Kuliah 7

Pembentangan Kumpulan

7.0 KOSMOLOGI DARI PERSPEKTIF AL-QURAN DAN SAINS MODEN

UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER (20 %)

7.1 Definisi alam Semesta 7.2 Kosmologi Menurut Perspektif Islam 7.3 Tujuan Penciptaan dan Memahami Alam 8.0 TEORI PENCIPTAAN ALAM 8.1 Teori penciptaan alam semesta 8.2 Matlamat penciptaan alam / kehancuran alam 8.3 Kesudahan alam  9 Kuliah 8

Pembentangan Kumpulan

9.0 KONSEP DAN PENCAPAIAN DALAM BIDANG MATEMATIK DAN GEOGRAFI 9.1 Pengertian matematik, Astronomi dan Geografi 9.2 Sumbangan Islam dalam bidang Matematik, Astronomi dan geografi 9.3 Tokoh-tokoh dan sumbangannya 

Pembentangan Kumpulan

Pusat Bahasa Dan Pembangunan Insan Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia

3 /5


UTeM(ISO)/PP/PK02/F1

10

Kuliah 9

10.0 KONSEP & PENCAPAIAN DLM. BIDANG SAINS FIZIK DAN KIMIA 10.1 Definisi Fizik dan Kimia 10.2 Sumbangan Islam dlm. Fizik dan Kimia 10.3 Tokoh-tokoh dan Sumbangannya  Pembentang Kumpulan

11

Kuliah 10

11.0 KONSEP PERUBATAN DALAM ISLAM 11.1 Definis Perubatan 11.2 Ciri-ciri Perubatan Islam 11.3 Sumbangan Islam dlm. Perubatan 11.4 Konsep Kesihatan Islam 11.5 Tokoh-tokoh dan sumbangan

- Penghantaran Kerja Kursus ( 20 %) - Penghantaran Ulasan Artikel ( 10 % )

 Pembentang kumpulan

Kuliah 11

12.0 SAINS PEMAKANAN DALAM ISLAM

12 12.1 Konsep Halal dan Haram Dalam Islam 12.2 Darurat dan Konsep Pemakanan  Pembentangan Kumpulan  Penghantaran Semua Kertas Kerja

13

Kuliah 12

13.0 KONSEP DAN PENCAPAIAN DLM BIDANG TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 13.1 Definisi Teknologi Maklumat & Komunikasi 13.2 Kepentingan IT & komunikasi 13. 3 Kesan baik dan buruk ICT  Pembentangan kumpulan

Kuliah 13

14.0 ISLAM DAN ISU-ISU SEMASA

14 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 

Penguguran Bayi Pemindahan Organ Pengklonan Bayi Tabung Uji Kesimpulan/Penutup Pembentangan kumpulan

15 Kuliah 14

15.0 ELEMEN AGAMA DALAM PARADIGMA SAINS 15.1 Pengenalan 15.2 Paradigma Dalam Pembangunan Sains 15.3 Kepentingan Sains, Teknologi dan Inovasi 15.4 Perancangan Polisi Sains & Teknologi dan Inovasi Secara Islamik 15.5 Perancangan Masa Depan Polisi Sains & Teknologi dan Inovasi Negara

Pusat Bahasa Dan Pembangunan Insan Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia

4 /5


UTeM(ISO)/PP/PK02/F1 

16

17 & 18

Pembentangan kumpulan

Minggu Ulangkaji

MINGGU PEPERIKSAAN AKHIR

Pusat Bahasa Dan Pembangunan Insan Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia

5 /5

Kandungan Kursus Falsafah Sains & Teknologi  

Kod Kursus: BLHW 1722

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you