Page 1


ΠΑΛΑΙΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑ΢ Ναόο αθηεξσκέλνο ζηνπο Αγίνπο Απνζηόινπο Πέηξν θαη Παύιν. Δίλαη έλα από ηα κεγαιύηεξα ζσδόκελα κεζνβπδαληηλά θηίζκαηα ζην ρώξν ησλ Βαιθαλίσλ θαη από ηνπο κεγαιύηεξνπο επηζθνπηθνύο λανύο πνπ ρηίζηεθαλ ζηε Μαθεδνλία. Καηαζθεπάζηεθε σο ηξίθιηηε μπιόζηεγε βαζηιηθή ζηηο αξρέο ηνπ 11νπ αηώλα. Αγηνγξαθίεο πςειήο ηέρλεο θαη εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο από ην 12ν σο ηνλ 14ν αηώλα αγηνγξαθεκέλα από δηαθνξεηηθά ρέξηα δσγξάθσλ θνζκνύλ ην εζσηεξηθό ηνπ λανύ. Η Βέξνηα θαηαιακβάλεηαη νξηζηηθά από ηνπο Οζσκαλνύο ην 1433. Η Μεηξόπνιε πθίζηαηαη θαηαζηξνθέο, αιιά εμαθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηείηαη σο ρξηζηηαληθή εθθιεζία κέρξη ηα ηέιε ηνπ 16νπ ή ηηο αξρέο ηνπ 17νπ αηώλα. Η Μεηξόπνιε γίλεηαη ην θεληξηθό ηδακί ηεο πόιεο. Σν 1924 αλαθεξύζζεηαη ηζηνξηθό δηαηεξεηέν κλεκείν θαη γίλεηαη ην πξώην «κνπζείν" ηεο Βέξνηαο. Σνλ Φιεβάξε ηνπ 1941 νη Γεξκαλνί πεηνύλ θπξηνιεθηηθά έμσ ζηηο ιάζπεο ηα αξραία θαη θάλνπλ ην πνιύπαζν κλεκείν ζηάβιν.


Old Mitropolis of Veria The Temple is dedicated to the Apostles Peter and Paul. It is one of the largest existing Mid Byzantine buildings in the Balkans and the greatest episcopal temples built in Macedonia. It was constructed as a three-aisled wooden roof basilica in the beginning of the 11th century Exceptional quality paintings of art from the 12th to the 14th century were painted by different painters. These decorate the interior of the temple. Veroia was occupied permanently by the Ottomans in 1433. The temple was destroyed, but was still used as a Christian church until the late 16th or early 17th century. The temple became the main mosque of the city. In 1924, it was declared a historic listed monument and became the first “museum” of Veroia. In February 1941 the Germans threw out in the mud all the antiquities and turned it into a stable.

Βαζιλική Τοκαηλίδου Αγγελική Παπουλίδου Αναζηάζιος Παναγιωηόπουλος

https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/39320


Παναγία Χαβιαρά Ο λαόο ηεο Παλαγίαο ηεο Φαβηαξάο θηίζηεθε ζηα ηέιε ηνπ 14νπ αηώλα σο κνλόρσξνο λαόο. Σηα ηέιε ηνπ 15νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 16νπ αηώλα, ν λαόο κεηαηξάπεθε ζε ηξίθιηηε μπιόζηεγε βαζηιηθή κε λάξζεθα, δηαηεξώληαο κόλν ηνλ αξρηθό αλαηνιηθό ηνίρν ηνπ. Οη αγηνγξαθίεο ηνπ ρξνλνινγνύληαη από ηνλ 14ν αηώλα (Θενηόθνο, Δπαγγειηζκόο, Αλάιεςε), ηνλ 15ν αηώλα (παξαζηάζεηο Γεπηέξαο Παξνπζίαο) θαη ηνλ 16ν αηώλα (Υπαπαληή, Γέλλεζε, Βάπηηζε, Κνίκεζε ηεο Θενηόθνπ, Φξηζηόο Διθόκελνο θ.α.) . Σρεηηθά κε ην πξνζσλύκην «Φαβηαξά» έρνπλ γίλεη δηάθνξεο ππνζέζεηο. Τν όλνκα πξνέξρεηαη από ηνλ θηήηνξα ηνπ λανύ (νηθνγέλεηα Φαβηαξά ) ή από ηα καγαδηά πνπ πνπινύζαλ ραβηάξη ζηελ πεξηνρή.

http://discoververia.gr/panagia-haviara/


The Church of Panagia Chaviara The Church of Panagia Chaviara was built at the end of the 14th century, as a single-spaced temple. Αt the end of the 15th century and at the beginning of the 16th century the temple was converted into a three-aisled basilica with a wooden roof with a narthex, preserving only its original eastern wall. The frescoes date from the 14th century (Virgin Mary, the Annunciation, the Ascension), 15th century (depictions of the Doomsday) and 16th century (the Candlemas, the Nativity, the Baptism, the Assumption of Mary, Christ in Chains etc.). There are many speculations about the nickname “chaviara”. The name comes from the owner of the temple (Chaviara family) or from the stores selling caviar in the area. http://discoververia.gr/panagia-haviara/ http://www.veriahistory.gr Μπέκα Δήμητρα-Πρέσια Κατερίνα Παπαζώης Σσμεών-Νικόποσλος Διονύσης


ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑ΢ ΔΟΒΡΑ

Η Ιερά Μονή Παναγία, βρίςκεται ςτθν περιοχι Δοβρά κοντά ςτθ Βζροια. Ιδρφκθκε το 12ο αι. και λειτοφργθςε μζχρι το 1822 όπου λεθλατικθκε και κάθκε από τουσ Σοφρκουσ. Σο κακολικό (όπου και ςϊηεται μζχρι ςιμερα) χτίςτθκε το 1844. Είναι μία ξυλόςτεγθ τρίκλιτθ Βαςιλικι με εξωνάρκθκα όπου διατιρθςε όλα τα παλαιά αρχιτεκτονικά μζλθ του ναοφ. Με τθν αναςφςταςθ τθσ Μονισ το 1950 ςυντθρικθκε ςυγχρόνωσ και θ περίτεχνθ ξφλινθ Μακεδονικι οροφι και το Σζμπλο. Σο 1995 θ Μονι επανιδρφεται και λειτουργεί ωσ Μονι ανδρϊν. Με τθν ίδια αρχιτεκτονικι οικοδομικθκε και το νζο κτιριο που περιλαμβάνει το Αρχονταρίκι και τα κελιά των Μοναχϊν. Εντόσ τθσ Μονισ λειτουργοφν καταςκθνϊςεισ αλλά και το εκπαιδευτικό κζντρο Βυηαντινϊν Σεχνϊν, όπου διδάςκονται Αγιογραφία, ψθφιδωτά, ξυλογλυπτικι και ςυντιρθςθ. Από το 1950 ωσ το 1996 λειτοφργθςε υπό τθν εποπτεία, του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Πρόνοιασ, η Παιδόπολη, «Καλι Παναγιά» που φιλοξενοφςε ορφανά και άπορα ελλθνόπουλα. Η Ιερά Μονι Παναγίασ Δοβρά είναι αφιερωμζνθ ςτθν Κοίμθςθ τθ Θεοτόκου και πανθγυρίηει κατά τθν εορτι τθσ Ζωοδόχου Πθγισ. ΢το χϊρο υπάρχει και το καυματουργό Αγίαςμα, όπωσ επίςθσ ωσ πολφτιμο κθςαφριςμα, θ καυματουργόσ εικόνα τθσ Παναγίασ Δοβρά. (Το φωτογραφικό υλικό είναι από την Ομάδα «παλιζσ φωτογραφίεσ τησ Βζροιασ» ςτο Facebook).


HOLY MONASTERY OF PANAGIA

The Holy Monastery of Panagia, is located in the area of Dodra near Veria. It was founded in the 12th century and was open until 1822 when it was looted and burned by the Turks. The katholikon (that is still preserved) was built in 1844. It is a three-aisled, wooden-framed Vassilika with an exonartheque where all the old architectural members of the temple were preserved. With the reconstruction of the Monastery in 1950, the elaborate wooden Macedonian roof and the Temple were preserved at the same time. In 1995 the Monastery was re-established and operated as a Monastery for Men. The new building including the Archontariki and the cells of the Monks was built with the same architecture. Within the monastery there are campings and the educational center of Byzantine Arts, where hagiography, mosaics, wood sculpture and conservation are taught. From 1950 to 1996, under the supervision of the National Welfare Agency, Pedopole, "Good Panagia", hosted orphans and poor Greek children. The Holy Monastery of Panagia Dodra is dedicated to the Assumption of the Virgin Mary and celebrates at the feast of Zoodohos Pigi. In the place is also the miraculous Holy, as well as valuable treasure, the miraculous icon of Virgin Mary Donna. (The photographic material is from the group "Old Photographs of Veria" on Facebook)

Antoniou Nikoletta Della Voula Koutras Merkourios Merentitis Fotis


Παλαγία ΢νπκειά Η Μνλή ηεο Παλαγίαο ΢νπκειά βξίζθεηαη πνιύ θνληά ζην ρσξηό Καζηαληά ηεο Βέξνηαο. Υηίζηεθε ην 1951 από πξόζθπγεο ηνπ Πόληνπ πνπ επηζπκνύζαλ λα αλαβηώζνπλ ηε Μνλή ηεο Παλαγίαο ΢νπκειά, πνπ βξηζθόηαλ ζην όξνο Μειά, θνληά ζηελ Σξαπεδνύληα. ΢ηε Μνλή ηνπ Πόληνπ βξηζθόηαλ ε ζαπκαηνπξγή εηθόλα ηεο Παλαγίαο, ε νπνία ιέγεηαη όηη εηθνλνγξάθεζε ν ίδηνο ν Δπαγγειηζηήο Λνπθάο, εηθόλα ε νπνία έρεη κεηαθεξζεί από ην Βπδαληηλό κνπζείν ζηε Μνλή θαη πιήζνο πηζηώλ ζπξξέεη θάζε ρξόλν γηα λα ηελ πξνζθπλήζεη. ΢ηελ Παλαγία ΢νπκειά θπιάζζνληαη θαη άιια ζξεζθεπηηθά θαη ηζηνξηθά θεηκήιηα ηνπ πνληηαθνύ ειιεληζκνύ πνπ ζώζεθαλ θαη κεηαθέξζεθαλ από ηελ εθεί Μνλή ζηελ Διιάδα θαη ζηα ρξόληα πνπ ππάξρεη ζηε Βέξνηα. Η Παλαγία ΢νπκειά γηνξηάδεη ζηηο 15 Απγνύζηνπ, εκέξα ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ θαη απνηειεί ην θαη‟ εμνρήλ πξνζθύλεκα ησλ απαληαρνύ ηεο γεο Πνληίσλ Διιήλσλ.

Ιστορία ΢ύκθσλα κε ηελ παξάδνζε, ην κνλαζηήξη ρηίζηεθε από ηνπο Αζελαίνπο κνλαρνύο Βαξλάβα θαη ΢νθξώλην, νη νπνίνη νδεγήζεθαλ ζηηο απάηεηεο βνπλνθνξθέο ηνπ Πόληνπ κεηά από θαλέξσζε ηεο Παλαγίαο, κε ζθνπό λα δεκηνπξγήζνπλ ην λέν ηεο θαηάιπκα... Αμηνζαύκαζην είλαη ην γεγνλόο όηη αλαβιύδεη αγηαζκαηηθό λεξό κέζα από έλα γξαληηώδε βξάρν. Υξηζηηαλνί αιιά θαη κνπζνπικάλνη επηζθέπηνληαη ην κνλαζηήξη γηα λα δνθηκάζνπλ ηηο ζεξαπεπηηθέο ηνπ ηδηόηεηεο


Panagia Soumela The Monastery of Panagia Soumela is located very near the village of Kastania in Veroia. Built in 1951 by Pontian refugees who wished to revive the monastery of Panagia Soumela originaly located in Mt. Mela, near Trabzon. In the monastery of Pontus was the miraculous picture of our Lady, which was said to be illustrated by the Evangelist Loucas himself.The icon which was transferred from the Byzantine Museum to the Monastery and a multitude of believers every year swarms to the pilgrimage. Other religious and historical relics of Pontian Greeks who survived and were transferred from the monastery in Greece over the years In Panagia Soumela are kept there. The monastery celebrates on August 15, the day of the assumption of Virgin Mary and is the pre-eminent shrine of Hellenism of Pontian Greeks. ...

History According to traditions the monastery was built by the Athenian monks Varnavas and Sofronios, who were driven to the secluded mountains of Pontus after a manifestation of the Virgin Mary, in order to build the new monastery.. Remarkable is the fact that holy water spurts through a granite rock. Christians but also Muslims visit the monastery to test its therapeutic properties.

1} http://www.taxidologio.gr/veria-todo-sumela-monastery.html 2} http://pacific.jour.auth.gr/emmeis/?p=6736


LINK FOTO: 1)http://mapio.net/pic/p-44349463/ 2) https://epontos.blogspot.gr/2017/08/blog-post_99.html 3)https://www.thepressroom.gr/ellada/dekapentaygoystos-i-giorti-tis-panagias-ithi-kai 4) http://www.monastiria.gr/makedonia/nomos-imathias/panagia-soumela/

Google Maps - Google.gr https://www.google.gr/maps/place/%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82+%CE%A0%CE%91 %CE%9D%CE%91%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3+%CE%A3%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE %95%CE%9B%CE%91/@40.40921,22.1197241,885m/data=!3m1!1e3!4m20!1m14!4m13!1 m5!1m1!1s0x1357899825f2a617:0xb66203927a9c58f2!2m2!1d22.11642!2d40.4097708!1 m6!1m2!1s0x1357899825f2a617:0xb66203927a9c58f2!2zzpnOtcBzqwgzpzOv869zq4gzqDOsc69zrHOs86vzrEgzqPOv8FzrzOtc67zqwsIM6Szq3Pgc6_zrnOsSA1OTEgMzI!2m2!1d22.11642!2d40.4097708!3m4!1s0x 135789a2f76f259b:0x4a7ffa7dfd36b646!8m2!3d40.4099201!4d22.116996!5m1!1e4


Σελ εξγαζία ηελ επηκειήζεθαλ νη ζπνπδαζηέο ηνπ ΙΔΚ ΒΔΡΟΙΑ΢ κε εηδηθόηεηα Φύιαθεο Μνπζείσλ θαη Αξραηνινγηθώλ Υώξσλ.

ΜΑΡΙΑ ΞΔΝΟΤ ΣΡΑΥΑΝΙΓΗ΢ ΢ΣΔΡΓΙΟ΢ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑΓΗ΢ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ΢ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑΓΗ΢ ΗΑΡΑΚΛΗ΢

ΗΜΔΡ: 18/4/2018


Άγιος Νικόλαος του μοναχού Ανθίμου Η μονι (ναόσ) του Αγίου Νικολάου του μοναχοφ Ανκίμου κτίςτθκε το 1565 και ζχει τθν μορφι τρίκλιτθσ βαςιλικισ με δίριχτθ ςτζγθ. Η κτθτορικι επιγραφι του ναοφ μασ πλθροφορεί ότι καταςκευάςτθκε από τον μοναχό Άνκιμο με ςκοπό να λειτουργιςει ωσ κακολικό μονισ. Ο εξαιρετικόσ διάκοςμοσ του ναοφ ολοκλθρϊκθκε κατά τθν περίοδο 1565-1570 και περιλαμβάνει πλοφςια κεματολογία όπωσ παραςτάςεισ του Χριςτοφ ωσ Μεγάλου Αρχιερζωσ, τθσ Θεοτόκου ωσ Πλατυτζρασ, τθσ κοιμιςεωσ τθσ Θεοτόκου, των Πακϊν κ.α. The church of Saint Nicholas of Monk Anthimus, a three aisled basilica with a wooden two-aisled roof was built in 1565. The dedicatory inscription of the temple informs us that the temple was built by monk Anthimos to be a catholic monastery. The exquisite painting decoration of the temple was completed between 1565-1570 and it includes plentiful topics, like the depiction of Jesus Christ as the Great High Priest, the Virgin Mary as the Plathytera, the Assumption of Virgin Mary, the Passion of the Christ etc.

http://discoververia.gr/agios-nikolaos-tou-monaxou-anthimou/ Χριςτοσ Καραγιαλίδθσ


Παναγία Παλιουορίτισσα ή Παντάνασσα Ο λαόο ηεο Παλαγίαο Παιηνθνξίηηζζαο ή Παληάλαζζαο θηίζηεθε ηνλ 15ν αηώλα αιιά κεηά από ζεηξά ζεκαληηθώλ παξεκβάζεσλ πνπ έιαβαλ ρώξα θαηά ηνλ 18ν αηώλα άιιαμε ε αξρηθή ηνπ κνξθή θαη κεηαηξάπεθε ζε ηξίθιηηε βαζηιηθή. Οη παξεκβάζεηο απηέο ήηαλ ηόζν ξηδηθέο πνπ ζηνηρεία ηεο αξρηθήο θάζε ηνπ λανύ είλαη ιηγόηεξν αληηιεπηά ζε ζύγθξηζε κε νπνηνδήπνηε άιιν λαό ηεο Βέξνηαο. Γηαηεξεί όκσο ηηο αξραηόηεξεο ηνηρνγξαθίεο ηνπ 15νπ αηώλα, πξνζδίδνληαο ζην δηάθνζκν ηνπ λανύ ηδηαίηεξε θαιιηηερληθή θαη ηζηνξηθή αμία. Ο λαόο επίζεο θνζκείηαη από ηνηρνγξαθίεο ηνπ 16νπ θαη ηνπ 18νπ αηώλα (1705 θαη 1730). Σν ηέκπιν ηνπ λανύ είλαη μύιηλν. Παιαηόηεξν ζηξώκα δσγξαθηθήο δηαπηζηώζεθε ζηελ αςίδα ηνπ δηαθνληθνύ, θάησ από ηνπο ηεξάξρεο θαη δίπια ζηνλ αξράγγειν Οπξηήι. Ο λαόο ενξηάδεη ζηηο 23 Απγνύζηνπ εθάζηνπ έηνπο. http://discoververia.gr/panagia-palioforitissa/ http://www.saint.gr/4304/saint.aspx http://slideplayer.gr/slide/1949711/

http://www.saint.gr/4304/saint.aspx

Church of Panagia Paleoforitisa or Pantanassa The church of Panagia Paleoforitisa or Pantanassa was built on the 15th century, however after several interventions it underwent in the 18th century, changed from the original form into a three-aisled basilica. The interventions made were so radical that elements of the original state of the church are less perceivable to the visitor compared to any other church in Veroia. It still preserves the most ancient murals of the 15th century that add specific artistic and historical value to the decoration of the temple. The church is also decorated by murals of the 16th and 18th century (1705 and 1730).The temple of the church is wooden. An older layer of painting was found in the apse of the „diaconico‟, beneath the „hierarches‟ and next to the archangel Uriel. The church celebrates on August 23 each year. Γθόγθνπ Αζελά – Γηακαληνπνύινπ Γεσξγία – ΢ηκηηδή Βεξγηλία


O Αρταιολογικός τώρος τοσ Αγίοσ Παταπίοσ απνηεινύζε ην θέληξν ηεο αξραίαο αιιά θαη ηεο παιαηνρξηζηηαληθήο Βέξνηαο. ΢ηα εξείπηα θηηξίσλ ηεο ξσκατθήο πεξηόδνπ αλαζθάθεθε ην πην εθηεηακέλν ζύλνιν πνπ παξέρεη κηα πνιύ ζεκαληηθή εηθόλα γηα ηελ νξγάλσζε ηεο πόιεο θαηά ηελ παιαηνρξηζηηαληθή πεξίνδν. Σhe archaeological site of „‟Saint Patapios‟‟ was one of the centers of the ancient and Old-Christian Veroia. The most extended part, that provides a very significant picture concerning the organization of the city during Old-Christian period, was excavated in the ruins of the buildings in the Roman period. O λαόο ηνπ Αγίνπ Παηαπίνπ θηίζηεθε ηνλ 15ν αηώλα πάλσ ζηα εξείπηα δύν παιαηόηεξσλ ζξεζθεπηηθώλ θαηαζθεπώλ, ελόο παιαηνρξηζηηαληθνύ Βαπηηζηεξίνπ ηνπ 4νπ αηώλα θαη κηαο κεγάιεο παιαηνρξηζηηαληθήο Βαζηιηθήο ηνπ 5νπ αηώλα. Αξρηθά δηαηεξνύζε ηελ κνξθή ηξίθιεηεο μπιόζηεγεο Βαζηιηθήο αιιά ζηηο αξρέο ηνπ 16νπ αηώλα αλαθαηαζθεπάζηεθε δηαηεξώληαο κόλν ην ηεξό (ην νπνίν ελζσκαηώζεθε σο δηαθνληθό ζηνλ λεόηεξν θαη κεγαιύηεξν λαό). ΢ήκεξα νη ηνηρνγξαθίεο ηνπ ρξνλνινγνύληαη από ηνλ 15ν αηώλα κέρξη ηνλ 18ν αηώλα. Σhe Temple of „‟Saint Patapios‟‟ was built in the15th century in the ruins of two older religious infrastructures. The one is the „‟OldChristian Basilica‟‟ of the 4th century and another larger one Christian Basilica of the 5th century. Initially it was preserved with a 3-aisled wooden roof Basilica but later on in the early 16th century it was restructured by keeping only the central sanctuary (which later on was incorporated with „‟diakoniko‟‟ in a newer and greater temple). Today the frescos of the temple are dated from 15th until 18th century. http://odysseus.culture/gr/h/3/gh351.jsp?obj-id=5108 http://discover.gr/agios-patapios/

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=5108


Παναγία Δσαγγελίστρια (Βαγγελίστρα) Ο κνλόρσξνο λαόο ηεο Παλαγίαο ηεο Δπαγγειίζηξηαο θηίζηεθε ηνλ 14ν αηώλα. ΢ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ άιιαμε ε κνξθή ηνπ. Γηαηεξώληαο ζήκεξα κόλν ηνλ αξρηθό λόηην ηνίρν ηνπ. Σν αξρηθό δηαηεξεηέν ηκήκα ηνπ λανύ θνζκείηαη από εμαηξεηηθέο βπδαληηλέο ηνηρνγξαθίεο πνπ αλαπηύζζνληαη ζε δπν ζηξώκαηα. ΢ηα λεόηεξα ηκήκαηα ηνπ κλεκείνπ ππάξρνπλ ηνηρνγξαθίεο πνπ ρξνλνινγνύληαη ζηηο αξρέο θαη ηα ηέιε ηνπ 17 αηώλα. Βξίζθεηαη ζηελ ελνξία ηνπ Αγίνπ Ισάλλνπ. Η νλνκαζηηθή ενξηή ηεο ενξηάδεηαη ζηηο 15 Απγνύζηνπ.

PANAGIA EVAGGELISTRIA (VAGGELISTRIA) It is a one room temple of Panagia Evaggelistria. It was built in the 14th century. After some time its form changed by the interventions that it received. Nowadays it maintains only the south wall. The original preserved part of the temple is decorated by byzantine wall paintings, which were developed in two layers. At the newest parts of the monument there are wall paintings that are dated in the beginnings and in the endings of the 17th century. It is located at the parish of St. John. Her name date is celebrated on August 15th

http://odosell.blogspot.gr/2011/12/blog-post_1149.html

ΓΚΟΓΚΟΤ ΕΛΠΙΔΑ


http://odosell.blogspot.gr/2011/12/blog-post_1149.html


Ιερός Ναός Αγίας Άννας Ο Ναόο ηεο Αγίαο Άλλαο θηίζζεθε ην 15ν αηώλα. Κηίζζεθε σο κνλόρσξε βαζηιηθή θαη αξγόηεξα κεηαηξάπεθε ζε δίθιηηε βαζηιηθή. Οη παιαηόηεξεο αγηνγξαθίεο βξίζθνληαη ζην δπηηθό ηνίρν ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ λανύ θαη ρξνλνινγνύληαη ην 1500. Οη αγηνγξαθίεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ίδηνπ ηνίρνπ είλαη ιίγν κεηαγελέζηεξεο (1520). Οη αγηνγξαθίεο ηνπ ηεξνύ θαη ηνπ λνηίνπ ηνίρνπο ηνπ ζεκεξηλνύ λανύ θηινηερλήζεθαλ γύξσ ζηα ηέιε ηνπ 16νπ αηώλα.

The church of Saint Anna The church of Saint Anna was built in the 15th century, as an 1aisled Basilica and later was turned into a 2-aisled Basilica. The oldest hagiographies of the interior of the church are on the west wall and dating back to 1500. The hagiographies of the outside of the west wall are slightly later (1520). The hagiographies of the sanctuary and these of the south wall of today's church were painted around the end of the 16th century. http://discoververia.gr/agia-anna/

ΔΗΜΗΣΡΟΤ΢Η΢ ΧΡΗ΢ΣΟ΢


https://www.google.gr/search?q=%CE%BD%CE%B1%CE%BF%CF%82+%C E%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B1+%C E%B2%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1&rlz=1C1SAVI_enGR508 GR511&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwih0Lv6w9XSAhWC WhQKHS0SBAoQ_AUICSgC&biw=1024&bih=677#imgrc=xroGL4ZKrZbqS M:


Ο ναός της Παναγίας της Περιβλέπτοσ θηίζηεθε ηνλ 15ν αηώλα κε ηε κνξθή ηξίθιηηεο μπιόζηεγεο βαζηιηθήο θαη ζπληζηά έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα εθθιεζηαζηηθά κλεκεία ηεο Βέξνηαο θαζώο απνηειεί ππόδεηγκα ηεο κεηαβπδαληηλήο εθθιεζηαζηηθήο αξρηηεθηνληθήο ηεο πόιεο. Γηαηεξεί ειάρηζηεο από ηηο αξρηθέο ηνηρνγξαθίεο ηνπ 15νπ αηώλα όπσο επίζεο θαη κεξηθέο άιιεο ηνπ 18νπ αηώλα κε ηηο παξαζηάζεηο ηεο Παλαγίαο ηεο Πεξίβιεπηνπ, ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ, ηεο Βάπηηζεο θαη ηεο Απνθαζήισζεο λα μερσξίδνπλ. Σν ηέκπιν ηνπ λανύ είλαη επίζεο θηινηερλεκέλν κ‟ έλα ζπάλην από κνξθνινγηθήο θαη θαιιηηερληθήο άπνςεο επηζηύιην κε ζθελέο Γσδεθαόξηνπ.

The Temple of „‟Virgin-Mary Perivleptos‟‟ was built in the15th century. It was built as a 3-aisled wooden roof Basilica. It is considered as one of the most significant monuments in Veroia and it is considered to be a characteristic sample of the „‟PostByzantine‟‟ Christian architecture of the city. Few frescos have been preserved since the15th century as well as a few others from the 18th century with the depictures of „‟Virgin-Mary Perivleptos‟‟, the „‟Sleeping Virgin-Mary‟‟, the „‟Baptism‟‟, etc. . . . The temple of the sanctuary is decorated with a rare, from a morphological and educational aspect, architrave with twelve drawings from the life of Christ which are called in Greek “Dodekaorto”. http://discoververia.gr/panagia-perivleptos/ ΓΡΑΚΟΤΛΗ ΚΤΡΙΑΚΗ


http://discoververia.gr/panagia-perivleptos/


΢ηελ Βέξνηα βξίζθεηαη έλαο ζεκαληηθόο ηόπνο πξνζθπλήκαηνο . <<Σο βήμα τοσ Αποστόλοσ Παύλοσ όπνπ ν Απόζηνινο ησλ Δζλώλ>>, ζην πιαίζην ηεο 2εο θαη 3εο απνζηνιηθήο πεξηνδείαο ηνπ κεηαμύ ησλ εηώλ 50 θαη 60 Μ.Υ. Κήξπμε ην ιόγν ηνπ ζενύ. ΢ην ρώξν απηό βξίζθεηαη ζήκεξα έλα ζξεζθεπηηθό κλεκείν πνπ είλαη δηαθνζκεκέλν κε ςεθηδσηέο αγηνγξαθίεο. Κάζε ρξόλν, ηνλ Ινύλην, γίλνληαη ζξεζθεπηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο εθδειώζεηο ππό ηνλ ηίηιν <<Παύιεηα>>. In Veroia a great place of pilgrimage is <<The Altar of Apostle Paul‟s>>. It is situated, where the Nation‟s Apostle preached the word of the Lord during his second and third apostolic tour between 5ODC and 60D.C. Now a days in this place is located a religious monument, which is decorated with mosaic hagiographies and hosts, every June, many religious, cultural and educational celebrations known as <<Pavleia>>.

http://discoververia.gr/ http://www.diakopes.gr/the-experts-way-blog/article/?aid=209843

ΙΜ΢ΙΡΙΓΟΤ ΑΝΑ΢ΣΑ΢ΙΑ


http://www.diakopes.gr/the-experts-way-blog/article/?aid=209843


O ναός της Παναγίας Περίβλεπτοσ θηίζηεθε ηνλ 15ν αηώλα κε ηε κνξθή ηξίθιηηεο μπιόζηεγεο βαζηιηθήο κε λάξζεθα, γπλαηθσλίηε θαη αλνηρηή ζηνά ζηε λόηηα πιεπξά. Δίλαη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα εθθιεζηαζηηθά κλεκεία ηεο Βέξνηαο, θαζώο απνηειεί ππόδεηγκα ηεο κεηαβπδαληηλήο εθθιεζηαζηηθήο αξρηηεθηνληθήο ηεο πόιεο. Γηαηεξεί ειάρηζηεο από ηηο αξρηθέο ηνηρνγξαθίεο ηνπ 15νπ αηώλα θαη ηνπ 18νπ αηώλα κε ηηο παξαζηάζεηο ηεο Παλαγίαο ηεο Πεξίβιεπηνπ, ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ, ηεο Βάπηηζεο θαη ηεο Απνθαζήισζεο λα μερσξίδνπλ. Σν ηέκπιν ηνπ λανύ είλαη επίζεο θηινηερλεκέλν κε έλα ζπάλην από κνξθνινγηθήο θαη θαιιηηερληθήο άπνςεο επηζηύιην κε ζθελέο Γσδεθάνξηνπ. Η κλήκε ηεο ενξηάδεηαη ζηηο 8 ΢επηεκβξίνπ. The church of Panagia Perivleptos was built in the 15th century. It is a three-aisled, wooden roofed Basilica with splints, a special part for the women (like the Hindu zenana) and an open gallery at the south part. It is one of the most important holy monuments in Veroia, as it is a model of a post-byzantine church architecture. Few of the original wall paintings are dated back at the 15th century and others were restorated from the 18th century. Virgin Mary the Perivleptos, the Dormition of Theotokou, the Baptism of Christ and His Taking down from the Cross are some of the wall paintings preserved at the church. The temple is decorated with rare and artistically lovely scenes from the life of Jesus Christ. http://discoververia.gr/panagia-perivleptos/ http://schoolpress.sch.gr/tourismosveria/

ΚΟΜΝΗΝΟ΢ ΘΧΜΑ΢


http://discoververia.gr/panagia-perivleptos/


ΠΑΛΑΙΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΗ Ο λαόο ηεο Παιαηάο Μεηξόπνιεο ρηίζηεθε ηνλ 11ν αηώλα. Ο λαόο αθηεξώζεθε ζηνπο Απόζηνιν Πέηξν θαη Παύιν. Υηίζηεθε σο ηξίθιηηε μπιόζηεγε Βαζηιηθή. Μεηαηξάπεθε ζε κνπζνπικαληθό ηέκελνο θαηά ηελ Οζσκαληθή πεξίνδν. Μεηά ηελ ελζσκάησζε ηεο Βεξνίαο ζην ειιεληθό θξάηνο, ην θηήξην αλαθεξύζζεηαη δηαηεξεηέν κλεκείν θαη ραξαθηεξίδεηαη σο ην πξώην κνπζείν ηεο Βεξνίαο. OLD MITROPOLI The church of the Old Mitropoli was built in the 11th century. This temple was dedicated to the Apostles Peter and Paul. The church was built in the type of a 3-aisled wooden roof Basilica. The church was turned into a Mosque during the Ottoman occupation. After the embodiment of Veroia in the Greek state, the building was declared as a preserved monument and it was characterized as the first Museum of Veroia. http://www.avgi.gr/article/10966/6590031/e-palaia-metropoleberoias-ypodechetai-tous-polites http://www.romfea.gr/diafora/8695-palaia-mitropoli-beroias-iistoria-tou-mnimeiou http://schoolpress.sch.gr/tourismosveria/ Νικόλας Πελάγος


http://discoververia.gr/palaia-miropoli/


Η Δκκλησία τοσ Αγίοσ Κύρικοσ και Ιοσλίττας ηδξύζεθε ην 1395 κΥ. Δγθαηληάζηεθε από ηνλ αξρηεπίζθνπν Μαθάξην. ΢ηελ αξρηθή ηεο κνξθή ήηαλ ΢ηαπξνεηδήο κε ηξνύιν αιιά ιόγν θαηάξξεπζεο ηνπ ηξνύινπ ηνλ 16ν αηώλα κεηαηξάπεθε ζε κνλνρσξν μπινζηεγν. Οη αγηνγξαθίεο αλήθνπλ ζε ηξεηο θάζεηο ηνπ 14νπ αηώλα πνπ ζώδνληαη απνζπαζκαηηθά ηνπ 15νπ αηώλα θαη ηνπ 17νπ αηώλα πνπ ηέιεησζε κε ηελ αγηνγξαθία ησλ ελζξνλσλ κνξθώλ ηνπ Υξηζηνύ θαη ηεο Παλαγίαο. Η νλνκαζηηθή ενξηή ενξηάδεηαη ζηηο 15 Ινύιηνπ.

The church of saint Kyrikos and Eulitta was opened in 1395 A.D by Archbishop Makarios. Its original shape was of a cruciate with a dome but when in the16th century the dome collapsed it was changed to one room with a wooden roof. The Hagiography was made in three parts, in the 14th century where only pieces were saved and the 15th century and 17th century when they finished with the hagiography of Jesus Christ and Virgin Mary. Their name day is celebrated on 15th July. http://discoververia.gr/agioi-kirikos-kai-ioulitta/ http://greekorthodoxreligioustourism.blogspot.gr/2015/05/blogpost_32.html

ΠΡΟΙΟ΢ ΑΘΑΝΑ΢ΙΟ΢


http://discoververia.gr/agioi-kirikos-kai-ioulitta/


Ο ναός της Αγίας Άννας θηίζηεθε ην 15ν αηώλα πάλσ ζηα εξείπηα παιαηνρξηζηηαληθήο βαζηιηθήο (6νο αηώλαο) θαη αξρηθά απνηεινύζε κνλόρσξν λαό πξηλ κεηαηξαπεί ζε δίθιηην, ύζηεξα από ζεηξά κεηαγελέζηεξσλ παξεκβάζεσλ. Οη παιαηόηεξεο ηνηρνγξαθίεο ηνπ λανύ βξίζθνληαη ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ δπηηθνύ ηνίρνπο θαη ρξνλνινγνύληαη ζην 1500. Λίγν κεηαγελέζηεξεο είλαη νη ηνηρνγξαθίεο πνπ θνζκνύλ ην εμσηεξηθό ηνπ ίδηνπ ηνίρνπ (1520). Οη αγηνγξαθίεο πνπ ζπλαληάκε ζην ηεξό θαη ηνλ λόηην ηνίρν ηνπ ζεκεξηλνύ λανύ θηινηερλήζεθαλ, γύξσ ζηα ηέιε ηνπ 16νπ αηώλα.

The church of St. Anne was built in the15th century above the ruins of the early Christian Basilica (6th century) and it was originally constituted by a single room temple before converted into a two room, after the later interventions. The older wall paintings of the temple are found in the inner side of the west wall, dating in 1500.A while later are the wall paintings which adorn the outside of the same wall (1520).The holy paintings were painted around late 16th century. discoververia.gr schoolpress.sch.gr ΢ΑΒΒΙΓΗ΢ ΢ΤΜΔΧΝ


http://odosell.blogspot.gr/2012/01/blog-post_2176.html


ΙΔΡΟ΢ ΝΑΟ΢ ΑΝΑΛΗΦΔΧ΢ ΣΟΤ ΢ΧΣΗΡΟ΢ –ΑΓΙΟΤ ΝΔΚΣΑΡΙΟΤ ΠΑΠΑΓΟΤ ΒΔΡΟΙΑ΢ Ο Ιεξόο λαόο θηίζηεθε ην 1974 .Πξώηνο πξντζηάκελνο ηνπ λανύ ήηαλ ν Παηήξ Βαζίιεηνο Σζακπξάληδεο. Από ηόηε δηαηέιεζαλ πξντζηάκελνη Ο Π. Κσλζηαληίλνο Καξαληθνιόπνπινο θαη ν κέρξη ηώξα Π. Μεηξνθάλεο Σνπηδηαξάθεο. Ο Ναόο είλαη δηαθνζκεκέλνο κε αγηνγξαθίεο ηνπ Γσδεθάνξηνπ θαη ησλ αγίσλ ηεο Δθθιεζίαο . Η αγηνγξάθεζε δελ έρεη ηειεηώζεη αθόκα. ΢ηνλ ηεξό λαό θπιάζζεηαη ηκήκα από ην ηεξό ιείςαλν ηνπ Αγίνπ Νεθηαξίνπ Αηγήλεο. Ο λαόο παλεγπξίδεη ζηηο 9 Ννέκβξηνπ (ενξηή ηνπ Άγηνπ), ηεο Αλαιήςεσο ηνπ ΢σηήξνο (θηλεηή ενξηή)θαη 3 ΢επηεκβξίνπ (αλαθνκηδή ηνπ Λεηςάλνπ ηνπ αγίνπ Νεθηαξίνπ).

ASCENSION CHURCH OF SAVIOR -AGIOU NEKTARIOU PAPAGOU VEROIAS. The holy temple was built in 1974.The first chief priest was Father Vaseilios Tsamprantzis. Since then Father Konstantinos Karanikolopoulos and the current chief Father Mitrofanis Toutziarakis served as Head chiefs. The temple was decorated with frescoes of Dodekaorto and the saints of orthodox religion. The hagiography has not been completed yet. The church kept part of the relics of St. Nectarios from Aigina.The name day of Saint Nektarios is celebrated on the 9th of November, Ascension of the Savior (movable feast) and on the 3rd of September (disposing of the relics of St. Nektarios). http://imverias.gr/ ΢ΑΒΒΙΓΗ΢ ΝΔΚΣΑΡΙΟ΢


https://www.google.gr/maps/uv?hl=el&pb=!1s0x13578d6730b9fea3%3 A0xd37c0b5c6bf9618d!2m19!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m13!1b1!2m2 !1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!3m1!7e115!4sht tps%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Flh%2Fsredir%3Funame%3D11 8197190439358021308%26id%3D6110740453104430450%26target%3D PHOTO!5zzrHOs865zr_PgiDOvc61zrrPhM6xz4HOuc6_z4IgzrLOtcBzr_Ouc6xIC0gzpHOvc6xzrbOrsEzrfPg863IEdvb2dsZQ&imagekey=!1e3!2s-J6WOvw4Jo4%2FU_DLKWO6DWI%2FAAAAAAAAAA8%2F94sugoZSpBokvs283PZJiqn 7hkeyHsE6QCLIB&sa=X&ved=0ahUKEwjN7Y6DodvSAhWMaxQKHUh0Aw 8QoioIZDAK


Σο καθολικό της Μόνης τοσ Υριστού ζην θέληξν ηεο ζύγρξνλεο πόιεο, απνηειεί έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα κλεκεία ηεο Βπδαληηλήο πεξηόδνπ. ΢ύκθσλα κε ηελ επηγξαθή πνπ ζώδεηαη πάλσ από ηελ θεληξηθή είζνδν ηνπ λανύ, άξρηζε λα ρηίδεηαη κε ηε ρνξεγία ηνπ Ξέλνπ Φαιηδά, αιιά νινθιεξώζεθε από ηελ ζύδπγό ηνπ, ην 1314/5. Ο λαόο απνηεινύζε αξρηθά κνλόρσξν μπιόζηεγν λαό κε εκηεμαγσληθή θόγρε ζην ηεξό θαη είρε ηξεηο πόξηεο. ΢ηηο αξρέο ηνπ 18" αηώλα πξνζηέζεθε θιεηζηό πεξίζησν, ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε κε αλνηρηό ηνμσηό πεξίζησν, ην 1950. Σν πην ελδηαθέξνλ θνκκάηη ηνπ λανύ είλαη ε εηθνλνγξάθεζή ηνπ, ε νπνία απνηειεί έξγν ηνπ Γεώξγηνπ Καιιηέξγε. Οη εζσηεξηθέο ηνηρνγξαθίεο ρξνλνινγνύληαη ην 1314/5, αιιά ζηνπο εμσηεξηθνύο ηνίρνπο ζώδνληαη ηνηρνγξαθίεο ηελ 14" θαη ηελ 18" πεξίνδν.

The catholic Monastery of Christ the Savior at the center of the modern city is one of the most important monuments of the Byzantine century. According to a description that is saved over the main entrance of the temple it was built by Ksenoy Psalida, but it was completed by his wife, in 1314/5. At first, the temple constituted of a roomed wooden roof with an almost hexagone niche at the sanctuary and it had three doors. At the turn of the 18" century a closed ambulatory was added, which was replaced by an arched ambulatory, in 1950. The most important part of the temple is the hierography, which is the work of George Kaliergi. The inside wall paintings date back in 1314/5, but the outside wall paintings that are saved, date back in the 14" and 18" century. http://exploringbyzantium.gr/EKBMM/Page?name=monument&lan g=gr&id=6&sub=641&sub2=28&template=accessible http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=5048 . ΢ΚΡΑΠΑ΢ ΒΑ΢ΙΛΗ΢


http://wikimapia.org/1780902/el/%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82%CE%A4%CE%B7%CF%82%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF %89%CF%82-%CE%A4%CE%BF%CF%85%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D


Ιερός Ναός της Αναστάσεως τοσ Υριστού (Καινζέηνπ) 14νπ αη. Ο λαόο ηεο Αλαζηάζεσο ηνπ ΢σηήξνο Υξηζηνύ απνηειεί ην γλσζηόηεξν βπδαληηλό κλεκείν ηεο πόιεο θαη έρεη επηθξαηήζεη λα νλνκάδεηαη "Δθθιεζία ηνπ Υξηζηνύ". Πξόθεηηαη γηα κνλόρσξν δξνκηθό λαό, ηνπ 14νπ αηώλα θαη κε ηξίπιεπξε αςίδα πνπ θέξεη εμσηεξηθά θεξακνπιαζηηθό δηάθνζκν. ΢ύκθσλα κε ηελ θηεηνξηθή επηγξαθή ν λαόο ηδξύζεθε ζηα ρξόληα ηνπ Απηνθξάηνξα Αλδξόληθνπ Β' Παιαηνιόγνπ (1282-1328) από ηνλ Ξέλν Φαιηδά, πξνο ζπγρώξεζε ησλ ακαξηηώλ ηνπ, θαη νινθιεξώζεθε από ηελ ζύδπγν ηνπ Δπθξνζύλε. Σν έηνο 1315 εγθαηληάζηεθε, πηζαλόηαηα από ηνλ Παηξηάξρε Νήθσλα, ν νπνίνο θαηαγόηαλ από ηελ Βέξνηα. Ο λαόο αγηνγξαθήζεθε από ηνλ δσγξάθν Γεώξγην Καιιηέξγε από ηελ Θεζζαινλίθε. Οη ηνηρνγξαθίεο ηνπ λανύ, πνπ ζώδνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε, εληάζζνληαη ζηα πιαίζηα ηεο Παιαηνιόγεηαο αλαγέλλεζεο ησλ αξρώλ ηνπ 14νπ αηώλα. Ο θαιιηηέρλεο έβαιε όκσο θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζθξαγίδα. Γεκηνπξγήζεθε έηζη έλα πξνζσπηθό ζηπι, κε κνξθέο πνπ έρνπλ γαιήληα έθθξαζε κέζα ζε ήξεκεο θαη ιηηέο ζπλζέζεηο. Γόζεθε ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηελ απόδνζε ηνπ εζσηεξηθνύ θόζκνπ θαη ζπλδύαδε ην πιηθό κε ην πλεπκαηηθό. Γίθαηα απηναπνθαιείηαη σο άξηζηνο δσγξάθνο ηεο Θεηηαιίαο (Μαθεδνλίαο) όπσο ππνγξάθεη ζηελ θηεηηθή επηγξαθή ηνπ λανύ. The temple of the resurrection of Christ. This temple is the most known Byzantine monument in the city of Veroia and is commonly referred as "Church of Christ". It is a single-aisled temple, from the 14th century, with a three-sided arch which bears on the outside a ceramic decoration. According to the inscription the temple was founded in the era of emperor Andronikos II Palaiologos (12821328 AD) from Ksenos Psalidas, to have his sins forgiven, and was completed by his wife Efrosini. In 1315 the temple was opened, probably by Patriarch Nifonas, originated from Veroia. The temple was frescoed by Georgios Kalliergis from Thessaloniki. The paintings (hierographies), that are well-preserved, are a part of the Palaiologeian renaissance from the early 14th century. The


artist put also his personal signature. A personal style was created with peaceful expressions in a calm and simple combination. It shows that there was a particular attention in rendering the inner world of the figures, and combined the material world with the spiritual one. Fairly he calls himself the best painter of Thettalia (Macedonia), as he wrote in the inscription of the temple. veriahistory.gr 31synedrio.emeimathias.gr www.imma.edu.gr ΣΟΠΑΛΗ΢ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ΢

http://31synedrio.emeimathias.gr/%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%C E%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1/


Ο Άγιος Γεώργιος τοσ άρτοντος Γραμματικού. Δίλαη Σξίθιηηε Βαζηιηθή κε λάξζεθα. Η ζεκεξηλή κνξθή ηεο νθείιεηαη ζηηο επηζθεπέο θαη κεηαηξνπέο από ηελ επνρή ίδξπζεο ηεο .Γηαηεξνύληαη νη ηνηρνγξαθίεο. Κηίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 14νπ αηώλα. Οη ηνηρνγξαθίεο ρξνλνινγνύληαη από ην έηνο 1380 κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ 18νπ αηώλα. Έρεη παξαζηάζεηο νιόζσκσλ κνλαρώλ θαη κηα ζθελή ηνπ Υξηζηνύ Διθνκέλνπ.

The temple of Saint George Grammatikou. It is a 3- aisled Basilica with a narthex. Its today‟s form is due to on- going repairs and alterations ever since it was built. The frescos are still preserved .It was built in the early 14th century. The frescos are dated from the year 1380 till early 18 th century .It is painted with whole body representations of monks as well as a scene with Alluring Christ. http://schoolpress.sch.gr/tourismosveria http://discoververia.gr/agios-georgios-tou-arxontos-grammatikou/

ΧΑΣΖΗΚΤΡΙΑΚΟΤ ΕΤΑΝΘΙΑ


http://discoververia.gr/agios-georgios-tou-arxontos-grammatikou/


΢ην ζεκείν άπνπ ν Απόζηνινο Παύινο θήξπμε ηελ ρξηζηηαληθή πηζηή βξίζθεηαη ζήκεξα έλα ζξεζθεπηηθό κλεκείν ην ιεγόκελν Βήμα τοσ Απόστολοσ Παύλοσ. Δδώ ζώδνληαη νη ξσκατθέο πιάθεο ηνπ 1νπ αηώλα πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεθόηαλ ν Απ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θεξύγκαηνο ηνπ.Σν κλεκείν είλαη επίζεο δηαθνζκεκέλν κε εληππσζηαθέο ςεθηδσηέο αγηνγξαθίεο ελώ ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπνζεηήζεθε πξόζθαηα αλδξηάληαο ηνπ Απ δσξεά ηνπ Παηξηαξρείνπ Μόζραο θαη ηεο Ρσζηθήο Αθαδεκίαο ηερλώλ.

To the point where St Paul preached the Christian faith today stands a religious monument called Apostle Paul‟s Altar. Here are preserved the Roman slabs of the first century upon which stood the Apostle during his preaching. The monument is decorated with impressive mosaics while in the surrounding space the statue of the Apostle that was placed there, was donated by the Patriarchate of Moscow and the Russian Academy of arts. http://discoververia.gr/vima-apostolou-pavlou/ ΢ΑΠΣ΢ΟΓΛΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟ΢


΢ΑΠΟΤΝΣΖΟΓΛΟΤ http://discoververia.gr/vima-apostolou-pavlou/


Ναός Αναστάσεως τοσ ΢ωτήρος Υριστού (Ναός Υριστού) Ο λαόο θηίζηεθε από ηνλ Ξέλν Φαιηδά, γηα λα ζπγρσξεζνύλ νη ακαξηίεο ηνπ, θαη νινθιεξώζεθε από ηελ ζύδπγν ηνπ Δπθξνζύλε, κεηά ην ζάλαην ηνπ. Ο λαόο αγηνγξαθήζεθε ην 1314 από ηνλ μαθνπζηό δσγξάθν Γεώξγην Καιιηέξγε. ΢ηνλ λαό ζώδνληαη ηνηρνγξαθίεο κε νιόζσκνπο αγίνπο, πξνηνκέο Δπαγγειηζηώλ θαη πξνθεηώλ, επίζεο εηθνλνγξαθνύληαη ζθελέο ηνπ Γσδεθάνξηνπ> Ιδηαίηεξε ζέζε έρνπλ νη παξαζηάζεηο ηεο ΢ηαύξσζεο θαη ηεο Αλάζηαζεο ηνπ Υξηζηνύ. The temple was built by Xenos Psalidas, to save himself from sin and was completed after his death by his wife Euphrosyne. The church was painted in 1314 by George Kalliergis, a famous painter. Frescoes of full length saints, busts of Evangelists, prophets and also illustrated scenes from the life of Jesus are kept. Special place in the iconographic order of the church have the depictions of the Crucifixion and Resurrection of Christ. http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=5048 http://www.religiousgreece.gr/west-central-macedonia//asset_publisher/3qIw8hzBmYgG/content/naos-christou-beroia

ΑΛΙΑΔΑ ΕΤΓΕΝΙΑ


ΑΛΙΑΔΑ http://www.religiousgreece.gr/west-central-macedonia//asset_publisher/3qIw8hzBmYgG/content/naos-christou-beroia


Ο ναός της Τπαπαντής θηίζηεθε ην 15ν.αη.πάλσ ζηα ζεκέιηα 2 πξνγελέζηεξσλ λαώλ. Ο παιηόηεξνο από ηνπο νπνίνπο ήηαλ κηα παιαηνρξηζηηαληθή ηξίθιηηε βαζηιηθή κε λάξζεθα .Γηαηεξεί ζεκαληηθέο ηνηρνγξαθίεο ηνπ 15νπ αη. Σν 1706 ηνηρνγξαθήζεθαλ ζύκθσλα κε ηελ θηεηνξηθή επαθή ν θπξίσο λαόο θαη ην βόξεην θιίηνο. The church of Ypapanti was built in the 15th century over the foundations of 2 early temples. The oldest was an early-Christian 3-aisled Basilica Important wall-paintings are preserved from 15th century .In 1706 according to a scripture wall , the main temple and the north side were painted.

http://discoververia.gr/ypapantipanagouda/http://schoolpress.sch.gr/tourismosveria/

NATASSA GALANOMATI


ΓΑΛΑΝΟΜΑΣΗ http://discoververia.gr/ypapanti-exo-panagia/


Ο κεηαβπδαληηλόο λαόο ηνπ αγίοσ Παταπίοσ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο Βεξνίαο. Θεσξείηαη όηη είλαη ν ζεξάπνληαο ησλ αζζελεηώλ ηνπ ιαηκνύ. Ο λαόο ρηίζηεθε ζηα εξείπηα ηεο παιαηνρξηζηηαληθήο βαζηιηθήο (5αη) ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ ηνπ αγίνπ Παηαπίνπ. Πξόθεηηαη γηα ηξίθιηηε βαζηιηθή κε δηπιό εγθάξζην θιίηνο. Ο λαόο είλαη δηαθνζκεκέλνο κε ηνηρνγξαθίεο ηνπ 16αη. Σhe post-byzantine temple of Agios Patapios is situated in the center of Veroia. It is thought that he is the saint that cures illnesses of the throat. This temple was founded in the 16th century on the ruins of the early Christian basilica (5th century) in the archaeological site of Saint Patapios. It is considered to be a threeaisled basilica with a double transverse part. The temple is decorated with wall-paintings from the16th century.

www.pavlia.blogspot.gr www,odysseus.culture.gr www.imerisia-ver.gr www.schoolpress.sch.gr ΓΡΑΣ΢ΙΑΝΟΤ ΙΩΑΝΝΑ


ΓΡΑΣ΢ΙΑΝΟΤ http://discoververia.gr/agios-patapios/


Άγιος Βλάσιος Ο Ύζηεξν-Βπδαληηλόο λαόο ηνπ Αγίνπ Βιαζίνπ, αξρηθά αλήθε ζηνλ ηύπν ηεο κνλόρσξεο Βαζηιηθήο κε εκηεμαγσληθή θόγρε. Σνλ 16ν αηώλα ε κνξθή ηνπ κλεκείνπ άιιαμε ξηδηθά ζην Βόξεην θαη Γπηηθό ηνίρνο. Ο λαόο δηαζέηεη πινύζην δσγξαθηθό δηάθνζκν ηνπ 14νπ, 16νπ θαη 18νπ αηώλα. Γηαζώδνληαη κέρξη ζήκεξα εμαίζηεο ηνηρνγξαθίεο πνπ ρξνλνινγνύληαη γύξσ ζην 1320 κΥ.. Πξόθεηηαη γηα ηηο παξαζηάζεηο ηεο νιόζσκεο Θενηόθνπ κε ηνλ Υξηζηό ζηελ αγθαιηά ηεο θαη δύν αγγέινπο. Μεηαμύ άιισλ ζώδνληαη επίζεο παξαζηάζεηο, ηεο ίδηαο πεξηόδνπ, ηνπ Δπαγγειηζκνύ, ηεο Αλαιήςεσο, ηεο Γέλλεζεο, ηεο Τπαπαληήο θαζώο θαη ηνπ νιόζσκνπ Αγίνπ Βιαζίνπ, σο ηηκώκελνπ αγίνπ. ΢ηνλ 14ν αηώλα ρξνλνινγνύληαη επίζεο ηνηρνγξαθίεο κε ζθελέο από ηελ δσή ηνπ Αγίνπ Βιαζίνπ. Saint Vlasios The Later-Byzantine temple of Saint Vlasios was originally a single-spaced Basilica with wooden semi rising alcove. In the 16th century its form changed on the Northern and Western wall. It has a plentiful painted decoration from the 14th, 16th and 18th century. Beautiful frescoes are maintained, dating back in 1320 A.D. They show the full-figured of Virgin Mary and Jesus in her arms with two angels. Also, wall paintings can be seen, from the same period, of the Annunciation, the Ascension, the Nativity, the Candlemas and a full-body painting of Saint Vlasios, as the honored saint. Additionally, there are scenes from the life of St. Vlasios dating back in the 14th century. http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=5049 http://discoververia.gr/agios-vlasios/


ΔΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΑΚΟΠΟΤΛΟΤ http://discoververia.gr/agios-vlasios/


Η εθθιεζία ηεο Βέξνηαο ηδξύζεθε ην 50-51 ΜΥ από ηνλ Απόζηνιν Παύιν. Ο πξώηνο Ναόο θαηαζηξάθεθε ην 1860 θαη ζηα εξείπηα αλεγέξζεθε ν Ιεξόο Ναόο πνπ αθηεξώζεθε ζηνλ Αγ. Αληώλην. Ξαλά θαηαζηξάθεθε ην 1898 από ππξθαγηά. Υηίζηεθε μαλά ην 1904 σο ηξίθιηηε βαζηιηθή θαη εγθαηληάζηεθε από ηνλ Μεηξνπνιίηε Κσλ/λν. Αξγόηεξα πξνζηέζεθαλ 2 θακπαλαξηά. Δθεί θπιάζζνληαη ηα ιείςαλα ηνπ Αγ. Αντωνίοσ θαη ε θάξα ηεο Αγ. Ιεξνπζαιήκ. Η αγηνγξάθεζε νινθιεξώζεθε κε δσξεέο. Η νλνκαζηηθή ενξηή ηνπ ενξηάδεηαη ζηηο 17 Ιαλνπαξίνπ θαη ζηηο 1 Απγνύζηνπ, γηα επθνιία ζηελ κεηαθίλεζε ησλ πηζηώλ. The church of Veroia was founded in 50-51 AD by St. Paul. The first temple was destroyed in 1860 and at the ruins the new temple was rebuilt that was dedicated to St. Antonios, the protector of the mentally disturbed. The temple was destroyed again in 1898 in a fire. The temple was built again in 1904 in the type of 3-aisled Basilica and was opened by the bishop Constantine. Later, 2 bell towers were added. The relics of St. Antonios and St. Jerusalem are kept there. The Hagiography was completed by donations. His name day is celebrated on January the 17th and August the 1st, for the convenience of the pilgrims. http://discoververia.gr/agios-antonios/

ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ΢ ΜΑΣΘΑΙΟ΢


ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ΢ http://discoververia.gr/agios-antonios/


Ναός Αγίας Άννας Ο λαόο ηεο Αγίαο Άλλαο θηίζηεθε ηνλ 15ν αηώλα πάλσ ζηα εξείπηα παιαηνρξηζηηαληθήο βαζηιηθήο ( 6νο αηώλαο). Αξρηθά απνηεινύζε κνλόρσξν λαό ν νπνίνο θαηά ηνλ 16ν αηώλα κεηαηξάπεθε ζε δίθιηην. Οη ηνηρνγξαθίεο θαη νη αγηνγξαθίεο πνπ ηνλ θνζκνύλ ρξνλνινγνύληαη ζηνλ 16ν αηώλα.

Church of Saint Anna The Church of Saint Anna was built in the 15th century on the ruins of an early Christian basilica (6th century). Originally it was built as a single-space temple but during the 16th century it was converted into a two-aisled one. The temple is decorated with murals and hagiographies dating back to the 16th century.

http://discoververia.gr/agia-anna/ http://shttp://schoolpress.sch.gr/tourismosveria/ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΙΔΟΤ ΑΝΑ΢ΣΑ΢ΙΑ


ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΙΔΟΤ http://discoververia.gr/agia-anna/


Ο ναός των Αγίων Κήρσκοσ και Ιοσλίττας ρηίζηεθε ην 14ν αηώλα από ηνλ επίζθνπν Μαθάξην, όπσο καξηπξά ε επηγξαθή ηεο εμσηεξηθήο όςεο ηνπ ηεξνύ. Ο αξρηθόο λαόο άλεθε ζηνλ αξρηηεθηνληθό ηύπν ηεο ζηαπξνεηδνύο εγγεγξακκέλεο κε ηξνύιν ελώ αξγόηεξα, πηζαλόλ ηνλ 16ν αηώλα , ν ηξνύινο θαηέξξεπζε θαη ν λαόο έιαβε ηελ κνξθή κνλόρσξνπ μπιόζηεγνπ ππξήλα ,γύξσ από ηνλ νπνίν ,ζε άγλσζηε επνρή, θαηαζθεπάζζεθε ην πεξίζησν. Τπνιείκκαηα από ηνλ ηνηρνγξαθηθό δηάθνζκν ηνπ 14νπ αηώλα ζώδνληαη ζην ρώξν ηεο πξόζεζεο θαη ηνπ 15νπ αηώλα ζηνλ εμσηεξηθό δπηηθό θαη λόηην ηνίρν ηνπ θεληξηθνύ ππξήλα ηνπ λανύ. Χζηόζν, κεγάινο αξηζκόο ηνηρνγξαθηώλ ,δηαζώδεηαη από ηνλ 16ν αηώλα. ΢ύκθσλα κε ηελ επηγξαθή πάλσ από ηελ ζύξα ηεο δπηηθήο εηζόδνπ ηελ αγηνγξάθεζε ηνπ λανύ αλέιαβε ν άξρνληαο θπξ Κσζηήο. ΢ην λαό δηαηεξείηαη επίζεο ηνηρνγξαθηθή παξάζηαζε ηνπ 17νπ αηώλα κε ηνλ Υξηζηό θαη ηελ Παλαγία έλζξνλνπο. Η κλήκε ησλ Αγίσλ ενξηάδεηαη ζηηο 15 Ινπιίνπ. The temple of Saint Kyrikos and Eulitta was built in the 14th century by bishop Makarios, as it is written in the inscription on the external facet of the temple. The original church was built in the type of a cruciform temple with trulli. Later, probably in the 16th century, the trulli collapsed and the temple was reformed as a single roomed wooden covered core, where an ambulatory was built. Remnants of wall paintings of the 14th century are restorated in 'prothesis' and of the 15th century at the external west and south wall of the central church. A large number of wall paintings of the 16th century are also saved. They were donated by Lord Mr Kostis. In the temple there are also paintings of the enthroned Virgin Mary and the Holy Child and the enthroned Christ, dated in the 17th century (1650-1660).The memory of the Saints is celebrated on July the 15th. http://greekorthodoxreligioustourism.blogspot.gr/2015/05/blog-post_32.html .http://discoververia.gr/agioi-kirikos-kai-ioulitta/http://discoververia.gr/agioikirikos-kai-ioulitta/ http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=5045


ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/viewFile/4339/4114.pdf https://www.sansimera.gr/biographies/875

ΝΕ΢ΣΟΡΙΔΟΤ ΑΡΓΤΡΩ

ΝΕ΢ΣΟΡΙΔΟΤ post_32.html

http://greekorthodoxreligioustourism.blogspot.gr/2015/05/blog-


Ο ναός της Παναγίας Περίβλεπτοσ θηίζηεθε ηνλ 15ν αηώλα κε ηε κνξθή ηξίθιηηεο μπιόζηεγεο βαζηιηθήο κε λάξζεθα, γπλαηθσλίηε θαη αλνηρηή ζηνά ζηε λόηηα πιεπξά. Δίλαη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα εθθιεζηαζηηθά κλεκεία ηεο Βέξνηαο, θαζώο απνηειεί ππόδεηγκα ηεο κεηαβπδαληηλήο εθθιεζηαζηηθήο αξρηηεθηνληθήο ηεο πόιεο. Γηαηεξεί ειάρηζηεο από ηηο αξρηθέο ηνηρνγξαθίεο ηνπ 15νπ αηώλα θαη ηνπ 18νπ αηώλα κε ηηο παξαζηάζεηο ηεο Παλαγίαο ηεο Πεξίβιεπηνπ, ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ, ηεο Βάπηηζεο θαη ηεο Απνθαζήισζεο λα μερσξίδνπλ. Σν ηέκπιν ηνπ λανύ είλαη επίζεο θηινηερλεκέλν κε έλα ζπάλην από κνξθνινγηθήο θαη θαιιηηερληθήο άπνςεο επηζηύιην κε ζθελέο Γσδεθάνξηνπ. The church of Panagia Perivleptos was built in the 15th century. It is a three-aisled, wooden roofed basilica with splints, zenana and an open gallery on the south side .It is one of the most important holy monuments in Veroia, as it is a model of a post-byzantine church architecture. Few of the original wall paintings are dated back in the 15th century and others were restorated in the 18th century. Virgin Mary the Perivleptos, the Dormition of Theotokou, the Baptism of Christ and His Taking down from the Cross are some of the wall paintings preserved at the church. The temple is decorated with rare and artistically lovely scenes from the life of Jesus Christ. http://discoververia.gr/panagia-perivleptos/ http://schoolpress.sch.gr/tourismosveria/

ΝΣΕΛΛΑ ΧΡΤ΢ΟΤΛΑ


ΝΣΕΛΛΑ http://discoververia.gr/panagia-perivleptos/


Ο λαόο ηεο Παλαγίαο Δπαγγειίζηξηαο είλαη έλαο κνλόρσξνο λαόο πνπ θηίζηεθε ηνλ 14ν αηώλα. Η κνξθή ηνπ λανύ άιιαμε ζεκαληηθά κεηά ηηο παξεκβάζεηο πνπ δέρηεθε. Σν αξρηθό ηκήκα πνπ δηαζώζεθε θνζκείηαη από εμαίξεηεο βπδαληηλέο ηνηρνγξαθίεο πνπ αλαπηύζζνληαη ζε δύν ζηξώκαηα ελώ ζηα λεόηεξα ηκήκαηα ηνπ κλεκείνπ βιέπνπκε ηνηρνγξαθίεο από ηηο αξρέο θαη ηα ηέιε ηνπ 17νπ αηώλα. The church of Panagia Evangelistria is a single-space temple which was built in the 14th century. The form of the temple changed significantly after the interventions conceded. The initial part that survived is decorated with exceptional Byzantine era hagiographies which were developed in two layers, while on the new departments one can see murals from the beginning and the end of the 17th century.

http://schoolpress.sch.gr/tourismosveria http://discoververia.gr

ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ΢ ΕΤΑΓΓΕΛΟ΢


ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ΢ http://discoververia.gr/moni-tou-sotiros-xristou-2/


Ο τριστός ο Παντοκράτωρ είλαη βπδαληηλόο λαόο ηνπ 14νο αηώλα πνπ ππήξμε ζην παξειζόλ κνλόρσξνο κε μύιηλε ζηέγε πνπ κεηαηξάπεθε ζε δηθιεηε βαζηιηθή. Σν 16ν αηώλα πξνζηέζεθε ζην βόξεην θιίηνο ηνπ Νανύ θαη ην 1867 θαηαζθεπάζηεθε ε ζηνά ζηε λόηηα πιεπξά . Πεξηέρεη ηνηρνγξαθίεο ηνπ 16ν αηώλα, oi νπνίεο επηθάιπςαλ εθείλεο ηνπ αξρηθνύ λανύ, πνπ αλήθνπλ ην 1687 ζηε λόηηα ζηνά , θαη θάπνηεο ην 1726 κε παξαζηάζεηο όπσο Δπαγγειηζκόο Θενηόθνπ θαη ε Γέλλεζε, ε Τπαπαληή θαη ε Βάπηηζε ηνπ Υξηζηνύ. The Byzantine church of Christ Pantocrator was built in the 14th century. In the past, it was a single space with a wooden roof, which was converted into a two aisled basilica. In the 16th century, the north aisle of the church was added and around 1867 the portico on the south side was built. It preserves the frescoes which overlapped the ones of the original church dating back to the year 1687on the south portico, some dating back to 1726 with performances such as Virgin, and Evangellismos of Mary, the Nativity, the Presentation and the Baptism of the Christ. http://discoververia.gr/ http://discoververia.gr//ηνπηθε-ηζηνξηνγξαθία/ζέκαηα-ηνπηθήοηζηνξίαο/item/6948-ν-λαόο-ηεο-αλαζηάζεσο-ηνπ-ζσηήξνο-ρξηζηνύ

΢ΙΔΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΝΙΚΗ


http://discoververia.gr//ηνπηθε-ηζηνξηνγξαθία/ζέκαηα-ηνπηθήοηζηνξίαο/item/6948-ν-λαόο-ηεο-αλαζηάζεσο-ηνπ-ζσηήξνο-ρξηζηνύ


Ο Άγιος ΢άββας της Κσριωτίσσης θηίζηεθε ζηα κέζα ηνπ 14νπ αηώλα. Ο λαόο είλαη αθηεξσκέλνο ζηε κλήκε ηνπ Αγίνπ ΢άββα, όκσο ε εθθιεζία είλαη γλσζηή σο ε Παλαγία ηεο Κπξησηίζζεο εδώ θαη αηώλεο. Ο Ναόο θνζκείηαη από εμαίζηεο ηνηρνγξαθίεο ηνπ 14νπ αηώλα. ΢ην λαό θηινμελνύληαη πνιιέο βπδαληηλέο εηθόλεο. Δπίζεο Ο λαόο απηόο είλαη ηξίθιεηε βαζηιηθή ηνπ 14νπ αηώλα κε μύιηλε ζηέγε. Ο Άγηνο ΢άββαο απνηειεί ηνλ θεληξηθό λαό ηεο ζπλνηθίαο. Saint Savvas of Lady of Kyriotissa was built in the middle of 14 century .This temple is dedicated to the memory of the Saint, but this church is commonly known as our Lady of Kyriotissa. The temple is decorated with wonderful wall paintings of the 14th century. The temple has many byzantine icons . Also this temple is a 3-aisled basilica of the 14 century with a wooden roof. Saint Savvas is the central temple of the neighborhood. http://discoververia.gr/agios-savas-tis-kyriotissas/ http://www.veriahistory.gr

Σ΢ΑΚΙΡΙΔΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ


Veriorama


Ο ναός της Παναγίας Κσριώτισσας θηίζηεθε ηνλ 14ν αηώλα σο ηξίθιηηε βαζηιηθή κε μύιηλε ζηέγε. Μεηέπεηηα δέρζεθε πνιιέο επεκβάζεηο θαη αλαθαηαζθεπέο. Από ηελ αξρηθή ηνπ κνξθή έρνπλ δηαηεξεζεί κόλν ν αλαηνιηθόο ηνίρνο θαη θάπνηνη ηνίρνη ζην εζσηεξηθό ηνπ. Ο λαόο θνζκείηαη κε εμαίζηεο ηνηρνγξαθίεο ηνπ 14νπ αηώλα. Ο λαόο είλαη αθηεξσκέλνο ζηνλ Άγην ΢άββα, αιιά είλαη γλσζηόο κε ηελ νλνκαζία Παλαγία Κπξηώηηζζα. The church of Panagia Kyriotissa was built in the 14th century as a three aisled Basilica with a wooden roof. Afterwards, many interventions and rebuilding actions were made on the original structure of the church. The only remainings from its original form is the east wall and some walls inside the church. The church has been decorated with exceptional wall paintings from the 14th century. Although the church is dedicated to Saint Savva, it has been known as the Panagia's Kyriotissa's church. http://discoververia.gr/agios-savas-tis-kyriotissas/ http://www.iev.gr/

Σ΢ΙΑΝΑΚΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ


InVeroia.gr


Ο λαόο ηεο Παλαγίαο Γεμηάο ρηίζηεθε ην 14ν αηώλα.Σν κεγαιύηεξν ηκήκα ηνπ Βπδαληηλνύ λανύ θαηεδαθίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα θαη ηε ζέζε ηνπ πήξε ε ηξίθιηηε βαζηιηθή πνπ βιέπνπκε ζήκεξα. Από ηελ αξρηθή ηνπ κνξθή δηαηεξείηαη κόλν κέξνο ηνπ ηεξνύ κε ηνηρνγξαθίεο ηεο Θενηόθνπ ηνπ 14νπ αηώλα.

The church of Panagias Dexias was built in the 14th century. The biggest part of the Byzantine temple was destroyed in the beginning of the 19th century and a three-aisled Basilica took its place, the one we can see today. Just a part of the original form is kept and maintained, with wall paintings of the Virgin Mary, dating back at the 14th century. http://discoververia.gr/panagia-dexia/ http://schoolpress.sch.gr/tourismosveria Σζηξέια Μαξία


Σ΢ΙΡΕΛΑ http://discoververia.gr/panagia-dexia/

https://www.google.gr/search?q=agios+savvas+veroia&espv=2&source= lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj2geTNko7TAhXiKJoKHZNgD1oQ_A UIBigB&biw=1920&bih=901&dpr=1#tbm=isch&q=panagia+dexia+veroia &*&imgrc=9NbqBFncnsLYzM:


Δηλαη κία ηζηνξηθή Μονή ε νπνία θεκνινγείηαη όηη ππάξρεη ζαλ Ιεξά ΢θήηε από ηνλ 9ν-10ν αηώλα. ΢αλ κνλή ιεηηνύξγεζε ηνλ 14ν αηώλα θαη αλήθεη ζηελ Ιεξά Μεηξόπνιε Βέξνηαο, Νανύζεο & Κακπαληάο. Από ηελ Μνλή πέξαζαλ κεγάινη 'Άγηνη ηεο Οξζνδνμίαο καο όπσο ν Άγηνο Γξεγόξηνο ν Παιακάο, ν Άγηνο Γηνλύζηνο ν ελ Οιύκπσ, ν Άγηνο Θεσλάο, ν Άγηνο Κνζκάο ν Αηησιόο, ν Όζηνο Αληώληνο θαη ν Όζηνο Θενθάλεο. Σν 1822 ππξπνιήζεθε νινθιεξσηηθά από ηνπο Σνύξθνπο θαη ην κνλαδηθό θηίζκα πνπ ζώζεθε είλαη ην παξεθθιήζη ηεο Μεηακνξθώζεσο ηνπ ΢σηήξνο θάησ από ην βξάρν. Η Μνλή αλνηθνδνκήζεθε κέρξη ην 1830 θαη δηαηεξεί ηε καθεδνληθή αξρηηεθηνληθή ηεο. ΢ώδνληαη πνιιά ηεξά ιείςαλα πνιιώλ κεγάισλ Αγίσλ όπσο ε Σίκηα Κάξα ηνπ Αγίνπ Κιήκεο Αρξίδνο. To 1986 o εγνύκελνο Αξρηκ.Γξεγόξηνο ΢νθόο αλαιακβάλεη καδί κε ιίγνπο πηζηνύο ηελ αλαθαίληζε ηεο Μνλήο θαη θαηαθέξλεη λα ηελ μαλαθάλεη ιεηηνπξγηθή Μνλή. It's a historical monastery that was built in the 9 th -10 th century. It has been a monastery since the 14 th century and belongs to the Metropolis of Veroia, Naousa and Kampania. Some great Saints like Gregorios Palamas, Saint Dionysos from Olympus, saint Theonas, saint Kosmas from Aitolia, saint Antonios and saint Theophanis, lived there. In 1822, it was burnt and the only building saved was the chapel of Metamorphosis of the Savior under the rock .the monastery was re -built in 1830 and preserves the Macedonian architecture. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC _%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%A4%CE%B9%C E%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CF%81%CE%B F%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85_%C E%92%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%82


ΑΝΑ΢ΣΑ΢ΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟ΢

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC _%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%A4%CE%B9%C E%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CF%81%CE%B F%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85_%C E%92%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%82


Ο κεηαβπδαληηλόο λαόο ηνπ Αγίοσ Παταπίοσ θηίζηεθε ηνλ 15ν αηώλα πάλσ ζηα εξείπηα δπν παιηόηεξνπ ζξεζθεπηηθώλ θαηαζθεπώλ , ελόο παιαηνρξηζηηαληθνύ Βαπηηζηεξίνπ ηνπ 4νπ αηώλα, θαη κηαο κεγάιεο παιαηνρξηζηηαληθήο βαζηιηθήο ηνπ 5νπ αηώλα. Αξρηθά δηαηεξνύζε ηε κνξθή ηξίθιηηεο βαζηιηθήο αιιά ζηηο αξρέο ηνπ 16νπ αλαθαηαζθεπάζηεθε δηαηεξώληαο κόλν ην ηεξό ην νπνίν ελζσκαηώζεθε σο δηαθνληθό ζηνλ λεόηεξν θαη κεγαιύηεξν λαό Ο Άγηνο Παηάπηνο δηαηεξεί ζήκεξα ηνηρνγξαθίεο πνπ ρξνλνινγνύληαη ηνλ 15ν - 18ν αηώλα. Πεξηβάινπλ εληππσζηαθέο παξαζηάζεηο όπσο ηεο Θενηόθνπ , ηνπ Δπαγγειηζκνύ θαη ηεο ζηαύξσζεο. Τπάξρνπλ θαη κεηαγελέζηεξεο αγηνγξαθίεο ηνπ 17νπ αηώλα. Οη Άγηνη Ισάλλεο ν Πξόδνκνο θαη ν Άγηνο Παηάπηνο κε ηε Θενηόθν θαη ην ρξηζηό. The Post – byzantine temple of Saint Patapios was built in the 15th century on the ruins of two former religious buildings , an early – Christian vaptistirio of the 4th century and a large early – Christian basilica of the 3rd century. It initially, maintained the form of a 3 – aisled basilica but in the beginning of the 16th century it was reconstructed maintaining only the temple which was embodied at the latest and larger temple. The wall paintings of the church are dated back to the 15th – 18th century. Among the wall paintings are those of virgin Mary the Annunciation and the wall paintings of the 17th century are also restored, such as Saint john and of Saint Patapios with virgin Mary and Jesus. discovery veroia ΑΓΙΟ΢ πΑΣΑΠΙΟ΢ ΒΔΡΟΙΑ ΣΟΤΡΙ΢ΜΟ΢ ΢ΣΗ ΒΔΡΟΙΑ ΣΑ ΘΡΗ΢ΚΔΤΣΙΚΑ ΑΞΙΟΘΔΑΣΑ ΣΗ΢


ΧΡΙ΢ΣΟΔΟΤΛΙΔΗ΢ ΚΟ΢ΜΑ΢

http://discoververia.gr/agios-patapios/


Άγιος Γεώργιος "ο Μικρός" Ο λαόο ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ηνπ Μηθξνύ ήηαλ κνλόρσξνο θαη θηίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 15νπ αηώλα. Μεηά από πνιιέο παξεκβάζεηο κέρξη ην 17ν αηώλα, δηακνξθώζεθε ζε ηξίθιηηε βαζηιηθή κε δίξηρηε ζηέγε, δηαηεξώληαο κόλν ην ηεξό από ηελ αξρηθή ηνπ κνξθή. ΢ην δηαηεξεκέλν ηεξό ηνπ αξρηθνύ λανύ ζώδνληαη εμαηξεηηθέο ηνηρνγξαθίεο, όπσο ηεο νιόζσκεο Θενηόθνπ, ηνπ Δπαγγειηζκνύ, ηεο Αλαιήςεσο, αιιά θαη Αγίσλ, είλαη ζεκαληηθέο γηα ηε κειέηε ηεο δσγξαθηθήο ηνπ Γπηηθνκαθεδνληθνύ ρώξνπ ηνπ 15νπ αηώλα. Σν 1643 πξνζηέζεθαλ ζην βόξεην θιίηνο παξαζηάζεηο πνπ απεηθόληδαλ ζθελέο από ην βίν ηνπ Αγίνπ. The temple of Saint Georgios "the Young" The temple of Saint Georgios, the "young" was a single space temple built in the beginning of the 15th century. After many restorations until the 17th century, it became a threeaisled Basilica, and it kept just the sanctuary in its original form. Great wall-paintings like a full-body Virgin Mary, Evangellismos, Analipsi, Saints are there and are important when people study painting in the west-Macedonian area of the 15th century. In 1643, wall-paintings of the life of Saint Georgios were added. http://www.gtp.gr/ http://discoververia.gr/agios-georgios-o-mikros/ ΧΟΝΔΡΑΝΣΩΝΗ ΔΕ΢ΠΟΙΝΑ


http://discoververia.gr/agios-georgios-o-mikros/

Local churches in the city of veroia 2016 18  

a project by the students of the Institute of Vocational training in Veroia

Local churches in the city of veroia 2016 18  

a project by the students of the Institute of Vocational training in Veroia

Advertisement