Issuu on Google+

KOZIJNENINDUSTRIE

KOZIJNENINDUSTRIE


VOORWOORD Geachte relatie,

Wij zijn trots u de eerste editie van onze

Deze Catalogus Raam- en deurtechniek leent zich er

Catalogus Raam-en deurtechniek te mogen

bovendien uitstekend voor om te combineren met

presenteren.

onze Online Catalogus. Hierover kunt u in ยง 1.4 meer lezen!

In deze Catalogus Raam-en Deurtechniek presenteert Dozon u een veelzijdig samengesteld assortiment.

Natuurlijk staat niet enkel deze catalogus en onze

Dozon is graag uw totaalleverancier en kan een

website tot uw beschikking wanneer u raad zoekt!

compleet assortiment artikelen leveren aan

Onze vakkundige binnen- en buitendienst staan altijd

professionele productiebedrijven in de hout- en

tot uw beschikking om u te voorzien van informatie,

kunststofverwerkende industrie, met als

ondersteuning en advies. Hiervoor kunt u via de

toegevoegde waarde het leveren van maatwerk.

vertrouwde wegen contact met hen opnemen.

Wij zijn ons bewust van het enorm beschikbare

Wij wensen u een veelvuldig en nuttig gebruik van

assortiment voor deze doelgroep. Juist daarom is

deze catalogus toe!

deze catalogus samengesteld uit de belangrijkste artikelen van ons voorraadassortiment.

Namens het Dozon-team,

Door de uitgebalanceerde selectie van artikelen kan deze catalogus u van dienst zijn bij het maken van verantwoorde keuzes uit het aanbod. Wij vergemakkelijken het kiezen en bestellen voor u door

Anko van Erkelens

een korte omschrijving en/ of beknopte technische

(Directeur)

specificaties weer te geven.

Dozon. Overal aan gedacht AANNEMERIJ

PROJECTMATIGE BOUW

KOZIJNENINDUSTRIE

INTERIEURBOUW

I N S T A L L A T I E &M O N T A G E

1


2


6

P.B.M. en Bedrijfskleding

2. Raam- en deur techniek Hout

5

Gereedschap

3. Raam- en deur techniek Kunststof

4

Verbruiksartikelen

4. Verbruiksartikelen

3

Raam- en deurtechniek Kunststof

5. Gereedschap

2

Raam- en deurtechniek Hout

6. P.B.M. en Bedrijfskleding

1

Dozon Bouwtechniek

1. Dozon Bouwtechniek

INHOUDSOPGAVE

3


4


1.1

Dozon Bouwtechniek

6

Introductie

1.2

Divisie Kozijnenindustrie

Dozon Bouwtechniek

1.3

SKG gecertificeerd hang- en sluitwerk

1.4

Dozon Bouwtechniek Online Catalogus 12-15

Online catalogus gebruikersinformatie

7

1 1. Dozon Bouwtechniek

DOZON BOUWTECHNIEK

8 -11

5


1.1 Dozon Bouwtechniek

Introductie

1. Dozon Bouwtechniek

Even voorstellen… Als bouwtechnische groothandel is Dozon

Overal aan gedacht Onze slogan is: overal aan gedacht. Hiermee doelen

Bouwtechniek uit Doetinchem gespecialiseerd in

we op onze actieve houding, deskundige medewer-

hang- en sluitwerk voor de professionele bouwwereld

kers en razendsnelle levering. Als het gaat om toepas-

en aanverwante branches. De afnemers bevinden zich

singen en voorraden denkt Dozon met u mee én (waar

met name in het midden, oosten en noorden van

mogelijk) vooruit.

Nederland.

Hierdoor bent u verzekerd van de juiste oplossing, op

Dozon heeft vestigingen in Doetinchem,

het juiste moment en de juiste plaats.

Lichtenvoorde, Haaksbergen en Zevenaar. Ons kantoor

Want bij ons geldt: afspraak = afspraak!

en centraal magazijn vindt u in Doetinchem. Met bijna 70 medewerkers in de Dozon- groep leveren wij ruim 40.000 artikelen uit voorraad en binnen 24 uur aan onze klanten in de aannemerij, projectmatige bouw, interieurbouw, installatie & montage en natuurlijk de kozijnenindustrie. Eén van onze specialismen is het leveren van een compleet pakket producten en diensten aan de kozijnenindustrie en aanverwante branches. U kunt bij ons onder andere terecht voor hang- en sluitwerk, raam- en deurbeslag en ventilatieroosters, maar ook voor gereedschap, machines, bevestigingsartikelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en bedrijfskleding bent u bij ons aan het juiste adres. Al deze productgroepen vindt u in de komende hoofdstukken, toegespitst op uw branche: de kozijnenindustrie. De meeste artikelen kunnen direct uit voorraad geleverd worden. Ook daarom is deze catalogus voor u zeer gebruiksvriendelijk, want in de regel geldt: vandaag besteld, morgen in huis. Daarnaast kunt u altijd een beroep doen op onze branchespecialisten in zowel binnen- als buitendienst die u graag van praktisch en gedegen advies voorzien.

6

www.dozon.nl


Divisie Kozijnenindustrie 1.2

Sterk assortiment In de hout en kunststof kozijnenindustrie worden in

Uit voorraad leverbaar De komende hoofdstukken laten u een afspiegeling

steeds meer gevallen draaikiep en

van ons assortiment zien waar een ieder in de kozij-

meerpuntssluitingen in de elementen toegepast.

nenindustrie mee te maken krijgt.

Dozon heeft als leverancier van o.a. Roto, Fuhr en

Met de afgebeelde en genoemde artikelen kunnen wij

Siegenia de laatste decennia bewezen een deskundig

echter geenszins volledig zijn, het betreft een selectie

partner te zijn op het gebied van advies en

van de meest gebruikte producten in de kozijnenin-

toelevering.

dustrie welke door Dozon Bouwtechniek uit voorraad

1. Dozon Bouwtechniek

Informatie kozijnenindustrie

geleverd kunnen worden. Het toonaangevende assortiment ventilatieroosters en suskasten van Aralco dat wij leveren, onderscheidt zich

Dozon is op alle vlakken een zeer competente partner

in kwaliteit, design en ergonomie.

als het gaat om snelheid, service en deskundig advies. Onze slogan is niet voor niets:

Of het nu gaat om draaikiepbeslag, meerpuntssluitingen, hefschuifbeslag, ventilatieroosters of traditioneel

Dozon. Overal aan gedacht

hang- & sluitwerk, Dozon is uw partner. We zijn erop gericht om de verwerkende industrie werk uit handen te nemen, waardoor u zich meer kunt richten op uw kernactiviteit. Als toeleverancier denken wij samen met u na over uw tijdsplanning en over de aanpak van de leveringen. Kortom, over het logistieke traject en over gerichte oplossingen voor uw problemen. Hierbij kunt u o.a. denken aan: garnituren op maat, lood op maat, verpakken per project en het gelijksluitend maken van cilinders.

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

7


1.3 SKG gecertificeerd hang- en sluitwerk

SKG gecertificeerd hang- en sluitwerk

1. Dozon Bouwtechniek

Inleiding Hang en sluitwerk dat bewezen heeft daadwerkelijk

Voor het nieuwe sterrensysteem geldt een overgangs-

inbraakwerend te zijn kan door SKG gecertificeerd

periode van 1 maart 2010 tot 1 maart 2012. Dit houdt

worden en mag c.q. moet dan onuitwisbaar voorzien

in dat de Beveiligingsrichtlijn versie februari 2009 en

worden van het bekende SKG-huisje met de sterren.

de daaraan gekoppelde producten tot 1 maart 2012

De beoordeling vindt plaats volgend BRL 3104 en dit

ook als zodanig mogen worden toegepast. Bij de

houdt in, dat het product:

advisering vanuit deze Beveiligingsrichtlijn dient met

- moet voldoen aan de relevante eisen van NEN 5089;

termijn van 2 jaar. Deze overgangstermijn betreft de

deze periode ook rekening gehouden te worden.

- een manuele beproeving (inbrekersproef ) moet kunnen doorstaan.

‘Sterren’ hang- en sluitwerk en inbraakwerende

Certificatie door SKG houdt vervolgens ook in, dat de kwaliteit van de producten door SKG middels steek-

gevelelementen. ‘Sterren’ - hang- en sluitwerk heeft met name betekenis

proeven wordt bewaakt.

in de bestaande woningbouw. Gevelelementen die voldoen aan een klasse volgens

Relevante eisen van NEN 5089 Nieuw sterrensysteem en bijbehorende

NEN 5096 hebben betekenis voor de nieuwbouw.

overgangsregeling. Met het uitkomen van de nieuwe

De basisgedachte aangaande inbraakwerendheid is in

NEN 5089 betreffende inbraakwerend hang- en

de bestaande bouw en in de nieuwbouw, gemeten in

sluitwerkclassificatie, eisen en beproevingsmethoden

prestatietermen, overigens gelijk. Voor de inbreker

is per 1 maart 2010 ook een nieuwe systematiek van

bereikbare ramen en deuren dienen gedurende ten

het toekennen van sterren geïntroduceerd.

minste 3 minuten tegen een poging tot inbraak

Er is aansluiting gezocht bij de classificatie van de

bestand te zijn.

inbraakwerendheid van ramen en deuren volgens de

3 minuten lijkt niet veel, maar is het wel. Het betekent

NEN 5096 klasse 2. SKG heeft de certificatieregeling

namelijk 3 minuten ter zake kundig, doelgericht en

BRL 3104 hier op aangepast. Hierbij geldt voor de

heel erg hard werken. In de praktijk betekent dit dat

bestaande bouw dat:

de gelegenheidsinbreker niet binnen komt.

- Een éénsterren product NIET in staat is zelfstandig de prestatie van drie minuten

Bestaande (Woning-)bouw - Sterren volgens BRL 3104

inbraakwerendheid te halen;

Voor bestaande woningbouw geldt (in het

- Een tweesterren product in staat is zelfstandig de

Politiekeurmerk Veilig Wonen): bereikbare ramen en

prestatie van drie minuten

deuren moeten met gecertificeerd hang- en sluitwerk

inbraakwerendheid te halen;

(voorzien van sterren) inbraakwerend gemaakt

- Een driesterren product is staat is zelfstandig de

worden overeenkomstig de voorschriften van de

prestatie van vijf minuten

politie. Deze voorschriften zijn te bestellen bij het BIP

inbraakwerendheid te halen.

(Beheersinstituut Politiekeurmerk Veilig Wonen) te Houten (zie ook: www.politiekeurmerk.nl).

8

www.dozon.nl


SKG gecertificeerd hang- en sluitwerk 1.3

Ook de erkende BORG-bedrijven zullen bij het bouwkundig beveiligen van scholen, instellingen en

Bestektekst Nog steeds worden er bestekken aangetroffen met

bedrijven gebruik maken van SKG-gecertificeerd

daarin als (enige) eis met betrekking de inbraakwe-

hang- en sluitwerk. Voor nadere informatie inzake

rendheid dat het hang- en sluitwerk moet voorzien

BORG-erkende bedrijven wordt verwezen naar

zijn van 2-sterren. Deze benadering is achterhaald.

www.ncp.nl.

Primair moet er een eis gesteld worden aan de

Het actuele overzicht van gecertificeerd hang- en

inbraakwerendheid van het complete gevelelement.

sluitwerk vindt u op www.skg.nl bij de”sterrenwijzer”.

Secundair moet de eis worden opgenomen dat het

1. Dozon Bouwtechniek

SKG gecertificeerd hang- en sluitwerk

toegepaste hang- en sluitwerk gecertificeerd moet zijn Nieuwbouw - Inbraakwerende gevelelementen

(dat wil zeggen: duurzaam en van minimaal dezelfde

volgens NEN 5096 Voor nieuwbouw - woningbouw geldt

kwaliteit als indertijd getest). Dit kan geregeld worden door in bestekken van zowel

(Bouwbesluit art. 20a en Politiekeurmerk Veilig Wonen):

woningbouw als utiliteitsbouw op te nemen:

Bereikbare ramen en deuren dienen inbraakwerende te zijn volgens klasse 2 van NEN 5096.

De gevelelementen moeten voldoen aan klasse 2

De inbraakwerendheid van ramen en deuren kan

(of 3) van NEN 5096.

worden aangetoond middels een geldig KOMO Attest (met productcertificaat) waarin een verklaring inzake

Het Hang- en sluitwerk moet gecertificeerd zijn

de inbraakwerendheid is opgenomen.

volgens BRL 3104 (SKG-sterren).

Een dergelijke KOMO- kwaliteitsverklaring is voor het verlenen van het Politiekeurmerk zelfs vereist.

Opmerking: NEN 5096 kent in totaal 6 klassen. Deuren en ramen vanaf klasse 4 zijn vrijwel alleen te realiseren

Relatie ‘Sterren’- hang- en sluitwerk en

in zwaar staalprofiel met aanvullende voorzieningen.

Inbraakwerende gevelelementen In theorie zijn met 1- sterrenproducten gevelelementen voor de nieuwbouw te produceren die voldoen aan klasse 2- van NEN 5096 en met 2-sterrenproducten klasse 3 gevelelementen. Dit hangt echter in hoge mate tevens af van de kwaliteit van de raam- of deurconstructie en kan dus alleen via een beproeving worden vastgesteld. Het is daarbij denkbaar, dat uitzonderlijk sterke constructies (b.v. stalen deuren) met relatief weinig hang- en sluitwerk de beoogde weerstandsklasse volgens NEN 5096 halen en zeer zwakke constructies er nooit komen of alleen met overdreven veel sterke sluitpunten van hoge klasse.

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

9


1.3 SKG gecertificeerd hang- en sluitwerk

SKG gecertificeerd hang- en sluitwerk

1. Dozon Bouwtechniek 10

www.dozon.nl


SKG gecertificeerd hang- en sluitwerk 1.3

1. Dozon Bouwtechniek

SKG gecertificeerd hang- en sluitwerk

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

11


1.4 Dozon Bouwtechniek Online Catalogus

Online catalogus gebruikersinformatie

1. Dozon Bouwtechniek

Wellicht kent u onze Online Catalogus al. Laat in dat geval deze uitleg slechts een geheugensteuntje zijn

Hoe werkt de Online Catalogus? De werking van onze Online Catalogus leggen wij u uit

waarin wij kort de voordelen en gebruiksmogelijkhe-

in zes stappen. Aan de hand van deze stappen wordt u,

den schetsen van de Dozon Bouwtechniek Online

beknopt, door de functionaliteiten van onze Online

Catalogus.

Catalogus geleid.

Waarom gebruik maken van de Online Catalogus? Waarom zou u nu eigenlijk gebruik maken van de Online Catalogus, naast uw gebruikelijke contact met de verkoop binnen- en buitendienst van Dozon? Direct informatie raadplegen over Dozon voorraadartikelen; • Direct raadplegen van zowel de bruto prijzen als uw eigen prijzen; • Eenvoudig een eigen “Hotlist” aanmaken en bijwer ken, zodat u nóg sneller artikelen kunt zoeken en bestellen; • Kijken of het door uw gewenste aantal van een artikel op voorraad is; • Artikelen eenvoudig, snel en veilig bestellen.

Stap 1: Surf naar www.dozon.nl en te klik op “Online Catalogus” (pijl 1).

12

www.dozon.nl


Dozon Bouwtechniek Online Catalogus 1.4

1. Dozon Bouwtechniek

Online catalogus gebruikersinformatie

Stap 2: Vervolgens verschijnt een scherm waar u kunt inloggen (wanneer u al een gebruikersnaam en wachtwoord heeft, pijl 1), of u kunt u aanmelden als nieuwe gebruiker van de Online Catalogus (pijl 2). Ook kunt u hier een instructiedocument bekijken (onder pijl 2).

Stap 3: In onze Online Catalogus kunt u gemakkelijk artikelen zoeken middels artikelgroepen of merken (pijl 1), artikelnummers van Dozon (pijl 2), trefwoord (pijl 3), EANnummer (pijl 4) of artikelnummers van leveranciers van Dozon (pijl 5).

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

13


1.4 Dozon Bouwtechniek Online Catalogus

Online catalogus gebruikersinformatie

1. Dozon Bouwtechniek

Stap 4: In de Online Catalogus kunt u bij alle artikelen zowel

Wanneer u een aantal invoert in het “Te Bestellen” veld,

de brutoprijs als uw prijs vinden (pijl 1).

of het artikel bij Dozon op voorraad is (pijl 3). Door met uw muis op het gekleurde bolletje te gaan staan, ziet u

Ieder artikel in de Online Catalogus kunt u in uw eigen “Hotlist” plaatsen middels de button met de vlammetjes (pijl 2). Dit wil zeggen dat u uw eigen bestellijst maakt waarin u gemakkelijk artikelen kunt selecteren welke u vaker gebruikt. Zo hoeft u niet te zoeken! Uw Hotlist vindt u in de bovenste (zwarte) menubalk van het scherm.

14

wordt automatisch via een gekleurd bolletje gemeld

www.dozon.nl

een verklaring van de kleurcodes (pijl 4).


Dozon Bouwtechniek Online Catalogus 1.4

1. Dozon Bouwtechniek

Online catalogus gebruikersinformatie

Stap 5 & 6: Heeft u uw bestelling gereed of wilt u in een overzicht zien welke artikelen u reeds aan uw bestelling heeft toegevoegd? Klik dan in de bovenste (zwarte) menubalk op de button “uw bestelling”. Hier kunt u zien welke artikelen u in uw “winkelmandje” heeft geplaatst of uw bestelling afronden. Zoals u van ons gewend bent is het mogelijk om zelf referentie, leverdatum en -plaats aan te geven. Ook kunt u onder “Vraag/opmerking” middels vrije tekst een eventuele vraag of opmerking plaatsen t.a.v. de verkoop binnendienst van Dozon Bouwtechniek. Wij hebben ervoor gekozen om alle bestellingen na ontvangst handmatig te controleren en in te laten voeren door uw vaste contactpersoon bij Dozon. Dit betekent altijd controle op de juistheid van uw bestelling. Bij twijfel of vragen zullen wij contact met u opnemen over uw bestelling. Dozon. Overal aan gedacht

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

15


2

2 .1

Scharnieren

18

2.5

Raambeslag

54

Klepscharnieren

18

Fuhr multifix enkele ramen

54

BSW Afhangschema

18

Fuhr multifix stolp ramen

54

BSW Belastingwaarden

19

Fuhr multifix uitzetraam

56

Kogelscharnieren

20

Fuhr multifix valraam

57

Kogelpaumelles

21

Roto rhs draairaambeslag

58

AXA Afhangschema

22

Roto draairaambeslag

59

AXA draairichtingen

23

Hoppe raamsluitingen

60

Ami raamsluitingen

60

Axa raamsluitingen

61

2.2

Sloten

26

Fuhr meerpuntssluitingen

26

Axa raamuitzetters

61

Fuhr meerpuntssluitingen Xtreme quality 32

Hautau afstandbediening valraam

63

Roto meerpuntssluitingen

33

Hautau afstandbediening uitzetraam

64

Normering voor panieksloten

34

Fuhr panieksloten

35

2.6

Deurbeslag

54

Fuhr elektronische meerpuntssluitingen

35

Ami veiligheidsbeslag

66

Nemef veiligheidssloten

38

Hoppe veiligheidsbeslag

67

Nemef binnendeur sloten

39

Ami binnendeurbeslag

69

Hoppe binnendeurbeslag

69

2.3

Draai-kiepbeslag

40

Deurdrangers

70

Roto NT Royal verdektliggend

40

Cilinders

71

Roto NT E5 niet verdektliggend

41

Mallen en frezen

71

Siegenia verdektliggend

42

Siegenia niet verdektliggend

43

2.7

Profielen

74

Raamkrukken

45

Tochtprofielen

74

Aanslagprofielen

75

2.4

Hefschuif/vouwwandbeslag

40

Onderdorpels

75

GU hefschuifdeurbeslag

46

Kaderprofielen

76

Siegenia hefschuifdeurbeslag

46

Roto vouwwandbeslag

48

Folies / Lood

76

Helm schuifdeurbeslag

52

Folies

76

Lood

77

Dichtingsband

79

Ventilatieroosters

80

Aralco ventilatieroosters

81

2.10

Hardglazenramen

84

Hardglazen ramen

84

2.8

2.9

2. Raam- en deur techniek Hout

RAAM- EN DEUR TECHNIEK HOUT


2.1 Scharnieren

Naam Klepscharnieren BSW Klepscharnieren Artikelnr. Artikelomschrijving

Maat

Opp. behandeling

0177107

76x76mm

Verzinkt

Bsw klepscharnier met ronde hoek

0177115 „

89x89mm

0177107

0177111

Bsw veiligheids klepscharnier ronde hoek

0177119 „ 0177121

Verzinkt

89x89mm

89x80mm

Bsw veiligheids klepscharnier 3mm ronde hoek „

0177125 „

2. Raam- en deur techniek Hout

0177111

76x76mm

AXA Klepscharnieren

0160597

Artikelnr. Artikelomschrijving

Maat

Opp. behandeling

0160597

76x76mm

Verzinkt

Axa klepscharnier ronde hoek

0160513 „

89x89mm

0160516 „

89x89mm

0160519

Axa veiligheids klepscharnier ronde hoek

0160518 „ 0160487

Axa veiligheids klepscharnier 3mm ronde hoek

0160531 „

„ RVS

76x76mm

89x89mm

89x89mm 89x80mm

Verzinkt „

0160487

BSW Afhangschema

18

www.dozon.nl

0160516

Axa klepscharnier ronde hoek

89x89mm

0160517

Axa veiligheids klepscharnier ronde hoek

89x89mm

RVS „


Scharnieren 2.1

2. Raam- en deur techniek Hout

BSW Belastingwaarden

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

19


2.1 Scharnieren

Kogelscharnieren BSW Kogelscharnieren Artikelnr. Artikelomschrijving

Maat

0177152

76x76mm

Bsw kogelscharnier ronde hoek

0177158 „ 0177152

„ „

Verzinkt „

2. Raam- en deur techniek Hout

0177157

Bsw kogelscharnier 3mm ronde hoek

0177601

Bsw kogelscharnier 3.3mm ronde hoek

114x89mm

Verzinkt

6350275

Bsw kogelscharnier ronde hoek

89x89mm

RVS

0177154

Bsw veiligheids kogelscharnier ronde hoek

76x76mm

0177161 „ 0177154

89x89mm

Opp. behandeling

89x89mm

0177163

Bsw veiligheids kogelscharnier 3mm ronde hoek „

0177168

Bsw veiligheids kogelscharnier 3mm ronde hoek

Verzinkt „ „

89x102mm

Verzinkt

BSW Justeerscharnieren Artikelnr. Artikelomschrijving

Maat

Opp. behandeling

0177605

BSW veiligheids justeer kogelscharnier 3mm met ronde hoek

89x89mm

Verzinkt

0177650

BSW veiligheids allround scharnier 3mm met ronde hoek

0177605

0177650

AXA Kogelscharnieren

0160472

0160489

Artikelnr. Artikelomschrijving

Maat

Opp. behandeling

0160472

Axa kogelscharnier

89x89mm

Verzinkt

0160480

Axa kogelscharnier 3mm ronde hoek

89x89mm

Verzinkt

0160494

Axa kogelscharnier 3.3mm ronde hoek

114x89mm

0160475

Axa kogelscharnier ronde hoek

89x89mm

RVS

0160466

Axa veiligheids kogelscharnier

76x76mm

Verzinkt

0160489

Axa veiligheids kogelscharnier ronde hoek

89x89mm

Verzinkt

0160491 „

89x102mm

0160476 „

89x89mm

RVS

89x89mm

Verzinkt

0160490

Axa veiligheids kogelscharnier 3mm ronde hoek

0160493 „ 0160494

20

www.dozon.nl

Axa veiligheids kogelscharnier 3.3mm ronde hoek

89x150mm

114x89mm


Scharnieren 2.1 Naam Kogelpaumelles BSW Kogelpaumelles 0177009

Bsw kogelpaumelle ronde hoek

0177011 „

Uitvoering

Maat

Links

89x89mm

Rechts

6350538 „

Links

6350539 „

Rechts

0177016

Bsw veiligheids kogelpaumelle ronde hoek

0177014 „

Links Rechts

Opp. behandeling Verzinkt „ RVS

0177009

„ 89x89mm

Verzinkt „ 0177016

0177029

Bsw veiligheids kogelpaumelle ronde hoek

0177031 „ 0177041

„ Bsw veiligheids kogelpaumelle ronde hoek

0177043 „ 0177018

„ Bsw veiligheids kogelpaumelle ronde hoek

0177020 „ 0177030

„ Bsw veiligheids kogelpaumelle ronde hoek

0177032 „

Links Rechts

89x127mm „

Links Rechts

89x152mm

Verzinkt „

89x89mm „

Links Rechts

Links Rechts

Verzinkt

2. Raam- en deur techniek Hout

Artikelnr. Artikelomschrijving

RVS „

89x127mm „

RVS „

AXA Kogelpaumelles Artikelnr. Artikelomschrijving

Uitvoering

0160825

Rechts

Axa kogelpaumelle ronde hoek

Maat 89x89mm

0160831 „

Links

0160827 „

Rechts

0160830 „

Links

0160496

Axa veiligheids kogelpaumelle 3mm ronde hoek

0160500 „ 0160840

Axa veiligheids kogelpaumelle 3mm ronde hoek

Opp. behandeling

Rechts

Links

Rechts

Verzinkt „ RVS Verzinkt „

89x125mm

Verzinkt

0160841 „

Links

0160850 „

Rechts

0160851 „

Links

0160828

Axa veiligheids kogelpaumelle ronde hoek

Rechts

0160829 „

Links

0160842 „

Rechts

0160843 „

Links

89x89mm „

0160840

RVS „

89x125mm „

0160825

„ „

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

21


2.1 Scharnieren

Naam AXA Afhangschema

2. Raam- en deur techniek Hout 22

www.dozon.nl


Scharnieren 2.1

2. Raam- en deur techniek Hout

Naam AXA draairichtingen

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

23


2 ANZEIGE JS_818_DIN_A4 20.12.10 21:08 Seite 1

Advertenties

Fine tuning voor deuren 2. Raam- en deur techniek Hout *

*

... in eeran ai! handomd

Het nieuwe

allround

BSW Justeerscharnieren

Scharnier

Een oplossing voor bijna alle deuren! Dat is het universeel toepasbare 818 van BSW. Met onderhoudsvrije topforce-glijlagers kunnen deuren tot een gewicht van 140 kg met 3 scharnieren (aanbevolen schroefmaat 4,5 x 30 mm) worden afgehangen. De driedelige knoop van het 818 scharnier geeft uw deuren een hoogwaardige uitstraling. Snel en eenvoudig afhangen kan nu ook met een mooi design in combinatie met een hoog draagvermogen!

3

De nieuwe serie BSW justeerscharnieren maakt tijdsbesparend afhangen tot op de millimeter mogelijk. Het justerend scharnierbled wordt uitgefreesd en in de deur gemonteerd. In een handomdraai is de hangnaad van de deur precies in te stellen. Het stelbereik van het BSW Justeerscharnier is traploos 4 mm parallel/zijdelings aan de deur. Iedere stand wordt direct gefixeerd. Nastellen van uitgehangen deuren is nog maar kinderspel. Verkrijgbaar met of zonder SKG *** 速, in Kogellagerscharnier, Kogelstiftpaumelle en Renovatiescharnier; ook met TOPforce lagering. Maatvoering 89 x 89 / 3 1/2 x 3 1/2. BSW Justeerscharnieren behouden bekende belastingwaarden en zijn uiteraard voorzien van SKG ***速 en CE certificering.

3

BREUER & SCHMITZ GmbH & Co KG Locher Str.25 D-42719 Solingen Germany 0502-BPR-10035 EN 1935:2002

4

10 7

6

1

1

1

1

13

Standaard SKG***速* en CE*-gekeurd volgens EN 1935 Klasse 13.

- 2 mm

0 mm

+ 2 mm

* pending

Het meest complete scharnierenprogramma van Nederland

www.breuerundschmitz.de Kwaliteit sinds meer dan 100 jaar.

24

www.dozon.nl


2

DOM SICHERHEITSTECHNIK

Blaft niet maar beschermt wel.

Veiligheid is een gevoel – wij maken dat waar

2. Raam- en deur techniek Hout

Advertenties

Sinds 1936 staat de naam DOM voor veilige en comfortabele sluitsystemen. Hoge kwaliteit is ons kenmerk. Moderne kopieer veilige sleutels met lang lopende patenten en voorzien van de hoogst mogelijke weerstandwaarde tegen inbraaktechnieken zoals boren, kloptechniek, en uittrekken zijn de eigenschappen, die u en uw waardevolle spullen continue beschermen. Daar kunt u op vertrouwen. VEILIGHEID, KWALITEIT, DOM.

www.dom-nederland.nl

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

25


2.1 Sloten 2.2

Fuhr Naammeerpuntssluitingen MULTISAFE 856 Krukbediende meerpuntssluitingen - toepasbaar op achterdeuren Artikelnr. Artikelomschrijving

Uitvoering

0181733

Slot 856 voorplaat 24mm pc92 m/2 zwenkhaken

Links

0181732

Rechts

Maat

Doornmaat

1800mm „

55mm „

0181730

Links

0181734

Rechts

2000mm

0181735

2170mm

0181736

2400mm

„ „

2. Raam- en deur techniek Hout

MULTISAFE 859 Krukbediende meerpuntssluitingen met wisselfunctie - toepasbaar op voor- en achterdeuren Artikelnr. Artikelomschrijving

0181733

Uitvoering

Maat

Doornmaat

0183205

Slot 859 voorplaat 20mm pc92 m/2 zwenkhaken

2170mm

0183206

2400mm

1800mm

55mm

0181765

Slot 859 voorplaat 24mm pc92 m/2 zwenkhaken

Links

0181766

Rechts

0181767

Links

0181768

Rechts

0183209

2170mm

0183214

2400mm

„ 2000mm

„ „

Stift

0183177

Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurdikte

0183177

Fuhr stift pom859k t.b.v. 859

40mm

0183181

Fuhr stift pom859d t.b.v. 859

54mm

MULTISAFE 855GL Sleutelbediende meerpuntssluiting - toepasbaar op voor- en achterdeuren Artikelnr. Artikelomschrijving

0181770

Uitvoering

0181770

Slot 855gl voorplaat 24mm pc92 m/2 zwenkhaken Links

0181772

Rechts

Maat

Doornmaat

1800mm

55mm

0181774

Links

0181776

Rechts

2000mm

0181745

2170mm

0181746

2400mm

„ „

MULTISAFE Boerendeur meerpuntssluiting Artikelnr. Artikelomschrijving 0181791

Uitvoering

Boerendeurslot 859 voorplaat 20mm pc 92 zwenkhaak

0181792

Boerendeurslot 855GL voorplaat 20mm pc 92 zwenkhaak

0181794

Boerendeur hoekomlegging voorplaat 20mm

Maat

Doornmaat

864mm

55mm

MULTISAFE Comfort meerpuntssluiting Artikelnr. Artikelomschrijving 0181651

0181651

Comfort slot 869 voorplaat 24mm pc 92 2x zwenkhaak Links

0181652 „

0181654 „

Links

0181655 „

Rechts

www.dozon.nl

Rechts

Maat

Doornmaat

1800mm „

55mm „

2000mm „

„ „

0181657 „

2170mm

0181659 „

2400mm

Zie www.dozon.nl voor de freesdetails.

26

Uitvoering


Sloten 2.2 2.1 Naam Fuhr meerpuntssluitingen FUHR Sluitkommen en sluitplaten Maat

8100815

Fuhr dag- en nachtsluitset

3mm

8100822

8mm

8100801

14mm

8100814

17mm

8100773

26mm

8100824

30mm

8100823

39mm

8100821

Fuhr zwenkschootsluitplaat

0181733

Zie www.dozon.nl voor de freesdetails. MULTISAFE 833 AUTOMATIC Artikelnr. Artikelomschrijving

Uitvoering

Maat

Doornmaat

0181200

Automatic 833 voorpl 24mm pc92 m/2 blokschoten

Links

1800mm

55mm

0181201

Rechts

0181202

Links

0181203

Rechts

0181204

Links

0181205

Rechts

0181206

Links

0181207

Rechts

8100815

Fuhr dag- en nachtsluitset

8100821

„ 2000mm

2170mm

2400mm

2. Raam- en deur techniek Hout

Artikelnr. Artikelomschrijving

0181200

3mm

8100822

8mm

8100801

14mm

8100814

17mm

8100773

26mm

8100824

30mm

8100823

39mm

0427722

Fuhr blokschootsluitplaat

3mm

0427723

8mm

0427724

14mm

0427725

17mm

0427726

26mm

0427727

30mm

0427728

39mm

8100815

0427722

Zie www.dozon.nl voor de freesdetails.

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

27


2.1 Sloten 2.2

Fuhr Naammeerpuntssluitingen FUHR Stolpdeurbeslag Artikelnr. Artikelomschrijving 0427518

Fuhr dagschootsluitplaat 841

0427527 „ 0427528 „ 0427479

Deurdikte 38mm

40mm

54mm

Fuhr sluitplaat stolp voor holonite onderdorpel

Fuhr stolpdeursluiting 841 met slot 856 buitendraaiend / Deurdikte 40mm loopdeur rechts draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving 8109050

Fuhr stolpdeurbeslag 841/856

2. Raam- en deur techniek Hout

8109051 „

Deurhoogte Deurhoogte 1950-2000mm

Deurhoogte 2001-2200mm

8109052 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109053 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109054 „

Deurhoogte 2701-3100mm

Fuhr stolpdeursluiting 841 met slot 856 buitendraaiend / Deurdikte 40mm loopdeur links draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109055

Deurhoogte 1950-2000mm

8109056 „

Fuhr stolpdeurbeslag 841/856 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109057 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109058 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109059 „

Deurhoogte 2701-3100mm

Fuhr stolpdeursluiting 841 met slot 856 buitendraaiend / Deurdikte 54mm loopdeur rechts draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109060

Deurhoogte 1950-2000mm

Fuhr stolpdeurbeslag 841/856

8109061 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109062 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109063 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109064 „

Deurhoogte 2701-3100mm

Fuhr stolpdeursluiting 841 met slot 856 buitendraaiend / Deurdikte 54mm loopdeur links draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109065

Deurhoogte 1950-2000mm

Fuhr stolpdeurbeslag 841/856

8109066 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109067 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109068 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109069 „

Deurhoogte 2701-3100mm

Fuhr stolpdeursluiting 841 met slot 856 binnendraaiend / Deurdikte 40mm loopdeur rechts draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109070

Deurhoogte 1950-2000mm

Fuhr stolpdeurbeslag 841/856

8109071 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109072 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109073 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109074 „

Deurhoogte 2701-3100mm

Fuhr stolpdeursluiting 841 met slot 856 binnendraaiend / Deurdikte 40mm loopdeur links draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109075

Deurhoogte 1950-2000mm

8109076 „

28

www.dozon.nl

Fuhr stolpdeurbeslag 841/856 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109077 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109078 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109079 „

Deurhoogte 2701-3100mm


Sloten 2.2 2.1 Naam Fuhr meerpuntssluitingen

Fuhr stolpdeursluiting 841 met slot 856 binnendraaiend / Deurdikte 54mm loopdeur rechts draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109080

Deurhoogte 1950-2000mm

Fuhr stolpdeurbeslag 841/856

8109081 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109082 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109083 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109084 „

Deurhoogte 2701-3100mm

Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109085

Deurhoogte 1950-2000mm

Fuhr stolpdeurbeslag 841/856

8109086 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109087 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109088 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109089 „

Deurhoogte 2701-3100mm

2. Raam- en deur techniek Hout

Fuhr stolpdeursluiting 841 met slot 856 binnendraaiend / Deurdikte 54mm loopdeur links draaiend

Fuhr stolpdeursluiting 841 met comfortslot 869 buitendraaiend / Deurdikte 40mm loopdeur rechts draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving 8109090

Fuhr stolpdeurbeslag 841/869

Deurhoogte Deurhoogte 1950-2000mm

8109091 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109092 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109093 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109094 „

Deurhoogte 2701-3100mm

Fuhr stolpdeursluiting 841 met comfortslot 869 buitendraaiend / Deurdikte 40mm loopdeur links draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109095

Deurhoogte 1950-2000mm

8109096 „

Fuhr stolpdeurbeslag 841/869 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109097 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109098 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109099 „

Deurhoogte 2701-3100mm

Fuhr stolpdeursluiting 841 met comfortslot 869 buitendraaiend / Deurdikte 54mm loopdeur rechts draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109100

Deurhoogte 1950-2000mm

8109101 „

Fuhr stolpdeurbeslag 841/869 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109102 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109103 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109104 „

Deurhoogte 2701-3100mm

Fuhr stolpdeursluiting 841 met comfort 869 buitendraaiend / Deurdikte 54mm loopdeur links draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109105

Deurhoogte 1950-2000mm

Fuhr stolpdeurbeslag 841/869

8109106 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109107 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109108 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109109 „

Deurhoogte 2701-3100mm

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

29


2.1 Sloten 2.2

Fuhr Naammeerpuntssluitingen Fuhr stolpdeursluiting 847 met slot 856 buitendraaiend / Deurdikte 40mm loopdeur rechts draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109110

Deurhoogte 1950-2000mm

8109111 „

Fuhr stolpdeurbeslag 847/856 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109112 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109113 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109114 „

Deurhoogte 2701-3100mm

Fuhr stolpdeursluiting 847 met slot 856 buitendraaiend / Deurdikte 40mm loopdeur links draaiend

2. Raam- en deur techniek Hout

Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109115

Deurhoogte 1950-2000mm

8109116 „

Fuhr stolpdeurbeslag 847/856 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109117 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109118 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109119 „

Deurhoogte 2701-3100mm

Fuhr stolpdeursluiting 847 met slot 856 buitendraaiend / Deurdikte 54mm loopdeur rechts draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109120

Deurhoogte 1950-2000mm

Fuhr stolpdeurbeslag 847/856

8109121 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109122 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109123 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109124 „

Deurhoogte 2701-3100mm

Fuhr stolpdeursluiting 847 met slot 856 buitendraaiend / Deurdikte 54mm loopdeur links draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109125

Deurhoogte 1950-2000mm

Fuhr stolpdeurbeslag 847/856

8109126 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109127 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109128 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109129 „

Deurhoogte 2701-3100mm

Fuhr stolpdeursluiting 847 met slot 856 binnendraaiend / Deurdikte 40mm loopdeur rechts draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109130

Deurhoogte 1950-2000mm

Fuhr stolpdeurbeslag 847/856

8109131 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109132 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109133 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109134 „

Deurhoogte 2701-3100mm

Fuhr stolpdeursluiting 847 met slot 856 binnendraaiend / Deurdikte 40mm loopdeur links draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109135

Deurhoogte 1950-2000mm

8109136 „

30

www.dozon.nl

Fuhr stolpdeurbeslag 847/856 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109137 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109138 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109139 „

Deurhoogte 2701-3100mm


Sloten 2.2 2.1 Naam Fuhr meerpuntssluitingen Fuhr stolpdeursluiting 847 met slot 856 binnendraaiend / Deurdikte 54mm loopdeur rechts draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109140

Deurhoogte 1950-2000mm

8109141 „

Fuhr stolpdeurbeslag 847/856 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109142 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109143 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109144 „

Deurhoogte 2701-3100mm

Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109145

Deurhoogte 1950-2000mm

8109146 „

Fuhr stolpdeurbeslag 847/856 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109147 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109148 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109149 „

Deurhoogte 2701-3100mm

2. Raam- en deur techniek Hout

Fuhr stolpdeursluiting 847 met slot 856 binnendraaiend / Deurdikte 54mm loopdeur links draaiend

Fuhr stolpdeursluiting 847 met comfortslotslot 869 buitendraaiend / Deurdikte 40mm loopdeur rechts draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109150

Deurhoogte 1950-2000mm

Fuhr stolpdeurbeslag 847/869

8109151 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109152 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109153 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109154 „

Deurhoogte 2701-3100mm

Fuhr stolpdeursluiting 847 met comfortslot 869 buitendraaiend / Deurdikte 40mm loopdeur links draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109155

Deurhoogte 1950-2000mm

Fuhr stolpdeurbeslag 847/869

8109156 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109157 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109158 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109159 „

Deurhoogte 2701-3100mm

Fuhr stolpdeursluiting 847 met comfortslot 869 buitendraaiend / Deurdikte 54mm loopdeur rechts draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109160

Deurhoogte 1950-2000mm

Fuhr stolpdeurbeslag 847/869

8109161 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109162 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109163 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109164 „

Deurhoogte 2701-3100mm

Fuhr stolpdeursluiting 847 met comfortslot 869 buitendraaiend / Deurdikte 54mm loopdeur links draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving 8109165 8109166 „

Fuhr stolpdeurbeslag 847/869

Deurhoogte Deurhoogte 1950-2000mm

Deurhoogte 2001-2200mm

8109167 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109168 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109169 „

Deurhoogte 2701-3100mm

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

31


2.1 Sloten 2.2

Fuhr Naammeerpuntssluitingen Xtreme quality Fuhr Xtreme quality - geschikt voor Accoya hout Artikelnr. Artikelomschrijving

2. Raam- en deur techniek Hout

0181699

Uitvoering

0181699

Slot 859 voorplaat 24mm pc 92 Xtreme quality 2x zwenk

Links

0181700

Rechts

0181708

Links

0181707

Rechts

0181660

Slot 856 voorplaat 24mm pc 92 Xtreme quality 2x zwenk

Links

0181661

Rechts

0181662

Links

0181663

Rechts

0181664

Slot 855GL voorplaat 24mm pc 92 Xtreme quality 2x zwenk

Links

0181665

Rechts

0181666

Links

0181667

Rechts

8106490

Fuhr dag- en nachtsluitplaat Xtreme quality

Maat

Doornmaat

1800mm „

55mm „

2000mm „

„ „

1800mm „

55mm „

2000mm „

„ „

1800mm „

55mm „

2000mm „

„ „

14mm

8106491 „

17mm

8106492 „

26mm

8106490

8106493

Fuhr zwenkschootsluitplaat Xtreme quality

Fuhr stolpdeursluiting 847 Xtreme quality met slot 856 buitendraaiend / Deurdikte 40mm loopdeur rechts draaiend 8106493

Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109170

Deurhoogte 1950-2000mm

Fuhr stolpdeurbeslag 847/856 Xtreme quality

8109171 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109172 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109173 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109174 „

Deurhoogte 2701-3100mm

Fuhr stolpdeursluiting 847 Xtreme quality met slot 856 buitendraaiend / Deurdikte 40mm loopdeur links draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109175

Deurhoogte 1950-2000mm

8109176 „

Fuhr stolpdeurbeslag 847/856 Xtreme quality „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109177 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109178 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109179 „

Deurhoogte 2701-3100mm

Fuhr stolpdeursluiting 847 Xtreme quality met slot 856 buitendraaiend / Deurdikte 54mm loopdeur rechts draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving 8109180 8109181 „

8109170

32

www.dozon.nl

Fuhr stolpdeurbeslag 847/856 Xtreme quality „

Deurhoogte Deurhoogte 1950-2000mm Deurhoogte 2001-2200mm

8109182 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109183 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109184 „

Deurhoogte 2701-3100mm


Sloten 2.2 2.1 Naam Fuhr meerpuntssluitingen Xtreme quality

Deurhoogte

8109185

Deurhoogte 1950-2000mm

Fuhr stolpdeurbeslag 847/856 extreme quality

8109186 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109187 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109188 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109189 „

Deurhoogte 2701-3100mm

8109185

Roto meerpuntssluitingen Roto krukbediende meerpuntssluiting Artikelnr. Artikelomschrijving 0422800

Uitvoering

Roto slot hh50 voorplaat 20mm pc92 2x zwenk

0422802 „

Maat

Doornmaat

1758mm

55mm

1988mm

2. Raam- en deur techniek Hout

Fuhr stolpdeursluiting 847 Xtreme quality met slot 856 buitendraaiend / Deurdikte 54mm loopdeur links draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Roto cilinderbediende meerpuntssluitingen Artikelnr. Artikelomschrijving 0422830

Uitvoering

Roto slot ch50 voorplaat 20mm pc92 2x zwenk

Maat

Doornmaat

1758mm

55mm

0422832 „

1988mm

0422834 „

1758mm

0422836 „

1988mm

„ 65mm „

Roto comfort meerpuntssluitingen Artikelnr. Artikelomschrijving 0422804

Uitvoering

Roto comfort slot h542 voorplaat 20mm 2x zwenk

0422806 „

Maat

Doornmaat

1758mm

1988mm

55mm „

Roto sluitkommen Artikelnr. Artikelomschrijving 0422900 0422902 „ 0309807

Uitvoering

Roto dag+nacht sluitkom verstelbaar „

Links + rechts „

Maat 30mm 47mm

Roto zwenkschootsluitkom + sluitplaat

0422800

Zie www.dozon.nl voor de freesdetails. Roto stolpdeursluiting met slot HH50 / Buitendraaiend - loopdeur links draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8100080

deurhoogte 2200mm

8100081 „

Roto stolpdeurbeslag „

deurhoogte 2510mm

Roto stolpdeurbeslag met slot HH50 / Buitendraaiend - loopdeur rechts draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8100082

deurhoogte 2200mm

8100083 „

Roto stolpdeurbeslag „

deurhoogte 2500mm

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

33


2.2 Sloten

Normering voor panieksloten Sedert 1 april 2003 bestaan er Europese Standaards voor mechanisch bediende nooduitgangen en panieksluitingen. Duidelijk is dat een goede organisatie rond vluchtdeuren en toepassing van het juiste hang- en sluitwerk is vereist. Een tweetal normen maakt de communicatie over de toe te passen deurafsluitingen gemakkelijk: • NEN-EN 179 Sluitingen voor nooduitgangen • NEN-EN 1125 Panieksluitingen

2. Raam- en deur techniek Hout

Nooddeur - EN 179 De norm die minimum eisen aangeeft ten aanzien van nooddeuren in gebouwen waar een beperkte toegang geldt. Bij nooddeuren gaat men uit van een relatief klein aantal gebruikers die bekend zijn met de situatie in het gebouw. Er mag een relatief eenvoudige sluiting zonder sleutel worden toegepast met een deurkruk of drukplaat. Het sluit- en beslagsysteem moet als een eenheid compleet getest worden. De maximale bedieningskracht van de kruk bedraagt 7 kg en 15 kg bij toepassing van een drukplaat. Vluchtdeur - EN 1125 De norm die minimum eisen aangeeft ten aanzien van vluchtdeuren in gebouwen waar publiek vrije toegang heeft; een zogenaamd openbaar gebouw. Voor vluchtdeuren geldt de eis dat onder de meest onaangename omstandigheden de deuren altijd geopend kunnen worden door een relatief lichte druk op een horizontale bedieningsstang of balk. Die lichte bedieningskracht op de bedieningsstang of balk moet tot op zekere hoogte gehandhaafd blijven, ondanks de druk op het deurblad door de opdringende mensenmassa. Bij de benodigde maximale bedieningskrachten moet bij een panieksluiting worden gedacht aan circa 8 kg bij een onbelast deurblad en 22 kg bij een deurblad belasting van 100 kg. Het sluit- en beslagsysteem moet als een eenheid compleet getest worden.

34

www.dozon.nl


Sloten 2.2 Fuhr panieksloten FUHR Panieksloten Uitvoering

0181320

Paniekslot 833P voorplaat 24mm gedeelde tuimelaar

Links

0181322

Rechts

0181324

Links

0181326

Rechts

0181328

Links

0181330

Rechts

0181332

Links

0181334

Rechts

Maat

Doornmaat

1800mm „

55mm „

2000mm „

„ „

2170mm „

„ „

2400mm „

2. Raam- en deur techniek Hout

Artikelnr. Artikelomschrijving

Fuhr paniekslot 870 t.b.v. dubbele deur / Doornmaat 55mm voorplaat 20mm Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8100901

Loopdeur rs

Deurhoogte 2200mm

8100902

Deurhoogte 2400mm

Fuhr paniekslot 870 t.b.v. dubbele deur / Doornmaat 55mm voorplaat 20mm Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8100903

Loopdeur ls

Deurhoogte 2200mm

8100904

Deurhoogte 2400mm

Voor alle bovenstaande sloten geldt: krukgat 9mm Paniekbalk Artikelnr. Artikelomschrijving 0181808

Paniekbalk pc 92/9 ev 1 1100x40x20x2mm

Stiften Artikelnr. Artikelomschrijving

Stiftlengte

0183187

Stift t.b.v. 870

50mm

0183195

Stift t.b.v. 870

60mm

Stift t.b.v. 870

70mm

0183186

0183187 - 0183186

Stift komt 25mm in deurbeslag

Fuhr elektronische meerpuntssluitingen Fuhr elektronische meerpuntssluitingen Artikelnr. Artikelomschrijving 0184085 0184086 „

Uitvoering

Multitronic 881GL voorplaat 24mm met gedeelde tuimelaar Links „

Rechts

0184088 „

Links

0184090 „

Rechts

0184091 0184092 „

Maat 1800mm „

Rechts

0184093 „

Links

0184094 „

Rechts

2000mm

„ „

2170mm „

„ „

2400mm „

55mm „

Multitronic 881GL voorplaat 24mm met gedeelde tuimelaar Links „

Doornmaat

„ „

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

35


2.1 Sloten 2.2

Fuhr Naamelectronische meerpuntssluitingen Toebehoren Artikelnr. Artikelomschrijving 0184102

Fuhr besturing 881 voor montage in kozijn

0184104

Fuhr besturing 881 voor montage op montagerail

0184106

Fuhr trafo voor montage op montagerail

0184105

Fuhr trafo voor montage in kozijn

0184108

Fuhr kabelovergang deurdeel

0184110

Fuhr kabelovergang kozijndeel

0184112

Fuhr magneetcontact

0184114

Fuhr afstandsbediening

0184116

Fuhr afdekkap met schakelaar voor dagfunctie

0184118

Fuhr verlengkabel t.b.v. besturings 3-aderig

0184111

Fuhr aansluitkabel t.b.v. vaste kabelovergang

0184120

Fuhr signaaltransponder

0184122

Fuhr vingerscan

0184124

Fuhr afdekkap voor scan/transponder

0184107

Fuhr vaste kabeloverbrenging

Maat

0184102

2. Raam- en deur techniek Hout

0184106

0184105

0184108

25mm

0184112

0184114

0184116

0184118 - 0184111

0184120 - 0184124

0184107

36

www.dozon.nl

10mtr


Sloten 2.2 2.1 Naam Fuhr elektronische meerpuntssluitingen Toebehoren 0184125

Fuhr stolpsluiting 841 t.b.v. 881 gl

Uitvoering Links

0184126 „

0184127 „

Links

0184128 „

Rechts

0184140

Fuhr stolpsluiting 847 t.b.v. 881 gl

Maat

Rechts

2200mm „ 2400mm „

Links

0184141 „

Rechts

0184142 „

Links

0184143 „

Rechts

Doornmaat

2200mm „ 2400mm „

Fuhr meerpuntssluiting 834 autotronic

0184125

Artikelnr. Artikelomschrijving

Uitvoering

Maat

Doornmaat

0181300

Links

1800mm

55mm

Fuhr autotronic 834 voorplaat 24mm

0181302 „

Rechts

0181304 „

Links

Rechts

0181306 „ 0181292

Fuhr autotronic 834 voorplaat 24mm

0181294 „

Rechts

0181296 „

Links

0181298 „

Rechts

„ 2000mm

Links

2. Raam- en deur techniek Hout

Artikelnr. Artikelomschrijving

„ „

2170mm „

55mm „

2400mm „

„ „ 0181300

0184101

Fuhr besturing 834 voor montage in kozijn

0184101

0184103

Fuhr besturing 834 voor montage op montagerail

Zie voor overige toebehoren pagina 36. 0184103

Fuhr meerpuntssluiting paniek 834P autotronic Artikelnr. Artikelomschrijving

Uitvoering

Maat

Doornmaat

0181310

Links

1800mm

55mm

Fuhr autotronic paniekslot 834P voorplaat 24mm

0181311 „

Rechts

0181312 „

Links

Rechts

0181313 „ 0181314

Fuhr autotronic paniekslot 834P voorplaat 24mm

„ „

Links

0181315 „

Rechts

0181316 „

Links

0181317 „

Rechts

„ 2000mm

„ „

2170mm „

„ 2400mm

55mm „ 0181310

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

37


2.1 Sloten 2.2

Nemef Naam veiligheidssloten Nemef veiligheidssloten Artikelnr. Artikelomschrijving 0201927

Nemef veiligheidsslot zonder sluitplaat 4119/27 pc 55

0201928

0201927

Uitvoering

Doornmaat

Links

50mm

RVS

Rechts

0201936 „

4139/27 pc 72

Links

0201937 „

4139/27 pc 72

Rechts

0201940 „

4219/27 pc 72

Links

0201942 „

4219/27 pc 72

Rechts

0201961

Nemef veiligheids bijzetslot

4228/27

60mm

2. Raam- en deur techniek Hout

Komsluitplaten

0201927

Artikelnr. Artikelomschrijving

Uitvoering

Opp. Behandeling

0201987

Links

RVS

Nemef komsluitplaat d+n met ronde hoek p4119-17ro

0201988 „

0201989 „

0201990 „

0201991 „

0201992 „

0201993 „

���

0201994 „

0201973 „

0201974 „

0201975 „

0201976 „

0201998

vp4119-17ro p4139-17ro vp4139-17ro p4219-17ro vp4219-17ro

Rechts

Links

Rechts

Links

Rechts

Links

Rechts

Links

Rechts

Links

Rechts

Nemef komsluitplaat p4228/17ro

Sluitkommen Artikelnr. Artikelomschrijving

0201963

0201963

Nemef sluitkom t.b.v. 4119 - 4219 - 4139

0201958

Nemef sluitkom vs 4228/4328

Binnendeursloten Artikelnr. Artikelomschrijving 0200040 0200041 „

0200040

Nemef loopslot 1255-2 „

0200130

Nemef kastslot 1256-2 sl 56

0200571

Nemef wc slot 1264-4 wc 63x8

0200572 „ 0200337 0200338 „ 0200450 0200452 „

„ Nemef d+n slot 1266-4 sl 56 „ Nemef pc d+n slot 1269-4 pc 55 „

Uitvoering

Doornmaat

Links Rechts

50mm „

Links Rechts

50mm „

Links

Rechts

Links

Rechts

0200130

0200014 0200015 „

0200014

38

Opp. Behandeling

www.dozon.nl

Nemef loopslot 635- 2kv zonder sluitplaat „

6360203

Nemef kastslot 638/2 kv zonder sluitplaat pc 72

0200540

Nemef wc slot 644- 4kv zonder sluitplaat wc 72x8

0200541 „

Links Rechts

60mm „

Links Rechts

60mm „


Sloten 2.2 2.1 Naam Nemef binnendeur sloten Binnendeursloten Uitvoering

0200413

Nemef pc dn slot 649- 4kv zonder sluitplaat pc 72

Links

0200414

Nemef pc dn slot 649- 4kv zonder sluitplaat pc 72

Rechts

0201579

Nemef sluitplaat loop p635-12ro met ronde hoek

0201673

Nemef sluitplaat D-N p646-12ro met ronde hoek

0201674 „ 0201613

„ Nemef sluitplaat kast p636-12ro met ronde hoek

Doornmaat

Opp. Behandeling

60mm „ Verzinkt

Links

Rechts

„ „

0201927

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

2. Raam- en deur techniek Hout

Artikelnr. Artikelomschrijving

39


2.1 Draai-kiepbeslag 2.3

Roto NaamNT Royal verdektliggend

2. Raam- en deur techniek Hout - Beslag met volledig verdekt liggende scharnieren - Leverbaar in niet veiligheid en wk2 voor houtdikte

o Minimale afmeting voor wk2: BxH: 571x465mm

56 en 67mm

o Ook wk2 als: breedte 360-570mm als minimaal

- Maatbereik niet veiligheid: BxH 360x2400mm

hoogte 665mm, hoogte 290-464mm als minimaal

- Houtdikte 56mm:

breedte 771mm

o Minimale afmeting voor wk2: BxH: 571x465mm o Ook wk2 als: breedte 360-570mm als minimaal hoogte 665mm, hoogte 290-464mm als minimaal

40

- Houtdikte 67mm:

o Maximale afmeting voor wk2: BxH: 1400x3000mm - Bij een hoogte boven 2400mm mag het raam niet breder zijn dan 1000mm

breedte 771mm

- Sluitplaatbreedtes 18 - 20 en 25/26mm

o Maximale afmeting voor wk2: BxH: 1400x2400mm

- Maximaal raamgewicht 100kg

www.dozon.nl

- Ook leverbaar in stolp-, val- en tiltfirst uitvoering


Draai-kiep beslag 2.3 2.1

2. Raam- en deur techniek Hout

Naam Roto NT E5 niet verdektliggend

- Beslag met zichtbare scharnieren

- Houtdikte 67mm:

- Leverbaar in niet veiligheid en wk2 voor houtdikte

o Minimale afmeting voor wk2: BxH: 425x465mm

56 en 67mm

o Maximale afmeting voor wk2: BxH: 1400x3000mm

- Maatbereik niet veiligheid: breedte x hoogte

o Ook wk2 als: breedte 280-425mm als minimaal

290x2400mm

hoogte 665mm, hoogte 290-464mm als minimaal

- Houtdikte 56mm:

breedte 625mm

o Minimale afmeting voor wk2: BxH: 425x465mm

- Sluitplaatbreedtes 18 - 20 en 25/26mm

o Maximale afmeting voor wk2: BxH: 1400x2400mm

- Maximaal raamgewicht 130kg

o Ook wk2 als: breedte 280-425mm als minimaal

- Ook leverbaar in stolp-, val- en tiltfirst uitvoering

hoogte 665mm, hoogte 290-464mm als minimaal breedte 625mm

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

41


2.1 Draai-kiep beslag 2.3

Siegenia Naam verdektliggend

2. Raam- en deur techniek Hout - Siegenia titan af vv met 3-D verstelbare veiligheidsnok - Beslag met volledig verdekt liggende scharnieren - Leverbaar in standaard en wk2 voor houtdikte 56 en 67mm - Minimale afmeting voor wk2: BxH: 365x365mm - Maximale afmeting voor wk2: volgens KVT - Sluitplaatbreedtes 18 - 20 en 24mm (op verzoek van 20 tot 35 met kunststof onderlegplaat) - Ook leverbaar in stolp-, val- en tiltfirst uitvoering

42

www.dozon.nl


Draai-kiep beslag 2.3 2.1

2. Raam- en deur techniek Hout

Naam Siegenia niet verdektliggend

- Siegenia titan af met 3-D verstelbare veiligheidsnok - Beslag met zichtbare scharnieren - Leverbaar in standaard en wk2 voor houtdikte 56 en 67mm - Minimale afmeting voor wk2: breedte x hoogte 230x460mm - Maximale afmeting voor wk2: volgens KVT - Sluitplaatbreedtes 18 - 20 en 24mm (op verzoek van 20 tot 35 met kunststof onderlegplaat) - Ook leverbaar in stolp-, val- en tiltfirst uitvoering O V E R A L

A A N

G E D A C H T

43


2.1 Draai-kiepbeslag 2.3

Siegenia Naam verstelbare veiligheidsnok

2. Raam- en deur techniek Hout 44

www.dozon.nl


Draai-kiepbeslag 2.3 2.1 Naam Raamkrukken Roto raamkrukken Maat

0422352

7 x 32mm

0422353 0422343

Roto raamkruk afsluitbaar Secustik „

7 x 37mm

Roto raamkruk niet afsluitbaar

Kleur F1 „

7 x 30mm

F1

0422348

7 x 35mm

0422350

7 x 40mm

0422346

Roto raamkruk afsluitbaar

7 x 30mm

F1

0422341

7 x 35mm

0422349

7 x 40mm

0421620

Roto raamkruk Tilt-first afsluitbaar

0422352

2. Raam- en deur techniek Hout

Artikelnr. Artikelomschrijving

7 x 32mm

F1

Maat

Kleur

HOPPE Raamkrukken Artikelnr. Artikelomschrijving 0301479 0301542 „ 0301483 0301545 „

0301499

Uitvoering

Hoppe raamkruk Tokyo 0710/u26 niet afsluitbaar

7x32mm

7x40mm

Hoppe raamkruk Tokyo afsluitbaar 0710s/u26

7x32mm

7x40mm

Hoppe raamkruk verkropt 0710vks/u76z afsluitbaar Links

0301500 „

0301501 „

Links

0301502 „

Rechts

0301512 „

Links

0301514 „

Rechts

0301450 0301451 „ 0301547

Rechts

Hoppe raamkruk verkropt 0710vk /u76z niet afsluitbaar

Rechts Links

0301548 „

Rechts

0301452 „

Links

0301453 „

Rechts

F1 „

7x35mm „ 7x40mm

F1 „

0301545

7x45mm „

„ „

8x40mm „

F1

0301500

7x40mm „

F1 „

8x40mm „

0301542

Hoppe raamkruk verkropt 0710vks/u76z afsluitbaar Links „

F1 „

„ „

0301548

Hoppe en GU hefschuifdeurgrepen Artikelnr. Artikelomschrijving 0303476

Hoppe hefschuifdeurgreep enkel pc69

0303479

Hoppe hefschuifdeurgreep dubbel SKG pc69

0182203

GU greep enkel pc69

0182201

GU greep dubbel SKG pc69

Kleur EV1 „

Enkel

EV1 „

Dubbel

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

45


2.1 Hefschuif/vouwwandbeslag 2.4

GU hefschuifdeurbeslag Naam GU hefschuifdeurbeslag 937

GU hefschuifdeurbeslag 934

- Geschikt voor deurgewicht tot 150kg

- Geschikt voor deurgewicht tot 400kg

- Maximale afmeting wk2: BxH 2800x2600mm

- Maximale afmeting wk2: BxH 2800x2600mm

- Leverbaar in onderstaande deurschema’s

- Leverbaar in onderstaande deurschema’s

Siegenia hefschuifdeurbeslag

2. Raam- en deur techniek Hout

Siegenia hefschuifdeurbeslag Portal 150

Siegenia hefschuifdeurbeslag Portal 400

- Geschikt voor deurgewicht tot 150kg

- Geschikt voor deurgewicht tot 400kg

- Maximale afmeting wk2: BxH 2700x2500mm

- Maximale afmeting wk2: BxH 3300x3300mm

- Leverbaar in onderstaande deurschema’s

- Leverbaar in onderstaande deurschema’s

Produktinformation Hebeschiebebeschläge – Flügelanordnung nach Schema A bis L

Schema A

Schema C

Schema D

Schema F

Schema E

Schema L

1 Hebeschiebetür, 1 Festverglasung Zeichnung: Anschlag links

2 Hebeschiebetüren Zeichnung: Anschlag links und Anschlag rechts

2 Hebeschiebetüren, 1 Festverglasung Zeichnung: Anschlag links

46

www.dozon.nl

2 Hebeschiebetüren, 2 Festverglasungen Zeichnung: Anschlag links und Anschlag rechts

4 Hebeschiebetüren Zeichnung: Anschlag links und Anschlag rechts

4 Hebeschiebetüren, 2 Festverglasung Zeichnung: Anschlag links und Anschlag rechts


2

Advertenties

2. Raam- en deur techniek Hout

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

47


2.4 Hefschuif/vouwwandbeslag

Roto vouwwandbeslag

2. Raam- en deur techniek Hout Roto Patio vouwwandbeslag - Maximale deurbreedte: 900mm - Maximale deurafmeting voor wk2: 900x2400mm - Maximaal deurgewicht: 80kg - Leverbaar in bovenstaande deurschema’s

48

www.dozon.nl


2

Advertenties

2. Raam- en deur techniek Hout

Roto: Merkkwaliteit van de uitvinder van het draai-kiepraam

Roto NT – het unieke bouwdoossysteem voor individuele oplossingen

Als wereldwijd marktleider in draai-kiepbeslag ontwikkelt Roto woonruimtespecifieke oplossingen voor bijvoorbeeld kinderkamer-, slaapkamer- of woonkamerramen. Door de integratie van speciale

accessoires ontstaan zodoende uit conventionele ramen individuele varianten, desgewenst met meer veiligheid, comfort of design, om tegemoet te komen aan de meest uiteenlopende eisen.

www.roto-frank.nl Raam- en deurtechnologie O V E R A L

A A N

G E D A C H T

49


2

Advertenties

2. Raam- en deur techniek Hout

Voor het „Visitekaartje van uw woning“: het HOPPE buitendeur programma Van inbraakwerend beslag en inbraakwerende rozetten, beugelgrepen en profieldeur garnituren tot en met het aanvullende programma en montage toebehoren is er voor elke buitendeur een passende oplossing. Alles uit één hand! Merkartikelen van HOPPE.

voor al het HOPPE deur- en raambeslag!

Wenst u meer informatie? Vraagt u geheel vrijblijvend onze documentatie aan. Vragen omtrent „De goede greep.“ beantwoorden wij graag via het telefoonnummer +49 (0)6428 932-124.

HOPPE AG • Am Plausdorfer Tor 13 • D-35260 Stadtallendorf •

50

www.dozon.nl

Neues_Bügelgriff-Modell_2010.ind1 1

+49 (0)6428 932-124 •

+49 (0)6428 932-684 •

www.hoppe.com •

info.de@hoppe.com

23.11.2010 10:20:56


2

Advertenties

maatwerk is standaard

EN 1906-4

2. Raam- en deur techniek Hout

RVS deurbeslag meer dan 3.000 oplossingen...

Ansae B.V. Denariusstraat 25, 4903 RC Oosterhout telefoon 0162 490049 fax 0162 490606 e-mail info@ansadesign.nl web www.ansadesign.nl Uitsluitend leverbaar via de vakhandel

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

51


2.4 Hefschuif/vouwwandbeslag

Helm schuifdeurbeslag Helm schuifdeurbeslag t.b.v. houten deur (nr. 53)

0400825

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Materiaal

0400825

Bovenrail enkel 60

Aluminium

0400855

Rail vangstop nylon 65p

Gegalvaniseerd/Nylon

0400860

Deurbuffer 8003

Rubber

0400830

Wanddrager 61/01

Gegalvaniseerd

2. Raam- en deur techniek Hout

0400835

Plafonddrager 61/02

Gegalvaniseerd

0400840

Gelagerde hangrol

Zwart kunststof

0400850

Bevestigingsplaat voor deur aan hangrol

Gegalvaniseerd

0400028

Ondergeleider 214

Kunststof

Maximaal deurgewicht schuifdeurbeslag 53: 50 kg Helm schuifdeurbeslag t.b.v. glazen deur (nr. 53)

0400855

Artikelnr.

Artikelomschrijving

0400825

Bovenrail enkel 60

Aluminium

0400855

Rail vangstop nylon 65p

Gegalvaniseerd/Nylon

0400860

Deurbuffer 8003

Rubber

0400830

Wanddrager 61/01

Gegalvaniseerd

0400835

Plafonddrager 61/02

Gegalvaniseerd

0401065

Glasklemmen (loopdeel)

8 mm

Aluminium

0401070

,,

,,

10 mm

Aluminium

0401075

,,

,,

12 mm

Aluminium

8-12 mm

Glas

0401080

0400830

Ondergeleider

Materiaal

Verstelbaar van 8-12 mm Maximaal deurgewicht schuifdeurbeslag 53: 50 kg

0400835

0400825

0400828

0400840

0400830

0400835

0400028

52

Glasdikte

www.dozon.nl


Hefschuif/vouwwandbeslag 2.4 Helm hefschuifdeurbeslag Helm schuifdeurbeslag t.b.v. houten deur (nr. 73) Artikelnr.

Artikelomschrijving

Materiaal

0400825

Bovenrail enkel 60

Aluminium

0400855

Rail vangstop nylon 65p

Gegalvaniseerd/Nylon

Deurbuffer 8003

Rubber

0400830

Wanddrager 61/01

Gegalvaniseerd

0400835

Plafonddrager 61/02

Gegalvaniseerd

0400845

Gelagerde hangrol

Zwart kunststof

0400850

Bevestigingsplaat voor deur aan hangrol

Gegalvaniseerd

0400028

Ondergeleider 214

Kunststof

0400850

2. Raam- en deur techniek Hout

0400860

Maximaal deurgewicht schuifdeurbeslag 73: 80 kg Helm schuifdeurbeslag t.b.v. glazen deur (nr. 73) Artikelnr.

Artikelomschrijving

0400825

Bovenrail enkel 60

Aluminium

0400855

Rail vangstop nylon 65p

Gegalvaniseerd/Nylon

0400860

Deurbuffer 8003

Rubber

0400830

Wanddrager 61/01

Gegalvaniseerd

0400835

Plafonddrager 61/02

Gegalvaniseerd

0401065

Glasklemmen (loopdeel)

8 mm

Aluminium

0401070

,,

,,

10 mm

Aluminium

0401075

,,

,,

12 mm

Aluminium

8-12 mm

Glas

0401080

Glasdikte

Ondergeleider

Materiaal

Verstelbaar van 8-12 mm Maximaal deurgewicht schuifdeurbeslag 73: 80 kg

0400845

0401065 - 0401075

0400860

0400860

0401065

0401080

0401070 - 0401075

0401080

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

53


2.5 Raambeslag

Fuhr multifix enkele ramen Fuhr Multifix enkele ramen Artikelnr. Artikelomschrijving 0309710

0309710

Doornmaat

800mm

35mm

1100mm

0309712 „

1300mm

0309713 „

1500mm

0309714 „

2000mm

Espagnolet

800mm

40mm

2. Raam- en deur techniek Hout

1100mm

0309717 „

1300mm

0309718 „

1500mm

0309719 „

2000mm

Artikelnr. Artikelomschrijving

Raambreedte

0309770

Remschaar 54 gr 1

425 - 625

0309772

Remschaar 54 gr 2

626 - 900

0309774

Remschaar 54 gr 3

901 - 1200

0309776

Remschaararm gr 90

425 - 625

0309780

Remschaararm gr 190

626 - 900

0309784

Remschaararm gr 350

901 - 1200

0309740

Multifix afdekkap t.b.v. espagnolet

8100821

Fuhr zwenkschoot sluitplaat

0309745

Hoek omlegging draairaam

0309741

Kozijnplaat binnen draaiend

0309742

Kozijnplaat buiten draaiend

0309745

Fuhr multifix stolp ramen Fuhr Multifix stolpraambeslag 302 doornmaat 35mm / actieve raam rechts buitendraaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Raamhoogte

8109001

Fuhr stolpraambeslag 302

900-1100

8109002

1101-1300

8109003

1301-1500

8109004

1501-1700

8109005

1701-2000

Fuhr Multifix stolpraambeslag 302 doornmaat 35mm / actieve raam links buitendraaiend

54

www.dozon.nl

330mm

0309716 „

Artikelnr. Artikelomschrijving

8109001

330mm

Toebehoren

8100821

Krukhoogte

0309711 „

0309715

0309770

Espagnolet

Maat

Artikelnr. Artikelomschrijving

Raamhoogte

8109006

Fuhr stolpraambeslag 302

900-1100

8109007

1101-1300

8109008

1301-1500

8109009

1501-1700

8109010

1701-2000


Raambeslag 2.5 Fuhr multifix stolp ramen Fuhr Multifix stolpraambeslag 302 doornmaat 40mm / actieve raam rechts buitendraaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Raamhoogte

8109011

Fuhr stolpraambeslag 302

900-1100

8109012

1101-1300

8109013

1301-1500

8109014

1501-1700

8109015

1701-2000

Artikelnr. Artikelomschrijving

Raamhoogte

8109016

Fuhr stolpraambeslag 302

900-1100

8109017

1101-1300

8109018

1301-1500

8109019

1501-1700

8109020

1701-2000 8109016

2. Raam- en deur techniek Hout

Fuhr Multifix stolpraambeslag 302 doornmaat 40mm / actieve raam links buitendraaiend

Fuhr Multifix stolpraambeslag 302 doornmaat 35mm / actieve raam rechts binnendraaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Raamhoogte

8109021

Fuhr stolpraambeslag 302

900-1100

8109022

1101-1300

8109023

1301-1500

8109024

1501-1700

8109025

1701-2000

Fuhr Multifix stolpraambeslag 302 doornmaat 35mm / actieve raam links binnendraaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Raamhoogte

8109027

Fuhr stolpraambeslag 302

900-1100

8109028

1101-1300

8109029

1301-1500

8109030

1501-1700

8109031

1701-2000

Fuhr Multifix stolpraambeslag 302 doornmaat 40mm / actieve raam rechts binnendraaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Raamhoogte

8109032

Fuhr stolpraambeslag 302

900-1100

8109033

1101-1300

8109034

1301-1500

8109035

1501-1700

8109036

1701-2000

Fuhr Multifix stolpraambeslag 302 doornmaat 40mm / actieve raam links binnendraaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Raamhoogte

8109037

Fuhr stolpraambeslag 302

900-1100

8109038

1101-1300

8109039

1301-1500

8109040

1501-1700

8109041

1701-2000

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

55


2.5 Raambeslag

Fuhr multifix stolp ramen Toebehoren

0309770

2. Raam- en deur techniek Hout

Artikelnr. Artikelomschrijving

Raambreedte

0309770

Remschaar 54 gr 1

425 - 625mm

0309772

Remschaar 54 gr 2

626 - 900mm

0309774

Remschaar 54 gr 3

901 - 1200mm

0309776

Remschaararm gr 90

425 - 625mm

0309780

Remschaararm gr 190

626 - 900mm

0309784

Remschaararm gr 350

901 - 1200mm

0309750

Frictieschaar stolp gr. 1

325 - 600mm

0309751

Frictieschaar stolp gr. 2

601 - 850mm

0309745

Hoek omlegging draairaam

0309741

Kozijnplaat binnen draaiend

0309742

Kozijnplaat buiten draaiend

0309745

Fuhr multifix uitzetraam Fuhr uitzetraam Artikelnr. Artikelomschrijving

Maat

Doornmaat

Raambreedte

0309720

520mm

35mm

325 - 600mm

0307721 „

820mm

601 - 900mm

0309722 „

1120mm

901 - 1200mm

0309723 „

1420mm

0309724

8100821

56

www.dozon.nl

Fuhr multifix espagnolet uitzet/valraam

Fuhr multifix espagnolet uitzet/valraam

520mm

1201 - 1500mm

40mm

325 - 600mm

0309725 „

820mm

601 - 900mm

0309726 „

1120mm

901 - 1200mm

0309727 „

1420mm

1201 - 1500mm

Artikelnr. Artikelomschrijving

Raamhoogte

0309770

Remschaar 54 gr 1

425 - 625mm

0309772

Remschaar 54 gr 2

626 - 900mm

0309778

Fuhr multifix remschaararm gr. 155

536 - 700mm

0309780

Fuhr multifix remschaararm gr. 190

701 - 800mm

0309782

Fuhr multifix remschaararm gr. 270

801 - 1000mm

0309784

Fuhr multifix remschaararm gr. 350

1001 - 1500mm

0309742

Fuhr kozijnplaat buitendraaiend

0309748

fuhr multifix hoekomlegging uitzetraam gelijklopend

0309749

fuhr multifix hoekomlegging uitzetraam tegenlopend

8100821

Fuhr zwenkschoot sluitplaat


Raambeslag 2.5 Fuhr multifix valraam Fuhr Multifix valraam Maat

0309720

520mm

0307721 „

Fuhr multifix espagnolet uitzet/valraam „

820mm

Doornmaat

Raambreedte

35mm

325 - 600mm

601 - 900mm

0309722 „

1120mm

901 - 1200mm

0309723 „

1420mm

1201 - 1500mm

0309724 0309725 „

Fuhr multifix espagnolet uitzet/valraam „

520mm 820mm

40mm „

325 - 600mm 601 - 900mm

0309726 „

1120mm

901 - 1200mm

0309727 „

1420mm

1201 - 1500mm

0309743

Fuhr multifix hoekomlegging valraam gelijklopend

0309744

Fuhr multifix hoekomlegging valraam tegenlopend

Artikelnr. Artikelomschrijving

Raamhoogte

0309770

Fuhr multifix remschaar 54 gr. 1

542 - 1500

0309778

Fuhr multifix remschaararm gr. 155

542 - 1100

0309780

Fuhr multifix remschaararm gr. 190

1101 - 1500

0309741

Fuhr multifix kozijnplaat binnendraaiend

8100821

Fuhr zwenkschoot sluitplaat

2. Raam- en deur techniek Hout

Artikelnr. Artikelomschrijving

8100821

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

57


2.5 Raambeslag

Roto rhs draairaambeslag Roto RHS enkele ramen Artikelnr. Artikelomschrijving

Maat

0309800

Roto rhs espagnolet 1x zwenkhaak

690mm

0309802

Roto rhs espagnolet 2x zwenkhaak

890mm

1290mm

0309804 „ 0309808 0309810

2. Raam- en deur techniek Hout 58

Raambreedte

40mm

330mm

Nummer 1 1 1

300mm

2

500mm

2

200mm

2

0421560

Roto rhs espagnoletverlenging

0309812

Roto rhs eindkap t.b.v. voorplaat

0421800

Roto rhs vastzetschaar

6

0421802

Roto arm gr.1 t.b.v. vastzetschaar

7

0421804 „

www.dozon.nl

„ Roto rhs espagnoletverlenging 1x zwenkhaak

Krukhoogte

11

7

0421806

Roto kozijnplaat t.b.v. remschaar

8

0421808

Roto veeraanslag voor vastzetschaar

9

0309822

Roto rhs afdekplaat voor vastzetschaar

0309816

Roto rhs hoekoverbrenging boven

5

0309817

Roto rhs hoekoverbrenging kort boven

4

0309819

Roto rhs hoekoverbrenging kort onder

10

0309811

Roto onderlegplaat buitendr.t.b.v. schaar bij onderplaatsing

10

0309807

Roto zwenkschootsluitplaat

3

0421569

SKG infoclip

13


2.5

Roto draairaambeslag Roto RHS stolpramen Uitvoering

0309840

Rechts

Roto rhs stolpraamsluiting

0309842 „

Links

0309844 „

Rechts

0309846 „

Links

0309852

Roto rhs opzetstuk t.b.v. stolpsluiting

Rechts

0309854 „

Links

0309848 „

Rechts

0309850 „

Links

Maat

Nummer

1090mm

14

„ 1490mm „ 100mm „ 410mm „

14 14 14 15 15

2. Raam- en deur techniek Hout

Artikelnr. Artikelomschrijving

15 15

0422920

Sluitplaat onder en boven dorpels

16

0422922

Sluitplaat onderdorpels

17

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

59


2.5 Raambeslag

Hoppe raamsluitingen Hoppe raamsluitingen Artikelnr. Artikelomschrijving

Uitvoering

Kleur

Links

F2

Niet afsluitbaar 0301612

Hoppe raamsluiting met nok 013hn

0301613 „ 0301612

0301610

„ Hoppe raamsluiting zonder nok 013h

0301611 „

Rechts

Links

Rechts

Met drukknop

2. Raam- en deur techniek Hout

0301620

Hoppe raamsluiting drukknop met nok 013hnd

0301621 „ 0301620

0301624

„ Hoppe raamsluiting drukknop zonder nok 013hd

0301625 „

Links Rechts

F2 „

Links

Rechts

Afsluitbaar 0301622 0301622

Hoppe veiligheids raamsluiting met nok 013hns/446vw

0301623 „

Links Rechts

F2 „

Serie Tokyo Artikelnr. Artikelomschrijving

Uitvoering

Kleur

Links

F1

Niet afsluitbaar 0301670

0301670

Hoppe raamsluiting met nok 0710HN/U14Z

0301671 „ 0301672

„ Hoppe raamsluiting zonder nok 0710H/U14Z

0301673 „

Rechts

Links

Rechts

Met drukknop 0301674

0301674

Hoppe raamsluiting drukknop met nok 0710HND/U14Z

0301675 „

Links Rechts

F1 „

Afsluitbaar 0301676

0301676

Hoppe veiligheids raamsluiting met nok 0710HNS/U14Z

0301677 „

Links Rechts

F1 „

Ami raamsluitingen

Ami raamsluitingen Artikelnr. Artikelomschrijving

Uitvoering

Kleur

Niet afsluitbaar 0307630 0307630 - 0307631

Ami raamsluiting 500 met nok

0307631 „

Links Rechts

F1 „

Met drukknop 0307632 0307632 - 0307633

Ami raamsluiting 510 drukknop met nok

0307633 „

Links Rechts

F1 „

Afsluitbaar 0307634 0307634 - 0307635

60

www.dozon.nl

Ami raamsluiting 520 afsluitbaar met nok met sluitkom

0307635 „

Links Rechts

F1 „


Raambeslag 2.5 Axa raamsluitingen Ami raamsluitingen Artikelnr. Artikelomschrijving

Uitvoering

Kleur

Links

F1

Afsluitbaar 0307637

Ami raamsluiting 520 afsluitbaar met nok binnendraaiend

0307636 „ 0307640

Ami raamsluiting 520 afsluitbaar met nok binnendraaiend kierstand

0307641 „

Rechts

Links Rechts

F1

0307637 - 0307641

Artikelnr. Artikelomschrijving

Uitvoering

Kleur

Niet afsluitbaar 0302510

Axa raamsluiting 3302-31-92 m/nok

Rechts

0302515

Axa raamsluiting 3302-41-92 m/nok

Links

F2

0302516

Axa raamsluiting 3302-30-92 z/nok

Rechts

0302517

Axa raamsluiting 3302-40-92 z/nok

Links

„ 0302510 - 0302517

2. Raam- en deur techniek Hout

Axa raamsluitingen

Met drukknop 0302500

Axa raamsluiting m/drukknop 3308-31-92 m/nok

Rechts

0302505

Axa raamsluiting m/drukknop 3308-41-92 m/nok

Links

F2

0302507

Axa raamsluiting m/drukknop 3308-30-92 z/nok

Rechts

0302508

Axa raamsluiting m/drukknop 3308-40-92 z/nok

Links

Axa raamsluiting afsluitbaar 3319-51-92/6 m/nok

Rechts

0302500 - 0302508

Afsluitbaar 0302541

F2

0302546

Axa raamsluiting afsluitbaar 3319-61-92/6 m/nok

Links

0302547

Axa raamsluiting afsluitbaar 3319-71-92/6 m/nok m/sluithaak

Rechts

0302548

Axa raamsluiting afsluitbaar 3319-81-92/6 m/nok m/sluithaak

Links

0302556

Axa raamsluiting afsluitbaar 3320-51-92 m/nok

Rechts

0302557

Axa raamsluiting afsluitbaar 3320-61-92 m/nok

Links

Sluitplaten

0302541 - 0302548

F2 „ 0302556

Maat

0307190

Dx sluitplaat t.b.v. raamsluitingen

0307191

AMI sluitplaat skg verhoogd

65x25mm

0307190

0307191

Axa raamuitzetters Axa raamuitzetters Artikelnr. Artikelomschrijving

Maat

Kleur/ Opp. behandeling

84mm

RVS/ Zwart

AXAfix/ AXAflex 0306210

Axa uitzetijzer axafix

0306250

Axa uitzetijzer axaflex

0306361 „

0306250

Grijs gelakt RVS/ Zwart

0306322

Axa uitzetter axaflex met voorstaande voet

RVS/ Zwart

0306366

Axa uitzetter axaflex

Wit gelakt

Remote 0255135

Axa raamuitzetijzer remote ventilation rv 2900

Wit

0255136

Axa raamuitzetijzer remote ventilation rv 2900

Zilver

0255137

Axa montageset t.b.v. valraam

0302541 - 0302548

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

61


2.5 Raambeslag

Axa raamuitzetters Axa raamuitzetters Artikelnr. Artikelomschrijving

Maat

Kleur

AXAflex Security

0306230

0306231

Axaflex security afsluitbaar

RVS/ Wit

0306230

Axaflex security afsluitbaar + sleutel

RVS/ Zwart

0306225

Axa set vulplaatjes t.b.v. Axaflex security

0306232

Nemef combi-uitzetter afsluitbaar 2041-17

Habilis

2. Raam- en deur techniek Hout

0306100

0306100

Axa uitzetijzer habilis

0306123 „

0306099 „

0306103

Axa uitzetijzer habilis m/korte hoek

0306125 „ 0306154

0306154

300mm

Grijs

RVS/ Zwart

Wit

Grijs

RVS/ Zwart

Habilis stelpen nr. 6

0306162 „

„ nr.18

0306164 „

„ nr.18

Verzinkt „ RVS

Buitendraaiend 0255100

Axa tele uitzetter buitendraaiend 20

0255101 „ 0255110 0255110

Grijs

Wit

Axa tele uitzetter buitendraaiend 30

0255112 „

0255114 „

0255120

Axa tele uitzetter buitendraaiend 35

0255130

Axa tele uitzetter buitendraaiend 50

Grijs Wit RVS Grijs „

0307635 Binnendraaiend 0255102

Axa tele uitzetter binnendraaiend 20

0255103 „ 0255115

0255115

Axa tele uitzetter binnendraaiend 30

Wit Grijs

0255116 „

Wit

RVS

0255122

www.dozon.nl

Grijs

0255117 „

Axa tele uitzetter binnendraaiend 35

0255123 „

62

Grijs Wit


Bevestigingsmateriaal 2.5 Hautau afstandbediening valraam Hautau afstandbediening valraam Maat

0187128

Primat FL190 schaarhouder

0187102

Primat FL190 raambok a=0-25

0186073

Primat FL190 kettingoverbrenging type e

0186066

Primat stanggeleider

0186058

Primat trekstang

1000mm

2000mm

0186062 „

2500mm

0186064 „

3000mm

0186060 „

0187124

Primat FL190 afdekprofiel

0187126 „

Kleur EV1 „ Zwart

2000mm 3000mm

2. Raam- en deur techniek Hout

Artikelnr. Artikelomschrijving

EV1 „

0187116

Primat FL190 handgreep

0187120

Primat FL190 handgreep afsluitbaar

0187138

Primat FL190 windwerk 200 wa

0187140

Primat FL190 windwerk 200 a

Veiligheidsonderdelen voor valramen fl190 Minimale raamafmeting voor WK 2 : BXH: 440*300mm

Artikelnr. Artikelomschrijving 0187160

Primat FL190 meenemer horizontaal wk2/skg

0187164

Primat FL190 hoekomlegging es2 wk2/skg

0187166

Primat FL190 horizontale verbinding

0187168 „

0187170

Maat

Kleur EV1

400-860mm 861-1160 mm 1161-1560 mm

0187172 „

1561-1960 mm

0187174 „

1961-2360 mm

0187176

Primat FL190 tussenstuk wk2/skg

0187178

Primat FL190 vertikale middensluiting wk2/skg

501-800mm 801-1000mm

0187180 „

1001-1500mm

0187182 „

1501-1900mm

Slingerstang 0186096

Primat slingerstang

1000 mm

EV1

0186100 „

1500 mm

0186101 „

2000 mm

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

63


2.5 Raambeslag

Hautau afstandbediening uitzetraam Hautau afstandbediening uitzetraam Artikelnr. Artikelomschrijving

Maat

2. Raam- en deur techniek Hout

0186004

Primat-a ds1 schaarhouder h/k

0186020

Primat-a rvs raambok terugligging 0-25mm

0186018

Primat-a rvs raambok terugligging 26-50mm

0186016

Primat-a rvs raambok terugligging 51-75mm

0186066

Primat stanggeleider

0186073

Primat FL190 kettingoverbrenging type e

0187116

Primat FL190 handgreep

0187120

Primat FL190 handgreep afsluitbaar

0186058

Primat trekstang

1000 mm

0186060 „

2000 mm

0186062 „

2500 mm

0186064 „ 0187124 0187126 „

„ Primat FL190 afdekprofiel „

Kleur EV1

Zwart EV1 „

3000 mm 2000mm 3000mm

EV1 „

0187138

Primat FL190 windwerk 200 wa

0187140

Primat FL190 windwerk 200 a

Veiligheidsonderdelen voor uitzetramen

64

www.dozon.nl

0186070

Primat-a vw toebehoor terugligging 0-25mm

EVI

0186067

Primat-a vw toebehoor terugligging 25-50mm

0186065

Primat-a vw toebehoor terugligging 50-75mm


2

A

2. Raam- en deur techniek Hout

Advertenties

es blijft beter.

INNOVATIES zijn het raam van de toekomst. Het raam van de toekomst bleef tot dusver voor velen gesloten, welke trouw wilden blijven aan de traditionele montagemethode. Met TITAN AF opent SIEGENIA-AUBI nu de toekomst voor iedereen. Hierdoor zijn voor het eerst alle productvoordelen uit de revolutionaire TITAN-iP serie voor eenieder beschikbaar, welke willen vasthouden aan de bestaande montageprocessen. Wanneer u reeds een blik wilt werpen op het raam van de toekomst, kijk dan onder www.siegenia-aubi.nl.

AZ_TITAN_AF_184_244.indd 1

07.12.2010 09:34:36

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

65


2.6 Deurbeslag

Ami veiligheidsbeslag Ami veiligheidbeslag Artikelnr. Artikelomschrijving

Uitvoering

0307164

Links

Ami veiligheidsduwergarnituur 90/80-251/50-332 pc 55

0307165 „ 0307167 0307164 - 6388778

Ami veiligheidsduwergarnituur 90/80-251/50-332 pc 72

0307169 „ 0307170

2. Raam- en deur techniek Hout 0307136

Ami veiligheidsduwergarnituur 90/80-251/50-332 pc 92

6388778 „ 0307136

Ami veiligheidsduwergarnituur 90/80-251/50-332 pc 72

0307175 „ 6388777

Ami veiligheidsduwergarnituur 90/80-251/50-332 pc 55

0307173 „ 0307174

Ami veiligheidsduwergarnituur 90/80-251/50-332 pc 92

0307171 „ 0307172

Deurdikte

Kleur

40mm

F1

Rechts

Links

Rechts

Links

Rechts

Links

55mm

F1

Rechts

Links

Rechts

Links

Rechts

Ami veiligheidslangschild 251/50 pc 55

40mm

F1

0307137 „

pc 72

0307138 „

pc 92

0307139 „

pc 55

0307140 „

pc 72

6388772 „

pc 92

0307000

„ 55mm

Ami deurkrukken 332/2

6380086 „

„ „

40mm

55mm

0307000

0307869

0307870 „

pc 72

0307871 „

pc 92

0307869

0307881

0307883

Ami veiligheids krukgarnituur rotaveer 378-250/50/1 pc 55

40mm

F1 „

0307881

Ami veiligheids knop/krukgarnituur 166draaibaar-250/50/1 pc 92 Geschikt voor Fuhr slot 859 krukbediend voordeur

40mm

F1

0307883

Ami veiligheidsduwersgarnituur rotaveer 90/83-250/50/1-378 pc 55 Links

40mm

F1

0307884 „

pc 55

Rechts

0307878 „

pc 72

Links

0307879 „

pc 72

Rechts

0307880 „

pc 92

Links

0307882 „

pc 92

Rechts

0307892

Ami veiligheids comfort krukgarnituur rotaveer 378-250/50/1 pc 92 omkeer

0307894

Ami veiligheids knop/krukgarnituur 166draaibaar-250/50/1 pc 92 Geschikt voor Fuhr comfort slot 869 krukbediend voordeur

0307866

Ami veiligheids krukgarnituur rotaveer 378-250/50/1 pc 55

40mm „

F1 „

0307892

66

www.dozon.nl

F1

0307867 „

pc 72

0307868 „

pc 92

0307873 0307866

54mm

Ami veiligheids knop/krukgarnituur 166draaibaar-250/50/1 pc 92 Geschikt voor Fuhr slot 859 krukbediend voordeur

54mm

F1


Deurbeslag 2.6 Ami veiligheidsbeslag Ami veiligheidsbeslag 0307885

Uitvoering

Maat

Ami veiligheidsduwersgarnituur rotaveer 90/83-250/50/1-378 pc 55 Links

0307886 „

pc 55

Kleur

54mm

F1

Rechts

0307887 „

pc 72

Links

0307888 „

pc 72

Rechts

0307889 „

pc 92

Links

0307891 „

pc 92

Rechts

0307893

Ami veiligheids comfort krukgarnituur rotaveer 378-250/50/1 pc 92 omkeer

54mm

0307885 - 0307891

F1 0307893

0307895 Ami veiligheids knop/krukgarnituur 166draaibaar-250/50/1 pc 92 omkeer Geschikt voor Fuhr comfortslot 869 krukbediend voordeur

0307881

2. Raam- en deur techniek Hout

Artikelnr. Artikelomschrijving

Hoppe veiligheidsbeslag Hoppe veiligheidsbeslag Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurdikte

Kleur

0302700

40mm

F1

Hoppe veiligheidsduwergarnituur 86g/3235/3234/1710 pc 55

0302701 „

pc 72

0302702 „

pc 92

0302703

Hoppe veiligheidsduwergarnituur 86g/3235/3234/1710 pc 55

54mm

F1

0302704 „

pc 72

0302705 „

pc 92

0302706

Hoppe veiligheidskrukgarnituur 1710/3235/3234

pc 55

0302701

40mm

F1

0302707 „

pc 72

0302708 „

pc 92

„ 0302707

0302709

Hoppe veiligheidskrukgarnituur 1710/3235/3234

0302710

pc 72

pc 55 „

54mm „

F1

0302711

pc 92

Serie Marseille 0302825

Hoppe veiligheidsduwergarnituur 33/3235/3234/1138 pc 55

40mm

F1

0302826 „

pc 72

0302828 „

pc 92

0302836

Hoppe veiligheidsduwergarnituur 33/3235/3234/1138 pc 55

54mm

F1

0302827 „

pc 72

0302829 „

pc 92

0302830

Hoppe veiligheidskrukgarnituur 1138/3235/3234

pc 55

0302825

40mm

F1

0302831 „

pc 72

0302833 „

pc 92

„ 0302830

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

67


2.6 Deurbeslag

Hoppe veiligheidsbeslag Hoppe veiligheidsbeslag Artikelnr. Artikelomschrijving

0302830

Deurdikte pc 55

Kleur

0302835

Hoppe veiligheidskrukgarnituur 1138/3235/3234

0302832

pc 72

54mm „

F1

0302834

pc 92

0302750

Hoppe veiligheidsduwergarnituur 61g/2235/2234/113 pc 55

40mm

F1

0302751 „

pc 72

0302752 „

pc 92

2. Raam- en deur techniek Hout

0302750

0302765

Hoppe veiligheidsduwergarnituur 61g/2235/2234/113 pc 55

54mm

F1

0302766 „

pc 72

0302767 „

pc 92

0302756

Hoppe veiligheidskrukgarnituur 113/2235/2234 pc 55

40mm

F1

0302757 „

pc 72

0302758 „

pc 92

0302756

0302762

Hoppe veiligheidskrukgarnituur 113/2235/2234 pc 55

54mm

F1

0302763 „

pc 72

0302764 „

pc 92

Serie Atlanta 0302895

0302895

Hoppe veiligheidsduwergarnituur 61g/2235/2234/1530 pc 55

40mm

F1

0302896 „

pc 72

0302897 „

pc 92

0302898

Hoppe veiligheidsduwergarnituur 61g/2235/2234/1530 pc 55

54mm

F1

0302899 „

pc 72

0302900 „

pc 92

0302901

Hoppe veiligheidskrukgarnituur 1530/2235/2234

pc 55

40mm

F1

0302902 „

pc 72

0302903 „

pc 92

0302904

Hoppe veiligheidskrukgarnituur 1530/2235/2234

pc 55

54mm

F1

0302905 „

pc 72

0302906 „

pc 92

Ami binnendeurbeslag Artikelnr. Artikelomschrijving 6380029

6380029

68

www.dozon.nl

Kleur

Ami kortschilden RH blind 180/41

F1

6380031 „

pc 55

6380038 „

pc 72

6380028 „

sl 56

6380040 „

zonder krukgat/sl 56

6380036 „

wc63x8

6380037 „

wc72x8


Deurbeslag 2.6 Ami binnendeurbeslag Ami binnendeurbeslag Artikelnr. Artikelomschrijving Ami klikschilden 177/1 blind

F1

0307126 „

pc 55

0307127 „

pc 72

0307128 „

sl 56

0307129 „

zonder krukgat/sl 56

0307130 „

wc 63x8

0307131 „

wc 72x8

0307000

Ami deurkrukken 332/2

0307164

0307000

Hoppe binnendeurbeslag

Hoppe binnendeurbeslag Artikelnr. Artikelomschrijving 0301006

Uitvoering

Maat

Kleur

Hoppe deurkrukken 113p

0301007 „

138l

2. Raam- en deur techniek Hout

0307125

Kleur

F1 „

0301530

Hoppe deurkruk 1710 Tokyo

F1

0301041

Hoppe kortschilden 202 kp blind

F1

0301050 „

pc 55

0301045 „

pc 72

0301042 „

sl 56

6381468 „

zonder krukgat sl 56

0301060 „

wc 63x8

0301061 „

wc 72x8

0301006

0301530

0301041

Serie Atlanta 0302305

Hoppe deurkruk op rozet 1530/42KV

F1

0302307 „

1530/42KV/42KVS sl

0302306 „

1530/42KV/42KVS pc

0302308 „

1530/42KV/42KVS wc

0302309

Hoppe deurkruk op schild 1530/273P blind

0302307

0302310 „

1530/273P sl 56

0302311 „

1530/273P pc 55

0302313 „

1530/273P wc 63x8

0302306

Serie Tokyo 0301861

Hoppe kruk op schild 1710/273KP blind

F1

0301862 „

1710/273KP sl 56

0301863 „

1710/273KP pc 55

0301864 „

1710/273KP wc 63x8

O V E R A L

0302309

A A N

G E D A C H T

69


2.6 Deurbeslag

Deurdrangers Dorma/Geze deurdrangers Artikelnr. Artikelomschrijving

Kleur

0190251

Dorma deurdranger ts73 2-4 zonder arm

0190277

Dorma deurdranger ts83 3-6 zonder arm

Zilver

0190254

Dorma arm t.b.v. ts73/83

0184910

Geze deurdranger ts2000 zonder arm

0184915

Geze deurdranger ts4000 zonder arm

0184920

Geze losse arm t.b.v. ts2000/4000

0190281

Dorma deurdranger ts90 3 met glijarm

0190288

Dorma deurdranger ts92b 2-4 zonder arm

0190290

Dorma deurdranger ts93b 2-5 zonder arm

0190292

Dorma glijarm t.b.v. ts92/93

6379194

Geze deurdranger ts3000 zonder glijarm

6379200

Geze deurdranger ts5000 zonder glijarm

6379195

Geze glijarm t.b.v. ts3000/5000

0190250

Zilver

2. Raam- en deur techniek Hout

Zilver

0190281

0190290

70

www.dozon.nl

Zilver


Deurbeslag 2.6 Cilinders Dom cilinders 0203400

Dom veiligheidscilinder dubbel 333 rn-2 skg** nikkel

0203405 „

Maat

Kleur

30-30mm 30-35mm

K1 „

0203410 „

30-40mm

0203415 „

30-45mm

0203420 „

30-50mm

0203421 „

30-55mm

0203425 „

35-35mm

0203430 „

35-40mm

0203435 „

35-45mm

0203440 „

40-40mm

0203443 „

40-45mm

0203444 „

40-50mm

0203445 „

45-45mm

0203500

Dom veiligheidscilinder enkel 333h rn-2 skg** nikkel

0-30mm

K1

0203505 „

0-35mm

0203510 „

0-40mm

0203511 „

0-45mm

0203160

Dom veiligheidscilinder knop 333k6 rn-2 skg** nikkel

0203161 „

30-K30mm 45-K30mm

0203400 - 0203445

2. Raam- en deur techniek Hout

Artikelnr. Artikelomschrijving

0203500 - 0203511

K1 „ 0203160 - 0203161

Mallen en frezen

Mallen en frezen Artikelnr. Artikelomschrijving 0423499

Maat

Kleur

Freesmal t.b.v. Nemef slotkast 1200/27

0423499

0423505

Freesmal t.b.v. Nemef sluitplaat 1200/27 + vs1200 + loop

0423505

0423523

Freesmal scharnier

89 x 89 mm

0423554

Losse strip t.b.v. freesmal scharnier

L = 2125 mm

0680015

Groeffrees HSS 18 mm 24243-4-18020

Ø = 8 mm

0680045

HW Groeffrees

Ø = 18 mm L1= 70 mm L2= 20 mm S= 8 mm

0680046

HW Groeffrees

Ø = 18 mm L1= 97 mm L2= 30 mm S= 8 mm

0423554

0680045

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

71


2

Advertenties

2. Raam- en deur techniek Hout www.axacompany.com

72

www.dozon.nl


2

2. Raam- en deur techniek Hout

Advertenties

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

73


2.7 Profielen

Tochtprofielen Tochtprofielen Artikelnr. Artikelomschrijving

Maat

Tochtprofielen opbouw 0475353

Tochtprofiel lu. 9904 .ar

0475351 „

2200mm

3000mm

Tochtprofielen inbouw 0475353

0467012

Tochtprofiel ongeb. G. 4.725 .ar

2100mm

2. Raam- en deur techniek Hout

0467515 „

2200mm

0467017 „

2400mm

0467014 „

3000mm

0467037 „

A4-725 AR

5000mm

0467012

0467031

Tochtprofiel lu. 826 .ar

5000mm

0467031

0467033

lu. 827 .ar

0467032

lu. 828 .ar

0467034

lu. 829 .ar

0467033

0467032

0467034

0467022

Tochtprofiel lu. 801 n.ar

5000mm

0467022

0467023

lu. 802 n.ar

0467038

lu. 806 n.ar

0467039

lu .807 n.ar

0467041

lu. 808 n.ar

0467023

0467038

0467039

0467041

74

www.dozon.nl


Profielen 2.7 Aanslagprofielen Beglazingsprofielen Artikelnr. Artikelomschrijving

Uitvoering

Maat

Beglazingsprofielen Beglazingsprofiel geanodiseerd lu. G1.G

5000mm

0464721 „

lu. G5.3G

0464722 „

lu. G6.3G

0464723 „

lu. G8.3G

0464724 „

lu. G9.3G

0464300

Aanslagprofielen 0464700

Aanslagprofiel geanodiseerd lu. N2.30

5000mm

0464708 „

lu. V3.30

0464725 „

lu. B3.30

0464726 „

lu. B4.30

0464727 „

lu. B5.30

0464728

Aanslagprofiel geanodiseerd lu. N2.3

0464700

5000mm

0464729 „

lu. V3.3

0464730 „

lu. B3.3

0464731 „

lu. B4.3

0464732 „

lu. B5.3

2. Raam- en deur techniek Hout

0464300

0464728

Eindstukjes aanslagprofiel 0464733

Eindstukjes N2.3 N2.30

Links

0464734 „

„ N2.3 N2.30

Rechts

0464716 „

„ V3.3 V3.30

Links

0464718 „

„ V3.3 V3.30

Rechts

0464735 „

„ B3.3 B3.30

Links

0464736 „

„ B3.3 B3.30

Rechts

0464737 „

„ B4.3 B4.30

Links

0464738 „

„ B4.3 B4.30

Rechts

0464739 „

„ B5.3 B5.30

Links

0464740 „

„ B5.3 B5.30

Rechts

Onderdorpels

Onderdorpels voor naar binnen draaiende deuren

Onderdorpels voor naar buiten draaiende deuren

Onderdorpels voor hefschuifdeuren

Zie www.dozon.nl voor de bestelformulieren.

wwwww

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

75


2.7 Kaderprofielen

Kaderprofielen Kaderprofielen Artikelnr. Artikelomschrijving 0422435

0422435

Kaderprofiel SV 712 acrylaatbestendig

0422418 „

SV 715 „

0422432 „

SP 333 „

0422379 „

SP 7012 „

0422380 „

SP 7015 „

0422378 „

SP 7018 „

2. Raam- en deur techniek Hout

0422427 0422430 „

Kaderprofiel 5121 s acrylaatbestendig „

5109 s „

0422427

0422462

0422462

Kaderprofiel SV 712F met folie acrylaatbestendig

0422449 „

SV 715

0422373 „

SP 333F „

0422371 „

SP 7012F „

0422374 „

SP 7015F „

0422372 „

SP 7018F „

Brandwerende kaders 0422375 0422427

Kaderprofiel brandwerend S 712B

0422376 „

S 715B

0422377 „

S 5767B

0422381 0422382

Stolpstukje VESU 19 „

VESU 22

0422462

2.8 Folies / Lood Folies Dpc bouwfolies Artikelnr. Artikelomschrijving 0483427

0483427 - 0483449

76

www.dozon.nl

Dpc bouwfolie 325mu rol à 50 mtr

Maat 50mm

0483431 „

100mm

0483433 „

150mm

0483435 „

200mm

0483437 „

250mm

0483439 „

300mm

0483441 „

350mm

0483443 „

400mm

0483445 „

500mm

0483447 „

600mm

0483448 „

900mm

0483449 „

1000mm


Folies / lood 2.8 Folies Dampdichte folies Artikelnr. Artikelomschrijving 0470200

Ubbink dampdichte folie multibar standard 1500mm rol à 25 mtr

0470205 „

1500mm rol à 50 mtr

Damp-open folies Artikelnr. Artikelomschrijving Ubbink damp-open folie multivap basic 1500mm rol à 25 mtr

0470220 „ 0470230

1500mm rol à 50 mtr 0470200 - 0470205

Ubbink damp-open folie multivap 300 1500mm rol à 50 mtr

0407232 „

2750mm rol à 50 mtr

Bouwfolies Artikelnr. Artikelomschrijving

Maat

0483348

2000mm

Bouwfolie breed t100 transparant rol à 50 mtr

0483354 „ 0483363

„ Bouwfolie breed t200 transparant rol à 50 mtr

0483375 „

6000mm

2. Raam- en deur techniek Hout

0470215

0470215 - 0407232

2000mm 6000mm

Gewapende folies

0483348 - 0483375

Artikelnr. Artikelomschrijving

Maat

0470210

Ubbink gewapende folie

1.50x50m

0471100

Loodstrip zwart pvc 5383-c

18x2.5mm

Loodvervangende folie

0470210

Artikelnr. Artikelomschrijving

Maat

0470015

150mm

Ubiflex

0470020 „

200mm

0470025 „

250mm

0470030 „

300mm

0470040 „

400mm

0470050 „

500mm

0470061 „

600mm

0470100 „

1000mm

0471100

0470015 - 0470100

Lood Lood Artikelnr. Artikelomschrijving

Maat

0471003

Bladlood 15 ponds rol à 3.3 mtr

100cm

0471200

Bladlood 15 ponds rol à 10 mtr

5cm

0471260 „

6cm

0471261 „

7cm

0471262 „

8cm

0471263 „

9cm

0471201 „

10cm

0471264 „

12cm

0471003 - 0471264

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

77


2.8 Folies / Lood

Lood Lood

2. Raam- en deur techniek Hout

0471202 - 0471185

Artikelnr. Artikelomschrijving

Maat

0471202

15cm

Bladlood 15 ponds rol à 10 mtr

0471203 „

20cm

0471204 „

25cm

0471205 „

30cm

0471206 „

35cm

0471207 „

40cm

0471208 „

45cm

0471209 „

50cm

0471004

Bladlood 18 ponds rol à 2.8 mtr

100cm

0471210

Bladlood 18 ponds rol à 10 mtr

5cm

0471199 „

6cm

0471265 „

7cm

0471266 „

8cm

0471211 „

10cm

0471267 „

12cm

0471212 „

15cm

0471213 „

20cm

0471290 „

22cm

0471214 „

25cm

0471215 „

30cm

0471276 „

33cm

0471216 „

35cm

0471217 „

40cm

0471218 „

45cm

0471219 „

50cm

0471005

Bladlood 20 ponds rol à 2.5 mtr

100cm

0471220

Bladlood 20 ponds rol à 5 mtr

5cm

0471278 „

8cm

0471221 „

10cm

0471280 „

12cm

0471222 „

15cm

0471223 „

20cm

0471224 „

25cm

0471225 „

30cm

0471226 „

35cm

0471227 „

40cm

0471228 „

45cm

0471229 „

50cm

0471175 0471180 „ 0471185

Ribbellood 15 ponds rol à 5 mtr „ Ribbellood 18 ponds rol à 3 mtr

Lood kunnen we ook in diverse lengtematen leveren. Andere looddiktes op aanvraag.

78

www.dozon.nl

25cm 35cm 30cm


Folies / Lood 2.8 Dichtingsband Kelfort dichtingsband Artikelnr. Artikelomschrijving Kelfort dichtingsband komo keur 10/2

Zwart

0478506 „

10/3

0478511 „

15/2

0478512 „

15/3

0478513 „

15/4

0478516 „

20/2

0478517 „

20/3

0478518 „

20/4

0478519 „

25/5

0478520 „

30/6

0478505 - 0478520

2. Raam- en deur techniek Hout

0478505

Kleur

Tremco illbruck beglazingsband Artikelnr. Artikelomschrijving

Kleur

0477710

Pe-schuimband zelfklevend + afdekfolie

Maat

Grijs

9x3mm

0477713 „

Wit

9x4mm

0477714 „

Grijs

9x5mm

0477710 - 0477714

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

79


2.9 Ventilatieroosters

Aralco ventilatieroosters Junior 150-Turbo Classic Waarden Capaciteit bij 1 Pa (dm3/s.m)

14 (cfr NEN 1087)

Afmetingen

Glasplaatsing

Kalfplaatsing

Glasaftrek

79 mm

/

Inbouwhoogte

94 mm

94 mm

Glasgoot

12 / 22 / 26 / 30 / 32 mm

/

Sponningsflens

5 / 15 / 19 / 23 / 25 mm

21 mm rondom

2. Raam- en deur techniek Hout

Junior 150-Turbo Design Waarden Capaciteit bij 1 Pa (dm3/s.m)

12,9 (cfr NEN 1087)

Afmetingen

Glasplaatsing

Kalfplaatsing

Glasaftrek

79 mm

/

Inbouwhoogte

94 mm

94 mm

Glasgoot

26 / 30 / 34 / 38 mm

/

Sponningsflens

19 / 24 / 28 / 32 mm

21 mm rondom

Waarden

MultiAir Classic 19 / EPC

MultiAir Classic 21 / EPC

Capacitieit bij 1 Pa in (dm3/m) (cfr NEN 1087)

19,2

20,6

Afmetingen

Glasplaatsing

Kalfplaatsing

MultiAir Classic / MultiAir Classic EPC

Glasaftrek

92 mm

/

Inbouwhoogte

107 mm

135 mm

Glasgoot

26 / 28 / 30 / 32 / 36 mm

/

Sponningsflens

19 / 21 / 23 / 25 / 29 mm

25 mm rondom

Waarden

MultiAir 19 Design EPC

MultiAir 21 Design EPC

Capacitieit bij 1 Pa in(dm3/s.m) (cfr NEN1087)

18,8

20,3

Afmetingen

Glasplaatsing

MultiAir Classic Design

80

www.dozon.nl

Kalfplaatsing

Glasaftrek

92 mm

/

Inbouwhoogte

107 mm

135 mm

Glasgoot

26 / 28 / 30 / 32 / 36 mm

/

Sponningsflens

19 / 21 / 23 / 25 / 29 mm

25 mm rondom


Ventilatieroosters 2.9 Aralco ventilatieroosters FlexAir 23 / FlexAir EPC 23 Waarden Capaciteit bij 1 Pa (dm3/s.m)

23 (cfr NEN 1087)

Afmetingen

Glasplaatsing

Glasaftrek

65 mm

/

Inbouwhoogte

80 mm

105 mm

Glasgoot

26 / 30 / 34 / 38 mm

/

Sponningsflens

20 / 24 / 28 / 32 mm

20 / 24 / 28 mm rondom

2. Raam- en deur techniek Hout

Kalfplaatsing

FlatAir 11 / FlatAir 11 EPC Waarden Capacitieit bij 1 Pa (dm3/s.m)

11 (cfr NEN 1087)

Afmetingen

Bovenglasplaatsing

Onderglasplaatsing

Kalfplaatsing

Glasaftrek

90 mm

100 mm

/

Inbouwhoogte

105 mm

115 mm

96 mm

Glasgoot

26 / 30 / 34 / 38 mm

26 / 30 / 34 mm

/

Sponningsflens

20 / 24 / 28 / 32 mm

20 / 24 / 28 mm

20 mm

MultiTop EPC 21 Waarden

MultiTop EPC 21

Capacitieit bij 1 Pa (dm3/s.m)

21 (cfr. NBN D50-001)

Afmetingen

Compacte Kalfplaatsing

Inbouwdiepte

76 mm

Inbouwhoogte

55 mm

MultiCoust EPC 22 Waarden Capaciteit bij 1 Pa (dm3/s.m)

22 (cfr NEN 1087)

Afmetingen

Glasplaatsing

Kalfplaatsing

Compacte Kalfplaatsing

Glasaftrek

92 mm

/

/

Inbouwhoogte

115 mm

/

70 mm

Totale hoogte

/

132 mm

/

Glasgoot

30 / 34 / 38 / 42 mm

/

/

Sponningsflens

24 / 28 / 32 / 36 mm

24 / 28 mm

/

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

81


2

Avertenties

2. Raam- en deur techniek Hout

HOU BUITEN

BUITENLUCHT BETER GEFILTERD MET AEROFIL

82

Is er jnstof in uw omgeving gedetecteerd, maar wilt u toch verse lucht binnen? Plaats dan een Aerol lter in uw ventilatierooster! Deze lter haalt tot 90% jnstof en pollen uit de inkomende lucht en zorgt zo voor een gezonder binnenklimaat. www.dozon.nl

Uw ventilatierooster met Aerol, dat is pas écht gezond ventileren!

TM


Ventilatieroosters 2.9 Aralco ventilatieroosters VariaCoust 130 Waarden

Doorlaat (cm2/m)

Capaciteit bij 1 Pa in dm3/s.m

Capaciteit bij 2 Pa in dm3/s.m

Geluidsniveauverschil DneA dB(A)

Luchtgeluidisolatie RqA dB(A)

20

200

28,2

143,6

32,1

6,6

Glasaftrek

130, 135 mm (afhankelijk van flenshoogte)

Inbouwhoogte

105 mm

Glasgoot

26 - 49 mm

Sponning

20, 25 mm

2. Raam- en deur techniek Hout

Afmetingen

Ook leverbaar in grotere waarden.

Dozon heeft ook een BRANDWEREND ROOSTER in het assortiment. FireCatch EPC Waarden Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) Capaciteit bij 1 Pa (m3/h.m)(cfr NEN 1087)

E-30/EI-EW-30 14

19

Afmetingen

Glasplaatsing

Kalfplaatsing

Compacte Kalfplaatsing

Glasaftrek

92 mm

/

/

Inbouwhoogte

115 mm

/

70 mm

Totale hoogte

/

132 mm

/

Glasgoot

30 mm

24 mm

24 mm

Sponningsflens

24 mm

24 mm

/

Aerofil Artikelnr.

Artikelomschrijving

0292306

Aerofil 34mm t.b.v. Junior 150

0292304

Aerofil 47mm t.b.v. Multiair - Flexair

0292302

Aerofil 80mm t.b.v. Multicoust - Variacoust

Voor nieuwe- en bestaande woningen!

WWW.AEROFIL.NL

BEHOEFTE AAN FRISSE EN GEZONDE BINNENLUCHT?

AEROFIL

TM

VOOR ECHT GEZOND VENTILEREN!

Aerofil filtert tot 90% fijnstof uit de inkomende lucht en zorgt zo voor een gezonder binnenklimaat. Uw ventilatierooster met Aerofil, dat is pas ĂŠcht gezond ventileren!

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

83


2.10 Hardglazen ramen

Hardglazen ramen

2. Raam- en deur techniek Hout Hardglazen klepramen - Leverbaar in enkel iso hr+ - Iso leverbaar in standaard en wk2 - Maximale afmeting voor wk2: BxH 1566x846mm - Omranding wit en zwart

84

www.dozon.nl

Hardglazen klepramen - Leverbaar in enkel iso hr+ - Iso leverbaar in standaard en wk2 - Maximale afmeting voor wk2: BxH 1566x846mm - Omranding wit en zwart


RAAM- EN DEUR TECHNIEK KUNSTSTOF

3

Haps scharnieren Artikelnr.

Artikelomschrijving

Scharnieren

85

Haps scharnieren

86

Bkv schanieren 3.2

Val- en uitzetramen

116

Hautau valramen

116

87

Hautau uitzetramen

117

Sloten

88

3.7

Verbinders en glasblokjes

119

Fuhr meerpuntssluitingen

88

Lashoekverbinders

119

Fuhr electrische meerpuntssluitingen

89

Glassponningblokjes

119

Fuhr stolpdeursluitingen

92

Glasblokjes

119

Fuhr paniek meerpuntssluitingen

94

Boorschroeven

120

Fuhr sluitplaten en sluitlijsten

95

Staalprofielen

121

Fuhr sluitplaten en sluitlijsten

96

Raamankers

121

WEISS Lijm

121

3.6

3.3

Draai-kiepbeslag

100

Siegenia Titan af

100

3.8

Ventilatieroosters

124

Siegenia Titan ip

102

Aralco ventilatieroosters

124

Roto Royal

104

Roto K

105

3.9

Diversen

128

Raamkrukken

107

Diversen Kunststof

128

3.4

Hefschuif / psk en vouwwandbeslag

108

Siegenia psk beslag

108

GU psk beslag

108

Hefschuifbeslag Siegenia

109

Hoppe/GU hefschuifgrepen

109

Siegenia vouwwandbeslag

110

Ansa veiligheidsbeslag

111

Ami veiligheidsbeslag

111

3.5

Deur- en raambeslag

112

Ami deurpanelen

112

Ami deurpanelen - bestelformulier

113

Hoppe veiligheidsbeslag

114

Briefplaten

114

Cilinders

115

3. Raam- en deur techniek Kunststof

3.1


2.1 Scharnieren 3.1

Naamscharnieren Haps Haps scharnieren

0175656

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Uitvoering

Maat

Kleur

0175656

Haps scharnier p800 2-delig 160 kg

Opdek 15-19mm

EV1

0175628

Haps scharnier p800 2-delig 160kg

Opdek 17-23mm

EV1

0175630 „

Crème ral 9001

0175632 „

Wit ral 9016

0175632

0175634

Haps scharnier p800nl 2-delig 160kg

Opdek -8,5- -2,5mm

EV1

0175636 „

Crème ral 9001

0175638 „

Wit ral 9016

0175638

0175640

01756544

EV1

Crème ral 9001

0175644 „

Wit ral 9016

3. Raam- en deur techniek Kunststof

Haps scharnier p800nl met freesribben 2-delig 160kg Opdek -8,5- -2,5mm

EV1

0175648 „

Crème ral 9001

0175650 „

Wit ral 9016

0175652 0175654 „ 0175652

Opdek 17-23mm

0175642 „

0175646 0175650

Haps scharnier p800 met freesribben 2-delig 160kg

Haps scharnier p800nl 2-delig 160kg schuin „

Links

EV1

Rechts

EV1

92mm

EV1

P800 ook leverbaar in 100 en 120 kg 0175945

Haps boormal p800 scharnier

8110000

Haps telescopische boormal t.b.v. 3 scharnieren p800

0175412

Haps veiligheids blokscharnier recht

0175945

0175412

0175411 „

Crème ral 9001

0175413 „

Wit ral 9003

0175420

www.dozon.nl

EV1

Crème ral 9001

0175422 „

Wit ral 9003

Haps veiligheids blokscharnier verstelbaar recht

94mm

EV1

0175424 „

Crème ral 9001

0175425 „

Wit ral 9003

0175426

Haps veiligheids blokscharnier verstelbaar schuin

94mm

EV1

0175427 „

Crème ral 9001

0175428 „

Wit ral 9003

0175429

86

92mm

0175423

0175426

Haps veiligheids blokscharnier schuin

0175421 „

Haps boormal blokscharnier

Zie voor afbeelding pagina 86


Scharnieren 3.1 Bkv schanieren Bkv scharnieren Artikelnr.

Artikelomschrijving

Kleur

0175500

BKV scharnier 105NE k skg vks

Zilver

0175501 „

Wit RAL

0175502 „

Crème RAL

0175503 0175504 „ 0175505 0175506 „ 0175507

BKV scharnier 105NN opdek 16.5-19mm „ BKV scharnier 105NN opdek 19-21.5mm „ BKV scharnier 107H buitendraaiend

Wit RAL Crème RAL Wit RAL

0175503

Crème RAL Zilver

0175508 „

Wit RAL

0175509 „

Crème RAL

0175507

3. Raam- en deur techniek Kunststof

Afbeelding Haps boormal blokscharnier

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

87


3.2 Sloten

Fuhr meerpuntssluitingen FUHR MULTISAFE 856 Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Doornmaat

Kleur

2170mm

35mm

Zilver

Krukbediende meerpuntssluitingen - toepasbaar op achterdeuren 0181740

Fuhr slot 856 voorplaat 16mm 2x zwenkhaak 2x rolnok

0181755 „

2400mm

0427274 „

2170mm

0427275 „

2400mm

0183162

Fuhr slot 856 voorplaat U24x6mm 2x zwenkhaak

0183163 „ 0181797

2170mm

„ Fuhr slot 856 voorplaat U24x5mm 2x zwenkhaak 2x rolnok VEKA

0181798 „

45mm „

„ „

45mm

Zilver

2400mm

2170mm

2400mm

0181740

FUHR MULTISAFE 859 Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Doornmaat

Kleur

Krukbediende meerpuntssluitingen met wisselfunctie - toepasbaar op voor- en achterdeuren

3. Raam- en deur techniek Kunststof

0181738

Fuhr slot 859 voorplaat 16mm toogdeur 2x zwenk 2x rolnok

0181739 „

2x zwenkhaak 2x rolnok

0181340 „

2x zwenkhaak 2x rolnok

0427678 „

4x rolnok

0183179

Fuhr slot 859 voorplaat 16mm 2x zwenkhaak 2x rolnok

0183182 „ 0181738

0183164

„ Fuhr slot 859 voorplaat U24 2x zwenkhaak

0183166 „

2170mm „

35mm

Zilver

2400mm

2170mm

2170mm 2400mm

45mm

Zilver

2170mm

2400mm

FUHR MULTISAFE 869 Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Doornmaat

Kleur

Krukbediende meerpuntssluitingen voor voor- en achterdeuren - het comfort slot 0427641

Fuhr comfort slot 869 voorplaat 16mm 2x zwenkhaak 2x rolnok 2170mm

0427642 „

2400mm

0181648 „

2170mm

0181650 „

2400mm

35mm „

Zilver „

45mm „

„ „

0427641

MULTISAFE boeren meerpuntssluitingen Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Doornmaat

Kleur

0181761

Fuhr slot 855gl voorplaat 16mm

864m

35mm

Zilver

864m

45mm

0181762 „ 0181763 0181764 „ 0181793

88

www.dozon.nl

„ Fuhr slot 859 voorplaat 16mm „ Fuhr hoekomlegging voorplaat 16mm

864m

35mm

864m

45mm

„ Zilver „ „


Sloten 3.2 Fuhr meerpuntssluitingen MULTISAFE 855GL Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Doornmaat

Kleur

2170mm

35mm

Zilver

Sleutelbediende meerpuntssluiting - toepasbaar op voor- en achterdeuren 0181751

Fuhr slot 855GL voorplaat 16mm toogdeur 2xzwenkhaak 2xrolnok

0181719 „

2xzwenkhaak 2xrolnok

0427534 „

2xzwenkhaak 2xrolnok

2400mm

Fuhr slot 855GL voorplaat 16mm toogdeur 2xzwenkhaak 2xrolnok

2170mm

0181756

45mm

Zilver

0181759 „

2xzwenkhaak 2xrolnok

2170mm

0181753 „

2xzwenkhaak 2xrolnok

2400mm

0181795

Fuhr slot 855GL voorplaat U24 2x zwenkhaak 2xrolnok

0181796 „

2170mm 2400mm

45mm „

0181751

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Doornmaat

Kleur

0181100

Fuhr automatic slot 833 voorplaat 16mm 2x blokschoot

2170mm

35mm

Zilver

0181102 „ 0181110

„ Fuhr automatic slot 833 voorplaat 16mm 2x blokschoot

0181112 „ 0181120

„ Fuhr automatic slot 833 voorplaat U24mm 2x blokschoot

0181122 „

2400mm 2170mm 2400mm 2170mm 2400mm

45mm „

Zilver „

45mm „

Zilver „

0181100

3. Raam- en deur techniek Kunststof

MULTISAFE 833

Fuhr electrische meerpuntssluitingen

Electronische meerpuntssluitingen Artikelnr.

Artikelomschrijving

0184200

Fuhr multitronic 881 voorplaat 16mm 2x zwenkhaak met gedeelde tuimelaar

0184202 „

Uitvoering

Maat

Links

2170mm

Rechts

2170mm

Doornmaat 35mm „

0184204 „

Links

2400mm

0184206 „

Rechts

2400mm

Links

2170mm

Rechts

2170mm

0184208 0184210 „

Fuhr multitronic 881 voorplaat 16mm 2x zwenkhaak met gedeelde tuimelaar „

45mm „

0184212 „

Links

2400mm

0184214 „

Rechts

2400mm

Links

2170mm

0184216

Fuhr multitronic 881 voorplaat U24mm 2x zwenkhaak met gedeelde tuimelaar

45mm

0184218 „

Rechts

2170mm

0184220 „

Links

2400mm

0184222 „

Rechts

2400mm

O V E R A L

0184200

A A N

G E D A C H T

89


3.2 Sloten

Fuhr electronische meerpuntssluitingen Toebehoren Artikelnr. Artikelomschrijving 0184102

Fuhr besturing 881 voor montage in kozijn

0184104

Fuhr besturing 881 voor montage op montagerail

0184106

Fuhr trafo voor montage op montagerail

0184114

Fuhr afstandsbediening

0184116

Fuhr afdekkap met schakelaar voor dagfunctie

0184118

Fuhr verlengkabel t.b.v. besturing 3-aderig

0184111

Fuhr aansluitkabel t.b.v. vaste kabelovergang

0184120

Fuhr signaaltransponder

0184122

Fuhr vingerscan

0184124

Fuhr afdekkap voor scan/transponder

0184107

Fuhr vaste kabeloverbrenging

Maat

0184102

0184104 -0184106

0184114

3. Raam- en deur techniek Kunststof

0184116

0184118 - 0184111

0184120 - 0184124

0184107

90

www.dozon.nl

10mtr


3

Advertenties

DOM SICHERHEITSTECHNIK

Waar er dagelijks veel in- en uitgaan, is organisatie alles!

Zonder bekabeling en in bewezen DOM kwaliteit. DOM Protector速 is elektronische toegangscontrole om eenvoudig achteraf te plaatsen. Voor een enkele deur, of via een virtueel netwerk naar een draadloos online toegangscontrole via TCP/IP. De passende oplossing voor vrijwel iedere toegangssituatie. Transparanter kan het niet. Maakt niet uit hoeveel er dagelijks in- en uitgaan.

3. Raam- en deur techniek Kunststof

Het organisatietalent

VEILIGHEID, KWALITEIT, DOM.

www.dom-nederland.nl

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

91


3.2 Sloten

Fuhr electronische meerpuntssluitingen Electronische meerpuntssluitingen Artikelnr.

Artikelomschrijving

0181280

Fuhr autotronic slot 834 voorplaat 16mm 2x blokschoot

0181282 „ 0181284

Maat 2170mm

2400mm

Fuhr autotronic slot 834 voorplaat 16mm 2x blokschoot

0181286 „ 0181288

2170mm

2400mm

Fuhr autotronic slot 834 voorplaat U24mm 2x blokschoot

0181290 „

2170mm

0184101

Fuhr besturing 834 voor montage in kozijn

0184103

Fuhr besturing 834 voor montage op montagerail

Doornmaat

2400mm

35mm „ 45mm „ 45mm „

Voor overige toebehoren zie fuhr slot 881

3. Raam- en deur techniek Kunststof

0181280

Fuhr stolpdeursluitingen

MULTISAFE 845 Artikelnr.

Artikelomschrijving

Uitvoering

Maat

Deurhoogte

1400mm

1780-1980mm

Stolpdeursluiting - te combineren met MULTISAFE 854, 855GL, 856, 859 Voor dubbele deuren 0183258

Links

0183260 „

Rechts

0183250 „

Links

0183252 „

Rechts

0183254 „

Links

0183256 „

Rechts

0183450

Fuhr stolp sluitlijst 845 veka

Links

0183452 „

Rechts

0183454 „

Links

0183456 „

Rechts

0183458 „

Links

0183460 „

Rechts

0183274

www.dozon.nl

1981-2190mm „

1814mm „

2191-2400mm „

1400mm „

1780-1980mm „

1614mm „

1981-2190mm „

1814mm „

2191-2400mm „

1686mm

1780-1980mm

1900mm

1981-2190mm

0183278 „

2100mm

2191-2400mm

Fuhr stolp kantschuif 845 „

Pensluitplaat RRV profielgebonden: zie sluitplaatoverzicht op bladzijde 95 - 98

92

1614mm

0183290 „

Fuhr stolpespagnolet 845

0183276 „

0183292 0183258

Fuhr stolp sluitlijst 845

92x100mm 150x100mm


Sloten 3.2 Fuhr stolpdeursluitingen MULTISAFE 840 Artikelnr.

Artikelomschrijving

Uitvoering

Maat

Doornmaat

Sloten voor stolpdeursystemen - te combineren met MULTISAFE 855GL, 856, 859 Voor dubbele deuren 0181760

Fuhr slot 856 voorplaat 16mm stolp 1x zwenkhaak

0183145 „ 0183146 „

1500mm

0181749

Fuhr slot 859 voorplaat 16mm stolp 1x zwenkhaak 2x rolnok

0184000

Fuhr slot 855GL voorplaat 16mm pc 92 1x zwenkhaak

0184002

Fuhr slot 855GL voorplaat 16mm pc 92 1x zwenkhaak 2x rolnok

Artikelnr.

Artikelomschrijving

35mm

1500mm „

Uitvoering

35mm 45mm

35mm 35mm

Maat

Deurhoogte

Loopdeur Fuhr aansluitstuk mao 663s voorplaat 16mm 1x zwenkhaak

2170mm

0427609

Fuhr aansluitstuk mao 693s voorplaat 16mm 1x zwenkhaak

2400mm

3. Raam- en deur techniek Kunststof

0427610

Vaste deur 0180923

Fuhr rolnoksluitplaat

0427676

Fuhr zwenkschootsluitplaat

0427658

Fuhr dag+nacht sluitplaat

0427659 „

Links Rechts

Fuhr pensluitplaat RRV profiel gebonden Zie sluitplaatoverzicht op bladzijde….. 0427517

Fuhr kantschuif onder

0427733

Fuhr kantschuif boven

0427532

Fuhr kantschuif boven

550mm „ 785mm

2170mm 2400mm

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

93


3.2 Sloten

Fuhr paniek meerpuntssluitingen MULTISAFE 870 Artikelnr.

Artikelomschrijving

Uitvoering

Maat

Doornmaat

Sloten voor vlucht- en paniekdeuren - voor tweevleugelige deuren - met gedeelde tuimelaar 0184042

Fuhr paniekslot 870 voorplaat 16mm pc 92 type 8

0184044 „

Rechts

0184062 „

Links

0184064 „

Rechts

0184063

Fuhr paniekslot 870 voorplaat 16mm pc 92 type 8

„ 2170mm 2170mm

0184067 „

Links

2400mm

0184068 „

Rechts

2400mm

Links

2170mm

Rechts

2170mm

Fuhr automatic paniekslot 833P voorplaat 16mm pc 92

0181214 „

45mm

35mm „

3. Raam- en deur techniek Kunststof

0181216 „

Links

2400mm

0181218 „

Rechts

2400mm

Links

2170mm

Fuhr automatic paniekslot 833P voorplaat 16mm pc 92

45mm

0181222 „

Rechts

2170mm

0181224 „

Links

2400mm

0181226 „

Rechts

2400mm

Links

2170mm

Fuhr automatic paniekslot 833P voorplaat U24mm pc 92

45mm

0181230 „

Rechts

2170mm

0181232 „

Links

2400mm

0181234 „

Rechts

2400mm

Links

2170mm

Rechts

2170mm

0181236

Fuhr autotronic paniekslot 834P voorplaat 16mm pc 92 „

35mm „

0181240 „

Links

2400mm

0181242 „

Rechts

2400mm

Links

2170mm

Rechts

2170mm

0181244

Fuhr autotronic paniekslot 834P voorplaat 16mm pc 92

0181246 „

45mm „

0181248 „

Links

2400mm

0181250 „

Rechts

2400mm

Links

2170mm

0181252

Fuhr autotronic paniekslot 834P voorplaat U24mm pc 92

45mm

0181254 „

Rechts

2170mm

0181256 „

Links

2400mm

0181258 „

Rechts

2400mm

Paniekbalk

www.dozon.nl

Links

0181238 „

94

„ 2400mm

Rechts

0181228

0181236

35mm

0181220

0181212

2170mm

0184065 „

0181212 0184042

Links

Artikelnr.

Artikelomschrijving

0181808

Paniekbalk pc 92/9 EV 1 1100x40x20x2mm


Sloten 3.2 Fuhr paniek meerpuntssluitingen Toebehoren Artikelnr.

Artikelomschrijving

0184101

Fuhr besturing 834 voor montage in kozijn

0184103

Fuhr besturing 834 voor montage op montagerail

Maat

Zie voor overige toebehoren pagina 90. 0184101

0184103

Deceuninck 3000 Artikelnr.

Artikelomschrijving

Uitvoering

0427664

Fuhr dag- en nachtsluitplaat

Links

0427669 „

0427623

Fuhr rolnoksluitplaat

0183392

Fuhr zwenkschootsluitplaat

0180652

Fuhr pensluitplaat

0183400

Fuhr sluitlijst 854/855gl/856/859 zwenkhaak/rolnok

Rechts

0427664

Links

0183401 „

Rechts

0183402 „

Links

Rechts

0183403 „ 0184113

Sluitplaat met magneetcontact 881

0181010

Blokschootsluitplaat 833/834

Maat

2170mm

3. Raam- en deur techniek Kunststof

Fuhr sluitplaten en sluitlijsten

„ 2400mm „ 0183400

0183023

0184108

Fuhr kabelovergang deurdeel

0184150

Fuhr kabelovergang kozijndeel

0184108

0184151

Trafo voor montage in kozijn

0184151

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

95


3.2 Sloten

Fuhr sluitplaten en sluitlijsten Gealan 8000 Artikelnr.

Artikelomschrijving

0183023

Fuhr dag- en nachtsluitplaat

0183024 „

0427664

0183400

0183023

0180905

Fuhr rolnoksluitplaat

0183132

Fuhr zwenkschootsluitplaat

0180800

Fuhr pensluitplaat

0183218

Fuhr sluitlijst 854/855gl/856/859 zwenkhaak/rolnok

Uitvoering Links Rechts

Links

0183219 „

Rechts

0183235 „

Links

0183237 „

Rechts

3. Raam- en deur techniek Kunststof

0184115

Sluitplaat met magneetcontact 881

0181011

Blokschootsluitplaat 833/834

0184108

Fuhr kabelovergang deurdeel

0184152

Fuhr kabelovergang kozijndeel

0184153

Trafo voor montage in kozijn

Maat

2170mm „ 2400mm „

0184108

0184153

Veka topline Artikelnr.

Artikelomschrijving

Uitvoering

0183045

Fuhr dag- en nachtsluitplaat

Links

0183046 „ 0427664

Fuhr rolnoksluitplaat

0180813

Fuhr zwenkschootsluitplaat

0180814 „ 0183240 0183400

0180803

„ Fuhr sluitlijst 854/855gl/856/859 zwenkhaak „

Rechts Links

Rechts

Sluitplaat met magneetcontact 881

0181008

Blokschootsluitplaat 833/834

0184108

Fuhr kabelovergang deurdeel

0184154

Fuhr kabelovergang kozijndeel

0184155

Trafo voor montage in kozijn

0184108

www.dozon.nl

Links

0183023

96

Links Rechts

0183241 „ 0183244 „

0184155

Rechts

0183243 „ 0184117

Maat

2170mm „ 2400mm „


Sloten 3.2 Fuhr sluitplaten en sluitlijsten K-Vision Artikelnr.

Artikelomschrijving

0183025

Fuhr dag- en nachtsluitplaat

0183026 „ 0427631

„ Fuhr rolnoksluitplaat

0427703 „

0183142

Fuhr zwenkschootsluitplaat

0180651

Fuhr pensluitplaat

0183282

Fuhr sluitlijst 854/855gl/856/859 zwenkhaak/rolnok

Uitvoering Links Rechts Links Rechts

Rechts

0183280 „

Links

Rechts

0183281 „

Sluitplaat met magneetcontact 881

0181013

Blokschootsluitplaat 833/834

0427664

Links

0183283 „

0184119

Maat

2170mm „ 0183400

2400mm „

0184108

Fuhr kabelovergang deurdeel

0184156

Fuhr kabelovergang kozijndeel

0184108

0184157

Trafo voor montage in kozijn

0184157

Rehau S790NL Artikelnr.

Artikelomschrijving

Uitvoering

0180804

Fuhr dag- en nachtsluitplaat binnendraaiend

Links

0180805 „ 0180806

Maat

Rechts

Fuhr dag- en nachtsluitplaat buitendraaiend

0180807 „

0427664

0180818

Fuhr rolnoksluitplaat

0180816

Fuhr zwenkschootsluitplaat binnendraaiend

0180817

Fuhr zwenkschootsluitplaat buitendraaiend

0180801

Fuhr pensluitplaat binnendraaiend

0180802

Fuhr pensluitplaat buitendraaiend

0180821

Fuhr sluitlijst 854/855gl/856/859 binnendraaiend zwenkhaak/rolnok

0183400

Links

0180822 „

Rechts

0180823 „

Links

Rechts

0180824 „ 0183286

3. Raam- en deur techniek Kunststof

0183023

Fuhr sluitlijst 854/855gl/856/859 buitendraaiend zwenkhaak/rolnok

0183287 „

Rechts

Links

0180826 „

Rechts

Fuhr kabelovergang deurdeel

0184158

Fuhr kabelovergang kozijndeel

0184159

Trafo voor montage in kozijn

„ 2400mm

0183023

Links

0180825 „

0184108

2170mm

2170mm „ 2400mm „

0184108

0184159

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

97


3.2 Sloten

Fuhr sluitplaten en sluitlijsten Rehau S790NL Artikelnr.

Artikelomschrijving

0184121

Sluitplaat met magneetcontact 881

0181015

Blokschootsluitplaat 833/834

0184121

0181015

Schuco Corona ct70

0180808

Artikelnr.

Artikelomschrijving

0180808

Fuhr dag- en nachtsluitplaat

0180809 „

3. Raam- en deur techniek Kunststof

0180815

Fuhr zwenkschootsluitplaat

0180654

Fuhr pensluitplaat

0180819

Fuhr sluitlijst 854/855gl/856/859 zwenkhaak

0180820 „ 0184099

0184099

Sluitplaat met magneetcontact 881

0181008

Blokschootsluitplaat 833/834

0184108

Fuhr kabelovergang deurdeel

0184160

Fuhr kabelovergang kozijndeel

0184161

Trafo voor montage in kozijn

0181008

0184108

0184161

98

www.dozon.nl

Uitvoering

Maat

Links Rechts

Links Rechts

2170mm „


Sloten 3.2 Fuhr sluitplaten en sluitlijsten Inoutic Artikelnr.

Artikelomschrijving

0427656

Fuhr dag en nachtsluitplaat

0427657 „

0427631

Fuhr rolnoksluitplaat

0427556

Fuhr zwenkschootsluitplaat

0427627

Fuhr pensluitplaat

0184123

Sluitplaat met magneetcontact 881

0181017

Blokschootsluitplaat 833/834

Uitvoering Links Rechts

0180808

0184099

0184108

Fuhr kabelovergang deurdeel

0184162

Fuhr kabelovergang kozijndeel

0184108

0184163

Trafo voor montage in kozijn

3. Raam- en deur techniek Kunststof

0181008

0184163

Wymar 3000 Artikelnr.

Artikelomschrijving

0180810

Fuhr dag- en nachtsluitplaat

0180811 „

0427634

Fuhr rolnoksluitplaat

0180812

Fuhr zwenkschootsluitplaat

0180802

Fuhr pensluitplaat

0183282

Fuhr sluitlijst 854/855gl/856/859 zwenkhaak/rolnok

0183283

Uitvoering Links Rechts

Links Rechts

0183280

Links

0183281

Rechts

0183286

Fuhr sluitlijst 854/855gl/856/859 buitendraaiend

Rechts

0183284

Links

0183285

Rechts Sluitplaat met magneetcontact 881

0181019

Blokschootsluitplaat 833/834

0184108

Fuhr kabelovergang deurdeel

0184164

Fuhr kabelovergang kozijndeel

0184165

Trafo voor montage in kozijn

2170mm „

0184109

2400mm „

Links

0183287

0184109

0180810

2170mm „ 2400mm

0181019

0184108

0184165

99


3.3 Draai- kiepbeslag

Siegenia Titan af

3. Raam- en deur techniek Kunststof Siegenia Titan af

Siegenia Titan af vv

- Siegenia Titan af met 3-D verstelbare veiligheidsnok

- Siegenia Titan af vv met 3-D verstelbare veiligheidsnok

- Beslag met zichtbare scharnieren

- Beslag met volledig verdekt liggende scharnieren

- Leverbaar in niet veiligheid en wk2

- Leverbaar in niet veiligheid en wk2

- Maatbereik niet veiligheid: BxH: 230x2360mm

- Maatbereik niet veiligheid: BxH: 380x2360mm

- Maatbereik wk2: BxH:331x2360mm

- Maatbereik wk2: BxH: 400x2360mm

- Raamgewicht: 100 en/of 130 kg

- Raamgewicht: 80 of 100 kg

- Ook leverbaar in stolp-, val- en tiltfirst uitvoering

- Ook leverbaar in stolp-, val- en tiltfirst uitvoering

100

www.dozon.nl


Draai- kiepbeslag 3.3

3. Raam- en deur techniek Kunststof

Siegenia verstelbare veiligheidsnok

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

101


3.3 Draai- kiepbeslag

Siegenia Titan ip

3. Raam- en deur techniek Kunststof Siegenia Titan ip

Siegenia Titan ip vv

- Siegenia Titan ip met 3-D verstelbare veiligheidsnok

- Siegenia Titan ip vv met 3-D verstelbare veiligheidsnok

- Beslag met zichtbare scharnieren

- Beslag met volledig verdekt liggende scharnieren

- Leverbaar in niet veiligheid en wk2

- Leverbaar in niet veiligheid en wk2

- Maatbereik niet veiligheid: BxH: 230x2360mm

- Maatbereik niet veiligheid: BxH: 451x370mm

- Maatbereik wk2: BxH: 400x2360mm

- Maatbereik wk2: BxH: 511x2360mm

- Raamgewicht: 100 en/of 130 kg

- Raamgewicht

- Ook leverbaar in stolp-, val- en tiltfirst uitvoering

- Ook leverbaar in stolp-, val- en tiltfirst uitvoering

102

www.dozon.nl

: 80 of 100 kg


3

Advertenties

P800 160 kg CE kl. 14

optioneel met geleidingselementen

P800 NL

3. Raam- en deur techniek Kunststof

160 kg CE kl. 14

P800 NL - schuin 160 kg CE kl. 14

P800 120 kg CE kl. 13

P800 100 kg CE kl. 12

P800 S 100 kg CE kl. 12

Lijnconform+ veelzijdig P800-serie voor pvc-deuren ■ ■ ■ ■ ■

Voor de meest uiteenlopende profielsituaties Systeem tegen zakken van de deurvleugel (optioneel) Aluminium geëxtrudeerd Verkrijgbaar in KS RAL en geëloxeerd 3D-instelling met slechts één stuk gereedschap bij ingehangen deur

Haps GmbH + Co.KG Tel.: +49 (0) 20 51- 2801-0 ■ www.haps.de

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

103


3.3 Draai- en kiepbeslag

Roto Royal

3. Raam- en deur techniek Kunststof Roto Royal beslag - Leverbaar in niet veiligheid en wk2 - Beslag met volledig verdekt liggende scharnieren - Maatbereik niet veiligheid: BxH: 360x2400mm - Maatbereik wk2: BxH: 571x3000mm - Raamgewicht 100kg - Ook leverbaar in stolp-, val- en tiltfirst uitvoering

104

www.dozon.nl


Draai- kiepbeslag 3.3

3. Raam- en deur techniek Kunststof

Roto K

Roto k beslag - Beslag met zichtbare scharnieren - Leverbaar in niet veiligheid en wk2 - Maatbereik niet veiligheid: BxH: 290x2400mm - Maatbereik wk2: BxH: 320x3000mm - Raamgewicht 100kg - Ook leverbaar in stolp-, val- en tiltfirst uitvoering

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

105


3

Advertenties

3. Raam- en deur techniek Kunststof

Voor het „Visitekaartje van uw woning“: het HOPPE buitendeur programma Van inbraakwerend beslag en inbraakwerende rozetten, beugelgrepen en profieldeur garnituren tot en met het aanvullende programma en montage toebehoren is er voor elke buitendeur een passende oplossing. Alles uit één hand! Merkartikelen van HOPPE.

voor al het HOPPE deur- en raambeslag!

Wenst u meer informatie? Vraagt u geheel vrijblijvend onze documentatie aan. Vragen omtrent „De goede greep.“ beantwoorden wij graag via het telefoonnummer +49 (0)6428 932-124.

HOPPE AG • Am Plausdorfer Tor 13 • D-35260 Stadtallendorf •

106

www.dozon.nl

Neues_Bügelgriff-Modell_2010.ind1 1

+49 (0)6428 932-124 •

+49 (0)6428 932-684 •

www.hoppe.com •

info.de@hoppe.com

23.11.2010 10:20:56


Draai- kiepbeslag 3.3 Raamkrukken Hoppe/Roto raamkrukken Artikelnr.

Artikelomschrijving

0422349

Roto raamkruk afsluitbaar

0301545

Hoppe raamkruk Tokyo afsluitbaar 0710s/u26

Uitvoering

Maat

Kleur

7x40mm

F1

7x40mm

F1

0301543 „

wit

0301544 „

crème 0301545

0422350

Roto raamkruk niet afsluitbaar

7X40mm

F1

0301542

Hoppe raamkruk Tokyo 0710/u26 niet afsluitbaar

7x40mm

F1

0301540 „

wit

0301541 „

crème

0301502 „ 0301547 0301548 „

Hoppe raamkruk verkropt 0710vks/u76z afsluitbaar „ Hoppe raamkruk verkropt Tokyo 0710vk /u76z niet afsluitbaar „

Links Rechts Links Rechts

7x40mm „

F1 „

7x40mm „

F1 0301502

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

3. Raam- en deur techniek Kunststof

0301501

0301542

107


3.4 Hefschuif/psk en vouwwandbeslag

Siegenia psk beslag Siegenia psk beslag portal 160 plus geschikt voor deurgewicht tot 160kg - Maximale afmeting wk2: BxH: 1600x2360mm - Leverbaar in schema a-c-g-k - Kleur: wit, crème of EV1 Siegenia psk beslag portal 200-Z plus geschikt voor deurgewicht tot 200kg - Met dwang gestuurde scharen - Maximale afmeting wk2: BxH: 2000x2360mm - Leverbaar in schema a-c-g-k - Kleur: wit, crème of EV1

GU psk beslag

3. Raam- en deur techniek Kunststof

GU psk beslag 966/150 geschikt voor deurgewicht tot 150kg - Maximale deur afmeting wk2: BxH: 1600x2370mm - Leverbaar in schema a-c-g-k - Kleur: wit of crème GU psk beslag 966/200 geschikt voor deurgewicht tot 200kg - Maximale deur afmeting wk2: BxH: 2000x2370mm - Leverbaar in schema a-c-g-k - Kleur: wit of crème

108

www.dozon.nl


Hefschuif/psk en vouwwandbeslag 3.4 Hefschuifbeslag Siegenia Siegenia hefschuifdeurbeslag Portal 150 geschikt voor deurgewicht tot 150kg - Maximale afmeting wk2: BxH: 2700x2500mm - Leverbaar in onderstaande deurschema’s Siegenia hefschuifdeurbeslag Portal 400 geschikt voor deurgewicht tot 400kg

Produktinformation

- Maximale afmeting wk2: BxH: 3300x3300mm - Leverbaar in onderstaande deurschema’s

Hebeschiebebeschläge – Flügelanordnung nach Schema A bis L

Schema A

Schema C

Schema D

Schema F

Schema E

Schema L

2 Hebeschiebetüren Zeichnung: Anschlag links und Anschlag rechts

2 Hebeschiebetüren, 1 Festverglasung Zeichnung: Anschlag links

2 Hebeschiebetüren, 2 Festverglasungen Zeichnung: Anschlag links und Anschlag rechts

3. Raam- en deur techniek Kunststof

1 Hebeschiebetür, 1 Festverglasung Zeichnung: Anschlag links

4 Hebeschiebetüren Zeichnung: Anschlag links und Anschlag rechts

4 Hebeschiebetüren, 2 Festverglasung Zeichnung: Anschlag links und Anschlag rechts

Hoppe/GU hefschuifgrepen Hoppe / GU hefschuifgrepen Artikelnr.

Artikelomschrijving

Uitvoering

Kleur

Grepen voor hefschuifdeur 0303476

Hoppe hefschuifdeurgreep enkel pc 69

F1

0303477 „

Wit

0303478 „

Crème

5.6

Ausgabe 09.2009

Grepen voor psk deuren 0181949

GU psk-greep afsluitbaar

0303476

Rechts

0181956 „

Links

0181865 „

Rechts

0181864 „

Links

0181873 „

Rechts

0181871 „

Links

F1 „ Wit „ Crème „ 0181949

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

109


3.4 Hefschuif/psk en vouwwandbeslag

Siegenia vouwwandbeslag Vouwwandbeslag Siegenia - Maximale deurbreedte: 900mm - Maximale deurafmeting voor wk2: BxH: 900x2360mm - Leverbaar in onderstaande deurschema’s

3. Raam- en deur techniek Kunststof 110

www.dozon.nl


Deur- en raambeslag 3.5 Ansa veiligheidsbeslag Ansa veiligheidsbeslag Deurdikte Kleur

Artikelnr.

Artikelomschrijving

8106846

Ansa veiligheids smalschildgarnituur pc 92 kruk/kruk

8106985 „

F1

knop draaibaar/kruk

Geschikt voor fuhr slot 859 krukbediend voordeur „

duwer/kruk

8106989 „

beugelgreep/kruk

8106856 „

comfort kruk/kruk

0008540

Ansa veiligheids binnenschild pc 92

0008542 „ 0008520

F1

blind

Ansa veiligheids buitenschild met kruk pc 92

F1

0008521 „

met kruk blind

0008522 „

met duwer pc 92

0008523 „

met duwer blind

0008524 „

met draaibare knop pc 92 t.b.v. Fuhr slot 859

0008525 „

zonder kruk pc 92

0008526 „

met draaibare knop blind t.b.v. Fuhr slot 859

0008527 „

geheel blind

0008530 „

met beugel pc 92

0008552

Ansa stift set t.b.v. kruk/kruk garnituur

0008553 „ 0008557

60mm

70mm

Ansa stift set t.b.v. duwer/kruk garnituur

0008558 „

3. Raam- en deur techniek Kunststof

8106852 „

60mm

70mm

Ami veiligheidsbeslag Ami veiligheidsbeslag Artikelnr.

Artikelomschrijving

0307845

Ami veiligheids smalschildgarnituur kruk/kruk 378/257-32 pc 92

0307853

Ami veiligheids smalschildgarnituur knop draaibaar 166/257-32/378 pc 92

0307862

Ami veiligheids duwergarnituur 90/83-257/32-378 pc92

Deurdikte Kleur

Uitvoering

70mm „

F1 „

Geschikt voor fuhr slot 859 krukbediend voordeur 0307861 „

Links Rechts

70mm

F1

0307863

Ami veiligheids smalschildgarnituur comfort kruk/kruk 378/257-32 pc 92

0307864

Ami veiligheids smalschildgarnituur comfort knop draaibaar166/257-32 pc 92

0307845

Geschikt voor fuhr comfortslot 869 krukbediend voordeur 0307847

Ami veiligheids smalschildgarnituur rolluik 373/257-32/378 pc92

0183180

Pom stift 859

0183178 „

70mm

0307853

F1

60mm 70mm 0307862

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

111


3.5 Deur- en raambeslag

Ami deurpanelen

AMI DEURPANELEN

3. Raam- en deur techniek Kunststof Met de introductie van Ami Deurpanelen krijgt ieder huis de gewenste uitstraling. Deze schitterende paneeldeuren, vervaardigd uit het beste aluminium, hebben een zeer lange levensduur en zijn vrijwel onderhoudsvrij. Ami maakt aluminium deurpanelen die gebruikt worden in hoogwaardige buitendeuren geschikt voor ieder bouwproject. Met de ongekende mogelijkheden in design, kleur en afwerking is het de finishing touch van uw pand.

112

www.dozon.nl


Deur- en raambeslag 3.5

3. Raam- en deur techniek Kunststof

Ami deurpanelen - bestelformulier

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

113


3.5 Deur- en raambeslag

Hoppe veiligheidsbeslag Serie Liverpool Artikelnr.

Artikelomschrijving

Deurdikte

Kleur

0303351

Hoppe veiligheids smalschildgarnituur duwer/kruk 86G/3358/3357N/1313G PZ-92

67-72mm

F1

0303352

554/3358/3357N/1313G PZ-92

0303353

538G/3358/3357N/1313G PZ-92

0303354

1313G/3358/3357N PZ-92

Serie London Artikelnr.

Artikelomschrijving

Deurdikte

Kleur

0303355

Hoppe veiligheids smalschildgarnituur duwer/kruk 61G/2258/2257N/113RH PZ-92

67-72mm

F1

0303356

Hoppe veiligheids smalschildgarnituur kruk/kruk 113RH/2258/2257N PZ-92

3. Raam- en deur techniek Kunststof

0303351

0303352

0303353

0303354

0303355

0303356

Briefplaten Ami briefplaten Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Deurdikte

Kleur

0308253

Ami briefplaat met tochtklep EP975/1

360x74mm

68-72mm

F1

0308253

Normbau briefplaten

0307479

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Deurdikte

Kleur

0307479

Normbau briefplaat 3230 scha. ssb 90

365x78mm

45-90mm

Wit/wit

0307480 „

F1/wit

0307483 „

F1/crème

0307493 „

Crème/crème

0307489

114

www.dozon.nl

Normbau briefplaat 3229 scha. ssb

305x76mm

38-76mm

F1/wit


Deur- en raambeslag 3.5 Cilinders BHB cilinders Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

0202801

BHB veiligheids dubbele cilinder

30-30mm

0202804 „

30-45mm

0202810 „

35-35mm

0202811 „

35-40mm

0202813 „

35-50mm

0202814 „

35-55mm

0202875 „

40-40mm

0202820 „

40-45mm

0202821 „

40-50mm

0202822 „

40-55mm

0202850 „

45-45mm

45-50mm

0202840

BHB veiligheids enkele cilinder

0-30mm

0202841 „

0-35mm

0202842 „

0-40mm

0202843 „

0-45mm

0202844 „

0-50mm

0202835

BHB veiligheids knop cilinder

0202840

40-k40mm

0202836 „

45-k40mm

0202837 „

55-k40mm

0202838 „

45-k45mm

0202839 „

45-k50mm

0202835

3. Raam- en deur techniek Kunststof

0202858 „

0202801

Voor DOM cilinders zie bladzijde

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

115


3.6 Val- en uitzetramen

Hautau valramen Hautau afstandbediening valraam Artikelnr.

Artikelomschrijving

0187128

Primat FL190 schaarhouder

0187102

Primat FL190 raambok a=0-25

0186073

Primat FL190 kettingoverbrenging type e

0186066

Primat stanggeleider

0186058

Primat trekstang

1000mm

2000mm

0186062 „

2500mm

0186064 „

3000mm

0186060 „ 0187128

0187124

Primat FL190 afdekprofiel

0187126 „

3. Raam- en deur techniek Kunststof 116

0187116

Primat FL190 handgreep

0187120

Primat FL190 handgreep afsluitbaar

0187138

Primat FL190 windwerk 200 wa

0187140

Primat FL190 windwerk 200 a

Maat

2000mm 3000mm

Veiligheidsonderdelen voor valramen fl190 / Minimale raamafmeting voor WK 2 : BXH: 440*300mm

www.dozon.nl

Artikelnr.

Artikelomschrijving

0187160

Primat FL190 meenemer horizontaal wk2/skg

0187164

Primat FL190 hoekomlegging es2 wk2/skg

0187166

Primat FL190 horizontale verbinding

Maat

400-860mm

0187168 „

861-1160 mm

0187170 „

1161-1560 mm

0187172 „

1561-1960 mm

0187174 „

1961-2360 mm

0187176

Primat FL190 tussenstuk wk2/skg

0187178

Primat FL190 vertikale middensluiting wk2/skg

501-800mm 801-1000mm

0187180 „

1001-1500mm

0187182 „

1501-1900mm


Val- en uitzetramen 3.6 Hautau uitzetramen Slingerstang Artikelnr.

Artikelomschrijving

0186096

Primat slingerstang

Maat 1000 mm

0186100 „

1500 mm

0186101 „

2000 mm

Hautau afstandbediening uitzetraam Artikelomschrijving

0186004

Primat-a ds1 schaarhouder h/k

0186020

Primat-a rvs raambok terugligging 0-25mm

0186018

Primat-a rvs raambok terugligging 26-50mm

0186016

Primat-a rvs raambok terugligging 51-75mm

0186066

Primat stanggeleider

0186073

Primat FL190 kettingoverbrenging type e

0187116

Primat FL190 handgreep

0187120

Primat FL190 handgreep afsluitbaar

0186058

Maat

Primat trekstang

1000 mm

0186060 „

2000 mm

0186062 „

2500 mm

0186064 „ 0187124

„ Primat FL190 afdekprofiel

0187126 „

0187138

Primat FL190 windwerk 200 wa

0187140

Primat FL190 windwerk 200 a

3. Raam- en deur techniek Kunststof

Artikelnr.

3000 mm 2000mm 3000mm

Veiligheidsonderdelen voor uitzetramen Artikelnr.

Artikelomschrijving

0186070

Primat-a vw toebehoor terugligging 0-25mm

0186067

Primat-a vw toebehoor terugligging 25-50mm

0186065

Primat-a vw toebehoor terugligging 50-75mm

Maat

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

117


3

Advertenties

3. Raam- en deur techniek Kunststof

www.dozon.nl

118


Verbinders en glasblokjes 3.7 Lashoekverbinders PHI lashoekverbinders Artikelnr.

Artikelomschrijving

0261110

Hoekverbinder voor staalmaat 40x40x2

0261114 „

45x45x2

0261116 „

50x45x2

0261118 „

50x40x1

0261120 „

60x46x2

0261122 „

50x45x1.5

0261124 „

65x45x2

0261126 „

65x45x3

0261128 „

48x45x2

0261121 „

50x40x2,5

0261113 „

44x44x2,5

0261119 „

50x40x2

Klemlepel t.b.v. hoekverbinder 0261102

0261109

Klemlepel pneumatisch t.b.v. hoekverbinder 0261109

Glassponningsblokjes PHI glassponningsblokjes Artikelnr.

Artikelomschrijving

0261130

Glassponningblok klembaar zendow 3000

0261131 „

zendow 3000 verhoogd

0261132 „

gealan 8000

0261200 „

gealan 8000 verhoogd

0261134 „

veka

0261202 „

veka verhoogd

0261204 „

kommerling

0261206 „

kommerling verhoogd

0261208 „

wymar

0261216 „

inoutic verhoogd

0261218 „

brugmann/salamander

3. Raam- en deur techniek Kunststof

0261102

0261110

0261130

Glasblokjes Glasblokjes Artikelnr.

Artikelomschrijving

0261032

Steunblok pvc blauw

0261033 „

„ rood

Maat 100x28x2mm 100x28x3mm

0261034 „

„ geel

100x28x4mm

0261035 „

„ groen

100x28x5mm 0261032

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

119


3.7 Verbinders en glasblokjes

Glasblokjes Glasblokjes Artikelnr.

Artikelomschrijving

0261042

Steunblok pvc blauw

0261043 „

0261032

„ rood

Maat 100x30x2mm 100x30x3mm

0261044 „

„ geel

100x30x4mm

0261045 „

„ groen

100x30x5mm

0261046 „

„ zwart

100x30x6mm

0261052

Steunblok pvc blauw

100x32x2mm

0261054 „

„ rood

100x32x3mm

0261056 „

„ geel

100x32x4mm

0261058 „

„ groen

100x32x5mm

0261060 „

„ zwart

100x32x6mm

Andere maten op aanvraag leverbaar.

3. Raam- en deur techniek Kunststof

Boorschroeven

Heicko boorschroeven Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

0059070

Boorschroeven verzinkt

3.9x13mm

0059072 „

3.9x16mm

0059074 „

3.9x19mm

0059076 „

3.9x25mm

0059078 „

3.9x32mm

0059080 „

3.9x38mm

0059070

Boorschroeven

Heicko beslagschroeven

0059070

120

www.dozon.nl

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

0059050

Beslagschroeven verzinkt

4.1x16mm

0059052 „

4.1x19mm

0059054 „

4.1x25mm

0059056 „

4.1x30mm

0059058 „

4.1x35mm

0059060 „

4.1x40mm

0059062 „

4.1x45mm


Verbinders en glasblokjes 3.7 Staalprofielen

Dozon kan voor alle profielmerken de gewenste staalprofielen leveren. Deze kunnen klantspecifiek worden voorzien van de gewenste sparingen voor de slotkasten en het kruk- en cilindergat. Raamankers

Artikelomschrijving

Maat

0055520

Spax-RA raamanker zelftappend pk T30

7.5x60mm

0055521 „

7.5x80mm

0055523 „

7.5x100mm

0055524 „

7.5x120mm

0055526 „

7.5x150mm

0261110

WEISS Lijm

3. Raam- en deur techniek Kunststof

SPAX raamankers Artikelnr.

WEISS Lijm Artikelnr.

Artikelomschrijving

Inhoud

0507945

Secondenlijm cosmoplast 500

20 gr

0507934

PVC lijm transparant cosmofen plus HV

200 gr

0507891

PVC reiniger cosmofen 10

1L

0507901

PVC reiniger cosmofen 20

1L

0505945

0507934

0507891

0507901

0507920

PVC onderhoudsmiddel cosmoklar

500 ml

0507920

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

121


3

Advertenties

3. Raam- en deur techniek Kunststof

www.dozon.nl

122


3

3. Raam- en deur techniek Kunststof

Advertenties

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

123


3.8 Ventilatieroosters

Aralco ventilatieroosters Junior 150-Turbo Classic Waarden Capaciteit bij 1 Pa (dm3/s.m)

14 (cfr NEN 1087)

Afmetingen

Glasplaatsing

Kalfplaatsing

Glasaftrek

79 mm

/

Inbouwhoogte

94 mm

94 mm

Glasgoot

12 / 22 / 26 / 30 / 32 mm

/

Sponningsflens

5 / 15 / 19 / 23 / 25 mm

21 mm rondom

Junior 150-Turbo Design Waarden Capaciteit bij 1 Pa (dm3/s.m)

12,9 (cfr NEN 1087)

Afmetingen

Glasplaatsing

Kalfplaatsing

Glasaftrek

79 mm

/

Inbouwhoogte

94 mm

94 mm

3. Raam- en deur techniek Kunststof

Glasgoot

26 / 30 / 34 / 38 mm

/

Sponningsflens

19 / 24 / 28 / 32 mm

21 mm rondom

Waarden

MultiAir Classic 19 / EPC

MultiAir Classic 21 / EPC

Capacitieit bij 1 Pa in (dm3/m) (cfr NEN 1087)

19,2

20,6

Afmetingen

Glasplaatsing

Kalfplaatsing

MultiAir Classic / MultiAir Classic EPC

Glasaftrek

92 mm

/

Inbouwhoogte

107 mm

135 mm

Glasgoot

26 / 28 / 30 / 32 / 36 mm

/

Sponningsflens

19 / 21 / 23 / 25 / 29 mm

25 mm rondom

Waarden

MultiAir 19 Design EPC

MultiAir 21 Design EPC

Capacitieit bij 1 Pa in(dm3/s.m) (cfr NEN1087)

18,8

20,3

Afmetingen

Glasplaatsing

MultiAir Classic Design

124

www.dozon.nl

Kalfplaatsing

Glasaftrek

92 mm

/

Inbouwhoogte

107 mm

135 mm

Glasgoot

26 / 28 / 30 / 32 / 36 mm

/

Sponningsflens

19 / 21 / 23 / 25 / 29 mm

25 mm rondom


Ventilatieroosters 3.8 Aralco ventilatieroosters FlexAir 23 / FlexAir EPC 23 Waarden Capaciteit bij 1 Pa (dm3/s.m)

23 (cfr NEN 1087)

Afmetingen

Glasplaatsing

Glasaftrek

65 mm

/

Inbouwhoogte

80 mm

105 mm

Glasgoot

26 / 30 / 34 / 38 mm

/

Sponningsflens

20 / 24 / 28 / 32 mm

20 / 24 / 28 mm rondom

Kalfplaatsing

FlatAir 11 / FlatAir 11 EPC Capacitieit bij 1 Pa (dm3/s.m)

11 (cfr NEN 1087)

Afmetingen

Bovenglasplaatsing

Onderglasplaatsing

Kalfplaatsing

Glasaftrek

90 mm

100 mm

/

Inbouwhoogte

105 mm

115 mm

96 mm

Glasgoot

26 / 30 / 34 / 38 mm

26 / 30 / 34 mm

/

Sponningsflens

20 / 24 / 28 / 32 mm

20 / 24 / 28 mm

20 mm

3. Raam- en deur techniek Kunststof

Waarden

MultiTop EPC 21 Waarden

MultiTop EPC 21

Capacitieit bij 1 Pa (dm3/s.m)

21 (cfr. NBN D50-001)

Afmetingen

Compacte Kalfplaatsing

Inbouwdiepte

76 mm

Inbouwhoogte

55 mm

MultiCoust EPC 22 Waarden Capaciteit bij 1 Pa (dm3/s.m)

22 (cfr NEN 1087)

Afmetingen

Glasplaatsing

Kalfplaatsing

Compacte Kalfplaatsing

Glasaftrek

92 mm

/

/

Inbouwhoogte

115 mm

/

70 mm

Totale hoogte

/

132 mm

/

Glasgoot

30 / 34 / 38 / 42 mm

/

/

Sponningsflens

24 / 28 / 32 / 36 mm

24 / 28 mm

/

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

125


3

Advertenties

HOU 3. Raam- en deur techniek Kunststof

BUITEN

BUITENLUCHT BETER GEFILTERD MET AEROFIL Is er jnstof in uw omgeving gedetecteerd, maar wilt u toch verse lucht binnen? Plaats dan een Aerol lter in uw ventilatierooster! Deze lter haalt tot 90% jnstof en pollen uit de inkomende lucht en zorgt zo voor een gezonder binnenklimaat. Uw ventilatierooster met Aerol, dat is pas écht gezond ventileren! Surf naar www.aerol.nl en bestel uw eigen Aerofil.

126

www.dozon.nl

AEROFIL

TM

VOOR ECHT GEZOND VENTILEREN!


Ventilatieroosters 3.8 Aralco ventilatieroosters VariaCoust 130 Waarden

Doorlaat (cm2/m)

Capaciteit bij 1 Pa in dm3/s.m

Capaciteit bij 2 Pa in dm3/s.m

Geluidsniveauverschil DneA dB(A)

Luchtgeluidisolatie RqA dB(A)

20

200

28,2

143,6

32,1

6,6

Afmetingen Glasaftrek

130, 135 mm (afhankelijk van flenshoogte)

Inbouwhoogte

105 mm

Glasgoot

26 - 49 mm

Sponning

20, 25 mm

Ook leverbaar in grotere waarden.

Dozon heeft ook een BRANDWEREND ROOSTER in het assortiment. FireCatch EPC

Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) Capaciteit bij 1 Pa (m3/h.m)(cfr NEN 1087)

3. Raam- en deur techniek Kunststof

Waarden E-30/EI-EW-30 14

19

Afmetingen

Glasplaatsing

Kalfplaatsing

Compacte Kalfplaatsing

Glasaftrek

92 mm

/

/

Inbouwhoogte

115 mm

/

70 mm

Totale hoogte

/

132 mm

/

Glasgoot

30 mm

24 mm

24 mm

Sponningsflens

24 mm

24 mm

/

Aerofil Artikelnr.

Artikelomschrijving

0292306

Aerofil 34mm t.b.v. Junior 150

0292304

Aerofil 47mm t.b.v. Multiair - Flexair

0292302

Aerofil 80mm t.b.v. Multicoust - Variacoust

Voor nieuwe- en bestaande woningen!

WWW.AEROFIL.NL

BEHOEFTE AAN FRISSE EN GEZONDE BINNENLUCHT?

AEROFIL

TM

VOOR ECHT GEZOND VENTILEREN!

Aerofil filtert tot 90% fijnstof uit de inkomende lucht en zorgt zo voor een gezonder binnenklimaat. Uw ventilatierooster met Aerofil, dat is pas ĂŠcht gezond ventileren!

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

127


3.9 Diversen

Diversen Kunststof Axaflex Artikelnr.

Artikelomschrijving

0306383

Axaflex met t-voet

0306384 „

Kleur Wit

Crème

0306383

Siegenia Artikelnr.

Artikelomschrijving

Kleur

8106818

Siegenia kierstandhouder

Crème

0419001 „

Wit

8106818

Fuhr Artikelnr.

Artikelomschrijving

Kleur

0180710

Fuhr bijzetslot DZ150 binnendraaiend

Crème

0180708

Fuhr bijzetslot DZ150 buitendraaiend

Wit

3. Raam- en deur techniek Kunststof

0180712 „

Wit

Gebr. Bodegraven Artikelnr.

Artikelomschrijving

Kleur

0151728

Deuropvangbeugel schuin met buffer

Verzinkt

0151729

Deuropvangbeugel haaks met buffer

Verzinkt

0151728

Deni

0245121

Artikelnr.

Artikelomschrijving

0245121

Raamknip

0245122

Sluitplaat

30mm

35mm

0245122 „

Maat

Kleur EV1

0245122

Dulimex Artikelnr.

Artikelomschrijving

6379505

Raamvalschaar met rol

0308482 „

Maat 102mm 152mm

6379505

Secu Products

128

www.dozon.nl

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Kleur

0244140

Secu doorvalbeveiliging

990mm

0244141

Secu steun op de dag

Crème

0244142

Secu steun in de dag

Crème

Crème


Diversen 3.9 Diversen Kunststof Heicko Artikelnr.

Artikelomschrijving

0507910

Kunststof stellepel

0507910

Artikelomschrijving

0139190

Winbag

0139190

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

3. Raam- en deur techniek Kunststof

Lamello Artikelnr.

129


3. Raam- en deur techniek Kunststof


4.1

Bevestigingsmateriaal

132

Bouten

132

Moeren

133

Nagels/brads

135

Pluggen

137

Schroeven

139

Chemische producten

146

Kitten

146

PUR-schuim

147

Lijmen

147

4.2

Oplosmiddelen en ontvetters

152

Vulmiddel voor hout

152

Diversen

153

4.3

Verbruiksmateriaal

154

Bits

Houtboren

154

155

Hout- en metaalboren

156

Metaalboren

158

Onze huismerken

158

Schuurbenodigdheden

159

Zaagbladen

160

Reciprozagen

161

Batterijen

161

Tie-wraps

161

162

Wig en opvulplaatjes

4

4. Verbruiksartikelen

VERBRUIKSARTIKELEN

131


4.1 Bevestigingsmateriaal

Bouten Kelfort tapbouten

6334672 - 0094297

4. Verbruiksartikelen 132

www.dozon.nl

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Opp. behandeling

Techn. gegevens

6334672

Tapbouten

M 4 x 10 mm

Gegalvaniseerd

8.8/DIN 933

6334676

,, ,,

M 4 x 40 mm

,, ,,

,, ,,

0094001

,, ,,

M 5 x 10 mm

,, ,,

,, ,,

0094009

,, ,,

M 5 x 25 mm

,, ,,

,, ,,

0094033

,, ,,

M 6 x 35 mm

,, ,,

,, ,,

0094039

,, ,,

M 6 x 60 mm

,, ,,

,, ,,

0094041

,, ,,

M 8 x 10 mm

,, ,,

,, ,,

0094043

,, ,,

M 8 x 12 mm

,, ,,

,, ,,

0094045

,, ,,

M 8 x 16 mm

,, ,,

,, ,,

0094057

,, ,,

M 8 x 35 mm

,, ,,

,, ,,

0094067

,, ,,

M 8 x 60 mm

,, ,,

,, ,,

0094068

,, ,,

M 8 x 70 mm

,, ,,

,, ,,

0094085

,, ,,

M 10 x 35 mm

,, ,,

,, ,,

0094095

,, ,,

M 10 x 60 mm

,, ,,

,, ,,

0094097

,, ,,

M 10 x 70 mm

,, ,,

,, ,,

0094099

,, ,,

M 10 x 100 mm

,, ,,

,, ,,

0094189

,, ,,

M 5 x 16 mm

,, ,,

,, ,,

0094200

,, ,,

M 5 x 20 mm

,, ,,

,, ,,

0094205

,, ,,

M 5 x 30 mm

,, ,,

,, ,,

0094210

,, ,,

M 5 x 40 mm

,, ,,

,, ,,

0094215

,, ,,

M 6 x 10 mm

,, ,,

,, ,,

0094220

,, ,,

M 6 x 16 mm

,, ,,

,, ,,

0094225

,, ,,

M 6 x 20 mm

,, ,,

,, ,,

0094230

,, ,,

M 6 x 25 mm

,, ,,

,, ,,

0094232

,, ,,

M 6 x 30 mm

,, ,,

,, ,,

0094240

,, ,,

M 6 x 40 mm

,, ,,

,, ,,

0094245

,, ,,

M 6 x 50 mm

,, ,,

,, ,,

0094250

,, ,,

M 8 x 20 mm

,, ,,

,, ,,

0094255

,, ,,

M 8 x 25 mm

,, ,,

,, ,,

0094260

,, ,,

M 8 x 30 mm

,, ,,

,, ,,

0094265

,, ,,

M 8 x 40 mm

,, ,,

,, ,,

0094270

,, ,,

M 8 x 50 mm

,, ,,

,, ,,

0094274

,, ,,

M 8 x 80 mm

,, ,,

,, ,,

0094275

,, ,,

M 10 x 16 mm

,, ,,

,, ,,

0094280

,, ,,

M 10 x 20 mm

,, ,,

,, ,,

0094285

,, ,,

M 10 x 25 mm

,, ,,

,, ,,

0094290

,, ,,

M 10 x 30 mm

,, ,,

,, ,,

0094295

,, ,,

M 10 x 40 mm

,, ,,

,, ,,

0094296

,, ,,

M 10 x 50 mm

,, ,,

,, ,,

0094297

,, ,,

M 10 x 80 mm

,, ,,

,, ,,


Bevestigingsmateriaal 4.1 Moeren Kelfort zeskant moeren Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Opp. behandeling

Techn. gegevens

0116253

Zeskant moeren

M4

Gegalvaniseerd

8.8/DIN 934

0116255

,,

,,

M5

,,

,,

,, ,,

0116257

,,

,,

M6

,,

,,

,, ,,

0116259

,,

,,

M8

,,

,,

,, ,,

0116261

,,

,,

M 10

,,

,,

,, ,,

Maat

Opp. behandeling

Techn. gegevens

0116253 - 0116261

Kelfort zelfborgende zeskant moeren Artikelnr.

Artikelomschrijving

0120753

Zelfborgende zeskant moeren

M4

Gegalvaniseerd

DIN 985

0120755

,,

,,

M5

,,

,,

,, ,,

0120757

,,

,,

M6

,,

,,

,, ,,

0120759

,,

,,

M8

,,

,,

,, ,,

0120761

,,

,,

M 10

,,

,,

,, ,,

0120753 - 0120761

Artikelomschrijving

Maat

Opp. behandeling

Techn. gegevens

0121309

Sluitringen

M4

Gegalvaniseerd

DIN 125 A

0121313

,, ,,

M5

,,

,,

,, ,,

0121317

,, ,,

M6

,,

,,

,, ,,

0121321

,, ,,

M8

,,

,,

,, ,,

0121325

,, ,,

M 10

,,

,,

,, ,,

0121309 - 0121325

4. Verbruiksartikelen

Kelfort sluitringen Artikelnr.

Kelfort carrosserieringen Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Oppervlakte behandeling

6335710

Carrosserieringen

M 5 x 20 mm

Gegalvaniseerd

0122343

,,

,,

M 5 x 25 mm

,,

,,

0122345

,,

,,

M 6 x 25 mm

,,

,,

6335715

,,

,,

M 6 x 30 mm

,,

,,

6335712

,,

,,

M 8 x 25 mm

,,

,,

0122349

,,

,,

M 8 x 30 mm

,,

,,

0122351

,,

,,

M 10 x 30 mm

,,

,,

6335713

,,

,,

M 10 x 40 mm

,,

,,

6335710 - 6335713

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

133


4

Advertenties

4. Verbruiksartikelen 134

www.dozon.nl


Bevestigingsmateriaal 4.1 Nagels/brads Spit Paslode brads Artikelnr.

Artikelomschrijving

Opp. behandeling Maat

Ve

0720380

Brads t.b.v. FN1850/FN1835

Verzinkt

13 x 1,2 mm

5000 stuks

0720383

,,

,,

,, ,,

25 x 1,2 mm

,, ,,

0720384

,,

,,

,, ,,

30 x 1,2 mm

,, ,,

0720385

,,

,,

,, ,,

32 x 1,2 mm

,, ,,

0720386

,,

,,

,, ,,

35 x 1,2 mm

,, ,,

0720387

,,

,,

,, ,,

40 x 1,2 mm

,, ,,

0720388

,,

,,

,, ,,

50 x 1,2 mm

,, ,,

0720389

,,

,,

RVS

20 x 1,2 mm

,, ,,

0720390

,,

,,

,, ,,

30 x 1,2 mm

,, ,,

0720391

,,

,,

,, ,,

40 x 1,2 mm

,, ,,

Maat

Ve

Artikelomschrijving

0720410

Brads incl. fuel pack t.b.v. IM65F16

19 x 1,6 mm

5000 stuks

0720411

,,

,,

22 x 1,6 mm

,, ,,

0720412

,,

,,

25 x 1,6 mm

,, ,,

0720413

,,

,,

29 x 1,6 mm

,, ,,

0720414

,,

,,

32 x 1,6 mm

,, ,,

0720417

,,

,,

35 x 1,6 mm

,, ,,

0720415

,,

,,

38 x 1,6 mm

,, ,,

0720418

,,

,,

41 x 1,6 mm

,, ,,

0720419

,,

,,

45 x 1,6 mm

,, ,,

4. Verbruiksartikelen

Spit Paslode brads Artikelnr.

Spit Paslode brads Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Ve

0720416

Brads incl. fuel pack t.b.v. IM65F16

50 x 1,6 mm

5000 stuks

0720420

,,

,,

57 x 1,6 mm

,, ,,

0720421

,,

,,

64 x 1,6 mm

,, ,,

Spit Paslode brads Artikelnr.

Artikelomschrijving

Opp. behandeling Maat

Ve

0720520

Brads t.b.v. FN16A65 F16

Verzinkt

32 x 1.6 mm

2000 stuks

0720521

,,

,,

,, ,,

38 x 1.6 mm

,, ,,

0720522

,,

,,

,, ,,

45 x 1.6 mm

,, ,,

0720523

,,

,,

,, ,,

50 x 1.6 mm

,, ,,

0720524

,,

,,

,, ,,

64 x 1.6 mm

,, ,,

0720525

,,

,,

RVS

32 x 1.6 mm

2500 stuks

0720526

,,

,,

,, ,,

38 x 1.6 mm

,, ,,

0720527

,,

,,

,, ,,

50 x 1.6 mm

,, ,,

0720528

,,

,,

,, ,,

64 x 1.6 mm

,, ,,

Spit Paslode spijkers Artikelnr.

Artikelomschrijving

Opp. behandeling Maat

Ve

0720496

Spijkers glad roundrive im90i

Blank

51 x 2,8 mm

3750 stuks

0720497

,,

,, ,,

63 x 2,8 mm

,, ,,

,,

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

135


4

Advertenties

4. Verbruiksartikelen 136

www.dozon.nl

Anz_NL_184x244_ks0.indd 1

19.11.2010 9:44:22 Uhr


Bevestigingsmateriaal 4.1 Pluggen Kelfort pluggen zonder kraag Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Materiaal

0135802

Plug zonder kraag

Ø 6 mm

Nylon

0135804

,,

,,

Ø 8 mm

,, ,,

0135805

,,

,,

Ø 10 mm

,, ,,

0135806

,,

,,

Ø 12 mm

,, ,,

0135802 - 0135806

Spit Paslode gipsplaat/holle wand pluggen Artikelnr.

Artikelomschrijving

Materiaal

1058850

Drill TP 12 gipsplaatplug

Kunststof

1058850

1061190

Driva Plus TP12 gipsplaatplug platkop

Gegalvaniseerd

met automatische tuimelaar 1061190

1565343

Pro 6 multiplug

6 x 30 mm

Nylon

1565344

,,

8 x 40 mm

,, ,,

,,

voor volle en holle materialen

4. Verbruiksartikelen

1565343 - 1565344

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

137


4.1 Bevestigingsmateriaal

Schroeven Spax-M MDF-schroeven

0055499 - 0055507

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Behandeling

0055499 0055500

MDF-schroeven platkop, Torx opname, zonder voorboren

3.5 x 40 mm

Gegalvaniseerd

,,

,,

3.5 x 45 mm

,,

,,

0055501

,,

,,

3.5 x 50 mm

,,

,,

0055502

,,

,,

4 x 40 mm

,,

,,

0055503

,,

,,

4 x 45 mm

,,

,,

0055504

,,

,,

4 x 50 mm

,,

,,

0055505

,,

,,

4 x 60 mm

,,

,,

0055506

,,

,,

4.5 x 45 mm

,,

,,

0055507

,,

,,

4.5 x 50 mm

,,

,,

Spax spaanplaatschroeven Torx

0326615 - 0326671

4. Verbruiksartikelen 138

www.dozon.nl

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Behandeling

0326615

Platkop met Torx opname

3 x 16 mm

Gegalvaniseerd

0326616

,,

,,

3 x 20 mm

,,

,,

0326617

,,

,,

3 x 25 mm

,,

,,

0326618

,,

,,

3 x 30 mm

,,

,,

0326623

,,

,,

3.5 x 16 mm

,,

,,

0326624

,,

,,

3.5 x 20 mm

,,

,,

0326625

,,

,,

3.5 x 25 mm

,,

,,

0326626

,,

,,

3.5 x 30 mm

,,

,,

0326627

,,

,,

3.5 x 35 mm

,,

,,

0326628

,,

,,

3.5 x 40 mm

,,

,,

0326629

,,

,,

3.5 x 45 mm

,,

,,

0326635

,,

,,

4 x 25 mm

,,

,,

0326636

,,

,,

4 x 30 mm

,,

,,

0326637

,,

,,

4 x 35 mm

,,

,,

0326638

,,

,,

4 x 40 mm

,,

,,

0326639

,,

,,

4 x 45 mm

,,

,,

0326640

,,

,,

4 x 50 mm

,,

,,

0326646

,,

,,

4.5 x 35 mm

,,

,,

0326647

,,

,,

4.5 x 40 mm

,,

,,

0326648

,,

,,

4.5 x 45 mm

,,

,,

0326649

,,

,,

4.5 x 50 mm

,,

,,

0326650

,,

,,

4.5 x 60 mm

,,

,,

0326651

,,

,,

4.5 x 70 mm

,,

,,

0326657

,,

,,

5 x 40 mm

,,

,,

0326659

,,

,,

5 x 50 mm

,,

,,

0326660

,,

,,

5 x 60 mm

,,

,,

0326661

,,

,,

5 x 70 mm

,,

,,

0326662

,,

,,

5 x 80 mm

,,

,,

0326668

,,

,,

6 x 50 mm

,,

,,

0326669

,,

,,

6 x 60 mm

,,

,,

0326670

,,

,,

6 x 70 mm

,,

,,

0326671

,,

,,

6 x 80 mm

,,

,,


Bevestigingsmateriaal 4.1 Schroeven Spax spaanplaatschroeven Torx Artikelomschrijving

Maat

Behandeling

0328000 0328001

Cilinderkop met Torx opname

3 x 10 mm

,,

,,

,,

,,

3 x 12 mm

,,

,,

0328002

,,

,,

3 x 16 mm

,,

,,

0328003

,,

,,

3 x 20 mm

,,

,,

0328004

,,

,,

3 x 25 mm

,,

,,

0328005

,,

,,

3 x 30 mm

,,

,,

0328006

,,

,,

3.5 x 12 mm

,,

,,

0328007

,,

,,

3.5 x 16 mm

,,

,,

0328008

,,

,,

3.5 x 20 mm

,,

,,

0328009

,,

,,

3.5 x 25 mm

,,

,,

0328010

,,

,,

3.5 x 30 mm

,,

,,

0328011

,,

,,

3.5 x 35 mm

,,

,,

0328012

,,

,,

4 x 12 mm

,,

,,

0328013

,,

,,

4 x 16 mm

,,

,,

0328014

,,

,,

4 x 20 mm

,,

,,

0328015

,,

,,

4 x 25 mm

,,

,,

0328016

,,

,,

4 x 30 mm

,,

,,

0328017

,,

,,

4 x 35 mm

,,

,,

0328018

,,

,,

4 x 40 mm

,,

,,

0328019

,,

,,

4 x 45 mm

,,

,,

0328020

,,

,,

4 x 50 mm

,,

,,

0328021

,,

,,

4.5 x 16 mm

,,

,,

0328022

,,

,,

4.5 x 20 mm

,,

,,

0328023

,,

,,

4.5 x 25 mm

,,

,,

0328024

,,

,,

4.5 x 30 mm

,,

,,

0328025

,,

,,

4.5 x 35 mm

,,

,,

0328026

,,

,,

4.5 x 40 mm

,,

,,

0328027

,,

,,

4.5 x 45 mm

,,

,,

0328028

,,

,,

4.5 x 50 mm

,,

,,

0328029

,,

,,

5 x 16 mm

,,

,,

0328030

,,

,,

5 x 20 mm

,,

,,

0328031

,,

,,

5 x 25 mm

,,

,,

0328032

,,

,,

5 x 30 mm

,,

,,

0328033

,,

,,

5 x 35 mm

,,

,,

0328034

,,

,,

5 x 40 mm

,,

,,

0328035

,,

,,

5 x 50 mm

,,

,,

0328036

,,

,,

5 x 60 mm

,,

,,

0328037

,,

,,

5 x 70 mm

,,

,,

0328038

,,

,,

5 x 80 mm

,,

,,

O V E R A L

0326615 - 0326671

4. Verbruiksartikelen

Artikelnr.

A A N

G E D A C H T

139


4.1 Bevestigingsmateriaal

Schroeven Spax spaanplaatschroeven

0328000 - 0328032

Artikelnr.

Artikelomschrijving

4. Verbruiksartikelen

Maat

Behandeling

6327002 6327004

Platkop met Pozidrive opname

2.5 x 12 mm

Gegalvaniseerd

,,

,,

2.5 x 16 mm

,,

,,

6327006

,,

,,

2.5 x 20 mm

,,

,,

0326500

,,

,,

3 x 12 mm

,,

,,

0326501

,,

,,

3 x 16 mm

,,

,,

0326502

,,

,,

3 x 20 mm

,,

,,

0326503

,,

,,

3 x 25 mm

,,

,,

0326504

,,

,,

3 x 30 mm

,,

,,

0326505

,,

,,

3 x 35 mm

,,

,,

0326506

,,

,,

3 x 40 mm

,,

,,

0326507

,,

,,

3 x 45 mm

,,

,,

0326513

,,

,,

3.5 x 12 mm

,,

,,

0326514

,,

,,

3.5 x 16 mm

,,

,,

0326515

,,

,,

3.5 x 20 mm

,,

,,

0326516

,,

,,

3.5 x 25 mm

,,

,,

0326517

,,

,,

3.5 x 30 mm

,,

,,

0326518

,,

,,

3.5 x 35 mm

,,

,,

0326519

,,

,,

3.5 x 40 mm

,,

,,

0326520

,,

,,

3.5 x 45 mm

,,

,,

0326521

,,

,,

3.5 x 50 mm

,,

,,

0326527

,,

,,

4 x 12 mm

,,

,,

0326528

,,

,,

4 x 16 mm

,,

,,

0326529

,,

,,

4 x 20 mm

,,

,,

0326530

,,

,,

4 x 25 mm

,,

,,

0326531

,,

,,

4 x 30 mm

,,

,,

0326532

,,

,,

4 x 35 mm

,,

,,

0326533

,,

,,

4 x 40 mm

,,

,,

0326534

,,

,,

4 x 45 mm

,,

,,

0326535

,,

,,

4 x 50 mm

,,

,,

0326537

,,

,,

4 x 60 mm

,,

,,

0326538

,,

,,

4 x 70 mm

,,

,,

0326539

,,

,,

4 x 80 mm

,,

,,

0326545

,,

,,

4.5 x 16 mm

,,

,,

0326546

,,

,,

4.5 x 20 mm

,,

,,

0326547

,,

,,

4.5 x 25 mm

,,

,,

0326548

,,

,,

4.5 x 30 mm

,,

,,

0326549

,,

,,

4.5 x 35 mm

,,

,,

0326550

,,

,,

4.5 x 40 mm

,,

,,

0326551

,,

,,

4.5 x 45 mm

,,

,,

Vervolg op volgende pagina.

140

www.dozon.nl


Bevestigingsmateriaal 4.1 Schroeven Spax spaanplaatschroeven Artikelomschrijving

Maat

Behandeling

0326552 0326554

Platkop met Pozidrive opname

4.5 x 50 mm

Gegalvaniseerd

,,

,,

4.5 x 60 mm

,,

,,

0326555

,,

,,

4.5 x 70 mm

,,

,,

0326556

,,

,,

4.5 x 80 mm

,,

,,

0326562

,,

,,

5 x 20 mm

,,

,,

0326563

,,

,,

5 x 25 mm

,,

,,

0326564

,,

,,

5 x 30 mm

,,

,,

0326565

,,

,,

5 x 35 mm

,,

,,

0326566

,,

,,

5 x 40 mm

,,

,,

0326567

,,

,,

5 x 45 mm

,,

,,

0326568

,,

,,

5 x 50 mm

,,

,,

0326569

,,

,,

5 x 55 mm

,,

,,

0326570

,,

,,

5 x 60 mm

,,

,,

0326572

,,

,,

5 x 70 mm

,,

,,

0326573

,,

,,

5 x 80 mm

,,

,,

0326574

,,

,,

5 x 90 mm

,,

,,

0326575

,,

,,

5 x 100 mm

,,

,,

0326576

,,

,,

5 x 110 mm

,,

,,

0326577

,,

,,

5 x 120 mm

,,

,,

0326583

,,

,,

6 x 30 mm

,,

,,

0326584

,,

,,

6 x 35 mm

,,

,,

0326585

,,

,,

6 x 40 mm

,,

,,

0326586

,,

,,

6 x 45 mm

,,

,,

0326587

,,

,,

6 x 50 mm

,,

,,

0326588

,,

,,

6 x 55 mm

,,

,,

0326589

,,

,,

6 x 60 mm

,,

,,

0326590

,,

,,

6 x 70 mm

,,

,,

0326591

,,

,,

6 x 80 mm

,,

,,

0326592

,,

,,

6 x 90 mm

,,

,,

0326593

,,

,,

6 x 100 mm

,,

,,

0326594

,,

,,

6 x 110 mm

,,

,,

0326595

,,

,,

6 x 120 mm

,,

,,

0326596

,,

,,

6 x 130 mm

,,

,,

0326597

,,

,,

6 x 140 mm

,,

,,

0326598

,,

,,

6 x 150 mm

,,

,,

0326599

,,

,,

6 x 160 mm

,,

,,

0326600

,,

,,

6 x 180 mm

,,

,,

0326603

,,

,,

6 x 240 mm

,,

,,

O V E R A L

6327002 - 0326603

4. Verbruiksartikelen

Artikelnr.

A A N

G E D A C H T

141


4.1 Bevestigingsmateriaal

Schroeven Spax RVS spaanplaatschroeven

6327002 - 0326603

4. Verbruiksartikelen 142

www.dozon.nl

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Behandeling

0326811 0326812

Platkop met Pozidrive opname

3 x 16 mm

RVS

,,

,,

3 x 20 mm

,, ,,

0326813

,,

,,

3 x 25 mm

,, ,,

0326814

,,

,,

3 x 30 mm

,, ,,

0326815

,,

,,

3 x 35 mm

,, ,,

0326816

,,

,,

3 x 40 mm

,, ,,

0326822

,,

,,

3.5 x 16 mm

,, ,,

0326823

,,

,,

3.5 x 20 mm

,, ,,

0326824

,,

,,

3.5 x 25 mm

,, ,,

0326825

,,

,,

3.5 x 30 mm

,, ,,

0326826

,,

,,

3.5 x 35 mm

,, ,,

0326827

,,

,,

3.5 x 40 mm

,, ,,

0326833

,,

,,

4 x 20 mm

,, ,,

0326834

,,

,,

4 x 25 mm

,, ,,

0326835

,,

,,

4 x 30 mm

,, ,,

0326836

,,

,,

4 x 35 mm

,, ,,

0326837

,,

,,

4 x 40 mm

,, ,,

0326838

,,

,,

4 x 45 mm

,, ,,

0326839

,,

,,

4 x 50 mm

,, ,,

0326840

,,

,,

4 x 60 mm

,, ,,

0326846

,,

,,

4.5 x 25 mm

,, ,,

0326847

,,

,,

4.5 x 30 mm

,, ,,

0326848

,,

,,

4.5 x 35 mm

,, ,,

0326849

,,

,,

4.5 x 40 mm

,, ,,

0326850

,,

,,

4.5 x 45 mm

,, ,,

0326851

,,

,,

4.5 x 50 mm

,, ,,

0326852

,,

,,

4.5 x 60 mm

,, ,,

0326853

,,

,,

4.5 x 70 mm

,, ,,

0326859

,,

,,

5 x 30 mm

,, ,,

0326860

,,

,,

5 x 35 mm

,, ,,

0326861

,,

,,

5 x 40 mm

,, ,,

0326862

,,

,,