Page 1

Kermis-Klanten-Ketting Weekblad De Dorpsketting

Datum: 11 juli 2011 Redactie en druk: Nieten en vouwen: Redactieadres: Kopy inleveren: E-mail: Web-site Telefoon: Bezorging: Gratis publicaties: Tarieven: Eenmalige adv.: Politie:

Nummer: 2090

Oplage: 1060

Marga, Yvon, Trees, Jacintha, Petra en Leo Loes, Wilma en Ria Dr. v. Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk Maandag vóór 10.00, email uiterlijk maandag tot 18.00 redactie@dorpsketting.nl www.stompwijk.nl Op maandagochtend en -avond: 071-5801604/rest 071-5803061 Door vrijwilligers Gevonden, verloren, dankbetuigingen, ingezonden etc… €5,00 1/8p €10,00 ¼p, €20,00 ½p, €30,00 ¾p, €40,- 1/1pagina Tekst+geld uitsluitend à contant in envelop in brievenbus Dr.v.N 88 Leidschendam-Voorburg: 070 4247511

In deze Dorpsketting: Parochieberichten 2 De Stal 4 Opening Hoge Brug 5 Verslag adviesraad 6 Toerclub 10 Badminton 12 Nooit Gedacht 14 Zumbathon 16 5e Vlonderpop 17 Muizenissen 18 Een kijkje in de keuken 23 College nieuwsflits 28 Summerland 29 Celeto 30 Het congres danst 31 Duiven 33 Sanne geslaagd 35 Onverwacht bezoek 35

Tot over 2 weken. Red.

Stompwijkse Paardendagen 2011 Gezelligheid voor iedereen! Komend weekend gaat het weer gebeuren, dan staat Stompwijk volledig in het teken van de Stompwijkse Paardendagen. Vrijdag om 13.30 uur geven de Stompwijkse ouderen de aftrap gevolgd door de optocht en alle andere activiteiten. De Stompwijkse Paardendagen worden afgesloten met de Kortebaandraverij. Elders in dit nummer is een korte impressie opgenomen van de Kortebaandraverijen tot nu toe. Wij als bestuur van Nooit Gedacht nodigen u van harte uit aan een van onze activiteiten deel te nemen. Het wordt nog feestelijker als alle Stompwijksers tijdens de paardendagen hun vlag uithangen. U vlagt toch ook?! Bestuur Nooit Gedacht

SPREUK VAN DE WEEK Optimist: iemand die denkt dat het kermis is, zodra er ergens een vlag uitsteekt. - Francken, Fritz (1893/1969) - Vlaams auteur, pseudoniem van Frederik Clijmans


-2-

Parochieberichten H. Laurentius Stompwijk Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek. Centraal meldingsnummer 0622027668 Telefonische bereikbaarheid: Pastorie Dr. van Noortstraat 88 2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604 Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655 Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur Pastor: M. Hoogervorst tel. 06-20551458, email: m.hoogervorst@live.nl B.g.g. tel. 071-5801604 Ziekenbezoek opgeven via secretariaat Openingstijden parochiesecretariaat Maandag tijdens de vakantie gesloten. Woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur E-mail: sintlaurentius@hotmail.com Bijdrage voor misintenties Rabobank rek. nr. 361502168 Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430 Verzorging begrafenissen en crematies De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl Zondag 24 juli wordt Sarah Maria Liduwina Roling door de doop in de gemeenschap opgenomen. Van harte gefeliciteerd namens de parochiegemeenschap. Weekvieringen in de RK H. Laurentius Parochie Woensdag 13 juli 09.00 uur kerkschoonmaak Zaterdag 16 juli 19.00 uur geen viering Zondag 17 juli 11.00 uur woord en communieviering met samenzang Voorganger diaken Henny Peters Zaterdag 23 juli 19.00 uur geen viering Zondag 24 juli 11.00 uur woord en communieviering met samenzang. 12.30 uur doopviering Voorganger Pastor M. Hoogervorst Misintenties Zondag 17 juli 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Adrianus en Wilhelmina v. Wijk – Ham, Jaargetijde, Magda v. Santen-v. Paassen, Jan Kerkvliet, Piet Roeling, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Truus Hilgersom- Verhart, Annie v.d. Burg -v. Veen, Will v.d. Brink – Luiten, Jannie Suyten -v.Leeuwen, Jaap Warmerdam, Aad Luk, Gerard Put, Corrie Bolleboom – Zoetendaal, Henk Luiten, Femia Janson-Sloot, Jo Verhagen – Hoogendijk.


-3Zondag 24 juli 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Truus Hilgersom- Verhart Jaargetijde, Martien v.d. Bos, To v.d. -Bos de Vreede, Piet v.d. Arend, Leen en Josien Olsthoorn – Laurens, Ge Hoogervorst, Nico v.Boheemen, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Annie v.d. Burg .v.Veen, Jannie Suyten -v.Leeuwen, Will v.d. Brink – Luiten, Jaap Warmerdam, Aad Luk, Gerard Put, Corrie Bolleboom – Zoetendaal, Henk Luiten, Femia Janson-Sloot, Jo Verhagen – Hoogendijk kerkhulpen Zaterdag 16 Zondag 17 Zaterdag 23 Zondag 24

juli juli juli juli

19.00 11.00 19.00 11.00

uur uur uur uur

Kosters Antoon v.S Antoon v.S Antoon v.S Antoon v.S

Lectoren geen Jan Havik geen geen

Misdienaars geen geen geen geen

Mededeling van uit het secretariaat Kerkschoonmaak Woensdag 13 juli gaan wij de kerk weer een poetsbeurt geven. Het is de laatste keer voor de vakantie, iedereen die tijd vrij kan maken is vanaf 09.00 uur van harte welkom. Er is zoals gewoonlijk weer koffie met wat lekkers. Wij wensen u een prettige vakantie, tot en ziens. Werkgroep schone kerk Dopen Wilt u uw kind laten dopen! graag 6 weken van te voren opgeven aan het secretariaat. De volgende doopviering is 24 juli na de zondagsviering, de voorbereiding voor deze doopviering wordt gehouden woensdag 6 juli in de pastorie. ********************************

Beste inwoners van Stompwijk, De open dag van het Dorpshuis is dit jaar op 24 september van 11.00 – 15.00 uur. Deze datum valt samen met de Burendag en kunnen we mooi combineren! Een aantal mensen is al druk bezig met de voorbereidingen. Onze gebruikers zijn enthousiast en hebben gezegd mee te willen doen. Nu zijn we nog op zoek naar mensen, die ons op die dag willen helpen met: 1. een hernieuwde poging een bridgeclub op te richten 2. te onderzoeken of er behoefte is aan een yogagroep 3. en verdere nieuwe ideeën voor activiteiten uit te werken Het programma voor die dag wordt nader bekend gemaakt. Namens de voorbereidingscommissie: Kees van Boheemen, tel.: 070-3277319 na 15.00 uur Of: info@dorpshuis-stompwijk.nl Zit je op de basisschool, raad dan het winnende paard. Zie het formulier in het programmaboekje.


-4CDA blij met monumentensubsidie voor Laurentiuskerk in Stompwijk Monumentenzorg heeft een subsidie toegekend van 120.000 euro voor het toekomstige onderhoud van de net gerestaureerde Laurentiuskerk. Het CDA is vol lof over de organisatie vanuit het kerkbestuur over de restauratie van de Stompwijkse katholieke kerk. “Het kerkbestuur met al zijn vrijwilligers hebben een geweldige klus volbracht en het resultaat mag er zijn” aldus Yvonne van Boheemen, gemeenteraadslid van het CDA. Het is belangrijk dat nu de restauratie is voltooid, er structureel onderhoud wordt gepleegd om de kerk op orde te houden. Voor het vinden van een goede invulling van de pastorie, worden momenteel gesprekken gevoerd met gemeente en belangstellenden, waarbij aansluiting wordt gezocht met het toekomstige Kulturhus op het terrein van de huidige basisschool. Het CDA wenst het kerkbestuur van de Laurentiuskerk veel succes met de verdere invulling van de toekomstige exploitatie van de kerk in Stompwijk. Yvonne van Boheemen, Gemeenteraadslid CDA

Gesloten wegens vakantie van 15 juli t/m 10 augustus Donderdagavond 14 juli zijn we nog open van 19.00 uur – 21.00 uur Afgelopen zaterdag hebben wij met alle vrijwilligers een evaluatie bijeenkomst gehad om de stal nog beter te laten functioneren, daarna waren alle partners uitgenodigd voor een barbecue als afsluiting voor de vakantie. SCHERIA en COOP heel hartelijk bedankt voor jullie heerlijke bijdrage. Vakantietijd: prachtige leesboeken, kinderboeken, speelgoed, puzzels, spellen, CD‟s en vele modellen en maten skeelers. Wij zoeken: voor de baby/kinderkleding een boekenkast zonder deuren en veel planken. Wie weet heeft iemand nog ‟n exemplaar over staan. Te Koop: Vouwwagen Alpen Kreuzer helemaal compleet met kook apparatuur en bijbehorende spullen.


-5-

Feestelijke opening Hoge Brug Stompwijk Wethouder Peter van Ostaijen (verkeer en vervoer) van LeidschendamVoorburg verricht woensdagmiddag 13 juli de officiële opening van de nieuwe Hoge Brug in de Dr. Van Noortstraat in Stompwijk. De vorige brug over de Nieuwe Vaart dateerde uit 1930, was sinds eind 2008 niet meer veilig en afgesloten voor zwaar verkeer. De wethouder rijdt als opening rond 16.30 uur met een feestelijke antieke wals over de Hoge Brug. Sinds begin 2009 is gewerkt aan een plan voor de nieuwe Hoge Brug. De Adviesraad Stompwijk is sindsdien regelmatig geïnformeerd over het project. Van de uitgewerkte ontwerpen kreeg het nu uitgevoerde model unaniem de voorkeur. Tijdens de uitwerkingsfase heeft het hoogheemraadschap van Rijnland gevraagd de doorvaartbreedte van de brug te vergroten. Aannemer Ballast Nedam is eind februari aan de vervanging begonnen. Door de werkzaamheden van de nutsbedrijven is enige vertraging ontstaan. De gemeente heeft tijdens de afsluiting het straatwerk aan weerszijden van de brug opgeknapt, zodat ook de bus van Connexxion weer over de oude route kan. Er vindt nog wat afrondend werk plaats, zoals het plaatsen van tijdelijke lichtmasten. Deze worden vervangen bij levering van het gekozen model. De vervangingsoperatie van de Nieuwe Brug heeft ruim vier maanden geduurd. Eindelijk ……………………. Woensdag a.s. om 16.00 uur is de officiële opening van de “Hoge Brug” door wethouder Peter van Ostaijen, om 16.30 uur is de officiële handeling. Misschien tot dan !

Wegens zomervakantie zijn wij gesloten van 16 juli t/m 3 augustus. 4 augustus weer open. Wij wensen ook jullie een fijne vakantie toe !!! Bloemsierkunst "De Passie" Dr.v.Noortstraat 186 Stompwijk // 071-5803515 www.bloemsierkunstdepassie.nl MET WEBSHOP !!! info@bloemsierkunstdepassie.nl 6 dagen open, dinsdag en donderdag na 13.00 uur gesloten.


-6Verslag openbare Adviesraadvergadering donderdag 7 juli 2011 Deze vergadering werd vanuit de gemeente bijgewoond door o.a. wijkwethouder Dhr P. van Ostaijen en wethouder Dhr. G. Rensen. De heer van Ostaijen benadrukte de aanwezigen dat de gemeente groot belang hecht aan de positieve ontwikkeling van Stompwijk. Binnen de gemeente worden de belangen van Stompwijk goed behartigd en de integraliteit van het uitvoeren van de gebiedsvisie wordt zorgvuldig in de gaten gehouden. Binnen de gemeente is er intensief overleg tussen het college en de ambtenaren met betrekking tot de projecten in Stompwijk. Verbindingsweg 1ste fase In de openbare vergadering van 22 september 2011 zal het definitieve ontwerp van de eerste fase gepresenteerd worden. De eerste fase van de verbindingsweg is in de voorjaarsnota door raad en college bekrachtigd en gaat gewoon door! Dit project wordt gezien als de kern van de gebiedsvisie en de gemeente is druk bezig met het aankopen van de gronden. Wanneer de eerste fase gerealiseerd is kunnen meerdere plannen voor de kern Stompwijk opgepakt en uitgewerkt worden. Het nieuwe bestemmingsplan betreffende de eerste fase van de rondweg wordt over enkele maanden ter visie gelegd. Op de openbare vergadering van 22 september zullen wij verder geïnformeerd worden betreffende de termijnen; van vertraging is vooralsnog geen sprake. Kulturhus Dhr. Rensen geeft aan dat we ons voor het Kulturhus in de ontwerpfase bevinden. Er worden momenteel twee ontwerpen verder uitgewerkt voor de locatie van de huidige school. In het eerste ontwerp worden de bestaande gebouwen gebruikt. Deze zullen wel grondig gerenoveerd moeten worden en er zal een stuk nieuwbouw komen dat de twee gebouwen met elkaar verbindt. In het tweede ontwerp gaat men uit van een volledig nieuw gebouw. De beide ontwerpen hebben als doel: alle voorzieningen onder één dak. Woningen (12 stuks) die bij dit project horen zullen op de huidige locatie van het Dorphuis komen. En op de kavel van het kruisgebouw 3 stuks. In september zullen de voorstellen gepresenteerd worden in het college van Burgermeester en wethouders. Het programmateam en de toekomstige gebruikers zullen hieraan voorafgaand nog nauw betrokken worden. Beheer en exploitatie van het Kulturhus is nog een belangrijk element in dit project. Start bouw staat gepland in het tweede kwartaal van 2013. Zorgelijke toestand Stompwijkseweg In de Dorpsketting van 4 juli j.l. heeft de gemeente een bericht geplaatst betreffende de Stompwijkseweg. Tussen de huisnummers 37 en 58 blijft de Stompwijkseweg verboden voor verkeer zwaarder dan 3.500 kg. Helaas worden veel overtredingen geconstateerd voor het verbod op zwaar verkeer wat de situatie van de weg steeds meer verslechterd. Indien dit zo blijft is de gemeente genoodzaakt dit stuk af te sluiten voor zwaar verkeer, hiervoor zullen dan helaas de nodige maatregelen getroffen moeten worden.


-7De Adviesraad vraagt aandacht voor de bereikbaarheid van weiland van boeren dat niet tot de huiskavel behoort en waarvoor omrijden zeer omslachtig is en veel extra verkeersbewegingen zal opleveren. Afgesproken wordt dat hierover nog overleg zal plaatsvinden met de Adviesraad . Momenteel zijn de gemeente en het Hoogheemraadschap van Rijnland aan het uitzoeken wat nu precies de oorzaak is om vervolgens de reconstructie te bepalen. Beide partijen hebben nauw overleg daar de weg van de gemeente is maar het dijklichaam van het waterschap. Op korte termijn blijft de weg afgesloten voor doorgaand zwaar verkeer. Ondertussen zal de reparatie aan de rest van het wegdek gewoon doorgaan. In het najaar hoopt de gemeente meer duidelijkheid te hebben zodat de weg duurzaam gereconstrueerd kan worden. Een vierde baan van SnowWorld in het Buytenpark. Kwaliteitsteam Buytenpark heeft tijdens de vergadering een presentatie gegeven met betrekking tot een 4de baan bij SnowWorld en de negatieve impact die deze baan zal hebben op het landschap, de omgeving en de recreatieve waarde van het gebied. De vierde baan zal 60 meter hoog worden en is aanzienlijk hoger dan de huidige derde baan waarvan het hoogste punt 40 meter boven NAP ligt. Indien u meer wilt weten of bezwaar wilt indienen dan kunt u kijken op de site http://buytenparkzoetermeer.web-log.nl. Hier vindt u ook data aangegeven met betrekking tot het indienen van een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan. Verdere punten: Opening nieuwe hoge brug zal woensdag 13 juli om 16.30 uur plaatsvinden. Hierbij is iedereen uitgenodigd. Rotonde Meerlaan/N206; 22 september zal de gemeente hier nadere informatie over verstrekken. Opknappen Meerlaan staat in de planning; ook hierover worden we 22 september verder ge誰nformeerd. Een aantal zaken is aangegeven bij de wijkbeheerder en deze punten zullen worden opgenomen. Wij wensen jullie verder een gezellige kermis en een zonnige vakantie. Wij hopen jullie te mogen begroeten op de openbare Adviesraadvergadering van donderdag 22 september. Namens de Adviesraad, Ursula van der Voort

Vermist! Wie heeft onze kat gezien? Chica is sinds maandag 4-7-11 niet meer thuisgekomen. Ze is zwart met bruin, heeft lang haar en een pluimstaart. Weet u waar ze is of heeft u haar gezien, graag bellen naar: Fam. Brugman: 071-5802802 of 06-15352824 Pinksterbloem 87 Voor de gouden tip hebben we een passende beloning over.


FENNA, eigentijdse zitgroep in leem-grijs leder en neerklapbare armen, 2,5+2 zits van € 2999,- voor € 1995,DION,

tijdloze zithoek met ronde belijning in een weefstof bruin mêlee, van € 4008,- voor € 1995,-

DUBAI, dressoir in robuust eiken in blank mat, 200 br x 85 h., 3 deuren en 4 laden, van € 1095,- voor € 695,BRUSSEL/VILLAGE, massief eiken tafel 180 x 100 in blank olie, en 4 eetkamerfauteuils met RVS poten op parketwieltjes en verstelbare rug in leder oceaanblauw, van € 3256,- voor €1595,EKLUND, salontafel in noesten eiken blank mat, 140 x 80 met 2 wangen poten, van € 619,- voor € 395,SENATOR, 5-motorig relaxfauteuil, verstelbaar in hoogte diepte en opstahulp, in leder bordeauxrood, van € 2468,- voor € 1495,AREZZO, lederen fauteuil vast in de kleur paars met aluminium pootje van € 895.- nu voor € 595.NAPOLI, comfort hoogte in alpinewit en kersen accenten, 2 maal 80x200 met elektrisch verstelbare inleg boxspring, uitrijdbaar, met achterwand en 2 nachtkastjes, samen van € 4199,- voor € 3295,Senioren ledikant Livorno, in blank essen decor. Met nachtkastje 3 lades in de maat 90x200 van € 838,- nu voor € 495,-


M-LINE traagschuimmatras Slow- Motion IV met pocketvering, stevig, 90x200, van € 1289,- voor € 895,SWANSEA, side table in eiken kersenkleur, 120brx72h, van € 582,00 voor € 295,00 Ledikant Frana, kleur eiken wit mat, maat 160x200 met 2 nachtkastjes van € 1623.- voor € 1095.Linnenkast Frana, bijpassend 3 deurskast, kleur eiken wit mat 182Br x 215Hg van € 1786,- voor € 1195,HIMALAYA, hoogpool frisé karpet in bruin, naturel of antraciet/zwart, nu € 59,00 Hoeslakens Cinderella, diverse kleuren, hoogte tot 24 cm, nu 2 halen 1 betalen


- 10 -

Toernieuws Toerclub Stompwijk Afgelopen zondag stonden er voor de verschillende groepen weer mooie clubritten op het programma. De A ging naar restaurant Kortjak bij Haarzuilens. De B naar Snelrewaard en de C naar de Braasemermeer. In totaal kwamen er zo‟n 60 fietsers naar de start om van het mooie weer te genieten. De A1 vertrok met slechts 7 fietsers. Een aantal anderen wilde liever uitrusten van een weekje fietsen in de Pyreneeën. Ook kun je merken dat de vakanties al begonnen zijn. We reden een vrij korte route naar Woerdense Verlaat om daarna nog wat verder de omgeving van Kockengen en Portengen te doorkruisen. Mooie landschappen met weilanden en boerderijen waar je heerlijk rustig fietst. Vlak voor de koffiestop reden we nog door Haarzuilens. Even cultuur snuiven in het dorpje waar de tijd lijkt stil te staan. Het is net of je door een openluchtmuseum rijdt. Ook het kasteel stond er weer mooi bij. Na bijna 65km kwamen we als eerste groep bij het restaurant waar je de koffie e.d. zelf bij de bar moet afhalen en meteen betalen. Sommigen vinden dat maar niks en worden liever op hun wenken bediend. Toch gaat het wel lekker snel en kun je daarna weggaan zonder gedoe over afrekenen en prijzen. Ook de 2 andere A-groepen arriveerden inmiddels met 16 en 8 personen. Op de terugweg hadden we de wind van voren, maar iedereen was sterk genoeg voor een stuk op kop en zo hebben we toch lekker doorgereden. Na ruim 105 km waren we precies om half 1 weer terug in Stompwijk. Arno van Rijn De B ging met z‟n 15-en(!) naar Snelrewaard. Kopman Jaap ging van start in een tempo waarbij de groep zich lekker warm kon rijden. Hierbij opgeteld het zonnige weer en de louter tevreden gezichten in de groep waren verklaard. Theo van der Meer was er sinds vorige week gelukkig alweer bij. Vanwege privé (om 11.00 uur uitgenodigd op een groot feest in Zoeterwoude) moest ik bij Hazerswoude-dorp aangekomen, weer naar huis. Ik heb daarom „s avonds telefonisch nagesproken met Jaap: “Ook verder was het een schitterende tocht, naar de koffiestop Theetuin “De Kwakel” bij de familie Spaans. Echt een toplocatie. Na de koffie zijn we langs het water doorgefietst en bereikten we via de Haardijk Woerden. Door dit mooie stukje (lusje) was de tocht wel wat langer dan 85 km. Theo kreeg nog een lekke band. Met de inzet van Henk was deze snel gemaakt.” Hans Heemskerk Aanstaande zondag 17 juli rijden de A (100km) en B (85km) groepen de rit naar Schoonhoven. De C gaat naar Delftse Hout voor 50km. Op zondag 24 juli gaan de A groepen naar Cruquius voor een rit van 100km. De B (85km) en de C (65km) gaan naar Langevelderslag. Vertrek is natuurlijk weer om 8.30u vanaf Oostvlietweg 30.


De C groepen fietsen naar een mooi plekje in de Veen. Na een aantal weken niet gefietst te hebben met de club, heb ik zondagmorgen mijn mooie pakje maar weer eens aangetrokken. De rit ging vandaag naar Roelofarendsveen, naar de broer en schoonzus van Wil. Met 7 personen van de C1 en 7 personen van de C2 gingen wij van start, we hadden er zin in,want het was erg mooi weer. We reden langs de Vliet tot aan Leiderdorp, over de Stierenbrug, naar de Hoofdstraat en zo richting de Ruigekade weer naar Hoogmade. Dan langs de sportvelden van MMO naar de Hem, wat toch altijd weer een prachtig stukje natuur is. Bij Woubrugge via de Boddenshosangweg naar het pontje. Na het overvaren splitsten onze wegen, de C2 ging rechts en wij van de C1 gingen links, om zo richting de Floraweg te gaan en op het Westeinde uit te komen. Toen nog een klein stukje en daar stond Jos om ons welkom te heten op hun mooie camping De Wippert. Daar geurde de koffie, de appeltaart was heerlijk vers gebakken en de slagroom mmmmm….. Het is altijd weer heerlijk om op zo‟n mooi plekje van je bakkie te genieten. Zoals elk jaar kwamen mijn zwager en schoonzusje nog even langs, die aan de overkant van Jos en Nel wonen. Toen kwam ons toetje, schalen vol met heerlijk vers fruit (je waant je echt in een kuuroord hoor ha ha ha) heerlijk. Ja… en dan was het tijd om weer op te stappen om weer huiswaarts te gaan, we konden ons hier best nog wel een paar uur vermaken hoor!!! Via het fietspad langs deA4 naar Hoogmade zo naar Leiderdorp, stukje Hoge Rijndijk dan naar de Weipoort, tweede Kerkepad en dan door de Meer en Geer naar huis. Voldaan met ongeveer 55 km op de teller parkeerde ik mijn fiets weer in de schuur. Jos en Nel heel hartelijk bedankt voor de gastvrijheid en wij hopen volgend jaar weer bij jullie te mogen komen. Alie van Veen Tijdens de Stompwijkse paardendagen wordt er gecontroleerd op alcohol!


-12-

Afsluiting badminton groot feest De 50 plussers, die op de woensdagochtend badmintonnen in sporthal “De Meerhorst” hebben afgelopen zondagmiddag een sportief seizoen afgesloten bij Joop en Sjaan van Rijn op hun ideale plek aan de Meeslouwerweg. Het weer werkt mee, de zon schijnt. Zij kunnen als geen ander goed organiseren en zorgen dat het je aan niets ontbreekt. Bij ontvangst is er koffie/thee en een keus uit diverse zelfgebakken taarten. Na de koffie gaan we verder met een ronde boerengolf. We proberen in zo min mogelijk slagen een bal vanaf start in een putje te slaan. Grote hilariteit als de bal in de sloot belandt en dat gebeurt nogal eens. Het is een gezellige bezigheid, maar ook de fanatiekelingen komen aan hun trekken. Na afloop zijn er prijsjes voor de 3 winnaars. Dan de barbecue, er zijn genoeg vrijwilligers om te bakken, we gaan door totdat alles op is. Het is heel gezellig geweest en vooral ook erg lekker. Bedankt Joop en Sjaan. Had je er ook graag bij willen zijn? Dat kan: kom gewoon lekker badmintonnen op de woensdagochtend: er kunnen nog leden bij. Zit je nog te denken is dit wel iets voor mij: kom gewoon proberen. Na de zomer gaan we weer verder. De badmintonclub

Carmen Gomes Inc. in Leidsenhage Een jarenlange traditie in Winkelcentrum Leidsenhage zijn de muziekmaanden. Op zaterdag 16 juli is het de beurt aan Carmen Gomes Inc. Plaats van handeling is het grote podium in hartje Leidsenhage. Een optreden van Carmen Gomes Inc. is een verkenning in muziek. Omdat de leden van het kwartet als geen ander weten dat geen twee uitvoeringen van een nummer ooit hetzelfde kunnen zijn en omdat het misschien wel juist om die verkenningstocht gaat, het viertal heeft lang geleden ontdekt dat die kleine variaties zorgen dat muziek nooit gaat vervelen en dat het iedere avond weer een uitdaging is om te spelen.

Blood Sweat & Kiers Treden op, op zaterdag 23 juli. Plaats van handeling: het grote podium Waag tijdens de harddraverij een gokje bij de totalisator. We willen graag voor wat betreft de totoomzet bij de top 5 van Nederland blijven horen. We zouden graag de €40.000,- willen halen. U kunt ons helpen door ook met een groepje vrienden een uitgebreid trio te spelen. Het maakt het allemaal veel spannender.


- 14 -

Prachtige start kortebaanseizoen Maandag 18 juli gaan we weer kortebanen in Stompwijk. Op de sfeervolle grasbaan zo rijkelijk versierd met mooie bloemen, komen waarschijnlijk 26 paarden aan de start. De belangstelling om mee te doen is dit jaar groter dan ooit, met als gevolg volle velden en veel uitlotingen. De inschrijving wordt in de loop van donderdag bekend. Kijk op www.stompwijksepaardendagen.nl of op www.hilgersomtekstproducties.nl De nieuwkomers Hoe staan de paarden ervoor als ze naar Stompwijk komen? Wij kijken eerst naar de nieuwkomers. We noemen dan Netarre en Nero Sas, Reve Pierji, Power Future, Sirius Bes, Yankee Attack , Arctic Challenge, en Udice Boko. Geen van deze paarden hebben gewonnen, maar hun vorm is stijgende. Yankee Attack werd sterk 3e in Warmond en Arctic Challenge en Udice Boko deden het goed in Egmond aan den Hoef (2e en 3e). Goede kortebaners Het is opvallend dat de jongere paarden nog weinig kans hebben tegen de oudere paarden. De volgende paarden hebben dit jaar al een kortebaan gewonnen: Torchlight AS, Romeo Sund en Umberto . Als deze paarden meedoen moet u ze altijd in rekening nemen. Verder hebben we nog goede prestaties gezien van Videx SR, Zero Option Lane, Ipse LB, Gilbert CR, Torpedo S en Walkover. De echte cracks Drie kortebaners springen er echt uit. Het is Le Dream van de Belgische eigenaar Lieven de Groote. Le Dream heeft al twee keer gewonnen (Wognum en Sassenheim). Dit paard is niet eens zo‟n snelle starter, maar eindigt verschrikkelijk snel. De tweede crack is Zephir. Ook hij won tweemaal (Amsterdam en Zwanenburg). Zephir vertrekt zo snel uit zijn startvak dat zijn tegenstander al na 100 meter geklopt is. Het is wel driftig baasje, dat in zijn overmoed ook nog wel eens een keertje springt. De derde crack is een oude bekende van ons namelijk Viva‟s Limburgia. De eerste kortebaan, die van Assendelft, was voor hem. Hij was die dag ontzettend goed. Daarna ging het een paar keer wat minder. Maar wat hij afgelopen donderdag in Egmond liet zien, was weer ongelooflijk. Hij moet aan alle paarden 5 of zelfs 10 meter geven. Door zijn super starts, hij vliegt werkelijk het startvak uit, heeft hij soms al bij de start zijn achterstand goed gemaakt. Nog even ter herinnering. Viva‟s Limburgia won in 2008 in Stompwijk. Hij kan dus ook op gras goed uit de voeten. De pikeur in topvorm De paarden moeten goed zijn, maar zonder een goede pikeur is het moeilijk winnen. Dit jaar steekt Wim van der Mespel er echt boven uit. Hij won dit jaar al vier (!) keer. Was ook nog driemaal tweede, één keer derde en twee keer vierde. Ook John de Leeuw, Aad en Ruud Pools en John Dekker zijn aardig op dreef. Bij het kiezen van uw weddenschappen laat u ook de vorm van de pikeur meespelen.


- 15 Wildcards De Stompwijkse grasbaan is populair bij de eigenaren en trainers. Een wildcard wordt ingezet omdat een eigenaar graag in de buurt wil starten of omdat een paard op het gras beter gaat dan op de straat. Let dus goed op welk paard met een wildcard loopt. Waarschijnlijk lopen Without a Trace, Timothy‟s Way (gaat altijd goed op gras) en uiteraard Speedy Amana van het Syndicaat Stompwijk met een wildcard. Favorieten aanmoedigen Onder de pikeurs staat Stompwijk bekend als het „Solvalla van de kortebaan‟. De bezoekers juichen hun paarden van begin tot het einde luid toe. Dit geeft een heel gezellige sfeer. Ondersteuning van uw favorieten stellen de pikeurs erg op prijs. Juichen en uw paard aanmoedigen zijn dus niet verboden.

Regels tijdens de Stompwijkse Paardendagen

Om het feest in goede banen te leiden, hebben we een paar mededelingen en vragen we uw medewerking in het naleven ervan. 1. 2. 3. 4.

Fietsen kunnen niet worden geplaatst op het kermisterrein. Op het schoolplein is een fietsenstalling ingericht. Volg de aanwijzingen ter plaatse. Auto’s moeten worden geparkeerd op het parkeerterrein van de kermis en niet aan de Doctor van Noortstraat of elders in het dorp. Taxi’s en bussen moeten de passagiers ophalen op het plein bij de kerk en niet voor het kermisterrein. Op de strook vanaf de Gouden Leeuw tot en met het schoolplein is het verboden te parkeren. Dit om de fietsers en taxi‟s alle ruimte te geven. Wij vragen u daarmee rekening te houden bij het parkeren. Op het terrein is meer dan ruimte genoeg.

De politie heeft aangekondigd drankcontroles te houden tijdens de festiviteiten. Dus wees verstandig: “Maak de borrel die je drinkt niet al extra duur, glaasje op …………niet achter het stuur (ook geen brommerstuur!)”. Wees verstandig, kom op de fiets. Als bestuur staan we volledig achter het beleid dat er geen drank wordt verkocht aan jongeren onder de 16 jaar. Om dit beleid goed uit te voeren, hebben we een aantal nieuwe regels ingevoerd. Alvorens bonnen te kopen, moet iedereen zich legitimeren. Vervolgens krijgt hij of zij een polsbandje uitgereikt in een onderscheidende kleur voor 16 plussers en voor 16 minners. Een persoon die niet over een bandje beschikt, kan aan de bar geen drank kopen en zal alsnog een bandje moeten halen. Bestuur Harddraverij Nooit Gedacht


Entree: â‚Ź 6,50 gaat geheel naar Pink Ribbon. Zorg zelf voor voldoende water en eventueel wat snacks. Aanmelden is niet nodig wel je aanwezigheid! Locatie: Doctor van Noortstraat nabij de kerk in Stompwijk Dress code: Pink!

O.l.v. Laura Oliehoek

Bewegen voor een goed doel! Zaterdag 16 juli Stompwijkse Kermis van 16:30 uur tot 18:30 uur


-17-

5e Vlonderpop! Tja daar gaan we dan, zou je denken. De organisatoren van Vlonderpop meenden een tijdje terug een beetje ongeduld waar te nemen.... Er gingen tweets voorbij waarin Vlonderpop werd genoemd, een zijdelings betrokkene schreef een blog. Dan moest het niet anders zijn dan dat we Vlonderpop uit de mottenballen moesten halen en starten met ... ja waarmee eigenlijk? Line-up, catering, plek, informeren. Allemaal ingewikkelde en moeilijke zaken, maar we zijn druk bezig om alles weer zo te organiseren dat Vlonderpop, editie 2011, 17 juli weer een ongeĂŤvenaard succes wordt! IJs en weder diendende. En de trouwe bezoeker weet dat het dit jaar voor de vijfde keer is, een lustrum dus! Betekent dat nu, dat er iets speciaals te gebeuren staat? We wachten het rustig af. Kom in ieder geval zo nu en dan eens terug naar de website www.vlonderpop.nl voor de laatste informatie. In 2010 werd het toch wel duidelijk dat -gezien het succes- de ruimte ietwat aan de krappe kant was. Niet zo zeer voor de optredende bands op hun drijvende vlonder, maar wel voor het publiek op de brug, voor de voordeuren van de woningen of op straat, dus misschien moet er toch maar uitgeweken worden naar een stekkie ietsjes dichter bij de Hoge Brug, veel verkeer is daar nu toch niet. Voor de precieze plek, volg de pijlen, of de drukte, of het geluid, of bezoek de genoemde website nog eens en dan komt het allemaal goed. Ook voor nadere informatie over de line-up, voor de ouderen onder ons, zeg maar de bands die gaan optreden, houdt de website in de gaten! Troost u, we verwachten geen schokkende zaken, maar je weet maar nooit. Of volg de tweets van @stompwijkpuntnl, onze partner in crime. Zie je meteen ook het andere Stomnpwijkse nieuws gepresenteerd en dat in een week dat er van alles te gebeuren staat. De Vlorganisatie.

Gezocht Is er iemand die er nog oud servies (aardewerk/porselein) overheeft, het hoeft niet kompleet te zijn. I.v.m. een bruiloftsfeest (Polterabend in Duitsland) om kapot te gooien. Als je het niet meer nodig hebt kom ik het graag bij je ophalen. Groetjes, Monique Tel. 071-5802590


-18-

Muizenissen De laatste Harry Potter film is uit. De allerlaatste heb ik begrepen. Heb er geen een gezien. Nou ja, flarden, je ontkomt er eigenlijk niet aan als je kinderen hebt, maar kreeg mijzelf nooit zo ver om een hele film te kijken. Of het boek te lezen. Hoe zeg je dat ook alweer..Niet mijn genre. Ooit zullen de kinderen van nu terugkijken op hun jeugd en dan zal Harry daar een onderdeel van zijn. Want op een gegeven moment in je leven komt de nostalgie om de hoek kijken. Ik las daar afgelopen weekend in het AD over. Dat wij, veertigers, vol in de nostalgische gevoelens zitten. Wanneer deze leeftijdgenoten elkaar ontmoeten (en dan wat gaan drinken..) komen ze vanzelf op: weet je nog, Q & Q..en Flipper..en rolschaatsen op de snelweg…of filmrolletjes ontwikkelen…of met het hele gezin in een Fiat 500…en folders rondbrengen van de Spar (meer folders waren er toen niet..)…op vakantie naar Drenthe..tennissen op de computer…op een regenachtige dag luisteren naar de zeezenders op de radio. En ga zo maar even door. Geheid goed voor een avondje gezelligheid. En dan de onvermijdelijke eindconclusie: vroeger was alles beter! En zo kabbelen we met zijn allen door het leven. Elke leeftijdsgroep met haar eigen problemen: de jeugd met vervelen en stoeiend met de hormonen, de twintigers met zoeken naar een baan en een huis, dertigers buigen zich over het probleem van het vinden van de juiste partner, veertigers worden aan alle kanten getest door puberend kroost, vijftigers gaan ineens nadenken over het leven, zestigers vagen zich af hoeveel pensioen ze nog krijgen, zeventigers krijgen de zorg over de kleinkinderen en tachtigers proberen zo gezond als mogelijk te leven. Vergeet ik nu de negentigers? Nee, hoor, de negentigers zijn alleen maar blij, blij dat ze er nog zijn en genieten van een enorm rijk aan herinneringen. En wijsheid. Zij lachen zich rot om onze tekortkomingen, wij druktemakers. Ze zien ons allemaal met telefoontjes en IPod‟s in de hand pingen, sms‟en, bellen en internetten, ze zien hoe meisjes en vrouwen broeken aantrekken waarvan het kruis op de knieën hangt, ze zien hoe grijs geworden mannen de haren verven en de oogleden laten opliften, ze zien dat er in elk vertrek van het huis een tv opgehangen moet worden, ze zien hoe we klagen over de benzineprijzen en dat we de drie auto‟s voor de deur niet meer kwijt kunnen…. Allemaal groepen met hun verschillen. Kunnen die wel met elkaar? Want de jeugd heeft een grote mond, de generatie erna doet maar alles wat ze willen en de ouderen rijden te langzaam of ze mopperen teveel. Ach, ja, zo mopperen we op elkaar maar onder bepaalde omstandigheden worden we één. Bijvoorbeeld als er geschaatst kan worden, dan zie je jong en oud dwars door elkaar heen genieten. Of bij een nationale ramp, dan is iedereen het plotseling met elkaar eens hoe verschrikkelijk het allemaal is. Maar ook bij een nationaal voetbalelftal, welke het goed doet tijdens een toernooi, kan de oorzaak zijn van grootschalige gemeenschapszin. Dan help je de buren met het ophangen van de vlaggetjes, heb zelf een keer Duitse vlaggetjes opgehangen bij


-19een buurman, en drink je een biertje of een rosétje na afloop. Dat is dan op landelijk niveau. Ook op plaatselijk niveau organiseert men dingen om de gemeenschapszin te verbeteren. Zo hadden (en hebben) we op Terschelling het Sint Jansfeest, Oerol, de Fjoertoer, Berenloop of Sundrum. En zo heeft Stompwijk de Meerhorstloop, de Poldercross, het Summerland muziekfestival en… de Stompwijkse Paardendagen. Dit laatste staat letterlijk voor de deur. Dan zal jong en oud zich weer met elkaar vermengen, lachen de jeugdigen zich suf over hoe de ouderen staan te swingen op de dansvloer en omgekeerd. Gemeenschapszin ten top. Veel plezier allemaal! Arjen Veldhuizen

Andrea’s Haarstudio KAPSALON MET EN ZONDER AFSPRAAK Knippen t/m 12 jaar € 10,00 Knippen 13-18 jaar € 15,00 Heren knippen € 19,00 Heren tondeuse/randje € 15,50

071 – 580 15 60 Hoefblad 30 Stompwijk di-vrij : 09:00-17:30 zat: 08:30–16:00 www.andreashaarstudio.nl

In de vakantie periode is de kapsalon gewoon geopend !!! Andrea - Demelza - Theo Ijole en Romy wensen u een hele fijne vakantie.

Donderdag 14 juli vertrekt er weer een Woej busje naar Leidsenhage: vertrek om 10.00 uur vanaf de Meerlaanbushalte tegenover de Coop. Om 13.00 uur gaat hij weer naar Stompwijk terug. Er kunnen 8 personen mee. Coby v.d. Geest tel: 5801561


Onderhoudsbedrijf * * * * * * *

Keukenmontage Montage van Velux dakramen Inbraakbeveiliging Onderhoudswerk Badkamer renovatie Stuc werkzaamheden Glasvliesweefselbehang en witten

Rietkade 14 2492 TL DEN HAAG (Leidschenveen) Tel: 070-3019001 Mob: 06-20012436 Bel de Vakman voor informatie of een vrijblijvende offerte!

CEES LUITEN EFFICIENT TRANSPORT van ZAND, GROND en AANVULLING

Schilderen, behangen en wandafwerking

Ook voor particulier werk kunt u bij ons te recht !

Dr.v.Noortstraat 214 2266 HC Stompwijk Tel. 071-5803359

Meerlaan 9 2266 HL Stompwijk 071-5802902/06-25091468 tomjanson@hotmail.com Voor al uw binnen- en buitenwerk. U kunt vrijblijvend offerte aanvragen


Een kijkje in de keuken van….. WAUW WAUW WAUW, allereerst alle complimenten, lof en eer (respect met buiging) voor degene die Summerland organiseren. Wij als sponsor van de kindermiddag kunnen niet anders concluderen dan dat het genieten was het eerste weekend van juli! Daarom een kijkje in de keuken van de sponsoring van de kindermiddag. Al een aantal jaren sponsoren wij de kindermiddag van Summerland. Tegenwoordig de Wereld Wonder kindermiddag. We weten nog goed dat we het eerste jaar met Johan Nieuweland om tafel zaten en er voorzichtig gevraagd werd, wat wij wilden sponsoren. Wisten wij veel, wat hadden ze nodig? Het is begonnen met wat snoep en een bon van de Sligro. Naarmate de jaren vorderde werd dat ietsje meer en tegenwoordig is de kindermiddag vernoemd naar Wereld Wonder met spandoek en al en mogen we ons hoofdsponsor van deze middag noemen! Ieder jaar hebben wij met heel veel plezier gesponsord, maar dit jaar…… het was helemaal top, het optreden van de meiden heeft al onze verwachtingen overtroffen. Vanuit verschillende hoeken, hoorden we dat er vorig jaar ook een act van de meiden van de organisatie was (sorry toen waren we er niet), maar dit jaar hebben we met volle teugen genoten. De week voorafgaand aan het Summerland weekend hoorden we in de Dotterbloem al menig maal muziek „s avonds. We vroegen ons af waar dat vandaan kwam en voornamelijk tot hoe lang het door ging, tja we hebben toch ook nog kleine kinderen…. Maar zondag werd ons het geheel duidelijk. Tuurlijk oefenen, oefenen en oefenen. Het resultaat mocht er zijn. De afwisselingen van de acts en het enthousiasme van de dames, zorgde ervoor dat alle kinderen netjes bleven zitten en geamuseerd keken naar wat het volgende liedje, dansje en uitvoering er zou volgen. Net als alle ouders en andere aanwezigen overigens. Daarna werd ieder kind vermaakt met spelletjes, cakejes versieren, een springkussen, slush puppies en uiteraard kon het schminken ook niet ontbreken. De kinderen hebben zich kostelijk vermaakt, zoals ook vele ouders en aanwezigen, denken we. Wat een leuke middag. Het gehele weekend was hartstikke geslaagd, wat ons betreft. Met de rare gezellige wijnavond op vrijdag, de zaterdag die geheel uitverkocht was en een “voor ieder wat wils” zondag als afsluiting. Kortom wij zijn trots dat we als sponsor deel mogen uitmaken van dit innovatieve en vooral succesvolle evenement.. Wij zeggen alvast “proost” op volgend jaar (en dan nemen we de maandag vrij). Lianne den Haan en Ellen van der Geest Twitter:@geboortezorgnl


TE KOOP: € 172.000,-

Dit 3-kamer appartement, op de 2e verdieping, ligt in een complex aan de rand van Zoeterwoude-Dorp. Het heeft een balkon op het zuiden en een inpandige berging op de begane vloer. Het complex is voorzien van CV-blokverwarming. Algemeen: Entree met trappenhuis, overdekte galerij. Indeling appartement: Ruime woonkamer met open keuken. Beglazing over de gehele breedte van de kamer. Voorzien van kunststof kozijnen. Schuifpui naar balkon. Badkamer voorzien van douche, toilet, wastafel en heeft een aansluiting voor wasvoorzieningen. 1e slaapkamer 2.75 x 4.44m heeft een inbouwkast. 2e slaapkamer 1.92 x 2.75m ook voorzien van een opberg kast. Woonkamer, keuken en hal zijn voorzien van een laminaat vloer. De ligging van het complex is erg gunstig met goede uitvalswegen, zoals de A4 en op fiets afstand van Leiden (10min). Dit appartement is de ideale woonruimte voor één- en tweepersoonshuishoudens.

Burgemeester Wapstraat 50, 2381 XR Zoeterwoude TEL: 06-45259396 WWW.JAAP.NL


Wij willen heel Stompwijk en omgeving hele fijne paardendagen toewensen! Tijdens de vakantieperiode zijn wij gewoon bereikbaar. Bezoek eens onze website www.van-boheemen.nl met nieuwsfeiten en een overzicht van al onze werkzaamheden. Doctor van Noortstraat 134 2266 HB Stompwijk Tel: 071-5804847 Fax: 071-5804556

Vraag vrijblijvend een offerte aan. Telefoon: 071-5801878 06-51153686 Email: peter.selier@wanadoo.nl


-26-

Wijnhandel & Slijterij DE KELDERMEESTER

De openingstijden van De Keldermeester zijn: Maandag 09:00 – 12:00 uur Dinsdag 09:00 – 18:00 uur Woensdag 09:00 – 12:00 uur Donderdag 09:00 – 12:00 uur Vrijdag 09:00 – 18:00 uur Zaterdag 09:00 – 16:00 uur Zondag gesloten

&

Het is – bij mooi weer – mogelijk om gemasseerd te worden! Anja Groenewegen zal vanaf 12:00 uur klaarstaan voor een korte tafel- of stoelmassage. Deze massage zal ongeveer 10 minuten duren, maar dit is voldoende om de spieren weer te ontspannen zodat u weer terug naar huis kunt fietsen. Kosten van de massage: € 10,00, inclusief koffie/thee/fris Het terras van Het Blesse Paard is iedere zondag geopend van 10:00 tot 17:00 uur!


Voor schoenreparaties kunt u terecht bij A.J. Bennis U kunt uw schoenen brengen en weer ophalen bij Ingrid van Bloemsierkunst De Passie van maandag t/m zaterdag m.u.v. dins- en dondermiddag. Fam. Bennis, Zuidveldt 1 Zoeterwoude-Dorp 071-5809282/070 3996410 (zaak) Nieuws van de Volendammer Vishandel De viskar is tijdens de vakantie gewoon iedere donderdag geopend. U vindt ons natuurlijk ook weer op de kermis met: Hollandse nieuwe, heerlijke gerookte paling en nog veel meer .... Iedereen een gezellige kermis toegewenst. Tot ziens, Nico en Astrid

Drive-in show Disco 2000 Een dj met geluid en lichtshow voor al uw feesten en partijen

Tel : 06-10470402 www.info@beltmusic.nl


-28-

College nieuwsflits Leidschendam-Voorburg Burgemeester en wethouders hebben dinsdag 5 juli onder andere het volgende besluit genomen: Gezamenlijke aanpak problematiek Stompwijkseweg De gemeente Leidschendam-Voorburg en het Hoogheemraadschap van Rijnland willen samen optrekken in de aanpak van de problematiek van de Stompwijkseweg en Dr. Van Noortstraat in Stompwijk. De verbetering van de boezemkade en de weg wordt in een gezamenlijk project nader uitgewerkt. Deze aanpak moet leiden tot oplossingen voor de korte en lange termijn. De Stompwijkseweg en Dr. Van Noortstraat zijn al geruime tijd punt van zorg. Er is op veel plaatsen sprake van ernstige spoorvorming en verzakkingen en er zijn veel klachten over de toestand van het wegdek. Daarnaast vormt het jaarlijks onderhoud een aanzienlijke kostenpost voor de gemeente. Het gezamenlijke project moet oplossingen leveren voor de gerezen problemen met de Stompwijkseweg en Dr. Van Noortstraat. Eén sociale dienst: sterker, beter en goedkoper De colleges van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten hebben vandaag positief besloten over de samenvoeging van de afdelingen sociale zaken van de drie gemeenten. Zij willen samen komen tot één uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen. Het gaat om een voornemen tot besluit, omdat er nog overleg gevoerd moet worden met de ondernemingsraden en de vakbonden in het georganiseerd overleg en met de cliëntenraden. De wethouders van Sociale Zaken Gregor Rensen (Leidschendam-Voorburg), Marc van Dijk (Wassenaar) en Inge Adema-Nieuwenhuizen (Voorschoten): “Wij zijn blij met deze samenwerking. Door onze krachten te bundelen tot één sociale dienst, zijn wij in staat om betere en goedkopere dienstverlening te bieden aan onze burgers. Natuurlijk staat hierbij de klant altijd centraal en wordt de kwaliteit van de dienstverlening optimaal gewaarborgd. Met deze samenwerking kunnen we het hoofd bieden aan de vele landelijke veranderingen die op het gebied van werk en inkomen, zoals de decentralisatie van de Wajong-regeling en de invoering van de nieuwe Wet Werken naar Vermogen, op ons afkomen. Door de omvang van deze veranderingen en de krappere budgetten in de toekomst, kunnen wij er niet aan ontkomen om samen te werken met andere gemeenten.”, aldus de drie wethouders. Haalbaarheidsonderzoek Al eerder bleek in een onderzoek naar de haalbaarheid van de samenvoeging van deze diensten, dat er mogelijkheden zijn voor een goede samenwerking tussen de drie gemeenten. Op basis van dit onderzoek zijn de afgelopen maanden vanuit het perspectief van de klant de beleidsmatige, organisatorische, financiële en personele aspecten die bij deze samenvoeging een rol spelen, nader uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in een eindnotitie met conclusies en aanbevelingen. De gemeenteraden van de drie gemeenten wordt gevraagd


-29in oktober en november in te stemmen met het voornemen. 1 januari van start Het is de bedoeling om de gezamenlijke uitvoering op 1 januari 2012 te starten. De nieuwe uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen wordt op een centrale locatie in Leidschendam gevestigd. Een 79-jarige Leidschendamse werd donderdag 7 juli op de Tol van haar tas beroofd. In de centrale portiekhal van de flat rukte een man rond 16.45 uur de tas van haar schouder en ging er vandoor. Buiten voegde een tweede man zich bij hem. Samen renden ze weg in de richting van de rotonde met de Venestraat. Na de beroving riep de vrouw om hulp, waarna een behulpzame getuige nog een stuk achter de twee is aangerend. Ter hoogte van het voetpad dat leidt naar het daar gevestigde kinderdagverblijf, stapten ze mogelijk in een kleine, zwarte auto. Mogelijk van het merk 'Suzuki'. In de auto zat nog een derde persoon. De politie is op zoek naar getuigen van de beroving of mensen die de daders gezien hebben . Heeft u informatie? Neem dan contact op met de recherche van Bureau Leidschendam-Voorburg, op telefoonnummer 0900-8844

Let op: De quad race begint om 13.00 uur. Woensdagavond om 19.00 uur op het parkeerterrein van Lexmond Trading kun je oefenen en inschrijven.

Summerland Wereld Wonder Kindermiddag De kindermiddag op Summerland met als thema „Als ik later groot benâ€&#x; was erg geslaagd dit jaar. Er waren bijna 200 kinderen aanwezig die zich allemaal erg vermaakten. Er was een spetterende show en er waren spelletjes, schminken, knutselen en een springkussen. Wij willen Kraamzorg Wereld Wonder bedanken en alle kinderen voor deze leuke middag. Wij hopen dat jullie volgend jaar weer langs komen. Groetjes, Laura, namens de meiden van de kindermiddag


-30-

CELETO 2011 Natuurlijk zijn we ook weer aanwezig tijdens de ponyrace op zondag 17 juli . Voorspel de winnaar van de koers in de hoogste klasse en vergaar eeuwige roem en een gezellige middag met heerlijke consumpties. De beker staat inmiddels bij ondergetekende in huis, maar is wel zijn administratie kwijt. Oproep: Wie-O-Wie zijn de winnaars van 2010?? Dan kunnen we de beker ook weer updaten. Met vriendelijke groet, Cees van Veen, pr Celeto

Gezocht Wie wil onze konijnen een paar dagen verzorgen? 071-8882866

Voor informatie over de activiteiten kijk op www.stompwijksepaardendagen.nl


- 31 -

Het congres danst… Het college van B&W van de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft geantwoord op vragen die de fractie van Gemeentebelangen heeft gesteld over de kosten van deelname aan het VNG-congres. Het blijkt dat dit de belastingbetalers van Leidschendam-Voorburg afgerond 7.100 euro heeft gekost. Gemeentebelangen vindt dit in tijden van bezuinigingen niet uit te leggen aan de inwoners. Met deelname aan het VNG-congres heeft Gemeentebelangen geen probleem, maar waarom daar het hele college heen moet, is onbegrijpelijk. Frank Rozenberg, fractie Gemeentebelangen: „Dit is echt onbestaanbaar. Het college van B&W drukt er 23 miljoen euro aan bezuinigingen door voor de komende jaren. Een bijdrage aan het sociaal fonds van 5.000 euro moet zo‟n beetje voor de poorten van de hel worden weggesleept. Subsidies van een paar 100 euro voor allerlei prima initiatieven van vrijwilligers, verenigingen en betrokken inwoners worden zonder pardon geschrapt. Maar wat doet dit college? Dit college draait er in 2 dagen tijd met zeven man 7.100 euro doorheen.‟ Het college geeft verder aan dat er met eigen vervoer is gereisd. Rozenberg: „Goed om te weten, maar dan komt er vermoedelijk dus ook nog een reiskostendeclaratie bovenop.‟

Lingerie Speciaalzaak CHOUETTE ZOMER UITVERKOOP ALLE badkleding: badpakken en bikini's Lingerie: SAPPH - LOVABLE - PRIMA DONNA - etc. Nachtkleding:luchtige nachthemdjes, dusters, pyjama's tot 50% korting Voor de betere lingerie bij u in de buurt. Damlaan 9, Leidschendam, Tel. 070-3200141 Cupmaten van A tot H, Corrigerende foundation, Heren– en kinderondergoed. Erkend leverancier van borstprothesen


Slagerij van der Geest Keurslagerkoopjes Rundergehakt 2 x 500 gram

â‚Ź 5,95

Varkens filetlapjes div. soorten 4 stuks â‚Ź 5,50

Dorpsstraat 24 Tel.071-5801256 2381 EN Zoeterwoude


- 33 -

Comb. v. Leeuwen in de aanval Met een dubbele overwinning van het duo v. Leeuwen tijdens het afgelopen weekend, is de duivencompetitie in een interessante fase beland. Genoemde combinatie (186 punten) heeft koploper Hilgersom/Tijssen (188 punten) bijna ingehaald. Er wordt in dit verband dan ook door onze liefhebbers met spanning naar het verdere verloop van de strijd om de dorpshegemonie uitgekeken. Voor het gevecht om de punten telde deze week twee meetings. De Jonge–duiven mochten zaterdagmiddag om 12.15 uur in het Belgische Oudenaarde (152 km.) van start. Het was de NL11-‟947‟ van Eddy en Chantal v. Leeuwen die in deze strijd op haren en snaren, het ging om slechts luttele secondes, aan het langste eind trok. Wim v.d. Bosch en Hilgersom/ Tijssen waren in deze volgorde goed voor de 2e en 3e plek. Eerder op de ochtend (9 uur) waren de Oude–duiven vanuit het diep in Frankrijk gelegen Argenton (649 km.) reeds op de wieken gegaan. Vanwege de steeds wisselende windrichtingen in het Franse land is het voor deze wedstrijdkleppers een moeizame operatie geworden. Voor Stompwijk, dat slechts 54 duiven in de strijd had, was het opnieuw de v. Leeuwen -combinatie die, nu met de NL10-‟851‟, de hoogste eer verdiende. Hilgersom/Tijssen (NL09‟768‟ en ondergetekende met de NL08-‟168‟ verdienden respectievelijk het zilver en brons. Punten over 2 vluchten: Duiven mee: Stand: Comb. v. Leeuwen 24p. (47 en 12) 1. Hilgersom/Tijssen 188 p. Hilgersom/Tijssen 21 (65 en 24) 2. Comb. v. Leeuwen 186 P. Oliehoek 18 (12 en 9) 3. P.Oliehoek 155 J. v.d. Bosch 14 (12 en 9) 4. W. v.d. Bosch 148 W. v.d. Bosch 13 (37 en 8) 5. J. v.d. Bosch 137 J. v.d. Salm 10 (40 en -) 6. W. v. Benten 134 W. v. Benten 8 (25 en -) 7. Mevr. Luk/Vork 112 Mever. Luk/Vork 7 (15 en -) 8. G. Onderwater 96 G. Onderwater 5 (10 en -) 9. J. v.d. Salm 36 R. Ammerlaan 2 (- en -) 10. R. Ammerlaan 18 Piet Oliehoek


Nu ook het adres voor: Straatkolken, afvoergoten en drainage Pvc buizen: alle maten en hulpstukken Stelconplaten: nieuwe en gebruikte Nieuwe en gebruikte betonstenen en gebakken klinkers!

AUTOBEDRIJF

LUITEN Huyssitterweg 39, Stompwijk, 071-5803157

Verkoop van nieuwe en gebruikte personen-en lichte bedrijfsauto’s; Reparatie van personen-en lichte bedrijfsauto’s; Gebruikte auto’s met Bovag garantie en nationale auto pas. A.P.K. keuringen; Airco service; Texaco tankstation. www.autobedrijfluiten.nl

info@autobedrijfluiten.nl


Onverwacht bezoek in De Stal Ja, u leest het goed: Afgelopen donderdagavond is er in De Stal een prachtige grijze roodstaart– papegaai binnen komen lopen. Ja, wat doe je dan, in eerste instantie ben je een beetje huiverig, maar al gauw bleek, dat het om een heel lief tam beestje ging. Er werd een poezenmand opgezocht en wel een die goed dicht kon. Het beestje werd daar ingestopt, wat plakband erom heen, want dan zat hij veilig. Maarrrrr….. Meneer Papegaai wilde eruit en begon aan het plakband te knabbelen. Wat nu? Rekverband opgezocht ( ja DE STAL heeft echt alles) dat erom heen gedraaid en toen ging het goed. Maar wat nu, wat moest er met het beestje gebeuren? Martien, een vogelliefhebber werd gebeld om raad. Hij is naar DE STAL gereden en heeft uiteindelijk de poezenmand met papegaai meegenomen. Thuisgekomen wat andere vogelliefhebbers gebeld en om advies gevraagd. Meneer Papegaai kreeg een heel diner voorgeschoteld, vogelzaad, appeltje, pinda‟s en een bakje water want hij was erg dorstig. Toen maar eens even op het internet kijken, waar hij de papegaai het beste naar toe kon brengen. Martien wilde net de vogelopvang gaan bellen, toen Annie ons belde, zij was die avond ook in DE STAL en had ook van Martien vernomen dat het om een kostbare papegaai ging. Zij zat wat op Marktplaats te kijken, en wat zag zij tot haar grote verbazing staan? VERMIST IN STOMPWIJK, GRIJZE ROODSTAART PAPEGAAI, LUISTERT NAAR DE NAAM JACCO, IS ERG LIEF EN PRAAT VEEL, WIJ MISSEN HEM HEEL ERG!!!. Er stond een telefoonnummer bij, dus dat gebeld. En dat was zo mooi, die mevrouw was zo blij en binnen 5 minuten stond ze bij ons op het erf. Zij was echt heel gelukkig dat Jacco weer terecht was. Zo ziet u maar, alles, maar dan ook alles wat in DE STAL terecht komt krijgt weer een goed plekje!!!! De Medewerkers van DE STAL.

Sanne van Beek geslaagd!!!!!!!!!!! Afgelopen week is Sanne geslaagd voor haar opleiding Rechten en mag zichzelf nu Meester in Rechten noemen. Sanne heel erg gefeliciteerd met deze topprestatie wij zijn allemaal super trots op jou! Zodra je Sanne op straat ziet lopen feliciteer haar hiermee! Dikke kus Winfried, Annelies, Ralph, Thom en Iris


Internetboekhouden iets voor u? - vele bedrijven en verenigingen maken hier gebruik van - zeer gebruiksvriendelijk, wij ondersteunen en kunnen direct meekijken - 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar - een abonnement met vaste lage kosten - rapportages en managementinformatie direct beschikbaar

Kantoor Zaal, al ruim 55 jaar hĂŠt adres voor uw administratie!! In verband met uitbreiding van ons kantoor in 2011 kunnen wij u nog beter van dienst zijn. Door persoonlijke benadering en servicegerichtheid is ruim 75% van de cliĂŤnten al meer dan 10 jaar vaste klant bij ons.

Ik wens iedereen een fantastische Stompwijkse kermis 2011 !!! Met vriendelijke groet,

Fred Overdevest

Dorpsketting 2090  

Weekblad De Dorpsketting, 2090

Advertisement