Page 1

GEEN-DK-MAAR-WK-KETTING Weekblad De Dorpsketting Datum: 9 juni 2014 Redactie en druk: Nieten en vouwen: Redactieadres: Kopy inleveren: E-mail: Web-site Telefoon: Bezorging: Gratis publicaties: Tarieven: Eenmalige adv.: Politie:

Nummer: 2233

Oplage: 1055

Trees, Marga, Yvon, Jacintha, Petra en Leo Wilma, Ria en Loes Dr. v. Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk maandag vóór 10.00, uiterlijk maandag tot 18.00 uur redactie@dorpsketting.nl www.stompwijk.nl Op maandagochtend en -avond: 071-5801604/rest 071-5803061 Door vrijwilligers Gevonden, verloren, dankbetuigingen, ingezonden etc. €5,25 1/8p €10,50 ¼p, €21,00 ½p, €31,50 ¾p, €42,- 1/1pagina Tekst+geld uitsluitend à contant in envelop in brievenbus Dr.v.N. 88 Leidschendam-Voorburg: 0900-8844

In deze Dorpsketting: Parochieberichten Vuurdoop Helpers in de kerk Inwijding columbarium KBO Bij de start Niemand is onmisbaar Postduiven Summerland Toernieuws Basisschool Rode Kruis Activiteitenkalender Uitslag tijdrit Ooievaart Kindermiddag Cursus internetten WK Voetbal Historie Nooit Gedacht

2 4 5 6 8 9 10 11 13 16 18 18 21 25 27 29 29 31 31

Wandeltocht ‘Rondom Stompwijk’ ondanks regenachtige start een groot succes! Met 360 deelnemers net geen record. Volgende week leest u een uitgebreid verslag.

Spreuk van de week: 'Zeg schat,' zei een man met de afstandsbediening in de hand, 'heb je nog wat de zeggen vóór het WK voetbal begint?' Naar - Callahan, Mary (1930) - Amerikaans sociologe


-2Berichten van de RK Parochie H. Laurentius – Stompwijk Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek. Centraal meldingsnummer 0622027668 Telefonische bereikbaarheid: Pastorie Dr. van Noortstraat 86-88 2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604 Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655 Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com Spreekuur op afspraak. Openingstijden parochiesecretariaat Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur. E-mail: sintlaurentius@hotmail.com Bijdrage voor misintenties op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947 Donaties t.b.v. de H. Laurentius kerk rekening nr.NL 49 RABO 0361 5021 68 Verzorging begrafenissen en crematies De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl Weekvieringen in de RK Parochiekerk H. Laurentius Woensdag 11 juni 20.00 uur Geplande avond over Geloofsopvoeding komt te vervallen! Zaterdag 14 juni 19.00 uur Gebedsviering m.m.v. E. M. S. koor Voorganger: Marianne Turk Zondag 15 juni 11.00 uur Gebedsviering met samenzang Voorganger: Marianne Turk Misintenties Zaterdag 14 juni voor de overleden armen en weldoeners van de Parochie Gerarda de Jong - v. d. Poel, Jan v Rijn , Ger Groeneweg - Luk ,Hennie Peters ,Pastoor v.d. Plas ,Riet Luiten ,Riet v Lochem –Bennis ,Elly Bennis- v Marwijk, Jan v. d. Helm, Jan Vogelaar, Janus Verhagen. Zondag 15 juni 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Hennie Peters Jaargetijde,, Pastoor v. d. Plas, Riet luiten, Ge Hoogervorst, Piet v.d. Arend, Jaap Warmerdam, Annie v.d. Burg - v Veen, Ger Groeneweg - Luk, Surat Kaew Knijnenburg - Pesol, Jopie Lexmond - v Santen, Cor Oudshoorn - Alkemade, Riet v Lochem - Bennis, Elly Bennis - v Marwijk, Jan v.d. Helm, Corrie v Geijlswijk, Jan Vogelaar, Janus Verhagen. Kerkhulpen Zaterdag 14 juni 19.00 u Zondag 15 juni 11.00 u

Kosters John R.O

Lectoren geen Jan v Rijn

Misdienaars geen geen


-3Mededelingen : Extra informatie misintenties parochiesecretariaat H. Laurentiuskerk Ons secretariaat is geopend van 10 uur tot 12 uur op maandag, woensdag en vrijdagochtend. Voor misintenties kunt u bij voorkeur op deze tijden terecht op ons secretariaat. Ook kunt u deze per mail op geven via sintlaurentius@hotmail.com of telefonisch op 071 5801604. De bijdrage kunt u dan overmaken op NL36 RABO 0361 5009 47 De misintenties die voor vrijdagochtend 12.00 uur bij het secretariaat binnen zijn, worden vermeld in de rubriek Misintenties van de Parochieberichten in de Dorpsketting van de komende week. Voor alle kerkzaken en vragen en mededelingen inzake de parochiekern kunt u op bovengenoemde tijden terecht op ons secretariaat. Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld. Aan melden via het secretariaat. Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Het secretariaat

Openingstijden: Donderdagavond 19.00 – 21.00 u Zaterdag 11.00 – 14.00 u Wij hebben allerlei leuke oranje spullen, Kom eens kijken! Doe uw goede bruikbare schone spullen niet weg maar breng ze tijdens de openingstijden. Voor grote meubels, bankstellen, buffetkasten, tafels en stoelen hebben wij een foto presentatieboek, dit ligt in Kringloopwinkel “ DE STAL “, Dr. van Noortstraat 137 A Mobiel: 06-23525700 Voor meer informatie www.kringloopdestal.nl Op onze website kunt u ook onze goederen zien die wij op Marktplaats aan bieden. Oproepje: Heeft u nog ongebruikte oranje spullen thuis staan, breng ze naar De Stal dan krijgt het weer een nieuw leven.


-4-

Vuurdoop: 800 vormelingen in Rotterdamse Kathedraal Dit jaar werd op 7 juni 2014 voor de 18e keer de Vuurdoop gehouden, de jaarlijkse manifestatie voor de vormelingen in de HH. Laurentius en Elisabeth, Mathenesserlaan 307 te Rotterdam. Wij zijn op de zaterdag voor Pinksteren met 7 vormelingen uit Stompwijk naar Rotterdam getogen. Daar werden ongeveer 800 vormelingen en hun begeleiders in de kathedraal verwacht. Er wachtte hen een boeiend en inspirerend gebeuren. Bisschop Van den Hende las het Pinksterverhaal gevolgd door een korte catechese. Mario Raadwijk bracht met zijn zang de kinderen tot groot enthousiasme. Daarnaast waren er de vertrouwde programmaonderdelen zoals het beklimmen van de toren, een tocht door de gewelven, een theatervoorstelling met Bijbelse figuren en een ontmoeting met inspirerende personen of vertegenwoordigers van organisaties. Het programma startte om 9.00 uur, en was om 13.00 uur ten einde. Het was allemaal perfect georganiseerd waardoor het een inspirerende en enerverende ochtend is geworden waar de kinderen veel hebben meegemaakt. De tocht naar de toren was het sluitstuk met de klokken die hard luiden als je er langs loopt.

Marjolein Janson

Viering met het E.M.S. koor Zaterdag 14 juni is er weer een viering met het E.M.S. koor met als thema “Een in Drievuldigheid" aanvang: 19.00 uur, iedereen is van harte welkom, voorganger is Marian Turk. Dit is de laatste viering van het seizoen. Na de vakantie zien wij u ook weer graag terug bij de eerste viering op 13 september.


-5-

Helpers in de kerk Wij willen u graag uw aandacht vragen voor het volgende. In onze parochie hebben we een groep misdienaars die bij een Eucharistieviering meehelpen in de viering. Dit jaar nemen er een groot aantal afscheid omdat zij naar het voortgezet onderwijs gaan. In de klas op school gaan de huidige misdienaars een verhaaltje doen hierover en vragen welke kinderen het van hun willen overnemen. Het komt hier op neer dat de misdienaars in groepjes van twee werken. In de praktijk bij ongeveer 4 a 5 teams zijn ze eens in de 4 a 6 weken aan de beurt in de periode van september tot en met juni. Het duurt van kwart voor 11 tot ongeveer kwart voor 12/12 uur afhankelijk van de soort viering. Graag willen wij vragen aan de ouders om hierover na te denken. Het wordt door de parochie zeer gewaardeerd, dit blijkt elk jaar weer wanneer de misdienaars bij de deurcollecte geld ophalen voor het jaarlijks uitje van de misdienaars. Dit is ter afsluiting van het jaar. Afgelopen zondag is er maar liefst € 152,20 opgehaald waarvan we met de misdienaars vrijdagmiddag de 13e juni gaan boerengolven en pannenkoeken eten. Nu gaat het tot op heden vaak over de kinderen van groep 4 tot en met groep 8, maar wat we nu toch ook vaker zien is dat het oudere jongere meegaan in de Eucharistie. Pastoor de Gilde neemt deze acolieten (ander woord voor misdienaar of altaar dienaar) regelmatig mee om hem te helpen in de Eucharistieviering. Ook deze groep jongeren zouden wij graag willen benaderen om ons team te komen versterken. De groep kosters die wij hebben zouden we ook graag uitbreiden met één persoon, zodat deze langzamerhand in kan groeien in de werkzaamheden van de kosters in en om de kerk. Ook zal deze extra ingezet kunnen worden tijdens ziekte of vakantie van de huidige kosters. Een nieuwe aangetrokken koster zal een cursus kunnen volgen voor het kosterschap, want er komt best veel bij kijken. Maar het is desalniettemin ook erg interessant en goed om te doen. Voor informatie of aanmelding kunt u terecht bij ons Parochie secretariaat of via de mail sintlaurentius@hotmail.com


-6-

Inwijding Columbarium Zoals vorige week al was aangekondigd in de Dorpsketting heeft afgelopen zondag 1e Pinksterdag de inwijding van het Columbarium plaatsgevonden met wijwater, wierook en het teken van het kruis. Na enige uitleg in de Eucharistieviering over het Columbarium heeft Pastoor Banning de mensen uitgenodigd mee te gaan naar het kerkhof om de inwijding bij te wonen. Wel leuk is om te horen wat het verhaal achter het Columbarium is. In de lezing uit Romeinen 8:10-11 wordt het as reeds genoemd. “Ons sterfelijk lichaam is vergankelijk. Bij het ontvangen van het askruis op Aswoensdag wordt gezegd: “gedenk mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren.” Die stoffelijkheid wordt heel aanschouwelijk, wanneer een overledene wordt gecremeerd en de nabestaanden de as in een urn ontvangen. Zo’n urn met as kan worden geplaatst in een columbarium. De letterlijke vertaling van een columbarium is van oorsprong een duiventil, waarin duiven kunnen nestelen, maar kan ook worden gebruikt om de asurnen een rustplaats te bieden zoals duiven een rustplaats vinden in een duiventil. Dit is heel symbolisch want de duif verwijst naar het symbool van de vrede, en is ook het symbool van de Heilige Geest. Voor verdere informatie over het gebruik en het Columbarium kunt u terecht op ons secretariaat of via mail sintlaurentius@hotmail.com Marjolein Janson

Woejbusje Donderdag 12 juni vertrekt er weer een Woejbusje naar Leidsenhage. Er kunnen 8 personen mee. Iedereen mag mee, ook uw boodschappenkar en/of rollator. Vertrek: 10.00 uur Pinksterbloem 10.05 uur Meerlaanbushalte tegenover de Coop 10.10 uur Kerkplein Retour naar Stompwijk 14.00 uur Opgeven bij Coby v.d. Geest, telefoon: 071- 5801561


-7-

Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk Nieuwsbrief mei 2014 no. 3 Uitgaansdag donderdag 19 juni U kunt zich nog steeds opgeven voor de uitgaansdag naar Brabant. Wij rijden om 08.00 uur weg bij de sporthal Meerhorst richting Brabant. Hilvarenbeek is onze eerste stopplaats voor een lekker kopje koffie / thee met een heerlijke Brusselse wafel met slagroom. Na de koffie wordt er gestart met een verhaal waarbij d.m.v. het rad van avontuur betrokken worden bij de Kermis, ballen gooien, schietsalon, touwtje trekken en de kop van jut komen allemaal aan de beurt, poffertjes en een drankje zijn hierbij inbegrepen, zo ook de cinemascoop en het grote finale prijzenfestival met leuke prijzen. Na het bezoek aan de kermis staat een heerlijke koffietafel klaar met natuurlijk de wel bekende kroket. Voldaan brengen wij een bezoek aan de chocolaterie van Frits van Noppen, u kijkt Frits op de vingers hoe hij moleerbonbons en chocolade figuren maakt, tevens leert u waar de echte chocolade vandaan komt. U keurt natuurlijk ter plekke de kwaliteit van de bonbons en chocolade. Hierna verplaatsen wij ons naar partycentrum Jan de Graaf, hier gaan wij een heerlijk driegangen diner gebruiken. Wij proberen om 20.00 uur weer bij de sporthal de Meerhorst te arriveren. De kosten voor deze dag van genieten bedragen ₏ 70,-- pp. deze kunt u over maken op Rabobank nr. NL04RABO0375349243 ten name van KBO – Stompwijk, onder vermelding van uitgaansdag 2014. Als u zich wilt opgeven voor deze prachtige dag kunt u bellen met Theo Hooijmans op de Soos of via telefoon 071- 5892008. Uiterste datum van opgave is 15 juni 2014. Alvast een fijne dag toegewenst, vriendelijke groet van het bestuur. Secretaris Antoon van Santen

Gevonden naast onze groene brievenbus aan de Dr. van Noortstraat 54 een zwart hondje aan een sleutelhanger en een sleutel. Marja Vollebrecht, tel.: 0628641166


AUTOBEDRIJF

LUITEN Huyssitterweg 39, Stompwijk, 071-5803157

    

Verkoop van nieuwe en gebruikte personen-en lichte bedrijfsauto’s; Reparatie van personen-en lichte bedrijfsauto’s; Gebruikte auto’s met Bovag garantie en nationale auto pas. A.P.K. keuringen; Let op: Op zaterdag zijn we voortaan om 16.00 uur Airco service; GESLOTEN !! Texaco tankstation. www.autobedrijfluiten.nl

Nu ook het adres voor: 

Straatkolken, afvoergoten en drainage



Pvc buizen: alle maten en hulpstukken



Stelconplaten: nieuwe en gebruikte



Nieuwe en gebruikte betonstenen en gebakken klinkers!

info@autobedrijfluiten.nl


-9-

Organisatie en vrijwilligers van de wandeltocht “Rondom Stompwijk�: BEDANKT!! 1e Pinksterdag heb ik de 30 km bedwongen van de wandeltocht, georganiseerd door de IJsclub Nut & Vermaak. In de ochtend was het nog bewolkt met af en toe wat motregen. Toen de zon doorkwam werd het pittig warm, dus koos ik voor rustig wandelen. Na de pauze-stoppen bij o.a. het Geertje, Watersportcentrum Vlietland, de Koek & Zopie en af en toe bij bekenden, die in hun voortuintje zaten, kwam ik rond 16.30 uur thuis. Omdat ik liever op asfalt loop heb ik de graslanden links en rechts laten liggen en parallel de route opgepakt. Dat ging prima!! Groetjes, Lia de Jong-Zwetsloot

Bij de start van ons rondje Stompwijk, wat overigens weer een schitterende wandeling was waar wij erg van hebben genoten, kwamen wij dit plaatje tegen !!

Foto: Annita Hoogeveen

Geslaagd !?!?!!!!! Dat verdient een bloemetje, bij ons vindt u dagelijks een wisselend assortiment aan bloemen & boeketten. Wij bezorgen de bloemen ook aan huis. Met fleurige groeten, Ingrid Verboon Bloemsierkunst "De Passie" Dr. v. Noortstraat 186 Stompwijk / 071-5803515 www.bloemsierkunstdepassie.nl MET WEBSHOP !!!! info@bloemsierkunstdepassie.nl


-10-

“Niemand is onmisbaar” Het zijn haar eigen woorden, en gelukkig heeft ze al voor een opvolgster gezorgd……. Jetty Noordzij stopt na negen jaar heel intensief vrijwilligerswerk in het Dorpshuis. Geboren in Amsterdam kwam ze met haar man in Voorburg wonen. Op zoek naar iets landelijks werd dat veertig jaar geleden een vrijstaand huis in Stompwijk. Haar man Piet speelt saxofoon; hij was ook nog een tijdje voorzitter van de fanfare, en houdt zo niemand wakker. Jetty heeft met maatschappelijk werk haar loopbaan zinvol ingevuld. Ze leerde ook Turks, omdat ze nogal eens naar dat land gingen. Waarna zij in Leidschendam werd gevraagd om Turkse vrouwen Nederlands te leren. Dorpshuis Hier in Stompwijk maakte ze verslagen van de Dorpshuisvergaderingen. In 2005 kwam ze in het bestuur en werd het snel meer. Samen met anderen werd er veel opgeknapt en veranderd. Het werd een opfrisbeurt. De Bingo werd gemoderniseerd en trekt nu zo rond de veertig mensen per keer. In aanloop naar het Cultuurhuis werden steeds meer cursussen aangeboden. Frans, Engels, naaien, wijn, yoga; noem maar op. Iedereen wordt gestimuleerd om zelf met ideeën te komen. Zo kwam de schilderclub, de bridgeclub, popkoor en jazzballet. En haar vele stukjes er over in de Dorpsketting! 208 mensen volgden de computercursussen welke ook door een groep van Stompwijkse vrijwilligers werd gegeven. NL Doet en de Burendag is ieder jaar een succes. Ze vindt het jammer dat het Dorpshuis wordt afgebroken. Financiën en sociaal contact Geld is altijd een verhaal apart. Onder leiding van Jetty werden verschillende fondsen benaderd, onder andere het Oranje Fonds en Fonds 1818. Ook de Gemeente bleek nog potjes te hebben voor educatie en buurthuisbeleid. Al wordt dat nu door de nieuwe bezuinigingen wel afgebouwd. Sinds een jaar of vijf is er ook een inloopochtend op vrijdag. Hier kan jong en oud terecht voor een praatje, een spelletje en een kop koffie. Als het aan Jetty lag kon dat de hele week. Wie weet op de nieuwe locatie…….? Samenwerking Er is al heel veel mogelijk. Het bestuur staat open voor alles. Buiten de vaste verenigingen, vergaderingen en cursussen wordt het Dorpshuis ook gebruikt voor afscheid van een overledene. Dokter Barendse kwam met de griepprik. Ook wordt samen gewerkt met de andere horeca in het dorp. En de Coop levert de levensmiddelen.


-11Het Dorpshuis was 9 jaar Jetty ’s tweede huis Ze zit nog op badminton, bridge en yoga en is gek op koken. Hoewel ze zelf nooit huisdieren hadden, laten ze nu met plezier de honden van de buren uit. Jetty en Piet hebben nog een klein bootje en een vouwwagen. En ze hoopt een beetje van haar rust te gaan genieten.

Heel verdiend……….. Jetty bedankt! Agnes van Boheemen- Vollebregt

Seggelen/Wolvers en Hilgersom-Tijssen winnen Op 7 juni werden er twee vluchten vervlogen. De eerste vlucht van de dag was vanuit het Franse Peronne (264 kilometer). De tweede vlucht was uit het Franse Bourges (575 kilometer). De duiven van beide vluchten werden vroeg gelost in verband met de verwachte hitte. De eerste duiven die arriveerde waren in Peronne gelost maar deden er echter langer over dan verwacht. Na afloop van de vlucht bleken de omstandigheden erg moeilijk voor de duiven en er kwamen veel duiven erg laat thuis. De duif die het beste met deze omstandigheden om kon gaan was de blauwband doffer (12-104) van Hilgersom-Tijssen en deed dit met een gemiddelde snelheid van 78 kilometer per uur. Daarop volgend was het de duivin (13582) van Comb. van Leeuwen en de derde plaatst werd opgeëist door een duif (09-317)van Jan van den Bosch. De tweede vlucht van de dag was de vlucht vanuit Bourges. Ondanks de verdere afstand hadden de duiven minder moeite om thuis te komen. De eerste duif die in Stompwijk werd afgevlagd was de jaarling doffer (13-441) van Seggelen/Wolvers. Deze doffer legde de 575 kilometer met een gemiddelde snelheid van 88 kilometer per uur af. De tweede duif (13-825) was de jaarling van Jan van den Bosch en de derde duif (12-052) was van HilgersomTijssen. Uitslag 07-06 Tussenstand 1. Hilgersom-Tijssen 10+8=18 1. Comb. van Leeuwen 93 2. J. van den Bosch 8+9= 7 2. Hilgersom-Tijssen 90 3. Seggelen/Wolvers 6+10=16 3. Seggelen/Wolvers 85 3. Comb. van Leeuwen 9+7= 6 4. W. v. Benten 74 5. Mevr. Luk/Vork 3+6= 9 5. J. van den Bosch 59 5. W. v. Benten 4+5= 9 6. W. van den Bosch 56 7. W. van den Bosch 7+0= 7 7. Mevr. Luk/Vork 53 8. G. Onderwater 5+0= 5 8. G. Onderwater 52 Emiel Hilgersom


BINGO Iedereen is welkom Locatie: Dorpshuis Tijd: 20:00 tot 22:15

10 BINGO kaarten voor maar â‚Ź 7,50!!! Dit is de laatste bingo van dit seizoen.


- 13 Brasil komt naar Summerland!

-

Vorige week zijn onze Nederlandse helden vertrokken naar Brazilië, in de hoop om de worldcup mee naar huis te nemen. Summerland is groot voetbalfan net als de rest van Nederland en zendt alle WK-wedstrijden tijdens het festival uit. Kom dus niet alleen voor de ‘masterlijke’ artiesten die het weekend aanwezig zijn, maar ook om met z’n allen het Nederlands elftal aan te moedigen! Volgens een korte berekening die wij gemaakt hebben is er gegarandeerd feest. Negatieve uitslag NL: Stel dat Nederland verliest? Dat zou natuurlijk doodzonde zijn maar hoe kun je beter je verdriet verwerken dan met elkaar? Onder het genot van goede muziek, drank en gezelligheid vergeet je de nederlaag binnen de kortste keren en maakt het je ook allemaal niet meer uit. Live your life to the fullest! Positieve uitslag NL: Nederland wint de wedstrijd! Dit is natuurlijk de meest gunstige situatie die er bestaat. Een groot feest barst los, zonnestralen schijnen op het festival terrein, iedereen houdt van elkaar! Nog net geen wereldvrede! Meer hoeft er niet gezegd te worden! Een groot legendarisch feest wat de geschiedenis boeken in gaat en wat generaties lang wordt doorverteld. Al met al wat er ook gebeurt, het wordt feest! Als gezellig persoon houd jij natuurlijk wel van een feestje en wil je hier natuurlijk bij zijn! Koop dan snel je tickets voor Summerland op www.stompwijksummerland.nl! Doe dit snel wat de kaartverkoop gaat als een speer! Blijf ook op de hoogte van Stompwijk Summerland via Twitter, Facebook of Instagram! www.twitter.com/_summerland_ www.facebook.com/stompwijksummerland www.instagram.com/stompwijksummerland


-14-

Schoonmaak sportkantine Iedere maandagmorgen wordt door de schoonmaakploeg de kantine en diverse vertrekken schoongepoetst . Aan het einde van het seizoen, met alle mooie sportactiviteiten achter de rug, is het nodig deze een extra opfrisbeurt te geven. Het zou fijn zijn als er een paar mensen willen komen helpen, er hebben zich een paar dames van de aerobic aangemeld. Maar..........vele handen maken licht werk. Dus wie heeft er op maandagavond 16 juni om 19.00 uur een paar uurtjes over???? De koffie met iets lekkers staat klaar. Het is wel handig als u zelf werkdoekjes en/of een raamtrekker meeneemt. En........... Er is heel veel kleding e.d. achtergebleven na alle sportactiviteiten. Bent u iets kwijt kom eens kijken want voor de vakantie ruimen wij dit op. Groetjes van de schoonmaakploeg

Wie opent de Mysterieuze Kist…..bij Bloemsierkunst “De Passie” En vindt hierin gegarandeerd diverse cadeaubonnen t.w.v. € 155.- !!!! Beschikbaar gesteld door diverse (Stompwijkse) ondernemers : Cadeaubon t.w.v. € 45.- Fotoshoot bij: www.fotografiecarmen.com cadeaubon t.w.v. € 25.- proefles bij: www.autorijschoolimmerzeel.nl cadeaubon t.w.v. € 25.- te besteden bij: www.restaurantvoorhuys.nl cadeaubon t.w.v. €25.- te besteden bij: www.andreashaarstudio.nl cadeaubon t.w.v. € 25.- te besteden bij: www.bloemsierkunstdepassie.nl cadeaubon t.w.v. € 10.- te besteden bij: www.vlaggenclub.nl en als extra een dvd over Zuid-Holland. De kist staat in de winkel tot eind juni 2014 tenzij de kist eerder geopend wordt……… Spelregels: Geen gebruik van gereedschap in welke vorm dan ook. * De kist blijft ten alle tijden in de winkel. * Er mag geen schade toegebracht worden aan de mysterieuze kist !! Wij wensen iedereen veel succes………… Volg ons op FACEBOOK en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.

Met fleurige groeten, Ingrid Verboon. Bloemsierkunst "De Passie"


In de maand juni 25% korting op alle Bayer Garden producten

Grote belangstelling voor deelname Oldtimerdag Leidsenhage Op zaterdag 14 juni, traditioneel de dag voor Vaderdag, organiseren de winkeliers van Winkelcentrum Leidsenhage te Leidschendam voor de 12e maal een speciale Oldtimerdag. Het is de enige dag in het jaar waarop auto’s zich langdurig in het winkelgebied mogen bevinden. Veel deelnemers beginnen de dag om 09.00 uur met een speciaal uitgeschreven puzzelrit. Deze rit wordt ieder jaar bedacht door Joep Wanders van ABC Rally, ook de routebedenker van de grote, internationale Tulpen Rally. Alle wagens ‘druppelen’ vanaf 11.00 uur het winkelgebied in en vinden daar een plaatsje om tot 17.00 uur bewonderd te kunnen worden. De organisatie verwacht dit jaar zo’n 50 deelnemers te mogen verwelkomen.

2e Benefietavond Haagsdierencentrum 14 juni a.s. Op de avond van 14 juni zal de tweede benefiet avond van en voor het Haags Dierencentrum (HDC) plaatsvinden in de prachtige ambiance van de Paleis kerk (www.scbdenhaag.nl ). Per jaar worden in het asiel van het HDC zo'n 2000 dakloze katten en honden opgevangen. Dit kost veel geld. Om het tekort uit het asiel op te kunnen vangen organiseert het HDC diverse evenementen waaronder de benefietavond. Opbrengst 1e benefietavond Het doel van dit liefdadigheidsevenement is door middel van drie soorten veilingen (live veiling, bieden op papier veiling en verloting) een mooi bedrag op te halen. Vorig jaar hebben we €16.500,— opgehaald en dit jaar proberen we dit bedrag te overtreffen.


-16-

Toerclub Stompwijk Op 2e pinksterdag hadden we weer een mooie maar warme dag om te fietsen. Al bij de start was het zonnig en warm en er zouden dus vele zweetdruppels verloren gaan deze ochtend. Zo’n 60 fietsers vertrokken voor de rit naar Noorden of Bleiswijk. Nadat we op de parkeerplaats eerst een lekke band wisselden vertrokken we met 9 man van de A1 als laatste voor onze rit. We kwamen onder andere over de opvallend rustige slingerweggetjes langs de Amstel en de Kromme Mijdrecht. Schitterend om daar te fietsen, laverend tussen de weilanden rechts en het water links van ons. Vanaf De Hoef volgden we de dijk met de bijna ontelbare vee-roosters en kwamen na bijna 60km als laatste bij de koffietent. Toch stond ook voor ons de koffie en cola snel op tafel. Op de terugweg was de zon inmiddels verdwenen achter een wolkendek, maar bleef het gelukkig wel droog. Toch reden we vrijwel rechtstreeks naar Stompwijk, maar hadden bij Alphen nog wel de nodig oponthoud. Eerst stond de Steekterbrug open en vlak daarna ging ook de Hefbrug net voor onze neus omhoog. Wat wel lekker opschoot was de nieuwe op- en afrit van de N11 bij Archeon. Geen stoplicht meer en met de fiets ga je er via een tunneltje snel onderdoor. Na opnieuw een lekke band verwisselt te hebben reden we via Gelderswoude naar huis en hadden bij terugkomst in Stompwijk bijna 95 km op de teller. Arno van Rijn De B vertrok met z’n 8-en (7 mannen/ 1 vrouw) voor de Noorden-tocht. Al na enkele kilometers werd er “lek” geroepen. “Dit is de eerste lekke band in mijn fietscarrière” meldde de betrokken renner. Dat was te merken ook, want hij haalde als eerste een set inbussleutels uit het fietstasje in plaats van bandenlichters. De pitstop duurde een recordtijd alvorens we weer verder konden. Op zo’n moment mis je Cees van de Meer extra hard in de groep. De zonnige route door het weidse Groene Hart was fantastisch. Een en al polder en de weinige dorpen die we aandeden pasten precies in de context: zo reden we door een schilderachtig straatje (Swaendampad) met prachtige gevels in Zwammerdam. Na ca. 40 km genieten arriveerden we bij de koffiestop in Café “De Noordse Plassen”. Er was nog net plaats voor ons op het buitenterras, bijna de hele TC was er al. In record tempo zaten we aan de koffie met appelgebak. De terugweg naar Stompwijk ging eveneens over een mooie route. Voordewind werd er met een flink tempo gereden. Om 12.45 uur weer thuis in Leiden met 90 km op de teller. Maandag 16 juni, in de Zalen van “De Meester” in Zoeterwoude, vertoning van de prachtige film “Nieuwe Helden, in het hart van de Tour”. Een fascinerende documentaire van Dirk Jan Roeleven over de Argos Shimano Ploeg in de Tour de France 2013. Absoluut de moeite waard voor zowel vrouwen als mannen. Aanvang 20.00 uur, toegang € 8,00. Haast u voor kaarten, u kunt ze deze week reeds kopen bij De Meester! Hans Heemskerk


- -17De C1 stond met 4 enthousiaste dames aan de start. Het zonnetje scheen al volop en we hadden i.v.m. Pinksteren een korte rit voor de boeg. Om klokslag 8.30 uur vertrokken wij en reden richting Meer en Geer. Fried en (9) volgers reden net voor ons, wat tot gevolg had, dat Elly van Heringen Fried wilde volgen. Maar……. onze captain Annie besliste anders en wij reden de Meer en Geer op. Wij vervolgden onze weg naar de Intratuin en daarna ben ik het wel weer kwijt hoor. We hebben ook altijd heel veel te kletsen, maar we genieten ook volop van de omgeving. Het uiteindelijke doel was het Zeeltje in Bleiswijk en na veel omzwervingen, kwamen we daar dan ook. Het toeval wilde, dat wij net voor de koffietent de C2 weer aan zagen komen. Wij waren allen zeer verrast, juist omdat wij zoveel omwegen hadden gemaakt. (Voor de kilometers maakte het —gek genoeg— niet eens zoveel uit. Na een overheerlijk kopje koffie en een pauze op een heerlijke lounge bank, vertrokken wij weer richting huis. Ter plekke werd besloten, dat wij nog even langs de Rotte zouden rijden, dat stukje was best wel heel druk met mensen, die natuurlijk ook van het heerlijke zonnetje wilden genieten. In Zoetermeer haakten Annie en Ria v.d. H. af, in de Bovenmeer brachten wij Ria Berg thuis en toen waren er nog 3…………. Met 52,2 km op te teller, was ik om ongeveer 12 uur thuis. Trees van Velzen A.s. zondag staat voor de A (80 km) en B (75 km) de rit naar De Zilk op de kalender. De C heeft de verrassingstocht op het programma voor ongeveer 50 km. Vertrek om 8.30 uur vanaf de sporthal. Op vrijdag al vertrekt een groep van B- en C- fietsers voor de 3-daagse naar Fort Bakkerskil in Nieuwendijk. Op de fiets heen en terug en op zaterdag een mooie fietstocht door de Biesbosch. We wensen hen 3 mooie dagen toe.

Op de foto: Fort Bakkerskil te Nieuwendijk Het doel van de fietsdriedaagse.

Zondagmiddag kunt u natuurlijk de Stompwijkse deelnemers bij de Ronde van Zoeterwoude komen aanmoedigen.


Beste dorpsbewoners, Het is bijna 26 juni en dan gaat het gebeuren: We gaan op een feestelijke manier afscheid nemen van meester Peter, juffrouw Renske, juffrouw Ine en meester Ahmed. Hierbij nodigen wij jullie uit voor de receptie op 26 juni 2014 in Het Dorpshuis van 15.30 tot 17.00 uur Met vriendelijke groet: De feestcommissie Maerten van den Veldeschool

Rode Kruis organiseert scootmobielentocht Op maandag 30 juni organiseert het Rode Kruis-Zoeterwoude wederom een rondrit met de scootmobiel. De tocht start om 10.00 uur met een kopje koffie in Emmaus. Vervolgens wordt om 10.30 uur het startsein gegeven voor een mooi uitgezette route van zo’n 15 km in het Groene Hart. Tijdens de tocht is technische ondersteuning aanwezig van Welzorg Revalidatie Techniek. De tocht staat open voor inwoners van Zoeterwoude (en directe omgeving). Nodig is dat de scootmobiel of eventueel elektrische rolstoel circa 10 kilometer per uur kan rijden en dit ongeveer 20 kilometer kan volhouden. Kosten voor deelname bedragen ₏ 7,50. Ter afsluiting wordt een lunch genuttigd op de Hofweg, waarna wordt terug gereden naar Emmaus. Voor verdere informatie en aanmeldingen: Marianne Hagenaar, Stompwijkseweg 5, 2381 BH Zoeterwoude, tel: 5802834 Nell Kaarls, Klaverwydenstraat 13, 2381 VX Zoeterwoude, tel. 5802231 Margriet Verburg, Hofweg 1, 2381 EX Zoeterwoude, tel. 5803105


VOETBAL kijken tijdens het knippen dat kan natuurlijk ook bij Andrea's Haarstudio !!!!!!

WK Arrangement ! Wassen Knippen Kleuren Drogen

€ 50,00 all in. Normale haarlengte inclusief lak en gel.

www.andreashaarstudio.nl

Di t/m Do : 09:00 - 17:30 Vrijdag : 09:00 - 19:00 Zaterdag : 08:30 - 16:00

071 – 5801560 Hoefblad 30 Stompwijk Gratis Parkeren.

Knippen - Kleuren - Permanenten enz. met en zonder afspraak.

Naar de kapper wanneer het u uitkomt. Andrea komt ook bij u thuis ! Kapper aan huis Service. Ook gratis haal en breng service.

WOENSDAG KNIPPEN !!!!!! Kids t/m 12 jaar € 9,00 13 t/m 18 jaar € 12,50

Vrijdag tussen 15.00 tot 19.00

HAPPY KNIP - KNIP Dames was - knippen € 17,50 Heren knippen € 15,00


-20Wij hebben bij gelegenheid van ons 60 jarig huwelijksfeest zoveel bloemen, zoveel gelukwensen en zoveel kaarten gehad, dat het onmogelijk is om ieder persoonlijk te bedanken. Daarom via deze weg iedereen heel hartelijk bedankt. Het is, ook mede daardoor, voor ons een prachtig feest geweest. Jan en Ina van Rijn

Gevonden: Deze racefiets is zo’n 3 weken geleden achter gelaten (niet op slot) bij de bushalte aan Oosteinde (richting Zoetermeer). Niemand is hem komen ophalen. Mogelijk is hij gestolen en daar achtergelaten. Hij staat nu bij ons in de schuur. voor contact: familie Heine Oosteinde 9 svp bellen na 19:00 uur 0624734680

Herkent U deze koelkast? Hij mag weer opgehaald worden zoals hij 's nachts gedumpt is: stiekem!! Het parkeerterreintje naast de garages op de Pinksterbloem is geen afval verzamelplek van Avalex, noch voor de bewoners, noch voor mensen die van hun rotzooi af willen. Eerder al opgeruimd: autobanden, een matras en nog zo wat zaken. Beslist niet leuk! Namens bewoners van de Pinksterbloem


-21-

AKTIVITEITENKALENDER 11-6-2014 19-6-2014 22-6-2014 26-6-2014 18-7-2014 22-7-2014 24-7-2014 6-8-2014 21-8-2014 2-9-2014 3-9-2014 4-9-2014 9-9-2014 18-9-2014 24-9-2014 24-9-2014 25-9-2014 1-10-2014 14-10-2014 14-10-2014 16-10-2014 18-10-2014 23-10-2014 26-10-2014 29-10-2014 11-11-2014 2-12-2014 16-12-2014 18-12-2014 13-1-2015 10-2-2015 10-3-2015 14-4-2015 12-5-2015

9.30 8.00 17.00 9.30 13.00 14.00 9.30 9.30 9.30 14.00 9.30 8.30 20.00 9.30 9.00 8.30 14.00 9.30 10.00 20.00 9.30 20.00 14.00 14.00 9.30 20.00 10.00 ? 10.00 20.00 ? 20.00 20.00 ?

H. LAURENTIUS K.B.O. STOMPWIJK'92 H. LAURENTIUS K.B.O. K.B.O. H. LAURENTIUS H. LAURENTIUS H. LAURENTIUS K.B.O. H. LAURENTIUS K.B.O. VROUWACTIEF H. LAURENTIUS STICHTING AMIGOS K.B.O. K.B.O. H. LAURENTIUS K.B.O. VROUWACTIEF H. LAURENTIUS STICHTING AMIGOS K.B.O. DORPSHUIS H. LAURENTIUS VROUWACTIEF K.B.O. VROUWACTIEF K.B.O. VROUWACTIEF VROUWACTIEF VROUWACTIEF VROUWACTIEF VROUWACTIEF

FIETSKRING UITGAANSDAG HANDBALBBQ FIETSKRING KAARTEN KERMISTENT LAATSTE SOOSMIDDAG FIETSKRING FIETSKRING FIETSKRING EERSTE SOOSMIDDAG FIERSKRING BOOTTOCHT KOMISCHE TROUWAMBTENAAR FIETSKRING RABOSPONSORFIETSTOCHT RABOSPONSORFIETSTOCHT STOMPWIJK/ZOETERWOUDE FIETSKRING ONTMOETINGSDAG TERUG IN OMA'S TIJD FIETSKRING CLUBKLAVERJASSEN ZOETERWOUDE/STOMPWIJK SOUND SIXTIES FIETSKRING BEKLEDEN VAN FLESSEN SINTERKLAASVIERING KERSTAVOND KERSTVIERING CREATIEF MET FRANS WINTERKOST EEN LINK NAAR PASEN JAARVERGADERING LAATSTE AVOND


Vrienden van Summerland

-23-

Door de teruglopende economie en de maatregelen die overheden en instanties nemen zijn de kosten voor het festival de afgelopen tijd fors gestegen. Om Summerland te blijven organiseren hebben we jullie steun hard nodig. Vind je Stompwijk Summerland een fantastisch festival en wil je zeker niet dat het verdwijnt, wordt dan nu Vriend van Summerland. Door Vriend van Summerland te worden zorg je ervoor dat de organisatie het festival kan blijven organiseren. Als vriend van Summerland krijg je een pasje met jouw naam erop toegestuurd. Naast het feit dat dit pasje ontzettend cool is en exclusiever dan de witte handschoen van Michael Jackson krijg je tijdens het festival ook nog leuke andere voordelen ermee. Voordelen: Pas die gratis toegang geeft voor zowel vrijdag als zaterdagavond Toegang tot de VIP stage in Starbeatz Toegang tot de bar op de VIP stage in Starbeatz Zowel vrijdag als zaterdag ĂŠĂŠn uur gratis drank op de VIP stage Maaltijd bij de eettent Vermelding op het LED-scherm Aarzel niet en help ons zodat Summerland ook in de toekomst plaats kan vinden!

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Stadshart Zoetermeer lanceert nieuwe app met uitagenda In de nieuwe update is, na verzoeken van huidige gebruikers, een bioscoopagenda toegevoegd. Per dag kan men zien welke films er in bioscoop Utopolis draaien. Aangezien er volop evenementen worden georganiseerd bevat de nieuwe app ook een evenementenkalender. Zo weten gebruikers altijd of er wat leuks te doen is

in de stad. In de app vindt men uiteraard meer informatie over de winkels, zoals openingstijden, nieuws en aanbiedingen. Ook kan men een restaurant kiezen uit het complete horeca aanbod op basis van voorkeuren en budget. Natuurlijk bevat de app ook praktische informatie, zoals bereikbaarheid en parkeergelegenheden. De app van Stadshart Zoetermeer is gratis te downloaden in de App Store of Google Play store.


Uitslag tijdrit ijsclub vrijdag 6 juni 1 e ronde

Finish

km/ u

11:13 11:15 11:51 13:24 16:40

34,6 34,5 32,7 28,9 23,3

11:25 12:52 13:16

34,0 30,1 29,2

09:52 10:49

20:04 22:10

39,5 35,7

09:29 09:22 09:36 09:52 10:06 10:09 10:21 10:17 10:24 10:38 11:00 11:23 11:16 11:48

19:15 19:23 19:56 20:12 20:43 20:50 21:08 21:10 21:21 21:46 22:48 23:14 23:17 24:47

41,1 40,9 39,7 39,2 38,2 38,0 37,5 37,4 37,1 36,4 34,7 34,1 34,0 32,0

18:37 19:14 19:28 19:46 20:08 21:13 21:37 22:01

42,5 41,2 40,7 40,1 39,3 37,3 36,6 36,0

Meisjes junioren t/m 16 jaar 1 2 3 4 5

Tjilde Bennis Gera Zonneveld Patty Vurens Joëlle Delanghe Ilse van Santen

1 Marieke Kerkvliet 2 Zoey van den Bosch

Veteranen, 40+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Arno van Rijn Mark Bennis Richard Bennis Patrick Delanghe John van Santen Jeroen Jansen Hans van Rijn Cock van Santen Loek van Santen Sjaak van Santen Pieter van Boheemen André van Leeuwen Adrie van Santen Sjaak Hoogweg

Heren senioren, 17 - 40 jaar 1 2 3 4 5 6 7 8

Martijn Borst Jouri berg Christiaan Hoekstra Jan van de Geest Edu Groenhoff Pascal Hooymans Theo Koot Stef Voermans

09:01 09:11 09:32 09:31 09:46 10:21 10:25 10:39

21 C, onbewolkt, noordoost 3

Dames

Verkoop en reparatie van auto's, fietsen en bromfietsen

1 Youp van Leeuwen 2 Bart van Santen 3 Freek Bennis

De prijzen zijn beschikbaar gesteld door Firma Janson

Jongens junioren t/m 16 jaar


-27-

PvdA verbaasd over meegaandheid college en Raad rond afvalbeleid Avalex De PvdA-fractie Leidschendam-Voorburg is verbaasd over de plotseling verstomde kritiek op Avalex. In de vorige raadsperiode was met name Gemeentebelangen zeer kritisch over het functioneren van Avalex . Toenmalig raadslid Frank Rozenberg (nu wethouder) noemde Avalex nog geen jaar geleden zelfs ‘trekken aan een dood paard’. Marjan van Giezen, fractievoorzitter PvdA: “Blijkbaar denken de collegepartijen hier nu anders over, gezien de opstelling van college en collegepartijen om geen kritiek te willen horen op Avalex“. De PvdA fractie had en heeft aarzelingen om op dezelfde basis met Avalex door te gaan. Tot voor kort was er sprake van wanbestuur bij Avalex en moesten de gemeenten bijdragen aan het oplossen van een miljoenenschuld van Avalex. Weliswaar wordt er nu orde op zaken gesteld bij Avalex, maar het zal nog enkele jaren duren voor Avalex uit de rode cijfers is . De PvdA vindt veranderingen in de organisatiestrutuur cruciaal om herhaling te voorkomen. Fractievoorzitter Marjan van Giezen: “Avalex heeft de afgelopen jaren een miljoenenschuld veroorzaakt, die opgelost moest worden door de deelnemende gemeenten. En daarmee dus neerkomt op de schouders van onze inwoners. Als gemeente hadden wij onvoldoende grip op Avalex om dit te voorkomen. Dat mag niet nog een keer gebeuren. Inwoners betalen afvalstoffenheffing en hebben recht op een goede afvalinzameling door een financieel gezond bedrijf. “ De PvdA zal het functioneren van Avalex kritisch blijven volgen, maar tegelijkertijd positief meedenken over een nieuw en duurzamer afvalbeleid. Bij het opstellen van een nieuw afvalbeleid moeten inwoners veel meer en eerder betrokken worden. Immers, zij zijn degenen die het afval kwijt moeten, en die hiervoor ook betalen. De PvdA zal zich daarom blijven inzetten voor een duurzamer afvalbeleid, meer gescheiden inzameling en bovenal een goede betrokkenheid van de inwoners.

Ooievaart Midzomeravondvaarten Rond de langste dag van het jaar nodigt De Ooievaart u traditiegetrouw uit voor onze bijzondere Midzomeravondvaarten. In de rust en het verstilde licht van de midzomeravondschemering vertellen onze gidsen romantische, dramatische en niet te vergeten ook hilarische verhalen van vroeger en nu. Naast de verhalen wordt u gedurende de vaart getrakteerd op sfeervolle zang. Zwanen, reigers, futen en nijlgansen, ze maken even plaats voor ons. Op sommige plekken komt de geur van lindebloesem ons tegenmoet. Nooit is het begrip "onthaasten" duidelijker voelbaar! www.ooievaart.nl/ooievaart/speciale-rondvaarten/midzomeravondvaart/


Schilderen, behangen en wandafwerking

Meerlaan 9 2266 HL Stompwijk 071-5802902/06-25091468 tomjanson@hotmail.com Voor al uw binnen- en buitenwerk. U kunt vrijblijvend offerte aanvragen


-29-

Wereldwonder kindermiddag Hallo vriendjes en vriendinnetjes, Deze zomer is het weer zover! De zomervakantie wordt feestelijk geopend met de gezellige wereldwonder kindermiddag. Wij kunnen jullie alvast verklappen dat het thema van dit jaar jungle is! De feesttent zal volledig omgetoverd worden tot een waar jungle speelparadijs. Ben jij misschien fan van een slang, olifant of leeuw? Wie weet wordt jij deze dag dan wel omgetoverd tot een van je favoriete dieren of kom je er zelf eentje tegen! Wij zullen ons in onze mooiste jungle outfit hijsen en hopen nog meer Tarzans, Janes, apen en vele andere dieren te zien. Een lekker jungle hapje en drankje zal op deze middag niet ontbreken. Deze gezellige middag zal plaatsvinden op zondag 6 juli. Het feestterrein is vanaf 13:00 uur geopend en om 13:30 zal er een spannend optreden beginnen. Wat dit precies inhoud blijft nog even geheim, maar het belooft een grote verassing te worden! De kindermiddag zal om 15:30 weer afgelopen zijn, maar dan gaat het feesten voor de papa’s en mama’s gewoon door! Wij hebben er heel veel zin in en wij hopen jullie ook?! Schrijf het alvast in de agenda en nodig je al vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, zusjes, nichtjes en neefjes ook uit! De toegang is zoals ieder jaar gratis, hopelijk tot zondag 6 juli! Groetjes van de meiden van de kindermiddag 0-0-0-0-0-0-0-0-0

Cursus Rabo Internetbankieren in Het Blesse Paard Op woensdag 25 juni van 10.00 tot 12.00 uur vindt de cursus Rabo Internetbankieren plaats in ‘Het Blesse Paard’ in Stompwijk. Tijdens de cursus van Rabobank Rijnstreek wordt het gebruik van internetbankieren uitgelegd. Vragen zoals 'wat is internetbankieren?', 'wat kan ik ermee?' en 'welke stappen moet ik uitvoeren?' worden behandeld. Daarnaast wordt er extra aandacht besteed aan het onderwerp veiligheid, zodat de transacties veilig worden uitgevoerd. Tijdens de cursus oefent u met de Random Reader door daadwerkelijke een betaalopdracht uit te voeren. Na de cursus kunt u gemakkelijk thuis oefenen met de handleiding die u meekrijgt. Aanmelden Voor meer informatie of aanmelden voor de cursus Rabo Internetbankieren, kijk op www.rabobank.nl/ rijnstreek of bel 0172 485 511. Komt de datum of locatie u niet uit? Kijk dan op de website voor de andere data en locaties.


Volendammer Vishandel Iede re donderdagmorgen t.o. Het Blesse Paard van 10.30—13.00 uur Uits luitend 1e kwaliteit

-

Slagerij van der Geest Keurslagerkoopjes Voor aanbiedingen: Kijk in onze winkel

Dorpsstraat 31 Tel.: 071-5801256 2381 EN Zoeterwoude


-31-

Historie Nooit Gedacht Nog een krappe 2 maanden te gaan en het Stompwijks feest staat weer voor de deur. Een feest dat al meer als een eeuw niet meer weg te denken is in Stompwijk en omgeving. Tijd om eens terug te kijken hoe het allemaal begonnen is ‌.. De aanloop naar de oprichting van de vereniging Nooit Gedacht begon al begin 19de eeuw. Stompwijk, een overwegend agrarisch dorp bekend om de goede kwaliteit boter, kaas en eieren, heeft een levendige handel in het westen van ons land. Dagelijks trekken Stompwijkse boterboeren met paard en wagen vol beladen met hun handel naar de stad. De paarden die deze wagens trekken, zijn sterk en kunnen een flink stuk draven. De Hollandse boer heeft dan ook graag een in het tuig goed gaand paard. Leiden, Rotterdam,Voorburg en Den Haag liggen voor die tijd op een enorme afstand. Een sterk paard met uithoudingsvermogen was onontbeerlijk. Om zondags naar de kerk te gaan of doordeweeks naar de beestenmarkt in Leiden, gebruikte men een rijtuig met veelal een wat luxer paard ervoor. Op de terugweg naar huis wordt er dan ook stevig doorgereden. Aan de rand van de stad wachten de boeren op elkaar om dan met zijn allen een wedstrijdje te doen wie het eerste thuis is. Op deze wijze ontstond de behoefte om ook eens in wedstrijdverband de krachten onderling te meten. In 1909 zijn in Stompwijk de condities aanwezig om een kortebaandraverij te gaan beginnen !!! Wordt vervolgd volgende week Conny Oliehoek

WK VOETBAL De Gouden Leeuw wordt NATUURLIJK weer oranje.... Vrijdag de 1e wedstrijd van ORANJE om 21.00 uur.... en zoals altijd zenden wij alle wedstrijden uit op grootscherm. Ruud en JosĂŠ


Workshop Kinderen en social media Het CJG organiseert in juni 2014 de inspiratieworkshop ‘Kinderen en social media’. Alle ouders in Leidschendam-Voorburg die een kind op de basisschool hebben, zijn van harte welkom op 17 juni. Social media: niet meer weg te denken Facebook, Twitter, YouTube: niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven, ook al willen we er misschien niet altijd aan. Onze kinderen groeien ermee op; wél zo handig dus als ze leren er op de juiste manier gebruik van te maken. Kinderen en social media In het afwisselende programma van de twee uur durende workshop ontdek je samen met andere ouders hoe je je kinderen het beste helpt om verstandig om te gaan met social media. Wissel ervaringen uit en ga met een berg tips en ideeën naar huis! Onderwerpen Zaken die voorbij komen in deze workshop zijn bijvoorbeeld; • Hoe help ik mijn kinderen ‘mediawijs’ te worden? • Wat zijn werkbare afspraken voor ‘beeldschermtijd’? • Hoe begeleid en bescherm ik mijn kind online? Wanneer? Dinsdag 17 juni van 19.15 tot 21.30 uur Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar Waar? Basisschool De Parachute Van Lodensteijnstraat 6 2274 TZ Voorburg Kosten en aanmelden De workshop is gratis. Meld je wel aan zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Aanmelden kan per e-mail: info@cjg-lv.nl of bel met het centrum voor jeugd en gezin: (070) 317 2730. Deelname gratis, wel aanmelden!

2234  

Dorpsketting 2234

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you