Page 1

Blue-Monday-Ketting Weekblad de Dorpsketting

Datum: 20 jan. 2014 Redactie en druk: Nieten en vouwen: Redactieadres: Kopy inleveren: E-mail: Web-site Telefoon: Bezorging: Gratis publicaties: Tarieven: Eenmalige adv.: Politie:

Nummer: 2215

Oplage: 1055

Trees, Marga, Yvon, Jacintha, Petra en Leo Wilma, Ria en Loes Dr. v. Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk maandag vóór 10.00, uiterlijk maandag tot 18.00 uur redactie@dorpsketting.nl www.stompwijk.nl Op maandagochtend en -avond: 071-5801604/rest 071-5803061 Door vrijwilligers Gevonden, verloren, dankbetuigingen, ingezonden etc… €5,25 1/8p €10,50 ¼p, €21,00 ½p, €31,50 ¾p, €42,- 1/1pagina Tekst+geld uitsluitend à contant in envelop in brievenbus Dr.v.N 88 Leidschendam-Voorburg: 070-4247511

In deze Dorpsketting: Kerkberichten 2 Kaartavond Goede Doel 3 Even voorstellen 5 Verkiezing Adviesraad 6 Overlijdensbericht 7 Blesruiters kaartavond 9 Gaanders Bierstube 13 Stompwijk’92 14 The Beatz 16 Afschot ganzen 17 IJsclub 18 Sounds Sixties 19 Excel cursus Dorpshuis 20 Vrouw Actief 21 Bibliotheek 23 KBO 25 CDA 27

Kijkt u ook naar PINGUINS — Spy in the Huddle ? Deel 3: woensdag om 20.30 uur Ned. 1 bij de EO

Blue Monday tips: Geef je spiegel een glimlach Verlaat je hoofd, ga naar buiten Huisdieren en/of (klein)kinderen knuffelen Koop een mooie bos bloemen en doe iets aardigs voor een ander


-2-

Berichten- RK Parochie Kern H. Laurentius Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, Overlijden, of een persoonlijk gesprek. Centraal meldingsnummer 0622027668 Telefonische bereikbaarheid: Pastorie Dr. van Noortstraat 88 2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604 Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655 Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com Spreekuur op afspraak Openingstijden parochiesecretariaat Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur E-mail: sintlaurentius@hotmail.com Bijdrage voor misintenties op rek.nr. NL 36 RABO 0361500947 Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rek. nr. NL 36 RABO1433.26.430 Verzorging begrafenissen en crematies De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl Weekvieringen in de R.K. Parochiekern H. Laurentius Zaterdag 25 jan. 19.00 uur geen viering. Zondag 26 jan. 11.00 uur eucharistieviering met samenzang. Voorganger pastor L. Banning Misintenties Zondag 26 jan. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Gerarda de Jong -v.d. Poel jaargetijde, Nico v Boheemen, Toos v. Boheemen – Warmerhoven, overleden ouders v. Boheemen v.d. Krogt, Arie Marie – Kees en To Olsthoorn, Theo v. Geijlswijk, Nico Verhagen, Cock v. Geijlswijk, Wim Suijten, Herman Bennis, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, Pastoor v.d. Plas, Rie Luiten, Bea v. Bemmelen –Turnhout, Surat “Kaew” Knijnenburg – Pesol, Jopie Lexmond – v. Santen, Riet v. Logchem – Bennis, Toos Verhage – Luiten, overleden ouders Berg- Hoogeveen Kerkhulpen Kosters zaterdag 25 jan. 19.00 uur A.v.S Zondag 26 jan. 11.00 uur A.v.S

Lectoren geen Jan Havik

Misdienaars geen Kim Ammerlaan Ashley Janson

Mededeling uit het secretariaat: Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vastgesteld. Aan melden via het secretariaat. Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.


-3Openingstijden: Donderdagavond 19.00 uur – 21.00 uur Zaterdag 11.00 uur – 14.00 uur

Nieuw binnen werkschoenen met stalenneus! Carnavalskleding kom eens kijken of er wat voor je bij is! Grote voorraad schaatsen in elke maat voor groot en klein maar ook ski ’s, sleeën, wanten, sjaals, mutsen ed. Gooi uw goede bruikbare schone en hele spullen niet weg maar breng ze tijdens de openingstijden. Een leuk cadeautje: DVD “Dorp tussen steden” of de oude DVD met nostalgie vanuit ons dorp. Voor grote meubels, bankstellen, buffetkasten, tafels en stoelen hebben wij een foto presentatieboek dezet ligt in DE STAL, Dr. van Noortstraat 137 A Tel: 06-23525700. Voor meer informatie www.kringloopdestal.nl OPROEPJE: Wanneer u radio’s – CD spelers – platenspelers – tuners – versterkers e.d. niet meer gebruikt en over heeft staan, breng het naar De Stal, dan krijgt het een tweede leven.

Kaartmarathon Het Goede Doel Zin in een gezellige klaverjasmarathon? Zaterdag 25 januari van 11.00 uur t/m 23.00 uur . Waar? In wijkvereniging het “Koophuis” in de Zeeheldenbuurt te Leidschendam, Piet Heinstraat 39, 2266 KN Leidschendam. Inschrijven kost € 12,50 (inclusief eten + 17.30 uur) Aan het einde van de marathon is er nog een loterij, voor diegenen die loten hebben gekocht, met leuke en mooie prijzen. De opbrengsten worden gebruikt voor goede doelen o.a.: de Zonnebloem -Stichting Aloda Stichting Amigos en vele anderen. Graag vooraf aanmelden i.v.m. de inkopen voor het eten en de snacks. Dit kan bij: Jos en Els Buts 070 3277443/ 06-54365221/06-15959099 of Loek Duivesteijn 070 3930245 loek-ida@hetnet.nl (t/m 24 januari)


Spektakel tijdens Koopzondag Leidsenhage De laatste zondag van de maand is koopzondag in Winkelcentrum Leidsenhage. En ook nu wordt het winkelend publiek verrast met een verrassend en spektakulair evenement. Op het parkeerterrein aan de Berberis organiseren de winkeliers een ski- en snowboardshow.

Volendammer Vishandel Iede re donderdagmorgen t.o. Het Blesse Paard van 10.30—13.00 uur Uits luitend 1e kwaliteit


-5-

Even voorstellen: De leden van de Beheercommissie Parochiekern H. Laurentius.

Van links naar rechts; Rienus Odijk, Wim Loomans en Antoon van Santen Sinds oktober 2012, de start van de nieuwe parochie, zijn zij bezig om in Stompwijk het reilen en zeilen van de kerk te regelen. Voor wie het nog niet begrepen heeft; het toenmalige Kerkbestuur is opgeheven en overgegaan in Kerkbeheer. Dit wordt ondersteund door het Restauratiebestuur. Wat ook al weer een aantal jaren bestaat en blijft bestaan omdat er altijd onderhoud is aan een kerk. De beheerders zijn manusjes van alles. Rienus Odijk doet vooral de kas, bankzaken regelen en is nauw betrokken bij alles wat het kerkhof aangaat. Ook is hij geregeld actief op het secretariaat en heeft hij contacten met de zorg, die in de pastorie gevestigd is. Ze missen nog een vaste penningmeester. Wim Loomans heeft vastgoedbeheer onder zijn hoede. Onderhoud van de gebouwen en alles wat met de restauratie te maken heeft. Zo is hij ook aanspreekpunt voor de gemeente en de brandweer. Hij weet alles van branddeuren en vluchtroutes. En als oud-aannemer was hij dagelijks bij de kerk te vinden tijdens de restauratie. Om te zien of alles in goede orde verliep. Antoon van Santen is ook van alle markten thuis. Hij draait geregeld secretariaatsdiensten en heeft liturgie als zijn taak; roosters van pastores, kaarsen, collectes; alles wat bij de vieringen komt kijken. Ook het kerkhof ligt hem na aan het hart. Met Allerzielen zorgt hij, samen met anderen, voor de verlichting bij het zegenen van de graven. Tevens is hij lid van de pastoraatgroep. Deze mensen zijn de ogen en oren van de parochiekern. Zij zijn de steunpilaren van onze kerk! Agnes van Boheemen Vollebregt, overgenomen uit Rondom de kerk


-6-

Verkiezing Adviesraad Stompwijk op 19 maart 2014 Op woensdag 19 maart 2014 is de verkiezing van de Adviesraad Stompwijk, gelijk met de verkiezing van de leden van de gemeenteraad. Iedere kiesgerechtigde die tot het stemdistrict Stompwijk behoort, heeft de gelegenheid te stemmen voor de Adviesraad. Zij krijgen hier een afzonderlijke oproep voor. De taak van de Adviesraad Stompwijk is het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg te adviseren over onderwerpen, die voor de behartiging van de belangen van Stompwijk wenselijk of noodzakelijk zijn. Kandidaatstelling Voor de verkiezing van de leden van de Adviesraad kunt u zich kandidaat stellen. De betreffende formulieren ontvangt u samen met de Dorpsketting van 21 januari 2014. Vanaf die datum zijn de formulieren eveneens verkrijgbaar in de bibliotheek aan de Zustersdijk. U kunt zich kandidaat stellen voor de Adviesraad Stompwijk in de week van 3 februari 2014. Gelet op de openingstijden van bibliotheek kunnen de kandidatenlijsten tot uiterlijk vrijdag 7 februari a.s. om 20.00 uur in de stembus van de bibliotheek aan de Zustersdijk 21 worden gedeponeerd. De openingstijden van de bibliotheek zijn :

  

Dinsdag

13:00 - 17:00 uur

Woensdag 09:30 - 13:30 uur Vrijdag

18:30 - 20:00 uur

Vereisten Ter herinnering geven wij aan wie zich kandidaat mag stellen. Alle personen die wonen in het stemdistrict Stompwijk, Nederlander zijn of de nationaliteit bezitten van één van de landen uit de Europese unie, de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en het passief kiesrecht niet is ontzegd, kunnen zich kandidaat stellen voor de Adviesraad Stompwijk. Ook niet-Nederlanders van buiten de Europese unie die in het stemdistrict Stompwijk wonen, de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en het passief kiesrecht niet is ontzegd, kunnen zich kandidaat stellen, maar zij moeten wel gedurende 5 jaar legaal in Nederland verblijven. Hoe gaat het in zijn werk ? Voldoet u aan bovenstaande eisen en wilt u zich verkiesbaar stellen dan moet u uw naam op de lijst invullen en die door tenminste tien stemgerechtigden laten ondertekenen. Ook moet u de verklaring boven aan de lijst invullen en ondertekenen, waaruit blijkt dat u instemt met uw kandidaatstelling. Let op : u kunt slechts één kandidatenlijst ondertekenen.


-7Meer dan één kandidaat kunt u dus niet steunen. Indien u meer dan één kandidatenlijst heeft getekend. Houdt dit in dat deze lijsten, zonder correctie, ongeldig zijn. De stembus wordt vervolgens op maandag 10 februari 2014 in het stadskantoor geopend en de lijsten worden gecontroleerd. Indien de lijsten gebreken vertonen, krijgen de aanstaande kandidaten tot en met maandag 17 februari 2014 gelegenheid om deze te corrigeren Op dinsdag 25 februari 2014 worden de kandidaten bekend gemaakt in de Dorpsketting en op 4 maart 2014 in de gemeenterubriek van Het Krantje.

VRIJDAG 10 JANUARI 2014 IS GEHEEL ONVERWACHT MIJN ECHTGENOOT, VADER VAN ED, OPA VAN LUCA TED IDZES OVERLEDEN DE CREMATIE HEEFT INMIDDELS PLAATSGEVONDEN IN BESLOTEN KRING EMMELI

‘BETER LAAT DAN NOOIT ‘ Fysiotherapeutisch Centrum ‘Palenstein’ wenst alle inwoners van Stompwijk ‘een gezond en sportief 2014’ !. Wij zijn trots op onze nieuwe locatie naast de pastorie. Kom gerust eens langs of bel voor een afspraak. Brigit Kapteijn Magda Janson Debby Moerkerk Markwin v. Veelen Hugo Falet

Tel. no. 0630046590 of 079-3314293 Website: www.fysiopalenstein.nl


Voor een vrijblijvende offerte: Email: Mobiel: Telefoon:

peter.selier@online.nl 06-51153686 071-5801878


-9-

Uitslag kaartavond bij de Blesruiters Afgelopen vrijdag 17 januari was het weer kaarten bij ons. De uitslag is als volgt: 1. Frans Hendriks 6049 punten 2. G. Ammerlaan 5657 3. Lucie v.d. Poel 5504 4. Joop van Rijn 5370 5. Jos ( v. Doorn) 5263 6. Geert v.d. Bosch 5176 7. Riet Olijhoek 5167 8. Bertus Reijgersberg 5128 9. Vera Ammerlaan 5116 Poedelprijs ging naar Joop Hilgersom. De volgende kaartavond is 7 februari. Ton Zuidgeest

Zondag 26 januari Sneeuwklokjeswandeling Clingendael - Den Haag Op zondag 26 januari nemen 2 gidsen u mee voor een winterwandeling over het landgoed Clingendael in Den Haag. We gaan op zoek naar sneeuwklokjes. De wandeling wordt georganiseerd namens het IVN (Vereniging voor Natuureducatie en Duurzaamheid) afd. Den Haag en Omstreken en de Stichting Bomen Over Leven. We verzamelen om 10.30 uur bij het bruggetje tegenover de van Montfoortlaan: ingang van Alkemadelaan, Den Haag. Bereikbaar met bus 23, richting Scheveningen, halte ANWB. De wandeling zal ongeveer anderhalf uur duren.


-13-

Bierstube Gaandrie zeer groot succes !!!! De derde uitvoering van de Gaanders Bierstube is zeer succesvol verlopen. Om 18.00 uur begon eerst het onbeperkt spare-ribs en draadjesvlees eten wat zeer druk bezocht werd en helemaal uitverkocht was met 225 bezoekers. Om 21.00 uur kon de feestavond beginnen. Nadat de Zingende Slager met zijn buurvrouw de sfeer in de zaal had gebracht, maakte DJ Kevin de avond helemaal compleet. Al met al dus een zeer geslaagde derde editie van de Gaanders Bierstube. Er werd ook gretig gebruik gemaakt van de houten tafels en ons kleine chaletje. Verder zijn wij alweer druk in de voorbereidingen voor de Carnavalsweek, die dit jaar is van 27 februari tot 4 maart. Vanaf deze week kunt u zich op de site inschrijven voor de Carnavalsoptocht van dit jaar, via een mail naar info@degaanders.nl Voor meer info en data www.degaanders.nl P.R. De Gaanders

Orgelconcert bij candlelight Op vrijdag 24 januari wordt in de sfeervol verlichte Dorpskerk van Zoeterwoude weer een orgelconcert gegeven. Het historische Van Damorgel (Rijksmonument) zal worden bespeeld door Jaco van Leeuwen uit Noordwijk. Op het programma staan werken van Böhm, Bach, Mendelssohn Bartholdy en Rheinberger. Vanaf 19.30 uur zijn bij de kerk de kaarten te koop à € 8,-. Vrienden van het Van Damorgel en studenten betalen € 6,-; jeugd t/m 16 jaar: gratis. Er is koffie verkrijgbaar tot de aanvang van het concert om 20.00 uur. Ook na afloop is er gelegenheid elkaar bij een drankje te ontmoeten. Meer info: http://orgelconcerten.kerkvanzoeterwoude.nl


Stompwijk ‘92

- 14 -

Voetbalprogramma Wedstrijdprogramma Senioren Zaterdag 25 januari Waar

Tegenstander

Zat 1

Team

Thuis

SVOW 2

Vertrek Aanvang Wed.nr. 12:30

66047

Zat 2

Thuis

ARC 16

14:30

68444

Scheidsrechter A. Geurtsen

Zondag 26 januari Waar

Tegenstander

Zon 1

Team

Uit

Verburch 1

Vertrek Aanvang Wed.nr. 14:00

53732

B.A. v.d. Spoel

Zon 2

Uit

Nispen van 2

11:30

50491

W. Slierendrecht

Zon 3

Uit

Nispen van 3

9:30

51172

Zon 4

Thuis

SJZ 6

14:00

51657

Zon 6

Thuis

Alkmania 7

10:30

56537

Zon 7

Thuis

VEP 11

14:00

62317

Zon VE

Thuis

Bernardus VE1

10:00

55261

8:30

Scheidsrechter

K. Janson A. Geurtsen

Zon VR Uit Nicolaas Boys VR2 12:30 13:30 184822 De Bardienst wordt deze week verzorgd van 11.30 tot 14.00 uur door: Zaal heren 4 Namens bestuur aanwezig: Jan vd Bosch Junioren Zaterdag 25 januari Waar

Tegenstander

A1

Team

Thuis

DWO A2

B1

Uit

Concordia B3

C1

Thuis

GHC C1

C2

Thuis

Foreholte C3

C3

Uit

Forum Sport C6

D1

Uit

D2 E1

Vertrek Aanvang Wed.nr. 14:30

140085

13:00

149552

11:00

119643

12:45

140841

7:45

8:45

147310

Rijnsb.Boys D3

7:30

8:30

149580

Uit

VUC D3

9:30

10:30

149588

Uit

RCL E5

7:30

8:30

149593

E2

12:00

Vrij

E3

Thuis

Voorschoten'97 E11

9:30

134926

E4

Thuis

ROAC E4

9:00

141666

F1

Thuis

VVSB F4

9:45

147554

F2

Uit

Foreholte F6

7:30

8:30

147294

F3

Uit

SVC'08 F3

7:30

8:30

147302

F4

Uit

Koudekerk F4

8:00

9:00

186275

Scheidsrechter


Zaalvoetbal: Woensdag 22 Januari Team Heren 5

Waar

Tegenstander

uit

WIK 1

Aanvang Wed.nr. 22:00

104972

Sporthal

Scheidsrechter

Zijl, de

C. Krommenhoek

Vrijdag 24 Januari Team Heren 1

Waar

Tegenstander

Uit

Sevenstars 1

Aanvang Wed.nr. 22:00

Sporthal

91603

de Veur (Zoetermeer)

Scheidsrechter N. Guergouri

De Bardienst wordt deze op 26-jan verzorgd van 11.30 tot 14.00 uur door: Zaal heren 4 Maandag 27 Januari Team

Waar Tegenstander

Aanvang Wed.nr.

Sporthal

Scheidsrechter

Heren 2

Uit

Sevenstars 2

19:00

92408

de Veur (Zoetermeer)

W. v. Gool

Heren 3

Thuis

LSVV'70 2

22:00

92985

Meerhorst

C. Krommenhoek

Heren 4

Thuis

LSVV'70 3

21:00

94025

Meerhorst

Heren 5

Uit

HPSV 1

21:00

93973

Leidschenveen (Den Haag)

C. Krommenhoek V.V. Karagantcheff

Dames 1 Thuis

Lugdunum VR2

19:00

97827

Meerhorst

T. Salm

Dames 2 uit

SJZ VR1

20:00

97893

Klaverhal (Zoeterwoude)

Dames 3 Thuis

FCW/Event Pl. VR4

20:00

98153

Meerhorst

T. Salm

Handbalprogramma Programma voor zaterdag 25 januari Team Waar Tegenstander Tijd DFJ1 uit VELO 2 09.00 Programma voor zondag 26 januari Team Waar Tegenstander Tijd DS1 uit Indus ´67 14.05 DS2 uit Westlandia 4 17.45 DAJ1 vrij DBJ1 vrij DBJ2 vrij HBJ1 vrij DCJ1 vrij DDJ1 uit ODIS 2 14.05 DEJ1 vrij DFJ2 vrij Bardienst zondag 09.00-11.30: Eus

Locatie Velohal

Scheidsrechter

Wedstr.nr 29021

Locatie De Rozet De Pijl

Scheidsrechter A.C. van Wissen

Wedstr.nr 2974 5260

Vreeloohal

22383

Komende week weer ZZ. Komen jullie weer kijken?? 17.30-17.55 18.20-18.45 18.45-19.10 19.10-19.35 19.35-20.00 20.00-20.25 20.25-20.50 20.50-21.15 21.15-21.40

NOAD – Witte Condors IB Vestmannaeyjar – De Broekies Revenge of Boe! - Epiladies Staat ’t bier koud – Van Rijn Transport De Hatseflatsers - Marbenti 21.40-22.05 Wilgenhof - TZN 22.05-22.30 ZZ – Nosneb C.F. 22.30-22.55 F.C. Benson – F.C. Kip 22.55-23.20 Freddy – Henk de Vriep 23.20-23.45

The Vlietteam - Team Vet-er-aan Orion - The Limit F.C. Skrrrt - Beatz SJZ Dames - Pietertjes Clare Valley Gold STARS - De Toko


Bardancing Beatz

-16-

Afgelopen week waren we alleen op zondag open, waar zoals altijd het weekend gezellig werd afgesloten. Vrijdag 24 januari zijn we weer open met het feest: “Let the dukk out”. Dit belooft een leuk avond in de Beatz te worden. Ook zullen de kaarten voor Après ski te koop zijn. Wees er snel bij want de kaartjes gaan als warme broodjes over de bar. Voor Après ski hebben we zoals elk jaar weer DJ Kicken weten te regelen, dus dat belooft weer een mooi feestje te worden. De kaarten zijn zoals altijd € 5,- en aan de deur € 7,50. We hopen jullie allemaal weer te zien op vrijdag 24 januari. Agenda 24 januari: Let The Dukk out! 7 februari: Footloose 22 februari: Après ski Feest (kaarten € 5,-)

Zondag 26 januari 14.30 uur: optreden Musicalkoor Zoeterwoude Liedjes uit de musical Saul Eind oktober heeft de Zoeterwoudse Musicalgroep de musical Saul opgevoerd in de Dorpskerk. In Emmaus bezingt, speelt en vertelt de groep het leven van Saul, speciaal voor u, echter zonder de decors en kleding, maar wel met alle liederen. Tussen de liederen vertelt Marjan Minekus het door haar samengevatte verhaal voor een duidelijk beeld. U bent van harte welkom! Gasten: € 2,00 incl. koffie/thee Emmaus, Bennebroekweg 1 , Zoeterwoude dorp. (Tel. 071 5809203)


-17-

Afschot ganzen gaat door in Zuid Holland De Dierenbescherming heeft met grote teleurstelling kennis genomen van het bericht dat de provincie Zuid-Holland weer begint met het afschieten van ganzen tijdens de wintermaanden. In het Ganzenakkoord, wat eind vorig jaar sneuvelde was juist geregeld dat de ganzen in de winter met rust gelaten zouden worden. Met het sneuvelen van het Ganzenakkoord gaat deze winterrust nu toch verloren. De roept de provincie op om werk te maken van diervriendelijke alternatieven in het geval van schade en overlast. De Dierenbescherming heeft zich altijd verzet tegen het Ganzenakkoord omdat hierin gekozen was voor het afmaken van tienduizenden ganzen. Het enige lichtpuntje was de rustperiode in de winter. Juist dit onderdeel was uiteindelijk de oorzaak van het sneuvelen van het akkoord en nu blijkt dat ZuidHolland de daad bij het woord voegt. Deze winter al zal de jacht op onder meer de grauwe gans, kolgans en smient heropend worden en de vrees bestaat dat ganzen straks het hele jaar rond afgemaakt mogen worden. Diervriendelijke alternatieven De Dierenbescherming vindt het doden van ganzen wreed en wijst erop dat dit geen duurzame oplossing is. In plaats daarvan kan veel beter werk gemaakt worden van diervriendelijke alternatieven. Zo adviseert de Dierenbescherming om gebieden voor ganzen aan te wijzen, waar de dieren het hele jaar door met rust worden gelaten. Dit kan worden gecombineerd met diervriendelijke verjaagmethoden en aanpassing van de gewassen in de gebieden waar de dieren niet welkom zijn. Oproep Het mag duidelijk zijn dat de Dierenbescherming hoopt op betere tijden voor de gans in Nederland. De dierenwelzijnsorganisatie roept de provincie ZuidHolland dan ook op om niet door te gaan met afschot, maar juist nu voor een duurzame, diervriendelijke aanpak te kiezen. De organisatie is van harte bereid om de provincie hierover te adviseren en hierbij te helpen.

Koopzondag in Woonhart Zoetermeer In de maand januari zijn diverse winkels in het Woonhart op elke zondag geopend. Ook zondag 26 januari a.s. zullen diverse ondernemers van het Woonhart hun deuren weer openstellen voor het winkelend publiek.


IJsclub ‘NUT EN VERMAAK’

-18-

Promotie voor Joy en Freek De omstandigheden waren afgelopen weekend prima op de Uithof. Dit resulteerde in zowel het ochtend- als avondprogramma in veel p.r. ’s en zelfs tot 2 promoties. Joy van der Meer wist met haar tijd van 1.01.08 (500 meter) te promoveren naar de categorie pupillen 3. Freek Bennis haalde met 1.02.95 ruim 3,5 sec van zijn p.r. af en promoveerde hiermee naar de categorie pupillen 4. Joy (15.00) en Freek (14.28) scoorden ook persoonlijke records op de 100 meter. Naast Joy en Freek was er ook persoonlijk succes voor Olaf Verburg. Op de 100 meter verbeterde hij zich met meer dan 1 sec tot 14.39, op de 500 meter haalde hij met 1.05.59 ruim 2 sec van zijn beste tijd af. Bart van Santen scoorde op de 100 meter een p.r. met 14.20. Op de 500 meter bleef hij met 1.03.41 net boven zijn p.r. Myrthe Turk wist haar beste tijden net niet aan te scherpen (14.37; 1.02.53). Haar 500 meter tijd was haar snelste van het seizoen. Patty Vurens kwam in het avondprogramma in actie op de 1000 meter. Zij liet met 1.34.66 een nieuw persoonlijk record noteren. Joy van der Meer Myrthe Turk Freek Bennis Olaf Verburg Bart van Santen Patty Vurens Edward Jansen Ferdinand Jansen

100m 15.00 pr 14.37 14.28 pr 14.39 pr 14.20 pr

500m 1.01.08 pr 1.02.53 1.02.95 pr 1.05.59 pr 1.03.41 41.74 42.23

1000m

1.34.66 pr 1.24.20 1.23.84

Erben 3e bij districtskampioenschap Afgelopen zaterdagochtend werd in de Leidse IJshal gestreden om het districtskampioenschap bij de pupillen. Iedereen moest extra vroeg uit bed, omdat de aanvang van de wedstrijd vervroegd was naar 6.30 uur. Enige deelnemers hadden later die ochtend shorttrackwedstrijden in Utrecht. Ondanks het vroege tijdstip, verschenen er ruim 100 pupillen aan de start, waaronder 9 Stompwijkse deelnemers. In de wedstrijd over 1 ronde wisten alle 9 hun persoonlijke record te verbeteren. Omdat de meesten vorige week al een tijd hadden gezet bij de Nieuwjaarswedstrijden, werden hier minder records genoteerd. Erben van der Lans wist zich op 2 ronden te verbeteren naar 38.67. Mede door deze tijd werd hij zeer knap 3 e in het eindklassement bij de jongens. Ook de prestaties van Yoran van Boheemen en Wouter de Boer mogen niet onvermeld blijven. Zij verbeterden hun beste tijd over 2 ronden met resp. 11 sec en 16 sec. Bij de meisjes behaalde Iris de Haas een keurige 9e plaats.


-19Districtskampioenschap Pupillen jongens Erben van der Lans Freek Bennis Bart van Santen Olaf Verburg Yoran van Boheemen Wouter de Boer Pupillen meisjes Iris de Haas Joy van der Meer Myrthe Turk

1 ronde

2 ronden

20.96 24.65 26.72 27.76 30.29 32.36

38.67 pr 47.18 50.27 59.03 val 1.00.68 pr 1.08.66 pr

pr pr pr pr pr pr

21.85 pr 25.22 pr 26.18 pr

40.88 pr 47.66 49.58 Tom de Haas

Optreden Sound Sixties 9 maart Dorpshuis gaat niet door

in

het

Wegens gezondheidsredenen van Jan, de bassist van Sound Sixties, gaat het optreden op 9 maart in het Dorpshuis niet door. Helaas is het niet zo, dat er een blik bassisten open getrokken kan worden, Jan is dus (voorlopig) onvervangbaar. De leden van Sound Sixties zijn naarstig op zoek naar een opvolger voor Jan, maar zoals gezegd, dat valt natuurlijk niet mee. Wordt er binnenkort een andere bassist gevonden, dan is het nog zo, dat deze gitarist alle nummers die Sound Sixties spelen zich eigen zal moeten maken. Als deze zoektocht een beetje voorspoedig verloopt, kan het zo zijn, dat wij in het najaar een optreden hebben van Sound Sixties in de nieuwe samenstelling. Vanzelfsprekend hou ik U op de hoogte….. Wij wensen Sound Sixties héél veel succes met deze zoektocht, maar meer wensen wij Jan het áller-, allerbeste en bedanken wij hem voor zijn bijdrage aan de gezellige middagen, die wij tot nog toe hebben gehad. Namens het Dorpshuis, Trees van Velzen


Excel de excellente rekenhulp voor privĂŠ- en zakelijke doeleinden De eerste cursus Excel is inmiddels afgesloten, de deelnemers zijn enthousiast. Wegens voldoende belangstelling starten we in het Dorpshuis per 13 februari wederom een cursus Excel. De mensen die zich reeds hebben aangemeld worden persoonlijk benaderd. Mocht je denken dat is ook iets voor mij bel gerust voor infomatie: Jetty Noordzij 5802634 of mail naar: info@dorpshuis-stompwijk.nl


-21-

Vrouw Actief, CliniClowns, de kracht van een lach Dat was de rode draad die afgelopen dinsdag door de hele avond liep. Mr. Harry Kleywegt vertelde ons aan de hand van beelden alles over het werk van de CliniClowns. Stichting CliniClowns Nederland zet zich in voor alle zieke en gehandicapte kinderen in Nederland. Want tussen de behandeling, de pijn en de vele beperkingen door is een lach hard nodig. Niet alleen omdat deze kinderen het verdienen, maar vooral omdat ze er veel baat bij hebben. Afleiding en plezier werken ontspannend en stress verlagend. Spelen is voor een kind de natuurlijke manier om zich te ontwikkelen en vervelende gebeurtenissen te verwerken. Dat is de kracht van een lach. De CliniClowns bezoeken niet alleen de zieke kinderen in ziekenhuizen maar treden ook een aantal keren per jaar op in een circustent voor zieke kinderen en hun ouders. Ook staat er in veel ziekenhuizen een interactieve Speelkoffer, waar zieke kinderen mee kunnen spelen als de clowns er niet zijn. Zij organiseren ook veel evenementen zoals een theatershow of een concert. CliniClown wordt je niet zomaar, na een strenge selectie moet je ook nog een speciale opleiding volgen. In de pauze konden we bij een kraampje verschillende producten kopen ten bate voor de CliniClowns, zoals knuffels, paraplu's, doosjes tissues, pennen enzovoorts. Ook kwam zijn collega Kim met een collectebus rond, na telling was de opbrengst van de hele avond, ruim € 200,-. We vonden het een hele interessante avond en wisten niet dat er zoveel bij komt kijken. Wilt u er ook meer van weten kijk dan op www.cliniclowns.nl, waar je ook donateur kunt worden. Annie van Rijn

Valentijntaartje maken Dames let op! Voor de creatieve avond op 11 februari kun je je opgeven en wel t/m 31 januari met betaling van € 10,—. Aanmelden bij Agaath v.d. Zwaan, Dr. Van Noortstraat 168 te Stompwijk. Inlichtingen: 071-5803681. Meenemen: knipschaartje en mesje. Het Bestuur


Luiten BV Stompwijk Landbouwmechanisatie en Tractoren bedrijf

Adres: Stompwijkseweg 78 2266 GH Stompwijk Tel.: 070-3175288 Fax.: 070-3277724 Email: info@luitenstompwijk.nl Website: www.luitenstompwijk.nl

Naast reparatie en service voor tractoren en landbouwmachines ook het advies voor levering van:

   

Gallagher en schrikdraad klokken en afrastering voor alle dieren

 

Heteluchtkanons

Tuin- en parkmachines: Kettingzagen, gazon– en bosmaaiers, heggenscharen en tractoren Werkkleding: Schoenen, jassen, overalls, broeken, truien enz. Hogedrukreinigers: warmwaterhogedrukreiniger & koudwaterhogedrukreiniger Hobby / semi professional / professional Klein constructie werk: Sierhekwerk, frames, balkonhekken enz.

Kortom, wij kunnen u dus zeer breed van dienst zijn!

Openingstijden: Ma t/m vrijdag 7.30—17.00 uur - Zat 7.30—14.00 uur Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Hoge Rijndijk 197 2382 AJ Zoeterwoude Rijndijk www.lanstokman.nl info@lanstokman.nl Telefoon 071—514 25 08 Telefax 071—541 28 67

Begeleiding startende ondernemers

Opstellen ondernemersplan

Complete administraties

Loonadministraties

Belastingzaken en adviezen

Jaarrekeningen


-23-

Bibliotheek en HEMA brengen kennis aan huis Kosteloos online cursussen volgen met je bibliotheekpas. Tot en met 11 december 2014 krijgen alle bibliotheekleden de mogelijkheid om zich op een digitale manier te ontwikkelen dankzij drie online cursuspakketten van HEMA academie. Met deze verrijking van de bibliotheekpas brengt de openbare bibliotheek kennis bij miljoenen mensen thuis. Drie cursuspakketten De drie beschikbaar gestelde cursuspakketten zijn Social media/ sociale vaardigheden (Instagram, Omgaan met pesten en seksuele intimidatie en Timemanagement), ICT (iPad de basis, Nieuw in PowerPoint 2013, Excel 2007, de basis) en Vrije tijd (Wijn, Digitale fotografie en DJ). Ieder pakket bevat online cursussen van HEMA academie, het online opleidingsinstituut voor overheid, onderwijs en bedrijven. Bibliotheekleden krijgen gratis toegang tot één van de drie pakketten, die zij na activering een jaar lang kunnen volgen. Het cursusaanbod kan in de loop van het jaar nog ververst worden. Lekker toegankelijk ‘Bibliotheken gaan met deze samenwerking hun leden ook digitaal ondersteunen met cursussen. Dat past perfect bij de rol die zij spelen in de kennismaatschappij: van serieuze inhoud tot en met zogenaamde edu-tainment. Bibliotheken en HEMA versterken elkaar. Voor ieder wat wils en lekker toegankelijk’, aldus Diederik van Leeuwen, directeur stichting Bibliotheek.nl. Iedereen kan leren Het traject waarbij alle Nederlanders kennis kunnen maken met de mogelijkheden van e-learning past volgens CEO HEMA Ronald van Zetten goed bij HEMA: ‘De academie van HEMA biedt de mogelijkheid om op elke plek en wanneer je wilt jezelf te ontwikkelen. Kwaliteit, eigen ontwikkeling en gebruiksgemak staan daarbij voorop, zodat iedereen kan leren.’ Meer informatie over dit cursusaanbod vindt u op http://www.bibliotheek.nl/ hema-academie. Hier kunt u zich ook direct aanmelden voor één van de boeiende cursussen.

Verloren In of om de kerk: een gouden zegelring met de letters: T.L. er in. Tel.: 070—317 68 19


Voorjaar bij “De Passie” !!! Voor dagelijks VERSE bloemen, boeketten , bloemstukken en planten bent u bij ons aan het goede adres. Bij ons krijgt u de beste verzorgingstips en kunnen we het boeket desgewenst (thuis) bezorgen. Voor service en gemak bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons zijn ook cadeaubonnen inwisselbaar zowel Bloemencadeaubon als EuroFloristbonnen. Bloemsierkunst "De Passie", 071-5803515 www.bloemsierkunstdepassie.nl MET WEBSHOP !!! info@bloemsierkunstdepassie.nl 6 dagen open, dinsdag en donderdag na 13.00 uur gesloten

Slagerij van der Geest Keurslagerkoopjes Biefstuk 3 stuks

€ 7,45

Tartaar 4 stuks

€ 6,50

Dorpsstraat 24 Tel.071-5801256 2381 EN Zoeterwoude


Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk Nieuwsbrief januari no. 1 Beste KBO – leden De eerste nieuwsbrief van 2014 is weer beschikbaar. Het bestuur wenst alle leden en donateurs een zalig en gelukkig 2014 toe. Dat wij u op een van onze activiteiten mogen ontmoeten. Het bestuur bedankt het CDA voor de heerlijke oliebollen, het jaar begon voor de soosleden weer goed, zij vielen met hun neus in de poedersuiker. Hartelijk dank voor deze jaarlijkse geste van het CDA bestuur, uitgereikt door Yvonne van Bohemen, aftredende pleiter voor ons dorp in de gemeente raad. Nieuws vanuit het hoofdbestuur, In de door mij doorgestuurde mails over de activiteiten van de UNIE – KBO kunt u lezen wat het bestuur, in samenwerking met de andere oudere bonden, met de politieke partijen aan het onderhandelen is over voornamelijk de zorg problematiek. Ik hoop dat het ook uw aandacht krijgt want het gaat over onze doelgroep die daar nu in de toekomst mee te maken krijgt. Jaaruitslagen van het klaverjassen, rummicub spelen en de kaartenmakers. Klaverjassen, 1e Riet Olijhoek 81815 punten 2e Cor v. Oosten 79535 punten e 3 Kees v. Santen 79419 ,, 4e Cok Faas 78933 ,, 5e Toos de Bruin 78440 ,, 6e Henk Boon 77804 ,, 7e Johan v. Vliet 77419 ,, 8e Ria v. Steen 77117 ,, 19 Jan v. d. Bos 74660 42 Greet Romijn 67732 ,, Rummicubspelen 1e Rita v.d. Meer, 2e Coby v.d. Geest, 3e Nel v. Santen, 4e Cor Hagen en 5e Riet v. Santen – Verburg. Kaarten makers 1e Rosina Hilgersom 2e Greet Daleman 3e Wil Schrader e e 4 Lien Roeling 5 Mw. v. Lieshout - v. d. Berkmortel. Alle winnaars van harte gefeliciteerd met de prijsjes. Activiteiten Kalender, In de Nestor van januari /februari vindt u weer deze kalender bijgesloten. Bewaart u hem goed zodat u alle activiteiten weet te vinden. Speciaal de datum 25 mei, zet deze in uw agenda, dit mag u niet missen. TV West uitzending, de reporters van TV –West vielen letterlijk met hun neus in de Nieuwjaars borrel, deze mededeling is wel gemeld maar niet uitgezonden, dat u geen verkeerd beeld van krijgt van Ouderen in beweging. Het bestuur van KBO – Stompwijk


-

Nu ook het adres voor: 

Straatkolken, afvoergoten en drainage

Pvc buizen: alle maten en hulpstukken

Stelconplaten: nieuwe en gebruikte

Nieuwe en gebruikte betonstenen en gebakken klinkers!

R. Bergers Modern Tandtechnisch Laboratorium

Erkend lid Ver. Van laboratoriumhoudende tandtechnici

Gespecialiseerd in protheses, frames, plaatjes, gebitsbeschermers (ook in kleur) plaatjes tegen tandenknarsen. Geldt voor alle verzekeringen. Tandarts aanwezig Alle gebitsreparaties klaar terwijl u wacht

Rooseveltstraat 2z Leiden 071 5132424, b.g.g. 5130572


-27-

CDA: uitstel Nieuw Mariënpark zorgelijk voor ouderen De CDA-fractie heeft met grote zorg kennis genomen over het tot nader order uitstellen van de nieuwbouw van het project Nieuw Mariënpark. Het uitstel komt door onzekerheid over financiering en het opzeggen van het huurcontract van het zorgdeel door Florence. “De ontstane twijfel over het doorgaan van dit project heeft grote gevolgen voor de ouderenzorg in onze gemeente”, aldus raadslid Yvonne van Boheemen. Het CDA vindt dat een stagnatie van de bouw van Nieuw Mariënpark zeer ongewenst is. "Ik vrees dat veel ouderen straks niet meer in onze gemeente terecht kunnen op het moment dat ze zorg nodig hebben". Daarom heeft de CDA-fractie tijdens de vergadering van de commissie Openbaar Gebied bij het College van burgemeester en wethouders ervoor gepleit om in gesprek te blijven met Vidomes en de mogelijkheden te verkennen om Nieuw Mariënpark te realiseren. Het uitstellen betekent ook dat de start van de verkoop en verhuur van de appartementen en bedrijfsruimten is vertraagd.

Beter laat dan nooit Hierbij de foto van het ronddelen van de oliebollen bij de KBO


KAPSALON Dames - Heren - Jeugd - Kinderen Alle behandelingen zonder en met afspraak.

UITVERKOOP BOETIEK !!

30% korting op alles in de boetiek. Op woensdag Kinderen t/m 12 jaar € 9,00 Jeugd 13 t/m 18 € 12,50

Kijk ook eens op andreashaarstudio.nl

Januari Haarkleur Maand Wassen + Knippen + Kleuren + Drogen

NU € 50,00 all in

Kunt u niet naar de kapsalon komen dan kunt u gebruik maken van onze eigen GRATIS haal en breng service

Normale haarlengte inclusief lak en gel.

Vrijdag tot 19.00 geopend en van 16.00 tot 19.00 Dames was en knippen € 17,50 Heren € 15,00

Eigen Kapper aan Huis Service !

071 – 5801560 Hoefblad 30 Stompwijk

Di t/m Do : 09:00 - 17:30 Vrijdag : 09:00 - 19:00 Zaterdag : 08:30 - 16:00

Nu ook in Stompwijk en omgeving! Autorijschool Immerzeel

Like ons op Facebook en verzeker jezelf van een gratis proefles. Voor meer informatie bel naar: 06-19850255 of kijk op de site www.autorijschoolimmerzeel.nl

2215  
2215  

Dorpsketting 2215

Advertisement