Page 1

Ke r st k e t t in g

2 0 de ce m be r 2 0 1 0

nr. 2 0 6 2

40 j aar Dorpsket t ing


40 j aar Dorpsket t ing Misschien iet s verbaasd zult u in dit kerst num m er vernem en dat de Dorpsket t ing dit j aar 40 j aar best aat . Dit vraagt een nadere t oelicht ing. I m m ers de snelle rekenaars onder U kij ken even naar het num m er van deze uit gave ( 2062) , delen dit door 52 weken en kom en op 39,6 j aar uit . Dat is 0,4 j aar t e vroeg. Echt er als u het deelt door 51 weken, want we kom en m eest al m et oud en nieuw m aar eenm aal uit , dan kom en we op 40,4 j aar. Dat is 0,4 j aar t e laat . Vandaar dat we m et dit num m er gem iddeld precies op 40 j aar zit t en. Om m et Cruyff t e spreken: Als j e ergens op uit wil kom en, m oet j e er gewoon naar t oe rekenen` . Logisch t och ? De nu volgende 16 pagina s worden geheel gewij d aan het 40- j arig best aan van de Dorpsket t ing. Na het unieke Bruggen - Barbecuefeest t er gelegenheid van het 2000- st e num m er vorig j aar in sept em ber hebben we eigenlij k gedacht dit een beet j e in st ilt e voorbij t e lat en gaan. Wel gaan we woensdagavond 22 decem ber m et de huidige werkers een avondj e uit . Dan ligt dit Kerst nummer, als de sneeuw het toelaat al bij U in de bus en zit U het lekker m et een glühwij nt j e bij de open haard te lezen. Naast allerlei leuke bet uigingen vonden we het leuk om dit keer eens echt 40 jaar terug te gaan en een beeld te scheppen van het t ij dperk waarin De Dorpsket t ing is ont st aan. Het waren t urbulent e j aren eind sixt ies en begin sevent ies. I nt ernat ionaal, nat ionaal m aar ook op gem eent elij k en lokaal niveau weerde m en zich flink. Provo , Dolle Mina en t al van groeperingen keerde zich t egen de gevest igde orde. Discussie en prot est en alom ! Er was veel behoeft e om al deze veranderende inzicht en en st andpunt en naar voren t e brengen. Ook in St om pwij k was de voedingsbodem let t erlij k rij p om een Dorpsket t ing t e lat en ont st aan. Een geweldige m anier om je wensen te etaleren, te bediscussiëren en soms te provoceren. Het was ook de t ij d van het ont st aan van Asafoet ida, de j ongerensociët eit waarin vele j ongeren ( niet alleen uit St om pwij k) hun draai vonden. Maar ook het Dorpshuis, de Bibliot heek en de 1e vorm van de Dorpsraad ( Com m issie ad HOC) vinden hier hun oorsprong. Allem aal inst it ut en die heden t en dage nog bestaan.

er eigenlij k niet zoveel, qua t echnologie wel. Dat leert ons dat we ook m et andere ogen naar inform at ie m oet en gaan kij ken. Mensen lezen st eeds m inder en een enkel beeld zegt vaak m eer dan geschreven t ekst . Hyves, Facebook, Twit t er, Yout ube en nog veel m eer produkt en worden dagelij ks over ons heen gest ort en schreeuwen om aandacht . De kom st van I nt ernet dwingt ons om I nform at ie t e Consum eren en is veel m eer gericht op het zelf zoeken naar inform at ie in

plaat s van het voorgeschot eld t e krij gen. Ook bij de Dorpsket t ing st aan we aan de vooravond van veranderingen op dit gebied. Alhoewel we hierin niet voorlopen, willen we wel bij blij ven. De 1e Dorpsket t ing op het int ernet ( nr. 1642) dat eert al weer uit de t ij d van j uli 2002. Sindsdien st aan er m eer dan 16000 art ikelen in ons historisch archief. De 50+ onder ons roepen allem aal dat de Dorpsket t ing m oet blij ven. Maar m et de veranderende t echnologie wordt st eeds duidelij ker dat er op t erm ij n wel iet s zal gaan veranderen. De noodzaak om ons t e verenigen in een boekj e wordt kleiner. I m m ers elke vereniging beschikt inm iddels wel over een websit e, waarop zij haar leden kan bereiken. Goedkoper kan niet. Het bij elkaar houden van elkaars gedachtegoed zal wel een speerpunt m oet en zij n van de Dorpsket t ing. www.dorpsket t ing.nl is een dezer dagen daarom niet m eer benaderbaar. We zij n - alhoewel het over veel hobbels is gegaan - nu st eeds blij er m et onze nieuwe websit e www.stompwijk.nl . Onder deze vlag kunnen we onze doelst elling elkaar inform eren st eeds meer gestalte geven. De keerzij de is dat het st okj e een keer doorgegeven m oet worden, t liefst aan j ongeren. 50+ is wel m et een inhaalslag bezig. De pas geïnt roduceerde I pad wordt het m eest door 50+ gekocht . Zij zij n ook w elkom . Wij hopen dat u veel plezier beleeft aan deze pagina s en dat j ongeren er lering uit t rekken. Niet de Dorpsket t ing m oet , m aar discussie, inform at ie, st andpunt en en m isschien wat m eer op de barricade ..dat m oet . Gebleken is uit de j aren zevent ig, dat het helpt en werkt en dat je zo wel bergen kunt verzetten. Wie pakt het stokje !!!!!!!!!

We hebben gem eend een aant al art ikelen uit die t ij d onverkort over t e nem en om zo een beeld t e scheppen van die t ij d, geplaat st t egen de hierboven beschreven acht ergrond. Het allereerst e num m er m ag nat uurlij k niet ont breken. Op de nu volgende pagina s vindt U aan de linker kant de st ukj es uit de periode j uli t ot en m et decem ber 1970. Aan de recht erkant plaat sen we art ikelt j es die lat er of nu geschreven zij n. Hier en daar onderbroken door toelichtingen. Ook plaat sen we een aant al art ikelen die m eer naar de t oekom st kij ken. Qua inform at ievoorziening verandert

Namens bestuur en redactie samen met prettige feestdagen en een gezond 2011, veel lees en kijkplezier toegewenst. Leo Oliehoek, voorzitter stichting De Dorpsketting Langharig, niet werkschuw tuig


Hieronder de bijdrage van Gerard Welp, redacteur van het 1e uur: TERUGBLIK ONTSTAAN D.K.

Het oorspronkelijk logo van Winkeliersvereniging D e D or psk e t t ing

Op verzoek van Pet ra m ag ik 40 j aar t eruggaan in de t ij d, ongeveer t oen de Dorpsket t ing is ont st aan. Leo ( Let ) Belt en Gerard Welp t oevallig beiden correspondent van de alom geprezen en dus verdwenen Leidsche Courant beslot en na lang aarzelen en dralen t e t racht en een weekblad te gaan maken. Buiten

Oprichters G.Welp en L.Belt

veel goede wil hadden we ook geld nodig om papier en t weedehands m echanische spullen t e kopen. We beslot en een blad voor alle verenigingen t e m aken, dus brieven verzenden en een bij drage vragen. Het ging boven onze verwacht ing heel erg goed, zelfs de dragersvereniging St . Barbara deed m ee! Eerst e hobbel, de naam Dorpsket t ing. Die behoorde aan de Ondernem ersvereniging ( Laat dit even t ot u doordringen, St om pwij k kende vele m iddenst anders, bakkers, slager, kruideniers, drogist enz. enz. Tj a, waar zij n zij gebleven?) H ie r na a st zie t u de a lle r e e r st e pa gina s in he t w ink e lie r sbla d w a a r in a a nge k ondigd w or dt da t ge st a r t ga a t w or de n m e t e e n m a a ndbla d voor m idde nst a nd e n ve r e niginge n e n e e n w e e k e dit ie voor m e de delingen.

Die naam dus, werd verboden t e gebruiken. Nou j a, noem en we het t och de Dorpsket en en daarna niet s m eer gehoord. Volgende probleem , aanschaf m achines. De PTT ( was er t oen ook nog! ) had op de Waldorpst raat in Den Haag een m agazij n m et af g esch r ev en sp u l. Voor Fl.100,= hadden we een st encilm achine + 2 t ypem achines m et brede wagen. Tekenbak, een hout bakj e m et glasplaat j e en een lam p eronder. Nietapparaat met lange arm en de Dorpsket t ing kon verschij nen. Oh j a, aant al en bezorging regelen.


Voor het aant al dom weg gaan fiet sen en huizen t ellen, de bezorging wilde de school verzorgen. 500 St uks, ruim voldoende, m aar t och ong. 200 t ekort . Weer get eld en wat bleek, op verj aardagen en zo werd de D.K. get oond en nieuws uit hun geboort edorp dat wilden ze wel. Het waarom kan ik nog st eeds niet begrij pen. De kwalit eit was erbarmelijk.

40 jaar na dato St om pw ij k 9 2 nog st e e ds haar eigen clubblad uit. Wie ze gt nu da t e r ve e l ve r a ndert ???????

We starten met een enthousiaste groep j ongelui. Let Belt was ook voorzit t er van Asafoedida en kon ons dus aanbevelen. De goede wil was enorm . Maar op st encil t ypen bleek m oeilij k. Gelukkig w as er correct ine! Maar t och langzaam verbet erden we ons. Let m oest wekelij ks ruim t e hebben voor een leuk st ukkie. Een succes, m et zij n t alent en een groep m ensen kwam er altijd wel wat aardigs uit. Tj a, en t oen kwam Leo Oliehoek. Er kwam en elekt rische t ypem achines en zelfs een klein offset ! Leo ging en gaat voor kwaliteit en het is hem gelukt, nu zelfs in kleur! Oh j a, nog iet s. I k had een hond. Die m ocht niet aan de post kom en, m aar t oen Theo van Veen, de slager, zij n weekaanbieding door de brievenbus

N ie t a lle e n voor Gyve r st o w a s dit e e n he uge lij k e da g. Op de ze da t um he b ik m e t Pe t r a ve r k e r ing ge k r e ge n e n ook da t st a a t nog st e e ds a ls een huis ! Leo

liet glij den, j a t oen kon hij er niet m eer t egenop. Het briefj e van t ien was heel, m aar dat st uk papier m et die heerlijke lucht, nee! Medewerkers en voor de voet enlopers waren alt ij d goed vert egenwoordigd. Vooral die laat st e groep die verget en hadden een art ikelt j e t e schrij ven. Zij bleven im m er zo lang dat hun verhaal erin st ond, hielpen m et de koffie en het bier en som s, als t egenprest at ie hielpen ze m et rapen, niet en en vouwen en


natuurlijk namen ze altijd een verse D.K. mee. Zo zou ik nog vele pagina s kunnen vullen m et herinneringen aan die oert ij d. Maar uit eindelij k zij n het niet de init iat iefnem ers, m aar de volhouders die ervoor zorgden dat de D.K. is geworden t ot wat het nu is. Nam en noem en geeft eigenlij k geen pas, maar zonder Marga Stijnm an en Pet ra en Leo Oliehoek zou het m oeilij k zo niet onm ogelij k zij n geweest . Een erem edaille voor die 3 zou niet misstaan.

D it is he m da n. D e a lle r e e r st e pa gina va n he t a lle r e e r st e num m e r . Ook w ij zij n t r a dit ione e l, w a nt nog a lt ij d be ginne n w e m e t de pa r ochieberichten. Le t op de a a nk ondiging va n he t M isdie na a r sr e isj e .

Herinneringen van L.Oliehoek: Een vinger blind I k m oet zelfs diep nadenken hoe het allem aal begonnen is. Dat begint al in de j aren voor 1970. Gerard Welp m ij n t oenm alige overbuurm an, zag ik alt ij d op m aandagavond in de weer m et het clubblad van toen nog Stompwijkse Boys. Vanuit ons raam zag ik hem een beet j e gebogen acht er zo n oude zwart e t ypm achine zit t en, m et in zijn ene hand een sigaret en met de andere hand het 1 vin ge r blind systeem. Tegenover hem zat Hans Vreeswij k kaarsrecht met het 2 vin ge r blindsyst eem , waarschij nlij k om dat Hans niet rookte.

G.Welp met sigaret ĂŠĂŠn vinger blind

Dat was naar acht eraf bleek voor de gelij km at ige aanslag op het st encilpapier. St encils zagen er een beet j e vies groen uit , het m at eriaal was wasacht ig m et carbon ert ussen. Er werd zonder lint op get ikt .


De let t ers werden er dus als het ware ingestansd. Stencils krassen Op een gegeven m om ent vroeg hij m ij of ik geen zin had om t e helpen op m aandagavond. Nou liep ik in die t ij d t och niet over van st udielust , het geen result eerde in allerhande act ivit eit en, die niet s m et school t e m aken hadden. I k zat op volleybal, bilj art en, voet bal, ging naar de j ongerensoos in de aula en was gek op vissen. Leren ho m aar .. wat redact iewerk kon er dus ook wel bij ! Mij n eerst e t aak was om m et een sj abloon de t it els boven de st ukj es in de st encils krassen. Dat was een heel nauwkeurig klerken werkj e. Het st encil werd over een licht bak heen gelegd en m et een ij zeren pen m et een st om pe punt , m oest ik dan m ooie sierlet t ers boven de st u k j es I s dit nie t bij zonde r ! Jos Ra m a k e r s ( H ij k om t uit Lim bur g, dus a nde r e spe lling) komt als lector al voor in het a lle r e e r st e num m e r . 4 0 j a a r la t e r w or dt hij be st uur slid van de Dorpsketting !

krassen. Duwde ik t e hard, dan scheurde het stencil en duwde

Zou da t in de ze t ij d nog m o g e l i j k zijn ??????

ik t e zacht dan werd het st encil niet poreus en drukt e lat er de inkt niet door. Ook kon j e bij voorbeeld een plaat j e op de licht bak neerleggen en dit dan overt rekken. Zo werden de art ikelen van lieverlee van luch-

W a a r zou die ge ble ve n zij n, die a loude m uzie k tent ?

t ige plaat j es voorzien. Als de st encils klaar w aren ging Gerard ze m eest al afdrukken, waarna m ij n t weede t aak was om de vellet j es t e vouwen, alvorens alles in elkaar t e schuiven en te nieten.

Le t op de pr ij ze n ! Al he t be e st e nspul uit e ige n voorraad ????

Stencillen Het krassen kreeg ik snel onder de knie en zo bleef er al m eer t ij d over om t e gaan st encillen. Dat was een race t egen de t ij d. Elk vellet j e pa-


pier was een draai aan de hendel. Om ervoor t e zorgen dat er elke keer m aar ĂŠĂŠn vellet j e papier doorheen ging, hadden we een soort rubber condoom pj e dat j e om j e wij svinger had. Daarm ee m aakt e ik t elkens een vel los. Saai herhalend werk dus. Ik kan me herinneren dat ik er een sport van probeerde t e m aken, door het record aant al vellen per m inuut t e breken. Zo werd ik dus erg gerout ineerd in het op hoog tempo vellen papier te stencillen. Bij een oplage van 250 clubbladen ging dat nog wel. Toen we later de Dorpsket t ing m et een oplage van 500/ 550 m aakt en werd het helemaal een race tegen de klok. Ik denk dat ik dit ongeveer een j aar gedaan heb. Het record aant al vellen per m inuut is volgens m ij nooit meer gebroken. Vol schrijven Tegenwoordig m et com put ers kun j e schuiven m et de t ekst en en een beet j e knippen en plakken en de pagina s zit t en net j es vol. Vroeger niet ! Het was een hele kunst om precies in veelvouden van 4 x A5 vellet j es uit t e kom en. Meest al lukt e dat ook niet . Dan m oest het blad dus vol geklet st worden. Dat waren de m ooist e uurt j es. Met de m eest e m ogelij ke onzin schreven Gerrit m et de wat erfiet s ( Gerard Welp) en Leen m et het baardj e ( Let Belt ) de weersverwacht ingen voor de kom ende periode, doorspekt m et polit ieke uit spraken en hint s naar lokale not abelen. Tij d speelde geen rol en som s verliet en we het schoolgebouw s m orgens om vij f uur en kwam en we de eerst e boeren al

H e t he le dor p vr oe g zich a f hoe St om pw ij k se Boys nu zonde r zij n st e r spe le r ve r de r m oe st ! Ge luk k ig lie t he t bestuur direct weten dat het t och e ige nlij k om Ke e s ging. Kij k ook na a r de opst e lling va n e e n pa a r w e k e n e e r de r . Kent u ze nog ?????

weer t egen op weg naar hun m elkstekkie. Inktspetters Na de stencilperiode in de school en een eenm alige geld ophaal act ie in het dorp kon de Dorpsket t ing eindelij k zij n eigen drukapparat uur aanschaffen. Het werd een Rot o. Een soort st encilm achine m aar dan m et een inkt bak ert ussen, waar we de vloeibare inkt in m oest en lat en


lopen. We waren inmiddels verhuisd naar het Dorpshuis. Het probleem m et deze m achine was de inkt zelf. De hele week st ond het apparaat in de kou en m aar een keer per week werd er gedraaid. De acht ergebleven inkt in de bak was dan keihard en er m oest en rollen door de inkt heen draaien, die daar nat uurlij k flink aan m oest en sj orren. De m achine draaide weliswaar elekt risch, m aar door de st ugge inkt ging dat in het begin niet erg hard. Na verloop van t ij d werd de inkt dan soepeler en ging de m achine harder draaien. Tegen elven s avonds als we bij na klaar waren, draaide de m achine op zij n t op. De inkt was als bot er en de snelheid was super. Een nadeel had dat alt ij d wel, want j e m oest er alt ij d bij blij ven st aan.

Ook 4 0 j a a r ge le de n w e r d er ge k la a gd ov e r de St om pw ij k se w e g ..e n nu nog st e e ds. Ve r a nde r t e r nu echt nooit wat ??????

En dat was ik dus alt ij d. Snelheid was nog alt ij d alles en de inkt vloog in het rond en drukt e niet alleen de m ooist e afdrukken, m aar ook de m ooi groengeverfde Dorpshuiswand kwam langzaam onder de inkt t e zitten en ikzelf ook.

Er w a s in die t ij d e e n gr oot ge br e k a a n t a nda r t se n. D r . N j io sa ne e r de he t he le dor p e n da a r door he b ik nu nog st e e ds e e n t a nda r t s in Ble isw ij k , w a a r ik nog st e e ds na 40 jaar blij mee ben !

Copyprinters

D ie D or psk e t t ing, da t w a s ha ndig a ls j e e e n he k e l a a n ie m a nd ha d, k on j e da t m a k k e lij k k w ij t da cht e n som m ige n . N ie t dus ! Ook nu nog ont va nge n w e a f e n t oe a nonie m e br ie ve n ..

Hierm ee werd het ei van Colum bus eindelij k gevonden. Met een snelheid van 120 afdrukken per m inuut werd het oude st encilconcept in ere herst eld. Dit keer absoluut schoonwerken in een afgeslot en inkt systeem. Altijd draaiklaar, niet schoonm aken en weinig onderhoud. Hoe hebben ze het kunnen bedenken. De Dorpsket t ing vaart er w el bij , de oplage is inm iddels gegroeid naar 1070 per week. Na de verhuizing van de Dot t erbloem naar de past orie, hebben we inm iddels de 3e copyprint er in bedrij f, die al op zij n beurt recht st reeks op de com put er aangeslot en kan worden. Per j aar worden er ongeveer 1,2 m ilj oen afdrukken door heen gej aagd en iedereen kan het . Niet m eer afhan-


kelij k van een wij sneus zoals ik. Dat m aakt m ij voor wat bet reft het drukken overbodig. Geenszins is dat het geval m et de com put ers. Hoe m eer we daarvan afhankelij k worden, hoe m eer kennis we aan deze kant weer m oet en behouden. Kennis is in beweging , zou j e kunnen zeggen, we zijn nooit meer klaar.

D e M E hoe fde t oe n nie t uit t e r uk k e n, m a a r de ve r da cht e n w e r de n ne t zo goe d opge pa k t . N e t a ls e e n pa a r j a a r t e r ug ook a l niet de juisten ????

Digitaal De t ij d verandert snel. De inhoudelij ke inform at ie niet . Wel de m anier waarop de inform at ie op ons t oekom t . Het int ernet is een niet m eer weg t e denken nieuwsbron en ook de DK is inm iddels digit aal. Je kunt zelf op zoek naar benodigde inform at ie via int ernet . Zoekm achines zoals Google vieren hoogt ij . Dit in t egenst elling t ot de krant of zo j e wilt De Dorpsket t ing, waarin informatie aangeboden wordt. Beide ont wikkelingen gaan nu nog gelij k op en zullen zeker nog een t ient al j aren naast elkaar blij ven bestaan.

Asa foe t ida ga a t zich st e e ds m e e r m a nife st e r e n e n e cht a lle s w a t ze k w ij t w ille n k om t in de D or psk e t t ing. Ze he bbe n ove r a l . a a n e n vinde n m e nig .pa a l !!!!!

Com put e r s, I nt e r ne t . Re la x e d a cht e r ove r .da cht ik . H e t t e ge nge st e lde zou blij k e n

I k waag m e niet aan voorspellingen, m aar ga er wel vanuit , dat de inform at ie st eeds m eer digit aal aangeleverd wordt en dat het vert rouwde beeld van de krant uit eindelijk een keer eindig wordt. Het zal onze tijd zeker uitduren. Leo Oliehoek


40 jaar - indrukwekkend Als oud best uurslid ( ik geloof dat ik zo n 28 j aar best uurlid ben geweest ) voel ik m e aangesproken door de oproep om ook iet s t e schrij ven t er gelegenheid van het 40- j arig j ubileum van de Dorpsket ting. De vraag van de redact ie is .wat heeft de m eest e indruk in die t ij d op u gem aakt , is voor m ij niet zo m oeilij k t e beant woorden. I k vind het geweldig en indrukwekkend dat de Dorpsket t ing, als vrij willigersorganisat ie, na 40 j aar nog st eeds best aat . Dat er wekelij ks een geweldig goed blad m et veel inform at ie over St om pwij k wordt bezorgd. En wat ik dan ook nog heel erg bij zonder indrukwekkend vind is dat Leo en Petra al die 40 jaren en Marga ook bij na dit aant al j aren bet rokken zij n bij het wekelij ks vervaardigen van het blad. Bij het 35j arig j ubileum heeft het de koningin behaagd om haar waardering uit t e spreken aan deze redact ieleden en hen t oen m et een onderscheiding verblij dt . Terecht vind ik het was en is een hele prest at ie.

Nu zij n we al weer 5 j aar verder. I k denk dat ik nam ens veel m ensen spreek als ik zeg Wat zou St om pwij k zij n zonder De Dorpsket t ing. En wat zou de Dorpsket t ing zij n zonder al die andere t rouwe redact ieleden en bezorgers. Ook dat vind ik indrukwekkend! Aad Janson, (oud) secretaris

H e t w or dt hoe la nge r hoe ge k k e r ! I e de r e e n m a g doe n w a a r ie zin in he e ft , m a a r w e l t w e e pe r soonsmatrassen meenemen. Wat ge be ur t e r t och a lle m a a l daar !!!!


Agnes van Boheemen- Vollebregt: Wat heeft op haar in de Dorpsketting de meeste indruk gemaakt? Dat is niet zo een, twee, drie te zeggen Aan een buitenstaander al helemaal niet uit te leggen

H e t nut om na a r de k e r k t e ga a n w or dt ope nlij k t e r discussie ge st e ld. D it t och w e l in schr il cont r a st m e t da t die ze lfde m e nse n nu w e llicht gr if ge ve n om de kerk te restaureren

Het is de continuïteit: elke week een blad. Een week is zo weer om, dus weer op pad. Oude r e n w e t e n nie t s .. Jonge r e n ove r t r e ffe n ze ze lfs in a lle s. W a t ze gge n die j onge r e n nu nu ze zelf 40 jaar ouder zijn ????

Nieuws verzamelen, ordenen en zo voort. De lezers wachten op het gedrukte woord. Het inspelen op verandering, de onpartijdigheid De vooruitgang van de andere media volgen, ook geen kleinigheid. En tussen alle vaste redacteuren en correspondenten Wisten jullie steeds mensen te vinden met hun talenten. Ik woonde hier nog pas een half jaar En zie: toen was de eerste Dorpsketting daar.

D e a fbr ok k e ling va n he t m a a ndbla d D e D or psk e t t ing be gint zich a f t e t e k e k e n. Va na f nu za l de w e e k e dit ie a lle e n m a a r gr oe ie n tot het huidige formaat

Pure nostalgie als je die nog eens bekijkt. Het heeft het dorpsleven zeker verrijkt. Alle vreugde, maar ook verdriet heeft er in gestaan. Veertig jaar, en hopelijk nog vele te gaan. Nee; één ding wat indruk heeft gemaakt is niet te geven. Dorpsketting ? Lang zal die leve !


De m eest e indruk die de Dorpsket t ing op m ij gem aakt heeft de afgelopen 40 j aar is t och wel het feit dat j ullie als redact ie er zoveel t ij d, energie en liefde voor het vak ingestopt hebben. Nat uurlij k m aakt ook Arj an indruk door al zo lang elke week m aar weer zij n bij drage t e leveren van m eest al 1,5 pagina. Gefelicit eerd m et dit j ubileum en ga nog even door redactie. Ria Luiten DORPSKETTING 40 JAAR De oproep van de redact ie om aan t e geven wat voor n st at us de Dorpsket t ing inneem t in St om pwij k is sim pel en de naam geeft het al aan: een weekblad die de verbondenheid in dit dorp weergeeft. Al 35 j aar m ogen wij de Dorpsket t ing ont vangen en iedere week kij ken wij er weer naar uit om m t e lezen. De nieuwt j es vanuit ons dorp worden er alt ij d in weergegeven. Met het doorlezen van de Dorpsket t ing kunnen mensen van buiten zien wat er in ons dorp leeft en wat ons dorpelingen bezighoudt . Moet wel eerlij k bekennen dat het de laat st e t ij d m eer een advert ent ieblad lij kt t e zij n ( noodzakelij k kwaad) dan dat er werkelij k nieuws vanuit de dorpsgem eenschap m et elkaar gedeeld wordt . I k m is de ĂŠcht e int eressant e verhalen, wat houdt m ensen bezig en waarom wordt dit in j ullie blad geplaat st . Het werkelij ke nieuws is er t egenwoordig niet m eer, of m ensen zij n wat angst ig

Onda nk s ve r w oe dde poginge n om Oude r e n bij hun a ct ivit e it e n e n nie uw ve r w or ve n vr ij he de n t e be t r e k k e n, k ij k t St om pwijk bedenkelijk toe !!

om dingen m et elkaar t e delen via dit blad. En dat is j am m er, want j uist dit soort bericht en zij n de verbindende fact or die het blad zij n 40 jaren heeft gegeven. Dus voor ieder die zich aangesproken voelt ; geeft aan wat u bezig houdt , dan hoef ik de volgende keer niet zoveel advert ent ies door t e lezen, m aar kan overgaan naar de ziel van dit dorpsblad, nam elij k de dorpsbericht en. Rest m ij een ieder hele m ooie en gezegende Kerst dagen t oe t e wensen en een nog m ooier begin van 2011. Leo Wij nhoven ., U weet wel, die van de Zustersdijk


Welke kant gaat De Dorpsketting op? Als we iet s t e vert ellen hebben, nem en we het woord of krij gen we het woord. Het woord gaat van de een naar de ander: we spreken, we schrij ven om onze boodschap over t e dragen. Dat spreken doen we sinds het best aan van de m enselij ke soort , dat schrij ven doet de

Te r w ij l Asa foe t ida zich be k w a a m t in he t ve r za m e le n va n 2 pe r soonsm a t r a sse n, ga a t Gyve r st o zich r icht e n op he t ve r za m e le n va n Oud- pa pie r . Ook da t ge be ur t t ot op de da g va n va nda a g nog st e e ds e n w e r d door Cor Ja nse n ooit opgezet.

m ens nu zo'n 5000 j aar. En zolang we bestaan zal dit zo blijven. Het spreken veranderde in al die t ij d niet , nat uurlij k er verschij nen nieuwe woorden en t alen, er verdwij nen woorden en t alen. Zolang de m ens geluid kan voort brengen, zal hij vert ellen, zij n boodschap verkondigen. En eigenlij k is dat ook zo als we het hebben over het geschreven woord. De gereedschappen veranderden, de dragers veranderden, van kleit ablet via perkam ent en papier naar het beeldscherm . Van beit el naar t oet senbord. En dit alles langs de weg van de geleidelijkheid. Dat gaat al eeuwen zo, maar toch is er sinds een j aar of wat wel iet s op t e m erken over de m anier waarop wij ons aanpassen aan de m anieren waarop wij com m uniceren. Wij passen dat st eeds sneller aan, de dra-

N ie t a lle e n m a a t scha ppij k r it ische za k e n, m a a r ook he t Pr ie st e r ce liba a t st ond op de a ge nda e n w e r d uitvoerig besproken.

gers veranderen, de gereedschappen veranderen, en dat gaat st eeds sneller. Ook De Dorpsket t ing - het St om pwijkse medium voor de verspreiding van het verhaal en het verslagont kom t niet aan deze veranderingen.


En dat heeft u nat uurlij k in de loop der j aren ook gem erkt . Van een paar bladzij den naar een boekj e van som s wel m eer dan 40 bladzij den t ekst en boodschap. Van vlekkige st encils naar pracht ige kleurendruk.

Er was toch wel sprake van e e n ze e r voor uit st r e ve nde j e ugd ! Tot op he de n m oge n pr ie st e r s nog st e e ds niet trouwen !

Het int ernet deed een j aar of wat geleden haar int rede bij de redact ie van het blad. De Dorpsket t ing kreeg een plaat s op het wereldwij de web en t e oordelen naar het gebruik, succesvol. Maar net als bij het gedrukt e woord vinden ook hier allerlei veranderingen plaat s. En de redact ie m eent daar in m ee t e moeten gaan. Het is de dynam iek die wordt gezocht en gevonden en zij n vert aling krij gt in een nieuwe websit e. Het is de drang naar het kunnen herlezen van oudere st ukken en ook dat kan eenvoudig op de nieuwe websit e. De webnaam is veranderd en m et reden.

Bij som m ige St om pw ij k e r s w a s de m a a t vol e n w e r d he t hoog t ij d da t e r opge t r e de n m oe st w or de n t e ge n de a lsm a a r ve r loe de r e nde j e ugd. D it be r icht zou e e n golf va n pr ot e sten te weeg brengen.

Om dat het int ernet niet bepaald een lokale aangelegenheid is, is een naam die naar een iet s breder verband wij st een verst andige keuze. Maar de boodschap die De Dorpsket t ing verwoordt en doorgeeft , houdt een prominente plaats. Terugkom ende op de dynam iek, in de nabij e t oekom st zal de redact ie st eeds m eer inhaken op t endensen en ont wikkelingen voor zover die nut t ig zij n voor onze St om pwij kse gem eenschap. I k voorzie een t oekom st waarin het lokale nieuws steeds meer een plek krijgt in enkel digit ale vorm , zoals er nu al glossy t ij dschrift en zij n die alleen nog maar digitaal verschijnen.


De t echnieken en m iddelen worden nu al m ondj esm aat t oegepast door de redact ie van De Dorpsket t ing. Termen als "de cloud", "refreshrates","pixels" en " blogging" klinken wekelij ks in de redactieruimte. En deze t erm en hebben helem aal niet s m et het drukken van een boekje te maken.

W a r e m pe l lie t Tr e e s zich in die e e r st e w oe lige j a r e n ook a l hor e n. Sinds e e n j a a r t j e he lpt ze nu e lk e w e e k ge ze llig m e e a a n he t m a k e n van de Dorpsketting.

Fot o's st aan bij Flickr of Picasa, er wordt recht st reeks doorgelinkt naar webbladzij den elders en ga zo verder. Neem t u van m ij aan dat deze ont wikkelingen st eeds verder doorzetten. De dynam iek is er al, m aar kan nog wel verder worden uit gebouwd. De int eract ie is er nog niet , m aar volgens m ij is dat een kwest ie van t ij d en dan gaat ook de lezer, u dus,

Ook Ke r st k la ve r j a sse n is e e n uit vinding uit 1 9 7 0 . Alhoe w e l m e n e r w e l vr e e m de t oe ga ngsr e ge ls op na hie ld. M a a r w ie is/ zij n C.J. e n W / P.D . Toch anonieme stukjes ???

direct reageren op een boodschap. U gaat aanvullen, verbet eren en of doorgeven aan anderen. St erker nog u gaat ook recht st reeks aanleveren.

Ook 1 j a nua r i 1 9 7 1 ij spr e t , t oe n nog op de nie uw e va a r t . D e va n de r br ink j e s scoorden altijd op hun zelfge m a a k t e scha a t se n, m a a r w a a r om hun na m e n voluit e n de G( e r r it s) nie t ?????

Ter illustratie van het laatste. De redactie twittert. Twittert? Ja, een nieuwe manier van overdragen van kort e m eest al niet s om het lijf hebbende berichten.


Je kunt echt er ook besluit en om m eer t erzake doende m ededelingen t e verspreiden. En dat is wat de redact ie nu al m ondj esm aat doet . Signaleer, verkondig en verspreid via Twit t er en de soft ware zorgt voor plaatsing op de website. En dat dan dagelijks!

D e se x ue le r e volut ie sloe g volle dig door . H e t voor m a lig nonne nk loost e r e e n bordeel ??????

Meer weten? Houdt de steeds veranderende website www.stompwijk.nl in de gat en en dan ziet u waarschij nlij k wel welke kant het op zal gaan. Wat u daar nu ziet is een begin. Als u iet s op t e m erken heeft over dit verhaalt j e - dat overigens volledig op eigen t it el is geschrevendan weet u ze te vinden: redactie@dorpsketting.nl Aad Janson Gzn.

Het oude stichtingsbestuur, Sjaak Disseldorp, Aad Janson en Cor Hoogeveen proosten op weer een goede afloop van een bestuursvergadering

Tot be sluit e e n pr a cht ig overzicht van 1970 door de oge n va n Fr a ns Ja nse n. Va st e cor r e sponde nt , die zich la t e r st or t t e op pr ognoses over renpaarden

Nieuwe offsetapparatuur werd met een kraanwagen op de zolder aan het hoefblad getakeld. Later met sterke mannen uit Stompwijk gewoon de trap af .


Kinde r e n k r ij ge n e n voe de n het ging gewoon door. Eva op schoot, Laura aan de borst en da t a cht e r de t ypm a chine ..

M isschie n t ot be sluit w e l de m ooist e conclusie . Fr a ns ha d e r k ij k op e n nog r e ge lm a t ig la a t hij va n zich hor e n. M a a r da t hij dit ge schr e ve n he e ft w e e t ie w e llicht nie t m e e r , m a a r is w e l een waarheid als een koe !

Ook de Rabobank is blij met ons, getuige de oorkonde, die ons tgv het 25- jarig jubileum werd uitgereikt.

Marja van den Berg, hier nog met Tinie Luk, verzorgt al jaren de afwerking. Vergaren, nieten en vouwen. Daarna de bezorgwijken indelen. Ook zonder dit is er geen Dorpsketting.

Ee n he le pe r iode la ng w e r de n i.p.v. fot o s tekeningen gemaakt door Marie- josĂŠ Caspers. Meestal waren dit karikaturen, wat ze erg goed kon. Hiernaast de hele redactie 15 jaar geleden ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan


Bep van Santen Redactie

Ans Luiten Redactie Bestuur

Thea Ambagtsheer Redactie

Tinie Luk Nieten en vouwen

Cor Hoogeveen Bestuur

Het leven gaat verder. Ook binnen de redactie en bestuur werden we geconfronteerd met lief en leed. Ter afsluiting van dit deel 40 jaar Dorpsketting, staan we hier toch even bij stil. Allemaal prominente figuren, die ieder op hun wijze in de afgelopen 40 jaar hun bijdrage aan de Dorpsketting geleverd hebben. Het past om hen ter gelegenheid van dit jubileum te gedenken.

TOEN EN NU 40 JAAR DORPSKETTING

Jacintha Janson

Trees van VelzenKnijnenburg

Marga Stijnman

Yvonne van Rijn v.d.Bosch

Als j e het snel zegt is het zo voorbij . Ook als j e het niet snel zet , is het zo voorbij . De t ij d vliegt im m ers. 40 j aar geleden zat ik op de Mavo en had net m ij n t ypediplom a en dacht dus wel iet s voor die Dorpsket t ing t e kunnen bet ekenen. I k had net Leo Oliehoek ont m oet en wilde hem wel wat vaker zien. Het is gewoon allemaal zijn schuld! Aan het diplom a 10- vingers- blind had ik daar t rouwens niet s aan, want het t ypen op st encils op zware t ypem achine vereist en een gelij km at ige aanslag. Dus de wij svingers deden voornam elij k het werk. De diverse verhuizingen van de huisvest ing van de Dorpsket t ing m aakt en indruk, van de m eisj esschool, naar het woonhuis van Geert , naar het m ort uarium in het Dorpshuis, naar de zolder van Geert en Corrie, t och m aar weer kelder bij Bep. En uit eindelij k pakweg 20 j aar bij ons op naar zolder en nu al j aren m et plezier in de past orie. Daarbij verhuisden we zelf van het ouderlij k huis naar een flat in Leidschendam en het bezoeken van de avondschool. I n die t ij d ben ik even afgehaakt, want werk en drie avonden per week naar school werd teveel. Van het vriendinnet j e van Leo, werd ik zij n echt genot e van, naar m oeder van kinderen en naast werk gecom bineerd met huishouden en zorgen voor. Altijd liep op maandagavond de Dorpsketting parallel. Op zondag bevallen of de motoren draaiden op maandag alweer boven mijn hoofd. Maar de m eest e indruk heeft op m ij t och die aut om at isering gem aakt . Van hoogst aande t oet sen op een oude zware typemachine met lange wagen, naar elektrisch typemachine met enig geheugen, naar de eerst e voorzicht ige com put er. Het huis- aan- huis geld ophalen voor nieuwe apparat uur was eveneens indrukwekkend. Van kraspennet j es op een licht bak, naar t ekeningen m et pen, naar cart oons van Marie JosĂŠ, naar plaat j esboeken, cd s en nu int ernet . Van fot o s die bij een drukkerij gerast erd m oest en worden, naar een polaroidcam era s m et direct klaar fot o s, naar digit ale fot o s. Van st encilen, naar offset drukken, naar kleurenprint . Van lange st apels papier op t afel, rondj es rond de t afel en elke keer een blaadj e afnem end, recht schudden, niet en, vouwen en t ellen. Naar een verzamelapparaat met 8 treden, naar 12 treden, naar een printer die het boekje in een keer helem aal afdrukt . Nu wordt uit sluit end digit aal gewerkt . De st ukj es per onderwerp op de sit e en het boekj e in zij n geheel ( pdf) . Die ont wikkeling gaat in een razend t em po en ik kan het am per bij houden, zie ook vak het nut er niet van in, t ot dat ik erm ee werk. Elke keer denk ik weer; Dat gaat een hoop werk schelen, m aar voorlopig kom t er t och st eeds m eer weer bij . Vandaar dat jonge, snelle mensen bij de redactie gewenst zijn. Nam ens de redact ie wil ik m ij n dank uit spreken aan hen die bij gedragen hebben aan de sam enstelling van dit boekwerk. U veel leesplezier. En wij wensen u alleen

Gezellige Kerstdagen en een Goed Druk jaar. Petra Oliehoek- van Es

Petra en Leo Oliehoek


This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

Dorpsketting 40 jaar  

Weekblad De Dorpsketting, Bijlage

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you