Page 1


1


Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde www.dorpskerkeelde.nl

Kerkdiensten in de komende periode Datum:

Tijd:

02 juni 09 juni 16 juni 23 juni 30 juni 30 juni 07 juli 14 juli 21 juli 28 juli 28 juli 04 aug. 11 aug. 18 aug. 25 aug. 25 aug. 01-sept.

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.00 10.00

Voorganger: uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur

Bijzonderheden:

ds. K.v.d.Plas KK B.Broers KK/ JK 1e Pinksterdag ds. K.v.d.Plas KK ds. K.v.d.Plas KK ds. Kaj v.d.Plas KK liturgen Vesper ds. K.v.d.Plas KK/A B.Broers ds.G.de Haan ds. B Slaa liturgen Vesper ds .I v. Walsum-Brandsema ds. K.v.d.Plas ds .L. Giethoorn KK ds. K.v.d.Plas KK liturgen Vesper ds. K.v.d.Plas KK

Na afloop van elke zondagsdienst koffiedrinken in ’t Loughoes KK: A: JK: C:

er is kinderkerk en oppas avondmaal/maaltijd van de Heer er is jeugdkerk cantorij/projectkoor verleent medewerking

Alle diensten in de Dorpskerk worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl en kunnen nadien bekeken en gedownload worden. Voor vervoer naar de diensten in de Dorpskerk graag zaterdag vóór 12.00 bellen met fam. Van der Molen, tel 309 3932 (b.g.g. fam. Lieben, tel 309 3228).

2


Inhoud Kerkdiensten in de komende periode

2

Inhoud

3

Van de redactie

4

Terugblik jeugdkerk in de Paastijd

5

Nieuws uit het Moderamen

7

MoldaviĂŤ-nieuws

8

Versterking gezocht

8

Einde aan RK-vieringen in de Dorpskerk Eelde

10

Agenda

11

OPA

11

Inleveren kopij

11

Toegang tot ledengedeelte van de website.

12

Zangmiddag

12

Help mee met de startzondag 2019

13

Collecteopbrengsten

14

In herinnering

14

Kerkenpad 2019 - Stedum

15

Bloemen

16

Pastoraat

16

Bijbelgesprekskring ‘t Loughoes

16

Van het Kerkelijk Bureau

16

Puzzel

17

TuVo

18

Colofon

19

3


Van de redactie Dit is alweer de laatste editie voor de zomervakantie. Met 10 nummers per jaar is er elke maand, behalve de maanden juli en augustus een Kerkelijk Contact. In dit nummer kunt u lezen over de activiteiten van de jeugdkerk, nieuws uit de Moderamen, TuVo en nieuws uit MoldaviĂŤ. Overweegt u zich te willen inzetten voor de gemeente? Uw inzet is van harte welkom, lees de oproepen hiervoor. De RK-vieringen in de Dorpskerk gaan met ingang van het pensioen van pastor Vos stoppen. De parochie spreekt haar dank uit voor het gebruik van de Dorpskerk. Het kerkenpad wordt in beeld gebracht. In de zomer kunt u een middag zingen en in september is de startzondag. Na de zomer ligt de eerst volgende KC begin september weer bij u op de deurmat. Inleveren van kopij voor dit nummer kan tot 30 augustus 12.00 uur. Voor nu; wens ik u veel leesplezier en een hele fijne zomerperiode! Namens de redactie, Editha Huisman

4


Terugblik jeugdkerk in de Paastijd De jeugdkerk komt elke tweede zondag van de maand bijeen in `t Loughoes, op zondag om 10 uur, voor een eigen dienst. In tegenstelling tot wat in de KC van mei stond vermeld, komen er steeds meer kinderen, gemiddeld zo’n 8-12 per keer, in de leeftijd van 11-16 jaar. Daarmee is de jeugdkerk een logisch vervolg geworden op de kinderkerk. We merken als leiding dat de kinderen graag komen, en niet (meer) ‘gestuurd’ worden door hun ouders. Een positieve ontwikkeling! Veelal volgen we het programma dat door Kind op Zondag speciaal voor de jeugd wordt aangeboden, echter in de 40-dagentijd hebben we op proef meegedaan aan de ’40 dagen challenge’ van JOP (de jongerenorganisatie van de PKN). Met behulp van een Wie is de mol-achtig spel, waarin belangrijke rollen waren weggelegd voor zowel Maria als de engelen,verdiepten wij ons in het leven van Jezus. Wat voor persoon was Jezus? Wat heeft hij gedaan? En wat hadden de mensen van die tijd in gedachten dat hij zou doen? Door middel van breinkrakers en een heuse bakwedstrijd kwamen we steeds meer te weten! Op 1e Paasdag hebben we een extra jeugdkerk ingelast. Er kwamen maar liefst 13 kinderen! Tijdens de dienst deden we een soort ‘escape room’ spellen in groepjes, die te maken hadden met het avondmaal en het lijden van Jezus. Er hoorden spannende filmpjes bij en we moesten hard aan de slag om alles binnen de tijd klaar te krijgen. Om een idee te krijgen van de filmpjes, kijk gerust eens op: https://paaschallenge.jop.nl/groep/ (openingsfilmpje) en https://paaschallenge.jop.nl/ (filmpje bij eerste onderdeel). Tijdens de spellen onderzochten de kinderen o.a. wat Jezus riep vanaf het kruis (en wat dit betekent, even opzoeken op je telefoon…) en wie er precies op welke plek aan tafel zat bij Jezus op het bekende schilderij van Leonardo da Vinci. Uiteindelijk bleef er maar 1 kaartje over, dat van Jezus en door deze tegen het licht van de nieuwe jeugdkerk Paaskaars te houden, werd het mysterie van Pasen onthuld: de Opstanding! Deze nieuwe Paaskaars werd trouwens tijdens de Paasnachtdienst door Fedde en Anke van de jeugdkerk binnengedragen, samen met de grote Paaskaars.

5


Dit jaar deden we twee zondagen mee met de challenge: volgend jaar elke zondag in de 40-dagen tijd? Samen met de jongeren en de rest van de gemeente is dat een challenge die we graag aan zou gaan! Namens de jeugdkerkleiding, Michel van Vliet JosĂŠ Groenboom

6


Nieuws uit het Moderamen In deze vergadering zijn we vooral bezig geweest met het afhandelen van lopende zaken, het afhandelen van jaarlijkse terugkerende gesprekken en het maken van roosters. Elkaar blijven informeren en overleggen is belangrijk voor een goede werksfeer. Dat geldt op elk terrein van bv. de predikant en kerkelijk werker tot Moderamen en Kerkenraad en het kosters echtpaar. En iedereen zit op hetzelfde spoor, wat wel zo belangrijk is. Zo moeten we ook de regels van de kerkorde volgen en die bijhouden. Het benoemen van een vicevoorzitter en een vicescriba stond nog op het lijstje. Hierin neemt Jan Reinder Fransens als vicevoorzitter deze taak op zich. De vicescriba wordt benoemd in de volgende kerkenraadsvergadering. Ook al staat de vakantie bijna voor de deur, toch zijn we al weer bezig met de invulling van de Startzondag in september. Het thema is: “Een goed verhaal’’. Er staat een uitgebreid verslag verderop in KC. Wij ontvingen een oproep van de classis voor een notulist. Dat wil ik graag even onder uw aandacht brengen: misschien is er iemand onder de lezers van KC die er belangstelling voor heeft. Hierbij het verslag uit de nieuwsbrief: ‘In deze nieuwsbrief een oproep. Een aantal classicale colleges deed voor het maken van verslagen van vergaderingen en zittingen nooit tevergeefs een beroep op Anneke Heeringa. Door haar plotselinge overlijden is er een groot gat ontstaan. Hierbij de vraag of er iemand is of wellicht meer mensen zijn die dat kunnen overnemen. Het gaat om notuleren, om het maken van een helder en goed verslag van vergaderingen, want dat is ontzettend belangrijk: dat moet goed en betrouwbaar gebeuren. Mocht iemand daarvoor belangstelling hebben, dan kan hij of zij altijd contact opnemen met onze scriba van de classis of met mij om informatie te geven’. We ontvingen een bericht van de RK parochie dat pastor Vos met pensioen gaat en dat er een afscheidsdienst zal worden gehouden op zaterdag 22 juni om 19.00 uur in de Dorpskerk. Dat betekent ook dat er aan de diensten van de RK in de Dorpskerk een einde is gekomen. De parochianen zullen voortaan elders ter kerke gaan. Vanuit de Kerkenraad zal er een afvaardiging deze dienst bijwonen en een bos

7


bloemen aanbieden voor in de dienst. De dienst is uiteraard openbaar en men kan daarbij aanwezig zijn. Tot zover het laatste nieuws uit het Moderamen voor de vakantie. Zo ik begreep is het volgende KC in september. Namens Moderamen en Kerkenraad wens ik iedereen een fijne zomer en mocht u verre reizen maken, kom dan vooral gezond en met nieuwe energie weer thuis. Graag tot dan, namens Moderamen en de Kerkenraad, Gea Kruit, scriba.

Moldavië-nieuws De vrijmarkt op koningsdag op 27 april jl. was voor de ZWO en diaconie lucratief. De 150 plantjes zijn verkocht tussen het begin van de markt en ongeveer half 12. Toen waren we los! Alle kopers en koopsters dank! De planten hebben we gekregen van kwekerij Arends en dankzij die vrijgevigheid is de totale opbrengst van de actie voor Moldavië €235, -. Nu maar hopen dat het groeizaam weer wordt en de lavendel volop gaat bloeien. Eind mei-begin juni krijgt u de folder voor de zomeractie voor ZWO in de bus. Nieuwsgierig geworden naar hoe het toch is in Moldavië? Ga in maart 2020 mee op reis met Kerk in Actie. En leer mensen in de dorpen daar kennen, leer meer over de werkwijze van MCA en anderen en ontdek meer over het land. Een mooie kans om met een groep op reis te gaan. Zaterdag heen en zaterdag terug. Samen met leden van andere gemeenten in ons land. Met voorbereiding en terugkomdag. Kijk op de website van Kerk in Actie en meld u daar aan. Dat kan via deze (lange) link https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/reizen/50+reis-naar-moldavie Maar het kan ook door op de website www.kerkinactie.nl verder te zoeken naar Kom in Actie, knop: Reizen. Maar dan moet u verder zoeken op die pagina. Zou mooi zijn als ook uit onze dorpen een paar mensen meegaan! Namens diaconie/ZWO, Door-Elske Cazemier en Liesbeth Roelfsema 8


Versterking gezocht Om Kerk te kunnen zijn kent onze plaatselijke protestantse gemeente vele taken. Het meest in het oog springend zijn natuurlijk de predikant en de kerkelijk werker, maar ook de contactpersoon in je wijk of de beheerders van ‘t Loughoes. Zo is er ook een groep mensen die zich bezig houdt met het verkrijgen en beheren van geld, het beheer van gebouwen, de zorg voor medewerkers en het in stand houden van een website en de geluidsinstallatie. Deze groep vrijwilligers met verantwoordelijkheidsgevoel is het College van Kerkrentmeesters. Die groep bestaat op dit moment uit 5 personen, kerkrentmeesters, van wie er twee ook ouderling zijn. We hebben Dick Boersma die zich vooral bezig houdt met geldwerving (kerkbalans en collectes), Peter Kruit die vooral de gebouwen in de gaten houdt, Agnes Bardewee als secretaris en ondergetekende als voorzitter. En er is natuurlijk ook een penningmeester, Roel Kikkers, maar die wil na vijf en een half jaar fantastisch werk te hebben geleverd stoppen met zijn taak. Daarnaast is er Tom van der Velde, een voormalig kerkrentmeester, die vooral de website, de kerkomroep en de geluidsinstallatie onder zijn hoede heeft. Tom wil na ontelbare jaren van maximale inzet ook zijn taken overdragen aan een ander. Kortom: we zijn op zoek naar versterking We zoeken naar een penningmeester, een persoon die voldoende inzicht heeft om de geldzaken voor de kerk te regelen. De penningmeester wordt hierbij ondersteund door onze in geldzaken zeer ervaren administrateur, Bertus Beelen, die sinds jaar en dag een buitengewoon waardevolle bijdrage aan onze groep levert. Daarnaast zoeken we een wat meer technische man, iemand die een beetje IT niet schuwt en liefst ook iets van geluid en beeld weet. EĂŠn van beide zou bij voorkeur ook ouderling kunnen worden, om daarbij een bijdrage te leveren aan het bestuur van onze kerkelijke gemeente.

9


Help ons alstublieft met zoeken! En wat nog mooier zou zijn: vraag je eens af of dit niet iets voor jou is. Schiet iemand van ons aan, er is vast wel iemand bij die je persoonlijk kent en laten we eens praten over wat jij voor de kerkelijke gemeente kunt betekenen. Zonder de inzet van jou kunnen we de mooie dingen die we als protestantse gemeente voor elkaar (en voor het dorp) doen niet onbeperkt voortzetten. We rekenen op je! Kees-Jan Antuma, voorzitter College van Kerkrentmeesters 06 22168536, kjantuma@kpnplanet.nl

Einde aan RK-vieringen in de Dorpskerk Eelde Medio 2019 zal Pastor Vos gaan genieten van zijn pensioen. Dat betekent dat hij op 22 juni 2019 voor de laatste keer zal voorgaan in een viering in de Dorpskerk. Sinds het samengaan van de Mariaparochie en de Nicolaasparochie in 2008 zijn er zo’n vier keer per jaar vieringen op een zaterdagavond in de Dorpskerk in Eelde georganiseerd. In de afgelopen 11 jaar zijn er circa 40 vieringen geweest in de Dorpskerk. Na afloop is er dan koffiedrinken in ‘t Loughoes, een moment om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Steeds weer wordt dit ervaren als een zinvol en plezierig samenzijn. Dat kon dankzij de inzet van vrijwilligers bij de voorbereiding en in het koor. Helaas zal op zaterdag 22 juni 2019 voor het laatst zo’n viering gehouden worden. We hopen er die dag een fijne en bijzondere viering van te maken en zullen Pastor Vos die dag extra in het zonnetje zetten. Pastor Vos heeft zich jarenlang ingezet voor onze lokale gemeenschap in Eelde Paterswolde, zowel pastoraal (ziekenbezoeken, huisbezoeken) als liturgisch (vieringen in de Dorpskerk en vieringen voor het KVG). Wij spreken onze dank uit voor de jarenlange gastvrijheid van de PKN, de ontvangst in de Dorpskerk en in ‘t Loughoes en noemen met name het kostersechtpaar Peter en Marjan Dijk. We hopen dat zoveel mogelijk parochianen en andere belangstellenden op 22 juni as. aanwezig zijn bij de laatste viering in de Dorpskerk (aanvang 19.00 uur)! Daniella Schaub

10


Agenda Woensdag 5 juni, 3 juli en 7 augustus Koffietied 31 juli Zangmiddag 14.30u 22 september Startzondag

‘t Loughoes ‘t Loughoes

Koffietied: iedere 1e woensdag van de maand 9.30-11u ‘t Loughoes Inleveren voedselbank: iedere 1e woensdag van de maand t.t.v. koffietied + de zondag daarop voor de dienst. ’t Loughoes

OPA Het schema voor het inzamelen in 2019 is: 26 en 27 juli, 27 en 28 september 29 en 30 november.

Inleveren kopij Website

www.dorpskerkeelde.nl

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met vrijdag 30 augustus, 12.00 uur per email naar cr@dorpskerkeelde.nl. Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van ’t Loughoes deponeren o.v.v. “redactie KC”. Dorpsklanken kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor 18:00 uur naar Ina Rawée, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per email: zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl

11


Toegang tot ledengedeelte van de website. Heeft u nog geen toegang tot het ledengedeelte van de website van de Dorpskerk? Vraag dan per e-mail een gebruikersnaam en wachtwoord aan bij: webmaster@dorpskerkeelde.nl Bij voorbaat mijn hartelijke dank. Met vriendelijke groet, Tom van der Velde

Zangmiddag Woensdag 31 juli 2019 Gezellige zangmiddag met vrolijke liedjes van toen in ‘t Loughoes te Eelde. Een middag voor iedereen die van zingen houdt. De teksten staan op papier. Aanvang 14.30 met koffie/thee. Afwisselend zang onder begeleiding van Jaap Berghuis. Tussendoor korte voordrachten met een tweede kop koffie/thee in de pauze. Rond 16.30 sluiten we deze gezellige zangmiddag af. Iedereen, jong en oud, zangers en zangeressen, welkom. U hoeft zich niet aan te melden, maar wilt u graag opgehaald en thuis gebracht worden, laat het ons weten vóór zaterdag 27 juli. Tel: Frieda van der Molen 0503093932 of Ina Hiemstra 0503094928 Namens de Taakgroep Pastoraat, Frieda van der Molen, Ina Hiemstra en Janny Koops.

12


Help mee met de startzondag 2019 “ Een goed verhaal” De startzondag valt dit jaar op 22 september. Dit is het begin van een nieuw kerkelijke seizoen. Een inspirerende dag voor de gemeente, met mooie ontmoetingen,workshops en verhalen. Dit is ook een kans om een aantal ideeën uit de recente gesprekken over onze visie handen en voeten te geven. Of om iets nieuws uit te proberen, zoals samenwerken met museum de Buitenplaats, of kennismaken met de “kliederkerk”. Het programma ligt nog open, maar we hebben wel een paar haakjes die we kunnen gebruiken.

Meedenkers gezocht We zoeken mensen die het leuk vinden om mee te denken over het programma, de locatie en de communicatie. We willen het liefst een werkgroepje vormen, met mensen die het leuk vinden om af en toe iets bij te dragen. Misschien ben je relatief nieuw in de gemeente. Of te druk om een ‘vaste’ vrijwilliger te worden. Dit is een gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en bij te dragen. Aarzel niet!

Concreet komen we 2 keer bij elkaar voor overleg. De eerste keer eind juni en de tweede keer eind augustus/begin september. Aanmelden kan bij Marike Hoekstra of Kees-Jan Antuma: kjantuma@kpnplanet.nl en Marike.Hoekstra@home.nl

Waarom kiest de PKN voor dit thema? Het thema dat voor 2019 is gekozen door de Protestantse Kerk is “Een goed verhaal”. Dit zegt de PKN hierover: “In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en

13


inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om omgang met de natuur of zorgen voor een ander. Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven. In de kerkdienst maar ook in gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bezoekwerk en op allerlei andere plekken zijn we bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat je namelijk niet koud maar brengt je in beweging. Marike Hoekstra

Collecteopbrengsten maand: 7 7 14 14 20 7 28 28

april 2019

totaal (euro)

Kerk in Aktie Werelddiaconaat Instandhouding eredienst Diaconie Bloemgroet Instandhouding eredienst Kerk in Aktie 15 cent geen tweede collecte ivm 1e paasdag Diaconie Plaatselijke ondersteuning Instandhouding eredienst

202,42 70,43 141,80 115,86 373,68 100,23 106,75

Koningsdag opbrengst ZWO Moldavie Totaal:

235,00 1.346,17

In herinnering Naam: Mevr. B. Huizinga – Jager

Geboortedatum: 6-2-1936

Niemand leeft voor zichzelf niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. Huub Oosterhuis

14

Overleden: 23-4-2019


Kerkenpad 2019 - Stedum Het was weer een leuke en boeiende middag, met een sprankelend verhaal. Een impressie:

15


Bloemen De bloemen uit de kerk gingen deze maand met een hartelijke groet van de gemeente naar: 5 mei 12 mei 19 mei 26 mei

fam. Barendse mevr. Suze van Bergen mevr. Westers- Bergsma fam. Huizinga en dhr. Wietze Zandt

Pastoraat Dhr. H. te Velde verblijft in de Duinstee, Schoollaan 22, 9761 AB Eelde. Mevr. S.J. van Bergen-Kranendonk verblijft in de Dilgt, hk. 5, Dilgtweg 3, 9751 ND Haren. Mevr. G. Westers-Bergsma, verblijft in Arendstate, Groningerstraat 25, 9401 BL Assen

Bijbelgesprekskring ‘t Loughoes De komende maanden is er geen bijbelgesprekskring. We beginnen weer op 18 september.

Bert Broers

Van het Kerkelijk Bureau Ingekomen als vriend: fam. H. Kremer

Hoofdweg 107

Verhuisd: Fam. H.J.P. Roelfsema

van: Braamstukken 42

16

naar: Groote Veen 66


Puzzel Ik heb nu een letter Sudoku puzzel gemaakt, die gaat als volgt: het diagram bestaat uit 81 vakjes, in totaal dus 9 rijen en 9 kolommen van elk 9 vakjes. Het diagram van 9 X 9 is nog eens onderverdeeld in blokjes van elk 3 X 3 vakjes. In elk vakje moet je één van de gegeven letters invullen. Je moet de lege vakjes zo invullen, dat in elke rij, elke kolom en elk blokje ieder letter slechts één keer voorkomt. De letters in de vakjes 1 t/m 13 is de oplossing. Veel plezier. Ina Rawée. cgrawee@gmail.com

R

H

R

3+12

9

Z 1

10

K 2

Z O

7

R

K

E H

K IJ Z

R E IJ

5

E

13

O

11

E L E Z M 4 Z O L Z 6 E K 8 H IJ L

De oplossing van de vorige puzzel was: Mei bloeimaand. 1.rel, leer, merel. 2.gal, laag, egaal. 3.ier, dier, ieder. 4.bok, boek, broek. 5.iel, teil, latei. 6.den, doen, onder. 7.met, teem, emelt. 8.rem, mier, immer. 9.ore, roem, morel. 10.nat,tang, angst. 11.rek, kern, anker. 12.iet, tien, natie. 13.nor, rond, doorn.

17


TuVo In de TuVo verblijven momenteel veel gezinnen met jonge kinderen. In de Diaconie vergadering van april hebben we daarom besloten om deze zomer iets voor deze kinderen te doen. Met de TuVo hebben we contact gehad en gevraagd waaraan ze behoefte hebben. Daarop kregen we de volgende reactie: De TuVo wil heel graag met de kinderen een dagje uit, bijvoorbeeld naar de “Sprookjeshof”. Het is voor hen moeilijk om dat uit eigen middelen te betalen. Ook hebben ze nog een nog een tweede wens: Ze zouden het waardevol vinden om met de volwassenen een bezoek te brengen aan de Tweede Kamer. Dit, ter bevordering van de integratie. Voor vervoer er naar toe kunnen ze gebruik maken van hun eigen witte bus. Verder hebben ze behoefte aan fietsjes voor kinderen in de leeftijd tot ongeveer 8 jaar en loopfietsjes voor de peuters. Voor de nodige ontspanning en plezier kunnen ze nog spelletjes en bijvoorbeeld lego gebruiken. Boekjes en puzzels zijn er voldoende. Mocht u iets voor de TuVo hebben, dan kunt u het afgeven op het kantoor van de TuVo of contact opnemen met de Diaconie. Wij regelen het dan voor u. Voor bovenstaande doelen is inmiddels op 26 mei gecollecteerd. Mocht u deze collecte hebben gemist, of nog wel iets extra’s voor dit doel willen doneren, dan kunt u uw bijdrage overmaken op Rekeningnr: NL20 RABO 0315 809191 tnv Diaconie Prot. Gem. Eelde-Paterswolde onder vermelding van “TuVo”. Namens de Diaconie, Liesbeth Roelfsema Tel.nr: 050 2307329

18


Colofon Kerkelijk Contact (KC) is een uitgave van de Protestantse gemeente te EeldePaterswolde. Het KC verschijnt op de eerste zaterdag van de maand (behalve in juli en augustus)

Koster & Beheerder ‘t Loughoes Peter en Marjan Dijk (050) 309 2308 koster@dorpskerkeelde.nl Predikant & Kerkelijk werker Spreekuur in ‘t Loughoes wo 09:00-12:00u Ds. Kaj van der Plas (06) 4713 5300 ds.vanderplas@gmail.com (pastoraat wijk 1 & 7) Bert Broers (06) 5102 2449 b.broers1@gmail.com (pastoraat wijk 2 t/m 6)

Centrale redactie Editha Huisman, Hannah Matter, Johan Matter, Joke Lambour, Ina Rawee, Wim Schoolderman, Jack Schoo, Antje van Til en Tom van der Velde Kopij voor KC uiterlijk 8 dagen voor het verschijnen (bij voorkeur) indienen via cr@dorpskerkeelde.nl Kopij op papier via ’t Loughoes (ovv CR) Kosterijweg 2, 9761 GE Eelde

Kerkenraad Voorzitter : Erna Dros Scriba : Gea Kruit scriba@dorpskerkeelde.nl

Internet Facebook: @dorpskerkeeldepaterswolde Website: www.dorpskerkeelde.nl

College van Kerkrentmeesters Voorzitter : Kees-Jan Antuma Penningmeester : Roel Kikkers Secretaris : Agnes Bardewee cvk@dorpskerkeelde.nl

Drukwerk Peter Dijk (06) 5288 7709 Bezorging Henk Lieben (050) 309 3228

Diaconie Voorzitter: : Jan Reinder Fransens Penningmeester : Jan Menno Medendorp Secretaris : Liesbeth Roelfsema diaconie@dorpskerkeelde.nl Vrijwilligerspool : Jan Menno Medendorp (06) 8313 8891 ma t/m vr 18.00-20.00u

Abonnement Er wordt een bijdrage van € 17,50 per jaar gevraagd. Abonnementenadministratie Anke Crielaard (050) 309 5482 kerkburo@dorpskerkeelde.nl Copyright van teksten, foto's, grafische voorstellingen etc. van alle communicatie in druk en/of langs elektronische weg berust bij de Protestantse gemeente Eelde-Paterswolde. Deze mogen zonder schriftelijke toestemming van de centrale redactie niet worden overgenomen, gedownload, openbaar worden gemaakt of worden vermenigvuldigd.

Ledenadministratie-adreswijzigingen Anke Crielaard (050) 309 5482 kerkburo@dorpskerkeelde.nl Gegevensbescherming-privacy Tom van der Velde coordinatorgb@dorpskerkeelde.nl Financiële administratie Bertus Beelen (06) 1321 9556 administrateur@dorpskerkeelde.nl

Disclaimer De centrale redactie heeft de vermelde informatie in elke uitgave van KC en via elektronische weg zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat de aangeboden informatie niet volledig of niet juist is. De Protestantse gemeente Eelde-Paterswolde, de centrale redactie en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van informatie in uitgaven van KC en/of langs elektronische weg

Bankrekeningen Diaconie : NL20 RABO 0315 8091 91 tnv Diaconie Prot.gem.Eelde-Paterswolde (voor alle bijdragen- ovv de bestemming) ZWO-werkgr. : NL22 RABO 0373 7402 71 tnv Z.W.O. werkgroep Eelde Kerk tnv Prot.gem.Eelde-Paterswolde Algemeen : NL95 RABO 0373 7342 04 Kerkbalans : NL98 RABO 0373 7342 47 Andere bet. : NL37 RABO 0315 8027 74 (ovv de bestemming: vrijwillige bijdrage, collectebonnen [aantal, soort], etc.)

19


20


Profile for Dorpskerk Eelde

10. KC juni 2019  

Dorpskerk Eelde Kerkelijk Contact juni 2019, Protestantse Gemeente te Eelde-Paterswolde

10. KC juni 2019  

Dorpskerk Eelde Kerkelijk Contact juni 2019, Protestantse Gemeente te Eelde-Paterswolde

Advertisement