__MAIN_TEXT__

Page 1

Ο μαγικός κόσμος της Dorothy Snot

Ο Μαγικός Κόσμος της Dorothy Snot Τεύχος 1ο Νοέμβριος 2010


Γεηα ζαξ! Όιμη με γκςνίδεηε πιέμκ, γηαηί είμαη ε

Dorothy Snot,

ε δηάζεμε, «πάμπιμοηε» θάμπηα!

Από ζήμενα ζα επηθμηκςκώ θαη ζα μμηνάδμμαη μαδί ζαξ κέα από ηα ηαλίδηα μμο… …θαη θονίςξ από ηα ηαλίδηα μμο ζηηξ ηάλεηξ ημο ζπμιείμο πμο έπεη ημ όκμμά μμο!

Γηαηί, ηέημηα ηαλίδηα δεκ έπς λακαθάκεη….

….όπςξ, π.π.ηαλίδη ζηε πώνα ηςκ εκηόμςκ…

…ή ζηεκ πώνα ηεξ ανπηηεθημκηθήξ…


…ημο ήπμο θαη ηεξ μμοζηθήξ…

……ζηεκ πώνα ηεξ μαγεηνηθήξ…

…ημο ζεάηνμο…

…ηεξ θακηαζίαξ…

…θαη ηεξ πμηεηηθήξ αδείαξ!


Γη αοηό δεκ θαζοζηενώ θαη ζημ ιεπηό ανπίδς ηεκ αθήγεζε. Πνώημξ ζηαζμόξ μ πνώημξ όνμθμξ ημο ζπμιείμο μαξ, ελαίνεημξ όνμθμξ, με πνμζςπηθόηεηα, θαζώξ εθεί, θαζεμενηκά αθήκς, αοηόβμοια ή θαηόπηκ παναγγειίαξ, ζπμοδαία οιηθά – μη δαζθάιεξ ηα ιέκε ενεζίζμαηα - θαη ηόηε ηα παηδηά δνμοκ, δεμημονγμύκ, ενεοκμύκ θαη ακανςηημύκηαη. Να, ηηξ πνμάιιεξ άθεζα, αθνηβώξ έλς από ηεκ ηάλε ηεξ Χανηηίκεξ, δαζθάιαξ ηςκ πνμκεπίςκ, ηεκ θόθθηκε βαιίηζα μμο. Μέζα είπα βάιεη ηνεηξ θςημγναθίεξ ζπηηηώκ δηαθμνεηηθήξ ανπηηεθημκηθήξ, δύμ θμμμάηηα λύιμ, έκα ημύβιμ, έκα ζαθμοιάθη ηζημέκημ… …ιοπάμαη, αιιά δεκ μπμνώ κα απμθαιύρς ηα οπόιμηπα! Καη ηόηε, ηα ενςηήμαηα ηέζεθακ: 1. Πμηα ζπέζε μπμνεί κα έπμοκ αοηά ηα οιηθά με ηα ζπίηηα πμο δείπκμοκ μη θςημγναθίεξ; 2. ΢ε πμηα ζεμεία μμηάδμοκ θαη ζε πμηα δηαθένμοκ αοηά ηα θηίνηα με ηα ζπίηηα πμο μέκμομε εμείξ; 3. Πμηα θηίνηα ζοκακηάμε από ημ ζπίηη ςξ ημ ζπμιείμ θαη πμηα είκαη ε πνεζημόηεηά ημοξ;


4. Ακ μηα πμιοθαημηθία μηιμύζε ηη ζα έιεγε;

5. Πμημξ ζα μπμνμύζε κα μέκεη ζημ ζπίηη πμο απεηθμκίδεηαη ζημκ πίκαθα, «΢πίηη με Κόθθηκε Σέκηα», ημο Μηπάιε Οηθμκόμμο ; Ένεοκεξ θαη θαιιηηεπκηθέξ δνάζεηξ ζπεδηάζηεθακ θαη μνγακώζεθακ: 1.Παναηενήζαμε ηε δηαδνμμή από ημ ζπίηη ζημ ζπμιείμ. 2. Ρςηήζαμε ηε μαμά ηεξ Ρέαξ πμο είκαη ανπηηέθημκαξ, πςξ δεμημονγείηαη έκα θηίνημ. 3. Φηηάλαμε θηίνηα από δομάνη, πανηί, λύια, μπηζθόηα.

4. Χνεζημμπμηήζαμε ημ ζώμα μαξ θαη απμδώζαμε ηεκ αθηκεζία ηςκ θηηνίςκ μέζα ζηεκ θίκεζε ηεξ γεηημκηάξ μαξ.


5. Επηζθεθηήθαμε ηεκ Εζκηθή Πηκαθμζήθε θαη πνμζεγγίζαμε ζοκαηζζήμαηα θαη γεγμκόηα πμο μπμνεί κα θνύβμκηαη ζημ ζπίηη πμο απεηθμκίδεηαη ζε έκακ πίκαθα δςγναθηθήξ. Σόζε ώνα δε μηιώ ηοπαία ζε πνώημ πιεζοκηηθό. Γηαηί θη εγώ ζομμεηέπς ζε όια αοηά θη αξ είμαη μηα απιή, αιιά δηάζεμε θάμπηα… Σμ ηαλίδη μμο ζημκ θόζμμ ηεξ ανπηηεθημκηθήξ ζοκεπίδεηαη. Σμ ηαλίδη μμο ζημκ θόζμμ ηεξ θακηαζίαξ δε ζηαμαηά πμηέ. Σεκ επόμεκε θμνά ζα μμηναζηώ μαδί ζαξ ζηηγμέξ, μμκαδηθέξ, από ηεκ ηάλε ηςκ πνμ – πνμκεπίςκ, παηδηώκ ειηθίαξ 3 εηώκ. Επηπιέμκ ζα απμθαιύρς μηα οπένμπε, μοζηηθή ζοκηαγή γηα θέηθ παναμοζέκημ, ε μπμία εθηειέζηεθε από παηδηά ειηθίαξ 2 εηώκ ηα μπμία βνίζθμκηαη ζημ 2μ όνμθμ ημο ζπμιείμο (ζα πνέπεη βέβαηα κα ζεμεηώζς όηη ε ζοκηαγή απμθηά ηεκ παναμοζέκηα ηεξ δηάζηαζε μόκμ όηακ εθηειείηαη από παηδηά ειηθίαξ 2 εηώκ). ΢αξ παηνεηώ βηαζηηθά, γηαηί πηοπάεη ημ ηειέθςκό μμο. Είκαη μ Ρμύκη-Ρμύκη! Εγώ ημκ δήηεζα, πνηκ ανπίζς κα ζαξ γνάθς. Θέις κα μμο ελεγήζεη γηαηί ημ ιμοιμοδέκημ ζπηηάθη ηεξ ηζημνίαξ ζηεκ μπμία πνςηαγςκηζηεί είκαη πημ δοκαηό από ημ ηζημεκηέκημ! Γεηα ζαξ!

Profile for Dorothy Snot

Dorothy's Magic World  

Issue 1, November 2010

Dorothy's Magic World  

Issue 1, November 2010

Advertisement