Page 1

dit is EhB

WAT WE aanbieden HOE WE HET zien HOE WE ondersteunen


DIT ZIJN WIJ

4 departementen

4 academische bachelor- en masteropleidingen in de kunsten

2

5.445

Schools of Arts

studenten in de basisopleidingen gespreid over 7 campussen

+ 40 postgraduaten en bij- en nascholingen

20 professionele bacheloropleidingen


dit is EhB VOORAF Dit magazine kijkt terug naar 2016 en biedt een tijdloze inkijk in de werking van onze hogeschool. U zult met mij kunnen vaststellen dat de Erasmushogeschool Brussel meer nog dan gisteren - een zichtbare rol wil spelen inzake onderwijs, onderzoek en de beoefening der kunsten. We plaatsen hierbij persoonlijke groei en talentontwikkeling voor studenten en medewerkers centraal, we willen een open hogeschool zijn die sterk verankerd is in Brussel en we wensen aldus ook een betekenisvolle bijdrage te leveren tot een open en verdraagzame samenleving. Indrukwekkend is de manier waarop onze medewerkers hun schouders hebben gezet onder het ‘project EhB’, hebben bijgedragen tot de uitstraling van de hogeschool en zich hebben ingezet om van het Strategisch Plan SPE³ een sterk, toekomstgericht en ambitieus plan te maken voor de studenten, de hogeschool én de stad. Om onze plannen en ambities waar te maken beschikt de Erasmushogeschool Brussel – met zijn geëngageerde medewerkers – dus over een sterke uitgangspositie en een stevig fundament. Dit mag en zal blijken uit het hier voorliggende magazine, gebaseerd op het Jaarverslag 2016. Luc Van de Velde Algemeen directeur

volg ons op

/erasmushogeschool

16

20


DIT BIEDEN WIJ AAN

p.6

DESIGN & TECHNOLOGIE

p.8

MANAGEMENT, MEDIA & MAATSCHAPPIJ

p.10

RITCS

ROYAL INSTITUTE FOR THEATRE, CINEMA & SOUND

volg ons op

/erasmushogeschool


5 ZO ZIEN WIJ HET

p.7

GEZONDHEIDSZORG & LANDSCHAPSARCHITECTUUR

KONINKLIJK CONSERVATORIUM BRUSSEL

ONDERWIJS & PEDAGOGIE

p.9

p.11

MISIE & VISIE p.14 WAARDEN & MEERWAARDEN p.16 SPE3 p.18

ZO ONDERSTEUNEN WIJ BELANGRIJKSTE REALISATIES p.20 ONDERWIJS KENT GEEN GRENZEN p.23 HOOGSTAAND ONDERZOEK p.25 EhB DOORGELICHT p.28 STUVO p.30 537 EhB’ERS TOT JE DIENST p.36 FINANCIEEL SOLIDE HOGESCHOOL p.37 ONZE ORGANISATIE p.37 RAAD VAN TOEZICHT p.38 HET COLLEGE VAN BESTUUR p.38 SAMENWERKINGSVERBANDEN p.39


6

DESIGN &

TECHNOLOGIE ~ ba Multimedia & Communicatietechnologie (Multec) ~ ba Toegepaste Informatica (Dig-X) ~ Graduaat HBO5 Informatica

+ 500

Studenten hacken computersystemen tijdens EHACKB

Studenten Multec presenteren hun groepswerken tijdens ‘Integration Show’

volg ons op

/erasmushogeschool


DIT BIEDEN WIJ AAN Eerste Brusselse BioLab opent de deuren

GEZONDHEIDSZORG

& LANDSCHAPS ARCHITECTUUR

~ ba Biomedische Laboratoriumtechnologie ~ ba Verpleegkunde ~ ba Voedings- & Dieetkunde ~ ba Vroedkunde ~ ba Landschaps- & Tuinarchitectuur ~ Banaba Pediatrische & Neonatale Gezondheidszorg ~ Banaba Zorgmanagement ~ Graduaat HBO5 Verpleegkunde

Studiemiddag over ‘Cultuursensitieve Ouderenzorg’ sluit Impulsproject af

LTA aan de slag met bamboe-installaties

7


8

MANAGEMENT, MEDIA

& MAATSCHAPPIJ ~ ba Communicatiemanagement ~ ba Hotelmanagement ~ ba Idea & Innovation Management ~ ba Journalistiek ~ ba Office Management ~ ba Sociaal Werk ~ ba Toerisme- & Recreatiemanagement ~ HBO5 Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde, Boekhouden, Hotel- en Cateringmanagement, Marketing, Rechtspraktijk, Openbare Besturen, Syndicaal Werk, Winkelmanagement

EhB-studenten leiden kinderen op tot gids

Bootcamp Idea & Innovation Management Studenten Toerisme- & Recreatie ontdekken Ruhrgebied


DIT BIEDEN WIJ AAN

9

ONDERWIJS

& PEDAGOGIE ~ ba Kleuteronderwijs ~ ba Lager Onderwijs

~ ba Secundair Onderwijs ~ ba Pedagogie van het Jonge Kind

Lerarenopleidingen Erasmushogeschool Brussel, Vrije Universiteit Brussel en CVO COOVI lanceren met EduXL hernieuwde en versterkte samenwerking

Symposium Ruimte als derde pedagoog

volg ons op

/erasmushogeschool


10

RITCS

ROYAL INSTITUTE FOR THEATRE, CINEMA & SOUND ~ ba Audiovisuele Kunsten (Beeld, Geluid, Montage, Podiumtechnieken, Production Management) ~ ba/ma of Arts Audiovisuele Kunsten (Documentaire, Film, Schrijven, Televisie, Animatiefilm, Radio) ~ ba/ma of Arts Drama (Acteren, Regie)

Nieuwe Republiek Gondwana in Kuregem

volg ons op

/erasmushogeschool


DIT BIEDEN WIJ AAN

KONINKLIJK CONSERVATORIUM

BRUSSEL

~ ba Musical ~ ba/ma of Arts in de Muziek ~ Specifieke Lerarenopleiding Muziek

Volle zaal voor het EhB-nieuwjaarsconcert 2016

Decembermusical van onze studenten: Chicago!

Tijdens de opening van het academiejaar 2016-2017 werken studenten van het Conservatorium en het RITCS samen aan een ‘Gesamtkunstwerk’

11


12

STUDENTEN

EVOLUTIE

In september 2016 mochten we weer opmerkelijke groeicijfers optekenen. Ten opzichte van het jaar voordien stegen we met een mooie 3,16%. Het Vlaams gemiddelde aan de hogescholen bedroeg 2,06% (cijfers Vlhora okt. 2016) Op tien jaar tijd zien we bij onze professionele bachelors en Schools of Arts een stijging van 47%!

2015 > 2016

+ 3,16%

2006

3.712 2008

3.719 2010

3.958


DIT BIEDEN WIJ AAN

2012

13

4.648 2014

5.014

2016

5.445


14

MISSIE & VISIE ~ De Erasmushogeschool Brussel staat voor kwaliteits-

~ De Erasmushogeschool Brussel daagt haar studenten

vol, professioneel en artistiek hoger onderwijs met

en medewerkers uit een toonaangevende rol op te

sterke programma’s in synergie met onderzoek,

nemen in onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

kunstontwikkeling en maatschappelijke dienstverlening. ~ Studenten kiezen voor onze hogeschool omdat persoonlijke groei en talentontwikkeling worden ~ Onze studenten en medewerkers zijn sterk ingebed

gestimuleerd door een persoonlijke benadering en

in het werkveld. De Erasmushogeschool Brussel is een

begeleiding.

open hogeschool waar studenten zich thuis voelen en die breed verankerd is in de internationale en inter- culturele hoofdstad. We benutten het grootstedelijke

~ Onze medewerkers zijn gepassioneerde, nieuws-

Brussel als poort tot de wereld.

gierige en empathisch ingestelde experten. De werkvloer weerspiegelt de diversiteit van de maatschappij.

~ Als de pluralistische hoger onderwijsinstelling van onze hoofdstad draagt de Erasmushogeschool Brussel bij tot een open en verdraagzame samenleving. We stimuleren onze studenten en medewerkers, in al hun verscheidenheid, tot humanistisch, geĂŤngageerd en kritisch wereldburgerschap. Vanuit hun professionele expertise gaan ze respectvol om met mens en maatschappij.

De Erasmushogeschool Brussel is een wendbare organisatie waar in een sfeer van autonomie, transparantie, integriteit, vertrouwen en engagement wordt samengewerkt.


ZO ZIEN WIJ HET

volg ons op

15

/erasmushogeschool


16


ZO ZIEN WIJ HET

17

WAARDEN & MEERWAARDEN ~ De Erasmushogeschool Brussel vertrekt bij haar werking vanuit een humanistische visie. Recht op vrijheid en menswaardigheid, geloof in menselijk kunnen, met elkaar in open, rationele dialoog gaan en zelf verantwoordelijkheid nemen staan hierbij centraal. Die verantwoordelijkheid, voor de wereld, de maatschappij en zichzelf, mondt uit in duurzaamheid in de breedste zin van het woord.

~ Integriteit, vertrouwen, engagement, transparantie en autonomie zijn de onderliggende waarden die ons gedrag en onze interactie sturen. De Erasmushogeschool Brussel staat daarnaast ook voor pluralisme: we verwelkomen uiteenlopende levens- en wereldbeschouwingen en sporen tegelijkertijd iedereen aan om diversiteit te omarmen, zichzelf permanent in vraag te stellen en nieuwe inzichten te verwerven. Een wetenschappelijk-kritische, onderzoekende houding is de leidraad voor onze werking.

volg ons op

/erasmushogeschool


18

SPEÂł: HET NIEUWE STRATEGISCHE PLAN ERASMUS 2017-2021 Het derde Strategische Plan Erasmus, SPEÂł, werd in de loop van 2016 uitgewerkt door studenten en medewerkers uit de hele hogeschool. Die brede samenwerking mondde uit in een plan dat doordacht en gedragen is en waarmee iedereen aan de slag kan.

Strategische doelstellingen 2017-2021 ~ De onderwijsaanpak stelt persoonlijke groei centraal en daagt alle studenten uit hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. ~ Studenten en medewerkers verwerven een internationaal perspectief op hun vakgebied en versterken hun taalvaardigheid. ~ Het opleidingsaanbod is afgestemd op diverse doelgroepen en bevordert het levenslang leren en het vermogen tot innovatie. ~ Onderzoek en dienstverlening vormen de basis van dynamische expertisecentra voor duurzame innovatie in de Brusselse regio, in co-creatie met het werkveld. ~ De Schools of Arts zijn creatieve en stimulerende biotopen voor de beoefening en ontwikkeling van de kunsten op internationaal niveau in interactie met studenten, medewerkers en het werkveld. ~ We beschikken over moderne, aantrekkelijke voorzieningen die kwaliteit en maatwerk ondersteunen. ~ Onze communicatie leidt tot een sterke naamsbekendheid en een imago als betekenisvolle maat- schappelijke actor en kwaliteitsvolle partner. ~ Competentiegericht werken is de motor van ons HR-beleid, gestoeld op autonomie, vertrouwen en waardering. ~ De hogeschool is een wendbare organisatie met een heldere structuur.


ZO ZIEN WIJ HET

19

Focus op onderwijs SPE³ omvat véél: veel ambities, veel doelstellingen, veel plannen op allerlei niveaus … Daarom bepaalde EhB vijf prioriteiten die voor iedereen voorop staan. Die vijf focusthema’s kenmerken de komende jaren het onderwijs aan EhB, geven het een gezicht en dragen bij tot onze kwaliteit en uitstraling: ~ We begeleiden elke student op maat. ~ We bieden een krachtige leeromgeving, gebaseerd op een coachende aanpak en gebruikmakend van blended learning. ~ We bieden maatwerk in de architectuur van opleidingsprogramma’s. ~ Internationale competenties krijgen veel aandacht. ~ We maken werk van functionele (Nederlandse) taalvaardigheid. Die vijf prioriteiten of focusthema’s geven een antwoord op de maatschappelijke uitdagingen van de Brusselse omgeving en de noden van de EhB-student.

volg ons op

/erasmushogeschool


20

BELANGRIJKSTE REALISATIES We vatten de belangrijkste realisaties vanuit de onderwijsondersteuning voor je samen.

MATRI X TOETSBELEID

CANVAS

Als eerste hogeschool in Vlaanderen kochten we een nieuw digitaal leerplatform, Canvas, gericht op meer blended learning.

MAKE-OVER De opleidingen Secundair Onderwijs en Toegepaste Informatica kregen een gesmaakte make-over.

120

We realiseerden een Matrix Toetsbeleid ter ondersteuning van de docenten.

DEELNEMERS We zijn trots op de succesvolle Onderwijsdag 2016 met meer dan 120 deelnemers en ook op de nieuwe en gesmaakte vormingsmomenten voor beginnende en ervaren docenten (blended learning, digitale tools).

LEERRESULTATENKADER Met de opleidingen werden domeinspecifieke en opleidingsspecifieke leerresultatenkaders uitgewerkt.

LERARENOPLEIDINGEN We vernieuwden het professionaliseringsaanbod voor de Lerarenopleidingen, in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten.

HBO5

GRADUAAT ONDERWIJS We rolden het HBO5-onderwijs verder uit, met aandacht voor duaal leren.


ZO ONDERSTEUNEN WIJ

MAAT SCHAPP ELIJKE THEMA’S

We zetten in op maatschappelijke thema’s in de onderwijspraktijk, met een bewuste keuze voor Brussels engagement: bijvoorbeeld ‘Moeder en Kind’ van Verpleegkunde, de ‘Brusselse brede school’ door de Lerarenopleidingen.

FAAL

ANGST

kennis uitwisseling We faciliteerden de intensieve kennisuitwisseling tussen onze werktrajecten.

21

De vorming rond omgaan met faalangst bij studenten voor de studentenbegeleiders kreeg veel opkomst.

leidraden & quicksheets Met de handige nieuwe leidraden en quicksheets evalueren we nog beter het werkplekleren en de afstudeerprojecten van studenten.

VRIJSTELLINGSPAKKETTEN

Samen met de VUB realiseerden we meerdere vrijstellingspakketten.

EXIT → ENQUÊTES CURRICULUMGIDS We realiseerden een Curriculumgids voor alle vernieuwingstrajecten.

Het digitaliseren van de exit-enquêtes hielp ons om nog beter om te gaan met afhakende studenten.

volg ons op

/erasmushogeschool


22

BOEKEN

140.000

WIJSHEID

e-boeken

Een nieuwe mediatheek voor het RITCS Bij het begin van het academiejaar 2016-2017 opende op de campus in de Dansaertstraat MoBo (acroniem voor Mediatheek, onderzoeksruimte, Bibliotheek, ontmoetingsruimte ) de deuren. De collectie is er voor alle opleidingen van het RITCS en omvat naast boeken onder meer ook dvd’s, theaterteksten en een media-archief met (audiovisueel) werk van studenten.

De bibliotheken in cijfers Klassieke bibliotheken van EhB 2.512 nieuwe boeken 34.449 boeken in totaal 125 lopende tijdschriftabonnementen op papier 3.929 ontleningen Digitale bibliotheek 139.846 e-books 16.163 e-journals 53.191 artikels en hoofdstukken werden opgevraagd uit de belangrijkste databanken van Ebsco, Elsevier en Springer

volg ons op

/erasmushogeschool

34.000 klassieke boeken

”MoBo is een echte blikvanger. Een rustige plek om te lezen, te schrijven en te studeren. Dat is iets wat we op elke campus nastreven op de studielandschappen.” Johan Poukens, Informatie-adviseur


23

ZO ONDERSTEUNEN WIJ

ONDERWIJS KENT GEEN GRENZEN INTERNATIONALE

MOBILITEIT

EhB stimuleert de groei in mobiliteit omdat het een doeltreffend instrument is voor studenten

Evolutie van de uitgaande studentenmobiliteit UITGAANDE STUDENTEN

om internationale en interculturele competenties te verwerven maar ook om de kwaliteit van de opleiding te verbeteren.

20% van de EhB-studenten was internationaal mobiel in het kader van de opleiding. 25% ging in de loop van het studietraject naar een

Erasmus studie

Erasmus stage

Erasmus Belgica

Overige

Totaal

2015-16

76

98

2

49

252

2014-15

71

89

5

74

239

2013-14

54

88

1

54

197

Evolutie van de inkomende studentenmobiliteit INKOMENDE STUDENTEN

buitenlandse partner voor studiemobiliteit (Erasmus). 75% nam deel aan buitenlandse stage of onderzoeksproject.

Erasmus

Erasmus Belgica

Totaal

2015-16

72

5

77

2014-15

73

4

83

2013-14

84

0

84

�Internationalisering is meer dan een verzameling losse initiatieven in het Engels of samenwerkingsovereenkomsten met buitenlandse partners. Op EhB maakt het integraal deel uit van onze visie op hedendaags onderwijs.� Annelore Schittecatte, International Officer


24

KENNIS DELEN

MET HET BUITENLAND Drie TEMPUS-projecten in de Maghreb:

Vlir UOS

~ RITCS maakte de documentaire ‘Le chemin à l’université’

~ De opleiding Toegepaste Informatica zet haar samenwerking

ter sensibilisering voor het hoger onderwijs.

met de University of Information and Communication

~ STUVO verleende in het kader van VIETUD haar actieve

Technology in Thai Nguyen, Vietnam verder. Samen ontwikkelen

medewerking aan de uitbouw van studentenvoorzieningen.

ze draadloze sensornetwerken voor de Vietnamese landbouw.

~ Dienst Onderwijs organiseerde workshops om de inzichten in de toepassing van het Europese krediettransfersysteem (ECTS) te versterken.

Erasmus+ ~ De opleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie werkte een European Forensic Science-module uit voor een internationaal publiek. ~ De opleiding Podiumtechnieken leverde expertise aan in het European Theatre Technicians Education (ETTE)-project om een Europese module uit te werken.


ZO ONDERSTEUNEN WIJ

25

HOOGSTAAND ONDERZOEK DANKZIJ VELE PARTNERS

ACHT KENNISCENTRA

VOOR PRAKTIJKGERICHT, MULTIDISCIPLINAIR ONDERZOEK EhB telt acht kenniscentra: ~ Kenniscentrum Podiumtechnieken met de opleidingen Podiumtechnieken en Musical ~ Kenniscentrum Urban Coaching and Education met alle opleidingen van het departement Onderwijs & Pedagogie ~ Kenniscentrum Mobile & Wearable met de opleidingen Toegepaste Informatica en Multimedia & Communicatietechnologie ~ Kenniscentrum Nanomedicijnen met de opleiding Biomedische

Waar staan zij voor:

Laboratoriumtechnologie

~ Laagdrempelige dienstverlening voor kmo’s, non-profit- en

~ Kenniscentrum Brussels Integrated Care met de opleidingen

overheidsorganisaties

Verpleegkunde, Vroedkunde en Voedings- & Dieetkunde

~ Actieve deelname van studenten

~ Kenniscentrum tuin+ met de opleiding Landschaps- & Tuin-

~ ReĂŤle werkervaring voor studenten

architectuur

~ Zichtbaarheid van onderzoek en dienstverlening verhogen

~ Kenniscentrum Open Time met de opleidngen Idea & Innovation

~ Onderzoeksteams liggen aan de basis: structurele onderzoekers

Management, Office Management en Communicatiemanagement

en senior onderzoekers

~ Kenniscentrum Brussels@Work met de opleidingen Hotel-

~ In totaal zijn 10,25 VTE actief als senior of structurele onder-

management en Office Management

zoeker binnen de professionele bacheloropleidingen

volg ons op

/erasmushogeschool


26

INZETTEN OP

12

EXTERNE FINANCIERING Om verder te kunnen groeien op het vlak van onderzoek en dienstverlening werd in 2016 sterk ingezet op het verhogen van de externe onderzoeksfinanciering. Met het nieuwe samenwerkingsmodel kunnen onderzoekers

extern gefinancierde onderzoeksprojecten

18

gezamenlijk aanvraagdossiers voor externe onderzoeksfinanciering uitwerken. Bovendien werden vanuit de centrale dienst Onderzoek procedures uitgewerkt

dienstverleningsopdrachten

voor indiening, uitvoering en opvolging van extern gefinancierde onderzoeksen dienstverleningsprojecten.

Overzicht van de lopende, extern gefinancierde onderzoeksprojecten aan EhB in 2016. Naam project

Betrokken dept/dienst/opl

Subsidiërende instantie

Subsidiebedrag

P-Wearables

Design & Technologie

TETRA IWT

€ 200.745

SeCloud

Design & Technologie

Innoviris

€ 127.193

Lednetwerk

Design & Technologie

EFRO - Hermes

€ 57.498

Co-CreateLab

Design & Technologie

Provincie Vlaams-Brabant

€ 29.587

Microbits voor kinderen

Design & Technologie

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

€ 5.000

Creatieve Blik op Brussel (deel 1)

Onderwijs & Pedagogie

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

€ 35.100

Creatieve Blik op Brussel (deel 2)

Onderwijs & Pedagogie

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

€ 34.300

Democratische Dialoog (onderzoeksproject)

Onderwijs & Pedagogie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

€ 37.377

Sociaal Werk en Verpleegkunde

Efro

€ 665.923

Sociaal Werk

EFRO

€ 221.947

Landschaps- & Tuinarchitectuur

Innoviris

€ 20.851

Landschaps- & Tuinarchitectuur en Wetenschapscommunicatie

Innoviris

€ 5.000

Diverse Elderly Care Move It Kanal ECOL BXL (Voortraject) Urban Heat

Noot: De bedragen zijn de subsidiebedragen voor de totale looptijd, zoals begroot bij aanvang van het project. Dit betreft geen effectieve omzet.


ZO ONDERSTEUNEN WIJ

27

WETENSCHAPSCOMMUNICATIE

VOOR EN DOOR ONDERZOEKERS

Het Expertisecentrum Wetenschapscommunicatie Brussel

~ Wtnschp.be: 30.000 bezoekers die samen 107.677 pagina’s

organiseert een waaier aan initiatieven om het draagvlak voor

raadpleegden

wetenschap en technologie in de maatschappij te verbreden, en dit

~ De sociale media kanalen: sterke groei met meer dan

bij heel diverse doelgroepen (brede publiek, jongeren, schoolgaande

2.500 volgers

jeugd, leerkrachten, kansengroepen, andere onderzoekers, …).

~ De Dag van de Wetenschap: meer dan 800 bezoekers ~ Zeven after-work wetenschapscafés hadden plaats in het

Deze initiatieven dragen op belangrijke wijze bij om de zichtbaarheid

RITCS-Café

van kwaliteitsvol en maatschappijrelevant onderzoek te versterken

~ Bright Club, de stand-up comedy shows door onderzoekers in

en de verwevenheid van onze instelling met de stad te versterken.

het RITCS Café in een mum van tijd uitverkocht ~ Succesvolle STEM-gerelateerde projecten “Fablab Junior” en

Wetenschapscommunicatie-initiatieven worden gebundeld op de

“Make IT Work” (gefinancierd door het Agentschap Ondernemen)

website wtnschp.be.

~ Organisatie mediatraining, schrijftraining en workshops over hoe onderzoek overbrengen naar kinderen en jongeren ~ Wetenschapswinkel: onderzoeksvragen voor bachelorstudenten

”De naam Wtnschp.be verwijst naar een leuk wetenschappelijk feitje: onze hersenen vullen de ontbrekende letters vanzelf in. Wtnschp.be verzamelt wetenschapsnieuws uit Brussel.” Bart Verheecke, wetenschapscommunicator

volg ons op

/erasmushogeschool


28

EhB DOORGELICHT DANKZIJ INSTELLINGSREVIEW

VERZEKEREN WE KWALITEIT

DE ACCREDITATIES EN VISITATIES

IN 2016

2016 werd gekenmerkt door de voorbereidingen op de instellings-

In 2016 ontvingen we 3 visitatierapporten.

review en het schrijven van de Kritische Reflectie. In dit nieuwe

Per opleiding zetten we enkele vermelde sterktes in de verf.

systeem moet de hele instelling aantonen hoe ze de kwaliteit garandeert en monitort. Alle medewerkers van EhB hebben zich ervoor ingezet. ~ De resultaten van de hogeschoolbrede EFQM/TRIS-zelfevaluatie werden mee opgenomen (80 deelnemers). ~ De Kritische Reflectie werd doorheen 2016 afgetoetst en besproken op alle niveaus, 37 organen in totaal. ~ Door deze aanpak werd de feedback van medewerkers, directeurs, docenten, studenten en externen mee opgenomen in de tekst.

Drama ~ Sterke eigenheid ~ Oriëntatie op Brussel ~ Diversiteit ~ Sterke opleidingsvisie ~ Alumni zijn gewild

Audiovisuele Kunsten

~ De commissie sprak tijdens het bezoek met 141 personeelsleden,

~ Duidelijke, artistieke visie op onderzoek

49 studenten & alumni en 4 werkveldvertegenwoordigers.

~ Ruimte voor een persoonlijk parcours ~ De studentenbegeleiding

EhB heeft met de ‘Regie van kwaliteitsborging’ eveneens een

~ Sterke opbouw van het programma

systeem uitgewerkt waarmee de hogeschool de kwaliteit van alle

~ Eigenzinnige mediatheek

opleidingen garandeert. Het opstellen van de regie gaf aanleiding

~ Docenten met band met het werkveld

tot de ontwikkeling van nieuwe kwaliteitszorginstrumenten.

Pedagogie van het Jonge Kind ~ Enthousiast en geëngageerd docententeam ~ Goed opgebouwd programma ~ De visie en focus op cultuureducatie ~ Band met socioculturele veld ~ Internationale benchmarking en samenwerkingen ~ Leerwerkplekleren onder supervisie van een docent en een werkvelddeskundige ~ Reflecterende basishouding


ZO ONDERSTEUNEN WIJ

29

WAT ZEGGEN

DE CENTRALE DIENSTEN

In het kader van de nieuwe regie organiseerden de opleidingen

Tijdens de derde kwaliteitsdag kwamen de collega’s van de centrale,

Biomedische Laboratoriumtechnologie en Voedings- & Dieetkunde

ondersteunende diensten samen om de eigen werking onder de loep

een peer review waarbij een commissie van onafhankelijke externen

te nemen. Thema’s waren o.a. het vernieuwde onthaalbeleid, de

de kwaliteit van de opleiding onder de loep nam.

digitale wie-is-wie en het recent ingevoerde flexwerken.

DE ANDEREN?

BOUWEN AAN KWALITEIT

Biomedische Laboratoriumtechnologie ~ Duidelijke, ambitieuze, studentgerichte visie ~ Keuzetraject Forensisch Onderzoek ~ Een sterke focus op internationalisering ~ Aandacht voor onderzoeksvaardigheden ~ Heldere structuur van het curriculum ~ Intensieve begeleiding op maat ~ Open communicatie tussen studenten en docenten ~ Waardering van het werkveld voor de kwaliteit van de afgestudeerden

Voedings- & Dieetkunde ~ Heldere, actuele en gedragen visie op zowel het beroep waarvoor wordt opgeleid als op de wijze waarop de opleiding vormgeeft aan leren en ontwikkelen ~ Breedte van het opleidingsprofiel ~ Divers, enthousiast en gedreven docententeam ~ Betrokken interactie tussen studenten en docenten ~ Goed opgebouwd en gestructureerd programma ~ Sterke kwaliteitszorg ~ Goede integratie van de feedback van studenten ~ Brede beroepsbekwaamheid

Een persoonlijk geschenkje voor de 75 deelnemers van de centrale diensten


30

STUVO

DE STUDENTENVOORZIENINGEN

GEZONDE VOEDING

VOOR IEDEREEN In 2016 heeft Stuvo een actieplan uitgewerkt rond meer gezonde voeding voor studenten.

Belangrijke actiepunten ~ Installeren van waterfonteinen op de campussen ~ Gezonde voeding duidelijk herkenbaar in de restaurants ~ Aanpassingen van de productvolgorde in de drankautomaten. Dit laatste leidde tot een verhoging van de verkoop van waters, fruitsap en light-dranken, terwijl de suikerhoudende frisdranken - zoals gehoopt - minder verkochten.

Verkoop automaten in campus Kaai, campus Jette en campus Bloemenhof fruitsap

waters

light-frisdranken

suikerhoudende frisdranken

2016

150

261

324

903

2015

124

243

301

959

+21%

+7%

+8%

-6%

%


ZO ONDERSTEUNEN WIJ

31

DANKZIJ HET TEVREDENHEIDSONDERZOEK

LEGGEN WE DEZE KLEMTONEN: ~ We zorgen voor een correcte en studentgerichte prijszetting. ~ We maken van het restaurant een plek waar er naast eten ook samengewerkt en samengezeten kan worden. De inrichting moet gezelligheid en een aangename sfeer nastreven. ~ We zetten nog meer in op variatie, kwaliteit, versheid en gezondheid. ~ We zorgen voor een snelle en vriendelijke dienstverlening op maat van de student en het personeel. ~ We hanteren een doordacht beleid inzake opening en sluiting van de restaurants afhankelijk van de aanwezigheid van studenten. ~ We diversifiĂŤren per locatie en doelgroep (studenten/personeel). ~ We zetten in op een wervende en verduidelijkende

TOP

service

toont enquĂŞte!

communicatie.

Het nieuwe restaurant van campus Kaai opent in 2017 de deuren

volg ons op

/erasmushogeschool


32

BETAALBARE EN KWALITEITSVOLLE

KOTEN

Ongeveer 19% van onze studenten zit op kot. Voor Stuvo zijn de belangrijkste doelstellingen betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting, financieel gezonde exploitatie, veiligheid, hygiĂŤne, betrokkenheid, goede adviesverlening, flexibiliteit en toegankelijkheid. Stuvo geeft trouwens extra aandacht aan minder kapitaalkrachtinge EhB-studenten.

Studentenhome Jette Begin 2016 zijn er een 235-tal kamers verhuurd van de 260. Dit geeft een bezettingsgraad van 90%. De overige 10 % kan opgesplitst worden in de niet-verhuurbare kamers en de reservekamers voor noodgevallen.

3

4

9

20

52

Koninklijk Conservatorium Brussel RITCS Design & Technologie Management, Media & Maatschappij Onderwijs & Pedagogie Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur

Studentenhome Centrum Brussel Er zijn momenteel 28 beschikbare wooneenheden. De gemiddelde bezettingsgraad is 100%. Alle kamers worden bewoond door EhB-studenten.

80


33

STIJGING TOEGEKEND

BEDRAG TOELAGEN

Tegenover vorig jaar... ... daalt het totaal aantal toelagedossiers.

... stijgt het aantal dossiers waarin een studielening werd

-4%

... daalt het aantal dossiers waarin we een sociale toelage hebben toegekend.

... stijgt het totaal bedrag toegekend aan studieleningen.

-10%

+18%

AANDACHT VOOR

MEDISCHE EN PSYCHOLOGISCHE DIENSTVERLENING Voor dit deel van onze werking doet EhB een beroep op de krachtige en grote partner CAW Brussel, met een team van 165 specialisten in welzijn en hulpverlening.

+11%

... stijgt het totaal toegekende bedrag aan sociale toelagen.Dit is het gevolg van het toekennen van adequatere sociale toelagen.

+7%

STEUN VOOR

STUDENTENWERKING Onthaalprogramma nieuwe studenten ~ Stuvo on tour en Kick-Off campus Kaai, campus Jette en de centrumcampussen ~ Uitdelen van 500 drinkbussen en van de stuvo-cultuurcheque (t.w.v.€ 5)

Onthaal- en cultuurprogramma voor de internationale studenten ~ Orientation Day ~ Maandelijkse activiteiten

2016 bracht een aantal nieuwe afspraken met het CAW:

~ Samenwerking met Stad Brussel

~ We intensifiëren de samenwerking met bijzondere aandacht

~ Samenwerking met ESN

voor de begeleiding van EhB-studenten en ondersteuning van docenten en begeleiders. ~ We organiseren kennismakingsgesprekken tussen begeleiders binnen EhB en bij de CAW’s. ~ De gsm-nummers van het JAC zijn beschikbaar voor snel advies aan de begeleiders. ~ Bij instemming van de student, worden gegevens en informatie rond begeleiding uitgewisseld tussen JAC en EhB

Doelgroepgericht cultuurbeleid ~ Focus op kwaliteit i.p.v. kwantiteit ~ Nadruk op twee locaties: het RITCS café en Brussel in het algemeen ~ Er werd € 13.797 gespendeerd voor de totstandkoming van de cultuurprogrammatie.

voor een optimale begeleiding. ~ We zetten in op begeleiding in de buurt van de eigen campus ~ We geven aandacht aan de communicatie, zowel digitaal als via flyers en posters. ~ We voorzien een professionele, interne back-up voor de EhB-begeleiders, door bv. trainingen.

”In een internationale stad als Brussel ontmoet je mensen van over de hele wereld. Op die manier kun je culturele ervaringen delen en wereldwijde connecties en vriendschappen opbouwen.” Tea Plesničar, studente Koninklijk Conservatorium Brussel


Cultuur à volonté! Bright Club Brussels i.s.m. WTNSCHAP I Nouvelle Vague live met Coyote Melon, Sperwer, The JaggedFrequency, Bcote I Grote mensen lezen dingen voor die ze schreven als kind: dagboekfragmenten, opstellen en liefdesbrieven i.s.m. Inja Laurys (student) I Bierproeverij: EhBier met een optreden van TwoFace I English stand-up comedy met Johnny Kats (AUS), Neville Raven (UK), Nikolas Rabogliatti (US/BE), Matt Price (UK), Adam Fields (UK), Manu Moreau (BE), Baldarch (BE), Jason Quarles (USA), Neil McFarlane (UK), Isak Jansson (SWE), Daniël-Ryan Spaulding (CAN), Michael Porter (UK); Rik Van Geel (BEL), Phil Nichol (UK), Alex Kommorov (BE/RUS), Elias Van Dingen, Tim Renkow, Jeron Dewulf (BEL), Sergej Lopouchanski (RUS), Stephen Carlin (UK), Lukas Lelie (BE, Alumnus RITCS), Domien Vloeberghs (BE), Think Nguyen, MC Els Vertongen & Nigel Williams I Rockrace: 4 voorrondes, 2 halve finales en een finale in de Ancienne Belgique I Round table i.s.m. Scenaristengilde I Game’s on: gezelschaps-spellenavond i.s.m. ESN I Hiphop Quiz i.s.m. LowKey Radio I Big Brain Battle: quiz voor de slimste studentenstad I Filmvertoning Black + optreden $oul’Art i.s.m. Stoemp. De Brusselse caféconcerten I Science Bar: Stijn en de Sterren i.s.m. WTNSCHP I Kledingverkoop i.s.m. Anne Ballon (student) I Kotconcerten met Leonore en Simple Pigeons I Karaoke i.s.m. XL AIR I Science Bar: Vruchtbaarheid en oncologie i.s.m. WTNSCH I De Grootste Kotfuif i.s.m. BRUZZ en Stuvo Plus I Masterclass Growfunding: inzamelactie voor de muziekclip van de Molenbeekse SI-G I Orientation Day I Opening CINEMA RITCS: The Land of the Enlightened I RITCS CAFE Kick off met Hiphop Schowcade, Bcote live, Unos, Jonas Brenger (Perrond zes) en XL AIR DJ’s I Trappistenavond I Stoemp: Brussels TUUB I Literair debutantenbal i.s.m. Passa Porta I Where is Bokito?! i.s.m. Ilton K. di Rosario, Felix Goffin en Marieke Naessens (studenten) I Theatervoorstelling: Leave a comment I Tentoonstelling City Light – MIMA I Segwaytour door Brussel I Afterwork drink i.s.m. Lesgeven in Brussel I Kotroute i.s.m. Amusee Vous en studenten Animatie I Uitstap naar Bruegel: Unseen Masterpieces I Scenarist in beeld: Luk Wyns i.s.m. Scenaristengilde I Lip Sync Battle i.s.m. ESN I Science Bar: Dark Matter i.s.m. WTNSCHP XL AIR Kerstfeest I Museum Night Fever I


ZO ONDERSTEUNEN WIJ

OMDAT SPORTEN

GEZOND IS

~ Partnerschap met UAB sport ~ Accent op de drie campussen: Etterbeek, Brussel en Jette ~ Iets hogere participatiegraad. ~ Minder enthousiasme bij de EhB-studenten. De EhB-student heeft een ander profiel dan de universiteitsstudent en dus een andere behoefte aan sportaanbod. De verspreide campussen zonder uitgebreide sportinfrastructuur vragen andere aanpak.

Sportinitiatieven ~ De clubkaart ~ Sportknips ~ De Sporttroffee ~ De Student Futsal League ~ Sensibiliseringscampagne: ‘Studeer je niet VET!’ ~ 20% korting bij Brusselse sportclubs ~ Strong Student Run (SSR) ~ Foot A Five ~ 20 kilometer door Brussel

… EN FEESTEN

~ Brussel Canal Run

PLEZANT

De ondersteuning door Stuvo richt zich tot studentenorganisaties

~ Sporttornooien Enigma

en tot projectmatige, tijdelijke studentengroepen of individuele

~ Kickertornooi campus Bloemenhof

studenten.

~ Hiphop Quiz i.s.m. Lowkey Radio ~ Kledinginzameling Manu Juvanta

Projectmatige steun ging naar: ~ Het Brussels Senioren Konvent (BSK) ~ European Student Network (VUB en EhB) ~ XL AIR ~ Kot Cuisine campus Jette ~ Bloedserieus campus Jette

~ Nouvelle Vague: live radioshow i.s.m. XL AIR ~ Grote mensen lezen dingen voor die ze schreven als kind i.s.m. Inja Laureys (student Radio) ~ Kledingverkoop i.s.m. Anne Ballon (student Film) ~ Where is Bokito?!: een kunstexpo gevolgd door een dansworkshop en een feest i.s.m. Ilton K. di Rosario (student Beeld)

Tijdelijke of individuele steun ging naar:

~ Game’s on: gezelschapsspellenavond i.s.m. ESN

~ Eetfestijn Enigma en GIX

~ Lip Synch Battle i.s.m. ESN

~ Uitstap naar boomkwekerij BELAS ~ Warmste week van Studio Brussel i.s.m. Normalia

~ EhackB: een hackevenement i.s.m. campus Kaai ~ Kerstfeest i.s.m. XL AIR

35


537 EhB’ers TOT JE DIENST Voltijds equivalent personeel 2016

man

vrouw

Onderwijzend personeel

310

59%

41%

Administratief en technisch personeel

117

43%

57%

Gastprofessoren

46

64%

36%

Contractueel administratief medewerkers en onderzoekers

32

48%

52%

Contractueel technisch medewerkers

27

45%

55%

Ander contract

5

40%

60%

537

57%

43

Totaal

jonger dan

45 jaar 48%

% man-vrouw 100 80 60 40 20 0 technisch bediende

ATP

administratief bediende

bediende gastprofessor

MVD

OHP

OP

Ook het personeel van EhB was in de zomer van 2016 in de ban van het Europees Kampioenschap voetbal


hB 6 ees

EEN FINANCIEEL SOLIDE HOGESCHOOL 2015

Vanuit de algemene financiële resultaten kunnen we zoals andere jaren stellen dat

balanstotaal

EhB een solide financiële basis kent. De winst van het boekjaar 2016 bedraagt 6,88% van de totale opbrengsten van het boekjaar 2016. In vergelijking met 2015 is de winst

2016

92.935.825 €

substantieel gestegen, voornamelijk door de beperkte verhoging van de kosten binnen EhB. Een vertraagd investeringspad droeg hier eveneens toe bij.

95.701.559 €

winst van het boekjaar

1.664.126 €

3.048.064 €

netto cashflow

Aan opbrengstenzijde gaf de stijging van studentenaantallen in zowel 2015-2016

3.418.952 €

als 2016-2017 aanleiding tot een bovengemiddelde groei van studiegelden.

3.383.094 €

investeringen

De liquiditeit bedraagt 9 maal het toegelaten minimum en de solvabilteit is

2.100.024 €

als zeer gunstig te bestempelen.

2.067.846 €

quickratio

9,52

9,97

graad financiële onafhankelijkheid

ONZE ORGANISATIE

83,64%

84,27%

Departementen

Schools of Arts

~ Departement Design & Technologie

~ Koninklijk Conservatorium Brussel - School of Arts

(Campus Kaai, Nijverheidskaai 170, 1070 Anderlecht)

Campus Conservatorium, Regentschapsstraat 30, 1000 Brussel)

directeur Frank Lanssens

directeur Peter Swinnen

~ Departement Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur

~ RITCS

(Campus Jette, Laarbeeklaan 121, 1090 Jette)

Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound

directeur Gerlinde De Clercq

(Campus RITCS, A. Dansaertstraat 70, 1000 Brussel) directeur Ann Olaerts

~ Departement Management, Media & Maatschappij (Campus Bloemenhof, Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel) directeur Luc De Boever ~ Departement Onderwijs & Pedagogie (Campus Jette, Laarbeeklaan 121, 1090 Jette) directeur Frank Noten


38

RAAD VAN TOEZICHT De Raad van Toezicht van EhB telt 23 leden, onder wie afgevaardigden van het personeel, studentenvertegenwoordigers en verder vertegenwoordigers uit het GO!, VUB, VGC, en uit het sociale, economische en culturele milieu. Luc Van de Velde (Algemeen directeur) I Bart De Schutter (Voorzitter)

GO! - Gemeenschapsonderwijs

Personeelsvertegenwoordigers

Jacky Goris I Ludy Van Buyten I Arlette Verkruyssen

Veronique Carlier I Gerlinde De Clercq I Geert De Raedemaeker

Steven Vervoort (VGC) I Henri Eisendrath (VUB)

Frank Lanssens I Danny Siroyt I Ilse Somers I Peter Swinnen Katy Vancoillie

Vertegenwoordigers sociale, economische en culturele milieus

Studentenvertegenwoordigers

Els Ampe I Liesbeth Dhaene I Raymond Engelen

Kenny De Maeyer I Sarah Guldentops

Liesbeth Peeters I Joris Tiebout I Eva Vanhengel Guido Vissers

Technisch Lid Ann Langenakens I Gilles Rasson I Ignace Van Dingenen Anita Ruttens (Regeringscommissaris) I Ann Meeus (Secretaris)

HET COLLEGE VAN BESTUUR Bart De Schutter (Voorzitter)

Technisch Lid

Luc Van de Velde (Algemeen directeur)

Ignace Van Dingenen Ann Langenakens

Raymond Engelen

Gilles Rasson

Eva Vanhengel Guido Vissers Anita Ruttens (Regeringscommissaris) Ann Meeus (Secretaris)

Bart De Schutter Voorzitter


SAMENWERKINGSVERBANDEN De Erasmushogeschool Brussel onderhoudt heel wat samenwerkingsverbanden op alle niveaus, waaronder:

Nationaal

Internationaal

~ HBO5 Erasmus- Graduaatopleidingen

~ Compostela Group of Universities

Partners zijn

~ European Association for International Education

• CVO Coovi (Anderlecht)

~ European Language Council

• CVO Volt (Leuven-Landen-Tienen)

~ International Association of Film and Television Schools

• Busleyden Atheneum (Mechelen-Jette)

~ Scenographers, Theater Architects and Technicians

Samen organiseren wij de HBO5-opleidingen

~ Association Européenne des Conservatoires

• Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde

~ European Council of Landscape Architecture Schools

• Boekhouden

~ International Federation of Landscape Architects

• Informatica

~ Consortium of Institutes of Higher Education in Health and

• Hotel- en Cateringmanagement

Rehabilitation In Europe

• Marketing

~ Eurohealthnet

• Rechtspraktijk

~ Dietitians Improving the Education and Training Standards for

• Openbare Besturen

Dietitians across Europe

• Syndicaal Werk

~ Florence Network

• Verpleegkunde

~ European Journalism Training Association

• Winkelmanagement

~ Space European Network For Business Studies and Languages

~ VLHORA - Vlaamse Hogescholenraad ~ VLUHR - Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad ~ UAB - Universitaire Associatie Brussel ~ UPHO - Unie van de Publiekrechtelijke Hogescholen Het statuut ‘publiekrechtelijke hogeschool’ is toegekend aan

~ Association for Tourism and Leisure Education and Research ~ International Association of Schools of Social Work ~ European Public Relations Education and Research Association ~ European Institute for Commercial Communications Education ~ Global Business Education Network

hogescholen die ontstaan zijn uit het officieel onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, de provincies en de steden en uit het vrij niet-confessioneel onderwijs. UPHO bestaat uit: • AP Hogeschool Antwerpen • Erasmushogeschool Brussel • HoGent • Hogeschool PXL • Howest ~ BR(IK – Brussel&ik ~ Studentensport Vlaanderen

”De combinatie van werken en studeren in het Graduaat Winkelmanagement sprak me aan: zo kun je de theorie meteen in de praktijk brengen. Tijdens de lessen op school delen we onze ervaringen met de andere studenten.” William Wallace, student


Volg ons www.erasmushogeschool.be facebook.com/erasmushogeschool twitter.com/ehbrussel

... of loop eens binnen! Algemene Directie Nijverheidskaai 170 | 1070 Brussel (Anderlecht) T 02 523 37 37 info@ehb.be | www.ehb.be Design & Technologie Nijverheidskaai 170 | 1070 Brussel T 02 520 18 10 dt@ehb.be Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur Laarbeeklaan 121 | 1090 Brussel (Jette) T 02 472 52 00 gl@ehb.be Management, Media & Maatschappij Zespenningenstraat 70 | 1000 Brussel T 02 213 61 10 mmm@ehb.be Onderwijs & Pedagogie Laarbeeklaan 121 | 1090 Brussel (Jette) T 02 472 52 00 edu@ehb.be Koninklijk Conservatorium Brussel Regentschapsstraat 30 | 1000 Brussel T 02 513 45 87 kcb@ehb.be RITCS | Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound Antoine Dansaertstraat 70 | 1000 Brussel T 02 507 14 11 ritcs@ehb.be Campus Bottelarij: Delaunoystraat 58 | 1080 Brussel T 02 411 42 87

Colofon Verantwoordelijke uitgever: Luc Van de Velde, Algemeen directeur Fotografie: Valéry De Smet, Jan Sents, Dorien Brouwer, Stuvo, Wannes Cré. Onze excuses indien er referenties ontbreken. Teksten, foto’s en illustraties mogen enkel overgenomen worden na schriftelijke toestemming van de uitgever. Samengesteld door de dienst Marketing & Communicatie in mei 2017.


Erasmushogeschool Brussel Nijverheidskaai 170 1070 Brussel Tel. 02/523 37 37 Fax. 02/523 37 57 www.erasmushogeschool.be www.facebook.com/erasmushogeschool www.twitter.com/ehbrussel

Dit is ehb - jaarverslag 2016  

Dit magazine blikt terug op 2016 en biedt tegelijk een tijdloze inkijk in de werking van de Erasmushogeschool Brussel.

Dit is ehb - jaarverslag 2016  

Dit magazine blikt terug op 2016 en biedt tegelijk een tijdloze inkijk in de werking van de Erasmushogeschool Brussel.

Advertisement