Page 1

fiet sbel evin g! 3 wink els vol

E-bike

opstapdagen! 7, 8 en 9 juni 2018 ůůĞĞŶŐĞůĚŝŐŽƉůŽŬĂƟĞ^ƚĞƌƌĞŶďƵƌŐ

www.bikesandlifestyle.nl 078 - 737 03 38

2E PINKSTERDAG

GEOPEND VAN 12:00 - 17:30 UUR

Passie voor keukens! www.kuechentreffdordrecht.nl

www.hypotheker.nl


2

Dordt Centraal Vrijdag 18 mei 2018


1

Gemeentenieuws 18 mei 2018

Poller Grotekerksbuurt tijdelijk naar beneden

Huidig college presenteert laatste jaarrekening

Dordrecht heeft ambitie Het college van burgemeester en wethouders sluit het jaar 2017 af met een positief resultaat van per saldo 1,1 miljoen euro. De sociaaleconomische positie van de stad is nog altijd beneden gemiddeld maar het college constateert een voorwaartse ontwikkeling.

De werkzaamheden aan de kademuur van de Lange Geldersekade zijn in volle gang. Om veilig te werken is op de Lange Geldersekade eenrichtingsverkeer ingesteld. De komende tijd vindt een aantal evenementen plaats in de historische binnenstad. Hiervoor gaat vanaf dinsdag 22 mei tot en met zondag 15 juli de poller bij de Grotekerskbuurt tijdelijk naar beneden. Tijdens de werkzaamheden kan autoverkeer via de Prinsenstraat en Lange Geldersekade de stad in rijden. Voor de stad uit geldt een omleidingsroute via de Nieuwe Haven of de Houttuinen en de Wijnstraat. De

poller bij de Grote Markt staat tijdens de omleiding omlaag.

App Aannemersbedrijf De Vries Werkendam informeert via een app over de bereikbaarheid, planning en andere zaken die met de uitvoering te maken hebben. De app is te downloaden op een mobiele telefoon of tablet. Zoek in de Apple Store of Google Play Store op: Project Lange Geldersekade. De Vries vervangt de komende tijd zowel de Lange Geldersekade als de Korte Engelenburgerkade. Onderaannemer Gebroeders Van Kessel voert de werkzaamheden aan de bestrating uit.

Bekendmakingen ook elektronisch De gemeenteraad van Dordrecht heeft in december 2017 besloten dat met ingang van 1 januari 2018 de officiële bekendmakingen van de gemeente in het elektronisch gemeenteblad worden geplaatst. De officiële bekendmakingen zijn te vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Dit betekent dat, als daar sprake van is, de bezwaartermijn tegen besluiten van de gemeente begint op de datum na de dag van de elektronische bekendmaking. De bekendmakingen en besluiten van de gemeente worden uit oogpunt van de dienstverlening ook gepubliceerd in deze krant.

Verkeer Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het: - intrekken verkeersbesluit aanwijzen van 12 camperparkeerplaatsen op het parkeerterrein aan de Maasstraat; - aanwijzen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op de Schoenerstraat ter hoogte van huisnummer 8; - aanwijzen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op de Krommedijk ter hoogte van huisnummer 171. Bezwaar De volledige tekst van de besluiten staat op www.officielebekendmakingen. nl/staatscourant. Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na dagtekening ervan schriftelijk bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. U dient uw bezwaarschrift te richten aan: Het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Op grond van artikel 6:5 van de

Algemene wet bestuursrecht moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. Verder moet het ten minste bevatten: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van uw bezwaar. Wilt u ook het telefoonnummer vermelden, waarop u overdag te bereiken bent? Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. In spoedeisende gevallen kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket. rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening brengt de Rechtbank een bedrag aan griffierecht in rekening.

volgens het college door. Wethouder Mos (Financiën): “Kijk naar de vele evenementen, groot en klein, die de stad rijk is. Ze dragen allen bij aan de versterking van de aantrekkelijkheid van Dordrecht. We kijken terug op een periode waarin de verbinding met de stad sterk bleek.”

De aantrekkingskracht van de stad is gegroeid. Samen met bewoners en andere partners zijn belangrijke stappen gezet om de groeiambitie te realiseren om zo te werken aan een sociaal en economisch meer veerkrachtige toekomst. Met de jaarstukken 2017 legt het college verantwoording af over de activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar. Het laatste volledige jaar van het huidige college. De titel van de Begroting 2018 luidt: Dordrecht gaat voorwaarts!’. De aantrekkelijkheid van Dordrecht groeit

Samen voortgang boeken Het stadsbestuur heeft koers behouden en is de stuwende kracht achter de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, duurzaamheid, levendige binnenstad, leefbaarheid en veiligheid en zorgzame stad. Deze ontwikkelingen maken de stad sterker. Samen met de stad heeft het college veel prioriteiten uit het politiek akkoord (2014 – 2018) bereikt. Ook deze collegeperiode is de gemeente blijven investeren in de toekomst van de stad. De lokale lasten bleven laag. Op de ranglijst van de 36 grote gemeenten staat Dor-

drecht net als in 2016 qua woonlasten op de 8ste plek. Mos: “We scoren daarmee goed ten opzichte van andere grote gemeenten.” Op onderdelen van het sociaal domein zijn er in Dordrecht, net als in veel andere gemeenten, financiële knelpunten. Zo zijn in 2017, ondanks voordelen die hierop in de jaarrekening zitten, forse gemeentelijke middelen bijgelegd op de bijstand en de jeugdzorg. Ook voor 2018 is de verwachting dat dit het geval zal zijn. Gemeente in beweging Om te zorgen dat de gemeente ook in de toekomst een betrouwbare, daadkrachtige, maar ook flexibele organisator en partner is, is de ambtelijke organisatie in beweging gezet. De organisatie zoekt nog meer de verbinding met de stad en regio. Wethouder Mos: ‘Samen werkten we aan de ambities en opgaven van de stad.’

Blijf op de hoogte van berichten over uw buurt! Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in uw wijk of buurt? Dat kan ook digitaal. Alles over vergunningen, plannen en voorschriften. Snel en eenvoudig op elk gewenst moment van de dag. Meld u dan aan voor de e-mail service bekendmakingen. Aanmelden kan via www. overuwbuurt.overheid.nl. Doorloop de volgende stappen: • Stap 1: vul uw e-mailadres in; • Stap 2: vul uw postcode en huisnummer in (kies voor “Hele

gemeente”); • Stap 3: u kunt aangeven van welke overheidsinstantie(s) u bekendmakingen wenst te ontvangen. u kunt deze instellingen later eventueel aanpassen; • Stap 4: kies voor “locatie-specifieke bekendmakingen” én “algemene bekendmakingen”; • Stap 5: Controleer uw gegevens en klik op “aanmelden e-mailservice”.

vestigen. Na bevestiging ontvangt u voortaan de gewenste bekendmakingen op het opgegeven e-mailadres. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de e-mailservice vanuit de e-mails die u ontvangt.

U ontvangt een e-mail met het verzoek om uw aanmelding te be-

Basisregistratie Personen (BRP) KOP: Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene uit de basisregistratie personen (art. 2.22 wet BRP) Burgemeester en wethouders van Dordrecht hebben besloten de adresgegevens te wijzigen van:

Naam Adriaanse, J Alhaji, A Aljader, MY Aljader, M Aljader, A Aljader, F Andrea, N Aslan, M Dewnarain, RG Hopic, O Hopic, V Hopic, JAA Libaan Bashir Mohamed Luttje, DM Osmanoviü, A Puk, P Ringeling, GF Sejdic, S Thabit, SS Thabit, SM Thabit, YS Touw, JJA Wesselink, HJW Winklaar, AG

Geboren 16-08-1990 01-01-1997 02-10-1988 20-01-2017 01-01-2014 01-01-2013 18-01-1991 19-04-1984 10-08-1992 21-08-1995 18-04-2016 20-09-2017 24-10-1998 03-09-2013 03-05-1995 09-06-1990 24-04-1981 10-10-1989 16-06-2004 24-03-1972 25-02-2008 23-07-1964 02-08-1995 09-10-1963

Het laatst in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen adres is niet meer juist. Een nieuwe verblijfplaats is bij de gemeente niet bekend. De gemeente heeft na onderzoek de volgende adresgegevens opgenomen: Adres : onbekend Woonplaats : onbekend Land : onbekend De registratie als inwoner van Nederland is hiermee beëindigd. De gemeente heeft deze wijziging doorgegeven aan allerlei instellingen zoals: belastingdienst, uitkeringsinstanties,

Datum uitschrijving 20-03-2018 14-03-2018 14-03-2018 14-03-2018 14-03-2018 14-03-2018 14-03-2018 05-04-2018 05-04-2018 29-03-2018 29-03-2018 29-03-2018 09-04-2018 20-03-2018 29-03-2018 05-04-2018 05-04-2018 09-04-2018 20-03-2018 20-03-2018 20-03-2018 14-03-2018 09-04-2018 29-03-2018

pensioenfondsen en zorgverzekeraars. Deze wijziging heeft gevolgen voor voorzieningen zoals: toeslagen, uitkeringen, zorgverzekering, AOW en pensioen. Bezwaar Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Stuur dan een bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders. Dit doet u binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking. Schriftelijk bezwaar Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift aan

het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Uw bezwaarschrift is alleen geldig als u de volgende gegevens vermeldt: uw naam en adres; een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld een kopie van deze publicatie); de reden waarom u bezwaar maakt; het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent; de datum en uw handtekening.

Openbare hoorzitting Openbare hoorziƫng bezwaarschriftencommissie gemeente Dordrecht Datum: maandag 28 mei 2018 Plaats: Stadskantoor (Spuiboulevard 300 Dordrecht, vergaderkamer 5) Onderwerp (1): Behandeling van een bezwaarschrift tegen de aan Tuincentrum Pap opgelegde last onder dwangsom wegens het overtreden van het Vuurwerkbesluit. Tijdstip: 19.30 uur Onderwerp (2): Behandeling van een bezwaarschrift tegen de aan Prins Kasten / Lijstenmakerij opgelegde last onder dwangsom wegens het overtreden van het Vuurwerkbesluit. Tijdstip: 20.15 uur Wilt u als toehoorder de hoorzitting bijwonen? Neem dan vooraf contact op met de secretaris van de bezwaarschriftencommissie, dhr. mr. P.J. van Bruggen. Hij is bereikbaar bij het Juridisch Kenniscentrum Drechtsteden te Dordrecht, telefoon 078 770 20 87.


2

Gemeentenieuws 18 mei 2018

Ruimtelijke Ordening Vastgesteld bestemmingsplan 3e herziening Nieuwe Dordtse Biesbosch, locatie Zeedijk 3 ter inzage

www.ruimtelijkeplannen.nl onder het bovenvermelde planidentificatienummer.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt tijdens de openingsuren het door de raad op 9 mei 2018 vastgestelde bestemmingsplan ‘3e herziening Nieuwe Dordtse Biesbosch, locatie Zeedijk 3’ (NL.IMRO.0505. BPHerzzeedijk3-3301) met ingang van 22 mei 2018 gedurende zes weken ter inzage in de hal van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. Het bestemmingsplan is tevens in te zien via de website www.dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen. Het bestemmingsplan kan ook worden ingezien via

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het vervallen van een bouwvlak voor een woning en het leggen van een nieuw bouwvlak voor het bouwen van een woning op hetzelfde perceel Zeedijk 3. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad geen wijzigingen in het ontwerp aangebracht. Aangezien geen zienswijzen zijn ingediend kan tot en met 2 juli 2018 uitsluitend een belanghebbende aan

wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend, tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 AE Den Haag). Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 3 juli 2018. Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Algemene Plaatselijke Verordening Er zijn vergunningen verleend voor: Omschrijving: het houden van een evenement Locatie: terrein ijsbaan Fanny Blankers-Koenweg 10 - 20 Dordrecht Datum: 4 en 5 juni 2018 Zaaknummer: Z-18-333740 Omschrijving: het houden van de City Art Fair Locatie: Voorstraat tussen Scheffersplein en Augustijnenkerk gemeente Dordrecht Datum: 8 juli 2018 Zaaknummer: Z-18-331093 Omschrijving: het houden van de fietsvierdaagse Locatie: van 29 mei t/m 1 juni 2018 Datum: gemeente Dordrecht Zaaknummer: Z-18-333467 Omschrijving: het exploiteren van een inrichting Taco Polo

Locatie: Spuiweg 47 Dordrecht Datum: 11 mei 2018 is Zaaknummer: Z-18-333381 Bezwaar Als u het niet eens bent met bovenstaande besluiten, kunt u binnen zes weken na dagtekening ervan schriftelijk bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. U dient uw bezwaarschrift te richten aan: het College van Burgemeester en Wethouders óf de Burgemeester, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. Verder moet het ten minste bevatten: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van uw bezwaar.

De nota is een beleidsregel die conform afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dient te worden gemaakt. Zij bevat het geactualiseerde uitvoeringsbeleid dat de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, na vaststelling door de gemeenten in Zuid-Holland Zuid, zal hanteren

voor de gemeentelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De nota betreft een bundeling en actualisering van de bestaande gemeentelijke beleidskaders voor de uitvoering van de VTH-taken in het omgevingsdomein, en staat daarmee naast de Landelijke Handhavingstrategie die het college al eerder heeft vastgesteld. Nieuw is dat het uitvoeringsbeleid een integrale insteek kent waarbij milieu, bouwen en brandveiligheid centraal staan bij het afwegen van risico’s en het stellen van prioriteiten. Het besluit treedt op 1 maart 2018 in werking. Indien de bekendmaking plaatsvindt na 1 maart 2018 treedt de nota in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking, met terugwerking tot en met 1 maart 2018. De nota ligt voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis en is te raadplegen op www.ozhz.nl. Voor vragen over of een nadere toelichting op de Nota kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (T: 078 770 8585).”

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt tijdens de openingsuren het door de raad op 9 mei 2018 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “4e herziening Dubbeldam, locatie Plusmarkt” (NL. IMRO.0505.BP188Herzplusmarkt-3402) met bijbehorende stukken met ingang van 22 mei 2018 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in de hal van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. Het bestemmingsplan is tevens in te zien via de website www. dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen. Het plan kan ook worden ingezien via www. ruimtelijkeplannen.nl onder het bovenvermelde planidentificatienummer. De gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan heeft uitsluitend betrekking op het opnemen van een regeling over het parkeren bij de supermarkt en is een gevolg van de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 14 februari 2018 (nr. 201702074/1/R3) naar aanleiding van een ingesteld be-

roep tegen het op 24 januari 2017 door de raad vastgestelde bestemmingsplan ‘4e herziening Dubbeldam, locatie Plusmarkt’. Als gevolg van de wijziging worden in het bestemmingsplan regels toegevoegd over het parkeren op de twee als zodanig in het bestemmingsplan reeds aangeduide parkeerterreinen. Op die parkeerterreinen moeten parkeerplaatsen ten behoeve van de supermarkt worden aangelegd en in stand worden gehouden. Belanghebbenden kunnen uitsluitend tegen de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen tot en met 2 juli 2018 schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 AE Den Haag). Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 3 juli 2018. Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Omgevingsvergunningen Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Het indienen van een bezwaarschrift

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) Op 15 mei 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders de ‘Nota VTH beleid gemeentelijke taken Zuid-Holland Zuid 2018 – 2022, uitvoeringskaders en strategieën voor Wabo-taken vergunningverlening, toezicht en handhaving in Zuid-Holland Zuid’ vastgesteld en besloten dat deze van toepassing is op de omgevingstaken die de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor de gemeente uitvoert. Per besluit van gelijke datum zijn de Nalevingsstrategie (definitieve versie november 2004), de Nota Regionaal Uitvoeringsniveau (RUN) WABO-milieutaken voor de regio Zuid-Holland Zuid 2013-2017 alsmede de wijziging daarop inzake vergunningplichtige inrichtingen, en de Nota Regionaal Uitvoeringsniveau Wabo-breed Toezicht gebruiksfase ingetrokken.

schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Indien daarvoor naar uw mening aanleiding bestaat, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 4e herziening Dubbeldam, locatie Plusmarkt ter inzage

Activiteit: Kap Voor: het vellen of te doen vellen van een houtopstand (gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)) Locatie: Matena’shof t.h.v. huisnr. 8 (op perceel C 6606) Datum besluit: 04-05-2018 Activiteit: Monument Voor: het renoveren van de café Locatie: Grote Spuistraat 49 Datum besluit: 04-05-2018 Activiteit: Aanleg (Uitvoeren werk of werkzaamheid), Monument Voor: het van vervangen glas door isolatieglas Locatie: Voorstraat 447 Datum besluit: 09-05-2018 Activiteit: Bouw Voor: het vernieuwen van de winkelpui Locatie: Bagijnhof 66 Datum besluit: 09-05-2018 Activiteit: Bouw Voor: het realiseren van een silo-toren, silo’s en een luifel Locatie: Boogaerdtstraat 5 Datum besluit: 07-05-2018 Activiteit: Bouw Voor: het bouwen van een berging Locatie: Domela Nieuwenhuisweg 42 Datum besluit: 07-05-2018

Activiteit: Bouw Voor: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde Locatie: Dubbelsteynlaan Oost 163 Datum besluit: 07-05-2018

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd met regels RO, Inrit/Uitweg Voor: het verbouwen van de woning Locatie: Cederlaan 22 Datum besluit: 09-05-2018

Activiteit: Bouw Voor: het renoveren van de gevel Locatie: Kerkeplaat 3 Datum besluit: 09-05-2018

Activiteit: Bouw, Monument Voor: het maken van een aanbouw aan de achterzijde Locatie: Vissersdijk 21 Datum besluit: 09-05-2018

Activiteit: Bouw Voor: het plaatsen van een nieuw kozijn of bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen en het inpandig vergroten van de kantoorruimte. Locatie: Saffier 300 Datum besluit: 08-05-2018

Activiteit: Bouw, Monument, Sloop Voor: het vervangen van de keukenvloer Locatie: Adriaan van Bleijenburgstraat 16 Datum besluit: 09-05-2018 Omgevingsvergunningsvrij project

Activiteit: Bouw Voor: het plaatsen van een magazijnstelling Locatie: Saffier 300 Datum besluit: 11-05-2018 Activiteit: Bouw Voor: het plaatsen van een dakopbouw op het achtervlak van het dak Locatie: Vechtstraat 18 Datum besluit: 09-05-2018 Activiteit: Bouw Voor: het bouwen van een woning Werf van Schouten Dordrecht Locatie: Werf van Montan 5 (kavel H1 Stadswerven) Datum besluit: 07-05-2018 Activiteit: Bouw Voor: het maken van een aanbouw Locatie: Windsingel 2 Datum besluit: 07-05-2018 Activiteit: Bouw, Handelen in strijd met regels RO Voor: het bouwen van 12 appartementen en 22 grondgebonden woningen Locatie: Oranjelaan D Datum besluit: 07-05-2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht maken bekend dat zij de volgende aanvraag omgevingsvergunningvrij hebben verklaard: Activiteit: Bouw, Handelen in strijd met regels RO Voor: het maken van een aanbouw aan de bestaande schuur Locatie: Nieuweweg 82 Datum besluit: 04-05-2018 Inzage De beschikking met bijbehorende stukken is op afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht. Via telefoonnummer 078 – 7708585 kunt u een afspraak maken. Bezwaar Tegen bovenstaande besluiten kan een belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzending aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.


3

Gemeentenieuws 18 mei 2018

Omgevingsvergunningen (vervolg) Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht, tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald. Een verzoek om schorsing van het bestreden besluit kunt u indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht maken bekend dat zij besloten hebben de volgende aanvragen om omgevingsvergunning te verlengen met een beslistermijn van 6 weken: Activiteit: Bouw, Handelen in strijd met regels RO, Inrit/Uitweg Voor: het bouwen van een woongebouw (Minidorp 11 appartementen) Werf van Gips Locatie: Werf van Gips Stadswerven 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348 en 350 en Werf van Schouten 40 Datum besluit: 04-05-2018 Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg Voor: het bouwen van een woning Locatie: Wilgenwende kavel 18 Dordrecht Datum besluit: 04-05-2018 Activiteit: Bouw Voor: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde Locatie: Verhulststraat 58 Datum besluit: 08-05-2018 Activiteit: Handelen in strijd met regels RO Voor: het verzoek om wijziging gebruik van het bestemmingsplan Locatie: Rechte Zandweg 8 Datum besluit: 07-05-2018

Activiteit: Aanleg (Uitvoeren werk of werkzaamheid), Bouw Voor: het maken van een in/uitrit t.b.v. een parkeervoorziening Locatie: L 2904 Dordrecht Datum ontvangst 25-04-2018 Activiteit: Bouw Voor: het plaatsen van een dakkapel Locatie: Dubbelsteynlaan Oost 149 Datum ontvangst 03-04-2018 Activiteit: Bouw Voor: het vervangen van alle oude kozijnen Locatie: Sumatrastraat 18 Datum ontvangst 01-05-2018

Activiteit: Bouw Voor: het plaatsen van een markies aan de voorgevel Locatie: Korte Breestraat 16 Datum ontvangst: 07-05-2018 Activiteit: Bouw Voor: het bouwen van een opslagruimte Locatie: Maria Montessorilaan 3 A Datum ontvangst: 05-05-2018 Activiteit: Bouw Voor: het bouwen van een woning Locatie: Mina Krüseman-erf 340 Datum ontvangst: 09-05-2018

Ingediende aanvragen om een omgevingsvergunning

Activiteit: Bouw Voor: het veranderen van een kozijn Locatie: Slangenburg 71 Datum ontvangst: 07-05-2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: Bouw Voor: het uitvoeren van een inpandige verbouwing met versterking fundering Locatie: Spuiweg 144

Activiteit: Bouw Voor: het bouwen van twee bedrijfsruimten Locatie: Leeghwaterstraat 29 Datum ontvangst: 03-05-2018 Activiteit: Handelen in strijd met regels RO Voor: het verbouwen van het pand tot restaurant en bovenwoning Locatie: Lange Breestraat 3 Datum ontvangst: 03-05-2018 Activiteit: Bouw Voor: het versterken van uitkragende vloeren Locatie: Beekmanstraat 61-95 Datum ontvangst: 07-05-2018 Activiteit: Bouw Voor: het bouwen van een garage/ schuur met overkapping Locatie: Damstraat 5 Datum ontvangst: 07-05-2018

Datum ontvangst: 07-05-2018 Activiteit: Bouw Voor: het uitbreiden van het plateau van de balustrade/trap Locatie: Werf van Schouten 100 Datum ontvangst: 09-05-2018 Activiteit: Bouw, Monument Voor: het plaatsen van een tijdelijke zendinstallatie Locatie: Wantijpark Datum ontvangst: 09-05-2018

Voor: het aanbrengen van een reclamevoorziening Locatie: Keerweer 62 Datum ontvangst: 09-05-2018 Activiteit: Niet gespecificeerd Voor: het veranderen van een gemeentelijke monument, het plaatsen van een erfafscheiding en het plaatsen van een zonnepaneel of -collector Locatie: Mariënbornstraat 3A Datum ontvangst: 07-05-2018

Activiteit: Inrit/Uitweg Voor: het aanleggen van een uitrit Locatie: Proffessor Waterinklaan 24 Datum ontvangst: 09-05-2018

Tegen de hiervoor genoemde aanvragen kan op dit moment geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat het college over deze aanvragen heeft beslist. Die beslissing wordt eveneens bekend gemaakt in deze krant.

Activiteit: Inrit/Uitweg Voor: het aanleggen van een uitrit Locatie: Wilgenlaan 2 Datum ontvangst: 09-05-2018

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

Activiteit: Reclame

Vergunningen en Meldingen, 18 mei 2018

Welstands- en Monumentencommissie Elk bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, moet worden getoetst aan ‘redelijke eisen van welstand’. Het gaat om het uiterlijk van het gebouw zelf en in relatie tot zijn omgeving. De toetsende instanties zijn de grote en kleine Welstands- en Monumentencommissie. De grote (voltallige) commissie behandelt in principe de aanvragen van complexere bouwplannen; van beschermde monumenten, zowel rijks- als gemeentelijke monumenten en bouwplannen die binnen de beschermde stadsgezichten vallen. Tenzij het om eenvoudige plannen gaat, zoals hierboven omschreven. De kleine commissie toetst eenvoudige plannen, zoals: • Reclameaanvragen; • Plannen voor kleine wijzigingen (ook in beschermd stadsgezicht), bijvoorbeeld • Van een niet monumentale winkelpui; • Wat grotere dakingrepen maar binnen de regels van het dakenlandschap; • Wijzigingen die niet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte en geen monumentale waarde aantasten; • Kleine wijzigingen aan monumenten (op aangeven monumentenzorg). • Kleine bouwwerken die passen binnen de criteria in de Welstandsnota worden door ambtelijk afgedaan, door de secretaris van de commissie. Vergaderingen Welstands- en Monumentencommissie De vergaderingen vinden doorgaans plaats op maandagmiddag in kamer 1 van het Stadskantoor. De agenda wordt uiterlijk de vrijdag voor de vergadering gepubliceerd op de website van de gemeente Dordrecht: www.dordrecht.nl/welstand. Hier zijn ook de welstandsnota, beeldkwaliteitplannen, de vergaderdata en de verslagen van de Welstands- en Monumentencommissie te vinden.

Ingetrokken aanvragen Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ingetrokken:

Activiteit: Bouw Voor: het vergroten van een bestaande overkapping Locatie: Kilkade 23 Datum ontvangst: 08-05-2018

Colofon Redactie Afdeling Communicatie, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht e-mail: gemeentenieuws@dordrecht.nl Eindredactie: Hamid Amaziane

KOM BIJ KOOIJMAN SCHOENEN KIJKEN NAAR DE LEUKE, VLOTTE GAASTRA COLLECTIE

DUBBELSTEYNLAAN WEST 81 / DORDRECHT / TEL. 078 - 621 54 23 / KOOIJMANSCHOENEN.NL


6

Dordt Centraal Vrijdag 18 mei 2018

WIE HELPT ONZE OLIE OP PEIL TE HOUDEN?

MECHANISCH OPERATOR (2-ploegendienst) De mechanisch operator is verantwoordelijk voor het bedienen van productiemachines. Zo stel je productieapparatuur af, controleert de voorbereiding, registreert productiegegevens in het systeem en voer je materiaal af en aan. Je volgt productieopdrachten op en stelt apparatuur om. Daarnaast reageer je adequaat op afwijkingen en overleg je met collega’s. Je voert kwaliteitscontroles uit aan de producten en verhelpt kleine storingen aan de apparatuur. Het schoonhouden van de machines en afdeling (Good Housekeeping, 5S) behoort ook tot je takenpakket. Tot slot neem je deel aan werkoverleg en toolbox meetings.

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA ?

Het is belangrijk dat jij je kunt vinden in onze organisatie-kernwaarden zoals samenwerken, klantgerichtheid, kwaliteitsbewustzijn, commitment, resultaatgerichtheid en flexibiliteit.

ONZE ORGANISATIE BIEDT O.A.: Een dynamische en uitdagende functie met een grote mate van zelfstandigheid. Een informele werksfeer met mogelijkheden voor ontwikkeling, groei en opleiding. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden (waaronder een premievrij pensioen) zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie.

BEN JE GEÏNTERESSEERD?

Dan past daarbij een opleiding op MBO 2 niveau, bij voorkeur technische richting. VCA Basis, een Hef- en Reachtruck certificaat zijn een pre. Ben je niet in het bezit hiervan wordt je bij onze organisatie in de gelegenheid gesteld deze te behalen. Goede beheersing van de Nederlandse taal is een vereiste. Werkervaring van minimaal 1 jaar in een productie-werkomgeving biedt een goede basis. Je praktische werkervaring zit vooral in het bedienen van apparatuur, machines of installaties. De functie is fulltime, de werkzaamheden worden uitgevoerd in een 2-ploegensysteem (van 6:00 tot 14.30 uur, en van 14.15 tot 22.45 uur)

Je schriftelijke sollicitatie met uitgebreide CV kun je sturen naar TRANSNATIONAL BLENDERS BV., Afdeling Personeelszaken, emailadres: solliciteren@tnb.nl Wieldrechtseweg 37, 3316 BG Dordrecht, tel. 078-6527652

VAKANTIEKRACHTEN (vanaf 18 jaar) voor de periode half juli tot eind augustus. Kun je minimaal 3 weken aaneengesloten werken, stuur dan je sollicitatie naar solliciteren@tnb.nl

TRANSNATIONAL BLENDERS (TNB) te Dordrecht is onderdeel van de ENVIEM groep en produceert smeermiddelen voor de automobielsector, de scheepvaart, de industrie en voor installaties. De visie van TNB is gericht op de (organisatie) doelstelling om ‘’een extensive servicing partner’’ te zijn voor de klanten door middel van nauwe samenwerking en waar mogelijk ‘’customized solutions’’. Dienstverlening op het gebied van Warehousing, Bunkering, Productmanagement, Laboratorium- en Documentenservice vormt eveneens een belangrijk onderdeel van deze activiteiten.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Kandidaten die niet voldoen aan de functie-eisen, vragen wij niet te reageren.

De productieplant in Dordrecht heeft een capaciteit van ca. 160.000 metric ton productie per jaar. TNB produceert zowel voor de nationale als internationale markt, de distributie naar afnemers in de scheepvaartsector wordt rechtstreeks verzorgd. Er werken totaal ca. 120 medewerkers, verdeeld over de operationele- en kantoorafdelingen.

1 EE2 EW/E<^dZ''KWE

JARIG = GRATIS De Schoof 230 | 3341 EB Hendrik-Ido-Ambacht | 078 647 5606 | www.watertuin.nu ĞnjŽĞŬŽŽŬŽŶnjĞůŽĐĂƟĞƐŝŶEĂĂůĚǁŝũŬ͕^ƉŝũŬĞŶŝƐƐĞ͕ĞƌŐĞŶŽƉŽŽŵĞŶ^ĐŚŝĞĚĂŵ


www.dordtcentraal.nl

Dordt Centraal Vrijdag 18 mei 2018

7

Vergaderingen van de gemeenteraad Wilt u weten wat er op de agenda staat bij de vergaderingen van de gemeenteraad, zelf een onderwerp agenderen of wilt u meepraten in de adviescommissie van de raad, kijk dan op www.dordrecht.nl/raad voor actuele informatie. Heeft u vragen over de gemeenteraad, dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffie: (078) 770 85 50 of raadsgriffie@dordrecht.nl. De raad op twitter: @raaddordt, #raad078.

Stem uit de fracties Deze week in de ‘Stem uit de fracties’ bijdragen van de fracties Beter voor Dordt en CU/SGP.

Loudy Nijhof (Beter voor Dordt)

Wat betekent de mogelijke komst van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) voor Dordrecht Beter Voor Dordt is altijd een groot voorstander van meer MBO- en HBO-onderwijs voor onze stad. Een goed onderwijsaanbod zorgt ervoor dat studerende Dordtenaren in de stad kunnen blijven en studenten van buiten naar onze mooie stad komen. Het is ook goed voor het bedrijfsleven in Dordrecht en de regio, zeker wanneer het opleidingen zijn die aansluiten op de vraag vanuit het bedrijfsleven. Inmiddels hebben we HBO-Drechtsteden en de PABO van InHolland (in samenwerking met Hogeschool Rotterdam). De mogelijke komst van de CHE biedt een aantal opleidingen, waarbij verpleegkunde een mooie aanvulling is op het huidige aanbod in Dordrecht en de regio. Daarnaast biedt de CHE voor een deel ook vergelijkbare opleidingen als HBO-Drechtsteden en InHolland. Nieuwe opleidingen moeten vooral een aanvullend aanbod bieden en niet de continuïteit van reeds bestaande opleidingen in gevaar brengen. BVD vindt dat we ook moeten kijken naar wat de huidige HBO-instellingen nodig hebben om door te kunnen groeien en niet onderuit te gaan nadat de CHE zich in Dordrecht heeft gevestigd. De CHE zal met hun komst een financiële bijdrage vragen. Beter Voor Dordt wil weten hoeveel de CHE van de gemeente nodig heeft om zich in Dordrecht te vestigen, voordat we ons uitspreken over de mogelijke komst van de CHE. Daarnaast willen we meer inzicht in hoeverre het onderwijsaanbod aanvullend is op het huidige Dordtse aanbod en waar het bestaande opleidingen overlapt. Als laatste vinden we het belangrijk dat nieuwe opleidingen breed toegankelijk zijn voor studenten met verschillende achtergronden en met verschillende overtuigingen, Dordrecht is een stad is voor iedereen!

Rik van der Linden (CU/SGP)

Fietsen en verkeersveiligheid In de afgelopen raads- en collegeperiode was 2 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van een aantal specifieke knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid. Met dit geld zijn een aantal grotere projecten uitgevoerd: de rotonde Groene Zoom, de rotonde Hugo de Grootlaan, een stuk van de Karel Doormanweg. En tenslotte is vorige week besloten het kruispunt Zuidendijk / Patersweg aan te passen. Daarnaast zijn nog enkele kleinere projecten uitgevoerd. Bij verkeersveiligheid gaat het niet alleen over de inrichting van wegen en kruispunten, maar ook om handhaving en gedrag. Toch is zo’n speciaal ‘gelabeld’ budget belangrijk. Je kunt er, los van het reguliere onderhoud dat maar eens in de zoveel tijd plaatsvindt, in relatief korte tijd gevaarlijke situaties mee oplossen. De aanpak van dergelijke knelpunten is kostbaar. Wanneer je hier als gemeente zelf geld in stopt zijn er vaak mobiliteitssubsidies vanuit de provincie beschikbaar, en dat was ook hier het geval. Deze investeringen vielen onder het kopje (fiets-)verkeersveiligheid. De aanpak was goed voor de fietser, maar daarmee ook voor de andere weggebruikers. Het scheiden van langzaam en snel (auto-)verkeer, en het bieden van een duidelijke verkeerssituatie is voor iedere weggebruiker van belang. We willen dat er in Dordrecht meer gefietst wordt; en daar zijn goede routes en duidelijke verkeerssituaties voor nodig. Daarmee helpen we ook alle andere weggebruikers vooruit, en dan met name de auto. Dat moet ook; want we willen de komende jaren veel nieuwe huizen bouwen in de stad – zonder dat dit ten koste gaat van de polders. Elke nieuwe woning zal zorgen voor een aantal vervoersbewegingen per dag via spoor, ander OV, fiets, auto, en ook als voetganger. We hebben alleen ruimte om te groeien wanneer we ook investeren in de bereikbaarheid voor alle weggebruikers. En dat moet wel veilig!

info@betervoordordt.nl

fractiesecretaris.cu.sgp@gmail.com

fractie@cdadordrecht.nl

info@vvddordrecht.nl

info@d66dordrecht.nl

info@pvdadordrecht.nl www.pvdadordrecht.nl

dordrecht@sp.nl

secretariaat@vsp-dordrecht.nl

info@groenlinksdordrecht.nl

d.vanleeuwen13@telfort.nl

COLOFON Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Raadsgriffie via (078) 770 8550 of via raadsgriffie@dordrecht.nl

info@gewoondordt.nl


8

Dordt Centraal Vrijdag 18 mei 2018

JULI 2018 JUNI MAANDAGENDA PLUSBUS Reserveren vanaf 2018 2017 Reserveren vanaf22 24mei januari Alleen deze dag tussen 10.00 uur en 16.00 uur bereikbaar. maandag t/m vrijdag van 10.00 uur - 12.00 uur

0606 33 33 736736 189 189 plusbus@hetspectrum.nl bus@hetspectrum.nl www.hetspectrum.nl www.hetspectrum.nl VERTREKTIJD KOSTEN

DATUM Vr.

01-06 Scheveningen. Voor de liefhebbers gaan we weer naar deze gezellige badplaats waar u kunt genieten van zon, zee en strand.

Ma.

04-06 Biesbosch vaartocht; Drimmelen. De rondvaartboten van rondvaartbedrijf De Zilvermeeuw zijn speciaal gebouwd om vaartochten door de Biesbosch te maken. Geniet 2 uur lang van een prachtig, wijds uitzicht over dit bijzondere natuurgebied.

Di.

05-06 Rondrit naar Burgh-Haamstede en Renesse. Naar Burgh-Haamstede en Renesse, waar altijd iets te beleven valt op en rond De Brink.

Wo.

06-06 Zeehonden Safari, Zierikzee. Vanuit Zierikzee varen we naar ĂŠĂŠn van de diepste punten van het Nationaal Park Oosterschelde. We varen onder de Haringvlietbrug door naar de zandbanken waar we de zeehonden op ca. 60 meter afstand kunnen zien. Tijdens de 2 uur durende tocht is de bar en keuken geopend.

10.30 uur

â&#x201A;Ź 37,00

Do.

07-06 Tiengemeten. Vaar naar een eiland vol ongerepte natuur, breng een bezoek aan het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten en bewonder de tekeningen van Rien Poortvliet in het museum.

09.30 uur

â&#x201A;Ź 24,00

Vr.

08-06 Tuinen van Appeltern. Beleving is het toverwoord voor de Tuinen van Appeltern, met meer dan 200 voorbeeld tuinen met schitterende bloemen en planten. En verder alle ingrediĂŤnten voor een gezellig dagje uit.

Ma. 

Wo.

10.00 uur

10.00 uur

10.00 uur

10.00 uur

11-06 Stranduitje Domburg. Het stranduitje wordt georganiseerd door het Nationaal Ouderenfonds. U wordt ontvangen met een  OSTNIOSJ½ISJXLIIQIXKIFEO(EEVREOYRXYPIOOIVYMX[EEMIRST het strand, met een strandstoel naar de zee (het Ouderenfonds zorgt voor vrijwilligers) en genieten van het uitzicht. Tussen de middag lunchen we gezamenlijk. Daarna kunt u het strand op of een wandeling maken langs de winkeltjes 08.30 uur 12-06 Kunsthal, Rotterdam. De Kunsthal is een expositieruimte met uitsluitende wisselende tentoonstellingen. Momenteel is o.a. te zien een unieke collectie met hyperrealistische, levendige en levensechte menselijke replicaâ&#x20AC;&#x2122;s.

Di.

t Thuis opgehaald en weer afgezet t Rit vol? Geef u op voor de reservelijst t Minimaal 4 deelnemers per uitje t Rollator of rolstoel is geen probleem. Rolstoel moet inklapbaar zijn en met uw eigen begeleider. t Per rit maximaal 7 deelnemers

13-06 Scheveningen. Omdat er altijd heel veel liefhebbers zijn om naar Scheveningen te gaan, bezoeken we deze maand nog een tweede keer deze gezellige badplaats.

12.00 uur

10.00 uur

â&#x201A;Ź 17,00

â&#x201A;Ź 35,00

â&#x201A;Ź 47,00

18-06 Stadsrondvaart Leiden. Geniet van het monumentale Leiden tijdens de rondvaart in een boot die geschikt is voor alle weertypen.

10.00 uur

â&#x201A;Ź 26,00

Di.

19-06 Slot Loevestein. Kruip in de wereld waaruit Hugo de Groot wist te ontsnappen. Een kijkje in de vesting. Aansluitend een bezoek aan het middeleeuwse stadje Woudrichem. Woudrichem is ook de stad van dokter Tinus, de populaire serie van SBS 6. 10.00 uur

â&#x201A;Ź 27,00

Wo. 

20-06 9DUHQPHW½XLVWHUERRW:EVIRQIXHIžYMWXIVFSSX¹%RHERXI²  HSSVHIWPSXIRZERREXYYVKIFMIH¹(I:PMIXPERHIR²XYWWIR Vlaardingen en Delft. We stappen op in Vlaardingen.

12.00 uur

â&#x201A;Ź 20,00

Do.

21-06 Kersentocht door de Betuwe. Een mooie rondrit door de Betuwe. We stoppen bij een kersenboomgaard waar u kersen kunt kopen.

12.00 uur

â&#x201A;Ź 22,00

Vr.

22-06 Paleis Soestdijk, incl. rondleiding. Een bezoek aan Paleis Soestdijk is en blijft bijzonder. Tijdens uw bezoek leert u Paleis Soestdijk kennen waarin prins Bernhard en Prinses Juliana lange tijd hebben gewoond. De originele sfeer is zoveel mogelijk behouden gebleven. Ook een bezoek aan de prachtige tuinen bij het paleis is de moeite waard. 10.00 uur

â&#x201A;Ź 39,00

Ma.

25-06 Vlissingen en middagmarkt in Domburg. Wandelen over de boulevard in Vlissingen of op een terrasje genieten van het uitzicht. Aansluitend naar de toeristische Middagmarkt in Domburg, altijd heel gezellig.

10.00 uur

â&#x201A;Ź 32,00

Di.

26-06 SS Rotterdam, inclusief rondleiding. Ontdek dit unieke en beroemde voormalige cruiseschip. Laat u rondleiden met een audiofoon. Bezoek de brug, de boeg en een kijkje in het stuurhuis.

11.00 uur

â&#x201A;Ź 24,00

Wo.

27-06 Strandrups Noordwijk. Het is weer strandweer en we maken een fantastische strandrit van 1 uur met een bijzonder voertuig. Onder supervisie van een goed opgeleide chauffeur en begeleiding. 9.00 uur

â&#x201A;Ź 33,00

Do.

28-06 Rondrit Utrechtse Heuvelrug. Maarn-Doorn. De chauffeur neemt u mee voor een mooie rondrit door bos en heide gebied, een prachtige omgeving zeker in de zomer.

â&#x201A;Ź 24,00

Vrij.

29-06 %RHUGHULMÂłW*HHUWMH=RHWHUZRXGHLQFONRIÂźH met appeltaart en een vaartocht. â&#x20AC;&#x2122;t Geertje is een biologische boerderij met geiten, koeien en varkens. U wordt ontvangen met  OSJ½IIRETTIPXEEVX(EEVREQEKYZVMNVSRHOMNOIR  2EHIPYRGL RMIXMRGP KEER[IZEVIRMRHISTIRÂą4SPHIVZEEVHIV² Met een gids vaart u door sloten, vaarten en meren van dit deel van het groene hart. 10.00 uur

â&#x201A;Ź 25,00

â&#x201A;Ź 17,00  

Do.

14-06 Winkelen in Alexandrium, Rotterdam. Zo is er maar ĂŠĂŠn; Alexandrium bestaat uit: shopping center, Woonmall en megastores, Van meubels tot sieraden en kleding. Hier kunt u uw hart ophalen. 11.00 uur

â&#x201A;Ź 8,50

Vr.

15-06 Weekmarkt, Breda. Kom naar de gezellige weekmarkt op de Grote Markt, rond de monumentale Onze Lieve Vrouwe Kerk, in Breda.

â&#x201A;Ź 9,00

10.00 uur

Ma.

â&#x201A;Ź 20,00

â&#x201A;Ź 24,00

Heeft u zelf een goed idee voor een uitje? Laat het ons weten!

Stichting E-wheels vervoer is een wijkinitiatief en bevordert op duurzame wijze de mobiliteit in de stadswijken van Dordrecht.

VERTREKTIJD KOSTEN

DATUM

10.00 uur

â&#x201A;Ź 31,00

ZORG MET AANDACHT, AANDACHT MET ZORG!

PERSONEEL GEZOCHT

e-wheels zoekt vrijwilligers

LOODS/TECHNISCH MEDEWERKER

VRACHTWAGENCHAUFFEUR

Voor aantal dagdelen per weekzijn zijnwij wijter terversterking versterking van Voor eeneen aantal dagdelen per week van ons vrijwilligersteam op zoek naar collega; ons vrijwilligersteam op zoek naar collega;

Functie omschrijving Het sorteren en slopen van metalen Het onderhouden van werkmaterieel Het inkopen van metalen.

Functie omschrijving Het vervoeren, laden en lossen van schroot met afzetcontainers.

Chauffeurs

m/v

U rijdtmet met elektrische de wijken Sterrenburg, DubU rijdt een een elektrische shuttle in shuttle een aantalinwijken van Dordrecht. U bent enthousiast beldam en nu ook Stadspolders. U bent enthousiast en energiek en energiek en vindt het leuk om in contact te komen met andere mensen. Daarnaast en vindt het leuk om in contact te komen met andere mensen. bent u in het bezit van rijbewijs B en vindt u het geen bezwaar om onze klanten eventueel Daarnaast bent u in het bezit van rijbewijs B en vindt u het geen bete helpenom bij het in- enklanten uitstappen. zwaar onze eventueel te helpen bij het in- en uitstappen. Wij bieden een concept nieuw dienstverlening concept dienstverlening enteam eencollegaâ&#x20AC;&#x2122;s. enthousiWij bieden u eenunieuw en een enthousiast ast team collegaâ&#x20AC;&#x2122;s. Daarbij kunt u rekenen op de vele enthousiaste Daarbij kunt u rekenen op de vele enthousiaste reacties van onze klanten en uiteraard reacties van onze klanten en uiteraard onze dankbaarheid. onze dankbaarheid. Wilt u meewerken aan de opbouw van e-wheels â&#x20AC;&#x153;buurt-taxiâ&#x20AC;? en Wilt u umeewerken aan de opbouw e-wheels â&#x20AC;&#x153;buurt-taxiâ&#x20AC;? en bent u bent geĂŻnteresseerd, stuurvan dan uw reactie zo snel mogelijk geĂŻnteresseerd, stuur dan uwVermeldt reactie zo snel mogelijk naar info@e-wheels.nl. naar info@e-wheels.nl. daarbij duidelijk uw contactVermeldt daarbij duidelijk uw contactgegevens en wij schrijven u direct terug. gegevens en wij schrijven u direct terug.

informatie u op onze website VoorVoor meer meer informatie kijkt u opkijkt onze website www.e-wheels.nl of belt u met Anouska van Beveren, vrijwilligerscoĂśrdinator. www.e-wheels.nl of belt u met Anouska van Beveren, Tel. nr. 06-13331913. Bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag. vrijwilligerscoĂśrdinator tel.nr. 06.31193250.

Wij bieden: â&#x20AC;˘ Een afwisselende functie met ruimte voor ideeĂŤn en eigen inbreng â&#x20AC;˘ Een prettige werksfeer in een informeel bedrijf â&#x20AC;˘ Goede secundaire arbeidsvoorwaarden â&#x20AC;˘ Fulltime (40 uur) â&#x20AC;˘ Vooruitzicht op vast dienstverband Wij vragen: â&#x20AC;˘ Minimaal afgeronde MBO opleiding â&#x20AC;˘ Goede communicatieve eigenschappen en een klantvriendelijke houding â&#x20AC;˘ Technische achtergrond Graag ontvangen wij uw sollicitatiebrief en CV via ons mailadres admin@rdmetals.nl RD Metals â&#x20AC;˘ Planckstraat 63 â&#x20AC;˘ 3316 GS Dordrecht Voor meer informatie over ons bedrijf, kijk op www.rdmetals.nl

Wij bieden: â&#x20AC;˘ Een prettige werksfeer in een informeel bedrijf â&#x20AC;˘ Goede secundaire arbeidsvoorwaarden â&#x20AC;˘ Fulltime (40 uur) â&#x20AC;˘ Vooruitzicht op vast dienstverband Wij vragen: â&#x20AC;˘ Code 95 â&#x20AC;˘ C + eventueel E rijbewijs â&#x20AC;˘ Ervaring met vrachtwagen met afzetsysteem â&#x20AC;˘ Goede communicatieve eigenschappen en een klantvriendelijke houding


www.dordtcentraal.nl

Dordt Centraal Vrijdag 18 mei 2018

9

Uw Slager Henk Versteeg

WIJ BESTAAN 65 JAAR EN DAT VIEREN WE!

Spec p ciaaal voor voor voo u gemaakt aktt

Malse kippendijtjes M tjes omwikkeld keld eld met Ita taliaanse aliaanse Pancetta

100 gram

1.669

Uw Slager koopje

VRIESESTRAAT 96 - DORDRECHT TELEFOON (078) 6 140 140 INFO@VANROOSMALENOPTIEK.NL KIJK OP VANROOSMALENOPTIEK.NL

DAT IS PAS EEN GOEDE ACTIE VOLGENS JASPER

Boerderij kipfilet 500 gram

Pan ncetta oven ndi d jtje

DE OPTICIEN IN DORDRECHT-CENTRUM

akkeer er

€6.75

Boerderij kiprollade + kip-kerrie

Boerderij kipshoarma + broodjes + saus

Samen 250 gram

500 gram

€4.50

€7.99 Damplein 9, Dordrecht Tel. 078 - 6160213

Ambachtelijkke Am Ambachtelijke kkipburger ki pburgerr

Ied Iede dere d re 4 4ee

GRATIS GRATIS Kiplekker

Boerderij kipschnitzels 100 gram

€1.50 henk@slagerijversteeg.nl www.versteeg.uw-slager.nl

LET OP: 2 e PINKSTERDAG ZIJN WIJ GESLOTEN Aanbiedingen geldig van ma. 21-05 t/m za. 26-05


10

Dordt Centraal Vrijdag 18 mei 2018

WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

! T S E E F S I T HE 3URÀWHHUQXYDQHHQPDO

LJ%7:YRRUGHHO

R OOK VOO S EGEL T W U L A K AMER N O O W EN VLOEREN

H PINKSTE RDAG GEOPEN D* (H

NEEM UW OFFERTE MEE WIJ ZIJN ALT GOEDKO IJD PER!

3LQNVWH JHVORWH UGDJ Q)

*Actie geldt niet op de netto aanbiedingen en lopende acties. Vraag naar de voorwaarden.

*Zondag 4 fe

Koopzondag? Kijk voor alle 37 vestigingen en openingstijden op www.sanidump.nl

OUTLET STORE DORDRECHT

SANI-DUMP SLIEDRECHT

DALTONSTRAAT 65

LEEGHWATERSTRAAT 63

(*2e Pinksterdag gesloten)

1DDVW

LOO D

S5

Aalsmeer - Almere - Amersfoort - Amsterdam - Bergen op Zoom - Breda - Capelle a/d IJssel - Cruquius - Delft - Den Haag - Dordrecht - Drachten - Elst - Geel (België) Groningen - Hoogeveen - Leeuwarden - Leiderdorp - Merksplas (België) - Middelburg - Nuenen - Roelofarendsveen - Roosendaal - Rotterdam - Sliedrecht Spijkenisse - Terneuzen - Tilburg - Utrecht - Veghel - Volendam - Wijchen - Woerden - Zaandam - Zaltbommel - Zoetermeer - Zwolle

KIJK VOOR ALLE

VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWWSANIDUMPNL


www.dordtcentraal.nl

Dordt Centraal Vrijdag 18 mei 2018

11

Vanaf â&#x201A;¬ 89,90

The Perfect Match - Horloge + Gratis armband Juwelier Avenue Sarisgang 2A - 3311 NE Dordrecht 078 - 648 9762 www.juwelieravenue.nl

Juwelier Avenue Bagijnhof 4 - 3311 KE Dordrecht 078 - 613 90 03 www.juwelieravenue.nl


VTC JEANS & FASHION CAST IRON VINDT JE BIJ HET VTC

Adviesprijs € 129,95

VTC-Topper

€ 59,95

PME LEGEND Skyhawk-IBB

ADVIESPRIJS €109,95

VTC-TOPPER

€59,95

BIJ AANKOOP VAN N EEN SHORT VAN PME LEGEND KRIJGT U EEN

GEHELE COLLECTIE PME LEGEND VIND JE BIJ HET VTC

GRATIS

PME T-SHIRT ACTUELE MODE

GRATIS PARKEERGELEGENHEID JEAN

ASH S&F

ION

CARS/PETROL JEANS ALLE

ELKE ZONDAG KOOPZONDAG 12:00 - 17:00 UUR

MODELLEN 2 VOOR 79.99

MAANDAG, DINSDAG EN KOOPAVOND GESLOTEN

OOK DE SHORTS GELDEN VOOR DEZE ACTIE

VAN NEURENBURGPAD 2 | 3311 DN DORDREC


TOPMODE VOOR HEM EN HAAR

2e Pinksterdag gaat onze chefkok u weer verrassen met heerlijke gerechtjes van de barbecue. Tijdens een kijkje naar de hoogzomer collectie bereidt de chefkok voor u culinaire BBQ hapjes. es. Deze dag verloten wij onder onze klanten de PME Legend BBQ (zie foto) Zondag 1e Pinksterdag gesloten

.00-17.00 uur

END van 12 Maandag 2e Pinksterdag GEOP

De modebewuste vrouw slaag altijd bij het VTC Vele merken onder 1 dak:

UW ADRES VOOR UW MODISCHE GARDEROBE!

CHT | 078 - 614 44 43 | WWW.VTCJEANS.NL

Angels jeans summerbleach In stretch en sweat denim Van €89.95

VTC Topper €39.95


N E K U E K R E T S K PIN

In de grootste keukenshowrooms van Kom deze week naar onze gezellige PinksterShow en laat u inspireren door de gloednieuwe collectie met de allernieuwste trends en de extra acties mede mogelijk gemaakt door onze leveranciers! Keukenwarenhuis.nl, is specialist in betaalbare ontzorgde A-merk keukens, en ook keukens uit voorraad, welke vast laag geprijsd voor Half Geld verkocht worden, mèt de apparatuur, het blad en meer tegen de internetprijzen.

Op uw gemak zelf oriënteren is bij Keukenwarenhuis.nl nog mogelijk! Alle keukens in de showroom staan vast laag geprijsd, zodat u zelf vrijblijvend kunt beslissen of u met een adviseur in gesprek wilt gaan.

DAAROM KEUKENWARENHUIS.NL

Deze Pinksteracties gelden uitsluitend voor alle keukens welke dit jaar (2018) geleverd mogen worden.

• • • • • • • • •

Einsteinstraat 29*

volledig zelfstandig familiebedrijf; ontzorgde Duitse keukens Half Geld; apparatuur tegen onze internetprijzen; 1000 keukens -op maat- uit voorraad; zes maanden reserveren mogelijk; rustig en ontspannen zelf oriënteren; alles met prijzen in de showroom; unieke en veilige werkwijze; kiezen en kopen in twee stappen; • montage in geheel Nederland.

(Dordtse Kil 2, afrit 21-A16)

Keukenwarenhuis.nl zorgt tijdens de Pinkstershow tevens voor een gezellige en ontspannen sfeer, met een hapje en een drankje!!

– 3316 GG Dordrecht – Tel. 088 01 01 201

* Gratis P


N RSHOW

g a d r e t s k n i P 2e geopend!

n Nederland!

ELD G F L A H S N E K U E K door: s mede mogelijk gemaakt + deze week Pinksteractie

PINKSTER ACTIETIJDEN Vrijdag 18 mei 10 - 22 uur Zaterdag 19 mei 9 - 18 uur 2e PINKSTERDAG

Voo r

Dordrecht 12 - 18 uur Ter Aar 10 - 18 uur

e bezoeker een leuk ei der pres e

Parkeren!

Dinsdag 22 mei 10 - 18 uur Woensdag 23 mei 10 - 18 uur D onderdag 24 mei 10 - 22 uur Vrijdag 25 mei 10 - 22 uur Zaterdag 26 mei 9 - 18 uur

ntje ! Shirt Partner FC DORDRECHT

8,8

Stobbeweg 19*

(Woonboulevard Bovenland)

– 2461 EX Ter Aar (ZH) – Tel. 088 01 01 200


H V D H / [ H O )  H W D Y L U 3   L N X ] X R6

1XELM5HQ * U D D E J H ] S R  V N M L O 0DDQGH nden *Na 12 maa

&(/(5,2 P.M. vanaf

Ë?Ëż*

,*1,6 P.M. vanaf

Ë?Ëż*

6:,)7 P.M. vanaf

9,7$5$

Ë?Ëż*

P.M. vanaf

6Ëż&5266

Ë?Ëż*

P.M. vanaf

%$/(12

Ë?Ëż*

P.M. vanaf

Ë?Ëż*

'HPHHVWËšH[LEHOHYRUPYDQ3ULYDWH/HDVH=RUJHOR]HUNDQKHWQLHW

Staat uw droomhuis ineens te koop? Of besluit u dat het nĂş tijd is om die langgekoesterde wereldreis te maken? Suzuki Private FlexLease biedt u na 12 maanden GH PRJHOLMNKHLG WRW RS]HJJHQ ]RQGHU DINRRSNRVWHQ ÂŤQ ]RQGHU RSJDYH YDQ UHGHQHQ 'DDUQDDVW ELHGW KHW X DOOH YRRUGHOHQ YDQ 6X]XNL 3ULYDWH /HDVH $O XZ onderhoud, reparaties en schades worden bij de Suzuki-dealer voor u opgelost. Zorgelozer kan het niet! Voor een nadere toelichting bent u van harte welkom in onze showroom. Wij begroeten u graag!

5HQR'RUGUHFKW%9

5HQR$XWRVHUYLFH%9

1LMYHUKHLGVWUDDW$3'RUGUHFKW T. (078) 61 39 244

/HO\VWUDDW$-6OLHGUHFKW T. (018) 44 11 662

Gemiddeld brandstofverbruik volgens Euro 6 norm: 3,6 - 5,7 l/100 km; 27,8 - 17,5 km/l; CO2-uitstoot: 84 - 128 g/km. *Suzuki Financial Services leasetarieven per maand o.b.v. Private (Flex)Lease, 48 mnd, 10.000 km/jaar, 12 schadevrije jaren, provincie Utrecht, incl. btw, excl. brandstof. Tarieven kunnen afwijken per provincie i.v.m. wegenbeODVWLQJHQELMJHNR]HQXLWYRHULQJZLM]LJLQJYDQRSWLHVORRSWLMGNLORPHWUDJHVFKDGHYULMHMDUHQHQJHZLFKW0HHUNLORPHWHUSULMVYDULHHUWYDQË?WRWË?SHUNPH[DFWHSULMVVWDDWYHUPHOGRSGHRˡHUWH$DQGHEHUHNHQLQJHQ kunnen geen rechten worden ontleend. Onder voorbehoud van acceptatie. Toetsing en registratie bij BKR. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. directsales@suzukifs.nl. Š 03-18

www.renoauto.nl

SCHRIJF NU IN OP MAURITZKWARTIER.NL

S TA R T V E R K O O P ! DONDERDAG 24 M

EI VAN 18 TOT 20 U BIJ DE WALLEVIS IN STEENBERGEN

â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘

2 VRIJSTAAND GESCHAKELD 16 TWEE-ONDER-Ă&#x2030;Ă&#x2030;N-KAP

â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘

T 078 - 6144333 DORDRECHT@OOMS.COM

T 0164 - 685925 INFO@HELMIGMAKELAARDIJ.NL

&


www.dordtcentraal.nl

Dordt Centraal Vrijdag 18 mei 2018

ZATERDAG 19 MEI

BRADERIE! Dubbel Stempels!

Condoleance

Familie kamer

Uitvaartcentrum Van der Jagt straalt sfeer en warmte uit Tineke van der Jagt Uitvaartverzorging is een dienstverlenende onderneming met een regionaal karakter. Steeds meer mensen willen af van de gangbare uitvaarttradities en op een persoonlijke manier afscheid nemen van hun dierbaren. Tineke van der Jagt probeert de familie, als dat wordt gewenst, zoveel mogelijk bij het afscheid van een dierbare te be-

Aula

17

trekken. Betrokkenheid en het regelen van de uitvaart overeenkomstig de wensen van de overledene en nabestaanden, spelen een belangrijke rol bij het verwerken van verdriet. Tineke van der Jagt laat niets aan het toeval over, begeleidt deskundig en biedt persoonlijke aandacht omdat de laatste zorg de beste moet zijn. Een waarborg voor verzekerde zorg en persoonlijke aandacht.

TINEKE VAN DER JAGT

Begrafenis- en Crematieverzorging Een waarborg voor verzekerde zorg en persoonlijke aandacht

T. 078 - 644 07 77 - M. 06 - 224 217 87 E. INFO@VANDERJAGTUITVAART.NL - W. WWW.VANDERJAGTUITVAART.NL

ZIN IN EEN LEUKE VAKANTIEBAAN? Leuke verdienste voor slechts een aantal uurtjes per week.

WEES ER SNEL BIJ, WANT ER ZIJN NOG MAAR EEN AANTAL WIJKEN BESCHIKBAAR!

Van Eesterenplein 208 3315 KW Dordrecht 078 645 6112

Hesseplaats 195 3069 EA Rotterdam 010 456 54 29

De kranten en het drukwerk worden op de dag van verspreiding netjes bij je thuis afgeleverd. Wij zoeken wanneer je dat wilt een wijk bij je in de buurt.

Neem snel contact op met ons. Tel. nummer: 078 6140 149


18

Dordt Centraal Vrijdag 18 mei 2018

H E T L E U K ST E K I N DE RF E E STJ E V I E R J E B I J

VERhAGE

Wil jij ook eens iets anders doen op de verjaardag van jouw kind of kleinkind? Vier dan het kinderfeestje bij Verhage Dordrecht!* Wij zorgen er voor dat de kids een onvergetelijke verjaardag zullen hebben… 9, 16, 23 & 30 mei 6, 13, 20 & 27 Juni

WAT H EBBEN W IJ IN P ET T O? 1

G E NIE T VA N EEN HEER LI J K E J UN I OR M EA L M ET SN A C K N A A R K EUZE (12 : 3 0 UUR )

2 3

MAAK E EN GA V E T R EI N T OC HT VA N EEN UUR DOOR DOR DR EC HT (14 : 0 0 UUR ) SLU IT A F M ET EEN HEER LI J K I J SJ E B I J V ER HA GE (15 : 0 O UUR )

RESERVEER SNEL!

€12,50 per kind

*Uiterlijk 2 week van tevoren reserveren vanaf 8 kinderen (1 begeleider per 8 kinderen). Mail naar info@dordrecht.verhage.nu of bel naar 078 616 8365.

GRATIS nn ke ismakings gesprek!

WI NK EL CENTR U M

COMPL EET, GEZEL L I G EN DI CHTB I J

Vestiging Dordrecht Centrum/Dubbeldam • Begeleiding van A t/m Z Ŧ+VSJEJTDIƋTDBBMBEWJFT • Oog voor de emoties

scheidingsplanner.nl

Bel 078 – 30 30 310

Wonen op hoog niveau

START BOUW ZOMER 2018

MODELWONING TWEEDE PINKSTERDAG OPEN 14-16 UUR

Appartementen tweede toren

Welkom in de modelwoning

De verkoop van de 53 drie- en vierkamerappartementen (100 t/m 116 m2) in het tweede gebouw aan de Overkampweg in Dordrecht is in volle gang! Deze vallen op door hun riante living, plafondhoge kozijnen en ingenieuze plattegronden. Inclusief keuken met apparatuur en complete badkamer. Per verdieping zijn er slechts vier appartementen zodat u minimaal aan twee zijden raampartijen heeft. Alle voorzien van een op een hoek gesitueerd terras of balkon.

Het bezoekadres is Overkampweg 465 [11e etage] in Dordrecht. Iedere dinsdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur en iedere zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur.

OOMS MAKELAARS 078 - 614 43 33

WALTMANN MAKELAARS 078 - 613 43 11

GERRIT VAN VUGT 06 - 39 15 04 22

Koopsommen vanaf € 295.500,- v.o.n.

www.overkamppark.nl


www.dordtcentraal.nl

Dordt Centraal Vrijdag 18 mei 2018

19 ONDERNEMERS

Nieuw tijdperk voor Crimpert Salm ● DORDRECHT Nicky van der Toorn en Takis Tsatsos, eigenaren van onder andere de succesformule Brut Food en Wine Bar aan de Groenmarkt 121, nemen met broer Thomas Tsatsos het restaurant Crimpert Salm over. Op 1 juni sluit de huidige eigenaar Marcel Koelewijn de deuren van de horecagelegenheid aan de Visstraat. Nicky van der Toorn: “We gaan deze zomer beginnen met de verbouwing van het pand. Het uiterlijk wordt zowel binnen als buiten geheel anders. In november zullen we starten met een compleet nieuw restaurantconcept waarvan Dordtenaren hebben aangegeven dat er behoefte aan is.” “De afgelopen vijf jaar is De Crimpert Salm in vier verschillende handen geweest. Elke restaurateur nam de zaak over met het bestaande uiterlijk. Wij denken dat het interieur te donker en daardoor te somber is. Wij zullen licht in het pand gaan brengen zowel op de begane grond als de verdieping, die we er bij gaan betrekken. Deze ruimte krijgt een eigen bar en zal geschikt gemaakt worden voor besloten bijeenkomsten en vergaderingen. Wat voor kaart we zullen gaan voeren, dat houd ik nog even geheim. Je moet denken aan de klassieke keuken met een eigenwijze knipoog. De komende maanden gebruiken we om proeverijen te houden, het nieuwe personeel te trainen en op te leiden.” Citylife Behalve de Brut Food en Wine Bar, de naastgelegen Burgerbar en restaurant Olympiada heeft het horecaduo sinds december ook een Brut Foodtruck met ouderwets lekkere Fish and Chips. Nicky: “Tot eind oktober is onze truck iedere week op een ander evenement te vinden. We serveren verse kabeljauw, vers gesneden friet, een zure bom en een eigen saus.

Marcel Koelewijn (tweede links) draagt per 1 juni de sleutels van restaurant Crimpert Salm over aan Nicky van der Toorn, Thomas (rechts) en Takis Tsatsos (links) die aan het eind van het jaar een gloednieuw restaurant zullen openen. (Foto: Thymen Stolk)

Wie wil kan er vinegar (azijn) bij doen. Het past binnen onze visie van simpel en eerlijk eten. Bij onze Food en Wine Bar komen mensen voor een goede maaltijd waarvan sommigen met een half uur vertrekken om bijvoorbeeld verder te gaan met werk. We sluiten aan bij het leven in de stad, ook in ons nieuwe restaurant. We willen dat iedereen zich thuis voelt: jong en oud, met een groep, samen of alleen. We zullen een all day kitchen zijn en van 11.00 tot 23.00 uur eten serveren. De chefkok zal gebruik maken van producten van de seizoenen: mosselen,

Een goed afscheid helpt je verder “Afscheid nemen is niet loslaten, maar een andere manier van vasthouden.” VOOR HET MELDEN VAN OVERLIJDEN BELT U

078 711 0201 of 06 19 47 28 15 (24 uur per dag) Wij zijn er voor iedereen, ook voor particulieren en elders verzekerden.

Toermalijnring 1020 3316 LC Dordrecht mirjam@uitvaartzorg-mirjam.nl

Mirjam Hamoen

Stephanie Dorresteijn

Suurmond en Partners UITVAARTBEGELEIDING

Regeleen van Regelen va uitvaarten arten in de d gehele ge regio gio mett rust, rust aandacht cht en re respect.

Wendie Borsje: 06

- 237 238 29 Renate R e Suurmond: 06 - 51 37 31 20 www.suurmond-partners.nl

wild, asperges. Hij is een bekende voor ons en participeert in ons nieuwe concept. Zo geven we podium aan plaatselijke talenten.” Monument Restaurant Crimpert Salm is gevestigd aan de Visstraat is in het gildehuis dat werd gebouwd in 1608. De rijk versierde renaissance trapgevel is gerestaureerd 1898, waarbij het bovendeel van de gevel werd opgevijzeld en de pui in oude stijl vernieuwd. De pui heeft een fraai metselmozaïek, een gevelsteen en twee

leeuwenmaskers met ringen. Het is één van de fraaiste renaissancegevels van de stad. Het monument is genoemd naar een eeuwenoud gebruik: het krimpslaan van de zalm. Door het krimpslaan gaat het bloed door de vis heen wat de mooie rode kleur geeft aan de zalm. Na de Sint-Elisabethsvloed werden in Dordrecht grote hoeveelheden zalm en steur gevangen. Met een beetje geluk komt in ieder geval de zalm weer terug in Dordtse wateren als de Haringvlietsluizen dit najaar op een kier gezet gaan worden.


EEN STEENVLINDER PROJECT


250 M2 SHOWROOM

Ruim 25 soorten op voorraad

Volg ons op

IN ALBLASSERDAM

Speelveld voor kinderen

Dé leverancier van

WIJ BESTAAN 65 JAAR EN DAT VIEREN WE!

kunstgras aan particulier en bedrijf

Gratis stalen

Onze service Persoonlijk advies

Openingstijden Ma Gesloten Di / do 09.00 t/m 17.30 uur Vrijdag 09.00 t/m 21.00 uur Zaterdag 09.00 t/m 16.00 uur

Scherpe prijzen Snelle levering Eigen legservice Gratis stalen ‘’Goede service, prima kwaliteit en betaalbaar.’’ Wilco Koorneef

Daarom

kunstgras! Geen kale plekken Altijd groen

Geen onkruid

Nooit meer maaien

Kleine tuin

Maandaanbiedingen € 17,95

€ 29,95

€ 13,95

€ 23,95

per m2

Kunstgras ‘Sill’

per m2

Kunstgras ‘Darling’

Poolhoogte: 20 mm

Showroom in Alblasserdam

Adres

Ohmweg 50 2952 BB Alblasserdam

Kunstgras voor uw tuin, balkon, dakterras, speelveldjes, onder speeltoestellen of rondom uw jacuzzi, het kan allemaal! Wij leveren en verzorgen de aanleg van uw kunstgras. Kunstgras direct te leveren vanaf de rol of uit de couponnen hoek. Voor informatie en advies kom naar onze showroom, of neem contact met ons op!

Poolhoogte: 33 mm

We helpen u graag! Reinier Verhoeven

DE OPTICIEN IN DORDRECHT-CENTRUM VRIESESTRAAT 96 - DORDRECHT TELEFOON (078) 6 140 140 INFO@VANROOSMALENOPTIEK.NL KIJK OP VANROOSMALENOPTIEK.NL

078 - 647 27 89 € 33,95

€ 42,95

€ 26,95

€ 34,95

per m2

DAT IS PAS EEN GOEDE ACTIE VOLGENS PETRA EN TON

Kunstgras ‘Hudson’ Poolhoogte: 26 mm

per m2

Kunstgras ‘Rosandra’ Poolhoogte: 40 mm


2 Kippie Dordrecht centrum Achterom 14 B 3311 KC Dordrecht dordrechtcentrum@kippie.nl

ACTIE! om je vingers bij af te likken

partyschotels

15,

00

www.kippie.nl

Weekendeditie Week 20 2018  
Weekendeditie Week 20 2018  
Advertisement