Page 1

M erkatel ier

INTREE DORDRECHT

Intree Dordrecht is de

plek waar het

Kennismaken met de stad in al haar facetten

Intree Dordrecht

echt letterlijk

een vorm en een gezich t krijgt. Het is het bezoekerscentrum van de stad, de eerste plek om naar toe te gaan me t vragen over toerisme en cultuur, wonen en we rken. De doelgroep die hiermee bediend wordt is breed, van bewoners en bezoekers tot ondern emers en ont wikkelaars. En zowel afkomstig uit de stad en de regio ron d Dordrecht als uit de res t van Nederland en zelfs het buitenland. Intree Dordrecht is in die

‘HET BEGIN VAN DORD

gspunt

Meer dan een startpunt Intree Dordrecht werd ontwikkeld als marketingtool voor Dordrecht Marketing. In het bezoekerscentrum maken veel toeristen, dagbezoekers, bewoners en bedrijven kennis met alles waar de stad voor staat, in haar volle breedte. Het pand is meer dan een startpunt. Met zijn bijzondere inrichting, fotoen kunstexposities, de maquette van de stad en

zin letterlijk

de theateropstelling waar films worden getoond

RECHT’.

en presentaties worden gegeven is het bijna een bezienswaardigheid op zichzelf. Weliswaar is Intree Dordrecht in de citymarketing van de stad een

de achtergrond

middel en geen doel, maar toch mag beter bekend

de merkwaarden

gastheerschap van Dordr

het uitgan

De stad zien, voelen en

beleven

t een goed in Intree Dordrech Bezoekers krijgen t. Ze kunnen stad te bieden heef beeld van wat de d voor beleven waar de sta er zien, voelen en ant en wordt informatie is relev staat. De geboden nier, die de n persoonlijke ma aangeboden op ee der kennis te t daad werkelijk na bezoeker uitdaag en de inrichting d. De ruime opzet maken met de sta is gericht op cht zijn uniek. Alles van Intree Dordre cht, in een sfeer leving van Dordre be e ijk igl tu zin de huiskamer. is met die van een die te vergelijken lland-Zuid wel VVV Zuid-Ho Bijzonder is dat zo gevestigd keting in dit pand als Dordrecht Mar ciplinaire dt voor een multidis zijn, wat kansen bie waar deze de citymarketing ondersteuning van voor maken. partijen zich sterk

zijn waar dit bezoekerscentrum precies voor staat,

Dordrecht Marketing

Danny den Braber

Dordrecht Marketing

Richard Stomp

dagvoorzitter

Ton Wegman

tekenaar

Ghislaine Brongers

tekstschrijver/verslaggever

Deelnemers Manja Slingerland

De merk wa

‘het begin

arden die

van toepa

Wilma de Prie

merkwaarden van het merkkader Dordrecht wordt

Sander Slegtenhorst Claudia Blomert * Christel van Hoof * Dordrecht Marketing

in brainstormsessies gezocht naar een doelgerichte profilering van deze projecten. Dit resulteert meestal in een aanzet voor enkele aansprekende campagneideeën, die niet zelden daadwerkelijk in de praktijk

Erik Zindel Sandra Keuker

worden gebracht.

Maria Sumaryanto Cecile Zanen *

* niet op de foto

ssing zijn

: van’, ‘nuc hter bijzo ndere din doen’, ‘oo gen rspronke lijk, verd iepend’ e ‘eigenzin n nig, d wars ’.

Merkateliers zijn creatieve workshops waarin typisch Dordtse projecten centraal staan. Met als leidraad de

VVV Zuid-Holland-Zuid

Intree Dordrecht = de voordeur van de stad

Wat is een merkatelier?

Tatiana Jochems

Tjerd Kamphuis *

in al haar facetten.

Organisatie merkatelier Gerben Baaij

merkatelier ??

Merkkader ‘Het begin v an


Tijdens het merkatelier

Dordrecht is in twee gro

1

e i t n a r a g s k Mis-ni idee campagne

over Intree

epen gebrainstormd over manieren om Intree Dordrecht duidelijker en effectiev er als het logische beginpunt van de stad te profileren. De ene

HET IDEE Mis-niks-g

arantie:

ing’ op een ‘voorbelev door in te zetten nnen tree Dordrecht ku van de stad via In 5 ren hun eigen top bezoekers van tevo draad e gebruiken als lei samenstellen en di n de stad. bij hun bezoek aa

groep richtte zich daarb ij vooral op toeristen en dagbezoekers. De and ere groep hield zich bij het uit werken van cre atieve ideeën bezig met inwoners van de sta d en de regio rond Dordrecht.

idee campagne 2

Tekstballonnen

HET IDEE Een printcampagne in diverse media (ook outdoor) met tekstballonnen waarin bewoners van de stad de meest uiteenlopende vragen stellen.

het merkatelier ‘Intree Dordrech

t’ VOOR WIE? Consumenten die zich oriënteren

op

een bezoek aan Dordrecht

INSTEEK Op alle plekken bezoek aan Dordrecht

Ook te gebruiken voor een complete Mis-niks-campagne

Spilfunc tie Intree D ordrech t visualis eren

or de oproutes do Op hoofdlo ekken oene lijn tr stad een gr igheden zienswaard die alle be ordrecht et Intree D verbindt m

Intree Dordrecht als hét vertrekpunt v/d

VOOR WIE? Inwoners van Dordrecht

teren op een

(fysiek en online) ver wij zen naar Intree Dordrecht als hét inform atiestartpunt van de sta d. Belangrijk: partners act ief voldoende materiaa l bieden om hun bezoekers informatie te verstrekken over Intree Dordrecht.

Mis-niks-verkiezing?

welkom!

thema-arrangementen aanbieden

Misschien wel een

waar mensen zich oriën

stad positioneren:

INSTEEK De informatievoorziening van Intree Dordrecht is zeer breed en gevarieerd. Dat willen we beter naar voren laten komen.

Culinaire route of achter de schermen bij de Dordtse musea

Het begin van Dordrecht

intree  

De stad zien, voelen en beleven Intree Dordrecht = de voordeur van de stad ‘Het begin van’ Meer dan een startpunt De merkwaarden die van toe...

intree  

De stad zien, voelen en beleven Intree Dordrecht = de voordeur van de stad ‘Het begin van’ Meer dan een startpunt De merkwaarden die van toe...

Advertisement