Page 1

ner monniken Vanaf het moment in 1275 dat Augustij historische er een klooster stichtten, speelt deze tse en locatie een belangrijke rol in de Dord t daardoor Nederlandse geschiedenis. Het Hof kom t begin van in aanmerking voor de betiteling ´he

te lier

In Het Hof, dat gemeentel

interactieve presentatie

Een belevenis van toen tot nu en van binnen naar buiten

Dordrecht Marketing

Danny den Braber

Dordrecht Marketing

Richard Stomp

dagvoorzitter

Ton Wegman

tekenaar

Ghislaine Brongers

tekstschrijver/verslaggever

haar parallellen met de Ne derlandse geschiedenis inzichtelijk en toegankel ijk te maken. Voor zowel de Dordtenaren als geïnte resseerden van buiten de stads- en zelfs de landsg renzen. Het Hof wordt nie t zomaar een museum, ma ar dé plek waar het verhaa l van de stad Dordrecht in optima forma te beleven is. Een grenso verschrijdend concept bovendien, dat zic h niet alleen binnen de histor ische muren van Het Hof afspeelt, maar ook nadruk kelijk daarbuiten. Zo wo rdt het een doe-het-zelfontd ekking van de wortels van de stad en Nederland, die tot op de dag van vandaa g zichtbaar en voelbaar zijn . Verant woordelijk daarvoor is Erfgoedcentr um DiEP, dat hierin

samenwerkt met vele and

ere betrokkenen.

Het Hof = bakermat

aarden

Gerben Baaij

gspunt

Organisatie merkatelier

het uitgan

de achtergrond

rdtse geschiedenis en

de merkw

delen van Het rondom het voormalige klooster. De nlopende Hof hebben door de eeuwen heen uitee werij tot functies gekend, van ziekenhuis en brou en gemeentehuis rechtsgebouw, van adellijk woonhuis

ijk bezit is, wordt een

ont wikkeld. Bedoeling is

hiermee vanaf 2015 de Do

de stad cadeau Het complex, gebouwd op grond die ling gebouwen kreeg van graaf Floris V, is een verzame

te Vrije tot Statenzaal. In 1572 vond er de Eers dslag voor de Statenvergadering plaats, waar de gron gelegd. huidige Staat der Nederlanden werd

nglev Ontdekking van een spri

Historie in ontwikkeling

Nederland´.

Het Hof

Me r k a

HET HOF

ende stad

en een over Het Hof werd In het merkatelier n met het are overeenkomste aantal zeer bruikb Als bindend rdrecht benoemd. merkkader van Do inente plaats gin van’ een prom begrip had ‘het be de bakermat t Het Hof letterlijk in deze lijst, omda is geweest. e ontwikkelingen van zeer belangrijk ig, dwars’ emend’, ‘eigenzinn Maar ook ‘ondern werden ere dingen doen’ en ‘nuchter bijzond baar. Niet enbaar en toepas benoemd als herk ar juist ook risch oogpunt, ma alleen vanuit histo dat inzet op aagse vertrekpunt vanuit het hedend ats van een dse ontdekkingspla Het Hof als bijdetij d. springlevende sta eeuwenoude, maar

Deelnemers Linda de Jongh Ineke Middag

merkatelier ??

Iris Knapen Erfgoedcentrum DiEP

Wat is een merkatelier? Conny van Nes Bureau Monumentenzorg en Archeologie gemeente Dordrecht

Merkateliers zijn creatieve workshops waarin typisch Dordtse projecten centraal staan. Met als leidraad de merkwaarden van het merkkader Dordrecht wordt in brainstormsessies gezocht naar een doelgerichte

Han Bakker Gemeente Dordrecht

profilering van deze projecten. Dit resulteert meestal in een aanzet voor enkele aansprekende campagne-

Pieter van der Heijden

ideeën, die niet zelden daadwerkelijk in de praktijk

XPEX Experience Experts

worden gebracht.

Gerrit-Jan Kruidenier Boekhandel de Bengel Hans Berrevoets

Merkkader

Platform Stedelijke Herdenking Cecile Zanen VVV Zuid-Holland Zuid

‘Het begin v an


Tijdens het merkatelier

het merkatelier ‘Het Hof’

idee campagne 1

idee campagne 2

de STADsGAME

nd HET IDEE Om de aa gebruiken we een

Word vrienden Oranje op Hyves of Facebook Ook een koppeling met Foursquare is te

VOOR WIE?

maken, door bezoeken

Inwoners Dordrecht

op locaties langs de ontdekkingsroutes te

n

Visualiseer het begin

van de Nederlandse taal te visualiseren, verrassen we

ng is dat deelnam ijblijvend; bedoeli Het spel is niet vr daaraan omenten en een tot meetbare leerm ol leidt. dering van de scho gerelateerde waar

de doelgroep. Door dit prikkelend te koppelen aan Het Hof als fysieke historische Dordtse locatie creëren we nieuwsgierigheid en dagen we de doelgroep uit het zelf te komen ontdekken.

e

INSTEEK Als je de bevolkin

Om aan te sluiten bij de is cultuur van Dordrecht Nederlands of zelfs Oudhollands

‘visualiseer het begin‘

belonen met iets extra’s

VOOR WIE? Hoofdzakelijk Nederland en

de terminologie

HET IDEE Door het begin van Nederland en het begin

hiedenis van de in het echt de gesc zowel vir tueel als jaar Dordrecht, meemaken: 1.000 e lijv n de n aa d sta en opdrachten et de diverse levels van toen tot nu. M eriaal als video’s en ienen; bewijsmat zijn punten te verd ad worden. foto’s kan geüplo

met Willem van

en overige Drechtstede

game

vestigen, acht op Het Hof te arin ze voor jongeren, wa

de STADsGAME

over Het Hof is in twee groepen gebrai nstormd over manieren om Het Hof als nieuwe attractie te positioneren. De aankn opingspunten met het merkkader werden daarbij als leidraad gebruikt. De ene groep richtte zich op een brede, lokaal en region aal georiënteerde doelgroep. De andere gro ep hield zich bezig met een wijder, (inter)na tionaal perspectief, geschikt voor onder me er de rest van Nederland en Vlaandere n. Hieruit kwamen twee campagne-ideeën voort.

belangrijke intermediair dus:

levels = hoochten

het onderwijs een belan

g van je stad wilt bereiken

voor de ouders. En als je

grijk kanaal. De gedacht

samen met het regionale

onderwijs op te zetten

is de jeugd een

de jeugd wilt bereiken

e is daarom deze campa

.

? jeugdgame!

is gne

Vlaanderen

prikkelen en nieuwsgierig maken

Het is begonnen bij Het Hof in Dordrecht

INSTEEK De essentie van Dordrecht in beeld brengen en verbinden met Het Hof als dé erfgoedbelevenis van de stad.

Laat dit zien!

Merkatelier Het Hof  

Het merkkader van Dordrecht werkt. Dit is gedemonstreerd in een aantal merkateliers. In een brainstormsessie met betrokkenen wordt onderzoch...

Merkatelier Het Hof  

Het merkkader van Dordrecht werkt. Dit is gedemonstreerd in een aantal merkateliers. In een brainstormsessie met betrokkenen wordt onderzoch...

Advertisement