Page 1

De link met de regio

ECOSHAPE

l ier

concept ‘building with nature’. Dit

Van theorie naar praktijk

programma

In Ecoshape werken indust

rbouw die richt zich op inno vaties in de wate zelfs slim flora en fauna intact laten of daar cten gebruik van maken. Waterbouwproje

overheid, kennisinstituten

Bouwen met en voor de natuur

de achtergrond

Natuurbehoud met

Organisatie merkatelier Dordrecht Marketing

Danny den Braber

Dordrecht Marketing

Richard Stomp

dagvoorzitter

Ton Wegman

tekenaar

Ghislaine Brongers

tekstschrijver/verslaggever

en universiteiten samen

het uitg

bedrijfseconomische

angspun

randvoorwaarden

t

de merkwaarden

de aandacht.

Gerben Baaij

rie, bedrijfsleven,

om de waterbouw te ver duurzamen. De beschikba re kennis van ecosystemen wordt gebruikt voor de ont wikkeling van bepaal de standaarden. Daarmee wordt de natuur tegemoet gekomen op een manier die bedrijfseconomisch aan trekkelijk is voor investeerders. Diverse sho wcases laten zien hoe dez e uitdagende, gecombineer de doelstelling in de prakti jk gerealiseerd kan worden. Een grote wens van Ecosha pe is dat deze voorbeelden leiden tot een toenemend e vraag naar de expertise die in het kennisinstituut voorhanden is. En dat het liefst aan de voorkant van vergroeningstrajecten, wa ar nog alle ruimte bestaa t om breed en innovatief mee te denken.

natuur, gaan daardoor niet ten koste van de mens en maar leveren winst op voor milieu, is, kunde maatschappij. Ecoshape brengt kenn e en en ervaring bij elkaar om tot creatiev voor vernieuwende oplossingen te komen gen en bestaande en toekomstige uitdagin wereldwijd trekt daarmee als Dordts instituut

Ecoshape

M er

k ate

rond het Ecoshape is een kennisprogramma

ovatieve showcases om inn Ecoshape gebruikt sen, de praktijk te toet ontwikkelingen in ncept kaartje van het co maar ook als visite nd met re’. Een sterkere ba ‘building with natu drijven als overheden, be regionale partijen jk. nstanties is wenseli en andere kennisi , komen aar op te trekken Door meer met elk rs eerder jke belangen imme gemeenschappeli voor de t meer draagvlak in beeld en ontstaa sinno vaties ng van vergroening verdere ontwikkeli agingen zijn w. Kansen en uitd voor de waterbou cht, waar geving van Dordre er in de directe om lt in de r een grote rol spee water van oudshe waarden structuur. De merk economische infra d’, g zijn: ‘ondernemen die van toepassin woordelijk’ rdiepend’, ‘verant ‘oorspronkelijk, ve ere dingen doen’. en ‘nuchter bijzond

Merkkader

Deelnemers Marjolein van Wijngaarden Stefan Aarninkhof Anneke Hibma

‘Het begin v an

Ecoshape Niek de Wit Rick Naaktgeboren Gemeente Dordrecht Jaap de Jong Bureau Drechtsteden

merkatelier ?? Wat is een merkatelier? Merkateliers zijn creatieve workshops waarin typisch Dordtse projecten centraal staan. Met als leidraad de merkwaarden van het merkkader Dordrecht wordt in brainstormsessies gezocht naar een doelgerichte profilering van deze projecten. Dit resulteert meestal in een aanzet voor enkele aansprekende campagne-ideeën, die niet zelden daadwerkelijk in de praktijk worden gebracht.


communicatie Marketing is meer dan t ook over en campagnes, maar gaa

or Ecoshape zijn tijdens productontwikkeling. Vo stappen, projecten en het merkatelier concrete en ing bedacht, die bijdrag vormen van samenwerk Ecoshape zelf én die aan de doelstellingen van oie illustratie van hoe van Dordrecht. Een mo breed citymarketing is.

Idee om de doelstellingen te bereiken: Idee om de doelstellingen te bereiken:

1. Betere contacten Met behulp van Dordrecht Marketing kan Ecoshape contact leggen met nog meer bedrijven en

het merkatelier ‘Ecoshape’

bestuurders die dezelfde belangen hebben als Ecoshape, en die Ecoshape kunnen helpen ‘de praktijk ’ te bereiken. Hierbij wordt uitgegaan van de overeenkomsten tussen de belangen van de

Benoemde uitdagingen: •B  elanghebbenden in Dordrecht bereiken om gezamenlijke kansen voor Ecoshape en de stad te realiseren en onder de aandacht te brengen. • Een proefproject op Dordts grondgebied tot stand brengen als ultiem en herkenbaar voorbeeld van wat Ecoshape kan, en de aansluiting daarvan op het merkkader van Dordrecht.

gemeente en die van het programma van Ecoshape.

Gezamenlijke belangen Gezamenlijke winst

gen te bereik Idee om de doelstellin

en:

ische t a m e h T 2 . workshop organiseren

katelier, ar met een mer ba ijk el rg ve , st Een bijeenkom n nte partijen. Ee langrijke, releva be et m n re se het organi ar brengen die mensen bij elka 12 t to 10 n selectie va beseffen en in van Ecoshape a m m ra og pr t belang van he . n te bedenken ende projecte staat zijn pass eld gebruiken:

d voorbe en aanspreken Als herkenbaar kt wat worden gemaa zichtelijk kan in r aa w h, sc De Biesbo tekenen om nature’ kan be ith w g in ld ui ‘b het concept en. Dordrecht en te voorkom ed bi ge ur tu na afkalving van jn, met n dit atelier zi sieke) host va (fy de n ka g Marketin der. s workshoplei Gerben Baaij al

3. Lokaal proefproject Het opzetten van een proefproject op Dordts grondgebied helpt Ecoshape voor lokale/ regionale belanghebbenden inzichtelijk te maken wat de fysieke ontwikkelingen op het gebied van ‘building with nature’ zijn, en vooral dat er slimme, verantwoorde niéuwe manieren zijn om bekende gezamenlijke problemen aan te pakken. Een case zou de Dordtse

ellin Idee om de doelst

gen te bereiken:

4 . Congres

r een rengen voo den samenb en b eb h g an rden en bel ten zien en Geïnteressee ature’. Hier la n h it w g in t ‘build r het concep aditionele congres ove n zijn om tr re ie an m e er ander en in bouwen dat e uitdaging laten onder toekomstig p o d en ak h , in op te lossen optreden en problemen itiatiefnemer in s al n ka eente uw. De gem de waterbo ed trekken. aarmee bre d s re g n co het

binnenstadshaven kunnen zijn. Ecoshape kan hier laten zien hoe de negatieve effecten van hoog water in een binnenstedelijk gebied beteugeld kunnen worden.

Dordrecht kan actief opstelt

showcase Invloed hoog water in Dordtse

binnenstadshaven

stelt, met een

IDEE: Dordrecht en Ecoshape samen proactief positioneren

zich positione

en het actuele bovenregiona

ren als de part

probleem aan

le inslag (delta

ij die zich

de kaak

gebied de partij die de toegang tot de kennis en het deskun digennetwerk biedt. Rotterdam). Ec

oshape is dan

Ecoshape  

Het merkkader van Dordrecht werkt. Dit is gedemonstreerd in een aantal merkateliers.

Ecoshape  

Het merkkader van Dordrecht werkt. Dit is gedemonstreerd in een aantal merkateliers.

Advertisement