Page 1

ed Ontstaan door de Sint-Elizabethsvlo in 1421

is de Biesbosch door de eeuwen

st cultuurhistorische rijkdom en de haa d maken mystieke sfeer van ontoegankelijkhei

aardigheid de Biesbosch een geliefde beziensw als ook voor zowel regionale en nationale, is dit internationale gasten. Zonder boot we aansprekende gebied tussen de Nieu Mer

westen wede en de Amer enkel vanuit het

te bereiken. Vandaar ook: Dordre het begin van de Biesbosch.

cht,

de achtergrond

de Biesbosch

Promotie met resp

Hoewel de B

Dordrecht Marketing

Danny den Braber

Dordrecht Marketing

Richard Stomp

dagvoorzitter

Ton Wegman

tekenaar

Ghislaine Brongers

tekstschrijver/verslaggever

ect voor de natu

ur

iesbosch in N ederland en Vlaanderen een bijzonde r grote naam sbekendheid geniet, blijkt de alge mene beeldv orming vrij w azig. Het is onvoldoende bekend dat di t gebied tot de mooiste Nationale Pa rken van Ned erland behoo rt en grotendeels in Dordrecht ligt, hoe bijz onder er de uitwerking va n de getijden wisseling op de natuur is en hoe rijk gesorteerd de flora en faun a ter plekke zijn. D e Biesbosch doet zo wel qu a natuur als avontuur niet onder vo or de meer ex otische natuurgebied en ter wereld. Daar mag w el eens meer ruchtbaarhei d aan gegeve n worden, al mag dat niet ten koste ga an van de na tuurlijke kw aliteiten. Hie sluit de status rop van ‘proeftu in duurzaam toerisme’ prima aan. M arketing bedr ijven met re spect voor de natuur is hier de uitdaging.

Organisatie merkatelier Gerben Baaij

merkatelier ??

het uitgangspunt

Wat is een merkatelier?

rden

Het best bereikbare ontoegankelijke gebied van Nederland

a, de De enorme variatie aan flora en faun

‘Het begin v an

de merkwaa

het uitgegroeid tot wat zij vandaag is: van Europa. grootste zoet watergetijdengebied

DE BIESBOSCH

Merka

DE BIESBOSCH

r tel ie

Merkateliers zijn creatieve workshops waarin typisch Dordtse projecten centraal staan. Met als leidraad de merkwaarden van het merkkader

Uitnodiging tot dwalen

en verdwalen

bied als de ronkelijk natuurge Ook voor een oorsp Dordrecht t merkkader van Biesbosch blijkt he hter en te bieden. ‘Nuc veel uitgangspunt ns het doen’ wordt tijde bijzondere dingen kern waarden emd als een van de no ge er eli at rk me en hebben. en Dordrecht geme die de Biesbosch rakter en pure en unieke ka Dit vanwege het ugenis er sinds mensenhe de manier waarop gaan. kansen wordt omge met uitdagingen en wordt rnemend’. Tevens Vandaar ook ‘onde e de genoteerd, vanweg ‘verant woordelijk’ natuur te t respect voor de doelstelling om me edaagd tot ek zal worden uitg handelen. Het publi n en verd walen. avontuurlijk dwale

Deelnemers

Dordrecht wordt in brainstormsessies gezocht naar

Erik Zindel

een doelgerichte profilering van deze projecten.

VVV Zuid-Holland-Zuid

Dit resulteert meestal in een aanzet voor enkele

aansprekende campagne-ideeën, die niet zelden

Dick Verheijen Marianne den Braven

daadwerkelijk in de praktijk worden gebracht.

Nationaal Park De Biesbosch Robert Holmes VVV Altena Biesbosch

Merkkader

Wim van Wijk Journalist

‘Het begin v an


Het merkatelier over de

de doelstelling om meer

Biesbosch ging in op

bekendheid te geven

aan de Biesbosch als een

De brainstorm vond pla

avontuurlijke dag uit.

campagne idee 1 ‘Hou het stil!’

ats in twee groepen. Groep 1 nam ‘heel Neder land’ als doelgroep. Het campagne-idee zou mo eten laten zien dat de Biesbosch veel te bieden heeft voor de actieve dagtoerist. Groep 2 werkt e met de bewoners van de regio Groot-Rotterdam als doelgroep. Voor hen was de boodschap ‘dichterbi j dan je denkt ’.

HET IDEE De Biesb

os

het merkatelier ‘de Biesbosch’

HET MERKATELIER DE BIESBOSCH

van een ch heeft veel weg

respect voor de heim, wat het, uit goedbewaard ge . De doelgroep u moeten blijven natuur, eigenlijk zo p en tegelijker tijd bij deze boodscha wordt betrokken n. rheid aan te geve et teveel ruchtbaa opgeroepen er ni

idee campagne 1

Hou het stil!

’. ‘hou het stil = knipoog

Kijk en vergelijk, reisbureaustijl

HET IDEE Een prikkelende knipoog naar de fiets- en andere bewegwijzingsborden in de regio

INSTEEK Voor regiobewoners is de Biesbosch

Dordrecht-Rotterdam, om zo heel tastbaar te maken

dichtbij huis, letterlijk.

hoe dichtbij al het onverwachte bijzonders van de Biesbosch is.

idee campagne 3

Guerrilla-actie Misschien is

Doelgroep

de Biesbosch wel de

Bewoners regio Groot-Rotterdam

g! Nederlandste verrassin

Doelgroep Dagjesmensen in het he

le land

SSsssssssstttt....

HET IDEE We scheppen een beeld van de meest exotische bestemmingen in de wereld, gevolgd door de ontnuchterende en even spannende ontdekking dat dit alles ‘voor een prikkie’ vlakbij

Doelgroep INSTEEK Mensen bekendm de Biesbosch en hen voo

de oproep

idee campagne 2

bijzondere authentieke

aken met

ral wijzen op de

en cultuurhistorische

waarde van dit nationale

park.

IDEEËN

Bewoners regio Groot-Rotterdam

ANDERE

huis te doen is.

INSTEEK Een bezoek aan de Biesbosch staat gelijk aan een avontuurlijke ontdekking. Het is dwalen en verdwalen en onderweg de meest onvermoede natuurpracht beleven. En dit alles op slechts enkele fiets- of autominuten van huis.

prikkelen

Beverburcht 1 km Eb en vloed 2 km

Merkatelier Biesbosch  

Het merkkader van Dordrecht werkt. Dit is gedemonstreerd in een aantal merkateliers. In een brainstormsessie met betrokkenen wordt onderzoch...

Merkatelier Biesbosch  

Het merkkader van Dordrecht werkt. Dit is gedemonstreerd in een aantal merkateliers. In een brainstormsessie met betrokkenen wordt onderzoch...

Advertisement