Page 1


Editor’s Letter

CONTENTS

HIP HOP is as it has ever been.

It’s the time where pervasively lively as

THE RAP ISSUE 04 ET CETERA 12 FASHION LEGIT SWAG

28 BEAUTÉ STREET QUEEN คว้าห้ารางวัลจากเวทีแกรมมี่ อวอร์ดครั้งที่ 60 ไปเมื่อ เดือนมกราคมที่ผ่านมา แม้จะกวาดทุกรางวัลจากสายแรป แต่แฟนๆ ของ Kendrick Lamar และเจ้าตัวก็อาจจะไม่รส ู้ ก ึ ฟินขั้นสุด เพราะไม่ได้รางวัลอัลบั้มยอดเยี่ยมแห่งปีติดมือ กลั บ ไปด้ ว ย แต่ พ อเข้ า กลางเดื อ นเมษายน DAMN ก็ กลายเป็นอัลบั้มพลิกประวัติศาสตร์ของวงการเพลงทันที ทีล ่ ามาร์ได้รบ ั รางวัลพูลต ิ เซอร์ สาขาดนตรี ประจำ�ปี 2018 เรื่ อ งนี้ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ข่ า วใหญ่ เ ฉพาะในวงการฮิ ป ฮอป แต่เป็นเรือ ่ งใหญ่ส�ำ หรับพูลต ิ เซอร์ดว้ ย เพราะนอกจากจะเป็น ศิลปินแรปคนแรกที่ได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ ความปังขั้นกว่า ก็คือตั้งแต่เริ่มมีการมอบรางวัลสาขาดนตรีมาในปี 1943 เป็นต้นมา (75 ปี!) ลามาร์คือผู้ชนะประเภทดนตรีคนแรก ที่ไม่ใช่ศิลปินแจ๊สหรือคลาสสิก “คอลเลกชั่นเพลงยอดเยี่ยมที่นำ�เสนอความซับซ้อน ของวิ ถี ชี วิ ต สมั ย ใหม่ ข องชาวอเมริ กั น เชื้ อ สายแอฟริ กั น มีจด ุ ร่วมคือภาษาเรียบง่ายจริงใจ ท่วงทำ�นองเปีย ่ มชีวต ิ ชีวา” นีค ่ อ ื นิยามของอัลบัม ้ DAMN จากคณะกรรมการพูลต ิ เซอร์ แม้จะมีเสียงค้านจากวงการเพลงคลาสสิก แต่ก็ถูกสายธาร ความเห็นแง่บวกจากวงการสื่ออเมริกันกลบเสียสิ้น สำ�หรับในสังคมอเมริกัน เหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะ ของ Lamar หรื อ ฮิ ป ฮอป เพราะการยอมรั บ และชื่ น ชม ถึงขนาดมอบรางวัลระดับชาติให้ผลงานเพลงแรป ซึ่งเป็นที่ รู้กันว่าเต็มไปด้วยการเสียดสีสังคม ด้วยภาษาที่หลายคน คิ ด ว่ า มั น ช่ า งรุ น แรงเหลื อ เกิ น แถมยั ง มอบให้ ใ นช่ ว งที่ เส้ น กราฟของวงการเพลงแรปพุ่ ง สู ง คื อ ภาพสะท้ อ นให้ เห็ น ถึ ง มุ ม มองที่ มี ต่ อ สั ง คมในมิ ติ ใ หม่ ๆ ซึ่ ง เปี่ ย มไปด้ ว ย พลังและความหวัง มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยทีเดียว ไ ม่ ไ ด้ กำ � ลั ง เ บ่ ง บ า น เ ฉ พ า ะ ใ น ส ห รั ฐ เ ม ริ ก า แ ต่ วัฒนธรรมฮิปฮอปยังผลิดอกแตกใบไปทัว่ โลก เราจึงได้เห็น การผสานแรปเข้ากับดนตรีประเภทอื่นๆ มากมาย แม้แต่ วงการ K-Pop Idol ก็ยังต้องมีเมนแรปประจำ�วง แบมแบม นายแบบปกของ DONT ก็รบ ั หน้าทีแ่ รปร่วมกับเพือ ่ นสมาชิก ในวง GOT7 อีกสองคน

กระแสฮิปฮอปในบ้านเราก็แรงไม่แพ้ที่ไหน หลังจาก แรปเมนสตรีมในยุคแรกๆ ของไทยซาลง ผลงานเพลงแรป เป็นที่นิยมเฉพาะกลุ่มมาพักใหญ่ แต่เมื่อมีศิลปินแรปหน้า ใหม่ฝีมือไม่ธรรมดาทยอยเข้ามาเสริมทีมแรปเปอร์รุ่นใหญ่ เนื้อหาในเพลงไม่ได้จำ�กัดอยู่แค่เรื่องรักใคร่ แต่สะท้อนภาพ สังคมในแง่มุมหลากหลาย ถ้าได้ลองฟังแล้วจะรู้ว่ามันโดน ฟังแล้วมันใช่ ความจริงผ่านเนือ ้ เพลง จังหวะลืน ่ ไหล ถ้อยคำ� ที่ทะลุทะลวงไปถึงกลางใจ ทำ�ให้โลกฮิปฮอปในเมืองไทย ขยายใหญ่ขน ึ้ เข้าไปแตะหัวใจคอเพลงได้ในวงทีก ่ ว้างมากขึน ้ โดยเฉพาะเมื่ อ มี ก ารแข่ ง ขั น ร้ อ งแรป รวมไปถึ ง รายการ ค้นหาสุดยอดแรปเปอร์ ก็ยงิ่ ทำ�ให้ฮป ิ ฮอปกลายเป็นวัฒนธรรม ย่อยที่คึกคักอย่างมากในโลกกระแสหลัก ฉบับนี้ DONT พาไปรู้จักวัฒนธรรมฮิปฮอปในเชิงลึก ผ่านคอลัมน์ Feature รวมทั้งพูดคุยกับเนย์เมียว ธันท์ และสั ณ หภาส บุ น นาค ตั ว พ่ อ วงการฮิ ป ฮอปเมื อ งไทย ในคอลัมน์ Talk เสริมด้วยวิดโี อสัมภาษณ์แรปเปอร์มากฝีมอ ื ชม ชุ ม เกษี ย ร บอกเล่ า ความรุ น แรงเชิ ง โครงสร้ า งของ สั ง คมไทยผ่ า นบทเพลง มิ ก ซ์ VKL ที่ มี แ รงบั น ดาลใจ สร้างสรรค์ผลงานจากวัฒนธรรมท้องถิ่น ขณะที่งานของ Liberate P ตั้ ง คำ � ถามเรื่ อ งสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพที่ ทุ ก คน พึ ง มีี ติ ด ตามชมพวกเขาได้ ที่ เ ฟซบุ๊ ก แฟนเพจของ DONT Magazine ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้ ดิฉันเชื่อว่าเนื้อหาที่ทีมงานนำ�เสนอในฉบับนี้ จะทำ�ให้ ผู้อ่านเข้าใจและเข้าถึงฮิปฮอปมากขึ้น รวมทั้งอาจจะทำ�ให้ รู้สึกเพลินมากขึ้นกับการฟังแรปในชีวิตประจำ�วัน

ขอบคุณค่ะ แล้วพบกันฉบับหน้า

36 COVER STORY DREAM CHASER

48 TALK

WELCOME TO THE RAP WORLD

52 FEATURE

RESET YOUR RAP’S MEMORY

ADHOC SIAM CENTER 1F, ADIDAS CENTRAL WORLD 3F, SIAM DISCOVERY 3F, CENTRALPLAZA GRAND RAMA 9 GF, AKEAKE SIAM CENTER 1F, ALAND SIAM CENTER 1F, BEAMS EMQUARTIER HELIX QUARTIER BUILDING 1F, PARAGON DEPARTMENT STORE 2F, BOYPLAIN CENTRALWORLD 4F WWW.BOYPLAIN.COM, BOYY CENTRAL EMBASSY 2F TEL. 0 2160 5843, CENTRAL LADPRAO 1F TEL. 0 2937 1580, CENTRAL CHIDLOM 1F TEL. 0 2255 6968, CARBON GIN&MILK SIAMCENTER 1F INSTAGRAM: CARBONOFFICIAL, CHERILON SHOWROOM RAMA 3 TEL. 0 2294 6999, THE MALL BANGKAE, CHRISTIAN LOUBOUTIN CENTRAL EMBASSY 1F TEL. 0 2160 5814-5, COCCINELLE SIAM PARAGON, MF THE EMPORIUM, 1F, ZEN DEPARTMENT STORE, SIAM DISCOVERY 2F, CENTRAL LADPRAO GF, DRYCLEANONLY SIAM CENTER THE WONDER ROOM 1F TEL. 0 2658 1000, FENDI EMPORIUM GF TEL. 0 2664 8370, SIAM PARAGON MF TEL. 0 2610 9287, GIVENCHY SIAM PARAGON MF, CENTRAL EMBASSY GF, HEIDI’S SECRET SIAM CENTER THE WONDER ROOM 1F, HERMES SIAM PARAGON MF TEL. 0 2129 4800, THE EMPORIUM SHOPPING COMPLEX 2F, JIMMY CHOO EMQUARTIER MF TEL. 0 2003 6095, SIAM PARAGON SHOPPING COMPLEX MF TEL. 0 2610 9944, LEISURE PROJECTS THE EMQUARTIER THE QURATOR 2F, SIAM CENTER GIN & MILK STORE 1F, THE EMPORIUM BOYS OF BANGKOK POP UP STORE 1F, MAISON O SIAM CENTER THE WONDER ROOM 1F INSTAGRAM: @MAISON__O, MARNI ERAWAN 2F, CENTRAL CHIDLOM 1F, MATTERMAKERS THE EMQUARTIER 2F, GAYSORN 2F, MEGA BANGNA 1F, CENTRAL EASTVILLE 1F, MAX MARA GAYSORN PLAZA 1F TEL. 0 2656 1309, MILIN SIAM CENTER 3F TEL. 0 2658 1134, SIAM PARAGON 1F TEL. 0 2658 1134, MISSILE SIAM CENTER 1F TEL. 0 2658 1718, ONITSUKA TIGER CENTRAL CHIDLOM 3F, CENTRAL LADPRAO 2F, CENTRAL PINKLAO 3F, PONY STONE SIAM SQUARE SOI 2 LINE: PONYSTONE INSTRAGRAM: PONYSTONE_OFFICIAL TEL. 08 1107 6755, PORSHZ SIAM CENTER THE WONDER ROOM 1F INSTAGRAM: PORSHZ TEL. 08 6409 5712 EMAIL: PORSHZ.BANGKOK@GMAIL.COM LINE ID: PORSHZ, PRADA SIAM PARAGON MF TEL. 0 2610 9800, GAYSORN PLAZA GF TEL. 0 2656 1870, Q DESIGN THE EMQUARTIER 2F TEL. 0 2690 1000, SIAM CENTRE 1F TEL. 0 2658 1117, RICH CAST OF CHARACTERS LINE ID: @RICHCAST EMAIL: RICHCASTOFCHARACTERS@GMAIL.COM, SSAP NYC SIAM CENTER GIN & MILK STORE 1F, SWAROVSKI CENTRAL WORLD TEL. 0 2613 1748, SIAM PARAGON TEL. 0 2129 4396, TAKARA WONG SIAM CENTER GIN & MILK STORE 1F, VILLIANS SF SIAM CENTER MF, VIRGIN DAISIES SIAM CENTER WONDER ROOM 3F, WWWWAAAATTTTEEEERRRR INSTAGRAM: @WWWWAAAATTTTEEEERRRR, ZAZZIE SIAM CENTER THE WONDER ROOM 1F

Contributors

Wallaya Tipvannaporn

Witthawat Pukkhabut

Praphassorn Butphrom

Rungthong Kasikul

เมื่อ Cover Boy ฉบับนี้เป็นแบมแบม จาก GOT7 เมกอัพอาร์ติสจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก ‘หนู’ บรรณาธิการความงามประจำ� DONT Magazine เธอคือผู้อยู่เบื้องหลังใบหน้าหล่อเท่ของไอดอล K-Pop สัญชาติไทยคนนี้ในหลายๆ งานที่เขากลับมา ทำ�งานที่บ้านเกิด จึงคุ้นเคยกับเขาเป็นอย่างดี ครั้งนี้ลุคของหนุ่มแบมแบมจะออกมาเป็นอย่างไร จะทำ�ให้อากาเซใจสั่นขนาดไหน พลิกไปที่ แฟชั่นเซ็ตปกได้เลย

ดูแลคอลัมน์ ‘Talk’ มาโดยตลอด เมื่อเปลี่ยนบทบาทจากบรรณาธิการวัฒนธรรม มารับหน้าที่บรรณาธิการบทความ ‘อาร์ม’ ก็รับ ‘Feature’ มาไว้ในความรับผิดชอบ อีกหนึ่งคอลัมน์ ฉบับนี้ อาร์มเดบิวต์คอลัมน์ใหม่ ด้วยการล้วงลึกวัฒนธรรมฮิปฮอป ตั้งแต่นิยาม ไปจนถึงทิศทางและแนวโน้มของฮิปฮอปในเมืองไทย เรามั่นใจว่าผู้อ่านจะเพลินกับข้อมูลแน่นปึ้ก ผ่านการเล่าเรื่องของอาร์มอย่างแน่นอน

อยู่เบื้องหลังงานกราฟิกมันๆ ในแฟนเพจ DONT Edition การกลับมาร่วมงานครั้งที่สามของ ‘บีบี’ ใน DONT Magazine เธอมาพร้อมกับ ภาพประกอบที่ได้แรงบันดาลจากวัฒนธรรมฮิปฮอป ผสมกับกลิ่นอายของสตรีตอาร์ต ลายเส้นสนุกๆ การเลือกใช้สีสันจัดจ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอ พอมาผสมกับเซ็ตแฟชั่น Legit Swag ก็ยิ่งทำ�ให้ เซ็ตแฟชั่นฮิปฮอปในเล่มของเราคราวนี้เปรี้ยว และแซ่บยิ่งขึ้นไปอีก

ย้ายไปทำ�งานฝั่งโปรดักชั่นเต็มตัว แต่ ‘บิล’ สาวน้อยมหัศจรรย์ ขอทิ้งทวนงานกองบรรณาธิการ เป็นงานสุดท้ายด้วยการสร้างสรรค์คอนเทนต์วิดีโอ สัมภาษณ์สามแรปเปอร์ที่โดดเด่นในเรื่องประเด็น ที่นำ�เสนอ ไม่ว่าจะเป็น การเมือง การตั้งคำ�ถาม กับสังคม และวัฒนธรรมอีสาน งานนี้เธอตั้งใจมาก เพราะชื่นชอบแรปและดนตรีฮิปฮอปเป็นทุนเดิม อยู่แล้ว ติดตามผลงานของเธอได้ในแฟนเพจ DONT Magazine

DONT

2

MAY 2018


ET CETERA WORDS: SUPANUT CHOKVIRIYAGRON

Ferragamo Coccinelle

Miu Miu

Chloé

Back To Summer PHOTOS: TOD’S, COCCINELLE, MARNI, MIU MIU, BALENCIAGA, BOYY, CHLOÉ, FURLA

Marni

Tod’s

สำ � หรั บ คุ ณ ผู้ ห ญิ ง ที่ กำ � ลั ง มองหากระเป๋ า ใบใหม่รับ Summer ลองมาอัพเดตเทรนด์กันว่า ในปี 2018 นี้ จะมี ก ระเป๋ า ใบไหนที่ เ หมาะกั บ การเป็น Summer ‘IT’ Bag สำ�หรับคุณบ้าง ด้วยเทรนด์หลักการแต่งตัวในปีนี้ยังคงเน้น โทนสีเรียบง่าย มองแล้วสบายตา อาจมีลวดลาย ฉูดฉาดตัดเลี่ยนบ้าง แต่คงไม่ได้ยึดพื้นที่มาก เท่ า ที่ ค วร ดั ง นั้ น เทรนด์ ‘สี ’ จึ ง เน้ น หนั ก ที่ แอ็กเซสเซอรี่แทน ดังนั้น Summer Bag ในปีนี้ โทนสีฉด ู ฉาดอย่างเช่น สีแดง, สีสม ้ , สีชมพู, สีเหลือง และสีน้ำ�เงิน จึงขอแย่งพื้นสีคลาสสิกเข้ามาเป็น กระเป๋า ‘IT’ Bag ในซีซั่นนี้แทน สำ�หรับผู้หญิง ที่ไม่กล้าแต่งตัวสีจัดจ้าน แต่ยังอยากสนุกกับ เทรนด์แม่สอี ยู่ ถือเป็นอีกทางเลือกในการเสพแฟชัน ่ แล้ ว จะเลื อ กแพนโทนสี อ ะไรจากแบรนด์ ไหนดีล่ะ ลองเริ่มด้วย Ferragamo ที่เน้นงาน ดีไซน์อัตลักษณ์โดดเด่น เน้นเฉดสีโทนร้อนแต่ แอบแฝงความเป็นพาสเทลอยู่ในตัว หรือจะเป็น TOD’S ทีน ่ �ำ เสนอวัสดุหนังแบบใหม่ เน้นความเบา เป็นพิเศษ ซึง่ มาพร้อมกับโทนสีน�้ำ เงินเข้มดูเก๋ไป อีกแบบ แต่ถา้ เป็นสายหวาน ขอส่ง COCCINELLE กระเป๋ า ทรงคลาสสิ ก ในโทนสี ช มพู พ าสเทล มาเรียกคะแนน หรือ Furla ที่เน้นดีไซน์สนุก ในโทนสี ส ะดุ ด ตากำ � ลั ง พอดี ด้ า นสาวอาร์ ต Marni และ MIU MIU ดูเป็นตัวเลือกที่ใช่ ด้วย ดีไซน์เรียบสไตล์ Tote Bag แต่แฝงด้วยดีเทลใน โทนสีสด เช่นเดียวกับ Balenciaga และ Boyy ที่ตอกย้ำ�เทรนด์สีสด ยกระดับเม็ดสีไปอีกขั้น ปิดท้ายด้วยสาวใจกล้า คุมโทนแบบปังๆ ด้วย สีม่วงของ Chloé ที่เข้าใจง่ายแต่ไม่ธรรมดา

Furla

Meaningful Photo -graphy

Boyy

PHOTOS: YELLOW KORNER

Balenciaga

DONT

4

MAY 2018

การกลับมาอีกครัง้ ของแกลเลอรีชอ ื่ ดังพร้อมภาพถ่าย สุดเอ็กซ์คลูซฟ ี ของคนดังระดับโลก ‘อาธิ อาร์โน อีลอาส’ ทีไ่ ด้ นางแบบสุ ด ปั ง ‘คาร่ า เดเลอวี น ’ มาสะท้ อ นมุ ม มอง ผ่านภาพถ่ายในโปรเจกต์ผลงาน “I’m not a trophy.” เพือ ่ ให้ทก ุ คนตระหนักถึงสัตว์ทก ี่ �ำ ลังจะสูญพันธุ์ นอกจากนี้ ยั ง มี ‘มิ เ ชล ฮั ด ดิ ’ ช่ า งภาพชาวฝรั่ ง เศส-แอลเกเรี ย น ผูส ้ ร้างผลงานสะท้อนตัวตนทีซ ่ อ ่ นอยูภ ่ ายใต้รป ู ลักษณ์ของ นายแบบและนางแบบ โดยสามารถติดตามผลงานภาพถ่าย ของเหล่ า คนดั ง ระดั บ โลกได้ แ ล้ ว วั น นี้ ที่ YellowKorner ไลฟ์สไตล์แกลเลอรีแห่งแรกในเมืองไทย ที่ชั้น 4 ดิ เฮลิกซ์ ควอเทียร์ ดิ เอ็มควอเทียร์


ET CETERA WORDS: SUPANUT CHOKVIRIYAGRON

Experience the New Gastronomy PHOTOS: WANG HINGHOI

“วังหิ่งห้อย” (Wang Hinghoi) ร้านอาหารที่นำ�เสนอประสบการณ์ การกินดื่มรูปแบบใหม่ เปิดบริการอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อคืนวันพุธที่ 4 เมษายน ณ ร้านอาหารวังหิง่ ห้อย (สนามกอล์ฟเก่า RCA) ภายใต้แนวคิด การอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวของธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์กับเมืองใหญ่ อย่ า งกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง จะเปิ ด ทำ � การเพี ย งแค่ 18 เดื อ นเท่ า นั้ น ตามวงจรชี วิ ต ของหิ่ ง ห้ อ ย สอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม หรื อ สำ � รองที่ นั่ ง ได้ ที่ โทร. 09 1979 6226 หรื อ Facebook: WangHingHoi เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 18.30–23.30 น.

Love Blooms PHOTOS: HAAGEN-DAZS

La Casita by Sansiri PHOTO: SANSIRI

แสนสิริ ย้ำ�ตำ�แหน่งเจ้าตลาดคอนโดมิเนียมตากอากาศในหัวหิน เปิดตัวโครงการ “ลา กาซิตา” (La Casita) ที่โดดเด่น ด้วยความเป็นคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ที่สไตล์ได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมสเปน บนทำ�เลที่ดินที่ดีที่สุดใจกลางเมือง หัวหิน ตั้งอยู่ท่ามกลางสิ่งอำ�นวยความสะดวกครบครัน โดยเปิดขายในราคาเริ่มต้นเพียง 1.99 ล้านบาท นอกจากนั้นยัง เปิดตัว “Joy of Hua Hin” แคมเปญฤดูร้อนตอบรับไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวในหัวหิน โดยมอบข้อเสนอสุดพิเศษเพื่อรองรับ ความต้องการของผู้ที่ต้องการคอนโดมิเนียมตากอากาศในย่านชะอำ�-หัวหิน พร้อมสิทธิพิเศษและส่วนลดร้านค้า ร้านอาหาร ต่างๆ ในหัวหินให้แก่ลูกบ้านแสนสิริกว่า 66 ร้าน ตั้งแต่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น ติดตามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Sansiri PLC และ Instagram: Sansiriplc

DONT

6

MAY 2018

Haagen-Dazs ประเทศไทย เปิดตัวคอลเลกชั่นใหม่ล่าสุด Love Blooms พร้อมไอศกรีม สองรสชาติ ‘เชอร์รีบลอสซัม’ และ ‘ลาเวนเดอร์แอนด์บลูเบอร์รี’ ที่ชวนให้นักชิมได้ดื่มด่ำ�ไปกับ กลิ่นอายของดอกไม้ที่ช่วยทำ�ให้รู้สึกเบิกบานและสดชื่น นอกจากนี้ยังมีชุด ‘High tea’ สุดพิเศษและ ไอศกรีม ลิมเิ ต็ด อิดช ิ น ั่ ทีเ่ สิรฟ ์ พร้อมกับผลไม้สดและขนมต่างๆ พร้อมซอสช็อกโกแลตเบลเยียมร้อนๆ ให้ลองชิมกันได้ที่ Haagen-Dazs ทุกสาขา


ET CETERA WORDS: SUPANUT CHOKVIRIYAGRON

นาฬิกาไม่ได้เป็นเพียงแค่ตวั บอกเวลาให้คณ ุ เท่านัน ้ แต่ยงั บ่งบอกสไตล์ ของคุณได้อีกด้วย เพราะถือเป็นอีกหนึ่งแอ็กเซสเซอรีที่ช่วยส่งให้บุคลิก ของคุณดูดีขึ้น นาฬิกาจำ�แนกออกได้มากมายหลายประเภท แต่ครั้งนี้ เราขอแนะนำ�นาฬิกาสองประเภทที่ต่างในเรื่องของรูปลักษณ์แต่คล้ายคลึง ในเรื่องของสไตล์ ได้แก่ ‘สายหนัง’ และ ‘สายเหล็ก’ นาฬิกาสายหนังคือนาฬิกาที่มีสายทำ�มาจากหนังแท้หรือหนังเทียม เหมาะกับตัวเรือนที่มีขนาดกลางหรือเล็ก และสามารถใช้ได้กับหน้าปัด แบบเข็ ม หรื อ ดิ จิ ทั ล ก็ ไ ด้ โดยส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว นาฬิ ก าสายหนั ง จะได้ รั บ ความนิยมในหมู่ผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีข้อมือขนาดกลางถึงเล็ก จุดเด่นคือ เมื่ อ สวมใส่ แ ล้ ว ให้ ค วามรู้ สึ ก นุ่ ม กระชั บ และช่ ว ยเสริ ม บุ ค ลิ ก ของคุ ณ ให้ดูโดดเด่น ภูมิฐานและคลาสสิก เหมาะสำ�หรับใส่ในทุกโอกาส นาฬิ ก าสายเหล็ ก คื อ นาฬิ ก าที่ มี ส ายผลิ ต จากวั ส ดุ ส เตนเลสแท้ ร้อยเปอร์เซ็นต์ หรือโลหะผสม ส่วนมากจะมาพร้อมกับหน้าปัดที่เป็นเข็ม และเหมาะสำ � หรั บ คนที่ มี ข้ อ มื อ ใหญ่ ตั ว สายเหล็ ก นี้ จ ะช่ ว ยเสริ ม บุ ค ลิ ก ของคุณให้ดูโก้ มีระดับมากขึ้น สวมใส่ได้หลากหลายโอกาส ข้อดีอีกข้อ ต้องยกให้เรือ่ งของการดูแลทีง่ า่ ยและทนทานกว่าสายหนัง กลบจุดอ่อนเรือ่ งของ น้ำ�หนักในบางรุ่น อย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณจะเทใจให้นาฬิกาสายหนังหรือสายเหล็ก ก็ต้อง เลือกให้เหมาะสมกับสไตล์และการใช้งานของคุณเองเป็นอันดับแรก

THE NEW POLO PHOTOS: LACOSTE

‘Lacoste’ เปิดตัวเสื้อโปโลรูปแบบใหม่ที่พัฒนา จากสไตล์เสื้อโปโลรุ่นดั้งเดิมสู่นวัตกรรมสายแฟชั่น รูปแบบใหม่ทผ ี่ สมผสานระหว่างเอกลักษณ์ความเป็น สปอร์ ต แวร์ ชั้ น นำ � และความทั น สมั ย ไม่ ซ้ำ � ใครใน แบบฉบับของ “Iconic The Paris Polo, The New Polo Lacoste” ที่สามารถสวมใส่ได้ในทุกวันและ ทุกโอกาส ตอบโจทย์เรื่องความสบายด้วยเนื้อผ้า คอตต้ อ นเกรดพรี เ มี ย มแบบใยฝ้ า ยเส้ น ยาวเบา สบายถักทอในแบบ “เปอร์ติ ปิเก้” ในแบบเฉพาะ ตัวของ Lacoste และยังเพิ่มทางเลือกในการสวมใส่ ด้วยสีทั้งหมด 5 สี ได้แก่ สีดำ�, สีขาว, สีกรมท่า, สีฟ้า และสีเทา พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ ที่ ล าคอสต์ แ ฟลกชิ ป สโตร์ สาขา เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ ชัน ้ 2 และลาคอสต์บท ู ค ิ ทัว่ ประเทศ และติดตามข่าวสาร ได้ที่ Facebook: Lacoste Thailand

DONT

8

MAY 2018

AUDEMARS PIGUET รุ่น ROYAL OAK OFFSHORE

SANTOS DE CARTIER รุ่น SIHH2018

PHOTOS: AUDEMARS PIGUET, CAMPAIGN PIAGET, CARTIER, HERMES, RALPH LAUREN, VAN CLEEF & ARPELS

CAMPAIGN PIAGET รุ่น WOMEN WATCH G0A43091

RALPH LAUREN รุ่น 867 STEEL 35MM RLR0150001

VAN CLEEF & ARPELS รุ่น Lady Arpels Planétarium

HERMÈS รุ่น CAPE COD MIRROR & ANCHOR CHAIN DIALS

Watch That Defines Yourself


ET CETERA WORDS: SUPANUT CHOKVIRIYAGRON

Exclusive Thailand Premiere PHOTO: M PICTURES

เข้ า ฉายในโรงภาพยนตร์ ไ ทยไปเรี ย บร้ อ ยแล้ ว สำ � หรั บ ภาพยนตร์ แ อ็ ก ชั่ น ทริ ล เลอร์ สั ญ ชาติ เกาหลี ‘GOLDEN SLUMBER’ ที่ได้ซูเปอร์สตาร์สุดฮ็อตหนึ่งในสี่สามีแห่งชาติเกาหลี ‘คังดงวอน’ มาแสดงในบท ‘คิมกอนอู’ หนุ่มส่งพัสดุจิตใจดีงามผู้ถูกจัดฉากให้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีลอบสังหาร ผู้ ล งสมั ค รประธานาธิ บ ดี จ นถู ก ไล่ ล่ า จากคนทั้ ง ชาติ ซึ่ ง เจ้ า ตั ว บิ น ลั ด ฟ้ า จากเกาหลี ม าร่ ว มงาน รอบปฐมทัศน์ในไทยด้วยตัวเอง เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย ศูนย์การค้าสยามพารากอน

The First Starto PHOTOS: BNK48 OFFICE

ผ่านไปแล้วกับคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบครั้งแรกของ 26 สาว ‘BNK48’ ในชื่องาน Tao Kae Noi Presents BNK48 1st Concert “STARTO” เมื่อวันที่ 31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2561 ณ ไบเทค บางนา ฮอลล์ 106 ด้วยจำ�นวน 5,000 ที่นั่งต่อรอบ พร้อมเปิดเผยเซ็นบัตสึในเพลง River ทั้ง 16 คน เป็นครัง้ แรก คอนเสิรต ์ ใหญ่ครัง้ แรกทัง้ ที สาวๆ BNK48 จึงจัดเต็มด้วยการขนเพลงมาโชว์เพียบทัง้ BNK48, อยากจะได้พบเธอ, ก็ชอบให้รู้ว่าชอบ, พลิ้ว และซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดในซิงเกิ้ลที่ 3 ‘วันแรก’ (Shonichi) และ ‘Anata to Christmas Eve’ ก็ไม่พลาดที่จะหยิบมาโชว์ และยังมี Namida Surprise ที่โชว์เป็นครั้งแรก โดยมีตาหวานเป็นเซ็นเตอร์ แถมมีเซอร์ไพรส์วันเกิดกลางเพลงนี้ให้แก้วอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีเพลงจาก BNK48 Campus มาโชว์ให้ชมอีกเพียบ ก่อนส่งท้ายปิดคอนเสิร์ตด้วยเพลงฮิตที่มียอดวิวทะลุ 100 ล้านวิว ไปแล้วเรียบร้อยอย่าง ‘คุกกี้เสี่ยงทาย’

Ultimate Experience

Read Again

PHOTOS: MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

PHOTOS: PUBAT

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำ�กัด (มหาชน) ร่วมกับ ธนาคาร ออมสิน จัดงานเปิดตัว ‘GSB Infinite Enigma’ โรงภาพยนตร์สไตล์คลับ แห่งแรกทีม ่ ค ี วามหรูหราทีส ่ ด ุ ในโลก ภายใต้แนวคิด Ultimate Experience ‘ชีวิตเอกสิทธิ์ ไร้ขีดจำ�กัด’ เพื่อให้ลูกค้าคนพิเศษของธนาคารออมสินที่ ถือบัตรเครดิต Master Card World Elite ได้สัมผัสกับประสบการณ์ การชมภาพยนตร์ ใ นโรงภาพยนตร์ สุ ด หรู แ ละบริ ก ารที่ ดี ที่ สุ ด ในโลก ณ โรงภาพยนตร์อีนิกม่า ชั้น 6 พารากอน ซีนีเพล็กซ์

ปิดฉากลงเป็นทีเ่ รียบร้อยสำ�หรับ ‘งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครัง้ ที่ 46 และงานสัปดาห์หนังสือ นานาชาติ ครัง้ ที่ 16’ ภายใต้แนวคิด ‘อ่าน...อีกครัง้ ’ ซึง่ ประสบความสำ�เร็จตามเป้าด้วยการมีนก ั อ่าน เข้าร่วมงานกว่า 1.8 ล้านคน โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมงานเป็นเด็กและเยาวชนมากที่สุด ส่วนแนวหนังสือ มาแรงที่สุดคือแนวประวัติศาสตร์ ทั้งนวนิยาย สารคดี และการ์ตูนความรู้ หากใครพลาดครั้งนี้ สามารถพบกันใหม่ได้ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครัง้ ที่ 23 ซึง่ จะจัดขึน ้ วันที่ 17–28 ตุลาคมนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

DONT

10

MAY 2018


Legit Swag

Music genres had always inspired fashion oneway or another. Likewise, both ‘Hip Hop’ and ‘Rapper’ has broken down all the codes and rules of ‘Street Fashion’ to invent an entirely new visual language that defines generation of what we wear and how we wear it. Photographer PAT PHETTHONG Fashion Editor RATCHAKRIT CHALERMSAN Illustrator PRAPHASSORN BUTPHROM


Chanchana Earring MAISON O Shirt HEIDI’S SECRET Bottom ZAZZIE Stockings CHERILON Pumps CHRISTIAN LOUBOUTIN Belt STYLIST’S OWN Anastensia Earrings PORSHZ Shirt HEIDI’S SECRET Belt PRADA Jeans WWWWAAAATTTTEEEERRRR Boots VILLIANS SF Chayanuch Earrings MAISON O Shirt HEIDI’S SECRET Bottom ZAZZIE Stockings CHERILON Belt STYLIST’S OWN


Nose Rings MAISON O Necklace SWAROVSKI Jacket ADHOC


Choker MAISON O


Tim Rings & Bracelet AKE AKE Trousers Q DESIGN AND PLAY Necklaces & Sneakers STYLIST’S OWN Anastensia Earring MARNI Top, Skirt & Belt MILIN Trousers Q DESIGN AND PLAY Stockings CHERILON Pumps JIMMY CHOO


Chanchana Earring PORSHZ Jacket Q DESIGN AND PLAY Bra ZAZZIE Shorts LEISURE PROJECTS Stockings CHERILON Pumps FENDI Tim Jacket ADHOC Trousers Q DESIGN AND PLAY Choker MAISON O Shoes PRADA Necklaces STYLIST’S OWN Chayanuch Earrings PORSHZ Jacket LEISURE PROJECTS Shorts ADIDAS Stockings CHERILON Pumps CHRISTIAN LOUBOUTIN


Anastensia Bra VIRGIN DAISIES Jacket & Trousers FENDI Bag BOYY Boots RICH CAST OF CHARACTERS Earrings STYLIST’S OWN Tim Trousers HERMÈS Bracelets & Rings MISSILE Necklaces & Shoes STYLIST’S OWN


Rings & Bracelet AKE AKE Trousers PRADA Sneakers STYLIST’S OWN


Chanchana Nose Ring MAISON O Bra ZAZZIE Jeans PONY STONE Stockings CHERILON Boots RICH CAST OF CHARACTERS Earrings STYLIST’S OWN Chayanuch Nose ring MAISON O Bra ZAZZIE Earring & Jeans STYLIST’S OWN


Dress MARNI Bag COCCINELLE Hoodie SSAP NYC Rings AKE AKE Stockings CHERILON Pumps JIMMY CHOO Hats STYLIST’S OWN


Chayanuch Nose Ring MAISON O Bra ZAZZIE Earring STYLIST’S OWN Chanchana Nose Ring MAISON O Bra ZAZZIE Earrings STYLIST’S OWN


Chayanuch Bra MAISON O Bag Q DESIGN AND PLAY Jumpsuit VIRGIN DAISIES Shoes VILLAINS SF Anastensia Necklace SWAROVSKI Top MILIN Jumpsuit MAX MARA Pumps JIMMY CHOO Tim Jumpsuit TAKARA WONG Chanchana Bra ZAZZIE Jumpsuit TAKARA WONG Stockings CHERILON

MODELS A NASTENSIA@LU X MODEL TIM@REDMODELLING CHA NCHA NA AK JIR ATIK ARL CHAYA NUCH AK JIR ATIK ARL MAKEUP ARTIST WALL AYA TIPVA N NAPORN HAIR ST YLIST MA NSW EE K ITPISU T FASHION COORDINATOR NU N TAPAT PA NIT VOR A NU N FASHION ASSISTA NTS K ASIDIT SRIRIT TIPR ADIT NUENGNADDA NOPAKU N THUMMARAT CHUEAJAROEN PHOTOGRAPHER ASSISTA NT A NUR AK DUA NGTA ST YLIST ASSISTA NT WA N NISA SOMBOON FASHION INTERN WARU N YA HUA NG


BEAUTÉ recommend IN TWO MINDS FACIAL HYDRATOR 60 ML. 2,250 THB

Formula for combination skin which helps clean the skin, normalise sebum production, soothe irritation and increase hydration

BALANCING

Photographer TOP.PONPISUT

SERIES

IN TWO MINDS FACIAL CLEANSER 200 ML. 1,850 THB

IN TWO MINDS FACIAL TONER 200 ML. 2,100 THB

ผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวหน้ากลุม ่ ใหม่ “In Two Minds” ดูแลสภาพผิวหน้าสำ�หรับผิวผสม ปลอบประโลมผิวให้ผวิ กลับสูส ่ ภาวะสมดุล ประกอบด้วยเจลล้างหน้า โทนเนอร์ และมอยซ์เจอไรเซอร์ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นประกอบด้วย ส่วนผสมที่ลงตัว ผ่านการรับรองความปลอดภัยและ ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเพื่อช่วยปรับสมดุลและปลอบ ประโลมสภาพผิวหน้าแบบผิวผสม เป็นเวลาถึงสามปี ที่ Aesop พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์กลุม ่ In Two Minds ภายในห้องแล็บเมืองเมลเบิรน ์ เพือ ่ สภาพผิวหน้าแบบผิว ผสมที่มีลักษณะเด่นคือ ผิวบริเวณทีโซนจะมีความมัน มากกว่าปกติในขณะทีผ ่ วิ แก้มมีสภาพแห้งถึงแห้งมากและ

มีแนวโน้มทีจ่ ะระคายเคืองได้งา่ ย ดร.รีเบคก้า วัตคินสัน ผู้ จั ด การแผนกนวั ต กรรมและการวิ จั ย ของ Aesop ได้ให้ความรูว้ า่ ในช่วงทศวรรษทีผ ่ า่ นมา มีลก ู ค้าทีม ่ ส ี ภาพ ผิวแบบผิวผสมมากขึน ้ เรือ ่ ยๆ โดยเฉพาะลูกค้าทีอ ่ าศัย ในภูมอ ิ ากาศร้อน การดูแลผิวหน้าแบบผิวผสมเป็นเรือ ่ ง ที่ยากที่จะดูแลไม่ให้ผิวระคายเคือง ผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ กลุ่ม In Two Minds นั้นสามารถช่วยดูแลลักษณะอัน ซับซ้อนในหลายๆ ด้านของสภาพผิวแบบผิวผสมพร้อม กับปรับสมดุลสำ�หรับผิวที่บอบบาง In Two Minds Facial Cleanser ผลิตภัณฑ์ล้าง หน้าสูตรอ่อนโยนชนิดทีไ่ ม่ท�ำ ให้ผวิ สูญเสียความชุม ่ ชืน ่

DONT

28

MAY 2018

จนแห้งเสีย มีซาลิไซลิคแอซิดเป็นส่วนประกอบ ช่วยทำ� ความสะอาดแบบอ่อนโยน ขจัดความมันส่วนเกิน โดย ไม่ทำ�ให้ผิวระคายเคือง In Two Minds Facial Toner ประกอบด้วยไนอาซินาไมด์และแพนธีนอล ช่วยปลอบ ประโลมและปรั บ สมดุ ล ผิ ว In Two Minds Facial Hydrator ประกอบด้วยส่วนผสมหลักจากธรรมชาติ ได้แก่ น้�ำ มันสกัดจากแอนดิโรบาโคไพบา และอคาอิชว่ ย มอบคุณค่าสารอาหารและความชุม ่ ชืน ่ ผลิตภัณฑ์กลุม ่ In Two Minds Facial วางจำ � หน่ า ยที่ เ คาน์ เ ตอร์ Aesop ทุกสาขา


Street Queen

BEAUTÉ Jacket TAKARA WONG Jeans PONY STONE Necklace MISSILE

MODEL: PAULINA J @M DONNA PHOTOGRAPHER: TOP.PONPISUT STYLIST: THUMMARAT CHUEAJAROEN MAKEUP ARTIST: WALLAYA TIPVANNAPORN HAIR STYLIST: PORNPAN CHANCHOLSAMUT FASHION COORDINATOR: NUNTAPAT PANITVORANUN FASHION ASSISTANT: KASIDIT SRIRITTIPRADIT PHOTOGRAPHER ASSISTANT: ANURAK DUANGTA STYLIST ASSISTANT: WANNISA SOMBOON FASHION INTERN: WARUNYA HUANG


การแต่ ง หน้ า สำ � หรั บ street look ไม่จำ�เป็นต้องแต่งหน้าหนักจนเกินไปเพื่อ ดึงความสนใจ ไม่มีเคล็ดลับอะไรพิเศษ แต่ เน้นการใส่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ จะทำ�ให้ เกิดความน่าสนใจขึน ้ สำ�หรับลุคทีด ่ เู รียบมาก แต่อยากสร้างความน่าสนใจทีด ่ วงตา เกลีย ่ เมกอัพเบสสำ�หรับดวงตาแล้วระบายเปลือกตา ด้วยสีส้มอ่อนให้ทั่ว โดยเน้นบริเวณที่ชิด แนวขนตามากทีส ่ ด ุ จากนัน ้ ใช้พก ิ เม้นต์สท ี อง แตะให้ทวั่ เปลือกตาและเหนือริมฝีปากจากนัน ้ ดัดขนตา แล้วปัดมาสคาร่าเน้นให้หนาทีโ่ คน เล็กน้อย เทคนิคคือขณะปัดให้ขยับขนแปรง ไปทางซ้าย-ขวาด้วย อาจเขียน waterline ด้วยดินสอเขียนขอบตาชนิดครีมที่ข้างใน ขอบตาบน เพื่อเน้นดวงตาให้ดูชัดขึ้น

Metallic Touch Jacket MATTERMAKERS Bra ZAZZIE Necklace MISSILE


T-Shirt DRYCLEANONLY Rings AKE AKE Earring STYLIST’S OWN

Silver Gimmick

เพิม ่ ความน่าสนใจให้ลค ุ สรีตนัน ้ ดูโดดเด่น การเลือกโทนสีให้เหมาะกับลุคทีเ่ ป็นธรรมชาติ และลุคนั้นคือสีเอิร์ธโทน ซึ่งใช้ง่าย ไม่ว่า จะเป็น สีครีม สีน้ำ�ตาลคาราเมล สีน้ำ�ตาล อ่อน สีสม ้ อิฐ หรือสีเทา เป็นต้น และไม่วา่ จะ เลือกใช้สส ี �ำ หรับเขียนคิว้ สีส�ำ หรับเปลือกตา สี ข องมาสคาร่ า หรื อ สี ข องอายไลเนอร์ ให้ยึดสีดังกล่าวเป็นหลักแต่นำ�มาดัดแปลง โดยระบายสีเงินทับไปที่รอยพับ สามารถ เลือกใช้ชนิดเนือ ้ แมตต์เพือ ่ ให้ได้อารมณ์เท่ๆ อาจใช้ควบคูก ่ น ั ไปก็ได้ให้เหมาะกับบุคลิกและ อารมณ์ในวันนั้นๆ ของตนเองได้อีกด้วย


BEAUTÉ shopping

4 1

3 2

5 8 6

9 7 10

13

14

11 12

18

17

21 15 16

19

20

GoodnessGangster Never miss these cool items to make you fabulous. Photographer TOP.PONPISUT 1. CLARINS Instant Light Lip Comfort Oil 2. LANEIGE Layering Cover Cushion 3. DR.CINK Hydrating Serum 4. PHILOSOPHY Amazing Grace Ballet Rose Eau de Toilette 5. L’OREAL PARIS Shine On by Color Riche in Blush Expression 6. SNAIL WHITE Gold 7. HERMÈS PARIS Twilly d’Hermès Eau de Parfum 8. SULWHASOO Snowise Brightening Exfoliating Mask 9. LA ROCHE-POSAY Anthelios Dermo-Kids SPF 50+ 10. NIVEA Sun Protect & White Instant Aura Serum SPF50+ PA+++ 11. KANEBO Refining Eye Serum 12. CLARINS Instant Smooth Perfecting Touch 13. ETUDE HOUSE Mini Two Match Tin Set in Fruits Box 14. DIOR J’adore Eau de Parfum 15. AVEENO Skin Relief Moisturizing Lotion 16. FRESH Lotus Youth Preserve Rescue Mask 17. L’OREAL PARIS Shine On by Color Riche in Corail Concorde 18. LANCOME UV Expert Youth Shield Tone Up™ Milk SPF50+ PA++++ 19. DOLCE & GABBANA Dolce Floral Drops Eau de Toilette 20. HARNN Hello Kitty Tropical Citrus Hand cream Bergamot & Lime 21. INNISFREE Green Tea Seed Essence-in-Lotion

DONT

32

MAY 2018


BEAUTÉ journal

Stayhydrated

FlawlessEyes

Ultimate Skin Nutritive ทีส ่ ด ุ แห่งการบำ�รุงผิวด้วยแบรนด์สกินแคร์ใหม่ลา่ สุดทีต ่ อบโจทย์เรือ่ งการเติมน้�ำ ให้ผวิ หน้ากระจ่างใส และชะลอริว้ รอยแห่งวัย จากสามส่วนผสมหลักอันทรงคุณค่าบำ�รุงทีค ่ ด ั สรรมาเป็นพิเศษเอกสิทธิเ์ ฉพาะแบรนด์ Ultimate Skin Nutritive ก็คือ Glacier Water น้ำ�แร่ธรรมชาติบริสุทธิ์ 100% จากธารน้ำ�แข็งอลาสก้าแห่งขั้วโลกเหนือ อุดมไปด้วยแร่ธาตุ ที่คืนความสดชื่นมีชีวิตชีวาและคลายความเครียดให้กับผิว รวมทั้งอณูน้ำ�แร่ยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานให้กับคอลลาเจน และอีลาสตินให้ผิวกลับมาแข็งแรงและริ้วรอยลดเลือนลง และมี Beta-Glucan สารสกัดธรรมชาติที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ได้อย่างดีเยี่ยม จึงโดดเด่นมากในเรื่องการลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยและช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างเซลล์ผิวใหม่ ส่งผลให้ผิว ดูอ่อนเยาว์อย่างสังเกตได้ชัดเจน Niacinamide สารสกัดวิตามินบี 3 ที่ครบเครื่องเรื่องการบำ�รุง ทั้งช่วยควบคุมการผลิต เม็ดสีผิวให้สม่ำ�เสมอ ผิวจึงสว่างกระจ่างใส โดยทั้งสามผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดเพื่อผิวชุ่มชื่นอิ่มน้ำ� ได้แก่ Moisture Toner, Hydrating Lotion และ Intensive Renewing Serum ผลิตภัณฑ์ Ultimate Skin Nutritive วางจำ�หน่ายที่ร้าน Watsons และ Euphoria Shop ทุกสาขา

Glowwithgold

KANEBO เชือ ่ ว่าเราสามารถลดเลือนร่องรอยแห่งกาลเวลาและคงความงดงามได้เสมอแม้วย ั ทีเ่ พิม ่ ขึ้น โดยต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของผิวตลอดทุกช่วงชีวิต เพื่อดูแลได้อย่างเหมาะสม KANEBO Chrono Beauty ใส่ใจทุกการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจ พร้อมให้การดูแลอย่างดีที่สุดใน เวลาที่คุณต้องการ ชุดผลิตภัณฑ์พิเศษ ในปี 2018 ที่ใส่ใจกับการปรนนิบัติดูแลผิวด้วยสกินแคร์ ในแต่ละวัน ผิวบริเวณรอบดวงตาไม่เพียงแต่บอบบางที่สุดแต่ยังไวต่อสิ่งเร้ารอบข้างมากที่สุดด้วย เช่นกัน ผิวรอบดวงตาจึงต้องการการดูแลเป็นพิเศษในทุกวันเพื่อดวงตาเปล่งประกาย KANEBO Refining Eye Serum เซรั่มฟื้นบำ�รุงผิวรอบดวงตา เนื้อครีมเข้มข้นที่ช่วยฟื้นบำ�รุงและรับมือ กับการเปลีย ่ นแปลงของผิวรอบดวงตาอันเนือ ่ งมาจากความเคร่งเครียดของวิถช ี วี ต ิ ยุคใหม่ ด้วยสูตรที่ ออกแบบมาเป็นพิเศษ เอกสิทธิ์เฉพาะของคาเนโบ ‘Hydra Botanical Complex E’ เพื่อผิวบริเวณ รอบดวงตาโดยเฉพาะ ช่วยให้ดวงตาของคุณแลดูยกกระชับและเปล่งประกาย อีกทั้งชะลอการเกิด ริว้ รอย และ KANEBO Smoothing Serum ผลิตภัณฑ์ฟน ื้ บำ�รุงผิวเนือ ้ เซรัม ่ ชนิดเช็ดออก อุดมไปด้วย สารสกัดจาก Ruscus Aculeatus Root ช่วยกระตุ้นการผลิตเอนไซม์ Cathepsin D ในผิวหนัง ชั้นนอก อันจะนำ�ไปสู่กระบวนการผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมขจัดความ หมองคล้ำ�ได้อย่างอ่อนโยน สัมผัสผลิตภัณฑ์ KANEBO “Make Your Life a Masterpiece” ได้ที่ เคาน์เตอร์ Kanebo ทุกสาขา

Namu Life Snail White Gold ครีมบำ�รุงผิวที่มากกว่าด้วยการมอบ ผิวสวยแลดูออ ่ นกว่าวัย จากส่วนผสมทีเ่ ต็มเปีย ่ มและทรงประสิทธิภาพของ เมือกหอยทากสายพันธุ์ Helix ที่อุดมไปด้วย Glycoaminoglycan ที่ช่วย ฟืน ้ บำ�รุงเซลล์ผวิ เสือ ่ มสภาพให้แข็งแรง ดูอม ิ่ น้�ำ พร้อมคุณค่าจากอีลาสติน และคอลลาเจนให้ผิวนุ่ม ยืดหยุ่น กระชับ และวิตามิน A, C, และ E กระตุ้น กระบวนการสร้างคอลลาเจนในชัน ้ ผิวและควบคุมการผลัดเซลล์เสือ ่ มสภาพ ให้เป็นไปอย่างปกติ รวมถึงปรับผิวให้เนียนเรียบน่าสัมผัส นอกจากนั้นยัง ผสานสารสกัดจากทองคำ�บริสท ุ ธิ์ 24K Lipobelle ช่วยต่อต้านอนุมล ู อิสระ ที่เป็นสาเหตุของความเหี่ยวย่นและแก่ก่อนวัยด้วย nano-sized gold particles สารสกัดทองคำ�อนุภาคเล็ก ทำ�ให้ซม ึ เข้าสูผ ่ วิ ได้อย่างลึกล้�ำ กระตุน ้ การสร้างคอลลาเจนและอีลาสติน พร้อมยับยัง้ การทำ�ลายคอลลาเจน อีลาสติน และโปรตีนโครงสร้างในชั้นผิว ทำ�ให้ผิวสว่างกระจ่างใสแลดูอ่อนเยาว์

Whiteginseng potential Sulwhasoo Snowise Brightening Exfoliating Mask มาสก์ ทำ�ความสะอาด เพือ ่ ผิวทีห ่ มดจด เนียนนุม ่ มากกว่าทีเ่ คยสัมผัส ด้วยผงโสม ขาวเนือ ้ ละเอียด โดยได้น�ำ เอาโสมขาวสดมาแปรสภาพเพือ ่ ส่งมอบคุณสมบัติ แบบดัง้ เดิมของโสมขาวเข้าสูผ ่ วิ อย่างเต็มที่ ซึง่ ผงโสมขาวจะช่วยขจัดเซลล์ ผิวหนังทีต ่ ายแล้วให้หลุดลอกออกอย่างอ่อนโยน โดยปราศจากการระคายเคือง ต่ อ ผิ ว นอกจากนี้ ส ารโพลี แ ซ็ ก คาไรด์ ใ นโสมขาวยั ง มอบความชุ่ ม ชื่ น พร้อมเก็บกักชัน ้ เซลล์ผวิ ทีต ่ ายให้ยงั คงอิม ่ น้�ำ พร้อมควบคุมสมดุลผิวด้วย น้�ำ ผึง้ ให้ผวิ เนียนนุม ่ และชุม ่ ชืน ่ พร้อมกลิน ่ หอมสมุนไพร ผ่อนคลายอารมณ์ ด้วยเนือ้ เจลทีเ่ ข้มข้นพร้อมมอบการบำ�รุงทีม ่ ากกว่าเคย ใช้งา่ ยแม้ขณะอาบน้�ำ เพียงทา Snowise Brightening Exfoliating Mask เพื่อขจัดเซลล์ผิว ที่ตายแล้วอย่างรวดเร็วพร้อมให้ผิวเปล่งประกายกระจ่างใสขึน ้ ด้วยเนือ ้ เจล ที่หนาจะช่วยป้องกันไม่ให้เนื้อมาสก์ลื่นออกในระหว่างที่อาบน้ำ� โดยไอน้ำ� จากน้ำ�อุ่นจะช่วยในการขัดผิวให้เซลล์ผิวที่ตายหลุดออกเพื่อผิวเรียบเนียน ชุ่มชื่น

DONT

33

MAY 2018


BEAUTÉ journal

Urbanista’s favourite Shiseido Essential Energy ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อปลุกพลังความงามให้กลับคืน สาวยุคใหม่ ไลฟ์สไตล์ทห ี่ ลากหลาย ไม่วา่ จะเป็นเรือ ่ งงาน ปาร์ตี้ หรือแม้แต่การบำ�รุงผิว แต่ดว้ ยอายุทเี่ พิม ่ มากขึน ้ บวกกับมลภาวะรอบตัวทีต ่ อ ้ งเผชิญอยูท ่ ก ุ วัน การตอบสนองของผิวต่อครีมบำ�รุงอาจเปลีย ่ นแปลงและ ลดลงไปตามกาลเวลา ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวชิ้นเดิมกลับไม่ให้ผลชัดเจนเหมือนเคย ผิวจึงดูคล้ำ�หมอง หยาบกร้าน และเกิดริว้ รอยได้งา่ ย ReNeura TechnologyTM พร้อมส่วนผสมทีเ่ ต็มเปีย ่ มไปด้วยพลัง อย่างใบ Ashitaba α หรือใบไม้ของวันพรุ่งนี้ ช่วยฟื้นบำ�รุงให้ผิวตอบรับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ บำ�รุงผิวได้ดียิ่งขึ้น มีให้คุณเลือกด้วยกัน 3 สูตร ที่เหมาะกับความต้องการของสภาพผิวเพื่อมอบ ประสิทธิภาพการบำ�รุงอย่างสมบูรณ์แบบ Essential Energy Moisturizing Cream ครีมบำ�รุงเนื้อ เนียนนุ่ม ช่วยลดริ้วรอยแห่งวัย ผิวคล้ำ�หมอง แห้งกร้าน และสัญญาณอื่นๆ ที่เกิดจากอาการผิว ขาดพลัง, Essential Energy Gel Cream ครีมบำ�รุงผิวสูตรเนื้อเจล ที่มอบความชุ่มฉ่ำ� และสดชื่น พร้อมลดเลือนริ้วรอย เผยผิวใหม่ ชุ่มชื่น และเปล่งประกาย และ Essential Day Emulsion SPF30 PA+++ อิมัลชั่นสูตรกลางวัน ที่ให้เนื้อสัมผัสที่ชุ่มฉ่ำ� เติมน้ำ�ให้กับผิว พร้อมเผยผิวเนียนนุ่ม ชุ่มชื่น สัมผัสทั้งสามผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดได้แล้ววันนี้ ที่เคาน์เตอร์ Shiseido ทุกสาขา

SawasdeetoHelloKitty ครัง้ แรกที่ Hello Kitty เจ้าแมวเหมียวไอคอนสุดเลิฟของสาวๆ ทัว่ โลก จะมาปรากฏตัวในสไตล์ไทยๆ จากการร่วมกันครีเอต เฉพาะกิจอย่างเป็นทางการระหว่าง HARNN และ Sanrio เป็นคอลเลกชั่น HARNN Hello Kitty Angel Hand Collection เซ็ตแฮนด์ครีมไซส์พกพาลิมิเต็ด อิดิชั่น แท็คทีมมาพร้อมกันถึง 3 กลิ่น 3 ชิ้นในเซ็ตเดียว Aromatic Herbs (Lemongrass & Lavender), Precious Wood (Sandalwood & Nutmeg) และ Tropical Citrus (Bergamot & Lime) จัดเต็มคุณค่า บำ�รุงดีๆ จากธรรมชาติ และยังหอมกรุ่นสไตล์อโรมาเธอราพี ด้วยเอสเซนเชียลออยล์บริสุทธิ์ 100% พิเศษสุดในกล่องสีชมพู แสนหวานน่ารักน่าสะสม กับ Hello Kitty สุดน่ารัก ในชุดไทย 3 ลุค ทัง้ ชุดไทยพระราชนิยมแบบศิวาลัย ซึง่ เป็นเครือ่ งแต่งกายเต็มยศ สำ�หรับโอกาสสำ�คัญ, ชุดตัวนางในการแสดงนาฏศิลป์ และเครื่องแต่งกายขอนางในวรรณคดี แถมยังมีลวดลายเอกลักษณ์ การท่องเที่ยวไทย พบกับ HARNN Hello Kitty Angle Hand Collection ได้ที่เฉพาะที่ร้าน HARNN ในเมืองไทย และ HARNN Online Store เท่านั้น

Laura Mercier Flawless Fusion Ultra-Longwear Concealer สูตรล่าสุดที่ พัฒนาขึน ้ จากปรัชญา flawless face ของ Laura Mercier เธอเชื่อว่าคุณควรที่จะได้ ทัง้ การปกปิด พร้อมความรูส ้ ก ึ เบาสบายผิว อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่จ�ำ เป็นต้องเลือก เพียงอย่างใดอย่างหนึง่ Flawless Fusion Ultra-Longwear Concealer มอบให้ทั้ง การปกปิดได้ทั้งในระดับปานกลางอย่างมี ประสิทธิภาพ ปรับสีผวิ บนใบหน้าให้สม่�ำ เสมอ โดยไม่ตกร่อง มอบผิวเนียนเรียบ ดูสวย อย่างเป็นธรรมชาติ ในขณะเดียวกันจะรู้สึก เบาสบายผิว โดยไม่เป็นคราบในระหว่างวัน พร้อมให้ผิวชุ่มชื้น ให้ความเปล่งประกาย อย่างเป็นธรรมชาติ เทคโนโลยี Skin Fusion: การผสมผสานของสารพอลีเมอร์ทม ี่ ี คุณสมบัตย ิ ด ื หยุน ่ และติดทนยาวนาน มีสว่ น ผสมวิตามิน C เพือ ่ ผิวดูกระจ่างใส นอกจาก นัน ้ ยังผสมผงแป้งช่วยอำ�พรางผิวทีม ่ ป ี ญ ั หา รอยหมองคล้ำ� ช่วยกระจายแสงบนผิว จึง ช่วยอำ�พรางให้ริ้วรอยและรอยเหี่ยวย่นให้ดู จางลง พร้อมช่วยให้ใบหน้าดูสวยใสอย่าง อ่อนโยน

Sicilianvibes คอลเลกชันนี้ได้แรงบันดาลใจจากสวนสวยกลางฤดูใบไม้ผลิในซิซิลี Dolce Garden เมกอัพคอลเลกชั่นประจำ�ฤดูใบไม้ผลิ 2018 นำ�พาเราไปสู่การชื่นชมความงดงามในเนื้อแท้ของดอกกุหลาบที่ผลิบานเผยความสดใสอย่างเต็มที่ ประกอบด้วย 5 ผลิตภัณฑ์ที่จะสรรค์สร้างความงามในซีซั่นนี้ Blush Rosa Duchessa in Provocative 40 ผลิตภัณฑ์ไฮไลต์ประจำ�ฤดูกาล นี้ คือบลัชแต่งแก้มจรัสประกายสีสัน Dolce Matte Lipstick สี Ibiscus 510, Orchid 645 และ Peony 130 ลิปสติก เนื้อแมตต์ ที่ให้สีส้มแดงปะการังสดสว่างของ Dolce Ibiscus ไปจนถึงสีชมพูฟูเชียเจิดจ้าแบบเมทัลลิก The Eye Shadow Quad in Dolce Garden 142 อายแชโดว์สี่เฉดบรรจุตลับ Eyeshadow Quad ในคอลเลกชั่นนี้ มีสีชมพูประกายอ่อนละมุนสองเฉด น้ำ�ตาลอ่อนละมุนและเข้มปานกลาง Emotioneyes Hight Definition Eyeliner Stylo in Terra 2 อายแชโดว์สีน้ำ�ตาลอบอุ่น ทวีความโดดเด่นรอบขอบตาด้วยเส้นสายคมชัด และสุดท้าย The Nail Lacquer สี Ibiscous 607, Orchid 240, Innocence 101 และ Pink 220 พบกับ Dolce Garden Spring 2018 Makeup Collections ได้แล้ววันนี้ มีจำ�หน่ายเฉพาะที่เคาน์เตอร์น้ำ�หอม Velvet Collection แบรนด์ Dolce & Gabbana ห้างสรรพสินค้า สยามพารากอน เท่านั้น

DONT

34

MAY 2018

Secretofuniverse


BEAUTÉ journal

Makeup best friend sunscreen

ผลิตภัณฑ์กันแดดที่สามารถตอบโจทย์สาวๆ ที่ชอบเมกอัพ L’Oreal UV Pefect ผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวจากแสงแดด ล้ำ�หน้า ด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยปกป้อง Long UVA ได้ถึงนาน 12 ชม. โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสบางเบา เกลี่ยง่าย ไม่เหนียวเหนอะหนะ เพียงใช้เป็นประจำ�ทุกวันคุณก็สามารถมีผวิ สวยครบสูตร หน้าไม่ด�ำ เมกอัพไม่เยิม ้ มากไปกว่านัน ้ ลอรีอล ั ปารีสได้รงั สรรค์ครีมกันแดด ทัง้ 4 สูตรให้เหมาะกับทุกสไตล์การแต่งหน้าของสาวๆ ครอบคลุม ทุกสภาพผิว Matte and Fresh กันแดดสูตร 100% ออยล์ฟรี ช่วยควบคุมและดูดซับความมัน Aqua Essence กันแดดเนื้อเจล บางเบาดุจน้ำ� ซึมลงผิวทันที สบายผิว เหมาะกับวันเมกอัพเบาๆ เมกอัพสวยใสดูเป็นแบบธรรมชาติ Instant White ครีมกันแดด เนือ ้ เซรัม ่ สีชมพูประกายมุก ใช้เป็นเมกอัพเบสได้ ผิวดูสวยสุขภาพ ดี ช่วยปรับสีผวิ ให้ดส ู ว่างใสอมชมพู เผยผิวสว่างใสดูมอ ี อร่าทันที Even Complexion ครีมกันแดดเนื้อน้ำ�นมสีเบจ ช่วยปรับสีผิว ให้ดูสม่ำ�เสมอ ปกปิดจุดด่างดำ� รอยสิว รอยหมองคล้ำ� พบกับ ครีมกันแดดคู่ใจสาวแต่งหน้าทั้ง 4 สูตร ที่ เทสโก้ โลตัส, บิ๊กซี, วั ต สั น , บู๊ ท ส์ , ท็ อ ปส์ ซู เ ปอร์ ม าร์ เ กต และห้ า งสรรพสิ น ค้ า ชั้นนำ�ทั่วไป ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของลอรีอัล ปารีสได้ที่ www.lorealparisthailand.com และ Facebook: Lorealparis thailand

Refreshing Summer Head & Shoulders แชมพูขจัดรังแคอันดับหนึง่ ของโลก ต้อนรับซัมเมอร์ด้วยแชมพูสองสูตรยอดนิยม ในรูปแบบ รุ่นลิมิเต็ด อิดิชั่น ทั้งสูตร cool menthol ช่วยเพิ่มความ เย็นสบายไร้รังแคทุกครั้งที่สระ และสูตร apple fresh มอบกลิน ่ หอมจากกรีนแอปเปิล ้ ปลุกความสดใส เติมเต็ม ความสดชืน ่ ขัน ้ สุด ให้คณ ุ ออกไปสนุกสนานในช่วงหน้าร้อน นี้ได้อย่างมั่นใจ ลาขาดจากรังแคและอาการคันได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ช่วยขจัดรังแคตั้งแต่ครั้งแรกที่สระด้วยเนื้อ ฟองละเอียดเนียนนุ่มจะเข้าตรงลึกเข้าไปทำ�ความสะอาด รังแคบนหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง ขึ้น ช่วยขจัดรังแคได้นาน 72 ชั่วโมง ปกป้องหนังศีรษะ จากรังแคได้ยาวนานยิ่งขึ้น และยากที่จะกลับมาอีก โดย เข้าทำ�ความสะอาดจุดกำ�เนิดของรังแคได้ลึกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น ปรับสภาพหนังศีรษะให้สมดุล ช่วยบำ�รุงเส้นผม ให้แลดูมส ี ขุ ภาพดี ด้วยนวัตกรรมทีส ่ ามารถล็อคความชุม ่ ชืน ้ ให้กบ ั เส้นผม พร้อมมอบคืนความนุม ่ และจัดทรงง่าย มีวาง จำ�หน่ายแล้ววันนี้ ณ ซูเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้า ชั้นนำ�ทั่วประเทศ

Restoring theskin การขาดสารอาหาร การพักผ่อนทีไ่ ม่เพียงพอ แสงแดดและมลภาวะทางอากาศ สาเหตุ ข องเซลล์ ผิ ว สู ญ เสี ย ความสมดุ ล ภาวะความเครี ย ดจาก ปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชั่ น (Oxidative Stress) ส่ ง ผลให้ ผิ ว คล้ำ � เสี ย และ ปรากฏสัญญาณแห่งวัย ด้วยการดูแลผิวเพียงห้านาที Lotus Youth Preserve Rescue Mask ช่วยเพิม ่ ความกระจ่างใสให้กบ ั ผิว ผสานคุณค่าจากสารสกัด จากดอกบัว หนึง่ ในส่วนผสมหลักของ Super 7 Complex สิทธิบต ั รเฉพาะ ของ Fresh ประกอบกับสารสกัดทรงคุณค่าจากเมล็ดบัว เกล็ดสาหร่าย คอมบุ สาหร่ายสีแดงและซีเฟนเนล มาสก์สูตรฟื้นบำ�รุงอันเข้มข้นนี้ได้รับ แรงบันดาลใจมาจากสัมผัสของ Lotus Youth Preserve Face Cream with Super 7 Complex ครีมบำ�รุงอันโดดเด่นของเฟรช บัวอุดมไปด้วย สารต้านอนุมูลอิสระที่ไม่เพียงสามารถรักษาความงดงามอันบริสุทธิ์ของ กลีบดอกบัวอันบอบบางในโคลนตม แต่ยังมีคุณสมบัติในการปกป้อง ผิวจากการทำ�ลายจากสารอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ เพราะบัวเป็นพืชน้ำ� จึงมีการผสานส่วนผสมจากท้องทะเลเข้าไปในผลิตภัณฑ์ด้วย

Sparkling floralsignature Omnia Pink Sapphire เป็นกลิน ่ หอมทีม ่ ค ี วามร่าเริงสดใส มีชวี ต ิ ชีวา และเป็นกลิ่นแปลกใหม่เสมือนกลิ่นอายของแสงแดด น้ำ�หอมแห่งความฝัน และการหลีกหนีความวุน ่ วาย ถูกรังสรรค์ขน ึ้ โดย Master Perfumer อย่าง Alberto Morillas เปิดสัมผัสแรกด้วยความสดใสจากกลิน ่ ของ citrus และ pink pepper ให้คณ ุ เพลิดเพลินไปกับความสุขโดยปราศจากสิง่ ต่างๆ สีชมพู พาจินตนาการของคุณไปยังดินแดนที่ห่างไกลของ Tahiti และ Polynesia หมูเ่ กาะเหล่านีเ้ ป็นแหล่งของ frangipani และ wild tiara flower แนวกลิน ่ creamy floral ซึ่งเป็นหัวใจหลักของน้ำ�หอม Bulgari ได้นำ�เอาส่วนผสม ของดอกไม้ทแี่ ปลกใหม่ ผ่านทางเทคนิคทีเ่ รียกว่า “Headspace” ซึง่ ช่วยใน การรักษากลิน ่ ไว้ได้ยาวนาน ซึง่ ดอกไม้จะไม่ได้ถก ู สกัดโดยกรรมวิธส ี มัยก่อน แต่จะถูกแทนทีด ่ ว้ ยก๊าซธรรมชาติดด ู ซับกลิน ่ หอมของดอกไม้ จากนัน ้ ผูป ้ รุง น้ำ�หอมจะสร้างกลิ่นใหม่ๆ จากส่วนผสม เปิดสัมผัสแรกด้วยส่วนผสมจาก ตระกูล citrus คือ pomelo และ grapefruit ทีจ่ ะปลุกความรูส ้ ก ึ สดชืน ่ ด้วย เทคนิคพิเศษที่เรียกว่า “Smell-The-TasteTM” ออกแบบมาเพื่อรังสรรค์ กลิน ่ หอมจากส่วนผสมทีส ่ อดคล้องกันให้ความรูส ้ ก ึ ทีห ่ ลากหลาย มีชวี ต ิ ชีวา และกระปรีป ้ ระเปร่า pink pepper ปลุกเร้าสัมผัสด้วยความรูส ้ ก ึ เผ็ดร้อน พลัง กลิน ่ หอมจากพริกไทยสีชมพู ส่วนผสมทีส ่ กัดจากธรรมชาติมค ี วามบริสท ุ ธ์ิ ผสมผสานกับกลิ่นที่สดชื่น frangipani กลิ่นแปลกใหม่ของดอก tiare จาก Island of Moorea ที่เชิญชวนให้คุณได้เดินทางไปสัมผัส มอบความ สดชืน ่ และสดใส สือ ่ ถึงธรรมชาติและแสงแดด ชวนให้นก ึ ถึงภาพพระอาทิตย์ สีชมพูก�ำ ลังตกดินและวันข้างหน้าทีเ่ ต็มไปด้วยความสนุก และกลิน ่ อายของ แสงอาทิตย์ริมทะเล ความอบอุ่นของ white woods และ white musk ที่ อยู่ในเบสโน้ต กลิ่น powdery ที่นุ่มนวลผสมผสานกับ musk กลิ่นหอม อ่อนๆ ชวนให้ย้อนนึกถึงความทรงจำ�ดีๆ ในวัยเยาว์

DONT

35

MAY 2018


Polo GIVENCHY Jacket & Trousers LEISURE PROJECTS Bracelet, Watch & Earrings (All Through) MODEL’S OWN

DREaM


Shirt BOYPLAIN Polo LEISURE PROJECTS

ChASeR The Young Adult With A Bold And Determined Heart. BAMBAM Definitely Has What It Takes To Go Further And Further In Korean Idol’s World.

Photographer TOP.PONPISUT Fashion Editor RATCHAKRIT CHALERMSAN


Shirt PRADA

ในวัย 21 ปี บริบรู ณ์ กันต์พม ิ ก ุ ต์ ภูวกุล หรือ แบมแบม สมาชิก คนไทยเพียงหนึ่งเดียวของ GOT7 วงไดอลเกาหลีในสังกัด JYP Entertainment หนึ่งในค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ของประเทศเกาหลีใต้ ไม่ได้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงด้านวัยวุฒิมากนัก ไม่ใช่เพราะเขา ไม่รู้สึกว่าตัวเองโตขึ้น หากเพราะความเป็นผู้ใหญ่ของเขาเริ่มต้น ขึ้นตั้งแต่เจ็ดปีก่อน เมื่อเขาเข้าเป็นศิลปินฝึกหัดของค่าย

Trainee’s Life สามปีกบ ั การเป็นศิลปินฝึกหัด ชีวต ิ ของแบมแบมใกล้เคียงกับ การเป็นนักเรียนประจำ� แต่สิ่งที่ต่างไปคือตารางเวลาและวิชาเรียน “คือจะเริ่ม 10 โมงเช้าถึง 4 ทุ่มครับผม เข้าอยู่ในบริษัท พักเที่ยง พักเย็น หนึ่งชั่วโมงกินข้าว แต่ละวันก็จะมีตารางเรียนที่ไม่เหมือน กันครับ อย่างเช่น เข้าไป 10 โมงเช้า เราเป็นต่างชาติก็จะมีเรียน ภาษาเกาหลีของเขา จะมีเพิม ่ มาอีกตารางหนึง่ สมมติวน ั จันทร์เรียน ภาษาเกาหลีตอน 10 โมงเช้า เข้าปุ๊บเรียนเลย มีเรียนร้องเพลง ตอนบ่ายสอง มีเรียนเต้นตอนห้าโมงเย็นถึงทุม ่ ครับ เวลาไม่มเี รียน เราก็ซ้อมของเราไปเรื่อยๆ ครับ ก็อย่างนี้ ทุกวันๆ สามปี หยุดวัน อาทิตย์วันเดียวครับผม” การวั ด ผลจะเกิ ด ขึ้ น ทุ ก เดื อ น พร้ อ มใบแสดงผลการเรี ย น เสร็จสรรพ เพื่อเป็นแรงขับในการพัฒนาตนเองของเหล่าศิลปิน ฝึกหัดวัยรุ่น

Shirt BEAMS Jacket LEISURE PROJECTS

“ทุกๆ เดือนเขาก็มีสอบครับ สอบร้องเพลงว่าดีขึ้นหรือยัง สอบภาษาเกาหลีว่าดีขึ้นหรือเปล่า เขาจะให้เกรดออกมา ก็จะมีปิด เทอมด้วยครับ เช่น สมมติก่อนปีใหม่ เขาก็จะมีเป็นโชว์เคสให้เด็กๆ เตรียมโชว์กน ั เตรียมทีมกัน ได้ขน ึ้ โชว์เคสต่อหน้าประธานค่ายครับ ผม พอจบปุ๊บเขาก็จะดูว่าเด็กคนนี้ควรเลื่อนขั้นไปเป็นเด็กเกรด A หรือเปล่า พอเสร็จโชว์เคสก็กลับไปพัก ต่างคนก็กลับบ้านไปพัก ปิ ด เทอมสองเดื อ น พอกลั บ มาเขาก็ จ ะบอกผล มี ป ระชุ ม กั น ว่ า หลังจากโชว์เคสก็จะมีการประกาศว่า คนนี้ได้เลื่อนเป็นแบบนี้ คนนี้ ได้เข้าโปรเจกต์ คนนี้ได้ทำ�นู่นทำ�นี่ ก็ทำ�อย่างนี้ประมาณสามปีครับ แล้วก็ได้เข้าโปรเจกต์ และได้เดบิวต์เป็น GOT7 ครับ”

Very Young Grown Up การต้องจากครอบครัวไปอยูต ่ ่างบ้านต่างเมือง เพื่อทุ่มเทชีวิต ให้กบ ั อะไรบางอย่าง ทัง้ ทีไ่ ม่รแู้ น่ชด ั ว่าโอกาสก้าวสูค ่ วามสำ�เร็จจะมา ถึ ง เมื่ อ ไร ถื อ เป็ น เรื่ อ งใหญ่ ที เ ดี ย วสำ � หรั บ วั ย รุ่ น หนึ่ ง คน แต่ แบมแบมบอกว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็คุ้มค่ากับความพยายาม นอกเหนือ จากชือ ่ เสียงและค่าตอบแทน ประสบการณ์ระหว่างทางได้หล่อหลอม ให้เขาเติบโตอย่างมั่นคงบนขาของตัวเอง “น่าจะเป็นเรื่องความรับผิดชอบครับ เพราะผมอยู่ตรงนั้นไม่มี ใครรับผิดชอบผมได้ดีเท่าผมรับผิดชอบตัวเอง ก็ต้องรับผิดชอบ กับหน้าที่แล้วก็หลายๆ เรื่องครับ เวลาผมย้ายออกมาอยู่คนเดียว ก็ต้องรับผิดชอบเรื่องจ่ายค่าน้ำ�ให้ตรงเวลา อะไรอย่างนี้ครับ คือ ทำ�ให้ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตให้...ตรงกาลเทศะ ให้ตรงเวลา และก็ได้ เรียนรู้การเข้ากับคนครับผม ว่าเวลาอยู่กับผู้ใหญ่ต้องทำ�ตัวยังไง อยู่กับเพื่อนจะทำ�ตัวยังไง คนประเทศนี้เขาทำ�ตัวยังไง อะไรอย่างนี้ ครับ”


Shirt BOYPLAIN Polo LEISURE PROJECTS


Shirt BOYPLAIN Polo LEISURE PROJECTS

แม้ไม่มีชีวิตวัยรุ่นแบบปกติ เพราะต้องเริ่มทำ�งานตั้งแต่เด็ก แต่แบมแบมก็ไม่ได้รู้สึกว่า เขาพลาดอะไรไป “เอาจริงๆ ผมว่าไม่มีข้อเสียสักเท่าไหร่นะครับผม ถ้าเราเริ่มเร็วสมมติว่าเราพลาดตรง นี้ เราก็ยังมีเวลาที่จะไปเริ่มต้นใหม่ได้ครับผม ดีกว่าเราเริ่มตามมาตรฐานของเขา แล้วพอ สมมติเราทำ�พลาดปุ๊บแล้วเราอยากเปลี่ยน มันสายแล้วครับผม ก็ดีครับที่เริ่มเร็ว เหมือน เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่างเวลาเจอเพื่อน ผมก็สามารถแนะนำ�เขาได้ รู้สึกเหมือนกับว่าผม สามารถตอบแทนคนของผมได้เร็วกว่าหลายๆ คน อย่างตอบแทนครอบครัว ตอบแทน คนทีเ่ ขาคอยดูแลผม ตอบแทนคนทีเ่ ขามีความสำ�คัญกับผมครับ ผมพอใจและรูส ้ ก ึ ดีทเี่ รา ยอมเสียสละชีวต ิ วัยเด็กไป พอมามองตอนนีม ้ น ั ก็คม ุ้ ทีย ่ อมเสียตรงนัน ้ ไป อันนีม ้ น ั เป็นเรือ ่ ง เรียนนอกตำ�รา จะไปเรียนทีไ่ หนไม่ได้ ต้องผ่านประสบการณ์ชวี ต ิ อย่างเดียวเลยครับ ก็รส ู้ ก ึ ว่าผมโชคดีครับ ตัวเองได้มีโอกาสไปอยู่อย่างนี้ ได้ไปเรียนรู้ชีวิตจริงเร็วกว่าคนอื่น”

“ตอนเป็นเด็กฝึกไม่มอ ี ส ิ ระ อันนีเ้ ป็นเรือ ่ งปกติอยูแ่ ล้วใช่ไหมครับ ไม่มม ี อ ื ถือ อะไรอย่างนี้ ตอนแรกผมคิดว่า พอเราเดบิวต์แล้วจะได้อิสระกลับมา แต่พอเดบิวต์จริงๆ อิสรภาพหาย ไปกว่าเดิมอีกครับผม” พูดถึงตรงนี้หนุ่มน้อยหัวเราะเสียงดัง “ปีแรกที่เดบิวต์ ไม่มีมือถือเป็นปีครับ เพราะเขาอยากให้โฟกัสที่งานของเดบิวต์จริงๆ โฟกัสกับ GOT7 จริงๆ ปีที่สองได้มือถือกลับมา วันที่ไม่มีงานก็กลับบ้านได้ถึงสี่ทุ่ม ก็จะมี เวลาเข้าบ้านแล้วก็อยู่รวมกันครับผม แล้วพอเข้าปีที่สามเลื่อนเป็นเที่ยงคืน กลับบ้านให้ถึง เที่ยงคืน พอเข้าเป็นปีที่สี่ ปีนี้ที่เพิ่งเริ่ม เขาบอกว่า ตอนนี้ก็เริ่มโตกันแล้ว ไม่มีเด็กที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะในทีม GOT7 แล้ว เขาก็เลยบอกว่าต้องรับผิดชอบตัวเองเป็นแล้ว กลับบ้าน เวลาไหนก็ได้ แล้วแต่ครับ ถ้าไม่มเี วลางาน จะทำ�อะไรก็ท�ำ เลย แต่วา่ ต้องดูแลตัวเอง อย่าทำ� อะไรที่ไม่ดี หรือทำ�ให้ภาพลักษณ์เสีย ถ้าอยากออกไปอยู่คนเดียวก็ออกไปอยู่คนเดียว ผม ก็เลยออกไปอยู่คนเดียวครับ เพราะผมอยากเลี้ยงแมว”

Idol’s World

New Chapter of Life

“ตอนเวทีแรกเขาก็จะแค่สอนว่า เวลาอัดรายการ กล้องที่มีไฟสีแดงคือกล้องที่กำ�ลัง ถ่ายเราอยู่ อะไรอย่างนี้ เขาบอกว่าก็ต้องคอยหากล้องให้ดี และตอนที่ขึ้นเวทีแรกเลย ตอน เดบิวต์หากล้องไม่เจอครับ แต่พอขึ้นเวทีไปเรื่อยๆๆๆ ก็จับเองได้ว่าตรงนี้กล้องนี้ ตรงนี้ กล้องนูน ้ อะไรแบบนีค ้ รับและก็เป็นธรรมชาติขน ึ้ ครับ อันนีไ้ ม่มใี ห้เรียน มาจากประสบการณ์ บนเวทีซะมากกว่า” แบมแบมเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ช่วงเปิดตัว GOT7 “ตอนนั้นก็คือตื่นเต้น เป็นเวทีแรกที่เดบิวต์ก็ตื่นเต้น แต่ว่าเรื่องกล้องเรื่องอะไรพวกนี้ ไม่คอ ่ ยเท่าไหร่ครับ คือแค่หายากหน่อย อาจจะแค่กดดันนิดหนึง่ พอดูตวั เอง ก็...เอ๊ะ...ทำ�ไม เราหน้าตาอย่างนี้ ทำ�ไมหน้าเราดูใหญ่จัง ออกกล้องรอบแรกก็พอรู้ว่า เราต้องปรับสภาพ ร่างกายเราให้เข้ากับกล้องด้วย สมมติเราน้ำ�หนัก 60 กล้องจะออกมา 67 แบบนี้ เราก็ ต้องลดให้เวลาออกกล้องมาอยู่ 60 อะไรอย่างนี้ครับผม ให้พอดี ก็จะมีตรงนั้นด้วยครับ ก็คอ ื เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ทข ี่ น ึ้ เวทีครับผม ก็มอนิเตอร์ตวั เองไปเรือ ่ ยๆ เวลาออกรายการ ครับ” สามปีแรกของการเป็นศิลปินเต็มตัว ทุกจังหวะชีวิตของแบมแบมคือการทำ�งาน “ชีวต ิ เหมือนเดิมตลอดครับ ตืน ่ มาแต่งหน้า ทำ�งาน จะไปแต่ละประเทศ ก็อยูแ่ ต่โรงแรม หรือที่เล่นคอนเสิร์ตอย่างนี้ครับผม อยู่ที่ไหนก็เหมือนไม่ได้ไปเที่ยวประเทศนั้น เหมือนไป เที่ยวว่าประเทศนั้นโรงแรมเป็นยังไง มีแต่โรงแรมทั้งนั้นเลยครับ” พูดถึงตรงนี้แบมแบม เรียกเสียงหัวเราะได้จากรอบวงสนทนา “เริ่มเบื่อว่าใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกวันๆๆๆ อยากมีอะไรใหม่ๆ เข้ามาบ้าง” เขาหมายถึงบรรยากาศและความรู้สึกใหม่ๆ ในชีวิต “คือตารางงานไม่เหมือนเดิม เปลีย ่ นตลอด แต่วา่ ผมเดาบรรยากาศได้ สมมติวา่ วันนี้ คอนเสิรต ์ ทีญ ่ ป ี่ น ุ่ อะไปญีป ่ น ุ่ เราก็เห็นสนามบินญีป ่ น ุ่ เป็นอย่างนี้ โรงแรมญีป ่ น ุ่ เป็นอย่างนี้ คอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นเป็นอย่างนี้ แล้วกลับ ก็ไม่รู้ว่าข้างนอกที่ญี่ปุ่นเป็นยังไง วันนี้มีคอนเสิร์ต ที่เวียดนาม ก็ไปสนามบินเวียดนาม โรงแรมเวียดนาม คอนเสิร์ตเวียดนาม จบแล้วก็กลับ เกาหลีครับ ก็เหมือนเดิมทุกกัน ก็คือแค่สนุกที่ดูโรงแรมแต่ละที่ว่าเป็นโรงแรมยังไง ที่เหลือ ก็เหมือนเดิม ก็จะมีช่วงที่เริ่มเบื่อๆ หน่อย เหมือนเดิมทุกวันเลย ไม่มีอะไรแปลกใหม่เลย มี แม่โทร. มา” แบมแบมหัวเราะร่วน ก่อนจะบอกว่าช่วงแรกที่เป็นศิลปินเต็มตัว ต้นสังกัดจัด ระเบียบหนักยิ่งกว่าตอนฝึกเสียอีก

“คือชีวิตเด็กหอ ผมอยู่มาตั้งแต่ฝึกแล้ว อย่างเมมเบอร์เกาหลี เขาก็อยู่บ้านมาก่อน แล้วเขาเพิ่งมาเข้าหอก่อนเป็น GOT7 แต่ผมอยู่หอประมาณแปดปีแล้ว ก็ต้องเปลี่ยน บรรยากาศบ้าง เปลี่ยนมาอยู่บ้านเดี่ยว ชีวิตมีอะไรแปลกใหม่เยอะขึ้น ได้อิสระ ออกมาอยู่ คนเดียว เริ่มเลี้ยงแมว และค่ายก็จะมีช่วงให้พักเสาร์อาทิตย์ เป็นฮอลิเดย์ให้ GOT7 ด้วย ครับ เขาเริ่มตอบแทนที่ขยันมาสี่ปี ก็เริ่มรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้น มีเวลาเจอเพื่อนเยอะขึ้น มีเวลา ได้ไปไหนที่ไม่ได้เกี่ยวกับงานเลย ไปทะเล ไปภูเขา ไปแล้วก็สบายใจ” ไม่ใช่แค่เรื่องชีวิตส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง วงจรการทำ�งานของแบมแบมก็เปลี่ยนไป เช่นกัน “ค่ายเขาเริม ่ ปล่อยให้ท�ำ งานเดีย ่ ว ถามว่าเหงาไหม ก็เหงาครับ สมมติวา่ เวลาอยู่ 7 คน ผมทำ � ประมาณ 40 อี ก ที่ เ หลื อ 6 คนก็ จ ะมาช่ ว ยเติ ม เต็ ม ให้ ค รบ 100 ครั บ งานนี้ แต่ถา้ ทำ�คนเดียวงานนีก ้ ต ็ อ ้ งให้เต็ม 100 เราต้องเติมเต็มทัง้ หมดให้เต็ม 100 คนเดียวครับ ก็ มี ค วามสนุ ก ตรงนั้ น เหมื อ นกั น ครั บ เวลาทำ � งานเหมื อ นเราอั พ เกรดเลเวลมาอี ก เลเวลหนึ่ง” เขาหัวเราะเสียงใส “ถ้าในนาม GOT7 ก็จะมีเส้นของ GOT7 ว่านี่เป็นคอนเซ็ปต์ของ GOT7 นี่เป็น ลุค GOT7 จะต้องเป็นสไตล์นี้ๆ พอผมได้มีโอกาสได้มาทำ�อย่างนี้ ก็เหมือนทุบกำ�แพง อีกอันหนึ่งออกไป คอนเซ็ปต์ก็จะหลากหลายกว่า”

Professional BAMBAM “เวลาขึ้นเวทีร้องเพลงเต้น สนุกสุดครับสำ�หรับผมครับ เพราะว่าได้โชว์ในสิ่งที่เรา อยากบอกได้ครับ เราโชว์เพลงที่เราเขียนเอง สมมติถ้าเกิดผมอยากเขียนเพลงเกี่ยวกับ บรรยายการใช้ชีวิตของผม ผมก็เขียนเพลงเกี่ยวกับเรื่องนั้น เวลาโชว์ก็จะสื่อสารให้เขา รู้ว่าเราอยากบอกอันนี้นะ แต่เราบอกตรงๆ ไม่ได้ เราเลยต้องบอกผ่านเพลง เหมือนสื่อ อารมณ์ให้คนได้รผ ู้ า่ นเพลง อันนีส ้ นุกทีส ่ ด ุ ครับ และเต้นก็สนุกครับและเราถนัดสุดด้วยครับ” การเขียนเพลงและแรปภาษาเกาหลีไม่ใช่สิ่งที่เขาหนักใจอีกต่อไป “เขียนแรปเกาหลีผมรูว้ า่ ก็มห ี ลายคำ�ศัพท์ใช่มย ั้ ครับ สมมติวา่ เราจะใช้ค�ำ ว่ากินน้�ำ แต่ มันมีศพ ั ท์ทเี่ ท่กว่ากินน้�ำ แต่ความหมายเดียวกันอย่างภาษาเกาหลีผมรูว้ า่ เราต้องใช้ค�ำ ศัพท์ นี้ ต้องใช้โฟลว์แบบไหนถึงจะเข้ากับยุคนี้ครับ

ตั้งแต่เดบิวต์มาจนถึงตอนนี้ ฝันของผมเป็นจริงมาหลายอันแล้วครับ พอมันเป็นจริงแล้ว ก็มีฝันใหม่ขึ้นมา มันก็เป็นแรงขับเราไปเรื่อยๆ ส่วนที่ไทย เอาจริงๆ ฝันผมคือคอนเสิร์ตที่ราชมังฯ สักรอบหนึ่ง


Shirt LEISURE PROJECTS Jacket BEAMS Trousers ALAND Socks PRADA Sneakers ONITSUKA TIGER


Shirt LEISURE PROJECTS Jacket BEAMS

แม้งานหลักจะยังเป็นสิ่งที่ชอบและถนัดที่สุด แต่แบมแบมก็พร้อมที่จะ ลองทำ�งานในรูปแบบอื่นๆ “อยากลองเล่นหนังครับ จะได้โชว์ลุคที่ไม่ใช่ผม เอาตัวละครมาใส่ในตัว ผม ผมว่าหลายๆ คนอยากจะเห็นสิ่งนี้จากผม แล้วก็จะเป็นถ่ายวิดีโอที่ผม ชอบครับ ก็จะเรียนรู้เรื่องกล้องนั้นกล้องนี้” เขาพูดแล้วหยิบโทรศัพท์เพือ ่ เปิดวิดโี อทีเ่ ขาตัดต่อเองให้เราดู “ทำ�เล่นๆ ครับ อันทีผ ่ มตัดต่อทีญ ่ ป ี่ น ุ่ และก็เปิดในคอนเสิรต ์ ทีญ ่ ป ี่ น ุ่ ก็จะมีบน ิ โดรนเอง บ้าง ช่วงที่ผมอยู่บนเวที ผมถ่ายไม่ได้ก็จะให้คนอื่นเอากล้องผมไปถ่ายให้” แบมแบมสนุกกับการทำ�คลิปวิดโี อและการถ่ายภาพ เพราะเขาได้สอ ื่ สาร ความเป็นตัวเองให้แฟนๆ ได้รู้จักมากขึ้น “ผมเวลาถ่ายรูป ตอนแรกผม อยากให้คนรู้ ว่าเรามองโลกแบบนี้ ด้วยสายตาแบบนีน ้ ะ แต่พอเริม ่ ไปสักพัก หนึ่งผมก็อยากให้อาร์ตขึ้นเรื่อยๆ ดีปขึ้นเรื่อยๆ วิดีโออาจจะขาวดำ� คนดู อาจจะเก็ตหรือไม่เก็ตก็ได้ แต่ว่าผมชอบแบบนี้ ถ้าผมทำ�แล้วมีคนชอบ สิง่ ทีผ ่ มชอบ ก็เหมือนมีคนยอมรับผมอีกด้านหนึง่ ผมไม่ได้อยากทำ�แต่สงิ่ ที่ เขาชอบอย่างเดียว ผมอยากทำ�สิ่งที่ผมชอบด้วย และเขายอมรับตรงนั้น คือถ้าอยากเห็นแบมแบมน่ารัก ก็ตอ ้ งน่ารักตลอดชีวต ิ ไม่ใช่อย่างนัน ้ ครับ”

เขาอยากจะให้แฟนๆ รู้จักและยอมรับตัวตนของเขาในทุกๆ มุม ไม่ใช่ เฉพาะความสดใสน่ารัก “บางทีออกกล้องถ้าผมไม่อยากยิ้ม ผมก็ไม่ย้ิมบ้างบางทีครับ เราไม่ จำ�เป็นต้องโชว์ให้เขาเห็น อย่างที่เขาอยากเห็น เราก็ไม่จำ�เป็นต้องไปแมตช์ กับคนที่เขาอยากดูหมดอะครับ บางทีเขาก็จำ�เป็นต้องยอมรับความเป็น ตัวของเราจริงๆ บ้าง”

Good Days, Bad Days ใ น วั น ที่ ก า ย แ ล ะ ใ จ พ ร้ อ ม แ บ ม แ บ ม ส นุ ก กั บ ก า ร ทำ � ง า น แ ล ะ รับมีอกับความกดดันได้เสมอ “เรื่องงานเรื่องเล็กๆ ครับ ถ้าจบงานนั้นไป ก็หายกดดัน เช่นทำ�เพลงมา เขาเอาอัลบั้มกลับมาให้แก้ ทำ�เสร็จแล้วส่ง กลับไป กลับมาแก้อีก ส่งไป ก็แก้อีก อันนี้ก็กดดันเหมือนกัน แต่ไม่ได้ถึง ขัน ้ แบบ โหย...จะบ้าตาย ขนาดนัน ้ และผมก็เอ็นจอยกับสิง่ ทีผ ่ มทำ�อยูต ่ อน นี้ครับ มันโอเคครับ” เรื่องงานแบมแบมเอาอยู่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีวันที่รู้สึก หดหู่เลย

“จะเกิดเป็นช่วงๆ แต่ไม่บ่อย อย่างถ้านอนไม่พอ มันก็เหนื่อย หรือ กดดันเรือ ่ งชีวต ิ ส่วนตัว บางทีผมดูหนัง แล้วเขาก็ไปเทีย ่ วนูน ่ เทีย ่ วนีใ่ นหนัง บางทีก็อิจฉาเขา เออ...เราก็ไปมีชีวิตอย่างนั้นไม่ได้เนอะ ก็จะมีอะไรแบบนั้น บ้างครับ หรือบางทีคุยกับเพื่อนที่เขาไม่ได้เป็นดารา เขาก็จะเคาน์ดาวน์ปี ใหม่กัน สังสรรค์กัน ปีใหม่ผมอยู่ในสตูดิโอ ออกมา เอ๊า...ปีใหม่แล้ว คือ บางทีผมก็อยากมีชีวิตแบบคนธรรมดาบ้าง แต่มีไม่ได้ ก็เข้าใจนะ แต่บางที ก็มีช่วงที่เซ็งจริงๆ เรามาร้องเพลงทำ�ไม” เขาหัวเราะเบาๆ “จะมีช่วงวันหยุดเหมือนตรุษจีนของเกาหลี เมมเบอร์เกาหลีเขาก็มี ครอบครัวในเกาหลี เขาก็กลับไปหาครอบครัว ตอนนี้ผมย้ายออกมาอยู่ คนเดียว ก็ยิ่งแบบ เซ็ง ไม่มีอะไรทำ� เพื่อนก็กลับบ้านไปเจอครอบครัว ผม จะกลับไทยเวลาก็ไม่พอ พูดแบบนี้อาจจะดูว่าเรื่องเล็กๆ แต่ว่าตอนที่อยู่ใน สถานการณ์จริงๆ มันเซ็ง” หนุ่มน้อยรับมือกับความรู้สึกแย่ๆ ด้วยวิธีที่เรียบง่ายที่สุด “หลับไปเลยครับหรือไม่กเ็ ปิดหนังดู มีอะไรให้ผอ ่ นคลายเยอะครับ ไม่ได้ ถึงขั้นจะต้องไปหาหมอ แค่บางทีก็อาจจะมีเซ็งมาก บางทีก็อาจจะมีเซ็งนิด หนึ่ง”


Polo GIVENCHY Jacket & Trousers LEISURE PROJECTS


Shirt CARBON Belt LEISURE PROJECT Jeans BEAMS Blazer BOYPLAIN Boots BAMBAM’S OWN

Home Away From Home เกือบสิบปีที่พำ�นักในเกาหลีใต้ โดยเฉพาะเมื่อใช้ภาษาเกาหลี ได้คล่อง ทำ�ให้แบมแบมรู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนต่างถิ่นอีกต่อไป “ตอนแรกที่ไปยังไม่เก็ตวัฒนธรรมเขา ภาษาไม่ได้ แต่พอเรา เข้าใจ ภาษาได้ เอาจริงๆ อยูไ่ ทยหรืออยูเ่ กาหลี ผมรูส ้ ก ึ ว่าไม่ตา่ งกัน เท่าไหร่ครับ เวลาอยู่เกาหลี ผมไม่นึกว่ามันคือต่างประเทศแล้ว เพราะอยูน ่ านจนมีบา้ นแล้ว มีบต ั รเอเลีย ่ นเกาหลีแล้ว คือชินแล้วครับ ชินมากๆ รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นต่างประเทศแล้ว” อีกทั้งเขายังมีนิชคุณ หรเวชกุล เป็นศิลปินไทยร่วมค่ายคอย ให้กำ�ลังใจ และยังได้พบปะกับไอดอลไทยต่างค่ายอยู่เป็นประจำ� “ผมเจอพี่คุณบ่อยพอสมควรครับ หลังจากเดบิวต์นี่ยิ่งเจอ บ่อยเลยครับ ก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนเข้าใจเรา เวลาผมเครียด เขาก็ จะบอกว่า พีเ่ ข้าใจนะ เขาจะคอยซัพพอร์ต คือเหมือนมีคนทีเ่ ข้าใจผม จริงๆ เพราะเราอยู่ในฐานะเดียวกัน เอาจริงๆ เรามีกรุ๊ปแชทคนไทย ที่เกาหลี แล้วเราก็รู้จักกันหมดอยู่แล้ว บ้านก็ใกล้ๆ กันหมดเลย เจอกันบ่อย พีล ่ ส ิ (ลิซา่ BLACKPINK ) นีก ่ เ็ จอตามงานเกือบทุกวัน ส่วนพีเ่ ตนล์ (NCT) เขาอยู่ SM ครับ SM จะเข้มงวดหน่อย ออกไม่ได้ (หัวเราะ) ก็ไม่ได้เจอครับ ก็จะมีพี่สร CLC ที่เจอบ่อย”

Make Thailand Proud การประสบความสำ�เร็จในประเทศเกาหลีใต้ ทำ�ให้แบมแบมรูส ้ ก ึ ภูมิใจในฐานะที่เขาถือพาสปอร์ตไทย “​หลายๆ คนบอกว่าผมทำ�ให้คนไทยเขาพราวด์ เหมือนเป็น หน้าตาของไทยครับ ผมไปทำ�ดี เมืองไทยก็ดด ู ี คนไทยก็ดด ู ี ถ้าเรา ทำ�ไม่ดี เขาก็อาจจะดูถูกคนไทยได้ครับผม ตอนเป็นเด็กฝึก ผมยัง ไม่คิดขนาดนั้น เราแค่อยากทำ�ให้ครอบครัวภูมิใจ ไม่อยากกลับ บ้ า นมื อ เปล่ า อยากเอาความสำ � เร็ จ กลั บ ไปด้ ว ย แต่ พ อเดบิ ว ต์ จริงๆ ผมเห็นรีแอ็กชั่นจากประเทศไทย มันมีคนดูเราเยอะกว่าที่คิด และมีแฟนคลับต่างชาติหลายประเทศเลยทีม ่ าเทีย ่ วประเทศไทย เรียน ภาษาไทย ชอบมวยไทยเพราะผม มีอะไรอย่างนีเ้ ยอะ เราก็คด ิ ขึน ้ มา เองว่าถ้าเราทำ�ดี ประเทศไทยก็คงภาพลักษณ์ดี เราต้องไม่ทำ�ให้ ภาพลักษณ์ประเทศไทย ภาพลักษณ์คนไทยเสีย ผมก็ต้องใส่ใจ ในเรื่องนี้นิดหนึ่ง”

Go For Goals ความตั้งใจและมุ่งมั่นของแบมแบมฉายแววออกมากับทุกสิ่ง ทีเ่ ขาทำ� หรือนีค ่ อ ื สิง่ ทีเ่ ขาซึมซับมาจากวัฒนธรรมการทำ�งานของคน เกาหลีใต้โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมบันเทิงซึง่ เต็มไปด้วยความกดดัน “ไม่นะครับ ไม่ได้เกี่ยวกับวัฒนธรรม มันอยู่ที่ตัวคน มันอยู่ที่ ตัวเรา อยู่ที่ใจเรา ถ้าเรามีเป้าหมายจริงๆ ก็ต้องไปให้ถึง อย่างแข่ง กีฬา คงไม่มใี ครอยากแพ้ ยังไงก็อยากแข่งให้ชนะ เราก็ตอ ้ งทำ�ให้ได้ ตามเป้าหมาย ไม่มีใครมีเป้าหมายไว้เฉยๆ หรอกครับ” แล้วเป้าหมายของเขาคืออะไร “เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ครับ ตอนนี้เป้าหมายของผมคือคอนเสิร์ต คอนเสิรต ์ ทีเ่ คยเยอะทีส ่ ด ุ อยูท ่ ี่ 15,000 คนครับ เป้าหมายอันต่อไป เป็น 20,000 คนในฮอลล์เดียวเลย อะไรอย่างนี้ครับ ประเทศไหน ก็ได้ครับ พอเป้าหมายบรรลุ ก็มเี ป้าหมายใหม่ขน ึ้ มาเรือ่ ยๆๆ ครับ ตัง้ แต่ เดบิวต์มาจนถึงตอนนี้ ฝันของผมเป็นจริงมาหลายอันแล้วครับ พอเป็นจริงแล้ว ก็มีฝันใหม่ขึ้นมา ก็เป็นแรงขับเราไปเรื่อยๆ ส่วน ที่ ไ ทย เอาจริ ง ๆ ฝั น ผมคื อ คอนเสิ ร์ ต ที่ ร าชมั ง ฯ สั ก รอบหนึ่ ง ” แบมแบมหัวเราะร่วนเมื่อเผยความฝันที่อยากให้เป็นจริงในบ้านเกิด “เราก็ต้องจับเป้าหมายสูงๆ ไว้ก่อน ถ้าเกิดจับเป้าหมายต่ำ� จุดมุง่ หมายเราก็จะไม่ได้ใหญ่ขนาดนัน ้ เราก็จะไม่กระตือรือร้นครับ” แบมแบมเก็ บ เกี่ ย วความรู้ สึ ก ดี ๆ ตลอดเส้ น ทางเดิ น จาก เป้าหมายก่อนหน้าไปยังเป้าหมายใหม่ “รู้สึกดีที่หลายๆ คนยอมรับในตัวผม” น้ำ�เสียงของเขาเปี่ยม ไปด้วยความสุข “ผมพอใจทีค ่ นไม่ได้ยอมรับแค่หน้าตา แต่ยอมรับความสามารถ เราด้วย แต่ถามว่าพอหรือยัง ยังครับ ผมจะไปให้สด ุ ครับผม จนกว่า จะไม่ไหว จนถึงตอนนั้นค่อยพักก็ได้ คือผมเพิ่ง 21 เอง ผมยังมี เวลาอีกตั้งเยอะ เป้าหมายผมคือ 30 ปุ๊บ ผมจะพักเลย 30 อยาก ไปเที่ยวรอบโลกครับ”

Words BEN WIBOONSIN

ผมพอใจที่คนไม่ได้ ยอมรับแค่หน้าตา แต่ยอมรับความสามารถ เราด้วย แต่ถามว่า พอหรือยัง ยังครับ ผมจะไปให้สุดครับผม จนกว่าจะไม่ไหว จนถึงตอนนั้นค่อยพักก็ได้ คือผมเพิ่ง 21 เอง ผมยังมีเวลาอีกตั้งเยอะ


T-shirt & Jacket ALAND Belt & Trousers Q DESIGN AND PLAY Shoes PRADA

MODEL: KU NPIMOOK BHU WAKUL MAKEUP ARTIST: WALL AYA TIPVA N NAPORN HAIR ST YLIST: ROA NGRITZ APISIT VACHIR A MATEE FASHION ASSISTA NTS: K ASIDIT SRIRIT TIPR ADIT NUENGNADDA NOPAKU N FASHION COORDINATOR: NU N TAPAT PA NIT VOR A NU N PHOTOGRAPHER ASSISTA NT: NATAPOL SA NGSAWA NG ST YLE ASSISTA NT: WA N NISA SOMBOON FASHION INTERN: WARU N YA HUA NG


TALK

ก่อนเริ่มการสนทนากับแรปเปอร์ชื่อดัง ‘Sunny Day Thaitanium’ และ ‘Ae Botcash’ ซึ่งทำ�หน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ในรายการ Show Me The Money Thailand เรามาทำ�ความเข้าใจแนวดนตรีที่เรียกว่าฮิปฮอป กันก่อนว่า คือดนตรีประเภทหนึง่ เหมือนกับประเภทดนตรีทค ี่ นรูจ้ ก ั กันทัว่ ไป ‘Sunny Day’ ยืนยัน “จริงๆ แล้วฮิปฮอปมันเป็น Culture เหมือนกันกับดนตรีร็อกซึ่งก็จะ มี Rock&Roll อยู่ใน Culture ของมัน ซึ่งฮิปฮอปก็คืออีกหนึ่งแนวทาง ของดนตรีที่ประกอบไปด้วยโซล เรกเก้ แรป และในแรปก็จะถูกแบ่งประเภท ออกไปอีกว่าเป็นแนวไหน เช่น Ganspa Rap, Conscious Rap, Gangster Rap หรือ Party Rap โดยตามหลักการขับร้องของแรปคือการร้องควบคูไ่ ป ให้ลงกับจังหวะบีตของเพลง”

the RAP world Starting Point

เอ้: พี่เดย์มาเริ่มแรปตอนไหน แล้วพี่ไปหลงใหลมันได้ยังไง เดย์: โอ้โห ตั้งแต่อายุ 16 - 17 มั้ง แล้วอะไรที่ทำ�ให้หลงใหลเหรอ ก็น่าจะ เป็ น เพราะว่ า ตอนแรกเราอยากเป็ น นั ก ร้ อ งแต่ เ ราก็ ร้ อ งเสี ย งไม่ ค่ อ ยดี เลยไปเอาดี ท างแรปดี ก ว่ า เราคิ ด ว่ า เสี ย งเราโอเคกั บ การแรปมากกว่ า เพราะว่าเวลาแรป เราแรปตรงจังหวะของบีตแล้วมันก็ไม่นา่ เกลียด เลยเลือก ที่จะแรปดีกว่า ไม่เอาดีกว่าร้องเพลง เอ้: (หัวเราะ) แต่ผมคิดว่าแรปมันน่าหลงใหลตรงทีม ่ น ั สามารถพูดเรือ ่ งอะไร ก็ได้ แล้วก็สามารถพูดได้อย่างชัดเจนตรงประเด็น ผมรู้สึกว่ามันสามารถ สื่อสารอะไรบางอย่างที่การร้องมันไม่สามารถสื่อสารได้ มันสามารถพูด เรื่องบางอย่างที่มันจำ�เป็นต้องการความดิบ ความ real ที่เล่าจากชีวิต เพราะบางทีพอเป็นการร้องแล้วมันอาจจะสละสลวยไปในการร้อง ผมเลย คิดว่าการแรปมันเล่าได้ง่ายกว่า มันเล่าได้ตรงประเด็นกว่าก็เลยชอบครับ เดย์: เคยเห็นเอ้ร้องเพลงเหมือนกันนะ ใช้ได้นะ แต่เอ้ก็ไม่ค่อยได้แรป เอ้: (หัวเราะ) ผมไม่ค่อยได้แรป แต่โปรดิวซ์ให้กับนักร้องฮิปฮอปบ้านเรา หลายๆ คน Rap Star บ้านเราหลายคน และช่วงหลังมานีผ ้ มก็เริม ่ ใช้ชวี ต ิ กับ

If you are one of the people who don’t understand Hip Hop music, these two rappers ‘SUNNY DAY’ and ‘AE BOTCASH’ will make you know more about it and encourage you to try listening. Photographer TOP.PONPISUT Words: SUPANUT CHOKVIRIYAGRON

DONT

48

MAY 2018


TALK

พี่ ๆ มากขึ้ น แต่ คื อ จริ ง ๆ แล้ ว ผมชอบเพลงฮิ ป ฮอปมาตั้ ง แต่ เ ด็ ก แล้ ว สารภาพตรงๆ เลยว่าชอบ ‘Eminem’ เป็นรายแรก ตอนเด็กๆ เห็นใน MTV แล้วรู้สึกว่าไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อน เดย์: แล้วทำ�ไมถึงชอบ Eminem ล่ะ เอ้: คือพอฟังเพลงแล้วรู้สึกว่าแม้เพลงมันจะมีเอกลักษณ์เป็นตัวเองสูง แต่ ทำ � ไมพอฟั ง แล้ ว มั น ถึ ง ไม่ ป็ อ ปก็ ไ ม่ รู้ ซึ่ ง มั น ก็ เ ป็ น เสน่ ห์ อ ย่ า งหนึ่ ง ที่ ทำ�ให้ผมหลงใหล และฟังแล้วมันเข้าใจได้งา่ ยมากเลยทัง้ Rhyme ทัง้ Flow ของ Eminem ตอนนั้นรู้สึกว่าผมจะเริ่มฟังตั้งแต่อัลบั้ม ‘Slim Shady’ มั้ง ที่ออก MTV บ่อยตอนเด็กๆ อายุประมาณ 13-14 ที่ผมได้เสพเพลง ต่างชาติ พอรู้จักปุ๊บก็เลยอยากรู้ว่าใครแต่งเพลงให้เขา เขาเคยร่วมงาน กับใคร มันก็เลยลามมาเรื่อยๆ แต่ไม่มีโอกาสได้ทำ�เพลงแนวนี้เพราะว่า เราเริ่มมาจากเป็นนักดนตรีร็อกมาก่อน เริ่มจากการเล่นกีตาร์มาก่อน เดย์: เออ อันนี้ไม่รู้เลยนะว่าเอ้เริ่มมาจากการเป็น Rock&Roll มาก่อน แล้วมาแรปเพลงแรกก็น่าจะเป็นเพลงที่เราอยู่ด้วยกันหรือเปล่า เอ้ : คื อ ตอนแรกผมมาทำ � เพลงกั บ Boom Boom Cash ตอนนั้ น เอ้ เป็นคนแต่งแรป แต่เอ้ไม่ได้เป็นคนร้องแรป แล้วหลังจากนัน ้ ก็เริม ่ มาแรปเอง นิดหน่อยช่วงเพลงหลังๆ ตอนที่ยังไม่ได้เข้า Show Me The Money เดย์: ลองแรปให้ฟังหน่อยได้ไหม (หัวเราะ) เอ้ : แรปตอนนี้ เ ลยเหรอ (หั ว เราะ) พี่ ไ ม่ เ คยฟั ง ผมแรปเหรอ ตอนอยู่ Boom Boom Cash เดย์: ตอนนั้นยัง แต่มาได้ยินตอนหลังๆ มากกว่า เพราะว่าไม่ได้เห็นเอ้แรป เท่าไหร่ ก็เลยถามว่าแรปเมื่อไหร่ อะไรอย่างนี้ไง เพราะว่าตอนที่มาแรป กับพี่ ตอนเพลง ‘Who V R’ อันนั้นก็โอเคเลยนะ แล้วเอ้ก็เข้ามาถาม กั บ พี่ ว่ า “ผมแรปโอเคหรื อ เปล่ า ” พี่ ก็ เ ลยบอกว่ า “เฮ้ ย โอเค ใช้ ไ ด้ ๆ แรปเร็วด้วย ฟังไม่รู้เรื่อง แต่แม่งมัน (หัวเราะ)” แรปสามารถสื่อความหมายบางอย่างที่เพลงธรรมดาไม่สามารถสื่อ ออกมาได้ แรปเปอร์ของต่างประเทศ โดยเฉพาะคนผิวสี คือการถ่ายทอด มุมมอง ไปจนถึงการเรียกร้องสิทธิในสังคม แล้วแรปของไทยไปถึงขัน ้ นัน ้ แล้ว หรือยัง เดย์: จริงๆ แล้วเพลงแรป ก็คือเพลงเพื่อชีวิตดีๆ นี่แหละ ถ้าพวกคุณ ได้ มี โ อกาสย้ อ นกลั บ ไปตั้ ง แต่ AA Album ของ Thaitanium จนถึ ง ณ ปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่า เราก็มีสะท้อนสังคม มีการพูดถึงความฝัน พูดถึง เรื่องของชีวิตที่เราเคยเริ่มมาจากศูนย์ ซึ่งมันก็จะสะท้อนชีวิตเหมือนกัน แล้ ว ในบางครั้ ง ก็ อ าจจะมี พู ด ถึ ง รั ฐ บาลที่ เ ราไม่ พ อใจอะไรในสิ่ ง ตรงนั้ น เพราะว่าต่างคนก็ต่างมีมุมมองที่แตกต่างกัน อันนั้นคือจุดหนึ่งที่มันเป็น เสน่หข ์ องฮิปฮอป คือเป็นเพลงเพือ ่ ชีวต ิ ทีบ ่ ง่ บอกถึงสิง่ แวดล้อมทีอ ่ ยูร่ อบๆ ตัวเรา และก็แรปออกมาอย่างตรงไปตรงมา เราไม่ต้องอ้อมค้อมพูดอะไร มากมาย และใช้ Rhyme เข้ามาเป็นส่วนประกอบที่ช่วยทำ�ให้ทุกๆ ท่อน ที่ร้องมันดูสวยงามและฟังง่ายยิ่งขึ้น สำ�หรับผมคิดว่าแรปในไทยไปถึง จุ ด นั้ น แล้ ว เพราะว่ า ในสมั ย นี้ มี น้ อ งๆ ตั้ ง หลายคนที่ พู ด ถึ ง สั ง คม พูดถึงสิ่งแวดล้อม พูดถึงประสบการณ์ชีวิตตัวเองที่มาจากศูนย์ พ่อแม่ ตายบ้าง ญาติเสียบ้าง ตัวเองมาจากศูนย์ ไม่ได้มีอะไรเลย แต่ตอนนี้มีแล้ว และพยายามทำ�ให้ไปถึงฝันของเขา

Welcome to

การที่เราได้มาทำ�รายการนี้ ทำ�ให้ทุกคนได้รู้ว่าเด็กในเมืองไทย ชอบฮิปฮอปเยอะมากเลยนะ แล้วมาสมัคร และไม่ใช่แบบหมูๆ หมาๆ เลย เดย์-เนย์เมียว ธันท์ New & Old Generation

เดย์ : จริ ง ๆ แล้ ว ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งมั น ก็ ล้ ว นมี ข้ อ แตกต่ า งกั น ไปตามยุ ค ตามสมัย ยกตัวอย่างเช่น Rock&Roll สมัยก่อนจะต้องมีกีตาร์ 2 ตัว จะต้องมี เบส มีกลอง แต่สมัยนีว้ งของคุณอาจจะมี 2 คน มันก็ยงั สามารถ เป็นวงที่เล่นได้ ซึ่งมันเปลี่ยนไปเพราะว่าเทคโนโลยี และสิ่งที่เด็กสมัยนี้ พู ด มั น ก็ ง่ า ยขึ้ น เพราะทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งมั น เอื้ อ อำ � นวยมากกว่ า เมื่ อ ก่ อ น เวลาแรปทุกสิง่ ทุกอย่างมันก็งา่ ยทีจ่ ะแรป และเมโลดีก ้ เ็ ปลีย ่ นไป การพูดการจา ก็เปลีย ่ นไป คำ�แสลงก็เปลีย ่ นไป อันนัน ้ สำ�คัญมากเลย แสลงเปลีย ่ นไปบางที เราก็ไม่เข้าใจ อย่างมีคนหนึ่ง เขาบอกว่า “นก” มันเป็นแสลง เราก็ไม่เข้าใจ ว่า “นก” แปลว่าอะไรวะ มันคือคำ�อะไร เอ้: และนี่คือตัวอย่างของแรปเปอร์รุ่นเก่านะครับ (หัวเราะ) เดย์ : เออ เนี่ ย เราก็ ง งเห็ น ไหม ใครเป็ น คนอธิ บ าย ก็ เ ป็ น น้ อ งเฟรม (Wonderframe) มั้ง เอ้: “นก” ก็คือ โดนทิ้ง อะไรอย่างนี้ เดย์ : กู ก็ ไ ม่ เ ข้ า ใจทำ � ไมต้ อ ง “นก” ไม่ เ ข้ า ใจ ทำ � ไมไม่ ห มาวะ มึ ง ทิ้ ง กู แบบหมาๆ อะไรอย่ า งนี้ นั่ น ก็ คื อ ความหมายของมั น มั น ก็ เ ลยทำ � ให้ Gen ใหม่ กับ Gen เก่า แตกต่างกัน แต่ถงึ ยังไงผมว่าเสน่หข ์ องมันก็ยงั อยู่ เพราะว่าจังหวะที่เร้าใจและความหมายที่ตรงไปตรงมาก็ยังคงอยู่

DONT

49

MAY 2018


TALK เอ้: สำ�หรับเรื่องของแรปเปอร์รุ่นเก่ารุ่นใหม่ เอ้มองว่าสิ่งที่แตกต่างกัน ชั ด เจนที่ สุ ด คื อ เรื่ อ งราวที่ ส ามารถจะเล่ า ออกมาแล้ ว คนเชื่ อ ได้ ค รั บ อย่าง Thaitanium, AA Crew, ก้านคอคลับ หรือโจอีบ ้ อย เขาสามารถพูดได้ ว่าเขาอยูใ่ นยุคทีส ่ ร้างฮิปฮอปขึน ้ มาในบ้านเราจริงๆ เขาพูดได้วา่ “กูเนีย ่ แหละ เป็นคนสร้างขึ้นมา” ซึ่งในเพลงเขาสามารถพูดเรื่องนี้ได้ แต่สมมติว่า แรปเปอร์ รุ่ น ใหม่ พู ด เรื่ อ งนี้ ผมจะไม่ เ ชื่ อ เพราะการพู ด ถึ ง เรื่ อ งแบบนี้ มันจะต้องมีเรื่องราวหรือประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ผ่านมา แล้วมาเล่า ผ่ า นไมโครโฟนออกไป ผมก็ เ ลยมองว่ า เรื่ อ งใหญ่ ที่ ชั ด เจนที่ สุ ด เลย นั่นก็คือประสบการณ์ ความเก๋าที่เป็นเรื่องที่จะเล่าได้ ซึ่งอายุก็เกี่ยวนะ เพราะถ้ า ให้ เ ด็ ก อายุ 17 มาเล่ า เรื่ อ งชี วิ ต ที่ มั น ผ่ า นอะไรมาเยอะแยะ ผมคิดว่าคนก็ไม่คอ ่ ยเชือ ่ เหมือนกันนะ ก็เลยคิดว่าการเล่าเรือ ่ งประสบการณ์ ที่จะพูดในเพลงมันกลั่นออกมาจากชีวิตเราจริงๆ ก็เลยมองว่าเรื่องนี้ทำ�ให้ เพลงมันแตกต่างกันในแต่ละรุ่น แล้วการถือกำ�เนิดของแรปเปอร์หน้าใหม่คือสาเหตุหนึ่งที่ทำ�ให้ฮิปฮอป ในบ้านเรากลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่า เดย์: จริงๆ แล้วไม่ว่าในเมืองไทยหรือเมืองนอก ฮิปฮอปก็ยังวนเวียน ให้ ไ ด้ ฟั ง กั น อยู่ น ะ แต่ ที นี้ ทำ �ไมคนถึ ง กลั บ มาให้ ค วามสนใจอี ก รอบหนึ่ ง ผมคิดว่าเขาอาจจะเบื่อดนตรีอื่นแล้วมั้ง เพราะว่าทุกสิ่งมันอยู่ใน Cycle ของมัน ทุก 5 ปี 6 ปี หรือ 7 ปี ก็อาจจะวนกลับมาเป็นกระแสได้อีกครั้ง สมมติว่า EDM กลับมาฮิตอีกรอบหนึ่งหลังจากเมื่อ 5 ปีที่แล้ว EDM ครองตลาดวงการเพลงได้มากถึงขัน ้ อะไรๆ ก็เป็น EDM ผมว่ามันก็ไม่แปลก

สำ�หรับผม สิ่งที่ได้มาจากการแรปเรื่องแรกเลยก็น่าจะเป็นความสุขครับ เพราะว่าผมเล่นดนตรีทุกชิ้น หรือจับไมโครโฟนขึ้นมาแรป ผมบอกตัวเองทุกครั้งเลย ว่าต้องมีความสุข ถ้าไม่มีความสุข ผมจะไม่ทำ� เอ้-สัณหภาส บุนนาค

เอ้: ผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้น เดย์: เราเองก็เป็นหนึ่งในนั้น เพราะว่าผมเป็นคนที่เสพดนตรีที่ Open minded ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองที่ว่ากูต้องฟังฮิปฮอปอย่างเดียว กูต้องฟัง เรกเก้อย่างเดียว กูตอ ้ งฟังโซลอย่างเดียว หรือกูตอ ้ งฟัง Gospel อย่างเดียว มันไม่ใช่ เพราะถ้าคนที่เปิดใจจริงๆ จะฟังได้ทุกอย่าง แต่ถ้าพูดถึงว่าทำ�ไม และเหตุผลอะไรมันถึงกลับมาได้อีก ผมว่าคนฟังเขาก็อาจจะอยากฟังอะไร ใหม่ๆ เพราะตอนนี้แรป EDM อิเล็กโทรนิก ร็อก ทุกอย่างมันเป็นหนึ่ง เดียวกันหมดได้แล้ว เขาเรียกว่ามันเป็น Universal Music ที่รวมกัน แล้วมันไม่น่าเกลียด ในสมัยก่อนอาจจะดูงงๆ อยู่ เอ้: ผมว่ายุคหลังๆ มา ฮิปฮอปมันมีบีตที่น่าสนใจมากขึ้นด้วยครับ มันถูก ผสมกับซาวนด์อน ื่ ๆ และวิธก ี ารแรปมันก็เริม ่ หลากหลายมากยิง่ ขึน ้ บางคน ก็ใช้ autotune เยอะ มีการร้องเข้ามาผสม มี R&B เข้ามาผสม ผมเลย รูส ้ ก ึ ว่าทางเลือกของฮิปฮอปเลยเยอะขึน ้ มันก็เลยบูมขึน ้ มาใหม่ได้ เพราะมัน รวมกับอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็น เพลงช้า, เพลงเร็ว, เพลงซึ้ง หรือเพลงหวาน ก็สามารถมีแรปเข้าไปผสมได้ เอ้ว่ามันถึงเวลาที่หลายๆ คนอยากจะได้ยิน การแรปอีกครั้งหนึ่งในบ้านเรา เดย์: อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราได้มาทำ�รายการนี้ ทำ�ให้ทุกคนได้รู้ว่า เด็ ก ในเมื อ งไทยชอบฮิ ป ฮอปเยอะมากเลยนะ แล้ ว มาสมั ค ร และไม่ ใ ช่ แบบหมูๆ หมาๆ เลย คือเก่ง และเหมือนอย่างที่เอ้บอกก็คือวิธีการแรป หรือมุมมองของพวกเขาก็เปลีย ่ นไป เพราะว่าโลกมันแคบลง ทุกสิง่ ทุกอย่าง มันอยู่ on demand แล้วว่า “เฮ้ย กูชอบอย่างนีน ้ ะ” เราก็จะกดไปหาอย่างนี้ แหละ ผมว่ามันเป็นโลกใหม่ล่ะ เป็น New Generation ที่แท้จริงแล้ว

AE BOTCASH DONT

50

MAY 2018


TALK Rap Gives, Rappers Get แรปเปอร์เหล่านี้เขาได้รับอะไรมาจากการแรปกันบ้าง หรือการแรป มันช่วยจรรโลงจิตใจของพวกเขาได้มากแค่ไหน เอ้: ได้บ้านได้รถ (หัวเราะ) เดย์: ก็ถ้าจะพูดตรงๆ ก็ จริงๆ ตั้งแต่ตอนเริ่มมาก็ไม่นึกว่ามันจะมาถึง ณ จุดนี้ ได้มองกลับไปแล้วก็รู้สึกว่าเรามาไกลเหมือนกันนะ ไม่น่าเชื่อว่ามันจะ กลายเป็นอาชีพของเรา และก็ไม่นา่ เชือ ่ ว่าความฝันทีเ่ ราเคยฝันมามันอยูต ่ รง นีแ้ ล้ว และเราก็อยูแ่ ละใช้ชวี ต ิ กับสิง่ ทีเ่ ราเคยฝันมาตัง้ แต่สมัยตอน 16-17 เอ้: ผมเคยได้ยินมาว่า Thaitanium เกือบยอมเป็น Homeless เพื่อจะได้ แรปใช่ไหมครับ (หัวเราะ) เดย์: ก็โดนไล่ออกจากบ้านไง (หัวเราะ) เกือบจะไม่มีบ้านอยู่ เอ้: แล้วก็ไม่ยอมทำ�งานด้วย เพราะว่ากูจะแรปอะ (หัวเราะ) เดย์: (หัวเราะ) ก็นน ั่ แหละ มาถึงจุดนีไ้ ด้ยงั ไง ก็เพราะว่าตอนนีเ้ วลาทีเ่ รามอง นาฬิกาแล้วเห็นว่าเวลามันหมดแล้ว เราก็จะรู้สึกว่า “เฮ้ย เวลาหมดแล้วว่ะ เราจะทำ�ยังไงดีวะ เราจะเอาเวลาไหนไปทำ�ต่อ” ซึ่งแตกต่างจากคนอื่นที่ มองนาฬิกาเพื่อจะได้เห็นเวลาที่มันผ่านไปจนกว่าจะหมด นั่นคือเราคิดว่า มันเป็นจุดที่ทำ�ให้เรารู้ว่าแรปทำ�ให้เราได้แข่งกับเวลา จนมาถึงจุดนี้เราสนุก ไปกับมัน คือหนึง่ เราได้ไปเจอคนทีไ่ ม่เคยคิดว่าจะได้เจอ แล้วก็ไปในทีท ่ ไี่ ม่เคย คิดว่าจะได้ไป เจอเพื่อนใหม่ๆ ทั้งดีและไม่ดี และก็ได้ซื้อใจคนที่ดีและไม่ดี มาบ้าง มันคือการได้ประสบการณ์แล้วก็ให้ความรู้สึกที่ดีสำ�หรับเรา ซึ่งก็ ทำ�ให้เราสามารถแรปได้ตลอดและก็ฟินทุกครั้งที่ได้แรป เอ้: สำ�หรับผมสิ่งที่ได้มาจากการแรปเรื่องแรกเลยก็น่าจะเป็นความสุขครับ เพราะว่าผมเล่นดนตรีทุกชิ้น หรือจับไมโครโฟนขึ้นมาแรป ผมบอกตัวเอง ทุกครัง้ เลยว่าต้องมีความสุข ถ้าไม่มค ี วามสุข ผมจะไม่ท�ำ อย่างเช่นตอนเด็กๆ มีความสุขกับการได้เล่นเปียโนมาก ก็เลยเล่น มีความสุขในการเล่นกีตาร์มาก ก็เลยเล่น ต่อมาก็มาเป็นดีเจ มาเป็นนักแต่งเพลง มาเป็นโปรดิวเซอร์ ก็คอ ื ทุกอย่างทีผ ่ มทำ�มีความสุขหมด ผมเคยลองไปทำ�อย่างอืน ่ แล้วด้วยซ้�ำ คือบอกตามตรงว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เล่นดนตรีแล้วหารายได้ไม่ได้ ก็เลย ต้องมองว่า “เอ๊ะ เราไปทำ�อย่างอื่นดีไหม เผื่อจะทำ�อย่างอื่นแล้วมันเลี้ยง ตัวเองได้” สุดท้ายแล้วไปทำ�อยู่ 2-3 เดือน มันก็ไม่มีอะไรมีความสุขเลย ทุกคืนเราเข้านอนแล้วรูส ้ ก ึ ว่าเสียเวลาชีวต ิ ทุกวันครับ จนสุดท้ายก็ตด ั สินใจ ว่า “เฮ้ย เรามีสิ่งเดียวที่เรารักมาตั้งแต่เด็ก และเราจะไม่ทิ้งมันอีกแล้ว ก็คือเรากลับมาเล่นดนตรี” แม้แรปเข้ามาทีหลัง แต่มันอยู่กับผมมาตั้งแต่ เริ่มเป็นดีเจ เป็นโปรดิวเซอร์ เพลงแรกที่แต่งคือแต่งแรปนะครับ แต่ว่าแต่ง ให้คนอืน ่ ทีนพ ี้ อได้มาแรปเอง ก็รส ู้ ก ึ ว่ามันมีความสุขทีเ่ ราได้เล่าเรือ่ งของตัวเอง ด้ ว ยตั ว เราเอง ผมไปติ ด ใจประโยคหนึ่ ง ของพี่ ขั น ในเพลง ‘Keep My Head 2 Da Sky’ พี่ขันพูดว่า “สิ่งที่กูกลัวที่สุด คือไม่ได้พูดในสิ่งที่ อยากจะพูดก่อนตาย” ผมชอบท่อนนี้มาก ก็เลยรู้สึกว่ามันคือเรื่องจริง เราเข้าใจความหมายของสิ่งที่เราทำ�อยู่นะ เพราะเรากลัวว่าเราจะตายแล้ว เราไม่ได้ทำ�ในสิ่งที่เราอยากจะทำ� ก็เลยมองว่าความสุขคือสิ่งที่สำ�คัญที่สุด แล้วครับ ทำ�อะไรแล้วมีความสุขก็เลยอยากจะทำ�มันต่อครับ

SUNNY DAY THAITANIUM Guide To Rap Battle หากอยากเข้าถึงแก่นแท้ของแรปอย่างแท้จริงด้วยการไปแบ็ตเทิล กับเพื่อนๆ ลองมาฟังคำ�แนะนำ�จากแรปเปอร์ชั้นนำ�ของประเทศอย่าง ‘Sunny Day Thaitanium’ กันสักหน่อยว่าคุณจะต้องทำ�อย่างไรบ้าง เริ่มจากการเข้าใจคำ�ศัพท์ของแรป เดย์: Rhyme คือ สิ่งที่เราพูดออกมาแล้วมันคล้องจองกัน หรือ คำ�คล้องจองนั่นแหละ Flow ก็คือวิธีการแรปให้มันลื่นไหลมากที่สุด ยิ่งไหลเหมือนน้ำ�ได้ยิ่งดี Flip คือการเอาคำ�มากลับทำ�ให้มันสวยหรู ให้คำ�มันดูแปลกๆ ฟังแล้วชวนงง เช่น น้ำ�ทิพย์ ทิพย์น้ำ� รักน้ำ� น้ำ�รัก ส่วน Diss คือการด่ากัน ใช้การแรปกระแทกหน้ากัน Bar ถ้าพูดง่ายๆ ก็คอื กลอนหนึง่ บทบาทนัน ่ แหละ เพราะกลอนหนึง่ บทในวิชาภาษาไทยจะมี 4 บาท ซึ่ง Bar เป็นศัพท์ของแรปที่ใช้เรียกแทนคำ�ว่า ‘บาท’ ซึ่ง เพลงหนึ่งจะมีประมาณ 2-3 นาที ดังนั้นในท่อน Hook ของแรปก็จะ

มีประมาณ 8 Bar ส่วน Verse ก็จะมีประมาณ 16 Bar ต่อด้วยความแตกต่างระหว่าง ‘สด’ กับ ‘จด’ เดย์: ‘แรปจด’ คือการจำ�ในสิ่งที่ตัวเองเคยเขียนมาและก็เอามาใส่ ในเพลง ‘แรปสด’ ก็คอ ื การคิดคำ�ใหม่ตรงนัน ้ เลย แต่ทงั้ นีท ้ งั้ นัน ้ คือถ้า Rap Battle ส่วนใหญ่จะเป็นการ ‘แรปสด’ มากกว่าที่จะเป็น ‘แรปจด’ ซึ่งถ้าเป็นการจดมา ก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งแล้ว แต่ก็อาจจะมีบ้างที่จด มาสักนิดสักหน่อย แต่จริงๆ แล้วมันก็ไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์นะว่าห้ามเอา ‘แรปจด’ มาใช้ แต่ ที นี้ ถ้ า เกิ ด ว่ า คุ ณ เอาแรปที่ จ ดไว้ ม าใช้ แล้ ว มั น สวยหรู และทำ�ให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปางตายเลยก็ใช้ได้้ ปิดท้ายด้วยเทคนิคการเอาชนะคู่ต่อสู้ในการ Battle เดย์: ก่อนทีจ่ ะเริม ่ Battle ก็คงจะไปศึกษาคูต ่ อ ่ สูม ้ าก่อนว่ามันเป็นใคร มาจากไหน พ่อแม่มันเป็นใคร (หัวเราะ) และก็เคยทำ�อะไรไม่ดีไว้บ้าง

DONT

51

MAY 2018

มี แ ฟนมากี่ ค น ก็ พ ยายามหาข้ อ เสี ย ให้ ม ากที่ สุ ด และก็ เ อามาด่ า เอามาประจานนัน ่ แหละว่ากันง่ายๆ ซึง่ จริงๆ แล้วเสน่หข ์ อง Rap Battle มันคือการ Free style ออกมาจากหัวโดยที่เราไม่ได้เขียนเอาไว้เลย และจะนำ�เสนอออกมาในรูปแบบไหนให้คนดูสนุก และต้องแรปแล้วก็ ด่าคู่ต่อสู้ตรงหน้าเราคนนั้นให้เจ็บที่สุดในเวลาเดียวกัน ซึ่งอีกหนึ่ง เคล็ดลับของการ Battle คือต้องเอาข้อเสียของคู่ต่อสู้มาใช้ประโยชน์ ให้มากที่สุด ในการที่เราจะด่าทำ�ให้เขาเจ็บที่สุดไปจนถึงขั้วหัวใจ อาจจะ ด่าไปถึงแม่เลยก็ได้ นั่นแหละคือเสน่ห์ของการ Rap Battle มาร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการเฟ้นหาแรปสตาร์คนแรกของประเทศไทย ได้แล้วกับรายการ Show Me The Money Thailand ออกอากาศ ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 20.30-22.00 น. ทางช่อง True4U 24 นอกจากนีย ้ งั สามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชัน ่ TrueID ได้อก ี ด้วย


FEATURE

Whereas the hip hop subculture and rapping have come back to Thai society, do your

RESE perspectives change or you still think it is just fast speaking or swearing with beats behind? Learn together with these following speakers.

-

ช่วงนีเ้ ราได้ยน ิ ได้ฟงั เพลงแรปหรือท่อนแรปในเพลงต่างๆ ถีข ่ น ึ้ กว่ า แต่ ก่ อ น ‘ตอนนี้ ยั ง ไม่ ไ ด้ น อนเลยจะสิ บ โมงเช้ า ’ ท่ อ นฮิ ต ติดหู (และติดปาก) จากเพลง ‘เฉยเมย’ ของ YOUNGOHM ทีแ่ รปฟีเจอริง่ ในเพลง ‘รูด ้ วี า่ ไม่ด’ี ของ Getsunova และ ‘อยูด ่ ๆ ี ก็…’ ของ WONDERFRAME ยังไม่ทันจางหาย The Toys ศิลปิน ขวัญใจวัยรุ่นยุคนี้ก็ลุกขึ้นมาแรปกับเขาด้วย อย่างเพลงล่าสุด ‘นอนได้แล้ว’ ก็ได้ ฟักกลิ้ง ฮีโร่ แรปเปอร์รุ่นพี่มาช่วยฟีเจอริ่ง อีกทั้งยังมีการแข่งขันแรปแบ็ตเทิลเกิดขึ้นมากมายในช่วงไม่กี่ปี มานี้ ไม่ว่าจะเป็น ‘Rap Is Now’ หรือ ‘Thai Rap TV’ นอกจากนี้ ยั ง มี สิ่ ง ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า แรปกำ � ลั ง กลั บ เข้ า สู่ เมนสตรีมอีกครั้ง เช่น สองรายการใหม่ที่ค้นหาสุดยอดแรปเปอร์ ในประเทศไทย ได้ แ ก่ The Rapper Thailand ทางช่ อ ง Workpoint และรายการ Show Me The Money Thailand ทางช่ อ ง True4U รวมถึ ง JOOX แพลตฟอร์ ม ฟั ง เพลง สำ�หรับคนไทยก็ตอบรับความนิยมในระดับแมสที่มากขึ้นด้วยการ เพิ่ ม รางวั ล ‘ฮิ ป ฮอปยอดนิ ย มแห่ ง ปี ’ ในงานประกาศรางวั ล Thailand JOOX Music Awards 2018 วิรต ั น์ เฮงคงดี กรรมการผูจ้ ด ั การบริษท ั โต๊ะกลมโทรทัศน์ จำ�กัด โปรดิวเซอร์และผูก ้ �ำ กับรายการ The Rapper Thailand ตัง้ ข้อสังเกต ต่ อ ปรากฏการณ์ เ หล่ า นี้ ว่ า “หลายปี ที่ ผ่ า นมาเทรนด์ เ ปลี่ ย น จากแต่ ก่ อ นที่ ซู เ ปอร์ ส ตาร์ ข องโลกคื อ ศิ ล ปิ น ป็ อ ปหรื อ ร็ อ ก กลายมาเป็นศิลปินแรป ฮิปฮอป ขณะเดียวกันเพลงฮิปฮอปก็พาตัวเอง สู่ความเป็นป็อปมากขึ้น อย่างเพลง ‘เค้าก่อน’ ของ UrboyTJ ฟังเผินๆ แทบจะเป็นเพลงป็อป แค่มีเนื้อแรปเข้าไป ซึ่งเมื่อก่อน อาจจะไม่ยอมรับกันว่าเพลงแบบนี้เป็นเพลงฮิปฮอป แต่พอเวลา เปลี่ยนไปก็มีการปรับตัว” “ฮิปฮอปมีความวาไรตี้มากขึ้น” ปริทัสน์ ทวีวัชรีพงศ์ หรือ ‘JokeR-T’ อดีตมือกลองวงดนตรีร็อกที่ผันตัวมาเป็นแรปเปอร์ เป็นอีกคนที่มองเห็นการปรับตัวนี้ “อาจจะเอาป็อปมาผสมผสาน หรือเนื้อหาเพลงที่ฟังแล้วซอฟต์มากขึ้น แมสมากขึ้น ยกตัวอย่าง ‘Illslick’ ทำ�ฮิปฮอปออกมาเป็นแนวความรัก คนไทยส่วนใหญ่ ชอบแนวความรัก เลยทำ�ให้คนฟังแล้วเข้าใจง่าย และมีสส ี น ั สนุกสนาน มากขึ้น หรือพี่กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่ และรุ่นใหม่อย่าง YOUNGOHM และ MAIYARAP ก็ทำ�เพลงที่สามารถฟังง่ายขึ้นและมีเนื้อหาที่ดี สมัยก่อนฮิปฮอปต้องเครียดอยู่ตลอด แต่เดี๋ยวนี้มันผ่อนคลาย แล้วสื่อเองก็เปิดกว้างกับแนวเพลงฮิปฮอปมากขึ้นในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา เลยเริ่มทำ�ให้ฮิปฮอปเป็นกระแส” “เดี๋ ย วนี้ มี ห ลายเวที เ กิ ด ขึ้ น แรปเปอร์ จึ ง แข่ ง ขั น กั น สู ง ซึง่ คุณภาพมันก็สงู ตาม” บงกช ยุพา หรือ ‘CobraK’ บุคคลสำ�คัญ ของเวทีแรปแบ็ตเทิล Thai Rap TV แสดงความคิดเห็น “และ หลายแอปพลิเคชั่นมีฮิปฮอปแล้ว เช่น JOOX ต่างจากยุคหนึ่ง ที่เหมือนเป็นชนกลุ่มน้อยที่คนไม่ต้องการ” อย่างไรก็ตาม เชื่อว่ามีอีกหลายคนที่ยังเข้าไม่ถึง ยังไม่เข้าใจ ยังไม่เปิดรับ หรือไม่รู้อะไรเกี่ยวกับแรปเลย

มันเป็นปรากฏการณ์ ที่ดีมาก เวลาคน มาถาม ผมจะตอบว่า ‘No matter what they say, hip hop wins this game.’ เพราะ มันเกิดขึ้นบนช่องทาง เมนสตรีมแล้ว เราไม่ กลัวนะถ้าปล่อย The Rapper ออกไปแล้ว ไม่เวิร์ก หรือ Show Me The Money ปล่อยออก ไปแล้วไม่เวิร์ก เพราะเรา ทำ�เต็มที่แล้ว เราเอาเพลง ไปเสิร์ฟแบบใกล้ชิดเขา ที่สุดแล้ว ถ้าเขาไม่เอา ก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่อง ของรสนิยมแต่ละบุคคล - หลุยส์-ธชา คงคาเขตร ผู้อยู่เบื้องหลัง Rap Is Now

Words WITTHAWAT PUKKHABUT Photographer TOP.PONPISUT, PAT PHETTHONG

DONT

52

MAY 2018

คนไทยมีอคติว่า ฮิปฮอปเป็นของยาก เราอยากจะเปลี่ยน อคติตรงนี้ ดึงผู้ชมเข้ามา สนุกกันกับเพลงแรป และถ้าใครรู้สึกว่า มันสนุกแล้วไปฟังต่อ มันก็ดี วงการแรป ฮิปฮอปก็น่าจะคึกคักขึ้น - วิรัตน์ เฮงคงดี

โปรดิวเซอร์ และผู้กำ�กับรายการ The Rapper Thailand

T

Rap VS Hip Hop

เมือ ่ พูดถึง ‘แรป’ หลายคนอาจสงสัยว่าเป็นแนวดนตรีเดียวกับ ‘ฮิปฮอป’ ไหม จริงๆ แล้วสองสิ่งนี้แตกต่างกันหรือเปล่า “ฮิปฮอปเป็น culture ที่ประกอบด้วยดนตรี แฟชั่น เสื้อผ้า ศิลปะ ไม่ได้มีแค่ MC หรือแรปเปอร์อย่างเดียว มันมีบีบอย มีดีเจ มีกราฟฟิตี้ มีบีตบ็อกซ์ แม้แต่กีฬาเอ็กซ์ตรีมต่างๆ วัฒนธรรม มันค่อนข้างเยอะครับ” หากพิ จ ารณาคำ � พู ด ข้ า งต้ น ของ หลุ ย ส์ - ธชา คงคาเขตร บุคคลสำ�คัญของเวทีแรปแบ็ตเทิลชื่อดัง Rap Is Now รวมถึง ข้อมูลเพิม ่ เติมทีเ่ ราไปค้นหามา สามารถสรุปได้คร่าวๆ ว่า ‘ฮิปฮอป’ คือวัฒนธรรมย่อย (subculture) ที่ถือกำ�เนิดในช่วงยุค 70s โดยกลุ่มคนผิวสีในเขต Bronx ของเมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ประกอบไปด้ ว ย 4 องค์ ป ระกอบหลั ก คื อ ศิ ล ปะแนวกราฟฟิ ตี้ การเต้ น เบรกแดนซ์ ห รื อ บี บ อย ดี เ จ และแรป (หรื อ หลายคน อาจเรียกว่า MC) อย่างไรก็ตาม บีตบอกซ์และแฟชั่นแนวสตรีต ฮิ ป ฮอปก็ ร วมอยู่ ใ นวั ฒ นธรรมย่ อ ยนี้ ด้ ว ยเช่ น กั น เพราะฉะนั้ น จึงกล่าวได้วา่ แรปเป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมฮิปฮอป แม้หลายคน เรียกแรปว่าเป็นเพลงฮิปฮอปก็ตาม อย่างไรก็ตาม อภิชาติ์ หงษ์หิรัญเรือง กรรมการผู้จัดการ บริษัททรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายการ Show Me The Money Thailand ตั้งข้อสังเกตว่า “แต่ละประเทศมี culture ต่ า งกั น ฮิ ป ฮอปเป็ น culture ไม่ จำ � เป็ น ต้ อ งมี ค วามเหมื อ นใน ความเป็นฮิปฮอปทั่วโลก” ซึ่งหลุยส์ก็คิดเช่นเดียวกัน “ฮิปฮอป ของประเทศไหนก็ตามจะเป็นฮิปฮอปของประเทศนัน ้ มันจะมีวฒ ั นธรรม ของตัวเอง เราชอบ เราได้แรงบันดาลใจจาก culture ของคนดำ�ก็จริง แต่ไม่ใช่ทงั้ หมดทีเ่ ราไปหยิบมา แต่ละทีม ่ น ั ก็จะมีเรือ ่ งราวของตัวเอง”

ME-


FEATURE

The Story Rapping

แรปในมุมมองของคนทั่วไปคือการพูดเร็วๆ จนไม่รู้เรื่องว่า ต้องการจะสื่ออะไร ทำ�ให้หลายคนตั้งกำ�แพงและไม่เปิดใจรับฟังจน พลาดสารหรือเนื้อหาดีๆ ที่แรปเปอร์ต้องการจะสื่อออกมาอย่าง น่าเสียดาย ดังที่ JokeR-T บอกกับเราว่า “เพลงพวกนี้คือชีวิต หมดเลย เอาจากเรื่ อ งจริ ง ที่ ไ ปเจอมา ประสบการณ์ มุ ม มอง ของแต่ละคนรวบรวมออกมาเป็นเพลง ถ้านั่งจับใจความ สิ่งที่ เขาต้องการสือ่ สารมันลึกมาก อย่างต่างประเทศทีเ่ ป็น original เขาก็ จะพูดถึงความเก็บกด เรื่องราวที่โดนกระทำ�ในชีวิต การเหยียดผิว เป็นการระบายออกมาทางเสียง หรือเป็นการพรีเซนต์พน ื้ ทีบ ่ า้ นเกิด ของตัวเอง การทำ�มาหากินของแต่ละคนหรือในภูมิภาคที่เขาอยู่ ซึ่งมันก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละกลุ่มว่าอยากจะพรีเซนต์อะไร “ส่ ว นของไทยก็ จ ะเป็ น การเล่ า ว่ า ตั ว เองไปเจออะไรมาบ้ า ง ทำ�สิ่งไหนมาบ้าง ชอบอะไรบ้าง ซึ่งดึงมาจากชีวิตจริงเป็นส่วนใหญ่ อี ก ส่ ว นหนึ่ ง คื อ การระบายเหตุ บ้ า นการเมื อ งหรื อ กระแสนิ ย ม ในยุคหนึ่ง แต่บางกลุ่มก็พูดถึงความฟุ้งเฟ้อ ความสนุกสนาน ปล่อยร่างกายไปตามจังหวะเสียงเพลง ผับ เหล้า เบียร์ และผูห ้ ญิง” ด้ า นหลุ ย ส์ Rap Is Now เปรี ย บเที ย บแรปว่ า “มั น เป็ น คนมากๆ มีรัก โลภ โกรธ หลง มีช่วงเวลาที่เลว มีช่วงเวลาที่ดี มันเป็นเรื่องภายในของแต่ละคน การฟังเพลงแรปเราจะเห็นตัวตน คนนัน ้ แรปมันเล่าเรือ ่ งได้หลากหลายมาก ไม่ได้เป็นอะไรทีเ่ ข้าใจยาก ไม่ได้เฉพาะกลุ่มขนาดนั้น จริงๆ แล้วมันแมส แต่คนอาจจะเห็นแค่ ด้านเดียวของแรปแล้วไม่เปิดใจ เฮ้ย มันร้องเร็ว ฉันฟังไม่ทน ั ถ้าคุณ เปิดใจฟังเนื้อหาจริงๆ คุณก็จะเห็นว่ามันเล่าเรื่องที่ simple มากๆ อย่างเมือ ่ วานไปทะเลมา หรือเด็กบางคนทำ�เพลงเกีย ่ วกับยาเสพติด ทำ�ให้เรารูว้ า่ นีค ่ อ ื ปัญหาของเขา เด็กบางคนพ่อแม่โดนจับติดคุกเรือ ่ ง ยาเสพติ ด เขาก็ ห ยิ บ เรื่ อ งพวกนั้ น มาทำ � เพลงด่ า ยาเสพติ ด หรือ ‘Logic’ แรปเปอร์ต่างประเทศที่ผมชอบมากๆ ทำ�เพลงให้ คนทีเ่ ผชิญกับภาวะอยากฆ่าตัวตายชือ ่ ว่า ‘1-800-273-8255’ (ชื่อเพลงตั้งจากเบอร์โทรศัพท์สายด่วนของ National Suicide Prevention Lifeline) ซึ่งตัวเขาเองก็อยู่ในภาวะของการต่อสู้กับ ปัญหาสุขภาพจิตของตัวเองมาก่อน มันเป็นเพลงเพื่อชีวิตจริงๆ ไม่ค่อยโกหก รู้เลยว่าคนที่เล่าเจออะไรมา” แต่ ช ม ชุ ม เกษี ย ร แรปเปอร์ สุ ด เก๋ า มองว่ า “แรปไม่ ไ ด้ พู ด เรื่ อ งชี วิ ต หรื อ ปั ญ หาสั ง คมได้ ดี ก ว่ า เพลงแนวไหนก็ พู ด เรื่ อ ง พวกนี้ไ ด้เ หมื อนกัน เพี ยงแต่ ว่า สิ่ง ที่ทำ �ให้แ รปดีก ว่า เพลงทั่ว ไป คือการถ่ายทอดดีเทล เพราะเนื้อแรปค่อนข้างยาว เราสามารถ ใส่รายละเอียดได้เต็มที่ เหมือนบทความทีบ ่ อกเล่าเรือ ่ งราวได้มากมาย มันน่าจะดีกว่าดนตรีแนวอื่นแค่ตรงนี้”

แรปไม่ได้พูดเรื่องชีวิต หรือปัญหาสังคมได้ดีกว่า เพียงแต่ว่าสิ่งที่ทำ�ให้ แรปดีกว่าเพลงทั่วไป คือการถ่ายทอดดีเทล เพราะ เนื้อแรปค่อนข้างยาว เราสามารถใส่รายละเอียด ได้เต็มที่ เหมือนบทความ ที่บอกเล่าเรื่องราวได้มากมาย - ชม ชุมเกษียร แรปเปอร์

YO UR RAP 'S MOR Y แรปแตกต่างตรงที่มี คำ�คล้องจองที่สวยงาม กลอนแปดที่ว่าคล้องจอง เยอะ แรปเยอะกว่ามาก คำ�ผวน คำ� flip คำ� flow มีเพียบ มีการใช้สัมผัสใน สัมผัสนอก ขึ้นอยู่กับ เทคนิคและสไตล์ ของตัวเอง ในวงการแรปเปอร์ ส่วนใหญ่เขาเรียกกันเอง ว่านักกวีด้วยซ้ำ�

The Charm of Thai Rap

เสน่ห์ของแรปไม่ได้จบแค่การถ่ายทอดเรื่องราวได้หลากหลาย และลงรายละเอียดได้ลึกซึ้งเท่านั้น “แรปแตกต่างตรงทีม ่ ค ี �ำ คล้องจองทีส ่ วยงาม” CobraK กล่าว “กลอนแปดที่ว่าคล้องจองเยอะ แรปเยอะกว่ามาก คำ�ผวน คำ� flip (การกลับคำ�) คำ� flow (การแรปให้ลื่นไหลไปกับบีต) มีเพียบ ค่ า ยเพลงสมั ย ก่ อ นถ้ า อยากให้ มี แ รปในเพลง จะต้ อ งร้ อ งให้ เ ร็ ว อย่างเดียวเลย มันไม่ใช่ ต้องคล้องจอง วิธีการแต่งจะคล้องจองที่ คำ � หลั ง สุ ด ของแต่ ล ะบาร์ (ถ้ า เที ย บกั บ กลอนของไทย ‘บาร์ ’ คือ ‘บาท’) เหมือนเป็นการเริ่มต้นของแรปทุกคน บางคนคล้อง 2 บาร์ 4 บาร์ บางคนคล้อง 16 บาร์ หลังจากนั้นก็มีการใช้ สั ม ผั ส ใน สั ม ผั ส นอก ขึ้ น อยู่ กั บ เทคนิ ค และสไตล์ ข องตั ว เอง ในวงการแรปเปอร์ส่วนใหญ่เขาเรียกกันเองว่านักกวีด้วยซ้ำ�” หากเจาะไปทีแ่ รปไทย อภิชาติบ ์ อกว่าเสน่หท ์ โี่ ดดเด่นของมันคือ “ภาษาเราสวยนะ เล่นได้เยอะมาก เรามีถึง 5 โทนเสียง เลยเล่นคำ� เล่นเสียงได้เยอะ” ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่หลุยส์บอกว่า “เสน่ห์ของ ฮิปฮอปไทยน่าจะเป็นเรือ ่ งภาษา เรามีภาษาทีส ่ นุก มีส�ำ เนียง เด็กใต้ ออกมาแรป ก็จะมีสำ�เนียงใต้และเล่าเรื่องของเมืองร้อนต่างๆ และ แรปใกล้เคียงกับเพลงฉ่อย เพลงอีแซวที่มี culture มาก่อนแล้ว เรามีเครือ ่ งดนตรี มีเสียงเพลงบางอย่างทีฟ ่ งั แล้วรูว้ า่ เป็นประเทศเรา พอเรามาปรั บ ใส่ ใ นเพลงแรป มั น ก็ จ ะได้ เ สน่ ห์ ข องบ้ า นเราเลย ที่เห็นคือพี่โจอี้บอยพยายามทำ�สามช่า หรือ YOUNGOHM ก็มี ลูกเอื้อน ซึ่งใกล้เคียงกับลูกทุ่งมากๆ ปู่จ๋านก็มีความเป็นลูกทุ่ง สูงมาก ไม่แน่ตรงนี้อาจจะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของบ้านเรา แต่ไม่ได้ แปลว่ า ผมไปนั่ ง บอกพวกเขาว่ า เฮ้ ย ใส่ ค วามเป็ น ไทยเข้ า ไปสิ ไม่จ�ำ เป็น เรือ ่ งภาษาของคนถิน ่ มันเป็นเสน่ห์ แต่ถา้ เป็นคนกรุงเทพฯ เขาก็อาจจะใส่ความสมัยใหม่เข้าไป มันก็มค ี วามวาไรตีอ ้ ยู่ ซึง่ ขึน ้ อยู่ กับทักษะดนตรีใหม่ๆ ของคนเบื้องหลังด้วย แรปมันเพิ่งเกิดใหม่ได้ ไม่นาน 2-3 ปี ต้องให้เวลามันบ่มเพาะกว่าจะได้เห็นอะไรมากกว่านี”้

- CobraK

ผู้ก่อตั้ง Thai Rap TV

DONT

53

MAY 2018


FEATURE

Rap = Rude ?

“แรปแบ็ตเทิลแบบ Rap is Now พูดง่ายๆ คือการให้แรปเปอร์ 2 คน มาแรปสดใส่กน ั ในบีตเดียวกัน โดยเป็นการด่าอีกคนหนึง่ มันเหมือนเป็น การโต้วาที บางคนอาจจะเตรียมมาประมาณหนึง่ และดูอก ี ฝ่ายว่าเล่นเรา เรือ ่ งอะไร หรือเห็นอะไรตรงนัน ้ ก็จด ั สดเข้าไป ซึง่ ทักษะการแบ็ตเทิลสด มันไม่ได้มีทุกคน มันคนละแบบกับการแต่งเพลง บางคนอาจจะ แต่งเพลงแรปดีแต่อาจจะไม่ได้เก่งแบ็ตเทิลก็ได้” นัน ่ คือคำ�อธิบายของวิรต ั น์ถงึ ลักษณะการแข่งขัน ‘แรปแบ็ตเทิล’ บนเวที Rap Is Now ที่ พ อจะให้ ค นที่ ไ ม่ ไ ด้ ติ ด ตามวงการแรป ได้ เ ห็ น ภาพมากขึ้ น ในปั จ จุ บั น มี แ รปแบ็ ต เทิ ล เกิ ด ขึ้ น มากมาย และกลายเป็นพื้นที่ให้เหล่าแรปเปอร์ได้แสดงตัวตนและฝีมือออกมา นอกจากเวที Rap Is Now ที่หลายๆ คนคุ้นเคยแล้ว อีกเวทีหนึ่ง ที่เป็นที่รู้จักคือ Thai Rap TV “สิ่ ง ที่ มี ชื่ อ เสี ย งมาก่ อ นของ Thai Rap TV คื อ ‘ออดิ โ อ แบ็ตเทิล’ ซึง่ เป็นการให้แรปเปอร์สง่ ไฟล์เสียงมาประชันกัน” CobraK เล่ า ให้ ฟั ง ถึ ง ลั ก ษณะการแข่ ง แรปแบ็ ต เทิ ล ของ Thai Rap TV “อารมณ์แต่งเพลงมาด่ากัน และเราก็เอามาทำ�เป็นรูปแบบวิดีโอ แต่พอผ่านจุดนั้นมาแล้ว เราก็ลองทำ�เป็น ‘ฟรีสไตล์แบ็ตเทิล’ คือ ขึน ้ เวทีมาแรปกันสดๆ เลย มันก็อารมณ์เดียวกับออดิโอ เพียงแต่วา่ ความตืน ่ เต้นมันจะเป็นคนละแบบกัน บนเวทีความกดดันมันสูงมาก ต่อให้ซ้อมมาดีมากร่วมเดือน พอขึ้นไปบนเวที ไอ้ที่ซ้อมมาอาจจะ หายไปเลยก็ได้ มันต้องใช้สมาธิ ใช้ทก ั ษะ ใช้กน ึ๋ งัดคอนเทนต์ตา่ งๆ ออกมาเพื่อให้ชนะ ซึ่งมันต่างกับการเขียนเพลงทั่วไป” อย่างไรก็ตาม ศศิธร โสภาพ กราฟิกดีไซเนอร์และนักวาดภาพ ประกอบประจำ�ทีม DONT บอกเราว่า “เคยดูแรปแบ็ตเทิลของไทย ก็ ส นุ ก ดี แ ละเข้ า ใจว่ า มั น คื อ การใช้ ไ หวพริ บ เพื่ อ แรปสดใส่ กั น แต่หนูไม่ชอบเพราะไม่เข้าใจว่าทำ�ไมต้องด่ากันหยาบๆ” ไม่ ใ ช่ แ ค่ ผู้ ช มใกล้ ตั ว ของเราเท่ า นั้ น ที่ รู้ สึ ก เมื่ อ ค้ น หาคำ � ว่ า ‘แรปแบ็ตเทิล คำ�หยาบ’ ในกูเกิล ก็พบว่ามีกระทูแ้ ละข้อความต่างๆ ที่แสดงให้เห็นว่ามีคนมากมายรู้สึกเช่นเดียวกับเธอว่าทำ�ไมแรป ต้องหยาบคาย ด่าพ่อล่อแม่ กระตุ้นอารมณ์โกรธคู่ต่อสู้โดยใช้ คำ�คุกคามทางเพศทั้งตัวแรปเปอร์เองหรือแฟนสาวของแรปเปอร์ และด้วยกระแสแรปแบ็ตเทิลทุกวันนี้กำ�ลังมาแรง ทำ�ให้คนทั่วไป ติดภาพว่าแรปคือคำ�หยาบทันที CobraK ตอบเราในประเด็นนี้ว่า “มันคล้ายๆ มวยที่ต้องน็อก คู่ ต่ อ สู้ ใ ห้ เ จ็ บ ที่ สุ ด ทุ ก คนรู้ ว่ า คำ � หยาบไม่ ค วรพู ด แต่ พ อไปเจอ บนเวทีที่แรปคำ�พวกนั้นออกมาเยอะๆ กลับชอบ เหมือนเขาพูด แทนเรา เกิดความสนุก สะใจ เฮไปกับเขาด้วย แต่จริงๆ ไม่มีใคร กำ�หนดว่าจะต้องหยาบคายอย่างเดียว คนทีไ่ ม่ได้แรปหยาบแล้วชนะ ก็มี แต่การเล่นคำ�หยาบมันง่ายกว่า”

ผมมองว่าคำ�หยาบ เป็นแค่สีสันเล็กๆ ต่อให้หยาบให้ตาย แต่ไม่มีกึ๋น คนมัน ก็ไม่เฮ ไม่ได้แปลว่า ยิ่งหยาบคนยิ่งเฮ - Liberate P แรปเปอร์

ความเห็นของดวงพร นุรารักษ์ ช่างภาพและสไตลิสต์ฟรีแลนซ์ ซึ่ ง ติ ด ตามวงการแรปไทยมาสั ก พั ก ก็ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น “บางคนพูดว่าทำ�ไมมีคำ�หยาบเยอะ เอาจริงๆ เวลาเราคุยกับเพื่อน ถามว่าหยาบไหม มันเป็นเรือ ่ งปกติ เราแค่รส ู้ ก ึ ว่ามันสะท้อนความจริง ออกมา ตอนไปดูครัง้ แรกรูส ้ ก ึ ว่าคำ�พูดพวกนีค ้ นจะเฮง่ายกว่า เพราะ มันตรงใจ แรปเปอร์เขาพูดแทนในสิง่ ทีค ่ นอยากจะพูดแต่ไม่กล้าพูด ออกมา เราเลยชอบความเรียลตรงนี้ แต่ถามว่าชอบคำ�หยาบเลยไหม เราจะดูวา่ เขาสือ ่ อะไรออกมามากกว่า บางคนหยาบมาก แต่ rhyme ไม่ได้เลย เราก็ไม่ชอบ” หลายคนอาจจะยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งว่าแม้คำ�หยาบจะสร้าง ความสะใจให้ผู้ชมได้ แต่ก็ไม่จำ�เป็นต้องใช้หรือได้ผลตอบรับที่ดี เสมอไปดั่งสองคนข้างต้นพูด ลองฟังความเห็นของสองแรปเปอร์ ผู้เคยลงแข่งแรปแบ็ตเทิลบนเวที Rap Is Now กันอีกสักนิด เพื่อประกอบการตัดสินใจ เริ่ ม ที่ แ รปเปอร์ ส าว M.Foray “การใช้ คำ � หยาบไม่ จำ � เป็ น เสมอไป ในการแข่งขันแต่ละครั้งเราจะดูว่าคู่ต่อสู้ใช้คำ�หยาบหรือไม่ ถ้าเขาไม่ใช้ เราก็จะไม่ใช้เช่นกัน แต่ถ้าเขาใช้ เราก็จะใช้ด้วยถึงแม้ จะไม่ อ ยากใช้ เ ลยก็ ต าม เพราะมี ก ารแข่ ง ครั้ ง หนึ่ ง เราไม่ ไ ด้ ใ ช้ คำ�หยาบเลย แต่คู่ต่อสู้ใช้ คนดูเขาก็รู้สึกสะใจกว่า มันทำ�ให้เรารู้สึก ด้อยกว่า แต่ถา้ แรปเปอร์สามารถสร้างสรรค์ rhyme ได้ดี ก็ไม่จ�ำ เป็น ต้องใช้คำ�หยาบเลย การเลือกใช้คำ�หยาบเป็นเหมือนหมัดสุดท้าย ที่งัดมันออกมาใช้” “ผมมองว่าคำ�หยาบเป็นแค่สีสันเล็กๆ” Liberate P กล่าว “ต่อให้หยาบให้ตายแต่ไม่มีกึ๋น คนมันก็ไม่เฮ ไม่ได้แปลว่ายิ่งหยาบ คนยิ่งเฮ จริงๆ ถ้าเป็นการด่าโดยใช้คำ�หยาบง่ายๆ คนก็ไม่ได้รู้สึก โอ้โหอะไรกันนะ” ติณณภพ ทองศรีเปล่ง บาร์เทนเดอร์หนุ่มที่เข้าสู่วัฒนธรรม ฮิปฮอปด้วยการเต้นบีบอย ซึง่ เปิดโอกาสให้เขาได้รจู้ ก ั แรปจนถึงขัน ้ ตกหลุมรักก็ไม่ชอบแรปที่ใช้คำ�หยาบเช่นกัน “ผมชอบแรปที่ไม่มี คำ�หยาบ ชอบแรปทีม ่ ศ ี ล ิ ปะการใช้ค�ำ อย่างสละสลวย มีคติในประโยค นั้นๆ ผมว่านี่เป็นเสน่ห์ คำ�หยาบใครๆ ก็พูดได้” สำ�หรับเราที่ดูแรปแบ็ตเทิลมาบ้างก็ไม่ชอบคำ�หยาบแบบตรงๆ ที่ใช้โดยไม่มีประเด็นอะไรเลย แต่ถ้าคำ�หยาบนั้นใช้ประกอบเพื่อ สร้ า งสี สั น หรื อ เป็ น คำ � สร้ อ ยในประเด็ น ที่ ใ ช้ ต อกกลั บ แรปของ อี ก ฝ่ า ยได้ อ ย่ า งตรงจุ ด จะทำ � ให้ รู้ สึ ก ว้ า วมากกว่ า เพราะฉะนั้ น หากจะนิยามว่าแรปเท่ากับการใช้คำ�หยาบแบบตรงๆ ก็ไม่ถูกต้อง และไม่ยุติธรรมสำ�หรับวงการแรป

DONT

54

MAY 2018

Rap for the Mass

“คำ�หยาบกั้นไม่ให้คนที่ไม่อินแรปเข้ามาในวัฒนธรรมแน่นอน ผู้ใหญ่ก็ไม่ต้อนรับอยู่แล้ว” CobraK ยอมรับ แต่เขาก็หาวิธีการปรับตัวเพื่อเผยแพร่แรป ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น “Thai Rap TV แบ่ ง ออกเป็ น 2 ฝั่ ง คื อ ฝั่ ง ขาวและฝั่ ง ดำ � แยกเวทีกน ั ไปเลย ฝัง่ ดำ�ด่าได้เต็มที่ หยาบได้เต็มที่ แต่อย่าถึงกับด่า พ่อแม่ กับอีกฝัง่ หนึง่ เอาแรปขาวๆ มา present ประเทศไทย ซึง่ เป็น งานราชการด้วยซ้�ำ (หมายถึงงาน OCAC: Thai Rap Competition ซึ่ ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากสำ � นั ก งานศิ ล ปวั ฒ นธรรมร่ ว มสมั ย กระทรวงวัฒนธรรม-ผู้เขียน) ทำ�ให้เกิดการยอมรับจากผู้ใหญ่ มากขึ้น คือร้อยเปอร์เซ็นต์เขาไม่ฟังแรปอยู่แล้ว แต่ที่จัดล่าสุดไม่มี ผู้ใหญ่ลุกออกจากที่นั่งเลย นั่งดูจนจบ ก็เป็นการเปิดให้ผู้ใหญ่ มาฟังเพลงแรป และแสดงให้เห็นว่าตอนนี้เวลาโชว์ศิลปวัฒนธรรม เขาเอาฮิปฮอปขึ้นมานำ�บ้างแล้ว ก็เป็นการยอมรับอย่างเต็มที่” นอกจาก Thai Rap TV ฝั่งสะอาดแล้ว ช่วงเดือนเมษายน ที่ผ่านมามี 2 รายการใหม่เกิดขึ้นคือ The Rapper Thailand และ Show Me The Money Thailand ซึ่งปรับเปลี่ยนวิธีการนำ�เสนอ แรปให้แมสมากขึ้นเพื่อเข้าหาคนที่ยังเข้าไม่ถึงได้ง่ายและน่าสนใจ ยิ่งขึ้น “คนไทยมีอคติว่าฮิปฮอปเป็นของยาก” วิรัตน์ โปรดิวเซอร์ และผู้กำ�กับรายการ The Rapper Thailand กล่าว “เราอยาก จะเปลี่ ย นอคติ ต รงนี้ ดึ ง ผู้ ช มเข้ า มาสนุ ก กั น กั บ เพลงแรป อย่างโจทย์รอบแรกกำ�หนดให้ผู้แข่งขันเลือกเพลงป็อปที่ดังอยู่แล้ว และแต่งเนือ ้ แรปใส่เข้าไปให้เกิดเพลงใหม่ขน ึ้ มา ปรากฏว่าหลากหลาย จริงๆ มีเพลงลูกทุง่ มีเพลงเด็กอย่างน้องพลับ มีเพลงลูกเสือจับมือ มันเอามาทำ�เป็นเพลงแรปได้หมดเลย และมันเป็นการทำ�งานร่วมกัน ระหว่างคนที่เป็นคอแรปเลยอย่าง Rap Is Now กับ ‘โต๊ะกลม’ ซึ่งทำ�งานแมส เราจูนเข้าหากันเพื่อเอาเพลงแรปขึ้นมาให้คนทั่วไป รู้ สึ ก เป็ น มิ ต รกั บ มั น และถ้ า ใครรู้ สึ ก ว่ า มั น สนุ ก แล้ ว ไปฟั ง ต่ อ มันก็ดี วงการแรป ฮิปฮอปก็น่าจะคึกคักขึ้น” “เราพยายามนำ � เสนออี ก หนึ่ ง genre ให้ ว งการดนตรี ” อภิชาติ์ หัวเรือใหญ่จากฝั่ง Show Me The Money Thailand บอกเรา “แรปสามารถฟีเจอริ่งได้กับทุกแนวดนตรี แนวดนตรี มีพัฒนาการ ไม่ว่าจะเป็นร็อก EDM หรือแดนซ์ เมื่อเอาแรปเข้ามา ผสม มันทำ�ให้เกิดความใหม่และดูทันสมัยขึ้น”

แรปสามารถฟีเจอริ่งได้กับ ทุกแนวดนตรี แนวดนตรีมีพัฒนาการ ไม่ว่าจะเป็นร็อก EDM หรือแดนซ์ เมื่อเอาแรปเข้ามาผสม มันทำ�ให้เกิด ความใหม่และดูทันสมัยขึ้น - อภิชาติ์ หงษ์หิรัญเรือง

กรรมการผู้จัดการบริษัททรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ จำ�กัด ผู้ผลิตรายการ Show Me The Money Thailand


FEATURE

เมื่ออยู่ใต้ดิน แรปเปอร์สร้างสรรค์ rhyme หรือเพลงแรป ได้อย่างอิสระ แม้คำ�หยาบจะไม่ได้จำ�เป็นและไม่ได้รับการตอบรับที่ดี ตลอด แต่ก็สามารถใส่เข้าไปเพื่อสร้างสีสันหรือสะท้อนความจริง ได้อย่างดุดน ั แต่เมือ ่ ออกอากาศทางโทรทัศน์ เราจึงเกิดความสงสัย ว่าความเรียลหรือตัวตนของแรปเปอร์จะหายไปไหม “ไม่ ตั ว ตนของแรปเปอร์ ยั ง เหมื อ นเดิ ม ” อภิ ช าติ์ ต อบ “เพี ย งแต่ เ ขารู้ ว่ า จะพู ด ภาษาแบบไหนกั บ คนกลุ่ ม ไหนมากกว่ า เวลาพูดกับพ่อแม่ กับผู้ใหญ่ กับเพื่อน เรายังมีวิธีการสื่อสารที่ แตกต่างกันขึน ้ อยูก ่ บ ั ผูส ้ นทนา ถ้าเขาพูดคำ�หยาบในทีวเี พือ ่ สือ ่ สาร กับคนดู เขาก็ทราบว่าคนดูจะไม่ชอบ” “ความดุดันไม่ได้หมายความว่าต้องใช้คำ�หยาบเท่านั้น” วิรัตน์ อธิบาย “ความหมายที่รุนแรงก็ดุดันได้เหมือนกัน ซึ่งมันท้าทาย กว่าใช้คำ�หยาบเยอะ คุณจะทำ�ยังไงให้เกิดความรุนแรงทางอารมณ์ ความรู้สึก” คำ�กล่าวของวิรต ั น์เป็นทีป ่ ระจักษ์แก่เราเมือ่ โพสต์คลิปการแข่งขัน รอบแรกของ ต๊อบ BlacksheepRR ในรายการ The Rapper Thailand บนเฟซบุ๊กส่วนตัว แรปเปอร์คนดังกล่าวนำ�เพลง ‘ไม่ ต่างกัน’ ของ 25 hours มาแต่งแรปเล่าถึงความในใจที่เขามีต่อ พ่อที่เสียชีวิตไปตั้งแต่เขายังเด็ก แล้วมีคนมาคอมเมนต์โพสต์นั้น ของเราว่า ‘emotional ดีมาก’ และ ‘น้ำ�ตาคลอ’ ไม่ต่างจากเรา ที่ ก็ ส ะเทื อ นอารมณ์ ไ ปกั บ เนื้ อ แรปของผู้ เ ข้ า แข่ ง ขั น คนนี้ และ สนใจอยากทำ�ความรู้จักตัวตนของเขาให้มากขึ้น ในฝั่ ง คนที่ ติ ด ตามแรปไทยอย่ า งดวงพรแสดงความเห็ น ว่ า “ตัวตนไม่ได้หาย แต่มันตอบคำ�ถามคนที่เข้าถึงแรปไม่ได้เพราะ รู้สึกหยาบเกินไป นี่คือโอกาสให้คุณได้สัมผัสจุดเริ่มต้น เพราะมัน แมส ไม่หยาบแล้ว เข้าถึงง่าย แต่แรปเปอร์ที่มาแข่งอาจทำ�เพลง ส่วนตัวที่มีคำ�หยาบบ้าง คุณอยากเดินต่อไหมล่ะ ถ้าคุณอยาก ก็ ไ ปตามดู แ รปเปอร์ ค นนั้ น เพื่ อ จะได้ รู้ ว่ า เขาเป็ น ยั ง ไง ก็ แ ล้ ว แต่ ความสนใจของแต่ละคน” เราลองกลับไปถามศศิธร ผูช ้ มใกล้ตวั คนเดิมของเราทีม ่ โี อกาส ได้ดรู ายการเหล่านีแ้ ล้ว ทัศนคติของเธอทีม ่ ต ี อ ่ แรปไทยเปลีย ่ นแปลง ไปเพราะรู้สึกเห็นภาพมากขึ้นกว่าตอนที่ดูแรปแบ็ตเทิล “รูส ้ ก ึ สนุก เข้าถึงง่าย เนือ ้ หาทีเ่ ลือกมาแต่งแรปก็ดี ทำ�ให้อยากดู ตอนต่อไปเรือ ่ ยๆ เพราะอยากดูวา่ โชว์ เพลง และดนตรีของแต่ละทีม จะออกมาเป็ น แนวไหน รายการแบบนี้ ทำ � ให้ รู้ จั ก แรปเปอร์ ไ ทย มากขึ้ น และเห็ น เสน่ ห์ ใ นตั ว แรปเปอร์ ข องแต่ ล ะคนได้ ง่ า ยขึ้ น อย่างน้องอูด ๊ OZEEOOS ใน The Rapper เขาน่าทึง่ มาก มีพรสวรรค์ ดูมั่นใจและมีพลังตอนแรปดีมาก” ขณะที่พราวรุจี คันธสร ผู้ชื่นชอบแรปฝั่งตะวันตกและเกาหลี แต่ ไ ม่ อิ น กั บ แรปไทยเพราะไม่ ถู ก จริ ต ก็ เ ป็ น คนหนึ่ ง ที่ เ ปิ ด ใจรั บ แรปไทยมากขึ้นหลังได้ดูรายการของฝั่งไทย “เคยฟังแรปไทยแล้ว ไม่รื่นหูเพราะรู้สึกว่าภาษาไทยมันไม่เข้า พอฟังที่ทุกคนแต่งเองแล้ว ดีมาก ผูเ้ ข้าแข่งขันใน The Rapper ทีเ่ อาเพลงของกุง้ สุธริ าช กับ น้องพลับมาแต่งคือสร้างสรรค์มาก บางคนก็แต่งได้จิกกัดดีงาม ทำ�ให้เราตามไปฟังเพลงของพวกเขาต่อจริงๆ แม้กระทั่งโค้ช เราก็ ตามไปไล่ฟังเพลง ซึ่งเป็นงานที่ดีไม่ต่างจากแรปฝรั่งที่เคยตามมา ก่อนเลย” คงไม่สามารถฟันธงได้ว่าคนไทยที่ได้ดูสองรายการนี้จะหันมา สนใจหรือชืน ่ ชอบแรปไทยอย่างผูช ้ มสองคนข้างต้น แต่ส�ำ หรับหลุยส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในทีม The Rapper Thailand เขารู้สึกว่าฮิปฮอปชนะ แล้ว “มันเป็นปรากฏการณ์ที่ดีมาก เวลาคนมาถาม ผมจะตอบว่า ‘No matter what they say, hip hop wins this game.’ เพราะ มันเกิดขึน ้ บนช่องทางเมนสตรีมแล้ว มันคือเป้าหมายทีเ่ ราต้องการ ผลักดันฮิปฮอปให้ชนะสิง่ ทีม ่ น ั ไม่เคยเกิดขึน ้ และมันไม่เหมือนรายการ ดนตรีแนวอื่นที่คุณได้เห็น เพราะผู้เข้าแข่งขันแต่งเพลงกันเอง คุณจะได้เห็นการตีความใหม่ๆ ของแรปเปอร์ เห็นว่าเขาเล่าเรือ ่ งยังไง มั น ไม่ จำ � เป็ น ต้ อ งหยาบด้ ว ยซ้ำ � แต่ เ ล่ า ได้ จ ริ ง ๆ แบบโคตรสนุ ก เราไม่กลัวนะถ้าปล่อย The Rapper ออกไปแล้วไม่เวิรก ์ หรือ Show Me The Money ปล่อยออกไปแล้วไม่เวิร์ก เพราะเราทำ�เต็มที่แล้ว เราเอาเพลงไปเสิร์ฟแบบใกล้ชิดเขาที่สุดแล้ว ถ้าเขาไม่เอา ก็ปล่อย ให้มันเป็นเรื่องของรสนิยมแต่ละบุคคล คนที่ไม่ชอบจริงๆ จะให้เขา มาชอบ มันก็ทำ�ไม่ได้”

Photo JOOX THAILAND

แรปเปอร์

- กฤตธี มโนลีหกุล

ผู้บริหาร JOOX ประเทศไทย

Girls in Hip Hop World The Hope of Hip Hop

นอกจาก Thai Rap TV ฝัง่ สะอาด รวมถึงรายการ The Rapper Thailand และ Show Me The Money Thailand ที่พยายาม ปรับเปลี่ยนภาพจำ�และเผยแพร่เพลงแรปให้เข้าถึงคนทั่วไปได้มาก ยิง่ ขึน ้ แล้ว JOOX แพลตฟอร์มฟังเพลงสำ�หรับคนไทยก็เป็นอีกพืน ้ ที่ ที่เล็งเห็นการเติบโตและช่วยผลักดันฮิปฮอปไปสู่วงกว้าง “ฮิปฮอปถือว่ามาแรงมากๆ” กฤตธี มโนลีหกุล ผูบ ้ ริหาร JOOX ประเทศไทย ผูช ้ น ื่ ชอบแนวเพลงแรปและฮิปฮอปกล่าว “มีศล ิ ปินหน้า ใหม่เกิดขึ้นมากมายอย่าง UrboyTJ, YOUNGOHM, D Gerrard หรือ WONDERFRAME ที่ตอนนี้เป็นศิลปินเมนสตรีมที่มีเพลง ติดในชาร์ต Thailand Top100 เราจึงเห็นความสำ�คัญในการ โปรโมตศิลปินเหล่านี้และมุ่งเน้นที่จะสรรหาเพลงและดนตรีใหม่ๆ รวมถึงศิลปินใหม่ๆ เพื่อช่วยให้ศิลปินเหล่านี้เป็นที่รู้จักในหมู่คนฟัง วงกว้างมากขึ้น และจัดงาน JOOX Secret Session ในชื่อ ‘The OG of Thai Hip Hop’ สำ�หรับกลุ่มแฟนเพลงฮิปฮอปโดยเฉพาะ” เมื่ อ แพลตฟอร์ ม ฟั ง เพลงยอดนิ ย มสำ � หรั บ คนไทยเข้ า มา สนับสนุนอย่างเต็มตัว ก็นา่ จะเป็นสัญญาณทีด ่ ต ี อ ่ กระแสในระยะยาว ของวงการนี้ในไทย อย่างไรก็ตาม กฤตธียอมรับว่า “การตอบรับ จากผู้ฟังค่อนข้างดี แต่ ณ วันนี้ยังเป็นเฉพาะกลุ่มแฟนเพลงแรป หรื อ ฮิ ป ฮอปอยู่ ยกเว้ น เพลงไหนที่ โ ดดเด่ น จริ ง ๆ จึ ง จะได้ รั บ การตอบรับในวงกว้าง เช่น เพลง ‘เฉยเมย’ ของ YOUNGOHM” หากเป็นเช่นนั้น ยังมีอะไรอีกบ้างที่จะช่วยตอบสนองความหวัง ของวงการฮิปฮอปในไทยได้ “ผมอยากให้มีค่ายที่เป็นฮิปฮอปอย่างเดียว” JokeR-T เสนอ “ถ้ า เป็ น ไปได้ เราจะไม่ ไ ด้ ส ร้ า งแค่ แ รปเปอร์ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่สามารถสร้างโปรดักชั่นได้หลายๆ อย่าง ทั้งการแสดง โฆษณา เพราะฮิปฮอปมันไม่ได้มีแค่แรปแบ็ตเทิลหรือแรปเพอร์ฟอร์แมนซ์ แต่มันมีทั้งดีเจ บีตบ็อกซ์ บีบอย กราฟฟิต้ี ถ้ามันมีบริษัทหนึ่ง ที่สามารถรวมทุก element และกระจายงานในแต่ละ element ให้ชัดเจนและทั่วถึงมากขึ้น ก็โคตรจะแฮปปี้” สิ่งที่ JokeR-T คาดหวังสอดคล้องกับ ‘คอมมูนิตี้’ ที่ Rap Is Now กำ�ลังทำ�อยู่ ซึ่งถือว่าเป็นโมเดลตัวอย่างที่ดีในการเผยแพร่ วัฒนธรรมฮิปฮอปให้กลายเป็นที่รู้จัก “สมัยก่อนเพลงแรปมี value กับคนแค่ไม่กี่คน” หลุยส์กล่าว “ถ้านับหัวแรปเปอร์ทค ี่ นทัว่ ไปรูจ้ ก ั มันไม่เกิน 10 คน มันน้อยเกินไป เวลาไปเล่นก็ต้องเสียตังค์เพื่อไปเล่น เพราะไม่มีคนซื้อ เรารู้สึกว่า ส่วนสำ�คัญจริงๆ คือกลุม ่ แฟนเพลง ถึงแรปเปอร์ท�ำ เพลงออกมาดี แต่ไม่มแี ฟนเพลง มันก็อยูไ่ ม่ได้ เพราะมันไม่มค ี นทำ�ให้คอมมูนต ิ ม ี้ ม ี ล ู ค่า เพราะฉะนั้นเราเลยทำ�เป็นคอมมูนิตี้ฮิปฮอปเพื่อให้คนทั่วไปรับรู้ ว่ามันน่าสนใจยังไง เราอัพเดตตลอดเวลาว่าสัปดาห์นใี้ ครปล่อยเพลงบ้าง ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ แ ค่ แ รปเปอร์ อ ย่ า งเดี ย ว แต่ ร วมถึ ง โปรดิ ว เซอร์ ด้ ว ย พอเราได้แฟนเพลงแล้ว ศิลปินก็เป็นที่รู้จัก มีงาน และพาคนที่ เกีย ่ วข้องกับดนตรีฮป ิ ฮอปไปสูจ่ ด ุ ทีเ่ ราต้องการคือการทำ�เป็นอาชีพ เป้าหมายของเราคือต้องการให้แรปเปอร์เป็นไอคอนแบบโจอี้ บอย, Thaitanium หรือฟักกลิ้งฮีโร่ เราเลยจะทำ�ค่ายที่เป็นซับเซ็ตของ คอมมูนต ิ ก ี้ น ั เด็กยุคนีเ้ ขาทำ�กันเองได้ ก็แล้วแต่คนว่าอยากจะมีคน มาดูแลไหม แต่สว่ นตัวเราอยากให้เลเวลมันมาตรฐาน เพือ ่ ให้มด ี นตรี ที่ ดี เพลงที่ ดี บี ต ได้ ม าตรฐาน มี MV ระดั บ เดี ย วกั บ เพลง ประเภทอื่นๆ “ผมไม่อยากให้กระแสมันหายไป ปีทแี่ ล้วเราทำ�แบ็ตเทิล Rap Is Now ซีซั่น 3 ปีนี้มี 2 รายการใหม่ มันก็ดีที่มีซีนใหม่ๆ เกิดขึ้นมา มันควรจะมีพน ื้ ทีอ ่ ะไรก็ได้แบบนีท ้ ก ุ ปีทม ี่ แี ต่ละ element ของฮิปฮอป ผสมเข้าไป ถ้าแรปแบ็ตเทิลเริ่มเก่าแล้ว ก็ต้องหาลูกเล่นอื่นๆ โยน ลงไปเพื่อหล่อเลี้ยงแรงกระเพื่อมนี้ไปได้ตลอด” อย่างไรก็ตาม “ทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่คุณภาพของแรปเปอร์ ด้วย ถ้าเขาเป็นเพชรแท้จริงๆ พืน ้ ทีข ่ องเขาก็จะฉายสปอตไลต์ให้คน เห็น” วิรัตน์ทิ้งท้าย

เชื่อว่าหลายคนคงสังเกตและสงสัยว่าทำ�ไมวงการฮิปฮอปถึงมี แรปเปอร์ ฝั่ ง หญิ ง น้ อ ยเหลื อ เกิ น (แม้ ก ระทั่ ง ในบทความนี้ ยั ง มี แรปเปอร์หญิงแค่คนเดียว!) “จริงๆ ผูห ้ ญิงเยอะมากครับ” CobraK ไขความเข้าใจผิดของเรา “แต่แพ้แบ็ตเทิลไปเยอะ ตกรอบเร็วกว่า เพราะเสียงอาจจะสู้ผู้ชาย ไม่ได้ รอบลึกๆ เลยเหลือแต่ผู้ชาย มันเป็นเรื่องของความนิยม แรปเปอร์ชายกับหญิงเท่าเทียมกัน ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเพศ ผู้หญิง หลายคนก็อยากไฟต์กับผู้ชาย” ความเห็นของฝ่ายชายฝ่ายเดียวอาจไม่ยุติธรรมนัก เราจึง ไปถาม M.Foray ในประเด็นนี้บ้าง “เท่าเทียมกันค่ะ ถ้าแรปเปอร์หญิงมีความสามารถและประสบการณ์ ในการแรปมากพอ ก็ทำ�ออกมาได้ดีไม่ต่างจากผู้ชายหรืออาจจะดี กว่าด้วยซ้ำ� แต่เนื่องจากแรปแบ็ตเทิลใต้ดินไม่ค่อยมีกฎเกณฑ์อะไร มากมายและส่วนใหญ่เป็นผูช ้ าย ผูห ้ ญิงหลายคนเลยไม่กล้าลงแข่ง เพราะกลัวหรืออาจรับไม่ได้เรื่องการใช้คำ�หยาบ แต่ผู้หญิงบางส่วน ที่กล้าลงแข่งก็ไม่สามารถเข้าสู่รอบลึกๆ ได้เพราะ punchline ยัง ไม่ ค มหรื อ หนั ก หน่ ว งพอที่ จ ะสามารถตบคู่ ต่ อ สู้ แ ละมั ด ใจคนฟั ง ได้ เลยทำ�ให้ผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชาย” อีกประเด็นทีน ่ า่ สนใจคือลักษณะของผูห ้ ญิงในวัฒนธรรมฮิปฮอป ที่ดูเหมือนวัตถุทางเพศในพื้นที่ของแรปเปอร์ชาย ไม่ว่าจะเป็นการ แต่งตัวสุดเซ็กซี่ การเต้นสุดเย้ายวน เหมือนเป็นตัวประกอบฉาก ของผู้ชาย “เรามองว่ามันยังเป็นอย่างนั้น” ดวงพร หญิงสาวที่ติดตาม แรปมานานยอมรับ “แต่มันก็เป็นสังคมจริง ผู้หญิงอยากอยู่กับ คนมีชื่อเสียง ก็เลยทำ�ตัวเป็นพร็อป และผู้ชายร้อยทั้งร้อยก็ชอบ ผู้หญิงเซ็กซี่ เหมือนผู้หญิงที่ชอบมองผู้ชายหล่อ It’s a dream. เขาอยากให้ผู้หญิงมารายล้อม” M.Foray ก็มองเช่นเดียวกัน “ไม่วา่ จะเป็นของไทยหรือสากลก็ยงั มี เพลงที่ นำ � ผู้ ห ญิ ง มาเป็ น องค์ ป ระกอบของการทำ � มิ ว สิ ก วิ ดี โ อ เราไม่ รู้ เ หมื อ นกั น นะว่ า ทำ � ไมส่ ว นใหญ่ ถึ ง ออกมาเป็ น แบบนั้ น อาจจะเป็นการดึงดูดผู้ชมหรืออาจมองว่าในเมื่อมีผู้ชายก็ต้องมี ผู้หญิงเป็นธรรมดา”

Photo RAP IS NOW

ฮิปฮอปมันไม่ได้มีแค่แรปแบ็ตเทิล หรือแรปเพอร์ฟอร์แมนซ์ แต่มันมีทั้งดีเจ บีตบ็อกซ์ บีบอย กราฟฟิตี้ ถ้ามันมี บริษัทหนึ่งที่สามารถรวมทุก element และกระจายงานในแต่ละ element ให้ชัดเจนและทั่วถึงมากขึ้น ก็โคตรจะแฮปปี้ - JokeR-T

ฮิปฮอปถือว่ามาแรงมากๆ เราจึงเห็นความสำ�คัญ ในการโปรโมตศิลปินเหล่านี้และมุ่งเน้นที่จะสรรหา เพลงและดนตรีใหม่ๆ รวมถึงศิลปินใหม่ๆ เพื่อช่วยให้ ศิลปินเหล่านี้เป็นที่รู้จักในหมู่คนฟังวงกว้างมากขึ้น

ถ้าแรปเปอร์หญิงมีความสามารถ และประสบการณ์ในการแรปมากพอ ก็ทำ�ออกมาได้ดีไม่ต่างจากผู้ชาย หรืออาจจะดีกว่าด้วยซ้ำ� - M.Foray แรปเปอร์

DONT

55

MAY 2018


PUBLISHER SARUN TANGTEVANON

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา ศรัณย์ ตั้งเทวนนท์

MANAGING DIRECTOR TAYCHANUN TANGTEVANON

CHIEF CREATIVE OFFICER RIKSH UPAMAYA

กรรมการผู้จัดการ เตชนันท์ ตั้งเทวนนท์

ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายสร้างสรรค์ ฤกษ์ อุปมัย

Editorial EDITOR-IN-CHIEF BEN WIBOONSIN บรรณาธิการบริหาร เบญญ์ วิบุลศิลป์ HEAD OF EDITORIAL DEPARTMENT PAT PHETTHONG หัวหน้ากองบรรณาธิการ พัทธ์ เพชรทอง FASHION EDITOR RATCHAKRIT CHALERMSAN บรรณาธิการแฟชั่น รัชกฤต เฉลิมแสน BEAUTY EDITOR WALLAYA TIPVANNAPORN บรรณาธิการความงาม วัลยา ทิพย์วรรณาภรณ์ FEATURE EDITOR WITTHAWAT PUKKHABUT บรรณาธิการบทความ วิทวัส พุคคะบุตร ART DIRECTOR TID UNAKORNSAWAT บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ ธิษณ์ อุนากรสวัสดิ์ EDITORIAL STAFFS NITIPON SUWANSATHIEN, NUENGNADDA NOPAKUN, SUPANUT CHOKVIRIYAGRON กองบรรณาธิการ นิธิพล สุวรรณเสถียร, เนื่องนัดดา นพคุณ, ศุภณัฐ DIGITAL CREATIVE MANAGER RUNGTHONG KASIKUL ผู้จัดการฝ่ายสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล รุ้งทอง กสิกุล DIGITAL CREATIVE EXECUTIVE ALIN CHAOWANADCHOTIKORN เจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล อลิน เชาวนาทโชติกร SENIOR DIGITAL SUPERVISORS CHATCHAI THONGSAK, THITIPORN ARUNOTHAIVIWAT นักเขียนฝ่ายสื่อดิจิทัลอาวุโส ฉัตรชัย ทองศักดิ์, ฐิติพร อรุโณทัยวิวัฒน์ DIGITAL GRAPHIC DESIGNERS PRAPHASSORN BUTPHROM, KORAWIK SAIBUAKAEW กราฟิกดีไซเนอร์ฝ่ายดิจิทัล ประภัสสร บุตรพรหม, กรวิก สายบัวแก้ว PROOF READER PHIMPAYA CHAROERNSIRIPHAN พิสูจน์อักษร พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์ FASHION COORDINATOR NUNTAPAT PANITVORANUN ประสานงานแฟชั่น นันทพัทธ์ พนิตวรนันท์ FASHION ASSISTANT KASIDIT SRIRITTIPRADIT ผู้ช่วยฝ่ายแฟชั่น กษิดิศ ศรีฤทธิประดิษฐ์ PHOTOGRAPHIC OFFICER PONPISUT PEJAROEN ฝ่ายภาพ พณพิสุทธิ์ ปีเจริญ COMPUTER RETOUCH MASHLAB.CO.,LTD คอมพิวเตอร์ รีทัช บริษัท เอ็มเอเอสเอชแล็บ จำ�กัด

Marketing & Advertising GENERAL MANAGER PURIM SAHASAKUL ผูจ ้ ด ั การทัว่ ไป ปุรม ิ สหัสกุล SENIOR ACCOUNT MANAGER NAPASORN VORRANUTTARANG ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาอาวุโส นภษร วรนุตตรังค์ SALES MANAGERS KANTALADA CHUENSAWAT ผูจ ้ ด ั การฝ่ายโฆษณา กัณฐลดา ชืน ่ สวัสดิ์ ACCOUNT SUPERVISORS TANYAPAT RERKPCHAIKRAIKUL, JARUPHAN PHAN-IN หัวหน้างานฝ่ายโฆษณา ธัญญาภัสร์ ฤกษ์พิชัยไกรกุล, จารุพรรณ HEAD OF MARKETING COORDINATOR KANYARAT RATTANAPITAK หัวหน้าฝ่ายประสานงานโฆษณา กันยารัตน์ รัตนพิทักษ์ ACCOUNTANT WICHITTRA THABTHIM บัญชี วิจิตรา ทับทิม MARKETING MANAGER PRAVEENSUDA MOOKKAEW ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ประวีณสุดา มุขแก้ว MARKETING SUPERVISOR TIPTIDA PHOTHI-ASA หัวหน้าฝ่ายการตลาด ทิพย์ธิดา โพธิอาษา MARKETING EXECUTIVE / TRAFFIC NUTRAVEE KOEDRUAMBOON ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด ณัฐรวี เกิดร่วมบุญ TRAFFIC COORDINATOR SUPANSA SUKKHO เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายการตลาด สุพรรษา สุขโข CIRCULATION SUPERVISOR ITSARA WONGSATITSATHEIN เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด อิศรา วงศ์สถิตเสถียร

PUBLISHER AMBITIOUS CO., LTD. UNIT B18 THAI SAMUDRA INSURANCE BUILDING, SURAWONG ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500 THAILAND TEL. 0 2634 3301 FAX. 0 2634 4577 \ E-MAIL : FIRSTNAME@DONTFREEMAG.COM \WWW.DONTFREEMAG.COM COLOUR SEPARATION : 71 INTERSCAN COMPANY LIMITED 200/15-21, 200/34-35 NARET ROAD, SIPHRAYA, BANGRAK, BANGKOK 10500 PRINTING : S.PIJIT PRINTING CO.,LTD 3/7-9 BANGSUE RAILWAYSTATION ROAD, BANGSUE, BANGSUE, BANGKOK 10800 FOR ADVERTISING PLEASE CONTACT ADS@DONTFREEMAG.COM ONLINE VERSION AVAILABLE AT DONTFREEMAG.COM \ UPDATES & ACTVITIES : FACEBOOK.COM/DONTFREEMAG TWITTER.COM/DONTFREEMAG SUBSCRIPTION \ WWW.DONTFREEMAG.COM/SUBSCRIPTION.HTML NOTHING IN THIS MAGAZINE CAN BE REPRODUCED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE PUBLISHER.

ผู้พิมพ์ : บริษัท แอมบิเชียส จำ�กัด / ห้อง B18 อาคารไทยสมุทรประกันภัย ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2634 3301 โทรสาร 0 2634 4577 / อีเมล์ทีมงาน Firstname@DONTfreemag.com www.DONTEdition.com แยกสี / พิมพ์ : บริษัท ส.พิจิตรการพิมพ์ จำ�กัด เลขที่ 3/7-9 ถนนหน้าสถานีรถไฟบางซื่อ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.10800 ติดต่อโฆษณา ads@DONTfreemag.com ติดตามชมนิตยสารฉบับออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ DONTEdition.com และสามารถอัพเดตข่าวเกี่ยวกับวงการแฟชั่นและกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/DONTfreemag และ Twitter.com/DONTfreemag ติดต่อสมัครสมาชิกได้ที่ itsara@DONTfreemag.com ห้ามนำ�ส่วนหนึ่งส่วนใดของนิตยสารนี้ไปคัดลอก ทำ�ซ้ำ� ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบรรณาธิการบริหารและบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

DONT

56

MAY 2018

พันธุ์อินทร์

โชควิริยากร


DONT Magazine May 2018  
DONT Magazine May 2018