DONT June 2015

Page 1


48

Revitalizing WAKE UP TO PERFECT BEAUTY. STAY MOISTURIZED AND ENERGIZED WITH OVERNIGHT TREATMENT. Wo r d s WA L L A YA T I P VA N N A P O R N Photography JESADA CHANOY

Night

ช่วงเวลาที่ร่างกายนอนหลับพักผ่อนนั้นเป็นเวลาที่ผิวได้ฟื้นฟูและผ่อนคลาย ฉะนัน ้ ยามค่�ำ คืนถือว่าเป็นเวลาทีเ่ หมาะสมสำ�หรับการบำ�รุงผิวอย่างเต็มที่ สามารถ บำ�รุงได้หลายขั้นตอนโดยไม่ต้องกังวลว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ปริมาณมากเกินไป จนผิวหน้ามันเยิม ้ การบำ�รุงผิวด้วยมาสก์ในเวลากลางคืนนับเป็นตัวเลือกทีด ่ ท ี ส ี่ ด ุ วิธห ี นึง่ ทีช่ ว่ ยบำ�รุงและฟืน ้ ฟูผวิ ได้อย่างเต็มที่ ชนิดของมาสก์กม ็ ห ี ลายรูปแบบ มีทงั้ cream mask หรือ clay mask ชนิดทีต ่ อ ้ งล้างออก โดยมากจะเป็นมาสก์ชนิด ที่ดูดซึมสิ่งสกปรกหรือแบคทีเรียออกจากผิว ส่วน mask sheet แบบแผ่น ก็สะดวกสบาย เพียงแปะแผ่นมาสก์บนใบหน้าแล้วทิ้งไว้เพียง 15-20 นาที แล้วลอกแผ่นมาสก์ออกโดยไม่ต้องล้างหน้า มาสก์อีกชนิดหนึ่งคือ leave-on mask เป็นมาสก์บ�ำ รุงชนิดทาทิง้ ไว้ยามหลับโดยไม่ตอ ้ งกังวลว่าจะต้องล้างหรือ ลอกแผ่นมาสก์ออก รับรางวัลยกย่องคุณภาพและความนิยมระดับโลกโดยรัฐบาล LANEIGE เห็นความสำ�คัญของผิวที่ต้องมีการ เกาหลี Water Sleeping Mask สูตรใหม่นไี้ ด้ใช้นวัตกรรมล่าสุด พักผ่อนและบำ�รุงอย่างล้ำ�ลึกตลอดคืน จึงได้ปรับปรุง Moisturizing Wrap™ ช่วยให้ผิวชุ่มชื่นได้อย่างล้ำ�ลึกเพียง Overnight Mask มาตลอดระยะเวลา 15 ปี เป็นมาสก์ ชั่วข้ามคืนด้วย Hydrolon Mineral Water, Hunza Apricot สูตรเอกลักษณ์ที่ครองใจสาวๆ เป็นอันดับหนึ่งด้วย และ Evening Primrose Extract ที่เคลือบผิวไว้ให้ชุ่มชื่นและ รางวัล World Class Product of Korea 2014 เป็น ผ่อนคลายตลอดคืน เทคโนโลยี Sleeptox™ ช่วยให้ผวิ เปล่งปลัง่ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางชิ้นแรกของประเทศเกาหลีที่ได้ สุขภาพดีเพราะช่วยขับสารพิษที่ตกค้างบนผิวได้มีประสิทธิภาพ มากขึน ้ Sleepscent™ กลิน ่ หอมทีช่ ว่ ยให้หลับสนิทและรูส้ ก ึ ผ่อนคลาย ตลอดคืนด้วยกลิ่นของดอกส้ม กุหลาบ กระดังงา และน้ำ�มัน ไม้จันทน์ ผู้ที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายหรือผิวบอบบางก็สามารถใช้ได้ อีกด้วย นอกจากนี้ LANEIGE ยังได้รังสรรค์นวัตกรรมใหม่เพื่อ การบำ�รุงริมฝีปากในยามค่�ำ คืนควบคูไ่ ปด้วย ได้แก่ Lip Sleeping Mask มาสก์สำ�หรับบำ�รุงริมฝีปากที่แห้งแตกให้กลับมาอวบอิ่ม และชุ่มชื่นทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ ด้วย คุณค่าของวิตามินซีเข้มข้นจาก Berry Mix Extract ช่วยขจัดเซลล์เสื่อมสภาพ ให้หลุดลอกออกไป สัมผัสการดูแลผิวให้เปล่งปลั่งยาม ค่�ำ คืนได้ทเี่ คาน์เตอร์ LANEIGE ทุกสาขา

LANEIGE

X LANEIGE

Water Sleeping Mask 70 ml. 1,100 THB Lip Sleeping Mask 20 ml. 700 THB JUNE 2015

DONT


49

Blazer PAT I N YA Ring CARAT * LOND ON Earrings R AV I PA Headpiece STYLIST'S OWN

Bridal Boldness JUNE 2015

Beauty Editor WA L L A YA T I P VA N N A P O R N Photography PAT I P H AT PHETTHONG

DONT


THE UV CAMERA CHALLENGE วันนีส ้ าวๆ จาก DONT ออฟฟิศจะมาพิสจู น์ถงึ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ VASELINE SPF30PA++ Serum ผ่าน กล้อง UV มาดูกันว่า ผิวสวยๆอย่างที่เราเห็นอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิด เมื่อถูกแสงแดดทำ�ร้าย Ta k e n b y U V C a m e r a

ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าผิวที่แท้จริง มองผ่านกล้องจะน่ากลัวขนาดนี้ คงต้องเริ่มปกป้องผิวทุกวัน แล้วต่อจากนี้!

Ta k e n b y U V C a m e r a

Sirinthorn Kittisrisawai Sale Supervisor

ชอบวาสลีนที่ซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ รวดเร็ว ไม่เหนอะหนะ ยิ่งเห็นการ ปกป้องผ่านกล้อง UV ชัดขนาดนี้ก็ยิ่งมั่นใจค่ะ

Rungthong Kasikul Digital Supervisor Ta k e n b y U V C a m e r a

Kanyarat Somprasert Marketing Assistant

X Vaseline

Wallaya Tipvannaporn Beauty Editor

ปกติเป็นคนใช้กันแดดที่หน้าค่ะ แต่พอเห็นผิวกายทีไ่ ม่ได้ปอ ้ งกัน ผ่านกล้อง UV แล้วช็อคเลย พรุง่ นี้ ต้องทาเซรั่มที่มี SPF แล้วแหละ


THE REAL UV PROTECTOR LIVING UNDER THE BURNING SUN, YOUR SKIN NEEDS QUALIFIED PROTECTION AGAINST UV RAYS.

Wo r d s มลภาวะและแสงแดดรุนแรงขึน ้ ทุกวันเนือ ่ งจากสภาพแวดล้อมและชัน ้ บรรยากาศ WA L L A YA T I P VA N N A P O R N ที่เปลี่ยนไป ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นขณะที่ชั้นบรรยากาศเบาบางลง Photography รังสียวู จี ากแสงอาทิตย์จงึ ทำ�ร้ายผิวได้มากขึน ้ การใช้ผลิตภัณฑ์ปอ ้ งกันรังสียวู ี PAT I P H AT P H E T T H O N G จึงสำ�คัญมากเป็นอันดับหนึง่ ในการบำ�รุงผิวเลยก็วา่ ได้ ไม่วา่ จะบำ�รุงผิวหลากหลาย ขั้นตอนหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบำ�รุงผิวได้อย่างล้ำ�ลึกมากเพียงใดแต่ถ้าไม่ใช้ ครีมป้องกันรังสียวู ี สิง่ ทีท ่ �ำ มานัน ้ ก็ไร้ประโยชน์เพราะรังสียวู น ี น ั้ เป็นตัวการอันดับ หนึ่งที่ทำ�ให้ผิวเสื่อมสภาพ อ่อนแอลงและมีริ้วรอยต่างๆ วันนี้จึงชวนน้องๆ ในออฟฟิศมา ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันรังสียูวีแล้ว ผลิตภัณฑ์ทท ี่ ดลองในครัง้ นีค ้ อ ื VASELINE Healthy White SPF 30 ถ่ายภาพด้วยกล้องทีส ่ ามารถจับรังสียวู ไี ด้ PA++ Serum เมือ ่ ทาลงบนผิวให้ทวั่ แล้วถ่ายด้วยกล้องยูวแี ล้วพบว่าผิวโดยมาก ภาพที่ได้จากกล้องพิเศษนี้อาจดูน่ากลัว เป็นสีดำ�สนิท นับว่าให้ผลที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างมาก เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี สักหน่อยแต่ทำ�ให้เราได้เห็นอันตรายของ ประสิทธิภาพในการป้องกันรังสียูวี สามารถเคลือบผิวและสะท้อนรังสียูวีไม่ให้ รังสียูวีที่คอยทำ�ร้ายผิวเราจากทุกทิศทาง ซึมซาบเข้าสูผ ่ วิ ได้เป็นอย่างดี เซรัม ่ ปกป้องและบำ�รุงผิวให้กระจ่างใสด้วยส่วนผสม โดยกล้องจะสามารถถ่ายภาพให้เห็นผิว ของ Vitamin B3 ขณะทีต ่ อ ้ งเผชิญกับแสงแดด ด้วยค่า SPF 30 จึงสามารถ คล้ำ�เสียและจุดด่างดำ�บนผิวที่ถูกทำ�ร้าย ปกป้องผิวจากรังสียูวีเอและยูวีบีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากรังสียวู ี หากมีการทาผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถ ปกป้องรังสียวู บ ี นผิว ภาพทีไ่ ด้จากกล้องจะ เห็นเป็นสีด�ำ สนิท ฉะนัน ้ จะสะท้อนรังสียวู อี อก และไม่สามารถทำ�ร้ายผิวได้


52

Beauty Meets Nature

Innisfree แบรนด์เครือ่ งสำ�อางธรรมชาติ จากประเทศเกาหลีใต้เปิดตัวแฟลกชิปสโตร์สาขาแรกในประเทศไทยหลังจากที่ ได้รับความนิยมและประสบความสำ�เร็จ อย่างมากทัง้ ในประเทศเกาหลีใต้และต่าง ประเทศ หลังจากก่อตัง้ แบรนด์ในปี 2000 ภายใต้บริษท ั Amore Pacific และในเดือนธันวาคม ปี 2005 ได้ เปิดแฟลกชิปสโตร์สาขาแรกในย่านเมียงดง ที่สกัดจากพืชพรรณที่เพาะปลูกตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ ภายในระยะเวลาเพียงสองปีได้ขยายสาขา ปัจจัยทีส ่ องคือความใส่ใจในการคัดสรรส่วนผสมทีม ่ ค ี ณ ุ ภาพ เพิ่มมากกว่า 100 สาขา ต่อมา Innisfree ส่วนผสมทั้งหมดนั้นมาจากเกาะเชจูทางตอนใต้ของประเทศ ได้ขยายสาขาเพิ่มอย่างน้อย 40% ทุกปี เกาหลีซึ่งเป็นเกาะที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และมีลักษณะ จนปัจจุบน ั นีม ้ จี �ำ นวนกว่า 1,000 สาขาทัว่ โลก พิเศษ ในดินมีแร่ธาตุทเี่ หมาะแก่การเพาะปลูกเนือ ่ งจากเป็นเกาะ ซึ่งประสบความสำ�เร็จอย่างมากในประเทศ ที เ ่ กิ ด จากการระเบิ ด ของภู เ ขาไฟ มี อ ากาศบริ ส ท ุ ธิ์ ส่วนผสมใน จีน มีจำ�นวน 123 สาขา ในระยะเวลาไม่ถึง การผลิตเครือ่ งสำ�อางจึงค่อนข้างบริสท ุ ธิแ์ ละมีคณ ุ ประโยชน์สงู สามปีเท่านั้น ร่วมสัมผัสความงามจากเกาะเชจูได้แล้วที่ Innisfree Flagship สาเหตุที่ Innisfree ได้รบ ั ความนิยม Store ที่ Digital Gateway @Center Piont Siam Square อย่างมากและเติบโตแบบก้าวกระโดดนั้นมี สองปัจจัยหลักคือ หนึง่ กระแสอนุรก ั ษนิยม ผูค ้ นหวนหาความเป็นธรรมชาติมากขึน ้ กลัวสารเคมี เชื่อใน ผลิตภัณฑ์ทบ ่ี ริสท ุ ธ์ป ิ ลอดสารพิษ และใส่ใจในการรักษาธรรมชาติ Innisfree เป็นแบรนด์ธรรมชาติแบรนด์แรกของเกาหลีทม ี่ ค ี วาม เชือ่ ในการรักษาสิง่ แวดล้อม เป็นมิตรต่อธรรมชาติ ใช้สว่ นผสม

The Industry on the Move. DONT Miss! DONT

Editor WA L L A YA T I P VA N N A P O R N

JUNE 2015


53

SUMMER BEAUTY

Sephora เปิดตัวคอลเลกชัน ่ ล่าสุด และอัพเดตเทรนด์การแต่งหน้า สำ�หรับฤดูรอ้ นนี้ ณ Infinite Studio ประเทศสิงคโปร์ บรรยากาศภายใน งานตกแต่งด้วยสีสน ั สดใส พร้อม จำ�ลองบรรยากาศให้เป็นชายหาดและท้องทะเล ขนาดย่อม ชวนให้ตื่นตาตื่นใจไปกับคอลเลกชั่น Summer 2015 ทีม ่ จี �ำ หน่ายแบบเอ็กซ์คลูซฟ ี เฉพาะ ที่ Sephora เท่านัน ้ เริม ่ ต้นจากแบรนด์ Sephora ทีใ่ นครัง้ นีไ้ ด้ Craig & Karl ดีไซเนอร์ชอื่ ดังระดับโลก มาร่วมออกแบบจนได้ผลิตภัณฑ์สีลูกกวาดที่มี รูปลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวด้วยศิลปะสไตล์ปอ๊ ปอาร์ต โดยมีเครือ ่ งสำ�อางหลากหลายประเภท ไม่วา่ จะเป็น Colorful Duo Eyeshadows Craig & Karl อายแชโดว์สพ ี าสเทลในตลับแสนเก๋ และ Color Lip Last Craig & Karl ลิปสติกเนื้อแมตต์สีฉูดฉาด มาพร้อมกับสกินแคร์มากมาย อาทิ Bubble & Shower Gel, Creamy Body Wash และ Moisturizing Hand Cream ตามด้วย Nail Designer Top Coat Craig & Karl และผลิตภัณฑ์ อีกหลายไลน์ให้สาวๆ ได้เพิม ่ ดีกรีความสนุกสนานให้ หน้าร้อนปีนย ี้ งิ่ ขึน ้ นอกจากนัน ้ ยังเปิดตัวสามแบรนด์ น้องใหม่ เริ่มที่ Arcona ผลิตภัณฑ์สกินแคร์จาก

ลอสแอนเจลีส ผูบ ้ ก ุ เบิกการบำ�รุงผิวแบบองค์รวม ที่ได้รับความไว้วางใจจากเหล่าดาราฮอลลีวูด มากมาย ตามมาด้วยอีกหนึง่ แบรนด์สกินแคร์ ที่น่าจับตามอง Estelle & Thild ให้ผิวสวย อ่อนเยาว์ด้วยนวัตกรรมใหม่จากธรรมชาติ ออร์แกนิก และ Color Me เครื่องลงรองพื้น เพื่อผิวหน้าเนียนสวยไร้ที่ติในเวลาที่น้อยลง เตรียมตัวพบกับคอลเลกชัน ่ Summer 2015 พร้อมสวยรับลมร้อนได้ที่ Sephora ทุกสาขา ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป

Renew the Skin

ผลิตภัณฑ์ใหม่จาก L’OCCITANE โปรแกรมฟื้น บำ�รุงผิว 28 วัน Divine Renewal Program เพือ ่ เสริมศักยภาพการฟืน ้ บำ�รุงผิวตามธรรมชาติ ให้แก่ผิวที่อ่อนล้าและร่วงโรย สถาบันวิจัยของ L’Occitane ได้ อ อกแบบโปรแกรมที่ ทำ � งาน สอดประสานกับวงจรธรรมชาติของผิว โดยนำ� น้�ำ มันหอมระเหยจากดอก Immortelle ดอกไม้พเิ ศษชนิดหนึง่ ทีเ่ จริญงอกงามอยูท ่ วั่ เกาะคอร์ซก ิ า มีชว่ งชีวต ิ ทีย ่ าวนานแม้วา่ เก็บจากต้นแล้วสีของดอกไม้ก็ไม่ซีดจาง ซึ่งพบว่าอุดมด้วย โมเลกุลทรงประสิทธิภาพ มาผสานเข้ากับส่วนผสมทรง ประสิทธิภาพหลากชนิดจากป่าไม้พม ุ่ ของเกาะซึง่ คัดสรรแล้วว่า มีคุณสมบัติฟื้นบำ�รุงผิวที่น่าทึ่ง สูตรผสมของ Divine Renewal Program โปรแกรมฟื้นบำ�รุงผิวชั้นเลิศ 28 วันนี้ แบ่งบรรจุในขวดขนาดกะทัดรัดใช้สะดวก 28 ขวด ซึ่ง แต่ละขวดมีปริมาณพอดีสำ�หรับการใช้หนึ่งครั้ง เนื้อสัมผัสที่ เป็นธรรมชาติจะซึมซาบสูผ ่ วิ อย่างรวดเร็วและกระจายส่วนผสม ทรงประสิทธิภาพไปทั่วผิวเพื่อทำ�งานอย่างล้ำ�ลึก

TONI & GUY Hair Meet Wardrobe อัพเดตเทรนด์ผมสุดฮ็อตประจำ�ฤดูรอ ้ น ปีนี้พร้อมเปิดตัว dry shampoo สูตรใหม่ Casual Matt Texture Dry Shampoo เพื่อจัดแต่งทรงผมและสร้างสไตล์ในแบบของตัวคุณเองได้อย่าง สนุกสนาน Mark Hampton ผูด ้ �ำ รงตำ�แหน่ง TONI & GUY Hair Meet Wardrobe Global Hair Ambassdor ได้แนะนำ� เทรนด์ ผ มที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์

HAIR WEAPON

JUNE 2015

สำ�หรับซีซน ั่ นีค ้ อื ผมทีไ่ ม่เนีย้ บ ให้อารมณ์สบายๆ หวานซ่อนเปรีย้ ว ดูมี volume และ texture เช่น เกล้าทรงสูงเปลี่ยนลุค ให้ดูเป็นสาวมั่น หรือจะถักเปียเพิ่มลูกเล่นสนุกๆ ที่สามารถ เห็นได้ในแฟชั่นโชว์ London Fashion Week Spring/ Summer 2015 ของดีไซเนอร์ระดับแนวหน้าทัง้ เจ็ดคน ได้แก่ Sophia Webster, Vivienne Westwood, Marchesa, Matthew Williamson, Louise Alsop, Ed Marler และ Helen Lawrence ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับการรังสรรค์อาวุธลับ หลังเวที Casual Matt Texture Dry Shampoo สามารถ เพิ่มความสดชื่นให้กับเส้นผมพร้อมช่วยปรับเปลี่ยนทรงผม และเพิ่มรายละเอียดให้กับทรง ผมได้หลายสไตล์ ผมดูพองหนา มี texture พร้อมทีจ่ ะปรับเปลีย่ น ได้หลายทรงและอยู่ได้นาน

DONT


54

NATURE'S TREASUR GET CLOSER TO NATURE AND NOURISH THE SKIN BY USING ORGANIC GREEN TEA PRODUCT FROM JEJU, THE ISLAND OF PURE NATURE.

Wo r d s WA L L A YA T I P VA N N A P O R N Photography PAT I P H AT P H E T T H O N G

เมือ่ กล่าวถึงเกาะเชจูทต ี่ งั้ อยูท ่ างตอนใต้ของประเทศเกาหลีใต้ เชือ่ ว่าหลายคน คงนึกถึงเกาะทีเ่ ป็นสถานทีท ่ อ่ งเทีย ่ วแนวอนุรก ั ษ์ของเกาหลี มีธรรมชาติอด ุ มสมบูรณ์จนได้รบ ั การขึน ้ ทะเบียนการคุม ้ ครองจากคณะกรรมการมรดกโลก UNESCO เกาะเชจูนน ั้ เป็นเกาะมหัศจรรย์ทเี่ กิดขึน ้ จากการระเบิดของภูเขาไฟ ลาวาทับถมจนเกิดเป็นเกาะขนาดใหญ่ทม ี่ รี ะบบนิเวศและธรรมชาติอน ั สมบูรณ์ อากาศบริสท ุ ธิ์ แร่ธาตุจากภูเขาไฟยังช่วยส่งเสริมให้พช ื พรรณต่างๆ เจริญ งอกงามได้เป็นอย่างดีอก ี ด้วย เกาะเชจูจงึ เป็น เกาะทีโ่ ด่งดังในด้านการเพาะปลูกพืชพรรณและ Innisfree แบรนด์เครือ่ งสำ�อางทีม ่ ค ี วามผูกพันกับเกาะ เลี้ยงสัตว์ตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ อาหาร เชจู ได้ เ ล็ ง เห็ น คุ ณ ค่ า ของส่ ว นผสมอั น บริ ส ุทธิ์จากธรรมชาติ ทะเลบริสท ุ ธิ์ รวมทัง้ เป็นแหล่งน้�ำ แร่ธรรมชาติ ในเกาะเชจูเพือ ่ นำ�มาบำ�รุงผิวพรรณ มีสว่ นผสมหลัก 10 ชนิด ได้แก่ หินตะกรันภูเขาไฟ สาหร่ายทะเล ผิวส้มแทนเจอรีน ถัว่ เขียว คาโนล่า คาเมลเลีย นัตเม็ก, gotjawal phytocide, กรีนบาร์เลย์ และชาเขียว ซึ่งสภาพแวดล้อมของเกาะเชจู นั้นเหมาะสำ�หรับการปลูกชาเขียวออร์แกนิกเป็นอย่างมาก และไร่ชาเขียวของเกาะเชจูนั้นถือว่าใหญ่เป็นอันดับสามของ โลกเลยทีเดียว ชาเขียวคุณภาพดีนั้นมีคุณสมบัติด้านการ บำ�รุงผิวพรรณ ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและเพิ่มความชุ่มชื่น หนึ่งในผลิตภัณฑ์ท่ีขายดีเป็นอันดับหนึ่งคือ Green Tea Seed Serum มีความพิเศษตรงที่ส่วนผสมนั้นสกัดมาจาก น้�ำ คัน ้ ใบชาสดและเมล็ดชาเชียวทีเ่ ต็มเปีย ่ มไปด้วยกรดอะมิโน และแร่ธาตุ ช่วยเพิ่มและกักเก็บความชุ่มชื่นให้อยู่ในผิวได้ ยาวนานและล้ำ�ลึก JUNE 2015

DONT


55

Editor’s Choice

RE

INNISFREE

Green Tea Seed Serum 1,000 THB JUNE 2015

DONT


56

1

2

7

JUNE 2015

DONT


SKIN PREP 57

3

BE WELL-PREPARED FOR THE IMPORTANT DAY. SOOTHE AND MOISTURIZฎE YOUR SKIN TO BE READY FOR THE PERFECT BRIDAL MAKEUP. 4 Beauty Editor WA L L A YA T I P VA N N A P O R N Photography JESADA CHANOY

5

ผิวสามารถสูญเสียความชุ่มชื้นได้ตลอดเวลา ยิ่งใกล้ถึงวัน สำ�คัญผิวจึงต้องการการดูแลอย่างล้ำ�ลึกและเหมาะสม ซีรั่ม หรือมอยส์เจอไรเซอร์นน ั้ จึงจำ�เป็นอย่างยิง่ สำ�หรับผิว ควรเลือก ตามสภาพผิวและปัญหาของผิวพรรณทีเ่ กิดขึน ้ ใช้ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณสมบัติคงความชุ่มชื่นให้ผิวได้อย่างเต็มที่ ให้ผิวรู้สึก สดชื่นเปล่งปลั่ง กระจ่างใส พร้อมทั้งลดเลือนจุดด่างดำ� ต่างๆ ให้แลดูจางลง ปรับสีผวิ ให้สม่�ำ เสมอมากขึน ้ เพือ ่ ให้ผวิ สมบูรณ์แบบมากที่สุดและง่ายต่อการแต่งหน้าแบบเผยผิว เคล็ดลับในการใช้ซีรั่มและมอยส์เจอไรเซอร์ให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดนัน ้ ไม่มขี น ั้ ตอนทีย ่ งุ่ ยากแต่อย่างใด เพียงแต่ ทำ�ความสะอาดผิวหน้าให้หมดจดด้วยผลิตภัณฑ์เช็ดเครือ ่ งสำ�อาง แล้วล้างทำ�ความสะอาดผิวหน้าอีกครัง้ หนึง่ ด้วยน้�ำ เปล่า หรือผลิตภัณฑ์ท�ำ ความสะอาดผิวหน้าแล้วล้างน้�ำ เปล่าให้สะอาด

ซับหน้าด้วยทิชชูส�ำ หรับผิวหน้าให้ แห้ง แล้วใช้โทนเนอร์หรือเอสเซนซ์ ทันที ไม่ควรทิ้งผิวหลังล้างหน้า โดยที่ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์บำ�รุงเป็น เวลานานจนผิวรู้สึกแห้งตึง รอ สั ก ครู่ ห นึ่ ง เพื่ อ ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึมซาบเข้าสูผ ่ วิ ประมาณ 1 นาที จากนัน ้ ใช้ซรี ม ั่ เกลีย ่ ให้ทวั่ ใบหน้า อาจใช้ปลายนิว้ แตะๆ เพือ ่ ให้ ซึมซาบเข้าสู่ผิวได้เร็วขึ้น จากนั้นจึงใช้มอยส์เจอไรเซอร์อีก ขัน ้ ตอนหนึง่ ถ้ารูส ้ ก ึ ว่าผิวหน้ายังต้องการความชุม ่ ชืน ้ เพิม ่ เติม อาจเป็นเพราะใช้ผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่ไม่เพียงพอหรือ ไม่เหมาะสมกับสภาพผิว ให้ทดลองปรับปริมาณและเปลีย ่ นชนิด ของมอยส์เจอไรเซอร์ดเู พือ ่ การบำ�รุงผิวอย่างถูกต้องและเต็มที่

6

1. BELIF The True Anti-aging Essence 75 ml. 1,680 THB 2. CLINIQUE Turnaround Revitalizing Serum 2,000 THB 3. FRÉSHEL Whitening Emulsion Light 130 ml. 450 THB 4. ERB Seven Pollen Face Serum, price upon request 5. LA ROCHE-POSAY Unidea XL Aqua Fresh Gel SPF 50 PA++++ 30 ml. 1,050 THB 6. HARNN Water Lily Day Protection, price upon request 7. VICHY Idéalia Skin Sleep 50 ml. 1,800 THB JUNE 2015

DONT


58

ATYPICAL BRIDE EVERY WOMAN HAS HER OWN UNIQUE STYLE OF BRIDAL LOOKS. DON’T TRY TOO HARD TO BE A PERFECT BRIDE, JUST BE YOURSELF. Realisation WA L L A YA T I P VA N N A P O R N Photography PAT I P H AT P H E T T H O N G

DONT

JUNE 2015


To p NICHAA Bracelet R AV I PA

JUNE 2015

DONT


60

Coat TOHNS Earrings & Ring CARAT * LOND ON Headpiece STYLIST'S OWN

APP N JUNE 2015

DONT


Saying ‘I do.’

แม้วา่ ความกังวลยังมีอยูแ่ ต่กไ็ ม่ลงั เลทีจ่ ะตอบตกลง การก้าวสู่ อีกขัน ้ หนึง่ ของความรักและการสร้างครอบครัวถือเป็นภารกิจที่ ยิง่ ใหญ่และเป็นความท้าทายอย่างหนึง่ เพราะชีวต ิ คูไ่ ม่ใช่เรือ่ งง่าย การประคับประคอง การวางแผนเรื่องต่างๆ นั้นต้องอาศัยอีกความเห็นหนึ่ง ประกอบไปด้วย การประนีประนอมและการควบคุมอารมณ์กส ็ �ำ คัญไม่นอ้ ยไปกว่ากัน และอีกสิง่ หนึง่ ทีผ ่ ห ู้ ญิงทุกคนมักจะกังวลคือการเตรียมตัวเป็นเจ้าสาว ไม่วา่ จะเป็น การดูแลร่างกายให้มีรูปร่างที่ดีหรือการดูแลด้านความงาม

1

2

Brideto-be

การเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวนั้นไม่ซับซ้อน ง่ายๆ คือ stay healthy ไม่หก ั โหมควบคุมอาหารจนเกินไป ออกกำ�ลังกาย อย่างหนักหรือทำ�งานภายใต้ความเครียดมากเกินไป รับประทาน อาหารครบห้าหมู่ ไม่ควรจำ�กัดการรับประทานจนร่างกาย ขาดสารอาหาร เน้นผักผลไม้ทใี่ ห้กากใยสูง และพักผ่อนอย่างเพียงพอ บำ�รุงผิว ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบำ�รุงผิวได้อย่างล้ำ�ลึก อาจมาสก์หน้าอย่างน้อยสัปดาห์ ละสองครั้ง ขัดผิวหน้าและผิวกายเพื่อขจัดเซลล์ที่เสื่อมสภาพให้หลุดออกไป ทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นอีกด้วย

3

Be Simple

การแต่งหน้าเจ้าสาวนัน ้ อยากให้เน้นความเป็นตัวของตัวเอง ให้มากทีส ่ ด ุ ให้เชือ่ ในความงามของตนเองให้มาก ไม่พยายาม ที่จะปรับเปลี่ยนลุคของตนเองหรือแต่งหน้ามากจนเกินไป เจ้าสาวยุคนีม ้ ส ี ไตล์ทเี่ รียบง่ายมากขึน ้ เน้นความเป็นธรรมชาติ และใช้สส ี น ั เรียบๆ แต่เน้นการสร้างความน่าสนใจด้วยชิมเมอร์ สีสันของลิปสติก และเรียวเล็บ

4

5

Skin Prep

ขัน ้ ตอนการเตรียมผิวนัน ้ เริม ่ โดยการบำ�รุงผิวด้วยซีรม ั่ ชนิดที่ ช่วยให้ผวิ กระจ่างใสและสุขภาพดี จากนัน ้ ใช้มอยส์เจอไรเซอร์ ช่วยเติมน้�ำ ให้ผวิ ดูฉ�่ำ น้�ำ และเปล่งประกาย ปล่อยให้ครีมบำ�รุง ซึมซาบเข้าสู่ผิวสักครู่หนึ่ง ต่อมาเกลี่ยซีซีครีมให้ทั่วใบหน้าเพื่อปรับสีผิวให้ สม่ำ�เสมอและพร้อมสำ�หรับการแต่งหน้าในขั้นตอนต่อไป เลือกใช้รองพืน ้ ชนิด บางเบาแต่ให้การปกปิด แนะนำ�ให้เกลี่ยด้วยแปรงสำ�หรับรองพื้นเพื่อความ เรียบเนียนและเข้าถึงทุกซอกทุกมุม ใช้คอนซีลเลอร์บริเวณที่ต้องการปกปิด เช่น รอยสิว จุดด่างดำ�ต่างๆ ระวังอย่าใช้จนหนาเกินไป เพราะแทนที่จะช่วย ปกปิดกลับเป็นการเน้นจุดบกพร่องให้ดเู ด่นชัดขึน ้ สุดท้ายปัดแป้งฝุน ่ ชนิดโปร่ง

7

6

PPEALING NEWLYWED

8

9

1. SHISEIDO Smoothing Eyeliner Pencil in black, price upon request 2. SHISEIDO Shimmering Cream Eye Color in Sable 850 THB 3. SHISEIDO Perfect Mascara Full Definition in Black 1,200 THB 4. SHISEIDO Luminizing Satin Face Color in Tea Rose 1,200 THB 5. SHISEIDO Veiled Rouge RD 506 950 THB 6. SHISEIDO Shimmering Cream Eye Color in Lavande 850 THB 7. SHISEIDO Eyebrow Styling Compact in Deep Brown 1,100 THB 8. SHISEIDO Shimmering Cream Eye Color in Sable 850 THB 9. SHISEIDO Luminizing Satin Face Color 1,200 THB JUNE 2015

DONT


Eyes

เริม ่ ต้นทีค ่ วิ้ ให้ยด ึ แนวคิว้ ธรรมชาติในลักษณะ full brows ไม่เขียนเส้นบางหรือหนาเกินไปโดยเขียนให้หางคิว้ มีน�ำ้ หนักเข้ม กว่าหัวคิว้ เพิม ่ ความน่าสนใจให้ดวงตาด้วยสีออ ่ นๆ เช่น สีน�้ำ ตาลอ่อน สีคาราเมล สีเทาควันบุหรี่ โดยเกลี่ยอายแชโดว์สีอ่อนเนื้อชิมเมอร์ เป็นพื้นก่อนลำ�ดับแรกเพื่อให้ดวงตาดูสว่างเปล่งประกาย จากนั้นจึง ค่อยระบายอายแชโดว์สีที่ต้องการเพื่อเพิ่มมิติให้ดวงตา หลังจากนั้น ปัดมาสคาร่าเพื่อเพิ่มความหนาและยาวให้ขนตา วาดอายไลเนอร์ที่ water line หรือชิดแนวขนตาเพื่อเน้นให้ดวงตาดูกลมโต

1

Cheeks and Contour

เมื่อแต่งหน้าอย่างบางเบาเป็น ธรรมชาติแต่อาจต้องถ่ายภาพมาก สักหน่อยในวันสำ�คัญ สิง่ ทีจ่ �ำ เป็น ในขัน ้ ตอนการแต่งหน้า คือการคอนทัวร์ปรับโครงหน้าให้ดช ู ด ั เจนขึน ้ ใช้อายแชโดว์สน ี �้ำ ตาลอ่อนหรือบรอนเซอร์เนือ ้ แมตต์ปด ั ทีบ ่ ริเวณกรอบ หน้า ใต้โหนกแก้มจากไรผมเฉียงลงมาทีม ่ ม ุ ปากและเปลีย ่ นมาใช้พก ู่ น ั ขนาดกลางๆ ระบายทีบ ่ ริเวณหัวคิว้ ลงมาทีข ่ า้ งสันจมูก จากนัน ้ ปัดแก้ม ด้วยสีชมพูนู้ดหรือส้มพีชให้แลดูระเรื่อๆ สดใสสุขภาพดี

2

3

Charming Lips

สีสน ั ทีร่ ม ิ ฝีปากสามารถเลือกได้หลาก หลายเฉด มิใช่แค่เพียงสีนด ู้ ๆ สีชมพู หรือสีแดงสด เจ้าสาวสามารถทาปาก ด้วยสีมว่ งได้ แต่อาจเป็นเฉดสีมว่ งที่ ไม่จด ั จ้านมากนัก เช่น สีมว่ งผลพลัม สีลก ู มัลเบอร์รี่ หรือสีไวน์ สำ�หรับ เจ้าสาวทีช ่ อบสีรม ิ ฝีปากเฉดสีแดงให้ลองเลือกเฉดออกส้ม เช่น สีแดง เข้ม (scarlet) จะช่วยให้ใบหน้าดูสดใสขึน ้ แต่ถา้ เน้นดวงตาเข้มหน่อย ให้เลือกทาริมฝีปากด้วยสีอ่อนๆ เช่น สี salmon, carnation pink หรือสี apricot เป็นต้น

4

5

Tips

6

เจ้าสาวจะดูดเี พียงฝ่ายเดียวก็กระไรอยู่ อย่าลืมทีจ่ ะดูแลเจ้าบ่าว ของเราด้วย ผูห ้ ญิงส่วนใหญ่มก ั จะมีขอ ้ มูลด้านความงาม มากกว่า อาจต้องแนะนำ�เคล็ดลับต่างๆ บ้าง เม่ือเราทำ�ทรีตเมนต์ ก็อาจชวนเขาไปลองด้วย หรือแนะนำ�ผลิตภัณฑ์ดีๆ ร่วมทั้งช่วยให้ ความเห็นในการเลือกชุด การแต่งหน้าหรือทรงผมในงานด้วยเช่นกัน

7

Enjoy!

8

9

DEAREST LOV 1. SHISEIDO Face Color Enhancing Trio in Apple 1,300 THB 2. SHISEIDO Luminizing Satin Face Color 1,200 THB 3. SHISEIDO Luminizing Satin Face Color in High Beam White 1,200 THB 4. SHISEIDO Veiled Rouge RS 210 950 THB 5. SHISEIDO Shimmering Cream Eye Color in Fog 850 THB 6. SHISEIDO Luminizing Satin Eye Color Trio, price upon request 7. SHISEIDO Veiled Rouge 950 THB 8. SHISEIDO Shimmering Cream Eye Color in Mousseline 850 THB 9. SHISEIDO Shimmering Cream Eye Color in Yuba 850 THB JUNE 2015

DONT


63 Jumpsuit PAT I N YA Ring CARAT * LOND ON

VE

Model KAT YA @WM Photographer PAT I P H AT P H E T T H O N G Realisation RATCHAKRIT CHALERMSAN Makeup Artist WA L L A YA T I P VA N N A P O R N Hair Stylist MANASWEE KITPISUT Fashion Coordinator N U N TA PAT PA N I T V O R A N U N Fashion Coordinator Assistant N U T T H A N AT E PA N YA N G A R M Manicure Stylist K A N TA NA KO R N SA K D I R AT Photographer Assistant ANURAK DUANGTA Computer Retoucher CHANATHIP KAEWSUK JUNE 2015

DONT


64

The Must-Haves GET UPDATED WITH THE NEW PRODUCTS FROM SHISEIDO FOR THIS SEASON.

ซีรม ั่ ทีช่ ว่ ยเสริมการฟืน ้ ตัวตามธรรมชาติของผิว ให้กลับมามีสข ุ ภาพดีอก ี ครัง้ ให้ผวิ ทีม ่ ป ี ญ ั หา สามารถปกป้องและฟืน ้ บำ�รุงได้เอง ช่วยให้ผวิ กลั บ มาแลดู เ ปล่ ง ปลั่ ง ด้ ว ย SHISEIDO Ultimune Complex™ ส่วน ผสมเชิงซ้อนใหม่ล่าสุดที่ได้ Ultimune Power รับแรงบันดาลใจมาจากการ Infusing Concentrate ค้ น คว้ า วิ จั ย เกี่ ย วกั บ Skin 50 ml. Immunity ผ่านการผสาน 3,900 THB ส่วนผสมที่ทรงประสิทธิภาพ ต่างๆ อย่างสมดุล

Wo r d s WA L L A YA T I P VA N N A P O R N

JUNE 2015

DONT


65

JEAN PAUL GAULTIER

Classique, Summer Fragrance 100 ml. น้�ำ หอมทีช่ ว่ ยเพิม ่ ความสดชืน ่ 2,800 THB สำ�หรับฤดูกาลนี้ กลิน ่ แรกหอม ด้วยกลิน ่ กุหลาบและกลิน ่ ดอกส้ม Clementine จากซิซล ิ ี ส่วนกลิน ่ กลางหอมด้วยกลิน ่ มะลิลา กระดังงา กลิน ่ ไม้หอมของ lily of the valley และดอกไอริสขาว หลอมรวมเป็นกลิ่นของ ดอกไม้นานาพรรณ และกลิ่นท้ายหอมกลิ่น วานิลลาและสดชื่นด้วยกลิ่นมัสก์

เอสเซนซ์ไวเทนนิง่ สูตรใหม่เพือ ่ ผิวสุขภาพดี ดู กระจ่างใส ปรับผิวหยาบกร้านให้ดเู รียบเนียน ฟื้นบำ�รุงผิวที่โดนทำ�ร้ายจากรังสียูวี จุดด่าง ดำ�ดูลดเลือน ด้วยวิทยาการแบบฉบับ ‘JM Complex EX’ ได้รับการพัฒนาสูตรร่วมกับ ‘Hawthorn Extract’ จึงไม่เพียงแต่ชว่ ยดูแล ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของโทนสีผิว ทว่า ยังช่วยคงความกระจ่างใส ให้ผวิ พรรณดูสะอาดหมดจด IPSA White Process Essence สดใสอย่างต่อเนื่อง

Ex W 50 Ml., Price Upon Request

นวัตกรรมสีปด ั แก้มใหม่ทใี่ ช้ได้ในแบบธรรมดา และใช้ น้ำ � ด้ ว ยเทคโนโลยี Translucent Prismatic วิทยาการที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ ของแบรนด์ ให้ผลลัพธ์สองแบบคือ การปัด แบบแห้ ง ธรรมดาช่ ว ยให้ ผิ ว เปล่ ง ปลั่ ง NARS Dual-Intensity ระเรื่อราวกับเป็นสีแก้มธรรมชาติ ขณะที่ แบบทีส ่ องให้ใช้พก ู่ น ั หมาดๆ แตะเนือ้ สีแล้ว Blush นำ�มาปัดทีพ ่ วงแก้ม เพือ ่ สีสน ั ทีช ่ ด ั เจนขึน ้ 1,700 THB แต่ให้สม ั ผัสทีบ ่ างเบา ไม่หนาหรือเข้มเกินไป

SHISEIDO

Perfect UV Protector SPF50+ PA++++ WetForce 50 ml. 1,500 THB ผลิ ต ภั ณ ฑ์ กั น แดดประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ซึ่ ง เป็ น นวัตกรรมใหม่ของ SHISEIDO ที่เพิ่มเกราะ ป้ อ งกั น เมื่ อ โดนน้ำ � และเหงื่ อ ซึ่ ง บั่ น ทอน ประสิทธิภาพของครีมกันแดดให้กลับมาเสริม ประสิทธิภาพด้วย Iconic Mineral Sensor ซึง่ บรรจุไฟฟ้าขัว้ ลบเอาไว้และจะผสานตัวเข้ากับ แร่ธาตุในน้�ำ และเหงือ ่ ซึง่ เป็นประจุไฟฟ้าขัว้ บวก เข้าเคลือบผิวประดุจกำ�แพงอันดีเยี่ยม

JUNE 2015

DONT


NAIL IDEAS TO MAKE THE BRIDE LOOK UNIQUELY PERFECT AND MAGNIFICENT. Realisation WA L L A YA T I P VA N N A P O R N Photography PAT I P H AT P H E T T H O N G


67 Jeans UNIQLO

To p PAT I N YA

JUNE 2015

DONT


68

YOUR NAILS DESERVE A LITTLE LOVE WHEN YOU ARE A HAPPY BRIDE.

Glassy French Nails Pumps PAV O N E P R I V É DONT


69 Shirt LA BOUTIQUE

Like FloWer Petals

Model KAT YA @WM Photographer PAT I P H AT P H E T T H O N G Realisation RATCHAKRIT CHALERMSAN Makeup Artist WA L L A YA T I P VA N N A P O R N Hair Stylist MANASWEE KITPISUT

เจ้าสาวมักจะดูแลและใส่ใจในชุดเจ้าสาว เมกอัพสวยงามแบบ โชว์ผิวและทรงผมที่เสริมลุคให้ดูสง่างามยิ่งขึ้น สิ่งที่ขาดไม่ได้ ในวันพิเศษก็คือเล็บ เล็บเจ้าสาวเป็นจุดหนึ่งที่เป็นที่สังเกตและ จับจ้องของแขกในงานเนื่องจากแหวนแต่งงานที่โดดเด่นบน เรียวนิ้ว เจ้าสาวจึงควรเลือกแบบดีไซน์เล็บที่มีลูกเล่นหรือ รายละเอียดเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้ดูสวยงามและไม่น่าเบื่อ สำ�หรับเจ้าสาวที่สวมชุดเจ้าสาวเรียบๆ หรือสวมชุดลูกไม้ ให้ขอ เศษลูกไม้แบบเดียวกับชุดจากห้องเสื้อนำ�มาติดลงบนเรียว เล็บ นำ�ลูกไม้มาตัดให้เท่ากับเล็บแล้วแปะด้วย น้�ำ ยาเคลือบ top coat เมือ ่ แห้งแล้วทาเคลือบ และอีกดีไซน์หนึง่ ทีน ่ า่ สนใจและสดใสคือการไล่สเี ล็บโดย เล็บอีกหนึ่งหรือสองรอบเพื่อให้ดูเรียบเนียน ได้แรงบันดาลมาจากสีของกลีบดอกไม้ ให้เลือกสีทาเล็บเฉดสี และเงางาม ส่วนเจ้าสาวที่ชอบ French nails เดียวกันทีม ่ น ี �้ำ หนักต่างกันออกไป เช่น เฉดสีจากกลีบกุหลาบ เป็นพิเศษอาจเพิ่มลูกเล่นให้ French nails สีแดง อาจประกอบไปด้วยสีแดงเข้ม สีแดงสด สีชมพูเข้ม ปกติด้วยการเลือกสีเงินเนื้อกระจกมาระบาย สีชมพูอ่อน สีชมพูอมส้ม ให้ทาเล็บละสีโดยที่ไม่จำ�เป็นต้อง เพือ่ เพิม ่ ประกายให้ปลายเล็บเล่นกับแสงไฟวิบวับ เรียงไล่เฉดจากเข้มไปอ่อน จากนั้นทาเคลือบเล็บเพื่อให้ดู เงางามและเรียบเนียน สำ�หรับเจ้าสาวที่มีเรียวเล็บรูปทรง ไม่สวยหรือยาวไม่พอ แนะนำ�ให้ต่อเล็บให้ยาวแต่พอดี ไม่ยาว จนเกินไป เพื่อเสริมให้นิ้วเรียวสวยยิ่งขึ้น

Fashion Coordinator N U N TA PAT PA N I T V O R A N U N Fashion Coordinator Assistant N U T T H A N AT E PA N YA N G A R M Manicure Stylist K A N TA NA KO R N SA K D I R AT Photographer Assistant ANURAK DUANGTA Computer Retoucher CHANATHIP KAEWSUK JUNE 2015

DONT


PORSHZ

ความสดใสและเป็นตัวของตัวเอง คือคอนเซปต์ ของเจ้าสาวแบบ Porshz อรรถกฤษณ์ เนรมิต ความอลังการผ่านเครือ ่ งประดับทีต ่ กแต่งด้วย ไข่มก ุ ตัวแทนแห่งความพิสท ุ ธิ์ ผสมผสานความ มีชวี ต ิ ชีวาของวัฒนธรรมป๊อปด้วยการบรรจง ปักถ้อยคำ�ที่เกี่ยวกับความรัก

To p THIRANONT

DONT

JUNE 2015


71

L' Amour ALL TRADITIONAL RULES ARE NOT THERE TO BE FOLLOWED BUT TO BE REINTERPRETED. WHEN MODERNITY COMBINES WITH CLASSIC, RESULT IS EXQUISITE BRIDAL GOWNS TO MAKE WOMEN MORE BREATHTAKINGLY STUNNING ON THEIR BIG DAY.

Realisation A M M A R A YAV I L A S Photography R I K S H U PA M AYA

JUNE 2015

DONT


72 Earrings CARAT * LOND ON

TOHNS สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการเพิ่มความสวยสง่า ให้กบ ั เจ้าสาวก็คอ ื การเน้นรูปร่างแบบหญิงสาว ชุดแต่งงานทรง Mermaid Cut จะเผยความ เซ็กซีช ่ ว่ งหัวไหล่ พร้อมขับทรวดทรงองค์เอวให้ ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจนดูโดดเด่นไม่แพ้ใคร

DONT

JUNE 2015


73

SUNSITA เจ้าสาวของ SUNSITA เป็นผู้หญิงที่เปรี้ยว ลึกลับ น่าค้นหา แต่ไม่ทงิ้ ความอ่อนหวาน เข้ากับ บุคลิกของปอยที่ดูทั้งแกร่งและน่าทะนุถนอม ในขณะเดียวกัน ซึ่งแสดงออกด้วยการตัดเย็บ กระโปรงสุม ่ พองฟูเป็นผ้าดอกนูนลูกไม้ เสริมความ วินเทจและเรโทรด้วยคอร์เซ็ตด้านหลัง

JUNE 2015

DONT


74 Earrings CARAT * LOND ON Pumps CHRISTIAN LOUBOUTIN

THIRANONT

ปฏิวัติชุดเจ้าสาวแบบดั้งเดิมด้วยชุดแต่งงาน สุดหรูทส ี่ ามารถแยกออกได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ เสือ ้ ตัวบน กระโปรงยาว และกางเกงขายาว เมือ ่ จบงานแล้ว สามารถนำ�ชิ้นใดชิ้นหนึ่งไปมิกซ์ แอนด์แมตช์กับชิ้นใหม่เพื่อใส่ไปงานเลี้ยงครั้ง ต่อๆ ไปได้อีกด้วย

DONT

JUNE 2015


Earrings PRIMA DIAMOND

TANDT สามสิง่ ทีบ ่ ง่ บอกถึงผูห ้ ญิงในแบบ TandT คือ โครงสร้างทีช ่ ด ั เจน กลิน ่ อายของสไตล์สปอร์ต และงานฝีมอื ดังนัน ้ จึงไม่นา่ แปลกใจทีช่ ด ุ เจ้าสาว ของธนาวุฒิ จึงประกอบด้วยทัง้ การจับจีบเป็น วอลลูมช่วงอก แสดงให้เห็นถึงโครงสร้าง ช่วง แขนที่ทำ�เป็นเสื้อกล้ามคอกลมสไตล์สปอร์ต และงานปักคริสตัลโดยช่างฝีมือ

JUNE 2015

DONT


76

NAKHAA เจ้าสาวของนาฃาไม่ฟู่ฟ่าอลังการ แต่เปี่ยม ความมั่นใจและไม่ลังเลที่จะแสดงออกถึงความ เซ็กซีผ ่ า่ นการตัดเย็บด้วยแบบเสือ ้ คอวีคว้านลึก ที่เข้ากับช่วงคอระหงของปอย ทำ�จากผ้าไหม สองเส้นสีขาวครีมซึง่ เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ในสไตล์เรียบหรู และเน้นความสง่างามด้วย กระโปรงทรงสอบ

DONT

JUNE 2015


77 Earrings PRIMA DIAMOND Pumps STYLIST'S OWN

TADA ชิน ้ งานวิจต ิ รจากการผสมผสานสไตล์คลาสสิก เข้ากับแพตเทิร์นสุดเซ็กซี่ อันเป็นลักษณะร่วม ของปอยและดีเอ็นเอของแบรนด์ Tada นำ�เสนอ ผ่านดีไซน์แบบแยกชิน ้ พร้อมรายละเอียดการปัก สามมิติ ไม่เพียงทำ�ให้หญิงสาวดูโดดเด่นกว่าใคร ในวันสุดพิเศษ แต่ยังสามารถนำ�ไปใช้ในชีวิต ประจำ�วันได้อีกด้วย

JUNE 2015

DONT


78 Rings PRIMA DIAMOND

PINKYTAILOR ปวิณ รังสรรค์เจ้าสาวทีเ่ ข้มแข็งและเย้ายวนโดย ได้รบ ั แรงบันดาลใจจาก Coco Chanel ชุดแต่งงาน ของ Pinky Tailor จึงอยูใ่ นรูปแบบของเสือ ้ สูท และกางเกงผ้าไหมซาตินสีขาวทีท ่ งั้ เท่และประณีต ตัวสูทด้านหน้าประดับด้วยลูกไม้ทม ี่ รี ายละเอียด กลิตเตอร์พร้อมเพิ่มความเซ็กซี่ด้วยการเว้า ด้านหลัง

JA M E S Shirt HUGO BOSS Jeans LEVI’S

COSTA Sweatshirt & Blazer Jacket HUGO BOSS Jeans C O S T A’ S O W N

WEBBE Blazer Jacket, Pocket Square, T- S h i r t & Tr o u s e r s HUGO BOSS

RYAN Cardigan HERMÈS T- S h i r t & Je a n s RYAN ’S OWN DONT

JUNE 2015


79

Photography R I K S H U PA M AYA Realisation A M M A R A YAV I L A S Makeup Artist PUNWISIT SUKAROM Hair Stylist S A N I P O N G K WA N S E N G Fashion Coordinator N U N TA PAT PA N I T V O R A N U N Fashion Coordinator Assistant N U T T H A N AT E PA N YA N G A R M Computer Retoucher CHANATHIP KAEWSUK Photographic Assistant AKARA MUENDANG Set Designer JA NA D R O N G NA NA KO R N

PAVONE PRIVÉ

สุรชั วดี ได้แรงบันดาลใจอย่างแรงกล้ามาจากบุคลิกของ ปอย ตรีชฎา ในความคิดของเธอ ปอยคือแบบอย่าง ของผู้หญิงยุคใหม่ที่ทั้งสวยและเก่ง ทำ�ให้สุรัชวดี รังสรรค์รองเท้าที่ดูสวยสง่าด้วยลูกไม้ทำ�มือและ ขนนกเส้นบางเพื่อแสดงถึงความนุ่มนวลของผูห ้ ญิง JUNE 2015

DONT


80

Seize the Day

Wo r d s BEN WIBOONSIN

“ตอนเรียนวิทย์-คณิตที่โรงเรียนคือหนักมาก ก็เลยเบนมาเรียน กฎหมาย ซึ่งก็ยากเหมือนกัน แต่สิ่งที่เป็นความฝันมันก็ยังติดค้างอยู่ในใจ จนกระทั่งทำ�ให้ปอยตัดสินใจเรียนมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเป็นหมอ คงต้อง let it go แล้ว เพราะต้อง ใช้เวลาและให้เวลา แต่อน ั นีเ้ ป็นสิง่ ทีเ่ รามีพน ื้ ฐานแล้วเราก็ยงั ชอบค้นคว้าเรือ ่ ง พวกนี้อยู่ ปอยเลยตัดสินใจที่จะเรียนเรื่องนี้โดยที่ปริญญาเป็นเรื่องเล็ก เรา คาดหวังความรู้ที่จะได้” TREECHADA TRIES HER BEST ส่วนการสมัครเรียนหลักสูตรหลัง เกิดขึน ้ จากความต้องการความเป็นเลิศ IN EVERYTHING SHE DOES ในสายอาชีพนักแสดง “มีคนเคยถามว่ารูห ้ รือเปล่าว่าความหมายของนักแสดง ในฮอลลีวด ู จะต้องเก่งอย่างไรบ้าง เขาเก่งทัง้ แสดง เต้น ร้องเพลง แล้วกลับมา AND COMMITS HERSELF มองตัวเอง เราทำ�อะไรได้บ้าง ทำ�ให้ปอยคิดว่าฉันต้องมีความสามารถด้านนี้ TO LIFELONG LEARNING. ด้วยเหมือนกัน ก็เลยลงเรียนหลักสูตรปริญญาตรี เอกศิลปะการแสดงเพื่อ FOR HER, THE MOST commit ตัวเองให้รับผิดชอบเรื่องนี้” IMPORTANT THING IS THE BRAIN ตรีชฎาไม่เคยปิดกัน ้ เส้นทางการเรียนรูแ้ ละแสวงหาโอกาสทีจ่ ะเพิม ่ พูน AND WHAT IS PUT INTO IT. ทักษะของตัวเองอยู่เสมอ “ปอยเรียนภาษาเยอรมันด้วย เพราะคิดว่าเป็นภาษาทีส ่ ามทีส ่ ท ี่ ส ี่ �ำ คัญ ตอนนี้ปอยพูดภาษาอังกฤษได้ ภาษาจีนได้ ถ้ามีเวลาก็เรียน นัดครูมาสอน ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเช้าแปดโมง ก่อนไปทำ�งาน ซึง่ จะมีครูทงั้ ทีฮ ่ อ ่ งกงและไทย เป็นเรือ ่ งซับซ้อนมากทีเดียวกว่าเราจะได้ควิ ตรีชฎา เพชรรัตน์มาเป็นนางแบบ ปอยทำ�ทุกอย่างเพื่อที่จะ challenge ตัวเอง อะไรที่เราทำ�ไม่ได้ ปอยอยากจะ หน้าปกฉบับนี้ เพราะปัจจุบันเธอคือนักแสดงในสังกัดของ Universe ทำ�ให้ได้เกือบทุกเรือ ่ ง เราอยากทำ�ทุกอย่างให้สด ุ ความสามารถ แล้วถ้าทำ�ไม่ได้ Entertainment บริษัทผลิตภาพยนตร์ของฮ่องกง ตารางงานของเธอจึง ไม่เป็นไร แต่อย่างน้อยก็ขอให้ได้รู้ เขาพูดอะไรกัน ก็ขอให้เรารู้เรื่อง ขึ้นอยู่กับต้นสังกัดที่จะแจ้งให้ทราบเดือนต่อเดือน วันถ่ายปกของเราจึงต้อง “ปอยเป็นคนชอบรูอ ้ ะไรลึกๆ แล้วชีวต ิ ขยับกันหลายรอบเพือ่ ให้ตรงกับวันทีเ่ ธออยูเ่ มืองไทย คนเราเกิดมาครัง้ หนึง่ มันจะต้องรูห ้ ลายๆ เรือ ่ งเท่าที่ “ปอยให้ความสำ�คัญเรือ ่ งสุขภาพและความงามมาตัง้ แต่เด็กๆ ปอยไม่ได้ คิวถ่ายแบบยากแล้ว คิวสัมภาษณ์คอ ื ความ จะรู้ได้ เราไม่ได้อยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมแคบๆ แต่เรา เป็นผู้หญิงมาตั้งแต่เกิด แต่ปอยเชื่อมาตลอดว่าตัวเองเป็นผู้หญิง แล้วสิ่งที่ ยากขัน ้ กว่า เมือ่ งานเย็นของเธอเบียดเข้ามาหลังจาก ต้องแกะกล่องออกมา ปอยอยากรูโ้ น่นนีต ่ ลอดเวลา ทำ�ให้ปอยเชือ ่ ไม่ใช่แค่การแต่งหน้า หรือการเปลีย ่ นบุคลิก แต่เป็น ‘ผิว’ ทีท ่ �ำ ให้ การถ่ายแฟชัน ่ การสัมภาษณ์จงึ ถูกเลือ่ นเป็นวันถัดไป โดยที่ไม่ได้คิดว่ามันจะกลับมาทำ�เงินให้เราหรือไม่ ปอยรูส ้ ก ึ ว่าตัวเองเป็นผูห ้ ญิงจริงๆ แล้วพอเพือ ่ นบอกว่าปอยแกผิวดีจงั เลย มัน ผู้เขียนเดินทางจากออฟฟิศ DONT ย่านสุรวงศ์ แต่ปอยคิดว่ารู้ดีกว่าไม่รู้” ก็ยิ่งตอกย้ำ�ให้ปอยรู้สก ึ ว่าการจะเป็นผู้หญิงได้จริงๆ คือผิวต้องดี ด้วยความที่ ไปยังถนนลาดพร้าว-วังหิน ทีต ่ งั้ ของออฟฟิศเธอ ใจรัก ตอนแรกตัง้ ใจเลยว่าจะเรียนหมอ และค้นคว้าทุกอย่างทีจ่ ะทำ�ให้ตวั เองผิวดี แต่ดว้ ยการจราจรคับคัง่ ขัน ้ สาหัสของวันศุกร์ เธอ Keep on Going “ตอนเด็กๆ ครีมอะไรดี วิตามินอะไรดี ซื้อหมด เงินที่ได้ไปโรงเรียนแบ่ง จึงขอเปลีย ่ นสถานทีน ่ ด ั พบแบบกะทันหันเป็นทีพ ่ ก ั “บางครั้งก็คิดว่าชีวิตทุกวันนี้เราฝันไปหรือเปล่า เลยว่าอันนีก ้ น ิ ข้าว อันนีค ้ วามงาม แล้วเราก็ศก ึ ษาเรือ ่ งส่วนประกอบของทุกๆ ตัว ของเธอบนถนนทองหล่อ มันเหมือนกับฝันที่เป็นจริงในหลายๆ เรื่อง แต่ที่ รูล ้ ก ึ ถึงเรือ่ งเคมี เข้าใจเรือ่ งการทำ�ปฏิกริ ย ิ าของส่วนผสม เราจะมีแผลในใจตลอดว่า ในทีส ่ ด ุ ตรีชฎาก็นงั่ อยูต ่ รงหน้าผูเ้ ขียน และ ผ่านมาเราก็ตอ ่ สูม ้ าเยอะมาก แม้แต่ทก ุ วันนีป ้ อยก็ ส่วนผสมนีด ้ ี แต่อก ี สองตัวไม่ดี แต่อยูใ่ นตัวเดียวกัน เราแยกไม่ได้ แต่อก ี ยีห ่ อ้ หนึง่ พร้อมที่จะอัพเดตช่วงชีวิตในปัจจุบันที่เธอบอกว่า มีเรือ ่ งต้องต่อสู้ ทำ�ให้ปอยรูว้ า่ ชีวต ิ คนเรามันต้องสู้ ตัวนี้ดี ตัวนี้ไม่ดี เราไม่เคยเห็นตัวไหนที่เพอร์เฟกต์เลย” ‘เหมือนฝัน’ ให้ฟัง จริงๆ จะยอมแพ้ไม่ได้ ตราบใดที่เรายังทำ�อะไรไหว เมือ ่ สิง่ ทีม ่ ใี นท้องตลาดไม่ตอบโจทย์ ตรีชฎาจึงตัดสินใจผลิตผลิตภัณฑ์ ก็ต้องทำ� หยุดนิ่งไม่ได้ เพราะมีอีกหลายๆ อย่างที่ ความงามของตัวเอง From Local to Regional อยากจะทำ�” “ตั้งใจทำ�เพื่อตัวเอง ไม่ได้คิดจะทำ�เป็นธุรกิจ เมื่อเรามีศักยภาพพอ The White Storm คือภาพยนตร์เรือ่ งแรกทีต ่ รีชฎา แม้ในปัจจุบน ั เธอจะเป็นทีย ่ อมรับในฐานะ และได้เจอกับผู้เชี่ยวชาญ เราก็สามารถทำ�โปรดักต์ขึ้นมาได้ แล้วปอยก็ช่วย ได้รว่ มงานกับทีมงานฮ่องกง และเป็นใบเบิกทางให้ ‘นักแสดงหญิง’ จากต้นสังกัดทีฮ่ อ่ งกง ทว่าหลายๆ ออกความเห็น แล้วก็ได้สิ่งที่ดีเหมือนที่คิด ก็ใช้มาตลอด ทุกคนก็ถามว่าปอย เธอได้ก้าวสู่ถนนสายบันเทิงในระดับภูมิภาคเอเชีย ครัง้ ตรีชฎาก็ยงั ต้องเผชิญกับเงือ่ นไขต่างๆ อันเนือ่ ง ใช้อะไร แบ่งบ้าง แต่เราแบ่งให้ไม่ได้เพราะมันแพงมาก แต่หลังจากนั้นเมื่อเรา “ในหนังมีคาแร็กเตอร์ลก ู ครึง่ ไทย-ฮ่องกง ซึง่ มาจากความจริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ลงทุนในจำ�นวนมากขึน ้ ต้นทุนก็จะแปรผันตาม มันก็จะถูกลง ก็เลยได้ท�ำ ธุรกิจนี้ เป็น extra main ทีส่ �ำ คัญ เขาก็เลยมาแคสต์นก ั แสดง “ปอยไม่ใช่ผห ู้ ญิงจริงๆ เพราะฉะนัน ้ ใน เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ดีแก่คนอื่นในราคาที่ทุกคนจับต้องได้” ที่เมืองไทย แล้วพี่ที่เป็น casting director ก็โทร ทุกช่วงชีวิตของปอยมักจะมีเงื่อนไขอยู่เสมอ ‘แต่ ถามว่าปอยสนใจไหม ตอนแรกไม่สนเลย เรารูส ้ ก ึ ว่า อย่างนั้น แต่อย่างนี้’ ทุกคำ�ปฏิเสธที่เราเคยได้รับ Lifelong Learning การแคสต์คือการแข่งขัน เรากลัวผิดหวังเพราะ เรารูว้ า่ มันเป็นเพราะเรือ่ งนี้ แล้วมันก็คอื เรือ่ งจริง ซึง่ เรา นอกจากเป็นนักแสดงและเจ้าของธุรกิจ ตรีชฎายังมีสถานภาพเป็นนักศึกษา คิดว่าไม่มท ี างได้ แต่พอรูว้ า่ บทแคสต์ทเี่ ป็นตำ�รวจหญิง ยอมรับ แต่กเ็ จ็บอยูล่ ก ึ ๆ ในหัวใจ เพราะมันเปลีย่ นแปลง ปริญญาตรีถงึ สองสถาบัน นัน ่ คือ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และ Superstar ได้เล่นเป็นผู้หญิง ทำ�ให้ความสนใจแซงความกลัว อะไรไม่ได้ สิง่ นีเ้ องทำ�ให้ปอยรูส ้ ก ึ ว่าเราจะต้องลุกขึน ้ College of Asia ไปเลย ก็รู้สึกว่าต้องลอง ทั้งๆ ที่ในรอบสิบปี มาเปลีย ่ นความคิดของคนให้ได้ โดยทีเ่ ราจะไม่เปลีย ่ น ไม่แคสต์อะไรเลย แล้วก็คิดว่าต้องทำ�ให้ดีที่สุดเท่า ตัวเอง แต่จะพัฒนาตัวเอง แล้วจะลบคำ�ว่า ‘แต่’ ที่จะทำ�ได้ จะได้ไม่เสียใจ” ออกไปให้ได้ ทุกวันนีก ้ แ็ ฮปปีน ้ ะ ทีเ่ งือ ่ นไขได้ถก ู ทลายลง ทุกคนทีฮ ่ อ ่ งกงไม่เคย ตรีชฎาเตรียมตัวอย่างดีดว้ ยการนำ�บทไปให้ครูสอนการแสดงตีความ มาพูด ไม่เคยมาถามอะไรปอยเลย เขาให้เกียรติปอยมาก แต่ในเมืองไทย และซักซ้อมอย่างตัง้ ใจ เป็นผลให้เธอผ่านรอบแรกอย่างง่ายดาย และนอกจาก ปอยยังเปลี่ยนไม่ได้ทั้งหมดเลย แต่ปอยไม่ยอมแพ้ ‘Never give up’ คือ จะเตรียมความพร้อมเรื่องบท ในการคัดเลือกรอบสอง เธอยังเตรียมเสื้อผ้า สโลแกนของปอย ตอนนี้ยังมีเวลาก็จะทำ�ไปเรื่อยๆ แล้วเมื่อถึงวันที่ไม่มีคำ�ว่า หน้าผมให้ตรงกับคาแร็กเตอร์อก ี ด้วย และเมือ ่ เป็นหนึง่ ในสามนักแสดงทีผ ่ า่ น ‘แต่’ เมื่อไร ปอยก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีค่ามากกว่านี้” เข้ารอบสุดท้าย เธอก็ได้พบกับ Benny Chan ผูก ้ �ำ กับและโปรดิวเซอร์ชอ ื่ ดัง ของฮ่องกงซึ่งบินมาคัดเลือกนักแสดงด้วยตัวเอง The Dream Wedding “อีกหนึ่งเดือนต่อมา ปอยถึงรู้ว่าได้เล่นบทนี้ และไม่ใช่ extra cast ในฐานะที่เธอรับบทเจ้าสาวหลากหลายบุคลิกบนปกและแฟชั่นเซ็ตในฉบับนี้ แต่เป็น main cast เลย ดีใจมาก เพราะบทแรกเป็นแค่ลูกเจ้าพ่อ แต่กลาย เราจึงขอให้ปอยแชร์งานแต่งงานในฝันของเธอให้เราฟัง เป็นว่าเราได้บทภรรยาของนักแสดงหลัก แล้วตอนทีป ่ อยไปโปรโมตภาพยนตร์ “ปอยไปพูดกับ Dior Haute Couture ไว้แล้วว่าถ้าปอยแต่งงาน ตัด เรือ ่ งนีท ้ จี่ น ี หลายๆ มณฑล ก็มแี ฟนคลับมารอรับเยอะมาก ทำ�ให้ผผ ู้ ลิตหนัง ชุดให้ปอยด้วยนะ เขาก็บอกโอเคได้เลย ตลกดี” เธอพูดแล้วหัวเราะ “แต่ยัง เรื่องนี้เห็นความเป็นไปได้ตรงนี้ ก็เลยให้ปอยเซ็นสัญญาห้าปี นี่คือก้าวแรก ไม่มีเจ้าบ่าวนะคะ” เธอรีบพูดต่อทันทีราวกับรู้ว่าคำ�ถามต่อไปของเราคืออะไร ตอนนี้ผ่านมาหนึ่งปีนิดๆ ปอยเล่นไปแล้วสี่เรื่อง” ก่อนจะบอกว่า “ปอยชอบความเป็นไทย ปอยชอบการแต่งตัวสมัยรัชกาลที่ 5 ทีผ ่ สม ผสานระหว่างไทยกับตะวันตก ชอบมาก คนที่จะเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม ในงานต้องแต่งโจงกระเบน ใส่เสื้อราชปะแตน มีดนตรีไทยคลอ แต่เสิร์ฟ แชมเปญ” หลังพูดจบเธอตบมือแล้วยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อได้จินตนาการ ถึงวันสำ�คัญในชีวิต

The Young Entrepreneur

ใครเป็นแฟนของตรีชฎาคงทราบว่าเธอคือผู้ก่อตั้งและเจ้าของแบรนด์ ความงาม Furefoo ที่เจ้าตัวบอกว่าแรกเริ่มไม่ได้คิดจะทำ�เป็นธุรกิจ

DONT

JUNE 2015


81 To p NAKHAA

JUNE 2015

DONT


82

Espousal Gown Devisers THIS EXCLUSIVE BRIDAL ISSUE GATHERS NINE DESIGNERS OF READY-TO-WEAR FASHION, JEWELLERY AND PUMPS TO SHOW THEIR VISIONS OF CREATING SPECIAL WEDDING DRESSES AND ACCESSORIES. YOU CAN DISCOVER THE BREATHTAKING PIECES OF HARD WORK ON NEXT PAGES.

EXCLUSIVITÉ DONT

JUNE 2015


83

AESTHETIC EXTRAVAGANZA AFTER REBRANDING THREE YEARS AGO, ‘PORSHZ’ BECOMES MORE FUNCTIONAL AND FASHIONABLE THAN EVER. WITH UNIQUE STYLE OF THAI CRAFTS, THEIR JEWELLERY ABSOLUTELY IMPRESS BOTH EUROPEAN AND ASIAN CUSTOMERS.

Wo r d s VIDHAYA SUDHINITAE SN

หลังจากจบปริญญาตรีสาขาประยุกต์ศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร ด้วยความทีช ่ อบงานจิวเวลรีเป็นการส่วนตัว ป๊อด - อรรถกฤษณ์ วรรณสอน จึงมุง่ มัน ่ ทำ�แบรนด์เครือ่ งประดับสุดอลังการทีผ ่ สมผสานความเป็น ศิลปะและความสนุกสนานลงในชิ้นงานได้อย่างลงตัว จนบัดนี้เป็นเวลากว่า 3 ปีที่แบรนด์ของเขาเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและต่างประเทศ ในนามว่า Porshz ของตัวเอง “คอลเลกชัน ่ ทีแ่ ล้วทีเ่ อาไปโชว์ทป ี่ ารีส คอนเซปต์ชอ ื่ ว่า Dream เป็น เรือ ่ งราวเกีย ่ วกับความฝันของตัวเอง ดังนัน ้ เราก็จะสเก็ตช์ชน ิ้ งานออกมาจาก From Art to Fashion ความฝันหรือประสบการณ์ของเราทีเ่ คยเกิดขึน ้ อีกอย่างคือคอนเซปต์หลักของ “ตอนทีย ่ งั เป็นแบรนด์ The Longa เมือ ่ 7 ปีทแี่ ล้ว แบรนด์ทค ี่ ด ิ ไว้ตงั้ แต่เริม ่ ทำ�ก็คอ ื งานทุกชิน ้ จะผสมผสานเรือ ่ งราว 2 ด้าน อย่าง ชิน ้ งานของเราแทบจะเป็นงานศิลปะเลย คือสวมใส่ คอลเลกชัน ่ ทีก ่ �ำ ลังทำ�อยูเ่ ป็น Spring/Summer 2016 ทีจ่ ะนำ�ไปโชว์ใน Paris ไม่ได้จริง จนเรา Rebrand ใหม่เป็น Porshz ให้เป็น Fashion Week ช่วงเดือนกันยายนนี้ ได้แรงบันดาลใจมาจากตัวเองเช่นกัน โดยนำ� แนวแฟชัน ่ เพือ ่ ให้คนสวมใส่ได้งา่ ยขึน ้ เครือ ่ งประดับ ความเป็นไทยผสมเข้ากับวัฒนธรรมป๊อปของยุโรป เป็นโจทย์ที่ท้าทายที่นำ� ทีเ่ ราออกแบบส่วนใหญ่เป็นงานฝีมอื แนว Costume สิ่งที่เข้ากันได้ยากมารวมเป็นหนึ่ง เหมือนนำ�ความเป็นตะวันตกกับตะวันออก Jewellery ที่เน้นความเป็นแฟชั่นมากกว่า Fine มาชนกัน เทคโนโลยีและวิถีชีวิต รวมถึงความเก่ากับความใหม่ด้วย” Internationally Acclaimed Jewellery โดยจะใช้คอนเซปต์เกี่ยวกับศิลปะเป็น อย่างไรก็ตาม อรรถกฤษณ์ยน ื ยันว่าจะยังคงความเป็นตัวตนในแบบไทย ด้วยแนวความคิดทีไ่ ม่เหมือนใครสามารถผลักดัน หลักมากกว่าคำ�นึงว่าเป็นการออกแบบจิวเวลรีชน ิ้ แทรกอยู่ในผลงานเสมอ ให้เกิดผลงานอันโดดเด่น ทำ�ให้แบรนด์ Porshz หนึง่ ชิน ้ ทีเ่ ป็นซิกเนเจอร์ของแต่ละคอลเลกชัน ่ จะเป็น สามารถเปิ ด ตลาดได้ ทั่ ว โลก แม้ ช่ ว งแรกเริ่ ม ชิ้นที่ค่อนข้างใหญ่กึ่งๆ ประติมากรรม ส่วนมาก เครือ ่ งประดับส่วนใหญ่จะไม่ตอ ้ งรสนิยมคนไทยนัก แต่เป็น ทำ�ไว้โชว์มากกว่าจำ�หน่าย” ที่สนใจของชาวต่างชาติ อรรถกฤษณ์ยงั เผยว่าแรงบันดาลใจในการ “ตลาดของเราช่วงแรกอยู่ในออสเตรเลีย เพราะ รังสรรค์เครื่องประดับส่วนใหญ่มาจากความชอบ มีคนในวงการแฟชั่นของที่นั่นสนใจ จนตอนนี้เราเริ่ม ส่งออกไปประเทศอื่นๆ มากขึ้น ได้ออกงานแฟร์ที่ปารีส และเซี่ยงไฮ้ ปรากฏว่าผลตอบรับดีมาก โดยในโซนยุโรป ผลตอบรับจะดีในสื่อนิตยสาร ส่วนที่จีนเป็นตลาดหลักที่ สามารถผลิตและขายได้จริง”

Teaming Up with DONT

Porshz เข้าร่วมโปรเจกต์กบ ั DONT ใน Love Issue โดย เป็นแบรนด์เครื่องประดับเพียงแบรนด์เดียว “รู้สึกสนใจ เข้าร่วมโปรเจกต์ เพราะปกติเราจะมีออเดอร์แค่ส�ำ หรับเพือ ่ น เจ้าสาว ไม่เคยทำ�ให้เจ้าสาวตัวจริง” โดยอรรถกฤษณ์ได้ ออกแบบเครือ ่ งประดับสำ�หรับเจ้าสาวให้มค ี วามสนุกสนาน ตามแบบฉบับของแบรนด์ “เราไม่อยากให้เป็นงานแต่งงาน แบบทัว่ ไป หรือว่างานทางการจริงจัง จึงเริม ่ วางคอนเซปต์ การออกแบบโดยใช้โทนสีของงานแต่งงานคือสีขาว และใช้ วัตถุดบ ิ เป็นไข่มก ุ และผสมผสานวัฒนธรรมป๊อปทีเ่ ป็นสีสน ั ของกระแสนิยมสมัยใหม่ช่วงนี้ โดยใช้คำ�ต่างๆ เกี่ยวกับ ความรักใส่ลงไป พร้อมด้วยเทคนิคการปักที่ประณีตและ มีความเป็น Haute Couture” สำ�หรับทิศทางในอนาคต อรรถกฤษณ์กล่าวว่า ต้องการเปิดตลาดแบรนด์ Porshz ให้กว้างขึ้น โดยจะ ตีตลาดให้ทวั่ ยุโรป ส่วนฝัง่ เอเชียทางแบรนด์ก�ำ ลังมองไปที่ ตลาดญีป ่ น ุ่ เพราะสามารถออกแบบแอคเซสซอรีและจิวเวลรี ได้ค่อนข้างสนุกและมีสีสันยิ่งขึ้น

É

D es i g n er AT T HA K R I SNA VANNAS ON P O R S HZ JUNE 2015

DONT


84

ENHANCING MAKER ATTENTIVE, METICULOUS AND UNIQUE ARE THE BEST THREE WORDS TO EXPLAIN 'PINKY TAILOR', MEN'S BESPOKE TAILORING SHOP LOCATED IN PLOENCHIT. FROM GENERATION TO GENERATION, THEY STILL FOCUS ON QUALITY OF THEIR CLOTHES AND SATISFACTION OF THEIR CUSTOMERS.

Wo r d s V I D H A YA S U D H I N I TA E S N

บนร่างกายของลูกค้าจะเป็นอย่างไร เพราะฉะนัน ้ ช่างก็สามารถตัดตามแพตเทิรน ์ ของเราได้เลย และผมว่า Pinky Tailor มีผ้ามากที่สุดในประเทศไทยแล้ว ถ้าไม่นบ ั ร้านขายผ้า รวมถึงยังมีกระดุมทีส ่ งั่ ทำ�พิเศษจากญีป ่ น ุ่ ทีม ่ เี ฉพาะร้านนี้ วิน - ปวิณ ผลิตเดชตระกูล อดีตวิศวกรออกแบบรถยนต์ ผูกพันกับม้วนผ้า เท่านั้น” ปวิณกล่าว และโต๊ะแพตเทิร์นร้านสั่งตัดสูทสำ�หรับสุภาพบุรุษสุดเนี้ยบของครอบครัว “ความยากคือเราต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าแต่ละคนที่ Pinky Tailor มาแต่ก�ำ เนิด เขาได้สบ ื ทอดกิจการทีเ่ ปิดให้บริการมากว่า 35 ปี แตกต่างกัน อย่างบางคนค่อนข้างตัวใหญ่แต่อยากได้สท ู เข้ารูป นอกจากเรา แห่งนี้อย่างเต็มตัวมาแล้ว 3 ปี โดยยังคงใส่ใจรายละเอียดในการตัดเย็บ จะต้องตัดชุดให้เขาดูดแี ล้ว เรายังต้องวางแผนและ เข้าใจความต้องการของลูกค้า และสร้างความ ออกแบบเพือ ่ ปกปิดข้อบกพร่องในรูปร่างของลูกค้า ปวิณซึมซับวิธก ี ารทำ�งานในร้านมาตัง้ แต่ยงั เด็ก ถึงกระนัน ้ เขาก็เลือกเรียนสาขา แปลกใหม่แก่วงการ tailor-made เสมอ เพื่อให้ ให้เขาใส่แล้วไม่ดอ ู ว้ น หรือบางคนไม่สงู เราก็ตอ ้ งหา วิศวกรรมยานยนต์ ภาคภาษาอังกฤษ (SIIT) ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลูกค้าของเขาได้สวมเครื่องแต่งกายอย่างมั่นใจใน วิธีให้เขาใส่แล้วดูสูงขึ้น เป็นต้น” "สมัยนัน ้ พ่อแม่มก ั จะคิดว่าคนเก่งควรจะเรียนแพทย์หรือวิศวกรรมศาสตร์ ลุคที่โดดเด่นที่สุด เพื่อเป็นการตอกย้ำ�ความสำ�เร็จของ ผมเลยเลือกเรียนวิศวะฯ แต่มันก็ทำ�ให้ผมมีโอกาสที่จะหาลูกค้าเข้ามาที่ร้าน ร้าน ปวิณได้เปิดร้านตัดสูทอีกร้านหนึง่ ชือ่ Pawin P มากขึ้น อย่างตอนที่ผมเรียนจบ ผมไปทำ�งานด้านออกแบบรถยนต์ที่บริษัท Tailor-Made Journey “ร้าน tailor-made เหมือนคนคนหนึ่งที่ลูกค้า Toyota ผมพยายามชักชวนหัวหน้ามาตัดสูทที่ร้าน และเมื่อใดที่มีโอกาสไปดู พิง้ กี้ และนิด บิดามารดาของปวิณเป็นผูก ้ อ ่ ตัง้ ร้าน อยากมาหา ผมเลยคิดว่างัน ้ ก็เอาชือ ่ ผมไปเลย คือ งานต่างประเทศ ผมก็จะสวมสูทของร้านตัวเองไป หลายคนมักชมว่าสูทสวย แห่งนีใ้ นห้างสรรพสินค้าไทยไดมารู เมือ่ ปี พ.ศ. 2523 ตั้งชื่อร้านเป็นชื่อเราให้คนจำ�ได้ไปเลย” ไปตัดจากที่ไหน ผมจะกล่าวอย่างภูมิใจเลยว่าร้านของพ่อผมเอง" “ถ้าดูจากโลโก้ จะเห็นคำ�ว่า N & P Pinky ถึงอย่างนัน ้ ปวิณก็ไม่ได้ทงิ้ กิจการของทีบ ่ า้ น "ปกติหลังเลิกงานวันเสาร์ Tailor ซึง่ N & P เป็นชือ ่ ย่อของพ่อแม่ผมเอง และ จะกลับมาช่วยงานทีบ ่ า้ นอยูแ่ ล้ว เราเป็นช่างตัดเสือ ้ ถ้าลูกค้าคนไหนเขาชอบชุด Men Make Their Own Bride เราจะมีตราของศาสนาคริสต์ เพื่อให้เกียรติกลุ่ม ทีเ่ ราตัดแล้ว เขาก็จะไม่หาร้านอืน ่ เลย จนลูกค้าเริม ่ อยากให้ผมเข้ามาทำ�ประจำ�ที่ หลังจากที่เราติดต่อให้ Pinky Tailor ที่ปกติแล้ว Campus Crusade กลุม ่ คริสเตียนทีเ่ ป็นลูกค้ารุน ่ แรก ร้าน ผมก็ผลัดเขามานานมาก ประจวบเหมาะกับตอนนัน ้ หัวหน้าของผมจะกลับ ตัดเฉพาะสูทผู้ชาย มาร่วมโปรเจกต์ออกแบบชุด ของเรา แต่เราไม่ได้นบ ั ถือคริสต์ ร้านเติบโตขึน ้ เรือ่ ยๆ ประเทศญี่ปุ่น ผมเลยตัดสินใจลาออกมาสืบทอดกิจการต่อจากพ่อ ช่วงแรก เจ้าสาว ปวิณสนใจมาก “ความจริงแล้วเราทำ�เสือ้ ผ้า พร้อมกับการสัง่ สมประสบการณ์ของคุณพ่อผมและ เครียดมาก เพราะประสบการณ์ของผมไม่เท่าพ่อที่ทำ�มานานกว่า 40 ปีแล้ว ได้ทก ุ แบบ ดังนัน ้ ชุดเจ้าสาวจึงไม่เป็นปัญหา เพราะ การร่วมงานกันแบบเป็นครอบครัวของคนงานทุกคน” แล้วการทำ� tailor-made ต้องอาศัยการศึกษาอย่างจริงจังและประสบการณ์มาก มีชา่ งตัดเสือ้ ทีเ่ ป็นผูห ้ ญิงอยู่ 4 คน และยังมีโรงงาน ผมเลยไปเรียนเกี่ยวกับการทำ�แพตเทิร์นแบบส่วนตัวกับครูท่านหนึ่ง พอจบ เป็นของเราเอง” ยิ่งพอทราบว่า ปอย - ตรีชฎา คอร์สก็ได้เรียนรู้มากขึ้น" เพชรรัตน์ เป็นนางแบบทีไ่ ด้ใส่ชด ุ แต่งงานดังกล่าว ลูกค้าของ Pinky Tailor ยังรวมถึงคนทีท ่ �ำ งานสถานทูต นักธุรกิจ และ ปวิณเผยว่าชืน ่ ชมปอยเป็นการส่วนตัวอยูแ่ ล้ว “ผม วัยรุ่นที่หันมาแต่งตัวมากขึ้นอีกด้วย มองว่าปอยเป็นคนทีส ่ วยสง่า ให้ลค ุ ทีเ่ รียบหรู และ

มีหุ่นที่สมบูรณ์แบบ เป็นบุคคลหนึ่งที่ผมอยาก ออกแบบชุดให้สักครั้ง” ปวิณต้องการทำ�ชุดเจ้าสาวทีส ่ วมเสือ ้ ด้วยความใส่ใจรายละเอียดทุกขัน ้ ตอนอย่างแท้จริง ทำ�ให้รา้ นแห่งนีม ้ เี อกลักษณ์ สูท “จริงๆ เราเชี่ยวชาญการทำ�สูทอยู่แล้วเลยคิด ที่โดดเด่นไม่ซ้ำ�ใคร ว่ามันแปลกใหม่ดี อีกอย่างคือผูห ้ ญิงในวันแต่งงาน “ร้านเรามีคนวัดตัวถึง 3 คน ได้แก่ พ่อผม ผม และพีอ ่ ก ี คนหนึง่ เราจะ ไม่จำ�เป็นต้องสวมชุดกระโปรงยาวแนว wedding วัดตัวนานมากเพือ ่ เผือ ่ ไว้ส�ำ หรับตัดแพตเทิรน ์ ทำ�ให้มภ ี าพในหัวว่าเมือ ่ สวมชุด เสมอไป เขาควรเป็นตัวของตัวเอง อย่างบางคน ไม่ได้ชอบใส่กระโปรง ชุดแต่งงานแบบเสือ ้ สูทและกางเกงจึงเหมาะกับเขา และมันก็ให้เกียรติสถานที่และแขกในงานเช่นเดียวกับชุดกระโปรง” “โปรเจกต์นี้ผมทำ�ร่วมกับพี่ทอมมี่ - เจนวิทย์ ศรีสราการณ์ ผูช ้ ว่ ยของแบรนด์เราทีท ่ �ำ คอลเลกชัน ่ ร่วมกัน โดยตกลงกันว่าอยากใช้ ผ้าลูกไม้ทเี่ รียบหรู เราเริม ่ สเก็ตช์กน ั ตัง้ แต่กอ ่ นวัดตัวโดยเข้าไปศึกษา Instagram ของปอยว่าใส่แบบไหนแล้วสวย แล้วพี่ทอมมี่ก็มาช่วย ออกแบบด้วยอีกที เราต้องการความพิเศษที่สุดจึงเลือกผ้าเยอะมาก ในตอนแรกเราสรุปไม่ได้วา่ จะเลือกแบบไหน จนเจอลูกไม้แบบทีต ่ อ ้ งการ เราก็ไปเลือกผ้าซาตินต่อ ผมใช้เป็นซิลก์ซาตินอย่างดี เพราะฉะนัน ้ เนือ ้ ผ้าจะนุม ่ ทำ�ให้ใส่สบายมาก เราตัดเย็บออกมา 2 ชุด ชุดหนึง่ สีพน ื้ เลย แต่ให้มรี ายละเอียดเป็นกลิตเตอร์ ส่วนอีกตัวหนึง่ ให้ดา้ นหน้าเรียบแต่โชว์ แผ่นหลัง เพราะตอนวัดตัวผมคิดว่าหลังของปอยสวยดี” ปวิณกล่าว ในอนาคต Pinky Tailor ยังคงให้บริการแบบ Tailor-Made ไม่เปลีย ่ นเป็น Ready-to-wear แน่นอน แต่จะสร้างความแปลกใหม่ ทางด้านวัตถุดบ ิ อย่างผ้าและกระดุมทีไ่ ม่มท ี ใี่ ดเหมือน และจะพยายาม ทำ�ให้ทงั้ คนไทยและต่างประเทศเชือ ่ มัน ่ และเห็นคุณค่าในธุรกิจสัง่ ตัดสูท มากยิ่งขึ้น รวมถึงเร็วๆ นี้ทางร้านกำ�ลังสร้างแฟล็กชิปสโตร์แห่งใหม่ ย่านหลังสวนร่วมกับร้านต่างๆ เพือ ่ เป็น Gentlemen’s Club อีกด้วย

Suit Specialist

D esi gn e r PAWIN PALITDE JTAKU L P IN KY TAI LOR DONT


85

JUNE 2015

DONT


86

DONT

JUNE 2015


87

FABULOUS LIKE A FOLKLORE THE NAME OF NAKHAA IS BASED ON BEAUTY, POWER AND GRACE OF ‘NAGA’, A THAI MYTHICAL CREATURE WHICH NAKHAA EXPRESSES ITS MAGNIFICENCE THROUGH ITS READY-TO-WEAR COLLECTION. RESULT IS THE PERFECT COMBINATION OF RENOWNED THAI SILK AND MODERN DESIGN. Wo r d s R AC H ATA R ATA NAV I R O T KU L

คุณณัฏฐนิช โตวัน หรือ ณัฏฐ์ ดีไซเนอร์สาวรุ่นใหม่ดีกรีนักเรียนนอกที่มี ความหลงใหลในผ้าไหมและผ้าไทยเป็นพิเศษ เกิดไอเดียทีจ่ ะนำ�เสนอผ้าไทยให้ เป็นทีร่ จู้ ก ั มากขึน ้ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ จนเกิดเป็นแบรนด์ ‘NAKHAA’ หรือ นาฃา แบรนด์เสือ้ ผ้าสำ�หรับสตรียค ุ ใหม่ทน ี่ �ำ เอาเสน่หผ ์ า้ ไทยมาเป็นจุดเด่น ในการออกแบบ ผสมผสานเข้ากับดีไซน์ที่ทันสมัยและจับต้องได้

เรียวยาว สง่างาม และทรงพลัง ก็เปิดตัวคอลเลกชัน ่ แรกไปเมือ่ ปีทแี่ ล้ว กับคอลเลกชัน ่ 2015 ทีไ่ ด้รบ ั แรงบันดาลใจมาจากทะเลบัวแดงทีจ่ งั หวัดอุดรธานี และล่าสุดกับ โครงการ BIFF & BILL 2015 ณัฏฐ์ได้มโี อกาสรับคำ�แนะนำ�อย่างใกล้ชด ิ จาก คุณธีรัฐ ว่องวัฒนะสิน เจ้าของแบรนด์ Vickteerut อีกด้วยค่ะ” รายละเอียดทุกงานดีไซน์จงึ สอดแทรกความเป็นไทยโดยการเลือกใช้ผา้ ไทย ตัดเย็บเสื้อผ้าทุกชิ้น สอดคล้องกับความตั้งใจในการส่งเสริมการสร้างอาชีพ ให้กลุ่มชาวบ้าน ซึ่งถือว่าเป็นเสน่ห์ของผ้าไทยอย่างแท้จริง “ณัฏฐ์ว่าจุดเด่นของนาฃานั้นมีอยู่ 3 อย่าง คือ เราใช้ผ้าไหมไทยและผ้าไทยในการทำ�ชุด การตัดเย็บ และการผลิตทัง้ หมดจะมาจากกลุม ่ แม่บา้ นจากอำ�เภอ นาพู่ จังหวัดอุดรธานี และ 5% ของกำ�ไรจากการขาย ทั้งหมด จะถูกส่งเข้ากองทุนชุมชนจังหวัดอุดรธานี”

Made in Udonthani

ด้วยความหลงใหลในเสน่ห์ของผ้าไทยเป็นการส่วนตัว ประกอบกับเติบโตมา ในจังหวัดอุดรธานี หลังจากสัง่ สมประสบการณ์พร้อมปริญญาบัตรถึงสามใบ และทำ�งานในบริษท ั ชือ่ ดังมากมาย เธอได้ตด ั สินใจวางมือจากสายงานทีเ่ รียนมา เพือ ่ มาทำ�สิง่ ทีเ่ ธอชอบนัน ่ ก็คอ ื แฟชั่น อันเป็นจุดเริ่มต้นของ แบรนด์นาฃา “จริงๆ แล้วตัวณัฏฐ์เอง ชืน ่ ชอบผ้าไหม ผ้าไทย และสัง่ ตัด ใส่เองตลอดอยูแ่ ล้ว เพราะณัฏฐ์ เองมาจากอุดรธานี แถบนั้นมี การผลิตผ้าไหมเยอะ ซึ่งณัฏฐ์ ก็ชอบตรงนีอ ้ ยูแ่ ล้ว พอกลับมา จากเรียนปริญญาโทใบที่สอง จากยุโรปแล้ว ก็เลยคิดว่าน่าจะ ลองทำ�อะไรทีเ่ ป็นของตัวเอง เลย ตัดสินใจทำ�แบรนด์นาฃาขึน ้ โดย ชือ่ ของนาฃานัน ้ ได้แรงบันดาลใจ มาจากพญานาค ซึง่ มีรป ู ร่างที่

Simple but Elegant

ด้วยจุดเด่นทีไ่ ม่เหมือนใครในการใช้ผา้ ไทยสร้างสรรค์ เสื้อผ้าที่เรียบหรู แบรนด์นาฃาจึงได้กลายมาเป็น 1 ใน 9 ดีไซเนอร์ในโปรเจกต์สุดพิเศษของ DONT Magazine ในครั้งนี้ “ดีใจ แล้วก็ตื่นเต้นด้วย เพราะว่าเราเองก็เป็น ดีไซเนอร์ใหม่ ในเรือ ่ งของประสบการณ์นน ั้ ถ้าเทียบกับ คนอื่นๆ ก็ถือว่ายังน้อยมาก ไม่กี่ปี และอีกอย่างหนึ่ง ณัฏฐ์เองก็ไม่มพ ี น ื้ ฐานด้านแฟชัน ่ เลย ซึง่ ถือว่าท้าทายมาก เพราะเราเองก็ไม่เคยทำ�ชุดแต่งงานด้วย ” ปกติแล้วแบรนด์นาฃาทำ�เสือ ้ ผ้าในสไตล์ readyto-wear และเมือ ่ ได้รบ ั โจทย์ให้ท�ำ ชุดเจ้าสาว ดีไซเนอร์ สาวเก่งของเราก็ได้อธิบายถึงมุมมองเจ้าสาวในแบบ ของนาฃาอีกด้วย “โจทย์ของชุดแต่งงานนีก ้ ค ็ อ ื ชุดเจ้าสาวในสไตล์ของนาฃา ซึง่ ณัฏฐ์คด ิ ว่า เจ้าสาวในแบบของนาฃานั้นจะไม่ฟู่ฟ่าอลังการ แต่จะเป็นเจ้าสาวที่มีความมั่นใจ ต้องการอะไรทีแ่ ปลกใหม่ เรียบง่าย แต่ดห ู รูหรา ณัฏฐ์เลยทำ�เป็นกระโปรงทรงสอบ เป็นเจ้าสาวสไตล์เปรีย ้ วๆ นิดหนึง่ ส่วนช่วงบนเป็นคอวี คว้านลึกลงมาเยอะหน่อย และยังคงใช้ผ้าไทย ซึ่งณัฏฐ์เลือกใช้ผ้าไหมสองเส้นสีขาวครีมในการทำ�ชุดนี้”

นอกจากนั้นคุณณัฏฐ์ได้เล่า ถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ชุดแต่งงานนี้ ซึง่ มาจากคอลเลกชัน ่ ล่าสุดของนาฃา ‘Lotus Collection’ ทีไ่ ด้รบ ั แรงบันดาลใจมาจากทะเลบัวแดงของจังหวัดทีเ่ ธอเติบโตมานัน ่ เอง ซึง่ ชุดในคอลเลกชั่นนี้ใช้เทคนิคการตัดเย็บเน้นส่วนโค้งเว้าของรูปร่างผู้หญิง ให้ดผ ู อมเพรียว ลักษณะคล้ายส่วนโค้งของดอกบัว และเมือ ่ รูว้ า่ นางแบบทีจ่ ะได้ สวมใส่ชุดแต่งงานของนาฃานี้คือ ปอย ตรีชฎา เพชรรัตน์ เธอก็ปรับเปลี่ยน ชุดเล็กน้อยเพื่อให้เข้ากับปอยมากยิ่งขึ้น “พอรู้ว่านางแบบคือ ปอย ตรีชฎา ยิ่งเพอร์เฟกต์เลย ณัฏฐ์คิดว่าลุค ของปอยนัน ้ ถือว่าเหมาะกับเสือ ้ ผ้าของนาฃาเลยนะ ในตอนแรกตรงคอวี ณัฏฐ์ ออกแบบไว้ไม่ลึกมาก พอเป็นปอย ก็เลยทำ�เยอะขึ้นมาได้ เพื่อให้ดูเซ็กซี่ขึ้น ได้โชว์บา้ ง เพราะเขาเองก็ดส ู วยหวานแต่กม ็ ค ี วามเปรีย ้ วเก๋อยูใ่ นตัว ซึง่ ลงตัว กับชุดนี้เลยค่ะ”

JUNE 2015

D es i g n er N U T T HA N IT TOWAN NAKHA A

DONT


88

FEMININE BOLDNESS 'TOHNS' WAS FOUNDED TO DIFFERENTIATE TODAY’S WOMEN’S STYLE. THE BRAND’S CONCEPT IS TO ENCOURAGE WOMEN NOT TO FOLLOW OTHERS; JUST BE THEMSELVES AND SHINE THEIR TRUE NATURAL BEAUTY.

Wo r d s W I T T H AWAT P U K K H A B U T

Tohns’ Identity

‘Tohns’ (ธร) คือแบรนด์เสื้อผ้าผู้หญิงที่ก่อตั้งโดย ธรธรรม พงษ์พานิช และเพือ ่ นของเขา เมือ ่ ช่วงกลางปี 2557 และเปิดตัว ช็อปแห่งแรกทีศ ่ น ู ย์การค้าเกษรพลาซ่าในเดือนกันยายนปีเดียวกัน ชายหนุ่มคนนี้สนใจแฟชั่นและทำ�งานด้านการสไตลิ่งมาตั้งแต่ สมัยเรียนมหาวิทยาลัยแล้ว เขาต้องการสร้างแบรนด์เสื้อผ้า ผู้หญิงที่มีความแตกต่างจากสไตล์ในตลาดทุกวันนี้ “เราอยากเน้นเสือ ้ ผ้าทีม ่ ค ี ณ ุ ภาพดีแต่ราคาไม่สงู มากนัก พร้อมสอดแทรกงานฝีมอื แบบไทยเข้าไปด้วย โดยส่วนตัวแล้ว เรา ชอบพืน ้ ผิวของผ้าทีเ่ กิดจากการปัก การถัก การทอ เรานำ�เสนอ ออกมาในรูปแบบโมเดิร์น เน้นความสะดวกสบาย น้ำ�หนักเบา และสวมใส่ได้จริง กระโปรงของเราอาจจะปักทั้งตัว แต่เมื่อใส่ แล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ เพราะเราคำ�นวณมาแล้วว่า มันสามารถใช้ได้จริง” ผูห ้ ญิงในสไตล์ของ Tohns นัน ้ จะเน้นความเป็นธรรมชาติ มีความมัน ่ ใจ และมีความเป็นตัวของตัวเองสูง เสือ ้ ผ้าของแบรนด์ จึงได้รบ ั การออกแบบให้เหมาะกับลุคของผูห ้ ญิงในช่วงเวลาต่างๆ “คอลเลกชัน ่ Spring/Summer ล่าสุด เราได้แรงบันดาลใจ จากการไปเที่ยวทะเลที่เกาะคาปรี (Capri) ตอนเที่ยงอาจจะใส่ ชุดแบบหนึง่ ไปชายหาด ตอนเย็นแต่งชุดสวยๆ ไปดินเนอร์ เพราะ ฉะนัน ้ ชุดในหนึง่ คอลเลกชัน ่ จะมีทงั้ แบบ casual แบบ evening gown ไปจนถึงชุดราตรียาว และมีให้เลือกทั้งแบบ total look และแยกชิ้น เราต้องการให้ผู้หญิงมีความเป็นตัวของตัวเอง เพราะฉะนั้น ไม่จำ�เป็นต้องใส่ Tohns แบบ total look จะนำ� ชิ้นใดชิ้นหนึ่งไปมิกซ์แอนด์แมตช์กับชิ้นที่มีอยู่แล้วในตู้เสื้อผ้า หรือชิ้นที่ตัวเองชอบก็ได้”

Smart and Confident Bride

ธรธรรมและแบรนด์ของเขาเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมโปรเจกต์พิเศษของ DONT Magazine ฉบับนี้ แต่เขาไม่เคยออกแบบชุดเจ้าสาวมาก่อน “เมือ ่ ได้รบ ั โจทย์จาก DONT Magazine ให้ ดีไซเนอร์หนุ่มเริ่มขั้นตอนการออกแบบชุดเจ้าสาวด้วยการสเก็ตช์ภาพ ออกแบบชุดเจ้าสาว เราก็ตโี จทย์ออกมาว่าต้องเป็น และค่อยๆ พัฒนาจนออกมาเป็นแพตเทิร์นที่สมบูรณ์แบบ ชุดทีไ่ ม่หวานจ๋าเกินไป เพราะจุดยืนของแบรนด์คอ ื “ชุดของเราเป็นเสือ้ คอปิด ส่วนหลังเว้า แขนเสือ้ จะเป็น cut-off shoulder ผูห ้ ญิงเท่ๆ ทีม ่ น ั่ ใจในตัวเอง เราก็เลยนำ� silhouette คือโชว์ช่วงหัวไหล่ ส่วนตรงปลายแขนจะเป็นทรงระฆังคว่ำ� ปลายกระโปรงเป็น ต่างๆ ทีม ่ อี ยูใ่ นคอลเลกชัน ่ Spring/Summer 2015 ทรงสอบ แทรกความย้วยเข้าไปเพือ ่ ดึงรูปร่างของผูห ้ ญิงให้ชด ั เจนมากขึน ้ ทรง ของ Tohns มาประยุกต์เป็นชุดเจ้าสาวชุดใหม่ แบบนีเ้ รียกว่า ‘Mermaid Cut’ ลุคทีไ่ ด้จงึ เน้นทรวดทรงองค์เอวของผูห ้ ญิงให้ สำ�หรับ DONT Magazine โดยเฉพาะ และพอรูว้ า่ ชัดขึ้น ยิ่งเป็นคนหุ่นดี ผิวดีอยู่แล้ว ก็จะยิ่งช่วยขับให้เด่นออกมา” ปอย-ตรีชฎา จะเป็นผู้สวมใส่ เราก็ดัดแปลงให้ นอกจากรูปทรงแล้ว เนื้อผ้าที่นำ�มาใช้ก็มีความพิเศษเช่นกัน เหมาะกับเขา” “ผ้าที่เรานำ�มาใช้มันไม่ได้เป็นลูกไม้จ๋า ถ้าสัมผัสจะรู้ว่าจริงๆ แล้วมันคือ ผ้าตาข่าย เป็น techno fabrics ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมา สมัยก่อน ลูกไม้จะ ได้รับการถักขึ้นมา แต่นี่คือผ้าตาข่ายที่เป็นเส้นใยสังเคราะห์แล้วปักลายลูกไม้ ลงไปอีกทีหนึ่ง ซึ่งง่ายต่อการสร้าง volume สร้างโครงในแบบที่เราต้องการ ชุดที่ได้จะมีน้ำ�หนักเบาและให้ความรู้สึกโปร่งสบาย” แม้จะใช้เวลาเพียง 2 สัปดาห์เศษ แต่การออกแบบชุดเจ้าสาวในครั้งนี้ก็ ท้าทายความสามารถของธรธรรมอยู่ไม่น้อย

D esi gn e r TOR N THAM P ONGPA N I C H T O HNS DONT

JUNE 2015

“ก็ตน ื่ เต้นนิดหนึง่ นะ ปกติไม่ได้ท�ำ ชุด ใหญ่ขนาดนี้ ความพิเศษของชุดเจ้าสาวคือมันต้อง พอดีกับคนใส่ และเสริมบุคลิกของเจ้าสาวให้ สวยทีส ่ ด ุ และหรูหราทีส ่ ด ุ ในวันสำ�คัญทีส ่ ด ุ ของเขา เราต้ อ งดึ ง ความเป็ น ตั ว ตนของเขาออกมา และต้องสร้างสมดุลระหว่างสิ่งที่เราอยากจะ ใส่เข้าไปกับสิ่งที่เจ้าสาวต้องการให้ได้ด้วย”

The Brand in the Future

เมื่อมีโอกาสได้ออกแบบชุดเจ้าสาว จึงอดไม่ได้ที่ จะถามถึงโอกาสในการจำ�หน่ายชุดเจ้าสาวของ Tohns “อนาคต แบรนด์ของเราจะมีชุดแต่งงาน หรือไม่ ก็แล้วแต่โอกาสทีจ่ ะเข้ามา แต่ลา่ สุด เราเพิง่ ได้ท�ำ ชุดเพือ ่ นเจ้าสาวให้กบ ั งานแต่งงานของชมพู่ อารยา ก็ดีใจนะที่ได้โอกาสนั้น ถือเป็นงานแรกและ ใหญ่มาก ก็ดีใจที่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี” ส่วนเป้าหมายของแบรนด์ในอนาคต ธรธรรม วางแผนทีจ่ ะสร้าง Tohns ให้เป็นทีร่ จู้ ก ั ในตลาดต่าง ประเทศ “เริ่มส่งไปทดลองที่ต่างประเทศ เราอยาก ให้เสื้อผ้าของเราได้รับการติดป้าย ‘Made in Thailand’ และวางจำ�หน่ายในต่างประเทศ ช่วงนีก ้ ็ เริม ่ ทำ�พอร์ตของตัวเอง เราอยากให้ buyer ได้เห็น ตัวตนของเรา ว่าเคยทำ�อะไรมาบ้าง เขาจะได้เข้าใจ จุดยืนของแบรนด์เรา”


89

JUNE 2015

DONT


90

DONT

JUNE 2015


91

CACOPHONY OF ART SUNSITA REPRESENTS THE BALANCE OF DIFFERENT STYLES COMBINATION. IT APPLYS THE YIN-YANG CONCEPT, WHICH DEFINES TWO OPPOSITE PRINCIPLES, TO THE TERM OF NEO-CLASSY TO RESULT SUNSITA STYLES.

Wo r d s R AC H ATA R ATA NAV I R O T KU L

Sunsita เป็นแบรนด์เสื้อผ้าสำ�หรับผู้หญิงยุคใหม่ที่มีคำ�จำ�กัดความว่าเป็น แฟชัน ่ แบบ Neo-Classy ด้วยการผสมผสานสองสิง่ ทีด ่ ต ู า่ งกัน เกิดเป็นสิง่ ใหม่ทเี่ รารูส ้ ก ึ คุน ้ เคย ออกแบบโดยดีไซเนอร์สาวไฟแรง กุยช่าย - สัณห์สต ิ า ชีวธันย์ภาธร อดีตนักศึกษาและอาจารย์พเิ ศษสาขาวิชาออกแบบพัสตราภรณ์

Go Great with Poyd

นางแบบทีจ่ ะบอกเล่าตัวตนของแบรนด์ตา่ งๆ ผ่านชุดแต่งงานในครัง้ นี้ ก็คอ ื ปอย–ตรีชฎา เพชรรัตน์ ดาราสาวสวยที่ไปโด่งดังสุดๆ ในประเทศจีนขณะนี้ “ในชุดที่ Sunsita ทำ�นัน ้ ก็จะใส่องค์ประกอบทีด ่ เู บาๆ ลงไปบนพืน ้ ผิว Fonding of Fashion ของผ้าให้ดแู บบปุยๆ นิดหนึง่ ให้รส ู้ ก ึ ว่าเป็นผูห ้ ญิงทีด ่ น ู า่ ทะนุถนอม แต่มอง ในสมัยเด็กๆ ทุกคนต่างก็วาดฝันอนาคตของตัวเองไว้ต่างๆ นานา สำ�หรับ อีกด้านหนึ่งก็เป็นผู้หญิงที่ดูแข็งแกร่งในเวลาเดียวกันด้วย เพราะปอยเอง กุยช่ายนัน ้ เธอเองก็มค ี วามฝันทีจ่ ะทำ�เสือ้ ผ้าให้ผห ู้ ญิงใส่ “เริม ่ ต้นจากเด็กๆ เลย ก็เป็นผู้หญิงที่ดูเข้มแข็ง สง่าแบบ working woman แต่ก็ดูอ่อนหวานเมื่อ อยากทำ�เสือ ้ ผ้าให้ผห ู้ ญิงใส่ จึงได้เลือกเรียนด้านแฟชัน ่ สมัยมัธยมฯ ก็เรียน เวลาเขาพูดจา” วาดรูป เรียนออกแบบ จนมาถึงมหาวิทยาลัยก็เรียนออกแบบพัสตราภรณ์ สำ�หรับชุดแต่งงานของ Sunsita นั้นเป็นชุดราตรีสีขาวยาว ข้างหลัง ทีม ่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจากนัน ้ ก็ไปเรียนต่อสาขา Fashion Luxury จะมีรายละเอียดเป็นคอร์เซ็ตที่มีการผูกเชือกไขว้กันไปมา “ดูอีโรติกนิดๆ ให้ Brand Management ที่ Istituto Marangoni ที่ประเทศอิตาลี หลังจาก อารมณ์ว่าเจ้าสาวคนนี้พอเดินหันหลังมามีความ เรียนจบก็กลับมาสอนหนังสือสักพักหนึง่ และรูส ้ ก ึ ว่า เซ็กซีน ่ ด ิ หนึง่ เพราะว่า Sunsita อยากใส่ความโก้เก๋ “บางคนเอาชุ ด แต่ ง งานไปใส่ เ พื อ ่ แต่ ง งานจริ ง ๆ แต่ ผ ห ้ ู ญิ ง บางคนอยาก ฉันอยากจะทำ�แบรนด์ของตัวเองแล้วแหละ ก็เลยเริม ่ ลงไปในชุดเจ้าสาวทีจ่ ะทำ�ให้ DONT” กุยช่ายกล่าว ใช้ ช ด ุ แบบที ด ่ เ ู ป็ น เจ้ า สาวแล้ ว ก็ อ อกมาบนพรมแดงหรื อ งานกลางคื น ได้ อ ก ี ด้ ว ย ทำ�แบรนด์ขน ึ้ ซึง่ ก็ใช้เวลาตัง้ ตัวอยูป ่ ระมาณปีหนึง่ ” และเราก็รู้สึกว่าชุดราตรีสีขาวที่คนมองว่าเป็นแบบชุดแต่งงานนั้น จริงๆ มันก็ ด้วยความหลงใหลในแฟชั่นตั้งแต่ยังเด็ก สามารถใส่ด้วยกันได้ เราก็เลยปรับให้มันดูมินิมัลนิดหนึ่ง” กุยช่ายก็ได้เดินทางตามฝันของตัวเองสำ�เร็จ จนวันนี้ ในการออกแบบชุดแต่งงานให้กบ ั DONT ครัง้ นี้ กุยช่ายก็ได้น�ำ คอลเลกชัน ่ เธอได้มแี บรนด์เสือ ้ ผ้าเป็นของตัวเองชือ ่ ว่า Sunsita ล่ า สุ ด ของ Sunsita มาเป็ น แรงบั น ดาลใจในการสร้ า งสรรค์ ช ด ุ แต่ ง งานอี ก ด้ ว ย “Sunsita เป็นแฟชัน ่ แบบ Neo-Classy ทีม ่ ี ซึง่ ก็ยงั คงคอนเซปต์ทด ี่ ม ู น ิ ม ิ ล ั และมีความเป็นตะวันออก ความเป็นเรโทร นำ�มาปรุงแต่งให้เกิดความโมเดิรน ์ อยู เ ่ ช่ น เดิ ม และร่วมสมัยด้วย โดยคอนเซปต์ทเี่ ราวางเอาไว้กค ็ อ ื “คอนเซปต์ของคอลเลกชัน ่ นีก ้ จ็ ะพูดถึงเซีย ่ งไฮ้ หยิน-หยาง เป็นการผสมผสานสองสิ่งที่เป็นขั้ว เลยดึ ง เอากลิ น ่ อายของ oriental มาใส่ ล งไปบนชุ ด เจ้ าสาว ตรงข้ามกัน ไม่วา่ จะเป็นการตัดเย็บแบบผูช ้ ายหรือ ซึง่ บางทีเราก็จะเห็นชุดเจ้าสาวดูเป็นฝรัง่ จ๋า หรือไม่กไ็ ทย พื้นผิวของผ้าที่ดูเป็นผู้หญิง ให้เกิดความแข็งและ จ๋าเกินไป เราอยากให้มันรู้สึกก้ำ�กึ่งระหว่าง Western ความอ่อน หรืออาจจะเป็นเรื่องของผิวสัมผัสของ กับ Eastern ในชุดเดียวกัน และรูส ้ ก ึ ว่ามันเป็นสองสิง่ เสื้อผ้าที่อาจจะมีความไม่เข้ากันอยู่ในชุดเดียวกัน ที ม ่ าบรรจบกั น ให้ ม น ั ดู เ ป็ น เรโทรนิ ด ๆ แต่ยงั ดูโมเดิรน ์ เพราะเรายึดถือว่าสิ่งที่ผสมผสานอย่างสมดุลคือ ด้วยฟอร์ม” สิ่งที่ดีที่สุดค่ะ”

Sophisticated Muse

สำ�หรับโปรเจกต์พิเศษใน Love Issue นี้ แต่ละแบรนด์ จะสร้างสรรค์ชด ุ แต่งงานในแบบฉบับของแบรนด์ขน ึ้ มา ซึง่ แน่นอนว่าก่อนเริม ่ สเก็ตช์นน ั้ ดีไซเนอร์จะต้องมีภาพ ของผู้หญิงที่จะถ่ายทอดตัวตนของแบรนด์อยู่ในหัว “ส่วนตัวเป็นคนชอบชุดแต่งงานอยู่แล้ว เพราะตอนดู Haute Couture สมัยเด็กๆ ก็จะรู้สึกว่ามันจะต้องมี ชุดแต่งงานตอนสุดท้ายอะไรอย่างนั้น เมื่อทางทีมงาน DONT ติดต่อมา เราก็คด ิ ภาพเจ้าสาวของ Sunsita ไว้ เป็นผูห ้ ญิงทีด ่ เู ปรีย ้ ว แต่ดม ู ค ี วามวินเทจและเรโทรหน่อย ด้วยรูปลักษณ์หรือโครงชุดทีด ่ โู มเดิรน ์ และรูส ้ ก ึ ร่วมสมัย ไม่ได้ดเู ปรีย ้ วจ๋าจนเกินไป ดูมค ี วามลึกลับ ซับซ้อน แบบว่า ต้องมีโจทย์ให้เราคิดต่อว่าเจ้าสาวคนนี้เขารู้สึกอะไร ณ ตอนนี้ เรารูส ้ ก ึ ว่าผูห ้ ญิงแบบนีน ้ า่ ค้นหา” กุยช่ายกล่าว

D e si g n e r SU N SI TA CHEEWAT HA NPATHOR N S U N S ITA

DONT


92

COQUETTISH MODERNISM AFTER YEARS OF WORKING AS A TEAM WITH STRONG COHESION AND TEAMWORK, TADA IS BECOMING STRONGER THAN EVER. MODERN AND SUBTLE SEXINESS ARE WOMEN THEY REPRESENT. SHE IS CONFIDENT AND DOWN-TO-EARTH AS WELL AS THE BRAND. Wo r d s RATCHAKRIT CHALERMSAN

คลาสสิก โมเดิร์น ใส่ใจรายละเอียด เป็นสิง่ ทีล ่ ก ู ค้าหลายคนกล่าวถึงแบรนด์ Tada จากชุ ด work wear สุ ด เฉี่ ย วที่ พ วกเธอ หลงรัก คราวนี้ถูกท้าทายให้ทำ�สิ่งที่ใหม่กว่า แต่แน่นอนในแบบของ Tada “จริงๆ ตอนนีเ้ ราเริม ่ สนใจชุดกลางคืนมาก ขึ้น เพราะมีลูกค้าถามเข้ามาค่อนข้างมาก ซึ่ง ตลาดนี้น่าสนใจ เพราะมีผู้หญิงที่มีกำ�ลังจ่าย เพื่อชุดแนวนี้ค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะแบรนด์ ของเราที่เน้นดีไซน์ใช้ได้หลากหลายโอกาส อย่างชุดแบบแยกชิน ้ ทีจ่ ะใส่แยก หรือใส่ดว้ ยกัน ก็ได้ พอเป็นแบบนี้เราเชื่อว่าหลายคนต้องการ อะไรทำ�นองนี้ เหมือนทีล ่ ก ู ค้าถามเรามา เพราะเขา ไม่อยากได้ชด ุ แบบใส่ได้ครัง้ เดียว ต่อยอดไม่ได้ ซึ่งเราไม่ทำ�แบบนั้นอยู่แล้ว ชุดหวานๆ ใส่ได้ ครั้งเดียว ไม่ใช่ Tada แน่นอน” ชิตดนัยกล่าว

Tada X DONT

สำ�หรับโปรเจกต์พิเศษร่วมกับ DONT ฉบับ Love Issue แบรนด์ Tada ก็ได้สร้างสรรค์ชุดแต่งงานขึ้นมาเพื่อบอกเล่า ความเป็นแบรนด์ โดยได้ดาราสาว ปอย – ตรีชฎา เพชรรัตน์ เป็นนางแบบสวมใส่ “ปอยมี ส ไตล์ ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ แบรนด์ ข องเรา คื อ ทั้งคลาสสิกและเซ็กซี่อยู่แล้ว เราพยายามหาความเชื่อมต่อ อดีตนักเรียนแฟชั่นจากสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ ปัญจทิพย์ ระหว่างชุดแต่งงานและคอลเลกชัน ่ ทีเ่ ราเพิง่ ออกไป นำ�จุดเด่น มาตวิจต ิ ร์ ชิตดนัย ชัชวาลวงศ์ พริมา คัจฉสุวรรณมณี และจักรพันธุ์ แสงสุรย ิ ์ มาปรับและประยุกต์ใช้’ ชิตดนัยกล่าว ตัดสินใจเริม ่ ต้นทำ�สิง่ ทีต ่ นเองรัก นัน ่ ก็คอื การสร้างแบรนด์ Tada แบรนด์แฟชัน ่ เมื่อชุดแต่งงานคือโจทย์ที่ต้องแก้ มีความท้าทายแบบ ทีเ่ ดินทางมาใกล้สามขวบในเร็ววันนี้ พวกเขาค่อยๆ ลองผิดลองถูก จนเริม ่ มัน ่ ใจ ไหนบ้าง โดยเฉพาะสำ�หรับแบรนด์ทไี่ ม่เคยคิดจะทำ� และกล้าทีจ่ ะเดินต่อในวงการทีเ่ ขีย ้ วทีส ่ ด ุ วงการหนึง่ ชุดแต่งงาน “ความยากก็คอ ื ไม่วา่ จะดีไซน์แบบไหน แม้ไม่งา่ ยนักแต่ ‘ทีมเวิรก ์ ’ คือเคล็ดลับความสำ�เร็จ น่าสนใจมาก มันเหมือนเราเดินเข้าร้าน multi-brand ร้านเดียวได้ความรูส ้ ก ึ สี่ โมเดิร์นแค่ไหน อย่างไรก็ต้องดูเป็นชุดเจ้าสาว คน ของพวกเขา แบบสีส ่ ไตล์ พอต้องรวมกันมันเลยมีความหลากหลาย ด้วยทิศทางและมุมมอง ต้องรู้ว่านี่คือชุดเจ้าสาวนะ แต่ด้วยดีเอ็นเอของ ทำ�ให้แบรนด์ไม่น่าเบื่อ” พริมากล่าว การแบ่งงาน กำ�หนดขอบเขต คือสิ่งที่ แบรนด์เรา เราไม่ทำ�ชุดเจ้าสาวจ๋าๆ อยู่แล้ว เรา Tada ให้ ค วามสำ � คั ญ รวมไปถึ ง การให้ เ กี ย รติ เ พื อ ่ นร่ ว มงาน “ถ้ า เป็ น เรื อ ่ งดี ไ ซน์ Balance of Four ตั้งใจให้มีความก้ำ�กึ่ง คือเป็นชุดวันพิเศษอย่าง พวกเราจะช่วยกัน ส่วนทีเ่ หลือจะแบ่งกันตามถนัดมากกว่า บางคนเก่งด้านการ “เราเรียนออกแบบมาด้วยกัน พอเรียนจบก็คิดว่า งานแต่งงานก็ได้ และหลังจากนั้นอาจใส่เป็นชุด จั ด การ อี ก คนเก่ ง การตลาด ฯลฯ ซึ ง ่ เราจะให้ แ ต่ ล ะคนรั บ ผิ ด ชอบเป็ น ส่ ว นๆ ไป” อยากทำ�อะไรร่วมกัน เลยจบที่ทำ�แบรนด์เสื้อผ้า” ราตรีไปงานอื่นต่อก็ได้ เราเลยดีไซน์แบบแยกชิ้น ชิตดนัยกล่าวเสริม พริมากล่าว “พอตกลงจะทำ�แบรนด์ เราก็เริ่มมอง เพือ ่ ความหลากหลายในการใช้งาน ตามคอนเซปต์ ถึงคอนเซปต์ รวมไปถึงชือ่ ด้วย ซึง่ หลังจากตกผลึก ของเรา” พริมากล่าว เรื่องคอนเซปต์ Tada เลยกลายเป็นชื่อแบรนด์ Creative Chic ด้านอนาคตข้างหน้าของแบรนด์ พวกเขา เราอยากให้รส ู้ ก ึ เซอร์ไพรส์กบ ั งานดีไซน์ของเรา คือ เป็นปกติของทุกแบรนด์แฟชั่น ก่อนเริ่มสเก็ตช์คอลเลกชั่น พวกเขาจะสเก็ตช์ เชือ ่ ว่า Tada โตขึน ้ และเริม ่ เป็นผูใ้ หญ่มากขึน ้ เช่น มันไม่ได้หวือหวาขนาดนัน ้ แต่เป็นความหลากหลาย ผู้หญิงในหัวก่อน ว่าเธอเป็นใคร มาจากไหน ทำ�อะไร และต้องการอะไรในชีวิต เดียวกับผูห ้ ญิงของเขาทีช่ ด ั เจนมากขึน ้ ตามกัน “เรา มากกว่า อย่างเช่น ผูห ้ ญิงทีส ่ วมเดรสและแจ็กเก็ต “ผู้หญิงของ Tada ตามที่เราวางไว้ เป็นคนมั่นใจในตัวเอง พวกเธอ กำ�ลังขยายฐานลูกค้าอยู่ ตอนแรกเราเน้นหนักที่ ของ Tada พวกเธอสามารถประชุมตอนเช้า และ ไม่ใช่เด็ก แต่เริ่มทำ�งานและเริ่มมีรายได้ ชอบแต่งตัว แต่ไม่ตามเทรนด์ เพราะ work wear แต่ตอนนี้สนใจ evening wear มาก ตกค่ำ�ถอดแจ็กเก็ตไปปาร์ตี้ต่อได้เลย เลยมาจาก ดีไซน์ของ Tada ออกแบบให้ใส่ได้ตลอด อิงเทรนด์บ้าง แต่ไม่ตามจนเกินไป ขึ้น มีความเป็นไปได้สูงที่เราจะค่อยๆ เพิ่มเข้าไป คำ�ว่า ทาด๊า!! แต่พอเป็นชื่อแบรนด์ เราอยากให้ดู เน้นความคลาสสิกแบบ timeless และดูเซ็กซีแ่ บบเงียบๆ ไม่โฉ่งฉ่าง เราอยาก ในคอลเลกชั่น เหมือนกับว่าแบรนด์เรามีทิศทาง คลาสสิกมากขึน ้ เลยเป็น Tada ทุกวันนี”้ ชิตดนัย ให้ชุดของเราใส่ได้เช้าจรดเย็น เป็นไลฟ์สไตล์ที่โตหน่อย” พริมากล่าว ที่ชัดเจนขึ้นมาก จากวงกว้างๆ ตอนนี้กรอบเริ่ม กล่าวเสริม แคบลง เริ่มกระจ่างมากขึ้นว่าใครเป็นลูกค้าของ ดีไซเนอร์สว่ นใหญ่ท�ำ งานคนเดียว ไม่กเ็ ป็นคู่ แต่การดีไซน์รว่ มกันสีค ่ น เรา” พริมากล่าวปิดท้าย จากแบรนด์เล็กๆ ที่กำ�ลังสร้างเนื้อสร้างตัว Tada ถือเป็นงานที่ไม่ง่าย เมื่อทุกเสียงสำ�คัญและหนักแน่นพอกัน “ทำ�งานยากค่ะ ไม่ใช่มือสมัครเล่นอีกต่อไป พวกเขาต้องการเพียงแค่เวลาที่จะให้แบรนด์ผลิ แต่เคยคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งขณะที่เรียน เขาบอกจริงๆ แล้วไอเดียนี้ ดอกใบใหม่อย่างสวยงาม D es igners PA NC H ATI P M A RT W IJIT C H I TDA NA I CHAT CHAWA N WO NG PA RI MA KU T CHA SU WA N M A N EE & C H A K K RAP HA N SA NG SU R I TA DA

DONT

JUNE 2015


93

JUNE 2015

DONT


94

DONT

JUNE 2015


95

ADAPTABLE STRENGTH STARTING WITH THE THOUGHT TO DEVELOP HER FASHION SKILL, TUNCHANOK RUNS ‘THIRANONT’ TO REPRESENT TODAY’S WOMEN WHO STAND STRONG AND BECOME ADJUSTABLE IN EVERY SITUATION THEY CONFRONT.

Wo r d s W I T T H AWAT P U K K H A B U T

Wedding Dress in Thiranont’s Style

Experience by Making the Brand

เมื่อได้รับโจทย์จาก DONT Magazine ให้ออกแบบชุดเจ้าสาว ธันย์ชนกก็ ขณะที่ ‘ธันย์ชนก ทิรานนท์’ ศึกษาปริญญาโทด้านการออกแบบแฟชัน ่ ทีค ่ ณะ ตีโจทย์ภายใต้เงื่อนไข 3 ประการ ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เธอเกิดความคิดว่า น่าจะสร้าง “เรามองตัวนิตยสารที่เราจะนำ�ชุดไปเข้าร่วมโปรเจกต์เป็นหลักก่อน แบรนด์ขึ้นมาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านแฟชั่นของตนเอง ‘Thiranont’ อย่างทีส ่ องคือมองความเป็นแบรนด์ แบรนด์เราจะ (ทิรานนท์) จึงถือกำ�เนิดขึ้น ไม่หวาน เป็นแบรนด์เท่ๆ มิกซ์แอนด์แมตช์ได้ง่าย “รูปร่างเสื้อผ้าของแบรนด์จะเป็นโครงที่ดูแข็ง ไม่พลิ้วไหว แต่เมื่อไปจับ “เริ่มทำ�เป็นแบบ made-to-order ให้ อย่างทีส ่ าม ดูวา่ ผูห ้ ญิงคนไหนเป็นคนใส่ชด ุ ซึง่ พอ เนือ ้ ผ้า ดูรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ต่างๆ มันจะนิม ่ ๆ หวานๆ ซึง่ ก็สอดคล้องกับ ลูกค้าส่งไซส์ให้ ตอนนัน ้ กระแสดีมากๆ คอลเลกชัน ่ รูว้ า่ เป็นปอย ก็คด ิ ว่า ปอยไม่ได้เป็นผูห ้ ญิงฟรุง้ ฟริง้ ผู้หญิงของ Thiranont ที่พยายามปกปิด ซ่อนความรู้สึกอ่อนไหว อ่อนหวาน หนึ่งขายได้ค่อนข้างเยอะ ทั้งๆ ที่ต้องรอนานมาก ขนาดนั้น เขายังมีความเท่อยู่ในตัว ซึ่งเรามองว่า ในตัว เพราะเขาอยากให้ทก ุ คนมองเขาเป็นผูห ้ ญิงเข้มแข็ง เก่ง เป็นผูห ้ ญิงทำ�งาน เราทำ�มาเรือ ่ ยๆ จนเรียนจบ ก็ไปเป็นสไตลิสต์ของ บุคลิกของปอยมีความคล้ายกันกับภาพของ DONT อยู่ในสังคมที่เปิดกว้าง มีอิสระ แต่งอะไรก็ได้ ไม่ได้อยู่ในกรอบ เพราะฉะนั้น นิตยสารหัวหนึ่ง ก็เลยยังไม่มีโอกาสมีหน้าร้าน Magazine เราใช้ทงั้ 3 อย่างมาผสมกันเพือ่ ออกแบบ เสื้อผ้าของแบรนด์จะสามารถแมตช์ได้ คุณมีเสื้ออยู่แล้ว ซื้อแค่กางเกงเราก็ได้ เป็นของตัวเอง เพราะเรามีงานประจำ� ถ้าอย่างนั้น ชุดแต่งงานสำ�หรับคนรุน ่ ใหม่ทเี่ น้นความมินม ิ ล ั ตัด ไม่ต้องซื้อทั้งเซ็ต ไม่จำ�เป็นต้องใส่ total look แต่แมตช์ชุดของเรากับ ก็ทำ� Thiranont เป็นอาชีพเสริมไปก่อนแล้วกัน” เย็บเนี้ยบ มีรายละเอียดนิดหน่อย” แบรนด์อื่นๆ ในตลาดได้ ลูกค้าของแบรนด์เราจะเป็นผู้หญิงที่กล้าแต่งตัวแบบ แม้จะมีงานประจำ� แต่ธน ั ย์ชนกก็ดแู ลเอาใจใส่ ชุดเจ้าสาวในแบบของสาวคนนีไ้ ม่ใช่ชด ุ แต่งงาน ไม่สนใจอายุ รักทีจ่ ะเปลีย ่ นแปลงตัวเองตลอดเวลา ไม่ตด ิ อยูใ่ นกรอบ และใส่เสือ้ ผ้า ทุกขั้นตอนด้วยตัวเอง ตามปกติทส ี่ ามารถใส่ได้เพียงครัง้ เดียว แต่กลับเป็น ได้อย่างมีความสุข” “ทำ�คนเดียวเลย คิดเอง ทำ�เอง ส่งเอง ตาม ชุดทีส ่ ามารถนำ�มาประยุกต์ให้เป็นชุดใหม่ทส ี่ ามารถ ช่างเอง เนือ ้ ผ้าก็เลือกเอง การเลือกเนือ ้ ผ้าของเรา หยิบมาใส่ได้ตลอดเวลา เราจะสัมผัสเองเลยว่าใส่ได้จริงไหม แข็งเกินไปไหม “เราอยากให้เจ้าสาวออกมาดูเท่ในความหรู คือ เมื่อก่อนเราซื้อเสื้อผ้าผ่านอินเทอร์เน็ต ทรงสวยแต่เนื้อผ้า ใส่กระโปรงยาวหรูแต่ออกมาเท่ และเมือ ่ งานแต่งงานจบแล้ว แย่มาก คัตติ้งก็ไม่ดี ใส่ไม่กี่ครั้งก็ขาด ก็เลยรู้สึกว่า ถ้าเรา ยังสามารถนำ�ชุดมาใส่ได้อีกในชีวิตประจำ�วัน สามารถ ทำ�แบรนด์เอง คนซือ ้ ไปต้องใส่ได้ และเสือ ้ ผ้าต้องอยูไ่ ด้นาน นำ�มามิกซ์แอนด์แมตช์ได้ เราเคยทำ�ชุดเจ้าสาวครั้งหนึ่ง ไม่ว่าจะไปแมตช์กับอีกกี่คอลเลกชั่นก็ไม่เชย” เมื่องานเสร็จแล้ว เขาก็แขวนทิ้งไว้ เราก็เลยคิดว่า อยาก เสื้อผ้าของดีไซเนอร์สาวจะออกเป็นคอลเลกชั่นตาม ทำ�ชุดเจ้าสาวที่ทำ�ให้คุณดูเด่นที่สุดในงาน และเมื่อจบ ฤดูกาลให้ลูกค้าได้เลือกสรรตามความต้องการ และสื่อถึง งานไปแล้วก็ยังสามารถเอาไปใส่กับเสื้อผ้าของคุณได้อีก ผู้หญิงที่มีสองบุคลิก เราก็เลยออกแบบชุดแต่งงานที่สามารถแยกออกได้เป็น 3 ชิ้น แต่ความยากมันอยู่ที่ว่า เราต้องออกแบบให้ชุดมัน สามารถนำ�ไปใส่ได้อีกจริงๆ ขณะเดียวกัน แต่ละส่วนเมื่อ ประกอบกันก็ต้องเป็นชุดแต่งงานได้จริงๆ ด้วย เราแก้แล้ว แก้อก ี แต่พอเสร็จแล้ว ก็ happy นะ และอยากเห็นปอยใส่”

The Plan for the Brand

เนือ่ งจากมีโอกาสได้ตด ั ชุดเพือ่ นเจ้าสาวมาบ้าง และคนรอบตัว ไม่วา่ จะเป็นเพือ ่ นหรือลูกค้า ก็มก ั จะมาพูดให้ฟงั อยูบ ่ อ ่ ยๆ ว่า อยากได้ชด ุ ไปงานแต่งงานแบบเรียบๆ และสามารถนำ�กลับ มาใส่กบ ั ชุดใหม่ เพือ ่ ใส่ไปอีกงานหนึง่ ได้ จึงมีความเป็นไปได้ ที่ธันย์ชนกจะเริ่มทำ�ชุดแต่งงานบ้าง “ถ้าเราทำ�เมือ ่ ไร เราจะทำ�เป็นชุดแบบเปิดหลัง ภายใต้ กระโปรงยาวลากพืน ้ จะเป็นกางเกงขายาวเน้นคัตติง้ พอถึง ช่วง after party ก็สามารถถอดกระโปรงทิ้ง กลายเป็น กางเกงได้เลย ตอนนี้ แบรนด์เราก็เริม ่ ตัด evening wear แล้ว แต่ไม่ได้ทำ�เป็นคอลเลกชั่น ให้ลูกค้านำ�แบบมาเอง แล้วเรา มาเปลี่ยนแบบให้ เป็นการให้คำ�แนะนำ�ลูกค้าเพื่อให้ได้ชุดที่ เหมาะกับรูปร่างเขามากที่สุด เราไม่อยากให้ตัดออกมาแล้วใส่ไม่ได้” ส่วนอนาคตของแบรนด์โดยรวม ดีไซเนอร์สาวหวังว่า ไม่เกินปีนี้ แบรนด์ ของเธอจะต้องมีหน้าร้านเป็นของตัวเอง “ตอนนีเ้ รามี Facebook และ Instagram รวมแค่ 2 อย่าง และก็ออกบูท เดือนละครัง้ ที่ K Village แต่ในอนาคต อยากเปิดร้าน มีหน้าร้านแบบจริงจัง จะได้สามารถวัดตัวลูกค้าได้ เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ของเราวัดไซส์ตวั เองไม่เป็น D es igner T U NC H A NO K T HIR A NO N T ก็คิดว่าไม่เกินปีนี้ ร้านจะต้องเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น” T H I R A NO N T JUNE 2015

DONT


96

EXQUISITE CRAFTSMANSHIP SURATWADEE HAS PASSION FOR CRAFTSMANSHIP SINCE SHE WAS IN UNIVERSITY SEVEN YEARS AGO. THEN SHE DECIDED TO PRODUCE HER OWN ACCESSORIES. UNTIL NOW, PAVONE BECOMES A UNIQUE AND WELL-KNOWN HANDMADE ACCESSORY AMONG BRIDES.

Wo r d s PA N C H AT I P M A R T W I J I T

“ถ้าเป็นเครื่องประดับเงิน ไม่ว่าจะเป็นชุด pink gold หรือทองคำ�ขาว เราจะทำ�ให้มน ั มีลก ั ษณะของงานแฮนด์เมด อย่างคอลเลกชัน ่ ก่อนหน้านีจ้ ะเป็น พูดถึงเครื่องประดับของเจ้าสาวในวันแต่งงาน เชื่อว่าแฟชั่นไอเท็มอย่าง เกี่ยวกับตัวหนังสือ ช่างก็จะขดด้วยมือหมดเลยทุกตัว แล้วเอามาเชื่อมแบบ รองเท้า ต้องเป็นชิน ้ ทีเ่ จ้าสาวหลายคนยอมลงทุนซือ้ หาหรือสัง่ ทำ�ขึน ้ มาโดยเฉพาะ ละเอียดมากทีละตัว ซึ่งระยะเวลาการทำ�มันก็จะนานมากกว่าจะได้แต่ละชิ้น เพือ ่ วันสำ�คัญอย่างวันแต่งงานของเธอเหล่านัน ้ เป็นแน่ ฉบับนีเ้ ราได้รบ ั เกียรติ แต่ก็โชคดีที่มีลูกค้าที่เข้าใจ” จากดีไซเนอร์คนเก่ง โบว์-สุรช ั วดี บุรพงศ์บณ ั ฑิต ส่วนสไตล์ถก ู กำ�หนดให้ออกแบบมาให้โดนใจ เจ้าของแบรนด์เครื่องประดับสไตล์แฮนด์เมดที่ All from Passion ผู้หญิงหวานทั้งหลาย ชื่อ Pavone และแบรนด์รองเท้า Pavone Privé แบรนด์ Pavone เกิดขึ้นมาราว 7 ปี ด้วยความชอบส่วนตัวของสุรัชวดีตั้งแต่ “สไตล์ของ Pavone จะเป็นผูห ้ ญิงแบบหวานๆ มาออกแบบรองเท้าคู่สวยให้แก่เซ็ตแฟชั่นเจ้าสาว สมัยยังเรียนระดับมหาวิทยาลัย มีมงกุฎ มีพวกเครือ ่ งหัวทัง้ หลาย เป็นแนวเจ้าสาว ใน DONT ฉบับนี้โดยเฉพาะ “ตั้งแต่ตอนเรียน เราได้ไปฝึกงานกับแบรนด์เสื้อผ้า Poem ตอนนั้นเรา นิดหน่อย มีลกู ค้าทีเ่ ป็นเจ้าสาวหลายคนใช้เครือ่ งประดับ เห็นว่าร้านพี่เขาไม่มีเครื่องประดับ ก็เลยลองขอพี่เขาทำ�ดู มันก็เลยเริ่มมาจาก ของเราในวันแต่งงาน จริงๆ แรกเริ่มเดิมทีเราทำ� ตรงนัน ้ เลย” เราจึงถามต่อไปถึงจุดเริม ่ ต้นในการ เครื่องประดับแบบอลังการเหมือนกัน พอทำ�ไป ทำ�เครื่องประดับของเธอ “คือจริงๆ เราชอบอะไร เรือ ่ ยๆ ก็สามารถจับทางลูกค้าได้ ก็คอ ่ ยๆ ปรับจน ที่เป็นงานทำ�มือสนุกๆ มากกว่า ตอนแรกก็ไม่ใช่ มาเป็น Pavone ในปัจจุบัน” เครื่องเงินนะคะ เป็นสร้อยมุกที่เอามาร้อยเอง เธอยังอธิบายเสริมเกีย ่ วกับแบรนด์ของเธอต่อ เราสามารถซื้อวัสดุเองได้ทุกอย่าง แล้วก็เอามา อีกว่า “จริงๆ ต้องแยกออกเป็น 2 ไลน์ คือ Pavone ประกอบกันเป็นโบว์ ผ้าไหม เครื่องหัว หรือว่า จะมีทก ุ อย่างเลยค่ะ ตัง้ แต่เครือ ่ งประดับ มีเครือ ่ งหัว สร้อยมุกทีม ่ ด ี อกไม้คะ่ เราก็คอ ่ ยๆ ทำ�มาเรือ ่ ย จน แต่ ว่ า เราเพิ่ ง มาแบ่ ง เป็ น Pavone Privé ได้ รูต ้ วั อีกทีกม ็ าถึงปัจจุบน ั แล้ว (หัวเราะ) ส่วนเครือ ่ ง ไม่นานมานีเ้ อง เริม ่ มาจากลูกค้าชอบสไตล์เครือ่ งหัว ประดับของผูช้ ายก็จะพวกโบว์ไท ผ้าเช็ดหน้า เข็มกลัด เขาเลยอยากให้เราทำ�รองเท้าให้เขาใส่ดว้ ย เราก็เลย ของผู้ชายก็มีค่ะ” ลองทำ�ดู จากนัน ้ ก็โพสต์ลงในอินสตาแกรมก็มค ี นมา ถามเยอะ เลยมีลก ู ค้าเพิม ่ ขึน ้ ๆ เราก็เลยลองแบ่งเป็น Premium Pavone ไลน์รองเท้า” ด้วยความที่สุรัชวดีชื่นชอบการประดิษฐ์เครื่อง ประดับแฮนด์เมด จึงทำ�ให้เครือ ่ งประดับส่วนใหญ่ Shoes Process ของ Pavone ได้รบ ั อิทธิพลมาจากความชอบส่วนตัว ความมั่นใจที่ลูกค้ามีให้ ทำ�ให้กระบวนการผลิต ของดีไซเนอร์สาวผู้นี้ รองเท้าเจ้าสาวของ Pavone Privé ตกอยูใ่ นความ ดูแลและการตัดสินใจของสุรัชวดีแต่เพียงผู้เดียว “โดยส่วนใหญ่ลก ู ค้าจะให้เราเป็นคนเลือกแบบเองเลย และมันจะมีหลาย ขัน ้ ตอน อย่างฟิตติง้ ดูแบบ ฉะนัน ้ ลูกค้าต้องเชือ ่ มัน ่ เราพอสมควร ล่าสุดเรา ทำ�คอลเลกชั่นออกมาทั้งหมด มี 6 แบบ ซึ่งจะให้ลูกค้าได้เลือกจากตรงนี้ไป เลย ส่วนใหญ่ลก ู ค้าจะไม่คอ ่ ยคิดแบบเอง เพราะจินตนาการไม่ออก แต่พอมา เห็นรองเท้าของเราเขาจะเห็นภาพชัดมากขึน ้ อาจจะเปลีย ่ นสี หรือเปลีย ่ นเป็น หัวเปิด เป็นส้นแบน อย่างนี้ค่ะ” D esi gn e r SUR AT WADEE BURATPH ONG B U N DI T PAVONE PRI VÉ Special Project การออกแบบรองเท้าเพือ ่ โปรเจกต์พเิ ศษของ DONT ฉบับนีส ้ รุ ช ั วดีได้น�ำ บุคลิก ของ ปอย ตรีชฎา มาเป็นแรงบันดาลใจหลักในการออกแบบ “เราชอบเข้าไปดูในอินสตาแกรมของคุณปอยบ่อยๆ แล้วเราก็รส ู้ ก ึ ว่าเขา เป็นผูห ้ ญิงทีม ่ ค ี วามเก่งความแกร่ง เป็นผูห ้ ญิงตัวเล็กๆ ทีท ่ �ำ งานได้เยอะมาก เราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเขาจะแต่งงาน รองเท้าก็จะต้องดูบอบบาง คือเขาดูเป็น ผู้หญิงบอบบางที่ strong มาก ฉะนั้นรองเท้าจะต้องดูบอบบาง สวย และดู สง่า เราเลยเพิ่มขนนกเข้าไป เพราะว่าคุณปอยเขาดูเป็นแนวหวานๆ ก็เลย ได้ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา” ส่วนความแตกต่างในการทำ�รองเท้าเจ้าสาวให้ลก ู ค้า และการทำ�รองเท้า คูพ ่ เิ ศษเพือ ่ โปรเจกต์นก ี้ ค ็ อ ื “มันไม่มโี จทย์ เพราะถ้าเป็นลูกค้าเขาก็จะบอกมาว่า อยากได้เป็นเพชรทั้งหมดนะ อะไรอย่างนี้ แต่ครั้งนี้คือเราต้องเดาใจคุณปอย หรือเดาใจทีมกองบรรณาธิการของ DONT ด้วย แต่วา่ สุดท้ายแล้วก็ตอ ้ งกลับ มาทีต ่ วั เรา ว่าถ้าเกิดเราเห็นลูกค้าอย่างคุณปอยมาสัง่ ทำ�รองเท้าเจ้าสาว แล้วเรา อยากจะออกแบบอะไรให้เขา”

DONT

JUNE 2015


97

JUNE 2015

DONT


98

Photography CHANATHIP KAEWSUK JESADA CHANOY PAT I P H AT P H E T T H O N G DONT

JUNE 2015


99

LUST FOR STRUCTURE THANAWUT EXPRESSES HIS VISION IN FASHION DESIGN FOR URBAN WOMEN WHO LOVE TO TAKE RISK ON MATCHING FASHION ITEMS. SO DOES HIS WEDDING DRESS THAT IS A MIX OF SPORT STYLE AND LUXURY.

Wo r d s PA N C H AT I P M A R T W I J I T

D es i g n e r TH A NAW U T T HA NA SA R N V I M O N TA N DT “เรื่องโชว์รูมมันเป็นโอกาสแล้วก็ดวงด้วยครับ ผมว่ามันเริ่มจาก สิ่งที่เป็นตัวของตัวเองก่อน เราชอบแบบไหนเราไม่ได้ตามชาวบ้าน จนมี บล็อกเกอร์ชาวอิตาเลียนเอาเสื้อผ้าเราไปเขียนลงบล็อกของเขา ตอนแรก ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน แล้วก็มีโชว์รูมแห่งหนึ่งติดต่อเข้ามา เราก็ถามไปว่ารู้จัก เราได้ยังไง เขาเลยบอกมาว่ามีบล็อกเกอร์คนหนึ่ง เขียนเกีย ่ วกับงานของเรา ก็เลยไปตามดูในบล็อกนัน ้ ก็เลยได้เข้าไปโชว์รูมในปารีสเป็นครั้งแรก ก็ได้มา หนึง่ ออเดอร์ครับ คือต้องบอกก่อนครับว่าโชว์รม ู ใน ปารีสเราต้องให้เวลากับมัน ไม่เคยมีใครไปครั้งแรก แล้วได้ออเดอร์กลับมาเลย ส่วนผมได้มาหนึง่ ออเดอร์ หลายคนก็บอกว่า ได้หนึง่ เจ้าก็ถอ ื ว่าโอเคแล้ว เพราะ บางคนไม่ได้เลย บางคนต้องไปสามสี่ครั้งกว่าจะได้ เพราะการที่ buyer จะมาซือ ้ ของเรา เขาก็ตอ ้ งแน่ใจ กับตัวแบรนด์ในระดับหนึง่ เราต้องไปแนะนำ�ตัว ต้อง ลงทุนไปมากกว่าสามหรือสี่ครั้ง”

Special Bridal Project แบรนด์เสื้อผ้าน้องใหม่มาแรง TandT กำ�ลังเติบโตอย่าง สวยงามในตลาดแฟชั่นของเมืองไทย ด้วยความฮ็อตของ แบรนด์นเ่ี อง ทำ�ให้ TandT ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของโปรเจกต์ พิเศษใน DONT ฉบับเดือนกรกฎาคมทีอ่ บอวลไปด้วยกลิน ่ อาย ของความรักแบบไร้ขีดจำ�กัด โดย TandT ได้รับมอบหมาย ภารกิจในการออกแบบชุดแต่งงานให้แก่สาวปอย ตรีชฎา เราจึงได้เห็นชุดเดรสสีขาวประดับประดาด้วยคริสตัลเม็ดโต แวววาวดูสวยสง่างามเหมาะกับเจ้าสาว ทำ�ให้เราได้มานั่ง จับเข่าคุยกับ ‘นุก-ธนาวุฒิ ธนสารวิมล’ ดีไซเนอร์และ เจ้าของแบรนด์ ถึงแรงบันดาลใจและทีม ่ าทีไ่ ปของชุดแต่งงาน สุดอลังการในครั้งนี้

My Style Is My Brand

หลังจากเรียนจบแฟชัน ่ ดีไซน์ ธนาวุฒไิ ด้สร้างแบรนด์เสือ ้ ผ้า ผู้หญิงในสไตล์ Urban แต่ผสมสไตล์สปอร์ตที่เป็นสไตล์ ส่วนตัวของเขาเองลงไปเล็กน้อย เขาได้อธิบายถึงสไตล์ของผู้หญิงแบรนด์ TandT ต่ออีกว่า “สไตล์ของ “หลังจากเรียนจบแฟชั่นดีไซน์แล้ว คิดว่า แบรนด์ชัดๆ เลย จะเป็นสไตล์สตรีตก็ว่าได้ครับ ผู้หญิง TandT ค่อนข้างจะ เราชอบทำ�เสือ ้ ผ้าผูห ้ ญิง ก็เลยเปิดแบรนด์นข ี้ น ึ้ มา สนุก อย่างตัว total look สามารถซื้อไปแค่ชิ้นเดียว ไม่ว่าจะบนหรือล่าง แล้ว ตัวเองเป็นคนแต่งตัวค่อนข้างสปอร์ตก็เลยเอามา เอาไปแมตช์กบ ั เสือ ้ ผ้าของเขาทีม ่ น ั เรียบๆ หรือแม้กระทัง่ กับเสือ ้ วินเทจหรืออะไร ประยุกต์ใช้กับแบรนด์ คือ TandT จะเป็นลักษณะ ก็ได้ให้มันดูสนุกขึ้น มันอาจจะดูไม่ได้เป็นผู้หญิงจ๋ามาก จะมีบางมุมที่มันดูเป็น ของผู้หญิงที่มีความสปอร์ต หรูหรา แล้วก็มีงาน โครงสร้าง บางมุมจะดูเป็นสปอร์ต หรือกระทั่งงานปักมันจะไม่ใช่งานปักแบบ ฝีมือเข้าไป โครงสร้างก็จะมีความเป็น structure โอต์กูตูร์ แต่เป็นงานปักที่ดูสนุก” คือดูเป็นรูปทรงที่ชัดเจน แต่ไม่เยอะ ตอนนี้ก็เปิด มาปีกว่าๆ เกือบสองปีแล้วครับ”

ต้องถือว่าครัง้ นีค ้ อ ื ครัง้ แรกทีด ่ ไี ซเนอร์อย่างธนาวุฒิ ได้ท�ำ งานออกแบบและตัดเย็บชุดเจ้าสาวอย่างเต็มตัว “ผมเคยแต่ท�ำ ชุด after party ไม่ถงึ กับชุดแต่งงาน พอได้โจทย์มาก็จับหลักสามคำ�ของเราก่อนเลย อย่างแรกก็คอื โครงสร้าง คือให้มน ั มีโครงสร้างนิดหน่อย เช่นช่วงหน้าอกทีจ่ ะทำ�ให้มน ั เป็นวอลลูมมากขึน ้ ส่วน งานปักก็มีกระจายๆ อยู่ แต่ไม่ได้ปักเป็นโอต์กูตูร์ แล้วก็สปอร์ต ก็ไปเล่นกับคัตติง้ ทีเ่ ป็นแบบสปอร์ตตรง ช่วงเสือ ้ กล้าม พยายามไม่ท�ำ ให้เป็นเกาะอก เรารูส ้ ก ึ ว่าลูกค้าที่ใส่เสื้อผ้า TandT มาตลอด แล้ววันหนึ่ง เขาแต่งงานเขาก็อยากจะใส่อะไรที่มันยังดูเป็นงาน จากแบรนด์ TandT อยู่” พอธนาวุฒพ ิ ด ู ถึงเรือ ่ งการทำ�ชุดแต่งงานของ เขาให้ฟัง เราเลยได้จังหวะถามถึงสไตล์ชุดแต่งงาน ทีเ่ ขานึกไว้ หากต้องรังสรรค์ชด ุ แต่งงานให้กบ ั สาวๆ ของ TandT “เอาจริงๆ ถ้าทำ�ชุดงานแต่งคงต้อง ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าอยากจะให้เป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับ รูปทรงของเขาว่าอยากจะให้ปด ิ ตรงไหนเปิดตรงไหน โชว์ตรงไหน อยากจะใหญ่ตรงไหนอยากจะเล็กตรงไหน มากกว่าครับ มันจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับแรงบันดาลใจ แต่มน ั ขึน ้ อยูก ่ บ ั ตัวคอนเซปต์ของแบรนด์มากกว่า ทีนี้ ก็คอ ่ ยถ่ายทอดความเป็นตัวแบรนด์แล้วก็สไตล์ของ ลูกค้าเข้ามาผสมกัน น่าจะเป็นอย่างนัน ้ มากกว่าครับ”

First Year in Showroom in Paris

เสื้อผ้าของ TandT นอกจากจะนำ�เสนอสิ่งแปลกใหม่ให้แก่วงการแฟชั่นไทย แล้ว ดีไซน์อันโดดเด่นของแบรนด์ยังไปโดนใจบล็อกเกอร์ชาวอิตาเลียนผู้หนึ่ง อย่างจัง เขาได้เขียนถึงแบรนด์ TandT ในแง่บวกลงในบล็อกของเขา ทำ�ให้ มีโชว์จากปารีสมาติดต่อให้ธนาวุฒินำ�แบรนด์เสื้อผ้าของเขาเข้าสู่โชว์รูมที่นั่น JUNE 2015

DONT


100

Destiny LOVE COMES IN MANY FORMS TO EACH INDIVIDUAL. THERE MAY BE SOME OBSTACLES BUT IT IS NOT IMPOSSIBLE TO GET THROUGH.

B E NJA MIN RANCK & KA NE ET HA RU T TANAP H ON

DONT

JUNE 2015


Fight for This Love

101

Wo r d s VIDHAYA SUDHINITAE SN Photography PAT I P H AT P H E T T H O N G

WITH THE SPIRIT OF TRUE LOVE OVER A SPAN OF TEN YEARS, GALE AND BEN PASSED THROUGH THE HARDSHIP OF LONG-DISTANCE TO KEEP THEIR RELATIONSHIP TOGETHER. คณีฐา รัตนพล เดินทางไปเรียน High School ต่อที่ Wenona School รัฐนิวเซาธ์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย ในปี 2003 และได้พูดคุยกับ เบนจามิน แรงค์ เพื่อนสนิทของพี่สาวเธอเป็นครั้งแรก ทั้งที่เคยเจอกันมาก่อนหน้านั้น หลายครั้งเมื่อเธอมาเยี่ยมพี่สาว นับแต่นั้น ทั้งคู่ได้เริ่มศึกษาดูใจจนตกลง ปลงใจสร้างความสัมพันธ์อันยาวนานข้ามผ่านอุปสรรคด้านระยะทางและ กาลเวลาอย่างไม่ย่อท้อ และตัดสินใจแต่งงานกัน ตลอดระยะเวลา 12 ปี จากแดนจิงโจ้ ออสเตรเลีย สูป ่ ระเทศแห่งเสรีภาพ สหรัฐอเมริกา และกลับมาอยูท ่ อ ี่ อสเตรเลียอีกครัง้ จนปัจจุบน ั ทัง้ คูย ่ า้ ยมาอาศัย อยู่ในประเทศไทยได้สามปีแล้ว เมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งคู่เพิ่งกลับจากฮันนีมูนฉลอง ครบรอบแต่งงานปีทสี่ ามทีเ่ ปรู แม้วา่ ความสัมพันธ์นจี้ ะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ พวกเขาฝ่าฟันมาได้เพราะมีความมั่นคงเป็นที่ตั้ง

Through the Long Distance

Will You Marry Me?

หลังจากที่ฝ่าฟันปัญหาต่างๆ ร่วมกันมา 9 ปี ท้ายที่สุดทั้งคู่ก็ลงเอยด้วย การแต่งงานกัน “เกลชอบเวลาที่เรารักกัน อยู่ด้วยกัน หรือดูแลซึ่งกันและกัน เรารู้จัก กันและกันดีมากๆ เกลคิดว่าเบนรู้จักเกลดียิ่งกว่าที่เกลรู้จักตัวเอง” “ผมเคยคิดว่าจะประสบความสำ�เร็จก่อนแล้วค่อยแต่งงาน ตอนเริ่ม ทำ�งานทีอ ่ เมริกา บริษท ั มีความมัน ่ คงมาก ผมเลยทุม ่ เทและทำ�งานหนักมากใน บริษท ั นี้ ขณะเดียวกัน เราสองคนก็อยูด ่ ว้ ยกันมานานแล้วนะ และผมรักผูห ้ ญิง คนนี้จริงๆ เพราะเธอเป็นคนที่โอบอ้อมอารีที่สุดเท่าที่เคยพบมา คิดถึงผู้อื่น เสมอ ผมไม่อยากปล่อยเธอไปแล้ว อีกอย่างคือพวกเราตัดสินใจว่าจะไม่ปล่อยให้ ระยะทางเป็นปัญหาอีกแล้ว เราไม่อยากจะไกลกันเลยแม้แต่นอ ้ ย ขนาดผมจะต้อง ไปทำ�งานทีอ่ อสเตรเลียแค่สองสัปดาห์ยงั ยากมากสำ�หรับผม ไม่ตอ้ งพูดถึงหกเดือน หรือหนึง่ ปีแบบทีเ่ คยเป็น มันจะไม่เกิดขึน ้ อีก นานเกินไป เลยคิดว่าน่าจะแต่งงาน กันเสียที” “งานแต่งงานของเราจัดขึ้นที่ซิดนีย์ในปี 2012 ไม่ได้ใหญ่โตอะไร เป็น ปาร์ตเี้ รียบง่ายแต่อบอุน ่ ทีม ่ แี ต่ครอบครัว เพือ ่ นและผูร้ ว่ มงานคนสนิท” คณีฐา พูดถึงงานแต่งงานของตัวเอง “มันวิเศษมาก” เบนจามินเสริม “หลังจากแต่งงานเราก็อยู่ออสเตรเลียต่ออีกสักพัก จนเกลรู้สึกว่าควร กลับมาอยู่เมืองไทยได้แล้ว เพราะต้องการอยู่กับครอบครัว คุณปู่คุณย่าของ เกลท่านก็ชรามากแล้ว เบนและเกลจึงตัดสินใจย้ายมาอยู่เมืองไทย”

เรื่องเชื้อชาติและภาษาอาจไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่แท้จริงสำ�หรับสามีภรรยาคู่นี้ แต่ ความห่างไกลกันคืออุปสรรคใหญ่หลวง คณีฐาเผยว่าความสัมพันธ์ครัง้ นีม ้ ช ี ว่ ง เวลาที่เธอและเบนต้องอยู่ห่างกันมากกว่าสี่ครั้ง “ความห่างไกลครัง้ แรกเกิดขึน ้ หลังจากตกลงเป็นแฟนกับเบนได้แค่สเี่ ดือน We Both Make a Sacrifice. เกลต้องย้ายจากประเทศออสเตรเลียในเดือนมิถุนายน การเสียสละเกิดขึ้นเสมอสำ�หรับคู่รัก แต่ทั้งสองมองว่าไม่อยากให้คิดว่าเป็น 2003 เพื่อไปเรียนต่อด้าน Business/Economics ที่ ปริญญาโทด้าน International Business ที่ เรือ ่ งของการเสียสละ แต่มน ั คือสิง่ จำ�เป็นทีท ่ งั้ คูต ่ อ ้ งจัดการไปด้วยกันเพือ ่ ทำ�ให้ Purdue University รัฐอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย ความสัมพันธ์ครั้งนี้ราบรื่น สีป ่ ต ี ามทีว่ างแผนไว้ ทำ�ให้เราเลิกรากันไปเพราะห่างไกล เพือ ่ จะได้กลับมาทีบ ่ า้ นเกิดเบนด้วย แต่เบนติด “ถ้าคุณรักใครสักคน คุณต้องทุ่มเทและฝ่าฟันเพื่อให้ได้อยู่ด้วยกัน กันมาก แต่กย ็ งั คุยกันอยูเ่ รือ ่ ยๆ พอธันวาคม ปี 2003 งานที่อเมริกาอีกหนึ่งปี ยังกลับมาไม่ได้ ทำ�ให้ อย่างตอนที่ตัดสินใจตามเกลไปสหรัฐอเมริกา ผมไปแบบแบ็กแพ็กด้วยเงิน มหาวิทยาลัยปิดภาคฤดูรอ ้ น เกลบอกกับเบนว่าจะกลับ เราห่างกันอีกครั้งหนึ่ง” คณีฐาเล่าให้ฟังถึง เพียง 1,000 USD ผมต้องหางานทำ� ตอนเกลกลับมาออสเตรเลีย ผมต้อง เมืองไทย เบนเลยอยากมาหา ตอนนั้นเกลก็คิดว่าแล้ว เส้นทางความรักข้ามโลกของเธอและสามี เคลียร์ตวั เองจากงานทีก ่ �ำ ลังรุง่ ในสหรัฐอเมริกาเพือ ่ กลับมาอยูก ่ บ ั เธอ จนตอนนี้ ความสัมพันธ์ของเราจะอย่างไรต่อ เพราะแต่ละคนก็ตา่ ง เวลาของออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา มาอยู่เมืองไทย มันค่อนข้างหนักหนามากสำ�หรับผม ผมต้องทิ้งเพื่อนและ ต้องแยกย้ายกลับไปหลังซัมเมอร์ จนสุดท้ายเบนบอกว่า แตกต่างกันถึง 12 ชั่วโมง ทำ�ให้ต่างคนต่าง ครอบครัว แต่ผมรู้ ไม่วา่ จะต้องไปทีไ่ หนอีก ผมจะจัดการชีวต ิ ผมและทำ�ให้ความ จะย้ายตามไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกา” มีเวลาว่างไม่ตรงกัน แม้จะเหน็ดเหนื่อยกับการ สัมพันธ์ครัง้ นีเ้ วิรก ์ ให้ได้ เกลก็เช่นกัน เธอมีเพือ ่ นทีด ่ ม ี ากมายในซิดนีย์ รวมถึง “ผมเลยตัดสินใจไปทีน ่ น ั่ ปี 2004 และหางานทำ�” เรียนและเรือ ่ งงาน แต่ทงั้ คูไ่ ม่เคยมองว่าการคุย ตำ�แหน่งงานที่ดี แต่ก็ต้องจากมา” เบนจามินกล่าวเสริม โทรศัพท์กันทุกวันเป็นภาระหน้าที่ “เกลรูว้ า่ เบนมาอยูเ่ มืองไทยเพือ ่ ให้เกล “ตอนทีอ่ ยูอ่ เมริกา ถึงอยูร่ ฐั เดียวกัน แต่ไม่ได้อยูท ่ ี่ “มันเป็นสิ่งที่ผมรอคอยมาทั้งวันต่างหาก” เบนจามินบอก กลับมาอยูก ่ บ ั ครอบครัว นัน ่ หมายความว่าเขา เมืองเดียวกัน เกลอยูเ่ มือง Lafayette ส่วนเบนอยูเ่ มือง “เราติดต่อกันเสมอ แม้การสือ ่ สารในสมัยนัน ้ ยังไม่อ�ำ นวย ช่วงแรกๆ ที่ ต้องไม่ได้อยูก ่ ับครอบครัวของเขา และคุณปู่ Indianapolis เกลไม่มรี ถ เบนมีรถแต่เบนก็ตอ ้ งทำ�งาน เกลไปเรียนทีอ ่ เมริกา เวลาทีเ่ ราเหนือ ่ ยมากกันทัง้ คู่ บางทีพอคุยโทรศัพท์กน ั ก็ คุณย่าของเบนก็อายุเท่าๆ กับคุณปู่คุณย่า เพราะฉะนัน ้ เวลาจะเจอกันถ้าเบนไม่ขบ ั รถมาหา เกลก็จะนัง่ จะเกิดความเงียบระหว่างบทสนทนา เกลเลยตัดสินใจแก้ปญ ั หาโดยการจดไว้วา่ ของเกล เราจึงพยายามใช้เวลาทีม ่ อ ี ยูร่ ว่ มกัน shuttle bus ไปหา ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง ทุกสุดสัปดาห์ แต่ละวันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพื่อเก็บไว้คุยกัน แต่หลังจากนั้นเมื่อมีเว็บแคมเกิดขึ้น ให้มากทีส ่ ด ุ โชคดีมากตอนนีค ้ อ ื งานของเบน ก็จะต้องเป็นแบบนี้ รวมถึงทุกๆ ฤดูร้อน เกลจะกลับมา เราก็เปลี่ยนมาใช้ เพราะเราสามารถเห็นหน้ากันได้” คณีฐาเล่าให้เราฟังถึง ขึน ้ ตรงกับบริษท ั ทีอ่ อสเตรเลีย ทำ�ให้เบนได้บน ิ เยี่ยมครอบครัวเป็นเวลาสามเดือน ช่วงนั้นเราก็ต้อง การสื่อสารทางไกลในอดีต กลับไปทุก 3 เดือน ซึง่ เขาจะได้เจอครอบครัว ห่างกัน พอเกลเรียนจบมหาวิทยาลัยก็กลับมาเรียนต่อ “สิง่ ประดิษฐ์ทย ี่ อดเยีย ่ มทีส ่ ด ุ ในโลกสำ�หรับความสัมพันธ์คอ ื เว็บแคม มัน ของเขา เป็นเหมือน silver lining ที่แม้จะมี ช่วยพวกเรามากจริงๆ บางทีเราไม่ตอ ้ งพูดกัน แค่เห็นหน้ากันและกันก็พอแล้ว” เมฆบดบัง แต่ก็ยังมีแสงสว่างอยู่ เกลเชื่อว่า เบนจามินกล่าวขอบคุณเทคโนโลยี ส่วนคณีฐาบอกว่า “สมัยนี้โชคดีมาก มี ทุกคนมีพื้นที่ส่วนตัวเลยจะคุยกับเบนเสมอ FaceTime ไม่ติดต่อสื่อสารยากเหมือนเมื่อก่อน” ว่า ถึงเราอยู่ไกลกันบ้าง แต่อย่างน้อย เบน ก็ได้ไปใช้เวลากับครอบครัว พ่อแม่เบนน่ารัก ท่านถามเสมอว่าเกลจะมาเยี่ยมเมื่อไร ถ้ามี Your Secret Admirer เวลาว่างเกลจะไปเยี่ยมครอบครัวเบนอย่าง เมื่ออยู่ห่างกันเป็นเวลานาน ทั้งคู่ต้องได้พบคนที่เข้ามาสนใจเป็นเรื่องธรรมดา น้อยปีละครั้ง” “ผมมีวิธีที่จะจัดการเรื่องเหล่านี้อย่างเด็ดขาด นั่นคือผมจะพูดถึงเกล ทั้งคู่ทิ้งท้ายว่าทุกความสัมพันธ์อาจ ตัง้ แต่เริม ่ ต้นบทสนทนากับผูห ้ ญิงทีเ่ ข้ามาสนใจผม และแสดงออกอย่างชัดเจน จะเจออุปสรรคบ้าง มากน้อยต่างกัน แต่ถ้า ว่าไม่ได้สนใจเขาในทางชู้สาว” เบนจามินบอกวิธีตัดไฟแต่ต้นลมของตัวเอง มองเป็นสิ่งท้าทาย มันก็จะผ่านไปได้ด้วยดี “เกลรักเบนเพราะรูส ้ ก ึ ว่าเบนเป็นคนทีพ ่ เิ ศษมาก ด้วยเคมีทเี่ ข้ากันของเรา อย่างที่พวกเขาฝ่าฟันกันมาจนบัดนี้ขึ้นปีที่ ต่อให้มีคนหล่อแบบตรงสเปกเข้ามาคุยด้วย ก็จะรู้สก ึ ว่าเขาไม่เหมือนเบน ส่วน 12 ของความสัมพันธ์แล้ว เรือ่ งเรามีความสัมพันธ์แบบห่างไกลกัน ใช่ มันยากมาก แต่เราทัง้ คูจ่ ะตัง้ เป้าหมาย เสมอว่าจะได้เจอกันอีกทีเมื่อไร แม้บางเวลาที่ไม่ได้เจอกันเลย แต่แค่คิดว่าอีก ไม่นานก็จะได้พบเบนแล้ว มันก็รส ู้ ก ึ อุน ่ ใจ เหมือนเราตัง้ ตารอกันและกันตลอด”

JUNE 2015

DONT


102

True to One’s Self

Living Through Hardship

การทีห ่ ญิงรักหญิงจะใช้ชวี ต ิ ร่วมกันไม่ใช่เรือ ่ งง่ายในสังคมไทย โดยเฉพาะในกรณี ครอบครัวของอันธิฌาทีร่ บ ั ไม่ได้วา่ เธอเลือกจะใช้ชวี ต ิ กับผูห ้ ญิงและเป็นแม่ของ ลูกไปด้วย แต่ทั้งคู่ก็ค่อยๆ ทำ�ให้ครอบครัวและคนรอบข้างเข้าใจและยอมรับ อีกทัง้ หาทางสือ่ สารกับสังคมผ่านเพจในเฟซบุก ๊ ชือ่ ‘พ่อแม่หลากหลายเพศ’ เพราะ เชือ ่ มัน ่ ว่าสังคมจะเปลีย ่ นแปลงและเข้าใจเรือ ่ งความหลากหลายทางเพศมากขึน ้ “ช่วงแรกมีปญ ั หาเยอะ แต่ทผ ี่ า่ นมาได้กเ็ พราะเราสองคนอดทนทำ�ความ ALTHOUGH BEING TOGETHER เข้าใจว่ามันไม่งา่ ยทีจ่ ะเข้าใจเรือ่ งนี้ ซึง่ ใหม่มากในสังคมไทย ไม่มก ี ารเรียนการสอน IS NOT EASY FOR THESE TWO LADIES, ในระบบการศึกษาด้วยซ้�ำ ไป ทำ�ให้คนไม่สามารถจินตนาการได้วา่ คนรักเพศเดียวกัน THEY MANAGED TO GET THROUGH จะสามารถมีความสุขในชีวิตคู่เหมือนคู่หญิงชายทั่วไปที่เราเข้าใจกันได้อย่างไร DIFFICULTIES AND THEIR LIVES ทางครอบครัวพีอ่ น ั เขาก็คงเป็นห่วง อยูๆ ่ พีอ่ น ั ก็เลิกกับสามีมาใช้ชวี ต ิ คูก ่ บ ั ผูห ้ ญิง HAVE RESOLVED FOR THE BETTER. ทีไ่ หนไม่รู้ ส่วนทางครอบครัวสามีกค ็ งกังวลว่าแล้วจะบอกสังคมอย่างไร จะเลีย ้ ง ลูกสาวอย่างไร แต่สุดท้ายเราก็อาศัยการทำ�งานกับทุกๆ คน เข้าไปพูดคุย ทำ�ความเข้าใจ ใช้ชีวิตคู่ของเราให้มีความสุขและดูแลกันและกันได้ ทำ�ให้เขา เห็นว่าเราใช้ชีวิตกันเหมือนคู่หญิงชายทั่วไปยังไง พาแม่กับลูกสาวเขามาอยู่ Wo r d s ด้วยกันที่ปัตตานีระยะหนึ่งหลังจากที่เริ่มคลี่คลายแล้ว พี่อันก็พาเราไปพบกับ ALISA SANTAS OMBAT พีส ่ าวพีช ่ ายของเขา ก็ท�ำ ให้ทก ุ คนเห็นว่ามันไม่มอ ี ะไรน่ากลัว ทีต ่ า่ งออกไปก็แค่ Photography เรือ ่ งความเป็นเพศเท่านัน ้ เอง นอกนัน ้ เราก็มค ี วามสุขความทุกข์คล้ายๆ กันใน ANTICHA SANGCHAI ชีวต ิ ประจำ�วัน สุดท้ายก็ผา่ นมาได้ดว้ ยดีคะ่ ทุกวันนีค ้ รอบครัวพีอ ่ น ั ก็ยอมรับได้ แล้วว่าเราอยู่ด้วยกัน ทำ�งานด้วยกัน ใช้ชีวิตคู่กันเหมือนคนอื่นๆ อันธิฌา แสงชัย กับดาราณี ทองศิริ รู้จักกันเพราะทั้งคู่เขียนเรื่องสั้นลงใน “ส่วนทางครอบครัวเราไม่มป ี ญ ั หาอะไร เพราะทีบ ่ า้ นค่อนข้างให้อส ิ ระมา หนังสือรวมเรือ ่ งสัน ้ เกีย ่ วกับหญิงรักหญิงเล่มเดียวกันของสำ�นักพิมพ์สะพาน ตั้งแต่เด็กแล้ว เขาก็รับรู้ว่าเราอยู่ด้วยกัน ส่วนที่ทำ�งานพี่อันก็ยิ่งไม่มีปัญหา หลังจากนัน ้ ก็เป็นเพือ ่ นกันในเฟซบุก ๊ และคุยกันมาตลอดอย่างถูกคอ ตอนนัน ้ เพราะคนทีท ่ �ำ งานด้วยกันหลายคนก็ใช้ชวี ต ิ คล้ายๆ กัน แต่ในส่วนของสังคมทีม ่ ี ดาราณีท�ำ งานเป็นพนักงานดูแลร้านหนังสือแห่งหนึง่ ในกรุงเทพฯ ส่วนอันธิฌา คนทีน ่ บ ั ถือศาสนาอิสลามอยูใ่ นพืน ้ ทีจ่ �ำ นวนมาก ก็มท ี งั้ ทีไ่ ม่ตอ ้ นรับ หลีกเลีย ่ ง เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่กำ�ลังเรียนปริญญาเอกที่กรุงเทพฯ หลังจากนั้น ทีจ่ ะคบหา หรือมีทงั้ เพือ ่ นและคนรูจ้ ก ั ทีเ่ ขายอมรับและคบหากับพวกเราเป็นปกติ ทัง้ คูม ่ าเจอกันจริงๆ โดยดาราณีชวนอันธิฌาไปยังร้านหนังสือทีเ่ ธอทำ�งานอยู่ เพราะเขาไม่ได้มายุ่งเรื่องส่วนตัวของเรา แม้ว่าตามหลักศาสนาแล้ว อิสลามไม่ แล้วทั้งคู่ก็เริ่มต้นคบกันตั้งแต่นั้นมา สามารถยอมรับคนรักเพศเดียวกันได้กต ็ าม แต่เราก็มเี พือ ่ นชาวมุสลิมหลายคน หลังจากนัน ้ หนึง่ ปี อันธิฌาต้องสอนหนังสือทีป ่ ต ั ตานี ส่วนเรือ ่ งเรียน ที่เขาเปิดกว้างและยอมรับเพศวิถีของเราสองคน” ดาราณีกล่าว ก็เหลือแต่เขียนวิทยานิพนธ์จงึ ไม่มค ี วามจำ�เป็นต้องอยูท ่ ก ี่ รุงเทพฯ ประกอบกับ “ตอนนีล ้ ก ู สาวก็อยูก ่ บ ั พ่อเขา ปิดเทอมเราก็ไปรับมาอยูด ่ ว้ ย ก็อธิบายกับ ดาราณีคิดอยากเปิดร้านหนังสือของตัวเอง เธอจึงตัดสินใจย้ายมาอาศัยอยู่ เขาตามความเป็นจริงว่าพ่อกับแม่ไม่ได้อยูด ่ ว้ ยกัน แม่อยูก ่ บ ั น้าปลาแบบคูช ่ วี ต ิ ทีป ่ ต ั ตานีและเปิดร้านหนังสือชือ ่ บูคู พร้อมห้องเรียนเพศวิถแี ละสิทธิมนุษยชน ส่วนพ่อเป็นเพือ ่ นกันกับแม่ สำ�หรับเด็กเขาอาจจะยังไม่เข้าใจเรือ ่ งนีเ้ พราะก็โตมา ซึ่งเป็นพื้นที่ให้คนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงความหลากหลายทางเพศในที่ ในสังคมที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ แต่คิดว่าถ้าเขาโตขึ้นคงได้ค่อยๆ คุยกันไปเรื่อยๆ สาธารณะรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ที่น่าสนใจ ความยากก็มอ ี ยูค ่ ะ่ คนรอบข้าง สังคมไม่เคยได้รบ ั การ บอกข้อมูลว่าครอบครัวในยุคปัจจุบน ั มันมีความหลากหลาย Space of Diversity “เพื่อทำ�ความเข้าใจตัวเองเราใช้วิธีเขียนบันทึก จนในที่สุดจากบันทึก มากกว่าแค่พอ่ แม่ลก ู อาจจะต้องค่อยๆ สือ่ สารทัง้ ในระดับ ทัง้ คูผ ่ า่ นอุปสรรคมากมายเมือ ่ เปิดเผยตัวตนว่า มันก็กลายเป็นนิยายเล่มหนึง่ ได้พม ิ พ์ขายด้วย พอเขียนจบ มันก็เหมือนกับว่า ครอบครัวและสังคมทัว่ ไป อยากบอกคนทีย ่ งั ไม่สามารถ เป็นหญิงรักหญิง และเมือ่ ผ่านปัญหาเหล่านัน ้ มา การใคร่ครวญมันบรรลุผลบางอย่าง เดินมาถึงจุดทีย ่ อมรับตัวเองได้ เริม ่ เข้าใจ เปิดตัวในตอนนีไ้ ด้วา่ แน่นอนว่าตอนแรกมันยาก แต่ชวี ต ิ ได้กท ็ �ำ ให้เข้าใจความรูส ้ ก ึ ของคนรักเพศเดียวกัน เริม ่ รูส ้ ก ึ มัน ่ คงขึน ้ ก็เริม ่ สือ ่ สารกับอดีตสามีวา่ เราสองคนคงต้องทบทวนกันใหม่ จะง่ายขึน ้ และคุณจะมีความสุขมากขึน ้ ” อันธิฌาพูดถึง คนอื่นๆ และได้กลายเป็นนักกิจกรรมที่ทำ�งาน แล้วว่าจะเอาอย่างไรดีกบ ั ชีวต ิ คู่ เขาก็ตกใจมากๆ และยอมรับไม่ได้ ก็เพราะเขียน ความสัมพันธ์กับลูกสาวและอดีตสามี ก่อนจะปิดท้าย เพื่อสังคมด้านความหลากหลายทางเพศใน นิยายนีแ่ หละจากนัน ้ ไม่นานก็มารูจ้ ก ั กับปลา ได้คย ุ กับเขาก็รส ู้ ก ึ ดี ก็เริม ่ คบหากัน ด้วยการให้กำ�ลังใจคนที่กำ�ลังตกอยู่ในสถานการณ์ สามจังหวัดชายแดนใต้ทค ี่ นส่วนใหญ่เป็นมุสลิม ทีนี้ชีวิตครอบครัวก็ต้องจบเพราะว่ามันยากที่จะเดินไปต่อ ที่บ้านเราครอบครัว แบบที่เธอเคยเผชิญ “พอเปิดร้านมาได้สักระยะ ก็เริ่มคิดว่า เราเขาก็ยอมรับไม่ได้ค่ะ มีปัญหากันเยอะเลย ทุกคนจะบอกว่าเรานี่เห็นแก่ตัว อยากจะทำ�กิจกรรมกับคนที่นั่น คิดมานานว่า แต่เราก็ตด ั สินใจแล้ว มันไม่มค ี วามสุขทีจ่ ะปฏิเสธความจริง เรากลับคิดว่าความรัก จะทำ�เรือ่ งความหลากหลายทางเพศทีน ่ น ั่ ได้อย่างไร ควรเริม ่ จากการยอมรับความจริง แน่นอนว่าทุกคนในครอบครัวได้รบ ั ผลกระทบ เพราะเป็นพืน ้ ทีท ่ ม ี่ ผ ี น ู้ บ ั ถือศาสนาอิสลามเป็นคน จากเรือ ่ งนี้ เจ็บปวดมากนะแต่เราก็เชือ ่ มัน ่ ว่ามันจะผ่านไปด้วยดี ในทีส ่ ด ุ ก็พบว่า ส่วนใหญ่ และการพูดเรื่องเพศในที่สาธารณะ เมือ ่ เราเปิดตัว เรากล้าทีจ่ ะยอมรับตัวเอง ความเจ็บปวดต่างๆ มันก็ถก ู เยียวยา หรือทัว่ ไปก็เป็นเรือ ่ งยาก ยังไม่ตอ ้ งพูดถึงเรือ ่ ง การออกมาพูดเรือ่ งเหล่านีก ้ ท ็ �ำ ให้เรามีความสุขมากขึน ้ และได้ท�ำ ให้คนอืน ่ มองเห็น ความหลากหลายทางเพศด้วยซ้�ำ แต่พอลงไปอยู่ ความเป็นไปได้บางอย่างของชีวต ิ ” อันธิฌาเล่าย้อนกลับถึงจุดเริม ่ ต้นของการ ได้สก ั พัก วันหนึง่ ก็มน ี ก ั ศึกษาชวนเราไปพูดในงาน ค้นพบความต้องการของตัวเอง สัมมนาที่เขาจัด เรื่องเพศเลือกได้ เป็นประเด็น สำ�หรับดาราณี การเปิดเผยตัวตนมีที่มาจากการเห็นว่าหญิงรักหญิง เกีย่ วกับความหลากหลายทางเพศในสังคมปัจจุบน ั ถูกปิดกัน ้ โอกาสและสิทธิบางอย่างจากสังคม “ตอนแรกก็ไม่ได้เปิดเผย เพราะเรา หลั ง จากนั้ น มาเลยกลั บ มาคุ ย กั บ พี่ อั น แล้ ว คิดว่ามันเป็นเรือ ่ งส่วนตัว ไม่จ�ำ เป็นต้องบอกใคร แต่พอหลังจากทีเ่ กิดเหตุการณ์ ตัดสินใจเปิดชั้นเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน กับชีวต ิ คู่ คือได้รบ ั ผลกระทบจากการเป็นหญิงรักหญิง และทำ�ให้ถก ู เลือกปฏิบต ั ิ ที่ร้าน ครั้งแรกๆ ก็เป็นกลุ่มนักศึกษาที่มาเข้า หรือกีดกันไม่ให้ได้สท ิ ธิบางอย่าง เราก็เลยคิดว่าคงต้องออกมาทำ�งานเรือ ่ งนีก ้ บ ั กระบวนการกับเรา ต่อมาก็จะมีความหลากหลาย สังคม โดยเฉพาะคู่อื่นๆ ที่เป็นเพื่อนของเรา คนที่เรารู้จัก ซึ่งเรารู้มาว่ามีคนที่ มากขึน ้ และไม่ใช่แค่ประเด็นเรือ ่ งเพศทีเ่ ราทำ� แต่ เขาโดนหนักกว่าเราอีก และถ้าจะทำ�งานในประเด็นความหลากหลายทางเพศ ทุกๆ ประเด็นทีเ่ กีย ่ วกับเรือ ่ งสิทธิมนุษยชน เราก็ ก็ต้องเปิดเผยตัวตนของตัวเองกับสังคมด้วย ไม่ใช่ว่าทำ�งานประเด็นนี้ ใช้ชีวต ิ หาโอกาสจัดกิจกรรมอยู่เรื่อยๆ แล้วแต่ว่าช่วง แบบเดียวกัน แต่ปฏิเสธกับคนอืน ่ ว่าไม่ใช่ และไม่เอาตัวเองเข้าไปอยูใ่ นพืน ้ ทีเ่ สีย ่ ง ไหนมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจ” ดาราณีกล่าวถึง ซึง่ การทำ�แบบนัน ้ ก็อาจจะไม่ผด ิ แต่ส�ำ หรับตัวเองคิดว่า การจะเข้าถึงคนจำ�นวน จุดเริ่มต้นของการทำ�งานเพื่อสังคม มากหรือทำ�ให้สังคมเข้าใจปัญหาของคนรักเพศเดียวกันที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกัน อย่างน้อยทีส ่ ด ุ เราก็ตอ ้ งมีความกล้าหาญพอทีจ่ ะบอกเล่าประสบการณ์สว่ นตัว Coming Out Is Not a Simple ของตัวเองให้สังคมรับฟังด้วย มันถึงจะมีพลังและมีน้ำ�หนักมากพอที่จะให้ คนเข้าใจว่า คนที่มีความหลากหลายทางเพศต้องเผชิญกับปัญหาอะไรบ้าง”

Matter

กว่าที่ทั้งสองจะมาอยู่ด้วยกันได้นั้นไม่ใช่เรื่อง ง่าย สำ�หรับอันธิฌาซึ่งคิดมาตลอดว่าตนเป็น หญิงรักชายที่แต่งงานและมีลูกแล้ว การเพิ่งมารู้ตัวว่าชอบผู้หญิงตอนอายุ สามสิบเป็นเรื่องใหญ่มากและรู้สึกสับสน เธอทบทวนความรู้สึกและทำ�ความ เข้าใจตัวเองผ่านการเขียน JUNE 2015

DONT


103

JUNE 2015

DONT


104

JUNE 2015

DONT


105

Our Lives as a Couple

Wo r d s ALISA SANTAS OMBAT

Photography CHANATHIP KAEWSUK

Partners in Life, Partners in Work

LOVE BETWEEN LUKE AND TAE BRINGS THEM SELF-UNDERSTANDING AND COURAGE. THEY FIND TRUE HAPPINESS IN LIFE THROUGH MARRIAGE.

นอกจากการใช้ชีวิตคู่ อีกสิ่งหนึ่งที่ทั้งคู่ทำ�ร่วมกันคือการงาน ซึ่งทั้งสองแบ่ง หน้าที่การทำ�งานกันอย่างชัดเจนและเคารพการตัดสินใจของอีกฝ่าย “เอาเรื่องหลักก่อน ลุคเขาจะเป็นด้านไอทีทั้งหมด เทคโนโลยีทั้งหมด อะไรที่มันเกี่ยวกับโปรแกรมผมไม่ถนัด แต่ว่าผมจะถนัดเป็นอาร์ตไดเร็กเตอร์ ด้านทีต ่ อ ้ งคิดอะไรทีม ่ น ั สร้างสรรค์ หน้าทีห ่ ลักก็แยกกันประมาณนี้ แต่วา่ หน้าที่ ย่อยๆ ก็ผสมๆ กันเยอะเหมือนกัน” ฐปนนทอธิบาย ส่วนลุคบอกว่า “สนุกสุดๆ แต่ก็ผ่านมาสามสี่ปี ค่อยๆ ผ่านมาถึง จุดที่เราบาลานซ์ได้ อย่างที่เต้บอก ต้องแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน อย่างถ้าเป็น ด้านอาร์ตไดเร็กชั่นเต้จะดูแล เทคโนโลยีเต้ จะดู แ ล ถ้ า ต้ อ งออกไปเจอลู ก ค้ า ส่ ว นใหญ่ จะเป็นลุค มีบางสิ่งที่ทำ�งานด้วยกันแต่ว่าต้อง เคารพในความคิดอีกคนหนึ่ง” “ก็คอ ื ต้องมอบหมายหน้าที่ ตัดสินใจไป ให้ชัดเจน เช่น สมมติว่าหน้าที่นี้ลุคตัดสินใจ เราก็ตอ ้ งให้เขาตัดสินใจเลย เราจะตัดสินใจไม่ได้ ในฐานะที่เป็นแฟนคิดว่ามันน่าจะดีกว่า เราก็จะ ไม่พด ู ถ้าเขาตัดสินใจเสร็จปุบ ๊ เราเอาเลย เพราะว่า เป็นหน้าทีเ่ ขา พอฝัง่ เราก็เหมือนกัน ต้องทำ�อันนี้ เพราะเราสั่งก็ต้องทำ�อย่างนี้” ฐปนนทกล่าว

ลุค แคสซาดี-ดอเรียน เป็นครูสอนโยคะชาวอเมริกน ั ทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย ่ ว ที่เมืองไทยเมื่อสิบปีที่แล้วและตัดสินใจอยู่ต่อมาเรื่อยๆ ส่วนฐปนนท พิทก ั ษ์รต ั นโยธิน อดีตเคยทำ�งานอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์กอ่ นจะมาพบกับลุค ปัจจุบน ั นีท ้ งั้ คูเ่ ปิดบริษท ั ร่วมกันชือ ่ Single Production Company ทำ� รายการสารคดีแนวให้กำ�ลังใจที่เคยออกอากาศทางช่องไทยรัฐทีวีและ จีทีเอช และหันมาเล่าเรื่องออนไลน์ทางช่องของตัวเองชื่อ picnic.ly หลังจากที่ทั้งคู่พบกันที่ร้านอาหารมังสวิรัติแห่งหนึ่งย่านเอกมัย ก็ได้พูดคุยทำ�ความรู้จักแล้วคบหากันเรื่อยมา จนในที่สุดลุคและเต้ ตัดสินใจแต่งงานกันเมือ ่ เดือนธันวาคม ปี 2557 โดยทำ�พิธเี ล็กๆ ทีบ ่ า้ น มีครอบครัวเป็นสักขีพยานและจดทะเบียนสมรสกันที่ศาลากลางใน ลอสแอนเจลีส แล้วใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะสามี-สามี

Overcoming the Fear

หลังจากคบหากันมาได้ระยะหนึ่ง ลุคขอเต้แต่งงาน แต่เต้บอกว่าเขาเป็น ห่วงความรูส ้ ก ึ ของแม่ เพราะท่านมีคนรูจ้ ก ั เยอะ และกลัวว่าคนรอบข้างจะ มองอย่างไร หลังจากทีไ่ ด้ฝก ึ โยคะตามคำ�แนะนำ�ของลุค เต้กไ็ ด้รจู้ ก ั ตัวเอง มากขึน ้ และค่อยๆ เอาชนะความกลัวนัน ้ แล้วเลือกทำ�สิง่ ทีต ่ นเองมีความสุข “คุณแม่มค ี นรูจ้ ก ั เยอะมาก แม่รวู้ า่ เราเป็น แต่วา่ ไม่เคยคุยกันเรือ ่ งนี้ แต่ก็ถึง ณ จุดหนึ่งที่ต้องบอกว่า ย้ายมาอยู่กับลุค ก็ต้องบอกเขา เขาก็ เออ ค่อยๆ รับได้ แต่พอมาแต่งงาน เราก็ เอาไงดีเนีย ่ ก็เลยลอง ตัง้ แต่ปท ี ส ี่ ามทีค ่ บกัน ปีทส ี่ ามลุคขอแต่ง Husband and Husband เราบอกเราก็ดใี จนะ เรารูส ้ ก ึ ดีใจแต่วา่ เดีย ๋ วขอค่อยๆ ทัง้ คูบ ่ อกว่าการเป็นคูช่ ายรักชายทีแ่ ต่งงานอย่าง บอกแม่ ก็บอกแม่เลย แต่เหมือนหลังจากนัน ้ แม่ยงั เปิดเผยเช่นนี้ไม่ได้มีผลต่อการงานและไม่มีผล ไม่คอ ่ ยพร้อมเท่าไร เราก็รอๆ มานิดหนึง่ ก็จงั หวะ กระทบในทางลบจากคนรอบข้าง เดียวกันคือฝึกโยคะด้วย แล้วพอยิง่ ฝึกมากๆ พอ “ก็อาจจะเป็นเพราะว่าสายทีเ่ ต้เลือกเดินมา เวลาเขาเริม ่ ให้ทา่ ยากขึน ้ เราเลยไปได้ลก ึ หมายถึง ตั้งแต่แรกแล้ว โชคดีที่ว่าเราเลือกที่จะเดินทาง ว่าเราได้เข้าถึงตัวเองมากขึ้น ก็เลยรู้สึกว่าเราจะ สายการแสดงมาตั้งแต่แรก ก็คือคนที่เป็นเกย์ กลัวทำ�ไม เรากลัวแม่เสียชื่อเสียง กลัวแม่เครียด มันเป็นเรือ ่ งธรรมดามากๆ เราเต้นมา พอเลือก เพราะว่าเพือ่ นจะมาล้อ หรือว่าลูกค้าแม่จะมาล้อ ซึง่ ก็ เข้ามาทำ�อีเวนต์ ก็มาจับเรื่องโชว์อีก พูดตรงๆ เป็นจริง เรายังคุยกับแม่อยู่ แต่แม่บอกแม่ท�ำ ใจได้ คือทุกคนดีใจ พอรูก ้ อ ็ วยพรอย่างเต็มที่ ส่วนตัว แล้ว แล้วก็เพราะโยคะ พอเราฝึกเสร็จเราตัดสินใจ เรารูส ้ ก ึ อะไรไหม ไม่เลย ถ้าต้องบอกเนีย ่ แต่งงาน เลยว่า มันจะเป็นความสุขของเรา แล้วถ้าเรามีความสุข แล้วก็พร้อมที่จะพูดกับทุกคน ไม่ได้รู้สึกว่าเอ๊ะ ชีวต ิ เราน่าจะดีขน ึ้ แล้วอีกอย่างหนึง่ คือถ้าตัดสินใจ จะพู ด ดี ไ หม” ฐปนนทพู ด ถึ ง เสี ย งตอบรั บ แต่งแล้ว ผมเชือ ่ ว่าครอบครัวมันเป็นการซัพพอร์ต จากคนรอบข้าง ก่อนที่ลุคจะกล่าวเสริมว่า ที่ดี ถ้าเราไม่กลัวครอบครัวเราเองแล้วเราก็จะไม่ “ชอบใช้คำ�ว่าสามี ลุคเคยไปงานที่บ้านคริสตี กลัวสังคมด้วย แต่ถา้ เรายังกลัว ไม่อยากแต่งงาน เคนนี อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำ� เพราะแม่ เราอาจจะไม่กล้าทำ�อะไรอีกก็ได้ในอนาคต ประเทศไทย คริสตีอยู่ข้างหน้า แล้วลุคบอกว่า ในเรื่องของหน้าที่การงาน สำ�หรับคนที่เป็นเกย์ ‘This is my husband.’ ชอบพูดแบบนี้นะ ในเมืองไทยมันค่อนข้างที่จะ...มันก็เป็นเรื่องอยู่ รู้สึกว่าถ้าพูดว่า boyfriend มันวัยรุ่นเกินไป เหมือนกัน” ฐปนนทกล่าว แต่พูดสามีก็ชอบ อาจจะเพราะสายงานที่เรา

เดินมาด้วย คิดว่าอยูท ่ ท ี่ ศ ั นคติดว้ ย ถ้าเราไม่กลัวคนอืน ่ ว่าเขาจะคิดอย่างไร เขา ก็ไม่สามารถทำ�ร้ายเราได้ ถ้าเรากลัว เขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำ�ร้ายเรา” มันก็เหมือนกับการข้ามไปสูอ ่ ก ี ขัน ้ หนึง่ ของชีวต ิ ด้วยหรือเปล่า เป็น rite of the passage? “ใช่ ถ้ายกตัวอย่างวงการเราเองคือ สมมติเรามองเพือ่ นทีเ่ ป็นสาวประเภทสอง เขาจะเรียกร้องมาก ฉันใช้คำ�ว่านาย อยากเปลี่ยนเป็นนาง อะไรอย่างนี้ เราก็ ช่างมันเถอะ แต่พอเราก้าวมาถึงจุดนี้ เฮ้ย วันหนึ่งเราต้องกรอกใบบอกว่า แต่งงานแล้ว เออ เราก็เริม ่ เข้าใจแล้วว่า เหมือนเราเกิดมาบนโลกเดียวกัน แต่วา่ ทำ�ไมฉันมีสิทธิ์ไม่เท่ากัน เพราะว่าคนกำ�หนดเอาไว้ก่อนหน้าอย่างนี้ เราก็เริ่ม ค่อยๆ อินนะ อินตามอายุ (หัวเราะ) กับประสบการณ์” ฐปนนทตอบ JUNE 2015

DONT


106

Cancerน

การเงิน มักมีเรือ่ ง วุ่ น ๆ ในเดื อ นนี้ เกี่ ย วกั บ คนมาก ราศีกรกฎ วันที่ 15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม กว่าสองคนขึ้นไป ความมันจะบังเกิด แก่ทก ุ สิง่ อย่าง เพราะฉะนัน ้ อย่าลงหุน ้ ทำ�อะไรกับ ใครในเดือนนี้ การงาน เครียดมากเรือ ่ งงานลูก นัน ่ แหละคือความกดดันทีฉ ่ น ั ต้องทนต้องเจอ ทุกศุกร์-เสาร์ อาจหาตัวหนูได้ที่ RCA ทองหล่อ เอกมัย สีลม ป้าว่าเวียนกันอยูแ่ ค่นแี้ หละ ความรัก หนูท�ำ ในสิง่ ทีห ่ นูรอ ู้ ยูแ่ ก่ใจว่ามันผิด แต่กป ็ ล่อย ให้มันผิด เดือนนี้เป็นเดือนที่ความรู้สึกต่างๆ ที่คิดว่าสนุกๆ ไม่เป็นไรหรอก ขำ�ๆ จะกลับ มาลงโทษหนู

การเงิ น ล้ ม ละลายเป็ น ไอติมกลางแดดเดือนเมษา เลยค่ะลูก เดือนนีม ้ โี อกาส หมุนเงินไม่ทน ั เพราะหามา ราศีเมถุน วันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม จ่ายหนี้บัตรเครดิต ทัน แต่ตอ ้ งมีทวง การงาน วันที่ 7-15 เดือนนี้ หนูจะใช้ เวลาตัดสินใจมากกว่าเวลาทำ�งาน นัน ่ หมายความว่า งานไม่เดินจ้า คิดมากกว่าทำ� หนูอาจบอกว่ามันจำ�เป็น ต้องคิด แต่ไม่มีใครเชื่อ ความรัก รอ…อย่างเก๋ๆ เลยลูก โสดอย่างมีสเต็ป เจ็บอย่างมีสไตล์ เมื่อเรา โสดต้ อ งใช้ ชี วิ ต ให้ เ ต็ ม อยากไปไหนไป แบกเป้ แบกความฝันไป ถ้าวันหนึ่งเรามีคู่ จะไม่มีโอกาส ใช้ชีวิตอย่างนี้

Gemini

การเงิน เดือนนี้ชาวราศีสิงห์จะสนุกกับการ หมุนเงินไปอย่างไม่มท ี ส ี่ น ิ้ สุด หมดบัตรเครดิต ยังมีบัญชีออมสินสมัย ป.2 และยังมีกระปุก ออมสินสมัยอนุบาลค่ะลูก การงาน หนูดน ั ไปรับ งานนอกเหนือจากงานประจำ� ด้วยความเกรงใจ เงินก็ไม่ได้เยอะ แต่ชว่ ยๆ กัน ทำ�ให้เดือนนีเ้ วลาพัก หนูนอ ้ ยลงมากเลยลูก ความรัก มีความรักกับ คนที่อยู่ไกล เช่นคนอยู่ต่างประเทศ และมีการ เปลี่ ย นสถานะจาก คนรู้ จั ก มาเป็ น คน รูใ้ จ ทุกอย่างจะเกิดขึน ้ เร็วมากปุบปับจนไม่ทน ั ราศีสิงห์ วันที่ 17 สิงหาคม-16 กันยายน เตรียมใจ

Leo

การเงิน ยังคงต้องหาเข้าไปลูก เดือนนี้ไม่หาก็ ไม่มี ต้องหาลูก ต้องเหนื่อยถึงจะได้เงิน วันที่ 20 เป็นต้นไปถึงสิน ้ เดือน เตรียมรถพยาบาลมา รอเลย มีนอ ็ ก การงาน ต้องเข้าหาผูห ้ ญิงสูงวัย เข้าไว้ลก ู บางครัง้ เขาอาจมีต�ำ แหน่งต่�ำ กว่า แต่จะ พาหนูไปในทางประสบความสำ�เร็จได้มากกว่าจ้า ความรัก รักเป็นเรือ ่ งความเข้าใจนะลูก ไม่ใช่เรือ ่ ง ความกดดัน การเช็กโทรศัพท์ การพารานอยด์ ไม่มีความสุข อย่าทำ�ให้คนอื่นไม่มีความสุขลูก มันจะรักกันไม่ลงสักวัน

Star Signs Define Women Power

Virgo ราศีกันย์ วันที่ 17 กันยายน-16 ตุลาคม

FORTUNE Forecastress MADAME MANTRA

Illustration T H A N AWAT C H AW E E KU N YA KU L

DONT

JUNE 2015


107

การเงิน เดือนนีเ้ งินหนูจะเข้ามาจากผูม ้ อี ป ุ การคุณ ทีอ่ ายุเยอะกว่า เป็นผูช้ าย เช่น พ่อ พี่ สามี ช่วยหนู ได้ทงั้ นัน ้ อาจไม่ชว่ ยเรือ ่ งเงิน แต่ชว่ ยแนะนำ�ให้ มีเงินได้ การงาน วันที่ 8-16 ต้องระวังความ ผิดหวังเรื่องการเสนองาน การแข่งขัน การ pitching งาน เพราะมีแนวโน้มแพ้ตั้งแต่ยัง ไม่เสนอเลยจ้า ความรัก เรือ่ ยๆ ลูก เหมือนทัง้ คู่ ลงเรือลำ�เดียวกันในลำ�น้�ำ อเมซอน ลงน้�ำ ก็มป ี ลา ปิรน ั ย่า ขึน ้ ฝัง่ ก็เจอสัตว์แปลกๆ หนทางก็ไม่รู้ จะถึงเมือ ่ ไร ดูเศร้าเนอะ แต่กย ็ งั ดีกว่าหนูอยูบ ่ น เรือคนเดียวเพียงลำ�พัง

การเงิน เดือนนี้ ไม่เหนือ่ ย แต่…งง ค่า เพราะขัน ้ ตอน ในการได้เงินหนู ราศีพิจิก วันที่ 16 พฤศจิกายน-15 ธันวาคม แต่ละขั้นมันช่าง สลับซับซ้อน กว่าจะวางบิล เก็บเช็ก ยากทุกขัน ้ ตอน การงาน เดือนนีห ้ นูเหมือนจะเสพติดการหยุดยาวๆ เลยทำ�ให้ขเ้ี กียจ ไม่มปี ระสิทธิภาพในการทำ�งานเท่าทีค ่ วร ยิง่ ปลายเดือนถึงขัน ้ อยากลาออกนอนอยูบ ่ า้ นเลยจ้า ความรัก ยังคงต้องดูๆ ไป มีความรักเป็นเรือ่ งง่าย คนเราสามารถรักกันได้ภายใน 8 วินาที แต่การจะ อยูด ่ ว้ ยกันยาวๆ คนสองคนจะรับสันดานเสียซึง่ กัน และกัน เป็นเรือ ่ งยากมากจ้า

Scorpio

Libra

ราศีตุลย์ วันที่ 17 ตุลาคม-15 พฤศจิกายน

Capricorn

การเงิ น เดื อ นนี้ ชาวราศีมังกรอาจ อยู่ อ ย่ า งมั ง กื อ ค่ ะ เพราะเงินทีห ่ นูหาอยู่ ราศีมังกร วันที่ 15 มกราคม-12 กุมภาพันธ์ มันต้องใช้แรงเป็น 3 เท่า จากทีเ่ คยหาได้ยากแล้ว ยากคูณสามค่า การงาน โดนเจ้านายหรือผู้มีอำ�นาจล้วงลูก สร้างความไม่พอใจแก่หนูเป็นอย่างยิ่ง แต่หนู จะทำ�อย่างไรได้ เดินไปตบก็ไม่ได้ หรือยื่นใบ ลาออกก็ไม่กล้า ความรัก เดือนนี้ มีเซอร์ไพรส์ และแจ็กพ็อตกับแฟนหลายรอบมาก ประมาณว่า บอกว่าหลับแล้ว แต่เพือ ่ นหนูไปเจอทีร่ า้ นเหล้า แล้วยังโกหกซ้ำ�ซากอีก

การเงิน จะว่าเสียก็ไม่ใช่ จะว่าดีกไ็ ม่อก ี เพราะ เงินของชาวราศีธนูในเดือนนีต ้ อ ้ งรอไปก่อนจ้า เงินน่ะมีแต่ยงั ไม่เข้ามาเท่านัน ้ เอง การงาน ที่ เกีย ่ วข้องกับงานบันเทิง การออร์แกไนซ์ งาน โปรดักชัน ่ ให้ผลดีหมดจ้า เพราะความบันเทิง มันอยู่ในหัวใจ ขนาดหนูทำ�บัญชี เวลาไป outing ยังมีให้รับผิดชอบเรื่องสันทนาการ ของบริษท ั เลย ความรัก พยายามไปลูก ความ พยายามอยูท ่ ไี่ หน ความพยายามอยูท ่ น ี่ น ั่ เขา ไม่รก ั คือไม่รก ั ปะ แต่ หนูพยายามก็ดแี ล้ว อย่างน้อยก็ยังเคย ราศีธนู วันที่ 16 ธันวาคม-14 มกราคม ไปสุ ด ทาง แม้ จ ะ ไม่ได้อะไรกลับมา

E

Sagittarius

การเงิน ต้องใช้ให้พอลูก แม้ การเงิ น จะไม่ ดี มี ต้ อ งหมุ น แต่หนูมีโจทย์ว่าต้องใช้ให้พอ คือ ใช้ให้พอ แต่กอ ่ นป้าชอบดู ราศีกุมภ์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม รายการทีวแี ชมเปีย้ น ตอน แข่ง ประหยัด เพราะได้เอาไปใช้ในชีวต ิ จริง การงาน เดือนนีง้ านทีห ่ นูรบ ั ผิดชอบอยู่ ได้รบ ั การชืน ่ ชม ถ้าเป็นหนังก็ได้ออสการ์ ถ้าเป็นเพลงก็ได้รางวัล แกรมมี่ บ้านเราก็รางวัลสีสน ั อวอร์ดส ถ้าเอาคำ�ชม แปลงเป็นเงินหนูอาจมีเงินเท่ามาร์ค ซัคเคอร์เบิรก ์ ความรัก ดวงไม่ขน ึ้ ชัดว่ามีคห ู่ รือไม่ ต่อให้หนูโสด หนูก็โสดแบบจิ้นๆ ฟินแบบหวานๆ จิกหมอน ไปเพียงลำ�พังคนเดียว แต่ถา้ มีคเู่ ดือนนีถ ้ อ ื ว่า หวานน้ำ�ตาลขึ้นตาเลยค่า

Aquarius

การเงิน ชาวราศีมน ี ต้องรัดเข็มขัดควบคุม รายจ่ายอย่างรุนแรง ราศีมีน วันที่ 14 มีนาคม-12 เมษายน สืบเนือ ่ งจากมีโปรเจกต์ ไปต่างประเทศหรือ ซือ ้ ของอะไรสักอย่างเพือ ่ ความฟินในชีวต ิ การงาน เดือนนีง้ านหนูราศีมน ี ต้องออก ต่างจังหวัดสลับกับอบรม จะว่าเป็นเรือ ่ งดี ก็ได้เพราะได้โดดงาน แต่กลับมาก็ต้อง มาทำ�งานเหมือนเดิม งานก็เพิ่มขึ้นอีก ความรัก เฉพาะคนทีม่ ค ี มู่ ากกว่า 9 เดือนขึน้ ไป ความรักของหนูคอ ่ นข้างดีเลยทีเดียว แต่ เดือนนีห ้ นูเกิดมีผต ี ส ิ ต์เข้าสิง อยากอยูค ่ น เดียว ไปไหนมาไหนสะดวกกว่า เชิญค่ะลูก

Pisces

Taurus ส

การเงิน ก่อนอืน ่ ป้าขอ แนะนำ�หนูนะลูก ชาวราศี พฤษภมักเป็นคนพูดตรง ราศีพฤษภ วันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน ไปหมดทุกเรือ่ ง แต่เรือ่ ง เงิ น ป้ า ว่ า ไปทางอ้ อ ม กันก็ดีนะ เพราะจะทะเลาะกันจากคำ�พูดตรงๆ ของหนูนแี่ หละ การงาน ทีเ่ กีย ่ วกับการบริหาร งบประมาณ งานที่ซื้อมาขายไป ให้ผลดีมาก จนเหลือเชื่อ ยิ่งกลางเดือนเป็นต้นไปเหมือน เครื่องติดจ้า ไปยิ่งไกลยิ่งไวยิ่งแรง ความรัก เดือนนี้หนูจะต้องพึ่งยานอนหลับ เพราะเจอ อุปสรรคก้อนใหญ่เลยทีนี้ หาทางออกยากลูก แต่ไม่ใช่ไม่มี ทางออกคือเราต้องตัดหรือเปล่า

Aries

การเงิน เดือนนีท ้ งั้ เดือน เงินไม่ได้เข้า มามากมายอะไร ราศีเมษ 13 เมษายน-13 พฤษภาคม แต่ ห นู ค่ อ นข้ า งมี ความสุข คืออยู่แบบพอเพียงไป ไม่ค่อยมี เรือ่ งจำ�เป็นต้องใช้เงินในเดือนนี้ การงาน หนูมี งานสัก 108 อย่าง ควรวางแผนดีๆ เพราะมี แนวโน้มอาการ ‘มัว่ ’ จะออกมาก เอานัน ่ ไปปะนี่ เอานี่ไปถมนั่น งานเสร็จ แต่ไม่สวยงามจ้า ความรัก คนรักจำ�ต้องไกลห่าง จากบ้านทิ้ง วัวควายให้ดูแล เดือนนี้มีเหตุจำ�เป็นให้คนรัก ของหนูต้องเดินทางไกล หรือเดินทางบ่อย ทำ�ให้ไม่ค่อยได้เจอกัน...แต่คิดถึงกันมากขึ้น JUNE 2015

DONT


108

Why Don’ We FORGET ALL THE RULES. CREATE YOUR OWN MEMORABLE AND IMPRESSIVE WEDDING TO YOUR TASTE AND STYLE WITH ENDLESS IDEAS AND INSPIRATIONS. Wo r d s ALISA SANTAS OMBAT

Suit THE A BY TARA Tr o u s e r s A S AVA Bracelets STYLIST's OWN M o d e l s V I TA @ W M , P h o t o g r a p h e r PAT I P H AT P H E T T H O N G , R e a l i s a t i o n A M M A R A YAV I L A S , M a k e u p A r t i s t WA L L A YA T I P VA N N A P O R N , H a i r S t y l i s t T H A N U P O L P H O O T H E PA M O R N KU L , Fa s h i o n C o o r d i n a t o r N U N TA PAT PA N I T V O R A N U N, Fa s h i o n C o o r d i n a t o r A s s i s t a n t N U T T H A N AT E PA N YA N G A R M , Fa s h i o n I n t e r n K R A I S O R N T H O N G L A M U N, P h o t o g r a p h e r A s s i s t a n t KO M T H AT N I N PA N E K K A P O N G TA N T I P O N P R A S E R T, C o m p u t e r R e t o u c h e r C H A N AT H I P K A E W S U K DONT

JUNE 2015


109 Location THE B ONANZ A RE S ORT KHAOYAI 235 MO O 11, THANARAT RD., TAMB ON K A N O N G P R A , PA K C H O N G , NAKHONRATCHASIMA Te l . 0 4492 1113-4, 08 6327 3195, 08 6327 3200 E-Mail: HOTEL.SALE1 @THEB ONANZ AKHAOYAI.COM We b s i t e THEB ONANZ AKHAOYAI.COM

’t Enamoured Meadow AN OPEN-AIR VENUE SURROUNDED BY NATURE’S WIDE LANDSCAPE IS A GOOD OPTION FOR PERSONAL AND CHIC WEDDING OF YOUR CHOICE. Photography PAT I P H AT P H E T T H O N G

ทุกวันนี้การจัดงานแต่งงานไม่จำ�เป็นต้องยึดติดกับพิธีการ หรือรูปแบบตายตัว แต่คู่แต่งงานสามารถสร้างสรรค์งานได้ หลากหลายมากขึ้นตามรสนิยมและความชอบของแต่ละคน เพื่อให้เป็นงานแต่งงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและตรงกับ ความเป็นตัวเองของคู่แต่งงาน สำ�หรับคนทีช่ น ื่ ชอบชีวต ิ กลางแจ้ง รักธรรมชาติ รืน ่ รมย์ กับสายลม แสงแดด ทะเลสาบ หรือขุนเขา และต้องการจัด งานแต่งงานในบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติ หรือเพียงแต่ ต้องการออกจากเมืองคอนกรีตอันจำ�เจ ขุนเขาอันร่มรืน ่ ห่างจาก กรุงเทพฯ เพียงเดินทางด้วยรถยนต์สองชัว่ โมงอย่างเขาใหญ่ เป็นสถานที่ซึ่งสามารถเนรมิตฉากงานแต่งตามใจปรารถนา ได้หลากหลายสไตล์ ลองเลือกธีมงานที่ถูกใจ ไม่ว่าจะเป็น ธีมคันทรี ชนบท ลูกทุ่ง ฟาร์ม คาวบอย วินเทจ โบฮีเมียน ค่ายลูกเสือ ฯลฯ อาจเป็นแนวเรียบง่ายทีไ่ ม่ตอ ้ งหาของตกแต่ง หรูหรามากมายให้ยุ่งยาก ลองประดับลูกโป่งหรือธงสีสไตล์

DIY ทีไ่ ม่ตอ ้ งการความเนีย ้ บประณีต ไร้ทต ี่ ท ิ ก ุ มุม แขวนไฟดวงเล็กๆ หรือ แค่ประดับดอกไม้สีสันสดใสตัดกับ สีเขียวและน้�ำ ตาลของต้นไม้ใบไม้ตาม จุดต่างๆ ก็เพียงพอ เพราะธรรมชาติ คือฉากที่สวยในตัวเองอยู่แล้ว งานแต่งงานกลางแจ้งท่ามกลาง ธรรมชาติทเี่ ปิดโล่งเช่นนีใ้ ห้ความรูส ้ ก ึ สบายๆ สนุกสนานเหมือนเป็นวันพักผ่อน มาสูดอากาศบริสท ุ ธิ์ ได้เทีย ่ วรวมทัง้ พักผ่อนไปพร้อมกันในทริปเดียว กับงานทีไ่ ม่เป็น ทางการมากนัก เน้นการเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เพื่อนและญาติ สนิทที่เป็นกันเอง สิ่งสำ�คัญที่ต้องคำ�นึงถึงคือลมฟ้าอากาศ หมั่นตรวจสอบสภาพอากาศอยู่เสมอ และควรเตรียมแผน สำ�รองเผือ ่ เกิดฝนฟ้าไม่เป็นใจ หรือแดดแรงเกินไปจนส่งผลต่อ คนทีส ่ ข ุ ภาพไม่แข็งแรง อาจตัง้ เต็นท์หรือจัดทีน ่ งั่ ในร่มให้แขก เข้าไปนัง่ พักหลบแดดหลบฝนเพือ ่ ให้ปาร์ตก ี้ น ั ได้อย่างราบรืน ่

JUNE 2015

DONT


110

Elegant Duet SURROUND YOUR SWEET UNION OF LOVE WITH MUSIC IN A RETROSPECTIVE ATMOSPHERE OF THAI CLASSIC STYLE. Photography B O O N YA KO R N VA N I C H TA N T I KU L

งานแต่งงานแบบหรูหราไม่จ�ำ เป็นต้องจัดแต่ในโรงแรมเท่านัน ้ หอแสดงดนตรีสามารถใช้เป็นสถานทีจ่ ด ั งานทีโ่ อ่อา่ และภูมฐิ าน ในบรรยากาศทีเ่ ป็นส่วนตัวกว่า ศาลาสุทธสิรโิ สภาคือหอแสดง ดนตรีของโรงเรียนดนตรีณฐั ประกอบไปด้วยห้องแสดงดนตรี สามห้อง โถงบันได และห้องจัดเลี้ยงรับรอง รวมถึงห้องพัก แขกซึง่ สามารถใช้ได้ทก ุ ห้อง เหมาะกับงานขนาดปานกลางที่ มีแขกมาร่วมงานไม่มาก ศาลาสุทธสิริโสภาออกแบบและสร้างโดยอาจารย์ณัฐ ยนตรรักษ์ ชือ ่ ของศาลานีม ้ าจากพระนามของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา ผู้อุปถัมภ์อาจารย์ณัฐในการศึกษา ต่อปริญญาโททางดนตรี ณ ประเทศอังกฤษ และเป็นผูส ้ ร้าง โรงเรียนดนตรีณัฐ ตัวอาคารภายนอกมีลักษณะคลาสสิก แบบสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 5 หอแสดงหลักได้รับ แรงบันดาลใจมาจากโบสถ์คริสเตียน แบ่งออกเป็นสองชั้น คือชัน ้ ล่างกับชัน ้ ลอย มีเวทีดา้ นหน้าห้องสำ�หรับแสดงดนตรี

สามารถใช้เป็นบริเวณประกอบพิธี ได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตก ถัด ออกมาด้านนอกห้องเป็นโถงบันได ชือ ่ โถงบุญอนันต์ทผ ี่ นังด้านหลังเป็น กระจกสูงจากพืน ้ จรดเพดาน พืน ้ หอ แสดงหลักและบันไดเป็นไม้สก ั ทองที่ ดูสว่างและหรูหราจึงเหมาะกับการจัด งานแบบเรียบหรูทไี่ ม่ตอ้ งตกแต่งมาก ไปจนถึงงานทีม ่ ธี ม ี เก๋ๆ เช่นงานแบบวินเทจก็ได้เช่นกัน หลังจาก เสร็จพิธแี ล้วก็สามารถกินอาหารและสังสรรค์ได้ทห ี่ อ้ งดวงเดือน ซึ่งเป็นห้องสำ�หรับจัดเลี้ยงบริเวณชั้นล่าง นอกจากภายในตัวอาคารแล้ว บริเวณลานด้านหน้า และสวนด้านหลังก็สามารถใช้เป็นบริเวณที่จัดงานแบบกลาง แจ้ง ส่วนแขกที่มางานก็ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีที่จอดรถ เพราะ ทีน ่ ม ี่ ล ี านจอดรถแยกต่างหากอยูด ่ า้ นหลังโรงเรียนดนตรีณฐั และสามารถจัดรถตูร้ บ ั ส่งไปยังศาลาสุทธสิรโิ สภาเพือ ่ อำ�นวย ความสะดวกให้แก่แขกที่มาร่วมงาน

Location SALA SUDASIRI SOBHA 158/20 L ADPRAO 41 YAEK 7-2 C H AT U C H A K BA N G KO K Te l . 0 2541 8662, 0 2541 8664, 08 0407 8231 E-Mail: SALASUDASIRISOBHA@GMAIL.COM We b s i t e W W W. S A L A S U D A S I R I S O B H A . C O M JUNE 2015

DONT


111 Location L A A NATU BED & BAKERY 234 MO O 2, SAMROIYOD, PRA JUAB KIRIKHAN Te l . 0 3268 9941-3,08 1731 8688 E-Mail: L AANATU@GMAIL .COM I N F O @ L A A NAT U.C O M R E S E RVAT I O N @ L A A N AT U. C O M We b s i t e W W W. L A A N A T U. C O M

Rustic Romance del Mar NOBODY CAN DENY THE CHARM OF PRISTINE BEACH AND CRYSTAL CLEAR WATER. IT IS EVEN MORE ROMANTIC WITH UNIQUE THAI ARCHITECTURE. Photography COUPLEFOTO FOR L I G H T C U LT U R E , JA S M I N E & AL ASTAIR MOIR’S WEDDING

ริมทะเลเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่คู่รักนิยมจัดงานแต่งงานกัน มาก ด้วยความงามของหาดทรายขาวสะอาด น้�ำ ทะเลสีเขียวใส และท้องฟ้าสีฟ้าใสกระจ่าง คงยากที่จะหาใครสักคนที่ไม่ชอบ บรรยากาศแบบนี้ และประเทศไทยก็มีชายหาดสวยๆ ดังที่ ว่ามานี้มากมาย หนึ่งในชายหาดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ และ สวยงามเงียบสงบเหมาะสำ�หรับจัดงานแต่งงานเล็กๆ แบบ ใกล้ชิดคือปราณบุรี La a natu bed & bakery คือรีสอร์ทขนาดเล็ก ริมทะเลที่มีหาดส่วนตัว และการตกแต่งแบบไทยชนบทที่เป็น เอกลักษณ์และแตกต่างจาก ‘ความเป็นไทย’ ที่เรามักนึกถึง บ้านเรือนไทยเป็นหลัก กล่าวคือ บ้านพักของทีน ่ อ ี่ อกแบบมา อย่างพิเศษให้เป็นหนึง่ เดียวกับธรรมชาติ ด้วยแนวคิด ‘นาข้าว สีเขียวริมทะเล’ ทีน ่ ป ี่ ลูกต้นข้าวเล็กๆ ไว้เขียวชอุม ่ รอบๆ รีสอร์ท มีเสน่ห์ เข้ากับทะเลของปราณบุรีที่มี ตัวอาคารตกแต่งด้วยไม้ไผ่และฟางเหมือนยุง้ ข้าวและโรงนาที่ ดูเรียบและลงตัว ไม่มีการตกแต่งมากเกินไป แต่ไม่ต้องกลัว เกาะกระจัดกระจายอยูท ่ วั่ ไปและเขาทีก ่ น ั้ อยู่ทั้งสองด้านเป็นทิวทัศน์ที่เพลินตา ว่าหากจัดงานแต่งงานที่นี่แล้วจะดูน่าเบื่อ เพราะว่านอกจาก และมีมม ุ สวยๆ มากมายสำ�หรับถ่ายรูป สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเฉพาะตัวของที่นี่จะเป็นฉากถ่ายรูป ที่สวยเก๋แล้ว ทางรีสอร์ทสามารถตกแต่งสถานที่บริเวณ ได้อย่างไม่รู้จักเบื่อ ่ และ เนือ่ งจากเป็นรีสอร์ทขนาดเล็ก คู่ ชายหาดส่วนตัวหน้าโรงแรมให้ได้บรรยากาศน่ารักอบอุน บ่าวสาวสามารถเหมาปิดทัง้ รีสอร์ทเพือ่ จัดงานที่เป็นส่วนตัวได้อย่างแท้จริงโดยไม่มีคนนอกเข้ามาปะปน และงาน แบบนี้ยังสามารถดูแลแขกได้อย่างทั่วถึง เหมือนได้มาเที่ยวตากอากาศ สบายๆ ในวันหยุดกับคนใกล้ชด ิ สำ�หรับงานแต่งงานที่ La a Natu Bed & Bakery นี้ก็มีบริการอาหารและเค้กซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่ สังเกต ได้จากชือ ่ รีสอร์ททีบ ่ ง่ บอกว่าให้ความสำ�คัญกับเบเกอรีใครก็ตามทีม ่ าทีน ่ ี่ แล้วไม่ควรพลาด JUNE 2015

DONT


Life Is Fashion! 112

A HOPE FOR SIZZLING HOT COLLABORATIONS.

การสยายปีกของซูเปอร์ไลฟ์สไตล์แบรนด์แห่งญี่ปุ่นสู่ตลาดแฟชั่นอย่าง เป็นทางการ (เสียที) ในรูปแบบการร่วมงานกับไอคอนด้านแฟชั่นอย่าง Carine Roitfeld บรรณาธิการบริหารนิตยสารแฟชั่นเลื่องชื่อที่ไม่ว่าจะ หยิบจับอะไรก็น่าสนใจไปหมด หรือกับ Christophe Lamaire ดีไซเนอร์ ฝั่งมินิมัลลิสต์มือฉมังผู้ที่เสกลุคหรูหราให้กับ Hermès มาไม่รู้ก่ีฤดูกาล ทั้งหมดนี้น่าจะเป็นข่าวชวนตื่นเต้นที่สุดสำ�หรับคอลเลกชั่น Fall/Winter 2015 จาก UNIQLO ใครบ้างจะไม่ตกใจกับความกล้าหาญของแบรนด์ที่เราจำ�ได้จาก เทคโนโลยีการผลิตเฉพาะตัว บัดนี้ เริม ่ ก้าวเข้ามาในเส้นทางของอุตสาหกรรม แฟชั่นระดับบน Naoki Takizawa ผู้อำ�นวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของทั้ง คอลเลกชั่น Carine Roitfeld และ Inès de la Fressange ย้ำ�ว่าการดึง จุดร่วมระหว่างตัวตนของบุคคลต้นแบบกับใจความของแบรนด์ เพือ ่ สร้าง เป็นคอลเลกชั่นใหม่นั้นไม่ใช่จะทำ�กับใครก็ได้ ต้องเป็นคนที่มีปรัชญาการ ทำ�งานตรงกับแบรนด์เท่านั้น ถ้าเป็น Lemaire นี่เราไม่สงสัยนัก แต่ก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อยว่า Roitfeld จะนำ�อะไรมาสร้างความประหลาดใจให้ Tadashi Yanai และ แฟนๆ LifeWear ทั่วโลก ต้องติดตาม

Wo r d s R I K S H U PA M AYA

JUNE 2015

DONT