Page 1

D O M B Ó VÁ R É S KÖ R Z E T E

2013. augusztus 29., XXIII/35.

Székely Lilla felért a csúcsra A Vilá­gjá­tékok a nem olimpiai sportá­gak olim­ piá­ja. A magyar csapat első aranyérmét a tavaly Európa­csúcsot úszó, négyszeres Európa­baj­ nok, kecskeméti Székely Lilla uszonyos és búvá­r­ úszó nyerte 100 méte­ res uszonyosúszá­sban. 5. oldal.

148.580 Ft

2013. augusztus 1.

243.600 Ft

PALACKOT PALACKOT VÁSÁROLOK VÁSÁROLOK VÁSÁROLOK (PB, ipari gáz)

Tel.: 06-20/9275-689

(PB, (PB, ipari ipari gáz) gáz) Tel.: 06-20/9275-689 Tel.: 06-20/9275-689

mobilgarázsok 3x5 m-es már

148.580 Ft-tól

szállítással, összeszereléssel!

06-30/748-1298 www.bomstal.hu

5


2

2013. augusztus 29.

Fókusz

Az új tanév rendje

Első tanítási nap szeptember 02. (hétfő). A tanév utolsó tanítási napja 2014. június 13. (péntek). A tanítási napok száma 180, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolákban és szakiskolákban 179. Az őszi szünet 2013. október 28-tól 31-ig, a téli szünet 2013. december 23-tól 2014. január 3-ig tart, míg tavaszi szünet 2014. április 17től április 22-ig lesz.

Igényelt már pénztárgép kódot? Harminc nap türelmi időt kapnak az augusztus 31­ig á­tá­llá­sra kötelezett keres­ kedők a megfelelő pénztá­r­ gépek beszerzésére: a Ne­mze­ti Ad­ó­ é­s Vámhiva­ tal (NAV) sze­pte­mbe­r e­lse­jé­től 30­áig csak azt e­lle­nőrzi, hogy az üze­mbe­he­lye­zé­si kód­ot igé­­ nye­lté­k­e­ az ad­óhatóságtól a ke­re­ske­d­ők. Októbe­r 1­jé­től a NAV azt is e­lle­nőrzi, hogy az átállásra köte­le­ze­tte­k re­nd­e­l­ ke­zne­k­e­ már új gé­ppe­l vagy é­rvé­nye­s, a gyártó által vissza­ igazolt me­gre­nd­e­lé­sse­l.

A 2013. augusztus 31­e­, il­ le­tve­ 2013. d­e­ce­mbe­r 31­e­ után már ne­m használható pé­nz­ tárgé­pe­k e­se­té­be­n az üze­me­l­ te­tő választhat, hogy a pé­nz­ tárgé­pe­t a használatból kivon­ ja, vagy a sze­rviz közre­mű­ köd­é­sé­ve­l se­le­jte­zi. Ame­ny­ nyibe­n az üze­me­lte­tő ma­ ga vonja ki a használatból a pé­nztárgé­pe­t, úgy e­rről köte­­ le­s az állami ad­óhatósághoz ad­atszolgáltatást te­lje­síte­ni. A használatból kivont pé­nztár­ gé­p ad­óme­móriáját köte­le­s az ad­óme­gállapításhoz való jog

e­lé­vülé­sé­ig me­gőrizni. Az üze­me­lte­tőne­k le­he­­ tősé­ge­ van a pé­nztárgé­p se­­ le­jte­zé­sé­re­ is, ame­lye­t sze­r­ viz vé­ge­zhe­t. Ebbe­n az e­se­t­ be­n a pé­nztárgé­p üze­me­lte­­ tőjé­t ne­m te­rhe­li ad­atszolgál­ tatási köte­le­ze­ttsé­g, ugyanis azt a sze­rviz te­lje­síti az álla­ mi ad­óhatóság fe­lé­. A se­le­jte­­ zé­sne­k ré­sze­ az ad­óme­mória kisze­re­lé­se­ is, ame­lye­t az üze­­ me­lte­tő köte­le­s me­gőrizni az ad­óme­gállapításához való jog e­lé­vülé­sé­ig. (MTI)
2013. augusztus 29.

Ajánló

Töltsük meg 1000 rászoruló gyerek iskolatáskáját!

Iskolakezdés együtt! elnevezésű segélyakciójának támogatására indít adománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. A kezdeményezés célja, hogy 1000 rászoruló diák számára tudjanak jelentős, fejenként 10 ezer forint értékű segítséget nyújtani a tanévkezdéshez. Az összefogáshoz a 1353-as adományvonal mellett az interneten is lehet csatlakozni. A www.segelyszervezet.hu/iskolakezdes honlapon játékosan, egyszerűen és biztonságosan lehet tetszőleges pénzadományt felajánlani, hogy mihamarabb megteljen az 1000 iskolatáska.

KÖNYVAJÁNLÓ

Helen Doron: A nyelv zenéje Miért érdemes már babakorban elkezdeni az angoltanulást? Helen Doron brit nyel­ vész és pedagógus köny­ ve vég­ér­vé­nyesen elosz­ latja a két­sé­ge­ket, és egyértelműen rá­mu­tat a kisgyermekkori nyelv­el­ sajátítás előnyeire. Mód­sze­ré­vel több mint 1 mil­ lió gyer­mek tanult már angolul vi­ lág­szer­te, ebből több tízez­ren Ma­ gyarországon is. Helen Doron könyve évtizedek óta zajló vita végére tehet pontot, hogy mikor és hogyan érdemes el­ kezdeni a nyelvoktatást a gyere­ keknek. „A könyv megerősítést je­

lent azoknak a szü­ lőknek, pedagógu­ soknak és gyere­ kekkel foglalkozó szakembereknek, akik eddig is tá­ mogatták a kis­ gyermekkorban való nyelvelsajátítást, és utat mu­ tathat a kétkedőknek. Érdemes azonban a nyelvoktatást hozzá­ értőkre bízni, hiszen mi a teljes nyelvi rendszert építjük fel, szem­ ben a jelenleg általános gyakorlat­ tal, ahol csak szavakat vagy mon­ dókákat memorizáltatnak a gye­ rekekkel” – mondja Kissné Hőss

Klára nyelvész, a Helen Doron Early English magyarországi Master Franchise megalapító­ ja. „A Helen Doron Early Eng­ lish-sel 3 hónapos kortól oktat­ juk az angol nyelvet, amikor is az angol nyelvszerkezet az anya­ nyelvvel párhuzamosan fejlő­ dik ki az agyban. Mivel az angol nyelvet mind Európában, mind a világ más részein messze a legna­ gyobb arányban beszélik bármely más európai nyelvvel szemben, a felnövekvő generáció szempont­ jából elengedhetetlennek látszik az angol nyelv kisgyermekkorban való elsajátítása.”


4

2013. augusztus 29.

Árokba csúszott egy busz Dombóvárnál, 8-an megsérültek

Autó

Dombóvár-Gunaras után a 6532 sz. úton a Gemenc Volán Döbrököztől Dombóvár felé tartó menetrend szerinti járata hétfőn reggel 9 óra körül az árokba csúszott és az oldalára borult. A baleset helyszínére a dombóvári hivatásos tűzoltók két gépjármű fecskendővel és egy műszaki mentővel érkeztek. A járaton 15 fő utazott, akik közül 2 fő súlyosan, 6 fő - köztük az autóbusz vezetője - pedig könnyebben sérült. A sérülteket a kaposvári és a dombóvári kórházba szállították.

Börtön járhat a kilométeróra visszatekeréséért Má­sfél éve működik Magyarorszá­gon az a nyil­ vá­ntartá­s, amellyel vissza lehetne szorítani a haszná­lt autók kilométerórá­inak visszatekerését. Az ad­atbázisból 1250 fo­ rintos d­íjé­rt le­he­t le­ké­rd­e­zni a be­nne­ sze­re­plő kocsik ad­a­ tait, d­e­ mé­g e­ltart e­gy id­e­ig, amíg mind­e­n autóról le­sz va­ lamilye­n támpont. Ráad­ásul a visszate­ke­ré­s id­é­ntől bűn­ cse­le­kmé­nyne­k számít, ami­ é­rt akár e­gy é­v börtön is jár­ hat.

2012. január 1. óta ugyan­ is mind­e­n autó kilomé­te­róra­ állása a műszaki vizsgánál é­s ad­ásvé­te­lkor is be­ke­rül a Közigazgatási é­s Ele­ktroni­ kus Közszolgáltatások Köz­ ponti Hivatalába (KEKKH). Az ad­atbázishoz az okmány­ irod­ában le­he­t hozzáfé­rni. „1250 forint igazgatási

szolgáltatási d­íj me­gfize­té­­ se­ után a kilomé­te­róra­állás ad­ata szolgáltatható. Fontos, hogy ne­m ke­ll igazolni azt, hogy milye­n cé­lból ké­rik azt ki” – magyarázta Vid­a Eme­se­, a KEKKH főosztályve­ze­tője­. Ha azonban a gé­pjárműve­t külföld­ről hozzák be­, e­lőfor­ d­ulhat, hogy hamis ad­atok­ kal ke­rül be­ a nyilvántartás­ ba. Pé­ld­ául olyan, ame­lye­t Né­me­tországban mé­g 107 e­ze­r kilomé­te­rre­l hird­e­tte­k, ne­m sokkal ké­sőbb Magyar­ országon viszont már csak 23 e­ze­rre­l. „A ne­m túl távoli jövőbe­n az Európai Unió köte­le­zni fogja a gyártókat, hogy fe­ke­­ te­ d­obozt ke­ll majd­ a jármű­ be­ sze­re­lni” – fe­jte­tte­ ki a Hír­ ad­ónak Kne­zsik István, az Autós Nagykoalíció e­lnöke­. Be­cslé­se­k sze­rint Magyar­ országon tíz e­lad­ott hasz­ nált autóból kile­ncne­k visz­ szate­ke­rté­k az óráját. Az ügye­ske­d­é­s id­é­ntől bűncse­­ le­kmé­nyne­k számít, amié­rt akár e­gy é­v börtön is járhat. (orie­ntpre­ss)

Változtak a jogosítványszerzés feltételei Az eddigi 30 óra kötelező gyakorlat mellett a jövőben 580 kilométert is le kell vezetni a B­kategóriá­s jogo­ sítvá­ny megszerzéséhez ­ közölte­ a Ne­mze­ti Közle­­ ke­d­é­si Hatóság (NKH). Az e­gyik le­gfontosabb mó­ d­osítás, hogy a gyakorla­ ti vizsgára je­le­ntke­zőkne­k e­ze­ntúl köte­le­ző, kilomé­te­r­ be­n me­ghatározott me­ne­t­ távolságokat is te­lje­síte­niük ke­ll az e­lőírt óraszámok me­l­ le­tt. Ez a B­kate­góriás, vagyis a normál sze­mé­lygé­pkocsik ve­ze­té­sé­re­ jogosító igazol­ vány e­se­té­be­n 580 kilomé­­ te­r me­gté­te­lé­t je­le­nti a vizsga e­lőtt. Az NKH sze­rint a vál­ toztatás me­gszünte­the­ti azt a hibás gyakorlatot, ame­llye­l a tanulók "szinte­ álló autóban" tanulnak ve­ze­tni. Újd­onság továbbá, hogy a tanulóknak a közúti közle­ke­­ d­é­s szabályairól szóló e­lmé­­

riára. A ké­t é­ve­n túl je­le­ntke­zőkne­k se­m ke­ll a te­lje­s tanfo­ lyamot e­lvé­ge­zniük, ne­kik ­ kate­góriától függőe­n – me­ghatá­ rozott óraszámú ok­ tatásban ke­ll ré­szt ve­nniük. Egysze­rűsöd­te­k a ké­pzé­sre­ be­iratko­ zás fe­lté­te­le­i, ne­m le­sz szüksé­ge­s az le­ti vizsga e­lső e­lőad­ásának orvosi alkalmasság, ille­tőle­g napjától számított e­gy é­ve­n az alapfokú iskolai vé­gze­tt­ be­lül le­ ke­ll vizsgázniuk. A sé­g igazolása a ké­pzé­sre­ tör­ határid­őt e­lmulasztóknak új­ té­nő fe­lvé­te­lkor. Eze­kről a ta­ ra ke­ll ke­zd­e­niük a tanfolya­ nulónak e­le­ge­nd­ő le­sz nyilat­ mot. Ezt a szabályt az októ­ koznia, d­e­ a tanulót tájé­koz­ be­r 1­je­ után ind­uló tanfo­ tatni ke­ll a vizsga ké­sőbbi fe­l­ lyamokra ke­ll alkalmazni. té­te­le­iről. Az e­lmé­le­ti vizs­ A motoros jogosítványra gáztatást é­rinti mé­g, hogy a je­le­ntke­zőke­t é­rinti, hogy az hallássé­rülte­k is te­he­tne­k e­lmé­le­ti tanfolyam é­s vizs­ szóbe­li vizsgát, ame­lye­n a ga alól is me­nte­sülne­k azok, közle­ke­d­é­si hatóság által ki­ akik ké­t é­ve­n be­lül je­le­ntke­z­ re­nd­e­lt je­lnye­lvi tolmács mű­ ne­k az újabb motoros kate­gó­ köd­ik közre­. (MTI)
2013. augusztus 29.

SzÊkely Lilla felÊrt a csúcsra 2013. július 25–augusztus 4. kÜzÜtt a kolumbiai Caliban rendeztÊk meg a nem olim­ piai sportågak legfontosabb versenyÊt, a VilågjåtÊkokat. Magyarorszågról 58 sporto­ ló vett rÊszt a vilåg egyik legna­ gyobb versenyÊn, melyet legin­ kåbb az Olimpiåhoz lehet hasonlí­ tani. A magyar csapat első arany­ ÊrmÊt a tavaly Európa-csúcsot úszó, nÊgyszeres Európa-bajnok, kecskemÊti SzÊkely Lilla uszonyos Ês búvårúszó nyerte 100 mÊteres uszonyosúszåsban. –  A magyar csapat hivatalos kiutazåsa előtt Te mår javåban Kolumbiåban kÊszßltÊl. MiÊrt gondoltad úgy, hogy egyedßl is nekivågsz Kolumbiånak? –  A fő versenyszåmomat, a 100 mÊteres uszonyosúszåst július 27Ên rendeztÊk meg, a magyar csa­ pat kiutazåsa pedig július 23-ån volt. Mivel mår sok olyan kßlfÜl­ di versenyen voltam, ahol jelentős időeltolódås volt, tisztåban voltam vele, hogy ez milyen plusz aka­ dålyokat ållít elÊm. Råadåsul Ko­ lumbiåban nem csak 7 órås idő­ eltolódåssal kellett szåmolni, ha­ nem magaslattal, Ês meleg, pårås idővel is. Nem szerettem volna, ha pår napon múlik a tÜkÊletes akk­ limatizåcióm – Ês így az eredmÊ­ nyessÊgem is-, ezÊrt dÜntÜttßnk úgy az edzőmmel, Juhos Gergel�­ lyel, hogy lesz ami lesz, mi igenis kimegyßnk időben. Mindent ma­ gunknak szerveztßnk, a szållåst, az ÊtkezÊseket, a taxit az uszodå­ ba, Ês az edzÊseket is. SzerencsÊre a helyiek nagyon kedvesek voltak, Ês mindenben segítettek nekßnk. –  Milyen formåban Êrezted magad a verseny előtt? –  Nagyon jó volt a hangula­

tom, mÊg meg is fordult a fejem­ ben, hogy� túl szÊp ez így�. A szål­ låsunk tÜkÊletesen megfelelt, a he­ lyi Êtelek ízlettek, Ês az emberek vÊgtelenßl kedvesek voltak. Mår a verseny előtt is sztårkÊnt kezel­ tek, aminek az volt az oka, hogy Kolumbiåban az egyik legnÊpsze­ rŹbb sportåg az uszonyosúszås. ElkÊpesztő, de csak Caliban 13 uszonyosúszó egyesßlet mŹkÜdik, Ês van egy sajåt uszodåjuk hårom medencÊvel, amit csak ők hasznål­ nak! A verseny előtti hÊten pÊldå­ ul sor kerßlt egy edzői konferenci­ åra is, ahova minket is meghívtak az edzőmmel. Gergő kÊt előadåst tartott, nagyon nagy sikere volt,

annyi kÊrdÊsßk volt a helyeiknek hozzå, hogy alig akartåk elenged­ ni. Az edzÊsek eleinte picit nehe­ zen mentek a magaslat miatt, de nagyon jól alkalmazkodtam hoz­ zå, az pedig kßlÜnÜsen tetszett, hogy nyitott medencÊben edzhet­ tßnk úgy, hogy nem volt gond a medence hőmÊrsÊkletÊvel. –  A magyar csapat első aranyÊrmÊt Te nyerted. Szåmítottål erre? –  Az előzetes rajtlista alapjån 100 mÊteren első időm volt, de nem szerettem volna beleÊlni ma­ gam. Annyira kiÊlezett a nemzet­ kÜzi mezőny, hogy egy dÜntőben szinte bårki nyerhet. Ezt jól mutat­ ja, hogy Ên is� csak� az 5. idővel ke­ rßltem be a dÜntőbe, ahol viszont tudtam annyit javítani, amennyi­

vel kÜzel fÊl måsodpercet vertem a mezőnyre, ami nagy előnynek szå­ mít. 65-70 mÊter kÜrßl vettem Êsz­ re, hogy a mezőny elejÊn vagyok, Ês akkor ugyanaz az ÊrzÊs fogott el, mint tavaly az EB-n: ezt a győ­ zelmet mår senki nem veheti el tő­ lem, Ês rå tudtam tenni mÊg egy la­ påttal. Mindenki azt mondta, hogy a tåv utolsó negyedÊben hihetetlen volt amit csinåltam. Érdekes, hogy ezen az utolsó 25 mÊteren hittem magamban a legjobban az egÊsz felkÊszßlÊs alatt. –  Mik a terveid a jÜvőre vonatkozóan? –  Az aktív sportolói pålyafutå­ somat a VilågjåtÊkokkal befejez­ tem, ezt mår a felkÊszßlÊs elejÊn eldÜntÜttem. Úgy gondolom, amit el lehet Êrni ebben a sportban, mindent elÊrtem, Ês 17 Êv utån a lehető legmÊltóbb módon tudom azt mondani, hogy kÜszÜnÜm, de befejezem a versenyzÊst. Attól nagyobb ajåndÊkot egy sportoló nem kaphat az Êlettől, mint hogy a csúcson vonul vissza. Ugyan­ akkor komoly terveim Ês cÊljaim vannak edzőkÊnt, nagyon vårom mår, hogy a medence partjån is ki­ próbålhassam magam. CivilkÊnt is szeretnÊk a lehető legjobban helytållni: mår idåig is dolgoztam az edzÊsek mellett, a KecskemÊti Szuperinfó szerkesztőjekÊnt, iro­ davezetőkÊnt. Annak ÊrdekÊben, hogy minÊl jobban el tudjam låt­ ni a munkahelyi feladataimat, ta­ valy nekivågtam a måsodik diplo­ måmnak a Påzmåny PÊter Katoli­ kus Egyetemen, ahol kommuni­ kåció Ês mÊdiatudomåny szakra jårok. Egy biztos: az edzőskÜdÊs, a munkåm Ês az egyetem mellett nem fogok unatkozni! Bővebben: www.infodombovar.hu MTI fotó: Ujvåri Såndor

ARON PROFIL

75$3e=/(0(= (J\HQHVHQDJ\iUWyWyO

7UDSp]OHPH])WPĂˆIDWyO EUXWWy)WPWĘO

+i]KR]V]iOOtWiV

9pV]WĘ%DWWK\iQ\X 7HO (PDLOUURODQG#DURQSURILOKX www.aronprofil.hu


6

2013. augusztus 29.

Apró

Apróhirdetése megjelenik az interneten is a http://dombovar.szuperinfo.hu

és a www.infodombovar.hu oldalakon. A legfrissebb álláshirdetésekről már egy nappal a nyomtatott megjelenés előtt értesülhet, ha lájkolja a Dombóvári Szuperinfó oldalát a Facebook-on!

Dombóváron 67 m2-es lakás (kétszoba, konyha, fürdő, spájz) garázzsal, kerttel, udvarral, szenespincével eladó vagy másfél szobás lakásra, esetleg kisebb családi házra cserélhető. 70/2719-173, 74/467104. Kétszoba, előszoba, összkomfortos lakás mellékhelyiséggel, 40 m2-es dupla garázzsal eladó (műhelynek is alkalmas). Irányár: 4.550.000 Ft. Érd.: 06-30/485-0078.

ÁLLÁSBÖRZE

Dombóvár Gunarasfürdőn másfél szobás 40 nm-es, földszinti apartman nagy terasszal társasüdülőben eladó. Főzőfülke, fürdő, külön WC van. Érd.: 06-30/567-0122 Dombóváron csendes környezetben 2. emeleti, 52 nm-es, téglalakás eladó. Hőszigetelt nyílászárók és beépített konyhabútor. Iár: 6 M Ft. Tel.: 06-30/2723-940 Újdombóváron, a Béke utcában eladó 98 m2-es, 3 szobás, jó műszaki állapotban lévő családi ház. Közelében iskola, bevásárlóközpont, orvosi rendelő, stb. található. Garázzsal, önálló 619m2 telekkel, kedvező áron. Irányár: 6,9 MFt. Érd.: 20-4333-964. Akár 30 napon belül készpénzért megvásároljuk eladó ingatlanát! 0630-969-4435. Ajánlatokat kérek 2 szoba étkezős, 61 m2-es, 4. emeleti Hunyadi téri lakás megvételére. Tel.: 06-30/9947577. Dombóvár, Ibolya u. 1. alatti 3 szobás, étkezős, gáz- és vegyestüzelésű családi ház garázzsal, melléképületekkel, nagy rendezett kerttel, beköltözhetően eladó. Tel.: 06-30/6510814, 06-74/468-342. Dombóváron, Allende lakótelepen III. emeleti, 1+2 félszobás, egyedi gáz-központi fűtéses, műanyag ablakos lakás reális áron eladó. Érd.: 0620/620-2871, 06-70/279-2095. INGATLAN VIDÉK

Közgazdasági érettségivel és ügyintéző-titkár végzettséggel munkát keresek, valamint takarítást vállalok. érd.: 06-20/570-2824. AWI hegesztőt, CO hegesztőt és lakatost keresünk Dombóvár és körzetéből. Érd.: 06-20/215-0111. Autószerelő végzettségű, szakmai gyakorlattal rendelkező munkatársat keresek. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: bali2008@freemail.hu Főállásban vagy mellékállásban társaságunk ingatlanközvetítő munkatársat keres (alapbér+jutalék). Tel.: 06-30/332-1574. Gyakorlattal rendelkező gipszkarton-szerelőket felveszek. Esküdt Mihály, 06-20/3334-703.

INGATLAN D O M B Ó V Á R

Dombóváron, Tulipán utca 38. alatti, kívül-belül felújított, kétszobás, összkomfortos, gázfűtéses családi ház garázzsal, melléképületekkel, rendezett telken eladó. Ár megegyezés szerint. 06-74/678-032, 06-70/2273250. Dombóváron külső-belső felújításra szoruló, 74 m2-es, cserépkályhás házrész kerttel, állattartásra alkalmas melléképületekkel, betegség miatt eladó. Ár megegyezés szerint. Érd.: 06-20/328-1293.

Szakcson háromszobás, fürdőszobás, szigetelt családi ház új tetővel, nagy melléképülettel, 1.000 nöl fenyvessel eladó. Érd.: 06-74/485-253.

Állatgondozói munkalehetőségek dániai tehenészetekben, sertéshizlaldákban, angol nyelvtudással. www.andreasagro.com Jelentkezés: tivadar.janos@andreasagro.com A Skóciai Szent Margit Gondozóotthon Margitmajor felvételt hirdet mentálhigiénés munkatárs munkakör betöltésére. Előnyt jelent a szakirányú végzettség és a szakmai gyakorlat. Igény esetén szolgálati lakást biztosítani tudunk. Jelentkezés a 0672/553-300-as telefonszámon vagy a szentmargit@pecs.egyhazmegye.hu e-mail címen 2013. szeptember 9-ig.

Csomában szoba-konyhás, komfort nélküli családi ház gazdálkodásra alkalmas melléképülettel eladó. 0620/296-0596. Vásárosdombón négyszobás, tetőteres, szuterinos, gáz-vegyes tüzelésű családi ház eladó. 06-30/7002960. Újdalmandon kétszoba, konyhás, fürdőszobás, 52 m2-es lakás telekkel eladó. Irányár: 2.400.000.-. Tel.: 0630/616-9404.

Szemcseszóróst és forgácsolót keresünk Dombóvár és körzetéből. Érd.: 06-20/215-0111.

Dombóvári munkahelyre szakmai gyakorlattal, jogosítvánnyal rendelkező temetőmunkást keresünk. Tel.: 06-30/826-4241.

Eladó Dombóváron csendes, szép helyen, hőszigetelt téglaépületben, I. emeleti, kétszobás, felújított lakás. Irányár: 6,9 MFt. Érd.: 06-30/9563707.

Újdombóváron 80 m2-es, felújításra váró családi ház áron alul eladó. Érd.: 06-20/241-1292.

Népköztársaság 35-ben III. emeleti, 52 m2-es, kétszobás lakás eladó. Felújított ház, műanyag nyílászárókkal. Fűtött garázs a ház alatt. Érd.: 06-20/5788-141. Dombóváron, Vörösmarty utcában 176 m2-es családi ház nagy telekkel, tehermentesen eladó. Érd.: 20/9134227.

Dombóváron, a Kölcsey u. 68-ban kétszobás, 73 m2-es, cserépkályhás és gázfűtéses kis családi ház eladó. Alacsony rezsivel fenntartható. Érd.: 06-20/523-9937. Dombóváron 2,5 szobás, étkezős, nappalis, összkomfortos családi ház vegyes+gáz-központi fűtéssel eladó vagy lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Érd.: 06-30/746-4271, 0630/548-6471.

Dombóvártól 15 percre, Csibrákon eladó egy belül szépen felújított, rendezett, önálló telken álló családi ház. 2 szoba, mely igény esetén egyszerűen 3 szobássá alakítható a korábbi válaszfal visszahúzásával, konyha, étkező, fürdő. A kert részben fákkal beültetett, többnyire füvesített, a belső járda simított beton burkolatú. Irányár: 3,9 MFt. Érd.: 20/4333-964. Csikóstőttősön csendes, nyugodt környezetben rendben tartott kis családi ház /2 szoba, konyha+kamra, fürdőszoba/ eladó. Alacsony rezsivel fenntartható, cserépkályhás fűtés, szennyvíz bekötve, ásott kút az udvarban. Érd.: 06-30/610-0054, 0620/234-8305. Döbröközön ház áron alul eladó, kert, pince, gázfűtés, cserépkályha van. Dombóváron II. emeletig lakás csere lehetséges. Érd.: 06-20/2973261. KIADÓ

Dombóváron, téglaépületben klímás, 50 m2-es, I. emeleti lakás kiadó. 30/394-0412. Kiadó lakóház Kocsolán, 2 szoba, konyha, fürdőszoba, gázfűtés ill. vegyes, 25.000 Ft+rezsi /háromhavi kaucióval/. 06-30/486-5201 2013. november 01-től bérbeadó 44 m2-es, berendezett lakás Dombóvár, Hunyadi tér 15-ben. 30/916-4232, 17-19 óráig. Dombóváron 1 szobás, bútorozott házrész kiadó. Érd.: +36-30/2375106. ÜZLET

Mágocson, frekventált helyen, benzinkút közelében, pékség mellett 250 m2 raktárépület eladó. Mezőgazdasági, építési vállalkozás részére, kevés átalakítással kiválóan alkalmas. Tel.: 06-30/279-4019. SZOLGÁLTATÁS

Motorkerékpárok és mezőgazdasági kisgépek javítása. Tel.: 0630/9211-278.


7

2013. augusztus 29. TV-javítás szállítással, Dombóváron és környékén. Érd.: 0630/6627-813, 06-30/298-1697, 74/465-669, Molnár. Otthonomban vállalok kisgép javítást: fűrész, kasza, fűnyíró, stb. Dombóvár, 06-70/255-0223. Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső szigetelés elérhető áron. Érd.: 06-20/3434-473, 06-30/261-1405. Ácsmunkák 2008-as árakon. Tetőszerkezetek javítása, felújítása, új tető készítése, cserépátrakás, lambériázás, fa burkolás, gipszkartonozás, teraszok készítése, csatornázás. Anyagbeszerzéssel, ingyenes árajánlattal. 06-30/9933-297. Ács-tetőfedő munkák, régi és új tetők, teraszok készítése, cserepezés, csatornázás, gipszkartonozás. Ingyenes felméréssel, anyagbeszerzéssel. 06-30/346-9871, 06-74/461284.

14 termelő méhcsalád Hunor kaptárban, teljes méhészeti felszereléssel, valamint egytengelyes, 28 férőhelyes méhes kocsi eladó. Érd.: 30/451-6806. Választási malacok eladók. Érd.: 06-20/228-0949. 10 db malac eladó. Érd.: 06-30/2755217 2 db félidős anyadisznó és egy fedező kan eladó. Érd.: 06-30/455-0672

Kétajtós szekrények eladók. Polcos és akasztós, középbarna, furnérozott masszív fa. Tel.: 06-20/562-0078. Elektromos olajradiátor (5 tagú) 4.500 Ft-ért eladó. Érd.: 0620/980-7788. Eladó 5,5 LE kapálógép Honda motorral, 8 db kapával, 2 db új gumikerékkel. Iár.: 70.000 Ft Érd.: 0630/559-0815

OKTATÁS

Boltvezető, bolti eladó, vendéglős, szakács, cukrász, pincér, logisztikai ügyintéző, dajka tanfolyam indul. 06(70)637-4750 www.minervakft.hu

1350-es és 1050-es lemezhengerítő, 1050-es élhajlító, 200 A-os Hetra hegesztő, Opel Vectra váltó, vonóhorog, önindító, generátor, féltengely, derékszögű hajtásház eladó. 06-30/282-4072.

Pedagógiai asszisztens tanfolyam indul Dombóváron. Tel: 30/6374-083, 20/4237-877. Ny.sz.: 05-0219-04.

Búza eladó 5.000 Ft/q (50 Ft/kg). Érd.: 06-30/855-5912, Attala.

Kútfúrás 160 mm-es csőátmérővel. Érd.. 06-31/323-0094 Végkiárusítás profilváltás miatt. 500 Ft/db dzseki, ruha, pulcsi, nadrág, lábbeli szeptember 2-től. Ica turi Dombóvár, Népköztársaság u. 44.

Segélyhívást, támadásjelzést fogadunk magánszemélytől is, napi 24 órában. Lakások, objektumok távfelügyelete havi 1998 Ft/hó, helyi telefontarifával. Dombóvár Hunyadi tér 14. Gond-X Kft. 06-74/468-665, 06-209/578-636.

100-120-150-200 literes boroshordók, 500 literes műanyag szüretelőkád, daráló, prés olcsón eladó, ugyanitt fehér és vörös borszőlő eladó. Érd.: Nagyberki 06-30/5044232

Riasztószerelés, javítás, kivitelezés, karbantartás. Térfigyelő és kamera szerelés, javítás, kivitelezés, karbantartás. Dombóvár, Hunyadi tér 14. Gond-X Kft. 06-74/468-665, 06209/578-636.

Sony 51 cm-es színes tv 12.000 Ftért, Vestel 37 cm-es színes tv 9.000 Ft-ért eladó. Érd.: 06-20/980-7788. Avair szobai elektromos párologtató 4.500 Ft-ért eladó. Érd.: 0620/980-7788.

Matematika korrepetálást vállalok. Érd.: 06-20/569-3516. Angol, német nyelvtanítás magántanárnál. Felkészítés érettségire, nyelvvizsgára. Munkavállaláshoz. Korrepetálás. 30/575-2298. JÁ R M Ű

Eladó 2002-es évjáratú, fekete színű Opel Vectra C 1.8 B sok extrával, megkímélt állapotban. Irányár: 995.000 Ft. Érd.: 06-30/228-2207. Renault Scenic (régebbi típus) gyári tetőrúd adapter (4 db) 8.000 Ft-ért eladó. Érd.: 0620/980-7788. Készpénzért autóját, teherautóját megvásároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.: +36-30/72961-12

VEGYES

Réti széna eladó. Ugyanitt kiscicák ajándékba elvihetők. Tel.: 06-30/4902559. Kukorica 57 Ft/kg, búza és tritikálé 50 Ft/kg eladó házhoz szállítási lehetőséggel. 74/463-769, 06-30/2705151.

200 literes Gorenje hűtőláda eladó 15.000 Ft-ért Dombóváron. Érd.: 0620/3490-443.

TÁRSK E R E S É S

41 éves, független, szorgalmas, becsületes, jólelkű, rendezett körülmények között élő férfi vagyok. Keresem a párom egy kedves, hűséges nő személyében. Válaszokat elfoglaltság miatt sms-ben a 0630/381-4527 számra kérem. ÁLLAT

5 db választási malac eladó Sásdon. Érd.: 06-20/936-4995.

Nagyfehér malacok eladók vagy tűzifára cserélhetők. Érd.: 06-74/466518, 06-20/425-9526.

Tűzifa cser, akác, kalodába szorosan sorba rakva, aprítva, 1mx1mx1m 13.500 Ft/m3. 0670/5768-349.

2 db HF 6 hónapos bikaborjú, 1 db 8 hónapos üszőborjú eladó. Érd.: 06-30/4845-629.

Vegyes és akác tűzifa 8000 Ft/m3-től szállítással eladó. 06-20-6288-255.

Ufesa tea-kávéfőző 3.500 Ft-ért eladó. Érd.: 06-20/980-7788. Futószőnyegek (ágy köré), fürdőszobai polc, szennyestartó, függönyök, több fajta csaptelep, 290x110 cm-es illeszthető padlószőnyeg, bézs kerámia fürdőszobai kiegészítők, mosogatógép eladó. 06-20/2990755. KERESEK

Vásárolnék lakatos, bádogos gépeket, élhajlítót, fúrót, gépsatut, üllőt, CO hegesztőt, dinamót, műszerész esztergát, kompresszort, esztergakéseket. 06-70/624-5475.

55-60 m2-es bontott vagy bontásra szánt faházat vásárolnék. Lehet emeletes is. Érd.: 06-20/421-8520.

2 db irodai forgószék eladó (szürkefekete), 5.500 Ft/db. Érd.: 74/464970.

71 éves özvegyasszony társat keres. Kalandorok kíméljenek. Tel.: 0674/460-594

Kis villanybojlerek, új, fehér mosdókagylók, kerámialapos villanytűzhely, műanyag, fehér reluxák, CD-állványok, függönyök, szőnyeg, 25 üveg tárolására alkalmas bambusz italtároló, modern szekrények eladók. 06-20/299-0755.

Arany ékszert vásárolnék saját gyűjteményembe. Házhoz megyek. Érd.: 06-70/558-4315.

Új, Romitex AC2575 multifunkciós, 75 programos varrógép eladó. Érd.: esti órákban 74/460-983.

Simson 51-es szép állapotban, kerti traktor erős pótkocsival, benzinmotoros rokkantkocsi, Honda XL 600-as motor eladó. Tel.: 06-30/340-4559

Hízók és süldők eladók. Érd.: 0670/335-0757.

Vásárosdombón eladó 1 db 8,5 tonnás mobil emelő (béka), 2 db gácsér és 3 db tojó csigázó futó kacsa. 0670/410-2280.

Hulladék tűzifa (akác, tölgy, puha) ömlesztett m3-ben (1x1x1 m) eladó, 8.500 Ft/m3 házhoz szállítva. 06-70/420-3167.

Jó állapotú pingpongasztalt vásárolnék. Érd.: 06-30/300-1079. ÜDÜLÉS

Üdülési jog eladó (46. heti). Holiday Club Füred F-11 négyszemélyes apartman. Balatonfüred, Táncsics u. 18. Érd.: 06-72/333-278. Akció! Keszthelyen, a Balatonparttól 600 méterre, teljesen felszerelt apartmanban kétágyas, tv-vel felszerelt szobák fürdőszobával, közös használatú konyhával kiadók. Kétágyas szoba (aug. 23-tól) már 4.500 Ft-tól/2 fő+IFA 380 Ft/fő/éjszaka, legalább 3 éjszaka esetén. 0670/451-4911. RÉGISÉG

Magas áron vásárolok régi bútorokat, festményeket, faliórákat, porcelánokat, hagyatékot. 74/435-209. Készpénzért vásárolok mindenféle régiséget, hagyatékot, órákat, festményeket, porcelánokat, dunnákat, párnákat. Helyszínen fizetek készpénzzel. A becsérték, kiszállás ingyenes. 06-20/487-7761.


8

2013. augusztus 29.

IskolakezdĂŠsi

akciĂł

Minden szßlő legnagyobb kincse gyermeke egÊszsÊge. De vajon eleget tÜrődßnk-e vele, kiterjed-e mindenre a gondoskodåsunk?

kicsiknek

ĂŠs nagyoknak:

A gyerekek első szemÊszeti szŹrővizsgålata 3 Êves korig javasolt. Ha a csalådban magas fokú rÜvidlåtås vagy tåvollåtås ismeretes, illetve előfordult cukorbetegsÊg vagy ÜrÜklődő szembetegsÊg, fokozottan ajånlott a szemÊszeti szakvizsgålat. Az első nÊhåny Êv a låtås kialakulåsåban meghatårozó időszak, így a szßlőkre nagy felelőssÊg hårul gyermekßk jÜvőjÊnek biztosítåsåval. Az időben felismert fÊnytÜrÊsi hibåk sok esetben jól kezelhetőek, így elkerßlhető a felnőttkori szemßvegviselÊs.

,3:Dz()0A;65:�. Gyermekeink szåmåra kiemelten fontos a biztonsåg, ezÊrt szåmukra kizårólag a polikarbonåt alapanyagból kÊszßlő (Airwear) biztonsågos szemßveglencsÊket ajånljuk, hiszen maximålisan ellenållóak Ês ultra kÜnnyŹek. • Az Airwear szemßveglencsÊk biztonsågos alapanyagból kÊszßlnek, 12-szer jobban ellenållnak az ßtÊseknek • 30%-kal kÜnnyebbek Ês vÊkonyabbak, mint az alap mŹanyag lencsÊk, így az egÊsz nap folyamån kÊnyelmesen viselhetők, mikÜzben kitŹnő låtåsÊlessÊget biztosítanak

40%-a nem napos időben Êr bennßnket. A gyermekek szeme rendkívßl ÊrzÊkeny, kßlÜnÜsen az UVA Ês UVB sugårzås kåros hatåsaira, melyek szßrkehålyogot Ês mås szembetegsÊgeket okozhatnak, ezåltal rontva låtås minősÊgÊt. Gyermeke szåmåra fontos, hogy legalåbb E-SPF=25 ÊrtÊkkel rendelkező szemßveget våsåroljunk, ami a színezetlen lencsÊk esetÊn jelenleg elÊrhető legmagasabb UV vÊdelmet jelenti.

:A,9,::,(.@,94,2(:A,4l=,.i; TermÊszetesen mindazon túl, hogy a szemßveg legfőbb funkciója a megfelelő låtåsÊlmÊny biztosítåsa, nem szabad megfeledkeznßnk az esztÊtikai szempontokról sem. Fontos, hogy a szemßveglencse kÜnnyŹ, vÊkony Ês esztÊtikus legyen, hiszen akkor a gyermek szívesen viseli azt Ês jól Êrzi magåt benne. Az Aiwear szemßveglencsÊk megfelelő biztonsågot nyújtanak gyermekÊnek, vÊkonyak, kÜnnyŹek Ês a jelenleg elÊrhető legmagasabb szintŹ UV vÊdelmet biztosítjåk.

0ZRVSHRLaKtZP HRJP}UR RLYL[tILU TVZ[  -[VZmYVU]mZmYVSOH[QHTLN(PY^LHY *YPaHS2PKZZaLTÂ…]LNSLUJZtURL[

• Az Airwear lencsÊk gyårtåsa csÜkkentett vízfelhasznålåssal Ês a hulladÊkanyagok újrahasznosítåsåval tÜrtÊnik • 100% UV sugårzås elleni vÊdelem

<==i+,3,4 Gyermekeink nap mint nap ki vannak tĂŠve az UV sugĂĄrzĂĄs kĂĄros hatĂĄsainak, rĂĄadĂĄsul a kutatĂĄsi eredmĂŠnyek azt mutatjĂĄk, hogy az UV sugĂĄrzĂĄs

7200 DombĂłvĂĄr, Hunyadi tĂŠr 22/b. 74/565-235; 30/3312-128 rendeles@gerberoptika.hu www.gerberoptika.hu

Az akciĂł 2013.08.28-2013.10.31-ig ĂŠrvĂŠnyes! RĂŠszletek az Ăźzletben!

2013-35 Dombóvári Szuperinfó  

2013-35 Dombóvári Szuperinfó

Advertisement