Page 1

2013. május 9., XXIII/19.

Szívvel, lélekkel... 20 évvel ezelőtt indult a Szívklub dr. Bereczki Mária kardiológus főorvos ötletével és irányításával, azzal a céllal, hogy több figyelem jusson a betegekre. Bővebben: 3. oldal.

Fotó: Tilinger Sándor

D O M B Ó VÁ R É S KÖ R Z E T E
2013. május 9.

Paparazzi

Szíj Melinda újra színapdon

Szíj Melinda újabban a Country Arrabona együttessel járja az országot, és Fonográf, Koncz Zsuzsa slágerekkel, valamint gyerekdalokkal lépnek színpadra.

Dupla esküvő a láthatáron!

Esküvőre készül a jelenleg börtönbüntetését töltő Damu Roland, és egykori szerelme, Palácsik Tímea is, akit másfél év után vezet oltár elé a producer Andy Vajna.

„Soha nem követtem semmilyen iskolát” Új részekkel látható a Pulitzer-emlékdíjas Propaganda című műsor a SuperTV2 és a TV2 csatornán Till Attila vezetésével.

Az 50 perces epizódokban két személy játszik főszerepet, egy népszerű, közéleti híres­ ség, és egy olyan civil ember, aki a nyilvánosságtól távol éri el nem mindennapi eredmé­ nyeit. –  Tíz évvel ezelőtt kezdődött a Propaganda története. Milyen helyet foglal el az ön szívében? –  Mindig szerettem ezt a műsort. Az interneten közel száz portrét lehet megtekin­ teni olyan emberekről, akik­ ről mások talán nem forgattak volna, főleg nem ennyire hos�­ szú anyagot. Ilyen értelemben a Propaganda egy űrt is pótol, ami a kultúra és a média kap­ csolatát illeti. –  Mi alapján választják ki, hogy kik kerülnek a műsorba? –  Elsősorban a saját ízlés­ világunkat tükrözi, hogy kik­ kel forgatunk, de az idő szűke miatt sajnos nagyon sok em­ ber kimarad, akiket pedig sze­

retnénk bemutatni a né­ zőknek. Ez egy szpon­ zorált műsor, és ugye nem kell mondani, manapság men�­ nyire nehéz össz e gereb ­ lyézni egy produkció költ s é g ve té ­ sét, főként úgy, hogy késő es­ ti műsorsávban van. Szerencsére a számok azt igazol­ ják, hogy nagy szám­ ban nézik az emberek, aki a keddi adásról le­ marad, meg tudja nézni az ismétléseket, és ma már természetes, hogy interneten is el lehet érni az epizódokat. –  Mi az ön műsorvezetői sajátossága? Hogyan közelíti meg az embereket? –  Leginkább úgy, hogy ilye­ neken nem gondolkodom. Ha a riporter kellően érdeklődő, felkészült, jó az ízlése és az arányérzéke, akkor tulajdon­ képpen bárkivel tud interjút készíteni. A Propaganda jelen­

tős kutatómunkára és tervezésre épül, amely­ nek már a korai fázi­ saiba is bevonjuk a riportalanyt, aki­ vel több alkalom­ mal találkozunk a felvétel előtt. Soha nem követ­ tem semmilyen iskolát. A klas�­ szikus televíziós megjelenést picit unalmasnak gon­ dolom, szerintem pont az a lényeg, hogy az ember a saját személyisé­ gével dolgozzon. –  Sokféle műfajban láthattuk már önt a képernyőn, ezek közül melyik áll önhöz a legközelebb? –  Általában ezek a műso­ rok nem egyszerre futnak, így nagyon nehéz felállítani bár­ miféle preferenciát, mert min­ dig azt szeretem, amit éppen csinálok. A Nagy Duett volt a legutolsó szórakoztató műsor,

amit vezettem, és abban is jól éreztem magam. Az egyik egy látványos show, amelyben egy gyorstüzelésű géppisztoly van a kezünkben, gyors poénokra, gyors reagálásra van szükség, a kulturális műsorokban pe­ dig, mint amilyen a Propagan­ da, lelassul a tempó, beszélge­ tünk, igyekszünk minél több oldaláról megismertetni a ri­ portalanyt. –  Szakmailag az utóbbi magasabb szintet képvisel? –  Gyakran szeretnék azt hallani tőlem, hogy a Propa­ ganda magasabb színvonalú, komolyabb műsor, de ilyenfajta sznob értelmiségi gondolkodás nincs bennem. Nagyon sze­ retem, és nyilván, ha nem lett volna részem benne, kevesebb lennék, de ugyanígy azt gondo­ lom, hogy a show műsorok nél­ kül is, mert azokat is meg tud­ tam csinálni jól. Szerencsés va­ gyok, amiért a különböző vi­ lágok között van lehetőségem átjárni, nagyon élvezem ezt a sokszínűséget. –  Mivel foglalkozik két televíziós feladat között? –  Sokan képzelik, hogy én

mennyi mindennel foglalko­ zom, pedig a családomon kívül „csak” a televíziózás és a filme­ zés tölti ki az életemet. Most is egy nagyjátékfilmet készí­ tek elő, amelyet remélhetőleg nyár végén fogunk forgatni. Ez egy kerekes székesekről szó­ ló film, de babonából inkább nem mondok többet, majd ami­ kor bizonyossá válik a megva­ lósulása. –  Hogyan fogják tölteni a nyarat? –  Minden harmadik héten Liptai Claudiával közösen ve­ zetjük a Szuper Mokkát, de emellett lesz idő pihenésre is. Számunkra a Balaton a fő úti cél, de már az is pihentető, ami­ kor nem kell forgatni semmit. Várom a június 15-ét, amikor befejeződik az iskola, és vég­ re nem kell korán kelnünk reg­ gel. Gyűlölök korán kelni. Nyá­ ri szünetben kicsit elengedhet­ jük magunkat, fent lehetünk, ameddig szeretnénk, másnap pedig akár 9-10 óráig is ágyban maradhatunk. Iszonyat szep­ temberben újra visszaszokni a feszített tempóra. Budai Klára


Életmód

Elhunyt Döbrököz legidősebb lakója

Május 3-án 104 éves korában elhunyt Döbrököz legidősebb lakója, Lutz Ádámné. A sors haláláig megáldotta mind szellemi, mind testi egészséggel - ezért hirtelen távozása az egész települést váratlanul érte.

Szívvel, lélekkel... Izgatott sürgés-forgás, felbolydult méhkasra emlékeztető zsivaj és szeretetteljes, barátságos mosolyok fogadták a Szívklub születésnapjának vendégeit. A Dombóvári Szívklub Egyesület a városi Művelő­ dési Házban tartotta husza­ dik születésnapját. Húsz esztendő – amely mögött sok munka, szak­ mai előadások, barátságok, kirándulások, életre szóló élmények állnak. Ez a mun­ ka és összetartás érződött a születésnapon is. Mindegy ki honnan jött, mióta tagja az egyesületnek, a közös­ ség tagja. 1993­ban még 10­12 fő­ vel indult a Szívklub dr. Bereczki Mária kardiológus főorvos ötletével és irányí­ tásával, azzal a céllal, hogy több figyelem jusson a bete­ gekre. Hogy legyen lehető­ ség kérdezni és tanulni az

Tóth Imre elnök

orvosoktól, hogy megindul­ jon egy párbeszéd. Ez a pár­ beszéd 20 év alatt regioná­ lis párbeszéddé alakult, az­ óta a Szívklub összefogva a faddi, a nagyatádi és a pé­ csi csoportok tagjaival, már több száz fős diskurzust folytat. Pénteken is több mint százan ünnepelték az egye­ sület születésnapját, a szín­ vonalas kulturális műsor­

ban orvos és betege is szín­ padra állt. A szavalatok mellett fellépett a Kalimpa Együttes, a Perfect Dance TSE táncosai és a kaposvá­ ri Liszt Ferenc Zeneiskola művészei, Lukácsi Enikő magánénekes és Várfalvi – Fodor Éva zongoraművész. Az egyesület elnöke, Tóth Imre köszöntötte az alapí­ tó tagokat, dr. Bereczki Má­ riát, Gáspárné Molnár Te­ réziát és Kunfalvi Bélát és szeretettel emlékeztek min­ den közösen töltött percre, átélt élményre és előadóra, aki vendége volt a Szívklub­ nak. Pukkanó pezsgősdu­ gó, a forró lángtól olva­ dó, gyertyán végigfolyó vi­ asz és az idős és fiatal aj­ kakból halkan felcsendü­ lő, majd egyre hangosodó boldog szülinapot dalla­ ma – így ünnepelte a Dom­ bóvári Szívklub Egyesület születésnapját és közben erőt gyűjtöttek a következő húsz évre.

JÁTSZÓHÁZ

május 11. 15.00 órától Kézműves játszóház: Nemezelés Orosz Adél közreműködésével. Anyagköltség hozzájárulás 200 Ft/fő. Bővebb infó: www.muvhaz-dombovar.hu

Kezdd el te is, sportolj hetente legalább 3x1 órát! A legformálóbb tavaszi sportok

n

Andrea és a Budapest Jazz Orchestek meg az érdeklődők a MOM színaz esttel olyan csillagok előtt szeFrank Sinatra vagy Ella Fitzgerald.

im legy érori át,

3

2013. május 9.

könyvajánló Pulai Zsolt

Let’s Play English

A 10+1 játékból álló különleges nyelvi társasjáték-gyűjtemény változatossá és élvezetessé teszi a 8–10 éves korosztály érdeklődésének és angoltudásának megfelelő témakörök szókincsének és nyelvtanának gyakorlását.

Hacsak nem vagyunk a szoba­ biciklizés megszállottjai, a ta­ vasz több sportolási lehetősé­ get rejt magában: íme, a legegy­ szerűbbek! Elsőnek itt van például a bi­ ciklizés, melyhez tavasszal kü­ lönösen jó idő kínálkozik. Csak az eső tarthat vissza minket, bicajjal bárhová könnyedén eltekerhetünk, sőt túrákat is szervezhetünk. Ilyenkor még nincs rekkenő hőség, és élvez­

hető a kellemesen melegítő nap és a hűvös szellő. A bicajozás előnye, hogy ál­ landó mozgásban tart, javítja a vér oxigénellátását. Mozgatja a hasizmokat is, a karokat és a vál­ lakat, a lábakról nem is szólva. A kerékpározás aerob mozgás­ forma, és attól függetlenül, hogy hatását csak a combban érez­ zük, mindenünket átmozgatja. Léteznek sportok, amelyek­ hez a saját testünk erejét kell használnunk, ha formálódni, izmosodni akarunk. Például a futás minden formája csak a

saját súlyunkat használja. Ez a leggyorsabb és leghatékonyabb kalóriaégető mozgás, a lábakon pedig formálódik az izom, szé­ pül a vádli. A futás adagot csak türelmesen és fokozatosan sza­ bad emelni. Az aerob kapacitás már az elején javul, valamint nő a keringési rendszer haté­ konysága. NIKE futócipők, futóruházat 20% kedvezménnyel az USA Sportban (Dombóvár, Spar Üzletház) A mozgás támogatója az USA Sport.
ZöldZóna

2013. május 9. Zöld nap a Tüskei Horgásztónál

Az utóbbi időszak kedvezőtlen időjárása miatt az elmúlt hétvégén tartották az ún. Zöld napot a Dombóvári Városi Horgász Egyesület kisszámú, de lelkes és szorgalmas tagjai. Ez alkalommal gáterősítést, fűnyírást, a kerékpárút rendbetételét, a felső út kőzúzalékos javítását, a csónakkikötőhöz lejáró kialakítását, valamint a halőrháznál villámvédelem kiépítését végezték el, de a munka jutalmául elkészült a csülkös babgulyás is.

Piszkos örökségünk! Megdöbbentő látvány fogadott: az Alsóheténytől Nak fe­ lé vezető betonútról leága­ zó, avval egy darabig pár­ huzamosan futó poros úton és közvetlen közelében hosszan felelőtlen és kör­ nyezetszennyező emberek barbárságának nyomaival találkozhattunk. A frissen zöldellő bokrok alján hosszan építési tör­ melék-kupacok, állati pi­ szokkal teli szemetes zsá­ kok, felszámolt háztartás maradék darabjai hevernek szanaszét. Legszörnyűbb egy, az útra s a közeli vetés­ be dobott, kizsigerelt vad­ disznó maradványai; mű­ anyag zsákba gyömöszölt testrészeitől néhány méter­ nyire az elejtett állat feje oszladozott a zsendülő ve­ tésben!

A múzeumpártoló, fizi­ kai munkájával s számos értékes adományával már eddig is segítőkészségről bizonyságot adó Németh Richárd vállalja, hogy se­ gítőivel együtt a napokban összegyűjtik a hulladékot,már csak annak a közeli el­ szállítását kellene „valaki­ nek” elvállalni. Szöveg és kép:  dr. Kriston Vízi József  múzeumvezető, örökségvédő


3

2013. május 9.

ondását a határőr

Álláspont

ondását a munkahelyén egy férfi Nagy-Britanniában. – Ma van mivel nemrégiben apa lettem, az életem a családomnak akarom mnek, amely évek óta töretlenül fejlődik. A legjobbakat kívánom mnak, és ha ízlik a torta, rendelhettek még – mondta az exhatárőr.

ú

Átverés is lehet a külföldi munka A kiutazás, illetve a munkaszerződés aláírása előtt próbáljanak meg az internet segítségével minél több információt begyűjteni a munkáltatóról.

ondását a határőr

inyeeden elmuelAz érgy mire. an, jezik ás ült, ezez gy os ap-

Fontos kísérőlevél Átverésaisjólehet a külföldi munka A kísérőlevél sokak szerint nem része a jelentkezésnek. Ez kiutazás, tévedés. Ailletve jól megírt önA a munéletrajzunkon kívül ez aelőtt mákaszerződés aláírása sik nagy fegyverünk, próbáljanak meg az melyinterlyel segítségével hatást gyakorolhatunk net minél több ainformációt munkaadóra.begyűjteni A HR-esek nem töltenek 30-60 másoda munkáltatóról. percnél többet az önéletrajz olvasásával. A kell, kísérőlevél Gyanakodnunk ha… egy érvelési szöveg, mellyel tBLJÓSÈTOFNSFÈMJTm[FUÏTJ még esélyünk van meggyőzajánlatot tartalmaz ni FaMţSF munkáltatót, ha már áttet LÏSOFL SFHJT[USÈDJkintette önéletrajzunkat. Perós költséget, díjat vagy szebár vigyázzunk a kísérőlevél milyen jogcímen

pénzátutalást tB[U IJSEFUJL  IPHZ FHZÈMtalán nem szükséges nyelvtudás tO FN UVE LÚ[WFUMFOàM kapcsolatba lépni egy ük-

inyeeden elmuelAz érgy mire. an, jezik ás

Önéletrajzok, szakdogozatok színes nyomtatása, fémspirálozás, hőkötés Szuperinfó Reklámiroda Dombóvár, Hunyadi tér 2/a Nyitva: H–P: 8–12, 13–16.30. Tel./fax: 74/464-970 E-mail: dombovar.iroda@szuperinfo.hu

Telefonos állásinterjú – Mire figyeljünk?

A telefonos interjú segítséget jelenthet az interjúztató számára meghatározott személlyel, abban, hogy az önéletGyanakodnunk kell, ha… csak postafiókot vagy e- rajz mögé lásson, és némi képe legyen az tBLJÓSÈTOFNSFÈMJTm[FUÏTJ mail címet kap ajánlatot tartalmaz tB[ULÏSJL IPHZBEKBNFH állásra pályázóról.

tFMţSF LÏSOFL SFHJT[USÈDJa személyi igazolványa ós költséget, díjat vagy vagy útlevele adatait 3 bár milyen jogcímen tB[UÓHÏSJL IPHZLJVUB[ÈTB pénzátutalást után egy héttel már fizetBa munkahelyén [U IJSEFUJL  IPHZ FHZÈMtést fog kapni, és van elegenondását egy férfi Nagy-Britanniában. – Ma talán nem szükséges legfeljebb 2-300 mivel nemrégiben apa lettem, az életemdő a családomnak akaromfonmagával vinnie, vagy gy amely nyelvtudás mnek, évek óta töretlenül fejlődik.tot A legjobbakat kívánom ap- t FN LÚ[WFUMFOàM egyáltalán kell pénzmnak, ésOha ízlikUVE a torta, rendelhettek még – mondtanem az exhatárőr. kapcsolatba lépni egy zel rendelkeznie ük-

ú

5

terjedelemére. Az alapelvárás nem haladja meg a fél A/4-es oldalnyi szöveget.

Nem kevésbé fontos Készüljön és gyakoroljon a telefonos állásinterjú előtt. Szánjon annyi időt a felkészü­ lésre, mintha személyesen ta­ lálkozna leendő munkálta­ tójával vagy az interjúztató­ val. Végezzen kutatómunkát a vállalattal kapcsolatban. Fo­ galmazza meg magában, hogy hogyan tudna a cég sikeréhez hozzájárulni. Használja ki az előnyeit, hiszen erre az inter­ júra szinte még jobban fel le­ het készülni, mintha szemtől szemben ülne az interjút tartó cég embereivel, még puskáz­ hat is, mivel az összegyűjtött információk ott lehetnek Ön előtt, és felveheti a fonalat, ha menet közben leblokkol.

meghatározott személlyel, csak postafiókot vagy email címet kap tB[ULÏSJL IPHZBEKBNFH A kevesebb néha több Az állásinterjú kapcsán jus­ a személyi igazolványa son eszünkbe, hogy két fü­ vagy útlevele adatait tB[UÓHÏSJL IPHZLJVUB[ÈTB lünk van és egy szánk, tehát után egy héttel már fizetést fog kapni, és elegendő legfeljebb 2-300 fontot magával vinnie, vagy egyáltalán nem kell pénzzel rendelkeznie

Fontos a jó kísérőlevél A kísérőlevél sokak szerint terjedelemére. Az alapelvárás nem része a jelentkezésnek. nem haladja meg a fél A/4-es Ez tévedés. A jól megírt ön- oldalnyi szöveget. életrajzunkon kívül ez a másik nagy fegyverünk, melylyel hatást gyakorolhatunk a munkaadóra. A HR-esek nem töltenek 30-60 másodpercnél többet az önéletrajz olvasásával. A kísérőlevél egy érvelési szöveg, mellyel még esélyünk van meggyőzni a munkáltatót, ha már áttekintette önéletrajzunkat. Persze vigyázzunk a kísérőlevél

az interjú nagy részében hall­ gassunk figyelmesen, és ami­ kor kérdeznek, válaszoljuk meg a kérdéseket. A legjobban sikerült interjúkon általában az interjúztatók beszélnek. Jelöltként a kérdések megvá­ laszolása mellett igyekezzék kideríteni, hogy milyen mun­ kaerőt keresnek az adott pozí­ cióra. Ezzel az információval a birtokában Ön lehet a leg­ jobb jelölt az állásra.

Figyelj a részletekre Előfordulhat, hogy az inter­ júztató egy másik városban vagy esetleg egy másik idő­ zónában helyezkedik el, ezért vegyük figyelembe az interjú megbeszélésénél, hogy min­ denkinek megfelelő­e az idő­ pont. Ha esetleg külföldi mun­ kaadóval egyeztet, győződjék meg róla, hogy nem értették félre egymást az időpontot il­ letően. Kérje el az interjúzta­

tó telefonszámát (vonalas és mobilszámát egyaránt), hogy Ön is fel tudja venni a kapcso­ latot, amennyiben szükséges lenne.

Csak lelkesen Általában a telefonos állás­ interjú célja az, hogy személye­ sen is meg akarjon ismerked­ ni egymással a két fél. Éppen ezért, ha a munkaadó felkel­ tette az Ön érdeklődését, mu­ tasson elhivatottságot és lelke­ sedést a munka iránt. Az inter­ jú végeztével legyen érdeklő­ dő, kérdezze meg, hogy mi lesz a következő lépés, mikor szá­ míthat visszajelzésre. Végeze­ tül: higgyen magában, hogy Ön a legmegfelelőbb jelölt az állás­ ra. Ha nem bízik saját magában, senki más sem fog. Legyen fel­ készült, legyen önbizalma, fel­ tételezze, hogy sikerrel fog jár­ ni, ez a pár apróság lehet a tele­ fonos interjú kulcsa!


6

2013. május 9. Dombóváron, Bartók Béla utcában, a polgári oldalon, 140 m2-es családi ház eladó. Bármikor megtekinthető. Érd.: 06-20/576-1110.

ÁLLÁSBÖRZE

82 m2-es, gáz +vegyesfűtéses családi ház eladó vagy dombóvári, ill. budapesti, Budapest környéki lakásra cserélhető II. emeletig. 06-30/9696812 15 órától. Kétszoba, előszoba, összkomfortos társasházi lakás mellékhelyiséggel, 40 m2-es dupla garázzsal eladó (műhelynek is alkalmas). Irányár: 4,99 MFt. Érd.: 06-30/485-0078. Szőlőhegyen szőlő présházzal eladó. Tel.: 06-30/229-8757. Budapesti, II. emeleti, kétszobás, gázfűtéses, felújítandó, tégla öröklakást cserélek dombóvári lakásra vagy környékbeli házra nagy telekkel. Ár: 12.000.000.-. 06-20/519-1324 este. Garázs eladó Dombóváron, a Spar közelében, emeletesház földszintjén. Középső garázs, meleg, villanyórával, biztonságos fém ajtókkal. Érd.: 0620/401-4559. Dombóváron 67 m2-es lakás (kétszoba, konyha, fürdő, spájz) garázzsal, kerttel, udvarral, szenespincével eladó vagy kisebb családi házra cserélhető. 70/2719-173, 74/467-104. Álmai ingatlana lehetek! Lakásnak, irodának, befektetésnek is megfelelek, mert Dombóvár frekventált lakóövezetében, 8 lakásos, téglaépítésű lépcsőház I. emeletén, 70 m2-es, szigetelt, belül átalakított lakás vagyok. Várom új gazdámat, aki lehetőséget lát bennem. Érd.: 06-30/453-1290.

KIADÓ

Dombóváron, családi háznál kétszobás lakás kiadó. 30/2929-547, 74/671-344. Dombóváron gázfűtéses, bútorozott garzon házrész kiadó nemdohányzóknak. Tel.: 06-20/567-8019. Hunyadi téri garázssoron garázs kiadó. 74/466-452, 30/411-1814. Iroda-, oktató-, műhely- és raktárhelyiségek kiadók a Dombóvári Ipari Parkban található Innovációs Központban. Székhelyszolgáltatás akár iparűzési adó mentesen! Tel: 74/565-657. Újdombóváron felújított, gázfűtéses, sorházi lakás kiadó (kaució szükséges) vagy eladó. Kisebb csere is érdekel. Érd: 06-20/369-7484. Jókai utcában kétszobás, I. emeleti, igényes, egyedi gázfűtéses lakás kiadó. 74/460-430. Kiadó Dombóváron különbejáratú, bútorozott szoba, konyha, fürdő. Kaució szükséges. 06-30/2128-043. Egyszobás, I. emeleti, városközponti, bútorozott lakás kaucióval kiadó. Érd.: 20/9939-619. Dombóváron kétszobás, II. emeleti, felújított, bútorozott lakás júniustól kiadó. 06-30/597-4682. ÜZLET

20 m2-es üzlet kiadó Újdombóváron, a Fő utcában. 70/511-1898.

Belvárosi, utcafronti, összkomfortos, kétszobás, 60 m2-es, központi fűtéses, felújításra szoruló házrész sürgősen, olcsón eladó. Érd.: 0630/256-9969. Dombóvári munkanélkülieket keresek erdőápolási, erdőnevelési, területtakarítási munkára. 06-74/468-547, 06-30/771-5845, 06-30/723-7674. Állatgondozói munkalehetőségek dániai tehenészetekben, sertéshizlaldákban, angol nyelvtudással. www.andreasagro.com Jelentkezés: cv@andreasagro.com Kizárólag szerkezetlakatosokat és minősített hegesztőket keresek dombóvári munkahelyre. Érd.: 20/457-2294. Balatonra, szezonmunkára felveszek hölgyeket, férfiakat dinnyeárusításra, teljes ellátással, szállással, azonnali kezdéssel. 06-85/375-346, 06-30/979-8398. INGATLAN D O M B Ó V Á R

Háromszoba-étkezős lakás a csillagházban 7.750.000 Ft-ért eladó. Érd.: 06-70/509-9545. Dombóváron háromszobás, 78 m2es, vegyestüzeléses családi ház kis kerttel eladó vagy elcserélhető kisebb lakásra I. emeletig. 06-20/451-0277 este. Dombóváron, a Kölcsey u. 68-ban kétszobás, 73 m2-es, cserépkályhás és gázfűtéses kis családi ház eladó. Alacsony rezsivel fenntartható. Érd.: 06-20/523-9937. Újdombóváron, a Béke utcában eladó 98 m2-es, 3 szobás, jó műszaki állapotban lévő családi ház. Közelében iskola, bevásárlóközpont, orvosi rendelő, stb. található. Garázzsal, önálló 619m2 telekkel, kedvező áron. Irányár: 7,3 MFt. Érd.: 20-4333-964.

Dombóvár belvárosi, kétszobás, étkezős, II. emeleti, felújított, erkélyes, jó elrendezésű lakás sürgősen eladó, akár garázzsal és bútorokkal együtt. Érd.: 06-30/268-5750.

Nemzetközi gépjárművezetőket keresünk "C+E"kategóriával és érvényes GKI-val. Tapasztalat és nyelvtudás nem szükséges. Érd.: +36-30722-2900.

INGATLAN VIDÉK

Balatoni szezonmunkára dinnyeárusításra azonnali kezdéssel alkalmazottakat felveszek szállással és teljes ellátással. Sofőrt azonnali kezdéssel felveszek. Érd.: Hokker Alexandra, 06-30/3548-607.

Sásdon 2 szoba, étkezős, földszinti lakás Deák téren eladó. 30/2462339.

Gyenesdiási étterem munkájára igényes, önállóan dolgozni tudó szakácsot keres. 06-30/9360-907. Gyenesdiási étterem németül beszélő felszolgálókat keres. Szállás megoldható. 06-30/9360-907.

Átrium házban 56 m2-es, I. emeleti, utcafronti, panorámás lakás klímával eladó. Irányár: 11.790.000 Ft. Érd.: 06-30/5060-215. Dombóvár-Szőlőhegyen zártkerti (56 m2) ingatlan 2.000 m2 rendezett területen eladó. Víz, villany van. Dombóvári 1-2 szobás lakáscsere I. emeletig -értékegyeztetéssel- érdekel. 06-30/968-6742. Dombóvári Szőlőhegyen, a nyergesi buszmegállóval szemben lévő szőlő présházzal eladó. Víz, villany van. Tel.: 74/461-654. Dombóvár, Dombó P. u. 9/B II/5, 44 m2-es garzonlakás eladó. Érd.: 0630/653-1467. Dombóváron, Teleki utcában eladó 2,5 szobás, erkélyes, hőszigetelt, nyílászárócserés, tehermentes, magasföldszinti lakás. Érd.: 30/2923313.

Garázzsal, kiskerttel, hobbiműhellyel, tárolóval, négyszobás, cirkó +cserépkályha fűtésű, összkomfortos családi ház Dombóváron eladó. Tel.: 06-30/2740-163. Eladó Dombóváron, csendes, szép helyen, hőszigetelt téglaépületben I. emeleti, kétszobás, felújított lakás. 06-30/956-3707. 50 m2-es, egyedi gázfűtéses, IV. emeleti, téglaépítésű lakás eladó a Molnár György utcában. Érd.: 30/4813436, 30/5252-540. Döbrököz Újtelepen háromszobás, gáz +fatüzeléses családi ház ipari árammal, műhellyel, garázzsal, kerttel eladó. Hívjon! Megegyezünk! 74/435025. Dombóváron, Kölcsey utca legszebb részén 160 m2-es polgárház 1750 m2 telken eladó. Tel.: 06-30/520-9965. Bartók Béla utcában polgári ház eladó új tetővel, 1.800 m2-es telken. Dombóvári háromszobás lakást beszámítok értékegyeztetéssel. Érd.: 06-20/454-7518.

Csikóstőttősön csendes, nyugodt környezetben rendben tartott kis családi ház /2 szoba, konyha+kamra, fürdőszoba/ eladó. Alacsony rezsivel fenntartható, cserépkályhás fűtés, szennyvíz bekötve, ásott kút az udvarban. Érd.: 06-30/610-0054, 0620/234-8305. Újdalmandon kétszoba, konyhás, fürdőszobás, 52 m2-es lakás telekkel eladó. Irányár: 2.400.000.-. Tel.: 0630/616-9404.

Dombóvár, Erzsébet u. 73. szám alatti, 406 m2-es ingatlan eladó vagy kiadó. Érd.: 06-30/6367-525. JÁRMŰ

Készpénzért autóját, teherautóját megvásároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.: +36-30/72961-12 Jó állapotban lévő Komár motor eladó. Érd.: 74/468-544. MTZ50,550, 80/82-es traktorokat keresek kp.fizetéssel, adásvételivel, elszállítással 1,5MFt-ig. +36-30/33604-33.

Döbröközön, Kurdbasa dűlőben 800 nöl terület szőlővel, gyümölcsössel, szintes présház teljes felszereléssel, villannyal eladó. Víz van. Érd.: 06-74/461-219 esti órákban. Sásdon tehermentes, összkomfortos, gáz- és vegyestüzelésű családi ház garázzsal, hobbiműhellyel eladó. Eladási ár 10 MFt. Tel.: 72/475-333. Attalában kis parasztház eladó. Érd.: 06-30/467-5632. Lakást tudok adni magányos, középkorú hölgynek. Továbbiakat személyesen megbeszéljük. Érdeklődést sms-ben kérek. Tel.: 20/310-7056. Távol a város zajától Tarróson, nyugodt környezetben, zártkerti, 38 m2es, kétszobás, ingatlan villannyal, pincével, 1740 m2-es telken, szép panorámával eladó. Méhészeknek és vadászoknak is ajánljuk. 06-30/2520134.

SZOLGÁLTATÁS

Riasztó-térfigyelő szerviz: szerelés, javítás, kivitelezés, karbantartás. 24 órás dombóvári távfelügyelet, csak 1.998 Ft/hó-tól, helyi telefontarifával. Dombóvár, Hunyadi tér 14. Gond-X Kft. 06-74/468-665, 06-209/578-636.


7

2013. május 9. OKTATÁS Aranykalászos gazda (85000Ft) és szociális gondozó és ápoló (145000Ft) tanfolyam indul. Részletfizetés!!!! www.tusketan.eu Dostal József Tel.:06-30/393-26-97 FNYSZ.006362011.

Felnőtt méretű szövőszék minden tartozékkal eladó. Iár: 22.000 Ft. Érd.: 06-30/253-2859 Faragott fa szekreter igényeseknek eladó. Érd.: 30/299-3697, 74/678672. Segélyhívást fogadunk napi 24 órában és lakások, objektumok távfelügyeletét biztosítjuk havi 1.998 Fttól, helyi telefontarifával. Dombóvár, Hunyadi tér 14. Gond-X Kft. 0674/468-665, 06-209/578-636.

Figyelem! Ha van eladó vagy kiadó ingatlana, és segítségre van szüksége, mert nehezen tudja eladni, kérem hívjon az alábbi számon: 06-30/3463333.

TV-javítás szállítással, Dombóváron és környékén. Érd.: 0630/6627-813, 06-30/298-1697, 74/465-669, Molnár.

ÁLLAT

Ács-tetőfedő munkák, régi és új tetők, teraszok készítése, cserepezés, csatornázás, gipszkartonozás. Ingyenes felméréssel, anyagbeszerzéssel. 06-30/346-9871, 06-74/461284. Ácsmunkák 2008-as árakon. Tetőszerkezetek javítása, felújítása, új tető készítése, cserépátrakás, lambériázás, fa burkolás, gipszkartonozás, teraszok készítése, csatornázás. Anyagbeszerzéssel, ingyenes árajánlattal. 06-30/9933-297. Kézzel szőtt szőnyegek, lábtörlők, futószőnyegek, faliszőnyegek készítését vállalom színes vagy egyszínű pamut alapanyagokból. 06-70/4063014. Redőny akció májusban! Redőny, reluxa, szalagfüggöny, napellenző 20-50%-os kedvezménnyel, nyugdíjasoknak további kedvezmény. Műanyag nyílászárók akciósan. 74/437-302, 30/620-8258. Kertek, szőlők rotálását, fűnyírását, kaszálását vállalom. Érd.: 06-20/2033639, 06-74/460-879. Kaszálás, bozótvágás. Érd.: 0620/9811-108. Ház körüli mindenféle kisebb javító lakatosmunkák, zárak javítása, cseréje, ajtó-ablakrács készítése. 06-30/3324-175.

Malacok, süldők és kocasüldők eladók. Szállítás megoldható. Érd.: 06-20/228-0949. Előnevelt csirke kiszállítással. Sárga 390.-/db, kendermagos 420.-/db, húsfehér 440.-/db. 06-20/9391-895. Kiscicák ajándékba elvihetők. Érd.: 06-30/490-2559. 2 hónapos malacok eladók vagy terményre cserélhetők. Érd.: 06-30/2009591. 1 db 10 éves Wales póni kanca (125 cm magasság, szelíd, kezelhető, lovagolható) eladó vagy haszonállatra (sertés, borjú) cserélhető. 06-30/3453018.

Dombóvári összkomfortos családi ház, asztali varrógép, szekrénysor, színes TV, női kerékpár, könyvek, számítógépasztal, gázpalackok, műanyag ládák eladók. Érd.: 0670/286-1732. Gluténmentes-, diabetikus termékek, hidegen sajtolt olajok. Erika Diszkont, Dombóvár, Hunyadi tér 2. VEGYES Paprika- és paradicsompalánta eladó. Sásd, Jókai u. 46. 06-72/475233. Színesfémet, ócskavasat, selejt kábeleket, villanymotorokat, hegesztődinamót veszek. Házhoz megyek. 06-20/805-5041. Bontott tégla eladó. Érd.: 19 és 21 óra között 06-20/243-5755. Hévízen, a Hotel Kalmátban a 31. heti üdülési jog eladó. Tel.: 74/461654.

2 db 100-110 kg-os húsjellegű hízó eladó. Érd.: 06-72/451-425.

ÜDÜLÉS

Balatonfenyvesen, parttól 100 méterre 9 férőhelyes, kiváló felszereltségű nyaraló kiadó. 06-20/9866-584. Balatonmárián kétszintes faház kiadó. Érd.: 70/321-1303 jupozs@ yahoo.com

Készpénzért vásárolok mindenféle régiséget, hagyatékot, órákat, festményeket, porcelá nokat, dunnákat, párnákat. Helyszínen fizetek készpénzzel. A becsérték, kiszállás ingyenes. 06-20/593-1575.

Malacok eladók. Érd.: 06-70/3472443. Kecskegidák eladók. Érd.: 0620/4927-953.

Választási malacok eladók Sásdon. 06-20/936-4995.

Vásárolnék beton járdalapot. Érd.: 06-20/562-0078.

Magas áron vásárolok régi bútorokat, festményeket, faliórákat, porcelánokat, hagyatékot. 74/435-209.

Kertes házba, egyedüli kutyaként ajndékba adnám 2 éves, keverék, fekete, kistermetű, kan kutyámat chippel, oltásva ellátva. 06-72/451761 reggel 6-8 óráig.

Malacok, süldők eladók. Érd.: 0620/370-3662.

KERESEK

Arany ékszert vásárolnék saját gyűjteményembe. Házhoz megyek. Érd.: 06-70/558-4315.

RÉGISÉG

Kukorica eladó. Keresek pietrin süldőt vagy malacot. Tel.: 72/671-990.

Előnevelt kacsa eladó. Érd.: 0630/468-4645.

Új, kisméretű tégla eladó, 900 db. Érd.: 06-30/743-0220.

Városközponti, kétgenerációs (különbejáratú), gáz- és vegyestüzelésű központi fűtéses családi ház eladó. Többfunkciós babakocsi 10.000 Ft-ért eladó. Érd.: esti órákban 06-74/677-222. Kukorica eladó. Érd.: Attala, 0630/855-5912. 20 db kisvasúti betonalj 1,4 méteres, jó állapotban eladó. Érd.: 74/467-738 Dombóvár, Rét u. 69. Terménydaráló eladó. Érd.: 74/462571 12-13 óra között.
2013. mรกjus 9.

2013-19 dombovari szuperinfo  
2013-19 dombovari szuperinfo  

2013-19 dombovari szuperinfo

Advertisement