Page 1

Časopis o bednění

2/2008 · www.ceskadoka.cz

Již druhá stavba letmou betonáží s vozíkem Doka v České Republice!

Světová premiéra firmy Doka nový typ benicího vozíku pro letmou betonáž… strana 3

Most přes Vltavu

další stavba letmou betonáží … strana 7

River Suir Bridge zajímavý most z Irska … strana 10

50 let Doky

půl století úspěchu … strana 13


2

Doka Xpress

Editorial

Aktuality ◄ Most Prosmyky

V polovině měsíce října bylo dokončeno první vahadlo mostu přes Labe v Prosmykách u Litoměřic. K převozu bednicích vozíků na druhou stranu řeky bylo použito lodi a dvou těžkých jeřábů.

Vážení obchodní přátelé,

◄ Školení DOKA 2009

v červnu letošního roku se vám dostalo do rukou první vydání našeho podnikového časopisu Listy, který Vás po nějaké době opět informoval o dění v České Doce. Grafická úprava titulní stránky i název časopisu se však nedočkal druhého vydání. Nyní se Vám dostává do rukou pod novým názvem Doka Xpress - časopis o bednění. Nová grafická úprava, včetně názvu bude používaná po celém světě jednotně. Tedy bude-li Vaše firma stavět kdekoliv v Evropě či mimo ni, vždy Vás bude provázet magazín Doka Xpress se stejnou titulní stránkou, ale s aktuálním obsahem země vydání. Toto vydání našeho časopisu bude ve velké míře věnováno výstavbě mostů metodou letmé betonáže. Máme tu čest znovu v krátké době dodat naše vozíky Doka a to na most přes Vltavu v Praze Lahovicích, který je součástí jihozápadní části vnějšího okruhu Prahy. Velmi nás těší, že dodavatel mostu Skanska DS a.s. závod mosty, nám dal znovu důvěru a vybral si k realizaci naše zařízení i bednění. Protože se rychle blíží konec roku, dovolte mi, abych využil této možnosti k poděkování za spolupráci, které si velmi vážíme. Těšíme se na opětovná setkání na Vašich stavbách i v příštím roce 2009.

Stejně jako v mnoha minulých letech připravujeme i pro sezónu 2009 semináře a školení. Novinkou je rozdělení seminářů na pozemní a silniční stavitelství a rozšíření počtu termínů. Školení proběhnou v 7. a 8. týdnu 2009 ve všech našich pobočkách. V případě zájmu o účast sledujte naše internetové stránky nebo kontaktujte své obchodní zástupce.

◄ Most v Kladně V naší výrobně spesiálního bednění bylo zhotoveno bednění zajímavého tvaru na pilíř pro lokální přemostění trati v Kladně Rozdělově. Pilíř bude vysoký 7,5m, stavební firmou je Skanska DS.

Obsah 

Strana Světová premiéra firmy Doka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Most přes Vltavu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 River Suir Bridge, Waterford, Ireland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Premiéra Doky

50 let Doka, půl století úspěchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Krátké zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Most přes Vltavu

Váš Karel Novotný st. jednatel České Doky 50 let Doka


2 /2008

Světová premiéra firmy Doka Firma Doka se stala celosvětově jediným dodavatelem kompletní technologie bednění pro výstavbu mostů technologií letmé betonáže. Již mnoho let Doka dodává bednění pro většinu typů mostních konstrukcí a nyní ještě rozšířila své služby o dodávku vozíků pro letmou betonáž. Je v současné době jediným dodavatelem, který nabízí svým obchodním partnerům bednění i vlastní vozík. Výhody jsou zřejmé - úplné sladění bednicích dílů s nosnou konstrukcí vozíku zaručí jejich 100% kompatibilitu. Firma, realizující stavební zakázku jedná pouze s jedním partnerem, což usnadní komunikaci a zaručí kompletní projekční servis a návaznost

dodávek. Orientace na jednoho dodavatele je výhodná i z obchodního hlediska, neboť v případě dodávek bednění pro celý most, tj. pro založení, pilíře, opěry a kompletní mostovku dá zákazníkovi možnost dosáhnout na výhodné množstevní slevy. Nově vyvinutý bednicí vozík je výsledkem dlouholetých zkušeností Doky s letmou betonáží. Je navržen tak, aby mohl být nasazen u většiny mostů realizovaných touto technologií. Maximální délka betonovaného

Fakta Projekt SO 204 Most přes Labe DÉLKA MoSTU 585 m Šířka MOSTU 15 m VÝŠKA KOMORY 7,5m u pilíře; 3,5m ve středu pole Most je půdorysně v oblouku o rádiusu 325m

3


4

Doka Xpress


2 /2008

◄ Žádné konstrukční prvky vozíku nebrání přístupu do právě zpracovávaného taktu.

▲ Konzultace na staveništi mezi stavbyvedoucím a vedoucím kompetenčního centra firmy Doka. ▼ Pohled na bednicí vozík, ve kterém jsou patrny tři výškové úrovně obslužných lávek včetně výstupových cest.

segmentu je přibližně 5 metrů s předpokládanou hmotností do 250tun. Díky přestavitelné konstrukci mohou být zhotoveny rovné, šikmé ale také vícekomorové průřezy aniž by docházelo k časovým prodlevám a finančně náročným úpravám. V kompetenčním centru pro letmou betonáž firmy Doka byly analyzovány poznatky, které byly následně zohledněny v návrhu vozíku tak, aby splňoval požadavky praxe. Nejvýraznější zlepšení oproti bednicím zařízením letmé betonáže doposud dostupným na trhu, se týká geometrie podélných příhradových konstrukcí. Tyto jsou zhotoveny ve tvaru paralelogramů a jsou vedeny směrem vzhůru. To usnadňuje přístup do právě bedněného segmentu především pro dopravu a ukládání prutů armatury a následně pro betonáž. Dalším zlepšením je dvoustěnový kotevní nosník, který poskytuje nejvyšší možnou flexibilitu. Kotevní tyče mohou být v libovolném rastru volně umístěny po celé délce tohoto nosníku, což umožňuje dokonalé přizpůsobení statickým parametrům. Kotevní tyče jsou obsluhovány z dostatečně široké a zabezpečené pracovní plošiny. Díky modulové konstrukci může být vytvořeno i asymetrické uspořádání kotevního nosníku, což může být využito v případě stísněného prostoru např. díky sousedící stavbě. Nosník je navíc vybaven ocelovým profilem pro horizontální pojezd hydraulického lisu pro předpínání mostu. Odpadá tak nutnost hledání provizorních řešení jako například přivařování dodatečných profilů na bednicí vozík. Vnitřní stěny komory mostu nese flexibilní konzolový třmen, umožňující variabilní umístění kotev v závislosti na momentální poloze předpínacích kabelů mostu. Kvůli proměnné výšce komory byl nový bednicí vozík vybaven také „teleskopickým“ nosníkovým bedněním. Zásahy do bednění jako

5


6

Doka Xpress

► Celkový pohled na staveniště na levém břehu, v pozadí je vidět část mostu budovaná na pevné skruži. Dodavatelem bednění je rovněž Česká Doka.

▼► Po realizaci prvního vahadla na levém břehu je bednění transportováno k realizaci druhého vahadla.

▼ Cylindr zabezpečující krokový posun vozíku, v pozadí jsou patrny třecí ložiska.

přiřezávání či krácení systémových komponentů proto nejsou nutné. Také při vývoji pojezdu bednicího vozíku postupovala Doka inovativní cestou. Na rozdíl od konkurence nepojíždí bednicí vozík Doka po ocelových kolečkách, ale je posunován na plastových kluzných ložiscích. Třecí vlastnosti tohoto kluzného ložiska, vyrobeného ze speciální směsi umělých hmot, jsou koncipovány tak, že je zabráněno nežádoucímu pojezdu vozíku dostatečným třením. Pomocí hydraulických válců však může být bednicí vozík posunut zcela bezproblémově do dalšího betonážního taktu. Kromě optimalizace geometrie a přestavitelnosti vozíku byla v průběhu několikaletého vývoje věnována velká pozornost zvýšení bezpečnosti práce. Na rozdíl od ostatních výrobců je kotevní nosník zpřístupněn prostřednictvím výstupného žebříku s integrovanými ochrannými koši a přilehlými pracovními plošinami. Také obě další pracovní roviny, tj. strop a dno, jsou vybaveny výstupy a pracovními plošinami. Mezi další výhody patří nesporně i to, že bednicí vozík firma Doka nabízí svým partnerům i do pronájmu. Velmi nás těší, že celosvětově prvním

místem nasazení nově vyvinutého vozíku je stavba mostu přes Labe u obce Prosmyky nedaleko Litoměřic v České republice. Po jeho dokončení se bude jednat o nejdelší most realizovaný technologií letmé betonáže u nás. Jsme potěšeni, že při realizaci tohoto mostu můžeme být partnerem tak renomovaným stavebním firmám v oboru mostního stavitelství, jakými jsou SMP a Metrostav, kteří dílo realizují ve sdružení. Současně jsme hrdí na to, že firma Česká Doka se aktivně podílí na vývoji bednění pro technologii letmé betonáže a naši technici se stali součástí projekčního týmu kompetenčního centra v mateřském závodě Doky. O správnosti rozhodnutí věnovat úsilí vývoji vozíku pro letmou betonáž, můžeme usuzovat na základě získání další zakázky v České republice na obchvatu Prahy při přemostění Vltavy, jakož i několika dalších zakázek v zahraničí.


2 /2008

Most přes Vltavu Již podruhé v krátké době Vám můžeme představit významnou letmo betonovanou mostní konstrukci realizovanou s naším DOKA vozíkem. Pokračování celého souboru staveb Silničního okruhu kolem Prahy je přemostění pravobřežního modřanského svahu nad tratí ČD, přes řeku Vltavu a nad údolní nivou levého břehu. To zajišťují dva samostatné mosty navazující na rozsáhlou mimoúrovňovou křižovatku Strakonická u obce Lahovice. Oba mosty (jednokomorový a dvoukomorový) jsou navrženy jako letmo betonované vahadlovým způsobem z hlavních mostních pilířů v blízkosti řeky. Jednotlivé nosné konstrukce tvoří tři pole se dvěma vahadly. Výška konstrukce je proměnná, v poli 2,60 m, nad podporami 5,20 m. Na levém břehu

navazují odbočné rampy, které budou k letmo betonované nosné konstrukci dodatečně přibetonovány na pevné skruži. Pro výstavbu vahadla na levém břehu má dodavatelská firma Skanska k dispozici dvojici betonážních vozíků Doka vybavenou naším velkoplošným bedněním TOP 50. Na základě počátečních jednání s dodavatelem a hlavním projektantem bylo dohodnuto, že letmá betonáž bude startovat z nesymetrických 9 m dlouhých zárodků s větším přesahem do břehové konzoly D.

Fakta Projekt Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513, SO 206 Most přes Vltavu DÉLKA MoSTU 246,9 m VÝŠKA MOSTU 22,1 m KoNSTRUKČNÍ VÝŠKA 2,6 - 5,2m ROZMĚRY POLÍ 60,0+104,0+64,0m

7


8

Doka Xpress

▲ Schematický výkres mostovky Délky jednotlivých lamel jsou navrženy v délkách 3 - 5m, přičemž nejtěžší segment jednokomorového mostu je 152t a dvoukomorového 256t.

To znamená, že v první fázi byl umístěn na zárodek pouze jeden vozík a po zabetonování první lamely směrem do řeky byl teprve namontován vozík druhý. Betonáž dalších deseti lamel probíhá symetricky. Postup betonáže Stabilitu celého vahadla zajišťuje dočasná podpora ve vzdálenosti 4.5 m od osy pilíře směrem od řeky. Po aktivaci této blízké podpory mohla začít výstavba letmou betonáží v symetrických konzolách s tím, že nesymetrie v množství uložené betonové směsi v průběhu betonáže každé dvojice lamel nesmí přesáhnout 30% celkové kubatury každé lamely. Přitom je vždy nutné zajistit, aby byla v předstihu betonována lamela na břehové straně vahadla (tedy na konzole D), aby reakce v provizorní podpoře, plynoucí z nesymetrického ukládání směsi, byla vždy tlaková. Samotné ukládání betonové směsi do formy probíhá v následujících bodech:

• ▲▼ Velmi náročné na přípravu a předmontáž je také bednění kotevních bloků uvnitř komory. Kotevní bloky předpínacích kabelů totiž vybíhají nejen ze stropu a podlah komory, ale je zde také nutné připravit kotevní bloky ve stěně k připnutí nájezdových ramp.

• • •

deska dna (od spojovací spáry směrem k čelu bednění) bednění stěn komory (musí se dodržovat max.tlak resp. rychlost betonáže!) konzoly (od stěny komory směrem ven, a od spojovací spáry směrem k čelu bednění) strop (od stěny komory směrem k ose, a od spojovací spáry směrem k čelu bednění)

Sledování a měření konstrukce Při betonáži podléhá určitým deformacím nejen mostní konstrukce, ale i bednicí vozík a bednění. O tento rozměr je nutno předem bednění navýšit. Konečný rozměr navýšení každé lamely je vždy stanoven na základě průběžného vyhodnocování měření skutečného stavu na stavbě a předem vypočtených údajů, jako jsou deformace jednotlivých částí vozíku, celková hmotnost vozíku včetně bednění, jejich těžiště vůči konci lamely, velikost reakcí v podporách vozíku na mostní konstrukci před a po zatížení betonem. Především vpředu na závěsech na kotevním příčném nosníku se kotvy zatížené betonem protáhnou a bednění poklesne. Koncept dimenzování pro odvedení horizontálních zatížení ve spodním roštu stejně jako v konzolách předpokládá, že na spojovací spáře jsou horizontální síly odváděny třením mezi přítlačnou oblastí bednění a stávajícím betonem. K tomu potřebná přítlačná síla je dosažena předpětím zadních betonovacích kotev. Po ukončení betonáže musí být zbytková přítlačná síla tak velká, aby za prvé nevznikla žádná spára mezi betonem a bedněním, a za druhé bylo zachováno dostatečné tření k odvedení celkového horizontálního zatížení. Uzavírací spára Výstavba vahadla BC bude dokončena betonáží uzavírací lamely délky ~4m pomocí bednícího vozíku. Před betonáží uzavírací lamely bude provedeno provizorní spojení konců konzoly B a C, které zabrání jejich vzájemnému posunu ve všech směrech. Po dosažení alespoň 80% pevnosti betonu a předepnutí kabelů budou demontovány oba betonážní vozíky. Vozík na břehovém vahadle bude možné demontovat z poslední betonážní pozice mobilním jeřábem. S vozíkem nad řekou se díky možnosti uložení vnějšího bednění na konzolové třmeny zacouvá zpět k pilíři a tam se demontuje věžovým jeřábem. Po částečném přestavění bednění bude celý betonážní vozík stejným způsobem nasazen na sousední dvoukomorový most.


2 /2008

◄ Konstrukce vozíku vychází z následujících částí: Vrchní konstrukce Spodní rošt Vnější bednění Vnitřní bednění Bezpečnostní zařízení - plošiny Hydrauliclé komponenty

Zkouška nosnosti Bezpečnostní koncept bednicího vozíku Doka vyžaduje, aby byla před každým dalším úsekem betonáže povinně prověřena nosnost zadního zavěšení. Zavěšovací kotvy jsou přitom zadním hydraulickým válcem předpínány proti tlakovému vřetenu 1000kN FVB na maximální charakteristickou tažnou zátěž, která je ve statice očekávána.

Zkouška nosnosti tedy probíhá již ve stavu „vlastní hmotnosti“. Pokud by zavěšení z nepředvídatelných důvodů náhle selhalo (např. kvůli poškození kotvy, opotřebení kotevní matky, místnímu poškození betonu, apod.), nehrozí přesto nebezpečí zřícení. V tomto případě se pouze přenese vlastní hmotnost ze zavěšení zpět na rolnové podvozky a dále na páry kolejnic.

∆L=20 mm

max. 1000 kN

▼ Zkouška nosnosti zadních betonovacích kotev se provádí před každým úsekem betonáže.

▼ Vizualizace mimoúrovňové křižovatky Strakonická provedená firmou Valbek

9


10

Doka Xpress

River Suir Bridge Waterford, Irland ▼ Sehraný tým: montážní mistr Doky Max Mayer seznamuje stavební tým stavbyvedoucího Raphaela Torrese s odborným použitím bednicího systému Doka a pomáhá na stavbě radou i činem.

Irská vláda investuje masívně do modernizace a výstavby významných dopravních komunikací. Do roku 2015 jsou naplánovaná stavební opatření v celkovém investičním objemu více než 35 miliard Euro. To má posílit konkurenceschopnost zeleného ostrova v mezinárodní hospodářské soutěži a zajistit udržitelnost dynamického hospodářského růstu posledních let. V rámci národního akčního plánu „Transport 21“ je kladen důraz na výstavbu nových regionálních komunikací. Aktuálním příkladem je téměř 25 km dlouhý obchvat jihoirského města Waterford. Zavěšený most přes řeku River Suir je

díky délce 465m, 108m vysokému pylonu a rozpětí zavěšení 400m nejnáročnější stavbou velkolepého silničního projektu a zároveň největším zavěšeným mostem v Irsku. Pro tento náročný mostní projekt Doka dodává kompletní bednicí techniku s detailní projektovou dokumentací. Stavbu River Suir Bridge provádí sdružení Arge Dragados – NTR – Royal BAM. Nohy mostního pylonu ve tvaru A mají sklon 15 stupňů a vyznačují se parabolickým příčným řezem. Pro zhotovení 108m vysokého pylonu bylo použito výkonné samošplhací bednění Doka SKE 50. Tím


2 /2008

◄▼ River Suir Bridge je díky celkové délce 465 m s odstupem největším zavěšeným mostem v Irsku. Doka dodává kompletní bednicí systém pro zhotovení 106 m vysokého pylonu. Stavbu provádějící sdružení Dragados – NTR – Royal BAM bední, armuje a betonuje nohy pylonu pomocí samošplhacího bednění Doka SKE 50 v týdenním taktu.

stavební firma profituje z know-how bednicích techniků Doka i jejich více než 20 let zkušeností v oblasti samošplhací techniky. „Se samošplhací technikou pracujeme poprvé. Především rychlé a bezpečné přemísťování bednicích jednotek do vyšších pater pomocí hydraulických válců a jednoduše koncipovaný proces obedňování a odbedňování významně urychluje stavební průběh“, sděluje své pozitivní zkušenosti se samošplhací technikou SKE 50 Doka stavbyvedoucí Raphael Torres. Celkem je nasazeno 20 samošplhacích zařízení SKE 50 a 300m² nosníkového bednění Top 50. Specialisté z výrobny atypického bednění Doka zhotovili na míru zvláštní bednění dokonale přizpůsobené příčnému řezu pylonu. Kvůli mnohonásobnému použití a silnému namáhání bednicí desky se vedení stavby rozhodlo pro osazení bednicích desek Dokaplex, protože vysoce kvalitní vícevrstvá bednicí deska z finské břízy zaručuje i při mnohonásobném použití prvotřídní a stejnoměrně hladký povrch betonu. Do úrovně mostovky mají nohy pylonů ze statických důvodů neztenčený průřez. Od pátého betonážního úseku už jsou prováděny jako dutý průřez. Na každé noze pylonu jsou nasazeny dvě šplhací jednotky GCS. Pro optimální odvedení zatížení je šplhací bednění GCS ještě zpevněno robustním přehradním bedněním Doka. Vedení stavby se pro toto atypické řešení rozhodlo na základě požadavku vysokého bezpečnostního standardu a hospodárnosti systému díky použití pronajímatelných standardních dílů. Šedesátimetrové nohy pylonů se spojují ve 48m vysokou špičku. V posledních třech betonářských záběrech před tímto spojením je nutné průběžně přizpůsobit

plošiny měnícím se prostorovým podmínkám. Pro zhotovení zužující se špičky pylonu jsou plošiny samošplhacího bednění patřičně adaptovány dle nového průřezu. Veškeré komponenty samošplhacích jednotek potřebné pro zhotovení nohou pylonu mohou být znovu použity, což umožňuje redukovat

11


12

Doka Xpress nosníkového bednění Top 50 dodatečně z vnější strany posílena únosnost pronajmutelnými standardními díly. Vzhledem k tomu, že stavbu provádějící sdružení do dnešní doby nemělo žádné zkušenosti se samošplhacím bedněním, je stavební tým intenzívně podporován zkušenými techniky a montážními mistry Doky. Nabídka služeb Doky sahá od podrobného projektování bednění, aktivní podpory stavebního personálu při první montáži bednicího materiálu až po průběžné poradenství během celé stavby ze strany techniků Doky. Plošiny samošplhacího bednění SKE 50 a velkoplošné prvky Top 50 jsou montovány přímo na místě za profesionální asistence zkušeného montážního mistra Doky. Ten navíc seznamuje stavební personál s odbornou manipulací s bednicím materiálem včetně maximální bezpečnosti při použití. Tím je již od prvního betonážního úseku zajištěn hladký průběh nasazení bednění a optimální využití hospodárného bednicího systému. Široké, po celém obvodě uzavřené pracovní plošiny a stabilní zakotvení samošplhacího bednění do betonu zaručují nejvyšší možnou bezpečnost práce i při vysokých rychlostech větru.

▲▼ Trvalé zakotvení šplhacích jednotek v betonu, široké a po celém obvodě uzavřené pracovní plošiny zajišťují maximální bezpečnost práce i při vysokých rychlostech větru.

skladované množství bednicího materiálu. Také nosníkové bednění Top 50 lze s mírnými úpravami dále použít. Počínaje 18. betonážním záběrem musí stavební tým začít s montáží průchodek pro masívní nosná lana. Jelikož v těchto oblastech není možné kotvit tyčemi skrz beton, je u

„Podpora bednicích techniků Doky jak ve fázi projektování tak i během samotné stavby je pro nás rozhodujícím faktorem pro dodržení ambiciózního časového plánu. Především intenzívní zaškolení personálu na nové zařízení ze strany montážního mistra přineslo časové a finanční úspory a výrazně přispělo k bezpečnému průběhu bednicího procesu bez poruch“, tak je Raphael Torres přesvědčen o výhodách rozsáhlé zákaznické péče s cílem úspěšného uskutečnění projektu. Díky vynikající přípravě v segmentu bednění může stavební tým bednit, armovat a betonovat vyjímečný pylon v týdenním taktu.


2 /2008

50 let Doka Půl století úspěchu V letošním roce slaví Doka výjimečné výročí: před 50 lety, dne 6. května 1958, byla do rakouského obchodního rejstříku zapsána „Österreichische DOKA, Schalungs- und Gerüstungstechnik GmbH“ („Rakouská DOKA, bednicí a lešeňová technika s.r.o.), čímž byla zahájena úspěšná historie firmy.

▲ Ředitel Josef Kurzmann, člen představenstva Umdasch AG, zodpovědný za skupinu Doka: „Globálně fungující podnik se musí přiblížit zákazníkům, bez ohledu na to, odkud zákazníci přicházejí. Proto budeme nadále posilovat naše pozice na stávajících i nových trzích a budeme pokračovat v započaté expanzi“.

◄ Firemní centrála v Amstettenu. Velký a malý obrázek se od sebe liší 50 lety úspěšné historie.

O 50 let později je Doka celosvětově známou značkou a synonymem kvality, inovace a kompetence ve všech oblastech bednicí techniky. Nejvyšší zásadou firmy je silná orientace na potřeby zákazníka. Důraz je kladen na pěstování dobrých partnerských obchodních vztahů a zaměstnávání kompetentních zaměstnanců. Z původně průmyslového podniku se z Doky stal dodavatel široké palety služeb pro stavebnictví. Díky výjimečným produktům, odbornému poradenství, bezchybné realizaci a skvělému servisu Doka významně přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti svých zákazníků. Od tesařské výroby po průmyslový podnik V roce 1868 založil Stefan Hopferwieser v Amstettenu tesařský podnik. V roce 1939

vstoupil do této firmy Josef Umdasch, který se oženil s vnučkou zakladatele. V historii firmy má zásadní význam stavba dunajské elektrárny Ybbs-Persenbeug r. 1955, kde firma „DOKW“ poprvé použila

▼ Na stavbě dunajské elektrárny Ybbs-Persenbeug použila stavební DOKW poprvé lepené bednicí desky, které se později staly základem názvu společnosti Doka.

13


14

Doka Xpress

► Burj Dubai – nejvyšší budova světa Doka dodala pro tuto stavbu samošplhací bednění.

▼ Díky neustálé inovaci je Doka vždy o krok napřed. Léta osvědčený systém rámového bednění Framax byl v roce 2004 vybaven revoluční deskou Xlife, která se vyznačuje možností mnohonásobného použití, snadnou údržbou a minimálním poškozením při zatloukání hřebíků.

nové lepené bednicí desky z Amstettenu. Protože se tyto Desky, kterým se zjednodušeně říkalo „DOKA“, vyznačovaly přesvědčivými výhodami, začal jejich odbyt prudce stoupat. Z označení desek byl nakonec odvozen i dnešní název společnosti. Na základě tohoto velkého úspěchu se Doka vydala na cestu výroby systémového bednění. Díky neustálé inovaci byla Doka vždy o krok napřed. Po velkoplošném bednění v roce 1965

představila Doka roku 1971 první šplhací bednění. Osvědčený systém stěnového rámového bednění Framax měl svou premiéru v roce 1985. Výstavba vlastního výzkumného a vývojového centra v roce 1990 jen potvrzuje význam průběžného inovačního procesu. V popředí vývoje našich systémů stojí prospěch zákazníka, snižování pracovních nákladů, jednoduchá manipulace, bezpečnost, dlouhá životnost a systémová kompatibilita našich produktů. Používáním kompozitních materiálů, kombinace dřeva a plastu, zahájila Doka v roce 2004 novou éru v bednicí technice. Jedná se například o nosník H20 top a desku Framax Xlife. Aby byl pokryt stále stoupající odbyt produktů Doka, byl v roce 1994 založen pobočný závod St. Martin u Amstettenu o celkové rozloze větší než 26 ha. Ve stejném roce zahájil svou činnost také výrobní podnik Doka Drevo na Slovensku, ve kterém se od r. 2006 vyrábí všechny třívrstvé bednicí desky Doka. Díky tomuto přesunutí výroby vznikl v centrálním závodě o velikosti 360.000 m² prostor pro obrovské investice do výroby Doka. Nový kontejnerový terminál s portálovým jeřábem a plně


2 /2008

◄ Vodní elektrárna Itaipú v Brazílii patří k těm největším na světě. V sedmdesátých letech dodala Doka obrovské množství bednění pro stavbu přehradní hráze vysoké téměř 200 m a dlouhé 8 km.

▼ Díky trojrozměrné projekci bednění a výrobě s milimetrovou přesností jsou uskutečnitelné i futuristické stavby jako např. Science Center ve Wolfsburgu.

automatizovaný sklad zajišťují, aby se i v budoucnosti dostaly expedované produkty ve správnou dobu na správné místo. Jako první dceřiná společnost v zahraničí byla v r. 1961 založena „Deutsche Doka“ – „Německá Doka“ se sídlem v Mnichově. Následovalo zřízení poboček v Kuvajtu a Brazílii roku 1977. Od té doby se prodejní síť neustále rozšiřuje, neboť naším cílem je co nejvíce se přiblížit zákazníkům. V dnešní době má Doka více než 140 poboček a logistických center v 65 zemích. I nadále chce skupina Doka zvyšovat své podíly na stávajících trzích a získávat trhy nové. Díky úspěšné mezinárodní ofenzívě se posiluje pozice Doky jako globálního hráče na mezinárodním trhu bednicí techniky a zároveň předpoklad pro budoucí růst společnosti.

15


16

Doka Xpress

Krátké zprávy Novinky, Termíny, Tisk, Oznámení

 Svou výškou 601m je betonové jádro Burj Dubai s odstupem nejvyšší železobetonovou konstrukcí světa.

Vysoké ocenění pro Doku Za realizaci bednění při stavbě Burj Dubai byla Doka oceněna cenou Solid-Bautech-Preis 2008 jako nejlepší projekt v kategorii betonových staveb. Porota sestavená z univerzitních profesorů a renomovaných stavebních expertů především označila promyšlenou materiálovou dispozici, samošplhací bednicí techniku a téměř rekordní třídenní takt pro více než 180 betonážních záběrů jako výjimečný a příkladný výkon. Doka tímto projektem předčila více než třicet dalších návrhů a nechala tak za sebou s velkým odstupem mezinárodně působící firmy stavebního průmyslu. Dokončení 601m vysokého betonového jádra budovy Burj Dubai přineslo společnosti Doka nejen „světový rekord“ v použití bednicí techniky, ale také cenné zkušenosti v technicky extrémních podmínkách. Díky získanému knowhow je Doka připravena ucházet se i o další náročné projekty. Již v březnu letošního roku Doka získala Cenu stavební techniky (Bautechnik-Award) odborného stavebního časopisu BBB za výtah pro bednicí stoly TLS jako nejvýznamnější inovaci

bednicí techniky v uplynulých letech. Pomocí tohoto zařízení lze přemísťovat bednicí stoly do vyšších pater bez použití jeřábu.

Doka champions league 2008 Tým Czech Doka Friends se zůčastil každoročního fotbalového turnaje v mateřské firmě v Amstettenu, kde obsadil krásné sedmé místo ze třiceti hrajících týmů z různých částí Evropy.

 Česká Doka si vyzdobila svou zasedací místnost obrázky malovanými lidmi ve Studiu Oáza, Jakub Macháček, Tančící štír

Tiráž texty: ing. Karel Novotný sen.,ing. Karel Novotný jun., Petr Chval

Germany

Poland

foto: ing. Karel Novotný jun., Josef Koudela DiS., archiv Doka grafická úprava: Josef Koudela DiS. distribuce hromadně mezi zákazníky fy Česká Doka náklad 1000ks

Praha

Ostrava

Czech Republic

Brno

Austria

Slovakia

www.ceskadoka.cz Česká Doka - bednicí technika spol. s r.o. Pobočka Praha Za Avií 868 CZ 196 00 Praha 9 - Čakovice Tel.: +420 284 001 311 Fax.: +420 284 001 312 E-mail: ceska@doka.com

Pobočka Brno Kšírova 265 CZ 619 00 Brno - Horní Heršpice Tel.: +420 543 424 711 Fax.: +420 543 424 712 E-mail: brno@doka.com

Pobočka Ostrava ul. Palackého 1144/80 CZ 702 00 Ostrava - Přívoz Tel.: +420 595 134 611 Fax.: +420 595 134 612 E-mail: ostrava@doka.com

2_2008  

http://www.doka.com/web/media/files/newsroom/2_2008.pdf