Page 1

Časopis o bednění

1/2011 · www.ceskadoka.cz

Přístavba divadla loutek v Ostravě

Divadlo loutek Ostrava

Most přes Opatovický kanál

Trojský most

Pavilon T

přístavba divadla loutek … strana 3 nový most v Praze … strana 6

silnice I/37 Březhrad-Opatovice … strana 8 výstaviště České Budějovice … strana 13


2

Doka Xpress

Editorial

Aktuality

 Talavera de la Reina V srdci Španělska, v provincii Toledo se staví obchvat historického města Talavera de la Reina. Součástí obchvatu je 729 m dlouhý zavěšený most. Bednění pro 180 m vysoký pilíř projektovalo naše kompetenční centrum v Amstettenu. Byly použity především samošplhací bednicí systémy.

Vážení obchodní přátelé, skoro se tomu ani nechce uvěřit, ale začínající rok 2011 je již čtvrtým rokem krize. I když některá srovnání s rokem 2009 vypadají ve stavebnictví pozitivně, např. začalo se stavět více bytů (+ 7%), jde o jev zdánlivý díky velmi nízké srovnávací základně loňského roku. O příznivé změně se zatím rozhodně hovořit nedá a stavebnictví si zřejmě ještě letos bude muset najít své dno. I v této velmi obtížné době si naše osvědčené znalosti, výborný produkt a píle najdou uplatnění. Právě v této době byly realizovány první záběry na mostě přes kanál u Elektrárny Opatovice, kde máme nasazeno bednění v unikátní konstrukci výsuvné skruže firmy Berd. Jedná se už o třetí naši stavbu mostu v ČR, realizovanou touto technologií. Další stavba, o které Vás chceme informovat, je Trojský most, který je součástí komplexu „Blanka“. Pilíř na Trojské straně mostu, tvaru „V“, výšky 8,52 m, byl betonován do bednění kompletně zakřiveného tvaru, vyrobeného dle přání architekta mostu. Dále se dočtete o stavbě Pavilonu slonů a hrochů v Pražské zoo nebo Divadlu loutek v Ostravě s pohledovými betony na fasádě! Pokud možno úspěšný vstup do stavební sezony Vám přeje

 LNG nádrže - Taiwan V Taiwanu probíhá výstavba tří obřích nádrží na zkapalněný zemní plyn. Každá z nádrží má vnější průměr 80 m, tloušťku stěny 2 m a pojme 160.000 m3 plynu. Nasazeno je 48 vnějších a 48 vnitřních jednotek přehradního šplhacího bednění Doka D15. Bednění má integrovány plošiny pro práci a betonáž a speciální horní plošinu pro vázání výztuže.

 Gotthardský úpatní tunel Po svém dokončení se Gotthardský úpatní tunel stane nejdelším železničním tunelem na světě (délka 57 km). Význam stavby spočívá ve zrychlení spojení mezi Curychem a Milánem a to ze 4:10 hod na 2:50 hod. Pro bednění tunelu byl navržen vozík sestavený z těžké podpěrné skruže SL-1 v kombinaci s nosníkovým bedněním TOP 50.

Obsah 

Strana Divadlo loutek Ostrava

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Trojský most . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 SPIELBERG OFFICE PARK v Brně Divadlo loutek

SO 201 Most přes Opatovický kanál Prime Tower, Zurich

Nový pavilon T

Krátké zprávy

Pavilon T

7 8

10

. . . . . . . . . . . . . . . .

12

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Krátce ze staveb

Karel Novotný jednatel společnosti

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sloninec a hrošinec v ZOO Praha SO 201 Opatovice

. . . . . . . . . . . . . . . . .


Květen 2011

Divadlo loutek Ostrava Nová přístavba DLO bude sloužit jako alternativní a komornější hrací prostor. Bonusem je pak orloj na průčelí budovy s pohyblivými dřevěnými loutkami a hodinami s hvězdnou oblohou. Budova přístavby divadla loutek měla dvě podzemní a pět nadzemních podlaží. Podzemní část měla půdorysný tvar o rozměru cca 20 x 20 m, nadzemní část dostavby pak tvoří „kampanila – samostatně stojící, později dostavěná věž“ o půdorysu 10 x 10 m. Vzhledem k potřebě dosáhnout jasného a živého členění fasády dostavby v jemnějším měřítku než na stávající budově a vzhledem k vysokým dispozičním, statickým a technologickým nárokům na konstrukci dostavby, byla konstrukce navržena jako vnější železobetonová skořepina s fasádou v pohledovém betonu s povrchovou penetrační úpravou. Při formování prostorové podoby a sta-

tické struktury věže dali architekti přednost sochařskému přístupu před technicistním. Filigránské žebrování fasády tvořené sloupky a parapety o rozměrech 300 x 200 mm a spirálové schodiště po vnitřním obvodu stavby nemohly být navrženy v jiné než monolitické konstrukci. Všechny plochy monolitických konstrukcí byly tedy prováděny jako stěny z pohledového betonu bez dodatečných úprav. Pro provedení monolitických konstrukcí byly v zadávacích podmínkách velmi přesně definovány nároky na výsledný povrch betonu. Jako podklad pro zadání specifikace výsledných povrchů betonu byly určeny nejen platné ČSN EN pro výrobu, provádění a přesnost monolitických konstrukcí,

 Kruhové okno imitující hvězdnou oblohu

Fakta Stavba Přístavba alternativní scény Divadla loutek Ostrava (DLO) Generální dodavatel IMOS Brno a.s. závod Ostrava Zhotovitel MONOS Morava s.r.o. Doba výstavby monolitických konstrukcí

08 -11/2010 (celkem 18 týdnů) Bednicí systémy ruční

rámové bednění Frami Xlife, rámové bednění Framax Xlife, opěrné kozy Univerzal, stropní bednění Dokaflex, schodišťové věže Staxo 100, bezpečnostní prvky

3


4

Doka Xpress

 Rozestavěný objekt

ale hlavně jím byla technická pravidla České betonářské společnosti ČBS 03 – pohledový beton. Zde byly přesně předepsány parametry pohledového betonu popisující jeho strukturu, pórovitost, barevnost, rovinnost. Dále zde byly popsány polohy pracovních spár, to vše doplněno o spárořezy jednotlivých stran fasády. Na základě těchto požadavků byly se zhotovitelem v předstihu konzultovány možné návrhy technického řešení provedení bednění. Podzemní část V podzemní části byl pro stěny předepsán pouze pohledový beton, bez většího omezení umístění kotevních otvorů či sty-

ků jednotlivých bednicích desek. Proto byl, po dohodě se zhotovitelem, navržen již mnohokrát úspěšně použitý systém rámového bednění Framax Xlife s novými bednicími deskami. To vše doplněno o použití odbedňovacího prostředku na bázi emulze Doka Optix. Nadzemní část Stanovení typu bednění pro nadzemní část bylo jasně omezeno předepsaným spárořezem, tzn. otiskem styku bednicích desek příslušného rozměru (nejčastěji 1,35 x 2,6 m). Dále bylo vyžadováno, aby svislý spoj bednicích desek vždy procházel přes střed kotevního otvoru. Na zákla-


Květen 2011 dě těchto požadavků a požadované kvalitě výsledného povrchu betonu bylo zhotoviteli navrženo použití nosníkového bednění TOP 50, které po předmontáži z jednotlivých systémových komponentů (dřevěný bednicí nosník Doka H20, víceúčelový paždík WS 10, bednicí deska a spojovací materiál) plně vyhoví požadovaným parametrům. Vzhledem k požadované velmi krátké době realizace monolitických konstrukcí a časově náročné předmontáži panelů nosníkového bednění TOP 50 však zhotovitel toto řešení neakceptoval. Proto bylo rozhodnuto o využití rámového bednění Framax Xlife, které má základní prvek široký 135 cm, přesně tolik, co vyžadoval předepsaný spárořez. Nutno ovšem bylo vyřešit procházení otisku styku dvou bednicích desek středem kotevního otvoru. Toto bylo řešeno vložením bednicí překližkové desky předepsaného rozměru do bednění sestaveného ze systému Framax Xlife a zvětšeného o příslušnou tloušťku překližkové desky. Vzhledem k požadovaným rozměrům spárořezu (nejčastěji 1,35 x 2,6 m) muselo být použito velkoformátových překližek o rozměru 1,5 x 3 m. Na dosažený výsledek a kvalitu provedených konstrukcí měla největší vliv rychlost provádění vyplývající z požadovaného času realizace a stanoveného harmo-

nogramu. Výsledek byl velmi ovlivněn kvalitou provedení značně složitých detailů napojení jednotlivých konstrukcí (svislé velmi subtilní sloupy a vodorovné parapety se zešikmenou horní hranou). Dalším faktorem ovlivňující výslednou kvalitu bylo chladné podzimní počasí, které už výrazně omezovalo nejen zručnost pracovníků provádějících tesařské a betonářské práce (ukládka betonu a jeho vibrování), ale především použití náročné technologie pro utěsnění všech potenciálních míst úniku cementového mléka. Nejlepší výsledky hotových betonových stěn byly paradoxně dosaženy v podzemní části, kde byl použit pouze systém rámového bednění Framax Xlife bez vkládaných překližek. To zřejmě bylo způsobeno příznivým počasím, tvarově jednodušší konstrukcí než v nadzemní části, použití nových desek Xlife a odbedňovacího prostředku Doka Optix, který je pro desky Xlife speciálně určený. V nadzemní části bylo dosaženo rovněž velmi uspokojivých výsledků, avšak postupem prací a velmi rychle ubíhajícím časem, tvarovou složitostí a snad i zhoršujícím se počasím se pracovníci zhotovitele nevyvarovali lokálních nedokonalostí, které potom musely být složitě sanovány. Přesto je celkový výsledek velmi zajímavý.

 Detail styku šikmého parapetu a sloupu

 Pohled ze strany venkovního amfiteátru

5


6

Doka Xpress

  Celkový pohled na stavbu Trojského mostu

Fakta délka 250 m rozpětí oblouku hlavního pole 196 m

Trojský most V rámci výstavby nového Tunelového komplexu Blanka vznikne propojená síť tunelů, která vás zavede třeba na Letnou nebo nový Trojský most.

dodavatel mostu

Metrostav a.s. Objednatel

Hlavní město Praha

  Bednění pilíře P2

Trojský most elegantně přemosťuje řeku Vltavu smělým obloukem. Z hlediska konstrukčního uspořádání, konfigurace mostu a použitých materiálů se jedná o konstrukci v celosvětovém měřítku ojedinělou. V architektonicko-konstrukční soutěži byla pro přemostění Vltavy a jejího inundačního území vybrána subtilní konstrukce bez podpory v řece z dílny společností Mott MacDonald Praha a společnosti Roman Koucký architektonická kancelář s.r.o., stavbu realizuje firma Metrostav a.s. Konstrukce mostu Společně se čtyřpruhovou vozovkou je po mostě vedena tramvajová trať a po obou stranách ještě komunikace pro pěší a cyklisty. Přemostění je tvořeno dvojicí samostatných konstrukcí, které jsou odděleny dilatací nad pilířem umístěným na trojském břehu. Hlavní pole mostu je ocelobetonový plnostěnný předpjatý síťový oblouk (rozpětí 200,4 m, vzepětí oblouku 20,0 m) s dolní mostovkou z předpjatého betonu (prefabrikované příčníky a monolitická deska), a ocelobetonovým táhlem zavěšeným na síťově uspořádaných závěsech. Inundační most je monolitický předpjatý trámový s monolitickými příčníky s horní mostovkou (rozpětí 40,4 m). Spodní stavba je tvořena dvojicí krajních opěr a středním přechodovým pilířem, které díky svému navrženému tvaru působí společně s mostovkou vizuálně jako jeden celek.

Realizace Přípravné a stavební práce pod vedením vedoucího technické skupiny Ing. Roberta Brože, Ph.D. a hlavního stavbyvedoucího Ing. Petra Koukolíka z firmy Metrostav a.s., již v tuto chvíli běží na plné obrátky. Vzhledem k náročným tvarům všech monolitických částí, které musí splňovat vysoká architektonická kritéria, využila firma Metrostav a.s. projekční tým firmy Doka, který do detailů navrhuje a vyrábí bednicí dílce pro každou navrženou křivku monolitických částí. V současné době byl dokončen tvarově unikátní středový pilíř P2, pro který bylo již navrženo zhruba 58 originálních bednicích dílů a které byly vyrobeny v truhlárně firmy Doka. Pilíř P2 byl realizován v pěti výškových taktech a díky přesně vyrobeným a snadno sestavitelným bednicím dílcům může prováděcí firma i takto atypický tvar realizovat ve velmi krátké době s minimální tvarovou odchylkou. Mnoho projekčních hodin je také věnováno přípravám výstavby obou částí mostovky, jejichž realizace bude následovat, a o které Vás budeme jistě podrobně informovat v dalších číslech. Díky spolupráci specialistů na bednění Doka s realizační firmou a autory projektu je možné budovat dílo tak velkého rozsahu a dodržet napjatý harmonogram realizace stavby.


Květen 2011

 SPIELBERG OFFICE PARK krátce po dokončení

SPIELBERG OFFICE PARK v Brně V rychle se rozvíjející části města Brna při ulici Heršpická nedávno proběhla dostavba komplexu SPIELBERG OFFICE PARK. Součástí této dostavby byla i dostavba nejvyšší budovy v Brně budovy „B“ - tzv. administrativní věže a budovy „A“ - luxusního hotelu s výhledem přes řeku Svratku na historické dominanty města Brna. Celý objekt je založen na pilotách a obvod stavební jámy tvoří tzv. milánské stěny. Celková plocha každého ze tří podzemních podlaží je cca 4700m2 a budou sloužit jako garáže a technické zázemí objektu. První dvě nadzemní podlaží se rozkládají na celém půdorysu objektu a každé z nich má celkovou plochu cca 5000m2. Nad úroveň stropu 2.NP se tyčí dvě věže. Budova „A“ (blíže k řece Svratce) bude sloužit jako hotel. Má celkem 15 nadzemních podlaží, každé o ploše cca 700m2. Administrativní budova „B“ je v současné době nejvyšší stavbou ve městě Brně. Svými 22 nadzemními podlažími ční do výšky 83,26m nad okolním terénem. Každé z pater administrativní věže má plochu cca 900m2. Na objektu „B“ je pro obvodové svislé konstrukce bylo použito rámové bednění Framax Xlife s pracovními plošinami K, pro sloupy pak sloupové bednění Framax

Xlife. Stropní bednění bylo z důvodu rychlosti a zároveň zajištění vysoké požadované bezpečnosti práce zajištěno po obvodu půdorysu bednicími stoly Dokamatic, které mají integrované bednění průvlaků a obvodových pracovních a ochranných plošin. Prostor uvnitř mezi stoly Dokamatic byl vybedněn klasicky systémem Dokaflex 20. Tato sestava stropního bednění zde byla v množství pro zabednění jednoho a půl stropu. Přemisťováním stropního bednění přes patro bylo umožněno dostatečné vyzrávání betonů stropů při nutnosti dodržení výškového postupu realizace jednoho patra stropů za osm dnů. Současně s bedněním pilířů a obvodových stěn bylo realizováno i zabednění parapetů z ručního rámového bednění Frami. Objekt hotelu byl bedněn stěnovým bedněním Framax Xlife, vždy ve třech pracovních taktech na patro, a stropním bedněním Dokaflex 20. Realizace svislých a vodorovných konstrukcí každého patra probíhala 13 dnů. Bezpečnost pracovníků na objektu hotelu byla zajišťována „prstencem“ pracovních plošin K, které byly zároveň využívány jako nosná konstrukce při bednění stěn.

 Celkový pohled na SPIELBERG OFFICE PARK v poslední fázi výstavby

Fakta Stavební firma SKANSKA

a.s., divize Betonové konstrukce INvestor CTP Invest s.r.o. Použité systémy SKE 50 samošplhací stěnové bednění, Frami, Framax Xlife, Kruhové bednění H20, Dokaflex 20,

7


8

Doka Xpress

Stavbyvedoucí Ing. Jaroslav Novotný

Slovo profesionála „Třívrstvé bednicí desky 3-S eco od Doky vytvořily pilíře s velmi pěkným povrchem.“

 Bednění mostovky TOP 50 ve fázi přesunu na první pilíř

SO 201 Most přes Opatovický kanál V červnu roku 2010 byla mezi Hradcem Králové a Pardubicemi zahájena stavba nové komunikace I/34, jejíž součástí je i tento most.

 Bednění pilíře

SO 201 Most přes Opatovický kanál je most na pozemní komunikaci sestávající se ze dvou samostatných konstrukcí - spojitých nosníků o šesti polích. Nosnou konstrukci tvoří monolitický předpjatý dvoutrám délky 238 m. Zhotovitelem spodní stavby je firma Strabag a.s. pod vedením Ivana Nehery a stavbyvedoucích Ing. Jaroslava Novotného a Tomáše Víši.

Na realizaci spodní stavby - opěr a pilířů bylo použito systémové stěnové bednění Doka. U opěr a základů pod pilíře rámové bednění FRAMI, na samotných pilířích atypické nosníkové bednění TOP 50. Pro realizaci 10-ti pilířů bylo použito dvou sad nosníkového bednění tvaru “V”, které muselo být s dostatečným předstihem vyprojektováno a vyrobeno. S těmito sadami se postupně ve třech výškových


Květen 2011

Fakta Prováděcí firmy

Strabag a.s., Eurovia CS a.s. Doba výstavby

08/2010 - 09/2011 Použité systémy

TOP 50, výsuvná skruž Berd Délka mostu 238 m

krocích a 14-ti denních cyklech realizovalo již osm pilířů. Výstavbu mostovky provádí firma Eurovia Řevnice pod vedením Ing. Jiřího Hájka s pomocí výsuvné skruže MSS Berd, kterou firma Eurovia vlastní. Na ní je osazena bednicí forma vytvořená z variabilního nosníkového bednění TOP 50. Tato výsuvná skruž i vlastní bednění muselo být po předchozím nasazení na mostě v Tisové u Sokolova ještě částečně přeprojektováno a upraveno tak, aby zvládlo složitější tvar zdejšího mostu. Ten je půdorysně do tvaru písmene “S” a jeho příčný sklon se ještě v průběhu výstavby překlápí z jedné strany na druhou. Na základě předchozích zkušeností se počítá s tím, že betonáž jednotlivých polí mostovky bude probíhat každých 14 dní. Samotný přesun celé konstrukce z jednoho pole do následujícího (který se skládá z odbednění, vlastního přesunu celé kon-

strukce a z částečného znovuzabednění formy TOP 50) trvá okolo cca 4 hodin. Po zhotovení šesti polí prvního mostu bude celá kostrukce přesunuta na druhý souběžný most a následně bude vybetonováno dalších šest záběrů.

 Celkový pohled na stavbu

9


10

Doka Xpress

 Šplhající staveniště Prime Tower

 Prime Tower svou výškou překonává stávající dominanty města

Prime Tower, Zurich Ve středu Zurichu roste jeho nový symbol. Se svou výškou 126 m to bude nejvyšší budova města. Střed města Zurich je známý jako mezinárodní finanční centrum s převahou kancelářských budov. Firmy s vedoucím postavením na finančním trhu a v pojišťovnictví zde systematicky investují do developerských aktivit, které slibují vysoké zisky. Jedním z takových projektů je i Prime Tower, budovaná pro Swiss Prime Site AG. S výškou 126 m bude budova nejen nejvyšší stavba v Zurichu, ale jistě se stane i novým symbolem městské části Zurich City West. Na rychlém tempu výstavby věže se velkou měrou podílí i firma Doka, která je dodavatelem bednění pro tuto stavbu. Pro výstavbu 36 podlažní budovy Prime Tower se spojily firmy Losinger Construction AG a Karel Steiner AG, coby generální dodavatel stavby. Realizací železobetonového skeletu byla pověře-

na firma Marti AG. Po stránce bednění byla stavba realizována hydraulickým samošplhacím bedněním SKE50 plus. Šplhací automaty byly vystrojeny nosníkovým i rámovým bedněním. Časový takt byl navržen jako jednotýdenní, což umožnilo výstavbu celého železo-betonového skeletu provést v požadované době 16 měsíců. Dalším požadavkem u výstavby věže bylo postupovat se zajištěním maximální bezpečnosti práce. Tento druhý požadavek firma Doka nabídla vyřešit pomocí „Ochranných štítů“ zavěšených na lehkém samošplhacím bednění Xclimb 60. Návrh samošplhacích bednění stejně jako ochranných štítů provedli odborníci z kompetenčního centra pro šplhací bednění v centrále firmy Doka v Amstettnu, za úzké spolupráce se stavebníky. „Spojením těchto odbor-


Květen 2011 ných sil bylo nalezeno rychlé a hospodárné řešení“, potvrdil dozor investora p. Richard Mader. Komplexní návrh – efektivní řešení Bednění tří jader, úzké výtahové šachty, ale i rozměrné stěny, to byly hlavní nároky pro návrh bednění. K tomu požadavek na velmi rychlý postup výstavby a bezpečnost práce. Bednění pro tři betonová jádra budovy bylo navrženo tak, aby mohlo šplhat nezávisle na ostatním bednění. Přičemž šplhání každého jádra mohlo být doladěno i samostatně. Bylo tak dosaženo maximální rychlosti výstavby, bez zdržení v případě drobných potíží výstavby jednotlivých sekcí. Pracovní cyklus byl ale vždy načasován tak, aby celá platforma bednění šplhala naráz a udržovala postup vždy po celém patře. Bednění šachet SKE50 plus – nové měřítko hospodárnosti Nově vyvinuté samošplhací bednění SKE50 plus přináší velké úspory na stavbě. Jedná se o pouze jeden šplhací, centrálně umístěný, automat v šachtě. Díky tomu je uspořen materiál, tím náklady, a navíc i prostor pro práci a manipulaci s bedněním ve stísněných prostorách úzkých výtahových šachet. Jako vnitřní bednění šachet bylo použito rámové bednění Framax osazené vnitřními odbedňovacími rohy. Díky jim bylo možno velmi snadno a rychle odbednit a postoupit na další pracovní záběr. Dobře vymyšlený koncept řešení přinesl rychlý postup výstavby Pro dopravu a ukládání betonu bylo použito rozdělovače betonu s dosahem o poloměru 35 m. Tento rozdělovač byl osazen na únosný šplhací automat Doka SKE100. Díky němu rozdělovač šplhal do dalších výškových taktů současně s bedněním. Dalším úkolem, kromě zajištění zásobování betonem, bylo zajištění přístupu pracovníků k šplhající platformě. Ta byla rozšířena o schodišťové věže, které rovněž šplhaly společně s bedněním vzhůru se zachováním návaznosti na již hotová podlaží staveniště. Jak vysvětluje projekt manager Manfred Wenger : „Rychlého tempa výstavby bylo dosaženo velkým podílem cyklicky a rutině se opakujících prací. Velmi důležité bylo vše předem dobře naplánovat a projekčně připravit.“ Excelentní bezpečnost – systém ochranných štítů Xclimb 60 Maximální bezpečnost při montáži stropního bednění a následné betonáži firmě Marti AG zajišťovalo zařízení „Ochranných ští-

tů“ Xclimb 60 od firmy Doka. Jednalo se o kompletní ochranu celého obvodu aktivně zpracovávané zóny stavby. Jmenovitě šlo o 2.200 m2 ochranných štítů zavěšených na lehkých šplhacích automatech s přenosnou hydraulikou. Díky promyšlenému návrhu bylo bez problémů zrealizováno i řešení pro čtyři rozdílné půdorysné rozměry podloží v 9, 11, 18 a 27 patře. „Pro zakotvení šplhacích automatů nesoucích ochranné štíty, jsme potřebovali mít hotová dvě podlaží nad sebou. Na ně byly zavěšeny ocelové profily, ze kterých byly sestaveny krakorce jako podpory pro překonání problémových míst. Díky tomu bylo možno pracovat bez přerušení prací“, vysvětlil August Morf, odborník z firmy Doka. Součástí „Ocelových štítů“ byly i tři pracovní výložné plošiny, ze kterých bylo možno odebírat materiál pomocí jeřábu. Toho se využívalo především pro přesun stropního bednění. Dobrá podpora, dobrý výsledek Omezený prostor, intenzivní městský provoz v místech staveniště – rychlé tempo výstavby. To spolu vyžadovalo maximální koordinaci činností, plánování vývozu a dodávek bednění, často just-in-time. Stejně tak musela firma Doka pomocí svých montážních mistrů na stavbě zaručit zaškolení pracovníků dodavatelské firmy a být nápomocna kompletaci dodávaných bednicích systémů. Z těchto důvodů byl nejnáročnější fází výstavby její počáteční rychlý rozjezd.

Fakta výška budovy 126 m počet pater 36 celková plocha 40.000 m2 Plocha na patro 1.275 m2 stavební firma Marti AG

 Detail staveniště s nosníkovým bedněním TOP 50

11


12

Doka Xpress

 Zhotovování provozního objektu slonince za použití bednění Framax Xlife

Sloninec a hrošinec v ZOO Praha Fakta Prováděcí firma

SPS - Skanska Doba výstavby 2010 - 2011 Použité systémy Dokaflex, Framax Xlife, Frami, Staxo 100, Bednění kruhových stěn H20

 Pohled na výstavbu provozního objektu hrošince

V neděli 16. května 2010 byl položen základní kámen budoucího areálu pro slony, hrochy a antilopy, byla tak zahájena největší stavba v historii Zoo Praha. Nový moderní sloninec je vyprojektován tak, aby splňoval ty nejnáročnější požadavky z hlediska chovu slonů. V budoucnu umožní chovat až deset slonů indických včetně jednoho až dvou dospělých samců a několika mláďat.   Vlastní objekt je řešen tak, že poskytuje tři boxy pro samce a 4−5 boxů pro samice. Na ně navazují společné prostory, zvlášť pro samce a pro samice. Dominuje zde prostorný bazén, nad kterým se nachází kupole. Ta spolu se střešními okny pouští do interiéru dostatek denního světla. Teplo v pavilonu zajišťuje plynová kotelna, zčásti také podlahové vytápění. Celá konstrukce objektu je tvořena z monolitic-

kého betonu ve vysoké pohledové kvalitě. Z tohoto důvodu bylo nutné použít bednění Framax a H20 v pohledové kvalitě doplněné o odbedňovací emulzi Doka Optix. Jednou ze záludností stavby bylo vytvoření bednění stěny pro očistu kůže a atypického sloupu. Pavilon hrochů a expozice antilop Pavilon pro hrochy obojživelné bude celoročně přístupný pro návštěvníky a bude dimenzován pro 3−5 zvířat. Kromě společného expozičního vnitřního výběhu o rozloze nejméně 90 m2 tu bude i vnitřní prosklený bazén o hloubce 50−120 cm. Ze strany návštěvníků bude mít skleněnou stěnu, takže bude možné pozorovat hrochy i pod vodou. Společnost Doka byla vybrána jako většinový dodavatel bednění ve spolupráci s vlastní půjčovnou společnosti Skanska pro zhotovitele Sdružení ZOO Skanska SPS. Investorem akce je Odbor městského investora MHMP. Zoo Praha bude působit jako zadavatel a konzultant stavby. Realizační tým České Doky řešil veškeré detaily členité a tvarově náročné stavby a to je důvodem, proč se zákazníci na Českou Doku s důvěrou obracejí.


Květen 2011

Nový pavilon T Na Výstavišti v Českých Budějovicích byla v říjnu 2010 zahájena výstavba nového multifunkčního pavilonu T. Pavilon má být uveden do provozu již v létě 2011 u příležitosti každoroční výstavy Země živitelka. Je situován severně od pavilonu Z, se kterým bude tvořit propojený celek, sloužící k víceúčelovému využití. V rámci této výstavby byla vybrána firma TERRACON a.s., aby zhotovila veškeré monolitické konstrukce. Budova vlastního pavilonu je tvořena na jedné straně monolitickou zdí, na zbývajících třech stranách jsou po obvodu převážně kruhové nebo obdélníkové pilíře výšky až 12 metrů. Pro betonáž těchto pilířů se používalo rámové bednění Framax a bednění kruhových pilířů RS. Dominantou vstupu celého výstavního areálu bude monolitická vstupní brána vysoká 10 metrů. Pro její zhotovení byly v naší výrobně atypických konstrukcí v Praze přímo na míru vyrobeny panely nosníkového bednění TOP 50, které se osadily na podpěrnou konstrukci Staxo 100.

Po stranách brány vyrostly čtyři pylony vysoké 20 metrů. Pro jejich výstavbu bylo použito šplhací bednění MF. Jeho šplhací konzoly jsou spojeny s bedněním (rámovým nebo nosníkovým) a lze je přemísťovat jeřábem společně, čímž se šetří provozní doba jeřábu. V případě potřeby je možno toto šplhací bednění použít v kombinaci se šplhacím automatem SKE. Ke zdárnému výsledku pohledových betonových povrchů přispělo i nasazení našeho nového odbedňovacího prostředku na bázi vodní emulze Doka OPTIX. Práce s ním je stejná jako s klasickými odbedňovacími prostředky, ale výsledný efekt je mnohonásobně lepší. Při pohledu na fotografie stavby je možno závěrem říci, že firma Terracon a.s. zde v zimním období odvedla pořádný kus práce. Ke zdaru tohoto pěkného díla přispěla také firma Doka svými bednicími systémy a pomocí její technické kanceláře.

 Nový pavilon T před zastřešením

Fakta Investor Výstaviště České

Budějovice a.s.

Dodavatel stavby Sdružení

HOCHTIEF - VOKD Zhotovitel TERRACON a.s. Použité bednící systémy

Framax, TOP 50, šplhací bednění MF, Staxo 100, Bednění kruhových pilířů KS Zastavěná plocha 6 050 m2 Obestavěný prostor

67 183 m3 Investiční náklady

187,9 mil. Kč  Pohled na bednění vstupní brány

13


14

Doka Xpress

Krátce ze staveb   Hloubené tunely Troja

V Troji v současné době probíhá výstavba již druhého tunelu pomocí pojízdné bednicí formy Doka. Na této stavbě se tak jako při předchozí realizaci v roce 2009 používá variabilní systém tunelového bednění, který je možno použít pro různé velikosti a profily tunelů. Pro betonáž této hloubené části byla navržena vnitřní pojízdná bednicí forma a vnější forma přenášená jeřábem. Vnitřní část je tvořena nosnou rámovou konstrukcí z prvků systému SL–1, sloužící jako podpora vnitřního bednění sestaveného z prvků TOP 50. Vnější bednicí panely z TOP 50 slouží k obednění vnějšího líce klenby a jsou vybaveny integrovanými okny k provedení betonáže. Oba typy bednicích panelů byly předmontovány ve výrobně zvláštního bednění firmy Doka.

  Hotel s apartmány 99 Chomutov Jedná se o výstavbu objektů k ubytování hotelového typu v centru města na místě bývalého nákupního domu. Stavba, která byla rozdělena na několik po sobě navazujících etap, byla vyhotovována společností ARMO Construct s výhradním dodavatelem bednění společnosti Doka. Vysoká náročnost na technologické postupy, pohledovost a časovou náročnost byla jednou z velkých výzev pro celý realizační tým. Na této stavbě byla použita široká škála bednicích systémů včetně nejsložitějšího – nosníkové bednění pro vytvoření pohledového betonu s lehkým reliéfem dřeva v interiéru jednotlivých bytů. Ostatní monolitické konstrukce bylo možné vyhotovit s pomocí rámového bednění Framax doplněného o šachtové nosníky, sestavu pro výtahové jádro, obvodové plošiny K a stropní systém Dokaflex.


Květen 2011

  Bytový dům Hostivař V prosinci minulého roku byla v Praze Hostivaři, v ulici Pražská, zahájena výstavba bytového domu s názvem „Domov Hostivař I“. Investorem této stavby je společnost YIT Stavo a generálním dodavatelem stavby stavební společnost VCES a.s. Jedná se o stavbu s jedním pozemním a pěti nadzemními podlažími, kde podzemní podlaží je garážové stání a nadzemní podlaží jsou bytové jednotky. Na této stavbě je využíváno stěnové bednění Framax Xlife na bednění stěn, pilířů a šachet a stropní bednění Dokaflex. Plánované dokončení stavby je 30.10. 2011

15

  Kulturně společenské centrum IPRM Chomutov Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí. Místem realizace jsou pozemky v bývalém objektu vinohradských kasáren. V roce 2013 bude v Chomutově k dispozici kompletní a moderní sportovně a kulturně společenský areál, který bude navazovat na areál Kamencového jezera a bude v blízkosti chomutovského Zooparku. Nové kulturně společenské centrum vznikne adaptací části velitelského, ubytovacího a stravovacího bloku a bude obsahovat dva kinosály s kapacitou 255 a 125 míst. Samozřejmostí je vybavení 3D technologií.Centrum bude poskytovat zázemí širokému spektru zájmových skupin. Celá stavba byla dodávána společností ARMO Construct s výhradním dodavatelem bednění společnosti Doka.


16

Doka Xpress

Krátké zprávy Novinky, Termíny, Tisk, Oznámení

Evropská cena za bezpečnost

Přebírání ceny

Dne 19. listopadu 2010 získala firma Doka Evropskou cenu za bezpečnost. Cena je udělována jako uznání za vývoj v oblasti předcházení nehodám na staveništi a zároveň ukazuje veřejnosti významná zlepšení, jehož se dosáhlo v oblasti bezpečnosti práce na staveništi. Firma Doka získala tuto cenu za podpěrnou skruž Staxo 100 díky integrovaným bezpečnostním prvkům. Spolu s rychlou a bezpečnou montáží a demontáží to přináší významné úspory na stavbě.

nová microsite STaxo 40

Rádi bychom Vás informovali, že byly spuštěny nové internetové stránky týkající se naší nové lehké podpěrné skruže Staxo 40. Na adrese www.staxo40.com naleznete technické informace a další podrobnosti.

Školení 2011

V únoru letošního roku proběhlo na našich pobočkách školení zákazníků zaměřené na pozemní stavby. Doufáme, že i v následujících letech se nám bude dařit přinášet vám užitečné informace pro vaše stavby. 

Školení zákazníků 2011

Microsite www.staxo40.com

www.doka.cz Tiráž texty: Ing. Karel Novotný sen., Ing. Karel Novotný jun., Štefan Jajko, Martin Povýšil, Ing. Daniel Šindler, Petr Chvál, Lukáš Budín, Pavel Linhart, Josef Koudela DiS., foto: Josef Koudela DiS., Ing. Daniel Šindler, archiv Doka, grafická úprava: Josef Koudela DiS., distribuce: hromadně mezi zákazníky fy Česká Doka, náklad: 1000ks

Česká Doka - bednicí technika spol. s r.o. Pobočka Praha Za Avií 868 CZ 196 00 Praha 9 - Čakovice Tel.: +420 284 001 311 Fax.: +420 284 001 312 E-mail: ceska@doka.com

Pobočka Brno Kšírova 265 CZ 619 00 Brno - Horní Heršpice Tel.: +420 543 424 711 Fax.: +420 543 424 712 E-mail: brno@doka.com

Pobočka Ostrava ul. Palackého 1144/80 CZ 702 00 Ostrava - Přívoz Tel.: +420 595 134 611 Fax.: +420 595 134 612 E-mail: ostrava@doka.com

/1_2011  

http://www.doka.com/web/media/files/newsroom/1_2011.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you