Page 1

®

24 - 25 października 2013

www.dnikariery.pl www.facebook.com/DniKariery

Szkoła Główna Handlowa Aula Spadochronowa

9:00 - 16:00

al. Niepodległości 162

BROSZURA INFORMACYJNA


Drogi Studencie/Absolwencie, To dla Ciebie organizujemy te targi. Sam fakt, e trzymasz w r kach t broszur wiadczy o tym, e nie jest Ci oboj tna przysz o i zale y Ci na kszta towaniu cie ki zawodowej. Ludzie tacy jak Ty zdobywaj wiat, do takich ludzi adresowane s Dni ® Kariery . O sile i jako ci targów pracy wiadcz odwiedzaj cy, tym bardziej cieszymy si , e mo emy by z Wami ju od ponad 20 lat! ®

Dobrze wykorzystaj Dni Kariery . Zapoznaj si z profilem wystawców, zadawaj konkretne pytania, dowiedz si szczegó ów na temat praktyk - nie pozostawiaj swojej cie ki zawodowej przypadkowi. Warto równie zadba o dobre pierwsze wra enie osoby na stoiskach to cz sto profesjonalni rekruterzy. Wierzymy, e poprzez bezpo redni kontakt z potencjalnymi przysz ymi pracodawcami przybli amy Ci rodowisko biznesowe i pomagamy w mo liwie jak naj atwiejszym rozpocz ciu w asnej kariery. Koniecznie zajrzyj na stron www.dnikariery.pl - tam dowiesz si wi cej na temat targów oraz obecnych na nich wystawcach. Wejd równie na nasz fanpage www.facebook.com/dnikariery i b d na bie co z najnowszymi informacjami na temat rynku pracy studentów i absolwentów. ycz powodzenia! Dominik Lewicki ® Ogólnopolski Koordynator Dni Kariery

3


0\ğO 'âXJRG\VWDQVRZR 'RâĆF]GR1HVWOp Poznaj Nestlé

3UDZLH  ODW WHPX V]ZDMFDUVNL DSWHNDU] PLHV]NDMĆF\ Z 9HYH\ +HQUL 1HVWOp RSUDFRZDâ L ZGURī\â GR SURGXNFML SLHUZV]Ć QD ğZLHFLH RGī\ZNċ GOD QLHPRZOĆW QD ED]LH POHND ']Lğ Z W\P VDP\P PLHMVFX PLHğFL VLċ PLċG]\QDURGRZD VLHG]LED QDV]HM ILUP\ 5RGRZ\ KHUE +HQUL 1HVWOp  RG ]DZV]H NRMDU]ĆFH VLċ ] PDFLHU]\ĕVWZHP L URG]LQQ\P FLHSâHP SWDVLH JQLD]GR MHVW G]Lğ XQLZHUVDOQ\P ]QDNLHP LGHQW\ILNDF\MQ\PILUP\

Nestlé w Polsce

: 3ROVFH 1HVWOp UR]SRF]ċâD G]LDâDOQRğý Z  U 2EHFQLH SURGXNXMH L VSU]HGDMH SURGXNW\ ī\ZQRğFLRZH SRG WDN ]QDQ\PL PDUNDPLMDNPLQ1(6&$)e1HVWOp*(5%(5F]\:,1,$5<-HGQĆ ] F]ċğFL EL]QHVX MHVW G]LDâ 1HVWOp 3URIHVVLRQDO ]DMPXMĆF\ VLċ V]HURNR UR]XPLDQ\PVHJPHQWHPRXWRIKRPH.RQFHUQSRVLDGDUyZQLHīXG]LDâ\Z ILUPDFKSURGXNXMĆF\FKLG\VWU\EXXMĆF\FKZRGċPLQHUDOQĆ '$51$785<1$áĊ&=2:,$1.$1(67/e$48$5(/3(55,(59,77(/ RUD]ZSU]HGVLċELRUVWZLH7RUXĕ3DFLILF&33 QDMZLċNV]\PZNUDMXSURGXFHQFLHSâDWNyZğQLDGDQLRZ\FK

'RâĆF]GRQDV

1HVWOp 3ROVND MXī RG NLONXQDVWX ODW ]DSUDV]D VWXGHQWyZ RUD] DEVROZHQWyZ GR XG]LDâX Z 3URJUDPLH 3UDNW\N /HWQLFK OXE 7HFKQRORJ\ (QJLQHHULQJ 'HYHORSPHQW 3URJUDP : WUDNFLH SUDNW\N L VWDī\ 6WXGHQFL UHDOL]XMĆ VZRMH ]DGDQLD Z ELXU]H Z :DUV]DZLH OXE Z MHGQ\P ]]DNâDGyZSURGXNF\MQ\FKZ.DUJRZHM.DOLV]X1DP\VâRZLHOXE5]HV]RZLH/RNDOL]DFMDX]DOHīQLRQD MHVW RG SURILOX SUDNW\NL ² WHFKQLF]QHJR ]DNâDG\ SURGXNF\MQH  OXE HNRQRPLF]QHJR ELXUR :\SUDFRZDQHSU]H]VWXGHQWyZUR]ZLĆ]DQLDVĆZGUDīDQHZILUPLHLF]ċVWRNRU]\VWDMĆ ]QLFKLQQLSUDFRZQLF\OXEQDVLNOLHQFL.DīGHJRURNXQDMOHSV]\P3UDNW\NDQWRPL6WDī\VWRP SURSRQXMHP\GDOV]ĆZVSyâSUDFċ

ZZZQHVWOHSONDULHUD


SPIS TRE 3M Polska Sp. z o.o. Accenture AVON Products, Inc. Bank BG Biuro ds. Absolwent贸w SGH British American Tobacco Polska Business Link C.H. Robinson CBRE Corporate Outsourcing Citi w Polsce Coca-Cola HBC sp. z o.o. Coty Polska sp. z o.o. Crido Taxand Deloitte EDF Polska S.A. EY Getin Noble Bank SA Global Talents Goldenberry Grant Thornton Grupa PZU Grupa ywiec Jeronimo Martins Polska S.A. Jones Lang LaSalle MAPA PRZESTRZENI WYSTAWIENNICZEJ ORGANIZATORZY PARTNERZY

CI

JTI Polska sp. z o.o. KarieraPlus KarierawFinansach.pl 8

9

KPMG Lidl Polska mBank Microstrategy Mondelez Polska

12

Nestle Polska S.A. OSTC Poland Sp. z o.o. Peek & Cloppenburg Procter & Gamble

13

PwC Reckitt Benckiser

PKO Bank Polski Pracuj.pl

Sofrecom TMF Group Whirlpool

18

19

21

22

23

16

17 24 - 25 26 36

5


Proces rekrutacji

Wymagania / oczekiwania

Informacje o praktyce / stażu / pracy

Informacje ogólne o firmie

PRZEGLĄD FIRM 8

3M Polska Sp. z o.o

Accenture

Bank BGŻ

AVON Products, Inc.

www.3m.pl

www.kariera.accenture.com www.accenture.pl/bpo

www.kariera.avonpolska.pl

Osoba kontaktowa: Magdalena Szymaniak

praca.outsourcing@accenture.com 22 349 70 00

rekrutacja@avon.com Osoba kontaktowa: Marcin Milanowski

www.bgz.pl/kariera 22 860 44 00

www.bgz.pl

RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa o pracę, praktyka, staż

RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa o pracę, praktyka

RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa o pracę, staż

RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa o pracę, staż, praktyka

DZIAŁY ODBYWANIA PRAKTYKI: handlowy, inżynieria, logistyka, marketing, produkcja, sprzedaż

DZIAŁY ODBYWANIA PRAKTYKI: analiza finansowa, finanse, IT, consulting, marketing, zakupy

DZIAŁY ODBYWANIA PRAKTYKI: analiza finansowa, finanse, IT, marketing, HR, logistyka, produkcja, sprzedaż

DZIAŁY ODBYWANIA PRAKTYKI: bankowość detaliczna, bankowość instytucjonalna, bankowość korporacyjna, audyt, analiza finansowa, badanie i rozwój, finanse, HR, IT, marketing, operacje bankowe

DATA ROZPOCZĘCIA: całoroczne DŁUGOŚĆ TRWANIA: w zależności od projektu MIASTO ODBYWANIA: Warszawa, Łódź, Kraków WYNAGRODZENIE: płatne

DATA ROZPOCZĘCIA: całoroczne DŁUGOŚĆ TRWANIA: rok i więcej MIASTO ODBYWANIA: Warszawa WYNAGRODZENIE: płatne

DATA ROZPOCZĘCIA: cały rok DŁUGOŚĆ TRWANIA: od 1 do 3 miesięcy MIASTO ODBYWANIA: cała Polska WYNAGRODZENIE: w zależności od stanowiska

ROK STUDIÓW/ABSOLWENT: 3 rok, 4 rok, 5 rok

ROK STUDIÓW/ABSOLWENT: 2 rok, 3 rok, 4 rok, 5 rok, absolwenci

ROK STUDIÓW/ABSOLWENT: 3 rok, 4 rok, 5 rok, absolwenci

ROK STUDIÓW/ABSOLWENT: 3 rok, 4 rok, 5 rok, absolwenci

PREFEROWANE UCZELNIE: ekonomiczne, techniczne

PREFEROWANE UCZELNIE: ekonomiczne, humanistyczne, techniczne

JĘZYKI: angielski

KIERUNKI STUDIÓW: bankowość, finanse, ekonomia, informatyka, prawo, telekomunikacja, zarządzanie

PREFEROWANE UCZELNIE: ekonomiczne, humanistyczne, techniczne

PREFEROWANE UCZELNIE: bankowość, ekonomia, finanse, zarządzanie, administracja, marketing, psychologia, informatyka

JĘZYKI: bardzo dobra znajomość angielskiego

KIERUNKI STUDIÓW: finanse, ekonomia, administracja, marketing, psychologia, zarządzanie JĘZYKI: angielski - biegły

JĘZYKI PREFEROWANE: arabski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hebrajski, hiszpański, litewski, łotewski, niderlandzki, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski lub włoski

CV: tak CV - JĘZYK: polski LIST MOTYWACYJNY: nie APLIKACJA NA STRONIE: tak APLIKACJA NA STRONIE- JĘZYK: polski ASSESSMENT CENTRE: tak ASSESSMENT CENTRE - JĘZYK: polski ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: tak ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - JĘZYK: polski

CV: tak CV - JĘZYK: angielski LIST MOTYWACYJNY: nie APLIKACJA NA STRONIE: tak APLIKACJA NA STRONIE- JĘZYK: angielski ASSESSMENT CENTRE: nie ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: tak ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - JĘZYK: polski

CV: tak CV - JĘZYK: polski LIST MOTYWACYJNY: nie APLIKACJA NA STRONIE: nie ASSESSMENT CENTRE: tak ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: tak ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - JĘZYK: polski

KIERUNKI STUDIÓW: administracja, bankowość, filologia, finanse, ekonomia, informatyka, marketing, psychologia, zarządzanie JĘZYKI: angielski

CV: tak CV - JĘZYK: polski LIST MOTYWACYJNY: tak LIST MOTYWACYJNY - JĘZYK: polski APLIKACJA NA STRONIE: tak APLIKACJA NA STRONIE - JĘZYK: polski ASSESSMENT CENTRE: nie ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: tak ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - JĘZYK: polski


British American Tobacco Polska

C.H. Robinson

www.batchallenge.pl www.bat.com.pl

www.chrobinson.com

22 564 94 72 Osoba kontaktowa: Elżbieta Dobromińska

22 575 43 00 +48 876 443 200 Osoba kontaktowa: Marta Maciejewska-Choińska

recruitmenteurope@cheurope.com Osoba kontaktowa: Karolina Stigter

Biuro ds. Absolwentów proponuje:

RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa zlecenie, umowa o pracę DZIAŁY ODBYWANIA PRAKTYKI: finanse, HR, inżynieria, IT, marketing, produkcja, CORA, prawny, produkt i zapewnienie jakości, zarządzanie projektami DATA ROZPOCZĘCIA: Program Praktyk Letnich: lipiec; Program Stażowy: cały rok; Program Management Trainee: maj.

Więcej informacji na stoisku podczas Dni Kariery®!

RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa o pracę, staż DZIAŁY ODBYWANIA PRAKTYKI: eksport, handlowy, IT, logistyka, sprzedaż MIASTO ODBYWANIA: multiple locations WYNAGRODZENIE: płatne

Absolwentom: - uczestnictwo w Klubie Absolwentów SGH, - Kartę Absolwenta, dającą możliwość korzystania z bogatej oferty zniżek u partnerów programu rabatowego, - udział w uroczystości zakończenia studiów (graduacji), - pomoc w organizacji spotkań absolwentów, - informacje na temat możliwości kontynuacji edukacji w SGH, - pomoc w uzyskaniu dokumentów z innych jednostek SGH (dziekanaty, archiwum).

ROK STUDIÓW/ABSOLWENT: 2 rok, 3 rok, 4 rok, 5 rok, absolwenci

ROK STUDIÓW/ABSOLWENT: 5 rok, absolwenci

KIERUNKI STUDIÓW: administracja, bankowość, finanse, ekonomia, informatyka, marketing, prawo, psychologia, zarządzanie

PREFEROWANE UCZELNIE: ekonomiczne, zarządzanie

Pracodawcom: - zamieszczanie ofert praktyk, staży oraz pracy w serwisie Kariera, - akcje reklamowe oraz organizację prezentacji firm na terenie Uczelni, - udział w konferencjach i spotkaniach organizowanych przez Biuro, - wstępne rekrutacje kandydatów.

DODATKOWE ELEMENTY: Program Praktyk Letnich : selekcja CV, wywiad telefoniczny, rozmowa rekrutacyjna z elementami assessment centre. Program Stażowy : selekcja CV + pytania dodatkowe, wywiad telefoniczny, rozmowa rekrutacyjna z elementami assessment centre, test zdolności numerycznych. Program Management Trainee : selekcja CV (jęz. angielski) + list motywacyjny (jęz. angielski), pytania dodatkowe (jęz. angielski), wywiad telefoniczny (jęz. angielski), test zdolności analityczno-logicznych (jęz. angielski), test zdolności numerycznych (jęz. angielski)

MIASTO ODBYWANIA: biuro w Warszawie, fabryka w Augustowie WYNAGRODZENIE: płatne, atrakcyjny pakiet socjalny

JĘZYKI: bardzo dobra znajomość języka angielskiego

KIERUNKI STUDIÓW: filologia, ekonomia, informatyka, zarządzanie JĘZYKI: angielski

CV: tak CV - JĘZYK: angielski LIST MOTYWACYJNY: nie APLIKACJA NA STRONIE: tak APLIKACJA NA STRONIE - JĘZYK: angielski ASSESSMENT CENTRE: tak ASSESSMENT CENTRE - JĘZYK: polski ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: tak ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - JĘZYK: angielski

Proces rekrutacji

DŁUGOŚĆ TRWANIA: Program Praktyk Letnich: 3 miesiące; Program Stażowy: 6 miesięcy; Program Management Trainee: 2 lata.

Wymagania / oczekiwania

Studentom i absolwentom: - oferty praktyk, staży oraz pracy, - doradztwo zawodowe w zakresie wyboru kierunku studiów i przyszłego stanowiska pracy, - warsztaty przygotowujące do efektywnego wejścia na rynek pracy pt.: - Autoprezentacja, - Assessment Centre, - Rekrutacja i selekcja bez tajemnic, - poradnictwo dotyczące przygotowania dokumentów aplikacyjnych.

Informacje o praktyce / stażu / pracy

Działalność Biura ds. Absolwentów (BA) polega m.in. na gromadzeniu i udostępnianiu ofert praktyk, staży i pracy, zamieszczonych w serwisie Kariera, na doradztwie zawodowym oraz na pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Gromadzimy także informacje o studentach i absolwentach SGH oraz utrzymujemy kontakt z wychowankami Uczelni w ramach Klubu Absolwentów SGH.

Informacje ogólne o firmie

Business Link

www.kariera.sgh.waw.pl

PRZEGLĄD FIRM

Biuro ds. Absolwentów SGH

9


Proces rekrutacji

Wymagania / oczekiwania

Informacje o praktyce / stażu / pracy

Informacje ogólne o firmie

PRZEGLĄD FIRM 12

CBRE Corporate Outsourcing

Citi w Polsce

Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o.

Coty Polska Sp. z o.o

www.cbre.pl/pl_en/careers/corporate_ outsourcing

www.citihandlowy.pl/kariera

www.coca-colahellenic.pl

www.coty.pl

cbressc@cbre.com 22 444 62 14 Osoba kontaktowa: Katarzyna Turula

student@citi.com

22 519 54 73 Aplikować należy na stronie http://www.coca-colahellenic.pl/Caree rs/Careeropportunities/

rekrutacja@cotyinc.com 22 431 04 31 Osoba kontaktowa: Renata Stolarska

RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa zlecenie, umowa o pracę, praktyka, staż

RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa o pracę, praktyka

RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa zlecenie, umowa o pracę, praktyka, staż

RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa zlecenie, umowa o pracę, staż, praktyka

DZIAŁY ODBYWANIA PRAKTYKI: finanse, handlowy, HR, logistyka, marketing, produkcja, sprzedaż, zakupy

DZIAŁY ODBYWANIA PRAKTYKI: finanse, marketing, logistyka, sprzedaż

DZIAŁY ODBYWANIA PRAKTYKI: audyt, analiza finansowa, finanse, HR, konsulting, podatki, zarządzanie ryzykiem DATA ROZPOCZĘCIA: od razu

DZIAŁY ODBYWANIA PRAKTYKI: analiza finansowa, bankowość detaliczna, bankowość instytucjonalna, bankowość korporacyjna, finanse, HR, IT, operacje bankowe, sprzedaż, zarządzanie ryzykiem DATA ROZPOCZĘCIA: cały rok

DATA ROZPOCZĘCIA: całoroczne

DATA ROZPOCZĘCIA: nabór w ciągu całego roku, w zależności od potrzeb firmy

DŁUGOŚĆ TRWANIA: większość ofert to oferty stałe

DŁUGOŚĆ TRWANIA: Coca-Cola Experience: 2 lata Letnia Akademia Umiejętności: 3 miesiące

MIASTO ODBYWANIA: Warszawa, Olsztyn, Łódź

MIASTO ODBYWANIA: Warszawa, Radzymin, Niepołomice

WYNAGRODZENIE: płatne

WYNAGRODZENIE: płatne

ROK STUDIÓW/ABSOLWENT: 4 rok, 5 rok, absolwent

ROK STUDIÓW/ABSOLWENT: 3 rok, 4 rok, 5 rok, absolwenci

ROK STUDIÓW/ABSOLWENT: 4 rok, 5 rok, absolwenci

ROK STUDIÓW/ABSOLWENT: 4 rok, 5 rok, absolwenci

PREFEROWANE UCZELNIE: ekonomiczne, techniczne, humanistyczne

PREFEROWANE UCZELNIE: ekonomiczne, humanistyczne, techniczne

PREFEROWANE UCZELNIE: ekonomiczne, humanistyczne, techniczne

PREFEROWANE UCZELNIE: ekonomiczne

KIERUNKI STUDIÓW: administracja, bankowość, budownictwo, filologia, finanse, ekonomia, elektronika, informatyka, marketing, mechanika, prawo, psychologia, telekomunikacja, zarządzanie

KIERUNKI STUDIÓW: finanse, ekonomia, marketing, mechanika, psychologia, zarządzanie

KIERUNKI STUDIÓW: finanse, ekonomia, marketing, zarządzanie

JĘZYKI: angielski

JĘZYKI: angielski

CV: tak LIST MOTYWACYJNY: tak APLIKACJA NA STRONIE: tak ASSESSMENT CENTRE: tak ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: tak

CV: tak CV - JĘZYK: polski LIST MOTYWACYJNY: tak LIST MOTYWACYJNY - JĘZYK: polski APLIKACJA NA STRONIE: tak APLIKACJA NA STRONIE - JĘZYK : polski ASSESSMENT CENTRE: nie ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: tak ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - JĘZYK: polski

DŁUGOŚC TRWANIA: min. 3 miesiące MIASTO ODBYWANIA: Warszawa WYNAGRODZENIE: w zależności od stanowiska

KIERUNKI STUDIÓW: administracja, filologia, finanse, ekonomia, zarządzanie JĘZYKI: angielski na poziomie min. B2/C1, każdy inny język europejski mile widziany

DŁUGOŚĆ TRWANIA: od kilku miesięcy do roku, w zależności od potrzeb firmy MIASTO ODBYWANIA: Warszawa WYNAGRODZENIE: płatne

JĘZYKI: angielski JĘZYKI PREFEROWANE: mile widziane inne języki

CV: tak CV - JĘZYK: angielski LIST MOTYWACYJNY: nie APLIKACJA NA STRONIE: nie ASSESSMENT CENTRE: nie ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: tak

CV: tak CV - JĘZYK: polski LIST MOTYWACYJNY: nie APLIKACJA NA STRONIE: tak ASSESSMENT CENTRE: tak ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: tak


rekrutacja@taxand.pl 22 324 59 00 Osoba kontaktowa: Joanna Pajączkowska

rekrutacja@pl.ey.com 22 557 70 00 Osoba kontaktowa: Dział Rekrutacji

RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa zlecenie, umowa o pracę, praktyka

RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa o pracę, praktyka

DZIAŁY ODBYWANIA PRAKTYKI: doradztwo podatkowe, konsulting, podatki

DZIAŁY ODBYWANIA PRAKTYKI: audyt, doradztwo finansowe, doradztwo podatkowe, konsulting, zarządzanie ryzykiem, kancelaria prawnicza

DZIAŁY ODBYWANIA PRAKTYKI: audyt, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe, doradztwo transakcyjne; Oraz zespoły: aktuariatu, zarządzania ryzykiem, finansowy, zarządzania ryzykiem gospodarczym, zarządzania ryzykiem nadużyć, zarządzania ryzykiem informatycznym, nieruchomości

DATA ROZPOCZĘCIA: całorocznie DŁUGOŚĆ TRWANIA: od 3 do 6 miesięcy MIASTO ODBYWANIA: Warszawa WYNAGRODZENIE: płatne

DATA ROZPOCZĘCIA: Audyt: praktyka rozpoczyna się pod koniec września/rekrutacja od marca; W pozostałych działach termin praktyk zależy od zapotrzebowania projektowego. DŁUGOŚĆ TRWANIA: 3 - 6 miesięcy MIASTO ODBYWANIA: Warszawa, Łódź, Kraków, Katowice, Rzeszów, Wrocław, Poznań, Szczecin, Gdańsk WYNAGRODZENIE: płatne

DATA ROZPOCZĘCIA: Wybierz jedną z trzech propozycji dla studentów i absolwentów kierunków ekonomicznych, prawniczych, technicznych oraz nauk ścisłych: - praca stała dla absolwentów studiów magisterskich - program praktyk dla studentów studiów magisterskich - Program Dwuletni dla studentów I roku studiów magisterskich zainteresowanych rachunkowością i audytem. Konkursy dla studentów: - EYe on Tax - dla zainteresowanych prawem podatkowym - EY Financial Challenger - dla zainteresowanych doradztwem transakcyjnym i wyceną przedsiębiorstw. Zarejestruj zespół do 18.11 DŁUGOŚĆ TRWANIA: Praktyka - od 3 do 6 miesięcy Praca - umowa na czas nieokreślony

Informacje o praktyce / stażu / pracy

RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa zlecenie, umowa o pracę, praktyka, staż

MIASTO ODBYWANIA: Warszawa, Katowice, Kraków, Poznań, Wrocław WYNAGRODZENIE: płatne

ROK STUDIÓW/ABSOLWENT: 4 rok, 5 rok, absolwenci

PREFEROWANE UCZELNIE: ekonomiczne, humanistyczne

PREFEROWANE UCZELNIE: ekonomiczne, humanistyczne, techniczne

KIERUNKI STUDIÓW: ekonomia, prawo, zarządzanie

KIERUNKI STUDIÓW: bankowość, finanse, ekonomia, informatyka, prawo, telekomunikacja, zarządzanie, matematyka, metody ilościowe

JĘZYKI: angielski

JĘZYKI: angielski

ROK STUDIÓW/ABSOLWENT: 3 rok, 4 rok, 5 rok, studenci studiów uzupełniajacych magisterskich, absolwenci KIERUNKI STUDIÓW: finanse, rachunkowość, bankowość, ekonomia, zarządzanie, prawo, informatyka, matematyka, fizyka JĘZYKI: bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego

Ułóż karierę swoich marzeń. Odwiedź nas na stoisku EY.

CV: tak CV - JĘZYK: angielski LIST MOTYWACYJNY: tak (zależy od rekrutacji) LIST MOTYWACYJNY - JĘZYK: angielski APLIKACJA NA STRONIE: tak APLIKACJA NA STRONIE - JĘZYK: angielski ASSESSMENT CENTRE: tak ASSESSMENT CENTRE - JĘZYK: polski i angielski (zależy od rekrutacji) ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: tak ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - JĘZYK: polski i angielski

CV: tak, w języku angielskim APLIKACJA NA STRONIE: tak, w języku angielskim ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: tak, w języku polskim i angielskim DODATKOWE ELEMENTY: Formularz aplikacyjny na stronie www.ey.com.pl/kariera. Do aplikacji prosimy załączyć CV oraz wykaz ocen ze wszystkich lat studiów. Proces rekrutacji: aplikacja, testy, rozmowy kwalifikacyjne (HR, Manager, Partner).

Proces rekrutacji

CV: tak CV - JĘZYK: polski LIST MOTYWACYJNY: tak LIST MOTYWACYJNY - JĘZYK: polski APLIKACJA NA STRONIE: tak APLIKACJA NA STRONIE -JĘZYK: angielski ASSESSMENT CENTRE: nie ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: tak DODATKOWE ELEMENTY: testy analityczne

Wymagania / oczekiwania

ROK STUDIÓW/ABSOLWENT: 4 rok, 5 rok, absolwenci

PRZEGLĄD FIRM

EY www.ey.com.pl/kariera

Informacje ogólne o firmie

Deloitte www.deloitte.com/pl/kariera

Crido Taxand www.taxand.pl

13


Avon Products, Inc is a leading global beauty company, with over $11 billion in annual revenue. As the world’s largest direct seller, Avon markets to customers in more than 100 countries through over 6 million active independent Avon Sales Representatives. The company has more than 40000 Associates across the globe. IN POLAND YOU CAN DEVELOP YOUR CAREER IN AVON COSMETICS POLSKA: The seat of both Avon’s local structures, focusing on the domestic market only, as well as regional functions responsible for managing operations in Central Europe. If you: • are graduate or student of last year of your studies • are creative and open • like working in a dynamic, international environment • have excellent analytical and interpersonal skills • are fluent in English • and want to develop yourself in Marketing, Sales Support, Demand Planning, Supply Chain, HR, Finance, Analysis or IT Visit our website www.kariera.avonpolska.pl for more information and to send an application!

We want to be better with professionals


Informacje o praktyce / stażu / pracy

Informacje ogólne o firmie

PRZEGLĄD FIRM

www.nabankdynamiczni.pl

Wymagania / oczekiwania

Global Talents www.globaltalents.pl

praca@getinbank.pl

RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa zlecenie, umowa o pracę, praktyka, staż

RODZAJ ZATRUDNIENIA: Global Talents - program praktyk międzynarodowych

DZIAŁY ODBYWANIA PRAKTYKI: audyt, analiza finansowa, bankowość detaliczna, bankowość instytucjonalna, bankowość korporacyjna, finanse, HR, IT, marketing, operacje bankowe, zarządzanie ryzykiem

DATA ROZPOCZĘCIA: całoroczne

DATA ROZPOCZĘCIA: Oferty pracy i praktyk ukazują się w ciągu całego roku. W ramach oferty praktyk wyróżniamy: całoroczne, w których praktykant wspiera bieżącą pracę danego departamentu; praktyki celowe, podczas których realizuje zadania związane z konkretnym projektem biznesowym; oraz praktyki letnie, na które rekrutację prowadzimy w okresie od kwietnia do czerwca.

DŁUGOŚĆ TRWANIA: od 3 do 18 miesięcy MIASTO ODBYWANIA: ponad 100 krajów na całym świecie WYNAGRODZENIE: na praktyce jest ono różne, zależy od typu praktyk i kraju, jednak pozwala na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i transportu po mieście

Goldenberry

Grant Thornton

www.goldenberry.eu

www.grantthornton.pl

join@goldenberry.eu 22 449 00 50 Osoba kontaktowa: Dina Dąbrowska

rekrutacja@pl.gt.com 616 251 150 Osoba kontaktowa: Karolina Serafin

RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa o pracę

RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa zlecenie, umowa o pracę, praktyka, staż

DZIAŁY ODBYWANIA PRAKTYKI: IT, konsulting DATA ROZPOCZĘCIA: całoroczne MIASTO ODBYWANIA: Warszawa WYNAGRODZENIE: płatne

DZIAŁY ODBYWANIA PRAKTYKI: audyt, analiza finansowa, doradztwo podatkowe, finanse, konsulting, podatki, zarządzanie ryzykiem DATA ROZPOCZĘCIA: Rekrutacja trwa przez cały rok, aktualne oferty można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.grantthornton.pl/kariera oraz na facebooku: Grant Thornton Kariera. DŁUGOŚĆ TRWANIA: Praktyki: 2-3 miesiące Staże: kilka miesięcy Praca: stała współpraca w oparciu o umowę o pracę MIASTO ODBYWANIA: Warszawa, Poznań, Katowice, Kraków, Wrocław, Toruń

DŁUGOŚC TRWANIA: od 1 do 3 miesięcy

WYNAGRODZENIE: w zależności od stanowiska

MIASTO ODBYWANIA: Centrala banku w Warszawie, pozostałe jednostki back office we Wrocławiu i Katowicach, oddziały Getin Banku i Noble Banku w całej Polsce WYNAGRODZENIE: w zależności od stanowiska

ROK STUDIÓW/ABSOLWENT: 3 rok, 4 rok, 5 rok, absolwent

Proces rekrutacji

16

Getin Noble Bank SA

PREFEROWANE UCZELNIE: ekonomiczne, techniczne, humanistyczne KIERUNKI STUDIÓW: administracja, bankowość, finanse, ekonomia, zarządzanie, informatyka, marketing, prawo

ROK STUDIÓW/ABSOLWENT: Praktyki skierowane są do osób po 3. roku studiów. KIERUNKI STUDIÓW: Wykształcenie powinno być związane z typem wybranej praktyki. Praktyki odbywać można w 4 obszarach - marketing, IT, education, business. JĘZYKI: angielski

ROK STUDIÓW/ABSOLWENT: 4 rok

ROK STUDIÓW/ABSOLWENT: 3 rok ,4 rok, 5 rok, absolwenci

PREFEROWANE UCZELNIE: ekonomiczne, techniczne

PREFEROWANE UCZELNIE: ekonomiczne

KIERUNKI STUDIÓW: bankowość, ekonomia, informatyka, zarządzanie

KIERUNKI STUDIÓW: finanse, ekonomia, prawo, zarządzanie

JĘZYKI: angielski

JĘZYKI: dobra znajomość języka angielskiego

JĘZYKI PREFEROWANE: niemiecki, rosyjski lub hiszpański mogą być wymagane w przypadku krajów, gdzie języki te są ojczystymi

CV: tak LIST MOTYWACYJNY: tak APLIKACJA NA STRONIE: tak ASSESSMENT CENTRE: tak ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: tak DODATKOWE ELEMENTY: Etapy procesu rekrutacji uzależnione są od określonego stanowiska i poszukiwanego profilu kandydatów, dla części prowadzonych rekrutacji stosujemy także testy wiedzy i umiejętności, próbki pracy, formy prezentacji.

PROCES REKRUTACJI: więcej informacji przy stoisku

CV: tak CV - JĘZYK: angielski LIST MOTYWACYJNY: nie APLIKACJA NA STRONIE: tak APLIKACJA NA STRONIE - JĘZYK: angielski ASSESSMENT CENTRE: nie ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: tak ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - JĘZYK: angielski

CV: tak CV - JĘZYK: polski LIST MOTYWACYJNY: tak LIST MOTYWACYJNY - JĘZYK: polski APLIKACJA NA STRONIE: tak APLIKACJA NA STRONIE - JĘZYK: polski ASSESSMENT CENTRE: nie ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: tak ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - JĘZYK: polski


Jeronimo Martins Polska S.A.

Jones Lang LaSalle

www.grupazywiec.pl/kariera

www.karierawJM.pl

www.joneslanglasalle.pl

kariera@pzu.pl 22 582 20 00 Osoba kontaktowa: Zespół Marki Pracodawcy

kariera@grupazywiec.pl 22 537 60 00 Osoba kontaktowa: Tomasz Zięba

rekrutacja@jmpolska.com

careers.CEE@eu.jll.com 22 318 00 00 Osoba kontaktowa: Magdalena Kuśmierska

RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa o pracę, praktyka

RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa o pracę, praktyka, staż

RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa o pracę,staż,praktyka

RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa zlecenie, praktyka, staż

DZIAŁY ODBYWANIA PRAKTYKI: audyt, analiza finansowa, finanse, HR, IT, marketing, podatki, sprzedaż, zakupy, zarządzanie ryzykiem

DZIAŁY ODBYWANIA PRAKTYKI: finanse, handlowy, IT, logistyka, marketing, produkcja, sprzedaż

DZIAŁY ODBYWANIA PRAKTYKI: badanie i rozwój, finanse, HR, IT, logistyka, marketing, sprzedaż, zakupy

DZIAŁY ODBYWANIA PRAKTYKI: analiza finansowa, finanse, konsulting, sprzedaż

DATA ROZPOCZĘCIA: Warzelnia Talentów oferuje: - Warsztaty Umiejętności - listopad - Praktyki Letnie - od czerwca - kompleksowy Staż - od sierpnia

DATA ROZPOCZĘCIA: w zależności od oferty

DATA ROZPOCZĘCIA: całoroczne

DŁUGOŚĆ TRWANIA: Program Menedżerski - 12 miesięcy Praktyki Letnie - od 1 do 3 miesięcy

DŁUGOŚC TRWANIA: min. 1 miesiąc

DATA ROZPOCZĘCIA: Praktyki i staże - połowa czerwca Staże - październik DŁUGOŚĆ TRWANIA: praktyki - 3 miesiące, staże - 6 miesięcy, staże High Potentials - 9 miesięcy

DŁUGOŚĆ TRWANIA: w zależności od oferty

MIASTO ODBYWANIA: cała Polska

MIASTO ODBYWANIA: cała Polska

WYNAGRODZENIE: płatne

WYNAGRODZENIE: w zależności od stanowiska

MIASTO ODBYWANIA: lokalizacje w całej Polsce WYNAGRODZENIE: płatne

MIASTO ODBYWANIA: Warszawa, Kraków WYNAGRODZENIE: w zależności od stanowiska

ROK STUDIÓW/ABSOLWENT: 3 rok, 4 rok, 5 rok, absolwenci

ROK STUDIÓW/ABSOLWENT: 1 rok, 2 rok, 3 rok, 4 rok, 5 rok, absolwenci

ROK STUDIÓW/ABSOLWENT: 1 rok, 2 rok, 3 rok, 4 rok, 5 rok, absolwenci

JĘZYKI: angielski

PREFEROWANE UCZELNIE: ekonomiczne, humanistyczne, techniczne

PREFEROWANE UCZELNIE: ekonomiczne, techniczne

PREFEROWANE UCZELNIE: ekonomiczne, techniczne

JĘZYKI: angielski

KIERUNKI STUDIÓW: administracja, finanse, ekonomia, informatyka, marketing, prawo, psychologia, zarządzanie

KIERUNKI STUDIÓW: budownictwo, filologia, finanse, ekonomia, zarządzanie

JĘZYKI: angielski

CV: tak CV - JĘZYK: angielski LIST MOTYWACYJNY: tak LIST MOTYWACYJNY - JĘZYK: angielski APLIKACJA NA STRONIE: tak APLIKACJA NA STRONIE - JĘZYK: angielski ASSESSMENT CENTRE: tak ASSESSMENT CENTRE - JĘZYK: polski ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: tak ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - JĘZYK: polski

CV: nie LIST MOTYWACYJNY: nie APLIKACJA NA STRONIE: nie ASSESSMENT CENTRE: nie ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: nie DODATKOWE ELEMENTY: W zależności od stanowiska, na które aplikujesz możesz spodziewać się mniej lub bardziej rozbudowanego procesu rekrutacji. Najczęściej składa się on z: - Aplikacji on-line - Selekcji dokumentów - Rozmowy telefonicznej - Spotkań rekrutacyjnych Dodatkowo mogą pojawić się: - Sesje Assesment Centre - Panele dyskusyjne z wyższą kadrą menedżerską - Testy sprawdzające konkretne umiejętności np. obsługę programu Excel

JĘZYKI PREFEROWANE: języki z grupy języków germańskich lub romańskich

CV: tak CV - JĘZYK: angielski LIST MOTYWACYJNY: tak LIST MOTYWACYJNY - JĘZYK: angielski APLIKACJA NA STRONIE: tak APLIKACJA NA STRONIE - JĘZYK: angielski ASSESSMENT CENTRE: nie ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: tak

Proces rekrutacji

CV: tak CV - JĘZYK: polski LIST MOTYWACYJNY: nie APLIKACJA NA STRONIE: nie ASSESSMENT CENTRE: nie ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: tak ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - JĘZYK: polski DODATKOWO: proces rekrutacji może obejmować testy umiejętności analitycznych, rozwiązywanie case studies, a w przypadku HiPo Assessment Centre

JĘZYKI: angielski

Wymagania / oczekiwania

ROK STUDIÓW/ABSOLWENT: 3 rok, 4 rok, 5 rok, absolwenci

Informacje o praktyce / stażu / pracy

www.pzu.pl/kariera

PRZEGLĄD FIRM

Grupa Żywiec

Informacje ogólne o firmie

Grupa PZU

17


Informacje ogólne o firmie

PRZEGLĄD FIRM

www.karierawjti.pl www.jti.com

Informacje o praktyce / stażu / pracy Wymagania / oczekiwania

KarieraPlus www.karieraplus.pl

kariera@jti.com 22 381 81 81 Osoba kontaktowa: Magdalena Miszkurka

RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa zlecenie, umowa o pracę, praktyka, staż

Proces rekrutacji

18

JTI Polska sp. z o.o.

DZIAŁY ODBYWANIA PRAKTYKI: analiza finansowa, finanse, eksport, HR, inżynieria, IT, logistyka, marketing, produkcja, sprzedaż, zakupy DATA ROZPOCZĘCIA: oferty pracy i staży ukazują się w ciągu całego roku; Program Praktyk odbywa się głównie w okresie wakacyjnym DŁUGOŚĆ TRWANIA: oferty pracy i staży w zależności od potrzeb; Program Praktyk Letnich 3 miesiące MIASTO ODBYWANIA: Warszawa, Gostków Stary k. Łodzi WYNAGRODZENIE: płatne

KarieraPlus.pl to portal dla studentów i absolwentów poświęcony karierze zawodowej. Wyróżniamy się innowacyjnym podejściem do tematu kariery oraz artykułami poświęconymi konkretnym branżom. Na stronie każdy student i absolwent może znaleźć praktyczne informacje dotyczące procesu rekrutacji, praktyk i pracy. Dodatkowo portal zawiera porady ekspertów, pracodawców i młodych pracowników firm oraz wiadomości o ciekawych wydarzeniach rekrutacyjnych. KarieraPlus to także przewodniki branżowe skierowane do studentów i absolwentów. Do tej pory ukazały się: KarieraPlus IT oraz KarieraPlus Sprzedaż, dotyczące kariery. Oba wydania dostępne są w biurach karier na wybranych uczelniach w całej Polsce oraz dystrybuowane bezpośrednio na waszych wydziałach i na targach pracy. Dostępna jest także wersja online, po którą zapraszamy na naszą stronę!

KPMG

KarierawFinansach.pl www.karierawfinansach.pl

www.kariera.kpmg.pl

rekrutacja@karierawfinansach.pl 22 856 21 91 Osoba kontaktowa: Szymon Książkiewicz

rekrutacja@kpmg.pl 22 528 11 00

RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa zlecenie, umowa o pracę, staż, praktyka

RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa zlecenie, umowa o pracę, praktyka, staż

DZIAŁY ODBYWANIA PRAKTYKI: marketing, sprzedaż

DZIAŁY ODBYWANIA PRAKTYKI: audyt, analiza finansowa, doradztwo finansowe, doradztwo podatkowe, konsulting, podatki, zarządzanie ryzykiem

DATA ROZPOCZĘCIA: całoroczne DŁUGOŚĆ TRWANIA: min. 3 miesiące MIASTO ODBYWANIA: Warszawa WYNAGRODZENIE: płatne

DATA ROZPOCZĘCIA: Rekrutacje do KPMG są prowadzone przez cały rok, w zależności od zapotrzebowania. Wyjątek stanowi dział audytu. Rekrutacja odbywa się tu cyklicznie. Co roku ruszamy na przełomie lutego i marca. Poszukujemy asystentów, którzy rozpoczną pracę we wrześniu oraz praktykantów, którzy rozpoczną praktyki w październiku. DŁUGOŚĆ TRWANIA: min. 3 miesiące MIASTO ODBYWANIA: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Katowice, Gdańsk, Łódź WYNAGRODZENIE: płatne

KarieraPlus – wszystko o karierze studenta i absolwenta!

ROK STUDIÓW/ABSOLWENT: 3 rok, 4 rok, 5 rok, absolwenci

ROK STUDIÓW/ABSOLWENT: 1 rok, 2 rok, 3 rok, 4 rok, 5 rok

ROK STUDIÓW/ABSOLWENT: 3 rok, 4 rok, 5 rok, absolwenci

PREFEROWANE UCZELNIE: ekonomiczne, humanistyczne, techniczne

PREFEROWANE UCZELNIE: ekonomiczne, humanistyczne

PREFEROWANE UCZELNIE: ekonomiczne, humanistyczne, techniczne

JĘZYKI: bardzo dobra znajomość angielskiego

KIERUNKI STUDIÓW: administracja, ekonomia, marketing, zarządzanie

KIERUNKI STUDIÓW: administracja, bankowość, finanse, ekonomia, informatyka, prawo, telekomunikacja, zarządzanie

JĘZYKI: angielski

CV: tak CV - JĘZYK: polski LIST MOTYWACYJNY: tak LIST MOTYWACYJNY - JĘZYK: polski APLIKACJA NA STRONIE: tak APLIKACJA NA STRONIE- JĘZYK: polski ASSESSMENT CENTRE: tak ASSESSMENT CENTRE - JĘZYK: polski ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: tak ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - JĘZYK: polski oraz angielski DODATKOWE ELEMENTY: w zależności od stanowiska - testy analityczne, testy kompetencji, testy osobowości, prezentacje, Assessment Centre

CV: tak CV - JĘZYK: polski LIST MOTYWACYJNY: nie APLIKACJA NA STRONIE: tak APLIKACJA NA STRONIE - JĘZYK: polski ASSESSMENT CENTRE: nie ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: tak ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - JĘZYK: polski

JĘZYKI: angielski

CV: tak CV - JĘZYK : polski LIST MOTYWACYJNY: tak LIST MOTYWACYJNY - JĘZYK: angielski APLIKACJA NA STRONIE: tak ASSESSMENT CENTRE: tak ASSESSMENT CENTRE - JĘZYK: polski ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: tak ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - JĘZYK: polski


Microstrategy

Mondelez Polska

www.mbank.pl

www.microstrategy.pl

www.enJOYmdlz.pl

praca@lidl.pl

rekrutacja@mbank.pl

cvpoland@microstrategy.com 22 459 52 00 Osoba kontaktowa: Monika Ratajkiewicz

kontakt@enjoymdlz.pl Osoba kontaktowa: Dział rekrutacji

RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa o pracę, praktyka, staż

RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa o pracę, praktyka, staż

RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa o pracę

RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa o pracę, staż, praktyka

DZIAŁY ODBYWANIA PRAKTYKI: zakupy, sprzedaż, reklama, PR, handlowy, marketing, IT, finanse, analiza finansowa, podatki, HR, logistyka, zarządzanie ryzykiem

DZIAŁY ODBYWANIA PRAKTYKI: audyt, analiza finansowa, badanie i rozwój, bankowość detaliczna, bankowość korporacyjna, finanse, HR, IT, logistyka, marketing, operacje bankowe, sprzedaż, zarządzanie ryzykiem

DZIAŁY ODBYWANIA PRAKTYKI: IT, konsulting

DZIAŁY ODBYWANIA PRAKTYKI: badanie i rozwój, finanse, handlowy, HR, IT, inżynieria, logistyka, marketing, sprzedaż, zakupy

DATA ROZPOCZĘCIA: Międzynarodowy Program Praktyk 1.04 oraz 1.10, Program Praktyk Letnich „Rozwiń z nami skrzydła” oraz „Grasz o staż” – 1.07, oferty pracy – cały rok DŁUGOŚĆ TRWANIA: Międzynarodowy Program Praktyk – 2 lata, Program Praktyk Letnich „Rozwiń z nami skrzydła” oraz „Grasz o staż” – 3 miesiące MIASTO ODBYWANIA: Międzynarodowy Program Praktyk – 25 krajów w całej Europie, Program Praktyk Letnich „Rozwiń z nami skrzydła” oraz „Grasz o staż” – Tarnowo Podgórne k. Poznania, oferty pracy – cała Polska WYNAGRODZENIE: płatne

DATA ROZPOCZĘCIA: cały rok

DATA ROZPOCZĘCIA: Praktyki odbywają się przez okres całego roku, tak więc proces rekrutacji prowadzony jest na bieżąco. Staże uruchamiamy w styczniu każdego roku a proces rekrutacji przypada na październik/listopad.

DŁUGOŚĆ TRWANIA: w zależności od oferty MIASTO ODBYWANIA: Biuro w Warszawie, fabryki w: Skarbimierzu, Bielanach Wrocławskich, Jarosławiu k. Rzeszowa, Jankowicach k. Poznania, Płońsku, Cieszynie, terenowe siły sprzedaży w całej Polsce

DŁUGOŚĆ TRWANIA: min. 3 miesiące MIASTO ODBYWANIA: Centrala banku w Warszawie i Łodzi, Oddziały i Biura Korporacyjne oraz Detaliczne na terenie całej Polski.

WYNAGRODZENIE: w zależności od stanowiska

WYNAGRODZENIE: płatne

ROK STUDIÓW/ABSOLWENT: 3 rok, 4 rok, 5 rok, absolwenci

ROK STUDIÓW/ABSOLWENT: 5 rok, absolwenci

ROK STUDIÓW/ABSOLWENT: 3 rok, 4 rok, 5 rok, absolwenci

PREFEROWANE UCZELNIE: ekonomiczne, humanistyczne, techniczne

PREFEROWANE UCZELNIE: ekonomiczne

PREFEROWANE UCZELNIE: ekonomiczne, techniczne

JĘZYKI: angielski

KIERUNKI STUDIÓW: administracja, bankowość, finanse, budownictwo, filologia, ekonomia, elektronika, informatyka, mechanika, marketing, prawo, psychologia, telekomunikacja, zarządzanie

JĘZYKI: angielski, umożliwiający swobodną komunikację ustną i pisemną

KIERUNKI STUDIÓW: ekonomia, elektronika, informatyka, mechanika, telekomunikacja, zarządzanie JĘZYKI: angielski

JĘZYKI: niemiecki w stopniu komunikatywnym

CV: tak CV - JĘZYK: polski LIST MOTYWACYJNY: nie APLIKACJA NA STRONIE: tak APLIKACJA NA STRONIE - JĘZYK: polski ASSESSMENT CENTRE: tak ASSESSMENT CENTRE - JĘZYK: polski ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: tak ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - JĘZYK: polski

CV: tak CV - JĘZYK: angielski LIST MOTYWACYJNY: tak LIST MOTYWACYJNY - JĘZYK: angielski APLIKACJA NA STRONIE: tak APLIKACJA NA STRONIE - JĘZYK: angielski ASSESSMENT CENTRE: nie ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: tak ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - JĘZYK: angielski DODATKOWE ELEMENTY: test analityczny

CV: tak CV - JĘZYK: polski LIST MOTYWACYJNY: nie APLIKACJA NA STRONIE: tak ASSESSMENT CENTRE: nie ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: tak DODATKOWE ELEMENTY: przebieg procesu rekrutacji - w zależności od oferty

Proces rekrutacji

CV: tak CV - JĘZYK: polski LIST MOTYWACYJNY: tak LIST MOTYWACYJNY - JĘZYK: polski APLIKACJA NA STRONIE: tak APLIKACJA NA STRONIE - JĘZYK: polski ASSESSMENT CENTRE: tak ASSESSMENT CENTRE - JĘZYK: polski ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: tak ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - JĘZYK: polski DODATKOWE ELEMENTY: test językowy z jęz. niemieckiego

JĘZYKI PREFEROWANE: hiszpański, niemiecki, japoński, francuski, rosyjski

Wymagania / oczekiwania

ROK STUDIÓW/ABSOLWENT: 1 rok, 2 rok, 3 rok, 4 rok, 5 rok, absolwenci

Informacje o praktyce / stażu / pracy

www.lidl.pl

PRZEGLĄD FIRM

mBank

Informacje ogólne o firmie

Lidl Polska

19


www.ostc.com

www.peek-cloppenburg.com/career www.peek-cloppenburg.pl

www.ce.experiencepg.com

rekrutacja@pl.nestle.com +48 600 204 145 Osoba kontaktowa: julita.zielewska@pl.nestle.com

karolina.kucinska@ostc.com 22 201 97 19 Osoba kontaktowa: Karolina Kucińska

polska@peek-cloppenburg.pl 22 459 52 00 Osoba kontaktowa: Behija Karup

recpoland.im@pg.com 22 678 55 44 Osoba kontaktowa: Dział Rekrutacji

RODZAJ ZATRUDNIENIA: praktyka, staż

RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa o pracę

RODZAJ ZATRUDNIENIA: na pełen etat, na pół etatu, staż

RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa o pracę

DZIAŁY ODBYWANIA PRAKTYKI: badanie i rozwój, eksport, finanse, handlowy, HR, inżynieria, IT, logistyka, marketing, produkcja, sprzedaż

DATA ROZPOCZĘCIA: całoroczne

DZIAŁY ODBYWANIA PRAKTYKI: audyt, analiza finansowa, badania i rozwój, bankowość detaliczna, bankowość instytucjonalna, bankowość korporacyjna, prognozy finansowe, doradztwo podatkowe, eksport, finanse, handel, HR, IT, konsulting, logistyka, marketing, produkcja, zarządzanie ryzykiem

DZIAŁY ODBYWANIA PRAKTYKI: badanie i rozwój, finanse, HR, inżynieria, logistyka, marketing, produkcja, sprzedaż, zakupy

DATA ROZPOCZĘCIA: lipiec 2014 DŁUGOŚĆ TRWANIA: Summer Internship Program - skierowany do studentów o profilu ekonomicznym i trwa od lipca do końca września. Technology Engineering Development Program skierowany jest do studentów o profilu technicznym, rozpoczyna się również w lipcu i trwa od 2 do 6 miesięcy.

MIASTO ODBYWANIA: Warszawa WYNAGRODZENIE: płatne

DATA ROZPOCZĘCIA: całoroczne DŁUGOŚĆ TRWANIA: Fashion Management Program: 6 - 8 miesięcy MIASTO ODBYWANIA: placówki w Polsce i Austrii

MIASTO ODBYWANIA: biuro główne w Warszawie; zakłady produkcyjne: Rzeszów, Kargowa k. Zielonej Góry, Kalisz k. Poznania, Namysłów k. Wrocławia

WYNAGRODZENIE: w zależności od stanowiska

DATA ROZPOCZĘCIA: 3-miesięczne Menedżerskie Praktyki Letnie (lipiec-wrzesień), praktyki odbywające się w trakcie roku akademickiego dyktowane są bieżącymi potrzebami biznesowymi. DŁUGOŚC TRWANIA: 3 - 6 miesięcy MIASTO ODBYWANIA: Warszawa,Łódź WYNAGRODZENIE: płatne

WYNAGRODZENIE: płatne

ROK STUDIÓW/ABSOLWENT: 5 rok, absolwenci

ROK STUDIÓW/ABSOLWENT: 1 rok, 2 rok, 3 rok, 4 rok, 5 rok, absolwenci

ROK STUDIÓW/ABSOLWENT: 3 rok, 4 rok, 5 rok, absolwenci

PREFEROWANE UCZELNIE: ekonomiczne, techniczne

PREFEROWANE UCZELNIE: ekonomiczne

PREFEROWANE UCZELNIE: ekonomiczne, techniczne, humanistyczne

JĘZYKI: angielski w stopniu min. dobrym

JĘZYKI: angielski

KIERUNKI STUDIÓW: administracja, bankowość, architektura, filologia, ekonomia, elektronika, IT, marketing, prawo, psychologia, telekomunikacja, zarządzanie

PREFEROWANE UCZELNIE: ekonomiczne, techniczne, humanistyczne

JĘZYKI: angielski i niemiecki

KIERUNKI STUDIÓW: administracja, bankowość, budownictwo, filologia, finanse, ekonomia, elektronika, informatyka, marketing, mechanika, prawo, psychologia, telekomunikacja, zarządzanie JĘZYKI: angielski

CV: tak CV - JĘZYK: polski LIST MOTYWACYJNY: tak LIST MOTYWACYJNY -JĘZYK: polski APLIKACJA NA STRONIE: nie ASSESSMENT CENTRE: nie ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: tak ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - JĘZYK: angielski

CV: tak CV - JĘZYK: angielski, niemiecki LIST MOTYWACYJNY: tak LIST MOTYWACYJNY - JĘZYK: angielski, niemiecki APLIKACJA NA STRONIE: tak APLIKACJA NA STRONIE - JĘZYK: angielski, niemiecki ASSESSMENT CENTRE: tak ASSESSMENT CENTRE - JĘZYK: angielski, niemiecki ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: tak ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - JĘZYK: angielski, niemiecki

CV: tak CV - JĘZYK: angielski LIST MOTYWACYJNY: nie APLIKACJA NA STRONIE: tak APLIKACJA NA STRONIE - JĘZYK: polski ASSESSMENT CENTRE: nie ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: tak ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - JĘZYK: angielski DODATKOWE ELEMENTY: test analityczny

Proces rekrutacji

CV: tak CV - JĘZYK: angielski LIST MOTYWACYJNY: tak LIST MOTYWACYJNY -JĘZYK: polski APLIKACJA NA STRONIE: tak APLIKACJA NA STRONIE - JĘZYK: angielski ASSESSMENT CENTRE: nie ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: tak ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - JĘZYK: polski

Wymagania / oczekiwania

ROK STUDIÓW/ABSOLWENT: 3 rok, 4 rok, 5 rok, absolwenci

PRZEGLĄD FIRM

www.nestle.pl

Peek & Cloppenburg

Informacje o praktyce / stażu / pracy

OSTC Poland Sp. z o.o

Informacje ogólne o firmie

Procter & Gamble

Nestlé Polska S.A.

21


Proces rekrutacji

Wymagania / oczekiwania

Informacje o praktyce / stażu / pracy

Informacje ogólne o firmie

PRZEGLĄD FIRM 22

PKO Bank Polski www.pkobp.pl/kariera

Pracuj.pl www.pracuj.pl

praktyki@pkobp.pl

RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa zlecenie, umowa o pracę, praktyka, staż

RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa zlecenie, umowa o pracę, staż, praktyka

DZIAŁY ODBYWANIA PRAKTYKI: analiza finansowa, finanse, badanie i rozwój, bankowość detaliczna, bankowośc korporacyjna, HR, IT, marketing, podatki, zarządzanie ryzykiem

DZIAŁY ODBYWANIA PRAKTYKI: audyt ,analiza finansowa, badanie i rozwój, bankowość detaliczna, bankowość instytucjonalna, bankowość korporacyjna, doradztwo finansowe, doradztwo podatkowe,eksport, finanse, handlowy, HR, inżynieria, IT, konsulting, logistyka, marketing, operacje bankowe, podatki, produkcja, sprzedaż, zakupy, zarządzanie ryzykiem

DATA ROZPOCZĘCIA: Staże studenckie (wakacyjne, całoroczne, staże organizowane we współpracy z Akademią Liderów Rynku Kapitałowego im. Lesława Pagi, staże w ramach konkursu Grasz o Staż) DŁUGOŚĆ TRWANIA: Praktyki: od 1 do 3 miesięcy Staże studenckie: od 2 do 6 miesięcy MIASTO ODBYWANIA: cała Polska WYNAGRODZENIE: w zależności od stanowiska

DATA ROZPOCZĘCIA: w zależności od ogłoszenia MIASTO ODBYWANIA: w zależności od ogłoszenia

PwC

Reckitt Benckiser

www.pwc.pl/kariera www.facebook.com/PwCPolska

www.rb.com/pl

kariera@pl.pwc.pl

katarzyna.palaszynska@rb.com ryszard.korzeb@rb.com Osoba kontaktowa: Katarzyna Pałaszyńska 22 333 31 15 Ryszard Korzeb - fabryka NDM 22 714 33 90

RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa zlecenie

RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa zlecenie, umowa o pracę, praktyka, staż

DZIAŁY ODBYWANIA PRAKTYKI: audyt, doradztwo prawno-podatkowe, doradztwo biznesowe DATA ROZPOCZĘCIA: cały rok DŁUGOŚĆ TRWANIA: w zależności od projektu, od 1 miesiąca - wzwyż MIASTO ODBYWANIA: Warszawa, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Łódź, Katowice, Kraków WYNAGRODZENIE: płatne

DZIAŁY ODBYWANIA PRAKTYKI: finanse, handlowy, HR, inżynieria, IT, marketing, logistyka, produkcja, sprzedaż, zakupy DATA ROZPOCZĘCIA: Biuro Komercyjne: Oferty Graduate Development Program i oferty Praktyk pojawiające się przez cały rok; Program Praktyk Letnich - aplikacje do 15 kwietnia 2014 Fabryka w NDM: Program Praktyk Letnich: aplikacje do końca marca 2014 DŁUGOŚĆ TRWANIA: Praktyki - 3 miesiące Graduate Development Program - 2 lata MIASTO ODBYWANIA: Biuro Komercyjne - Warszawa Fabryka - Nowy Dwór Mazowiecki

WYNAGRODZENIE: w zależności od stanowiska

WYNAGRODZENIE: płatne

ROK STUDIÓW/ABSOLWENT: 1 rok, 2 rok, 3 rok, 4 rok, 5 rok, absolwenci

ROK STUDIÓW/ABSOLWENT: 1 rok, 2 rok, 3 rok, 4 rok, 5 rok, absolwenci

ROK STUDIÓW/ABSOLWENT: 3 rok, 4 rok, 5 rok, absolwenci

ROK STUDIÓW/ABSOLWENT: 4 rok, 5 rok, absolwenci

PREFEROWANE UCZELNIE: ekonomiczne, humanistyczne, techniczne

PREFEROWANE UCZELNIE: ekonomiczne, techniczne, humanistyczne

PREFEROWANE UCZELNIE: ekonomiczne, techniczne

PREFEROWANE UCZELNIE: ekonomiczne, techniczne

KIERUNKI STUDIÓW: bankowość, finanse, ekonomia, informatyka, marketing, prawo, psychologia, zarządzanie

JĘZYKI: w zależności od ogłoszenia

KIERUNKI STUDIÓW: finanse, ekonomia, bankowość, matematyka, ekonometria, statystyka, prawo, informatyka, filologia, telekomunikacja, mechanika, budownictwo, marketing, zarządzanie, psychologia, administracja

KIERUNKI STUDIÓW: finanse, ekonomia, informatyka, marketing, zarządzanie JĘZYKI: angielski - poziom zaawansowany

JĘZYKI: angielski

CV: tak CV - JĘZYK: polski LIST MOTYWACYJNY: tak LIST MOTYWACYJNY - JĘZYK: polski APLIKACJA NA STRONIE: tak ASSESSMENT CENTRE: tak ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: tak

CV: tak CV - JĘZYK: w zależności od ogłoszenia LIST MOTYWACYJNY: tak LIST MOTYWACYJNY - JĘZYK: w zależności od ogłoszenia APLIKACJA NA STRONIE: tak ASSESSMENT CENTRE: nie ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: nie

CV: tak CV - JĘZYK: polski LIST MOTYWACYJNY: nie APLIKACJA NA STRONIE: tak APLIKACJA NA STRONIE - JĘZYK: polski ASSESSMENT CENTRE: tak ASSESSMENT CENTRE - JĘZYK: polski ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: tak ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - JĘZYK: polski DODATKOWE ELEMENTY: test zdolności numerycznych i logicznego wnioskowania online, test z języka angielskiego w biurze PwC

CV: tak CV - JĘZYK: polski LIST MOTYWACYJNY: nie APLIKACJA NA STRONIE: tak ASSESSMENT CENTRE: tak ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: nie DODATKOWE ELEMENTY: testy analityczne i werbalne SHL


WHIRLPOOL

kariera@sofrecom.pl 22 543 46 00

Polska: praca@tmf-group.com 22 456 45 00 Osoba kontaktowa: Justyna Rapińczuk Luksemburg: magdalena.mosz@tmf-group.com 352 427 1711 Osoba kontaktowa: Magdalena Mosz

22 212 02 00 Osoba kontaktowa: Magdalena Wyciszkiewicz

RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa zlecenie, umowa o pracę, staż

RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa zlecenie, umowa o pracę, praktyka, staż

RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa o pracę, staż, praktyka

DZIAŁY ODBYWANIA PRAKTYKI: konsulting

DZIAŁY ODBYWANIA PRAKTYKI: analiza finansowa, finanse, HR, IT

DATA ROZPOCZĘCIA: 4 listopada

DATA ROZPOCZĘCIA: całoroczne

DZIAŁY ODBYWANIA PRAKTYKI: finanse, handlowy, logistyka, marketing, sprzedaż

DŁUGOŚĆ TRWANIA: stała współpraca

DŁUGOŚĆ TRWANIA: min. 6 miesięcy w biurze w Luksemburgu, miesięczne w biurze w Warszawie

MIASTO ODBYWANIA: Warszawa WYNAGRODZENIE: płatne

MIASTO ODBYWANIA: Katowice, Luksemburg, Warszawa

DATA ROZPOCZĘCIA: całoroczne DŁUGOŚĆ TRWANIA: 30 miesięcy WYNAGRODZENIE: płatne

WYNAGRODZENIE: płatne

ROK STUDIÓW/ABSOLWENT: 4 rok, 5 rok, absolwenci

ROK STUDIÓW/ABSOLWENT: absolwenci

PREFEROWANE UCZELNIE: ekonomiczne, techniczne

PREFEROWANE UCZELNIE: ekonomiczne, humanistyczne

PREFEROWANE UCZELNIE: ekonomiczne, techniczne

KIERUNKI STUDIÓW: ekonomia, informatyka, telekomunikacja, zarządzanie

JĘZYKI: angielski

KIERUNKI STUDIÓW: finanse, informatyka, marketing, zarządzanie

JĘZYKI: angielski

JĘZYKI PREFEROWANE: drugi język obcy mile widziany

JĘZYKI: angielski

JĘZYKI PREFEROWANE: francuski

CV: tak LIST MOTYWACYJNY: tak APLIKACJA NA STRONIE: tak APLIKACJA NA STRONIE - JĘZYK: angielski ASSESSMENT CENTRE: nie ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: tak ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - JĘZYK: angielski DODATKOWE ELEMENTY: wszelkie dokumenty do biura w Luksemburgu mają być dostarczone w języku angielskim

CV: tak CV - JĘZYK: angielski LIST MOTYWACYJNY: tak APLIKACJA NA STRONIE: tak ASSESSMENT CENTRE: tak ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: tak

Proces rekrutacji

CV: tak CV - JĘZYK: polski LIST MOTYWACYJNY: nie APLIKACJA NA STRONIE: tak APLIKACJA NA STRONIE - JĘZYK: polski ASSESSMENT CENTRE: nie ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: tak ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - JĘZYK: polski DODATKOWE ELEMENTY: Ewentualne badania znajomości narzędzi MS Office; sprawdzian znajomości języka angielskiego

Wymagania / oczekiwania

ROK STUDIÓW/ABSOLWENT: 4 rok, 5 rok, absolwenci

Informacje o praktyce / stażu / pracy

www.whirlpool.com

PRZEGLĄD FIRM

TMF Group www.tmf-group.com www.tmf-poland.pl

Informacje ogólne o firmie

Sofrecom www.sofrecom.pl

23


MAPA PRZESTRZENI TARGOWEJ DZIE PIERWSZY

BRAN E FINANSE ORAZ IT

24.10

NASI WYSTAWCY

24

1.Getin Noble Bank SA 2.Jones Lang LaSalle 3.Pracuj.pl 4.Grupa PZU 5.Deloitte 6.Biuro ds. Absolwent贸w SGH 7.OSTC Poland Sp. z o.o. 8.KarierawFinansach.pl 9.PwC 10.Sofrecom 11.Lidl Polska 12.KPMG 13.KarieraPlus 14.Bank BG

15.PKO Bank Polski 16.TMF Group 17.Grant Thornton 18.Goldenberry 19.EY 20.Citi w Polsce 21.Crido Taxand 22.Global Talents 23.AIESEC 24.Microstrategy 25.CBRE Corporate Outsourcing 26.Accenture 27.EDF Polska S.A. 28.mBank


MAPA PRZESTRZENI TARGOWEJ DZIE DRUGI 25.10

BRAN E FMCG

NASI WYSTAWCY 1.Jeronimo Martins Polska S.A. 2.Pracuj.pl 3.Grupa PZU 4.KarieraPlus 5.Business Link 6.Peek & Cloppenburg 7.Reckitt Benckiser 8.Nestle Polska S.A. 9.Lidl Polska 10.Grupa ywiec 11.3M Polska Sp. z o.o.

12.AVON Products, Inc. 13.JTI Polska sp. z o.o. 14.Procter & Gamble 15.Mondelez Polska 16.Coty Polska sp. z o.o. 17.Coca-Cola HBC sp. z o.o. 18.C.H. Robinson 19.Global Talents 20.AIESEC 21.British American Tobacco Polska 22.Whirlpool

25


ORGANIZATORZY AIESEC WARSZAWA SGH Koordynator:

Bart omiej Hilarczuk Kontakty Zewn trzne:

Paulina Grabowska Bartosz Sypniewski Wojciech wietlikowski Marketing & Public Relations:

Urszula Nawra

Logistyka:

AIESEC WARSZAWA UW Koordynator :

Agata Romanowska Public Relations:

Piotr Paw owski Marta Paw owska Aleksandra Goli ska

26

Krzysztof Korczak


1


Poszerz siatkę swoich kontaktów i zdobądź praktyczną wiedzę z zakresu finansów!

UBEZPIECZENIA

INSTRUMENTY FINANSOWE Kontakt: karolina.klimaszewska@sgh.aiesec.pl


GLOBAL

citizen

Wolontariat Zagraniczny World Issues | Management | Cultural www.globalcitizen.pl

GLOBAL

talents Praktyki Zagraniczne Education | Business | Marketing | IT www.globaltalents.pl


Partnerzy Dni Kariery® edycja warszawska jesień 2013

Partnerzy Wspierający

Patronat Honorowy

Patroni Medialni


AIESEC in Poland Board of Partners Strategic Partner

Main Partners

Supporting Partners

Knowledge Partners


Dni Kariery速 2013 Board of Partners Strategic Partner

Main Partners

Supporting Partners

Public Relations Partners

Broszura Informacyjna Dni Kariery Warszawa 24-25 pazdziernika 2013  

Dni Kariery to największe targi pracy, praktyk i staży organizowane przez międzynarodowe stowarzyszenie studentów AIESEC. Wydarzenie cieszy...

Advertisement