Pracodawca Roku 2013

Page 1

Organizator:

RAPORT

2013


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia AIESEC Polska mam przyjemność przedstawić wyniki dwudziestej drugiej edycji badania Pracodawca Roku®. Badanie jest realizowane od roku 1992 przez studentów, według tej samej metodologii, opracowanej we współpracy z Honorową Radą Ekspertów, w skład której wchodzą: prof. dr hab. Janina Jóźwiak, prof. dr hab. Małgorzata Rószkiewicz, dr Stanisław Kluza oraz mgr Sebastian Stolorz. Istotą badania jest szeroka analiza środowiska studenckiego zapatrującego się na rynek pracy. Staramy się poznać opinie i oczekiwania wobec pracy zawodowej tej grupy. Nasza organizacja, jako globalny głos młodych ludzi, pragnie przybliżyć wyniki tych badań potencjalnym pracodawcom, pełniąc rolę łącznika między studentami, a światem biznesu.

Tegoroczne badanie Pracodawca Roku® zostało przeprowadzone na 39 uczelniach wyższych w całym kraju. Wzięło w nim udział 3628 studentów kierunków ekonomicznych. Pragnę wyrazić uznanie oraz złożyć gratulację firmom, które znalazły się w gronie najbardziej pożądanych pracodawców oraz zachęcić wszystkich Państwa do analizy wyników badania. Mamy nadzieję, że pomogą one Państwu w stworzeniu długoterminowej strategii współpracy pomiędzy Państwa firmami i studentami. Agata Krawiec Koordynator badania Pracodawca Roku® 2013

2


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ORGANIZATOR BADANIA PRACODAWCA ROKU 2013

AIESEC jest największą na świecie organizacją studencką obecną w 124 krajach całego świata. Daje młodym ludziom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności po to, by mogli wesprzeć rozwój swojego otoczenia. Realizując ten cel corocznie organizujemy 20 000 praktyk zagranicznych, ponad 4 000 różnorodnych projektów oraz około 500 konferencji. Nasza organizacja ma na celu rozwój potencjału młodych ludzi. Jednym z działań przybliżających nas do jego osiągnięcia jest tworzenie połączenia pomiędzy światem biznesu a środowiskiem studenckim. Staramy się to czynić przez coroczną realizację Badania Pracodawca Roku® Ważnym aspektem naszej działalności są również Alumni, którzy są najlepszą miarą sukcesu AIESEC. Na całym świecie pracują w różnych firmach, organizacjach, w wielu branżach odgrywając istotną rolę w ich społecznościach i poprzez proaktywne działanie przybliżając firmy i studentów.

3


SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE

s. 7

RANKING „PRACODAWCA ROKU 2013”

s. 10

RYNEK PRACY

s. 16

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE STUDENTÓW s. 33 DEMOGRAFIA

s. 50

ANEKS

s. 58

4


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

UCZELNIE OBJĘTE BADANIEM Uczelnie biorące udział w badaniu Pracodawca Roku® 2013: Politechnika Białostocka Uniwersytet Białostocki Akademia Techniczno-Humanistyczna Politechnika Gdańska Uniwersytet Gdański Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Politechnika Świętokrzyska Uniwersytet Jana Kochanowskiego Akademia Ekonomiczna w Krakowie Akademia Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza Uniwersytet Jagielloński Politechnika Koszalińska UMCS Lublin Uniwersytet Przyrodniczy Katolicki Uniwersytet Lubelski Politechnika Lubelska Uniwersytet Łódzki Politechnika Łódzka Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Saczu

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Uniwersytet Adama Mickiewicza Politechnika Poznańska Uniwersytet Przyrodniczy Politechnika Rzeszowska Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Szczeciński Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Zachodniopomorska Szkoła Biznesu Uniwersytet Mikołaja Kopernika Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Uniwersytet Warszawski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Politechnika Warszawska Akademia Leona Koźmińskiego Uczelnia Łazarskiego Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Politechnika Wrocławska

5


PODSUMOWANIE


PODSUMOWANIE Ranking pracodawca roku 2013 ®

• EY (dawniej Ernst & Young) został uznany za Pracodawcę Roku 2013®. • Pierwsza trójka najbardziej pożądanych pracodawców (EY, PwC i Google) obroniła swoje pozycje w stosunku do zeszłorocznego rankingu. • W pierwszej dziesiątce najbardziej pożądanych pracodawców pojawiło się PZU (ostatnio obecne w pierwszej

dziesiątce w roku 2003) • Najważniejszymi czynnikami branymi pod uwagę przy wyborze Pracodawcy Roku 2013® były aktywność firmy na rynku, odpowiadająca respondentowi branża, image oraz popularność firmy. Wysoka płaca to także jeden

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

z kluczowych elementów oceny.

• Źródłami informacji o ocenianych pracodawcach były przede wszystkim Internet, rozmowy ze znajomymi, a także środki komunikacji masowej, takie jak telewizja i radio.

7


PODSUMOWANIE Rynek pracy • Niezmiennie największą popularnością cieszą się branże związane z finansami – bankowość, audyt, księgowość oraz inne finansowe. Reklama, public relations oraz działalność handlowa to także obszary, w których badani studenci chętnie podjęliby pracę. • Przy wyborze przyszłej pracy studenci biorą pod uwagę przede wszystkim oferowane warunki finansowe, dobrą atmosferę w pracy oraz stopień satysfakcji z pracy. Wśród najważniejszych kwestii wpływających na wybór przyszłej pracy, podobnie jak w zeszłym roku, dominują czynniki społeczne i socjalne. • Studenci wchodzący na rynek pracy mają wiele obaw, najwięcej z nich dotyczy braku odpowiedniego przygotowania do wykonywania pracy po studiach oraz wizji niskich zarobków. Według zebranych opinii innymi bolączkami polskiego rynku pracy są trudności w znalezieniu pracy zgodnej z zainteresowaniami oraz konieczność wykorzystywania nieformalnych układów przy jej

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

poszukiwaniach. Najbardziej sceptycznie rynek pracy oceniany jest przez studentów niepracujących lub pracujących na umowę zlecenie oraz słabo znających języki obce. Studenci z Warszawy mniejsze obawy związane z rynkiem pracy w Polsce niż ich koledzy z innych ośrodków akademickich. • Z drugiej strony optymizmem napawa przekonanie o braku dyskryminacji kobiet na rynku pracy, studenci też nie obawiają się konkurencji ze strony pracowników z zagranicy. • Studenci deklarują wysokie zainteresowanie prowadzeniem własnej firmy. Prawie połowa studentów nie odrzuca możliwości założenia własnej firmy, przy czym ponad ¼ deklaruje chęć jej założenia po kilku latach pracy na etacie w innej firmie. 8


PODSUMOWANIE Przygotowanie zawodowe studentów • Prawie 4 na 10 studentów jest aktywnych zawodowo (wzrost w stosunku do zeszłego roku), przy czym dominującą formą zatrudnienia jest umowa o dzieło lub zlecenie. Zdecydowanie częściej aktywni zawodowo są studenci z większych ośrodków akademickich. • 3/4 studentów posiada doświadczenie zawodowe związane z pracą, którą chciałoby wykonywać w przyszłości (14% ma doświadczenie dłuższe niż 12 miesięcy). Jedynie co trzecia spośród pracujących osób chce kontynuować obecnie wykonywaną pracę po ukończeniu studiów. Połowa pracujących studentów jest zatrudniona na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, co piąty pracuje na cały etat. • Większość studentów prowadzących własną firmę zamierza kontynuować tę działalność. Ponad połowa osób zatrudniona w pełnym wymiarze godzin także chętnie wykonywałaby tę samą pracę po zakończeniu studiów.

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

• Niemal połowa badanych jest świadoma tego, że ich doświadczenie zawodowe może być niewystarczające przy podejmowaniu pracy. Co piąta osoba uważa, że brak wystarczającej znajomości języków obcych może być dla niej przeszkodą na rynku pracy (jeden język obcy wydaje się niewystarczający w przekonaniu badanych). • Mocne strony studentów to przede wszystkim pracowitość, łatwość nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi oraz kreatywność (brak istotnych zmian w stosunku do ubiegłego roku). • Niemal wszyscy studenci znają przynajmniej jeden język obcy w stopniu co najmniej średnim, przy czym w 9 na 10 przypadków jest to język angielski. Ponad połowa studentów może pochwalić się znajomością co najmniej dwóch języków obcych. • Ponad 2/3 studentów przyznaje, że działalność w organizacjach studenckich zwiększa szanse na rynku pracy, przynajmniej w stopniu średnim. Mimo to, podobnie jak w roku ubiegłym, niespełna 1/5 badanych rzeczywiście angażuje się w taką działalność. • Połowa studentów chętnie wyjechałaby na zagraniczne praktyki lub wolontariat (wzrost w stosunku do zeszłorocznej edycji badania) w celu zdobycia doświadczeń zawodowych i doskonalenia języka. Większość perforowałaby pobyt krótszy niż pół roku. 9


RANKING

2013


NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY 2013 ROKU – TOP 10

1

(Ernst & Young)

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

2 3 4 5 6 7 8 9 10

6

awans w rankingu w stosunku do miejsca zajmowanego w 2012

4

spadek w rankingu w stosunku do miejsca zajmowanego w 2012

8

Liczba obok strzałki wskazuje miejsce zajęte w roku 2012 ta sama pozycja w rankingu w stosunku do miejsca zajmowanego w 2012

9 7

18 N=971

P7. Jaka firma, według Ciebie jest najlepszym pracodawcą i zasługuje na miano Pracodawca Roku® 2013? Wpisz drukowanym literami w ramkę nazwy trzech firm, przyporządkowując im kolejne miejsca.

11


TOP 10 - NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY lata 2006 - 2013

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 EY (Ernst & Young)

1

1

1

2

2

5

9

9

PwC

2

2

2

1

1

1

1

1

Google

3

3

3

3

5

-

-

-

PKO BP

4

6

10

-

-

-

7

4

Deloitte

5

5

4

5

3

2

5

3

MARS Polska

6

4

5

4

7

10

10

-

ING Bank Śląski

7

8

9

6

6

7

3

8

P&G

8

9

8

-

9

3

2

2

KPMG

9

7

7

8

4

6

-

-

PZU

10

-

-

-

-

-

-

-

„-” w danym roku firma znalazła się poza pierwszą 10

12


NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY 2013 ROKU miejsca 11 – 30 11 NESTLE 12 JERONIMO MARTINS 13 DANONE 14 GRUPA ŻYWIEC

15 IBM 16 UNILEVER 17 CAPGEMINI 18 PEKAO SA 19 IKEA 20 PKN ORLEN 21 LIDL

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

22 KGHM 23 DB SCHENKER 24 MICROSOFT 25 STATE STREET 26 INFOSYS 27 COMARCH 28 CITI HANDLOWY 29 DHL 30 SKANSKA N=971

13


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

CZYNNIKI DECYDUJĄCE O WYBORZE PRACODAWCY ROKU ® 2013 Czynnikiem najczęściej branym pod uwagę przy wyborze Pracodawcy Roku 2013® była aktywność firmy na rynku – dla 3/4 studentów aspekt ten był ważny. W dalszej kolejności istotne okazały się odpowiadająca głosującemu branża oraz image i popularność firmy. Wysokie zarobki także grały rolę przy wyborze Pracodawcy Roku 2013 ®. CZYNNIKI WSKAZYWANE PRZY WYBORZE PIERWSZEGO, DRUGIEGO I TRZECIEGO MIEJSCA Aktywność firmy na rynku

75%

Odpowiadająca mi branża

68%

Image i popularność firmy

65%

Wysoka płaca

58%

Odpowiadający mi styl pracy i atmosfera w pracy

47%

Prestiż pracownika firmy

40%

Opinia znajomych

39%

Jakość oferowanych produktów

34%

Wysokie szanse na zatrudnienie

32%

Możliwość odbycia zagranicznego stażu lub praktyki

30%

Jakość doświadczeń pozafinansowych Polityka firmy oparta na odpowiedzialnooeci biznesu (CSR) Inne

24% 15% 11%

N=1042 P8. Zaznacz czynniki, które zadecydowały o Twoim wyborze (dla każdej z firm wybierz nie więcej niż trzy czynniki).

14


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ŹRÓDŁA INFORMACJI O PRACODAWCACH Podobnie jak w zeszłorocznej edycji badania, Internet jest najpopularniejszym źródłem informacji o pracodawcach. Rozmowy ze znajomymi i innymi osobami pracującymi w wybranych firmach dostarczają wiedzy o pracodawcy ponad połowie studentów. Również niemal połowa badanych czerpie informacje o pracodawcach ze środków masowego przekazu (radio, telewizja).

Z Internetu

72%

Z rozmów ze znajomymi pracownikami tej firmy

56%

Z mass mediów (radio, telewizja)

49%

Z prasy (ogłoszenia, artykuły)

37%

Z targów pracy (”Dni Kariery”)

33%

Z prezentacji na uczelni

33%

Z rozmów ze znajomymi, ale nie zatrudnionymi w tej firmie

31%

Z akcji informacyjnych firmy (np. prezentacje, szkolenia)

Z przewodników informacyjnych o firmach Z innych źródeł

29% 20% 29%

P9: Z jakich źródeł czerpiesz informacje o wybranych firmach? Zaznacz nie więcej niż trzy źródła informacji dla każdej z firm.

N=1052

15


RYNEK PRACY


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PREFEROWANE BRANŻE Najczęściej wybierane przez studentów branże, z którymi chcieliby związać swoją karierę, to te związane z finansami, przy czym bankowość jest wybierana rzadziej niż w roku ubiegłym. Nieco chętniej niż w zeszłej edycji badania wskazywane są takie branże jak turystyka i hotelarstwo, reklama i public relations oraz organizacje pozarządowe.

Bankowość

30%

Finasowa - pozostała

25%

-7 p.p.

Nowe technologie

7%

Szkolnictwo lub praca naukowa

6% 6%

Audyt lub księgowość

23%

-2 p.p.

Produkcja/przemysł

Reklama lub public relations

23%

+2 p.p.

Budownictwo lub nieruchomości

6% -2 p.p.

Informatyczna lub Komputerowa

6% -1 p.p.

Handel (firma handlowa)

20%

Administracja publiczna

20%

Konsulting lub Doradztwo

15%

Hotelarstwo lub turystyka

13%

Transport/spedycja/logistyka

12%

Mass media Ubezpieczenia Organizacje pozarządowe

+4 p.p.

Konfekcjonowane dobra konsumpcyjne (FMCG)

4%

Usługi prawnicze

3%

Przemysł telekomunikacyjny i elektroniczny

3%

Energetyka

2%

Rolnictwo

2%

11%

Inne

9% 7%

+2 p.p.

Nie ma to dla mnie znaczenia

+ 1p.p.

9% 5%

+2 p.p. N=3486

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2012, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P18: Wybierz branże spośród niżej wymienionych, w których najchętniej podjąłbyś (podjęłabyś) pracę. Zaznacz nie więcej niż 3 odpowiedzi.

17


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ATRAKCYJNOŚĆ DZIAŁÓW W RAMACH FIRMY Jako potencjalne miejsce pracy najbardziej atrakcyjnymi działami dla studentów są finanse i księgowość (niemal połowa badanych wskazuje te działy jako najbardziej atrakcyjne w pierwszej, drugiej lub w trzeciej kolejności). Dużym zainteresowaniem cieszą się również działy marketingu i administracji. Niemal jedna trzecia badanych chciałaby pracować w naczelnym kierownictwie firmy bądź w działach personalnych. Najbardziej atrakcyjny

Atrakcyjny w drugiej kolejności

Atrakcyjny w trzeciej kolejności SUMA WSKAZAŃ

Finanse i księgowość

10%

10%

23%

44%

-3 p.p.

Marketing

12%

Administracja

11%

Naczelne kierownictwo firmy

10%

10%

11%

31%

-5 p.p.

Dział personalny lub rekrutacja

10%

11%

10%

31%

+3 p.p.

Promocja i Public Relations

9%

11%

Sprzedaż i dystrybucja

9%

10%

12%

10%

12%

8%

7% 6%

34% 31%

27% 25%

Logistyka

7%

8%

8%

22%

Badania i rozwój

7%

8%

6%

21%

Badania rynku

6%

7% 5%

18%

Planowanie produkcji

6% 6% 4%

16%

Obsługa i dystrybucja

5% 6% 3%

14%

Wydziały produkcyjne 4% 4%2%

Inne

5% 2%4%

10%

11% N=3628

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2012, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P19: Wśród poniższych propozycji - działów w firmie wybierz trzy, w których chciałbyś pracować. Przy tym, w których chciałbyś najchętniej pracować zaznacz zaznacz “1” . “2” oraz “3” dla tych, które wydają Ci się atrakcyjne w dalszej kolejności.

18


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ATRAKCYJNOŚĆ DZIAŁÓW W RAMACH FIRMY Występuje zróżnicowanie zainteresowania działami ze względu na płeć badanych, studenci istotnie częściej preferują działy związane z kierowaniem firmą (najpopularniejszy dział wśród mężczyzn), sprzedażą i dystrybucją, logistyką, badaniami rynku, planowaniem produkcji i samą produkcją. Dla studentek natomiast bardziej atrakcyjne niż dla ich kolegów okazały się działy finansowe/księgowe, administracyjne, personalne oraz związane z promocją / public relations. KOBIETY

MĘŻCZYŹNI Finanse i księgowość

38%

Marketing

47%

32%

Administracja

35%

22%

Naczelne kierownictwo firmy

36% 39%

Dział personalny lub rekrutacja

28%

19%

Promocja i Public Relations

36%

24%

Sprzedaż i dystrybucja

29%

Logistyka

28%

Badania i rozwój

29% 23% 20%

25%

Badania rynku

20%

Planowanie produkcji

20%

Obsługa i dystrybucja

16%

Wydziały produkcyjne

12%

Inne 4% N=1048

20% 18% 14% 14% 9%

10% N=2413

Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P19: Wśród poniższych propozycji - działów w firmie wybierz trzy, w których chciałbyś pracować. Przy tym, w których chciałbyś najchętniej pracować zaznacz zaznacz “1” . “2” oraz “3” dla tych, które wydają Ci się atrakcyjne w dalszej kolejności. Dla każdego działu suma wskazań „1” , „2” i „3”.

19


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

CZYNNIKI WYBORU PRACY – TOP 10 Czynnikiem, który okazuje się najważniejszy dla studentów przy wyborze pracy, jest płaca. Mimo to w pierwszej dziesiątce dominują czynniki społeczne (miejsca od drugiego do czwartego) i socjalne (podobnie jak w roku ubiegłym). Ważna jest dobra atmosfera w pracy, stopień satysfakcji z niej oraz szacunek dla życia prywatnego pracowników.

Żadne Płaca

Małe

Średnie

5%

Duże

SUMA: DUŻE/BARDZO DUŻE

Bardzo duże

41%

52%

93% N=3567

Dobra atmosfera w pracy

6%

32%

61%

93% N=3558

Stopień satysfakcji z pracy

1% 8%

35%

56%

91% N=3547

Szacunek dla życia prywatnego pracowników Gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia Jasna oecieżka kariery i kryteria awansu

2% 9%

3%

88%

10%

33%

52%

85% N=3538

2% 13%

48%

36%

84% N=3552

3%

Premie

3%

System ubezpieczeń zdrowotnych

2%4%

Czynniki finansowe

53% N=3554

Możliwość zdobywania wiedzy lub szkolenia

Opieka medyczna

36%

13%

44%

40%

84% N=3537

14%

47%

36% N=3534

14%

34%

47% N=3545

2%4%

15%

35%

45% N=3543

Czynniki socjalne

Czynniki zawodowe

83% 81% 80%

Czynniki społeczne

P10. Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?

20


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

CZYNNIKI WYBORU PRACY Czynniki finansowe – ocena ważności Wśród czynników finansowych za najważniejsze uważane są płaca, premie oraz nagrody okolicznościowe (istotnie ważniejsze dla badanych niż w roku ubiegłym). Studenci najmniejszą wagę przykładają do samochodu służbowego, stypendiów dla dzieci oraz udziału w zyskach.

Małe/ żadne

Duże/ bardzo duże

Płaca

1%

Premie

4%

Nagrody okolicznościowe

14%

Bezpłatny dostęp do obiektów sportowych i imprez kulturalnych

20%

Dofinansowanie wyjazdów na wczasy

23%

3,30

Pomoc w uzyskaniu mieszkania (kredyt, itp.)

35%

3,28

4,44 4,13 3,53

+ 0,07

3,45 + 0,10

93%

N=3567

82%

N=3534

53%

N=3523

50%

N=3524

45%

N=3538

45%

N=3532

33%

N=3517

30%

N=3486

Transport zakładowy lub zwrot kosztów dojazdu

28%

Udział w zyskach (procent, różne formy akcjonariatu)

33%

Stypendia dla dzieci pracowników

36%

2,91

32%

N=3511

Samochód służbowy

36%

2,91

29%

N=3525

3,05 2,98

1

2

3

W ogóle nie ważne

4

5

Bardzo ważne

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2012, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P10. Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?

21


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

CZYNNIKI WYBORU PRACY Czynniki zawodowe – ocena ważności Czynniki zawodowe, które uważane są za najważniejsze to przede wszystkim możliwość zdobywania wiedzy lub szkoleń, jasna ścieżka kariery oraz możliwość pracy wśród specjalistów (ponadto czynniki te zyskały na znaczeniu w stosunku do roku ubiegłego). Dla studentów mało istotne są natomiast możliwości odbycia zagranicznego stażu, stawianie wysokich wymagań pracownikom oraz możliwość wpływania na działalność firmy. Małe/ żadne

Duże/ bardzo duże

Możliwość zdobywania wiedzy lub szkolenia

3%

4,19

+ 0,06

84%

N=3537

Jasna ścieżka kariery i kryteria awansu

2%

4,18

+ 0,07

85%

N=3552

Praca wśród specjalistów

4%

3,99

76%

N=3538

Autorytet stanowiska

3%

3,98

76%

N=3558

Szybki awans

5%

66%

N=3549

Odpowiedzialność stanowiska

5%

63%

N=3534

60%

N=3544

52%

N=3538

48%

N=3530

47%

N=3536

Zdobycie wiedzy niezbędnej do założenia własnej firmy Możliwość wpływania na działalność firmy

3,74

Możliwość odbycia zagranicznego stażu lub praktyki

19%

+ 0,09

3,67 3,53

11% 9%

+ 0,10

3,82

16%

Wysokie wymagania wobec pracowników

+ 0,09

3,49

+ 0,08

3,41 1

2

3

W ogóle nie ważne

4

5

Bardzo ważne

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2012, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P10. Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?

22


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

CZYNNIKI WYBORU PRACY Czynniki socjalne – ocena ważności Czynniki socjalny uważany za najważniejszy to gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia. Ważne dla przyszłych pracowników są także czynniki związane z opieką zdrowotną: system ubezpieczeń zdrowotnych oraz opieka medyczna (wyżej oceniana ważność w porównaniu do roku ubiegłego). Podobnie jak w roku ubiegłym, studenci przy wyborze pracy nie biorą pod uwagę bezpłatnego dostęp do Internetu po godzinach pracy czy organizowania opieki nad dziećmi przez pracodawcę. Własny pokój do pracy też nie jest dla nich priorytetem. Małe/ żadne

Duże/ bardzo duże

Gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia

5%

System ubezpieczeń zdrowotnych

6%

4,20

Opieka medyczna

6%

4,17

Niestresujące tempo pracy

8%

Program emerytalny oferowany przez firmę

12%

Dofinansowanie dalszej nauki

12%

Możliwość samodzielnego ustalania godzin pracy

12%

Własny pokój do pracy

17%

Opieka nad dziećmi (przedszkola, itp.)

26%

Bezpłatny dostęp do Internetu po godzinach pracy

38%

85%

N=3538

+ 0,05

81%

N=3545

+ 0,06

80%

N=3543

3,85

67%

N=3545

3,83

67%

N=3546

61%

N=3536

56%

N=3532

46%

N=3550

47%

N=3538

33%

N=3547

4,31

3,67 3,61 3,40 3,30 2,90 1

2

3

W ogóle nie ważne

4

5

Bardzo ważne

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2012, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P10. Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?

23


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

CZYNNIKI WYBORU PRACY Czynniki społeczne – ocena ważności

Studenci wśród czynników społecznych, podobnie jak w zeszłym roku, najbardziej doceniają dobrą atmosferę pracy, stopień satysfakcji oraz szacunek dla życia prywatnego pracowników. Na znaczeniu zyskuje także twórcza atmosfera pracy. Najmniej istotny okazuje się dostęp do stołówki, wykonywanie pracy ważnej dla społeczeństwa oraz podróże służbowe w granicach kraju.

Małe/ żadne

Duże/ bardzo duże

Dobra atmosfera w pracy

1%

Stopień satysfakcji z pracy

1%

Szacunek dla życia prywatnego pracowników

3%

Twórcza atmosfera pracy

5%

Miejsce pracy (bliskość od miejsca zamieszkania)

9%

Praca dla znanej firmy

12%

Podróże służbowe za granicę

20%

3,37

Podróże służbowe po kraju

17%

3,36

Wykonywanie pracy ważnej dla społeczeństwa / kraju

20%

Dostęp do stołówki

38%

4,53 4,45 4,37 + 0,04

3,97 3,87 3,56

3,31

+ 0,06 + 0,09

2,83 1

2

3

W ogóle nie ważne

4

93%

N=3558

91%

N=3547

88%

N=3554

73%

N=3535

69%

N=3540

56%

N=3546

45%

N=3541

43%

N=3543

43%

N=3538

28%

N=3524

5

Bardzo ważne

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2012, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P10. Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?

24


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY Czynniki zależne od pracodawcy

Wśród czynników zależnych od pracodawcy największe obawy rodzi wizja zbyt niskich zarobków oraz konieczność posiadania znajomości przy szukaniu pracy. Z drugiej strony studenci nie uważają, aby kobiety były dyskryminowane na rynku pracy. Także stosunkowo dużo osób nie zgadza się z opinią o nieuczciwości pracodawców w stosunku do pracowników. ŚREDNIA OCENA (SKALA 1-4):

nie wiem Pracodawcy oferują zbyt niskie zarobki

6% 2%

4%

10%

5%

Pracodawcy nie inwestują w młodych ludzi

10%

6%

Jest wiele interesujących miejsc pracy, ale zarobki są tam niskie

10%

tak (4) 35%

46%

21%

6%

29%

44%

20%

9%

10%

Pracodawcy są nieuczciwi w stosunku do pracowników

19%

8%

21%

27%

34%

26%

19%

25%

38%

25%

Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku pracy

10%

raczej tak (3)

45%

16%

Wymagania pracodawców są zbyt wygórowane w stosunku do kwalifikacji absolwentów

Kobiety są dyskryminowane na rynku pracy

raczej nie(2)

12%

Bez nieformalnych układów małe są szanse na 2% 6% zdobycie dobrej pracy Interesująca praca wymaga bardzo dużej dyspozycyjności

nie (1)

25%

39%

20%

16%

32%

35%

35%

19%

25%

23%

P11. Wejście na rynek pracy może wiązać się z różnymi obawami, których przykłady zamieszczono poniżej. Prosimy o ustosunkowanie się do każdego stwierdzenia.

13%

10%

3,20

N=3525

3,00

N=3546

2,91

N=3526

2,97

N=3520

2,85

N=3515

2,69

N=3524

2,74

N=3532

2,53

N=3500

2,24

N=3534

25


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY Czynniki rynkowe, niezależne od pracodawcy Wśród czynników rynkowych, niezależnych od pracodawcy, największe obawy budzi brak należytego przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy. Studenci przekonani są też o tym, iż trudno jest zdobyć pracę zgodną z zainteresowaniami. Stosunkowo mało osób natomiast obawia się konkurencji ze strony pracowników z zagranicy.

ŚREDNIA OCENA (SKALA 1-4):

nie wiem Po ukończeniu uczelni absolwenci nie są należycie 3% 5% przygotowani do pracy

10%

Bardzo trudno o pracę zgodną z zainteresowaniami 2% 4% Panuje wolny rynek, na którym szansę mają tylko najlepsi Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce ma wpływ na możliwość zdobycia praktyki Istnieje duża konkurencja ze strony pracowników z zagranicy

5%

nie (1)

16%

16%

raczej tak (3)

32%

tak (4)

21% 8% 14%

3,30

N=3530

3,01

N=3541

23%

2,84

N=3515

25%

2,89

N=3523

2,34

N=3534

49% 51%

8%

12%

raczej nie(2)

26% 42%

18%

34% 39%

25%

P11. Wejście na rynek pracy może wiązać się z różnymi obawami, których przykłady zamieszczono poniżej. Prosimy o ustosunkowanie się do każdego stwierdzenia.

10%

26


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PLANY ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY Studenci deklarują wysokie zainteresowanie prowadzeniem własnej firmy. Prawie połowa studentów nie odrzuca możliwości założenia własnej firmy, ponad ¼ deklaruje chęć jej założenia po kilku latach pracy na etacie w innej firmie, natomiast 8% procent zdecydowanych jest założyć firmę zaraz po zakończeniu studiów. 3% studentów już posiada własną działalność. Tylko 7% studentów zdecydowanie odrzuca perspektywę założenia własnej firmy.

8%

+2 p.p.

Jeszcze nie wiem, ale nie odrzucam takiej możliwości

7%

Chciałbym (chciałabym), ale dopiero po kilku latach pracy na etacie w innej firmie

3%

45%

8%

Tak, już zdecydowałem (zdecydowałam), że po zakończeniu studiów otwieram własną firmę Już posiadam własną firmę Nie, na pewno nie chcę założyć własnej firmy; to nie dla mnie

28%

-2 p.p.

W ogóle się nad tym nie zastanawiałem/zastanawiałam

N=3549 Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2012 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P5. Czy zamierzasz założyć własną firmę?

27


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

OCZEKIWANIA PŁACOWE Ponad połowa studentów deklaruje oczekiwaną wysokość pierwszego wynagrodzenia w granicach 2000 – 2999 zł brutto. Oczekiwania płacowe studentów po roku pracy studentów nieco bardziej się różnicują, jednak ponad 1/3 z nich byłaby usatysfakcjonowana wygrodzeniem w granicach 3000 – 3999 zł brutto, dla 1/3 wynagrodzenie na poziomie 2000 – 2999 zł wciąż byłoby akceptowalne. Średnie oczekiwane wynagrodzenie po roku pracy jest wyższe o niemal 1300 zł brutto w stosunku do oczekiwanej wysokości pierwszego wynagrodzenia. Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie jest bardzo zróżnicowania, najwięcej wskazań znalazło się w szerokim przedziale od 3000 zł do 5999 zł brutto.

Średnia = 3077 PLN Mediana = 2500 PLN

52%

38%

Średnia = 4375 PLN Mediana = 3000 PLN

31%

20%

21%

22%

18%

Średnia = 7485 PLN Mediana = 4800 PLN 19%

15% 7% 3%

5%

9%

7% 2%

2% 0%

1%

Do 2000 PLN

2 000 – 2 999 PLN

3 000 - 3 999 PLN

4 000 - 4 999 PLN

5 000 - 5 999 PLN

Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto

6 000 - 6 999 PLN

10%

12%

2% 1%

3% 2%

7 000 - 9 999 PLN

10 000 PLN i więcej

N= 3367

Oczekiwana wysokość wynagordzenia brutto po roku pracy N= 3333 Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie N= 3274

P20: Chcielibyśmy teraz poznać Twoje oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą.

28


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ŚREDNIE OCZEKIWANIA PŁACOWE Mężczyźni mają istotnie wyższe oczekiwania płacowe niż kobiety, największa różnica jest w przypadku średniej wysokości oczekiwanych zarobków gwarantujących życie na odpowiednim poziomie. Również w przypadku studentów uczelni warszawskich oczekiwania płacowe są istotnie wyższe niż studentów uczelni znajdujących się w mniejszych miastach. Nie ma natomiast istotnych różnic pomiędzy osobami na studiach magisterskich i licencjackich. PŁEĆ

9806

STOPIEŃ STUDIÓW 7607

7187

6231 5218

4509

3987

3829

4156

3078

2726

Mężczyźni

Kobiety

N=1084

2926

Studia licencjackie

N=2413

Studia magisterskie N=2210

N=1224

Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto Oczekiwana wysokość wynagordzenia brutto po roku pracy Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie

WIELKOŚĆ OŚRODKA AKADEMICKIEGO C

8682 C

7948 6618

5175

C

C

Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% ABC - różnica w stosunku do kategorii ośrodków oznaczonych daną literą

3719

4441 3096

4102 2900

Inne duże miasta (6 największych miast Polski z wyłączeniem Warszawy: Aglomeracja Śląska, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk) Mniejsze miasta: Białystok, Bielsko-Biała. Kielce, Koszalin, Lublin, Nowy Sącz, Olsztyn, Rzeszów, Szczecin, Toruń ŚREDNIE WARTOŚCI W PLN

Warszawa N=1848 A

Inne duże miasta N=1441 B

P20. Chcielibyśmy teraz poznać Twoje oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą.

Mniejsze miasta N=339 C

29


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ŚREDNIE OCZEKIWANIA PŁACOWE Średnie oczekiwania płacowe są najwyższe wśród osób, które posiadają co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego. Najniższe oczekiwania mają osoby dopiero rozpoczynające przygodę na rynku pracy (doświadczenie do 3 miesięcy). Osoby najbardziej przedsiębiorcze, posiadające własną firmę mają najwyższe oczekiwania płacowe. Nie ma natomiast istotnych różnic pomiędzy oczekiwaniami osób zatrudnionych na etat (zarówno pełny jak i niepełny), na umowę o dzieło lub zlecenie oraz osób niepracujących. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 7517 4396 3032

6572 B

N=884

B

5371 3490

4691 3381

3845 2798

Brak doświadczeń zawodowych A

9156

7945

Poniżej 3 miesięcy B

Od 3 do 12 miesięcy C

N=1402 Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto Oczekiwana wysokość wynagordzenia brutto po roku pracy

B

AB

Powyżej 12 miesięcy D

N=771

N=516

Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie

RODZAJ ZATRUDNIENIA

15017 BCDE

CDE

7247 5418

Praca we własnej firmie A N=104

7742 4785 3841

CDE

Stała praca w niepełnym wymiarze godzin (np. 1/2 etatu) B

7583

6922

7247

3830 2795

4151 2860

4266 2950

Stała praca w pełnym Praca na umowę-zlecenie lub wymiarze godzin (cały etat) umowę o dzieło

N=263

C N=243

D N=691

ABCD - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii ośrodków oznaczonych daną literą P20. Chcielibyśmy teraz poznać Twoje oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą.

Nie pracuje E N=2236

30


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ŚREDNIE OCZEKIWANIA PŁACOWE WG BRANŻ Najwyższe oczekiwania płacowe (zdecydowanie powyżej średnich) mają studenci chcący związać swą przyszłość z sektorem energetycznym, branżą FMCG (konfekcjonowane dobra konsumpcyjne), sektorem IT oraz usługami prawniczymi. Najniższe oczekiwania płacowe deklarują osoby chcące podjąć pracę w sektorach niekomercyjnych: organizacjach pozarządowych oraz administracji publicznej. Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto

ŚREDNIE WARTOŚCI W PLN

Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto po roku pracy Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie

10982 8402

7261 4194 3052

4509 3516

7833

7587

7238 4488 3599

4251 3217

ŚREDNIE OGÓŁEM:

10547

6186 5157

8233

7587 5558 4165 2769

4100 2960

5119

3664

3081

7653

7519

4160 3469

4385 2740

Bankowość

Konsulting/ doradztwo

Ubezpieczenia

Finasowa pozostala

FMCG

Handel

Hotelarstwo/ turystyka

IT

Mass media

Telekomunikacja/ elektronika

Reklama lub PR

N=1034

N=533

N=299

N=877

N=125

N=714

N=451

N=197

N=399

N=89

N=789

7485 PLN 4375 PLN 3077 PLN

12129 10468

9596

8093 4911

5836

5631

4014 2790

3758 2591

6251 4765

2515

8695

8584

7251 5553

5903

5154

3739

3766 2874

2721

Usługi prawnicze

Organizacje pozarządowe

Administracja publiczna

Szkolnictwo lub praca naukowa

Budownictwo lub nieruchomości

Rolnictwo

Audyt/ księgowość

N=100

N=241

N=685

N=210

N=200

N=56

N=792

4567 3432

Transport/ spedycja /logistyka N=429

7918 6960

N=210

7485 PLN

5352

4816 4077

Produkcja/ przemysł

8622

3379

Energetyka

Nowe technologie

N=69

N=230

4375 PLN 3077 PLN

Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do średniej ogółem Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 90% w stosunku do średniej ogółem P18. Wybierz branże spośród niżej wymienionych, w których najchętniej podjąłbyś (podjęłabyś) pracę. P20: Chcielibyśmy teraz poznać Twoje oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą.

31


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ŚREDNIE OCZEKIWANIA PŁACOWE A DZIAŁ W FIRMIE Oczekiwania płacowe różnią się w zależności od działu firmy, w którym chciałyby pracować. Najwyższe oczekiwania płacowe (znacząco powyżej średniej) mają osoby zainteresowane pracą w wydziałach produkcyjnych i związanych z dystrybucją. Osoby, które chciałby pracować w działach kierowniczych mają oczekiwania płacowe zbliżone do średniej jeśli chodzi o pierwsze wynagrodzenie oraz wynagrodzenie po roku pracy, natomiast znacznie przewyższające średnią jeśli chodzi o oczekiwaną wartość wynagrodzenia zapewniającego gwarantującego odpowiedni poziom życia. Najniższe oczekiwania płacowe mają osoby chcące uzyskać zatrudnienie w działach administracyjnych, personalnych i finansowych. ŚREDNIE WARTOŚCI W PLN

Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto

11602

Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto po roku pracy

ŚREDNIE OGÓŁEM:

8943

8714

8112

7806 6579

3463

3290

3757 2810

8659

7215

7192

6518

4938 4245

9113

8729

4954

4804

5096

3141

3054

3026

3958 2905

6753 4927

3871 2981

2956

7485 PLN 4375 PLN

7275 5479

4611

8972

3313

5484

3077 PLN

3949 2528

Badania i rozwój

Badania rynku

N=220

N=184

Dział Finanse i personalny księgowość lub rekrutacja N=370

N=851

Logistyka

N=275

Marketing

Planowanie produkcji

N=360

N=134

Promocja i Public Relations N=268

Sprzedaż i dystrybucja N=207

Obsługa i dystrybucja N=114

Wydziały Naczelne Administracja produkcyjne kierownictwo firmy N=77

N=393

N=301

Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do średniej ogółem Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 90% w stosunku do średniej ogółem Średnie wartości w PLN oczekiwanego wynagrodzenia wśród osób, które wskazały dany dział jako najbardziej atrakcyjny P19. Z poniższych działów w firmie wybierz trzy, w których chciał(a)byś pracować. Przy tym, w którym chciał(abyś najchętniej pracować zaznacz „1”, „2” oraz „3” – przy tych, które wydają Ci się atrakcyjne w dalszej kolejności. P20: Chcielibyśmy teraz poznać Twoje oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą.

32


PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE STUDENTÓW


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA Istotnie więcej studentów niż w roku ubiegłym pracuje zawodowo. Jedynie co trzecia spośród pracujących osób chce kontynuować obecnie wykonywaną pracę po ukończeniu studiów. Połowa pracujących studentów jest zatrudniona na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło, jedynie co piąty - na cały etat. Większość studentów prowadzących własną firmę zamierza kontynuować tę działalność, osoby zatrudnione w pełnym wymiarze godzin także chętnie wykonywałaby tę samą pracę po zakończeniu studiów. AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

FORMA ZATRUDNIENIA Praca na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło

Tak; 37% +5 p.p.

Nie; 63% -5 p.p.

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2012 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% N=3537 P2. Czy obecnie pracujesz?

CHĘĆ KONTYNUOWANIA BIEŻĄCEJ PRACY PO STUDIACH Tak 26%

74%

Stała praca w pełnym wymiarze godzin (cały etat)

20%

Stała praca w niepełnym wymiarze godzin (np. 1/2 etatu)

19%

Praca we własnej firmie

8% N=1301

CHĘĆ KONTYNUOWANIA BIEŻĄCEJ PRACY PO STUDIACH

Nie

41% 73%

75%

64%

27%

25%

36%

59%

Praca we własnej Stała praca w Stała praca w Praca na umowęfirmie pełnym wymiarze niepełnym zlecenie lub godzin (cały etat) wymiarze godzin umowę o dzieło (np. 1/2 etatu) N=104

53%

N=261

N=238

N=684

Tak

Nie

Brak istotnej zmiany w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2012

N=1314

P3. Czy praca, którą obecnie wykonujesz jest tą, którą chciał(a)byś wykonywać po ukończeniu studiów?

34


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Jedna czwarta studentów nie posiada żadnych doświadczeń zawodowych, jednak odsetek te zmniejszył nieznacznie w stosunku do zeszłego roku (spadek o 2 punkty procentowe). Stopniowo także wzrasta udział osób z większym (co najmniej rocznym) doświadczeniem zawodowym. Najczęściej jednak studenci mogą pochwalić się raczej skromnym doświadczeniem (krótszym niż 3 miesiące).

39%

25%

-2 p.p.

22% 14%

brak doświadczeń zawodowych

poniżej 3 miesięcy

od 3 do 12 miesięcy

+3 p.p.

powyżej 12 miesięcy

N=3573

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2012 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P1. Czy masz już jakiekolwiek doświadczenie związane z pracą, którą chciał(a)byś wykonywać w przyszłości (np. staże, praktyki, umowy o pracę)?

35


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Poziom studiów Bogatsze doświadczenia zawodowe posiadają studenci uczęszczający na studia magisterskie: ponad ¾ z nich miało już pracę, staż lub praktykę związaną z zawodem, ponadto ponad 40% z nich aktualnie pracuje. W przypadku studentów studiów pierwszego stopnia odsetki te są zdecydowanie niższe. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Studenci studiów licencjackich N=1211

Studenci studiów magisterskich N=2191

49%

35%

23%

16%

25%

7%

0% Brak doświadczeń zawodowych

Poniżej 3 miesięcy

Od 3 do 12 miesięcy

18%

Powyżej 12 miesięcy

P1. Czy masz już jakiekolwiek doświadczenie związane z pracą, którą chciał(a)byś wykonywać w przyszłości (np. staże, praktyki, umowy o pracę)?

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

72% 58% 42%

28%

P2. Czy obecnie pracujesz?

Nie

Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95%

Tak 36


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Wielkość miasta

Osoby studiujące w większych ośrodkach akademickich (w szczególności z Warszawy) mają większe doświadczenie zawodowe od swoich kolegów z mniejszych ośrodków. Także zdecydowanie częściej są aktywni zawodowo w trakcie studiów (połowa warszawskich studentów pracuje, natomiast w przypadku mniejszych ośrodków akademickich jest to niewiele ponad ¼ studentów. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE MNIEJSZE OŚRODKI AKADEMICKIE A 42% 27%

DUŻE OŚRODKI AKADEMICKIE B

C

39%

BC

C

24%

19%

22%

29%

A

15%

12%

Brak doświadczeń zawodowych

Poniżej 3 miesięcy

Od 3 do 12 miesięcy

Powyżej 12 miesięcy

Brak doświadczeń zawodowych

WARSZAWA C

Poniżej 3 miesięcy

Od 3 do 12 miesięcy

N=1417

AB

20%

20%

A

Powyżej 12 miesięcy

31%

Brak doświadczeń zawodowych

Poniżej 3 miesięcy

Od 3 do 12 miesięcy

AB

Powyżej 12 miesięcy

N=1819

N=337

P1. Czy masz już jakiekolwiek doświadczenie związane z pracą, którą chciał(a)byś wykonywać w przyszłości (np. staże, praktyki, umowy o pracę)?

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA 72% BC

58% C 59% 42% 41%

50%

50%

Nie

Tak

AB

28%

Nie P2. Czy obecnie pracujesz?

Nie Nie

Tak N=1406

Tak Tak N=1798

N=338

Duże ośrodki akademickie (6 największych miast Polski z wyłączeniem Warszawy: Aglomeracja Śląska, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk) Mniejsze ośrodki akademickie: Białystok, Bielsko-Biała. Kielce, Koszalin, Lublin, Nowy Sącz, Olsztyn, Rzeszów, Szczecin, Toruń

ABCDE - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii ośrodków oznaczonych daną literą

37


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Poziom studiów Większy odsetek pracujących studentów studiów magisterskich zatrudniony jest w oparciu o umowę o pracę na pełen etat, niż ma to miejsce w przypadku ich kolegów ze studiów licencjackich. 40% pracujących osób ze studiów magisterskich chcę kontynuować obecnie wykonywaną pracę, w przypadku osób na studiach licencjackich, niespełna ¼. FORMA ZATRUDNIENIA

STUDENCI STUDIÓW LICENCJACKICH

Praca na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło

STUDENCI STUDIÓW MAGISTERSKICH

52%

59%

Stała praca w niepełnym wymiarze godzin (np. 1/2 etatu)

18%

20%

Stała praca w pełnym wymiarze godzin (cały etat)

11%

Praca we własnej firmie

10%

23%

7% N=330

N=913

CHĘĆ KONTYNUOWANIA BIEŻĄCEJ PRACY PO STUDIACH

24%

76%

P3. Czy praca, którą obecnie wykonujesz jest tą, którą chciał(a)byś wykonywać po N=338 ukończeniu studiów?

Tak Nie

40%

60%

N=916

Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95%

38


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Płeć Jakkolwiek najczęstszą formą zatrudnienia jest praca na umowę-zlecenie lub o dzieło, we własnej firmie pracuje istotnie wyższy odsetek mężczyzn. Znacząco więcej studentów niż studentek chce kontynuować obecnie wykonywaną prace po zakończeniu studiów.

MĘŻCZYŹNI

FORMA ZATRUDNIENIA

Praca na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło

43%

Stała praca w niepełnym wymiarze godzin (np. 1/2 etatu)

58%

19%

19%

Stała praca w pełnym wymiarze godzin (cały etat)

Praca we własnej firmie

KOBIETY

19%

22%

4%

16% N=401

N=863

CHĘĆ KONTYNUOWANIA BIEŻĄCEJ PRACY PO STUDIACH

47%

Tak Nie

53%

P3. Czy praca, którą obecnie wykonujesz jest tą, którą chciał(a)byś wykonywać po ukończeniu studiów?

N=403

31%

69%

N=870

Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95%

39


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

CZYNNIKI WAŻNE PRZY WYBORZE PRACY WYKONYWANEJ PODCZAS STUDIÓW Dwa najważniejsze czynniki wyboru pracy wykonywanej podczas studiów to czynniki społeczne (dobra atmosfera w miejscu pracy oraz szacunek dla pracownika), choć równie ważne dla studentów jest satysfakcjonujące wynagrodzenie.

Zdecydowanie nieistotny (1.0) Dobra atmosfera w miejscu pracy

Szacunek dla pracownika

Satysfakcjonująca płaca

Gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia Możliwość rozwoju osobistego i zawodowego (np. kursy, staże, awans) Duża samodzielność na zajmowanym stanowisku

Zgodność z zainteresowaniami

Czynniki finansowe

Nieistotny (2)

Ani ważny, ani nieważny (3)

Ważny (4)

Zdecydowanie ważny (5.0)

ŚREDNIA OCENA:

4% 5%

14%

31%

46%

4,11

N=1295

4%

13%

31%

46%

4,09

N=1286

45%

3,99

N=1296

3,67

N=1294

3,60

N=1288

23%

3,55

N=1291

22%

3,31

N=1295

6%

6%

6%

9%

16%

10%

13%

7%

14%

Czynniki socjalne

27%

19%

11%

11%

27%

15%

24%

25%

12%

Czynniki zawodowe

P4. Jak ważne w podjęciu pracy, która obecnie wykonujesz, były poniższe czynniki?

34%

37%

35%

25%

27%

Czynniki społeczne

Pozostałe czynniki 40


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

CZYNNIKI WAŻNE PRZY WYBORZE PRACY WYKONYWANEJ PODCZAS STUDIÓW Studenci raczej nie kierują się w wyborze pracy opiniami znajomych. Co ważne, konieczność podjęcia pracy (szukanie jakiejkolwiek pracy) jest jednym z najmniej istotnych czynników, co może świadczyć o tym, iż starają się oni świadomie planować swoją ścieżkę zawodową. Potwierdza to stosunkowo wysokie znaczenie nadawane możliwościom rozwoju osobistego i zawodowego. Zdecydowanie nieistotny (1.0)

Nieistotny (2)

Prestiż stanowiska

17%

Image, prestiż firmy

16%

17%

Zgodność z kierunkiem studiów (wykształceniem)

14%

26%

Konieczność (nie miałem żadnego wyboru, szukałem jakiejkolwiek pracy)

Inne

Czynniki zawodowe

P4. Jak ważne w podjęciu pracy, która obecnie wykonujesz, były poniższe czynniki?

19%

14%

28%

10%

Czynniki społeczne

14%

3,06

N=1286

13%

3,01

N=1298

2,96

N=1292

15%

2,82

N=1284

15%

2,77

N=1283

2,78

N=1292

2,48

N=1285

2,44

N=824

19%

21%

22%

24%

38%

Czynniki socjalne

20%

22%

16%

27%

25%

21%

18%

29%

Opinia znajomych

27%

24%

17%

ŚREDNIA OCENA:

Zdecydowanie ważny (5.0)

28%

26%

Możliwość podróżowania w interesach, poznawanie nowych ludzi i miejsc

Ważny (4)

27%

16%

24%

Dodatkowe świadczenia (np. samochód służbowy, ubezpieczenia, premie)

Czynniki finansowe

Ani ważny, ani nieważny (3)

19%

14%

31%

9%

6%

11%

Pozostałe czynniki 41


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

MOCNE I SŁABE STRONY KANDYDATÓW DO PRACY Mimo tego, iż większość studentów deklaruje posiadanie pewnego doświadczenia zawodowego, niemal połowa badanych jest świadoma tego, że może być ono niewystarczające przy podejmowaniu pracy deklarując, iż ich największą słabością jest właśnie brak odpowiedniego doświadczenia (jest to jednak mniejszy odsetek niż w roku poprzednim). Bolączką niemal co piątej osoby jest również brak wystarczającej znajomości języków obcych (jeden język obcy wydaje się niewystarczający w przekonaniu badanych). Mocne strony, które być może będą pomocne przy nadrabianiu tych słabości, to pracowitość, łatwość nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi oraz kreatywność – rozkład deklaracji co do posiadanych mocnych stron nie uległ istotnym zmianom w stosunku do roku ubiegłego.

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

Pracowitość

38%

Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi

Znajomość języków obcych

11%

3%

Atrakcyjny wygląd, aparycja

2%

Inne

17%

Trudności w nawiązywaniu kontaktów Brak znajomości innych kultur

Brak znajomości kultury pracy innego kraju

2%

Inne

Odsetek wskazań brak doświadczenia zawodowego jako słaba strona wśród osób, które: Nie posiadają doświadczenia zawodowego Poniżej 3 miesięcy doświadczenia Od 3 do 12 miesięcy doświadczenia Powyżej 12 miesięcy doświadczenia

9%

Lenistwo

6%

Urok osobisty

-7 p.p.

Brak solidnej wiedzy teoretycznej

18%

Doświadczenie związane z pracą zawodową

46%

Brak znajomości języków obcych

20%

Kreatywność, ciekawe pomysły

Brak doświadczenia zawodowego

8%

60% 55% 33% 18%

5%

3%

3%

8%

Odsetek wskazań brak znajomości języków obcych jako słaba strona +1 p.p. wśród osób, które: Nie znają żadnego języka

47%

Znają jeden język

25%

Znają dwa języki

10%

Znają więcej niż dwa języki

6%

N=3340

N=3387 Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2012 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P12. Zaznacz jedną z poniższych cech, która jest Twoim największym atutem, przy podejmowaniu pracy oraz jedną, która jest Twoją największą słabością i obawiasz się jej w związku z podjęciem pracy.

42


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

MOCNE I SŁABE STRONY KANDYDATÓW DO PRACY Płeć

Prawie połowa studentek uważa pracowitość za swój najważniejszy atut. O wiele mniej mężczyzn podaje ją jako swoją najmocniejszą stronę, istotnie częściej niż kobiety wskazują oni na kreatywność jako ich główny atut. Niemal co druga kobieta obawiają się, że przy rywalizacji na rynku pracy może przeszkadzać jej brak doświadczenia zawodowego. Wśród mężczyzn, choć jest to również często wskazywana słaba strona (1/3 odpowiedzi), to bardziej niż kobiety podkreślają oni swoją skłonność do lenistwa i trudności w nawiązywaniu kontaktów.

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY 26%

Pracowitość

43%

Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi

20% 21%

Znajomość języków obcych

Urok osobisty

Atrakcyjny wygląd, aparycja

Inne

Lenistwo

14%

Doświadczenie związane z pracą zawodową

12% 11%

Brak solidnej wiedzy teoretycznej

6% 7%

Trudności w nawiązywaniu kontaktów

4% 2% 3% 2% 4% 1%

Mężczyźni N=995 Kobiety

51% 16% 18%

Brak znajomości języków obcych

26%

Kreatywność, ciekawe pomysły

37%

Brak doświadczenia zawodowego

14% 6%

9% 8% 7% 4%

Brak znajomości kultury pracy innego kraju

4% 3%

Brak znajomości innych kultur

4% 3%

Mężczyźni N=1012 Kobiety

N=2256

Inne

N=2284

9% 7%

Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P12. Zaznacz jedną z poniższych cech, która jest Twoim największym atutem, przy podejmowaniu pracy oraz jedną, która jest Twoją największą słabością i obawiasz się jej w związku z podjęciem pracy.

43


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE Niemal wszyscy studenci znają przynajmniej jeden język obcy na poziomie co najmniej średnim. Najszerzej znany jest język angielski, 9 na 10 studentów włada nim na poziomie co najmniej średnim. Znajomość języka niemieckiego deklaruje co trzeci student, rosyjskim posługuje się 15% badanych. Ponad połowa studentów może pochwalić się znajomością co najmniej dwóch języków obcych.

46%

2%

41% 11%

+1 p.p.

nie zna żadnego języka obcego

zna 1 język obcy

zna 2 języki obce

zna więcej niż dwa języki obce N=3550

znajomość bardzo dobra, biegła Angielski Niemiecki Rosyjski

znajomość średnia lub dobra

brak znajomości lub słaba znajomość

41% 6% 4%

31%

2% 7%

Francuski

2% 6%

7%

+2 p.p.

63% 85% +2 p.p.

11%

Hiszpański

Włoski 1% 4%

51%

92% -2 p.p.

92%

+2 p.p.

96%

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2012 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P13: W jakim stopniu znasz wymienione poniżej języki obce?

N=3571

44


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH Ponad 2/3 studentów przyznaje, że działalność w organizacjach studenckich zwiększa szanse na rynku pracy, przynajmniej w stopniu średnim. Mimo to niespełna 1/5 studentów angażuje się w działalność w organizacjach studenckich. Wśród tych faktycznie działających aż 91% twierdzi, że działalność w takiej organizacji zwiększa szanse na rynku pracy, wśród tych niedziałających jest to znacząco niższy odsetek: 65%. DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH

STOPIEŃ, W JAKIM DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH ZWIĘKSZA SZANSĘ NA RYNKU PRACY

Bardzo duży

7%

Duży

24%

Średni

Mały

40%

21%

TAK; 18%

Żadny

9%

NIE; 82% N=3298

N=3515

70% Brak istotnej zmiany w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2012

Brak istotnej zmiany w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2012

NIEDZIAŁAJĄCY W ORGANIZACJACH STUDENCKICH

DZIAŁAJĄCY W ORGANIZACJACH STUDENCKICH

23%

40%

27%

91%

6% 3%

N=596

3%

20%

42%

65%

25%

10%

N=2656

Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P14.1. W jakim stopniu działalność w organizacjach studenckich zwiększa szanse na rynku pracy? P14.2. Czy działasz w organizacji studenckiej?

45


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH Płeć Odsetek studentek działających w organizacjach studenckich nie różni się istotnie od odsetka studentów tam działających, z drugiej jednak strony nieco większy odsetek mężczyzn uważa, że działalność w organizacjach studenckich w małym stopniu zwiększa szanse na rynku pracy, bądź też nie zwiększa ich w ogóle. DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

TAK; 20%

TAK; 17%

NIE; 80%

NIE; 83% N=969

N=2256

STOPIEŃ, W JAKIM DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH ZWIĘKSZA SZANSĘ NA RYNKU PRACY

MĘŻCZYŹNI

Bardzo duży

6%

23%

36%

23%

Duży

12%

N=1064

Średni

Mały

6%

KOBIETY

Żadny

24%

41%

21%

7%

N=2363

Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P14.1. W jakim stopniu działalność w organizacjach studenckich zwiększa szanse na rynku pracy? P14.2. Czy działasz w organizacji studenckiej?

46


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH Mocne i słabe strony kandydatów do pracy

Osoby które działają w organizacjach studenckich zdecydowanie częściej uważają kreatywność oraz znajomość języków obcych za swoje mocne strony. Ci, którzy nie są członkami organizacji studenckich, częściej stawiają na pracowitość. Niemal połowa osób niedziałających w organizacjach za swoją najsłabszą stronę uważa brak doświadczenia zawodowego, podczas gdy w przypadku działających – jest to nieco mniejszy odsetek. Z drugiej strony – większy odsetek działających ma przeświadczenie o swoim braku wiedzy teoretycznej.

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY 28%

Pracowitość

40%

Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi

20% 21%

Znajomość języków obcych

Urok osobisty

Lenistwo

16%

Doświadczenie związane z pracą zawodową

11% 11%

Brak solidnej wiedzy teoretycznej

9% 6% 2% 3%

Atrakcyjny wygląd, aparycja

3% 2%

Działający w organizacjach studenckich

Inne

2% 2%

Niedziałający w organizacjach studenckich

48% 15% 18%

Brak znajomości języków obcych

25%

Kreatywność, ciekawe pomysły

39%

Brak doświadczenia zawodowego

N=572

N=572

10% 8%

12% 8%

Trudności w nawiązywaniu kontaktów

5% 5%

Brak znajomości kultury pracy innego kraju

5% 3%

Brak znajomości innych kultur

3% 4%

Inne

11% 7%

Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P12. Zaznacz jedną z poniższych cech, która jest Twoim największym atutem, przy podejmowaniu pracy oraz jedną, która jest Twoją największą słabością i obawiasz się jej w związku z podjęciem pracy.

Działający w organizacjach studenckich

N=572

Niedziałający w organizacjach N=2555 studenckich

47


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH Doświadczenie i aktywność zawodowa Osoby, które angażują się w działalność w organizacjach studenckich istotnie częściej deklarują posiadanie doświadczenia zawodowego. Brak jest natomiast różnic pomiędzy osobami działającymi a niedziałającym jeśli chodzi o bieżącą aktywność zawodową. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

DZIAŁAJĄCY W ORGANIZACJACH

NIEDZIAŁAJĄCY W ORGANIZACJACH 40%

38% 29%

26%

20%

20%

14%

12%

Brak doświadczeń Poniżej 3 miesięcy zawodowych

Od 3 do 12 miesięcy

Powyżej 12 miesięcy

P1. Czy masz już jakiekolwiek doświadczenie związane z pracą, którą chciał(a)byś wykonywać w przyszłości (np. staże, praktyki, umowy o pracę)?

Brak doświadczeń Poniżej 3 miesięcy zawodowych

Od 3 do 12 miesięcy

Powyżej 12 miesięcy

N=596

N=2678

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA 64%

63%

37%

Nie

36%

Nie

Tak

P2. Czy obecnie pracujesz?

Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95%

N=593

Tak N=2653

48


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

GOTOWOŚĆ ZDOBYCIA DOŚWIADCZENIA ZA GRANICĄ Połowa studentów ostatnich lat chciałaby wyjechać za granicę w celu odbycia praktyki bądź wolontariatu, więcej chętnych (59%) jest na studiach licencjackich. Głównym celem wyjazdu (który najlepiej aby zamknął się w przedziale trzech miesięcy) jest chęć doskonalenia języka oraz zdobycia doświadczenia zawodowego w obszarze wykształcenia (przy czym jest to istotnie częściej deklarowany cel niż w roku ubiegłym). CHĘĆ WYJAZDU ZAGRANICZNEGO NA PRAKTYKĘ / WOLONTARIAT Studia licencjackie Nie; 47%

Tak; 59%

Nie; 41%

N=1211

-5 p.p.

Tak; 53%

+5 p.p.

Studia magisterskie

Nie; 50%

Tak; 50%

N=2176

N=3537 Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95%

P15. Czy chciał(a)byś odbyć praktykę lub wolontariat zagraniczny?

GŁÓWNY CEL WYJAZDU Chcę podszlifować język

OCZEKIWANA DŁUGOŚĆ POBYTU ZA GRANICĄ Powyżej 6 miesięcy

39% 15%

15%

-5 p.p.

Doświadczenie zawodowe w obszarze wykształcenia

Od 3 miesięcy do 6 miesięcy

40% +4 p.p.

Zarobkowy (niezależnie w jakiej firmie)

21%

10%

Doświadczenie kulturowe

43%

9%

Do 3 miesięcy (okres wakacyjny)

7% +2 p.p.

Kulturowe P17. Jaki byłby główny cel Twojego wyjazdu?

Do 3 miesięcy (inne mies. niż wakacje)

Jeszcze nie wiem

2% N=1932

P16. Na jak długo chciałbyś wyjechać?

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2012 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95%

N=1851

49


DEMOGRAFIA


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PŁEĆ BADANYCH WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI ZAMIESZKANIA Wśród badanych przeważają kobiety. Rozkład próby pod względem miejsca pochodzenia jest proporcjonalny.

PŁEĆ BADANYCH

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI ZAMIESZKANIA

Mężczyzna Wieś

Kobieta

31%

Miasto do 50 tys. mieszkańców

Miasto od 50 tys. do 200 tys. mieszkańców

33%

24%

20%

69%

Miasto powyżej 200 tys. mieszkańców

N=3497

23%

N=3389

M1: Płeć. M7: Wielkość miejscowości, z której pochodzisz.

51


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

WYKSZTAŁCENIE I POZIOM ZAMOŻNOŚCI RODZICÓW Najliczniejszą grupę stanowią osoby wywodzące się z rodzin o średniej lub wyższej od średniej zamożności. Rodzice połowy badanych studentów nie posiadają wyższego wykształcenia, w przypadku prawie jednej czwartej badanych studentów – wyższe wykształcenie posiada oboje rodziców.

POZIOM ZAMOŻNOŚCI RODZICÓW Wielokrotnie powyżej średniej krajowej

WYŻSZE WYKSZTAŁCENIE RODZICÓW

5% 7% 2%

Wyższy od średniej krajowej

31% 18%

Zbliżony do średniej krajowej

35% 50%

Poniżej średniej krajowej

20% 22%

Trudno powiedzieć

8% Nikt N=3413

Oboje

Tylko Mama

Tylko Tata

Nie wiem N=3365

M9. Jak w porównaniu do średniej krajowej oceniasz poziom zamożności swoich rodziców. M8: Kto z Twoich rodziców ma wyższe wykształcenie?

52


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ROK STUDIÓW TYP UCZELNI Najliczniejszą grupę badanych stanowiły osoby ze studiów magisterskich. Zdecydowaną większość stanowili studenci uczelni państwowych.

TYP UCZELNI

ROK STUDIÓW

Państwowa

Licencjackie III rok

1%

Prywatna

7%

27% 36%

Magisterskie I rok Magisterskie II rok magisterskie IV + V rok

37%

93%

N=3434

N=3441

M2. Rok studiów. M3. Typ uczelni.

53


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

KIERUNEK STUDIÓW PLANY KONTYNUOWANIA NAUKI Największą grupę stanowili studenci zarządzania, dalsze w kolejności najliczniej reprezentowane kierunki to ekonomia oraz finanse i bankowość. 4 na 10 badanych wyraża chęć kontynuowania nauki po zakończeniu obecnych studiów, przy czym niespełna 1 na 10 chciałby uczyć się za granicą. KIERUNEK STUDIÓW Zarządzanie Finanse i bankowość Turystyka Marketing

PLANY KONTYNUOWANIA NAUKI

Ekonomia Międzynarodowe Stosunki Gosp. i Polit. Informatyka / Metody ilościowe Inne

Tak, w Polsce Tak, za granicą Nie

Tak, za kilka lat w Polsce Tak, za kilka lat za granicą Nie wiem

14% 1% 2% 2%

30%

30% 36%

8%

6% 20% 22% 21%

N=3332

5% 2%

N=3388

M5. Specjalizacja /kierunek studiów. M6. Plany kontynuowania nauki po zakończeniu studiów.

54


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PATRONAT I PARTNERZY BADANIA PRACODAWCA ROKU® 2013 Patronat honorowy:

Partner merytoryczny:

Partner wspierający:

55


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PARTNER MERYTORYCZNY BADANIA PRACODAWCA ROKU ® 2013

Partnerem merytorycznym projektu jest firma badawcza Nielsen. Nielsen przeprowadził analizę zbioru danych i przygotował raport. Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) jest globalną firmą badawczą o dominującej pozycji w obszarze m.in. badań marketingowych i konsumenckich, monitorowaniu telewizji i innych mediów, wywiadów on-line. Nielsen jest obecny w ponad 100 krajach. Klienci wykorzystują nasze usługi do określenia swojej pozycji rynkowej, analizy dynamiki rynku, rozwiązywania problemów marketingowych i sprzedażowych, oraz do identyfikacji możliwości wzrostu. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.

Raport przygotowała Elżbieta Mysińska

56


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PODZIĘKOWANIA Pragniemy serdecznie podziękować osobom, które przyczyniły się do realizacji całego projektu Pracodawca Roku® 2013, w szczególności członkom Komitetu Narodowego AIESEC Polska 2013/2014 za okazane wsparcie i zaangażowanie w pracę przy badaniu: Prezydent AIESEC Polska – Joanna Żołnierz

Dyrektor Finansowy – Mateusz Nowak,

Wiceprezydent ds. PR – Karolina Piotrowska,

Account Manager– Dominik Lewicki,

Wiceprezydent ds. Kontaktów Zewnętrznych- Karolina Halarewicz

Account Manager- Paulina Nowicka.

Dziękujemy również za wsparcie i merytoryczną pomoc Honorowej Radzie Ekspertów, w skład której wchodzą:  prof. dr hab. Janina Jóźwiak,  prof. dr hab. Małgorzata Rószkiewicz,  dr Stanisław Kluza  mgr Sebastian Stolorz.

Specjalne podziękowania kierujemy także Koordynatorom Lokalnym oraz ich Oddziałom Lokalnym za zaangażowanie i pracę włożoną w tworzenie badania Pracodawca Roku® 2013: Białystok

Paweł Łuszczyński

Olsztyn

Magdalena Guzowska

Bielsko Biała

Łukasz Byrdziak

Poznań

Dominika Garczarek

Gdańsk UG

Karolina Rosa

Katowice

Szymon Nowak

Rzeszów

Anita Baranowska

Kielce

Paulina Kupisz

Szczecin

Marcin Wierzbicki

Koszalin

Bożena Bogdan

Toruń

Dominika Pińska

Kraków

Wika Mazur

Warszawa UW

Aneta Danielewicz

Łódź

Aleksandra Kołodziejczyk

Warszawa SGH

Marcin Matyja

Lublin

Agnieszka Kaproń

Wrocław UE

Jakub Rybeczka

Nowy Sącz

Diana Pilarczyk

Wrocław UT

Justyna Idziak

Jakub Orłowski

57


ANEKS


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY Status zawodowy Studenci posiadający własną firmę mają ogólnie bardziej pozytywne opinie niż pozostałe kategorie studentów. Najwięcej obaw związanych z rynkiem pracy mają osoby niepracujące, co może wynikać z ich mniejszego obeznania z rynkiem pracy niż ich pracujących kolegów. Pracujący we własnej firmie [A]

Pracujący na pełny etat [B]

Pracujący na część etatu [C]

Pracujący na umowę zlecenie [D]

N=97

N=251

N=239

N=684

Po ukończeniu uczelni absolwenci nie są należycie przygotowani do pracy

3,12

3,04

3,34 AB

3,39 ABE

3,31 AB

Pracodawcy oferują zbyt niskie zarobki

2,85

3,29 A

3,18 A

3,25 A

3,19 A

2,72

2,96 A

2,81

2,98 AC

3,06 ABCD

2,79

2,91

2,86

2,99 AC

3,04 ABC

2,87

2,96 C

2,77

2,88

2,93 C

2,59

2,85 A

2,83 A

2,9 A

3,03 ABCD

2,72

2,77

2,75

2,9 C

2,84

2,9

2,92

2,87

2,88

2,9

2,53

2,87 A

2,78 A

2,77 A

2,9 AD

2,71

2,69

2,71

2,7

2,69

2,45

2,85 AD

2,92 ADE

2,66

2,75 AD

2,28

2,62 ACD

2,4

2,43

2,58 ACD

2,22

2,26

2,3

2,25

2,39 BD

2,1

2,21

2,14

2,15

2,3 CD

Bardzo trudno o pracę zgodną z zainteresowaniami Bez nieformalnych układów małe są szanse na zdobycie dobrej pracy Interesująca praca wymaga bardzo dużej dyspozycyjności Wymagania pracodawców są zbyt wygórowane w stosunku do kwalifikacji absolwentów Panuje wolny rynek, na którym szansę mają tylko najlepsi Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce ma wpływ na możliwość zdobycia praktyki Pracodawcy nie inwestują w młodych ludzi Jest wiele interesujących miejsc pracy, ale zarobki są tam niskie Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku pracy Pracodawcy są nieuczciwi w stosunku do pracowników Istnieje duża konkurencja ze strony pracowników z zagranicy Kobiety są dyskryminowane na rynku pracy

Niepracujący [E] N=2204

ABCDE - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonej daną literą P11. Wejście na rynek pracy może wiązać się z różnymi obawami, których przykłady zamieszczono poniżej. Prosimy o ustosunkowanie się do każdego stwierdzenia.

59


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY Znajomość języka obcego Znajomość języków obcych przekłada się na lepsze oceny rynku pracy. Osoby ze znajomością dwóch lub więcej języków obcych mają ogólnie mniejsze obawy związane z rynkiem pracy, niż osoby władające tylko jednym językiem obcym. Brak znajomości języka obcego [A]

Znajomość jednego języka obcego [B]

N=58

N=1620

3,30

3,35 D

3,29 D

3,12

Pracodawcy oferują zbyt niskie zarobki

3,15

3,25 CD

3,18 D

3,06

Bardzo trudno o pracę zgodną z zainteresowaniami

3,06

3,06 CD

2,98

2,89

3,02

3,06 CD

2,97 D

2,85

2,86

2,91

2,91

2,91

2,90

3,03 CD

2,94 D

2,81

2,96

2,84

2,85

2,80

2,89

2,89

2,89

2,95

2,85

2,87

2,84

2,78

2,73

2,69

2,71

2,65

2,73

2,69

2,76

2,86 B

2,80 BCD

2,54

2,49

2,53

2,30

2,34

2,32

2,40

2,48 D

2,23

2,27 D

2,14

Po ukończeniu uczelni absolwenci nie są należycie przygotowani do pracy

Bez nieformalnych układów małe są szanse na zdobycie dobrej pracy Interesująca praca wymaga bardzo dużej dyspozycyjności Wymagania pracodawców są zbyt wygórowane w stosunku do kwalifikacji absolwentów Panuje wolny rynek, na którym szansę mają tylko najlepsi Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce ma wpływ na możliwość zdobycia praktyki Pracodawcy nie inwestują w młodych ludzi Jest wiele interesujących miejsc pracy, ale zarobki są tam niskie Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku pracy Pracodawcy są nieuczciwi w stosunku do pracowników Istnieje duża konkurencja ze strony pracowników z zagranicy Kobiety są dyskryminowane na rynku pracy

Znajomość trzech lub Znajomość dwóch języków obcych [C] więcej języków obcych N=1453 [D] N=371

ABCD - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonej daną literą Znajomość języka = posługiwanie się przynajmniej na średnim poziomie P13. W jakim stopniu znacz wymienione poniżej języki obce? P11. Wejście na rynek pracy może wiązać się z różnymi obawami, których przykłady zamieszczono poniżej. Prosimy o ustosunkowanie się do każdego stwierdzenia.

60


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY Wielkość ośrodka akademickiego Studenci z Warszawy mają ogólnie mniejsze obawy związane z rynkiem pracy w Polsce, niż ich koledzy z innych ośrodków akademickich. Jedynie w kwestii szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy i wpływie sytuacji gospodarczej na możliwość zdobycia praktyki rodzą wśród warszawskich studentów większe obawy, niż wśród studentów z innych ośrodków.

Po ukończeniu uczelni absolwenci nie są należycie przygotowani do pracy

Duże ośrodki akademickie (bez Warszawy) [A]

Mniejsze ośrodki akademickie [B]

N=1788

N=1414

Warszawa[C] N=332

3,31 C

3,31 C

3,19

3,19

3,23 C

3,12

2,97 C

3,12 AC

2,75

2,96 C

3,12 AC

2,65

2,90

2,95 C

2,82

2,95

3,01 C

2,89

2,89 BC

2,80

2,73

2,92 B

2,82

3,06 AB

2,79

2,97 AC

2,7

2,69 C

2,73 C

2,54

2,72

2,71

3,00 AB

Pracodawcy są nieuczciwi w stosunku do pracowników

2,49

2,59 AC

2,43

Istnieje duża konkurencja ze strony pracowników z zagranicy

2,33

2,4

2,16

Kobiety są dyskryminowane na rynku pracy

2,25

Pracodawcy oferują zbyt niskie zarobki Bardzo trudno o pracę zgodną z zainteresowaniami Bez nieformalnych układów małe są szanse na zdobycie dobrej pracy Interesująca praca wymaga bardzo dużej dyspozycyjności Wymagania pracodawców są zbyt wygórowane w stosunku do kwalifikacji absolwentów Panuje wolny rynek, na którym szansę mają tylko najlepsi Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce ma wpływ na możliwość zdobycia praktyki Pracodawcy nie inwestują w młodych ludzi Jest wiele interesujących miejsc pracy, ale zarobki są tam niskie Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku pracy

C

2,25

C

2,18

Duże ośrodki akademickie (6 największych miast Polski z wyłączeniem Warszawy: Aglomeracja Śląska, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk) Mniejsze ośrodki akademickie: Białystok, Bielsko-Biała. Kielce, Koszalin, Lublin, Nowy Sącz, Olsztyn, Rzeszów, Szczecin, Toruń

ABC - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonej daną literą P11. Wejście na rynek pracy może wiązać się z różnymi obawami, których przykłady zamieszczono poniżej. Prosimy o ustosunkowanie się do każdego stwierdzenia.

61