Page 1

U SUBOTU 8. DECEMBRA SPECIJALNI DODATAK POVODOM REZOLUCIJE O PODGORIČKOJ SKUPŠTINI

ISPRAVLJENA ISTORIJSKA NEPRAVDA

IZDAVAČKI PROJEKAT DNEVNIH NOVINA

O

USKOR

ČETVRTAK, 6. 12. 2018. BROJ 2245 GODINA VIII Izdavač: Dnevne novine d.o.o. | Prvi broj izašao 10. oktobra 2011. Podgorica | 19. decembra. br. 5 | 0,50 EUR

■7

KOMERCIJALNA PROIZVODNJA POČETKOM NAREDNE GODINE

■ 13

Vjetroelektrana na Možuri počinje probni rad 10. decembra AKTUELNO: NASTAVLJA SE ANTICRNOGORSKA HISTERIJA U BEOGRADSKIM MEDIJIMA

OSUMNJIČENOJ ODREĐEN PRITVOR

Goati: U Srbiji Crnu Goru još doživljavaju kao dio svog prostora ■ 23

Majka M.P. negira da je izbola sina

PRIVREDNI SUD ■ 8

KOMPLEKS MELJINE I DRUGI PUT U STEČAJU

OPET ODLOŽEN POČETAK GLAVNOG PRETRESA GRUPI OPTUŽENOJ ZA PRANJE NOVCA

Medojević: Katnić me mrzi, u sve upleten i Pažin ZA NAJBOLJE PONUDE:

marketing@dnovine.me

+382 77300104


POLITIКA

2

DNEVNEnovl n e

Protire nas

ПО

twltteru

@dnovine

CEТVATAK. б. 12. 2018.

о

DUКANOVIC SA BOZКIROM

UNAPRIJEDEN KV,ALITEТ ZIVOTA NAJZNACAJNIJI BENEFIT NA PUTU КА EU Ста

Gora Iта lidersku u reglonu u рroсе­

РОХIСlји

su integraciJa u Evropsku uniju. а sзт proces spovodenja reforml kojl ипарге­

duje kvalitet i.lvota aradaпа

i usvajanje evropskih

vrljednostl

•••

"ZNAtAJAН OOPRINOS UtVRSClVANJU УШ IZМEDU CRНЕ GORE I TURSKEPRU!AJU I PREDSTAVNICI MAНJlNSKIH

naJzna~alni­ Ј! Је Ьепеflt tog procesa. осlјепil! па pгedslednik Сrnе Gore Mi-

NAROOA UОВЈЕ ZEМUE". 00ЈENЮ ЈЕ DUKANOVIC.

10 Dukanovtt i pгedsled­

пЈ prijateljske i partnerske odnose. ·Сгпа аога је vafna za Tursku I predstavlja pгl­ тјег sldadnog f.ivota ljudl razllcltog etnlckog ропје­ lda I Ујеге u геиlопи i slre-, poruclo Је Bozkir. Bozklr Је kazao da su turski prlvrednlcl zalnteresovanl da saraduju sa Сrnот Gorom ј .роЬуаНо је rezultate u oblastl оЬга­ zovanja I razmjene studenata, Isticucl da poseban potenclJal za intenzlvnlju saradnju vldl u sektoru turlzma,lmajucl u vidu уес sada prepoznatljivost Сг­ пе Gore kao turistlCke destlnaclje u cljeloj Evropl. ()ukanovlc је posebno ukazao ј па znaea.j ol:uvaпја v1zlle ujedlnjene Evroре u сlljи пјеп е stabIlnostl I globalne konkurentnostl. ·Tokom sastanka razтјЈепјепа su misljenja ј о aktuelnlm ргШkamа па svjetskoJ politlckoj sceпll znacaju oporavka odnosa u иlоЬаl пој polltlcl. Dukanovlc је, u tom smlslu , jskazao postovanje za odgovoran odnos Turske ргеmа pltanju mlgrз­ nata 1 ulozl koJu је Turska do sзда Imala u tom kontekstu, naroclto u odnosu па slrljsku krlzu, I dodatпо Islakao vafan interes да se, ~to је moguce РпЈе, dode do stabIlnostl u геиl­ onu·, zaldjucuje se u saop~tenju. R.P.

su

sastanku

nik medunaгodnog Odbora za vanjske poslove Veli-

ke narodne Skupstlne Тuг­ ske Volkan Bozldr. Кako је saopsteno Iх kabIneta predsjednlka. Би­ kanovic је. па sastanku sa

Bozk1rom i tlanovima OdЬога kojl Ьогауе U posJeСтој Gort, kazao da је

tl

иУјегеп

da intenzlvan ро­

litltki dlJalog хпаtзјПО ро­ spjesuJe sзгадпји t razvoj odnosa Izmedu dvlje хе­ тlје, potvrdlv~1

zadovolJstvo kva1itetom medudrzavnlh odnosa I aflrml5исl ulogu amba.sadora te zemlje u unapredenju sз­ radnje, Рrlје svega u оЫа­ stl odЬгапе, obrazovanja i kulture. ·Znacajan doprlnos uCv~Clvanju veza lzmedu Сrпе аоге i ТUrske prufaju 1 predstavnlci manJlnsklh naroda u оЬје zemJje-, ос1јепlо је ()ШапоујС.

Posebno Је vafno, kazao је predsjednlk, produЫtl odnose u oblastl ekoпотјје јmајисl u vjdu Iп­ vestjcloni potencljal Ти г­ ske I strateske ргаусе naSe ekonomlje. Predsjednlk medunarodnog Odbora za vanjske poslove Republlke Turske naglaslo је da su ро­ castvovani prillkom da se, kao prvl Odbor koJlje ро­ sjetlo Crnu Goru, sastanu sa predsJednlkom drfaуе sa kojom Turska baStJ-

Srbiji se nast.vtJa anticmoqorsb hlsteгlja u mediJirм kosvaku рrШku da neqlraJu cmoqorsku drfavnost. nкlJи I naqtase "IzdaJu" сте 6ore, kada su srpsk.Ilntere$1 u рИапЈи, а u posllednJe vrijeme $w vlle se za u! CiY2W uроtлo­ Ыjavajи Ijоо ! iz Сте 60re koј! Вуе u Srblji.

U

Ј! koпш

da zзuzrпе Cetlnje I sklne тап­ jaili retlm MiIa Dukanovila~ kз­ "о је Se<e!1. Na dЛlиој StranI predsjednik Тransparentnostllz Вeograda

V1adimir Goati, Ыеzз Dnevnе

Nakon Kurtra, Infоnnега, ро1Itike, 6ni se da Је \1 b!atenju Сг­ пе Gore пајdalјеoШlа 1v Нарру, koја izdana u dan, iz jutarnjeg. prekopopodnevnogdoveCemjeg programa paflјјvo Ыга goste Јсо­ Ј! se takmit.e u параdirпa па Сг­

nuGoru. U emlsljl -Pos.Iе ru&a" o~ televizije. gosti su ЬШ Aleksandar Rakovit, kojem Је zзЬranјеп ula· zak u Сти Goru, llderSqJSke га­ dikalnе stranke dr Vojislav ~

Selj, istorlear Dejan Ristic I zз­

mjen!k predsjednika Nadonalnogsavjeta Cmogoraca u Srbiji LjubiSa Simovit. Uder Srpske гadikalne stran· ke Vollslav~lj је tvrdlo da su se Hrvatska, Makedontja ј Cma Gora udrufileu uпШепјu Srblje I da Srblja тога reagovati па 10. "Ја mIsllm da се nas Hrvatska, Мзkedоntја i cma Goга I voјпо napastll т! trebada pripremlmo

strategiju odbrane. Srblja treba

поv1nе, da Је steta sto se odnosl Cme Goте ISrblJe 105 пе poplЋy, Ijaju I da оп! mOlЋlu blti mnogo IюlјiпegoМоsusada. Кomentar&JtI medijske парl·

se u Srbiji о Cmoј Gori, Goati kз· te da је Srbija рrnvИа greSke I u ranјјет periodu. -lmanekelnerdjeveeegnaroda uSrbljl kojljedugoCmuGoru gledao kзо mladeg rodaka, koJi se tu пaSзо. Srblja је naplЋvlla пе­ koliko POgreSnIh poleza. Na рп­ тјет, kada је 'tn. godInе Мil<R-

NEGIRANJE NACIJE I DRZAVE

U emlsiJI ·Posle rul:ka" 1V upotrebnu vr1јedrюst!to ZI'Ii'Il:i da mistite da teu izalvati mri:nj\J iz.. me<fu dva rlдјЬШа naroda i kakote пјје f'I'I09aCI da dOOe оо пјеО. јег Је ri five ере neqo u NOН", tVrtIe onda biti SrbIma u cmoj Gori?, PI-

l-IaPPY. CmoQorac ЦtbВa SimcМt neCe duqo traJatI. SrtII UCmoј Go-

se-

tvrdioda,leCma Gora med.narod- JeIj i RakOYiC. no~drfava,dapostojiOТlQU proqram se ukljoclio I nekoQOrSka l\8d}a Ida slbi u Cmoј Go- liko ~ koј! five u Stbiji i ri nijesu disluiminlsani. Na njeqa koЈ! se SIaЪJ sa ~jom i Rakoviје srufena liМna krttlka pol:ev od Cem, аli I Јedan drЫјапln Srblje vodIteIj1ce,padoVojisl.ava~a. kojl mlsii drugal:iJe. ~ naclja је lzmiSljena -~to neqiratecmu Goru? ~и i ona ne postoji. мava ста Go- vam је сЩ? кako rnOМe da ka!eга је Non!vina ZaPadnIh s11a i ima te da cmoqord ne postoje? оа Ii

t.aoје шј qledaLac. ~jje, odQovarajuti, ponoуЈо da је Cma бога izmisqena

t\'OreVirlд.

-CmoqorcJ su izmШjeni I sve Ih

је manJe, srelom u SrblJi. Ol:eku-

jem da ih uskoro ne budE!, jer se osvjeSt\Jju I izJaSnJavaju kao ono sto i jesu - SrbI· , kazao је ~.


о

ујс od Cme

Protlte nos по focebooku

facebook.com/dnovine

Gore рroglёlSeп, prvo

оо МПа Dukanovlt.a kзо zastaгe"

polititar. Nakon toga је dobJo lzIю­

re. а МоПlir Bulatovit, 1ооЈI Је imao oCiglednu podrSku Srblje, postaо је predsjednikSavezne vlade. Dakle. {о је Ьilо јgnоПsaпје Cme Gore. cirri mi se da је Cmogorcima koј! su najbllfi narod Sroima, 1оdз10 vjetaг u lооа da idu!ca nezavlsnoj opdil~ kafe Goati. Оп smatJз да је opdja nezavisnosti u Cmoј Goп preovladujuta. al! lта 'опlh 35 odsto koје пе treba zanemaritl. koji Zele opet savez sa Sтbjjoт. ~eCinа u Сто! Goп. medutim, ide па drugu stгanu, za onim 6те se obavezala

Cma Gora ula-

skom u NAro.S~no5U тalе га­ zllke, а1l u ovom trenutku {о t1nl

DNEVNEnovlne CEТVATAK, 6,12. 2018.

POLITIКA

te odnose тanЈе dobrim Ш \оојт nego Мо Ы тоgП da budu. U Sгbi1I I/udl emotivno doZivljavaJu Crпи Goru kao dlo vlastitog pГ05toгa sa rodblnskim ve:z.ama. МisliIП da postoje i predzni podad da veliki

broj IJudl u dr7avnom vrhu Srbije јтаји anogorsko porijeklo. То је strahovita mjeSavina ј опdз male razlike ёine stvari mnogo gorim~ kaf.eGoati..Ipak.on oёekuјеdз се "kako vrijeme dod:e stvar1 dOCi na

swje тЈesto~ "SrbiJa је ophrvana {етат Кosova,lroje se dofivljava kao odsIjecanje jednog dije1a tijeIa. 1 10 је dio kojl iZaZIVa nervozu. Ali mislim dasu odnosl u civiInom drUStVU Sroije ICme Goгe. neuporediwboljlnegoodnosidrZavnika оЬЈе zemlje", zakIjueuje Goati .EН.

Vjerujemo da Srbija nece u zqradi

а!!'Е.~е~ј~~~.<!.~~~!~Ј!2~!:'~.-.шn~"~.

nкe OOlocftl da U svoJoj ~ dobrim odnosiтa <Мје ~", onu pojedine rasprave nкe оо..

sadi WtiЬЈeq.лcaОО pravde,sa- rekao је Daгmat"lOYic. OPWO Darrnanovic. Na pitanje beoqradskih mediUpitan da prokomentaгi~ рј- ја, kako poslije posIjednjih do9asanје pofedlnih POCtaIa (ја Је am- 4аја vidl odnose izmedu sroije 1 basadoг sroiJe u PodqorIcI Z~ CmeGore,Daлnaoovitјеkazдo ran Blnljlulac povukao saqla- dasem&eretldasuodnosidosnostda poIidja Lde uArnbasadu ЬП. on је kazдo da pos1:DjeOOre1uhapsi Branku MIUt: nakon <11- 6ena рitзпја. kao!to је sIliaj za гektive srpskoq Minlst.arstva lno- SUdSkI proces па koј! se lel<.a ооstтanih posIova, kazaoda mu 1\1- qovor srolJe I da оо рЈыпје пЈје је pшnatotako~. beznalajno. jer seЫ'е vtadavi"Cekarno odqovor па {ај slu- ne prava i OOOOSa zema~a prelaj. VJeI'Ijemo da SrtIja neCe оо- та vladavini prava. lOOti da u svojoj ambasadl !tItJ "д1ј stvaгi ~ na naan Ьјeq.лca od pravde I nadamose koji је u Interesu svih, vjerujemo

vesti u pitanje.lmamozajedn~­ ke сјlјеуе. U ponedje{jak otvaramo ova poqlavlja i тј 1sroija i te яvагi su vah1IJe", гekao је Oarmaoovil, koji је ponovio da сг­ па Gora nikada nlJe vodila пl­ kakve raщovore о раktovlrna I koalicijama. "Мј пе fookclonl~ па {ај

nalin. za nas је dobrosusjedska po(itika јedan оо stubova nМe vanjske poUtJke. Ne Ы se <IГК}д­ fovali ni u kakvim sa\o'eZiтa protiv susjeda 1prijateljo", rekao је

Dannanovit.

il


POLIТIКA

I

DNEVNEnOvlne CEТVRTAK,6, 12.2018.

РгоШе

nas

па

twitteru

@dnovi ne

PREDSIEDNIK ОО SD-A BUDVA РЕТАН IVКOVIC

Zalozemo se za trojno rјејепје probIemo priv~emenih objekoto SoclJaldemokrate se zз­ lafu za trajno rjesenje рro­ Ыета privremenih obJekatз. kazao је

predsjedn1k оо

SD-a Budva Petar Ivkovic. ·Svjedoci smo da se ьгоi pnvremen1h lokaciJa га­ pldno mnozio Iz godine u godinu I kоmрlеtпu оЬаlи budvanske rivijere, od Ја­ za do BulJarice, pretvorio u sveopste vasariste 1 пе­ red. Svuda u sviJetu postoје РПУТетепе lokacije ,koЈе, ро pгavtlu. dopunjavaju

odredene djelatnosti za koЈе stalni objekti јт ај и ле­ dovoljan kapacitet. U Budv1 је praksa upravo suprotna: РПУТетепl ce~

objektl se

пај­

nalaze pored objeka-

ta kojl posluju tokom cljele godine I оЬауIЈаји tstu dje-

latnost, clme postaJu пеЈо­ јШПI

znisa 1

konkurentl, sa

тпо­

КО пШm tro~kovlma ро­

slovanja u odnosu па stalne objekte~ п ауео је Ivkovic. Socijaldemokrate se zalaiu za trajno rje~enje tog problema. "Рпlе svega. neophod= по Је sagledati realne potrebe grada i planskl ргlstuрШ dokumentu koll се u narednih ре! godina regullsat1 оУи oblast. Predlaiemo da se ona uredl prema odred.enlm standard.ima i potreЬата grada. Strucan pr1stup I anal1za ро-

IZ EVROPSKOG POКREТA РОRUСЩU

Nedovoljan angazman Evropske unije uregionu Angai.man Evropske ј а Еи dri.ava I uspas.tavljaunlje u regionu је nedovo- пје ba1ansa Izmed.u роН­ llan. осlјепШ su 1z Evrop- titkog I ekonomskog dljela skog pakreta u Стој Gor1 procesa prldruzlvanja. I pozvali Еи da otvor1 preОп је pozvaо Еи daotvogovore sa svlm dri.avama rI pregovore sa svim dr!aregiona. U Evropskom par- уаmа reglona. Iатепш odrian је рапеl . "Radulovjc Је pozvao pod пзzјуот · Pro~irenie EU I da otvorl strukturalEU 2025 i nakon toga~ па пе fondove па koristenje i kojem је ueestvovao pred- u perlodu pregovora, kзо i sjedn1k Evropskog рат­ da zemlje Еи povetaju n1ta u Стој Gor1 МотСП0 уо direktnih I greenfield investicija u zemljama ZaRadulovic. RaduloviC је skre nuo padnog 8allшпа~ kai.e se u рafnји па nedovoljan ап­ saop~teniu. gai.man EU u regionu, DomaC!ni skupa ЬШ su kao i па potrebu za јп­ Med.unarodni evropski tenzivlranjem procesa pokret I poslanicl ЕН Na pr1druiivanja. panelu su govorllll drug! Kako se navod1. Radu- uglednl ekspertl jz reglona lоујс је naglaslo пеоРЬod­ ј poslanica Evropskog parnost ekonomskih investici- lат епtз Eva Majdel. R.P.


ČETVRTAK, 6. 12. 2018.

POLITIKA

5

DF PLANIRA DA DEMONSTRANTI OBILAZE KUĆE FUNKCIONERA, MINISTARA I SUDIJA

I KOLEGIJUM ČEKA ODLUKU USTAVNOG SUDA

K

olegijum predsjednika Skupštine je i juče razmatrao situaciju oko određivanja zatvora poslanicima Demokratskog fronta Milanu Kneževiću i Nebojši Medojeviću, ali nije donio konkretne zaključke, i neizvjesno je da li će se tim povodom više sastajati.

Prema saznanjima Dnevnih novina razmatrano je više opcija koje bi mogle dovesti do rješenja problema, a članovi kolegijuma su se složili da treba sačekati odluku Ustavnog suda povodom žalbe koju su advokati Nebojše Medojevića, Dražen Medojević i Miroje Jovanović podnijeli na rješenje Višeg suda kojim se njihov branjenik kažnjava zbog odbijanja da svjedoči. Dogovoreno je da se nastave i neformalni kontakti sa crnogorskim institucijama u cilju iznalaženja rješenja. Na drugoj strani, simpatizeri Demokratskog fronta i sinoć su protestovali ispred Skupštine. Jedan od funkcionera Demokratskog fronta Milutin Đukanović, na sinoćnjem protestu poručio je da su spremni za borbu koja će dugo trajati, te da osim što će nositi žute prsluke, planiraju da obilaze kuće funkcionera, ministara i sudija.

“Mi ćemo ovdje ostati i biti uporni sve dok Medojević i Knežević ne budu slobodni građani. Mi smo spremni za borbu koja će dugo trajati, budite sigurni imaćemo još akcija – od žutih prsluka do obilaska kuća funkcionera, ministara i sudija”, najavio je Đukanović. Istakao je da ova njihova borba prevazilazi politiku, a prema njegovim riječima, ljudi su uhapšeni i stavljeni u za-

tvor na pravdi Boga. “Boriti se za slobodu, demokratiju i pravdu znači boriti se za božje zakone. Ako izgubimo slobodu i demokratiju sjutra ćemo izgubiti sve. Nebojša Medojević i Milan Knežević nijesu odbili da svjedoče, oni su glasno ponovili ono što znaju. Oni će sto puta ponoviti ono što znaju, ako ih sto puta pozovu. Poslanici su stavljeni u zatvor a nije raspravljano o njihovom imunitetu, to je elementarno kršenje ljudskih prava. Šta mogu da očekuju građani, ako progovorite neku riječ i nećete da kažete ko vam je to saopštio, treba li zbog toga da se ide u zatvor”, upitao je Đukanović.

On je najavio i protest za večeras. “Sud je prilikom donošenja odluke o stavljanju u zatvor Nebojše Medojevića morao voditi računa o tome da se radi o poslaniku, i temeljno obrazložiti takvu odluku”, ocijenio je juče zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Šućko Baković. On je novinarima u parlamentu, uoči sjednice Odbora za ljudska prava i slobode, rekao da očekuje da će Ustavni sud brzo donijeti odluku o tom slučaju jer je to, kako je naveo, izuzetno važno pitanje. Baković je, upitan da prokomentariše odluku o stavljanju u zatvor Medojevića i Milana

Medenica: Nije bilo konflikta interesa Viši sud i Specijalno tužilaštvo nijesu bili u konfliktu interesa prilikom predlaganja i odlučivanja o kazni zatvora liderima Demokratskog fronta, jer su Nebojša Medojević i Milan Knežević svjedoci, a ne oštećeni u postupku, kazala je predsjedni-

ca Vrhovnog suda Vesna Medenica. Medenica je upozorila da su svjedoci po zakonu dužni da govore istinu i da zakon moraju poštovati svi. Prema njenim riječima, da su Knežević i Medojević optužena lica onda bi

bio konflikt interesa i moralo bi biti nužno izuzeće. “U pitanju su svjedoci i konflikta interesa nema. To je procesna radnja koja se odvija i koja nema nikakvog uticaja u odnosu sumnje na nepristrasnost”, kazala je Medenica.

Kneževića, rekao da je to jako složeno pitanje koje zahtijeva kompleksan odgovor. On je rekao da „za momenat treba staviti po strani da se radi o poslanicima, i uzeti da se radi o običnim građanima“. „Ako svjedok odbije da svjedoči o onome što mu je poznato, sud ga prethodno upozorava, a ako odbije, zakon propisuje da se može kazniti novčano, a onda zatvoriti. Može se kazniti, što znači da to nije po automatizmu“, naveo je Baković. Kako je kazao, to znači da, ako neko donese tu odluku kao mjeru pristiska na građanina, mora to temeljno obrazložiti. Prema riječima Bakovića, nije dovoljno da se konstatuje da je građanin odbio da svjedoči, nego da se kaže zašto se stavlja u zatvor, i šta se time želi postići. „Stavljanjem u zatvor građanin se lišava slobode, i tu se mora, u skladu sa standardima Evropskog suda za ljudska prava, procijeniti šta je pretežnije u ovom slučaju: društveni interes da se građanin zatvori, ili da se sačuva, odnosno da se ne oduzme sloboda ličnosti“, kazao je Baković. M.P.


б

§~

«

~

::Ј

'"

DNEVNEnovlne

EKONOMIJA ' - USD: 1.13540 .. r~ G .... ,-' ВР: 0.88885 Јру: 128.310 CHF: 1.13280 RUB: 75.8385 RSD: 118.094 _ НRК: 7.39900

:1

еl J:~ ;:: z ~I w ...Ј

а.

Protlte nos

LEТVRTAK, б. 12. 2018.

~

AU: 1.236.69

~~~ !z.,

t"Јо,·,. ::'i.~ -. NA JVECI

twltreru

ffi .. ::Е

кoutJ..

08IMU t:

P!IEN 68..

0,7846 102.sooo

'lIElE """

0.5300

12.850,2200 W.2So,OOOO 1.714,0200

FOO2

0,2250

16.379 1 3.234 124 1.Q73

3,0000

о

PROMET!i!"" х' ...... ,.,'." . -;,,)~.;;~'., '"':"'0

CUENA

IЩIV

о

А& :14.49

по

@dnovine

PfIOМJEНA О,59'!Ь

2.БО'Њ

О."""

372.0000

О,"""

241А200

'1.62'16

BIVSI BOКSIT.ASI POZIVAJU KOLEGE

Troze od Vlode zokon zo isplotu otpremnino SIMOVIC PRlMIO DELEGACl U ODBORA SКUPSТlNE ТURSКE

ISKORISТIТI

POTENCIJALE TURIZMA, INDUSTRIJE I DIREKTNIH INVESТlCIJA Тrenutni nivo еkoпоIJ1Sko.­ trgovinsklh odлosa Cme Gore I ТUrske, lako zздоуоlја­

slove Velike narodne skup-

vaJuCi sa 1zrazito poz1t1.vnlm trendov1rna, ое iskazuJe re-

kanВozkir. 5imovit је podsjetio na

alne mogutnostl, te treba makslmalno iskorlst1t1 ро­

tencijale turizma, Industrtје, polJoprivrede. drvoprerade t dlrektnih investidja. ТО su па јurer'Шпlеm я­

stanku zaklЈuсш potpredsјedлlk Vlade za ekonomsku

polltlku I fiпansiјSkJ sistem Milutin Simovit 1predsjed-

nik Odbora za vanjske

ро­

stine RepubIlke Тuгske Va)-

ve--

uspjeSnu sjedлicu Мје­ Sovtte komisije odrZanе u по­ vembru pro~le god.ine u AnkaЛ, spoгazum.e kojl su potpisani toт рrШkom. kзо I па .ьroјпе susrete. komunikadJu I гazmjenu na visokom nlvou kojaseod.vI/a uduhu рп­ jate1jstva i Iskrene sarзdnЈе-. Вozkiг је Istakao da njegoота

RADAK-КUКAVlСIС SA DlNOM

Ponudu prilogoditi Kini ImaJut!. u vidu potendJa1 tг!iSta Кiпе, ponudu Сте Gore роtгeЬпо је pri1agoditi tгatnjj turista 1z tezem1je. zak.ljutak је susreta dlrektorlce Nadonalne turistlCke organlzadje Zeljke RadakKukavicit sa novolmenovanim ambasa.dorom Кine lijuom Dinom. ОпаЈе upoznala ambasa.dora sa pozitivnim trendoујта cmogorske turistlCke privrede, podsjetila па promodju пзSe zem1je kзо ш­ гlstitke Ilnvestlcione destlnaclje па tг!!stu Кlпе, samostalno i u saгadnji sa Turlstltkom oгganlzacl­ је 5гЫје, te u oЫгu геgl­ опаlпЈћ Inlcljatlva I ёЈап­ stva u Evropskoj komlsljl

1.3 putovanja. Ambasador Dln је геkзо da postојl znatajan prostor 1.3 јасапје tur1stlёke saradпје dvije иmlЈе, da gosti 1z Юпе putuju van glavne turlstlёke sewne l1.3uzlmaJu prvo mjesto popotroSnjl, te da se sve V\~ Interesuju 1.3 obilazak manJlhzemalja Evrope. U tom smlslu, па­ javlo је podrSku daljim aktlvnostlma NТO I turistlCke prlvrede u tom praVOJ.. Zajednltkl је осјјепје­ по da treba radlti па obuci ugostltelJskog kadra. УеСеm broJu turlstiCk1h vod.ita па Idneskom jeziku, restoraniта sa klneskom kuhinјот I kзо neizostavnlm d.ijelom ponude u Cгno] Gori. КЈ.

va zemlja pridaje vellku ра­ fnju CrnoJ Gori, sto m nOg!m zem1Jama mofe da posluZi kзо рптјег multletniCkog i multikonfesionalnogsklada I 51..Jf1vota. wТurska Cгnu Goгu v1di kзо Iskrenog saveznlka u NAТO, ali I kзо prijatelja sa kojim Је Izgгadlla tvI"ste то­ stove priJateljstva", dod.ao је оп, te sugeJisano da naredпа sjednlca MjeSovlte komisije bude sto prije odnana u ТW"skol·

BlvSi radnlc1 i Infenjerl nlkSlckih Rudnlka bokslta pozvali su kolege 1z те­ talskog sektora, koj1ma se duguju otpremnine, da se ЩООlпе I 1.3lOOnlёki lюгеza svoja potrafivanja. ВokslWI tvrde da su u lulu 2015. godlne, prillkom penziоnisaпја, pod.nIjell 1.3htjev 1.3 otpremnine Rudnldma bokslta, te da su se Isttm zahtjevom оЬгаtali 5ku~ni 1tadaSnjem рге­ mlјегu Milu DukanovibL Nakon toga su, kako istitu, dоЬШ uV1erenJadaeesedonljetl novt zakoп па osnovu kojeg се опе biti svlта isplacene. BivSi In1enjer Radivoje КneieVК: tvrdi da Је to potvrdio I tadaSnjl mlnlstar Каvanс. а 2017. god1пе I aktuelni premijer DuSko Markovit.. Я julu ove godine оЬа-

vljeSteni smo da Је zakon о otprem nimama kojl Је vaЬо 1.3 zaposlene КАР-а uldnut ро od.Iud Ustavnog sudз, Sto Је znaёilо da niko 1z ёitavog metalskog sektora пеСе dobIti novac~ Istakao је Кnei..ev\t

Izborlli otprebIvSi boks!taSl trз­ fe da Vlada ispostuje опо ~to је obetala, I da пе treьа da snose poslJedice пе­ spremnostl radnika КАР-а da pristanu na dogovor: ..svt radrrid Вoksita. Ме­ talca I FEP-a ЬШ saglasnl da se uunе koliko se то1е. Blvsi radnld КАР-а su to 'guraП' па Ustavnom sudu, а sud је ukinuo zakoп. Nemamo niSta protlv nj1h, аll је пзS stav Ыо da treba uzet! Ьа­ rem neSto. а пе u potpunosti ostati bez otpremnma-, poruёio Је КneZevit.. M.R. Кako Ы

mniпе,

1<./.

••• Lufthansa leti iz Tivta Lufthansa се od рrolјееа letjeti Iz Тivta do Frankfuг­ ta i Мinhепа. saopSteno је 1z Aerodroma Сrnе Gore. Рг­ vi letTivat-Мinhеп 1.3kazan 1.3 13. арпl , а dan kзsniје za гe1adju Тivat-Frankfurt.

W Najuticajni}a.l najuspjeSпјја evгopska aviokompaniја odluёi l a је da otvor1 dvlje l!nije ka Cmoj Gorll to пзs C:ini veoma ponosnim-, па­ glasloje ~п! direktor Ае­ rodroma Dan.ilo Orlandic. Ргета пјeёlта reg1onalnog generalnog dlrektora Gruре Lufthansa, Bemharda Vod.la, odIuёila da otvorl veze izmedu Tivta I оЬа ёvoti­ sta u NJemaёkoj. Frankfurtu i Mlnhenu. R.E.

PODACI РОRБSКЕ UPRAVE ZA NOVEМВAR

Noploceno 86 miliono Poreska uprava (PU) u novembru је naplatila 86

lа је 1,99 mШопа eura~ ро­ kazuju podad PU па ёijeт

mШопа euгa роrezз, ёi тe

jeteluМiomirM.MugoSa. Рогеzз па dobit preduzeta. naplaeeno је 897.090 еШа, а па dohod.ak gгadз­ па 13,91 mШоп eura.

su rezultatllz 2017. I рlап naplate pгeт~ni za deset odsto. saopМeno је 1z te ustanove. Najznaёajnije ро­ veCanје је парlаta 2ОЩ Пli -

PDV-a. wDoprinosa 1.3 оЬаveznо sodjalno osiguгanje naрlа­ 1I0паеuгa

Сепо је 45.17 millопа euгa, а naplata poreza па рro­ met nepokretnosti iznosl-

-Bгuto naplata tokom 11 mjesecl1znosila Је 960.14 mШопа, 1ito је 104 miliona euгa ViSe nego u Istom ре­ r1od.u proSle godine, odnо­ sno sз millопа eura Iznad plana". naveli su u Ри R.E-


о

Ргоtltе

nos по

(осеЬооиџ

DNEVNEnovln8

facebook.com/dnovine

'/:I,''';';'i' NAZIV

7

EKONOMIJA

CeТVATAK, б. 12. 2018.

"?:····.· GUBIТNICI кouCnoA 3.234

CIJENA

'NМR

0,5300

\IEtE

3.0000

PREN

0,784б

GВlб

102,5000

FOO2

0,2250

124 16.379 1 1.1)7)

,.~ '-:Ј

_uc

PROМJENA

1.714.0200

m.oooo 12.850,2200 102SO,OOOO 241А2ОО

0.00 0.00 0.59

2.60 21,62

KOМERCI ALNA PROIZVODN А POCErкOM NAREDNE GODINE

• Ј __

ГcIZIloja i turlzma се, poslije pгobnoq rada, izdati upotгebnu dozvolu

Rtar!<~~~lurI" nelkqn Щlд sUJedl stvama pгoizvodnja stгuje za domacinstva

Vjetroelektrana па МоciJi Је investltor таЈteska kompaniJa Enemalta

тп,

plc, росесе ргоЬпl rad oko 10. decembra, saoptteno је Опеvnlт ПОУlпаmа Iх Сг-

nogorskog elektroprenosnog s1stema (CGES). Komercljalna prolzvodпја struje lz vjetroparka u Ulclnju, kako su kazali !х Minlstaгstva ekonomlje za п зА Ilst, krenute pocetkom naredne godine. -Na e lektroenergetsku mrezu CGES-a priklJuceпа је tгafostanica 110/30 юlоvоШ Mozuгa. Probnl гad vjetroe l ektгan e oeekule se kada se steknu SVI tehnlёk1 uslovt, а to podгazumljeva zakonom рroрјsзпи ргосеduru kolи u dijelu potrebnih odobгe n ja Izdaje elektroeneгgetskllnspektor~ пауе-

се

11 su u CGES-u. Nakon zaVJietka probnog

rada. koJi Је ргета ranljlm паЈауата, treba10 da poёne

РroЬпl rod v)etroelektrone olekuje se kodo se steknu svl tehnllkl uslovl, о to podrozumi)evo zokonom propIsonu proceduru ko)u u dljelu potrebnlh odoЬгепјо Izdoje elek-

kraJemnovem1ira.Мinistar-

stvoodгiivog razvojal tшizта ша6е upotrebnu dozvol џ za vjetгopark па Mozurl,

nakon сека sЩеdl stvama prolzvodnja strujeza domaCinstva. Кineska kompanJja Shangal E1ectric Power Englneering, koja је g!avni izvodac гadova па Mozuгi, роstaviJa је tokom Jjeta ukuрпо 23 vjеtгotшblпе.

troепеrgеtskllп Ф

spektor, novell su u CGES-u

"

VRUEDNOSТ

Ukupna vrllednost !пvestlclje и vletroeJektraпи па MozuIi Је уеtз od 89 mШопа.

Ugovorom о zakupu хе mlјШа i Izgradnjl vjetro-

------

lеЫс.

dri.avno zemlj1Ste да-

to Је u zakup па 20 godlna za potrebe izgradnje vjetroеlеkПaпе Instalisanesnage 46 megavatl. ·Сјјепа godl!njeg zakuра, u s ktadu sa ponudom Investltoгa, Iznosl ukupno 186.057,60 еџга, odnosno 0,37 centl pokvadгatu I рlаСа ва Investitor u l:et1rt jednake гate~ Istaknuto Је и informadjl о гea1lzaclj ! ugovora о zakupuzemlj~ta Ilzgгadnјl vJetroelektгane па lokalitetu MoZuГcl kojl је

V1ada usvojllа рro!lе godine.

• UGOVOR

Опауа se ugovorom оЬаvezala da се оuФрпа сlЈепа еl еktПспе energlJe pro-

izvedene u vJetroelektrani bit1 zagarantovana i fiksna za pIVih 12 godina гada I песе biti тапја od 95,99 еига ро megavatsatu. Mln1starstvo odгiivoB гаzvoja ! шгlzmа је u decembru2014. godlne i2daJo gгadevinsku do:zvolu za lzgгad пЈи Ујеtгoрагkз па Моzшi ,

а prvobItnl1nvestitor Iz ~paпЈје

godlnu kasnlje Је оЬаzakupu ргепlо па malte!ku kompanlju Епеmalta рlс. Та finna је Iхгаdila glavnl projekat, иvгAlуехи о

Ја izgгadnju 14.зВldlоmеta-

prtstupnlh puteva I plat-

рагkз, koll је Cma Goгa рпје оsзm godlna potplsala

U sldadu sa икovоrom, ы10 је deftmsano da izgгad-

гcl

sa !panskom kompan!lom Feгsa Епегglзg RenovabIes I podgorickom fiгmom Се-

пЈа vjetгoelektгan e па Мо-

dopгemila

zurl bude

теЈја

-

-

do 15. godine.

хаугSепа

п оуетЬга РГО!lе

- - - - -;---

-' _

(опnl za vjetгotuгb1ne, kзо I

23 pгstenasta teza vjetroturbIne роmorskim putem lz Кine. D.'.

.-

- ------_.

,1 1 -


8

Za prugu Vrbnica - Bar 5,6 miliona Direkcija javnih radova Crne Gore juče je potpisala ugovore o nadzoru i izvođenju radova na rekonstrukciji pruge Vrbnica - Bar, ukupne vrijednosti 5,6 miliona eura, saopšteno je u delegaciji EU u Crnoj Gori. Projekat uključuje i popravke na kontaktnoj i telekomunikacijskoj mreži.

ČETVRTAK, 6. 12. 2018.

Privredni sud Ponovo uveo Prinudne mjere u komPaniju duška kneževića “Dionica koja će biti rekonstruisana dugačka je 6,74 kilometara i nalazi se između stanica Kos i Trebešica. Radovi će se obavljati na pruzi dok traje saobraćaj kako bi se minimalizovali poremećaji putničkog i teretnog saobraćaja”, naveli su u EU delegaciji. R.E.

Telekom praznična ponuda Crnogorski Telekom pripremio je za pripejd korisnike posebne povoljnosti povodom predstojećih praznika, saopšteno je u kompaniji. U okviru promotivnog perioda, koji traje do 31. januara naredne godine, kako navode, sve jednokratne Monster opcije donose dvostruko više gigabajta,

ekonomija

poziva i poruka. “Na primjer, 15-dnevna opcija Internet Monster donosi 20 gigabajta interneta noću od 20 sati do osam sati i dodatnih četiri gigabajta danju od osam do 20 sati, po cijeni od 3,9 eura. Tu je i vikend opcija sa deset gigabajta interneta po cijeni od 95 centi”, naveli su kompaniji. R.E.

Babić na samitu u Briselu Panel o aktivnostima povezivanja ZB

kompleks meljine i drugi put u stečaju

P

rivredni sud uveo je i drugi put stečaj u kompaniju Meljine kompleks biznismena Duška Kneževića, nezvanično saznaju Dnevne novine.

Odluka je donijeta nakon što je Apelacioni sud ukinuo rješenje prvostepene sudske instance od 9. avgusta, kojim je stečajni postupak pokrenut na zahtjev izvršne direktorice kompanije Olivere Mihajlović-Elez zbog duga od 19.040 eura, te predmet vratio na ponovno postupanje. U međuvremenu je Privredni sud oduzeo Kneževiću upravljačka prava u Meljinama „zbog opasnosti otuđenja imovine i uništavanja dokumentacije“. Knežević je, i pored odluke suda, medijima saopštavao da je zadržao upravljačka prava, te da sa Vladom pregovara o rješenju za vojnu bolnicu. Podsjećamo, vijeće Apelacionog suda ukinulo je stečaj 2. oktobra i vratilo predmet na ponovno odlučivanje Privrednom sudu „da propisno dostavi sve akte predstavnicima Meljine kompleksa, ponovo zakaže ročište za raspravljanje o postojanju razloga za otvaranje stečaja i odluči o predlogu za njegovo uvođe-

nje“. Ovlašćenja organa firme prenesena su na privremenog stečajnog upravnika Sašu Zejaka, kako bi se spriječila eventualna prodaja ili prebacivanje imovine na neku drugu Kneževićevu kompaniju. Prvi zahtjev za uvođenje stečaja u Kneževićevoj kompaniji podnijela je 31. jula Mihajlović-Elez, koja usljed prezaduženosti firme skoro dvije godine nije mogla da naplati dug od poslodavca. Privredni sud tada je usvojio njen zahtjev i 9. avgusta otvorio stečaj, na šta su predstavnici Kneževićevih kompanija Atlas Cap, Atlas banka i Investbanka Montenegro podnijeli žalbu Apelacionom sudu, koja je usvojena 2. oktobra, i time u kratkom roku ponovo poništena jedna od odluka Privrednog suda. U informaciji o finansijskom položaju Kneževićeve kompanije koju je sastavio Zejak nakon što je Mihajlović-Elez sudu dostavila zahtjev za uvođenje stečaja, navodi se da je Meljine kompleks godinama aku-

mulirala gubitke i izbjegavala plaćanje obaveza. „Društvo je neprofitabilno, godinama akumulira gubitke, racio trenutne likvidnosti mu je nula, iz godine u godinu je povećavalo poreske i druge kratkoročne obaveze, ne obavlja djelatnost za koju je registrovano, bankovni računi su mu blokirani od 8. aprila 2016, obustavilo je sva plaćanja u navedenom periodu i ne može da odgovara na prispjele obaveze“, ocijenio je Zejak. Uz to, prema podacima Centralne banke, račun kompanije blokiran je za iznos od 349.517 eura. „Meljine kompleks posluju u gubitku od 2013. godine, a samo u prošloj godini on je iznosio 2.704.931 euro. Nema evidentiranih dugoročnih obaveza, dok su kratkoročne u porastu, a u prošloj godini su bile 513.700 eura. Obaveze po osnovu PDV-a i ostalih javnih prihoda takođe imaju trend rasta i u 2017. iznose 478.674 eura. Odložene poreske obaveze su u porastu, od 212.520 eura 2012, do 431.480 u prošloj godini“, pokazuju podaci koje je Zejak predstavio u tadašnjem izvještaju. Bo.D. Bolnica Meljine

Crna Gora je mnogo uradila na polju izgradnje institucionalne infrastrukture, ali i sveukupnog ekonomskog rasta i razvoja, posebno od obnove nezavisnosti, kazao je juče generalni direktor Direktorata za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje evropskim fondovima u Ministarstvu Radosav Babić. On je na Samitu EU-Zapadni Balkan, koji je održan u Briselu, istakao da bi usvojena strategija EU za Zapadni Balkan trebalo da predstavlja jasnu podršku i ohrabrenje za Crnu Goru, ali i za sve zemlje regiona. “Babić je imao izlaganje na panelu o aktivnostima pove-

zivanja Zapadnog Balkana, regionalnim infrastrukturnim investicionim projektima, kao i o jačanju ekonomskih veza između samih zemalja regiona, ali i sa državama članicama EU”, kazali su u Ministarstvu. On je najavio da će taj resor 2019. godine raditi na strategiji za cjeloživotno preduzetničko učenje za naredni petogodišnji period. Samit u Briselu je održan u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj i Evropskom komisijom, i u organizaciji Friends of Europe, na temu proširenja, integracija i izazova transformacija. R.E.


СИНА GORA - РИOSТOR, DRuЯvo, NASUEIIE PREGLED lSТORиE СИNOGORSКE DR2AVNOSТI СИNOGORSКE V1ADARSКE POROOICE VlADARI DINASТlJE VDJISlAVLIEVIt Widimi; VcjisIav, kra! Mi1aiIo: kra! Вodin, kra! МihaiIO 11, kra! DoIJroslav, kra! \IIad!nf, kraIj fJor<l<!, kIЩ Qube!a, kIЩ _ , kraIj _ VI.AIIAIII DINASТIJE lIAI..$iC _ 1, EJtJaй 1, 8aI!a 11, EJtJaй 11, 8aI!a m VI.AIIAIII DINASТIJE CRIIOJEVIC Gospodar Stвfan, Gospodar м!n, Gospodar EJtJaй

VlADARIIIIIIASТIJE ~ МiIropoIiIIJir1io, МOUPOIit Savз, ~

__

П, кrjaz

lJir1iO,

VaSiIiO _ _ 1,

К/'jalJ1<ra!_


10

hronika

ČETVRTAK, 6. 12. 2018.

krivične prijave protiv 79 fizičkih i 95 pravnih lica

preko SiStema ‘e-commerce’ “oprali” pola milijarde €? Specijalno policijsko odjeljenje, u koordinaciji sa Specijalnim državnim tužilaštvom, realizovalo je predmet „Beta“ tokom čijeg je višemjesečnog sprovođenja otkriveno pranje novca u iznosu većem od pola milijarde eura. Krivične prijave podnijete su protiv ukupno 79 fizičkih i 95 pravnih lica, zbog osnovane sumnje da su, u periodu od početka 2011. do novembra 2018. godine, kao članovi kriminalne organizacije, radi sticanja nezakonite dobiti, na području Crne Gore počinila krivična djela pranje novca. “Policijski inspektori su u postupku izviđaja utvrdili da su osumnjičena pravna lica otvorila račune kod ‘Atlas banke’ AD Podgorica i da su ovlašćena lica, kako se sumnja, korišćenjem sistema ‘Ecommerce’ vršila pranje novca preko tih računa i većinu sredstava transferisala dalje svojim osnivačima – nerezidentnim pravnim licima, na račune u Crnoj Gori, u zemlji porijekla i u ‘off shore’ destinacijama”, navodi se u saopštenju Uprave policije. Kako navode iz UP, preko navedenih računa transferisano je oko 550.000.000

eura za koje se osnovano sumnja da potiču iz nelegalnih djelatnosti. “Osumnjičena fizička i pravna lica su i fizička lica iz Crne Gore i iz drugih država kao i pravna lica iz Crne Gore i ona koja su osnovana u inostranstvu. Među osumnjičenim licima su i šest sadašnjih i bivših zaposlenih u Atlas banci, na menadžerskim ili operativnim pozicijama, kao i tri rezidentna lica, a ovih devet lica se konkretno sumnjiče da su počinila krivično djelo pranje novca putem pomaganja”, kazali su iz UP i dodaju da se policijsko – tužilačke aktivnosti u ovom predmetu nastavljaju. N.P.

AtlAs bAnkA: Prošli smo sve suPervizije regulAtorA, nePrAvilnosti nijesu nAđene

Povodom saslušanja zaposlenih u Atlas banci zbog sumnje u navodno poslovanje E-commerce servisa iz te banke su saopštili da je njihovo “poslovanje otvoreno za sve provjere nadležnih državnih organa i da je prošlo sve supervizije i domaćih i međunarodnih regulatora”. Kako dodaju, zato vjeruju da će se vrlo brzo

potvrditi regularnost poslovanja banke, koja je, ističu, prepoznata kao nosilac svjetskih trendova elektronskog bankarstva u Crnoj Gori. “Atlas Banka AD Podgorica je članica kartičnih asocijacija Visa, Master Card i Union Pay. Ecommerce djelatnost obavlja od 2011. godine u skladu sa li-

pretresi u više gradova širom crne gore

Oduzeti pištolji, puške i municija U Beranama, Kolašinu, Ulcinju, Cetinju, Herceg Novom i Kotoru policija je pretresla više stanova i oduzela veliku količinu oružja i municije. Pretresavši kuću Beranca M.Đ. (38) oduzeti su lovačka puška tzv. bokerica, pištolj TT „Crvena zastava“ M57 cal. 7,62 mm, tri okvira od pištolja „CZ“ M57, 26 metaka različitog kalibra i 46 patrona za lovačku pušku. Takođe, u kući V.Š. (36) iz Berana oduzeta je lovačku pušku jednocijevka, puška M48 cal. 7,9 mm i pet ko-

mada municije. Protiv njega je podnesena krivična prijava. U Kolašinu je pretresen stan N.M. (49) i oduzeta je puška, dok je u stanu V.P. (54) sa Cetinja pronađeno 65 komada pištoljske municije i devet komada puščane municije. U Herceg Novom su podnijete dvije kritične prijave i to protiv M.R. (70) iz Herceg Novog i Đ.Ž. (23) nakon što im je u stanu pronađen pištolj “zastava”, 115 komada municije i pištolj “beretta”. Kotorska policija je pretre-

sima na više lokacija pronašla i oduzela pušku marke TOZ, pušku nepoznatog kalibra, pušku marke M-48 i 505 komada municije različitog kalibra. Tako su protiv Kotorana S.B. (51), N.B. (49) i N.B. (57) podnesene krivične prijave, dok će se u odnosu na M.B. (48) iz Kotora tužilac naknadno izjasniti o pravnoj kvalifikaciji djela. Takođe, ulcinjska policija je u stanu Baranina R.Dž. (69) pronašla i oduzela pištolj “češka zbrojevka” MS i 207 komada pištoljske municije. R.C.H.

cencama ovih kartičnih asocijacija. Osim pravila kartičnih asocijacija, Banka je u obavezi da poštuje nacionalne propise Crne Gore i da svoje poslovanje uskladi sa zakonima koji regulišu bankarsko poslovanje i Ecommerce djelatnost. Zbog toga je E-commerce poslovanje predmet redovnih i ciljnih kontrola od

strane Centralne banke Crne Gore, te kartičnih asocijacija Visa i Master Card. Od kada je počela da pruža E-commerce usluge do danas, u Atlas banci nijesu utvrđene nepravilnosti. To potvrđuje da Atlas Banka svoju djelatnost obavlja u skladu sa svim propisima i međunarodnim standardima”, saopštili su iz te banke.


ČETVRTAK, 6. 12. 2018.

HRONIKA

11

SPECIJALNO TUŽILAŠTVO DEMANTOVALO BRANIOCA NEBOJŠE MEDOJEVIĆA

Advokat govorio neistinu, predmet formiran još prošle godine Specijalno državno tužilaštvo demantovalo je navode branioca lidera Demokratskog fronta Neobojše Medojevića, advokata Dražena Medojevića ističući da su oni prije godinu formirali predmet povodom tvrdnji lidera PzP-a, te da su se obraćali nadležnim organima Republike Hrvatske u cilju rasvjetljvanja ovog navodnog događaja. Lider DF-a Medojević, koji je istražnom zatvoru zbog odbijanja da svjedoči, ranije je izjavio da je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić tokom 1991. i 1992. godine počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva, dok je Medojevićev advokat, prekjuče kazao da Specijalno tužilaštvo nije ništa uradilo da se taj slučaj rasvijetli. Iz Specijalnog tužilaštva ističu da su postupajući u okviru svojih zakonskih

nadležnosti formirali predmet povodom javno iznijetih tvrdnji Nebojše Medojevića na internet stranicama od 3. maja 2017. godine o izvršenju krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva od strane Milivoja Katnića, glavnog specijalnog tužioca. Tom prilikom Nebojša Medojević je naveo da „...zna da je Milivoje Katnić osumnjičen za silovanje žene u Konavlima i da je uzimao novac od domicilnog stanovništva da ih ne zlostavlja i muči...“. Prednje tvrdnje je poslanik Medojević više puta iznio u javnosti, pa je dana 20.12.2017. godine u Skupštini Crne Gore, izjavio da je Julijana Petković, djevojačko Kršikapa, zvana Julka, iz Cavtata, u toku 1991-1992. godine šikanirana, zlostavljana i maltretirana na drugom spratu hotela „Makedonija“ u Cavta-

Provjeravajući iznijete tvrdnje, Specijalno državno tužilaštvo je u postupku izviđaja saslušalo Nebojšu Medojevića u svojstvu svjedoka kojom prilikom je isti ponovio prednje navode, pri čemu je odbio, što kao svjedok nije imao pravo, da tužilaštvu pruži sve informacije bitne za utvrđivanje odlučnih činjenica

tu u organizaciji sadašnjeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i tražio za istu pravdu. “Provjeravajući iznijete tvrdnje, Specijalno državno tužilaštvo je u postupku

izviđaja saslušalo Nebojšu Medojevića u svojstvu svjedoka kojom prilikom je isti ponovio prednje navode, pri čemu je odbio, što kao svjedok nije imao pravo, da tužilaštvu pruži sve informacije bitne za utvrđivanje odlučnih činjenica. Nadalje, cijeneći iznijete tvrdnje, Specijalno državno tužilaštvo je u postupku pružanja međunarodne pravne pomoći zatražilo od nadležnih organa Republike Hrvatske - NCB Interpola Zagreb i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske provjeru podataka o licu Julijana Kršikapa Petković i predmetnim događajima. Nakon izvršenih provjera od strane nadležnih državnih organa Republike Hrvatske, Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku dostavilo je informaciju da lice sa tim i sličnim identifikacionim poda-

cima u periodu od 1991. do 2018. godine nije imalo prijavljeno prebivalište ili boravište na teritoriji opštine Cavtat odnosno opštine Konavle, niti je osoba sa tim ili sličnim podacima podnosila krivične prijave u navedenom periodu”, naveli su iz Specijalnog tužilaštva. Oni ujedno obavještavaju javnost da se vrše provjere i izviđaji u pravcu utvrđivanja da li su na dubrovačkom području izvršena krivična djela ratnih zločina od strane državljana Crne Gore. “Pozivamo sve građane, kao i advokata Dražena Medojevića, koji je javno saopštio da zna da su „pojedini ljudi na dubrovačkom području činili ratne zločine“, da svoja saznanja prijave Specijalnom tužiocu Lidiji Vukčević koja radi na predmetima ratnih zločina”, ističu u SDT. N.P.

OPET ODLOŽEN POČETAK GLAVNOG PRETRESA GRUPI OPTUŽENOJ ZA PRANJE NOVCA

Medojević: Katnić me mrzi, u sve upleten i Pažin Početak glavnog pretresa u postupku protiv jednog od lidera Demokratskog fonta Nebojše Medojevića i njegove kriminalne grupe koja se tereti za pranje novca, odložen je nakon što je on tražio izuzeće specijalnog vijeća kojim predsjedava sutkinja Višeg suda Vesna Pean. Medojević koji je sproveden iz istražnog zatvora gdje se nalazi već pet dana zbog odbijanja da svjedoči u predmetu pred Specijalnim tužilaštvom, ka-

zao je da traži izuzeće kompletnog sudskog vijeća, jer je učestvovalo u njegovom navodno “protivpravnom i protivustavnom stavljanju u zatvor”. “Ja sam današnjem suđenju pristupio nakon što su me doveli iz ZIKSa. Tamo sam stavljen, a da nijesam počinio niti jedno krivično djelo i da mi prije toga nije skinut imunitet”, naveo je Medojević obrazlažući zahtjev za izuzeće. Kako je dodao,

došlo je do toga da “tužilac ima pravo da nekog stavi u zatvor ako mu se ne sviđa izjava koju je dao”. “Mene on nije lišio slobode, jer moju slobodu ne može oduzeti - ali je ovim činom narušio ustavni poredak, narušio parlament i doveo čitavo društvo u opasnost od potencijalnih nemira. Ako ovo može da radi poslaniku koga štiti zakon i Ustav, što onda može raditi građaninu koji nema tu zaštitu”, naveo je

Medojević pred sudom. Istakao je da se cijeli postupak vodi kao “čin lične mržnje glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića”, zbog javno izgovorene riječi. “Ovaj postupak će ući u pravne anale jer je sproveden isključivo zbog kritika koje sam uputio Katniću u njegovom djelovanju na dubrovačkom ratištu. Takođe, u sve ovo je upleten i ministar pravde Zoran Pažin, koji želi da bude no-

vi premijer i želi da pod svojom kontrolom ima cijelo pravosuđe”, istakao je Medojević dodajući da je to saznao iz diplomatskih izvora. Osim izuzeća vijeća, tražio je i izuzeće predsjednika Višeg suda Borisa Savića, zato što je on prema njegovoj ocjeni “dio zavjereničke grupe sa sudskim vijećem, ministrom Pažinom i glavnim specijalnim tužiocem Milivojem Katnićem”. Bo.B.


12 1

HRONIКA

Protite nos па twltteru

DNEVNE nOvine 1

~

@dnovi ne ~

CEТVATAK, б. 12. 2018.

DIREКТOR UPRAVE ZA SPRECAVANJE PRANJA NOVCA 1 FINANSIRANJA ТERORIZМA ZA DN

Lekic: smo da smo drzava koja poituje medunarodne OdlШса Кomiteta еЬрега· ·

ta zaevaJuadju тЈега protlv ргапја поуса 1 flnansiranla terorizma (МаПIУа1) da se Ста Gora vrati u procedure redovnog ргаСепја lzvjeStaja do јша пarednе godine. ima ve11kl znataJ za stabiJnost сг· nogorЫrog flnansijskog siste~ Tomodlukomdonijetom prekjuёe

u Stгazburu posla-

ta је poruka da smo dr!ava

koja po~tuje medunarodne standaгde i refeгentna doпја ргапЈа поуса I ћпanslга­

za Crпи Goru koја је odlukom u Stгazburu шрје1а da lzbjegne сја se пас1е па

пја

teror1zma. Та CinJenica medunarodnlm finansljskim tranяkсlЈата~ ka!e za Dnеупе

"sIvoj listi~

поviле dlrektor Uprave za spгelavanje ргапја поvcз i

karski sistem jer bl naSa zem1ja bila stavJjena medu ш­ !ave sa visok1m rlzlkom. odnosno med.u zemlje па koЈе sv1 kojl sa пЈlта posluju treba da obrate pafnJu рrШ­ kom ьио kakvih med.unardonih novt.anlh transakdJa. Ка­ dase nekadrfavanadena Sivoj listi' strane korespondenте banke klasifikuJu banke te zem1je kзо finansilske 10stltucije sa visok1m rtzikom od рranЈа novca I finans1raпја terortzma, 51:0 za posljectlcu ima prek1danje posIova-

kшnепtз u obIasti.spгelava­

је izuzetno ЫЬ1а u

finanslranja terorlzma Vesko Lek:ic.

•••

NA "SIVOJ LISTI" SRBIJA, SJEVERNA KOREJA, SIRIJA •.• NI"stvoj ustl", prerм rl- roгizma . На toJ ОstI su: SrbI11 drbiva ја. SJevema Ко,..)а Etloplkajesu oznК:ene kaozeml,je Ја, SlrtJa, Irak. Iran, ~rl LJlП· vIsoklm rtzlkom od pra- Iш, Trinldad I ТоЬаС)О. ТUnls, пја novca I flnanslranJa ц.. Jemen I Vanuatu.

}КInм LНib, је

Lekit istite da је ovo vеШd шрјећ

-r)asmosekojlmsluёajem

п<ffill па 'sivoJ Usti' poseЬПQ Ы Ыо ugro!en anogorsk1

ban-

пје sa tlт ЬапЈсата~ obj~­ nJavaLeklc.. Leklc podsjeёa da је Ста Gora Ыlа obuhweena poseЬ­ пјт procedurama za роЬоЈј­ Sanје usag!aSenosti u okvtru "koraka 2 ~ zato !to u pгet­ hodnol fazl nfje шрјеlа da u predv:ldenim rokovima геа ­ tizuJe preporuke Мanivalз. -Юјutnе pгeporuke su ы­ Је da se usvoje n ovi zakoni о spretavanju pгanj a novса i finansiranJa terortzma i о medunarodnim restriktivnim тјегата. ZahvaJjuluCi 1otenzivnom гadu ирга­ ve, kзо 1drugih огgапа Ilп-

i paysafecard

stltudja uspjeli smoda 1zmijenlmo i UБVOЈirпО пova aktз, kзо I da donesemo set podzakonskih зkaш kojl dalje reguliSU ovu оblзsL Ostalo је da do jula narednе godinе doneseто 105 јооап set podzakonsld.h шш~ kazao је Leld.t Dlrektor Uprave istll:e da је Ста Gora, odnosnо иргаvз, tlan Egmont grupe - Medunarodnog udrufenja finanSljsko - оЬаујeStзјnih slufы' te da је admlnistгativni modeJ crnо­ goгske Upгave domJnantan obllk oгganlzovanla бпan­ sijsko obavjeStajne slшЬе u мт drfavama sv:Ijeta. vs.


ČETVRTAK, 6. 12. 2018.

hronika

13

osumnjIčenoj za pokušaj ubIstva djeteta određeno zadržavanje do 72 sata

Majka negira da je izbola sina

Viša državna tužiteljka Maja Jovanović odredila je zadržavanje do 72 sata srpskoj državljanki Mariji Pančić (40) zbog sumnje da je preksinoć u iznamljenoj kući u Rijeci Crnojevića nožem teško povrijedila sedmogodišnjeg sina. Ona je, prema saznanjima Dnevnih novina, pred tužiocem negirala krivično djelo i tvrdila da se dijete vjerovatno samo povrijedilo, ali da ne zna na koji način. Njen iskaz za tužiteljku nije bio uvjerljiv, naročito zbog činjenice da su na tijelu dječaka bila čak tri uboda, najvjerovatnije nanijeta nožem. Zbog te činjenice, kao i toga da je u pitanju strani državljanin, njoj je određeno zadržavanje. Ona će danas biti spovedena kod sudije za istragu Višeg suda koji će odlučivati o njenom daljem pritvoru.

Prema nezvaničnim saznanjima, Pančić je oko 18 sati dovela povrijeđenog sina na Hirurško odjeljenje bolnice “Danilo Prvi” na Cetinju. Nakon pregleda djeteta i konstatovanih povreda dežurni ljekar obavijestio je policiju da dijete ima sumnjive povrede, nastale najvjerovatnije od uboda nožem. Dijete je odmah transportovano u Klinički centar Crne Gore, operisan je i nalazi se van životne opasnosti. Pančić je privedena na informativni razgovor u Odjeljenje bezbjednosti Cetinje gdje je nakon saslušanja lišena slobode zbog sumnje da je počinila krivično djelo teško ubistvo u pokušaju. Pančić je već neko vrijeme živjela u iznamljenoj kući u Rijeci Crnojevića sa sinom, kojeg je dobila iz va-

nbračne zajednice sa izvjesnim R.R. koji živi Herceg Novom. Navodno, ona je tužiteljki spomenula da ih otac djeteta nije posjećivao pune dvije odoine, te da se nedavno iznenada pojavio. Nadležnim organima do sada nije prijavljiva-

no nasilje u ovoj porodici. Oni se, prema riječima direktora Centra za socijalni rad Dejana Miloševića, ne nalaze na evidenciji te ustanove, prenosi Cetinjski list. “Porodica se ne nalazi na evidenciji Centra za socijal-

ni rad da ostvaruje bilo koje pravo iz Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i u centru nije evidentirana nijedna prijava nasilja u porodici”, kazao je Milošević. Nasilje u porodici nije prijavljivano ni cetinjskom Odjeljenju bezbjednosti. N.P.

suđenje odloženo za 4. februar

Čeka se odluka o drugoj optužnici protiv Ulića u krugu Istražnog zatvora opet nađen paket

Od pOčetka gOdine prOnađenO 100 mObilnih U neposrednoj blizini Istražnog zatvora u Spužu juče je u ranim jutarnjim časovima službenik obezbjeđenja ZIKS-a pronašao paket sa dva mobilna telefona. Ista situacija dogodila se i dan ranije, o čemu su Dnevne novine pisale, kada je u krugu Istražnog zatvora pronađen paket takođe sa dva mobilna telefona. “O navedenom događaju

Uprava Zavoda je obavijestila Upravu policije - Odjeljenje bezbjednosti Danilovgrad, u cilju preduzimanja radnji i mjera iz njihove nadležnosti. Sprečavanje unosa nedozvoljenih stvari i otkrivanje načina unosa nedozvoljenih stvari konstantan je zadatak nadležnih službi Zavoda koje preduzimaju sve radnje i mjere kako bi se ova nega-

tivna pojava svela na najmanju moguću mjeru”, saopštili su iz ZIKS-a. Od početka godine sprovedenim kontrolama, pretresima, prikupljenim informacijama i drugim koordinisanim aktivnostima od strane službenika obezbjeđenja pronađeno je oko 100 mobilnih telefona, čime je spriječeno da isti dođu u posjed lica lišenih slobode. N.P.

Sudija Višeg suda u Pod- i novom optužnicom teregorici Biljana Uskoković ti za šverc droge, ali ta opjuče je za 4. februarar od- tužnica još nije dostavljena ložila suđenje Vasu Uliću, njegovim braniocima. optuženom da je organizoPodsjetimo, optuženi je vao kriminalnu grupu ko- ranije pred Specijalnom tuja se bavila međunarodnim žiteljkom negirao krivicu za švercom narkotika. djelo za koje je optužen Ročištu nije pri- stvaranje krimistupio optuženalne organizani zbog zdravcije i nedozvostvenih proljeno držanje blema, ali ni i stavljanje u postupajupromet opojća tužiteljnih droga. ka SDT-a MiOn je uhapra Samardžić šen 29. avgusta Sa privokoja je o razloprošle godine u đenja Ulića zima nedolaska Podgorici, i nakon obavijestila sud. Sva11 mjeseci izašao je iz kako, i da su se pojavili ro- zatvora, nudeći 300.000 čište bi bilo odloženo, jer eura kao jemstvo, da bi se je u međuvremenu protiv branio sa slobode, što je sud Ulića Tužilaštvo podiglo još prihvatio. jednu optužnicu, te se čeka Ulić je više od 20 godina odluka o spajanje tog no- bio pod budnim okom polivog predmeta sa ovim ko- cijskih službi svijeta zato što ji se trenutno vodi pred su- je označen kao vođa narkodom. Prema nezvaničnim kartela koji je krijumčario saznanjima, Tužilaštvo ga drogu u Australiju. Bo.B.


14

DRUŠTVO

MINISTARSTVO SPORTA I FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

Izdali priručnik “Fizička aktivnost mladih u Crnoj Gori“

ČETVRTAK, 6. 12. 2018.

Crnogorska sportska akademija je u okviru projekta Ministarstva sporta, a uz podršku Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, izdala priručnik “Fizička aktivnost mladih u Crnoj Gori”. Priručnik potpisuju prof. dr Duško Bjelica, prof. dr Stevo Popović, mr Marina Vukotić i Gorica Zorić. Kako su saopštili sa Univerziteta, autori publikacije imali su za cilj da naprave opsežnu analizu fizičke aktivnosti mladih u Crnoj Gori. “Priručnik će imati svoju praktičnu primjenu, kako na personalnom, tako i na institucionalnom nivou, jer razmatra

aktivnosti koje vode prevenciji ovog problema, koji vode primjeni zdravih stilova života, kvalitetnijoj ishrani i adekvatnoj fizičkoj aktivnosti”, kazao je prof. dr Duško Bjelica, jedan od autora. Prof. dr Stevo Popović navodi da je u ovom istraživanju učestvovalo 726 mladih osoba oba pola. “Učestvovalo je 350 djevojaka i 376 momaka, uzrasta 21 (djevojke) i 22 (momci) godine, a anketa je sprovedena u ljetnjem semestru 2018. godine. Istraživački instrument koji je korišćen u istraživanju je bio upitnik, pod nazivom „International Physical Activity Que-

stionnaires (IPAQ)“, koji predstavlja standardizovani upitnik, i koji je u proteklom periodu primjenjivan sa istim ciljem u 12 evropskih zemalja. U ovom istraživanju su utvrđene vrste fizičkih aktivnosti koje se sprovode kao dio svakodnevnog života mladih u Crnoj Gori”, kazao je profesor Popović. Autori su analizirali količinu vremena koju mladi utroše u sprovođenju određenog tipa fizičke aktivnosti, i to prije svega na poslu, u kući i oko kuće, u bašti, na putu s jednog mjesta na drugo, kao i tokom slobodnog vremena za rekreaciju, vježbanja i sporta. J.V.

PROREKTORICA UCG PROF. DR. NATAŠA KOSTIĆ O NOVITETIMA U PROGRAMIMA MOBILNOSTI

STUDENTIMA DODATNO OLAKŠANO KORIŠĆENJE PROGRAMA RAZMJENE

Senat Univerziteta Crne Gore nedavno je usvojio nova Pravila o međunarodnoj mobilnosti studenata koja, kaže prorektorica UCG prof.dr Nataša Kostić, studentima donose brojne povoljnosti. Usvojeni noviteti, objašnjava prorektorica Univerziteta Crne Gore (UCG) prof. dr Nataša Kostić omogućili su olakšan proces odabira odgovarajućeg studijskog programa za ostvarivanje mobilnosti, obavljanje stručne prakse u inostranstvu, mogućnost prijavljivanja svih, osim brucoša, i to bez prethodno stečenih ECTS kredita, te maksimalnu fleksibilnost prilikom procjene usklađenosti studijskih programa dvije institucije. Novim pravilima, pojašnjava ona, predviđeno je formiranje Komisije za mobilnost na svakoj organizacionoj jedinici Univerziteta koja pomaže studentu pri zaključivanju ugovora o studiranju, odnosno ugovora o stručnoj praksi pružajući stručnu pomoć u upoređivanju i procjeni usklađenosti studijskih programa matične institucije i institucije domaćina. “Time je studentima, u odnosu na ranija pravila, olakšan proces odabira odgovarajućeg studijskog programa za ostvarivanje mobilnosti”, ističe ona. Novim pravilima, dodaje, studentu je omogućeno i priznavanje obavljene stručne prakse u inostranstvu, odnosno u instituciji domaćinu, ustanovi ili kompaniji u kojoj se praksa

513 studenata Univerziteta Crne Gore za pet godina koristilo je programe mobilnosti i steklo iskustvo studiranja na partnerskim univerzitetima u inostranstvu

realizuje. “Pravo da konkurišu za tu vrstu mobilnosti naši studenti imaju u okviru Erasmus+ programa mobilnosti, na svim univerzitetima koji u okviru ovog programa nude takvu mogućnost, kao i u okviru programa Best of South and East na Univerzitetu u Gracu. Pravilima o mobilnosti reguliše se postupak odobravanja obavljanja stručne prakse u

inostranstvu, kao i postupak priznavanja nakon povratka na matičnu instituciju”, naglasila je Kostić. Novina u odnosu na ranija Pravila o mobilnosti je što se, kako ističe, svi studenti na svim ciklusima studija, osim studenata prve godine, mogu prijavljivati za programe mobilnosti bez uslovljavanja u pogledu određenog broja prethodno stečenih ECTS kredita tokom studija, što je ranijim Pravilima bilo drugačije određeno. “Osnovni razlog za ovu izmjenu je usklađivanje sa smjernicama Erasmus+ programa mobilnosti, kao i naše opredjeljenje da podstaknemo

i studentima olakšamo sticanje međunarodnog iskustva studiranja, koje je za današnjeg akademskog građanina od neprocjenjive vrijednosti”, smatra Kostić. Sa istim ciljem, ističe, novim Pravilima istaknut je i princip maksimalne fleksibilnosti koji se primjenjuje prilikom procjene usklađenosti studijskih programa dvije institucije. U programima razmjene na Univerzitetu Crne Gore do sada je, kaže, učestvovalo 513 domaćih i 117 stranih studenata. “Od 2013. godine 513 studenata Univerziteta Crne Gore je koristilo programe mobilnosti i steklo iskustvo studiranja na

partnerskim univerzitetima u inostranstvu. Po broju korisnika programa mobilnosti, među kojima su programi CEEPUS, Mevlana, Best of South and East, Erasmus Mundus i Erasmus+, studenti su najviše koristili Erasmus+ program kreditne mobilnosti. Kada je riječ o stranim studentima, 117 studenata inostranih partnerskih univerziteta je kroz programe mobilnosti u posljednjih pet godina boravilo na nekom od fakulteta Univerziteta Crne Gore”, kazala je Kostić. Ona objašnjava da pravila o međunarodnoj mobilnosti studenata UCG omogućavaju studentima da dio obaveza iz studijskog programa ostvare na univerzitetu u inostranstvu ili da obave stručnu praksu u inostranstvu, u institucijama visokog obrazovanja sa kojima Univerzitet ima ugovore o saradnji. “Univerzitet Crne Gore ima više od 130 bilateralnih ugovora o saradnji sa univerzitetima iz više od 30 zemalja, kao i 78 međuinstitucionalnih ugovora sa evropskim univerzitetima u okviru Erasmus+ programa kreditne mobilnosti. Studenti mogu da koriste i druge programe mobilnosti, kao što su Centralnoevropski program razmjene za studente (CEEPUS), Mevlana program razmjene za studente, stipendije programa Best of South and East, stipendije Njemačke službe za akademsku razmjenu, kao i brojne druge mogućnosti”, rekla je Kostić. J.V.Đ.


Društvo

ČETVRTAK, 6. 12. 2018.

MINISTARSTVO PROSVJETE

Za NVO projekte izdvojili više od 250.000 eura

Drljević i Orav sa gimnazijalcima

fORuM u GIMNAzIJI ª SlObOdAN ŠkEROVIćº

Evropska unija podržava društveni aktivizam

Evropska unija promoviše volontiranje kao pozitivnu društvenu vrijednost i finansijski podržava aktivizam mladih u državama koje streme članstvu u EU, jer na taj način među građanima Evrope razvija solidarnost, a u državama demokratske vrijednosti, poručeno je juče na interaktivnom forumu “Budi društveno aktivan. Daj doprinos” u Gimnaziji “Slobodan Škerović”. Kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, o

15

značaju društvenog aktivizma mladih i razvoju empatije sa gimnazijalcima su razgovarali glavni pregovarač Aleksandar Drljević i šef Delegacije EU u Crnoj Gori Aivo Orav. “Volonterizam i društveno odgovorno ponašanje je jedna od vrijednosti koje u Crnoj Gori postoje. To potvrđuju i učenici ove škole, koji svakodnevnim akcijama u okviru njihovog volonterskog kluba doprinose ovim vrijednostima”, dodao je glavni pregovarač. J.V.

U Ministarstvu prosvjete potpisani su ugovori sa predstavnicima 24 nevladine organizacije za finansiranje projekata u 2018. godini, za čiju je realizaciju izdvojeno više od 250.000 eura iz budžeta Ministarstva. Kako je saopšteno iz tog resora, ugovori su potpisani sa nevladinim organizacijama čiji su projekti ocijenjeni kao najbolji po osnovu javnih konkursa “Danas preduzetan, sjutra izuzetan” i “Za škole koje se vole”. “Nakon konkursa “Danas preduzetan, sjutra izuzetan” ugovori su potpisani sa NVO Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju Podgorica, NVO Crnogorska asocijacija za nove tehnologije MANT, NVO Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Pružite nam šansu, NVO Apus, NVO Evropski pokret u Cr-

Detalj sa jučerašnjeg potpisivanja ugovora

noj Gori, NVO Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Staze, NVO Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID, NVO Naša budućnost i NVO Centar za razvoj preduzetničkog društva”, navode u Ministarstvu. “Sa predstavnicima NVO ugovor su potpisale pred-

sjednice komisija Vesna Gajević i Majda Mulić, a sastanku je prisustvovao i državni sekretar Ministarstva prosvjete Aleksandar Mitrović, koji je poželio uspješnu saradnju i kvalitetnu implementaciju projekata navedenih nevladinih organizacija”, zaključuju u Ministarstvu prosvjete. J.V.


16

Zapošljavanje

ČETVRTAK, 6. 12. 2018.

poslodavCi ove godine prijavili 28.157

Dominira raD na O

d ukupnog broja oglašenih slobodnih radnih pozicija svega 2. 018 mjesta je za rad na neodređeno vrijeme, dok je 26.139 na određeno. Zaposlenje dobilo 14.619 lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje

Ilustracija

obuka za ugostiteljska zanimanja

Uručeni sertifikati za 14 pomoćnih kuvara i servira Nakon uspješno završene dvomjesečne obuke za zanimanja pomoćni kuvar i servir, u Birou rada Nikšić upriličena je svečanost povodom uručivanja 14  sertifikata uspješnim polaznicima. “Obuku pomoćnih kuvara i servira realizovali smo u saradnji sa Centrom za obrazovanje odraslih “Onogost school”. Do kraja godine biće završena i obuka za zanimanje recepcioner, za četiri lica sa evidencije nezaposlenih”, kaže načelnica Područne jedinice Nikšić Rajka Radonjić. Cilj je, dodaje Radonjić, da nezaposleni sa usvojenim novim znanjima i vje-

štinama brže i lakše dođu do zaposlenja. Sertifikate za 14 nezaposlenih, koji su uspješno savladali sve segmente predviđene programom obuke, uručila je direktorica Centra za obrazovanje odraslih “Onogost school” Tanja Piljević. Polaznici su izrazili zadovoljstvo kvalitetom  obuke, uz očekivanja da će im stečena znanja iz ove oblasti omogućiti brže zapošljavanje. “Polaznici su iskazali izuzetno interesovanje kako za teorijski, tako za praktični dio obuke i na završnom ispitu pokazali su odlične rezultate”, ističe Radonjić.

od svih zemalja eu, Češka sa najnižom stopom nezaposlenosti

U Hrvatskoj najveće smanjenje nezaposlenosti Od svih država članica Evropske unije, Češka ima najnižu stopu nezaposlenosti od 2,2 odsto, zatim Njemačka 3,3 odsto, dok su najviše stope nezaposlenosti zabilježene u Grčkoj 18,9 odsto i u Španiji 14,8 odsto. U poređenju sa prethodnom godinom, stopa nezaposlenosti pala je u svim državama članicama EU, a najveće smanjenje nezaposlenosti zabilježeno je u Hrvatskoj i to s 10,2 odsto na 8,1 odsto. Prema podacima EUROSTAT-a, statističke kancelarije EU, sada je najniža zabilježena stopa nezaposlenosti u Evropskoj uniji, od početka mjerenja mjesečne nezaposlenosti, u januaru 2000.

godine. Sezonski prilagođena stopa nezaposlenosti u oktobru ove godine iznosila je 6,7 posto u Evropskoj uniji i ostala je stabilna u poređenju sa septembrom 2018. godine, a smanjila se u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada je iznosila 7,4 posto. Stopa nezaposlenosti u evropodručju iznosila je 8,1 posto u oktobru 2018. godine, i ostala je stabilna u poređenju sa septembrom. Stopa nezaposlenosti je manja i u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kada je iznosila 8,8 odsto. Riječ je o najnižoj registrovanoj stopi nezaposlenosti u evrozoni od novembra 2008. godine.

Do 3. decembra poslodavci su prijavili 28.157 slobodnih radnih mjesta. Već duži period dominira radni angažman na određeno vrijeme. Od ukupnog broja oglašenih slobodnih radnih pozicija svega 2. 018 mjesta je za rad na neodređeno vrijeme, dok je 26.139 na određeno.

■ Razlika Prema podacima prispjelim od Poreske uprave Crne Gore, baziranim na prijavama na obavezno socijalno osiguranje, zaposlenje je, u ovoj godini, dobilo 14.619 lica sa evidencije Zavoda. Razliku između zaposlenih sa evidencije Zavoda i prijavljenih slobodnih radnih mjesta predstavlja zapošljavanje stranaca. Domaća radna snaga je u velikoj mjeri zainteresovana za rad i zapošljavanje. Zbog specifičnosti privrede Crne Gore (posebno u turizmu i ugostiteljstvu i poljoprivredi koji su sezonskog karaktera) i strukturne neusklađenosti potreba poslodavaca za zanimanjima i nezaposlenih lica, poslodavci izvjesan broj radnih mjesta popunjavaju sa stanom radnom snagom. Na neusklađenosti zadovoljavanja zahtjeva poslodavaca sa domaćom radnom snagom

Od ukupnog broja oglašenih slobodnih radnih pozicija svega 2. 018 mjesta je za rad na neodređeno vrijeme, dok je 26.139 na određeno

utiče i slaba spremnost domaće radne snage na migracije (prihvatanje zaposlenja van mjesta prebivališta), posebno kod ženske radne snage, zatim prihvatanje poslova u nižoj stručnoj spremi i rad u smjenama. Iznos zarade često nije stimulativan za prihvatanje zaposlenja. Zahtjevi poslodavaca za sezonskom radnom snagom u turizmu i ugostiteljstvu su, uglavnom, za žensku radnu snagu, a manje za mušku, koja je spremnija za prihvatanje zaposlenja van mjesta prebivališta.

■ NadokNade Na evidenciji Zavoda nalazi se veliki broj lica koji ostvaruju prava po osnovu nezaposlenosti, kako preko Zavoda, tako i preko drugoh institucija, a prvenstve-

no centara za socijalni rad. Tako se na evidenciji Zavoda nalazi 9.914 lica koji su (u oktobru) ostvarili pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenisti i oko 7.700 lica koja ostvaruju pravo na materijalno obezbejđene porodice kod centara za socijalni rad. Ostarivanje naknada u velikoj mjeri utiče da nezaposlena lica često nijesu motivisana za zaposlenje, jer bi zapošljavanjem izgubili pravo na navedene naknade. Zavod za zapošljavanje preduzima set mjera da zadovolji potrebe poslodavaca sa domaćom radnom snagom. Raznim

i u beranama otvoren Centar pamark

Podrška teže zaP Uz podršku Zavoda za zapošljavanje i finansiranje iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i u Beranama je nedavno otvoren Centar za obrazovanje, profesionalnu rehabilitaciju, radnu i socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom Pamark. U Crnoj Gori postoje dvije privatne ustanove koje imaju licencu Ministarstva rada i socijalnog staranja za realizaciju mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije “Pamark” i “Zopt”. U sklopu njih nalazi se sedam licenciranih centara: i to, u Pod-

gorici, Baru, Bijelom Polju, Beranama, Nikšiću, Tivtu i Pljevljima. Prema riječima direktorice “Pamark”-a Nataše Pavličić, Centar za profesionalnu rehabilitaciju namijenjen je teže zapošljivim osobama, koje bez podrške i odgovarajućih stručnih tretmana nijesu zapošljiva. “To je institucija u koju se upućuju osobe kojima je potrebna sveobuhvatna obrada nakon dugogodišnje nezaposlenosti, narušenog samopouzdanja, samosvijesti ili ne-


ČETVRTAK, 6. 12. 2018.

slobodnih radnih mjesta

a oDređeno

Navikli na besplatnu radnu snagu Ove godine objavljena su 5.402 oglasa za visokoškolce. Na tražnju za visokoobrazovanim kadrom, posljednjih nekoliko godina, u velikoj mjeri utiče Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem. Kroz program programima iz okvira aktivne politike zapošljavanja kojima se doprinosi direktnom zapošljavanju, većoj zapošljivosti nezaposlenih lica, te uspostavljanju optimalnijeg odnosa između ponude i tražnje radne snage u ovoj godini je obu-

poslodavci dobijaju, za njih, besplatnu radnu snagu, sa kojom zadovoljavaju potrebe za tim profilom. Otuda, tražnja – potreba za visokoškolcima, iskazana kroz prijavljena slobodna radna mjesta, značajno je manja od stvarne potrebe. hvaćeno 3.649 nezaposlenih lica. Uz to, Programom stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem u proteklih nekoliko godina je godišnje prosječno obuhvatano oko 3.500 lica (u 2018. godini 3.050 lica).

k

Pošljivim osobama definisanih zdravstvenih teškoća”, navela je Pavličić, pojasnivši da Centar primjerenim stručnim tretmanom obavlja trijažu lica, upoznaje i ocjenjuje njegovu preostalu radnu sposobnost, kao osnovu za uključivanje u rad, zaposlenje, obrazovanje ili druge programe rehabilitacije. “Kroz dosadašnju praksu uvidjeli smo”, dodaje ona, “da je otvaranje ovakvih centara na nivou Crne Gore neophodno, jer se postavlja prostor, sjedište, gdje se pored stručne, koju naši klijenti dobijaju kroz program, pruža savjetodavna, motivaci-

ona, konsultativna pomoć. Polaznici programa, prema riječima Pavličić, najčešće se upućuju na obuke za pomoćnog administrativnog radnika, pomoćnog radnika u kuhinji, gerontodomaćice, sobarice, ali i za pomoćnog stolara, radnika u vešeraju, pomoćnog radnika u štampariji, obuku za pisanje projekata, računovodstvenog tehničara. Osobe sa invaliditetom obučavaju se i za strani jezik, informatičku pismenost, multimedije…, sve u zavisnosti od njihovih potencijala i kvalifikacija”, navela je Pavličić.

Zapošljavanje

17

gotovo povezivanje u programu stručnog osposobljavanja

U sedmoj generaciji 3.298 visokoškolaca Sedma generacija, od 3.298 visokoškolaca izabrala je poslodavce za stručno osposobljavanje, koje počinje 15. januara. Završen je i drugi krug povezivanja korisnika Programa stručnog osposobljavanja. Poslodavca su u prvom krugu dobila 3.174 lica sa diplomom fakulteta, a u drugom uparena su još 124 visokoškolca. Skoro je izjednačeno interesovanje svršenih studenata za realni i javni sektor. Kod privatnih poslodavaca osposobljavaće se 1.697 visokoškolaca, a njih 1.601 u javnom sektoru. Bez poslodavca je ostalo 149 lica sa visokim obrazovanjem. U periodu prijavljivanja visokoškolaca, na evidenciji Zavoda za zapošljavanje nalazilo se 3.600 visokoškolaca bez radnog iskustva. Poslodavci su ove godine ponudili ukupno 11.007 radnih mjesta, od kojih su: 4.103 u realnom sektoru, a 6.904 u javnom. Podsjetimo, kroz Program

Ilustracija

stručnog osposobljavanja, kroz šest prethodnih ciklusa, prošlo je nešto više od 20.000 visokoškolaca. Za realizaciju programa stručnog osposobljavanja država je do sada opredijelila oko 52 miliona eura. Prema analizi koju je sprovelo Ministarstvo prosvjete, u saradnji sa Poreskom upravom, oko 50% korisnika poslije završenog Programa nastav-

lja radni angažman kod istog ili drugog poslodavca Inače, prema posljednjim podacima Zavoda, na evidenciji se nalaze 8.332 lica sa visokim obrazovanjem, od kojih su 287 masteri i magistri, a 14 doktori nauka. U ukupnom broju nezaposlenih, visokoškolci učestvuju sa 19,4 odsto, što je u odnosu na prošlu godinu manje za 11,5 procenata.

Najbrojniji ekonomisti, vaspitači, pravnici... Među nezaposlenim visokoškolcima najviše je ekonomista, vaspitača i nastavnika društveno humanističke oblasti, pravnika, menadžera i organizatora, zanimanja ugostiteljstva i turizma. Tokom posljednje godi-

ne tih šest grupa zanimanja čine 62,6% ukupne ponude visokoškolaca. U istom periodu, ta zanimanja u sličnom iznosu učestvovala su i u prijavljenoj tražnji za visokoškolcima (62%), kao i zapošljavanju visokoško-

laca sa evidencije nezaposlenih (68%). Najmanje je nastavnika tehničko tehnološke struke, veterinara, prerađivača i obrađivača drveta, zanimanja eksploatacije nafte i zemnog gasa, tekstilaca i proizvođača odjeće.

u bijelom polju završen program stiCanja ključnih vještina

Visokoškolce interesuje njemački jezik

U saradnji Oxford centra i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u Bijelom Polju još jednom je uspješno priveden kraju program sticanja ključnih vještina – radi učenja njemačkog jezika. Program su, sa odličnim rezultatima, završila 32 polaznika sa evidencije Područne jedinice Bijelo Polje. Obuku za 24 kandidata finansirao je Zavod za zapošljavanje, a izvođač obuke pokrio je roškove za ostalih osam polaznika. “U okviru ovog projekta 32 učesnika, među kojima je najveći broj visokoškolaca, uspješno su savladali početni nivo njemačkog jezika. Tokom dva mjeseca, trajanja kursa, organizovana su

32 susreta, u trajanju od po 90 minuta”, kazala je, prilikom uručivanja sertifikata, profesorica njemačkog jezika i književnosti Aleksandra Simović, ističući zadovoljstvo usvojenim znanjem koje je prenijela nezaposlenim. Ovim programom nastavljena je dugogodišnja kvali-

tetna saradnja Oxford centra i Zavoda za zapošljavanje na planu realizacije programa obrazovanja odraslih za sticanje ključnih vještina za strane jezike. “Pored dosadašnjih mogućnosti da se usavršavaju i stiču znanja engleskog i italijanskog jezika, nezaposlenim licima proširena je mogućnost i na učenje njemačkog jezika”, kaže samostalna savjetnica za programe aktivne politike zapošljavanja Nataša Rakočević. Ona je iskazala očekivanja da će se i u narednom periodu nastaviti uspješna saradnja, u cilju povećanja konkurentnosti nezaposlenih lica na tržištu rada.


18

CRNA GORA

KONKURS

DNEVNIM NOVINAMA

POTREBAN RADNIK RADNO MJESTO:

GRAFIČKI DIZAJNER

USLOVI: ODLIČNO POZNAVANJE

ČETVRTAK, 6. 12. 2018.

FILOZOFSKI FAKULTET OBILJEŽIO 7

U HRAMU ZNANJ STEKLO 17.550 ST Svečanim programom juče je obilježena 71 godina postojanja Filozofskog fakulteta. Dekan fakulteta Goran Barović podsjetio je na periode nastanka i razvoja te obrazovne institucije istakavši da su 1977. godine sa Filozofskog fakulteta u Podgoricu preseljeni programi: Matematika, Fizika, Hemija, Biologija od kojih je formiran PMF, a na Cetinje 1987. godine programi za Likovno i Muzičko vaspitanje od kojih su kasnije nastale današnje akademije. Naziv Filozofski fakultet ustanovljen je 1988. godine, a kasnije 2008. godine iz njega su izrasla su još dva uspješna fakulteta - Fakultet za sport i fizičko vaspitanje i Filološki fakultet. “Od akademske 2004/05. godine studije se organizuju u skladu sa principima Bolonjske deklaracije, da bi se 2017/18. prešlo na model 3+2+3 na većini studijskih programa, usklađen sa studijama na evropskim univerzitetima”, istakao je Barović. Naglašavajući značaj obrazovanja koji se stiče na Filozofskom fakultetu Barović kazao da je u ovom hramu znanja diploma steklo 17.550 studenata. ”Što predstavlja impozantnu brojku, jedan mali grad sa diplomom našeg fakulteta. Samo u posljednjoj godini

Na proslavi godišnjice fakulteta

na osnovnim studijama diplomiralo je 247 studenata, 164 na osnovnim i 83 na specijalističkim. U prethodnoj godini na našem fakultetu je diplomu magistra steklo šest kandidata, a diplomu doktora nauka jedan kandidat”, rekao je Barović. On je podsjetio i da na Filozofskom fakultetu trenutno funkcioniše devet studijskih programa na kojima studira 1.229 studenata na osnovnim i specijalističkim studijama, dok magistarske i doktorske pohađa oko 30 aktivnih studenata. “Zahvaljujući reformi viso-

kog obrazovanja u Crnoj Gori, od prošle akademske godine, svi studenti se finansiraju iz budžeta, čime su uslovi studiranja znatno unapređeni”, kazao je Barović. Na Filozofskom fakultetu trenutno je angažovano stotinjak profesora sa naučnim zvanjima i tridesetak saradnika, kao i gostujući profesori. “Sve što sam nabrojao, naš fakultet postavlja na mjesto ozbiljne i savremene institucije nauke i obrazovanja. I u narednom periodu ćemo raditi da budemo još bolji, i da vam u nekom od narednih obraćanja prezentiramo još

TIVAT: DŽONI DEP PLANIRA SLJEDEĆE GODI

KADROVI IZ CRNE GO

PRIJAVE SLATI NA MAIL: posao@dnovine.me

Džoni Dep

Predsjednik Opštine Tivat, dr Siniša Kusovac sa saradnicima održao je juče sastanak sa Aleksandrom Tadićem, direktorom producentske kuće Work in progress o mogućnostima snimanja novog filma holivudske zvijezde Džonija Depa na nekoliko lokacija u Tivtu tokom sljedeće godine. Dep će igrati glavnu ulogu u filmskom ostvarenju na engleskom jeziku “Minamata”. Glavna proizvod-

nja počeće u Japanu, potom od januara u Srbiji. Krajem februara, početkom marta filmska ekipa, uključujući i Depa, će dvije nedjelje snimati u Tivtu. Predsjednik Kusovac ocijenio je da su interesovanja producentskih kuća koje stoje iza velikih filmskih ostvarenja značajne prilike za globalnu promociju Tivta. „Mi smo zainteresovani da se snimanje filma realizuje u Tivtu, i do sada je praksa bila


ČETVRTAK, 6. 12. 2018.

71 GODINU POSTOJANJA

ja diplomU stUdenata

Sa jučerašnje proslave

bolje rezultate našeg rada. U cilju takvog rada cijenićemo dobronamjernu i objektivnu kritiku, sugestije i predloge za unapređenje našeg rada i ukupnih aktivnosti”, poručio je Barović. Generalna direktorica Direktorata za visoko obrazovanje Mubera Kurpejović kazala da je Ministarstvo prosvjete kroz projekat Heric, znatno unaprijedili uslove studiranja na četiri organizacione jedinice UCG, te da je najveća investicija, preko 113.000 eura otišla Filozofskom fakultetu. “Vlada je prepoznala značaj obrazovanja i sve aktivnosti u ovom sektoru kao svoje prioritete, a pomenuta investicija ide u prilog tome”, kazala je Kurpejović. Na svečanosti dekan Barović je uručio diplome magistrima koji su to zvanje stekli tokom prethodne godine – Sandri Bijelić, Slađani Kovačević, Danki Vuletić, Marici Femić, Jeleni Banjević, Vukoti Vukotiću i Jovanu Muhadinoviću, kao i plakete najboljim studentima u prethodnoj školskoj godini – Aleksandru Jovanoviću, Anđeli Jelić, Mitru Božoviću, Katarini Šćepanović, Nini Novović, Albini Kasnecović, Armini Rebronji, Vanji Nišavić i Snežani Kašćelan, kojoj je u ime Fondacije “Vera Kovač”, kao najboljem studentu psihologije uručio plaketu i novčanu nagradu u iznosu od hiljadu eura. M.R.

INE SNIMANJE NA OSTRVU cVIJEćA

ore zamijeniće japan da pomognemo u administrativnim i procedurama oko rezervacije i dogovaranja lokacija. U tom smislu, obezbijedićemo maksimalnu podršku“, saopštio je predsjednik. Tadić je kazao da su zainteresovani da dio snimanja realizuju na Ostrvu cvijeća i na lokaciji parka Župa, te da su spremni da će razgovarati sa svim zainteresovanim stranama, odnosno da će im Opština pomoći oko eventualnih dozvola za snimanje.

“Tivat je fantastičan, i po razvoju koji bilježi a još više je fascinantan njegov ambijent i priroda. Zato i želimo da neke od kadrova koji će predstavljati Japan, snimimo upravo ovdje“, rekao je Tadić. Producentska kuća WIP je prethodnih godina radila na filmovima „November Man“, „The Last Panthers“, „The Raven“, „Papillion“ i mnogim drugim. „Minamata“ je film o prvom ratnom fotografu novijeg doba Judžinu Smitu.

crna gora

19

Sa potpisivanja peticije za povecanje penzija

SASTANAK NAJUGROŽENIJIH PENZIONERA BIJELOG POLJA

Traže hitnu reakciju nadležnih

Ugroženi penzioneri Bijelog Polja sa najnižim primanjima juče su održali sastanak i iskazali ogorčenost postupcima –odnosom nadležnih organa prema njihovim problemima. U njihovom saopštenju navodi se, da su ranije uputili peticiju nezadovoljstva sa više od 1.000 potpisa prema nosiocima najviših državnih i lokalnih funkcija. „Tražili smo da naše najniže penzije budu povećanje

makar na 200 eura čime bi mogli koliko toliko da živimo „životom dostojnim čovjeka“. Podsjeća se da je prije tri mjeseca peticija sa potpicima upućena na adrese najviših funkcionera u državi. „Peticija je upućena predsjednicima države, Vlade i Skupštine te ministru rada i socijalnog staranja i predsjedniku Opštine Bijelo Polje. Međutim, niko od njih nam još nije odgovorio, te smo odlučili da ih ponovo upozori-

TIVAT

MAESTRAL UGOSTIO ĐAKE IZ JU MJEŠOVITE ŠKOLE ` ' DANILO KIŠ' ' BUDVA

Tribina protiv korupcije Opštinski tim za borbu protiv korupcije obilježiće 9. decembar, Međunarodni dan borbe protiv korupcije nizom aktivnosti u saradnji sa Đačkim parlamentom parlamentom SMŠ „Mladost“ i NVO Alternativni kreativni centar (AKC), dogovoreno je na sastanku koordinatorke opštinskog tima Jele Mrdak i predstavnika AKC Đorđa Trajčevskog sa predsjednicom Učeničkog parlamenta Viktorijom Samardžić i profesoricom sociologije Brankom Kašćelan. Dan borbe protiv korupcije biće obilježen javnom tribinom, 10. decembra. Cilj akcije obilježavanja je podizanje svijesti o korupciji i njenim posljedicama po lokalnu zajednicu. Z.K.

mo, da nas ne primoravaju da preduzimamo neke radikalnije poteze. Iako smo bolesni i stari, očigledno je da ćemo biti prinuđeni da dignemo svoj glas protiv nepravde i muke koja nas je zadesila. Ni naš predsjednik Opštine ne nalazi za shodno da razgovara, makar na kratko sa našim predstavnicima. To bi nam u ovom trenutku puno značilo“, poručuju najugroženiji penzioneri Bijelog Polja. B.Č.

Spremni da ulažu u kvalitetan kadar

Juče je u Hotelu Maestral organizovano druženje sa đacima i nastavnicima JU Mješovite škole ‘’Danilo Kiš’’ iz Budve, gdje su ovom prilikom đacima uručeni pokloni u cilju motivacije djece koja svoju budućnost vide u ugostiteljstvu, a posebno u dijelu kulinarstva kao segmentu u kojem se bilježi veliki deficit kadra. Ovom prilikom Maestral su posjetili učenici koji su nedavno osvojili nagrade na takmičenju koje se održalo u Makedoniji, a iz Maestralovog menadžmenta obećali su podršku i za neka naredna takmičenja.

Izvršni direktor Hristos Tsemperas pozdravio je goste i uručio poklone uz jasnu poruku da su u Maestralu spremni da ulažu u kvalitetne ljude i da ova kompanija posebno podržava razvoj domaćeg kadra koji treba da bude nosilac daljeg razvoja ugostiteljstva u Crnoj Gori. Uz neformalni ručak sa đacima i predstavnicima škole “Danilo Kiš’’, pričalo se o mogućnostima dalje saradnje, tako da je ovo samo početak podrške koju hotel Maestral planira da pruži školi i svim đacima koji svoju budućnost vide u ugostiteljstvu.


20

Podgorica

Foto: Dejan Lopičić

Gradonačelnik predstavio kapitalne projekte i investicione potencijale

ČETVRTAK, 6. 12. 2018.

Vuković

Vuković: Strani investitori da ulažu u glavni grad

G

radonačelnik Podgorice dr Ivan Vuković juče je tokom radnog doručka, predstavnicima diplomatskog kora i stranim privrednicima u Crnoj Gori, predstavio planirane kapitalne projekte i investicione potencijale Glavnog grada.

Vuković je pozvao predstavnike diplomatskog kora i strane privrednike da u domenu svojih nadležnosti pomognu u realizaciji važnih kapitalnih projekata. On je istakao da su željeli da pruže sve informacije kako bi upravo oni skrenuli pažnju investitorima iz njihovih zemalja i doveli neke od njih u Podgoricu. Gradonačelnik je govorio o transformaciji glavnog grada pod rukovodstvom bivših gradonačelnika Miomira Mugoše i Slavoljuba Stijepovića, te nastavku ubrzanog razvoja, koji je započet tokom njihovih mandata. Vuković se osvrnuo na najvažnije projekte, koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i na one koji će tek biti realizovani. Na prezentaciji je kao najvažniji projekat

predstavio izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, istakavši da je u planu obezbjeđivanje bulevarskih prilaza gradu sa svih strana, kako bi se napravio saobraćajni prsten, koji bi u dobroj mjeri rasteretio saobraćaj u glavnom gradu. Gradonačelnik je najavio da će naredne godine početi izgradnja bulevara od Podgorice do Danilovgrada, čija bi izgradnja trebalo da traje tri godine, osvrnuvši se i već započete projekte izgradnju bulevara kroz Donju Goricu, čime se olakšava izlazak prema Cetinju, kao i na Jugozapadnu obilaznicu koja spaja upravo put između Podgorice i Cetinja i put Podgorica - Petrovac. Osim toga, predstavljen je i projekat pretvaranja biogasa sa deponije u električnu energiju i izgradnju solarne elek-

Električni gradski autobusi i zatvaranje centra grada Gradonačelnik Podgorice je naveo da je jedan od najvećih izazova u glavnom gradu rješavanje problema javnog prevoza, istakavši da će se u tom dijelu ugledati na rješenja koja je već primijenio Beograd. To se odnosi na mogućnost uvođenja električnih autobusa, dok će se, kada je riječ o potrebi oživljavanja centra gratrane. U oblasti sporta, planira se izgradnja istočne tribine Gradskog stadiona, izgradnja teniske akademije, rekonstrukcija Stadiona malih sportova, kao i izgradnja nacionalnog fudbalskog stadiona. “Svi ovi projekti nisu važni samo za nas već imaju veliki značaj za cijelu državu”, kazao je Vuković.

da, služiti primjerom Ljubljane, koja je svoj centar otvorila za pješake i bicikliste. “Pokušavamo da privučemo investitore kroz različite modele kao što su privatno-javno partnerstvo, strane direktne investicije, i kroz novi ESCO metod koji će biti veoma značajan od sljedeće godine”, istakao je Vuković.

Gradonačelnik je govorio i o sadržajima koji nedostaju glavnom gradu, a koji su planirani u narednom periodu, među kojima i akvapark, expo centar, kao i šoping centri i hoteli visoke kategorije u različitim djelovima grada. Osim toga, skrenuo im je pažnju i na zone u kojima su omogućene povoljnosti za ulagače – Indu-

strijsku zonu A, Agroindustrijsku zona i Servisno-skladišnu zonu sa ranžirnom stanicom. On se posebno osvrnuo na stalnu borbu sa problemom nezaposlenosti, navodeći da projekti kao što su biznis inkubator, Centar za kompetencije i drugi – imaju za cilj da motivišu, prije svega mlade ljude, da pokreću svoj biznis umjesto da traže zaposlenje od države. Vuković je poručio da očekuje podršku i za brojne društvene projekte koje Glavni grad inicira, posebno u obasti zaštite okoline, sporta i kulture. “Nije potrebno puno da se naprave promjene koje će biti vidljive većini”, istakao je gradonačelnik. M.M.

volonterska akcija na Bulevaru svetoG petra cetinjskoG

Doprinos ozelenjavanju površina u glavnom gradu

Prva volonterska akcija u okviru platforme Moje drvo, osmišljena u saradnji sa Glavnim gradom, kompanijom Amplitudo, NVO Ozon i Čistoća d.o.o., simbolično je organizovana juče na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog, od raskrsnice sa Moskovskom ulicom do Ulice Svetozara Markovića. Prema riječima Borisa Ristovića, iz kompanije Amplitudo, na ovaj način najavljen je početak rada volonterskog centra u sklopu projekta Moje drvo. “Kroz partnerski odnos sa Glavnim gradom i gradskim preduzećima, i u saradnji sa NVO Ozon, namjera nam je da dodatno promovišemo načine na koji naši sugrađani mogu doprinijeti ozelenjavanju našeg grada. Tako-

đe, kroz aplikaciju Moje Drvo dodatno ćemo promovisati i volonterske aktivnosti koje na brdu Gorica redovno sprovodi još jedan naš partner - NVO Udruženje ljubitelja Gorice i

prirode”, kazao je Ristović. Početak volonterskih aktivnosti ide paralelno sa intenziviranjem procesa sadnje drveća koje su Podgoričanke i Podgoričani dariva-

li svom gradu kroz aplikaciju Moje Drvo. Nakon Zabjela i Tološke šume, sjutra kreće sadnja darivanih sadnica i na preostale tri odabrane lokacija na Sta-

rom aerodromu, Gradić Pejtonu i Momišićima, čime će biti zaokružena prva sezona sadnje i projekta Moje drvo. Aleksandar Perović je, u ime NVO Ozon, naglasio da su željeli podići svijesti javnosti o potrebi stalnog održavanja postojećeg ubranog zelenila, što je od velikog značaja za njegovu funkcionalnost.  “Pozivamo građane da daju doprinos održavanju čistoće zelenih zona u svom neposrednom okruženju i tako pomognu ovim vrijednim ljudima”, kazao je Perović. Predstavnica “Čistoće” Senada Mulešković istakla je da ovi poslovi predstavljaju svakodnevne radne zadatke zaposlenih u ovom preduzeću, te da je ideja da se i građani uključe u ove aktivnosti zavređuje svaku pohvalu. M.M.


ČETVRTAK, 6. 12. 2018.

Crna GOra

21

TivaT: Očišćena prva diOnica u Krašićima

Zbog šetališta nastavljeno rušenje nelegalnih objekata Rušenje nelegalno izgrađenih objekata koji su se našli na trasi šetališta – Lungo mare u Krašićima nastavljeno je juče. Izvođač radova firma “Artek” iz Podgorice, koja je ovlašćena i za uklanjanje objekata, srušila je potporni zid oko vile „Adria Bau“. Narednih dana, kako je najavljeno, biće porušen i dio bazena ispred tog objekta. Uklanjanjem nekoliko nelegalnih ponti i pergola očišćena je prva dionica trase od 400 metara budućeg obalnog šetališta Lungo mare u Krašićima, koje je obavljeno 12. novembra na osnovu rješenja nadležnih inspekcija Ministarstva održivog razvoja i turizma o rušenju i uklanjanju objekata sa trase. Rušenje potpornih zidova i dijela bazena koji zadire u trasu tada je odloženo iz proceduralnih razloga. Na jed-

nom dijelu trase rušenje je zaustavljeno, jer je kotorski Osnovni sud donio rješenje o zabrani administrativnog izvršenja rješenja o rušenju za šta nije bio nadležan. Sudsko rješenje je stavljeno van snage, jer je zato nadležna inspekcija Ministarstva koja donosi rješenja i za njih je nadležan isključivo Upravni sud. Menadžer opštine i koordinator projekta izgradnje Marko Petričević kazao je da su sva prava na žalbu investitora istekla i da je urađen eleborat o rušenju koje je uradio izvođač radova. “Po rješenju inspektora koja su postala pravosnažna vršiće se rušenje na tačno preciziranim parcelama kojima prolazi trasa”, rekao je Petričević, navodeći da je prema inspekcijskom nalazu izdato desetak rješenja za rušenje,

ali da to ne znači da je toliko objekata. Izgradnja prve faze “Lungo mare” u Krašićima počela je 5. novembra i radi se o prvoj fazi izgradnje staze od kraja Krašića na dijelu prema Petrovićima, istočno prema centru tog naselja. Investiciju vrijednu 800.000 eura, koja bi trebalo da postepeno riješi problem nelegalne uzurpacije i betonizacije obale u Krašićima, zajedno realizuju Opština Tivat i JP „Morsko dobro“. Opština je do sada eksproprisala zemljište, uradila projektnu dokumentaciju i građevinsku dozvolu, sprovela tendersku proceduru i izabrala izvođača radova i nadzor. Izgradnjom Lungo Mare Krašići I, omogućiće se nesmetano kretanje turista i pješaka obalnim područjem Krašića. Z.K.

Herceg nOvi: OpšTina nema sredsTava

Za sanaciju puta Mojdež Ratiševina 180.000 eura Radovi na rekonstrukciji urušenog puta Ratiševina Mojdež počeće kad Opština bude obezbijedila 180.000 eura za sanaciju, koje trenutno, kako su kazali, nemaju. Na pomenutoj dionici trenutno se obavljaju interventne mjere kako ne bi dolazilo do daljeg obrušavanja puta. Sekretar za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost Aleksandar Kovačević kazao je da će tender za izvođača radova biti raspisan po obezbjeđivanju sredstava. “Projekat koji je radio Institut za građevinarstvo iz Podgorice je završen, definisan je iznos novca, oko 180.000 eura. S obzirom da u ovom trenutku nemamo finansijske mogućnosti radimo samo interventne mjere, drenažu kanala kako bi voda mogla da otiče, da ne bi dolazilo do novog obrušavanja”, kazao je Kovačević. Projekat rekonstrukcije zahtijeva šipovanje terena, što povećava predračunsku vrijednost u odnosu na ranije procjene. Inače, radovi na sanaciji puta Ratiševi-

na - Mojdež u dužini od oko 1.000 metara, koji su završeni u ljeto 2017, koštali su opštinu 550.000 eura. Prve pukotine na toj dionici, pojavile su se već krajem prošle godine, a početkom ove put je počeo da tone. Radove je lani izvodila firma “Krušo” iz Herceg Novog. Reviziju glavnog projekta, na zahtjev Opštine, uradio je Institut za građevinarstvo. U njihovom izvještaju koji je dostavljen u junu je navedeno da su propusti u pripremi projekta, konkretno u projektnoj dokumentaciji u dijelu koji se odnosi na loše rješavanje pitanja odvođenja površinskih i podzemnih voda, bili glavni uzrok kasnijih deformacija, cijepanja i klizanja cjelokupne kolovozne konstrukcije dijela puta. Iz lokalne uprave ranije je saopšteno da će preispitati odgovornost ovlašćenih osoba koje su donijele odluku da se uđe u realizaciju rekonstrukcije puta, iako za to nijesu bili ispunjeni zakonski uslovi, odnosno na osnovu dokumentacije koja nije bila u skladu sa tada važećim propisima. S.M.


22

SVIJET

ČETVRTAK, 6. 12. 2018.

Stoltenberg: Odluka o vojsci može imati ozbiljne posljedice po budućnost Kosova

SASTANAK MINISTARA SPOLJNIH POSLOVA ČLANICA ALIJANSE U BRISELU

BiH dobila svijetlo za Akcioni plan za prijem u NATO savez Bosna i Hercegovina dobila je u utorak zeleno svijetlo za aktivaciju Akcijskog plana za članstvo (MAP) na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja članica NATO-a u Briselu. MAP predviđa savjetovanje, pomoć i praktičnu podršku prilagođene individualnim potrebama zemalja koje žele da se priključe NATO-u. Prilagođava se potrebama dotične zemlje, ali učešće u njemu

ne garantuje zemlji da će na kraju i dobiti zeleno svjetlo za članstvo u Alijansi. Ministri su izrazili spremnost da prihvate Akcioni plan Bosne i Hercegovine za članstvo u Alijansi, što uključuje političke, ekonomske i odbrambene reforme, koje će pripremiti zemlju za članstvo, rekao je na konferenciji za novinare generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.

SAOPŠTENJE: POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU PLANA DAVANJA KONCESIJA ZA DETALJNA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA ZA 2019. GODINU Ministarstvo ekonomije, u skladu sa članom 7 stav 2 Zakona o koncesijama (“Sl.list CG”, br.08/09), daje na javnu raspravu, prije upućivanja Vladi Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) na donošenje, Nacrt Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2019. godinu (u daljem tekstu: Nacrt Plana) i upućuje javni poziv građanima, državnim organima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i da svoje komentare, primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt Plana dostave Ministarstvu ekonomije u pisanoj ili elektronskoj formi, na adresu: Podgorica, Rimski trg br. 46, tel./fax: 020 482 300 ili e-mail: vesna.vujacic@mek.gov.me. Nacrt Plana nalazi se na sajtu Ministarstva ekonomije: www.mek.gov.me. Cilj ove rasprave je da se pribave komentari i sugestije građana, svih relevantnih institucija, predstavnika privrede, nevladinog sektora, kao i stručne javnosti, kako bi se tekst Nacrta Plana unaprijedio prije donošenja od strane Vlade. Javna rasprava o Nacrtu Plana trajaće od 4. do 13. decembra 2018. godine. Ministarstvo ekonomije sprovešće javnu raspravu o Nacrtu Plana u Podgorici dana 10. decembra 2018. godine u prostorijama Ministarstva od 11 do 13 časova, po lokalnom vremenu.

Generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg ocijenio je da namjera Kosova da transformiše svoje bezbjednosne snage u “vojsku” dolazi u pogrešno vrijeme, da je suprotna preporukama mnogih članica NATO-a i da može imati ozbiljne posljedice po evroatlantske integracije Prištine. Jens Stoltenberg kazao je da su NATO ministri na sastanku razmotrili namjeru Kosova da transformiše Kosovske bezbjednosne snage (KBS) u “vojsku”. “Takav korak dolazi u pogrešno vrijeme, suprotan je preporukama mnogih NATO saveznika i može da ima ozbiljne posljedice po kosovske evroatlantske integracije”, poručio je Stoltenberg. Naglasio je da NATO podržava KBS u sadašnjem mandatu i da svaka transformacija mora da

bude u skladu sa Ustavom. “Ono što su sada najavili dešava se bez konsultacija NATO saveznika i drugih zemalja, kao i bez inkluzivnog procesa na samom Kosovu”, kaže Stoltenberg. Jens Stoltenberg je ponovio da, ukoliko mandat KBS-a evoluira, NATO će morati da preispita nivo svog angažmana na Kosovu. Generalni sekretar NATOa ocijenio je i da tarife koje je Priština uvela na robu iz Srbije čine dijalog između Beograda i Prištine još težim. “Ohrabrujemo Beograd i Prištinu da se uzdrže provokativnih koraka i izjava i da načine neophodne kompromise kako bi napredovali ka boljoj budućnosti”, zaključio je Stoltenberg. U Briselu je juče okončan dvodnevni sastanak šefova diplomatije 29 zemalja članica NATO.

Sprovođenje godišnjih nacionalnih programa u okviru Akcionog plana za članstvo u NATO-u potpuno je u skladu sa svim ranije donešenim zakonima i odlukama Bosne i Hercegovine. Stoga od institucija BiH očekujem da u saradnji sa NATO-om odmah preduzmu sve neophodne radnje na otpočinjanju sprovođenja prvog Godišnjeg nacionalnog programa

“Sad je na Bosni i Hercegovini da napravi sljedeći korak i odluči hoće li da prihvate ponudu”, rekao je Stoltenberg. Pozvao je Bosnu i Hercegovinu da podnese Godišnji nacionalni program za početak primjene MAP-a, a rekao je i da su bezbjednost i stabilnost zapadnog Balkana najvažnije za NATO, da je Bosna i Hercegovina vrijedan doprinos operacijama Alijanse i da u potpunosti podržavaju njen put ka evroatlantskim integracijama. Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović pozdravio je odluku ministara spoljnih poslova zemalja članica NATO-a da prihvate podnošenje prvog Godišnjeg nacionalnog programa Bosne i

Hercegovine i otpočinjanje srpovođenja Akcionog plana za članstvo Bosne i Hercegovine u NATO-u. “Ova odluka predstavlja veoma značajan iskorak u procesu integracije Bosne i Hercegovine u NATO, koji je jedan od osnovnih spoljnopolitičkih ciljeva naše zemlje”, navodi se u saopštenju. “Sprovođenje godišnjih nacionalnih programa u okviru Akcionog plana za članstvo u NATO-u potpuno je u skladu sa svim ranije donešenim zakonima i odlukama Bosne i Hercegovine. Stoga od institucija BiH očekujem da u saradnji sa NATO-om odmah preduzmu sve neophodne radnje na otpočinjanju sprovođenja prvog Godišnjeg na-

cionalnog programa”, dodaje se. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila je 28. septembra 2005. Zakon o odbrani, u čijem se članu 84. jasno i precizno navodi: “Parlamentarna skupština, Vijeće ministara, Predsjedništvo, kao i svi subjekti odbrane, u okviru vlastite ustavne i zakonske nadležnosti, sprovešće potrebne aktivnosti za prijem Bosne i Hercegovine u članstvo NATO-a.” Predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić pozdravio je odluku ministara spoljnih poslova zemalja NATO-a u Briselu i rekao da je to veliki iskorak BIH i njenih građana koji su strateški zainteresovani za ispunjavanje standarda i buduće članstvo u Sjevernoatlantskom savezu.


ČETVRTAK, 6. 12. 2018.

svijet

23

rusija upozorila na posljedice izlaska sad iz sporazuma inF

Mete mogu biti sve zemlje u kojima su američki raketni sistemi Države u kojima su postavljeni američki raketni sistemi odbrane biće na meti Rusije, ukoliko se SAD povuku iz Sporazuma o likvidaciji raketa srednjeg i kratkog dometa (INF), izjavio je načelnik Generalštaba oružanih snaga Rusije Valeri Gerasimov na sastanku sa inostranim vojnim atašeima. “Želim da pošaljem poruku vašim rukovodstvima, ako se INF prekrši, nećemo ostati bez odgovora. Kao vojni profesionalci, trebalo bi da znate da meta nije teritorija SAD, već da će države u kojima se nalaze raketni sistemi SAD sa raketama srednjeg i kratkog dometa postati mete za rusku odmazdu”, rekao je Gerasimov, prenijela je agencija Tas. Načelnik Generalštaba Rusije smatra da će saopštenje američkog predsjednika Donalda Trampa da napusti INF loše uticati na globalnu stratešku stabilnost. “Ovo vidimo kao veoma opasan korak, koji može negativno da utiče i na evropsku bezbjednost i na stratešku stabilnost uopšte”, rekao je Gerasimov. Prema njegovim riječima, SAD optužuju Rusiju za kršenje INF-a, ali je u stvarnosti situacija drugačija. “Optužbe protiv Rusije su

zna”, rekla je Zaharova, prenio je AP. Tramp je krajem oktobra saopštio da će se Vašington povući iz INF-a zato što ga je Rusija navodno već prekršila.

■ eu za oPstaNak sPorazuma

pokušaj da se zamaskira prava situacija. Prava situacija je da Rusija od 2000. godine poziva Vašington da prekine sa praksom korišćenja raketnih meta, odnosno simuliranje balističkih raketa srednjeg i kratkog dometa tokom testiranja antibalističkih raketnih sistema, što sporazum zabranjuje”, rekao je Gerasimov, prenio je Tas. Američki vertikalni lansirni sistem “MK-41” postavljen u Rumuniji i Poljskoj može da lansira krstareće rakete srednjeg i kratkog dometa, što je “direktno kršenje” INF-a.

■ PomPeo: Nema

smisla da samo sad Poštuju iNF

Državni sekretar SAD Majk Pompeo u utorak je postavio Rusiji ultimatum od 60 dana po pitanju INF, iznijevši tvrdnje da Rusija “vara” u svojoj kontroli oružja. Kako je rekao, više ne postoji strateški smisao da SAD budu jedina država koja će poštovati INF, a da će evropske države obavijestiti o svojim sljedećim koracima, prenio je Rojters. Poru-

čio je da samo Rusija može da spase INF, prizna da je kršila sporazum, a potom ponovo počne da ga poštuje. U suprotnom, Pompeo je naglasio da će SAD biti primorane da započnu izlazak iz INF-a koji će trajati šest mjeseci. Na Pompeove tvrdnje reagovala je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, odbacivši tvrdnje SAD da Rusija krši Sporazum o nuklearnim snagama srednjeg dometa (INF). “Rusija se strogo pridržava sporazuma i američka strana to

INF je stupio na snagu 1. juna 1988. godine i odnosi se na rakete srednjeg dometa (1.000 –5.000 kilometara) i na rakete kratkog dometa (500 – 1.000 kilometara). Sporazum su poptisali tadašnji predsjednici SAD i Sovjetskog Saveza, Ronald Regan i Mihail Gorbačov. Zemlje EU žele da Sporazum o likvidaciji raketa srednjeg i krtakog dometa (INF) bude očuvan i u potpunosti sproveden, izjavila je visoka predstavnica za spoljne poslove i bezbednosnu politiku EU Federika Mogerini. “Za Evropsku uniju to (INF sporazum) je ključ bezbjednosti”, rekla je Mogerinijeva nakon dolaska na sastanak ministara inostranih poslova NATO, prenio je Tas. “To je fundamentalni stub za našu bezbednosnu arhitekturu u Evropi i želimo da vidimo da on bude sčuvan i u potpunosti sproveden”, navela je Mogerinijeva.

Putin: Uradićemo isto što i SAD Predsednik Rusije Vladimir Putin upozorio je da će, ako se SAD povuku iz Sporazuma o likvidaciji raketa srednjeg i kratkog dometa (INF) i počnu sa proizvodnjom raketa zabranjenih u okviru sporazuma, Rusija uraditi isto. Prema riječima predsjednika Rusije, odluka SAD da se povuku iz INF-a znači da su tamošnje vlasti odlučile da SAD moraju da posjeduju oružje zabranjeno u okviru sporazuma. “Mi ćemo uraditi isto”, poručio je Putin, prenio je AP.


ČETVRTAK, 6. 12. 2018.

KULTURA Izložba o istraživanjima u Risnu Izložba pod nazivom “Σynexeia – Continuum – Trajanje”, posvećena arheološkim istraživanjima u Risnu, biće otvorena u Galeriji “Art”, večeras sa početkom u 19 sati. “Višegodišnja arheološka istraživanja u Risnu, na lokalitetima Carine i Gradina, realizovana kroz saradnju Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore i Varšavskog univerziteta, do sada su dala veoma značajne rezultate. Predmetni projekat podrazumijeva arheološka istraživanja u cilju otkrivanja novih saznanja o Rizonu, odnosno, Risiniumu”, stoji u najavi. Na otvaranju će govoriti direktor JU Muzeji i galerije Podgorice Sead Đokaj i autor izložbe Dejan Gazivoda. R.K.

RADOVI NAŠEG VAJARA DIO SCENSKOG DEKORA ZAPAŽENOG OSTVARENJA ª JAVNI TRGº

Glamočakove skulpture uz ikone francuskog filma O filmu “Javni trg” je u francuskoj štampi objavljeno gotovo 200 novinskih tekstova, a filmske kritike objavljivane su u prestižnim dnevnim novinama

REPERTOAR

FILM

LIJENŠTINA 19.00 / 21.00 h

REŽIJA: Aleksa Stefan Radunović MJESTO: Bioskop Cineplexx Delta City, Podgorica

SJUTRA 7.12.2018.

FILM

SMRTONOSNE MAŠINE

18.00 / 20.30 / 22.15 h

REŽIJA: Kristijan Rivers MJESTO: Bioskop Cineplexx Delta City, Podgorica

Foto:

DANAS 6.12.2018.

25

Kadar iz filma

Radovi istaknutog crnogorskog vajara Zlatka Glamočaka dio su scenskog dekora zapaženog francuskog filma “Javni trg”, koji je u bioskopskim salama širom Francuske prikazivan tokom posljednjih sedam mjeseci. Režiju ove komedije potpisuju poznata francuska glumica i rediteljka Anjes Žaui i njen partner, glumac Žan Pjer Bakri. Radnja filma odvija se u parku, u kom su izložene Glamočakove skulpture, i govori o ljubavnom paru koji se zabavlja ismijavajući slavu postignutu preko društvenih mreža. Izložene skulpture vlasništvo su švajcarskog kolekcionara i otkupljene su 2002. godine. Glamočak ističe da mu je drago kada se njegovo stvaralaštvo putem filma predstavi široj publici i kada mu poznanici jave da su prepoznali njegove radove na velikom platnu. “Čast mi je što sam putem filma ‘Javni trg’ povezan sa ikonama savremene francuske kinematografije.

PREDSTAVLJANJE KNJIGE SOFIJE KALEZIĆ

KRITIČKI OSVRT NA DJELA DOMAĆIH KNJIŽEVNICA

Monografija “Minervinim tragom”, autorke Sofije Kalezić, biće predstavljena u Kosoj sali Narodne biblioteke “Radosav Ljumović”, večeras sa početkom u 19 sati, u okviru književnog programa manifestacije Decembarska umjetnička scena”. O knjizi će govoriti književni kritičar Borislav Jovanović, novinarka Dragana Kršenković-Brković, saradnik na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju Ethem Mandić

i autorka. Monografija “Minervinim tragom”, čiji su izdavači Fakultet za crnogorski jezik i knjizevnost i Crnogorski kulturni forum sa Cetinja, prva je knjiga na crnogorskoj literarnoj sceni koja kritički preispituje stvaralaštvo naših književnica. “U ovoj studiji u centru interesovanja je pripovjedački i romaneskni rad spisateljica crnogorskih prostora i analiza njihovih umjetničkih izraza”, stoji u najavi. R.K.

Režiju ove komedije potpisuju poznata francuska glumica i rediteljka Anjes Žaui i njen partner, glumac Žan Pjer Bakri

O ovom filmu je u francuskoj štampi objavljeno gotovo 200 novinskih tekstova, a filmske kritike objavljivane su u prestižnim dnevnim novinama, od L monda, do Figaroa i Parizijena”, kazao je naš umjetnik. Poznati francuski filmski par tokom posljednjih 35 godina snimio je 32 filma, koji je vidjelo oko 40 miliona gledalaca. Za svoj rad nagrađivani su više puta, a između ostalih priznanja, dobili su i 11 Cezar statua i pet priznanja Molijer. Godine 2000. film Anjes Žaui bio je francuski kandidat za Oskar, u kategoriji za najbolji strani film. S.I.

KOTOR

Počinje koncertna sezona

Koncertom čeliste Dmitrija Prokofjeva i pijaniste Ratimira Martinovića, u koncertnoj dvorani crkve Svetog Duha, večeras sa početkom u 20 sati počinje Kotorska koncertna sezona. Na repertoaru koncerta nalaze se djela Šuberta, Šumana, Šnitkea i Ščedrina. Događaj je dio programa proslave Dana Opštine Kotor. Koncertnu sezonu, sada već četvrtu po redu, u Kotoru organizuju Međunarodni Festival KotorArt i Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje “Vida Matjan”. R.K.


26

Kultura

ČETVRTAK, 6. 12. 2018.

izložBom radova gordanE kuč PočEo dEuS

Mistični i duhovni svijet tkan od ljubičaste boje Otvaranjem izložbe radova Gordane Kuč, pod nazivom “Razlika i ponavljanje”, u Modernoj galeriji u Podgorici svečano je počela manifestacija Decembarska umjetnička scena. Otvarajući izložbu i manifestaciju, sekretarka Sekretarijata za kulturu i sport Nela Savković-Vukčević je istakla da DEUS odražava kulturnu politiku glavnog grada. “Tokom decenija postojanja, manifestacija DEUS pozicionirala se kao kulturni pečat grada. Odražava sa-

vremena kretanja u kulturi, skladan rad stvaralaca i institucija, kao i kulturnu politiku grada. Deus tradicionalno počinje izložbom. Tom pažljivo biranom bojom i formom dajemo novi ton svim raznovrsnim sadržajima manifestacije i mjesecu kojim slavimo praznik Podgorice”, kazala je Savković-Vukčević. Domaćoj publici Kuč se predstavila radovima nastalim tokom posljednje dvije decenije na kojima dominiraju nijanse ljubičaste, boje koja je, kako kaže umjetni-

PrEdStavljanjE našE mladE autorkE

Veče Ivane Milojko u Buk kafeu u Podgorici Autorsko veče mlade crnogorske autorke Ivane Milojko biće priređeno u Buk kafeu, u Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog večeras sa početkom u 20 sati. Tim povodom, sa autorkom će razgovarati Aleksandra Vuković. Ivana Milojko rođena je 1994. godine u Kotoru. Di-

plomirala je istoriju i teoriju umjetnosti. Tokom studija obavljala je poslove urednice i voditeljke edukativne emisije “Otium” na Televiziji 777. Piše poeziju, prozu i likovnu kritiku. Objavila je knjigu poezije “Jezgrile zvijezde”, a nedavno je iz štampe izašao i njen prvi roman, naslovljen “Lovina”.

Sa otvaranja izložbe ca, “puna emocija i dubine, i koja inspiriše”. “Uporište za svoje radove pronalazim u istoimenoj knjizi jednog od najuticajnijih francuskih filozofa današnjice Žila Deleza. Istorijski gledano, postoje određeni mistični i duhovni kvalitet vezan za ovu boju. Ona je duboko povezana sa praksom svjesnosti i inspiriše da se istražuju svjetovi izvan granica”, kazala je umjetnica. Centralni dio postavke je,

kako objašnjava istoričarka umjetnosti Petrica Duletić, instalacija “Povratni putevi”. “Instalacija ‘Povratni putevi’ sastoji se od rolni papira koji se spuštaju sa metalne konstrukcije na plafonu. Pomoću svjetlosti, umjetnica ističe tananost materijala, suptilnost postojećih slojeva boje, a neprekidnim ponavljanjem stvoren je osobeni znakovni svijet, podstaknut pismom nekih dalekih civilizacija. Posma-

trači izložbe postaju učesnici, uvučeni u jedan drugi svijet, ezoteričan i tajnovit, svijet samosvijesti i misli”, kazala je Duletić. Prisutnima se obratio i direktor JU Muzeji i galerije Podgorice Sead Đokaj, a otvaranju je prisustvovao predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. U sklopu Decembarske umjetničke scene do kraja mjeseca biće realizovano skoro 30 programa. S.I.

“Don Žuan” pristupačan za sve

SaStanak Bogdanovića i ErSoja

Predstava “Don Žuan”, Žana Batista Poklena Molijera u režiji Ane Vukotić, biće izvedena na Velikoj sceni Crnogorskog narodnog pozorišta, večeras sa početkom u 20 sati.U susret Međunarodnom danu ljudskih prava, angažovani su narativni i gestovni prevodilac. Uloge tumače Dragan Mićanović, Simo Trebješanin, Jelena Minić, Stevan Radusinović, Zoran Vujović, Mišo Obradović, Branimir Popović, Nada Vukčević, Žaklina Oštir i Dejan Ivanić. Inkluzivno izvođenje Molijerove komedije plod je saradnje Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva kulture, Crnogorskog narodnog pozorišta i nevladinih organizacija za zaštitu prava lica sa invaliditetom. R.K.

Dobra saradnja Crne Gore i Turske u svim oblastima Ministar kulture Aleksandar Bogdanović sastao se u Istanbulu sa ministrom kulture i turizma Republike Turske Mehmetom Nuri Ersojem. Tim povodom, bilo je riječi o temama koje mogu doprinijeti daljem snaženju odnosa Crne Gore i Republike Turske i nastavku dobre saradnje u svim oblastima. Sagovornici su saglasni da je saradnja dvije zemlje u oblasti kulture na visokom nivou, o čemu svjedoče brojni projekti na kojima su crnogorski i turski umjetnici sarađivali, ali i značajna podrška koju Republika Turska pruža Crnoj Gori.

Ministar Bogdanović je istakao značaj što skorijeg potpisivanja sporazuma između Vlade Crne Gore i Republike Turske u oblasti kulture. Sporazum, koji su usaglasila dva ministarstva kulture, predviđa podsticanje institucionalne saradnje u svim oblastima kulturno-umjetničkog stvaralaštva, s akcentom na organizovanju različitih programa i realizaciji koprodukcijskih projekata. Ministri su ocijenili da dvije zemlje baštine bogato zajedničko kulturno nasljeđe, zbog čega je saradnja u ovim oblastima od izuzetnog značaja. R.K.


ČETVRTAK, 6. 12. 2018.

Kultura

27

TREĆI CRNOGORSKI SALON ARHITEKTURE

Svečana dodjela nagrada i izložba recentnih radova Treći crnogorski salon arhitekture biće svečano otvoren večeras u 19 sati, u zgradi nekadašnje fabrike Titex u Podgorici. Slogan manifestacije je “Paraarhitektura”, a izvršni organizator je Savez arhitekata Crne Gore. Smisao organizacije Salona je u prikazivanju recentne arhitektonske produkcije na nacionalnom nivou, što predstavlja priliku za sagledavanje dometa crnogorske arhitektonske scene prethodnih godina. Salon, kao smotra arhitektonskih ostvarenja bijenalnog karaktera, pored informativne, svakako ima i edukativnu ulogu – sa ciljem osnaživanja arhitektonske misli i podizanja svjesti o vrijednostima u prostoru. Vjerujemo da je Salon arhitekture referentna tačka

budućih napora usmjerenih u pravcu adekvatne kritičkoteorijske valorizacije arhitektonskog stvaralaštva na našim prostorima. Na ovogodišnjem Salonu publici će biti predstavljena 74. ostvarenja, prijavljena u sedam kategorija: Realizacije, Projekti, Enterijeri, Istraživanje i eksperiment, Publikacije, Konkursni radovi i Studentski radovi. Svi prijavljeni radovi će nakon otvaranja Salona biti objavljeni na Internet stranici http://salon2018.sacg.me/ i kasnije publikovani u katalogu Salona. Savjet Trećeg crnogorskog salona arhitekture, na predlog žirija, dodijeljuje Gran pri Salona (Veliku nagradu Salona) i nagrade u pet kategorija (nisu predviđene nagrade u kategorijama Konkursni i Student-

ski radovi). U žiriju ovogodišnjeg Salona su priznate arhitekate iz regiona: Lea Pelivan iz Hrvatske, Dean Lah iz Slovenije, Milan Đurić iz Srbije, Slobodan Radoman iz Crne Gore/Kine i Srđan Tadić iz Crne Gore. Članovi žirija su renomirani stručnjaci, koji se osim projektantskog rada bave teorijom i edukacijom. Treći crnogorski salon arhitekture 2018. otvoriće Ministar kulture, Aleksandar Bogdanović i Predsjednik Saveza arhitekata Crne Gore, ujedno i glavni gradski arhitekta Filip Aleksić. Na svečanom otvaranju će biti proglašeni dobitnici nagrada Salona, kao i dobitnik Grand Prix (Velike nagrade Salona). Nagrade će uručiti gosti Salona. R.K.

TREĆI PODGORICA FILM FESTIVAL

Razgovor sa Marinovićem i Radivojevićem u Dodestu

Kadar iz filma

Lijenština premijerno u Podgorici Film “Lijenština”, reditelja i scenariste Alekse Stefana Radunovića, podgoričku premijeru imaće u bioskopu Sinepleks, večeras sa početkom u 19 sati. Debitantsko ostvarenje našeg mladog reditelja svjetsku premijeru imalo je u sklopu takmičarskog programa filmskog festivala u Motovunu, a domaća publika je imala priliku da ga pogleda u sklopu filmskog festivala u Herceg Novom, gdje je nagrađen Specijalnim priznanjem žriija. Film “Lijenština” je do sada prikazan na šest festivala, između ostalih i na Kotbus film festivalom u Njemačkoj, najznačajnijem i najvećem festi-

valu istočnoevropskog filma u svijetu. Osim u Herceg Novom, nagrađen je na Omladinskom filmskom festivalu u Sarajevu, gdje je osvojio nagradu za najbolji dugometražni film i na Cinedays film festivalu u Makedoniji, odakle se vratio sa Specijalnim priznanjem žirija. “Film je sniman kao društveno odgovorni projekat, a malobrojna ekipa raspolagala je budžetom od nepunih 15.000 eura. ‘Lijenština’ za cilj ima pokretanje konstruktivnog razgovara o važnim temama sa savremeno crnogorsko društvo”, navode autori. “Miloš je tipični mladi mo-

mak iz Podgorice. Razdvojen je od žene koja mu je zabranila da gleda svoga sina jer nije u stanju da plati alimentaciju. Nalaženje zaposlenja mu sad postaje jedina nada da ga ponovo vidi. Na tom putu suočava se sa preprekama kao što su korupcija, ekonomski uslovi države, ponos i apatija”, stoji u sinopsisu. Nakon premijere, “Lijenština” će se naći na redovnom bioskop repertoaru Sinepleksa. Uloge tumače Savo Šćepanović, Milica Šćepanović, Tatijana Marinović, Sejfo Seferović, Vuk Sandić, Saša Radunović, Veljko Tošković, Ilija Redžić... S.I.

Razgovor sa rediteljem Milošem Mišom Radivojevićem i Miloradom Marinovićem sa nacionalne kineske televizije biće priređen u sali Dodest KIC-a “Budo Tomović”, danas sa početkom u 12 sati, u okviru pratećeg programa Podgorica film festivala. Razgovor će voditi film-

ski reditelj Branko Baletić i direktor Crnogorske kinoteke Andro Martinović. Tom prilikom, biće riječi o filmskom stvaralaštvu Radivojevića kao i o nagradi “Kino – oko”, dok će Marinović prenijeti svoja iskustva u radu na nacionalnoj kineskoj televiziji TV CCTV. R.K.


28

ZABAVA

ČETVRTAK, 6. 12. 2018.

HRVATSKI SASTAV LJUDI U GLAVI ª JOŠ ČEKAJU NJUº , ZA DN KAŽU

MUZIKA SE DESI, PROĐE KROZ TEBE KAO IDEJA, A INSPIRIŠE JE ŽIVOT

lbum prvijenac “Možda je ova priča počela ružno” izašao je u junu i ima 11 pjesama. “Ja još čekam nju” je zapravo drugi spot po redu. Prvi je bio za pjesmu ‘Ti čovek možeš biti’. U pripremi je ekranizacija numere ‘Nema sna’ i možda za još dvije pjesme sa prvog albuma, kažu DN iz hrvatskog sastava.

ka i tekstovi. Svako od nas ima svoju pjesmu koja ga diže i daje mu elan za život, tako da mi svi imamo svoje ljude u glavama, svoju muziku, svoje prijatelje, neprijatelje, ljubav, sreću, patnju, i uopšteno cijeli svijet onako ka-

Indi/rok bend iz Trstenika, Ljudi u glavi, (Nemanja Marković - bass, prateći vokal, Obrad Obradović - klavijature, Nemanja Ilić - ritam sekcija, prateći vokal i Nenad Pešterac - električna gitara, vokal) nastao je 2013. godine, a nedavno su predstavili spot za numeru “Ja još čekam nju”, sa aktuelnog albuma prvijenca “Možda je ova priča počela ružno”. “To je zapravo drugi spot po redu. Prvi je bio za pjesmu ‘Ti čovek možeš biti’. U

Naša priča sa albumom otpočela je odlaskom na Zaječarsku gitarijadu 2017. Poslije Zaječara dobili smo ponudu da izdamo album za Take it or leave it Records iz Beograda. Sam album je baš zeznuto raditi, mnogo tu stvari ima koje moraš, što tehnički, a što novčano da ispratiš, plus što moraju svi u bendu da budu ‘orni’ da snimaju, što nije uvijek tako

⌦ Marija Roganović

A

pripremi je ekranizacija numere ‘Nema sna’ i možda za jos dvije pjesme sa prvog albuma”, otkriva DN frontmen ovog sastava Nenad Pešterac, dodajući da su se momci okupili da bi se prevashodno radila autorska muzika.

■ LJUDI U GLAVI SU NAŠ SVIJET U NAMA

“Naziv benda je došao kao i muzi-

ko ga svi pojedinačno doživljavamo... sa njim živimo i sa njim umiremo. Ljudi u glavi su u stvari naš svijet u nama”, pojašnjava on. Album prvijenac “Možda je ova priča počela ružno” izašao je u junu ove godine, a sve je počelo odlaskom na Zaječarsku gitarijadu. “Album je izašao u junu i ima 11 pjesama. Inače, “Možda je ova priča počela ružno” je prva pjesma na sledećem albumu. Naša priča sa albumom otpočela je odlaskom na Zaječarsku gitarijadu 2017. Tamo smo ušli u polufinale i prošli u finale. Nijesmo pobijedili, ali je bilo dobro iskustvo svirati pred tolikim brojem ljudi. Poslije Zaječara dobili smo ponudu da izdamo album za

Foto:

OSTVARILA SE DUGOGODIŠNJA ŽELJA POZNATOG KOMIČARA

Kevin Hart će voditi dodjelu Oskara Američka filmska akademija objavila je juče da će 91. ceremoniju prestižnih filmskih nagrada Oskar, koja će se održati 24. februara naredne godine, voditi popularni komičar i glumac Kevin Hart. A zvijezda filma “Jumanji” nije krio radost na društvenim mrežama povodom te odluke, ističući da mu se ostvarila dugogodišnja želja. “Već dugo godina me ispituju hoću li ikada voditi Oskare i moj odgovor je uvijek bio isti. Rekao sam im da bi to bila jedinstvena, životna prilika za mene kao komičara i da će se dogoditi kada bude trebalo. Ovo je oduvijek bilo na mo-

joj listi ciljeva. Nevjerovatno mi je da ću se priključiti legendarnoj listi voditelja koji su krasili scenu. Znam da se moja majka sada smije od uva do uva”, objavio je Kevin zahvaljujući se najbližima, ali i Akademiji, uz obećanje da ih neće razočarati. Podsjećanja radi, prethodne dvije ceremonije vodio je takođe komičar, Džimi Kimel. Prošle godine dodjelu pratilo je razočaravajućih 26,5 miliona gledalaca. Naredna, 91. dodjela trajaće do tri sata, a neke nagrade planiraju da dodjeljuju i za vrijeme reklama da bi kraće trajalo. M.Rog.


ČETVRTAK, 6. 12. 2018.

ZABAVA

Detalj sa nastupa

Iskreno se nadamo da će do nastupa u Crnoj Gori doći. Što se tiče crnogorske scene meni su poznati neki stariji bendovi i izvođači, kao što su Perper, Gospoda Glembajevi, Miladin Šobić, mada volio bih da znam i za neke novije

doživljaja slušajući je...O pravcima brinu kritičari, pošto ništa ne sviraju, onda moraju u nešto da gude, pa nek bude to pravac. (smijeh). Inspiracija...pa to je život i ono u njemu, nema tu neke filozofije...”, objašnjava Pešterac. Trenutno se izdvajaju pjesme za drugi album, a posao je probrati, jer ih ima poprilično. Take it or leave it Records iz Beograda”, kaže muzičar i dodaje:

■ O PRAVCIMA BRINU KRITI-

ČARI, MORAJU U NEŠTO DA GUDE

“Sami smo snimali album i radili produkciju uz pomoć prijatelja Nemanje Radenkovića, dok je sve fotografije od kada postojimo radio Veljko Radosavljević. Sam album je baš zeznuto raditi, mnogo tu stvari ima koje moraš, što tehnički, a što novčano da ispratiš, plus što moraju svi u bendu da budu ‘orni’ da snimaju, što nije uvijek tako”, ističe frontmen Ljudi u glavi. Svoju muziku bi opisali kao neki urbani rok, jer je zastupljeno puno pra-

■ RADO BISMO DOŠMISLIM DA SU MEDIJI USKRATILI LJUDIMA MOĆ IZBORA I DA IM NUDE SAMO JEDNU STRANU MUZIKE, ONU KOJA NIJE BUNTOVNA...OVE DRUGE TEŠKO...ROKENROLA SE NEKAKO PLAŠE, JER SU SVJESNI DA MUZIKA IPAK MOŽE DA PROMIJENI SVIJEST ČOVJEKA I DA MU POKAŽE DA IPAK MOŽEMO DA BUDEMO LJUDI vaca iz rokenrola, a inspiracija im je sam život. “Ne opterećujemo se konkretno koji pravac sviramo, jednostavno, muzika se desi, prođe kroz tebe kao ideja. Ako je dobra ona nađe put da izađe i da se prezentuje u javnost, ostalo je sve stvar

LI KOD VAS, POZNATI SU NAM ŠOBIĆ, PERPER, GLEMBAJEVI...

“Trenutno radimo sa novim bubnjarom Nemanjom Ilićem, sa kojim smo već sarađivali 2016. godine. Za ovih pet godina koliko bend postoji stvorili smo oko 40-ak pjesama. Od toga su se izdvojile pjesme za prvi album i sada izdvajamo iste i za drugi. A biće ih još...Na naši nastupima sviramo i prvi i drugi album, neki put i treći, ako ima vremena”, kroz smijeh priča ovaj momak iz Trstenika, i priznaje da nikada nijesu bili u našoj zemlji, ali da će se to promijeniti ukoliko im se ukaže prilika. Srećom, crnogorski muzičari

29

im nijesu nepoznanica. “Iskreno se nadamo da će do tog poziva doći. Što se tiče crnogorske scene meni su poznati neki stariji bendovi i izvođači, kao što su Perper, Gospoda Glembajevi, Miladin Šobić, mada volio bih da znam i za neke novije”, iskren je on. Mišljenja je da prostora na muzičkom nebu regiona za kvalitetnu muziku baš i nema, iz više razloga.

■ ROKENROLA SE MEDIJI

PLAŠE JER MIJENJA SVIJEST ČOVJEKA

“Ljudi znaju da prepoznaju kvalitet u muzici i takvi i dolaze, što u većem, što u manjem broju na svirke. Opet, to zavisi od mjesta, grada ili regiona. Mislim da su mediji uskratili ljudima moć izbora i da im nude samo jednu stranu muzike, onu koja nije buntovna...Ove druge teško...Rokenrola se nekako plaše, jer su svjesni da muzika ipak može da promijeni svijest čovjeka i da mu pokaže da ipak možemo da budemo Ljudi”, poentira za kraj frontmen sastava Ljudi u glavi.

ČETIRI NOVA OSTVARENJE U CINEPLEXXU

Karte za naše najbrže čitaoce Od ove nedjelje na repertoaru bioskopa Cineplexx Delta City naći će se novi filmovi i to domaće ostvarenje “Lijenštine”, “Krcko Oraščić i četiri kraljevstva”, “Smrtonosne mašine”, i porodična avantura “Asteriks - tajna čarobnog napitka”. Takođe, u subotu, 8. decembra, sa početkom od 18 časova, održaće se specijalna projekcija “Burn The Stage: The Movie”, o trenutno najpoznatijem boy bendu na svijetu - južnokorejskom BTS. “Lijenština” priča priču o Milošu, tipičnom mladom momku iz Podgorice, koji je razdvojen od žene koja mu je zabranila da viđa sina jer nije u stanju da pla-

ti alimentaciju, te mu je stoga primarni cilj da pronađe zaposlenje. Inspirisan vanvremenskom pričom i jednim od najljepših baleta ikada, “Krcko Oraščić i četiri kraljevstva” namijenjen je cijeloj porodici. Glavne uloge u filmu tumače Kira Najtli, Mekenzi Foj, Helen Miren, Morgan Frimen... Prema ustaljenom običaju, dva najbrža čitaoca koja danas tačno u 12 časova pošalju mejl na adresu zabavadnovine@gmail.com, sa naznakom “Bioskopske karte” i imenom, brojem mobilnog telefona i gradom iz kog potiču, nagrađujemo sa po dvije karte za film po izboru. M.Rog.


Zabava

ČETVRTAK, 6. 12. 2018.

DIRIGENT ª ZVJEZDICAº ANA KLEPIĆ Z

EUROSONG: NEOČEKIVAN EPILOG KONKURSA

Na javni konkurs za izbor nove crnogorske kompozicije za Eurosong 2019, koji je na programu od 14. do 18. maja sljedeće godine u Izraelu, prijavljeno je 27 kompozicija, od kojih čak 17 nije zadovoljilo propisane kriterijume, utvrdila je selekciona komisija za izbor crnogorskog predstavnika, koja je juče, u prisustvu Pravne službe RTCG, utvrđivala validnost pristiglih prijava, uključujući vrijeme slanja prijava, kao i druge formalnosti utvrđene javnim pozivom, prenosi internet portal RTCGa. U odnosu na prethodnu godinu, primjetno je manje interesovanje autora, pošto je lani na adresu RTCG stigla 31 prijava, a neprijatno iznenađuje podatak da je više od polovine pristiglih “neupotrebljivo”.

Validnih 10 prijava ocjenjivaće članovi selekcione komisije, a najboljih pet učestvovaće na Monteviziji, čiji datum još nije potvrđen. Podsjetimo, petočlanu komisiju čine: Slaven Knezović - predsjednik komisije i muzički urednik Televizije Crne Gore, Vladimir Maraš - muzički urednik Radija Crne Gore, Aleksandra Vojvodić-Jovović - magistar muzike i profesorica solo pjevanja, Slobodan Bučevac kompozitor i Mihailo Radonjić - kompozitor, muzički producent i aranžer. “Svi članovi selekcione komisije definisali su kriterijume na osnovu kojih će raditi u narednom periodu i u propisanom roku obavijestiti RTCG o rezultatima”, naveo je Maraš. D.B.

DUETSKA SARADNJA IZ HRVATSKE

“Uragan” pOkrenUO Žanamari i ariena Hrvatskoj pjevačici Žanamari očito veoma prijaju dueti. Poslije uspješnih numera sa suprugom Mariom, koji nastupa pod pseudonimom Joshua Macks, sada je ukrstila glas sa Arienom, novom nadom izdavačke kuće Croatia records, i objavila - “Uragan”. Ni ovog puta Žanamari nije odoljela eksperimentisanju pjesma je fuzija EDM-a, trepa, R’n’B-a, popa, čak obiluje i elementima rokenrola. “Volim da iznenadim i sebe i svoje fanove, volim svježinu u muzici i insistiram da me nešto pokrene. Ovaj Arienov ‘beat’ me aktivirao čim sam ga čula i povukao me je

da napišem tekst i melodiju ‘Uragana’”, poručila je Žanamari, dok je njen kolega poželio da donese dašak američkih urbanih muzičkih stilova na područje Hrvatske. “Žanamari se nevjerovatnim glasom savršeno uklopila u moju viziju singla. Sve je ispalo upravo onako kako je bilo i zamišljeno, pa se nadam da će se ‘Uragan’ svidjeti publici”, dodao je Arien. “Uragan” je i ekranizovan, a Žanamari je režirala spot. “Čak su mi i fizičke pripreme za snimanje spota bile najduže do sada (smijeh). Odlučila sam da ‘isklešem’ tijelo, pa u spotu doslovno tako i izgledam”, s osmijehom zaključuje Žanamari. D.B.

Foto:Iva Mandić

Od 27 prijava, samo 10 ispunilo kriterijume

Dobro smo o vrijeme je Da ⌦ Danilo Brajković

Z

a članove i ljubitelje dječjeg hora Zvjezdice iz Podgorice, 2019. godina praktično je već stigla - zahvaljujući svojevrsnoj novogodišnjoj himni, koja je, u izvođenju aduta Zvjezdica, u etru od početka sedmice. “Nova godina je tu” naslov je novogodišnje pjesme dječjeg hora Zvjezdice, za čiju je muziku zadužena Ana Klepić, inače dirigent hora, tekst je djelo Sanje Perić, a aranžman potpisuje Saša Gajić. Prvi utisak je da provjerena ekipa ni ovog puta nije omanula, a Klepić Dnevnim novinama poručuje da pozitivni komentari prijaju. “To je svakom autoru i izvođaču važno, a kada takva vrsta podrške dođe od velikog broja ljudi - onda znači da smo dobro obavili zadatak. Nikada ne znate, tj. ne možete biti sigurni kako će i koliko će određena poruka koju želite da pošaljete doprijeti do ljudi (djece). Vrlo često se prijatno iznenadimo, a nekada i razočaramo, jer naša očekivanja nijesu uvijek u skladu sa reakcijama publike”, objašnjava Klepić.

■ Praznično , a ne edukativno Najbitnije - i tekst i muzika prilagođeni su onima koji izvode pjesmu, naročito u smislu iskrenih dječjih želja, koje krase stihove. To je, svakako, za svaku pohvalu. “Ovo nije pjesma edukativnog, već prazničnog karaktera i tako je treba i shvatiti. Uz nju treba da se radujemo i osjećamo lijepo, da uživamo u novogodišnjem raspoloženju. Nova godina je prilika da sumiramo utiske, da i sebi i drugima poželimo sve najljepše i da sa pozitivnim mislima i očekivanjima uđemo u narednu godinu. Takvo i jeste raspoloženje u ovoj pjesmi”, dodaje Klepić. Taman dok se “Nova godina je tu” dobro “zavrti” i dok mališani savladaju učenje stihova - stići će i početak emitovanja novogodišnjeg programa RTCG-a, u kom su, po dobrom starom običaju, Zvjezdice imale značajnu ulogu. “Ove godine se ekipa dječje redakcije RTCG zaista potrudila i mislim da možemo reći da ćemo imati najljepši dječji program u regionu. Toga nam posljednjih godina nedostaje, pa svima koji su ljubitelji ovakvog sadržaja preporučujem da novogodišnju noć započnu uz dječji program. Osim hora Zvjezdice, učestvovalo je nekoliko plesnih i baletskih grupa iz Podgorice i Tivta, tu su i mali glumci, što znači da je bilo preko 100 učesnika. Snimljen je novogodišnji koncert i novogodišnja emisija sa 23 muzičke numere, ne bih sada nijednu posebno izdvajala”, nastavlja Klepić.

Dječji hor Zvjezdice

Foto: Sergej Zabijako

30


ČETVRTAK, 6. 12. 2018.

Zabava

ZA DN O NOVOGODIŠNJOJ PJESMI DJEČJEG HORA

obavili zaDatak, a se raDujemo ■ Djeca vole naše

naroDne pjesme

Završnica godine idealno je vrijeme za podvlačenje crte – da li je hor, iza kog je više od tri decenije rada, ispunio sve zacrtano u 2018? “Dobar dio smo ostvarili, ali ostalo je i nekih nedovršenih projekata, kao što je izdavanje CD-a”, prisjeća se Klepić, aludirajući na CD sa crnogorskom narodnom muzikom - djeca su s osmijehom prihvatila zanimljiv projekat. “Brižljivo smo birali pjesme za koje smo smatrali da se mogu prilagoditi djeci. Nijesu sve pjesme narodne, biće i nekoliko dječjih, koje imaju elemente crnogorske narodne muzike. Djeca su to sa oduševljenjem prihvatila, za njih je to nešto drugačije od onoga što smo do sada radili. Nikada nijesu pokazali negodovanje, već sasvim suprotno, veoma vole da izvode ove pjesme. Mislim da su im omiljene ‘Čobanine lijepa djevojko’ i ‘Još ne sviće rujna zora’, mada sa uživanjem izvode i sve ostale. Istovremeno sa ovim CD-om i notnom knjigom, radimo na izdavanju CDa dječjih pjesama nastalih u posljednjih pet godina. Tu nemamo mnogo posla oko snimanja, numere su većinom završene i nadam se da će uskoro svi oni koji vole dječju muziku moći da kupe naš CD”, očekuje Klepić.

31 Massimo: Ljubav će biti gorivo budućnosti Najromantičniji dan u godini – 14. februar, Dan zaljubljenih Beograđanima će uljepšati Massimo Savić, koji će uz stare hitove predstaviti pjesme s novog albuma. Masismo za beogradske medije kaže da jedva čeka koncert u Sava centru jer je on za njega hram muzike. “Mislim da se tamo može savršeni zvuk napraviti”, naveo je. On je rekao i da publici fali saradnja među umjetnicima. “U saradnji je napredak, ako se krećem samo u okviru svoje umjetničke teritorije ne napredujem, moram raditi sa novim ljudima koji mi priušte novi muzički prostor i tek tada napredujem i širim svoje znanje. To su tuđe teritorije, ali tek tada napreduješ u smislu znanja”, kazao je Massimo i dodao: “Ljubav je ta kojoj se uvijek vraćam u pjesmama, jer će ona definitivno biti vrlo cijenjeno gorivo budućnosti”.

■ Finansije? loše,

očekujemo pomoć

Ipak, da stvari sa izdavanjem CD-a narodne muzike ne idu tako glatko - potrudio se novac. Klepić smatra da je projekat veoma važan i vrijedan i dodaje da to treba da prepoznaju i oni koji bi mogli da pomognu. CD bi trebalo da Nova godina je prilika da izađe u martu, ali ako se sumiramo utiske, da i sene pojave sponzori i instibi i drugima poželimo sve tucije i ne podrže projekat najljepše i da sa pozitiv- naša sagovornica ne vjenim mislima i očekivanjiruje da će realizovati projema uđemo u narednu gokat u roku. dinu. Takvo i jeste raspo“Pri kraju smo snimanja, loženje u ovoj pjesmi ostalo je još da snimimo tri pjesme i solističke dionice, a nakon toga će se raditi na sređivanju snimljenog materijala i notnog materijala za knjigu. Finansijska situacija je veoma loša i moram da priznam da nijesam to očekivala, mislila sam da će biti mnogo više raspoloženja za ovakav projekat, međutim pokazalo se da to nije nimalo lako. Podrška je došla od Ministarstva kulture, a očekujemo pomoć od Sekretarijata za kulturu Glavnog grada. Međutim, to neće biti dovoljno”, zaključuje Klepić.

Stray Dogg spotom najavio album Već najavljivan četvrti album “Look At The Moon” grupe Stray Dogg biće promovisan sa tri video spota, a svaki će imati premijeru sukcesivno u razmaku od sedam dana. Prvi na redu bio je spot za numeru “Too Much Madness” koji je realizovan u Cinnamon Production nedavno, a predstavljen je na Jutjubu. Koncertnu promociju albuma “Look At The Moon” Stray Dogg će imati u beogradskom KC Gradu 22. decembra, a nadamo se da će nakon toga doći i u neki od crnogorskih gradova. Fi.J.


ljepota

Njega kože

32

ČETVRTAK, 6. 12. 2018.

KAKO TREBA NJEGOVATI ZONU OKO OČIJU Kada posmatramo kožu na licu i promjene na njoj, posebnu pažnju treba obratiti na područje oko očiju i na to osjetljivo i delikatno područje. Ovo se naročito odnosi na zimu, tokom hladnih i vjetrovitih dana, jer se prvi znaci starenja lica pojavljuju upravo oko očiju. Koža na ovom dijelu lica je tanka, osjetljiva, uvijek dehidrirana, nedovoljno ishranjena i suva. Upravo zbog svoje specifične građe prerano gubi vodu i lipide. Problem opuštanja kože na zoni ispod, oko očiju i na kapcima, se javlja bez obzira na tip kože i godine, pa se, nedovoljnim njegovanjem, bore, sitni nabori i podočnjaci pojavljuju još u ranoj mladosti. Pojava natečenih kapaka i podočnjaka može da bude i zbog genetske opterećenosti.

■ KADA POČETI Veoma je važno početi sa njegom na vrijeme, pri pojavi prvih znakova stvaranja bora, oteklina ili kesica ispod očiju, kako bi njihovo smanjenje, uklanjanje ili držanje pod kontrolom, moglo da

bude uspješno i sa dobrim rezultatima. Ako su se kesice ili natekline već pojavile, veoma je važno svakodnevno, blagim masažnim pokretima podsticati cirkulaciju, tako što treba svako jutro, nekoliko minuta raditi limfnu drenažu i na taj način ubrzavati metaboličke procese, kako bi spriječili zadržavanje i nagomilavanje tečnosti i toksina koji dovode do stvaranja podočnjaka. Ovo se naročito preporučuje u poodmakloj fazi. Tada, svako jutro, nekoliko minuta radite masažu specijalnim blagim drenažno - masažnim pokretima uz primjenu preparata specijalno namijenjenim formulisanim za poboljšanje cirkulacije i smanjenje zadržavanja tečnosti u ovoj osjetljivoj zoni. Blagi masažni pokreti su neophodni, jer se njima omogućava, osim drenaže i dopremanje hranjivih sastojaka i kiseonika u ćelije i međućelijske prostore. Na taj način se sprečava nagomilavanje štetnih materija, toksina i vode pomiješane sa svim ovim štetnim sajstojcima poboljšava se ishranjenost i ponovno preoblikovanje i zatezanje te delikatne zone.


ČETVRTAK, 6. 12. 2018.

33

LJEPOTA

AUTOR:

Sloba Bubanja www.estebel-mn.com

■ ZNAČAJ NJEGE ZA

MLADALAČKI IZGLED

Ishranjenost podrazumijeva prije svega, povećanje proizvodnje kolagena i elastina u zoni oko očiju. Ovo je veoma važno, jer će kolagen toj tankoj, osjetljivoj, slabo prokrvljenoj i često mlitavoj koži obezbijediti bolji izgled i zategnutost, a elastin će omogućiti bolju elastičnost i svježinu. Kolagen i elastin su proteini koji se proizvode u našem organizmu i predstavljaju sastavni dio vezivnog tkiva, koje je od vitalnog značaja za održavanje mladalačkog izgleda kože. Kolagen se sastoji od finih isprepletanih vlakana koja čine mrežu, čija se dužina i debljina mjeri nanometrima, a zadužen je za mek, zdrav i li-

jep izgled kože. Vlakna kolagena i elastina spadaju u vezivno tkivo, koje medjusobno povezuje ćelije, i čine osnovu za čvrstoću kože i osiguravaju joj elastičnost, gipkost, čvrstoću i vlagu.

■ VRSTE PREPARATA KOJI MOGU DA SE KORISTE

Intenzivna njega hranjivim kremama koje sadrže visok postotak kolagena, elastina, Hijaluronske kisjeline i proteina koji vezuju vodu i potpomažu održavanje vlažnosti kože oko očiju. Pored ovih, upotreba vitamina A,C,E i betakarotina, polivitaminska i hormonska terapija su sastavni

PRED SPAVANJE SKINUTI ŠMINKU SA OČIJU Sve ovo nije moguće postići bez prethodno dobro očišćene cijele ove zone i uklonjene šminke, ostataka pudera i masnoće. Veoma je važno da se svako veče prije spavanja ukloni šminka sa lica, naročito sa i oko očiju, bez obzira na kvalitet i hemijski sastav nanesene šminke. Svaka šminka koja se ne ukloni prije spavanja, pravi štetu koži, usporava cirkulaciju i razmjenu materija pa se voda i štetni

sastojci zadržavaju u tom predjelu pa tako nastaju podočnjaci. Treba koristiti preparate koji su specijalno namijenjeni za čišćenje ovog dijela lica, koji su blagi, ne iritiraju i ne isušuju kožu a dobro rastvaraju maskaru. U posljednje vrijeme se u svim uglednim kozmetičkim kućama proizvode i preporučuju gelovi koji imaju sva ova svojstva i poslije kojih nije potrebno koristiti ni losion niti tonik, jer ovi gelovi u sebi sadrže sve ove komponente.

dio njege i očuvanju ove delikatne zone.. Preparati za njegu područja oko očiju, bilo da su kreme, antiridi ili serumi treba da su specijalno formulisani i namijenjeni za tu osjetljivu zonu. Ne smiju da sadrže hemijske sastojke, parfeme, petrolate niti silikone, da su blagi i da djeluju na tri nivoa: da ispravljaju sitne bore, smanjuju one duboke, uklanjaju podočnjake i nadutost kapaka, te da sprečavaju zadržavanje tečnosti pomiješane toksinima ispod očiju i nastajanje podočnjaka. Primjenom ovakvih preparata, bilo da su to ampule, kreme ili serumi, koji su specijalno formulisani za ovu osjetljivu zonu, područje oko očiju dobija na svježini, pa oči djeluju otvorene, pogled jasan i cijela zona izgleda blistavo i zdravo. Povremeno treba uraditi specijalne kozmetičke tretmane namijenjene smanjenju podočnjaka koji odlažu i usporavaju proces starenja kože i nastajanja bora; tretmani retinolom, kavijarom, kolagenom i hijaluronskom kisjelinom kao ciljana terapija, a za peglanje postojećih i protiv nastajanja novih nabora i protiv stvaranja kesica ispod očiju. Obavezan završni korak u tretmanu, čini kolagenska maska koja je hladna, pa skupi kožu, potisne sve nanesene sastojke u duboke slojeve kože, da bi ubrzali njeno intenzivno obnavljanje, dubinsku hidrataciju i jačanje otpornosti kože.

POKLANJAMO Dnevne novine u saradnji sa autorkom današnjeg teksta, vlasnicom podgoričkog bjuti centra “Estebel” Slobodankom Bubanjom, poklanjaju jednom od čitalaca tretman lica po izboru. Dobitnik nagrade će poslije pregleda kože dobiti tretman koji odgovara baš njegovom licu i moći će da ga iskoristi u narednih sedam dana. A da biste dobili poklon tretman, potrebno je da danas tačno u 12 časova pošaljete mejl na sljedeću adresu: zabavadnovine@ gmail.com sa naznakom Za nagradnu igru Estebel i ličnim podacima (ime, prezime i grad). Srećno!


DГ"IE1.JГ1e •••••

nOVIM MALIOGLASI

34

tEТVRTAK.6. 12. 2018.

SMS OGLAS I

MALE OGlASE UZ UCNU КARТU M OZEТE PREDATI I L1(~NO

PROMOT IVNA CIJENA JEDAN DAN

lE

RADNIM OANIМA ОО 10 ОО 1бh U PROSTORIJAMA ONEVNIH NOVINA 19. decembar Ьг. 5 - 4 5prat

SA URA~U_T' N ~·OM

VAfNO: Вroј

t .t.efona k oJI с. bItl оЬјаУlјеп u sktopu т .. IОСјЈ oqlasOl Је ЬroЈ sa koJ99 Ј е pos Lat S M S.

Ju2na tпЫna stadiona pod Goncom

"Napomena: 1. Tekst OQta.ЯI то!е dl!l sadrfi 160 karaktera (15 -20 гJje~l). СЈјena oqli!lя. је l€ w ur~unatlm POV-om. Nakon ~to ste poslall oqtes, dobItete olnvjeltenJe d.a ste uspJe!no poslall poruku. U рогусl se nali!lzl I !Ifra ValeQ rnelOQ OQlђsa I јIЮlпо Је ОУ" l1fr o OSnOVi!l :itoll rekli!lrNIclJe. 2 . МаН oqlasi posllltl do lбh, Ысе objllvljenl u sjutraJnjem broju ]ш.,пје, posllje lбh Ысе ob~vtJeni n ..kon dvll ~rnI 3. Red3kcljo!! zadrlav.!l pravo da Izvr!i korekturv OQI1I5aI ро usvojenlm redakclJskim РГi!lујllтo!l bez pгomjene osnovnoQ smls1a oqlaSllI 4 . OQI851 kojl nlJesu u skLadu $", zokonom I uredlv~kom polltlkom, neprlmJerenOQ sadr!lIjll ne~e bItl objllvljenll 5. Izdll....lIl nlje odQovoron zo SlIdrJ:lIj, k .... alltet, taolnost I ullnJenu u51uqu koJa је doto1!O pvtlН'n oc;Ito1!OSlII б. PrШkom 510nj" V,,!ilh OQIlISlI moIimo ....05 dll пе kori5tlte clrllku I slovll l, ~, 1. Ј, d је, Vo1!OJ OQto1!OS neCe bItl primljen. Umjesto nevedenlh znзkоvо do .... oI.јrю Је dll upl~te с, с, Z. 5, dj.

. plsati

Za dodatne informaclje u vezi sa o9La~avanjem putem SMS poruka mozete пат e-mal l a dresu: MARKEТlN G @ DNDVINE_ME 111 pozvatl па tel: +382 77 300 104

па

POSAO Restoranu u Delta Cityju potrebni: ротоспј radnik u kuhinji, pomocп ! рlса majstor i radnik za ргапје роsuЙа. Zvati svakoq dana od 08:00h do 18:00h п а Ьг. telefoпа 067 613 707 Ш 067 132724. USLUGE GRAOEVINSKE USWGE

-АТ

EPUENJE

",,--~ .. ..;tan DOIaZm ocrтm - нон

-BEGOVIC 069"47-204. 069 42-41-50 067 473-367

Hidroizolacija betonskih ploca, krovova, terasa, kupatНa, bazena itd. РО­ гodicnatradicijaiprcvje­ гепј kvalitetsu (Ја га п с Јја

posla.www.hidroizolaci-

RAZNO Kupujem регреге,

dinare,lire, medalje, ог ­

denje, 5аЫје, Ьајопе­ te, cemere, umjetnicke slike, knjiQe, razqledniсе, po~tanske marke, qramofonske ploce. Telefon: 069/019-698, 067/455-713

ja. m e. Те L.Об7/В09-ВОб m.rket'nq :J>dnovlne.me

hote l a) , povr~ina

50 т2, poqodan za sve djelatnosti. TeL: 069/030-426 Prodajem plac па Verusi, 400 т2. Izlazi па qlavni asfalt.TeL: 067/390-767 Kupujem umjetnicke 51 ј­ ke poznatih slikara. Bel!. Imam i za prodaju. Kolek-

_52

сiопаг.Теl .О69/051-52б

APARATI/OPREMA Klime - midea, vivax, fu jitsu,daikin,LG,mitsubis-

u Nik~lcu se izdaje poslovni prostor u Poslovnom centru Niksicu (preko puta

Samo

па stгanama

mallh oqlasa

POPUSТ ZA РАК ЕТ

22+8 GRATIS

hi,aux.Prodaja,monta~a, se гvis, c i ~cenje, dez i nfek­ сЈја, popravke, freon. ба­ гапсЈја do 5 qodina. РО­

vоtјпо.Теt.О69/020-023 ,

067/342-392 DNEVNE NOVINE • 077/ЗОО-l04 • ma~etlГl9@dnO\ll ne.me • Juma tribfna stadlol1д pod Gorlcom • 19. decembar br. 5. 4. sprat

--

----- ~


36

ENIGMATIKA

ČETVRTAK, 6. 12. 2018.

FOTOUBOD Koliba na sjeveru Švedske

Play sudoku online at:

www.sudokukingdom.com Play sudoku online at:

Play sudoku online at:

www.sudokukingdom.com

www.sudokukingdom.com Pozerski osmijeh je i dalje tu

Puzzle solution: RJEŠENJE IZ PRETHODNOG BROJA Play sudoku online at:

LAKŠA Daily Sudoku puzzle No. 3419

9

2016-02-22

5

8 8

7

5

9

6 1 7

2 2

5

5

3 4

3

7

1

3

6

9

1

5

2

4

7

5

9

2

4

7

3

8

1

6

2

5

8

3

9

6

1

7

4

9

1

4

5

2

7

6

3

8

6

7

3

8

4

1

9

5

2

3

6

9

1

8

4

7

2

5

7

TEŽA Daily Sudoku puzzle No. 3420

6

3

7

1

4

8

9

5

2

1

9

5

6

7

2

4

3

8

8

4

2

9

3

5

1

7

6

9

5

1

4

8

3

6

2

7

4

2

8

7

1

6

3

9

5

1

3

7

6

2

5

9

8

4

1

2

8

4

5

9

1

7

6

3

8

5

1

9

3

6

7

2

8

4

7

6

3

8

2

4

5

1

9

2016-02-23

9

2

4

Medium level

3 7

3 4

7 2 5Puzzle 6 3 solution: 9 4 8 1

6

1

4

3

8

4 8 1 7 5 2 3 6 9 Sudoku puzzle No. 2955 2014-11-15

7

7 2

Sudoku puzzle No. 2954 2014-11-14

www.sudokukingdom.com 1 4 7 2 6 8 5 9

6

9 6

Medium level

7 8

9

3

8

3 4

2 2 6

7 1

2

9

6

3

4

5

9 1 3

8


ČETVRTAK, 6. 12. 2018.

Word Search Puzzle #K145ZF

R

R

M

O

U

N

D

S

R

E

Y

U

B

A

E

E

S

S

A

Y

C

A

I

I

V

C

J

L

O

L

N

Q

Q

K

A

S

N

E

A

R

S

P

S

I

S

N

U

C

T

H

T

D

S

H

M

H

I

G

R

E

I

O

E

U

E

Q

I

A

C

A

V

I

E

F

V

R

G

T

R

K

Y

E

R

B

O

O

G

A

E

E

O

S

M

H

O

U

S

E

R

N

I

N

R

E

R

E

E

C

N

A

L

T

P

S

T

C

S

N

I

M

D

S

M

E

T

I

S

M

C

I

E

I

C

M

I

S

A

R

W

C

E

O

H

F

D

S

A

I

A

N

A

I

O

E

L

T

E

U

O

I

L

R

T

C

N

U

B

R

O

A

S

L

B

U

L

G

E

G

G

I

N

G

S

O

E

M

A

C

Y

R

S

H

O

N

E

A

Abode

Abode Alphabetic Alphabetic Atoms Atoms Biases Biases Buyer Cadet Buyer Cameos Cadet Categorically Chair Cameos Cough Categorically Cuisine Dandiest Chair Egging Cough Erase Cuisine

Dandiest

Egging

Essay EraseFanciful Grimmest Essay House Fanciful Inner Intermediates Grimmest Itches House Items InnerLance Mayhem Intermediates Mounds Nears Itches Proviso Items Quivers

Mounds

Mayhem

Shuts

Lance

Soles

Racer Nears Tigers Recite Proviso Religions Vermin Rocky Quivers Sauna Wings Sever Racer Shone Recite Shuts Religions Soles Tigers Rocky Vermin Wings Sauna Sever Shone

REBUS

HOROSKOP OVAN Potrebno je da promijenite način komunikacije sa poslovnim okruženjem ako želite da ostvarite svoje ciljeve. Svjesni ste da niste spremni da raskinete sa partnerom iako niste srećni pored njega. Mogući su problemi sa infekcijama.

BIK Moguće je da je pred vama dosta komplikacija i da nećete uspjeti lako da ostvarite pomak na ovom polju. Vašem partneru smeta vaše ponašanje i danas može da dođe do otvorenijeg konflikta. Nemate probleme sa zdravljem.

BLIZANCI Budite malo otvoreniji u pokazivanju svojih sposobnosti na poslu. Nema potrebe da budete pretjerano skromni i stidljivi. Moguće je da planirate da priđete osobi koja vam se dopada i da joj pokažete osjećanja. Problemi sa očima.

RAK Riješili ste da napravite plan za nove poslovne poteze koje smatrate jako važnim. Možete da očekujete povoljan dan. Tokom današnjeg dana ćete imati probleme u komunikaciji sa voljenom osobom. Urinarni trakt vam je osjetljiv.

LAV Copyright © Puzzle Baron February 24, 2016 - Go to www.Printable-Puzzles.com for Hints and Solutions!

Dobro se snalazite na novom poslu i zadovoljni ste okolnostima i uslovima posla koji radite. Očekuje vas izuzetno pozitivna atmosfera kada je u pitanju ljubav. Simpatija vam pokazuje osjećanja. Napetost vas prati.

DJEVICA

Rješenje iz prethodnog broja: Ivan gleda barke Maltežana

37

ENIGMATIKA

Maksimalno ste posvećeni poslovnim obavezama i trudite se da obavite sve ono što ste imali zacrtano u svom planeru. Ukoliko imate partnera, očekuje vas iskren razgovor i otvoreniji pristup. Odlično se osjećate.

VAGA Moguće je da postoji problem u komunikaciji sa bliskim poslovnim okruženjem. Nećete ga lako riješiti. Moguće je da niste spremni da prihvatite nove promjene koje je partner predložio. Ostajete konzervativni. Pad imuniteta.

ŠKORPIJA Nemojte da rizikujete sa poslovnim pozicijama ili novcem jer možete da ostvarite gubitak umjesto dobitka. Stara ljubav vam se vraća u život, što može da zakomplikuje vaš odnos sa partnerom. Povedite računa o srcu.

STRIJELAC Moguće je da ćete imati neke nove probleme koji vam na poslovnom polju dolaze neočekivano. Ako imate partnera, očekuje vas prilika da ozbiljno razgovarate o zajedničkoj budućnosti i planovima. Problemi sa želucem.

JARAC Budite spremni na neke promjene koje vas mogu pogoditi na poslovnom planu jer niste očekivali tako nešto. Duboko ste posvećeni voljenoj osobi i zadovoljni ste odnosom koji ste uspjeli da ostvarite. Srčani problemi su mogući.

VODOLIJA Moguće je da ćete uspjeti da ostvarite bolju zaradu. Pred vama je period u kojem ćete napredovati na ovom polju. Možete da očekujete zanimljiv razvoj situacije sa osobom koja vam se dopada. Mogući su problemi sa stomakom.

RIBE Moguće je da vas očekuje manja svađa sa nadređenima, ali ćete na kraju uspjeti sve da riješite na pozitivan način. Očekuje vas veoma zanimljiv flert. Za sada niste još spremni da napravite prvi korak ka vezi. Problemi sa zglobovima.


Film

38 •TVPROGRAM 06:00 Serija: Kako vrijeme prolazi 08:15 60 minuta sa Iris 09:10 Jutro sa Srđanom i Jovanom 11:15 Serija: Kako vrijeme prolazi 14:30 Serija: Istine i laži 15:20 Serija: Pogrešan čovjek 16:10 Praktična žena 17:00 60 minuta sa Iris 18:00 Exkluziv 18:30 Serija: Lud, zbunjen, normalan 19:00 Žurnal 19:30 Kviz: 100 ljudi, 100 ćudi 20:10 Serija: Pogrešan čovjek 21:00 Serija: Istine i laži 22:00 Istjerivač mitova 22.30 Film: Princ 00:00 Noćni žurnal 00:30 Exkluziv 00:45 Serija: Dva i po muškarca

05:30 Radio Crne Gore 10:05 Naučnoobrazovni program 11:00 Vijesti 11:05 Meridijani 12:00 Vijesti 12:05 Serija: Poldark 13:00 Vijesti 13:05 Serija: Korak naprijed 14:00 Vijesti 15:30 Dnevnik 1 16:00 Lajmet 16:30 Serija: Korak naprijed 18:05 Putevi života 19:00 Dvogled 19:25 Marketing 19:30 Dnevnik 2 20:05 TV Magazin 20:30 Dok.program 21:30 Serija: Poldark 22.30 Dnevnik 3 22:50 Sportski dnevnik 23:05 Serija: Tvin Piks 00:05 Sa koncertnih podijuma

PRVA Serija: Lud, zbunjen, normalan, 18.30

RTCG 1 Serija: Korak naprijed, 16.30

09:50 Totalni obrt 10:30 Serija: Rat ruža 13:05 Serija: Zabranjena ljubav 14:00 Serija: Za mog sina 15:05 Vijesti 15:50 Serija: Na granici 16:00 Vijesti 16:10 Sportisimo 16:15 City 16:30 Turistički magazin 16:40 Mr. Kitchen 17:05 Vijesti 17:10 Totalni obrt 18:00 Centralni dnevnik 18:30 Serija: Rat ruža 20:00 Serija: Zabranjena ljubav 21.00 Serija: Za mog sina 22:15 Serija: Na granici 23:05 Farma 00.00 Film: Autsajder

NOVA M Sportisimo, 15.20

Sport

Informativa

ČETVRTAK, 6. 12. 2018.

10:00 Vijesti u 10 10:07 Serija: Velika porodica 11:20 Ritam Balkana 11:45 VIA EU 12:00 Vijesti u 12 12:45 Kud puklo da puklo 14:00 Vijesti u 2 14:07 Serija: Velvet 15:00 Boje dana 15:30 Serija: Pjesma života 16:30 Vijesti u pola 5 16:52 Gastro 16:55 Serija: Velvet 17:50 Ritam Balkana 18:30 Vijesti u pola 7 19:10 Serija: Velika porodica 20:00 Načisto sa Petrom Komnenićem 22:00 Vijesti u 10 22:15 Sport 22:30 Film

VIJESTI Serija: Kud puklo da puklo, 12.45

07:00 VOA – glas Amerike/r 07:30 Meridijani 09:30 Dječji program 10.00 Film: Oklopnjača Potemkin 11,15 Dječji program: Atomik beti 12:10 Serija: Zlatno srce 13:45 Obrati pažnju 14:15 Vaterpolo: Jadran Primorac, r 15:15 Meteo+ Hit dana 15.25 Fokus 16.00 Serija: Zlatan glas 16,50 Meteo + Hit dana 17,00 Serija: Degrasi -nova generacija 17.50 Rukomet, direktno 19.30 Dnevnik 2 20,10 Serija: Zlatan glas 20,50 Rukomet, direktno 22,30 Koloseum

RTCG 2 Rukomet, 20.50


TVprogram•39

ČETVRTAK, 6. 12. 2018.

dAnAS u gRAdu

TV PREPORuKA

REPERTOAR BIOSKOPA

RTCG1, Tvin Piks, 23.05

ASTERIX - TAJNA ČAROBNOG NAPITKA 15:00, 15:45, 17:00, 17:45 BOEMSKA RAPSODIJA 22:30 FANTASTIČNE ZVIJERI - GRINDELVALDOVI ZLOČINI 15:20 GRINČ 15:10, 16:15, 17:15, 18:15 JUŽNI VJETAR 19:45, 21:30 KRCKO ORAŠČIĆ I ČETIRI KRALJEVSTVA 15:30, 17:30, 19:30 KRID 2 20:00, 22:45 LIJENŠTINA 19:00, 21:00 LOVAC UBICA 23:00 ROBIN HUD - POČETAK 19:15, 21:45 SMRTONOSNE MAŠINE 18:00, 20:30, 22:15

Monotona svakodnevnica stanovnika Tvin Piksa se remeti kada Piter Martel na obali rijeke pronađe tijelo djevojke za koju se ispostavlja da je Lora Palmer, popularna članica društva i kraljica mature. Sledećeg jutra u grad stiže Dejl Kuper, ekscentrični FBI agent, koji uz pomoć šerifa Herija Trumana i lokalne zajednice ima zadatak da otkrije počinioca. Ono što on ne zna jeste da u Tvin Piksu niko nije nevin ali i da Lora Palmer nije ni blizu tako dobra i simpatična djevojka kakvom je svi smatraju. Režija: Dejvid Linč, Mark Frost. Uloge: Kajl Meklahlan, Šerilin Fen, Lara Flin Bojl, Majkl Ontkin, Mejčen Emik...

NOVA M, Na granici, 22.15 U malenim mjestima uvijek se rađaju najintrigantnije priče, a jedna takva prikovaće vas uz male ekrane. Vrhunska glumačka ekipa očekuje vas u seriji “Na granici”. Nova serija osvojiće vas krimi, ljubavnim i humorističnim dogodovštinama iz malog ličkog sela. Glumci: Nina Erak, Nadia Cvitanović, Milan Štrljić, Barbara Vicković, Martina Stjepanović, Lucia Glavich Mandarić, Nermin Omić, Momčilo Otašević, Petra Kraljev, Filip Jurčić, Siniša Ružić...

KABlOVSKE TElEVIzIjE

12.00 12.25 12.30 12.45 13.15 13.30 15.20 16.05 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.20 19.30 20.05 21.00 22.00

Dnevnik Vreme, stanje na putevima Kulturni dnevnik Serija: “Jutro će promeniti sve” Profesionalci Film: “Tango Argentino” Ovo je Srbija Serija: “Bela lađa” Dnevnik RT Vojvodina Šta radite, bre Beogradska hronika Oko magazin Kviz: Slagalica Vreme Dnevnik Serija: “Bela lađa” Da, Možda, Ne Serija: “Jutro će promeniti sve”

12.00 12.15 12.20 12.25 13.18 14.00 14.30 15.00 15.55

17.00 18.10 18.17 20.05 21.10 22.00 22.50 23.05 23.13

Dnevnik Sport Klinika Serija. “Imperija” Dr Oz, tok šou Iz Hrvatske s ljubavlju Prometej Dobar dan, Hrvatska Serija: “Šekspir i Hatavej privatni detektivi” Vijesti Kviz: Potera Dnevnik Kviz: Šifra Puls Otvoreno Dnevnik Sport Vesti iz kulture

09.55 12.35 13.30 14.25 15.20 17.10 18.05 20.00 21.00 22.00 23.00 23.55

Serija: “Kasl” Serija: “APB” Serija: “Imperija” Serija: “Škorpija” Serija: “Havaji 5-0” Serija: “Agenti Šilda” Serija: “Kasl” Serija: “Crna lista” Serija: “APB” Serija: “Nadareni” Serija: “Škorpija” Serija: “Havaji 5-0”

10.00 11.45 12.15 14.00 14.10 15.00 17.45 19.00

20.45

22.45 23.30 00.00 00.25 02.05 02.30

Fudbal: Fulam - Lester Top tenis Fudbal: Vulvs - Čelzi NBA Live Košarka: Finska - Rusija Fudbal: Totenhem Sautempton NBA Weekly Evroliga: Budućnost Barselona, direktno Evroliga: Armani Gran Kanaria, direktno Pregled Premijer lige, vanredno kolo Vesti NBA Action Košarka: Gruzija - Izrael La liga magazin Top tenis

10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50

Divljine Bliskog istoka Pitbul terijeri i bivši zatvorenici Velika Bela ajkula serijski ubica Ko šiša tog psa? Pa to su Irvinovi! Preživeo sam Divlja Afrika: Reke života Policija za životinje Hjuston Velika Bela ajkula serijski ubica U potrazi za vukovima Lovočuvari severnih šuma Divljine Bliskog istoka Čudovišta u mom telu Pitbul terijeri i bivši zatvorenici Lovac na krokodile


Ртоtlrе

f'lOS по twitteru

@dnovine

18. KOLO - BUDUCNOST 1SU1JFSКA ODIGRALI NERIJF5ENO. ZJ

L/STA STRIJELACA

:

~

g""'-"Я"""""' 4 SUfOn

~IZmI.ВOio/оЬ"' ~ (SIJТ..IБIЩ COfnOI VI.dO-

.

1g7~tвtЮt.Oюsn.AI-

tIn~(ZEТ~!.JJIDМefdo.. VIt. LonlorCSUТ.JESКA), AIeI3O'Кb" VцIoбt a:'EТROVAO. \1()-

jIn ~(CR( ПТC)(jfW)}

3

Мi1o!~SIefoo~

ИDIbI КOrtIt ~ \t!SII) ~ Мr;nD МiIilIIOYit (OFI(

ТIТOGRAOJ,

OenIs 0lCn0VIC: (МOR­

~EcМ'lI'dI1'llWtl ~..Iarm'IC> to. мibl ~ (PfJROVAQ 8фI ВI:IlI:Мt. МOtIIO~ (suтJESКAJ, Dr1rG'I йжrЧ !\.O'O(.fN), DOrICI PfW. ~(ZEТ~ мiof Мijiiaшt.(NOSJ)

~

~(МOANAR). /оь'"(РЕ­ ПЮVAQ I«WIIO 1It.a(SIЛ.Jf.

110 КаЩ. .Jovon VJКinJt

IR> воЈоп Topolovlc Najvecl crnogorski fud balskl derЫ је па momente opravdao o~ekivanJa pred malobrojnom, all probIrljivom pubItkom. ·plavt" ~etvrtl тe~

SIЩ МЫIoF'frtМ(~ МЖI ~(ZEТА!.1obIю1'oviCr.f{,

l\II:ПI(I PrжrVtЮf'К rrrtlGRADJ. Uor·

1!o~~Almaldurмo. o:nМt.lb:tпW~A/fOnSO~

"'l.",._-

ро. AX1IIffфrAМ:sQl.OlUU ~

remlzlrall Рod Gorlcom u 18. koluTelekoml. CFL-l:lI Nlks!can! su роуеll u 43. minutu

k ovlta I Igora lvan ovlta, te ~ke defanzive Sutjeske.

·plus pet- u odnosu па najlju-

majstoriJom Marka Cetkoујеа sa 25 metara, а 1zjedna-

сеи

ао Је Мi l osМij ic

• rLAVINISUSRECNl, SAMPION (NI)JE ZADOVOUAN

:zaredom nlsu uspjell da шти

dJelu mJeru protlv ·рЈауо - ы­ jellh- (tr1 роrзza, jedan тетl), а aktuelnl ~тplon је saeuvao

r:lvala ...

Buducnost i Sutleska su

u61.mlnu-

tu nakon akclje Luke Mlr-

·Nismo zadovoljnl bodom,

~I\>W~I'GRIЩ..I).~

аll derbi је Ыо pravi. Utakmlса је ЬЈlа dobra, а m lsllm da тотсl zaslutuju ~estltke I

Stf{!Jl~ ~1.UCМ{, C01ro~CSUТ..ESКдl.Ofo.

jon Zon.tI/щ МlrIIo ~ мј. !ОЈ ~ 1\oo'I..Iobb! a.ovaю.

povjerenje navlja~a. Odigra-

11 su za sefa kOjl је bolestan·,

ZdrtМlo~ PredroI}~f>

геЬо је pomotni trener ·рЈа­ vlh" Delan Mrvaljevlt nakon тe~a, koji је mljenjao Ьоlе­ snog Branka Bm ovtta (upa1а pluta). "Pokazali smo da lтато и­ mu da se nadamo u nastavku prvenstva. Sve Је otvoreno. па­ se prvenstvo Је takvo, tako da mozemo da budemo SзтрlО­ п l", Jasan је Mrvaljevlc. Buducnost је prva zaprlјеШа preko Rai.cevica ko-

N«Ie/JI'.O Vb'IOYIl. мko4o pgpo-

мttr.RSAL.Л Strfa'!"" МII,b'I ~ ~.,,-п.aw:.Dro§Io~

WI:I~lМaI8okIt~· ЮSI'1 CII;Cr1~ LolI7I.o1ofe~ ~ Вe-ja'nIn кocit. НOIil ~/ob'ttI~Ne­

ntJd vt.;;wit. ~ МlldJe«, КriSЩon VIJjOJ (PEПЮVАQ МiIfIO Roilmt, Z~ PetrtМt (OFК Т1ТОGR4Щ

GQ.

f1J'I МIOjIIa. A/ef(S.JorrюQ.I.mDr!.JJтl. ~amJ.Nmin~f'.O'!PI;t> ~ ~ Z«r.;t!'RI..(;WЦ МiOtrJr ~ 1\IItkIZYr/c), /gof8cпa"lc>

VIt. CO'tr1 ~ a5КfW

Telekom

Ј.

_... з

-"'.'

о

~4t',

5.PEТROVAC

6. 6RBAU

PRVAK. KVAl/F/KACIJE ZA lIGU ЈАМР/ОНА

KVALlFIКACIJE ZA LIGU eVRope

KVALIFIКACIJe ZA LIGU eVROPE, UKOLlKO НЕКО ОО

• 0

PRVA TR/

Т/МА

PLASMAH U BARAZ •

OSVOJ/

кир

ORUGA lIGA

POO6ORICA - St.-dlotl: 0At п­ t09,ad. 61edaI.8t.: 0110 300. Su· dljl: /,щ,u !tePlflovlt (PoI!90..k.). PomcКnkl: MiMln Ovklt CCttlnJe). OlnlJel 0riIt (ВII') .


о

Pro[/te nos по (ocebooku

facebook.comjdnovine

ТА 1тrrOGRAD

SE RAZGORОРADШ SLAVIO 1GRВAL

REМI ISКRE 1RUDARA

cu, nljesmo pokazali stvari koје smo гадlll гапlје. Vjerovat. по је I znataj тetз. utlnlo svoје. Вј]о пат је bItnoda satuvaто lideгsku pozlСlјо до krзја

polusezone. $anse оЬа tima su Indivldualnlh akclla 111 greSзkз, nlkako tetne Igre", дао је осјепо utakmlce NlkoЈа Ресо Rakojevic . ыle рlod

• МLADlФРокVUКOVА

NAJZADOVOUNIJI А гетl

u derbIju пајЬо]је је Zetl - "vukovJ" su па Tresnjlcl demollrall Lovcen sa 3:0, ра sada za lIдегот I samplonom zaostaju samo dvaboda! М]адо tetu DragoJjuba Duretlta до tIijumfa su УodЈ11 Goran Milojko, Ivan Vukl:evic i Danllo Pesuldc koji su "crvenlma" Iz prljestonlce ро­ ruti1l da nemaju sta да traie u Go]ubovclma. "Odstarta smo krenu1J апка­ zovano t ofanzivno sa zeljom da dobijemo utakmlcu. Ме­ dutim, teSko је Ыl0 kontrollsatlloptu, а пзkоп vot1stva u рг­ уот dljelu, dogovorlli smo se da Igramo тlто I tekamo по­ vuSansu.5tvortllsmo ih nekoIIko, daH Jos дуа коlа 1 potpuпо zasluieno smo slavlli", (е­ - ]екао"

kovita kojajezav~lla u golu

Dragojevica.

Odmorna poluvremenu оо­ lje

је

Iskorlstlo domaCin - Ви­

duCnost Је zalgra1a Ьоljе u dЛJ ­ иот

dijelu. Sutjeska kao da Је

luvaJa vodstvo, аll u 61. МјЈIС је Iskorist1o lijepu akciju ekIре llo~e odbIjanje odbrane

Sampiona. ~Zadovolian sam rezultatom, аН ne i Јигот. Prev!se

smo boJail.Jlvo шli u utakmi-

SEMAFOR 18. kokJ

Budut nost - SutJeska

1:1

Zeu - Lovten

3:0

(МјјјС 61' - OOovlt 43') (МiLoјkoЗS',

1. VukZeviC49', ре­

sukit69') 6 rbatj - Momar

2:0 CVuklevit 15' (реп), v. Kordl t 90+2') OFK ТJtOC}rad - Реtroуас 3:0 (Petrovlt 9', Pavtovlt70'. 90+ 1'Ј Iskra - Rudar 1:1 (6. Burzanovlt 66' - Alves 37' )

RASPORED 19. koto

Iskra - Budulnost OFK ТJtOC}rad - Rudar Zeta - Petrovac GrbalJ - Lovlen S еш - Мотаг

1 .....

МЕСА ZAREOOM ВUOUC­ NOST НЕ ZNA ZA TRUUMF НАО SUТ JESKOM - TRI РОRAZA. ЈЕОАН REМI

kзо је Duгet.JC. А trljumf је upJsao I Grbalj - -trlkolor'" su па 5VOffi јеге­ пц

u Radanovlclma odradl-

11 posljednJeplaslranl Mornar sa 2:0. Go1ove za druzlnu Veska SteSevlea postigll su Petar Vukёevic Iz репаЈа 1 V1adan Kordlc u fintSu тetз. Ner1jeSen rezultat је v1den u Danllovgгadu, gdje su se sз­ sta1l1skra I Rudar (1:1) - "гu­ dari" su роуеН odllcnim ко­ Јот Patrika Alvesa, а stvari па potetak u drugom дЈје1u је vratio Goran Buпanovic u 66. m1nutu. Medut1m, soage za pгeokret oisu lтаН пЈ jedп1 , ој drugi.

LeprSava igгa "гomantieaгa"

РОО6ОАЈСА - St.tdlon: pod 6orIcom. 6IeCWКr. oko ЈОС. Sudlja:

"'1\aY.... MILtlI( (I(CJ~). Pomotnl· CI: JO\IIa T.t8r ~ NII<o~ Rad\l1ovIl 1PO<iQaiU~

QFK Тitograd је lepr~avom iqrom ро vjetru slomio Petro· уае (3:0), sligao па "minustetj· гј" оо lidera SUtjeske, teseopet vratio u ЬогЬv ZiI Щulu. "Romill'tieare" su do trijumfa vodili Vojin PavLovlc sa dva 'Јо­ [а i Zoran Petrovic, i.I praktitnosve ak.eije је pokretao Mark.o МШСkоviС . "NebeskopLavi" su јтаН dvije priLike kod 1:0, аВ Је Oamlr Ljuljanovic osuje tio ро­ kusaje Aleksandra VujaCica. "Ako niko пе 2eii da kaie, onda cu morati ја: moj! тотеј

su u prethodnom periodu iqralј najboLji fudbaL u (гпој Goгј. А proliv Petrovca smo па­ pLati\i sve propu~teno u prcthоdrюm periodu. Zas!uzeno smo slavili", rek.ao је tгener Тitoqrada, Iqor РатЈ!!: . sa ci· jimvidenjem meta se nije 510~jo kormilaг Petrovea, Rudo· Lf МагСЈС . ~Rezuttat neodsLikava realan odnos snaga па tеч'пu. Utisak Је da smobili boLji, а ako пе. та· kar i2jednaceni sa protiVnlkom". porucio је МагБС.

. - - ------ - - -- - -~

s

,s "'" s '" ,,, "",.

10 4 zs 7 , 2s 7 8 19


42

SPORT

ČETVRTAK, 6. 12. 2018.

KUP HRVATSKE

Hajduk ispao, Dinamo prošao

Prva pobjeda: Ekipa Sportskih novinara

LIGA MALOG FUDBALA PODGORICE 5. KOLO

Prvijenac novinara, maksimalni šampion Šampion gazi bez milosti i u novoj sezoni Lige malog fudbala Glavnog grada - ekipa Tržnice i pijace je odradila Poresku upravu i nakon pet kola ostala jedina maksimalna ekipa. Jedini neporaženi tim uz prvaka Lige je Uprava plicije - policajci su za vikend pospremili Deponiju, dok je Bar kod trijumfom nad KBCom pokazao da se nalazi u odličnoj formi. Prvi put su se radovali Sportski novinari i Uprava za imovinu - sedma sila je perfektnom odbranom stigla do trijumfa nad Guliver travelom, dok je pred Upravom za imovinu pao Montecargo. Derbi kola između Komunalne inspekcije i DMD Delte pripao je komunalcima iz prostog razloga što u svojim redovima imaju Marka Radulovića, ljevaka koji ne prašta ni najmanju grešku protivnika. Čistoća je uspjela da savlada Namos, a Agencija za stanovanje je bez borbe upisala trojku protiv Puteva. Semafor: Sportski novinari – Guliver travel 2:1 (M. Antić 2 – P. Škara), Montecargo – Uprava za imovinu 5:6 (M. Klikovac 2, S. Došljak, Z. Kontić, M. Laletić – D. Muratagić 3, B. Milošević 2, D. Magdalenić), Komunal-

na inspekcija – DMD Delta 6:3 (M. Radulović 3, S. Maraš 2, N. Živković – V. Babović 2, M. Caušević), Deponija – Uprava policije 2:5 (R. Radonjić 2 – G. Drobnjak 2, D. Radinović 2, D. Otašević), Tržnice i pijace – Poreska uprava 8:3 (V. Mugoša 3, M. Brnović 2, Du. Radusinović, Dr. Radusinović, V. Raičković – N. Savović, M. Vučković, D. Matanović), Namos – Čistoća 5:7 (T. Tijanić 3, N. Kaljević, Z. Braunović – D. Vukčević 2, R.Radulović 2, R. Đukanović 2, S. Nikolić), KBC – Bar Kod 1:4 (L. Vulanović – M. Miličković 2, B. Stijepović, N. Radević), Putevi – Agencija za stanovanje 0:3 (službeni rezultat). Raspored 6. kola: Guliver travel – KBC, Bar Kod – Putevi, Čistoća – Agencija za stanovanje, DMD Delta – Deponija, Namos – Komunalna inspekcija, Poreska uprava – Sportski novinari, Uprava za imovinu – Tržnice i pijace, Uprava policije – Montecargo. Tabela: Tržnice i pijace 15, Uprava policije 13, Bar Kod 12, DMD Delta 12, Komunalna inspekcija 12, KBC 9, Agencia za stanovanje 7, Guliver travel 6, Poreska uprava 6, Čistoća 6, Namos 6, Montecargo 3, Sportski novinari 3, Uprava za imovinu 3, Deponija 3, Putevi 3. B.T.

58

GOLOVA POSTIGNUTO JE NA SEDAM UTAKMICA 5. KOLA LIGE GLAVNOG GRADA

Rijeka, Inter, Osijek i Dinamo polufinalisti su hrvatskog Kupa. Hajduk je nastavio seriju katastrofalnih rezultata. Splitski klub je ispao nakon poraza u Gradskom vrtu od Osijeka (2:1) i time sveo svoje šanse na minimum da stigne do evropskih takmičenja sljedeće sezone jer je trenutno tek šesti u prvenstvu. Osijek je poveo 2:0 golovima Bočkaja u 27. i Hentija u 39, a počasni gol za goste potpisao je Gjurso. Lider prvenstva i aktuelni šampion Dinamo nije dozvolio iznenađenje na Maksimiru protiv Slaven Belupa (1:0). Tim Nenada Bjelice, koji je nakon 49 godina obezbjedio evropsko proljeće, pobijedio je golom Oršića u 23. minutu i sa pola snage stigao u polufinale tamkičenja u kojem brani trofej osvojen prošle sezone. A.P.

SAUTEMPTON

Hazenhutl vodi “svece”

Ralf Hazenhutl novi je trener Sautemptona. Bivši strateg Lajpciga postao je prvi Austrijanac koji će kao trener raditi u Premijer ligi. “Ralfov entuzijazam za fudbalom je zarazan. U našim diskusijama on se vrlo brzo uskladio sa vrijednostima i vizijom kluba. Bili smo svjesni njegovih kvaliteta još iz dana kada je vodio Ingolštad, gdje je pokazao svoje vrijednosti neophodne za vođenje ovog kluba. Sa razvojem je nastavio u Bundesligi, gdje je sa uspjehom vodio ambiciozni Lajpcig i vjerujemo u njega”, rekao je vlasnik Sautemptona Ralf Kruger. Sautempton se nakon 14 odigranih kola nalazi na 18. poziciji, sa samo jednom pobjedom ove sezone. A.P.

POZNATE SATNICE SPA U KATARU

Fudbal od 11h do 22h Poznate su satnice utakmica na Svjetskom fudbalskom prvenstvu u Kataru 2022. godine, koje će se igrati u zimskom periodu (kod nas). Prva utakmica igraće se u 11 sati, potom u 14h, 16h i 20h sati pa našem vremenu. I to prvi put u istoriji u novembru i decembru. “Vjerujem da će ovo biti spektakularno Svjetsko prvenstvo. Igrači će biti u formi i biće dosta odmor-

niji, a turnir neće trajati cijelu vječnost, već samo 28 dana”, smatra Džim Bojs, potpredsjednik Fife. Mnogi tvrde da je Katar preko korupcije dobio organizaciju Mundijala. Svih prethodnih godina preminulo je na stotine radnika iz siromašnih afričkih zemalja prilikom izgradnje stadiona, a Katar će za SP u cijelu organizaciju uložiti čak 200 milijardi eura. A.P.

KOKORIN I MAMAJEV OSTAJU IZA REŠETAKA

Rusi i dalje u pritvoru Ruskim fudbalerima Aleksandru Kokorinu i vezisti Krasnodara Pavelu Mamajevu produžen je pritvor zbog nasilničkog i huliganskog ponašanja do 8. februara iduće godine kada će u Moskvi početi suđenje. Kokorin i Mamajev su u pritvoru od oktobra jer su pretukli nekoliko lica, među kojima i političara Denisa Paka, kao i njegovog kolegu Sergeja Gaisina. A.P.

BIVŠI SPORTSKI DIREKTOR TVRDI

Ronaldo je želio u Milan Masimilijano Mirabelji, bivši sportski direktor Milana, tvrdi da je Kristijano Ronaldo bio na korak od Milana prije nego što je postao član Juventusa... “Nije šala. Sve smo dogovorili bili, i platu, i obeštećenje... Čak mu nije smetalo ni to što ne igramo Ligu šampiona, već je želio osvojiti Ligu Evrope sa nama. Ipak, kineski vlasnik nije imao finansijsku konstrukciju za to...”, rekao je Mirabelji. A.P.


ČETVRTAK, 6. 12. 2018.

SPORT

43

EVROKUP REVANŠ: JADRAN CARINE  PRIMORAC 15:6

Leteći Jadran u polufinalu HERCEG NOVI - Bazen Instituta “Simo Milošević”. Sudije: Galkin (Rusija), Himenes (Španija). Igrač više: Jadran Carine 11 (6), Primorac 10 (1). Peterci: Jadran Carine 1 (1). Rez. po četvrtinama: 3:2, 5:1, 2:2, 5:1. Jadran Carine: Kandić, Brkić, Popadić 1, Obradović 2, Banićević 1, Averka 1, Mijušković, F. Gardašević 2, Đ. Radović 4, Spaić, D. Drašković 3, Petković 1, Tešanović. Primorac: Šubladze, V. Drašković, Crepulja 1, Petrović, Matković 2, Gopčević 1, Ivanković 2, Pavličević, Višnjakov, Stanojević, Kriješto-

Jadran lagano protiv velikog rivala: Dragan Drašković

CEV KUP  JEDINSTVO 13H PROTIV KUZBASA

Kadija: Bez opuštanja Glomazić: Izgledamo bolje Foto: Druga ABA liga

DARKO PREBIRAČEVIĆ

NBA LIGA

Dvorana je prava odbojkaška, sve je onako kako treba da bude. Mi ćemo pokušati da se priviknemo na vremensku razliku i uslove i da pokušamo da pružimo još jednu dobru partiju. Ono što je glavno - mislim da neće faliti motiva, jer je čast i privilegija igrati u ovakvim uslovima. Očekujem da će dvorana biti puna, daćemo sve od sebe

Dabl-dabl Vučevića, novi šou Dončića

privilegija igrati u ovakvim uslovima. Očekujem da će dvorana biti puna, daćemo sve od sebe”, rekao je Prebiračević u najavi meča. Da podsjetimo, Bjelopoljci su prvi meč izgubili 0:3 (17:25, 20:25, 21:25). A.K. Foto: cev.lu

Detalj sa prvog meča u Bijelom Polju

rac, Mačić, Isljamović. Možda je prvi meč četvrtfinala Evrokupa najavljivao da bi Primorac mogao da “zakuva” čuveni bokeljski derbi, ali u revanšu nije bilo ništa od toga. Naprotiv,

LOVĆEN ČEKA VRŠAC, SUTJESKA U SKOPLJU

MOTIVA NEĆE FALITI Samo velikim čudom mogu da se plasiraju u narednu fazu, ali im to neće smetati da protiv sjajnog protivnika ponovo daju sve od sebe. Odbojkaši Jedinstvo Bemaxa danas (13h) igraju protiv Kucbasa u revanš meču druge runde CEV kupa. Izabranici Darka Prebiračevića su stigli u Rusiju, odradili trening i pokušali da se naviknu na dvoranu. “Što se tiče samog kluba i dvorane, sve je onako kako smo i zamišljali, na vrhunskom nivou. Dvorana je prava odbojkaška, sve je onako kako treba da bude. Mi ćemo pokušati da se priviknemo na vremensku razliku i uslove i da pokušamo da pružimo još jednu dobru partiju. Ono što je glavno - mislim da neće faliti motiva, jer je čast i

UZ JADRAN, U POLUFINALE EVROKUPA PLASIRALI SU SE ORTIĐA, OSC, NAŠIH DRAŠKA BRGULJANA I ALEKSE UKROPINE I MARSEJ ZA KOJI NASTUPAJU MILOŠ ŠĆEPANOVIĆ I BOGDAN ĐURĐIĆ.

viđena je dominacija samo jednog tima. Vaterpolisti Jadran Carina “potopili” su Primorac sa 15:6 i plasirali se u polufinale slabijeg LEN takmičenja. Primorac je u trećem minutru meča preko Dušana Matkovića uspio da izjednači na 1:1, u drugu četvrtinu ušao sa “minus jedan” (3:2) i to je bilo posljednji put na meču da je bio u igri. Golovima Dimitrija Obradovića, Kanstantina Averke, Đura Radovića i Dragana Draškovića Jadran je otišao na 7:2 i tako veoma brzo “zaključao” meč. K.B.

Nakon dva uzastopna poraza Orlando se vratio pobjedama i to nad Majamijem (105:90). Nikola Vučević je za 33 minuta igre postigao 19 poena, uz 10 skokova i tri asistencije, čime je potpisao dabl-dabl učinak i potvrdio sjajnu formu. “Magični” su sada sedmi u istočnoj konferenciji, sa po 12 pobjeda i poraza nakon 24 utakmice. Još jednu nevjerovatnu noć imao je Luka Dončić. Nevjerovatni Slovenac briljirao je u pobjedi Dalasa nad Portlandom (111:102), a meč završio sa 21 poenom, devet skokova, tri asistencije... Međutim, 19-godišnji majstor prelomio je meč 57 sekundi prije kraja, kada je lažnjakom izbacio Evana Tarnera i pogodio trojku za 108:99 i time bacio u delirijum navijače Maveriksa. Gostima nije pomogao ni odlični Demijan Lilard (33 poena te po osam skokova i asistencija). SEMAFOR: Indijana - Čikago 96:90, Majami - Orlando 90:105, Dalas - Portland 111:102, Juta - San Antonio 139:105, Feniks - Sakramento 105:122. A.P.

Lovćen želi četvrti trijumf u nizu: Mašan Vrbica Pauza od desetak dana je završena, ekipe su imale vremena da se osvježe pred nastavak naporne sezone. U desetoj rundi Druge ABA lige Lovćen na Cetinju dočekuje Vršac (18h), dok će Sutjeska gostovati MZTu u Skoplju (19h). Cetinjani su u sjajnoj formi, vezali su tri pobjede u

DRUGA ABA LIGA Juče Helios - Spars

76:69

Večeras 17.00h Primorska - Dinamik 18.00h Lovćen - Vršac 19.00h MZT - Sutjeska 20.00h Borac - Rogaška 20.00h Zrinjski - Split 1. Primorska 9 9 0 18 2. Spars 10 7 3 17 3. MZT 9 6 3 15 4. Split 9 5 4 14 5. Lovćen 9 5 4 14 6. Helios 10 4 6 14 7. Dinamik 9 4 5 13 8. Rogaška 9 4 5 13 9. Borac 9 4 5 13 10. Sutjeska 9 4 5 13 11. Zrinjski 9 2 7 11 12. Vršac 9 1 8 10

regionalnom takmičenju, u Erste ligi su bez poraza, pa žele nastavak trijumfalne serije. “Vršac je mlada ekipa i sigurno neće doći da se preda. Ova pauza im je koristila da srede svoje redovima i siguran sam da će pružiti maksimum. Mi se ne smijemo opustiti, iako pozicija na tabeli govori da smo mi favoriti. Daćemo sve od sebe, jer svako opuštanje bi bilo pogubno za nas”, rekao je trener Lovćena Miodrag Kadija. Za razliku od čete iz prijestonice Nikšićani žele da prekinu neugodnu seriju od tri poraza. “Očekuje nas meč sa jednim od najboljih timova u ligi. Spoljnu liniju predvode Amerikanci, dok centarski tandem čine Ivanov i Bojović. Mi izgledamo bolje nakon dva trijumfa u domaćem takmičenju, pa se nadam da ćemo imati snage da pružimo još jednu dobru partiju”, jasno je poručio Zoran Glomazić. A.K.


441

SPORT

Ргоtlrе nos па twirteru О

DNEVNEnovlne

@d novl ne

c.ETVRTAK,6. 12.2018.

-

V]ERA U NOVO amо K05ARкASI BUDUCNOSТ V

ЕСЕ

OOSTO PROСЕНАТ ЈЕ

Povrede, шnотј reprezenta"ю, dvojica m ladih Igrata kз­ ko Ы tгeninzl ЬШ роtpuni ... Re-

UBA~EНIH

,

gionalni ~рlоп ponovo Iта brojn1h рroЫета, alI se to sve za.boгavlja. УпЈете је za 100 је­ ООп koSa~k1

praznik u ·Мо­

гаа" - Вuduфost Voli vereras

(19Ь) u и. rundl Evrollge doteIcuJe Вarselопи. Aleksandar Dfikit lmao је

veШdh probIema kadaje u рЈ ­ шпlи priprema.duela protlv Кatalonaca - Nikola lvanovli: ni}e t:ten1rao оо меСа Cme Go-

resa 'J'Urskom u nedjeIjui pod znakom рјtanја је za оvз! duе1. ProbIema ima i А1еп Omlc.

otekuje se да bude u sastavu, all se ne zna koliko се mOCi да ротognе.

·Poslije reprezentativne раи­ ze od еЮре I tdklh риtovanЈа, U ov1h рат danа smo pokuSa.J.l da se odmorimo I spremimo naЈЬо­

lје sto mofeто. ceka пзs tefak теС, dobarprotlvnik. al1 јgrзmo

kutl- mislimo da imamo ~nse. OdJgraeemo па maksimalnom nlvou~ rekao је nakonsinol:nJeg treninga FШр Бarovit, јedan od tetvorice гeprezentatlvaca kojl је Ыо

u paklenom ritmu prote-

kllh desetak dзna. Na drugoj strani се ЫН ра­ k1епа rпaSјпа Svetislava PeSIса koја igra пеујеrovзtnо. Nakoп deset теёеvз ima skorod

iest ЈЮЬјedа I ёetiri ЈЮrnz.a I u

ut1ra1i smo ih, pokuSavamo da se spгemimo i odigramostvamo dobarmet'; јasnо Istil:e veШci оо­ гае koj1 oteIшје ропо дvoranо. ~vtjek olekujemo

I mnogo

nam znaа POdrSka navtjata:: zbog ЈЮvredа Alekse Шеа i Zoгana Nikolita, centarska li-

nlја се biti pod poseЬnim рп­ tiskomuovomduelu. · В1ОО tesko slgumo, uvijek nas mu~ te povгede. ко izade па teгen тога da da 100 оо­ sto, пе тога da gJeda neki liCni uCinak, уеС da djelog sebe ро­ stavl u sJufbi eklpe. Probat.emo da lh!to bolje sarovamo, ali се

TROJКIH ко­

SARKASA

BUOUCNOSТI ОУЕ SEZONE

~

UEVROUGI

stvamo ЬШ teSko~ naglaSava 28-godlSnЈi centar reglonalnog Sampiona. Pos!ije fепоmепalпih ро­ bjeda pгotiv 8askoniје i CSКA, sve ekipe BuduCnost gledaju mnogo ozbiljnije. Upгavo to su тотеј u рlаvim dresoviта htjeli da ЈЮkafu. "Тоје I bione1dd.l~ Dapokafe. тода рпраdarпо оvoт

takmi-

l:enju i da maksirnalno motivtsano ekipe do!aze u Podgor1cu. PoslIJe spor1Jeg starta smo to ро­ kaZalI i to се uvtjek biti ta1rD do krзја sezone~ poentirao је FШр

8anМc.

Momak koji се slgurno Imati poseban motiv Је Edvin Diekson. SJajni bek Igrз sve Ьоlје, Ьо i djela ekipa, ЈЮга­ slo mu је samОЈЮuzdanЈе па­ kon пekotiko dobrih .tuterskih pгedstava, а yeCeгas се ЈЮku­

Sati da rastuii пekadaSnЈе saI.gJёtCe. Francuz је u dva па­ vrata nosio dres kata.lonskog giganta, dгuaj put u pгosloj ЈЮlusezoпi. ~vtlek је lIjеро

nadanapravtdobarгezultatpo­

igrat1 prot1v 8arseIone, to је jedna оо naјја­ tlh ekipa 1.1 Evгopl VeClna Igrз· ta su тој! pr1latelji, nekada§nji salgraCi, Ertel veoпta dObardrug (saigraCi 1.1 гeprezentadjl). тako da, uvljek је VeIiki tz.azov protiv Ijudi koje poznajeS, blvSih saigrata. Вlее lIjеро vidjeti lh oper; pomk.a је DZeksona. . -Naravno да lтато яnse, protiv svake ekipe. РоЫјedШ smo CSКA, а Evгollga је takmirenJe 1.1 kojem leSko stlf.ete do

slIje nekoliko godlna. Znamo da Igramo protlv takvih eklpa, ska-

zakljl.lCio је Edvtn DZekson.

zonJ је рlеј-оfэ koјј niје Igrala рrethodле dvije sezone. PredУod!

IhAnte Tomil: kojl I~

пеУјеrovзtnоod dolaska Ре&ј­ Са, Тошas Ertel predvodi spoIј­ nu liniju, пЈеаоvз podrSka је кevin Pangos koji је ovog Iјеtз.

stigao iztaIgirisa, кrts Sl.ngJton, Кajl Kjurik 1. Ьroјпl spansld.igrad "lmaju vIsoke centre, bekovt su dobri !uter1, ekipa sastavlje-

роЬјоое, пета lakih l.ltakmlca~


sport

ČETVRTAK, 6. 12. 2018.

VOLIJA VEČERAS (19h) DOČEKUJU BARSELONU

45

Anđela Bigović na sinoćnjem duelu

BUDUĆNOST UBJEDLJIVA PROTIV TREŠNJEVKE

Vučice na +79

Treći meč na domaćem terenu, treći trijumf, ovog puta jedan od najubjedljivih u istoriji - košarkašice Budućnost Bemax-a savladale su Trešnjevku 95:16 u osmoj rundi WABA lige. Koliko su izabranice Gorana Boškovića bile dominante protiv nedorasle ekipe koja još uvijek nema pobjedu ove sezone najbolje govori rezultat po četvrtinama - 23:10, 28:0, 35:5 i 9:1. Ovo je prvi put u istoriji regionalnog takmičenja da jedna ekipa ne postigne koš tokom deset minuta igre. Najefikasnije u redovima aktuelnog šampiona bile su Nikolina Babić sa 17 i Anđelika Mitrašinović sa 16, po 12 su ubacile Nikolina Džebo i Laurita Jurčiute, dok su sa po 11 koševa meč završile Tamara Kapor i Anđela Bigović. “Lagana pobjeda. Pokazali smo dobru energiju, mada smo imali problem jer smo ostali bez Patrici-

Uvijek je izazov igrati protiv ljudi koje poznajete: Edvin Džekson tokom meča protiv CSKA

Pešić: Pronašli su ritam, opasna su ekipa Svetislav Pešić je jedno od najvećih trenerskih imena na Starom kontinentu i upravo je njegov povratak nakon 14 godina označio je buđenje katalonskog diva. Za svega desetak dana razbudio je ekipu koja je osvojila Kup kralja, a onda tokom ljeta napravio ekipu koja će napasti treći trofej Evrolige. Popularni Kari je doveo Krisa Singltona, Kevina Pangosa, Kajla Kjurika, Jaku Blažića, Artema Pustovoja kao i mladog Letonca Rolandsa Smitsa. I uz ostanke Tomasa Ertela, Adama Hange, Ante Tomi-

ća, Kevina Sarafana, Pjera Oriole - roster pun kvalitetnih igrača. Tomić kao kapiten je i najefikasniji sa 12,6 poena, prate ga Kjurik sa 12,3, Ertel sa 9,7 i Singlton sa 9,5 koševa prosječno po duelu. “Sve utakmice su važne, pogotovo u Evroligi i pogotovo u gostima. Znaju to CSKA i Baskonija koji su izgubili u Podgorici. Budućnost može igrati na visokom nivou, naročito na domaćem terenu”, rekao je Pešić. “Imaju samo dvije pobjede, ali su stabilan i dobro organizovan

tim. Imali su problema na startu sezone, ali su igrali dobro. Sada su pronašli ritam i veoma su opasni”, poruka je 69-godišnjeg stručnjaka. Biće ovo treći međusobni duel Budućnosti i Barselone. Na startu Ulebove Evrolige “blaugrana” je slavila u oba meča - u “Morači” je bilo 77:85, a u Barseloni (na današnji dan prije 18 godina) 75:92. Najbolji u tim duelima iz redova Podgoričana bio je Dejan Tomašević koji je u prvom meču ubacio 23 poena i 11 skokova, a u drugom 29 i 17 skokova.

budućnost

Jelena Vučetić novo pojačanje

U danu kada je upisala nevjerovatnu pobjedu Budućnost Bemax dobila je novo pojačanje - Jelena Vučetić potpisala je sa ugovor regionalnim šampionom do kraja sezone. Jelena igra na poziciji plejmejkera, a u karijeri je nastupala za Herceg Novi, Antivari iz Bara, Palanku, Partizan, Vojvodinu, mađarski Pečuj i rusku Kazanočku. Početkom februara je povrijedila koljena, na treningu uoči meča Crne Gore protiv Slovačke, a vratila se u pobjedi protiv iste selekcije kada su “crvene” obezbijedile plasman na Evropsko prvenstvo.

tREŠnJEVKA

95 16

23 28 35 9 10 0 5 1 Kapor 11 Jakšić 8 Babić 17 Džebp 12 Jurčiute 12 Lazarević 2 Bigović 11 Živković 4 Tatar 2 Mitrašinović16 Trener: Goran Bošković

Ujević 2 Bilić 3 Pavić 4 Bilikova Klark 3 Savić 4 Dobgroslavić Turkalj Muhl Trener: Dean Nemec

PODGORICA - Dvorana: Univerzitetski sportsko kulturni centar. Gledalaca: 350. Sudije: Hasan Bajgorić (BiH), Dženan Hasić (BiH), Amer Bambur (BiH).

je Bure. U takvoj, prinudnoj situaciji nastojali smo da isprobamo neke varijante. Nadam se da ćemo u dobrom ritmu nastaviti i u nastavku sezone”, rekao je Bošković nakon meča. Da podsjetimo - prije sinoćnjeg duela Budućnost je savladala Banoviće i Triglav, dok je izgubila od Montane, Crvene zvezde i Beroe. U narednom kolu Podgoričanke će 16. decembra gostovati Celju. A.K.


46

SPORT

ČETVRTAK, 6. 12. 2018.

KREĆE GLAVNA FAZA EP  CRNA GORA NA S

RASPORED GRUPA I (Nant)

Večeras 18.00h Danska - Francuska 21.00h Švedska - Crna Gora Petak 15.00h Švedska - Francuska 18.00h Srbija - Rusija 1. Rusija 2 2 0 0 4 2. Srbija 2 1 0 1 2 3. Francuska 2 1 0 1 2 4. Švedska 2 1 0 1 2 5. Danska 2 1 0 1 2 6. Crna Gora 2 0 0 2 0 *U polufinale će se plasirati dvije prvoplasirane selekcije iz grupe

GRUPA C (Monbelijar)

3. kolo Holandija - Hrvatska 34:23 Mađarska - Španija (sinoć) 1. Holandija 3 3 0 0 6 2. Španija 2 1 0 1 2 3. Mađarska 2 1 0 1 2 4. Hrvatska 3 0 0 3 0

GRUPA D (Brest)

3. kolo Njemačka - Češka 30:28 Norveška - Rumunija (sinoć) 1. Rumunija 2 2 0 0 4 2. Njemačka 3 2 0 1 4 3. Norveška 2 1 0 1 2 4. Češka 3 0 0 3 0

GRAD SVJETLOSTI JE (PRE)DALEKO, ALI BORIĆEMO SE DO KRAJA

Svijetla romantičnog Pariza teško da će ovog decembra obasjati “lavice”, polufinale Evropskog prvenstva praktično je nemoguća misija, ali dok postoji i teorija rukometašice Crne Gore se neće predavati. “Sigurno je da želimo da se borimo do kraja i da igramo svaku utakmicu najbolje što možemo”, poručila je Milena Raičević za Dnevne novine iz Nanta gdje je naša ekspedicija stigla juče. A teorija kaže da će dame Pera Johansona morati da dobiju sva tri meča u glavnoj rundi, počevši od večerašnjeg (21.00h) protiv Švedske, ali i da se nadaju da bi Francuska protiv tih istih protivnika mogla da izgubi tri boda.

“Naša prva želja je bila da prođemo grupu, jer smo imale i najtežu na ovom Evropskom prvenstvu. Prvi korak smo uspjele da ostvarimo, ali isto tako smo željele makar dva boda da prenesemo - nažalost to nismo uspjeli”, pod-

sjetila je Milena.

MILENA RAIČEVIĆ: FRANCUSKA I RUSIJA SU MEĐU NAJBOLJIM EKIPAMA - VIDJEĆEMO DA LI ĆE TO POKAZATI I U OVE TRI UTAKMICE.

■ PROTIV ŠVEDSKE

JOŠ BOLJE NEGO NA PRIPREMAMA

Jedina dva meča tokom priprema Crna Gora je odigrala

EP bitno za OI, ali naredno SP bitnije “Lavice” će teško do polufinala, ali svakako treba da se bore za što bolji plasman na Evropskom prvenstvu - prije svega zbog šanse da ugrabe kvalifikacije za Olimpijske igre u Tokiju. Iako je još rano da se odredi koja bi to pozicija garantovala. Razlog? Naredno Svjetsko prvenstvo u decembru 2019. Kako piše na sajtu IHF-a - sa-

mo ko osvoji ovogodišnje EP direktno će se plasirati na OI 2020. Na portalu svjetske rukometne federacije stoji i da je do sada jedini siguran učesnik domaćin Japan, da će to pravo dobiti i četiri šampiona svojih kontinenata (uključujući ovo EP), kao i prvak Svjetskog prvenstva 2019. Preostalih šest mjesta biće popu-

njeno kroz olimpijske kvalifikacije koje će se održati u martu 2020. godine. E, upravo tu će biti bitno naredno SP, jer će ekipe plasirane od 2. do 7. mjesta izboriti šest mjesta za kvalifikacije, dok će ostalih šest popuniti preostali najbolji sa kontinentalnih šampionata. Naravno, uključujući i ovogodišnje EP.

U GRUPU II GLAVNE RUNDE PLASIRALI SU HOLANDIJA, RUMUNIJA, NORVEŠKA, ŠPANIJA, NJEMAČKA I MAĐARSKA. OVA GRUPA ĆE SE IGRATI U NANSIJU

RTCG 2 17.50 Rukomet EP (Ž): Danska - Francuska 20.50 Rukomet EP (Ž): Švedska - Crna Gora

SK 1 CG 19.00 20.45

Evroliga: Budućnost - Barselona Evroliga: Armani - Gran Kanarija

03.00

Odbojka (Ž): Šonburi - Altaj

SK 2 18.00 20.30 02.20

SK 3

Fudbal: Đenova - V. Entela Evroliga: Bajern - Himki NFL: Tenesik - Džeksonvil

17.00 19.00 20.45

Košarka: Gaziantep - Bahčešehir Evroleiga: Žalgiris - Olimpijakos Fudbal: Torino - Sudtirol

SK HD 19.00

Evroliga: Darušafaka - Makabi

ARENA SPORT 1


ČETVRTAK, 6. 12. 2018.

STARTU PROTIV ŠVEDSKE, 21.00H Jamina Roberts: Ne igra Johanson

Večeras još bolje nego tokom pripremnih mečeva sa Švedskom: Milena Raičević

Adut Crne Gore u večerašnjem duelu sa Švedskom mogao bi da bude Per Johanson - švedski stručnjak na klupi “lavica”. “Da, Johanson nas možda poznaje veoma dobro, naš stil igre, ali večeras neće igrati on već njegov tim, pa da vidimo kako će to izgledati”, rekla je Jamina Roberts, lijevi bek u selekciji “tri krune”. O šansama svog tima rukometašica Erda kaže... “Tačno je da smo izgubile oba pripremna meča sa njima, ali mislim da su šanse u ovom duelu 50:50”, istakla je Roberts.

upravo protiv večerašnjeg rivala. Oba je dobila - jedan sugurnom igrom tokom svih 60 minuta, dok u drugom duelu preokrenula prednost Šveđanki. “Igrale smo dva puta protiv njih u pripremnom periodu u Švedskoj, ali ne smijemo da se opustimo. Moramo biti bolje nego u ta dva meča što smo bile, jer će se i one za nas još bolje spremiti”, istakla je Raičevićeva. Osim Švedske rivali Crnoj Gori, Rusiji i Francuskoj biće još Srbija i Danska - “zbornaja” ima četiri boda, “lavice” nijedan, a svi ostali po dva. Koliko je moguće da neko od rivala iz Nanta zaustavi Francusku? “Vidjeli smo da je sve moguće na ovom prvenstvu, svako svakoga može da iznenadi

kmice”, naglasio je srednji bek Crne Gore.

2

■ JEDAN GOL

MNOGO ZNAČI

meča odigrale su Crna Gora i Švedska na EP - oba 2014. “Lavice” su tada slavile u grupi 30:29, dok su se Šveđanke revanširale u meču za treće mjesto (25:23) ili da ga uhvati loš dan. Francuska i Rusija su među najboljim ekipama - vidjećemo da li će to pokazati i u ove tri uta-

Protiv Francuske pobjeda je bila daleko (najviše zbog očajnog prvog poluvremena), a protiv Rusije praktično u rukama, ali su “lavice” neshvatljivim greškama u posljednjih pet minuta “poklonile” velika dva boda Rusiji. “Najveći žal sigurno ostaje zbog tog meča protiv Rusije, gdje smo uspjele dobijen meč da izgubimo. Da smo slavile danas bi bila druga priča. Ali to je sport - jedan gol mnogo znači”, zaključila je Milena Raičević. Kreće druga faza - “lavicama” ostaje da pobjeđuju, vjeruju i nadaju se da Francuska neće biti dobra kao u duelu sa Crnom Gorom. K.B.

47

SPORT

DN TIP

BUDUĆNOST

BARSELONA

1

Ako su u paklu Morače mogli da padnu Baskonija i CSKA, zašto ne bi i Barselona.

Na današnji dan

1994. GREEK FREAK

Rođen Janis Adetokumbo, trenutno najbolji grčki košarkaš. U NBA ligi Janis nastupa za Milvoki.

Izdavač: Dnevne novine d.o.o. Prvi broj izašao 10. oktobra 2011. Ul. 19. decembar br. 5, Južna tribina stadiona pod Goricom

Nenad AMIDŽIĆ, izvršni direktor (nenad.amidzic@dnovine.me) Vesna ŠOFRANAC, glavni i odgovorni urednik, Goran POPOVIĆ, zamjenik glavnog i odgovornog urednika

16.15 20.45 01.30

Real Madrid - Melilja, fudbal Betis - Santander, fudbal NHL: Boston - Tampa Bej

ARENA SPORT 2 19.00 RN Leven - Magdeburg, rukomet 20.45 Monpelje - S. Rafael, rukomet

ARENA SPORT 3

20.00

ABA 2: Zrinjski - Split

EUROSPORT 1 14.00 19.50

Biatlon, Pokljuka Snuker, Jork

EUROSPORT 2 14.00

Snuker, Jork

(desk@dnovine.me) Ekonomija: Bojana DESPOTOVIĆ (bojana.despotovic@ dnovine.me) Hronika: Nataša PAJOVIĆ (hronika@dnovine.me), Društvo: Bojana PEJOVIĆ (drustvo@dnovine.me), Crna Gora: Ivanka RASTODER (crnagora@dnovine.me), Kultura: Jelena BOLJEVIĆ (kultura@dnovine.me) , Svijet: Nikola MIJUŠKOVIĆ (svijet@dnovine.me), Zabava: Filip JOVOVIĆ (zabava@dnovine. me), Sport: Miloš ANTIĆ (sport@dnovine.me), Foto: Dejan Lopičić

redakcija@dnovine.me


zanimljivo nevjerovatna vijest iz aranđelovca

u poDGoriČkom kic-u

sinoć oTVoREn TREći PoDGoRiCA FiLM FEsTiVAL

Koza Belka pojela gazdi 20.000 eura Vijest o kozi Belki iz Aranđelovca u Srbiji za tren je obišla region. Kako piše portal arandjelovacinfo.rs, u domaćinstvu porodice Simić u selu Ranilović, opština Aranđelovac, koza Belka pojela je 20.000 eura koje je porodica spremila za kupovinu 10 hektara zemlje. Simići, čestita porodica iz Ranilovića, odlučili su da prošire svoje imanje i za to su spremili pozamašnu sumu od 20.000 eura da bi kupili 10 hektara zemlje. Ali tog jutra sve je pošlo kako ne treba. “Ustali smo rano, prebrojali novac, jer je trebalo da dođe čovjek od kojeg kupujemo zemlju da bismo potpisali ugovor i čovjeka isplatili, pare su bile na stolu u dnevnoj sobi, a mi smo otišli da

aktuelno

doručkujemo. Moj svekar je izašao, kao i svako jutro, da nahrani stoku, ali nije primijetio da nije zatvorio ulazna vrata i tu je nastala naša nesreća. Koza Belka, koju imamo već nekoliko godina, ušla je kroz otvorena vrata u dnevnu sobu i počela jesti pare sa stola”, kazala je kroz suze Milena Simić. Dodala je da, kad su čuli šuškanje i buku, njen muž je ustao od stola i samo što ga “šlog nije strefio”. Belka je pojela pare sa stola, ostalo je oko 300 eura samo, a sve ostalo je bilo pojedeno. “Muž od toga dana ništa ne govori, samo sjedi, ćuti i gleda u jednu tačku. Belka nas je zavila u crno”, rekla je Milena za arandjelovacinfo.rs.

Dodjelom nagrade “Kino-oko” za doprinos filmskoj umjetnosti proslavljenom srpskom reditelju Milošu Mišu Radivojeviću i projekcijom nagrađivanog filma “Krivica” danskog reditelja Gustava Milera, u Velikoj sali KIC-a “Budo Tomović” otvoreno je treće izdanje Podgorica film festivala. Priznanje je ovogodišnjem laureatu uručio direktor Crnogorske kinoteke Andro Martinović. Miša Radivojević je kazao da je beskrajno ispunjen i ponosan, dodavši u šali da mu priznanje Kinoteke, kao institucije koja čuva filmove i sjećanje na značajne autore, “pomalo miriše na kraj”.

“Ali, mene ta perspektiva ne plaši. Snimaću filmove dok god mogu”, rekao je Radivojević. Festival je otvorila sekretarka Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada Nela Savko-

vić-Vukčević, a publici se obratio i predsjednik stručnog žirija, reditelj Branko Baletić. Do 9. decembra podgorička publika biće u prilici da pogleda ukupno 26 naslova. S.I.

Barbara najskuplji plemeniti metal

Paladijum zbacio zlato sa trona

Paladijum je uz zlato, srebro i platinu, jedan od plemenitih metala s raširenom primjenom u privredi, a trenutno je najtraženiji u autoindustriji. Prema pokazateljima trgovanja metalima za neposrednu isporuku na londonskoj berzi, paladijum dostiže cijenu od 1.252 dolara za uncu, dok je cijena zlata 1.251 dolar za uncu, piše Novac.hr. “Snabdjevanje paladijumom je vrlo ograničeno, tako da je za cjenovni odnos paladijuma i zlata važno koliko su slabe ili jake ponude oba proizvoda”, rekao je Čirag Set, konsultatnt londonskog “Metal Focus”-a. Prema dostupnim podacima, tokom prošle godine iz rudnika u svijetu izvađeno je svega 208 tona paladijuma. Budući da Rusija drži značajan dio svjetskog tržišta paladijumom (30 do 40 odsto globalne proizvodnje), rast cijena ovog plemenitog metala posljedica je i istrajnosti SAD-a u privrednim sankcijama Moskvi. Osim u autoidustriji, paladijum se koristi u proizvodnji nakita, elektronici, industriji građevinskih metala, ali i u medicini za proizvodnju zubnih plombi i opreme za hirurgiju.

akcija širom evrope

Uhapšeno 90 mafijaša

U Njemačkoj, Italiji, Belgiji i Holandiji su sprovedene koordinisane racije u kojima je uhapšeno 90 lica koji se sumnjiče da su pripadnici italijanske mafije. Njemačka federalna policija saopštila je da su pretresene prostorije koje se dovode u vezu sa “Ndrangetom”, organizovanom kriminalnom grupom sa juga Italije zbog navoda o trgovni kokainom, pranja novca, podmićivanja i nasilja, prenio je AP. Hapšenje je dio istrage pod nazivom Polino pokrenute 2016. godine. Operacijom je koordinisao Evrodžast (Eurojust), evropska jedinica za borbu protiv prekograničnog organizovanog kriminala.

Dnevne novine 6. decembar 2018.  

Dnevne novine 6. decembar 2018.

Dnevne novine 6. decembar 2018.  

Dnevne novine 6. decembar 2018.