’Forretningsmodeller og fremtidsudsigter for det danske podcast-marked’

Page 4

4

Forretningsmodeller og fremtidsudsigter for det danske podcast-marked

01. Forord Forskningsprojektet Forretningsmodeller og fremtidsudsigter for det danske podcastmarked er gennemført i regi af Center for Medier og Innovation på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX). Det har løbet i perioden oktober 2020 – januar 2022 og afsluttes formelt med denne rapport. Allerfonden har generøst støttet projektet, og det har været afgørende i forhold til at gøre det endelige omfang af og grundighed i undersøgelsen mulig. Uden denne støtte ville der have været tale om et betydeligt mindre projekt. Tak. Aller Media har en åbenlys interesse i undersøgelsen og dens resultater: Selskabet opkøbte i 2019 majoriteten af podcast-bureauet Heartbeats og bestræber sig på at gøre podcast til et rentabelt element i den overordnede forretningsmodel. Det er derfor værd at bemærke, at vi har haft fuldstændig forskningsmæssig frihed til at planlægge og gennemføre undersøgelsen og til at publicere og på anden vis præsentere data og resultater, sådan som vi har fundet det bedst. Den viden, som præsenteres i denne rapport, er således skabt ud fra et velfungerende armslængdeprincip. Foruden Allerfonden og dens bestyrelse ønsker vi at takke Freja Sørine Adler Berg og Morten Skovsgaard (begge fra Syddansk Universitet) for input og sparring samt vores dygtige og standhaftige studentermedhjælpere, Stefanie Christensen, Karoline Westergård Andersen og Niklaes Cristian Toft Larsen. En stor tak skal også lyde til alle de mange aktører i og omkring det danske og internationale podcast-marked, som har stillet deres tid og viden til rådighed for os. Alle fejl og mangler er dog alene vort ansvar. God læselyst.

Aske Kammer og Thomas Spejlborg Sejersen København, februar 2022


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.