Page 1


วันจันทร์ ท่ ี 25 มิถุนายน 2561 กรุ งเทพฯ - เพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ 06.00 น. พบกัน ณ จุดนัดพบ หน้ า McDonald ชัน้ 1 อาคารอัมริ นทร์ พลาซ่า พบเจ้ าหน้ าที่ธรรมดีทวั ร์ อานวย ความสะดวก ( รั บประทานอาหารเช้ า ณ McDonald ชัน้ 1 อาคารอัมรินทร์ พลาซ่ า ) 07.00 น. นาท่านออกเดินทาง จากหน้ าอาคารอัมรินทร์ พลาซ่า ไปยังวัดพระพุทธไสยาสน์ จังหวัดเพชรบุรี 08.50 น. ถึง วัดพระพุทธไสยาสน์ หรื อวัดพระนอน ตังอยู ้ ่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของเขาวัง (พระนครคีรี) เป็ นวัดเก่าแก่ ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้ างที่ชัดเจน แต่สันนิษฐานกัน ว่าเป็ นวัดที่มีมาตัง้ แต่สมัย อยุธยาซึง่ มีพระพุทธไสยาสน์ อายุกว่า 400 ปี ก่ออิฐถือปูน ยาว 43 เมตร ความสูงจากพระเศียรถึง ฐานบรรทม 15 เมตร จัดเป็ นพระนอนที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับที่ 4 ในประเทศไทย วัดพระพุทธไสยาสน์ มีองค์ พระนอนเป็ นองค์ ประธาน เป็ นพระประจาวัน เกิดของผู้ที่เกิดในวัน อังคาร โดยพระเศี ยรขององค์ พระชี ไ้ ปทางทิ ศใต้ ซึ่ง ภายในองค์ พระนอน ประกอบด้ วยห้ องถ า้ จานวน 11 ห้ อง นอกจากนี ้ยังพบพระพุทธรูปองค์ เล็กเป็ นจานวนมากภายในถ ้า ซึง่ ขณะนี ้ทางวัดได้ ปิ ดทางเข้ าไว้ ไม่อนุญาตให้ ผ้ ใู ดเข้ าไป เนื่องจากข้ างในไม่มีอากาศให้ หายใจเพียงพอ และอีกหนึ่ง จุดเด่นของพระนอนที่ นี่ คือ ที่เศี ยรขององค์ พระนอน มีหมอนบรรทมรู ปดอกบัวรองพระเศียรอยู่ 2 ก้ อน ” พระนอน ” เดิมสร้ างไว้ กลางแจ้ ง โดยชาวรามัญที่มีจิตศรัทธาช่วยกันสร้ างขึน้ มาในสมัยนัน้ ต่อมาหลังจากสิ ้นสุดสมัยกรุ งศรี อยุธยา วัดแห่งนี จ้ ึงถูกปล่อยทิ ้งร้ างไว้ เป็ นเวลานาน จนกระทั่ง รัชกาลที่ 4 ได้ เสด็จประพาสยังพระนครคีรี (เขาวัง) จังหวัดเพชรบุรี พระองค์ ทรงทอดพระเนตร องค์พระนอน เห็นชารุดทรุ ดโทรมถูกปล่อยให้ ทิ ้งไว้ ผ่านแดดลมฝนมาตลอด จึงโปรดเกล้ าฯ ให้ สร้ าง หลังคาสังกะสีคลุมไว้ ต่อมารัชกาลที่ 5 โปรดเกล้ าฯ ให้ สร้ างหลังคาคลุมองค์ พระนอนใหม่ โดย เปลี่ ย นจากหลัง คาสัง กะสี เป็ นหลัง คากระเบื อ้ ง พร้ อมทาผนังรอบองค์ พระ เป็ นลัก ษณะวิ หาร พระพุทธไสยาสน์ ดังที่เห็นอยู่ปัจจุบนั ในอุโบสถ **ร่วมกันปฏิบตั ิถวายเป็ นพุทธบูชา และถวายปั จจัยตามอัธยาศัย** 09.50 น. นาท่านออกเดินทางไปยัง วัดเพชรพลี ( วัดพริบพรี )


10.00 น. ถึงวัดเพชรพลี เดิมชื่อวัดพริ บพรี ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชดั ว่าสร้ างขึ น้ เมื่อใด สันนิษฐานว่าน่าจะ สร้ างในสมัยอยุธยา สิ่งที่สาคัญในวัดนี ้ ได้ แก่ เสาชิงช้ า และเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ นอกจากนัน้ ในวัดยังมีสิ่งมหามงคล ได้ แก่ พระบรมสารี ริกธาตุ จานวน 5 องค์ ได้ แก่ พระบรมสารี ริกธาตุฉทั พัณ รั งสี พระบรมธาตุทันตธาตุ (พระเขี ย้ วแก้ ว) พระเสนธาตุ พระบรมสารี ริกธาตุขนาดต่างๆ และ พระธาตุของพระอรหันต์ โดยทัง้ หมดประดิษฐานในบุษบก ซึ่งสามารถยกตัวขึน้ ไปเก็บซ่อนบน เพดานได้ อย่างมิดชิดภายใต้ แผ่นไม้ จาหลักที่ งดงาม นักท่องเที่ยวสามารถเข้ านมัสการพระบรม สารี ริกธาตุได้ ภายในอาคารวชิรปราสาท โดยเจ้ าหน้ าที่จะกดปุ่ ม เพื่ อนาบุษบกค่อยๆ เลื่อนลงมา จากเพดานจนประดิษฐานอย่างสมบูรณ์ ในบริเวณแท่นบูชา **ร่วมกันปฏิบตั ิถวายเป็ นพุทธบูชา และถวายปั จจัยตามอัธยาศัย** 11.00 น. นาท่านออกเดินทางไปยัง ร้ านอาหาร ปลาทู 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร ปลาทู 13.00 น. นาท่านออกเดินทางไปวัดถ ้าเขาเต่า 13.40 น. ถึงวัดถา้ เขาเต่ า วัดถา้ เขาเต่ าเป็ นวัดที่ใหญ่ที่สดุ ในหมู่บ้านเขาเต่า ชื่อหมู่บ้านตังตามชื ้ ่อภูเขาที่ รู ปร่ างมองแล้ วคล้ ายกระดองเต่า รอบๆ บริ เวณหมู่บ้านนี ้มีอะไรน่าสนใจหลายอย่าง มีหาด 2 หาด มีวดั และสานักสงฆ์รวมทังศาลเจ้ ้ า อยู่ไม่ห่างกันมากนักสามารถเดินเที่ยวได้ ส่วนใหญ่คนที่เข้ ามา ที่นี่จะเลือกมาเที่ยวชม ทาบุญไหว้ พระ ที่วดั ถ ้าเขาเต่าเป็ นอันดับต้ นๆ วัดแห่งนี ้สร้ างบนเขามีถา้ ที่ สร้ างจ าลองขึ น้ มาให้ ก ลมกลื น กั บ ธรรมชาติ มี พ ระพุท ธรู ป เจ้ า แม่ ก วนอิ ม พระสั ง กั จ จายน์ พระอริยสงฆ์ หลายองค์หลายขนาด พระพุทธรูปที่อยู่บนเขาองค์ใหญ่โดดเด่นเห็นแต่ไกล อีกหลายๆ องค์ ส ร้ างกระจายลดหลั่นกันไปมี บัน ไดให้ เ ดิ น ไปแต่ ล ะจุด ชมวิ ว ที่ แ ตกต่ า งกัน ไป บนยอดเขา มองเห็นวิวสวยได้ ไกลทังหาดเขาเต่ ้ า (หาดทรายใหญ่) ไปจนถึงเกาะสิงห์โต หรื อแม้ กระทัง่ สวนสน ประดิพทั ธ์ **ร่วมกันปฏิบตั ิถวายเป็ นพุทธบูชา และถวายปั จจัยตามอัธยาศัย** 14.45 น. นาท่านออกเดินทางไปยัง โรงแรมปูละคอน ไพเวท บีช รี สอร์ ท 15.30 น. ถึงเข้ าสู่พกั ณ โรงแรมปูละคอน ไพเวท บีช รี สอร์ ท 16.00 น. นาท่านล่องเรื อชมวิวชมบรรยากาศวิถีชาวบ้ าน จิบชาพร้ อมของว่างเบาๆ แบบ High Tea 18.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร โรงแรมปูละคอน ไพเวท บีช รี สอร์ ท


วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ประจวบคีรีขันธ์ 07.00 น. 08.00 น. 09.00 น. 09.10 น.

12.00 น. 12.05 น. 13.00 น. 14.00 น. 16.00 น. 18.00 น. 19.00 น. 21.00 น.

ตื่นนอน รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั นาท่านออกเดินทางไปยัง ถ ้าพระยานคร ถึงถา้ พระยานคร “ถา้ พระยานคร” ถูกค้ นพบโดยเจ้ าพระยานครศรี ธรรมราช เมื่อครัง้ ที่เดินทาง โดยทางเรื อมุ่งหน้ าขึ ้นมาสู่กรุงรัตนโกสินทร์ ซึง่ ได้ นาเรื อเข้ ามาจอดพักหลบพายุในแถบนี ้และสารวจ พบถ ้าที่อยู่ด้านบน ถ ้านี ้จึงได้ ชื่อว่า “ถา้ พระยานคร” และในคราเดียวกันนันเอง ้ ก็ได้ ขดุ บ่อน ้าไว้ ใช้ ดื่มกิน เรี ยกว่า “บ่ อพระยานคร” ซึง่ ตังอยู ้ ่ก่อนถึงทางเดินขึ ้นสู่ถ ้าพระยานคร ความงดงามของถา้ แห่ ง นี อ้ ยู่ที่ หิ น งอกหิ น ย้ อ ยที่ ผ นัง ถ า้ ซึ่ง ดูร าวกับ ธารน า้ ตก จนกระทั่ง เมื่ อ พระบาทสมเด็ จ พระ จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงทราบ ก็ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จประพาสถ ้า ในคราวเดียวกับที่ เสด็จประพาสแหลมมลายู โดยได้ เสด็จมาประพาสถ ้าพระยานคร เมื่อวันที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ.2433 ในการเดี ย วกั น นี ้ ได้ ทรงโปรดเกล้ าฯ ให้ พระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอพระองค์ เ จ้ าขจรจรั ส วงศ์ ทรง ออกแบบสร้ างพลับ พลาจตุร มุข กว้ า ง 2.55 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2.55 เมตร โดยสร้ างขึน้ ที่ กรุ ง เทพฯ แล้ ว ส่ ง มาประกอบที ห ลัง โดยให้ พ ระยาชลยุ ท ธโยธิ น เป็ นนายงานก่ อ สร้ าง และ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เสด็จมายกช่อฟ้าด้ วยพระองค์เอง และพระราชทานชื่อว่า “พระที่น่ ังคูหาคฤหาสน์ “ ที่กาแพงหินด้ านขวามีพระปรมาภิไธยย่อในรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 7 เป็ นตัวหนังสือใหญ่สีขาวสะดุดตา พระที่นงั่ คูหาคฤหาสน์นบั เป็ นจุดเด่นของถ ้าพระยานคร และเป็ น ตราประจาจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ในปั จจุบนั นาท่านออกเดินทางไปยังร้ านอาหาร ยกซด ซีฟดู๊ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร ยกซด ซีฟ๊ ดู นาท่านออกเดินทางไปยังโรงแรมประจวบแกรนด์ เข้ าสู่พกั ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ นาท่านล่ องเรื อสวดมนต์ ปล่ อยปู กลางสะดือทะเลประจวบคีรีขันธ์ รับประทานอาหารค่า ณ ร้ านอาหารรั บลม ถึง มณฑลพิธี หลวงปู่ พระอุปคุต สวนสาธารณะ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขนั ธ์ ร่วมกันสวดมนต์ อุปปาตะสันติคาถา ( มีอานิสงส์ สงบเหตุร้ายและป้องกันภัยพิบตั ิต่างๆ ) เจริญสมาธิ และแผ่เมตตา พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา


23.00 น. พระภิกษุและสามเณร เจริญพระพุทธมนต์ 00.01 น. ร่ วมตักบาตรเที่ยงคืน พระภิกษุและสามเณร จานวน 59 รูป ออกบิณฑบาต ( ข้ าวสารอาหารแห้ ง หนังสือ , น ้าดื่ม , เครื่ องสังฆทานของใช้ ต่างๆ สาหรับพระภิกษุและสามเณร ) 01.00 น. เข้ าสู่โรงแรมที่พกั โรงแรมประจวบแกรนด์ วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ประจวบคีรีขันธ์ – กรุ งเทพฯ 07.00 น. 08.00 น. 09.00 น. 09.20 น.

12.30 น. 13.30 น. 14.30 น. 15.30 น.

16.30 น.

ตื่นนอน รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั นาท่านออกเดินทางไปยัง วัดอ่าวน้ อย ถึงวัดอ่ าวน้ อย ชมพระอุโบสถไม้ สกั ทองหนึ่งเดียวของไทย ที่อลังการด้ วย พญานาค 9 เศียร 2 ตน ล้ อมพระอุโบสถไว้ ที่มีความงดงามและยิ่งใหญ่อนั ดับหนึ่งของเมืองไทย กราบพระพุทธรู ปหินอ่อน ภายในฝาผนังมีเรื่ องราวพุทธประวัติแบบลอยตัว แกะสลั กไม้ ด้วยฝี มือประณีต เดินขึ ้นสู่ “ถา้ พระ นอน” (บันไดราว 300 ขัน้ ) กราบพระนอนขนาดใหญ่ 2 องค์ ความยาว 14 เมตร และ 20 เมตร ถื อ เป็ นพระนอนที่ เก่ า แก่ และใหญ่ ที่ สุด ในจัง หวัด ประจวบคี รี ขัน ธ์ เป็ นศิ ล ปะร่ ว มสมัย อู่ท องรัตนโกสินทร์ อายุ 300-500 ปี **ร่วมกันปฏิบตั ิถวายเป็ นพุทธบูชา และถวายปั จจัยตามอัธยาศัย** นาท่านออกเดินทางไปยังร้ านอาหารชมวาฬ รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้ านอาหารชมวาฬ นาท่านออกเดินทางไปยังวัดราชายตนบรรพต ถึง วัดราชายตนบรรพต (วัดเขาต้ นเกตุ) อาเภอหัวหิน กราบนมัสการ หลวงปู่ ก้ าน ฐิตธมฺโม (พระเนกขัมมมุนี) เจ้ าอาวาส และที่ปรึ กษาเจ้ าคณะ อาเภอหัวหิน (ฝ่ ายธรรมยุติ) พระกรรมฐาน สาย หลวงปู่ มั่ น ภู ริ ทั ตฺ โ ต ณ วัด แห่ ง นี ้ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่หัว ฯ รั ช กาลที่ 9 ได้ ท รง พระราชทาน ให้ อญ ั เชิญพระปรมาภิไธย “ภ.ป.ร.” และพระนามาภิไธย “ส.ก.” ประดิษฐานไว้ ที่หน้ า บันและทรงปลูกต้ นศรี ตรังไว้ ที่หน้ าพระอุโบสถ เมื่อ พ.ศ.2517 หลังจากที่สร้ างวัดเพื่อเป็ นที่ปฏิบตั ิฯ หลวงปู่ ไม่เคยย้ ายไปอยู่ที่วดั อื่นใดอีกเลย **ร่วมกันปฏิบตั ิถวายเป็ นพุทธบูชา และถวายปั จจัยตามอัธยาศัย** นาท่านออกเดินทางไปยังบ้ านขนมนันทวัน


17.30 น. ถึงบ้ านขนมนันทวัน นาคณะซือ้ ของฝาก 18.30 น. นาท่านออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ 21.00 น. เดินทางถึง อาคารอัมรินทร์ พลาซ่ า ด้ วยความประทับใจ ** โปรแกรมข้ างต้ น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **


สู่หน้าด่านเมืองพริบพรี มณีนาคราช ถ้ำพระยานคร ตักบาตรเที่ยงคืนหลวงปู่พระอุปคุต  

สู่หน้าด่านเมืองพริบพรี มณีนาคราช ถ้ำพระยานคร ตักบาตรเที่ยงคืนหลวงปู่พระอุปคุต เพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ เดินทางวันจันทร์ที่ 25 – วันพุธที...

สู่หน้าด่านเมืองพริบพรี มณีนาคราช ถ้ำพระยานคร ตักบาตรเที่ยงคืนหลวงปู่พระอุปคุต  

สู่หน้าด่านเมืองพริบพรี มณีนาคราช ถ้ำพระยานคร ตักบาตรเที่ยงคืนหลวงปู่พระอุปคุต เพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ เดินทางวันจันทร์ที่ 25 – วันพุธที...

Advertisement