Djapo jaarverslag 2020 : Kinderen en jongeren leren omgaan met complexe duurzaamheidsvraagstukken

Page 1

Anders kijken, denken en doen voor een duurzame wereld

PU Jaarverslag 2020

DJAPO’S MAGAZINE VOOR JUFFEN EN MEESTERS

#2 MAART 2017

Kinderen en jongeren leren omgaan met complexe KNIP JE GLOOB EN TEO PICTO’S • RECEPT VOOR EEN duurzaamheidsvraagstukken WORMENBAK • VRAGEN VOOR HILDE CREVITS • CATWA

IN DE KRINGWINKEL • SYSTEEMDENKEN IN KAMEROE


INHOUDSTAFEL 3 Voorwoord 4

De wereld op punt zetten in tijden van corona

8

Naar een vernieuwd theoretisch kader

10 Onderwijs 10 Basisonderwijs 14

Secundair onderwijs

16 Lerarenopleiding 18 Samenwerken 18

Partnerschappen en samenwerkingen

20

Gemeentelijke samenwerking

22

Algemene cijfers

24 Jaarrekening 26

Djapo laat van zich horen

18 Contactgegevens

Copyright foto’s: Djapo, Elke Broothaerts, Joost Van den Branden, IOK/ Energy Challenges, TECHville/ EducaThor, Stijn Willekens


voorwoord Vroeg in 2020 werd duidelijk dat het geen jaar als een ander zou worden. Meer dan we konden verwachten, zou de covid-19 crisis de rest van het jaar een zware stempel drukken op ons leven en werk. We werden gedwongen snel te schakelen, en met elke nieuwe wending te blijven schakelen. Onze begeleiders maakten de omslag naar virtueel werken met leerkrachten, schoolteams en partners in en buiten het onderwijs. Onze onderzoekers en ontwikkelaars zetten het werk van 2019 voort – het verdiepen van ons kader en de ontwikkeling van sterke methodes en tools die een kwalitatief EDO aanbod garanderen. Nieuwe teams en manieren van samenwerken werden geïntroduceerd, en sterke ondersteunende medewerkers lieten ons toe onze rol te blijven opnemen. Dat we mee vormgeven aan oplossingen onderweg naar een duurzame samenleving, een samenleving die iedereen meeneemt naar een wereld in balans bleek ons geluk – een voorrecht zelfs. De crisis bevestigde het belang van kwalitatief onderwijs, en daar dragen wij graag aan bij. Toen ik in november 2020 als directeur de fakkel overnam van Belinda, trof ik een dynamisch en gedreven team aan dat een moeilijk jaar aan het afronden was. Beperkte persoonlijke contacten hadden hun tol geëist, maar Djapo had doorgezet. De kritische reflectie en innoverende spirit waren springlevend. Djapo behield

haar constructieve en daadkrachtige houding ten opzichte van haar missie. Djapo blijft kinderen en jongeren in staat stellen mee vorm te geven aan een toekomst die in de eerste plaats hen aanbelangt. Bovendien stimuleren we hen om dat op hun eigen manier te doen, en vertrekken we niet van vooropgestelde oplossingen of normatieve waarheden - ook dit bleek in 2020 nog belangrijker dan ooit. We blijven ook ijveren voor onderwijs dat hier ruimte voor biedt. Djapo is vandaag niet bang om ambitieus te zijn. We stellen onze visie en strategie op punt en dienen een ambitieus 5-jarig programma in bij de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp. We engageren ons in lopende én nieuwe samenwerkingen met gelijkgezinden op vlak van kinderen en jongeren, en EDO theorie, praktijk en beleid. Kortom, we zetten onze evolutie naar een sterk referentiecentrum Educatie voor Duurzame Ontwikkeling in België en daarbuiten overtuigd verder. Er ligt nog heel wat werk voor de boeg, en daar stropen we met plezier de mouwen voor op.

Kaat Boon directeur

3


De wereld op punt zetten in tijden van corona A. Een nieuwe manier van werken Corona geeft, corona neemt… Ook voor Djapo betekende de coronacrisis een aanpassing van onze manier van werken en van ons aanbod. Midden maart 2020 schakelden we in versneld tempo naar een extra online aanbod. Zo kwamen er extra downloadbare lessen en fiches voor zowel het kleuter-, lager- als secundair onderwijs. Onder de noemer #coronderwijs moedigden we leerkrachten en leerlingen aan om iets voor een ander te doen of een actiegericht project te bedenken. Nascholingen en coachings lieten we in de mate van het mogelijke online doorgaan. Dat gaf een versnelde invoering van tools rond digitalisering en online interne communicatie en een investering in een kwalitatief, digitaal aanbod om in onze nascholingen en coaching toch participatief te kunnen werken.

4

Een paar voorbeelden: • Een webinar systeemdenken aan studenten leerkracht secundair onderwijs van HOGENT waarin ze konden nadenken over de rol die zij zelf spelen in de coronacrisis en hoe een verandering van perspectief kan helpen om kritisch te leren denken. • Sjablonen voor kleuters en leerlingen lager onderwijs om iets te doen voor iemand anders: een brief schrijven, tekening maken, hulp aanbieden. • Een #Blijfinjekotchallenge voor het secundair onderwijs, waarin we leerlingen lieten nadenken over hoe ze de lockdown zo goed mogelijk doorkomen. • Een aangepast visueel denkinstrument rond thuiswerken waarin we positieve en negatieve gevolgen van thuiswerken in kaart brachten met de Routekaart, een werkvorm die je denken zichtbaar maakt. • Coaching medewerkers Djapo door Visuality: digitale tools om online participatief te kunnen werken


5


B. Een organisatie in verandering In 2020 kreeg de nieuwe organisatiestructuur steeds meer vorm en legden we verder het kader om een referentiecentrum te worden op het vlak van praktijkgerichte EDO. We formuleerden deze ambities op lange termijn: • Internationalisering van onze werking. • Wegen op het beleid en het maatschappelijk debat. • De uitbouw van een strategisch netwerk en partnerschappen Actoren uit het onderwijs blijven onze belangrijkste doelgroep: Djapo ondersteunt (toekomstige) leerkrachten, schoolteams, ambtenaren en beleidsmakers door hen concrete modellen, tools en educatief materiaal aan te reiken en via advies- en dienstverlening (coaching, trajecten op maat). Een paar voorbeelden: • Aanleveren praktijkvoorbeelden EDO voor de website Samenleving in de Klas van VLOR (samenlevingindeklas.be) • Mondelinge input op de VLOR-seminaries over de eindtermen • Lid van de externe resonantiegroep over de eindtermen van het Katholiek Onderwijs • Lid van de actiewerkgroep Mens en Maatschappij van AHOVOKS • Input i.s.m. Stedelijk Onderwijs Antwerpen rond een competentiemodel burgerschap.

6


7

“Djapo wil kinderen, jongeren en actoren uit hun

omgeving versterken in het aanpakken van complexe duurzaamheidsvraagstukken om samen de transformatie naar een duurzame, sociale en rechtvaardige samenleving te maken.”


Naar een vernieuwd theoretisch kader In 2020 verdiepten we ons verder in theorie en praktijk rond Educatie voor Duurzame Ontwikkeling. Het team R&D werkte verder aan een vernieuwd theoretisch onderbouwd kader. We organiseerden een externe adviescommissie met vertegenwoordiging van koepels en netten, hogescholen, universiteiten en internationale experten. Hieruit ontstond een dialoog die zo rijk was dat we besloten om de publicatie uit te stellen tot 2021 en aan te vullen met bijdragen vanuit deze adviescommissie. Dit theoretisch kader bouwt voort op onze praktijkvisie ‘Hoe een haas een koe vangt’ en breidt deze uit. Het onderzoekt hoe leerkrachten een leeromgeving kunnen creëren waarin kinderen en jongeren maximale kansen krijgen om hun kennis, alertheid, denkprocessen (sleuteldenkprocessen) en motivatie te ontwikkelen aan de hand van duurzaamheidsvraagstukken. Deze leeromgeving beperkt zich niet tot de klasmuren, het theoretisch kader omschrijft ook hoe de hele schoolorganisatie en ook de brede school hierbij betrokken kan worden. In 2020 zetten we ook in de onderwijspraktijk al stappen in deze richting. Zo zetten we in de aanmaak van educatief materiaal, nascholingen en communicatie steeds vaker visuele denkinstrumenten in en besteedden we hier ook uitgebreid aandacht aan in onze magazines. Op die manier profileerden we ons steeds meer rond deze aanpak.

4

inspiratiewebinars

19

methodes Filosoferen voor

65

leerkrachten 8


9

32

methodes systeemdenken

77

voor leerkrachten

11

methodes creatief denken voor leerkrachten

30

9

nascholingen,

5 trajecten

rond onze denkvaardigheden


Onderwijs A. BASISONDERWIJS Djapo streeft ernaar om op representatieve wijze alle scholen te bereiken, gespreid over alle koepels en netten en over heel Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk gewest en ook die scholen met een meer diverse leerlingenpopulatie. Ook in 2020 realiseerden we deze ambitie. In het kleuteronderwijs zetten we onze expertise om werk te maken van een duurzame wereld blijvend in, met ondermeer Gloob & Teo, twee vrienden die jonge kinderen stimuleren om voelsprieten te ontwikkelen voor alle dingen die een invloed hebben op de mens en de natuur. In 2020 werkten we geen nieuwe lessen uit, maar starten we met een update van bestaande lessen in een coherente stijl. We maakten filmpjes rond het werken met de klaspoppen van Gloob & Teo.

10


9 11

25

sets handpoppen

43

116

pictogrammen

workshops voor

119

leerkrachten

169

prenten-en verhalenboeken

375

voor leerkrachten

Met het traject en de nascholing ‘Trip trap naar duurzaamheid in de kleuterklas’ bieden we leerkrachten en scholen tools om in de kleuterklas rond duurzaamheid te werken. Ook in 2020 kreeg het magazine PUNT een editie voor leerkrachten en student-leerkrachten kleuteronderwijs.

96

voor leerkrachten

2335

downloads materiaal Gloob & Teo


In het lager onderwijs vertaalde onze aanpak rond Educatie Duurzame ontwikkeling zich o.m. in: • Ontwikkeling 3 lessenpakketten rond recycleren van batterijen voor BEBAT • Ontwikkeling 23 lessen voor kleuteronderwijs en lager onderwijs rond dierenwelzijn voor het project Oog in oog van het Departement Omgeving • We werkten mee aan 3 nieuwe WO bundels Wereldkanjers van Plantyn In 2020 verscheen ook een nieuwe editie van PUNT, magazine voor leerkrachten lager onderwijs. Daarnaast ondersteunden we leerkrachten en scholen met workshops, nascholingen, coaching en advies. Een paar voorbeelden: • Een pedagogische studiedag rond de SDGs in basisscholen in Eeklo als onderdeel van een tweejarig ERASMUS+-project. • Coaching Europaschool GENT rond participatie: leerlingen denken mee na over het reilen en zeilen in hun school. • Nascholing en coaching op maat rond onze themabundels Water • Nascholing Fair Trade in verschillende scholen in Oostkamp

5

kinderrechtenscholen

13980

downloads

(*) downloads materiaal Gloob & Teo inbegrepen

12


9 13

31

coachings voor

128

leerkrachten

29 voor 497

29 nascholingen leerkrachten

116

workshops voor

119

leerkrachten


B. SECUNDAIR ONDERWIJS Djapo ontwikkelde voor het secundair onderwijs methodieken en lesmateriaal dat in verschillende vakken en contexten inzetbaar is. Leerkrachten en scholen die met Djapo samenwerken, kunnen op die manier werken aan vakoverschrijdende sleutelcompetenties van de nieuwe eindtermen. Ook voor het secundair onderwijs breidde het aanbod online lesmateriaal uit met o.m. lessen rond het investeringsbeleid van banken, i.s.m. Fairfin. PUNT #5, het magazine voor het secundair onderwijs verscheen begin 2020. We begeleidden scholen en leerkrachten uit het secundair onderwijs rond verschillende thema’s. Een aantal voorbeelden: • Coaching rond duurzame voeding voor GO! Scholengroep Gent • Coaching leerkrachten in het kader van Project W / Join for Water • Coaching leerkrachten in het kader van School for Rights • Nacholing actiegericht werken voor leerkrachten In het eerste inspiratiewebinar voor het secundair onderwijs belichtten we 1 jaar nieuwe sleutelcompetenties en eindtermen.

14


9 15

13

secundaire scholen begeleid

227

bestellingen magazine secundair onderwijs


C. Lerarenopleiding Ook in de lerarenopleiding ontwikkelen we materiaal en nascholingen om de denkvaardigheden filosoferen, creatief denken en systeemdenken in te bedden in het kleuter-, lager en secundair onderwijs en laten we de competenties die belangrijk zijn voor Educatie Duurzame Ontwikkeling aan bod komen. Een aantal voorbeelden: • Een webinar ‘Systeemdenken en wereldburgerschap’ voor studenten BAKO van Hogeschool VIVES, een project met steun van de Provincie West-Vlaanderen, ondermeer over de deelvaardigheden van systeemdenken en hoe die je helpen om met kleuters rond duurzame klasthema’s te werken. • Coaching rond de SDG’s, duurzame ontwikkelings doelstellingen als challenge voor studenten van de lerarenopleiding van Thomas More hogeschool nascholingen Turnhout voor

39

747

studenten

16


17

“We moeten beter nadenken over het soort kennis, vaardigheden, gedrag en waarden die we moeten ontwikkelen om kinderen en volwassenen voor te bereiden op de wereld van morgen. Wereldwijde uitdagingen als klimaatverandering en duurzame groei, maar ook digitalisering, migratie, innovatie en vrede vereisen global competence.“ Dirk Van Damme onderwijsexpert OESO


Samenwerken A. Partnerschappen en samenwerkingen Aan een duurzame samenleving werken doen we als expert in Educatie voor Duurzame Ontwikkeling niet alleen. Met een bijzondere aandacht voor samenwerkingen die onze kaders versterken en die onderzoekswerk rond EDO verrichten, zetten we heel wat partnerschappen op. Zo ontwikkelt Djapo projecten en lesmateriaal in samenwerking met die partners. Dat kan bijvoorbeeld door hen te ondersteunen in de kwaliteitsvolle en duurzame educatieve vertaling van een project of in het uitwisselen van expertise .

12 18

Een aantal voorbeelden: • Djapo dient haar nieuw vijfjarig DGD-programma in samen met KIYO. Djapo en KIYO zullen samen een aantal nieuwe empowerment trajecten aanbieden aan het onderwijs in België, en Djapo zal met KIYO’s partners in Burundi, DRC, Filipijnen en Brazilië capaciteit rond empowerment en EDO uitwisselen en versterken. • Oog in oog, een bredere kijk op dierenwelzijn in de klas. Een educatief project rond het thema dierenwelzijn. Djapo ontwikkelde dit pakket in opdracht van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid. Persvoorstelling samen met Ben Weyts, Vlaams minister van Dierenwelzijn. • Lesmateriaal ‘Batterijen gebruiken, inzamelen en recycleren’ voor elke graad van het lager onderwijs, in opdracht van BEBAT. • VVOB: S-Cool-Links. Een traject om leerkrachten secundair onderwijs in Vlaanderen te versterken om met hun leerlingen aan klimaatonderwijs te doen via dit platform. Het platform heeft als doel dat leerkrachten en schoolleiders van het secundair onderwijs landoverstijgend projectteams vormen om klimaatonderwijs te integreren in hun klassen en scholen. • KaRma Bu$ine$$, een project van Oxfam Wereldwinkels: een educatief project waarin jongeren centraal staan. Dit project is de eerste stap in de ambitie om de transitie naar een rechtvaardige en duurzame economie vanuit Antwerpen werkelijkheid te maken. Samen met culturele en educatieve partners staat Djapo in voor de vorming van leerkrachten secundair onderwijs. • EnergyChallenges een toekomstgericht en participatief project met 2imprezs, IOK, MOS, Kempen2030: verdere begeleiding van scholen en deelname aan inspiratiedag. • Systeemdenken… hoe doe je dat precies in de klas? Ontwikkeling van demolessen en beeldmateriaal rond ondermeer het thema biodiversiteit, om later te tonen in de lerarenopleiding bij VIVES Onderwijs Campus Brugge en Howest. Project met de steun van de provincie West-Vlaanderen.


19

• Advies aan EducaThor voor TECHville in Genk, dat jongeren wil inspireren voor de toekomst, door te experimenteren rond techniek en oplossingen bedenken voor hedendaagse uitdagingen. • Project rond Actief Burgerschap met Stedelijk Onderwijs Antwerpen, waaronder sessie met Schoolmakers rond verandering. • Initiatie filosoferen aan medewerkers van BOS+ • Webinar Het Bos anders bekeken i.s.m. met BOS+ • Input voor SDG tool van MOS • Goodfoodatschool project rond Voedselverlies • Weet jij wat de bank doet met jouw geld?’ Lespakket i.s.m. FairFin voor leerlingen van de 2e en 3e graad ASO. • Samen met Kruit - Kleur Bekennen bundelden we allerlei materialen rond thema’s als kinderrechten, migratie, water, voedsel, gender, mondiale rechtvaardigheid, democratie en nóg meer onder de rubriek wereldburgerschapseducatie op Klascement

In 2020 waren ook nog samenwerkingen met: Join for water, Valies / Edubron (Universiteit Antwerpen), LNE, Edoplatform, Mediawijs, Rosa vzw, Kruit, VVSG, Kinderrechtenscholen/School for Rights, Plan International België, 11.11.11, CNCD, Ngo-federatie, Via Don Bosco, Annoncer La Couleur, Stad Gent/Vredeshuis, Uitgeverij Plantyn, Ecocampus Onderwijsnetten & onderwijskoepels.


B. Gemeentelijke samenwerking Lokale besturen die kinderen en scholen nauw willen betrekken bij duurzaam beleid kunnen een beroep doen op Djapo om hen daarin te ondersteunen. Er is kant-en-klaar educatief materiaal maar we werken ook op maat van steden en gemeenten die duurzaamheidsthema’s onder de aandacht willen brengen We bereikten 25 ambtenaren met onze infosessies. 11 ambtenaren organiseerden samen met Djapo een traject voor de scholen in hun gemeenten en 11 werden zelf ook intensief gecoacht. Een aantal voorbeelden: • Publicatie ‘Samen naar 2030’, samen met de stad Genk. Speelplein- en welzijnswerkingen en jeugdverenigingen vinden in de publicatie 17 uitdagingen, waarmee Genkse kinderen op een laagdrempelige en toegankelijke manier kennismaken met de duurzame werelddoelstellingen. • Begeleiding ambtenaren gemeente Kruibeke, Rotselaar en Haaltert rond participatie van kinderen en jongeren, ondermeer door coaching en begeleiding van de kindergemeenteraad.

In 2020 werkten we samen met: Antwerpen, Beersel, Bierbeek, Brasschaat, De Pinte, Deinze, Denderleeuw, Eeklo, Genk, Gent, Geraardsbergen, Haaltert, Hooglede, Kruibeke, Leuven, Lievegem, Lint, Mechelen, Merelbeke, Pittem, Rotselaar, Sint-Katelijne-Waver, Ternat, Torhout, Wachtebeke, Wevelgem en Zoersel. 12 20

11

gemeentelijke trajecten


21 9 19


Algemene cijfers Basis Onderwijs Basis Onderwijs Secundair Onderwijs Secundair Onderwijs Studenten lerarenopleiding Studenten lerarenopleiding Docenten lerarenopleiding Docenten lerarenopleiding

leerkrachten AantalAantal leerkrachten per doelgroep per doelgroep

AANTAL AANTAL LEERKRACHTEN LEERKRACHTEN DOELGROEP(*) PERPER DOELGROEP(*)

bereiktbereikt leerkrachten aantalaantal leerkrachten

2104 283 889 5

Basisonderwijs Basisonderwijs Secundair Onderwijs Secundair Onderwijs Studenten lerarenopleiding Studenten lerarenopleiding Docenten lerarenopleiding Docenten lerarenopleiding

2104 283 889 5

TotaalTotaal

3281 3281

(*) Djapo streeft ernaar om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van hoeveel unieke leerkrachten we bereiken, eerder dan het bereik van elk van onze producten.

22


23

Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen

AANTAL LEERKRACHTEN PER PROVINCIE(*)

West-Vlaanderen Vlaams-Brabant Waals-Brabant Nederland Nederland

Aantal leerkrachten per provincie

bereikt aantal leerkrachten

Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen Vlaams-Brabant Waals-Brabant

812 134 108 450 594 281 4

Nederland

4

Totaal

2387


Jaarrekening BALANSREKENINGEN 2020 ACTIVA VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa

PASSIVA 16.995,49 364,04

Materiële vaste activa

3.181,45

Financiële vaste activa

13.450,00

EIGEN VERMOGEN Fondsen van de vereniging

778.495,51

Voorraden en bestellingen in uitvoering 189.269,95

90.828,36

Bestemde fondsen

366.885,47

Overgedragen resultaat 2019

-176.562,64

Resultaat 2020 VLOTTENDE ACTIVA

302.631,94

VOORZIENINGEN SCHULDEN

Vorderingen op ten hoogste één jaar

161.771,87

Schulden op meer dan één jaar

Liquide middelen

412.272,53

21.480,75 0,00 492.859,06 0,00

Schulden op ten hoogste één jaar

323.577,56

Overlopende rekeningen

15.181,16

Overlopende rekeningen

169.281,50

TOTAAL ACTIVA

795.491,00

TOTAAL PASSIVA

795.491,00

24


25

RESULTATENREKENING 2020 ALGEMENE WERKING

PROGRAMMA'S EN PROJECTEN

TOTALEN

KOSTEN Werkingskosten

21.192,00

243.034,24

264.226,24

Personeelskosten

117.933,48

979.887,42

1.097.820,90

Afschrijvingen en voorzieningen

1.696,74

1.696,74

Diverse kosten en belastingen

382,52

Financiële kosten

350,17

350,17

Uitzonderlijke kosten

-533,98

-533,98

TOTAAL KOSTEN

263,92

141.020,93

646,44

1.223.185,58

1.364.206,51

12.884,81

66.560,18

79.444,99

0,00

131.986,31

131.986,31

119.748,37

1.054.480,26

1.174.228,63

Diverse opbrengsten

3,17

17,13

20,30

Financiële opbrengsten

7,03

0,00

7,03

Uitzonderlijke opbrengsten

0,00

0,00

0,00

132.643,38

1.253.043,88

1.385.687,26

29.858,30

21.480,75

INKOMSTEN Verkopen en dienstprestaties Bestellingen in uitvoering Subsidies en giften

TOTAAL INKOMSTEN RESULTAAT

-8.377,55


Djapo laat van zich horen Ook in 2020 was Djapo aanwezig op studiedagen, evenementen en conferenties. • ’Elke School 2030’, een combinatie van online en live sessies voor onderwijsmakers. Collega Heleen ging live aan de slag met de SDG’s in de les aardrijkskunde van 5 topsport-wetenschappen. • Wat is fake news? Hoe kan je met dit thema aan de slag in je klas? Hoe houd je met satire en humor mensen een spiegel voor? Sessie tijdens driedaagse van ‘Nieuws in de Klas’ • Dag rond Duurzame voeding van @MOSVlaanderen met het thema voeding in de kleuterklas en systeemdenken rond voedselverlies. • Inspiratiewebinars voor leerkrachten kleuter-, lager en secundair onderwijs

26


27

Djapo liet nog meer van zich horen: • Djapo werd in 2020 gekroond tot Duurzame Held van de stad Leuven in de categorie Partnerschappen. • Djapo kreeg een plaats in het boek De Leuvense Wereldverbeteraars van Luc Vanheerentals, met illustraties en gedichten van Sandrine Lambert: initiatieven die de samenleving duurzamer, socialer, rechtvaardiger willen maken Djapo nam in 2020 actief deel aan volgende overlegstructuren: • 11.11.11. (Platform Mondiale Vorming, werkgroepen SDG’s (onderwijs) en onderwijsbeleidsbeïnvloeding, Algemene Vergadering, GSK België) • Ngo-federatie (Platform financiën, RVB en Algemene Vergadering) • Kruit • VLOR (commissie onderwijs en samenleving) • Leuvens Netwerk Noord-Zuid


Aantal medewerkers:

26

Volg ons op Volg ons op Facebook: www.facebook.com/djapovzw/ Facebook: Youtube : www.facebook.com/djapovzw/ www.youtube.com/user/djapovzw Youtube : LinkedI n : www.youtube.com/user/djapovzw www.linkedin.com/company/djapo-vzw LinkedI n: Pinterest : www.linkedin.com/company/djapo-vzw www.pinterest.com/djapovzw/ Pinterest :

Djapo vzw Djapo vzw Ortolanenstraat 6

Ortolanenstraat 3010 Kessel-Lo 6 016 / Kessel-Lo 29 21 27 3010 info@djapo.be 016 / 29 21 27 info@djapo.be www.djapo.be

www.pinterest.com/djapovzw/

www.djapo.be

Schrijf je in op onze nieuwsbrief! Schrijf je in op onze nieuwsbrief! www.djapo.be

www.djapo.be

Koning Boudewijnstichting

met de steun van

met de steun van

De meningen die door Djapo worden uiteengezet, weerspiegelen niet noodzakelijk die van de Belgische Staat en verbinden deze laatste in geen geval. De meningen die door Djapo worden uiteengezet, weerspiegelen niet noodzakelijk die van de Belgische Staat en verbinden deze laatste in geen geval.