GERAS DIZAINAS 2020

Page 1

Lietuvos dizaino prizas „Geras dizainas“ Lithuanian design prize “Good Design” 2020 1


2


Šis leidinys yra penktas geriausius darbus pristatantis katalogas konkurso istorijoje

3


4


5


Lietuvos dizaino prizas GERAS DIZAINAS

The Lithuanian design prize GOOD DESIGN

6


LT

ENG

Lietuvos dizaino prizas GERAS DIZAINAS – tai nacionalinis konkursas, skirtas geriausiam dizainui šalyje atrasti ir paminėti. Šiais metais konkursui gauta daugiau nei 150 dalyvių paraiškų. Jau devintus metus konkursą organizuoja Lietuvos dizaino forumas. Iniciatyva kilo iš bendruomenės, kuomet trys asociacijos steigėjai – dizaineris Nauris Kalinauskas, dizaino publicistas Marius Dirgėla ir žurnalo „Centras“ leidėjas Vytautas Gurevičius, pasiremdami užsienio šalių patirtimi, sumanė inicijuoti lietuviško dizaino konkursą. Konkurse dalyvauti gali Lietuvoje dirbantys dizaineriai (bet kurios šalies piliečiai) ir Lietuvoje veikiančios įmonės. Vertinimui priimami per dvejus metus iki konkurso užbaigti (sukurti arba įvesti į rinką) darbai. Dalyvavimas konkurse yra nemokamas. Darbus vertino dizaino srities profesionalų komisija, kurią, siekiant nešališkumo, sudarė ekspertai iš užsienio. Konkurso darbai skirstomi į 10 kategorijų, papildomai įteiktas inovatyviausio projekto prizas taip pat internetinio balsavimo metu išrinktas publikos favoritas. Konkurso dalyvis, pateikdamas darbą konkursui, įsipareigoja suteikti galimybę jį nemokamai eksponuoti nugalėtojų parodose Lietuvoje ir užsienyje. Dalis apdovanojimą pelniusių dizaino objektų įtraukiami į parodų ciklą „Design Lithuania“, pristatančių lietuvišką dizainą Vokietijoje, Izraelyje, Prancūzijoje ir kitose užsienio šalyse.

The Lithuanian design prize GOOD DESIGN is a national competition aimed at celebrating the most successful Lithuanian design ideas and collaborations with local businesses. It has been held by association Lithuanian Design Forum, since 2012. The competition was based on similar events in foreign countries and initiated by the association’s founders, designer Nauris Kalinauskas, design publicist Marius Dirgėla and Centras magazine publisher Vytautas Gurevičius. All designers and enterprises residing in Lithuania are invited to participate. Only recent works that have been created (or first publicized) no earlier than two years before the competition date are accepted for evaluation. Participation is free of charge. For complete impartiality, the winners are selected by an international jury. By submitting applications, the participants agree to showcase their work at winners‘ exhibitions in Lithuania and abroad. Part of the awarded items are incorporated into Design Lithuania’s exhibition cycle which presents Lithuanian design in France, Germany, Israel and other foreign countries.

7


Komisija Jury

Lefteris Emmanuel Heretakis

LT

ENG

8

Podkasto „Design Education Talks“ autorius ir vedėjas, dizaineris bei dėstytojas Lefteris Heretakis šiuo metu dirba prie individualių prekių ženklų dizaino ir kuria vizualinę komunikaciją įmonėms, kad jos galėtų aiškiai komunikuoti savo viziją. Taip pat studijuoja piešimo ir vizualiosios komunikacijos doktorantūrą „Bath Spa“ universitete, Bate, Didžiojoje Britanijoje. Lefteris Heretakis, author and presenter, designer and lecturer of the subtitle “Design Education Talks”. At the moment he is creating custom branding and visual communication for companies, so that they are able to communicate their vision with clarity. Currently in Doctorate in Drawing in Visual Communication Education. Bath Spa University, Bath, U.K


LT

Koks dizainas yra geras dizainas? Kokios yra pagrindinės savybės, kurias reikia pritaikyti šiuolaikiniam dizainui? Pirmiausia norėčiau padėkoti Lietuvos dizaino forumui už suteiktą galimybę dalyvauti tokiame įdomiame renginyje ir pakalbėti apie tokius visa apimančius klausimus. Į juos jau prieš mane atsakė didieji dizaino meistrai, todėl prieš tęsdamas paminėsiu savo mėgstamus apibrėžimus. Paulas Randas apibrėžė dizainą kaip vieningą veiklą, pagrįstą analize ir valdomą vaizduotės. Jis pridūrė, kad dizainas yra formos ir turinio sujungimo būdas. Dizainas gali būti menas, gali būti estetika. Dizainas yra toks paprastas, todėl ir yra toks sudėtingas. Dieteris Ramsas gerą dizainą apibrėžia kaip novatorišką, naudingą, estetišką, netrukdantį, sąžiningą, ilgaamžį, draugišką aplinkai ir galiausiai kuo saikingesnį. Šiais laikais lengva sukurti dviejų ir trijų matmenų formas, formas, kurios gali būti labai mielos estetiškai. Tačiau taip pat turime tausoti išteklius, mažinti fizinę ir vizualinę taršą, visiškai panaikinti planuojamo senėjimo principą, įtvirtintą daugelyje šiandien naudojamų objektų, ir maksimaliai padidinti produkto pataisomumą. Pokalbis apie objekto teisę į remontą yra nepaprastai svarbus, ir tai turi būti numatyta naujausiuose dizaino projektuose. Galiausiai dizaineriai turi atsiminti vieną dalyką – tai, kad projektavimo ir dizaino kūrybos priežastis, dėl kurios dizainas įgyja unikalią išvaizdą, yra jie patys. Nes sąmoningai ar nesąmoningai rezultatai kyla iš dizainerio vertybių. Taigi, jei sutelksime dėmesį į projektavimą pagal savo idealus, vertybes, būsime arčiau to, ką vadinčiau geru dizainu.

ENG

What is a good design for you? What are the main features that have to be accommodated by contemporary design? First of all, I would like to thank the Lithuanian Design Forum for giving me the opportunity to participate in such an exciting event and talk about such all-encompassing questions. These questions have been answered by the great masters before me so I will mention my favorite definitions before proceeding. Paul Rand defined design as a unified activity, based on analysis and governed by imagination. He added that design is the method of putting form and content together. Design can be art. Design can be aesthetics. Design is so simple, that’s why it is so complicated. Dieter Rams defines good design as innovative, useful, aesthetic, unobtrusive, honest, long-lasting, environmentally friendly and finally, as little design as possible. These days it is so easy to create forms both in two and three dimensions, forms that can be very pleasing aesthetically. But we also must conserve resources and minimise physical and visual pollution and also completely eliminate the concept of planned obsolesce, built in to so many of the objects we use today and maximise the repairability of the product. The conversation about the right to repair is of fundamental importance and that must be built into our designs. Finally the one thing that designers must remember is that when one designs something, the reason a design looks a certain way, is because, whether consciously or unconsciously, the results stem from the values of the designer. So, if we focus on designing from our ideals, our values, then we will be closer to what I would call good design. 9


Komisija Jury

Triin Jerei

LT

ENG

10

Triin Jerlei – estų mokslininkė, šiuo metu užimanti tyrinėtojos poziciją (finansuojama Lietuvos mokslo tarybos) Vilniaus universitete. Jos mokslinių tyrimų kryptys yra vėlyvojo socialistinio pramoninio dizaino internacionalizavimas, vietos dizainas Sovietų Estijoje ir gamyklinio stiklo istorija. Triin Jerlei - Estonian researcher currently holding the position of a researcher (funded by the Lithuanian Science Council) at Vilnius University. Her research interests include internationalisation within late socialist industrial design, local design in Soviet Estonia and history of factory glass.


LT

Koks dizainas yra geras dizainas? Man geras dizainas yra toks, kuris atitinka savo paskirtį ir kontekstą. Pirmiausia jis turėtų būti funkcionalus, tačiau kartu ir kuo tvaresnis. Geras dizainas turėtų būti lengvai suprantamas vartotojui ir patogus naudoti. Tačiau vizualinė išvaizda taip pat yra labai svarbi: geras dizainas turėtų pasiūlyti ką nors naujo ir įdomaus, neprarandant naudojimo patogumo. Mano mėgstamiausia citata, kuri, manau, gana gerai apibendrina gero dizaino esmę, yra britų dizainerio Robino Day žodžiai: „Aš du kartus pagalvočiau apie tokių daiktų dizainą, kurių niekam nereikėjo ir kurie neištvėrė laiko.“ Tad norint tai pakeisti svarbu suprasti, kad geras dizainas turėtų išsiskirti tiek stiliumi, tiek medžiaga, tiek paklausa rinkoje. Kokios yra pagrindinės savybės, kurias reikia pritaikyti šiuolaikiniam dizainui? Manau, kad tvarumas yra svarbiausias bruožas, į kurį turėtų atsižvelgti šiuolaikinis dizainas. Tačiau tvarumas neturėtų apsiriboti išorinėmis savybėmis, tokiomis kaip medžiagos. Kartais šiuolaikiniai dizaineriai perdirba senus gaminius ar medžiagas, tačiau tam pasitelkia brangias ir daug energijos naudojančias technologijas. Toks paviršutiniškas tvarumas – beprasmis ir yra tik rinkodaros triukas. Šiuolaikinis dizainas turėtų pažvelgti į visą gaminį ir įvertinti jo tvarumą: kokios medžiagos ir technologijos buvo pasirinktos? Kaip organizuojamas jo platinimas, rinkodara ir įmonės valdymas? Be aplinkos tvarumo, reikėtų atsižvelgti ir į socialinį tvarumą. Žmonėms, dirbantiems gamyboje, turėtų būti mokamas teisingas atlyginimas ir jiems turėtų būti sudarytos tinkamos darbo sąlygos.

ENG

What is a good design for you? To me, good design is suitable for its purpose and context. Above all, it should be functional, but at the same time its environmental footprint should be as low as possible. It should be easily understandable to the user and convenient to use. However, visual appearance is very important too: good design should offer something new and exciting, while not sacrificing usability. My favorite quote, which I believe to sum up the essence of good design quite well, is by British designer Robin Day: “I would think twice about designing stuff for which there was no need and which didn’t endure.” To reverse it: good design should endure, both in style and material, and there should be a need for it. What are the main features that have to be accommodated by contemporary design? I believe that sustainability is the most important feature that contemporary design should consider. However, sustainability should not be limited to external features like materials. Occasionally, contemporary designers repurpose old products or materials, but by using expensive and energy-consuming technologies—that kind of superficial sustainability is meaningless and only serves as a marketing ploy. Contemporary design should look at a product as a whole and evaluate the sustainability of it: what kind of materials were used? And technologies? How are its distribution, marketing and company management organised? In addition to environmental sustainability, social sustainability should also be considered. People involved in production should be paid a fair wage and given decent working conditions. 11


Komisija Jury

Daniela Dichkova

LT

ENG

12

Bendrovėje „Skandia“ Stokholme, dirbanti Daniela Dichkova yra CXM (klientų patirties valdymo) projektų ekspertė, dizaino komandos vadovė, kurianti „Lean UX“ procesus organizacijoms, dirbančioms su SAFe sistema.

Employed by Skandia in Stockholm, Daniela Dichkova is a CXM (Customer Experience Management) project expert and head of the design team developing Lean UX processes for organizations working in the SAFe system.


LT

Koks dizainas yra geras dizainas? Man atrodo, kad geras dizainas, neatsižvelgiant, ar jis fizinis, ar skaitmeninis, turi būti geras ir aktualus jo vartotojui. Toks, kurį galima suprasti ir įvertinti. Dizainas yra procesas. Kone svarbiausia yra iš esmės suprasti vartotoją, jo poreikius ir suvaržymus. Procesas turėtų prasidėti nuo problemos, kurią turėtų išspręsti produktas ar paslauga, supratimo. Tik tada dizainas gali pateikti sprendimą, kuris tikrai gali patenkinti asmenų ir rinkų poreikius. Kokios yra pagrindinės savybės, kurias reikia pritaikyti šiuolaikiniam dizainui? 1. Intuityvus. Dizainas vartotojui turėtų būti organiškas ir natūraliai patogus. 2. Tikslingas. Projektavimas turėtų išspręsti esamą problemą praktiškai ir efektyviai. 3. Įtraukiantis. Žmonės, kurių apribojimai yra skirtingi, patirs produktą ar paslaugą kitaip, o dizainas turėtų suteikti vienodą prieinamumą visiems. 4. Patrauklus. Intriguojantis dizainas turėtų suteikti malonumą ir sukelti teigiamų emocijų. Dar geriau padėti sušvelninti visas neigiamas patirtis, kurios galbūt buvo siejamos su naudojamo objekto kontekstu. 5. Novatoriškas. Dizainas turi būti šiuolaikiškas ir atspindėti naują idėją. 6. Sąžiningas. Dizainas turėtų būti iš anksto apgalvotas ir atitraukiantis visą įmanomą neigiamą patirtį ir iš vartotojo patirties. 7. Tvarus. Susiję produktai ir paslaugos visada turėtų būti nuosekliai atstovaujami visose platformose. Taigi prisidėti prie patvarios ir prasmingos patirties, kuri gali išaugti kartu su verslu.

ENG

What is a good design for you? For me, a good design, regardless of physical or digital, is ultimately one that is relevant to its users. One which they can understand and appreciate. Design is a process. It is fundamentally about understanding the user and their constraints. It should start with understanding the problem a product or a service is supposed to solve. Only then can design bring about a solution that can really meet the needs of individuals and markets. What are the main features that have to be accommodated by contemporary design? 1. Intuitive. Design should feel natural to the user. 2. Purposeful. Design should solve an existing problem in a practical and efficient way. 3. Inclusive. People who have different limitations will experience the product or service in a different way and design should support equal accessibility by everyone. 4. Engaging. An intriguing design should bring delight and evoke positive emotions. Better yet, help alleviate any negative ones that might be associated with the context of use. 5. Innovative. Design should feel modern and represent a novel idea. 6. Honest. Design should be intentional and eliminate all unnecessary noise from the user experience as much as possible. 7. Sustainable. Related products and services should always be represented in a consistent manner throughout all platforms. Thus, contributing to enduring and meaningful experiences that can grow with the business. 13


Komisija Jury

Tiia Vihand

LT

ENG

14

Tiia Vinhand yra Estijos dizaino centro vadovė ir viena jo įkūrėjų. Beveik 20 metų Tiia aktyviai dalyvauja dizaino kūrybos, suvokimo ir edukacijos lauke. Eidama prorektorės pareigas, ji dirbo prie tarptautinių santykių ir jų plėtros Estijos dailės akademijoje. Taip pat buvo viena tų, kurie kūrė ir įgyvendino tarptautinę Dizaino ir inžinerijos magistro programą, kuri yra dėstoma Talino technikos universitete ir Estijos dailės akademijoje. Tiia Vinhand is Head of the Estonian Design Centre, and one of its founders. For almost 20 years Tiia has been actively involved with design, having worked as a vice-rector for international relations and development at the Estonian Academy of Arts, taking part in creating and launching the international joint „Design and Engineering" Master's programme of the Tallinn University of Technology and the Estonian Academy of Arts among other things.Categories

dizainoprizas.lt

12345678910

Kategorijos


18-25

Koncepcija

26-39

Kostiumo dizainas

40-55

Mados aksesuarai

56-63

Baldai ir šviestuvai

64-71

Produkto ir industrinis dizainas

72-77

Interjero elementai

78-93

Interjeras

94-101

Leidinys

102-111

Paslaugų ir socialinis dizainas

112-119

Vizualinis identitetas

Concept

Costume Design

Fashion Accessories

Furniture and Lighting

Product and Industrial Design

Interior Elements

Interior

Publication

Service and Social Design

Visual identity


Kategorija Category

Koncepcija Concept

1 2 18

Gintarė Černiauskaitė

Exo Oro. Aliumininis riešo įtvaras Exo Oro. Aluminium wrist brace

Elena Kotryna Mieželė

Miesto valymo įrenginys City Purifier


Exo Oro

Miesto valymo įrenginys


Dizainerė Designer

1

Gintarė Černiauskaitė

Exo Oro Aliumininis riešo įtvaras. Lengviausias perdirbamas įtvaras pasaulyje / Aluminium wrist brace. The lightest recyclable brace in the world

LT Tai pats lengviausias kietasis rankos įtvaras, sveriantis vos 24 gramus. Pagamintas iš trimačiu būdu atspausdinto aliuminio, įtvaras yra tvirtas, nors ir labai lengvas. Produktas atsparus vandeniui, draugiškas odai ir lengvai perdirbamas. Biologiškai suderinamas aliuminis leidžia sukurti itin atvirą ir juvelyrišką įtvaro struktūrą, kuri suteikia galimybę atlikti reabilitacijos procedūras nenuimant įtvaro ir taip padedant galūnei gyti greičiau, nei įprasta. Dalis fizioterapijos procedūrų gali būti perkelta iš klinikos į paciento namus, prijungiant iš anksto suprogramuotus terapinius prietaisus prie įtvaro. Taip pat tokia struktūra leidžia naudoti šį įtvarą esant atviriems lūžiams ar pooperaciniu periodu, kai didelis atviros odos plotas yra reikalingas žaizdų priežiūrai. 3D spausdintas įtvaras užtikrina patikimą lūžusių kaulų fiksaciją mažiausiai traumuojant minkštuosius audinius, nes jis modeliuojamas ne rankomis, o skaitmeniniu būdu skenuojant biometrinius galūnės paviršius. Tokiu būdu įtvaras optimaliai suformuojamas ir kontaktinis spaudimas negali sukelti nuospaudų, pragulų ar kitų odos defektų, kurių išvengti su gipsiniais tvarsčiais ne visada būna įmanoma. Mechaninės įtvaro analizės patvirtino jo patikimumą, tad šis „Exo Oro“ modelis tinkamas naudoti nesudėtingoms kaulų ar minkštųjų audinių traumoms imobilizuoti.

Apie

Gintarė Černiauskaitė – produktų ir jų sistemų dizainerė, kurianti laisvalaikio ir sveikatingumo produktus. Studijavo prestižinėje Olandijos akademijoje (Design Academy Eindhoven), dirbo Meksikoje, vėliau šią pasaulinę patirtį panaudojo įkurdama savo dizaino studiją „Creatus“ Vilniuje, taip pat tęsia dizaino tyrimus doktorantūroje Vilniaus dailės akademijoje. Dizainerės darbai buvo pristatyti pasaulinėse parodose Milane, Niujorke, Los Andžele, Olandijoje ir Lietuvoje. Kūrėja pelnė tris „Gero dizaino“ apdovanojimus. Savo patirtimi ji dalijasi įvairiose dizaino, inovacijų, intelektinės nuosavybės konferencijose Lietuvoje ir užsienyje. Be to, dėsto Vilniaus dailės akademijoje ir Kauno technologijos universitete.

Kategorija

Koncepcija

About

20

Category

Concept

Gintarė Černiauskaitė designs products and systems for leisure and healthcare. She founded the design studio Creatus in Vilnius, using her experiences of studies at the prestigious Design Academy Eindhoven and design work in Mexico City, and she is continuing her design research work during doctoral studies at Vilnius Academy of Arts. Gintarė’s design pieces have been exhibited at various exhibitions in Milan, New York, Los Angeles, The Netherlands, and Lithuania. Ms Černiauskaitė has received three national Good Design awards. She shares her knowledge in various conferences on design, innovation, and copyright in Lithuania and abroad. Gintarė is also a lecturer at Vilnius Academy of Arts and Kaunas Technology University.


ENG This is the lightest hard brace, weighing only 24 grams, but it is still very tough. The brace is water-resistant, skin-friendly, and can be easily recycled after use. Using 3D-printed biocompatible aluminium enables the incredibly open and jewellery-like structure of this brace, allowing for earlier-than-usual physiotherapy, which significantly reduces healing time. Some procedures may even be done at home rather than the clinic, by attaching pre-programmed therapeutic devices to the brace itself. Such structure enables the use of Exo Oro for open bone fractures or post-surgery, when a large surface of naked skin is needed to treat wounds. This 3D-printed cast provides reliable fixation of fractured bones with minimal injury to soft tissues, as it is modelled by digitally scanning the biometric surfaces of the limb. In this way, the splint is optimally formed, and the contact pressure cannot cause skin defects, which are not always possible to prevent with plaster casts. Mechanical analysis proved that Exo Oro is reliable and durable and therefore this brace model can be used to immobilize uncomplicated bone or soft tissue injuries. 21


Dizainerė Designer

2

Elena Kotryna Mieželė

Miesto valymo įrenginys City Purifier

Darbas konkursui „Lexus Design Award 2020“ / Entry to the ”Lexus Design Award 2020” competition

LT Šis skulptūriškas objektas yra skirtas miesto orui valyti. Jo paskirtis – darbuotis eismo žieduose ir intensyviose sankryžose. Idėja kurti lokalius oro valytuvus kilo renkantis rajoną, kur apsigyventi savame mieste, – norisi turėti galimybę kvėpuoti kuo švaresniu oru. Išanalizavus miesto taršos žemėlapį, išryškėjo taršos zonos, tarsi tamsūs debesys, kabantys virš miesto intensyvaus eismo žiedų, kur gausiausiai kaupiasi kietosios dalelės, CO ir azoto dioksidas. Šiose miesto vietose kasdien praleidžiame nemažai laiko. Negana to, teršalai šiose vietose nusėda ir kaupiasi ant kelio dangos, iš dalies kyla į atmosferą ir prisideda prie klimato problemų. Objekto konceptas buvo kuriamas gilinantis į egzistuojančias oro valymo technologijas ir jungiant skirtingas inovacijas. Šis oro valytuvas susideda iš nuožulnių trisluoksnių oro filtrų, skirtų pagauti kuo daugiau teršalų. Oro traukai prietaiso šerdyje įtaisytas siurblys, pritraukimą efektyvina ir speciali filtrų tekstūra. Visos susiurbtos dalelės nusėda dviejose talpyklose. Valytuvo bokšto viršutinėje dalyje integruota anijonus gaminanti ir lengvai skleidžianti technologija, kuri padeda bent iš dalies atkurti deguonies jonų balansą. Visą mechanizmą maitinti elektros energija galima iš požeminės baterijos, kuri energijos prikaupia per specialiai energijai surinkti pritaikytą kelio dangą. Kiekviena šio objekto dalis atlieka savo funkciją, o drauge jos sudaro technologiškai inovatyvų oro grynintuvą, kuris tarsi įkūnija paminklą naujų technologijų ir ekologijos draugystei.

22

Kategorija Category

Koncepcija Concept


23


ENG City Purifier is a device which cleans the air in the busiest city traffic areas. The analysis of city air pollution indicated the highest rates of particle pollution, CO and nitrogen dioxide in the busiest city intersections and roundabouts. These pollutants contaminate the environment and the atmosphere. This device cleans the air and also raises ecological awareness. Even though the world is raising environmental awareness by developing electric cars, petrol or diesel will remain the main type of fuel in the near future. This device encourages the fight against global warming. The concept of City Purifier is based on existing similar air cleaning technologies. The device is powered by the electricity generated from traffic energy through a special road surface and collected in underground batteries. City Purifier consists of sloping triple-layered filters and a special vacuum, which effectively collects particle pollution and toxic gases. The technology built in the upper part of the device is full of anions, which help to stabilise the level of oxygen ions in the air. Each part of the device contributes to the process, and all together the City Purifier parts stand as a symbol of the friendship between technology and the environment.

24

Kategorija Category

Koncepcija Concept


Apie

About

Produkto ir interjero dizainerė, baigė dizaino specialybę Vilniaus dailės akademijoje ir studijavo dizainą bei interjero dizainą Atėnuose, Graikijoje. Dizainerė teigia, kad pagrindinė įkvėpėja jos kūryboje yra gamta, taip pat dizaino paveldas įvairiose kultūrose bei lietuviški etnografiniai objektai. Jos darbuose atsispindi ir siekis jungti funkcionalumą, konceptualumą ir meninę objekto išraišką.

She has studied product and interior design in Vilnius, Lithuania and Athens, Greece and graduated from the Vilnius Academy of Arts. Nature is the main inspiration for the designer along with the design heritage of various cultures and, particularly, Lithuanian ethnographic objects. All the work of the designer reflects her desire to combine functionality, conceptuality and artistic expression in an object.

25


Kategorija Category

Kostiumo dizainas Costume Design

1 2 3 26

Karolina Miciūtė

Humane Update Eksperimentinė drabužių kolekcija / Experimental clothes collection

Barbara Baranovska

Functional yet fashionable Aprangos kolekcija / Clothing collection

Barbara Baranovska

Raudona | Žalia Red | Green Mados kolekcija / Experimental fashion collection


Humane Update

Raudona | Žalia

Functional yet fashionable


Dizainerė Designer

1

Karolina Miciūtė

Humane Update Eksperimentinė drabužių kolekcija / Experimental clothes collection

LT Darbe nagrinėjama futuristinės aprangos technologijų plėtojimo mados pramonėje tema. Analizuojama, kokios aprangos, tekstilės technologijos yra vystomos dabar ir kokios planuojamos arba įmanomos artimoje ar net tolimesnėje ateityje, kodėl nėra platesnės jų integracijos šiuolaikinėje aprangoje, kai technologijos yra tiek pažengusios kitose srityse. Ieškoma sprendimų, kaip aprangą paversti naudingesne žmogui. Aptariamas išmaniosios aprangos reiškinys, jo sąsajos su virtualiuoju pasauliu, svarba visuomenėje, nauda aplinkai ir žmonėms. Norint kuo geriau atspindėti nagrinėjamą temą, daug dėmesio skirta medžiagų atrankai, kad jos ir būtų funkcionalios, ir atrodytų unikaliai. Naudojama tekstilė – tai modernios, reflektuojančios medžiagos ir detalės, spalvą keičiantys, atsparūs audiniai. Kuriant drabužius panaudoti konstrukciniai sprendimai leidžia pasirinkti norimą dėvėjimo būdą. Kolekcijos gaminių formos, faktūros, spalvos ir siluetai yra nepriklausomi nuo mados tendencijų. Kiekvienas drabužių komplektas gali būti naudojamas unikaliai pagal poreikius. Technologiškai pažangios aprangos idėja yra svarbi norint pagerinti žmogaus rengimosi poreikius ir pakeisti masinį pigios tekstilės vartojimą, nes tai gali būti naudinga tiek žmogaus sveikatai, tiek aplinkai. Tai gana siaurai uždaroje mados pramonėje plėtojamas reiškinys, kurio tikslas yra suteikti naudą pasauliui, todėl ir eksperimentine kolekcija „Humane Update“ išreiškiamas noras palaikyti technologijų plėtojimo idėją, kviesti žmones daugiau domėtis tokios aprangos nauda ir keisti masinės gamybos drabužių vartojimo nuostatas.

28

Kategorija Category

Kostiumo dizainas Costume Design


29


30


ENG The topic of research is futuristic clothing technology development in the fashion industry. It examines what clothing and textile technologies are being developed now and what are planned or possible in the near and even distant future and why there is no wider integration into modern clothing when the technologies are so advanced in other fields. Solutions are being sought to make clothing more useful to people. Moreover, the research analyses the phenomenon of smart clothing—its connections with the virtual world, its importance in society, and its benefits to the environment and people. In order to best reflect the topic at hand, much attention has been paid to the selection of materials that could be both functional and unique-looking. The textiles used are modern, from reflective fabric and details to color-changing, weatherproof fabric. The design solutions used in the clothes allow you to choose the desired way of wearing. Each set of clothing can be used uniquely according to needs. In conclusion, technologically advanced clothing is an important idea to improve human dressing needs and change the mass consumption of cheap textiles as it can be beneficial to both human health and the environment. The experimental collection Humane Update is a desire to support the idea of technological development and invite people to take more interest in such clothing and change the terms of mass consumption.

Apie

Esu aprangos dizainerė, 2020 m. įgijau aprangos dizaino bakalauro laipsnį. Studijų baigimo galutinis rezultatas buvo mano eksperimentinė drabužių kolekcija „Humane Update“. Domiuosi rūbų dizainu, taip pat šiuolaikiniu menu ir dizainu, tekstilės technologijomis bei jų vystymu ir iliustravimu skaitmeninėmis programomis.

Kategorija

Kostiumo dizainas

About

Category

Costume Design

I am a clothing designer. In 2020 I earned a bachelor’s degree in clothing design, the result of which was my experimental clothes collection Humane Update. My interests are clothing design, as well as contemporary art and design, textile technologies and their development, and illustration with digital programs.

31


Dizainerė Designer

2

Barbara Baranovska

Functional yet fashionable Aprangos kolekcija / Clothing collection

32

Kategorija Category

Kostiumo dizainas Costume Design


LT Aprangos kolekcija ,,FF“ yra įkvėpta šiaurės etninių tautų, ekspedicinių, funkcionalių, sporto-laisvalaikio ir specializuotos paskirties darbo drabužių. Tokie įvykiai, kaip pasaulinė pandemija, didelis užterštumas, urbanizacija, sparčiai besivystanti pramonė ir gamyba, taip pat turėjo įtakos šiai aprangos kolekcijai. Pagrindinis tikslas – sukurti aprangos kolekciją, kuri apsaugotų, būtų funkcionali, šiuolaikiška ir atitiktų pakitusį socialinį kontekstą. Kolekcijos pavadinimas ,,FF“ yra pilno pavadinimo „Functional yet Fashionable“, abreviatūra. Esamos mados tendencijos, kurios pabrėžia athleisure mados krypties aktualumą ir vartotojo norus sekti mados tendencijomis, darė įtaką kolekcijos sukūrimui. Specialiosios paskirties drabužiai, tokie kaip parka, cargo kelnės, kombinezonas ir jų atsiradimo istorijos įkvėpė ir veikė ir „FF“ kolekcijos dizainą. Kolekcijoje šie drabužiai adaptuoti šiuolaikiniam individui. ,,FF“ kolekcijoje yra svarbi drabužio transformacija – ilgos klešnės virsta trumpomis, kombinezono rankovės atsisega, jei norima prailginti siluetą, ant šortų yra užmaunamos kelnės su 3D kišenėmis. Daug detalių galima atsegti, prisegti, suveržti. Tokiu būdu drabužiai ne tik praplečia savo funkcionalumą bei yra patogūs, bet ir prisitaiko prie esamos aplinkos bei situacijos. Kolekcijoje buvo panaudotas drabužių sluoksniškumas. Apatiniam sluoksniui panaudojamas trikotažas, viršutiniam sluoksniui impregnuotos, vandeniui atsparios, Tyvek ir PVC medžiagos. Konteineris yra pradinė vizuali kolekcijos inspiracija, simbolizuoja greitai kylančią pramonę, laisvą keliavimą, bet ir greitą virusų ar ligų plitimą. Kuriamai kolekcijai pasitelkiama medžiagos manipuliacijos technika, sukuriama į cargo konteinerio paviršių panašią faktūrą.

Apie

Barbara Baranovska baigė mados dizaino studijas Vilniaus dizaino kolegijoje 2020 metais. Prieš tai įgijo bakalauro laipsnį Vilniaus Universitete ir dirbo tarptautinėse įmonėse klientų aptarnavimo sektoriuje. Mados dizaino studijų metais atliko praktiką ,,Robert Kalinkin’’ mados namuose, ,,Le muse’’ prekės ženkle. Taip pat pasisėmė patirties filmavimo aikštelėje bei istorinių kostiumų gamyboje ties tokiais mini serialais kaip ,,Paskutinieji Carai’’ ir ,,Jekaterina Dydžioji’’. 2019 metais laimėjo I-ąją vietą ,,Polish Talent Support’’ konkurse, kur buvo pakviesta parodyti mini kolekciją ,,Cracow fashion week’’ renginyje.

Kategorija

Kostiumo dizainas

About

Category

Costume Design

Barbara Baranovska graduated in fashion design studies from Vilnius College of Design in 2020. Prior to that, she obtained a bachelor’s degree from Vilnius University and worked in international companies in the customer service sector. During her fashion design studies, she did an internship at the Robert Kalinkin fashion house and also in the Le muse brand. She also gained experience on the set and in the production of historical costumes for such mini-series as The Last Tsars and Catherine the Great. In 2019, she won 1st place in the Polish Talent Support competition, where she was invited to show the mini collection at Cracow Fashion Week.

33


34


ENG The clothing collection FF is inspired by northern ethnic nations and expeditionary, functional, sports-leisure and specialized workwear. Events such as the global pandemic, high pollution, urbanization, and fast-growing industry and manufacturing have also affected this clothing collection. The main goal is to create a clothing collection that is protective, functional, modern and in line with the changed social context. The collection name FF is an abbreviation of the full name Functional yet Fashionable. Existing fashion trends, which emphasize the relevance of the athleisure fashion trend and the consumer’s desire to follow fashion trends, have influenced the creation of the collection. Special-purpose clothing, such as parkas, cargo pants, overalls and their origins, also inspired and influenced the design of the FF collection. In the collection, these clothes are adapted to the modern individual. The FF collection has an important transformation of clothing—long pants turn into short ones, the sleeves of the overalls open if you want to lengthen the silhouette, and shorts are fitted with pants with 3D pockets. Many parts can be opened, fastened, or tightened. In this way, the clothes not only expand their functionality and are comfortable, but also adapt to the current environment and situation. Layering of clothes was used in the collection. Knitwear is used for the bottom layer, while waterproof Tyvek and PVC materials are impregnated for the top layer. The shipping container was the initial visual inspiration for the collection, symbolizing a fast-growing industry, free travel, but also the rapid spread of viruses or diseases. The developed collection uses a material manipulation technique that creates a texture similar to the surface of a cargo container.

Kategorija Category

Kostiumo dizainas Costume Design

35


Dizainerė Designer

3

Indrė Barkauskaitė

Raudona | Žalia Red | Green

Eksperimentinė drabužių kolekcija / Experimental clothes collection

LT „Raudona | Žalia“ – moterims skirta eksperimentinės mados kolekcija, jungianti utilitarinį safario stilių su iliustracija drabužyje. Lietuvos raudonojoje knygoje aprašytų saugomų Lietuvos gyvūnų įkvėpta kolekcija paremta aktualia biologinės įvairovės mažėjimo problema pasaulyje ir Lietuvoje. Kiekvienas kolekcijos modelis pristato atskirą saugomą gyvūną: paprastąją lūšį, margąjį tarkšlį, avocetę, meldinę nendrinukę ir didžiąją miegapelę. Safario stilius kildinamas iš karinės uniformos, vėliau tapusios keliautojų ir medžiotojų Afrikoje apranga. Safario sąvokos sąsaja su trofėjine gyvūnų medžiokle kolekcijoje kontrastuoja su iliustruojamais saugomų gyvūnų motyvais, o uniforminiai elementai ir klasikiniai siluetai užtikrina drabužių patogumą, funkcionalumą. Kolekcijai kurti pasirinktos natūralios augalinės (linas ir medvilnė) ir gyvūninės kilmės (natūrali vilna) pluoštų medžiagos – tvirtos, draugiškos kūnui, ilgainiui suyrančios gamtoje. Naudojamos medžiagos, kultinio, aktualaus stiliaus interpretacija ir utilitarumas kolekcijoje prisideda prie tvarios mados principų. Pavadinimas „Raudona | Žalia“ žymi simbolinę idėją pakeisti Lietuvos raudonosios knygos sąrašus žaliais – išsaugotų, atkurtų rūšių populiacijų sąrašais.

36

Kategorija Category

Kostiumo dizainas Costume Design


Apie

About

Indrė Barkauskaitė – jauna lietuvių kūrėja, žengianti pirmuosius žingsnius dizaino srityje. 2020 m. baigė mados dizaino studijų programą ir įgijo profesinio menų bakalauro laipsnį Vilniaus dizaino kolegijoje. Pusę metų mokėsi mados verslo specialybės LISAA menų mokykloje Paryžiuje. Dizainerė vertina autentiškumą bei natūralumą ir kūryboje juos jungia su tvaraus dizaino idėjomis ir funkcionalumu.

Indrė Barkauskaitė is a young Lithuanian creator taking her first steps in the field of design. In 2020, she graduated from fashion design studies in Vilnius College of Design and obtained a professional bachelor’s degree in arts. She spent half a year studying the fashion business at the LISAA School of the Arts and Design in Paris. The designer values authenticity and simplicity, which she combines with sustainable design concepts and functionality.

37


38


ENG Raudona | Žalia is an experimental fashion collection for women, combining utilitarian safari style with illustration. Inspired by the endangered Lithuanian animals recorded in the Lithuanian Red Data Book, the collection addresses the relevant problem of biodiversity loss in the world and in Lithuania. Each of the six models in the collection presents a protected animal, including the Eurasian lynx, aquatic warbler, avocet, speckled grasshopper, and edible dormouse. Safari style derives from the military uniform, which later became the outfit for expeditioners and hunters in Africa. In this collection, the link between the concept safari and trophy hunting contrasts with illustrated motifs of protected animals, while safari uniform elements and classic silhouettes ensure the comfort and functionality of the clothes. The natural plant based (linen and cotton) and animal based (natural wool) fabrics chosen for this collection are sturdy, friendly to the human body and biodegradable. The materials, interpretation of the cultural style and utility of models all contribute to the concepts of sustainable fashion, encouraging people to wear garments longer, for different occasions and create various looks. The name Raudona | Žalia (Eng. Red | Green) marks the symbolic idea of replacing the red lists of endangered species with green ones—lists of preserved and restored species.

Kategorija Category

Kostiumo dizainas Costume Design

39


Kategorija Category

Mados aksesuarai Fashion Accessories

1

Gerda Liudvinavičiūtė

BRUT (a) LIST | ode to the eastern european blocks METABOLISM | between utopia and reality Betono juvelyrikos kolekcija / Concrete jewelry collections

2 3 40

Ieva Laskevičiūtė

Perkrauti (reload) akmenys Juvelyrikos darbų kolekcija / Jewelry collection

Gintarė Janulaitytė

Po nuodėmės After Sin Aksesuaras kūnui / Body accessory


BRUT (a) LIST | ode to the eastern european blocks

Po nuodėmės

METABOLISM | between utopia and reality

Perkrauti (reload) akmenys


Dizainerė Designer

1

Gerda Liudvinavičiūtė

BRUT (a) LIST | ode to the eastern european blocks Betono juvelyrikos kolekcija / Concrete jewelry collections Prekės ženklas / Brand: CELSIUS 273

Apie

Gerda Liudvinavičiūtė yra jaunosios kartos dizainerė, kurianti asmeninį juvelyrikos dizaino prekių ženklą CELSIUS 273. Menininkė daugiausia tyrinėja architektūros ir erdvės sąsajas su žmogumi. G. Liudvinavičiūtė neretai atstovauja Lietuvos dizainui užsienyje personalinėse ir grupinėse parodose, yra LDF narė, Vilniaus dailės akademijos dizaino magistro studentė. 2020 m. Lietuvos kultūros taryba suteikė jai profesionalaus menininko statusą. Jos darbai apdovanoti nacionaliniais ir tarptautiniais dizaino apdovanojimais.

Kategorija

Mados aksesurai

About

42

Category

Fashion Accessories

Gerda Liudvinavičiūtė is a young designer who creates under the personal jewelry design brand CELSIUS 273. The artist mainly researches the connections between architecture/space and people. G. Liudvinavičiūtė often represents Lithuanian design abroad in personal and group exhibitions, and she is a member of Lithuanian design forum and a master’s student of design at the Vilnius Academy of Arts. In 2020 The Lithuanian Culture Council granted the designer the status of Professional Artist. Her work has also been awarded national and international design awards.


43


44

BRUT_LIST ODE TO THE EASTERN EUROPEAN BLOCKS

BRUT_LIST ODE TO THE EASTERN EUROPEAN BLOCKS

Betoninė laisvė pulsuoja į pėdas. 5 kvadratiniai metrai tylos – Tarp monolitinių sienų. Išsiskaičiuojam laimę Pirmais antrais. Ir letargu užmiegam.

Concrete freedom pulsates in the feet. 5 square meters of silence Between monolithic walls. We count our happiness By one or two. And then we go hibernate ourselves.

Mes broliai Nerimo pilnais delnais, Ant baltų pagalvių Žaizdomis nusėdam.

We are brothers In palms full of anxiety, On white pillows We settle with wounds.

Kas žinos, Kaip kvepia pilkuma Maskvoje, Rygoj, Minske ar Vilniuj?

Who will know How grey smells like In Moscow, Riga, Minsk or Vilnius?

Sapnuokit dangų, Monolitai grius. Mes liekame nuogi – Ir vieniši, ir vieningi.

Dream the sky, Monoliths will collapse. We stay naked Both lonely and united.

Atverki šarvuotas duris. Kaimynų bute Paskutiniame aukšte Daužosi kolibriai.

Open the armoured door. In the neighbours’ apartment On the top floor Hummingbirds are beating.

Daugiabučių stogais Teka vėjas rytų. Kalbėk man, Nors už tūkstančių mylių Laumžirgiais lyk Aš išgirsiu.

Between the apartment roofs the wind is blowing towards east. Talk to me, Although for thousands of miles The dragonflies I’ll hear.

Uodžiu tuštumą, Atvertuos languos Uždekime šviesą, Kad būtų jaukiau namuos.

I smell emptiness Windows open Let’s light the candles, To make home more comfortable.

Vos keli centimetrai iki tų – tų kitų, Kurių apsimetam nepažįstantys. Tokie vieniši tarp žmonių. Vos už sienos.

Just a few centimetres to those – the others Whom we pretend not to know. So lonely among the people. Just behind the wall.


LT Gyvendami daugiabučiuose tarytum negalime pabėgti iš bendruomenės, nes pats daugiabutis ją sukuria kaip duotybę. Esame įtraukti į socialinį burbulą, net jei to ir netrokštame. Izoliuoti minioje. Manome, kad esame išskirtiniai, tačiau ar tai tik ne mūsų visuomenės individualumo iliuzija? Mes negalime ištrūkti iš bendruomenių, net atsiskirdami. Ši kolekcija – groteskiška istorija apie mūsų namus ir mus pačius. Apie vienatvę minioje, nenumaldomą, nevalingą norą priklausyti, apie mūsų skirtumus ir panašumus. Šie juvelyriniai objektai tarytum kuria erdvę, kurioje renkamės (?) būti, nors ne visada tai pripažįstame. Kolekcija atkartoja daugiabučių motyvus, susiliejančius su žmogumi ir keičiančius. Rytų Europos daugiabutis it ikoniškas šiuolaikinio gyvenimo simbolis, galintis įvardyti mūsų būsenas, siekiamybes bei baimes ir kartu saugantis mus nuo mūsų pačių. Dizainerės G. Liudvinavičiūtės (CELSIUS 273) betono juvelyrikos kolekcija „Brut_List | Ode To The Eastern European Blocks“ (angl. Odė Rytų Europos miegamiesiems rajonams) pasakoja apie namus, kuriuose gyvena didžioji dalis Rytų Europos gyventojų. Kiekvienas langas ar butas yra atskiras pasaulis. Susijungdami į visumą, jie virsta pastatu, rajonu ar šiuo atveju – papuošalu. Gyvendami butuose, kuriuose mus skiria tik keli centimetrai sienų, susikuriame individualumo iliuziją, bet išties gyvename bendruomenėje – pastatuose. Ši kolekcija klausia, kas yra mūsų namai ir ar gerai juos pažįstame? Kiek panašūs ar skirtingi galime būti, gyvendami tuose pačiuose betoninių daugiabučių kvadratiniuose metruose – nuo Vilniaus iki Rygos, Talino, Maskvos ar Minsko?

Kategorija Category

Mados aksesurai Fashion Accessories

45


46


ENG Living in concrete apartment buildings, it is as if we cannot escape from the community, because the apartment building itself creates it as inevitability. We are included in the social bubble, even if we do not want to be. Isolated in a crowd. We think we are exceptional, but isn’t that just an illusion of the individuality of our community and society as a whole? We cannot escape communities, even in isolation. This collection is a grotesque story about our homes and ourselves. About the loneliness in the crowd, about the relentless, involuntary desire to belong, and about our differences and our similarities. BRUT_LIST ODE TO THE EASTERN EUROPEAN BLOCKS seems to be creating a space where we choose to be (?), although we don’t always recognize that. The collection echoes the motifs of apartment buildings that blend in an apocalyptic scenario with the person and change us. An apartment building in Eastern Europe is an iconic symbol of modern life that can name our states, aspirations and fears and at the same time protect us from ourselves. Lithuanian artist Gerda Liudvinavičiūtė’s CELSIUS 273 concrete jewelry collection BRUT_LIST | ODE TO THE EASTERN EUROPEAN BLOCKS tells about our home, where the majority of the population of Eastern Europe lives. It is our home that shapes us more than we can imagine. Every window, every apartment is a separate world. When merged, they turn into a building, district, city, or, in this case, jewelry. Living in concrete blockhouses, we can feel isolated in our apartments, but we really live in a community—in buildings where a few centimeters between the walls separate us. This collection asks what our homes are and do we know them well? How similar or different can we be living in the same square meters of concrete apartment buildings from Vilnius to Riga, Tallinn, Moscow or Minsk?

Kategorija Category

Mados aksesurai Fashion Accessories

47


Dizainerė Designer

1

Gerda Liudvinavičiūtė

METABOLISM | between utopia and reality Betono juvelyrikos kolekcija / Concrete jewelry collections Prekės ženklas / Brand: CELSIUS 273

LT Metabolizmas – architektūros jungčių paieška tarp utopijos ir realybės, miesto ir žmogaus sąveikos interpretacija, kurios tikslas – kurti lanksčias, kintančias municipalitetų dalis, galinčias augti, keistis ir mirti, netrikdant pagrindinio organizmo – miesto – funkcionavimo, ir prisitaikančias prie visuomenės poreikių. Kadaise metabolistai sukūrė miestus, prisitaikančius prie žmogaus poreikių, šiandien CELSIUS 273 sukūrė metabolizmo principais paremtą juvelyrikos kolekciją, kurioje miesto detalės prisitaiko prie kūno, bet išlaiko tikslią miesto architektūrinę formą. Metabolizmas gimė po Antrojo pasaulinio karo, kai nemažai Japonijos miestų, tarp kurių – ir Tokijas, buvo subombarduoti. Palaužtas miesto identitetas šaukėsi šviežio požiūrio, o nežinomybė žmonių pasąmonėje sėjo idėjas, kad miestas privalo būti kintantis ir prisitaikantis prie visuomenės poreikių. Metabolistai pasiūlė ateities miesto fenomeną, bandantį sujungti nuolatinį miesto virsmą, tobulėjančias technologijas ir pagrindinius budizmo principus. Šis architektūrinis judėjimas pakeitė istoriją ir miesto suvokimą. „Metabolism | Between Utopia And Reality“ tikslas – atkreipti dėmesį į pastatų leitmotyvus, keičiančius architektūrinę formą ir įgaunančius skirtingą prasmę, kai jie virsta į juvelyrinius objektus. Kolekcija kviečia patirti pirmapradžius metabolizmo atskaitos taškus, kuriuose paprasti miesto motyvai ir formos tampa utopiniais arba realiais miesto komponentais, gebančiais atsiskleisti miesto virsmo kontekste, o miestas gali daryti netiesioginę įtaką žmogui ir jo miesto suvokimui.

48

Kategorija Category

Mados aksesurai Fashion Accessories


ENG Metabolism is the search for architectural connections between utopia and reality, an interpretation of the interaction between the city and a human, aimed at creating flexible, changing parts of municipalities that can grow, change and die without disrupting the basic organism, the city, and adapting to societal needs. Once metabolists created cities that adapted to human needs, today CELSIUS 273 (designer Gerda Liudvinavičiūtė) has created a concrete jewelry collection based on the principles of metabolism, in which the exact details of the city adapt to the body, but retain the exact architectural form of the city. Metabolism was born after World War II, when a number of Japanese cities, including Tokyo, were bombed. The broken identity of the city cried out for a fresh attitude, and the uncertainty, in the subconscious of the people, sowed ideas that the city must be changing and adaptable to the needs of society. Metabolists have proposed the urban phenomenon of the future, trying to combine the constant urban transformation, evolving technologies, and the basic principles of Buddhism. This architectural movement changed the history and perception of the city. METABOLISM | BETWEEN UTOPIA AND REALITY is to draw attention to the leitmotifs of buildings, which change architectural form and take on a different meaning, turning into pieces of jewelry . The collection invites you to experience the primordial points of reference of metabolism, where simple urban motifs and forms turn into utopian or real urban components capable of unfolding in the context of urban transformation, and the city can indirectly influence man and his perception of the city. 49


Dizainerė Designer

2

Ieva Laskevičiūtė

Perkrauti (reload) akmenys Juvelyrikos darbų kolekcija / Jewelry collection

LT Vištų kiaušinių lukštai, bioderva, sidabras. Juvelyrikos kolekcija „Perkrauti (reload) akmenys“ nagrinėja karbonatų klasės akmenų kalcito, aragonito, dolomito ir vištų kiaušinių lukštų santykį. Būtent šių akmenų cheminė sudėtis beveik idealiai sutampa su daugelio žmonių buityje randamų vištų kiaušinių lukštų. Kiaušinio kevalas yra sudarytas beveik vien iš kalcio ir magnio karbonatų, na o pasirinktų karbonatų klasės mineralų (Ca(CO3), Ca(CO3), CaMg(CO3)2) cheminėje sudėtyje ir dominuoja būtent ši neorganinė druska. Remiantis pasirinktų medžiagų chemine sudėtimi, kvantine fizika ir biologija, galima sakyti, kad kalcitas, aragonitas, dolomitas ir kiaušinių lukštai sudaryti iš tų pačių, iš dalies panašių dalelyčių. Todėl, nepaisant laiko, erdvės ir papildomų formavimosi veiksnių, kiaušinio lukštas potencialiai gali būti akmuo, o mineralinis akmuo galėtų būti kiaušinio lukštas. „Perkrovus“ susmulkintus, suardytus kiaušinių lukštus, juos iš naujo maišant ir jungiant tarpusavyje, lyg bandant sukurti žemiškąją Planko konstantą ir atkartojant pasirinktų medžiagų išsidalijimą iki mažiausių energijos stygų bei jų naują susijungimą, yra sukuriamas naujas ekologiškas, estetiškai patrauklus akmuo, kuris skatina „zero waste“ politiką ir yra alternatyvi medžiaga brangiesiems akmenims juvelyrikoje bei dizaine.

50

Kategorija Category

Mados aksesurai Fashion Accessories


Apie

About

Vilniaus dailės akademijos Metalo meno ir juvelyrikos studijų Telšiuose absolventė Ieva Laskevičiūtė savo dabartiniais juvelyrikos darbais kalba aktualiomis pasauliui temomis, naudoja netradicines, eksperimentines medžiagas ir skatina „zero waste“ politiką. Kasdienės nebereikalingos buitinės šiukšlės tampa naujomis alternatyviomis medžiagomis kūryboje, galbūt net pramonėje ar visuomenėje, žadina žiūrovo pasąmonę. „Erasmus“ juvelyrikos studijos Birmingamo universiteto Juvelyrikos mokykloje (Birmingham City University School of Jewelry) padėjo menininkei mokytis jungti teorinių tyrimų, eksperimentų, netradicinių medžiagų ir metalo amato žinias kūryboje. Jos bakalaurinis darbas „Perkrauti (reload) akmenys“ buvo nominuotas LR valstybinio patentų biuro įsteigtam prizui 2020 m. „Jaunojo dizainerio prizo“ konkurse, o už juvelyrikos kolekciją „Pandoros pyragas“ autorė gavo diplomą už alternatyvių medžiagų panaudojimą juvelyrikoje konkurse-parodoje „2020 ECOSIGHT Amber trip“.

Ieva Laskevičiūtė, graduate of Metal Art and Jewelry Studies at the Vilnius Academy of Fine Arts in Telšiai, speaks to topics relevant to the world, uses nontraditional, experimental materials and promotes a zero-waste policy. Everyday household garbage and unnecessary items become new alternative materials in creation, perhaps even in industry or society, evoking the viewer’s subliminal consciousness. Erasmus jewelry studies at Birmingham City University School of Jewelry helped shape the artist’s theoretical research, experimentation, non-traditional materials and metal craft knowledge in her creation. Her bachelor’s work Reloaded stones was nominated for the Prize set up by the State Patent Office of the LR in the 2020 Young Designer Prize competition, while the jewelry collection Pandora’s Cake received a diploma for the use of alternative materials in a jewelry competition— the exhibition 2020 ECOSIGHT Amber trip.

51


52


ENG Eggshells, bio resin, and silver. The Reloaded stones collection of jewelry analyzes the relation of the carbonate-class minerals calcite, aragonite, and dolomite and eggshells. The chemical composition of these stones almost perfectly coincides with eggshells found in almost every person’s household environment. The eggshell is composed almost entirely of calcium and magnesium carbonates, and the chemical composition of selected carbonate-class minerals (Ca(CO3), Ca(CO3), CaMg(CO3)2) is dominated by precisely this inorganic salt. Based on the chemical composition of the selected substances, quantum physics and biology, it can be said that calcite, aragonite, dolomite and eggshells consist of the same, partially similar particles. Therefore, despite the time, space and additional factors of formation, the eggshells can potentially be a stone and that mineral stone could be an eggshell too. By reloading crushed, disintegrated materials, re-mixing them and connecting them together, as if trying to create an earthly Planck constant and replicating the split of selected materials to the smallest energy strings and their new combination, a new environmentally friendly and aesthetically pleasant stone is created, which promotes a zero-waste policy and is an alternative material for precious stones in jewelry and design.

53


Dizainerė Designer

3

Gintarė Janulaitytė

Po nuodėmės After Sin

Aksesuaras kūnui / Body accessory Užsakovė / Client: Vilniaus dailės akademija / Vilnius Art Academy

Apie

2020 m. baigiau metalo meno ir juvelyrikos studijas Vilniaus dailės akademijoje. Man kūryboje visada svarbu, kokią emociją suteiki papuošalo nešiotojui ar tik stebėtojui. Kaip spalvos ir formos dermė veikia aplinką ir pačią mane. Žinoma, juvelyrikoje svarbu ne tik objektas, bet ir jo santykis su kūnu. Inspiracijos šaltiniu dažnai tampa kasdieniai daiktai, įvykiai, prisiminimai, žmonės.

Kategorija

Mados aksesurai

About

54

Category

Fashion Accessories

In 2020, I graduated from the Vilnius Academy of Arts with a degree in metal art and jewelry. For me, in creation, it is always important what emotion is given to the wearer of the art piece, or just for the observer. How the coherence of color and shape affects the environment and me. Naturally, not just the object is important in jewelry, but its relationship with the body as well. Everyday objects, events, memories, and people often become the source of inspiration.


LT Žmogus neišvengia nuodėmės, kaip ir nuodėmė negali egzistuoti be žmogaus. Nors šiuolaikinio žmogaus nuodėmės suvokimas pakitęs ir dažnai atsiribojęs nuo krikščionybės, pats kaltės pajautimas neišnyko, liko labiau susietas su sąžine. Kadangi nuodėmė yra neišvengiama, ji mums sukelia emocijas. Kolekcija nevaizduoju nuodėmės ar jos rūšių, tačiau renkuosi perteikti jausmus, patiriamus po jos. Devynios segės ne tik perteikia po nuodėmės jaučiamas emocijas, tačiau ir pačios lyg dėmės ant kūno klausia, ar žmogus be nuodėmės būtų žmogus? Nes kartais tai, nuo ko bėgame arba atsisakome pripažinti, daro mus tokius, kokie esame. Susitaikydami su savo prigimtimi dėmę užsidedame kaip žmogiškumo ženklą. Glaudus ryšys perteikiamas segėmis, nešiojamomis ant kūno, po nuodėmės patiriami jausmai lieka su žmogumi, išreiškiami medžiagoje ir tampa papuošalu. Kolekciją „Po nuodėmės“ sudaro devynios segės: susitepimas, pyktis, skausmas, nusivylimas, liūdesys, nerimas, vienišumas, susitaikymas, atleidimas. Aksesuarai pagaminti iš ilgaamžių medžiagų: sidabro, žalvario, vario, titano, granito, marmuro, juodojo kianito, lavos akmens, ąžuolo. Kiekvienos segės dizainas, spalva, medžiaga ar atlikimo technologija parinkta individualiai, bandant kuo tiksliau perteikti kiekvieną emociją. Varijuoja nuo tamsių ryškesnių spalvų ir aštrių kampų iki aptakių formų ir šviesių natūralių atspalvių.

ENG People cannot avoid sin, just as sin cannot exist without people. Although the perception of sin is changed for modern people and often distanced from Christianity, the feeling of guilt itself is not extinct, as it remains vastly tied to conscience. Since sin is inevitable, it causes our emotions. I do not portray this collection as sin or its varieties, though I choose to convey the feelings experienced after it. Nine Brooches not only carry the emotions experienced after sin, but each itself, as stains on a human body, raises the question of whether a sinless person is a human at all. At times, that which we flee from or refuse to recognize makes us who we are. In reconciling with our nature, we put on the blot as a sign of humanity. Close connection is conveyed by the brooches, which are worn on the body, and the emotions experienced after sin remain with the person, which is expressed in material that becomes a piece of jewelry. The After Sin collection consists of those nine brooches: stain, anger, pain, disappointment, sadness, anxiety, loneliness, reconciliation, and forgiveness. The accessories are made of durable materials: silver, brass, copper, titanium, granite, marble, black cyanite, lava stone, and oak. The design, color, material or performance technology of each brooch is chosen individually, trying to convey each emotion as accurately as possible. They range from dark, brighter colors and sharp angles to sleek shapes and light natural shades.

55


Baldai ir šviestuvai Furniture and Lighting

1

56

Ieva Prunskaitė

Grojantis stalas The playing table Daugiafunkcis rašomasis stalas / Multifunctional furniture

2

Linas Čeponas

3

Barbora Adamonytė-Keidūnė

nStabilis Taburetė / Stool

The BUD Šviestuvas / Lighting fixture


The BUD

Grojantis stalas

nStabilis


Dizainerė Designer

1

Ieva Prunskaitė

Grojantis stalas The playing table

Daugiafunkcis rašomasis stalas su galimybe įkelti elektroninį pianiną ir juo groti / Multifunctional furniture: a desk with the possibility to place and play an electronic piano Užsakovas / Client: privatus klientas / a private client

LT Grojantis stalas – tai estetiško minimalistinio dizaino daugiafunkcis baldas. Jo pirminė funkcija – rašomasis (namų biuro) stalas, į kurį galima įkelti elektroninį pianiną ir groti, panaudojant stalo konstrukciją kaip elektroninio pianino laikiklį. Stalo sukūrimo istorija: dažnai, taupant vaikų kambario erdvę, iškyla klausimas, kaip joje sutalpinti viską, kas atitiktų vaiko poreikius, ir dar liktų švarios erdvės žaidimams, sportui ar kitoms laisvalaikio veikloms. Muzikuojančių vaikų tikrai daug, tačiau kiek iš jų kambarių rasis vietos pianinui. O juk taip nepatogu kiekvieną kartą prisėdus muzikuoti traukti iš spintos elektroninį pianiną, lankstyti jo kojas, įjungti maitinimą. Iš to ir kilo mintis sukurti daugiafunkcį baldą, kuris pirmiausia būtų pritaikytas mokytis: stale patogiai integruoti paslėpti kištukiniai lizdai ir dėžutės rašikliams ar kitoms smulkmenoms. Antrinė stalo funkcija – elektroninio pianino dėtuvė ir patogus laikiklis, kai norima groti. Norint muzikuoti, tereikia atversti stalviršį, jo nugarinėje dalyje, specialiai tam numatytoje vietoje, įtvirtinti natų laikiklį, ir prašom. Pianinas jau paruoštas. Maitinimo niekada nereikia junginėti, nes jis nuolat įjungtas į stale integruotus kištukinius lizdus. Kaip smagu, kai gali lengvai keisti veiklas, nori – ruoši namų darbus ar pieši, šiek tiek pagroji, per pertraukėlę dar paskaitai knygą ir vėl be jokio vargo gali sėsti muzikuoti. Ir visa tai neatima kambario erdvės ir neverčia atlikti bereikalingų tvarkymosi veiksmų.

58

Kategorija Category

Baldai ir šviestuvai Furniture and Lighting


ENG The playing table is a multifunctional piece of furniture with an aesthetic minimalist design. Its primary function as a desk (home office) is supplemented by the possibility to accommodate and play an electronic piano, using the construction of the table as an electronic piano holder. The motivation for creating the table was that space-saving in a child‘s room poses the problem of accomodating everything that would meet the child‘s needs, while still leaving a clean space for games, sports or other leisure activities. Many children play music, but how many of their rooms have space for a piano? After all, how inconvenient it is to play music, every time pulling the electronic piano out of the closet, bending its legs, and turning on the power. This is where the idea came from to create a multifunctional piece of furniture that would be primarily suitable for studies: concealed electrical plugs conveniently integrated in the table and boxes for pens or other details. A secondary function of the table is an electronic piano tray and a convenient holder when you want to play the piano. If you want to play, all you have to do is open the table top and attach a note holder to the back of the table in a specially designated place. The piano is ready. The power supply never needs to be switched on as it is simply permanently plugged into the sockets integrated into the table. How fun it is when you can easily change activities, such as doing homework or drawing, playing a little bit, or taking a break while still reading a book, and again you can sit down to play music without any hassle. And all this does not take up space in your room, and does not force unnecessary handling. 59


Dizaineris Designer

2

Linas Čeponas

nStabilis Taburetė / Stool Užsakovė / Client: Vilniaus dailės akademija / Vilnius Art Academy

60

Kategorija Category

Baldai ir šviestuvai Furniture and Lighting


LT Mūsų kūnai yra sukurti judėti. Sėdėjimas neigiamai veikia mūsų stuburą, sąnarius ir bendrą savijautą. Taburetės struktūra sukurta naudojant spiralės principą. Dėl šios struktūros ji lankstosi ir juda į visas puses ir tai teigiamai veikia mūsų savijautą.

ENG Sitting still has a negative effect on our spine, joints and our general well-being. Our bodies are designed to move. These stools are constructed using the principles of spirals to make movements in all directions and that has a positive effect on how we feel.

Apie

About

Linas Čeponas (g. 1999) studijuoja Vilniaus dailės akademijoje dizainą. Šiuo metu eksperimentuoja su skirtingomis technologijomis ir medžiagomis – siekia atrasti savitą dizaino braižą.

Linas Čeponas (b.1999) is studying at Vilnius academy of arts. He is currently experimenting with different technologies and materials in search of his own design language.

61


Dizainerė Designer

3

Barbora Adamonytė-Keidūnė

The BUD Šviestuvas / Lighting fixture

62

Kategorija Category

Baldai ir šviestuvai Furniture and Lighting


LT Šviestuvas „The BUD“ – minimalistinis dizaino objektas, kurio šviesos srautas reguliuojamas atidarant ir uždarant jo išorinius kiautus. Yra dvi šviesos sklidimo kryptys – aukštyn ir žemyn, kai konstrukcija yra užverta, ir platesnis spektras, kai korpusai yra atviri. Objektas valdomas ranka. Pagaminta iš rankomis lenktų ir klijuotų medžio lukšto lakštų. Šviestuvo korpusai tarpusavyje tvirtinami ir reguliuojami virvele, o jo cilindras yra atspausdintas naudojant 3D technologiją.

ENG The BUD is a minimalistic lighting fixture whose light stream is regulated by opening and closing external shells. The light shines in two directions—upwards and downwards—when the BUD is closed and in a much broader range when the shells are open. The mechanism is hand operated. Made of hand curved and glued wood veneer sheets, the lamp shells are fixed and operated by a string. The lamp cylinder is a 3D printed piece.

Apie

About

Barbora Adamonytė-Keidūnė – produkto dizaino kūrėja, baigusi gaminio dizaino bakalauro ir magistro studijas Vilniaus dailės akademijoje, šiuo metu čia dėsto Dizaino katedroje. Dizainerė daugiausia dirba mažagabaričių dizaino objektų, tokių kaip valgomojo, namų apyvokos elementų, kurie keičia įpročius, srityje. Jos darbai eksponuoti Tokijo, Singapūro, Vašingtono, Londono, Paryžiaus ir kitose parodose. Šios dizainerės kūryba jau buvo įvertinta „RedDot Design Concept“, dviem Europos produkto dizaino sidabro apdovanojimais, nacionaliniais „Gero dizaino“ prizais ir kitais apdovanojimais, kurie toliau skatina kurti ir įgyvendinti idėjas.

Product designer Barbora Adamonytė-Keidūnė has a master’s in product design and is a graduate of and lecturer at Vilnius Academy of Arts. The designer mainly works in the field of small-size design objects, such as dining items and houseware that create new habits. Barbora’s objects have been exhibited in Tokyo, Singapore, Washington, London, Paris and elsewhere. The works of the designer have been awarded the RedDot Design Concept Award, two silvers at European Product Design Awards, National Good Design prizes and other awards that incite thinking, creativity and further idea development.

63


Produkto ir industrinis dizainas Product and Industrial Design

1

64

Barbora Adamonytė-Keidūnė

Shiro Pieno dozatorius / Milk dispenser

2

Linas Kraniauskas, Domas Zinkevičius

3

Justina Stipinaitė

UBCO FRX1 Elektrinis motociklas / Electric motorbike

Šeimukai Pagalbinė priemonė psichologui / Auxiliary tool for a psychologist


Shiro

Šeimukai

UBCO FRX1


Dizainerė Designer

1

Barbora Adamonytė-Keidūnė

Shiro Pieno dozatorius / Milk dispenser Užsakovas / Client: „Huracán Coffee“ kavos namai / ”Huracán Coffee coffee house“

66

Kategorija Category

Produkto ir industrinis dizainas Product and Industrial Design


LT Pieno dozatorius „Shiro“ buvo sukurtas lietuviškam kavinių tinklui „Huracán Coffee“, veikiančiam nuo 1999-ųjų. „Shiro“ turi dvi funkcijas: pagrindas suprojektuotas su valymo sistema puodeliams, o pienas dozatoriaus čiaupui yra tiekiamas iš po baru esančio šaldytuvo. Dozatoriaus mygtukai leidžia pasirinkti norimą pieno kiekį iš keturių galimų, o aparatą galima įjungti ir išjungti pagrindiniu mygtuku korpuse. Objekto struktūra sudaryta iš plastiko ir nerūdijančiojo plieno tekstūriniu paviršiumi, kuris buvo kurtas atsižvelgiant į „Huracán Coffee“ kavinių stilistiką ir formai suteikiamą papildomą eleganciją.

ENG A milk dispensing machine designed for Huracán Coffee house, Lithuania. Huracán Coffee house has been evolving Lithuanian specialty coffee culture since 1999. SHIRO, the milk dispenser, has two features: the base was designed to have an integrated cleaning system for cups, while milk is delivered from the fridge under the bar surface. You can choose the quantity of milk from four levels on the base & turn the machine on or off with the main button. The structure of the milk dispenser is made of stainless steel with a textured surface to give elegance to the vertical shape and reflect a cafe’s interior details.

Apie

About

Barbora Adamonytė-Keidūnė – produkto dizaino kūrėja, baigusi gaminio dizaino bakalauro ir magistro studijas Vilniaus dailės akademijoje, šiuo metu čia dėsto Dizaino katedroje. Dizainerė daugiausia dirba mažagabaričių dizaino objektų, tokių kaip valgomojo, namų apyvokos elementų, kurie keičia įpročius, srityje. Jos darbai eksponuoti Tokijo, Singapūro, Vašingtono, Londono, Paryžiaus ir kitose parodose. Šios dizainerės kūryba jau buvo įvertinta „RedDot Design Concept“, dviem Europos produkto dizaino sidabro apdovanojimais, nacionaliniais „Gero dizaino“ prizais ir kitais apdovanojimais, kurie toliau skatina kurti ir įgyvendinti idėjas.

Product designer Barbora Adamonytė-Keidūnė has a master’s in product design and is a graduate of and lecturer at Vilnius Academy of Arts. The designer mainly works in the field of small-size design objects, such as dining items and houseware that create new habits. Barbora’s objects have been exhibited in Tokyo, Singapore, Washington, London, Paris and elsewhere. The works of the designer have been awarded the RedDot Design Concept Award, two silvers at European Product Design Awards, National Good Design prizes and other awards that incite thinking, creativity and further idea development.

67


Dizaineriai Designers

2

Linas Kraniauskas, Domas Zinkevičius

UBCO FRX1 Elektrinis motociklas / Electric motorbike

68

Kategorija Category

Produkto ir industrinis dizainas Product and Industrial Design


LT UBCO FRX1 yra lengvas elektrinis motociklas, sukurtas bekelei. Tai unikalios konstrukcijos ir dizaino produktas, kuriame dera važiavimo motociklu ir elektriniu dviračiu patirtis. Šis modelis Lietuvoje išvystytas iš pagrindų, pradedant nuo funkcionalumo poreikių ir geometrijos. Dėl to pavyko pasiekti išskirtines FRX1 savybes – nedidelį svorį (60 kg), didelį variklio galingumą (15 kW), talpią bateriją (2,2 kWh) ir gerą sukibimą bei manevringumą važiuojant bekele. Tai pavyko išgauti sukūrus unikalią aliuminio rėmo konstrukciją – joje variklis taip pat tampa ašimi galinei šakei, o kiti komponentai – konstrukcinėmis dalimis, palaikančiomis tvirtumą. UBCO FRX1 yra lengvas elektrinis motociklas, kuriame didelė variklio galia dera su geru sukibimu, manevringumu ir kontrole.

ENG The FRX1 is built for off-road riding, whether you’re shredding the trail, or working hard on a hill country farm. It blends the agility of a mountain bike and the power of a motocross bike. It will attract new riders with its lightweight accessible design and ease of use. Weighing in at only 60kg, the motorbike is built on a lightweight, tubular 7027 alloy frame. The liquid-cooled brushless motor dynamically delivers a top speed of 80km/h. An electric drive train also means it’s a proper cheater with a twist throttle and no clutch, and it makes intense trail riding a breeze. The FRX1 runs on a 2.2kWh Lithium-Ion battery pack that delivers an estimated range of 100km and can be recharged in three to five hours using a standard socket. The adjustable regenerative braking system provides brilliant descent control on hills and banks the power gains.

Apie

About

Šis elektrinis motociklas buvo sukurtas Lietuvoje startuolio „Neematic“ įkūrėjų Lino Kraniausko ir Domo Zinkevičiaus. Į „Neematic“ 2015 m. investavo fondas „Practica Capital“, o 2019 m. įmonė pradėjo dirbti su UBCO – Naujosios Zelandijos elektrinių motociklų gamintoju. Kitas metais planuojama UBCO FRX1 serijinės gamybos pradžia. Linas ir Domas turi daugiau nei 15 metų patirtį elektrinių dviračių gamybos ir suspensijos sportui inžinerijos srityse. Linas turi architekto išsilavinimą, ir tai atskleidžia UBCO FRX1 rėmas. „Neematic“ komandoje jis taip pat buvo atsakingas už dizainą bei produkto estetiką. Domas – mechanikos inžinierius, dirbęs tokiose bendrovėse kaip „Multimatic“ ir „Delphi“, sukaupęs didžiulę patirtį automobilių sporte, įvairių lenktynių komandose. Jo kompetencijos leido išvystyti FRX1 amortizaciją ir suteikti motociklui stipresnį atspalvį.

The FRX1 electric motorcycle has been developed in Lithuania by Neematic founders Linas Kraniauskas and Domas Zinkevicius. In 2015, the team received seed investment from Practica Capital and in 2019 the startup began integration with UBCO bikes. Based in New Zealand, UBCO is a global electric motorcycle manufacturer launched in 2014. UBCO FRX1 is expected to get into serial production by late 2021. Linas and Domas are experienced engineers, with more than fifteen years of professional experience. Having graduated in architecture, Linas eventually moved into electric vehicle development and has completed a number of custom projects for customers around Europe. Linas took the lead in the concept development, design and aesthetics of the FRX1. Domas brought years of international mechanical engineering experience after working with Multimatic, Delphi, and a number of race teams. He was instrumental in developing suspension performance for the FRX1, as well as giving it a motorcycle flavour.

69


Dizainerė Designer

3

Justina Stipinaitė

Šeimukai Pagalbinė priemonė psichologui / Aid for psychologists Užsakovė / Client: Vilniaus dailės akademija / Vilnius Art Academy

Apie

About

70

Justina Stipinaitė – VDA produkto dizaino studentė, daug dėmesio skirianti socialiai jautrių žmonių problemoms spręsti. 2020 m. dalyvavo „Dizaino savaitės“ VDA studentų parodoje ,,Keramika dizaino objektuose / ŪKIS“, kur eksponavo savo kurtą indą pavadinimu „EGGo“.

Justina Stipinaitė, a student of product design at Vilnius Art Academy, pays a lot of attention to the issues of socially vulnerable people. In 2020 she participated in the Vilnius Art Academy student exhibition ‘Ceramics in Design Objects/ŪKIS’—part of Design Week—where she showcased her ‘EGGo’ dish.


LT Tai – pagalbinė priemonė psichologams bendrauti su emociškai pažeistais vaikais. Siekis yra sukurti priemonę, kuri padėtų vaikams papasakoti apie savo problemas lengvesniu žaidimo terapijos būdu ir psichologams juos geriau suprasti. Rinkinį sudaro: 1. Septynios stilizuotos figūrėlės magnetiniu pagrindu: du seneliai, tėvai, du vaikai ir universalus asmuo. 2. Dėžutė-scena, ant kurios dėliojamos figūros tvirtai prikimba dėl vidinės metalinės plokštelės. 3. Raštuoti popieriaus lapai, skirti tiek scenoms papildyti, tiek mintims išreikšti. 4. Gumelės lapams tvirtinti prie dėžutės.

ENG Šeimukai is an aid for psychologists to communicate with emotionally impaired children. The aim is to create a tool to help children express their problems in an easier way through play therapy and for psychologists to better understand them. The set consists of: 1. Seven stylized figurines on magnetic bases: two each of grandparents, parents, and children and a universal person. 2. A box-stage with inner metal plate for firm attachment of the figurines. 3. Patterned paper sheets to both complement the scenes and express thoughts. Rubber bands to attach the paper sheets to the box.

Kategorija Category

Produkto ir industrinis dizainas Product and Industrial Design

71


Interjero elementai Interior Elements

1 2 72

Elena Kotryna Mieželė

Dūmoti Vazų kolekcija / Vase collection

Dovilė Aleksandravičiūtė, Justina Vilčinskaitė (Grey on Grey )

Kál-nas Žvakidė / Candle holder


Kál-nas

Dūmoti


Dizainerė Designer

1

Elena Kotryna Mieželė

Dūmoti Vazų kolekcija / Vase collection Projektui skirta „Lietuvos kultūros tarybos“ stipendija / The project is awarded a scholarship by the “Lithuanian Culture Council”

LT Vazų kolekcija „Dūmoti“ yra paremta etnografiniais motyvais. Pagrindinė šios kolekcijos inspiracija – suodini senovės lietuvių rakandai jų dūminėse pirkiose, kur duonkepėms krosnims dažnai nedarydavo kaminų ir tiesiog leisdavo dūmams išeiti pro langus. Šioje kolekcijoje yra didesnių ir mažesnių matinės juodos keramikos vazų. Didžiosios buvo projektuotos pagal senųjų lietuviškų verbų formas, jų atsikartojančius siluetus. O mažosios kolekcijos vazos kurtos remiantis senovės lietuvių drožybos siluetais, atkartojant jų kreives ir tekintas formas. Visos „Dūmoti“ kolekcijos vazos yra pagamintos iš juodojo molio ir keptos itin aukštoje temperatūroje.

Apie

Produkto ir interjero dizainerė yra baigusi dizaino specialybę Vilniaus dailės akademijoje ir studijavusi dizainą bei interjero dizainą Atėnuose, Graikijoje. Dizainerė teigia, kad pagrindinė įkvėpėja jos kūryboje yra gamta, taip pat dizaino paveldas įvairiose skirtingose kultūrose ir lietuviški etnografiniai objektai. Jos darbuose atsispindi ir siekis jungti funkcionalumą, konceptualumą ir meninę objekto išraišką.

Kategorija

Interjero elementai

About

74

Category

Interior Elements

She has studied product and interior design in Vilnius, Lithuania and Athens, Greece and graduated from the Vilnius Academy of Arts. Nature is the main inspiration for the designer along with the design heritage of various cultures and, particularly, Lithuanian ethnographic objects. All the work of the designer reflects her desire to combine functionality, conceptuality and artistic expression in an object.


ENG The Dūmoti collection is about making interpretations of old ethnographic objects. All the different items in this collection have one connecting element—the color black. There was a time when black was a dominant home interior color, especially in the kitchen space. In Lithuanian ethnographic wooden houses, it was quite common not to use the chimney. In these types of houses people only used windows to release the smoke. Most of the things that were close to the furnace were totally black. The word dūmoti in Lithuanian means sooty or smoky. The concept of this collection of interior accessories was to bring some history and ethnography to the modern interior. 75


Dizainerės Designers

2

Dovilė Aleksandravičiūtė, Justina Vilčinskaitė (Grey on Grey)

Kál-nas Žvakidė / Candle holder

LT Atidžiai pažvelkite į sienos plyšį, ir tai taip pat gali būti Didysis Kanjonas.“ (R. Smithson) „Kál-nas“ yra rankų darbo žvakidė iš jesmonito, kuri buvo įkvėpta uolėtų kraštovaizdžių grožio. „Kál-no“ forma žaidžia mikro- ir makromasteliais, žvakidė tuo pačiu metu atrodo ir kaip didelis kalnynas, ir kaip uoliena. Kaip gamtoje uolienos skilimas nenuspėjamas, taip ir studija „Grey on Grey“ kūrybos procese paliko vietos netikėtumams. Lėtai ir kruopščiai sukurtas daiktas turi aiškią minimalią formą ir detalų tekstūrinį paviršių. Jesmonitas yra unikali, gamtai draugiška alternatyva tradicinės statybos medžiagoms (kaip cementas ar betonas) ir dervos pagrindo produktams, kuri gali atkartoti bet kokį paviršių. Ji yra labai stipri, ilgalaikė, atspari vandeniui ir karščiui. Tai leidžia kurti ilgaamžius aukštos kokybės daiktus. Žvakidės „Kál-nas“ atspalvis yra išgaunamas naudojant pigmentus iš mažos šeimos parduotuvės Šri Lankoje. Šiame regione pigmentai turi senas tradicijas ir yra naudojami įvairių švenčių proga. Studija „Grey on Grey“ norėjo įdėti žiupsnelį šventės ir į šį daiktą.

ENG “Look closely at a crack in the wall and it might as well be the Grand Canyon.” (R. Smithson) Kál-nas is a hand-made jesmonite candle holder. Kalnas means mountain in Lithuanian and the beauty of rocky landscapes served as the main inspiration for this object. The shape of Kál-nas plays with a micro-macro scale; the candle holder simultaneously looks like an immense mountain and a single rock. Just as the splitting of rock in nature is unpredictable, studio Grey on Grey in their creative process left space for chance. Through a slow and meticulous process, the studio created an object that has a clean minimal shape and an intricate surface. Jesmonite is a unique material that can mimic any finish or surface. It is strong, durable and water and flame resistant. It helps to create long-lasting high-quality products. The color hue that Kál-nas has is achieved by using pigments that are sourced from a tiny hindu family-run shop in Sri Lanka. It is a regional tradition to use pigments for various celebrations and studio Grey on Grey wanted to add a dash of festivity to their items as well.

76

Kategorija Category

Interjero elementai Interior Elements


Apie

About

„Grey on Grey“ yra menininkių Justinos Vilčinskaitės ir Dovilės Aleksandravičiūtės Vilniuje įkurta dizaino studija. Pilka yra laikoma tarpine spalva ir dažnai vadinama achromatine arba tiesiog bespalve. Savo darbu studija „Grey on Grey“ nori pakeisti nusistovėjusias neigiamas asociacijas su pilkuma, kuri dažnai naudojama kaip sinonimas apibūdinti viskam, kas prislopinta, blausu ar nuobodu. „Grey on Grey“ mato paprastumo grožį ir vertina lėtą bei kruopščiai apgalvotą dizainą. Pilka tampa susikaupimo ir malonios ramybės simboliu. Studija „Grey on Grey“ kuria namų dekoro objektus, kuriuose minimalios formos dera su įkvėpimu iš gamtos. Paprastos, aiškios formos kūriniai atidžiau įsižiūrėjus atskleidžia daugybę smulkių detalių tekstūroje ir paviršiuje. Visi daiktai yra rankų gamybos, minimalaus dizaino ir subtiliai dera kiekviename interjere.

Grey on Grey is a Vilnius based design studio founded by two Lithuanian artists—Justina Vilčinskaitė and Dovilė Aleksandravičiūtė. The color grey is considered to be an intermediate color but is also commonly referred to as being an achromatic or a non-color. Furthermore, it is usually synonymous with everything that is dull and boring. Through their work Grey on Grey wants to overturn these negative connotations associated with grey. They see beauty in simplicity and appreciate slow and thoughtful design. For them, grey stands for focus, calmness and pleasant tranquillity. With this attitude Grey on Grey produces home décor objects that combine minimal forms with inspiration from nature. All designs are based on easily perceived clean clear forms that upon closer inspection reveal a plentitude of small details in surface and texture. All items are hand-made and can subtly tie together any interior.

77


Interjeras Interior

1 2 3 3 78

Monika Janulevičiūtė, Vladas Suncovas

Jaunojo dizainerio prizas 2020 Paroda / Exhibition

Indrė Dorofėjūtė, Laura Rudokaitė, Laura Dudinska (In Arch)

Lietuvos ambasada Prahoje Lithuanian Embassy In Prague Interjero dizainas / Interior design

Jokūbas Jurgelis, Jūratė Volkavičiūtė (2XJ architektai)

Lonas Home Salono interjero dizainas / Shop interior design

Aidas Kalinauskas, Ignas Kalinauskas, Benas Kalinauskas, Laurynas Bublys (ARCHISPEKTRAS)

Didelės šeimos namai The house of a big family Interjero dizainas / Interior design


Jaunojo dizainerio prizas 2020

Didelės šeimos namai Lietuvos ambasada Prahoje

Lonas Home


Autoriai Authors

1

Monika Janulevičiūtė, Vladas Suncovas

Jaunojo dizainerio prizas 2020 Paroda / Exhibition Užsakovas / Project client: Vilniaus dailės akademijos Dizaino inovacijų centras / „Vilnius Academy of Arts Design Innovation Center“

LT Dešimtą kartą vyksiantis „Jaunojo dizainerio prizas“ – tęstinis renginys, startavęs kaip pradedančiųjų dizainerių konkursas ir tapęs į plačiąją auditoriją orientuotu dizaino renginiu. Projektas supažindina su Lietuvos dizaino kūrėjais, jo kūrimo procesais, skatina visuomenę suprasti dizaino reikšmę, jo teikiamas galimybes ir naudą įvairiose srityse, taip pat vertinti dizainą kritiškai. „Jaunojo dizainerio prizo“ parodos vizualine komunikacija šiais metais siekta išlaikyti tęstinumą ir suteikti formalią, bet kartu neužgožiančią struktūrą.  Kuriant jubiliejinę parodos ekspoziciją, buvo remtasi tarpinės erdvės – laiptinės – principu. Parodos salė – stačiakampio formos, įstrižai perskirta laiptus primenančia konstrukcija, kurioje telpa didžioji dalis tūrinių eksponatų. Skirtingų aukščių pakopos pagamintos naudojant Vilniaus dailės akademijos jau turimus resursus: parodos architekto Vlado Suncovo anksčiau sukurtą daugiafunkcę XYZ eksponavimo sistemą ir standartinius institucinius stalviršius. Toks neperteklinis medžiagų ir formų naudojimas ekspozicijoje pasirinktas, siekiant pabrėžti šiandieniame dizaine vyraujančią tvarumo svarbą. Vertėtų pažymėti, kad dalies dalyvių kūriniai sukurti iš perdirbtų medžiagų. Naudojant tik šaltą, bendrą apšvietimą ir atidengiant konstrukcinius „griaučius“, keturiolikos skirtingų jaunųjų dizainerių kūriniai sujungiami į permatomą visumą. Atskiri skaitmenimis suskirstyti stalviršiai ir ant sienų kabantys vienodo formato informaciniai plakatai leidžia lengvai atskirti kūrinius vienus nuo kitų. Parodos architektūra – tai pereinama erdvė: tarp vidaus ir išorės, tarp privataus ir viešo, tarp individualaus kūrėjo ir rinkos. Galų gale tarp mokslo institucijos ir dizaino praktikos už jos ribų.

80

Kategorija Category

Interjeras Interior


81


ENG The 10th Young Designer Prize is a follow-up event that started as a competition for novice designers and later became a design event aimed at a wider audience. The project helps to discover Lithuanian design creators and processes and encourages the society to understand the importance of design and its possibilities and benefits in different areas, as well as to learn to evaluate design critically. This year, the visual communication of the Young Designer Prize exhibition aimed at maintaining continuity and providing a formal, but at the same time non-obscure, structure.  The anniversary exposition of the exhibition was created by focusing on the principle of an intermediate space—a staircase. The exhibition hall is a rectangular, diagonally divided structure resembling a staircase and accommodating most of the volumetric exhibits. Steps of different height were made by using the resources already available at the Vilnius Academy of Arts: the multifunctional XYZ exhibition system previously designed by the exhibition architect Vladas Suncovas and standard institutional countertops. Such non-excessive use of materials and forms in the exposition was chosen with the purpose of emphasizing the importance of sustainability that prevails in modern design. It is worth noting that the works of some of the participants are made from recycled materials. By using only cold, general lighting and by uncovering structural frameworks, the creations of fourteen different young designers are combined into a transparent whole. Separate numbered countertops and information posters of the same format hanging on the walls make it easy to distinguish the works from one another. The architecture of the exhibition is a transitional space: from internal to external, from private to public, and from an individual developer to the market, as well as, eventually, from an educational institution to design practice outside of it.

82

Kategorija Category

Interjeras Interior


Apie

About

Monika Janulevičiūtė Menininkė, dėstytoja ir grafikos dizainerė, užsiimanti tipografija ir leidyba. 2012 m. dalyvavo „Jaunojo dizainerio prizo“ konkurse su darbu „Tapatybės protokolai“. M. Janulevičiūtė 2017 m. tapo „JCDecaux“ premijos laureate. Kartu su kūrybos partneriu Antanu Lučiūnu surengė kelias parodas Lietuvoje, kūrė performansą „Mergina liepsnoja“, kuris buvo pristatytas Vilniuje, Londone, Madride ir Amsterdame, taip pat dalyvavo „Rupert“ alternatyvios edukacijos programoje. Mūsų draugystė su M. Janulevičiūte tęsiasi jau visą dešimtmetį ir jai esame labai dėkingi už „Jaunojo dizainerio prizo“ konkurso dizaino sprendimus.

Monika Janulevičiūtė Artist, lecturer and graphic designer, engaged in typography and publishing. In 2012, she participated in the Young Designer Prize competition with the work Identity Protocols. M. Janulevičiūtė won the JCDecaux Prize in 2017. Together with creative partner Antanas Lučiūnas, the designer presented several exhibitions in Lithuania and created the performance Girl in The Flame, which was presented in Vilnius, London, Madrid and Amsterdam, and participated in the Rupert alternative education program. Our friendship with Monika Janulevičiūtė has been going on for a decade and we are very grateful for the design decisions of the Young Designer Prize competition.

Vladas Suncovas V. Suncovas yra menininkas, kuris kuria erdves, naudodamas architektūros, dizaino, technologijų ir meno metodus. Savo kūrybinę praktiką plėtoja kurdamas scenografiją, parodų ekspozicijas, smulkiąją architektūrą, instaliacijas, eksperimentinius baldus, edukacinius projektus. Išskirtiniai V. Suncovo kūrybos bruožai yra modulinės konstrukcijos, mechaninės inžinerijos elementai, išskleidžiamos (angl. deployable) struktūros, parametrinis dizainas ir erdvių transformacijos naudojant konceptualiai pagrįstus, dažnai kritiškus sprendimus.

Vladas Suncovas Vladas Suncovas is an artist who creates spaces using methods of architecture, design, technology and art. He develops his creative practice by creating scenography, exhibition design, small scale architecture, installations, experimental furniture and educational projects. The distinctive features of Suncovas’ work include modular construction, elements of mechanical engineering, deployable structures, parametric design, as well as space transformations using conceptually sound, often critical solutions.

83


Dizainerės Designers

2

Indrė Dorofėjūtė, Laura Rudokaitė, Laura Dudinska (In Arch)

Lietuvos ambasada Prahoje

Lithuanian Embassy In Prague Interjero dizainas / Interior design Užsakovė / Client: UAB „Versina“

Apie

„In Arch“ studija – profesionalių interjero dizainerių ir architektų komanda, kurianti gyvenamuosius, visuomeninius bei biurų interjerus Lietuvoje ir užsienio šalyse. Studijoje kuria: vadovė Indrė Dorofėjūtė, interjero dizainerės Laura Rudokaitė ir Laura Dudinska.

Kategorija

Interjeras

About

84

Category

Interior

In Arch Studio is a team of professional interior designers and architects, creating residential, public and office interiors in Lithuania and abroad. We are: owner and interior architect Indrė Dorofėjūtė and interior designers Laura Rudokaitė and Laura Dudinska.


LT Interjero projektas atliktas atsižvelgiant į projektavimo užduotį – sukurti jaukias, ergonomiškas, modernių etninių elementų turinčias erdves, kurios čia atvykstantiems užsienio ir Lietuvos piliečiams reprezentuotų tai, kas yra Lietuva ir kuo galima didžiuotis. Spalvų gama ir medžiagos pasirinktos kuo natūralesnės – daug ąžuolo elementų, kurie harmoningai išsiskiria švarioje baltoje aplinkoje, viską pagyvina natūralios tekstilės, šiaudo, juodos akcentai ir žalios spalvos intarpai balduose bei augalai. Daugelis lietuviškų raštų ir elementų pateikti skirtingomis medžiagomis, todėl suskamba moderniai.

ENG The interior design was done with the aim of creating spaces that are cozy and ergonomic with modern ethnic elements, which for foreign and Lithuanian citizens coming here would represent what Lithuania is and what to be proud of. The range of colors and materials is as natural as possible—many oak elements that blend harmoniously in a clean white environment, livened by natural textiles, straw, black accents and green inlays in furniture and plants. Many of the Lithuanian patterns and elements are presented in different forms and materials, so it appears modern 85


Autoriai Authors

3

Jokūbas Jurgelis, Jūratė Volkavičiūtė (2XJ architektai)

Lonas Home Salono interjero dizainas / Shop interior design Užsakovė / Client: UAB „Lonas“

LT Tradicinių amatų įkvėpta naująja interjero koncepcija siekiama atskleisti išskirtinį dėmesį daikto kokybei, rankų darbui ir puoselėjamoms vertybėms. Norima pabrėžti kiekvieną produktų grupę, sukuriant jai skirtingą erdvinį charakterį. Visi baldai ir interjero sprendimai projektuoti specialiai šiam projektui. Salonas suskirstytas į tris pagrindinių produktų zonas ir pagalbines patalpas. Kiekviena zona išsiskiria skirtingu erdviniu charakteriu ir eksponavimo būdu. Prekės eksponuojamos taip, kad būtų atskleidžiamos geriausios jų savybės, atskiriamos skirtingos prekių kategorijos ir jų specifika. Lankytojui suteikiama galimybė netrukdomai išbandyti ir išsirinkti tinkamiausius produktus. Tekstilės zona – pirmoji, tai pasitikimo erdvė, kuri reprezentuoja saloną. Pristatomos smulkiausios asortimento prekės. Tai erdviausia salono zona, su pakylų ir lentynų eksponavimo sistema ir recepcija. Lovų zona – antroji, kurioje siekiama atskleisti lovų dizaino pranašumus individualiose ekspozinėse erdvėse. Eksponuojama po vieną lovą, viename ekspoziciniame modulyje su skirtinga scenografija. Vienas modulis yra vieno vidutinio miegamojo dydžio. Ėjimas tarp jų primena labirintą. Čiužinių zona – trečioji, skirta patogiam čiužinio pasirinkimo procesui. Atskleidžianti didelį prekių asortimentą. Ekspoziciniai moduliai masyvesni, sujungti į vientisas pakylų sistemas, juose telpa maksimalus skaičius lovų. Itin daug dėmesio skirta medžiagų natūralumui ir ekspozicinių baldų konstravimui. Medžiagų ir konstravimo metodų pasirinkimas įkvėptas tradicinių amatų ir tradicinių liaudiškų baldų gamybos. Ekspoziciniams baldams gaminti naudota pušies fanera ir pušies medžio masyvas. Taip pat interjere naudotas lino audinys, natūralus akmuo, perdirbtos medžiagos. Tai tapo pagrindiniu projekto akcentu tiek dėl estetinių, tiek dėl idėjinių savo savybių. Atsakingai atrinktos medžiagos formuoja kitokią, atsakingesnę, vartojimo kultūrą. Tai ypač svarbu gamybos įmonei.

86

Kategorija Category

Interjeras Interior


87


Apie

2XJ architektai kuria inovatyvias interjero, pastatų ir teritorijų planavimo idėjas. Mes prisiimame atsakomybę vadovauti projektams nuo koncepcijos aprašymo iki galutinės detalės. Siekiame visapusiškai išnagrinėtų, patvarių ir socialiai atsakingų sprendimų. Mūsų komanda turi įvairių kvalifikacijų architektūros projektavimo, planavimo, projektų valdymo, konsultavimo ir dalyvavimo procesuose srityse. Mūsų ekspertai yra sukaupę tarptautinę patirtį plėtojant komercinius ir visuomeninius pastatus, parodas, viešąsias erdves, gyvenamųjų namų architektūrą ir inovatyvius planavimo projektus.

Kategorija

Interjeras

About

88

Category

Interior

2XJ architects create innovative interior, building and spatial planning ideas. We take responsibility to lead projects from mission statement to final detailing. We aim for solutions which are comprehensively examined, durable and socially responsible. Our team has a range of qualifications in architectural design, planning, project management, consulting and participatory processes. Our experts have gathered international experience in the development of commercial and public buildings, exhibitions, public spaces, residential architecture and innovative planning projects.


ENG Inspired by traditional crafts, the new Lonas interior concept aims to highlight the quality of each item—its handiwork and the values that the Lonas brand is based on. The main architectural task is to emphasize every product group by creating a distinctive spatial character for each product area. It is achieved by designing custom furniture and applying different interior installation solutions. The store is divided into three main product areas and a utility area. First is the textile zone, as it greets visitors and represents the entire store. The smallest products in the assortment are exhibited here. This is the most spacious area in the store, with a platform/shelf furniture display system and a reception. Second is the bed zone, which aims to reveal the advantages of bed design, each in individual exhibition spaces. Each bed is displayed in a single display module, each with different scenography. One module is the size of one medium bedroom. Walking between the beds is reminiscent of a maze, which gives visitors an opportunity to wander. Third is the mattress zone, designed to facilitate convenient mattress selection. This area reveals a wide range of products. The display modules are bigger, combined into one-piece modular systems that accommodate the maximum number of beds. Each space exhibits goods in a way that reveals their best features, distinguishing between different categories and their specifics. Because of that, visitors are given the opportunity to try and choose the most suitable products without any distractions. The exposed construction of display modules is inspired by traditional folk furniture. In combination with pine plywood, solid pine wood, linen fabric, natural stone and recycled materials it creates the main design concept of the interior, as it acknowledges both tradition and innovation. Responsibly selected materials imply a different consumer culture which is especially important for a manufacturing company.

89


Autoriai Authors

3

Aidas Kalinauskas, Ignas Kalinauskas, Benas Kalinauskas, Laurynas Bublys (ARCHISPEKTRAS)

Didelės šeimos namai The house of a big family Interjero dizainas / Interior design

90

Kategorija Category

Interjeras Interior


LT Šis namas yra ypatingas. Jame itin ryškiai atsiskleidė visi esminiai mūsų dizaino principai – absoliutus funkcionalumas, kontekstualumas, sprendinių nuoseklumas ir individualus charakteris. Namas skirtas didelei gražiai šeimai, turinčiai unikalią istoriją. Jis stovi individualių gyvenamųjų namų kvartale, tačiau vienoje pusėje ribojasi su mišku, iš kurio retkarčiais atbėga stirnų. Pasirūpinome, kad jos visuomet būtų pastebėtos pro plačias vitrinas. Šis statinys susideda iš trijų tūrių, kurių kiekvienas yra šiek tiek kreivas, personalizuotas, tarsi reaguojantis į šalia esantį. Visai kaip kiekvienas iš mūsų. Jo funkcija tiesiogiai atsispindi ir yra lengvai architektūriškai skaitoma pastato formoje. Didžiausia erdvė numatyta svetainės, valgomojo ir virtuvės zonose. Mažiausia – įėjimo zonoje su katiline ir sanitariniu mazgu. Na o dviejų aukštų tūris skirtas miegamiesiems. Namo interjeras – be galo šviesus, o erdvinė kompozicija susideda iš serijos medinių užprogramuotų rėmų baltose plokštumose – langų, durų, galerijos, televizoriaus, darbo zonos, laikrodžio, laiptinės, virtuvės darbo stalo ir kitų. Interjero dizaino kryptis buvo užkoduota jau architektūrinės koncepcijos pradžioje, ir mums beliko išlaikyti nuoseklumą. Be visa ko, šis namas skirtas mėgautis gyvenimu.

91


ENG This house is special to us. It reveals all our essential design principles—absolute functionality, contextuality, consistency of solutions and individual character. This house is for a large, beautiful family with its own unique history. It stands on a block of detached houses, but is bordered on one side by a forest from which deer occasionally come. We made sure they were always spotted through the wide windows. This house consists of three volumes, each slightly curved, personalized, as if reacting to the outside. Just like each of us. Its function is directly reflected and is easily architecturally read in the form of a building. Maximum space is provided in the living, dining and kitchen areas. The smallest is the entrance area with a boiler room and a toilet. The whole second floor is dedicated to bedrooms. Its interior is infinitely bright, and the three-dimensional composition consists of a series of wooden programmed frames in white planes—windows, doors, gallery, TV, work area, clock, staircase, kitchen desk and others. The direction of interior design was coded at the very beginning of the architectural concept and all we had to do was maintain consistency. Among other things, this house is designed to enjoy life. 92


Apie

About

Mes kuriame architektūrą, pasižyminčią individualiu charakteriu, kontekstualumu ir funkcionaliais sprendimais. O kiekvienas mūsų suprojektuotas interjeras atitinka kliento asmenybę ar kompanijos identitetą. Konceptuali architektūrinė idėja, inovatyvios detalės, medžiagiškumas ir kokybiškos erdvės yra išskirtinės kiekvieno mūsų projekto ypatybės.

We create architecture rich in individual personality, local context and functionality. And each interior we design corresponds to the client’s personality or company identity.

Mes tikime, kad architektūrinė idėja privalo būti įkvepiantis specifinės problemos ar individualių poreikių sprendimas. Dėl to kūrybinis procesas visada prasideda nuo glaudaus bendradarbiavimo su klientu ir išsamios programos, užduoties, vietos, konteksto, socialinių, ekonominių ir kultūrinių aspektų analizės. Architektūra mums – tai vizualinė ir erdvinė tos unikalios idėjos išraiška.

We believe that the architectural idea is always an inspiring solution that deals with an authentic problem or ambition. It requires a powerful collaborative process and thorough analytical research into program, brief, location, context, social, cultural and economic constraints. For us, architecture is the visual and spatial manifestation of that unique idea.

The architectural idea, innovative detailing, materiality and great spatial qualities are essential parts of our projects.

93


Leidinys Publication

1

94

Ugnė Balčiūnaitė

Vakaro istorijos Lietuvos mergaitėms Edukacinis leidinys / Book

2

Aurimas Grajauskas

3

Tadas Karpavičius

Note Lithuania Suvenyrinės užrašų knygos / Souvenir notebooks

Tebūnie kava Knyga / Book


Vakaro istorijos Lietuvos mergaitėms

Note Lithuania

Tebūnie kava


Dizainerė

Ugnė Balčiūnaitė

Iliustratorės

Jekaterina Budrytė, Margarita Bukšnaitytė, Justina Česnauskaitė, Agnė Gintalaitė, Staselė Jakunskaitė, Gintarė Kava, Greta Alice Liekytė, Akvilė Magicdust, Neringa Mongirdaitė, Teklė Ūla Pužauskaitė, Ula Rugevičiūtė-Rugytė, Justine Shirin, Daukantė Subačiūtė, Ūla Šveikauskaitė, Reda Tomingas, Kissi Usuki, Adriana Valantiejūtė, Miglė Vilčiauskaitė-Migloko, Lina Vyšniauskaitė

Designer

Illustrators

1

Vakaro istorijos Lietuvos mergaitėms Edukacinis leidinys / Book Užsakovas ir leidėjas / Client and Publisher: „Dvi Tylos“

96

Kategorija Category

Leidinys

Publication


LT „Vakaro istorijos Lietuvos mergaitėms“ – tai 100 pasakojimų apie praeities ir dabarties Lietuvos moteris, dideliais, o kartais mažais ir nematomais darbais keitusias ir keičiančias šalies istoriją ar savo aplinką. Nors knyga skirta mergaitėms, kad padrąsintų ir suteiktų tvirtybės siekti svajonių, net jei tektų pasirinkti ne visada lengviausią kelią, ji įkvėps ir berniukus, ir kartu skaitysiančius suaugusiuosius, nes drąsa – universali savybė. Išskirtinis dėmesys skirtas knygos dizainui, kurį kūrė dizainerė Ugnė Balčiūnaitė. Net 19-os skirtingų iliustruotojų kurtus moterų portretus įrėmina geometrinės formos, vizualiai primenančios paveikslais nukabintas muziejaus erdves. Kontekstualiai plėsti skaitytojų žinias padeda gimimo datomis ir nacionaliniais istoriniais įvykiais nužymėta laiko juosta. Knyga papildyta lipdukais su žymių moterų portretais, skirtais klijuoti pirmuose knygos puslapiuose į tuščius geometrinius rėmelius, kad ugdymo procesas būtų dar įdomesnis ir žaismingesnis.

ENG Evening Stories for Lithuanian Girls consists of 100 tales about Lithuanian women of the past and modern times who changed and still do change the history of their country and environment through their important and sometimes invisible activities. This book is dedicated to girls and aims to encourage them to seek their dreams even if not always the easiest choice. It will hopefully also inspire little boys and grownups, because courage is a universal quality. The unique design of the book was created by Ugnė Balčiūnaitė. The portraits of women created by nineteen illustrators are framed by geometric shapes visually reminiscent of museum spaces filled with paintings. The timeline dotted with dates of birth and important historical national events enriches the publication with contextual knowledge. Additional stickers with the portraits of famous women are designed to stick into the empty geometrical frames on the first pages of the book, to make the education process even more fun and entertaining.

Apie

About

„Gebėjimas išrasti save iš naujo yra svarbus įrankis ieškant naujų kūrybinių kelių ir įkvėpimų. Aplinka ir naujas dizaino laukas betarpiškai įkvepia Ugnę Balčiūnaitę ieškoti ir naujų vizualinės komunikacijos būdų.“ Dizainerė U. Balčiūnaitė Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje įgijo dizaino specialybę. 2013 m. Vilniaus dailės akademijoje baigė produkto dizaino bakalaurą. Toliau praktiką tęsė kaip grafikos dizainerė ir vizualinio identiteto kūrėja, dirbo Lietuvos reklamos agentūrose ir dizaino studijose. Šiuo metu vis daugiau kūrybinio dėmesio skiria leidiniams ir jų vizualinei koncepcijai plėtoti. U. Balčiūnaitė yra Lietuvos dizaino asociacijos ir Europos meno vadovų klubo (The Art Directors Club of Europe, ADC*E) narė.

“The ability to reinvent yourself is a key element in finding new ideas and inspirations. Surroundings and new design fields inspire Ugne Balčiūnaite to find and explore new forms of visual communication.” The designer Ugnė Balčiūnaitė graduated from the design department of The National M. K. Čiurlionis School of Art. She received a bachelor’s degree in product design from Vilnius Academy of Arts in 2013. Ugnė continued her professional practice as a graphic and brand identity designer, working for the main Lithuanian advertising agencies and design studios. Today, the designer focuses on a growing interest and practice in editorial design. Ugnė is a member of Lithuanian association of design (LDA) and The Art Directors Club of Europe (ADC*E).

97


Dizaineris Designer

2

Aurimas Grajauskas

Note Lithuania Suvenyrinės užrašų knygos / Souvenir notebooks Užsakovas / Client: „Disco Products“

LT Suvenyrinė užrašų knyga – unikali dovana artimajam, partneriui, kolegai, reprezentuojanti išmanią, nuostabios gamtos ir įkvepiančios istorijos Lietuvą. Užrašų knyga „Note Lithuania“ iliustruota 32 vaizdais, kuriuos lydi įdomūs ir išskirtiniai faktai apie šalį bei 192 puslapiai užrašams. Dovanodami šią užrašų knygą kviečiate pažvelgti į Lietuvos pasiekimų aukštikalnes, pasinerti į šalies gamtos grožį ir ramybę arba įsitikinti Lietuvos ryžtu bei stiprybe. Kolekciją sudaro trijų temų knygos: verslo pasiekimų, svarbiausių istorijos įvykių, gražiausių gamtovaizdžių.

Apie

Grafikos dizainerio Aurimo Grajausko specializacija yra vizualinio identiteto kūrimas, leidinių dizainas ir pakuotės. A. Grajauskas dirba su įvairiomis industrijomis ir klientais iš viso pasaulio. Patirtį kaupė daugiau nei 5 metus dirbdamas įvairiose dizaino studijose ir agentūrose Lietuvoje ir Didžiojoje Britanijoje bei 4 metus kaip laisvai samdomas dizaineris. Šiuo metu jis gyvena ir dirba Vilniuje, tačiau prieš tai gyveno ir dizainą studijavo Noridže (Norwich), Didžiojoje Britanijoje.

Kategorija

Leidinys

About

98

Category

Publication

Aurimas is a graphic designer specializing in branding, editorial design, and packaging. He works with a wide range of industries and clients from all around the world. He has over five years of agency experience in the United Kingdom and Lithuania and four years as a freelance designer. Aurimas currently lives and works in Vilnius, but previously lived and studied graphic design in Norwich, United Kingdom.


ENG This souvenir notebook is a unique gift to your loved one, partner or colleague; it represents modern Lithuania, distinguished by its magnificent nature and inspiring history. Note Lithuania is illustrated with 32 images accompanied by interesting and unique facts about the country along with 192 pages for notes. This notebook is an invitation to take a peek at Lithuania’s achievements, marvel at the beauty and serenity of Lithuanian nature or get a feel for Lithuanian determination and strength. The collection comprises books covering three topics: business achievements, the most significant historical events and the most beautiful landscapes (business, history, land).

99


Dizaineris Designer

3

Tadas Karpavičius

Tebūnie kava Knyga / Book Užsakovas ir leidėjas / Client and Publisher: „Dvi Tylos“

LT Tai knyga apie kavą ir aplink kavą. Smalsiems, atviriems ir norintiems pažinti bent dalį šio tamsiojo gėrimo pasaulio. Čia dalijuosi patirtimi, įgyta septynerius metus dirbant, eksperimentuojant ir tiesiog žaidžiant su kava. Nuo žalios pupelės iki skrudinimo, nuo kavos degustacijų iki jos derinimo su maistu, nuo pažįstamų kavos produktų iki originalių receptų bei įrankių. Skanių atradimų, gerbiamieji.“ Emanuelis Ryklys Kavos įkvėpimams ir atradimams skirta knyga, kviečianti susipažinti ir su fundamentaliomis kavos temomis, ir šiandien aktualia kavos informacija, ir su nekasdieniškais kavos ruošimo įrankiais bei žaismingais eksperimentais.

ENG “This is a book about coffee and anything connected with coffee for the curious and open-minded and for those interested in knowing a little bit about this dark drink’s world. Here, I share my experience, acquired during seven years of working, experimenting, and simply playing with coffee. From the raw bean to roasting, from coffee tasting to its combinations with food, from well-known coffee products to original recipes and tools. I have made some tasty discoveries.” Emanuelis Ryklys, author of Let There Be Coffee The book is dedicated to coffee inspirations and discoveries. It invites you to get to know both fundamental coffee topics and the most recent information about coffee—unusual coffee preparation tools and playful experiments.

100

Kategorija Category

Leidinys

Publication


Apie

About

Tadas Karpavičius yra grafikos dizaineris ir meno vadovas, kuris dirba meno, mados, kultūros ir komercijos srityse, kuria knygų dizainą, identitetą, skiria didelį dėmesį tipografijai ir šriftams.

Tadas Karpavičius is a graphic designer and art director working in the fields of art, fashion, culture and commerce, creating book design and identities while maintaining a strong focus on typography and type.

101


Paslaugų ir socialinis dizainas Service and Social Design

1 2 3

Kūrybos vadovas Martynas Birškys, pagrindinė dizainerė Milda Šiulytė, dizaineris Oleksandr Rogovets, kviestinis architektas Donatas Laucius, kviestinis šviesų menininkas Marius Lukošius (DADADA)

Vėžiagyviai, dygiaodžiai ir jų supergalios Interaktyvi edukacinė eksopozicija / Interactive educational exoposition

Miglė Vasiliauskaitė, Kotryna Zilinskienė, Ieva Cicėnaitė, Justė Maldžiūnaitė (PRIM PRIM)

Istorijų dvarelis Interaktyvus muziejus-edukacinė erdvė vaikams / Interactive museum with educational space for children

Dizaineris Artūras Kirslys, kūrybos vadovas Mantas Velykis, meno vadovas Marius Kneipferavičius, projektų vadovė Veronika Aleksandravičiūtė (TRUTH.)

Šiaulių bankas. Inovatyvi reklaminė kolona Šiaulių bankas. Innovative Advertising Column Reklaminė kolona su integruota mokėjimų sistema / Advertising column with integrated payment system

102


Istorijų dvarelis

Vėžiagyviai, dygiaodžiai ir jų supergalios

Šiaulių bankas. Inovatyvi reklaminė kolona


Kūrybinė komanda Creative team

Kviestinė komanda

Kūrybos vadovas Martynas Birškys, pagrindinė dizainerė Milda Šiulytė, dizaineris Oleksandr Rogovets, kviestinis architektas Donatas Laucius, kviestinis šviesų menininkas Marius Lukošius (DADADA) „Vilnius Tech Linkmenų fabrikas“

In cooperation with

1

Vėžiagyviai, dygiaodžiai ir jų supergalios Interaktyvi edukacinė eksopozicija / Interactive educational exoposition Užsakovas / Client: „Lietuvos jūrų muziejus“

LT Lietuvos jūrų muziejus yra bene populiariausias muziejus Lietuvoje, kasmet sulaukiantis iki 700 000 lankytojų iš Lietuvos ir užsienio šalių. Muziejaus vidaus ekspozicijos kiekvienais metais atnaujinamos – taip siekiama supažindinti lankytojus su gyvenimu jūroje, vyksta edukacija apie ekologiją ir nykstančių rūšių išsaugojimą. DADADA studija sukūrė konceptą ir kartu su gamybos partneriais, architektu Donatu Lauciumi įrengė ekspoziciją apie vėžiagyvius ir dygiaodžius bei jų supergalias. Patyriminės ekspozicijos (kurias išpildyti padėjo „Linkmenų fabrikas“) tikslas yra supažindinti lankytojus su spalvingaisiais vėžiagyviais ir dygiaodžiais, suteikti žinių, kokių jie turi galių, padedančių išlikti ir prisitaikyti gyventi pilnoje grobuonių aplinkoje. Ypatingos grafinės iliustracijos suteikia vaizduojamiems gyvūnams mistiškumo, futurizmo ir taip dar labiau praturtina kūrybinę koncepciją. Dauguma Lietuvos jūrų muziejaus lankytojų yra vaikai ir jaunimas. Kurdami šią ekspoziciją pradžioje stebėjome, kaip vaikai liečia, kas juos domina, kas labiausiai patraukia jų dėmesį ir kokią žinutę jie išsineša palietę tikrus objektus ar atlikę trumpas užduotis. Ekspozicijos ašis – dermė tarp eksponatų stilizuotame jūros dugne ir interaktyvių stotelių, kuriose vaizduojami vėžiagyviai ir dygiaodžiai bei jų supergalios. Lankytojai patiria netikėtų pojūčių: galima kišti ranką į jūrų žvaigždės skrandį, pamatyti, kaip jūrų agurkas gindamasis nuo priešo išspjauna savo vidaus organus ir juos vėliau atsiaugina, palyginti savo jėgą su omaro arba pabandyti pagauti vikrųjį krabą.

104

Kategorija Category

Paslaugų ir socialinis dizainas Service and Social Design


ENG The Lithuanian Sea Museum is one of the most popular museums in the country attracting about 700 000 visitors from Lithuania and other foreign countries per year. Each year the museum’s inner expositions are renewed—the aim is to continuously introduce the visitors to sea life and educate them about ecology and preservation of endangered species. DADADA Studio created a concept about the “superpowers” of crustaceans and echinoderms, and, together with production partners and architect Donatas Laucius, made it a reality. The aim of the interactive exposition (engineered by Linkmenų fabrikas) is to help visitors discover the special powers of the species and learn facts about how they adapt and survive in their environment. Unique graphic illustrations have been created to strengthen the mystical and futuristic approach of the visual part of the exposition’s concept. Most of the museum’s visitors are children. So, when creating this exposition, we first observed children and how they touch things, what attracts their attention, and what message they are able to remember after touching objects and accomplishing small tasks. The axis of the exposition is the visual harmony between the exhibits portrayed in a stylized sea bottom and the interactive stops that drive the feeling of unexpectedness: one can insert a hand into a starfish stomach, watch how a sea cucumber spews out his internal organs when it wants to protect itself, find out if one is stronger than a lobster or try catching a crab which is unbelievably fast.

105


106


107


Dizainers

Miglė Vasiliauskaitė, Kotryna Zilinskienė, Ieva Cicėnaitė, Justė Maldžiūnaitė (PRIM PRIM)

Koncepcijos autoriai

Justinas Vancevičius, Ieva Cicėnaitė, Kotryna Zilinskienė, Miglė Vasiliauskaitė (PRIM PRIM)

Designers

Concept by

2

Istorijų dvarelis Interaktyvus muziejus-edukacinė erdvė vaikams / Interactive museum with educational space for children Užsakovas / Client: Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka

108

Kategorija Category

Paslaugų ir socialinis dizainas Service and Social Design


LT Istorijų dvarelis – tai interaktyvus muziejus-edukacinė erdvė Anykščiuose, kurios pagrindinė tikslinė auditorija yra vaikai. Lankytojai čia veikia ne kaip pasyvūs klausytojai, o aktyvūs dalyviai, galintys liesti ir patirti visus eksponatus. Minimalistinė muziejaus ekspozicijos estetika padeda subtiliai ir originaliai perteikti dvarelio istorijas, neužgožia restauruotų paveldo erdvių. Ekspozicija suskirstyta į keturias erdves: Anykščių salėje unikalia infografikos siena pristatoma Anykščių istorija, vietos legendos pateikiamos milžiniškoje atsegamoje knygoje. Dvarelio salė yra istorinių nuotraukų ir šiuolaikinių interaktyvių objektų ekspozicija, kviečianti susipažinti su dvarelio ir jame veikusių institucijų istorija. Taip pat čia yra magnetinė siena su žmogaus dydžio „popierinėmis“ lėlėmis, rengiamomis istoriniais kostiumais. Rašytojų palėpė – unikali erdvė, kurioje žymiausi Anykščių krašto rašytojai klasikai (A. Baranauskas, A. Vienuolis) pristatomi specialaus dizaino krėslais, atskleidžiančiais buvusias kūrėjų profesijas. Sienų dekoras – rašytojų portretai, sukurti specialiai vaikų auditorijai, – čia jie merkia akį, rodo liežuvį, šypsosi. Paslaptingiausia – rūsio erdvė. Pro mažą skylutę duryse galima pamatyti „tikrą“ dvarelio šeimininkės vaiduoklį – audiovizualinę instaliaciją, kurią sukūrė Robertas Nevecka ir Laurynas Kamarauskas. Ši ypatinga erdvė kviečia vaikus į istorijos pažinimo procesą pažvelgti naujai, atmetus stereotipus, pasitikint jaunąja karta ir plečiant požiūrį į istorinių ekspozicijų formatą.

ENG The manor of stories is an interactive museum and educational space in Anykščiai. The main target audience is children and families. The most important fact is that the manor’s visitors are active participants–every exhibit can be touched and experienced. The minimalistic aesthetics of the exposition helps to not overshadow the heritage of the manor’s spaces. The exposition is divided into four spaces: Anykščiai Hall has a unique infographic wall that presents the history of Anykščiai and a giant legend book. The Manor Hall is an exposition of historical images and modern interactive objects. On a magnetic wall human—height “paper dolls” can be dressed in historical costumes. The Attic of the Writers is a unique space with seven designed armchairs and portraits presenting seven classics of literature that were conceived in the Anykščiai region. The most mysterious is the basement space. Through small holes in the door, you can see a “real” ghost–an audiovisual installation created by Robertas Nevecka and Laurynas Kamarauskas This special educational space invites children to forget the stereotypes of boring education. 109


Dizaineris

Artūras Kirslys

Komanda

Kūrybos vadovas Mantas Velykis, meno vadovas Marius Kneipferavičius, projektų vadovė Veronika Aleksandravičiūtė (TRUTH.)

Designer

Team

3

Šiaulių bankas. Inovatyvi reklaminė kolona

Innovative Advertising Column Inovatyvi reklaminė kolona / Innovative advertising column Užsakovas / Client: „Šiaulių bankas“

LT Šiaulių bankas – didžiausią skyrių tinklą šalyje turintis bankas, todėl jis supranta ir mažesnių, ir didesnių bendruomenių poreikius. Reaguodami į 2019 m. spalį įvykusį gaisrą Alytuje ir tai, kad paramos rinkimas buvo kiek chaotiškas, sukūrėme paprastą ir matomą būdą aukoti nukentėjusiems nuo gaisro. Bendradarbiaudami su „JCDecaux“ lauko reklamos gamintojais ir elektroninių mokėjimų sistema EPS sukūrėme lauko reklamą su integruota bekontakčių atsiskaitymų sistema. Prie reklamos stendo priglaudus mokėjimo kortelę, iš jos buvo nuskaitoma 1 euro auka, kuri iškart keliavo į Alytaus savivaldybės sąskaitą. Renkant aukas, kolona taip pat keitė išvaizdą: iš pradžių jos viduje buvęs juodas plakatas tarsi ėmė „valytis“ ir pamažu jame buvo atidengtas žodis „Ačiū“. Įrengę tokią koloną, ne tik radome naują būdą, kaip rinkti aukas, ir atkreipėme platesnės visuomenės dalies dėmesį į problemą, bet ir sukūrėme naują platformą paramai rinkti. Šiuo metu Šiaulių bankas bendradarbiauja net su keliomis organizacijomis, kurioms nemokamai pritaikys šį šiuolaikišką ir inovatyvų būdą rinkti paramą. 110

Kategorija Category

Paslaugų ir socialinis dizainas Service and Social Design


ENG At the end of October 2019, one of the biggest ecological disasters in a decade happened in Lithuania. Fire at one of the tire recycling facilities in Alytus became an unprecedented disaster bringing firefighters from across the country, and the fire was only extinguished after seven days of work. This kind of disaster demanded a lot of resources from the Alytus municipal government. So ŠIAULIŲ BANKAS—the local bank with the widest network of branches— decided to step in (even though it is only the 4th largest bank in the country). We noticed that support for the municipality was organized chaotically and lacked convenient ways to show support. In cooperation with the outdoor advertising company JCDecaux and electronic payment system makers EPS we created an outdoor ad with an integrated contactless payment system. Everyone who touched the ad with their payment card would donate one euro to the Alytus municipal government. The ad also changed its appearance during donation collection. It began all black and during fund collection it became cleaner (to symbolize the progress of funding) until in the end, when the ad revealed a simple THANK YOU message. This new ad format helped us not only collect donations in a new, easy, and engaging way but brought attention to an important topic. This also became a new platform for various charity organizations to collect funds. Currently, ŠIAULIŲ BANKAS is in talks with various charities in Lithuania to launch more donation collecting ads free of charge. 111


Vizualinis identitetas Visual identity

1 2 3 112

Dizainerė Gintarė Kavaliauskaitė, meno vadovė Jolita Galamb, meno vadovas Marius Kneipferavičius, dizainerė Lina Narutavičiūtė, kūrybininkas Linas Migonis, kūrybos vadovas Mantas Velykis, projektų vadovės Veronika Aleksandravičiūtė ir Vaiva Balsytė, gamybos vadovas Tomas Griežė (TRUTH.)

Šiaulių bankas. Audioistorijos Šiaulių bankas. Audio Stories Interneto puslapis / Website

Kūrybinė studija „Stepdraw“ (creative studio Stepdraw): Otilija Morozaitė, meno vadovė, dizainerė, 2D grafikos animatorė (art director, designer, 2D animator), Ignas Kairelis, 3D grafikos animatorius (3D animator), Dovilė Macijauskaitė, kūrybos vadovė, scenaristė (creative director, scriptwriter)

Natix Aiškinamoji animacija / Explanatory animation

Arnas Augutis, Ignas Kozlovas (FOLK)

Freiheit Loftų komplekso vizualinis identitetas / Visual identity of the lofts complex


Freiheit

Šiaulių bankas. Audioistorijos

Natix


Dizainerė

Gintarė Kavaliauskaitė

Komanda

Meno vadovė Jolita Galamb, meno vadovas Marius Kneipferavičius, dizainerė Lina Narutavičiūtė, kūrybininkas Linas Migonis, kūrybos vadovas Mantas Velykis, projektų vadovės Veronika Aleksandravičiūtė ir Vaiva Balsytė, gamybos vadovas Tomas Griežė (TRUTH.)

Designer

Team

1

Šiaulių bankas. Audioistorijos

Šiaulių bankas. Audio Stories Interneto puslapis / Website Užsakovas / Client: „Šiaulių bankas“

LT 2019 m. Šiaulių bankas pradėjo bene didžiausią savo istorijoje įvaizdžio keitimo kampaniją, kurios esmė – atskleisti naują banko pozicionavimo žinią ARČIAU. Norėdami banko darbuotojams parodyti, kaip artumą galima interpretuoti ir kaip jis gali būti perkeliamas į kasdienį darbą ir banko vertybes, sukūrėme apie artumą pasakojančią knygą, o kartu su ja – interneto puslapį. Interneto puslapio esmė – garsas. Čia nerasite tekstų ar ilgų istorijų – visa tai sutilpo į jautrias ir artumą atskleidžiančias nuotraukas, sukurtas fotografo Tado Kazakevičiaus, ir įrašytas istorijas, papasakotas pačių įvairiausių herojų: nuo dvynių seserų iki negirdinčio architekto. Visus juos vienija viena tema – artumas. Puslapio dizainas – itin paprastas ir minimalistinis, nes čia turėjo karaliauti nuotraukos ir audioistorijos. Siekėme, kad klausytojų neblaškytų nereikalingos detalės ar kiti elementai, kurie nukreiptų dėmesį nuo to, ką kalba pašnekovai. Nes tik klausydami galime atsirasti arčiau vieni kitų.

114

Kategorija Category

Vizualinis identitetas Visual identity


ENG In 2019, Šiaulių bankas, the 4th largest Lithuanian bank, went through its most expansive rebrand in twenty years. Its goal was to communicate new bank positioning condensed into one word­­— CLOSER. Even though the bank’s market share is considerably smaller than its competitors (mostly Scandinavian banks), it still manages to be the biggest bank for small businesses as well as keeping open the largest network of bank branches all across the country. Right from the beginning we knew that rebranding should start from the inside; if the employees believed it they would become the best advertising for the bank. So, we decided to show our employees what it means to be closer from various perspectives which might inspire them in their everyday work and bring them closer to our customers. So, we created a short book compiled of short photo essays shot by photographer Tadas Kazakevičius (World Press Photo prize winner). The book also had a dedicated website where all the stories came alive and the book became a simple guide to quickly jump to the stories you want to hear. The most important part of the website was sound. It had almost no texts. Stories were told by intimate pictures of our subjects and short audio interviews where people discussed what it means to be closer from their perspective. And we made sure to bring various perspectives—from a deaf architect to twin sisters. The website design was kept extremely minimal so it wouldn’t disturb you and would help you concentrate on the most important part of it—sound. In the end, Šiaulių bankas employees not only learned to hear others but more importantly, they learned to listen. 115


Kūrybinė komanda Creative team

2

Kūrybinė studija „Stepdraw“ (creative studio Stepdraw): Otilija Morozaitė, meno vadovė, dizainerė, 2D grafikos animatorė (art director, designer, 2D animator), Ignas Kairelis, 3D grafikos animatorius (3D animator), Dovilė Macijauskaitė, kūrybos vadovė, scenaristė (creative director, scriptwriter)

Natix Aiškinamoji animacija / Explanatory animation Užsakovas / Client: „Natix“

LT Šios animacijos tikslas – minimalistiniu ir solidžiu būdu pristatyti ir paaiškinti „Natix“ produktą naudojant geometrines linijas, subtilią 2D ir 3D animaciją, gradiento tekstūras ir šviesos efektus. Šis stilistinis pasirinkimas leidžia perteikti „Natix“ esmę be nereikalingų trukdžių ir patraukti žiūrovo dėmesį išskirtiniu pristatymu. Iliustracijos yra gana abstrakčios ir minimalios, tačiau esminė informacija aiškiai išreiškiama naudojant geometrines figūras, infografiką, užrašus ir ikonas. Vaizdas papildomas amerikietišku užkadriniu balsu, taip sujungiant visus elementus į visumą. Pažiūrėjęs šią animaciją, žiūrovas gali susidaryti aiškų vaizdą, kas yra „Natix“, kaip šis prekės ženklas padeda vartotojui ir keičia technologijų pasaulį.

Apie

„Stepdraw“ – tai kūrėjų komanda, turinti daugiau nei aštuonerių metų patirtį dizaino, animacijos ir vaizdo produkcijos srityse. Daug dėmesio skiriame kūrybinių sprendimų paieškai ir jų įgyvendinimo kokybei. Taigi, įsigilinimas į temą ir kūrybinė kibirkštis yra mūsų komandos pagrindas, padedantis įgyvendinanti projektus nuo idėjos užuomazgos iki ištobulinto galutinio produkto. Užtikriname sklandų darbo procesą, palaikome pozityvumą ir klestinčias kolaboracijas puoselėjančią aplinką.

Kategorija

Vizualinis identitetas

About

116

Category

Visual identity

Stepdraw is a team of creatives with more than eight years of design, animation, and videography experience. We take great care to ensure that our creative solutions meet the highest quality standards. So, thorough research and a creative spark are the basis of our production, from the draft idea right through to the attentively polished end product. Not only do we provide a smooth workflow process, but we also maintain a work environment that cherishes production lifestyle, common sense, healthy positivity, and flourishing collaborations.


ENG The concept of the animation is to present Natix’s product in a minimalistic and solid way using geometric lines, subtle 2D and 3D animations, gradient textures, and glowing effects. This stylistic approach allows it to convey the essence of Natix without any unnecessary interference and also captures the viewer’s attention with exceptional presentation. The illustrations are quite abstract, but the essential information is clearly expressed using geometric shapes, infographic numbers, words and specific icons. Subtle figures are complemented by an American-English voice over, which combines all the elements. After watching this animation, the viewer will get a clear vision of what Natix is and how it helps the user and changes the tech world. 117


Autoriai Authors

3

Arnas Augutis, Ignas Kozlovas (FOLK)

Freiheit Loftų komplekso vizualinis identitetas / Visual identity of the lofts complex Užsakovas / Client: „Baltic Asset Management“

LT Nekilnojamojo turto vystytojas „Baltic Asset Management“ priėmė drąsų sprendimą – nusipirko istorinę apleistą gamyklą industriniame Žemųjų Panerių rajone ir užsibrėžė tikslą ją paversti didžiausiu loftų kompleksu Baltijos šalyse. Pagrindinė projekto problema – vieta, kurią toli (tikrai toli) gražu kas nors gyvenimui rinktųsi pirmiausia. Šis rajonas matomas kaip miesto dalis, kurią mieliau pravažiuotum, nei joje apsigyventum. Tačiau mums tai pasirodė puiki galimybė – užuot kvietę žmones tapti gyventojais, pakvietėme juos tapti nepriklausomos bendruomenės dalimi. Dalimi nuostabios pradžios, nes rajono ateities konversija yra suplanuota Vilniaus miesto savivaldybės. Projektą pavadinome „Freiheit“ (vok. laisvė). Čia susitinka Vilnius ir Berlynas, gamta ir pramonė, šiek tiek seno su daugybe potencialo naujam. Neatrastoji Vilniaus pusė bunda naujam gyvenimui.

Apie

Projektą bendromis jėgomis ir kompetencijomis vystė FOLK dizaino agentūros komanda. FOLK – į vartotoją orientuota dizaino agentūra, kurioje aiškiai suprantame skirtumą tarp „Man patinka“ ir „Man reikia“. Užuot kūrę tiesiog gražius prekių ženklus, mes bendradarbiaujame su savo klientais, siekdami patenkinti jų poreikius.

Kategorija

Vizualinis identitetas

About

118

Category

Visual identity

FOLK is a consumer-focused design agency where we clearly understand the difference between “I like” & “I need”. Instead of making brands beautiful, we collaborate with our clients to serve consumer needs.


ENG The real estate developer Baltic Asset Management made the bold decision to buy a historic, abandoned factory in the industrial area of Žemai Paneriai and set the goal of turning it into the largest loft complex in the Baltic States. The main problem everyone was concerned with was that the location is far (literally and figuratively) from being the top choice to live in. The area is much more seen as a place you want to drive by rather than settle in. However, it looked like a great opportunity for us. We decided that instead of inviting people to become residents, we would invite them to be a part of an independent community—a part of the great beginning of the area’s future conversion as planned by the Vilnius municipal government. We called it FREIHEIT. Here Vilnius meets Berlin, nature meets industry, and a little bit of old meets great potential for new. The undiscovered side of Vilnius is waking up for a new life.

119


Sudarytojas / Compiler

Lietuvos dizaino forumas / Lithuanian Design Forum Komanda / Team

Gabija Vanagė, Gabrielė Balčiūnaitė, Aistė M. Grajauskaitė Lietuvių kalbos korektūra / Lithiuanian language editor

Bernadeta Bumblauskaitė Anglų kalbos korektūra / English language editor

Chad Damon Stewart Dizainerė / Designer

Lina Šiškutė, LDesign Spaustuvė / Printing house

UAB „Spaudos departamentas“ Tiražas / Circulation

150 vnt. Metai / Year

2020

ISSN 2669-0950

Organizatorius

Projektą remia

Projekto partneriaiParaiškų skaičius: 2012 m. – 59 2013 m. – 98 2014 m. – 114 2015 m. – 121 2016 m. – 171 2017 m. – 254 2018 m. – 233 2019 m. – 262 2020 m. – 150

Apdovanojimų ceremonijos vyko: 2012-2013 m. Energetikos ir technikos muziejus 2014 m. LR Prezidentūra 2015 m. Kultūros ministerija 2016 m. Vilniaus Rotušė 2017 m. Taikomosios dailės ir dizaino muziejus 2018 m. Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 2019 m. Taikomosios dailės ir dizaino muziejus 2020 m. neįvyko dėl pandemijos ribojimų
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.