Page 1

Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken. Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn. Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u. Richtlijnen voor gebruik Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op automatisch zoeken. Verder vragen we u het volgende: + Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. + Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien hiermee van dienst zijn. + Laat de eigendomsverklaring staan Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet. + Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng. Informatie over Zoeken naar boeken met Google Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken op het web via http://books.google.com


-

-,


|| | | | 91 1966 2961

UB AMSTERDAM


-

+ EX- L I B 2 I S.

IP. A . DUNADIDEL


- --

---

27- - -

- -- -

-– –

--

-

--

- --

-

---

-- -- - -

-- - -

- - - -- - -

- --

-- - - - -

-

- -

-- -

---

", -

-

------- --

------- - - -

- - -- - -

-

- 2–

-

z“– T

-- - - - -

-- - -

---

---

-_

-… - -

-

- -–– –

-

----------------

… ------ -

-

----------

––−-−-− - -

- --

- -- -- -- - - --T-- - -

- - --

-“ –-----

-

A

- -- -

-- -

- -- - - - -

- -

- -

-- - -

- -

-

- -

--

--

-

--

--

- - - -

--

-

T--

- -

- - - -- - - - - -- - - - -

--- -

w-

--

-

---

- -- -

-

------- --

- -

------- ------ --

- - - - -- -

-- - - - -

/

-- - - - - - - - -

– - -- -) - -

-

- --- ---

----

------ ------------ --

-

- - - - - - - - - - -- -

/

/

-- ------------

…--- ------

/

--

%,

---

------- - - - - - - -

- - - - --

--

------ -

- --

-------------

/

-

-- - -

/5 /

-

- -- - *T

/

„Z-

-

- - - - - - - ---------

- - --

- -- - -

-

--

5

------- --------

-

-

- - -- - -

-

-

-

-

---------

- --

-

T-

-

% -

- -- --

-- - - -

--

-

- ------ ------ -

---

-

---

-

-

-

-

-

---

--

-

--

--

- -

-- -

-

-

- --

-

-

-

-----------------

--

-- - - -

- - -- - -- -

- -

--

- --

-

– T- ---------------

-

-

-------

-

-“ ---

- *

-

-- - -

- --

- --

-

-

-

--

-

-- - -

- --

- --

-- - - - - --

*** - ------ * - - -

----

--

--

-

- - - - - - - - - - - -- -

-

-- - -

-- - -

---

- - - --

-- -

--

-

-

-

-

- - -

- -- - - -

.

-

-

-

-

-

--

-

- --

/ - -- - -

--

-

-

--

- ---

-

-

- - -“

-

-- ------ --

- - - -- - -

------- --

-------

-

------ -

- --

- -

-

-

- - -- -

- - - --------

/ -

--

4

-

------- -------------------

-- - -- -

-

- - - - - --- - - - - - - - -

„--------

- - -

--

----

-

- --

-- >

------- ------

-

- -

–- - - - - -- - -- - - --- -- - --_–-

-- - - --

-

– T.

__– -

- -

- - - T

---

------- --

–- - - -7

-

-

------- --

- - --- - - - - -T-------------- –– -

- - - - - - -- - - - - - - –------

---------------

--

– - - - --

-

_Z-–

T-------- ------ - - - - -

-

-

-

- --

- -

-

-.

-

-

„“

_–T

-

-_

…“

-

------- - B - -

- - - - --- - - - -

- - --–T---- -------- ----------------------------

--

-

Z-

.

- --

- - - -- - - - -

-- -

–-

- - - - - -- -- -- - “T

- - >


+

Dieryck Volkertz, Coornherts

GEDICHTEN, Verzamel uit zyn THEOLOGISCHE W E R. KE, N.

–

---------By Iacob Aertz. Colom op 't water inde vierte Colom. Joyo.


- ---


A L, L, E,

D, E,

-

G E, D I C H T E N D. V. COORNHART UYT" ZYNE THEOLOGISCHE

WER

K E N.

TAMsTELDAM,

By Iacob AERTsz. CoLoM , Boeck-verkooper

op't Water, indeVyerighe Colom, 163 1. Rrr 2


4

THEoporvs GoRNHERTvs AMITELREDAMVs. „Qui alt Butauigui,ignitzBatte

Rau inter-Batauas#“

S

does.

aum herum/ quis tale quid aus ent. Führ eißam

ataus afixent

-


-

leben de/ U

ghend geeil fpn Was/

hood

g0tt Ul

van h.

daer U

Woola eerly: hart lehelp

Waren danle ended

hood fche. Welde daern Cool, OUder

Bog 0M

Coo) Mlader

gehol

Dele

'' Ult TDIr

hepdt Watt geln

gehou de D

M0ed

leloty

Lipn Wall 1 --

Spinde Ao,

0llt Wen

Holz 0edt

barf leghe

lucht nicio


soll:

Hetleven van D. v. COORNHART. IrckVolckertfzCoorn 2Mmepde/&c. als Hof-Reefter/ bp den Whertts in den Jare 1522. tot Amsterdam gebogen/ vanouden goeden Moo )gherlijcken ghellachte :

Welchen hp Welgeften ende bemüllt. Was/

maer/fpuzinnen nettothet Hofftrecken de/is’tfelfdehaeft moedegheweeft/ ende is net pn wel-believen van hemghefthep pm 1Bader. Was een HLa den/ doch noch dichwuls in verschepden SS Kien-cooper / de welcke/ fpne faltenghebzupckt gheWeeft, ende 3ich zijnde inde fleur vanfpn tot Haerlem netter Woon begheven heb leven / welcks neeringhe op't befte 39n bende/ heefthet plaet-fimpden in't coper/ de/ verlietdie ende fchepdedaerupt/feg ende oock etjenaenghevangthen/ende daer

%

ghendedat hp rijck ghenoech Was/ ende in/ ende 00ck in't InWenteren/ende Wat die gheenryckdom meerenbegeerde/ende als consteaenginck/fuler toeghenomen/ dat pn Hupfvzouwe daer over t'ouvgeden hpdaer eerlijck pn noodtdzuftmede ver was/meenendedatbpdaer uptnieten be yooxdete schepden/dewple deneeringhe nu goetwas/ende plupden noch in'tbeste Wan haerleven/ende metkinderen begaeft/ daerinnen foghe vooz mostdzagen; gafhp vooy antwoo.de/dathpgenoech haddeon

diende. Pºp Useen jàangheweef van een

groot ende cloeck verstandt ende begrpp. Alshp Unde dertigh. jaren oudtwas heft

hp3ich beglevenom de Latpufche tale te leeren/daer inhp onderWefen is gheweet deur den gheleerden TDoctor Johan Baft

eerlijckenteleven/endedekinderen/soofp us, die naderhant Maedt 15 gyeweeft van haer totdeughden wildenbegheven/Woogt den Pince Van Ozanglen. TDe oofak tehelpen. TDathp oock liever hadde datie waeron hp oudt zujnde de WLatpnfche tale waren eerlijcke ende neerfighe Winners leerde 15 gyeWeef/dathp in eenlighepoinc dan ledigheendefehandelycke Werteerders/ ten der religie ongherluftzpnde / ende pn endedatter eenentydt van ghenoeghen be ghenoetniet tonnende Vermoeghen/meen hoo.de te wesen bp den stärflyclienmen dedat hp Inde boucken van Augustpn of fche. Hijn Hupfvzouwe hielt noch even andere Patres (dlein"t Latpnalleen ghe- . welde neeringeaen/maer hp ein Wilde Jenn schzeven hebben) foudeltonnen onderrech daernopt meer mede benoepen, Tirch tinghe ende Vermoeginghe vinden : Hip Coopnhert was de jongste Tone/fpn twee in copten tydt defelve tale fulckx gheleert ouder Bzoeders fpm oock aenletilgclie ende verstaen/dathp verschepden boecken Boyghersgeweest/Clement sterfballligh upt den WLatpne in TPuptsch vertaeltheeft/ om des 192phepdts Vo02falldt / ifrains als namentlych/onderandere/de Officten Coopmhertis mede baltingh geweeft/ende Ciceronis/ de Weldaden van Deneca/ de nader handt, Secretaris ende Dchepen tot vertroofinghe der Philosophie van BoE Amsterdam:fpmoudtste Dufter Trynis tus/eenghe fuchen van Homerus / de

gehouwet geweest/aen Pendzich Hiroock/ hifolien Van Paulus Jovnus/ endever ZSchepeneide säuedt/ ende oock Lalien fetjepden andere/ een deelsghedzuckt/ ende kooper in hen Dadgrs Pupg/ pm tweede "tmeerdeelonghedzuckt. In pnejonck

Huster Aleftrouwide Paulus Kerstenß. hepdt heeft hp them oock gheoeffent inde TDirck Coopnhert felfis in pne Jonck hepdt/naerghewoonte defes Landrs/om wattebefoucken in Spangien en Portu gaelgeweest. t'Hups comende is hpjonck gehouwelijcktaenjeeltgen Spmons VDr. de ZHuster van Anna Dpnois TDr. dle

stufpcke / endein't Läpmen: Hp conde

feer meesterlych pelen op de duptsthe Flupte/oock opde Lupte/ende Clavecin val: Dan schermen is hp meester ghe weet/ende Van alle eerlycke/loflycke ende gheoozloofde conften ende oeffenunghen heeft hp eenligh verstandt ghehadt. Ein maaltphen heeft hp feer vernakelyck van popoofen ootkäfichteljtkigyeweest/ende

moeder is gheweeft van Zonckheer WLan celot van Wözederoede / Dader van Heere Liepnout van Bzederoede/ Lädder/Heere van Deen-hupfen ende Spannbroeck/de/ hem altydt (ober ende nuchterengthehou zpnde President unden hooghen Läade/ is den/ hp Waseen vpandt van leduchepdt/ Ao. 1632.overleden/ende oock moeder Wall pnghewoomte was mtest "savondtsten onckheer Artus van Bederoede in pn thien uren flapente gaen/ ende wederom ven Läaedt inden Provincialen Hove van "s mozghensten veruren optefaen/ feg Hollandt. TDurck Cooznzert huwelych, ghende dat fes uren te flapen meer dan goedtdervende/vermidts hp buptenraedt was/endedatmendeur’t langhe Wanfpn moeder (die doen Wieduwe/ ende apen, hetleven vercozte/ende/met vzoech teghen spin Waders testament) ghehuWe opfaen ende Wahlen/ het coxte leben ver igcht was./ende metspn Hupvgouw Wep lenglyde : Hp heeft een vermakelyck pgo nichofte gheen goederen hebbende / heft/ test in rpm teghen den laep gyemaerkt/ vermutsdesevooscheven gheleghenthept/ ("tweltk blickt in't3. TDeel fo.506) hem veghevenindienste bp Peer läepneut ende veelandzefrapeende confighe rpme van Bederoede/1P2p-Herre Van Dallau/ unerpen / COMedlen/ Lieferepnen / endg

'

(…)

Niede


hetleven van lepdt zpnde deur Jonck-Heer Artus van

Liedekens; Hp hieldt den tijdt voop eenen Vözederoede) naer Haerlem/ ende Woots kostelycken schadt/ endeten versupmde de upt den lande vertrocken / ende Willich ck felve niet onnuttelij

: 12p was een be ballinck gheworden.

Heeft 3ich metter

mtndervande TDupdtschetale/ die hp fp woane begheven in den lande van Cleef/ de een wanderijckfeder wereldt te Wefen/ endefachfernoodedatmenveemde talen daerondermenghde/ ghelych hp in fpne vooz-reden van d'overfettinghe van Cice ronis Offitien verhaelt: Doox fpndevps had hp genommen/als hp een wple tyts in quade gratie van fpm moeder Weis (omde oofaecke van fpm houwelijck hier vorgen verhaeldt) Verkiefen doer verliefen , op welcks zinne hp ooch eenlighe liedekiens

alwaer hp fpm coft metplaet-filpden Wooz hem ende pn hupfghezin heeft moeten winnen : Ende gheVanchenuffe zünde/ heeft hp dooz goede henniffe die hp hadde metden Procureur Generael/ verhreghen dat hptot pn oeffeninghe mocht hebben/ #

en 4 e t er/ talpeun inich / ende “ papi ende heef ' daerin gheschufte einde rpme ghennaecht vvilm "De. Üe

'' Liefdende :: lof der een" #

ghevanckenis,

oursdat

oent".

eher disc vpn Ehe gizen aeltlit heeft. JRaer pn dertich)jaren Compas der ruften, eenlighe andere ' ' heeft hp hem oock mette penne (hoe wel fichtelycke Tractateende n / ooch WLiedekens '': hpdaertuniet gheoeffent ein was) behol ende Lieferpnen. Jnden 3 are 1572.doen ende irgheß

pen. Inden Jare 1561. 1s hp Rotarus Hollandthäre vphepdt opentlyck ''“ gheworden. TDen 15. January 1562. ls dievan te staentegyeude noetml-Foege begonisten voo hp Secretaris der stadt Haerleugheluwog lighe tpçannye Vanden iHertoghe Wan Al- RE GE & Tr den. TDen 11.JlMaert 1564. 1shp Decre ba/den Dpangiaerden ende andze veem- # & G 8,

-

taris vande Burgheimeeferell Van Haer

nghen, foolishpwederom in Hollandt " lem ghewordenende in Politike faken ge deli (fpm 1 Paderlandt) gyecomell / einde 1s De- 's'' bzupickt, in welche bedieninghe hp veele cretaruus Wande 13. i). Dtaten Van Hol-vvetéCoorn moepten gehadt heeft: Inde Jaren 1565. Landtgyemaecht : Doch doo pn open- "e ende 1566. is hp Van Itadts Weghen tot

hertige

htlichepdt

een

ostan-“

zieh vo verschepden tpden ghedeputeert gleWeeft der van opec 's landts uniddelen / endeteghen te repfen bp den P2ince Van CD2aligle/ die notwillichepdt Van des G2aven van ZStadthouder van Hollandt Wefelde/ende ILume foldaten stellende / ende ghetom dewple inde felve jaren de troublem inde mutt eertzpnde ominformattete nemensp Nederlanden begonisten opte faen / ende derfeive roinbehoozlyckerhandelinghen te dat hp groote kenniffe hadde met den Ed. ghenden inghefeteilen der platte landen/ Heer Hendrick van Byzederoede/ Doole 15 hp üaer deur Ulde Ongyelade van den vande voopnoemde Heer Liepilout Wall feiven O2ave ende des elfs Hoplupdenten 25ederoede Deere van Dianen/Sc. (deur de Offi cieren van 't crychs-Volck die oosakevoyen verhaeldt dathp fpm vaders doentertydt Weele autholtept hadden)(ghe Hofmreferwas gheweeft/ ende dat hp connen/waerdeur hp pli leven nuet verse denfelven oock eenghe goedediensten had lier tzhnde ("tgheWeldtboven de Policien deghedaen:) dewelcke/neffens andze van ftpghende ) wederom upt het landt ver den/ ncipaelfte en depu Edel der Rederlan de läequestein Apzil 1566. aen de Barto ginne van Parma hadde ghepresenteert/ foolishp oockbp den felven gheweest foo tot 19ianen/ 13trecht ende Amsterdam/

,

trocken is/den B21nce Van Ozangte/ ende 0e 1). 2. Dtaten Van Hollandt/fpnemee

fers/ deoofaecke spens vertrecksfchzifte lychte kennen gljewende/ende heeftzich als doeeerfttotEmbden (daer hpoock infpn ende oock buptenende binnen Haerlem op ball inghschap eenlighettijdtgheWoonthad den hupf van Cleef: (ºt welch den voo23 de) onthouden/tot dat de 132ince van CD Heere toebehoo.de ) hebbende ende hou rangiede faecken des landts in beter o2 OftCoorn-dende mettenfelven CONNUNICATIe dzeendeftaetighebacht hebbende/ hp we

''

'', tot voostandt van's Landes verbepot: derom in't landt ende tot Haerlenn met " Waeroverde allen weder veranderende/ terwoone ghecomen is. TDefes koxen- TT Federede“ hp tegen die Previlegien der stadt r Pae Reguet, as lem (de Overhepdtende Magistraten der rstadt / daer teghens niet donnende "felve are Previlegien voostaen) upt Haerlem "h felfs elf fo foude zu g: Tözaven-Hagheghevoert/ alwaer hp everen, overi

herts verfmitte herfenen / endeonfaplba-

re ghetrouwuchepdt heeft Pins Wilm/ bupten alle twyffel/ erkent ende de Staten van Hollandt gherecommandeert/ eer hp totfulcken eerlycken als vertrouden faet

aerte be- langhentindt in foodanighenghevaeryck van der LP. B. Staten van Hollandts Be hepdt des levens ghevantkelych isghehou 111

-

-

deneken.

cretaruuste Woyden/ghetomen is. Alfoo .

den : dat spn hupfvpouwe van fpm upt men Coppen upt Cooznherts befchzeven romfewanhopende / unde hupfen daerde memoz ein t/daer Innenvint hoehp peste, was deärmelupden ginck dienen in van Pinsvind m d'Ozangietot/ende in WDil haerzieckte/ op hoopevande pefe tecry spne dienst verfocht ende ghebzupckt ist ende bp haer man kommende/ghe gheweeft/oock noch uptland ich 3 Minde/en amentlijck daer van te fterven /"tbwelck de hoe fochvuldtch hp der Rederlanden Coopnhert ghewaer werdende/ haer ern Hoochepdtende des Bologhs verloffingh stelijck beript endeverboden heeft/willen beha ht heeft/ eerstelljck blickende upt dedate methem deuptcomte van Bodt waerrttc chouwinghe aenden Ping dooz foude verwachten. Epndelijck heeft hp Joncker, Honopaldus lupdende. zlich foo cloeckelijck wetente verantwoo den/ dat den Haghe voox fpm ghevanche Nno 1570. 6. Iunij sprack ick niffe werde gheopdonneert/maerdaer naer de "smerghensmet Ioncker Sonoy, ghewaerfthoutzpn datter fchziven was

'

van Buffelomthem weder indeghevanc kenifferte stellen./ishpferreteljck (uptgle

die onder ander comende te

fpreken

-


D, T.Coonhert, prekenvan B.heb ickgheeydt dat hy mijn H.de Princewelmochte van mij nen'tweghen advertieren,dat Balover drielarenaen myverfochte of opwirp om aen syn Excellentie gherecomman deert te zijn, oft in kennis te comen, "twelck ick (om synjonckheydt wil) nietenwilde doen. Itemdat ick daer naertot Embden B. hoorden vertellen

deaenflaghen van yn Excellentieopd:

Nederlanden, daer in hy B.mede syne inie hadghegheven, e (niettegen staendeysingulierwas) ghevolght wer

2

Mochifferdefe Memoie.

Ditde ist&jaer doen S 21

A Aldekercke Nno 1572. 18. Iulij, sprackicktor" met mijnen Heere den verden die Prince,dienickbadte moghenmet fyn ","

-

-

Ghenadegoetbelievennoch een Iaer öft “ante halfbyven inde Landen van Cleef, daer “

mingheleghentheydt fülckxvereyten, lehnt ab hoevvel uyt -

-

endeickgheen dient mochte doen tot" Haerlem, dat nu al in handen van fn in vvilms

Ghenadewas. SynGhenadefeydemy, '' daritaet aen ufelven, Ick repliccerde, in mein

welteweren datfin Ghenade niemandt" endwanck,maerdstickhadeen impre- ä de,foohyfeyde,'t welck my verschrick sie dort syneGenadebelieven wasda sich '“ te. Soodat ick B.vraeghde oft hy wel nuelckvoeghenfoude binnen "s Landts H. detoote met een fähipnaer Spangienfonde dur om daer nut ende vrucht te schaffen," venvaren opfynverstandt van tueren, te, voor’t ghemeenbel

ende dat ick der

är

hyfydeneen, fooverwondert mydatu halven niet uyt de Landen foudewillen “. vertantvancrijghthandelniemin Kleyn byven in fülcke wijfe dat het my nae-Sen“van als van tueren wesende betrout wird, maels tot naedeeloft lachter

' mo-ä.

niet alleenbyufelven, maer oock, &c. ghen Comen, maermetwel believen van

Endefeydevoort tot Sonoy, dat hy yn Excellentie. (quaemt te paße)wel uyt mijnenmonde mochtevoorhouden, oft oock gheraden ware B. foo diep inde gheheymniffe synder Excellentie aenla ghen, ende faecken toete laten, ghe

yneVorsteljcke Ghenade bereydt we

lende talentijdenwaerynVortelijcke Genadeghelievensoude myte gebruyc ken,te gaen endete doenföo’t fyne Ge

nadebelieven foude (alt niet en ware

en,

mijnberoep oft boven mijn merckt B. Ionck,van gheen naemach buyten vermoghen ) al waer 't oock met de

tigheouders, endevangheen goedenen hooghste perycklen mijns levens,(nu is, ende daerteghendes Albaners milde wiftyn Ghenadewel van te voren dat pra&tycken behendighende menichwul ickgheenvruchtconde doen, overmits dichzyn. Ick kende in B groote eer denkate der Calvinistenopmy)'t welck (diegheerne schandelijcke Ghenade verstaende wastevreden werckendoetvlieden) grooteneertig tickmochtblyven. dt

'

'

heydt , gheleerthey , ende vertan digheydt, maer hadde hemdaer bene

„Anno 1574.Coopnhertwilighballingh ven albevonden tot mywaerts anders 3Unde / vindtmei fpnen Patriotischen dantbehoorde, doch ickspracknier uyt Woolflaghomaldegroote Potentaten in

hatte,wantick(Godt ismynghetuyghe) hem foudc dient doendaerhy't noodt hadde,nochickbegheerdehem nietuyt

de Chgiftenhepdtte doen gheloven datde

hantingh der Geunteerde Provincien te

ghen den Comingh van Dpangten ende TDuc d'Albagheen rebellie/noch upt Heer testoren, om felve inonderwint teco 0mmesbeeld tfo2minghe ontfondt/maer men, wantickwel verstaemijnOnghe Upt, Duveraine macht tot fcherm der lan leertheydtende onbequaemheydt, oock den Hooghepdt/rechten/ende Confcientie

watzaligher dingh ruftis, endewaton danck,peryckelen, ende moeyten in't

Wphepdt.

bewintdeserfaeckeisgheleghen: oock

feydeickdatick indesenhandel by nie

Sulcksblijcktbp defen volghende bpief (Coonherts) ghefchzeven1n Danten den

mandtvruchtenmochtedoenfoomy.de

5. JUNap Anno 1574.

-

Calvinisten (mettenwelckenmenmeet

Ieve Broeder, ofIonfighe Neve, ofwaerdeVrunt,wienvanudryen dighe loghentalen , endevalsche defen behandightfalworden, ofte oock chtercap, &c; Maer sprack alle dit ualtefämen, groeteickmetherte. By alleen ten goede van't ghemeen best heraeckt mijnfelveng zijndeinverwon endefyn Excellentie: ä Ioncker , ende deringhevandatalle Potentaten Sonoyhier van mijn handt te gheven, jck he, voornenmeli de Euanghelic den endehet voorfzte staen, ende verant chenjammer al Nederlandt (henluyden woorden,maerhyvernoeghdezichmet tfamen oockaleenighfinstreffende) dus mijnwoordt. langhefwyghende hebben connenaen

moethandelen) vyandelijckhaten, uyt

fien, sonder sichalsmiddelaers der fel (…) 2 ver


hetleven van vertebemoeyen, zwyghehulptedoen: ften met een boecxken ghefppliceert Liet ick my beduncken de hoof oor alleenlijckomnietonwaerdelijck maer (accke van dientewesen Ergherniffe of goedertierelijck ghehandeldt te wor fchandalevander faecken, alsoodievan den : wat schadefoudenumoghen co

beginne, door een verloren hoopken menuytverfoeck van recht ende eer beldr-stormers, den name moet dra biedinghevande oirdele onderdanigh ghen van wederpannicheydt ende op lijcktevolcomen : Maer foo ick hier roer: daer door elck Prince, verstaen mede indole, enishier met niet meer

de dar hun bemoeyen metter

faecken

verloren danumoeytein'tlesenende de

in't goede , een schyn van behaghen mynein'tfchryven, diecleynis. vaert met brenghen, ende synfelfsonderf wel bidt endewaeckt, wanthet is nu tenlicht vertouten soudeomter eerster tijdt of nemmermeer, Groet alle de

glheleghentheydtfülckvoorpeloockte

vrinden.

ghenhoorenLandes-Heeren nae te vol Bp defen Briefwasgheboeghtditbol

ghen, defer faecken soo ganfäh ledich

itaen: door welck bedencken, als re ghendeghefthyf.

-

dens ghenoech voor mywesende het -

Difoursanderverbeteringhe

'' verwondren in my mote

ophouden, maerniet mijn begheerlijck näe porenonmme yet te bedencken dat Rede fäl no0tlijckmoetenzjndes oorlooghseynde-endeditdoorAc tot nutvan myn Vaderlandt foude mo mattinghe. Dat ghen strecken. Want my daer door Coordtofvolcomen Hollandt ende Zeelandt den Coninck zyninghevallen eenighe middelen die fühyn hebben , in mijne ooghen, van foudemattenschyntniette verhoopen, yn't geen moghelickheydtende vruchtbaerheydt, maerweltevreesen datwyvanden Co- -s, ninckghematfüllenwerden (“ickfel- miraculin, dieickbygheschrift hier beneven over le miraculenter zyden, endefpreecke :n in fende, beheerende ghy defelve oock wilt latenien den Burghemeester van menschelijcker wyfe) Ofnu a mocht ' -

der Laen, oockWeifenbeke (ishydaer)

-

gheschiedendatHollandtdander Lant- ''s

die ick beyde vrundtlijckgroete, op schappenaltot sich kreegh, ende den ". Spangaerden uytalle veten,jaeuyt de ' dat , foo daer yet nuts inne machzyn, gantische Nederlanden jaeghden - wat door a" tfelvebyu ende hen met toe ende af doen verbetert , ende myn Heere den fal"teyndezyn? falden Coninckdever- “ Prince, ofteStaten(maergheenfins als fotingheuyt synerflandenlyden geen- reichte p so treffe uyt myvoortcomende,föo't dan om finsmaerlieverstadelijck oorloghe voe- "er

'

ren; foude de noch onbeert - “ myndervyandenwille, voorquaetaen moetenwerdenalltfchoonbo en voghen foude werden alwaer’t oock eelgoedt) aenghegheven mach wer fchenwelgingh: Watvrede “ '' den, maerfoo"tuendehenluydendunc menby techenpoet een eeuwighe fla-" ket eenideleuytlachtezyn, machmens vernye. Devredewaerdanbeter, die de Neerlant

'

branden , ende mooght dan verstaen moetghefochtzyndoorvreedame ton- "es endenietdoor bloedighe fwaer- zeich mynenyver soogroot als mynverstandt en, endeditfooeerfoo berer. Maer“ cleyntewesen, ominfoogroote faec wantmenfelfsgheenghehoorheeft,des kenyetvruchtbaerste winden. Doch canickniet bemercken eenighefchade Coninghs oorem metSpaensche arghe altoosgheleghem te zyn in’t verfoeck litomtuyntwesende foudediebelt Zhe

#

door’t Rijck, van defen, uyghenomenalleenvanden vordertmoghenwerden om't welck daertoetebewillighen no Legaetschappe, die dubbelt bethaeldt foudewerden,offchoongheenVorstin dighfchijntdat mijn Heere den Prince Vraeghdy van Orangie, metHollandt, Zeelandt waerme.de? daer met, dat Hollandten ende Vrielandt, ghefanten schickten Keyferlijcke Majesteyr, Keur de Zeelandt danindruckgewende,fülck aenden vorften ' stedendesRijcxommeden

fulckverfoeck bewillighde.

vertoon van henlieden onchuldt met fülck henlieden verfoeck ende eerbie fèlvente

dingheaen Keyfer, Keurende Vorsten ghedaen, den valchen name van we derpannicheydtafweren, enharefaec kegheenkleynjonteby alle menschen

Wertoonen

1. Der Landenoude ghetrouheyttoc

maeckenfoude, feeckerheeftmen Anno horen Landtheeren, 2. Der 1570.alfirmengheen voet in't landt en defen. hadde, aenden Keyferende Ryckx-Vor

Landen onfhuldt in allen

3. d'On


D. U.Coonhert.

3 3. d'Ondraeglijckheyt vanderSpan-, lijcke Waerdete voorenoockbewilli ghen in t volcomenvande uyt prake, gaerden regheringhe. 4. Derechtvaerdigheytvande noot-| endeoockmede dat allede Stenden des Weer. Rijckx sicheerteendrachtelijcksbuden 5. Dat den Coninckdoorden Span- verplichtenvyandt te zyn den onwilli #" ualick bericht is vande Ne genvandenvoorfchrevenuytsprake, en erlandtfchefaken.

de defelve(foo’t noodtwerde) metdes

6. DeWanhoope vanbyden Coning Rijckxmacht te executeren ofte handt haven. ghehoorteverwerven. Omme nu den Vorsten hier tye te 7. Ende de Hope ofwaerfahynelijc ke machtom d’andre Provintiétot hen moghen bewillighen, mofte vertoont liedenteghekryghen, die alghelijcke werden datfülck werckvan vrede ma lijckdeSpaensche regheringhe vyandt ken Godtlijck is Math: 5.9. ende hore ghenade felve lijckhaten, ende by een Iaer quaerghe Keur ende hooghnooclijck ende nut: Dat vrc.de wasdoorgebreckvan koornesich noot

lijck füllen moeten verfellen metten met foudebreyghen hoorder Keur Vor Hollandersende Zeelanders, die de zee stelijcke ghenale onderäten welvaren,

inne hebbende hen moghen generen dienueenneringhloofedierte alder din

metcoophandel. d'Welck danderlan &ghenghedoghen, die tertont mer des den ontberende gans winneloosfüllen - oorlooghs eynde foude eynden : oock fitten,verteren darf, hebben, te wetten |fouden dincomten vande tollen weder

dencoopman synhooffom, ende dam-|Comenmettenvrede, ende fouden van bachts-man synklerenendehuyfaet.oo |horenstatenverfekertzyn, die nuwanc dat deydele burfe haelt eenydel hoof |kelijck staen by krenckinghe van een fälmaken, sonderlinghe oockden moer-i vanbeydepartyen, wantonmoghelijck willighen overlastvan 't gheweldighe is,dat bydenederlaghe der Nederland crygiolek, dat den borghersten be fche Catholijcken de Overlantscheniet opdefen

ne toe knaghet ende beroyt ma ckt. ghekrencktoudewerden, foomedeby :“ Maerwantfülcks noch alle foudevallen hetonderdrucken der Ghereformeerde, «uälick te voighen den tot gheheele bederfeniffe der ganter de Protestantische Vorten in ancxften" -

-

Nederlanden,zaghende Hollanders en soudencomen. WantaltindenNeder de Zeelanders (als medelidtmaten van landen endeVranckrijckuytware, fou-" Menfoude de Ca-vVelcks ge dien) fülcks gernevoorcom.cn. Daer derbyhen befoigneer

''

-

tholicxfe ende Protestantische Vorsten",

omzy

aencen herfen:alsdandeRoomsche, des Ootmoedelijck verflecken.

Spaensche, ende Franche machtende " vede quam nemen: Lieverwaerfouden '

Dat zyne Keyferlijcke Majesteyten dehoreKeurendeVorstelijcke genaden fichdaertuschen willen legghen, ende eerstdaeghsby den Coninck vanSpän

deProtestantenfitten Maerofalschoon" '

1E

In

noch KeyferlijckeMajesteyt noch Keur sieht,h ende ... door - -

--

-

nochVorten des Rijcxhier toe bewil- “- ".

light mochtenwerden. wat can’tver-

gien aenhouden dat yne Conincklijcke föuckschaden? Sullendoncosten vanded"

Wacrdenghelieven wille defeghefchil lente stellen aen'toordeelvan Keyser lijcke Majesteyt,oockKeurvorten, en StendendesRijckx daer toete verkie fen, ende bewillighen, omme des Co

Legaetschappeniet weldubbelt betaelt “ zyn Daer mededatmendan, met Waer- annä"

heydt,fülckeenvuldigh vertoon, fülck" Gödtlijck verfoeck ende eerlijck aen- "n bieden,door dendruck alle de wereldt '' mincklijcke Waerden aenclaght, ende ghemeenmachmaken, endealsoowech unter ' nemenveelvalsch vermoedens, als

'' ghehoortzynde, te doeneen uytsprake wederpannigheydt,vanden Coninck '' van

der Landen antwoorde,volcomelijck

wanderfaken, De Prince met Hollandt endeZeelandt sich

Erbiedende

InLandttewillen ontweldighen, vy-" ändenmindrenendevrundenmeeren. “

Ofmen wilde fegghen wat reden." bben sich rebe- ''

connen de Vorsten

moeyeninfakenden ConinckvanSpan-

Soodanighe uytsprake onderdanigh gien beroerende, ende niethenluyden, bevor er

staettebedencken, dat yverfocht" lijcktevolcomenniet minint gedogen &c. nde tot foo Godtlijcken faecke, # I. Froces, vande opgheleyde straffe (foo y des fchuldighwerden bevonden) dan ghe ' reden hebben die teweygren ..." nietinghe hoordervryheydenende ghe oock dat het den Rijcke al roert offuyt koon Rijckx)ver-" quama -, dacr rechtigheyden.Mitsdan yne Coninck de Nederlanden (Lidtdes (…) 3 dorven,


- aller

hetleben van

-

dorven worden, oock dat Helckby

Fußbiuphi 617

-

-

-

--

der fülckßnghefchriftden 8. der voor

--

F" fonder daer in gheschadight werden, fchrevenmaendt over ghesonden heeft "8cc. Immers of myn buerman mer ghehadt, meynende dat de aenghehe ven diputatie voortgangh hebben, '' fyngheinde daeghlijckx kyvende ende oock wel bemerckende dat die foo vechtende huyshieldt foo dat qualijck "yn mede be haeltniet eynden en foude, overmidts ticht. fyn huysbywylen aenbrandt quame, voort voleynden van alle het eerste endeickhem straffende, totvrede pra

ke,wat recht soude hy hebben rant vanmeerdan 50. artyckelen te hande

woorden houtghyhuysfooghy’tver lenfaende, nual drye gantische boec, staetickhoudehuys foot my luft, dat ken papiers , met ' gheschrift, roertuniet. Soudeickniet rechtelijck ghevultfullenwesen, daer opfyn huy moghenfegghen het roert myal: Comt singhe tot Haerlem verhuert , ende u huystebrandenhet myne falniet vry eenhuys inden Haghe heeft ghehuert, gaen. Daerom mochten de Vorsten tot vermydinghe van tijdt-quitinghe, met groote reden, oock van felfson costen , ende moeyten in't dickmael verfocht,fähryven aen den Coninck reyen tuffchen Haerlem ende den Ha endeaenden Prince, maeckt vrede,oft ghe , ende van't fchadelijckverfiym midts het fchadelijckwesenuyt fynen wymakenonfachtelijckvrede. huyfe. 't Is nu foo dat de fuppliant DAls Coonhert nutot. Haerlem woon teghens alle vermoeden van dat die de/ alwaer hp 3ich in stilhepdt. Was erne Predicanten heur fchrift inne ghe rende / is hp naderhandt do02 eetil Jiye brachtfouden hebben binnenveerthien

hevighe ende pecife pveraers in schgif tuerlycke twisten gijeraecht / daer over hp niet alleen verfehpden boeerkels Van spn ghevoelen in druck uptghegyeven heeft / nnaer heeft oock / met bewill gingheende vefehpvinghe vanden Pulte WDilm vanCP zanglen/loflyclier memole/ ende der Heeren Zitaten van Hollandt/ tottweemael / foo tot Lepden 1nde Aca

daghen , de felve Predicanten nu al ghewacht hebben ontrent veerthien weecken fonder te beantwoorden des .

füppliants gheschriften , ghefchreven zyndebinnen dentijdt van vyf daghen, fonder dat de fippliant mach weten

wanneer sydaertoeghereetfoudenmo

demie (blickende bp de handeltmghe daer ghen werden, fonderoockte weten of van in duck zynde) als in 's CDzaven fülckheurfoofer lanckaem schryven MZaghe op 't Hoff openbaerlyrki teghens comt uyt de fwaricheydt die f bevin de Pedicanten / alleen / vz/pmoedelyck den in't wel beantwoorden van des ghedisputeert / derhalven hp 1nden Ha ghe quam woonen/ om/ net veel over füppliants gheschrifte, dan uyt eeni ende weder repsen tuffchen Haerlem ende |g he veranderinghe vande ghemeene den Haghe/ gheentydtte verflpten/ende landts faken. Daeromme nadien den tenaerderbp der handtte wesen. Maer füppliantonmoghelijckistevermoeden alfoo defedisputatie wat gheduert hebben dedoo, bevel van hoogher handt opghe dat de H. H.Staten een alghemeyne Houden wirdt / dede Coopnhert daer te handel van foo grooten infien fouden hen verschepden verfoecken fao. aende iH. hebben doen aenvanghen, omme al Staten als aen de Pedicanten felve/ foo op den dorpel vande conferentie bpfonderlijck oock inde Spmodeter Bou in"teerte articulte laten blyven steec deom die temoghen volvoeren/onderan ken, rechtsoft hare E.E.numercken dze gafhpdaertoe over defenaerVoighende dedolingheinde religiete zyn, liever requefte/ -

faghendathet volck fülckx

LAenßm Excellentie. Ertoontmetalreootmoet D.VC.

dat,vollghens het affcheydt byde H. H. Comißariflen op den eersten De

'

foudevermocdendoortophouden, dan dathetfülckx ontwyfelijck foude we ten door den voortgangh der diputa tien, die nu foo langhfaem valt, dar dePredicantendoorfäuscanighetijdt winninghe veel eer het eynde van des füppliants leven dan van defe diputa tie foude moghen verhopen: Nadien

cember Anno 1583.hem ende de Pre dicanten ghegheven, te weten dat hy füppliamtvoor den 11.der felver maent mede nu al lichtelijck vermerckt is

foudeinnebrenghen'tghene hyteghen bydenfuppliant watcleynderjonte hy der Predicanten te heeft , ende war groot aenfien syne fegghenhadde, omdaerop by de Pre partye, die Predicanten hebben,"by dicantenwederghefchreven, ende dan den hoofden ende voorneemste der feecker

tertont"teenmetten andre denvolcke

Staten ende Raden, den welcken mu

voorgheleenteworden, hyvertoon al by den Predicanten voor advys ghegne


D. T. Codinhert.

4

gheghevenisgheweet, dat oockonder ghertotfchandale(zooghefytis)vande andre het ampt des politycken Over Ghereformeerde Religiefelve, dan tot heydts is, met ghevanckeniffe oft aen onghemackoft sch-devantynenpersone den lyvete ' den ghenen die uyt ofarmoede. Welckverbodt van fn terlijcke Kercken vreede vertoren, ghecachtenvryuytte fpreken ende van daer at den füppliant fooweynich syn Soede Boeckente drucken anders dan

berispenvander Ghereformeerdealssy by gratie ende Previlegie (alseertjdrs luydenheurberispen vanden Room.fch: die Ketter-meesters plachten) die Re Catholijcke dolinghe foudewillan of glycerdersvan Leydenn heure Remon moghenverschonen. Nadien oock hy (trantiewel uytdruckelijckfegghen te füppliant wel verstaet dat dOverheydt wesen her eenligh ' tcken van ty in Hollandtals nual Eedt ghedaen hieb rannye: Sooveroeckt defippliantmet ben,(nae tfegghender Fredicanten in alreootmoet Dat uwe Princeljcke Ex • DeH.H openbaren druck) * van gheen andre cellentierten aerfien van tighene voor

" Keligions exercitie den alleen de Ghe schreven staet ,ghelieven willete doen no19. net reformeerde in Hollandtte ghed »ghen, beltellen datdie voorghemelde begon ", gheenfins en falwillen ghedogmen dat |nen disputatie (daerinne nualeenighe

"huyden een Coornhert, marghn een "merckelijcke desordre ghflopen "is) ander, fulck nual voor ghe

".

certdaeghsinalderghelickheydt,ende

oordeelde Religien ende Leere met foodie aldermettot verbredinghe van berispen ende disputeren in twyffele dewaerheydt fälmoghen trecke, ghe fouden bestaen te trecken , maer veel redrcieertendevolviert mach worden

eer rfelve niet met een ydel Woordt ter eeren Godts ende heyl der men verbodt, om dat niet Illusoir tot ver

fchen, foofleksdoor cenigheverande

achtinghe te laten blyven onvrucht ringhevander Landen faken defelvenu baer, maer met devoorschreven der fouden moghennadelich gheacht wor Predicanten voor ghewende ofte an den, (alshy suppliant verhooprneen) dre rigoureufe executien daetlijck ful-dat danhemföppliant gheoorlooft wer lenbestaente beletten, ter naevolgin-de, intvoorghemeldefèdighende Chri ghe van de Roomlche Catholjcken, stelijckberilpen vande dolinghen inde fonder te letten op de groote fchanda voorschreve ende andre leeringhe, te 4 Als den ledie daer uytfal volghen over gantisch ghenieten dieduurghecochte veyheydt

'" Europa,van foofchielijckfelvetet ple der Confientien,offenmintenföohem hen, "tgheen men foo onlanghs ghe ' heeft in den Roomfchen Catho

dit oock niet en mochte gheworden,

(twelck hem füppliant onghelooflijck lijcken: Iaeter oorfaecke van 'twelc fehynt)dathydan, omfchandalevande ke men meet den noodtweer om de Ghereforme erde Religie of querfinghe Confientien vryheydt te handveften fyner füppliants Conscientie, Perfoons terhand ghenomen, endeheur Landts ofarmoedete voorcomen gheoorlooft Heer verandert is. Ende naedien den werde ("twelckhemdoch in fp oude füppliant fülcxhoudende voor openbare daghen met een krancke Huyfvrouw JApologie zu

dwangh der Confientienter naevolgin niet feer lustigh en fal vallen ) te ver --

"ghevarden Apostel Petro,Iae oockvan trecken metter woon in eenighe nae uwe + Excellentiefelve , in ernstigen buerghe Landen defenniet Vyandtzyn voornemen is , meer Godtsteghende de, enaldaer het kleynrefighenynsle

menschen , dan de menschen teghen venste Fynden, in'teynden eens groo

Godts ghebodenteghehooramen: het tenwercxniemandt nadeligh ende alle ydan metpreecken, merfchryven, of menschen nutzynde, te weten, in een indruckgheven,faecken tot bewysen fonderlinghe Indexder H.Schriftturen, de

waerchouwinghe vanfulcke en der byhem nual meer danxxvj. 1aren vly

ghelijckemeer andre groote dolingen, telijcken in ghearbeydt zynde, ende - wie ant- inderGhereformcerde oft andre Kerc hem daer toete verlieren behoorlijcke yvoort - AVEin ken "s"

ghemesters

Leere wefende ,

foo hy fippliant Papoorte,midtsdathyfipplant bereyt

felve alsdanbereydt falwesente verant- is,ende zich verbindt midts defen, tä1

“- woorden mette H.Schrifturen,

onder

lentyden, als hy ingheroepen falwor "ener in eenighestuckenteroeren diePolityc den tot uytvoeringh vande aenghevan siehe "ke regeringhe die "verdeverscheyden is ghendisputatiedaertoeinden Haghete rachtich vera“ (..

"Anno vande Kerckelijcke,daer doordanoock comen ende blyven tot costen vande

" densüppliant nieten heeft te verwach gene diehemfa enbeschrijven. Welck l

"e“ ten voor finen perfoone dan die voor

doende,&c.

belie*** schreve regureue executienniet weyni gaen (,) 4

TDan


WHetleven van TDandefe Liequefteten opereerdeniet tot - ende eender Mitloeckte 13edicantenter erg hetvoopnenenvan Coontzert/ die daer-|nen ghefteldtfoudeworden/ daer opnet

-

- on Evenwelnieten lietopentlich te ver-| anders ghevolght ents alseen bevelonal rlaren dathp 1nden Pepdelverchfeye Cate- |de Exemplaren in fpm JMugistraets han

chtfino (die in veel Kerchenhierte Lande| den televeren/ meteen uptstropinghe dat doenter tydt gheleerdt ende ghepgedicht| Up metfulcke Schziften teghende Blacca werde als oft Euangelte Ware:) unerchie-|ten van't Boeckdzucken ghesondlicht had

lythe grootedolinghe bevoudt/daer over|de/"twelck Cooznzert vertont te zienop filiere Poevenu TDuck gheWende/den iH. | inUptighe/endenletopftuchtelycke/ ende W). Dtalten die deducerelde / aenbredende | den Landentenhoogysten nuttighe/foo fuckisnoch bederte bewyfen. Alsoo dan | lietnoodighe/Schziften: die oock dooz noch de Pedicanten Wepgherich vleven | gaensfoo krachtichende bundtch gheoo oum hare Leere teghens Coozuyert te ver-| Deelt unterden/ vponder teghende verdoe

antwoozden/ heeftypopeutlich in TDzuuk | meiyche Pedestinatie ende Erf-fon.de dedolinghe des Catechismivertoont/ende | net den aencleven / dat/wanneer eenlighe pn Boeckt den Ed: 13. H. vande Hooghe | Zaren daer nae/den/ wyle Hoogh-ghe üadenende den Hedeputeerde wande Dte-| leerden Dr.IacoboArminiotediertydt Pye den over de aengyeWangchen TD1fpulatie | Ulcantt'Amsterdameen vandeedelste ver

toeghefetyeven / daerundolende / "tt gheen | standen oder die Theologanten / vande een Christengheoorlooftende schuldichliste | Conffolte of Kerken-Klaedt aldaer op doen in't berispen vande dolinghe diemen|ghelept wasteghendevoosepde Schziften inde Kerckenfierkruypen,foo eenlighePe-| Loolhertste ichzuven/hp Arminius de Hoe Edeler dicanten aen hem hadden ghescheuen. |felvedoozleien hebbende/verclaerde dathp herthoe ge TP1s netteghenstaende 1s hp )ler on op | Coontjerts argumenten bundighervondt

aner

de Pedickstoelenende overalghebameert | datt dat de felve lichtelyck met Schziftue-“ ende feerghefcholdenende ghecalumnleert | relyche argumenten fouden connen van gheworden./waer doo, den haet van vele | heum oftativze wederleptworden. 't Welck feghensthemverweckt is / ende heeft daer |noghelych denfelveu Armini Zalr.d'eer over/oock als andge/'t pneumoeteil puen: fte oofaecki Vannadencken ghegevenheeft

TDoch heefthphen in allefulcreer cloch-|iti die materie. Doozts moetmen beken moedlich weigheruft ende verfehlert glye-|nen dat nenlandttegien den Conscientie

toomt ende is oock fantvatelycidaer bpdwanghende vooz de alghemeneipphept glyebleVCII.

-

-

- der Landen / untdtfgaders tot weringh

- - - Gheduerende defe Schriftuerliche dif- van Kercken-scheuringh/hepifamer/ hef puten/enheeft defen dapperen voogfander tigher ofte deftigher / met waerhepdts van Waerhepdt ende 192Phepdt/(Coon- macht in die tyden ghefchzeven heeft (al hert) evenwel ooch niet naeghelaten bpalle leenupt liefoe (onder Loon/ten warennen

gheleghentheden te helpen net raden/ hemm den Loodtlichen haet die hp3ich daer "tigheen hp nepndete dienen tot's WLandts mede op den halsighehaeldtheeft tot Loon

beste : foo dathp Anno 1584. dies aen- „wilderehenen) als Cooznzert/zijndespne gaendeandermaelfpm Infichtenfelde/ra-| Infichten in defen"teeninghemdbelom.de dende de Pederlanden tot 192anckryckis | gheheele Chziftenryckische Politique ende

fchutende Scherm foo blycht in dut eerste | läerthelyrlieregheringheinruft ende vze TDeel fo. 550. dete bzeughen. Mant het hoof-fuck ZDoo is oockwelteghelovendatCoon-| der Chziftelycker Lüeligne is Dzede ende sie con. hert, alseen vandefehzanderte verstanden | SEellchepdt/ endeten 1s niet welmoghe- ruyge ont spinstyts/vá Pins WDilm doozgaens/tot | lyck dat die bipven/ tenfp men foo wep- "en

* overfilen desghemenen Landtsveste/debandt vo-| nicypoincten bepale alsmen an, endein '“ "„ ven't Hooftis ghehouden ghetweest/ on|veleongyen "toodeel late/foooock kercke daer

'“ alsoode läoonschef Luthersche/ende Cal-| vandeseervermaerde Erafno van Läotter-uräe Ge Lift in Fn. vinische Politpchen tot een wel bedaerde | dannfeer Wel ende treflych aenghemerekt

proces door-hunieur einde * claeronderschepdttufchen | Is/1n pne 19ooz-reden oft Wöstef Anno" ' ' 't Politicg ende Mäerhieltch / dooz pn | 1522.rheichzeven aenden Eerts-Biffchophay "res '' Ditziftente beweghen / ghelyck hp hem|van Palermo/ghefeldt voozde Wertkensybants es by de H. H. waerinck net ghefchzoomt en heeft de | des Wudt-19aders Hilarij.

1Boozwaer

'

Staten inden vlom van gheleerthepdt oo in't Politicq |wanneeride Catholycke kerckhonder"tbe- '“ n wandern. Articulen des Gheloofssongecomen " alsin't Kercheluch in haer 31elende Lant-|ipde den er derdwangeen fincke musverstande n./optischerpfe "verder † Defensa- na waerheptte berifp/disputerende opet-||net Propheterendevpheptson Vaude Confcientie hadde moghen ghere- ' Wwaeg raia vlucht inck unden Hagetegen T. Dr.Aryan Saravia" folmeert worden./foo hadden alle Dolin- vi'se

" Szotefoxder Theologie tot DLpde. Ende „gten inde Maercke ghebetert ende gheenemeetisches den in Enge rden Overchepbttot i".fhinvende ftomde Re- neyge,fiet Hooch-ghelee vervolgh/o fche Conspi- Iufus lipfiustegyen on pnden ure &Seca, dat1s het liglete , AL Cologhen/ connen op emacht" ratie, onder Flandtende Stel-verderflyck ketter-doo- | ende mit bzupckt worden. Erasmus upt-

-

". "den/teghentefaen/ ende uptide DLanden tertych untPausdombipvendehefteven '

te weeren / oock de rechte 192phepdt in weilvelt abupfen un't felve beript. WLu

Bor lib.21. Religionsfaecken vooz tefaen/ als oock | ther/ Zwunghel/ ende Menno,/ van't

''.“„teghen Beze Tractaet, wandefelve materie.| Pauldon upiterlychgheschepden/ hebben'' "*MBaer overwp bpdefe CDecafenmetenon-| viele der Pauslycke dolinghen welmaerkter"

redendoornen latente voeghendat/ alsde P. P. op - wederpoken/ maeren hebben dutalder-relsoon hart aenta-’tuptgheven van pne Poeve teghen den | EHodloofe fuck van Conscientiedmangb"

gheodofiliert haben, dat| niet, na Maerhepdts Clarherdt/embe": " defelve Catechismum bp een Professor der Theologie/| maeden Epsch des ismatin“F- fall anders

M

-


D. T. C002nhert.

5

"teghenghetaen/maer hebben'tselv veel

des Paderlandts fn THollandt minder als

- vengyelyadt/inpactycke gebracht op

Dit sei die rechtende foomelucy Hooft soo une 11g)e

1n eeinigtye andze Povllelen tot Lüeligtons ÜWallig) Werftaen, hot feer 00ti D'Onruft1 glje PZuülcanten/haerdaer 10c Pegijen ael

eren / met groote parpsehappen der

te hiren : over fucks oodeelen ü"Erva

verpen door tyots netopoerfwanghergaende. Hier

Teufe/dten owaughte zyn/ een Petelen tlael Verglft 1n's Landis Welvarelli / einde Woo de Collfelentle den opzechten Waer hips noogdtplem: daeronn p00k/alg

"leer/eich inden haren daerfp de macy heb gaen

''

. '' d'ander verdoenende/ elck vooz zi - foo Kettert ant. veelalseen Baufbomftlichtende/00CiUeel "doop 3unde Papisten ineer verstüt ghe ttotarvermer " worden / enöehebben van quaeo alles wathun teghen stieren dos

ualien3pnde/

ae geclaecht, was/ sonder onderfchept Van't gheel Lipt

"ºe Coiftentieur ghemoet of moerwillig

doo eeuen Prophetischen gyeest / van Loolhert gheu defchout3 julde de nieml Q)krile Polytplen daerunede fonnnnlghe Oft 000 goedaerdigye 00glylupcklinghe foln

optoervoort quan/opeen manier, Duo, unalgher Polityclien/ oft doo: fchunlyepilge " d'Over hepots wert / Willen dempel : so“ led.

Partp - oft ooch fountydts Loog op lib.5.lib4. MDaertegyen d'eerstetwee / Luther/einde roerg) hen gjewei üt/uor Co. ffsztale Latit Zwunghel/ of Calvin (Defetweelefte neen Tegyertilghe ende Lieligiois-dwanghfiche deelvo d002 oz een)felf g/Jewelt/ ich indiesen ende Benno / doozalte nouWe ende Tec)t

kleilte krachten, oft Cockt alreede eeulichung d004 gyeogollgheim waren/ methare UDyl

fcheur Jeuckerighe banden der Coiftel Uepot ende aufholteptop 'talder namhaftie-owanck gheftpft/ ende de Wplip g)eell ben weitenteilzupte t Binth". * ich steheb van dzten vzpyepdt van Bopheterei tote daer vanyeestmenvernommen,n. ten declin“ berisp useder enende fondcn/ 1s al haer d'AiltWoode die Uplen JPr. Jan van iegghen van Paufdons dolinghen ende WPldenburneveldt upt last vande Staten Met.lib... -

fuperstitien niet alleen onmachricht einde Atillo 1587. tot Haerlen (der Coopnhert Fol. 277 fotoer alemgheweest maerheeft feifsge doen Woolde ) gafaende Shedeutetdie streckt tot neerder verwarringhe valu"t vande Lupdt ende Roodt-Hoilandtsche "Sonde dar Cyisten dom/zylinde de faecken foo verre eneide Delfsche Dpnodeopfeckere", veriopen/ dutmennet recht mach feggen/ Kercli Üuli läen oftTulitle lengthevende develee-zyn dateeni. mit Hilariotegen Constantin. Terwyl d'een 1llglin g) der Dtaten met Flucester / die ge Predican d'ander Anathema oft vervloeckingheisghe was de H. i. Btaten den Inhoudt." dat worden, enisnubycans niemandtmeerChr

g

fij.

Coopnhert op een Plue

der läemonstrantie weiwifen ende noch ''

" Weel Meier daer t0e: dat yaer's HLandtg dren vande

fefchzyft/ etwoordendisputeertmen, men Garnefoene oproermer Wapenen of andersworden de welvaren soo well ter harten gingh als " hunlie spond in dendaer er dat hunlie ' den, meefte VOOl" als '' „" Welvoo,3ten souden, dat fp overfuler weil der “ OOT, "HTL MU13 Iae “- oproerighghe

"#

tel,Fol.177,6

lchold en, ' nae Komen meer '' nier

mochten Ilaer hupstrecken / ende de Hee- Mourits be Staten net de faecken begäen laten, der Lande ren regaenom den Pausfyn voeten te Cullen, nelych vlycht fülchs inde" maer alsofhp wilde fegghen dat elck fpm Paus Wiesoluvoone op derfelver ' ' ghenoech vuldt in fpm Mäerck nae bp der aendietie der H. H. Staten Historie datandreco inde ende nen ghelio men/ CDnen Cooznhert hier teghen

handt. van P. Bor,lib.22.Fo. 58.genfereert/Ail-"eatie heeftden eengthenonspdigen middel-Wech duglup “ dende, naennt niema den ghelho om e ndt uden van Psal:25 Erfacar den '“ haten, Leerendealle: Bobvzesende Men Aaro"10.35 fchen wie ooo den gyeloove in Chifun Llevrome Christenen ende Patri." orten hebbenmeer als reden om- Vor üb". 7 „. Die trachten nae te voighen/ Woo! goede

" Chzustellen, “ ende alle veedfamige In mevanhartenbedroefttewesen, ghe-",“ "woo nutzenvooz goede Onderbanente hou lijckde Statenvoornoemtmet ende on- ". voostaende de 192pheptvan Pophe

Anno so. oen;

r herten be.“ ''; teren tot bewpoingh puder ende aller derhen-luyden uytgantische verled vier en Iaren inde droeftzy dat n) gaendi Wereit tegien des '“„"Consonlyep tienlenfoo ten, onfpdghdat bp al de subtpls dencoursonfesvo "eiert. ordee alghe den lsop den

Meribs F. fte ghemoet-heerschende-dwangh-von 26 ". die pemandt optvoopt ghebacht heeft/foo

meynen Vyandt des Vaderlandts ende

der Kercken Christiis gheftuytet, ende

“" metreden kupf den ende alle Pointgue hina "no woodese Ickherighe soo op trouyertigste dat die Landen in afbreuck, verderfen 137 omvre waerschout/dat niemandt optiple Trac de verloopghecomenzijn: maer voor

" taten mietwaerhepdtagronotheeft weder waer de Staten voornoemten kunnen "„' lepdt, Jae de harte T Critici oder de boven die ghemeeneoorfaecke vandien sie gestorf Gherefoxmeerde / stylynen hen albert gheen anderwin Ende de .pendeteppnien/teude de redelychfe ver

(wesende oneSonden)

“: dedigheni Cooznyerts ghevoelen/mlet spille den, dandat eenghe, "foogrootePer. • DenPrince ''“ ner des 1. Töheets Leere te zyn/ als sonnagenalsandre, hen inde regeringe", Eulebrhi-gheheel ende almet Bodts Woodt oft lale. in in de H. Schzfture over een kommende. Hier

'

van de

ä

bien.

eligiefer groorelijcx toe ghedaente

bei " upt istgeronen/onderlandz voolarde nders ! wesen ) eerftinde Naeghebure Provin- “ "war fte Politicu ende ghetroute en/da falems ghe

druca, Foi. 1s. defen heefiguerel parie en detvveede mael gereis Eeelfingefeldrom darfe andreniet doenmochten, "t geen datie mier wilden haerte geschieden

+ In t Remonstrant Contras dif

er vorf ermvandie algesonderde Remonstrantche vergaderungen

tiengheingereert, ende aenharezijde “ eenighe vande 1 Principaellte dienaers “ reghende Goddelijcken Woordtweed ts ghek des rachtende heia Ei die hebbende,h hervy van e

e,

er

WOOT Cen A

------- --

Anno „621, Fol. 21.

oncenicheydt, footuffchen die Heeren (…) 5

ende

“: -


Hetleven van endePerfonragien, als den Provintien landt,Zeelandt,Vrieflandt, endeande"profeffiovan de Ghereformeerde Reli ren (wiens onveranderlijcke ghetrou- :: Fc1,126. # doende)fülckxhebben ghetoockt, wicheydt voorde defenfie vande Lan- nomen füllen -

-

-

at yeerft feckeren langhen tijdt foo in topenbaer als onder die handt, niet andersenhebben ghearbeyt dan omme '' mijn Heere den Prince van Orangie ' “ Hooghloflijcker ghedachten (die foo

dentenvolle beproeft ende beföcht is)" vermaecken, ende inhaet, opfpraeck, mocht voo ende naedencken van de Ghemeente“ ende alle de Wereldt foude connen Bordlib.-.

brenghenendevoeden. Hier toe ver- '“

veelvoordcweltant defer Landenmet staendeStaten dat ghelopen ende ghe- ". ':

goetendebloetghedaen endegheleden draeft , gheschreven ende ghefonden ' had.de)endeden Satenvan Hollantende wordt, Nacht endedach, ende dat vele ". Zeelandt,(diehenfooveelIarentenfel eenvoudighe menschen schandelijcken

veneyndeghequetenhebben)onderdie milleydt worden, de welcke hare miß. „, -

-

goede Ghemeenteinhaet,opfpraecken leydingheeerftbeclaghenfüllen,(tenß " denaedenckentebrenghen,ende’tfelve Fluyen daer van in tijdt defilteren) „ . tewegheghebrachthebbende, heteyn alshettelte, ende defaeckbuyten re- '', „deharesvoornemens gheopenbaerten mediewesenfäl,ghelijckdie exempelen als es so peter" deteneffecteghebracht, namentlick.de vande andere Provintien ende Steden „.

daer van noch fooversch ende notoir“. "LandenendeSteden van den ghheelen en welstandt,die Ghereformeerde # '

zijn, dattenhooghlten die verwonderen ", “40. 51.62„lib, -

is,dat,byvele, ende byfonder by eeni-zt. Fol. 767 "gherechtigbeden, veyheden - Privile # ' ' ' be

#“

's # rooft, endein ontallijcke zwaricheden

#

dienaersdesGoddelijcken Woorts,"

efelve to: gheen beter spieghel ghe- lib.26. '“ F.37.

hieralsAnghebrocht, ende voorts foo openbaer bruycktenworden.

"lijck alsonderdehandt ghetracht, met ib. -

Folg"“ BrievenaenverscheydenStedenghefon

't Ghenevooptsten tpden van't Gou- Borlib.3. Fol

denende andersints, omme den Steden

vernement des Bravevan Lucester/ ende"

van Hollandt ende Zeelandt oock daer

te voyen in W9laenderen ende Babandt de-" 19. fe aengaendels ghepaffeert/bpsolider een- Met,lib. 14.

toetebrenghen, ofte onder denfelven fcheuringhe ende divisie te maecken. Endehoewelveelevanhen-luyden inde regheringheende’t Gouvernementghe weestzjnde,alsoockeenighe Dienaers desGoddelijckeWoordts (wiensverra

ghe Jaren herwaerts overde disputen met de Lüemonstrantenghehouden/ ende eent-Met,lib 9.

netminals Päulich potederen der " erckelycheteghende feive/ oockmetghe- '' fadich folliciteren vande executien der ri-Anno 17.

goureuse Placaten / op der Merchelijcke aenopven ghemaeckt teghen der felve Anno reze.

derje ende Hypocrisie te feer notoyr Bodisdienstighe vergaderinghe/hoeoock ’ was)byden ghemeenen vyanden ghe defe supvze mupt-wotel / naer dickwils' blevenzijn, de bottenenknotten/mietfeerlangh ghele den Zuydt ende

“ w“

-

Iijcke Religie afghegaen , ende open

heftbeginnenteleven/ oochbinnen An- ''

Wat voo 5.19aghen tot los-’“ :: ' Soo staet ' sterdam: makingh vander Borgher Eedtmenden Anno's29, tanstenhooghstentebeduchtendat veel JLepdtische Profeffozen dies aengaende den 23.Febr. anderen (wiens handelinghe fooopen heeft vooghefteldt, watantwoode op de ' bzernietis) hen alsvonckenvan’tvoor selvebetonen/Zinwatgrootesorghe ende" de goede Magistraten al- 1629.den 27 fchrevenvyer destweedrachtsende on becommerniffe daerhaerfelvermeer alseens hebben ghe- Febrdoor.de eenicheydts inde Landen van Hollandt, vonden om den Conferenti-dwangb te" Zeelandt,ende andreVereenighde Pro den penende die treffelycke groote ver-". Stadt / bupten foodanighen rachtich ver Bor lib. 21 vintienverspreydthebben, ende dat de maeroe "felvefoowellin deKerckelicke alsWe dwangh, invzedentehouden. MDatwupl has anno 33% reldtlicke regieringhe onder t voor Smoutighe Pºpeditatienende Invectiven “ daer over tegheu de Magistraten aldaer '' fchrevenpretext vende Religie hen in zynighedaengheweest/watfeltfame ende in wat ma dringhende, defe Landen gheerne in van oppoer zwangher spartelinghen men niere “ d ghelijcke staet fouden brenghen als fix aldaer vernommen heeft teghende Wettighe"" '', fer eyghen Vaderlandt hebben ghe ZHeffte der EUverhept 1nde Mäerchen-Litaet/ Kerchehicle -

zien/wat daer oumme gaetende alles selie beco "daen; Maer dat sy-luyden - hen inde onte in goede odzete houden/willen wpdevol-" ende "e wechwindendeden Statenvan Hollandt, le ä bevelen,7 endefoude hiervereitel" "Zeelandt ende Vrielandt, midtsgaders langhvallen. Betfallvooz ditmael ghe- Vorsibt. Fot

noerth zyn upt alle de vooghefelde tydt- oz.annVWilms 136s dieovergheblevenHeerenvande Huyfe monferkenste betoonen dat Coonharts

':van Nailouw ende haere gheaffectio

einer neerden, nieten weten by wat midde hatershemtotgheenvalsch-Propheet heb- ", benwullenmaechen/hpvoopsegghende aen 114 an 15 spn Ilieve Daderlandt’t onlyeplvan Con-Melibo. "even HuyfevanNafiouw, deEdelen, die jenentne-dwanghte schuplemonder de Cal

“ lenß-luyden alle die vandevoorschre

door de Licestersche“

Magistraten van den Steden van Hol vlnische Leere/ (de Woome O

'“ I


D. Tl.Coonhert.

8

dies alle / foo wel Politicque leeren len/waerinne heduldighwesende/meente in als Confientieuse gheintjeden over - ten taetfen op hpferg 1590 ' den irrix.Octob.Anno groote reden hehben om fpm hepl

met goet vollkommen verstautende vaft ver-antoor" faem verstandt/ trouhertighe warfchou trouwen op Godt 1nden Heere ontflapen isgettelt by wunghe/ endeonfeplbare voo2stellungen is. oudt vielende acht entfestigh jaren.

" totder Landen behoudt/ voozrael in defe Ende overmitsdatt deure “ er enige npdgh e" ende aenstaende tpdenfo feierte benunnel/ nenfel jell/jen Partpçdiglyzylinde / ouwa-16. s dens. alfinen hen inde voozgaende ende t'fpen: rachig)e geruch ten Warenligheftropt/dat December. tpden foo onfhuldich als doodtljck gije hpferonghebu lölch in puziklitewasge- '' aetheeft: oocli Hodt vo02 al te danclien Weeft, so hett spnflüsters /die bphe". " at hp defe Landen eenfoo Danghe fal/ U00ilde/01" iegeldeelltedochter WetCons/doell be- 16.9 den o. Die-rijck Wol-kaerfen zijnde/fpin ich op lepüell die ghetupg) entfiel man ji-2r. XBou- Maert , on den Häandelaer ghefet, ende doo"ighe) e. landt met treffelijcke boeckenende fejj ten doenfehynen heeft/ on tot Boblseere

"s Landts welvaren ende der Lierclu:

dienft ( wan men't Wys ware) te Loen

dewijn tätife Torro lide Jederynen ", sº nütfg aders ' fi Jle OWer Ueli Had Deg)egaeil / 0c) achtand Neeerlyle perfoonen/ man-glandas fule lel eindevouwuell/ die tyen dageljer qua- 'oen vande

men blockierende henn in spritzterlite oor'' fhijnen alle die inden hupfe zijn/geschone geUddec kt hadden: TDeWelche alle eendzacy-nen" ' kenende verleentheeft/ een JlMan Ile oock teljeli getupclytheb t hp in pinztech-voorrede des doogaensheeft doen blpcheu dat jemaen tefergheduldigty/fben/da ledigth gewueeft verraelden il/end der Landen vpyepdt boven fpm epgen us/mereenväf betrouveneop Godt, pe-" t welvaren geleghen was / waer Zoo hp liende feer Verstand gheende stichtige rede- reghen met knapfche foveryepdt/ in plars van nen/da fp afverWondert waren. TDoch Camp 10 re ftaetende Digitept / op't alderv Cachtfe nafeerer wepnichtyts vermutshemdeppa- den Anno

dander de twift-fuchtigte roocli-muechers gheleeftheeft / on afoo te Wyp r sonder fehzoom/met deonbefel) 200mde Waerhept

lieferbezwaerlych viel sind tot denlaet-’“ feil toe feer weibpfpn verstant/foo dat het “

'

de ghetupghen een verwouden weg, ver- dukt.

boop de ware v2phepdt Van spite U2pe D clärende Wepnich gezleute hebben foodan-’ Onderan derlandtende Ued Wolg)el C0ilfrie:ltiel/

goedegheftet seine mensch

"

leerde (ons beliemt) eilüe dat 1n fulcietydt

tarlsende oock.Derretarus vande WDeesca-

'''

ghe en e die n meerbehulpste doen / daer 11 hp Dannet deure spils (tervensfonaer gekommen was. Außerdem hedurigy arbepöen ende loveil foo veel Ende oder andge soo verclaert endeghe- stellende te ofs verdient heeftalspenlandt vanoegije tupeht Cornelis UBillenf; openbaer Jo-ende Lice

doen alle man meeldedat Üp als eenen Ver

merbilänen der EHoude/dathpopden xxvy meide die fuften fantastraes-lialüe / Elclt alsonia Wetobgls naermudDaegh solltrelitten vpff M.van Am tuurlijck duncliende dat de Calvinifhe/die uren heln quanbesouthen / zitten in pn sterdamoos Läellgl overal foovee l omde

e

gheleden/te

klederen op hetvoe

van pnik

oeis-" t-epnde ghenden dwang) ghestreden / ende den beddelien/dell d'een3 pde vanden haartnet ". weichen de Capitale Mercken der vppe liufen Sonderfet : TDathptothemonder da, als oock '' Lande n (daer sie selventetalle te vollen andgemeteenen grootenpverfpack inef-’t 1 proces '“ upt epghener authoriteptfeptelijck hadden ferte des wooden: Ick hebbevanGodreen" „TO inghenomen) oin de vzphept fn gerup.mt zieleonfanghen, die behoorthemtoeindien“ waren / echter net conferentie dwangh ickdiebefitte als myn eyghen, foodoeick s: Namelijckfwangerfoudengarn! „Do 3ym defe dingen qualijck: maerbefitte ickdie alsGodes, foo die vwettelose dan/tot waerschou validenafaten/ter eeu doe ick recht, "ris gheen eyghendom, hy

"wigermenorte des nemozabelenmansin mach dieverwerpen öf' foher hem "t verhaelfpinslevenstenthoon ghefeldt. ghelief, ick hebbegheen claghen, maerGod Pietmn plöttery oock insonderhept dien ist selve tot e veraC “ fighto t Amste rdamschepzonck./ hp een 1sgoer, hy doer nier dangoedt, ende en fal mitsdien syngoedt fchepfel nier bederven, '' welghebogen Amsterdaminierzynde, daer Poudende daer medeop/vermits het spize "a" in dieselaeistetydt: "talder ghevaerlichste ken hemmoepelijck viel. Infumma/gebyrikende in ontheplop"talderghelucktght in eenen ge dueren de pnzlechte/ alsoockinspnvoor"" weisten Politiquen endeterchelnchen gaendeleven/heeftmen in hemghezien, so

'

"vaften staetigheb2ächtis/'ewelen Coonh.

In Wooden als in Wercken/feer clarethe

haddehp het mogheu beleven’slandts We nen Wall een Uder geloofin Chziftum /alg Fingh vands ghenhemeen vonuaecht vermoeghen foude medevan opgechte Godtfalichept/gheljekt borger ' zynigheweest/ zijnde alles romfonfpnen pnefehziften in overvloet betupgen. tot " herteljchen wenischende“ ghetroitwentar leptbinnen Goude begraven/volgende "bitterter Goude darbenden spn begheertederWandatmen hem niet feude zym van die ts gaen vonen/ghelucheltjch glye-epindlight, vervoerenna Amsterdam daerhpwas ge Pr: minßt heeft, WDant na dat hp de Paraphrafs E bogen: noch na Haerlem daer hp meeft "eine

'

be" rafniupthetlatpnin't nederduptsch bpina "enit haddeoverghefet/ishpin 3leichten Verval ahewoontpadde.

wraghen. ho

mact der ge

Oppngrakts dtgrafschrittghehouwen. Nuruft

-

Noch sticht

diensluft,

entwaer

fin dicht

envreught was deught,"

hoefwaer

gheschrif

hierbleef Godheeft

"toockviel:

maer"tliff,

dezicl.

,

-


Lenghelofelicke ghetuygheniffen van Dierick Vol-kaerfen Coornhart Amsterdammer, een Licht vanfijnentijdt. Ifcus Pontanus.

Nlanghszijn in defeStadtghevveetmannen

Dit isghe-

::

---

är " “: den

van treffelicken verstande: Wantwy noch jonckzin

de,ghefien hebbenDierick Volkaerfenbeterbyden name Coornhertbekent, oudt van Iaren, in vermaercheydt.

cndegheleertheydtflorercnde, hoewel by hemfpade vercreghen,want niet jegheataende hyoudt ontrent de XL. Iaren, -

dingenderten halvenfijnslevenswas ghecomen, hecft daeromniet naeghelaten

“ hcm tot degheleertheydtte begheven, ende defundamenten ofte eer 1.boeck,febeginfelen vande Griecksche ende Latinschetalenby der handt te

- nemen, daerinnehyfooveeleheefighevordert dathyniet alleenelijck

- die '' Griecksche als Latijnche Authoren ofte Schrij versgrondclickverstaen,maer oock eenghe derfelverinonfe eygen,

ofte Vaderlijcketale overgheletheeft. Öpwelckergheschicktheydt, jae op.de woorden selve welghelet zijnde,falmenbewinden die alle foo uytghenomen ende eyghentlicktezinghefteldt, datdie de' wichtigheydt der dinghen, die aldaer ghehandeltworden,gantische

lijckghelijckformich, ende "tgenehyfert, oft schrift, byhem fulcx inderwaerheydtverstaen ende ghevoelt te zijn. Waerna, hoogher dingenvoornemende, heeft hy hem inde Studie vande Theologie ofte God-gheleertheydtinde. Verschien derfelveroockgeoeffent,endefom mighenietvandeminste Theologanten veclte doenghegheven. Doch is my onbekentofhy'tfelvemet voornemen van teghen

''

daen mach hebben, (daermedehoogeverstanden dickwilszijn mert, meynende darfe haergevoelen alleen niet en moeten feggen

S

maer eens anders oock tegen preken ) Maer dit overgellagen, foo blijckt nochtansbyallenvrömen, uvtfine uytgegeven schriften,dathct naeporen derGodfalgheydt ende waerhythem ernstgewectis, endeter hertengegaen hcef,&c.

-

Ngchdenfelve Pontanu.

Pag246.

Oocken isalhierde eereende prijsvan Coornhart niette verfwij gen, dien ick hier voren onder de Geleerde geteilt hebbe : Want

Coornhartheminfijnjonckheydtbegeven heeft gehadt tot de conte van'tfinydenvancopere Platten, daermede alderhande Beelden ofte Perfonagen ende Historienghedruckt worden. Maer naederhandt doorsakenvan meerdergewichte,daerafgetrockenzijnde,ishyuytde

felvc conte, die hy lofflijckaengewangen hadde, ter bequamer tijdt gescheyden, endeheeft de oeffeningevan dien fijne discipulen (on der dewelcke Philips Galgeweestis) naergelaten Infynbrief

' Tor Leydé

s

Infus Lipfu. -

#“28.A. H" BoeckvandeZedekunfte ontfanghisgaernevanu- Soudeick daervanwalgen: foodwaeltghy. Ickfiedat meet allefucken AI

f

WANN


7

vanden Manfübtylendewifelijckgefahrevenzijn. Endeochoffealle waren van defe stoffe. Want die hoogher dingen, hocwel hy die mochteroeren ofte handelenfonder vallen van hem felve, maer qua

lijckenfalhy't connen doen (soo nu deWereldtis)vananderen. De fe * wechisveylich, ende in one Tael noch nietbetreden, ende over - zede fulcxvruchtbaer. Ickbidde uluyden reynightfe: Want degenedie konst, oft

op.de Predick-toelenende hoogeplaetfen dageljxpreken ende roe- “ pen,füllengeenmeerdervruchten aenbrengen, alsghyluyden,wan-Cornh ge

neer ghy dudanige Schriften onder den man brenght. Hier hebt schweren ghymingevoelen in't ruych, byavontuyrenfuldythebbenmetmcer der onderscheydt, als ick’t metmeerderen onderscheydt fal gelesen hebben, &c.

p/ f Lip/u. 2N4och defelve -

-

-

In synbrief dé4.Maert

-

Anno 1591

-

Hetmihaeghtmydatickeens metCoornhertgetwiftethebbe. Soo ickwederbeginnen soude,dat minegeheele schrift foude matigerfijn. Dan den wintder Affektienverrucktonsaltemet, endeickfichoewanc

kelickfaeopdenwech vanone fantvasticheydt.

Infynbrief Ann.1590.

-

Hendrick Laurens &pieghel.

Of

flacht maals lefte

verstorven vriendts naemfcherm fuldy bewindenmy ernstte

“.

zijn: hyheefthetwelverdient, byfonder aen my,die de meeste Faertz. weldaet ter wereldtvan hemghenoten hebbe, datsWaerheydts ken- ''

nis: diehadhyovervloedigh,dieleefdehyernfich: ditdoetende deed hef ' myhem hooch achten. Toßimonium veritativen amicitieriddes. Het ' ZE overdenckendesziel luftsin't maken sampthet bevinden des hooch- “

weerdighenghenodts in't befittenfijns medeghedeelden lichts: doet Fühyheef mymetu(dcrick(fulckenvrundtende eenEenhertichbroederbinnen '' "sIaersverloren hebbende) nu allecnzielghelijckheydt in waerheydt ' ernstvoormy,aenbespore:)wenschenbrederverkeringh. Mags enim

veritzelucciu Spiradmmveneri,NopendeLipDialogistidaer,“ heefthem eengrootman vergift: Grootfoutghyhemmoetenachten," infulckvertrouwen te hemwaert faende als ick met redendoe. dat-eenigefte men den man (Lipfius) felf dat roof fou laten ontwarren, datwaer ' le mijnsoordeelsvoor LipfvoorCoornhart: endevoordcnonnofelenen in ' Politicati-H.Saté inde(falen : fijnewoorden gheweethetvoor "tvaderlandt wenichelijcktickhielde eenmigreep is' Hollant warennietuyttekrabben, menschelijck) diehebick ghedraghenfooghyrechtschrift, maer noyt by om -

-

-

-

-

vragingh

-

voorghefaen/in wichtighedlinghaie myff mißhaechdem,&c. -

' ''

fyn Polici

-

niermochtfchriftelijckaenvechten, heeft Gerrit de Langhe Borghemeester van weghen

Goudafülckxghetuyt, fegghende, indien Lipf.waerheydt schryf foo fälmen door de crachtelodie aenvechtinghdaer opvater moghenfteunen: maer indiender ymandt eenigh bedroch tot »slandrs

nadeelinvontdatwynetfien;warfchaet verbeteringh. Maerdestadt Leydenheeft uyt Coornhere 1. Proces(dataen haerghedediceert was)fulcks niet connen oordeelen, wat Lipfmer areer Seca voor

had, ende daeromeen Publicatieghedaen Anno 1590. datfulcke deductie, buyten haren will ende kennis, ende ondienstigh was,verclarende dies sym Proces fooveel te zyn, als eenfameus Liber Danhetkanzyndarfyfülcks ghedaen hebben, met de selve meninghals Hendrickde vierde Coninck van Vranckryckdedeleentractaerregen den Pausghemaeckt door IacobusConinckvan Enghelant,liet

verbranden,endeterberispinghevan Iacobus, Antwoorde, dathy dat hadghedaen, om te meerbe kentendegheleente worden,na’twoordNitimurinvetitum --

Imck.


Lauckheer UArtu van Brederode Raedt ist HfProvinciael

Infjnbrief ,

'

van Holland.

ger dato

-

z:

Ywasvan hertenleet, horendehetoverlydenvanonsenghemey

Ij9 I.

nenvriendminen Oom, een man Voorwaer.» waerdichomghe

achtteworden omfynsverstantswil,meerder wesende danickoytge

fien hebbeinymandt,namijncleynoordeel. Hyisby den Heere, ons

_-Tatendefynböeckenom nochdickmaclmethem teiprcken, als ickfe kerlijckdoe 24". Hugode Groot.

In fjn bricfaen M.V. H, Wilns uyt

-

-

W7

Iens(Coornherts) arbeytickten hoochften exitimere,als we

tendedathywel verstaen heeft den grondvan ons oorloch

Parijs An-

““ endegeyvertvoor’slandtswelvaren. Oockvan twistmakendedipu tenden menschegewesentotde Pratycke der Christelijcker religie.

ickhoopeV. E.myditadvys, alscomen uyteeneoprechteaffektierten dienste vande waerheydt ende van’slandts welvarenten bestenfall houden.

-

Ngchdefelve UM. Hugode Groot.

In syn briefaë, dé

“ 'tIssekerdat meet alle waricheydt inde Christenheydt comtdoor "hetallte'' dringenvan fubtyle leerpunkten, manieren van doen 31 Dec. endeordre,dievooreengrootdeel, inhaerfelvennochheyligen,noch verdoemen, waeronderdan de ick-heer-sucht, geleydt door eygen

-

' : eersüchtigegeeilten, heurgemeenlijckmenghet. thanterenvanvreed "same Christelijckevergaderingentotopweckingevan Godvruchticheyt felsdestyt endetgebruyck dertekenen,achtick datmen moet houden infyne '' waerde alsbehulp middelen tot hetprincipaelfte. endeickhoopéde äsentiert wercken vandat cloeckverstant (Coornhert) nietonnutenfullenzin,

“omeenigeniet alte verreingenomene tebrengëtotmeerdervredeluft "endetot bevordringvandefäkenwaerinne eygentlijck.de Christelicke 3del,“ religicbestaet.

-

-

-

- --

-- -

-

-- -

--

-

--

-

---

-

*-

-

-

- --

-

-

-,

- --

-

-

-

--

-

--

-

-

-

-- -

-

Y

-

/

-

- -

-

--

-

/

-

-

-

--

--

--

-

-

-- -

- - - -- -

--

-

/ -

-

-

-

- - --

- -

- -

-

-

-

-- - -

-

-

-

-

-- -

-

--

-

- -

-

------- -

---


%, -

foltertür

-

Aenden Lefer,opdes dichters in2em.

Derijckenmiltis,laet sich hier mercken, VolkaerSender kennes,die opentlijcklichten, Koorn,Wijnen voetfel,tot "sGeestsverftercken,

Herteljckuytdeelende,om clekeente fichten.

Derghd verheight: Sovelelofen danckden Wyfgierwert ghegheven, Dathyhetrechtgebruyckvan "#" tongeleert, Komthier oocKooRNHERT toe,die onsheefvoorgeschreven Hoedatmcntijdlijckgoedoftweloft quaedregeert. Den Kofferir mit quaer Werin den Rijckdomfet,

NochRyckdomgeenguregen, gef Maerquaedihy,die"goed Velmeerdereeraendet,

Als daerhytvan gecrgen,beft.

S O N N E T. Chbreyncloose menschlfght doch eens door W)

watreden

-

F Datghyde Rijckdomprijst, en d'Armoed foo WE -

veracht?

-

-

Meyntghydatdees of die u fchade met hem bracht?

-

Istyfers schultdarghy't totSwaertof Ploegh wiltfmedene Herfchadelijck mit bruyckend"overdadigheden

Dieghylaesfelve pleeght,doendat

onbedacht

Alsin ueyghenvuyr, en onderganckversmacht:

"rlsbeydegoed,kundghyflechtsugemoedbevroeden. SwijgtdanghySatyrswijght, darghydijn ruygen baerdt In Promethe vlamversengthebt, leerdt den aerdt

En'trecht gebruyckvan dien:wathebtghyfote naderen, 3.Deel. Rrr 3 - weil


Recht geblickt enden

Pkt

Welfeydt de gulde fpreuck, dat Niemant comtinnood Ostdedetfelve, Want Rijckdom,noch Armoedgroot Vquett, maerwan-gebruycken onmaet int vergad’ren.

-

seriementfehghemoeght, tyarnfrie, "er droewigh El clught zum zjughehre: den armenbroot begeerdP

Derijcke/icht am Goud, enzym 5byd behoergh, Sie nochdarmerijck/',als wienbei mir

ontbeerd.

Rijckdom ende Armoezijn

ÖA.

goed noch quaed.

TTs des machtigen Crefü6 foon,

Swa6ftow,noptorensch joorde jem Proverbiorum 17,verf1 Eenendpologen

'' henn aengle

fpreken,

moegenlast isbeterdaneen hupsvolglye

-

Tot dat een syandt desComincz ptx

flachtg Dees mettWiste.

foon „In Knechtsfaßit 66ide doorfeken,

Rades menschen gemoed neemt alledingt zijnbeelde: .

tw

Paradijs enwas Adamgheen Saer ist es soons liefe gießeken, Sooenisdenarmen/ diein Gºld kan ver -Senr'6Sader6-mootsinnen zijn Söo blinden/ ming zBjnghebzeckgheenghebzeck/maer oeffe Celde.

-

P

iningvan Stryden.

-Se fromme (pzack

Onkt

ernfeick

funkken,

Rechtgebruycen

-

S>gjfeeckt niet seien, zitis den „Koning.

-

demifbruyckvan tydtlijcke So de Mensch is,fois hem

Have.

-

alle ding.

atholischgoedvintmer Arm middel baer/en Länick:

Matth. 6verfazzz.

Levender Armen/ waentelck Mensch elendigh/

-

-

t«E5emenepijnlic/omme d'arbepd befendig Dekeerffe des Lichaems is de Haer

'k

faligh/dooz weeldes Walsche

ycki:

Dugjaeghtelcknarijckdommetgewelt oft packtijck/

Dooyi verheerde oodeel verlepdt zijnde fchendigh.

-

want tsmietbupten, maerinelck inwen Do

digh/ . was

oftbedzoeftonslebenallge

oogeindien danuoogeeen voudighis,sofalgeheclulic haem luchtighwefen: maer indien uoogeboosis, fofal geheelulichaem duysterwefen.

Jeli.

zpenvitowelrücken alsarmen dietreu T211 Immersde grootstedzuc/dpuctden groot Ryck vergat IobGod niet, maer deylde over -

vloedigh,

ften deuren Alfmengroatevzeughdein klepine Huttekens Armlaterde hyniet,maerpreesGodgelyck moedigh. zlet. Ditmoght nietzpn/fo dupterliche dingen Godfruchtigheydtisnut tot allen dinghen emeyn: Motharen aert vzeughd oft duch nootluck Den Reynenitalreyn, den onreynen ist al voot bzinghen: onreyn. Dug baertrijckdom gheenluft/noch armot „"

-

- --

-

"

gheen verdiet.

-

-

-

-

Der


Clamtdelicke habe

#foltert.

rechtghebzupckbzengtvzolijckhepdt Eenhoosläuptende on'tbeen/werdmoduft n enbaet/ Reemtmeraf/al ist klepn/daermoetgen geb 21 Imaer "tmifbzupcksheeft fchademetschuldighe Een wpdeborhout veel/alverlieffp een darin, ML. ähnert zupcktfieckte upt gefonden Wºpme: Dulch heeftghenoegh/javeeldiesich arm warnt immer Er

-

De

fmert/

MDantzün3othepdenkenthaer Kracht/ epnde/ noch | Eenander heeft lettel einig rijck in zijn hert. Mlaet.

-

-

WPatenheerschaptdewerld/waenmarkt rijcken arm,

-

TDaerteghen bzupckt wijfhepdt/ die des dingsaerd verftaet/

-

Totghefontheptsluftoockdoodepcke ventine.. Besondtreedmen vepligdoozdooneninde WDoestjne/ Allgeendooznige voetpijnlijck op plupmenfaet. Grijptmen "tiquett den divaeg

''

int ghevecht/ »» - Aziz zünvpandt die "t wßffeljchgrijptbp

-

-Ö.

CS

-Nyeflaute Sext gesagt,

--

Smart"thecht: #

-

-

Denvoeden italmt/dennarrenitalteghen:

Matmen den -joyers sef Omocßt leeren, -Satellick (epd Hy) ihn Wouter ßedaecht,

lätjchdomen Armoezijn vanfelfsgoed nochboos:

* Hindertald'onwijsen/thelptaldenvzoeden loos. Doo veelisaen't Ghebzupck of Mifbzupckgeleghen.

Werftfastpflegen, date Peugjd Soleeren, «Sheen goet Germacßdeugjdzontseren, wie Gnoyßt ort Sifer antföooztgesen?

———

SEOff fachmyons -Jeuyßt Peught Hantieren, -25.

(WMénfou miyfygygy meer ßereSy.

B- Pode6 quam kg groot Philosoof (Wet anderen schipstokihnaeckt op e frant,

-

-Ind"-Star Krieg in Siffert sich geloof

Onschuldighe Armoe. Heb.2.

Sat henkickßeschonck Omet Gnitzer Fant:

-Sander reißen maßgy Paderfant, Skyt dafr Haft f eur „Kinde: 6ersen:

-Sprack sysosen" ger-geteert Sexfant, -Sat's Fickdom die nuagh mietfedersen.

Ickben naecktvan mijns Moeders lijf gekomen, naccktfalickdaer weder henenvaren: De Heere heefther ge geven, de Heere heefthet genomen:

Den naemdesHeeren sygheloof: Wat overvloet,nodrufengebrecis. was obsgrooterijckdom hiervandenHeer gecomea

Eccle/29 ver/2s. -

wie anders dan de Heer | Komerdanbeyvan God,heeftdiewederghenormen foomoerher #" beygoed 12

Zyn

y

Het is 3.enO egh tot defen leven „W1E WA-| Die ditrecht verstaer, falin beyghelijckvan moed,zijn, -

terenbrootkleederenen huysheeft,

daerhyzijnen nodruftmede bedec ken kan.

E. Jenskomtingebzerbupten of met fpnfchuld „Dnschuldigh werdter veelghebzeckigh ghebogen: Bnschuldigh hebben veelhun hätteverloren, Mehen die iller ghedooghtmet Jobslofijc geduld, God geeftelck dat bestis/wanthpnet haef

'Ult

Byeengants Koninghrijckdarmoe Achab bedroefde, | TDen tüciechendien'tgebzeck totman Coop fou bekoyen/ Aishy doorwaen-gebrecNaboths VVyngaerdbehoef Daer

“kste Paulus armfchynenderyck„zijn:

Ennaechtarmden touten, dienautioufpolen" En3 in God verachten als Ikemelhoogh ghebault. Doowellals derjckdom komtarmeevan Sade"

Hyiswäeryckrijck,die’them allaergelyck,zijn.

Die3enddathpboopfetelrktezijn van moder Balighzijn die armendie ' des nieten belghen/

henoeghfaem voop een welvaren lijf/ DS'' ende kleedom te decken/

Enalsbitter dzanck/metfehler verlangheu

-

TDie "tonschuldigh'' WanGodshant Ontfangen

Dofthoffeeriettel/ daer hongerkockmach frec-|Ratghemoedsghenezing/bpdelijck infuelghen,

ent" sonderpurper/ "twarmtfonderfeieckfel TDaer ' üte bzood/oftboznottbzeecktmodguftsge fjf/ orth beetmensoorkomnau upt tetret- D VEdatumfachmay Seyfigh Sisypy, -

toft

-

-- - -

äeddats notzurt/maerhannenbereichs (Waer -Jarus Fernanckmet roussen,

Bevennodzuft/totluft/dats overvloedsbedjf

g- 4

-See


Uantpdtpcke habe. -

- -

- -

Prowerb 20 ver/4. - - - - Omderkoudewilleenwildeluye niet ploegen: foomoer hy oock inden

Sefzießen3oozoocherdseeis, sicßde Padezmeex Kost joussy, -Sie doxft fn sucht nietferfetrous M, - Nils

Oogitebeedelen,ende niets verkri

Heendeptumfelhadjeminiet sers ent Maexlijc klickjooz fin fakt t"akm/houSy.

Scruffetyckst dieeft diengy minst Kent.

gen. DonfchamelBedelaergheen Aelmoesen bekaemt, Soecktnaeerlyckgebreck, die hourneerende schaemt. want d'onfchamele wertvan

Schuldigearmoed.

' ghevoedt,

Als defchamelverderftdoorzijn fchantvluchtiggemoer,

T" ghebzeckbp den ghemeenenarmen

Prorverb23.verf21.

Igluphepdtvetghevoeddoor’svollermildontfar

want de fuypersende flempersverar men,endeeen flaper mocrverfcheur dekleederendragen.

MEIl.

Detrag heisonschamel/ oftgroothertighintquaedt/ TD'onschamele is gierighofteenleckervaet/ Enverachtverachting/vltedt arbept/foerkt ghemack Ende volght fadelijck den rijcken troggelfack: TDie hem fonder

. Proverb.19.15,

Luyheyt brengslaep, ende een ledigh

' fekermagh gheneren:

MDantmen geefthemveelmeeridan hp mach verteren: Ende datbpfonderin den dierentijden/ Allgelckmildelijck deplt om Godsfraf temijden. N9ant een fuck dyooghbzoodts/datzpmeeft ver

gaendefielesalhongerlijden.

'

90pen/

Overdaed verarmde denzoone verlooren.

-

-

zBeergeldt/dan dierfuckeningoeptijdtran belopen/

ÖnachtlaenheydtbrachtKafonder"tgoedeKooren, ZSo valtdeghemeenfha/desbedelaers meeste baet/ Endapentraeghfloorbuytendenaeghden geck: So kommt "igeldintfrickdaer "tlanghfaemuptgaet/ Dees ' zijnmeet ooräeckvan alle schuldigh gebreck. Sp krijghen veelmeer boots danfpnoghenleten/ P -

Enhaervzuchtbaerfekleedt isghelaptenverleten: TDuswertdickbpdees Bedelaers geltgierigh Hod/noch vanmensch/ maerVanep "tAklepin bedelpenninerken vand Aelmoeffen vierigh/ gengeckhepdt: Totfeergroote fehattenen Wäldderlijcke fommen: Dieverdet of versupmt/datderoudersbechhepdt. Want toe/fonderafdoen/totgrootigheitmoetkommen. chuldigheghebzeck vollwzoegens oneerlisch/

T"

---

Fichtfamen heeft ghepaert dooz'tsparenvermeerlitt Ochof de Overheidt fo wacker hier op pafte/ Tequist-goetbafenplancht boven in fitaetheerlyc/ TDatmen "tlant van deeslaft/doozlastig Wertontlafe, Empdeltzin boedooz tropendt leckhepdt/ Mitflottemldtghepd/diehaeft tot ghebzecklept/ Einnaechtden ghevereen arm bidder beerlich/ Dietgoetoock verwaerloosten onachtfaemversupmt/ Smaeckt benaudeliommer naeen weeldighe rupmt/

Rietfonderverachtinghen finartelijck wzoeghen: Zaerdiedarbendvzeest/ den traghen laep bemint/ Entnanthoophenafteert/werdarmeer bptversint/

werdklepndaermen af neemt fonderbptevoeghen.

F &Nicius Paesfinan Say Ponen Massan «-Fase arm, San Seuche zick.

(Totensin-2egaten gekommen

-

Synionst te Koopen Onkt fchency practiceF" omoerseefonßesSeeghtyck,

want oßerßeyt Gersmaetster San ged,6a,

2

ES

-

(Mint Jan Seugd „Zoon, Half- Heßdy sick Sat-Serie ort Ometjaer Serfeld,6as •

Jong-Herderplagh Rickte ropM,

-

„Zept, den Swoffjef ween-Schaepont fchateckt, Quannende Herders davßr jenfopy, e/y fyick fie macxofghy oock Saeckt, Sacx nacx jeef 3e Swolf ty Scßakp Kafckt,

-

Kyriep,niemant Liep,voedachtden zot -3ie samt liegen geköoomte mateckt, -N: fert Saer, neyagtet Booz spot.

Vandegerige Bedelaer.

Smetsende Bedelaers.

Prowerb33 verf27 en 2. gé

--

Hetjockende strickenbuygen den hals, eenen boofen Knecht stockef en

kluppelen. Drifthem ten arbeytdat hyniet ledigengae. -

Die eensschaemten eerte Kercken heef ghebracht, Leefbovenzijnghevers in luyerweelden lacht: "sVolcxmiltheydt verfimerfthyavond en morghen, Enlaetforgheloos den vogelkensforghen. d'On -

-

-


Jfol.CCCCCj. Clant dtpcke habe. „t Muaedt doenfoo welveesenalsden arbeptmoepelje/

KD "Onchamelehidderfoogulsighentrage/

Diendedes bedels vzuchtvandage tot daghe/ fchadeloos/enfeker/oorßbovenbehoefte/ 19erlaetsich daer op:fo datdit gheboefte

|Werdendul oftepnden haerleven verfoepelijck/

19aferbetrouwenheeftop'svofermüdigheptzot/

MDaerbongheroffchandehier niet liewerte wensthen | Beschermthiervoop (o Heer)alle de trage Mellfchen

Bettwaerd/putoftstrich der wanhopenspinsele. Dita vandeeuwighedoodhettydtlitik beginfele:

TDandenaem-Chgifteinen op den gaelfrücken. Hod. Ditzijn Sacrilegers/ diefuettenfensterelen

Darin die elck meend Chztsto deelen.

-

in d'armente

ei Maer immersvooz wanhoop/vpandtumer genladen, -

Bochvoodieft/gheweld/envoozalle geladen

TDitfin Wespenomnut/die overdadelijck ' ' winst verdoenmetarbepdfchadeljck. Endit zijndteven/bovenal baft waerdigh:

-

-

-

-

--

-- - - -

-

-

-

-

-

Dertraghende "aelmis/die voozmaelswas vaerdigh/ <C. , - - - -- -Mantalsdegheversflen/ datveeltraeghlijckversüp N2M1 Seef-Nasetden EisheensSeeger, Punfelfseerlijckghewin/ondeeensandersverläupmen SDnder kickaes zydan fuez ße ducht, Derbyaffen/verfmetsen/Avonden morgen: Beginnen spiterecht '' folghen/ -j6 de S uyf den e-Sasickon Sogen,

-- - -

-

.

Dathungifte mochtvallen indieloof vupchen: Dangerftmentraeghlijeher/desveelpdelbupchen TDen waerdighen Aelmis dieflijckwert ghettolen Dandeestraghe Wespen. Dintmen dan geen JBoken Geen TDücken gheen Galepºgeen andernutte dingheim

-

Sy Steef Sooz aller Soyes, ykrught,

Sharpdat desSwoff antis outsucht, -Sinn Y'tfal(aft Omonickin Set)ruft,

Omdie sterckelupaertstotarbepttebedwingen

GMacratroof Luft,alsderdeug der Saught, Wocß Ginteck eneyß de Saße Secuß.

*-m

4S.

- -

Rechte armen.

GSte "sofokdeband Soodenkulésoert, Matt 2.ver/40. Soowatghyeenenvan defen minsten

-Nilfinen passiert Sooß, keypzisaet,

-

S>ftdatrinLykkufintkenSrgoteroert, (Totdatday Guyfenstanck Seggaet:

broederengedaen hebt, dat hebt ghy mygedaen.

Softoptu ooeysaergy Serstaet -Sat agterklappenants (cjand onSözockt, Mant fo fanck dkurrtuckint Lighafen

fact,

Christus bleef in dennoot,Barrabas kreegh

cleven,

Gods armenversuymtmen,den fchelmen"wer gegeven,

Devrone lydhonger,detragheis saten even"gheven zyn aclmiswegh,niemandtop"rweil

Elck

«So ßxenstaghterkapzond'int genoet.

CL,

B Ehalvendenlupen/ bintmen noch reichte armen/

Quaedt-doenders.

Jong/oud/kranck/winneloog/ waerdighdes voller ontfarmen.

Ephe/42.

Länderen/gryfen/flecken werden hierte Land gheboet/

Diegestoolen heeften steele niet meer:

Langs fraetoftinfichten wander rijcken overvloedt Saerbe winneloof/diegheenrechte Winft verfupmt. Jochboven denoduftnieten teert in ' rupmt/ Diende zijn naerfighepdt nietgenoeghte vermoghen/

macrarbeydeliever,endewercke dat

-

goerismetzijnehanden, opdathy

Lot broadvoor wenkind/diehonigherghedonien,

hebbete geven den genen

Enniet willendedieft of roof "Wßctdenherden nood/

die noodt

wehr

heeft.

urab fünfhaemtomeen fuerken d200g 100

Bo des nie

verlerkert aen'sbiddens lupgemacht, Maer Werkbecomendefchept vanden troggelfack/

Mildelyckervoetmendenledighen fercken,

Dßn

'

Danmenfe wijlyckdwinghttot landnuttewercken.

Soo maecktfotte milrheyd den landen volgheboeft, Datden vromennetdief,roofen moord bedroeft,

3weetverdient/ naarbepd poordbe

geerlyck/

Mitlepin

' en Goddanrkt/bzupckthp3ffnarmoleeer MITht,

God/datmenhiermetighevenwel baerdfgh/ D "Andertraghenzijntot bedelentehooghmoedigh/ Gave wei “Ich bidden van fulck Ontfangher

# fp #dieft/ gheweld/ of wanhoop oedigh.

TDie

-

kommen

aerdtgh:

-

nä Willen doen/end'hen quaeddoen feha men/

Paeronsmuldheptsnelderdanzin traegh begheeren/ Dijn eerlijcke schaemt bleef eerlich in“eere"

-

Steelen eens andershaef/ tot spijs haerderlichamen:

Bp hoop van bedeckthepdt stilen behendelpck. Andereachten 'tfielen als"tbedelenfchendelijek/

TDees rooven/fettenaf/ enmooxden metfinerteam, JBaerdiefoeerlijck zijn/datfpupterherten

Mitsouhnveelvomen'tbedelenhinderen Ditou hupfghesinnenvanbeeldelaers minderen, Endit fouuptmieden'tonkruptvanbedelens zaed: Zalightsdie Mensch/diehenop denarmen verstaet, 3„Deel.

Dürr 5

Indien


*

Ulantpdthpcke Habe. Sefkontakt mietmettegefert,

-3

-3.digyemantsaerne szoomisseacht

Swant fuck it zotzynde, dickköpssermaent,

Sie leere finquade fußten ossins,

(Waer Zie sicß Booz emierse fchalent,

-Sageefzondeoser Heimsey Gracht,

SNsyfinzottererkurist doofe,

- Saer „Juckywetzymeymoet niet Sözinyky -3666, als Sakry oock zotfefaemt, <=Nit Kofmy de E6Erkt "ondkrßzingen, Swatist, als"tiert im "6 6oofHeydé dSany Ley?

Mat Saet Konst Kentmystem felsen niet

-Sie singymoevttemt,is -/Feier der Bingen,

Noodrufs mifbruyck.

QWardieufiendient, sijnt San krancßert.

Proverbarrver/I7

Noodruf.

Wiegaerneinwelluftleef , diefal

kommerlijden: EndewieWijnende Olye lief hcef, die enwort nietrijcke.

1. Timoth. 6. 7.

Wantwyen hebben niet inde We relt ghebracht,het is openbaer dat wy

Die nocdruft heef,endaerboven oft onderteert, Oft diefijn noodruftwaeght,werdt recht in't ghebreck verneiert -

daer nieten konnenuyt dragen. Wan neer wy koft ende kleederen hebben,

WWant braffaerdten hazaerdt maecken "tkleyn goedtken

haeft quyt,

Engeltsucht inthebbenvrywillighkommaerlyr,

vvy füllen ons daermedelatenghenoe D E n:wertmifbzupckt dooft teerenomwg

ghen.

ely

Boven oft beneden moodzuftsmateppjfelfjck/

Als een schoete cleynis,ofte groot,quetsthydenvoet Oft doo't foute waghen van des noodluftsbehoefe, Door wringen,offlappen,de maet das tepassisgoer. 't Eerstdoetde doozbenger/die hemfelf haeft beboef Nimmermeerghenoeght hem, die naprachtijn noodruft Als hpmodufteerlijeh doo.fmets oneerlückwtjaegt, voeght TBeshem tschandlich gebech infühnenhüpfeplaeght. Maier die leeft genoeghy,dien flechtenodruf genoegt. Hettweede werdtghedaen bpden gierighen Hot TDie't ontrougeltbetrouwthoven den frouwen God: isfijnquellen, II3" ter noodtbederfis/wertbpmodxuft gemepnt. TDeesvaft/finaheltgedonghenoeght Ein magertfijnlichaemon den benrstedoenswellen, Dan 110dAuft natuerlyckig"teenlighe epind/ Hongers/b02fts/enkouthepts verjagtilgghereedt:

So veel'tdoozbpenghen30ndightboven demnaet/

' degheldt-fuchtonderden Conincklijcken TDit doet (bpghefonden) bzoodt/water enkleedt. Aet. alDatmenmeer neemt/isternood zuft nietberadelijck/ TD'eenkommt wtgenoegheptin waerachtigh' ZIT2aer"tdienttot wellusten waenonversadelijck. TD"ander heeftgenoeg/Isarm wt waren, bepfhnfegerk. TD1t leeren oock IHepdensuptde Wet der natueren/ 'tTDerde doendwafen, dienet Efopus Hondt Dovcel

IBie Wp Chzifteinen(Godt wouts)alter Hellenfturen. - TDwazelijck ha3arderen den moduft wthummondt L2aer Chzft/wiensarme hooftniethaddeopternfö/

't Seherdatghenoegdis/romttnangstvanbederven,

HDolghen Wup weeldighna in boot-dzonekenlusten

d'onfelkere richdom fochlirteverwerven, STreedtdan ons Heer dooz doonen net ons Ltrups be Somdoetdesavervloetshazardues verkiefen/ den/ TDickden rechten nodzuft treurlighlijck verliefen

«Sinfullenwp knechten inden roofkensbaden

Sokonntveeltnts"tghebzeck defenzotten verraffchen chacht/datde Hepdengbponsveracht/in defen Enfo zitmentuffchentwee stoeleninderaffchen. undendagh desoodeelsonsrechtersfullenwesen. De Waen-moodpuft kostveel/denatuerlycke wepnigh. Stineteenfmoodtmensche/traeg/gulsig/envilepnigh/ L. Diefünbroodt mietwaerdtist erftmen'twaier niet 0N1 niet-

-

-

SWPupt oock een Cleedt nietlangh/alfinen "traedlijck erzielt -

-

-

' ''' “ ' Ch/doch magherlich haerteering: ' ' /genieten maer fouder fopghlijcke

Lars keine Zoéré in Sziecken Bernaert, «Schoonen duftigsomman6te Hoony, Sört 9ße Szakyßt Sankyman Söijbedaert,

&Pockt niet

moept/

Alsdie veplughbptLandt/ onder "tklepn Tepliken Toept.

R.

Keuniffe Banßen feif i6 KöpfHeyt -Sicßosya Zy menscße ßctacnnt,

Saerner Green Sysin moyßt Loonen? Sperfekten See Buyfemt Kroong, - derfe, en Scoßang"6 Seescht noopgy,

Sessßende tot insfeift Scroongy, odieren Sie ick’tferons mit Koopy.

Noe


Tlamtpdthpcke habe. Nodrufsgebruyck.

Folterkeit, - -

-

. . . f.

-

fy: Ickenfallunietbegeven, noch enfa lluniet verlaten.

Eccle/40.rs. Wie hemmetzijnen arbeytgeneert, en de laethem genoegen, die heeft een ruftfaemleven: dat heet eenen schat boven alle schatten vinden.

'rspreeckwoortleert) deryckte die hier

Dieis leefr

Die

ghenoegh hebbende, ghenoeghtmet dathyheeft.

DitghenoeghisChristus, die hem heeft,is waeryckryck Deesperlvindelck, die’t alom Christumverachtals lyc.

Tickdomen is gheenfchadt dienenniet mach ver Maer diezijn nodruftheeft, nadeneysch vaunodruft leeft,

Unerell

ans ghenoegh hebben/ fondermeertebeget

-

TEN

Berlyckwint, Godyckpaert,'rghepaerde den armen Armzün vanbegherenmaerktrijcke menschen. eeft: God

bäuer na deught, dannagheldisbegeerlyck

Dol

“n fünfe arm/die veel hebbendenneter wen

-

CICI1.

Desleeft hyGodlyckghelond, natuyrlyck, eneeryck.

Soleptwarerjckdominietinkistenvollgoedt/

Aerde vzoedetrefthier"tmiddellichtelijek/ Fleeft naertigh/natuerlijckenvoopfichtelück Pantana eerlyck ghewinarbepdhp-vipteljch/. : Daeraf neemthpnodpuft/ namaet profijtelijch/

HDaerineen volhert/int ghenoegent genoet. 't Goetghenoeghen maecktrijck/veel begeeren maeckt

AP)

parende "toverschotteghensdentyd winneloos. Eignudenodruft/ doolands 3ede zinneloos/

-

TN.

-

Bp"tgenoegen woomtvzeughd"bp'tbegeeren gekarm. WDie doetveel begeeren waen/dtebaertongenieught. W)fhepd/due gebzupckt"thlepn WDie

v“ #

Uzeught. Hohoogh opghesteghendarmenmeer heeft vandoen/ Allestemet verkrijgendatelck begeerten hoogh acht/ Bambood/water/wooning/hleederen/en fchoen/ Enheeft Godtmietghestelltin demenfhelickemacht. So teertdees goebe man nochtans met goede reden Baervan 'tgunt nietenfaetimons macht om ver MDapmigh bovennodzuft/ veelonderdie quazeden/ Werben/ Hn klepinttennetzin staet/fchichtleittelte behoeven/ zMogh enwp' t begeerenmijden/ dervenenfterven: netzi noverschot derarmenfwaerbedzoeven/ TDitmaeckt rechtarm Froof van gheeft/ ein erfghenaen van Isaltidtop voodeel/en mach3in rijcker leenen/ Hodsr ijck/ Zulchraedlijck Hupsvaterloud'ichterwerelomernen Defen Jobsfooneis hebbenendervenghelijck: Shelurhigh, hooghboven andzen rijck van goede: MDanthp verkrijgt Chziftum/die fijnbegeert canmat Mauthpleefther vapligh/vppenblpnanmoede/ (21. -

Onbelaeght/onbenijdt/onbeliommerten ghefond/

TBie Chifum

Godesfchat

die

heeft/ heeftinhemal. Boomflechte pus endanckvoo3 infobere mond/ T2N. Booeen gedeghewiffenupt een goewandeling/ Hoelangh ab, o mensch/invalsche rijckdom flup Doorerhevaerdightezüninal finhandelung N121 Entdoo tvat betrouwenop Godfeinen Bader/ Hemelsche Coonom"thelsche Mitaf versupmk! Endit Die hemtrouwelyckbesozghtuptfün mildheptsadtr. Roelanghfultghp fottendus onberadelijt -

TDinghenbeminnen/dieufijn foofchadeltjc

CM,

MY eine ty zitiertegy-Seyden, “Yintinente (Mytimen

fältigiert oock Korter fallen?

"tquakt,ßer 39ndig serleiden,

Syde Luften

Ein HEßLindt Hafn.

„Littmenoock Sodböexckyant sondexdaten, Satmen fnen ESif

mit

Köe erfrijt,

Mat macß an schaden oft t"onföigaen,

SNMME 11 fo quakt mysende" goeve yot.

N=

(M.

Jonck finde sprack Cato ferfi

(1,

Sie 6 jem d'ander

-jongerfekesen,

Symkusht(fy") "förgen Gryfelden, '-j6 m genoss pryfnen mynesen, Omaerdan Söificktförgenfegesen, S\'s my 't Söoor fhand" 56afr irgeoussen, --

ex Söift, Pat Klappen menigjdoktfinesen, Wat Rijckdomis. Heb.r3-J

Gnarsien is'förg jenoyt scroussen? Doorbren ghers.

Dewandelinge fyfonder giericheydt: "Prop. 20.1.

weette vreden methetgene dat te

genwoordich is, wanthy heeftige Denwijn maecktlooselieden, enfere z.decl.

ken


Tlamtpdtpcke Fabe. ken dranckmaeckt wild,wie daer lusttoeheeft,die ein wort nemmer

Gierige. Eccleff.02.

meerwys.

Een dien Godrijckdom.goedendereen

Prowerb.29.3.

eeregegeven heefendehem niesen

Wie hemmetHoeren gencert,die CONY1Ü

ontbreeckt datzijn herte begeerten

om zijn gocdt.

de Godhem dochgheen macht ein geeftdesfelvente genieten,maereen anderverteert her, dat is ydelheydt, ende een boofeplage.

Istvreemd,dat des metfersalverflinnende kaken,

Ten leten huysen hoffchandelyck uyt braken Iftonrecht, datt ghebreckpijnlyck

Die uythunovervloed der armen nod

doetquellen, stellen

-

wie boven nodzuf/ghevötn of renten Heeft/ boven'tbehoevendeinkomften uptgheeft/

Dewreedegierigheyt,magher,enonveradigh, Isniermin haerdienaer dan d'armenongenädigh.

Ankocks/anroffiaens/anhoeren/en an boeben/

haef,diehyarmoedighheet, zaifbzupicktzijnrückdom/ "tghebzeck fallem bedzoe Hyjaeght narijcke Enweernierdat niemant van't overvloedighleef. Uen. -

-

Te recht quelthem"tghebzeck/ diemet oberbloed ber lupnt/

-

"tSuntfjns naefflensghebzeckmochtstoppen/enhou

D Jemeer PINIC

an ghenoegh/enmindanghenoeg

Jond fijnkist’tgeldwel/maerfinnenbupck niet: denrupmt/ Eer fou hp't in d'aerde dannfün maeghbegraven, Ditzijngodloofedieven/stelende hunfelfs goet/ n’tallen verdoen/daerfes bpmochtenzüngevoedt. Ppderf nietfateten/noch findoft recht lanen: Hier blicktdergierigheptint straffen rechtvaerdigh/ ees anbarmhertighe falGod niet ontfarmen: UBantifpachthaerflave finnvoedelnietwaerdigh/ MDanthaerfotte weelde verhongert Godsarmen. TDeeg ' niemandtweldaet danaen woeckers ghe oliet desrijckenpracht den WLafarum innood/ Um/ ie dief voerterhellen d'arme in Abramsschoot: MDatfal Godtdochepffchen dooz fün rechte Liechters Ppontfanght geern/houtvat/isondanckbaervanfin,

Enverhooptgenoeghept door’t krygenvanveel gout

mond/

JBaer TDan derliefden woecker vanonfontfangen pond? die"tpondbyenght fonder weldaedts Berdoemmt " "

blutgierighepdt/ als"tvier"tinwerpen van # jout/ fotten werld (Was daerghebzeck of be

Hoo

voopdeel:

O2

Die "tpond fchentlijck verdoet/wat verwachthpdaer Bp

vooz oodeel?

v:

terfondheeft waen-ghebzerkhem

-

19oogeen vluchtigheluft/eeuwighdurendesmerten. Bedenckt ughpquistgoed/neemtdit doch ter herten.

Spdp godloos veeftghp God/dupvelnoch helle oyeest Santenministen hier "tbehoeftighgequelle. MDantdie hier deurverlieft "tgoed van zijn ouders ge

eDzoeft.

Liechtalsdekaeswerpers verachtend'ontfangenhaes, Enflurina andere fen:foodoetbegierighedwaes/ WBieng gebracle- gewin/soWepnighmachver E aden/

Alsmendes Hels afgrond metfielenmachverladen. erft/ Erftfjnepgenarmoe/ die Hemmet fcßanden bederft. 't Overspelwalghtvanfün/enfoeckteensanders wijf Zobrandtna"tvzeemdtgeld degeldminnende katijf/ -

TDieraept/die schraept/die spaert/bewaert/besorgten dient 't Snoode geld/tnisfijnfelfs/ nochniemandtsvzient, E>. –-

eentyzt Graegde Siogenes O Solcz yße “ -Eenen Sterreycker fy

g

Gée

ftakt,

P-2inius firft datkeinen Spam Siefende kenianerfuck vier

„Romy Seiten Sattoekonendes «Sege ofick umetdefen stock fälfaen?

Sefroo musdacßt nettsöfe sesalen, Ses icßnken,j fact,oft ia Hy flaer, (Ween fed" Hye-Siogenes foest Zaen, v„Ein frack, uoyßen stickt wunkttfir datt,

-25bsenkm geertmet keinen Haßant,

Onker,gesaktezyn dooz een Pºisier, Soo treurde,met Proesigen getier,

Sßemerktdanexprykjad Seessorsen, -Sat y H002 fn grootfertigkeit fier

Switcen Ban jonglieris gestorsein. wereld


",

Tlantpdthpcke Habe

Jfoltec triff Onbchooljckuygeefenbewaren.

Werld-wife. Luc.12.34.

2.

(r. 14.

Wantwaeruwen Schatis, daerfalooc Macropdatuytgelijcker bedeclinge in u herte wesen. defen reghenwoordighen tyde, uwe overvloedt haren ghebreke tehupe kome.

O Doodthoe bitterudencken metfmerrequelt, Den rijcken,die op'rgoudt fin troolten herte stelt!

wen fin Christelyckelexdaedtimer Christs

Eerhyvande roode Aerdkrygr’tverhoopte mitbruyck Swelghr hemde warteaerd'diepin haer helfchebuyck.

- Elcx

ID Egierigheen quist-goedt säuzotooch in svolehr JBaer die der "inen beneden vermoghen

Detongh betrout Gode,"therr feyrdaer enisgeen Gadt, I Maer

Läickelpicken hupfhoudt/fo datfijngelt noch vermeert MBertvanaldewerld voop een wjsmenschegheeert: MDanthp ntetonmuttelich (famen'theet)fühnhaef ver

Dées

Ot,

hoogh teerenen veelvervloeckt opleggen'swerelds prysleyr, 'wyfheydt deedwaele werelds,

21

doet/

-

wylheyt,

“pen mifbzupckt fün rückdamm 02lyt

mit umgehen ende intbewaren onbehooljck. ' net WLandtzede doenhemteberelbe

-

g Bleefchs

Rochniet forghvuldelijck nagroote winten wzoet/

' ' “ goet/

O2WEI

"E

Ente berelberteeren totveelarmensbedpoeben: Septmet Epicura totfün bedzoghen Dederomdoethemfijn Hepdens Godt miftroubven/ HBergrootnuufchuren/ruf/eet/dpinckt/en bzaft: Den Haeften versupmen/en "tgeldt teveeibehoumen Jochtans normt 5adt hemdblaes/Want bpboutop't Maer ls mön/mac)ick"tmijnntet wer 3andt onvaft/

'

9

-

-

pbeminttfitswelluft bovendenetuwighen Bod/ Gaert,Abchatten op Aerdtrijck Wooz den schalcken dief -

of mot/

k,gibt Ichbenvermochdonckaertichleefvantmünmut Eeren/

-

Enbewaer"toverschottotnut vanmijn Kinderen/ Wiennach mijnbewaren oftuptgiftbanhinderten maer God/gbpbewäertdes zers Eift gheen Tot ? TDie zottelijck der zötten Waen-goedt "tGeldthoortu renpond/ . verkieft? Leertnanodruft/nietnadijnvellustighemond: TBaerdoozhp 't-Eeuwigeenware goedtverliest?

Dultvljtighermetgheltfünboomloof histofpot/ TBan metdeughden

' ziel/isdatnieteen opzechtzst? --

fgheen zot/die "tsnoddelnfboven dezielepzist # gheenzot, die fijn geldt bauenftin Hodeerbewijf Elchteertnieeft/'tgünthp meeft befozght/dient/en be j

-

mint/ Wint.

Godts immaenders/ d'armen/ditts Godtsbevelen, Liedpbefeinnoodt/voedtfemetusparen, Hooghdpluoverschotoock nochheterbewaren,

-

-

-

TBitsden werld-wijfen/'tgeld/omdatmer welluftdooz -

Domooghdp.vandenkoftnoch rijckelijck deelen/

-

-

-

-

-

-

-

-

"

MBiebout voor"themelfekooznrupmeienmiewefchurk On'tgelt denchtnuendagen:Wiedencktoin Goduren?

Datghpenminsten geeftaenkleedt/fpisoftedanek Bestdauchtu Christusfelfsals vanfin epgëontfancy ' GodtspondtverdoetinuAllerdische welluft/

Als

Pfifoghwuldighoplupttotumfstrouwens ruft:

Dºmaegh en hist vult/maer leeglaetunaestens buptk/ As’t uptgeefenoplegdangheen Godloos mit bzupck?

-S

Q“ kën geleert Sophiff

L. -

Köert Sanfine zoons doodt trooftiyß Ger R-Net-Zone,6atis dateekmenische macnt,

Ssen sei schoefe Esenseechef

(Werntniet-( fe Hy) 2at ick.net Sode tsis, Sneen teutetFeef nassensee Sanderte Seele als Zieronnier geef? (Wort ßeß ick hem onferflyck geföatent, Hits tot,die elektrgensoooigt Heef, (Tenßaktgefucht,gefökent,noch getraent, Eckfoeckt Haer"Sereyffesßen fetis : (Moystickmy oytsetzen man ßespfen, (WMaier die akr 66aerde kenten aenkleef, Sie geengeleentgoetergen. Saent, Ein Gammoot - Peugy nakckt, ib Söaierdt te Smeedt jet fer terköpfe datiket is. pryfen. 3, Deel

VWeeldis


Wantedepcke habe. Cierlijck leven.

Weeldigh leven.

8/aia.3. 18. . Vele eten maeckt kranck, ende een on Tediertijdt falde Heere het cieraetaen

Eccl/37.33.

verfädigh eter kright het krimpen.

den kostelijcken fchoenen wechne

Velehebben den dootgegeten: maer wie matigen eet,die leeft dies telan gher.

men , de Hechtfelen en de Span ghen,&c. Ende daerfalfanckvoor goeden reuckfijn.

-

Pr“ met fijn gebreck , wie leentniet’tkofel sey oft VWurm? Droeghtdieniete erste

Elck - Die den armen onthout, fijn buyckgeeffijnovervloer Komthierin kranckheden, hier nainder Hellen gloer. Noytwasbyanderen mild,die’tvoor hemfelfste veel 1S Van Hydoet Christum vatendiens God lustvan de keelis, fs

(CCIT

aer elckweer

| Hemfel nieteerwaerdigh,"tkleedt moet eeryck doen

fchynen, zupckvante veel uptgheven/ 23Inbestaet"tmifb Deesidiereen zottepracht bloot Chrifumindenfynen, eenweeldigh/cierlijck/enheerlycklevent TDefedzie Goddinnenfjn meetbpelck gheacht/ iftfogroot/ HLuft des “- ooghen/met homoedighepdts Der levenmaeckt oockd'uptg n deur toesiupt booz Chziftonaeckten Da -

pacht /

- -

00T "tmeeldigheleventeertkofelijck en letker/ ermenschen eerdoszpd'enbontte dags ettme Menfo Ditmaerkt voor denarmendenmildente vzecker/ leeden derarmentebehaghen. doo"th TDanGodt lijck rmoepe doetdeurwzoeten TDielucht/aerde/enwate Alsolaetmen Chziftum infijnleden verkouwen CDnn d'pdelhept desbupermetwelluft 3attelboeten. eierlijcktefchijnen inder WLupdenaenschouwen 19aegdpwatkoft dees waren metgrooten kostenfoeckt CDm "tdiere:purper totwarm oftdeckfelfreiches MDatmach Ikoft die waenhanghermaeckt van Socrate vervloeckt: uttehof dennaerktenmietbedeckens esonn Doude r n honghe echt tot groote luftma Wantdie fonder hoffterich een -

Bacht Lazarikoud naechtheptsc eeten./ TDenPgonckaert gheen hetten inden vlammen vierichs TDoo verbeeldingdesfmaecks vandeleckerebeten. verdoemliyemifbzupe/vooz geenmtfbzupckgekent Hier wertd'aelmismäger doovethept der mofeelen/ CD rmoot ghpdezieldooyoogfluftseerzuchtbleme. Boeve üOant’t veelbehoevenenmachniet veeluptdeelen. thoudp'tfijn/enlaethem naechtnaloops Den Heeron M9iefomildelijck gheeft tot vulfelfjner darmen/ Biedt Christoden rugge/enonthouwer den armen. Aldunckthemnudwaefelijck dat Godtsoodeel Wer

Dnn d'onnoodighenhoop"tghelt teghevenbphoopien:

Als Perlenstickers/Derwers van’ischarlalien, plupmapers/die dwafen'tgeltontschak F" traeght/ uvmeliers/Tapitfiers/met veelfmetsende knapen Sofijnzminderdaetnual jammerlijck geplaeght. npders vermuftigh/enonfe Juppitersapen, Haerzothept houdtgheenmaet / maer vergrijpt sich Beeldf Wiens meeste kunftbestaet inkunfigheloghen. blendelijck/ t ietbedpoghen: Danqueltonluft/walging/met zierten ellendelijck/ Laetaf/voigh waerhept/die werdtm pacht themu ll undarmen niet kleed Maerfa Endammoet de TDoctooy der leckerverladenrompen/ Er . pompen ppen den Overbloetupt JMetdurejule Ickwashabe lietmp naeckt/gaetint Eeuwige -

-

-

- -

- -

#

-

EC.

S-Ngenen pennant Sifyinde sucht, -Jayyine Zee,pfosgenoptzt: Endoorn setzten op hopesan sucht, -Zykreeghsam zotiert denHoogstenpry,

SDt een die Socratem Seef gesagt -Ioemen Ströerfgoeoefen gepresLy? eNmt56ooz.de

r,datshyu odzaeght,

(Moeßtant messteckenpfer sitzees serker =Nessaerne geacßt four föefen, -Nischent Sesenheitsfaengerfen, ze köps,

- --

| (Cen duert niet,ß ducßt Booz't ßefchangy, Saertdanoocka recßtdatnenf spaerer? -3ft ryck,ärm,groot,Keyn,-Jonck oftgré, |Gaer Reststoffsaffender seien, "Sick soeckt den Henkt hier opd'-Nexx. Settoevßaert ategygoede fang.

Heerlick


Gamtdicketabe.

fol.cccccib,

Heerlijckleven.

Onbehoorlijckbewaren.

Luc,9.1.

Iacobus 223.

-

-

Refusfeyde: DeVoffen hebben Holen, Wanteen onbarmhertich oordeell ende.deVogelen desHemelsnesten: gaen) overhem, die # barmher maerde Sone des menschen enheeft tigheyt gedaen en heeft.

niet,waerhyzijnhooft neder leg Lufttotwaeldighleven,doetonrecht bewaren,

ghe.

In Rycke schueren,nietin Godsarme D EinATEIl

kütt,hertenoor, Deheerlycke doetkot, veelmeeraen Hond „Valck,oft Menfluyt SalGodfulcke dievenin't voor'gheroepderarmen,

oordeeloock ontfarmen

erd

Dan

„" BeeldenGods,die Lidtmaten Christi waerd

gA

Synhoogheherr,bourhoogh,voorhoogen,"tkleyablyst buyten Christus ' noyt zyngast, diefalhem oockuyt luyten,

Poe komt dandat de Mensch foo dieflijck van

-

JAdere willen lebenin grootathtbaerhepd Heerlijek/ Ein Veracht, van haer Homoed begheer

s

Sºrtrijckis Godesmetalledaedger inne //fs:

steigern a'antengl dingberf fegghen/fiet datist min waren in Illeteerft vanGodont ä ' 3Url

n

Rietalsonsiepghen/maerrechtals GBm den Lärntemeesteren ein Goldgheleende in goeden) UE VOgºs

jch/

De Burgherbout hupfenals een Pins oft tening/

N

Bijnziellbltifteen vupl graf/ der TDupvelenwomingh.| GPnnhennfelfste voeden dees Aft nietmifbzupck/ dtgraf uptwendigh te vergul Maler wie voedt Ggdg gr rijckenfeten versupmt/ men uptztjnoverschotg d en/ rupnnt . Alftbinnenblüftvolfaner/ voll belwaerdtghe schul WpHeetenal Chziftens: fsmen Chziftenfonder liefdas den Heeft zer bermagh/en denarmenmietghe (22TNCR lick DOUIthp Godeinzijn zieleenkamer/ e F" ' hupfkens bout/dtts Godeaenghenamer: gemoghenwponsfelf doch Christenen bwanen/ aerwpbouwen voor onsgemackelöcheluften/ Als wp God wepgheren "tzijn als bpons kommt ins

'".

'' CHziftus heeft netom zijn hsofd op e "ein denfallbp"tghedfertevertreden/ TDe Heer

ru

ll.

Maulen

Godmaent NOC

TDeknecht woontin't Paleps/ is dit noch all reden? Gheen Baerom boutmen fo0 hoogh/ mueenenwp dat de Q I0ed. TDood

-

Trap onbzeerkt omklimmenin onfhupfengroot

en doo waerdersan onsdoozenmetoot som/ maerderent/ van 'tztjny niet onf

Godmaent"toverloop vanonfedertel Weelden: Waertnietrecht/dat wp hemde krupmkens fing

ZHegghen wp mietfelve/ in groothups wooint groot MB)

'deelden

ftd

krupg/

in den Armengeetdatontfanght Godfelbe. Groot gbefind/grootbewitt/metdatlastig) ghe Godfelbe outhouick ' alsichrinmünkist delte, fpups. deesidiert vollkomelpich schau" dat de Heermethertsmoepelsiekverdziet/ IDutdoetelek/elrhpleeghtnu Ditder Dodomitengobloofhep ADyn h Wan't onmut volck onmutlijck verflinden Godt ' barmhertigh/ ma dt verdonneltjck. erÜpisoock rechtvaer 3tet/ U13 CDock van Baerd/Hond/en 19alck, diehp nochtont TP"ondarinhertfgheis Godts antfRTMUNEN gg Waerdigh. Jants on beeren/ -

-

MBat ghentethp doch meeridan

' kofenkleeren.

Doghwuldigh befoyght hpdielastigheovervloedz Enbevint hierzünfonde haerfelfs fraf enbord.

Sy.

W WEcus eroussaren ernsässig, eur -Jupiter kick wede daer zin

Eienfsaps name is muß gesee genegy

Kayßt,

-

SMffny festfalen rechte Szienorflapsin, Sieföhtsrezegoettießen fiftigt, «Seesmaëckt Santsseeßerten attegy (Macr 6at Er fe," köa6niergeacht, Sat 3"egy d’andez fin zielle Semint,

Sickmint jemfiff man, Srf offinde, Sysyßaet fchuyltin alley hoecky, Gnaer keny Szient moet (6at Er oock sein)

Siendsooxßakir Booz.de ne foecky,

Sie 66erdt

-

GraGen heeffener Kraft,

*Nemeenfaten keten sagen,gefilmeer.“ c-Gierom Sofghtnatus den rou onfacßt, Sitmacckt tief attit Begin sanfter,

Min


Clamtpdthpcke habe. Mingevenommeernate laten.

Rechtgebruyck der Rijckdommen. 2.Corint,9.6.

Proverbas.27

Wieden armengeeft,die enfalgheenen kommer lyden:wie daeren teghen

Wie spaerlijcfaey, diefaloock sparic lyckmaeyen: ende wie mildelijck zaeyt,diefaloockmildelijcmaeyen.

zijneoogenaftwendet, die falsccraf

-

De Christenbouwende opzijnVaderswoordenvaßt, gheeft weeldigh,walt dickuyt liefdvooreen Leeft

InCINCI1.

Mitterrouwen Gods wil'tkindt forghlyckeryckdom VVant eryen

-

Deeswilvan veel hebben,doet den armenveel derven,

' weet, dat een Vronhaerkindeervergetenfon,

Dan die trouwe Waderzijn kinderen ghetrou.

PrVolck betrout God veelimin,dan'tontrougheldr inde

D EChzisten teert spaerlijek/ depltmild/bewaert pot:

voofichtigh/ Boozarm/vsohem/vooz kind/eniselck mutenficß tigh/ ndit Aelmisminderen/ D Itomrektchtbewaren/e eptelckerltjer verschepdenfaet. ZHtrec omrijcktemaken mietons Biel/ maer Alepfcht verschepdenh pden liefo/ hier elckeen befchepden

Godis hundertonghen, maer"tgeldishun herten God.

befche

Roch

Mitinderen/

Onnons Wittnd lief te doen/ wpons Baderen vertoo

NACT

Dieteert beneden faet" watonder"tghemeen befteck, nen zBaeriftoockliefd/datmen'tkind beddet inden dooz Enfmolept n overvloed/ "fnoepfelvult bzoedersghe zeitk. NEIN In d: die "tkoopen banGods woodt ver Datleerthem"tveelghevendooz oeffeningkinnen/

Pp depltzijnovervloed/ waerhpghebzeck kanvinnens

ICHEN

Want hpfpns naestens nood/die numeeris behert, Odwafeliefd/die "tkindlepd doodlijckefricken. oft zijnskunds toekomende onwiffe 3MBte a“ zynkintgheenswaerd tot spielensberblß TDan '' T

en/ ghtdoopemandts pijnpickel bp wijlen bewee WDiekooptzijn3oongheenpaerddathp niet kan berj Ja ast diensverfading wiligh ä Pptot De11: tighepts plagen ig rijckdom woest/wiens welluftighlfme Maerfende niemand recht in behoef TDft quade aende daghen,7 ickt d'anf Gode hpin Gheden en schot, TBenwoefenjeughd veeltijdg den hals doet beecken. Enbewaert voofchtighdatrechtvaerdtgeover onder erbpf ud/ma voog voogh wpf/ vooz ' 19ooz pt n hept waerhe wegder aegt vande streng over Renkl OU. Roch ' elckvoopzin kindmeerfolghljckefwaer

Wantin dit bewarenis hp meeffmonbeden/ TDesfoerthyrechte armenom’tpond recht tebefeden Lustons dan’tverwaren vanden wegh totten Hemel TDitzi jn rechte Heeren/deeslevenoockheerlijck/ fwaerlijckals dooz den naeldeten hepdt:

-

Der

n quatt/elek goeden ghevenfoobegeier TDgen 2N 12 It Diedand’Aelmisopluptomzijnkind rückte maken Alft.de gierighe neemt infpnbodemloosevupck: Arbeptomhemswaerlichten Hemelte doenraken. gebzupt Jsditdanrijckdom: niet "trechte Eickplantmeerin3 in kindgeld eneersuchttghepdt/ hept/ lnutte uchtig Godfvz TDandegoedadighea Eneltpooghtmeerztyngheld danwyfhept teerben/ TDusheerschapternekdom zot/dits tgemeen bederven. Achbetrout God/dielaet denvomengeenfinsternoot Koch spneufademietdat ginghuoptbedelenon blood.

'

–-

--

4Sjelicz monden San't goedt klappen,

Sßeyck =-Nagiert of Papsaeyen, 3,

(Waczmerckturen eens opez Gottftappen,

Jenoption froe dat een Szoede „Ein spandten vorsaer Sangesrucken, Swantallydt leeft Hyopzin joede,

- Saerfetment Compassants Seromerzen,

On tiefhoussen zin Lafers Suycken,

-Sie köoorenzaetfitsintmacey,

(Wocßt die per vnrechtsaußen ruycken,

Schoon klappen einfat-Sodnietparen, Söoortfonder fiercken Poetgen Goordes,

Siegkapaßtefteckzynoorde.

-

-

- souvreck Gretschande seien, er kanßonigjurt diftete füycken, Sie sei leeft omfnen spantte queren,

Minde


JFol.CCCccb

Tlamtpdthpckehave. Oordeel.

Minderingvanbehoefe,ommeer tegheven.

- --

Matth2sver/ ende 4I

2.Corint 8.9.

DanfaldeKoninckfeggen tot dege Wantghyweet degenadeonfesHee ne die totfyner rechterhantzijn füllen: renlesuChristi,dathy,die rijckwas,om Komtmijn gefegende mijns Waders, uwentwille armghewordenis, om dat befitdatKoninckrijcke,&c Maertotdie

ghy door ynearmoedefoudrijckewor terflinckerhantzijn:gaerwech van my den.

ghyvervloeckte,&c.

"Isdebefte mensch,die Godmeeftisghelyck, Die wasrijcken werd arm, om d'armente makenryck.

Arm.nodrufligh,ryckbuyckt uwelghelyckelyck. Lydt duldigh,wint naertigh,paert mattigh,deylt Tycke lyck: loo draghenwy recht Gods Soo b" alsfchaepkensintoordeelbyd'Herdergoer, Daeraf allebockenscheyden terhelfchergloer,

Boer uwesnaestensgebreckdoor’t dervenvan uweelde.

Ryckons armoo Beelde.

"ä"

D 19nekt pemandtsonghewoont dittiläecht ghebzupt watte streng -

-

-

Dielees der Raturen WBet/deesieimmersfo eng/ TDoetanderen/foghpwnltdatufoughefchieden.

'

RO "Allwetende Liechterfaltndenjonghfien da Elchghevennazin werck/ loonmetvzeughd/oft -

-

traf met klagh. Watelck hierdoetoftlyd/magh weloftqualijek ghe MDiefouniet begerenom zijnhonghert'ontvlieden/ fchten/ Dateienrijckghefond Maneen Itapoen fuontberen/ Liechtersooghen/ die"tal wackerljck gen «Dmoock verzaette zijn dooz mildhepts klepin teeren? Doozons fien: MDiefouniet begeeren/ tot. Warnt van Zynioud ghe Istdannietloflijcker/totonseeuwigh verblpden Dermt/ t&Held van't boyderen/ dat den pzonckert deckt noch AllesWel/dan qualijckte doen oft telpden Wermt?

I-

' pemantinarmoevolpijnlijcke onlust/

-

Boudenwp danbehoeftighflervan anderen wenfehé: Die fehouquaedwerch/oock"tmietdoen/dats quaruft Alwaerhpfchoon selve anztjnarmoede fchuldigh/ MDaerom doen wpdat niet den behoeftighenmenschen?

Mild'arnen CDo-ringen gaf Israeltot'tsnoode Italf/ MDaeromgheven wp God onseklepnodien mit half

tech UlDig). 'ernt hpsrecht/met lijdfaemhept

Houdt welzin uptvzeese/voop die eerlycke fehanden/ 2. TDie flechtenodzuft heeft/gebzupcktdie manierig, Dat wp God meervolgen/dann die gheWoonte Wande 19ermpendehazard/fmets/enfpaerbeck geldgierigh/ WDineerlijch/teermatigh/en betroudentrouwen God HLanden?

Laetons veelmeervzeesen intoo.deeltekomen/ WDijcktvoofchandelpcke eer "teewigh verdomen.

Dobupchthpnodzuftrecht/ na'tGoddelick gebody 3. TDerijckevlie groot behoef/enontroubewaren/

Doeck levende kistenzpnfchatinte vergaren/ Eltkonderfoeckmeternfinder waerhepdtblootelijck/ Depligh voor den Motten/en vooz "tdieflijckbelagen Mathpnoodlijck verteert/ende watonnotelück"

CEubaupck soo rischdon recht ma Bodeswelbehagen. Dathp eenarmghefinddaermetmochtonderhouwen CD! hoevzolpck en blpfullen defe anhoopen 19erteertwepnigh/gheeft veel/en mindert’tbedzoeven TDat laetteblpde woopt: Komt mynsVädersverkoren, JlMaerdenmisbzupckersfallveelflijt "thertdoofmpden TDerrechtebehoevers/doozuklepinbehoeven. t192eefeltjckelefte woogt: Gaetghyvermaledyde.

TD"onmootljckekoft falhpfo grootaenschouwen/

E Y N D E,

S -Nigheytis jet uyterfe ern -Sacratder 66ereits Senfhyma poet,

Sene-Zenkt Mierschaer hout, Pé SzaSen

faxfy open.“ Sies5erdt Saneck egy tomrecht gemeint, e-Set <=Nertrijck Krylt affine San zielen op «Het Seedichgeßruyckitoserstoet, jeKropfen, (Waer Saterfreughe.oghadeerschegoet „Zijn foete fecke fem 3e Lecßter Jint knagendefertdat astdt sterf? -

-25o Senat soecktegy deughtfakmgemotet,

fooxy

akt,

Mant die Zeught 6aert Breucht die roume deft Seßeneyde Kommt, 3. Deel.

Eyermatoide Jakt, D5 ff

ODE


O DE HORAT II II. LIB. EPOD BEATVS ILLE,&c.

Tälertalelt, OpdeStemme vanden 23.Plm. Alich leefthymetonsVoor-ouders ruftich, Dielosenvryvan handelinghonluftich, Met Offenfterck bout Vaderlijcke landen,

Van'tknagenvryderwoeckerigetanden: Hyschrickt niet door des KrijchsTrompetten bloedich,

Envreet oockniet dergolventoorn verwoedig. Dies vierschaers twift vermijthy onpartijdich, En huysen hoogh,volhovaerdyenijdich, Enhouwelijcktdenwijnftockrijckvolwaffen, Aenboomen hooch,wiensranckendaerom paffen, Enziet metlustzijnvette Melck-fonteynen Erkauwen'tgroenvan zijngras-rijckepleynen.

Donvruchtbaer spruyt zijnkloeckehandcan finoeyen, Die entgoeyvruchtopftammengoetvan groeyen, Den Honichzoet perffenzijntrouweknapen: Die oockontkleen zijn ruyghbekleedefchapen: Alsd’Herftvruchtbaervergultde groenebomen MetAppelsgeel,die op den dich dan comen. Hyplučtmetluftveelnieuge entepeeren,

Endruyvengrof,alspurper ' vol eeren:

Daermethydanzijnvriendengaet beschincken, OocuSylvam hetvrolijcknat doet drincken:

Intgroenegrasruft hy,bevrijt van quaden, Eenoude Eycbeschaemthemmetveel bladen.

Hetpluymgediertzijnvreugdmetclanckdoetblijcken, Dat orgeltfoet natuerlijcke Muzijcken:

Van clippenfey, verciert metwildepruymen, Ruyfcht finellijc dael,veelwaterswitvanfchuymen, De Beeckens claer,alfiyfelende vlieten,

Deeslustmet ruft doenlichtintflaep beschieten. Maer alshetjaertreedtop deswinterswegen, Metcoudefneeuw,methagel,winten regen, Zietmen hem rasch metraffiche Hondenjagen, HetwildeSwijn inzijnverborgen lagen: Of


-

5fol.cccccbi.

-

-

Ofthy belaeghtmetdunnenblinde netten Houtfnippenvet, die op't bedrogh nietletten. Eenfoetevangtis oockde Haze duchtich, Devalchefrick beftrijčtden Kraen hoochvluchtich:

Wiefoude niet infilcke luftgefeten,

-

Welluftelijck desdrucxonluft vergeten? Ia ooc de Liefd, volleets door 'ontberen,

Moetruymenfelfmetalzijnforghlijckderen. Isdaer danbycenhuyfvroukuyfchentrouwe, Vruchtbaerenbly, daerbliftgeendruck of rouwe. Eenluchtichvier vandrooch houtgaet systoken, Tegensdekomfthaersmans, vermoeytvan knoken, Haerteylenbreer doetfymet melckvervollen, Van'tvetteVee, endrooght d'Eldersgefwollen. WtvatengrootsyWernenwyndoettrecken: Spijsongekochtlaetsyden Dichbedecken, Gheen BrugsCapoen, geenroy Calcoensche hanen, Geen Oestersvet, gheen Stuersverfuerlyckwanen, Verfuerthaer Dich,mettwyfelijcke spijfen. --

Haereyghen kostyvoor de vreemdmoet ' Syflaet een Lam, alstLam vooronsmotdoghen, Of teeder Geyr,denfellen Wolf ontogen. Menfietmerluft aentafelonder "praten DeSchapen ruygh,na'tfaltoekomenblaten, End-Offenmoed, met halfen neergheftegen Den Ploeghverkeertfleypen, tot ru ' Raastalde wereld,dees man leeftfilinlufte,

-

-

-

zel Godherhoogh, hyhouthem neerinrufe: Hoflicke prachthaerhyen draeght hembuerlijck süchtendeheelonsvoor-ouders natuerlijck, Coornwynen kleedvernoeghtzijn lijf gestadigh,

-

Herr, zinen moedtdanckt God,die’tgeef gnadigh,

z!Deel.

sfr.

FR0


p R. O T E ST

Teghen den Slap. dNslevenwordteen droevigh flaep beschreven, Die een doodt: dien "tvolckvreest, om’t verlies van'tleven,

Metwelckx liefd, elckbovenalisbevanghen. kNufpoedt den zijn geld, danderzijn Landtte

TIFFE

meeren,

-

Deesarbeydtomfaem, die om faetvan eeren:

Maerwie isnaertighom "tlevente verlanghen? Duncktdityemandtboven'tmenschclijckvermogen: Dienemede knaghendeforgh voor ooghen, Dewalghendefacheydt, herflorpenen forten, geylheyd, de dolletooren, d' Dequijnende droefheytuyt boofheyd gebooren: Eenoordeel, of dees "cleven nietenverkorten. "Waeromfoudedaneen leven van forghen vry, Seecker,lustigh, ober,kuysch,vrolijckenbly,

'“

Hemfelfsniet mogen verlangen oft recken? Zooveelals degemeenezotheythetleven krenck, Werdtdat oockdoorhetfeltsame verftantghelenght, "Welckdat tot zijnvolcomeneyndecan strecken. Mensfeltweekaerffen van eenlenghte, dicktendefirmeer, d'Eenin een windige tocht,vooreendeuraenkeer, Date verwaey, verdruyp,ende verloopin’tbranden: d'Ander in eenfillebeslotenkamere,

Zaldeesnietlichten langerenbequamere, Door’tfnuytenen reynighen van’smenschenhanden? Die dan'tlevenfominnen, en'rftervenfchroomen, Den Slaepaencleven, (die maerdoor athemen droomen is de dood,der menschen kinderen, Dies menferecht noemt Broedervande dood)

ä

Wat d'wingtheur watportheur? war istnood, Door"twillighfterven heurlevente minderen.

Detfestigh-jarige zijn levenfoobemint, Datmengheen schatopaerdenfodierbaerenvin, Daervoor hyd'onfekere restfouverkopen: Maerwiebemintdochzijn leven metfulckervlist, Dathyzijnenluftigen endefekertentijdt Met den

' flaepnietlaet verloopen?

Zes


Ifo.cccccbi. Zesuren flapensisdefchuld der naturen Slaeptghydan in u levens fleurtwalefuren, Zydydan van 'tvierendeeluwslevens nietfelf een dief . Noch schaemthem niemant denatuertebeklagen, Vandevliegendekortheyt der Menschen dagen, Welcx lanckheytelck verkort om desflapensgerief. Oockis deflaep voor deeszat-flapers onlustigh Mereyffelijcke droomen befwaertonrutigh, Recht als den Respenden maegh, spijsmetovervloed: Maergelijck spijsevooreenhongerigeknape, Sovalt denwackeren arbeytsman deflape,

Doornootdruflustighende rustigh,kortengoed. Dusprotesteerickreghensuvan defen daghe, Otijdt-rovende flaep,luyfwaerentraghe,

Plompebeete die metspaberoubedroef, Datghyin my(dien"cleven gheenfinsen verdrie) Vannuaf nietmeerrechts eyfcht noch ghebiedt, Dande vermoeyde natuer vanfelfs en behoeft.

Doerfe lapen,gapen, fluymen, fnorckenen quijlen, Diens verdrierigelevenmaeckt langhewijlen, Sendt defen uBode Mankoplaetenvro na, .

Begraeft die in upluymige ä

-

Kerckertfebinnen uduytere gordijnen, Wrfluyestersvande goud-blinckende Aurora. Bantuyt heurwooninghende blaffende honden,

Deghekroondevogels die den dagh verkonden, Ende vluchtighe vloyen, derflapers verdriet:

Sie darghy SmidsendeKuypers, die vroegh wercken, Deklinckendeklocken, dezingendeklercken,

Oockruyffchendewinden, hetzwijgenghebiedt. Somooghdyu dienaers enwillighe slaven, Dielevendighalsdoodeleggen begraven. Inustomme, ftille, blinde dromeryen, Soo veelvan heurtijdten levenontstellen,

Als sygaerne ontberen, enu wilighdeelen, Omte ontgaen heurwroeghende fantasyen. Maer neemtin my,niet bovenurechtmet liste,

Want icklanghghenoegh, buyten oftindekiffte, Vergetenfall uyt'svolcxmemorien, Totdat myinde verrijfenisderdooden, Hetleven.metzijn levendegeeftfalnooden,

#"

In'tghenadige gebruyck vanzjnder glorien. 3Dcel.

Sff;

t Bedrog


--

tGeboghdtswerts Alvvaer als in eenen Spieghel de be drieghlijckheydt defelvenlevendigh wordt vertoont, onder den Namevan't Luye en Leckere Leven. "Welckeertydsfeier konfigh in Latijnschen Dicht beschreven isvan -

PANDvLPHus

CoLLEN uT 1us

Rechts-geleerde.

PISAVRENSIS

Endetotoffminghdesverfandt van D. V.(beneffen den Lofzang van't Gout,in Duyfchen Dichtgheßelt : Maer nu tot openinghe ende verclaringhe veelerduferhedem metaemyfghen verjckt

ende verlicht.

-

t Boecxkentotten Coopers. OluftighhadPendulphin't Latijnghepresen Den arbeydnaertighmetdie Deughde door luchtigh, Datfeelck

' mostbeminnen.

Enfo ancxtighdedehyde Leelijcheytvrefen, Vanzotte traegheydt metbeveyntheyteersüchtigh, Datfeelckvyandtwertvanbinnen.

Maerwant dienutteluftdiemen hier moghtwinnen, Vooraldiese uyten Latijn niet konnenhalen, Onvruchtbaer verlooren wert.

Benickt"uwenoorbaermetnaertigefinnen Rijmfghewijsna-gebootstin Ne'erlandscheTalen Door D1ER1ck V. KooRNHERT.

tBedzogh


-

solcccccbi.

tWedoghdes TITlerelds/ Van weeldighe ende veylighe le digheydt. Navolginge. P AN D. v. LP H 1

Co LL EN vT I.

Fabula. e Lares Huygoden of Demons die doude erijckeaOrcusbefadeter Echt/ hebben als WWachtersvan hare goutbarenden b Labor opzecht uy CI1. Aut/ nootlijck/ engemeen allemen fGod der naturen of dergaferyen envoort fchen/ teelinghen. want d'oudegheloofdendatter

“den

-

Z"

-

- - - -

“te dochter lieflijcknawenschen Mentreckigvanschijn/ enfmekendebefaemt

fooveel Genien alsmenschenwaren.

zunaerleupenfotc Inertia genaemt/

Boo

Sijn

Belovende methaer Läjckdoms Weelde/ Gock

Indten Labor kindersbp haerteelde. ºt WDasvoofept vande d Parce Waeracß tigh/

-

Sofpbleef metharen. Man eendzachtigh/

fpbanfchoone Latinderen Noe er

' achtbarer

MPßfonder fulcken

r OLDET.

"t.Jsdie mandievzuchtbaer Ackerg din ghet/

Datpfoudebaren fevenvzuchten/ TDein elckfoudeleeren/dienenendurchten.

«over Leevaerten

zBaerfo zwde eerlijcke Echt verachte/

TDie de Steden sticht/ beschermt en ver

Bouden

är Boelen/eenfmood geflachte/

Winnenaenhaerfmoodhewthovaerdigh/.

Meer/

Denheerlyckenmannenloflijckeneert/

Totschande van haergeflachteerwaerdfg. CDock Roelckerwinneloofe gülfighept3adt/

Derntelenfou/haernenge-erfdefchat.

uabnab maecht

aerd/

JBetgrate costen endeheerlijckhept/ Wänckeljc bereptmet begeerlijchept,

en onterfes

Ich.

Hercules werdtder Bodhept ervelpc.

Also wert des Bauploftewitverinaert/ TDsop dees

In't hups vaude e Lares ghetrouw van

Coopmanschap bztin

ghet.

man

die 00ch hoogh dedeko De daden Herculis

Nen

zynye

TBie Werlt regerendedefedegRomen.

s" CMuamdie Btadt niet tot grooten nacßte/ lyc hy was TBooz der Burghers naerfighe eendpachte fone vandic

TDe welfpzeeckende f Genius boerde TDte waren fooeelen vzoom vanmoede/ "twoopt/ TBatfpdie stadtbouwden metharen bloede. Jupiter efi . ghende/ dees Dzeuw/wtens schoon CDm Weller ruft fp gheenarbeptemfpaerden/ Alcmona, fochten metvpandtitycke Hwaer Ein Hepdtelck bekoopt/

v:

Heeft een Manghetrouwt die’t alver Wint/

Enalbetemtdatmenter Werelt vint.

LIN.

Op dat hethplijrdanfpboopfpoedigh/ B2updt grootmoe fe Dal

Farbe

Ugly/ Istfaeckedatfphemblüftonderdaen/ Rietachten der 19xpers minlijcfmeken/ Toendein als nahetmaterfigh vermaen/ 19an den Man/ die daer schpultin'tbegin 32ochder Speelnotenliftghetreken. ne/ Maerfalhaerman lieveninthertebinnen/ ("twelch'tgrootsteig undermins MDat frengh en moepelijcü in Haer fin Doo JULI

IUCN

Als een Abpiegel"tgedaemteconterfept, † Fabula,is een verferde reden, uytdruc Baer unanghelick:3pin lief enlert. TDoetfpdit/fp werd faligh entloffaem. kendedegheyckeniffe der waerheydt. a Orcusof Pluto &c. isal een bediedeniffe:

hywortgheheeten dc Godvander Helle,Va gRomulus en Remustweeghebroeders,zyn der der Ryckdommen, oock infwelgher, eerte FondateursvandatvermaerdeRomen, om dat d'aerde allesverwelgtenweder voort (gheleghen in Italien aende Riviere Tyber) int derde laerOlympiades Sext, dat joude brenghr. zijnint thiende Iaer Ioauhaum desKoningsvan b Arbeyr. Iuda,naer.de rekeninghevan PomponiusAt c Traegheydt. d Godinnen des Levenen Doodrs: teweten, ricusende somnighe andere. hoeytoeghe Clotodraeght den Spinroc, Lachefisis Spin nomen engheweldight heef. leeftmen in T

Iters,Atroposfnytden draerafvan’smentché tus Livius daer den Leser ter noot gaenmach leven.

en Pliniusfalhemdaeraf kunnen gherieven. Bruytgave“Laboris oft Arbeyt, 3. Decl.

DH ff.4

Ert


elts of tBedoghdes iwer Gheduldighinde arbeyr endefpaerfaem

Ein fal"tquade (glheruchtdathaer quae naem

kAendryvende toten Ploegh ende onder Too zijnlelichhepthaer toeheeft gebracht, hout des levens. l Daer mede hyzyń Acke Bluff' want die goet is/werdt goetge renomwroet, m en "troer ofbeltier van zyn

acht.

huyfghefin heeft. n Eendapperen voortandt

-

Doo fpack Geniusmetfoeter talen/ JLaboz den Bauptgaef voortha teghen haedten achterklap. o Eenrechtveer digewraecke vierig tot straffe der boofdoen LIl. h Sen Haen/ die den mozghen ver ders. p Eenboeck, d'oeffeningommet ver fant opalles teletten. q Een ghedachteniffe Oldt/ register of onthout iEen Efellpdtfaemin’t werck/fober van der goederzeden, eneen yckfchenhandels. r Driemidde | harer daghel 1N1011dt/ len tot voorfantzins huys,alsnodruf,voort k Eenfercke Offe/ten porendefwepe/ en vermeerdering. fVol vlytigheydts ganck den envan eel/m chouw peltj schepe en waecke 1 Eenmo ns. t’tBeginen "teynde des Huys Hetghevaeripcke roeder foghvuldigh. n CDock bpacht hp een beschermend fehlt ge houdens bestaet inforghe, want hywort inde kiltevan forghe begraven, ende laetd'andere TDue

a" '

duldigh/ ten zijn erfghenamen. v T“ o Een sweertdoo strafendeweerebloedig/ vierkis ghtal defegaven,als daer meldeniet mifhae p Eenboech der finnen üpp-steen behoedig. -

q Eenfchziftafel der ghedachten kouwe/

r TDzie vatenwolwarme arbepts douwe. fEenmudde waliens van moepten wichtig/

hebbende. xArbeyt voeghtfich yde VWyfheyr. y Den Arbeyr begeeft figh

indienste wande

PallasTrito niaen Minervaisal eëfelfde Goddinne diede

t M2et vpf Mälften volfoghe voopfichtigh. Veul belochte Athenianen totVooghdeffe van Elcpzees sie gave loftnickoverlupt/ hekooren hebben, fyisna'tfeg vJN/aer die mufhaeghde den tederen Baupt. dewyfheytg ia uyt Iupitersharlenen ghe Pansan van ' TDIefeeerft bespotte/ en voots verwerp/ en emt, om datfy(haer ooren, Pallasgheno Als zijndete fmoode/tehertenteicherp/ Vader helpendeftrydenreghende Hemel-be Dooz fofaertel en Weelighen Maget/

stormende Reulen, den wreeden Pallantmet Welckr weecke ooghskens beter behaghet/ haere yghenhanden doode:Tritonianoemt eckens hy Haifds doofc mensenaer "tghetal van drie, daerverscheyde ntg)/ ge duydent op dewyf Spieghelkens/Chziftal redenen toezyn, sommi heyt,dari,deteghenwoordige dingente ver Inligh/ te voorfien, en de Ein diedoofachthepdt van Plup taen,deroekommende

ausgerer zu:

-

-

:

voorledenteghedencken, oft dat diewytheyt

11.1211 leeren,welmoet raden, recht oordeelen, "t19ermoepde flapen doetrufen met flup wilt en '' handelen. Minervawortfegeheten MULI1. om darfyden mensche vermaent, endoorde

TBit baerde toopnentwift vpandelijc/

alschen JMan

en MDjffchande

wyfheytroept rothaer schuldigheplicht, Ho merus,Lucianus, Ausonius, Cicero, Papinius,

T

Virgiliusen Ovidius geruyghen datzyalder Hois Inertiametorwaerden fcheyt van 1Dan Labor ghefchepden eer fp vergaer eerstgevon denheefhet Naeyen, Spinnenen VVevcn, oockStedentebouwen, Huysen ein dćarbeyt deu/ uyc Traegheit

TDienfp eenenfchepd-byief heeft gefonden/ TDoende henn daerbpaldit verconden. ja den ghp/ o Labor, mp/ foo ver

finaedt/

eben lief jtker gift dan "tgHe

TDat

-

wagenste maken,"tgebr vand’Olyf-Oly, maer-langen Fluyten, Oorloghscheltrijden revoeren, daerom yoockBellona ghenoemt enghemeentworttewelende Goddinne des

firydrs. zTraegheydt neemtschijndeugt, be drogh en ledigheyt mer haertoritaet-ufers.

laet c Ledigheydt.d Dan u frengh aenfight / treuright om a Schyn-deught. b Bedrogh lingh henin

Dewerelt heeft een sonder

dencken/

behag

-

-

verfamen hebt . willen fchenc defe luffren,

JAp

En:

Als fp nu died wereltalfo ginebefoecken. emde daerterfont uptallerlep hoechs, 19erfa doet udingh/it gamijngan Hout TDie wegen vollupden/alleenom t'aenschou LIN, TDusfachmenditneuhplfick mitlocken HetliefU21 lijcke gelaet dervermaerderbyouwé. Elck vanhembepden iszijns weeghs ghe Zp fchoouhepdt/ oock vanhaer -

Soowill ick ugabennietontfanghen/

'

-

''

– trocken/ x Labor werd TDienaer der wijfer yJBiner TDie eltQUefinDe: ' filstaendepzees/ enoock be --

Ven/ NII1D2,

z Inertia dachtbuptens Landtstefwerven. Baer fachmenelcom frißt vanden merkten Tºpverfach haervannodzufttraechelijck/ Ennam tothaer Loeyheydt behaechelijck/ Danden' ' pßnlpe/ vanDierscharen ' a Hypocrifieen goet sch" quaedt/ twfigh: JNet tweemaerten/ eendom/ een fchalck n lärtighen fchepen/(vooz folghlig Bande vanraedt/ hept open) TDie inder Zeught bphaer waren ver pen. len ghtet -

WPt alleWincke

faemt/

-

TD'een bFraus d’anderc Defidia ghenaemt. h

hoopi

haerio

Hetwas alldenvolche eenbegeerliche Tufte Hunte verfellen indeheerlijcke rufe.

Een wackere gheeftdesHuyfvadersende Elepzeese Interciam, datspfo wpffelijck/

Moeders,

dantsichtlichen man/en gavenäfgrijselpe Zonderlang beraden hadde afghellagen, Want betalghemepne Goddelic b: PHI


Lupen Wecker Leben. Fol. treter “r

Dan haer foetaenficht enthaerfaertHepdt JAU veletreflijckenhoogver INNEN1 vpouwelyck/ M9agallveelte edeldandathet Houwelijck/ Opentlijck oradende datmen beropthepdts 19anfoo frengenman/onderonrtifts Win fchaemt/ Spot/verwijt/ia die fmerigebedel-bzockë/ pelen/ --

-

flack

Harented'ren Huptmetmoeptenfourinnpe-| Endupfent-verwighedick-ghelapterocks/ '

Detander quaepfatheneersoude aeuvaerde, hey ist

len:

fInertiaontfinckditvolek al te famen/ | TDan’tschentipcverfakenvan haer vzou voll pra Cycken, Minipckende vzindlück noemende elck met| _ waerden. -

TDiedoot die "tepnde isvanalder menschen

Ilka NEN,

Enbeloofdevooztsaen henallen tegheben/

-

clachten/

Eengants onmoepelijchen folgeloosleven. Haddenspalghelijc als Peplantte wachten.

ve": bastelnyc.

p/mju paden alle fant e Pryfenbaer datyden Arbeyt hadde haer

Enwiltooc verfmadeudengarbept lastelpr houlyckontfeydt. f Traegheydt ontfanght TDatsmijnverwoppenman/vliedhem t'al Schyndeught, Bedroghende ledigheyt. g den feden/ Labor, hSchyndeught. i Bedroghen i OBhphebtmaertevoedenenflechttekleden/ heyt. k Murcia, als ghetuyght Hermolausin Eenfeer klepngesinde/mp die ufalleeden Plinio isbefaemt gheweet voor Goddinne «En mynh Bhefellin/ die is metklepin te vandeluyheydtenonachtfaemheydt, ' veden/

| Strenue vandeforghwuldigheyr ein vernuftic

--

Oock myntwerei Maerten/ eendijckerdick | hey,want Murcidam isby den ouden,onwe ren ende onachtfaemghenoemrigheweet, als

ontbijt/

zMeerdanons Maeltijdtcost/ want arbept Festus ghetuyght, defe Goddinne hadde een maect appetijdt.

kleyn Tenpelken onder den Berch Aventine,

-

MOpfullenkMurciam het Goddinneken dewelcke oockbyde ouden Murcusghe foet/ noemtwas,Murcifunt, hominestimidi& Igna Diensten offeren: nietmetmoodelljcbloet vi,datzyn bloodeende onwetende mensché. CDfmet frenghewieroock/maermet Cuf l d'Oude offerden bloedt van menschen of --

beeten. m Honger enden Gebreck bestor

fenenftoel/

zNet beddekensfachten met laep/ der ru-|menhaer, sywordenvan Ovidiusin gedaente vanvrouwenbeschreven, feerleelycken mis

ften boel.

Dees verfaminge doozdie woodenfme kelyck/ ohne vzou/fart/fachten we

maeckt.

-

Pan

elly C.

n (fpdenfp) hebelckeenblpde

TDaer N102

--

Bewaffen zijndetoteen menschteontallic/ Bolanckdie milde God ons mildelijc voet/ Dandat minlicke wpfd'arbept mochthin TDatmoetméonachtfaemenlachende dags deTen. 't Bedierte dervende keldersende schueren/ zNidd'lertyt begandievoopraette minders. 19oedtledig hen weeldigh demilthepdtder Natulieren. Diespps wertfeerdier/en'tvolchtemetbe Teurt/ So se n Wp niet/als wijvenfwac MDattraeghepdtvereenlightwertdooz kom E10 p merghescheurt. Dan d'aengenommen. Bect/foet engemacke «Dock quaminde scharen een fhicklpch lpck: duchten/ natup pTDie / "tgheluck/ en'tghebzupck Endeditmietgefeeluptvalsche gheruchten: packtjckelyck/ Datm Honger enn Gebrecktwert Dopften Hullen onsverfolgen van alles rickelijckt.

Doorwandeltdewerlt/daerdéclap bevallic 1Balter Watonfpoedighsteigen onsbehagen. -

-

-

-

vervaerlijc/

Wat foudemien fegghenof up fonder

--

zeletgroteldach-repfenhaeften openbaerle,

foecken/

Dmit verstropendiegäntcheveraaringhe/

Ergensten schat vondenin

Immers datip nual (o wat befwaringhe) Zitaetgrootermachtwaren geheelina bpder |

GPf

'

r waren op 1Bolck-loofe fran

v

en

Wt verdzoncken Schepen ons quamenter

Hant/

Alsdie lichtelijckenenfonderwederfant/ handen/ zaat verniellderdingen haeft waren geredt/ Of oologh enferfte de lupdenfoplaegden Dsozaldieledige Landenende Steden. TDat pfealt"famen fooanertighverjaegden rijckdomen verliet gants ou Indit ' quaetwastvolck antrfigh TDat

'

Verbgeft/

2102

-

-

-

Desdie voobarightebp Inertienaest/ TDie wpondertiptel van vpp-verlaten goedt Haertwijflijt vz.aegden/watin fulcker vze TD an 'epgendom aenvaerden rechte 21

verfekertHept beft gedaenfouwesen TDaer Wert den opperften, dieom ted're

4Tot

Bedregh

Ein

oockfommige dooz veefelknechte 'tyck jck :

quadenden Bter-kßckers middelen. Tevinden/hloech waren/bevolente waken/ ondig Tevinden/teraden/en middeltefpooren: Dandeqwpaeck-Goddinne/alder fielen fon «EierstomdienDpandtlistighte verfolgen. digh)/ fakten

loert op

Dan

Bootshoemenlichtelijckst" fonderarbepts Banden upterftendag)/ van'tgrouwelpck e

oopdeel/

do(Then/

näasispunkumen

Of

r

#

verschickt t'onfen

00 Dee

3, Deel,

Hff 5

Ho


of 'tisedoghdeswerelts r Radamantuswortfonevan Jupiteren Eu

Boomidtmochten werden oberhaer rije

“ ' c

Tewefen,en wasvermaert van Hellevepligte ontromme ropagheacht weghen zynseltsame verstant, gematigheydt,

TDgtfp/ofom die Helle revolbpengenhaerbeloftendevoot/ Of -

enoprechtigheyt.daeromhytot ečzie-rich

12erdienstelp gedaten/inlpfsanertennoot/ terinde Helle wasgheftelt,met Minosen Ea goeden ons-lup quamen/ cus oock Jupitersfonen,alsHomerus, Virg

Prwil:

usen Ovidius dat verhalen. (TI) UNCILIN.

Mochtmen

' net

dpincken:

luftighpoppen ende t Sibillen waren Propheterffé,die"rockomen de costenvoorfeggen,en wordenbyd'oudein -

-

denv Diogenes Laertius Altptfalnövinds verwaenderoem-gierig groorer eerengehou Fenvuldighe milden/ veelpvrige vierigh/ lib,6int beginfel,legt datAntitheneswasvan Dieong voopsienfullenvan kleed/ pijsen Athenen geboortighen in Philosophiageflu deertheeften tydevan Socrates ein Plato,hy

dzanche/

«En dat om Godes of om der menschen is’thooftendevindergeweet vande Cynique fecte,emheeft totfcholieren gehadtDiogenes, damcke. bedelaer znaerofdefedinghendannochalonthaken/ Cratesen Zeno,armen onnutalseen aemt (doch maer Hoheeftmen niet vergeefsGasthupfeudoen waszynleven, enisonbesch

fmerte)alseenhont geforven.xwasfone van

maken.

'gaeld'rpen/hupfen/lupffens/

een Absconde,eneen vande eerste Disciplen van Diogenes,bywien hygestudeertheeft in ogen Diogenes Jatonne/dieternoothupf streckenmog. diëhontfcheen bedelsche Philosophia vanAn CDock

MOatlantisdochfoonaeckt/foarnenfo tilthenes,hyheefluyen leckergeleefjalande

Cinicus,

re darleven leeraengepresen,alsfommige vä gheplaeght/ Dattet gantisch gheen rupghhop/of warm zyn schriften beruygen,fiet Laertius,Ibb. 6. frop en draeght? Tonne, y Laertiuslib.6p.369.feght: dat Diogenes mpildp.vandecselen verstaendenbeftenaert/ toegenaemtCynicusdat ishonts,wasvan Sy Sofchoon Isdienen omnietkryght/ diensverlies nopeen,fonevan eenwisfelaer,hy quamt’Ate

woonden in een

niet befwaert. né,vluchtigfynde omvalsgeltdathygemunt Endiederfthetghequelvan'tgediertegroe hadde. enwiert fcholier van Antilthenes. hy jeli) leefden op den bedelals devoorgaende.geen haer volcX yck/ kenpre- d'Welck der burghers beddenplaeght.net anderhuysoftwoninghebbende als een ton

can de on

- - -- - -

deught

-

ne. zyn preuckenwaren aerdigh.maerbitter enfcherp. berispende alde werelt.als een bas. fende honr. hyverwierpalle deghelchencken Peelvoedendekrupdennoch oocklare bekk. van Alexander de groote. endeten verweer geltmeest/ igfeltfalem/ ein digdehem niet omAlexandertegaen befoec ken.hywilde oockliever fout t'Atheneneté. TO: WEL: noodzuftrostntet/ islichtenelck dandeleckerny(onderdienf) aen de Tafel Marr van Craterus,hysterft na'tfeggen Demetrius ghereet. waken moepelijck. Eutipckfoo mocht henlupden Remmer meer gebzekeu/

ken.

te: '

Die daer medeghemoeght/ marß fonder opden felfden daghdar Alexander degroote farf in Babilonien,

fWariglyept

-

-

firaecheyt 19olghenfInertiam, Goddin vollklarichept. Grüpt eenen goedenmoet/ want diepalen uws älter ZHondert eeniger tijdt den moeptente lyden Dan’t lastighe delven/ van't Chevaerlycli Sßnfeerwide verspizepdt/menvintgheen haers gheliger.

fryden/

Dan’tanertigeseplen/endevanallefaken/ Dieal"tonwysevolcverdietigh doen wahl Elckga

-

Goch wasdees WLeerden volckfooliefdooz

' voort/ende ommtfang troof

N06

Menkomëde gebzecmethongerverwoedig. Adp m“,nietdupzen/ maermoeten Haeft

"tUelpaten/

TBats" henkelchfoufchamenu nute verlaten. WLeere/ mpdtfopgh enblijft TDug

'

2TUI.

de" redene gaf "tmziddelvolceenonluft. T TDat vervuldet allemet treurige klachten/

Enden/

f"Murrinà Sp doozgenoechfaemzept/ofwp/dooz Haer Deggende/honger waerfoniette verachten. ghe des we bp Wonen WLaborquaun Brft ' volcx te fchenden. Illgen Sofplakeneenigevanschinals tSybillé: -

--

- -

eyt. r ten mutman/ immers bp de kei a Traeg

Somnige riepens lupt/om"tvoltte stillen CBmmeta Inertia hemte vereenigen. Metelenvpnoedtgheptalteontamelrich/ Fozzisende denbedelmaetten onfchannelych.

war

LIEN

Dit warenmeeft Griechen/Maennlytu An Soo vooptijdts mehrfghmaeltreflijck waer heyt. gheblehen.

tifthenes/

-

-

Bock Cratesvan Theba/die HontyTDio

Bewys

“- andere van dien volche klap

delerye. 52et

JWaer

en hemaenden vooghdpte ge TAKE11.

pfgh/

heyt

b WLaboemfomtiftsdoenb. Arbeyr,

gYenakten

-

Allieve vpundekensvan ledigheptfnappig. z. Ledig-

'

genes/

vande be-

.

JBen

2 TDefebadthaer MDouwe blpmoedighte wefen/

'' Geleerden gepzefen.

Haer gefälschap waerhemniet vorderte ge-

-

Ieng Hen/

TDan wat doende dathaer oozbaermochte bzengthen:

spreeckt Bienderdiegrieckenuwen vluchtigeman Omhongeren kommerveplighteverjagen traegheyt Eerftherberge wenigerdé/enhebbèvoortan Tulermode "tgemeen volt/maer humanex moeraen 19wen

“rough

ghelooft/ TUDees

: QOT,

met veel boecken

figh klaghen leef geljeel ongeachtvand Egroten instaltet niet/ algoldet oock Haer T-0 Jaultsvpatitpcicin Wasic Labosnaem cArbeyes, --

ghelaet.

--

TDst:


Wup enWecker leben. TDoeis d’ander maerte dErausinfhalt dBedrogs

Folecceler,

Docenisglozinietdaneen valschgeruchte/

Hept aerdtgh/

Een vzeughtdte lanckfaem kommt“, maer feheptmettervluchte. - - En Werdt doch tenlaetten vanden laetsten TUDfe wie' wenfchende een gherufligh dagh bedeckt. - - 11/ e Mengaende dieliefde/werdt rechtvoop

aenprake GBp H aerknien gevallen boo Haer Douwe eerwaerdigh/ -

Aldus looflijckaenspizack meteenftem ver

-- -

gheenfake die dit dzepghen rot welijck/ U)

-

Snalem

-

vom

eVen,

TDger

gnosen mp maeckt grou welyck.

:

zot begeckt. -- - - op aerdem fpotljcker dua-… - erne/

--

-

-

-

-

TDan inde zotteliefd". Welerblinderaferpe Dngelisch doetlinden metgelischefinnen/" Enanderlupboven henfelven beminnen

-

Als die alleenghenoegh al"t'Dolck ran ver Andere

fopghen. värten hebbende denmorgen

e De Počten fingeren,datterieen Godinne … …

is,Venusgenoemt(geproten sonder Ouders : ,,…

TBooghebachtintschickenvandenpluma uyt de Zee) die deherten enghemoeden der " .

.

nenfchen t’amen bint,daer mede verstaende Cru-pziemen/kups-doeerkens/enanderei deaenlockfels,waermede haer de mensche gten/

LAUEN -

- INDepnen

'/

Wel ghedaen/

Prythaer 19ooy

lyekenaturerbehelpr , en eengroote kracht

-

3phebbenhaerdinghenfer heef,alsde daedt dat felve betoont,uytwelc -

ke aenlockselen wortgeboren denlulltome

-

e“ Maerteenfiemp niemant

lelven,

genieren het beminde, daerzyby voegen dat Venuseen Sooneheeft,Cupido genoemt,die

HEIM.

Aldit doeickmede / namtjns 1920uUen voorfien isvan boog enpylèneteenbrandE

-

ghevoegh/ de Fackelwaerhymede quetstenwonder her zBaerfehlckedaerbovendatvanals3pght herte der Goden en Menschen,berekende de moeg) : Prickingeenvierigheytvan liefenspalie,als Danalsdatmoodtlijckis/en datmen nach zygeplaertisinone ziele. - WWat meervan Venus en Cupidovalt te fegghen, leestmen wenfehen/ Totghenoegh-doeninghe van 'tbegheeren overvloedigh by LGiraldus", N. de Contes der menschen. en W. Cartarij.

Goot shetvermogen dat ickter Werlt hantere/ . Hoeveelmutterist datmen hier op aerden 19eel vermachtekbp"tlicht/maerbp'tdont Bovenallen aencleeft/enhoudt invnaerden, kernoch meere. Sodangefaken/daerdogmen verwerve WBantickdoop mynliften (alfchiffnen3peer- Häoftendekleederen/hupfen ende erwen/ † Raet tot loos) alons be alle be glyeeren zeiin vpant betemme endemakeweerloos. TDit unaecht mootljck in dees Supverliehen,gheciert met Ramen van drogh en vallcheyt, Eeren vergaringhe. CD in van" vppen infulcke befwaringe. Ickmepnlife / balthepdt/dubbelthepdt/ Raedt tot NDant diedaerwilvolgendeesedele vouwe moepterpe / g VergelyÖt -

-

an: abmachen

- "

-

-

-

-

-

Iteelen en Luyen Leckerleven,veplighfonderrouwe: Wijckingh van't woodt/fmeeckingh/ende des VW Loftupterpe. relts be behendic- Sonderfolgvuldichept in geluck bestendich Moet fjn/of

heyt,

“ingen/ of tenniuften

Wamtdit heetnuwöhepdt/kloeckhepdt/en drei trouwe. . . . .

Hw. moet oock

erachten die pdele namen

So ick's

. lyckheyt, "n leben alsineen spiegel -

v „" ( niet ' doncker/in hoecken of ' MDatmut kommt ban nahe van'thovaer Jck,3ie . . Winckelen/ - - TIOULUE

NEN,

-

r

-

P

IT

-

diah Tonnen

-

Dan

--

-

-

Mietfelefaem/net bp den Apen of Sche

- - - - - - -

„“. liefde/endiergelücke domen

'

I Faem vult (als wint)hetool/maer"tghelt/ JBaer) Baerl bbplichten dagedaeglijer exempelen/ Raetgeltbmpck enkisten/ BpjMenschen opt Liaedhupg/inder Hoden Tempelen/ Meeft al gierigh te Dushootmen nae Läjckdom te faenmet worden, ' liften. ren/endaertebegravi/ In Coningheim Hoven / op Merckten/in smeniens -

TD"inkomstentemeier

-

T-

191erft Haren/

-

-

doé strect

--

Ist Boudt in de Kiste / "t Schipisinde Deel versehendenfooten van DLupdenver- tot eygen aVell. aren/ baet ende --

-

onen

ghpmannen/diemßn reden ooc Alsoude äleerhoopers/ Taelmans/Jea- bedrogh, kelaeren/ oot/ Bpdpte ' mannen/fofchicktut naemijn Paerdekoopers / Lodders/ MPjnheeren/ -

-

-

- -

WBoeckenaren/

W002t.

Hchickt -

-

' ghp :

hebt/datghp beek Juweliers/Pgopheten/die ferren begapen/

dens ONt.

nieman" (

f mp)vz.agen van Waer

"t. u hommt.

Diegroveversieringh die wp vandeugds

Veracht

de deugd.

Alchemistengierigh/ en Hepdenfche Papen Die al deur den raedt bpmphemgegeven/ 19deden verwinnen/o Princes verheben.

Alditmachmengochzien inden natuer- Exempel

liefen/

lijcken aert int ghe 9anonsplompe Duders in d'oude Werelt Dan'tgedierteindezee/inde DLucht/ en op dierte, ghep2efen/

der Aerdt/ -

Ig mualveroudert/verfuft/en upter trifft. Ismaereenwerckhepligh/die’t leben Met "Js harverügt.

"t Welck altfaemen verkrüghtgemackelijck voetfele/

-

f 5

TUBEurº


tiscdogh deswereits of :

RDeur

fchade/en bedzoghs ver-,

f Her kommen over een Hefiodus in fijn

Teogonide , Orpheus en Homerus in hun oetfele. Ick ben een TBochtere der Kloecker Ra Goden Lofzangen,dat Mercuriusis den zone van Jupiter,en de Nimphe Maia de Dochter "tBedroch Muren/ van Atlas , hywas ghehouden den bode van schynt eč Dieminlichen fadfghal van d'eerfeuren Dochter TDen ferflnicken menschen upt bzundlijcken Jupiter,enfeer behendigh dieftewesen, Lu cianusinfijn t’amenspraeck van Apollo ende der natujoiften rete we- Bnderwesen hebbemijn mutbare konften/ Vulcanus, schryf,dathyvan in moedersIyf fen, om TDusdziftuptu Herte desantxfstellendig scheente verfieren midlente fielen,enfelfsint werckleyde,sohaefthygheboren was, hyis darifvmer hepdt/ redelycke Menfalhaeft dooptbeleetenkloecke behen oock den eersten Koopman geacht,hemwor denveel konft-vindinghen toegeeyghent, in CIT OINI"edighepdt Ca delycke 19anfMaierzoonen mp/ metliftigekluchte/ werckist oock d'afghetorven zielen nae gedierten Armoe engebzech fehandeltjcfien vluchten. rons Oever teleyden , Hermeswordt hyint rer werelt. AlsgFraus deesdinghen hadde metkon Griecxgenoemtom dathyder Goden Tolck -

-

-

-

fe vertaelt/

komt.

ott Taelmanfoudewesen, en Mercuriusisfoo -

WHevet haer den 19olcke groote jonfe be veelalseenwoort oft reden,Cicero beschryft dar Mercurius den Egyptenaersde Letteren haelt/ MDant behalven dat elck lichtelijck konft enwyfe vanfchryvenheefigheleert. g "tBedrogh wint de heten door haer. " mercheu TDatzpide waerhepdt packgheferckt met fchoon preken, h Bedrogh. eler wertken/ Mitreeg h Fraudis noch veel grooter i Bewythaerdoen merte Philosophen.

''

k Democritusvan Abderee, stadt in Tra

elogf/

vanmenigh vernaemtbwijs cien,heeft geleeftomtrent ’tJaer des werelts 3941. oft naer Laertius Lib.9.int Iaer 3505. i 19htlofoof: Philosopherende met handekonftelick/ inde 80.Olympiade , hyis infijnen tyde een En Frauß vereerendemet monde jonftelnick. defigh en gheleerdt Philosooph oft wijfgier k Sick/fp d'Abderiter ben mijn Meester gheweeft,die naer Plinius Lib.4.cap.11. ende Aelianus Lib.4.vanfiju gemengelaie Häliorie, ontvloghen/ . 1 Einheb Theolocen mijn 19zundt fijnbe belacht heeft.dezottigheden vande werelt,en alle d'ydelheydt daer mede hemden mensche m Ick/fpzack Demosthenes gingh fom Het aflooft, hyop"tuytgaen van fijnlevenghe komen fijnde,verlengde , oft onderhieldat rechtbupg)rn/ rcken Ende "tomrechtfe doop myfnderfilver noch drydaghen mer herbroodt daerhyaen roock,rot dat her Feeftvan Ceresghehouden Hupgheim. n Ick/rtep Platoos Jonger/heb mijn met was,enfterfint 109.laerfijnsouderdoms, by nafonder pyne,oft weeghevoelende, noch fer veracht/ ck h Enhoopwer vanloghenswaerschijnlijc transditschynt denfintewelen , dathy hey melyckontvluchtende van fijn Meester , re dooztghebacht. TBoox't

--

--

''

-

-

- -

- - -

-

Somma elepzees omferft fraudis groot Athenenqualmendathy aldaer, verachtende alle Eere,nier wilde bekentwesen, hoewel hy vermogl)en/ -

Als 3p n:

ghefterckt doop konfighe Socrateskende, eyde hy nochtans,ick bente

Athenengeweet,maer niemant heeft myge

ogen.

Alle die ofchijnwijsen ondermantelsheplig Pefenden

kent.

' j'rauldig Woo mult/goet/en

VE p

"n :

TDoefcheen

l "Schynt dat Democritusfljh Wrient be drogenhadde: wantdoor dewettenwas ver we'erwattebekomé boden,dat niemant fijnsWadersbegraeffeniffe

der Griechen upt moght hebben noch gebruycken diefijn Va denlycke Erffeniffe hadde verquift endoor Als door, Fraudis redenmet konst cierlijck ghebracht,en om dat Democritus daer door opyeders tongewas, feyt Antiftenes,dathy befmuckt/ TDieHaerfinden scharenheelbaft in Hadge omyders klapperyte ontgaen,voordendach brachte fijn boeck , gheheeten Diacolmns, dzuckt. TDoch hertontruften twijffjck "t welck alle fijn andere wereken te boven Hoo

LIONEN

-

m '

- - - -

ging,waerdoorhytor foodanigheneereghe

Blau,

MBant Hongeren Kommer hielt sp d'argste raeckte, datmen in plaets van hemmeerder fchande natefpreken, ghefchoncken fijn 500. quaden. Ende voopfagdaer bp(hoeferelcdat deckte) Talenten, en naerfijn dood tot fijnderghe TDathaerdoenen latential tot kommerftadt dachteniffe,kopere beelden opgerecht,ein be weesaloo, dar hy fijnVaderlycke Erve aon freckte. TDie de eerfemnaeckte Haerqon noodigewettenschappen besteethadde, welck foer bedroghhem torgrooter Eeren brachte. Ulf III Als een hinderingh frengh van de Weelde m Demoltenesis eä treflycredener geweet byfijn leven t’Athenen,die door ghedurighe ruftigh/ Dangherecht zenslieflijck / en vanlecker arbeyden veel nacht-waken ghekomenis tot -

r"'

den hooghften trapvanwelprekentheydt, en

zept foet/

Al’t welch 3pbegheerde als haer opperfte den roemonder den GrieckenbehoudEheeft vanden kloeckenwelprekert te wefen,daer t JOet.

Bockfelde "saudisraedthaer miet heel om die van Athendln hem dickmael inhaer stad-lakengebruyckt hebben,maereyndelyc in Weden. r Alfoo die den Wetten en fraffingh der verloos hyalle fijne achtinge door dat hyhem merghelt hadde laten omkoopen,en Herpa Abteden GPInder

lus die


Wup en lecker leben

JFol.cccccrf.

&Pnderbsoppen ware/en mitfdisgebaerlße/ palus die hy eerst teghen ghefproken hadde ändert onb2p en be int recht)medeviel, Herpalus wasghevlucht GDock aerlych. uyt den dientvan Alexander,en quam A Haerlangt werdt noch vermeertdoozden ehenen metalfijngoedten Galeyen,verfoec spiederslifigh/ kende onderhaertefchuylen, anderOra

wie: Labor haerman / die zp -

-

Jaeg

-

P“eght/hulpe/ eenfeer naerfighe

“ fijnde naer fijn gour enfilver

begontenterstondvoorhem teipreken,wr

ten enfhandelsjckver

Danhaer had TBooz

TCUren

gesondert Demosthenes , die d’Athenianen

Herpalu fiende dar

raden hemteverdryven.

fijn faken flecht stondenfoohy defe man nier

d demondten stopte,zondt hemdes nachtsee Toteeunieuwe Hupfvzouw nu Haddever nen fchoonen kopmet 2o.talenten. Demoft kreghen/ henes defe Gifte ontfanghen hebende ginck

TDie dewyaer-Hoddinnen verbitterdstegen "s morghens naer den raedt , hebbende fijn

Baer Inansverachterf/om den gheleben halsomwonden merwolle doecken , hem spijt. veynfende niettekonnenfpreken , maerfijn Maervänallesorgen wert3p geheelbe “ daernauytk omende, en wildehem -

vzijt

"tvolcknoytmeerhooren,eyndelyck geban nenfijnde wrAthenen,envresende Antipater All ' " enmackelijckebouwe. indehandentevallen,vergafhemfelven mer TDefe ziende des voller meeningheutwee vergiftdathy uyt eenfchryf-penne foogh. -

TDaoz t Hypocryfie haer gesellin

bwe/

dachtig)/

n Aristoteles zoone van Nicomachus en

--

Enhaerwaerdevpundinneinangftwßfel Prince vande Peripatetique Philosophen , is achtigh/ (naer Diogenes Laertiusverhaelt)die Discipel Js opeenheuvelken traghelijck gesteghen/ van Plato,fijndehemafghegaenbyfijnleven, - -

TDaerelck

--

-

' moghthologen en verstaente

ende 'thooft gheworden van een besondere

Sečte , doende fijn Meester diefchandeaen

deg)en.

-

Endetothetswilligen gedaen hebbende tehen dat Platovan hemgheseyr heeft: Aristoteles MDaer"tmietfo datdejonst van mpn ghe len die eerftter werelt kommende achter uyr Begint fellinne/ haer aen flaenmet devoeten teghen haer Moeder,"h Prake. Oock die Liefde(19punden) daermetick u isniettegenstaendeeentreffelyck, Philosoop beminne/ heweest in fijnleven , en leer-Meestervan

Beganzp, flatelisch adaer duste sprechen: heefighedaen, endoeronsalsdejongheVeu -

-

IBpdzonghentefegghen'tgunt in mp lept

ien Grooten VWereldt-winner Alexander

daer hy groote gunsten afghenooten heeft, Ickf ck foudeyetswijgen /mp ernflijebevolen/ maereyndelijck nyt Athenen gewlodenfijnde Alsichindoode" quamvanMurceaGob om eenighe beschuldinghe,iste Chalcisghea

ä Inne/

storven doorvergift dat hyoverhemdroegh

-

Geenfins beken/nochoocdenverholfinne oudt fijnde 70.jaren. TDie elekt ' wiss findevoo henfelver o Philosophen. Alle eng p. Ledigheyd verquićt haer eenighfins. Behootteverberghennietint gemeene/ q Is noch onluftigh. -

-

TDusonbevepnfdelijckhier hebben geopen NETt,

JBaer

ervaert/ Te REEN

denBedel, diefte en

-

r Schyn-deught foečtmet haer leydighe wondt demenfchente verleyden.

der wijsenint minfeguatet

--

v Dordre,VWillekeuren oftVVetten van demorfighe Godinneworden u hierna ver

Dandefoetevapheptofweeldete verliefen/ Srelt voor

r Vreet de fraffe, f Arbeydt.

-

s"dattwijfeluangfigh maecht

war

-

-

haelt,

Gemerkt one faienfofol gelijckenfaen TDatwp eenEvandpennootlijcken moeten Aengaen/

-

Dat d'eerloofebedel/of die frenghe MBetten

TBaerommegelijehmeninalderlepromfie

arbeyd. TDieons in onghemack ofin anghfouden Een beginfel voor-felt naerktelijck op't ronfte: zetten/ Ofdaermpafgruwelt) hetlafighgedogen d'Welck men ' fecker Houdt/en datin -

-

xArbeyts.

-

' “ghebiedt/dienwp hebbenver >-

Bo is -

Helr na

' vooz.nemen van dees wichti ghe fake/

Bo

Tetoonen hoemen beft met gsedengemake

Tiefoete ledigheptbeschermenfalmoghen/ de ledig Envepligho ntgaend"angstnufaendevoo! heyd ein Luy Lec

sich beflupt faecken/die menleerten

teams eDupt: '

0g)en.

000)en/

-

bet'

-

odtku wat Wettent'ont

INNEN -

Parr

eenloos)d'eend'andermac) Leert de Innen.

TSie ons een

was fijn on

-

middelen

twel op te om

'

daer

NErcken/ pe dat ghplupden mp foo berl Intfierenv analonswoodentenwerken. TOe te ge helpt in defen raken, Alguide 'mijns raetswelmutbaermach TDie dinghen dan daer in onsaldervep

ker Levé, Ist dan

lighepdt/

Wefen

Boo

tagged tan dat mijn behulpfanne

-

-

Ended’inwendigste verboghen Hepligbept Danone Godinne Murcia is geleghen:

49 foooybaerlijck is als mijn vermuftighe JBoettelck als fjn A,B,leer/wetten/plegen Enfadigh bedencken/

Taedt.

TOger

' nachten/ r ";

L wi Eckfalfeufegghen/ elck


---

t Bedrogh des vereits/of

T . Hier worden ordentlyck achtervol-, TDenvolckmietkondt3p/elck moetmaerftig en en Leerin ghen gens beschrevan de VVett , die neghen int ghetale Tegaen inbeso van Murcia en Inertia mt/bedeckt/ver ' -

-

el/ verno

sijn,en aenmerck-waerdigh,om eyghentlyck boghen/ Leven aftemalen. Dºeersteleert wyghen,dat Methertneckigh vßghen/of unet Eerlgck schelmenen Dieven inhaer boofheydtepas fchünen. -- - -

-

--

einwesentlyc de Natuur van't Luyen Lecker | Alledinck steheelen moetmentaltitpinen

komtomditre veyligher te pleghen.'t Beeldt Maerom"tvernemen van'svolksverho

v“

lien fahren van Harpocratesmer den op de mont lck vanonsloo Mijcfpoorenen wahé. betekent stilfwygentheyd , d'Oude Egypte MDoete WBauuteens anders fecreetop goet gheloofte naers noemden hen den Godt, der filencie,

daris:Van fwygen heelen,oft heymelyckver

borghen tehouden ,"twelckweleen vande Deughdelyckste goede zeden syn die Pytha

Verfaen/ Weertgroot achtbaerhept/en Houtdenbolc

kenonderdaen. name bandereenvuldig oras fijn Leerajeughd leerde,hunvoord'eer TDen jonfi # fchool-lesvyfgeheele Jarenliet fwygen. Arbepttehept bewaren metalder geduldighept. JBaer felf djft vanughes y Houdtmet Harpocrate den vingherop

“ber rungen

den mondt.

zotte en folgblickte albers, „er.

TD"arbepdtpzijst metwoozden / verfaeckt Wantzp hennun's hertengroudt. TDzijft van unaerfigheydt/Mogghen/ende

Ello

ht d'ea

“ Haarhägdlesupweggefant ' Naer

medelijden.

un

-

un 3p / dit's allemanhey

-

Bemeint onachtfaemhept / dientfe t'allen KNAenbindtNIEL KOIl. l oock ondera gheen gedaent des tpden. ets ghemo t ens Mijckdomon fangt/wilm ulterfthentk TDationsmeer onluft s / meerfchaden/meer aen tellen. fpoets teghen t MAeltk so lange d’el Tot machbzeugen dan Ware ernvuldighept -

gebern

ers wellen.

4 .

.

Zot/ 't Recht van Tafelen Bedten wiltgeenfing Alswpond er Haerftaten / endolen nahaer beken. TDen Weiluftnantelt

“-

-

ghebot. met onlichtighepts Wederom is 3p nut/en dient ons grotelirk Pryfft die TTCNE11. "t Ghelaer en wefen dzaeptna dzaepen der Als 3pbpand’ren Woont/en "therteontdeckt in andere blotelnickt. om haer 30nnen. tongheons inthert doet voordeel. Wie hier in anders doet die fp oberbwonné Budat (ISIN Als die z Inertian trouweloos heeft ver enden -

: sein." als dit balt bp ITBogh

faeckt/

"tGhefelfchap verlaten hemfelf elendigh ghemaeckt.

LIMüll.

Bp verfuftemannen/bppb"rige wpben/

TDttfyind an die Wetten/dit fijn die Ha CDf bpdoozbpenghers, daer"tglhelt dochnie mach blpven. TTANIEN (el/ TDie 192ou Inertia gheeft in hare Centen. TDitsongmut als and're / "tfijn ouwen of Jongen/ Dpfgn kopt van wooden / maer van fn Haeropenhert dagen op Haer zottetongen. lanck en bzeet Busist noodigh dat elck diebat vanbup fMaer: Wptmoetenonstonghen diep inthert - -

--

-

Men Wert,

verberghen/ -

EPfwp

&Dmdns doen en latenfmaldermanieren/

“inlich ons goede. Staet 2TECO (ICI1.

Alonslevendeure daernate fieren.

Ikomtonspet vootedoendatmut fehjmt Peel Gpiecken vereiterden voopmaels te Wefen/ Bewykt traeghept ledigh/ het merte MAetten naen van Philosophp ze Bofitaetons omte zien/en boozalte befen/

"in

Griecfche,

Gf daer

101), JU.

Philolo CDmfote geraken achter der weelden Itift. Baer’tis alt"famen fchendelijck gemuft. ehen. Öp leeghept te finetfen verfan

ber elijck/ JBaer b Fert bpachtfe in Lüdenfthan TDus

elycht. foxghen mittloofhept blp m“be

“p

“:

3p abemenschap met"

Onshattanerpantvolverdietvolfwaer-" ept.

WBant waer hp eenigfins inneiste duchten/ TDat laet flurr vanderhandt/ dat wilt ter fontvluchten, de

MBant MLaboisherdt/strengh/fcherp/en

Arbeyd,

moepelp.ch/

g MIC

TD.at ons op enkoom die fpot verwij Enom’tfadigh flaven den traghen zer foenelnick/ telyck. TDie 19pou Inertia gaetbetomenfelljck: Traegh ren o moet elck eerft weten booz feecke Ab ghewis So haeft menhemontfaugt vzundtlyck ein heydt.

'

-

e

-

ntis. s des mensc ", So "Datdement ereteva euhenme " anst Conftelijcken Ontdeckt/

fen. Oockb

TDgt d'een Benfch den andereen WDolf of

ghefellnick. Luftons danruftig in Weeldente verblpden

Ben moet dees Dader vanfoghenen on ruft mpden.

Ende foomenter

werelt viergroote fatec TDupvel streckt. ken om zwelch altgruptighop fünboede "_Hier fs/ moepte/en TDat oock 'tminste Deelken Wan flynen glye Bovenal volfooznis/onru -

ält

''

N0eds

heedc.

werdplet,

DAls


Wup en Wecker leben. Een vrou, Alseen. Echte 19zou/'t Hof/ een Scßtp/eu 'r Hoff,

een Acker/

Folcccccrf.

g Medea na'tfegghen van Apollodorus ein Ovidius, was een Dochter van Aeetus, den

Schip, en Hoo moet elek die vlieden voofchtighen zone van de Zonen Idyia Dochter des O een Acker

fijn vier

l

''

Wacker.

was kloecken erwaren in de Tover

Mant fos wpons alsulckxmet ernstonder konst,daer mede zyhaeren Iason her Gulden

faken vo

Winden:

Vlies deed winnen, entrock methemfonder

arbeydts Terfontfalarbepdtonsvangen/klupf'ren haersVadersweet na Thessalien, daer zynae en moey TC.

ein binden. derhandvan hemvertooten wiert. Sydoo TDoch machmen hier bzupcken beftHepden- den '' Kinderen die zybyhem ge

wonnen hadde , en vluchtende t'Epheften,

heptunatelyck.

C

Maeryers Wantdeesdingheuvanfelfs mietfjnfoha- troudezydenfoon desKonings Pandion Ae: met an

telijck ?

geus die alreede Out was,hier hadde zy doch

derlieden TDatmsdiebshoot tedzijvéuptons fupcks by eenenzone Medus, diezywilde doen be arbeydr Allfmense forgheloos fonder Arbepdt mach zitten het Rijck, en daerom focht te dooden bzupcken.

cunnende becomen, dat aente REIMCIl,

Thefcum den oudstenzone van Aegeus,maer

Quaemeen andermansboßf/jonck/rijck haeraenflaghmiffende ,vluchtenzyin Afien, en fchoone/

doodfijnde, komende ter Helleninde Velde

Eenlicht-gheloovig) Pinsdzaghende die El fij,troudenzy Herculem, Akroone /

Apollodorus die de Gulde-vlies-reyfe be

Ofeenpveraermiltinonsdupterelaghen/ fchreven heefe , fèght dat Jalon het hooften Ich verstaniet datmenfedaerupt fou jage. Leydfirman vandeVlies-heldeu was,eenzoone Sots min finuietdatmen 't Schip ver-|van Aefon, dievan Iupiter afkomftigh was, achte

-

denfelven Aefon ghedood fijnde door Pelias,

--

Alshpternootlijckerreps omniet krßght die deheerschappye van fijn Ooms stadt Iol cosaengenomen hadde merghewelt,wasJa

de vzachte/

Sonderdat gpdaerintetbehoeftewerrhe. fon vluchtigh ,en heymelyckopghevoedt by Dat kondp nu oock licht vanden Achter Chiron den Centaure , tot dar hygroot en mercken. manbaerghewordenwas,door’t beleydt van Mertineen vzuchtbarebefpokenofgegebiet Junowiertghefonden om "tguldenVlies uyt

MDepghertentet/ 3p dient tot DLup Lecker Colchostehalen hyginck'scheep in Schip leUen. „Argo"teerte fchip vandewerelt, verfelt van

fTraegh-wantfuiert inertiainruft doetvolherden

4.ghesellen,d'uytmuntensteblom vanGriec

heydt.

' , waeronderwaren devrome Hercules,

Als zp van anderen vooz ons bearbepdt werden.

-

--

Orpheus dekonstighezang-meesteren Dich

- --

wederhatig / pijnlijckt ein ter,Castoren Pollux,PoleusenTelamon,Ca

Maer

laisen Zetes , en quam naer veel ghevaerte

eet/

Alghetgheeuvzuchtengheeft/dandoooms Colchos,daerhydoor hulpvan Medea"tgul deVliesverkreeg,enkeerdemet Medea we

Arbeptensweet.

Defe bedupdinghe kam die voederapen/ deromt’huys; dienhynaderhandt verlierom mptdieverholeuthent van deguldenfchapen de Dochter des Coninghs Creon retrouwen,

g 1Ban Medea h Jalonen fjughesellen/

daer Medeauyt spytenwraecke meteen val "Dan't Gulden 19lies vermaert / d00't fche kroone hem de Bruyr en Bruyts-Vader met alle "tKoninghlycke ' deedverbran Poeetisch verteilen. -

--

k: Ich verstreckte laonen Medealionstele. den. Einich leerde hem die Tovern konfteljch. i Ovidius lib.4verteltvan Phrixusen Hel Meger doop die wackere en foghvuldighe lesbyde Kinderen van Athamas , hoe zy't ooghen

guldeVlies brachten in Colchos , Phrixus

-

49an den Werdersverblindt waeren en be GEn die

be

(fght hy) wasbenydt vanfijn Stief-moeder

Ino,want fijn Moeder Nephele was vanfijn

dpoghen/

wapen vanden gouden Wader verstooten,defe tweedeVrouverliefde omp/

Motgierighept erstscherp/onsnedigb wer den enplomp/

-

Als die schalcke Mannendoofhündeught

ophaer Manszoon,en om dat hyhaer niet te wille wilde fijn focht zy hemte dooden , en bracht.foo verre darmen hem offerenfoude, Athamaslietfijn Phrixustoe-maken meteen

huyve,banden en hayr-fhoeren foodewyfe

vermaert

Dienrijcken Iltoning als een Bchaep een wasdatmen vercierde die ten offerghefchickt Doo

vuldigh van aert/ h: vanfjn rijekdom Hebben erOOft.

waren.Endoen menhem opden Altaerfoude leggendoe quam Nephele en namhaer twee kinderen wegh,te weten Phrixus en Helles,

1 TBaerom/o ghpalle / die nnp Boozten engafhun eengulde Ram dieMercuriushaer haddeghegheven,en defen Ramdroegh dees ghelooft/ Radien

lievelijfons naeftemaeghschlag tweedoor de Locht,overdeZee,daer Helles Oe

--

inviel, waer van deZee hiet Hellespontius:

Altpdt besorghtmoetfjn/en weeldelßckge en Phrixusquameyndelijckte Colchos, daer hy den Ram Jupiter offerde, en hinck’tVlies

VOet/

Welck lifwp gevoelemenwetendat wat is opeengelacht van Eycken boomen int Luft Honder’twelck wpmietenfün noch doen/ wout van Mars, dit"seenvande gulde Scha dit’s gewts/ Pan

-

- - --

war ' oockvooptkommt die lieflijcke ufte/

z-Metallefoetighepten gerieflijcke rufe/ Omweler wille het leben sonderling werdt begheert/

en,en'tguldeVlies beyde. Laetonsnutor edea komen. . k. Syroemthaer daden.

1 En vermaent met Epicurus omvanden Buyckons God re maken. 3), Deel,

Hool


"tlgiedogh desvereis/Lf hebbende ghennantelde. Sophi- endefon Sofultghpalt"famen inmijngesellschap Alsversiert ften. den ghe-eert

bedec

--

- -

TDiemetdeughdelijcke fehjnboofhept kon-kendemer 19olghendemijnradenende beleden/ denverblommen/ . ... haerfchyn Totditveplighe werck vepligh moghen

Tomoetelck (zijn wpwijs) fithmetischijndeughts

tredel,

bisher

Endees

vermommen. rock. ILpni-recht doenf hijnen "tguntwpnutlijt

leerhljck enonmoe

jelmt

Schw

verhironmultil/

om onfe bpanden verfotje

Geveyn

-

Enindees fecreten hartneckiah verfom-de ichyn

ych/

Als Hongher en Ghebzeck vervolgerson ferfielen/

Teveren

men. heylighe MDant die fil-swijghenthepdtis niet alleendie den - -

-

-

-

-

mootlipck

te flaen/- en heelte vermie

Coddičík

Totdeslevensnoodzuf/maer vozdertoockom haer

2ll.

grodtlijck . . bedriege Hier toe is eerstnodighons Dendighte TotdieBancketjensstilenbeddekens liebe-ry aenge schicken/ lijck/ ONEN TDatwpmoghentemmen en anertigh. af Danonspv"righepthetepndegherievelijck, hebben, d '' Al "t volc datandersdoet/Wilt WooDo- Beveeltfe Haer" m Deelmannenwaerhoofdighaheleerdten -

-

IN

doopfichtigh/

Geleerdé, en foeckt war, diete ver- TDie

a

I

-

derat:

leydé„on ' deckel

ghels houwen/

tefwygé,

ed firft, TDaerbpachtdie feden Woo! u Dogel-tou- als hooch leeghept haten:enmetreden wich

wen.

immer

nodigh.

aenpozren ons te TDie rufttoe met beelden der dringhen voop

verhaelt/

De onno

- -

van Rel- Deeslupdeumoetmender Bodenveeste N2et grijnen/ met (Wijgen/dat gheenferreetfele man

'

stellen/ vertaelt. is dejacht MDant der menschenoutfich werdt dickmael Schoone schijn fal "t Aes 3ijn cm "tnet teen'troof bedecken/ väde bofe doojonften/

g1c,

-

-

-

-

TDoox gift/oft doopdes waerhepts kracht Danmooghdp alt"famen Dogelaers ver- die op. ha frecken/ .. loeren, en ghekonften/ . Endendomme 1Boghels/ die op. gheenlift valchen (Als pghehooze krijght) ghheel Wech ge letten/ IIONLII, fchijn is Sulckemoetmenvoozal schoontjens boo! Ikloeckelijck verwerrenin uberholen Jet- heraes, -

-

-

-

-

ten.

ooghen kommen

--

Net eenuptwendight fchson-fchiffnend Cond ghpumaerberghenen fwijgende ge dooghen/

Gods-dienfte/ d: maecken (ditis verv" "tghe - -

Eu

-

-

-

TDatfpaen "taesverlackt werden en bedpo gem.

IEN (2

Heyden-TDat wgheheel verstaenden willenraetder -

'' Doo daermede

S daeromte werkeloose metabelel-s, preet het volck 211

Olden/

-

-

Reemt eenen verschen moet/ elck wilhem

openbaringhenderfielen vandendoo den/

verfnellen

-

entzen

-

-

fy deen- TDooveemde ghellichten/ dooz Philoso voudige - -

-

phien/

Sooahpegeertdielustvooz elevenonlu-“

luyden bei TDoozdzoomen/en doop anderveelgupchel drogen,

een hart

vanons Princeffe ru- intlyf, geeile en -

rpell.

tlgt).

-

zMenmoetoock vzpmoedigh belovenschoo Lärjckdom voozarmoede/Weeldevoo2onge mack/

nedingthen

- -

Läuft voozarbept/vooz moepte/envooz naer ghen. fighepts pack/ fekervoogevaerlijckhepdtg JMen moetelck doen verstaendat wp wel Ein TDie ongonmogheljckzijnon te Wolbin

-

berdiendelijck

- -

02gen.

Bolghtmninen heplfamenraed/ wachtniet

TDick daer bovenfpzeecken netten Goden bziendelijck.

tottenmoggen.

--

JMenmoetdapper fegghen (ernflijck ende Hier is foluttelamertvoop vangenoft mooz

-

Hierby

doenlijck)

den/ - -

-

--

willen fy TDat Iupiterfelvedooz giftenisverfoenlijck. TDat ickfelve will faenintvoopst"der flagh verstaen ZDen moetdpaghendenfähijn (maerntet de Ooyden. dat deGolastighepdt) JMaercanpemandt nietallemijn Wetten -

-

-

-

den door 19an fobere strenghepdt ende fantvaftig giftéver-

onthouwen/ TDienfallicfemetwepnighwooyden ontfou

jepdt.

Wen. foenlyck NDen moetfomtjdts bp Dundekens upt zyn,gelyc vppljept Ick wiluontluptenmißnenbopfe devoot Sybeluyt -

Euripides Waerhept toonenvanbeweeghljckhepdten Nijufecreetontdecken/eumpfelfnaeckten meteen en Ovidiblphepdt, bloot deftige uste ken- CBockis van noode dat hoverdp/njdig 19 gheheelcondmakenmetdieverklaringhe proock InCI)

geven

hepdt/

Schalckhept/quaetwillighept/bittere par Raet tot

tjdighepdt:

Spzeecktaltijdtdeughdelijc/maerdoetmiet van alhaer

geveynft- Alt"famen onsmaeghschap daeronshert heytenu-

feertoefreckt/

-

verly ge- Metvzeemdenvederenschoontjens werden baerde in

danfonde.

redenen,

-

TDoetsonde vzeughdelijck/ weeftdeughde lijck van monde.

bedeckt,

wendige Laetonsfulckgewadeberepden metlisten/ gebreken

Eemsheerlijckenpooex/elckneemdiein be- die "lom Waringhe, ITAT121T1 19

TDit


WLupenleckerleben. Fol.cccccriff Ditverhael ontfinghenmetgrootwelbe

Het vors

"Ich intaelfo verwerten ver epiden

haghen

en leven volepgheufinlijck Hep

gel die sah Hypocrifim Hoogdeenfachen Fuen daer verblpden dieherten DET

Allg

menschen/ Rechtaismenint huldeneen Pins gheluck

ABp fcheenen altfamen in haer wandering

CI1.

r Vertumien (Proteivolverandtring.

gaetwenschen. Elckpzees

'

' toe Haer welfpzekent

hept kondlg): Elck

--

' ferwonderlückhaerwöhepdt diepgrondigh/

Dachhaierkloecke reden/maereltpersbp fondere van dien als een Hemelsch Petkot begrip MondeTe.

n Dan ApollosOrakel, oftgeheym van Del phos,Apollodie oock Phebus hier wasdefo ne van Inpiteren Latona, enwordt voorde Sonne ghehouden, daer van veelfabulen van hem verfiert zyn hierte lanckomtevertellen

Ovidiuslib.2.inMetamorphosisbeschriftfyn Majesteyts woningh,waghen en peerden, ein tevooren'tdooden vanden Draeck Python,

in

Datwaervoohenallenherrlichsten befte/ zynvryeragiemet Daphne einanders. Hy wort geplaetstonder de Mues, alshun dans Envoox T Inertia een onwinipcke veste. Bootvolghenvandie Welt ein waer nie beleyderwesende. o Plutarchusverhaelt dat de Staerf-Heeren

tbefwaert/

t“Traeg GEn al"' henlupdenverfekerten bewaert, van heelGrieckenlant, Lieten boven de deur heyr. Ferieeringh (epdensp) enwaermiette van die openbaervermaerdeKerckvan Apol übel lote Delphos mergulde letteren schryven TDan "men on deuvmighteblphen decs kort fin-ghevende preuc,van Chiloden Alsdieveelnutterwaren beguaner U00 t Lacedenonio,Kentufelfs,welcke preuc den OutvaderS. Augustinus nietghenoeghfaem n Danvernuft/ Apollinis spzoock/nual berottdt ein

'

kennende pryfen,acht die uyt den Hemelge kommente zyn,als een beginfeldervollkom

verfuft.

Daer bpbevollen Werdt/ 9 elck jemfelf tt menwyfheydt, en elfseen groote wyfheydt wefende,want fälfskenniffe en bestaet nietint

läinnell.

pwant ditvals waer/ en isbpgeenmen weten hoemenghenaemt,wiens soon, of van fchentevinnet. 3Maer

' entmut waertite kennen anderen/

watghellachtmenis,maerte kennenzyn ey ghen wackheydt,onvermoghen broolheydt,

onbeqnaemheyt. onmatigheyt.bloheyr.kor it in Difübelottbekent te wanderten. ' doch netwepnig tot sgeloofs felheyten anderegebreken, daerneffensalle

e

zyngenegenthedenen begeertenwelt"onder meringhe/ wäche vo0pfchzevenleringe fcheyden, om defchadige onvoechelycke, en ' pvaniahelate was fedigh eneerwaer oneerlyckete onderdrucken,akeerenen ver myden,ende nutrete volgen oft nate comen. VWyulen eerder den splinter in eens an od'em 19olckquam spnittlicht p“fien,dan den balckin ons eyghen CSn „ät een deel Haers aenfichts q Schyndeughtswesen en afmaelfel." 13an ästich vol vanfalige r Ovidiusintveerthiende Boeckvan zyn her de verscheyden veran an“eigte oockvan minlijcker scheppinghe,verhaelt deringen dieVertumnusgcbruyckteint vryen vanzyn Liefte Pomona, Appellen Fruyt Go -

OOP ISIN,

toughen",

Tiefer Maer

da

ätich fcheen voor

ouden en dinne, tot dathyentelyckint wesenvaneen

' iepinfaghen uptkloeckhept

fchoonen longeliugvan haer aenghenomen

1010 (11.

Ollt

Proteuswiert een Zee-Godgheacht by de

aert/

voop eenvalsche/ Werkeerde/ ent Griecken,enfonevan Neptunusende Nim phe Phanica,

cfalcke aert.

Het

wiert. De Griecken noemen hem Proteus.

' schepdevan een/elckgintblpde

'' Zezes beschrijft inde

44ghechiedensvánzyn Chiliade, hy foude gnewoonthebbenint Eylandt Pharos,byA

anläser op heurdter wooden

lexandrien, Euripides feghtdathy trouden Panathe, waerby hy hadde vyf kinderen, metfußghen Harpocrati teet vandewelcke een,zyn Dochter Idothea Me nelaumin Egypten wesende, leerde haerVa maechten spher erlverschephen der bedrieghen, op dathyzyn reys mocht

schät retär

poedighen, endede hemmet zynighefellen Als

u“ “nten errlijckelanghe Läot

Ronde

"kteren

en“, warnt Dan

gaenligghen,bekleedt in varsche huyden van ee-Kalveren,hunghelatendeteflapen,daer Cappoenen en Hot op den middaghhem Proteuswas ghewende uyr dehittete onthouden midden in zyn Zee elcknamzijn epghen kalvers,daer yhemvingen envat hielden,of

“ wart/vanwit/vanalderlep

syfhoonhemih veel gedaenten verschiep, fo mochthem'tfelve niet helpé,door dienfy be gerich warentewetenwatavontuyfyophun

«Eenighe haddenhap/andre waren ge reyfe foudenmoghen hebben, want hy egy)

„ärt erst gebogene

deeskin was kael als

' voorseggherwasvan Neptunus, alsby omerus telefenis. 3.Decl.

«G,

-

Hon V.


"tIEedoghdesverelts of t Honger en Armoe.

'WaSä

B abeptighginckelck zijn wech na dat’s

v Arbeyd.

ghelijck Heelt"onder was

TDat d'aenlaghfo

hedpuckt/ r 19an Eurieen Egeftate pffnpck/ -

x Labortroutdoor Pallashupe eenmaegt Agenoria, datiswerckende.

--

Rietenwas onweeghfaem voo haer deugt TDie dienf-Joffersfmoode metalhaerghe flachten/

ooghfchijnlijch/

- -

--

Dandaerv Labor wachte had gheftelt veel b 19an Murcia die traghe en vuple God dinne/

en groot/

-

Deeg vermijdenfplupals den bitteren doot. Alsnamelijcklofhept/onachtsaemhept van

se,"

finne/

diefaken/ fowaft metten

-

--

-

Derfupmelhepdt/ leuphept/verdzietige on

Anden/

Als sp die doop-swerfdenmetledigehanden. Middelertydt Labor hemfende verstoten

fedighept/

s“

traeghept/end"onmuttele

dighept.

Dan 19zou Inertia, hevethem verdzooten

Te zijn onder "tghebzupck eenderechter TDatfphaerfou wachten Haertijdt leegdooz 19zouwen/

te bpinghen/ ' gte doen/ ke leeren pdeldin -

-

-

x TDeg hp bp Pallas Hulp te MPijbeginck Jet

gen/

trouVUen

- -

Edel van fam/vanexempel van TDie mennametpijnen behoeft te ontlee

CSen!

ren/

en/

foudoenpettotooxbaers ver Deuahdelijek/ voopfichtigh/ met naerftig TDat spaltijdt NEET2in1. So

dahepdtdoozdzeven/ nietaltoos van al"tguntenont

--

Ende intbedenckenboozonmogHelijckhou den/

zack/

TDatmen ineen Dyou mach wenfchentotluft TDatdie menfchen/die mieten doen/weldoen fouden.

enghenack.

' opte/

Haers

en vintmen in gheen Hi a Ende oockdes Wäomepnsfpoke Wel aen mercken/

ddende/ hetquadeleert y TDienaem was die doende bedupdt)Age TDat diemenschluiet Wercken, InOT1E,

Dp wasernfigh/dapper

vzoomen on

y Onfen Poeetgheeft d'uytlegginge felfs Remmermeerdzoef of mat/maeraltptfeer van'twoordt Agenoria,welcke Goddinne om darfe tot wercken aenporde,Stimula(dievan minneipck/ Altödtluftigh/wacker/vzolijckenblijde/ elfsomtewercken aenprickelde)en Strenue Ein bphaer man/altijdtaenzijn zij diese vroom maecktegheheeten worde, die 2. oockvande vroede Romeynen binnen haer TDen fchadu volgh.de onberfchep mueren als Goddinneghe-eert wierden. z. Vfus, datis'rghebruyck,wasVadervan ell Icht. zVfushaer 19ader had haergheboedt ar Agenorie. a Leert dat yharen man ghehoorfaen fal bepdelpck/ Tuchtelijck eineerlijck/ oock vermaend in't zyn,ei mydenvoor alledigheyten traegheyt. verwinnelfjck/

altet

f"

b De namen van de Staetvrouwen van

fchepden/ a TDat

# ' man/ Labormetbedienfig

Murcia.

epDen c OtiavantWitia,wantledigheytisdesduy Gehoofaemhepdtoudeleerenenmet Herten velsoorkuffen,eneenfchoole van allefchelm ftucken enghebreken. beminnen/ GDockdatspfoumtjden met wackere finnen n voogalnaerfighepdt foude tole der 19zoukens/ledigh van goep TDatsp 22re 11

NDE11

-

Doberhept beminnen/ ghetrouhepdt Han 1BoozalInertiam, moederalderquaden/ Teeren/ MDienstraecheptvliet alsvanenmuttefchen mif/ Enhaerghesellinnenmetonfichtighervlpt: Pet fpologen nanootlipckeen nutte kennis Zu eerenfou houdentenbefchermein altydt, E. TDaer waerghepzopheteert/foofpgants onderdaen

Enditionder deckfel/ dat veel onwijlijck

foerken

onnte kennis/ tjdtroovende Boec

als

welchen zijn Daderlijck ver UTIEE11

Sy" fai vrucht

Dpfoudenvermaerdtwerden/ enfeerheer baer zyna lijck gheacht/ TDus 'n goetoozdeelhier toefer no teltjr GDock moederztzuvan eenloflijcken liefljc LIN.

-

-

' teontgaend'onwetenhept doote

TDat

IIt

'barenfeven fulcke vzuchten, Wantfpsoude

TDie wetenfepdt niet meernochoock min TDatelch diefouminnen/eeren/ ontfien/en

duchten.

poefde/

TDanfplom "twelleven/ mootlijck en be TDat had Iupiter, fepde hp/upter liefden

hoefde.

Hm n

gront

Godt.

-

te verflijten haertjdten haer wa Harenman Laboriminnelijckengejont. en/

19ergeefsinvergeeffeheofaltefwarefaken/ TDgt

# eensaenfens Waerdigy enfoude

Achten/

-

dAgens


d: VVere kende.

Tuyen Leckerleben fol.cccccriff, h Ops,Cibele,Rhea,Weltaten

d Agenoriantet des leerenonderwesen/

Ceres,was alleen

TDiefp met navolghen waerdelijckheeftige Goddinneren bereeckende onder velle namen efel/

Labore inhouwelijckeverfaemt ' ÜBasal # : ghedaen/ en heyr. 8 (Tot Flut die bp Haerfeer rijck f

dieverscheyden deughden ein krachten der krackten der aerden, sywiert oock ghenoemt Grootmoeder enmoeder der Golden Ops ' vandeoudengheheren, omdat dar

wiert

Woort betekenthupe, want daeren isgheen

:

dinckdarmeer helpt tor's menschen even, Opa“ren met onderwijs pack dandaerde. Homeruswilrdat oock fegghen,

''

wählten

ä. Als Politta voo

alshy haer noemt Levengheefilter, en" ein van "tbehulpder aerden een vinstere, in allen konften Poeer … „Virgilius inzjn 5„Eclogue,en Ovidiusin

alvermaerten Heerlick/

zyn Fatorum:feg en beyde dat Paleswaseen

'

TDie oock over d’anderhaddeteghebteden/ Godinne der Herders byden Griecken WBat/ ein Hole Weelelck doen foude/ en Amat onbekent) defe naerdat eenighe Latynfche blieden.

feggenisfooghenoemt naer Pälca, dat is af

h Bock Opesvan't behulp, der aerdeneen of Stro, "t welck.de Herderste hoop brach vintere/ teninhaer Feesten ontstakent, ringende dan i Pales die wepfere/ kArachne die spin Ideen nad'ander over"rvuyr, ' ghechieden ere/ alydt den eersten Maybuytenint Velt. Somi l L“ Hupf-houfer/m Doris kloeck int nighe hielten defe Palesgrootmoeder ein Ve feplen/ fa,fy teldense oockfomydts int ghefelfehap n TDie fristbaer Bellona/ o Banacea int V-IN '' ickachte omdat Apollo oock -

-

eplel/

en

-

-

een Harder wasgheweckt,

ILyfs kranckhepden configh bo Weil Mlaten.

KOvidiuslib.6. Metamorph.int begin,

-

verhaelt hetwedpeltuffchen"PallasenÄrach pAgenoria had defe nopt verlaten/ ne, en hoefYin een Spinnekop wiert veran Roch oockfplupdenhaer: want fpbp dage derr,datwy overflaen fullenen fegghen(naer en machte Pliniusen PolidoriVirgilij ghetuygeniffe)dat t’Hups of buptendoende waren/ of Hielden Arachneeen Maegt van Lydien,dieerste via -

vinteren Spinster vandeVVereir fou.de ghe

'

aer dall Bolltilabel itiabequameplaetsvant

weet hebben, en die de Voghelen Vifizierten tefichten/ was elck doendebp oock 9P ghebracht heeft, daer van Ovidius Halt/ hebben, van darfe in en/om Bee/omdeeskleetsver Zynfabelloudeverliert S' isverandert,die nochdaghelyckx

'' CDm v" der

''

int,enhaer netten indewindt pant

Werminghe/ b" waren/om vzone bescher minghe/ En om "anther vlptightebefolghen/

V

GDoc des kolkensnodzusten op Woozraetfoul der bo/Chen. Z5p levenfallghenderuftigh.

heefthem tweelinghen voort ghebracht, die mennaerhaer Moeder Laresnöemt, dat Zyn

CBm

-

'

omvlieghen tevangen.

Larundaiseen Nimpheofthuys-Codin ne,dewelcke van Mercurius beflapen zynde,

hiervoorghelleythebben Aiet engheback Henlup Wande noot-ruft lu huys-Goden,alswy m, Doris is een Zee-Nimphe döchter van den OceanenThetys. dewelcke ghetrouwt

"phe

q Want weelde/ noch Grieck zyndemerhaer broeder Nereus, eengroore fchedzonckenheden nenlichtevan Zee-Nimphenghebaerdrheeft, . TDoen noch net verdopven Hadden die goede diemen noch Nereides moem. feden. n Minerva,Pallasoft Bellonaisaleenfelf.de

saheeftdaernatevolderdzacht/ ; Goddinne, dochonder de naemvan Bellona „'' r feven Matinderenter werdtzyme erghekentvooreenbloed-dor M9erlt ghebacht/ k tighe en woEdende Goddinne, als Stacus dooz haer Godlipcke aer feght, "diehaerVoerman van Mars VVaghen maeckt, daerfymetbebloedehanden die fel fchoone / ende voll eerwaer le Peerdenvoört sweep, en Silius Jalicus

"/

All dann dighep

wen“ digkept. Ende

' van de namen Had verno

änden een Godlijcke antwoozt eikoNet/ f TDat ' vande namen der TDochtersfou MBag

mede den krygh, en "teerlycken moedigh herte der Borghers om haerVaderlanrtebe fchermen.

oPhanaceawort ghenoemt eendinck dat alle onheylenenqualen geneelt. ma“19ocaeldiemen in't Griecht niet PAgenoriaverlaet de deughdennochcon eklinnen

T

doerle loopen door deflaghoorden, gantisch overstulpt van bloedt, onfen Poeer veritater

-

mach vinnen/ ften nier. int fchzijven of Intle q Verscheyde oude Schrijvers zyn noch

u JVAet een --

''

--

n“

die Grammatiens fepden die U tewesen.

befigom d'Egyptien lofuyt teffpreken,want

dat Landtheeft fulcken roem ghéhadrintge was revoeden ende vermeeren, datter den WWatleys flaghseghen noch lucht nieren behoefde danc fyleyden,

tewerten, overmidts datier altydr van zyn 3. Deel,

Tirr 2

Gygen

Alfo --


t BedoghdesEurten“, wereits of wie

eyghen Rivier (de Nyl) overloopenworde, daer door hermetfoveel taendeghewasbe

met heelenen

Highen/

kleedtwierde, dattetmet de alder-drachtigste Bphenlupdenfadigh metker Woon tekrij

Landen wel moghte kampenfonder fryden

II) kll.

INDaer voop al was daer Hoede en feier Koorenschuyr desVVerelts en de Herberge fchenpopfichte der Golden ; nakende fijn Inwoonders de TDatfuler vooz aVeritas nietenquame in't te verliefen,enghenoemt wiert deghemeene

-

weeldighte des Aerdbodems. Belanghende

lichte/

de Grieckche gulfigheyt enove daed is over Want beftonttVeritas t'ontdecken haerla ghen/ vloedighte LefènbySchryvers,als onderan dere ä Gellus en Atheneus. Armoep allen banghenendeerlijck

'

r 't Getal van feven is eenvolmaeckt ghe

Pld QILM.

b Dyou Agenoria heeft net kloecke fin tal,bestaendein tweeghellachten van Manne INEN lyckenVrouwelyck,dat is paeren onpaer, te vermaent al haer Ghefel wetenvan3. en4. de Planeten en dagen der innen/ Scheppinghe,worden metfijn nombergerelt, 'tis fowy de Medecynen ghelooven willen, TDat3pimmers de hoedehaerder docht’ren

statt

een wonderlyckghetal,en naer"tlegghen van

waerdigh/

Scaliger,daer wy't bylaten beruften. Bock haer loflycke werck begonnenwellen f dekinderenfoudenghenaemt wor vaerdigh/ Et", MDelfoudenvolvoerenen lofflijck vollbzengen t Vocael oftVocalis,is’t geen dateen ge GPm Haerä ghebzupck gheenlupaert er)eng)en. luyt heeft,waervan de vyfLetteren by de La tynenVocalengenoemt worden , om darzy Laborhielt medeaen/badtpode/en ver- Arbeydt Ullaende by haerfelveneengheluyt gheven,sonder be TBat 3p die Maeghdekeus in elektrjonfte hulp van andere Letteren. v Figura betekent by de Latynen deghe ften befupt bef P enge gheW Ueel Konftel Von- VVaer daente enommetreckvan een Lichaem, wort CE n Net Mo1len/ oock by de Reden-kavelaers gebruyčt voor eenbysondere engecierde manierevan fpre TDoohaer flaperigheptimmersnetsouden schonwin jonnen. “winghe ken,vardeghemeene feer verscheyden.

'

x Grammaticus is die de Letter-konft

weeten onderwylt,worden woord-twifters, of eer Letter-kibbelaergheheeten. y Genoegheydt.

-

TD'Onkonfighe Dieren om traeghljckte reghend mufbzupicken. Frage mc Hercules kende oock wel die laghen enchen fupcken bevd Woanditledighe volck/ "twelck hpvpandt-Arbe" -

z. En weelde.

'

hate/ TDeeswasIyck Labosghefel/ befigh vzoeghen worr ' VO

- a Dewaerheyd.

b Agenoriawaerchouwt de Maegdekens voor Inertia.

late/

ighe

dem wertdaerbevolen in alderfillighept "º cxken Dat hpmet fün kodde der baffers moet-“ en" Alfoo wert d'eerft-ghebooxenghenoemt Vita,dat's’t Leven/ TD"andere oock elck haer

'

willighept

volck betemmenfoud" nameghe Dan’t Murciaensche bzomelijck.

eVen/

AlsValentiadat’sferckheptafvermogen/ Veritas dat's waerhept/vpandt vande Lo N en/

varis" rtusfalghe TDeughde/ ukenschwellut Of W2eugh

Maergheen wacht/noch gheen macht/ God gevehoe volcomelnick/

Envlptlich gepleeghtenmoghtenbeletten/Bedrogh Die listighe/ schalcke/enbehendige opfettenen chin Dan’t vermuftighbedzogb/en derdeughden deught fchijn.

bewegen

L.

Ban die fchoon Maeghdekens fpzaken alle JBenfchen/ j Aae Haer was al"tfoeckeu/begheeren / en

TDees waren behendígh/fonder arbepdt of de Maeg Ptyn

..

dekes tot

TotAgenoriam in't Legherghedonghen/medogé. Wiens Lätzckdom en ILuften 3p. GDuden en

Wenschen/

Jonghen JBen vandt niemandt/hp endede alle vljte Dan't Dolch Inertiadeplden obervloede 2n konfte Gmte inder Maeghdekensjon NDelcße lijck/ hope alfulckr blpmoede

allen

'

2

1jck/

GDock Inertiaflf/dat noch alwat meeris

Methaer grooteschare/die Lup dietraegh en teerg/

n ouders Hatetonverfoen

Ein der Ich/

Alsfelfsghewonnengoedt ledighlijckghe IlOTLIN/

So vaf' elcksooghedooz Inertiage OTLIN.

Ja oock Virtusfelve die aldergrootfege

IHeeftdie veracht/beminnendekoenlijck acht/ als y Ubertatem Onder den MDaeghdekens fchetn t'onder r) ghebacht/ Endez die 3plupden alle ghe Eil verwonnen/"twelck meeft te verwonde (TWee

v: gesters,

"en

-

TDooy

IC

b" bedzog Henbebepnfthepdt

ren faet,

11 I

19ptigh benaerfighde bp machten daghe mifigh/

WPant


Fol.cccccrb.

Lupen Weckerleben.

Traeeheit: MPantals Defidiafo jammerlijck ghelaet/ d Politia ofburgerlycke regieringe, klaeght Bedzeefvooz haeroogen bermhertigh en dar de liefde door alte grooten hardigheydt uytgeroeyt wert,ende dat bedrogh ende ge

goedigh/

-

Dock mont-Philosophen van fcßijneoot veyntheyt "tbefuerde gheldtonnuttelycken verdoen.

moedigh/

-

--

Ingrootenghetalefeerdeerlijckenkreten/

Lant lo- TBmdeckfel/ om Woninghe/ondzincken/ Datdie minlijcke ' engefellighepdt | Dernielt wertenghefcheurtdoozfommiger

OMN 2ten/

ersprac-

ersen "t Welck die handen (dat's volck), waren fp (de 00 hen)

fchoon-

prckers. MDert

“stete ein - -

ghen/

en“, machten

Ata aus

- - . Deughd.

medo

C fh ade Wespen

C

fellighept/ TDie onderschijn vandeughtdie vzuutschap uptroepde/

-

Booz welck.de Werlt voozmaels foo lijve lijckenbloepde. Men vint (fpzackdie ernfelijck) onder u

-

WBolcken Mochoock haeraenghefichtvan hen keerde Eenboofenaert van Dolek/ja 'tschupm al fmadeljk/ der TBoltken/ Maergafhenspüfe engelt "uptmilthepdt Werlt ontfegghen 19pan

-

fcheljck/ gevent alszijnde oormen Hegghende/wp

- -

: zeietoftmenschen waren weltxhant ditvan ons neemt/ .

:

“-

TPfe

wenfcheljck/

-

.

2

U

TDeur tweefnop Goddinnen/ die fp dienen

fchandelijck/ Ramelijck Murcialeup/ en Inertia ledigh/

-

Meen/fpzijn'tonwaerdigh/en onfegeflach Die veel verfoenoffers op offeren fedigh/

'' die fpfelfs nopt en hebbenbe Uert/ Bet "/ Hoereren endzincken dataltjt

19an

tevzeemt/

---

-

-

zMaeraenvzoomenonvzoommoetit milt hepthanteren/

-

Die hupdenonvzoomts/ mach hemmo

UE

Enbzupckendedenlist bedecdaenelchen p"e

ghenbekeeren.

-

-

Alsoistgesellschap van 'tleupe en trage Dan Defidia,Frausen Hypocrifie, Trecken fp fintot sich"tgheltmet grooten WDijf/ fommen Sendeels dootbedzogsfeier grootmogen TDatdoop een anders sweet bp een is ghe debedzijf/ kommen, Eendeels doo, der Maeghdenverbiddelfit --

hrptminltick/

-

-

- -

- -

-

-

Jugedzongenin'tgoet/datdie banden win e Hoe Laboren Agenoriaverstoten werden, werc In C

- -

-

ästin besorghdentallenfonden. Onderdees werringe is feer goet gevon

A9an

den

f. Hierwordenverhaelt deampten en kingen int langhe,vanyeder derfachte mede gefellinnen van Agenoria(datiswerckende)

dieware uytleghelszyn van de Bruytgave

"

Datmen fonder vertreck foude raedt gaen Labors (dat is Arbeyt)foohiervoor verhaelt is, alsmen die intghemeenverstaer,maerwy

Wagen

-

Alen den Hod Iupiter, enhem ditourecht in onle aentekeninghen, hebben die opden klagen/

- -

--

- --

Doch hule versoeckenaenzijnwßfheptal machtigh.

Moantfp der menschen macht eu vermuft eendzachtigh Ingeenderwüsinogendeof wijs genoegh --

huylvader alleenghetrocken, om vanbeydts een leffetehebben,numer Opes,werckingh, verstaet den Haen,met Pales. den Eifelen Ös, met Politia.de Sweep.mer Larunda. 'tHou weels. met Doris." Roer. met Bellona. den Schilten Swaert, en met Panacea. de Meer roofe.

wiften

-

-

endigeliften, ttendiebeh Ommetebele Labor wüs Van Iupiter Busquamvooz

e

n:

vzoome Labormet Agenozia

NU

finnen/

TIBieelekt /

KEndie Schareloflicder vzoomeu eerwaer digh/ orm"

et teeeren als nootruflighepts

-

zMetAgenoria, oockhaer Gesellinnen/

Werdenveracht/bespoten verwoppen met biddende/ dat hp methulpe

vaerdigh/

aeropechtefakemu doch wilde

fercken/

verwyt/

-

19anderes die dochnet doen/ dat kommt tot ghemeenpyofjt:

'

dieinfolghe font dooz der boofen Acnfieb "tgesellschap van Laborsvzou e cken. d Politia (dien "twoozt was Dollarbepts/vollmaterfighept/volfolgsge o“ bevolen)

-

Hoogh beklaeght boven al "tmenschlijcke doolen/

19an

-

t Ops

' gen doo2miltheptovervloedfgh Oder MIOEO

:

tenghemeen besten

-

poedt

Coozn/WPßn/Olpe/19lasch/ ndappermoey een spyse schadelycke eDewelpeis te lie Gmte geven en aesmergroo dier, diezyn Ivic DUten Hout/

är isfoeckende.rovende also eens anders -

Jet

pyledaervoorhynieten heeft geweet noch

arbeyr.Soooc den bedelaer(die regen will Pales oorzyngeduergaenhouden vanden gever

:

nootlijcke bzuchten dupfentigh

QUI

"tgediertarbeptfaemen hupf -

U)

-

dickwilsaelmoeffe verkright,om dathyvan Wollen Melck totvoetfloocktotghemack Cuplick, hemontlagensoudeworden. M9fe /Titt 3. 3 • Deel,


s/of relt vebeng tBedrogh desRiet end an roock/wooz de chaveneen

Deampra. Wie siet oock Arachne met vermuftelijck

pdel toon/

PMIlell

“- Om Spinnenen Weven/Kleeren/TDckens *-

:

TDatdefe/ fegg' ick noch net hertstreuren

Gozdynen out hupfen/ Itafeelen/ WBoonin “er Larundab *

-

-

klachtigh/

TDer ghenneren vzuchten 31jn en blpvendeel achtigh

voo/p den Goden/ ' zertigghen -

Men vint noch andere/ die opt vierigh

Palepfenvoop

0illingen. Wanneeris oock Doris foghvuldighepdt dervende Heed nietden Schepen optenbaren Wer

fpeelden/

-

JNE2et verboden liefdeen fchantlicke weelden.

-

Andereneren figh net helfchetoverpe/ W9ichelrp/wa

o hels gupc Alckemifterpe/ encher verpe/ oof/ ngel

-

Algemifté

g", die "t volc

TDitziju name-fchenders/ macht uneufchen/wys maec en dat ly dupfterlingen/

ende

Metalle behoefteomhente generen/

JUNettoevoering van waer/ die geen Stadt 19an fnooder gebooteten der Poeten Apen/ flechte unach ontberen? Bellona die daer is een dappere 19zouwe/

TDie logistisch allen erkens die vzuchten tot stoffe con nčin gout sich schgapen/ . . Befelt Swaerden/Schilden/en WPapenen Bp Agenoriabearbeptvlijtelijck/ veranderë ghetrouwe.

spy ' te verdoen/ valt datniet tsschulturatton- Politibid aacks Stteltj upchen. JAU intu Donderen Blixem tebzupt- geniale onghere

tevzeefenfof/ het fbweet/het Om

son

-

02/

-

-

CDock dendootfelveniet/die fpdick looptimt gemoet/

DAlleen tot bescherminghe bande gemeente

-

-

-

Omm raet Te

LIN.

g0et.

IBaer wanneer fiet men osckt Panaceam

n: goedighept daer toenoch onbwil geltheydr

endatPo

I

ruften

tmeder, dasimmersrecht "h rtongh. , : fp doch niet net doozsichtiger So ente raffeer ein billi

Bat

-

-

-

-

-

Uftel/ Polt/emum God des waer/en Alleenlijck totdienste van "smenschenghe TBenwzed strafenfeher -

fonthept

Spidoo wandertde Tee/foect watin Alert riger gront lept/

Sponderfoeckt den aertban190gelenen die C2U/

“w

Dan

metael/enkan"tal

Godt des

'fe, en inboofhepdtoptalderboote ' Deesboot er straf VerbaVert. pen flupmers enonmutte dieriecdieken Wes desinde Straftverl rg/ Die gantisch gheenmutendoen/maerkrach- Nemesis Doch er tigh veel Hinders.

“o

Ein ET2N vebetamet/ O Jupitermachtigh/ Il 4Tot kranckhepdts verdzijben/ of defelfs Dfelslie ve Maeghdekens ugaven eendzach TBee nacht ges ti boophoeden. Ofick danoockfelve eenlighe muttegoe ÄSo welte befchermen/dat fpdiefmodehan- ' hcbs -

-

-

CM

den

den

Politia 19ermachbpte bengbentenoozbaer van't

Riet tedeelen werden t'uweren'thaerder Daderlant. beschrijft s/ fchanden. haer anpt Derklaert min namefelf die geeftdaer Alsna Politia deesdingen verhaelde / tant verf oft CIl WAT Onernst, daer geen foethepdt JAet er nter ijck sche godl t faké MDan ick fierdenmen urte -

:

-

ElDC

deughden.

daer om-

me gaen. Ich

:

loon/weldaet met

Ende meteenoock wees op demaegdekens repn/

zeughden r fpdenjomftbanden Goden ghe-Jupiter Jckbenghe goep konften boszt/ vermaen Behaelde hent Las Mepn. -

Daeromhelft IupiterLaboronberwinnelje/ ' en As Bchicke "tghemene goet/ beledeelck hups Cuft Agenoriam feggendeminnelijck/ genoria. eeren/ "

-„

leeren/

gibpdappere/volhertinu deug

Muet Beffen hetoologh/boede Gods-dienst met Gaet -

4QLe

rhept/ w klae'

-

fitaet inden gheeft ende TU9ein

me endeonsfiedpeenluft envzeug L.

NET

al: ber en schiffve Wetten epllg “an Wel ruftig en TDfe

g"Orcus geeft zijn Dochter Inertiedieaerde, Ppfelf fal oock haer methaer Dolck van onwaerde/ Lebendighen dootopflockenen verlinden.

Pll (It).

Ruift immersonrecht/fchande/en.waert omverfoepen/ g De Helle en Afgrondtgeefzijn Dochter TDat die gheendie metfuler Hen nietenbe Traegheyt de Aerde,datis'sVVereltswellust en vermaec,daer syaerts, enfonderfchroom moepen/ TBienietaltoosen doen/die gemeen faecken opleven,tordatthaer tydt enzynongheduldt haerleven.de infwelleght, dat isdat eeeuwe vluchten/ 'tHouwelijck verfmaden upt vpeefen van lyckghepynicht füllen worden inde Hellche -

buchten/ tormenten, waerhaerworm nochpynenier TDie indeesgemeenfhap burgerlijt/minpr enfal lsterveu,

enfroon/ TDger


Nuyen lecker leben,

fol.cccccrbf.

TDaerfullendietragen haerh:Furienvindé/ h De Furien oftrafernyen zyn drie gefutters TDie heimfullenquellenmet wareellendig ghenoentTifiphone, Alectoen Megara, sy hepdt/ worden gefeyt dochteren vande Nacht ende

Sonder datbevepnfthepts of bedzogs be Acheron, Orpheus noemtle Dochteren vandé Helfchen Iupiter,dat's Pluto, en van Profer hendighept verdietpet falmogen ver pina,Hefiodus maeckte Dochter vanSatur Ichten/ nus,en van d'aerde,fegghende datfevoortge MDant diefal verfwaren "tghequelder boof kommen zijn vande Druppelenbloedt dieder wichten. droopen uyt d'afghefineden mannelyckheydt

Haer

-

-

iz.Maerghpe'eldeught Riddersdie onder den fandert

van Saturnus, dees driefurien noemtmenmet

eenen naem Eumenidesoft Erynnes, Eume A9anmijnen Hercules Mädderlijckeu Wan nideswigheseyr zijn gheengoetghedacht of dert/ guntigheydt, Erynnesfin verdervende oft MBiltmanlijck frijdenen verwinnen b20 dul worden, d'eerte isgheheten Tifiphone: melijck/ Tifloisop Griecxwrake,en Phonosis moort,

sie

-

--

- -

ftaet/ zijnenroep/ en zijngantische

dusfooveel alswrake-moord: detweede A

eVen.

lečto, dat isonrute: Alečtosisint Griecx foo

k zNenfallugheen kranfkenvan DLaurente veel alseen die gheen stadigheydt of ruft en loongheven. heef:de derde Megeraisbenyden: want opt zBaerfalighepdteeuwigh, diemaecktware Griecx Megarein,is soheelalsnydigzijn,defe verblijders/

dryhadden naer derHeydenen meninge over

-

Diekomtepgentlijcktoe den Wettigenfry den Menschenverscheyden straffinghet"oeffe der 3.

nen,en waren daeromfeerghevreest, en elck

1Als Jupiter 'tfelvevpuntlijck hadde vol straftefoofy meenden,deghene die vervielen fept/

in mildaden van haeraerr, d'eerfte demoort

- -

Itufte ihn die JMaeghdekensmetGodlijcker oftwrake, de tweede d'ongeruite, die door JTNajefept/

onfadigefinnenhunter onkuyfheyr oftwel lust begaven, de derde dieuyt droegen,&c. Bp denvzomen menschen in naertighepdt iVermaningeomftantvaltigzynberoep waer -

-

Enbeval den vpve fadelijckte wesen

Te nennen, gheppesen. Dooytswildehpdat die deuchtmethaerfu k Devermaerde fpelen die d'oude gebruyêt -

hebben,foo Olimpiffe, Pythiene,Nemeene ferdieluft/ . fadelijck bphem foude zijn en Isthmienfe,die geoeffent wierden door der

-

- -

Maerkten

voornaemfte van Griecké,en wiert den over

II 1 Tllt.

Alleen tot genotvan die d'aertsche Itemele/ winner omkranftmet een Lauwre krans, in TDoo den Haeldefeken/eniuden Pemele/ beloninghevanzijn vičtorie,engedyden hem Alwandelende die Wijlfp noch leven op aer den felven cranstoteen eeuwighegeheugin den.

vanzijn nacomelingen.

3Naer Politia wert bevolenna waerden/ Godfegent defevendochtetsvanAgenoria, Mel tedoen schilderendie m tweefchoon enghebiet devyve, als mogentheydt, waer CH0ddinneul/ heyt,feghen,vruchtbaerheyt,entleven,by de En die "tvolctetoonen totaenlocxeldermin menschen te blyvenwoonen,naer deughden nen/ luft treckt hymethem ten Hemel, om den Offp eensdoop liefde van't Godlijck menfchte betoonen dat hier noch wareluft, ehagen/ noch deugdte vindenisopaerden,maer datfe -

-

-

n"

Schijndeughtenaertsche lust verfma"ende Hemels, fuyveren naeckt God dienen. m Teweten,deughden lust, wantalhier en opwaertsfagen/ Endebegeerlijckten Hemel wildefijgen/ is ä ware deughde noch lust te vinden. CDm'tgenotvandetweefchoon Goddinnen n Caliopeiseen vandeneghen Muse offang te krijghen. Goddinnen, die Dochterszyn van Iupiteren heeftdaer Jupitern Caliopen be Mnemosyne, haer naemkomtvan KaleOps, DerVolen/ datisgoedeftem, enbetekent niet anders als So u alg fpmochte/inald'aertschefcho foerigheyt desghesangs, ein goede over.een EIT stemminghe die het finghenvereyfchtteheb GBm verhoedenvan'tdootlijt fon ben, fyis weerdiger als alle haerander Sufers dighen. want y leertden dichtersgheen lichtveerdige TDeesopenbaringheklaerlijckte verkondi liefde finghen; nochderjongher luydenbe ghen. geertevervullenmeteen ydel ghenap: oft ooptnieto mensch booz Jupiterte O -

-

-

'

-

mer vryagiegenegentheden. Oneen, want

elen/

t derherten valisch/wanthpfal

TDen

fulcke Dichterswilde Plato uyt de Steden

verjagen. te weté: uyt

är derjeugd

(221211,

enderonwetende; tiefergheneyght totbe TDengoedenloon/fraf denquaden/elck na roeringhe des gheets: als #" de verborghen zijn wercken.

-

meeninge der Dichters nieren verstaen, maer

dagh kommt alledingen ontdec fyleerte fingen de Hymnen,dat zijn Godde

p TDie e11/

lycke Lof-langen, deloven enheerlycke da.

TDie traghequeldthemfelf/ en machtleben en der Helden endet gheruchtweerdigher mannen,menfeghtfetewesende Moeder van nietrecken/

Bernieutu 'tisnutijdt/ menfal'thaeftal Orpheus, omdetreflijckheyt vanzyn schrij Inteunterchen.

ven gelyckverteilt wortdatandere Dichters

van d’andere Muse oock bejonfight: z. Dcel,

4Ttt 4

Es


"iBedrogh des Werelts erreyudetyckmer hunnen konfighengheeft doordatweynigh of gheen Menschen ghe waren toegheblasenen ghedreven , te weren tuyghenzynvan hun heymelijcke zouden, en MuseusvanUrania,Homerusvan Cilo, Pin dat dickwils deoverledenen ootdeel ontfan

darusvan Polymnia,Sapphe van Erato, Tha ghen eer dat de Levende (die dat kondeghe myrasvan Melpomene. Hesiodus van Terp tuyghen)daerbyzyn, so ist date gedwongen fichore.VirgiliusvanThalia, en Ovidiusvan zynte verzieren datterinde Helle dry heliche Enterpe. o Omdat d'onwetende en roe urien,Erymes of Eumenides zyn , die als keloofen hoop niet well en konde begrypen Beulen mer Tormenten yeder afghetorven dat Godt doordringhende is tot.de achterka ziele voor de Rechters doen bekennen haer mersvan onker herten,en dathyweet de alder mildadé,endan Loonnaverdienftéontfangé.

heylighlte ghedachten onserzielen,fodat daer p Een grouwelijcken Dagh desOordeels, wrvolghende hystraft oft beloont een yeder naerfijn verdienten, hebbenfommighewyle Oudenghedwonghengheweet hun vroet te maken door een plompe entastende middel

daer vanons de H. Schriftfoo dickmaels ver

maent,int welckditgroor Al,uyt niet gescha pen,wederomdoorvyer en vlam tot niet fal komen , en yeder mensch voor den Richter

datter in de Helle Richters waren,die eenye fal moeten verschynen,omloon naerverdien

derafgestorvenen richtennazijnverdienten, ftent"ontfangen, daer nier bedect oft verbor en op datzynier dencken en foude hun mil ghenfallblyven.Schrickt, schrickt oMenschel daedt voor de Richtersteverwygen,ofmey Enghedencktdienlaetten Dagh. nen dat de Richters fulcx nieten kondeweren -----

Hymnus oft Lof-zang van't Goudt. JAden Boecken bp d'oudewijfe befchze

Van de gulde

Wien/

-

Feuwe,

TDit maeckt dat de Menschen allerlep Om Gour

-

Dindtmen d'oude arme N'Dereltfo ver Hp fijn heven/

Metamor,

waren/ n“ garen

-

waeght

- -- -

of luftigh/Willigh ende men alles,

Ovid.lib. TDatzw. die feggen geweeft teffin van goude/ Omdat lieve Goutte hebben/overgheven/

TDaertegen die haremaer Cooper fünfoude Om'tGoudtwaeght Crügmanen Coop man't leben/ End'onsepfer/Janietdanfloodeaerde.

I

-

TDits vzeent Stuver/want doe wastro MDant3p dencken / wp moeten"t hierdoch

de Metael

Datmen

al laten/ -

be

wpGout/datfalons namaels nu meer. Gantsch feltfaem/en mingheacht dan Flfer JBaer aten/ Gour vint oft Stael. als in de TBaerteghenvindtmen mutertjtmeergout Want dat mach deur vper noch doot gheen --

gulden

Feuwe,

fingsbederven int Landt/ . TDamenind’eerstetijtkoperof Pservant/ 'tJsgoetgoedt/datelckftervendehemfelfs -

Soldat

“ie WPerelt net EHoude ver

ä erben, fow

WHi

h g)

Om de ier deur Windtmen fo Wepni Christen: PMlg) II eVende VVerelt

Ult/

Wellrijckelijck metlouter Goudt mogh fijn hergult.

zoudi

Enfoveele Hautfuchtige Alchemisten: TDieblinckende Ghefteentenfünfulex van Die vlptighblafen omd'Aerde / Steen/en

"ei

" 'Ven

Te

evryden

0UCI

Jature/

worr door hevt meer

--

TDathunharefeltfaemheptwaert maechten Immersdie gantische Wereltteveranderen "einen in Boudt. nu Gour. „". -

-

-

CDm met den vermuftighen Midas te wee- Ovi. Me

geächt.“ Maer’tbegheerliche Gout heftfojonfi gen kracht/ -

gheacht/

tamorph.

ren/

e vperdie Wereldt mietfou".

TDathetdeurfijn veelhept veeltenmeer wert TDathet 2eren

-

-

-

-

Hieromachtens d'ouden deur fjnfeltfaem Endediefoeeuwigh in wesentehouwen. hept klepn/

TDusweetnuelch des OHoudtsaert wijf . . lijckte aenschouwen.

-

JAu achtmen't groot/ om dat het veelfs ein

a: nur

TDie ig fijn Werckinghe is ghemepn/ GDock quan't om dat d'oude’tGoudt niet TAT)(II. Wanthet Gout fhijnt terwerelt een God . Goude bzupicken konden/ DAllmachtigh/ houdmen MDant 3p ein Werckingh niet ver -

' 't

ma: ' fimbpfijn Allmachtige voorGod.

ONUCIT.

Nu is de aert des

Maer nu weet elck dathet vper’tGoudt Inteten hindert. -

einfchen/

Ghenietende in Lijf-waen ende Tiel heur

Gouts be- Ho’t daer deur wert ghefupvert/ maer niet ter bekët,

vermindert: Ende Wantdie Wereldt metten vpere

wenschen.

' Sietmen niet dupfendtmenschen vlptelijck in int Selier die"tghelt heeftmachalfijnluften -

vergaen/

TDencktelck dathem"tgedurighe Goutdan bpfalfaen/ Ein dat

Hepdt

Bjn Minnaers weeldigfalvoedenind'onferfljchhepdt,

mach all

loopen/

genieten,

Om te vullen den rijcken buptkonversa

' den Goudts onbederfljck

Goud

koopen/

delijck

| Eenighe


Wloßang van'tGout. Fol.cccccxbil. Eenighevanghen met Retten verrade

Goutmag

lucht/

Dietfoomenigh Mensch dient den Läije“ ºr Gonär

maečt ghe Kienuptwendigy/ jagen vor Ooemetsnelle Hondenen Dalckenkonstich TDie elek vooxander naerfighen behendigh denfigh ter vlucht/ gelen,visCDmvan39ngoutte genieten3in pogende. en nogen -

-

fehéwey- 19iffchen in Tee/ TOierenin't Wout/Do JMaett dan'tGout niet over veel Menschende, gels inde Lucht/ den,aeyé moghende? maeyč&c Andere zin beftchintwepden endemeeften/ Alfo a 'het gout/aldatden lichaem marh Dan ' Fontepnen en WBoldzaghende UIfLIN. beeffen. TDatist alleenniet/hetfiltoock den waen Deeg verguldt met Gout-geel Coon het met rufen. -

-

aertrijckfwert

JM2epntmen dathologe faetden moet mach

Ende die plant die vzeught van 't Mensche lijcke hert.

vermoegen

Edel

"tGhefchonckeuGouttan henn die terkeure

--

"twelckfmak

Allelec-

elijckte berepden «Dm alle Eerlyck. Sietmendan noch veelrelep handenarbep ZHtont toe voeghen. t gaerne in vermaerthepdts -

kernye

Dell.

-

(TLD2len

wordeom Als Imolenaers/Backers/bierende Wün Het edele Gout maerktden Boeren edelen. R tgout bebzouwers/

oler eereboven alle dingen lief "wer Corr/Pästepbackers/Aptekers ende19lepf 'tHeeftmen'tv Serlicke Boutmaerkteerlich/"alwaertigh houwers. Hoerof dief Alle kon- Behalven den Bupckhebbend'oogenoor Wanthetgoutisverde boven deughteer haer luft 1tenaers Waerdigh. wercken zNakende hoopwerck vankonfeners grot "Goutmaerktdootsflagers/ja ootmooz- . reyt.

-

-

ten onruft/

om’t gout,

DE blods

ders recht vaerdigh/

die hier " Jet Schildzen/ Steenhouwen/ Gouten "tGout maerkt den blodenftout/denplom-tout, den vervolgës

verhaelt. zyn.

zulverte fmeden/ lelycken pen konfigh/ Doch met Tappten en bogduer-Werchite TDenleelijckenfchoon/en den strengenrech- schoon. TeDell. terjonfigh/ zymenfet oock metallen vlptelickwoelen/ TDie (mits van'tgenadige Gout beelt"ont ZSpinisters, wevers/en/Bontwerchers voort fanghen/ » ghevoelen/ Genadelijk verbeurdelevenkanverlangen/Verlangt Ichswinghedie 19zoukens/ daerdie Mans So datmennietwenfcheltjer en mach be- hetleven na loopen. Dencken/ MDant diezynfelden foo dicht/fpen werden Of"tovervloedig Gout krijgetmetschen wel open. Men mag ken. --

-

-

-

O„d Me Doo een milde goutreghen/voo! baerbe TDits groot/maer noch veelgrooters can nier wen geerlich fchelicker 't CBoutons gheven/ Alsdtenetenklatert/ wantdanblßftmen Want deur milthept verkrijchtmen"teeu- alt goudr lü0.4. noch eerlich. tamorp.

--

wighe leven.

bedencké

Dendienst des reucronderhout mede veel Ghemerkt Aelmoeffen den Mensch van lupden/ fonden vzpen/ Doo planten ende banden van riechende Ende byengen die ziel in'themelsch verblpen Ltrunden/ petbeters Wenschen of be JÜNachmen -

-

-

Vell/

h

-

Dooythonstelyck menghen van dierbare

geeren

Alditmoften die leichte ouden ontbeeren/

diesghelijermeer/hiernau verhaele Deurtontberen vandes Goudts overvloe- d'Ouden

O'n

ten Halven.

dighepdt/

verftondE -

maerwatmoepten makendie leckereoo Enoock deur heurfimpeleonbyoedighepdt/des gouts Teil TDie des Goutsaerdtnschwerckingheniet aert inner, DooLupte/Flupte/Harpe/Orgel/Crom en verfont. -

to02ell

IHieromna dien'tGout voozmaels lagh 49poel ' alle Instrument Musicael: . in’s WBerelts gront/ Doch voor die stemme/foeterdam dieMatch Derboghen/onbekendt/onghebzupicktende -

telaael? ADoo bp

-

-

ongeacjt/

Daerom

"de die tederoogeneramofinich

TDatnuelck kent/mint/bzupckten vergaert was d'ou

Die “dner kopen honuchwoozdekens fenj

metalder macht/ de werelt Hooblischt d'oude Werelt Pfer/javermol-yler,ende

nigh. GBmm

-

näen ºtguntfp mietenwillen we fen/

-

Als fp vanden quaden goedt werden ghepe

regëwoor

femthout/

Ende tegenwoodighedaer tegen fijn lou-dige gour ter Gout,

211.

w" ich dan hier noch ald'ambachten bzeughen terdams

-

als scheinwerckers/potbachers/ fcelzae De Poeet can niet alles noe INNEN WAL

her Gout

doer.

erstimmermans/

E Y N D E.

Smits / Ilijndaepers/ verwers./glafemaet herg/ doochscheerderg/

zmetmeer andere arbe ptsame Gout begeer derg/

Diealle heuren arbepthetBoutonderwer Zck e"in ghefteten Pendickmael moe tenschergen

Lof 4Ttt 5


L

O

F

Van de

Ghevanghenille, S»-Nachtigste Sonderkück infi“ G“ acsonen(hydoymnach myoo ESondex mexck M, -SyieEmoetSonderfährysen so tief onruftis is SDyky

Paradox, dat"6 Söonder (pzoock té ßesysy,

E6amtlicß denck.degesancknife te pylen,

3mtseißooneydatessenchefickey lustig, sº Eyerkriggy werfegkerty Gay'tyof menschefjck,

-js-Soozallgymneyshyfußis By senscßesick, So isoockmede'rontgagy San’6menhN 4“ -Sitgoedit Seugd,'t quaed zonde,Sant Sazedkushide Salight der menschemet gestadige Szeuge,

„aerorde soeyff, evquettnetosende wu oeffent de Kerckerdysseymet seißlydey, -Sequadgydoerffloo(heydt Kanterige affny M. -Engeeffódy goedyszewstyquay rufe: 25aertfday indy manlijcky Gerduldigend, -Sysz-orse andere Sanguericke schuldigte, -js de Kercke-daywietely Senftleticke ufe? (Waer (aktieryemand feggy zyroofdy Serie

Siris der menschgymeefe uf 6eseerte,entfe" HoecaySyheds Series eenighfinkufich Sefy? gnerckt : omiff zuyckte Gryferd quets wisshawich, -Saer af Seriode gesanckkniffgestadiyß,

Satsanguaed Serlofsserte rechtsepe(M. „Ist Boozden onssysy Kindergyniette Senfghy, Satytroussklicksyday (zghöutzig Omen GM,

Supreme6en aldatquetseflick i6 65er ontoußsy? Swantjet foudeinaer miGuyckey Handy, eSydoodelijckSondy, ey fnertkick ßzandy,

-Zetis Soosaer luftichdatfeschermit Boot ßenouß67. Syzyßend is macht hießsy ow Site Golßzingen, -Sie Söigment die 6 Cunenchy Out iy alle dingly, Omaerzy Serkie f dickköics fave deurzptfey setzoy M, 3anisaer nur des Solistengers Omacßte derFDP,

Santfoeckende gut,fouffindex serser M köie foupe fin Ergey schade Fogh Senfhy moyzy?


Ghebangentfle.

jfol.cccccxbt.

SGyonssyfyfact dan Senfhellick tesegeergy 3e Omaght San Haerzottesbildereontseeren, SDnfo jaer federfft jeKe schadetontKomgy

(Wu finaffé Orienfahr ope=Nerdy foon Szoe, vatfeniet By Sty Satyquaedis of yoed, wies 5xy attemeyfetyzot, niemand urtyenomgy. «So Goß,3at sooz acce menschgy opder aergy 3e Kercker out it,tu fis,Seyecrick San Saerogy,

samt Pieroof Fensanmachtgyserdriet repoesgy, Woozsöner San "Scrdersy is eckigy afKikerijck,

“Sois niemandday serversens macht ßeyeerijck, Predderseits dancufigsame zy Sercktsezocsay, NoSzohr desepiepsanonserste Kader Printickedzoefer Soozdemenschgyaccegade, =\'s fineonserfand" seiderso ging serkiefy wNgh Fadydie schadeticke Seyßeydontseer, e@y Ey Sög Sary noch onfhuldigh ge-kert

-Jutaenditfonder sattemosyseriesy.

--

Miserdam -NdaySasaen sexmufiggy Hoefs, sie seiende Datennenfig Serie vonsre, is, - Sakr Zottigheydmet SittigeSayyseosanek:

Santhrow say Fry Stye Luftgierte in Gerraf, Seyftsgy dede Banyyyßinvy agy demaß,

"Emontquamföder Sprengyaentreck gefanek.

Sennerckt watde menschelijcke fing onsaf,fin, Soldat Kör dooxonféßlinde Serie

dickiyaf,fin,

SPnsqualick-Gaertsen(hpdeurzot sehenergy. Sieföußenfelsgyniet sooreensen, toeßeysen, at yoptfcheep6ßoodt Omoesie syso,

"Sn macht derSpyonen ffte Ferdincky (MuSederdie gesamtgens die zyntsseesudich,

Fantasiegesangen finfähuldig oftontschuldig, t Er (Guisy Gangt myom misoardoffioso, Srmißakdis oockdoodecijck of Mität, Srn Pooschuldiyyguettegy oneyndtickserie So nen't Sant, find’ander outspflick fizspy.

Nguyferf,ßend finde sie quaediert, it is"sene darin fin Senfhelickesaer fert, -jstnet tufighducken't quaedr datinney Sees rontsieg

- seetdat Hydogh San Semffees fersymoet, des System Segeertyckonzern 4uacoßeste desgy,ßoet,

santes Beissenseeks elendige -2ieden. --------

i

Sock


Idfbände Sacß is de quaero-doender sofesende andere mit Köant d'exemplaerftiraffe deux Seefe seequaco ßeschut, Hu6) Salt

fin Booz Szuchtfaer Mysticßteick,

–Andergy Lesgy gyfelfonogh niemand tot profite, -Enssergy"tesyonaeppnickefuerte 4uyte,

omaerdes erfgefond,fordiskyfighteck. Seyige serkergy-Sinte,25arßermetSoog sichtlich, 253 vene desoot om kenisLy Boo Boozzichtich, 3at Hey Dick mit, an Huett her on Goofy yjefähut meef

gmaer gy Kereker jou? PM doodfaPigh Sooz oVß9,

3atjegy degesangen daer Caefähicky Goghs, vEy macctdating der

dicnach

sef dydoot mit ensseest.

-363eesgesagevs mißlaedan Giet vooyce, 2ie Kercker Foetjen fn guade atynoodyes,

-

Santnudgy menschaltyt Sat Omoet Boy"f goes of Maet, So soll je 3athy" guaedatende,"soko Onoetpfes, Soeddoeude,66erdyocoßeydaerd Wy'tgoed Serkrtyp, «So Serkrystar KerckertfegerSegoed Szocs Dylaes.

Hyatt"serkriseusan" gesenfähtegoev mietfuss zit Serkrightdaygesangfengydeurdy „Kercker ruftty,

„Je dandy Kerckermit Seifegy luftige fikcke, Natick folgtedie Sandy'tquarddopyte feettray, 't-Zétickt datmy Zakr magh noch rosen,mooy,affetts, (Wogh Kne SeyoSerumids die gereede Sözaecke. .

"t.-36oock Semichelijck dat San'tgefight6ßekoozinsse,

Man't seefessegeerfickße 2,9'6ßergy Serstooringe 3e gesanglemosermidarfoeren Serv scroft, S6amt Hy fitdoncker,of Hy fetmit dan onluft, -

-

-

Srdjeef Hyghegguade fesscertynoch onruf, Enferftfoodezondry Rat jemfutter mocyte Kof. (Wiemandenifo Suy, FyssacrsacenerynSßepesy, „25eminteckder Zeugidyfhiv,joe See meer 't Sey Die „Kercker maccétet oock, ein dooz die Sozt’t Lif Seet ren, (Waerdiydan 3efangyar jooghfe föenfäh Gerkrig,

Swie sonjaer Senfhellick uf Konny seriöiss Sysesoweenfür Seriert aberdessen Ufontein.

-

Die „Kerckxdoet Sezgnerntreurichfedencken, Sy can dooz afating enserou,de fooßeyt Kreucken,

«Syßaktdoor’t straffenSie onderssijs feife Kennife,

SyOnackt ern Cuenische doornoweetengoeven poedigt, Seouldig, geloosaev als kenkam,fachtmoedigt. Podexende föde deugt Cuet verzonen schennife. -

-

* -,

-- -- -

-

-

-

-

-Inten


Ghebangenille.

Holcccccrix,

-Indem-Kercßer prcecktmen dageycks-San fersen, <Sit Sernandoct de Footkickelsondezersen, Mantmen gedenktder Sy'6menschen oock Sodsoodee,

<Say kommt mit de Szcef,onmut Sanskesensmoor, Senfällige Szeese,Sooz 3e feußöigte dood,

<Sites ferte fesin,Sat 1 unckt uisdat 5ßen

Soodee?

-36dat 9ßen Soodeecom Seseeriffnate foopen?

–Jeatseen Peete,daermentation foudeserkoopen -363at niet "tmodelljekte, ein syOmagdalena Sexkoorene Mat macßnen hier doch Senßffetycker ßeyeeren

Sande serfantfernende Szcefdes-Heeren

Sie deessink, aserlief tat, feefnierserkoren. Stiftsessen soorsee, ver-Hoeren ein 25esen, -Senföecken Harfonen mcerdan wie Kupferseroesen „See f oock Booz Hen fynjenige füllen in gaen,

SDh, Sakrit Serfaut Srecksesagenmißadis,

So soudejacraterontfernen senadish, (Wafernu Gintner Seele dict in een sezkeerde fin flaten. Sie fanden stemmen zerssite zieren f, =N 6 rafenze Omenschendie int Pupfer ßtdarfin 66c,

Sfast eucßmieten,viele Cafetensoefmaecken, (Wiemant i6 foo Serköoef,3e foten Maßen jeCon tam e-N6 da er yemant Serandert in een -2am,

eDoc outgenesene yoft niet foetick finaecken?

GMacris remantuytpenninckricke schult gesangen, Sie ein heftigen anzt Soor "flandete angen, Swant feden fetimen Die groote diesen op Knopen. Seesgesangen 16 schuldigt,6uyten, oftmer zyn schult,

-Jß zinfeuftmietfjeefy fightetFelgenutzt, YEmprintjewnier feron urtde fanden teiopen.

Matfütcke menscßenen sind nun föenmit Serogen, Nf diemetfinacottafixt nacryoetz empogen, (oo in sesamekicker sooyßen:

Ein Kommen

-Neenaerttot infedersen Foussoefen sie, Hooz HE6 opfitter Konfe Mit dem toomrufig föert Mßefilt, Patien tot insemackfeteckaer förpen. «So föext die deuyßtfete mit San "soeweyck hoffen, Man "tmoyelycé (66km, Gam "tonsrodetyce sollen Poor den natigen toom Sande, Kercker fedaert. 3it et en het dzincken,Soererem ein Seefften,

wonnen,doofach, einander ongerecßigjets Knechten, "SooNatfjen geföntende onschulissesaert.

-


ILOf Hände Sitis noch alle ein nie, Sanfarson en morgen

Senfolgedigen menschenden Kofcan ßesozyen, Sie aydersingefzeck honyerigy Sorten derseiten -Noo Selostde „Kercker soofchtig jenkoeck Siegesangen 6 San Adagms pinycke Goeck,

Safe foulder (Göcet Haerts aenshyns" froodt Sacrºiseten «Sonderling als"saft dat een milde Werteu,

(Wet eenfögsuisse <=Nmmasetrou sanherten, 3"-Nrne gesangen6 oock gerie Seyrickeyck: Mant an zinf in't Golf feure fckfz-Lant,

-Hessen.de onsefors.de Kof, Seefy Sooseen Steckerfant, -2aten" sogelkenfozyen,ein fingen Omuftkyck. Sefe mogen op jaer ersten Nicker mit Bouß6kw, See Gerlangt jem niette stiegen uyt de Couß6en, "Mant f innoykywa Lufteten,dzincken EM fapen,

Pecßt als desortenNeonrene Seeffen Senietenfulcke edete Görnige geeffen, - Sex-Epicuremen falligjetzt rechtschapen. (Waerdienten doch sangen fuhten jaer schulden,

-J6 on Faerdeugt,oft omeen ofletien durftgulden, –jne6etallinge Sande föecke fr fallen

«Sucke Fadde 3efiztunnetarmoelegezerrt, (Wake gesangennacektpfezickuptionfe geneycßt, - Fenn Sam alles Gerstende,dat andere Betafen.

=Neusaethynietunter Feser sangen doen Swant ecuantracht zijn ßejoefe aSont ein noten,

Sie jemaendient Sytis,Seediejenéegertyck, Matejaet dengeldeoofe froerken66er versey Sant sei, <=\fken ander SoozialerSelust mitdespektiert, «Susis een pennincyKente ließßen eertyck. GyMoetdanyemantomdencßt gesancénis yeu

-Nifonder köpken Seesattin (Turcken -Saerten qualen

Luf i6 den so den té Germieden

«Sooisjectionger San Sodycke klariert, -Sie Höachten mct onserksinnecke Sakriert,

Smentefesteren Sandesanden Fynerzielen, Mat faetjen"66ereits Geyßert dient zieltis gesonden

GMetonfutaenkresendedoorcyckesondere Mat (ca"etoock.de rycke «Sie dees Licßakmb fanden?

(Wiet,ßr pronckt netzin Oneefers cluster ceryck,

GMeer dannen ist Sotnet ketens sangoutsgerics, -3er Sromen Soerenseeren Hunden Sanger tot fanden. --

– ,

Spe:


Gebangenifle.

Fol.cccccer,

Sheetdeughes mee-Heydensfoofrytaerafégefeiert, -Hessen net nureingesanckenidy Kezcker ge-kert

Psorion, Eggulus, gy meer an der Soesfoo seet dropäerg, -Nposieg, PS086 seien. <=N-Socrates,

Siedgy-Jeer Grotyckinsegesanceniediendgy.

-

---

- -

- Satomenf ontaijck Sint in fixifuers dooz-SandkrM., … Sat nu de Sandy gegydzoefferdts oofaeckenzin

.

Omerctmen lichtetycaemdondersichert rufschgydzoefertSypen Swantdoefer segy saysefaendeint gemoet,

Spruytenaeurtmeyminge datde menschet uaetgeschicke (Waerpynis finertin ihnen, jegyfreurg noch serie

Ein Konture Fonger, dorf, vfgequet, in seine Dystock Gesansytefingisgegpyn Boot fighame, -

Swant Septaktsiegrooterday"tyfasanenarsequame, Oock Onagh "tighaeyfpis odzanckyenoegh geseur M., Sie Köpfe Oman My Heef9ßeyssay, maer goest Sexfanta -

Sat noyt in Sandy perfeßsners quaedtheytt Sant -SuéOmagh Hey dieJßesamtkniff nickt Polytreury. Sex onköpfe fotty doefFrye sersaet Onetter tot, Köantdie Soestdat noytprnyczy vor, -Ne die gefont, set, ferck,in Soerens Leef, eytreuxtmietdatfn zieltin reife „Kercker Söoomt, SE6 Hy't (noove fighalen oock nickt er

Seefoomt,

SatSeeerenderen ruynergesancéniffkef. (WAD fet defe seeltidt na uytkomgy Serkansy,

Omatraßeginenfegyn inar bereitgesangy, San Secke,3e durfentfie nietna Seelofinge Hoopt,

Santecessketfacy de Kemetsche SyßeydterSV, Satyin'ésöereits gesanekniffde doodtmoetferöpy, Omaer de Hoop Sand anderdickßangy I dootiontoopt,

-Betrou hechtmanen föif,dat gé San Fry ßeyy „25 andere magh fapy,f moyß ootkniet scßeyy, -Nodföingt Sr „Kexcker 3 xy Omenftig optpftede,

Seyckegy Grou sooz egyman,i6 kgyplaetsgenoss

"t-Suettegymannie,maer egsspf te Hessen in gesors -Sie6 Heefoockdie gesangen in ein plaetfe zynsrede, (maer Segesangen(demckt men) votet zijn Köpf ontferfus,

-js-dategy3eucßertycke Szousse meteeren, So Serandert jet Gerlangen,die ciefe ßesondere. Sie trousse Poet jaerpzoese,dat Seruflight dCi 111, See 6ysapiens fatiert makckt zijn Kraghten mit 66an,

Omaer"taf föefen maccktdevmay SroOnkreygesondere.

„Ifees


Wolf bande -3fegyguaedtsyffseck eine Saent senkenlyte, Swat serdrierist jemgescßerogytefrucenick Manegy tssifististisésappich frappiyßeroo6 köpf? -See6 i6 ppnyekte hesspo duftig jte miffen Swant Haer affiesy Poet stadigeonruffifty, So(recktde Kercker ein KerckhofGoor zielen f Sy toontze seien den zykan Seetonluffelettgy, <SieggyFeefintreiß», jonger,Kourg Hetty, Egy,66indt, Sally,arm,ßey,in Pyjafstefreigy, -Infockfittende, mathmay in Zeeniet Gerdinckg, (MB Foozder gegymoodeycke S66aergy fincky, Santdesseerkoofen secßt nie, Dyssert oockmietdoorfekg.

Syndeyckzufisternde Sanat’smenschenföercken,

Susis fseterdam darßert, een Kintfout waercken, -Binde gesanckcnik Sierenenaltydt ruftich, -Saer sy,

"M

sy al "eserschalesen klaeryck nacß fycken,

Sat9ßen Griffeyt SyHaeristeselicken,

YEndat desgesamtgemisssenscßeyckisenfufig. macxnu opdatoock niemanten Sacn, Satick Hier foupe Sillen fefaen

Wandegesanckeniseen-Hemetoft zitete maßen, So fötc. ick Hier jetfeyLigaen fSicjten, SDm Sederown Fannicutte dighten

Senige andere stichtcyckefaken.

Begonnen ende voleyntindeghevanckniff, 't IacrfevenentfettighopVrouwen onlangeniff. D. V. CooRN HERT.


Foltererbt A, B RA H A MS Elptganck, Argument oft Inhoudt. Hoefigh die Gheloovigetot Godmoet dragen, "Wif toten Man,endiebeyde tot'svyands lagen.

Saldefe uyganekAbrahams schriftuerlijckgewagen, Koopt,leeft,verstaer,endoer,"tfalGodebehagen. Dit Âťmde in Fm uyganek buyten druck offmert, Der menschen verworpen, maerGods ver-GooRNHERT. â&#x20AC;&#x201C;

Edelen,Erentveften,Vroomen ende fer wysen Ionckeren Arent van Wachtendonck , Clevische Raedt,Maerschalck, ende Erost tot. Cranen burgh,&c.

Etzijn nualvecljarengheleden, datby myghelegenheb benvele Nederlantische Rijmen, in Comedien, Sentbrie

ven, Liedekens,endeanders,diewelckenuende dan by eenighe zijn gelesen geweet,die telustige stichtinghe (soofyfeyden) daer inne laghen, dandatsyongedrucktby myverdruct fouden blij ven liggen, alfoobenickten lactiften doorbede van eenighe ge

drongengeweetdieselvemijne Rijmeryen allenfkensdoor den prentgemeente maken: alsick nu defen Abrahams uytgancktot

teneersten uyfgangergeschitthadde,fachlickrontfommenay manden,denick(na "gebruyck)dienfelven mochtetoeschrijven. Ende quammytertontvoor oogen die onbewaendevruntlijck-' heyt endeeeremygeschiedt ende aengeboden (meerdanickheb willenghenieten)vanVE.L. Daeromme op dat die felveoock gheen onbewaendevergeltenheydtvanweldaedt in my en be vinde,hebbcick met die toeschrijvinghe van defekleyne: maer

eerte vrucht mijns onledigheyts int Rijmen, aen V.E.L. willen

3Deel.

V. v v

bethoo


VOOR-REDEN.

berhoonen, dat die felvete gebieden heeft over het cleyne ver moghen. Van VE. L. vetbondene ende dienstwillige Dirric Volckertfz. CooRNHERT.

Cruijfvlucht. Raetwel. -Je föat trefflijck Sidoy,yoet kers SeeferadD,

„Zatt Feyniet seroussymet (handygy schadsy Swant erst gewagy(so nenfert)en SenaßeNacht, a-Seef ineinige Censchein groot syzygefacht. -jck föif Skrupfen, ein seoef foyder ins M, Soedgyxard, maer Höiesssys infinergy insgy? Jekniet. -Immer6geenfins in ersyHandelinge, (Woytfach ick Szkeyt fand,Saer freckick Gmyn Sanderinge,

Online-Kurzman i6fersöytfertyf,sanfangyrick

Guy Feetionstich,enzymgynaem(Raetwcl)getyck eHeyköttick onym opft nacktekick ontzeck, En Szaggy Söaer ickßestmeter Soonfatrecky. "tSkuckt my,ßr it allen,ick tref dick uré, Soeden Nacß -2Surman.

R„„.

Soey dagh tief gesure,

föat Hooze ick? Gertreckt sie in die of Gier Séfé in Cruyf. -JK Omern Seja, war af KooMicßnktu zekely,

Onktu,3it Seet-Dandy Wysudgyeßtserföht. Kaessertsradymy fest tenemyminy toght? Raedwel. föaertu,25uerman niet mutter kerftepsey Dyrak

Sfsy Sanierfuttgaen, wansersaerts sysesyaer, Cruyf. Raed wel.

köatport ueen-Nnder Soonplaetste Bejagy? Jck 66i "t-2and Germy2M, daer Sopfentzynpluggy. Werndt eerft defonsgy Pater So2 jet -2ant oy plakght,

Jefraf i6goet,maex’tis:3efondedie Sodmiakght. -jck föilaf-duerte Dy mexingtoos laut ontösucßtry,

Cruyfv.

-3ckssin niet,teerßooch, Dymoetarmoey Keoughty. Sylucht «Satan6 fast,die "tierte Golzsare zonzgy foap, " Slught 66elluf diert, die "ekt fitomdzoom Szeught Gercoops Snsucht de föereit,met Saens findefegeringe,

Raedwel,

-25kgraeft vaer upont Quiet,feckt Sootyckeneringe,

Soeckt Soderick Soozal,Serptop Sodaeuforge, Hy facmietontfeky. Cruyfv.

Sört9ß

Pic6ßozge?

-


Cloon reden.

Folkerterrt,

Raedwel. Syßeßtal saß erfolge,maeckt gegy föaerFet. Cruyfv.

Migy?

-

-

„See Ficken Sodonsedzieghicke Saertext. fv. Cruyfv Raed wel

't-F6 köct foo,macxdit-Zandt i63ants soll onruf, Sie köilick sie gy. -

"Wiest u Söoetende ufen, "Hy Sliegende 6egeerten, u doendessitte,

-

..

Saß6ateertgydaer Söe,uyerte Sexfice.

-

(Witt onderat des Streitsmoeyeryckßesarg Legt aft Compa6,3ooz fesSeeßlicke farry, (Mieten setzt Sesseeght,int6esseeghdefchip föierende Omar sackten fi opten entfer ßlijf fierende: So sif kick Wikindé zyn föiften quadry Luflich

-3nt sorgen sanons entfiert Cziffiten rustig, (Wittondrat des bereits onrufichraßen,

„Ziinsöy in ruft Sat taeton63'onruf derdsjafen? Weetfoeckyruß, maer Seymichzynder diese Sinnen, Cruyfv.

eZoe kommt dat?

Raepwegnenfoecktfe Suyty, fließinnen Omen Sint die fokte rufte nickt dooz Ske Sanderen,

omake doozfit zin,frischeyt Kan'tierte Geranderem, Merandering Sampfactfen, geen köare ruft gy geef, SYilzy ruft, fast allzaer u.jert Suyten «Sood aenkleef, -QZaktueygen 66il on Sods Site Selesen. -2aeum feif, Sogt Sod, die fau rufte gesen. Cruyfv.

-Sat'666klight gefecht macz't Soßzengen Gast ferfönen

eFoegaet at tot? Raed wel“

-Ätify sattiersyfilt et Klaer «Speelköij

Cruyfv.

is

c=\ßtaffan Goozoosjen fien uytseeven,

-

Samerfeelen?"tgedencßt winauzatmerfeeven, "Man -Nßzaßam? dat'6 recht die fin, die "tierte fegeert,

-jck Hooze" spielen gaerne, Santjetnet Luften Leert. Raed wel.

Schickt unanner, ein Steckt die serstaendeught upt Minuten,

SwantickClerckdatmen "t“Speciaefft Beginnen,

Voor-redenseynde. 3-Decl.

Vvv 2

Fes


Werby verfuenwerde.

Personagen.

l 1 Verfocht verfant.

1 Abraham: .

3 Loth.

2 Goede wilke. Goeden raets navolger.

4 Timor Dei.

4 Wreefe Gods.

2 Sara.

15 Gheloove.

5 Fides. 6 Spes.

|6 Hope. 7 Verfooringedesherten. 8 Creatuerlijcke Liefde. 9 Gemeenghevoelen.

7 Affectus.

8 Cognatio. 9 Communisopinio. .

Eerste Deel. Dateerte uytkomen. '

Ten was boomünen Geeftgeen mit P

Abraham.

ION Hongers

CDegenadelijckhandelt Godt met Gheen fchepfel/ maerdiefchepper/is des

den Menschen/

Metden Menschen/ die deurhaer verderflijck wenfchen

Alleenwiederspannige Creatueren//zin:

Geests voetfele.

alle 002ne ' God upt ghenade/

mietupt

TDesfondaerson wegh/mettekeljcke dooz

Alsdie teghen d’ozdene der natueren//fjn

1 2.

Teghenredene/jateg)en Godes gebodt

Gobe verachten/om elftewordene Godt. EPpdathen die fmertefoude deen bedaren/ TDitkomtdeur valchefcß jn/ metbedpiech TDieruf begeeren/ en'tgequellatenvaren. lijcke Waen/

-

TBitpijnlyck gevoel/deesboetmünsdwaes

Diemerluste van goet/ ende quaette ver Aen/

"g

meistert ontifeeckenfoo s

blinde wille/fordermoot/weetgie

Waken/

test

/

49erachtende"teeuwigh leben/om"terklücke TDwaeltic'tbestverlaet/enkiefthet bederf lijcke

-

ghefichte)

-

dere bedzoghen

' die waerhepdt/ 2 oghen/

' herten venfer/ "tighenadighe UCIte/

fach r in mijn dupfernistengrouwe U)

tighep

:

-

ick bolghde die Ein

ent goet mit angerech

Eck ep GEn

-

' te doen/ente merchen op mit d LIN.

TBoe vernamick (Haewel metkraucken

Sulck IMensche was ick/mede alsd’an 1Bosz Ick

enpzickelde"thertfo onru

Tig

TDatick (als upt een dzoom) begante ont

1ertg):

TDat

zeptsluftigh

aupt

TDoen toonde mp dienaechte waerhepdt trouwelijck/

-

deurin fondelijcke unecßtig TDen valfchen/bedzieghlijcken/moozdelijc kenaert/

epdt

Injammer/ innoodt/intreuren/indoodt elendigh.

-

wann

leughen/die mpden doodthaddege D8.ET,

Ende in verdoemeniffe uptende inwendig.

Ende doe betreurde ick mijn doofhepdt Metdees FBenschendan/ handelt Godt vanherten Meerdan mijn ongheneught en knaghende genadelijek TBitvindeicin mp/dies hpmpfoberadelijc fmerten/

Net condmakingh myngdollingsterechte Wantdie straffeistrechtengoedt/ maerde ginckfieren

TDeur zinengoeden geefindefermanieren. Dolende intdonckeropfwareonweghen/

fondeis quaedt/ Tegen die forde vernamick een dootlje -

ken Haet/

Bleef mijn geeft onvermoeght/ enstadig) genegen/

Ra "t:Broodt deslebens/ geendzaf mocht

hemverfaden Aldedetc'tljfin Weeldenna wenfthe baden/

Das


Abrahams Uptgang. Dan

alten teghen die leughen ontroU

Fol.cccccrritt.

Ickmoft voort/envantgeenwechmannjn behaghen.

e

MDantleugen betaelt beloofdehzeughdemnet

-

Gaetighp (ppack Dees) dienwegh/ u

r0UUUe/

ghenakenplaghen/

TDefhalven en mochte ick hem nietmeer Jammer/ Ellende ende eeuwigh verdo men/

ghelooven/

-

-

TDie 't credit eensquijdt is/ blüftvoots JMaervolghdp waerhepdt/datfalu alttjdt licht verschoven.

Wyomen.

Ick bevandoock des Heeren wooptwa rachtigh/

-

Inden

. .

--

änden doodt

Auch t ' frenglh/fp islieflijcken minne li l) ("

ebt

mijnder zielen

zugen

vankracht onberwinne 11Ct/ klachtigh/ TDie ick vernannterfont namijn overtreden Watfpfept/dat werdt. TOithebdpfelfs be --

Vonden/

In’tmiffenvan'tonnofelleven volvzeden.

-

Indeesondervintlycke kennis der waer In den doodt/ die voofepde vzucht uwer fonden/ hepdt TDiemp/overmidtsharedeurluchtigeclaer JAuvoofeptfpuhetleven uptghenaden/ epdt Doghp volherdigh wandert opharepaden. in ghedachten gants twijf Oopkondmaerkte Godes strenghe recht -

al

vaerdighepdt/

elyc

-

n: myn doodfchuldigheonbwaer dighept/

(

Hant

-

“ Ic

nocheen TDienareffe ghertjf

Moerdick ghewaerin een oogenblickefpoe TDiefende dat ick den loghen mijn rugghe hadghekeert

digh/

-

Een Zollgelingeerbaer/zeedigh enootmoe Tot mpgulamfegghen/Dzeefe heeft urecht gheleert/

digh/

Segghende: delhooghfefachu diep verne WLaetdie leughenvaren/die kanniet danbe dzieghen/

ren/

Dieschickt nutotu/mp/dievzeesedes Hee Dolcht die ghetrottwe waerhepdt/die mach ren/

niet lieghen/

-

Ickben "tgeloove/een gave Godts verkoo

Not loutereliefdiengenadighe//goethept/

Dmuteledenmetberadige//voethept. Tot Gods wyfhepdt en haerfupveremin Int

Ten/

also

-

desleugHens nieugheboo

M.

112/

-

-

-

-

Heeren is wijfhepdts be Om ubetrouwenter waerhepdtfoo vaft te maken/ TDus niet voop mp/ den Heere alleen TDgt Uwig gheentwijffelen falghena LIN. wiltvpeefen. Ghpfult maer ick uwendienaer Terfont"tvervloghenmijntwijffeljcke wefen/ ghedachten/ Ichwerd vo/denmitverdzeefverschzit Jck ontfinck "tgheloofmet begeerlijcker ken krachten/ Typwas mp willekom/ wp ginghen ots 1Bolghderaedt: lietdie loghen: engheloofde

MDantveefe

Inne

ä

-

-

Ja

- -

-

-

rhicken ' deslevens/

-

t 'tWoodt/

on bebildt Van TDatic' d'eenvuldige waerl)ept hadde ge 002t.

wzoegen/

Honruftmins Hongherighen gheefste TDie vinde ick opecht/wantfp verfaetmij nen Gheeft/

vermoegen

--

--

znetspinsedie nemmermeeren machbeder JBetdatbootdes lebens d'welckmijn fiele gheneeft. Ven/ znaer eenleven gheeft/ dat eeuwighniet ja diennu die waerhepdthaertrou heeft doen blicken/ mach fterven. Sosen mach ick seeckergheenfins vanhaer noptradenvoot/onsquameenschepweg Wijchen: -

-

-

-

-

-

voo2ooghen Op deenfondtdie waerhepdt/ op d'ander Algheboodt mpoock God deur haerfulcke -

dinghen/

die loogen/

-

gelck arbepde om mp tot hennwaerts te TDatspredenennatuerte boven gingen. trecken/

Delo

TDaeromme will ich nu oock met poedig --

had gheen schijn/ omhemte be deckell/

Pooymp/ diehemkende/ en hatte als den

oderheptsnel/ ab volbpengen mijns IHeeren be el/ - -

Ende gaenupt mijn DLandt upt alle mijn

doodt/

maghen/ Dieg myn herte van Hemkeerdetotder Enuptmijn Daders Hups/ommnetebeja waerhepdt bloot. 2N1 . Deesdochtempererst oock/ruid/frenglb/ -

harden spitigh

Haer

eerft Wlptlig).

Zicken "

Eenveemt landt/datmp die Meere faltoo --

mijn voortgant -

' d'een loghen geenfins Weer

betrouWien

g«Seeftsgheneghenthepdtpodesonderop houwen/

Nell/

TDie Godt volght/ Godfalover albp he W00llen.

WDiffegggen! Plan:' te kranck omveel lafg op te LILYell.

3. Deel. '

---

Ick ben't welghetrooft:maerwatfalmijn -

Dv v. 3

Watt


Zlbahamstpeganck, MDat heetertranenfalhaer dgoebigh herte Blijft Godmetons: Watfchaed vanmen EN /

fchentefehepden .

Alsspvaniharelievevzienden falschepen/

All repst

Haer leedtismijnleedt/bus willicßfe voop commen/

nietmijn Magen ging icktronik 2n

-

-

-

sonalN/lief/maehlisku noch watbegon

Boick"rbeftknn/- endeesiepfe op'tfehoon 19 fe verblommen

. . Sara, ' wterwerlt/ickwilugelepdé

Een goede FEMainfoeckt meer zijns Vßfs Als wp verfaemden in Huwelijckenstate/ vedeenderufte vzeughde/ of bletschelje n: --

(2 III E.

-

Dmualleen/ickald’ander willighvertate. "tGebieden betaemtu/gpzitminen Heers/ gehoofaemlhept/dats der byzoll

IBp

In Lee,

Behalven uweise/ anderbare wuchtighept Abraham

Eerstedeel. Tweede uyt

verblijt mpu Godefvzuch

Beminde# tighept/

komen.

strum ineen vzeemut DLandste 00len/ an, Gode/maer uvamniemantis

Sara. Abraham.

_ bevolen.

Pledigweisende darachterder deuren/ MBillighedienst is aenghenaemtalder unten Hoogdeick mijnen Heere feierfroaerlijc MaerdWanckis hatelijck/ nach oock ntet gheduren. kentreuren: "t. Welck mpoock treurich,dpingtute tomen t Py Ra

wän dien/omdattehelpen dpa

Radienghpdanfoo ghewilligH met mp -

Wils paerten/

toet/moetghp/bebellen unnaer

Het

gehen.

Sick

' u Heere/maket mpoockideelach

TDatfp't alrufen op de repfe tegen morgen. Ick faloock

Genietief ulief, waeromnetuiertklach tigh

Sooongaern als ghpubzeucht boomp TDie

kondheelen/

' Mßn ':

foyghen/ Bootrecken wpma 't Gßebodt ong Gods

' falomfeleptfman wesen:

Saras

---

Sßnwillemoetgefchieden in allen dingen. JENpfs fos lief die helfte ws leedts te ver Den unen gae ick nu olytelijck vollbzin ghen/ pachten: datons volcku bevelen ver metvzeughtmijn dzuckte ber Int Als Boogeerne hooxdp mpudzuckmedtedeelé.

#

NLIN.

Achtell.

Abraham

en

den Heere in allen onder Waerde Wpf bemindelieve Bufere/ A211 19deughdemnäeckt myn herte dichmaelte Ick Godeen u/ eins ghesinde Gode uen gherufere mp: ickdenthe datutrouheptmpinliden Heere (datbetrou ick hemals Goo.fal oo geerne verfelt als inminverblyden. -

'

QIPP TDochvzefeick datu19zouwelücke//herte OnsHups van allen quadenaltijdt verscßo Genakende iseentrouwelicke//fmerte/ 1lenl/

TDeur "tgunt mp die Heere heeft bwilleu o penbaren.

Enmetztjn bzuchtbarefegthenbp ongwog

-

TDit uaenfaendeverdziet/(wasmußnbefwa

III.,

Ten). Sara.

Wat ist doch Heer? is uferfdagh ghe kommen?

Abraham

Werdmijn Heerempuptditlevenbenomé Enof dato waer/lief"tmetalghele den31jn.

Seght''

-

hoe foudghpdaerinne te bze

Eerste Deel. Derde uyt komen. D Aer ' in/epedelbloemeder wißben Abraham Wie foudeeen Bzouwfulchmanljege

einzigns

Sara.

Ach,/ dat waer "thertempt mßnenbopfte

vun

dulttoefchzyven? ghemaerkttet Hulp van wßf

m

21 NAU

ghetoggen.

m :deesisdie Helpster strecken

Maer wat mach’smenschen teghen Godes Sp vermoghen/

Abraham

AIN

Helaes!moeté wpfchepdévan mal anders Jawplief/mietmettendoodt/ maermet Wanderen/

sagtis dieman vanfulcken wijf getreu 2.

Enfangistgestnd vanfs goedigen vzouwe:

-

Indien ghpdit WLandtenumaghen mieten

Bphaer goetheptisfpeerbaerenkupg/

begeeft/ /Woijr/vpuntlyckenaltgdt in UDE, MDanthetmp Godtelaten bebolen Heeft. JDaer wildpmede’t Landt/ vpundenmaeg daer stattfp d’rerst op/engaetalderlefflaps oogh let op Haer begeven/

"an

-

CDmmetmp/na Godswil/ bupten’slands Op

te leven/

So blpvenwp t’samen deur "tschepdenvan

'

Pe I

d ' Welvaert/enopmjn gemeen 007 al.

Mlfchickt zittenoopbaerfoo"twefen fall,

menfchen/

19ereenlightmetGod: Wat machmenbeters Doo datmerniet verloft/ verwaerloost oft verftpmt/ wenschen? -

Riet


Abrahams Uptganck, foltcccerrff, altet ihr abebzeich/maervoozraet van als die TUpUnt/

Bp

Al"tgesellschap inwendigh

--

b"n tjdtbefeltgantisch wij 2100

finget.

-

Stemme: Psalm 23.

sein“ hupf"Houftere Hoog) P2P Ilick In Jonckhepdtdom/ doetons het blindt eronwaerdeerlicke//deughde Verkiefen s“ een begeerlijcke//bzeughde/ TD'onnofelhept/ en'tlevengoet verliefen/ Smte denckenen af tefpzeken/ -

Es

-

Dandolen wippijnlijck op veemde.paden/ Totdatons Bod/deur "tlichtspner ghend

Taermpwooden mogen ontbgehen. znaernemmermeerloflyche waerhept Danhaereerwaerdighe klaerhept.

Den/

TB'ellendighepdt banonfenfaetdoetweten/

die vertoontharezedeneenvuldigh/ are langmoedighept geduldigh/

die fond” daer wp den doodt aen

Ein

efen,

gehoosaemhepdtootmoediglb/

Berblijcktdiekrachtvan waerheptseer

Enthalerbehulpfaemlheptspoediglh. Hipstreckt den Weeskenseen vgettere/

Die openbaerd des leugens valsche fchen

Pare

ftekennis/

gonnofele eenbehoetfer/ Denhongerighenten verladinghe/ Tenovorlasteneen sntladinge.

So

Tendyoeveneentroofpche lufte/

En 3ijnbedzogh niet meerkonnen betrou

RIS/

b

dat Wpdaer gantisch of grou en/

21. Endenmoedeneenfoeterufe. Baermentfeptvanntemant quaet/en van TBaerkomt Gods beefe in'thert am ong velengoed/ genesen/ zBaerhaerhandeen pegeljckfadige Hulpe Ein n: datwp Gods Toonen straffe --

dOet.

Zeesen.

Sulexismet den menschendaer wandeling tuchtigh:

'z

als dgyen '

menschwantrout de valsche

leeft fpgeheel Godf Enkeertterwaerheptzijn verdooldeoogen Hofent die Ideer"tgeldof intherteleerlyck/ JBet äh verdzaghen van allelij Dathaer ontfangt vppwillich eubegeerlgr/ JMaer

vzuchtigt):

--

TDeeg

den/

Oockwyfeljckhetquadetevermieden/ GDock #vzoljcken hanteringder deug den/

--

'

Wootboven'tvernuftaen

EVEN

Totfnderdoot/upthoop van'teewiehlevs. Beurditgeloofbegintmen dante stry.de/

Dataleentbedenckenmijn hert dort ber Tegen die sond"/getrooft indzucenlüden/ Veugty dell. Derfochtverstamtvanfotheptsluft elendig -

She' ' dan die dierbare perle Wen verriet chelijck/ --

m

God over31jn wilunwen

I

Ist v", datmijnmontondanc WDie isnugset/en bolght inootmoetfille baerverstomt? Paermans bevel/naaldes Heerenwille. Behoopic "in van wien fp nnp Wellhuudiefolghelsovigh'tquade haten/ 0 L) Ein nebe Wsozt die aertsche luftverla en Öp a" van daer allegoede gaben Ko Om falighlijck in't goede Lanttewsonen/ TDat “ Gode, die fchenckt giftenUpt Do Abgam de'/ wantdutztjnrechte foonen Dan Abgaham/ oock vzuchtbaer Christen TDie fooedele deughden ber rancken/ Wiens Hooghfe luft is Gods ghenaed te damcken. GEn drei"fe mp ghenadeljcken toeghe

hät'' fert:

Hem

Tweede Deel. Eerfeuytkomen.

-

' ich danckenvan zijn groote wel M3 mit poztdoch denman zijnhups/vgun- Cognatio denenerven

daden.

Teverlaten/ omineen vzeendt Landt te Abraham valtop zynknien.

Omilde Hodt/overvloediglh. van ghena

fwervens k" onberfien/bupten pemandts -

Go

THE

häu grootegoedthepdt/ mp bewe

Deegwillige hulp/dees trouwe lßdensge

Gfhp pet guaedtsducht. Hier istniemand die hem Haet: Maerelck bemind hem/ elck eerthem/elck gunthemgoed Omdievziendelickheptvanzijndeuchtfaem

an“ metherten vandees weldaden

pfithiermetghemack/ midtsonderzen

enttäemposch der uwirbert

TDie hemopttermoodt/ troofen/ riedenen

“n ghebzupckentot uwereeren.

DAldit acht hp niet/enlooptfelf in ellenden

TDte

spät

verleend dees gabeuptghele

-

gemged/ 9

vztenden/ dienden/ All

MPtspnlteve vzienden/onderdteonbekendé. Eck

n:n at// tg

nietdat Hp goep daghen

Gfweethpnietwateen goetbzuntvoozeen fchat//ig

3.Decl.

D9b b 4

Peek


Abrahams Uptganck. Weethp"tnfet/ Hpleeret haeft met fcha en

Benfept die Jonghen verdijben die Gu Wien/

fchanden

In d'eerfte moodtdie Hemtreftin bzeemde TDft bindeick wger deur "thatelijck vercou Wen. WLanden. TDanfalhp binden die beendenonghe 19anzijnjonst totmp/federdt deesnieuwe meentfalem

ZHlave/

-

Ende hemfelfinonghemack veracht ende 4Timoz bp hemmguam/ dieneert hp als een eenfaem/

seit

raWe/

'' acht hp mpnu mindantatof

hupe enraedtubt alleken TDger

mitfje/

Bp

Ondt/

bevor wir zijn epghen fchen

Adfeu/volght/fpzeecktfchoontjens/ende kommt terfront

E

N

TDieztjnbloetbundenuptluftdervzeemden "tGheltuniet min dan mp/ Want daer ick Verlaet

moet wijcken

Watdoet die andersdau een die dwaelijck JENset Te

er

Energielief

beftaet.

oockgaen frisc

21.

zijnen bleefhen handt van zijn

Tweede deel.

p

Derde

Omdaeraente doeneenhouten Hant/ doodt en fijf

uytcomen.

ºtbloettrupptdaertnietmach gaen/alwaer devzuntschap ficken NBaerdie vzeemde koe/ fietmen "tvzeemde

Communis Opinio. Cognatio.

Ritalflicken,

Eft dan

' n hp ons oude vpuntschap be e

Gms

w" verlaet/eer hp nieuwebunden

At duncht ulief dochtere van M-Cognatia,

v

w“ '

Conn. Op.

oe weetghp't Roedere„

Ick Hadgoettepepfen/ TDatditd’oopfakewas vanu begeerdeghe tuffchen tweeftgeleninder af peck/ Radat mp treurich fepdevan'tber dat Hemkomt verraf treck/ Wpmoeten daer Heen/hier op isnfettel

Ap

Int

#tal

#

TDit waermpgrontlijckleet/ dat weer ick bpumjnhooft

-

Pen.

WBatfuldpfegghen?

Cognatio IMpdunct deeswijfe manis zijns verfants Myntongheontbpacknoptwapen/ berooft, Haerenfal ' oock geen fchsome klap ghe Com.op. beecken.

Tweede deel. Tweede uyt komen.

Guldpfebepdeghelijckeltick aenspekten Cognatio Reen munvoonemen iste serpentinereu. Co. op. Matsdat

Cognatio

Net Wopfmetheerfe aenspraechteeeren. Con op. Affečtus. Cognatio

A mr. openbentepndemijn aeffennghe

TDaer"tCasteelkrancksteis/moetmenfox-

-

mensbeginnen/

19zoukens zijn weeckhertichtst/ engereedft

omwinnen ghebeltis/leptdie man al on Goeden dag) 19zou: Hier koomickter TDAer ere feelghellopen. Omnint hepmelijck watfeltfaems teont TDe Peulu Rachtegaelvernach wondere

'

-

-

laetons

decken/

Ghpenweet mißn Beer will upten Lande trecken.

'

ä

doeck verschoonen Cognatio Een ckt moeteerftmijn doeckkan"taenficht

f

- - -

DOIUCI.

GB wat anghften verdietfalhem daer op kommen.

Cognatio

'tGaetmpoockterHerten/ ick heb’t al vernomen/ TDeg g isfraertot hemmet mijn Moe

Tweededeel. Vierde W. COIN-Ein.

---

T ere/

Ick benwelbevallijckmaer spig vzoedere Ter

“n een Inans voozmemen onnte D

opfnide WBereldt regeertiselck be Com. opt

kent/ 2TTER

Allg wp danpooghendeferepfetebeletten/ Schickt udaerbp/en wiltiteljcloeren/

GPm doozonfenklap die herten omteroerë. Affectus.

Dieghemeenteheeftoock gemeenlßch tgemeenregiment

s ghemeen inder ghemeenten

Jck IN

Ickgäevoo2/volghtghp:maerlegt doch T9aerom benick oock de Soud I s: Wereldts Itep munft nochtemeest htbp Ipveniet/datickßierbengeweet 0Udefantafijck/ ich danlijden/ een eenfaem Hooft ben banfelfs al in's-Heerenonghenade: Bpgrauten fnautjegenmp vzoechenspade/ Epghenfinnigh televentot 1äyck Hindervanmpn TDus ferwepnigh. bphem vermo

S

' I

211 - -

Houdphemnietgrontlijckeliefen leet boop ooghen.

LL


Abrahams Uptgang.

JFoltecterrb.

Tefegghen/ick hebeen Godt/die mp fulx Maer wat falmendoen menmoet volghen ghebiet/ "tghebodt Ismaereendzoom: MDantmendien Godt 19andenlevendighen/eenigenwaren Godt/ en hoozt noch ziet/ TDie heeftä fijn Schepfels teghe MDaerteen Godt/hpfoufyn goethept ghe eDen mcen maken/ . Deel meer mijn Heer overfijnepghert

zur

En hippelijc niet voor Abzam allee: Waken/

1LDell,

MDaert een Godt/hpfoudewel Wat goedts Enoftnoch alleenware müns Heerenwille bevelen/ Wolgheninghe hooxfaemlhept Houde

'

En finvolckmietalerutenlufeontstellen.

1112 -

MDaert(feggheich )een Godt/hpfouldenf MDateerbaer wijffou niet metherten ghe nen hoeden/ boghen/

Doozleedt / vooz verdiet/en vooteghen JBetfulcken Man al "tleedtterwereltghe fpoeden/ dooghen/ zaaer hier blickt het jeghendeel in allen Hp voofiethetepnde eerhppet begint/ fucken/ Ppisdie mp/alsfijnepghenztele/bemint/ M9il dees Godt Abgam intet gantfcheljck -

vooz in TBeughden en in

Hºpftaet

verdzucken?

2T211

-

TDpfifthpheminiet uptweelde intellendigh Enhp leeft gheween? Enishp

getrieb indebzeefe des Hee

Ten

' pmands Godt dan Abrams

",Wilte doen is al fjn verlan

CDm's

All221

I

EIT

5Noch houdt hem defe fijffinnighe ber Ra's Heerenbevel streckenal fijngangen. lepde Man Riet epghen luften lichtvaer Doop een Godt / die fün volck Helpen will endekan Mandanoockmet recht niet

ber

MPeet Abzam danalleen allderfaecken waerhept ? zupfter Jfthemalleenclaer Ift ons

wel Waerdigh

Batickfoo welghehoofaem benfijnghe

-

' ept

ho.de/

Alshp'tgebodtvanden levendigen Gode

Aeen/Aeen/veelwetenmeerdan een/ dit's TDaerom o Godt wilt mp uptghenaden/ openbaer/

fercken

Enwatal die Wereltfept/fs ghemeenlijck TDatick"tgoedt voozmemen mach metdadert WALT.

wertken.

Al "tgesellschap

binnen finghet.

Derde Deel. Tweede uyt-comen.

STEMME: Palm. 12.

D

Communis opinio. Cognatio, Sara,

Leere Gods/van krups/verdziet

Affečtus,

-

en lijden/

tomtvzundt tot bzundt niet I Rvzeughden ongheroopen/

Ist'aldertjt der werelt eenghefpot/ TDie heeft gheen hoop van naemaelste ver blinden/

JBaer

Enfeptint herte daeren isgheen Godt.

noden gaethpban felfderwaerts 00pen.

TDaerom achtzp"toock vooz een raferpe/ Roodttoomt denvzunt/dangartdie plupm frischerdzijven/ Ons ent kendp vanons/obloemeder wij TDesvizomenleven noemt3pdwaferpe/ 21 : Omdathp wilighharenluft verlaet. TDatmenfijn wiliom Godeswille haet.

Maer als zw't fien den Toone Godts te TDie dpinght ons hier vanfelfs inuwerte Wefen/ ghenhept. M9ienglevenhem hier was eenspotternp: Ons wonderdt JAichte dat ghp ughele -

Danroepenzpupt wanhoop van gheuefen/

ghenthepdt

WHelaestefpaepblujcktonfe zotternp. -

Ons DLupden/ uoude Punden/hebt ver

boghen/

-

-

Wp Hoopen ghp wilt ban hier vertrecken

Derde Deel. Eerste uy CONTEN,

mozghen. KMaerwaerom/of werWaerts ghp nu wilt gaen dolen/

Js m Sara.

Mr. Heerenwoox dt allen ficken/

is vollbracht in

Mitsgaders’tgunt mphupdenfondt te befchicken/

TDuskommick hieralleen mp wattebepepfen 19andeswarighept defer schielijckerrepfen. Ho onvoofienstefchepden upt alonsdin

TBus is ons comft niet om't Hoogen ubwer e faken/

MBaer uons oude 19zundtschap noch condt temaken.

Ja Tief Richt/wp comenomujonfte Cognacio toghen/

IfNettrooft/dienf/Hulpe/enraedt/na alons clepin cost/fchade/en moepte Vermoghen imbinghtn. 49bb 5 Sºck 3. Deel. hen/

CD I't

all den Dunden/gheheel ver holen

än


Abrahams Uptgangh. Sara.

Ich danekulieve Reichte van de Pundt -

'

konfite/

-

Atomtomdatons, die sogantischonboofien kommt Aen/

Com, op.

19alt u dan hetmoedtwillighefchepdenfoo dzuckigh MDatfalt ontberenfijnternoodtongeluckig

nop repfen upten Lande dooz Godes ver CDch werde 192ouw / opent u verstandts ghefuchte/ ANALII. Istans Reef bevolen/waeromtreckt bp Bedenckt/ verftaet/en bolght den raedt van niet heen

-

-

-

MDaeromlaethpterwüle uhiernietin rufe enveen Sara. Com. Op.

mern“, tefchepden fonder treurighe

NETTE lijcke jonfe/ TDat ick U deeg repfe niet fegghen ein 19anuvienden/dieubeminnen vanherten?

u Richte. Watmaeckt ghp hierboeve? Wech/gaet Sara. doet udinghen/

TDie foute knecht derf sich in ons reden

M9p keerenniet haeft.

minghen. Hºp mepnet goet Richte/en fepdtoock die Cognatio waerhepdt/ Aeven? Mildpuptulieve Budershups gaenfwer Lief Richt, datisnoch maer"tminste van MDtldponsdan begheben

-

49 19aderlandt / u Dunden/u Richten/en Ven/

Omals eenballinck bupten's Landtstebe derven

't Belieftmijn Heerfo. ghpdanflyn Baefof maert? . mepnde lief Richt, dat ghpfjn Hupf

Sara.

dieswaerhepdt/ TNaeringhpufelt/ ickfegt waerachtelic: Ghp fetimperlichelgantisch onbedachtelyck 19 rijckdom/ulichaem/ueere/en uvmhept Overleght dir doch welo Richte eer ghp

Cognatio

#

Sara,

WBant het volck daer toe ghp wilt trecken onfpoedigh/ Ghp oock eenfegghen in bp gamts d Js Godloos/gierich/puterig/enbloedigh/ MDatmijn Heere behaegt datlaetick mtjn WBatmepndpfaldaeruptuwe Wätjckdommune vpouwe Waert/

fchepdt/

-

be“

behaghen.

bzoeden ?

-

Com.op. Behaeght udan aheen welvaert/ ghennack/

JAietdan

-

' ubUs WLßfs / of roofuwer goeDen.

noch Eere

-

-

-

Jaet wel : Maerveelmeerdie wilvan WPatuptuschoonhepdt Gheweldfghever

Sara.

mijnen Heere.

-

' ghenaecktuleedt/verdziet/ Ein TI D LIN. Sara. scharf üden: om mjns Heeren Wil algaerne yDen: Cognatio Datum: zur als ghp't inder daet Com,op. 9 Richt

krachtinghe/ MDat uptu heerlijchzept?fmaethept/en ver achtinghe/

-

<Dock banden/verkoopingbe/catpvighept/ 19ervoeringhe/ende levende aflijvighept. 19anu lieveman/omhemeeuwig federven

epzoe Eneen vertwyfelde flaefvanhemtefervt, Biettoedat hetu alsdan niet alte laet be Aidat faetute duchten/fladp op wege. d)20eft. Goede 19zou/wiltifulcks dochwyffeljck TD an

a" (duchteich) ufelfvindenellendich

Affectus.

overweghen/

Treurigen troofteloosuptende inwendich. Mennericht den quaben/dp0even/en treurf ghen faet/ Danfuldpu vinden in jammer en claghen/ ghp)ghewiste verwachten Rabp den veer van bzunden ein TDie -

:// mag Hen TDan fuldp gelanchmarsch is ghe fwoven/ TDie ge aber fijn/die man ghe

u“

-

FIL

-

A

-

opven

dan Wenchen/mgerlepderte

Hoedick CDm U

sowie ghpnuverachten ver

-

TDie jaren verloopen/en die fchoonßeptber TDan fult ghp / die voozmaels mildelßck Deelde/

dMeenen/

-

19dwaefhepdt bebinden van dit verwaent Verstaen datdieswaerfte Armoedt bolght N12212N.

En foo

:m

metten koufe op 't

00

INAet

' Wetten't gunt ghp nu niet

mag oogenten / die kennisver 002en TDe wu“m die noch oberfjnghe

TDopft ghp noch weer ufnap in ong reden

EU21

leven.

fekten ?

DAchtghpufelf die Heere/ enmpusflavinnes Weetghp niet hoe glp faetin uwg Beeren INNE -

Gfterght ghp13 moedtwilligh . . uwer zouwen ? gh de goethe goethepdt

Godt mach'tbeterfchicken/maer wilhpt

-

fo voeghen/

Hp fallimpghedult gheben met goedt gle Affeótus,

fnoeren

Staetighpghp nochfpeken hier verachtghpmp?dopft pmp?dopf

Ende een oudt/arm/veracht/ jammerljckt Sara.

omroeren/

Gßpfnop ratif/fuldpdenmondtnochnie

m Helooft. dan mietdan allemans spotte TDie

*

na weelde. Achl hoekomthier ditvolckmin Herte Sara.

Abwßghtmaerktuvan hier/flux/of'tfalu derouwen.

wirte 110kg)en. chickt gheen ghedult tebe 0EULIN,

GP

w/ 21

Haeft dus miet/ufelf bedzoe

Affectusfluypt treurighachter die Vrouwen. Siet


Abrahams uykganck. Foltecterrbf. Hietdoch:dieboef werdt fort op mijn TDat's weltwaer - FVater"tverdzietis u Comop. met henn ghenleen. fachtmoedighepe/ fek Hoop op TDushebdpoockstem/twes sogenfien bet JBaer op sWoogdt/ daneen/

"/

11 TDathpons

''

21 211 faldomen

2211

-

gedo

11

' 19hoop is onfeker/pbelhoeft weltboge: ÄHgt

abe

al

Lanzen.

Houdt alleen deur mtjns IHeeren goedt- Sara,

moghen. Com,op.

TD'een verstaetdickmael dat d'andernieten

gewis dat Godkubver.dgaegt

duuckenghefchien/ Jck foudermoghelijck het mijn oock toe leeren.

Scziede menschen die Bodmerfkbetrouwé Maer wetende dat hetts"tbevel des Heeren HAerfrn kijdeu/inverdptet/entn rouven.

Dal ich tump Wachten./ckenben, "toochintet

Befopght Godtfjn volck: wat doethendit

ghehenghen . Wildpmp

Sara.

Gheen

.

ä “weiten ofhp Gods - -

-

g so Godloofen tbstjffelbgeu

El UOLII.

valghtfoulderberaet Godgs

der da

Ein

Zafeecker: Comdp mp daermeed"te be koopem

“ ickwill daer mieteten Woodt

Hogast

af yoogen.

"s Menschen raedt bedieght : Gods will

en loptfekteren Wel/Walt beraedt enver

-

Meen Richt/ footuniet/datistmietdat

Com. OP.

tick meene/

12 ein

In Godts werckmottmen keur / bmil/en

-

JBaerickä 1 quaendp indzuckende E

rget verliefen :

Hier gheldtgheenvernuft/dusruftumond

Dat ditbetrouwen Godts nur baft inuwen -

en minimfinnen/

Wantghp beecktmaer'thoof/en fultmiet

mond/

TDamwildtefoeckenfoufijn in ubw's herten op mp Winnen/ Gßemerckt ick ontwfiffelijck weet in min gronot/ ghemoedt Sulck waend/diemift: Hep valt die pathen -

-

-

rark betroux/

Mietergersdauop quadetaeberlartgebont/ Suktkaninweetdeberelevaultjotsaemhept

'' 'aenfoot het baentjen laet

TDat Ggdt . . QEDT.

neu dat is onsfaltgh en -

Wildp damuquaedt vso nennenmietver-Com, op. anderen/

-

-

TDfe fn

Bolaten wp't staen / engaenthupfwaert

wanderen

LIMILIl.

Cognatio

-

Belghetunier Richte/neemut gheenquaet Adieu Richt/ de Heer wiluverfandtver WerUN0eden/

lichten.

Mijnmoederfpzeeckt omuvoozquardtte verhoeden/

-

Amen / en u verfandt oock/ beminde Sara Richten.

Eenbundtfept d'ontzundlijcke waerhepdt van gronde/

Doch is boven'svpandts kuffe nut eens vzundts wonde. mp fepdt dat z-Menfepdt

Derde deel. Derde uyt

g“

komen.

ep mp NUftept/

Ach Godt ! Wat rder aenfoot heb Sara. datghoonsten quaedt “ ick daergheleden/ naemt/

Datismin 19zundt/alwaer"tmpooclept: MBp n

Ghpweet het / ghpfaeght Het / ghp

Alle dat een

19zundt inder noodt be

ger

t wpumeredte derlenps

Onshulpe en n

Sara,

waert hier beneden/ Ghp

blem

/ en verloftempter

NO0

Bonder u. bp

t waertick, indem eerften

Mephoudenuindefen'tquaette boozooge/ REN OO Enwpradendatghpditu Manaf weltra 19errascht/bedzogen/verlepten verwonnen/ dell. Helaes! wat foudeick van felf daer tegen konnen Sulckupzeken neemickint goedt/miet ten quaden/ Hoefoumijnboofhept fulckenmachtkon Maerickfoudemijn Heer tot Toogne ver nenwederstaend -

Uecken/

Gheenfins / nietick/maerghp hebt datin

Sefondtick hemin defen eenraedt te free

mp ghedaten.

ken/

Algirktmijn MMan / Hpenick Godt gle hoofamen/

Sara knielende.

- -

Bodoenwpbepderechtelijckna'tbetamen/ MDamtick bennietmijns Heeren/ nocßbp/ Godes raedt/

Godtig die wijfhepdt/die kentbeft Hetgoet en't quaet:

-

RPie Gode' volght/en macß geenfins olen/

TBgt dort

Baeromdantke ickumin Bodt/ mjn Bwaert/en mijn Dchildt/ dEn bid dat ghp mp vootsaltijdtbefther wilt/ dt boop alle 30nd dtd

'

jnyaudt Woo alle boof' H oedt doch mit

21

en

'' MAan/hem is diefolgt)ebe II.

Hoedt mtjn gedachtenboozalle Goddeloof hepdt/ 3. Decl.

Er


Abrahams Uptgang frijden/noodt/dpuck/en I Fide M9p warenbinnen tuherte/ s. Enhoedt mijnherte voox alle quadeluften/ woantinliiden/ Heer fitmijnhulpe / inualleen laet mp -

-

innerte/

ruften.

-

-

geloovighedickflfsmietmerc

Canons

211/

Maerdie Lupden wel/ wtfijn Wooldenen

Sara opgestaen fijnde.

werchen.

1900

- -

-

ag"gaen wp fomtijdts onfichte

O I wat fchoon-paten heb ich daer tot 11 ck/ JMaghen/ . . En blijcken

Hoelitelijcklepdenzpmijn ziele laghen:

-

elck der udaden fichte

lijckt.

- -

«Dmmenponder eenenvzundlijcken schine Ghp fchijnt mpugrodter en blijder dante

Dan Gods willeenverständtte trerken opt mlyne.

W02.11.

M2en mach begin en wafdom aen ons Sara.

-

-

zBaerwatvalcher verrader is die Affec

spooyen.

UUS,

Als wppondekens comen bp menschenvlij- Fides, Dathpmijn vpouwelijckehertetreckt durs: tilg / CDm te verlaten "tgoedt dat Eeuwig) fal TDietrouwelijckpoghennae woecker pro dueren/ fijtigh/ TDanzietmen het Mofaert Badeken ber

Entaencleven die bluchtighe Creatueren.

Die Kabbaut bzupcktenoch weldiemeeste life:

ber /

Bp was

N22'211

In een groote Boom daer Doghels oplo en roerdet eerick’t

geeren.

ifte/ Soo n Wptoe/ bp den byomen metter Totnoch toeheb ick hemdickbarmhertigh tijdt/ gheweest/ TDie danziende onswafdom / vanherten MAaer nu lift tijdt dathp eenste recht voo verblijdt/ mijn vzeest/ Want in onswafdom fmaecktmen liefijc MDant ick denck mijn Heer foooberhemte ke//foethept/ klag)en TDeur"tbevindenvan Godts gherieflijcke// TDathemnach grouwelen boop d'aenfaen goethept de plaghen/ Dan Godts minlijcke Liefd" en bloepende TDie fehelnen dient geenfins langer binnen (Trouwe/ ons hups. TDie daer 1s inons / wafdoms groepende Want quade Affectus iseen onmutpijnlijck doubve/ krups, TDiennen altijdtmeergheeftdaut -

-

-

-

-

- -

'' '

-

p belooft/

It wonderdatmenhemdanmeer daneerft " -

Derde deel. Vierde uyt

helooft

TDienstrouwe milthepdt menfoo feecker Spes. vindt open, Jft vzeemtdatmen daermeerenmeermoet

komen. Spes.

Fides. Spes. Sara. na hopen? Aerfreedt ghp vzoom/Pinces/feer Alsdie goedt-Willighe fotoeneemt in claer ghetrouwelijck.

hepdt/

Daerbleeckt ghpfandtvafigh meer dan 19pouwelich/ Sara,

en waerhept/

-

' mp / maer Gode gheeftdie Eere/

JAiet mp

In kennife van Gods goethept/trouwe

Zoe fouden wp ons wafdom konnten ber mijden/

Godt alleen was mijnburgh/voozbechter/ En hoe fou ons wafdom den Mensch niet en! Weere/ verblijden/ DAnders waer 1ck net fchanden waerlijck Wast niet metonsd'onverwinnelijcke//ge ghevallen/ duldighept/ Ghp /maerickpzijsunietmet Wast niet net ons die minilelijcke// on alle/ schuldighepts TDatghp nnnn infulcken noodt daer alleen Waf niet net ong die Godt-beminnende -

-

-

pril

-

-

-

verliet. Fides, Sara. Fidcs.

deughde? Hepligheptfalighept/eneeuwige vzeughde Dßt danghetroost/vgou/volherdt/gheen Fides,

Wp waren bp u. Jckenfaghuimmers niet. Eü wp faghen u Wel/en hooden aldat gl)pfpaecht/ -

lijdenveeft.

So getrou als d'Almoghendemufsgeweef

TBeurons heeft Godt u.foo fandtvafigh Hallhp v gyemaecht/

'

Meer danghp kont be

21(Heil

Want dat ghp antwoozde op. haer treu Godtfelf/ ooch wpfjnmetu / wiemachu kremlcken righe faken/ Godt mach'tbeter fchicken/of mp/ghedul 't Iswaer: Ich gelobevatinthertestille Sara, digh maken/ TDatGoddefchepper van mijnégoed Ewille TDefghelijchs dat ghpop haertwijffel ber In mp Werchien "tvolbzenghenda -

b02ghen/

Alsoft Godt uwernietenfoudebefoxghen/

Tsongen fonderWanckel fijt ge 2U211/

' ell)Cli,

Ditwiltmp verleenen o God genadelick. tWertlaet/gaeuwp in / ickom mijn Peer tefpxeken/

Quaminufinne/alleendeuronfingheven. Ghp/om 3len/ofpettotderepsmachont Sara,

Waerwaertgbpdan

belten.

Al


Abrahams uptganck, folccccerrbf. Al’t ghesellschap binnen

Sijt ghpbp

'

mijn licht/gheficht/ent

oozDee -

finget.

-

Dodoolick niet: datwaerfallig) vsondeel. WPeefighp mijnrechter / ickfavoszuwen

Stemme: Psalm 38.

ooghen/

-

Je hier na Gods woadt willeven/ Hemaencleven

Bmdenckenen doen'tguntulof mach ver hooghen. Bier mercketck in mijngedachtente ver -

-

fchijnen/

Bdelwaenmetaerdfcheluft.

Poemijn Wijffonderclaghen treuren of

TDiepoghendeurvalschetreecken/

grinnen/

En foet fmeecken/

-

Hemtehouden wt Gods ruft,

Berepdfsmetimpkevertreckennauwoot, | VDesdanckeicku/o Godt/en bidde datghp

>,

voopt

Dolghdp(fegghenzp)udgonnen:

Haerendempiuditboopnennen wiltfercks D Wil/nfetd'onfe/moetghefchten finalorg

Bhp fult kommen

MBt beel vzeughdenintreuren.

Wercken.

Blßfthier/wildp’tnietbeklaghen Wautghpfjtons Godt / Belhepper/Co

Bp u RBaghen/

ning/en Heere/

Binnender weelden deuuren.

TBeisfyn wpufchuldighalledienfte/eneere. myn Have/ mgm wijf/mijn

19offer

Maer die Gadtghelooft ootmoedigh/ Haeft hemfpoedigh - - - - MDthemselftot Godt tetreten. Pºpkomtmethoop en betrouwen

mf/

Mijn

b“

gheeft : nemetalin ube

AU

'tComt uraltoe/doetmetalluvillehepligh, Ickbenuepgendom/in urufe ick vepligh.

TDeur veel Cottwen

In beughden met Oodtghemeen.

Op u werpeick mißnfoghe / werwaertig Wp baren/

MBantghp fult den ubven/o Godt/wel be

Wierde deel. Eerste uyt komen.

Waren.

Abraham. Als Parteiabetsmart die aus ter oock eeten/ -

Vierde deel. Tweede uyt komen. -

Om't Lijfsmoodzuft/moetmende zielniet vergeeten/ TDes

-

“ plonder 1s befchicktnabe haghen/

Cognatio.Abraham.Affectus, V3inde ich erwartet liebe EWE

JAuftaetmpºvooz den gheefoock folghete dpaghen/

Ich wensch dat Godualu begeertengebe

-

alleen den voortganck uwer rep TDie’tfuoodtste waer neemt fopghvuldigh Behalvenfen/ envlijteltjck/

mooghdpdoch pepfen Dersupmdehp'tbeste/waer 't Hemmietver Alderbeftemanwat TDat ghp dit Landt/ ende ons allen wie wijtelijck ?

verlaten

MDelaen: Waerfall it befaen -

erst beginnen

N9gt Gmte gaenfwerven op onbeltendeftraten?

-

-- - - - - -

Jsdit wijfhept

19oopal üupteick diedeuremijnder vßffin 1121,

MDant die

'

Abraham, 't Jsghehoofaemhepdt van Godt/ TDiesvan alle wijfhepthetepnde en flot/ verdzijbendie Hemelsche Godtlig ' tot Godt volght doet

eelden/

Diebarendootlücke/deeseeuwige weelden/

Maerwantalle inval/het3p quaet oftegoet 3MPter

an fontepne vliedt int ghe N0et

Nellick:

Eck

'o elly.ch/

loutere3othept mipzij-Cognacio -

TBaermen'tquaedtfeverkieft / ende’tbeste

So will ick metallemijnderzielenkrachten TDatenverlaet. doeicht niet. Abraham, Gade flaenop min invallendeghedachten. GH.pdoettrouwen/merckten berfaek. Cognatio TDe goeden "thert toe 49erkieft foeterufte Hetongemach eeren NIEL MDant upt het dencken / komt Het 19oozoobaer/fchade / Pooz weelde/treu quaet begheeren. righ verdziet? TDatbaertdandiezonde / endie den doodt -

--

n 'rug/den '

-

Dosz Magen/vzeemden - Booz Dzun

der ruften/

den/bpanden? JBaergoedeghedachtenbarengoedelufen. BoozEere/verachtingHe 19ersmaetzepd Goedt n goede Wille/en eengoedt

en fchanden -

EUein.

TDoch want ickint onderfchepdtsoodeel

moetfneven/

-

-

Bptontberen bantlicht dergodilekerclaer 3. Deel,

ept/

So

r ep.

o Godt/kenniffe der wger

Gf daß


Abrahams uptganck. Abraham

ghpfeght) alware uptwende Bedenckt dit doch Reef/ eerghp van hier

GBf

gaet treden.“

(" yck/

TDan doeick noch niet onwjffeljck noch blendelyck:

'

WBant

mandtfchaden/

-

nietfo goetin al’swereldts

-

quaden.

Overleghtwatuldaerghebeurenfal mo-Cognatio

ghelijchen.

ghen.

Hemverktesickbovenal isdatoockdolen

-

God over mpfall willen gledo- Abraham

JAiet

ick "tmijne/ foo hp mp heeft be

gUen.

-

-

't Derdziet is groot Reef/datickusie ge- Cognatio

en/

naken.

So wert Godfelvemüneeuwigherufe/

schlicht stadt/ mijnfadighe

nun,

-

Oock machgheen lpden den lijtfamen ver

mchen

TDatmen eenighfins Gods goethept mach

Der

-

-

TDienGodwilbefthernet/en mach mie- Abraham

'' is oock groodt die oberempfallAbraham Walien.

Öjn

UITE

Mijnvader/miju vpunt/mijn hulpe/mün . 19ictozie/

- -

Ghpmooght beroost worden van alleu- Cognatio we goeden.

-

- -

IBijnfallghept/mijneere endemijn glozie/ Boo fallmp die rijcle God noch goetlijck Abraham Voedel. TDooltdan mijnkeur (diempdees maerkt ontfanckelijck) Waert vzeemt/ ofmenu om rijckdom Cognatio vermoo.de! Jut naspooyen van'teeuwigh vooz "tver -

Cognatio

Alfterft mtjn lijf/die gheeft leeft in Godts Abraham ganckelijck? W002de. TDatGodniet onrechtsbeveelt/moetelck

ä uldaervingh/ vervoerdeen ver- Cognatio Ochte/

Of

helooven/

Onrecht ist/pemandt Banzjn recht tebero

-

Ende

Ven/

vom eenflaefin verre WLandenbzoch tee

JAuhooptniemant hemfelftoe/na"tgemeen

Betervan Benfchen dan van fonden ge- Abraham

Werftant/

Maereenfdeels denvzienden/ eendeels het

Vanghen/

- -

MDaermen den vzomen voert/Godblijftfpm

Baderlandt/

verlanghen/ TDatfoud nudieghehoopte vzucht met ber Alghehenghthem Gold voop een Slaefte langhen/ verkopen/ Danuverfocht verfant begeerlijtkontfan --

Hpblift Bodsknecht/ ende Godstrooft

ghen.

blijft hem open/

"t.Welcghp wepgert/engaet ufelfs verplan TEN

Menmagh weil Menschvan Mensch/maer

In een vzeemt WLandt/omfo aenalle Kanten D mutbaerhepdthaer/ oock den vziendente Gheen

outrecken/

gheenziel van Godfchepden/ haergeloovtch van Godlaet

'die

epDen.

Emniemandt oock niet/uflf/mudtte ber

Slavernpe valt fwaer in den oudenda- Cognatio ghen/

strecken/

-

--

TDit isdan immersomrecht/jalongottelijt/ Sonderlingh vooz dies nietighewoon5finte WDie omrechtdoet/ die doetvsozwaer oock fottelijck.

dzaghen.

-

'tJs alleens vooz een Godfalich rechtbp Abraham Abraham Alenmijn Baderlautdosltghp/want hier ghemoet benick bzeemt/ Of 't Lichaemzijn/ dan een anders belie ZWaer oftfchoon alfosmocht fijn/ als ghp vendoet. dat neeNt/ Alft niet quaedten is/ tot quaet endwinght Soiffer een ander/die voozaldatter leeft/ menhemmtet/ -

-

Denrechtenepghendomme alleen aen mp TDieden dootveelminder/dandiefondeont heeft/

fiet.

TDienick.moetenderdanighzijn t'alderurs:

Of u kupsch wijf deurhaerfthoonhept Cognatio

waer verkracht? TDatis die scheppervanalle Creatueren veur befchermen/hp heeft Abraham TDie is mtjn rechte Heere/ ick zijn epg)en God haer

:

knecht/

12 NEAT). -

Die Gods wille willig) doet/ doetdaer in gheen onrecht.

Cognacio

Hºp TD je

ei:

-

en:

211

Aldatmenfietis onfekeren ongewis/ TDus Gh

'' Godgs belofte/ ondat die LTUG. ich bpden boofen feieck een VzoMe Na

-

Cognatio

ter herten/

vlecke van onwjf Hepdt niet 'tDermaenalleen verfehzickt denmoet met en/ fmerten/ verlaet/om "tonfekerte verwer wanneer foudenuwangendod

LIl.

Abraham

Och Heerlet hier op/neemtditdoch welAffectus.

2n Ü00en IEECRET

Wefen/

-

Gwyghtgbp boeve/ loopt wegh/ rasch Abraham upt nutynen ooghen.

-m

wifelpek/ DLief Reve/mp jammertunamepzijselijt/

Ghpvgeeft God/ engaetbp die Hemmieten Elck verWondertfigh in u/ dat foo wifen NKI

vzerfen/

' zin als een fchuptken

inden Hoo groflijckmiffen/falen endolen kam. WDie voozmaels van u hebbenghe golWen 00 Een Haes voo den Ponden/een Schaep bp den Wolven/ TDatghpufelfs/moetwilligh fout hebben Menmagh mietfeecker zijn/daer wilgaet berooft/

TU9ger:

f #

-

W092 Ceden.

-

Een Hlavefpzeeckt oock fomtjdtswelen Cognacio

29an


Abrahams uptgang. folcccccrrbil. '

Dann

Ich 1

die foWeeldighen wenfelhe Ghp Wilt immers niet leben fonder bewe ghen? -

Omellende diebp naonmenscheltickig Wildp al die hertfooz verdzijvenomzijn Bhp hadt dooz veelgoepdaden/ een goe fmertighepdt/ . de fame/ So verdzijftoockjonfe/liefde/enbermher ---

-

TDefe eene daetbenghtuinfpot/ fchande en

tighepdt/

-

orth defoete Hoop wildpnietvze

blamme:

JAiet erahers dan "tverlies eender goeder

11

nüMen1.

Abraham

MDant daer "teen is: mdet het ander mede Gheen whfe falfich denspot der fotten wesen/ fchamen/ TDelichtditna/oockmooghdpgheen slaven TDerdwafenlofis eenlaferbp den wijfen/ ontberen. TDat ' fchelden/ verdient der vzoeden -

en

diekonnenniethelpen/maer Aba,

22TEIN

P2)sen:

-

't19olchsoodeel isquaet/enmaecktquaet/ Beter heeftmengheen flaef/ dan foudten dternavaghen/

|_ |

Jck foeck mijnen God/niet Het volcktebe TDie een Slaefzin Heermaerkt/isdervp haghen/ - hept onwaerdigh. Behaghe ick God/ 'kenacht geens Men Ghpfght oock vander DLupden klap en -

fchenoneere. Affeótus,

-

quaetaerdtgh/ -

ghedachten/

te: licht/ "tonderbinden be

Menmoetom Gods wootder Menschen

vaertfeere/ woopt verachten Men weet geendinck wel/ IHeere/ voezdat All willickdees boofen Affectusontlijven/ mensbepzoeft/ geede noch in mijn dienfte blp 21 MDaentghp oude man/tebliven Jin arma/ spot/ ratpvighepdt en ellen Een onghetempt paertbenghtdie waghen

3cht

-

den14

opter loop“

-

Abraham

ga Doghel:zijt ghpnoch daerfuttghp Ende een fchopfte Schaep/verderftald'an mietenden?

- -

derhoop/

--

Dencktghpnet/dat ghpmijn flaef entlüf Men heeft gheen nut vanontemmelijcke epghenztjt?

dieren/

-

Dat ick ügramm ben? dat ghp mitHandeldt Ick lijder gheen/datnieten lijdtredensbe fieren.

altijdt?

Eckfalt u doenghedenckentot u beder Wen! «Enu inghelatenhepdts Itercker doen fer

Vierde deel. Derde uy

Well/

komen.

Niethaetigh/maer/van Bongher/rommer enghebeck,

Communis opinio, Abram.Cognatio,

Affectus op de knien met

vallende

Z CEI

ghevouwen handen.

pas

ick u noch bp eenghe

Ondet

-

Jck hadde JAeef/ nutjn Dochter totughe fonden/ «Dch Heeregenade/ vergramtnietommün Omueen deelswarighedenteberklaren/ Hespeckt -

sam" tot uwer Welbatrt en ee -

- -- -

-

TEN.

Abraham

-

-

len/

Hult ghrmp raden mp vermainen. mp

jboste ick(ghelooftmp)uptgants jonfi

leeren

wieheeftudochmijnraetsman gemaeckt/ feghtfnappert -

Cognatio

TDieuopterepfemoghenweder varen/ JBaer foomp noch veeltreffelijckerin wies gherfielen/ 19/

- -

-

-

d: felfvooyooghen kommen heu en/

Hoewillichujafecker ep quadeklappert Wantick durchteudeesrepste fpadefalrou Dat is waer: eenflaef betaemtdiensteten Wen/

illigzept/

JBaer

-

-

-

'hp spzeecktupt pure gottwil lugzept.

zlaergaetvostmet ureden/ iaetmpdie nietfoozen.

Gyp zijtgantisch besozght boompRich- Abraham

vera" hemdoch nu/ hpfalthem voort

ten verkooyen/

--

wachten/

19erschoonthem Reef uepgen erwiltbe Ick trachten/

-

-

dat Godelck inzijnepghen HE

-

Doodeghphem/ elck foude u. gheboogen Hoofoighvuldigh/fonaerfigh/foomfich tighmahe/ mierenell zeietupt Menschen/maerupt harde Mitefel JBaerwatbelieftu? WLaetmp"tipzopooftnietbzeecken/ Gaetighp voot.

22112M.

JBen

'TETO211 fegghen hpwildemenschepdtver * -

-

Mop waren tepndenvanons spielten: Cognatio bereits Reef alvoozoogen

dmeen Steenof Block/jaeen Steenrots Ick had gHefte te. Werden.

Com.op,p

-

en mp vaft nogt Affectusfepdt/daertsnatuertoeght JAeefalztjnfWarighepdt/dieu QUelt. negen/ 3. Decl, Bp


anck. ZAbrahams ptgijnt.

Nicht dat glpdefaec mietrecht Abraham Hetfett ein verstaet/ 11 en/ 3Mpbetaemt/nietmijn/maer Gods willete Ickfie ghp deoldtintoo.deel vangoedt en quazet/ wercken: Ghp ächtrycdom Weelde/eneeredegmen eve ept/M2 gp't Weet warigh op. Com. Hp

er

Godfallmpwel bewaren/offert

Dat“

fchen goedt/

al"We / TDatdefe ureps ghefchiedt deur Gods will EUHout voo2 quaedtarmoede/oneere ente -

eubevel?

St. '

Abraham

ghenfpoet/ voopWaergroflijckzijt bedzo '

-

-

- -

- -

op aerden impminder ver

TDaer

-

-

It)en.

Holen. efen Com.op. Istudandeureen wonderteerken bevolen? Wanthoe foude’tgoetpemandtquaetw

Bodt speectop31jn wijfe 3ijn TDIenaren

Abraham

Aell/

moghen? Sijnderniet veel deur rijckdom weelde en -

-

Die 'tself niet-ondervint/machtvan gheen mensch Werftaten:

eerbedoven/

wer

hebben veel falighepdt verwoz

Com,op. "Js alleens/. ofghp"tdzoomt/ hoot/ waenttefien/ of leeft/

--

LI1

TBeurarmoede/deur verdieten deur ver

ºtoßunt ghpghelooftisstem/woogt/geflicht

fmaethepdt:

Baerdeurmenfalg wert/isvooz waergeen ofte gheeft quaethepdt. Datis waerofvalsch/maer 3jdp'talghe Alfiltrisdangoet nochquaet/maerfomens, I WIS/ ghebpupckt/ Dathet Godeswoodten niet der Slam --

-

'

ghen is:

-

't NDelck

ah

--

ghelooften fovatelijckop be

't Is daer Dºpinfenin/de Vöpelongupt supckt

"t Baltal quaet boox den quaden/goet vooz

TTO Ult

FLief Reve/pzoeft dengheeft doch Wel/eert U ber-Out/

ä

eets goeden fleet d JR 9Ctans en. n den I d meeftl opkomm(letme

,

"n

Com,op. "

JLaetudochvangheen fwermerpe verdo

ulen ende wat ickbeho02te ge SchWen.

Abraham

goep kinders vljtighonder den Abraham

So

T0eDe/

“eine loopen tupffchenfonder

Als

OVett.

Com, op. Icktwuffelaendengeest dieuvanonsdort Vlieden/

OEDE

Doo fietmen een vzoom Ikrijghsmanzpn

TDat'svaft. Bodenmachniet quaedtsghe

vpandemflaen

Als diebloode Boeven int DLeger speelent

bieden:

znaerhoekam'tgebodt dochbp Godsgoet hept Woegen/

Jall.

Doofietmeneen Läaedt in'sPºpintenfaecken

Datal des herten ruft/luft/ troofen ghe noeghen/ Beveeltte verlaten/ommelte bejaghen/

/ en na'tBozdeelisfpoen e Läoffia f doende -

Als

-

2

JM0epten/ verdziet/ellendeentreurigheda Maerwie twijfeldt/ of dieraet/ Landtf gen/

“ie fom/vandat Ugedzoomtige

Js

knechten "tgoepkint/ Ein31jn Vanden Pins/Hooftmanen Bader bemmint/

odt:

-

"ttomt dan vanden quaden/ niet van den

Der

b

'tBoefken/ Läoffiaen ofte bloo 2.

goeden Godt/ . . Want gheen Daderfalzijnkindt fulck upt

- -

se' hetoockte wercke met mijnen 0DL

ganck wenfchen:

'immers

beter dan alle Men TDie oeffentmeeft/ dten hpdie meefteliefds daeght/ LIEN TDe quade heeft Iuf den vpomentebederben: Jutinemen engheven/foo"them nutzte be haeght/ zem in ellenden doen fwer TDie Ruis

urt

Hp neemt31jn Minders Puppen INDes das

en/

-

IMAercktnu of dit welvoeghtu wijfheptbe fchepden/

TDat ghpulvan een valische Geest laet ver lepden?

hun nach deren/

Ende geefthem"tkrupsboeck/omgheduldt te leeren.

-

Hºp neemt ous de fchepfels/daerwp 'therte

-

Ghp betroudt God/ dieheeftu alszijn fonelief/ TDien Bode bemindt/gheefthp weeldigh allztingherief

“Man eere/vanalle welluftig s:u dan quellen metdefe onrustic

Dan

epdt/

opfetten

GPm

", optfcheppers goetheptfoudenETTEN

Juist

gen schade allen Schepselenteder LIN.

DAlsmenden Schepperfelfdaer deurmach VerwerVen.

Ift quaethetallte winnen/deur "tniet ver optergeeften ander f Let doch lief jeve/ langh sen? TDit epdt

'

t voort nietfoolangh it Walt en/ I . Wp't quaetf Q beft verkief

fchept/

Ende

-

fotlichtmiet/doch infonder

epdt

TDen mdzuck van defepdelefantaspen/ 't Sls

Intkrups wert God ghefocht in weelden Vergeten/

boofe gheeft die bpachtu geerne in Wat mach die mensch dochfonder verfoer

Pell,

-

ken Wetten

-

.

-


Abrahamsuptganck, fol.ccccarrier. #beel verfoeckt./moet doch Watsuptmijn quade leven, mijnoudeze

Com, op.

Kfet. RMaer ... ...

bele lüden.

/ Abraham. Biehier veellijt/ fal namaehs vele berbliden | NDijn gewoonte 3ordigh/mijn tweedena

Betmeeste lüdenis indenwaren gelegh

ÜUp2e/ Up WDie guelt mp niet, maer Innerrheop waer Sonder ' irrniet / het werdt mp te „hepds weghen/ upge/ Mafalgh werden./datis ng goette werden/ Goedt wertmendeur goedhepdts kryghen Maer mLMÜ 2 Oe yr kracht/foo vallrt licht „ - In deughts volherden In nat' bewis Godghehoofaem Gbpfchept die wil/bus gheeftooth Unacht

e

-

-

lll mljughemoet/

LIEN

ghp/en datbiedt Sheboofaem fün/iftdoenvan Godtswille Datwlltghp/datmooht hp mpaen/ --

„" ' ick upt dit Landfthapfal

B Bodt fercktmp/laer mpughenadebp falen. Hope / fght TDochter/wildp Omint Landttegaendat Üp mp fallberep Baer3ieich mp. pet -

Godg

-

epDen

-

II.

-

' bodtmaechtmpfaligh enge

"Jsalghertet Heer / totdierepfe enont Spes, bericht niet. “ luchtgh/ altetis/die isblöde/alfehlinthp dzuc Doozt verblinde ich Heere in uvmer Richten

TDoe ick

-

TPfe

-

kreuren/

doebigh uptonerdeuren Hetnavoighen Godsfalightdanminstende Spfthepdenfo atmenwel verfonds Meught upthaere meeft/

Weeninghe/ Bat faligh maerkt/enig boowaergheen Deroofaerktdeurin fandtvafighe Meenin „. . . balsche gheeft.

Com,op.

Bit's beemt Heeffou Godt dan uwen Godalleenfin? Bouyngemeen Liefdeonsoochinter ghe

e

Bp

gaernehiereeuwighvernach, II

In u

r: mille / om Godts wiltever

meenfijn?

Aften.

Soudehpualleenroepen: orts laten baren

- -

-

bestmp in3ondente verstij, Abraham.

Gp

Dnsfin wilheelen/en umdie Openbaren? en/ Hebt gbpalleeneenrecht KBaer Godt dede ooch'tbeft/ die hulp Imp gheloof! Wande WDiven. Bodoolenwp al/net mentgh wjs Philo Saligh Peer /databpaluwe spe. 00V/1), Abraham, MBgt sät anderen doet/is mp ber Mal e JAnghen freckt met troofelijck -

MBeet ghpalleen

-- -

--

-

-

"r '

boghen/

-

-

erlanghen:

Dat)pm gebiedt/weetick/en wilt be, TBienehope Hobtis/krijght fijn begheer folgheim/ tein alt"famen. Aeneleben/volgen/enterdoottoe bpbliven. WPatsghewis/mieten nach den Menschen --

Cognatio

Läufuhoofmoeder/wp/fullendorf" edzijven/ -

-

-

befthamen/

CPns Reefwill immergntet gelooben/maer

* P20eben.

Com, op. - O

wen wunschenrechte beghee

TDie mieten TUDan

Ten/

n

holbenghenvandenwildes

/ Üoe Haefghpna'tbe LLTLII.,

Daert wel: "Ick bid Godt dat hpu ooghen verclaert/

- - -

wabehoben dienft ist dick on

- - -

JAu

-

Platz, nnp

Zoeven. -

en Bochter bpugoede Abraham,

19zouwe

-

*

-

-

Blüftaltydtbpbaer / hopeigern trooft in TOUVe.

A

-

Abraham,

pten, ich behanchuberte

der

CRen! -

JBaer

m" bermuft moet booz Gadtg

Alghesellschap binnen

Wille Wijcken,

finghet, STEM: Psalm 8.

Wierde deel. Wierde uyt komen.

On- lebens

früdtmen biervoegh

21

Abraham. Spes.

e

Welfrijdt/ is bpandtljcke ANLE

jt bet/o Godt/die mijnsternoodt TDie haetbestaet in bmaerheptskennisklaer/ Ghpfijtdiemp inaende tinge befthermet "Bekende quaedtte lateiniair" fwaer, F fijt die mpmacht gheeft mijn bpandt MBellut deur fchoone schlimmet -

'“

- -

“;

“en behoote dancken/ Z'' errett/en teuwighteloben, JERU g "n Herrmijn epgenmacht GHpfMIT

DAM DOC Ofe

00

21

II

Der Slangbenwood toomt Roch) fün bal fehe treecken. " Semkene waen willfinals Göden groot/ ---

2 Ü0UON,

-

Batlich schieltjch upt nijn Duders Hups Beurditbestaenkommen Wp in der dopt, -

MU0et treden/

3. Deel,

Err

IMMaer


ang. r ltdaernalopen/ tgick Abrahams DAlf upoude oot upte Were

raet beben haerlustaen

Raer

WBat

war 1ft doch te laten datong

even/

Enmetterdaedt des Heerenwooztbeleben/

eert/

Gmte verwervendatmenbovenalbegeert

Werden gebracht/int Bodlijckelevenfoet/ ke hier bp dat 's menschen TDeur Godes kracht/ntet deur ausblepsch Jek merchoogdan h step is kept t. In wantrou van ben goedt-duinckenen en bloed int/damcktGod/verlost WDie fo verw

van

wyfhepdt/

-

Want daerdeurwolght de Jeucht/miethaer WDie moodt bevindt/foeckt hulpmet vaftbe unaer d'ouders raet/ TOUUUen/

trOUNUV en/

En daer deur ist dat d'oude fijnom Godtg

-

MDie Godtdauveef/moethier uptvzeught

-/gheeft bidden of danckbaer wofpijn

Doo

-

In

aet/ loch "bverm abraet die Jonckhept wel -

/

nie n der Buderen wel bes Ein a“ 'Godlijckeverfandt van Het

Ull.

cht/

Vijfde Deel. Eerte uyt

4

IBaer

komen.

n. CBom ken/ wp nuuptdttlant- Loth Wijc/als 'ychte

WBaerlept het WLandt?"hoensemtmen'tdaer Abraham. Loth.

bmptoe trecken

T19erblüdtmn Reef/dat ghpfavlptighen Honder

ruftig / volght mijnenraedton ' UNI

JWaermp

Tenheeft God noch nietbelieft mp dat te Abraham, ontdecken

-

Fluch Wel een goetlandt

TDie fal

Fert van't gelooben folgerin -

1121

Godt en belooft miet/ of"tenis waerdtom

gl)en.

pzifen/ TDaertopoden mp/weerde CBom/veele Pieren dooc ht niet/beter woontmen bpwil -

Loth,

m dingt u wijfhept/van mißnzottic 'hen/

de TDieren/

-

Mig

TDan bp volck/woefer dan'tghediert van

eden/

maunteren.

Bandit Landsquade/en vanu TDeughtfa me 3eden/ 't Iswaer/ ick fehjn hierbp anderen noch

/

-

Vijfde Deel. Tweede uy

. hetnußmdwaef ant verdičt verfwps Maerbpulwat -

komen.

Heptg. pm/s/

Het mju

' älters inwooděklerc elfjck/

Maer het u blijckt vzuchtbaer in TBeugh den werckeltjck/

Dorweetichdat ghpmp alsuzone bemint/

Sara. Abraham, Loth, Timor, Spes. "TJs alghereedt Beer/daer rest niet/elck op. u Wacht. ä t

TDus volghdeick uraet/ boven mijngoedt TDaer reft datbao al moet fün Abrahara duneken blint/ t. pach Wolb Ruriedt ghpmp diebekendeboofhepdtte WBat's dat Heer Sara, vlieden/ Godtmoet van Hertenfijnghebeden/ -Hoemoght ick danlangherwoonen bpdees TDathp 3p/oms bewaere en fiere in

'

Lieden 11 ?

GDock ballet vertreckenboomjnjonckhept noch licht.

JMaerwant d'outhept vanfelfs iseenlastig ghewicht . . . Bo valtudierepfefwaerind'oude daghen/

oootmoedelijeeendachtich, Ditaetanovig h t Cenghelo

TDesmoetick ulteveoom wederomme vza ghen WBatu doch foo haft Godt-vollgigh conft

ghebedt verbooyd

Sads - - - -

Waerachtig).

Syknielenal. Abramfeydt: . . . Allmachtighe Schepper van Hemel en Nerde/

TBiena ugenade/niet namtjnwaerde/ maken JDp goetlijt hebtverkopen uptveelanders, Abraham, 't Stin beminde Reefall meetdie felvefaké Dmnau gebodt vanhierte gaen wanderen Bp Gods verstantvantick’t mynzothepdt WDt des hef hepdt/in ugotdthepdt

''

verschoven/ eplt TDusmoetick Godsboven't mijne gelobs. Lepdt ' Peer uptons doolinghenon Wochebbe icGod inallenghetrolubebonds/ LDI TDit doet nupfijn woodt betrouwen t'allen Wtong vepligh/ Uptonszondelijck ber

“en

'-

- -

fonden/

Maerhoe foudeick"tgoedtghebodt Godts TBeuru weghAN/inulfcht/na'tbeloofdelant konnen laten Btiert./hoedtferckt en bewaert. Dadern Istfwaer/ep/ghenzothepdten wilte hatten deren/ Bovendien hebbe ick fülcken belofe ont Sijt güpMitin metons/fo en machong niemand, -

. fanghen/ TDatick daer

stisch nate moet berlan

hinderen,“ “

II -

Ra Wensehen/nae foecken/nge jaghen/nale hopen/

-

--

- -

-

-

Sy


Abahams Uptganck. Fol.cccccrrr, Syrijsen op.Abram spreect.

Panden landen/fo gpdaerbegint te bzupken 19uerfant/inuWes grootheerenwelruken.

mp watbetekent 12x? (Timo/trecktghp metal"tghefindevoop TDusfeght 19Up2of lichte. Loth. 221, MBatmepnt dat? Sara. welfoyghe/dat gheen menscheint Hetnatuerlijck vonerken en'tgefchte Loth. grootnochkleen Bode treckten stiert smenschen Dammjnvolck leedtghefchiedt/ maer be TDat tot ghedachte. naerfight feiere Wats Haran? Sara. TDatbp den mynen plaets hebbedeucht en Toozn: dats detoo)nfghe krachte. Loth. 22T2, Do is hp upt beter nafnoder gewandert. "t Balghefchieden Heer/ na Godtsen u Reen/ 19, wasChaldeeufch/ entn't quade Sara. Loth,

ve

"Timor.

-

behaghen,

berandert/ '

-

Balick methem gaens MDant "tnatuerlijckelichtte veel ge Reen/ghpmoet Helpendzaghen Abraham. Ooft/ DAld'onluft die mpen uvzou macholytmoe Wert God verachten van zijneere beroof/ ten/ TDat oock Chaldea/ als quantsups Spes.

'

MDant hope kamallefwarighept verfoeten. JAaerghp Reef/ftreckt u Noep een ruftige Waghen. TBeur

#

T9 Uerg,

Als sich danbedarende vernuftghelovers

pvpantlyck op heurquafeoen/ reen/ met luftig) gewa Dertoonen Ein g Upt, na "t beloofde Chanaan -

'

EIT.

reten"

TLD21.

ick bolgh: enfchicktdatelck

"tzijnte degendoet/

-

Chanaan bedupt eiécoopman/ofeendzoebe Bf eengebpokengeest/dooy lyotfaemlhepts

Helf toe flien/verhoetmenighetegenpoet.

poeve

Of een dierechten behoozlijck antwoorde geeft.

Vijfde deel. Derde uyt

Wie dan opfjnboofhepdt rechte gram fchappe heeft Werteenwisscoopman/wiffelt om'tfoo

komen.

-

fe hetbeste/ Altdumrktuvandit ILant/

Loth

Betreurt3iInqueat Hept, rupmt der funden

ZDoep/fchijnet niet luftig nefte/ Gaethetfo ver Blietmisdaedt/foeckt deught/volcht Bods voopt/mp dptet gesmoepte onrufig roepen poedigh/

h

-

MDaunt

waer/al was"tlichaemin Haran

Enantwoozt Bod/metghehooxfaemhepdt

ille/

dotmoedigh/

-

't Berte hadalttjdtomruft metonwille. Sara.

Alfotrecktmenrechtupt HarannaChanaan ºtsf'/maer hierbp des DLichaems TBit volbengt nu myn waerde CDom/ulte OnlUITE

-

We Nan/

Ghevoellick alreedeinthertemeerderruste/ TDie heetdaeromoock Abzam/datghooghe TBeeg foete heninmp veelghesonder Dader/ tgolt

TDeur "tlaten van quaep/ en winnen van

Dermaethp d'aerfte dingen niet allegader Peeft hp den hooghen God niet op'thoog

goep ghewoomt

fe verkopenis

MDafgheen quaepghewoont/terufen t'al deruren

- -

Dann W007en

hem uochfalighevzuchtge

Bpopinie en liefdeder Creatueren? Läuft/luft/blptfhap (die ingheen roumach Istgeengoepghewoontvandaertsche luft verkeren) tetrecken/ _ . Meteenfadighverkrüghen van'tgoedtbe Enbegeerlicna die Godlijcke te strecken? geren. -

Opinifepdedattetschepdendzuctoe voegt/ JBaerickfe/ver van Opini/nabpge oegt

TDitzijn dekinderen baneen Godlijcver fant/

'

Bp veelwaës isluttelweté en groot bedzog. Hier JAubetrouweick haer min danniet/ Unaer

Reef ftetdoch

-

MDat luftigerboffchen/watgrafgerwende/ Bjndaervan die vzuchtbare Ackeren ver

19ader 3ifndeur Gods milde

AnÜt/

Ende

#

Moeder/ want Gara heet een

zouwe

CDf Princes/die als eengoede wilgetrouwe

TBeur "tghehooxfamen van'tverftant werdt fchepden/ JNet tromme rivieren/ en rupfchendebellen vzuchtbartgh/ MPaertonrechtdatmens eenparadijs geltlé ZDenfiet uietdan Coopn/Gras/Beboomte

en Fontepnen. . Loth.

Hetfal"tiant Canaanfijnfou icmepnen/

Met deughdenenbzeughden/alwaerdpoole hooghjarg

Intbleefchsgebootdoenjarenvzuchtbaer hept bluchten

TDaer afmijn groot-heer (Thara veel herft Maer finden geeft/ baert d'outheptdemeeste bzuchten/ ghefpoken. Hijn naemis rieckende/ hphad oock recht TDatsdaer wan Sara, geroken/ MDaeromlaetighp'tfofteken TDitlantsdeugt/efihetlantschap Dz begevé TDaerkomtm in Gom/die willfo "tschijnt) Loth, CDmhiertekommen/maeris tot Haranghe met ufpzeken.

''

" bleven Sara

Ghpzijt Revegeleert/ufouwel betamen Te verklarendiebedupdinge dernamen/

3deel.

Xxx 2

Vijf


Abrahams Uptgang Jck diefpnewaerheptstrouwefolminnellit Inden gelaove aeufchouwe ondervinnelycy

Vijfde deel. Vierde uyt

Ick Weetghewis datGods Woodt niet en

komen.

mach liegthen/

Ick weetdatdie trouwe Bodmietenmagh bedzieghen/ Enick weet dat hp ons bemindt alte gader

Abraham. Sara. Loth, Fides.

TDes fpu dancken lof o IHemelsche 19ader.

E

GhemercktnuGodbelieftheeftmp hier Er lief jckdinckisden vermoepden het ruften/

teghemoeten/

CDm met nieuwe trooft mijn oudt leette

TDitfoude ulief/ denckeick nu oock verfoeten/ * wellusten. TBeurbeloftedat ick noch vzucht fal gen JAietfeer: ong JAeefsfoete tout heeftmp fehouwen/ fovermaeckt Soo hier den Heere een Alltaerbou TDatic mijn weten dus wijtben ge Wen -

Sara.

-

--

Taleckt,

Abraham

Gmme teaemroepenzijn Godlijckename. Fides ghpdit/op die hoochte bequa TDatg well Aeve/ ick moetubepden hier N1 verklaren/ TDat het belieft heeft mp te openba God ishoogh/ "thoothfe werthemrecht toe gefehzeven / H ch ren

se

“n

Hoedithet Landtis dathp upt ghenade Hem neder Hert/ dochhoogh CDnverdientlyckfalghevenmünenfade/ TIEVein MDatduncktuvan’t Landt/datWp hierften Methooghe begeerten vandenedereaerde. Woo2 ooghen? JAeemt “ viercante feenen van Hoger Soumen perlaten hierbp gheljcken mo ETDE 2 ghen Bp ghelleichtghelückmoede Geenfins Dom/Godswooxtbljetwaer --

aber

--

Loth,

d'opinie vals/ Bouwetvyphooghopeendiepegrontvzoe fmeeckelijck deur Haerbedziech delijck/ -

TDie

ijcke hals/

Degrontsteen speenontwüffeljck betrou

(Treckt ghp/ick weetdat ghp"tunietbevzo men fult/

- -

Wien/

TDan boeghetmetter liefdenkalck/die fal"

-

Ghpwcetwaerghpzijt/maernietwaer gp _ kommenfult/

-

Waf houwen/

Ditfultghnbefolgen/Timorfal"twercken/

JAuvinden wp veelbeter danwp verlaten.

'

TDaer

Bods wooptis vaft/ zijn gaven goetbo

Laen Wp"tlichaem wat ver

TäEIl.

Weil Mlaten/

Abraham

zNeerdanonst"ontfangenluft/luft God hetgheven.

Al’t gefelschap finget

-

God laerfe niet/ die Hemmettrouwen Sara,

aenkleven/ d'Ontrouwemenfehfietmendickvan Gode -

STEMME Psalm 5.

Wijcken.

zBaerde lieve God mach gheenmensch beswijcken. Abraham

-

G

Gdtischentd s: en Mensch totfalighe -

-

Defcheppertroofthem/dieder fchepfels troost begeeft/ PLicht derfmen menschentroof/alfmen't Godlijckeheeft/ 3Maerfst niet een minlijcke trooft varihler -

JMaerfotte willHemfinevendoet/

TDankomtmenweerintlevengoet/ Alleen der doodenen vertreden

Danquade feden.

Totditverfantmachniemandtraßen boven/ TDandeurdes Heerenheplighwoozt/ TDat God mp dit lant vooz mijn faet kommt TDat helpt denklepnen vepligh voort beloven?

verfalken, TDaerupt bespieureick met begeertenbeha CDmhemdeurquaetheptsrecht Dalightemaken. ghen TDie hierhet quaetfeptgoettewesen/ TDat wilgheven in d'oude Enthemvan God nietraden//laet/ aghen/ Schijndt dit voor'smenschenvernuftsock Blift stadtghinzijnquaden//staet/

n

-

betoghelijck? ZMaer

-

- -

' 1s w die’talvermach onmo -

Maer die ootmoedigh Godwilvzefen/ WBertheelghenefen.

TBeesheeftGodswoosttotzijnderspijsen gyelmehr Hoolicht schepthpind'onvzuchtbare mün Hp sterftzinwillenlufte/quaet/ MBaer deurhp in Godsrufe//gaet/ wenfche/ 3ijn God/metdeughts bewijfen DAlg hp van eenfuck eerde fehiep d'eerfe TBaerhp Eeuwigh moetpyfen. JBenfche. Ipmachsdan oock will hpt/fo3jn TPfe -

naerfept/

E, Y N D E.

Hoekanickdantwijffelenaen d'almogende waerhepts

Die


Ifol.cccccrrrt.

Die Rijmere. -

-J'6. Sander geloosigen uytyanckmin sedier,

ID) -Jnen Faser-Sesseloof Steryckgeschiet. Spat Syfo <=Nfzangeoozaemsas Bode, Sßehoofaemfouden fin ont (Weefersgesode, aery,om,der zondaren falicßmakinyße, Pooz a seseelt onfes féses Serfalkinghe.

"Werftanzt Bandete uytsanck leerton6 oockföanderen, (Wietompaktsy,macromertente seransaeren, (Mentreckt uy'665ereits mocyte, na d'-Gegnetische zufe:

Tytarzu sehe madegodicke Lufte. "Mit jetsetaccßeijck seeschma des siefs Seiyßert, Ein uytjate, nader -2iefen Fertigheyr,

-Sit"6deytocßt mytdevsonfé Saer Creaturey,

Ty'sseefhearmottate St’sFerienzerseeuren, Wesemeevgesoeten, kötdoodlicke sonden, “Myt quade gesöoomte,Saft alty "tert gefonen,

NSnst 25aße, Ratsst Serköarringe Sanserstand, (Wa’t Seeofen -Jerusalem,ßet fekoofer -2andt,

Smaextetesenfonverfincetiger. -In-25zotricke liefer,in foete farmhertise, -In Safen gefoGe,in femiedgeduldig, -3n Stye Sache,in zeugtaemjero onschuldigt, -Ingoede gesöoomte,in rechte kenSudigeden, -In't rijcke Christi,on6 Comincz, Kyof

-

-

Heb Dzkden,

(Cotdefreyffesoefnenpäer noch sagen, (Wocß Schip,noch Scßupt,noch (Teer-gedteseigen, GMaeralleen een Daytoose ein opegessis,

<Sat So infinßesoften Sacraßtig is. So köienuin"6 zur serijcketreurteckendig,

-Sie treck sonderomfienna So36 Pijcke insbendig, Sie foecke dat Segeerlijck Sooz allen Zingen,

"En repfe heizen poedish fiel,ein geringen. Syzymacrop Seyß, yyfutt Sods Picke ersen, -Niquaendyin dieerstetreedt uss Götgamegte fersen, So aen Zeu. Onoozdexfileeck,3ie in's Doods ßeferen Swyinck,knin't Paradis quantike Laerfer Mirkt.

“Stakt macropföggelck (poedejen tot veyförganck, eSertoeit niemand teloud,te arm,ofte Kranck,

Mant Sofesszyßtdie in Lijekfoecken pocellick, (Wet, Hil machten toesserpfer oserslocellick.

3 Seet

--------

288 -

-*

SA


Abrahams t“Tag. =N Syfu ließen Kreupet offeck sinnentleys, „Ja finnycentoozn gesangyondex't Krups,

r-Eyßelet u Sretxeyfin't minfie noch in't neest, “Mant wmy reyst mift inden Lyse, maer indy gfikef,

-Indy gef can Sett Pelgrim dy - Tenet ßktry, -NC ßift fin fieffaenopter akrdenßeneden.

S>p 3efen Söesjßeßoefmenmit 1é Szkesen San Seriert,ße zogy ofSernooxdtte Sky, Swant Sodt jeeffinzoontotone Leydtfinangegessen, Siti ffdie Hörg, feif3esöaerheyd, feifetiesen. Sie Szenytont Göt 3'Egyptische zupfere (Saerheit

-Inveichte, lieficke-Hemetscheklaerjept. Siefouniet Jaerme Koperof gout Sexary? Sie floomut Soos’tfoodfebet fest teaensaten? Söießlift nurnoch sozot en Serkkert Sanfinney, Sie "tmieta Sooz zzeck acht,om Cßzistum té Sóinnen? zit doet desSereit,maer Sökefnictmeersöert,föerteHeineken "Perlaet diegeltfuchtige fußt arr.-Kenney:

Eyermor ersy Soofer, Solgt Sodicke goetext: “Hier Zoo Hijcke

' deugt

own"6 LEGEn 6

(oetiert,

Sickt Samu Sexmuf,aenkleef Sozis Sacracßtichert,

Engaet Stukranckßerd,omhef Sods amaghtigheit. Sick haeffler,desspitzergenauen Höindt noch föaert,

-Sessy"t noch zu den ject, der jein die Sonne drast, Seköpft die Szuchtbare Sommermoghis Booz ooyßry, (Cot Heeb Kötsanck, in Soe,nietin"6 seefis Sexmosy.

“Sopftudie Buyten uytende Wachte, d'On Szuchtbare 66inter,Sc6 Sasiopents Kraffte,

(Wocßtserdoentycoodketnietosersatz, Saer Gooz sefcßermediegoex Sod on6ally.

<=N. (W S (M.

-


Abrahamstptganck.

Ifoltecterrris,

-

- - - - - - - - --

Op de Wrse:

Hoebenickin Liefdenaldusverblindt,&c.

A' dooz Godsbebellen goet WDtfijn ghellacht enbloet In vzeemde Landen wijt.

Rondomend" in uhert de Heerewoont/ Bijn waerdighept verfchoont/

:

Sint vltedenvamboofhepdt.

MBel hem/die fo methert/fin/enghemoet/ Pooghtmeerdat fyn goethept u TBeughde Dan d'Alerdfche luftenpoet/ kroont/ Ten Hemelwaertaltjt/ TBandatfünftremgheptloomt TDieals eengaf//ter Werelt Pelgrimeert/ 193ond"meteeuwigh lept: Geloovigh vaft//den Heer toterf begeert. MDanthpaenfietuwerck/ja u gedacht. TDiensweldoengaertenschat/ Acht ghp / ghp Wogt van Hend TBaerft gheen TDief noch Dat: ETH

'

Enfeelt nochen verteert.

MMaerhoozdp mafünftem/ Dolght ende eert ghphem/

welrecht boozd’oo So eerthp umet macht.

Menigh 2 U100

Ghenadelijck de

TDienslaerfte voertterdoodt/ TDaer luftdeziel vermoozt.

uns Emanuel/

Bjn Engel Gabrie NB) tot een Lepdfman doet.

Betert/o Jongellingh/u wegh/Ptfsmoodt/ Als ghpupt Babplomienfeier finell HAet Gods genade grsot/ Deur’t Baderlyck bevel/ Alina fijn heplighwooydt.

Ter deughdenftiert uvoet/

Eerghp bestaet/hetepnd inals aenschout/ zboleefdp God//ter Eeren inu Jeught/ TDat niette laet//u daed vergeefs bereut. 19 ouderstot//een hertelücke vzeught Ghpkright hier edelmenscß TDit is het rechtepadt Altpdt u’s herten wenich/ Alina des Hemels Btadt/ Goghpden Peerbetrout. TDaeraltyttsgheneught.

E, Y IN D E.

Comedie

'

Elan de Blinde voo! “ Iericho. D1Rick CooRN HERT.

Alleblinden die haerblindtheydt bekennen, Nietwetendetotwat Leydtfman hemte wennen,

Omdatzytverleydenderverleydersvreesen. Mogen hier ondervindlijcktastenen voelen "Bedroghderblinde '' die om haer Boelen Enveylighvoor der Zielen verleydingwesen, Door’t volgenvande ware Leydfman gepresen,

Dieselfisdewegh,'toogh, en blintheyds genesen. 3-Decl.

Xxx 4

Come


Tlande WBlinde Terfontfagh hp/en vollgdeheminderechte

Comedie. Comedie.

ftraet.

Aetighpmpfoint wiltfonderhoeder varen ?

Coornh.

Een anderende breeder Inhoudt. HIervindpverklaertder Blindeneliendie

Reen/mijnhertlieve bzoederfalu bewaren/ TDiefelfs oock vande konfis.

Comedie. Coornb.

--

Heest Frans Coornhertdanoocgerijmt

hepdt/

TDat's mp Wonder, van waensenders schalcke behen Aerdigh/dus dient hp tot ufcherm-heer 19erlepdt dichepdt/ bpfonder, TDooy't ' oodeels toeftemmen on MDanthip in der Lütjmers Jonfis/ MDat vernach

edacht

e konst niet bp jonfighen

Belck bevonden bedzog)fulcken haetHeeft

oo zen: ghewacht/ Hoefalhpweten(diempnietfaghtevogen) Jude blinde/dathpfe berjaeght/en/pzeecken TDatuck benfjn bzoeders ghedicht. 002t/ Hp kentfoo epghentlyck myn Käßme en JBetopfet sm doen/'t goedt om leeren fal -

Comedie Coornh.

wercken

-

Dat hp met eensaenschouwe mynaertfal merchen

TDaer

Gods Woodt. ver“hp Hoeftreng Godtfraftden

-

j. ifo

quaden/

WDtde gedaente van ugeflicht. goetwilligen befchencktuptgenadk. Comedie. Ich ken hemniet 7 woudtghpmpeten Enden 1Bootshoedelogen schalck/doozvalschen jeije voofchzift gheven. Coornh. CHgerne. Liefboeder/dees Comedie Was Ein Anetschijn bedzieght/ adigh treurenloont als luft. fnet ghefchzeven vervlieght. Om indruckte wozden ghemeen. altjthaerfelfs boete//fjn/ Epfehzoomdetgeclapvähatelickemensche: TDatdiezenden Welck verfandt danwalghendoetvandat Sicht beloofde u haer voostandttsfon nae -

foet fenjn.

wenschen:

L.

' j. iiijs Op dietrooft gaetznvan mpheen/ Cöthaer de Heplfamegaefdesgeloofs toge. Jaer Utoe : ' ditvooschziftaenmpbe 1Berclarende watzp. is/waertoe3p genaect. TDoox defe ware afkeer

donghjell/ vzuchten/en hoe3pfallig) Laetujonsten konstbpmigonftigetongen Haer wer: ALT T. Baer naemfalhelpen verfrhoonen TDit man dutfuldp volbzeugen met TDaernazietméhoedie verdienstberoemelic ij. je -

. . ?“

-

TDen blindé Hblijt/opeéonweg Hdoemelic.

2D21

TDie dangoc wertondecktmetal naer valf 49eelwilligher danier vanu canbegheeren: bedzijf/van een verlepdferIustitia Imputatif. A9 luftig unpliefte toonen.

TDees maeckte den blinden argelifteljcbpoet je. ije. Reemtsedan inufcherm/3pfelffaluloonen TDat Hp a: hoewel hp niet goedt heeft

En(doetghpfo3pfept)umeteeren Croonen.

Of D02T,

ZHomaerütüvandees Comedie es behoeder

Welck* bedzogh grooteljc wozt gemerckt ij,e iii. bp den blinden/ N JC Us

Dirck Coornhert, u lief Boeder.

TBooz't gheloofsghetupgh/met wackeron dervinden/

Inhouden. Marco 46.

-

ILg Jesus metfiinJonghers/en verl Bies hp fich dan wantrouwigh van den menschenkeert

voller methen/

-

Opwaerts gingen vanJerichona Je Tottengaef-rycken Godt. TDaerhphulpe rusalem/

"n

-

Sat Bartimeus/Tpmei Toon/blindten

-

DerUm dathp fichfelfte veel iije i. erwerft merckt dathpflichfelfte - Heeft en betrout/ f veeli;

arm/

GDock

3p den wegh / daer hpbedelde(met groot

emeeren mindan Godes woopt

NOUT, ghekarm) En hoopendedat Jefus van Razareenen - MBaerdoop het ware berou uptgant erzieléij

Daerquä/rtep hp lupdeupt herteljrmeen 't19ermeteloopdeel vpandlijcgaetvernielen, JesuTDavidszoöso groote trooft derarme) Desdedyseve blinde mustrowede fünhooft/ij. WDilt uninsellendige blinde doch ontfarm. Hettlaergheficht en'tvzoljcke licht werdt … belooft/ . Deellupdendzepghdenhem /- op dat hp foud" fwighen/ 't Woodt wirfthemtenacker / die bp der iiii. fraten lept/ JBaer hp riep des temeer(omhulpte ver Omdaerte gaenfitten/genaemtgelatëhept. krijghen) - -Jesu TDavids Toon / ontfermtumijner. Daer3it dieblinde stilmethertig verlangt. iije j. CDm eens "trechtfierödegesicht teontfangs Jefusbleef staen/ Enbeval hemmteroepen. Spriepenhengen/ En hootvanJesuwouderlijcke if. -

-

''

Degghende:ft goeosmoeds, rpst/hp dort TDiëhpChzifttumte fijngelooft föderduchts proeptotiophoudelijc Jesu TNavidshint iij. u roepel. -Hp werptdenrock af/springt op/tomt tot Ontferntumjus/ick benarmyellendigh/ -

henn loopen.

-

-

---

-

-

Weat wildp(pzackJesus)dat uvanmpfal ghefchien

TDit -

,

-

ende blindt. b“ demilde Jesus/diedoofijniilj. OU 21

.- -

De Blindeantwoode: Meeferdatic mach TDenlichtgierigentot sich doetmoden. TDie hoogendedat Chziftus hemom helpen

31ell.

Jefusfpzack: u geloof Heeft ugefondtghe Maeckt/gatet.

ToOpt.

warzerwirrt

-

enfpoedig tot hem

-

00P

TDaer


Cloon Jericho. Folccc

cerlieveli rrijck. # (wat Hp wil/ zijnde ge TDeg Blinde verheught doozt schät hovenal dat de Werltbe TDathp nulaenfchouwet umetopen gefichte/ war“rich verwerft ban Chzifto Schum dancätmet hertelyck ver Ein reich mubolght in onschuldigt Allmachtigh. heolfemmiddelvan den gheloove PDell. war.“ Daerhp van

t

(2 11 TL.

aeght/

-

yDen

Perfo OISIhl. -- -

Blinde.

Propheetfähwort. -

-

-

SermoPropheticus, -

Verker ordel.

Perversum Iudicium,

Semme/ken waermeming finfelf.

Observatiofui,

"Geloove.

Fides.

Sen Pharfur verdienfte.

Meritum.

Toereeckentlijcke recht vaerdigheydt. Een Vrouwe meteenunfackopthof,

Iustitia Imputativa,

gegordet met eenfaert. |Emangelfähegeruchte.

Poenitentia, Berou,

Rumor Euangelicus,

51. Peccatorum cognitio, Turbe.

-

-

-

2.Lep.

3.Pharifi.

U.

-

J

----

--

Twee Apostelen. Christus. EersteHandelinghe. Tweede wtkomen.

Bartimeus die blinde heeft

by hem

Observatiofili, waerneminghe zijnsfelfs, wertmetterhandt

geleytvan Perversoludicio Verkeertoordeelendefeytalfoo. Lamoedefwaer bedzoeft oockden fienden menschen:

NBat

:

omdensiende Lepteman te

Iesell:

-

Endolendeblinthepdt quelt Märft 't Maermptotveplighept inmißneeuwtghe kenna wenfch en.

macht/

M9erdthp dannietmuet dobbel verdzietbe JBaer' dpoeft/ ADfe alleen

: ickblinde/dooz notelijcßepts -

TATht,

-

tweejammerenteffensbe TDie blindene een blinde/die fichfende acht O2ft. Enfoleptd'eenblinded'ander findegracht/ TDft v" mp armeen elendighebltnde/ Elck willanderlepden/ die elf blindtig TDegickminhertmet dzuck overlad Winde als JBol/ zBoeft danlarmoet strength met haerfelle Elck. ick die felfsfwernt indupfer

'

clupftere/

--

-

epts Hol:

- -

Rochaltyt verselléminblinthept dupfere Elckroemthemvant licht/ die felfsgheen ZDoestdithongherich bedelsnochvergrots/ Bonenkent. Myn

: nun doolen/met vallen/met

-

Hoe mach ick blint danweten/wie feudeist ofte blindt Badde ick maerbehoudenint gesichts blinde goghen oocketnichfilms verlief OOTEN

dem

en/

1

--- --- -

1211

J• Deel,

f

-

n

JExx j

MPeer


Tande Blinde Moerppfiendesf dlintis/ diempdehandt Totdatickeen bind/dien fckt baft math be trouwen/

Comt bien

-

-- -

-

-

--

z-Menvintmensch mensch diefinanbußf Midlertydt moetick mp metdefen generen. hept verstaet. Observatiofui, waermeminghe . TDoch kenthp wijf/die hp bzaechten Wolgt haerraedt/

*

zijnsfelfs.

*

-

Maerick eplaes/benfooblint/datick gheen werb enweet.

-

-

-

Deu

te houdenverderft/ mut ifont

-

eerell/ Oorkenkenne ick niemandt/ die blinden te Beeckerderist rechteleet.

w

dan qualijtte gaen.

Bovenden machick gheenfins welonder

inde.

fchepden/ Blindeverlepders vaniendersdierechtlep.

WDie machfitten in hongers nootlijc ver maen/ TDiethups geenbootheeft/moet daerbup

-

-

den.

tennafpooyen/ Deservintmenwepnight diese erovervloe Meetghpbet er Leptfman? noemthemlaet digh: -

mphoolzen.

Canick dan oock vermißden dolinghe on fpoedigH.

Ghpfwijght TDochter/enhebt(foickmer)

Observatiofui, waerneminghe

desgheenmacht. Maerzmitgheruft/ dees Leptfman is mp elf verdacht/

3insfelfs.

TDits d'oofaeck dat ick in dees Literckben

Cenghp Pader/ghpbebintfulckx dick - metfinerten/

sie etpijnlycktreuren/en ongheneught des

qualitas 8e

Heikommen.

officium wane" falpeken(foick hehbebernoms) Concio en/ Een

n

Wysvanfinn

en heplugh van

natorum, EU21,

ETTEI1.

TDit hät taemmerckët'uwenvoordele/ Dan Bodeghefonden/en uptliefdegedzevs: Hoemen re recht,

End'oofaecvädiä/dats vermeteloozdele. GPm"tvolckdefer Stadt vzpmoedichte ver hoort COnden/ D fos foudt/ als onberfocht en TDe mettenoosaken haerderfon-Preken blindt/ I aelijck TDienghpdw volght/ aenkleeften GDor raet vanfpoedelijrdaeruptte geraken meeft bemint.

arrt

Hoedickmael heefthp ufchendigh gaen

al: ab

Mp nu met

'

21

verleden

19fünftrecktenuooc na'tgesichtedesvzed. Gmte verstaendehepmelücke gebzeken. Manuentijc Jerusalem Godshepltgeftadt/ TDie noch untdiepft minder blinder zielen feken/ Ghesucht/ Ltcht warekennis van Godt Gockt d'oofaecken/die mp daerin doembol

CDmdaer tebecommen doozdat vepligepadt.

herden/

gastdadligh.

Eeuwighelust/metvzertfame rustgheta Wantomeens recht vzp daeraf temoghen Dlgy.

-

Dger/daer/beloofdelukeptfmanute fieren/ DBp maerbpachtu bpfel

wennwerden/ bp Godshulpete

laten metter

zplus

2 DLTEN.

Indit Godloose Jericho stadtvandemas. Dnstadigh/ dupfter/ der Hellen Pinson derDaten.

--

-

DAlle datickfal vernemente wesenquaet/ Ein verfaengoet/ daetlijckte

alsu Plegen.

--

Observatiofui.

TDieuqueltmet twistig)verdiet/Pßnlßch

Dader/de Preditantisop denfoelghe

W0egen/

-

Swaremoeptenen Hongerigkongenoegen. En wil/alift Dolckluttel/'t Bermoengen Is datniethettegendeel vanalubegeert Heven. Doeldpintet dat ghpfadighal u Wenfehen

'

ontbeert? Blinde, Heestulleptfman udan nietlelich bedzogen: Hochgeleefdp zijnraedt voldootlyckeloge CD Godopentmijn Herte/wfltmp Oozent

Bedzogentevorden vaneen onbekende/ geln in d'onverfoghte machre

gheven.

einD6

JBaer

" verschoonenhetmoetwillige OO

TDgt dickmaeldenbekenden bedzieger ghe

Eerste

Handelinghe. Tweede wtkomen.

looft/

ºt19ermeteloopdeelisdoofaecbanalu leet Propheticus Rochvolghdp-hem gaerne/ghpdie 3jn on Sermo Blinde

''

elfs. Perverlum Iudicium,

Derkeert Gozdeel.

erguWeet.

Claegdp dan oock recht van verlepdens

verraschen,

zopheetsche woopt

Observatio f

d InCIS,

Ongaern fit icktuffchentweeftoelen inde affchen/

Dit doetmp dees ontrouwe Leptfman noch houwen.

JAden Rame des mensch liebenden Go des/Annen.

"

5hp Boyghersdeferstadt/comthier/Hoopt altsamen/

TD S


Too! Jericho. Folccccerrrth. T9ewaerheptuhatelijck/omdatleudlaemt/ Pierte ebehoeft vlijtigh aendacht ein klaer 19fonden/ulogenInf/altijdt fo beschaemt TDat ' ' heplfaemberispen wijckt JBaergheficht/ ' Phenadigh voozcomen

sa-

Uchtigt)/

Tot

' loghen/valsch/ endelicht

(2 |

n hetgoetschijnende quaetbe

TDan

Ulucht II11211

nachment hatten met herdtfielen

Hemmintghp/hemfoeckt ghp/hem coopt " Ein ghpdier om gelt

Ill M12n.

Maeraengeboden waerheptverjaechdpmet

Alfoo machmuelck die willhier licht upt

ghewelt.

mercken/

Paerwooythebdp/ foickmerck/bp/mp Pootfahe die tquaetdoetliebenen merche: Vernonnen/ menschen onverstandighepdt Baeromis uwerfoluttelhierghekomen. namens Ull. -

MBantghphoodtliever valschppyfen/ dan JDetbalfhoodeel/die "tquaedtgoetnoemt waerschelden/ en bemint.

TDit

: uinboofhepdt/deughthanteerdp

Dees blintheptis mietdandeslichts ont

elden,

beeringhe

Pa.w3.1.

Jauimmermeer. CDalleghpfottegeflacht:

or“ elchidsoztoothilluptens afke ringhe.

TDieburgers3ßt indees maenfadtenGold

loofenacht. God is/ditg datdenblin TDaerisgheen God/feptu hert (niet uval Dantlicht/Welck denbederft/ fchemondt) hnt lichtdenrugh bietendeint Derdopventisuluft/ voll grouwelgt inden Soolaugh d0tatierefwerft. gront Daerom/Galleghpblinden/dieu blint Rieteen vanu allen endoetgoet/oornieteten Heptkent/ JRiemault vaeghthiernaGod/elckwycket Iteert 'lichte daerafghp u hebt ghe -

-

-

-

afint ghenleen.

21

Osea.4.1. Pierwoomt waerheptontfermen/nochGo des kenniffe:

Treet upt des Maenstadt, verlaetdeesdup

ferlingen/

-

Maervloech WLoghen/ Moort/TDieverp/ Gaetna Jerusalem/'tlichtdes vzeedsghe 1Bzouwen schenniffe. Tlingen. n lichtetals degulden Sonne Esa,3020 1.Reg. 25 Bondght Mensch teghen Mensch/ hp TDAer ' NET krightbp God noch soen. Maervertoontmen God wiefaltghebedt Ende Sonne/ of daertlichtvanfevenson daer Woo2doen/

Efa.60,20

-

nennaer.

“ enormendaeralvoorbade, wie althoo "El

-

-

Jadaer de Maen nietminderdt/ noch die

wä ant Wanfich Gob elfs31jneeuwighelichtlieflie fraelt, gh d flijck Den Plä35,5,

God niet/albaden oock zijn dzie uptverco

-

TEN1.

W9at verwachtdan die Godloofe/die int

Exod. 10.

nden open oogen van blinds lichtgierigh/

quadevolhert

2O.

ie hp

Daste verstrickinghe in zijngenutzt, apr.10,18

b Elai. 65 I4.C. 13.

ID. 59.10. E.65. U4

wenig schwanger, Blindthept/

Dpoetiudan fcheklaerhept/ s Bem Hemel-Pa.14,9 ghp Blinden tot dees

TouchSederven." CH

Gbph.righte/gheloofdijsenbegeerdijg in

4-

-

9

49

Waerhept.

H.

-

Fpf 27.5 Copt Gpal.1 o. 27.H. Efa,

W5.

“n

Z.

eenknagend/CDnfterflijck/

2TU2II.,

Wtcom.cn.

-

lief/ "tquaetmietlatenfout

QILM

5 - 23.

Eerste Handeling. Derde

Dßn Godsweldadengroot/fooklepin in u

ooghen/ 66.24. I. 1 TDatghphem 3 I.K. Pro N10

-

CDf foud u derdeughdenloonfoowepnigh

Kindt.

"icht mietwaerheptskenniffevie

T

Observatio fui, Waerneminaezling flf

Blinde, ludicium Perversum, Huyrling TDat vermoghen. deel, ghp quadetotWeldoen wilt -

'pant Voeghen

Knecht, Hoemen

Doolaettenminfen "tquaetom zijn flfg ghequelle/

"tquade

leert hat -

*

'',

-

l) Debehaeghtudat doch lief '' Sermoen

-

Seght Segh

--

Blinde. Enuptvzeesevoor de grouwelijcke Helle. Maer/deucktpemandt (die fulckxgaerne Herteljch wel/de redenzijngoetaltegader -

foubeginnen)

--

Mochtanstreffenfpmp welhartei sicherg

Poe tonnenwptquaedtlaten/ als wijtbe

opthooft.

Ninten

Obfervatio,

TDiemoetverstaendatmentquaetnietrecht Ghmmeretdanoockwellwienghptevent hebtghelooft. mach laten/ . Blinde, den Dpandtlückfrijden/na"tdootlijck IMBien

Ballmenthatten./menmoetzjnfmoothept

Observatio.

-

volrouwen/

--

Die u doogaensfoo deerlijck heeft be

Intlicht der waerhept ondervintljckaen -

schouwen.

-

dzogen/

Ickmepnidenschalcken/loofen/envalischen loghen. 3.Deel,

Blinde


Tlaude Flinde

---

Blinde.

Blinde,

-

ASchande en allemans haet.

INDIeritt bservatio.

Ecc23, 14

Observatio,

-

Intgoedequaet/ende "tquaetgoette heté: Hebdp'tgeltniet beming: Blinde, Hoe begeerlichebdp 3 jnfenningegeten. CDnder"tdeckfelvanuwerzielen. IBederijn/ Ja/Hooghbovendemaet. -

Observatio,

Alleen doot behaegh van3ihn bedziechlycke

Wat rijckdom kreeghdp?

fchyng,

Blinde,

Blinde, Observatio,

MDatfchijn fchij

-

Eccl.-3.9.

Eenhert altijdt onversaedt/ JAid'ringe Wangenoegen/meerfingebanbe

geeren. Schtjn vanluft/der fmertbarende fondé/ cdomsontbeeren. Lust vervlooghrasch/ fmertebleef inder TDatsrechte armoet/enrü Observatio, Zielen wonden. Gooistmet d'anderfonden elekplaecht PLogen loofdeintfondighenfadigen lufte/ Dolcomen ghenoegenmetfaltghe rufe. -

äume zutr gulligept verdzyfr. nten Den gesondella

IHoebequamt de luft

Geple outupfhept verteert den

Blinde,

''

cracht/

Eencopte byzeught//langh verdiet/

Jageenvzeught/ eendzoom/ een waen/een Endolle dyonckenhepdt Heefter veelterdacht fhin een niet. JAu ' oefelljck defond" zijndienaer TDusmerckeick desleugens balschepdt nu OO

''

grondelljck/

zyns felfs boer.

blich de loghenzijn geloover

En Hoe

Obfervatio.

OON TNttblicktdaerin/datspdoozt lebenfon W9amtender "tdeckfelvan eenlufigefchiffne delijck/

Sonde is

-

JAemmermeer denbloofden fällighepdten Beloofthp veucht/maer geeft nietdandgut enPyne.

heeft. altjdt falfgheptdie vafte cleeft/ '

-

Alfchijnt loghens bzoodtfoet inder Botten Pro, 20,tz NEINEN Aleudenfondaer/ foo haeftals hp de fonde "Dult“- den montmetharde Utefel D0et,

JBaer

2H211

Blinde,

TDredit bebint/mnach hp meermaloegheng

Hoemeendpdat?

Hoogen

Observatio.

Bond baertaltüdtzijnepghenboet/ So veelfchelet/dat fondigen lustfou geben/

1ndle,

Doozwaerneen/hpheeft bpmp'tgHeloof

verloszen/

TDatdefondaers altjdt ellendtchlijckleven. MDant der fanden traf toeft niet totd'aen

Blind

Tfp mijns/dat ickzijn valfchept opt ginck betrouwen.

staende helle. JBaer misdoen straftdenfondaer fuler met Ghpbalsche logégeef: MBp fuldp nietmeer houwen. ghequelle/ dienf/mukenne ickugheballschte Pro.14.34 TDelogen belooftdoozfondenheplsberwer In

un

Ier. 14.7.

pn

Wen.

Ier,2. 19. Maeraltijdt is defond derlupden verderve, Doo ulckbitterdootlicenmooxdeliefen in

ent

Ef,57,73. CDnsmisdadenvergeldentonsopterstede

en niet meerfal

Moghen

nClien/ CDngsboofheptfraftons/ende de Godloos upckcrtin Al quaendp'tnochfotofoetghes heeft gheen vzede. fchincken. Blinde. 19erclaertdit beeder.

Observatio.

Eerste

Hebdp noptrijckaert benijdt

Handelinghe .

Blinde, Obfervatio.

Pro. 14.30 Z

Derde

wtkomen.

W9aftmieteenetterin ughebeent

"tGeloobe.

Fides,

Blinde.

Blinde,

Observatio, waermenninge zijnsfelfs.

Altijdt. Obfervatio.

Prov 11.r

Dat loongafude verwaende Hobaerdig zept?

bzunt/endegheveuvreu (5Odtgroetu de des herten. zeuthth

-

Blinde, -

Berachtinghe. Observatio

MDat gaft lieghen!

TDie niet fiet/Wat mach hp goetfien en ver

Blinde. Abpotsonwaerdighept. . .. Obervatiofui.

1. Spaeckt ghpnienachter rugghe vanpe Mandt

Blinde.

TDer Blindenvzeucht isrouwemet dzoe vighefmerten.

au“, ImClc,

blHden. Fides,

MBatmunietis/werdtwelin toecomende tijden/

TBaer toe komme ick/ghefondent'uwerver fchooning

TDickmael:

Blinde, Observatio,

MDat Wasde vzucht;

Dani Wyfe

Fides


Too Jericho, jolcccccrrrb. Fides. BauGode/alder Coningen Coning. Blinde.

Waertoefenthpu? hulpfo lpfoooke teg z,48 19 methu

Fides,

-

TDie hoopt. Ende

-,

"Ich

hp hoopten leert aendach

ell IC

"tGhene Godfelf hem leert endefpzeerkt los,

“,

-- Efaia, 64. elick. TAatghpniet langher ' dupfernis fout blj Alsdaneracht die mensch verstaetzijnbloedighe// 2n vandol -

-

- -

-

36

endeblinthept fout genesen

TDatghp

Ioa.20.31

-

g: ' foon vant Hemelsche lichtfout Endat ghpfout le eude falich. Werden. TDat

elen

-

linde.

-

fmoothepdt/

Bock mede des lieben Gods goedighe//

groothept.

-

Doomfirouthpzijn vermuft met Haet af keerlijck

-- - -

-

Endeointfanght mp Gods gave/willighen

Wiefpdp

begeerli;ck.

-

Fides,

TDitvaltfelden/meefelckhennfelfte verl Gods gaef/tot deugts beginenbolherdé behaeght Matt, 16. Eengronton beweechlyck van Bods volch Hierdoo 18. is dat God doozgaens den men Ill NO0 den, E fchenbe klaeght. “3“ Endeeenonderhoutvan sheerengeboden/ TDatspnet willen booten noch waerhepdt Iob 38. Blinde, 27, Iere, 5.3. leeren Watfpdp? zijnaengheboden gabenniet begeren/ Bock Fides, verwaenthepdt "tgunt nietenfehjmt Want fp 'tooz stoppende in vaft Eph.25.8

-

"

-

-

-

betreut

fepgeren

-

-

MDatfuldpdgen?

wepgeren. Fides.

--

- -

'

-

-

Maier die haer epghen blinthepdt ende Matt,1:1,

-

Al’tghene/waerdoo ghpverdwint/ Wegy mementenhepl

-

So Hoogh/dat fpmoetwilligh Godsgaben

1I1CIC,

quaethept verstaen/

dit valtbp

Wepnighen.

. ..

28.

Merchen opt woezdt/ennemen mijns be- 1.Par,zo, gerli

I2 ckaen Ačt.15.9. Godfaldodympuhert vanfonden repnigen Alulekeenachtic mu ghp blinde (CD ) k/dat Col.2.12.19 upt der fonden graf levent doen verrufe -

-

begeerdp imijns?

Heb.11.8 GBock nazijnbevel ghehooxfaemhepdt doen bewyfen/ Eph.2. 12

Rom,5. 2. Inzijn Doen/enfooghetrooftelück leden. TotGodewaert/van Hierna "tghestcht den

-

Blinde,

CDch ja mijn fiel igfo verblijt

TBooz uvzelticketoekomf/mpfowäschelpe/ Bat ick vzeught ghevoel/ meer Godlijch

vzeden:

dan menscheltjck. Blinde,

en vierigh, verlangen Geloofdp "tyzedFides. ickendatghp hier strackr -

--

19 feggen baert in

hoo.de.

1CICS,

TPoozmpfuldp die belasten Godsontfan

Gal.3. 14.

gl)en.

1. Per.1.5

Gala.3-6. Salichlich in Hodscrachtwerden bewaert Eph.3. 17 Een Done Gods wesen/goet/van Bode

Blinde,

JAiet als eens menschen/ maler als Gods Wooz.de. - -

lmicker aert.

-

Sob in uherte woonen. linde, falick Godelonen? GB groote webadet Ja de Geest

Blinde

, "tGoddelijckelichtmetopé oogenintHooft

God ghebet al/maerontfamckt niet/fpzeect Vangheen loon/

-

-

falen. Fides.

--

-

God

-

-

Weetghp noch well wat den Blinden daer was belooft. CD faligh Woogt/ mochtick de beloftenont

1cles,

-

-

-

Fides,

-

faluhepl Werken dooz mp in3jn

Betroutgyp ghpt/ Blinde,

001

Blinde,

-

-

tons dan (footfähijnt/ fonder Of God Godtfalich Ols Wercke den men-

n/ Fides,

fchen fa-

Daft, f

Fides, -

-

-

TDoo wat middel/ .

-

Blinde,

JAeen. Hieromisgvoote werringe bp den 19an hier te gaen? Clerck

ligheydt fonder

en.

"smenschë Genige seggen als ghp/andereplatdaertege werck.

Efimiffen bep

-

Fides,

Blinde,

rechte straten, -

-

Aenbiedinghvan zijn heplighwooxt/ Aenco- Watdort demensch

Blinde,

Gaetvoopn/ick volch. Peerfiertonstop

mietfonder God Werckt,

geloofs

met oock ufelf moetghp ver Atºll.

TDat God mietfonderden mensch/ dees

ming des

-

des Heeren fem/ TDefe

ghennerckt.

Envan mp3ijngave. Blinde

-

Fides,

-

Wat istmiddel? TNat enheblick noch niet

-

- -

Staet op dan/gaetvan hier/ volchtrag

1nC1E,

--

-

len.

indolente 0p onWeg

Watistwerck Gode/ Fides.

-- -

CDmrechts weechste wandelenna Jerufs

-


Tande IBlinde Tweede Handeling

Chorus.

Eerste

Wtkomen.

Een Liedeken optenSang, van den 128. Palm.

Meritum. Een Phariseusverdiente Fides 't Geloobe.

Blinde.

Perverfum Iudicium.Derkeertoozdecl.

Ie Blindedolmetförghen, Volgt vreemdenint verdriet (5eben dagh vpundt/ waerwerts Haeft u dupfertreden.

viele blintheytisverborghen Voorhemdesmietenfet, Vermoeytin onghenoeghen

Blinde,

Da Jerusalem/ "toetegesicht desbeden/ Zahnhert verlangt nadie Stadt Godszupt ghenoWlen. Meritum.

-

' Boxger/van daerbenick gle

Kerthy"rvernuft denrigh

TUDger

Endborzinpynihck wroegen, Seeckthyeen vaferbrug.

TDaer galic heen/en wilumetherten gaerne

ONEN

-

Daer Iedenomwesenueenlantaerme/ Een Licht/een Leptfman/ metfekerever lighept. Blinde,

Hyhoort desworts verconden

Zijt ghpdandie Christclare lichtvollbep lighept

Begeerhein zjnhert, erortopenthem die wonden, vanzjmrefonden/fmert, Dan dreyght het jm mifdaden

-

Meritum.

Reen. Maericalleen bengtot Chzftunt gheppesen.

pwoontmetmpinensaludoompgenes ooghpmptrou toefeggen vast wilt be tTOUWell.

Der Heerenfraffe Baer.

Beloof oock ytgenaden,

ides.

Het licht gelovenbyengtlichtelijc in rouw En'tvolghen eens onbepzoefden Gßeefs baert bedzoeven.

Den blinden Oogenklaer.

Iudicium Perverfüm.

Hoemachmen

"in fonderbolgen

poeven

vopmerkengetvoorts toghen,

Dieraedt volght/ enmercktoft Werdtdort rechte poeve,

Doort onderwindenfin

Hoedat de valfhelogen,

Hetquartfey gette Kjn, Die detna guadelufen, Twelkalefinden voet, Danleerenfinertsomrufen. Daßenthemflvenboet.

Blinde.

Hola. Bpdp daerghpftouteboeve MDat maeclit ghphier? wie heeft u tot mp gheroepen. Iudicium P.

Atemant. Eick roomvanfelfjonftig hier getopen.

",

dat Hoerken fach volgenfonder

TDoe

0EULN

MOelwetendedat gpmijn raet foutbehoevé MDant Fidesklapt heelkints/enheeft noch gheenooz.deel. Merirum.

Hierterdt die ware hatte,

Platz"auf hter/icfoeckunietmijn

Hoof vamtvalcheSerpent

Doch willickutegoet/mßntrouheptfo be

00 Deel.

Tor blindenfo van State,

kONIEN.

TDatghpfklaerfultfienmeturedens oogen Beght danfoudp nietgaerne genaken/

DieHeer" gelowefemt,

Blinde,

dweltkß fergaerneonfingher,

Ghewis.

Omdatbet hope baert,

DietotGodwilgaen/ moet geloovendat-Heb, 11,6

Meritum. God 13.

Deßerckenfelhaergangen, Vandaerten Hemelwaert,

Fides,

So doet dees. Meritum.

Oock dathp voozaldie henfoecken/ Een beloonders,

Fides,


fol.cccccrrrbf.

Tä00 Jericho. Fides,

Minipothman/en minvoerder/u weh acht ich goet.

TDat leeren waerhepts boerken.

-

Meritum,

-

Gaet voo/ckvoghe/stiertmijnentwijff

-

lijcken voet.

omoeten oockbekennen Lekenenklercks gt Godteen beloonderis van goede Wert ken.

Fides,

Tweede Handelingh. Tweede

ZHultr tupghtal de Dichzift

Wtcomen.

Meritum.

Gßelooftdan ('tisghestenste) Ioan 14. 2

- - - --

Sowaerloon is/datdaerooc fpde verdiëfte Oock fünbp God veel verschepdenwoo JustitiaImputativatoerekentlicke rechtvaer dighept. Meritum,een Pharizeus ver

ningen/

---

MDatfjndatanders danverschepdéloning TDaerelck geniete vergelding na waerde/ Danfingoede wercké gedas hier op d'aerde

dienste. Blinde. Judicum Perversum Derkeert Pozdeel.

Radièdandie minderdeughde hebbs gedak

Fides,

-

Docwelfalighept dochminderfullenontfak langblijftghpeenaenfootdenblin So blicktdatdemeestdeughtwerckenme den intfoecken ? - nighfuldfgh/ Bchzoomt ghp dan miet des volcher recht- Le. 19,14 Beef 'h enmeerdoendan3p fün

her

-

vaerdigh vervloecken.

Ul010 (1),

Deut. 27.

Meritumblindt/ die den blin- 18 Offoudp wanen dat de supveremaegden Ghpblinde den blendeltjrk Bodenoptboven echte lupden behaeghden Op d'enwegh doet doolen/bermoeptellen CPfmepndpdat dieal"tgoetden armengeht i

deinck

Mietmieerverdiene danbiedaerwellafleve

g

- -

u verdienste spottelijcs TDie trout/of'tfijn behoudt/zondight niet/ TDoedp.nietdolémet Meritum, ende behaeght Bodt/ Ghpfheltmpt"onrecht/wantmijn leet JAaer d’ander fijn volmaeckt / ende doen is Goddelijck. meer dan'tgebodt/ God belooft de WeldoendersderleerEkrone JBeerdan epfcht/daerom3p booz JAoetdaernfet verdienst stin / daer Go Göbt den Heer fpzeeckt vanloone GDock meer verdienen/meer loonskrijghten/ -

-

'

- - -

Wat vindtmenmeer inde Schzift/alfmen

ende meter eer/

--

Overmitsdaer goede werckenobertallijck/ Die Godfoatengenaemfijn/enfohevallick TDatzpfe

#

metmogendeelen

recht doopfiet.

Iustitia Impurativa,

TDaeris geenverdienst dandaermenont

fangt oft geniet. Alsdie'tself nietbefoeven / dutmoghtlich Weldaedt nach vöel van d'een mensch tot netheelen/ d'ander blietten/ Omunutswillen. MBildpmpvolghen/ghp Maer Godt mach van menschontfanghen meught. noch genieten/

Blinde,

-

MDantGodisvolromengoetheptsfontepne zBpfchzickt desweeghsfwaerhepdt van TBus verdientmen bp Godt in groot noch fo volmaechterdeught/ int elepne/ ºtsallemansdingmietdaeraente geralien Gotkenkrijgt niemandtlosn sondergoet Meriticum. doensganghen/ Schzoomtniet/mijn deugtfalichudeel En niemandtdoet goet/hp moeteertgoet heptontfamghen.

tigh maken/

-

GDockde deucht vanalle Hepligen volromen Ontfanght dan de goet-dsender"tgoeteerft ' overschotfaluonvolmaetheptvom van Bode/ lhebdpfchoonghetn deught/Wildp naer So en mach hp goetdoëdena Godsgebode Palet verdienen/Leen/bpbetaelt fünfhul- Luets ON anderen/, OP)ponsheplige ä hfonderveranderen/ den recht. WBantde deught ooclin Gabi 19erdientdanpemandt/blijftdebeft mieteten lonien. onmut knecht? Blinde. Machtdie menschverdienenwatbehoefde Hoe Heet die w

''

hp/ghenade.

EI1ÜUN),

Meritum.

Betrouwen in Ceremonien/

unt,nietdte vzpwillighnaGods

Waffchen/Beheeren/het/Paeschlamteten/ Befinijden/

TEUE

doet dan hem die Godlijcke Babbateren enorderschept inspijsentijdé. JBeer deughts wetbeveelt/ INMerckt vzunt/dees wegh beschermt vooz TDiedoethpdie alfjnhabedenarmendeelt/ dolen enfuerVen/ hp weh Enleetgemackelijcfonder"tquaette ferbö/ Bockdie Willigh.maeghtblijft/daer moghthouwen/ TotJerusalem indevzederijckestadt. Godtfelfontfangt/datinnen daermengheeft Iudicum Perverfum. upttrouwen/ Meatdunchtumu Meester.TDieweghbe Derdientmen danniert dooz aelmisaen den haeght mp badt Armen - -

- -

-

TDan alle ander

Frisernenlicht nde.

baft k. Maritim Mit Abp an:'äh, werft

Iustitia Imbitirativa.

Keen: Boozoeffeningh vermeert Godt liefdas ontfarmen. 30 Deel,

-

Gods


Tande Blinde Godontfanght niet / alachthijtfot"onfer vomen.

-

'tIsdanvalischbedzogh/Omensch/dat Meritum leert

-

WDpontfangen gewende. Wantinons come TDieu van Jerusaléen Chzifrechtafkeert welbefeden/woeckers vant

Jutt hevö

Enleedt gaen na Babilonien tot Antichrift Wolghtmp/Wantinmine

m

TDug

poindt

CDockdoopt losbefitten vanons haefinden grollt/

21T21

MDoomt Chziftusmetzijn opzechte Satra

MUENCE11 So datonsgeliehis/winnenof verliefen. Beentgelttehebben/ofgeenwijf verhiess En supver Leer/ na Godtlijcker waerdig

Enis Gode geendienst weldaetnut ofluft/ Onee. JMaer als demenschvanberemme

epdt, hep

ring ruft/

Wiefpdp

Z5o mach zijn onbecommerde bunzige geeilt

: bidden/enkrijgetdaeromoock

CDm

Blinde,

Neg fit,

IustitiaImputative. Imputativa

angbr ot. linde,

-

Rechts ofteenfcharijck Comingvanher MDatmepntdat? Iustitia Jmputat.

ten milde/ TDieelegeven/ vanniemantomtfangenwilde -

Toerekentlijtkegherechtighept, Barmherteljck spraecke totten armenbe MDant' enblijfttnderfondenkmechtig dpoeft Hep fallufchenckenmeerdanghp JAU ar 3(dt ' in Chzift/ dooz mp fonderu -

LI02ft.

A021

CDntfanght verlwert rijck/ endepltanderen Of goep werchen/denmenschgherechtupt rijckelijckt. ghenaden/ Als mijn barmhertige en gaefrijcke Bonen TDie Sonddie intuisenter doottoefn bljft --

TDanwillick ulieflickenmiltheptbeloneu.

name:

Godtu/ offp nietinu waer/ niettoe en

met myn rjrken Wilu hier int

eVein

hijft

't 19erfthonckenhondertfout wederom gebé

-

le bupten ufs/ enblijfttalder

EndeUg ON

Deghtwatomtfanght God/die elckfo geeft Lächentöodtutoe/offpwaerin’s herten naztjn Uenschen/ gront 19andebehoefte bedelendemenschen" Boghp betroutop Chzift onschuldigh en WDie merckt oockmiet/ nadiendeughtwat goetdadigh/ int hauteeren/ Merckt/foo verdwijntverdient/ en Gadt TDat deghevers gewendemilthepdts deught blijcktgenadigh/ Ein fe : God recht. MLeertu footen vermeeren -

-

-

En Godniet vanhaer/maerhem van God weldaetgbeschiet

MBaerblijftnudeverdienst/ daerop gp vliet Der z oock Inlet U Weldaetover tallg

AITETT. -

Iudicium Perversum, 1900 Waernten: MBenfietdatJBeritum Godlastert/

-

Dad f “ TDie wildeghp(arm Bedelaerongevallich) Begh eght Deeg foeckt Dader/ ghp nietnamJede op weg" Betaeldp God zijnpont/watis God ghe 1I106,

Anderenmet deplen/als verschietende. Intetende

19anu

- -

ä hoe meughdp 3ijn pont noch 2tal211 -

Ja. Observatio, Meritumfp des ' Hebdpsvertregen

Hebbenwpnieealinfottejeught gaendwa len

-

GijnwpGodonsgamtflebenniet schuldig

' wie ein3ondfight nietmenigh fu DUIt).

1n-Ole,

Oneen/'tisonruft/datepgenbetmogen, gheeft.

läecht -

Of sich danfchoon pemant noch so recht bekeerde/

Ghp.mercht danoockklaerdat Dpubedzo ghenheeft. MBildp den

belten

--

TDathp (d"welckfeltfaem valt) vootsaltjt deughthanteerde.

-

Observatio,

--

En Godes gheboden volromelijck vervulde

lieger meerWolgen 1N1016

ickhardthem/enbentooznig Gheenfins/ Verbolghen.

TDoethp dan oock meeridan betalingh van Iudicium Perverfum, fchulde/ 19an defen verlepderifthertnuafghewendt Watfchiethemdan doch over/daermet Hip Ghp 3ijt blint/ ichkengheenwech/dtedeeg vervult

TBebetalingvan

' oudefchult.

Blijft dannoch altijdt d'alderheplighfe NeilG.

19zou Welkent.

WLaetons haer navoighen/foocoomdptot Vzeden.

Justit.Imp.

Een schuldenaer Bodes: waer blijft die 19olghdp mp na/ichfalutrouwelick feden, verdienfte/ . . TDen wegh kenick wel. Blinde, Behoeven wpintetaldie genade van Godt/ Moetenwpniet albiddeninootmoedichept Js die oock sch: ende streng/

er

CEN

metons intoozdzelniet

TeDen

Comen wpaltetot/sijn wpalvolfeplen 1MBien

Iuft. Imp.

Meen/neen/Dachten tupm/d'onweghis

deughtoVeroNm and"Ten Net te

«Fo rtsmannEMI ein geneught. IUCI goet/Daegne

LUCI

epleII. -

.

-

Blinde,


boom Jericho. Folkcecerrrbü. Blinde,

-

. Observat.

Hoeheetdees wegh/

Solangdiefondt noch woondtinuherte

lustitiaJmputativa. Hoefoudp.vpp 3min van31jnprinlijckfmerte, Paernaemis ghewaendedeught. JÜNachfinert v alsfjnoofaecblpft Want fpfonderdeughtdoetzijn offchijnen . . Iultit. Impur. deughdelijck/ GBp verftaetsniet. Achtender wijswert Enfonder goethept goet/heplighen vzeuch hp gherift. den rijck/ id Metruftendeught/ die hem Godesghe 1CleS, -

naet toefchijft.

TDat macht nietzijn/ Mensch/dienonweg

- - --

wilt nietterden.

-

Observatio.

-

-

Blüftdiefondtmeachtender wijs in hem

Iustitia Imputativa.

verfijft:

Waer de Mensch goedt/hoemochtshem

Iustit. Impur. Meen/in Waerhept/maer "twert Hemmfet -

toegherekent werden?

Balich is hp/ nietdie goedtis/maerdie’t toegerekent: Obfervat. wortgheatht. TDitleert de waerheptderfehziftmetgante Jft vierheet/of werthetten bp *t vier be -

-

eendzacht.

-

tektent,

Fides, TDats trouwenfo.

-

Iustit,

-

'tDupzisfelf Heet.

Iudicium perverfum. -

-

bfervatio,

Slaen wpdan op wechmetlufte/

't Bup2moet danoock (daertis)bzanden die verhoopte rufe. luft,Jmputat.

noch

Rukrijg Wp

1I1C1C,

Hetmoet.

G9 mocht dat werden. Iustit.Imputat.

-

Observatio.

-

Hijn/offchijnen defonden vpanden: Bolghtnaer/ghphrygetvepligh Iult.Jmputat, IBaer myden vanu schijnon Sp zijnt. -

'

- -

epllg

-

-

bfervat.

-

Sodect metdeesmantel/ genaemthetrech Sijnfpfoet enminlijck: teghebzupck/ ult. Imp. TDer Dacramenten/updelefondige bupck. JAeen Weetenfel. Observat. -

-

Tweede Handelinge.

.

-

Waerdanfondenzijn/ daerisoockfmertig

Derde

-

' Want spizijnguaedt/oockfleckte/enverderf -

Wtkomen.

van natup. Enigs

-

' er dzuck/ alsfonderhettert -

twup/ _ . . . . Blinde,Observatio WarnemingIustitia Im Blijfthen dutdzuckig quaethieraltpt waer putativa. Toerekende gerechtighepdt. lijckbp Fides. 'tGeloove. Hoemachtwaerzijn/alsghphem vandjoef heptfeght v" werve h op defepaden waer Ult, Chijnlijck? "tQuaet blijft/maerniettoerekenenneemt Ickfoeck be luste en vinde fmerte Wegh) weit -

Ich be

-

Inlijck/

-

-

-

_

_

_ *

sawe" foopnis/stadighongenoeghen/

-

Enviande knaghendewoznn/ het dootlück wzoeghen/

- --

Observ. .

-

-

TDats gefept:"tvupzblijft/maerdiebyzan dende hetten niet.

- - -

Fides. arabelegemathmen geenfinsgelobte -

Moet ich daneeuwighdervendie ruste be geert?

TDie

ETVAT,

- -

Observatio. So langhghp volghtu vermetelooxdeel -

-

-

Wathelptwaenruf/hemdie sich voeldtin fmertbedoven

-

verkleert/

MDatbaet gefonthepdts waen/daermendie Metdesighewaende (niet ware)gberech flecktbevint , tih/ept Watvozdertwaen-gesicht/alsmenindup istnieteenfchantljckelech ferheptblint/ , tighepdt/ Smertigh valdt/ en moepelijck doolt met Te willendoo waendeught ghenefenden anerfigh vzeesen/ -- - Wonden Macheenmensch oockteffensblintenfien Dan warefondenpyjnlijcenfwaeromgroll dewesen/ , , , , -

.

- -

stär

-

-

-

den/

- --

-

-

-- - - -

--

mach die nietighe schauhetwesen verdi JNach "n spijsu wackere honger ghe 21

TM-Uen

Goeten quaet/ blijde/ endzoevfgh/ vppen ,

gheb0nden/ . ,,

Een Denaerdergerechticheptenderzonds WDiehoodeoptspottelijcker Toverpen/

5Noch betroutmen die helfche ziel, roverpen. Of mach hetfähijngoedt warequardthept Ghpgevoeltmet ondervintlichept hertelijc verjagen? Ellädtcheptonrufig/met woegsfmertelpe -

--

-- - - - -

Segt. Sontmietoofaeckvanupünlücü Knagen?

-

Blinde,

Ja,

Enlaetu noch evalscheruste vzoedemaks WDie heeft optgehootztvan fottelickerfakt Segt.Dader isdit geendolleraferpe. MBech/wechnetdeegmoietwilligedwaferpe 3. Decla Pipp Hot

-


Tande IBlinde Hoelanggeloofdp metten verstoetöblindik/ woozt/ boven epghen oder minden Claptuell niet vawir geëonruft

Eens

'

-

1)

-

E.

Radochter/ick bevind dann blinde Luft/ TDoodle

gentreichelickende en fmeechende

locell

'

alschevzede-pzeeckter mp heeft zMaer lockte "tgemachan haer rustige zetel Dan

bedxoghen.

-

den vielmetongemach unt vierupten Dietel/ Ban't quaetinterher/ Ach ditdoet mijn blendiglhept

Wiensfenentromien/ Sin Ceremonien/

Diehpferischerp doethouwen/ TDie deughtemachthp niet/ Sp komenintverdziet/ Als diezin Leerbetrouwen. Wiedaer Hochmetonvermoeght/ Sijn Boxbegeerlijck voeght/ Tot waengeachtrechtvaerdigh. TDiemerktdenvalschept groot/ Dan Merito so bloot TDat hpbestricktwertaerdigh/ 19an eenfeerlyfigh wijf TDie deught Imputatijf/

s

-

Zckfoeckruften vee/ maer vinde onrufs elendighepts. meemins.“ Weatmake ich: felf ran ich gheen wechatenschouwen/ zMenschen bedieghen/ men mach op mie -

-

TDiehem vooptvzoetgaetmaken/ TDateienfondigh ghemoet/

Bender goethept wert goet/

En Godfo mach genaken.

-

JBaer die dan Wil verstaen TDsop opmierckens vermaen/ mant bouWeH. gebzeclydt niet/dat ickhier blj TDathpderft rufsgenoegen/

an:

-

-

- -

Endat quaetheptverstift/

Beta EIN «Euanertvoodsolen verbiet. mp voowers JBetdzuck intherte blijft

tegaen.

JBetfmertmetpünmet wzoegen mp nadoch Keren. TDees mercktintlaetten noch Jmputatijfs bedzogh 1CACS, -

MDaerfallcharme

Eamoetfiehbanhaerkeeren/ 49an d'ontrouwe Menschen toten Meer TDie so gheenmenschen gelooft/ der IHeeren. Die isghetrou/diehelptgaern/die leedt in Beurt op zijn treurig) hooft -

-

Wäechttot het Woot des Heeren.

claerhepdt.

-

23idthemnet betrouwen om kennis der WaerHept.

Derde Handelinghe. Eerste Blinde,Fides.'tGheloove/knielende

Wekomen.

fept hp.

V Anu hebbeit mp gekeert/CB Licht des Sermo Propheticus Prophetisch Woodt. lebeng/

“:

4Totmijndupfter oodeel/ Ende met veel Fides.'tgeloove. Derkeertoodeel. Observatio. Waerne nevents/ minghe zijnsfelfs,

Inverneteiblinthept op menschenbetraut Fatimp nu in finertigerelendighepithout/

Opswareonweghen empfindliche

Je

ftraten/

Duriaetighpmpnu/fo icliuheb verlaten.

stab God/ die alleen will Matth,11 ' die ghelobig

TDen

wijf Hepdt be-

ZDoerickuiet bekennedat gbpmpfondaer quaet oftdooz Hetmondeltjckepeken Rechtverdelijckfraft/verdoemteffi verlaet Bonder Dent Uptliefdenom grondel # tefpze ItNaer ' ugoethepturechte toozntlicht *-

N

filt.

4Totuellendighe diens gebedtts berho

engpuptliefdedéfondaers dootmietenwill fo biddeicuootmoedigmetrecht betrouw

Hoot

O2:3

blootvanalletroot/gantsverlätéinrouwk Ghp TDat ghpimpmet ugeestder waerhept Wilt leden/

'' Merckitt '',

TDes

“ie dooz verlepdersmenichful

a:

felfaenudolingen zitfchul

Rechtsweghs tot Jerusalem"tghesichtdes

über WerringHenfpdp meeft ber

on

Weden/

p Chorus.

TBooz tighept/ Meritumendooz een waet1 g Herech Genaemttoerekentlijck/die metopzecht be

Een Liedeken opten Sang9 VAN

chept en

19al

ep

den 3.Psalm.

"tgunt. JPMeritum Haddege

d

So wederomdoozu Observatio fijn/ Waengerechtichepts dootlijc

on

H" haeft de JGenfehl gaetfpoen Dan'tguaetomgoette doen/ Wºtwendigh optghestenste/ MBert zijn blintheptverdoozt 2\ls hp begeerlyckhoopt/ TDen roen gangroot verdienfte,

Gefuptkertmet Godseereende ebenfacht, TDat

fchalkerdort Wallenindet

woan'aidolenspbep fchentlijcint geloven Ho

genau untersblingste d

JWertus

i“. 1,5


Cloon Jericho. folececerrrbit. mert zling So deesmaer doolt in een strebt zijn epghen trachten were te 22

221

JBaer danderbetrout Godte beel/

oock

Moft hp mietbupten der fadt fwerven met rouwen

Petblijvenin Godeswoodtis die wegh . . ten leven TDie

'' in Godeswoozt/diesich felfbe-

nietighenoegh. Fides, TDat Werwondert mp.

JÜNater diefadighhenfelf endenfondegen kleben/

Sermo.

TDeeswechverlaten/op haeronwegenfnevs Ein nachtans indeftadt Godste komenho

veelbpboegh

Om dat ick daer

gyeWen.

ides.

Pen/

Ja/wat menschheeft Godeopt te vele ge BetrouwéGodteveel/vergeefs ishaer Hopä looft? So doen die betrouwers op waengherech Sermo.

tighept

TDie betrottde/ niet Godes woopt/maer Want fp blijven inder fonden knechtighept des

st

menschen

TDats Vandewegh/ dooz onweghen die fp dzoomen.

101CS,

19aft gheloovendat spbp Godfullendomen

Eckverstaetniet.

w

Sermo,

anders/dan ofdes wyjngaerts

Reemtof pemant God betroude

222

Dat hp-fonder eten glyefort blijven foude/ Hollt

"e

Tot arbepders spaeck/gaetWerckt inmijn Wingaertfeere,

datdees dwaeflijck

So willickuarbeptloonen na'tbetamen/

gyeloofDe

Riet Godeswoopt/maer "tgoetduncken van Enfp finden Wyngaertniet Wzochten noch 3i Ill Hoofde:Fid -

TDoch

ES,

Jck fout

quamen. ' temin betroudenmet verlan gyen

Sermo, Fides.

IMP aerom?

Sonderarbepdenarbeptsloonte ontfangen WDiefoude feggendat.fulck betrouwen fodt/ Deelte grootis : so betroubwendees lupden

Dathpt middeldatseten/verfmaedt CBodes ozdeningh verwerpt/ op. 3ijn goet So

duncilien staet. Sermo.

Godt/

-

--

be 003menigh Coning blijvende godde

Op Godshulpte veelbetrout/dooz bepze kers boos MOgt Houdp"trechte middeltot rufts ber Enfo werdtoockvanditvolck God te beel werven? __ betroUt.

11CS,

Sichflf/diefondt/ metals Inquaep lu freute

stern CTINO,

23ljfthetqtaetoocklevendigh daermente recht

fert“,

-

TDitte veelbetrouwenig optimifrouwen ghebout/ Bant dees betrouwen oockt Weel min/dan't Wel behoot. TDen trouwen beloften vanGodes waerach

1C1CS,

tighwoozt. volckte vppen vandedienst derfon -

So lang "tquaedt noch leeft/ "he" ghederft.

GT5 eenfing.

13an

-

Ll.

Sermo.

Onhemnazijn wilte dienen tallfonden

„"

WDanthpfpuden dit (foot oock is) boven Luc,1,75 Diedan betroutdatmenfonder "tquaedtte "s JMenschen macht/ dooden n boven: Gods Almoghende »Goetverhrsight (dat inder kracht wordt JMaerift LTACHE aengeboden Dem die "tquaetrecht doot in zijnlichanne JBachdan d'almogendeniet lichteljtwert- Mit 19 -

--

-

-

ken/

erfelick)

Js

IO

oordes aengeboden goets verwerf "tGuntmen bp menschen onmogeljck kan mercken

lijck?

-

Doowaerneen. Want BP wilden middel vlieden/

- -

-

Fides.

.

- -

Maerdoo, Godzijngsethept waerlijc aen

"tGuntmenbpmenfchen onmogbelijck kan merchen

-

TDaerhoozdpgronten dooling) vandat valschewitf/ -

CSUlt

bleben, (JITINO

oit/ders gelooftdanteveledatsgebnis ä vanfulck gheloofgheen Goddelijck w00t en 15.

Sonder/daer IBeritumfept dooz/wercken deughdelijck.

Immerstöodlickwoortroept daer teilt naeckten claer/

Reemt of na Jernfallem maerten wegh en Waer/

-

TDie verleptister Justitia Jmputatijf. Hegghendedatfp allen maeckitfaligvzeuch delick/ Fides,

Rothtansfietmendatdie Schziftuerclaer betektent/

Dathpfalig is

(Sootootkis)enGod belooft/ diese Warl

-

Godgesfonttoerekent. Kom47 EImO,

Diefchziftfeptdaerintalgemepndatfulckr geschiet: aligen bogerschap/maer geen anders '' sonder den wegte terden 32aerhoedsnighdeeslupden zijn/ melte nde fadtte comen/enbogger te Werden/ daerntet. deren/

F"

- -

-

Sou des Bodenietalteveele betrouWen Doch verclaertspielwaert/ wienGoddaer met waerdight/

z, Deel,

App 2

Miet


THände blinde. Blinde.

Riethooders/ maerdoenders/werdenge reichtvaerdight. Rom.2.13 Pietroemers/ mäerin wiens gheetgheen

Bodoethet/ maerntetfonder trachtige fmerte

bedpogh en Woont/

Pfa. 31.2.

Sermo,

Rom.6.7. TDiedensondendootis/ maerntetdiese ver

MDaerdp die geerne qußt?

fehgont.

Eza.1821

Endical

#

Blinde,

latende/goet dortdach en JMetallemijn Herte.

nacht/

Sermo,

-

TDiensfonden werdenvan Godt mietmeer ghedacht

--

-

Soghpmp wiltvolgendaerfekuwilled Comdp noch te Jerusalem/ "tgheficht des

Aochtoegerekent/mietdfe in Sondenblijven Dod’anderdoen. JMogen3jtfich dan recht toefchive:

-

vzeden,

Fid

Jahpgaernt.

3Mogensp, die egghendat spaltijtfondigen Henfelfoock waerschynlijck metrecht ver

-

101CS, ermO,

Bomoet Hp gamts vanHemjagen Bjn verheertoodeeloopfaeck van al zijn

rondigen:

TDefe genabe die mietfulcken onwaerdigen 4Toecomt/maeralleen den rechtenboetbaer dighen -

Fides,

-

plagen. Penitentia,

TDatfallzijn.Jc wilhem vpantljcverniele Enheel umtroeden/uptengront zijnderfels

JAeen. TDeesbljversinfonden moghent TDit gaefck nu trachtighbolbpengenmetter fchroemmen/ daet/ JBaerdie gantische Schzift dzepghthun wee CBmdat deesblinde hemnu foodootljcken -

ein VerdOellen.

Haet

Sermo.

TDat hp hembootsgheenfinsgeloodenfou

Soo veele vermarh dan tot des TDupbels

noghen/

Woodeel.

n" van "smenschen verkeerde oodee TDat ' die twee verlepderste veel ghe IHet

Sermo,

--

Reen/ "tschijntdathijt nocß doet voomj nen ooghen/ Fides,

-

00ft

WBaer ins

CDock ghp/fp verlaten Gods woozt/ volgen

Sermo,

Yaer Hooft.

-

In dittoeftemmen vermetelen blende Ghp wiltmpvolgen/mepndp datgip

1. Tim. Z Ein leerenanierenunteenonfekerewaen/

Dahé/die pfelf nietenweten noch verstar TD'een

mp alkent

“t Godsgemap/en ruftop fn AdLIN/

Fid 1Q1ES,

GPntwßfelijckdoozondervintlßckeclaerßept

TDanderloor Hentdeugt/en feunt op d'zoom Wantal u woopden Winden wpbafte waer ghenaden hept JMaer inde zijt oock geenfinsonfehul mietfaeck u Wootte betrom -

'

weiten

D1 gl)

21

TDoot volgen van uvalfhoodeelmenigH Bledingte

volativ niemantberoubvent

fuldli)

-

1nCle,

TDatvinde ich waerachtigh upt u eerste Dermoen/

Derde handeling. Tweede

Liaets

' o befte man/wat goetsick nu fal OLI.

Wtcomen. -

Penitentia wtcomende blijft

staenopten hoeckevan Ton neel,tot dathaertijt van fpre

-

Sermo,

Riet/nieto mensch/ doet niet/udoen fg enckel quaet

Want ghpzijt quaet/19an't quaetdoen ruft "tquade verfaer/

19erlaetufelf/uwille/ublint verkiefen Bitlateudoet/ wildp onruftverliefen. Penitentia.

ken comt.

Danaldat isoofaeck/deesgodlooseboebe: Mar,62 $ MPech voo deuTupvel du schelmi dat dp Blinde.Sermo Propheticusprophetiswoozt

God bedpoeve, ooghe/ dupfernis vantgante -

Penitentia. Een vpouwe meteen Back opt TDu

hooft gego.detmeteenfwaert.ludicium

g" Derkeertoozdeel.

bekenneick metsmertelijckerouwe/ D Rochtans W2/

TBALC

Mat,5 30

Wildp

'rupmen? blüfdphier noch even

Ifnetbeter dp uptenhoofdetefcheuren

hadde mp u herteljcke trou Bandie heelemenfcheruwigh om dp fou treuren gewaerfthout/dat ick bpande Wattoef ick waerom bzupickickniet die

'fo Ich/ “arab

fnedighwoopt?

die (oftouthept fchan Her/Her/dief/ nuwerdplvan mp eens recht Wermoot, elych) Weer bp quam enginck mp bannieusber

TDen

kloecken

Sermo Propheticus. "t-Pedick hoozentupght/ maer trachtig) eiert het verfoeclien.

S


boom Jericho. Sy treckt herzwaert van Leer,

Jfd.cccccrrrix.

TBätsver/ maerdat ick "tquaethebbe/ en "tgoedeniet/ . . Js die

arentest

mijns bitteren rouwen

treet tothemaen, Iudicium Perversum, dat isverkeerdt

TDiedzoeve isfalich/ bedoubwen. h wanthpfal hpf trog f

oordcel,looptancxfigh bin nen,yvolghthem.

Trooft benfckdnwaerdfgh/ dferan ick noch ontberen/ MBaer goedegheenfins/ditsmfin Herten

ETINO,

-

Blinde. -

-

egeeren.

Ach Hoehongertmijnfiel/ nawareghe

Derde Deel. Derde uyt

rechtighept/ W9fe fal doch bpen vanderfondenknech rond, 7,24 tighept/ .

komen.

Sermö.

Jermo Propheticus, Prophetisch woodt/ Meughdperfelfsniettoedoen/ bzupcteens Blinde,Observatio, Waermemmingezüns

al UCracht. Observatio,

fels. Perversum. Derkertoozderl.

Watfoudesblindevermoept/ Bp derft vertanten macht:

Dat werckbehaeght mp/datsernst/die moet ich '' -

-

' ' woozi blivenmit daetlück eWifen.

TU9ats

Pfen fout

Allen töozden vaft/ ferckeghewovnten tot Gndern

Hºp

m

' lustenfulckenHooyderte lee

Ten/

TPfefo

Abfindupfere fielfiet niet/diefitgebonden/

-

“ volözenghen "twoozt des

felfinfetgoets/dits nudic bes OI1DLN

Booghphemterfontmet waerhept gingt Verkonden.

geTEN

Pantloochenen3änsfelfs.

CDfalige arm beladi aligearmöep/enhongersbelading Matth, F. 19genaerkt Godsrijck/mer wareverfaöing 36.

Hy luytert wat ende feyt VOOrt

Die Heereconnt/enfaldeboepensontbinden

Ban fulcherecht dzoeve gevangene blinden/ Pa.145.8 Sulckerblindkoogen(datlcherteljc jonne) Ef,29. 19 Bullenlaenfchouwendes gerechtlicheitzonne

Boot verkeert oozbeeleristen.

Diehenlupdervoltic falopgaenna wenichs Hootootek Penitentieftekenenfmßten/ TDits Chziftus/ het waerachtige licht der Mala.4.2 ohn. 2.4 Hp googelt. Die strotisafdaer rupmtmet menschen/ fpoede Die

wä fielemetten schupmende bloede

la,42,7 TDiefal connen openenden dupferoogen Alder diefuler begeerlyrkgedogen.

'

Motzinslijfskercker. Moozt stehen30n de Endie falontbindědenbantder dupferhept Meutelen. 19an dieinden Interckeraender fonden clup Dieopenen'tillot/ghedaenistreutelen sterilept. Isuptmethem. Woap datheetrechtscßa ele: zitvan Chgifo waerachtig bosz pen dooden.

--

Fides,

EPL P

Hoovölbpenghtmenwercklück des Heeren gheboden

Daft,

Panepierentnden pantomtgeengutaetklet 21

TDie

:Hont bißtniet/ als die qußnende IECHEN

.

. . . . . Sermo. do zijncrachtbetept -–

"

dathetChziftfal

10les,

Ghewis.

Ofverjaeghdeboofhepdt die werkeertmet Woecker/

Sermo.

Ghp gelooft dan

'

-

hp't wildoen/enfall

Baeraf blfmdealen des Boef een 1des. befoecker. _. TDat gelooftootkdesblindeomtwßfelßt al "Blinde. Blinde

-

Ochweemißns/hotbitterljtismijnher tebedzoeft -

Sermo,

w“ ja. Omochtaldat Prophettscß edlieden/

Raderwaerhepterachtelitinmpgeschiedé.

M9geromdatu verkeertoodtel den Boot nopzoeft?

lind

Derde Handeling. Vierdeuytkomen.

1N1C1E,

d

baertmpalrettenigeruft Penitentia: «Eenbouwenet eenfark op't hooft gegoz.detmet een fwaert/ Sermo M9atquelt udan'tOntberen van God Propheticus,Prophets woozt/Blinde,

GB neen/ Want

(SNO

lzckeluft/

Of bedzoeftu's Beeren strafmet onwaer

Fides,

-

Das vollbracht,

dighept. Blinde.

mesrquellen/

-

Gheenfins, wantdatsbepde goetenrecht Wp m waerdighept

-

die boefen fal uniet

n Dupnels verlepdentder Held 21

-

-

- - -

Houdeickmpbedzoebenomdatter goetge Msantickhem/ Hemghedoodthebmetdes fchiedt/

Heeren Wooz.de/

z, Deel,

App

B.

-


ande

Blinde

Apüreetverbaerlijck.Ickmepnghy't hier Metfamthetongelocvebande waerhept Wel gherfthp"tghesichts

boe Jawp atemen

war:

ETTO pro.

er

lof endanck. WBaft nietlogen geloof als udolcht gefienfe ZSaltchte wozden dooz u. epgen verdienstes fonder Waterhepts Weghte be Patraedtmu voots/ "tfinertighlüden CPock IS11In Cle,

TLDEN. - -

valt mp te lanck . . . . .

Doefchntetalltoos/ bljf ick hierfillekens Geloofdetekommen inde stadtvanvzeden NEIN Wastoork niet een Godloos ongeloofmif pesen Hoegerake irimmermeer optèrechten bas ermo. pro. Als ghp hieldt/dat Godmietwil of macht

ºt Ouaettelatenfaluwert zün/dats wech

heelghenefen/

TBit valfehe geloof hielt u in uwenfondé/ Pand'onweghemenboofhept/die ghpdoozt Welckerstrafghp metdzucken mert hebt te gaen/

vermaen. neue weet"tvlieden van blinde

bevomden.

-

TBUs fuldp den waren Chziftlicht daer aert Mercken/

U12N.

seentorganefekernadenwegh tot rufen

'

tGoet nochintet/hrt meltick/

Als

bent tegendeel geniefing comt wert

quattisu hin Te Weiten doot ongelosf van logheus bes

Dooyopmerckensversoecks ondervinnelie TDit quäetlaet stadtgh/daerinmoogdp-niet

Oen

dzieghen. be' van WaerHeptdienfetmatch

doolen

w“# dat ghpu verfantencracht

Wojcktvand'onweghbekent/naden weg) u verholen.

0

Daer fit bp neder/fonderdaer opte terden./ TBaer in/dat«God waerarhttgh willefimach ÜDallt onfekergaet mach) bedzogen Wer 19 doozhem geneft van ublinthepts geclach II Do nooghdp hem wel vaft geloven waus hp 1ft. NBeter dan qualijck gegaen/is welgheften Leertd'onderschept verstaen vanu waenen TDie ufal genesen/namentlfir Gods Chrift Als die U danroept/dooz zynboden eierle

deweten.

--

MDaen verleptdick doozeen waerschijnende TDoetdanu werck endeloopttothem be geerlñck/

loghen

-

zum Upter

-

In'tgeenmen waerlijck weetwertpemant INNet

hertengrondes

M

bedzoghett/

-

t@ndervitidenleert waerHept/HetgoetdUnt Hebdp dees mercktekenswel verstaen linde,

ken liecht

noetenfeedtaltydtseker/als waenmeetbe

Läondelfjrk. Sermo,

dzieght würgten goet doen/keertufondige war: Oedt

--

Esa,5 3,15

reden voozopzechten waracß Blinde.

19an "sleeren Sabbath. Käuftu vanWert/ dats net goet/

Jaickfeker.

-

Sermo,

Danublindebegeerten enepghen Wille. .

Dit weetgyp goettefin/hiermooghd) zBpoet udanmetherten jachtig) nietmiffen.

-

zwaermenmitintwanen/ inttwijfflich

Danderson wegennagelatenhepdts Acker Dit d #n wech/ Warht omsichtigt r

griffen

Enintblint Eamenvan een wegh goedt CBp fchtjnlijck

e, Ppfaltemenendemietupthlg

Sedtreedt geenwaenwech/wanthpquett Omfulckenblinden metgesichtte gerjv. meestphnlick.

MDjewaentdathpweet/en.weetnietfoo Üp Weten fou/

Enghpfidesneemt3n hant,

Leedt ä. hier/ God ghelepden ält PLßfvan en DS / God IET

-

Cors, Rad'onfekere waren volghtmeeffektererou s ' denwegh op d’Acker van gheld enbept

''

ngeef u in WLüfen Biel"tvzoljtkegeficht är Welmlin raedt/ghpertigt het Hes melfehelicht. -

Sitdaer stillekens entot uwen baten bepdt Tot datghp vanden Chzift Godes Werdt

Blinde.

\

DAdieu/en Godloonu/ghpalderbefteman Walntickerntet vergeldsn TDandoeteerftuwert/dats rasch tot Chrift Paul U te lopen/ -

gheropen

ent

Blinde.

Ickfieniet/hoefalick hemsekerlijekennen

Chorus.

Sermo Propheet. Middel ftum te

Hºpfalu voogromen/en zijnbodenfemmen/ CDmmunaldatghp"tgetupghfult hebbenge

kennen.

TBatbp blindenmaecktsiende dooz "tlicht

Onn Chri.

Hoolzt

Een nieu Liedeken op denSang vanden 13.Psalm.

ban3ijn Woopt.

Ende dttdoozeencontraribetoghen

TDandat uverleptheft/dats geloof van den logen

Fldoolt/die op zijne wercken faet H" alldie ' ' / Gfmiu danaen Gods WBoots

ber:N


boo J ericho. fol cccccrc. wonderlicherdingen/noptvzeems TDandienfpgrontlijck beronwen/ " Der derfaken/ Berfochtheptmeerdanboeckenleert/ Mant Bodtdeckt niemantssondenquaet

Blinde fliende/ende doodenlevendichtema

Derstaenlonsoodeel gamts verkeert/

lien/

TDitmoethpdie rustfoerktbegeven

MBieheeftoptfulcke dadé in Israel gehoot

Endooz berouditquaet vermeert/

't19olch volghthemna/doo tehensvansyn trachtigh woopt/

Met Godeswoozt nemen'tleven. TDie "tquaetmeeridan den straffevzeest

Baerdiegeleerde feggendat fuler geschiede

Bochondeughtsderben doef is meesty | Doo den Dupvel“ mach diedo" dat de Endopft omrechtvaerdighte wesen/ blindeftet/ Js opgecht doef enarm van geef/ Sougoet doen Dupvelswerk.3jn dat -

Hp Hooptin Christo 'tghenefen/

gheloof ick niet.

-

Wie tquaedt verftaetengrontlijckhaet, immers die dupvelsgeheofamé fingebiet Derlaetdat waerlnjckmetter daet/ MDatongehoogder wert/watsdees niemiere stgeenoofaeromgroottemakédéheer len. Wp nietdingen/groot heerltzt enon

En Babatheert vanepghen wille/

F

ZSitbpden weghenwarhtmetraet Chziftum ghelateuren stille.

ghebvolen

Hal Meffas als hpromtmeertekens doen

Meer danwpAuflienvädef mangeschiede Blinde.

Vijfde deel. Eerste uy

Dan wie speechtgbpvzumt/ditwiltmp doch bedteden/ TDieoogenmoetendenblinden ooghen ver recken

komen.

-

- Blinde sitaendenwegh/metFidesende Observatiofui,

"tGhehoo openthunwatblintheptgaethe decken/

Beveelfaligeris gheben danomtfangen/

Laetdorhuftemvan wienghpfpzeert/mp doten aenfrhouwen. umor E,

And"zen Taden/ dann mal andersraedt ver langhen/ -

Cºmmet

-

-

ban Jefu/ der armen hulper

Ick

- - -

: oogen intlichtfelf den wegh

voll trouwen/

-

Diemachtblindenftende/diedoetkreupe lengaen

Te Ien

TDanlerplupte volgenfonderte weten wien. Die heeftalledingen wonderlist welgedaen Achlepder ich armeradeloofeblinde/ -

sere

en befier/ daer icr luttel Endieweetal wat in eler hertberbogelernt

Want wat ich opthebabedaenheeft pnp

In D2

Einmphebickr miet/ ick vints oock miet in menfchen GD

# hier Meffasderbedzoefdenmen

istzift TD '"unsinte WareT2OLChzift TDa

MIL B OU DAT vids Soon/

S

Blinde,

( HEIT

-

vunt/boe geneeft hp denblinden T-Diefoumin kommerfo volcomelir stelps Beghtmp onloon?

ab fou3tjn, het menscheltyck

TDat

Rumor E

21 U21

'zum Godts

“z

Schatkammer

000

TDie Hepla ' ofquam/endempeenstroost |n -

-

-

glyebooz.de.

-

geneeftdootgeloof

n“'", diejafp/fet's the -

-

Fast 3

NET

stitut felfdatsdebeloofde IDef

-

Derde Handeling. Tweede Wtkomen. -

Id Beesdoetdatvon Christvoofeptis, *

. . . Blinde. Moptman fooblp//was. Seghtvzunt/waervindeick.de gheppefen. Rumor fen E. Depl Heplant

Kumor Evangelicus, Euangelis gerucht. Blinde, Fides. 'tGeloove. Observatio fui, DBaerineminge zijnsfelfs.

Derde Handelinghe.

Abitfil/bpkommt gaen/enfaltertonthier wefen.

Derde Wikomen.

1. Peccatorum cognitio. Turb.

---

sind.

2. Lex.

3. Pharif Yyy

Ober ------- --------


Tilände blinde. IfMen fiet nochtans dathp groots wonde TDerdyoevigentrooft/ender blinden gefichte Jc die daerroep met voozconende genaden/ ren doet/ TDaeromghelooftin zijnen naem het Volck Comt tot mpaldle belaft zisten beladen/ ck diefegtot Armen Creupelenen blinden onv20et. Obfervario, idt/enghp fult verkryghen/foectghpfult Winden/ TDaer romthp. Laethen immers niet Clopt/menfall op doen/dit heeft dees nudit verbp lijden. . ghedaen/ niet t'allentijd TDees gelegenthept 1 InUE, INNet ztjn karnende Weervers/dat was al verfaen hpump mach Hoozen? Ishpdan foo na/ -

-

-

-

-

“nt

-

-

- -

Dooz de eerste roep zijns Mondts/want ' hertmet eracht/ Läoeptvplupde/ gheenreichtbidden gaet lulES.

verloogen.

ann

Invaft

Blinde

doch liet ickdatonghe

Acht.

O Jesu TPavids Sson/foete trooft derar

Bootscheen/ ommeertontfekenzijnvie

NIEN/

MBiltmpellendige

righ begeert/ Bock/op dat ghpdooz zijn gheloof moght tyn gheleert/ Swight/wat hebtghp bedelaerfondigh Hoe’tstadigkloppen/en biddenfonderfwj en onTepn/ gyen / fupverheptfontepn (Tedoen Ulet "tbegheerde goet van mp doet Jint 1C1ES, doch ontfermen/

UT

-

Schw

a"

-

Dathpdoopzinaldersupverterepnichepdt Liepnige zijnder

son

wie vilepnighept/

1ImC1C,

rygyen

Alfcheen mijn wijghen der s mansghe loofteterghen/

-

-

Jesu TDavids Soon/ontfermtmijnarmen Ick hielt stille/optenwegh/ditmochthem blinden.

nietbergen/ hope/ die hemtrooftljck ant -

Turb,2, Lex,

-

Hijn

Hwighthpisgherecht/ghp quaet/fkraf

ooy.de

en(berepdtom helpen) hem

fuldp vinden. Fides, commt nietom verderben / maerom

-

Christ ghenefen.

ooz.de

TDusfalhemzijn gelobige hsopmu vzomen Gatt ghptwe/en doethemtertont tot mp kommen.

Blinde.

1.Apostel.

Outfermtumins Jesu/ CD TDavids foon ghep2esen/ Tur,3.Pharif,

Swightroeptgbp Sesum aon/ "tmothtu

Godleerdtwelfomtjdtsdooztinpzelten Die twee ft/

TDoch

Wanzijnghee hp dooz ghefonden ' -

nochfchelden/

nadé blin den toe.

1.Apostel,

Blinde.

Stoutenoot dringt/ die ontfiet dzepghen

-

Lg

denhals gelden/

-

Apostelen TDienaren tredé uyc

Alldie Godehopenmetgeloofwilvaerdig Dynderaengebodengenadenrechtwaerdig.

CD falighmakende Jefu/G9 TDavids kindt/ DAll wertdiemaer dooz eens JMenschen stem u vo out" Ein Ullll

verbzepdet/

ich benarm/ellendigh

-

1. Apostel. Ja/ alsdie menschniet tot fich/maer tot

Chziftumlepdet. Pierfithp. Seght. Hoeroept ghpmetfos

Vierde Handeling. Vierde - -

-

lupder keelen? Blinde,

Wtcomen. Ist

' aenwilt ghp mpoock fwijgen LUElen.

2. Apostelen. Iesus. Blinde.

Laet Jesus speken. Swijghtghpenalle menschen. 2.Apostel.

„Apostel.

JBen Hoopt geenf

Reen vunt/roeptvzpwijbzengentüdinghe

inhepligh fa Hartelijc

nawenschen

Eenblydebootschapvoopublindeverschovs

klarmen.

WBantu hepl is man gpfoutgelové, Ro. 13.3 2.Apostel. 1. Apottel. MAeen/ die mepnttefien/en/behoeft geenont --

Dßt goetsmoetsudolädenacht isvoozledé

barmen/

1.Apostel. En die acht Jesum eenfoon banden (Tim

merman/ JMNaer mietvan TNavid 2.Apostel. Hpiffer desteflimmer//an/

TDedach genaeckt/faet fluckrop/wldttot hem treden/

Tothemdtensbarmhertige goethepdt will

helpen/ Endiens Bodhepdt allnachtghuleedt kan felpen.

esus.

2.Apostel.

Elckghenaeckt den 30nen CONutaten den da

Staet op Wltublinthepdts lapen/dzoomen

eraet/

endichten/

TDieden warten macht fijns blintheptstreu Comt tot Jefum/"g Werelts licht/wildtu -

1.Apostel. verlichten. ghverstaet/ So doet deesblinde/uptbeksdemootropäde MBerptafdefeveel verwige bodderije

MBaertdanniettijtdatic zijnoogen opende TDees Werreopinien en vupl Jcdie daerbendesdupfteren werelts lichte

vor, eer


Woon Jericho.'"infol cccccrl. dat gbp nochniet ent --

Beesbedelrot uwerdupftermissen wercken/ Sattken 19 oudezeden/ "tverfandt van d'aerdtsche klercken/

DI)

TPse..beeft u'taheloof bpdenn totmp ' li Wegh vooptg Doruflf/omfobloottot Jefm teloopen/ TDie serbert jn genaed faetu op. Gotdoozubidden mijnfthenckenuhepi lIT (IS, -

'-

- --- -

„.. gewar

GB falghedagh/genadigh lichtsbedouwen Soudeick noch wel eens des Hemels claer hept aenfehouwen.

-

-

-

ei'odlahr de bidder/ick die Ghp n: Naef banntpuheplsaen

MBeg) cleedt/die fchandt dupfereenlafi ghe waerhept/ JAufedp -

#

-

--

en wegb/zit niet meer

Ddervefckgaerne/ophoop van verlichten de claerhept/

-

JBaergaetGodes vandendeughtindand wille, gh ImDer/doet

Boudeliclievervan de wereltbzockenbedels TDan van Chzift"tgesicht hepl/ niet veredels 12schuldetenmijn genaed"kendp musoseher Soutclieverfing in defmoderorkderzonden TBat u nietmachtvanghen der verdienften

TBandiein onschuldtonnofel maecktfjn be --

Wonden/

-

Boudeicknieteer mpfelflatenbehendelijek

Peker,

Lorbehindp-nuforlaermingerechtighepe TDat u a": M122C Inder ' '

Ban inblinthept dupferblijvenellendelijr. -

Reen/ichaetmijn quaethept/daer afvlucht

" -

--

ep

Piebalsche Imputatifsalmogenhouwen

ick gaernte Roch op haer wäengherechtigheptdoenber Totflingoedthepdt/daerbzenghtmp/weef troubven/ Infjn lantaerne.

WPantichheb uniet waenlijck/maerwaer

Iefius.

lijck ghenefen/ Ghparme blindefoeckt hulp met herten Danublindthept / anders motghpnoch bedzoeft/ met veesen Eck mildt enrick help elck die weet dathp TDolen/en vallen/dooy blindthepdtsdupfer belhoeft/ teerkennen, Bogaerne als ghp van mp fultontfangen/ Reen. Reen. Boghenefendie Lapfalverg Bogaern geefick dieso gelovig verlangen. lifigh/ Ichhooz.de u vperighijc roepen upt "sher Bp nemen'tgelt/enlats in blintheptmisti

--------

-

-

- ten grondt.

Wattwildp datick doe / fght Het werdt u terfondt. Blinde,

-

Hoe machick u voldancken/vol.ppfffen/ Vol Eeren

-

JBaer ich verdzijfblinthepdt/foo date ' meer ts/ Ghp s“ Hemels licht/des3pdpge

Ado3rdpnoochdatmijn woodtwaerlitt loans..

Maer wat faliclz begeeren/Hetgierige gelt/

hä H ant glp weetdatghpnuziet/enblint fit gheweef. fij

Herfolghlirgebiedenmetangfighgewelt/

Iesus mer fijn gesellschap

Goede Jesu/dat ghpverhoot mijnbegeers

NBank

Hovaerdighefchoonhepdt van een spitigh Edel WDijf/

-

-

gaen binnen,

- -

Bfvluchtige ferchept vanmijnzondiglijf/ CB

' fulxfonder MDaerhepots

au

ENNIFE/

Benght al dit

niet meeft in

fchenniffe/

-

VierdeHandelinge.Vijfde uy

-

' dwafen

-

komen.

-

Derderben 3p niet all die fuler zotlijck mis bzupcken/

- -

Blinde, Observatio fui,waermeminghefijng felfs. Fides.'tGeloove. hefj

TBus begeertermiet/maerwilt mijnoo _ _ghenontlupcken/ TDat

ich '

/ OBILicht Hemelsen OBod!O''l MBat'sdit? Roptfulclien

rachtig

ONDET23

Mtenne ich u recht/fookenneickoock Godt

Ichziemetopenooghen/boven enondere.

waerachtigh: ZSoudt dzoomfijn? Reen. Sck heb waer 19 en Godttekennenis heteeuwigh leben/ achtigh mijn ghesicht/ TDie uziet kentu/dtt geliebt bwiltmpgeven. Owenschelijck genoegelijck/lievelijrlicht, CIUS, Te recht ' supver/miulijck/luftigh ent ClkE Doozmaels dacht ghp met wercken nae blinthepts rade So mp wasghesept. Rubevindeiermeer -

Te verdienen mijn (om niet gefchoncken) ghenade/ Totdat ghpdeverwaende roempdel vánt/

dan waer.

Rumerke ic recht nijudupferhepts blint vermeten.

Mp docßtickwift wat : MBat nach een Enueenfoeterdolinge wertingeplant/ blinde doch weten. Die ueen waengerechtichept woutoevoege Bonder utoedsen.TBitmoght ooc miet ver Wat machmen flien fonder doofchijnighe moeghen/

-

claerhept

Bootondervinden/totdatghpmijn woopt Wat mach nen kennen fonder blijckende gheloofde/ waerhept:

Boben delogen enwaenvanuwen Hoofde/ EnWat waerheptvindtmen vanban ietin Besighp

' Unterte doen oflaten onder

ON

fonderhept/ P1R PA 5

TBaer


Tan De Blinde. TDaer’t Hemelschielicht niet engheeft claer snderschopt?

Bingebcde/mietwoodelijt maerdadelijc. Hebdp dees lieft noch nietconn E veroveren Waren doch gheenfins beto

-

-

ILaetu

«Dnderscheptvan'tlieve goetenquaethatellit Dandefchoone

"ä zonde verwatelijc/

eren/

Dan’t foete Juck. Christi / en'sTDupvels Want Chzefums dees gaefniemantdanbid bittere last. TDit's gheen waen-kennis / neen fck voel Ein mijn hert verraft -

-

ders en gheeft. om’t gunthp waent dat Ioan.15. niem“ t.

-

32et

mit liefde/met un“sterten vzeugh.de

Joan, 2.4.

Maervindpuledigh vandie Levendelieft

ab: ' Godt unildelijckdaermer Endte fijn “aber gheloovenal machtlgt). Hoo

eTIC Sovperghoitteken totdefchone deughde TDat it nieten achteoplevé noch opfterven Alldieflintoefeggenbetrouwen warachtigh

IBach ick maer die Godlycke Princes ver Uerven. -

-

#

-

dooz een navolginghe

INRaer men fadig

TDooz ditware Geloof brightmentge fichte foet/

-

Banderdeughbenleer-meester/dat's Chzift TDitibaert kennis Chzift/diemen dan min 1121 N10et

goetdadigh/

Hp alleen tanen wilfefinnabolgersleeren: Boben al/foo ghp aen mpnumoeghtaen aenschouwen.

TDooy't quaedt mjden/ "tkrups lijden/en deughde hantieren.

TDftgonneudelieve Godinfinwoodtvoll

Hp is van ware deught het boozbeeldt oot trouwen/ moedigb/ Hoo wozdp(alsick) waerlijck verloft van -

TOUWien.

Hemwilicoot navolgémeternft poedigh. TDarmpeerft grootfcheen / vind' ick clepin als een JMugge/ CDm des Edelpaerl werpe icralvoozdzeck achter rugghe.

Amen. ComtvolghtmpJefum/abpmans en bzouwen.

TDie nochblint is/mächroepen metelaeg itick karmen

-

Chorus.

-

-

Zangh Een Liedeken.74.Opden Palm,

-

Jesu (TDavids3oon) wilt mijnre doch ont

van den

farmen.

Maerfonderghefichtenlicht te hebben ver kreghen Mach

be

'die

'

wijfhepts blindem Lendlich diemaerkton goet bolght raeteer E Want

-

niemandtlangvolgen oplijdens LI)ell.

NDf

die"'

them treurfgh

eDir verbint moethem treurfghafwenns Wiefouyolghenfantvastighinallennoode 19anlepders fumblindt/methoop fen Je Chzift. Hoop tatdefen Jesum/dtefin levögeeftwillensindédode

Niemant: hpenfageerstmetfgeloofsoogle TDat Jesus navolgers waerlijrcomémoge (OLot en“ bzeughtdoozeen vlucßtich

Safiullé/tot eewige eer/doo) tjtlijcftrijde/ nden/

“n in’tlevenonbergalle

En doo

Alsdefeblinde aenhoopthet ware Dan't

u:pret dat Chziftdoefintge 112211

GeloofthpvastdatditdieChzifmoetweist TDer an: # / een repnmaeghdekeng

elnCit.

U

b

Maerdees heplfaeme kennis en fjn niet ontfanckelijck.

Dienstromt gewenicht fündzoeveziele Die waensiendeoogenvandewerltonbzoet verheught/ Atiefende "tverganrkelüt voo"teewige goet. Hºp bzupckt deesti methwaken / bidden/ -

Want dees foerken macht/eer/ rijckdomen welluften/ IAet langleven/oun

Wt deseonruftgae icknuvolytfchepden Matth,1:1 Ja der

s“

Karmen

g fnonruftéterufté. Enroept claeghlijck wflt mijns doch mu CD

(Jefum)die daerrecht an

Dami" Mneught. pt 00N/HEIM

NI P

/ / ghp

wilten -

epDen.

7,5 •

TBoch vermaenick ueerft / CD ghp on

Sulchknootroept vastopt geloof geplant Jesus rasch/die gaern ' Wan Poot Dieoocluftichfitomimetimpte wanderen MBt Jericho demaëftat volongefadighedé Engeeft h '' Widder met betrautmen Ill). Den bidd en Ma Jerusalem"toetegesichtdes19eden: t Gesicht enlichtmet Goddelijck verstamt fanderen

T9at gp u

' voop verdienflijcke knecß

tighept/

Gods licht verblijdt/danbaertdeughts

CBock meed" voor die toberfche waen rechtighept.

Es

C

' '

Tepnelleft totGod entottenmenschen

en WLaet u immers miet vzoedtmaken/3ijdp TDievolght Zesum desdeughts noch blendt/ TDat ghp zet/wcet/en Chziftummet fijn Dooy van an d'Aerdf d'AerdfchH ngs "s Hemels Thzoon. deughdenkendt/

'

dän

Want niemandt kent Christum/bpenmoet henn minnen Boden sichflf/ methert/metkracht/ende net 3innen.

EyndedesBoecx.

En wie henfobemintdie houdtgefadelijc

CO


foltecterli,

CO M E D I E Van Israel.

Elertoomende JĂźraelszonden/ lratinghe/ Belpdinghe, Ghebedt Beteringe ende verlollinge. wherchiende Capit. IuptcuM: Alseen claere spiegele der tegenwoordgetjden. Gemaeckt Anno 157. door DV. Cook Nuant.

Iob,3430.

-

Omdes volexzondenwille laer GodteenHypocrijt

-

regheeren.

- -

ESAI. 3.4.

Fäkalheur Kindern gheven tot Worten, ende die vorwijk filen her Regheeren.

EsAi.5839.

Syfoecken my daghelijxendewillen mijnenweghen weiten alseenvolckdat recht doet, ende den 1echtenzijns Godes nie

en heeftverlaten,&c. Danfildymyroepen,ende de Heeresal uantwoorden, als ghyfchreyenfilt falhyfpreken: Hierben ick. Als ghyuwen laftenvanu leghtende uwenvingherne derlaet met hetlalterlijckfpreken. EF 4.

6.

endthetfilmfen, datickbemer Properfalverheeren: Endeder f, nochfreken, flicke verheeren, die Wolfend"tLamfilmee

famengheljck yden.

3-Decl.

"

Perfoonen -


COMedie

Perfoonen. 1 Israel.

( 'tVolk

Y

--

2 Aristobolus.

|- Debefte Refinan.

3 Amal.

13 Boofheyt.

4 Marma. - -

4 TBedroghofdie fich verhef. Onderfoeck, Profident.

-

5 Neregel. 6 Achazib.

6. Logben. . . 7 Vertredinghe der volx. "Aaden.

-

7 Amaßlai.

Demophon. 9 Eubulus, Z

setient

-

|

"Dooder der volax.

9 Weltraden.de.

1oPrecatio.

ro "t Ghebedt.

11 Cogitatiovaga.

11 Swervendeghedachten,

12 Iohanna.

|

j Ghenad Gode.

13 Cognitiovera.

J

U Ware Kennf.

Argument.

- -

Srael sogde nicusse tot seetou?ezonen,

Indic. 10.

I"

quated Booz dy eHeer,so Patty

z-Nfoyeere,

„Ja day-Heer Seriet,en Heimniet Wyeere.

-Sessertdes Heeresram,fo-Israel jeeffesondy, Man Sootonversöopenden Seidenschen jeden Sie Hemfo Hartplasyden,dathy sich Gerneerde,

«Sinzenden sekende,een Scrofins Seyßerde. So Seigert,ansood frens netfir Sednews Sexkonden. Soefpack-Jactor Sodass Hessen mißacn (Sacrije. Soeton6datu setief: Omar Sande fand sersaerkick Sex Söreede spandem Serotoninuten sefghfirmt.

Sitfegsende,6ierpenfurt alleFeurpaten z"-Nfoden: Emdiendenden-Leere at teenemaßen.

Siezoegnadetickßenturder Heftontfernt. fijnepgen'''''' wegen/bphemfelf verkotzen. Eerste Handeling Eerste Op Ein niemant uytkomen.

| Baer veelontHelpen hem/die dooz fehlin deughtspleghen . .

Er riefe, der verlanghe fijndolende broedere, mceC1ere

Straft.de

--

uns einer "; aenfienmit / fonder Hulpe te -

d

vermag''

/ diegheenmolept doolt Israel des Raesten moeptentebekeereninruft daer3p macht. Helpen is Baer haer Herder / fondertenigh En helptelck googhfeluft-

Aristobolus.

A

-

Dit

“ ang'

- -

-

11 DIEDEN


Tlan Israel, Maermijn lieveruste / mp boopthelpen vervaert.

Wantluteelouderwints(foomen fepdt)veel ruften baert/ Gockhofthetvermaentjt totbzoodt-win mens vergeten/

-

Maer totsnaestensvoedfel/laetliefd heur felve eeten,

Iffael,

NLeef ick danfo qualijck Aristob.

Sa ghpboven fehzeven. Ilrael,

TPatzfeickniet. MDaer in dunckt umjn leben fo quaedt -

Of"tvolemin doen achtevoozroemfuchts

Jolccccclrif.

TDgt

zudeAristob, 30nden niet alleen mieten

a

begheeren

Nef

Ichfoechtvolchs eerntet/heurfpotmach Maernieuwendaer bp voeght/met hoopen Mp Intet deeren, boven maet.

-

Maer wie weetof Herder ofPping 03 mp Ditdoedp/alfehynetdat ghptmieten ver fal Woeden ? 2.

Godfallmp verfercken / of voozaenfoot Ghpfopt moetwillightoo booz Godtg behoeden. Juppaerk ghenadigh. WDie Weet dat ick maerfoeck Israels eeu Hypen fücht nietdoefyck overuwandel wigh verblinden. mifdadtgh. CD moghthem dat worden/ick acht gheen Ghp verachtfouteljck Godeg rechtvaer tjdlyck lyden. dighepdt JMijn onluftfchtjntfeker/onfeecker istin Doo uhertneckighepdt/en fijbe omwger t -

-

-

-

---

-

vzucht/

.. .

dighepdt.

-

Italwüfheptdat ickdietledt gewisbe dUcht/

JBofen befedenieuwe verdoemelücke Zonds TDan ne zude (veelte grost)finghe

Dmfün onseherliefinongemack galopen

01 DEN

CDch jae’t die wijfe liefd" Can't aldulden ein Ickmepn hopen.

Ick

ber:

ering dus wtlichem

poeDelyc

-

Bßnsdolensvermanen/minlück en facht

Maer wat doedp anders met dit Zondligh vererghen

Om Gods lanckmoedighept t"ontfieken

moedelijck

Eurt- mp /

' datuluft Gods goethepdtte

tergheu:

-

ter wpa

N10

, dat Wellmaken.

neuen feer veelHooghe

Ghp

Eerste

21

daer come afdat Behoefdegheeninteuquaedt: 't oudekonf M1Q)ein.

handeling

Tweede

Gßp

a“

bolck Heplighfonder

Inghen

schlanken aenu beel oudt defeng

uytcomen.

2U211

Elckbely fijnzonden, die hynietenwill hatte Hebdp dees vaische roem niet al langhebe Maerblyft daerin,enfeydt: men mach’t niet

dzeven ? Israel

laten.

IACI,

DLepder ja ick. Aristobolus. Israel.

Aristob.

ID Aer comthpupt. Boeder/Godtgheef u goeden dagh.

't Isbanterechteenoudezonde, Wittdees pdeleroemmuoocuptu monde

-

Ghpromthierrechtsghewenicht/ickhebu tefpgeken. JIsrael. „ MBaeraf dat doch b20eder

Poe ghpoochu Boeder handeltgantisch 0nredelijck WDeetich. Bhp vergheeftniet/maer plaeght

. . . hemweedelyck/ Dieltelangfoube icaluoudefondennoms Wieuptblinde dollingaltfamen vootcoms. -

A9an: ufelfs ghebelten.

-

Ifrael, TBeesoudedoling/deeg grooteoneerlychept Danmijnghebzeck totmp?TDaten werdt Js noch nietwegh/maer bljftmethare be gheerlyckhept gh een achterklap, Lirachtig/doo"thaltersvan dieoude adé. TDie doetmijntongheniet/dieemis ghee betgheloof methaerlofjekte

ä

soren

A021

lachter tap.

-

Ghp taft

Israel. TDatbandt

' noptinu/maer weltot mp

U i0nfte

Entwel

#

-

GD Godlof ickdie vollghen

#

handen/en vergeetfaghe

L2

IDeware fupvering uweroudezondenveel,

Bat gbp meerende meernteuwen daerbp

gaet voeghen. Hadicraltijdtghebolght/Het Hadde mp veel Goude Gadt lief boeder/hiermedegenoe 21 ghebaet. Aristobolus, Hulck verarghen den u niet fwaerlijck fraffen Bolght noch müngoedenraedt/'tis hup konfte.

-

e

-

den niet

et.

IAEl,

M9gertin dat Aristob,

Israel.

Ppfraftnijnbueren miet/die oock fulch quaet schaffen,

Entlaten van uquade leben, 3, Deel,

Aristob,


ie Comed Als wp "tquadelaten/ende "tgoedt beleben.

Aristob.

TDiehebbenalleenlijck dewet der naturen:

Mach ditniemantmet Bodt. Doghp wilt bewufen/

TDie hebt ghpoock/ en noch JMopses Wet

-

Soofijn Godts beloften/mietmijnraedtte in Hchzifturen. mipzifen/ Ende doop u (van Godt vooz fün bolck upt Alseen poteen3othept/en/pdel verlangen. ghefchepden) Wert Gods naemghelafferdt bpd'onbestle MDantdangevet God niet/engheen mensch macht den IHepden. . . . IACI, GDockheeft Godt umeeft lief/fjngelief den JAumaerkt ghp't noch argher. TBoet die fraft hp meest. --

eben

-

mietfracrilopen

Israel.

INMaeckt mp doch niet vzoedt / maer een TDen rechten baentothet vertwijffelde wan hopen: onredelijck beeft. PLteft doet den lieven lief/maer diemen Haet Want geen Mensch ter wereltmach'tqua -

doetmenleet.

Maecktmenlief een straffer/fomaectmen

Mitomt

degheheel laten. n“, dan fulcke/die beloften te QT211

Liefde wzeet.

Machoopemant hopen'tbelosfdeteerve?

Aristob. 19erstadpdat nachniet Wellickfelt mu Moet dan niet elck mensch in vertwßfelt JBaer

Aristobolus.

JAeen/mietmijn/maerugront den mensch

y Deit: -

hept fterven ?

terfiden. verfaen intberfoecken van

a

maerkt/ Baghpdat nieten bermijdt dooz ware on "tGeloofkrijght de belofte/oock eermenter, fchuldighepdt. daedtgerateckt/

TDitradeick u : Terght niet Godslange Wieghelooft datmen't quaet in Godmach gheduldighepdt/ omtwerden./ TDieroeptu ' deughden upt der zondaeren -

-

-

TDie fal(bljft hp levend) tntafterben vol

perchen.

-

herden.

JNaeckt deesberoepingh baft dooz deught

-

-

--

Onmogheljck isthemeenlighfinsterufen

lijcke wercken.

Pimmermeerfuldp(doedpdit)meerzondige 19oop dat hp ghekrupft heeft"tvleefchmet fynen lufen. nimmer“ fal Godt uffjnfraf verkon TDeesquaed later verkrüght'tbeloofdemet

1g)en. CEin nimmermeer

anfang mogen WefE. -

verblijden/

Maer een gelovige onder dit welfrijden, niet uraedt werdt vannnp 19pis der beloften almedeontfanckeljck, TAEl.

D

''

21 U2211, glyeP2 Aristob,

Want Godt de will vooz’t werck van hem aenneemt danchelijck,

Sogheloofde Mopfes dat het Beloofde

MDaerom?

HLandt

Ifracl,

't FMAiddeldoogh niet. Dat fsommogelje. Ghewonnen moght worden dooz Godts moghendehandt, JTNachmen gheen frafontgaen (foghpfit Hºpfacht met verlanghen / enghemietdat betoghelijck) TDandoop"tnietzondighen/fo mach die nie gheefelyck. TD'ongelovighe miet/diefovenbeefelijck. mandtontgaen. TDiedan waerlijckghelooft / entryder MDatmensch zondigt hierniet?van wie wozt gheeu 3onde gedaten vzomelijck

TDoozernsnaelden ooghe kroop veeleereen| Om'tquaetgantschte dooden/hem ist niet verdomelijek/

emele:

ablen blooghickteerten He-

Enfonder

es ab

Alfterf

NEIL

want Godt hem

2N1 INT,

TDandathiereen menschna Gods wetfoud Ishpgheenvolmaerkt man/hp is een bol Wandelen. maeckt Rindt. Blffckt deesraedtdannfetfpot bp alle ber-TDe clepne Minderhengkrijghen oock the

fandelen?

Aristob.

loofde goet.

TDaer blijcht claer dat mijn grondt mie

Alle natuerlich mensch vander Jeught in

3onden fieeft.

mant Wanhopen doet.

Maer dathetugrontdoet/fuldpnumogen Geen on

Maer gheen recht Bodtlijckman dezond" hier meer aentleeft:

verftaen.

gelovighc

Seght mp mach oockpemant hetbeloofde verkryge

TDaer enleeftgheen Mensche die net ghe-| goedtontfaen 3ondught enheeft: TBieongelovighlig? 3Maerdaer leefterweldie dezond"fogantsch Israel, begheeft/ jeen, TDat/fohp in 3onden vpp was vangherechAristob.

de belofté

-

tighepdt/

-

IHp in

' wir ls van der zondenknech-|

antritt wen God

Uglyept.

MDaerdan totughefept:

Ick

' fede/ maer metfulcken ecyep

f bzoeder welopdeesonder-| TDat abe ' fult ben /

CJep.

ten 3pdat ghp

elf betree

die zonda NBanthier inne dooldp ditletuinfonderhept | Den rechten fmallen wegh/die alleen daer

vergeckt. Aldeghebaenzondenwil Godgotdiabvergheven

toe leedt.

Scheen


-

Tian Jürael,

TollCCCclib.

Scheen dan die wegh tefmal in u dupfere Aldiep inde kakenbanden wolve bloedigh. ooghen/ TBus noopte mp de liefd' enghetrouhepdt Enomoghelijcksm gaen/fght/foudt ghp moedigh/ osch poghen 19/verscheurende Wolf/ vzomelijck aen te TDen met betrouwen koen randen/ P CH - Israel, Omditfchaep tetrecken uptufelle tanden. Seght/ waerom bedzoeftghp/dten Godt Retn. Wantniemand bestaet/ "tgunthp niet willhebbenbedzoeft ? - -

weiz'betreden

Waent ondoenlyck.

Aristobolus.

DLoonshoop verfoet arbepdt. MBieisfo zot Eck bedzoefdenblyden (dienoodljcdzoef dat hp loopt hepdt behoeft) &Terplaetsen waert/daermentemoghento JMetfalighedzsefhept/die hem totvzeught men Wanhoopt

falromen.

Aristob.

Achazib.

Ghpfghtwel. Machmenoockteffens

Net Wanhopens doef Hept/die hem fou

bljflyck wesen

de VErd0Nen.

In dequade zende en goede TBeught gthe Ghp befwaerdt fun fehouders meteenlaft ondzaeghlijch. Entdoncker entntlicht indendoodt enin't M9ie machonderhouden Godts WBetonbe leven klaeghlijck ?

n“

-

-

-

-

Israel,

Aristob.

JAeen.

TDe recht gheloovighe vermach't al in Aristob.

Gode.

Salmenin't eengaen/ menmoet"tander

Of men Achazib.

Gods wet

wartet ghenaed" en Jeffias van derhoudé

begheven.

machon

Israel,

11.00UL

Men moet.

Machmen hier goedt werden in ghehooz Aristoke.

faemhept bequaem

JBachmen in't quaedt blüven en wesen

Aristob.

faligh?

JÜNoetmen hier quaedt blijven/en altijdt frael.

onghelhoofaem/

Meen.'tCAuaetmaecktellendigh/entegen MDatbaetons ABeffasen Godtsghenade ? Godtweerpaligh.

MBerdt demensch oock faligh diealtztblijft

- Aristobolus.

int quade?

-

zadien ghphoudt datelck hierintqlaet TDaer toe is de ghenaed" en ABeffas ons moet bljven:

noodtlije

-

dem : hopen ? moet gYpniet erstyWen

Onstevppenvan'tquaed/datsvandezonde doodtlijck/

Inwanhoop vertwüffelt/doo"tonghelot Ende onstebzenghen in onschuldts leven vigh fwerven? vepligh/ Shp/ghelooft Gods wsozdtniet: hoefoudp TDoo"tvolbyenghen finswoods/het licht VerwerVell onslevens Hepligh. Sijnbelostenfalich/fonderdiete betrouwk Schijnt dit onmoghelyck bp denfwacken -

-

-

Ghp treedtop dewegh net : foudt gbpde menschen: stadtaenschouwen 't Balt Godsmoghenthept licht/die werk -

Sietfoo volghtuptugrondt/datde belo 0er

Int

ketina Wenschen.

odt/

Achazib.

sch: vandefad metalle menschen Ole

Mäechts

“ AENINC

GDock

blät '

TDatfulex Gods wille3p/most ghp eerst

doen blijcken. doo een Wegh on Maeromtot tydtwinningh diemoeptente -

ontwijcken/ valsch/pdel/ en maer Salickudoenmercken claer/vaft/en beto

waenlych/

-

ghelijck/

-

Die van'tgoet wozdenklaptnet een hette TDat deghehoopfaemhepdt eltk hier ison lose mondt/ imoghslijck. zMaerwanhoopvertwßfelt besituwer her Pietrupt Philosophpof Hepdenfheblindé/ -

-

ten grondt.

Eerste handelingh.

JUMaer

' ontWyflyckenfeker onder ur II1U211

CDock mieed" upt de kranckhepdt ban ons

Derde

uytcomen. Her blickt Godtswil datmen'tquaedt mach laten en moet Uyghebodtverkiesingen belofen zoer

vleesch verschoven.

-

Heght/wie machmen boven "tonderbinden geloven MDat nach hp oock Weten die elf niet en -

verfonckt? JAubindtsichalle vleesch / oock wponsfelf -

so vervloeckt

-

-

En Godlöos van aert/dathier niemandten Achazib.Aristobolus.Israel

Choozde Israel münfthaepken der

Gods

muagh veran na"tGodlicks st“

A lijck blaten/

Hagzupten merkte Hemgantischenfaem gerlaten

III-

-

als dezon/jakinderen ver

Dit bljckt AEITU,

NBgt mooghdphierteghen ?

*“

Aristob,


-- -

-

/

C

Tlalnde IBlindeGrondtljckte vernielen een foo kranckert

Arifobolus.

vpandt?

Poowaermeer danghp waent. -

Siedp-niet Israel dat deesman fpgeeckt Dint ghp"toock 3 frael/ondoenlyck intver fottelyck? n? foecke spotten foo recht WDie hoordespt Ifracl.

peter

fpottelijck u noch teghen int vpandtlijcke Bacht

Ghewisendefeker/fekterder dan uptboec ken.

-

-

'

-

-

Aristobolus,

# er

-

moghende/ onberwiulijcken Ghpfpzeeckt voorwaermietrecht/ want Een ferck/ hebdp met alupondt/ iede blin MBille/opfet/aendacht/ ende ernftige gront 'tIBocht watchinenbp"tvolrk/d /lept: logen/ de e Ent verfoecken vandien noch noptfulckert TDoch waertniet/gheen kracht geldtteghen recht geposght Godsalmogenhept. it tghpd henda tfegg prech niet Phoemooghd denkamp -

--

-

Donu eenkranckvpandt

en vermooght?

Hoeveel jaren/maenden/dagen/ja hoeveel UT21

Hoemaghdie sterckquellen/ of krachtigh wederfaren?

Hebdp in dit verfoeck vßtelijck moghen dueren

Zckhoude welmeteen:hoe Hebdp dan be

tegenu

comtflaen/ Achazib.

Iffpotlijck enfotlijckdatick hebbeghe ept/ pt

Vonden

PtGuntghpmetrechten ernf u nopt hebt Botoontons doch u ernsten Hooghgeleerde wijfept. onderWonden? INDaerhebdp ditghedaen/ en Upondtrecht TDoetonsblijcken/mooghdp/dat deghelo

vigheman

t

"

befteed ickfwijgh altijdt/ onderdanigh Hoe mooghdplochenen'tgunt ghp dooyon Een up/ leven Can. dervindenweet Aristobulus. Wantdanweet ghp/ghewis/dat Hertzielen -

-

-

-

ghedachten

--

JAaGods gehoofaemlheptfadeljckkonnen trachten.

TDerft ghp oock lochenen onmoghelijck waerods wille ' onnteghefchien -

"tGunt wpontawijfelijck Gods wiltewe- maghmen

MDantdaer ditfooghefchiet/wertGodsge

aent ghe fchieden ,

fen flien? .

Israel,

bodt vollbracht/

twy So God van niemant pfchtbobenzijnga Reen. Datwaerghelochent d'Almachtig-nier felen. God. van hept ve of macht. God will . . Achazib. GPm welvaftte boubwenimoft ghpaldie illed wyhs ijckt dat Godgw Waerbl INHaer perdelven. in als on Aristobolus, TDaervalt nuZfrael"tverfoecken in ufelven. -

-

3WPat Moo

dan Wetten Van een anders

' / Ofis u/als Gode/elerhert een open boers

Inzijnvolmaeckt ghebodt/ 19erkiefinghe/hepligh/enbelsften milde.

ÄHouGodonsgebieden 't gunthp mieten

Of achtghpufelvevanfogrooter waerden TDatgyp ' g beste/ferckfeen wyfe gp TDat METUCIl Want dan mocht ghpfeggen/ickbrvintbo ÄHou ven mijn kracht/ TDusibermaght osck niemantbanal"tmen TDie

fchelijck ghellacht.

derdanich Zyn,

Wilde

"in kracht hierfoudenvolbyin : verhiefen tot foodanige din

b" fou willen

dat wp hier bele

ns beloben'tgunthpnieten will Waerdatniet een verwaent Luciferaensch Hou Sodo ? gheven goetdincken dt . Maerwaftistdat chazib fift b, ghebie God ckniet Achazi egghei Daten Gmupten HemelHoogh ind’afgront diep -

-

tefincken?

TDatspghenoegh gefeptop u verfoecken ghewis/ Ruaendesvleeschs kranckßepdt/fght oft vleesch mietenist 19 vpandt

Aristobulus,

Der

3ijn wille doenende demonsen Godghe

telijck/ ie deel/ Riettenhalbe . maeraf elijck vol gheHeel maecktnint

Israel,

-

Booz waerja/dequaetfeenmeet/ gheloovigheterwereltaltjt voop TDaer

Esa,58.d, 13. 1.Lieg.15.e.22. Genef, 17-N, I. eCC,

2eeft.

Wanthpverlaetonsnietvoozdenlijflijcken Ü00dt.

e“kentinietigM1 dat ett ablouwer Datglebte od/ick cken/ mentf Ons kranckhepdt om dat alleein ' JENAer fouden s

Aristobolus,

Eft vleeschfercks

-

Jfael. Meen/maerkranck/jafelf kranckßept/dfts De M100dt.

Aristobolus. Dombeschepdenhepdt wonderdt mphoo -

ghelijckt.

-

EsuDpandtkranck/hoe istomoghelick LPfteoockfwaerom doen/ dooz Gods Al Moghende Handt

Aristo

danicheyr


Folcccccxlb. Tian Israel. Eerste handeling Vierde

Aristobolus.

TDatswel/deswets gevolgh/niet Haerooz

faeck of epndt. uytkomen. WDilt Godt niet: fofpzeeckt Godt recht an ders dan hp"tmepnt. So ist nietdoengheen3ond/wamt dits dan De Loghentrecktvan Godt doorgedachten fijn wille/ verkeert, Ja"tzondighenwaer deught/na"tghesicht En maeckt valsche Goden, die meet elck -

-

-

-

van ubpille/

dient en eert,

-

Engelhoofaemlheptzond/alsteghen Godg behaghen.

Achazib. ' plompeljttegendesfehzifts Der gaetIsrael. binnen / nu hp geWAgen. -

TDusclapt

--

en laet mp

grontlyckbedzoeft. TDaerfepdt Godtot Israel / mjn Wette TDat hp't goetmepnt weet ick/die dat dick hoozen wilt fpoen/ bepzoeft. heb en leer/op dat ghp diefoudt Bijnredenskrachtich/ick machs nietwe TDie ick U 0211. derlegghen. Ghpfuhtfeonderhoudenten vollbpengenmet CDock 3ie ich dat ghpfelf daernietjeghens fer daedt, mooghtfegghen/ TDitfpzeeckt Gods waerheptfelf19 dichten Amgf. dzuckt mijndzuckigh hert twyflijck is menschenppaet. aen allenhoecken. TDeut..4a. 1/6.13/5.31/6.1.3/7.11.2c. Ach!mp is bangh/enweetnerghenstrooft

-

--

- -

--

Dande verkiefinghe tupghtdes Wets ver

te foecken.

kondere/ Godt

weit u lupden totfjnvolckbpfon

Achazib.

--

W9ßtdatufelfszothept/fo blindt alsleicht

2T2,

baerdligh.

Omte onderhouden alle fjne Wetten.

TDits Gobts verkiefinghe / wie macht die

Israel,

Hoedat

doch beletten

Achazib.

TBeut.26.d.18.etc. r.Thef.2.b.12/4. b.7/

Ghpbetrouthem/enhpistnietwaerdigh.

2. Thef.2 s.13. 1.Pet. 1.a. 1.2,Liom.8.

'tSseenfchalck bedziegher/ een vermuftigh fnappaert/ „d be- Maer inde belosten streckt Gods wilim Een lifigh verlepder/en deught roemendt t.29. Eph.1.a.4/2.b. 10.

mersfo vert/ . Clappaert. befnydenfins volexzondighe Gegtdoch: Ist ' zothept/dat ghp eens

looft den

gelovigen Daer u derda-

2T

anders hooft

met "- Sodatzhemmethert/metzel/ende finnen -

Boben

'

hert/dathp mietenkent/ge

00fL

Als feur Heer en God liebenenbeminnen. TBeut.30. b.6. Eze. 11.d.19/36, e. 25.26 37.f.23. Efa.54.5/65./t.17.18/60,

Israel,

Trouwen Ja. Achazib.

d.18. Dach.13. a. 2. Soph.3. c. 13. TDit doetghp/ghpgelooftfünwoodsblind CDze.2.d.17. Joan.8.e.36/17. c. 19. M2eeridan de waerhepdtclaer/die ghp in u 2.4 Bet. 1,b.10. 1. Bet.2. d.24/3.d.18.

felf bevlndt.

1.Joan.3.a.5.Gal.5.t.16. 2. Thef,3 TBoch alclaptfofchoontjens van Godt fijn a.3. 1. Thef.5.d.23. DLuc,1. b.17. valchemondt. TDatter gheen God en is fepdt hp meed" in g.75. Colofl. c.22. etc. -

MOatmensch fijn Godtbemint/die doetdat Godhembeveelt.

TDitbelooft Gods waerhepdt/die’tdenghe

's-Hertengrondt. Israel.

Watfou dat ?

Achazib. lovers wtdeelt. zeyt Hetfijnbedieghersvalsch/godloos/enon Elckdoetfulckr:foudt u in Hemwonderen. Elck in't herr

TDie Godmit stacht, fallmeeftheerlyck van

menschelijck/

dattergeä Godt konderen. TDie fakenlochenéfoclaerenfo wenfehelic. JlMercktnu CD Israel/fo ghp defen. Man TDits des werelts zede:TDit doenalle wijfen. hoot TDusmach ick deeskloeckhepdtin hemniet Spdpongelovigh van'tGoddelijckewoot/ mifpzijfen. Ein fultboofelafters Van God moetenghe 't Js wijfhept voop den Lupdenfijngrondt

".

-

- -

Woelen/

te verberghen.

er wzoeghen metterzonden

GDock

(vererghen.

Wanthetnaecktontdecken fou den flechten Hier doo2 al Was giereedt d'antwoudt in

02121.

Zstudan nietbeter Godswooytte gelové?

mijnen monde/ JENet een Hodlijck leventeppjsen Godt van Beantwoordeier nietal/naerverbarghsin boven ?

-

-

myngronde.

Ende een bitter Woegen ober den Zondente nahen/

Israel.

Watgrondtmepndp doch hier?

Ominghelhoofaemlhept Godetegenaken TD1tradeck/dtbild Jetck,/ dit vermaenick

Achazib.

TDatdedinghen anders fijn

TDanHetghemeenvolck waent/"twelck oop met trouwen/ Gelooft/wilt en begint/nimmer enmacht deeltnadenfehljn. U TOUUUel,

3.Deel.

D-33

Jfael,


- - -

CTOMedie Maermoghten wp mifdoen/ wpmoghten

Israel,

-

dan oock recht doen,

Nochverstaickunet/willetbreederver

Ein Adam.

Claren.

Israel,

Achazib.

TDat is Waer. Gaerne/enmijns hertengrondtgrondlßt Achazib. openbaren. Eer hp teelde/fo ick merck/ Let met ernst op. mijn woodt / ghpfalt Gheloofde hp/en deedboet / dit wageen wonderhoogen. deughtlijck werck. zBaer maecket nietighemeenvooz Janalle Lijden wp quaetdoensfraf: waerom niet mans oogen. llrael. weldoens loon

zBoyghtniet.Ickcan wßghen. 'tWerdt Gßpfijt dan gheens guaden / maer eeng

gefallen,

tot eenfteen

goeden Adamszoon.

- -

Lijdt

Achazib.

at ' Fer

52jn groote liefd tot u heeft mijn hert

frafnual rechtvaer

eltyck

foontloken/ Jck merck dat ghpditholot metghelaet onwaerdelijck/ Datnuvoozu ooenfakenfullen kommen TDienopt lebendigh mensch wtmnmondt Altijt is de waerhept den onwijfenhattigh.

' Formaten de Wijfen

TDatickt

Heeft vernommen.

-

Segt: Houdt elchmetten mondt-Godtniet

allg

TDie defupvereleerupten Hemelebringhem.

voop rechtvaerdigt) Jlrael.

MBildp'theurgrondt tefjnaenmerckenge ringhen/

Ghewis, Achazib.

a“

TDat

WLeef blijtighlheur schriften die ghp waer

al wt dubbeltHepdt aer

achtigh vermoedt :

Baer faet dat het Godtal(nictwtgheno

l/l).

men) felf doet.

JBachmens rechtvaerdighept te Wefen to ghen

ÄHoo! was dan Adams3ond/niet Adamg/ TDatmen pemandtafepfcht boben fün ver maer Godes däet. moghen?

Ift nu rechtvaerdtghepdt dat Godt Adam

JIsrael. Gheenfins.

HLijdt U)

-

-

s" ' am/ Jáe O0ck Wp/gheenfrg Godgs w" gheenfrafom

Achazib.

Ghphouwet dan oock vooz ongherechtig Wie an rechtvaerdighepdt in des Handel Merckend

hepdt? Israel TASI,

S

M.

vereinteng ere'enis mpte Hoo niet Woogdelen.

Achazib.

19indp macht in u/ommet troubweknech tighepdt --

Gods rechtvaerdighept is mad'ong miette

--

d Godt ghelhoopfaemte fin/ma alfjns WBets IBaer T9 epfche Ifrael "ACI,

g / "tmacß oock

MN VDODTS Deel ffinde wä dtsIcktO02 oopdeel ''# Schzift -

aer taet dat hp geben, elck mensch log Werckfall feh loonmafijn -

TDatenisin mpniat/noch in gheenen blep fche. Achazib.

Achazib.

19deckmantelhelptmiet/nochall derwij

Jochtans epfcht dat Godt elck op een

fen vzoedthepr.

eeuwigheftraf

Danfünrechtvaerdighepdt toomicknuop Godtepfcht dan’t werck van elek/daer hp

se"

2 OC iI: POOC gOedt diefi nopt doens macht toegaf. verdieten/ I sichlaet MDat duncht u/gaet God hier alrechtvaer digheganghen? Goetheptte voorderen/en sich tedoenghe fael,

mieten -

-

JAeenfoniet. MBp hebbens in Adam glont,

fanghen.

JBaer

w

-

Israel, Jeen.

dooz fün3onde in Adam ver 002en.

Achazib.

Fift

gelten Godmethert/ziel/enge

TDus epfcht ons Godt het werckdat wp moghten te Wolzen.

Ghefadeljck diene

Achazib.

Hofraft ons dan noch God omeensan ders werck quaet.

Israel, Ja.

Achazib. Geefthpubwilendemacht -

TDunckt udanoock datfulermetrechtvaer dighept

frael. TACI,

Jeen.

Reen.'t Wasepghenmifdaet: MBp waren

Achazib, infun lenden/ Heeft Godt ons dan lief Hoe TDaerdoozwp onsmethem van Godeoock af-Wenden. jadien hp deel schepttotd’eeuwige

“ bemuth die teste

-

Achazib.

PU

't Slupt niet. TDie nieten is/mach sich tot TDits mochtans melfchede groudtveft WE, f van Ons He gheen Werck fpoen. Gheeft


ban Israel. GheeftmenGodtdamalrecht/liefdg / en

JFol.cccccrlbf,

Ppblietals"tmeestequaet/ t guntelck alf beft begh

goethepts Eere

2ert,

erwartal" p Wadet altedtep. W “ h

ob die een nä adick bpillevanfocl ichte. V3 f arengefichte

TD

* Begheerdpeen?Reemtdaer. Siet die dital dichte. Diet ofick

aer boop wilt mietfonghen.

Schontdeckt ueen grondt voop"tghemepn volch verboughen. - -

Israel.

Segtnoch:TRiemen lievet enjonfigh heeft PathouTDzoomick watsdits opt bezint: fagh ickfulckwondere, Gout engheeftmendien niet/dat hemluft/ TDatterfontboven fcheen/zieick nuondere. endien hpmint. Datlichtfcheen/is dupfer /"der frhandt scheen/iseerlijck/ 't Goetisquaedt/'tquartie goedt/en "tha tigh/is begheerlich,

Jfael,

Trouwen Ja.

-

Achazib.

IBatgebiedt Godt doch allenmenschen

'tBuntons vanherten luft"

eben

Uneeft om

netwaerhept/dat het is eenge

JAuzie

en daer wp

Pot

Ongeloof

Tedfenenenteeereneen onfichtbaren God/

IAEl,

Dan de Welckeniemand feher en machwef Gheenfins. TDat verbiedt hp/enghebiedt CPfhp oock ig. Ickfwijgh vanfingoedtdat elck haet.

.

.

heptgheppefen/

Achazib.

- -

nu/'t was voozmaels oockal in Isdat liefd/ofgoethept/diemen duspijst Ich merchmijns hertengrondt/ b0Wen maet? Maerbuptenmitin weiten / nn ift mp mst Hoewaerachtigh entrouGodtoockis in luften kondt. -

fin wooden: JBepnick#

Achazib.

-

' bepdeterfondtrechtswel |

00. Den

Pola m

u mondtfulcke dinghen te Clappen.

-

man Godts belostenvoot-| wetdatzurevaeigenmoetghpoet Wijntjen

Als de

aelde.

tappen.

-

Wiekrüghtdie dochvanGodwie leeft die nopten rael,

-

Issup ' inclair oodeelbp/den datmoetghp MBild IB lop andersveedfaem bp den Menschen

--

TDiefalGodeerstgevénaditferflijckeleve.

iche

W00nen.

Ghelaet umet wooden dat gbp alleen be

Achazib.

Meen. Godbeloofte hierop aerden tegevé.

tTOUR

Hier ter werelt / niet hier na/leeftmen na Opten Gadt des Hemels/dien niemandts JÜNopfesghebodt/

ooach aenfehout/

'

VMH

OGIC

JAu3iedp wat waerhepten wat troudaeris Maer Wiltvan dienaem-God u Hertgants bp Godt/

af-trecken

GBock Wat rechtvaerdighept en goedthepdt Gnn Goden te Eeren die Boden konnen fonderlinghen.

frecken. TDie Waen-Godt loomt Ghp kaltwonderlijcke enonghehoodedin moede pijnlijc EIlf | frael,

I

in Volck metar

Netberachtingpsttelyck/jamuetterdoodt

TDie nochtans waerfähijnen. Achazib.

Endat

fefemijnlijck. een Hadt fingoedten rechtvaer

Bp fijn waerachtigh.

Valfrºh

-

1gh

Enoocfo verholen/dat 3p geheelkrachtigh domen. Die Bodenfin In menighmenschefjn/die haer vzuchten 't Bßntoversche Eerwaerdtgh/ eeten TDieheur TDienaersgoedtdoen van "tquade Bondervandees woztelof gromtfelfpette recht bevppen/

EnWeeldigh doen leven invzeugdentalen

Weten.

oordeel,

Wiecht of bupten Weten op. pemandts neug waerghefet

Genopzechtebzil/fo claer/supver/ennet TDat sich alledingthen foo zyp zijn daer dooz toghen

-

tpell.

Israel. Liever welcke fun die Achazib. Menvinterveelinghetal/

Toeval

Die gantisch werden gedient Astarohende" f volleranders ooghen.schönen in'tghemeen| Maermeest Baal. TO ' Alan DAllWiftfchoon defe man niet altoosvan die bpille/

-

-

2och mothp ghenieten/inderhertenfille/ van dat opzechte oop

TDe falighe

pubten

Israel.

goden,

Wat looon gheeft elek den Mensch die trouwelyck dient fünbeeldes Achazib.

deel.

gheeftrijckdom methaerDoch So ghenietmenighmenfehditonwaerdeer Astaroth ter Weelde/ lijck voopdeel. enghebodt over tGhe DAll kent hp dees grondt niet als die malerin Maer Baalmacht flacht -

Insel,

hem is. Hºp

so

är enquaet meteenkenniffe gheWls:

Talel,

-

-

Watvindimendoch ter Wereltfoogoedt en fo Wenscheljck?

TDiefmoer-rechtanders isdandes volexken nis Werkeert.

s. Del

DZ 53 2

Acha


WKOmedie Hoo dat

Achazib.

' weer alsdoo

verblindtende

erzot

Dit belovenzpniet (als dewaen-God)na MBaere Goten verlaet/ cm een onbekende deestylt/ .

. Godt/ nden lapenden “ie nietda et ran Ont erblyt/

Of in

hattigh/endeonrechtvaer

IO II. zBaergheventimetterdaettafeljcken aen 19wer noch gheens menschen edele liefdie schouwelijck/ igh/ . e r ept waerdl n zpinde waerh trouw tBeloof llig dxteghlijckdooz -

waenfa Als die maerbe hept behaeght: En metonfalighepten wareellendeplaegt.

Ü)HChi/

GBm

'

temalkenntemandtheursge

Ich ts.

Igyp nietrecht faligh/diemachtigb/weel

n bzil (u oozdeel) veran

W9ant laet 2T2N1

dighenrijckis. Igdatniet vaneenmensch eenrechte Godt Ick/met ware Goden fullenbanu wande T2N1.

te maken

-

eben den Waren-god verkie

TDie almach dat hp wil / Heeft wenfthvan TDanfuldp LIl

alle faken.

-

Ein

TDie rijcis/heeft den bon vanalle weluftk. Isdat gheen

folgt

n heelinte rufen

wabe goedtgheheelijcken ver IEEN,

So veel isaen'toozdeel/aen'toodeel ghe

TAGI.

leghen.

Soo dperighen Liefde baert dit fchoon

TBAt doet' recht gaen/of

behaghen/ TDat ich in

Roptfo

' hert van almijnvoogle den -

daNen glye "n PLiefd"totten Waengodt Ein Wandt.

WDie mijngheeft en sozdeeldooz verwaent hept verlaet Crijght flucreenvalsche Liefd/ende oock een valsche haet!

Achazib.

-

dolen op on

2N.

Soldat hp den waen-Godt danmetherten

TDats mietvzeemdt.

moet mtinnen/

Israel.

Ende wareGoden hatten metalle fijnenfin

MBaerom doch ? Achazib.

RLIN.

'

Tegoedt wasu verfandt TDandat ghp nnoght lieven een pdel Waren

Jfael,

TDat's gheenfoghe. MPijstmp/demid del t'mijnder bzomen/

ende fchyn/

Godentecoms. "t Welck al fijndienaerslsontmetschandt/ Omfekteren haeftaen dees b. Achazi

doefhept endePijn. Eick

Israel.

b

tWeezonen/konfighe verstan Middelen

EN Ickgevoelnietalleen liefd tot des nieu Haerleerfalldoen werdendoop"twerck uwer ter Wal wie Golden/ fcher Sa

Maer

a

haettotd'oude/metal fün ghe TDefe

oden.

3MBant

d '

hindermöns begheerens

handen/ “ ber

foo gantschelijck vol ligheyt.

NAET

TDat gbp volcomentlijck tot u begHeeren

Uftig

raeckt. Eenghequellen wzoeghen mßnshertenon Wat Wildp meer" ghpfult niemandt der h ruftig

waenkomitees verandering.

ren moepen,

Ghpfelf woldt de bogne daer u heplupt

Achazib.

Oorfake

Dooydenkrachtvan uoodeelfoo : Fiebermfingbeest/

van liefde Ein

Er

ende hatte

ist oordeel

n. k fal vloepe dees Goden naerufinne mg Ghpfe fult d n felfaen uwenfcheghe hpfelf'' Ghp

Ein Le

Dat nieuweliefd'en haet daerinneisght 002en. MDantwatmengoetootdeelt/Werdtghelieft

Israel,

-

Wanneer werdt dit Haeft doch. Bluft

en verkoozell/

En watmen quaedtoodtelt/moetmen ha -

Dits van lieft ende haet/d'oopzonck in . mijngheef/en des Bils krachalle Lieden -

So

mijnheet verlanghen. Achazib.

ten envlieden.

Ick

# mijn3onen metfpoedighegan 211.

TDie fullen u van als grondtlüpkonderwij 21.

00 Dele Haer raedt/elckfall ufa TDatzp lieften haet baert tot "smenschen Dolghdp jfen. lighpzi voozdele. TDie haetvliedt vanalle datinderwaerhepdt Jck had heurial vanfelfs vanu dienfghe fpoken. quaet//is. Maerlieft bejaghetal / datrechtgoedt/en Stet doch/dit fpel will boopt / 3p hebben onsgheroken. totbaet//is. TDatmijngeest enooxdeel rechtfjn/weet Jck ziefe daer Comen. Ghpmooghtmet

'

-

-

-

-

haer paten/

u bebinden.

TDuslaet gheen tovergheestuzinmeier foo Betrout en Wolght haerraet/ghp comt gen verblinden/

ghelten faten, - -

TDatmen urooftdeesbzil vanbevindlijcker claerhept/

En u ten valsche opft / onderfchijn van Waerbept,

Eerste


Tlan Hirale.

fol Ceccclbft. Amal.

Eerste Handelinge. Vijfde 9

Wtkomen.

ZHoghtniet/volgtmaerons wandeling, ent ende foflevericknabeger 2 Ten

bzoe Booheyd met vals bedrog/helpentothoog JBaerdesconfitshandelingfalumijn der leeren. heytenghelt, Eertmoet daerfjn een Ditlock vanmaer Daer diewereldtwyfe zot,hert, luft,en trooft felals een herte/ opftelt, Ghenaemt Cozmpium / verfeent vooz W20eghensfmerte. Amal. Marma, Ifael.

Onn dees behoeven wp niet feer verde te Jaen.

Goeden dagh Heer. Amal Marma

Ghp

frael.

re famen.

al/foomp u. woopdendoen ver HEIT

Beghtmp/3pdp Achazibtszonen

F" Marma.

be

ishaerobenghereedt berava/lichteljck welgloedelijcken

Cupiditagp TDIe

Ja wp Heer. 22

Israel,

Wildp bep metmptomenbwoonen/ . GEn

Booz delectatio (inde verbeeldingefoet)

treu:

dienen ? Jckfalueerlijck Falfiboni/kolenheetals die helfchegloet. Indie leverick deeskrup OONLIN.

erlach

LN

Amal-Marma.

-

Toteenghereetgebzupck/bpalreleplupden:

Gaerne.

falsitas/bpmate/bpellen/bp gewichte/ Sinn“, fwaerintwoodt/in daet vrecht im Astus behen

Israel,

MBat condp doen?

ICITE

Amal. Marma.

MBp fullent u toonen

QI

Peelmeermetten wercken/dan metfchoone

TDie’tgoudt fijn rechte Heer fluer maken

W902den.

afwendigh/

Israel.

dations fontepn alle mans goudt Jochtans waer’t mp eenluftdat Hetmijn Endoenverobert/ oozen hooden. Somende Wettemelck wtvzeemde koepen Amal. LOWETT,

Goede waerprüfthaerfelf TDitdedeons fwijghen.

TEp

ZNAaer Hoopt (nu ghpfo wilt) wat nut wp

TDiezegh mu'tgunthpdoet / hetmijnheb

doen ghekrijghen:

-

einen inderijcke Alche

Wºpfin

er dit fof konfteljckenbe

DAls mijn

-

ickghefept. Marma.

NPg

TDatsopt francops gefepdt: Unart qui

INBIn Boeder(Heer)lebert maerickghe

bzupck"tghelt,

net mye,

anstich taelHeet dees Alche

JMalerin

(Tat verkrijgingh van Eer/van welluft/en

mp

Eenkonf/diena Wenfeh't begeerdealgeeft

(Ten is

gvan ghewelt. ' konft goudt welteghe zupicken

Mp.

te bejaghenin onslifighei"upc Diecamfo veranderem alderlep dingenaert/ TDan dat ken. TDatzpuptfmopaert gout maeckt dierbaer" Ifrael, en Waert.

TDenbeermaeckt3pedel/ den mederen ber

WBatig dit

regieren ATNTA,

heeft//3p/ Enaldes Herten

l ert IT-SI,

JBildt fijn/ende oock sparen. ende gheeft//3p. TDatis/veelwtgheven/ende veelbe Waren/

mindan ZHuldpmpdieleeren Odatseen Godlijc ] Ickgheefrijckelijckwt/dochveel ick Nach. ke conf.

Amal.

Israel.

Ghewis. Endatalleenobermits degroo -

Alen den armen

te Jonft

TDie daerig

tusche

-

u/en ons lief 19adere, IAE

d

Hoemaecktmen/hoe Crfgemen rijckdom en staetsadere

an: boozMarma. "tvolck in den claeren -

dggi)/ A

Aiet om der Armen nut/ naer om"tvoller Jonftende Eer. W9pfullenumakeneenbonof Fontepne TDoch findees giftenclepn/ick gheef greg Biealtijtovervloeptvangoutlouter enrep TET EIN NEED 112/ TDatfo is/enfoo wonderlijck van TUDen men rijcken Hepmelijck intdomc Amal.

-

ET2,

Tach

fchenck gheen ghetupgh. Baer TDatghpnae will becoomt Ampteren/Eer/ TDaer lijdt isgaef gheen Pizonckiere. einde macht.

Israel.

Hiertoebehoeftreedtscßap/fof/en goep handelingh/ Daer Crfügt) icßdat

z, Dag,

DE33 3

Jfael,


CTO Medie. herte) netfmeerken ga

Ja oock(ppt

Israel,

Gheefdpdenrijckenmeetdats waterin Tee gebracht.

U1 21 Uten. Wen

'tDolckfelf behoeftde jonstder Hanffensn

Marma.

TDgts waer.'tHijn machtighen/enheipen TDie

dpaghelijck. r“

d002't Memen ontra

elljcz:

ghevers tot macht. zBerckt doch:almijndoen strecktomteco Om Hemfelfte bpen van'trechtvaerdigh beclaghen/ men inthooghe. Elck will en Hoogher faette be int hooge Hieromtimmerickhoogh vooy der lupder CPfom eenen nieuw jaghen. e 000 IE Pracht in Coopziden gewaden/geferenten/Juwelen/ Hierindienlick getrou bp nachtenen bpda ghen. ghebou, Abilverwerck/taphten/ confighetaferelen/ Israel. Huyfaeát TDie’t voledoenderwonderen/en Eerwaer endienfis mp eengroot er Mitonst 19bepd delück nighen: . koptefü endegheen. behagh gelijc tal mijns n wade" Enrdi -

-

-

Tot rijckdom en machte popdennpu Da ders wooydt.

ghen

CDmdehoogste tefin in grootachtbaer Hept ck.

Eerlij ot andersdemaeltijden Heer me“o

NBgt

Maernuickubepden hier afhebbe gehoot Doel iCß

“eine

hert veel vperigher

landen.

C /

Want een gißereedt middel fpoedightghe reede handen. maeltydE. MDant Aubindeick waerachtighonghelsoflijc Unfte " kefakten/ In menighvuldichept van weeldigefpiffen/ TDoe ick mmn Deer oock mildtende Heerljc Heb ick mietfelvemacßt omfelve temaken Handen fomoghende Gg JBet kenpznien/ LIN chieraden/dienopt bupck en TDoop TBatzpmp verloffen wtallempne noden U110211, pafiepen pachteljck vergul Sadat3p mp/gheven volcomelpck naven MDamit

Pracht in Dieickdic foppachtig alsleckertoerufe

ben

de vlyt tot defmakeljcke

nen

d ' ich EIN/

TDen

Tat

fchen/

wenn vladen befchill

Käpckdom/macht/enluft/een falighepdt der JBenfchen

erein

TDen Hukaden verwen/en'tghefichtfo ver Watfaenwp hier vergeefs/laetons Auer galen binnen/ wilderen epnden booz des werer ogh Gheen /en'to cgrppt ijflij twift handtw TDatde

:

egunnen

Unetten kahe.

WDie 't wint / de diereppacht/ ofdeleckere, Maierdie wacker begint Hevetal half gle ghewonnen.

fmake.

TDooz

'

-

Amal.Marma.

gaefrijckenende Heerlijcken

Gaetbooz Peer/wp volgen. Der oert nu

EU2IT

' Moeferfnel in Hoog)ept ver # Henndoozontfangens TDie bess

Wat Wip Connen.

TDoetick

eVel.

Chorus j. Stem: Psal.16.

Onliste/

Danondzenfhupft Hemop des ghemeenen mans jonfte.

- -

TDats daer van'tuptgeben. Hooptnumijn

Glaes! ick zie’tbegin bantreurigblepdt

mus,devzeught van Israels blinde

#: Alfmen ghefte Verclarin

N„bar. -

EM.

nutte bewaring. Hpterght den Heermetmieuwe zon is in eenigen Hoogen Benraedn Weldat Hp Het

Bande

ept.

“:

Ret

LIN.

Ampteré. TDanmeert nochdie Incomft vandebzucht

Hp achtdesniet/en voight devalschelogen. bare baet. hemgelooft/wert jammerljcbedzoge, TDie TDerechter ran vet merch upt magHertwi Armoede clepin ontziet envyeesthpmeier

w“

fen zupghen/ van't 30ndigh quaedge TDan't ºtHeet omrecht-voozdering/maer"ttsom etten "trecht tebupghen. . GDoc dande traf vanfingherechte Heer. TD'ontfanger isfijnfelfs/mietfijns Heeren/ TDerzielen heplwerdtin synhert vergheten. baetfoerker/ . Dooz'tHemelsche goedt heefthp"tAlerdfche Endzijft nettenghelde fijns / niet fijns verkoopen. Heeren woecker. So wertomfchau hetwefenfelfverloszen. zpm Heerober"tbolc goet TDC de 3ot dat hp den Heer be joch -

-

Call ' adigt)/

Olli

JAaer tot pnepghen baet fchat Hpelck on TDat hpghelooft ents van Gods geflachte. ghenadlg)-

-

Ilrael.

Maerhalt machen die troostenbopebout Op rijckdom quaedt / op weelde 3at/op

INHaerdaerdomy werdt de Jonft desghe mepin voller Verloozen. Marma.

machte. TDell

-

waren Godt met gantfcher Hertenee Ten

TDaer acht hp nietmeer op/die gheeft hp Menrangheenfins tepasdienentwee Hee nute voopen.

'tDolck moethem weleeren/groot achten en, outzten/

ULIN.

Israel


Tian Jirael.

fol: CCCCCrlbfiff,

Israel maerktfelfs met füns vermuften

Tweede Handeling. Eerste

hatadt/

TD'Afgopkens boofch/die waenfoofchgon Tauponcken

uytkomen.

-

TDatzptotheurtreckenalfijn verfant. Sijn

ber

brandt in Liefdeblindt foldzone Die’t Licht Godsverlaer , moetint-doncker 211 fwerven, het maeckfelfijnderhan Door’t blinde begeerenveert loghenint be

tot

TDat hp

II

derven,

Dooy'thooghfegoet, TDen waren God tot fchanden.

Achazib.

Mopt Amoureus dooz Denus luft ver-| I ift fo datmp der Philosophen neuf dwaeft wifheit Baghmenfoheet in boelderpe Woelen: Zöchen delijc kenlastert / ick weet dat mijn Als Israelzotnu vperigbjaeght enraeft/ p2tys lept Raghelten machtfijn Afgodifche boelen. -

Hºp

den ' acht nietmeerop Godsge Odel/

JBaerdagh

macht dtent hpfijn twee Alf

Bp den

' diensgeeft vernuftelijcken

rupckt/

TDat God mijn dienftloflijrfelvedickmael gheb upckt.

goDell.

Bzupckt Godt mijn kloecke liftmietdoop IHºpfpoolzt nae’t Goudtmetloghen onbe gaensen gemeenlyck fchaemt/ verwerpende dooz verherthepdt DAen't volek woeck JMetargelist/met ers felle tanden/ steenl IBetfchoon en valfchept konft ge TDie fupvere yck/ devande Godlijcke waer nateNt/ epdt p Liecßt of rijckdom hierind'Aerdtfchewa Ickbentdooz wfen bprooft fijnrechtleden randen de claerhepdt:

ab/

f

Onepndlijckfijnepgendomfoublijven/

Enverwertfevoorsin eenverkeerdenfinne

En of fpmoghtmetfalighept gherty ven.

TDatick ooch gaernedoe/want'tis totmijn Elekt doozpachtmet poe gheWinne. lgt)ep 't Sls oock rechtdatloghen Hem't Licht In hupfraet/cleedt/coft/ en veeldzoncken ga beroven. WDijnen/ TDie den trouwen waerjept nieten bwilghe Hoogh OBock moe de loven. gept Soogaet Hetmet Israel de zotfederdwa

u # es

-

mont

berg

--

JMaeckt

'' niemandt die neerte hier will Chlynen.

CII.

GEen

-

Maerelck een pooght om dooz fijn pomp mippefen

Valfche

:

zinne falick hemfchierlin waö doet begeeren

b AIEN

Soo behendigh dat Hemgrondelyckfallbe- darnabe

Bovenander machtighgheachtte wesen. der Wel/ Sodomshoogh-moedten geplegulfig "tGunt daer hp weelde en macht dooz derv6 fal. Hept/

mepnt

te verwerven. En wasfo hoogh vooz Godt noch moptge- God Hevetnugheschickt dat Israels zoon

refen:

-

falhouwen

Als Israelspacht en3attefchuldighept.

'

Aen't Conings Mitfndt der Philiftjns voll

Die ditalpleeghtfonderfijn Godte SouGods gesult dit ongeftraftatenfehou TPfefs Wells

Ontroluben.

:

dugsfall hpdaer welmalup

ETLII

Reenzpgewis. Jck wacht Gods bwzaeck WBant des Croonshoop fälfjnooghfover Net TOUWell.

-

dupfteren/

TDie strenge waeck Comt traeglijck trup TDathp geen quaedidat veel in dees echtlepe pen aen/

IBaer 3pcomtaen als wpdaer mintop

Ein

verbepghen) al “ zien/bedencken/noch bes

dincken. 02gten. Israelenfalhaernietontfluppendan. wanente gebfeden/ Hpfal den Godes JU2aer tson upt IBaer fal dienen als flaef die Goddeloofe Van

Fäfüms

21nchen. Lieden. Bplaetden Heer/diens weit wilhpnietvol Dach moet ick hem gheenfins dttfecreet ghen/ bedieden. TDit groote quaedt maeckt Godtop hem ºts Gods schickingh/ die fallanckfaem/

verbolghen.

maer vaftgeschieden. bzou/falhpeerft recht

"NZierkendat nt P20eWen.

Overtachtigh Jaer danfalfyn bitterhepdt bed70e Wen.

Z ZZ 4

Tweede


COmedie 3MDant

Tweede Handelinge,

ä

zßt demeefte Hertogh opter

2TD2N.

Tweede

:

Deel

Cominghen wijckenu in Waer

EN

Wtkomen.

In Rijckdom/ inmachte/ in WLandenen in ILupden.

Mitoning ontfietu machtehup vvie hoogh istygthoger,veelhebbenmeer Jakepferen den. dante veel,

een Maerniemantheefighenoegh,wieisverfaedt Soecktaenuzoon/krüghte/fowertbp Coninck. frael metzynideel.

TASI,

Israel. Achazib. winde ich Achazib mijnenghetrou

-

Ihs

vergellen.

jonfighen vzunt/ en hulpermetter

Mitondp dat vollbzengHen?

aedt.

wen

beloning

Sheefick umetterdaedt/tertoudtfalickr

Wen raedt/

sagte

Owenscheltjcke raedt/ O watgrooter Bint be geeren. Achazib.

19aderickmoet udancken enP2P

ILaethetmp bestellen.

en/

wie raedt/ enbpfandts be

Dan U Wifen.

-

-

Ichkenal de Heeren/ oockde Witoninginne Diözoonfalick beelden inheurherten inne

-

Landen gant wat ghpmpoptriedt/ vinde ichwis So schoon/wüs/ee/machtighvan EN ä en waerachtigh. -- spalbegheerlijck des Bauploftfullen 49raedtsvoiging maerktmpforßck/weel TDgt fpoeden. - -

dighen machtigh/

Israel.

Datich niemantenwyle:niemant mach mp

-

Epdpnieteerens waert/bovenallenmen

kranchen. FILM . Heb ick mp danuwerniet Hooghlijcktebe Diemp meer doet Hebben/danickfoulder dantien ren wenfchen Doozu heeft mp'tkrighen van veelGraef 19eerstebeloftenvantickoppecht nabehach fchappen verblijdt/ -

--

-

den benniertoghvanveel Hertoghdom M111 W Yt. Achazib.

Datumijnhulpe enraedt foo welheft doenghedpen/

TDat ghp gheenfaeckfo bzeemtmoghtfpze kenmetumont/ Of ick moets gheloovenupt al mißns Her

--

'' uwenthalven oock

herteljck ver pen. Isden wissenradeneengroote eer endeluft Amenheurraedtwelvolght/ en kommt (EU

TD0et

TDaer dooy is ugheloof bpmpfo veelmeer dan'tplagh/

ooxdert daerom Deae riff pas“ndern wille danck. abwirft p krijghtna Achazib.

Ickgadat bestellen betroutmp/Het werdt

begeerderruft.

eerlanck.

Shelyckt eerenlustts vool een goedt Me decijn/

Dat dekranckeraedtvolghten verlost wert .. . Tweede Handelinghe. Derde ' naertigh3jdtom goepraedt Wtkomen.

van Pün. JAughp

te beleven/

-

Als ich folghvuldigh benom goeden Taedt "Volckveracht wyfenraedt, elckwill ander

tegheven: Ein

vermin jontmietdatickx Hierbp

ghebieden,

Diehoögh klimt valtneder, de vrye dient

ate/

Daer wiluvoorderentot noch een Hoogher

vreemde lieden.

state. Israel,

Aristobolus. Israel.

3M9aer tote? Achazib.

-

J

Ck zocßt u Israel/desheeftmp 'tbin den verheught

Daeghdp waertoes totde Nitoninckljche Gm uluften mutswil/nietommßnbaetoß kroon. -

vzeught. Israel,

Alfie ick

TDooy watmiddelen doch Achazib.

TDoot middelvanu 3oon. TDie falick underechte bestedenpinen/

Alsdie ghemeenlücken Het afgheraden be get/

Hoghp

Alen des Atoninckx dochtervan de Philift Nen/

TDeeg dochter is eenigh/ heur Buders 3ijn glheft02Welt.

bpumjn goeden raedt ber

PINNE

ich betoomtintdienender Aff

geden:

Dochlaeticknietaf/fnuonbekendemoden/ een bzunt waerachtigth enge

13 te

s: TOU

Wert deseuzoonsbzupt/de krooneis ver Omutevoorhoedenban u aenfaenderou. W02UEil.

Eck hoop/o waerde man/dat ghpu3oon

Schzoomthetaenfoeckenmiet/al isuftaet hoogh gheacht flechtere/ Huwen wiltaeneenvzeemt/ en Hovaerdigt Alig Ikoningin/ ghp IHertogh of Liech ghellacht: LUL,

Alleen


ban Israel, Alleen

' aenden Kirsollte moghenghera n Hups/noch mogendertema

Ifo-CCCCCrlin,

Godatzijnperfoonflf/zijnvolckmietmath

er

Ein u

EU.

Huywen

Ghpzijt van felf machtig)/ontfien/eer

' In klachtentehooren/enoptrechttewaké. Danfalhp onachtfaemalzinderlandé faké DervreE. Da

lijcken rijck:

aen zyn

los veemdenafweighdoenhan-"Land. 212.

meerder, WatHuwettghpaenmeerder? waeromniet

-

TDie

vooghden bigen gierighfullen qualijc wan- gierigheyt -

-

--

aen wsgelück? dé Waert hupwen mietbeter aen bekende Aa Justici vercopen/ eeren-ftatenverpachten/ brengt Princé in bueren? 't19olckfchattenenfcheeren: welchronver des volcx MDatfoeckt ghp een byzeemtvole/van vzeem hoopde klachten hatte, der natueren 19 so faldoen hatten van klepnenende groo Dan bzeemdefpzake/ en van vzeemde fe II EIT. TDithmaeckthem te vpandt zijn epgenhupf TDien'tghenoeghniet vermoeght bljfton ghenoten. vermoeght t'onbeden. En 3aldan vzeemde macht metfchandenbe Ick weetvsst/gelooftmp/datu begeerts hoeven Wer Werven Tot 3ihn nachts vermieling enzijnsvolekx Dhups afkomft grondelijck fallbeder bedpoeven. LIN. TDe waghen getrocken van veel weeldighe TDitvoophoedtdoch wijlijck/freckt ulandt Paerden/ eengset Heer. Moethollenen fopté/ totpletterster aerde Ghp hebt nuwerckrighenoegh/alenfoeckt Als die 30tte Doerman/vepligh entlaperigh --

ghp"tnietmeer.

pmt.

TDithalf is meeridan "theel/ bevooghdp't TDen paerden/Toomen wegh/heelonacht vlijtighen wel. Baertheelwertute veel/u/oockder WLan -

rtr

faem

] IT-AG".

TDatmaghfoghefchieden/maer Het macht den ghequel. Derchiert dat ghp nu hebt/ wildp teveel Oork welzyn TDatmenveelalnudts teffens beheerschapt verkiefen TDgt ditdecl/falufothept ber welende fün. ICIEN. TDock mepnick mietdat ghp dit fult weder TDanfuldpt/ickfghtu/veeltefpade bekla fpziehen. 21 TDiemeer verkrijght heeftmeer/ des magh ghen/ frael. hemmingebzehen. TDen Philosophenzot/ magh uraedt be JBeer krijgh ick doozditlant/tottenmünen te voeghen. haghen/

-

te

b

-

-

--

- -

Aristob.

Maermp miet/noch oock gheen Politijcke

Deel verkrügen machtveel begheren ver-Veelkry

verstanden. Aristobclus.

noeghen

Eblufcht

TDer Philosophenwet falightallen WLan Hoolin werp van deel Houdts veel groote #" be Volammen bluft

den/

-

heertens

ºtGaetoockwelals Pzinten ernfelfjc Phi Begeerdp.vwerelden/ een Wereldts Krügt)en brantinier maerktgeen ruft. Jift dat palen/ uwer DLanden ver

losophieren.

en

Israel.

-

ºt Sijndzoomen/devzoede hootzingset te Vermeeren.

-

Zckwilmthnmachtmeeren/ fo werde ich

QT00T.

Temeerferckten/ en volckrepfchtdes be fchermensnoodt.

ZHowel alftklepin JAufthken/ behoeft de

machtiger/

Seght nu: isüof münvooptfel waerach

n

fwaen39n

IAC,

IONEN /

Jiftu/ oft mpn nuttervooz Pinsen onder

Heghtdatugoetdunckt/ mjn wepdefall TUpmen/

AT2N1

-

Balmachtsvermeringhe mpen mün volck CDmweeldighterufen/alftimp ghelleften de paft.

net baten

Intbeschermenmijns Lants/entenumen der vpanden?

-

Zckfwnghevantontsich/ wiefalmpaen randen Aristobolus.

-

vvie zyn. Dievermeerdertfjnmachtediezijnjonste macht te

Aristobolus. ff TDits wonder/ghpfoeckt ruft in bermee MDant ringhe van last. is abondt en

': “born al: Hetwelvaert der JLandente -

Unlog)en

029)eM.

WeTuneert/

rechrver- Bponderfatenenvzeemt/ foo dat den elek Diedanznn landenmeert/ vermeertde folg onluftigh. InCEIT, MINI 212et. Maernietdie vpandt maeckt/ zijnbunden Dits vermeringvanlast/ fehlintu datlicht --

-

lieftalligh/

Roeckelooheydt

Enonderdanentrou/ oppoerighen afballlich TBit faluwisghebeuren/ om deveelhepdt der Welchen

der Prin- Als uzoondooz dees echt verheben in den cébederft

wolcken

en ruftigt frael,

't Schijnthetmeenluft is/ mpmetonluft te laden

Post

uonluftig

en hatelijck/ afra

LIl.

Landé eñ Wellustight"tvolck vergeet/endelantsorgh Altjtpijstghp vooz goet/"tguntickt quaet Luyden.

laetdzijven.

moetschelden 3. Deck B 335

TPaers

P


COmedie Daerom volghick uraedt nemmermeer sf felden. Aristobol.

Tweede Handelinghe. Vierde

Diegheen goedenraet volght/hembolgt

Wtkomen.

altijdt onraedt. Israel.

TDte vzeemderaedt volght/toomt dat Hp WWaermeetwilheerschapt metfelheyt bloe hennfelf nietverftaet.

delyck,

Aristobolus.

-

Stortfighlde Tyrannyeintverdervenfpoe.de

Sulck waenthemheelraedt wijs/ die3otis

lyck.

endegeck. Israel.

-

Sulck beschuldightander met3jnepgen Ghp

ghebzeck. mp nietraden/ waendeghpuniet '' B.

Aristobolus,

war

Neregel. Demophon.

Achazib.

Eubulus.

Amaflai.

19bulus is weer d'eerst nazijn gewoon lnicke zee/ Au an: hier niemandt/elckneemfpn

ghpuniet wjs/ghp Wolgdemjn

Oude fee.

TDefchalckeis verschalckt/de Jageris ghe

aWps:

CDf ghpfouteenander die wijsis om raedt

vangthen/

Endiet dienstbaerHepdtsjuck ons mepnde vzaghen. t’aenhangen/ TBitdoedprintet/ ensult tespade beklaghen bot lpden/ endedzaghenons JNE2 getons wening/ s inonunttebe berou/ IMethopeloo Mengh TDatghpbovenmijnraedt/ volght ublinde

fchap met zyn mo henderis

TDat

mening.

Alderliefebpoeder/laetu doch gefegghen. JMMerckt ghpntet watt ghp.tnt Werckbestaet

sorghlyck

teleggen? Ghp wilt meteen moghender/ufakengaen

Juck/ wpdancken onfenlift en'tghe nen UCH.

Aumoetmenmijn Heeren met kloethept behendigh/

TBit volrindwanghouden vaftende beften dig)/

meughen.

't Swaerfte weeghtalt.dtmeef/ "tfal ute

MDautfolwellept de deught intfo2ghbuldig behwaren/

gronde byengen

- - -

-

Ghpfoeckt vpeemde Hooghepk/Uepgen Wert Alsintkloeckverkrögenbinnen listighepts verfehjoven.

Jahren.

Ghelooft nnp goedeman/ "tvetdzüftgewtf

Ende wantmenbewaertmette strenghept bloedigh/

lijck boven.

“liebt facht / foedtende

Estdat ghp aerden Pot/metten Mitooperen Of met fwennt/

g0edigt):

Ghpwert ind'eerfeftopmaenklepnfcßaer

So

w“hier nugHelepttn heradingewjf pck/

den ghettlemmt.

Dou

g#mehren

zu Hertoghdom Welckvan tweenfeeckerft is/(wantdatis mtefpzylijck)

CHEIM

ZDepndp-teheerschappen oberfoveelrfcke

Om dees (dooz huwelijck) aen-gewonnen Landen

Houdpdie doen TDansennanpypenofzin

Eenwelnickte houdenindit Cominckrückx

ghend

Aeen/u Polcken WLandenfullenfp bedwin Haer

en/

ge

-

EII

En als arme flavenna Heur pfp doendan

n

banden/ rijckholm fadeljckteghenie

En'tvetvan Haermering in onsteplte doen

fen.

Wlteten.

teghenHepdts verderflückt

Eubulus,

ANIEN

Alg devzeemdelinghenu volch legghen op tenhals/ . .

Met'oozlof mijn Heeren/defaeriswich tighen zwaer/

Hovaerdigh/fel/gierigh/onkrpfch/lecker/ Maertquaetdat de Coningfelftegenwooz dighwaer: . .

2n Wals/

Dieuellendich volcktenbeentoefullenka CDmzijn goet

belief hier inoocte Verfaens eregel.

ghen.

Desfüllendevpoede nu rou

Capoenen Ghpfpzeeckt wel Eubule/het waerooralfo ghedaen/

dpaghen/

-

Envoopeenoozfake denbzagersahewagen/ Bodes läontinex onlede in jachtenen Banc Dat Hoit isover"tleetvant WLants aenfaen hetten/ inden Häaedtniet en ging be

Hem

deplaahen. Israel plagh

etten/

TDaerkoomwatter wille/magh ick maer Maerof hpfchoonhier waer/foistbupten gheblieden

zinverstant/

-

Overdat Coninckrijck/deplaegh machnen Hp is desonverfochtenmoepthemnietmet ontUlieden.

het Landt/

-

Comtfetckachtfeniet/raedt ghpdie ugaer

WDaer

'

defoghegantflijckheeft be

Ol21

nehoot/

Sodtbewacru/ickgametmijn vao nennen B wißfhepdtmßn? Heeren/daer aen hp niet/ W00 t. TDe

magh dolen. falwillightoeftemmen/ tekes "ab Ent!


P

ban Israel. Folckercl. Dan’tde deugt hanteert/omte zijn

n" Endoenseghelen/watwpbooy'tbestfullen Telkenen.

achraem-

Demophon

ef

'

TDesdoodtsantxft heeft meer trat op20eraf te schicken. "

"

'“ Datswelt entrechtetotdes Contner ß verlichtinghe/ rijckdom. - -

-

Bandes deughtsbeloning/ om sich welte schicken. oock totoner hupfen fich Petanerfigheontsich baerdtdanghehoo

re“

gemhede.

tlig).

- -

-

Eubulus.

En dieMethoofaemheptbaert weeldige bede 't NDifhaeghtmp/ enlpdat/ nulhet mijn Alledwang (hoefraf ooth)fal"tvolck dul Heeren behaeght/

delijckljden/

-

-

-

- - - -

-

--

z-Maerishier ooch pemandt (ditachtic nut DAltmaer magh in Meringhdaox "tghewin verblijden/ ghevzaeght) Die den aertder Landenen WLupdente recht Grootefommenkrijahenenweeldelijck te -

-

welkent

T211,

-

M9pzijn daeralle vzeemt/ waert niet een Sowilighldientmuelck"tgeltenbupt/heur twee Heeren/ raedtlagh bleut TDat m Wpphepdtgheheelinteten ache Honderdiekenuiffein eenfaltefo groot -

21

Plettewillenflupten? Neregel.

-

TBits "tghemeen ghebzupck/ oock bp dees Joodtsche gheflachten.

TDat is banghenennoodt.

t Sijnmenschenalsonsvole/dieeenmensch TD.atv.pearmoedemindan flavernperijck/

eben ä int herte van 't Heromnegal

kentte recht/

Mitentoorterecht denaerdt banal"tmenscße

gyelych:

TPUsis dooz de frenghepdtgantfeljck niet

lijcgheßlecht.

-

te duchten

Ootmaghmengheenupthepmsdit boot

Dooz wiederspannfghe/en oppoerfthe ghe fielbetrouwen. ruchten. Hegtnu op apazib/ watfoutghp'tfekerft GDock niettwijflenaende veplig houwen?

Pyjstghp de goedighe/ of strenghe beer fchapppe

“nn ept/ so: trengbert

ontfichlycke hep

-

Achazib.

1g)epdt.

Scfalop verbetrenfeggen mit Infantafpe/ Infomma/hetfaet gamtsbrupten des Co

Aerdt des

minTT machte/ gemeyns Ghenomenupt denaert vandegenene man Hitcht bemintte werden in "gvollerherdt en Foice“ TDäer opmenhierfendeghewillijert raden Till.

-

Eerstisheteromnesalsdewindtonsta

Ick

ghedachte/ f“ van fadigh weil bemindt te U)Ven:

digh/ ÄHehandeltjt dadigh/

zur van goethept wel

JBaer ghebzeefte werden/ en "tvolck in

anrxfttestijven Anertvluchtlich voop ghevaer/gierich na der Hangt nietaenden volcke/maeraendenCo -

1lingalleen.

winten vlupck/

-

Emmint boven vpphepdt den flooden dienft Ghemercktnu dooytontsich ofdoop,die lief deghemeen/ vandenbupck. -

Sounueen Lkoningh Adin welvaft wil

weltbestwert van d'Bberhepts ONIEN

lenbou MUen

"tvzeeflickt Optvolcronfade jonf/Het mofternoodt En lieftonfekeris/maerfeecker fchzomen/ berou'Wen. Het waeroock eenzotheptdienen dierfou So moetick die strenghe Heerschapppeppj -

en/

de bekopen/

Optondanckbare volex danckbaerhepdt te Tot dat ickbeter heurmet waerachtighlbe hopenl/ bwfens Weldad Diet“ Wien/B doodt TDit v" met een een harde H e

s

2l) ADEN

-

JBaerwaert

' ' plomphept

der fchanden/

sina"

wie

D/voots Eubulevoeghtnufpzekensbe QIllne. Dolghdp'tghefepde/ of nietilaet Hoogenu -

Waerdfgh

-

Wen finne. Eubulus

ve: met myjn Hee | All Achazibs fegghenistegen het betamen/ machtomfpßt Fä er eer/ (dle Up Unoeten ---

--

stellen, datmen elf heeft in

handen? wet:

-

-

-

oten“ -

dooz bztees van

Tag

''

2UITEN

DLandtg/oock onfer

Atlden WeltWaren/ warten dan doch met Weldadlige en: ltfighalfulcr/ die frßoon -

ebe“

Pekerfept) anwis/den boltke afte 4Tegence gefochte vepligefckerhepr. -

-

watnoornitte bidden die verachte lieden/

Wanteerstdaerhpfeptvan'svoicronge- Oorake

Kaude Coninck macht heeftomfrastijck te|„ -

ghebieden?

mir“

TDie

fadighent/ f"#

k

T

f

fremghe onghena-

tquadeom defraf te Mietmin/maermeerwercken/ dan in3in goedigyepdt.,

Zet

/

3. Dsch,

Ghe

van

'

''


COMedie Der Prin- Gßemerckt niemantmeer foectverand'ring Alshem'tveelhoofdigh dieromringht met dolle waerden/ cen stadig metfpoedighept CDm zijn anerfigh leventejaghen van der weldoen TDandte verdzuckt werden dooz felhepdts Aerden/

Wandering.

maečt däc

-

bare on- Siecken/mietghefonden/wenschen lüfs ver Endanblnickt dathet volck/ die erst den Coming maken/ der laten. andering. Maer"tvolcrondanckbaerhepdt/fpzuptupt CBock macht heeftom Hemkroom ende leben te ontfrhaken.

vergetenhept

TBaerme Achazibzept/tefaen indes Co- Ancellich

TDees en komtmietfnt volck/ daer des Co

minermacht/

ontfigh is

miner wettenhept Btadelijck weldoende (fonder vpomente d'Ontfichlijcke vzeefete bpenghen in'svollereien onge hedacht/ duerigh krencken) TDooz nieuwe weldaden/ die oudenfoodoet Maerntet delieftminlijck: maghmen veelhoeder, min opbouwen. herdenchen/ . . . TDatald'onderfatenaltydt zijnweldoen we JM2enkanhaeft vpees maecken/maerniet lang .. ten/ Maeral wert weldaedthaeft/misdaetwert Want als devzeefervpeeft/fadfghtemoeten --

-

-

''

vpeefen/

niet vergeten/ Intvolch dandat daeghlyer des Cominckx Moethp"tv geeffekpijnen om van vzees verlotte wesen Weldaet gheniet Atomtgheenondankbaerhepdt/ maer dien Bandelanchthuerichepdt isvzeeseenhoeder. Der „.. quaedt/ liefd overlastghefchiet/ oetmen folicht/alfmenfeteeldt '' Maerlieftv Doo dick/ dat nieuwemisdaet/d'oudeont -

feerktmetvierighept/

-

dooz Weldaedt/

-

wert licht

M9aft een onversoenlycke en dolle wzaeck 't MBildeghedtert temtmen doop, weldoen/ verkregen naer wenichen/ . . ende on gierighept/ . TDie viele bis bedzijft fnt heromneg ver t’Onsendienst: foudtnietzün inredelijcke der menschen

002T.

CDndanckbaerhepdt queftnfet/maerwpaeck Of maecktd'edel reden (ons natups ver CIET21 Desvolcx werktaen P2incenmooxt. menfchargher dan wilde evaerlyc 19luchthet volch vooz ghevaer/lheur Hert TDen

rän

dieren? . ' is dé moet ooch fadelijck Prince ge 19luchten van heur koning: wiensdoenon Weldaedt baert liefdefoet/ maermisdaedt bitter haet. vaeryck. genadelick/ DAlleenoozfahe isvanalheur gebaerlijchept. Wildpliefghehadtzfin hebtlief/gewis ig deesraedt . Ja dit dift hun/alftpaft/methe eldereen TPoetmenous goedt of quaedt/vpientschap paerlijckhept offchenniffe Middel Toteen andergoet Pins/van heur quaedt -

' foo

TDat

Haedt/lkomt boopt upt die Omn)

21.1N12: dol dooz wanhopen Soonoodtlü ck alselekhaetydienhpv pandt gehalte edt h waentmetle werden,

UC)tl ' Hägningfelf fo anerfigh doen

ÄHonoatlijck bemindtelsk/dien bphemjon

eV 211/

figh Weet.

TDathp vlucht uptzijn läßck/ of upt zijn quade leben.

WPantevenfo veelrechts heeft Het weldadfs

-

ghelief

DBelanghende des voller winfgierighepdt 3MBeet

'#

MBare

IHeer vluchtigh/ Of

Totliefde:als tot Haedt/ vanleedts misdoes

na'tgoet/ ' datfonderghewelt in Haefen

t'ongerief.

-

booz die

Hetis:

Oedt/

menscheljckte

racht/

Gheen Tpzanenheerfehapt/daer wjetdan

Wemandttebeninnen/die Haermisdoetdach devpphepdt/ enmacht. . JBetneringhen welvaerdt des veler meefe

ä Marh winf(foohpoockfept)

GDock

' meabisch den

weldoenderte

ATEN,

den volcke

Busblicktdatdie Liefdebanden onderfats

meeft verblinden/

-

-

Hetmoet oochboven alfulckverlieshatigh Doowelftaet indemachtvandes Coninckx goethepdt/

mijden.

TDoomupterfeh opwerpen van eenhooft in Als des voller verfehangtaen des Contney nOodell/

verwoethept deen liebenalseen Daderge

-

CBf doo heurepghen Heerte verjagen ofte Hp magh

P2een.

doodell.

Temeernochals daerisdfe hongerfcherp Hp ein weedt/

n' doen ontfien als Tpzan upt gelesen.

-

-

TDanwert vxpzepdts verlies eerft recht bit ODockä

Dien

des volckerlieft vefeninfra

IIHep

terlijck leedt.

-

-

danfobegheert/ datelck liever will Boo23pnliefttothunlup/moeder bangoet dadighept.

eV Uen/

TDan die foete vpHept eenuer langer teder, TDe strengeheerschappp blpcktdanfoglsch 2A ONWIG.

W LIN.

De ghe- TDat volckliste vzeesen/datdendoodtmieten Ende fachtefeker/fo 3pooc warachtighlig, Besneemt maereenvoorbeelt vooveel vreefde vzeeft/ -

-

Werthoningen

Princen. TDan mercktde19zinste laet Zijn dollingal moeten dermeest/ -

elfvresE,

Soo


Tian Jirael. goede Confngen chapten metfoethept goe: ''

ZSolang die TDit

21TIC

o

vzeelisch

lien

ointfiet oock

elen. InZyn geet.

--

-- - -

fol ccccci, Eubulus,

'

"tvolcniet den Pins/maer Diende"tvolck willigh/mutlijck enootmoe- |'tGaet vooz den Prince vzeeft delyck. onluft dooztrouvwe lief Pharo"tvolck frengeljck | En JMaer -

““ TDegO

- --

''

W000et,

20 U2ll211

Ein

II

f faet/waf dootfapen esConincreeren ztfap Van bloedt.

aedt Achazibs intwerckbegante

ellen:

19erloozhpalditvolck/ (datsich mietenliet -

-

Eubulas.

dwingen) .

Docfithfelfmetztjnvolck/dieindenstroom Hoo desartzseeren baet/dooptferven van Vergingen.

3ijn kranchen.

TDit sponseen spiegel/tot Waerfchouwing

Achazib,

hupden.

Waermen den Pins mietvzeeft/ daermoet 't Was’tfelve aert van bolck/ja defelvelup zijnfoel Wancken. Eubulus.

den.

CDoc wasdatheerschappenban Pharaovan | MDaerniemantfekeris voor 'sCominckx fellebeker/

eender aert/

AlsAchazibmuraedt vootfelten berclaert. | TBaerisde Coningfelf oocknerghensrecht feker.

Sijn raet is danfeker/ niet om langh hier teduren/

eregel.

-

INAaer verjaeghtofghedoodtte zijnin kopter |

TDe

' haeftghenoeghaenweerzijden ehalt.

UT21.

TDaerteghende Ppincen/ fonder"tvollerbe-

fwaren/

dab' nu TDemophon/Watmeninghu beft ghevalt.

Die goe-Hengoedtlück heerschaptenmeerdan vier

Demophon,

Eubulus redeneheeftweleen goedefchijn/

hondertjaren.

dige heer-

fchappye Hetgoedighrgerenblijchtdanseherenbep Maer Acbazibsmeninghoudeick warach tighte3 In. isfelker.

J.

-

Neregel.

Achazib.

Sonderveeflücontfchheerschaptgeento-| MDatdunctu Amaffaivandeserfalkenswaer ning

vergubulus.

hepdt? Amaßat.

19zuntliickelieftveplichtmeerdanfwaer-| Achazib fpzeecktwjüyck/alzünfegghen is den bloedigh.

WaerHept.

Neregel.

Achazib.

19erachting is ghezel vande fachthepdt goe-| Eubulus

' fchijntmpoock veelmeereen

Wenchen/

ULIU).

TDanmogeltyckomdoen metten verkeerden

Eubulus.

menschen. CEer verzeltaltijdt deught/ de quade moet Derkerrtisalditvolck/ enfo hartneckigb vwr.de deughtloven. vermaert/

Achazib.

heerfcha

-

Strengheptverdzuckt hetvolck/foethepdt - Dathphemselfverderst diedees verder- Pye versifpaert.

stellt datboven.

9

Een Comingsterftlieber danßp "tvolck fou - TBus beflupf ick upt kracht wandemeeste femmen/ _ _ | TDatmenditvolck met machtgheweldig fal

fmeken. Eubulus.

Den volcke tehelpen is een Ditonincklijck TDe Pzins

tothulpe/ niettot verdzuc

kinahe: 4Tot

TENNUNNEN.

IBenfalle heerschappen met eenen Pferen

tekten.

wäre voozdering/niettotroof en pluckinghe.

-

Achazib. . MDatbaetdenCominck"trück/ghebzupckt Eubulus.

T0ede.

MBenfalle bedwingen inzielen ghemoede. INNenfalfefrengfchatten inhaef ende goe de/ Schadelijck uptmelcken van allen over vloede/

Eafoo heelarm maken/ dat fp niet dencken

hp"tnietnaluft --

enfullen/

Een Coningisom "trijer/"trijck nietom | Gmheur Godof vzphepdt/maerom den bupckte vullen. Enommmersgheenfins voo opgoerte

des Conincrruft. Achazib.

fchzoomen/ De Coningmagh wel"tvolck/maer"tvolch Werden doop TDemophont"zijndertjdtWeg geenConingontberen. --

-

ubulus.

-

ghenomen/

-

Bonder onderfatenzijn Cominghengeren | TDie a" vanditvolek/demeeste en

die

00fden/

EET2ll.

sonder Heer/volckdatmaeckt | Doozwiens machtenhulp"tvolcvoopmaels zava" geloofden/ enbeeckteen Coming Achazib.

Sonderveelickontfigh heeft de Scepter gheen schonlange

Sichfelftebeschermen/ ofte vppen van ons macht.

-

Sowerter geenopzoeronder ditmupterfeld ghellacht d Deel,

P

WPant


CTO Medie. M9ant uiet Heur/ maerons volckfalldenfa z-Maerdatfalhun van haer macht verfoten. Alg haergheweldt lang "tvolck heeft ver ten van eeren/ . dzooten Bedienen/enweeldigh sichdaeroperneieren« Deeg weghstreckt totvestingh vande Co IBoet "r met doodtljtke CBologh --

nincklijcke staet/

QUellen.

s

groothepteneer/oocktotons alder Die Coningh fal dooz wzeethepdt "tvolck aet ontstellen Daeris niet meerte doen/ wpmoghenmu NAaerniet stillen/ d'opzoerfalhem fchepn

Dan

den 1.

fchepden.

Elckganahupg/ ick gadesefaeckebelepden.

die waeck/ altjdtop den rebel

GDock 21

En (Tpannp moet metfcbanden epnden.

Chorusij. STEM: Susanne So varen fp die goedenraedt verfmaden/

unglour.

Enhaer quaeplust vermetel natreden. . TDie

gDach" d'uptgangh

van d'Aertsche

n: datmen

begheert dat noch fäl

(IAUEN,

-

'tGoedtschijnend quaedt werdt meeft om

dinghen

Piemandten weet wat hemgoedt fal we

gebeden

TDendieren tjdtgaetelckdwaes befeden Dandat alleenelckmensch zijn will ghe Alen "tgunt hp mieten weetoft hemfal baten fen.

-

Ra "tware goet/dats eenhertrechtgelaten/ ringhen Steltin Godswil/los vanhoop en vzeesen. Waerbeft ghefpoedt om ooghligck t'aen TDitfoude onsalvandzoefhept ghenefen. TDaer Godt datfoohoogh heeft bevo 211

Ap

her goedt// daerin wp blindedoo

fchouwen

au e“FULIelckblinthet waengoet waertom d“Welckonsbedzieghten verderft metrou Well,

C 11

TDietzupyvooy'tfoet// achtenen verkiefen. ZHolopenwp upt die Godlijckefchslen TDitdoetons al’shertenruft verliefen.

Derde

Handelingh. Eerste uytkomen.

t-Isfothepdtgroot/petonbekentst'aen vaerden 3MDant

' doet dick venijnvooy Wijndzinc - -

--

-

-

-

21.

Als veel hoofden een hoofs luft moeten be ZUloren,

zBaerwijfhepdtwaert dat wponsherdtbe Comt halt mer verachtingh,fülckryck mach Waerden

-

-

-

-

--

-

19ootinfloppenvantvenßns infchincken. TDat lustons biedt introeckeloos dincken/ TUDaer ' begheert liftelyck werdt ghevan

niet dueren. Israel.

gDoch herdenckenbanmijn voozle Debitter

QUell vzeughde. fte ellende Die dort ansdan na ons verderf verlan CDellendighden vermaen van mijn weeldighe ist die uyt ghen. jeughde. weelden Hoo kan "tvalchooxdeelbedzie Okatyvigh verhael van mön beroofde b2p -

#

komt.

EN."

vanwä Het

epdt.

Herdt willens met blinde Ach treurigHepdt bitter upt die foete blp ganghen/ hepdt TDen quaedt/die fluckxfallvervlie (TDie ick nu ontbere) geboogen in mijn herte PIEll. Inmijnherte vervult met quellende fmerte. Hoegueldp mp dus herdt fondereenlighho Pen TDit Efraelmet zijn verwaent aen TDooz ofweren ute moghen ont g"U211 Open MDanhooghepdt groot/ de meefe Wil hp DLanghe queeltmenpjnlijckierermen kommt VVreede Werden. heerschap aentifterven. PHp Heeftteveel/ enbenaerfight 3pnfineven. G. TD002er begheerts/ datfalhem verwer En ickfleghee middelom bphepdtte ber erdrue 2N, werven. verdzuckt dooz eenmo kinge des Hpwill inthooghmenfallhemineerterden. Wp zijnswaerlijck volcx. gendehant 3W9aert nietbeft metzjnte veelghenoe TDie doet naluften wil/ niet na behoozlijck Ihjell/ verftgnt. Eninfonnethem schickelijckte voeghen. Jufalintlefzijnfothepdthemischenden. JFelhepdt mäeckt den Wetten/men/fpoozter

“t '

en

'

Als hp sich vintindzucken bitter wzoegen. TD00 luften quaet die zijn hert verblenden.

recht noch reden

TDevzomewerdtberooft/ verniet/ enver treden.

Wie God vzeest/enrecht doetis der Hepde TDie Philistijns gaenme defelve wegen/ TBie Wanen oock haermachtte vergrooten/ TDooptä matcken van Israel neerghe en,

Neuroof

Dieghebfeden ingoedt/ inlüfjaint abe loof. -

TPfe


Tlan Hltale. d'erfnis van den Heere der

TPfe

Folccccc.rlbft.

samt lien verlepdenfo veelonwjfe zie

22T21.,

EIN

Die verbtedenden God des Hemels recht te Reen/ick E&EIM.

ickfaleeral d'Afgoden ver

Nelen/

Endwinghenmetghebwelt Heur Alfgodente JMetalldiefe eeren/daer koom af dat will. verheven/

--

wie van haef/ banlijf ende van Sp beent allesdatter balt inden Lan

GBp

EVEN.

(21.

Godplaeght mw omdattckxfie lpde/en swinghe fil. -

Maerfo ick deeslasterupten Lande gaja

ghen/ BalGod (ick weets) van mp/ wech doen

MDantons hupfghenoten 3Ün ons quaedtfe

3 ihnplaghen/ MBp wederbenninnen als zin lievezone/ TDien'tfo Welfou Wizoegenfo men ons niet Engheven mp vpphepdt metwelvarente lo -

-

-

Upgnden

11E

beklapte Als dees/foo heur bwzeetHeptionsbloedtniet

Godtbeminnen. heeftdiemenschenlief diezüneere,tvolc -

en tapte.

MDantmen maerkt een Godfdienst vande

Beminich Godseere hoe moahen mün" --' e

grouwelnickemoozt. I zinnen/ WDie heeftoptvanfelderen wzeeder Godtf Bulck

'# oneer eenightins ver-’“,

dienft ghehoot?

' betrouWen den Waren Godt Bert '' ghehanghen/ ghefteent of Bo

Münpver lijdtdat niet, entfal Godbeha-'em

2100

ghen.

Want die verbiedt Hooghlijck dees Afgodi

ON100

fcheftholen Aristobolus.

Bphopen onderfchijn van een rechtvaerdic

Holaman/ heeft God u "t Beeltfopmen

hept.

albevollen

CD Gold hoe langliidtgbp deesgroote on

TDatde mensch vanfelf doet/ en faet Gode waerdighept? niet Wellaen Hoelang ughedult aenfehouwendos de

'

Israel,

Wolcke

Sonder Godesbevel Heeft dat JBopfes

TDit bloedigh vernielen van uberkoogen Volcke?

ghedaen. Aristobolus.

TDie was Overhepdt/die/niet Hetvole/Heeft

Derde Handelinghe. Tweede Wekomen.

die macht. Ghp

' fo verneert/engantist"onderge 2acht/

-

TDatghpgeen Dopft meer zijt/dus radeick datt ghp't uwacht.

God straft deboofheydt wreedt, van't heer schappen tyrannigh

Israel.

Was Gedeon een Dopft? neen/ mochtans

Oockdesvolcxyverzot, en oproerweder

heeft bp"tghewzacht.

spannigh.

riltobolus.

n uptdzuckelückvan Bodeghe-Serie, Aristobolus.

Israel.

Abfind' icu weer hier/ellendige Israel Och hadtghpraedt ghevolght/ fo Waer unoch alWel.

auler felf nate doen waereenzondigh # “ Rietarmaerbsverhepdtheeftdargo-"“ den daer ghefet. ECNETEN,

-

Diehebdp verlaten/ maerbet doeblich ver MBiltghp den Afgoden recht uptroeden na d2iet:

DanU

's opfet/

Gods WPet/

en verlaetu waerlück Dernielt den Afgoden gemaecktdoopufelfs

NIEL,

handen/

-

zapdeert defmertighept van ubittere won TBieghpnoch vupzigh dientu Scheppertot dell.

fchanden.

Israel.

Israel,

Wat Afgodenzijndat

Ickhebloonnaminwercken/God straft

Aristobolus,

mpommtjn3onden/

-

' plaegh enfaloock OPH0UWEN/

gheenfins 19hooghepteerfuchtigh? 19trooftoptenrückdom/enuweeldekrupf, liefdeloosdus fil falaenfehou Vluchtigh. Sottey B0 lät Wien/ # u epghenghemaeckte Af vers, QU211 Dees Afgoden/godloos en grouwelßck/ Tiede Hepdenspleghen/ dwunghende on TDie a boven Godeert/en betrout innoo Bßn

-

s

trouwelack

LIl. -

Dieonwuse Hodentoteering ban heurbeel TBit Afgodenfopmeniselck van Bodeghe boden

den.

Rechtsof dieheur eerders pet wat goedts

TBit

n: bepligh doenbupten anert van OODEI.

uptdeelden

Halmen Godlyckeeerdoen/"tmaeckfelvan Bzrecht ghp dees Afgoden/Godfald’ander albaftere?

Halmenfenenlüden fulcken Godflastert

TDooz

doenbeken 3" gefanten/enfelf zünlasterwze II.

2, Deel.

't In


CTO Medie t3nwendigh repnigteert/ doo? waerhepts Belovende bpfiant/meerdanghpkontdine Ell.

racht behendigh/ Op datdaerdoozrecytrepn werde het Upt Daer op verlaetick mp/ ickbentalleen niet dietb20Uk. wendigh. moattaet dat ghp Tempels van fchijn

Aristobolus.

--

19ervloecktisdemensche die opten mensche vevzydt in u herdt blüven Als dieAfgoden wire Afgoden

betrOllt.

---

Als diealtydt? hertziel/moet/luft/ wilendeghe al cht 930venden Heer betrout/dient/eert/eR Woo? -

Derde Handelinge.

Derde

Wtkomen.

helpersacht

zmaerhoemaghudomen datghp Gods eerebemint? Ghpdie Afgoden dient in uherte verblindt: Volck en Prinswertgheplaeghtdoor optoe righehanden Ghp die ja oock het fno Als tweedrachrpartydigh bederfluyden en -

ertur

de gelt

Landen.

Hoven God opthosghste Want Altaer UWs herten stellt? Ifrael.

Aristobolus.

3satweder"toude/ickmepn ghphebt ge fwogen Altjdtaf teraden/'tgunt ich meefheb ver

-

H3 getarme Zootische Lant/doo, Gods Pennart verfoeckinghe Prinsis de noaseLantvanbeloften/"twert nu "tlant frafvan

-

van vloeckinghe. des volcx M9ant tot fraf Wanders volckx Afgodische fonden. -

lä002en.

-

Aristobolus.

Hadghp münraedt ghevolght/ghpwaert

godloofhepdt z-Maeckt Bodengris kindt Heer/een Pfi Dootvollghenvantulust/volghtujammer pocritvollboolhepdt en noDt. genwheeldichverwüft mensch/wiens Pzin noch vppen groot.

-

-

-

Ikondp dit (goedeman) noch van felfs niet

tenvzoegh ontblüten verstaend been tot knaghen/ entreden tot 19ersoeckenleertu: watbehoebet mijn ver t: Dolckten etfplpten. h tvolck(doozt Goddelijckt maen? Ickfoech metmünraedtu/ niet mijnfelfs TDiebelaghende -

--

schicken) Selvefüllenvallen inheurigen fricken. Soowonderlijckheeft Gold al de faecken -

aet.

Shpweet welwie ick ben/oot mede in Wat fact.

verWert« . «Duamt upt datickdit doe/de Hanffen ver "IZooft haet opentlich "tlif: "tlijf haetzijn bolghen hooft binnen therdt/ Soudenmpvernielen ofvpantljck vervol Afghellooftdoo verdiet/nmu folang3 lädt ghen faemghedooght/ Totmingevaerlichheptenunut strectdan Dathetneugierighlijckna veranderinghe - -

-

-

-

mijn woozt. ºtHalu/ntet mp baten/soogbp"tnavolg gib

pologht Degroote" Kadetten zijn ooch nijdelijck -

H00 t.

twittigh).

Israel.

Da

-

- --

- -

* *

-

Die elektotzpn3pde tblinde volck tretken u rentiert dancke ick u hoge Maettlifigh. "e eendpachtden lantschappen C UICK.

Twee

-

-

zMaertbeeltformenintbert/ ismpheel on

machtigh: Demachtmoet hiervergaendooptgbeschil “ VCIO1.ETTT

moghelich Houdeiche Kerckgodennoch so lange M0e

Dattertweedzachtighl stuffchen'thooft/ lijf/ - -

tenlijden/

Öp

bi" daer wel

faen ten eeuwighen

yden.

-

«Hodgieeren’smenschenhepl/geldenmphier

CD

klepin en

vergrosteleden vanmenschen/Landen endefte 2ll.

innemeeft.

«Hodgwoodt geltmeeridantu/fovuppigh pvert mijn geeft

Dat ick nunietlanger u Weerspekten magh hoogen.

«Hod bewaeru/ick haeft/omden beelden te foozell. Aristobolus.

CD Israelhoe haetghpna u verderven grondigy.

frael IACI,

Naeeuwighevpphepdt/'tsekreetisu on

kondigh. Dit vootstelis nietheelupt mp alleen ghe p20ten.

Peen/'tkomtbedeckteljckupteenigegroo teN.

Dietliftighinblasen wackere Läoervincken/

Derde


fok-CCCCcliff. Cian Illirale. Anerft "äu was bp denrijcken/fil jcken/filhept bp den Spid

Derde Handelinghe.

ä

Vierde

Gpden Poogt verbaefthept/ fhept/ die moghtdit

#

Wekomen.

TDsonberfliens Qingtaen/enl /enfofmellpcvloog

aerhebdpdefakemettékottengehoot. Daermentschynquaet verjaeght, en'tquaedt Ruwillcligaen mijnheeren ' ". Aristobolus. houtinder herten, Baert eenvluchtigheluft veel langhduerighe "tSijnfeltfamedingé/gaetinvzeden Bode. -

fmerten.

Aristobolus.

SH

Derde Handelighe. Vyfde

Bode.

willekomBode:hoefpoedp fooghe

rinaben,

O

Wtkomen.

dEs

Soud'ickniet poedigh Heer uopt Won Danvolghtfpade berou, nade haeftige daer, Daermen den goeden straf,niet den quaden derlpckerdingen/ Doozbodeghebootschapt/dan ick nuboot zonden haer. CHAPPE fchapP

Aristob.

Aristob -

Aristob.

ADS“ quaetin arger/upten ketel Spadebe ' ristobolevindeichuwederhier

49ertellet Mp.

S

Bode.

Peenheer/hout:mpniermetten klappe. Ichmoetsden Koningself moudelingWelt

“- -

-

haefti

Dat mp eerstghewindocht valt mpfchade

kondigen.

int verfoeck. 49erhaletmpinthot/ ghpen fultmietfon Daerickernflijckom badt wertmpeten vp Arifob.

antsWloeckt dighen. wantalgadp opthof/ghp blijftbupten die Daerickeerft op Hoopte vzeesick Nu voot met beden. NUETEN TDAer ' mpop verliet heeft mp trouloos 49angefoniner Ikamer/ diekomtmietup - -

egteWen.

voop elf uren/

En’tzijndaereerstn uren geflagen/

zelas opeenbooschriet staendemijnhand verosolt/

de.

Zftnochso vierter fo willicrughe Betrietbackaenfuckenenheeftmünhan doozboopt.

Doch waghen/ so iräopttmach/want poet betige Wut Achick benbedzogen doozmünblinde wen“ chen/

FX

den boden. Hoedatveelvermaerdeen moghende Jo Dervloecktig demensch die betroutopmen

fchen.

L. den

--

Alenhunlupder Landtvooght eendpachtelt hadden gheklaeght

Dan

Dit was (fompgedenkt) totmpulaet stereen/

--

d'arme Zodenveelte frenghelijch Ohadierrecht verstaen/ ickwaer niet in dit gheWeen/ plaeght zMettenghedwongen eer/en dient vanone DAch '' behoudenfomenighgoetmans -

-

hooft.

CHgden/

Beeltfor-webdpfeil weighehoot/mugaenstnoch sow werfmoden/

Milen,

-

ghetrouhebick anderen ghe Dooyeenmuptersch rumoer onder’t Itaf Die beloofden wonderenmaeckten mp veel O

WIS.

vanden volche/ Schitterende sofnel/alsbliren inds wolcke zBaerbovenhaerkloeckheptheft deslant Wandeenplaetsind"ander: foo Batmen LU vooghts listdeppus -

Diedenhoofdenvaneen/ en'tvolck vanden vernann/_ . TDathetal gheschietwas/dan van waerdat Ha

hoofdendeelde. be: lyven/ enfelljck daer met

het quam.

Moepnighongeacht voler (noptargerieren.“ ele)

wer" along Godenupt henlupdertem ele. war ätsbphopen fouteljck inver --

-

Dock met eengrootdeelvoltr/dander gin ghendziven/ Sonderflagh/sonder foot/als vertsaeghde

-

wyven.

So bljetde troufeltfaembpveel grote hants gaerden/ met verrepckent gheweeren metscherpe Entvolcisonfeher/alsdemommeschan.

WDce myns/watricker roof wat moo“

fwaerden:

Omtegen'sHäonings wet/haerwetdaer te hoo.en 49anopoerschelschalchen: die

den grouwelijcli/

Envatanixftigt vluchten sien mijn oogen "tvolck al te

rouUel

Nen "tarnne Foodtsche volck.CD waertnopt Vo02en begonnen zepmlijck haddenghelocktmet waerschij Du sie ichgeenraedt mueer nochtrooftonder nende wooden/ der Donnell, Menheurpartpdigheten weerspanntgeltoo DENs Arifte 3, Deal, Alaa A -


STONENfg Aristob.

Segtnoch:weet ghpnietveldat Godes

-

JWaer hpfietop haer noodt/ boetbaerdigh berouwen/ Liechtootmoedigh bidden/ en Werkrijghens

fraffinge leert? Ilrael

--

Gßewts.

-

Aristobolus.

betrouven.

TDaerom OB Ifrael/ fooghpu feif recht Ist niet zijnfraf unu quelljckdeert I rael. mutstrout/ "tes, Enghpulootmoedigh aen Gods belofen Aristobolus.

UUt/

TDat hp zijn volck termoodt nemmermeer Hebdpdiefraf lief fal verlaten:

-

Ifrael.

-

So weet ick noch eenraedtdie ughewis fal baten.

Reen/maerleedt bovenal. JBjn zijnhonich bp fraffensbittere

en

frael I

TACI,

-

IN

Aristob,

G9 Ja/dats al in mp: fghtdoch wat weet ghp voozraedt.

CP mensch/u3ondenquaet/zijnueen ver

Aristobulus.

blijdinghe/

|

-

Menfalt Ghebedtfenden aen God voop Enghphaedt treurighlijck Gods goede ca een Ambaffaet/ fydinghe. -

Läuft ghphaerte recht upt/gpfult nawensch Doodanighe bidders werden van God niet verkrügen

verhsopt/

Weetghp hier oockraedttoe/ ickmercneen Gßpbemindt u quaedthepten haedt Hodg aenlufwijgen:

heplfaem woozt.

Heght wat doetu biddens

Houdpidan noch vzuntschapmetGodes vp Anden/

Israel.

JM jn rechtbekendemoodt.

|Sofendt der"tahebedt nietwanthetwert tot.fthanden.

Aristobolus,

MBelck isdie noodt?

Antwoortnoch. 197eefighp mietfchade in

Israel,

-

rijckdomsdoonen Jsrael,

"tGequel van mijn vpanden groot, Aristobolus,

Ja:

Haetighpulvpanden?

Aristob.

(rael. Bitterder dann die doodt/ Ariftobolus,

MBatvpanden dietljf Wonden.

Deelmeerdanghp.vzeeft des lieven Sodg Wertoonen/ Iftae,

of die deziele So ist.

Philiftinent zint uwe fonden.

Bjnt de

Aristob,

ne

aenden Philiftynsuleetfmer

IT-US

-

'phUnlup oock ZPN

Jt haet den Philiftjns/diequellenmyn lijf Raluft wpeken:fout

p

eug0et. Arifobolus,

qualyck bidden,

Israe,

TBefonde is nu noch vpunt(hoopick)metu

Reen. -

ghemoedt.

Aristob,

Poudp dannoch vuntschap metGodesvp

JPMogtghpverkrügen/enna wenschlang

Anden?

gebzupcken

Soofemt daer"tghebedt niet wanthetwerdt Hoghe“cleabeits met welluft der totfchanden.

-

UpClien:

-

5Maer feght/ts Gods fraf nietgoedten Boutgbpudooz alsulxmietfligher ver moeden/ rechtvaerdigh?

S

g

Israel.

s

Dan boot verkrüghen Godgmet alder

M.

deughden goedens Aristobu,

Israel,

Dijn U 3onden quaedt en recht fraffens Waerdigh.

Gheenlogh Aristob, eenloghen/maerwaerhept/

Israel, Aristob,

Bpp 31 zijn.

Wattwildpdatickfegghes

Ghp Weeft den Heereniet isdateenklepne fwaerhept? "tGebedtis danaverechtsenverkeert/ Datghpvan Godebidt/ in’shertenomru Wantgbp niet van't quaetmaer van'tgoedt ighept/ I verloffing begeert. : verloffingh van Godesgoede alt, u3onde quaet/die enbilddet gp niet

Ghp

Strechtom"tverkreghenteverdoenin wel luftighept/

T

d

Doch3ijtgbpwaeckgierigh ende betrout II1 noode/

e

GBp Godes vpanden u Afgodenfingode. TPat Goduvpanden uptden Landesouja WAltintfchap met Godegvp gyen

bau

ch

11

Bibt hertedzaghen. maer Bodo Mandt wildpint

war

Sofendt daer"tgebedt niet/wanthet tot.fchanden, Het werdt

noch vuntschap met Godes vp IIDE1

-

ÄHoffentdaer"tghebedtniet wantjet werdt totfchanden,

Israel


ban Israel,

Ifo.cccccrlbst. Israel,

Ifrael,

Watschaedthetghebedt doch tot eenigher

Jckmepndatdefemanmpnoch eensdol

konde

falmaken, Aristobulus.

Eenherteloos ghebedtfpotmet Godten

weit

inallemijnefaken guage '' ick mijnenfonden be

Bp valt mp Dart

isfonde, eu begeertmietz jnbeed" te verwer

Bidde pe

Braedtmifhaeght mpnoch/die felichtigen

Ein

d'eenzpe/

teiddeidaer

God dooz gheeft/wtldp niet

dat is fterven: ep/ghen Willen banu blindt ber

ster '

:

Dan

Ich will hier innedoenfoo/mpfelvefallusts

ich fendenonghepzonckt ende

ebe

ILIEN,

# an

Gp wilt deugtsloon winnen/maer "tquaet felf/

naer Ufn/ cierljck toe ts

TUTTLII,

nur

ET

IfWet TAEl,

3onden/ bwantdatgebedt

1Gr LCI,

Js ditufegg Hen recht/ fotenfall niemandt

Arifob,

wa

beden.

neen Israel/fck wilunietver

Aristob,

H gedat?

Lill?",

Maerfaghu gaern dooy wellbiddenmet

Israel.

deughtvervullen/

er Jeden.goet3jn/3ihn wpalbol guaedt

Enten recht vpp werden van gonde met 3in Quaden/

TDie volquaethedenis/ ismet Godsvpan Maergbpverachtdoozgaensmin buntlpg den vpunt.

entrouraden.

Riemautwilt verderben/desgrens den Hip Batfalugroatelijck/ maer mpgheenfins

.. .

fchaden/

g0et gUnt/

-

TDtvzuntder3onden dan/ fndtaen Godt 19aert weltbedencktubet/ ick wijck die mp verfumaden.

gheen biddenspoft/

Gnn van3ihnbundentemitgenzin verlost. Js dit-Waer: foomoetghphet bedeuoock

Derde

af raden.

handelinghe. Sefte

Enfegghen dat niemandt verlost wert van

Wekomen.

de quaden. Aristobolus,

Menmagh "tquaedt Jebben en minnen Albeydtmenzyn fchult,zonderrechtleedt onverstandelyck.

-

wefen,

Menmagh'tquaedtoockhebben/en hatens "Helptniet,oock" gebedt,nietzonder Godt Wpandelfjck

Te Vreezeg,

TDie"tquaet noch Hebbenen datmieten hatten verloffingsbeed" niet een happken

GEn

VVelbid den.

Cogitatiovaga.

Maier die"tguaetheeft/rechtkent/en/vpant lnick haet/

wen biddetvolherdigh vzoegen

JBet Q2

GPm verlotte werden van Gods vpanden Dzundtismetde traf Gods/ vpandt van epghen misdaek DAlfoo

-

TDus maetteick"tgebetree/omonder "thid denmetfpoet Te Peermettwee bloggelen

t: IIE)

Ignoautio vzoom/en AudaciaGodbuch

Quaedt/

TDes

Israe.

bedengestellt/faghickubiericß ä te ghemoedt. - bidden, "

Doch

ke baten,

: fupvering nemmermeeren ber Maedt/ den middelvan zijngenefingver

CI

want widdenmeetalºtguntwphennen nocß weten.

Enbpgrote Heeren moetmenscßaemteber gheten.

Wlsp antwooz.de Heeft salzijtkomenfegge

aet/

TBestnochquaetfijnde/bidtomgoettewer Ick koomHelpen ". TAEI, deu/ Twyfel WLaetofvan zijnfonden/pleeghtdeughtmet Gaen wpoptenknienlegghen. volherden/ Cogitatio. Van VET Ende verkrijghtaltjdtvandemildtheptdes OfGodonsbiddengenadigbfallverholzens herr Israel, werden, eerell/ Rawenschherbegheerde/ jameer dan zijn Warschaetdateens verfocht 'tisklepin -

begheeren. noepte verlogen. GD Heer. Cogitatio. 3WPantop, Godsvpandemis hp vpandelijck Waertghpde behoefdergeenfmekë verstooxt/ IAC, TDus wertoock zijnghebedt altijdt metee -

-

den

- -

ren. Verhoot.

- -

-

Maerghp die "toude quaetaltydt vannieug weder dtleeght/

Moghtickimpfelve helpen/ icklietal"thid denfteken.

Maeraentbede/o Heerwphebbégefondigt

Emulieve boofhept nemmermeer recht af Datdoenalle menschen/ foo Hodgwoodt Twyfellof verkondight.

God de

Weeght/ Houdt bundtschappe met Godeg Wpanden/

Alsde Philistijnen? dieleven in weelde

Busfendtdaertgebedt niet/wanthetwert

eigt: invoofpoet/opdes geluxbaenheerschapr

"h

tot.fthanden,

Dunctuwelidat gp optdégodloosfospeeldowereldt 2ffen

Mofuonsaltget"ongelucalleentreffens 3Dccl,

Da aa 2

ÄHout

oock be


COMEOfe. Israe.

Ifrael.

't Schijnt waerachtighalfoo/ maermen

Soutwelongheluck/ ennietGodesfcht

oets nuntetdenchen/

kinghe

-

-

Onder"tbiddé/helpt mp/fonder duste kré

Cognitio.

ken/

arbige

Achtghp God

Metumenigfuldighenwytlopighfwervé.

TACI,

ogtario.

Jametverschzickinghe.

Ick helpulvoorderen tot des Ghebedts Cogitatio MDaert Gods werck (foo ghp mepnt) hp verwerven. MDant ick doeu’tGhebedtrechtgrondelijckt plaeghde denboofen/ TDen Hepdens/ den vzeemden/den rechten verstaen. Z5onder mijn berichting waertverloozen godloofen. Werck ghedaen. Enfou u31jn n plaghenbeb2pen. -

vole

JAu

Irael.

-

-

habeten met

't Schijntdaeromveemt. Wpfienden

-

vermuftighe gen

AC

Seght. Mepndpdathet Godtal verhoot vzomenaltijdtlpen. ofte acht die quadenghenoegelijck ber Ifrael. vlpen/ TDie bloepen ineeren/weeldight'allen tipen. Datweat ick trouwen niet/ ick fie "tgebedt daer kommen ILaetons beden. ED Heerwphebbi misdaten TDiefalons alfeggen Watfp heeft vernoms, Woo2U/ CEnde ons Godtrouloos verlaten

'

TDAer

--

-

RIA

Cogitatio VVaëdat Godden

mens, niet de mens God eerst

verliert,

Heeft ens de Beer felve niet aldereerft

Derde Handeling, Sevenfte Wtkomen.

verlaten

JIsrael. Aeenwp verlieten God/doop3onden/Waert om Haten. -

Cogitatio.

-- -

VVie noch vruntfchappehout met Godesvy anden.

-

Peenfo niet/hadde Godmettwßflücker Diensbiddenwertetenvloecken lydt ontfeg met fchanden. troubven Ons niet eerstverlaten/maer bpder handt ghehjouwen/ Presario. Israel. Cogitatiovaga. am“ waren wpdooz zonden afg Jasentmenmp dantot so eerwaerdigen

AllC11.

Ep hoe

entschverlier dat spel met ons

2 Fall 121.

Moning. Te doen vooz zijnooghenfofchantljcken Werthoning.

CDof ons detjdennoch eens den Merfer jp/fo

felden.

-- - -

' faeck vooz die Heerlöchept

--

Hoebitterfoudenwijt den Philistijns, ver ghelden?

(Teb godt 2b engenfo haeff lichtvae h/fs fpotlijck? figh/fo lichtvaerdfg

Israel.

Welterkeur/ datisnoch mijn Hooghste Wafftueenluftomnpfo lelijttebeschamö) Hep/datitudolhept mofte ghehooxfamen. verlanghen. MPfe weetwiens hont noch eensden Haes RoptWastickfofchaemtroot/noptfoalancx fig) verbaeft/ falvaughen ben dooz u onbedachten Bidt voots/endewp hebbenghedient Baal Als ick afgrijfelijck.

"guten

-

IMünlede bevénochalle endcoptherdincken CDdacht ick/ die mumoght inden Afgrondt Hadden wp Henghedient te recht ende verfüncken/ Cogitatio.

wijffelijck/ 00gezur faghen Godsdoozsichtige Wp waren nunietarm/verdzuckten inrou So haefto -

Wen/

Baer hadden noch rijckdom/ macht ein Daer glinstrendeblammentooznighljcupt Wloghen/ Weelde behouwen.

Endietteffensmereté vanbovětotonders.

Israel.

watnus "tverfoecken leerdtdat Bp was Bad Chp3tjnftemfchzicklijck tot ulhoogen onghewis

Emonsternootverlaet?

ser Präimmen “ LINL/en! Ne

-

Cogitatio.

Ofons Godalseker is? ghefeptis) lietu/ eerghp Hember

hept groot:

TDie

GpWaert van verschickengestopvéde doot

12.

MDatgaf by uoock optdan elendig) ver WDie dynet:

Maler

Dijntrou/aEugetoomt, CPochuontrouGodloos/enondanckbaer

s

ach Israel/datghplvermetelen

--

Gßpweetdat Baal rijckdom/ macht en TDie Godlucke hooghept ofchantljck ver achtenfout weeldegaf. MDaergeeft Godfüller diegheeft vooy gout Mpenfuldp-nietmeerfometbeschaemthept -

chupm/voo koopen klaf.

fchenden.

TDiegheeft pinlijck ghebzeck/ het dervol- Hebdperweerte doen/ghpmoghteenander ghendekrupg/ nur: benauthepdtbinnen ein buptens

fenden. Israel


Can Israel, Israel.

MBat.Heeft God gheantwoodt? datlaetmp eens Hoogen.

Fol.CCCCClh.

Sjn msntpfiffmp/maer"thertis zijnAf MPfe

godstempele/ fach vanbidden opt fulcken erem

Precatio.

Pele.

32et gheljckmoedighept fmeert (kondp) herten Oszen. MBant fult vernemendatu gamtsmieten

'

Ult:

So ick noch maeren waer 3jn Schepper ende Woeder/

TDie hood'hpte eeren alszijn Heerendebe "smenfché Hoeder.

ondanck Maer weldatuontrust/u/ die vantquaedt Baddehpnin recht bereit. hupetrou/n ochnoptte doennietrust. gefmaerkt/ Eerft als ick had vertholont ubeljdingh Mitlepnder waerde misdaedtdaer innehpmu

van3onden/ Wasdie fraxiu Godesalfende oogenbe

gheraeckt.

Ruhebben d’Egypters d’Amoprheen/ A

Wonden/

mlongs liind’ren/

Howoeft/famifrouwigh/foonrepn/ foo CDock de Philftihnen hemdickmael willen fchoffierigh/ hind’ren. Boo vermete/fooblint/fo fot/foo waeck Jadees metatdere/hebben hem voopmaels Do

gierigh. e“

verdzuckt: vervloeckt/ende foo Hoo Pprieptot mp/ick heb Hem upthaerhandt

aerdlg).

gherucit/

TDatfpafgrifflich wasvso Gods aensicht Alditvergathpflux/ mjn weldaet mocht teerwaerdigh.

niet baten/

TBit bewees niet alleen zijn ghelate ver

mys

n

hulper/Heeft Hptrouloos

thooznt/ ETINMEN Maeroockzijnantwooxt frengH metver Enbzeemde Afgeden tot mßnverachtingh WIting dooxdooznt

ghedient:

-

TDoch fcheenteerft dat God niet enfoude Baerom ooten benithnietmeerdienfpot antwoozden. tervzient. MDamtmer maer beljding/gheen bidding in Jck wilgheen nieuwe hulp meertot d'oude -

Hooyden.

voeghen/

ZDetaildat wild gheklap (fpack Godt)is

Soßpfont kot fond vorgt/totmjn onghe

nietighebeden/ maerherteloos zijn misdaet bele

Hoedichmael heb ick hemter nootheerljic

Hp

be

noeghen.

21

verloft

Hoewelmpzijnmening naerteljc faetopf

Scholphé als d’Afgod bem niethelpskost

Die streckt om deroede/ nietzynfonden te

Moght mijn bevondentrouu oock niet ge

ontilopen.

troU makellº

-

-

So bidt hpdwaelijckom 3jn eeuwigh heder Wel/

qualyck bidden. Datig/ omongheftraftin weelden Wildtte

Moeht d’Afgodsontrouhepdt/ untethem doen verfalken kan/helpenwil/en Helptalden TDie

'

LTULIl,

al gh/

Ryp bidton veranderingh van mijn goede Mifrout IngtUert/

Dat ich niet lievenfou mßnepghen fchepfel duere.

' f eenfoondiende 19ader recht vanzjn 19ader Hadt ' gring On / Tot s" zer riep/ meteenlasterljck Bp bidt

Jadtehen onthelpet/vernfeltende verderft zotheyr, Is dat niet dolljc ein verkeerdelijc gefwerft

Metfulcke verkeerdenbenuck oock rechts

"A

verheert/

fmeken:

Ofchelm CD dief/o mooder/vergeest mpn ghebeken.

a:

-

Gheefautwoozt verkeerdelijtkop Heurver

2011

Ho

enbetreut die niemant helpen "smenfchE

MMI).

keerde begeert.

Enfegdat hp ter noot nunuaggas aemropé Dinnepge Afgodendaer ophp plagtehops. WLaet

' n helpen upt3ijn duckligh ge CIIIII2

-

Israeldoop 3in traffinghs Doofp moghen/ick hebswelmaght/ nnaer

NETTL

zmidtson er zijnbidden in zijn Godloos erfe,

TDit

gheen wille. fofrafisch datickernocß

''#

af grille

s

wifelt dp of ick de wereltoock Jc font eerloos beschaemt/God sweeg doe voort stille/ Daergloept waeckgierighept alsrootfael Enick maghoock fwögen/want nuhebick beftiere:

-

in denvtere

-

Daer achthp mijn fraffing booomrecht wuerdtghept:

«Endaer verachthpftler mßns grote Moog waerdighept:

volfept. Israel,

CBfrenge antwooz.de/o wanhopigbefchept Geenfeepfelen heeft macht on myncom nnerte felpen

Dathp verdebouenmp/het/fmoode gheldt Godalleenvermaghtwel/maer Bp.vwfilmp betrout/

niethelpen.

den menscheltjcke macht groter dan demp 't Ljden wast/ick heb machtende verstandt ne z0Ut. verloozen Maldit schietbedecktelijck inthert vandees WBeenpjustellendige/ watdeedick gebozen. - -

quaoe3.ot/

Daer/maerntet metten mont/fept bP/daten Hyfijgt in onmachtter aerden, tweedragen tsgheen Gold,

hem binnen, Maaa 3 3. Decl,

Cho


GTONUede z-Most dees vertwßfeltheptnochquelle mijn

Chorusij.

JNAoft

ghemoet? # noch wepgherenfoofpijtig ende af

Ach/ waermijnmoeders lijfmp/ghebwoz

STEM. Psalm xij.

deneen graf.

F3 Jehierder wissenraedt verfmaedt/ Betreurtitelaetzinzothept quaedt/

Aristob,

Godwepgertrechten wel/wantgbpbadet

Alsvalsche lust wert warerouwe. Zaer die zijnfinte bunten gaet/ 5thenietdes wissheptstromwe. Diezotwertop d'Overhemdt grann/ Ennercktuiethoe tonnofel WLam/ Hjn boofhepdtspannp noet lijden. Tat hp als een verwoede Liam In ich fel gaet beftrijden.

qualijck. Ifrael.

-

CD Arifobole/ "tqualijck bidden bekael 1ck/

Netfchaemten endzoefhepdt fooghpmp pzopheteerde.

Hadick uraedgevoight/ick hadnual"the geerde.

Diethert noch voll Afgoden draeght/ Poertgh d Afgoden fchün belaeght/

Aristob.

Ende Afgodsbeelt raschgaetvernielen:

Bolghtnochraedt. Eert d’Afgodfelf noch onverjaeght Dpt Altaerzijnderzielen. Ifrael, en van't lichaems dienft Aeenlepder/datsnualveeltelaet. aerchept Dienszielnochvaft ghebondenlept/ Aristobolus, Inflavernponder die sonde. Terzondendienst isthert berept/ Oficku neenbeweesk -

-

Czin dient God netten U10nde. Israel,

Zckvolghdeuwen raedt.

szupckt Goduptliefdendanzin Läoe/ Die zünfpeerdan boofhepdtmoe/ «En biddenaf desstrafsghenesen. tuaetmiumenfp/dat neemtvaft tot Ein haten'tgoetmet Weesen.

-

zaerdatsniet/vteltegroot3ijn mijn fon den onwaerdigb.

Ende strenghe Heere is mp veelte rechts vaerdlg). Aristobolus.

Bovenallebepdestrecktzijnbarmhertic- „en. God Zft wonderdatdelieve God »Derkeert bidden van fulcken30t/ Tot zijnverderf niet willverhooter So werdtmeesteller Gßebedteen spot TDie "tquaetnoch heeft Verläogen

Hepdt. Den goeden.

barmher

Israel,

tichis. , Aristob.

aben

o

die "tquaet metfmertigh

ep

Bekenneu/ betreuren/ enthalten in 's-Herten

Vierde Handelinge.

Eerste

gTOldt.

Jfael. Alsulckxis inmputet. -

Wtkomen.

-

-

Aristob,

Ohp verkrüghetterfondt/ Moldpmaer verlatenden bzil ban't balsche, Noodt zoecktbroot,die sich foor,0Pentzyn dmystergheficht.

Mitrout den logen valsch,enmerctopt wech wylendlicht.

oodeel.

Ifrael TACI,

TDie bpillen doets mpnet/dus waer dat gheenvsozideel.

"tkomtaende frenghepdtGods/al qußdt Israel.

Aristobolus.

gensch

trooftederven in verdiete Mißtroos lijcklpden ftigheyt. Paltswaer/al waerderhoop/ vannamaels ---

die elexmidaden

war als ick fa in Onghena werge monat alder Werltmifs UI

te verbinden.

Mat waerverdzietistdan Godes troofte derWien/

Aristob.

't Bp nufooglßenomen. Seght/ghefchietu ---

--

onrecht

Daerdoodedoodt vzteillück mjnhoopis en, wenfchen

enon

ghenadigh

Sonderalle hope van troofte verwerben? Eckoutveer Popeloos trost van God ende meufchen/

lift hp mpfrengh

MBatbaets mp/

---

Ifrael,

Omdoozeenkortepindelanghe afteWett JAtten,

Ten/

MOerdt hetonfighlijckste mün wenfcheljck begheeren.

-

Ickhäbijdensteverlin müngoetende hloedt/

Aristo


ban Israel. Aristobulus.

recht datulamp keghenden zon

" Ist

meeren lieght.

echt

Hoefalldattewerck gaen? wie faltmp in

Ghefchieturecht: waerom beklaeght ghpºt U DUS

fol ccccclbf.

Enkrijghteen recht oodeel dat nemmer dpucken?

sehen

Aristobu. Trecktdenbpilvanu neus/treetfein dups -

IACI.

Bittere All isdie fraffchoon recht/fp maertnoch

femt fucken.

tanstellendigh.

Itrafftrečt rot foere

Enft dees weder op.

Aristobolus,

Iffael,

Ja voogeentjdt/ recht als Hetfmertige

genetinge

kopofijf/

-

Reen/ 'tis altefinnen bzil/ TDandat ick die foo haeftaenfucken bzelten

In vervuplde zeeren totgenefingevantlif

Wil.

ZSoo valt die fcherpe straf der zielenvuple Aristob. wonden/ Defijnhept vandiebzil fuldphaeftmipzij «Dockfupveringbittervandeveroudezondé/ fen/ troofteljckfonder doodtte Als deklaerhept van dees diens valchepdt Dit

:

zerfen.

fallbewyfen.

Godfraft nietomdooden/ maeromtege Steltdees eens optenneus. nefen.

Israel. Israel,

TDeesdottmp wonderfpooyen.

Achtne

TDatis ughevoelen/maerickhouts anders 't Schijntinualweerandersdan’tmpftheen mingeons tt 31jn.

doens. tevoogen. IMp duncktdeesbzil "tgeficht grosteljc fal -

Aristobolus.

TDatsomdatuoodeelrechtanders isdan't AMYM.

fercken/

Heeffpeenighname. Israel.

Verloßin-

Bo ist.

gewät val fche oor

Ari tob d

Ja wacker op.mercken

-

Aristobolus.

bewir

w

deel,

Opalughedachten/woodenende wertken/

doop diefelkere waer En:

Hep

Godsdoen met u/ditmaerkt wyfe lercken.

TDatu oopdeel vals waer/ enhet myn recht vol klaerhept

Kennis TDoch machtgoetop.merckennoch"smen konnt

fchen klare gheficht/ About ghpniet wilighlijck met mp hier in Gantsgeenwaerhiept kennenfonderhethe doortlich re Gods ghevoelen? melfche licht. des ende Wederomfall niemandt.de waerhept kennen Jfael. menschen Aristobolus. Z M. moghen/ -

-

Ghp hebt intdienen van u Afgodfche boelen

49

DAlfonthpmidtsintlicht/Kuppt hpmoet opmerc S ken,

Willighd’ooghen.

Alzaegh oock een TDoctoz ernflijck in een na ghevolght inallen t"allenfton open boeck/

a

-

LIN.

Heghthebdpt waerachtighofte valsch be Wonden

- -

:

Hºp

en verftaet/ ift in een doncker

O2CR.

Ho kommt dan de kennis dooz Godenmeng Ifrael.

aenmerckt vlijtigh/Godfchener me"te gaer/ -

19alschinallen fucke/ditquelten beschaemt mp Aristobolus. P meeft.

De

hem zijnlichte klaer.

-

TDatfal Gods ghenadeboozu ooghen doen

Js mijnoopdeelaltijdttegbenzuoodeel ge“

blincken/ Enu

eeft! Ifrael.

' nootdzuft oberbloedelijck fchinc 2.

"Is, Hadick datghevolght/ ick lagh dus

Als

t gheloobe/dadigh en krach

TDan

n

niet Verfroven/

e",

w

letu danmijnrechtoodeel te ghe

Ig

-

Dan Gold/bann felve/ banaldat ghp be

00Uen.

MBerpt wechhet valsch oodeeldat God U willverhielen/

Hoeft/

-

Pan'tgeet dat ghpontbeert/enban'tquaet hp supvert het onrepnuwer ... datubedzoeft. . . . . .

«seler

-

CD gek

m F" privaten bwil/enmieu

TBaer

'

-

Zielen.

-

doodtdezondeinuhertnochber

Ein

even/

GBm

-

gHewis en waerach

''

heplighe deughtdaerinne tedoen

2 GHILE

ghjeneest.

deumensche vollkomentljs -

Honder welckedingHen mieten werde recht

EVEN.

Israel.

ghebeden.

Boudatwelmoghenzijn Aristob, "tIlsfoicki u vermaen.

wir

er fijn falen

-

felfweten enfelf -

Verlaetuvaisch ostdeeldatu tadeljck be dzieght:

3. Deel,

Wla Ma 4

Das


COMedie. TDan fuldp faiigh zijn boven den gemeenen Indefelhooghfenoodt/nlichellendelicken benuerlaten oder umjug Wpants 19an menschen/ dt/ 1,1 ont welmogen myjnsraeds Endanfuldp Hogheheelmachtelcosfonder alle verstamt beeren. Selterfolick/als vooz/ziguraedt niet Wil geeftdes Heers MBantdanflu radé e

wie

de Wolghen/

Tael,

TDees klare bpilthoont mpnaerteljc W002 'tMoghtfchinendathp gingh/ terecht op 1mp Verbolghen. ooghen/ ghelovighept/ en "tbedzoghvan JMaernu benick zizusraedtsfo Herteljcken IBijn begherigh. delogen. Hip nutjug. Doeblindelijckheeft mp die be TDitweethp/ ein is noch van mpfoheel af

Selfsken nille.

--

-

keerigh.

d20g)en.

-

Godtwengertmpbpftant/demensch will Poe heb ick zin valfcheptfoo langgheloven niethelpen/ noghen? ADant ick mietontwijflijck metfmertent'al Enick mach elf gamts nietommijnkom --- - merte stelpeu. - - --der Uren/ - -

-

TDatmijn zielmet waerleedtztjn valfeh lief Waer falickimp wenden wiendoeickmijn Veroor delinghe gheklagh? most befueren zynsself verschulrecht/ick Goddoet Maerwatist Sijnleedtblijftfadeljck/ zijn lief als een -

- -

fil vervliet.

- -

de Harder lag.

-

Bp beloofde mpvzeugde engafbitter ver Ick heb Ggd beraten enden menschghe aenkleeft:

dptet.

Mpbeloofdenpweeldeengafjammereilen Jftdan onbehoozlijc dat mp Goden mens begheeft? digh. Ongeloof Ditbewaltickdaeghlijer/ nochbehielt hp Weemijns/vanacht’rendzimgt/d'omber- Kennis -

-

-

vande le Zer,

mpbehendigh

-

-

In zijnfrick bedzieghlijck doozzijn arghe Dooz wacht mp 'tlepde lärupg/ almijnder luftendoodt.

listighepdt.

-

--

19an ditvalsche ooxdeel/ oofaeck Wannihn JMijns herten ongenoegen lijdt net dat ickt hierrußte. twittighepdt. isfwanger met dootlijcktr Ballmp dan ditbedzogh noch langher ber Ein - -

a:

--

-- -

D1111 TL.

klicken!

-

Geenfins/daerkept debzikaten hondertdup CPfit noch almet ernftbetont voozbbaerts te gaen. femt sticken. Ep godloos Achazibghp bzacht mp in Ickhebdaergeenkrachttoe/kanmijn weg Kenniffe - -

-

-

oock nietWerftaen.

fchanden/

-

vaneygen

- -

MDaerdp/o schelm nuhier/icfcheurden met Blijf ich faen/ mphonghertop dees ver-onverme Zens doxde wepden: mijn tanden. -

- -- --

Ghp schalckeverlepder/liftigebediegere/

Gaick voort/ick doolmeer/ickkanmpfelf

niet lepden. TDubbeldehppocrijt/ entfervalfeheliegere/ Aichinwatellendé benic dooz ugheraeckt. Blijftch/defellewolf fallmphier eenfaem Aristcbulus. verlinden/ Adieu Israel/ ickga/ftet datghp vlptigh Gaickdanvoort/ ick valindengrachte der -

-

blinden.

Waeclit.

CD Aristobole/

fe

Israel. mp nuberlatens

-

Läondtsomme verschickt mp hetanerfigh beduchten/ -

ristobolus.

zMijnblijven maghletten/en ugheenfins

TDaertoteickniet kam doen dan met Herten versuchten. Iohanna.

t baten.

„Ick hebfulcketekensinualvernommen./

er

foo Wepnigh, alsdie al-berbullende

UCHE Datwijerraetdanic/uhaeftbpfalcomen. Godstrooft blijftbupten/ folangh mensch Hetpdelledighlast/ maer verbultdatmet opmenfehlbetrout. i... wić Gods tervlucht: 19aert welman/blijft Wacker/ fietdatghp ZH00 alist Watereenligh onbedijckt ghenade

goepwakehout.

In

d

-

wich Da

dzoeghepdtlaet/maerbevochtiget" ghe fchonck,

all

Devierde handeling. Tweede -

Wtkomen.

Endefoowepntgh alsdie fralenderzonnen Een opendoncker hups/donckerlatenkon Nen/

fBaer moetenmet heur glamts dat hups verlichten gereedt Diezyn quaetheyt recht weeten gelovigh DAls daeropeningh is/ al waertmaerdooz verstaet,

een spleet:

-

-

Godsgoetheydt leertbiddenom verloßingh So wepnigh vermaghick dat ick ban trooft van'tquaer,

ledighlaet TBenmiftrooftigen mensch/leegh banquade toeverlaet. Efrael, Johannamet eengulden Sonnein magick/niette bedouwen wepnighver So deen haut. Cognitio vera. fpoedigh/ NDettenhemelschendouw eendo herte oot -

-

-

--

-

aedtfman mpdan oot got dietrouwer befwjcken

moedig/

Enfos


bän Jltrael,

Focccccxlbit.

Enfowepnigh mach icklaten Godglicht ke toghen

-

Israel, Reen,

-

TDenrecht armenvangheeftblindt inheur

Iohanna.

God is de waerhepdt.

felfs ooghen. Israel Waen/die heefthp foo 02TITIOUen TDathpdenloghen valfchmietmeermachen

'm

-

f JIsrael.

h

geloven.

Gheloofdpºts

-

Pºp is rechtootmoedighenbp hemfelfsfoo Ot/

TDat

'

TDatfee heeft IMAop esbetupght.

-

n

-

heloofs

S

Ifael.

B.

M.

-

läch kanbupghenonderden hoogh|

lohanna.

wijfen God. WBaer bp JAUich hemfoobequatem heb konnten be-

Jsrael.

-

fpueden/ . Dolangickmp had ghebupght 3N2oet' mildelijck Bods gavenaen-| Doo diendeals mijn Heeren

'#

120Ein

-

UNIn 100ft/

- -

' #meer goedtsdam hp mp

MDatgheldet hpfaldie begeerlijck ontfan-| Gaf

Jadde belooft.

PILM-

God groetuIsrael/Godboetu verlan-| Oockheblich hemterecht na tiplegen van ghen mijn3onden/ Met3ntrootmet3ijnbulp/met3ijnrijt| Inzinghedzepghdefraf waerachtigh be kegoedthepdt/ Wonden. - -

-

- -

Isracl. .

- -

.

- -

- -

-

Iohanna.

-

Roptnindaghen voelde ich in mijn Siel | Weildp Godwelweder ghelooven methe fulckefoethept

trouwen aucht groet/daernuinheeft ge-| Sjnfoetebeloften fowel Waerachtig hou

Als

-

Wen/

UAert.

Die3id waenkomdpfghtedel-Pin-| Alszijnboubven? straffedzepging en alleenophen reffe waert.

zehn #toos U

wat d'oet u Mp Ver-

Ifra.

-

'

onmoge JBetu Hemelschlichtindees dupfterehoer- Godfote betrouWenis mpgants I 0CClell

teil?

Iohanna.

Oft God wildegheven Ghp 3ijteen Hebzeeufchman/mün naem Israe. Iohanna.

--

--

is Johanna/

Ickdanckehem Hooghelijck.

-

-

-

Ruweetgyp wie ich ben/ desichoochdaer TG boodt Godmodataen/ ick ontingthe Wall// ga GPm Ute verklaren van waer ick ben geko-

geerlfjck.

loofsgab

Iohanna.

NU211, Ick koomfraer van Godemetgavenupt- TDaerift/daerfs heerlijck. zijntrou/deggeloofsgabe Z

gyenomen/

Blift Godu Heer ghetrouende dient hem eerlijck/ nen/ Hpfalu bevppen van ujammeren deerlijck. Lieflych te vertreofen van u antxfigh Ysrael. -

Omuthierliggende intwanhopigh verdo-

-

-

DLofgaefrijcke milthept die mp fondaer

fch2omen/

Ein metdeught verbullen/ mau quaethepts

Israel.

quaetaerdigh)

Begaeft meteen klepinootfoodierbaer en waerdigh.

Vernielen/ -

Ofoete Medecünder elendiger3ielen. |TDitseenkostelijckering/supverenvanlou Inmp isdoch nietgoets/hoenaendphier U ganghell?

Johanna.

ter gout,

Iohanna.

-

-

"tGheloof lijdtpçoefintvupp/maer"tver- Beschry

'

Eckloomtom tegheven/niet om te ontb2ant niet als Hout des fanghen. TDaerinneift vanaertalst ouverbandelijck gheloofs, --

Inufaghick maerfonde/enrecht bekende

goUt.

-

| Onepntlfcke trouheptbedupt des riner ron

noodt/

En Haefte mp t'uwaerts/dseghp van Ufet-

venvloodt.

dighept

-

. . „| Haerklarekarbonickel dient tot wijfe kon

GPmutoevluchtte zijn/ doe ghp niet Wilft dighept/ waer vlieden. Indes nachtsaenverhtinghdupfteren ver Heght. Watbracht uin noodt, vaerlijck/ l fael, MDank int doncker als een ferre VerwaEt- Bedieghljtkellieden/ aerlijck. -

'

- -

'

JBaer

--

-

' mijnverwaemthepdt/diedelo-| Stechthemaen uvinger enwilthemvlj

“ein ter Waerbept fo| Rypisfotighwachten. eine van Werteking entracht

brengt in

gengheloofde.

-

"EMBglik Verdg0fde/

DOO,

teil

TDatick mpvanniemant/boe wüsoock/en. So weitin deugttedoenalsinverstants be lietraden. toghen/ -

Iohanna.

'

I

Houtghpnu de Waerhept ooch Willen vers

Datghp al"tverfaengoet na will Wercken fultmogen. Radatgpdenquaden fulthebbenverwonnte

3. Deel,

M. aaa 5

Doch


COMedie TDoch behoeft daer meer toe/dat Godtual TDit msoghdp onbefeh2oomt van God bid den met wenfehen. fal jonnen/ fchaedt niemand./enbetertal Do ghp in troufijt/en bljft in Godes en menschen. Israel, Wanthetiseen verlies van quaethept fcha delijck/ Hoefaliciral krijghen? En: eenfaligh van goethept goedt Johanna. dadelijck. TDoop 'tghelovigh Gebedt. fal Elck bidt dit voop hemfelf/oock voopfijn Men Daer epfcht oock meertoe. biddé om

wehr

--

ben

bpoedeTE

Israel,

I want dit verkr jgen maecktelckverkrijger

MDat

Johanna.

| TBan hp eerft was. TDitmach gheenmenfeff

Itennis inwaerhewt bepzoeft. Kennisvá

Israel.

ghewer,

verquaden.

Och

MBaer afdoch

bidder, effi

-

ealle menschen gheloovigh hierom

Iohanna.

aden/

behoeft,

Danghever/van bidder/envan behoeft. En wijflijck verlietenal "tanderblindt ver

noodigh

Israel. kiefen/ Hoe falick fpoedelijchft daeraen mogen Weller verkrijghenmeeft arght enruft doet raken verliefen/ Sp fouden alle tijdt het beg"Heerde goedt Johanna. verwerven/ Hier staet Cognitio / die fal'tukondigh En Godsheplighe ruft hier en hier na be malten.

om welte bidden. -

vor

Unge,

goedere

-

eTV.en,

Ifrael.

TDat doet

vzundinnetotmjnen booz

TDftwaerterecht voop alHetläijckeGods Enfijn

Cognitio.

Kenniffe

OT

Gaerne. Reemt die schaleuvan waerach tigh) oodeeke.

van onfe

Boude

-

quaetheyt In deenleghtuzonden fwaer en menigh fuldigh/

oorfaeck

vanoo-

02gyen:

TDatonnodighfoufijntefonghen voopden mozghen.

Ind'anderleght dewet / enfet wat ghp 3MB Arzt

d:zphet quaedtfo frengeljck ver

alle faken. DBetroutfijn

jedt/

fcheljck niet. ' ' t epfcht 3p die edele -

zitiert wie / diefalvoop u

Wa 21.

Epscht zy waereonfchuldt/die hebdpgant EndaEU

*

Boo werptmenopten Heer dezoghvan

blijft fchuldtgh.

MOCT,

_ “ “ert. TDiehupfvaderwijs "ryc eDocy zoecken, ' toewerpfelfoorijckelijtkbe-W's

ghefocht/

Deele. -

TDiefal"talwelmakenugenoeghlijc voeds,

doch Woog alle guaet be

Ein heel OLDEIN,

EUg

Bits de falige les/die wpu voopfchzijvs. TDaer afghppdel zijt / maer volquaedtal TDuts Gods woodt. Reemdpt ' vander Jeught.

är

Kenniffe

daerin blyven

TDitdoetdandiep zinckenmetned"refpoe

brecx, OOr Inware

TBaermede een werden./ende u makenghe Woen/ hen/ ltijd hepligheen vepligheootmoedig JAi

zaeck van

dighepdt

dighepdt/

onfesghe

-

-

Nmmermeer altjdt Wil 11epgen/maer te doen jdt Godge

"tbcgeer. Dan comtoos door"tweten van alle deugts ontbeeren /

Israel,

-

Ongheneught/enomruft/die baren "tgoedts

Omoghtmpdat werden/ ick vindtho Wenn in macht/

begheeren

-

Meerdanghp hebt. Weeght vootsuftha IMaerghpeelgehens Goddeljc van ellacht/ ep delmcke zothept JBet de wüf hepitheplaem band"alwetende

Mehrwert ein Macht/fo ick multanmere 1.

Godthept/

Kenniffe 19 quaethept fjngoethepdt/u kranckhepdt Mp dit te doen verstaen / endadelijckte WAIM ONZE fijnmogenthept. wercken. quaetheyt Danfuldp claermercken/alfufoboozoo MBeef ab.n lepdtillupden/ick vollghe u ghen lept/

doet Gods

2

- -

goetheyr Deheerljcke glante van Gods wijfhepdt Ickfalledigruten/doetghpin mpu wille. CD

gheeert/

kennen, TDieu

“ "tguntghp tot u bederven

bräte goedt-Werdeng ver derTroof zielen Ngyen

Ofoete leeringhen/falighmakende zangen, Sijn minlücke goedthepdt/die ufelf kommt WDie myn ghewonde ziel met u zoethepdt egheert.

aeubieden

Sijn -

ber

ert als "tverderfplath

minnighlyck

Soo lieflich bedouwet/datzp verfmelt in mighlijck/

2WIEDEN,

Oock flin machtontpndlijck/ volbzengende TDoo begeertenvperighmetfo Hemelschen krachte/

krachtigh

Jn fün volck / "tguntdaer toezpflich ken TDatmijnfin/ mijn reden/mjnverfandten nen onmachtigh. ghedachte/ Als nebel“von boozderZonnen claer Ru merckt ghp Wardaerig u

neulich,

behoeven/

Ramentljck goedt worden / dat niemandt Jae mijn "in 3ffghen dooz krachteloofe Mach hedzoeven, fwaerhept, Zck moet,

--

Johanna

-,

---


Tlan Hiltrael.

Foccccclbif.

Johanna. Dammpromtnfetdan quaedt/'tgoedtumoet Van Godr Gode kommen/ Vanefader in fwjm/ gheheclijck vanhem 19anu/Si 7“ unortlich daeraf'." elven. -

VVeder-

Hºp

geboor“ Ruittistin finboptgrondelikte delven/

f

dancken.

goete

GPm hemteberoven van Hemfelfs/t'finder |Ghpvertrooft dendzoeven/ghpgeneeftden krancken/ baten. Rietfonderffn wille. Wanthpfondtons | Enghp helpt den wacken u wille te vol -

b2inghen. ghelaten. TDaer beneiem ick Hemmet eengthenefende | Hadde ick macht na wil/ ickdedet in allen dinghen fmerte/ JMaernu aencleeft mp geefdaer boo2 eenblee-| Na ulherlighe Sßn 't quade. chen Herre. TD"epghenwillichepthardtis nu upt Henn | CD waerich baerafvzp. -

t: '

-

Cognitio. Do"ght ghp onfen rade/

verloozen.

Een ghebooghfaeme wilisdaervoogle-

";

Gyp iright Volcomen kracht omgrondt

Ruistmetdefenmenschalgeheelgewonnen

alwert Veronnen. ooch frachr Van der '

I11 tk te Werntelen

Altenclevenbequaedt enfWackßept uwer

doodl

3.kle11.

MDant Godt isfijn Dader/hp isnu Godts "Qaedt hebbp wanfelf/daer uzieltreurigh in fileeft. kindt/ -

leeftalleen't TDienhp nietanerfig goet/dat goetmaert F" dienimp’t gheeft. loon bemint.h veeft/noch omfj.| God is en 3OCUS, " -

-

zBaer hp lieftomgoedthepdt fijngoedfghe | 12aer Hp gheeft dat alleendie’trecht bidten begheerlyci.

Dade ader/

ITNet een natup2Godlijckupt des Pepligen TDie bidtalleenrecht / dienafijn wooden wie recht ... bid leeclick/ Geestsader/ -

Dooyons bepderwerckingin hemmughe- | In gheeft en vwaerhepdtbidtmetverkrij .

Wozden.

ghens betrouwen.

.

Het waer nu alfähier tijdt dat wp hem|Godtis gheeften waerhept. TDit gheltin aenpoden CDm den Heer te bidden/dieberepdt is te |

fijnaenfehouwen.

-

-

gheven

TDoeghpom verloffingh badt vanu blees Up-anden/

-

TDerzonden waredoodt/ enerendeughden- |Badetighp inden vleesch/'tGhebedt werdt tot fchanden.

rijck leveu. Israel.

Endedoop valsche waëintoo.deelbedzoge/

Barmhertighiso Hodt metmpuwan Badtghn intet in Walerijepdt / maerinon deringhe.

-

' "ält

Ickvoelinmin Hertefulcken veranderinge JU) aer nufalmen'tgebedt / ghefchi hefchick 2 TDatu ADet / dtenickeerst hattedooz"tatt Gods behaghen/ rufen/ DHerteljck verfoeck vooz fijnooghendoen JApnu ich lebe is: dat mijns herten dzagheim/ II 2:1 n uDader verhoozt ZSo Werdp/na Onophoudelijck niet andersenbejagen/ T Atl. TDän des W9ets volbenghen, Riet Uptantritt MDaer vind' ickfulck Ghebedt? Cognitio. vooplaghen/ . .

w

- -

weh

-

-

zMaeromdatzpfoo foetis/lichten lustigh

Spromthier

reifte W00 t.

om dzaghen/

Ergpt selve versintfal 3p u genaken/ Overmidts haergoethepts/en fchoonhepds Do Haestubegheertefovperfghfallblaken wel behaghen.

Om verloffingvan't quaedt / dat inuziel

Cognitio.

noch Woont/

Ghpfjtblijde Israel/fo waer’t ghpost TDat ghpu verdoenntnis fogantfch) mieten vootijden/ verfthoont/ Als Achazibsbedzoghuindzoom deed ber TDatghp/bevtjt van't quaet eer den Hemel blinden.

foudtderven/

waerheyd Iftnumedegheendzoom? Ist geenwaens TDan dusquaedtblijweide/den IHemel ver verzekert

L VerNeten.

werven. Tot defe vperighepdt komdp eeren be

Israel,

Dat wasenckel logen/diemachmen niet

qualmer/

-

Ueten.

Boghpgaet in ufelf/dat's in ufaepkamer/ TBftig waerhepdt/ diemenniet nach Hebben WBtfluptendebupten alluvwerzielenkrachte./ Net Wantel. Alletidelijckefwervende gedachten/ Ick waende desloghens bedzieghlijckber Om met dees tweefhalen aendachtig"It'o -

-- - - -

manen/

verweghen

Maer.nu weet ickwaerhept doo"tgheboel bevindelijck. Cognitio.

-

Hebdp’t van ufelve fael.

CD Aeen/fo blindelijckt

quellen. -

En mach ick mp felve nulgheenfins meer betonen,

g“Weldaedt/ en ligndanck daer egten. Ho ' schickelijcbpgeschriftefellen long Wanaldatumach 't Berfoer Godg

Mijn Susterfaltghebedttotter zielen ber quicken/

Bequameltjck rufen/berepden/en/fchicken/ Opy 3. Decl,


CONedle. Opdat

etlich u Gebedts bertoo

Johanna.

MDat begheerdn ?

nling

Precario.

Metvzucht nach geschieden aen diehooch

TDennenfehdie sich tot biddenberept/

waerde Moning. Ifrael.

Salump wederzendenvoozdie hooge Ma jeftept.

zBp is daereens gheweest/maer werdtfo

TDaer heb ich 1och onlanghsfulcke fchande behaelt TDatghpfefultvinden onwilliger dangbp't Tae Nt. TDat ick vzees voop diereps. lohatina. Cogitatio. Hopghtniet Bp wertberept/fo eerlich Reen 19 undinneghpdwaelt/ befchaemt

-

--

naie "f betammen/

Sulcke veranderingis nu inIsraelsfaken/

-

gheen warichept indie reps Hoopt Datzp des Legaetschap haer niet en fal TDatghp Le Maken. fchamen.

frael. Godes hooghwaerdighept washem vooz maels onkendigh/ 49erkezen Naeghdekens / mßn groote GDock fjn vol boofHepden hartstoolyck leet 30nDig) : Belemmert mijn finfoo/daticknaufelfen

“aber

-

T9gt

Ueet

ma

n vernmetel/fout/ende on

LONC)t.

Hoeendewatickbestaenden Heeresalbedk. lohanna.

-

't MBelck u

Freden/

"ädelsch in die beschaemts

hept bpacht.

zNDjn futer Cognitio falmet u binnen

-

Ru kenthpnawaerden die Goddeljcke

-

groothept/ En't Request bewerpen / niet entan ont Hºp kent oock ootmoedigh fän zondeljcke vluchten fmoothept. Haer verstandighepen/ghenaemt'sgheefs TDuszit niederbp mp. "Ick wilufotoeruft versuchten. Beschickt ghphaer "tpapiervan claere aen TDatghpdaereerlück connten verwerft mer -

luften/

dachtighept.

zNetten trouwen Jinckt van der traenen Alledathp verfoeckt. Precatio, klachtighepdt. Gaet te famen binnen/ ickfal’t gebedthier Alfchickt ghpmpfchoonop'tbeft/ bepden/ TDat enis nietighenCegh. Want een beteig Liequeft

Ende Haer als3pcomt/na "tbetaemen be

Mosterfindanlaettmael. TDatbrachtm

repden.

diefchenniffe. Johanna.

Devierde handelinge. Derde

--4

Bogt niet. TDat wertgefeltbp mijn zufer Itenniffe.

Wtkomen.

Bieberepdt oock vooz u twee luchtige Wiecken:

Het Daften/met Aelmis/voo ghezonden Walten. Vaften,Aelmis,met’sherten aendachtigheyt, Verzellchappen't bidden in gheelten waer

en3iecken.

achtigheyt.

Het baften niet alleen opfommighedagen Raeroochdooy't heel leven/totondeughtig

. Precatio, Iohanna,

Riet van noodluftighe enghezonderprüfen, Maerban3onden doodtlyc/envaften/waere

vertraghen.

Abael ben noodt/hp ghelooft mu

on pzifen.

O

nietdatmen'tlüfkranckt doopno Berepdt sich totbidden/enfallmp weerals Godwildufts derven/ Bode Maerdatmen deziel ferckt dooz quaeplu Schicken/daer ick eenmaelfoo fchandelijc ften tefterven.

ken gheweeft.

Baerom noemtmeng vaften/dats in aen MDaer wantmijneerbaerhepdt booz nieuwe vechting vat/staen/ fchaemte vpeeft/ TPft geschiet infryders die manlijck on Bagh ickgaerne voolhoedt. TDatalleenfou belast/gaen/ vermoghen Gfonghevelt blijven van begheeringh van Godts ghenade. TDie matecktjonfighbooz Hooghept/ Gods ooghen. -

-

-

Häßckdom/eer/lifswellust, die fmekelijck

G2 Waer die te Winden. lohanna.

Go

lept. dannint oogh lad en fantvafigh can

TDenbegheerlichen voet. EN MLoop tick vanfelfint ghe Van obervloedt inspijs of danck (dootlic 1N102L. ke laften) Hegt op Pzetatio. Wat is ubegheeren GDock vanprachtin cleedingh/inhupfraedt/

nichts

-

Precario,

-

in Wooninghe/

CD PHemelische Pinces/ waerdfghalder TDie elck dup bekofight/tot holvaertgver Eerell/ tooninghe. der bedrucktenmen TD"ander vleughel Aelmis wertbp 't 19a- Aelmis,

mit sei First EHEN

MP) te

men Was mitins Herten Wien Blo

fen ghepaert/

Want 3p deplt den armen/ den overvloedt befpaert. PBig


'

NDie

banzijn Israel, jfol.ccccclix, "rch pdel baftomte vullen Cognitio. Johanna. Israel. Precario. l

De Wiequeftis ghemaeckt/

de wiecken 3yn berept/ ick vaerdigh/mudient niet Endoo2 liefden uptdeeltaenden rechtenar 'tGhebedtwinde langherghebept/ Mel/ Dandat wp de läequest tefamen overlesen, WDie vaft. Bulckontfarmerfal Godtooch Of “LEIN,Petghebzeck of te veel moghte Ottfarmmen. Ende in30 nghebzeckbeschenckenriffckelijc. Believetute doenes Deetweewiecken/danfullen gelijckelijck. Johanna, 19lichtendefinellijck Wooden Heeredzagen. Reen/elckleestbestzijnfelfs Hant. TECHNI1O. Cognitio. 't Dinwieckendiemp badt/dandieeerste Sic ' dan lesens/letteropmetal"tver- RequestaE behaghen. Aenden all. Almogendengoedighenweldadere, Gode Johanna. Dootsmoet ick desefackom ulichaem TDer Atominghen Ikoning/"derlief hebbers

3sgierighen vaftniet: maerdte’tgespaer demift/

--

-

-

Sacxom

gorden, WAT,

-

JO2Üen.

19adere/

WPanthp isalseenfacknufmodegeworden/ TBer bedzoefden Troostere/ derfondenver In s gaben 00gen etl Waerachtigh ooz ghevere.

E 21,

Sonde hebben.

Ender Wernederden heerlijcke verhevere. Allg ebe fachmagh hp "tzijnen vooz Geefthlaeghlyckte kennenmetmedere ost eel/ moedt/ Deel Javen ontfangenvandenmilden Gede Meteenghebokenhert/ metwaerberoum Kenniße TVPle dierbaer goeden vult fulcke fackeln endeboet/ van onfe INO002. Ifraelu Bajefepts elendigeondersaet/ quaetheyt Godtdenfackdichtom’tljfmetdeesbant vom ab engoet/daerna zondig in trouvuen/

m Uaedt:

-

Dan verledenfonden het ghefadigh aen Quaetdootloghens gheloof/enzijn foute schouwen. Onboethept/ TDiefal ' 3ijn flootheptfoo vaft doenge Maergoetdoodiefchepping van u God diil Chen/ lycke goetzept/ TDathpfchniet verheft/maerfadigh neer WDie hem gekroont haddemetloflöcke eer moetsincken. Waerdighept/ -

Precatio.

Die bpdoozonwüstenluftighe Hoogvaer

TDie rustingbehaeght mp/ Godgeef oock Wiefe begeckt.

dighept/

-

Derschalthitzijndeverliet/inugebodts ver

lohanna.

achten/

affché opt

Ghpzijt een bzou/diemoetbedeumeteen hooft,war hooft bedeckt/ JM2et verWopen fofen onmutteaf fchen.

:

- -

Baeridoo hp metal zijn (hem bolgende) ghellachten/

Ellenbightsgheraerkt in'sdoodts beder veniffe/

Sijn klepnhepdt moetopt hooft/ tot ver Bupten ughenade enrijckeerveniffe: waenthepdtsaf waffchen. TDatnietteghenstaende in milde goedighept/ "t19up van verfoeckinghe/heeftzijnfoppe Baerma aenmerckendeztjnoudergootmoe- Kenniße lenverbant/ dighept, van Gods TDusdient d'asch opt boozhsoft/totontdec Beloften ghenadigh haddegkegeven/ weldaden Ein P. u 0nderdanig ble king van zijnfchant/

staat

b

Verlating van quade

Laet die uieuwefchoenenu voeteu bekle dell

-

- --

-

211

Booz

gewoonte Want zynluften dierlijck wilt hp fadigh Wertreden.

Hijn quadeghewolonteen Wert bootsmeer niet verschoomt/

Oedt/

Als Moe rechtvaerdigh/voogdalfmogende Sontvloet TUDen

-

TDedoodehupttsnuttoteenmieulevens ge W00mt.

“nnten trouwelijck Heeft be

Metzijn

-

Een doode hontfeptneu datniemant meer enbijt/ -

-

en Jacob ugehooxfaem Jom ' hups boop d’Egppfche

2T2 ger

NOTIere hong

Goch den Suppliantflf vooz des Mepps

Ende des vpandts doodtvepligt vooznieu verdzinchen/ weftrijdt. Doo honger/vooydost/envaop"tvpandt

lijckkrincken/

De Vierde Handeling. Wtkomen.

Vierde

Bienghi goetlickvergaeft veelgrobemif handeltng/

Gndamehbaerlijck ghepleeghtin zijnquade Wandeling/

3abe Plant/ ab fleide als NE

een vzuchtbare

Belydingvanzonden verwilliging indo traf Inde verteweelde vandatbelsofde Landt: Met verkrighensgheloof,bidden waeryck All wa de Suppliantin31jnplompeweel Belijdings den zondenaf,

vanfondé

E

19

beratend e/

metten Afgedenfpeel

MPaer doo bpdandiemaelu, heplaem fraf denmoft/ 3. Decl.

Daeg


IKOMedie Der TDaerupthemu goethept/als hpmaerriep

Suppliant wetendenu waer

|

MIC /

Heeft verloft/

Soo dat de Suppliant immerswelbadde behoot

Overghe

TDat hp ghezondight Heeft grouwelijcken vinge on fwaerlijck/ . fes felf,

Danckbaerlijck televeunaufallchmakend" "t Welck Hp voop u belijdt mietfulck grom- onder digh leedtwefen/ Godes woodt/ doodt veelmin foude handt. Engantschte verlatenfijnzondfghe wegen/ TDat hp -

--

::lab

plant /

Hºpfnoode

doende plat daer

zeien

TDanlangherte blijven eenflave der3onden: So gamtschwepnighdede dat ugoedthepdt Als die dttomrecht/de fraffoo recht Heeft bevonden/ ghenoeghde/ Dathpfotdeouda oocniewezonde voegde/ TDathpflich vpwilligh / meteenlijdtfaem teghen/

- -

ghedult/

19erlatende fyn Godt/fijn trouwe hulp in

- -

12 fraffingonderweryt/dien hpfwaerlijck Ghelaten

nOOden/

heeft verschult/ heydt. Enviptighdienende ongetrouwe Afgoden/ Bjnder landenmaeckfel/ rechtsof hp had Hegghende ghelaten / mettrooftloos be TOUUUen/

ghewoozen/

Planckmoedicheptfacht/tot grouwelijcken Ghpfijt de Heer/doet dat goet is in uaen fchouwen/

toozen/

JMet

ver hittenteghen Hemte ontfe

-

Mach't ghelatenherte/dat mudiep in oot Moet is/

LII.

Veroor- Deshpaenmerckende defe füne gebzeken 19ntet behaghen/doet datinuooghengoet is/ eingh. Sogroot/solaterlit/enfomentchfuldigh/

in elf. Den elfte recht verstondt derverdoeme niffenschuldigh/ Deneeuwiahen banne van uaensichtrecht -

vaerdigh/

Hºp wilt willigdlijden/en ghelijckmoedigh dzag)en. Maer want het is/en tegen U

richt

“ der nden,

behaghen

--

Enallenghenadegheheelijcken onwaerdig/ Batober umaeckfelvzeemde en quade Hee Ten Ja oockgantschonwaerdigh/ om immer "tGßebiedt fouden Jebbentotuweromeeren: VVyfe vá meer temoghen Met Bede verfehynen voozuwe goethepts gHeheel ootmot beden,

verein

Smergh zwaer gevoel. TDe

w" "und fnerten

bitte

plant

eltjck /

met dsodtljcke WDt d'alderdiepfte moodt/ begzeerlijck/en

fpoedelijck/

hepdt/enfwaeredzuck fins 19ooz u ooghen Godtlijck/ ghenadigh/en erten

Open:

TDoo"tontberen uw'swooydts/der Zielen Met een vaft betrouwen/ en ontwijflijck BerrouwG verfoetfele/

hopen

'

fchamele hoort " Vºr TDie vanderzondendzafen verkreegh gheen 19an verhoopt te werden in fjn fijn fh vgedtfele/ JBaer Hongherigh verdween/midts in blee TBooz fchelijckeluften/ -

-

-

"abe ziel gheenfins in mach

VDger die

h" van umilthept/enfijnellendic- werden hede.

naten inder genaden claer

TDie hem ep

TUIften,

Kennis

Hulerdat hp nuverfondt infjnziele be TBatu goethepd/uliefd/u felkere waerhept

vanfijn

eyghen

dpoeft/

--

jMiet

ne

zerobern

Het bidden met

NEPLE

Ljn grootonvermog)en/fijn3ethepdt/fijn

zorheydt

behoeft/ 19an een bedzoefdeztelenootmoediglherte/ ende on- GDockfjn verkeert sozdeel/oofaeck banal TDat met vaft betrouwen u belaften gen VWäGod a1e. Ein vermogé, fyn fehout/ TDooy't Licht ubwer milder ghe Al fün epghen vermoghen bolcomentlich weigerte

'

Mlftrout/

laden

TDie methaer bpacht kennis vanfünboof Hich feifen dezonderecht vpandelßck Haet, Hept indengrondt/ Goetwillighnäder deught uptrechter lief

ei, eocavanugoetheptgroot: ' ' Enhemooch h

van Godes

den faet/

-

u meter upt liefden heeft be 19 OM b bidden/al die hulpeloos do

En luft. Heeft om leben na u Ghebodt een

goetheyr. Dat

OIEN

dachtigh.

:

Derfoeckt

EIN

inficß ziende bug

All "Emmeltk Tachyttgh/

' herteljck fonder eenig) op OUTU

Bonder u. Majefepts beloften te verfwj

MBt gheheelder zielen/ metontwjffelßck

ghen/

betrouwen/

TDatdegheloovigh bidder ghewis fallver krijghen/

Entroofelich vermaen vanu beloftenge nadigh/. TDaer doo23phemgavon eemontwüffeljck gheloof/

staet/en Hemmuniet meerig

TDat vos

TOgt

#

CD Mitoningh goedt

I

D00f

Als hp bidt naerubwil / die mieten willbe derben

TDenbekeerden 3ondaer/ maer hem"tleben doell Erven.

sind“, meinte ein goeDig

Goedertieren/vpundtlück/mildt/ vollgoetg obervloedigh/

Hopeder troofiloofen/tsebluchtder

' er


van Israel.

#fol.ccccclr.

TDien't fraffenniet luft/maer"tghenadigh Alweet ghp't goet tefjn/dat ghpalu Hee ontfarmen/ ren vpeemt Spoedigh te ontfarmen over den Sup TDen quaden ghewoonten terfondt al haer Begeerte pliant / macht beneemt/ om vande Bm henn maer te U2pen van fünder bpan Sadat teffensgrondtljckfoud ver -

-

al"

denhandt.

zon.de ver

dest te

nur vzees alle fjns levens

Op dat

werden, 19/o

des

U)

1112121

TDie macht vindp noch niet inden grondt uwerzi

elen. machdienenin heplighepdtmet Hulck befaent'eene mael/waerufwackhept -

-

-

U) T/ noch teveel. Luft om TDieubehaeghlijck is/Heer Helpt/fo mach Maermooghd pt int heel miet/ bestaeten -

Godt te dienen,

oen Teufel hp fnellfp dienft. TDit doeude/fultwel

doet dat intdeel. DBestaetfe vpp int deelte vernielen enmoop

Oll.

den.

Iohanna.

TDat werdthem groot afbzeck. WLet welop

MDat dunckt u Pecatio hoebebalt u die

mijn Wooden.

Läequeft ?

All istdat Godt ueen nieuhertheeft ge- Niemant

Precatio.

geben./

Werd tef

-

TDie is goedt. Op"tgheloofvan Godts So isnoch "teudequaedt nietaluptughe- fens ghe goethept ghevest. dzeven. heelgoet. TDie ootmoedighe bede ein fal mp niet be Reen.'t Js daer meteenhup niet al. ingle -

schamen. .

kommen.

-

MBp krijghen ghewistijck JFiat / ja ende 't MBerdt daeroockfonietalteffens uptghe Amen. nomen

. Israel. "tjieuhertis maer een nteughebooghfa Vleefchen Spoedt u rasch heenghebedt / Haeft u herte. mewille/ tot Bode/ TDie Haer bupght onder Godt in ghelaten MDant fpoedighe hulp Heeft mijn ziel van Hept fille. 1100DC. "t Welck niemandten vermach/fo langhe de Precat

io, verfteenthept Steene Eengoet Medecijn Haeft om’t verlangen Dan fün will hartneckigh noch int herten" n ghebee nt lept. der zecken. Herts Hardtmeckighe Ick gamp oock Haeften met twee finelle Dan dit -

d

tende

wiechen/

-

QUEIT

-

Om Israels verlanghen/dienick hoop ge Spdp ringhen

.

v

/ maer niet gheheelvan alle quaden.

--

Tpdingvan’t verkrüghenfün's begheerens TDaerfjn veel Afgoden noch in u hert ver te binghen.

boghen/

TDie ghpalmoetbeecken/vernielen/enver W02ghen. Israel,

De Vierde Handelinge. Vijfde Wtkomen.

MBelck fijn die Cognitio. nnerlyc Aldatghpbupten of beneven Godt/ (JMerckt doch op/ "tls Van groote faken e Atgo den, "tslot) -

Alsdeboetvaerdighe fijnquaetheyt pijnlyck uytipour,

SuyverthemdesLamsblost datgenadelyck bedour.

noch goet waent/bemint/Wilt/enmetluften aencleeft.

Ick weetweldat ghp Godt nufooboven Goede

al verheeft/ willein" Dat ghp"teerfoudt willen (van't doenfegge algemeé, ick noch niet)

Al laten/dan Bod/dienghp vooy'thoogste «Domgels ä netten han JMopfes badt Wall “t sagende Voor mal"alsfedlich zalmen

goet aenlet.

-

-

deughde Opgheheven hantieren.

h waert ghp CD Israel

ledtQU:

NBaer dits noch maer kenmis/liefd/en will

Intalgemeen/ niet Ende nietva nelck ding intbpfonderalleen.

Allencx

zaer ghp streedt dapperlüch/en verwont TDeeskryghdpallenerkensdoozkenniffe de: köneemts waerhept/ uvpanden / Ilmen TOe, MBildp-nuint biddenledighflynvanhanden In't nur upt minder in een meerder --

-

-

aerhept. MBildp nu elaerlijckfien hoe veelderlep -

Israel.

MDatfalick doen-klepnismßnverstandt

Afgoden/ DLuften/toeverlaten/en bp-troofen in mog den/

ein krachte.

-

Onder

g

fchijn/met lifighe treet

/

21

Iohanna.

Doet dat ghp nu goedt wect/ envindt in u machte.

Inverholenwinckels uw's herten Tempel steeclien: 3.Deel,

So


Comedie. Cognitio.

So odersoecktugrondt/ met aendachtigh

-

tIkomt upt onverstandten valsthoodeel

fwijghen/

verkiefelijck/ naturfau verblöden/ fo ghptmoght ber ºt NDelck noch ghelatenheeft in ughemoedt krijghen/ onverfocht/ GBsick 'bedpoeven fou/ so gbp't moefte 19eelvalsche opinien/dien'tquaetgoetheft derWell. Motghenomenalleen/deugdete verwerben/ ghedocht/ -

-

Ende" goetscheenhaerquaet/ inveel/niet Enfondte verliefen/telaten/te sterben, alle dinghen/ MOelcke vzeught endgoefhept falighept doen Die"tgoetgewaende quaedt/doen begheren

erUel.

gheringhen/

bupten God nahooptofvoo zeest/ Datis een Afgopkenin uhert ende geest. Fiaetons ditalghemepnint bpsonderbe

de waerheptfelf Upt Z5 omoet wiedeu Heptfelf deesWanen deesw P“ waerheyt

Endatpp.oeven/ nietindevzeught / maer

JAet

NBant

--

entg“, gewaendegoet/antxftelücdoten ILD21

- --- maedt vr

' neuen wantblivendieinde" - -

-

alleen illt

bedzoeven. daer af en"“ Seghtheddp-nieteentrou/bedienstigb/een Raimmermeerwertuherdtrepn recht ghefont. -

vzolyck wijf Jiracl.

frael.

O waermijnhertbevrijdt vanal mijn

- Ja.

-

blinde wanen/

-

Cognitio.

Walfche

Sterk sp/soudp-niettreuren/om datonghe Boo waermijntreuren wegh met veel on- waenis TD

ryf?

Herteljck.

-

k) di

d

droefheits

e Mgen istbedzoeft/ (foo 1ckt Merck) Die NP JORDL lijck

p sonde-moeder, Hoewerdtmendenwaenquijtickhebshier

Israel. -

Cognitio.

nietighepzoeft.

Ditsdaneen van uAfgodenquaet/ Dieghpbupten God lief/foo heelbovende NA2 T. Datuhet gheschieden van Godes wille

minutes" eenteffche/ in ft inplaets. Van jnfufer Johanna Heeftinplaet Bendierbare dyzancke ineen edele flefthe:

Oedt/ ät f gantisom "netfall" vävalsche erfoulbedpoeven/inuonwitsgemort TDHeraffpughenough“ TD.at a wel fout willen/datniet Hods ge“ dpincken: p gerlich inne" Wert, tendzanck-fuldpterfondt begeerlijckinne."

DH0

ieden/

z-Maeruwilen beveldaerin moght gefchie TDie doop waerhepdtskenniffe vandedoode

dell.

So ist sockmetlieve

Wercken

Ouders/ vzunden

ein kinderen/

'

fal: entotdient van Godfo fercken/ TDat ghpnietmeerenleeftdermenschen bei

't Hert

wantname Godwech/ u bedzoefde bet minderen. Alsdieseliever fout teghens Gods wille

---

-

houwen/

geerliyckhept/

Maerdenwille Godes tot pzijs vanzijn herlijckhept. Want pdzijft groutlijck upt al des Herten

--

(waertinuvermogen)om "tvermijden van rouWen.

Z50

' oockmetugelt/eer/ gefonthepten zusä f evalsche Wanen/ja defcßalcke loof Hept even/

'

Daeruhertbupten God noch bedeckt gaet Danalle de quadeennahende IAC. aeukleven. TDats voorwaereendzanck van wonder AUhsewelmuuhertint gheheel faetge boghen

en:

lijcke krachte/ : enheb ick nietmijn daghen ghe

Dan

-

datghpdendootliever fout

EU.

og)en

Hoeisdesdpaner name

Danwillemsen wetenspetteghen3inWille

Cognitio. TDerzielenghenefen. -

D0213

Sokondp munothtans hierbp klaerlichen bevzoen Datelckbeelnoch ontbzeecht veel ghelaten

-

-

Cognitio.

-

stillighept/

Israel.

Waer afiszpghemaerkt?

-

Aiet danvanlouter bloedt/ 'tBloedt Dooyonverstandichept/nietdooz quaetwil Onschuldighghevlotenupteten WLammeken Christi lighept. 0et/ zielen Almaghu goede wilint gheheelmietveree Godlijck/hepligh/lijdtfaem/o ' ] f / nnofelen ONI- der ghenesen, --

-

-

len/

Daerghebzeecktnoch veel aen in elckvan Een vollkommen offerboozaldat denmensch den deelen. Israel.

g",

Alshpdat inck Waerdighlj inne dzincht/ behoot/ gh ück foot

zwjnonverstandt (daer van mp de Heer -

moetbevppen)

Israel,

Hieltdie dinghenvoofepdt nietvooz Afgo

Hoegaetdatte wercke?

derpen/

32aer voor genegeuthepdt/gantisonverlie feltjck.

-

Cog


Clan Israel, Cognitio.

-

Ifo.ccccclri eenheplfaemen Godlijc beeld

TDatste

Aldus. Letwelopmünwoodt.

02N1ell.

'tIlam ferftalst fün bloetfopt. TDanferft Fp/wathruppen hieralopimieufe womé. oock welde mensche/ VVaerdeWonderist/datzphem "thertnietafen fa Iyck her Alg hpfinluften ferfi/en willensderftfijn ken. bloedt wenfche. TDaer"therteenwoonfinghtsvan femijnighe

Als demenschhet Lamvolght intldsaem

Christi

krups ootmoedigh/

drincken.

TDzaken/

TDanfterfthpmethet Lam/endzincktdees Hoenmach't een ooghenblick met ghenoegen Als de

De Gold heeft geenvre

Dan verheerdewapen/van doodlijckeluftk/ lofe

dpancke bloedigh/ onnofel het quade fadelijck

rufen.

-

m"

mtjdt/

Hadeg/en der menschen doen gheduldelijc kenlijdt/

Dolghthp’t Lamindendoot/en.wertgant

de. Israel, Och/och/hoebangis mp:hoehardtwerdt, tquade die JBedecijn. 1uymr Cognitio. "tQuaed flupptmet luftenin/maer"trup mtmet PYn

fchelijck bevppt

altjtmetpijn/

19an'tquade. Dodzincktmendees danck Sijtghetrooft Israel / ick zieufaeckighe waerdelijck altijt/ Wonnell. Enfocomtmente rechtaenderzielen ghe Gheen IBedecijn en foude beter wercken -

fontHept.

Tonnen/

-

Radien munoch menigh Afgod noch lnu TDandees dzanck in uwerckt / fooghpfelf . 'shertengrontlept/ Woo2 ooghen 3tet. Enghpnumiddel hebtomdiete verdzijven TDaerdemensch het fijn doet/en versupmt Hofpoetuflucraentwerck/ later mieteten God zijnwertkniet. --

in bliven.

Ghp hebtu beftgedaen/totbet’ring uwer qualen/ Godes/'t inwendigeuver Endoor’s er innemenwtalm's Herten

Paestudietebeken/te formen/te bernielen 3M9t den Zielen.

palen

Als de

Ditdoetnu. TDitmooghdp/doo"tbehulp Mannelijck ghewoppen alleu Afgoden/

„einlich

van den dpanck o doendetndes Heeren abebo- in doer Diemtinzusterubiedt. TDzinickt vp/ghe Euwandelts verfuymr den: looftmp/eer lanck Hydrinkt So intlaten van't quaet/datsuzotbegeeren Gold zyn Sullen upturupmenaldiequadehumeurk. Als intgoet doen/leven nadenwildes Hee-wercier, ren Hupverhepdt fal comen bimen u’sherten DEUT21. latenu goede wilte sters God fal Danfuldpuwen God inder waerbept aen El chouwen..

Die falfelvetomenfijn waerschaginuhou

Omna will het goede dadelijckte wercken, fwack/de krachte falco Alzpdp nu

ach

Wen /

--

NEN!

Enfadelijckwonen/ totelergoeterempele So ghewis als ghpdeesquaedt-rupmingh zuschaut

JMetal

II1

u "s hertentempele.

IACI,

hebt vernommen.

zMoght datghebeuren mp/omoght dat ghebeuren mp/

herte

ebt“,

So waerickghenefen / envanalletreuren

blijven met fjn treurighe genefinge

Nere:

Makendehetvolck vzoedt/meteen bedzieg

Wp.

Ich hebeeinen goedendonck begeerlijckin ghedzomcken/

Inckemondt/ fün/al bljftdezieckt inde a" gron Dr. bebondt/vy„. 'J)'''' e Ziele dO02" 0't Upt-dypven der geneffinge “s

TDatzp

. Diempu zustiere vollinhadde geschoncken. Indenmondt gafteenfmaecklievelijckende get/

JMaer

releven laten't quaedtint Walche

Lapfalvers

-

IE IM (ICI122

-

s

än mijn zerte valet bitter als T0eß.

Daer wellet / daer ziedet / het bijt/het fchupmt/het wzoet/

- -

Enderferch doofinghee t den fWacken 2ffn gheeft waerachtigh /

ghemotet.

gelobt krachtigh.

TDat3p mogen na

Enroertal"therteom/"tverstoodt al. mijn

IACI,

Mijnhertisflap / mjnmondtheefteen

- -

Recht als werckende wijn"tvat an allen bittere smaeck/ kanten perft. Mijnhooft dzaept/'toogfchemert/ick wert feflau Wat ick maeck. Diedpanekrismp testerck. Achlmpduncht mp therte bert/ Genfantikfight inmijnkeel/daer afick Johanna. -

moet MTOUV21.

-

-

Hybraker zeigtdoch enthoudempthooft/ ickmoet bersten offpouwen.

't Hooft fil ich doop't fmeerenmetdees Suyverin ghe, Balfem fün. Liepnight' nU den mondt met die Alfem

Cognitio. ll.

Hup: watleelickerdpeck/wat vuplhepdt afgrijfelijck

-

Ifael.

Rupmt hier dooy't ingaen van die repne dpanck pziffelich.

Ziet daerfingeheele/daerhalve Afgophks: Daerarmen/daerbeenen/en daer halfen met Hopkens.

TDie wijn is folbitter/rechts ofzpal voll roet hing. 3, Deel,

WBhbh

Johanna,


COMED fe

wicht

Johanna,

'tBitter fupvertgrondigh/ neemtnude

Verfach

tinge.

uondenupt: hot Heel goetdade N

tevppen/ metzijnmoghende

Loofdehp

verfoeting/

-

19andesgyeeftsvertroofing/ ditwaterken

2TN12!

Danaluvpanden/ envootsbepligh telhes

fortien repn

TDat Criftalltnigh. vliedt/ upt des lebens Fontepn.

-

--

fchermen.

- -

Ende ditmet gelaet/footroostelijck tot mp

-

-

TDit verfoet alle bitter/ liefjck in allen fic

ghehelt/

--

TDatdooptfoedtherdencken mijn hertnocß

ken/ Wan

Endoethetfwackelhert foetelijc verquické.

vnab

neu IACI

Israel.

Ru fmaecke ende zie ick hoe zoet datdie

’sGheets Ickdamcku-Printessen vanu hulpghe rievelijch/

vertroftin

MDat

ge.

u“ 1sdoch dat

nopt wijn folieve

ickeken thept/maerzüngoedt-lnifle isminveel quaed Grootheptal van meer//is.

Ick/

Do

ondervint

Heer//is.

e" krachtigh/fo honigh foet/ en

Mßnquaedtheptfallvergaen/zingoethepdt Gods

goetheyt, seuwighdueren hemt'alder lijck looft Godt? is bzunde Hoe Endzanck ick mijndaghen/dat weeticknu UT2N. voopwaer. mijnherte/ het verblijt mjn JRijnzielisfo bpolijck/ick mach mp mietbe Het oklaer/

-- -

-

dwinghen/

Inlein/

Hetverfoet mondt enkeel/endoetmp waer TDenbarmhertighen Heereen WLoffanghlte -

3inghem.

lijckktnnen/

TDataldesvleefches welluft (oofaeck van mninfoare val)

-

Bpdie foethepdt Hemelsch/ mietis danbit tere gal.

-

Stem Palmij.

TDusfalt mplicht vallen/ die moeder alder klachten/ TDiefmeltende welluft/muvootsaente ver

S>fpziéroen, damckenee, "Singtnu den grooten-Heer,

achten?

Maerfeght/kommt daer mietgaen/tmetfnel ligheptfpoedtgh ja3plift/ vzolijck en blpmoe Het

"die

-

li).

De Vierde

Handelinge. Seite

Wtkomen. Se bidirmenna Godswil,owertmen altydt verhoort,

Enfokyghtelckzyn wenschna Gods mildt

GMynfel-Ometallhaer cracßten Synfloge soexistiert aktop Nootmoedicßert, Sie

troof Banßen köit Sacßten.

„Ein fliefemildten fet «Saermeer tot gesen poet,

-

-San Syon6 totfegeren. So on "serkrigen ruf,

beloventwoort. Precatio,

-

ck/&P Ifrael/ met ootmoedigh A WLdatighefch zep/badt e des ge Heeft Godgoedtlijck verhoot/op als ". ' Wp fiat. JAieta ' geborg ban u fonden ber

Verhorn-

-36hen"fliencken een Luf. „Zinnikoteytomoetickeeren. Sin mitjedt keussig «Sijn soetjept osersloe,

Sroet,

-

EDEN

ZMaeroock vpphepdt/vandienoch herrschen

SPmbaerte Roemgenieten.

-

i6 dé6

imuleden/

des jtsfontern,

Dollkommen verloffingheeftous de Heertoe VEm spoort Man darf keine -

ghefept:

sy mkermag Stieten. Pannien aus Kyon fangt, Afri/

Wiensgoethepdt ghenadigh nuontfarmt oVer Ulept.

ken,

-

TDeesmare Euangelisch/ dees vzolijcke GMaerdiena em Gerlangt, tüdinghe/

Bengirubildelijeh tot uwerverbleidinge. Sent mpvgp/ alsghp wilt/ met fulckver

Kießtatzinserten Senße.

foeck begeerlich Stefn scßpfc föas Segm moot, Ghp verkryght alu wenfeh/enickverfoecht

Swt Sedoensau stesloot,

ganteerltjck.

Poeminlich nepghde Godzijn ooengen dachtigh Hoe

'

hpopmßnen wooden

"Seepferdengoeden menscße. Siejeef zin «Sod Seracßt,

IOT)3

Poeließe/hoevpuntlic/hoe rechtgenadeltjc

«So Feef oock zin sefacßt,

-

Bis


-…

"

ban Israel.

#fol/ccccclrij

Siedasrommofen fersen, SDmb mißact Safer groot

die ßidmet réghtootmord,

Swy lagen inden Poodt,

-Sat Safzinfeed"Gersöersen.

-Znt Sooßurg Sant Sexdersen: Swy S6aren Sods Spandt,

Midan die milde Sod je Sku, foo zyn gesod Ein ße ofendoen Keycken:

=Nishiyuyt liefen ant,

Sie’tquakdfakten doet yoko,

-Sen trooft San zijn genaden:

Soogaen Söyarmy,als

Swy Konden fi) Pkn mitt, SinßupyonalenSiedt,

(Tot die ontfarmy,fast

Sex Sydaer optom faden. eCy fayß opon6ellent,

„25tdemootnokdkijcken. eßy fall in Golder Kraght,

Onegiesen föifen macht,

Ein makciétéon62ie BEKent,

Enßen getroußeöpfen.

SDoc zin mittiert gepriesen.

-25etrout zin Söare Söoot,

die (chenckt met Golemaet,

Enßldtfoodat Schoazt, gyfutzingoettiert pzifen.

Eck. Die"tgefzeck serstaet, Ensifeschoncken Söefen.

“Sockonnte gesensee,

o

ick ghefonghenuptvuppigerher 21

-

geft "tgesede Sesee, Encooft(omopte Konssen)

TDooz bevonden trooftna langhduerigher

zat fir Siegesenal, 3akr elekomsiddenfall, (Wazyn Sityet Setzoussen.

WDiensherdtfounietlusten te doenna zijn

wien " googeef die engecoof, ' „25o Gfin "sernuft Serdoof,

zyn gavc

Endie zijn Söootaenoozen. syffencktdenarmenmee f,

SOockdiesem Liefpck Szeef, Enie in schuldenfinoozen. Hif d'aximikw troofclickgeeft,

fmerten. Helptdie goede Godfos d'onwaerdigenupt nooden/ hebodenz

'tIs’thoogste verlangenlindengrontmijn derzielen.

CD zaeghicidaergantschelijckmijn vpanden Wernfellen/

TDat ich Godmochte dienen vanal "tquade bebzijdt. Cognitio.

't Sal werden/komt binnen/waeckt/bidt/ benaerfightmet vlpt/ TeblijveninGodswoodt/ en wachtmet ghedultdentijdt/ DanU ghe/fo werdphaeftheelver

"n 10.

ziemt sogdzoefmataenkleef, zien6zielt Serdancßt moet föersen,

Bbb b 1.

Mede


Medecijn der Zielen. 32 fichtelijckterijmen metlufti Enwertballinck/jallaefindienfeneerlje. ge ' Poemu defe Comingupt Liefden Barm TDerzielen ghenefinghe in opzech

TT ertig

't Continerken verbannen in ellenden fmer

terwaerhept/

zMoet ghp O waerheptsgheetfelve in mp 3inghen/

-

tilgt)/

Eenbelofte dedevoozhem endefjnzade:

MDant watwaerachtigh is comt waerlück Dan weder tecomen in's-Heerenghenade ontspinghen TBooz boete/die’s Coningszoonwillighen onfchuldigh Noten waren abervan't waterkenrepne TDaer afghp die Boznfjt endefupver fon Rochdaer voodsenfoude in Liefdenghe tepne. duldigh/

m

Bhp fijt oock elfaltist doendeintgenesen/ Enfijtgheheeleendoop goetheptgheppesen/

ODock

'' Coning/ die hepltghena delic Ycht. Htiert a rom alleen mijnpennefade

Langh

JBetten

n wat wijfen die doodtlijcke

06

voldaenis met Het dierbaer O2

Bandes Coniuer Toone Salvator geheten/ Dal ich hier mietfegghen / want elck dat

C

TDees groote Conin ghis van machton mach weten. So en heb per oockt niettefegghenghe verwlnlyck/ . TAL 19angoetheptongrondtljck/van wijfhepdt onvinlijck/ Dan Hominis eenzoon/die Godtloosisge Ilaent. Zulerdathp (als andere)gheen epghenna TDie wei verfmaedende die ghenade be me en heeft/ -

MDant"tighemaltecleen watnaemdatmen TDie niet hem gheeft. -

TDoch noemtmenthem veeltjtstotfjn DLof en Eier

-

habe

Omfijn

90ft/

'gneten om fijn Hertneckigh

--

00

Maerd’anderzoon Tendaer/die uptfmer

barmhertighe

ten deerlyck

eer/

Debeloofdegenaed'ontfingfeerbegeerlich, Overal istgebiedt van deesgroote Coning Wert hier intgenesenepgentlijcbefchzeven, jaer intonsichtbarer Lärjck Coelum is fijn En hoehpupten dood weder quam leven. WooningTDefe ' Tondaer had oock dooz fjn -

--

ehrlich: fchoone Bon fünlieffelijcke Ich CHIE

OMD 21

| Sijn zieldeerlijck gequett metdoodtlijcke

Piet moghende verbergHen/uptfolgt vooz't Wonden/ gheftchte/ WDieuptomachtfaemhepdt/ oeckraedtsont Alfomoght dees Coning/do02 WLiefde ge beeringhe -

meenfaem/

--

-

Aiet bp hem felf holt den fijn goedighepdt

ehernet ringe/ : niet alleen ineen quaepter

eenfaem/ Maeroock in een zieckte Litargiagefept, Maer om dieanderen oockte doengenieten TDie’s menschenghedenckenfo woesteijck -

ZHchepte hp eenfchepfele omdaerinte vliets Namentlijcken Homo, hem toteenbeelde/

verfpzept/ T2R1 En'tghevoelderzielen berooftfoblooteließ

' ä

TDlen hpfelde tot een Heer in den Hof van TDooz verghetel ' jck/ weelde/ TNatovervloedigh was vanalderlep goeden TDatmen nopt JBedecpngte hevonden png r MDer eldtheeft Opdathp'tfoubouwen/bewarenenhoeden

n / dat met Volder

Als een clepin

TDie defe

äche 3ieckt

recht ghenefen

NATIC

Gebieden mochtoveral"tgediertsgelacht/ Mitsdathp alleenlijcfoublijven onderdaen

flaepflucht Indees der karmen doodlijcklg jchlagh hpfon

TDes grooten Coningsraedt ende heplfaem Lebendighbegraven/alflieflijck ontfarms TDes barmhertigh/hemfijnhardt vermaen. JBaerlepder uptjonckhept dom ende on 2TTC Befondtfmerte/ te benennen dooz leedt/ppn/enl verfocht/ Es tot een afval ghe 20tlyt GPm hemverheven voop't feenen HHerte ftpfinnigh

e“

ablich

Hen

n

TDoo de

-

luft vande zothept bluch

ttgh

Eensdoodlnickenfentjuis van Hooghepteer

Een vleeschen ghebooghfaemootmoedigh

ehen undHppvppmildelpc Wen fegt) Ich “/ Want byp miI '' k

fuchtigh/ Ende ditdoo.de listvaneenvwant vermaert JEN TDefes grooten Cominghs/Walsch ende boos

der 3P1dwinkt/ Jabe niemandt gemeldel pcRaen P van aert/. Poghende fchalckelijck/met loofhepdt be t3s desliefdenaertniet noodtipck voote hendigh/ . . bochen/

CDmgesellschapfezien infijnftaetellendigh. Maer liefpchte trecken doop lieflijckaen locken. Also verloos Homo't läijckdes Luft-hofs Heerljck/ ZSo


der Hfelen

n lockt meteengroenrijf

Somen

MBie

fol CCCCChrift, n“, dochfofoutfnop Douweha

2102

elly

MDant demenscheis gheen Paerdt datmenbzep TDatghp'thier albedzoeftmetleedtomatelijc delen moet/ begheert ! Wie heeft u ont MBie TDochtreckt lockt Hp met vzuchtbaeronder ODEN

biet,'

d

TITILp

Renfchickt mp(fpzackhet Crupg) alfeerfeltfa

TD Everfaegdi dooy lief/maerdëfouté dooylept.

me Boden/

Stil wasdezondaer/die het dzepghelycinoden Immersdaerghp Booghtfijtineenwooning/

ÄHtoutelijc verachthad van die Coningsboden/ JBaer mp hier die Barmßertighe Co Geroepenhebbende mettenclangvan Trompet: 1llIlg TD'eerste/doetboet/debil isaendenboom gefet. TBso wiens goet bevelenick alditheb gedaen/ TDe tweede: WDilt vlitigh opuleven mercken/ Ein nochallVeelmeer danghp welrondt verstaen/ MDantmen faloopdeelen elck naftjne wercken.

Altfamen streckendetot s menschenvooz.deele/

TDederde/doet deught/ oft ghphoot terlaetter DAilfchijnetfijn hindernauvalchoopdeele. UT2 : Ende ghp O3ondaer/betreurt muzottelijck/ VUre. 'tGuntudienendeis totbet’ring Bottelijck/ Gaet van mpghp vervloeckte niet laeton ÄHoghpnoch hiernamaels claerlijckfult befpo JUNäer -

“ ''barmhertigh/die

2TOT

TLI1,

Aldattot.deszondaersbetringdienenmoght/

Beterisdie haefdande hebberverloopen. Schickte hem den vierden Bode/ghenaemt het Ist nuet eenmut verliess dat deztel doet winnen?" peinlijck Crups/ WBlfghpoock hoe de Heer mp hier zendt upt TDiebleefnietalsd’anderfaëroepébupté"thups NINNLIN: TDes3ondaers/geheeten Godes vergeltenheyr, Hoeenlieve 19aderfijn Mitindtgheeftde roede/ JPaer tradtvpnoedig in/daerfünvermetéhept Ghpfoudt mpontfangenmetvzolycken moede. Hein in een Camere/genaemt Aerdscheforghen IBaerdutfchjnt geloghenvoop uoozdelevalsch/ pte ruft in Länickdomfijn bedde had verbogen SDockvoo zu oogendoof / noch Hebzeeusch ofte -

Doo allegoep Inspaecken Godfalig wzoegen.

'

DAls’tCrups den 3ondaerfag in dit va TDocß Beweeghdezw'tbeddemet veelangfigh beveus/

Walsch/ m“ dit verstaen/ ditpyentint ghe Achte.

1Dermanende"tverlies fins weeldigenlevens/

TBit lijdenteontgaen/isbuptenu machte/ PHypopende d’ooghen flaperigh upmende/ Maertinu machtistelliden welofqualijck/ : Enviel weder indzoom/"tvermaenversupmende Lidp’t wel/'t isunut/ofanders ist schalijck. Doogantsch doncken Washp vanden Wyn der Qualijcklydtmenallfmen't Crups haet/ vliett/ Weelden/ ende vermißt. alsmen'tCrups bemint/enwillicß TDathemnietmogt wecken deslijdens öbeelden. MBel st -

'tCrups

' n

dat hp haer dzepgingtheniet

AC ke

Ut.

TBielijdtwilligh/die 't Crups clepnderkent dan

Woerdeden Ledicantmetfo grooten krachte

fijn fchult/

bering

aenntemt Net goetghes JMetten flapenden mensch/die lancfaem bedaerde Ult/ TD'oogen traeghlijck ontloot/'thooft opdeurde TBandoetitüdlücklijdeneeuwigh verblüden/ fwaerl11c/ Anders bengthettydlijckint eeuwighgelüden.

TDatzmharthraecte/black/ende vielop d'aerde -

Endte

--

Anafigh rontfomfagmet schicken verbaerljc. TBit onthout Ozondaer/ck '' "uwen beften/ MDanthipnu wacker fethem treurighgenaken Radenlichaemfchepdit/maerbliftottenleisten Bün quaen Confcientie/berepttotte waken. Bp uonfichtbaerlijck/om derzielen wonden Danffingroate zonden/met wzoegenfemijnltic Tehelpenfupveren vä"tvupl bleesch der3enden. Ppzetoocaencomen't Bngenoegenpünlijc/ Alft ghefepdt/ dweenzpupten Derselfchaptwesende met Ghevoelensmertigh/ OOL II N

“:'had

Die gafhemeennepefofelende hertigh

''

T9es Zondaersdz oom-bzeug t was als dooN Z

Dat hp feerlupdekreet vanbitterderpinen. 19ootfagh hp als eenroock haestelist Gdwijnen Liechtalseenwaerschapblpvolwijnige Music/ Din MDereltfegeluc/metootfijn valsbetrouwé Treurighlijck verandert in een weenende Lück. Dan hier langeenweeldtgh levente behouwen. zombar, mich / "thooft hingh mal Q2'TUE tScheen dathemdit gesichtteswaerderpünde Als ortwaecktupt eendzoö/rechtcontrarpfijnde Want finconscientieHemangfigh vervaerde / MDanthemhadde gedzoomt dathp methonghere an:NET andt-Godtgrechtvaerdige Ein met grooten dopfe/alseen Denus Jongere Meneen wheeldigen difth meteen JBepfkenluftig Metd’andereen vanfijnzondighe aert/ Leckerlistat endyanck/totversaetheprufligh/ Bp de confientieferer vzeeflyckint wzoeghen TDes hp # ende uptfijndzoomsblendig Stont een vpouwe/genaemtpijnlijcongenoegk/ ept/ TDietrock"thap Upten hoofdemette eene Hande/ Dem vindt.pdel vanluft/envollelendighept/ entsen; hemmet d'ander een bodemlosemän Soist ewnde van valsche

' ufte/

e/

't Beginvanwaere endelangdurigheonrufe.

Totbewijs/dat fünhert/volquaetheptonfoet TDemeeste 19oogdpehad die’tminst betaemt/ DLeeghwas/en gebzeckig van't waerachtige goet Bp den zondaereenvalsch oodeel genaemt/ MNaer"tsmertigh gevoelenhem bitterlijc quelde/ Maijckende met doncker enverkeerde ooghen TDie een gewontherte voofynoogenfelde/ zeer/vol Etter / bol TDooreenvalschebzille/die "talles kantooghen 19ol 22'21 Gheheelandersdan'tis naderechte waerhept/

ach:

TDees was daermedebp/enziende defwaerhepdt Bedecktmet veelplaefers vangemeenhantieren./ TDen Menscheop-ghetomen tfedertCrups daer MDantint quaetsgemeenhept foeckt elckdwaef quam/

lijck rufte/

Sprac spijtelijctothaermettenen moedegramm: GDocfmerts verfachtlinge in fmertbarendelufte. 3. Deel.

Bbbb 3

Dax


A9edecpm pieders volromelije wife/ zmaer deesplaestersfildenhetfmertigh gevoe Alulerdoofijn ant vanden Corning goedigl)/ waseenerf-vp TDIt 21 Solutteldatmenhemdeste meerfagh woelen Sathan genaemt/fel/wzett/en een Tpzanbloe gh/ Ferrrabben/meteryten/met smpten/met bpten En HeerD1' een Läijcke / daermen Mundus tole Dulgeenrasende Bep, die man toonwillfpipten ept/ Tegeneenfelle TDog/die hemde hupt verfcheurt. "/mijnpijn/of'tishaeft upt Die stadtheet Infernus die optverfielept - -

weiter:

19anden hologen Hemelbinnen "thert vande aerde eenpoel grondeloos/daer sich optvergaerde Stildpniet rasch mijn fmort/gbpsult rasch be In Aldemodder leelijck nederwaerts geblooten derven/ gantfchonrepnegooten. MDantommatighgequel/doethaefelijck ferben. TDoo den vuplen aders TDefe plaetfeltereker/ja zielen gewangen/ tmoaseenwarte macht alshpditmoftbesuren Haddeontalli jcke veelpaden of toegangen/ Rochfaghment ghefchieden dooz "tlicht der na Altfamenonwegen trom/ beedt ende open turen/ tom af te loopen/ TDie dyoegh een dun Mitaerfken in een Lantaern Jederwaerts dalendelich TDooy diepe Speloncken van d'Hemel freckende beroocht/ van ghtmackelck tot hemtrec Ein ber ghetreurt/

--

n

19uplbecladt/dick befmeert/gheel verbandt/en

LINDE

befchzoockt/ kennis gaf van dit treurigh Raderstadt Infernum,daer sichallehet spoo CDnnapoozlijckepnde/verdwijndelende verloop/ edzyf/ 3Maeralsquade affectusdaerquamdehupstatijf Bemercht alle"tspoo in/maer geen uptwaerten 't NBelck

'

--

Becleetmet eenrou-cleet lanc oock/direfibpupn/

gaet/

ngeflotenfaet/ Pinghpdatvoop 'tlicht/alseen cleetop een tupn/ MDantelckpoopteis fulexdatzpo TUDoe ana“ ' huplen/ met jammerljck Doozal denincomers/dien opent3phaer widt/ Maerden uptwillenden Muptzphäerfelfaltijdt. Yerlag). TDit

mo" hoogen/maer niemant daer pet

Deferpoortenvintmennevens veelklincketten/ ,

WBtnementlije vier die deupt-gangbeletten/ meerfagh/. Welcke dupferhept blintdien rouwelijckëfhijn Alsvalfchefekerhepdt/ den Godtloosinghelijf/ JAoch veelmeer danzp was dede grouwelic fijn. TDoodlijcke wanhope/Metterpe verftzft,7 Daer was ingecomen/dooz t getlags verferck Enonboetvaerdighept des herten hert verhert. Danfmertigh gevoelen het 19ptighop.merchen/ 'tSchijnt wonder dat die wegh/vol dzuck/vol leedt/volfmert/ Een Raerteaendachtig/wacker/en doofchtig/ TDefoditztende/fpack met wooden gewichtig: Enoor die fede volpijnbanken enboepen/ - -

-

1Dangangersen Burgers fofeer overvloepen/ Maerfetmen optefchijn van welluftig boelen/

Sick bevinde CDzondaerdie dupfere treuren/

Eenonmuttit verlies/een quetsch verfeuren

Dooz DLijf/enziel/vooz"t3Lijf/een etterintghe Smekende en aentrechig voop'tdierlijrgevoelen Dande uptwendigeonredelijtkefinnen/ beent/

Dooz dezieleenquaedthepdt/die "tgoedt achten GDoc op IIhnen gemackdes Weeghs licht om Neent, Häupm/enfelfsdalendevanbobentotondere MDatisditdochandersdaneenwilligedoot? -

Enzothept hertneckigh/derzielenhoogfe moot, So verdwijntlichtelicditgewaende wondere, Hoewellnuditvalschegemach/enwellufte/ 't-Zs hierfeerverargert federt diequade Affect Hetlicht der Raturenmettenrouwe heeftbedert Altijtwert bevondenfmertemetonrufe/ TDaerom noetdieterfontdaer wederafftjn ge Also die woeferupmtdoetdolenmoepelife/ So

"Welck benauthept valtdengangeronpoepelijc TDie hiernimmercomtterrufplaetfen begheert/

lept/ ch watlichtsomfienmetsnder biet:

JL2aer

Icyep

unte in moepte/en altijdt ruftont CET

In defe verbogen endupfere Hoecken/

Booor des weeghsfeplheptoneffendalen,

MDatudoch mach letten/ enwatraetste foecken.

TDIt wasgefept/fp wierp desdyzucrnevelom ver Haren blindengangers in denckerdwalen/ 1Beroofaecktmenigen verdietelhcktn tert,

Pan't doncker Lantaernke:dat weder als eenfter

Ja menig) fware valendepünlückefmert/ Eenglanfkéclaerheptsgafindenachtalsvoozé. Ende fodwafe lufte dooy'tonmatighmifbzu den ich /fnel galgheduergh pch Hier met is CBpmerchinge noch niet heel ver TDen ht

TDoom, den dicken mifte vanden beroockte hoogen

Up

noeght/

JWaer bzaeght vooyts den zondaer waer’t hem TBaer defmert lang blifft alslufthaefigh bliet,

Engheeft voo een clepnevzeughtmenigh feier

fmertende wzoeght/ CDoc d’oofaec waerdooz hpdaerin wasgetomé/ GEn na'tonderfoeck hebbende vernommen./

-

groot verdiet. nochtans So wert

er

nimmermeer offel

en/ TDatfijnfteckte wasnietintlijf/maerint gemoet Eenfdeelsupt waen vanschade/eutptlijtonpoet Bp dendoolders op deesonderaerdfchevelden En eenfdeels upt werten derzondige zeeren Metopmerchingheverstaen / bekendt/ of be herts/dooz goethepts ont JMet vonden/

Pr: n 22TEIN

Sepdezw/mutter ist foerkenbefchepdelijck

13ant

m

daer den Hemeltotgheenenfon EIT

bel

zeme

en traelt fin Hemelische TDe Ragemefinghedan indoefhept verlepdelijck/ 1. Stijffinnighvolharden/tot erging der qualen/ Elchpzeesdaer dit feggenmet gelickertalen/ engesicht gheenen tüdt voortbeslot Waertot dupfterlinghen. Die Enftemden alt"famen datmen fracrfouzenden If Raren Medieun/omde ziecktetedoenenden. 't Licht haten/ oock 'toete 0Ud"men "toete WLicht aendwlingHen

# '':

Do warendefakenmettenzondaergestelt/ Alsfijnonrechte Heer/wiensbedieglijt gewelt Hemfijnen rechten Heergerooft hadde metlife/

Reen/


der Hielen.

folCecchrib.

Reen/dees 19leermupfenfön Hemfelfeenclupfter Baer was oock Bevepnfthepdt/die quaedtfijnde

netwilligheblinthept/3pminnen't dupfter/ Hieroniselekander altist in den wegen/

goetfchijnt/ Argh-dencken die oock’tbeft intquaette dupden -

TD'eenfchelt denanderen/elck isandertegen/

ptjnt/

Deeg vechthier/die daer/ele moet d'ander vzefé/ Begeerlijcheptdes Dleefchs/des werelts/en der 3Dachdaeroockrupmte/ gemach/oflufte werfen? ooghen/ Celck van deesunweghen heefteenepgenname/ Dalfe vpoetmaking/een vzou van groot Hmogen Rafynaertenwerckinghedupdlije einbequame/ Dochter van't lustighe/doodtbare nde Derpent/ Algizonde, eygen will, ende die alghemeenewaen, TDie Adam vanfijn Heer tot Batan heeft geweint

Vieelchswellult, verachtingvan't Godlycvermaë.

Stoute vermetelhept/hetmifbzupckfchad zMetveelmeer anderen in getallonendlich/ TDefchalckhept behendigh/EDntrou verradeelich/ lijckt Wiltfamen den RMenscheverlepdende blendlijck/ Judas Heersc aenfi In handel jn ijck geblee MDantzpfjnal verspept metverboghen netten MBet meer diergelijske al lifigh van treechcken/ en/ Daertnelcluganger haeltfonder opteletten TBewelcke daerverscheenen metforengelate/ Heftricht mach werden./maer lanchfaem af be Engezetenfijnde elck nafijnenftate mt/

Mennoemtfonachtaemheyd, 3edennavoltken t

F" Liaedtkamere op't groote Pallepfe/ atHanhooghe3at vsl.fwaren gepepfe/

Heeft hpziende fijnraedt nu alt"famen bp een

Schyn goedt,zoet aenfchouwen, schuldige onwe Treurfghlijckghepzokentothenallen gemee n: tenheydt, Hoe feer de Heerltjckhepdt van ons Liljcke Lichtvaerdigtoetemmen, fijns felf vergetenheyd, machtig)

Diesmelkendelocken/aentlemmendebinden/ Enomminnelyck finden willigenblinden/ Denfelfsverwerrende indonehere ''

-

Opte gehoo fäemhept dermensché eendpachtig) Geveftigtfaet/isu (Läijer genoten getrou) Geheelonverboghen/fo ickfekerlijck hou/

IHochaischpntnimmermeerhier entgeclaerhept Bo wastoock mp/enmeedat vermeeringheons Hofietmennoch altgruptdie dupftere Hoecken

1D09't

b“

beme

rher/

licht, die minlück Mijnampt is/als ick eerft (noptlistedesgeljex)

Call OECREN NBaeckte datde menschvielupté Ilufthofheplig De wederheerende boetvaerdighe Menschen/ TDes grootenContiner inons TDsolhofonveplig/ Diebegeerlijc d'uptkomit deronwegen wenische CBm welchen veplig te houde in ons ghewelt IH welch fulcken oock verstreckt een Thesenfche Had tckhem kloeckehlijck metweneldezotver felt/ Daede/ Hoefwaerlijck het valt voor denrijcken W9eten de voorc omendegenade. Q-11 Werdt "en Tegeraken in desgrooten Continerrücken/ Maler binnen der fede is die eeuwige Macht TDeesismuaenden Mensch intwer ck betogelic/ 4Dandicki)ept / enfulcke waerhepdts

t

WLicht voozhem tefyn/dathoutelck onmogelfjc/

kracht

WBant hp heeft den3ondaer den rijckdom benoms

TDat 3p als ' mupzisvoop"tlichtondooz schön W9ten Bape geweckt van't 3ondeltjc dpomen/ TDaer

lijck/ in tega- dan de blammen Hynllt -

Overal

' elchsljfclevendetrouwelück/

Eenen voet gegeben weer tothem tekomen/

CDmhemfote vppen van'teeuwighverdomen, Dtaetons dritte lijden/traeglijtte aenfehouwen Adalmen arbepdt mpden on den Mensch tebe

Flenleten verlichten den donckergrouwel Ück/ Houwen ? zaer gevenalleenlych elcheen insonderhept Ick weet Ick weetfelter dooz contfchappe gewig

dan fünfelle Beudels eplycheonderschept/ TDatdezondaer nu alldoende enonledights IHitfün Tantknerfinge, verschrickinge bederflye, iOmd'e erste gefonthept wederteverwerven/ Feuwig verdrietweeningeende dootonsterflye. Envanons tefchepden tintensitätjerbederven.

Derzoljcke hopeverschijntdaer nimmermeer »ierts nualreedefo veelingedaen/ Doch die beioftenfoet vanden barmhertige Heer/ | TDatuptzpn gefinde flucx wech heeft moetégaß TDtes. Was ' ' ghehoot/zang/vzeughde/ Dannter vzucht baer/dietet noch heeft of gela

212

zwaerzuchten/claptanden/Owee/

Wach/

TDathpnopten maerkte.meternfeengoetopft

Doreen algemeenroep metwandopens gewach) In welerplaetsenukomt beledenfinwercken Bloeckende 'sgeboots verdoomelische dag3. JAynfchadeljckfte vpand t/ het 19ptigh-Op Middenindenafgrout

defelstede/

/binnen Htaet destpçans Palleps/ volwoedige onvede/ 19an alle welcke faken het betrachvlpti gh/ mereken/

Fettin Coninginsname Hovaerde genannt Bennoe nnet

'

Mp(fulexbenpdende) queltmethertensphtigH/ Babel/ van fijn verwerringh Eniwetendedat veelm eer weten daneen/

hefaeint/ ick willen hoogen uwenraedtintghemeen gemis fos veemtghemaecht datmen acht Wso 19eb Woemen behendelijchstmet loofeppactischen/ cluchte /

INDen sie gefont) vanons fougaenfriscs mit hethangt sondergront indeswarte luchte/ ' vanschijndlich ende territ Tot spüte211nfpot vanons/enonsrücksvernielen

'

Sehetenpdelioaen/dat nietwar dann werck Sefchinsel/een fehaduw/een schulberpintooge Als zegel Roeschint/maen niet is een booge/

erhaddedes Tpan bpeendoen versammen "enbesenraed/quart volh/als metnamk

dabei

mach houwen in kranckhept derzte 21.

TDit was

ger

/ hp (weegh/enal d"andere

NIEDE

4Toonende met toopne haers hertenonbede

FHonschameleloghen/'rbebogh arghliftigh/

19an die lepde nare/tot dat defe Tppan wiftig)/ Elchs gevoelen omte vpaghen begau/

erblinde TDolinge/ Eersüchtighept Snoode wurf hept des 19lepfchs/Gods vpandt TDie daeralopfenden elekfinnmeentnghe/ schap vermaert/

Die het sich van Abatan feer vermeerdtenbe Waert.

TDers dit, die dat/doch liep der femmen berees minghe 3. Decl. Bbbb. 4 Beef


-

A9edecpm

-

NatuerlyckLicht. zMeetdaeropdatmen fou rufen dag nochnacht vpp van'tdoléonmenfelje. jongegants de Sßn ZDpdatd'onächtfaemheptwederfou werden ge -

-

“w '

bpacht f en" ni nne r Ult yn 3p te Welpen wenfehelf jck/ nannte bekommen een CDmme Intgheimdten bewindt des zondaersals bogen/ Bjn Zidaerfootbefte middelrückdom)was verlogen Natuerlyck Licht, ZDoumenand're nennen so trefflich als belent/ om krancken tegenesen, verfochter TD"oudefijn Tiefewaren viere/alle man intetbekent: Als leersteenvzoedtmakinghe/dat het hierfobe Bf waren dees voozmaels nietvlmtighenjong Doudemijn gedachtenal klinckédoompntong ho02t/ --

-

-

Feplt dat de ghenefingh dsoz'twaerschönend

Lanckfaem

: "tgespraech tuffthenons tween

epinDen

wooydt En lancfaemfouzondaeromden TDoctopzepnds/ Tedoenbenaerftighenaverechtsen verheert. zMAaerfodefen aenflagh oock eenighfinsfaelgeert DLufthemraed te verfoecken den ' focht/ Zoetmenhemdoenverstaendathpfalghenesen WLuft höraette volgèmeer fout danriffy bedo Heelbupten fun toedoen. MBildatooch nietwest Luft hem meerder jonge JBartelaer : Haenfallfünvoonemen alszotheptnispyfen/

TDan der Ouden Eere/ hpfchickeom defen, Endeorndenzondaer den waenvan deferdin CDmdefenjongenman/cwtlt niet wederfryds. Nieugierigheyt. ghen Beker Matuerlijck Licht/ghpmoetwelbeljden Opfijndertist lifightndenkopte bpinghen/ MDag dann een Näeefter hoogg be TDat denieuwemeesters veel geleerderspekten 19andeconstdandoude/wamtdits claergeblehs, A2N1t Hoogh geleert./hoogh gheacht/Botto Mapsalf Ruclappen 3pfuler niet gelijck Papegaepen/ Baen verstaende wooden/die3pwiftjczaepä/ genlaent/

Endat onmogeljckom werdenbewpfen. . .

Tp fijn dan geleerder in genefenskonfte/

Gedoctoxifertniet indes Pinerters schalen/

DockheeftderJongerraet bweicktemeerjonfe/ 3Maerind'Egpptische voll conten verholen/ Dooz een TDoctoozvermaert bovenaldieleben/ Ondat haer Liecepten fo foetfijn vanfmake Enfachtervan werckinge/die valtmetgemake. Gemeen opinie, dienelck rechtmoetgeben TPerouden inbitter vanfmaeck / strengh int In allen den dringendie hpftoutelück leert/ DDantdieThemnietghelooft/werdt vervolght en

''

End n daer Ruede Winuent ooc de nieuwehlerchen,

01.12EU.

zuwas bp denzondaer noch"tverkeertoodeel/ OBntbtedt hp den jongen/hpfaldannietdumalen, Net MBeetfucht/ 52teugierig gept. TBit scheen Hp sweeg/dezondaerpack:laet denjongshalle een groot voodeel

Rieugierigheptfept wel/3pfchzujvenboechen, -

-

OmdenTDoctop Lapfalf/doozhenlieden bedied

Doumlenbaer geleertheptdanniet eens berfoeckE

19oozalle bpdenzondaereerftte doenontbledeu/ IDenkranchenluft oockwel naveranderinge

MOelck TDotto boquaeum was omaldefefaken Dus.nemepemant tertontsijnwanderinge TDenonwyfenzondaernooflyck vzoet tennahen. Tottenjongen Doctop/omhem hiertebringen. JlMaer

' den TDoctoz grondtlückt"onder

Gaet gbp Aieugierighept/comt wedergering. Rieugierigheptging heen / TPoctor

TITIten

falf

MDaren gedeputeert tweeliftighe Lichten

Haeft hp Hembermann fo haefthph Enooghen vanden Läaebt. TD'onfchameleloghen Dean" e0 JDet de wühepdt des vleeschs/diefeerveel ver Enclaegde van't Uwzoegen nu "ä", Dockvan't ' fmertighenrouwelijck/ noghen/ MOelcke twee (hebbendedefen laft geaenvaert) Hemvallendefwaerderdan hpdzagenmo hte/ Opftonden/fchnepgdenvoop Datantoewaert/ Daertegenhpernfelijc raet aentjemverfochte, Beloofdefeer goetloon/enflootvootfjnemont. 't Gesellschap groeteden/en fün methen bepden WBegh) s“ oock/fotsden Läaedt ge Daerop TDoctor Lapsalfonderberaetterfront Alsvoo welonderricht doo: dietwee gefanden repDen. RBidlertydt wafmenbpdenzondaeronledigh/ Donderte vz.agennadenommefanden Dmte halentotboete vanflyn zieckte onvedigh Oftoofaech vande3iecktaldus heeft gepoken Den IDedecijnmeefter/want ditwasselerwille/ Doich bovenuhepl/het vet vanmijnkohen Als andere TDoctozen. Ozondaerbeminder IDaerwiemenfouhalenfondt lntgefchille/

W9ant het

:

licht zepdthem dient beft Jekimoght hierveelghelts(naiicklubevinde)

Berlijchon verdienenner dickvisiteren,

Te Handt

Een oudt verfocht Doctoop/ghenaemt Schzif Haerdatsverde van mp/diemeerfoeckmeteers tuerlyck verstandt/

IDerkranchengefonthept danmijnepghen bate

Maer"tverkeert GDopdeel noemteen melckmupl TBesick vanu3ieckteden grondticken state

19 nu moet verclarennaecktelijckpuerlich. een jong Iltalf Bs foutalsonverfaegt/genaemtdotto Lapsalf. Diekranchent dieuqueltisgantschnatuerlich, MDat heeftden raet(fpack hp) dees verfuftetolpé Doch nootlijch/endaeromis die so heelghenneen TDenmenschdsch tot nutoe gebaet ofgeholpen? TDatgheen natuerlijekmensch/oock niereen.

“ d, ander) Windt eeukranche doch

Andersistmettenwaen/diequeltufantazp, Daeraffilindevzoeden (ick mejaltsamen wir TDie fün epghen kop volght/ende nietdes TDoc Ickfelmpdaeroorbp/als fijndewatt gheleert WPanne er

ä2

tops Taet.

Ift wonder dat de danckhemmietmach helpen

Want mp dees waëalsuingeenderwijs beheert. Ghpw“mutlich dat de mensch hier

TDie gpomhaer fuerhept intpzivaetdoetfelps. TBeesquaels comt dooy zondaersonwil 192p van

aTU Ilyu

is geque/ofbandes wzoegheng

n

Pln.

Iglhept/

JAietdooy, der CDudenfchult ofte onbillighept. Verkeert oordeel,

fBooghhp lochenen dat die versfletenfolen/

TDe verfufte gryfaerts inveelfakendoolen.

TBit doetu dees vpphepthertelijck begheeren JÜNaer

w

die niemandt krijght/ LeTeII

' het ' -

DandeWaetigesothept/ditsdezeckt dieu deert/ e


der Hfelen,

#foltcccclrb,

OBHemerekthetontberen van'tgenemen begeert CDnder ditjammerlijckentreurigh befueren/

«Treurigheptmoetbaren/ hebdpditrechtverfas <Tradt tot hemminnelijchet WLicht der natuers/ Boweetghpdatuftecktnietenisdaneenwaen/ Deggende: GP3ondaer/wildp noch nietverstaen TDusraedick trouwlijc/laetdie waenfteckt varé 19faets ellendichept? Isditeen doom of angen CDfzpfalumet een ware ziecktbefwaren/ Jckhoudt eeralvooz waenende blindedomen MDantde Melancolpig teerings moedere/ TDatmen upt WLapfalfsmondt tot noch toe heeft

TDzijftdiewegh/leeftvpolijck/weeft vzsedere/ TBandatghp onleen zieckt gheWaent / ja ghe

Vernommen.

Laetighpuunet woodenfo dwaeflijc verdomen

dzoomt/ In verdietelijcke en verloopenkofenroomt.

TDatghpboven'tghevoel't gehoop foudtgelové. Gelooft ghp"tpçedickenvan eenvalchevede/

Ofmepntgyp alleeneonder alle Menschen Doofpoedighen heplightelevenna wenschen

Midtsinden stridt/omruft/en elendighede.

Een valschewaen queltu/gelooftmijn bedupd/

boomendernach met eenfierge

3MDaten NEL

-

TDatulet/let oock mp/ende allen Lupden/ W9at nu/falmen bolghen uongeleerderaet JBaerfijnwp des/als ghp ooc dzoeflijt Öfoot/ WGoven TDocto2s/dtentfijn amptisen d2U. JAeen. Waerom wpwetendat hetalfo behoot/

er

TDathetmenscheltjck 1s/ende datmoetfijnalfo/ Isfijnredenniet vaft/blijckt dienietinderdaets Stellenons te vzeden/leven ruftighenvzo/ MBieleeft dochdie"tallenafjnen willegaet En lijden Gods schicken,fijnmeteenparighept. WBgt meindimen hler b2p vandefe zieckte TDget

: fodatraedeick)verdzijft ufwarig ept/

:

Perlaet U deught

quaet

Js des menschenlevenoor andersdaneenfrijts / maeckt van de moodteen

Bfmepndp datms hieralshiernamaels öblijts

Dpfweegh/ "t Ratuerlijcklicht heeftdaeroy Geneesteerftdaegsufelfs geeftnherte geneugt/ ghefept: Soecktkostennochmoepteaengeenen TDoctozé/ MBaen ghpfpzeeckt feer heftigh fonder groot Dsckaenimp miet/feecker’t is alrost verloszeu/ "onderschept Mantuzieckte onsenraedt gheheelmiet behoeft/ Panfrijdenenliden. Aufsalle frijden -

ºt Js gheenzteckt/ 'tis maereien waren dieudus Tweevoopeenwettelijck/en bpengt totverblpds feerbedzoeft. Alfmen't quadebevecht/en verwintvpomelijek/

Meantfoeckt ghpremedieaeneenander verfandt Maer"tgoette behechten/bedzoeft verdomelijc/ Als God/dieu gestellt heeftin uwe epgen handt. TDit is onwettelijck/enhet tweedeghevecht Danuwe geschickthept zitfekeren gewis/ TDitfel “wen fpzeeck vanden frijdt Mitent maer dat hetfo Hoogtalsthupdenmetuis/

Ope

MDant dan vernieltterfront dieloutere Waterhept/

TBaerheeftelck hier altijtzeege oftenederlaghe/ A9zottewane methaerquellendefwaerhepdt/ Ofnu't es dan’tander.Isteersthoemachtlage TDitfegich upt trouwe/tot unut en mpnfchade. Gfd/oefheptfijnbphé/die "tquadealtijt zwinis 19aert wel/en blnft getrooft in Godes ghenade. Treurtmenoocom tkrijgen vandezegebemint Alshpdithaddegefept hielt. hp op vanfpzeken/ 19erliefmensaltist/ wie machhier berwachten eenfuch gheldts inden handen Eenige betring/offijnsdauer verfachten

INNen

Dalmen dander zielendoctoos oock behoeven?

2 CU.

Zondaer dankte hem/enpzees den raedt boben Waertoeom verdzijvé"tonverdzijficbedpoevé Mate/ Reemtdit niet wegh/'t opfet van een beter leve ' gut hp weethem niemandtfal Eude TDoctop Lapfalfging weghfinder frate. ÜBie TDte was upten hups / menfaghdaerde glyeven

ve

-

'

NAC) (2 Heefmendanoorfomtijtneerlaeg/fomtitzege/ Sffnderwooden/als doop eentoverschekrachte JBaer ditalevenveeldattet ä weghe / Teszondaers sogetoe/'thooft voo overhang Do bliftde JBenfhaltijtineenen staet Pfifft Aldeleden zijgen/Tende metflaep bewangen/ wen“ goetallfmenfoquaedt als voozen

Liecht

'' ' Beecker JVAancops Waerghe

Soo maerkten hem Lapsalfs wooden domen flaep-dpontken/

--

Sulerdathpalfinleedt enfmerteljck lßden Dommighalsdzoomvergat/enfeldeterfiden

Optenruggeviel/enbegänfichte strecken. TDitfagh

Finab Wechien/

/ die giughemonfacht

Doendefmertigh gevoellhem metflapen decken «En konfrientie’thäpzuptfjnhoofde trecken/ Dochquelde hemphnlickstonderdithroelen te»nophoudelnick laenvanfmereigh ghevoelen/ Diehen,so wächerlijck met ernstegeraechte TDathp upten flaepe haeft weder ontwaechte. Doe toonde henn opmerckinghe den aenghe sichteontifelt Panfintwee

Players

fr/.

Doofrijden/fijn wp quaedt/moetmen daer in

schonChen/

-

-

Volherden/

Wiemach dan doch hopen ombeterte werden JBaeris de

##

meerder / wert Het quaedt

meeft verwonnen/

So mach hetootepnden hieronderder Bonnen mmers’tmachten minfengrotelijt minder

esgelijerooc doefhept/gefontheptshinderen. Jsdandefe doctonietfeeronbeschepden/ TDaer hp ' gen "thoogt / foo wech gaet 21.

doodehpnieteerfteenig receptte doëberepden/ @Tot verminderinge van fijnpijnlijckhepden. So blijcktuonbefcheptvan't frijdéppehende "t Welck inlijdens verfant unietisgebzeikende Want fijn quaetisintlijf/ofinderzielengront

TDie Hem noch met Intlichaemis3pniet/want tijn pfisgefont/

ghewelt TDat heeftootfjn/nodzuftväfpijg/dpane/encleet 49pamtlich aenvielen/greepen/nepen/en floegen/ Emontbeertgantschelijck alle uptwendighleet. Deen quelde hemmet fmerte / d'ander met Die 3iel heeft dan quale/dat's upt waren of frengwzoegen/ waerhept: (zept/ Boferophen verhif/metpijnlijeher rouwen/ Waensierte is alsmétreurtdoo gewaede fünaer Datennenferntet stillen / noch van Henn noght Gmeenig gewast quaet nietppnpc nochdootipc hou Wen. Enmitfdien geenoofaer van doefheptmootlpe/ -

- - -

3, Deel,

Bbbb 5

Als


QPedecin t

Shoo die TDoctor occk mietfooheeldooz ty.ch/ Bp veel vzoeden willigh/voop eenlaft verlaten/ waenfteckt die onfen meester 't Gunthp nietenbehoottefegghen'tis behoo Sft

Alsverliesvan Rickdom of mogende Staten/

-

-

"heen aeght/

Injek/

-

Tsontu lieft/wijckt/wamtmetuwert fpfteckt verjaecht. Zift

Wp

bart tael/

-

-

--

demenfeh kreegh hope doop 3 in

'OUWe/ ' warefieckte/ als ichr waerlijck

Enfantnieufgierighepdtom denTBortote Hael. Hier entuffchen hadde oock her licht der nat Uer 21

19eroosaerktuptsonde/baermoedervanrouwe/ Watpooghtmen'tverdzijven doop d'onmachtige

'

TDien

Waren/

aenfonden TDocto2 DLapfalfs

Ueren/

Offou diein machte/ waerhepttebdvengaen. Hemfelvehepmelick upten hups verstolen/ d'Almachtighewaerhepdtdset waen licht gaen CDmmeltebenemen (alWafonbevolen) frijcken/

Maercan waende waerhepdt doen vluchten of wijcken?

-

-

ja eenander TDocto/ oudt/vermoemten ber ocht/

achte

Hoemach oock ons IMBteferint waerachtigh

finnen/ maereer hp's binden

mocht/

Umzoegen MPasde TBoctox WLapfalf/ met oock weetgierig hept/ TDooz een valthebwane/ rufenen ghenolegen. bp den Bondaer/ diens groote vierig TDits devastereden uwes TDoctors gheleert All W9gts ' anders/ danofghp een dienhongher hept eert/ TDenTDoctop van zijn fiecht/hertelijckenclaegde/ uqueldt waen/ laetuniet ver Hegghende: hoe hen fmert en onghenoeght TDug ullen/ plaegh.de/ TDenckt omgheen spijs/ fegtdoch:fout ghpzijn Endatdes TBoctopsraedthemnieten behaegh de/ maghe oock vullen/ TDaeromhp nuvannleus om anderraedtvzaeg Boude die doode waen vand'pdele wooden/

u:

-

-

-

- -

-

“nt

-

Hijn lebendenhonger oocktonnen vermooyden.

de/

z-Betbeloftevanloon grooten rijckelijck. middel totvercryginghe van TDostox WLapfalf antwoodt, met ernft pac- -

TDenghenendtehongertoumenmutterwissen/

“n eigt,pylen/

tijckelijck/

Hier afenvermaende TDoctoniet eenwoopt/

TDe

-

aer was verdoolt/enfehendelijck ver

Maerfepdealleenlyck dathet also behoot:

ept/

Maer wie magh ghelovenfulch ongelovelijck Hp had hem die waerhept weltrouwelijckghe feggen/

fept/

foo fmoodt/ die Henbp een man fou er: LIQUI1.

-

mich dathp immers wide raed 0ell/

TDoch

(Tenepnde die vzuchte/die phooptteteelen/ IHp wifts ghenoegh/helpetniet/tenmocht geen Allzijn levens daghen/ellendig fouqueelen/ quaetdoen gheen moeder dienietis willigh en Hemfontwelverdienft aenmet confige fucken Zamen vaft/ WDie weetoschfepdehp/ oft mochteghelucken/ GPmhaerkinttevpen vanhongerspfnen laft. Wildp ghetadelijch in rufendevzeughden zijn/ Dou

#fchen verdzietwefen Gods wen

Laethalen eenfalve/ ghenaemt der deughden

(TIEN1

fchijn/

Of is God'nfet beterdam die fmoodemenschen?

TDievzouhnpochzifis voor denkranckenlupden/ Datgefepthebbende flootzijnderwoodenput/ Heer konfighbereptvantweedterbarekrupden Hondaer

alghehoot/ enfpzack u Wootis Allg. Van

TUI

Ghpnatuerlijcklicht/en'tsomtovereen/ Metdat

p/ bptunft Gods fchynihepligh, van

COUT

auch hooze/ endeghpoock (foo

N221

Envan Ceremonien/"therteloosonderhout. ick TBoedphiermetdagheltjerubopftewelfmeeren/ dat ghp geneeft/mawenschen bege 't ItNach

TDatmijn Groot-heer Adam inden DLufthof wasgheftelt/

TEI

Hier

“in fpzeecken/ Bondaerfpde Hem

AIN Gmte wesenteen Pins nietomte zijn gequeldt/ als hpmoft dooz 3ond daer uptda Gaf hemzijnpyesenti/en/hpgingh zijnen ganc. Ein

d n on zur barmhertig 211

ÄHondaerfant3n Maerte ghenaemt "tquade teghen zijnder qua

ghewtont

211

Meteeuroperen TDubloendoen verguldt Goudt Belooft waseen Artznepomdietevernielen/ verthoont. die dierWas/enderechts van ee TDoozzijn foonden TDoctor/derquellende zielen/ CBm den

TDte fooickvooz waerhepdt/ welheb vernommen/

1121 D0211

Alleen tot dienepndeter wereltis ghetomen/ Als degoetschijnende/maervalsche TDubbloen/ Comt die dan hiertot onsomonsteghenefen/ al goep Munte./enfeerganghbaer elt/ te vergheefs/ ende verloopen,

an:

EIER

Dieur

Want pfleet die Waergaern/jadwang oockmet Alshp’t nieten wilde oftmochtvolbpenghen. gheweldt/ Reent (fpzack natuerlijck licht) dathetniet" Het "g bolck/bp feergrootenhopen geringe/ . Elch voop een TDubbloenfalf vanhaertekopen. TDe konnt Weerthupg met de falve be Gf nietvolcomelijck hierghefchiedenen conf: Bo wert die genefingten minfen hier begant/ geert/ Doo behaotimen diefleckte oock watte verdzij TDger metmendenfondaerveeldaghen vlptigh U 21 fueert/ Do behoot dieflecktenietgeheel te bljven/ Hem


AOer Hfelen. Tempologht vzoedtte maken waenmetoodeel

folCCCcclrbf.

Moet oock die buplHepdtfelf nootelijck verdwij 11LIl.

Verkeert/

-

Phoes defalf foogheneeft/ dathemmuwepnigh Deert/

ZDaers betooghthem hetvlptig) opmert

Hohepltmenden Pocken menverteert,"tgunt heurvoedt/ TDat menfupverteerft den gront van't quade 02.

2 n/

-

-

52iet infchoone wooden/ maer in daetlijcke Wercken/

--

MDant alsdebuplen fulck Haer voedtfelontberen:

Bp verdoghen vanfelfs/ oock fchulben ende

--

fWeeren/ Danzjnfmerte quelljckenormruft wzoegelich/ Soldatpijnlijckghevoel/gants ongenoegelich/ JAaer wilmense Uptwendigh met plaeftersaf vaghen/ Hem ' dingt/jadwingt den TDoctot"ont Jeden/ Menfalf van'teen WLitwelintander jaghen/ Omboop eenanderraeddie fmerkte antvlieden. Dochblüffeintlichaemqueldt Adersen Pesen/ Ruquamdaer(alsvanfelfs)den fondaer be Is datnietmeereenvalschdanopzechtgenesen Bogheneeftu TDoctozmaeranderswafghe foecken/ . Mat,6,22 ficht/ De sch“ fin, dooy't hepmelijck be -

h

-

Cloechell/

49amtnatuerlycklicht, diehemhadde gehaelt/

19an diefept istooch klaer/fo isal"tlichaemlicht W9atbaet doch denmenschen doozghefonthepdts

Defenheeftopmerchinge "twederwaren verhaelt aenschouwen. Damide Balven/vantfmeeren/ van’t erghen/ en 19an'tlichaem vooz gefontteworden gehouwen van als/ Als"tgewiffen den3ielquelt/pjnigten wzoegt/ ganderdithooxende/ fcheltdienraedt frackr Aiet de fehlyn/maer WaerHept/ift die alleen ver moeght/

voop Wals/ .

--

-

-

--

Dant gheen deughtlücke fehjn verdüft ware 19erkeert ja verloozen is/danaldeesarbept/ sonde/ Boick vante voozenwelson hebbenghefept Dlapfalfs Comfte al hiervoop ghes Die woont nietopter hupdt/ maer in’sherten Had u: 2(211/ s

ronden/

TDaer

-

' “- grontop/faeck vanfleck

TDus

' n nietfwijghen/ zijnder conf fo

JBaer

ETETEN

ellenDigi)/

-

-

ä supveren/mietupt/maer eerstin wendigl)/

Als hp verneemtdat ghpfmmers inwendelijck/ 19 wiltdoenghenefen/fofal hp behendelijck/

---

Soode groot Doctooz (fpack bp) onsaltjdt

Eendzanckozdonneren (quantsupst'uwerbede)

TDie hp veelen in gheeft/ghenaemtvalsche vzede herte van CDmfoodoozeenwaenrufende welluftgefchijn/ Tefillen uonluft/en onruflighepyn/ boofhept. hethootfelveder nieuwe Doctoren TDitfpunuvoofept/alst valt/ denctmijnreden, Leert's herten supvering voo!alte befpogen/ Onderdefe wooden quamdaerinnetreden/ fept/.

MDafcht

' eenoudt TDoctoop) u

s"

MDamitdaerdie net voo2 gaet/ 1ft moepke verloz Busheethieru Doctor’tbestentet wertoren/

Epyooght unmeerghefoutte doen

schijnen dan

Doctox WLapfalf/ die fliendealdaer terfeden/ Schziftuerlückenfinne/heel werdet"onvzeden/ o opentlijcktoonde 3ijn ghelaet onwaerdigh/

ant hpguckvoohenheen/ferenhovaerdig

wefen.

ZHelfzynse oochongaern goet/ maergaerngoet

(Totaen'tbed des

Oldaers/ dienhpalduggen

fpackt

gheppesen.

-

-

Hiermochtverheert oodeelzijn tooznniet be

Ghpen NIC

dwingen/

-

--

-

-

-

ent (hoozeich) Hulpbaet nochge /

-

z-Maersprach ich hoon feeropt innerlistdingen TDsoz'tfmerenmettenfalf/bpmp geozdonneert/ Seght Woch/diebefiel schept/ ende den menschen

TU9at

: nietdooz de falf/maer darghp qualpck meert/

geeft.

-

a-

Lf

Ofdatpemantdie falf nazijn finverandert/ defelve die "tliff geschapenheft aulu licht/die upt3in Cop wan 'datier einfschipt (datnochfal '' na"tillaps Jck

erstdie sprachde Botto)befiel oock niet ge

erk

Enwys is bp hemfelf/ oockfoutinufaecken/ (INPEll. die Meesterfelfoock op dit geschille Hulcker dat ghp nu oock foeckt om3 jndwaes vzoetmaken/ Foepnt niet datuck "tlichaem hier versupulel -

our"

-

Inwendighehulpe dooz ghesonded pancken/ au valteten TDoctoz"tgenefenderkranc

wille.

Daerd'ordene volgenbinden Heerbevolen. IDieis devuech volght hem/ foomeughdp niee doolen/

--

-

pwildatinnen voo al"tinnerlijcke falrepnigen/ tieft oockreden alwerckt die uubp feerWeP nighell/

Best

'

-- - - --

"är dan"tverganckelijek WLijf

zu moetmens noch net recht die o2den tote, fchznven/ -

Datal ist tichaemrepn/ diefiel vupl machblß Wien/

traeght/

menleersthelpen/ "t beft doetmen ernf/

ADfe

21

TDiena haerepgen/nietna'sTDoctops raetleben/ TDoch mademaelickimptot u heb begheven, Ende fo vlptighna eenendpancke vz.aeght/ Heb ick "tweltmijn tomste allhierwat heeft ver

-

-

Eendzanck feer conftelijck voop ugualeberept/

Dmvande welcheuteverclaren'tbeschept/ Wantich noch een TDoctor hier vinde/foverstaet Bijnrechte oofaken van ughewaendenquaedt Dmertigh gevoel quelt umetongenoegen fot TDoorudwaes gewiffen(iftmieteen pot)

-

5Maer onmoghelijck ist dat een ziel repnen net/ Onrepufoude late/haerlichaen befinet/

TDat

Wefende/ufelfs/dats"tquadeber e

Dant daer vuplhepts voetfel wijckt den Rede Istoock almogheljchdatmendaertoegeraert TDie wildat ghp quade/'tgoet Werckt betogelje cyjnell/ - 3. Deel. MB b bb 6 g


A9edecpn Seghtdochliebemensche: Hoe ist umogelje 49an of/kot den “ Goddelijck altewigel/ Hochtanshebic omenich/hierom uwen wille Welbefchzeveninde oecken JlMedecinael Lapalf.

Eendpamckgebracht/die falughewiffen fillen/

Soopemantfuler dedeinde ware boecken/ Danvaftevpoetmaeckingeeen trooftelpckehoop/ TDiewaer onderwopen grouwelijck vloecken/ Schrift. Sin. TDathetgheloof alleen rechtveerdight sonder JAennoemtfe Pax falsa,gemaeckt upten p2oop/ Wercken/

So verbmondert mpfer ub2pmoedighepde/ Want ghp doethetbepde. Lapalf ghp deesin/ foo ickr ugheef

Bp isbegoeftbpveel TDoctogenen Clercken/

Pun" er TECHOIlt

W9at doeick bepdes

Ghpworthaeftinwendighghenefen en gefont/ Danu waenfleckte/ want d'een waen d’ander

Schriftuerl,

2f entoedoen/vam/ende tot des Schzifts ver MAen/

verdprüft/

- -

Soblidp in ruft/ift/datdeesdanck in ublijft. WBantdatwoozdekenalleen/ Hebt ghp daerbp ghedaen/ Tothiertoehad TDoctopfchziftuerlijcke finne/ DAlfwijgende gehoot/maerbeweegt uptminne/ En die : des Wets, die daer faenvoog 00g)en Tottenfondaer/began vzuntlijckduste fpzek/ Heer “ ghp arbept om Hondaers ghe Hebt ghpvppmoedelijckdaeroock afghetogen TDoedpdannietbepde/marcktu datgheenfwaer

zelten/

Teghenesenenhemtevppen van fmerten/ hem

Als

gelebt wenfcht en jont Met

ETTEI1

Hept.

Lapfalf. MBp moghen Wel voeghend'een tot d'ander

Waerhept Bsick van ugheloof/ en van mpfelf Weet/ TDesickpet verstaendeuptuwes befcheet TDathetgheloofalleenfalicht is waerachtig), -

'

TDatzijnderghefintheptna mijn clepinooxdeele/ EPpt fch. Int/moetom3pn voop

betrieben

chriftuerl.

Schout bso: een onWaerhept/wantdan Gold

Allmachtigh/

eele/

(Totmijnghevoelen daer op oock zijn ontdeckt. Rietfalight/ macht Goddoen "tgunt gijeloof Eerft overflaende’tverfaeckenbpu begeckt/ alleendoet. -

TDatachtick Godflastering diethelschegeween

Alswatomogeljerende wat spottelner/ Rechtsofdegroote Artsleerde wat fottelückr/ TDie

v:

den krancken'tfelve ernfelijck ghe

tedt/

"t: Welck foot miet doenlijek isenin niemant ge

b28et

Lapsalf Ghpbegrijpt/wieftet nietdat ghptintergfe bedupt.

fchiedt/

' moftdoen wanhopen van alle ghefonthept onmogelpckr haerghenefings groundt

-,

-

w“

leptupt lupe/ Ghp/berlept. UE IMECNIEt Da t ghp UlCI all All CN hp God gyp fulck

OOt

D epDr.

IMAaer ditmoet noch beeder (foo hier veel gen lept)

Danghelichenmedehier overghellaghen/ Domogelijckheptint goetdoens geWagen/ "t?Welckicklicht moghelpckfouconnenbetogen/

stän fghtfondaer:gheloofdpdathp ep

Alftmaerblijckt dat krancken sich verfaecken TDathet geloof alleenfalfightfonder dewerckens moghen/ Eerghpfpaecht(fpdtfondaer) const icanderg Wantdie heimfelf verfaeckt/ doetgHewiffeljck net merchen --

goet/

1Bieloock ghemackelijcktotwzoegens verdoven

a

JBaer deesvertwßfelthepdtter gemesing foet/ JAaer ulu canickt fohp'tfeptgeloven. Schriftuerl, Jilet oock dit vernielen. Man het goetdoens op fedt/ Gegtdoch/it den ghelobighna ufin 2len gheftelt: vzagHeick in Wat boeck aplair.

er

'

0 E Doude hp ghelobigh zijngheendinckmin, Menleeft (wantmenmerghens envintfoick wel Want hp klaerlich lochentenopentlijconthent N221 / 19ant Waregheloove/heteentgh fundament, -

Het

arf rechtbeerdight fonder wercken al LLIl.

TDoctox WLapsalf zijndealso aengesproken MBert

“chule denkop/ de.de "tvoopHooft

TDeferfund

'

Maerfeghtal derf hp'tnu/mach hp"tniet/ver WETWell/

TOHLI1

GEn packfrenghelijck: TDoctop onbeschepden/ BebdpdannoptdoopftendenTDoctop der Hepden

m

Lapalf.

Jafoo bpniethaefighenkomtte sterben chrift, Paulum (sep dees) ons TDoctop gepze 211 Watsden weg)om krijghendeesgaefuptghe IIONLIl.

TPfeheb ick menichmaeldoo2 endooz ghelesen/ Boleefdp/fpzach Lapfalf)fonderte verstaen/ MDant

chriftuerl.

eferfundamentendichtghplupdenmenigh Totdetwaelf Articulenvan'tghelove

' httlungen

Uptdzuckelijck en

plaen/

Lapalf.

Te bidden God/ van wiendie goepgaben Ko U121

Intvierde Capittel aen den Läoomfchen ghe Diewilghebedenzijn/ engeftmietfondergebiet Schriftuerl. mepnt en werch/ jamenschenwerck hier Ha Mitterlich fn/ ift dattedat ghp 't Bild.de -

-

-

-

OP le

pnT:

Deghtmpdoch Heer TDocto/ machmennage Crüghtinenfonder Hoe '' dit h werck niet niet »"tgheloove moegen/

-

Genigh Woot aftreckenof toe vorgen/

0e Maerkit dan doch "tigheloof fande wercken rechtvaerdigh. helooffonder Ja


Der Hfelen, gafondermenschenwert/dats bidden uptnode/ Beghtä werthetgheloof ghegheven van|

JFolteccclrbit. Schriftuer,

Houdp

QUL

Sad "tghebeditfonder geloof aen

Merch,

Lapalf. Ja.

Gfdiongeloovigenhooptt'eenigerfonden p Lapalf. MDatuptdengheloovenietighefcbietdatsfonde/ TBooz3ond krijghtmengheen deught/nochdooz

-

Schrifruerl.

TDen menscheontfanget. Lapalf. Alfo.

quaetdoen geen goet/

TDees is onghelobigh/ watbaet dan urgedt

Schriftuerl,

-

Dienietontfamght/

Dieb ' llg *

-

Schrift,

-

hoefeerhem oockdaer naver-

onvzoedt/ vante luft u

dathp’t werck verloopen

02,

-

Of fallhem zijn quaedtdoen'tgoetdoen hebben metfpoet Draedtis danonmutvoop alle die hierleeft/

Lapf.

-

Meen.

-

Schrift.

te“ aerdlg

"twerckeens menschen quaet-| MDant

:

on'tkrüghen "tgunt hp vsopal

eef,

Hoemaerktdan doch 'tgelooffonder werken| TDietgheloof oockmietheeft machveelmutter/ rechtvaerdigh.

fwnghen

tGeloofuseen gäve: isdie ooreen nootdwant | Want die onghelovighbidt macht niet verkrjgs Lapf. Bijcktmululeere/nistden weghter wanhopen JAeen. TDoetmenfooniethet "tvolck ter Hellenwaerts -

Schrift,

lopen?

Bewillingheepfcht dan totdes gaefsontfanc. Laplaf. Liecht.

Lapalf

Jckmerckeute wefen volldubbeldeloofzept/ Dol Woeghen/ volfchalckhepdt/

volutjdighe

Schrift. boofhepdt/ Sonderdttwerck krijght niemandt dees gifts| TDaerbpcanickoockvaften entwißfeljckmerc -

wenfche.

ken/

Of de

TDatgheen mensch die doodtis/petlebens mach mensche

Lapalf. Ideen.

wercken/

äts doot

Schrift. Sßnnietallemenschendooy die fanden gantisch is. Crfightmen "tgheloof mietfonder ditwerk doodt Mulvaerdigh/ Menghelooftnietmp/maerder HepdensTDoc- Ephes,r. Boemaeckt dandoch "tgeloof fonder wercken t002 groot rechtWaerdigh. GDoch ghp (fpdtdiealsghp doot waert dooz mit Jafonder menschenwert/ namentlijtontfangen

En'tbewillighenmetheurlupdenverlanghen

mifidaden/

|Gaetheennu/en.wzoegt/ meervanmin qualjc

Melanthon/ Wiensfchzift Europadoozwan-

Taden.

dert/

-

Schriftuerl,

Septvandebekeringhe dat de menschniet ver-| Dan watdsodt Peer TDocto/fpzeeckt TDoctsoz Pauls daer/

Andert/

DAls eenfeenineenvßgh/maerdatde vppewille | 19an des WLichaems. CDock wat daer toe doet/ oock in dit ghofchille/ Lapfalf. Dmeefte voopvechterbp d'oudenwert ghenaemt Reen/vanderzielen./dats klaer/ Schriftuerl. Schziftomgoedtte wozden/ ment"ontfanghen Uetalent/

-

Endetehebbentgeen dathpgeeftdie alleen/ Danhemselve goetis/ enelwaert defereen. TDemederijnmeefter wilugaern ghenefen/

-

JNach de3ielgantsfervenden doot bederflijck,

Diesmal Lapalf. endemidtsdien ontferffes

JBaer 'tis Van modedat ghpgenesen wilt wefen.

Schriftuerl,

Hºp gheneefteltk crancke/ maer d'onwillighe Hoemachfe dandsotfijnalspmietenmachfer Well,

net/

Bpdp dannietfaligh/ nadienghelijck ghpfiet/ TDatulevents in uwen handen ghefeldt/

-

GByp ughefonthepdthebt/inuwil engheweldt. Hier

dan nieU enoudt/ over mitInder

Lapf.

Meeulich/maer ghp lothentderzielenonferf lijckhept/

Paulus mepntdaergeendoodt/maereenbedarf lijckhepdt.

31)Den

Befontick umetfchzift hierintebefrijden/

TBieinde ziele komt doorboofhept bedyeven/ Jck mocht haeftbeginnen/ maerfoulanckfaem Dessp goetheptverlieft/maer geenfinshetlevé, enden/ Dp verliest deslevens gherutighept tuäigh/ Epsch o2cliniet meer bewjs/ dies gattkm) TDaer ' ' er hryght pynlijckhepdton Wenden/

rustig)/

19andesentottenraedtbpuhemghegheven/ Die/indendefielhier"tquademietverjaeght/ CDm gheloof te krijghen/ dats "tgebedt ver Hier nämaels eeuwelijck queldt/ pinlighten eVen/ ällaegt. Schrifruerl, Spaeckt ghpdit onlanerhierte vorgen.

nie

-

Ap

TDits valfeh/foofp dootis/watmacheendog

TDatfept oock een vanons gheleerfe TDoctopé den quellen/ TDatdeghene die derft’tgeloof waerachtigh/ Dietfoolochentghpfelf denpijneder Hellen/ --

TDaeromfal biddenaen God Allmachtigh/ TDie dat dooz3ingeeftalleenintherte werckt,

Cnooch d'onsterflijchhepdt der zielen ondoot lijck/ 3. Decl,

25 b bb 7

INNetz


99edecpm Betuwengantschen doodt/ ddoldp dan niet

Lapalf.

Ick weet dathpdoogaens oock anders gaet

rootelijck/

' mp noth/maett ghpgeenonderschept ruft: rechtzbonbarren een reicht Gold

JBaer

leeren/

alt009

TDaeromachte ickditniet.

De

M9iens vzoede gedachten/ fchziftfulcker fchzijversdam

me:

Lapalf.

9

Schrift,

ACIteil.

Jaick.

Seght: hout ghp nietdenmensch fogantschelj

Schrift. NBelcke?

bedoven/

TDatnoptheplighgheheeldenfonden. Was ghe

Lapsalf.

foven

Heght ghp"t/

Lapfälf. Ja.

Onderscheyttuffchen Godloos

Schrift.

Soo waff Paulus niet/ alshp ging verläonden/

endefondaer.

Doe fouden wp/ die gheftopbenzijn Denfonden/ Indezond noch en s sondigen) moghen? - -

-

Schrift, f Saerne. Znfonderhept.

-

Houdeievan deftwerdenrechten onderfchept

aplaff.

Gheenfins/fo zijn woodendaernawel betogen Entfevende

Capital,

totten Läomepnen.

CIhr 1TT,

Dat die Godloos dooz eenverharde plechtlichept So hootckwelenmachnaulupdermepnen Homoetwillens dootis Godes gerechtighepdt. Hetfterven derfonden/inder Heplighen zielen/ Tathpuemmermeer mach/maerde foudaeral "tQuaedtintet volcomentlick dooden ein Vernte tydt/

len.

Hierweimagh/ "tquaedt laten/ en hemkeeren met vlydt

Lapfälf. JAeen.

Tottenvoatomende Godlycke genade/ Den aert d'Een verwerpt.de waerhepdtmet voozdaghten

Schriftuerl.

aal

Tade/

' ". -

deught'fterven in henlupdenghe 02

Camt intensinverkeert/verhartzijn Hardehert Dollkomentlijckdoodenenvernielenhet goets Deracht Godes läoede enghenefendesmert Bal de to evallende quade bederfniffe/ Hondlight ' inden doodt/lasterdt Gods gheeft TDesgoethepts natuerlijckingeplanteerffeniffe/ met spot

-

19erblydthem intquaedtdoen/en fepdt daer is

TDanniet 1n moghenthept verdete boven gaen/ boven'tgoedt danniet teloven Dal

s:

een EHod.

II

zaerdefondaerlydtdebeschamende waerhept/ Des fon

Zs booghsaem/ghedooghtfraf/

den aerr.

doodts Waerhepdt.

ontvliet des

smagnet heelfterven "tquadebederfijc Il

goedeonferflijcken/ Gad/vgeest (is dat clepin Enfalvenheel/fterven't doodt/ den font noch lebens

Lasterthenfelf/pzyst voozbeel/ «Sodgonvermijdelijck rechtvaerdigheoodeel/

an: jWen

Ein verblindthemmtet intquaedt/maer bedzoeft hem waerlijck/ -

Poemagh derdeugIden doodt/de doodtgheheel WerdyVen/

te: frydt jeghenhetvertant fchzif

Deeg zuninsdosdts schadu/ niet indendoodt waerlfjck/ quaetlebenghe / en "tquaetlev duerlick/ rven/In heurdupferniffen anorstigben vervaerlijck. Bout goetgantsfe --

Totfulcke/ gheen Wolven/ maer verdoolde

'

-

tour:

Godloosupten dupvelghe

-

Abchziftdefelve Botto2/staetop diedaer flaps/ Eph,4. 5. En'verrpfetvanderdoodt/filetmen daer mietge DAlle macht omgoetdoen/gheißeelheeft verloren Ghelijck dekinderen Godgma 't Dchziftg ' reedt/

Datdes Sondaers doodt geendoodt/maer een flape heet/

Heeft

Ü00D

zsch Ooyenom "tlevenswoodt

te joogen

fondf / zen niet neu' ' oenntetmog enfondfgen noch)faende ' bep da zur

Ein

l

Hemtot Godmaghkeeren) ooekheel/daer van Offpzrecht des Doctop wijs/fotlijck voodo fchepden. veoogeln WLaetons gaentot Adam/ die ferf den doodt -

--

-

-

Seghtdoch houdtghpdie zielvooz doodtzeel engants/

Dgerinnoch istvonexkenderkrachtendesber

lshpback Jet gebod geb # doodt/dooz't opt“ felvendaghe alshpbpackbet Hondigh ver 'gebe

W9as

fants?

Lapsalf.

Ho Was God ontwijfelijck doe / een Godt

52een. Schrift,

Of

19hoot Doctoschiftdat noch inelt mensch Cal.Com

te 3U 11/

dä den gheen Heplige Ikercke gheen Hepl op Aerden

j Bagh)

'

TTH2, -

gijeloven/ ents

'“

-

Ioan-1.5. 3sdamelekalgantsdoodt heeft ufgabenoor SterftdanAdamfelfs nietgamts dooz3 jnfonde glatts doozzi Weilu:llgy/ fchgn.

Hoedorf ghp hiervan umeesterswooden U2ll.

Ree

Hoe


der Sielen. Hoefalmoghenwaerz jn/ of eenighfing waer fehñnigh/

Folccccchrhilf.

Al was.nudooy't ghelhoop des woodtskßfs voofchzeven/ Honda

TDathetfpzuptken arger endootliekerfouwesen ÜDat verfandt des ers ghe TDande wogtelfelve/venpnighmuippefen EUEN Jcklnd hier noch verbn'tbarmhertigh genesen/ Sobleef noch/janueerdezüns ongenoegenfinel/ TDaerde genaboven defonde is gherefen. gewiffens/feeranexfigh wpoe JAut oock

' t

Tettlaetfen vpaghe ich of men oockmet be

gel

ANIEN

49olcom entltjck dootfallmogen benamen/ TDie noch Waerachtighe levende werckendoen. Lapalf. JA LCI.

Schriftuer,

Wantop.merckinghe hieldts hem voozooghen unetveesen/ Ratuerlijcklichtpopdehemmtefaenna"tgenesen/

Endefondaer felve was daer gants toeigefindt/ ZHeggende: of men in die Apteke mietenvint/

TDatmpmagh bevppenvan dees groote onvzede Envze rtfaemghenoeghenghevenindefede WHet vehen des inhouts vande Godljcke TDoefpack"tnatuerlijcklicht/ wildp onvzee IB2T/ Hulcke werchen foudeick te wesen vermoen/

quijtztjn/

TDees deden natuerlijck die Hepdenen befmet/

ongereghtighepdt/moetghpeerftbevyjdt Ist danoockwaerdatwp van alle goedt bloodt 19and'zyn/ znn/ blijft/ daer blijft ooszijn TD.at wen Chgiftidoodthet goedegants doodt eITEN ZYll: TDaerd'oofaeckblüft/maghmen'tgevolghniet - -

wartet

-

beletten.

ich dieonvze/ onruft/fmertenghe

Ho

que

au

fondebltjf/Heuronberfchepden"ghe 2

zu werdt /

De Rymere.

Bonder rechtbeerdichept endeught te bekommen IBaer

PLs een

'' aeneen Teel/gheferreten ghe

terght/

--

ber een wijlfwaerlijcken ber

a erght/

oock bp niemantghenoegen verno

NLI1

2R

algefont Heptingaen/fechtemoet wijcken/ ees Wonen niet bepdeine enlichaem binnen/

Lomoetdes quaets uptganck voozaleerst be

-

Entlijckniet mogendehemmeerte bedwinghen JBeteen rafende toon beftaet los tefpzinghen/

' eerftkomen/"tander moet gaenfrjc ginnen,

Ende wantu zielenugueldt tweerelepguaedt

Als zieckte/ofboofhepdt/envoozleden misdaet/ Haghmen Doctor Lapfalf/ vandenbandteer Zonlo efereendanck 3 indie umocht maecken gierigh/

repn/ endollieren vie TDooz quydtf cheldingHevanu voozledenfonden rigt)/ gheme pn/ Scheldende den andereen ongheleerde Beet/ GDock ghequel/ fleckte ein Eenonschamelfcheln/een verlepdenden geeft/ OIDE1 Een verwoedenden Pont/ eenhovaerdige geck/ TUDooz uptdzijvinghe vandenaerdtder zon Een calumnieerder/ eenonwaerdighedzeck/ en/ CDock een werckheplighe/verdoemde pelagiaen/ Hier een Läecept/ duncht mp dooy teer Enisalvloeckende tooznigh van daer gegaen? EINEN TDoeppack d’ander (dien ditinder Hertenideer Danufteckt vooscheven toerek -

gen/ vertooynen/

HLos

-

'abzusich -

t:

/vanniet enen/ den) Bet watbitter Pfopsghenaemtuptroedinghe/ Hettisweleenghebzupck bpallegheleerden/ annighenefinghenumffnvermoedinghe/ jet bescheptteiwiften/ maermenfietsefelden/ TDitsv TDoe floten delippenzijns ghedachten trompet. Met vpantelijcke haet dusbitterlickfchelden/

schreiber

TDeeg

entoon des Mans op

erhin /

ehebbendeop dees redenghe

2.

mp h/wacker/ernftelückmetgroote aendach Ismpleedt/maer wederbenick vanhertenblp 19ptictighep t/ fonda erhet TDarghp be Tep hebt ghehoodt/ o fcheen bolban waerachtig

m

Cicht/

-

MDanfaken unodigh/en van grootenghewicht/ Want ghp

ep

CEnde

'

den fondaer die

tebolbzenghen

nooght verstaendooz die rede

11en all/

TDatmeneerstdieziele/ dan’t lijf fupverenfal/

Dat hetgeloof oock fonder "smenschenwerck/

nellpch/

TDie begerende ruft vanz Hnfmerte quellpck ongheneugt spozrenhardtende fel

TDooz

'

auch

1jr fo nuleert menigh groot Bebalnatuerl ijck Lichttenennenupt zijn Taf erCh/ che/ Endatalle menschen "tgoetmietdoot zijngeheel die ostelbier/om tekrüghen 'tMOelck ( m ghpter herten) u fallvoorderen Eenfuck# TAILINE

JAtet

WEel,

Totgesouthept/dienick umfin evenmenische MBterherten jonne/euvpuntlijck toewenfche Ötjn Hprees/ beval den mensch

Die boofchzevenreceptupter Apoteecken/ WLichterfpzack hp pnsgelts/ dangefont/Hepd ghebzeken/

0DE/

Ein

g

zijnder vaerden/ daert Hem was van I10U2,

3

Pee l

"kGels


QPedecpm tSeltmoethetPLßf dienen/ "tgeltdickhetljf TDathpontwißfelickonsallesfalgeven/ verloft/ 'tGunthponsbelooft/ ennotelnickistenleben/ "tGeldt moetmen beghebendaertlijfs Welvaren osen deerlijck ghequett en ghewont --

ep

TO

unten licht/ eendeelgelts na reden.

AH0 nam

Ein verkright nemmermeer fonder haerghe

fouthepdt CDnderditquamfelf denfondaer weer befoer- 't Beloove mosthier zijnmethaerfufer"tgebedt

Enis feerhaefteljck na d'Apteeck ghetreden. ken

"t Ghebedt kryght upt d'Apteke/ raet vooz al

-

Defehziftuerlijcke in der Godlicke Boecken/ TDie daer niet vindende "tlichtder natueren/

datullet/ . | Alldatullet verdwijnt enghp wertgenesen/

TDaernavpaegde/ic hebhem/fpzat3ondaer/gaen MPftu"tgheloof totten Medicum gepgesen/ Tegbt doch/ waervintmen heimghemeetft met

fueren

fpoedighept/

In d'Apteeckomeendzanck/weler werckinghe

In een feierklepin hupfken/ ghenaemt ootmoe Bp Schziftuerlijcke finvoots gheheel heeft dighepdt. verklaert/ In wat Crupffraet:hebbende eenen QIP602 TDie heeft denganck vergeefste fullenzijn voo ende Aert/

-

“ie

-

fept.

-

Waeromdat.fpzackfondaer Js fpdaer mietbe rept

Sene

"

-

-

Esfpmietgoet? ja ick Hebhem ghe 2ert.

-

W9at fallhemdanletten deesbeledingverkeert. TDaermofteen andergaen/ hp is daer onbe kent/

JBetWat

gibt hebdp Henndaer doch Henenghe

me“ "tgheloove Wert dees wech mietbe P001/ sagt dievoozal/ betrouwthteriumjn 002t. Enfouindefenmeertwifelmochtrijfen Ontbietmpvppelijck/ ick wiluonderwijfen/ DZoo troubweltjck dat ghpntetfult mogen dolen ufelven Waer/ enzydt Godbe

warnt

21T:

INNet

Telfsverfalkinghe/ daermen verlaetal datenfet behoot/

redelijck fuck gelts. Ha ick weet den

O12.11.

a“

Illne/

Staet niet op elckefp/ eenfchoon Afgoddinne

finne/nam"thupfwertzjnen

11

Ja. Synfpniet bepdeaeneen Miteten verfaemt? Ennatuerlicklicht quam wederfonderdzanck/ EDockiepgen goetbumchen enepghen macht ghe INNENNT

Öp zij# dats Hathans munte van balsche Al OP 2 pe/

-

-

Envan’taennemensdie fachtighepzope/

Zegghendemet treuren/ dat Hp smieten konnte, <Tryghenvan d'Apteker/ die hpfpde optronste

att

"er Inlet gingh/ '' Waer TDathp : denfondaer den danckwelHadge geMUN

TDatgelt isdaeronwaert/javpandtljck gehaet/ Holanghghpdat betrout/ en u0p verlaet/

QUm

JAaer

'

die doohem gheenfius wildefen

Hult ghpditrecepte metfmertenontbeeren/ MDant daer geltgheen munte/dandes barmßer tigen Heeren/

Banpupzen/louteren/ende repnengoude/

Sen andermostromenvan3ijn goedebekenden Bett ghelovigbahebedt(fohendocht) ' was beeftdenmensch treurigge

d'Welck hpu mildeltjtkom mietfchenckenfoude

So veel ghpdesbehoeft/eudecentbegheren/ Als dienuopentlijckbpbemte zünverstaet/ raedt/maergseen vzuchtbare MBaereen. Maget hier/ dieu kennenfouleeren/ ÄSeer

nute

TDen Heerebarmhertighdoozzinenfone waert/ Balvata derzielen/ Mederin weitvermaert/ TDie bepdefo

' tot Haer Zün genegen/ fpbegheert na wenfc) Wert verkre

TDat al glYell.

NE

Dpfiedtal fünhope alseendzoom verblie Ppvindt dienhpbetrouthem meet EnBP mercht (daer dsor hpmumoedeloaster

ä%

fuft)

Wie isdeesmaeghtfpzack Hp/ deesblomme Gheenghefondthepdts Hul vernuft, hepdts Dulpmeer/aentredelick --

der vzouwen/

Ditishetgheloove/eenfeervat betrouwen/ TDat die groote Coninck/is.goet/Wolfs/Allmacß tigh/

Barmhertigh/rechtbaerdigh/foomilt entwaer achtig)/

Tweede


Der Hfelen.

Ifo-CCCCChrir.

TWeede Boeck, en dziftiginder Tee ber

PLs een

A

- TBitmaerkt Lißcke armen/ endewife fotten: TBlehemfelvenhaten/laten/ende bespotten: voop een Lager Lant fchijnende JBerckt ihr dit ufondaer/ghp.mercktuepghen TDichtverfwolgen/ Olgen/

Z5pdpfot bp ufelf/foecktbp anderenraedt/

49andenhoghenbaren schupmende upttoogen/

Dooftopmwindenbeweeght/ nu achter dan | B oechtbp anderen raedt/rafchindeferiuren/ langhe de tydt der ghenade fal MBie u: vooyen/ r Scheepbolck ('t Anckers twee Daermetten n behaeghden hen alle eendzach trooft verkopen) Dr. QU, Dehope deslevens gheheelis verloogen: die Woog goet/ spizechten waer ZHodzeef ' Dondaers hert midtsin verftso Elekt

'

ringlye/ TBeur ringlye.

“Ich beweeghtmetdzucker beto

Maerfp conden wedermietover eendzagen/ lndees noodt omraedtfoudevza

WDie

21 Pooydevernederingedellagher waldootlich/ Doctlyckvoor'swareltshooghmoet/ datdaer Want nu wilden oock waenen vermetel oodeel

Alen Lapfalverfoeckendesgenesensvoodeel/

moettervennotelijck/

Üet natuerliyrklichtmetde CBp.merckinge

Aldoolendeswerfdenzijndzoevigheghedachten Dooy wanhoop vanzünfelfsverfanten trach

Daer war '' heunen Wan3jn raedt en Wert I

Teil

MOelckezijn twee Anckers/feunflen en krut Eck n“

bekennen pack ’t Licht natuer

P

keul/

ick onwitsben uptmijn erachten puerlijck Hmmuvantfeerpdel/ entswachin allen tucken. TDat Gm “er flecktraedtte gheven Alle zijnghefinde wasmethem teljden/. Ja oochdie dieselve/diehem fulch waer liden WLapfalfsraettot nochtoeoock ZStadelijckaente doen/ nieten mochtenmüden/ JBaer ' LIMITR. Maerhem nochpynighden/ metquellych be Men bindt (fpdeopmerckinghe)zijn wooydg frijden. fonderbeschept/ Pamentlückfmertighghevoel/ tomruflighton -

Ein

genoegen

s“ p

PLuft ons man vantquade in meerder quaedt te

2IT

' treurende/Hemfodedentreuren/

TDie

2

PLuft

#

fo2ghloofen foghljcken raedtte

merckende denmensch dus ILuft

:

foecken aen die gheenraedt en

Dathem'tstadtgh ghequel "therdtfcheendoen N

fcheuren.

op“

fonder Hulp/ ja dat fptot ergher

-

zMethetiquaetigheweten/grouwelschintwort

t"on Uzeden/

__ .

-

Sprachdatgbpdzoeviabzüdt/ O fondaer is Wien Wijfdpdan 3epd"waen/die opzechtenraet Teden/

NBant

"N„e

' ", "tgeenghpgaern/fout willen

Licht,

TDen grooten, Medicum/ dienmen elck Hootzt

ontbgere N

Daerteghenontbeerdpu’shertenbegheeren/

2hfen. Verkeertoerdeel, P2)

ZDaeronredelyck waertindzucktevolherden/ Endooyonnutklaghenelck een eenlast te wer“ TDatfemick mee/ maerwiefalons Hembeft wpfen den/ Doetnuwelenaenmerct/watudees dzoefhept d'An TBortox WLapfalf d'een TDoctozkent d’an maecht/ mutis/ 3MDaer toc

e

der gheeft. . Opmerckinge.

-

enhoemen daeruptghe

d'Een TDoctor

raerkt.

d'LDofaeck vanudzoefhepdtendeftoms ber

MBilmen dann

ooghen

bolghen

Isluft vooreen/ukop voogoeraette volgen/ Als die mensch danverstaedtdoo vljtigh op

ädt den anderen doch meef

her blindt fjn/ Net klaerftenden -

-

' beloven die

NDilmen dpoghen

ons dick heeft be -

Eeng bedpoghente fünfsdesbedziegersfehuldt/ mael foo luftigth werdt vers Datluft entpghen wildzoefhepdtendoot Wert JDaer nuerrkel/

“ut II

ken/

TDathpdenbekenden bedieger weerbetrout/

Homoethpdiebepde vpantelickhatten

Istdanfwaerden vpandt wilighteverlaten:

Dat: bedzogHensfchuldt/ dieop denlogel

FHitsdoefheptsmutbaerhepdt/alfmen die recht Do

glhebzupckt/ . een WBykendatupt diftels honigh

u'

OUT.

VValen,

-

-

WDie falonsdanledendaer die JBederijn is/

h acht ghplupden dupfteren onghe

JM2-jn

tipckt.

TDan blickt datmen eerftkomt upt dzoefhepdts ghedoghen/ Wanepghen wijfhepdt TDoor’t

'

JULIl.

- -

TDesfondaersoodeellfghthp verkeerttewesen en vermo 't Dernuftbekenthemselvenheel onwijs in defen Js dande fondaer hier oock mietgautfchelijck -

blint

3. Decl.

JRag


Q9edecin richt berkiefen/ die geenonderschepdt

RBacß

In

TDaer hptwittighpaden inwertfreckende baut 1Bande welchemacreen derechte wegh en waer NBaer d’ander neghenthien/ alle onWeghen

Zift Hem osch moghelfjckupt viele TDoctopen/ TDaerwepntgh goede zijn/ eengoette befpozen? fwaer/ gangher troubwelijck waer onder Elck roemtfigh een Leptfman/ endefender Ende -

'

teztjn

recht/

Elckfchelt d’anderblindten 3in recepte fenßn/ TDatderechte bane waereffen endeflecht/ ZSiet oock den Gendaerblint/wie vande Leptf Ende d’onweghenallemoepelinchenpynllick/ lupden fiet?

' hen die rechte

Boo

gaben open

M9iens

3jn/ ofte bwiens ooghen

11et

Hetfiende oogh.merckthaefteens blinthepdt int

Alwaer hem die inteerft gheheelijck verholen/ gheraerkte hp opten onwegh te doo WBant

PLicht/

LI1

“ een blintooth glyesteht?

JBaer

ten laetten noch viju

1jck/

rein moeptes fupplijck

vander fenden Beg

ondervin

IEN

Daerom rade ick muldenfondaer die "tgeloof Boude Hemlicßtelijcken connendoen verfinnen/ noch derft/ TDathetnieten waredte rechte ofeffenbaen/ -

-

Bonder "t welck zünbidden nietgoedts enver T9es hpdie fou laten/ en tot denandergaen/ ROgt

d

werft im

ber

Wacht tot dat God felf hem

nebe

TECRE

-

TBoolde hp weer/ die onwegh foude hp weder vlieden/ op alde neghenthien ghefchie En of

CDf dat Hp op 'tgeluck de Dant tot senleptfman ftreckt

E11

Booten mocht henn gheen van d'onweghen Jou

WPanthp is van Gode eeuwfchlßck bercoogen

m“

gewiffelijck "tlaettepadt betrou 't Gelooffalfelf comen/ bpbluftnietverloozen Ein fich Godt niet netter menschen CPf lllig)en. TDaerhp danfouvinden ingewisser waerhepdt/ Hp moet nemen'tgpnt Hem"tgeluckfalb gingen. als vooz der onWeghelt

:

Opmerckinge. wert ghetrocken dosz veelpjuljck a: epden/

e“ s:' het ghevoel met sp.merckinghe

Oock

' gants blinden/ voozwerchen pro

MDaertnietraferpenochnatreckentebepden? I Hp mach nuferclaergaen/ die wegh staet. Denn WPantalmich hp niet fien/ ofzijn DLeptfman Open/ hem verlept/ "gewis om'tonwiste Hºp NBaert ongemack/ende Hooxtmeton -

' arfHept

''

ontilopen - -

Of wilt ghpdit middelvan trecken verachten/ Abijn

ep

“- femme/ die Hp niet meerghe

Ende eenandertrecken opt onwisverwachten, TDe Rarfelffot zijnde/ elck een voop d'Wafe Boo Weeft TDoctor Lapsalf denmenschnu dick ACE acht. verdosft. blindten Houtmpoock blindtin u ge Lobende verfachtingh/ oft heelen der Sonden Ghp -

ACHT (r

Wonden/

TDaer in dooldp/tchebomfien noch volle macht JBen Endefondaer Heeft noch omte gevoelen Tracht/

spnraedt/ en 'tisalargherbeven N

19erlepthem danpemandt dat p Walt tu een Bullenwponsnunoch folatenverdoven/ gracht/

TDat wp den behendenverlepdergelovens

" Nach bpmietghevoelen des quetfens Pßneon

Baerteghenvinden wpghetrout'alder uren/

acht/

GDochwaerachttgh van mondt/ "tverstand der Bachmyn wacker ghefcht daer foo niet in Schziftueren/ WerClien/ af Woofichtig)/ ent'ubwen dienf be dge sofaeckt ("tverlepden) hem die TDat ick PT. merchen. niet al foot ghebiel/ rechtvoop Hevet TDitzhutwee middelen die Hen moghen open

s 'e

-

aen/

Om den Blindenfondaerfekerlütte doen gaen. Mietdathpfander val/quetsverdzietoffmert/ Opteng fallkomen/ upt zijn onWech Ver g

Bandenfalf vanden danck?ende van den Mp teecker

Platzr 3ijnenraedt/foogaen wp Heelfeet TLDfg

't geloobe kennis foo muen wel

3Daerfallalvallende dooz 'tHertwallen leeren/

Hemvanvallensoofaeck geheel aftekeeren/ ist/ die hemdoogaeus Wall an,

WDusfoudeick Hemvzagenboe msn'tgeloof be Hpfal fpoopt.

ET IOU

0Asaenwijfen jck/bwaerlijck/ ende Wplipck. jf minlific -

Schlet dathpniet weder den verlopder betrout. Dant desdoolingsoofaeck/alztjute erst ferre ten/

Can

' verfoecken 2ten

TDit

hem grentljck doen

Dc Rymere.

-

weit g"Jewis "tbekent bedzog)

my

21

Entenlaetfen opten rechten wechs verblpden. moft gaen doozeeu Bosch Liecht

unt

ONUCNN

II

fweegh Hp/ Sendger

Got Wort "market perform -

Mauer


Folcccccirrt,

der Hielen,

ntemandt/dan doop3 ’tgeloof 't zMaeromhemtemoepen beganhpte fchzomen/ Enghenaeckt waerhepdt der D So dees TDoctoznoptgelt van hem had gheno NLI1. TU9ft fult ghp oock niet becomen mo MDeef/zep JNatuerlijck licht daer inne niet be -

d

a:

So

fwaert/

lang bpublijfthetgheloof derlogen/

los

TDie man helptufo gaerne/ alsghpgaern gehol TDatg

dit Unooght ghp oockmietver

NTEN

pen Waert/

Dpisrich/neemtgheenloon/enraetdentrane

sens denloghen Hertgrondelijck te ha TDefen ' Krijghtmen nietopzechtendade le 11

kenfinertigh/

-

Omniet/ alseen TNienaerdes Comincrbarm hertigh/

-

-

-

Riette min milmen hembeleefdelijck hiersien/ Soolangmendes logensverlepdingfchadelijch

en“

ga ter doozom fwyghen tebe

auch enkent/nietdooz'tlesen ' En!

pten/

MDanneer hp voobplijdt/dan mach hpbegeren Maerdoo op.merckingheindadigh verfoecken/ TDathp doch eens aencomtute vtfitieren. CDntblüftu deesconde/ foo bljft ufchennif/ Ditdochtedenfondaer goet/ Opmerching) Beh mp doch aendeken

der bei

1.

gaeterd002/

Schziftuerlpcke finne/fiendehemuptfmerten Opent die endevent den TDottoz daer voo/ Danfelfs begeerlich denfondaerte verfoecken/ TBees kennisbegeeren met ernfigher herten Dit bidt hem Opmercking. APp tredet inder Bevalopmerckinghedenlogen te foecken/ hoecken/

Totten ZHondaerbinnen envz.aeght hoethem al

TDie wifthemte vinden in dupfere ihgecken MDant Haddooz des Dondaers ber

g

211

gaet/

Die antwoozt van'tquaden/ in noch veelarger d quaedt/

-

W9ger

' wuchtiebe hem placßte

berber

gyen

-

-

zMijnfechtspackhpvermeert/mijnenraetber Spbpachthem cloeckelfjck voort/ Hpfcheen int eerfte aenfehouwen/

mildert

operativ waerdigh ombetroul Endeghewaendehulpfift/ die meefthindert/ 21 Ickvint TDoctor Lapsalf niet opzechtte wesen Overmidtszijnmantels eierlijcke pachtighept Eckvindimpradeloosomme tegenesen/ Ein 1cli ' mpte arm/alhadickfchoongoeden gheverwetmerten schmune van waerachtighepdt/ Taedt/ Ban Kiedriere spinnen/luftighgheweven/ TDie #ton WLapfalf voozmaels had ghe ºtierepttebetalen noptellendigerfaet/. 2U211, MDalit Up verfant/enboven dienoock JAu hadde

Unacht.

'' defe twee oockpet wat goedts vol

3WPert

Pomerate

eenfuferken clepin

ein Joint

Maergroot vanverstande/jadieeenige bont/

Nacht

MDatbaet degoede willmet de goedebegeert/ TDaerdoo, diefackelevantverstant menschelje/ Als mphet valbzengen vanden altydtontbeert. Eerfelick werdtontfeken tot een Licht wen fchelijck/ Eck upt d'Apteeckeen receptte kry Haer 'was verfoecken/ die quamdaer al ke ghen/ -

-

CDm

m

-

--

gelt/maerlacp (ickmachtuniet fWß

Ne

Haerfutterverfoecken/en hebbendeghelet/

gle11)

z-Min Heldtengheltdaerniet/ diebode benght oock geendzanck/

"ab ghemerckt/ hot die loghen

CDock

atelpr

--

zBaerbootschaptvant geloof/foghp voo al3jn Bevallpck was bedeckt met die mantel fatelpe/ Wertgram/ tradtvoozt/ nam'tcleet/ en!WerPt

ganck/

-

-

IMpterechthadtvoofept/ ickbenswel indach

dathienen.

TDoe fach men hem anders dan hp Had ge

ttgh/

-

Radien ickdanbevindeuwaoyden waerachtigh 19verstandighept groot/enujonftgetrouwe/

d fchenen/ ' dellaghen/ dieeerftfchoon was ge -

Ein

OOft

Hobnd ick dat ghp mpvolfinertige rouwe/

' monferfonderhandt/

boedt/ of Hoedanig Engants pdellvanraedt/tenbesten wiltraden, delogéise hooft Schziftuerlücke sinnesiendeal die quaden/ TDaer ' die arm Hondaerfwaerlyck Wasbe Eendupftere wolckeals een Bupc voll darmen/ Een

dzoomen gely, madenfach wer

TDaer Nen

aden/

NEIN MOertluftighomboetenzijupijnlückefchaden/ foo hp hem/aenzijncrachtenver 19an valchlief endeleet/ dwelt eenmensch

an“

VerWildert/

ant/

Gheheelijckvertwijfelt enwanhopendevant/

Gp spiegels/opbellen/sytofelsbeschildert.

Teedtzünderghedachtenwellupdende pincee/ Pldelivan ware ruft/volverdietendepnn. Indesfondaersoozen/ zünderwoodenpinczel/ Sonderalle wesen/eenfmoodniet inden schijn. TDgt : Opmerckingu NLeptsmanahes Beesterlijck fchilderen diese nutte fahren. Bhpenmooghto Dondaernemmermeer ge“ raken/

-

--

Alenwareghsnefingvanuffieckts ventin

Die pesen/ “

u CD Hondaer/ deed hopen ent

zeesen/ -

Tandoopdiepräctrickvander Dielen Medeeijn/ 19peefen voozu ooybaer/ hopenna u. fchade/

er

Om zijn groote confte feer grootelych befaemt/ TDooz TDengrooten

naten / inder waerhepdt ghe

maennt

zmaerzin heerlijcke ende doozluchtighe klaer zept/

oodeel/" t Hooft vanuwetl

AdIL/

3Metdevalschewane/dieu Joncheptonvoet/ Rieden aentijtlicke/boven "teeuWige Moedt/

TDaerdooz ghpoldwaesheptals een Läupterber dWaeft,

3.Deel,

-

TDie


A9edecpm Diezjnpaertsoonaerfighboedert/besorght Boven Cominck/wffnen/of wijtifsteppfffen/ MDant des WLsgens macht/fonder arbepr vernte

erg geft/

' ten: '

len/

vergheet/verhongherten ver

TDat

«En van 'tquaetbevzien hare Jongerszielen. hebtghedient/maer d'Edelziel TDoohaerrepnehandendie tenfryde verfocht/

NACHIC

nach, startet

Tacht/

fchanden heeft ghe

O

Ghp besorghde hetpaert/ metPop/Haver en

TDiefprecht alsfeenen upt eenen flingere/

t Strop/

Datg metrijckdomsweelde/ u buple Woonfte Derwerpen enbeeckenmeteenenvingere/

Dan

fnop/

Debdp den Läuptere uzielniet vergelten? Mannee

schickte ghphaervan Gods

wüfen/ Godsvingher ghe

ITALIU

Wootte Alsfphaer conft enkracht fwaerlijckfaghenbe fchaemt/

Elen

-

Sieckt foomaeckte uloghen/ TDienaer uwer Recht als tweeeeuwige vaffaende pplaernen/ etan AETNEIN haer voeten Waft/ lichtende als WLan bupcken/ . «Endeed u den Läßckdom foo dwaeflßckt mtf --

Boozaldie haer volghden/ bp waer Oudtofte

bpupcken/

Song

Datghptegens Gode betont te vertoozmen/

Raerals menhaer foete/ en welspzeeckende Tong/ . Tat fp "taedtdes levensdaerinne verfichten/ TDenklepnen lichtgierigh/ met claerhepdt een

Alghpubevzijdevande fcherpe doonen/ Dieupdelztelerontfom foo bestritten.

Istnieteen quaedtbedzogb/dat den dwafen lie Den/

'fach leeren/tanckmoedigh Test:

Haer welvaertalsdedsodtdsethaten envlieden Jcktwyfelniet/ ghpcondt dit ontwßfelückt merchen/ zBaeromukenniffe noch meerte verferchen/

digh/

Of falmen die teghenhaer vpanden lifigh Bermetel/Hartnerkugh/hooghmoedigh entwi

ZSalmrjn Hufer halenhaer waerde IBeeftreffe Die leert neerfekerhepdts in een kozteleffe/ TDan alle Boecken grootder grooter TDoctoen. Daer haelde "t verfoecken ban bupten der

en dul

figh

- -

auch bewijs/ krachtighfach don

JAet 2

an: haer verfault/ "smenschen verwon So verscheendaer die Godlijckewaer

Ös

2TLI).

doozen/

-

TDen waerheptschijnende in partizidigheooghen waerhepdt/ maer een conftighe

oder '

epdt/ ' aenficht fraelde/ foo helderen claer

Dan

OIDen

ep MDantz valchefchijn was haer mantel dubbeldt TDatdefondaermerckteint doopluchtf ghefront/ Haer zjnde dooz der DLapfalvers 19au die Hon/ den logihen als een

-

ffine

'''

nen/

LON

TIBie

techen grauisch wee/ pofe van’tverdoe

TDiensvalschbedzogh Hpnu fooomtwifelkende

NIEN/

TDathpzijnherdt enfu als ernfelpck daer af Wende. "tQuade goet/ en'tgoet quaedt balschelijck doz fte noemen. MDantWall foodiefchoonefcbündes logbensvalsch Aert

zBaerfoo haeft verfoecken dat kleet banon Ugerden lieft totte loghen in Hem fad ebaert Als Rach van/Haer fchoozde/ entwerp opter, Cerf flief gheninhem Hoo "tfien van 3jn erden/ Derscheen die waerhepdt eenvuldigh en Dooy Henniff een bpandtschap ha

''#

F

-

INNEC

Een Godlijcke maghetvanfthoonHepdtgantisch

Bootretisch blickt detrouU/ oo machtighept oock de groot

vollmaeckit/

Hoedanig Heerlück/ minlijck/ ende klaerwaltaenghe 1Bande alverwinnendeklare waerachtfghepdt die Godficht 2. Maer krachtisverde/ feer verdetefoec Als een Hupver Spiegel van 'tGedlijckelichte lycke waerheyt Haerooghen Warenfoet/ Wackeren fcherp Unt Bp

N

upt Peecken/ oft leefender Boec

fien

is.

er

nied

dat wag/ is en falghe Ghelßchof een Jonckman/fonder opletfele, Dan’t bedziecheltjckeende aenghename blanc ketfele/ TDie Althemvan Heurmondt/bwasdeswijfhepts 19an een WLafarisch wäf/ sp Haerzfi ghedacht Croon öf/ op Jaer 3ßns Herten TIEN

Eenlievelßcke reuck/ ende Godlijckekracht/ GEn Comende upthaer hertdesfallghepts gront Bopn Alder/endequel/van haer bepfgensront/ van d'onghevalschte TDefe

For,Fragen

:

bemindt/ dooz gewaendefchoon

p

zum Liefdedooz niemants fchoonpya

EIL

Derfaltger Liefden/tot Gode entotelck/ MLanek ende blauch Warenhaer frydebare ar NIEN

PLanckfaemtotterwpaecken/maerfmelomt"ount

So langhschoonhepts M0gen laten/ waen bliIft/ gheenfingt

Maerfoopemandtafrecht des Blanchetfelg gTpne

farmen. Enfootentiet doen/harenfchoonen fehne MBelekermoghenthepdts krachtin ferckhepdts 't Aenfichtvertsontfog’t vol Sees

''

beWijfen/

ULAN,

Pol


der Hielen.

foleccccherit,

Poolbuplen/ vol blaren/ vol Ettighe Swee Ach! waerhaer lebentlßf/mp geweefteendoot TDgt

lyckgraf/ fal van felfsniet alleen foo ver Het fondigheleven hadirknoptverwoven/

ähe

Lijn

-

hät Hetlatenmeer/ behoeft

behouden/ en ick moet beder

JAu

gheen ver

211

Hetleven der Sonden/isder zielenferven/ En "t verlies Wanlonfchuldt is fraffinghs ver werven/ zerttotdielelijckhepdt/mathmaken jenstich. ick qußte/ deftraf moet icker

äe foo haten./dat gheen (Tongheron figh

JBaer

onen

Du TDie n

dangrootonderschept/ int verstandtof einNIS

2N

Sonden menigh CDch waerdle nigh Wuldighdoodt mijnder S

verstaendt zijnde/veele bzengtin fchen Mitg/

Liecht ghedoodtdoo, den doodt ban’t leben on

Diedinghenonverfocht/ wanenwelteweten/

' N2In

schuldigh/

-

weten/ ghemeen is dit ver Maerneen/ "tfondigh leven/fpdtelckhier on

Hoewel

ferfijek «Endoethetghemeen volck/verouden in Son TDusblijf ick indendoodt/ fondigh en bederf deN. lijck. Diefpnoptrechtkennen/ haten/noc) latenten Rietfoo mensche/mietfoo/ghpmooght noch conden ' zjnde/

Elck

ghenefen

-

2EIT

vzeefen

JBoghen vers verwaende danoock recht ghene

MDannt

21

Friedrichmentarier bp mp we 21

die intherdt voelen/teghende Sondenen TBevpolijcke hope/wiens foethepdtgheppefen "tquaedt TDenarbept moepelijc doetdzaghengherüstere:

JBaer

Soo gantisch levendigheu / en dpandtlßchen Ret

TDat zyt

aber

TDitis (mijngae mede) mijn Waerdefuftere JAuberholen nau benevelt gheftchte

dooden / en 3ffn verla JL2aer' haeftmerchen/is des Waerzepts

tende/

e

n in waerhepdt/ enzijn't rechtha

TDees

TDat/

# ick on de traf vant quaedtaf

TEU02.

-

-

waenthem. Hier fiende te Hippack de 19zees/ ick dort niet vertwjfelijck

doen

T2N1

Alg waerhepdtdees kennis ontvßfeltjck had Hpter deught doethaeften/ dooz des loonsbe ghebacht/ gheeren. herdt/ zielen verstandele In des TDus bpeeft uniet vooz mp/ o mensch/maer kracht. doompvgeest Isspalseen Blirem ten Hemel ghebloghen TDengrooten Peer/wiensfoonden vefenden ge Enietaldaer staen voop henalderooghen 1122

Eenzedigh Songhelinck/ ghenaemtVrees des Heeren

schn: zule

die daerbeefen/"tquaedtmeerteaen

2W2M

hebbendeeenA. B. op den Soom3inder kle 21

vpeefersben icheen Fontepn van'tle

II

Maut met A. B. begindt die Glheleerthepdts finne/

-

- -

hem vandees doodtsbederfnisdoe wijc

Als

2IN

-

--

Envyeese des Heeren/ is wijfhepdts beginne/ Het quade doe haten/defond vanghelijcken Endloegh ind'eenebandteen Trompetcline Sick ''. "therte/ gheef blitzschap en kende/

Die denmenschmetanexften optoodeel naecht Jckbzengh emm berou/degheduldt/ engheßoofa gheßoofae heptsdeugh. dinckende.

Defen Trompetloech hpmetfodonderenden

Ick

''

ANC

TDat

zur verschickt/ in onmacht nieder anCli/

woantin Conscienti Bad hemonder "t Clint

ghefonthepdt/ tot vede/tot vep p

(Totmacht/totlanckleben/ tot der DZielen hep lighept/ Ein tot van's Comincrbarmhertig

genug

ken

pep

Sün Bonden foolelijck vooz 3jn Reus doen Benick dan oochbzeeflijck voozufonden fmer fincken/ TDathp kennende/ Gods ghenaep onWater

'

tighept?

er hat ghefonthepdt/ bovenalledin

diak)/

f"J verdoemde/

metoodtelrechtvaer Jckbendeerste Lepdtfman/dieu daertoeran bpinghen Sonderop ghenade/hepl/of lebente Hoyen/ laten van zonde/ dieu eenfigh quaet// WDgernabecomende begante roPen doen van deughde/ die derzielenbaet// Bedagh diemp verliest sp eeuwigh verloo Ein Hem

digh/

Das

Ten

Ein

v“

zp de nacht/ alsich was ghe Want niemandt laethetquaedt/ nachte wercket

001/211

TDie

n" degonverstandts/ bgerdg/

hetgoedt

die mün ÄSonde Ppenken'tquaedts floothept/ endeughts edel hepdt foet -

paer ich verficket (als een TBierind'Aerde T9es kennis wijfhepdt / daer af ben ich be Inmin Joeders Bupche/ der luften Hon QIllllle. digh daf/

3. Deel,

Ben

-


QPedecin Benickdan'tbegin nietvan ghefondthepts ge

Sondaer,

Minne

Imm: fonder geloofwertniemantsbeed ver

Ach! moet ick dan van hierbp byzeemdengaen fwermen?

'

oot/ een Gasthupg/ waerlijck dat balt mp erhält enis niemant des Heerenwoodt/ 3n: ETC TDie b waerdelyck vpeeft met ellendigher erten/

--

Licht der Natuer,

Sietfoocomtmendoomp tot ghenefing) van finnerten/

-

-

Enfoo krijghtmen waerlijckdesConinckx ghe

19altuhetblijven facht/in deesbitterefmert Inditonghenoegen/ en Woegen vollbzeefen

11ad 2

Sondaer,

Doodit wareaflaet/ aflatingh van'tquade

CDch JAeen.

Noaut Gods werckdaghbegint/ in’smenschen ruftdagh stille Ende Gods wille leeft/ intferven vanu Wille.

Licht der Nar.

-

Hebdp Hoop hierte mogen genesen

Defetraostreden heeft den Sondaer watver Sondaer,

quickt JAeen,

Die sichmetgantischenernst/fraerdaertotheeft

L,der Nat.

ghefchickt

Dathp"tverkeerdeoodeel/denlogenenden Waren Watreen hebdpdanvan harthept teklaghens Danhemfoudejaghen/ em upten Hups doen Eseen werdencht Bchaepken niet lichtomwa gen

gaen/

alsch verfant/ zep/neen fp

JMaer

herdt te gaen upt Wanhopens wenin

fullen Ist

QUe

1)Wen

--

-

Tot die volfjcke Hoop/diedoozbertominghe/ Ghpfult uptgaen/ghpenmooghtfeniet verdzij Dan ten/ die des Waerhepdts mondt

“le

Weil

MDant ghpzijthiermaer gafenzijnfelfst’Hupg/ 5hpmooght finet Godsvpeefe raetspleghenin

epor:

Tree“ p

verlanghenbaert tot wareghefont

2

dat erups

--

Dieu vanden Coninck gefchiet/ is ghenadelijck TDat/daerhopeis/betupght fchziftuerlijck ver fantcrachtigh Omu intwijfels anexft te Wefen beradelück. vzaeghthem/hpraedt dathpfonder Wiens woodenghp bebint/ inallen ctachtigh/ CBock vzeefe Gods/medefulck verton epden 21 M9t dat Godloofe hups enfelschap falschep -

so:

r

19banden grooten Heer/ wonderlijckghefonden

Dell,

Sondaer. L. der N,

MDaer heen? Vreefe Gods, -

sen:habe eendienstmaertlonder zünge 111

HNaeen Gafthups"tongheloof desloghens.

Sie

stimmt aber

die Hp feer be

NII102

Sondaer

MDaertole dat? TDie loghen heeft niet meer Betwas een TBochterevanzijn wille keure/ vernoghens

Boo --

-

- -

-

' r hem gheacht/datachter

noch

-

Bp mp. Ghphootweldatick hem will berja Bp des Dondaerg wille/ nfeten mocht ghe Ihjell/ fchieden Doude dat doenals Hpftont in mißn beha -

--

'

Spmofteerfthetjawoodt wiligh daer tole

glen/

bieden

Alshp noch gheloofhadt in mein HerdtofHooft. Vreefe Gods.

Jmmers daer bpweet ick dat ghp Hem noch MDant

ghelooft doendatmen ghelooft 0nmoghe

senlebenden demenschquaetnoch ÄHpwas van kintsbeennevenhemopghevoet, OB m “richten Wan's ghediert omre

'

TBitbolghtnoodt-wet/de mensch. hol raedtedelijck/ fcß bolght bype

Y

Zs niemandtmetwille/ noch opfetpoghelijck/ nergihens/ ja of neen toetefeg

Hadt ghp dooz de loghenu felfs macht niet Haer betrout/

(It)

-

CDmmoglhelyck waert u/ dat ghpfulcker willen Panalleentottenraedt/enderjp vooy legahen Dan kenntfe (often foult I JÜNaer nu wildeghp noch doo2 des loghens, be dlegien Maerdit was verwoppen/ en folteljck over treden/ Bonder macht wat doen/dakgfondervloghelen

“-

-

Vliegen/

t ghpit gåfthlpsengrontlijck

TDug

''

Gßemercht Daer inder Jeught/ die fmoode fer

Läoffiaen

21

Derheertoogdeelhaddeghekoppeltenverraen/ "tGhelooftotter loghen/dat noetgantisch be Aenden valfehen loghen/ die jaernet gT00te omruft

derven

WDilt ghp intet bederven/ maer ghefondthepdt Altpdtdedevolghen/bovenreen quadelu VerWerWell. Besp alles doende fonder HAet

' '',

boeleerde/tot des menschen fchen JE2der


Der Hielen. fo.ccccclrris “ ichigaen/ blijf ich hier staen

isonwis/ quatdt b002 gthewfs WPat

JBaer te kältesten

eur

goethept/maer goet/quaetheptte ber ILIEN. f

st

Sondaer.

aber n ZAgen

jaeght/ fal mp methaer -

egh Och Hadick goeden Biaet. t/ dsowatwegh feghtmpde waerhept/ ick meetdathe Ickmoetvoor EI11121

Maerickenweetmp waerkeerenof Wengen/ Benautheptdpinght mp hart aen allen Zijden Ich

vooxeenschep wegh/doop d'eenmoetick

Wreefe Gods. dgkis dget B goet/ Dolght waerhepdt/hlietlogHen/dats

e“

idel/

Hier lockt mp deloghenmet lustighverblijden/ ' r die waerhypt/doozmaepelijck

Opmerckinghe.

TDaer

-

Mercht doch menschenop udnen/indefe rt den IT00te noot/ TDenloghensontroumaeckt mp anerfigh booz Grootisdeesmoot/ghp faettuffchen leben ein zinlagen/

-

doodt,

TDes waerhepts strenghepdtdoetmijn Hertbooz haer versagen.

Die Rymere. Snaerade een dienstmatertondern sßende. Senaenttoefemminge, die Hyferfeninde, eHet 66a6cendocßtere Sanzin Kölle keure

Sogroot System geachtdat stiraghternoch seuze

-25pdes fonaers. Sie mietgenocht geschieden «Symofteers Hetja KöoortSittichdaertoesieden, «Sonderfaer Seliesy Poetdemensch quae nochgoet

«Syssas Ban Kints seinesgyßem opgesoe Syßen "oneerscheway San't gediertoureweryck.

Sit solcht noot Set, denenich solcht spraedeweycé, e-Tacruft Saeneryent, 1a of ney toetefusgy

-Sanategytot dyrakdenarryp Boozfeggen "Man Sacrets Kennife,of (tyminstgy) San redy

GMaerditsöassersöopenenfolteyckosertrey Semerckt Haerinxrienght, die mode Pofagy MerkeertoozNeet Hadde gekoppelt - Sexray

<=NLyd Safety fosy,die aermetgroote onruft Asydtder BoygyfoGen regyquadeluft

Seefalke6 voendefonserregyof Kennife GMetrogen solleerde totdes menschgyfchennife.

Dessat oock Eyvenverfehlen deckerregSoort, -25utosessoont Stytigendessackergefoot, Poort


Pedepn 2oot Suntkicksermay San't stytich opmierken (Wet akr fusier " scroeck in Kesintyckeföercken, «Suez dat fy osertuyght doozdie reden veraghtig,

Syrisic ighließen fest,all dat is Sacrachtich SYan al'tdo y of faty i6 yokt het kčnigh Ent,

Swat goet Hoopt die Spftin nquakterdtfekent? Swat Heßdy hierdam fontfleckt knonyße saß

-2aetonsfuez San lergaen,Sie seetof feteryface Hetvervolghmoet ghyderven, 't Isverloorenmet fwerven.

E, Y IN D E.


– -

D E, R.

Naeghdekens Scholt COMEDIA. Eerste Handelingh. Eerfte uytkomen. ChristianaPhilosophia.Iohanna,verfeltmetHumilitate. Galilez volubitis.

Misericors.

Pdat ghpwaerdedoch endeonwaerderacht / ende minder lief dan terkens/ die mp3tjtbe "tvluchtighegheldr/die pdele, Eere/ ende het volen/tenaerftig zerfult dienstbare Lif. Dit valsche verkeerde/ende

moghen leeren in dieser dupftereooge/dat het gantische Lichaem dup Scholen/heb ickuvooz fer maeckt / moet vooy al uptgheftekenfijn. al moeten berclaren/dat So moetmenoock/als het arghite Femijnder 2. Super ick liefhebbe / niet Het zielen/miden die verwaende Hovaerdigheydt, bis uwe/maertafelve/dat's die den Mensche hatelijck maeckt vooz Gode u Eere ende u Dallig ende voor den Menschenfinckende ende ver hept. TDitmaeckt myn acht.Danghelycken mede haerfmoode TBoch lustig, te onderwijsen tere verachtinge der Ouderen, een verwerpster

die Heplighe verstandenuffe. Defeneemthaer van wijsen raedt / ende een verderflffcke ver päio. oofpong uptdieveeledes Heeren/endeleedet lepdtstere vande Jonckhept. Ende wantde terleeuwigherfaligjept/die hierindertjdt be flaperighe Ledigheydt,een ghemackellick Pop 40 Defidia ginnet / Tende hiernanmmermeeren epindet. kuffentsalder3onden/jaalderTDupvelenfelve/ Daeralmininonderwijsen fall vergheefs fjn/ dienimmermeer wat goedts moghen verooz ist dat ghn mietfoo begheerltjch ein fijton te faken/fomoetelck vermijdenhaerghefelscßap/

verstaen/als ick onuteleeren. TDefe begheer methaervervloeckte TDochteren/daerafd'eene Itichheptisbp denghenendie wifept beinint heet Cnrieufheyd, die haerepghenende noodt 3- Curiohoven ghelt/wellust/of Hooghepdt. 't Welch lijcke faken versupmende / haer fadelück be fitas. alle die dan / die daer verstaen/dat Litjelidom moept inander Lupder/ ende onmoodighe/jae der Zieleinfo veele waerdtgher is dan des Li verbodenfakenteonderfoecken : Ende d’ander 6.Loqua citas de chaems richdommen alsdie Edele/Godlickie Petracho , wiens hooghfelufe isallemans ende Onsterflticke Ziele in waerdighepdt het ghebzehen optehalen/alledinghenten argften traditio,

noode Nerdsche ende ferfliche Lifte boven tebedupden/totelckr naemfchendinghe telie gaet. Omu dan de vzeefe des Heeren/ ghen/teoozblafen/ende metanderlupderbupl dienen in mijne Hrhole aldereerftleert/ Wat maken häerfelvete willenrepnighen/ "twelck te verclaren / fomercket metaendacht datdie rechtanders valt / want 3pbestaethaermet haer felve des veese in sich behelet ware Onderdanighepdt | vuplterepnighen/ende beblecktten/moetooc kt Hodes/ bestaende intilatenvan'tquade/ende maerteleelticker. Endetenlaet

int hantierenvan't goede. TBitis niet anders daneen verfaßinghe vanonsfelve/enbeeenna volginghe Chzift in alleonsdoenende laten/ wanthetquaetdatwplatenfijnonslusten/be gheerten/ende wille/ ende die onderdantghe wandelen inden voetstappen Chzift/ift goede dat wp moeten hantieren endena volgen/ alsdefpvere Spieghel ende Heimelfche Wooz beeldt onfes gantischen Levens. TDit is de wegh/die ons inder waerlepdt (dfehn felve is) benghtten Eeuwighen Leven / dat hmmede

als een Hupfverraedtfler ouophoudeltjck ghe

vloden worden dieVleeschelyckewellust, den 7.Volup vanderHooft-dederfsters der Maeghdekeng, tas.

doophaeraentreckelycke fnakelüchhepdt ende verbeeldelijckefoetighept/ welcrvervullinghe met verdziet vervult/weler verzaedthepdt van zondenzadtmaerkt/ende weler roteketelingh

met langhefmerte/pjne ende berouwepijnigt. Bos delift vandefebedzteghlijckeverlepdtfer

moetelck sichvoozal wackerljckhoeden:waut

onderfchihn van noodluft infpys ende dancAe felveig/ endeinhenfelven ons allenaerbtedt voertzpaentotflickerleetges ende foet WDijnt

wtghenaden/ende allen begheerlichen outfan gen/endedos’tfelveverder/dan der Maegh glhersmildelijck ende trouwelichen fehencht. delijcke kupfchept welmutis.Alsdie metspiade Endeomudatquade dat ghelaten / oock het beroualtijdtjammerlijck bedpoeft. TDanvind goede dat ghepleeght moet fin / noch Wat mendatharevalsche zoethept finel als eenpile naeckter voooogben teilhouden/ende dit voo2 vervlieght/ endedatharewarebitterhepdt als fo velevoozueemljch untitis/ die jongemaeg eenaenclevende kanckere lanckfaem fchepdet: 1.Opinio dekensfijt. Doo nott ghpweten./dmtu vooz al Heerandere quaden Windstmen die te vlfeden den Maeghdeltens/maerdefe perversa. tevlieden faet diegemeencofverkeerde Opinie, faen/oockt vooz die "tgoede quaedt/erde "gnade goedt noent/ vooptiemeljck, daer doopelc: CHsd/deugde/ende Tele/19der/ -

-

TDug

-


f0.388,

maeghdenSchole. IDuglieve Tochterkens fehouwethaer ge felschappe als Slanghen / want 3pbgenghen haer indertödt tot schande/ totarmoede / tot Fiechten/tot schanden/totonghenoeghen ende inzoeghe/endehierna toteeuwighe verdoeme niffe/ghelooftergeene/3pfjn allfamen valsch/ bedieghlijck/ende arghittigh/Bochtersende Fichtenvande vervloeckte Loghen. Daer foecktin allenudoen ende laten hetghetrouwe hesellschap vande TBeurluchtighe handenedere ootmoedighepdt/ endeWaterher/ vandeghe

Erste

Handclinghe.

Tweede

uytkomen.

-

Iohanna,Humilitas,Galilea. -

Iohanna.

M' Noerken/wetendedatick goedt noch

Foolsameeerbiedinghe der Buderten. Laetuue

quaedten kenne/ 3andt mpomfuchste Iohanna leerentotdefe Scholle. Ich merckenumer Hu Fievoorsichtighe MByfhept/die veplighe. Dtil oockdatier mieten kenne/endedatiernoodlick militate wighenthepdt/ ende die ' Onthoude teknietverdoennelnick dolen/begee-vallen op Speelghenotenfündie wackere Raerfighept/

iffchept.“ Toit doende/fuldp waerachteln ch '' banalenquaden gheypet/ ende net alle goe reherteleckdiebepdekenniffen. Ruhooze ick de knien den vervuitworden. Ick weet datghp alle hierdatick quaedt fp ende ghwgoedt/OD goede ende bid milde Heere/daeombidde ich netvaft betrou-den.

gaernehier endehiernasalighlisch begheerte wenopughetrouwebelofen (houwende bidt wen" datisfadeljckblndtschap/daergheen

dat ghp Ogaef-rijcke romena voightte ghenieten: Maerdaer bn ghpultverkrüghen) 19ader des Lichts mp wilt verleenen waere weet ich med datahpnietalen verstaethoe wijfhept?datisfoodalnighe kenntfe van mijn menromtaenfulckenfalighenleven. 49erftaet

epghenquaedthtpdt / ende vanu Goddelijcke

hpmededefeuweonwetenhert te weiter, hat hpfüternetenverstaet/ foofuldpmune Lee goedthept / dat ick mpfelvefoovpandticken

hate/ende u fomtinnelijcken lief hebbenmach/ ringheghelooven boven u Jeugdelijckonver datiekinder inallen dinghen standt/ ende doofulckgheloove bevinden WAt oliede/ende uwaerbeptmpfelf in ulievezone altydt nabolghen/ hetual quaedtis dat ußindert/oock dat hetu foecken/endebobenalbegheerenmach/Amen. algoedt is dat uvoordert tot het verhrighen Lieve Dader/datzpalo / verhoot mtjnbe man sodanighensalighenleven. Eichis hpfelf metfjnepghen onwise lusten/begheeren/ver gheerlyck bidden. hiesingheinende Wille / met fampt oock het ickhi 'Johanna ? zidp een MDatzieickhier/fght moos; guadeghesellschap/ben aldermeesten/a Bagintje/ een Clariffe/of een Heplighfkens eenlighenhinder totdie ghewenschte falighept. gheworden? Ofbomdpdekonst van Peplig Daer toeweteromme de Peere Cziftus met Hepthier leeren? Heght TDoepken/ mepndp fijnen Hepligen Erempele/ende"tvoozsz. Gold dan dat de Dehole een Däercles/datghphier -

leich ghesellschap die rechte Wegh/eenlighe ughebedtdoet. Dat Iohanna. tatenvanulfelfmet fulcliquiaedt/ endedit" Reenvoowaer. Naerick weetdat ich niet vollghen van Christo / metfulch goedt ghefel wysben / datick verstandtuchoef/ende dat fchappe / zp daeromvoo deftindtuweeerfte voozneemlijck int leeren/daeron bidick onen

middele/endehooghstevooxderinghis.

effe/niet omvanbupten in die ghedachteniffe Heereoock inde Dichole/ overmidtsicit geloo ' herteljckerluste ende vedat Godtmp bi Weltanhoogen.

maerom inwendig

delijcke oeffentling teleeren. . ''beeder verklaeringhe Hainderen

All ICA,

- "

TDats welmoghellick / maer ghp bidton

t 1S.

handelte Flefe/somoogdper na3ten intboerr wylljc om "tgunt

Henghengent het Evangelie (damen hier

Ohanna.

-

-

leertendedatu Oudersulupden/oo ich3e/ Js wijfhept te verkrijghenquaedt Galilea. Fäerinne pu lust macht ende dagh. Hebt Js gheneught/vzeught/ende welluft teont "draltibtvooooghen / wandert in in Heplighe vxeese/weet dat hpaludoenendela beren quaed/ols hethebben vande fuaermoe gheltochthebben.Dat leest/datdenckt na/ende

ten/ja ooch uUe ghedachten aenschouwt. Acht dighe / fantastijcke eide stellglye Wyfhepdt NIUMedt. Johanna. eiräumealsoftülaettesoude in .arbeit

meer on goedtte weisen danom goedttefhij

feght gfp. Jlaer dit Boeckdatickbo nen"/" achtufelve clepn/weetgaerne allepn/ venTat ugheloove fept unpalanüers. Houdtuherterepn/soo blijfdp met Godeghe Galilea. -

Hebdpdaerinne alrewatt gheleien ghespele u"Dochterkens/hier mede will ick mijn JLieve wathoudt ditoris Boeck doch

UNEPM.

-

' epnden/begint ghpfeteleerendoen.Leert in einenaltydtlafen/ende Chifun altijdtna

lohaulua.

Irk heb t'Hung daerin mijn Les alwat vollghen / so fuldp doo Chziftum tot Gode overgheftetendie ghellefen./dat sie wmfhepdtis Iac.3. 17.

commen. " TDatjonne uldebar hertigbeende kupfeh/vzeedsaem / zedigh/ fegghelyck/ vol Menschlievende Pader/doo histum finen goede.vzuchten. TDatzp Pro. 3. 14 Fameindeverlichtinghevanfinen Heplighen barmhertighepdtende beteris danalleschatten./dat zu den Menschen 8. 11. Gheeft.

bevppet vanden quaden / ende datzpnet haer 16.16. bzengt alle datmen gacks nach begeieren. UDat

AM E, N.

duncht unu/mach npdevwfiertoock quaedt Sapien.10 fijn Immersmoetzwinn net goet fin? Dou- Sa,8. deick menschen boven Godes feggle: gelao

vegheven - Reen/dat heeft mit Inegerhen

'niet gheleert / noch offe. 52Ceftreffe niede III d

- -

-

-, r. -

GT CC 4

-

-

- Lif


gPaeghden Scholle udaervan Isdat nietenander Bochdan plompeboet/ Ick hebbeeen Speelghenootgenannt Cu ditfantasticke/grove/botte/ende riStras diesoude uwel wataudersseggenwaer datallen die leeren nietallenverbietighon Galilea.

lustigh/ endedzoevtgh maecht bphemselve/

3ph ier.

Iohanna.

maer onlustigh/grofibot/plomp veracht/ ja

Diemooghdphoogenbelievet u. ghepele ten instimpliet/ickwilmün Lesleeren/daer toeben ich hier/ endonietsmteklappen.

Eerste Handelinghe, Derde Wrkomen.

oock hatelijckbp

al anderen menschen All

zBp dunckt voorwaerdat ghp recht feght/

wantheteert dat nnpin dit Boeckvoon guan mas/datspfaligh3indierouwe daghen. Jetzt dacht terfondidatseengroote loghen/ mach dandpoefhepdtfaligmakenfoo standthetm van feifwepnighalen/ daerlepdt bet/tenbe aeghtmp niet/dietwilmacht nennen. IBaer eight"mp waer vercooptmen dat Boecknande genoeghlijckevertellinghe datbehaeght mp bieter der verlanght mpnatelesen/ich wilder

Galilea,Curiositas, Iohanna,Hu

militas,becleet met:onderda

een Copen.

C UF,

nigheyt der Ouderen.

Demanhiet Riendarium/ende woomtinde Ghemeeneftrate n

wert. A

Daermen vanden quaden man fpzeeckt/ is

kendie Boeckverhoptr/datupsen hpgaerneomtrent/fuet wpfplakenvanu ende da Ich die stratewel/ ickwilfräckreengaenkos ghpcomtrechtsopt flach. Curiosit. Daermünhertismoetmijnlßf wesen:"Ich

Plen. Cur,

--

beninneumetherten/ daerom ben ick gaerne bpu/maer feght ghespeele/ Watt boecken leert mendochin defen chole Galilea.

tot moepteniet/ neemtditick fchen

k EU

Gal,

Ick danck uferecker/ Hotfalickditverdie Nen

Cur,

TDitboeck. Curioß.

-

Rietmetallen/maermocht lüden datdefeu

warminal Sterck dientdazu boech Zonghe weeldighe ende wel-luftighe z-Maeghoekens 'tis nietanders dan een Willi ghe elendighepdt/endeten fadigheberowinge der volljrühept/tenleertniet dan arnoede/ rouwmedzaghen/vaften/ijden/ende verbietig hept. Wechmerdie leurenende fabelen. Laet dat Boeck vooy afgheideten Marotten/3otten andezottinnendienen/Jckmepnevoo melan roleuse Clariffen of mpmerighe Cathufers/ wompetfekereenwijle achter den Altifttot dat

ghespeleoockwar naminredenlupferde. Der oude haermutterzijndanaldus ichbarer ziedoen) testtendollierenin dit(foo finneloofe/ treurighe/ende verwerrendetwiftboeckt. Siegt

dochghpJonghe Dochter/waertunietmutter wat lustighste lesen, dandit treur-boeck/dit OnANIA.

Zifteen Mtetter-boeck? 1ekhoutal boozlou tere WaterHept.

C UIT.

hp oudt woldt/ endemetten eenen VOedt tritt

graf gaet. Wildp andersubloepende" ghe

en

kyf-boeck/ endedit

Datspoo schoonghenomen: maerkommen daerntetalle Metterpen Uptv00zt. Iohanna.

neuchicke endewelluftighe jonchhepdt niet

MDat kantdie goede Wijnbeteren datbpden quellen metfuffen/metfuchten enmetenmitte warighept/datsweleenander Boeck/darlees onmatighenveefdzonckenschap ende verlqua ichaltjotendebenaltydtvzolück/toopteroot denupthaervooptromen, dient vordenma tighen Lupdenniettot ghefonthepdtende vzo eenfulchelle Galilea.

lyckhepdt

Cur. Hoeheet het Cur Seghtdoch:watisdie hoogbste wijf Hepdt Daerzlindertweein een ghebonden/ waer die cat boeck leert van het eene heetluftighe vertellinghen/ ende Johanna. tanderde Spieghelvanander lupder ghebze Ptenniffe Godes endemijnsfelfs. UT.

ken.

Ende dat Boet datick Galileahebgeschont

Gal,

hen leerdtden Bereldt ende ander WLupden

MDathouthetinne. UT,

kennen.

-

MDatduncht unuhetlustichfe ende

ghenoeghlijcke Stopien als van Alma dort het nutzte dat Boeckfept elf (fso ich Godleeren opt digde Faule"van Iealeghs/vandevier Zip wclhebhooymppeken) alhestenheeft/machmendatniemant dieooch kennen Pee

mong kinderen/van Clamtde/ende dierghelnje hemontalrichtenmeer/midtfgaderseen quaet dienen mietmachfen? Datboeck leert nebe

klap vanalemansdoen/ja oochdenchen JLU dardemenscheverdopven boos/endeleelisch ist tighertydt-verdüfen machmen nie Windell iswendigh/isdie ' van een finoodton ja nochdatniet alleen/ maerheit leerteen repudingh oock lustig. feierlichetale/ hetmaechteenwelspielende tonghe/ ende hetvertosnot fulcke bevallische heufthe

ende Jofferlinickesehen/dat allediese Hat

leesenlabelijck Hoofs/ ende ghenoechlickmet Princeffen spekten/vppers onderhouden/ ende

elcherljergonste behaltenkonnten

Moat dunkt | i


• v"

Q9aeghden Scholle.

fok 389. Humil,

Watnut of lustmachdatboeck dan doen? zBaerminboeckleert recht lustighefakten int onderfoecken ofdevereldt ghefchapenis dan

Mitendeghpdeseperfoone oock

wanfelfs/of daer veel WBerelden3nn danmaer

jeen frßt.

„Iohan.

Humil. een: hoeveele uren Adamint Paradis is Ghelooft danoockniet/ maer eertu ILief ' of Adameen Läibminder heeft dan Eua/af de Boom des WBetens een Läabau Moedermetghehoofaemhepdt/ bolght haer

unen Boom was daneen Guldelingh Boom/ trouweraedtbovende opinien der vzeemde/jo

watdterhetwas/met welcr hupt God Adam ende Evalcleede/of defenhupdtghenaept was danniet ende wieseghenaept hadde/ metveele diergheljckeghenoechlichedinghen/ ende be langhende dennut/foo leeretaller anderlupten aert doenendelatenonderfoecken/daeruptmen mach weten wtens ghesellschap ons luftigh/

falublinde Jonckhepthaervoofichtigeoudt hepdt ghenietentotuwen Welvaren. Galilea.

Spaert umsepten Cartofftas/fropetgeen Wäoofen voop Darckens/laet defe Beckinne in

haer gerkernpeverghecken/ laet haer fuffen/

profijtighende eerlich is/hetleertoock ander dudden/ endet Hooftbeken/ inharedwafe upderghebzekenfooveelfogroot endefo bloot endeberdietighe leffen. Erk willdie uwelee altmidt vöop ooghenhebbendatwponsintver ren/uwe Boecken lesen/endeuvoop mijnmee lustighenvanelermit handelinghe denonluft ferfeaen nennen endeloonen/wantghpleerdt '' ' 11Utte dat fp vanonseepghenvergheten/ diefpdaer bp foo '

'

rlepnmaeckitinonenooghendat wp Daneten schinenbp ghelückeniffe vananderlupden/dat

bbach,

erftonst als gl)p mp Daer af fp aerkt be gheerlijth

''

mepnickis oockwelten lutte ende

L U11"

van:

ke Leere. TDut weetoock meet al.dewereldt weil diefulernnetterdaet betoontendezept. Do

Gaenwp dan

ist oock gaerne waerwatalde Wereldt zepdt TDaeromlief Johannaghelsoft dus dwarf

Gaet voozick bolghoublpdelijek.

GAll.

leicht niet die neuswüfe ende fwaerhoofdighe

Eerste Handelinghe,Vierde

Philosophievanu Kleesterft, diemet Beuren aenhang welopeenTelloozfoudedanfen/maer vollghtdenmeistenhoop die mpbeminnen/en

Wyckomen.

den defemijne Boecken studieren. Ende zit fo verwaent nietdat ghpuepghenfinnehensdie noch Jonckende onwlis zijn (fooghpfelf be

Philosophia,Iohanna, Hu

lientinneerbetoont/ dan'tghene gevolgtwogt

militas.

vande bedaerde vanalle wisse/ vandegheleerde

lupdenter Wereldt/van groot/van clepn/ van

eefelyck/ende waerlichvanGudtende van ", offeerwepnigh fantastische

DAltijdt verfellen sich lief ende leedt hier ter

of Mietrersche lupden uptghenommen. Plaet wereldtbp mal anderen waerhetdoenlief. is/ vandie Leffendie dupfteren verstaen/ endela daerisoock hetlatenleedt. 19 doenismpher fighomdoenvallen/ ende leert die minelicht teityck lief zertflijckeJohanna/maer hetlaten van Halilea mp '' leedt. TDie on ann begrypen/ ende lustighon wertken. wüfe Beernezieickis wegh/ verlaetmpnon -

Iohanna.

derwijsingheende volghtdie lichtvaerdigecu

-

Dit Boecktupght mp dat die oodeelen rieufh-pdt/diehaer(achditbedzoeftmp) noch Hodeg vander menschen/als die Pennelen van fullenbenghen in jammer ende moodt: 3p

deaerdenverde verschepden/ endedat alle din volghtnueenwepnightydtshaerlusten:maer ghenanders zyndanfpfchtjnen. Hierverbledt hetelendighe verdietfalhaer langher danzp mpdenghemieenenweghte bewanderten/ende mepnt navoighen/aenclevenende quellen. CD het tendiathetlevender opzechten hier wel 3p verftaet lutteldat het verachtender CDuden een rasernpefchint inden ooghender gheenre een verachte Guderdommaerkt. Maer war die elf raten, maerdat3pnamaelsnettespa quelick mpfoofermethaerdaerick mp ver deberoutfullenbevinden datspgherast hebben luftighen mach aen u? 19 naerftighepdt/ u endedathetkinderen Godeszyn diefpbespot ghehoofaemlheptendeootmoedigheptdiemßn hebben gehadt.

endeu Roederbeveelendoetmaeckt mmblijde: JBaechdeken : hebdp een WLeffe ghe

g

-

umil.

Minghepelefeptwelende waer: hetfoube een grooteverwaentheptzindat sphaer Lief Iohan, moerkensighebodtlietvarenom "tippekenban nietdan twee n ick ick Meesterfe/dochwepnigh/want undtenfpmieten keudt. Haer moerkenheft hebJa

'

haerbevolendit Boeckte leeren/- ende totbe en Heesterfetegaen indiesen Schoole/waer imoudendandat Boeck weich werpen/ defe Heesterfe verlaten/uBoech leeren/ ende ulref

fein hoozent goedekinders ghehootfamen heur Dudersmeer danvgremdelupden/of uepgen luffen/ feght Johanna/ heeft u Kroederu lief lief

Iohan.

11O.

Condpfe bepdewel. Iohan.

Ick weets netwel/ abpfullet beft hsg TEN.

Philof,

Beght op/ welcke 3 jn't/ende waertoedfe -

nenf,

Flieverdanhaerfelve/ dat bevinde ich wel daghelger.

C er 5

Lohan.


maleghdet Scholle,

-

--

Iohanna,

-

---

Iohanna.

-

-

"t Sijndieletterendieick moetconnen falich TDat3indie wooden Chzifi:daerdegmen Herte, recht leerenleefen den Leffedie gbp mpgaeft fchenfhat is/daer is#" Al.

van verfalkinghemßnsfelfs/endenavoiginghe Chzift I.

ehen fhat?

Watmepnt dat Phil,

Oman,

TDes menschen opperftegoedt/teweten het ghenedathpfooboven allen dringhen bemint/ 1.Cor.3. Ick hebghelesen datmen3ot moet worden dathp't allesfoude verlatendathpis of heeft allernom dienfhatteverwinnen/foomen leeft 18. om wijste moghen n vanden Coper des Ackers metten verholen hilos, WHoeverfadpdatte?"mach dan het leeren van fchat/vandeCoperdes costelijcken Paerl: diet net Paulo alles verrorhtenende vooydzeck zothepdt wysmaken? achten alleen om den Opperftenfhatte be Iohan. WLaet Hoogen dan DLief.

Iohan.

Impdunchtja want tewetenhet leerenvan

1.Cor,82

romen foomen oock fiet aen Magdalenadie

deel vercozen hebbende daerfadelijcbp onsepgenzothept/want die waentdat hpweet "tbeste wooden enweetnoch nietfomenweten foude . TDese bleef fitten als3pmochtehoogendie levens/metverfupm vanalle aertschefaer waen-wjs hetbehinderdt dat die verwaende gheen wyfhepdt

LIl,

mach oberen

Phi,

s

Wat wildp hier al

3MDaerom dat?

t fegghen.

Oman,

Iohanna.

-

TDat wpfhepthetalderbeftegoedtkent/dien Riemandt machbegheerente vertrüghen alderwaertst efthat bovenalien dinghen (nier "tghene hpalheeft ofteten minsten Waent te n) uptghenome verhief/fo dat demensche alle hebben. Phil 11.

TDatswaer/maer mach niemant wijfhept verkryghenfonder die te begheren? Iohanna.

-

't Schijnt neen/ wantals God zijn gäven

fchencht forderdatmensebegeert/fowaer van Christo vergheefsfoo dickmael bevolen/ bdt ghpfult veririjghen/ ende namentlmich werdt

onsbevolen(foowp wirfhepdt behoeven/ dat

anderedinghengaerne verlief ja felvete rug ebwerptonte bekommendefen alder-dier-baer

lien schat. Welchrhooghwaerdighe fchoon hepdtendegoethepdt des menschen Hertie nie andersdaneen Tepn-steen den Pfere doet/foo begeerlpck totfichtrecht/ fulch wijgherte al tijdtis bpdat Opperftegoetdat inden Hemel ls/daerdan Oork:3ijn wandelingHeal is de Uijle’t Lichaem hier noch optergerden is/en

Uwp die Van Godefullen bidden, . TDusblijcket de wantde Wetdes Heeren defen verboghen inntcrsdatumenfefonder begeeren mieten ver schatweete openbaren ende aente wissenForm ihryght/ tenwaermen wilde fegghendathet worden.fp allfällighghenoennt diengiust fon na "tberifpen van defen Hemelischen bidden vergheefs waerendevan Gode vergeefs fp deRicken inde WBeg gheboden. Hier blickt medeals ick terfondt es Heeren einde Haremluft daerinneo uophou S hebben. P fepbedat Uwp moeten Wetten dat Wup Wijfhepdt delijck

' '' '''

behoeven/want foopemant wijfhepdt behoeft jepthier d Apostel. JAu behoevenallemen

hilof

Rochbehaeghtmpu fuderen wel/maerfegt fchen die datsghewis/maer alle menschenver fitaen lyaer zotizepdt niet/endeten weiten Waerom mp illu. Wat de läenniffe van defen dienttot ver

ghegheven/teweten nietaltfamen dat fp de wijfhepdt behoeven. fantvande Leffebpmpu felve Immers gheen waenwijfe/ foo wepnigh als tot develatinghe - OI1AI1. dieblinde die daerwanendatspfien. Daerom Spdientdaertoe/datmen lichtelijckminder oock ghelthck defeinheurblinthepdt/alle waen Wyfeln heur zothepdtmoeten blijven folan goedt/fwijghe het quadecanverlatenals men ghe die waen-wüfhepdt inheurbluft/wantsp beter kentende verhooptte Werkrijghen/maer connen nietinder waerhepdtdoop bekendenoot Woonemelijck dientdit oocktothermeede lot upterhertendaerom biddennocharbepden/en Wande Leffe bpump ghegheven/teweten tot -

ded Uncht unpdaeronn noch alwaerte zijn/ dat

deliboiginghe Christi/wamt watswarighept

wp in onfenooghenrecht 3ot noeten worden macht vallen Chifumma te volghen affinen foo wpinder waerhepdt vooz Godes ooghen Upjs begheerente -

wn. 1.

defen Hemelschenfhatnietalleen" ent/" ende boven albesheert/ º maer oock foo in Chzifto

meet teuesen dat hp alleen is de Tresoziierja

TDathebdpfeerwel Maeghdeken/ditzfin elf de Hemelschefchathamer van defe Bodde die Armen vangheefteden welchen Christus lijcke schatten/ is ons hertedaerone fchatis/ fallgh noemt/ ende het rijcke Godes toezepdt: verstaenwp Chzfumalleenonen fchattewe ntet dat sparmzijnde rijck ende faligh zijn/ fen: joe macht hertelaten Chifumtehol maerdatsp’t gewusfallen worden. Tie Let ghen? Chziftum als onsopperstegoette lie terverfadpal recht/ende dient bovenallendin Uen? ende doop die liefde onlaffchepdelijckte ghennootllick tot die verfalkinghe ende verla bereenlighen met defen gheliefden schatdaer tingheznnsfelves/ want men verfaerktlicht thertealtijdtbp is Doodunekt imp noch "tguntmen valfehepdt endebedpogh bevint te Waerde Heestreffe dat datoock eeu Hooghnoor leef/ughege hn/foo alle waetwyfhepdtis/endemen ber he verlatinghe van ongs feive en Lese Wande felveende aetgaerne "tguntmen verderflijckendefcha denavoiging

' ''' '' “

delyckverstaette wesen/ datis 30thepdtende blindthepdt die moepelick ende verderflijck

valt. Baer Welt ist u. d'ander Letterbequaem tot myneighegheven Leffe. -

Philo


Q9aeghdenSchole.

Fol.390.

Philof.

vighen/ maer wat acht ghp doch nutte ende O Dachterkenhoewelhebdp ghestudeert? Werltrijgheltjcke faken? 1N1O, Hoe waerachtelijckheeftudie H.geetgheleert endehoehertsgrondelijck verblydt mpuoot Geen domenvandeswaerhoofdighedeugde moedighe naertighept. Gaetfoo voort lief Wandeonbehendeziele van een oopspyongder maechdekenleeft aendachtigh/merchtvlijtigh dinghenvoozallen menschengheheel onbegrij opt woort/erkauthetghelesenemet beschepde pelijck/ naer tatelijcke ende flienlücke waer nebetrachtinghe/ bljftfadelijckmeteenghe hoofaemdadelmrk vollbzenghen inden wooz den Chzift/foo fuldp die waerhepdt bekennen ende die falubevppen van logen ende van allen

quadenlustenendebegeerlijckhepden ... Maer volghtdenvset die ghpnualhebt/ dat is leeft wepnigh/ bedenckt dät veel/ ende beleeft dat nochmeerder. Ende op dat ghp immers in

hepdt/te wetenghemackelijcke ruftelende lief

felijckeluste vanuvzundelijckeltchame. Btu deert omdattedienen/ vndat ghemachende omdatluftte doen/ditgevoeltmen/dat finaert men/ditfietmen/ endeditweetmen ontwijfe lijck. TNato een/ ten anderen datghpufraep kensendeferlickencleedtfoodatghpufhoon aenfichtmetfchoon klederen eerteñfinnelijer liensopponickt/ fokrijghdpeere bp den ge

ditgoedtbeginne moochtvolherden/foorade ick uingantischer trouwen dat ghpu g" menen lupden ende jonfiebpalen Jonghelin delijck warhtommegangtehebben met Gali ghen/umoederisrick/ghp moochtna Wensch leaendehaerghefelschappe/ wantu datfoude alulufthebben inspizs/dzanck/ enderlederen.

verlepdenendeverderven. Speken spinaren Ist dannietlachterlijrkdat ghpfoo ouwyflitzt geeffe wepnigh antwooyts/ houdt ubinnens hupseenlighende stille/ wantfelden wasupt gaenfogoet/inblizvenwasbeter:feldencomt menfoo goedtvan/ als aendenlupden: ende felden beroutpemant het wijghen/maer dick

als moetwillichlijrufelve alle Welluft in "tvoet

fele ende alle heerlijckhepdt in ghewade be rooft ende alseen versufte Clariffeufelf met Daften endefmoode Clederen queldt ende ver Neert,

-

mael hetspeken/ dietwee Letteren verstadp muredelyckenwel/ volbzemghtsenu oockdade Ijcksnel/ghp hebthetmighenoegh inthooft/ benghetoock inuherte foo datghp"tlieftfoo gip't nuweet. Jckgaenubinnen/weeft gbp altijdtnaertighendevlietdat omnutte schade

moet veelovervloets der ven/ die liefdevaft voop eengast: ende is metflechte klederente Weden/om den naerkten nanoodzuft tehleden/

lycke ghesellschap.

uraetmifhaeght mp. IByn meeferfeleert

Johanna.

-

Wie deughtlijck willeven/moetzijnluften fterven/ ende wie den behoeftighen will helpen

mp anders/haerleeren volgh ick bovenden u wen/ende vliederdaerom van hier nahups/ gae

Eerste Handelinghe,Vyfde

daer ickte versupmen hebbeende hier niet nu ich nietmeerhieralleen ben/ vaerdtwelick

Wrkomen.

-

IN.

Opinio,Perversa, Iohanna,

Eerste Handelinghe, Seite

Humilitas.

Vytkomen.

-

Cvinde hier waer"tghemepn fPeetwoozt 5) dat hetghene waeris dat alle manfepdt. Tilemangheeft unalief Maegdekendat ghp elchinnaerfighleerente bovengaet/dltmaier

Opinio,Galilea ID" gaetfeinne/dievincisverroert/maier

temp jonfightotu/ d'welck mp dingt hier daer kommt een anderupte diebeter gehooz. tekonnentot uom unutte 3indaer inne/ dat falghevenmepnick/dees verloopen/die verco ghp immers defeuwe loflycke meertigheydt ren. Woelecom Dochter/ utomfte verbliydt mieten fout mifbzupcken/ hier af most icklu mpfooickomuwenwille hier kome. Icn

waerschouwen ende aenwissen waer toeghp hope immers nietdat

' de zothept van Jo

ulchen stadtghen vlite totuwen merften oo hanna fultvolghen/ubederven/beminnen/en baer out moghenbefeden.

die van dieulief heeft hatelijck vlnchten? -,

lohanna.

--

Gal.

- Ich dankeuderjonsten halben/maerdunet undatmenfaligherarbepdt mach doen dantot

n die mp bemfinnen,

Datp verde/ ick

antwozdinghe van't quade endetotgoed two dinahe Ih

Opinio.

1T) Pln.

Hoofuldpoockmp u Minnareff bemin nen/die u minlijck

Zckfoudet medevootfalightepzijsen fage

ten beften raden. AlllCA.

ich peniandendaertoecomen/ sf mochtmens MDaerinne! verwerven/maerdewylallemenschenal"tleben pinie. deurhierzondarenmoeten bliven ende ware Intvoornemen uweslevens. Seght was erechtoutbeeren/fos acht icdatghp onwif wech wildpinne? jck arbepdende om'tgutte doenwozdendat unmogheijckis/verloren moeptendoet/die ich Ban wat weghen ghp? uradelte latenvaren/ omdie moeptente fret inle. -

ken tot nutveende verkrijghelijckefaken.

Baldeghemene

feltfame, A

Iohanna.

-

4

-

Hoedanigh is elckfght mp dit/ditmacß MOgt God belooftte ghevenis nietonmoge lijck/maer1slicht on feworden in den ghelo ick metoozdeelkiefen. Opinio,


Opinio,

-

Paeghdem Schole. Opin,

"in

TDats feierwel faltfeggen/maer fghtghp mp eerfthebdpliever"tguntu goet/

TU9gt

bebopwnerie

NICHT

of datuquatet is.

-

-

Gal.

Galilea.

Halbwel.

TDatmp goetis.

Philos

O in.

WBatacßt gbp bzeuthde?

recßt/ maerwert abp

:ben momaenficht ist vanditfchurft

bet" zu dzoefHepdt of

-

Maeckthaer vzstedt dathet lñdenhierhaet fallyden/ endedatfp hier naeeuwighfall ver blijden. Odubbelde geckhept/ foudeick het

Gal.

weten begevenom’twanens "thebben verwer

19zeugh.de.

enom’tverkrügen?'tfeker verlaten om'ton-

-

eher/neen. Ich benfoo3.ot niet/ick weetwat

Smertsfwellust

ick heb/maer niet wat ick krijghen mach/ wp

Gali.

Weten Waer Wpnuzijn/ maer wie weet waer

Velluft.

hpfalkomen - Ickpzijshebben boven ho

Opin.

'

berdzuckingHe of Pell. Opin, p rijckdom/eereendemogenthepdt. den Spijcker opt Hooft. treft Beker ghp Galilea. Armoede/ fehande/

TDatsgheen vzaghens weert/wie Hout die TDie "tbedzoghmet zijnen oofaken condtis/ rijckdom/ eere/ ende macht niet Woozt alre enmacht niet verblindt werden/ deeskenniffe istin u/ ende die falu oock wel voop hoeden beftegoedt. feg Opin. voot apperste bedpogh vande fchoonklappen Dochter ghpantwooptverfandeltjck/ ende de Philosophie. A

moet daeromnoch vzaghenofghptweelupden voop uhadde staendieuelek wat goedts be

TBaerhebtgheenfoghevoor/waerickmaer loofden/ maerd’een haddet inder handt omu foortjckendemachtighals diegecke Johanna gherette gheven/ d'anderbeloofdetovereent is/ ickfoudemphet mitzufooniet laten ont pcßelen om doozmin vaften anderenteiver ghenjarente gheven/ wiens beloften foudet endedooz münflecht gaen anderen te aden/ ghp toe fenumen? kleeden/neen/neen/tckfouder leckerljckafle Galilea. Zickname "tfekervooy'tonfeker/Hetjegen ven/ende foobzaef afgheikleedt ende ghereedt woodighevoopttoecomeude/ende hetalwaert 3jndatmen vanGalileafoudewetente feggen/ fchoon minder.Beter is een Mosch inde hant nanfoude mpoockgheenwelluft ontvluchten. Ickfoude warfchap/fingen/fpzingen/ lachen, daneen CPpvaerinde Lucht. -

-

-

kaertenspeelen/ ende als den Apteke vanfoete

1T,

MDaerlück ghpantwoortrecht/wifeltjc/wie perfumaden eenlieflijcke reucke van mpgde foulfulcverfantu

joert Coe betrOUWen. 31.

Nepndpdandatmijn Guders/mjn Doet fer/jamijn Speelghenoten die verstandigt

zyn/ mpintetaltoos gheleerthebben? defedin

Well.

. . . . . Opinio. TBienietrijek is machrijck wozden/ en of

' modelwist on U. haefigh rijck te maec ER: --

Gal.

ghen verfontickalvankintsbeenop/ want3p jn mpalin mynpap teeten ghegeven. TDoch

CDmocht mpdat ghefchieden. maer Hoes

ä ichdatgaernt/datubeschepdenonder

mphanght gbeen Erfmeerover "chooft/ ick

richt defenmijnenmeninghenietwepnighen doegheen Coopmanschap/ diegheverszijnal meest gheftoven/ Waer van ' Mp Co bevefight ende verstift. NEIN.

Uplin.

Ick mercke dan oock datu onverboghen iswat umtiefte

aum

--

Opin, pun

TDoozeenrijck Huwelijck / daer willich na dencken/daer weet ick Halfraedt toe/ende daer

19ppelijckmepndpmpfog flecht dat ickniet willich ueer langaen helpen.Bolght mp/galen foudewetendateendoevtgh/ onluftigh/pijn wpbinnen/'tistijdtomons lievelipf war ge lijck/ arm verwoppen leben

'

3pdandie doodtfelve/ ende datalfulcrals dermenschen hooghfie quadente 3 In

n

Pln.

machte doen. Gal.

CD watgroote faeckebeloofdp mpdaer: ick betroutuooch gantscheljjck toe/ ende ziert das Houde icku

19kloeckantwooden verblijdt mp niet min ghpmp als ufutter lief hebt.

dan’tmpenverwondert/fght dannoct/waer dan gock niet benninnen. volozhoudp dengheuen dien:God macht heeft gheghevenonfadelyckblijdete 3ffn/ des niet feminhemfelf bedpoeven/ om wellufeltjrte leven/hemfelf met willigheonluft quellen/en deomufchattente vergaderen/ vanelck gepze Vytkomen.

Tweede Handelinghe, Eerste

fantewordenende anderentegheblieden/"theu rewegh gheven/allemansfpot weeren/ ende fich anderen

anderun A

Bodanighe Houdeick voop onfinnighe zot ten/voomoetwillige dwafen endevoo rafen die menschen.

nam worden.

Philosophia Iohan.

Dulck een zielekonfen Johan

Ich boe feltfaem woydt mijn Bchoole met

Helaeglich benmet datarm

ernst verfocht/endeuntjn DLeere metterdaet

wichttelnden. Het laetfickjammerlijek be vollbracht. Hier volck heeft fulcken luft tot toveren vandie Warenweise Philosophie.

zothepdt ende loghentalen/dat fp die lieber dier kopen


maleghden Schole.

folg»,

Iohanna." Kopen/dan wijfHept ende waerheptte geeftom MBaeracßtighgoedt is datallen den ghenen Pro, 1,2 „nist ontfamghen/ hse langhe fultighp klepnen kindthepdt beminnen / die zotten begheren die"tverkrüghen wielich g0et maeckt. IO dinghendiehen so schadelijck zijn/ende die on -

-

Bla,55.1. wie wijfhepdt hatten Comit alleghp dofi

-

Alfoo/ gelijck waerachtighbupy is dat alle

ghetottenwateren/endeghpdie gheengeldten "tgenedaer"taenof in connt/oock vuppichende hebt/haeft/coopt/endeeedt/comt kooptfonder heetmaeckt. Silver endefondereenighe Diffelinge/ MBijn Johanna. ende Melck/ waerombefedp ugeltintgunt Betvalsche goedtis nietgoedt/ endelaetden gheen boodtis/ ende ubvenarbeptin'tgunt menfchedaer’tbp comtblijven inzijn quaedt -

p Philof" nieten versadet Hoogendelhoot mp/ eedthet hepdt. goedetendeuztelefalinvettighepdtverlusttgen. W9elaen/ diemieten willen faloock niet. Ga Jaghelijck het ghefchilderde ofte 19alsche lileamettenmeeftenhopeverachtenallemijnen bup denfoudenmensche diedaerbpromt niet Pro. 1.25.

laet blijven.

raedt/ende verfupmen mijne berispinge/daer en: Werwarumt/maer omfalick oocklachen in haer verderfniffe/ende | hum befpotten als haer op kommt t 1tfp bee

OnAll.

Beghtdoch waerde Meesterfe: isfalighept

anveraner

blpfchap. Prov.3.1. fen. Maerghp mijnlieve TBochterken/ die Mieten hil. mijnraedthoopt/ ende mijnghebodenter her-| "tJs. tenneemt/fulteenlanghlevenendevedevin Iohan. den. Haligh isde mensche die Wijfhept vtindet wanthaer verkrüginghe isbeter danalle han- | Moghen falighepteude goethept oock van -

delinghevaniouteren Goudetende Silver. Ir fie datahpuooze nepchttot umfnen wijfhepdt/

Malcanderen

geschert worden

dat ghp acht neemttop mijnen leeringhe/ ende Doo werpnfghalsdehettevanden vupze/en dat ghpughedachtengade flaet/ opten IHeere dehet WLichtvander Sonnen moghen werden denchtende inhem/niet in ugoetdunklen uve geftjepden. Iohanna.

trouwenfelt. TDitbehaeght/ dit ghenoeght/

MBiedan warefallghepdt heeft/dfe heeftoos endeditverlustightmap vanherten/ winne ich u alleen/wo/dt gipdeurmijn onderwijsver blpfchap Diefadigh duert/ende in geen rouwe fandligh/ ende verkright ghp de ware deug

lach. Weranderen. Phi,

dendoofadighe oeffenügheder selber/footen is untjnarbept noch gheenfins verloozen. Ich

Hpheeft.

Iohan, vinde uneerfighlintleeren/ dit maecht. mp JNach falghepdtoockghefchepden worden hopedat ghpnetfilleftaet/ maer Woogtgaet indeugden/foodatghptothet gunt ghp gifter vande goethept? Phil.

verfont noch alwat hebt geleert. Degt daer

Bowepnighalsde wareblijtschapbandefa

om Watdat fp.

Joh

lighepdt.

Iohanna.

ren.

joch twee andere

Ohain,

Machgoethepdt oockghefthepden worden

11.

19eemt of ghemeen metten

ersten Neffe

Ban Gode? Phil,

bp nnplughegheben? Iohan. Anetvzeemtmaernodigdaer totefo mp dunt ket.

Reen oock geenfins. Iohan.

| MDie dan heeft/ dieheeft oock ghedupzighe

-

bljtschap?

Phil,

-

Onghetwijfelt.

Iohan.

Joã2. 19. Ma, 11.

ohan.

Deenis, dathet quaet isende bitterden

Heereteverlaten: ende d’ander dat Chziftus 39-Juckfoetende s liegt 15.

gef oockfallfghepdt

WDiegoetHeft

le

Alfos ist.

11Ol.

Iohan.

M9at verfadpbp die twee JLetteren .

-

Phil,

Welcke ztjnt?

tooth goethepdt.

MBieGod heeft/dte

Iohan,

Tweegoede Leringben. .

TDatsoockfo.

hilos.

Hier uptschijntdan foo waerachtelijck als

Iohan. - "

9

ohan.

3NDecke?

TDat alle3onde zijn epghen boeteende alle nootfakelijckte Wolgheim/ dat alfos Ute Gode

deugh.de zijnepghenloonmedebzenght/ ooch heft dathpooekmede heeftware goethepdt/ falighepdt ende

hier indefen leven. Philos -

Doe merckt ghpohanna, datdaerupt?

TDaeren macht niemantjeghen feggen. Johanna.

ger" Ja verwarnt goetalleen. ohanna,

Wat schept den menschevan Gode Ist

Sls God niet

lo

netzijnfonde ende af

-

Riet anders.

TDat ubpghebpacht wsozdt Waerachtfgh/ geefdpmedete kennen/datteroockvalsch goedt •

Sickdoe.

bietet

1IO.

Philos,

Johan.

Ssolluptickhieruptedatdie3onde zijnep -

--

genboete is/den mensche van ware blijtschap ende falighepdtberooft ende henn maecht"; l

Efa, 593


" maeghden Scholle

-

Phil,

digl/dzoebighende omruflight foooork faet ghefchevenidatdie Godloofghenen vedeen

Watghebiet CHxifus te laten

Iohanna. hebben/dat heuren Womnietenferft/ ende Rpdighept/donckenschap/Toozn/Gierig dat fpfware weghen wanderen/ ende blickt quaden. midtsdien hierbp diewaerheptvonden ersten hepdt/endedierghel

WLetter/namentlijckdathetiquaet is ende bitter den Heerete verlaten d'welck d'eerstets vande tWee ILetteren bp

m

1.

Daltdat nietfwaerendebitteromlaken Iohanna.

gheleert.

Geenfins/maerlichtende zoet.

11.

Philofs

't Schijmt welfuler dat afgheschepden tezijn

van Godebitter is: maer volghtdaeruptdat het werckvan'taffchepdenfelve bitter ist.Im mers datfchjmt

fort

luftigh

Hoedatte Iohanna,

Mitnaegtdiebittere g

OMAN,

Het mach foetfhijnen/ maertenmachniet

nietfadfgh'thertes le

Ja. Iohanna.

foet wesen/ wantaffchepden is ververden/

Jsdie dyonckenhepdtmieteenwillige Doll ende hetjrghendeel des te meerder. Jnt ver hepdt/walghendezathepdt/ ende vertoptinghe

waermenafverviert dat ghenietmen minder/

verden van Godefelve/ verminderdt hetfoete des NLevens?

ende vermeerthet bittere/offchooneen vluch tigh luftgenghevoeldt werdt inden lichaeme/

Philo 11O,

Sp is.

Iohanna.

daer op volght frarreengheduerighefmerte/

maeronder 'tfchaduwelmck ghevoel vandat

Jsdie Toonoock watanders dan een Beete luftge/pzickelt/ pijntght/wzoeght/ende quelt quellinghe ende verfoozigheamwellinghe des Phil des ghemoetsbitterhepdtaleghenwoodelljt. bloedts Radrennu dieziele eelderisdan'tlichaem/foo 1g ooch hatrverdietende luftgrooter dandes ZLichaems/ wat lufttan een dzoevigh herte Hebben in lichamelnicke wellufte? Evenfovele

II.

Reen ohan.

Boo weetmen

dat gierigHepdtnfetans

als 1neen treurgh Lijckdie MDun ende Mus dersen istdan een rijck-fchtjnende armoede ene derzielen, fick moghen verlusttgen:machdes Lichaems deftadtgh arabner ll, hetelige lufteenfondigh Wyoeghent ende dzoef Ghewis. ghemoedt verblpen. Ja datergheriszpmoet Johanna. bedzoeven/ wanthetontberen van'tguntmen gaerne heeftbedpoeft nootfakeljck/welluft des Iftikmag Hendesghemoedts/Hetfotels.com ALichaemsmachniet langh duppen/foo moet vloeden desbloedts/die rafende3adthepdtende

menfe immerslangontberen. TDitmoet dan "tonverfadeltjckonghenoeghen gheen lastighe oock lang bedpoevenalledieselief hebben. Be fwarighepdt/ende

p

ebetterhepdt hil,

ker foo langhe die hongher/ dopft/ endekoude nocygheduert machmenlufthebbenintEten/ CDnghetwyjfelt.

Iohan. T9pincken/ ende Warmen/ maer gheenfing langher wantalleenin mootdzufsgebzupck die Pet laten van wareende bittere dingen lyflycheluste bestaet/datbuertonlang/fo doet Waltlichtende foet. Philo

oock dielufte. Rutsallezondaeronwyjs/geen onwyfe can mate ghebzupcken alle onmate

-

Alsoo defefwareende bitteredinghenbebeele uetstende quelt. Domoetenalle gulfghe den Christi Wette laten/foomoetfulckzijnJuck ' des mondtste langhe volghende/teveel danimmersfoetzijnende licht. Alsoo mede Etenof TDzincken/de Ratuereoverladenende

fietmen'tselve in'tgunt hp ahebiedt datis

ihrencken/ende denfondaervooreen rotelufte/ Liefde/JAuchterhept/langmoedighept/mtlt lanchbuerghefteckte/pijne/ endejammerdoen beptende derghelijckegoeden: wat vintment ghevcelenendemidtfdien dubbelt verdziet ge nu doch vzoltyckerdamrechte Liefde? luftiger ven/tewetenintontberenvandebegeerde luste dammatighepdt vpeetfamer dan ende inthebben Wande hatelijche Phme. hepdt of heerltjckierende wenichelijcker dann

'

die goetdadighemildighepdtÂşdiefoete/luftige Philos,

ende lichtedinghenghebtedtons Christus: ist

TDat lupdtal wellnocĂ&#x;/ laetnu oock Hoogen dan3hn Juck/ Laftende Wetniette recht in defen oock licht te noelnen Watt ghp Wan hebt gheleert,

n:

ander

11Ol.

Onan,

Waerlifcklief TDochterken/ghpHebtuttgdt

Repdunetdatmenheteenelichtverstaet upt hetander/wanthetrechte contrarien zijn3on blijtelijck ende recht befteet intwelleeren ver de endedeughde Idet juck Chziftiis nietan staenvan defetwee Letteren. Maerweet ghp

derg, dan die ware deuchde/ die beftaet intmnid allweldat fpu dienstlijckendenodigh zijn/oms den/dats undematighepdtende enmifbzupckt welteronnenmijneerste Leff van 'tquadete ghenen/maerghebzupcktte rechtallendingen. laten ende "tgoedete doen? lohanna.

Want dievoozneemlichste is wyfhepdt die elck dintraert kent/het beft inallenaltjdt ver kieft.

JMBp dunckt ja

u,mesters.

Phi

1. Laet Hoogen. Johan. Js hetjuck. Christinietdan deughde 'tis Ichachthetonmogheljckdatmen Hetguas immersztyn MBet die verbiedtfooweldezonde de Terechte mach Verlaten fonder dat inder als3pde deughdeghebiet. Iohanna. waerhept vo07 guaedtte kennen ende vpandt Het laten van zonde isoock deugh.de/te we lijck te halten.

tenonderdalnighepdt Godes.

Philo


maeghdem Schole.

Ph

Fol.39, ohanna,

Abtasi boo

stoock.

minbi doen/emdedon Heereon

Ick will 3ÜnHulpebidden.

Iohanna.

-

Desighelijerdurückt mp medeniet mogeltjck

datpemandthetgoedete recht macß hantieren sonder"telve waerachtelijckvoop goedtteken nenende

brisante begHeeren.

Tweede Handelinghe,Tweede Vytkomen.

Ismedesultralschpfght. Iohanna. Weldaetgheenliefde? bpantschap ende 49eroofaecktmisdaedtgheen Ja.

Johanna. Mlfmendaminderwaerhepdt verftaet dat gonde onsquaedt dortendedatdie deugdeons meldoet/ noet uptfulck verstantniet nootfa belijckvolghen hate ter3ondenendelief de ter -

deughden. gh

Defidia, Iohanna.

WB ApGodfghenons/ditmepfüenfaln dolltozum fuderen/dus ' # Hanna nemmermeer ruft ghpult waersick noch malwozden wildp inditonmatigh leeren vol meptmepudp dat dieboge

'' n falens

altijdtghespannen

Ph,

H et MOet.

-

OI1AI1.

-

anschauen,

Reenick/ tot maerdeutachtrufe ick/ die f stot ruft/dedac) - Iohanna.

C11C11a,

moienmenhaedt/diensbanterenendegesel

Maerzoe macht' hat verdaghen

schap vlietmen van JE2Den bliedt.

ORAM,

doen/ghewoonte maecktferckt alsTDoenleert Eelt denhupt dick. ferckte Iohanna. Cl1C112,

Meiemenlief heeftdiens Janttren endege felschap begerin f O N Benbegheert. .

Aschtansiedelten arbept. Ende Reen'tis ' spielende luft, f/ diealle arbept foedt O

Iohanna.

Dietwee Letterendandat3onde3ijnepghen U lichtende Luftgif/ Heft Waes mp den Estulichtendel gü/ Het boeterende deughdehaer epghenloon is/baren waerftenarbept, danhateende verminderinghevan Zonden ende ON,

liefdie unethanteringhevan deugh.de. IAsdat mietu Leffende

Als

felve?

"t.JMBach h3zijn j dat

led

aber benuint,

IIO

Betismijn waerdelievekindt. Phoe lustig TDat Hebdp aber ab

O

(9

istfoodanügheleergierighe/vlijtige/ endege Eckbeminneneerfighept/dusist mp lustigh hoofamedochterhienste onderwüfen. Baerdt doetmengaerne/dat datulafigh is/Want watmen balt oock Li Heeftdat voort indeughden mepfhen/leertdiese left nu underdaedtoeffenan/'iverstant hebdp vaft in Defidia. alle udoenendelatenvliethetbekende guaedt/ Waer toehebdp defe onmatighe naerfighe doet hetgheweten goet: die oeffeninghefall u

dooz Godesghenadeden woecher/hetpontder deughdenfoo overvloedelijckvermeieren, dat ghpin Christo der deughden Tresoier alle

' watnqodtisudandochditfoo vlptightuder ren? Okendeghp 't ghemaek ä lief? ghp zitterlich dan ghp mer

houdendenrostfout winnenin usude daghen:

Zine Hemelschefhatten füllt derlacheightno ende dielustvandatlanghende foetflapengip ben, Toanfülöpthienmaels meerlusts hebben inthantierendannuuochintleerender deugb foult weleenanderliet finghen. den/wanthetlevendientomtehantieren.» endeghpdenluft vande doende naerftig

anatom"

lohanna.

Hepdtende foetighept vandenodzuflighe

'

Ich wiltmet Godeshupedoen/ naer gift ' ghpfout wackerder ende blijtigherzin. ghrvieldat ick uptontundeban goedt ende 19 ledighepdt maechtfaolanghe ende verbie tigheboplendatghpdoozgaens Caertspielende Huaedtnoch erghens in twisfelde andere onmuttepbelhepden pleeghtomitever Philol, thdt te finel endete Datlaetongedaen/foo moochdpermietqua dzijvendendierennellen cogt/"twelck nnp meerendemeer veroofaeckt lijck in doen. Iohanna.

-

om die weite befedenende den tape noch wat

Daerof mpdennootdzongeenban bepden (daerickmach)afte beken.Belanghendempn fuderen/aldenckickgheenDichool-meesterfe te doen

te wozden/foodencheck noch eens falichlick ende welteleven/ dat ghefchiet nietfonder Dandoethetguntuminstluft/ maer met verstant/ ditdoet mp naertigh daerom3jn. -

Philof

ewigfelich opmerckenna"ternde und den um

ganck deswerer/foo mooghdp-niet waerlich -

Defidia.

doolen. Boo maerkt d'onfekerhepdtfekerin

diepericuloose onwetenhepdt. Adieu PLief Gßpqueldtufelven/niemantleeftfonderfon

digen/diefondghtminste/die e Wat ' hint/oeffentmu'tgeenghp verstaetendeben endediedoetminste watdiemeist flaept/blpril het woödtintwerck. DLaetdit nun JLeffe

dan mietdatfeministefondtghen die meeft Fün.

'

Pell

Lohan,

-


QPaeghdem Schole. icknietledigh/maeromdat defeledighe Joffer hierbinnen1s werdeickmijns ondaner ledigh D Dienietendoetendoet nietgoedts/dieniet gehouwen. CT. goedtsen doetdiefondightint laten ofpetdan sde Datdefe ledig isverwonde Wan'tgheboden goedt. TDie veel laept dort moeder vanledighepdt: maerrtmpnet’ti wie foudet van mintegoedt/fso volght vaftdatdiemeeft fla Galileagheloofthebben 'tis fiker eenfraep hen. P ensock meeftfondig f ". Iohan.

-

mepfken/ ick hebt lieft ende deert mp van goes

Datlupdt niet, als ick lapefoo lapenoock derherten. TDatmepfkenmaeckt so denZof min vpanden/als mijn vpänden flapenenbe fer/'tisfoo lup/fofaert leckerende hsvaerdig/ vechtennoch verwinnenfpmputet als ich niet datterelck of weet tefpeken. Defidia. en werdeverwonnenenzondige ick niet.Blptt iswaer/al"tvolckheefter den montvoll daer nuniet vaft dat diemeestlaept ooc min

„n

e zoudight? fe3 gh

Iohan.

Iohan.

-

Ickhebtnoch moptvan haer ghethooth beel Ons allen wozt gheboden onfen bpandente verwinnenende dooden/ die ditlaet die Bon minghesepdt/ hetmach wel onwaerächtigt dight. Slapendetenverwintniemant zijn vp

ZUM,

Detraétia. anden. Wie danmeef laeptverwintminffpn "Hier mu vpanden, die minst ' vpandenverwintfon Jafoonwaerachtighalst isdat dightmeest/ fooblijcktnuter contrariendat fit. Ick wilunoch welwatmeerfeggenmaer

ä

datin U 902e.

die meeft flapenoock meeft fondighen. -

Ioh

-

OIN-A4-

Defidias.

Ich hebtaheenluftte Shpendeelcßmoet bekennendatrustfalig rell bel". Au, eren hepdt is/hetontbe banghequelle veroog faecktrute/ allemenschenzijn fondighende hebben wzoeghen dertotfcientienfoolanghefp

-

-*

sorenfachen ande

Detratio,

Bootdoch liebeghespeeleghpfult umoeten

waken/de üaep beneemthet waken/endevijdt Wer Wonderen, Johan. Istgoedtof quaedt datgbp van haetzwildt onruftighwyzoegen: Wat dunchtunu/ maecht D het Dapenuietfaltgh? foo maeckt oock lange fegghen? ETTA. mueestfaligh/ fighthier teghen kon Gaet/dat weet ick van Haerntet watfou midtfdiendenmenschen vandat zondighende

n

det goedtzijn/

Iohan.

beth ick bids u. Oman,

Raghpkaldt foo waer dielanghe Rape dats

diedoßdt beterdan'tleven. Boudpuleven wel

nietmin quaedt Van pemandt te hooyen/ dan

willen wifelen om den doodt. h

eenvuplenidzechte riechen. Ga ick vooybp een Botedtelelijckenfincket/ ick stoppe den

OIl.

Reufe/foudeick nu boop eenmondt die ander

Defidias.

Dat feghick niet,

Swjahtdoch ick bids u/ mp berdiet

Datmostghpeggenfoufeggèrecht waer. lupden vuplighept uptspout/ mijnoozenope z-Maer 'tisdaer oock onrecht innedatter men nen/enmjnherte methetpefilentiale 19entin schenzijndie metgardercorfcientien wandelen vananderlupdengheb gekente laten befmettens voop Bodeinzijn Heplighe Häricke/ "twelck is Reeniekfeker. Bch fwßght doch offegt war

recht/vede/eude blifchap indé Depligengeest. THefe blijtschap dootde flape hier inder tijdt eenlighfunsontberen/'tontberen vande blijdt fchapmaertonfallg/fomaeckt deflape(naeru fegghenfelf)onfallfgh/tmnners hetlanghella penlangonfaltgh. Rulaetickufoo lange fla penalstubelteft/ruftfo ghemackeltjck alsghp

goedtsvanden ghenen die hierintet zijndehaer felf nieten nach verantWooden.

ä

ietghebwozden. doch wat wathepliger hippocristiken Hiet rede is dital potrij Iohan.

Gßp mooght welwaerfeggen/ maernem

wilt ick machtwellijden/ immers Wenische mermeerist rechtvan penUandt aldus achter

weldatghp nuuhooftrusteom mp mpnlu klapte doen/ghelooft mp/ al die eerlyckvan sttghe arbepdtnietteverfoozen/endedat gbp herten3jn moetenfulcrupt uholzende uldaer fachtgensfliept/foomochtickte wackerlitzcker onn hatten einde verachten. Defidia, onbehinderdt vooptgaen met mpn Stude -

TDits wonder/moetmennfet fegghendatal

TL II.

de Wereldt Weet Weetelckmietdat Galileamer een Weemt gheselle Bancketgens hout/ van

Tweede Handelinge, Derde Wrkomen.

bengiftenontfanght/bp nachtendeontijdtmet hem fpzeeckt endeickfwügHeißetarchfe) maer anderdtngendoet Johan.

isupemanteleg weetdateic ghen? nu machth/watnoodt oock wel logihenzins

Detračio, Iohanna,

De

fidia.

DetraÖt. Wzaden

isdat loghenfooiffer geendingh

LC,

Cßfach u Neesterfeupt gaen/ endedacht Johanna zur mulebightck wilwatbp Baer gaen touten.

Iohan.

MBaerbpvseet ghp dathet waerist

Ioh OnAm,

Aeen/ omdatmijn Meesterfe upt is ben

Detrat,


Paeghdem Schole. ,-

Fol.393

Derrat,

- -

TDatferuptfulckelupdengehoozt Hebbe die geenfinsdaerom

liegt fouden.

Tweede Handelinghe,vierde

Ohan,

wtkomen.

"tAbijn ostk menschen dencke fest. Wel/ alle

menschen zijnloghenachttgh/ die Iupdenmo ghendansock hieraen lieghen of een legen na fegghen.

-

Curiofitas, Iohanna, Hu

-

Detračti,

militas.

Reen/neen/"tzijnlupdendieick welgelobe/ INUNers, daer inne. Iohanna,

Samengheloofthetiquaedt veeleer danhet goede vaneenander. MBaer fout ghp welwillen A Ltñdtdoende Johanna/datmoetichpzij

“fen/men vinterouderveelen wepngh foo datanderen van ugheloofdenal"tquaetdat wel bljtigh nochveelmtn ind’alderbefte faken/foo Van ughefept wogt?

ickluftevoozhebben. Want ghpftudeert in de kenntfe vanden Euangelio/dats de Fontepn

Derračti,

MDatquaetfeptmen van mp

Van Wyfhepdt: lieve Watleffe hebdp hier innes

Iohan.

loh.

Jck heb gheen quaedt van ugehoot/maer of men quaedtvanufendeick geloove ghp wel fout willendatmens gheen ghelooveen gave/ waeromendoedpfoo mietuwen naesten Abiet

MBjn A, B.

doch war ghpdoet/ghpfpzeectquaeteerghp't

Pet latenbant quade endehet Hanteerenvant

Cur,

WBelcßig die

I O

Weet upthoozenfegghenalleenlyck/ende foom goede.

eenonfelherderzonde van unaeften befondight ghpufelvefekerlijck/ of its achterklap gheen zon.de?

9

C Ulr",

kamentlich

Mitendp "tgoedtal ON,

-

Det, Reen voowaer/fckleert kennenallenerkens Hefts hoeheplighisdit mepfken menfou "tgoede hantierende.

deuop een Autaerfettenfoo ghp nieten hatte/

Iteve kerck-Joffer/zyt ghp alleen deucßtlück ende wp achterialapfers. Iohan.

TDatfeggheick niet/ maermocht lijdendat alle menschen oppecht endehepltgh waren/ende

Ulr",

Mepndp't doendetelerenfo dooldp Buster fen. Riemantmach goetdoen die’t nocyuiet ein kent,

-

Iohan.

TBiehetghekendegoethoe clepndfekenniffe

midtfdienmijn: ghebzehen teklaerder mochten oock is/ghetrouwelijck hanteertofdoet, die is blnischen tot myjnder fchande / maer oock tot Chzfi Jongherbluft in zyn wenden ende fal mjnbeteringhe. de Waerhepdt kennen/ Collenende Aken waren Derra, ' gheen eenendach ghemaerkt/ ben ick int TDatfeghdn fchoontgens/ maer icßghelove klepnghetrou/ mijn RBeesterfe fallmpover dat ghpfoo well als wp/mede den bedzeten Itoe meerder stellen.

flachtet/die om anderentevuplen oockmetter

Cur,

langem boopt.

faertenfoultom flaen/fou hippocrife dat niet

Petdoengaet

en belettede ZHekterfoo veele mp aengaet/ ick bekennewel dat ick ghebyeken hebbe/ maerfte daerbp oocli dat ander menschen gheen groote

JDaer felker.

ghebzeiten ghebzecken hebben. Doo en heeft

Het speculerenende onderfoecken booyderdt

O

UT.

Doch offe. Galileantet daerick affpeke. WBlft fnellijck.

ghp'tfowel als nek ghpfoutal anders paten.

Ende wanthetnp geenclemme verschooninghe enus/ dat ander lupfen vuplder zyn danick/

Johan.

JBaerfopghelijck

onfeker, Ul T».

daeron mach ick oocknet laten foo Uel van Kiemandt mach goedt doenhpenmoet het anderlupder ghebzeken te paten/ als andere g0et eerft wel

vern

vande ungnedoen.

Ohl,

Johanna.

TDie Het niemw wilverstaeneerhp hetoude Onsmeninghenzijn verschepden/ick onder (dat bpversitaet heeft ghedaenen mach gheen foecke lieber nnnepgen gebzehen tot verschoo van bepden rechtverstaen Oeffentnggeeftver nnglevanan erlupder/ endeminderinge van fant/ntet die daer fept Heere/ Heere/maer die myne ghebgelien. daer doetdes 19aders wille falinnegaen. Da Detrac.

ligh/3pnft die’tweten endedoen/maer dubbel Zoomoetenonfelichannen ooch verfehepden de laghen wacht hp Weetende Mieten doek. UI", blauen/ uvant mp fulcke epgenstunigen clup fe arinnen ghefeifchap/ ooch foluttelal2mpn - TDatgaetunietaen want daer zijn noch veel reden henlupden nach verlustigen. Blijftdan faken inde H. dehnt ghp mieten Wert. ON, fitten fuffen/ ich gafoechen begibter gehe ende EIl O02 Open 00. Elle Defi, TBaerisoocknochaldat ickwel verstaende noch nieten tandoen/ die will ick eerft leeren Ickgaomfoerken lupdendie rufensbege doeneerich na meerwetens peure. TDütheeft releerfp moedeznn/ ende die als1clingn vp myn Reeferft mp oock bevolen. andt.denarbept hate endevliedel. Hmm.

Houdetnteteenverwaende fouthept zijn/ dat fp deleffe die haer bevolentslietongheleert/ onnte leerenleffen die haernteten zijnbevolenk -

TD. d. 0

Cur.


hosselebljvende/ weleeuwelijckghella Scerni maeghdemdupf Cur, tenfoudeblüven/alwaertfchsen dat ick fade Bijn diefakenbande: TOzievuldighept/vande lijc fpeculeer kdaeronarbepde/wzoetede Pedestinatie/ vande: Die wille/Tende andere de. Want of pemantfchoonalende e/foo ist wild derghelijckte danbergeefs inde H. Schziftong

hem onmogeljcfonder lichttefien/fonder flien waer)eptte kennk/endefonder waerheptsken

vooooghen gestellt ohan.

. Geenfinsfs wepnigh alsdie Spieckscßelef niffe pette verfaen Ulr"1Osobt , daer mien oock den A, B,C, fen finden 'tJseenoudtfeggen endeickbevintim wa leert vergeefs ghedaen Woyden: maerdaerom dienfonwaertis: nur en Wo,dendie nietighedaen vso den ghemen die berdt gbpmtjnraedtte volgen desfalu wepg noch A.B„leeren. onraet navoladen: soallenfröffinnigenlupden B11", gefchiet. TDusnadiengbphartneckigbluft/ -

''

-

Ghpfpant de waghen vooy de Paerden/en ickaf roofen boop Darckenste fropenien deleert hetachterstede erft/ dus mooghdp-niet laet a weder ommt, deg deren. Ioh Wooz

OnAM,

TDat weet ick fet. Cur.

-

Ickfeierwel/wildp-niet leerengoedt doen

Tweede Handelinghe, vifde vvtkomen.

Iohan,

I

-

d

Cur.

Cannen "tgoedt oock doenfonder"tgstedtte

Superbia, Voluptas, Iohanna,

kennen?

Humilitas.

Johan. JMeen.

Cur.

ZItdit Mepften noch dusfüf in defe fuf fchoole" fegt Johanna Wanneer fuldpu

Wat istgoedt? Iohan,

Gedfelf.

felf eens kennen. ohan,

-

Curiofi,

TBaer benick in dioentde.

Mitendp Godtwelt

Super Dat boeck enfaluufet leeren/maer een clare

Ioha.

Watfoudeick Godwel kennen ichkenne Cristalline spieghelfoude nutterboeck.daer toe M0th mytufelf niet wel. Curioß.

3in. MBildp dannemmermeer verstaendat ghp

schoon 5ftdat gbpjonc zijt/dat ghpEdelzeit Stedp nuweldat ghp den waghen voop de Tjk/ende van annahme fedens Paerden spannt dat ghp"tgoedt wildtdoeneer ODAU. Offultrimmpfsweet it niet/maerweet wel/ ghp"ttient? Joh. zootdaerwaerdat WetGodesgavenfoudefin Doo"tgoet doengaet Hetgua etlaten. Bit 'tHebb en vandienmaect denhebber niet goet/ quaedt leerick eerft kennen/datsmpfelve/ om maer "t Wel geboren, nnpfelvedats het quaettelaten/ twelch dsende upe. ick "tghebodt Chzifti onderdanighben/ datis Dat is waer/daer schickt utoe/mepndpdat dan oock goet doell. Gadtudie fcboonhepdt heeft verleent omeen Hum, une Clariffe te blijvens diejonckhepdtour eenfa Sonderbemfelvewelt kennen macß bp in dus onlufttgh den ouden marottenuate Apens der waerbepr net clepnende ootmoedigh zijn ueeldom omReder/urijckdomom dusleicht hen/ oedighept -

maß ende uminneltjckezeden om alseen Clupfener fonder sotm in zarenoog 3p Godentet behaghen noch pet goets vanGo fe alleenteleven neenvoopwaer dat is een o deontfangzen. TWDie den ootmoedighenmet penbaermifbzupck van defefonderlinge gaven oeden vervuldt ende den hovaerdigtzen nieder Godes/dieghp verbergtonder den Coopma optet. Busdoethp noch alrecht na den be te van defe hipocrifie/ dit mitfhaeght mp (on vele Godes/maer ofputingheven wilde vol vppte fpzelten) in ulief ghefpeele. Maer wil en/hooch wüswilde zün/ende den KNajefept dpfealrechtghebzupckenfoldzaeght moetop u tsondertoecké/watfoudefp anders ver fupverlijcksfchsonbept/vermaerde Edeldom/ wachten dau verdzuchtte werden Wande glogie ende groote rückdommen/besteedt dieaen rijc

'

kelijchenghewade/dat ufchaonhept als"tgout

Godeg?

Johan. Poopwaerghpmöoghtulhooft rufen/hwant den Edel

abstum ent verschoonen.

oup. ickniet uraedt/maermlinder Meesterfen be TDatsrecht/ gdebzupi ckt Tiefghepeele die n. velen will navulghe Datheet oochreden in foete lufen van ulleflijcke Jonckhept/ ende lgekhet gmmoghelijck is datpe /want

sich

ghel

nant foude leeren liefenfo langhe hp noch geene

verblijdt den Jongen 19 Persmetualdermin

"

3eden/ foghebzupcktmen fulcke gaven letteren/fwinghefpeldenran/alfoliftonmog te TLC is, lyckdatpemant solide tomentothetlicht/tot Supe. waerhept/endetotte kennuff Godes/solanghe Soo doendefalmenw eten dat ghpufelbe pnoch bluft faen indispoloncke zünderdup etonnodigh is boop een ermfen/des logens endeonverflandighepts/ recht kent/ endedath

Abpieghelte doen voeren omute doen verstaen hierbeinick noch in/om hier wtte schenden ar dat gbpfchoon/jonck/enderijch fit.TDitweet ade/ ende twijfele ttck es

met Bod ghen bepde rietfoo ickdaer Uwt 1mit lichte komme/ of mp fal

ghp (fos 1elifte Woolwaernuniet altoos/ foo

unede ooch niet Hoegheluclaigh ghp noch zigt dandooz t lichtder waerheptende Godes ghe nade vanfelf op engaende/"tgunt mphierlinde behalvenaldatte. MDanz


Paeghden Schoole

folg,

MDant(tcknachsuuptliefdenniet berghen) Hebben zijnick achts beeleer haten/diepennant

hierinder Stadt is een groot Edelman/upt lief heeft diendoer haerlief endegoedt/meer Spangten eens TBonnen Ösne/rijck/mach heurs geliefdeneereende welzyn/danzyn ep igh/ende van grootenvzunden/ ende boven gen ' fetten upe. dieneenman heerlijck vangedaente/fris/jon/ vanaenfichteenmanalsghpeen 19zouzijt/fo So lief heefthpu/wilu lief/eer/endegoedt bevalijek/vpuntlickendeaentrechelijckalseen doentotztjnechtewijftrouwenendezyngefel Enghel/die heeftumaer eens gheften/Sendeis linnemahen inden epghendomme van alle pne foodoopuGoddelijckefchoonhept endeeerbaer vseeldtgerijckdommen. Leestdefen Brief eens ghelate (so gheltjektzeptaltzdtliefde baert)tot dan fuldp'tmercken. Iohanna. uwerliefden ontfeken/dathpzijn Stamme/ machtendegroothept verghetende/u nemmer Reen/heefthpmp liefendeghpliedenmede/ -- -

meer encan Wergheten/mietenfpzeeckt noch ein denckt dan van u/ende daeromnietafghelaten

fo dortmp dat lief dat ghpmm inminen lieve

nicht unter

heeftonstebewillighenufulexaente gheven/

ruftelaet bljven. OlENOTAK

defen TDierbaren TDiamantte bpenghen/ met: MPfltghpft dannietfelf leesen/ ghpfaltten defenbrief diewphen hebbensten tektenenmet minstengedogendatiekudtevoozlesen. Hoopt epghender Handt, daerinnehp vsozderfijnme Johanna ickbildu/p1sniet langdat die Ja minghe verclaert. TDienwiltdoch liefen/ ende tuere allehare contefi machten aenuaenfichte

dtt“Juweeltoteien minlijcke eere sintfanghen (hertfaiderliefste Lief)tewerckeghelept/ende vanzinbrandende detot uVater. datmet Pemelfchefchoonhepdt boven alle die

ich optfach Goddelicken versiertheeftu leedt

U1N1,

Soude dat betrechte ghebzupck zijnbau ich ontwyfelijckendoor twee geloofwaerdige

''

fchoonhepdt/ Eeldom/ Mijckdomende jeugt? die rechtekenniffe hebbenvan fchoon Js verwaenthepdt/hooghmoet/ende laetdunic hept/irmepnmijn bepdeologen/diemphetfup Godes gaben het rechte vereBeeldeuwesalderlieflnchengedaents niet OMAN, mingetrouwelijrdanvafelyrinminherte ge Datduncket mpvoorwaermiet:maerhoude Zent/gedzuckt/ende ghegrieft hebben/datnu

aber

fulcrvoortrechtemifbzupch/ het rechteghe ulcke Engelschefchoonhept oock verfelschapt bzupck leerdtmp mijn Meesterfe/Haeronder fpnet waerartigedeugtltjchhept/geloove-ick staet mpte Wolgen. vafelifefodoomjnaengebozen aertdie alles wijsendeniet het - - Volupt. |tenbesten moet bedupdenals oock doomjne O Johanna/fjtghp nochso ombernuffgh/ natuerlijckeredelijchept/dien'tonmogelthriste darghpnietenverstaetwat eenluftg/vgolje/ elovendat die wife Ratuerefulcke volmaert ende falighleven is: watfoeterweelde fp ghe ept intminfeldeeldes menfchen/ darg inden nieten die daeghlijckxheurliebe Lichaemmet Ilchamenet een woninge der zielenfindewerr leckere spizsenendedanckenvoeden? metfler ken/efidefelveint ' TDee/datts dieziele lijcke gewaden Goddinnen doen schijnenmet ofte gemoet vzouwe endeinwoonfere van die danffen/met springen/met fingen verlustigen fierlijcke wonlinge versupmen oftemetminder weet ghp dannoch niet die aentreckelijcke soe WolmaerktHept begaven foude. 52a diennu alle tighep dengelegen inthanteren vanfchoonebe kenntfie van fchoonheptende goethept nostfa vailjektewelspiekende jonghe Edelmans gbp kelijc. lfefde moetbaren inden goeden/endeooc fijtimmers geenfeenclip nochblocktmaer eeu wareliefdetotfchoonhept ende goethept/fulck mensche/ ja eentederfoetendefchoon maeg WLiefhebber goetmoetmaken/fo macht solut dehen van vletschende bloedt. Acht fulerntet teleen oneerestjndaticubovenimpfelfbemin teirechteren recht ghebzupck vande jeugdelijc nenalstu eerefoudefijnfulcke wareliefdeniet hefchoonhept alle fulckrmachunu gebeuren/ met WLiefdete bedanken. Istniet ware-Fliefdie anderen wenischentbovenial/fonderdat Bethen datmtjnherte bovenalledingenfoelekthemfel zijndat, vemetalle"tspneutefchenckemetonverschep liedenmach wozden. Aboudij.fao. pulck wenichelijc geluchsouta aen/fult delijckereenHeptinu lieflijck hertete verfanel ein weeldtghen/rijckelijcken/ende politischen ten uman/u TDienaer/endeuepgen in Echte leven wepgheren/fo3.otmach icklunietachten. pcke fatete worden/endeter dooftoemetief Heesteens defen Brief endefiet Watgunft ghp detevereenlighenditsmpndegeeren/dtts mpn hebtbp '' en/rijckenende verlangen/endempn eenige hope.TDaerroefen bleefden Edelman danfuloß (meintch)an deick udefen TDiamant/ dienneemt metten -

-

troubwe van ughetrouwe Lief/ mietfoerkende danlu getroude Manteworden . TDat waer

efint W02 Dell. Iohan dersghef

Reken ontfang niemants giften nochenlese

mpnleven/hetwepgerenmpnfterven/sooftaet

ende doot in uvenhanden.Laet nun „“ bzieven. Bzreckt ulhooft nietmet || mpnleben mp'thooftte bieten bids U. ampnherte/mpnziele/mpnhope/wenische/effi olupt. einige levens trooft mpn goetbetrouwen totu eeckt wteen onmenschelijckerherte/ nietmiffen. Gontmpu Liefde/ dieisdiestehe “ ' Godlycke ' machtae be ende herleven mpnderherten/endeditfpoedelipe trouwen. Dpdpfooonbuntlichteghendieu als minnelnek wildp-niet Manilarhtigh, wo boven hem seif bemintwatfoudp3thnteghenu den aendiefonder u wederltefdeinliefdienmoeg Vol vpanden? Godghebietden vpandt liefte heb Verdwpnen. OILD p ben, maerghp3ntonvquintlich jahatelyekte Ceft, pnepghen haut, endedits TDatsdie Brief/ "in aben die ulief heef de Hare datis dieDiamant/dienneemtnutzuntiptop -

-

-

-

erg hebbenmeefthenfelden ende

N

nä den MDaeghden die lockenfp veel

des Briefs voozwaerden endetoondt dat ghp

liefdeversitaet/datgbplief prfp/ende terricht

thdtsaen met giftenende schoone wooden/ liefhebbens waerdigh/ alsdieliefdemet liefde

feelenhaerherfen/bzengenfeditmaelter schan can bedanken.TDoedp dtt/ghpfultalu leven „denende verlatentedantin treuren/sondedatlief in weelden/welluften/ende bzeughdenbaden. Super. TDdd 2 "


Paeghdenkchole. fadenfetwenfehen een Heerlijck/ende weelbig Superb. Ghp fult die neefeal uwer bpundenzfn/ leenteller den feierker diefoseen maahrig gheacht/geeert/endeghedientals een Landf macht: rijckelijckewooninghe/ prachtighen Hupfrade/sierlijcken ghewade/dierbare Ju

V20UUe.

Iohanna. weelen/ leckereffen endedzanckenzijnisher Waerdefeplaetfemijnepghen/ickfouder ube tenluft volcomeitlijckboeten. WPantelicweet welenruptte gaenende mp met vzeden relaten. vanfijn Edeldom/grootfzepten Mijckdom te Opin. Rufchepdeickerupt endelaet uhier. Mepndp fp ehen.

dandatick huwenwill - d'oncupsche Denus Gedenctumfetdatick u onlantrfepide (umger dienen. Reenmeen/daerheblick noch gheenft toe/en of iralgheint mochtzijn foudeirdan bedecktelijc)vantenrijckhouweltzck? Galilea.

pemandts giftenontfanghenmet MBinnebzie

ven omgaen? of pet doenbupten Welten ende

Beer wel.

-

Opin.

wille vanmin Lieve Roedere/ daerfall mp

voog behoeden die liebe Godt/Hembebeelieku TDefen Edelmanmepndeich doe. icßu doenaenspekenende defakefoo verde eude gauahupfwaerts. naerfight/ dat defe tweeban Henn lafthebben een wenfrhelijcke bootschappe aenutedoen/tic wift dat fp hierfouden wesen/daerom is

Tweede Handelinghe, Seite Wyckomen.

op nu Moeghdenwatulafis.

Superbia, Voluptas,Galilea,

CD geluckige Galilea/mnromtuf ute paff/dte falunn eenfallgende weitlustig

uhierdieandersuongaernehmerHebben.

-

Superbia.

leven doenlepden/ leeft dienbrief ende neen defen Lüling in u.

ban

Opinio.

-

All."

Oblüdedach ongehoeptevpelschlept/min Optfach ickpzeutischer/fierder/ende Dart Hertefppinght op in mynlif van genenchten. neckiger JBaer istoock erft b Volupt. upero. TDaerkonterteien die foo hartneckigh mieten (Twijfelt ghpdaetaen? wp alle die Hebben is. Wpmoeten onsbootschappenuaen haer dien Briefzenfelfondertekenen Js dät oock doen. Abpdpdaerghepeele gupkomtrechts een Läulgonn tot spotte verfchenckkTDie TDia op't flach/ wpfochten u hier ende hebbenten unantigover de Vf guldens. Waerdig, vzolyche Llo 1Je

'

n

bastleberry

WPelche

Watsou dat 3ön

. .

is folg

pno.

TD

Superb.

d

"

Gal

Webdpmiethoozen spekenbande Bpaenfelde Edelmandie hier gheliomen is/ ende t’hnps TDatsalleenfoo veelals min halve goedt. lepttnde Herbergheghenaemt Prana Confus Ohoe bzaef willick mpnu kleiden. Rufullen 1udo? die Bouifmeden/Bidelakenwinckels/ Trup Gal. deuters/Coerende Pastepbachers watte doen FDepndpdienlanghenschoonen ' en kriegendat verfektere tek u. Comich totfulcken derjcken Edelman/ dienen noemutHabitus ' falfen dat ick müneerrende wellust Peccati

oven't Belt bemiume/dat Werfektere ick u.

-

Volupt.

-

Su

\

TDienfelven/Rendp Hemd

Blfthierniet

Galilea.

T

la" falen

ghpmoet Ca

von metons bp den 13-perop een Banck

Mietalleen vanaensien/ maeroock banna dathpleckerltzckheeft doenberepden/daerful me endetoename/foghphoot/jatch weetvan lenoock Dpeel-lupdeu3jn/ menfalderdanken … wat ILupden endevermoghenhpis/ ende die ende vzoljck wesen/dus gast ueertoptfraep alles witzijnen epghen monde/ alsdie nunmeer fedat ghp konttoerufen/verfiert zu fchoon gefpzoken aenficht matfchoonklederen/focomsfehoonbp

dan eenmaelmet

b

uper

fchoon,

Gal.

Isdatfulcrfooist metonsalhalf ghedaen werck/wat dunckt

man

TDathebickalrede al

'' houdt booy

eenfchoon beleeft ende rück Edelman/dtefoo vzundelijckis/dathetwifte recht faligmach hät werdendie sodangennan tendeelt falvallen. -

Volupt,

Obeftegaetmetmp/sonderlinghe die boven alle menschen vanfierlijtk)eptverstant hebt4 ende helptmp watfieren.

Derde Handelinge, Eerte Wikomen.

Of Hp umocht gebeuren/watfoudpdaer koefeggend

-

Opinio,Voluptas.

Galilea.

zBpgebeuren/daertoebenfehlte onedelende tearn/naer mochtdatznnickfoude(hier tuf fchen onsvppelijck gefept)nteteensdaerop be raden. MBtefoude sich doch beradenke doen

"tguntelch bovenalfoudewenschen?

Wie

D' Hebdp Beeferlfjcu verborgenerach teuontdecktan die30tte Galilea. Volupt,


Paleghden Scholle

1.

fol393

Wo

Ende abp u openbare contennfet verbon ghen. HoelichtvaerdigHaheloofdefpu Wsozden.

"#

Derde Handelinghe, Tweed

Opi pin.

wtkomen.

-

-

im ege BatsbankHu losftmp niet pden p V noch bangifferen/ gifteren/wi OIU,

GalileaVoluptas,Opinio.

Johanna. Opin. TDat wicht acht

oocknfetbeel. oup.

T

Doemocht dathomene

Indeiruhier viendinnekens/finwpnet

volljck ghewerft defennacht. mp ' ic

inden Hemelwas/jaichgheloovenietdatheit Opin. Abpghelooftdiewaerhept/diefs meettegen foghemeuchlich islinden Hemel/mpdorht dat mp/ oock heeffe eenkletvinck altydtbphaer degantischenakht gheen ureen dupyde. MBap ghenaemt Pumflitas dielijdtmietdat fp pet datsdanfen/datsflighen/dats byaffen/routen boetuptheurepgenhooftfonderraedt van Haer endeghemeuchlich 31jn/ maer u verloo ich all bptjdts/Waerom r fovgoeghlopen. moederof Meesterfe. olupt.

ol.

TDatsmin aert/fo haeftrkvanfpfis/dpame danfen endefpzillighenzadt ben/galick '

'tGinganderstoemet defedwafegger. Opin.

Die Beef oock ädt Superbiamtoteen ghesellinne endeghelooftmpboben/ jateghen de waerhepdt in allendinghen/ maerhoellicht

T2N.

Ga.

Je merkte datwel/maerwant Opinion

vaerdighende onsthameldzoegh haer Galilea/ ghetrouwelijck bp bleef/fo hadick unorth ' ferch inde verbeeldinghe, dat mpdoch hp ickfchaemsmpnoch waertnochteghenwoodigh/doch haddentin Oll, TDatdedefpfcker/ic verwonderimp feervan make/mßngevoelen/efimsingantschelichaem "fulckegeplhept/3atheptende zothept/dat cuff/ die voogtsaenwepnig lufts/maerveeleerver unen omhelfenhadde methaer geen epn biete/dan Opinioverfoete dat. MDaerfght -

g mßnvpper?

doch Wat d'uncktu

E.

p1n.

Opin.

'tIseen Peerle banen Man/ datwistlich TDatgeschiedevooxonfenoogen/denetwat wel/daerom hielp ' daeraten. terinthepmeljck a ging. O

Swiaht dat doch zintahetroudelupden,

Je wiludesnochterechtbedanken. Apmp

maer hoeflobberdehaer hant inde Caerteuen lck ben noch vermoept van die rechtfchapen

vzeugh.de/"thooftdzaept mp/demaghe rept/

de Baftepen?

münbenenfidderen ende d’oogenzinlupne- 19 Opin, p Spwasbefmeerttenoozentoe/ende glimde rich/ nochtans Bebick tot over denmiddagh toeghellapen. als een Mitat.

aufnahm, ol. Daegh.dpwel be inden Supcker viel 1 Pln.

pin.

TDatvaltghemeenlijck so die"tbier willHeb ben moetdenroock

All, Jahoe 3pftbp Handen vollinhaer Gmuptel Batsdeminfefwarighepdt/ maerwatfall doeckknoopte?fpfp derlelickßept/ dat was u fchuldt/ghp Winchtethaertoeendededet haer mijn CDomfegghen.

alle mattende

entert vergeten.

O info,

NDepndpdat

O

by-

Weet bwatter ghefchiet

d'Onfchamelen hebben de twee derdendeelen

vande MBerelt.JBenmoetficHaeu een Tafel schamel. mlet fch

Opin.

TDe JBepfkens zin Klapachtiah/ die weiten datickte nachtupt denzulen. O14

-

MBatsdan of hi'tfchoon treet? Ishpu 19a z-Denmoetaen Tafelfedigh zedigl) 3ißnende nietonschamelsbedzijven/maertoeft wat/dat der hpregheert3nnepghenkinderen diezum rot spielengaenfallineen langhegatflachende goetfullenerven/bpfalunietgheven watgef dievlüchtigheluftineenblijvende verdietver dijdamom Hem Gal. keeren/pzeeckt mpdaneensaen/foo luttelals zpmaet hieltinhaer weelde/alfpmaetkonnen 'tJs oockde waerhept/immers "tioptrou houdeninhaeraenfaendeellende. 19andie el enop eere/wieroerthet: benick3pu Richt/ick -

lende 3jt ghp soziale,

ben31jn Slave niet. O,

Wol,

Aeenghp/die haerriet bupten bzunden raedt

'tDalhiernietlanghedueren/ghpgaet doch

fooftoutelic een onbekentman intellaen. Ghp met uvpper inztju

t.

wert wie hp 1s/fp behoodthaer V2uuden Taedt

gevolght te hebben

All,

Detl UWell.

TBatswaer/ odaerverlangt mpvan Herten na.TBan falickspielen hertgenwatlust umaer Zabovendenuwen/fp volghde haer luftbe wat duncht ubepden falick mijngoetgenoork 1Il,

ven Hodes gebode ende heurder magen wille/ hier laten? O 111. daerom falhaeroochaeft Jammerlichverdiet quellendooz Godesfchichinghe teghen harten Poe grootift wille. Wo, 21 Hola/fpis daer flve, Retdupfentgulden."

welt,

-

T9d d ;

Opin.


maeghden Schole. eens gheschiedtende datnochindeughdenende

Opin. D

Ja Foekrßghdp'tuptuwer Doaghden Han

eeren.

Haerdat Hserkenfrhaemt haer niet

deen nachtaend"anderdes Avondts hepme

21

lick upthaermoedershupstegaen/ nulbpden Gal. Daeris goede middel toe / tghelucktmp eenendat: hp den anderen Bol/ daer mocht optalderbestegheheelnawensch. Binnen dzte menner reden quaetaf klappenfepdeich. Boe daghenisde Heelefomme dieop renten fgetaf 197aeghoenmpdielupden waerbpick dat vot ghelost/het geltlepdt inmün omg Cantoo/|ftC. Gal.

diefataledaghe wederoprentenstellen. Bei erdaer schier mp indenfinne Meppers/dat ickrhier immers denraedtmnis mieten ' la

MDatantwoode ghp? -

Detta.

MDat! ickfepdedathetgheen dzoomenwa

telt Comptoir dusdunchtimpbestdatierbepnellschuss het kröghedewijlem in Gom noch renmaerdat mijn epgen ooghen haer d'een upter Stedeis/ datwillich doenop feecken/ Avondt voop d'andernafien upthaer Moeders

geidttotmün 19pperbzengthen/ende voots psbp d'oncker fluppenmeteen vupl Coppe pfemblyventotdat wprepsen/ foolaet ick erse/ghenaemt Charitas/daermetzpdan al mijn Domkakelenfoo lupdebpwt/ want Het tijdt gingh in een Cabaretdaerntetalte eerlis vollerkenwoout/watmen daerdedemochtelck

ig"tmzne dat ich nenne.

lichtdencken. (Tenneernoch nadien die felve Coppelerfeattfit meteen Cronumenarmquams

Opin.

upten hupsvande Moeder van Johanna/ te

Topalseen Rept/toontdat gbpu pghen weten metschoteien spüse/ endemet Crupicken doen verftaet. -

Voluptas

Luftubiernochlanger testanabpmeucht/ ichmoet noch watgaen rufen.

volleckerwijntgen/dat heb ich dickmaels met ooghenghetien sprach ich/datweetickwaerte znn: daeraf mochtmenklappenende mietvan Galileaomtenen Avondtgheweest tezijn bp den ghenendie hare ghetroude man is. Alle

Derde Handelinge, Derdewiko NCIl.

TDat was wouderDWel/Watfepden dendoch? /Watfepden die DLup ETITA.

Sp verwonderden sich Hoogh/ elekspack

Detračtio,Galilea,Opinio.

"tzijndaerop/dat mp alontgaenis/maerweet weldatterieen Reve was Van Johanna/ dts

vielmphartteaen/fpdedat ichdaeraensoude lieghen/dathp"tde Moeder fegghen/endedat

Mogtuu Galilea/hebdendie DLupden dus veel ichermetischanden inmißnenhalfe halen foude, Ickfepdedoetu beftende ging vandaer. Bier

metu te doen?

datdede ich om uwer eeren Wille/daeraenghp fienmoocht dat hebbe.

ichnet

N9atift nu? Et,

Als

updenhaelde ich totonen Barbier boop TDaeraentwißfelettkniet/ endewilun mp ' 'ghp mijn ' mit Jonghe Busterkemeen plaetter. waer ' het letedt hebt verfa falhaerditter zerten gaen. facht/ hoe na" eenwepnigywachtende/hoo.de ich batdie metdathppocrytgens Lupdenin den Winckelaldaer den mondtmet ufpoelden/"tverdzoodtmp/ick Hooz.de/fweegh

ianah stille/fpde darna "tmyne/gingvoot wehendemotdatukommenfegghen.

Derde Handelinghe, Vierdewt

Gal.-

komen.

MDat TDupveltklaphetbolckvan mp. Detrac, .

Deen fepdedat ghpeen vzeemdeling Che erout hebt d’ander dat ghphenfonder treu

wenalbellapenhebt/dederdedatghp-methen ghebamckettierthebt/fomma elch sendet sein net verwonderinghe van u lichtvaerdighe foutighepdt/ foopzahen3p/dat ghpulvzun

Philosophia, Galilea, Detractio, Opinio. Galilea/Galilea/mp jammert O verlaetdefe Schoole ende mp/ uwer

denntet meerenachte ende U er niet Meter ein ghp eenander.Abchoole endeanderghefelschau begintte hantieren. Hoegaernehadde icplan | dersghestens

verschoonde.

Gal.

Galilea.

Hebben diefnappers anders nfet te doen dan belooftalnun leben la waerdpbetaelt/Heb WAINU Le ' ickt Holangheickleerde wammpte klappen: Ich mach mündan Wel meteeren verantwooden/willenfpwat Callen daergaetbpanderen welwat andersom/maer

wat epdeghpdoch Derra.

All deedtghp"ttenfoude unietdeeren TDocß ter. Ick hebu’tbefe ghedaen datick moch te/doer gbpufelve "tquaetfe/ick moet Hetli den/maerghpfelvefullet befueren.

«Evenidatfelve . Wildp immers Paten (fpdeick)foopzaetvan Johanna dat valsch

httpoerstgen." TDut van Galilea Ismaer

Galil,


PaeghdemSchole. Fol.396. Iohan, ietlüdendat fer watcout Achlepdermachonschultnerghensvpp zins „“heruntreuten noetmen, dan deughdein'tquade verheeren Gal.

-

-

Philos

hoodtmijnlieve IHeesterfe enderaet immten TDits gheenkla aenmaer een fchoole/ die |beft endaertoeroneick nuhter. Mentaftmp

-

-

-

nietleeren/maeralleenklappenwillgaterliever aen, in myn eere myn alderwaertste Pandt. Upt damin. Dingh ich d’eenachterclapfertot verandt Sal, Woodinghemijn Hertflieve Moeperken falt Laetons dangaenghepeelen/fotenhindert hartfeerbeftervé Zwij ditfwaerhoofdighe winfonien Coutniet:nochte hernennenendedativan ' ich daer toe/menfaltwanenwaerte zum Wphaerfantafyckeleffen. loo werdt mingoede name te fehanden “Sp -

is algheschent diemeteenloghenisgheschenk Watfalick nu doen,

Derde Handelinghe, vijfde wtkomen.

Phi, Vatroeret. Iohanna.

-

Benfeptmenopentlich madat ick deen A

Wondraend"andermeteen Coppelerfemetspils ende WDijnbeladen uptmijn foeders hupgiga Philosophia,Iohanna. II een onleerlthcke plaetfe/ endedat ich daer Machtgens over/ nu bpdeen danbpd an der Pol upt mün Moederkens hups ver Der komtereien inne die haer beter schickt machte, dan diedaeruptgaet.

Heere Godthoe

anghelych zynde menschen/ ochof daerveel fod van aerdt waren als dit TDochterken/maer watich 3tehaerghelaet bupten ghewoonten treurgh/ immersd’ooghenzinroodt/ jade

Ph.

Wieclaptfulex vanus Iohan.

IBün, Bperlghenooteertjdts Galilea met Paerle traentgens ligghennoch op haer roof harenghefelschäppe froepen defe schandelücke werwighewangekens/of haer Kloerken wel fpzake vanmp. Ph. kranchmach 3in die heeffp hartelijek lief. WPt Wattoofaecke tomtdie liefkint ment Beghtlyefkint/ick:3te udzoevigh/gebzeeckt u

heelt3elden Koeblesgenzpenheeft een vlecker hen. Een eerbaremaeghthoortfoweldoor van quaedtklap als "tguaedtfelfte ver JabwaerdebouweGod danck/maermetmp fake ist soo qualych ginefeldt dat het nietlanghe Nijden. Iohan,

Wat? ist metumoeder oock noch wel? Iohanna.

-

met myn DLief Moeperken welfallblitzven.

Hetmoetnuimmersahefept zijndat icklie ---

Philof

Doedat kintzjdp kranck lohanna.

derZeels ghebleven/latendezyn Hupfwouwe

Philos,

mangher, diewasbevallen van twee linder kens/fp is Godfvzuchtigh/naerfighendefo

een 1920U. 52

Wer habde te heelen. TDaeris een WDeeukten Wiens manmetaldatfp ter MBereldt hadden

Hebdp ergenspijn

bermaerwatte fchamelomte Bedien. Daer

deurleedt speert vande kinderkensgheleghen Meen ick maerdzoefhepdt ober dzoefHepdt sünde/ghebzeckin Linnen/WDollen." Bis endeanders. TBitalles wifick upt fehere 002 in myn Jonghe b“ f lOI. fahren waerachtelijtk/minherte wasmethaer MBtwatoo fake/fegghetvpplief, Weet telfjden/ick gaft mpin JBoeperken aen/ ende aolofondaerdagheltierwatsplis/wat dat ich ulief hebbe/watswyghdp. fhsomt badt boomp niet/ fpzeketklaerupte. Jck wilu danthr/wat Linnensende ander modift bp Auandtte bpenghen/belaes myn Moedersolo anet raedt ende daedt helpen. luttelpet quaedts hierupt voopfende als ick/ lohanna.

bewillichdemp dat gaerne/met lastdat irntet spaertychfoudegheven/maerbesonghenidatdie Och lievevzou/och/och. Phil arme endedeughtfame Craemvolumergheng WBatisu TDochterken laet mphoozen/mif ghebzech in lydienende ick haer schaemteiner renhouden foude. CDmdtinu immerg welte lijck of ickuleedt verlichten. ohan.

OIllI1.

TDaergaet watomme dat mpberovenfall van't alderwaertstegoedt datich ter Wereldt hebbe/ ist dat ick daer toe wijghe. Maer fpzehe ich het falduchteick vaft nijn lieve en

doen/loodedetex bpdoncker/fooomsat nie manthaer gebzerh/ alsoock on datniemandt defe onfeweldaet foudevernemen/endeomim

mers alleguaedtden heute vootonnen oock

on heralderbeftegesellschapinfulcke oeffenin ghete hebbennamuck altindt metmp nnnnal gaernemet mp. Helpen:CD Heere God wat laetghp mp nu doch derlteffteComuptCharitasdie gingendefoo wiligh was als ichomdiearme de Waerdtghe Boedermet treuren int graf

OP CONeill,

Craemvzoumethare kinderkenste dienen/ ee Philos,

Watkomtuop fegghet mp rondelijckupt Hetfallverholen bljven.

bewaffchenendete pufen.Ditis meteenargh

'' Cheflen/endehieruptcomt mpdefe lelujc

he klanche vooz fovelempaengaetcanickdie handtdes Herrentotminderonfermingeaen ' endelijden: maermyn armeoudemoe schandeltjckelogen noch wel eenghfins vande

der bucht ick dat vandzoevigher feurniffe in een popelfleof argherongemackendedaerdaut in Jaerlebensvercoatinghe falgheraßen. TD dd 4 Philoß


maeghden Schale. Phil,

Derde Handelinghe, Seite

Hetiseentreurige fakte voopwater/ imaer daer istnoch all rator, O Patraedt doch

ARM.

Vytkomen.

anderem 11.

-

-

-

Seghtmpeerstuvoonenten andegoetdult

Detractio. Johanna.

ken indefen. Iohan,

zweijn Moeperswelvaren istmp

lieber dann |

M13ohanna/futunothine schallteganz

mi"errefoeweltfelvenynalderlteste goedt is) daeron denckickte fwigen endete lnden/ want mymeereran ich wederghekrighen als die Heereghelievenfalde loghentefchandente malien/maerverloo ich min herrliebe JBoe

optkäaedthupsgingt.

twaerbeter dat

AINA-

-

MB geroudator? e

-

49faßtenteverantwooden/weet ghp dannfet jerleihter oofaken van fulcken lepden mare: unatteromgaetºwatmenunafept/ ende dat het hemmermeeren moeht ick die wederbeto ueereghelt uarmeoube JBoeder looptdaer NULIl. teurigh, na de Secretarienet een Uwer Re wen omtesien ghetupghen beleden Wan ueer Die hintlicheliefde toteen Moeder/ ende Philos,

diebeschepden redene infoo benevelden treurl(T lijckleven. ohanna. Achgaetmün n: datt. EITA, gente voogen fal kon OMAR, Japfwaerlijchende bpnaalf doodt/ het Spromtfeldenbpdenmenschenende gheen, foubeubeter voeghen defen onluftte dagen die

hept prüfe ich in udolchter/maer mercht gh mietdathetumoeder vanfelfsoot fonder Ufeg

ghpdoozugeple luftuoudes

Continneeren heutifpaen. Philof

-

Dullentu

Image her niet fegghens ONAIl,

oederatin d0et.

Lohanna.

-

Ehnfpzeecktqualijck/ck gheloof oot qua

lich.“ Wateaumen mp doch quaedtsbetup

mogelisch-meen/wieweetooekofemetfws Ih en

Detrà.

genupfgeblucht/datmet wederfpzelten gro0 retontfektenfoudeworden/en oftdan noch tot 197aeghdpnoch wat/wett ghpniet boeme nun stoerkensoozenquame/fheblich lieber migh Baneketgenghptot,die weghe bp Rachid dat andere dan ick oofake ben vanfulcs haer metuwe pollen hebt ghelhouden/dat fal ment bedzoeven.Altidtweet de Heeredatichtaen de swertungen endedatmettwee loofwaertighs daedtonschuldighben/dit isvooz mpdemee tupghen. Watmrepndpdatularme Oude MOe der der voop een wellift upt falnement ende f es trooft. Philos, wantalle CDodeelhangtaen twee ghetupghen/ 19 vonnemeniggoedt TDochter/trenrtdus foofallnublijckenvoo al die Werelt dat ghp niet 19 noederfchoonverneemtfpfelvefaloor cen dubbeldt ende bevepnft IHoerken 3it/ende uosthuituell verstaenendegheduldt nennende datu ReverenGeckis, dieufoovermietelick in den leere denckendat heten Coninchlich wilde verantwooden/ dat hp nnp W003 den (iiteteicherlizex) dinghisom weldoen lasterte Hchepenendedie verdaghen/ willende dat ich kolumen hooxenmetgheduldigen moede. Piet ninn egghenindenhalle soude halen/maer hat terminnadienelck fooveel hp mach schuldigh heefthen soovieleghennist/ dathp't nufallfien ismetalle geooloofde middelenzymgoedena betupgen bptwetonwaeckbare gebueren die mieteverantwoozden/fowtlich diesozgeboo! metheurenooghenghesienhebben . Ist nu uendeu Moederop mpnennendat ickdoo u niet welvoozrechtgeroepen ende3ineer Woot ghespeele19eritas benaertighen Wflohm die lo recht weder ghehaelt ghphadtbeter u Hoere jetuliertebeschamen/ende die vleckvanach ren/of hp tenninistenzünteghen-spekenach terklap soo klaer afghewaffchen dategheen terweghengelaten. Ruhebdpdaereen fchoon vsoptganick hebben/noch gheen blyvendelfmet starie/Waer die Pot mietbeter toeghedeckt ge teop hetsupvere kleedt van uwen goedenna weef? -

- -

nie "taten entfalt dus feltuhertte Wgeden. mpl int/ veveelt.de waerhept die Verantwoodln

Iohanna.

19intimen menschen diefulcke onwater Hepdt

alte vanuonschult, die achterhaelt den Loghen derreghetupghen/weemyns wat ga ich ma ümel als hm fiel/gaetghpt hupsbp umoeder/ ken. Atch live Moedermoetghpdit leet Van endezeit ghn vzudenhomendaer op. ghp ver mp u lieve TDochter hebben nach Wareonno moeder hebyen moochtdat sphaer hier af ful felhepdt voor den Loghennerahens MP zijn len spielen/oogheefthenlupdende waerhemdt moetick Dusannaindefennoodt ghelyc Woz teleinneutende vermaentsetotfwtighen/ter tiht den CD leer laetmp danoock haer eierliche toedat ick ’rgheenghefept iseerst verfocht fal verloffinghedeelachtigh wozdentottroostvan hebbeil. mynbedzoefde Moeder. Johanna. Ich willdoen foghpmp radet/daer afende Seite Eerste van trooftdanekeick u waerde19zouwe/ga thupfwaert/etdebeveleuden Heere uytkomen.

Handelinghe.

Galilea.Curiositas, Deractio. O Wat volijcker macht heb ick nu ghehadt/ voop nacg soude ich falcken gemeucht niet Hebbel


maleghdem Schole.

Fol.395,

Hebbenkommen wenfehen als ick mugheniete/ endenoch meerende meer

emieten fall in

Spangtenfoompnalderliefte mp fept 'tis nochmaer clepinmaetgenin.JAijn herte bliegt

fehnerderwaerts, Port verlanghde mensch so vuppichlyenaeenrepf/diefalmozgsaengaen/ dmepof-paerdenzynbefelt/mjndinghenizyn ' mynplonder is alin myn liefens

Vierde Handelinghe, Tweede Vytkomen. -

Veritas,Curiosit s.

Handt/devpeefe van mynbekrijghen isalwech want wpgaenwech eer hin konnt/ hpfal mp

nnetmeerfen. Iffer ooch foo ghelucktghen

SH"

endewelluftighlevenna almijns herrenbege ren.“ Mitinhertspringtmpint infvan vzeuge opendeneder. Alldienp lief hebbenfullenlen luftaenmpfien endempvpanden haer onlift: watal unn Johanna dat fufterken/ dat nenf wintgen/dathppocrytgenfegghen?fpfalfpl. tenvannidtdathetmpfagaet navensche/en devermeertwederom mijn vzeughde al Wat defthaer pytdoop mijn welvaren noch verfel fchaptig nuet d'zufhepdtom Baer epghenon

daerbendieeenvuldigheonbevernsde/ende vp

rupmtdie dupfere nevel voor der zon menscheopaerden? ick heb een man als een nenclaerhept/fooverdwynt die fineeu vooz Beelde/Edel/rijck/ ende nachtigh/ hp lieft der Sonnen Wermte/ ende foovliedt/ vlucht mp als hemfelve/ wat faetmp anders vooz ende wischtdie naemscheuringhe/achterklap/ soghendaneenheerlijck/ fierlich/ Uwe Kldigt), met die quaetboende dupferling voop mp die moedige Waerhepdt. IDaerzinfe nu diedat

rupfie, lieflycke ende goedtdadighe flaech dritten / ick mepnmyn ghetrouwe Johanna huet eenfchallklijck gherucht hebben willen be kladden/jaereerebevleclien/eude haer welruec

liendefame fincliendentalen Laethen nu hier intopenbaerghefant doen connenfp/die linthepmeltjchlachter rugghe met oozblaserpen

fooveele eerloofelogheinen dat opzechte maeg

deken naghedichthebben. Het contalupt dat Detr, nnen oder den freeu hupt/dan Wert de achter TDatmoohhdp mp danrken Joffrou/maer lilaptefehanden/ endede belogen met dubbelde akistueren vzeugh.de mp een duchten. eere glyecroont/fo varet hier net myjn Schan 22TE

oe fo0 Hoef

na/dle heefthaer Wingerten geheel bewonden/ ende macht daerom uu oock heel ontbinden/

Detračti.

blootmaken/endcontdecken. JMen verfierde

Defe Meptfept mpdatdie waerheit verno haer na dat fpbp machte gheWoone waste gaen men hebbendewat gheruchtick van Johanna meteen Coppelerfe beladen met Balticketgens 3aepe vlytig) op

pe

ig Gmmptebeschaunen. toteen oneeryclü hups/bp eenfghe Boelen daer fp in otieeren backetteerde. JAuwift ick dat fully valfeh Was/endedatteral Watanderson

UT.

TDegmoietickfelter lachen. Deirat.

bereedtubzeughde?

Waeromdat?f3

ging/ des ielt dooz tweevante Reven van Jo hanna d’achterklapfere hadde beript een of

Wu T tweemalen/dewelckewelverhopendeberecht Neenfoniet/maeromdat ghpufoo fatigh fchuldighe beschaemthepdt heurder malischer

holt als of gin noch schaemte haber Deght loghentalente ontgaen/ ende Johannam noch Sofrou weit weg, dannuet dat ghn schaemt meertebecladden haer vermeten hadde fulck eibe ecrealovereen vulgleiteffens ter Hierchen haer liegen te doenblicken waerachtigte fpm/

hebtgebracht, dat ghpdefchaemschocal lange op eenen Avondtghesten hebbende Johannam hebt tipt getoghen/het

'' doop geklout

met. Charttate upt thaer moeders hups inne

ende"taenfichtaenden WBollegheverWethebt/ gaeintotfechter Hupfken/ghekommen is netten dorhweet ickoockmualiwatu noch gifter a Dchoudtende twee Schepenen tot den voopfz. voltwederwarenis) daerdeurghp niet t'on twee Reven van Johanna fegghen/ comt nu

rechtbeschaemthept vxefensoudet/fsdaer noch eeuigije fchaemtein uWare. Derračti,

-

beften of ick een achterklapftere ben/dan of u JA1c)te een onfchamel gepi Hoerbien is/die ze

vengunghenfchzoomende beschaemt nethaer/

Bhpklaptdatulutendempverdiet/maer met Dehout/Dchepcnen/ende Dichouten TDie fekter of diewaerheptergens mponifrent Pita naren/ diennet Haerdloeghen een Ladder/ 3p

mne/watradpnpte doen wantdat fpmach quanuelaen 't Hupf kein Wan een fehamele MDe

tighlsendespytighweetghpwel. UrlO.

duweinde Craenlegghende van tweekinder

kens/dat font opes hoec/nnenfelde fachtgens

ZStelt den Hafenwimpelop/keerthaer den den.. ladderaencen Glafen-vennfter intfraet rugghe/ ende gaetliftelyck fluppennau dont gen romneude/ ende d’eenvoo d’andernadaer opghelilommen31jilde/faghenfpdaer Johan liere schuplhoerpüren. . ann net op gefeiert. Uaeehrten armen staen in Galilea.

Hoetmetuftaetraeckt mp niet/ tismpfm een Tobben waffehen het vuple PLihwaetende mers ghelucht/want dielupden hebben mit foo windelkens vande Weduwemet harentwee veele teciappen vanJohanna/datmen vannp klnderkens/ende Charitas,die den Mitinderheng fW jght net anders

of ich doot Waer. EMIA,

TDaerromtfedieickalsden Tupvel"ttrupps doet veefeu. Adieu. Galilea.

op haerfeijoot Pap gaf te eten. Was dat net een eerliche Boelderpe? daer warendts JAeven van Johanna Werblijdt/ ende TDetrac

tto befchaemt/foodatfpmietopt fraet mach kommen odervandekinderen ooch net vinge

Ich willmetu/ haeraenficht vlamt als de rennaghewesente worden. Wantdefeghe brandende ZDonne/ haerooghen fehltteren als fähiedenuffe des anderen daeghs marghens tot de Bliren/haertredtisfutlich maniptoe/ich eenwel behaghen Van allen goedenlupden over Utl. netU billlel."

den gheheelen fadt Werfperde. TD dd 5

Curio


ABarghdemschole. Curiosit,

tebeddenen was/ hp bzaeghdena den Spam

Aldat ghpdaervierteldt is devwaerhept/ick giaert/pbpacht den Schout.metten TDienären hadtal vernommen/ TDetractio wiftoockfelve inder Cameren/ daer van't hp Galileam leg welwateerfpdaerbehaelt hadde/daeromgine ghen inztin arm/hp Werdeonfachtgheweckt, pmetoock Galileaftrickenfoohaeffpulver moftsich kleedenende netten Schoute gaen namen. Maer Galilea wiftnoch nietwat haer inder vanghenffe. CD haddet ghp ghesten Hote ghefchiet was. Hooptdochlief ghefpeelewat verbaeft/ hoebeschaemt/endehoe verfehltkt datts ginfutuverwondereu/ fit watbp mp dat die arme Galilea Was. Spwzangharen neder/ ick bids u/ ickfalu vzeemde dingHen handen/ruchte’thapzuptenhoofde/japtrab Verteien.

de "tvel vanharen aenfichte/roepende endetie rendeintet anders dan offp rafende dolende

-

Vernt.

13 endemfinghefelschap schickt sich oock bp befetenhaddegheweef. TDe GDomwerdtont een menluftmietpennants schandelte Hoogen/ boden/die quantreurighende dedehaerinfjn JUps Uzellg Curiofi, ick weetmoghelickbatende waerachtiger van hupsbyzeughelle

derfakendanghp/ maermin werckhierghe # ick erghengdaer ick te doen LUU8,

Bats een ' veranderinghe upthlet aldervzolijckste DLiefint aldertreimrighfleet. Maerwaerom werdtdie Spangiaertfooghes Wanghen?

Vierde Handelinghe, Derde Vytkomen.

D EU,

Ppis uptandere Landen na gefcheben./tig (foot blickt)een vernaemt TDief/oockheefthin twee TDootflaghenlelickenghedaen/ endeal noch morgen vandendaghe (fooickhoope) gen eengalghe hanghen.

Curiositas, Dekratio.

Curiofi,

Fpder fchanden, daerleptalle diegedzoom

Die gute binnen die waren wijfe

hobaer 'dtghe endefpytighe TBeerne/ wat laetfp Haerduncken unoghelijck datick fo goetben als fp. Haromdpdaer weder uptfluppenver

de eere/Pacht/ende weelde vanditghebylohen potgen/Ich mepnonen Galileatnder Affchen,

CD schieltjche veranderinghe dats waerhielt onstadighemommeranfen van'tgheluck. Soo meteenhup upthethooghfeintniederstettenal

naemdp foo haeft datu Dziendinne wegh len datsledebekinghe. Maerfghtnu doch: hoe ist nuetten geldedathp Wag. olltfanghen? hp van Galilea hadde Detračtio.

Det,

Ickbenfo voll woopdendat ick daeraf ber

feeudefplmte/ mintonghe loopt over van

TDat's al

verweigwegh endete niet.

Ur Woodct/einde Noft Ooyeufoeckendaer ich inne Datsonmoghelich/mentan 221 dupfent E fote veele wonderliche woopden die daer nu gulden ineendach gheen

lieren,

alop mmntonghelegghen.JAuvinde ick uhier Weltepaffe u diese foo gaerne hoort als ickfe

gaerneupt hülle/hoot doch Wonderlijckedin

ST,

JDentan welhondertdupfentgulden inee half uer verfnelen. 'tGelt

Miyell. Curio, DWPalerafban oufe Galilea.

' feer '

naal verdobbeldt/hetrefgengheraechte inden Bienarenhandendats inder Wolven Mitaken/

Detračt.

dus 1ftgantisch verloopen.

Ja van Haerfelve/weetghp"talrede,

-

ält

MDat TDupbell i Curiofi. at WPupWellsdat" waftuietghenoleg gen Watghefchieter doch dat nup verbogen de.eere verlosen/moethaer ' NLs bluft Weetickniet voop pemandt ter wereldt defooteffens verquift bliven,

'

Detra,

al Watterom gaet?

-

Derračt,

-

Hoe TDupbelkomdp't teweten?

Bodaeptder Fortupnenspille, diedoetdat haermeestnahaerlust/minstnadermenschen

#

':

Curio. heeft den wintmiet in TDats alleens ick mach warte confencon noetmaharen er.Damit endedie sichdanfen. aendenfoptupne pype fogtupne bangt

nen. Baer weet ich nie dat de192per vanonfe Galtleaghevanghen ist? Detradt.

TDatis’tfelve/maerweet ghp hoerende Waer

Vyfde Handelinghe, Vierde

doop!

Vytkomen.

Curiosi.

Feenfoo vsel noch niet want 'tis nu eerst gefchtet/verteilet mp doch./mnen Weet eer Wat terghefchtet dann in wat wyfenmet d'oofaecke

Curiositas, Detractio, Io

vandien/ dtluft mpwatte hcogen/maer doe

hanna.

er immers mietbp Vanden uUen. Derra.

immt niet af doen. TDat geef ick aber, Ick falder

UIT

Jet daercomt Johanna/ offpband SD"nomen. ffp bandit

CI.

CT,

ja dat wp gifterfo vpolijck waren geweef Paer Karre gaet nuop eenzant-wegh ende Galilea nuetonen,Dpanjaert rechtflapen in eeren/ende haer vpant infchanden,

fpf ''

warenghegaen/ quam de Dichoutemet veele TDlellaren Inthups/foode Waerdinute noch niet

#' lustaen/

waer heten Johanna ter

00LEIN,

Detra,


mäleghdem Schole.

fol.396,

-

Detrac.

spileptighenseghin wanhopen/ niemantmach haer troofen. Biet/foo heeftallefpelgijn we derpel. TDie ultebespottenplach/wertnuvan

boomt.

Hebdp-nietmetallen

OMAN,

Sabeelmeer deughtsdanick noch welcan al de Wereltbespot. Iohanna. gHedoen. -

Curi.

Jonckheptisdomendeonwfis/fonderlingh

Reen Wopmepnen datniet/daergaetwatan als die nietenleeft na Dudersraedt. Isdefe der som.

arme TDeerneupt Jonckhepdtghesnevelt/fpis meer ontfermens dan bespottens waerdigh. Ischielijckuptdie alderhsochfe weelde (so TDie faetmunsch vallen/wathaerghebeurdt F Waende) gheftoptet indealderdiepfteellen machonsghefchieden, dan ' wpliever vuntlich ghetrooft dan hatelijck bespotzijn. Iohan. Bushoozenwpoock anderente doen, dat Galilea

Helaes! daeraf

w

ickniet.

doedp-nietendedoet qtalijckdatghpuloudefe denntet ein Wiltberlaten. Dooptijdtg wafft u

STI",

Beghdp noch Helaes fekerdat Heeffpaenu speelghenoot/ ghppzeefthaerende waert vzo lyckmethaer/ waerom verlaet ghpfemutter

Alte Verdte,

Iohanna.

nodt/laWaeromfpzeeckt ghp nuquaedt van

TDe Heere Christusheeftalwatmeeraen mp haer Doozwaerdtthootfontet/Wildpfentet verdient/danickimedoghen foude hebben in gaen troofen/of wildperniet goets offpze "tberdzietmins nat ken/foofghtten minfengheen quaetvan Haer ST.

Tuffcheneen naesten die in buntschapter

tot uwerfeif oneeren. Derra.

-

-

Nootenabpftaet/endetuffcheneen vpandt die in Dit mepfkenblüfft aleven neufwijsende vzuntschap komtverdevan hups/ maer om spütigh/ connt Curiositas wildpnet/mpluft

hatelijckhept tepleghenna bpis/ en is gheen dtt ghefelschap intet. klepin onderfchept. KDen weet weltwat Gali

leateghenughehandeldtheeft daer fpmp(dat

Ur1O,

JBpoock mietfeer/ick gametu.

mpleetis)toemifbzupcktebupten mitin weiten/ arbepdefp nietomu goeden nannte tot schanden

Vierde

tebenghen. Iohanna.

Handelinghe, Vijfde

-

wtkomen.

TDat washaerkranckhepdt/fpmepndp mp welquaet/maer God stup.de die laterpille op mp/mpten goeden. TDienopten vielen Stondt

Iohanna,Philosophia.

110pt Oppe. Detr,

Jaop faen. Rubljftfevlach legghen heeft

loonmawercken/lepdtgoedeloos/eerloos/ende Hopeloosin vertWyfelen. Iohanna.

MDacharmdatsmp waerlijckleedt. Detracti.

TDatfeghdpfo.

Der gaenfpheen/fekermpenluftooeniet "seer nafulck ghefelschap/ die aen de Ketel Wahft Wert Vanden roetbefmet/ die metkreu

pelen Wandert leertoockhincken/ ende die mes

quaedtklap verheert/ leertoork verkeerdelijck quaedtklappen/ja quaedt hanteren/ wantalle

Iohanna.

quadeklap bederft goede zeden. TDaerzieick

TDatmepn icktfoo van Herten/foudemippe münwarrde Meesterf.CD vzouwewat won zijnditin Galilead mants ellendig"Hepdt verblyden daerbehoede derlijcke mp voogdte lieve Godt. Derračt,

Hp hadde eenluft in Uleedt. Iohanna.

veranerin Datswaer '' lll.

-

mochtmen die elendigheepndealeentchfinsvoopftenuptfulc ken quaden beginne . Het MBepfken

TDat was (ist fulckr) gheen goede luft/ na hanteerde nietdan quaetghesellschappe/tewe fulckenluften lustimpnet. Maer haeronlu ten Optimio/Bnputbia/Doluptas/TDefidia/ ismp voopwaer een verdziet ende willdie hel Curiositas/ende TBetractio waren altydtalen haer31jde/daerdeurfpoock fulchralverandert pen verminderendaer ick mach. ende verdoven/datfpmerghens noodieren was Detraéti, dan int Dichool/mietongaerne dede dankeeren/

TDatsonmogeljck/haerverdietistegroot. lufthaddeledighte fitten/quaedt klappenvan Bp werdtghevzpetvan een Spangiaerdt die anderen/ende boven alle dinghen "therte geftelt

fchoon was ende fraep van leden/hpfcheen E hadde tot eenhovaerdtgh lecker/eideweeldich delenderyck/ beloofde Goudeberghen/ een leven. Het verachte den Meesterffen ende weeldigh ende pachtigh leven. TDie arme bundenraedt/ volghde in allen dinghen haer TDeernegheloofde/ fliep bphem/ bpachthem

epgen liefen ende opinie. MBatwas uptfult

allehaer GDuders Erfwel dupfendt gulden/ ken onwyfen/fouten/hovaerdighen/ledigen/ ende alsfpmepnde "sanderendaeghsmethem endebootdoncken Jonckhept doch andergte terepfennaer Spangen werthpnagefchzeven verwachtendaneen elendigheendeschandely van TDootslach/Weel TDieverpen/ende fchande, ke / OuderdONNme, Iohanna. kyckefepten/deshemdie Schout vanztjnbed de Haeldedaer Galileainzijnarmlach/ende fal So ist voorwaer/fekerdefe oneere -

ende die morgen ghehangen worden. Wantzin doot verliesvanGalileaveroofaecteenongewoon flaghenende Dieverpen blicken onlochbaer lijcke dzoefheptin münherte/foo datickmyn

lijck oockdathp noch wel twintigh wyven Warme Tallen Illet entan binnenhouden.

heefthierendedaer. Ruis Galileabpnaupt finnigh vanHertfeertotheur CDom ghebzacht/

Phik,


maeghdennietbetergd Schole oen/dat waerterecht

Philos,

Colen baut

liefde op desvpandts hooftghelepdt Spdpdzoefom haren't willen ofonnufelfs vierighe Maerfght mp 15 dubbeltellendigh han.

Willen

OnANT1A.

J OHAI. jckleedt. Haerleedtis mljn

Jaingoedt (foomentqualijck noemt) ende

l

in ghemoedt.

l

Jchpzisediemenschelijckemedoghenhepdt/

Phil II -

Spbehoeftkedan mondelicke trooft.wetente Bp val alsdubbeldetroof/te welhandeltjc

maerfeghtmpfoudeudan haer lief ooch niet herteljck lief zyn in fchielische Armoede heur Dom heeft self Johanna,

kinderen ende verfalwel dat bphaer niet3al

Doo Waerja.

willen onderhouden/ fonderlinghe mufp den

hil.

Ghefchiedt. Hierin defen wat quaedts of wat vunden defengrootenomeere heeftaen gedaen. TNaerbpweet 3p oock wel dat fp hären tyde goetg?

versupmtheeft endeinde jeught nietigheleerdt

Iohan.

-

WHoe d'atte waerde 1920uwe machtgoedt3jn daermetzphaer oft can winnen. TDuncke umunietdathethaergheen clepne trootfoude datinnen3jn goetende eere verlief gheholpen te Wozden met tydtlyrike Philol.

' at

MDaertgelt goethetmoeste alle zijn hebbers

U2

Iohan.

goedt makenghelijck "tvier hetisende noodt

Soo ist booywaeroock mochtfp tot argher hefgelt niet/want dietmeeft hebbenzin mee gheraken endeghemeen wordendat God wen ftendeelminfegoedt/ daerom hebben'tonte de. TBit willick myn Moerken gaen aenghe DoooudersWyfeltjck ghenoemkniet goedtfo ven/ende haerbidden vooz Galileaom vier of men nu doet/maerhave/dats hebbingheofbe vijfpont Jaerlijrrtothaeronderhout/tot dat fittinghe.TDatoverghellaghenfegghe ickdan fpwatgheleert hebbende haerfelvemach gene op de vzaghe dat het goet (ick mepn waerach ren/myn Moeperken is goedighendemist/die tigh net valschgoette verliefennach niemant falwel lijden datur haertoefegghe ende jaer goet3ijn Domede niemanden goet mach fpm. lijcrgheve, het verliefenvandewareeere wanthetwerckis Philof van felfs quaetende oneerlyck daer dooz mens TDatdoet lief hint/ ick wilhaer oockgaen verlief/maerdatpemaut valt in welverschul dearmoede ende schande mach welpemanden verfoecken in haerteghenfpoedt/die mp inhaer goet zyn: jafulcrisgoetalleen. TDen genendie Weelde verachteende vergat. Haer vpuntlijck

lijckaldaert bp is heredtmaeckt. TDit isfoomet

dengoedenfraffenge Godesdaerinnebthent/ troofen ende vermanen/dat fpnochnieten istderen ghefchiedt is/ dat hethaer (neemtzy"e iyaetende Verlaet. gheduldigh.metfchultkenningheaen) nochten Iohan. CD waerdat bponse Galilea/fo mocht haer goedenfall koman/dat het op trouwelende eere alleditnoch weltengoeden kommen/ ende defe 1sgheschiet/alwasspfchoonbedzogenzpwift

3mneftrafwaerdighezonden belijdt/ te recht gheghetenal isfp ghebeten/ dathet meeran

val totharen opfaenghedpen. Seker fo dat nietanders meternflück vernamen datfpupe ghefchtede foude mp dit haerleedtmietbedpoe hetvoozledenhettoeromende leere verstaen/dat

die menschenbedziechlijckendedie aertschein

Venunaer verblpen.

ften verganckelijckende verderflijckzijn/datfp Ja bzpelijck/ want danfoude fp oockfelbe 0le Verlate/den getrouwen Godaenclevenende Il.

Godeg liefde haerronnen merkéindeferoede

dtefp Cuffen/ des Heeren cafijdingheghedul digh aenuemenende verstaenfoude/dat fp eeu weltjch verdovenfoudezijngheweef: fo God Haermetten langhenrselbe gellagen hadde ende inde gedzoomdevalsche weelde laten verlopen/ fterven/ endedat Godtghenadelijck met haer

' hp defen haren vercoopen dootlic

betrouwen/die falhaer niet verlat. Maer voog aldat sphaer quade gefeifhappe verlate/heur der vpundenendederwissenraedt altjdtboven harenlustenende opinieleertvolgen ende Godt inallenharenboenendelatenvooz oogenheb be/altijdtditendedefergelijcke fake will ichaer

voo houden endevermanen/ ende den Heere biddendathphaer herte will openen. Rugaet

enonwechaldus mettegenpoedighepts doop na hups TDochterkenende handeltmet u Hoe nenfcherpelijck

bet: ende oumlhepningt. Oman,

der/o ghpWoophebt/dan romttot. Galulea/ick ga W00 hetenden Wech berepden.

C9 verfondt fpdatte/fp waeral half ghene Iohan.

fen. TDuncket uquaedt waerde Douwe dat ick haervzuntlijck befoecke/hertelijcktroofe/

Jckgaedan Waerde19zouwe/Adieu.

endefulerclaerlijck betupghe wieweetof mijn vermaninghe integenfpoedt mach vzuchtdoen die unvoofpoet

s

ver

-

Philo

Adieumjn liebekint. -

11OI,

Boudemp datquaetdunckenghpenmoocht

"vervolgh


Q9aeghden Scholle.

Ifo-397.

fün Eerlfickte WLupden/ende daeris omwela

"Verweighaenlohanna Devyfde Handclinghe. Eerste Vytkomen.

teleben. Bei19 ver is inde 19zeese Godes gheboedt/endeis oock felve Godtfvzuchtigh/ naertigh/oozbaerlijck/endemildt/foodathp ran Chzifteljck leven/Eerlijck winnen/vooz fichteljck bewaren/ ende barmherteljck ghe ven/hoefoudeick ubeter Manop Aerden kon nenwenschen - Ein Nameis Laudatusvan

Puma/een Heerlyckende bevallick Jonghe

ID1DA amibilis, Moeder van

errn Sarrn.

lingvanaenften/ en

Olhãn NA, -

-

tenSalfck Houwelijcken? dann immersd waerde IKB Boeder moe

Iohanna.

Idida,

erts liede. Docßter/datieku wieden Male Kinderkensmoghen Bal fck dan van foolievon TDochtergheen aenfehouwen gh ierleebetride Camiere/isom met ualleen teppekenvan eenfakedte u sonderlinghembe

ohan,

roert/ endempboven allendinghenhooghter lieven Hal fick danverletzt onn een onbekent 19zperf perfoo Woeder hertengaet. Bhpfütnualdichmael aenmp

vierfacht geweettenhuwelijcke vanverschep den Jonghe 19-pers/fonder dat ich zu optidaer afhebbe willenvermamen so overmidtsich u zinneagh van bpmponghehuwette blüven/

dida.

Geien TDochter verlaethaermoeder intdoten vaudat Haer Border Liefig. Iohanna.

als oock on dat mp die felve 19 Pers inteten

hebtghesepdtitef Roeperken/ende feg behaeghden. Maerwann ich nu aenghefocht getZek noch uterherten/dat ickgheen leedtontfie

werde maneen Jonghman diempbehaeght/en daerulrefwtmachromen. Maeruminderlief uootkomfyn Töeughdelijckheptfallbehaghen. endeickdaerbenevengiedatutzt nual isom minden. Echtelfjekten stattetebegheven/fohrbbe ich udit moetenvoozhouden/om u mepninge

te hebbendaneenghlandermenschen '' minherte gheenfins. Reemtckeen Man/fa ick hemmtet lief moeten hebbenbovenu fou deu dat oock lief fijn

bernen Men.

101 A,

Johanna.

- -

Ojae Dochter/dovenalledingter Wereldt. Ach Moeperken/huwen ! Soudpminder Wantdat isbehoolyck/dat is Eerlthck/ende gaermeonlanthenweisen - Dat mach ich niet datis Goddelich. Aboudempdanfulcke Edelt, helooven. Ick niet, dieurecht-moederliche TDeughde leedt fjn? liefdedaghelijcrfoovergroot tot.mpwaerts Iohan, bewinde, Ghpweetwaterde Moeder datdtteengros - Idida. tefakets/dus biddeick dat g)pmynfpzeecken Oneen/waerde TDochter/dat'sdemeeninge niet qualijckaenenneemt/"tenromtwrgheen -

ntet, wiens ghesellschappe ismp doch op der quaedtwillighepdt/maerwtverbaesthepd/als werdenlieverdanhet uwe : Raer ongaerne die daer op onvoozdacht ben/ ende nußm finnie fache iri ons hups woest ende Kinderloos. noch nopt recht tot huwen hebbe ghegheven 5hn fijt die eentgheftock mijnsouderdoms/ maernuick ziefulckruzinnete wesen/ will ich noch foudeick uwes diensts ende daeghlijchs mpinder veefe des Heerendaerop defen nach foeteghefelschappeontberen/alleen om vzuch bedencken/inventuaheliestgoedtlyck so veele

ten testen van uswen Lichaeme. Diemp/ode tjdts vanberade tegen 1C1A. Heereuhaelde/iumijnetroostlaofedpoefhepdt temrehandeversuchtinghemijnsdzuchssouden Ggerne Herts albertiefte Joanna/bedenkt verstrecken. Bovendien hebdpmuonangsbe Ulangh ghenoegh inden Heere/ dienbidde ich handen - dat hetmuveel lichter salt fijnhupf dathpulingheve’tguntu beft is. Ich ontbere Heptdanfijn a aucht te, bevWaren. lieverallemijne zinneltjckhepdt danick umet ONAT1NA,

Huvelycken bedyaeven / veele min daer tote

Daerheeftons die getrouwe Peer met Ee dinghen foude. Rpftaet weltoe/als die M renwtgheholpenvoordefrepfe / die fal mp jroeder ben/umßnfinne totuwenoozbaerte voortgalen oock nietverlaten/foo ich hennuiet verclaren. IBaer want gbp den 192perfelffoud ein Verlate. 1clid trouwen/ende niettck / foo istwelreden/dat C11C1A, meeru/dan mijn wille hter inne gheschtede. Dat goedtbetrouwenpzisick/ maermen oft Godt gave moetdiensteten wtden weghlegghen. Hpisal leIBaerochl hier inne moglyt achtdatonsbepderwille Werden, hefthent die met een lochen ghefthendt is/ OnAn , aerdpghehouwet/fo waer alle quaedt-claps TDat fallief Boeder ghafhieden/fo dit Hu oopfakte weghghenomen. Ende fomoghtlich weljck bp den Heere voopfenis / die fal dan mynhooghfte wei op Aerdengenieten. minhertedaertoebeweghen/niet min dan nun OhAnna, mfin Liefde tot u münherte trecktom bp u Ickfoudeliever/lief joeder/selveint Hu teblyven / ende oockuwille indesenboveude welück veelverdzietshebben / dan ghp dooz mijne te volghen.

nijn niet houwen u foete wenfche foudet ont beren,

-

Idida,

-

-

Tooo verdiet en hebop met Godes Hulpe niettevzeefen indit Huwelück/foo "tde Heere voortgangdoethebben/wantdeperfoon mach nietverbefertfjn/de Ouders ende die Maghen

1Cla,

Ghpfpzeerkt we lief Mitindt. Jek Hooz |daervoopemandtnampvzaghen. Döedenchi

'

uop mijnfegghen / maer bidteerft "tbeft inghebe. ft den Heere lohanna.

Ick will so doen Regeperken. Vyfde


maleghden Scholle. pen/maerint Weldoen. Weil doen ist anders dan'tghebodt Gades begheerlücktevol Vijfde Handclinghe Tweede niet henboben/jaetighen epgHenzimmeljokhepdt. fo TDochter d ' niet Doubwe/fo i'

Vytkomen.

-

d han.

0

Fd

e/

O

Godtgebiedtelck

Iohanna,Philosophia.

-

-

-

Philof

- --

--

Gelderste Eeren, Ollan,

D

recht noemut Job onsleben eenfirijdt

doet. Philof dp doe Wat Eer mepntGoddiereenkniebupginge "

-

opter Aerden/ de Heere heeft mpnaubwe licks verlost wt de wozftelinghe teghen die fchandelmicke Calumntaendenaemschendinge/ of WGonet af nennenIohanna of hp en felt mp weder int ghevecht jeghens hannelßcke EremeentGodalmede, mijn epghen voopnemen/zinnelijckhepdt/ende Bielic aerbp noch (dat wel"tmeeste is)onders maerd herte. FDjnvoonemen was welhalf onghe goede' in danigHepdt rken eft tteblüven: "tgheli myn Moepe houwe 11OI datick falouwen. FDynfinnelijekhepdt foude Dat eu Rindt. recht hebdp u Jsdit gheengnoeds Boeder fakedi n) e len

welval

"a

als ich immersoud Houwe ap

dien alderdeughtljckften AEneas Iefmias:'tghe lieft mijn Roeder dat ick de Pupfvzouwe

werde van eenen van Dumen / dienicknopt

Oh,

'tHuwelijck is een goede faecke/datmoerfekt

enfagh noch kende : Endemijnherte hanght bekennen: Maier isset Maeghtblyven gbeen

aennin lieve Moedere/"tgheliefthaer datick beter fake? Phil, eenenveemden MDanbennumme. Sijn dat niet vaft ominde JMBaeghs Heer uopfetinden Js e e faett delijck men etcan "topf eren/ aken? nochverand waref dezunneltjckzept is eenighfinste verlaeten/ oh. maerdierechte Liefoe en laetfichfolicht niet m hna eic geb TDgt wut der herten verjaghenalseen Doghelwtden -

- -

-

Refe. CD watswaerder bekommerniffenbe

fricken mpaenallenkanten. Mijn Liefdetot

1

Schheb oock wel halfanders terkondt gHes

sulexdat ghpgeengroo mijn Boederdpinght mp mijn Hooghfieleedt merchtwtuwooden/det teilwarigheptenfou maken in't humenals zide dinghtmp wuin Roeders leedt/ "tgunt "gbeschiedenmoghtmet dengenendaer fin mp un defenlieffewaerete verlaten. Ach! hoe nenu al Wat tole OIlle

aen tegaenoverd’een zijde: Maeroverd’ander

Kr

perffen mp defe faecken mijnbenauwdeherte. Pathebdpal gevaet/hetiswaerhept/die moete JBier hou / 3te ick daer mijn Meesterfe ichbekennen. Dit ist das mithin nudie meefte Inlet -

fwaerhept maeckt.

Philof,

Jaghp liefItindt. Ick Hooge

Phi,

'

--

Pfermerke ick TDochter/dat unoch alim ERC In tretren. 19 moedersprach ich eenwoozdel / aen/diemp/als ick weder gaen wilde/hierbin vleer aencleeft vande Derkeerde Hier floode gesellinne van Galilea/dteurindt guckt nenftierde/om ueensaentefppelken. dort warnen van u Moeder endebannt romende/vandtickudzoevigh / dat bedzoeft

ä

:

mp. MDat is doch doofake vandeesudzoef

ElWE,

Ioh.

52jn JongersplegHennietveeltedzoe Hoedat Douwe

LIN,

'

-

Johan.

- -

Phi,

F“

Uwe antwoozdem fuldpp amtinOszide Booz . Heeftu Waerde Meesterf/dat machickluniet Hee Joozen len/want ick uraedt behoeve/enderechts dacht oh. u te gaen aenfpzeiten. Mijn moeder wilmp imijnf r danick Liebe ycks. jnfelve, TDatb ebfindefc daghel maer Huwen / daer toe heb ick methouwen/ luttel3ils. Teninnoch/omdat hetaeneenen Phi. is dienicht nietenkenne/ende hebbe doch alwat 3ins(ick moetunaecktelyek bietetzten) tot eenen Öp is ouderdanghp? -

-

-

Ioh.

anderen/als ich immers Huwenfondmoeten.

Watfalich hierdoen TBoeickmin Boeper TBat's well reden, liens lief ichdoempfelve"talderhoochfeleedt. Bp Heeft danlan Phi, TDoe ich daudatmn lief is / datalmünlieve JBoeder op't

besch: tot fün. 11,

gHeften ende

“ abp /

. .

..

leefeld

' '' aeromoockmeier den ende weetd

Dºfahe lief Johannais kommerlück/maer zwis unoch tot een oeffeningeenderecht pzoef. All dat is waeratIohanna, fuch der TPeughden. Integhenhepden toomt eendeughtfaemghemoedthaer TPeughdelijck hept / niet anders dan infopmende onwieder Saisoock waeraehtig, dat ghpnufactin een verhee , rde Opini P e / "die u dus dgoevige een goedt Dtiernan fein ronde / ende indes Maesks nde lincke nhaerb nachtsdupferheptdie Sterre Iohanna, claerhept. Ruft alweder tüdtinderhandtte esoudedatfünlief Reekers Opini Wat n pouwe / ende die Leffe bp uvan mp met uooden gheleert netter daedt optefegghen. Phäfts Want Teuchtenbestaet niet in't config clap e

-

-


fol.398,

maeghden Schole. Phil.

goedt dadelijck oeffenen. Ghelooftmp TDoch Datghpufelbeliever bedtdan u Moederu ter/defe oogenblickelijckeswarighept/fal als Heeft endedatghpwylerfitdan u Moeder. eenrootke verdwünen/maer die vzeugdeuvser übantwieeenandermeestbemint/ diedortden goederitonfienttenfall eeuwelijch bueren. Pu beminden oock Pet meeftegoedt. Ru Waent ae ick metblütfelhappeudoeve Moeder ver p / dat ghpnemende een 192pernaernwen liden/die uongaermebedzoefde/maer3pjon

fünne/uselvemeergoedssoudtdoen/danofghp deuteten Taligh ende rufigh / ja vzolijck leven naemteen 19-pernaerumoeders finne. MBaent metfulrken Jongelingals defeis/dien 3pgoet

ghp danniet datgbpufelve liever hebt dann kent/ende mietfeerghemeenfijn. maeder Uheeft?

Johan.

Ghp foudtmptroofen/maerghp vermeert mindzoefhept/wanthet waerat ' bewfis umer redenen maeckt in mp een behien ende

Vijfde Handelinghe , Derde wtkomen.

woeghen over fulcke müne verborgen. Wer waenthept.

Phi

IoHANNA.

1

Defefalighedzoefhepdt verdüftalt istdan | der analighedpoefhepdt/ endeverandertdan elf invzeughden. Also gaet den unede met die näen hoewelbedecktknutschuplende)van dat

ahnufelve wüser acht danumoeder-Wantich dat fester ben/dat ghp die 19-perdaer afghp

WB

willenaltsamenwelmet Christo levent Daer wie ferft gaerne mit Christo ? Seldenpenmandt. OB feerfelden vindtmense. Mioaerom dat ! Om dathettervenpinlich valt. Baeris dit oock waerachttgh ? Boudt niet MBiesterftmetlufen - Immers wat

meeckt merghens anders on befinthebtban andat ghphem waent TDaughtlijck/ Eerlich ende loyeedsaemtefan / fulchr datfingdefel valt fmertelijcker dan’t sterven - Raer wat fchapugoedtfoude

''

Istmietfo

OnAllma,

Onahetwöffelt. ghetwßff

sterven ? MDat anders danfelfteferven/ende gheenander? Want niemandt en hinchet van den andermanszeer. Maerferft die JBenfche sorkfelve als Hp noch inden Licßamelevendig

Phil,

Radien ghpweetdatumoederuliefheeft/fo hilft" spduncht welmeen/maereinander, weetghpoockwel datzpu bovenallendingen - MBarentgheen lebende dooden van de welche eengoedt KMan jonnet Christusfepde: Laetde TDooden den TDooden Iohanna. begraven - Javppelijck waren dat TDooden. h Dat weet ickfoofeker als daticktJohanna MDat waren3p doodt? Hetgoedeleben. Sos -

leefdenzpdan noch nae den DLicßame.

Let.

TDoch

Phi,

niethetgoede/maerhetquade. Dat is waer. Mitghp muso seker datumoeder wfiseris Ruisheit quaedteen ziechte der Zielen. Ende danghpfütomeen goedt Mautekennen: "Ich gelijck des Lichaemsziechtetot vzuchtenheer achtbar glimpu Poederstoodeel indesenboven ptjn/onrut/ende wachhept : Soheeft osck defezieckte der zielengheen an dervzuchtendan het uwe foudt betraut OllalTl, -

Dat is oock eher

an feker. 11.

dzoefhepdt/ onruft/ endeonmacht / omte doen'tguntmen wildoen. Dalmendan Het goedeleven/fomoetmenditquadefterven.TDit

Bo istoockfekerderdauftecher/nadiens guaedtiseenander. Wºpen sintflventer/nuar fwaighrptmaecktden 19perte verlattenbau onfe vpandt/die onsbedzoeft/ontruftet / ende bewalt" endete memendie umoeder behaeght/ krancket. Abeker alsmen'tquade unonswaer dat ghpufelve wpseracht dan abpu Moeder achtelickkentvooz fulchen bpandt / die ons dyoefhept/onruft/ende onmacht toe bpenght/

D0et. Iohanna.

fomoetmen'tquade wtderherten hatten. TDie Zickmachsnietlochenen Dºzou. Bredenen haet / dien doodtimen ende finirachtigherdaudienhue. Ich verftaefe menvpandtlück vernieltmengaerne.Jamen heeftlufthenleedt beel verdanickse cannavolgsen/doch hebbenf tedoen. Js dit alles waer/ ende ist waerdat diekrachtin mp/datsemp eenanderopfetende het quade of die3ondeons vpandt is/ moghen willebaremdanickeerfthadde. MDant, daer wphen daer vooz kennen ende hatten: Ende ist unn voozmemen was om mün moeder oot“ defe alleen(nietons DLichaemeengoedt maeck moedeluckte bidden dat ick noch vooz een Wß fel Godes) dienwp moetenfterven ende doo leonghehouwetmoghte bliven/om vandefen Watswarighept macher docßgheleghen mp onbehenden 19-perontflaghentefün / ende den: fijninditafftervenvan't quade - Immers noch tenlaetstente maghen tomente Hutwen hoe foudet ntet lustigh moeten fijn ? Pola. aendengheinen die mp bemintalsfün rpghen MDat Paradoren valt nupdaerwt den monde. ziele/endedaertolemijnherte oock al Wat tupg ZHoude het sterven van 't quade dan lustigh de (wat mach ichu heelen) daertegemls mpn vallenmoghen?'t Köchunt waerlijckfo. Raer voopnemen/opfet/endewille/doozu soo waer aldie WBereithoudt recht anders. Godesende achtig) als Eerlück onderwüs fulckr veran des WBerelt oodeelen fun als die Hemelen van dert 7 dat ich muvamopset ben minmoeder der Aerdenoock verschopden. Deher foo ich waerdelijckte Eeren / haer raedt boven mijn eenpeinlijcke Zichte/of een 1Bleesch-kuagende finlijckheptte volghen / ende mutjnen willete kancker hadde totzieckten in mein Lichaem/ bupten gaende/ haer wille indefenvolonnent en die3teckte/ te weten Mäancker of Itchte al

lenerkensbeganteferven: Doudemp het ster ven van fulcke fmerteljcke zechten oockfmer TDatgaetwel. TDat heet epghen vmtl. ende ten Pijnlich vallenofte waerftin. Geending

lijckte volghen.

Phil

ll.

goetdunckenfterven/datsde Waentwifeepgen minder. Hetfoudempfacht/luftig)/ende licht

dunckenzept verlaten/ ende dat is hetbekende

ballen.

Is


Paeghdemlchole. Isnuhetzondighendockeenigheoofaecke vanderzielenzierte/dzoefhepdt/onrufteffwar hept/hoefoude Hetophoudenof fterven van't

Iohanna.

Reenick boopwaer/wiefoude Bupdegom"

zon dighenoock nietinnoetenvallen/lufttgh/ru zün?

XEneas Ittghende totminderinghe vanonmacht? mtin Watsditalderlieffe weet ghpdatnietrich lieckte was hier noch epgen wmfhept/ epghen liefdelendezot verkiefen/ditbedzoefde mp/dat felve/ickfelve biederumijntoekomende Baupt Winde ich inder waerhept/ wat fwarighepdt gheluck metmpfelve utoekomende Bzupde macympdann doch comen upt hetfterven/ ja gom/ dus gheeft mp nueen bzundelijck mon

in ditfterven/dats tnt mtnderenende verliefen

deken. Iohanna.

vaudefemijne quaethept/steckte/ende verdie tigheptghene altoos. OB hoebedzieghtons die

DAch!"u wooden beweghenmßn maechde

verheerde wane/ elck waent het sterven van 3onden/fwaer/ endepnnlijek/ende 'tis inder waerhept ltcht/ endeluftigh. Jubevinde tick waertezindatmenmp eertydts ghefept heeft

löcke herte/lieve Aeneas"tus anders dan ghp

van defe mynemeesterfete wetten, dat die Chi

nnp verdzietvanhertenu verdziet/maer"tig al

helaes/foudet mpdan voeghenueen monde

kenteghevenuliefdete toonen/of uvznntlie aentelocken? ende datnoch op fulcken groeter

rurgnnen ende Medicijnen metscherpe Co2o lesbupten mtjnfthuldt. Ick moetmijnmoe finnen ende bittere dpanckenpinnlnrk gheefen: dersraedt volghen bovenmijnfinnolijckhept maer datdte Philosophieterfrontal genefende o haddeick, u/nor)ghp mpnoptghekent. AEneas.

verfacht endeverluftight. Och of alle men fchendit verfonden/3p foudenfoniet schzoo

Roptberoerdefoofeermijnherte/watfegdp mennoch grouwelen voop defen luftighen doot Johanna/ fuldp een ander danmp trou

endedit verfachtendefterven derzonden. Peere wen?

Godhoeverlichtdefewaerhepts kenntfemihn ghemoedthettreurde’tig nuvolyck/het was

Iohan.

Lepderja. Ick machugzeenvalsch gelaet

-

ourufligh'tis nu geruft/ endehet wastefwar toonen/ noch die waerhepdtverswijghenimpft Syvaltopommnn Kloeders willete volghen/ daer tot lieve Eneas/toondtnuu deugh.de intghelick de knion" ghevoele ich nuvoleomen vermogen. GGena moedigh daghen vanfulcke on waerde feghen digheende barmhertige God/ die niet alleen hepdt. 19olght mere (als ick doe)des Heeren imonsfehept het willen/ maeroock hetbol wille boven uwe 3inlijckhept. bzenghen/van wienick bebinde defe goedega veau alleente kommen/ noet ick met Uzoljcher

AEneas.

-

Wat feghdp/mp nu Johanna fuldp een an

ztelen/dancken/pzifenendeloven/ferrkt ende der man hebbendan mp: htbdp danfelveeen bewaert defenwe goede gaven in mpdoo2 da anderghetroit buptenumseders wille? hos glhelychfe vermeeringhe vandien/ ende gheeft machtckdat

nnp ogaerijcke milde Bader/dattek defenfaet mach aengaenfonderalle vleefhelijckebegeer

aber

u OnAln,

Reen/ick heb gheenanderghetrout/ maer Inchenden/alleenlyckom nauwenbevelempn mijn lief moeder Wilmp een andergeven/wat mseder teghelholopfamentot Rinder-teelinghe/ mach ich daer teghen? tereieren uwes Heplighen namens: Amen/Al

AEneas,

men Heere/ maeckt dat hetalfoo wozde. Ich TDats mp noch onghelooflijcker/ ick Rome weet dat ghp’t vafttole fegghetallen den genen mu noch frarr van u Moeder ende alden vpun die Inder waerheptdats in uzone fulcke geefe den daer"thupwelch tuffchenuendempts be lijcke gaven vannbegheeren. Ick weetdatghp sloten/ende daer mpghefeptts datick u geluck ghetrou endewaerachttgh zit/ ick weet dat foude gaen bieden. WBats dit/ben ick ofzijc ghp Allmachtigh3ttfoudeick dan eenighfins ghpbetovert/ ofdzoomdp Johanna maer nogyentwyfelenaen't verkrüghen van defe wie tf die u Morderu willgegeben? mijne bede. Iohanna.

Zck kennehem niet/ mijn Moeder noemt

Devyfde Handelinghe.Vierde

hen WLaudatusvan Buma. Helaesickdzoo me mer noehen benniet betobert Lief AEnea

Vytkomen.

---

haddeick u oock noptgHelient.

Doude ticku

foo lief niet hebben datuleedtmp dus leetfou dezijn. Ofthielicke veranderinge. Maermen

AEneas, Iefmaiasvan Duma,

moet Gode Wolghen/daer op ruftick, AEneas.

Iohanna.

-

-

God

aheven

Obertalderliefe trenrt mpnenthalben nie meer/innaer verblijdt U/die Laudatus van TDu men benick/ tis eenfelve man met AEneasIef gheluekalderliefe/ ickmepn majas,'tis doolinghe in mijnenname. Auver

dievzuchtender gerechttghept datsvgede ende blitp mpindengrontmijnderzielen/ ickwift

bljtschap inden H.geeft. lohanna.

waerijck niet Wat denchen/ende Was almeer

derberoert inmijnherte/dan die schaemtemp

Datgheluck is ntet verachtelijck maer bo ghehengdeteopenbaren/ dat kenneneku/ niet venallendinghen wenfchelijck/vzuntliche E jeghenstaende die onvoogdachte verbaefthepdt, Iohanna. nea, ick bedaneke u des/ maerupt Wat o0pfakte biedp nnp geluch? CD wenfchelijcke doolinghe/ foudedat waer AErnens. zijn? nach 1er geloovenlief

Igudatverboghen lief wett ghp danmiet dat ghp die b2pt39t?

Eneas,


QBaeghden Schole.

fol399.

AEneas.

Iohan,

Goudp-niet Meßnnaem EneasisGpieler/ endebetekenttint Latijn Laudatus, defe La

MDat münlief N2oeder daer inne ghelieft/

behalvenmijn Domen/usemenmpfoo. TDie

Poe dat doch Richte? Ghpfifft vangroote

volghen/maer hetal (mepnick) hier trinische Rame heeftuverlept / dat mercke ick falick Warent Fichten. inne anders Vallen dan uuwel. Wanteenighe/maer luttel DLupden/ 1 .INIchte, hebben (alszpu Moeder van mp aenspalten

19zunden / fo 1s die Bupdegommedebzeedt WDus vanghellacht e. Die moetendaeralle wesen/

unpalfooghenoemt/foo ick mubooze. weefigheruft Lief/ ende verfeeckertu datt ghp ende ditmeeridant weeofdzie daghen. TDaer mp/ende niemandenanders / toteten Bedde moetenoock, Dpeelltedenfin/om den Jongen genootghegheven fijt vanu Moeder/ die hier DLteden te verlustighen. Jckdeneke 1ummers kommendeufulcroockfalfegghen. nner datghpbp eenepindeken Mitaers/als ofghp een Wedue Waert/melten bzupdegonnte Rest wilt loopen.

Vijfde Handelinge, vyfde

Johan.

Reen. TDaerfaltenminsten eeneerlückemael

Wrkomen.

tydt fijnvoozallenden 13zunden/foo welvooz

haer Superbia, ende d’ander

dieverde vanbloede ende Behamelen/als vooz diena-maghenfinende Kätheke. Maerfoo ich eenighebede hebbe an den Bzupdegom ende aenmijn Moeder/ als ick welverhope Ja/en falmenopmin Bauploft gheen gemeen Bönr

Pravam Confuctudinem. Io

ghers Hitzwelijck goedt/mtt onmatigh, dpine

hanna. AEncas.

kenende eeten verteeren / noch men fal net gheenlichtvaerdigh TBanffen een Hodfvzuch

Twee Nichten, deen heeft met

tigheverfaeminghe inden Peplighen Echtbe

spotten. Maerdenckete bestellen (ickfalhope 1.Nichte, ichnoch diese Eerlücke Bede verwerven) dat Herzitde Buodegomfelve. Godsgebe eenighearme Lieden/myn bekent/hen fallen „verblijdeninmin Bauploft/dooz genietinghe uveelghelucx Richte. 2.Nichte. vandenovervloedt/die andersfoo omnuttelinck -

Dathetfalighwefen moetlief Ricßt. Läßck alszondelizck verdaen foude worden. Die weetickdat Gisdebehaeghlijck is datEerlijck ende faligh moetghp Wozden. is/ende dat behoozlejck is Richten. Iohanna. z,Nichte, Die falighlis/die is oockrijck lief Aichte/

ick behancke u bepden der goeder wenfchen. JBaer van't

damit

Weetick noch niet.

I„N1CNTE.

MDatfoudedat.fjn - onfe 19ader/u Gom/

Watfullenwp dan in fulcken Bauploftdolen Richte? Betustillekens zittenpzijcken? Son der TDänffen/Hipzingen/ende Boerten 1.Nichte.

Bullenwpdantineenbekleedinge fün Rich rontfraert'hups / epdt dat het Huwelick tuffchondefeu19 Per Eneas endeughellooten te Mijnduncktabpfteltuaenofabp een Ba us/endezende ons bepden hier onn ugheluchte gijn foudt Wogden. beden/ende tt

verpen. OIl-AN,

Godt schicketalltotfänder Eeren. Isdat

Aeneas.

Bulcken Bagijntgen heb ick verkoogen Baeghden/die foo in allendinghenbegintWalt

te doen/behaeght Bode/ende allen Hodlichen 2.Nichte, Menschen. Dit beginvanfulchen Barm Seght doch Richte/ wat Speelghenooten Hertighen Bzuploftismpliefvan herten/oock dit Bagintgenfelvenschmeerdanopt. Met begheert ghp tab Flotten feHebben? OMAINTA, haerwillich noch indie Perf Godesbeginnen ende volepnden die Huwelijck. Ick heb gheenandere dan Dumilitas. fo/fo maetier gelooven.

-

1.Nichte. De Maerte, TDie is te clewn endeflecht vooy u perfoon - toteen Speelghenoot. Dtt dachten wphalf 19 Oomen fün gekommen Herr Bupdegom/ ende hebbendaeromme metghebpachtelckeren die wachten naern ende die Bzupt/ vzagbende

vanone Spielgenooten / te weitendesetwee oft u belieft te zomeneetend Aeneas. A9ppfters/om daer te finfoo"tugeliefde. Ja wp comen TDochter. Comt kaetons Iohanna. Ich kenlebepdewel/ maeralte wel/datis galen Alderliefe: De Budersenbehoozen na fowel Feichten(om naeckt tiefpzeken) datiekse den kinderen niet te bepden. nietenbegheere / 3p 5ymmpalwatte optch digt, 2.Nichte,

E, YN D E.

Ende Humilitas dunckt ons waerlück al watte flecht endete verwoppen vooz uwen fate. Ghp wilt immers/bencken wp/een Heerlijcke Wözuplofthouden?

E. ce


r

VA N

DEN BOOM DES L E V E IN S. Gheprake

TuffchenAdaias(testis Domini) ende Achimoth(Frater mortuis) Adai,

Adaias.

e

Ja/denboofen/maerd'onnofelen net/

toe / Hoopt toe/

alle vzome DLupden/ Bomenclaerlijck ind’eerste Menschezet/

haer 19zucht weil moghs

TBe Pzins des Lichts T9te in dn poeven

zendt mp upten zup

IBaerzondigh niet. Opdathem'tbedpoeven

den/

O

Des Levens Boom te verclaren hupden/

Dan fün boofheptntefeeuwigh fouquellen/ TDesging Godt Wachtvoodepoozte stellen,

Elck vpaegh dientluft. Mpluft rechtbedup

Achi.

den.

Ha/itk verfaet. TD'onfchuldt mepnt de weelde/ TDien hp/had/eer mifdaedt armoed"teelde/

Achimoth,

,

19inde ick u hier! Ovinden wenicheljck! TDen weeldigen waert Eeuwigh Leven/luft TD'ellenbighenwaer't een doodtlincke omrust Bieringheef ick u fegghen groot ghelick. Soghpbelooft/verclasende waerhept n goedt / ick benweeldtgh en Bp mßnvzaghen/foo rupntalmijn fwaer t:Waermp Tych.

MDult ghp nu wt Jonften Menschelück/

-

- - -

hepdt.

-

s

Alai Adai.

r meternf/om doen'tbekende

waeght

"Js denrijcken/sobpis/goedt of quaet,

goedt/

Rckfalfpzeken naer epsch vanugemotedt.

Achi

TBatmachniet sijn. Achi.

Hijt

s d

Man die den Boom tanwp

Adai,

-

Ein

Bpeerktnieteerghp verftaet.

n ich oufterflijck hooz pp

MBieng 211

"tEeuwigh Leven is doefofvzeughdenrifck/ van Gheldt of TBeughden GDock is de

-

. Eckmepneen Boomfoeelvan JAaturen at haer eeter gheen doodt mach befuren/

zlich ä pubt

rick/

Altpdt

JBaer Eeuwtch leeft dooz haerlebende kracht. -

bp de Heplige

eught

Jckwestdien Boom.

JBaer niet altpdts is bp Kijckdomme 19zeught. TDen TBeughden-rijck ist Eeuwigh Leben

Acht,

TDen Gheldt-rijck niet / want Kijckdon

Adai,

- -

foet/

Ofghpmp derwaertsbpacht

maerkt nietvzoedt/ -

Ickfal'tu Loonen. Och waertickonferf

Koch altpdt blp.

lijck. Achi,

Adai.

MBaerudat goedt/of waert u verderflijck? Achi,

AMDat

ger nu. Nachdand'onferMijc hepdt

Welpemandtfijn tot eenberderflijckßept:

Pandes TBeughts rijckdommen Claptmen fchoon. Ick pzijs Lätzckdommen van Bommen./ TDienstnut voellick. Die doet hier verblijden/ TPeughdt voert in deerltyck Baer

'',

1) Dell,

Adzic


des Lebens.

fol4oo, Achi. luftpyn/ick wenfchte omfer

Adai,

walt

des mifhaeght mittp metfmer

Bleeck

21

Weil

NBaerickppyfeu Raeckthepdt vanherten/ Want ghp fpzeerkt wt een onbevepnfde

Gmboo'rgheguel de rufte verwerben/ Maerdatbewysis uommogelyck.

imondt/ Adai.

"tGuntelck verberghtinfins hertengrondt.

' n

TDusign

voo't quaedt te vepli

EN

Jrk fegh waerhepdt/diefs betoghelriek/ Ghphoudt Lägekdom alleenefonder TDeugh

TDaernen wanhoopt aen allen Schijnhepli gehen.

IBelgien

de

Genoeghsaemtot die weelbighevzeughde/

#

mp. Hebdp't boozgoedt ghe TDoedp niet 19 zundt?

OCI)

TDat de Gheldt-rijcke hier Seuwfg) blijven

Achi,

-

Mocht,

-

Ja ick/ter goeder troubwen.

-

Aehi.

Poor't Hooghfe goedt.

Adai.

Adai.

Bonder TBeughtist Lebenvolrouwen/

Maerfijn Lijfvolpijnen/ Dollfucht/volGicht/ foudtdan oockgoedt schijnen

Achi

-

CIll,

Pldelvanvpeught/maer voljammerlicheboet/ Want derfirmen TBeught/menderft Godt/ en alle goedt/

TPfe Godtmetenheeft / het vefenalder din

Ideen.

ghen/ Adai.

M9erdtdie ziel

nie

zieckteghequelt?

MDat heeft hpdoch Watmathhemvzeught koe-bzinghen

CN1.

Ja/als3p erart

sewig

isonftelt.

C1A1,

Mach onrkeen Gopfonder Altern verfaden? Mach fehau van Dpus den hongherorladen? Math oork het net pemandts hert vernote

3it leven rijtkoork voo goedttearhten

ghen!

Als dezielqueelt voldzoeveghedachten?

Al Hadt ghp dan al"t WLandt datmen zielt

Alszm zieck is volangstelijck duchten plueghen Doo opgh?TDoox T9zuck? TBooz'tknaghende All"troode Houdt wt de fwarte. Allerd"ghedol zuchten ? . ben/ -

Cn,

Al’t Schatbedeckt mettefolghlnicke golven/

Hoefoud"tlevenboldzoefHept ofpfjn Eenighfins goedt

on ab moghenfin

"Ta alle dat de werelt wemfchelnick biet/

Hebdp Godtniet/alhebbende hebonnet/ Riet dan een waen / vooz 3oet/ butter van

Bodanighisu Mijckemans WLeben/ feert/ zBetdzoefhept/leedt/en verdietdoodgeben: TDie nietighenoeght / maer altydt meerbe Idet derftblijdfchap/heeft altijdtongenoeght/ gheert/ o"tzonde is want zomdepijnlich wzoeght/ Quellende "1Dolck met treurenfadelffck lie Woomsterftniet/de Bodtloosheeft geen onghenoeght/gantschonverfadelych/ --

#""en '' moetd'andertbaren/

Pee:

ºtEeuwigh Leventis hem een eeuwigh MBee/ TD'een volfght d’ander alsaen't trandt debas

se

Werdt recht Vooz quaedt mif EIEIN

TEN,

TDe

zBachoock 'tquade goedtvoopemant wesen? Achi. niet. Adai. Z ck verstaet ft -

TDaerspzeecktghpbzoedelijck. zaerseghtmpdoch/naerkten vpnoedelijck/ MDat faeck doet u "tCEouwigh Neven wen fchen ? Achi CIll,

005

tieftniet voozal/indt in allen gebzeich. Dustin datoe Läyckdomondeughde-, ("

Kfet

an" ts totterweeldenbyzeughdelnick/

JBaer weltlot TByzuck empinnlich ghequelle/

n zot ist Dooz-burry van de

WBant

't Stadigh ghebzupckvan't Hooghfe goedt der ". Menschen, Al,

fonder TDeught/zondigh en

Ontbeert Gode/iseenrecht Goddeloos/ Enlieftfchadu Meant desverblinde Geck

-

-

-

abe

elle,

-

Alschint het Lifte fijn inder Weelden rhoot/

-

Wieleeftuietgaern Eeuwigh, in welufen? TD"arme ziele lydt Hongher / Rommer/trt TDat's "tparadis/daer erst infochtterufen

Epicurus/metfun af-komfte fwijnigh/

oodt.

Defoete weijn benght aheen 19zeught bpe

Menclevers van's Bleeschs MBelluten fenj nigh.

Radien ghp nu"tSeuwigh Leven begeert/ TDmwellusts wil/dooz een oodeelverheert/ Zbomepnick wel/indien ghpelaerlichziet/ TDat die wellust ghequelis einverdiet/

TUDen

DLuicke/ stän verfacht

Bufricke/

Gheenfchoon Aensicht stillt den Gavelighen fmert/ Engheen

#

a

Het TDzsevi

2 Eher

Ghp fult die niet-Eeuwighlijck begeeren/

TD

Maergaern'tghequel ein verdietontbeeren,

"tGunthetmeestwenschten is ontbetrunde.

ist hert/altijdt begheerende

See 2

Hier


-

Tandem MBIAM

r

terwerelt / -watfaltdannamaels

GDock

Hiereuboven quelthem't fadigh byeesen antgheltsverlies/en verdoentte Wefen.

Fachön die angst oockwellustwoonen die Eieltreurt/watvzeughtmach "tbleesch

Achi

Mauredenschijnt mßnwellusternpin

toonen?

-

r"

Eift mp

mien ist levengiheneught

Dug blickt noch all dat Lütjckdom sonder TBeug Ellendigh.maerkt/datswijthan MPeelde of

Adai.

welleeft/datis TDeucht

Käffck

Dzeught. Seght: Diudtmen TOeught/fonder waere

hch/

Deegis recht wijs/en can't alterecht gle

kennis &

bzupchen. Achi. Achi.

Sonderkennisistal3onderen fchennis. Hoegaet dat toe Adai.

gockpemandt fonder der dringen

JENach

Adai.

Conde

-

Ickfal'tuontlupchen: . . TSewiseweet/dat alle wathp Heeft Aldathpts/jaoock mee dathp leeft/ Dan Hode kommt, diens mildthepdt datal

Flatrecht ghebzupchen Achi.

Feen.

gheeft/ Adai.

-

Deshp"toock al/nietmet Hertenaencleest Allgepghengoedt/ maeralseen DLeen-goedt

MBtu epghen monde.

noch al"tguntickvooz heb ver

Blyrkt

vzeemt/

claer/

Dug treurthp niet/alft d'Epghenaer/Godt/

Dat alle zot/niet kennende den aert

Weer nie ernt.

anden Länckdom/datmoetwillighe Paert

Deeg Rentmeester befeedt het goedt fijns

Saale

berydt / "t welck hen bederfnis mpantzothept machnerghens mate inhou

Heeren

NETT.

TEIl

WULN.

Deg, Maestensnut/ende fünfelfsleben/

Den Hoereerder krencht het mifbzupck van 190UWell.

Offinden Donckaert/ FLeckerbeetgensden Daet/

-

pl

Zoud'hptdan Godtfelf mietwillengheben Aldathp kentin Hennel en op Nerden/ Fliefthpwnülich / na elcherdinghs rechter waerden/ torgel daermede Hem Godt ghe

-

Enelckfindoen meerof min dann nach D00

mifbzupck alle Zotten schen D

de mildt/alleen tot Godes Ee

TD002

gl.

TE

Leftyp matighmet verganckelücke Liest/

-

Sjn dees Läyckendan niet rechtelendiglb

ZSoo dät in Lied" methet gheliefdever dwijnt/.

En hemgheenliefmet leedt dzoeflijck quelt

Achi.

Lijf heeft nochtans altenighe welluft.

enpljnt/

dem’t verlooxen Lief matelück verkogen/ MDantdie Liefd'ismet’tgheliefde verloozen/

Adai.

-

dat eick TDwars daer

TDit

IBaer

in ruft/

Die coptelustvoop d'Eertwighe berkieft/ Ishp n

Bet

zo/ die "tbeftonn’tsnoodtst ver iC1

tyc

So herteljch/dathp onsulerte be-erben

-

Jahpderft noch"tghevoelrecht luftigh/

ºt

Hongher koockt3oet/noodtbaert hemlufttot

dooft denckenvangoep efell/

.

sdzeck Willig) can der

Piet om dat henndit Lebenhier verdziet. Maeromdathp eenbeter Leven3tet.

Dmfoundernacdr/vrst verbeelbing onrepn/ Hennet Peuus te äoppelen ghemepn/

ve

orglich (21.

Fidantiu waenluftpotheumaenomruftigt CPf

“ab Goedt lieftfjn Bieledanc ellt ", entnahme onberganckes

fijn Dou/

. .

ZHinbupekte la'en met ontijdelijck eeten.

-

Nucomtdie Lust vutghebzupickt noodtfaecke inck

Gheeft 19/zou of Spys dan aack NBelluft fmaecheltjck Alimensonrip nifbzupickt, sonder alle noot

zpghebzupckt matt/dat's TDeught/Haerlust bolght gheen Tou/

Doch all balt hem 't NLeben hier niet on lustigh/ 't zert ziet beter / daer nae jaghet onru

.

-

figh.

Ide zotig dan van alle Weiluftbloot Luft outbeerdt hp / alschyntfün Welluft groot/

pwil leben/veel mutterwaerhenn die doot/ 15ant in Lijfen Sielberft hpware Lufte/ Ein heeft inbep/TDuck/19erdiet/enonrufe

Achi.


des Lebens

fOl o

Ach,

Achi,

19redents fofichtelfickeuleerljck

MBatzoo icknu? isfn mp een Alterche

„einen

Ben

TDatzpmp"thertontfleeckt/heelbegeerlück

JAck verdoolde Atler

Totdit lebenluftigh/rufligh/ende goedt. GP tmp den Weg derWaerdts

betmatt 10.

Adai.

Gßpde Kercke? ghpdie nochgheen Lidt Ada.

enfit

waren goetmatch gheen mensch berwer EN

Of Hpenmoet zijn quaetlebenferben MBildtghpdan Weluieven eerft verlaten

Aeen/ de Piercßeisoveralder wereldtwidt/ Baerleden fün/ daerisdit Godlijckelnf Dodtghp een WLidtvan'tcupfchefällighewf

Furt Gods/ghp fultinde Litercke

Dan

31jn/

en

Achi,

Ojagaerne/ ick begint alte Haten

Welch tot dit Hepligh percke U) M.

Dederdt ghp mp foo claerlijck Hebt ber Kietuptu/maerin ufsgheleghen NSNent

TDathet fueris/ "tgun ick foedt Bad ghe

MBijs ich unwaerts/ van’tvermuftsanwe ghen/

entur"/ fght/ AUA

WIEN.

weet ghp nu wat

Adaias.

Allenoozen diena'tleven verlangen

Achi.

Cupghuckxfoogaern/als 3jdtgaern ontfan

Bonde.

ghen. Hoot

“taten bolghtraedt/fos US.

Adai.

woz

WBats goet! Achi

--

TBaeriseenplaets/ ghenaemt Het Paradis/ TBeught dfe de middelmaet is. (Menoutoockrecht die terckemeghennoe Boo gbp mp Beghtwellenberadelijck men) Pol Peplighe Crupden/Puchten en Bloe Adai.

N en/

''

dadeltjck Almudt tot heteeuwigh leven bol bzeughden/ Laetditquade/ S hthier ghetrou Godfallgenadelijck Inwelcrmiddel/ datsinde ware deughden

Bietmeneen Boom klepnvanschijn/Mechten Dmeerghevenenftierenfädelijck Benrechtenbaennafjn Iterckeonbefmet. Veracht zBaerdaer bpvolvanfoo Goddeltjcke eracht Achi.

Dat alle menschdie van haer vzucht ghe Im 12.

Bünderdantwet/ datghp ditmerck daer

Eeuwighleeft/falighfonderverdiet Bant

' Boom is

bpft

'tfalighe WBoozdtdes Adai.

eVeNB

TDat verstantgeeft/ oock kracht geeftonndoen Jaet/eenvallscheeneen waerachtighe/ -

Sentwiftighe/eneen eendzachtighe.

altevens

"Het verstandt goedt. TDus moetmen Hare d'Eeen isverwert/d’anderiseenvuldfgh/ d'Eenisfeerfel/d’anderfer "; vzuchten d'Eene isvgeemt/en wildes kinderkens doot Gßehooysaemthent uptlieftfonderduchten nervte 't Mitindt voedt in haer Sonderloonfucht/ sonderanext knechtelijck/ CI00 d'Eterdient God/om God opzechtelijck Soodees Boomfelfint maecken van one End'eenkentmenaen Ceremonische werchen, -

an.#

d'Ander aen lieft die fp totelck laetmercken,

foten.

-

- -

Quamom Gods wil/ niet on fijn Wil te Achi.

DON.

epditsweder eennteuwefchenuiffe/ Achi,

Alt

za2p verluftighturedens claerig)ept

zwaermpbewäert derfaktenfwartgbept. Adai, N9elcke

doch goedten guaedts ken

Nilfig,

Als ich deestweenietkanonderschepden Halde valfeemp nietlicht verlepden Den twiftnufcherpomveelrelepefaken TPfte heimnis gheenfins mach ghena LN,

Achi.

„TDeplaetsvan'tParadys hepligh. Ist ' ILucht of over Seeonvepligh Waerlepdtdewegh/ daerdootermacß bin

' mp

MBach oockpemandt des valischenfrickenont QIAen

TPfe

# lieber

-

Inlet mach kennen ofºver

21

Mens

Mach oock pemandt fonder kennis ken Adai.

ºts mietuptu/maerinthertebinnen

#eben“ bespoorendoop een wechwepnigh bekant van ons vleefheltjcver

N21

Denwaren Merck/ en MEN

sich tot Haer wen

AM0.

Eee 3

Adaias


Trlanden MB00m JBaer fupvertmen inwendigh Het quadebloet/ Doo werdt defweerniet meer daeraf gevotet/ Hetfchurft valtaf dooz dophepts verdzoghen/ Matth, 5. TDan werdthetlif oock repn in's Boler oo

Adai.

TDatmen nutwift/ tsmeefal/ja gheheel CDnden dinghen of om Ceremontenveel. "Fift datmenom Ceremonien kifft

Paft datghpinons Heeren wooden blijft.

Een

/ bibert ghen tel a:s

elck in 3onder

"Innerft vaeghteerft/ dan repnight hetupt epdt.

wendigh

TDitheeft niemant/Hpen Heboock onderschept

Eenrepneztelrepnight hetlijf behend igh - -

TDut heeft niemantfondereen claerghefichte 19an't Hemelsche en Goddelijcke lichte

stom dtnghen unoch zijndete Hooghe

et dierufenenkeert naerfighuoogle TDit heeft niemandt/ dan die Godfelve aen Optendringhendteghpontwifeltjck verstaet/ fchout Deffent die wel/dits eenfekerefraet sghenade/alleenghenadigh bedout TBee dien er hept Tott waer noch is verholen Ben hertekens die supverzühnenrepn MBatmen weltweetmachmenniet indoolen/ Rumerckt gbplicht dathet herte certepn Oeffening leert/enbpenght totterwatrizepdt.

Doozalle wercke erftgherepnight moet 3 jm 19and’Afgodenen der luftenvennn Dan’tupterlijck maeckt ghp teluttelfwaer-) Germenpetdoet/wamtwerck sonderloop deel I zept. IWAlfb Godendoet den mensch geen voog Achi.

22

GDock mede iswaerdatmen ntet waerhepdts t upter Dan’feeft en3tet / lijck maerkt elck veel te grooten | Sonder’t WLicht«Gods/ditfchept sichvan Gg Adai.

-

TDes versupmtmen "trepnigen ban Biel en

-

denlet

EnGodt woontmietbp Belial ineenhert Dedupferling valt dan over Hooft enfert/

geeft.

Abneuveldt/ wentelt/ tupmelt/ dooldt en Achi.

erft

Doozal Hooptelck vlytighte vermjen

Boolangbp Godhet Licht der zielen der st/

nett

Ceremonien voll Afgsderpen.

nieteerst deziel/ Gods4Tempelen Onling

Adai.

Binnen repn3 ihn vooz die fupvere Confng

um

Gocklaethetwyjf/uptwendigh repn '

Doozallbooz telck vltjtighte hanteren

U-

-

-

'tGutons Chziftus/ niet de menschgaetlee Deeltydts de3el vollgopkensen vuplbefmet. reum TEN. nietsyn/dat eenfupver abe- opusein. n/ p- JWaer elzielte - CDm Menschen d'Ed tte fchu odelenljf hepdupme "tfoleer vande vuplverf

"ich

't Lißfonrepnlaet/of petonfupvergdoet WPus. Was modtgh (alghefchiet hetbp wepni

NEI13

TDats den Beeldenindeuterckentebeken/ DAls men "tyertvol Afgodenlaetteken. "tCHrafs maeckt weldatmen't fupber

ern

NEIl

Maer"tsupvertniet van'tonfupverghebeent. TBitdoenfpal/die’tmeerbltjtelijckpgnen/ Booz menschen./dan vsoz Godt repn te

'

Pro,21., 8

21

ebe zustart binnenfeeerfttereps wantal"tquaedt upterherteukomt spizup Moetmente erstdaerverdzijven/mietvanbups Tell.

RBaer

'

Yilen.

-

pooght/om Waerlijck goedtke

erlich Christi Jongher

oock

29 Weil

Bienieten willin Christi wooden blßvens

LIEN

TDanom

' bolck booz goedt

te zijn ghe Achi.

ll/ Dolghtpgese Chzifti leer/ repnighteerft ban bin -

Meen. 11211

Sijn hert/zijn ziel/zijn ooghe zijnztinnen/ t dees sock Adai. waerept Heudeude baft den woozden Cßzift vooz Com 0Mt des Sock kot kennisbander Waer DAlstoockklaer is/ dathetgantische lijf is TU9tete' bzgot/ dooz Daer trachtige klaer/ Want danlaet menmietuptonfektere waren JBaer het quaedtdatter Werdt

Achi.

:

Keen. glyeDaten

Bp de Hoere van Babilonien/

ni,

In heur valsche schnyn Ceremonien TDie dan vanfelfs dooz des waeryepdts ghe ficht Liecht Gants verdwijnen uptfulck Herteverlicht. JBen machpocken wel verjagHenmet fmee "EN

Danarm in Been/maerdiepijnlijeke zeeren/ En rupmennet upthetpocktghelif Boolang"tquaedebloetheur voetfeldaer Heeft

um

Adai.

Ifonder waermepdts Mens

en ban d'Afgodfche fchen Achi

. Reen.

gHeblyf/

Adai


-

des Lebens, - -

Adai.

fol402

Adai. Blfffintendantinden wooden Chziff niet, Hebdp recht berouwen/ Do hoefer die fehyn daer af UPaschtu herte eerstin utranenheet/ IP.

ung statt

-

niet Gods Roed"goed/ zp

19 boofhept

JAnleertmeneert vanbuptentebeginnen,

tu leedt/

JBaer Christus fepdt: Liepnighteert vanbin Gaet tot Chziftum des Lebens. Fontepney nen/ TBierepnight repn allen fmertonrepne.

:

TDan van

v

Ppfpdt oock niet bep ghe

C

T.

I.

Pfdit waffchen inmmalmoghtgeschien:

TDaerbpicktoonmetontwijffeltickelblick

JDatmen nu wolch Hipocrintelijckenleert/ Het Laetfi" doen/en Chzfi wooden ver keert/

-

-

' Mensch d'onfichtbaere

Hoe mach

Zfe I

Adai

-

5odt -,

-

-

Paestu tot Christ, der belasten ontlader/

-

Boo bluftmen niet in Christi ong Beerer TDie Chifumziet / die zielt in hemden 19g Wooden/ der. TDes 3p oock miet d'Afgodt / maer zielen Achi, mooden. Hferhebfekoock een fwarfghent vernommen, Want d'Afgolds in müdtelckmetanghf Hoe. fal ich doch tot den Peer Chziftum tas -

onveplig

N21 -

felf Woomt inthert schijnzept

JBaer

Adai

gh

TDoo"tgheloobe.

Schijn-deughtpaeptelck / elck doet taghen

' woodt/

.

Achi,

TDer gheloeben fün veel/

--

'tHertbluft3ondtgh. Werdtfoo deZielmfet Hote wertmp besteenrechtghelooftedeets vermooydt

ber

wat

ban't DLichaemuptwen

g

Booz Gods ghenaed"/en'tongheloof hat

- -

loghen/ Isthertonrepn/vollzonden elendigh I Pro. 21.8. Maereenrepn hert repntght haeft met goedt "Js Sodigave/diewp wengherenmo fen/ befchept

Alt Bodtons biedt/of begherlich." fan ghen. " dit niet van Zoodische Köchin Hang des Mensch deloghenmetverlanghen rectum o- Christ sprach deught alleen/ qu

TT UI

Eenonrepn WLnfvan alleonrepnighept.

-

-

Sheloohegheeft/blift fünhertesodoof bphemkright gheenghe P““ Peen hpmepntoorkonfe Christen Pharifeen/ TBat die 00 TDie alde werelt vooz Pharifeen begeckten Mat.23. Enelckden Dplinter wiewillentrechten, Gßelooftmen d'een / d'ander bljft Heel ber 26. Acht ghp danniet wat Menschen hier af lee fhoven. UC. II, Tel/ TDfe se oft nach de Blangnietighe -

39.40.

Maerhoutuvastaendenwoodenons Beeren

gebot / loopt nietbuptenom Werde/

19olght fijn

0OU 21

Bie’t Berpent volght/moet Gode berfalken,

't Hertmaechteertrepn/opdat het Lßf repn

Achi,

-

Werde/

Poefalickaen'tongheloofgheraechens

-

TDie "t uptwendigh te recht will repnighen Aen't ongheloof vLoghen verradeljck 1001 A1. TDoor’tGodlijck schi ' Y ILicht, ht/fhinendeghengs TPferepnigheeerft binnen. Bitbeveeltdezoon Wiens19ader will dat wphemghehoofannen, oetenzp dunftch niet alle fchamen

'' uptwendtgh eerft befaentewaffchen (Latende "thert voldoodtbeenders affchen) Duntnwendugh vanvuplhepdtte genesen "Es dat den Boom

“ te Wefen

en3nfonetplatteghen Gsdtsghebodt foo doende flyn Dader

ebchasien OÖ

Intalghemenvoor Tehenen Malerrhen, Dochdooy'twackeren ernfigh opnnercken Danal oisdoenendaten verstift

Pantanbindtmen dat ons blindebermut Ennalschoodeel onsischendeliehen lieght/ Enin allen behendelijck bedieght/

äute beloof/maeromrufgeef pinlich, DLufte ': / maerdzuckgheetfenfin

zBeght:Istnoodiabzemertebewesen CI11,

Reen. 19fegghen mach ickniet mipzifffen/ Jaerlich mitspils mijn's hertenblendfghept/ Want die baert mp nieuwe elendighepdt. 14

lin T

't Leben belooft / maer den Ir terfondt/ T-On

1.

-

schouwt/ ift dat bp de DLoghen be I

onnect

Jckbenblindtalseen upl/

g" onrepn/gantisch befmettengang l

6

Die dt. Int. Nicht ondervindrijeh aen

Welck Deghtvp.wt. Ach GDock

Der aber

verehr“nur 3incktint Helsche Hp

-

wie 'fröffnbolbedzieghlijcksghes

p

3p oock als een Enghel des TDus mach ick Godt nimmermeeraenchou Al quamWLichts, Wen / Maermoet vergaen. Ach! Eee 4

Als


Tlalnden MB00m Alsten Coopman / die wt Hosp van wint TDie vereenight des Medienallegader JBetten, Schepper/fohpeents netten Bader

verdooft/

Boo wogdt dan-Godtons Bader oock Waer

Eenbedziegherieerft welbetrauten gelooft/ 2Betaelt die intet/men behoeft niet te folghen

achtigh/

TDatons Coopman den TBzogh fallboghen. TDieng will Wie winstbegeert/betroutgheenbedzieghere/ machtigb)

-

( want fjn wilis Al

W9ie waerhepdtfoeckt / en Volgütgheen Lie CPnbehindert altjt in allendingen/ En d'onfe oock/om des Eenhepdts vermins ghere/ ghen. Als Tºpoghen Logh eens terechtfünbekent/ TDees kennis üupt hetooz vooz "tvalsche Ber Hiet foleedtons"tgeloof doop"twoozdts vois -

pent/

bzinghen

-

En ozent dat booz't waere Prophetisch Int Paradis(dats inde Alterck)gheringHen/ TBaer wp den Boomdes Levens weltluftig

Woort/

Welckslicht der Mensch wtdees dupfter Hoeck (Chztfum) vinden dooz." Dabbatheren rus NDt

befpoozt ent" dienfbaerHepdt der Fonden/

I

Danonesvernuft/en bolghen van Godsfem

TDes 19leefchs wfzepdt/ die d'oeghen Heeft TDie alleen Heerscht int Hemelische Jerusalem Verb0nden/ En ons in Chzift des WLevens vzucht will Berdt MBenfeh/fünbernuft ber gheven/ 2 aet/ TDie eeuwelijck infaltigkepdt dortleben. Envelght Chziftum (ons Bopfen) Godts

n

Vorjfhepts raedt/ Treedt dooz't Wäood" Mepz (den TBoop) daer

TBg

Ach, d: woozdt Heb ick te recht ber

NEN dezon.de fterft/ Eet Hemels Broodt / daer dooz Hp't Leben "t Werdt welghehoot/maer mietfoo veelghes daen. verwerft/ 3MBant rechtin't WBoozdt fjns Heeren Ick danck uvzundt ban't bzundelijck bericht Oet JBaer vsozal Godt van'tberadeljck PLicht, TDatdoopufcheint voozmp en all dees Bens WLatende "tquaedt/doende’tgheweten oedt/ fchen. Enondervindt inontwinflycker claerhept Dielieve vzuchtvandalmoghende waerhept/ CDmoght ick mp/en allen WLupden wenfchen TDat wp"ternflijck volghden t"allenftonden Doete 19xhepdtvantwnfels ghefchille/ Doo Wp des NLebens Boom ghevgna Panzond/blindthept/luft/enepghen wille: LN 't Bleeschtsghekrupft met luften begheerlßc

b:

TDe

'hepe/leeft met/Chzist leeft in Heerlje ep

F I N I S.

Men

“-

Ceremonien, ende quaet

WEET

deughde,zon.de

Die daneerst hetghewaendedort of laet/ debuplheptis/datsintgdemoetendetonscieus tie/food Apostelhierfept. (Opditrepnigen)

verlaet hetfektereom'tonfekere/ wie twfffeldt

of willen regen Godefonde 3p of ghelaten wyft middelvan repnwozden/ja datons alle Hept of Dabbatterien deughde zip d. Rie repn Wozdeaenfegghende (alsbooyfz.verunta Nalut/Ct. menquodfupereft, date elecmofinam: &ecce

omnianunda suntvobis, TDatsmietfulchwere TDe(Terthoudt/ repnfghteerftheit binnen van Aelmiffe gebendoen: d'welck oockeen eerMat.23. fe des Bekers ende Öthotels op dat het bup fuchtighe 3ondelisch machdoen/ maer"tig foo tente oock repn wozde. 26. gheven als WLuc.6.3e.31. etc.immers 35. staet TDftg dan die rechte middeloock ende geen

maerhebt uwevp.anden lief/ende doetseweleit

anderomupterlijckrepnte wozden/ dit leerdt leent/etc. TDat is liefhebben/dit werthier mes Chziftusoock WLue.11.41.op d'itfelveppopooft ghtboden. Ruhout.de liefdealsbantder volks feggende:Date ellemouam & ecce omniamun menhepdtdegheboden/diesedortnietquaedts

qui mun- da funk vobis. Dat is waerde MLiefde inther 1. Co. 13. ende diedefe heeft ifft daeromrechte dius est

teis. Titus 1.15. Pov.21.a.8. TDenonrep alles repn/ Wederom quinon diligitfermonos

nents niet repn. Boonmoetde repniginge oock meis nonferuat, Joan. 14:24, Ratio, TDieghe opus eius.voozgaen. Welcke deuptwendighe?neen: daer bieden mietdan liefde. rečtum

Serpent

Larr.


des Lebens.

folio, al "tghebdomtdes Luft-hofsfall

TUDgt

II

Serpent, Eva. Evawerdtmetliftigheydt, van't fchalcke Serpentverley.

znaidts intwelck staetdie Boom van't levens verblizden

daer eens affpfaldetes eeuwig) mij

OEgdt

N

Daeromis vooympnu die alderbefte raedt/cOnfeker En voor dtt. fwervende wijf"talder-archfe voort fe quaedt/

kervolg E.

-

Serpent.

TDat ich Haermetomnodigh weten berbeelde Pallet nietspitightesten met dzoeben 00 Erfpdoet/het weté/dathaer Godmet deelde

Ledig heytaCu-

ghen falick haer dooz eenonfere kennts rieulheyt, Dersiertschemensch in mißn Hooghe statt Soo 19andefekere byenghen totfekerfchenints verhoghend

Enfoo vermeteltjck doozt onwjs verkiefen

Ickfallzaer lief alstmin/inleedeveranderen Goetweten dat spwis heeft/ wisdorn ver Baerfteickdit jenge wufleechlick wanderten 't den ' ' vsoght/ sonder bester Weltliefen.ghenaeckt alleen/ bpmoedigh en -

eeritze

200ml

Bolghende eurieushaerlustenbegeierlich

Heghtvzeu/watbedumckt uvanderes bzuchten

Rechts alsd'onstadighe/ enfinellegedachten

Zwerven, sonder"tverstandts bestierte ver Hijn 'ärgot J0 ließlijcks uftigh en tJ ck/fcHoon/l wachten -

zBp genaeckt/enmachmutheurmangen Taets vzaghen

' haermetlustighe listbelagen Endees Boom/daer"tooch op. is/ foofchoon

TPUs

verkloecken

Eva.

d Swer 19oowaerja angh. Hier wende fp/dat trerktmijng ge jngangh. oock TDteflijck

den

mpnmans weten - doen fp mp hierdachte. O012,

Datzp met mp/eer "tquaedt/dan'tgoedt fal verfoecken.

of AMC

TDaer

e

t en, die fürlädt duerton zert verlaeten bebecht Het

CANCHTE.

-

Serpent.

MDaerom (antwoodt mpdoch) heef Godt u. bevollen nietvan alle Boonmenenfoufnuaes T-Dat

a

21

TPfe

Ditvalthier die manisstercker dan'tMPßf Wannlacht. Rechtals verstandt bovendie begheerlßche

ab in deesluftof Heeft gaenmas

21

Eva.

MBpeetenluftig die fmakelffckebzucht cracht. Pande Boomendes Paradis «Dackweethet WDijf wtdes, mans Mondtvan TDanvande vzuchtdes Booms mtdtsint Hof

:'

dit Verbodt

-

-

vanluften

Maier die manweetdatfonder middel feif BevalonsGod netteeten/maerte rufen van God

n Wandien/ op dat wp mieten ster minwaerschijnlijck/ maer dootlijcb Jint legen Serpent. Der tswackewijf dan den ferckenmande Reen/geenfinsfuldp dendoot daerdooz ber -

-

TDus

-

dziegHen danoockvootslichtelijck TDe man

. Werben.

-

-

'

be WPantGodtweet/ op wat dat Hutonghedaer

D0F7ell

gf. fnaeckt

Panzjn tiefwijf/ want wijfs meerdanick Datuooghenfullenopgaen enghp valmaerkt vernmoghen Hult3ün also seine "tgoet en'tquade. Omd onwitzente trecken van Gode. WA. elf nietnach Comenfeinde ichmijn Jekkan Gods MBetnietlatenomuwenrade/ WPaer " 002. Hoeweldie goedt schijnt dooz't belovenvan zBaer waermet wtlichhaer voot errfte Godthepdt. -

-

betrogen

Matweetgierighepdt/ wanthaler ist aenghe Hpdp geen man “ mensch? boopen VA Gheneghenthepdttothepl/die natuerlich op Ja. S A

filight

-

Tot God/ elckr depl/ diemenniet dandoo b Getrou- … H kennis krijght. heyt over g

f

erpent, 't Waerdanzothept TDat ghpublindelyck fout laten verleden

im OCT VOOr

God heefthaernual kennis ghenorg)ge TPool een Wet/teghenuGodlijckereden/ Gods gheven haeroofaeckoorliniet " Tieghpfelf nochoock Omdaerdeur (volghtzp die) tekommen intle wyckenf. en verftaet -

tcleyn

Vernuft

-

pondekë.

UEin VA,

Tatzalich is/goetlijcken oochonsterffelfjck. MPatfott dat? ' dieterecht fp wert dat verwerff

Bur

11 III

Want

'

falfp eeten vanden Boom des DLt Hootmaer.

erpent. Eva.

LNG

Speeckt ghp?mp luftnaernpzaet Engheveplight zijn voo defen Boom voll TDatnaerkt myn begHeertjeghenden Metal frevels trijdigh. Ghemerckt Godthaer infijn ghebodtHeeft -

-- -

doten Wetter

Eee 5

Serpent,


Tandem IB00M

-

Serp. Serpent. . . nter/hpis mietgoedt/maer Bootnochmeer/ enaenkleeftminredenfür -

g

--

Gont

felijck

ultid

TDgn

wä uoock niet goet/om teghen'tbe

' Fach falich die "tquaedtniet JAaer z heeftende wereldigh daerinne Hºp is

entleeft/

ANEN

Een quabe God tot schaedte gehoofamen

22f.

zBaerts hpdan/ foghp"tacht/lteflijck ende

Ghp zytwel goedt/maer God Houdt ualleen

E

a“ hp urgermet Hertfünenghemoedt

Hoo

-

W007t3nn

Ghp hebtufelf niet/waertoemooghdpfeg

V2.

Jochtans verbiedthp"t.

ghendatsmijn Als

3Merckt ghp nochGodsmenfngnjets

st beidt/met epghenmaervzeemde goes Ein

Hp weet datghpgaerne doet’tgUntmenuber

Als abpfeifureden vertant will en erachten

hiedt

TDus dientdit

verbe

-

Hoemooghdpufelf dandochfalighvermoeds

Serpent.

Uldaer toetenoden.

gmar Gods/hem diëten moet

19felfs

VA,

Cyten

-

'tGunt wpliefdoen/werdtons frenghfe Watbaetudeesluftighevzuchten t'aenschou Verboden

Ue N

God verbietonsbptweten van 'tquaedtodck

Als ghp's nietmoet eten/ noch vooz epghen Houwen

"tgoede.

Eva.

Serpent.

nufo

abrechenbaren

Want ick be

Dreden schijnenwaerachtigh vollaerhepdt. Serpent,

2oede

TDat God u die kenniffe banbepden welgont. Spfchtjnennfet/maetzijn waerachtige waer WPant ' ubepgoedt is/ fooghp Weldencken Hepdt. - -

-

Werthet Lijf oockdooz'tghesicht van pfj

Ont/

fen

Is Godnietgoedt/diedes Boomoockheeft

atement

ghefchapen?

-

VA,

DeNBoom isdangoedt/machmer qua vzuch

-

Aeen/maerghegheten/woztdie spijs Bleesch

tenaf rapen?

endebloedt

Hoemacheengoede Boom quade vzuchten TDie gegetenfpijfe ferckten voetden Eeter dpaghen?

Serpent.

3sweten quaedt

Bofalight ooch het gewetengoedt den weiter Wat helpt doch den mensch alldie Godtlijcke

Eva.

Deen/tquaedtweten baertmifhagen. . TDjit verbiedt

Sog

dootonghenadeljck.

goethepdt Allg

b",t epghent/

erpent.

enbupten 3ifnmoedt

epDe

ºt-Ouaedtwetenisniet quaedt/ maer"tquaedt Maerwildprechtgoetzijn/falich/jafelveGod.

'

doen dadelijck: Seghtdat mijn goedt/ neemtvan u epghen Omdittefien/laet mp uantwoozt gherijben. "tghenot --

-

' ' vzuchtbandes Boom ghes

Stintet goedt datden goeden lang goedt doet Epgent blyven?

evelpck.

Eva.

-

Goet vanfmäeck/ oockvanaensienfchoonen

TDats goedt.

lieveltyck.

-

-

Ghelooft myn woozdenmiet/maer ditfchoon

erpenr.

aenfchouwen/ Bachmengoedtblüvenfonderbootguaedt Taft aen/eet/epgent/ wogtGod/"tmacß nie te Hoeden? Eva,

berouwen

Geenfins. -

Wantgoetheptskrüghenmaerktgoedt/faligb Serp.

-

en ruftigh. Eva.

Machmen'tquaetmijdenuptwaens vermoe DEin

Ickghevoelmijn begheerten verhitfo lu

ZSonderverfochtweten van quaedts dootlijck

figh

Der' aenfehou van die begheerlijcke zuchten GDock zudecke reen dat ick fonderdrucß

fchennen? WAe

Jºcen.

Serpent,

21

Balmen 't quaedt danmijden menmott het TDefe lievebzuchtafbzeeck en op willeten kennen/

-

CBm Godtte wozden dooz goedten quaedtke

- - --

"tQuaedtte kennendooyondervintlijcke W70et hepdt

-

-

-

- - --

Wetten/

-

--

Doo mach ick doop het ondervindenfeker zijn/

-

TDoet den goedenvolherdigh blüveningoedt CPf die maeck ghelijck is/ "tschoonaenfhows epdt. Duv“ ab goedt blijben maeckt u Got telijck

Sooghn vandesvzuchteet/aldochtsufpot

indenfchtjn.

Lang 134 Regulen,

telijck

TMDant sonder"tquaedtte weten/moetghp ver ballen

-

Nadene

TDooy onverfant intquade Eva.

Sekerukalen

- -

- - -

Duncktimpte bestaenopareden ontwijelijck.


des Lebeng.

fol404.

Nadencken.

tuade/ditgomthponsnet/wätons allewettenschapschadelickvaltdiemet

Je quaetbarendeledighepdt heeftcureuthepttoteiengesel linnerenbengtunt verderven somenhieraenEvam ende naaende

quaedtwetten verselt is/ als in defen

A

Boom/daermenuptverfoecklingedes dooclijcken quaedtshet quadeinende

-

man machten.

tgoede buptenonsleert weten/ met Wantgoede/gelujc die cranc ' eweiten van zin

b Godgeefelckenpontsgenoeg/om kedoot hebbenend

lohm telve trouwelijcgebaupctdoo quadellierte erstrecht leertwetenwat pmhulpetotmeerder tekomen. Dit goeder faeckedie ombckende rijckdom trouwelpckghebupcken isthetiquade bangefontheptis. datmennual veritaetquaetttipm/da-|hh. Hetwetenvangoedtende quaedt delpckte leerenlaten/ende"tgoededat sin sich self goetendevoo neemlijck mennuweetgoedtte ihm dadelpckte in Gode/ diemietguaets doozlinen hanteren/ eerdatmennanieuweken gendoen/datalgoetis/ mach wetten/

'“

goedt inden men nille purt. onder zin quaedt 2 Die 't c Curieuseweetgierighept/peurende begeerheck nakennulle van hoghe fa doenof onghehoolaemhept niet en ken/doetsottelpck verstummen hetina mochtweten. Het schleppen deles volgenende doen vande geweté A. B. boomsschijntbp Godete zijngeweckt C. sonderwelcketeconnen onmoghe hetscheppenvandes menschen vermen hickistotdiemuddelbare/verlemn tot Wille machthebbendeso welcom’tigua -

-

hoge kennullierte geraken/foo leertmen dealsom tgoedeteaencleven/twelck altplötende Comet nemmermeer tot vanGodealeeuwelijckvoolien finde

kenntlederwaerhewt.

tefullen geschieden/oocaltegenwoo

d Hondergedachten wert gheen be delijc als nualgheschiet/geweten wag

'' begeerte gheen wil/ ende

so welwiegoet als quardtdoensoude,

onderwilgheen deughde nochzonde TDitweten Godesis hepligendegset/ indenmenschengeboren. Dussmdie maerntetenitgoetdatdemilchdoo gedachtende Spieghelvandeughden overtredinghe dit quaedtinlich live endezonden/levenleidoot/endemits-| Weet

dienbovenallendingen sogvuldel

i

Bemensch hadde machtomdoo dir

waertenemenfoonsde l'. Schriftu quaet vanGodegedzepghtte geloben/t

rederhalven bovenallendingen ernst fulek uaetwodentemmiden/endeda memmermeerteweten/ulerdat hetge lijckbeveelt/Pov.5.1.4.23. e TNaermenstecker is dat Godoms loovevandetrouwe waerchouwinge

watbeverlt/staetonstoe dat gehoo Godesghenoeghfaemistotvoorhoe sammeltjckte volgen ende niet vermete dinge van't quade/onderdattewet/ Incte vagennaeen waerom/dte God endesbetervzedete houden dante live onsheeft willen verbergen/Godt maken/die steckteupt tellupten dam

fintia/t Serpentfernt neen/Evatwp

uptte 1

felt. Betuseenloghlticketonutighept k dOnnofelemenchehaddeal groo

vookinderen/ vzouwen ende onver tegoeden vanGodeontfanghenende standighe menschen in afwesen van was Goddelijck/dochmetmetepgen henlupder Ouderen/manofTeeraren schap in sich selve/maer vxplin Gode. metonbekenden pake te houden/ Boehmnudelogkgelovende dathpt want veeledaer doo? Un Walle ende ver nieten wasmaerwolden loude/ doe onewoldehpsulex/ende willendetge lepdinghe kommen. f Goldswoodtmoetonsredeme ber meen goetepgenen/ endediefachtigh lichten/maeronsredene moet vanGo die Goddelicke goethept sichself toe deswoortnietoodeelenwaer smen schijven/omdatals "tzintebelitten. schenverlauftde Goddelticke Schrift, TDoe verloo hp ende ontwode dat bestaettemeesterendaer wijckthetge goetdathymmetjain Gode vij gemes lovcecnverlepdendeoptnie.

hadde/rechtsof pemant willende den

g Godguntons tgoetallensonder glamte derzonnen doo zijn beninter fchijnen


banden B00M Eva.

fehnende/n zijn Camer Üupten om Laetafmet waentevoelen. vandezonne dat licht ak telchepiden houtuaenmp/hetsndervintlich gheboelen. Hebickfofoetenfoo lieveltjck bevonden endetoteenepgendommeop sich elf TDatiep u moetraden. Adam, alleentehebbentertontmetfullektor Eckbzeefe vooz 3onden läuptendesvepntersdatlichtendedie WDanteetickvanden Boom itk falden doodt glantieverlieltendehemselfallujden fterven. deberooftovermidtshetlichtende die

glantiemettersonneneen zinbedaer

VA,

Jaonwjfhepdts doodt/ en'tverfants le

af geenlinsen moghen gheschenden

venerben. Senick dan doodt

1 Datisdesmenschenwylhepdtdat

'' Noch heb ickluftigt die luftighe vzucht gle

hnwert wiens de gavenzyn/teweten

Dieluftgomicku/neemten eedtoock lufelje

is mp 't foetelevenont -

-

smaecht/

Godes/vanwienallegoedegaven fo 19wepgberenqueldt mynliefde anrufteljch/ anfal/dat zijtfeker/memmermeerrufen/ men/endedatis zijn ongerechtigheint TDie Hso h ghp.intet deelachtgh 3 t minder dathp Bodenuetghevendedat Gode

toecomt sich elfstoeepgentden Gold

än

Eet

lickengaven van rijckdom/ schoon T9ft'

I

sel

omnijnen Wille,

laetmp nietaf/ ick fiefp wertniet

hept verstandigheptende anders.

im Doodie fakenkright die zomde

' un niet/ die maecktempgaern

TUDoe

invollkommenhepdttewetendootcu Euickfach haer Berte gaerninfilhepdt ru ricusspake houden metten quaden fig). ghedachtenof inbeeldinghen/ doot tmoaeroschen klepnfaech dat ick Baer groo te, liefde aentreckclick verlustighen met het

metoten ban een bzuchtghes bocleerenderzoetebecoolinghem/ende (Tot n: TIE (D6 dooftonberadentoctemmen tot het Zoobenickvan’tmoepelijck adequel ontka

goetschijnende quade.

gHen Endothaer lief int Bolghen van Haerbea gen -

Eva Adam den Appelbiedt, die Lanck36Regulen.

eet, en comt indootsverdriet.

Nadencken.

Eva,Adam.

13 Wien bediegt/onwisepverschener D Atsbplagenwann die metvalscheschön bedzieght/

dickmael den bemanden vemijn

vintwesengoetbovkschin diemietenliecht voo UBin menschenboven Godtte effmaerke isbovenallteflücken goet/ gheloove doet inden vloeckvallen/ re Hoemachtckalleen genieten die welluftfet. Tbieweetdefmalielickintghevoelderkeelen/ moettck untjnen lievenmanmedt deelen.

«g waerhp hier/'tgheluckt/daerkommthp Her

denhootdenlulitentetemmen. Bot hepdt isttotmildaette haelten opte lanckaemhept van Godesstraffunge.

Waerts gaet/

-

Flief manfietdochdieschoonheptdefer bzuch

DemanhootdesUBjfsmuldaedtte berilpenendenietnate volghen.On

TEN AEIl.

2sovenhaer schönis, die maeck lustigbom matighe liefdetothet Schepsel doet Ueten. Adam.

den Schepper verachten. Dede te

Reen/Godheeftonsverboden daer afteten soecken metten verdoolden in Alwat goetig van fehjn/igniet goet intwef Godfpack vanfterven/ o foud ich den doodt

maecktonvedemet Gode. Ende pe

mamtte ghehoolamentegen "tgebodt

niet vzeefen VA,

z

onghelzoolaemhepdt van

doodt? 3.pdp opt doodt ghe

PILief 22

zft wirf hepdt datmen onbekende dinghen -

vzeest? Adam.

"tz"Doetons quaedt3jn/datons verbiedt die

Syweten "tquaetbyhengemaech. Enfienhenbeyvan onschult naect.

goede Hodt. Adam Eva.

Dolghideeenknecht zijn wilbsvenz in Heeren ghebodt

TDat waer oockonrecht,

V Erandertmenfoodoozvan dees bzucßte etten

Js


des Webens,

fol4o:

sehens het goede/"tquaedtoockte we- Mephaddenmacht omna3hn will tgoette kiefen Ach nzur quaderfuckheb ick doozuge Geneuchte/ruf/luft/en M9p kiefen'tquaedtkegenfinraed/en verlief '' Eva. (21)

II

G

Ach! hoeroeckeloosisons 'tonschultontdze MDat ist man

Welt. Adam

fpderschlanden, wp moghentons eeuwigh

Binuooghenoock nietop ghedaen? MDapen/ickfemetfchalcke dupftereologen Sondt/quaeten"tniet/ datmp ghequel doedt

fchaumen. Eva. WHat Taedt

Adam,

ghedogen/ l: 3jmonsoogHenlicht en

PLaetonsterfront gaenhechten eenvul Beede bladen van die foetebigentefanie famen

Q):

-

TBitvalcheghefichtfiet niet dandubbeltHepdt Boomoghen wpelck een voofthootdaeraf fchuldigh. krighen -

Eertfach ick "tgoedt/datwas wesen/nu zie Omdoogoethepdtsfchtjnonsware quaedt ich'tniet

Metopenooghenquaedt/ o dit wzoeght met

“h

TD germendeUglyde dederft derft/ moet fchfinden deught verstrerken. fchij ght --

verdiet Ickfientet dan wet/fraf endoodt vooz oo Sßnwpmietdeughtlijck wpfullent noch wat ghen. fchinen Eva. TDie verloft ban befchaemthepdts Lepderman/ick moetfullermet u oock ghe P1) Nell, WA. doghen. Jckfienu hetdootlücke quaedt noptbp ons 't Waltwel/defe voorschoten faenheelschicke lyck. voofint Adam. ditghesicht. CDch waerickfekte Dats waer/maerhou/ ickhooz die fember

s" in

-

-

des

"t"-Zsalverkeert/

den was/is nuonder. AIT.

fchpickelfjck

19anden Heer. Die gaet inde koelt/nafünwöfe

m

uoockfoo? ditoopdeelgeeft mp won Sich self verlustigen inden Paradise/ Och/orh/mughenlaken ons dootlipcke rou Wen/ "tGunt mp eerstgoedt dochte/fchtjnt mp nu Zft

g

Eckenderditdeughtfchijnigh cleedt niet be

Iouter quaet

Tothetguntich bemindeghevoellickeen haet. God

' hooghst/hem hoopden Wpteghelo

19oop

trouwen ' glinsterende oogendie"talaenchou 21.

211

Bovenons. Wpfelden ons’tonderfte boven TDzt bengtons indees verwerde verheerthept.

MDeeons/ wp mogenvooz dien rechter wel Touwen.

-

Ochhoequeltmpdeesdootlipcke geleerthept: warverwacht nuonsovertreden mit dadigh Ichwaerlieverblint in God/mocht het noch 19andiemogende Schepperonsfo goetdadi TDandathponsverachters zijnre geboden ghefchien strengbert rechtvaerdelijck faldoo TDaniel in mynfelf het quaedtdus Klaerlück JBet

a:

-

fou fell

211

-

-

Beter witenwp niet/ dan'tquaedt metghe Helaes die ons voozmaels foovumtlijck ls quelle. Eva. weitghe weest/ # ong als vpandtanerfeljck ge --

-

Ditquaet sienenwetenis mp ooch een Helle/ Heteris blinthepdtrustighdan quelltjchgbe ficht. U

Adam.

wemäss veel "tvalsche enverkeerde oopdeel - -

Mopenwarenniet blint/maerfaghenklaer int licht/

«outen hoefchadelijck is u voo TDie “, voopen minden als liebe Da LLl.

znet luftigherrufen'tgoedtdatGod had ge

g

Tepeefenwp nu als een Tpzanne tegader. zum genaerkt/fchuplt mits 52aermutenwponsvan alldat goedt blooten virt maeclät.

in Den H0

1maerkt

-

Onschuldts lileedtiswegh/weler eieraetons Netmpintgheboomt/datdaerftaet dicken recht

beramt,

de grof. -

VA,

Raeckt zñnvanonnofelyepdt maeckt mp root

Lang 7o Regulen.

vaufchaemt/

Ich wuttevooen van gheen fchaemtete fpze ke11.

Datloof ickwel/doe haddenwp gheengthe belten.

Nadencken.

-

Diemachthemschamen met veranderingban bloet/ Datmen hemnaeckt stet/ als hip is opzechten -

goedt?

DEn quaden te believen maeckt quaet. Daermentooghe tengoe

üuptwerdthetten quaden gheo Hodhadtons goet ghemaechtmet fün goede den mt/deught be den naeckten. -

handen

-

-

nopmakenonsquaedt/ditbenghtonsnutot schandel,

Pe

Honde


uandenBoom Sodt,

Somdebootdenbekleden. Beughts

MBaerom

ontberendoetschundeughthantieren,

bebopferonwisevyou/dat gedaen? VA,

Hetliftighe. Derpent bedroogh mpenickat.

Mildoenisanert. So tooge of oo derling soosdemensche. Die verkett denachten tquadegoedt endete die quaet. Die quaet doen hatten "tlicht endefoecken schuplhoeerkens. CPn

GOlt.

Meeughpvalschewaen/aertscheluft/ Bel- Tot her Serpent.

fchepadt

Enloghens dochter/ om dat ghpuhebtver cloeckt

Demgoedenmenschte verderven/ fuldp ver vloeckt Sijnenblyvenmetfchanden onwaerden/

vertantveeltmeerden straffedie goet

is dandiezondedie quaetis. Dom de scheptdenmenschevanGode.

Dnder al"tander ghedierte vander aerden/

Op dynenhovaerdighen Boxft fuldp treden TDyn vlleghenfaldp doenfinthenbene LIl

cod straftdesSerpents,EveenA

Etem fuldp metdijne tanden feminigh

damszonden,

Gheen Broodtdes Levens, maeraerde Bier pentinigt). Riet Hemelsch/ maeraertsche dinghen fuldp

Engaetden boetvaerdigen ghena

-

amt wenischen “ fuldpverlindend"aertschemen

verconden.

-

CIEN

Welcker zinmietdandat aertschis can belupc

Godt,Adam, Eva,Serpent

läen

TDatg meeft des vleefehlswelluftd'Afgodt van

DE menschwandert nietmeer onschuldigh

der Bupchen.

-

uaecitint licht/

-

TDie elek metiguntdaeronderis weeldigver

-

32aerhpvlietnubelnetmijn supver gesicht/ daer hp in myntheplamewoodtghebleben/ pwater noch intonschuldighe goebeleven J2U unt hivantieven vanmp3gnenGo

ftpft/

# nnen

TDaer

2Uft.

wie

e/

veel geple Hoerderpe be

liener

oock gheenftem falge

geken

En comtdeur de fonde inderfielendoodle

Om vandeesvalschewelluft "tvalch WLofte

Dooquaedt ist overtreden van mynghebobe

Pehen

--

Enand"zen(als ghp"twijf deedt) oock tebe TDoch utlich vertroofenin En hem dienoch ficy felf nuet nach defen Wipennoode. Van't d, leghen Maertoteenboete vanfulck uvenijntgh lie quade ZHoolneyckvoopromenmet milde ghenade ghen TDA b bovenzyneerste staet Werdt eer Htel ich die waerhepdt crachtigh vooz tria Tule - 110 ZHoo hpgheduldig Haenneentmyn fraffing Als een # der 19zouwe (een groot mira -

-

--

-

CUl

leerlyck

--

Enopmyn beloften boutvaten begherrlich Tuffchendenwelchen enu/ haer endlijn 3ade Bigwende nuvoots in mpn woodt ouraf Ich vpantschap falstellen fonder ghenade. d Alma waerhepdtfal dit quaedt oock heerlyck. Rukeerthpvluchtiahvan mpdoort wzoe zehen -

On

ghen dooznigh

-

-

v

gelien

TDatghp bpwaerhepdts Jonghersfoo blpft

waenttooznigh

hpnetmp/ maerick hem welfoer

TDug

waen/dijnhooftfmler tot notieren

-

«Ein verheertoodeel/d"welt mpdie lieft ben

Verfchoovell

TDathenonnoghelijck fpu meerte gheloben/

211

ber

Adam kommt uptdie dupfter hoer TBooz

MDaer -

wig/ in heurkloecke her

(1121

EIN / -

Adam.

TDan fuldpfebelaghen in heur verfenen

Ich hoo.deuftem unden luthof/ enquam TDats in harenavoighendeghewoouten quaet/ info/ghell wantmentquaeteerverftdeten haet/dandaet Ommnn maechthepdt. TDushebickimp Heer lijsklaet. -

Werb02g)en/

Dooz uaenfichte sta supveren volmaeckt. Godt

zBaer ghp vzoudiemijnghetrouwe water hept hebt veracht

Den loghenghelooft/en umantenval ghe

Moie heeftughesepdt dat ghpvan onschuldt waertnaecht?

Andersdandatu weetgierighsoovermieten 19vande verboden

zacht

TDoozuongheloofs vermetele blendighepdt Bultgheplaeghtstynmet meering vanellen

zondugh dedeeten/ AIll.

dighepdt Fint

staben vandie wenfchelijcke

Shpbeklaeghtmprecht Heer/ recht istdat ickt hinne

-

Lieve wyf datghp.mpgaefttot gesellinne/ CHaf mpde vzucht/ickadt/ en condt Vaerntet weerstaen.

deugh

211

TDie ghp goedtzündemooght verwerven met vzeughyden. Maer -

'ertet./ dienghpdoozde3ondtquaet 3 jt van

Suldpondervoogaende dootlijske fmerten Intifterven derzonöen/gheendeught moghen baren/

Tot huet

wyf.

zt 1900


des Lebens vor“

-

If0.406,

deughtfallder 3ondendoodt be ULI1.

Waren/ verlmundes opechten men

Dant ghp dieumans raedtbehooz.detebol

ichen, Tomdebaerdtdendoodt/godt

ZUe II

Sonder zijn wetendie vzuchthebt in ghe bookommtgenadeltickden vluchtigen -

Ha

Wolgen

be

hemnoch/ dsozuaentreckelijckfme 21

Metudoen vallenen in den doodtverstehen Allg a die heimfähuldigh waerdtte ghehooz INNEN

mensche/dehovaerdighewert verne Wert/hovaerdieverluntd'Aertschemen lehenlifijckevclustverlernt. Daer hemtmaectvon vandelogen. tCMuaet moetterven altgoedeleven. Pin

Pem ughehospfaemmaerkietegen'tbetamen/ Doodat het minfehetmeeftet"onder brachte

hick valt het sterven van't quade

Mains

Dmoottemoethet Edelte dienen/

begheerlijck

ken. Inde UPerrldt/datsbupten die

Entmijn woodthetberfant/ditsdes MDans

ghehaolaemhemdt Chuti herftmen

Duldp

“- aen wefen onder des

Nächte,

Pr:falgheblieden alldie

uladeghewoontebaertquade wert

ept/

heerlinckhept.

meer verfoozt. "n om dat ghp dbvaelljck Hebt

onruft. Ootmoedighept bengt tot ruten. Den clemenwert gods goet hemtcont. Kennlevangoethept teilt

getyoopt

liefde.

-

WDits munfähiching/ wacht dat ghp die niet ---

Ein

"Torten"

-

Man,

TPfefmekende stemws wijfs die u heeft be C00 t

Boo dat ghpfmaeckte van die vzucht teghen mynwoodt

-

DoorAbelsdeucht verhit Cains

--

TDaerop ghpmeerdan op't wüf hoo.de te Mercken.

Hal n die Aerde verbloeckt zijn in u wert

nydtmetfmerighey, Dat hy Abel doodt metfähijn

LIl.

van barmhertigheyt.

Ackmepnu aertsche Mensch/u Mertschefin NEN

-

ghpdaerin moepte en verdziedtfult

Hoo

Cain,Abel.

Lille/

Ende mietfonderuarbepdelijckzweeten/ Ellendighevzuchtendaerafen ulteten. Als roubarende luften/wzoeghende dooznen/

Sou ' hoocht/5ßnongheleerthept/ zitt edighept/

verfant/ emmtjnderdeughdenze Woel hopen/anexfighvzeesen/doevightoo Mßngriffs dighepdt N21

rouwe Tebovengaenendevooz Godemeergelden Hobt 31jn rufteppufen myn moepten TDIt falubgoodt zijn in Warme Arbepdt Abou fchelden " DOUUe zfjmedan mijn offer aenschou Tot ghp Adam nu Alertsch ban maennen Hou

met anLeraertfche Crupdenbittervoll

er

-

21

MI1 NETE

-

mp noch onlantx/ wie fou datniet MBten Hemel valsch daeringhpHoogh ghefte TBitdocht TotalWeins -

glen waert

onloch daeltint diepfte

van der Mer

ernet Net treuriabept bitterfpj Hp selten mpmßnbwerckenalsaertschver M9fen

21

-

EII

-

TBaeruptghpeerfquaemt/ ja tot fof van onWaerden

-

Inten -

---

19felf vermeertenverklepntinuwenooghen Houdende die zineals opzechten Gorlijck. Doo # fuldp deesarbeptpijnlijck ghedo 19altdat van die Jonghedwaesniet herdten spottelijcks (gt)en Pp repnightfich. (quanfupts)eerstheel inwen MDot ' footnder waerhepdtfof/clepnende delijck

III2

-

Terfontfalverdwijnen umoepelijck verdziet Ichmpvanbupten/"tvuplblifftbinnenfchen delijek TBan falder een neuwe Adam in urijfen upt lief/ ickuptepghen ghes TDie netrechte ghehooxfaemhepdtfalpzij Bp er:

#

-

21

e Oeck/

Godfelf/ ick Gods gaven met 19 methet Hemelsch. Man verfadenen pfiffen/ Ppfoeckt Woecker kloeckt En myn liefttot uin hemfoonaeckt bewj

Hp mepnt die Goddelijcketeer. Ick mijnep

fen

m 121

TDat ghp

ghen

het alderbefte goedt fult kin

Enbovenialmethert ende zielbeminnen.

Benickt'' js

'odtloos en3ot/ hp Gotltjcken

tech:# poelog

-

offerghefchiedt vzolücken

OED

Lanck 104. Regulen.

TPfe

m" tragelijck lanckfaemenfbwaermoea Ug).

Necken

Jckfie weldathpoffert (ditfchijntzijnrufe) d'Eerfe vzucht/het beft/'t Bet/enzijnhooth fe lufte,

Godwillniethetverderbenderzon

Ick


bAn den MB00m “ dathp bpfijns naemsbedupding vºm mit: watcomtons Godshupte

Jel

QD64

ifft

ben achter/ noetmen fcha be Righp Goldtal"tgoedt/fichfelf pdelhepdttoe Behal Godsl -

duchten "tfuootste van mijn Mertsch ghe MBtdie fin/ verderflijck voopal Abels bzuch

fehpijft/ Ein Uckt'

ten HE

TDAerupt

Frau

-

-

- -

en beft mijn selben tote RUDfe

unber

neufwijfe 13ader Lee

T2N102

Pa

-

Bock (tot Godsoneer) fullenfijnbegerende

- -

Alsdien naem Caindatsbefittingh gelijt

Hoochultrennt Wilt jammerlijckfwer

abendem van Aertsche goedenrijck

Ein in

EI

Hemfelveenalheure afkomfibederven 2II. etten mijnendooz pdel deughden Emmpn ijck/ waertalder Maerft geenfotheptschadel frhanden

abern en bzuchten te verbgan ' felf/ wp wozden daer af gthe

TDfe

bp

enbpmenfchen in verachtingh doen e fchijn IIM.

SI1.

Reen/ neen/ dat dient nietick faltwijlijck voorhoeden. 062 Raer Wien namtdien verbanden Offer doch TDen quadente sparen is een traf der goe den tegoet gheen felle barmhertighept Han Ich k feltjc elonwi Duswaent Abelonabelhe

Glten

-

EETEN Dijn Offeronnut/boven hetminpziselijck. Maerupt eenpberom Gods eer te vermee dan zijnleven bp "lmijnte ghe co LEI,

jCibel

Wieftet niet dat fijn wandel demijnmoet

GDock

' en mijn afcomft feecker

te vepli

gIEN

wijckets ' gamts ledighbpfijn

Schapenen Teghen die Gods-laferlijcke schijn-Hepli M. upmit t vanons PLichaem affnpen Als mutynnaerftgheonlede gheen dingh ver TBit verdopvenlid CDmal ons' voo verderftebevppen. fupmt/ Hijn eenlighe moeptenis Schapeute Wach TDitfchozft Dichaep foufchopft maecken ong gantische Cudde T21 ptniet -

WHºpft

-

Sick becommernet veel dinghen mijn ghe Ö00ier metfrenghepdt/barmhertighe

dachten. 19anmijndoen kommt nut: wat voozderdtfijn - -

beschudde. JBaerwaerfaltghe schien ditmoetick eerst -

beflupten/ -

rufttghepdt/

Binnen kan't qualijck ballen/ "t moet wesen bupten/ n die Wetgheplant/in onsenatueren/ “ nietfolghlijck int. Wilde en d'0et Bupte WDie anderen intet doet/dat fp intet wulbefueren. D00len

Tehoedendat dieonwisewelluftighept DAinde d0NRue ' fijufoeghebevollen TDle

Is dat joonrittenende vzuchtbaren fake?

Abelfaloock hemfelf daerin tebuptengaen/

"Esdatpbellen bp "Werck dat ick maec Als Hp mp/hem onghelijck vollght om doen Verlaen. E 25pdie wuchtbare muthepdt/ hooghfte van 19anfin betooverde endeghedzoomdedeught/ TDaerkomthp gaen/rechts namijn wenschen waerden/ gheneught. Aertsche arbept upter 19etter Aer TDie n

defen Peplighen Schapen Hoe

All

21

Doodaertfche menschen teeltendeboot can bzinghen

ET

t te pas/ ick Hebutefpzeken bzoe

Ghp -

- -

Apnoemfijn Ampt/TDierlijcke affectente dWinghen

ebe

Sijnbegeerten enluftente houdentintoom te houden omschuldigh en Het

“ten 200m den Wolf in feeckerhepdt JVet ' epligh/ ' wozdenheel rechtvaerdighen Hep OBm

eT/

„u

met mp Wat hier bupten te tre

21

Abel,

Gaern 250eder. Cain.

l

zeeckt altemetvzeemde reden Dchoonedpoonnen/watmensch foulfulckx doch Ghpfp TDIe unpargherlijcktreuren baren net fimer vermogen? Hijn onfe CDuders mietfondelijek bedpoghen/ Godt DAlsfp noch bepde waren opzechtende goedt?

' fpuniet temmen heur luften on tot bewarendat fp hadden verwoz noch 20edt.

TUDoe

e/

# feghdp/ meer op

het opzechte

2TTL,

TDaumhpftet op liefdeloofegoede wercken

TDaeromfghdp moetmenmet vljtigh op merchen/

-

211,

Doozal"thert vanquade affectenrepnighen/ pp datinumoghen/doo heurbedo TDiU niemandt/ of bpfter Wep

“b

Bou

21

Noch hooptdie verwaende gechtfulckr te beja

nl/g)en

Soo waren alons goede wercken verloozen/

ghen/

Rath ' lief hebber Gods die lafter verdza IIHelli

Cameen

"ich rechtleven/Wathoeft hp ghe

Ilkay

WDie


des Lebens, Wiemathfulckeharderedenvanulhoogen

TPfe

Bf 3fit ghp alleeneen Pepligh uptverkooyens Jesu

h:rn

Fol.40%

“; ons Gudersaltijdtvafthebghe 't vertredenfoude der Slangen

en"tmignvolZondligh verfo Dan't

2

on :

MBiezifft ghp:dat ghpu repn/- enmponrepn

balfhebwaens dupfere klaer

IngeNut

faldooz die doozluchtighe waer Abel.

-

kent/foomoet Oneen Boeder/mjn hertmietu/maermp Alfmen'tquaedtverderflijck ment haten/ felf verdoemt Iftswaer"tbokendequaedtmet Godg hulp te Eck geef overmpfelf nietvanuoodeele laten Bp2eecklichfomtjdts wat/ dat streckt totu voopdeele Ein sm uargherlückte bedzoe JBach '

Cain

- - - --

wat

beheimen danGods ge

d

Abel.

teberloffen vandezonderen "tqua

GBpm

Cain. TDaten wpterfont intfpzeeckenbepzoe Mach LIl.

e

##

fijn: watkomtons ghenaep te

Houdt ghpnetdat Godt die goede wercken veracht

-

TDie upteen onfupverherte werden vooptghe bzacht?

Cain.

scharr uniette lafteren Godt hier bo

/

Abel,

Jckschaem mpnietstyn warewoodt teghe Abel.

-

looben

-

Afemandtenplucktgoede bzuchten vambo Bßnbeloftenvooxontwijfelijcktehouwen/ ven quaedt «Enfin trouhepdtte eerenmet vaftbetrouwen Es hertonfupver/ onrepnisztjn TDat Hemelen Aerde veeleer foude vergaen

eben d

WPan "tgunt hp belooft van hennietfouwer

Maerdle feif eertrepnts dienwerdthetal les repn.

den ghedaen/

TDitweetitk vaft/seckerendevolcomeljck, Cain. Ein icßt baft/ o wertkhepligh verdoeme

Cain.

-

-

lijc

Dallenwpnieteerftintonrepnverderfghe

Dalshefchündeught/waenwifegeckhooch

mepn

roemelyck.

Swervenwp niet aldoozonverfandt inzon

TDatulatertonghenfetis betomellick TDan ' natige frafvan u MLichaems

den

Abel,

Geenmenfeh Werdtvooz Godgoogen repn beWonden.

OOK

am

Cain. Hoodoet niemandt wat goedts onder alle TBaer -

rem

die Slaghop u hobaerdighe

00

-

iffer noch een die u den Herffenen frhoogt.

menschen/

Abel e

Wantdie quaedtistan niet dan quaedt doen

G Boerfehendtu handtniet met Boeder lniche moot.

ein wenschen.

-

-

TDit volght upt die Retterpedaeringhp ver

Heerwilthem defeblindemifdaet vergheven/ JBgn

Abel.

'tIsfo Boeder/foo langhde mensch int

m fterft/God laetmijn fiel bpu

LVEIM.

quade blijft. Baer

'

goede God onfe quaethept ver

Lang154Regulen.

zft

Enghenadelijckmetfijnegoethepdt gherift/ Canfijn machtons Wackthepdt tot deughden ferchen

-

Godt beript Cain van bloedig Sert doch dolover u deughdelijtfmerc heyt boos, MBpzijntefwack/ n de lutteluooghen Cain vertwijfelt door wantrou Cain.

LIl

S

God macht al/teluttelfedpop Gods ber M10ghen/ Gods

Godloos.

-

"rot fchtjnt klepin dooz ber mufts Bözille.

Godt, Cain. 21Ils

zBaer oft Godfchoonal mach: waerblijckt u

Gods wille

.

. .

MBtmacht fonder will enghefchiedt nemmer -

Meer Werck. Abel.

-

gDas Hepdt/ o felle bloedig epd Terghtdees Boeder-mooderfoomßnlang "ä

Godtswil is ghewiffelick in zijn belofte Merckt.

Fff

Hist


Tandem MBONN Singuaedtheptfochtdes met„En Enugua arbeptmietdaghengoedebuchten Hij “ / h dvzomen doodt d a" abratenes Mitzn goethep" Geenfting foeckt deeg f'/ SOquademans D00dt MÜn

ucyren fwerven doozu fadtghduch Oockonstadtgh

FWaerfly fyn berouten bgedt// own omhem te doenle-

Wiensten. bloedighepdt maeckt dat anderehem

WEI.

Daer toe ick hemtijdten gh enade

Moetvpeefen/ altjdtfelf vooz anderen in anersten

will gh ghe-

Wen.

-

-

Hoohptmoodelijckquaedtootmoediglb will kzenten

-

wesen.

-

Envanfinquaedthept totmijn goethept will

Cain.

IMijnfonde is telhoogh/booz u Hooghepdt

U 211 211

' "tguntic

Hierom Of URANIEN

weltweet/ hemaf

IB

b"' belijdenmetgrondigh mit Ha-

ärts

t/ick f macßnfet Vin boofhepdtiste groot/ick g cß

:

-

En mijn macht iste klepindanick foude kos

gl)en.

Gegtmp Cain/waerts Abelu goedeboeder

: niet

Jck

Laun.

Nen

' mp hupdenvandtaertrijckx

of benickmßn Boeders | Ghp

A21 ICONI

Shpweetweldatmuynwackerooghe alles fet

ITOU.

TDatmpfooghetrouvelijcktplach te befcher

-

dongbp nunoch fegghenicken Weet dat

JCD

'

f I m nu vluchtig gh int Wildt met wan Hopfgh

'

11.12: Isxspoeder-moodtntet groot ghenoegh in u

ooghen

-

En werdt verboghen vooz uaenschtjn voll

Godt.

Tezwerven/te doolen/entelopen dooy'tlant Teger ' fal Maen alle Uozaeckgierighe

--

noch vergroot fünmet Godloofelo-

3Moft

-

Tot ughenade/ utoon fallmp verdomen.

-

0202U-

Hoe

se

ghen

andt/

Ghp

Hp was

' 19leefth van een Dader /

deboedebetaemt.de | TDiempeert (oweetbedencken) falghemoe LEN.

OEDEL

e1

Doeder

Godt,

Dusfonütutoehem voop alle duer befwa | 'tSal ' foofijn/maer hp fal'tfeerfwaerlijc ren

- -

- - --

Oeten

- -

znet Borderliche so ab wijlijchte bewa | Die Cain '' Wantfondertupgh "Ell, 00zdeels kracht/

mir“ L

u lief Boeder | Ein ab.

ick

ent

' menschen op aerden doot

Neng Macht,

TTUL

' an ubzoedersbloetelaech | 19 au ' beeft mijn goedt maeckfel ghes 11 2oben Dp w" sphuylt/enfproeptfertlende“| Rochwertheit beecktmenu/febenboutighe llit W20ken. TNgts

-

Pander arden bevlechtmetweetheptschen delityck

W20Rem

- -

Lang 58. Regulen

4Tatmp/wiensoogenonafherrlijckaenfcbouWien/

- -

Allenrechtvaerdighendiemijn woogt betrou WEIN

Dooy u 19adersfontwasd'aerde/niet Dp ver vloeckit/

Die hemdoopnendzaeghtfoodp metfmerten verfoeckt.

-

MDant hp hemfelf noch niemandt wilde ver derWell.

' dooptwetenwatgoebts

TDan

UerWell.

-

-

te ber- Abramternoodt -

verfwyght

SENA

-

Maerghpomooderder onnofelen zielen/

waerheydt,

tontgaen

«Hinghtnetopfetugoede Boeder vernielen/ Om TDierechtvaerough was einVoo unpyoogy van

zwaerheyt.

UDA (TÜC.

doodtlycke

Cern -

-

TDusfult ghp elf vervloecktztjn op defe aer DE.

MDeltür mondt u Boersonnofelbloet heeft ghedzonchen/ TDatu abge handthaerheeftgefchoncGDoch

JAp

Dal

' p/die myn handt goetheeft

:# '#

-

Abram, Sara.

Jeris "tghebzeck/ in Egiptend'oberbloet enis

naer quade vzuchten hebt ge- Daer

äson

maerdaeris rupnnte

“ Dolck/hierheerschapteten

goede vzuchtbaerhepdt| “Eppandienoodt "t CHgens


Des MLevents.

Jfol.410,

ich foo mßnzielnietmet loghen be Hierents gheenCoopn/mar daer is rupm Doudeblecken tebaui boot.

-

-

r

-

TDaerwoont quaedtvolck/hierheerfthapteen Och man laetonsom "tleven niet dootlich bestaen.

Tpandienoot/

bram.

"tBaen valt ghevaerlyck/hetblijvendie wife |

Gppzeecktredelijck MDßf/Godvzuchtig

Boot

TDusistons betertotbehoudtng van't leven/ "Perinckel vooz den wifen doodtte aenkleven WpderWaerdts/wp nnoghen be

war

isu vermaen.

-

legen:

-

ka

erven

is3ondt/ om hetfchadelijck bedpie 21

MBaer bliiben wp/ vanhongher moeten wp NAaer

fterven

' mercht nietrecht die Natureva.t

Baer

# pemandt wel

-

of muttelijck be

-

D2ttght:

'tJs dan beftgherepf/aliftmoepte met fo-| hen. PUell

n 3ondemaer deughde datmen

EHoo

Sara.

1LC)

Jek bolgh umjn Heer/ lieber hupden dan Woodendienenden mensch/niet demenfehde Wooden. Mozgen/ M9at last weeghtmeer/ dandeshongers be TDit wert helenfalhunhoeden voozmoo 21

fwaerlyckhepdt. Abram.

--

En mp/bupten Hun fcha/intleben bewaren.

-

Sara.

Boit/maermpfchzickt een groote ghevaer lyekhept/

m

- -

oock ons Cupfbed ghebaerlijchept NTen

TDie mpanicxftigher maeckt dan doodtljtke

Alsfr nupwanen bzwte 3ffnen niemants vzou Jlenfulmpmffbzuptken ofbeflapenoptrou/ vom ich oneerbaerhept nuttgaen ter her

TOUUU,

Sara.

Welck is die doch Heers

21

Abram,

-

Je achtdathetumeer dandiedoodtfoufmer

Ghpziffteenfchoone vzouwe Enin Egppten Woomt boos Dolck onmen fcheinck TDie

fle fp fien ufchoonhepdt wenfche

ten

19/die God/eerenmpmintboven uziele, Abram.

Diet waermp liever/dau datfulcrge

UC

1212

"tGhebzupck van ulevenenmijn doodt bege

MBaer acht mp (beminde Wijf) nietfoglicht

Tell/

vaerdigh 52pvermooydenen uvpundelijckhanteren/ Dou dat mulyck hert niet hertelyck der TDatfeh on mp/hasardeerucnpfhept waer -

D1

C2Il

#

Ick

Sara.

TDäervoo Heer/behoedeu die Heerder Hee 19

Ten/

m" fallbehoeden om 3ijnwoodtwaer

DLaet lieverdiehongher mp/dan't Swaerdtu Ban

d00den.

Abram,

feltons tuffchentweehoghe no TDgt

TDe EIl.

Gheefroockrupmtomtontgaendeeg doodt lucke Wupcken/ TDug oetenwp"gheoogloofdemiddelbzupt

v“

Ongsghetlachts/desick ver

hät fallveromeeren intbeginne.

Posten dotick dat ick mach met dut Hee Das' voozmachdoen/moetick Godt

am

lle

vaft dat one Godt Almach

mpu man/ menfallmp wisontlij 2N.

Sara.

Ontdecktdat/foomaecktghpmp teghe Roemdpumtjn Bufer/ ghp mooghtnach Tuftere,

Cupfch blijven.

WDie hemnietontftet een Maeghtte onteeren/

Abram

so

(ich bidsu) dat ghpzijt mßm fu Dal

a # fchzoomen een

Booghp

Mang MByf ts

Li)ELTEN.

EITE

zft/ Want ghp hebt een Dader 't Begghen dat gbpmijn MPijfzijtmach dan

meImp

-

Opdatump daer viel geschiettrliefden van dp QE , dat myn ziel m leWem omd guten Wille. OATA,

Ein 't

Intet baten waren bandfen mach mpbplebenla LIl.

Ten Doeght gheen Godfvzuchtigt manden

Doofepdie ick waerhept/enfweeghoor waer hept stille/

19 Dufterbenick/ daerbpoockuechte Meijf/ ÄDegy ich fchoon"teen/ enfwyghuck "tander

TDaerhp

Peerteterghen/ ' miodel heefton "tlifte ber LIN.

ohnulijf

Dalich voop den Godtder waerbeptnietzon

Lang68Regulen.15.67o.

dighen?

en nietineen waerhepdt tekondi II)ein

Om een anderwaerhemdtte bedecken mitich

ÄBou 't fegghen dat ick ufufterben nietli figh

WDie waerhepdtdat ick u Hupfvzou ben be decken.

Abram


Tanden YBOOrt

zlich ban een/

Beter

Abram, Lodt,Genef13,8

dan bp eente kij

/

TDaerryckdommenden menschen te veel br haghen

Tuffchen Abramen Lothfonds

-

JMakeufpdickmaeltwift tuffchennabloetmas gh (2lle -

twitte vermoeden,

G soete vzedeu waerdighepdt is foo groot TBgt

Maer syfcheyden vruntlijck om

guten zugt meteen Bete dzoogh

g

100

In een Hutghen/bobenveelweeldighe lu

diete verhoeden.

IT

ab Palleps met dzoebighe

Ineen

M En vindt op aerdengheen foo veplabe

TDtverstaenniet/ die Läßckdom foo heetbe

lufte

Als diefoeteilteveen heplinherufe TDie soecktwelelck mensche in alle 3än on

gheeren. falllieber Gout/dan ruftontbes Dien , ren not of berlies van gouden hol Ein met

lede

ab

Baer

onru

21,

krijghen 's-Herten fadfghe

zede/

pen

--

---

Booom datsp d'oofaeckvan't hatelßckfry TDiefoetelieve emfalighevzedekopen. ' d9elleinfeggleil unlyn Neef ron TDit den/ Piet will ick voop comenen lieflijck mñden. Delige -

Algomdat speendpachts ruft nuetgoeden ver IBijnghedachten vand aenfaende twiftfon Vult delijck/ Mietwillen betalenmetfchaden of geduldt/ WLBm met vzuntlijckevoozraedtte voophoe (21, ILichter valttwifts voozyoeden Danvgedema ken. TDaerfte ich mijn Reve them tot mpwaerdt

Alem

kooptte dup het bestvan alle faet

wurch wenscheljcker schat op

poeden/

Aer

EN.

tbar vzede alderhoogt van Waer

TDan

Die viele met Gode oock met Es

lt hier nu faen on hemmte verwacß

TDus

Il

m“m

A-

Loth,

goede men Gaedendach lief Bom/ hierzijn weernieuwe

alderhooghfe luft ein wen

Dan

clachten, Dolck oder dieuwen/ die Hunquel 21

fch

TDus willich dees bonck 'tbegin van anrufs Hoefullenwijfedoch befinrufen stellen Kuift gebzeck immtjn daminu volcke. Wlammen Onderons Herders/die Wpandtlijck vergram -

--

NULIl/

Der

Abram.

devootsvupzighetooznighepttuf

win

vintmen gheen ruftonderden Wolc

TEN

e/

zBin Reef en mp/ bptijdts metlytfaemhepi TD"aertfche vpede enmachniet langer gedueren bluffchen. r toelaet die onruft der gebueren/ ontrouw en Zarpen woozden TDanonshte

TDieknechts zin twfigh/ Of"tznn

“tructure

Ghpenick houdeofadigh vgedeonderlinghen MDant ghpkondt (Godtlof, u, ick myn moet

in bupckdienftar

bedwingheim/

gheliftigh.

Naer wte can foo grootenhoop twiftighe

Offp zijninghetrouheptte onbefchepden. ghelooven/ den Heer tot onruf TDaum

fknechten

Dwighen fichte hoeden voop hiven of Wechs

epDen.

UCI

MDauntder"tarchdencken hepmelijck tomtaer

TDusfaetons bepden anerfelickte beducß

Truppen

TCI

Noet hattghetwift lijflijck binnen flumpen.

Dandeelachtighte werden des tweedzachts

TDat heetinnen eren Wolf inden Bupck latei. vwaffen

vzuchten

-

doch uen twist/ die wpdick hebben ver TDusfal np dooz't fwjghen destwifts niet Laet IMONUC II verraffen Tuffchen mpen u(dat bidick) gheenfins Ko met woodentebedpoeben/ -

Beteristpemanit TDie tdwift Woohotden/dalutvliftsdzoefhepdt

Men/

Laetgheentwift fijn/ als tuffchen Wolf en

tepzoeven. Bijn Reef heeft mpte metovermijn volck --

Abchapen

(Tuffcheuuen mijn Herders/oms bepder kna

gheklaeght/ Ick GEn

ffe

pen/ un Herders/ of hp dezijn ver wanger zijt mijn/enick weer u/liebebpoe t

2ateg niet/maer weldatons Herders ge u'

ET

PLiefdefp tuffchenonsde Herder ein Poeder/ gheen onnun en coon onn knechten TDatter nup ende henn fal baren een onwil OnWALTt E/ heeftger Jift dat vmp langher aldus te famen blij Tuffchenimplenu/die deugtlieflijc chille/

Cafe

-

- - -

Ident,

Well /

open

i

4


Tanden YBOOM -

MDatgheschieterdoch tegen dernatueren loop

mir“

WBaertintetjeghen Gods schicking en onna

Tht

tuierlierk

fuerlyck

ghen

“ein schickinghe Godes niette

-

Wat menschelnick verfant/ mach deeshnoop TBen outknopen? RBgt

reden nach die

gl)en

-

onmogheljckHepdt ho WDieheeft opt meerfoodootijckenreghenghe *

211

TDeesonmoghelijckheptis licht betoghelick. WPant hetmetrechtal vooz onmo

'

gMelycht/

-

TDatnopt in eenighen menschen en is ghe fchiet: Of Godsschickingbte gheschiedenver

Iten

Goddardanwellwat jegbenzin schicktnah ghefchien Jck ' n hp inder natueren heeft ghe plan

:

TDeeg

ontwßflijckvaftenalsde Lucht

TPUg

IE

gheb acht

Weler oudthepdt grijsverdopt had Haer bloe zende Tracht? “ch meer teghendiefchicking van

netboben/Godsmoghende

d EET

Wat 1970u heeft optter Wereldteenkint voozt

Wat

-

asfulcr mindernaturen van Gode geschickt als die stadtghe Werlt-verderflycke Lüe

TDatu verfoven WDijf een zoon fou baren ,

acht all intibater isver"

TDat ghp bzucht mocht winnen aen Sara on vzuchtbaer TDgt

n: ' isghefchiedt/ghefchiedtnoch in eele

Endfefchickinge bolgt des schickersbevelen/

OD2

onbyzuchtbaer wijf quam inkints CDf wilnen den Dchepper’t Schepfelonder

TPandat'

werpen

IODE

Spfpzack noch boopt/ als "tgheloof Haerge 'tGheloof sweegh/ "tvermuftbeganfichte verfeherpen/ clap doozmich JAtet langher mocht dulden/maermet pver - Enfepde/ al dat Godtwil/ acht ich dat Hp mach/

tooznigh

mit: JQIen

verfocht/'tblindevermuft dee| Maerdoer Hod aldat hpmach waer doer eVach hp gheW En mp noch eenbeel vafer hope dee krigen/ TDat fin natuerlücke schickingh wtl beer (21 3M9at pack "tgheloof/dat Abzam foo TDeeg loof beeft Godtfelbe hooyen Zot//ts/ LKEI

TDathpson gHelooben datter een Godt// TDat

1.

br

chirin Bara/ nietinelck wilwerg IT

Mach hp oock Godt zijndie mieten is . Al

Baerbp Abzam/betrouthp"t/Godg trau fall

machtigh

Malch hp oock Godt zijn die nieten is waer

CIt/gen Neinf “ma ht/ "g Benfwac

IB 21. N02 achtigh heptGH0 JNach hp noch Waerachtfigh3 jndie niet isge -

Tro U1

e“ blieb fog ickx waerachte En Gods warewootboven "tvernuft be Dºbalsche waendenmenschentrouweloog be Enishp de Schepper alder Creatueren/ ' abtraum Waerhept niemandt '' 3jn looptegen3 jn Schep NAaerd)2teghe/ mit: dingb/dandatghefchtet is/ge son ' waenbeeft Adam tenvalghe TroUUUen.

Js

Uck Hou

-

3W9at

EIT I 2

per Ituren CHIEDEN1

Hoe

n: Godt des Werelts wozden ghe

Godt

-

Üplooft/zijn wilig Werfeltmet

NNT

12021

Of was de MDerelt/voop dat spwozde/alge

aber ghelooft/moet bedzogen,

TDie 31) Il

maeckt?

-

Mult). '

-

Of heeft die het worden (als nopt ghefchiedt) Watdie treuwe Godt belooft mach gheenla verfaeckt 3Booz

ghen/zijn/

ä haddenopt Dzouwe een Altint ge

Betroudt Hodes woodt boven "tvermuftder

NE

grom nlet Cainsgheboopte ver

Ghefchiede NUARErf

't Bp

'

voo Baranopt 19zou over heur

“ei '', W00 t bpielckt man doch meerd ghe TD teilsär ich meerder

Ghel In Godt/ G0 ghp riaht als MBf 00fL LI1 l/100pt.Ickt güp K.Kirijght

Mydt

M2et een Bucht vanHeuren Lichaemen wag verblydt

n nu in Sara niet moghen

Bout

we

EIN

Dootsis Godt niet onderzünfhickinghe glheppefen/

an die alldat hp belooftgetrouwelijck geeftig

Gods WBoot in allen tot.defer ' 211 Miet opgechten waerachtfigh behon

ve

-

au 21

Inuuptgangbeloofdehpuzinfeghen:

Maler dees is onder Godt/ - die werckt dich Hebdp #114 auchbom -

WBondere

' gheikres

-

taedtere.verhefthp/ "tbobenft werpthp on

Heeft Bodin fpaert Eapptenniettr gpp oubwelijck ghe

ÄBooreestnieder Waterboven Hooghe Ber Üen Inde ävon der sich gheen bleefh mocht

Dles

-* *

-

-

-

bergheim.


zfol.409,

des MLebens. ohbichlicfahr Oth, telefon Nm 3-mointmiddel Gom/ icksalmp ber rasch

Godt,Abram,Schrifuere.

-

z

Ö,7

, .

- fpoepen. - .

.

.

-

-

minmünslüfs danonservzuntschap getroutopminwoodt Abam/euwilt niet

Jc vz

Pell

-

- - -- -

: ,

-

boomt,

-

-

vpeefen/

-

-

I"AIT),

-

Ich fiegheenandermiddel Reef/ in defen n000t «Dmtrontgaentwistighepts net/ datons volc

100 l., , , ,

-

bzepden

-

Il,1. 6,1

-

MDanttckfalumogende beschermer wefen sche niet myngaven/ benu feer groote "

--

Abram.

-

--

Ichheb geenkinderen Deere Godt/ dochter

- - --

Dandatwpeerstdaegsvanmaleanderen fchep

notl 300n.

-

M9atfuldpimp 19ader deshupfghefins/ ghe

den

Anders salons vollertwistons eendacht ver“ Ulllllll.

Weil

Mijnhupfvoochtheefteen Soontot Erfahe

-

ILoth.

naemleven

-

hetschintfoolief Dom/best schepden wp zepgeefdp gheenzaedt/ ich moet kinderloos met mitminell

- -

- fwerven.

-

-- -

-

Dandat wponrutiah bp maleander woo Mijn laef mijn Erfghenaem3ffnen"tmijn NLIN.

erWeil

Abram.

MPatrustgheeftimprijckdom inthebben van

-

TDger toeheeft God ons goet middel wil -

- -

dat erups?

lentoonen

--

gheberght en rupm weeldige

TDooz

Reen/nietdeknecht/maer de 3oonblüfteeu-Ioan.8.35

AI1

wigh inthups

Cant.

ich u

-

-

aenelcken TOelnf-epgenen wert gheenfinsu erfghennen jbaer # vppe foon/eenvzichtvandyn Lith

TDger af u diekeure open staedt TDus

God (Odt,

-

wücktnuvanimplichame

Haem

-

Die fuldptot erfghenaem hebbenen hottinen/

U)

CDpdatonshertenblüveneenghefamelijck.

Comt upt wult den Hemelklaer blauaetschou

Jift faecke bat ghpaendielincker zide gaet/

wen.

--

MDo wert dierechterznde minwegh en fraet Enteltkondpmetlanckmoedighepdt ghedul Zlaer hief ghp die rechter/ is die ubeghee

Ölgi)/

Tel.:

Dieglinfrighe Sterren/ als 3andtmenich

Doo falick mp dan ter VLincker zijdenkee ZBßn

#

Wildtgl). Boo

-

meagovutoich

gheeft mp 'trechtom flf

irku zaetvermeeren. TAINTA,

TDie foetebeloften nawensch en begheeren/ unthoopenmet ruften ver

'et totudoetmp mijn recht ver den sid blindt JBaer ' fraer daer opmet onlusten een Ich bedanck ak "n die keure neemlick

52aer

rl D.

JMijn

#tliche ooghen fien bp den

# wijstimpopu Almachtighvermo ghen/

'tGhele

Jo

'tDernuft houdtmp des ABleefhesfvwackhepdt

Alt ' fooluftighfoo weeldigh/foopziffe

voozooghen. "tGheloof mputrouwe

'

int een Lufthof Gods paradjfe

Dat

10ghen/.

waerhepdt be -

verbeeltimp metmenschelijcke loo indem grafich met DischrijckeLätvie "Dernuft ghen/ acht gpowaerhept/ alses mensch mocht Tot ettich voetfelvoopmpenmün TDie egen

JBet

IM.

weibe mp weeldigh maeckt -

(TKEN.

Enutrouw als menschen valchept mocht be en dort

dpleghen

teil zur voopontwyfeltyck wat ghp be totrant bovenu WBoozdtte zijn ge

-

TDus will ich derwaerts van't dopreghebercht

00ft

TDaer schouwen rbept m hoogh h) 00gh finden geeft gee U met arbept ep find

"

--

00ft/

-

ergabe Enick.nederwepdenintaertschbedouwen.

-

ghpzifft Abzam/teoudtvanda guyen

TDanuonvpuchtbaer WDyf vzucht van ufou daghen

E, Y N D E.

Loepens

-

-

-

mach vzuchtendzaghen fonderte

NBat

Lanck Hondert Regulen, 176.

M9at TDou mach op een feenklip Terwedoen

1579.

M9atverfovenlijf dpaeght Levende kinde

groepen? ren?

|

Of foudentnegentigh Jarennfet htnderen/ In

aulustigh

MByf kinderen te

Tee

211

't Sfjndzooms Abzam/laetfo met unietfpel Metuldiswijs zigt gemenen homp/

be,

3

Alt


Des MLebens,

npfhepdt

9lebenentt MBßfs

waert? 9 doen vanden Coming beduch tigh - - -- -49 do02 verloffinghe vermaertdoozluch

n

-

Jfol.410,

fupver be Batshem toegherekendtis/dathpheeftighe

als

t10)

eau“

looft.

-- - - -

- -

-

Tot stattabrot mit omonsteppeken "Te 1/ dat het ons Godoockfal reke

-

ghelpzaken ghetrooft foo min Onsdegheloven indenlevenden Gode U)C TDienslevende kracht verwecktheeft van den Meetghpaldees weldaden niet ondervinlich ... ... dogde - -

-

- -

„-

ching

zpgaten die beloofdezeghen verdetebaven/

-- -

-

ideer/ dieschätrainerder gena

MDltdan dietrouwe belover oock geloWeil/

TDie ghelevertzijnde enfchentlicß verraden/

Inznne beloftenvolrncke ghenade/ Damit vermenghvuldigenvan dynen3ade/

CDmonfe3onden den toodtdoode metveefen/

Hietintetopdie verstorbenhept van Daralift

Ein

0ls rechtWaerdlghmakingh is verre EI1.

52aerop Boyslevendighwoodt/ dat staet vaft enftnif/

d

MDat

Bün wp inChristo met Christi doopfel ghe schijntint vernufigh ghe -

cht/

doopt/ stWp et DAbzamteghen den hoop ge

-

00Pr. Dat is d'Almogende Godtghereedten licht. 19ooptweegh "tgheloof/ beroert hebbende Bijn wpoock gewapent met ghelijcke zeden/ mijnengheeft/ als Christus/ lnt Bleesch .

Hoogantfch

ähigen,

v"

dat ick intminst

2ILD2N1

-

Boudenwpop na fulck leiden inden vlemsche/ Gn m toeftemmen het vernuft verdzijfe Tepleghender 3onden begeerlijckheptsepische tyck TDat Wip Babbaterende vanzonden rufen Pt MOelckmingheldobigh Hert nietenbupght Radat ' ghetrupft htbben"tvleeschmetzin noch intmeeft

--

twijfelick

UI(21.

-

-

-

'',meer diebegeerlijckheptder men IBaer ' Godlijcke willeonslust is en wen -

Reen/"tenheeft noch foo veelbp mp nietver Boo

EIT

mogl)en

--

TDat ickt' mijn verstopvenlüf -

--

keer mßnoo

'-

-

- -

Ell/

ginel/

Alhoe wellickgainmünhondertste Jare/ &Pmdie voots hierindenvleesche te be'even Jckfie“ net op die onvzuchtbaerhepdt Doo werdt die Zonde/niet allenniet toeghe fchzeveu

A'E

-

Baer wp werden in eennten leben verheven/ zBaeropumoghendetrou/ in defefaken/ Dovzuchtbaer woopt/ mach "tomvzuchtbaer/ Alsdie' meerolls elf/ maer God aencle en/ vzuchtbaer maken/ deelachtighin bevintlijcker wij 19levende fem/ maecktlevendigh den doo Ein u 2II

den/

-

Het

n

wortwat/door’t gheroep uwerghe ODen

es: rten

Hoofts/enous HeerEver

Hoefoudeick dandoch dooz ons tranckhepts Hoodat wp met Heminden Hemel wandelen -

Hoe

aenfchouwen:

fe

21 Wen!

Aeen/neen/ºtgeloof canmpfoo krachtigh

r die d00tzyn'tquade nueer hall

121

19trouwe Almoghende waerhepdt mitrou

Poe fouden wp diedezonden züngheftopven/ TDe wteilsdoodtwp puzulpc ver

s

ETUEN1

verfercken/

-

Datickuppys moetgheveu in alu Werchen. MDant ick bewindeu beloften foo waerachtigh/

n",zenden rechtdoodt/fooleven wp Odt/ TDit e“ gesamt Van Godts

Hßn -

12 lieftfoo ghetrou/enu wulfoo Almächtigh/ EU0 Dat ickderf fegghen (alschynetberoemelhck) TDie foo leeftisvan Godttotfijn Hoon ghe TDatic ghewig uneet/feker envoltonnelnch/ waerdight/ TDat g Heer/watghp/ghenadelgch Wiltbe -

TDie

OVen/

Machtighsijtomtedoendooz u tracht ban boven.

- -

' ls/isvan Sondengerechtvaer

light.

-

Schrift,

Abzahamgheloofde Godna waerdighept/

Lang184 Regulen.

TDaeromusthemgherekent tot reichtvaterdig hept.

-

Mauisditniet allen ghoschzevenom sünbooft -

E 1 52 D E. Fff-

ware


--


5Ol4 87

Lied-Goeck

-

T9terpua Dolckertzoons Coornherts: nu verbetert en verrpckt. Colofen. 3.

Leertendevermaantuzelvenmetzanghen, Lofzanghen endc Ghee stelicke Liedekensinderghenaden, endezinghtden Heere in uwer herten.

Eerbare, deughdzame ende Godt

Eenmaaghd ootmoedfgh/enferklepn/ vruchtighe Iofvrouw Maria Hanne JMaergroot un alle deughdenrepn/ Engelche groete mans, Huyfvrouwe des hooghgheleer UDaft zupver Denster Cristallpnigh/ TDaar doofcheen'tlicht beradelick: den,verstandighen, endefervoorfich Derd 2pWende genadellclt/ tighen Meester Anthonis Hoflagh, Woanns dupterye pdferpentpnigh. Do&torin beydenRechten, myn waar donc

kerenzeerklepin TBewereldwas Twas winterkoudenliefdeloos:

devriendinne.

DieKer nacht,

19erdooitginghtmenscheljckghell

Als Chzift zoll/warmende kalaar/ achte: zommighe vrienden aan mybe LPuls hertoutdopde/en openbaar heerden, dat ickin druckzoude Derscheen op een winterliche machte. uytgaaneengheLiedekens, Eel Coningskind vppe ndenet/ Ls onlancx beminde Iofvrouw

'

over langhe jarenende oock kortelingh WPaarom dientghpu TBienaars wet? bymyghemaackt, hebbe ick verstaande Ell laatu alsonrepn befinpen/ scha deze

dat

lveniemand

nille,

delickendewel

Dto2tghpupt uefd’uteeder bloed/ yemandenstichtelickmochtenwesen, dat En bupghtuknechtlick metootmoed vankuechtsch

nietwillenweygheren. Nuenhaddeick Onois

aptebevppen

nietvergheteu, hoe hertelick u. waerde TDer WDijfenkennisfeker vindt Man my een half-vriendt verstreckte. TDoot wegh-wps licht/des menschenkind -

Daeromick tot een lieve vergheldingh van zulcken leed, u deelachtigh hebbe willenmakendezemyneLiedekens, ende udienamelick.toeschryven, omme ualzo oorzakete ghevenvan onderwylen oock inmyn vrolickheydtte verheughen, int

zinghen der zelver Liedekens: die g

Ein Zone Hodgsunt stal verscholven.

gen

JT2aargwereldg wpfhepdt hooch verwaant

19erfmaande’t laechtilthootyfte baant Ell mit de Wyfhepdt van hierboven,

Ghehoofaamhepdtperikelducht

Vlucht in

Envzoedelijck op tydtsolutvlucht. Egyptens Dp volght EHodgraad meeridan haar reden DEpn liefdekeutzptrouen Wocd

int ghoedezult nemen van V. hertswil DEpn wil3ponderdantgh dort lighe. Ein laat haerWil van Godbeleeden, D,V. Coornhert.

InSanten den 14. July 1575.

CBhp DLeeraarsgroot vanonderen Gheraackt maar tot verwonderen Zintzien vanditkinds wpfe zinnen. JlMaarwaardpilepn ooch als eenkind

Christus onder der leeraaus

19erlichtenfouhp"therte blind

let leben ong leeren Jesu Christi ter navolghingh Art Montant/ TDooxdefen Täymer glheftelt in Lieden/Bp dewigg Wande 24. Psalm.

TDatglyphen Woo2 u. Hodzoutkinnen. TDie Goddelijckebone klaar

Waschtoufe vlecken warten waar

n

Doopez

Bpm Uepnhepd lian onsWupl berjagen. Gods Gheeftals TDupfken fort verscheen

TDe 19ader tupcht vooz grootenkleen: TD1ts mpn lief Zoon na Welbehaghen.

Zoete Harp/CD TDavidszoon/ Wiltighp verwinnen uvpand/ Becorings Ghe two spie en od ts/m 3pu Chris bpf aar ti, and / Leentmpomdanckelickte zingen Bus/

Ghetteltop uwe waarhepös toon

19lyfghebooten wandelin

gh/ A9 dood dooweedehandelingh: Dan die gyptleven elfquaamt bringhen,

ufchuld u Wapen. 19fwaero/u Too tende Chziftgheduldelich/

2A ZHatans lift eenvuldelick

1Polyt3jtgyp defe Herdergfchapen, T3


MLiedekens,

-

De Echtheeft Christushooghght-tert Bruyloft. En’twateringhoep wijnghelteert: 19otzteerst varifpne wonderbaden. TDeletterkoudonfinalhelich/

s

wert flien

19anhaare blindthepd groot.

de,

(Tghebzeck valt inderaffchen/ Als wpdefondafwaffchen/

M9ert gheeft metvzeughd vermalielick. Doofraffchenckt Godons3jn genaden. JAafpnen Woode bloot.

Demenschgedencktwaeckgerich vaft dankbaer JMufdaad/die hypte wehenpaft

Lazarus

JBaer weidaad kam hp haaftvergheten. TDiefonmufdaad altpd aanschout/

En Bods weldaad metloffonthout. Wertdanckbaar indefchziftgyelyeten.

Dehelfchefchaar verjaaghtdootwood

Duyvelen

Enin haarbidden heel verhoot

inde verc

kens,

Tupght van pngoedhepd endekrachte. Die dupvelshoot/ontfeptuniet: Sooghpin noobentothen Vliet. Tietwillengyeeftwercktoock de machte.

ghen/ op Dewysedes festen Psalms.

V Olghtghpden wegh derWaarlhepd VCn,

Zs Christilichtuklaarhepd/

TDiemetontsichvervaarlijck TDelopers openbaerljch MBt Godes Tempelstaat.

Palmen

dach,

Koopers uyt den

Tempel,

Sls Mitoningh/Goden Heere

Gheenmenschneemfelfdeeseere. God Weet tpd/Wyjsen Mäat.

JAntwood metmaght bekleedt

Avondt

mael,

JAoptfpps en voedebeiter

Deessppsverteert den eeter. TDie heimgheloovigheet. TDe Beefer wijs van zinnen/

Dpootghp. nat. Hemelsch bgood:

Die Herderfalulhoeden/

Doodoolingh/end weil vorden Sozchwuldelichternood.

Gafftvooveeldvander minnen/ Siji Jongherstoteen Wet. Wieboederswandelzonbigh/

Voer waf fchen.

MBtliefden wafft welgrondigt): WDertzelfrepn/klaeren net.

föadersche Die ulieft bovenmaten/ O Heer/entquaadkan Yaten wacht Christivoe Allgeen verdervens laft. Enughenaad kommt manent TEN, 3Detootmoedsheetetranen.

TDehlpdfchapfelfferbedzoefde/

Hofken,

TBetroostertrooft behoefde

GPmonstetrooftenal. MBte hierzpnslevenslust/ 19erlieftonn’snaastensrufte.

Heeftu weerdightegast. 19erlaatdefogh der aarden

Sijnleben winnen fal.

Bergh

19olght Chziftunhoogy vanwaarden

Thabor

CBp Thabo hooghenschoon. DEjnhooghepd füldpfchouwen Ein"fwaders

TDe Witoningh feerootmoedigt Ikontinuwoonenfpoedigl) CDntfanght ghp hemmetlof. Treckt uptuoudezeden. Ppfalse gantisch vertreden. Enin u. hjoudenhof.

Totspyjs vanteevoigh leven/

TDitnavolghende werdt ghelon twaelfkor

--

Chziftheefthemfelfghegheven

I I.

Blinde

Izet Hemelsch WLichtmawenschen, 19erlichtden blindenmenschen/

' onthouWen.

Inthoozenvan spn Zoon.

Oblindedupterniffen/

Christi

CD dollinghfoutin't missen

Vanghe

JBaackt ghp denmensch fos fot: Dathphemoeckt metzwaarden

Vallen, 4

TDienstwood haar werptteraarden

MBiltghptot Christumkommen/ Kinder- 49 schalckhepd moet verfommen kens by Entwerelds wpfhepd loos. Christum. «Dnnofelhepd. eenvuldigh

Eumaackthoo krachtte pot.

-

CD vziend van fnop Wpanden

Behaaghtden Heeraltoos.

Ghpeertons metuschanden

Ghenade kommt ghenelen Ein schelt quijtgoedelick. Dezeergheneestvan merte Eick zwarläghebzohenherte:

-

Hopfesdoodbloedelijck. - -

MOilpemand deughd verwerven

vollen TDie moet de sonde

WDieheeftoptfoobemlndt.

Deliefd quamuhetleven

Chrift ge wroecht,

Inzpnendoodegheven

Dadghpzijnwood ghelooft.

-

19 haat gingh door’tWalch Woegen TD'onschuld den dood toe voeghen. TDwelckt'levenuberooft.

2LVEN

in overpel. Ein vlieden als die Hel.

Sheenfovervupidewonden/ Sheenfoveroude-Fonden Ejn bloed genee fe mel. Dedood nam Adammt'leben Lnzerus verweckt,

Chrift

wort ghe Vanghen,

WDiensbandenghpontbindt.

Siecht hindfchenheelontschuldig De MDet: wzoeght strengh met befen/ Piscine.

Omonferfonden banden

19bondenzoondaarshanden

Auwpcktfpfelfmetbewen Doortlevenskrachtengroot. Mont Chzift in onser Zielen Typ falldefond vernielen/ Endoodenonfen dood

Ajdbyengt DLiefdrintverdoennen. Ootmoed wijcktzotberoemen TDaardeugh inklupfter/lept: PD, "är (Tfp Helschedupferhepd.

TDie

ETVg

2

-

Ghp Goddeloosezotten/ ' meughdpdoch bespotten ewyfhepdhoogh vanpzys. zpilzeifttotuwervzonen A9zot


Miedekens 19anvloeck/van't helfhelpden/

Dinute maken Wops.

TDie temdehpin't strpden/ Zpndzoef gepd unäacktönsallen bip.

1 1 1.

-

TDe Hemels Heer daaldete Hellen/ En ofte daer van treurensquellen :

Bit woldtghelonghen op de Upjedes 64. Palins. EILeeuwe fierwerthologh verwondert

-

Christus

Als typdedwaafhepd upt besondert

voor Pila-

Christus daalttek

looudegaedertieren schaar:

hellen4

TDie voerd'hpupt niet hopen. TDie #3oot dienoptWas open/

Backdeffercke Dampsondaar.

Allenfach indie NBalven verwoedt

TUS,

fol.433

49 zothepd aangheitswert.

MDalckr haat feerfellenbloedigh/

IIII.

Dopfte na’t Lansootmoedigh/ Ontschuldigt, ein Onlosel bloed.

Balght op de wpze des

Dievoeste Leeu verftpftitt boofHepd Rochoockdes 19offen schalckeloof

in „ .

".

'“ - Ein beden't Lannehengheen quad Dugblpckt/dat inden WD3lven Eenweethepd leptbedolven.

"

TDiefelhepd looste boven gaat.

geenroofens zuver fröpen/ 9" - Spwa vuplev verfro

“- Om

erckenste pen E5jevzhacht/G Warhepd/vleefopform.

TUT.

TD2 wereld-Wpze 00 zeit/

JAoghengheen Walarhepd hoszen/

Duer zotyp0 luftna leughenstrom,

dtetaldset bewegen/ (" krups gestiegen Lpt dood

Christus

Wan't Dgo oufzenden groot Hyp die elck helptna Wenschen/ Beyoefdehnulp van menschen: CD liefd Stercials.de dood.

doodvan

den kruy

ce gheno meh.

Zutfterven met verlangen/ Hebtgyp den dood gewangen: Zuharen epgen strickt. Dau"tzwerte Hups volltreuren Openseghp de deuren :

Begravin ge Christi,

e“

Lannt Wou pdzaam dpa Zn eenfielgogenblick. TBedooden mocht niethouwen Onswei verschulde wede flaghen/ Hetleven noch aenschouwen TDieleet hp treurigh.metgheduld. Allachtonderhaarfchaau. Epfloode Creaturen: lprpstdoo epgen krachte D Bcheppernloftbezuren/ Entrecht Adamsgellachte/ 19 al0er straf/boetende schuld, UPt Haren Helfchen klaau.

Christus

t

gegeeifelt.

QUIell

-

-

chritt ge-Plpdtf De Koninghheerlücken almachtsah. maathepd spot/enhoon verachtig)

kroont.

4Band"Aartsche vuplewogunenfloo, DAch IHeerick unuoetmpfchameu -

CDnsoneer fhandlujtkältedtalfoo.

Poemocht ghpvalschenbitter Joden

pace ho-

Behoudenzijn doo2 ufeldooden 1Danubehoedertrouwengged. DZal Christonsoock ghenefen „Als wp gheenfonden vzefen

TO-

WDie Jesumfoeckt uptminnen JNoethen gewilltck binnen

Noli me*

Zoeckt hp ter rechter tpd.

angero,

Emaus

De Goblicke fecreten/ 19an Bddswood onbebleckt: Gm. Jefum Techt teleeren

-

MDgartfelfghetupghen ooch bewechter

''.12än’ nenson t Lamine een Offerh nofelbloed. TDatis epligh/ Eenzalighmaking Wepligh/ Ettalder menschenfonden boet.

fum

fi.

Wildp vierichlückweten/ -

Baar hen vertreden met yoombed? Ghpmentch-ontziendefmoderechter

-

Verryfe nifle Chri

Zoeckt hem/G9 mensch in mooden/ Zn'tleven/ (nietbp dooden) Bhp vinten werdt verblpt.

-

TDätghpteghen't betamen/

Speecht vanhemmetbegeeren/ 't W9ertu doozhemontdeckt.

Thomas wipfelpck fehzomen. Heeft sustwyffel genommen

Thomas ongheloos -

DZsoldat Wop twpfen niet. Gzoot3pmu twpfels vzuchten

vi

Dantwp nunmetmeer duchten: TDanghpdie tastenzet.

Wowondenfinertighwyeedenppnlich

Christus

draagrzyn 19 bitterdoodfonsmederjulich, En waren untetalfoolepd.

kruys.

Owtensch-ltevende Chzifte Alft leed datghp Woownfte/

19oozuvpanden langberept. Chrift ge- Och God op welckefcherpe schalen/ nagelt aent Gewightder fondenzwaarmostdalen "rkruys. Doozaldes Wereldszwaarmtfdaad. Omenschnaamtghpterherten/ CDng Heerenbitter fmerten Crucifix.

zettelt Pfallnus.

God vercktdoofelfs vermsgen/ Tgeloofkam fulersockitsgen

Chziftnsfpcht in3hn kijcke Hemel

TDuetrpck dooz hemonts geeft,

Wàart,

Welheim die pander Aerden

Ten Hemelstnightmet vaerden: Ellin Hods Läjchhierleeft.

Hetlevenquamzpn dood hierfoecken Men'tppnlichkrups/gehechtmetvlorcken/

Berlicht elck Hart

Dmouis vandoodtennahenvzp/ -

"rwater,

Dºpis 1Badersrpckgeljcke:

Ghpdgoegt der fonden bitterhaat. -

Petrus op

Indes Helowers daad: Chifug gaat op de frommen/ Petrus wiltothem komen: TDie oock op't Watergaat.

Tpn Geeft klaarende vi

''

TPaar hp liefd vierigh-baart,

Pincrter -

"tger


-

ILiedekens,

-

: Poutinippenvet die optbedzogutatlettert,

verneut wartzinen weniche Einmaecktden heelenmensche

Eenzaete vangtis ooede Haze duchtigh. Hiraan hoog

19an Hoddelycheraart.

#

Den

UCYTlg

Eenfelvedach fal geben euwigh leven Oordeel. TDenvzoomend’e TDen boofeneeuwugh)fmert:

-

WDiezoudemietin fulcke luftgefeten/ UBellustelpck des dzutronluftvergeten? Ja oock de Liefd/ volleedsdoo liefs ant

JBenficy wilt in alU Werchen/

beeTen/

TDeesdaghmeternstaanmercken/ MHpdzijftzonduptu Hert.

JNoetrupnenfelf/metal3pnfoglijc deers, Zsdaar ' bp/een Hupfvzou kupfchen

F I N I S.

TOUUU2

19zuchtbaarenblp/daar blpft geendyzucken

Ode Horatij.2.lib. Epo. Beatus

TOUWE

ille,&c. Vertaalt.

Een luchtigh. Vier Wandzoogh Hout gaatzp

Opdevpze: Psalm 23.

Tegen den komft haarsmans vermoept vä Haarteplen beed/doetzpmetmelck vervol

stolzel.

7 ligh ' hpnetous Wooz-CPudergru I

knokeul

3wollen.

len

Dan’t vette 19ee/en dzooght d'Elders ghe

TDie losen vp/vanhandelingonluftigh JBetoffen ferch/ bout vaderlijcke Landen/ groot 3p Veruen wpmdoettrec MBt ken. 21 19amtlänagen vzp/derwoecherige tanden Ppfchzicht nietdooz deskrijgs trompetten, Sppgongekocht laat 3p den Tisch bedec (digh. CHeen Bugs Capoen/geen TopCaltoensche bloedigh WAllen Hanen Envyeest ooc nietdergolventoon verwoe Stuersverfuerltjc vet/geren Geen. Gesters TDesvierschaarstwist/vermpt hp onpar haar TDtsch net Upffelijckefpp tpdlg) Ell. PAPfen. En Hupfenhoogh/volhovaardpenpdfgh Haarepghenkoft fp vooz de Wyeemd noet Ip Houwelickt den Wyntock ryck bol (paffen waffen/ Bpflaat een DLam/ alt WLam Woo! ongs Alen Bomenhoog/wiens ranckendaarom motdogen:

n

-

Pet:

-

-

-

Enzietmetluftzyn vette NBelck-fontepne/ Ofteeder Gept/denfellen MDolffontoghen Erhauwen "tgroen van3pn grafryckeplep JBenzietmet luftiaantafelondertpçaten N2II,

TDg

- -

en rupch/na'tfaltoecomen bla N

-

-

--

-

d'Onvzuchtbaar spizupt/zpinkloecke Hand CSn doffen moed/methalfen neergeftegen/ (groepen TDen Ploech verkeertüleppentot kanfnoepen gelle TDie entgoep vzuchtopftammen goed van gell. TDen Honighzoet/perffen3pntrouwe kna Pen :

(Pen.

Raastaldewereld/deesman leeft stilinluste

---

TDieoockontkleen pn rupgbekleede Scha velt Hodthethoogh/yphoudt hemmeter in

Alsdºerftvzuchtbaar/verguit de graene -

- - -

-

-

-

bOmell - -

-

smetapaeel, dieoptendlichdankommt, tlustveenieug-ente- Per Mppluchtme Ten Ten/ Endzupvengroff alspurperschson vollee TBaar

' hpdanzpvpundengalat befchine

-

buuritick 3

TUI

hoflicke pacht/ haathp/endzaaght hem L–T slachtende heel/ons 19oozouders natuurijc. _-T . Coorn wijnenkleed vermoeght 3pn WLyfge --

fadich

nadic),

-

herr zinen moetdanckt God/dietigheeftige VT.

211

-

CDocku Splvamhet vzoljc natdoetdinck

Op de stemme: Het waren

Intgroene grasruthp/vevpptvanquaden TEenoude Epckbeschaut hemmet beel bla

tweeghepelen goed.

ick:3 inck inmynepghengrond/ A' TDoozföeck mpnyart ván binnen:

Dell.

d, Wert unp daarwelkond, Hetplupmgediertzpn vzeughdmetklame MDynon CHeen deughd" kam ick daarvunnen, doetblycken: Dat Orgeltzoet natuurlijcke Muzücken/

Danklippensteplverciertmet wilde pup

Mochtansheb ick der deuchden fehn/ . .

(fchupmen Gehadtin mpnen wegen:

NICI

Rupfchtfinellijekdaal/veel waters wutvan TDaarmetfocht ick Godsrufefün TDe Beecrkengklaar alsupfelendevlieten/

NAaar heb dienletWerkregen.

TDeegluftmetrust/doenlicht in't Maapbe Ruheeft mp de Schziftuur gefept: MBildp/G mensch

fchieten.

'

Maaralshetjaar treet op des Winters Enkomen totu3alichepd, Wegell/

-

In Chziftomoetghpwesen.

INNet h" fneeu/met Hagel winden regen:

lepn/ niemand ZSietmenheimrasch/ met raffche Konden EnAnders HemeldanChziftal machten rpfen: Jagen

AHet wilde zwpn/in

''

Rietonrepngen falldaartertepn/

aufhp beläagtmetdünn'enblinde Metten/ Gods Tabernakel Papfen, --

A

-

-

Z0E


Ifol.489

ILiedekens, Tasmaacktununmet. CHisto een/

VIII.

Een PLid tot Godes eeren :

Op de wpze: LVaaralsdie Pans

2lanzpn Lichaan vanfondenreen.

fehpnetfoofchpnett.

Hier wiltu Zieltoekeeren,

In hemtezijnhet Hartvervzeught/

O 19hupden vooz den dageraad/ Dänfmoodeluftverlept/

Tvernieutdeziel in rufen: 4Tgemoed verbiptdannderdeughd/ Geen quaad mach hemmeerlusten.

Tocht 1ck nannynbehagen quaad/ TDes Wereldg3alighepd: Denpnfeerfoetberept

32et Chzistvereenicht ugemoed/ Epis Gods liefd volltrouwen/ Dolghdpheminzhn wegen goed/

JAet dzuck hebucks befchzept.

Zoo zuldp Bodaanschouwen.

Endpolde bovenmaat.

Jck derfde's Hemelsluchten//alaar

Ichvelin'tflaapmetfuehten//zwaar ofmp dit gebeurde al/

GBp d'alghemepneftraat. IBpdzoomdelick. Was in paat/ JBet luftdaarelck magaat.

z“ ick mp verblpden: TDeheopzepdtdathet werden zal/ MBillick metChristolpden.

Öpfpzackmet wooden lievelick/ Geeftump/CD mensch/utrouw:

Aukanickditgelooben niet/ Bieicht

'

de ziet/ noogh op Gode zi ücksfonderlogen. mpn

Ich benu luftgermeveltck/ TDient mpullieve 19zouw/ WBautick veel V. denbouw : DerOpfoock alle rouw,

ANCOM

'

DEpn Godlick machtfaatnoch berept/ IApnzondentebederven.

Dolghickhem in gehoofaamhepd/

JBp docht hetfcheen warachtlichepd/ Jckboot mpnshartengrond

Dpn liefd 3alick verWerven.

Diploonderafety metklachtüchepd/

Empiaachdempterfond: Merdzucktdie "thert dooywond/

VII.

epdewpzeene-Genou da anpac Mepflienaan. Nent: u feiffoxghbulldelijcken

TBooz Paren valischen mond.

19an vzeughd gafzplpen/schier Paar Hennelwertmpn Hel/ flux quammpdot berpenfer/ TDie Rachtemerifel:

Malgu gemoedmet lufte werdverbeelt/

JMpndzuckwas haareenfpel/ Daast nietterdaad/maarstil nae’toppdeel Ich lach in3Waargheuel. Wacht 't Gevoel van defexppnen//groot/ Deedtflapenhaaft vergaan. Ickfach dezondoeschpnen//bloot:

rquaapbegeertuzotte

H" ' u"tverstandwilleteelt. beveelt

MDanteerstgedaanenmabedacht TDen Demelopenfaan. Beeftmentghingroot verdiet gebracht. TDaarwildeickhenen gaan/ Weilu deluftetreckenvander deughd Herdfchenen mpdie Paan. Gedenckthaarepnd erstrecht inugemoed treurtmeier dan haarbegin Haar urt TBenarbepdgrootbezwaard//mp --

(30et. JBplockte’tfchoongezicht

aarloon valtsur/al schijnt den arbepd Godstufteopenbaarde//mp: itiidtmen lustmetonlustboet: MBpnmoed werdopghericht. melals eenpplvervlieghthaarvzeughd/ Zpdzoeghalleen't gewicht/ gar vooz blijft W20egen Pipil el Dilge

Goepluftmaacktarbepdlucht,

neught.

Princeffefchoonendeughdelick: Aammerchtoockwelalsghpin't oodeel staat

“insta:

Tweetpdendieu noch boophanden//ypn : Fonbandhebdp-hebuf A9olght de luftghpvind ufelven quaad/ Auick uhebghekust/ 19 härtelptterfontmetschanden//ppn: J'salmyn moepte ruft. z-Maarwercktghpdeughtmethanden//fpn/ 193telverblpthaar vzoegh enlaat: IX Haar bpft/ den arbepdtfinelver

-

v“

Opdewp3e: Hoelupdezaungde Perkozenhart/alsudeluft bekoopt/ Doozalle wertku HarttotGodekert: Derdzuckt na Christiinspizaackhoot

'

DLeeraar Opter Tinnen.

D Edommejeughten kam niet Well bess dagen

MDatüzijn Geestinfulckentwipfel leert/

TDegwpfen. Dadersgoedbefier/ Abtrecktnaderdeughdalubegeert: Zpn Erfgaathp on vzaghen/ Delustdes verschs inuverfmoort/ Dermoggen vanfynwilleft 't Z00 dooz 3 jn krachttgh TDatepgenthp 3ich alte schier er: Ppfaltigen haaft beklagten.

v

gut

Lär

Dig


INLiedekens.

muss gßeenfitsbeter

Een

Alsdwafejeughtschepduptzpn Daders

Ell

OO(ITILI

Enthpdesüblichepdstuchtverlaat .

TBanzpn Reesterghepgezen:

(Terfond werthpbedzoghen.

TDie ferfom integaan.

TDootvolghen vanzyniuste quaad Daar neböeleertyp bovenmaat:

Ghpmoetoock sterven/zalbpugenesen:

-

TDie den dood metWezen/ '

Doo ueerft heeftbefaan: MDanthiptootkopenbaar3ept/ --- -- -- --- C - - - - - - -- Almoghthemeersteenkoteluftghebeu 19lietghp d'Aarösche zwaarzopd/ . T211 Bhp kommt insHemelsklaarlhepd/ TDdarzult ghp de Waarlhepd/ TDoo willemetmachtinonverstand,

Derteertal zijn vernoghen.

--

-

-

BekennenenWerftalall.

Hp notdat haaftbetreuren/

4Tvernoghenlaathpdaarte Pand.

1» fotteluten hebben ubedzogzeil:

ILuft wpfthemnaächtalvander Wand.

In’s TDupvels netghetoghen/

Enftoothemupt der deuten.

TDoozarmoenaacktenlufte30tvolwon

Envastin'tfrick gestellt : TDataT ghp entdefmeregthe

m

m

H

Dell/

-

Heefthpbpquaghewoontefel

Soolanghals nadelogen

Hemfelfinidientvervonden. TDaartyp bpmenighboosopfel

A9 Hartbegeerlich helt/ Alsghpdiekontverlaken/ Enwaarhepdfoecktals geld,

Ellendigh woout in groot gequel Ein dient Weel3Wpilfcze 30NDEN. TDie

e

uptluft van reden. Hem ging LEUTLIN

EnU ziel

'

Dan al Dataarguelt.

Enwertuptedeltarweikaf TDoozonbezochthepds leeren/ ALpt nuzpuweiverschulde straf: Eineet uptholger Werchiens daf:

(Tverblinde quad begrerell.

Der

cDmhaar vzeughttrefmalien/ Spfaldan voozuwalten TDeeg Godlicke Pinsis netten Wleeftig verfthepden/ TDen weich onsteberepden:

TotGodfoo hptbediet. zjn Beeftons mu voorgt wes

JBet

pdelhepdienmoghthemniet verfa 21/

-

int

211

Het Hemelschboodwashpgewoon.

Inallewaarhepd lepden/ Teestrooftons Chziftus Vliet.

Zpnhonger ginghhem Tüden/

Dergaan3 gnomisedomen/

Raar hupste gaan/mietalseen zoon:

DEyjn woozdollsZielgebiet:

32etbiddenalsknecht/om bood totloon: Ein kennen31jn musdadel.

Tiefonds wegh ghenomen/

TDe 19aderliep3in zoon van vertretegen/ CEnheefthenlievelickontfaan Tkleeddathp plachtedaghen/

--

-- - - - - - - - - -

MBp.vzesen gheen verdomen Enimogzenfterven niet,

- - - ---

" , -

-

XI.

Werthenmeteeren aangedaan/

GDock läingen schoen om Weltegaan: Daar werteten Häalfghellagen. TDedienaars hentotblpfthapvgolickfel Dell.

DAlsheplighfchpnin’twerck verwert:

Cantic Canticorum. 1. Op de wp fe des 130. Psalms,

Z" IHemelende Aarde/ - Geen schepfelmaack ghelupd

Quan upt desarbepdsvelden. TDe Zondaar was’t Verkogenhert:

Elck liedhoe grootvan waarde,

Hp zaghtenmam dees vzeughd totfmert: TGesfehpn deughds Uptruftfelden,

52jn KeelWillnu Woobzingen. CEenzangh. Wanhooghentoon:

Dertomenvipfinmupt Godsgheestfalidoo haarzingen/ Hetliedder lieden schoon,

X.

Op dewpze: Alloo"tbegint.

Mijnzielmetfanghmoetloven/ Haar X5upgomsliefdefoet:

TBooz wien3pheeftverfthoven/ woodt hetlevend Hemels DAild'aartscheliefdomvzoed

Het e

200De

Alleen On teankleben/

-

MDasin'tbegin bp Gode/ TDit en Werteen mensche Godsfoonenaacktenbloot/ TDiehenn tothaarverheven/

was : Pat UNOODe

-

PETNETT LOtINDELWOOD.

Doop alletpdstempn

TDietrecktons uptendoode/

JBinhart verlanght Wanbinnen

JMetzjuderliefden pn.

GPm wozden methemeen:

In henwp klaarlijck poozden TDes 19aders wille fijn Ppfpachzupdennoopden/ Totdie zünftemaanhooden Blpfop 1n nurjn woogdan Ghp fult.myju Jongers,3jn.

Ppluffe mp uptminnen/

- - --- - -

-

-- -- ---

JE2eteen foetkaufkenreen:

Dan3pnenlteven monde/

Dijn 3alighmallend wood: Datwerdmensch inmyngheronde, En bengt zyn Weede Woogt, Hg

- - -2 --

-

-


-

ILAbeteig, Jfol.493 | #"harruthocaldehupfgenott. Haardadeligded/teleneentgoed cht/

-

- - - --

machrickrutenbei

-

- --

g“

- -

-

---

- - - - - -- ---

: " --- | Einmaatt in mp/D

"high unliefdiot Bodenmensch Die beterzijndanwepnen“.

"

-- - - - - - -

-

Danfoghsonruflichepdt:

-

ock dän des teuer befristen

F" foghs ''

- - - --

-

oodpn Beefton dpnen zoon

nä'

Bernieistöns nadpingoedhepds urt Daadat bishart/Zielende moet: . . . . .“ Alleen verblpindeüshden soet.

:

ZDerlichtspidoo haarband -

Die dort imponinnen vierig, ''

--

Öfjn

-- --

--

-

- --

- - -

- - - - --- - - - -

- - - - -

Ffeminztin ' will

N

Winden bpand metweidaad: Enelt

- - - - -- - -

:

r

-

enfehlson: kinden/ --

- -

-

Dattelthugoedhepd inton Pft/ . . – # inefd/dtedynen '", - - - -

- - - -- -- -- --

F" herr dabsuktive #################### Maranhemoock beminden

-

„Sicherlich zwingot Mamm. n" ' ä, ÜMB. Doch

liefs weldaadyhempne sä

-

-

-

-

#jn du ############ähr

XIII. …

("YRsvadergoedingtem O' goed in s'Hemelig wann/

Glpbgerduptghegoten . . . . . " . . . . . - - - - - - -- - Jszijnliefmanueller IDt3nWondenghevloten/ - - - - - - pmjn worbenzwar -

dete lucht,

| Paderon opde...Duptthe - Meloöge.

- - - - -- - -- -

- - -- - -

-

.

ä ".

.

- - - -- - -

-

„Dinköchinoufzielenkoom - - -

- - - --

“'' '

Ghebnetnetuwe wsa

andeughosgeschontention. … Jumaacktmpoock begerlich, Klaruteloopen fiel“ Treckt mp/ Prince/Heerick/ - - - - - - ' fonden hel,

-

-

-

-

pnen Fä". U

ECM1

Fä“,

-

„wahrschepaar stiegen

beugt den ' mptotunnel Ongatt '

F“ äs

alsnons Aardfchevaackens Finisher" Reemt wu Ols Wilden

- -

"nur mit neuaufden

Snuntettnminütäh"

--

-

– bzuvor

Sheeftdatelcküadpn

-

- -

XII.

- -

-

--

, "

- - -

v

Gheeftonshupdeuo

--

Fät : "ernankebeispdew Patientenziellverkrachtet“entpun - - - Fä '' - -- -- -

- -

-

"intimonshongern opnwood … ID Er NLieden 'Liede /en Lied und Darüpt beleven zotbefolgt 11/ : A

eeftong "w "sehfeeklarierten Als wpons Aaafens met

''

GMuptenfonder Wellicktong terliefden

"treuevostghetonghen, DingtC stusbzup Upd netvzelders -

---

- -

P

' "ä".

Federschein-

epd/

-

na "sanftmet deughden Barmherlich polierter über " n/ . . . Derlangthaarzielnet Christo werden een. | Zwtonmiettotbekoxtnahe Fä lusten benght niempnetmettenfutentnant | GPnstotterfinden We 19a TBät Bathang ''Fäa“ einermoot JBootküstenfoetvan ': en'' bekoopt. Prot

. . .

..

. .

. ll

-

E5

------- --

-

-

-

-

- I

' #“ etliefdegrostierdoadh intin wenisch Pnenminsaangen werdt in

--

-

npoock

mensch

-

et

19

: 1.

-

Derlostons Heervanalle quaad/

' anzortelust derfondenza Zagt ghenyangbewooireboos, Daneersuchenden Pierchepd-loog

-

' TDeg “keit fiel ' ' Tief men/datin hetwerdalzoo: Z“. "# Fälleiterial sichtenwir |#''

-

-

I'' “, TDieuwengeestülptoudem nieu '' dtnct/ IE

es liefd/tmethfeld

*“ mit

dat

nimaacktons vor “ gheeft,

Elck bid glhelonigbonbestzeit

-- --

IDpfullenskrigen allegaar.

- - - - - - -- - -

Wantdietbelob 3ptemwighwaar. Mottawenborn “:efon, JEelbovenreuevian --w»

Dantdaaruft ... -

mit wert

Wegood z.

rätin

-

-

-

Kerz

op

-


- - - -- - -

- - -- -

- -

- ----- - - -- ---- -- ---

-

X TV.- - -- - -- --- -- -- -- -- -- -- -- --- -

-

-

-- -

-

Opdewinzer Psalm50. V V sagen vertroptmethopen ect.

- -

MBAt Rederlaitdyausalderaardsch Bieel/ 3 Fest aloith wiekdoen bitpteneenigjchuld/

Ru Wertdes UnanzaligH genaamt

TD1e'rwoedfelklepin uazpnmoodpuftraamme TDIe flechten rechthemman generen: WDie Ingoepghesoluthepd leeftfoot betaannt Ein heeft een Wyfmeteeren. . In ghenen Wiftnochgroote staat

En kommtdees mensche/dien niemandhaat/ Dyn honger koockthen flechte sppfen/ Entner aus soudeudau Hods straffehat: Ppflaaptfonderfolgt tottenbaggeraad: Des Heerengpidbepd salons netveräten. Pp isvziendmetten wpfen. Laatlos den Heere bidden omgheduld/

-

Dmbergenthijf/elck al zujnhaafbegeeft/ All ist nochtansdatmenfulcrheeft/ IT2etailedaarlouis hartemeestaankleeft: CDnd'edel3tel/baar Bodes gheeft in ruft/» Hp machtweer uemen/dieteertwerfgeft: MDant bupten ongzyn defedingen 1Blieden wp inter/omsharren minfelust/ J2aarvolgen dieplattegen Hodg geboden JBaar dieaanderzielen3alichepd kleeft

Riemand machshemafdwingen.

TDaardoo wponsellende zielendooden. -

T- - -

-

Rietzichtbaars defe NBan begheert/ Intvlieden vande Tpyanniefel/ GDutzten wpnoepten/arbepd noch ghequel: WPanthp3jn hartvander wereld keert; JlMaaronn tontgaandesdupvels bloediclyept Haarwerringhneemthpalintgoede. . . - Biddenwpnetootnoedtchepdt. - - JBetreden hp al3jnlustenregheert/ läufigh leefthp van moede, Datbaatous vpyepdt vander -

'

… Handen .

. . .. ..

- -

-

(vanDen.

zule: enboopt noch verstniet Alsd'arme zittvast epdaan Mammons OpferftenleetBodzünrechte Beer, MBpvluchten"tlant/maarniemantboof Pºp geenvuldigh ''

heptvliet/ Eltboutopnenfeh/maaropten Heereniet. Ra "topperste goedjaaghthpla

O NEEE

FäBorderlin waarhepdt gheesthemkracht. '“ '' Fä"

FReermen nahupg/dan ua die Heimelhoopt Eicktd’omgewaltigen Beerenhupd verlioopt.

-

MBp klappen mietdanvanons leedteweke,

Paederrenwg Badomatzenadesuchen 19erghevenwpniet menschenonsgeljrk

Sou “ tvolck vanfonden # W00 Uaar/dUSD0et Wallude waer: H“ d dathpulvpandbeter maack/“ :

-

Ru:3iedp Pins/dezaltehepd/ Danziellen laaronderschepd:

'

Enroeptdail: vp/van anextelic bezwaren:

F“ ' ufelf verliefen,

19ergeestons geträlswponsschuldenare.

eVen Wint

Mioomt

De Geertoontonszünliefde inzp Koe/

-

- - -

- -- - - - -

- - -- - -

-

- -

. . . . . . . . . . . . . . . ." Blpftgypverhert (onnensch)fo3tetwettoe VI. : Dathpzynroe nueten verscherpe meer/ CAfdathpinietzjifrafvanois en leer/ - GBp.de wpze: LBaarals die man Enougialustperhartintquaad laatzwer „Well . .

. . .. . .

.

.

- -

::

- -

Omfotn werden teuwightebederven. - -

D:

---

Ghp Banderheerentherttot Gedekeert Bidt Godmet ongerechtichpd: Belptuzond/met harteuillepin vermeert/

Alon haar. Hooghfte quaad/ " " aat/" " >

. . -

"ä"

CDnder Hodshanden hemghelaten staat:

-

Dtaatna Hog liefd/Verlaat des TDupvels halt " - " . . . . . . . Wert,

Begertmit sonder raad. . . .

Godfalons doo die vander Maagdgebozé Dntferntei/en Welpen alszuverläogenhart.

„Delpdenen bekennen/au - Fä “inn - - neun

XV.

-

- - -

-

. .

################

Iniesenmietwooie"

-

Op de wpze: Te M9unlter staat Wantelckoptjdtjckziet. - eenftepnell Hups. “'' 3. I 'elchmenschiebpenveraaart ende ' aard

... - -

-

-/

- - -

-

- - - -- -

„:

'

---

Eler goed Will ich hier nurbeschpven/

Des Allehaamsylught incl/enbertebe 3Udart

- -

,

d'Anderfälleeuwighblpven. - -

Alisdemenschzalighvanlijff/ 2Llyceftzijn lustatthaargherijf/ F" ' fette'NA ''eblpf/ 1clieg0eden Joudgyeeng

' hetvanden intenfehen.

--

maacktouruflighepd/ Tmtfb den bzwafen deert Want"tighemalverkeert/

--

:

(OLUecker

w

- - - --

-

entschepomerozoethepbstiert, “ : Knaardtedeliefdammerchenwaan

-

| WDie God totons Waard dzaaght/

ävgolychal Gods wercken//an Bennierghens afbeklaaght/

Allschpntdat Hod Hemplaagt Fßnmoed blüftonverfäaght,

. . , - --

-

TDees


MLiedekeng Beespinslaatalt berganckeljck

Snoecktengoed ahendes Dodswillevölghthp danekeljch/ --

Des menschen ' lar3yn begheerting spoot:

Kol4sid

Jintopdoen vanüldeckemönd Maackt3phaarwijfhepd loflucht kand:

Haartongh leert deugyöbehagelich. Bin31chtelicken fp bespier/

E

Ölhelych intflurenfoer,

-

Al Wat in haren hupg ghefchiet:

ÄÖptethaarbgood niet traghelick, Minders heeft3p van Jeden//goed/

XVII.

Dieppenhaarnetreden/foer: WD het rrri Caputtel Bob. Het Haar Aanhoudfoockferief en Waard, lofeender deugzdfauner U20UUel,

-

CPP dewpfe: Dnf 19ader 8c,

-

- - -- „f- -

E* Dertiert Enviouweneerfighende U20ed metalle derzeitden J0ed

-

In eeren hoogh teloven fat.

Baar husche trouw/enveuphdeerbaar VDer Perlen derbaarende klar,

Zuwaardehoog.hteboven/galt.

JBell Ult Welvouwen eelen rich/ Mdardefevouwgantisch deuchdelijck Hisboueu alpzpflicht vermaart Een valfehdinghis.de minlickhepd/ Doch is des schoolhepdg Zinltckhepo/ Een poeldzoomen Vluchtigh miet: Mdärfulckendeughdelicien Wouw/ Hoech/neerfigh/enosch getrouw/

-

Iswaarddatumenfeeerebedt,

Wiefendewaartiszphaar Iman, Zynhartophaarbetrouwenham Penfalontbekengheld noch fehat.

Altydt soechtzphemgoedite dOen/ Dietguaads shp-van haar gheWoon In weldoenwertzpgheen tpdtmat, In wolwercktsppyofptelick

Rahaarderhanden wercken fpm/4

Halfpiseerhoogheghepesenzin: Danthare vzuchtenzpinioffaam. 19Um haarweldaden nenlighfout/

Dullen verteilenjongh enoud,

-

UBällt deugtyde maackteen goedenaam,

Intfachte vlas ooch Ulptelikt:

XVIII.

Detharenhandenarbepdann,

Beendioopmansfehpigheitlich, Batkomtvan werdmet teilngh rijck/ Dolgoedenelck een àällighenaan,

s" - sº

Opdewpzealsvooy het bij. Rleuwe We Saar

-

V V Il Pemandt hier hetleven Sodes Äpfaatspindefile nacht/ <BPtwerck vant hupenermit 3p welacht JPät3p dan harten Haaren gheeft. Een vzuchtbaar Acherte haarzin/ WDiekoopt3p methaar JMrds gijewin Enplantdäarwpndte Uzeughönheeft,

' Ähpnlusten moethpderven Metal3min blindhepds wenfeh/ Santinienandmächöttnieuwelebenerbs Dan diede boofhepdfterven Banharrenouden mensch. TDeesdood moet

Altpdomgotditwirtight WPjf/ Haarrepnefendeng baft fyf/ haarkloecken vjoon. INDesnachtsblucht 3phaarkeerfemiet/ MDant3pdenoozbaar vzolick ziet/ GEn

' beginnen

Eert leven hierverbipt.

Bitboerons Godbeminnen

-

Besneringhs vzucht

't Bernieutons harten Finnen Enktan den doodtverwinnen In defen nieuwentijd,

Wellekoon,

Begherrlich3phaarhanden frerkt/ . Man haar-Spintrocknen h bedeckt/

Dienoch3jnoudelevenniet an Hatten/ Entmacht doch niet verlaten/

Gm't neuwetebefaan,

Derwolofblas/desilleeis Allt. Haarvungierennietsteile in TDlegrippenkloech defpille//gam, Hettspinnen benghtveeleeren in,

denbechtgheenoudegaten Detnieuwe WLappenaan, Maar diehiermetghetruher

Eerlichemildhepd Pleeght3pdat Cn vultderarmen bupch baar van :

Äbiju oudemensch affinid

Diengheeft FW/eert3pnfchaamtevzaaght ' Wolchontzietigheen Winters wee/ heen noch gheenkoude finer:

Zardende Bemelpure,

WPanteleighevoerdelerren Öläght. Lappten maacktzpfelf W002 haar aarkleed is wit van 3.pde klaar och schoon Hared2acht. Paar Danzitinder P00gten hoogh/ Eerlich vermaartineleingang 00g) : Endpdengrootengroot geacht. Repndoeckenklaarvan zpdeutet,

Lerchtenverkooptzp alternet/ Endoetden Itrammere booden schoon,

''

HBeteere oocknet epd/ IAs 3pbekleed nare t beschepd.

-

Hengietgennieuwewijninoude baten,

DerWerft Vanunur tot Ure/

Denieuwe Creature, Indefen nieuwentijd,

Ifferin Christenmiewemensfch bereits Dieoudisalverdeven: Derunertal nieughemaacke. "newebeeffleboddenniens geben FDlehem vannieuws dankleben

-

Jetheelderhartenngart Elchhart will hp vernouwen TDatboof hiervermpt: Pfalden Ackerbouwen "nets in Pheeftbedommen, Nieuw vzüchten doen aanfhauwen Indefen nieuwentid, -

-

Paaroudhrpdbenght der beughdem lson.

enmieumghebodheet draude Wet

bis

DW0nghen/

Wir r 3

Pies


-

-

- -

-

-

TDietalles dortverjonghen/ TDats Liefdeonbefnet.

"h Enmachsmietmeerbetreuwen/ -

-

-- -

-

--

Maarfchep van umits defen.

-

J2u werd den Heer het nieuwe Wlted gefon 19 liefveelleedskanbzouwen. -

19andesenteuwe WDt. TDt nieuwe valck verbzeden Gods ofghebeneOpt/

TBees Kinozen nieuw betreden/

EBhp Boetuuftrpdenbloot/ EHyeboedersfonder nood.

Den neuwen weghnetveden: TPats Christus voiwaar jeden: Judeseil nieuwentyst.

En elck teghen den dood.

-

-

(Jell/ 19 recht doettwiftalanfthoudven/ EBm'thebben enon'thouwen/ 19erdzuckt ghpweeuen Weezen.

FM2en speeckt net nieuwe tongen/

-

Hetklepin vechtteghen't groot/

. .

. -

TDie doedplanertighvzefen/

't 19erschicktabersenpesen/ ZSterft Bingulust enaluzot begeeren / Dus, wont ghpun’tgenesen: Bootä01NÖp 119cly unteercn/ Levendefterft het volc in uwenfchsot. Zin'tneuws Jerusalem. TDeugjd werd bp umfpzefen/

-

--

-

TDiehjen van'toudeleven mietwilkeeren/

Tqtaad roendpuptghellefen

JBoetdefe ruft outbeeren: 19erdoentbevluthp jen.

Tshooghftbpugherefen: WDuanen schynishterudaaglixbgood.

-

-

-

TDie namalais Wul Verblprell/

DAdieu Princes volltreuren/ Htootimpuptuwer deuren/

ZDoetfterven/ültig klar: Ghoen Poolhupd noch vefpen JBach Wuptei Christo vxpen.

lien fallmpniet verteuren: Toont vzpaluVermoghen/ | 19 gavenZün doch leuren/

TDe neuMej Neulfcl) unoet frpen/ In "teert Wäll't leuwe Jaar.

-

Want diensemeetghebeuren/

… XIX.

TDoen3p'thartverscheuren/

.

-

Op de Wple: Tenis niet lang ge leben/dat ich lautstgingy vg/&C.

Dejoughepd vluchtmetleer. TDe Man foeckt hofft einkleer : TPeoudlyepd krancht netfeer. TDanis den tydt vervlogheu/

O WBereld voll valsch behaghen/ 19olleed/Woldzuck/volklaghen : JByn hartdortgyp verfagyen/ TDüs willnicht ubegiyeven/

*

Als 3p yaar51jn Olltoghen/ 19 tydt werptionstermeer/

ZHoo Windthemelck bedzoghen: TDootfähignfelvanuloghen/ TDie vitedeickenmeem vanumjnkeer/ Altenfoeclimagheen verhoghen/

-

CBhpfneechtomyartteplaghen/ Hin'thelpen leghöp laghen: Dlust eput fuel metklaghen/

't 19erdzucken will ick doghen:

AB hoop doetanertigt bewen/

19macht heb ich verspoghen: Adieu wereld/lchebeentcouwer Heer.

CBhp queltalsghp Verblpt: A9inefoe steht volltyp0.

Ghp lachtrineest als ghp bpt:

XX.

A9 vzedeiseen strpd/

BooeenandergemaacktOpde

«5hpvliedt die uaaukleven/ A9ftieren bzemghtinfneven/ TDie ghpwnlthology verheveil/

wpze: Ocombien est,&c. I Cmindeeenmaagttipt onbedachtejeugt,

-

MBerptgyptonder inallfookiotentijdt/ TDie optudienaars bleuen/

-

Aleer umjnooghenhaar rechtfaghen/

Hebrighp trouwloos verdzeven: 3 Metdzuckmaaundp haar’t leven:

Ra d'aanfichtfchson/Waand"ich haargert

Schlaatualeerdatgbpmpolitgipt.

Ra’twood dachticktrouwtebejaghen.

Wolldeugtzd : .

-

-

Eericht unün redenraad kond bzaghen: 19rijckdomdgetbehoeven/

koockte Benug"thert inder minnen vuur.

19lofs meestbp boeven : 49weelde baart bed20 eVen:

Eenholztevzeughd werd mp lancherdefuur Ratuur dect ontrolu dic metfchoonbehagé.

Bedzogh is alu fehpllen/ Elchproeft ufonderpoeven/ ZHoolistigh kondptroeven/ Hyp looftelck sonder toeven/ Byusherten medepnen:

Als TDupfen flechten minlick sondergal/ ZScheenzpmetimpeerfitteverblpden. -

Haarfoetgyelaatmup"t zotte harte Stal: Ich werd haarepghen dooz fülck vppen. Sickboothaartrouw/fp gincx niempen/ Haarluft heeftnupineerbaarhepd gherieft.

TDen wecken 100fdp-balat/ TBenelentzooghe staat/

TDengulzigaard ghebaad/ GEn elek quaap toeverläat: 49erradergfchencknen Wijnen/ TDevpomedizinchitvenpnen/ d'Opzechte doetghppynen/ WDiedeugd lieft/die Werd vanu gehaat: Ghpfoecktomniette vpnen/ . Begheertmet wolle sich jnen/ Enroofteick vanden31jtten/

-

Meatmunft howzt/s nuumeeste daad. aDnvastisalubouwen/

Polonbedioeftmetrouwen -

- - - -

(TWas

n: schijn/aldochthetmpon E

Wantliefd/bljftliefdien mimttotalétpä. Poemseughdpliefinthartnu fupten haat

TDatmpjonfigh voogmaals was open

Wacht:

-

,

Alquämtjnliefd got me dooz Denus raad/ Rienandten mochtmijn trsuontknopen. JBaardpnontrouw bedzieghtmijnhopen/ W9pfchenen een/aldoozder minnenkracht. 'tGhefchill heeftonseien gutaap Sibil gye ,

TDiedacht/ufchoonheptdierderte vercopen. 13zinceffe/

C. - - - -


fol.493

MLiedekens: %

-

Indzuckomis borlogen: inceffe/thertdatghpdoologen staat/ TEen minlick genieucht/

heftumpumepueed Weergheghelt. „. . chfscßt ueer./flf Hebdpfchland behaelt :

Een 19zouken volldeughd: geblickt daarvoo verkogen. Dieich eertminde/enachtempnitt/

elick boetuverwaanthepd fneven. Licht istutrouwenquaadtaankleven: Heulenunu/al was ich erstver dwaaft. sonst sp konst metsen Fßaapt andzenoock / telang heblich ghe Ailtooclyd#zur 12 T Aaft/ Intreurenimpbedelven: Hshaastickuverloo/Wand" ick mijnleWe. TDaart hart muOP3let/

*

Haarliefden mpbiet: X XI.

Spmintmpalshaarfelden.

Cer liefden van een M9aghet/ wiengxspupdegom overwegh deer lick. Was WeTIN002t.

Haar

' mijn klaghen entreurenaf Upd/

19anfoghend oefhepd heeft3pnp bevppt: MBpzyneen metonsbepden/

Opdevpse:Eenamoureusfer ghela.at. Anliefte zijn verschepden/

Isrechte lied" eendood: alnachmentrooftverbepden/ erlanghens duch Waltgroot galt doefhepdfaltdanweleit Daariefwänhopigy derst: Tieliefeuptghelesen/

C5jeen wereld/gheen tpd/ Heendood/geen npd/

Enfalonsnoghen schepden. TDgar

dooy jeughdefchoonmeemt eginne

Läupmtzpun leelickeoudhepd denzinne/ jtyntiefd wasttalderuren/

«Enfonder sterven ferft?

Hoe.ickfelmeerkinne/ Hoeuchfenmeer mitune : Endatfalleeuwig) durcell.

Alfterfick alle vzeughde/ eh sterfmujndzorfhepd niet. F5jedenckenvanliefs deugbde/

DEpbpftghetrouwoock nadedood Haarhartefaatopenhaar zinnenbloot,

mp eendoods verdiet.

Fond ick mynyartfoowachten/ Booz'tschadigh treuren fel/ Nilsvan des vzeugydsghedachten: «Hße-pudtwaarmign ghequel.

* r

TBaarmetzpwellian Caden/ Snjammer innoot/ An wederfoot:

Töpckenhaaredeldaden.

Daarwijfhepdmijnlevenenrufen voet. Baarschooijepd unpaltpd verbipoendoetz

Owedehandenbloedtgh/ Diederichhebt vermoot:

zeijnsX5upgoms zerte gsedigl) En mp in hem vermoot:

Haar kennis doet mp erwelt Betopperstegoed/ CEenopzechtghennotd. :

Tat nimmermeer mach sterben,

zufochtgyp oock soo vermoor.de/ jniliefdealsmijnlief: chfochtuzupdennoogden/ ulckdood Waar Upgherief.

z-Baarghpo Godalleene/ 49ermeughtditinwaarhepd. Tietsontdooz phnlick weene/ d'Ellenden die Waarhep8 : 9and’aartsche Creaturen/ MDannermer"thertop telt/

Hoorooftgyptalderuren/ Elexafgod die hemquelt. Ghphebto Heermetfinerte/ 49zoon/minlief gehaalt

Princeffe/unamestaatseliterenplepin Alleinimijnziele/ugoedhepdcertepn/ Loft mp van allefnerten/ PLevendeghennepn/ Allg. Kopenhartrepn/

Zpnwpun eentwee Harten XXIII.

Opdewpze: Alzootbegint -

A

-- - - - -

mijnen tpd/ Heblich verteert/

Inliefdendaarickbleefvermeert

Treckt oock mijntief enherte Totu/d"welck Was gedaalt/

ZSonderpzofpt/ Emeen die mpnoptheeftbegeert/ Hpheeft met mpden30tge chtert:

AGanu op d'aartsche mensche/

Alumpnell PD.

etaardscheliefd verfot:

optghpalleenmijnwenische/ Zejnhoöp/mjntroost/mjuGod.

xxII.

::

OpP de wpze: Te ABp alsalle

Maharejonst/ Hochtmynghemoed : Tie miteinaarfczoon wooden fort Hafzpmetkonst: TBickheeftzpmpuptspot//gegroet/ TDies liepickalseen zot//arm block Maharejonft.

Der

liefde mijnleven ver

Ich hebebegeben./daarallenjnjeught

Rochtano mind' ick/ TDie loofe bolivM : Ophooptdat 3p

r

-

-

- -

--

foubw/. . i. V. T. 4

Abs


--

NLiedekens. TDiemetvzou Deutsgalen

zepdet dick ..., Bewondenz inWertalent/ Färinvantickfonghetromm d, Melckmparmdwäas Unthartdeed rou: Färin wütentatenwaren -

-

-

-

ZHierimente veeltjdtsparen/

Saochtansmind' ick

-

Bpliefdaar’t hartement: Darliefwülenzpfchouwen/ Enloopendaaromtreut: Haarfchepdenisvoll troubven/

Als Atozenherit/

Azinetfie für Fincaveplighvoogudangiert Derlostvanfmert/ putnietmeervanuwen bier/ --

- -

,

-

-

-

Timerlatendoetaanhouwen /

-

Haarbpschap steckt metronwen/

Schleefnuv-p/nampn man ler:

'

Fenstertalseen Serpent. Schout Pins deminne/wildtgot Taladt

Wl Akoyenhert. .

inhoogen/ XXIV.

-

. . . .. “ , (.. /

-

Emºthartetedoovsonden/

Diehemplachte quellen ungeteerstwacher zyn/

Metdootelchefmart: Foluchtghpsuler "allenftont/

zBaar die nochdzagen Denuskap metbel

Denusband werdontbonden/ Enghpvzolich bevonden/ Fentyp verkozenhart.

lel

--

Einkommen nietverteilen Tierliefdenzotyps Pl: Tiede euchtmeilehandel, erblindtdoo school aanschpn/ Sevpptvan Vare handen :

--

'

XXV.

-

-

Dolgingh Bergip: Banlied

Fadtradiertelverstauben/ / -- - -

-

-

vertellen/ - --

-

Htemalsvoor het achte. Hetkuffenvanliefs momdeken verkooyen/ nietmeer naspooren/ V V zu pemandt andgen3Pnen dzoom Enwillt Gltedthaarghezicht/eppert

-. . ." -

-

Eptghpnietdoofvanoogen/ In Denus net-Verwert/

Gideopze: Rödlich wie Mane-

atz 19emus handelt

-

scßpnbedecken/Kc.

nötienalsquaad. Wenn Themselven alyphaastinotruftvinden/ Doozlustenheel verblilldell:

G" dizinckebrodersbersoft van 3inne Hachamoureuskensjanchenbepd/

Die "thertaan 19öukelglept/ .

Hoetu doch voodie glinde UNN

mautphetzte

Ein vgo, die dolle danckerhepd.

alle Wildtil:

gant Benusende Wpm/

Maldieoptfit hgmittel/

"reren antifaamschpult 00gheim/ Heizuschgut schon

s en:

erwaachepd streckt wo p gestervte biedzogen

-

Biertreckeneenen pn. Foetzpnp in't aamschpn

Feuennendes warepd Haarvzeughd ghaastvervlohen

Ende loomieuna netPPn geliefdekanderachtbederben anmaattdenmenschen schimne/trans Tempndgetzwierenende werven Hochdolenmusteenlimini/ galck. gant Denusende Wpn/ fertrecken eenen pn. oetzpmfpintalanschpn

-

Südzoetheposuct gebzept. Deliefdtseen bitter, Hoddinne/

Monthaltin Jonckhepdä3nnt“ Taarzpverlangürtel zaetlistenschiet3plus ' ich als een spinne/ -

Denpn vanfoete minus

Endelonen na netPPM -

Dieliefdiontdecktverholentheke Entmaackt oochtwitter bloedelick. Dedzonckdoethet fetreet verbzedon

Inthertdoo schoongelaat:

FettauertdieGhedachten Deropftder Finnenraad. Diehärendienst verpachten/

- - - -

„– “

Envechten feier verwaedelück.

-

meant Denusen de MBpm/

Op Hel noch Hamel achten/

Prievini vollzlachten Zizothepd willens quaad, Rijckdomend" erredetdie liefabgebil/ Maleenointeaanheuen. Fens Byoukenschert onvaft :

intzplan medelichthont

totfalen

-

-

ier trecken eenen

oetzpnspin’taatlichen -

oomoetmenliefdäitbernen zucklomthethert dosikerven/ Hülck leven is eensterben, TDAU

t

-

Entmachtveelgoepfnersta nden//fot,

Meant19-musende WBpm/

pvgerieen onwar verzuarbell/ das Facunensoloclinie

' luste '

Deminaanzietnoch deugdacht 19erblümtdenmenschin schland//e

Tetsuppenachtop üet noch leere

Zuminszpeerstverheimen/ Boot

Hiertreckeneenenp: Hoetzpmfpin't aanschpM. Endeloonen namet PPM

duchverbietighwat.

Honne#maanmogend sogenver-

Ende aonen nanet Me

-

opouwmonusmachtungen haben 19erteerthet bloed inWendelich.

Frau vermeertorten ein Glas

sei

hergoldellendlich

- "... -

Pant

-


NLiedtkerns.

jfol.493

Bedzsch heeft regiment: In JBannenten in 12gouven/

MDankbenutsende wpn Hiertreckeneenenlpu.

üepnjonstblyft K. TDoort wesenjent//met valfhe wooyden

Hoetzinfpintaanschpn Endeloonen Ua netppm.

(yodnit

CNOONE.

GP ins wildptunietbeklaghen/ «Dmvzuchttermootdeesluft aaukleeft. DLaatudendanckmaar dozstverjagyen/ TDeesmaat hetlevenruftegtreft, "

Werdelek ghesehent//ghebacht in poten CDutrouw pantnude Märoone7 "Jin't ontrouwaardfchedal. #1 Peeldzucrgheeft3pte loone;

MDant benug en de Wpn

JArtPynen ongheval.

iertrecken eenen pn. oetzpmfpintalanschpn

EelPins Wiefal//delisten valfehbehinns Dienteil nual//gebuprietndern tunen,

Ende loonen ua met ppm.

TDe JRang3 gn meet Van binnen /Tothoerderpgheftelt XXVII.

Doo täan der vonWilkenszinnen

Op de wpze: Iesuisdifherivee.

CPockt Weel la "tlicveghelo, XXIX.

Hellen/ Z Pleveninder TDie Venus als CH00000Me eeren,

"Banlied van Houwelickend

Hertzinen moetzpquellen/ Dalldie Haardollenin Häriterien,

Want spaltydt

S“ '

ä “alamt O

Werschepden vzouwen. Bp de Uöpfe: Atloo't begint. HP VPKris die op"tv-pen beeren gaat, Wäld

-

Jäe

-www.sw-

-

TBanditverfochtdie30jepdrecht verstaat. 190lghtboweit derVztenden Ulla rad, 19voofpoed3alluft vermieterein,

25edzieghtpemanthemfelven/ TDathp

' Want te Nunnel:

Eer gyp ugeestiti defen staat 19oosintwel ofghp treurtitel hat aldpft Wait Godeweggetren

Diefalhem hebrselben/ ndzoefhepbeer hipskan verzimmen.

#' ' Uleteereut, “ GDoch "hold

oetschpnet in't beginnet/

KMaar"tepnd"altydtimertreuren plaght, Eenwillighverdiet ist in'tbevtnitten

TBandeugyd f „Saarloechtenerbaar gibt unerhengeldofgood

Allevendööodisieht diemeinedaaght.

'' ' ' Tedelt:

Alfchpnthetminnelastigh Behaaghluck in des jeugdiaanschouwen: Pet valtint laatfon Ellendtgh/pHnlichen vielrouwer. MDant van die schale -

oo Wangliteeillyth-Untughermoed TDoofthoongjelaaten Bees faluleven leiden Jnd zucrellendicheiden,

' soet

-

Menuindhparnen oockbp rückt houwelich/ Alsdie d'ontrouwmetfattetroaaanluiert, Daar3jndiehaarvoot Welrepnhens konnenhouweit, Als3pgherouwut3ßnnetplactich Hertzin/o Pittsberheben, Trechtvanders vouwkenstfaluvyomen, Legghen 3Palseen zeughinitis Doodatspfpouwenformen, Paarfoet.Wenn dsetfueuen,

IBeestwertbemint die"tunenstageeft,

Deerveel verschlepdenvzbune"

MBerblint ishp diehaarklyn betulouwmen.

gfulcken ' aanf

-

Moedtuwenmond volaghare tanzen. Wantdieinhaar netkönnen,

--

darsynder phtigsten rebel als Platemen, Derdwpnen inhaarbloedengold dür. Man haar een ag Hel/ Paarwoodehensfchoon acht avggydza Een2 onrutal

S“'

:: mehr

N2N1

sow'rugenzeuten“

Läoertmense aanmen vintiefel, Gnoprenen knozrenig haar spel/ TPaardeft3ijn verheven/

XxvIII.

-

Damflied,

Spide wpze: Ghp Tottenen Tottinitel, No hoo ghen/ namp van Itiefde will(pgingen ick zin

n: # ' beben, 0cm 50mder Weel vaniapergard zulär" Bierbpisleckerhepdghepaart Daaraan men'tlicht nach unercket

'' Veröaare/ Heerveelgaanipter “

-

et neultenluftna plaapof team,

Die"thert heeft vp//nach vzolicioune LPnn klappen netten klerchen, GDock nen boopwereit pomepferg JBaar die haarhanden wzinghen/

TDoo Demus lüftens kracht:

Yll/

Enktonnen3ichntetdwingheu Sperren daghennacht.“ TUBe

en

#

-

äum, '' isbaereenpin, PPtegyelen stadtgh munenfchente ' antisischön

Als Henrrten

' pach/voozmaalste zijn

M9ert nun verächt/ dift DAlfoomen agnfehlt wie

- -

Derpaauwtachter en vo en. (Welt

Bees epfchen toom entfpolen,

in Tel- i CD

Paar man die

-

g berfozent. Tr 5

Pinteg


Liedekens Bid (omu Wils betonen)

Princes/daar allmpntroöft anlept

IHeer staat Nu//ga :

CHyp kontudeughd beWpfen: Aus Bpenutmret naarstichpd/

Gheeft 19aderdat/ Jckfghfiat/

Meetgyp"tghezindteppsen 19dienst isvoozu manberept. E5;p doetmet deughden vzoliclijep/

-

190lulltag ÜUA.

Ons Princegroot

19 nuantueeren rpfen. JBeumachunuttvoipzijsen.

Läiep in zyndood 19 wilgheschiede o Bader,

Ons wilverltest/

XXX.

Alszp verkieft/ TDt gueltong allegader.

Gheeltelicke zum opte Puzplke/

-

Elchroepeupt’sherten Ader Inzjnghefchille:

Typ be upze: CD io:lligVan iPZauch

CD Bader goed/

rjcli WellieWejRewe.

19olwpfhepd doet/

A ILsaldenmenighwuldige ghedachten

19 E5odlick"Wille.

JENet allefineufelje vegeerliche irachten "t.Derstunt ghehoofanen Glelujclie/

XXXII,

En reoen bandenmate Daarlaat

JAeteen vooyzichtigen rppen rand

Tafel-Lied,

IMDarvintanen Littlitiker Wuzplie.

Als Heeren/Bofen/Landen endeteden Eendpachtelick leven in goede Wedel End’arine hennneret Valldell Läche. Als d'overhepdgoede "Wetten gheeft

Op de wpze: Alhadden wp xxb)

TDeghemepeilte das in getyoofaaunhepd leeft

Vr V

Waervintanen liefelchar jWMU3plie.

Bedden wp fouden daar te JBep niet en Plupnafhebben/oundat het dus Waapt. -

- - --

dancßten deu waard/

Omdathp ons voet: Alg veelgoephertendie"tquade bedwin End’edel Wpngaard/ L11

TDie deesdzupfensfoet/

enmäh Hode eenlofzangh 3inghen

CDngs mildelickbiet

Enttchteneicknet Weldoensblptlie. TDir MBpntken Wiltd2inckel Zoo danhaarmeester de Wet des Heeren/ Pºp ' onsfehncken Haar stemmen un een doetaeto deren Naar wintmen lieflicher Außplie.

WHt Liefdeommlet.

TDzinchtalbpdoncken Danideeg foete Boft DEpwertghefchoncken/ Bupten onfekost.

XXXI.

Opdewpze: Altbegint. D' meeften ruft/

Ein mindert

'

-

1 TBit MBpntken wi tdzincken,

-

Dpdoethetonsfhinchen

Ein besten luft/

W9tliefdeomntet,

zBachelck herlicht verwerven: TDie heel verlaat. Zyn wille quaad/

TDeesvzuchtbareranck 19erdzijft onsrouwe

Endagheltergaat sterben. Wildp Boodsrijckentetderven/

TDoo lieflicktedanck/

Ein Hemelsdouwe.

31d footck. U//Ta :

TDie hyp in onsget TBit MBpnkenweltdzincken, Pºpdoethetonsfchincken/

CHheeft Baderdat/ Ickfghfiat/ Folullt MS TUN.

-

-

-

--

"Wt Liefdenom niet.

Ongwilleboos/ Snaackt Prince des WBpt

Strptyner altoos/ Eeghendenwildes Heeren. ZSynwil ghefchiet/

nrependerboste p doetvzolick:3-Pn

Enblucht dendopfte

End'onfe miet/ TDit doetongrutontbeeren.

IBet Demelsbediet Dtt MPpnken wiltdzincken, Bp doethetonsfhinicken

TDusbudtmetrechtbegheeren/ Intherte stille:

- -

W9t WLiefden omnet,

TD Badergoed/

1Bolwijfhepd doet/

-

XXXIII.

19 Hodlick" wille.

-

Op de Wpze: Aanhoot nur

Deg. vleefchsverläft./ MOenfcht gans verfuft/

UpM geklag).

Datnochtotschafalkamen. EHoog wpfhepd kent/ Goods liefdieZent/

Heeft den men entgackt G CDd Denn tot een '' /

Hetbestdatonsmach vonen/ -

-

-

Op dat hp blooten naackt Jet


3fol.494 Liedekens, Aldiend"hp zijnlufte teghengreen/

In Goddaar rufe waackt/ Douw levenonghelaackt. TPaaruptishpgheraackt/ Alleen doo ich enimpne.

Zpmocht heuunuetverfaden. Want CPoods eeuwrgh wesen/ en anders gheen/ -

--

Dachsmärchen begheerenversorghenal leel.

WHelaasdoopdelwaan Athp't Herpentsvenpne.

Diesbleefhymetzündwalelustbeladen. -

DAlshp gIllgh) nennen aan/

TDoe Walshem'tleven eenzware dood. Tpn luftballert ppin doozlosiverstand groot.

GoodsWefen welghedaan. In ouruftmoft hp gaan.

Pp Want3lr)feifsgarts Naacht ende bloot/ Ein leerdtnetztjnfelhade : TDät dienste valu luft belght jammer ein

JlMetdruck. Werd hp belaan.

Alleen doo ich ein mpne.

-

'

-

11.00 U

Bp heeftzpn God veracht.

't

Drität

Dºpnfelfs Heerwilde hpzpue.

heerflappp voedt deziel als 90 W

Zpnothepd Onbedacht/

TDeshp die luftging) lupten Uptzijn rade.

Heefthen daartoeghebracht, TDeshp nuleet verpacht/

BePoefdelidod gaffendoe’tverstand der 120Uülen Wooght te

Entreurt dagh ende lacht: Mileen doo21clien mpne.

Ell

man

n

1) MilD.

-

TDie dwanclipdoemet des redensband Doehpzijn God verliet/

Ja ruft Wasalzunfthouweil. Zp11 galligen. Die frecliten lag Hemmelgland. --

&uammtyp in doodesppie. MDant Hodes vulghefchtet

All Werthp Van 30thepd noch aangherant: . letonverfandten macht ein uniet neer zouwen.

DAltjd/foohptghebiet. JBen machs beletten niet. TDitlpt hp u.et veroxiet: 2\lleen Doog ich ein unpne.

TDatar

''

Goodglicht zijnzielver

MRU

Ein in't ghezicht een nieuw luftghebaart. TDAarzyll dees de In een vergaart/

Zijnepghen willeguaad TDozstula des quaadiyepdg wpne, Goods goedhepd letide daad/ Alleen totfunenfelgelbaat/ TDie filler Net Techt Werftaat.

In Godes Gheeft verheven.

Wodtflert dat de J2an in wijfhepdt ver - -

- -

-

--

maart

-

TDe MMan het UDyfoock na Godlickeraard, Pol n luft voll vgeei" ls suicagoedle

TPaarolim hpd2bewighgaat/ Aileen D002 Ich enmyne.

ll,

JBaar al Goods Pincenreen

-

-

XXXV. -

-

4Treckenmetien een pne.

Zpzijnin Hodeeen/

--

-

MBt gratienghemeen/

-

Opdewpze: Alt begint.

-

E" goed nieuw liedhebickghedicht

19xplvanidzickighgheween/ Invzeugyden grootenkleen/

WPtalghemepnder nnnnen."

Derlost Van Icli ein mpne,

TDeuood heeftmp daartoeghefticht/ JBetwel verfochte zinnen." Een spieghelwerthier elekteen opghericht/

XXXIIII.

TDiegaarn henfelffouwkinnen.

Op de wpze: Het voereen aal . … ouo Häupterüel.

I" wilmuztaghen ernntenwahedicht 19ati redelsloozy der Zielen glyzlijt : 19an God tot uin ende Woogytgyesticht/ Overde 190uwzyn lufte. -

Dusheert unenfety ernstlich ughezicht Ter Wäarhepd die U verboggenlicht 19faatfult ghp hier Winnen. Inonverstandes verblind vernuft Zuenjonckhepdsdommeooghen: Oppdel Waallen fehyn Van luft/

-

TDäar dooytal Wertbedzoghen: TDieuptztjneinnüdells aalghericht/ TPgot Wefen in't Doo konntmen in dees Wereld vollsnruft/ Eer Wptbekennen maghett. - - - - IC).

neue

Dem verghefelschlappen in31jnen rufte.

Dees Manwas jongh enonverfocht Als luftheizutöthet begheerenbocht zemaal Öguckt ghe

ventures U9c)t/

19eratende Goodsveuchde. Eenpdelewaan heeft dttalghewzocht

TDueinaacktehen soo blindtdat Uponbe

Peelonvermoeghtenoughcblucht Blüftelt, verlangten dat de loghenkult, TDällt do023pppilghedoghen.

-

-

Pieropent dande lefteduur/ Dschalckooghdationskommt quellen. TDatfchept netboofhepds dickemuur 19an Gödd die Welt gaat stellen. TDie toomt dezonden groottstelckeruur 19eetunter dalmen macytellen,

docht - - - deughd het valt zuschfuur Gehoofaam Wertde luften3ijnderjeuchde. Dildoetmen TDe Waad quaad 1uen laat dooz MBerg

'

Boowertdie Heereeen Knechtmetghe Ween/ .

-

beftuur .

W9tvzef vander Zellen,

Bandanderschepselenalahemen. KEg


Tiedekens. Zpinonachtsaamhepdfoompt gaatbietet

Totdatmen baltin doodesklacht

-Henn

TDanmachmenthoop befpogen.

' # motthp “ beeren,

Dietoomtons hepiin Godeskracht/ Dollkomëwertdeesmensch buptenbinn. . TDehuerlingh werd ghebogen. Byeenpdelmoeptenquellen 3pn gedachteil, Diewerktfoo naarfigh dat jßu 3ielver Hºpfoeckt na ruft metop.merckende3inuten, fmacht: Gpzechte kennis doethem Bodbentuntreu, Om't Hemmelsloon verkoren Opiaatzfn willenleert totzijnverfachten Hetgoed hp bekent/bentut noch acht SZyniarbpd werthemfuturdaghende nacht –TDie scheppervolgen met alle 3ijnkrachten, Emblyftmeeftalverlogen. Iteerfen veelklaarderdander Zonnenli

MDantknechtofhuurlinghfullenmiet

Heeft hp inthert/dtealdes WBereldg vzacht

Inzjn gemoctontfangtnetkloer gezielte

Gipven inthups des Beeren. zaar't kind datmen inallen3iet

Levenenidood is heuneeulutghewichte. Hºpkan zijnmoed Voogtverkiefen wachten/

Dt ILiefs den 19aderteeren. -Liljckdomen Acm0ed aleven verlachtet, DAllmach' zwackejeuchtna Goodsghe 12 L

Roonende Wijnoock vzoukensfonder

All't quaad noch nietafweieren/ öheen loon noch Hemelhet befptet.

lingen/

(vertieren.

TBoen haar mifbzupckers pijnlich 't her JBaar 't loopttotunen 19aar/ WAthen TDlehun van fotteluten latendowinghett/ .. NCIl Bar als die mensch alletpdlycke dugheit/ CDm Hulpete begheeren. Bestelldelicitgiebzupckt tot. Godeseereit -Ösen machen dazu geen Creature deese.

Ditkind indeughdenopghevoet

Wertjengbelingh vandaghen.

Hert.3inen moed Heeft hp o 19 ins voll

DZijnkenhaus meertvant beste gold TDut soude Wpgaarn vejagheim/

-

Uzeugjdell

TDie weltbesten kamen welottbeeren. Baarvundt3jn machte klepin na will ein ZJaloudjepd boptaltpd in verscherzeug N020 D2N 't WDelck hp 3jn vaargaatklaghen. Hisvereenlightmet Galijckedeughden 't 19ccfaeciliennaackthen daurecht Woeb Totaloerryjstmortvgeinhen vermeeren DiezynwilnamachtwelmutIHeil ü0et Dyout ygonruttotituten mat üpäteerk. Ein vpptzujn hartvanplagheit. XXXVII.

De Pinsdemandevzone held/ Reemtalfootoeintwesen Maet macht wertzinverstand verselt

--

Op de wpze: Baarmach zu zijn die Liefstennisjn.

Dils kontingh uptghellefen. TDan rupnnt vpand fuermetfchlandein

- -- -

Kenniffezinght.

-

-

---

-

"t Weld,

Bär" Dineenrechtvaarolighalogdeelgoeb,

Bptreurtnietmeeruptvzesen. Sheenpdelhoop zijn herontstellt

- - -

Mitarnt alle die 11 TWS ist23jl/

Goodgtegenwoozdichtpd 3 julZiel verfümelt Saeckt Salomonden Liechtervotd. Toonthenufakemetootmoed

Jutvuer anliefög heggefeil.

TD2warhepdu darnieten schlamt. ZHoowertulertdoozliefversort Enghpunetnig 3alig) genannt.

XXXVI.

Lied:opdesDichters endezynvrunds Senmoederwirtickongheblaamt 19unliefde doIztgheloove Wast. Nejnzothepd inetterjeugdverfaant Op de wille: Vncoeurvivantem Deeft redenoder willbeläst. langoureuxdesir. nachtsamnjepd heeft mp verrascht: flupendiep in ouverstand. vyIn eenligh Mºnsch des Herten ruft TBoot Malen stalininkind/een vzeendegast verpachten Auammp (helaas)daar Woszter Hand. zenfelftin almost hprechtkennen leeren namen.

- -

Totescheppervolghenmetalzijnekrachten Rijckdomen arumoed aleven veel achten

Ronds on mp waackte aan elcKen Rand 19erkeerdelusten hoere QUläd.

o'o unnach hendangheen Creaturedeeren.

dees mpbeestlick üpen vant/ cyout/hp onruft/terruten moethp keers. Als F"uarinooliet3p zpnjukind der liefen 3aab een doodliche Baat. Diehembevoeltmetonrufenbeladen/ TDedagh quanaanick ben stw Mackt.

En blindelick« untreuren gaat Werfmachtent:

19anquadeluftueriptop uzeendepaden/

Darfagh ick treurighildes dad

Zynzielldiewenichtna verloffingiangua TDutlust ung"tleven hadde gutstaackt. klachten.

dell.

Ellendighheeft moditgemaackt zenar"tmoetmeerkostendan wenschmet

ck vand" mp metterdog

WDileenigumensch des Hertenluftverpacts.

itdoode kindheblich verfaackt:

Rijck vanverstandwerthpdiet'alderuren 19erdzuckenleertalztjtonwps begheeren. TDte3pn gedachtdoogoo.gdeelklaar leertpu

MMC,

Alhaddeick"tleven mietbeWaart,

#

-

- - -

(Ten.

-

packtotlustquaphservermaart

hp 3istder ungedervander dood.

Liefs is mpnkind vanlevens zur 'tBegintenepnd Wooysichtig poogtte fu TBitgheeft in Welling neu fegost. Ten

-

-


Wiedekens, Bp wiepgherde/mpdwanekdennood/ Baarvoor den Koninghlte dagheufel,

fol.495

Wtons zijnlebenfoer Watfaltong moahen baten

lenklaaghd"zck daar lustsonrecht groot … JBet;ppnen groot … te’t leven namdoo valfehopfte. DterfChziftus’tlevens hood: Emmpnetquadelufteufel Paardoodedzaghtgafvooz mijnkind. - LPnons uptdtepernood -

-

Jntlevente verwaten.

ZPfpack’t yootu/ghputerhet wel.

-

- -

Blpuen Up Willigh dood WDiep Inderweelsenfetyoot Terfond packt Halomon wijs ghezint Dervaart voolpdensbyood/

Bits"tmijn/hoefer ghp"tlevenmint.

Betlevend kundideeltraschaantween.

WPatfaltonsmoghen bateur Ins'Hemelstroon/ Inteeuwighwesenschoon/ Doerdoe die Bodeszoon, Pplieftons bovenmaten.

TDeswaste been delufe blind.

TDutoodeelheeft mp 'thertdoofneen. Eckbad den Mäoningh net gheween: TDatmen het kunddochievenliet/ Enhpthaarinevergabe alleen.

---

Wantlewenddeltmen liefdentet.

Blpftelck hiernnetterwoon

Eerick"tkindbpacht indoods verdziet Eckderfdetlieverialdertjd. - - - -

Zoechtelchina"taardscheloon Istvleeschelerhertsen aroon/ Datfaltons nuoghen baten TPees Prince fpm/

TDedoodehelft mp gheenvzeughdebiet.

MDant liefdjagheitsghedeelthepö stryt.

-

TDers supver Bodlick"wpn/

JBijndood waarat vereibeterpzofyt Banliefdom lustfouw.zpinghedeelt

TDerzielen mederpn/ Gheneestmietdoofchooupwaten. Dpnoetighedpouckenzpi

Betismpnfchuldick kentuck # 4Tismpnversupmdat luftdit speelt. Jckfpzacko Mitoningh Godlick beeld IMpnrechtsoudeick verlateneer TBan't kinddatinnpisgheteelt

Halfp veröpvenppu LPfalionsfähoone fehpn

Enfalnietmoghenbaten.

GPnschuldighlpdenfoudefer. Speechtgheefthaar"tkindallevend we .

xxxx.

Opdevpze: Shevateghebare

3WPanthennis isliefdsmoeder reen. ÄH00 heb ick mpnghemoeds begheer En Wert verlost Wandzuck ein ween. Ruhebick uweer Prince kleen/

Poeift nunmetuvkas, Etzinnen metzinnen

-

M Merchitmensch op mpnenfanck.

Gleven Goodshetgrootst"zotig

Mäont ghpfer Walarhepd bune

3ptmpn Bodenvaarallern. Gypwilt datick u Moederzp,

Doofght Hodlofen danck,

Bedzoewefaltroostwinnen,

M9 wijfhepdhoedtvoop allefnert.

TDekrempelgauck/

Dungaryepd maacht mpnzielevp, 12 liefdomhelftu19erkoonhert.

TDiedopftheeft/dpanck/ Deblundeklaarghesicht. Ju Christifuldptvinnen/ Polghtglyphem maint Licht,

xxx vIII.

--

Opdewyze: Dweedlede daar

Rettrouwen/met trouwen Heefthp zijn Bod ghebten.

Wanick zing) dutlied,

Laatu

TS: MBereld rot) -

-

de Douwert

GBp almpn.jongherskleen. WPant3phen aan ulhouwen | Ein in mpnpaden treten,

Js numeeftonghefond … … … JLetboof hepd-heeldeurwond. : Het volck in alleftaten. TDedaadbewpstonsgrond … A9olguaadhepds t'alder stand Alfpzeeckt Van Hodde mond

- --- -

-

| TDugmaackte een/ In oilsgheuneen Gil Wptammen in

Bp dat3ponsaanschouwen Jileetlichepd tegaar.

Datatonsmogbenbaten -

--

-

-

-

Eenzoonken waard M9erts"19aders wood vermaart

Ben ick vollbzedegroot.

A9an Moederkupfchen zaart

JRensch wildp mp aankleben . .

Ghebogen opterftraten.

#" vpp uvander dood

Epnwpmetzoud bezwaart Enthp3pnoodlickaard . nons niet nieuw en bzart“ Atfaltonsmoghen baten PLiefdiensotmoed

MBastleven Christigoed/ Pnsalderfondenböet:

Hetleven/het leven - -

-- -

.

- -

-

-- - -

. .

.. . . . pnhongher Wertverdrehen -

Eck bendes Levens bzgod, . . . - - - - - --- - Aluwen nood/ Entwederfoot/ - - - - -- - --- -

Derjaagbick metterdaad. " KBpnrijckfalick ughevtn/ Allgghpufeifverlaat :

Als Wp diewillen laten,

Baar als onshooghemoed Booznpd verdpven doet/

-

| Einkrachtbezwacke kranck

Alflaap ich nu/ghpwaachtvooymp:

-

-

-

s“ 2.

-

Den boewightlifenfirmen.

-

-

-

-

-

Ber


-

- -- -

- -

-

H

7

- - -* - - --

-

TDerschulden volleboet:

-

: 1 Alsalde Wereldhem van mpkert - -

-

F"002“ nP Nd2U liefܺll Qlü0. '' VOet/ gloeo.

| Wöpfickbpmpnen Hodgenadigh. |

ZHtterick mietfpoed/ ÜDeer op derechte uaan. Die on haarfondenkermen/

TDenzotten/den zotten/ Benickt wufzepd Klaar. TDie methenufelve spotten

-

| Aankleefdp 'tschepfelsonmachtüchepdt . | (Troostloos pdtgyp deutr Godes kologn/

-

:

- -

fnert. Ick hebt verfochtmetaandachtichzepdt.

-

-

-

| Einblpfverwopenern verhogeniert.

TDne als het koon verrotten

- -

-

-

-

jBake ick mpv/Uchtbaar.

XLI.

' evangen schaar

-

-

-

ä “t

Filmfonden 3Waar le als B0

- -

Pzintesditsnumpn verdsaamstpd: JM2pn logen Wolvan Wallachyticzepd. Een Boot macht mpalmpn goopkens Ghetrooäick midtsinklachtichepdt

.- -

Doricumwagengun. Spg ich bpmpnen vaar.

s- " -

- -

- -

. .

-

- -

-

--

Op de wpze: Psalm 59.

spottet

-

-

A' getrouwe Heere/

-

JL2jn werckingh in haaript.

-

TDie altydttrooft in druckughfeiere

Terfholen/terftholen

-

Dertrooft schier dpn verdgucktebzupd/

Gaanzpintleven muyll.

Poemonghen3p dan dolen/

WBenauwtvertreden Want Onkruptd. ºt Ouaadtheeft nu d'overhandt ghenommen, TDeboofe spotten netde Wonnen.

-

Als ick jaarwegh moetzins Haarkrachtleptdiep verholen/ Inmynenkranchenschpn.

-

Zpfchudden'thooft metgrootverwpt. (Troost Heerdpn Häerck’tig nu de tpdt.

J2jnwaarhepdfjn/

-

|

MDaar JL2edecyll/ . . ."

1 Berdypftalhaarghequel.

Dood Duppelsonden Hel. .. -

-

-

-- -

--

| Sturpghinä Ein “in

: - -

-

-

-

--

at Heerverdzpftuptuwenrycke/

."

ä

TDees Heeren/des Heeren

ä

-

Lptmietdatwpboven't vermoghen Degvpandts overdaadtgheboghen:

Opdat devooz’gheen overhand

Entreedtonderhaarzolen -

-

-

- -| 3-altonsezielen inden grondt - - - - - -

"

. |wanewrzynamtlich gewinnt.

a" - … | 3tzerdatalghp noch wiltkastpden/ - .. *, -

-

F:

[sär

". : "… .

ZSchand" encoufzups/

Totofianumennamegroot

''ä' “inn-ehen

aack ickfeeeuwighvp

'' bel "ern

- -

-

- -

-

EnzyGoblickinny. -

-

l Soo lang wpottelickenvienischen/

X . a"

-

-

--

-

-

Inoneroem war nietheipen

Op de wpze: Alempnghepep

dem e

-

1 ZHoo lang) Wpbouwen op onskracht/ Soo lang wertghpdoozons veracht, -- - - - - --- - - - - Baar-alons kommer trooftlickfelpen/

Wee, . .

E" frpd van vzedeninmpnghemoed/ | Hooyaatalsleichhemself

verlaat Enblootopubelofen staat.

Doetimpmettreurennuzingen//vzo,

. ." - *

Zckben in weeldenvokteghenpoed/

TDusvlootons Peter van creaturen

Eenüaafbevyptvanveelbingen/sino. 13pwillighlaatickimpdwingen/fo.

19erniettinons dooz doodtsdefuren -

Onsvleesch/onswil/oms quadeluft.

- -

Thebeckdoetmpveelgoedsighebzupicken. Doertonsdanrecht unuwenruft. Dooftouthepd-bwerd ickgheringen//blo,

-

--

-

-

- -

-

-

-

-- -

wä Pzinsubpfandin deesnooden 1lt EECH Ol Deul di 19olvzundenbenickvanvundenblook. | Baar ''' “ - -

W9tgal leer ick nu hongh supcken, -

“- -

-- - *-

-

Dolltennisleefich nufonderrad. "

. . | 19andienuzept/daaris gheen Bod, , ,

,

Dolruten wollein onrust gross. . . | Bpdingten quetaanalfenzpden.“ - Dolliefdevindeick unpinden haat. A9oleeren wertick banielck verfmaak,

Poltrouw.vindiekerveelontrouwe. "

| PLaatheminonadood mietverbipdent.

F: --

Dolgoeds begheer ick noch onverfaat -

Dolbposchaptreurtmpnherein rouwe, Intmietfovindickunaldatis. | Infhandenwertmerftmputeervernweert, d’CDnfekerhepd maackt myn zielgheluwig. Betonderbunden mp dit rechtleert. - - -

--

-

-

-

--

-

-

-

- -

- -- - - - - - - - - - - - -- -

.

Epide -

. . . . . .“

Dntsegghenhanun impulsessieger: Envivvenintverantzen z-

-

- - -- - -

-- - - -- -

- -

- --- --

-


Liedtketts.

sol.496Overtre

TDatunter die Forde doet.

XL II.

D00 Uaartdie Art die Fondeten den dood/

Gp de Wpze Palm 86.

ood.

TDanifmorvos den lieben God beduchtAdams '“ Dilschuld is Wegh boofhepd verfontVygh TDienvatfehe schips Ware vernommt. fo ' H.

Wy Anwfozingtmpnerteveplighy B-Dildlgl/latuurlicli el

dinghe,

ZD00 liont de 1neufry 11 mood.

'

vlucht.

ka

Tonburgh mitut de mensch hetyuaab/

TDut Goods.goedypbferehäat. Daartooit de JMensch inzpnezede/quand/ TDtehen gheen vede/laat. Adam (Tot TOPt / dlehen Wall zondenwaar ydy?

odigy mimtmengoede dingen : einen boven Bodygherringen: ao aankleeft/alzpufeouls Weenind :

' erlit/

atmen treurtals Bdd dendeunt.

-

Entotter deughdentreckt. Henzelfmintdemensch natuurlick

D

TDitlocktons totliefd gheduurlich.

ung 02

9aar muldizepd elck nuetsch ghertoft

herte/dan begheerlick. Sie „l. „H

-

TDes Heeren straffendwood: i“, Ein daught 3pn Krups net een leedzaam ZAdT,

TDunverdwpationsepghentiefd. Jtuurlick09ck opt beimilde

gyelltOed/ 19erkirpgjt beloften zoet. Beloft Van doo

umoederharen blpt atzp voedtnetzoghen vlpt Riet on yaar profyt.

aber

''

a Serpenr

bSerents des waarthepds 2" c Vyandt

, Uda

CDnsalustenbdenickenchaat: End waan hethoofd/derzondenleden//al/ schaP.

Peplighmoetumende Liefdp.pfen:

Die van d'aarddnthobzhaan rpska -

TDMarzo lief Godt bovell//al

In Ols Vertreden//zai.

MDant Had zelfdeesiouen//fal. TDeesbilart liefd intierteeinzinnen/ TDieden uaafkeit doet benuinnen/

Alist/o Pins/datindees Christenfryd e Serpent „'' zbuntpdo. bpt Jil follvoo dachte lust die "thert beh loeren.

Alsheimzelfter liefd van Bod. Ditsalder gheboden üot.

Ein luftelickibelaaght

s

den Heer/ 3pn WDet in'thorte Veerten -

KLII. …

vert behaaght" Wyfs

chpft/

TDie waarhepdfalu vxpen vandefiniert

Op de Wupze/LBpm ziellooft

Alshaar Dertoonhert.

-

üüden Heer. XL,V.

T "Crupsmoetghedzaghenzpm/ Indzoefzepd ofttippn/ Onlpdzäum ofcheduldigt.

GBp bewpze: Hervoereenmaag

(Twee Wintmeron nifdäad/

ders ILammerkpn.

dehpnover Lipn/zphoeden haars Da

Teengoed en"tattder guaad ZNAaar"tderdegant gottfchuldig):

Spinstersalghemepn S Pintvlptighghp 19 Bauploftskleed/flecht/fpnen : Rau Buipgoms behaghen/

TDeflinchermoozderboos/

19 tpd die mus/washofwertfeerklepn/ X5zupichtrecht/hetzpndzie daghen.

PLpd als een Goddeldos/

Bonderberouw van3enden. Hetquaad benintzpmhert.

Bebaatdie ghpop uwe Spille wint

Hp haatdes kruptes fmert.

Isnu van daghe/uwerck beginnt

Enlastert Chzifti wonden.

BUpght Omn Goods WPetu wille: 19ereeninghtmet Öod die ufer beimint

TDerechterfhaker goed/ Behellt net Ware ootmoed/

Doightfuel3pndaapenfulle.

TDathpzpnfrafiswaardig.

Istdatu’t gehaspeldgaarnmitha En’twerckvangistert '

"ant/

TDie pdhp-metgheduld En p2pft Chzifti onschuld

ä# ' '' “burg bejaagh j

TDiennaackthen fluxrechtvaardigy. Maardie onschuldighlpt/ En in3pnkrups verbipt/ terft willighalzpy huften.

JL2 UVan'tquaadte opfet1in GPm

QI ZR 9/11

-

„'Tvlaschaanden rockendat M02gen ist EinÜooptimiert optisonghewig.

Petkrups Chzistilpdzaam T92aaght hp in 3pen Lichaam.

r dpfrig ä„

NIU DIE Cell Bauploftskleed vane/fs

Gheenkrups mach hemontrusten.

xLIII.

-

-

XLVI,

Opdewpze: Psalm 4.

Opdewpze: Palm43.

t verbeeldt net kloecker T rechtis hpvolmaackt, ä en mit '' Wood. Zufmenschen denverfand Gatelybookeen tongh/diehaaf verfolgt Trechttothaarindereuckeloofenacht Wanttoon '' ' DAildesbegeertenskracht. De

Il

Eva,

Adam,

F

sethitgyp ruftogaardrjck,

TDees lockt Nanoock die reden sooonvzoed

00 Lellclitalfinen. dpier dort,

-

Gheeft


ILiedekeng, Gheeft Heergheduld/doo wareootmoed

Chzifibevelintdoen van's1Baders wille.

Ilpfchiedtgheen onghelych. Wellhem die foogheloovigh't quaad kan Stelt dpnenmond een flot 19ertontufelvemet voograad DAls iemandsklap of quade dad/

&# wood/dieaardfcheluft ver -

Enna

HTEN

CDm3alichlick intgoedelandtevonen/ Soo Abraham deed/wantditzymrechte30

19trecken wilvan Öod/

TDenpoortuwes monds neemtacht. aBpentdienuetvooz3onne fehpn. TDan beecktdestoons scherpfenpn/ JTNet vzoede autwood facht.

III

Dan Abraham oock vzuchtbaar Chziften ranchen. Haar lustig Goods genate danc

bit-

TDeeg Liaad voozkommt die zond/ TDie dich betongyupttoon bed2pft. Maarais iemand nulfdoet ofkipft/ Deel nutterzwpght de mond.

ll.

XLVIII.

Op de wpze: Psalm 12:

En denckt met TDavid Wall/

TDe Heer dees quade mensch verweckt:

D

CDpdat in mp naackt werd' ontdeckit/ Poelck verdzaghenkaul.

-/ vaukruges verdieten

EET2

pden/

Sls"talreetjd den Wereld eenghefpot.

be ' hoop sm nämläals te vgr vlpDen : En! er ' hert/daarts noch wasgeen TDie

z"Maargoed istbovenal Datmen vooptquaaddoen/ofverwpt 32ethertengoedgebenedpt

-

OG,

WDtliefdefonder gal. "

-

Datdedeons fleeter goed/.

TBaaromacht3ptvoopblinderaferpe.

Hangendeaantkruptebloedelick:

TDatmen zujnwil/om Godes willehaat,

Bolghicku Heerlänghmoedelick 19 liefdumpu tough beh0et. XLVII.

TDer vzonen wechnoentghpeendwaferpe. Omdathpfelfzijnluften Wil verlaat. JENAar' zjtzien dezonen Goodste wae

-

EN

Op de wpze: Psalm 23.

WDiensleven hier/hen waseenfpstternp. I Pjonckhepddomdoetonshet blind Welt TDanroepen3p uptwanhoop Vanghenefen/ Zelaagte laat bipcktonfezotternp. kalefen/ -

dygnnofelhepd/en'tleben goed verliefen. Tandoolenwppynlick op Weende Paden Totdatons Goodootlicht 3gnregyella

X LIX.

Op de wpze: Palm38.

DEN/

dygellendichepd vanonenfaatdoet Weten/ Entoontde Zouddaarwpdendood aanete. Hierbl

D Sie hierna Goodgwood leben/ Denn aankleven/

' kracht/van Waarlhepdgeter Eufoet 'le:Poggen D00'' “' ch ' 2

ehellllls.

II /

-

Dieopenibaartdeslogens valchefhennis: Hemtehsuden upt Goodgruft. So hätelick/datwpdaar gantsafgrouw: Enzjnvedzogy net meer kolnen

betrONU

Dolghdp/fegghenfp/uldzonen Ghpfultkomen/ zonen/ Well. .

gankommt Hodsvizefinthertvanonsge WPtveelvzeughdenintrueren. Neill

Entmaacktdatwp Godtstoonen straffe verfen.

--

Wöltjfthier/Wildpt nietbeklaghen/ Bpumaghen/ Binnen der Weelden dueren.

Als dandemensch mitrouwt devalsche loghell 3

IBaardie Bodeghelooftootmgedf Haafthemfpoedigh/ ft gl/

- -

erwaarhepdtkert/3jn heelverdoolden MBtigemfelftotGodttetreten. ooghen: en betreuwen/ Soo entde Heert heleofintherteleerlich. Ppcomtmethoop TGooz veelrouwsen/ -

TDAL

-

lang t/vpwillighen begeier

b

(TH.

JR vzeughden metGodtghenneen,

A.

-

Deesdoet Hoodswoodt boven'tvermuft gantileWell: Fotlinderdood/upthoop vanteeuwigble

L.

-

Op de wpze: Palm F.

Well.

TDeürdit

setzt demenschte strip Oäumen ent lako. NLIN IEL

UCIl

TDaarmen Wel Teghendezond/getrost in drucken lpden. vpandliche hatte, zothepdtslustellen ie haatbestaat h In quaadhepd Mennigsklaar, / overzijn WilinWien 't Bekende quaad DIM). (Te laten Waltniet3 Maar,

F:verstand/van

#

verehrtrand

--

Dteignugoed/enbolghtin ootnotd stille/ Wellut


MDollustbekoopt Boog schoone scjpnmetfineken.

NLiedekens

Jfol.497

s

Entrad den Q0e0.

ab Wandelsdzie daghen// -

WDerlanghen wood

Loontnoch 3pnvalische treiken,

Paarfaaghdenna defondenongeneeflick.

wirft#" Verschickten voogfeet Neelle

Ghemeene waan/ MBil3pn als Bodengroot. TBooz dit befaan Momen. wp inden dood.

ZP fontbenauwtoncingheltmetterdood.

bob help 3 in Bupd/van menschen hupe

JRaar die Goldgraad/ Bollenhaar luftalankleven:

'tGheloof floegh rasch meteenghewil

Et1 Netter.dgad

lighlpden

TAes Heeren wood beleben: M9erden gebracht mit Bodlick levenzoet: 002 Godes kracht/ Rietdoo2onsvleefhofbloed. MBieföo verwint

Banckt God/verlost vanrouwen, MBtendod bevint/

Boeckt hulp met vaftbetrouwen/

(terzpden:

d'Hertf-tochten quaad:datmeermeer h00g

En inde plaatsvantovervalonfuur, Wastwater weerden bzupd" eenfalle muur. JPaarfo wastniet den najagenden fonden Wanthetbevnel den bloetdöstigen honden. Doo dat3palverdoncken kälepnen groot. Ein solchen diepte grondals wichtighloot. Däind’rendeslichts/dte eerst waartdup ferlinghen/

MDie Boddan vxeest/

IMoethier uptvzeughd ofppn/ In waarhepds gheest Bidden ofdancibaarzjn.

(dWingen/

Dandelt in't licht laat ugheen juck aan Dan Pharao/maar vpp Wall3Um3Uaarthepd 19Mper PAPft in gheeften in waarzepd.

L I.

L III.

Opdewpze: Psalm5.

GBp de wpze: Palm, 6.

G" scheptden menschter3ältcheden/ jlaar zotte wilhem fneven//doet,

D EBader3and zijntrouwe knerhty Pet Propheetfähwoodontotterecht,

Bankomtinenweer intieven/goed, Alleen dooz doodenen vertreden/

B.pns lieve zoonseen Bupd tethalen/

Ra3pnen beeld'uptd’aaroschepalen. Deesknechtvanthaarbp eenfontepn/ Totditverstand magh niemand raken/ Die doop/derfonden dood ghemepn. JDandooz des Heerenhepligh/uwood. WBaar rechtberouw intzert wolont binnen/ Tat helpt denkilepnen vepligh /root Kan's Beerenwood demzondaarwurden, Gmthen doo quaadhepdsrecht verfallen Zalghte malen. Bieknaap verbiptin beughden//zoet Derrierd den Bupd met deughden//goed, TDie hierhet quaadzeptgoedtewesen, Hyeyoogdatop het wood kan Mercken, Enthem van God nietraden//laat Jethrachten badigyun goepw.erchen 2ölpftfadigh in3in quaden//taat. Maardie ootmsedigh God wi,vesen/ # hp ' kß 19an quaden zeden,

-2

''

MBertheelgheuefen,

en MDAUpd/en vza

Beesheeft Godswood totzijnder ppf, Bpfterft3pn willenlufte//quad.

TBaardooz hpin Gods rufe//ga.at/ Baarhp3in Bodmet deughdsbewpfen W9aarlick kanpppfen. L II.

GBp debwpze: Psalm 8.

Late:

Ppdwungthaar

''

dar.3Illickßepd, Wiendlick S

''

PAPWullighgaatzpmetzemtreden Busgingh3pupthaar Daderg Hupg/ BP vollgyde't woodZydzoegh haar lärupg/ Engingh haarfelfwillens verfallen GPm PaarliefBupgonnte ghemalten.

d'Eeuwighezon Godswaardezoon Daald'afteraarden uptzyntroon:

grooten Moninghs GPm3pnen Bupddaarte genu0eten:

INO itel

a“ nachtbolbpenght feergroote

Cu3ällchitekteutebegroeten. Ppgingh bp "slevens boyneklaar, Hºp bptzpn metdaden wonderlich/ Die3endeheett/hp/zacy op haar/ Envangtden schalck in3pnenepgenstrich, Met3pnal-ztendeklareooghen. Tºpnluft istklepinhooghte Verhalghen. T9feng

INO IIIEN, nghen.

'

Apbacht3n Bupd upt dupferhepds quaplaghen/

-

<DPeenenwegh van dieverlichtedaghen, IDie weghis 3elfdeslevens helderiicht,

TDe Bupdfagy hemoock poedelich, Bp daaldieneerootmoedetick/

Dansaenels bulthromenhoogvaar igh/

Werblindeoogenwaarlheptsklaargezicht Enkendbaarsperrenliefdüterwarb ÄÖpnamenophaarghedacht, will ende 33aat/wiens naam lachenbedupdt, wercken/ (Merckten, u’t Hemels

acht/

' / eeuwucherfherpop

' enderdna Gooosbyagen/

19erbipt munlick zynidzoeve B zupd:

Ellbogengthaar unzpn JBoeders Wellingh: WPaar 3P Werbept zyntrolumen kroumgt.

30

Hf

Op


FLiedekens, Riemant zijn luften laat/ LIV.

-

-

Opdewpze: Eenaardigh (Trommelaarkten. -

Dochdiebegheertenquaad/ Diep sondermaat/aankleven.

-

erhieltendortverliefeneengeruflighleben

vor V gehierwillevenmetzinnen blp/

Looptdochntetblind./heenvoorde Wind

FUlderuren ruftigt. In Godtlichter Deesaunt/enfalnetlangedauerten vzeughd: Begint/die moepteneenste hatten Diemaachtzynihertvanhopen W2P/ Elteenvemint/Man wyfofkind Ein verlaat de Wee3 daar bp/ Ein vint/dathpt noch moetbe3uren

Derzint/dat ghpºt hier allmoet lateIl/ 19 hert oock mieten stellt/ Opyooghepd erofgheld/ MDanthoopenvees gin tweesters quaad/ Tanthetumaarquelle/int begheben. Sonnenschein hert erfolgendetotalder stand Berliefen doetverüeseneengeruttigh leben. MDaarhoop verblptdoo zothepdsraab/ Femtughedacht/doowpfhepdskracht Laaeentptenchebaat Dertoock"thertmet wies deuTW0llt/ Enwacht/uhertete

ZHooyeefthp altyd ghenueght/ Hoet Bob De Heergyevueght.

'

Envandzoefhepd onghefond.

Die teurnis3otdpft uptu ghemoed

Man macht daar afghp dochmotfahrpott Ezpyoochepd machtlofgroot ghellacht

Diemetppnutpd stellen sonderpzofpt. Boop naheluchubertund hoe0t/

Hjeächt/te3pnen wel ontfanggen CDnzacht/zoudtu ernepnd berepden. Denitpburugghebiedt/

Enverachtdetegyemspoed/ Soo leeftgyp van dzuck bevppt

Daarlenmooglhöpnet/in fneven.

Invzeugident'alder tpd.

Vermiefendorfverliefeneengeruflighieven

En inde ontpd Vliedt/ .

Haataloo boot/bpft Dit Bodlicklevenaltijd Roonher ruft. Senghtden willelosen investieren «Enboot/uhertterruten stille/ Teespoort/enfalluntet bedzieghem.

Darleefthphupdenonverwert

MDatu bekoozt/laatonghehoo

Op vanalle outhighlfmert

' envees zynuptghebluft üfmaacktdes Heeren luft. XV.

-

-

Dermoot/rasch umeneghen wille. Ditwood//enfalu oocknetliegthen.

-

19ereenlightu interell/ 19 naasten3ptgyemeen.

Opdewpje: Leberger& la

Zoechtgroot noch leen/daarbenen Bertiefendoetverliefeneen geruftigh leben.

bergiere. Eenhertenaackt/vernteumtvermaackt

Z"

leefthp bpden menschen: Datennetherten God betrout. Dieng verkiesen/will noch wenischen

Enhaackt/nletmeerina aardsche Vizeugtydel

Fietenfoecktdarinaberauf Envoightden wildes Deeren

Enfinaacki/deepndeloofedeughde/ Zentralachtjaangisternochaan monghen, Hoowiedtheeft befocht/

TBeeslpt mpdt.

Envindtinzünghedacht Reeft3ich elf ontknocht/en entweden/

52aarherten wilighelatenhout.

#

ppi Sods daad Teusmagh hennhier green onruft deeren. Ein mpthetiquaad

- /

Opdewpze: entwaachtvan flaap vonedatghp3gtin Defen

tersaackt/detpdelichefolgten.

etsontschaackt/daar ruft daackt!

Hertiefendortverliefen eengerufuch evens Peemt Princezoet/des klepnegroet Behoedt/die wiluvoog artpen/ Tees voet/wtlich und verklaTel. »t Hhenoeghen goed/verheughtdenmoed/ Endoet/denmenschaltpd verblpen.

nieuwen (PD. - -

--

Informaghhemintettmerbezwaren,

-

- - - -

N geemtwaardentpd//MPiedatgbp3Pt/ Detroipt/MBittopuwandel merchen 3

zaarwiedaten begheert/ Zitpd vergroot vermeert/ Milizyntpdverteertmet bevell.

49eräpt/19 levenntet in onrufen: Jeaar maachtu qupt/Twistende frpd/

"ärfen dort verliefenengeruflich leven,

Föeipt/Eendrachtinalu wercken Beirut/19hertevanquade lusten t3egherenmentchvoud/ Heeftiu jonghende OUD/

einzunähewoul/gheder "efendortverliefen engeruflighleven. Eenpderjaeght/dat bembehaaght «Bhepiaaghi zünzpalmet halbieren Elek '' hertdooz' envizefen. Hoeonver aaght/men onru dzaaght/

Ickklaagh/enmachtnochtans nietherren

- -

",

Feenwaght/naghenghetadtab Wefen.

- -

. . . ,-

„-

- - -

Könheit - ". , . “

-

-


Liedekens. t

Koornhert aan zynen H: Spieghel. E-

CK weet dat uwe be

KaS Scheydenheydt zoo luttel FT

jfol.498

5 Wiefdeloofe Hoofdkenuniffelaat waren. 6 Hertliteunis soecht/ die haaten liefd moet 7 Baat die 1neer't quaad/dan quaadhepdg fraffingh haat. 3 Wiefd die om deughd der deughden "loom Verfmäat.

zoecktna"tydele lof der

IFS menschen: als ghyaltijd HH FIS des zelf§

9

TBeeskennig Zuldp tekoopevinnen/

baarmoeder 10 Zutlichte Höods / Unet opuercktugh

binnen/ SKFs" ware deughde, doorlof 11 Doe vaun bpalmölick ghp Goods goedhepdt

lickezedenzeerwel hebt benaartight:

Verjalaght/

Derhalvenuherwarelofdestcmeervan 1 2. Ellhaeuuillck Hadtuboofhepdtver üdagyt.

zelfsmoernavolghen: als u stadighe af

keervandeverwaande eerzuchtoytheeft 13 JBenkoopt waarhepdomniet/dats ghevloden. Zulckudoenuwenthalven, 0UN delloggen: ende uvrundschap mynenthalven moct 14 TDienstetckgäarn/ alshphemvindt myhertellick

Welckevrund

bedzogheu.

- -

rvopfei rupmt / daart oodeel fchappeende vreughde zullen gheduren r,5 Waang lilalär Wertschyuut.

zoolangheickleve,endeghyuzelveghe

16

“entw des logenslift UMWHillt,

elendighleven, ende my op der quaad klapperstonghebrenghen. Ghemerckt 17

Radese mercht mott ghp upt des

lijckblyft. Anderszoudy u zelfin een

we“Mell älter WINN hPepsi

alle onbehoorlickheyd haar hantieerders

I

fchandelick queldt: ende allemans op spraackelcken “ na Zyngheze

19 TDtakulust/hegheerteuyuttle quaad. 20 GBp zeiinfelfVer

le: volghens defpreeck-woorden, dar zondehaareyghen roede draaght opten

2 zoovolahtmenna, des Demelsperrt

8

LH

'mercht/denenf

rugghe: ende dat voghelen van eender

Verlä0geln :

' Cyziftusterecht in angghe -

verentezamenvlieghen. Ghy dan zule altydt groeyenende bloeyen in deugh

22 Too

denende

23 Dookryghtmen Godmetal zyn fehat

' »indienghyophare

102en 3:

-

ghelycki: weghenstadelickvoordert, u zelven in 24 Paajtutermerckt/koopt/Woeckerten allenverbetert,ende elcknavermoghen, Wertryck,

nutzyt. Ditmaackt den mensche God

delick,dasGodtghelijekzooveel desde

WiedekensdesLieds.

menschelicke nature ontfánckelick is.

Hier toe als tor des menschen uyterste eynde hoordt alons doen ende latente

Anmer

strecken. Hervoorbeeltvan zulcx heb

beickin der 24.Dochteren mynsvori ghenlieds,tuwer eeren ghezonghen , de

CDm

welcke in u komende vande woorden

met

tottenwerckenghycenlovende Spieghel vooranderen ter navolginghe van u zult verstreckenendeeen wegh-ghe

f,

o. Mensch/hoaar taeghp van Hod tegheeftaanvaar

leeftopaarden:

zei

: wensch tot" sahevers lusten

zoowood/oockmacheighendewps,

ä

“ will niet dann goede e“- nachhella Will Waglbins Tºde

I

nootoptenmoeyelickendoorganghdefes levensvoor my. VVriendt D.V. Koornhert.

'

xinwäneuntenmeuregen. Tiszaiuggepd-het epad gar elekna fpoed.

www.rem Verlalight ua zoete

Lied der Liedchens

deblpdelufte Bessäußten lust4yn Haitgliedsgener,

TBestdauer

TPat Wilfreich Wis/Uelieh Wrlief um Gold,

Lapide wipge: Pfalm 8.

Am leeftopo. Mensch waar toughp wenn sie nie in’t zerte aarden. ' aan Waa/Wanhooghster

Die mieten will be ustin Gates wille:

", repn/dietoomtunaackt p"

atzmäansmutawns.

2 Befeetu Mit00pt Wii 3

-

--

TDie nieten

'' '':

4 Goodsgsediehepd met uUwe boofhepdt T00.

wurde aufTDan ff2

z:4


-

-

INLiedeken 3. III.

TDanishp Wpp zijn zielwert poedigvlngge: CBmvliegt fiel/hoog na des Heeren Stad. TBaar zijnhert/ bp Godzijnhoogste

Op dewpze: Psalm 8.

v:

Hooper

Jadt.

repn die toomtunaackt

in trouVen/

Tulckmenfeh islosvanmoepten onruft Hetleven zoeten'tbitterdoods berouwers Utlicht/ - --

- -

geä liertnochvorherdaduch | Totslewensweghaanlocht3PPßffelich, Wempnlick. MDant “ trouwdget felterlick be Hp ruft net lust in wenfhelicke vzeughd/

Hem -

-

1N1llLill

-

TDie ecuWigh duurt dees Wolght de ware Hetgoeden quaad/omhatenafbeminnen. deughd.

Bp sinthert derdingheneven-beeld. Cotfond"fpha.at/totdeughd 3p liefdeteelt.

'aan Merckt in onderwindens

N9te

OT HEIL

JBoetteerst zum hepl dooz waarhepds ken nis forchen/ TDanfoeckt hp Hodwiens liefd hem Gold

naw voltwifelick ber in van waarhepds fiker 211/

JBaar

NEUEN!

Geplant

-

-

lick baart. in loghens boolhoff DManmerct/o mensch/hier toe leefdpop aard. JBaacktdatmeeftelck ZWerft/ --TPaarboof gepd-heerscht/ die"tzotte volck II. -

-

bederft.

Opdewpze: Palm 8. TDes loghens waan Haar Wanershoot

Benet Waardenaan- waar van Hooghfter

netleghen/

Maar

Gesteetulust/vegheertend'anderpaarden/

e Wanztel/ vanbert/ van metaluiert, opwintvant booabste goed.

Wertstochten

NO2

-

- - - - -- - -- --

-

-

-

w“

- -

'

Haartrou macht niet

Alegen

WDieonderschepd van waan entwetenkent/ Jsveplicyluckbevptvantidolen blend, In

„… - - -

a: Weeten machbpgheenfing UNIffell/

49ervoznnt qualutterzondenvupleschen

Pp volghtgheen waan/dus doolt hp niet

NLI /

upt giffen/

Znluftter deughb/doo fchoone goedhepds Alwaarhepdgraaddoethp opmoedelick izelllllg.

Als’t -

-

ge

Netweten wus./enleeft behoedelick.

oogh totfehpingoed wert ver III -

-

Wiekennen wilwaans onderschepdupt

TDanziet begeert, die tgoed metlustbemint.

Wetten/

TDieneemdentoets/vooftoutoodeelsver

Gheenhoopnochverz" mach'thert dan

Mneten/

meer verfozen/

Enpzoefdaar op/ofredeneringhkloeck Gheenpdel vzeughd noch rotiw werdtmeer Abtemtower een net dadelich verfoeck.

s:geboren. odghtgoed wesenfhoon aan --

-

TDAArt

3

-

TDe reden tupghtmet waarhepdts weten

e

krachtugh/

-

–wert fehyn goetquaat/alspdel schaute Mlet TDie’tminstintetnach isoockhetmeestniet machtigh. t GDogh) ' verfandg/de Boddelicke Bebintmen dandatvpfis bovenmacht. -

TeDen/

Toweetmen Wis/datten isbovenkracht.

dEn'tdenckentrouw wiltviptelick besteden.

ge" op wood enoock op Werck.

w gewisdie dickmaal beetvevon Tjn nur zwaar/om latenlichtefon

. 19denckenfinelftiert flur op.goedeweg.

Dathpnittmach verniclenzendenzwaar.

Siet/weeght/

met onderschepds

Opu

Zo

(21

OWNET

-

II.

19 Woodentraagh/laat Teen W00ztUPCgdall Bits Wafe reen/unet ondervinden klaar, Weghen. A9 werckenaldoetna des Heeren Wood/ WDie zeo met reen weet upt bebonden Waarlhepd/ Pool d'ogen Hodsdietalles zietenhoodt. TDienvppt gants/van alderfondézwaar -

p WDie so besteethetpond al3pnrekrachten: Wieso altjd op al3pn doen leertachten: 19an't dolenquaad voertzp tot deughden gT00. (em bloot. MDie so volherdt in deughdshanteren zoet: MDoptdeugdelick/oock Boddelic ende goed. Mitoopt Waartjepd repn/die toomt" unaackt d

-

TDeegwaarde waar wozt waardelick ver kreghen/

25pal diefoozyjnpond befteed tedeggen.

Dwaarde menschdit waardste goed ver gaart.

(Waard,

Besteet upond aan waar van Hooghster

IIII.

Op de wpze: Palm8.

G Ods goedlichepd metuwebolze zwerckteur Wpstwaarhepd an/dtmooghop licht aammercken; Zog


5fol.499 quaad begheeft: Fer datdeziel'tbekende yooghste goed metyoogster inefoulall

MDatnieten leeften baart nochklepn noch

Si’t

groot/

Enfouder uefo blpftalonskennts dood.

üleeft.

-

Boodsliefdemild vloept upt goedhepds

TDes kennis epind streckt niet alleentot lienmen/

fontepne/

Metgävenrych/totheplvanelck gemepne/ begraaft3pn Pond/des bpt Ver

F neue

?

JPaar on dooz't doen/'tbeltende gaedte Mülllllllleil.

Pooft kenug heeftgheendoens/maerwe

/

Posz fehuldonwijs/ die lustdoo deughd

teilslust.

Dant doen3pvuet/intwetenfoecktzpruft.

Verliieft.

TDiegoede Bod/pt ulch onsquaad lang TDItis verheert/daarom oock onnut/we Lell. moedigh. liefd zyn3achte roep behoe TBeesweet-lutdoetalwetensdoenvergets De -

ber

Pan abe "-

lgl) QU.

' niet ong/ maar Godt die CNuld.

J2en dort niet goeds upt roems weet-gie richepd.

Bedeughd vervzneft dooy weet-zuchts vie Ullyepd.

Pndanckbaarluckterght boofhepd Goods gheduld.

Peel wetens tocht mach’tweldoenniet - T9e liebe God lieftons/als wphen hat,

Bp laten hem/hp machons niet verlaten in leven goed hp onstefchenck aanbiet.

dood/Hoods leven wilmen '' haastter Uet.

astikleven. Dant3p outbeert de liefd/welwetenglehnen. WPaar dooz 3p blpfteenwetendadeloog,

InWaam verstpft/onwysenradeloss. Alf Wetten meert/dat nieten mach ver

Wieditaanmerckt/moet Sodeg liefd" 00gh roemmen/

110eghen/

ÄHoonmeert met dzuck het anghenazghlick W20kg)en. WDie 3akightons/ daar hp recht mach ver D021Nell. T9tts"tppnick son Wan'tUeten hoogh be glyeert: Dnsdtezyntheplverachtenfmade-irk en maar fchoonkeng Paten TD at niet -

-

Schelt hptons qupt/ en helptghelladelick.

LETT,

-

DAlswp verfaanuptwaarhepdsleerrecht 0l daar

MDant inde

Waardigh/

-

UNE2''

TDatons mifdaab Goods weldaad ig on WAardigh: 00. Werdenonsdie bepde warlik kond:

-

WLeertweet-luthoogh/ mietdoeng,

maar

Wetens leffe/

All3itlichenWpop"tdiepf" um dotmoedg Wo gT0M0.

-

fcboon-plaet is

#

ergusliedgenmetwas,

deckt

Beugbowertverstaanimaar boofhepd wert ghedaen.

Banlaftrenwpons boofhep) weed en TUDan

moedigh : Goods liefde 30eten goe Pr:' -

Een

u: hoofd/dat liefde mott onth

TDanhalten innons enghen liefd Vervloeckt:

Outbeertobenzondmarkt Magh gHeen deugh #"

TDie

TDesweet-zuchtg

re ' / Mitt's Maastens welvaart OEC

TBaar Godesliefd in't hert danwert be schzeven/ TDie niet

'

Maalt deughdmet

Woogden fp

4

"

-

- -

"fis net sanwaanen

. .

maar ons hem zelfwil

8U211/ -

#

TDie acht

o

'

TDefehpn-deughd. ich tot wee

rbien naght Haardienarent -

-

-

JPut als in goed/en schat van hsoghster ZEP"Woon inthoof/hemalt met doode Waard/ beelden Mgar"thert bpftlich TPaar wert wer-liefd tieflickuptliefdghe 19an u: baart, e : wan voll waan en eerzucht Dan guaadengoede Baarwaarhepdleertdes l faken/ En/mensch/u val recht inde proef doet Ähulch waan-Hoofdderft des omvermin, -

fnaken/ 4Toontzp -

'

„… „denskilagrhepd/ . . " Net troubaden naackten

Maar ''

-

-

hiertheeft

O OOt/ - -

.-

-

(

4

bods goedichepd/metuweboofzepd groot. LHooft-kennts zottom "tquaad het

'' beft “

s

V.

istungsbest dig.

Op de Winzer Psalm 8.

LJefdelosehoof-kenniffelaat waren,

3er“ in nlet goeds eu machzp U21

-

“US,

Blpft p Waain -

-

ununtyt tat Leis:

-

-

bestritt

Piftfuptubooftdoogondervindeng Calat. o „3

- -

P


-

JLiedekeng, .

VI.

Zoud elck van flf/waarzphem kond Weufchen.

Gp de wpze: Psalm 8.

JEMaarfraf soock/alf quaad tegen na .

H Ert kennis foeckt/ die haat en liefd"

TDushaatmen straf/alfppluck vagev."

-

moet bären.

Doo haatdedwaas’tghenefen go:d .

Deeskennisleeft/enkanelerhert be waren 1Booz poel waan/diedoodluct 3 jnde,dood. "Teen is unaar kaf/"tander 1ft levengbyood.

Wonden:

En liefthetwerckder quetfelyjcker 3ond "reboed Waand hp quaab/en't quadesch hen goed

TDedoodewaan teelt vzuchtelofebloemen

Enthoofds veruuft/voi Doodlick:3ot veroe TBoot

e“ vuld dat

tlch unet fime.

kl,

Nell,

JBaar’t levend zaad des Waarhzepds bzuch tengheeft/ "3nt bzuchtbar hert/daar warekennisleeft

TDan pooghtmen't quaad met ern,

-

moed t'ontylieden. (ble Rietdatumens haet/maarom desfrafs -

Het Waan wijshoofd/wancktlichtdoo Wäang bed21eghen :

JAaatWalarhepdghert/staat vaft/"ten mach nUet liegtzen.

TDIt Ug

a:

van quaadyepd/naar

TU,

TDochwent devzeez vanzond allenpkens,

-

Hooftkennts queltmetonruftrouwelick. Hertlitennisfelt in ruft ghetrouwelick.

Pet lieve quaad will zulck met vzeug hanteren (bert JBaar’thattigh goed doet dat met leeto WNantdeesheeftgrond/ die dpijfthoogh Bitsgoede trafdes quaad-doenstroug Under luchten. TDeegmaacktghezond/die quettmetancE Haddeyp ROCI) 1921. DNAC Wald gelen O. tigh) duchten. Hertkennus des deughdsen boofhepds AIT JBaar als Hem vootde waarhepd kon -

#

-

4Tot deughd

wwentvant quaad maackt3D

Verklaren/ TD.at

M2TVANTt,

es

wet / unaarzonden trag AT211

Bosbaartzpliefd tot deugt den haatten Endat hp dierechtvaardelicken lpt : QUMOen CBock dat henn Godd00 traf Van't qua beWpt.

TBooz Wpfe keurmet waarhepds trou aan Taden/

TDItdoetvan't qnaadafwijcken wijfflick.

Homerckthpnaacktdes straffens goed

En't geplfaan goed bejaggenpzyffellch.

Hepd hepligh/

(l

TDie hem voot quaad behoetin tuchte

Het vlten van 't quaad doet goedhepdt

--

'

TBan teelt fraf goed" haatterzonden qualD :

fchoonghenaken. TBeughdsaanwenfteel is goedern moetgott Paat die meer 't quaad dan quaadHepdts N straffe haat. 't 19erfochtehertdaarzalichepd bppaart. Hertkennugfoeckt/die haaten liefdebaart. VIII. -

-

VII,

-

Op de wpze: Psalm 8.

Op de wpze: Palm 8.

Lief

strafumoet haten/

Es d'edel

.

die om deughd deughds loon w | kan verfmaden/

Aat die meer"tquaad dan quaadHepds

-

-

" van waarhepds trouaal, EN -

(wpf

ftgoede 3aad/dat quaadhepd doet verlaten

JAetkenntsklaar/die’t hooghfe goedaan

00 t

En wgülck meer danal 3gn gavenpzpft,

#

van deughds rechtWaar

dicHep

TDatfraflickstraftdes quaads frafwaar dichepd.

TDeghever goed isbeter danzijngaben. Meer dan dupfeit dopkens

mdebon BUEN,

-

MDant goede Haatis quadeltefds bedervé. "tOnepndlickgoed vultmeer dantendelick. lieft verkneft heelblende TDie dood goed/due’tleven guaad doetter 3WPle

nmeeft

LIl,

Ditfterven welvantzondighleven blind.

Als d’eerstetrap/daar"tlevengoed begint. Als

n: klaarde kennisgoed kommt EU21

Pant

Sature CEE

“ quaad/foowpckthet zon digh leven

UCI.

Solevenalde'onherbogenmenschen/ TDiefrafontzien / of't loon der deughden

wenschen. (lief: Bpfelf/niet Godt/3ünfelfshaarhooghste CBm klepne straf/ofbum grsotloong gerief.

Totepgen mutstrecktalhaar doenenlaten vliet alle dat Haarfthent/ Elck vliedt 31jn fchaad" en foecht dat hem dathp in waarlhepd kent mach baten. (vzeughd/

ä

d'Een mpt verdiet/ en d'auder soeckt nae

Godsheplzaamroe/tuchterf” vanquade Dan't quaad gequel/en Wande blpdedeugd. -

menschen/ JBen


MLiedekens."

Jfol.500

MAaat die "tgeWoelkampdeldingermoegen onrufe (lufte. Dan ende van't TDer en daadfoecktna des Hemels / meer danzjn valsche TDeesrutenlust/zijn goed/maartbestenuet JBetreen . . WAMU/ TDatsrepne liefd die recht Gode ziet. Menlaatdezond'uptvery vand'Belsch"

:

Pr“ “

-

"tgeenhennisheft ver Moetint versoeck waang schalck bed

lie MDeler a

s

“-

TDe

1.

3p krijght/en wogtdaaruptge-| 0221 N

- - --

zulch #

in volens ander

-

Der mester heumfreek ' allge-|

MBte God dankentvoortalderbeste TDielieft

nosddie armhalf ziende III.Dell

-

-

--

Haartwijfels waanteruplemom’tgezicht

moeo.

Dewerk-man goed isbeter dan zwn Ein dupterhepd/ on"g Neunels klare 'e" Werclien :

TDees wijfe nu/heel zotinzijnen ooghen Ratschepselvoet/machtaauzünschepper Wpsuntverstaan/ ää ' unercken/ Doghen/

Onsepgenliefd doozbeter wertvernielt: Ein nach TPoozliefd seits leven'ther doo - Utler

--

-

- -

s neer3pnwaan betrouwen -

-

-

-

-

--

Die bpuptangstrecht alsdedoodontvliet. Deeslied ' fulck mensch met Bad TD an P" ' vanzün oodeevalsch te U23 . . . . . . . . -

TDieis dangoed/enfelfeen goefontepne: TDieuietbeihaeft/doch stadtghrycher Wort:

Dautdursivanwaans bezieht r: Wäansbedieghlick

ab.' Woolch 'wzeuggd upt Tweledaer

Pvandedoncker logen gaat/

Ra t klare licht des waarhepds dageraad. - Bulckminnaar Bosdsfoeckt dan niet Debidderkrügt begeerdegsen verkoren: meer het3nne. .. , Mepis God-rijck/enkentgeenick ofmißne. TBefoerker vtint"tghetochte goed ' goeddanfoeckt daart waar Teesvollebach wantteven Meater pur/ Diet b US-

Bürschlickupt/help-elch szyn natuur. Danis ' voorstrafdoa lifover . . . . . . . . . Die Well .

. .. .

.. . . . .

.

- -

Hoeckt mietvergheefs/ wantkennis vindt ghewis,

-

-

-

.“

Danis de Foop van loonmietuneerintleve:

Diekennishaartgold am vantguagd

Danieeft beitéfödie nimmermeer vergaat:

#" erstäne 2a waarhepdsmert/daardehälsogezint/

Altefd, die am deughd der deugen boom

vermaat.

. . . . . .

- - - - - - - Deshnusgemaltatehoppint,

IX.

Opdewpze: Palm 8. r-Ees kenntfzuldptekeepevinnen/ D' u verkeerde zinne/ -

ä Willen. -

-

..

Istithmtenringuntin openabwanonsubogenzin Sweeobeitenlicht nur inonsdurster WAllen - (banen.

'''''

reyckeloosaau Ein

Vidat.

wann wird blind/mptboothaar toutvermieten/ onvektent antwyffelickte weten Loeweldatzphaarblindhepd iet verstaat/

Bock ''

- -

am" der nieur enkent.

-

n“, wenn toser: en Sassenrünen

Doen onsnitzlein, als wp intet vpdorn len/

ä quaad,

warum allein am Talent nur armam MPfefoeckt verstand/dathpts Hebbelmeent? Die “ z: ver -

Tezienmit ernst metaandacht inetop . . . .] - -- - - - ---ºt

-

ant

-

- -

„“ want ä :::::

- -- - - -

/

-

ä''"4 -

gar blindhepdftout verneteich aanraat:

wuro

-

-

intdupsterholvan onbedachttoetemmen: CHten Wall

- -

Detgoed entguaahmeterverstypdeaar.

-

äanklemmen . . . .

- -

Opdewpzeipalm8. -

Ditoodeevalsch verstüt des waans -

-

K. - - - - - - -

-

Die"tguaad vooz goed/en'tgoed vooz ABoo quagd gänzlei.

zDaardoot volck wenfeht't quaad datmen

-

-

. . . gudad.

---

-

“ als

-


-

-

--- -

-

- - --- . .

JLiedekens. Godsleven z0etfokckungen doodte dodent, Hodg3achte mioetgedooghtutherde hert:

Als enghenfond inwendichopenstaat.

TDeeskenteich licht niemand en maghs TDatvoofyepd Woetmetquaghewooutver - ontbliteden.

-

WETT.

-

- - -

-

-

Bupckthier"tighezicht/u epgen tupnleert UteOEM1 19boofhepdgroot vergafzpn liefde goedigh tGeweten quaad bzengttotsodmoedlichepd ZinChristi dood/hpdorgufende bloedigt.

--

-

Enderstotpys van Bodesgoebuchepd. wiesoo aanmerktzinhateltckezeden/ TDie

hzicyfelfeu umoet Gods

Meden.

'

3pll deughd Wolgt.fpoe

ellick,

TDie EHodul toomt in Chzift langmoedelick.

of Wer

Alammerchtghp Wel/ 9 mensch u groote

-

TBitmaacktopzecht/ die"tzienmet waren ZIM/

-

TPUS laat

Zonden : Zp zullenfnelGodsliefde bloot verkonden,

Intlichte Godsenfherpopmert daarin. WPan toomt waarhepd hoegyp't goed vanu

'

Enhoe minlick God uboofhepd verdzaagt,

X I..

Opdewpze: Psalm8.

XIII.

H Ge r: Sodsgoethepdver Wert elck al" in 31jn verschulde pla gehen.

-

God biedtzlich aan uptitefien goedelick/ MBp vluchten hemupthaatönvzoedelick.

Dezondeauaaslieftonspertonverstan Lijn

tät

.

Op de wpze: Psalm 3. - -

Men kooptwaarhepd omniet/datstom delogthen :

-

Paarklaarhepdlicht/verlichtehropen ogen: TDie opzyndoen/3pnwood en3pn gedacht W9t dolens angst/omzichteltckhout wacht, Gheenwood ofdaad/tenkonnteerst in ghedachten : - -

haatons quaad Hertbp

g menmattpetarup Zebenen, betwoodenwerkzün W CHeen

d

sie ber:z

daar Met

Set- liefdions

-

QED

-- - - -

-

-

-

-

zstguaad/tisquaadalvatmenfeptofdoet.

wertalsvedood geladenenvervloeckt. :

TDenck-molen mel/metvliegend'onrufig

-

MBantelck pleegt gaarn tverderflich guaad met luften :

-

Wilerckxtil

wei als Wptmieten mere

TD.aapt

21 Daarinmenwaant vpongestrafte rustik/ Datipt God niet/maarbzuptdenederpn/ MBerptkaf daar in/3p maultstof inu Steel Wan't u:en frengh/Wanglighengeght EPfkozentbert/3pmaatt weiwochentmee. ;

.

--

-

an MPn. . . . . . . . . .. -

--

--

Reemt

'' acht/onenfeh/'tgeltdood

-

wieurdie bitterdzanckzouw eZe

Qf 12VLINI,

.. .

zerttop gedacht/Ziet watu datfalgeben.

- -

'

'

GPm vandepeft 3ijnlichaamte ghenzen:

't Belo

MBieits

JLetop d'indlacht/oß"u

' die tippnliftkarups Mietvzeest

0ete luft;

erenblucht.

TDitfallden gheeft/die gyp betroutmaackt

Datdedelzielvanboofhepdspestgeneest? - - --- --

-

Imen weist destrafbart waad doon 1 : 1 : „ Wert verdieben, : nen ' quaad/be doodvantgoede -

,…

... i2Weil.

- - - - - - - -- -

-

TPats -

haat.

-------

-

-

ONLIl

-

--

Maarkrüghdpfmert/ voor diebeloofde

Hier doog kommt Bodt in der mfdosenders - - -- ". "

-

Ikommtlustlofruft/footuwastoeghelfept Inughedacht/foohendpdie Waarhepd.

Godhoutinietopte straffeneltermidaad. --

tOnell . . .

sa: valsch/ofwaarlhepdtrouwint

luften:

Ofvoeltuyert voozruft/gequelsonrufen:

parlies jemzön leet dort Doha.at ästeausdem doet gerver

Zoo kentgyp W15 de loghen Illt Werdglet.

MDant dat hp looft/en geeft hp Waarllenlet. TDiefoo"top.merch van zijnghedacht will Wennen/

ll.

-- -

ontwijflickt 3ien en merckt nulinensch / als Godu vziend Zalhaafttn’twerck/ kennett. -

-

"#"

-

Poevp.andluesbröodsgoethepd verjagt. *** . . . - - - XII. - -

Dewaarhepd trouwen logen valisch gezint. Zoo deesaltpd waarhepd ofloghen vint.

Krüghtyp"tvegeerd'altwas belooft van

- -

waarthepd/ - - -- - Zakenthphaar gewis in weitensklaarlhepd -

Opdewpze Palm. 8. Hoe minlichkeitsaduboofbepd ver

- - - - -, T-

-

Baarvinit hipppnvoogluftbrloftonwis/

Zoo weetyp vastdat3ulckreien loghell 1s. TDesloghens nietlAatelck dan gaarneld Hoe Goduverschulde flagen? Ptml : . . . (kopen, oeninlich mintGoduzijn vpandguaad? Om"twesengoed/des Waarhepdstrouwte HO im EN1

.

-

malten"

Fä zynitefde weberstaat.

«Sows liefde goed kommtuter deugdemodi, -

-

Allgmen haarkentdoo2pzoef Warachtelickt:

Wert boghengdzeckvertreden

brachte I2

--


-

Liedekens,

fol.5ör

-

Wieditverstaatuptwetensondersoecken/ Slupt bupten 'toogh en Houdtviersthaar Wan Lituell TDIe sehr vorht beyoehriyepos recht net klare Waartjepd3

SEnunetterdaadfo leert in waarhepsboecki:

Dars“

i/

TAA Mil -

-

-

- --

gut

-

-

Altwat ghpwerekt/moet ugeweten weten

-

X / V“

-

-

-

zunächsspiele niettwipfelpck.

omnietz dats lagen

Enk«dopt -

--

-

- -

-

„Dat Maartjepdtuggij/ al Walurru erft Ukr

XIII.

. . . . . gheteil-

* * Opdevpze: Psalm 8. - -

-

.

-

jäartupfels waan vermieteilichen boubot/ mitelek gaarn"alshp hem vintbe Opmenen fout/5ulchoozbeeinäberout.

Ds - . . Bun

. dzogen.

"Ich

LIN9aar twpfel blijft mach niemand feifer

-

vedzogh haatelck d'outrouwe EN

(vzefeil.

Wesel.

-

M9aarwerten komt/daarwpekthettwyflickt

MBatelck een haatverachthpnet Werwölpt.

TDitwetenfpzuptuptollderUltlölickhepd/

'e 19erachte quaad maacktelclz zich Willens | Netredés waag/dle Longtal" onderschepd. LNUpt.

-

g

De

Rechtonderschepd ist oge vangoedoodeel een valschewaan warschpr -TDat iwjfeimpdt/ ein Voigt Waft Ueteng

M9jshem betreut

die Wer

--- ... - Woozdetl. - -

betrogen ppnlic.

-- -

typvpo diefulrwarachtigh vpnt: zuchopfehnlyerdvzooover Danzingt Wagnis twipfel rupnnt daar "toogdeelbäläat

TPtens -idat

verschpnt.

Settneendzoom/sünbupcbpftonverfaat. | - - - --

Batnietenis/maghniemandshertver noeghen. NDie wirft soecht nietmaghth mniettoe - -- -

-

O2 ghert.

-

XVI.

-

- - -

, Spide wpze: Palm8.

---- -

..

Dow waarhepds trouw. noet loghells

- -

-"

-

ilft VerdWpulen/ Eenpdelnietlsloghen/rijck vermaalt. TBit illerig) qua fchuld ille fehpnbe 't Bekende quaad nach dannietmeergced Udal.

-

-

fehpnet/

--

Enfonder fehpn Waut goed will niemand TBitsloghents vzucht/watnefchmagh - -

die begheren ?

-

-

QUlä0/

Datsonderlwilverdwputenflfvergagt, ,

-

't Sheen elck voozduchtpaoghthp van3ich TE UNET2N.

W

-

TDeargelist kam danntetneerbedzie t-Islaghenilsos dieschadelicken lieght: Want loghensuntst/haar ie miteitligaarimondathpeichiseöliegt. Vlieggen: - - - - - - - -TBooz licht Van Waachepdgsklagtan4. -

";

-

. . . . . . XV.

.

- - - - -- - - - - . ] want niemandn:will int quaatsbediogespn. Opdewpze: Palm 8. tooeb schönen und mach zothepd verwir Mans twüfel rupmt daar "toodeel lichtbehaghen. - vve“ Maarvzoedtepaschoutwplick val TD.at an: / Danmoetde wanver - -

--

--

-

* * dwpinen. “ -

- - ---

-

-

-

--

fchelaghjen.

-

Diet w

-ringly bzuput Wijcht–vooz Vog den de

---

-- -

-

heuten maght betrouwen Illkt.

- -

- -

2öphelder-zandemännietlichtenmagh. Bp femtmiettoedandat Hpfelbeziet.

-

derzachtverstand entloghens litt met

Mistvondenisdnartoo.declrechtnaso

Innerten. . . . . . . . Hakenniswis van waä/dietwipfelböchte: bedzoghhp vliet metdzoever Dozt3pmetwaangebannen upthetland/ TDiensvalsch - JETTEN.4. " - - - -- - - - - WDtfineinschenzu ein uptal5inverstand." 52aar die gyelooftdelogheuchem bekent/ -

Ditoodeevoethanreichten/vaardt se: : --- gh Det

s:

-

Jstrompen WalartenzendeWuilligh blend.

Want waarhepb treuw felt alle dingh

oock’t middeltuffchen

- -

Woo20ghen/

- -

-

- ---

witweten vastiniet uptonwitsvermoen , Tootfelvetsoast dooz de valfheloghen/ hattghblucktintop.mercisogelboot Daarwetenwpst heftempferntette doen. Zoo Dat einem verstalsaoisaarivatbedood.

Bestaat-zuchtbooahna hoogestaatdoet

Viertorbehalten tadellchapmerken. rpsen, ". . .“. (wpfen. org wulen im Petschurftkapzoen/wtickzijnfehlurftaan Barvtntwaarzepd/ JBen -

s:

- --

niet3ptimaar anders

W7, 1 :

T9it doetelck meeft/die

nute

ist. ( Hät. meintWie

(oft schonanders

T

oozwaarpidstrouwdes sogensitiver

smaarwildpfmens echtoodel " Ich einspecht -- - -

-

war es nur

-

“ Str.5 -

9, A


.. . . "

.

- - - - Kypr. -

-

-

-

-

XIX.

"

-

- --

- “ “ Bp de wpze: Palm8.

Op de wpze: Halm.8.

: moetmen upter Wereld vy-servenwimm Menmoetterugoptfpoedelickfafdepfen: Liepft g“ termerckt van Bodsghe "Danal Datinnen '' ' N

defe

Uepen.

-

laden :

Alpwlint

-

' ist, die meet van’t zum

Baarmengolut beghtert die"tquad'ont wfiedt/ Opdeemerktstaanaldewinckelsope/ EnBodeswil/elchmensch tegefaanbiet.

-

Elleft.

-

Tjnquadeluftmoet hp meternstomtls 21 -- - - - - - MBte epgen niet wilgevenom Goods waat: TDie Haar ält eerfttreurighmoftbekopé:

Döl Warel Joed/dle elck oun net machko

- -

Weil

-

TDIe ä00pton liet sie alder Waardstefchat,

Alsfphaar volght in3ot verkiefen blind. ILuft wogtonluft indie fuler waarbeunt

Ghpläooplup loos wiltuop repsbegeven.

an.

Dan zwaarhan'tbertzich lichtaf Creellt up de WBereldt/ up hooghmoeds“ ELTKill, oudeleven: . . . MBtWadil Wegyeert Wall"tgierighi sogh ver ºt Bevinden klaar vlietdan hetzatbegeeren: Dasquadeluft eerft Wolghdeonbedacht. dWaaft: MPtbuprwellust/dietvolch alszwpnaaf: Onlusts verdiet Wernel begeertenskracht. --

-

-

-

-

* - -

Ziet

n # om/Maathandraschaander Pl029 U2ll.

ausw

mach niemandgherte

WPaarlust vervliet/moet Althegeren EN danoockg

--

Liepst spaedichuptalfilberelds angenoegk/ TDaar ' JENN's v: : datar el klärpght Wat p

Wil/

- -

e

' -

-

-

Radefe unercktuuen upter wereldropst. - |1Ban't quade niet: daar is goerufeffl. "

Mantwil wortmietdauuptbegertahe bogen : -7

Opde wpfe: Psalm8.

TDeeg is hetkind Vaul fehpnb

VW- alletgrentatinen tödlichmach Pepfel/ - - -- --

-

-

-

--

-

/netwachepd sonder

Inoereich'

ienshertyermoept nafoeternste poedt -

“ ä '' r- - - - -

- - - -- - - - - -

-

-

-

Begeerte kontuptquadeluft/verkoren: elick/

TDesloghensvzucht/voozetcßbeklaghelick. " Onn dat de lufthaar dienaars loont net . . . Tauwell/ . . .

IBetleed/net laft/ die waarlhepdttoont in - Troubvent/

-

- --

--

TDie baart danyaattotluften qualbegheert/

Totepgpenwil/diegserustuptanswert.

- --

-

Des Worldwerverwertintnervast Alsdan de k alfiltermeternstmott F" '' late anzette "stertomberangh: All t3jn wil/begeerten '# Ulät “ein “in Rawaaryepos merct/omkopenw LIN/ .

1_

-

- - -

-- -- -

-

-

- -

-

-

-

t: Welckfielverdwpint/ danqueldtontrust

methlacht. .. .

Dieniemandkrijght/dan die vpwillig

. . . ..

Optpdlichhaafrustdwaafhepd metbe -

fchepden/ st' en fehpus bedzieghlick l

--

MBt

------- -

-

': T. z trogwen

Die wichtvanonsenlaateenboefberou WEIM.

-- - - - - -

- -

--

-

DAls God

-

-

wie "weiternurmit

-

' 't gaf/3in epghendom neemt walzünüfbegeertenwillequad.

,

22.

-

-

WBanthp/nietUp/Wanalis rechte Heer. -

me“

---

-

-

- - -

XX.

- --- - - - -

Opdewpze: Palm 8.

kan fonder treurigh

UCT2N1

All"tolichti

d,/ eertvlucht an fel

“:

- -

u

a Opferminkonzern

siesoo weiter tztjn onrufteerhpfterft

F" ä intrustig

interhetmaackfel Godesgoed:

Totdes -

- -

Datmatti“Zündpenmoethemselfeerst

bert verwerft.

falwaarztpdhenrechtley

““

II

--

Diersblutpassauischer --

'Pepst,

-

oentrum mensch und ab en“ Bedahemaackt

enpoedelichinas Meerenwtlererst MPtälle’tgheendatinnenhier “ - : Es ---

--

NA

Derderften sterft dooz't onverstandt der -

-

-

menschen,

-

--

-

ost


Ifol.59

Liedekens. TDat volghtuptluft niet Gods maar epgen TNald 3

X XII.

. .

Op de wpze: Psalm8.

TDit is defelf/dits d'oude mensche quad.

Z" wert Chziftuste recht in ons TDitoude quaad/deesfelf/ditzot verliezk/

unet ernst dat Wooddes

AS

JBoettelch upttyaat op Ullaryepots innercht verliezen/

-

- -

TDie nieuwen goed wilworden indeestyd. Bulck unentschverneut/Diensoude niemlich

J02ell :

verlpt.

-

-

Ennementalaninthert ghelovigh vaft: TDanwertdie Waard Il Diges Waardega,

CD Waarde Waard hooghwaardigh wooy, verheven

Sijn nieuweluft verlaat zijn oudezeden. Dign nieuwe Wildoetd'OUde gang vertredé ZHymnieu verstand ald'oude Waan verfoot

Wp

wardoodt/ utoekomft bzacht ong "tle U3ll 3. Ugoedhepdt maacktons

MBp waren

Dijn neu gewoötbengt doude liider dood.

goeD:

Wpwaren houduliefd bandonsgemoed. Bowjektmen afvantoude listighliegen/ Danvalisch-hepds mercht/ 00cli Wun Paar fchalck bed2iegen. -

Wp warendood/omonfeepgenzonden: God Zendt31jn WBoozd/ on't levente vera

-

häolldell,

TDuarelck hemfelfdatsepghennutverkiest Booz Habes wut/diens Wesen p verliest.

't W900thoogden Haaft Weeldooden metaan DAT)t 3:

Dankomtde Mensch

OP Wlarhepdts mercitt gheppefen/

-

TDieslevens stemintlevenheeft ghebacht.

Godslevend" Wooddoodteerft den ou

Daarhp zyn nie verrupt om’t Godlich |

den mensche/

Wefen

Boo werthp goed dooz'tontWo, den van't

Dietgherighhoodt/ danleeft dennieu n Wensche/

quad.

Op defemierckt demenfeh hemfifverlaat, In nieuwe deughd/ die d'oud" aanwente verstoozt. (gheboots TDts quaadhepdsdoodtis goedhelds war XXI.

Op de wpze: Palm 8.

TDeswaarhepdtsmacht kanloghenheel „

7e vor: nades Himmelspeerl ver Ozen :

verdopven

D3än gedachtdie3'hooten bp wilbpvs. TBeeskent waarhepd die krachtelich altjdt/

Enzonderfchawertd'aude mensch verlopé: Dulckjonger Gobs warachtlichbevydt. Diemen verlaatmetaldat henn uehaaght:

Alg waar"ootmoed "t Werft) u. Krups na dzaaght.

Indefefrüdendood der quadeluften

Sät verstand

In’twel

Dt iIn ongs 90/Dt.

" metlpflamHepd ghe

Dant PLams gzeween/en boetfappen ont M2ertdoude' mensch verloren gromdelick/

v"

MAN

Vluchten.II

/ daar moet dezonde isgoeden Godlick van mg

dietong leert Woede

-

m Sijn u:commer

Bulck p deengewin/die quagewoont verlieze: mundteplaatseen goedete verkiefen : Gin het quaad tekommenfpoedelick/

ge

AllTDie goede boomben enght niet dan

zBetzjngewoomt'en Wunoelzolldelich.

butu

-

Eengoede willdie Godintherteplant.

duldig

"In

002"

Die turbanthertolu

3it3elfaant lieten goede

Als logeneerftmet luftina ' Tg '

Fleisch

d'Herbogen Is fulx verneutvan E TDatwp/alshp verlaten onfen wille: Op dat God werck'infinenfehéruste fille. Sowert Christusterechtinonsghebaart. IMDIe Ditles dieWaant noch will niet XXIII. N22 32aat den voet van Chzifo one Op de wpze: Psalm 8. d

"/

LLC,

Glärnightmen God

ist.

Zossomassnikation Dooz u: quaad/datarelerverliefen

MBie30 verlaatzjn waan-wjs zotbegerät JBetepgen Wil/die ons van Bodafkeeren/ WDie vintdaarvoozinChziftinedyeootmoet Tijn

e“

Ra Godes Wilhetalder Hooghstegoed.

/ recht ofmenfander

O

-

Deeswaar ootmoedmetwil na Godts Godbebbemocht/dits waäen3pthepd3ot. behaghen:

Boenthrupsonfoetheelfoetelickendzagen: t: Welconsvervomt natbeelt väc5odeszoö.

Ähovoigtmenmädes Pemelspeerlefchoon. l

WBant

en

ziel nach niemandlebend w

Enfonder deugbdwert -

an“ -

9cht


Fledekens, eachzender Godtis

niemand goed ghe

Bhp Pincenarm van gheeft ein recht lilepnaardligh/ (Waardig) . . - (fdamt. Ziel/deughden'tgoed/3jnalin Bodver 19 pdel net gheeft on Goods al hology 4udammt.

-

To vint ghp Chzift metalzyn fchat getyck. Hetleven Bods is alder goeden leben. VerheUen.

au koopt/Woackierten Wort

Paaft uter

Godsedel deughd maacht elck in denghd

TI)

-

-

Gods goºdyepdgoed maacktalde mensché

XXV.

D g0e0:

-

Wande thien MDaaghden vijk

DiezichtotGod verheveninootmord.

Liedekens/Opdewpse: Palm. 129. TDie Bod verkrpghtkrpghtal des got

II

In 't fchepfel kranck

dtchepden

-

MDants" in Godzijnenblpven .onverschep

foeckt dwafe lufte

BZeughd/ En locktder menschen domme zinnen. -

meen:

Dell

---

DAls lichten wermt in't vierfuler zyn ghe TB.at we’t verheeft/ heeft luchten Wernt

-

JTAaar vzoede luft verbipt in d’ebel deughd TDen schepper doetzpbove tschepfelminute.

Net Lell,

rdert mset die oock bepde

* JBaar

ETULN.

MBieGodt oock, derft die nach niet goedg VerWeTVen

d'Opinpvalschdestwerelds Ikoningin IHetvalsche goed/ dellolWpfen gaat Upfen. TDeaardfthe Weeld'acyt3p voor groot ghe Wl.

CDmtljfswelluft doetzpelck fälighpzijfen.

Alhad hp oockaltaardfchegotd. na Wensch. WBantfonder Godt niet goeds lg in den . . . mensch.

4 Hopdeltnu/o menschvan d'pdel goeden Deelgemoed/na't Ware goed Wiltfpoeden.

IHetvolck onwpg/ Wolghtdees ghemeene Wall. (yepos Unschen/ Ra’tvluchttghgoed fwerft al yaar blind Raar dit mufhäaghtden voeden/diever

fa all/

-

TDatsua Bodzelfom wozdengoed enrijck Dat God iszelfdezalighepd dermenschen,

pen Hodtmetal zyn fetyat ge

D00

't Berfandpzijstd’edelziel voor’tfinoo.de

lylt. -

-

Wlepg/ p

ZStelt doodenleven elck tot keur voozooge, TDut levenliogthout3p een Pelgruns reps/ Enftiert Kot beugyo/ on Hoog beftierte

XXIIII,

-

Opde wpze: Psalm8.

D9ghell.

Hat utermercat/koopt/woeckert wilt verrückten, -

Dees bzpekteur geft God den menscheal. Enraat uptliefs des waren goeds verkiez. bzemght jammerlickten Impden niet ontwije al/ (verliefen. -

Lastuvor II.

--

-

empter

-

-

kommt

ick een dief bp macht

"ä", zbneignbewaautals

TBoo Waan goed food /

wir t waregsed

praktikable

Als Godsgena danelckterbzuploft moot Steltonverstand in twyfel's Hemels luft. TDeaardfthe vzeughd dzoomt pghewigen

Sport daarwerts nemeten ahelovigh

Inttijdlick waant3p eeuwig) hierte ruft,

omkrpaar vaoschupm blaar laut

Maarwijfhepd vpoet neemt Hods 1lade Waar/ (ben/

-

groot

na# zentrat

die Hodt

- - -- - -

- -

Ints Hemelsfest verpt3pthertinvzeug iPNet liefd", die bzantin't lichtvanolpklaar.

" Zulchkoopmankooptdaard'alderwaar

nahe #

fe waren/ talder

-

UNA

F"

In Ner

21 ICNAs

“ de laghen valsch van än deeswiffelmaackt ge N

TDie

"zon

H

Haar Wözuplofts kleed/werckt3p van mi