Page 1

Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken. Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn. Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u. Richtlijnen voor gebruik Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op automatisch zoeken. Verder vragen we u het volgende: + Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. + Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien hiermee van dienst zijn. + Laat de eigendomsverklaring staan Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet. + Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng. Informatie over Zoeken naar boeken met Google Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken op het web via http://books.google.com


------------- --

--

-

-

-

- -

-

- -

-

- -

-

-

-

-

- -

- - -

- -

--

91 1 1 79 99.45 UE AMSTER


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

"A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

",

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

---

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

..

-

-

-

-

-

-

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4",

-

-

-

-

-

-

W

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

--

-- -

-

-

-

---

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

, -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

W

-

-

-

-

-„

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

'-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

--

-

--

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

--

-

--

-

-

-

-

-".

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

--

-

--

-

-

-

-

-

-

w

-

V.

-

-

-

-

-

-

-

-/

-

-

-

-

-

--

-

-

A-

-

-

-

A-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

Remonstrantie, ADf -

Tlertoogh Bpdievan Lepdenden leeren Kidderschappen ende Steden representerende de Statens Lands -

van Holland/1n febzuario 1 5 82, hare mede-ltdtmaten ghedaen:

-

Nopenkle’tverhandeldeder Predicanten,in denlaetf-voor ledenen Somer tot Middelburch in het Nationael

Hymodus (foozijt noemen)vergadertghe weeft zijnde,metdenghevoll ghe vandien. -

-

-

indeftegbenwoodiabetphenmootwendighborde wer welch“ ppdet Hettwig

Ghedpuckt in Jaerons He Nahet de copye,

h

W),

TD,

E O B J J.

Anno 1 627.

in

W

-

\


Aen den Leser. oudet oock recht zyn,vriendlycke Leser, datmen een Keer/ S dernach lichtende,andereenkoren-mate/fopte_» Houde –ºmenfoodnighen Leyd/-man, tot dedier-ghekochtevryheyd, als Leyden,anderSteden mit toteenheyßmeaen-leydinghe latenver frecken ? Soudedie/tadt Leyden op/aoloflücken berghe tot een toe

''

vlucht endeberginghe vandeghemeenlands vryheyd ghen byven? Darf verre_». Ngmymiddelterhanden sghekomen, omdetelatenzijntot eenexempel vanallen anderen: fönderlinghe_ madenick miraculeuderaenß ghekomen. Ickhaddelteden in den %.0

hußvan eendgheljax-Ghedeputeerae, zymde in derStaten van Hol Land. Daerwar niemandvoordehand,denavoighende Remonstran

zielghopeen Kantoor,ickßghden tytele,fachfeinmjn boefem,trate zerugghenahuysende Kopiererde/..", welckghedaen, ginghwederin

fliehuys, dedemjnbowdfahrp, endelietheymelyck dieprincipale Re monstrantie,gedrucktweßende,derligghen. Benick hierin endlief? Verghevetmyom uff nut,ja omitghemeen besten wille. Maerjß dieverye dateenkeerfaen den anderenwardonfeken ? Wat/chader

dar, heitlich van deerätekeerfe? Niet. Watfludit lichtwandf keefebaten? Wel: oveel wilhmaer totditlicht u oogen opemen, die vryheydaert verstaen,haer helpen vorderen,bywettigheweghem, vtminderinge vanpartyßhp, meerdering vaneendracht,endever Jekeringhedraenghevachten Nederlanden. Datgunneu God Q-AMEN.


--

32ochaenden Weser,

-

N Ademaelbeminde LeferdatdefederdeKeerfléfêerna byin '' brande,foohevet mygoetgedocht, defe vierde aende derdeteontifteken,eerfyheeluyt-ging, opdat alle Overheytverlicht endegheleertmoghenworden, vanhetfchoonVertoogh,datdievanLeyden haermede-lidt- . -

maten (voor-tyden] haerghedaen hebben, opdatfyalleha renname mochtenbehouden,dat is,Overheyt: endegheen vaffalen ende onderdanen en fouden worden, ende dienen den ghenen,die nulhaerfelvenvoor Dienaers

''

Ickwil mynu keerentotden Predicanten, endehaermer -

defenvermaenthebben,datfyharennamevol-doen,daerme dedat.fyghenoemtworden, datis, Dienaren; endegheen O verften. Datfywillentevredenzijn metharendienst,ende

dienenden ghenen diehaertotdienstaen-genomenhebben, endetenfekenhaer niet (buytenharen dienft) in den dienst

ofteamptderOverheyt,maerdatjyhaeralleene houdenaen datwoort Gods: Endewie unietenontfangt,oftnietenbe

' tehooren, daergaetvan daer, endeten maecktgheen eroerte,ominanderluydenghehuerdehuysenofteplaetfen tegaentegen harendanck: Maergebruyčtveelliewer delee

ringeonfes Heeren Iesu Christi,endehetgebruyckder Apo fielen: Schulddetfof van unvevoetenendekleederen,gelijckwyle fen: Mat1,74. Mar.0,11. Lucy,5. enzo,71.Abt.:13,51.en 1,6.

Eñenwilt uoocnietfchoeyenmetdefchoen diedePapen (tegen harendanck)indefe Landëhebbenmoetélatenfaen.

Maerweeft ghefchoeytmet defchoen daer den Apostel Paulusmentieafmaeckt, Ephefo, 15. Datghybereytzijttot den Euangelium(merckt)metvreden. LNoch dunétons(ondercorrectiegelproken) dattet noytfoohoogh

noodighgeweestheeft,alsin defevervaerlijcke endeforgelijcketijtende eeuwe,ja rechteliefdeloose werelt. Daeromme eenyder dragehemwel inzyne bedieningealhier,endebewyfeden Alder-oppersten Richterop

rechtegehoorlaemheyt,datisteweten

een Overheyttgheen ' 2.

QT, ALPI


oft Onderdaenen worde: noch oock

“ dathemgeen Die

naer oft Onderdaen enonderwinde oftevervordere het Overheytsampt tewillen bedienen,ofte metlisticheyt daer infoeckentekruypen,(tottet gemeeneverderven)want metfulckelisticheytfoude groot verderfover onfen aerdbodem,staetjalanden endefeden gebrachtwerden, datvoortyden devoorsichtige Leyenaersweljagen)ende och oft het van

''

devoorfi.Leyenaers,endevan vele andere Overheyden defer Landente

'' waternsthaftiger mochtbetracht,gefien eñgefpeurtwer en! totte algemeenebehoudenifle. Die dan diene, die diene Gode: de

Overheydenomde Land-akenteverrichten,alle eerbareburghersende inwoonderen voorgheweltende over-lattebevryen,ende omdeboeven

ende alle quaet-doenderste straffen,naeysch van fakenofhet delićt. De Dienaers,om metalderlanckmoedicheyteñfachtmoedicheyt denvolcke

defwaricheytvandefondenvooroogente stellen,(gelijck e ware Pro pheten,Apostelenende Leeraersvan aenwangdertyden,tot nutoe,ghe daen hebben,haernietin harefondente lief-kofen, door inbeeldinge dat fyhet ware #" hebben,de daedfalgelden) eñdat oockfonder aen

' van per öonen: effifoowie hemdan door’twarevertrouwen tot God eñden Heere Jefum Christumbekeert,ende die dan infodanigenwaren geloovetotteneynde toe volherdédat die degenadigebeloftevan'teeu wigeleventeverwachtëhebben: maernier dat de Dienaersd'Overheyt wettenmogenvoorfchryven,hoefehare landen eiftedenfullen regeren, geenfins: Wantdie uleert(loghy’t verstaet)hoeghydekercke,&c.fult regeren,die selve(egick)kand'Overheytwelleeren,hoefyd'ongebon denwereltfallregerenende straffen,sonderdatghy-luyden haerdaervan wettenwilt ' voortefähryven. Dusveleroeghedaen.1

Tenlaetfen,foobiddeickeemenyegeljckendiedefe Let teren füllenfienofehooren lesen,dat fyvanhertenvoorde Overheytwillenbidden,opdatGodhaerwilghevenendebe gaven metwijfheyt (het welckeeenenkofteljckenfchatis. WantSalomongheenmeerder fchatvan Godenwiftete be

gheeren,foowylefen - Regum 3,9.) omte regeeren,opdat wygheruft ende stillelevenmoghen inalle Godfalicheyten deeerlijckheydt. Wantdat isgoetende oockaen-ghenaem " voorGodonfenSalichmaker,diedaerbegheertdat alle men

fchen falichworden,endetotter kenniffe derwaerheydt ko men,&c. Leesthetna-volgendemetverstandt. Waertwei.


Aenmpne E. E. heeren/myneheerende Statens Landsvan Holland.

-

H. Hne Heeren/ loo dick wp den noot/ die onle F4 N bedzoefde/doch alderliefte Bader-land/aenofte

| f oplept/aenfen/ende bemerckende uptterferuine F banons allen/foonietbp tits tot den bzant/die niet alleen romtom ons/ maer soek van binnen ontfekten is/uptte bluffchen/toegelopemen wogt/ daer mede wp sms dante dickmael-dermoeten be

kommeren/als wpt vup naerderghevoelthebben: Gheefthet ong goot vonder dat hier vander klaegh-liederen ende redenen

mietalleen deftraten/maer allede wereit voll is. Ende datnoch

tans wp ften tot debeiterschap ende verlichtinghe eenes fuleken gutaetsfo wepnighwyfhepts/foghvuldichepts endenaerstic

hepts ghrpleeght te worden. Aenonferzpdederven wp vpp feg ghen/dat denaersticheptendefoghvoudighemannelyckhept/die wp/mer het verlies vanfoo beledupfenden (alspder man be

Kent) deur Godsgratiebewesen hebben/ wpmietgaern en fou den verbalenfien. Shellyek wpsock hopen dat eenpeghelyek van u/mpnen Beeren/galern in zynrespekt betrachten foude:en

- deren hebben daeraen nfette twpfelen. JRaer allfoo aller fakten opkamtes die wyfhepteenmoeder is: hebben wp/ foo viele ons

aengaet/niet/dat wponsderhalvenfoudentoe-fehzpven ofte be roemen mogen/dan God den Almoghenden ootmoedightedank

ken/dat hp in onfefechticheptzpnen wonderenraed between heeft. Riet-te-min foodeur menschelycke voofichtichept/pet/ alsfonder twpfel veel (dewylde goethept Godszpme goedega beder bwyfhept der menfhelyckernature toteen voozmaem be

hulpingheplantetheeft) onsfoudemaghengheholpen werden: foo weten wp doch dat een pderman defreude aller gavenniet

meer damalleenfoo veelenheeft, alshemvan God toe-ghemeten,

is. ÂŤEndealfoo wpfoo verregheleert zyndeur de erwarenhept/ (d"welck de bestemeesterfelder onwpfen is) dat wp kommen af metende klepnicheptonferwetenschap/willen wp defelve ande

re/vanmyn Beeren/gaernetoefchickeu: Die wpbekennen, als metscherpfinnichept begaeft zĂźnde/ in verschepden wettenschap opghebaedet/endedeurghestadighenhandel vanfakten/hwyfhept

berkreghente hebben, Rochtans dewylin den ghemeenenbank -

A

3

-

MULINANZ


niemanthemen behoot filtehouden/dieniet booeentrouloos lidt vander ghemeente tot zyn epghenberderffoudewillenghe houden werden: foo hebben wp) die (alfootefpzcken) totmede wachters neffens u mpnen Heeren van Godgheftelt zyn/miet konnten laten/oms banonfe behooijckeplichtte gupten: ende in uwe wpfe vergaderinghe welwillentoebzenghen/watonfeneen

voudighenraedtot ghemeenen hulp (meer als bwp hopendeur Godgsghenadighefchickinghe om zyn werck een-mael aenons

bewesen/gootertemaken/alsupt epghenerghefchickthepr) on derreverentievam myn Heerengheflotenheeft.

«Dnferenis niemantfooflecht/ die des al-ghemeenen Wands

bzantnietghewaerenisgheworden: diehetmietenfer/isonfin nigh: die het nieten geboelt/is lebende doot: die het mieten acht/

die enfoudegheen onrecht geschieden/foo hp alseen mede-bant fichter gehouden werde: maerdient fulcke zijn/laten haerhaeft

kennen. Ende (datonder corette ghefpokenfp) wphoudent alsoo/dat niet Hollandalleen/maer"tgheheele Land daeronin mootis: dat die hetachtenfouden/gheven welachtopterfaken/ maerfp/pzocederen opten boet niet/waermede menfoudemoghen komenomdevzuchtente ghenleten die bp allen bzomen/ metfoo

veel arbepts/met het fweet/ja methetmerghder armen/ende

''

Wacht W02den,

dierbaerhooftbekofigetzyn/foodeerlijcken ver …

Pieren willen wp noch mietfegghen/dat eenpder zijnepghen

upsbewarende/moetverloren gaen/daerwp vandengemeenen 2anttfannen omringt zijn: MBp bwillen oock fwpgendatdie’t be

gonnenfpelals ghewonnen achtet/feldenpleeght victozie daer wante bengen: want den tytdie leerthaeft ofoock een kint zijn

volle wafdom heeft. Infomma waerdat eene kranckhept vooz kranckhept bekent/endede oosaken des notoir zijn/

''

daerkaubweleentanmeltjck Medecineeraenzpne kueren begaen,

Danonsheefteenkranckheptbevanghen: eenheplighekranck Hept der opinien : waermede wp malkander verterende/fullen tenlaetstenfelf verteert werden/ bp aldienwp niet intjtsraed engebzupcken. Goedenraed is hier dier/efifoveletedferder als

wepnighpemant defe zyne kranckhept bekennen will. Datons

vandefebekenteniffe afhout/is denerftovenaer/diedooyzyns verglfighen Baftlifkischen aenfienden ganfchen aerdbodenn in dedoot ghebachtheeft. Defe uptoudenhaet die hp teghens den keuwighen Schlepper ende 3pnefthepfelenghefbw.olghen

be“

-

-


Y

kannietrustente verderbenende veeren/foo war totbehoudenig Bienen mach. Hp nu/daer hp uptzpnen moodadighen moet in defe Tanden met water/vlam ende vup:/fotolianghe ghewordet

hadde/dat het Godtenkaetsten verdzootenheeft/ alsoo dattdeur zynonupfpzekelycke gratie/onfe bekokeldeooghenfoowyd open ghedaen zyn/dat wp met Pilatoniet langher begheerten hebben:

ten Gherechte teflitten: heefthpeenen nieuwenraedghevonden/ nieuweimonfenooghen/maerdie hp vanoutsher welheeft we tenteppactiferen/ende heeft hetvergiftuptzynderbuffe langher nietinbitterhept/maermet nieuwen most vermenght/ted-inc

ken willengheven, Smakendenadiegoede. Aufkadelldaerme

dede eeuwighewyfhepr haregaten vzolyck temakenpleeght/ ende in den blinckenden bekerinneghefchoncken/daermede de

dzanck-offerenopten outaer des Heeremaengedient worden.Hier medeheeft hp van aenbeginniet de reuckeloofe wilde endemolet willighe Werelt/maer denghenen die elementernsttot God/ende

Goddelthckefaken hadden/altyt bedzoghenghehadt: ende heeft de waerhept metden fehynder waerhept/de Godfalighe: eenie

hept meteen verbloemdezeentchept/vervolght/vertreden/endete gondeghebacht. Sooheeft Christusals een verachter der litep ferl. Bajefept/ eenenfehlendighendoot sterben/d'Apostelen als

opoerdersIpden/ alle Christenemals tetters / noept-makers/ endeepghen-finnighemenschen vervolght werden moeten: ender dat nietandersalsomGodeemendiensttedoen. Saulus (in3p ne Keligis anders onstraffelyck)heeftomde WBett des Heeren met

vervolghighepvertghehadt. TDen gooten Constantyn heeftom de Christelycke Keligiepverende, den Pausfpnen stoelghefet/ daer hem litaerl die Boote volghende op berheben heeft/tot goot

verdiet der armer verdupvelder Christenhept. Ban welcken 33aufelthekenband/foo wpmudooz Godes gratie (als gheroert)

ontbondenghewodenzthu: zynfommigheernsthaftighe Lupden/ deurharen onverstandighenpver wederopgheweckt: niet noch tang ompemand tot.de balsche Teer/ als de Bauschadde gedaen/

tedzpven: maeromde Overheptaenteporen, als dienbehoot den waren Gods-dienstmetharemachtvoote faen. J2ietmere kende datde beginfelen des Paufdoms nietigheweeften zynom eenen valischen Godes-dienstaenterechten/maerom den felven

gheloove/foo voor de ghewzoeghde afgpfeltyckhept des Paul domsbekentwerde/inaldermeerfiehept intedingen. Dandt: bedwang/endegheenanderding /is.derechte moeder

s:


doms ghetweest/waerdenrhyghesteghen isbovenaldat God endes Majestept ghenormt werd. Ende enisgeenGodes-dienst foo vervloeckt ghewerft/ dienhp met defe middelenmietheeft in vaerenendehand-houdenmogen: dewple hp alle Hoogh-hepden

oder die voetenhadde/ende niemant/foo liefhem zynityfeeren degoetwas/hemteghenpzekendorfte. Ditalaenmerckendeen de bevindende/datdeur defterckte deferkranckzept van opinien/

fooveledupfent/endedupfemtdupfendendootgheblevenzyn/heb benwp liever God onsenbehoederdeeere/diehemtoekomt/tela ten/ende ons in onfefwackhept boo23pne Hooghe, Majefeptte berootmoedigen/dandat wp/invzeemde opinie/onsferckhou dende/andere fouden bedzoeven/ in't guntidaerin wpgaernebe kennen/dattet onsfaeljeren mach. Ende bwp dancken Godde fer kennife: zynoock daer-omme well rppelmcken gherefolbeert endeghefloten/dat wp totghenen Käeligious-dwang/ in't klepin

nochin't goot/mochte toteenighe statutenofte decretendaerher

streckende/aentenemen/fouden verstaen willen. wBaerdeur of weleenicheptderliberteptineenen warengheloovegefacht wott nochtans wetendedat rechte eenichept mieten kamindwang be staen: ende verfochthebbendedat deür foodanighe eenichept/li berteptgheboudenis/omde menschen /fander wederspektente bolghenghenoodightzünde/inalle Barbarischer onbwetenheptte

voeren: werden wpbpervarenheptgedzonghen metden Efelfoo wysteztyn/dat wponsverhoeden/daerwpongeen-maelaende

ghevanghenelibertept foodootlück ghetootenhebben. Ende of weldeghemeente/ als efelsooxenhebbende/daerbpfoudegheto gen worden: nochtans ofharer vieledes Enghelsfwaerttegens Balaamuptghestreckt/in vooleden tpdenmoghenghefien heb ben/des macheenpder JMan zyn hertghetupghentfegheben/al tytweten wpfoa veel vuel/dat deghemeente denlast inde ghe

diwonghene eentcheptfooherd ghedzucktheeft/dat wphenlieden

inden weghder (als so verstaenfouden) ghevanghener bphepd/ niet foudente benghen weten. Contrarpe voogooghenfende/ darf veeleerfoudenverftpvet worden/oftetenminstenmeton lufenden Efels trathouden/opten weghdaerin behaozenen meeten eendzachtigh-zyn/ omtotten byzant in aller haeften toete

loopen. Ende dagheinckshoogende/datbp velenghefept vot/ hse dat bwp't boo2onfenkinderen Verantwooden faudenmogen/

foofpfullenfenhetgoote verderfdaerinfp dooyongghekomen Zyn: Ende waeromdoch: Om vzpheptder confientie:

“Wp


Bad

teghenwoodigh (mochtenfpfgghen)fienghebanghen tezhn.

Inf

MBp bidden God /die ons upt dehanden der vpanden verlost

In

heeft/dat wp na den opfet anfes herren/ ons voofende, alsoo

den

moghen voot gaen/ datonfe kinderen fulcroverons metrecht

Lil

niette klaghenien hebben. Ban foo wp onfe hooftop-beurende/ faghen dattet alsoo onfen kindercn gingh: wp fauden oofaeck

LN

be

hebben/onsmethen tebedzoeven/endehenlupdenniette bestraft fen weten. WPantalstalghefept is/dat anfen nakomelinghen mieten falmoghen verboghenblpven/wp hebbenonsmetrecht bindicerende ende antreckende der Spaenscher wiedicheptte fa menverbanden: Wiever waertoe? Istom eenigheparticuliere Keligiealleentefoveren/te beweeren/endeinvzphepttebefitten?

Der ert

Alle die in't fuckt van regeringhe/ meteemigh aenmercken ver keert hebben/ wetendattet eerste buponfes elendighenbants/

pn

methetbanden/blaken/ende wurghen der Metteren aen-gheste

her

kenis. Hierhebben wponsnierteghenghefet/als datfp gheen

en/

eb la: t Oll

of

Wetters en waren: maerwp hebben ghefuftineert dat de Itette

t:

ren/ende met namende weder-dooperenende Sacramenterers/ foo wp die doentertytfelfsghenoemt hebben/ mieten behooden

be i

metfulcke manieren/als na'tadvysder Ecclefiafiken/volghen

[fe]

de debloedighe Placcaten/ghetracteert te worden: oock allebe leefdes Majestratenbefwaerlijcken wallende/dat fpmoeftenexe cuteurs zijnover hare goede vzienden: dfefpuptterlijcken niette befraffen en wiften/alleennadenappetit der cenfueren van de

ghemoemde Gheetelycken. Bet welcke alsoooms/op one me nighvoudighenklaghen/mietheeft moghen afghekeert worden: hebben wp/met recht/onginonvedegheftelt over den inbeeckt onferpzivilegien/hantveften enderechten. Middeler-tzt heeft God ghenadeghegheben/dat die opghegaue waerhept/ altennet

meerendemeer/verschenen is: endedat deghemoemde Wetteren/ eenpder uptharen winckel/voo2-ghetredenztjn. Over"twelck welgoote bloetstolztinghegebolght is/oock met confent endetoe

daenbanvelevanons ende onfe vzienden: maerten leisten heeft de goedertierne Bodindefer JBovintie vzphept ghegheven/ende

onsghestercktdat wpteghen den bpanttot noch toehet WLand be

houdenhebben. Die onshiertoegheholpen hebben:die haer inf endeleven bpions gewaeght hebben: die op onfepooten/besten/ ofwacr’t bandoen was als 3Duplenghearbent/ende met Tee U

wenhertenghetaenhebben/datenzyn niet altemaellupden van eenderghefinthept: maer vele Zyn

g onderghchukeft ''

ONNI43


fommighe (dewerke het wepnighske bponsop-gheft hebben) gaernefouden/altfchtint/benautfen. Ende in dieser verfehep denheptvanghefinthepden / zyn wp foo eenigh in der ghemcene fakeghebleven/dat oock onfe Nabueren (overmits die Spaen

fchevzuntfchap onfe vpandem ghewoden zynde) hoe welfp ten

deelcontrarpevanons ghefint waren./als doende profeffe van de Catholycke Keligie/mochtans verweckt deuronfe beleefthept/ haer metonsvereenight ende vzientlyck accoozt ghemaeckt heb

ben, weaerindan: Ramelyckenom Land-vzedetehauden/en defonderrespect van Käeligie/elck-anderen teghens alle ghewelt endeoverdaet dervpandente helpen/tefchutten/ endete befther men. Alledeghenediedie Pacificatie van Gent/de.actenderGe committeerden tot Heulen./ endehet advys vande particuliere

Z3zovintien aende Generalitept over-ghefanden / ghefien endet Dieur-tafhebben/fullenwel können ghevoelen/ datonfer aller meenungheniet anders ghewerftenis, als dat noch den renen nochden anderen omzrin Kätligie eenlighleetaen-ghedaen foude werden. Niemant willditonsalfoo afmemen/rechtsofwp eenf ghe andere Käsligie/boozdie teghenwoodigh al-hiergheererteert

wot/landeren/ofte begheerensoudeninghevoerrtehebben:dan: bmp zynfhuldigh/fuo liefons God ist dienwp toteenghetupghe:

aengheroepenhebben: endeföo waertals, ansonsteereis / die eens verloren/niet weder kryghltchlis/onverbzekelyckente hou

den/wat wp eens belooft endeghefwollen hebben. Ende wpen: /

bwinden gheen macht waeruptwp fraffeljckteghens dienpoce renföuden/die/haer inharenburgherlycken handelende wandel nietanders als eerbaerlycken hemmetomstedzaghen,bevomden.

bwozden. MBp kommen oock niet anders verstaen/als dar het tot: confervatieder Policienbeteris/dat eenpeghelijckenzyn opinie intparticulierbehoudende/wp alleghelnickvereenight blpven/ om deghemeenefakete bebopderen/daer toedan eenpegelycken/ "tfp meteontributien/ofte anders./foovelete willigher/ende van

Hertenghenepghderfall bevonden worden, alshpftetdathetom. vpheptderconfientierte doenis/dathethemfelfs aen-gaet/dat

hemden beulvandeneck gheweert falworden: dandat wpdeur ghedwonghene eenichept/met veelnieuwe TDecreten./endefcher pe. Maccaten/met fchelden endeketteren onfen Rabueren endet Berwanten./ja mogheinck die v;ouwen inonfarmen/de kinde

Ten-banonsen. epghen.bloede/ wp fwpghen die lupden vanone

Klugherschap/daer overwp als Baderengheftelt son" -

-

-

-

-

"

TEN.


"ren tot onfen haet verwecken/ ende affteerigh ban ots maken fauden. JPijn Beeren willen haer niet verdietenlaten/foo wp hethierintelanghermaken/omdathetmetkosten woodenniet upt-ghelept wordenkan: wanthetis.de eerste trap./waerdeur

wptothetinwendighevupzupt tebluffchen/fouden op-klimmen moghen: alsfoowp/namentlycken/waterendegheenolpe in't vupengieten/feker zymdedat daer hetom kletterpe upt tero den/tedoen is/gheen beter middelen spalskoelicheydt : want wp hebben dickwils gheften/dat diens boeckten wepnighgheacht

waren/alf-danin aenfien quamen/endeghefocht werden, alsdie Autheuren bervolgh leden/ ende gheklettert werden. Het waer

bwelte wenfchen dat eenpeghelyckentot eenicheptder wareken tenffe mochteghebacht werden: Jeaer wie anders, fal"tkint als demoederbaren ? Salde foomupt ander macht/ als der na

turen/elders/als van des vaders zaed/gheboxenmaghen wo3 den? ÂŤEndemet watkrachtfalldat kint/noch ongebozen inzyns

vaderservelinghefet mogen worden: Boozwaerdewylder ge loovighenhetminstedeelopter aerden wesenfal/na"tmĂśootdes Peeren/dat nietfaellierenkan:foo konnen wponsqualijck in

beelden/datmeteenighghedzang/oftoedoen des machts vande Overichept (der welcker authoritept men hier in tabufren/ talentpden ghepooght heeft) gheheel de Gheunieerde Provin tien/foude Christenenghemaecktmoghen worden: maer welone

derdennaen van Christenen/ eenwereltvollboofehupchelaers/ daerdeurden grooten Raemones Heerengelastertfp/flfsnier te beter/dan welfalo veelte argher wodenfonden/altbeter ist

voop eenongheloovigh mensch/als voo een hupchelaer uptte gaen: ende deghemeente foudevan een werelt der quaetwilli

ghen vervult worden, vooz welckemenaltytoudemdeteninfo ghestaen/dat fplupden/die onfe Keligieinden gezontnietmeer

respfteren als wp't Paufdomghedaen hebben/omsmochten na poghente doen/"feivewpmet den Pauselyckendzanghghedaen ebben: Ende die indienfoudenvzomer zyn/dat phare Keligie

mietvepnfenendenochtans haer reghen onsnier fouden stellen willen/foudem wp quijtgaen/ende ons in onfe benauthept ban

meerderhulpberooftfienmoeten. "Twelckende alle"tvoofhe

ven welvoofichtelijcken beweghende de Boetschappen deser Z9zovintie: ende merkende dathet nagheleghenbept des tyts Endeder Tande/mietfonder hetonderste bovente fettenghepat tieertfoudemogen worden./bewpfen -

-

-

alleghelyckmetter 2,


hoe wepnighghevallensfpaendefenplaet van Religions-drang hebben: heteenigheexempel van de Placcatenteghengsdeketter scheboecken/machonsbieringhendeghdoen:"twelck wel/con formdes bpeemenghenoemden Spmodoghedecreteerde/ in vielen Steden afghelesenis: maerintexecuterentoonen fp welalghe Iyck/oock niemant upt-ghefondert/hunmepninghe contrarpete pne. J32pfelyckdaer innehaer daghende/datfpghedoghendat

phaer-Ilenen het quaetsteghefpoken woldt/endeghelycke wel doen het befte.

Baerdewylfulcke dinghennerghenstoe enten

deren/als totverklepninghe derauthoritept vande Overheydt: wpbevinden/foo veelomsaen-gaet/beter te zyn/dat wp fult kedinghengansch endet'eenemaelaf-flaen/ als wp defive aen nennende/daermedeghelyck in een balament peilenfoudem,

We tot ulupden/ die ghp metuwe actis Synodalibushervooz treet willen wponswepnden, endekot beschepdtgheben/

waeromons defelve in gheenderlep wysaentenemen/gheraden is. Ende foo wp uvzaghen upt wat macht: met wat authof tipt ? endeten welckenfpneghp ons defelve op-dpinghen wilt ? Bulghpdan antwooden/datu de macht van God/de authoi

tept vande Overheptherkoomt: Meat macht ulupden van God ghegheben is/daer banen is ongs tot noch tolefoo veel mietgheble ken dat wpghelooven kommendatu God/de Overheptte behee ren/foude tot TPienaersgheftelt hebben: Ende vande Overhept die utoteen Spmodo gheauthorifeert foude hebben/ engsongs tot nochtoe altytgheengoetbefchept ghedaen.

Mephebben welghehoot/ende konnenfelfsliefen./dat het vooz een Rationael Spmodus uptgaet/ als daer vooghp'thoudet: maer vele/ende onderdienwp/mietalfoometulupden. meantfoo het Rationalelfoude zijn/fos waer voo eerst/ende bovenal van noo.de/dat hethooft van de Katie/'tfelve befchzeven/bestemtende

gheappzobeerr hadde: als die Scribeuren/waerteghenghpfeife mieten hebt/klaerlyck betupghen. Hethooft van de 52atie/daer

over dit Spmodusals Nationalelstreckenfoude/zyn de Generale Statem/bp welcke wettelycke vergaderinghe wpmietghelooven en konnen dat het Spmodusfallbeschleben zyn. Ende heefthet bp den felven Beeren Generale Staten niet moghen befchze ben worden./om dat haer Hooch-hepden niet aling te famenko

men: foo hadden billycr die van het Spmododaer op behoozente , Wächten/Wanneerfp wildendatdennaen van Rationaelkracht ggehulna


ghebwinnenfoude. Damfelfs dat Spmodusheeft den Statemde maetghefet/die hetbillyck van hare Hoochept ontfamghenfoude hebben/indiendathetfelve den staet der Beeren Statengheftelt heeft/mede-bzeugende/hoedateempder Provintie in het Spmodo

Nationaelfoudengerespecteertworden. Meat nude JBovinciale Statemeenpder in zyn respect tot.de verfehzpvinge defes Ratio nalen Spmodighedaenhebben/datfalleenpder in den zypnen beft weten: Bandefer Provinciemoghen wpfpzeken/dat wpmieten

verstaen/hoedat oockfulcke verschpvingemetwettelnckencon fent defer JB2ovincienfoude gefchiet zyn: TDaerin wp als eenme

de-lidtmaet derfilver Staten/tot nochtoeonfeconfentmietgege benenhebben. Segt ghpdat wpdaervante beschuldighen zyn: Bfwpudan vzaechden/ of wptalleenzyn diehet voofheven Spnsde niergheapp obeerten hebben: foudghpdaer jatoefeg gendoven: MBp koanenmet waerhept affirmeren/dathetallfoo mieten fp: daer wp oock niet eeneftadt enfen die den inhsut van

diente effectueren/doenlyckvindt. Dandeplactycken verstaen wp wel/diedefommigenmiethebben konnenhepmelyck houden/

alsfo daerteghen waren dat eenighe Predikant op eenefekere plaetfefonderharen voogaendenadvysgestellt was. Also meen

demenfalmenhem allenfkensindepoffefflegeven: over "twelck wp liever bptytsbooxfien willen/ omte weeren/ als dat bwp de

felvete benemen/onen kinderenfooveelmoepten als wptegens den verfleten JBaufdomgehadthebben/fouden achterlaten. Riet temin/wp konnen't ulupdenweltenbestenafnemen/endehou den’t daer voor datghpºt niet anders als wellenmeent/ om het hooft met den gheheelenlichame te fannen in een kopete bengen:

danmen heeftdickmaels gheften/dateen Herder zyn verdoolde fchapen altehardnadzpvende/defelve verlorenheeft/mitfdien

dat hpdiemeende wederte rechte tebzenge. MBtgoedermepninge istgeschiet datde leeperConstantyn den JBaus vanäoomen/doe tertyt nochnietfogeheelonfupver inder leerezijnde het ryck van Italien in-gegebenheeft:maerditen hebbenoockfelfsfommige Wandegheetelycke/noch wepnich voozone tpden/niet vooz goet

ppen konnen. «Etihierdeurftgeschiet/datten laetstendeckud dieden weolvéisbevolen wordé. Gelinck wpdanaock gefien heb

benwaerachtichte zyn/datdesänckdommender Hiercken/die upt goeder mepninge van Keligfe gebaert warE/epindelyckßde Joe

der verfloudéhebben. Meieifer vanonstotzpnéjarengekommen/ die mietghehogtenheeftdatde upt eenpverige

ver

S

r: g


gheden blaffenden honden foo langhende fooveelten ooen ghes blafen hebben/omdat verdoolde fchaep weder inted2pven/dat

(eplacp)derschapeneengzoot getalbp denhondengebetenzym worden: Ende watfalmendochvan goedermepninge/wat van

goederintentiefpeken. Ist niet uptgoeder mepningeghefchiet/ datgoethertighemenschen/haersbaders hups/landtendezant verlatende/in wildernissen ghegaen/haermetarbeptgheneert/ eenflecht/fimpel kleedt/ alleen voorde koudeghemoeghzynde/ aen-ghetaghen/invierentwintich uren eens flecht/ende well fo

berlyckghegetenhebben/ghesapen als ghewaeckt hebben/ende eenenonberispelthcken wandelghevoert hebben? Raer als dit tot een reghel-werck gheworden is/heeft God welghetoomt wat

ghevallenhpaenden menschen infettinghenghehadtheeft. TDie weleereenen Christoffelversiertheeft/toteenvoorbeelt/desfoo dennaem Christi met recht daghen mocht/heeft voorwaereen

ppfelyckeintentieghehadt: gelyckdenmeetendeel vandien/foo deheplighentat een goeterempel/inteerst den menschen booz-ge beeldethebben: maerten laerften/watiffer uptgheworden: an ders/daneemonnutte plantage/een vervloecktenboom: die wp

bpomfentpdenupt-gheroeptfiende./hebbenons voortefien/dat bwp niet bwieder in gheltjcke/oftemeerder inconvenient en vallen: 4Ende dat wpdeftompe roedeniet wechghebwoppen hebben/oun dat bwp op onseen fcherper halenfouden. Sulcke endedierghe lijckenexempelen/daeruptwp als mettehant tasten kommen./hoe

dathemaltistdenmenschaenhemselven vergaept/ende metzin epghenmepninghe/hoe goet die oock was boot-gaende/ ver Dooltis: wpaemmerckende/ entkommen niet verstaen/waerom

wp metuwen Spmodo (verstaetet nietgualthck/foo wpde waer Heptfpzeken) ons nieuwestrickenfaudenaenleggenlaten. WBant

ist Godswoodtdat ghponsvoostelt? Taet udan ghenoeghen dat wpdeboecken van Bods woort/ingzooter reverentie(alsja

billyckis) aen-memen. Alstom goede odinantfemte stellen, int gunt datin Godesbwoodtnateghenwoodighergheleghenthept mietghenoeghfaemgheparticularifiert ist? Het waereendingh

foomenonsfulx alsgoedenraedaenghedient, endeinde Christe lĂźcke b2phepdt ghelaten hadde: maer dat wponsdaer aen ver

bindenfouden/ konnenwp onsniet berichten recht tezyn: die wp eenen reghelin Christohebben/daeraen bwp ghenoeghte heu den binden/ende den welckenwp vollghendefekerlick wertendat

imp mietdwalenmoghen, Daerter contrarpe wpfiendat ' al -

"- ,

Intp


- - - - --

kentpdende Concilien Spmoden/ei TBetreten/wepnich bzuchts ghedaen/endealtydts viele quaetsveroofaeckt hebben. Bp den

Apostelen, denganfthentydthaerslorps duerende/ enderupm over dertichjarenghepescribeert wefende/iseen eenich generael Concilium tot Jerufalemghe houden: JPaer van fulcke een fa ke die heteenighe Fondament der falicheptin Christo betreffende

was: Endedevelcke (daerde Jootfche Iterckeharer MBettiger befpdinghe, die fpmeffens Chziftum in-dzingen wouden/eenfeer klaer woodthadde)niet wellanders beflechtkonde worden. TBit fondamentnuten vollengheleptzynde/moghenwp in allefeker hepdt daer op bouwen: endeten doven nietten allen diejaren nieuwe Spmoden houden: daer uptten laettender Tecreten/ daeraenwpfoudenghebondenzyn/foo veelworden fouden/dat wpdefestbandsgualtyck/ende nietdanmetgooter moepten/be

ginofeepnde/foudenvindenmoghen: Endeanf kinderen/ of fp nietighenoeehte studierenen hadden fouden weder meteen Jus Canonicumtedoenkrpghen. BetConcilium Aicenum woztbooz

anderen integhemeen hooch ghepefen/endenochtans/dat ghp

beter alswp/ghelesen hebt/isdaermede foowepnich upt-ghe recht/datdaernaer de Arrianenveelftereker/ ende meerghefp vetighewodenzyn/alsspoptte vooten waren. Soo weten wp oock, dat de Paus van weghendestopfichtsdekostenhiept, daer

innehpghemeenlyckgerespecteert worden, hem van alle Hingsten JBincen.JReefer ghemaeckt heeft/ endeten aenfien des booz

fantsvan't kostendom de Pincentotzpnenappetptegheft/

ende verft heeft: Gheltjck hpdan Puppyn de klepner/den foon van Miaerle,Martel/dateenbastaert was loning van Blanck

rijck ghemaerkt/ende den waren rechten Mitoninck Bildericafge fetheeft: daer over hemde Hollandtsche Piromyck-fhpver ver wondert/van JBaus machtsgzoothept: Ende defesfeiven Pup

prijnsfone/Itaerlde Groote/heeftden Baus Riepfer van H채oomen ghemaeckt/endeden Gteckschenkepser Constantyndefeste/dat L채oomfche K채thck benomen / omdat. hp een quade foonder L채oom fche liiercke was: verachtende metfommighezpme voofaten/den

beelden-dienst: Ende heeftalfoodateenighe liepferdom/volgens aentweenghesplittet/mitfdiendatde WBestersche liepferen/naer fommigherbeduncken / Paus vaffalen gheworden zyn. Alfdo/ endeteonform van defen/ heeft oock een Rationael Concilium/

dat UBest-Hepferdom/totden Duptfchenghebacht/omdatder

Griechische Itepferen behulpteghenden Saratenen

s: LINZ.

- -

-


hadden: het welckofbpden Grieckschenktepferen/rechtgewiep ghert worden is: hebben wpmiettedisputeren/dienoock’tfelve nietaen engaet: danwp hebbenvooz-ghenomen hieruptte be wpfen/dat de Concilien/methaer booznaemste hooft/de Paus/ oofake totden Baufelycken Itepferdom/ende tot de goote mu tatien van rijckenghegheven hebben. Doch tenleistenis met de fenonfefegghenniet/dathetjeghenbwoodrich Spmodus banghes

lijckenvoo hebbenfouden: wantoock dieerste Spmoden/infghe lyex deeerste Pausen/het quaet welck naergevolcht istniet voo ghenomen hadden: TDanwp bewpfen uptlevendigheerempelen

war vanden Concilien ofSpmoden alssp macht krpghen/vooz vzuchten te verwachten zyn: Endefoo veel kommen wp upt het

jeghenwoodige Spmodofpozen/datbp avontuurbpandere Pro vincienfoudeghefept willen worden./dat wpdeurden Spmodo/ welfoudenmoghenhooft van alle die ander Povincien worden/ daerone Gaefchap/adjunct Zeeland/die stemmentoe-gestaen worden: daergheen andere Provincien (behalven Blaenderen/

dat twee stemmen hebbenfoude) meerals eene stemme ghegun net werd. Het welck/ oft weleenaenlockfl voogons schrintte wefen: mochtansfowp oock anders als naerharenfinansfähit ken mochten / als danfouden oock de verstropden in vzeemden MTanden/oms ober-stemmen moghen/endealfoode vzeemden ober Umsalleghelyck/heerfchapppe krpghen. MBaer deur doch an

ders als deur/Quaß Pausmacht hebbende/Spmoden. MDanneerhetalleen Ecclestafyckedinghen waren / die in het Spmodo afghehandeltghebworden/wpfouden onste wepnigher hier-mede bekommeren willen/ende Mierckclycke faken/Ältercke lijckenbeflechten laten: Ghelych wpdanone liiercken/foo veel

de Eccleftastijcke faken belangt/bevollen hebben: maeralfooque - fieis van onfe authoritept/welvaertende b2phept der ghemeene

onderfaten: ende van de verbepdinghe ende verstammingeonfer aller hupfen endefamilien: foolen konnen wp ansniet onthou

den vanhet guntdatons Amptf-halven op-gheleptis. Endeten eerfen/onfe authoriteptaengaende/wp bebindendat mitstaen

uemender verhandelingheinhet Spnodo/wp van weghenonfer gemepnte endepublycke goederen/ende in Onf officieniet anders -

als vaffalen des Synode haeffoudenghehouden worden. UBant mitfdiendat.fm fettendat denominatieende electie der Pedican ten/bp der Ghemeente : ende bp der Overichepdtde approbatie

falenfoude: foo verstaen wp wel/datfp onsgonnendat -

-

: LN


den bt. Us/

Penriekdebyfde/denfoel van Koomen/bovenzijnvoop-oudes renpoffeffie toe-ghetaen machhebben : maerwp en binden die van het Spmodo noch noptimpoffeffie ghetweefte zyn/dewple fp alhaerpoffffte ons/ende wphem vanden haren/intettebedanc

Kenen hebben: Ende also wphem vanden haren/niettebedanc Mienenhebben: Endealfoowp de approbatieoponserfpdebpfulc herestrictiebinden/dat de Overichepdt feer gliffchgaen hebben foude/foowanneer fp niet bpderhandt van het Spmodoghehou

denworde: footen bevinden wpntet anders alsdat hei Spno Tuspooghtomthoof vande Sverichepdtte worden. woantal soofpzeecktdelterckenordentng"/datde approbatieder kercken dienarende Overichepttoe-komt/bpfoo verrefpipzofeffe vande gherefoxmeerde ärligie doen: Istdan bpaldien datfp verstaen

met dat woort reformeerteen Keligie die het verstant van het Sp modo gheconformeert foude zijn/fooenfoude de Overichepdt dat

'

niet anders ghenieten moghen/damals eenlidt bwiefen

evan het Iichaem/daer van het Spmoduseenhooft wefenfoude: Ende bpfplvan defen/foo foude/ofde Merckelmcke kreatueren des Spmodi/IHeestersende Dispenfursder Geestelycke goede

ren/die eengoetdeelvan de publnckerijckdommen zyn/ghehou den moeten werden: Ofdaerenfoude in Overichepdtniemandt noghengheadmitteert worden./alsdekreatueren vanhet Spmo Wo, Ende ditenfoudemiet alleen van weghen Itercken-dienaren

plaets hebben/ maer het foude oock methetonder-houdt der ar men/ Gast-hups meesteren / ende aen ende af-stellinghen der

School-meesteren/vangheluckenghehouden worden: TBaerupt danepndlycken vollghenfoude/dat niet alleen wp/ende onfegan fcheghemepnte foude het Spmodo onder-wopenzyn: maer dat oockvamonfe kinderen nietdan nahare opinien gheinstitue ert

wozdende/fpfoudenerfmeestersblpven/ende alsoo een absolupt opghloos regiment overallen befitten. Riet-te-min wpmoghen 2

ipden/datander lupden op haerepghen befoldinghe fulcke Wiercken-dienarenaennemen/endehaer epghen kinderenfooda nighe School-meesteren stellen als hen belieft /fonder optoer.

säaerghelyck wpniemandtintzpnedwinghen willen/soo be gheerenwp oock in'tgunt/foo wpamptf-halven/ ifp in gheefte

Iycke ofte andere faken/te bevor deren hebben/onferepghen con fientiemachtichte zyn. Soo veel het anderdepunt van de ghe meene vpphepdt/ ende uptterlijck welvaren der onderfalten aen- gaet/wp hebben tebozen ghefpt/ d bpwp noch

pern:


endebp Godes gratie verhopen tot inderdootte volherden/dat wp tot gheen Keligions-dwang (hoe Klepnfp oock fp) verstaen konnen. Ende daeronn kommen wp Ipden dat de Gheleerde haer/

teghende verdoolde opinien/metfähipvenende speken/mahare

wetenschapghebzupcken: henliedenfelfste bedenckenghevende/ offp mietmeerooybaers met beleefhept/die verdollendetegemote te gaende/doen fouden/ als fp methard fpzeken/fhelden ende

Wetterendoen: TDanwp verklarenaltyt/dat wp op de Diercke lycke eenfuer/ ende upt hetoodeelder Gheleerden niet eenminste ghedachtenhebben/omteghenpemandt als Mietterentepzocede ren: TPanwp hebbenonfe Bierschare/daer wp God voo2oogen

stellendehopente wpfen endete doen/ als wp inonfen eenvour

metgoeder confientiefullenbevinden tebehaoten. wBelvzeemt inoneoozenlupdende/datoockde Lupden fooverrekomen/dat fp tot Baeckente verbieden booxt-gaen / ende nietdan bp gratie

endepevilegie (alseertnitsdelketter-meetersplechten) toe-la

ten willen: «Eenfake wesende daer over mende Pauselycke re geringhe alle weghe billycrghefcholden heeft. Ende daer wpli

bertept gheroepenhebben/behoodenfplupdenupt die Historien/ dierfp ghemoech ghelesenhebben/welgheleert te zyn/dat devp heptaltyt vooznamelyckindien bestaenheeft,datpemantzynge boelen bpupt speken mochte. Ende het is dat eemigh merck tekenbantpannpeghebweeft/ als men zwinghedachten niet W2P upt spekten noefte. Boozwaerderedelijckhepdt die alleentpçan

mpeteghenfpzeeckt/ leertons in'tghemepn datde waerheptfoo wepnich alshet lichtmach ghedonghen worden: Jade waer hept/als het licht in dendupfterenbp de loghenghefet/fhymtdies

teklaerder/deloghenaltytfalvanfelfsverdwpmen, endetenfall bpde waerheptmiethechtenmoghen. TBaeromhetweltpçannisch

ismetden afghewekenen Juliano goedeboeckente verbieden/ omde waerheptte dempen: maeru liefhebbers der waerhepten achten die loghen-fchziften niet/die haerghemoechfaemfelfs straf fen: endete meerfoo waerde waerhept gheleden wozt:fp straf

fende Schapvers wel/maerdeboeckente verbieden/datfalvan hemfelfs kommen/als devzeefedes Heeren/ghelnickinden Ephe ferenghefthietis/inhaereenafkeer vanfulcke boeckenghebaert

Hebbenfal. Hetlefte puntdaer van vermaent is/fpden wpte bestaen inde verbepdingheonferfamilie endegheflachten: waer inwp vooeerst/fieneenjuck/datonsfwaerder/alsint Paul Mainoprgheweefis/omdzaghen zynfoude/indien dat -

#

LIE


welijcktuffchenoomskinderen/verboden werdt: hetwelck wp niet verstaendattergeschienfal/maerwanneer"tghefchtet waer/ fouden bwp dekinderen voo2 gheen Baftaerden houdenmoghen/ ende (onderreberentie ) den JBauffelyckendzeck we der in nennen/ in't ghene des van Gadgheen verboldt emig/ende

''

g

datde Itepfer in den bescheven rechten weluptdzuckelyckentoe ghetaen heeft: zijnde alleen deurhet JBauffelijck regiment mer beranderinghe der Policien/ in onghebzupckt ghekommen. Ende Ons noch voogooghen legghende hergzoote quaet dat Hollandt

ober-komenis/ sm dat het Conciliumte Confans in't houwe ityck van Bouwe Jacoba van Beperen/ende Bertoghe Johan van 252abant/staende in den gaet van aoms kinderen/niet heeft

dispensieren willen: MBphebben redenomeenmeerder afkeervan

foodanighe Concilienthebben daerin fulexplat verboden/ende oock het remedie van difpenfarie ganfth miet toe-ghelaten en bwert. Het is well eenfaeck/machmen't fegghen /die achter wie ghenghelaten kam wozdem/wp raden oock dat-maentlaet: maer

die nuzynfinneninde hat nieten heft/dienenmoghen wp niet binden daerin bem Godonghebondenlaet. Endeintgenerael foo wepnigh als van eenighe andere faken/ende veel wepnigher istons infaken vanhouwlyck telpden/dat wponfewpven en

dekiuderem/daer bp alle de Käepublycke/ ende eens pder mans hups bestaet/der gheefteltjckejurisdictie/enü den femmeu van

eenlighevzeemdelinghenfoudenonder-wopenlatenzijn: dandat wp deshalvenmieten weten/fullenwpmiddelen vinden/omons des metfoowpfenlieden als die van het Spmodote beraden. Be gheerende alleen dat het burgherlijck regiment/ghelyck hetpoli

tückis/oock gheheel endeonverdeplt bpde politische Overhept bipvenmoghe: Endedat wpder Gheefelyckhept/ofte den Alters kelycken mannen tot een nieuwe jurisdictie endemeesterfchap/ over Overichept/ Bnderdamen/wyfende kinderen/gheendeur

endepoorten openendoen. Als wp onsdan weit expzeffelyck bp defen verklaren/ende betupgenvooz Godende umryn E.E.Hee ren/dat wp nemmermeer daer indencken te verwillighen/ ende

alsoo wepnigh als het oude Baufdom weder aente nennen. MOwe Ed. ende Eer. ootmoedigh biddende/ende bzoederlyck ver manende/dat defelbe nahaerdermeerder wirfhept/ met Gods

ghenade des fake wel-beweghen/endemetonsdehamtdaer aen houden willen./dat wp deghemeente inhars particuliere opf miennietteghemsburgherlyckeruft inde /in liefde ve: 2. -

-

A


met liefdeaemonslocken/inderliefden behouden/endemet een goetbwilligh volck, als haderten methaerkinderen/den ghemees

neu vpantteghenfant te doen/machthebbenmoghen.

Vwe Ed. ende Eer.goedtwillighe ende ghetrouwe mede-lidtmaet der Stadt van Leyden. .

IAN van Hour.

.


--

--

--

--

-


D.V. Coornhert - 1627 Remonstrantie, of vertoogh, by die van Leyden  

den Heeren Ridderschappen ende Steden representerende de Staten 's lands van Holland, in februario 1582. hare mede-lidtmaten ghedaen: Nopen...

D.V. Coornhert - 1627 Remonstrantie, of vertoogh, by die van Leyden  

den Heeren Ridderschappen ende Steden representerende de Staten 's lands van Holland, in februario 1582. hare mede-lidtmaten ghedaen: Nopen...

Advertisement