Page 1

Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken. Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn. Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u. Richtlijnen voor gebruik Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op automatisch zoeken. Verder vragen we u het volgende: + Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. + Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien hiermee van dienst zijn. + Laat de eigendomsverklaring staan Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet. + Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng. Informatie over Zoeken naar boeken met Google Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken op het web via http://books.google.com


In un A

-


BRAHAMS uptgangh.

-

Argumentoft Inhoudt. Hoeflich die Geloovige tot Godmoet dagen

Vpftotten ABan/endiebepdetot'svpands lagen. Haldele uytganckAbrahamsschziftuplick gewagen

LKoopt leest/verstaet/endoet talGode behagen.

Ditrymdein zyn uytganckbuytendruck offer, Dermenschenverworpen,maer Godsver-Coon NH ER T. -

T“ AM ST EL DAM, LUZen vindle tekoop bp ClaesGerritz. op de

Rieuwe Wörugh. 1621.


-

-

-

-

-

-m

-

- --

-

--

-

-

--

-

-

-

-

-,

-

-

-

-

- --

-

-

-

--

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

--

-

-

--

- --

-

- - --

-

-- - - -

-

-

-

- --

- - - --

--

- -

- - --

-

-

-

- -

-

-

- -- -- -- - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

“. - -

- - -

- -

-

-

-

--

-

-

-

-

W-

-

- - --

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

- -

-

- -

-

-

- -

-

- -

-

- -

-

- --

-- -

- - --

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-,

-

-

-

-

- -

- .

.“

--

-*

-

- -

-

-

-

-

-

- - -

-

--

-

- - -

-

-

- -

--

-

-

- - -

--

-

-

-

-

-

-

- -

-

- - - -

- -

-

---

-

-

-

-

--

- -

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

- -

-

-

-

-

-

--

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

- -

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

*

-

-

--

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

--

*-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-“.

-

-

-

-

-

-

--

-

---

-

-*

-

-

- -

-

-

-.. ,

-

-

-

-

--

n

-

-

-

-

-

-*

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-,

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

…" -

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

- --

-

-

-"

-

-

-

- - - -- - - -

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

--

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

- - --

- -- - -

-

---------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-


-

– -

- -

Pag:

- --

Edelen,Ereñtvefen,vromenendezeerwyfen Ionckeren ARENDT van WACHTEN DON CK, . Clevische Raedt, Maerschalck, endc Drosttot Cra nenburch,&c. -

-

zinnual veeliarengheleden/dat bp mm H ET ghelegenhebbenvele.Jederlantische Wäpmentin Comedien/ Hentbyieven/Liedekensendean ders / die weicke muende dan bp eenighestjn ghelelen

gheweelt dieteluttighettichtinghe (loo pepden) daer inneagljen/dandat spon-ghedzuckt bp nnp verduckt

soudenbipvenligghen also benicktenlaettendoo be devan eenigeghedonghengeweelt dieselvempne Äp merijen allenfkens doo denpentghemeentemaken: alsicknu delen Abrahamsuyfgangh totten erstenupt gangergeschickthaddelach Uck rontlomme na perman

den / denick(naetghebzupck)densolven mochte toe

schpven. Ende quammpterkontvooooghendieon

'

bewaende ende eeremp gelehiedtende aengheboden (meerdanickheb willenghenieten)van B. E. L. daerommeop datdie selveoockgheen onbe waendevergetenthepdtvan weldaetinmpen bevinde/

hebbeickmet die toeschpvingevandefektepne: maer eerte vzncht mijnsoniedichepdts in't rpmen, aen B.E.M.willenberhoonen/dat dieselvetegebe den heeftoverhetklepnevermoegen. Dan

VF.L. verbondene endedienstwillighe Da R 1 ck Vol. c k H E R rs

Co on N . . nr. -

A2

VO OR -


. .: 4-

--

V O O R-R ED EN. -

Cruyfluche. " Raetwek. Jewattreflijcks wildoen/moeteerfwelberaden/ -

Zal"themnietberouwenmetfchandenenfchaden

Wanteerftgedaen (somenfepdt)endenabedacht/ .

Heeftmenighe Menscheingrootlpden gebracht.

ck wilverhupfen/enbehoefsonderlinghen/ Gheenraet/maerwieiswijsinspneyghendinghen?

''

Jckniet. Jmuners gheenfinsin

-

Roptfachlickveemt Landt. Waerstrecktickmhinwanderinge. JNAijn '' feer wijtberepft/vansinnen rijck . - JMP/heelionstigh/en3pnennalem (Raerwel)ghelijck IHeimwflickmjnopfetnaecktelijckontdecken, Envyaghenwaerickbestmetterwoomfaktr "t Gheluckt mp/hpisalleen/ick trefdteure.ecken. Goeden

Bugman.

-

-

Goedendachliefgebure. - Wathootetek vertreckt ghpindzieofvierweecken? Cruyfy. Ickmepnwelia. Daerafkoenick metuspielecken Raedwel. -

Retu/die veel DLandenenlupdenhebtverfocht. Waerw ertsradpmpbeftteneme ht! aedt eerftentoc tepleghenr Raedwel. Waertu/Buerman/mietmutternimpn CDfghpvan hierfultgaen/dam warwaertsighpbeft gaet/ MBatpoztueen anderwoonplaetste

Cruyfy. -

-

- -

-

Ick wil'tlandt vermpden/daer Godt entfjuplaghen.

Raed wel. Der nijdteerftdefondendaer Hodthet Lanton plaecht/ TDefrafisgoet/maer'tis diefondedie Godmifhaecht. k willast/dupte enneringlooslandtontvluchten/ Cruyfv. Ickwinnet/ter hooch/enmoletarmoezbeduchten. Raed wel. "Diucht Hatjanslast/die "therte volfwaere fondenhoopt/ wellufts diert"/dted'eelfelomdzoom veuchtverkoopt. Envluchtden werelt/met waeus blindebegeringhe/ Begraeftdaer upondtniet/foecktGodtlujclieneringhe/ Soeckt Godsrijck voozal/vwerptop Godtalufolghe/ Pfalnietontbeken. ertighp diesboge Cruyfv. Raed wel. Ghphebtal vafterboghe/maeckt gheenswaerhept. Wien Cruyfv. Raedwel. TDes Rücken Godsonbedtechlicke ' "Tiswelfoo/maerdt Landtisgamts volonruiten/ Cruyfv. -- -

-

-

-

-

-

TDiewilickvlieden. - -

Raed wel. Dliedtuwoelendclusten. - 19 vlieghende begheerten/udoende wille/ Habbatzertghpdaerwel/uherte werd fille, -

3Mits


–––

–– –

–– --

-

vo o R-RED EN.

5

KMitsondertaldes werelts moepelickbefwaren Liechtalst Compas/doozbeweechlickebaren Rieten wertbewerecht/intbeweechdefchipswierende Maervlackenfiloptenlepdtsterblift frierende: ' elckvliendezhn wiltenquadenluftich

''

ntvolghen vanomsleptfiert iftfilenrufich/ Mits onderaldes wereltsonruflichrafen.

Dijnwpinruft/watfaetonsd'omruft derdwafen Deelfoeckenruft/maerwepnighspender diese winnen. Cruyfv.

Hoekommtdat?

-

Raedwel. JAenfoecktebupten/ipis bimmen. Menvind diefoeterufemietdoo veelwanderen/ JBaerdoofilfpn.filhepdkan'therte veranderen/ ä laeten/geenwarerustengeeft/ MBildprustlaetalldaeruhertbupten Godancleeft/ Laetiuepgen wilomGoodswiltebeleven. WLaetufelf/voightGodt/die falurufegeven. TDat's weltlichtghefecht: maer"tvollbzengen valtfeerfwaer/ Cruyfv. -

abpfleber „d p'' n athier/ghpf ulthetklaer

Raed wel.

Speelwps in Abraham Cruyfv.

'' uptbeelden.

almerspeelen'tgedencktmpnaudatmerspeelden/

Dann Abraham dat's recht diefin/die"thertebegeert/ Jckhoore’t pelengaerne/wanthetmetlustenleert.

Raedwel.

-

-

Schicktendanneer/enwercktdie verstaendetucht upt minnen/ Wantickmerckdatinnein't Spelhaeftfallbeginnen.

-

Voo-redenspnde. A3

Perfoma


-

Perfingiew.

Abraham. Sara. Timor Dei. Fides.

Spes.

- -

Affectus.

Cognatie.

Communisopinio.

Werby verfuen werd. Berlocht verstant. Goede Wille. Goeden raetsnabolger, Beele Gdds. Geloobe,

Hope. - --

-

.. . ..

Berltoolingedesherten. Creatuerlicke liefde,

Gemeen gevoelen.


Abrahamsuptganck.

7

Eerfledeel. Dateerteuyckomen. A B RA H AM .

H oEghenadelück handelt Bodtmet denMenschen, -

Metden Menschen/diedeurhaer verderflijck wenischen Alleen wederspannighe creatueren//3jn: Alsdietegend'ordeneder natueren// Teghenredene/iateghem Bodes gebodt.

'

Godeverachten/gmfelftewordene Godt. TBitkommtdeur valchefchijn/metbedziechlijckevaen/ TDiemetluftevanGodt/endequaette verstaen/ s Menschenbegeerlijckhepdtouttekenfovierigh: Datzijnblinde wille/foudermoot/weetgierigh/ Derachtende"teeuwigh leven/omsterflijcke" TDwaeflijck’tbeftverlaet/enkiefthetbederflijcke. Sulck Menschewasick/medealsd’anderebedzoghen ck verliert die waerhepdt/ick solchdedieloghen/ Ickepgendevzeemtgoetmutongherechtighepdt/ h Enquamdaer deur infomdelijcke knechtighepdt/ Intammer/innoodt/introeren/indoot elendigh. Ende in verdoemeniffeuptendeinWendigh.

-

-

--

Metdees Menschendan/handeltGodtghenadelijck TDitvindeich inmp/dies hpfoberadelijck “ Netcoudmakingh mijnsdollingsterechte ginghstieren TDeurfpnen goedengeefindefermanieren. -

TDolendeindoucker opfware weghen/ Bleefmpingheeftonvermoecht/enfadich geneghen/

Ra’t Broodtdeslevens/gendafmochthemverfaden Aldedeick"tlyfin weeldenna Wenschebaden Tenwas voompnen Geestgheenhongers boetfele/ Gheenfchepfel/maerdiefchepper/isdes Geests vsetfele Alsoofröpt Godtuptgenade/mietupttoozne/ TDesfondaersonwegh/metfekelijckedooyne. -

Opdathemdiefmertefoudedoenbedaren/

Dierustbegeeren/en'tgequellatenvaren. TDitpijnlicßgevoel/deeshoetmpusdwaefhepts lustig. Guelde/noopte/enpzickelde"thert sooonruftig -

-

TDatick (als upt eendzoom) begante ontwaken/ "tCDogeoptedoen/entenerckenopmpnfalten.

TBoe vernauzick (hoewelmetkrancken gefchte) Boozmpns hertenvenster/'tgenadige lichte/ Einfach daerinmpndupfernisseugrouwelpck. . . TDaemtoondempdienackteWarrhepd trouvelpck


- Abrahamsuytgangh.

Z

Den valfchen/bedzieghlpcken/mooydelpcken aert/

'

/diempdendood gebaert. Endedoe betroerdeickmpnboofheptvanherten

IBander

JBeerdammpnomgemoechtenknagende fmerten/ Want die straffeis rechtengoed/maerdefondeisqualet Tegendiefondeveringmickcendootlickenhaet/ Damgelpckentegendiedeugen ontrouwe/ Wantinegenbetäeit beloofdevzueghdemetrouwe/ Deshalvenenmochteick hennietmeergelooven/ TDie 't credijteensqupt is/blpfvootslichtverschoben. " Jckbevandoock des Heeren wood waerachtigh/

-

-

#" gedzepchden dood mpnderzielenklachtig)/ vernamterf ieick

ontnampnowertreden/

In’tmiffen van'tomnoofelleben vollveden. Indeesonderwintlichtekennisder waerhept Temp/overmidshare deurluchtige klaerhept GDoykondmaeckte Godes strengerechtvaerdighept JlMitfgaders mpndoodfchuldigeonwaerdighept/ Werdick gewaerineenoogenblicke spoedigh/ Een Jongelinge erbger/zeedighenodtmoedigh/ eggende:de 'ägh ' vermeeren/ ie schicktnutotu/mp/die

'

es Heeren/

WDtloutereliefdeugenädige/goethent/

.

.

GDnuteledenmetberadige//vioethept.

TotGods wpfheptenhaerfupvere nume/ TDug ' niet vooymp/den Heerealleen wiltivzefen. Gh ' t Godes/naerickuwendienaer wesen/ ' werdvzo/den mit verdrefverschicken Hºp was mp willekom/wp gingenonsfähicken Jaden weghdes levens/ommtbevppt van wzoegen/ . MDant veefedes Heereniswijfhepdsbeginne/

TD'omruftipnshongerigengeefste verudegen

-

.

3Metsppfedienemmermeerenmachtbederven/

Maereenlevengheeft/dateeuwighnietmachferven. “ W9ptraden voot/onsquameen schepwegh vooy Opd'genfommtdie Waerhept/op d'ander dieloogen/

Eckarbepdeomniptotuwaektstetrecken/ Deloghenhadgheenschijn/om hemmtebedecken/ Dooxinp/diehenkende/en hatteals den doot/ TDiesmpnherte vanhemkesrde der waerhepdbloot. , TDees dochtmpeerfoock/ruid/strengh/hardenspptich Haermufhaghen vertraechdemijnvoortganek eerft viptich, --

- -

Jeltenmocht d' eenlogheug' Weerbetrouwen "s THeests gheneghentjepdtpczdefonder ophouwen/ .


Abrahams uytgangh.

-

9

Ickwtoft vost/en/vantgheen wechnamijnbehaghen. Gaet Dzees)dienwech/ugenakenplaghen/ Jammer/ellende endeeeuwigh verdsmen/ Jaer volchdpwaerhepdt/datfalualtijt vomen. DAlfhyntfp '' islieflijckenmimelijck/ Ghetrou/wijsen van kracht onverwunnelijck/ Watspfepdt/dat werdt.TDithebdpfelfsbevonden/ Indendoodt/die voofepdevzucht uwerfonden/ Fuvoofeptfpuhetleven uptghenaden/ &# volherdigh wandertopharepaden. fofaendein ghedachten gantstwijffelijckt Samt mp Godt noch eendienäreffe '

#

iefendedatick denloghenmijn rugghe had ghelteert

Totimpguamfegghen/Dzeefe heefturechtgeleert/ Laetdieleughen varen/diekaumietdanbedieghen/ Dolchtdieghetrouwe waerhepdt/dienmachnietliegthen/

Ickben't geloove/eengave Godts verkooyen/ Sn'tongheloovedesleughensnieughebozen. CBm ubetrouwenter tennaken/

''ovaft

Datueeuwighgheentwijffelenfalghenaken. (Tertont serbloghenmpntwijffelyckeghedachten/ Sckontfinck tighe

Net

''

rachten/

Dolghderaet:lietdieloghen:engheloofde’twoodt/ Datick vand'eeuwighewaerheydthaddeghehoot. TDie vindeick opzecht/wamtfpverfaedtmpnen Gheeft/

JMetdatboot deslevensd welck mpnftelegheneeft. Radienmudie waerhepdthaertrouheeft doen blpcken/ Sooenmach ickfeeckergheenfinsvanhaerwpcken: Algheboodtmpoock Godtdeurhaerfulckedinghen/

TDatfpredenennatup2tebovenginghen. TDaerommewilicknu oockmetspoedichepdtfuel/ -

CDnderdanigh volbzemghenmijns IHeerenbevel/

Ende gaenüptmpnlandtupt allempnmaghen/ Enuptmijn Daders Hupg/ommelte beiaghen Eenveemt DLandt/ ' die Heerefalthoonen/ TDie Godtvolcht Godtfaloveralbphem woonen. Jck ben'twelghetrooft: maerwatfallmijn Wijffegghens

Douwkens füntekranck/omveellasts op telegghen. MBatheetertranenfalhaer herte sichzepen/ Alsfpvamharelieveviendenfalschepen/

'

aerleedtismijnheedt/dus wilickfelvoozcommen/

FHooick"tbestkau/endeesrepfeopetschoomste verblommen Een goedt IManfoecktmeer zijns MBijfsvzede enderufe

Danzijneghenyleuchdeo

bescheiterte. Eerfe


Abrahamsuyfgangh.

1a

-

Eerstedeel. Tweede uytomen

O

Sara.

Abraham.

--

-

Jledighwefendedaer achter der doeren/

Hoordeickmpnen Heereseerfwaerlichemtroeren: "t Welckmpdocktruerigydringtutekommen Wagen * Rad’ooyfakevandien/omdatte helpendgagen. Jckbiddeutleere/naketmpoockdeelachtigt.„J Genietick ulief; waeromnmietuleet/klacheighh Sooongaern alsghpuvreuchtvoozmp köndheelen/ Doo geerne hoodpinpudzuckmedite deelen. “ JApisfooliefdie ' wsleedtste verpachten. Als "tuis/metvzeuchtmpndzuckte verachten.

Abraham.

Waerdewpf bemündelieve Hustere/ 19 deughdemaecktmpnhertedickmaeltegeruftere

-

2ilsich denkedatutreuheptmp in pden Doogeerneverfelt/alsinmpnverblpden. TDoch vzeeseick datu Douwelicke/herte Genaktendeiseen trouwelicke//fmerte/ TDeurtguntmp die Heere heeft willen openbaren. TBituanfaende verdiet/(was mpnbeswaren).

MDatistdoch Heerisuferfdaghgekommen.

Sara.

… …

Werdmpn Heerennpuptdit levenbenommen?

Abraham.

-

Enofdatfoo waer/ lief'tmostal geledenfpn.

"

-

-

-

-

Siegtdoch/hoefoudghpdaerinnete vzedenfpn?

-

Sara. . . Aich/dat waer"therteuptimpnenbopfte getoghen. Maerwatunach's menschentegen Geldes vermaghen/ Pelaes!moetenwpfchepiden vanmalkandcren? Abraham. Jawplief/mietunetter doodt/maermetwanderen/ Indien ghpditlandtenumagenmieten begeeft/ WBanther mp Gadtelatenbevolenheeft.

-

JMaer wildp mede "tland/vpundennaeghbegeben./ GDunmetmp/na Godswil/buten"slandsteleven/

Doblpven wpt"famendeur"tfchepden vaumtemfehen/ Dereenlightmet Gnd: watmachmenbeters wenischen van menschente Godmetons: watschaedwilu Blpft gelepden/ schepden. Allrepfghpupterwerlt/ick 't Ismpallief/machick unoch watbehouwen/ 12 Heer/ennietnpin Hagenginghicktrouwen. Als wp verfaemden in Huwelpelten State/

Sara.

SPmu alleen/ickald anderwillighverlate. 't Gebiedenbctaemtughp Fijt nonen Heere/

MpVoechtgehoofaemjept/dat" der Pouwen leer, -

Behalven

-


. . . Abrahams gingh Behalvenu wpfe/eneerbare

Abraham

or

er

.

Bemünde Wijf/verblptmpuGodfazuchtichepdt/ Berept/ommet mp ineen opeemtlandttedolen/

Datmpvan Gode/maeruvianniemandtisbevolten. Willigedienstisaengenaemtalderuren/ 21. JMaerdwanckishatelijck/machoockuiet Radien ghp danfogewillich metnupwilltpaertent/

Betsup/asstsoet/noetgypbevelenzu Maerten

# efolgen/ ' faloockt“tmpne doo nupn '

Batsp’talrufenepidererseitegen

otrecken wpna't Gebodtons Godsgepzefen. Die leerefelffalomfeleptfinanwesen ijnwillemoetgeschieden inallendingen. . .

Sara. -

-

enuwengaeicknuvlptelijck vollbringen/ In'tfchickendatons völck ubevelenverstaen. Sijt ghpdanden Beereinallenonderdaen/ ck Godeenu/onsgefinde Godeuenmp: ofaldie Heere (datbetrouickhemals ghp). verfchoouuen/ GPnshups vanallenquaden

-

“ Eerstedeel.

--

-

Derdeuyckomen.

-

Aeroneseinterebelbleemeier wpbew… .

Abrah

Fäetrieben

aum -

-

Peteerte wpfwas gemaeckttothup vanden man/

* Spbederfhen:dees is die helpster streckenkan/ Salighisdieman vanfulckenwyfgetrouwe:

--

Enfälighis’tgefind: vanfoogoedigen. Douwe. phaergoedhepdisspeerbaerenkups/ ABermuftigh/vpolyck/vpuntlitkeualtpd in hups.

TDaerftaetspd’eerstopfengaetalderleftklapen/ Haeromsichtighooghilletop Maertenen knapen/

-

Opdeshupswelvaert/

-

“n Woszal.

-

-

--

Alschicktfp’ttenoorbaerfoo’t Wefenfal. Soldatinneruiet verfloft/verwaerlooftoftversupmt/ sietziffergebzeck/maerwoozraetvanalsdierupnt/ Bphaerter rechtertjdbefeldgantisch wijffelick %. - -

-

Is dat nieteenhupfhoufereihooghpzijffelick?

-

Haeronwaerdeerlicke//deughde Js unp eenbegeerlicke//vzeughde/ GPmtedenckenenaftefpzeken/ Daermp Woodenunogen ontbzelten. B 2

JNair


I2

Abrahämsiyfgangh.

Haeruemmermeerloflijckewaerhepd Panhareeerwaerdigheklaerhepd.

-

Die vertoontharefedeneenvuldigh/

-

-

Harelangmoedighepd geduldigh, Hare gehoofaemhepd ootmoedigh/

-

-

-

-

- -

-

Enthalerbehulpfaemhepdfpoedigh. pftrecktden MBeeskenseenvoetterey TD"onmoseleneen behoettere/

IDenhongerighentenverfadinghe/

-

-

-

-

-

-

Demoverlafeneemontladinghe Dendzoeveneentroofipckeluste A Eudenmoedeneenfoeteruste. Baemandfepd vanniemandguaet/maervanvelengoed/ Maerhaerhandeenpegelpest fadigehulpedoet. -

-

-

Zulerismetdenmenschenhaerwandelingtuchtigh: Maler vonden Heereleefts geheel Godföruchtigt Jetlanchimoedighepd verdiagen vamallelpden Bockwyfelickhet guadetevermpden JDoch netfo vzolickenhanteringder deughden/ TBatalleen'tbedenken

'' hertdoet “en

#

AT2 Genietick danzindierbareperlewenichellick Dercierdmet meer-Goddelickidanmenschelick, -

--

stbanoock recht/datmijnmontondankbaerverformt hootickmiettemerkenvan wienfung kommt Spkommtmp vandaer allegoede gavenkommen/ -- -

IBatistan Gode/defchenicktgiftenuptgenommen Diehefthaermetfooedeledeughdenvertierd: indieheftfemp genadelickenioegetiert: Pemmoetickdanckenvanspngrooteweldaden.

-

-

-

Abrahamvaltopfijnknyen.

Plmilbe Godt/overvloedigh vangenaden/ Diebovenugrootegoedhepd/ mpbeweisen, Innoch hebtverlernddees gaveuptgelesen/

-

-

-

-

TDees willige hulp/deestrouille lpdensgenoot

Didancieichnethertenvandeesweidaengroot, Enbridde wiltimpoock deuru wijfhept leeren Aldefegauenghebzupickentotubereren, Alt


13

Abrahamsuytgangh.

Altgesellchapinwendighlinget . Stemme : Psalm 23. I I ionckheptdom/doetonshetblind verkiefen Bonmoofelhepd/en'tlevengoedverliefen/ Bandolenwp.ppnlijckop vzeende.paden/ Totdatons /deur"tlichtspuer genaden/

-

Entoomtdiefond’daerwpden doodtaeneten.

-

-

“ vanonfenfaet doetweten/

Hierblpcktdiekrachtvan waerhepdseerfektennis - TDieopenbaerd desleugensvalfchefhennis

Hoohatelick/dat wpdaer'chofgrouwen/ Enfpnbedzoghmietmeerkommenbetrouwen. Daerkommt Godsvzeefe in'thertomousgenefen/ Emmaerktdat wp Godstoolnen straffe vefen. DAlsdandemenschwamtroutde valischeloghen/

Enkeertterwaerhepdfpnverdooldeoghen/

F"athaeromtfanghtvzpwillighenbegeerlijck/ fenddie Heer geloofin'therteleerlijck/ Deesdoet Goods woodboven'tvermuftaenkleben Totinderdoodt/upthoop van'teewigh leven. TDeurditgeloofbegintimendanteferpden 4Tegensdiefond'/getrooftinduckenlpden/ Perfochtverfant vanfotheptslustellendigh/ Heerschaptmet Godtoverzijn wilinwendigh/ -

-

Die tsmigoet/envolghtintootmoet stille

-

Haermansbevel/naaldes Heerenville. '' diefolgeloovightguade haten/

Enna Godswooddieaertscheluftverlaten:

-

CDmfalighlpckin'tgoedelandte women

-

Ho Abzamde"/wamtditfpmrechtefonen

-

. DanAbraham/oock vzuchtbaer Chziftenrancken/ Wienshooghfeluftis Godsgemaedtedancken,

Tweede deel. Eerste uytkomen. Cognatio ognat 10

V

'

AT potdoch den manfpm Hupg/bundenenerben aten/omineen vzend

Sofchielick/foonversien/bupten Pemandsraedt 1.

Ofhppetiquaetsducht hierisniemantdie hem haet:

' elck bemund ' elckeerthem/elckgunthemgoed Oündtevztendlichhepdvanspn suchte

Hp


Abrahamsuytgangh.

14

Apft hiermetighemack/mitsonderzijnvienden/ TDtehemopttermoodt/troofen/riedenen dienden/ Alditachthpniet/en felfinellenden

-

-

'' ' th “ cknepnimumiersmietdathpgoep daghenfat/i CPfweethpuliet wateengoep-ountvoogeenfehat//is.

“en

MBeethpnet/hp Jnd'eerfenoodtdiehem treftinveende

-

-

Danifaihpwindendenrendenoughemeenaen Endehemselfinonghemacht verachtendeeenfarm

Sondertroof/hulpeenraedtuptallekenmuffe/ Hºpbeiaechtvoozwaer zijnepghenschemiffe TDiefünbloetvzundenuptluftderivzeemdenverlaet - M9atdoetdieandersdanieendiedwaelijck bestaet

-

-

-

-

Tefmpdenspnen sieeffchenhandt vanfinlpf CDmdaeramtedoeneenhouten hant/doateuftpf 'tBloetcrupptdaer"tmetnach gaen/altwaer JBaer die verende Mitoe/fetimen’t vzeemde Mitalfl

#fcspflicht >

Istdamfodathponsoude vuntschapbegeeft/ Ons willens verlaet/eerhp nieuwe vundenheeft/ Alp vinthemtuffchentweeftoeleninder affchen

n"teerfeongevatdathem kommt verraffchen/ Ditwaermpgroutlijelkleet/dat weer ick bpmuijnhooft IMpdunektdeeswijsemantszijus verstants.berooft.“

Twecde decl. Twecdeuytkomen. -

,

Aff&tus,

Cognatio.

Ymp: Jekbent" enden mpmaeffengeloopen.

Goedendach Bou: hierkomnickter Steelgeflopen. CDmuin'thepmuelijck vuatfeltfaemusteoutdecken/

Ghpenweetmijn Heerwiluptten landetrecken, Cognatio_'t Gaetmpoockterherten/ickheb"tal vernommen/ … Desgaeickfraextothemmetmpn Moedere/ /

-

Sckben welbevallijckmaerfpis vzoedere Tert /omeen Fans voo nennen omtefetten/

Als wpdänpoghendeferepfetebeletten/

''

Sie -- - - - ", Bundsozioufenklap/diehartemonn# keeren. ", -

---

-

-

- - -

-

-

Affectus. _ Ickgaevoor/voichtghp:maer guthahmunftnochtemeest Seghtbphpvemiet/datickhierbengeweef. Eick benvanfelfsalin's Heerenonghenade:

Hp grautenfinantjeghennp voechenspade - . . . Dus -,

- - - - -–-


"

-

" Abrahamsuytgangh.

15

--

Busfalickfeerwepnich bphemvermoghen/

"ären.

JBenfepdtdieionghen verdpvendie ouwen/ „

Ditvindeick waer/deur"thätelijck verkouwen... - Danfinionsttotmp/federt deesnteuwe slave/ . . " t/ TDaerteghen achthpnp numindankatof

################################## t Geltunietmindammp/vvantidaerickmoet wijcken

-

. Adieu/voicht/spjeecktschoontjens/endekommttertont Moet creatuerlijckeliefdeoockgaenfrijcken. -

Twcededeel. Derdeuytkomen. --

Communis Opinio. Cognatio.

-

DAtdunckt uliefdochtere van Abramsrepfen.

Cognatie Com. op.

' Weet ghp 't JBoederhadgoettepepfen/ #atditdoofa ke wasvanubegeerdegespeck/ JAadat Affečtusm '' r

-

VM Vf

- --

-

-

-

Wpmoetendaerheen/hierop isniette flapen. Cognatio Watfuldpfegghen Com. op. Mijntongheontblack uopt wapen/ Haerenfalmuoockgheenfchooneklapghebzeecken. Cognatio Suldpfebepdeghelijckelijekaenspecken -

-

-

--

Com. op. Reem.unijn vooznennenliste ferpeutineren. fpaeck ä I" nspraeckteeeren. Com, op, HetWijfmetd'eerfea -

-

-

'

is/moetmenformtensbeginnen/ Daer’t Casteel 19zoukenszijn weeckhertichts/engereetsomwinnen Daer"twipfgheveltis/leptdiemanalondere/ -

TDepeulu Jachtegael vermach wondere

Comt laetons gaen. Cognatio Jekimoeteerst mijndoeckverschoonen

-

Eenfchoondoeckkan"taenfichtbevallijckertoonen, -

- -

--------

Tweededtel. VierdeUytkomen. .. OCom.op-

ertiselckbekent/ Wereldtrege Atopimide nt an “n

meetgemeen inder ghemeentenfinne aerombenickoockdes wereldts Ältepferinne Sondeickdanlpden/een eenfaemhooft fantastijckl “ Eygensinnich televen tot hindervanimijn Läjck "

S-

Tr

---

*


Abrahamsuyfgangh.

I6

Tefegghen/ickhebeen Godt/diempfulcksgebiedt/ . . . smaereendzoom: wantmendien Godtenhoortnochfiet/ aerteen Godt/hp foufijngoethepdtghemeeninaken Ein v2pelijck niet vooz Albaumalleen/waken/ Waerteen oudewel watgoetsbevelen/

-

''

Enfijnvolckmietalerutenlusteontfielen. Waert(feggheick)een Godt/hpfoudenfinnenhoeden/ Boogleedt/voo verdiet/ende vootegenpoeden/

Maerhierblpckthetpeghendeelinallenstücken/ Wildees Godt Abzanmietgants' verdzu cken! TDzijfthphemniet uptweeldein'tellendgh gheweeu! Enishpoock ' Godt/dan Abramsalleen? Rochhoudthemdefestijffinnigheverlepde Man Dooeen Godt/die ' volck helpenwillendekan Weet Abzam damalleenalderfaeckenwaerhept. - - Istons allendupfer isthemälleenklaerhept? Reen/neen: veel wettenmeer daneen/ditsopenbaer EnWataldie Wereltfepdt/1s ghemeenlijck waer. -

Altgheelchapbinnen/singhet Stemme : Palm 12.

D

e Leere Gods/vankrups/verdietenlpden/ st'alder tijdt der wereldteen

''

Dieheeft gheenhoop vannamaelste verl lpden/ Enfeptin"therte daer ents gheen Godt.

Baeromachtfp'toockvooeen raferpe/ TBesvonmenlevennpemtspdwaferpe

TDatmenf' om Godes wille haet.

CDmdathp willig

ä lufte verlaet.

Maeralszp"tstenden Bone Bodstewesen/ MDienslevenheim hier waseenfpotternp: TDanroepenfpuptwanhoop van ghenefen/ Helaestefpaep/bljcktonfefotternp.

Sara

M

Derde deel. Eerfeuyckomen.

Yns Heeren woodtis vollbracht inallen ficken Mitsgaders’tgüntmphupdenfontte beschicken TDuskommich hiermpalleen watbepepfen/ Dandes epdtdeferfähieljckerrepfen. Solonverfenstefwarich chepdenuptallonsdinghe n/

D'tfalgheenklepnikost/fchade/enmoeßteinbringhen, Maer


Abrahams uyfgangh.

17

Maerwatfalmendoenmenmoet volghen'tghebeldt Bandenlevendighen/eengen/waren Godt/ Dieheeftrechtoverzinschepfelsteghebteden Deelmeer/dammpn Heeroverzpmepghenlieden. Enoft nochmaeralleenwaer '' wille/ Houdeicx mietvolgheninghehoofaeumhepdtfilles

-

"

MDateerbaer wijffouniet methertengheboghen/

Metfulckenmaiial"tleetter Wereltghedoghen/ Bp voorflethetepnde/eerhppetbegint/ Hpisdiemp/alszpnepghenstelebemint/ Hpftaetfijnhupsvooyindeuchdenenineeren/ Enthpleeft ghestadichindie 'e des Heeren/ CDm's Heerenviltedoenisatifijnverlanghen/ Ra's Heerenbevelstreckenalfinganghen. Rietdoethpuptenghenluftenlichtvaerdich/

-

--

-

-

V

-

-

-

- -

- - -

Istfulcken Mandanoockmietmetrechtwei waerdich Datickfo welghehooxfaembenfijnghebode/ - -

- -

Alshp "tgebodt vandenlevendighen Gode?

-

TDaeromo Godt wiltimp uptghenaden//fercken TDat ick’t goet voozuemen machmet daden/ Wercken.

Derde deel.

Tweede uyckomen.

Communisopinio Cognatio, Sara. Affectus.

I

Nvyeuchdenkommtvundttot vzundtmietongeroopen/ JBaerinnoden gaethp vanfelfderwaerts loopen.

Roodt toomtden vzundt/dangaetdieplupmfrijckerdopven/ Onsionstkendpvanons/obloeme der M9pven: TDiedzinghtons hier vanfelfsin uwertegenhepd. CDns wonderd/JAichte/dat ghpu gelegenthepd

Onslupden/uoude vzunden/hebtverbogen/ MBphooxenghp wiltivanhier vertreckenmoghen. JVAaer waerom/ofwerwaerts ghp nuwilt gaendolen

Ss mp/metalden vxunden geheelverholen/ TDusisonscomf/mietomt'hoozenuwerfaken/ Ilaeruonsoude vuntschapnochromdttemaken.

cogmatio SaliefRicht, wphomenomutionsttetoghen/ Sara.

Mettrooft/dienst/hulpeenraedt/maalons vermoghen. Ickdamckulieve sichten vandevumtlijcketonte TDatickuvandeesrepfennietfegghenienconfe/

Comtommdatoms diefogantsonverftenkomtaen/ MBp repfenupten landedooz Godes vermaen. com,op. Istons Jeefbewolen-waeromtrechtihn niet heen - - MDaeromlaethpterwple/uhier nietin teien vzeen --

--

-

-

MBp


r-

Sara.

". Abrahamsuyfgangh.

18

Mopkeerenmiethaeft.

-

Com, op. MBildponsdambegevens -

galen ä eenballinck/buptenslandtste bederven 'tBelieftmpnheerfo. Cognatio §" ghpdamzijnflaafofmaert, ckmepnde liefnicht/dat ghpfjn Hupfvpouwe waert/ Ghp hebter oock eenfegghenin/bpgamtsdaghen. WBatmpn Heerebehaeghtdatlaetickmijn ären. Com. op. *: dangheen welvaert/ghematik noch eere ae’t wel:maer veelmeerdie wilvammpnen Heere. UlNP UP TU UEVE

Gm

Sara.

Sara.

Sara.

#

Com.op. GD Richt/watgenaecktuleedt/verdieten ckfal"tommtjns Heeren wilalgaernelpden: Sara. Cognacio Batdunckt unu/imaerals ghp"tinderdaetj/bepzoeft Siettoedathetualsdanniertelaet/bedzoeft, Danfuldp(duchteick)ufelfvindene ch/ Treurich entroofeloosuptemdeinwendich. -

TBanfuldpulvindeniniammerenklaghen/

J2abpdenveemden/veer vanvzundenenmaghen/ TPanfuldp/als "tlanckmoepelijckisgewoven/ Diegoeden verflingert 31jn/dieman ghettoven/ TBieiaren verloopeniendiefchoonhepdtverdweenen

- -

-

19dwaefhepdtbevtnden/vandit verwaentmeenen.

Sara.

Enfot" hupskommendemettencoufeop'thooft/ JMetfpaepberouweten/'tguntghpniumieten gelooft. Derwachtdammiet/danallemaus spotte holen TDiemaghenverfoven/diekenmus verloren/ TDevzundenveemt/die nochoverziju gebleven/ Ende eenout/arm/ve rachtlammer …, en/ '' PH 'lijckleven. hp'tfavoeg

'

-

'

pfalump ghedult

ein Met goetgenoEgyen

# 'chickt/gheen '

Affectus. "'t MDaer tebehoeven, CD 190uwe/haeftdusmiet: ufelfbedzoeven/

JBepntghpte fchepdenfondertreurighefmerte Danuvienden/die ubemiumen vanherten? 19altudan hetmoetwillighefchepdenfoodzuckich MDatfalt ontberenzijn/termootonghelurklichJ? Gehweerde Dzouw/opentuverfants ghefichte/ Bedenckt verstaeten volchtdeuraetvaninichte. Sara. -

Cognatio

Wattwaeckt ghphierboeveu wech/gaetdoetiudingen/

TDie toutcknecht/derfsich inoms redenminghen. " enfeptoock die waerhepdt/ Hºpmepnet goet LiefRicht/datis noch maer"tminste vandief ept/

-

- -

-

'

-

w Aer


Abrahamsuytgangh.

-

IP

Daeringhpufelt/ickfghtwaerachteljck:

#################### '' ''

-

Drijckdom/ultchaem/ueere/enu vzphept/ Oberleghtdit

Wel/O

-

fchepdt/

MPanthetvolck/daertoeghp wilttreckenonpoedich/ sgodlooslgierich/puterich endebloedich/ -

: Mietdanmootuwslyfs/ofroofuwergoeden.

-

atmepndpfaldaeruptu

- MDatuptufchoonhepött gheweldigheverkrachtinghe/

"äube/ GDockbanden/verkoopinghe/catpvichepdt/ Dervoeringhe/endelevendeafpvichepdt.

-

-

- -

Danulieveman/om hemmeeuwichtederven

Eneen vertwijffeldeflaefvanhemmtefterven/

Aldatstaetuteduchten/fladpop weghe. Affectus,

-

Goede19zouw/weltfulcksdochwijffelückoverwegen Aemmercktden quaden/doevenientreurighenfaet/ "

Dieu (vertreckt ghp)ghewiste verwachten oedickfuldpdanwenschen(maerlepdertelaet) mu vpunden/dieghpnu verachtenverlaet/ TBgm. Der Sar2.

-

-

-

'' mildelijckdeelde

-

datdie waerftearnmoedt volchtnaWeelde.

- -

Ach:hoekommt hier ditvolckmijnherteomroeren, Ghpfnopkatijffüldp denmont nochnietfmoeren? Aet

hier verachtgbpmp dogfighpfpeken

weerufnapinomsredenfeken " Wichtghpufeifdie Herrenmpullaverinne - MBeetghp miethoeghpftaetin uws Heerenstimme: Ofterchtghpmoetwillich dez" tuwer Bouwens oftghp

Swijcht/maecktuvaunhier/flucrof'tfaluberouwen. Affectas luypt treurich achterdieVrouwen.

Sietdoch:dieboefwertfoutop mijnfachtmoedichept Maeropuwooxt/Fichte/ickhoöpop Gods goedtchept/ TDathponsgheenlpdenenfaldoenighedoghen/ CPfhpfalonsfercken/dat wptdaghenmoghen. - Com.op. Dhoopisomseker/fpbehoeft-welborghe: p"talghewisdat Godtuwerdaechtfolge cksie denmenschen die Godtmeestbetrouwen/

.

F"

Reef in tyden/inverdiet/eninrouwen.. Sar2. .

I

- --

- -

Besoxcht Godtfjnvoick: watdoethemditgehenghen MBildpimpinfo Godlofentwijffelbpenghen: T

Saftierten emparmetheus

. .. . . --

Hos


2O

–– –

Abrahamsuytgangh. –

wegh/ickwildaernieteenwoodafholen. Feen Richt/footuniet/datig"tmietdatück meene/ Maerickduchtequaemdpindzuckendeweene/ Boo

Com, op.

Datditbetrouwen Gods/muvastin uwemmond/

TDamwildtefoeckenfouzyntnuw'shertengrond/ Sulck waend/diemift: hp valtdie epgenraetbetrout/ Rietergersdamopquadetoeverlaetgebout/

-

Bulckkam in weeldevelevanlpdfaemheptfeggen/ TDieind'eerfeaenfoot hetvaentjen laetleggen. Cognatio Belgetuniet/Richte/neemtgeenquaet vermoeden/ " Mijn Moederspeecktomuvooquaetteverhoeden/ Een vzundfepd domvzundliche waerhepd van gronde/ TDochisboven'svpantskuffemuteeis vunds wonde. Menfepdgemeenlich/diempfepd dat mp mustept/ TDatismujn v2und/alwaer"tump oocklepdt:

Sara. A

-

-

MBpdoen/alwaer"tdat ghp"tonstenquaettenafnaemt Alledateenrecht Dzumdtindernootbetaemt/ GPns hulpeenraedwpumedtedeelenpoghen MBphoudenutindefen't quaetstevoogoogen/ Enwp radendatghpditumanafwilltraden. - - Sulckzufpekenneemtekin't goed/miettenquaden Maertich solidempin Heer votitoone verwecken/ Befontickhenindefeueenraedte strecken/ -

-

-- -

2ilsickimyjn Raul/hpenick Gold gehoofaunen/

' doen wpbepderechtelick na't betamen/ amtick benmetmijns leeren/noch hp/Godesraedt/ "Godtis die wij /diekend befthetgoed en't quaet: TDie Godealtpdvolghtennach geenfinsdolen/ TDatdoetmpn Man/hemisdiefolgebevolen. . . . . . Com.op. TDat is well waer: maertverdietisumethem gegeben. TDushebdpoockfem/tweeoogenftenbetdaneen Sara.

TD'een verstaetdickmaeldatdgindermietenkanften. Houdtalleendeur mijns Herrengoetdunekengeschien/ Jekfoudermogeljckthetmijnoock toekeeren.

aerwetendedathetis’tbeveldes Heeren/ alick"tmp wachten/ichten ben'toockmietgewoen/ Geen dienaer

-

-

'' ofhp Goldswilfaldoen.

IMAaerde vomevolghtsonderberaedt Godsbevel/ "s Renschen Läaedtbedieght: Gods willepdfekeren welt -

#

"smenschenhandel valt beraeden verkleifen/

n Gods werckmoetmenkeur/wilenraedt verliefen: iergeldgeenvernuft/dusruftumond entmijnfinnen/

-

MDantghpbzeeckt maer"thooft/ensultnietop mp winnen/ Gemercktickoutwijffelick weet inmjngemiedt TBg

-


Abrahams uytgangh.

-

2I

-

TDat Godgebieddatisons falighengoedt.

-

Com, op, Sara.

MBildp.danuquaetvoonemenmietveranderen/

Solaten wp't faen/en ' thupfwaerts wanderem: Adieu Jicht/die Heer wilu verfant verlichten. DAmen/enuverfantoockbeminde Richten. -- -

Derde dec. Derde uytkomen. -

Sara."

4

Ch Godt! watherderaenfoothebrickdaer geleden/ Ghpweethet/ghpfaeght het/ghp Waerthier beneiden/ Ghphulpt/beschermde endeverlostemptermoot/

onder übpftant waerick indemeerftenaemtoot Derrascht/ bedzogen/ ende verwonnen/ WHelaes! watfoudeick van felfdaertegenkommen -

-

oefoumtjnboofhepdfulckenmachtkonnenwederfaen eenfins/nietick/maerghphebtdatin.mpgedaten, -

-

Sara knielende.

TDaeromdanckeicku/min God/mjnfwaertenmijnschild/ Enbiddatghpmp vootsaltijd beschermen wild/ Poeddoch nijnhandvoozallefondentenboofhepdt/ Hoed mijn gedachtenvoo allegoddeloofhepdt/ Enhoedminherte voozalle güadeluften Heerzytmijnhuipe/inualleeniaetmprufen. Sara opgefaenynde. - --

-

- - --

-

CD!watschoon-zaten hebrickdaertot Magen/ Moelitelicklepdes fpmünztelelagen:

ans

Gmunemplondereeinen vzutlijckenfehpine Dan Gods willeen verfantte

-

'' mpne,

JMaerwatvalcher verraderisdie Affectus, TDathp. mijn Pauwelchehertetrechtdus:

CDmte verlaten'tgoed dateeuwighfalldueren/ Ent'aenklevendievluchtigerreatueren. . . . . . . . Die Kabbautbzupcktenoch weildiemeesteliste: Pp was mpaen'thert/enroerdeteerick"twitte/ Totnoch toe hebrick hemdickbarmhertigh geweef/ Maernu is’ttijd dathp eensterecht voompvgeest/ MBautickdenckmijn Heerfoooverhemmte klagen " Bathemmach grouwelen veo d'aenstaendeplagen/ Dieschelmendiendgeenfins – -

-

ä,

Wantguade Affectusisrinonmufpynickerups, - - - - - - - - - -- - - - - - C 3" -

t

-

- -

---

-

-

-

* -

-

Derde


Abrahams uytgangh.

- -

22

Derde deel. Vierdeuytkomen. A

Fides. Spes. Sara.

-

-

AerTDaerb streeleeckt tghpvghpfa zoom/ntast Princich essee rghet' rommelück: ' .

Spes.

Rietmp/mietmp/maer Bodegheeft dieeere/

Sara.

' voopvechteren Weere/ ck gevallen/ uniet metallen Ghp ä ' *

Goldtalleen was

Anders waerickmetfchandensw Fides 10

ES-

Sara. Fides.

pmpin fulckenmoodthaeralleenverliet. p warenbpu. Zickt

-

- - -- - -- -

-

-

-

- -

-

enfachuimmers niet. - - - - - - - -- - - “ Enwpfaghenuwel/ enhoodenaldat TBeurons heeftGodufofamtvastighgemaecht/

ent

-

ä

treurighefaken/ maken/ Godt mach'tbeter schicken/ofmpghedu Defghelijcks dat ghpophaer twijffel verboghen/ Alsoft Godtuwernteten foudebesorghen -

- -- -

Toozmich waerd/enfonder wanckenzustgebleven/ Sara. Eides,

Quamminufmeralleendeuromseingheven, MBaerwaertighpdan,

'''"smen ant Unipden/

/

- -- -

fuerte/ 21

Manons die gheloovige dickfelfsniet mercken/ Maerdielupden wel/uptfjmwoodenen wercken. Dooyooghengaenwpfomtjtsonfichtelijck/ Enblickenvöoelck/deurudadenfichtelijck. Ghpfchijntmpnugrooterenblpder dante voyen. Sara.

Fides.

enmach

entwafdomaenous

"h

-

-

Als wppondekens kommenbp Menschen olytich/ rt fadeken vermeeren ' Doghels splegeeren. neengrooteboom/daer'

TBanfietmen

-

--

- - -

onemenwptoe/bpden vzonenmettertydt iedanftendeonswafdom/vanherten verblpdt WBantinonswafdomfmaerktmen lieflycke/ Deur"tbevinden van Godsgherieflijcke//goe Dan Gods minlijckelieftenbloepende trouwe/ Diedaerisinoms/wasdoms groepende/douwe TDiemen bevintdataltjdtmeergheeftdamhpbelooft/ . Spes.

daneerft gheloofts wonder datmemithep n hemdanmeer ItDiens tmentfoofeec trouwe ker vintopen/

- Istvzeemtdatpendarmeerenmeer namoethöpen Ahlg

-


." Abrahamsüytgangh.

-

33

Alsdie goetwillighefotoeneemtinklaerhept/ Inkenniffe van Godsgoethept trouvween waerhept/ oeföudem wponswa

kommen vermpden/

Enhoefouonswafdomden Menschnetverbipden/

MBas’tmetmetons d'omverwimmelücke//geduldighept

Wastmietmetons diemünnelijcke/ MBaftnietmetonsdie Godtbemimendedeuchde Peplicheptfalichepteneeuwigheveuchdes Fides.

Sar2.

' dänghetroot/vzouw/volhert/geentpdenveest. Hoghetrouälgd'almoghendemutsgheweet Balhp vootztjn/almeerdanghpkontbedencken/ Godtfelf/dockwp3pnmetu/wiemachukrencken? 't Js waer: gheloovevastin"therte stille TDat Goddieschepper van ' goedenwille/ # mpoockfallwertken'tvolbenghendadelijck/ itwiltmpverleeneno Godtghenadelijck. "t Wertlaet/gaenwp intickommijn Heertefpzeken/ Ghp/omzijn/ofpettotide repsmachontbeken,

Al’tgheelchapbinnen/singhet Stem: Psalm 38. Ie hierna Godts woort willeven hemaenkleven elwarenmeteertscheluft. iepoghendeur valschetreecken, enfoetf l

-,

Hemte HoudeuuptGodsruft. Bolrid

MBtveel

“Pusann denintreuren.

Blijfthier/wildp’t nietbeklagheu/ - bpumaghen/ Binnender Weeldendeuren.

MaerdieGodtghelooftootmaedich haefthemfpoedich

-

MBthemfelftotGodttetreen, Hºpkommt mit

enbetrOUVEN deur veel rouwen

InvzeuchdenmetGadtghenneu. Vierde

-,

- --

- --

- -

-


24.

- Abrahams uytgängh Wierde deel. Eerte uytkomen

Abraham

oet die Läupteroocketen/ LS't Paertbefochtis/m n et mo t/ uf CDm't lijfsmootd ris me diefielniet vergeten/ de om pl ms ae ch beschickt nabehaghen/ TDesli t oo esld Gevu JAuftaetmp voor dench hend ' igck

'

oz el) TDie’tfuootste waermeemtfrt hemmietverwptelijck hp'tbefe/wae ae Der Welaen: waerfälierbest n wateerft beginnen? vijffinnen. Dooxalsäupteick die deurempniedeherme venduwighe lschebeelden rdopes MDamit dieaertsche vee/ ee weelden TDiebarendootlijck de Maerwant alleinval/hetfp quaetoftegoet/ nervliet in't gemoet/ MBter '' fontepde jn mi le al et km ic wl fielen krachtenen./ Ho

oben

llendeghedacht Gade flaenop mijninvaen toekeeren u. TDequaden mpnrug/d goeden'thertqu aetbegeere

Want upthetquaet dencken/kommthet

Datbaert dann diefonde/en die den doot der rufen/ arengoedeluften. tenb ched dago JMaergoede gen/ e re tleven/ Goetbeghee kin't wille eneengoe oxdeelmoet TDoch/Wantic

onderfchepto

fueven/

23p"tontberen van'tlicht der godlijckerklaerhepdt ,…

",

*: ,

Soo verleentmp/o God/kenniffe der twaerhepdt. Sptghpbp mp/als mijnlicht/gesich enoodeel erfalich voodeel. Hodgolichpkniet:dat war/ MBeetg mijn rechte ickfavoortuwenooghen CDmdenken endoen'tguntu liefmach verhooghen, n gedachtente verftpven/ Hier mercke ick in mpag erkl en/treuren ofgrpnen/ Moempn?Wpfsondpt uwood/ Berepdismetm e vertrecken naer idndedat ghp vood nbme dene Gooo Des danckeickulotv rcken/ wildfe Haerendempindi ercken. inalonmiswng D wil/niet d'onfe/moet geschien hen ere/ Co r/ pe ep s He Want ghpfpton God/ZHch alle enfeeneere. TDesfpinwpufchuldugh /mdi pnwpf/mpnpf/ ve ha ck pn ri /m fe op 19 of

:malemuwetilal en oe f ich/ etet el/d getm Mijnhert/ fioe heupl" lein lt ua it mm 'r Co n ufteick verplich. Jckbinuepghendom/i ur/w Dpu werpeick mynfoghe erwaerts wpvaren/ MDant gh-pfult den zuWein/o Godt/welbe waren.

A772 ---


Abrahams uytgangh.

25

Vierdedeel. Tweede uytkomen, Cognatio. Abram. Affectus. Indeichuhier/eerwaerdighelieve Reve

dat Godualu '“ gebe/ ' Wenschalleen'' V00 tgall ' ' ' ' pepfen -

2 TENAN/MUgt

TDatghpditlandt/ende ons allen wilt verlaten

Gmte gaenfwerven optombekendeftraten Js ditwijfhepdt 't Isghehoofaemhept van Godt/ Abram. TDies vanalle wijfhepdthetepndeenflot/ doet wijffelijckt. Godtisdewijfhepdt/die Godt Cognatio_Jckhoudt vooglouterefotheptmit # ffelijck/ TDaermen'tquaette verkiefende’t ' verlaet, Abram. TDatendoeickniet.

'

Cognatio Ghpdoet trouwen/merckten verstaet.

Derkiestghp vooy foeterufehetongemacht niet

ve weeldetruppich verdiet? emdenvoozvzunden/vpanden!

Dooyoo baer/fchade

Abram,

Dooeere/verachtingh vermaetheptenfehanden! Ofdat(soghpfept)al wareuptwendelij TDandoeick noch nietonwyffelück noch blendelijck: --

''

NEN

' WI # ' '''goethepdtmach U

s Hemverkiesickbovenal/is datoock "g 19erlaetick"tmpne/fohpmp heeftbevolen/ atmen EEntchfin

-

Holwert Godtfelvempneeuwigherute/ Mynghenoechlijcke Stadt/mpnstadige lufte/ IM in Pader/minvzundt/mijnhulpe/mjn Dictorie/ falichept/mijneereendemijn glogie '' ooltdammtjnkeur (dtempdes maecktontfamckelijck) Intnae-fpoen van'teeuw.ich voor’t verganckelijck Cognatio - Dat Godtmietomrechtsbeveelt/moetelck geloven/ Onrechtift/pemandt vanfijnrechtte beroven/ - -

JAuthoort niemandthemfelftoe/mae’t ghemeen verfandt/

Maereendeelsdenvxuenden/eendeels het Baderlandt/ TDatfoudnudieghehdopte vzuchtmetverlanghen/

'

ontfaughen. Danu verfocht verstamt "t: Welckghpwepgertengaetufelfs verplanten neen vereintlandt/onfoaenallekanten

mutbarrhepdthaer/oock den vziendententrecken/ mEn

niemanfinetui mitteuersten

-

TDit


26

Abrahams uytgangh.

TDitisdan immersonrecht/iaongottelijckt/ . WDie omrechtdoet/diedoet voowäeroockfottelijckt.

Abram.

Aemmpn Daderlandtdooldtghp/wanthierbenick veemt Naer oftschoomalfoomochtfjnals ghpdatneemt/ Doiffer eenander/die voogaldatter leeft/

Denrechtenepghendommealleenaenmpheeft! TDienickmoetonderdanighfijnt'alderüppen: TDatisdieschepper vanallecreatupzen TDteismpnrechte Heere/ickfijnepghenknecht/ TDie Gods willewillichdoet/doetdaeringeenonrecht. Cognatio

Mpkandie vlecke vanonwijfheptnietderven/

TDietfekerverlaet/omm'tomsekerteverwerven. Abram. Aldatmenfetisonfekeremongewis

-

TBus vollgheick Goods belofte/omdatdiefeeckeris.

Cognatio -

Gheenvironmemachbpdenboofenfeeckerwesen/ Ghpveeft Godt/engaetbpdiehemnietenvzesen/ TDaerfüldpfjnalseenfehuptken inden golven/

Een Haes/voox den Homden/een Schaepbp den Wolven/ JMenmachnietfekerfijn/daerwilgaet voor reden/

Bedenckt ditdoch Reef/eerghp vanhergaettreden.

Abram.

DienGodtwillbeschermen/enmachniemamtschaden

. GDock mach gheenlpdenden lijtfamen verquaden.

Dogmatio CDverleghtwatuldaerghebeurenfalmoghen. Abram. Rietdam Godtovermpfälwillenghedoghen. Cognacio - 't Derdietis groot Feef/datickuflegenaken. Abram. Sijnmachtisoock groot/die-overmpfafwalten. Cognacio "Ghpmochtberooftwordenvamaluwegoeden. Abram. Sofämpdierijcke Hodtnochgoetlijck voeden. Cognacio Maer"tveemt/ofmenuomurijckdomvermoorde Abram. Alsterftmpnlif/diegeestleeftin Godeswoode." Cognatio ÖBfmenüdaervingh/vervoerdeenverkochte/ Ende voo2eenflaefin verrelandenbzochte

Abram.

Beter van Menschendamvanfondenghevanghen/ MDaermenden vzomenvoert/Godtblüfftfjn verlanghen/

DAlghehenghthem Godtvooxeenflaefte verkoopen/ Alpblyft Bodsknecht/ende Goodstrooftblpfthem open/

JMen nach wel JMensch van Mensch/ maergheen Bielvan Godt Been Tiel/diehaergeloovich van Godtlaetlepden. (fchepden/

Cognacio

Slavernpevaltswaerindenouden daghen Sonderlingh voo dies nietighewoon zijnitedzaghen.

Abram. "'t Isalleensvöoreen '' recht vzpghemoet Oftlichaemfijn/daneenanders believendoet. Zilftnietguaeten is/totquaetendwinghtmenthemniet/ TDie den dootveelminder/dandiefondeoutfet, -

Of


Abrahamsuytgangh.

27

Cognatio Gfukupfchwijfdeurhaerfthoonhept waer verkracht? Abram. Godtfalhaerdaer veurbefthermen/hpheeft diemacht.

Affectus. „Dch Heerlethierop/neemtditdoch welterherten t Dermaenalleen verschicktden moetmetfinerten/

Gevieldat:wanneerfoudenuwanghendzoghen.

Abram,

- -

Swijchtghpboeve/looptwech/rasch uptimpnenooghen.

CognatioEenflave speecktoockfomtjtswel “sich WLiefReve/mpiammertuname.ppfelijck/ Elck verwondert sich inu/dato vöpfen man Hogoflijck miffen/falenendolenkam. MBiefoudoch voomaels vanuhebbenghelooft Datghpufelfs/moetwillichfoüdthebben berooft/ Dameen staet/diefoweeldtchen wenicheljckis/

-

CDmellende/die bp naommenfchelijck ist?

_ Ghphadtdoo veelgoepidaden/ eengoedefame/ Defecemedaet/bzenghtuinspot/fchandeenblamne: Rieterghers/dant verlieseender goedernamen. Abram, Gheenwpfefalfich denspotderfettenschamen/

-

"

TDerdwafenlofis eenlasterbpden wpfen TDatnarrenfchelden/verdientder vzoedenpzpfen: 't Dolcksoodeelisquaet/enmaeckt navzagen/

''

JckfoeckmpnenGodt/miethetvolcktebehaghen/ Behageick Godt/'kenachtgeens ' ONZEPP, Affectus, t Segghen valtlicht/'tondervindenbefwaertseere/ JMenweetgheendinck wel/Heere/vooxdatmensbepzoeft Waentghpoudeman/teblpvenonbedzoeft/ Jn Abram

#

/fpot/ catpvichepten ellenden?

- -- - -

Ja voghelfjtnochdaerfult ghpnietenden? . . TDenckt ghpnet/datghpmpnflaefenlyfepghenfijt TDatick ügrammben?"dat ghp mit handeltaltjt?

-

Sckfal"tüdoenghedenckentotubederven: - Enuingelatentheptskerckerdoenfterven/ Riethaeftich/maer/vanhongher/rommer engebzeckt. -

Affäusop de knienvallendemet gevouwenhanden.

S

-

Heeregenade/vergramtnietommtjn gespeckt

-

Ickmepntgoet/totuwer welvaerteneeren.

Abram. "Sultghpmpraden mp vermanen mpleeren?

-

Wieheeft itdochmpnraetsmangemaechtfeghtflappert Hoe wilick u?"iäfeecker: ep quadeklappert. Cognatio " TDatis waer:eenflaefbetaemtdiensteenfillichept JMaer JAeve/hpfpzeecktuptpure goedtWillichepdt.

Dergevethendoch mu/hpfältihen voortwachten 49erschoomthem Heef/uepghenleer wiltbetrachten/ . TDodeghp hem/elckfoudeugebogen m

-

Aigt


-

. "

28

Abrahams uytgangh.

"JAietupt JMenschen/maerupthardekefelfteenen. JBenfoufegghen/hp wildemenschept verterden

- -

ofblock/iaeenfeenrotste werden.

Gmeen

MBatAffectusfepdt/daerts natup2toeghenegen/ Ghp wilt pmmers nietlevenfonderbeweghen MBildpaldiethertstoo verdopvenomfünfmerlichept/ Soverdzijftoock ionste/liefde/enbermhertiche pdt/ Derdzijftoock defoete wildp mietvzefen/ WBantdaer"teents:moethet andermede werfen/ TDenckt ditna/ooekmoochdp gheenflavenontberen.

Abram-

&Auadenwel/diekommen niethelpen/maerderen/ Beter heeftmengheenflaefdanfouten aerdich/ TDie eenflaeffijnheermaeckt/is der vppheptonwaerdich. Ghpfeghtoock vanderlupdenklap enghedachten/

zenmoetom Godswoodtder Menschenwooytverachten/ Alwilick deesbosen Affectusontipven Icklaetdie goedenoch inmpndienste bipven/ Eenonghetemtpaertb

' die waghenopterloop/

* - -

Endeeenfhofte flaef/verberftald’anderhoop/ IAenheeftä nutvamontemmelijckediere n Jcklpder gheen/dat nieten pdtredeusbefieren.

Vierdedeel. Der deuytkomen.

-

-- -

Communis opinio. Abram. Cognatio.

EL tepashebbeickunoch bpeenghevonden/ . .. Gmueen deelswarichedente verklaren/

Ickhädde/Heef/mijn Tochtertotughes -

-

Die u opterepfe mogen weder varen/

Maerfompnoch veeltreffelijckerinvielen; . JMofteick (ghelooftmp)upt ' ionfigherfielen/ 19/dienoch feifvoozooghenkommenhouwen MDamtick durchteu deesrepste spadefalrouwen/

Maergaetvoortmetureden/laetmpdienietforen. Ghpfjtgants befochtvooymp Fichten/verkogen/ Abram. ck wemschedat Bodtelck infjnepghenfake -

ofochvuldich/fonaerfich/foomsichtich make/

Maerwatbelieftu . . com. op.

Laetmp’tpçopoostnietbeecken:

Gaetghp voort.

eogmatio_Wp warentepndenvanonsspzeecken: Ickhad(Moeder)oms Reefalvoozoogen' Meeftalfyinfwarighepdt, dieuenmp vaftquelt. Hºp

-


Abrahamsuytgangh.

29

Mpfept/Godtfallmp welbewaren offercken Mpbetaemt/nietmijn/maer Gods willetewertken. Com.op. - TBaerlepdtdie fwärichept/Reveweet '' "tal wel/ TDatdefeurepsghefchiedtdeur Gods wileibevel Geendinckopäerdenis mp minder verholen. AbramCom, op. Istudandeureen wonderteeckenbevolen? Abram. TGodt zeecktop zijnwpfefyn TDienaerenaen/

-

TDie "tfelfmietomdervint/machtvangeenmensch verfas. ghp'tdzoomt/hootwaëttefjn/ofleeft/ Gom. op. 't Slsal /woot/gesichtoftegheeft 't Guntghp/ghelooftis TDatis waerofvalfeh/maerfpdp "talgewis/

'

DathetCHodes wootennietdellangheis: "t Welck ghpghelooftenfo vafelijck op betrout!

Liefseve/poeftden gheeft doch wel/eer"tuberout/ DLaetudoch van gheenswermertje verdoven. Ickweetwienendewat ickbehootegeloven. Abram, Com. op. Icktwijffelaenden geeft dieuvanonsdoetvlieden/ -

at's vaft. Godtenmachnietquaetsgebieden: JAalerhoekan't gebodtdoch bp Gods goethept voegen/ TDataldesherten ruft/luft/trooft engenoeghen/

Beveeltteberlaten/ommetebelaghen/

Moepten/verdiet/ellendeentreurighedaghen/

efom/vandat ugedroomtgeboot Isditnetdi t Atomtdan vanden quaden/niet vanden goeden Godt/ MDantgeen Daderfalfijnkindtfulckuptganckwenfchen: JAuis Godtimmersbeter dan alle JMenschen/ Dequadeheeftluftdem vzomentebederven:

-

TDie wilumethenminellenden doenfwerven/ IBMercktnu ofdit welvoechtu wijfheptbefchepden/

uvaneen valische Geestlaet verlepden Ghpbetrout Godt/dieheeftualszijn Sone lief DienGodebemint/gheefthpweeldich alsyngherief/ Damrijckdom/vaneere/vanalle welluftichepdt/ Soude Godtudanquellenmetdefeomrufliche pdt PLetdochliefReve/opter gheefenonderschept/ Endebetroutfolichtmet/dochinfonderhepdt TDenindruck vandefepdelefantafijen/ . . ºtIsdieboofe geetdiebachtugheerneinljen.

TBgt

Abram,

etschijntlicht datgbpdefaeckmietrechtenverstaet/ Ickfieghpdooltin'toodeelvan goeten quaet/ Ghp acht rijckdom weelde/eneeredesmenschengoet/ * Ein ' voo quaetarmoede/oneereentegenpoet/ -

TBaeringhplvoorwaer groffelijckfijtbedzoghem. 3MB ant

ä tgoet/pennant quälen moghen 3) -

Sijnder


3O

Abrahamsuytgangh.

Hindernietveeldeur rijckdom weeldeeneer bedoven MDederomhebbenveelfalicheptverwoven TDeurarmoede/deurverdietendeurvermaethept: TDaerdeurmenfalich wert/is voowaer geen quaethepdt. -

Alsulchsisdangoetnochquaet/maersonensghehpupckt/ t J.sdaerdie Spinfenjn/de Bpe homich uptfupckt/ t 19altalquaetvoor den quaden/goetvoor denvomen. Com.op. Jochtansfietmendengoedenmeetleetsop komen. Abram, Sofietmengoepkinders vlptichonder den roede/ Allg ' boefkenslopentupffchenfonderhoede: Sofietmeneenvzoomkrijghsmanzipnivpandemflaen Alsdiebloedeboevenin'tlegherspelengaen. Sofietmeneenraedtin's Szintenfakendoende/ DAlssichdie Läoffaenna'tbodeelisfpoende/ JBaerwietwyfelt/ofdteraet/lant knechten’tgopkint/ -

'

Enfijn vanden Hooftmanen Daderbemint/ Derboven'tboefken/roffeaenofteblode?

-

-

Sogaethetoocktewertkemetmpnen Gode: TDieoeffentmeest/dien hp diemeefte liefde daecht/

Intnennen engeven/fo"themnutfebehaecht/

-

--

Apneemtfjn Rinders vuppenmes dathunmach deren/ Ende gheefthem't krupg-boeck/oungedult teleeren. Pºp meemtons defchepfels/daerwp 'therte opfetten GPmdatwpop't goetheptfoudenletten/

''

Juis’tgheenfchade allenf' te derWien

Alfmendenschepperfelfdaerdeurmach verwerven.

#"itquaethetalltewinnen/deur"tniet verliefen . valtmiet/fo ' wp't quaett ' 'tbestverkiefen/ Intkrups wert Godt gefocht: in weelden vergeten/ Wat mach die mensch dochfonder verfoeckenweten Com.op. Riet.maerdieveel verfoecktmoetoock velelpden. Abram Die hier veellujdt/falnamaels vele verblpden/ Letmeefelpdenisinden waengheleghen/ TDiequeltmpniet/maerlepdtop waerhepts weghen/ Rafalich werden/datis nagoedtte werden/ Goetwertmen/deurgoetheptskrpgen indeuchtsvolher Z" deucht volherden/is Godghehoofaemwesen (den/ hehoofaem fijn/iftdoen van Gods willegep2efen/ Godts wilis datickuptditlandtschapfalschepden Gmun’tlandttegaen/dathpmpfallberepden. TDoerickdat: Godtmaecktmpfältchen geluckich/ Diefalichisdieisblpde/alfchijnthpdzuckich. Hetnavolgen Gods/falicht danminstendemeest/ TDatfalich maecktenisvoowaergheen valfchegheeft. --

TDits


Abrahamsuytgangh. Com, Op.

3

TDitsvzeemt PeeffouGodtdanuwen Goldtalleenfijn! Boufijn gemeenliefdeonsoocknetghemeenfijn

Houdehpualleenroepen: omslaten waren CDnsfijn wilheelen/enudieopenbaren? Abram.

MPeetghpalleen hebtghpalleeneenrechtgheloof Sodolenwpal/metmenich wijs Philosoph. WatGodtmetanderendoetismp verboughen/ NBgt' mp gebtedt/weeticken wilt

'

en/

DAencleven/ volghen/enterdoodttoebpblpven. Cognatio Läuftuhooft Moeder/wpfullendochnetbedypven CDns JAeefwilt immers niet gelooven/maerpzoeven. Com. op. CD JAeve/Jeve/hoehaeft ghpna'tbedzoeven Daertwel:ickbidt Godtdathpuooghen verklaert

Rubevindeick/ghebodendienst isdickonwaert. Abram,

Daertwel Feichten/ickbedanck uherteljcken: JAaer Menschen vernuftmoetvooz Godswille wijcken,

Vierde deel. Vierde uytkomen. Abram. Spes,

-

HY zijthet/o God/diemijnsternootontfermet: # jtdiempinaenvechtinghebeschermet: Ghpfjtdiemp ' mpn vpanttekremcken: Ghpfjtdanoock/dieickbehoote dancken/ Teppfen/teeeren/eneeuwichteloven/

Augaethetoock Heer/mpnepghenmachtteboven. TDatickschielijckuptmpnoudershupsmoettreden/

TDats uptimpnquadeleven mynoudefeden/ 32jngewoontefondich/mijntweedenatupge/

Sonderumachicrnet/hetwert mptefuppe/ d ZDaergheeftghpmpkracht/jovalletlichtendefoet Ghpfcheptdie will/dus geeftoock machtinmijn gemoet TDat wiltighp/datmoocht ghp/endatbledtghpmpaen/ Spes.

CD Godtfercktmplaetmpugenadebpfaen. TDaerfteickhope/fecht TDochterwildpimppet 't Ilsal ' totdterepfeemontbleecktniet. Doort verblpdeick Heereinuwer Fichtentreuren Ghpfchepdenfodzoevich uptonfedeuren/ -

IHenverfontu vzuchtwelupthare weeninghel Deroofaecktdeuru ighemeeninghe/

'

pfaghenugaerne hiereeuwich vernachten nuepghen willejon Goods wilte verachten. Abram.

Spideden'tbeftimpinfondente verftpven

zaer Godtdedeoock’tbest/diehulpmpvande Wppen, Halich


Abrahamsuytgangh.

32

'

'

fit Jhp Heer/datghpaluWegangen JaBalich Godgsbe streckt troofelijck verlanghen."

Spes.

TDienshope Godis/krijchtfyn begeertenaltfamen.

TDats gewis/mietenmach den Menschenbefchamen TDienietenhopen/wenschen/mochte begeeren/

'

TDan'tfadich en vanden wildes Heeren. Dolchtmp binnen Tochterbpugoede vzouwe/

Abram.

Blpftaltjtbphaer/hopeiseentrooftinrouwe.

Altgeltelchapbinnen singet -

-

Stem: Psalm 8.

Aslevenstijdt/frijtmenhiervoethen late/ Daermenwelfrijdt/is vpantlijckehate/ TDiehaetbestaet in waerheptskennisklaer/ 't Bekende quaet/te laten valtmietfwaer.

MBellutbekoot/deurschonefchijnmetfmeecken/ Der Slanghen woort/toontnoch zijnvalsche treecken. Gemeenewaen/willfpals Godengroot/ TDeurditbestaen/ kommen wpinder doot. Maerdie Godsraedt/bovenhaerlustaenkleven/ Emmetterdaet/des Heeren wooytbeleven/ MBerden gebracht, in't Godlijcklevenfoet/ TDeur Godes kracht/mietdeurons vlepfchenbloedt, -

MBitefoverwint/damckt God/verlost vanrouwen/ MBienoodrbevlndt/oeckthulpmet vaft betrouwen MPie Godt danveef/moethteruptveucht ofpijn/ In waerheptsgheeft/bilddenofda

-

aerfün.

Vijfde deel. Eerfeuytkomen. Abram. Loth.

Loth.

Derblpdtmp/jeefdatghpfo vlptichen rustich Sonderberaden/volehtimpnenraedtonluftich/ Maermp wondertvan't geloovenfo geringen. Daertoe mp/weerde Oom/veeledinghen/ Alslitennis vanuwijfhepdt/vämmpnfotticheden/ Danditlamts ' envanudeuchtfame feden

'

't Iswaer/ick schinhierbp anderennoch wat wijs Jaerbpulverstamt verdienthetmpndwaefheptspzijs/ Hetmijnblift vzuchteloosinwoodenklerckelijck/ Maierhetubljcktvzuchtbaer indeuchden werkelijck/


Abrahamsuytgangh.

33

<Dockweetickdatghpmp/alsusonebemint/ . Bus volchdeick uraet/bovenimpmgoetdunckenblint/ uriedtghpmpdie bekendeboofhepdttevli

eden/ 'vall ick danlangherwoonenbpdeeslieden? 'etve rtrecken

voozmpnionckhept noch lichtt

Doch

Maerwant d'outheptvanfelfs is eenluftichgewichht.

#" valt udierepfefwaerind'oudedaghen/ moet Dom es

Abram.

ickulieve

Matu dochsohaet

wedero

mmevzaghen “ cons t maken

tHünbeminde Peefalmeetdiefel ken/ Bp Godsverfant/van'tick"tmijn/ovefa verschovël thep TDusmoetick Godsboven't mpneghelovent. Dochhebheick Godtinallen getroubevonden/ Bitdoetmp3pnwooyt betrouwent"allenfonden/ JMaerhoefoudeickt goetgebodt Godskonntenlaten Sft waer te hatten Bovendien hebbeick fulckenbelofteomtfanghen/ Datickdaer ghetadelijcknamoet verlanghen/ Rawenfchen/mafoecken/maiaghen/na hopen/ Alfoudeick oockupterwer en/ MDatfwaricheptistdachteeltd lateäern ndatalop ons deer t/ Gmte verwerven datmenbovenalbegeert? --Jckmerckedan hierbpdat's menschen hoochfepzijslept In wantrou/vanepghengoetdunckenen wijfhepdt/ MPantdaerdeur voicht defeucht/ntethaer/maerd'ouders raet/ Endaer doude zijnom Godtsraetversmaett

ä

'' ietfalichlijckdie ionckhept welvedocht/ 'etkloeck e verfant/dero welt

Loth. Abram.

uderen befocht/ End'outhepthetGodtlijck vers tantv elijcken. Maerfeght/GDom/als wpmuuptditlandtschap wijcken/ MBaerlepthetlandthoemoemtmen'tdaerwptoe trecken (Tenheeft God noch noptbelieftmpdatteöntdecken/ Die faloms gewifeltjckweleengoetlandtwpfen/ Godtenbelooft niet/oftenis wäertomppsen/ Mierendoochtniet/beter woontmenbp wild edieren/ Daun bpvolck/woefter dan't gediert vanmanieren.

Vijfdedeel. Tweede uyckomen Abram. Sara,

-

Sara. Abram, Loth. Timor. Spes.

IS algereet Heer/daerreft niet/elekopuwacht. TDaerreftnoch wat/dat voozalmoetfjnvollbracht. Watsdat Heer

-

E

Godt


Abram.

34 Abrahamsuytgangh. Godtmoet vanhertenfingebeden/ TDathpmetonssponsbewareenfier invzeden. TDitlaetonsdoenootmoedelijckeendzachtigh/ Eenghelovichgebedt/verhootGodtwaerachtigh. SyKnielenal.

-

-

-

Abramseydt:

DAllmachtighe Scheppervan HemelenEerde/ TDienau genade/mietnampnWeerdel

IMpgoetlijckhebtverkoxenuptveelanderen/ Omnaugebodtvanchierte gaenwanderem/. MBt des werelts boofhept/in ugoetheptheplich/ Lepdtonsnueeruptionsdolinghenonverplich/ MBtonsblindtheptenuptonsfondelijckverstant/ TBeuru wech/inulicht/na'tbeloofdelandt/

Stiert/hoetfercktenbewaert Baderulkinderen/ Sijtghpmetons/foten machons niemant hinderen. Syrysen op.

Abramfpreeckt:

Timor/trecktghpmetal"tgefindevoogheen. -

TDzaechtweifolge/dat geenmenschein'tgroot nochkleen Dänmijnvolck leedtghefchiedt/maerbenaerfichtfriere Timor.

TDatbp denmpnenplaetshebbedeuchteneere. 't Dalghefchieden Heer/na Godtsenubehagen,

Spes.

Halick methem gaens

Abram.

Jeen/ghpmoethelpendzaghen Ald'onluftdienpenu vzoumlach ontmoeten/ MDanthopekanallefwarichept verfoeten. Maerghp Jeeffrecktu IMoep een ruftighe waghen. TDeuristictelijckereen/metlustich ghewaghen. Treetvoor/ick volgenschicktdatelck’tflinte degendset/ Delftoeften/verhoetmentgetegenpoet. - -

Timor.

Sara.

V

Vifiedeel. Derdeuyckomen. AT dunchtuvanditlant, 3Moepfchpnetmietlustich

Gaethetfovoort/mp verdiet geämoepte ourufich/ Wantvoorwaer/al was"tlichäemin Haranfülle 't Hertehadaltijtonruftmet onwille. 'tIsfo Reef/maerhierbpdeslichaemsonlufte Gevoellickalreeden'thertelmeerder rufe/

ZDeesfoeteluchthen inmpveelgesondertoont/ TBeur’t laten van quaepfenwinnen vamgoepgewoomt Wastgeenquaep gewoomt/terufentalder upzen 25popinieenliefde dercreatupzen Ist


Abrahamsuytgangh.

35

Istgeengoep gewoont vand'aertschelufttetrecken/ Enbegeerlijcknadie Hodtlijckete strecken Opini dattetfchepden ' toev.oecht/ JBaerickfie/ver van Opini,nabpgenoecht/ Bpveelwaensisluttelwetenengrootbedoch. Jubetrouweickhaermindanniet/maer Jeeffietdoch MBatluftigherboffchen/watgrafgerwepden/

'

-

Sijndaer vandie vzuchtbare Ackeren verschepdenl JBettrommerievteren/enrupfchendebeken/

MBaertonrechtdatmenseen Paradjsgeleken/ JBenfietmietdan Coozn/Gras/Geboonnte ein Fontepnen. Loth.

Sara

Hetfal’t Landt Canaanfynfouickmepnen/ Daerafmijngroot-Heer Tharaveelheeftgepoken. jnnaemisrieckende/hphadoock rechtgeroken itlamtsdeucht/endehetlantschap 19 begeven/ CDmhiertekommen/maeris tot Harangebleven Ghpfüt Reve/geleert/ufouwelbetammen (Te verklaren diebedupdingheder namen/ Bandenlanden/foghpdaer begintte bzukten M9 verfant/inuwes grootheeren weltuken.

TDusfeght mp watbetelent 192 Loth. Sara.

Dupoflichte.

MDatmepntdat Het natuerlijck vonexkenen't gesichte TDattotGodetrecktenfiert'smenschen gedachte. -

Loth. Sara. . Loth. Sara,

Loth.

MDats Haran? (Toozn:dats de toonighekrachte.

-

Solishpuptbeter nafnoder gewandert, FAeen/19 zwas Chaldeeufchenin'tquade verandert MDantalsmen'tnatuerlijcke lichtteveelghelooft/ MBert Godt verachten vanfijneereberooft/ TDatbeduptoock Chaldea/als quantsupgrovers.

-

Alssichdanbedarende vernuftgheloovers/ Bertoonenfpvpantlijckop heur quafeden/

Engaendaeruptna'tbeloofde Chanaantreden. Chanaanbedupteen coopman/ofeendgoeve/ Ofeengebzoockengeest/(doolydtfaemlheptspoeve) Ofeendierechtenbehooljck antwoode geeft, MBiedanopfynboofhept ' gramfchappeheeft … MOerteenwijs toopman/wiffelton'tfmootstehetbeste/ Betreurtfjnquaethept/rupmtderfondennefte/ -

Dietmisdaet/foecktdeucht/volcht Gods roepen poedich/ Enantwoort Godt/metgehoofaemheptootmoedich/ Allotrecktmenrechtupt Haran machen, 2 -

TBit


-

Abrahamsuytgangh.

36

Ditvolbpenghtnumijn waerde Bom/uliebe man Die heetdaeromoock Abram,datshooghe Bäder/ Dermaethpd’eertschedinghennet allegader

-

Heefthpdenhoogen Godtnietop't fe verkoyens TDaeromwerthemnoch falighevzeuchtgebogen/

Läuft/luft/blptchap (die ingheenroumnach verherrn) JAeteenfadich verkrpghen van't ' begeren. TDitfjndekinderenvaneenGodlijckverstandt/ Hieraffalhp Daderfijndeur Gods mildehandt/ Endeghp JMoeder/want Saraheeteen Dzouwe CDfPrinces/die alseengoede wilgetrouve/

- TDeür’t gehoofamenvan't verstamtwert vzuchtbarígh/ ZDetdeuchdenenveuchden/al waerdpoock

''

Int"fvleeschsgebootdoentaren vzuchtbaerheptv

2

ZÜRaerinden geeft/baertd'outhept demeefte vzrichten/ , TDatsdaer van genoech: Sara.

MBaeromiaetghp tsofteken TDaerkomtmijnGom/die wil(so'tfchijnt)met ufpzelten. - -

Loth.

Vijfdedeel. Vierdeuytkomen. Abram. Sara. Loth. Fides.

EN lieflijckdinckisden vermoepdenheitruften/ TDit Sara. --

Abram,

"ä" rusock '

Pietfeer: ons Reefs foeteroutheeftmp fos vermaeckt TDatickbuptenmijn wetenduswytbengeraeckt, TDatswel Jeve/ick moetubepdenhier verklaren/ TBathet Godtbelieftheeftmpteopenbaren/ -

Hoedithetlandtis/dathpupt genäde

CDnverdientyckfallgevenimpnenfade

-

MDatduncktuvan'tlandt/dat wphiersien booz sogens

Doumen’t verlaten hierbp ghelickenim e vals/ Geenfins Dom/Godts wöortblijckt waer/ TDie ' fmeerkelijckdeurhaerbedziechlijckelhals/ Treckt ghp/ick weetdat ghp"tunietbevxomenfult/ Ghpweetwaterghpfjt/finaerntet waerghpkonnenfult/ Juvindenwp veel beter danwpverlaten. Abram. Goods wooxt isvaft/fjn Gavengoetbovenmaten/ Neerdanoms tomtfanghenluft/luft-Bodthet geben.

Loth.

Sara.

Godt laetfemiet/die hemmnettrouvoemaenkleven/

dOntrouwe menschfetmendick van Bodewijcken/ Maerdelieve Gedtnach gheenmenschbewijcken. troosthenn/diederfchepfelstroft begleeft Abram, Def

Lichtderfinenmenschentroost alsmen't godlijcke heft

JBaer


- --

--- -

Abrahams uytgangh.

37

Aaeristnieteen minlijcke troost vanhierboven/ faetkommtbeloven Dat Godtmpditlandtvooz TDaeruptbefpeureickmetbegeertenbehaghen Dat Godtonsvzuchtwil gebenindoudedaghen/ Schijntditvoor's menschen vernuft oockbettogeljcks ZDaer watis hem/die "talvermachomogelijck Holichtfchepthpind'onvzuchtbarempnwenische/ Als hp vaneenfuck eerdefchiep d'eerste Mensche. '' danoock wilhp"t/fohpfjmdienaerfepdt/ Hoekanickdamtwijffelenaendalinoghende waerhepdt ckdief' waerhepts trouvefomimelijck ndenghelooveaenschouweondervinnelijck/ ck weetghewisdat Goodgwoot mietenmach lieghen/ ck weetdatdietrouwe Godtmietenmach bedieghen

'

-

-

Enick weetdathponsbemind taltegader/

Hemelische Däder. GhemercktnuGodtbelieftheeft mphiertegemoeten

Des# udanckenlofo.

CDmmetnieuwe trooftmpnoudtleette verfoeten/

Deurbelofte datick noch vzuchtfallanchouwen So wilick hierden Heereeen Altaerbouwen/

'' bequalme/ / ' ' fe werthemrecht tolegescheven)

Fidesd0et

-

Godtis hooch /'t

PHemverhoochteenmederhert/ doch hosch z-Methooghe begeerten vandenedere aerde.

ven/ "-

ä ' Waerde/ ä jckmoede gelattenthep r-

ä egrondt voedelijck// '' enfpeemon Danvoegetmetterliefdenkalck/die fal"tvasthouwen TDitfult ' “ t Werckten/

-

'' Degrontste

Daerentüffchengäenwp"tlichaem watverfercken.

Altghesellschap singhet Stem: Psalm 5. totfaliche den den G “ TBankomtmen Od

-

Weerin'tlevengort/ Alleeudeur doodernen Vertreden

-

Banquade feden.

Totdit verstantmachniemandtrakten TDandeur des Heeren heplich Woot/ verplich. W002t den klepnem verplich athelpt "e, helptdenklepnen TDat

Gn -


Abrahams uytgangh.

38

Omhemdeurquaethepts recht verfalken Salichtemaken. TDiehierher quaetfeptgoedtte wesen/ Enhem van Godt niet raden//laet/ Blpftfadich inzijnquaden/staet/ JVAaer die ootmoedich God wilvzefen/ Wertheelghenefen.

TDeesheeft Godswooxt totfpnder sppfen Apferft zijn willenlufte//quaet/ WBaer deur hp in Gods rufte//gaet/ TDaerhpfpn God/met deughtsbewpfen/

-

-

EcuWichmoetp?pfen. E Y N D E.

Sie (Limer.

-

ID

St’svander ghelovighen uptganck mijnbediedt/ Jnden Dader desgheloofs tipterlijck ghefchiet. GBp dat fo Abzam gehoofaem, was Gode/

'

ä aemfoudenfpnonsnghe JMeesters ghebode/ / maki ltch enfa ndar erfo TDAer ' om/d Doogalbeveeldtomfesfelves ' 't Derfandt vandeesuptganck leertolis oockwanderen ,

Jietonnplaetfen/maeromhertente veranderen.

Mentreckt upts wereldts moepte/nad'Hemelscherute:

MBtdie TDupvelschema die Godlijcke lufte.

-

MBthetbelaechlijck vleefeh/na des Geests verplichepdt Enupthate/nader liefdenheplichepdt/ TDitsdentocht upttengonfeder creaturen MBt'svleeschs ammoet/dat's upt’s hertenfotberuren MDtghemeenghevoelen/uptdodtlijckefonden/ MBtquadeghewoomte/vafaen't hertgebonden/

-

Enupt Babel/dats uptverwarringhe van tverfand/

Matveedfaem Jerusalem/het beloofdelandt/ chepdt Omdaertelevenfonderdruck enfmerti ebarmhertichepdt/ bzoerlijckeliefde/infoetmhep dtgheduldich/ Invafenghelove/inlijdfae ptonschuldich/ emhe Invppe waerhepdt/indeuchtfa e echt /inr omte hewo edeg Ingo eenvuldicheden/ In’trijcke Chziftions Coninx/Doft des vzeden. " Totdeferepfebehoeftmenpaerdt noch waghen/

F"

Nochschip/noch schupt nochteergedtte bezahlen, KAaler


Abrahamsuytgangh. z-Maeralleeneen vastgheloveenh Dat Godinzijn be

-

39

ewis/ lS.

Hoolwienuin's TDupvels rijcketreurtelendigh/ Dietrecktfonderomfien/naGodsrijckeinwendigh/ TDiefoeckedatbegeerlijck ' allendinghen/

Enrepfehupdenfpoedich/fmelengheringhen. pdpmaerop wech/ghpult Godsrijckeerven/ Alquaemdpinde erste treedt uwsuptganxte sterven ooaendenmooder bleeck/diein'sdoodts befuren/ tginck/enin't

' quamterlaetter uren.

laetmaerop wech/elck.fpoedehem totdefenuptganck/ iertoeis niemandttearm/teout/oftekranck. MDantGodbefolght/die pnrijckfoeckenspoedelijck/ JBetwil/macht/en/toewer pselovervloedelijck. Alblpftulichaemkreupeloffteckbinnenshups/

-

-

Jabinneneentoongewängenoder thrups/ . eesrepfe/in"tminste tEnbeletud

noch in'tmeest/

MBantmenrepft nietindenipve/maerinden Geest/

Inden Geestkanderes Pelgrim/den Hemelbetreden/ Albljftspnlichaemopteraerdenbeneden/ GBp

#t/bedzogen/ wechbehoeftmenniette vzeefen of vermooxdtte wesen/

Dann

WPantGodheeftspnfoontotonslepdtfmangegheven/ TDitisfelfdie wech/felfde waerhept/felfhetleven.

Diebzenghtons uptd’Egppschedupfterefwaerhepdt/ Indelichte/lieflijcke/Heimelfcheklaerhepdt. MBiefounietgaernekoperofgoudt verlaten MBiefchzoomtvoor’tfmootstehetbeftteaenvaten MBieblpftmunoch soofoten verheerdtvanfinnen/ TIBie’t nietal deckacht om Chifumtewinnen? Ditdoetdewereldt/maerweestnetmeer werdt/wert Hemelen/ Derlaetdiegeltfuchtighebuilt der Itemelen: Dermijtepgenboofhept/volcht Godlijckegoedthepdt: Blietdootljckefond/foeckt deugtom’slevens goethept/ MDjckt vanuvernuft/aenkleeft Godswaerachtichepdt/ Ein'' uptukranckhept/omhelft Godsalmächtighepdt. Elckhaeffch/dewyl der genaden MBindt noch waept/ TDewijl"tnoch hupdenheet/eerhem die Sonne dzaept/

TDewyldie vzuchtbare somer noch isvoozooghen/ Totdeesuptganck/in Goods/mietin's vleesch vermoghen. Sooenfalüdie buptenfluptendenachte/ d’CDnvzuchtbare MBinter des wanhoopenskrachte/ Hoch’t verdoemlijck oodeellniet overvallen/ TBaer voozbefchermediegoede Godtonsallen, LA MEN.

Op

-

-

-

-


Hoebenickin liefdenaldusverblinde &c. bzäbertrockdoozGodsbevelengoed MBtzpinghellachten bloed

Inveemde landen wpt. M9elhem die folmethert/3inen gemoed/ Bandaardscheltiftenfpoedt/ Ten Hemel waart altpd/ TDieals een gaf//ter wereld Pelgrimeert/

Geloovigh baftl/den Heertoterfbegeert. TPensweldoengaarteenfchat/ Baarfe geendiefnoch mat Enfeelt noch en verteert.

Rondomend inubert de Heere woomt Spm waardighepd verschoomt/ In’t vliedenbamboofhepd. Pooght meer dat3pn goedhepdtudeughde TPandat3pnfremghepd-loomt (kroomt 193ond meteeuwighlepd: Want hp aansietuwerck/iau gedacht. Acht ghp God niet /ghp wozt van hember KAaarhooydp na3pnftem/ (acht Bolght ende eert ghphem/

So eerthpumermacht.

Ghenadelfjck de Pints Emanuel Memigh patfchpmt welrecht boop d'ooge TDienslaattevoertterdood/ (bloot Hjn Engel Gabriel/ B tot een Lepdfmandoer. TPaar luftdezielvermoot. DAlsghpupt Babplomienfeerftel/ Betert/o Jongeling/u wegh/'tis tood/ TBeur’t Baderlick bevel/ Ter deughden friert uboet/

Met Gods genade groot/ Alma3pnhepligh wood.

-

Gerghpbefaat/hetepndinals aamschout/ Hooleefdp God//ter eeren intuieughd) TBatniet telaat/udaad vergeefs berout/ Ghp krpghthier edelmensch/ Altpd u’s herten wenfch/

Hoghy den Heer betrout.

E 7

DGuders tot/eenherteljckevzeughd, TBittsher rechtepadt Almades Bemels Stad/ Baar altpd is gensughd.

2. D

E.

-


TPpuck-fauten/ diementaldus berbeteren moet, pag... reghel 5. MBßftstten SPAan moerzyn,'t MBßftotten saan. rmoegen. moer zyn, klepneve pag..3. reg.-25. klepneve , rmoghen. pag... reg.7. gheenraed/maerwieiswüs/moerzyn gaedenraed/maerbwie.

Nöchregio. Maßn Buermanseer wüt/moet zyn, Maßn Buerman istferwijs,

#

ää“ /moet zyn, Bie Di gt lufteb MgOed,

h reg.8, TB12Net Noc.7.

All

' reg" 1. omfterfijcke/moet zyn,omtferflijckte.

-

Noch reg.-20. dieshpföo/moerzyn, dieshpmpfoo. et ker. Noch hel,r/mo eregncke h reg23. Noc indefelvindo op zyn,in'tdoncmoerzyn, opfware omeghen,

''

tl /moet zyn, 15.totubwa moet s. rbindl ag.8.' reg.onberwin zyn, M13/ aert Onde erts embw ' 37. toth

cke keunigs,

bepd/moerzyn, hemkeerdetot.de waerhepd Noch reg-40. hemkeerdederwaer pd/moerzyn, erye hewa uwig d'ee g24. 9.re pag. deenvuldighewaterhop, d/moerzyn, envanvelengoed. ngoe r ag.12.rég.13, mae vanvele Nöchregi7, lanckmoedighepd/moet zyn,lanckmoedigh. Nochreg 21, danzijndierbare/moet zyn,dandiedierbare, zyn,rghe 7. wee pag.14. niet woet niet. henende staenmeefeuffchen , dievolg itenbpt e pagi ne isrbp eelemoer Opdefelvreg. eenh reghelve s: aldu , luyd elen ende 9 ende 30regh dé en Gwatangft verdietfalhemdaer op kommen. Danmoervolghen, vernomen. "tGaetnup oockter ' ckle"tal eren/moet zyn, . Opdefelve f" reghel 35. liftelückloeren oet en/m el keer ren regh 36.onnte eroe Noch15. ount zyn, pagreg.-26. eng om wimmen/moet zyn,enghereedfkom wimmen, Pag, 16. reg.7. den fünnenhoeden/moerzyn, den 3pmenhoeden. , NochreghE127 zarenluste verlaet/moet zyn,baremluftberlaet. pag, 18. Feg41. MBatmaeckt gbphierboeben e moetzyn,boevez pag.19. reg.-27. flauerinne/moet zyn,flavinne.

pag-20. reg.-30, hennighegheven/moet zyn, hemghemeen. ag.23 Teg. So

tmiet/moet zyn, MBastniet,

en. /moerzyn, intonderschepd soodee, jn/m omfi deel öchr 18.0.omzi zyn, pdoo fche 4,eg. nderoer pag2 reg2 into et h/mo Noch reghel 26. uliefmac zyn,ulofmaich. Noch 1eg 27. te verftphen/moet zyn,te verfehpnen. (fooghpfepr) moer zyn,(foo ' fegt) pag.25. reg.20. pag:27 reg.-28. ' noch baer moerzyn, Mabogel: zitgh noch daer? Pag:28,reg.19,fcholzfte flaef/moet zyn,schorftefchaep, Pag,29. reg.9. waentten/moet zyn, waent testen. Noch reghel 12. deflangheis/moet zyn,der faughen ist, epkind, pag-3o. reg.15 ."tgopkint/moet zyn,"tgoet Nochreghcl29 deur"tniet verliefen/mo zyn,deur"tmietgberliefert, Noch reg.36. maerlepdtop/moet zyn, maermercke op. Dag.31, regsao, teikrencken/moet zyn, tskrancken. Noch reghel 35. Gipfchephen/moet zyn, Spfchepden. Noch reghel 36. Kalen ' beeninghe/moet zyn, "Damenweibersonturm /upthare Weeninghe, " alsztjn bmil h Pag.32% regmoet als zyn/ moet Pag. 336 regustighghebwicht/ zyn, een kafigh bwic ichdie -

ä moerr. “ el ' h regh ' noptbelieft/ Noc t zyn,TBeu r 'hteljcke reg. Pag. Timo/moe reen el25. t Noch34regh 28,TBeu inderkant/fitaetmole

LEENs

3jn Loth.

Fäme

Pag.36 reges.fadighebzeuchtghebolzen/

-


-

- -- -

-

-

- -

-

m-

-

-

-

- -

-

-

-

--

-

-

-

--

-

-

- -

-

-,

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

– -

-

-

- - -

-

- -

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

--

-

-

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

,

-

-

-

-T

-

- - -

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- . -

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

- -

-

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

--

-

-

-

--

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

„“

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-- - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

. -

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

,

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

-

.

-

-

-

-

- -

-

-

. - -

-

-

-

-

-

-

-,

-

-

-

-

-

-

- -

-

"

-

- --

-

.

-

.“

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-- -

-

-

-

-

-

-

a

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

,

-

-

-

-

--

-

-

-

- -

-

' --

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


D.V. Coornhert - 1621 Abrahams uytgangh.  

Argument oft Inhoudt. Hoe sich die Geloovige tot God moet dragen, Wyf totten Man, en die beyde tot ‘svyands lagen. Sal dese uytganck Abraham...

D.V. Coornhert - 1621 Abrahams uytgangh.  

Argument oft Inhoudt. Hoe sich die Geloovige tot God moet dragen, Wyf totten Man, en die beyde tot ‘svyands lagen. Sal dese uytganck Abraham...

Advertisement