Page 1

Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken. Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn. Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u. Richtlijnen voor gebruik Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op automatisch zoeken. Verder vragen we u het volgende: + Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. + Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien hiermee van dienst zijn. + Laat de eigendomsverklaring staan Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet. + Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng. Informatie over Zoeken naar boeken met Google Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken op het web via http://books.google.com


- ------ ------------

- - ---

––

-------

-

vRERE DEN of

---

GnderwijstotEendracht/ -

Pedernde Liedeindele tiz den hoochnoodich. Aenwijfende DateienChristentotijnGhelookende *

levende Dede ende Liefbehebbenkoet omfalichtewerden. - - - -- . . . "Eerfte Deel,

-

" . . ." -

. . . . .. . .

-

.. .

we .

.

- -

- -- -- -- - - - --

«- - -

GhelthebenoberveeljarenvaneenGod -

- -

wuchtich Christen. -

- - -- --

- --

. .. . . . ..

. . . . . . . ..“ -- ."-

-

- - -

-

..

„ . . .:

--

- --

- - -

-

- -

- -

-

- - - - - - - - - --- -

Ioan. 13.

-- - -

:

f '' Discipulenzjt/fs enzt gü Hieraenfalmenkennendatghpmine

-

KMetallemenschenvzede benennett.

- -

Rom.12.

k

kg-SFBI-SE:

- -- -

----

Ghedrucktter Goude,

Bp Jasper Tournam/aendeCralenbrugght inde Bucherpe, Amo 1612,

-- -

/


– - --- *

-

--

-

-

--

-

- -

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- --

-

-

-

*

-

--

-

-

- - - - - - - -, -

- -

- - - - - - -

- -

-

", --

-

-

- - -

--

--

---

-

-

-

-- - -

-

--

-

-

- - -

- -

-

- -

-

--

-

z

-

-

- - -

-

- - -

-

-

-

- -

-- -

-

-

- ,

-

-- -

-

-

-

-

-

--

- -

- - - -

-

F

--

--

-

-- -

-

- ".

-

- -

-

- - -- --

-

-

-*

-,

-

- - - -

-

--

-

-

-

- - - -- -- -

-

-- -- - - -

- - - - - -

- - -

- - -

- - -- - - - - - - - - - --

-

-

",

--

--

-

-

Hebr.12. -

-

Hietnaden odemetallemenschenendenadebepürheit sonder "welche niemant Godtfenenfall --

-

Matths.

------

-

-

---

-

-

-

-- -

-

--

-

Salichzünde19jedemakers wantspsulen Bodskinderenheeten, *

-

-

- -

-

-

IIoan. 4. - -, -

-

-

Aiderbeminute bestens 5

t alsoliefghehadt so fullenwpoockwe

der andermaltanderenlief hebbein. Istdat wpdenanderenliefhebben/ fo blpft Godinons/ende fün ILiefdeis volunaecktin ons. r

-

„ . . .“ , - -- - -- - -- - - - - --- --- -- -- -- -- - - ---- - -- -- -- -- -- -- - “ …-- - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - --

-

. -

-

- -

-

: - - --

-

- - -

---

- - -

. .

-- -

--

-

-

-

- -

-

- -

- --

--

-- - - -

-- - -

-

--

-

-

-

…-

--- -

„"

:-

1

*- - -

-

':: Xi'-

-- --

rtr -- - - --

- -

-

- - -

„"

- -

--

--- -

. .. . . . . ..

. -*- - - -- - - - -

. . - --- - -- -

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-- ,

---

- -

-

-

---

-

-

---- -

-

-

-

-

- -

. -

-

- - -- -

, . .

-

-

--

-

--

- -

– -

-,

- -

-

-

-

-

-

-

es

»- ":

-

--

-

- --

- ---- Y - *- -

-

-

- - - .-

-- -- ----U-

-

Inzt: 33 - - - - tritt

.

iX) *

- - - -- --

- - «g-, "9. -- - * -,

r erte TS:

- ---

:,

-

i“

stets zu zit:

-

-------------

- - --

- - - - --

- -

- -

-

-

-

-

-

-

- -- - -

-


DengenAucteur wenicht den onpartid Leser de Liefdelende BedevanGold den Bader doolesium Christumonsen Saltchmaker/Sonderdewelckenpee mant Fingheloofende leven baten mach.

LSK II mijn felven/ Mitterrfte Christi, debwelcke so bupten fomtüdts alleene maten nismaeckt wordt over alle -23 Inde/ende in mün zijden/ende in allemanieren./fult ghepepns viele ende dateen Christenherte/haer gedaen diverfehe fakëover teaenstende/van rouwebeswijcken „H-Phalende/laende de mocht.Befiet alomme deghene die -" ooghen mijnre ge henlupdsin vermeten van defen ds dachten oberalle natien endefoop hoofdente zijn/fiet wat hupfenen ten van volcke/Confidererende de de Wat goedt enderjckdom dat

-

diverstept van leven/ende verfan pologente verkrügen,/ende humfe den degroote beroerte/ trouble/ ven groot ende machtichte maken twist/ ende ghefchtl/die alomme oock om heerfthappic. te hebben/ „is /so wozdemijnengheefbenaeut daer Christusmochtanstot henlup ende bedpoeft/bpfonder overdent denfpzeeckt endefept: TDe Pinten mat.20

kende defwaertefaken vandeser der Hepdenen uferem heerschappie 25 Werelt/geljck alsdaer zijndegroo over heurlupder onderfaten:maer " te oologhen/diewp alomme een ghplupdennpetalsoo/maer die de menicßte vanjarenghesienhebben/ meefteisonderu lieden/diefalzjn mettedeerljehept die daerdeurge als die mimte ofte der anderen die fchiedtis/endebpsondernutertijt/ naer,Gock isteenfake welom does daerfomenich mensch/jonckende bete31jn/dationder den ghemen die … Dudt/arm effirijck/edelende onedel/ hen vermeten die kenniffe van God ghetrocken/ghefolt/geperfequeert/ ontfanghen te hebben/foo clepnen

ghequelt/benaeutendebedzoeftis, actodtende eendyachticheptis/Eft ende noch nieuwers trooft falaes/ date meef alle van foo diversen noch) hulp en vindt: Baer alomme verstande 3ün effi ondermalrande berduckt ende onder devoetenges rendaer over twiften/kßven/kabe

woppenwort, datso deerljekte be belen/ende d’een den anderen ber laghenendetejammerenis. Sien oodellenende verdoemen/waerupt deover d’ander zijdehetgroot be epndelück oock haetendenstromt doch/devalscheptomrechtveerdic partpfhapef Setterienbmfeenson hept/de hooverdjeloverdadichept de hier innenpetberoert zyn WBfe ende gierithept/diemulalomme on enfoudetnpet verwonderen, wie er * der t'Volck regnèert/ ende dat die foudet npet befchzepen dat wport Godtloolhept faet inde plaetseder war diversverstandts van eenlighe

Eccle,3.

rechter vomniffen/effi onrechtveer

affagienderSchrifturs) daeroock

dichepdt indepleckender Justitien

omtidts foodeur belenpet aenen

endegherechte/fo den Ecclesiaftes hamgt/maleanderen verbommiffen fepdt/foo werde ick buptenmaten mal anderenverdoemen/metmat (feggheich)bedzoeftendebeangst in anderenkßven endeftrijden/ende münengheef/Endefoveeltenmeer ich myn ooghen flaopte

nacha

dieA daer ä ä )bp onder '' j *fegghen " Cathe -


- --

-

---

- --

-- -

- -- -

-

Vre-reden. tüben/ende deen den altbereit ominne wenn dellenende verdoemenomee- Nota nochfinde dupftermiffewandeltt"on mich kontrarie verfandt, t'welck

4

--

„Cath

z“ '

teifin,

foudedäef

fewaerts keeren kunnen/al waer fomtjtsvangeengroote gewichte dat hp begonft fjnegroote abusen ofte importantielen is. Geh ver endedolinghente kennen./daer hp fonden wp altemet elekanderen

fetonfengrooten haet endenmit tot wel/ wpfoudenbevinden/dat wp hunlupden, ende ahomme so divers mpetfoo verre van elekanderen ein berfamt, Hetgaetnumetons allen 3ihn als wp meenden: waeromne koe/foo’t hier booptytsmet die van ein Werbepden. Wp dannietdebekee

Corinthen dede/daer d'eenfepde/ ringhe banonfen naeften/met alle ick ben Pauli, ick Apollinis, ick lanckmoediehept hetfoudemoge ept nu: ###ä ' '' Kercke/d ander ick

OUdmete i0OMICIE

lijck ghefchieden / datse van felfs

overeentomenfouden/dieghpniet

met Luther mettrachteten hebt runnébedwin

d'anderickmet Zwinglius Oeco ghen. Ende hieromme ist dat den lampadius, ick met Calvijn/ ick Heerefepdt/datmende Zifanteofte met Renno Spmonß. ick met Crockenfet upttrecken entfallvo -

Adam Pastop / ick met Tavidt denougst/Matth.13.Roth vomiss '' endealfoo voots:ende die fen voodentizit/1.Coy.4. Lachmp U thers ghefindt is verachtende de fakefoofer mit optherte/end vervonnft alle d'andere/endealso haddeicknietgesienfo grootef ponder die andere andere den tenhier inneover alle zijden hier af heet den eenen Wetter - d’ander enfoudeick soo veelmietfpeken of Zwermer/d’ander Hepden / d'een fchiven/want sondertwifelhier

verwift d'ander verdoemt. TDaer inne over alle zijden grootelijcken ons den Beermochtansfotlaerlijc '' wodt. TD"opinien die h". Cop.4.

ken verboden a heeft te vonuiffen " Woo, détijt. Maerghp fult bpavon turenu fegghen/hoe: En falmen EMde 1, openbarellachteringhe Godtsende

wpbevechten3indickwilsverda gelijcker/dandentwift die wpdaer

omnemen/ofte dewoo, dendiewp daertoe benghen:wantwpfouni

ketterie mpet wiederstaen? ja men tijtstotfulckefouttchept van von wel/maer, ick will datmen, alsult niffen effitot als ulcke verbitterhept

ke wiederstamet Godts wogtende van speken tomen/datalle Chat andersintet metalleonderwijlingen stelijcke3ebaerhepdt ende allewisse ende fachtmoedicheyt,foo Paulus hepdt ende verstantbezijdenfhin däitleert2, Timot.4. Endemietmet gefettewesen. Maer alsogaetethe bespottinghen/ofte met deen den densdaechstoe/dat niemandteenen anderen vilepniehepdtofte injurie anderen hooyen ofte wijcken wil/ aente fegghen/afte deur vpandt eenpeghelijck will bpdenfinen blijs. schap endeghekyf/maermetmal ven/hoefehlurfdshooft dat hp oock anderen teivermané als bieders/ hebben mach/ende hoe claer hem verdaghende d’een den anderen datghetoomt machwozden/heton metallejoethertithept/soons Pau fe moethet befte wesen wattet kost/ ende hier mede noch niette vzeden lus dat alom leert 1,Theffal,5, 2. Thefiz-Gal 6, Jckenweet niet wefende/wp deghene hatten dienfet

hoennen dat goedtinakentan/dat

wp dus ondermale anderen wie --

-

--

ETWOENUEnse/Wp) “ä brennung:

-


--------

wp vwddense. O Chilfs/ Auteur banalefachtmoedieheppapsen deeendzachtichept/wilt tötchmette

ooghendjmreghenabeu voick aen fien/-ende wiltuwenpapsende lief dempten gemel latendaten/ende

mietangheraldusuwe kinderenin fulckentwiftendeoneentchept laten blijven. CDChriftene zielen endelie

veboeders heertudoch eenpege Bestet van Cainaf die lijekafwandesentwift/beftet watu inden "datterter

lupden betaemt, die daer ghellick

A

kinderen Godsztjt/ende eenien. Da

' Shenopgeresenende herbei

der hebt tnden Henzel/van waer

---

'' helück hopeder '' tprend de ' #'' / aerkick oologe maerk ' groote gewechten ''upden “ '' Zyt dyachtirhepdt/ende end # ' fältchepdtverbrpdendezjt: keertu

## athm warmhor

noch in eenlighefaken kranckende

ghebzeerkelijckfo wilt ulteden hier feivitän

-

inneiochbeterenende latendealten middelei seitwift . . . . . . --

ewift/IP, WL.fchirkende tote-dfeve teerideitenbe:

de liefde/ ende eendjachtliehepdt

##

erlde, da er in

wantdat het bpfonderpointer van leven is / ende t'gurt EPM1

'

- :::::::

dat Sobt vanongboven allefaken begeert/ende waerdeurmenalleen enende kennenran, wie datChri

sä.13 35. 1 Discipulienzijn:öghydat nieten, - Sal. hebt. Hoefoude de wereit ghevon niffenconnen datwp Christus. Die rpulenzin alswpdusalindfo

diezijnefimalkanderen verachten |

versmaden hatten benden Fendes verbannen gelooftmp/also als wp in dufdanigheim staetzjn/

eröp-bpfond

' Noam 14 dat denhepligen Gheeftniettonen enfal:veelbeterwaer"t/maermin hooxen te waken endete bidden berftant/ eenlighe opinien die niet wantal is dedupvelterekom ' puerrecht en waren./fn anseboe vebete verwecken idersteverdzaghen/danfdogroote '' im papsende fware vpandtschappen daeromme Vredete naken: Laeton daneen. tenems. MBphieten Penzeslofteja paeelijek bidden/ paerken loershepdt des Heerenke hebben endedie moedt niet geven maer ick duchte datet somititsden hpfsfert,die daer Israelbewaert. zeelofpverdesdupvelsis/die een Dehoftick nu hadde die eloquentie dooflagher isvanden beginne,Jo väEiceroof Nemofhenes ofveel

ä

'“

'

han,8, endevaulden beginne istge meer die fertüteende gratie ofts galos A ig

-


Vre-Rede d

6 -

Geest Sodts/omekom dat de paps Hetmeefe is dat den gave nen (deurziersuade menfthe op defer wereltfonide cons ren)so verriebenghen/oatfp heur nenghefchieden/de welckefept als

21 Impdenaffeeren willden vande die

dus: Paxoptima rerum, quas Hominino

#'

odfe endetweetyachtichept/ende viffe detamme. Pax una triumphisimmat hengoedt merispotiar,Datis: Het befte van alle äken dieden mensche hier hebben ' e, alle alle opiniaterhepdt op henlupiden ofwetencam,isdepayseñvrede,be die "liefeilten Fest terdäveel triumphie,&c.WPatfullen Gods, dewelcke allevertant tebo wpdannu fegghen die Christenen vea gaet, so alsPaulusfept Phil.-4, Zyn TDen Weicken van Godt den ende toter eendpachtichepdt ende paps inde werelt ghebzocht/ghe liefde Heerden, bei welche daer.de hevenendeghelatenist alsChzt hmaker in deser Volmactheyt ein perfektie deswets Usonen is, Deh hoelieffelinekenfalle waer wereltquam/ghebogenzijnde vamde datomfien/waert dat wpaccoozt Maget/ende dat de Engheleude zündetende eendpachtelijck ghesint/ Herders boodtfchapten die blitz.de -

-

-

'

Kom 13. I„Tunn. L.

Coof 3.

ä

'' isulups jft | dé | de Hallichmaker des werelts/Ge. ' ' n,i5. Ephrf 5. Colof.3. End “ ä emme ten # Hemmelwaer so datoock Tavidfingt Pfalz133. ' Glorie zyGadt inden “: Aus.2.14

innet eenen monde ende herte den

'

Deere loofden./foo /foo Baul

Sier (fepthp) hoe goeda Endeghe

neuchelijcke fakedattet is debroe deopteraerdenwrede den menschen ders eendrachtelijcken te woonen die van goeden wille zijn. Defen ondermalcanderen,&c-Mp dunckt aps heeft Chrifius feinen Apostel datick dit ghevoele in meinherte/ lenoock ghelaft te boodtfchappen KNatt.Los ende die hoe grooten vzeuchtdattet akomme/baerfpdatheplige Euan in wienshups 3p/oo alsoock een voelen macht die eenlighe lieffelic sptredéfouden/feggende: Paysofte -

'' ''

-- - -- -

- -

heptinheim heeft. MPaeromme itte wradezy defen huyfe. Ende alsChzt- Aue-P.- “ “- meerverwondertben/dat wpnpet stusuptde wereltfchiedt/foofepide meer debuoirs endgenom hier toe hp tot sijns TDtfipulé. Mijnpays die te komen/ende malkanderennpet geeficku,mijnvrede dielaeticku. meer hier toe en vermanentfiende Ende nuvander dootverrefenzin dedisco,die daer wp in zijn ende de/commende tot stinevogyß TBifi de tweedyacht die mualomme on pulen/ heteerfieldathptot henlupderden Theologanten is:t'welck den was fpekende /was Fax vobi, Johan.14 aenmerckende Wip anders mieten datis:Payszymetuluydé TDttdient tut,24, behotozentespielten tefchijven/te wel gbemerche ende ghenoteert. fingen dandatons ' de/ Dockidat Paulus inalle fünebzier ccoot/eendzacht/endeliefdefoude ven eerft ende alvogen wenfcht moghen: aenghesien dat elcken genade endepaps/fhijvens dit het principale poinet van een dealdus/Ghenade ende payszyu Christen leven is/endet gunt dat luyden van Godt den Wader ende God bpsonder vanons epfcht/ende Christo Iefuonfen Heer,&c. Hier daertt alaenhangt, alaen heteerfeende upt/endeupt noch ontellycke anders hetlaette.Eon Hepdens Boëetheeft replecken wp mercken moghen 9 h isdevzede de Welche hgegrootelijckte achten -

#

-

-

--

--


„ Eerke Heel. - - -- - - - - - - -

dewelche alleverkantebewege,

- - - - - - - - "...

"... "

– 7,

fiaet Wetende dat hy

verk

Paulus schüft Philip4.

'

hy

als deur ins elf vonniffeverwesen -

' dam den Paps foo grooten

zijhde,dat is die met eenen

'

fake/ als dat den Chriftenen mpet opghefetten wille opiniaterblift/in sign diehyweetdolinghen foo moodtfakelijck ents / en hetaennt alsdien/ende deALfefde/ tezith,fulcke hope, ick datmender

''

'

diefootfamen gevoecht zyn date niet veleen vint/maer datsemeest mieten connen verschepden zijn/hoe mueenen goede taufete hebben/ende,

wifenfp beter/ofteronstenp"tam

romthetdatonderons(die daerde opzechte Catholijcken gherekent willenzijn/ende eins beroemmende rechte kenniffe der Euangelischer waerbeptte hebben)efi onder hün kupden soo veel twists/ difoots/ ende diversverstamts ist Waerom meverachten wpdus makeanderen

ders verstaen / fp foudent anders

houds.Zündereenige die welweten

'' 1s d'ändere servo in die ht "danfplupden/dte '' laetick da ' ' fen: maerd # ne/die Godts 0

omneen diverseh verstant Waerom waerhept beederontfangehebben/ me veroogdeelenwp / waeromme |

#

#

'

mpe annes verdoennen wpniale andere ja oock hatenende verbolghen? - - - - lickaemvalleneivonniffenen ran „Hieropplegende sommtgekefeg frknpet ' hen/vo ä gen/datfp niemanten verdoernent inden Theologianten die '' te verkondighen effitot lief maerdatedefchzift verdoemt: Ja dat feggenfp/die defehriftfoover deefileenichept meefteverwecken: rhiedt, Maer '' aenfean daert, kontrarie / Ball leert 2. Tim efalmuhunlupdéfchepden. |folg

'' naer/ # gheschiedenhier naer/dat jtbepide lijdtfaem/heit

-- -

---

-

-

-

-

somnighe faken fult worden, ber- | rij

leföe d

staende/gelück als hpdoer /die ghp [ ric

'-

nu beript endehpoock fommige ghelück ghp die beritaet#

| Eidg. -

laten

'

“ :: ---

daereentweder op: Hetts altelaers wallenwaneenicht mitlaengkyuy dattet ketterienzindatdest den die gheeft ist, will fülck stellen/ende zijnalsfielergh denvéritiertkendeur den Gheeftdes ä. raersef Comeilen lächtmoedicheydts „draecht, deren

#

-

#

Paulus leertmp/datick cenketter, padathy eensende anderwerfver

mzent gheyeesthcef, schuwensal,

#" ' mpt hatten oftsver oemen/

eisbock mageliehdat | Ein beh

aulus hier niet emfpeerkt van ulche Mieters alsghp verstaet. MBp bzgechop ' al k,4 Ende di -

t:

nach Pleiten.

# t’gunt stet

-

lüttS. Galat,4


V-fe den

8

end

h

.

.

rente twisten,maer dathy.paysibel

-

F ä zy reghens eenyoghelij ckbercytom met dits'en ende dathyverdraga

# "Und

fouden hin

1 tonderwijeh,

# "##### "dock leert" 2.

In

de quadémetfachtm t,on derwissendo.de wederspannigheom

tebekennende waerheydt,endedat kceren moghen uyt de banden

es duyvels, die daervan hem ghe wangenzijn totfijnenwille,&c. Tit ' ' onsoverby brieven, endé en hebt isbpfonder teghensdeghemeghe enghemeenschap methem, op fpzoken die teghens de waerhepdt dathylheimwerde schartende,maer ' emwerdeschat tende, maer '' opt hemnier älsvyandt, maer # fe ketterien hielden./food „goedtte merkens die de woszden melgadefläenwil/ind eerste Epi ######### ################ feltotten ' Chefint,5 gp.fegt hp pdunckt dat hterial ' # en3ij Wybidden

F '

wederomaldus:

ulieve

den groote faulteigende hoehep brocdcrs,vermaent der omgekeerde,

ich

troostde cleynmoedighe, help da

/ 11 wesen/Hohe pintisinochfans in cranckenopendezijtlijdtfaemende

.. -

- -

-

eurl patienrichtegenscensyegclick&c. guereiberinäenthent/epgen lief en, indeu tweeden bpief rap. 3. de/epghenbehaghen/ende verbit "Etem 1./Timot.2. 2./Timot,4.Et, terhept. Endeso veeliferafdat wp Totten Ephesten.4.fegt hpalduis: daer “ afmet maltanderendisputdeeren, n/ of T zijnde inden “ Heere, datt ghy wi

'' #

wandelen feo't betacmt '' | rospedaerghyinneghetoepenzijt,

# endeverhionnien mit in

#

mckalderonderdanicheyt endefoe ticheytvanherten, verdragende mal ganderen deur de liefde,ende doen

-

entronnen vier

deneersticheytomte houdenideee- , nicheyt des geritsdeurden bant des vredas Item alle verbittertheytalls MIPgs

deroepinghe ende quaedt pre geweerr metal zy

EN

“ '“ damalcanderen rote,gelijck alsGock ulnydentoegegevéh ftdösrChrjä "gheerien mimid Iffer mit " ; voofyleffente vollghen/ende omit ' ' ''' ''' '' sdatter faudenghemeen onder in thewt.zieltegfens malcan.de

den P

u

# - - - - - * - - - -- - - - -

-

ein aus

e, origineleert dafür in

jetzt die sius

- - - -

--

raecodieren, sodatter,

sklee- ren ---

gheen


Eerste Deel.

-

9

gheentwist meeren wareofteghe lieverheeft te blijven hackelendeen üffende dat spaengaende.de opf dekinvende/defeis/fo Paulusfegt

niemovereendzoeghen/alsoo verre 1. Tim.6. opgheblafen,nietweten hetconfte gezijn/ende daertnpeten de, maer rasende naer quetien ende konstghezin/dat eenpeghelijck den strijdingen der disputatien,waeruyt dat comen haet,kivinghe,quaedt fpreken, ende quade bemoedlingen, verloren arguarien der menschen vangecorrumpeerdenverstande,den tat eenen verstande, ende arcoo.de welckendewaerheydt benomenis,

anderen verdoegeendeinfinevp Hept liete/tottertübt toedat d'een ofte d’ander anders gheopenbaert wierde/op dat wp also epudelinghe

commen mochte/daertoeons Paulus die meynédat hetgewin Godsdien fo dickwils vermaent ende so vien ficheydtis. Biettoch Blieve bipos delijckensmeeckt/feggende/Phil.2. ders endenertkt weluptdevoopf; aldus:Isdaer cenighen trooft danin laeten van Paulus/endeal geron Christo,isdaereenich folaesder lief

idereert overlegtefibefiet/ofghp

den,ißer eenighegemeenfčhapdes ghefondeertzjtomalfco te twistein

gheets,iffereenighe herteljckheyt ter Laufe van divers verfantende Ende bermherticheydt,foo vervult mijn vreucht,op dat ghyghelijck ghemoedtzijr,ghelijcke liefde heb bende,ghelijck gelint,ghelijckghe voelende,datterniet enghefchiede deur twist ofte deur ydele glorie, maerdeurootmoedicheyt, déeenen achte den anderen beter dan hem

quefie dienu inder Lieligie is/alf menalomme meeftdort Ghp hebt hierbobendickwilsghchoot/dat dit behoot bertoont tezijn metalle

arum,

onderwijsinghe ende fächtmoedic

heyt,metallelijdtsäemheyt,ja met bedinghenende fmeeckinge. Baer

fegdp/men machdedolinghenende

felven,niemandten sie uytnat’gunt heresien mietalfolaten verwoecke dat eenen anderenaengaet,deaffic ren. Het is well waer/maer ick en tie zyin uluyden die was in Christo vinde geenéanderenmiddeldande Heft,&c Ochhoefoudepemantons fen/dienu hierghefeptis. Alfolan naerdegeefeltjckhept/dfewp nu in ghe als wp van fulcken verstande fien, bet te p2opcoft speken/ofte zijn / datons dunektdatter meer petfegghendations betfoudemo hangt aen een watdivers verfant ghendienen oftehoefoudepemant van eenfghe plecken der Schziftu de affectien ende pafftendie nuon ren/danaendienpeps/eendzachtic- - - - - deronszijn/daer deuronsdit ghe hept endeliefde/ende dat wptoela

fehl konnt/bet tonnen gheschilde ren/dan Paulus hier endloet Hoe foudementerrker/liefflückerende betreckelheker woods tonnenge

ten datmendie beke omd"anders wille / het meefte verliefende om

t"minfe/ ende mepnende dat simpel dolinghemeerder isdan twist/ghe bzupcken Indien ons defenpeten kijf/haetefinijt: Infumma/dat die Nots

roeren/npetenfalonsroeren geen guerelemeerders dande liefde/fo GPateurs ofte Poètenen fullenpet langhe iffer clepnder hoop vanbe gedoen:maer wildenwp defe woop teringhe/want dienpeten Weetdat den wel verstaenendeoverlegghen/ den vede ende liefde het meesteigt endealwelweghen/het waeron van alldatteris/ende alle verstant mogelück ofwpensouden onsepn (hoelhooge dathetzp)te bovengaer,

däßck tot eenigenaeroozt schicken/

Phil.-4.7. 2.Coz. 13:11. 1.Coxin

näher die ditmietdoenen welt/maer 13.2.,13., die ein weet noch npet.“, - , wº 4."

2G

Goch


"IO

Vre-reden.

Gockt also langhe als eenpegelück ofte wanneer dat fp verdoemen, foodeur vast bp den firmenbljven hier toe dient eenen anderen tüdt/ wilt/ende elch eenfoo ketelachtlich Up will alleen oufen bzoeder deur

bliftdat hp gheen ander verstaunt eetle kopte Ozatie vermanen ende encan verdzaghendantfline/foten fijven totvrede, cendrachticheydt, fal"toock mietzijn: flaerfoo wan cn.de liefde, sonder dewelckenye

mant Godt fien en fal, Hebe.12. Ochof Godtnufoomjnenmondt werdensiendehoe grooteschadeen opende datic contemetfünewoo de verachteringedätterin hetChi denfoomjns bzoeders herten roes fendomgheschiedtdeurdesentwift ren/dat spaledicoot vervzeemt neer dat wp fo verrecommendat Up ban defentwift unorde Werden/ende

ende schepdinge vander liefde ende hepdt ende twist bezijden stellen Paps/ende watten vervozderinghe de/patientelijck endelijdtfameljekt Datter komé foude deuronsattoqt d'een den anderen begonfente hoo ende eendyachtichepdt/fo fullen wp ren endete verdaghen / ende dat

ons werden wat bupghende/ende elekmeer diligencsis dede ommet biedendealommepeps/liever wat fijnen boeder lieffelickovereem te wijckende, dan duste blijven frij romen/damomhemmetgheweltte idende omeen wat divers verfant/ trecken totfjnderopfnie/bwantdie

mantet3hnmaehdatteronder alle dickwils meent de befte opinie te ferteneenlighegoede zijn/endeniette hebben/en heeftsenpet/foo wpdat bemoeden isdatalle de Refoxianen dickwilsbp onsfelven bewinden. Ende oock fao zijnder veelopinien 'erlegen3jn/fofphedenenzijn/i ' sonderdeupterlückekenmiffeuande hopendie onder die Griecken/Mof welchemenfalich tanzönoocksoa coviten/ Armenianen/ Abiffnen/ en Werdoennen alle ketterien ofte efte die onder Priester Jan of in onrechteoptimieunpet/bpfonder als

ä''

Indien woonen, de Heere kent de Unende Abchzifture Wel overlepdt Pne/hp die alleen de onderfoecker hebbende/defakenpet anders vers

der nieren ende kenner der herten staenentan/ghemerckt Paulusbes ls.Ick entwijffeloockenpet/ofsn fhijvende eenen Retter ende daer der allefetten eemighezijn/dieop afdiffinitieghevendefonder andere Techtelijck den Heerefoerken/ende feght/dat fulck eenzondicht, die Asam,4. die omde doodt mpetgaerne Godt

deur fijnsfelf vonniffeveroordeelt

nochde Waerhept(t'welck Godtfel zijnde, datis/na dat heimfjnkette Weis) afgaen fouden/ noch anders terjeten diverschenfonds betoent

geloovendannafejnwoot/welck is/soldathpfnhemselvenwelver eenpegeljck verstaetna dat hp Lee faetdathponghelijckheeft noch raersofte uptleggersgehadt heeft. tansblüfft malignerende ende opt Beele ' spbeter fpfou niaterlijckbphenfijnen/gelisch dat den beter: ghelooven:terwijle lep hierboven ghefepdtis. Ende iste

den speen opzecht ende ghetadtch meer die verbesonderem/dat de Werelt leven/fulckeenfoudeickmietgaern foa verre heeft derben tonnen/dat fp Werdoemen/offpfaudenmoetenfeer een/die fp vso eenWetter houdt/en bzeemde opfnien houden: maerick dedickwils mochtans gheen ents/ laet varen hoe verre dat hemduf ende die oock fün opinie in eeniger damighe dolinghen strecken/ende maniers bp der Schriftpçoeft/derft alsen/Verdens WatdolinghemZün /die verboemen, vervonniffen/onthälsen/ Ren/


Ferkedeel.

11

Men/berbernen/Ft. Waer Paulus elekteen deuchtdoen fal/maer bp fulck een Retter als die daer hem sonder den hupfghenooten des ghes feiven verbomift ende opiniaters loofs."Ickenrandtnpet verflaen/ lijck doolt, alle gebfedtte fehuwen/|fpen dervennpetdeurden Tempel Tit.3. ende daerte laten/ Ende dat Chi gaen/fpen derben naeuteten/fpen Adatth.13. stus oock verbiedt dataneruptupt derben npetfegghen/Godtghebeu -

tetrecken boop den ougf: maer dit feghen/maer terwijlenfallensprint werteldersnochbeeder bethoont/ aldermeefte, te Wetten/fnde ILiefde alleen spektenwp hiervandentwist endeteghens depeps/sp verfmaden ende verschepdinghe die omder de heuren naeften/fp verdoemen/ende ghene is/dte humlupden ghelijcke dickwils ein verstaen fp felve mpet

lijck vander Euangelischer waer Waeromme. Ende hier inne ke hept beroemen/der welckédiftoopt onverdaghelücker zyn/datsefelve ende divers verfant feierte becla meeftongheleertzjnde allegheleer

ghenis. Maer noch veel meer de quefienende warevpantschappen die pomhetfelvenemen/fulexdat fp mal anderen verfmaden / mit achten/veroogdelen/bitten/hatëEr. JBaer fiettoe (seght Paulus)indien ghykuyden malcanderen bijt ende verßlint,datghy oock niet deurmal canderentenyete engaet.Ghelooft mp/hetenmachaldusnpet bljven

Galat.3

staende/de liefdie die daer den bandt Colof-3.

-

den spotten ende verfmaden/ende nprtalleene deghene vanonfentj

de/maeroock degene die hier voop tijtsgheweestzin/vandentijdt der Apostelen af/als Ireneum/Ter tullianum/Opfgenem/Ambrosium/ Augustinum / Hieronimum / etc.

Steunende alleen op haerlupder leeraers: Ende mits darfe foobaft

daer opfaen ende anders meefall ongheleertzünyfotammenfetequa

derperfectien ofte volmaerkthepdt lijcker affetten van darfe eens Ops is/ die moet deoverhandt hebben/ ghenomen hebben:maerdatenoch ende bovenalspannen/endenpeten hierenbovenfoo verwaentzündat macher meerder oftepretieuser bp fp alleandere verachtsendeveroog

ons zijn/wamtetal inde liefdeghe delen naer defimpelhepdtefi naeu floten is/fo als ghp hebt. MBat.22. heyt der conscientien ende opzech Mä0mma. I3 .Gala,5 1. Tim. Io Ja tichept van leben daer fp hun van d

to.2.Ft. Ende daerommelbenfekte

beroemen/en taniek van hunlup

meer verwondert/dat de TDoopf denniet verdaghen. Dit istdat ick gefinden (die hun bovenalle andere

dusoverbepden3ijdenbeclageende

beroemende alderperfettstete zün) feggedatte befehzepen is merbloes dien vooß bandt der volmaeckt dfgetramen: dit feggefck nfetalleen heptalfoo fetten tonnen/te van de TDoopfgefinden/maer oock

Weten/de liefde/ende datin alfult van alle d'andere intghemeen, als hervoegen/date alle andere dienfet vande Romanistenteghens de WLu

recht vanheurlupder opinie enzijn/ theranen/vande Lutheranktegens verfmaden/mifachten/verdoennen de Bwinglians offofp die noemen ende als Hepdenen of weretliche Zwermers/ vande Zwinglianen unenfchen houden,CDock mede dat teghens de Calvinisten/ofGhere fe luttel oftegheen aeimifeen doen refoxmeerde, defe oock onder den

anderen dan diegheheel vanheur anderen/fuler dattet deerlijckt om dtpder opinie 3jn / daer Paulus hooxen is hoedat d'een den anderen mochtans leert/ Galat,6, datmen befchempt/versmaedt/veroodeetik 25 j-" verdoent _-_-–


-

-

-

"12 Vre-reden. verdoemt - ende quefilie mobeert veratrozderen/verdaechtmafrans

bpfonder oock on den fin van defe deren/eñlaeteen anderfjn vzphrpt

woodendes Heeren/Neemt sei das unden Heere/soghp/deuwe begeert/ is min lichaem, daerfe mochtams, ende verbept den tyt/ totdattet den

altefamen om de waerhepdt der vooß wooden eens3jn/eñdaer enboven nochweltweiten dat Chi stus dat waerdighe Sacrament sinslichaems ende bloedtsinfel lende/daermede depapsendelief

eenen ofte denanderen geopenbaert

falworden:Och Hemelische Bader/ och Christe Heere wiltuvolekmet ke 00ghen der ghenadeaenien/ende UUenpaps upten Hemel laten das len/ ende uwe kinderen met dien

detot maleanderen foo dier bevo Paps ende met uwer liefden bega

lenheeft. MBaeromme enhoopéwp ven/gpdatspepndelinghet"famien dafi mal anderen mpet in alderpa inliefdeeüin accoozdeversaemt/u tientie. WDaeromme ein vernamen tfamen met eenen monde ende ee wpdanmale anderen mpet metalle nen vopfe dancken/ende lafeñppijse fachtmoedichept? Waeromme ein finghenmogen/Amen. Oboeders trecken wp d'een den anderennpet roept gheljck totten Heere - bidt metallelieffelijckhept/foo Paulus On den vede/wamt ghplupden in

onsdat alommeleert/alfmen hier der Waerhept te verre vandien ge- . bohègesien mach hebbi 1.Thef 5. Wekenzijt/doettochu liedenoogen

2./Theffal,3. Läom.15. Ephef.4. open/ende fiet wat ghp verloren Colof-3 etc. Geh lieve boeders in hebt/mettewillentewüsendealte

'

hebt verlogende Christo omfer aller Salichmaker/ eurieus zijn: Wilt toch eens tot u lupdenfelven“ vede endedeliefde/twee gefufers

heeren /wie ghp 3ijt (want wp die allepiste bovégaen/endeghp hier inne doch alghefailleert heb hebtgeaenveertmiteitweedacht/ ben)endefiet waertoedatghpghe twee Capitepnen allerberoerthep romenzijt/besiethoe leelincköfeha den/boofhepdenendeongoddelick delücken/ende verdoemelijckenfa hept. Klaer daerfallnumoghelijckt Rehet isdat degene dieondermal pemandt van 19.L.fegghen datter anderenbzoeders behooyen tezijn/ geen granfhap/tWifofte haeton

aldus verstoopt in twist/ gehijf/en der LB,T.aengaende den perfoon de haettendentydt legghen/keert u emis. Baer den3eelende jaloerf updentochtotdienforten vedeen hepdt des Heeren ist die u lupden detot:dieviendelijckeLiefde/waer roert/ochof Godtgavedattetfoo Afghpte verreghewelten zijt: wilt alomme ware/maer veelargumen Mlet uVen Boeder gverkommen die ten/wooydenendewerckenbebwijsen Met U een lichaem is / ende deur

endebetoonen genoech het kontra

so rosteljekten prijs metu verrant rie: eenpeghelijck die gainhemfel foentis/te weiten/met dat dierbare ven/efi bestehoe hppleecht te von

bloet desonbevleckte Wlams Jesu niffen/wpweten welwatwphoo Christi. CD entfiet ghp mietdat ghp renende fien/fekter menfiet in viele omeen verfehtl verlief dat alder verbitterhept/vermetelhepdt/ver

meefedatint Christen domis/dat bolghenthept/opgheblasenthepdt is/de DLiefdes Aeemtmaleanderen quadefuspitie/fchimpinghe/lafe bp der hant/endehandelt. 19. Wl. fa ringhe/endeveroozdelinghe: ditfe ken in alber fachtmoediehept ende keralen romt upter liefden mpet/ lieffelichhept/ende kondt ghpnpet dewelcke so Paulusfept 1,Co.,13. is liidt --

- - - - -- -

-

-

-

--

-

––

– ––


–-----------

-

--

-

Eerfte Deel.

kslijdoßem endevriendelijck,ßen bupten der Kerckengheweefh13 eb benijtnyer, yen isnyer overwillich, ben/wamternpet eenvan hunlu ßen isnyer opgheblasen, sy enis den gheweeften is/offp en hebbenp. miyet vernocyclijck, yen foeckt nyet luttel ofte viele gedooit/effi d'een van dat haereyghenis, fy en werdtnyet d'ander in eenigepointten diverfeh heterght, fy endencktgeen quaet, gevoelt. JAud'eenen wilt hemmpete yen verblijdt haer myet inonghe latenonderwijsen/d’ander die wild rechticheyt, maer verblijthaermet onderwijfen met alte grooten aus terwaerheyt, fy verdraghetal, yge thoritept endefirafficherteiherrloovetal, fy hopetal, sy lijdet al.,&c. fchen obereens anders ghelooveeffi Mulaetons befien oftfoo metrong confientiedat d'Apostelen mpeten -

-

-

lupden toegaet / ick beduchte mp hebben ghedaen, maer verboden. feere dattet al ter contrariengaet/ 2.Corin.1,24. 1.Pet.5. Wilde elek welche indientfoolis/foo zijn wp d'eenden anderëlytisamelück hoo feker upter liefde/fo zijn wpdande reneffi mal anderen te gemoete co miserabelste van alle menschëwant men/lantmoedelijck verbepdende/ 1.3oam.4. die mysten bemint (fept Joanneg) tot dat d'een ofte d’ander wat over Kan“, die enkentGodtnyet. Ende weder quame/dentijt foudet epndelinghe omme: die fijnen bröeder nyet ein Leven/Endefo Paulusfept 1.Coy.3. bemint die blijfinder doot. WDeder Dentijdt Roudet verclaren, ende een omme Joan.tnt. 2. Die fijnenbroe yegelijckwerck foude geopenbaert der haet, die isin duyterniffende worden,&c. zu en willen wp in wandelt inde duyterniffe, endehy npemandt pet verdzaghen / daer’t -

enweet nyet waerdathygaet, ende mochtans welvaninoode waredats men vanonsveel verdoech/ d'een

de duyterniffen hebben fijn oogen

zoam3. verblint&c. Wederomme 1.-Joä.3. meentetfowelte hebbédathpnpet

>– -

Sowie fijnenbroeder haet die is een dootflagher, endeghy weet dat alle dooflaghers enhebben dat eeuwi ghe leven in henluyden nyet woo nende: daer deur hebben wy fijn liefdebekent, want hy fijnziele foo vooronsgefet heeft, endewyluyden

in een tytelken enfaelt/want (fept

hp)tckfaopte Schzifture/d’ander

fepdt dat hp oock opte Schzifture staet/efildathp dieterecht verstaet/ dandie ander waent darfe alsoote

verstaen geweeftheeftoverde der thikhondert/ja vierthéhondert/of

moeten oockonfe zielenvoor onfe Wijfthten hondertjaren/d’anderfept

''

broeders fetten,&c. Zoe verre ist Wederomane / dattet de dat wp onfe zielen stellen fouden mannen also verstaen hebben: d'een

booxonfen naesten/ als wp aldus aceufert den anderenvante rupm twitten/kjvenendefwaerghefchil endete waerlijcken leben/d’ander memen/ende van malcanders sehep vantenaeuwen endeteferupuloos den om wat diverfeh verfandts fen ofte hippocritisch leven: Glinde wille/daerwp't nochtanstenpzin- | hoewel, datteroverallezijden fau

ripaleeenszijn. Maer numepnen fe is/foo zünder nochtans/hoop daer veledat wpmoeten gelijck ge ick./over bepdenzijden goede op boelen totten mpterste pointete toe/

rechte Christenen/die naer heuren

Na, ende die in eenich erreur ofte quaet upterfte befe pünen den Beere te verfant is/dat die gheheel upter behaghen/endedat recht iste voll kercks is/het weltkindientfo wa ghen/elck naer fün re/foo foudenalle de olide Leeraers oockfletmenfe jt. Religi

'4“ '

-

i


Vre-reden. Religieferbsoberbepde/ja allezij eurieushepdf/alle erffghelhept/ende I4

den. Aufoofept d'eendatde ander

rurselhept, alle

''

upt vermetelhepdt ferft/endedat alle opiniaterhepdt/daernmeef alle de doodt den JBartelaer npet en lieden mede befmet zijn/ luttel of maeckt:d'anderfept/hp en!Was ban den omfennpet/hp en Laddet npet

veel: Densommighendunekthun, dat spt soo recht hebben datterton

te recht/ende aldus verminderen moghelijck ware darfe erghens in p de eere Godts: in wiensnaem ongelijck fouden hebben/ende daer dat fp (hoop fck) aen bepden3ijden Upt verachten ende veroogdelen sp fterven. CDchen isditnpetideerlück." alle deghene die anders ghevoelen te beklaghen? WBatmoghenfp von danfpdoen/ende en dencken npet miffen die buptendengheloove3 jn/ darfe Hier vooptijts oock ghedoolt/ als die Soden/Turcken/Hepdenen/ andere opinfen oock also gehouden ofone archfe vpanden / als wp hebben/de welcke mochtans latende van malcanderen dus bonniffen/ Waren/fp aenghevaert hebben die endefo quaet vermoeden d'een van pmußouden. MDaeromme en fou den anderen hebben : Wp geben den

detmpet moghengheschieden/date

ongheloovighen clepne occafie om fommighe faken weder kontrarie totten rechten gheloove te Comen/ verfonden zuhoedattet3pofnpes ende ghevensnfe bpanden groote en 3p/waerom zijn pfoo onlijdt

voet tot wpeedthept endetpçannie: daeromme fofegghe ick noch eens/ also lange als wpaldusfaen/ende infonderhepdt de gheleerde gheen

faem teghens heurlupder naeften Haddemenfoo teghens hunlupden

gzeweest/moghelijckdätfp totten verfandenpetgheconnenen Waren

meerder debU0ir en d'0km 0m unet

daer sp muzijn/sien sp heurlupder naestenergens indolen/datsphen fullenwp hetongheloofnpetterne ' ende onderwijsenmetalle der erighenende nochveelminde lieffelijckhept eiñfachtmoedichzept/ ongheloovighe (Turckten totonfen fo als Paulusonsleert:hetis Aba gheloovebzenghen/t'welckanders than die ong foo curicus maecht mal anderen te overcomen/foo en

welapparent waer epndelinghe te in opinien/efifoo veelartijckelen in

geschieden/indien datwp d'accoot dengeloove ende Lieligiedicht. Op waren endepapsibelücken/lieff dat (terwijlen nen het meeste fou lijck / ende eendpachtelijck onder de latenvaren/teweten degerech mal anderen leefden, endedatmen tichept/depaps ende de eendzach onderons mpetmeer ' icßt tighe Liefde)defeghescheurtfouden ben Pauli,ick benCepheick Apol moghen werden./foo laetons lieber limis/St. Woaerommeick overbep doenfoo Paulusfept Tit.3.Radat denzijden bidde: CDlteve Christene Wpfe gens eianderwerfvermaent byoeders / Wilt laten waren defen hebben/laetfeonsfchuwen/maer twift/alle quaet bemoedö/alle quaet sonder verbitterhepdt/ende sonder spekten/alle verbitterthepdt alle hunlupden daeromme als bpandt alle onweerdichept/al teihouden/fo als wederomume Paul e veroogdelinghe/ende Keertulup lusdat leert2. Theff;., 2. Tim.4. den toten pepg / eendzacht ende Enhebt (epdthp) gheen ghemeen Christelickeliefde/weertallemen fhap met fulcken eenen./op dathp schelücke affectie/ alle epgengoet befchaennt werde / nulaer ein hebt dünchen/alle verwaenthepdt alle hemmpetalsvpant/Et. Hier spieler

'

Paulus -

-

--

---

-

---------


Eerfe Deel,

15

Paulusmochtansbaum denghenen, belijden was Christus felfstebzeg Steden woozde Godts gheßel we- | denende verlaerde als doe/datop derspannich zijn ende die sozondi-| datfondament flinkerrke ghendatsebphaerlupderfelfsvon | foudeworden. Gelijche belijdinghe niffe verwesen zijn. Fu hoop ick |dede MarthaJoan.11. fegghende, datteronderons van alsulcke futtel | ickghckoove dat ghyzijt Christus

'

oftegheene einzijn/maer dattet elck | de Soon Gods, die font te comen in nu meeft houdt alsoo hp't upter | derwerclt.Item intwerk derApo Schrift verfaen an effirondelhp't | fielen.8. Ten Hofmerfer der Co

beter verstaen/hpfoudetalso hou-|ninginne van Candatten van Pht den TBie also dot/zinmeertederen |lippo fijngheloof ghevzaechtzün damte overtriffchen/endevoozal-|de/dedefin belijdeniffe endefepde: fulcken faet grootelijckte bidden/ | Iek gheloove dat Lesus Christus is

het welche deden wp't alsoot be-|de Soon Godts.Ende de bewaerder taemt/ende bleven wp lydtfaen/|van der vamgheniffen vzaecht den daerfoude epndelinge sondiertwij-|Apostelen/wathpdoenmostopdat feleenbeteringhe uptromen/maer |hpfalich worde: ende fp epfchten Wat/wp willen nu de lupden met | van henn alleenklijck ende fepden: - ghewelt doen ghelooven/ende tot |Ghelooft inden Heere Reformende ons gevoelen benoodigen. T'welck |ghy filt fälichzijnendeuhuys,want oä.5.24 mpet gefehieden entan/wamt het | Hanet Jan dat alle deghene 34 gheloof een fake ist die inde wille | diegeloofdatlesus Christusis,die

bept/ende den willeenrannpennant |isvanGodt gheboren, 1.Johan.5. met eracht bedwinghen, daerom-|(Totten Rom.ro. soo toomt Pank me soo enheeft Christus/ nochfün | lus wat belijdinghe wp doen innoe Apostelen tracht ofte ghewett ghe- |ten/endefept/Indienghy belijdtmet besicht./noch erghens gheleert dat- |uwem monde den Heere kefum,ende Mmen also deen foude/oorkfo en heb- |ghelooft dar hem Godt verweckt

bensenerghens befportoftegecreef-|heef vander doodt,ghyfülltfälich fchen op den ghemendie heurlupder |zijn,&c. Wantwie belijdtdatIesus peditatienpettertontupterlijcken |de Soon Godtsis, Godt woont in vatten/hwantd'Apostelenfelfsmet-|hem (fpd, Sanet Jan) ende hyin

“------

seineersten fertraechende hartint |God, Joan.4. ' Joan.1.3.5. en heeffe nochtans mpet verwog-|7,17. 13. Fr. ghp fult alom bevin

gheloof waren / maer den Heere |Item Joan, effi. Kirto.2.ende pen ofveroodeelt/ende heeftalleen |den dat die het poinet van't ghe heclaecht detraechepdtendehert-|loofwag/dat fp alfdoen deledien/ „g, bepdtvanheurlup der gheloof. Als|endedaermede bat pdoetevzeden

"oen was ahentech "atmen ein unentwende" "" "

goebt recht ende leicht gheloof in|was den ghetalfden 7ofte Jeffias Shifum hadde/fonder alle faken |die Home Gods/dfeindewerelt ge

foonalenteweghen endetenzpen:| kommen wagyendegestovenomden Bhelich als PetrusChristummet |zondaer falichte naken / dat hp 1. Timur

hortewooden beleedt fegghende | verreisen was endeter rechterhamt

ckgheloove darghy Christus zit, fit ins Baderslett.Ranghetooth

- - - - - - - - - - - 4"-

-- -


Vre-reden.

Y6

3

dat wp heeten / Credo in Deum, t"welclimen alsnoch den jonghen kinderenleert:muen ifergheenbe 1jdingeghenoech/maer daer 3ijn fooveelarticulenteghelooven die noch dagheljcksgroepen/fodatter

fchiedt dat Godt aldermeest mit haecht/daerommemogelück beter Ware fommighe opiniente verdpa

ghen/dandacromme software que flientenemen ende metfühnenboe der in vpandtschap ende haet ende ' epinde afen ist, ende dat de nijdtte tomen, want Paulusfepdt T-Cos. Er updennpet en Weten watsp moe dattet van noode is datter heresien

tenofte behoozente ghelooven/of ofketterien werfenfüllen,op dat die tenpet: hetisaleenen flach (somen gheproefdengheopenbaert moghen ghemeenlijckfepdt)omeenen man. worden,dat is op dat deurdufdami

Ghpenrondtfowelnoch so Hod ghe quefien de goeden ghepzoeft delijck npet fpeken ofdaerfalpe 3yndenen claerlijck die bekennen bes mantzün/dferpetaenfalwetente mach. MDant degoeden in bijten/terfondt Retter hier ketter roerte Abelflachtepzijnlüdtfaem/ daer/ CD boofe tijden/CDTDupvels liefeijck/fachtmoedich/fpen doen

'

-

-

Wolck. "Ickten sie npet watde goede mpemandt lijden aen/ maer lijden

fimpele lupden/die Godt endefin felve/fpflaen alle fakenint goede/fp Waerhept fogalern bindenfouden/ hebbenvan eickeengoedt vermoe

-

makenfullen/dan dat sp van be den/fpenwerdenpet lichtontsticht nauthepdt befwijcken ofte defpere

noch beroert /fp en vervonniffen

ren: maer de Heerfalfe vertroofen/ npemandt/fp en verdoemen npe

die daer een beschudder ende hul mandt/ende wozden sp vervonmit per is van weduwen endeweesen/

oftemfacht, spi verdaghent feier

ende van alle verlateme endeghede lädtfammelück. Deguaden terron P1968. foleerde: Ick ben met haerluyden trarie Cain lachtefpzijn onpatien

(fepthp) in tribularie, sy füllen tot tich terfront verstooyt terfonton myroepcn cndeickfalse verhooren: sticht tertont vermoedenspquaet/ Raer van alle verdiet dat de goe fp twisten/fp eriffchen/fp vervol delupden nu alomme identishet en/fp veroodellen/fp verdoemen/ Bernoepelijckfeende onberdyaeche phaten/fp benden ende encon

lickfe/dathunlupden dit vandege nennpet verdzagen/felfsdelanck leerdeende vanmal anderen kommt moediehept ende opzechtlichept van want detjdenfulex zündatmen bp degoeden/fo datterftaet van Cain/ ma alsoo qualijcken spielten nach dathpfnenbroeder doodt floech/ Onder debpoeders/alft doetmetten omdathphemduncken liet/dats

'

die de waerhepdt mpeten newerckenquaedt waren, ende die kennen/wp werdenterfondtont vanfühne boederrechtvaerdich/Fr. fichtende verstoopt/nadenaeuwic daeren diende gheen an der cause/ epdt vanone kenniffe ende ton also gatet nu hedenoock toe. Ghp

-

enn Rex. - g 18,18,

cientie, daer wp't alna rechten mocht hier upt leeren kennenende

willen. Wp berosydellen ende ver onderschepden de goedenende qua doementerfont/ende alsoverliefen den van wat fetten dattet oockzp/ wpdienviendeliekenpaps Gods wanter zijn onder alle fecten qua ende die PLiefde/ ende komen in dem/endeickhoop sock goede/die twitte/haetendenijdt/ende alsoo den Heer naerder bestaen dan wp vererijcht die TDupvel epindelfinghe meenen ofte weten. Des Heeren dat bpaldermeestbegeertendege Wonniffen zijn eenédiepen afgront/ pftet ---

-

- -

-

*-

-

-

--

l

|


==-m-– Eerste Decl. 17 pfietsalleendeherten aen. M9pen nochdoot,noch heerschappie, noch

will

illen dan,nyet vonniffen voor den machten, nochfaken die ghefchiet

beter

tijt,foo Paulus datleert 1.Lozin.4. maer laetons lijdtfaem zyn/ver dpaghende onfennaesten endepij nen die deur oneoprechte liefflye ke/endepapsibelthcke conversatiete trecken endeten laetonsnpetver

da Als

bydo end

spat Kl

noepelijck zijn

alde hen

''

zijn „ofteghefchieden staen, noch hoocheyt,noch dicpte, noch eeniga andere creatureonsfalmogéfchey denvan de Liefde Gods dié daeris in

Christolefuonfen Heere,&c.ZSton

den wp aldus inde liefde/npet foo

NAT

veemtsen foudedaer tonnen ghes boven alsoeckéde Liefdedewelcke fchieden, dat ons daer aftrecken denbandt der vollmaecktherdt is/ foude/wpenfoudenalsoonpetter 1.Isa.4 foldat Paulusfept Col.3.Kinders fontomtficht endeberoertzjn/ wp

m oft

nen

(fegtfint Jan).laetonsmalcanderen en fouden onfen naeften npetter beminné-want de Liefdeis van God, font berlappen/vervonmiffen ofte

ht km/

ende sowie liefheeftdieisvan God veroodeelen/omeen opinte oftone . gheboren, ende diekent Godt: die trarie verstant van eenigheplaet

(l - --

ht

myeten bemint,die en kent Godt fender Schzifturen/wamt ghelückt nyet, want God is de Liefde.Weder alswp npetal even rijck of even omme wat daer na/Godt(fpdthp) fchoonenzijn/alfooen tonnenwp is de Liefde, ende die inde Liefde odeknpet aleven wijsof evengoet blift,diebliftin Godtende Godtin

zijn. Wydie vroomzijn (fegt Bau hem. Bestet daer byzeederjaleeft de lus) moeten decranckheyden van enfultmpet degene die noch cranckzijnverdra evindé/datnahet Geloof(twelck ghen,ende onsfelvennyetbehagen, hetfondame fonder het Biom. 15. wpmoetenmet alle lydt ntis/endempetenzün) welcke alle deuchden

' ''

f s

faemheptmal anderenverdaghen onspetallfoo in allder manieren te ende verbepden tot dat d'een ofte voyen ghekepdt ende ghelaft wogdt d'andereen wat verfoete/ endedat

*-Het geloof --

' GeloofdatChzi wpdaeromme ondermaltamderen ghecomen stus is om demzondaer mpet en laten lieffelijck te leben. als die

|

"efon falichtemaken ishet fondament/ Raer(fegt ghp) Baulusleertons/ anent want andersgheen fondamenten dat wp een ketter fchuwen füllen “- macher gheleytworden, dandatter endegheenghemeentchapdaerne

'“ gheleydtis, "welckis Christus Iefus, dehebben/daerenismaereenkert- 3 1.Corint.3. ditis dienfteen daerde ke/dierbuptenis/enisgheenlidt an. heylighe Kerckopstaet, Datth. 16. Chzifimetio bept. ns/effialso en behoo- Cheffa,3 daerde poorten der hellen nyette renwpdaer geengemeenfhapmeghensenvermoghen, Ende devol dete hebben. Hier afwaer veelte finaecheyt daer"tal inne ghesloten fegghen/hoe verre haerde kercke unaeckts

-

jen


. 13

Vre-Reden. foecken de Was / dat alrehande fosten ban nach een. Eherie die fit längheende specialtic Wiffchen vootblocht/t'weick ver ken vande kerckeghefthcwen hebe vult3jnde/tentante opghetrocken

'

ben/diede kercke findeftenlijckeen

nenne, de onfienlückepleghentest hepden: “ TDefenlücke is/daer.de goede ende quaden tfamen inzin/daer ment ts/daer de Leeraers/TDie naers ende Preditanten zün, ende daer de Haeramenten in geadmini

woztbpdeviffchers/ende fittende hebben vergadert degoede in heur lupder vaten, ende die quaet waren

hebbenfp weichgewope/Fr. feer anderediergheljcke ghelickeniffen 3hnder vande stemljcke / hoe wel dat de gerechte heplighekercke der

freertworden, endeindewelcke-on oppechte Christenen Godt alleen der anderen deTDisciplineis. Inde behentis wie fp zün/die daerop fe booftheven generale kercke ofte rechteljtfonder hippocrisie in heim Vergaderinghe zijn veel Kercken/fo ghelooven7de welcke het Iichaem als hier voortydts waren de Stern Chgiftiis/die devooyß DLeeraers/ kenvan Corinthen/Ephesten Phi deomfienlijcke kercke hieten: defen Geomaten ghegheben die macht kinkergs lippenfen/Coloffensen/etc. ende die heeft andere sevenkercken in Asien/daer derenGodtstcworden, 1.Johan.1. affaet Apocalyp. 1et. Ende foo Christusbroeders zijn erfgenamen alfmu de Giecksche kercken/ Godts,mede erfghenamen Christi,

de Latinsche/defoscovitsche/de

Indische/de Buptsche.de enghel

2. US

SIM-

“ Chri ET

I-

• I2

ä

fche/etc. ende veel andere dierghes Ghyluydenzijt (fegt cken/vande welcße d'een lichaem eñ lcdcnvan malcanderen,

'

ter efgavertsdand ander, so hee Item Läonn.12. Ghelijck alswyin tennochtans defe gefamentlijck int een Hichaem veel leden hebben,

ghemeende Replighekercke. Mits maerdat alle deledennyet eenghe Datfp alle Christum effijn Euan lijckghcbruyckenhebben, alsozijn gelie belnden/endein fündootghe wy veele een lichaemin Christo,en "D00pt3hn/endedatmen mpet verder debyfonder leidend'een vandenan

ein jugeert dannuenfiet/want God deren. Item 1.Coyin, 12,Ghelijck alleendehertenkent. Auhoedat de daer een lichaemis (fegt hp) ends fommighe van defe voöpfchzeven herf veelleden,maeralke die leiden kercken/fo verre gewekenzijn/dat van eenen lichamc hoe welyvela fe vand’andere afgefmedenzijn:hoe zijn, nochranseen lichaemzijnalfoo datditghefchiedt/is eene 22s Christus,want evengelijckzijnwy le anderediputatie/dewelcke wp alle in een lichaem ghedoopt,&c. ghemerktdatin Befiet Eph.1. Hyhevetalfijnvoe daer laten.

#

defe vooßftenlijcke kercke dtver ten onderworpen, ende heeft hem

'

qtlade/opechte (te weten ghegheven een ende hypocriten/ende datinpemant hooft boven alte zijn,teiweten der enkenfhetherte dat binnenisdam kercken t'wclck fijn lichaemis. Gadalleen/fo woztdefe voofzge ItemColoff. 1.Alle Käken zijndeur heele vergaderinghe de Hepsighe mendein hemghescha ende kerckegheheeten afsbooßfs/om hyist hoof van'tlichaepen, mderkerc twelekte bethoonen bpighebzocht ken,&c. Hierfetghpelaer t'welck woztdeghelfjckeniffe uptide Euan derechte Replighe kercke is daer

fche

gelievantnetdat inze gewonpen de Hehziftaffeeckt, die --

g


Eerste Deel.

den baftsfeen Chifumgefundeert want Christus rechtbeerdiehepdt is/ Matth.16. endedaer Paulusaf nu delhare is/want fp in Christo

g

datfeisfonder rimpel ofvlec e,gefüyvertdeur dewalchinge des waters deurt'woordt, Ephef,5. Die gereynicht isdeur t'bloetvan’t Lam, Apoc.7. 1.Joä.1. 1. Bet.1.Eph.1.

3jn/ende Christus is im heurlup den/fo als daerfaet Johan.6.Soo wie eer mijn vleef.ch ende drinckt

mijn bloet, die woont in myeñick in hem,dat is fog wie ghelooftdat GBp datfenpeten lebe der zonden) Christusstinvleeschgheoffert heeft maer der Liechtvaerdtchepdt/mpet voop heim endefinbloedt ghetort na den olepffhe/maerma den geeft/ heeftin afwaffhtughe fünderzon alsnulherborenzijnde, nyet uyt den den/die is in Chatfo/endcChxt

fterffelijcken zade(foodat Petrus stus is in hem/dat is/hp is een feght)vmaer uyt den onsterfflijcken lidt van Christuslichaem/welek ist zade,deurtwoort deslevendéGods, de kercke.TDitfegt Paulus weder kinderen Godts wog

omme operandermaniere Eph.4.

den/want die daergelooft dat Iesus, Christusis,van Godgeboren,1. Jo han.5.TDitisdeherboxenthept ofts gheboopte nadengheest/daer ghp alonmme afhebt/Zohan.2.Läom.6.

Laetons(fght bp) opgroeyendeur alin hemdie daer t'hoofis, te we ten,Christum,in welckéhetgeheel"

daer

lichaem,indient vermeerdert ende

tfamengewoecht wortdeur alle toe

Coloff,3, etc. dke nu dan herbo fchickinghe desdiensts,nat'werck deel, ren ende vernyeuwt zijn naer den der matenvan een

''

ghcesten zondighennyet, so Joan eenenwafdom des lichaems maeckt nesfght.Diegheborenis(seght hp) deureen stichtinghe vanhenfelwein uyt Godt,die endoetgheenzonde, inde Liefde. Dit is deftichtinghe want het zaet Godts in hem woont daer affaet Matth.16, daer Chat ende en can nyet zondighen,want usfegt CDp defenfeenfalick mijn hyuytGodgeborenis,dätiscHodts zercke fichten / ende die poorten wooxt/ef Godsgeeft de weltkerin der hellen fullendaertegens mpet

hemis/houdthem/dathpnpeten vermoghen. Ende vanden flven 3ondicht: of3ondicht Hp bp avon speeckt Paulustotten Ephe.2. al - ture/deurdit voofzzardt vermarkt dus: Die daergesticht isophetfun 3jndestaethpterfondtop/foodat damentder Apostelenende Prophe

hem fijn3ondevoo geenZondege rekenten wogt/volfghendedat däer staet Pfal. 32.Salich isde man die Godgheenzonde toegherekent en heef, In welckensgheetgheenbe drochenis. TDusdänheetendeher

ten, op dien uytersten hoecksteen Christo Ief,in welckenfowat tim

meragiedaer opgherechtwort, wa in eenen heylighen Tempel, indem

Heere, inwelckenghyluyden med

ghettimmert wort in eenwoonste.de


--

Vre-reden. metten anderen fähickenende upt alswpoockwellbehoozente doen/

2O

gheven vooz leden van Chzifi li endealst immers foudemoetenge ehaen/fo alsghefpdtts:maerfo0 fchieden/fo behooyen wpdattedden wanneer fp fn eenfghe bpsondere meteompaffeende medelijden/vp. mifdaden ofte dammable ofte groU van alle haet/partüfthap / gram ofte andere affectte/berept welticke opinien gevonden worden/ foo worden alfulcke bp die Wande ulck een wederomme in gratie te vooxf3 herrke afghefmeden: maer memenendeteomtfanghen/so wan

'

eerdighefchiet, so wert alvoyen al neer hpopgecht berouw betoonde/ ledebuoir ghedaenomdie teben foo Paulusontfünckdiebp de hupfe ghen op den rechten wegh: Ende vgouw vanfühnenvader ghesflapen Dit enghefchietnpetom alle misda hadde 2.Coz.2. Sietdaer hoe lieff denende opinien/wamtmen vinter lyckdathpdaer voop fehpflonder luttel offpen hebben ergens in een anderfegghende Defe traffingezy vernuft ofte verdaept verstandt.“ defen mensche ghenoech,die daer

Hierindan enmachnennpet ver deurveele gedaenis,alsdatghyluy noepelijckzijn/wamtmen also nenn mermeerfoudegedaen hebben/ende daerfoudedeurfulcken teurieushept meer twistsendeguaetsdamdeuch den kommen. JBaer foo Wanneer pe

manteenopenbaerboos ongodkße levenlepdt/ die daerwilteenboe

ä zijn/oftenaecktelijck

den wederomme fchuldich zitte

verghevenendehem tevertrooten, op dattet nyet enghefchiede dathy van droefheydt verflonden worde, dacromme föbiddeick heurlnyden hp) maeckt dat de Liefde in emferckworde: fiet daerbyeeder 1.Co.5. alWaer Baulus claerghes

de Schzifture wiederstaet/ofteopi moechbetoomt/dattet gheene clepne NIEN

' die teghemeenlighebande

fälfteenis van pemant afte finden

artieulen desgheloofs waren/ende oftebannen/mochte het stuck van totdiversche fondsvermaentzijn eenplveemenfcheenis/maerdat de/infjn quaedt bleef hertneckith tet ghefchieden moet bp de auttos ende opiniater/fulck eenfallbp der riteptvanden overftender gheheel kercke inden naem des Heeren Sie derkercke in devzeefe des Heeren Chiffafghefmedenworden./ge metallerthphepdt/vanalvoyenden lück als den oberpeelder 1. Co. 5. Heere aengheroepen hebbende/en effi Philetes/MZimmeneus2. Tim.2. defeght aldus: Ick hebbegeschickt op dat hp hem deur fchaemte be alsteghenwoordich,dat defe die dit

-

A

heere/ende dat dengeestaltchwo stuckgedaen heeft,inden namcons de/Fr. 1.Corinth.5. 2./T efal.3

d

HeerenIefin Christighylieden hier

1. Tim,4. maer däer volcht oock/ tfamen vergadertzijndemet mijnen

datmen defe daerom myet houden enfälals.devyanden, maerdatmense als broedets aloos vermanen fäl. 2. Theffal, z. Ghpbevindt bpdou De Hifopien date int'beginfelder

heefte, mitsgaders de macht ons

Heeren Ief Christi,overghegeven falworden.Sathan,tot vermyelinge desvleyschsopdat dengheetfalich wordeinden dach des Heeren Iesu

kereken/feer fwaer waren ende Christi. FAoteert alle defe weo den traech / eer dat p tokter reguerto welende laetonsbefienoft wp"tal

unen wildenvanpemandt aftesny fo doen/ofwp"tmuoock doen finden Den/maer dat spaledebuoirdeden malem ends deuruhevelefilde macht

errdatspdaertoequalmen/ghelück *

wissen:

Niv

- - --

-==


-

-- -

Eerste Deck.

2 T.

-

Infinen name/ende alleen op dat dietevermanen methetwootder den gheestfalich wo.de findendach des Heeren/etc. Ick duchte datter meeft alomme de contrarie ghe beurt. Hier waer noch veel toe te

hepligher Sichtfture / de welche

van Godt ingegeven isso Paulus

fght2 Timot2. Nuttgt leering, tot berispinghe,tot strafinghe, tot

fegghen/maer het foude te lanck onderwijsinghe, die daer is torter riffen/wpfullen op ditpas hier imme rechtveerdicheyr,opdat de mensche dedaeraffhepden/ghp comdthler Godts volmaečt zy,tot alle goede. " upt Paulo ghenoech fienhoe dat werckenbereet,&CDockfullenwp, „

men doen den banuserde/dattet

ihnen defte treckenmetallelieff

mpeten ghefchiede om eenich di jckheptendefachtmoediehept/en verfeh verstamtofopiniè/maerom die also falt unoghen gefehieden dat grove zouden ende wercken des wp onfen bpoeder winnen./daerwp bleefehls die notoir ende openbaer henn anders vanons ef van Gods

waren: oocknpetuptepghenaffee woot vervzeemden. Godt de Hee tie/epghengoedtduncken/ ofupt re/Gaderalder MPyfhept endeghe haet/n/dt/ofgramfelhappe/maer made willeons/finkereke/deurfün eendpachteljekt verfaeme deur die Gheet verlichten/ende

'

eracht Godts/ ende na datspfe af Fnen paps endeliefde gumen/op

gefmedenhaddenhumnochnpetals dat wp/gheljckeljekten ondermal vpanten htelden./mmaer vermaen

anderen ghefint zijnde / met eenen

den als byoeders/ghelijckt als dat

monde Bob den Paderdeuronen",

oockupt Paulo hier boven betoont Heer Jesum Christum loven ende ". fs 2. Tim.4. etc. (T"weltk indien dantken/ ende dat

alleghelück

wpt volghen willen/foo enfullen fpekenmogen endedatonderons wpnpet meerfolicht zynomonfen gheenentwistenzp/maer dat wp

bzoederte verachten / beclappen/ een lichaem van eenen fünne

#

vervonniffen/ ts veroogdelen ofte eenen verstande, wo den m

-

vervoighen /maerwpfullenpyjnen tot inder eeuwiehept Amen.

Deswetsverbulinghis delieder- un-se. TDehooftfom vanonfe Religie isvrede endeeemicheydt: die mper weltan bestaentenzpdatmenwepnich di ghen vast felle endeinveelen elck

synOordeevy late. Er muss Pfahler.

-

- -

1-–

Tastaturen aus Mansa- Saad

hpdenz die (omversehepdeidpinioptehau on

Alla Da AfP4a4

Das

Torvenaar Name TAwo Haas-

nehoß sein

-


2.2.

-

dae/aengesiedatinpemätdekemiffe lenzin damit Godtfelfsdie een Aus Godtsinfjnemachtheeft.Fol.42. theurdaervanis. Wpmoetenons WPatifer dat onsbeweecht om danopfünen wille verlaten: sonder

onsfelvédé wegh der falichepttoe dooz anfe haetighe oodeelen de teflupts/efiom metfulcken touten wercken finer barmhertichepdt/ Woozniems den genen dieHare falic

ende fineoopdeelenboote connen.

hepdt foecken doop eenen anderen . wegh damwp goet vindé de vpeefe/ die depghementen/deppactijcken/ "gewelt/defweerden/toperende de ted zaghen? Fol.33.

Laetonsdie verwachten die Godt

“:

verwacht/ende te bedem zyn dat

Wphem volghen. Fol.31. Als deperfoonenfith footeghen onsdyaghendate fegghent'ghene

WLaetons veeleer banherten al dat goedt is/oft'gene datmpet goet tfamen daer toe arbepden dat wp en is/maer hebben mochtans een int gemeeneensnogen wesenyalist goetherte/ende flien opt’ghenedas dat wp int bpsonder verschepden goedtis/hoeweldate ondereenen Codeelen ende ghevoelen hebben. valschen schön bedpoghen 3ijn: die DLaetons one ooghen opflaen tot menschefoude voopwater WPel weet

den Thzoonder genade die indée zün, die sichnpeten foude overde mellis/daerntet alleenlyck degene daedt van fulcke lupden verblüffte die oneens waren met Gode ver den/endedie haren heplighenpverk

soentzijn/doo het bloedt Christi hoe blindt datse foude mogen31jn/ maerdat meeris deghemmedie ghe mpeten foude vooz goetaennemen, Fol,7,

fwozenvpanden Godtswaren. ffer pemant die een ander ' voelen ende opinie hebbende inde menschekickefaken dan, ick hebbe mp oughelijckdoet/ickbengehou den heute vergebenende dat wozt

MPp die eenen Godt ende

wader

-

e

Hebben/vanden welchem alledingen

3jn:eenen Heere JesumChgiftum4 den welcken alle dingen3jn: effee nengeest-dooy den Welck alle dins

mp van Godtgheboden. - - - genzijn:eenlichaemind’eenichept Sodaer pemandtd'waelt/zünde desgeefs/ende een geloove im defe baneen nepringHeais ict/ voornaemste Hoof-tucken ,al ist tingeloofsfaken/fckenbendenge date verschfltdaerinnedat eenigs nennpet die hp nnisdoet maer hp meer geloovenende de anderemin:

'

mifdoetflinen Heere: muffinen Hee fullenwpdaeroimme fegghen dat

revergeefthethem/enfoudeichem wp mpet eens ein Fün - fullen wp zufetber vergheven.

TDat meer is so hp dbwaelt / de WHeereenheeftet hemmpetgheopen baert:fomoetg den armen dwa-, lenden serdza en/ghp moet den ---

däerommefcheuringen naken/Olmt

datwpintgeheelennpett'eenema le

ä är JWannten EnDE

ghedaen/die dooz den Heere verwachten/die den dualen jedzeven 31jn gheweef: Wann

#############

-

hebben dat welgesiendat het haer denleert/etc. Fol,41. - - Want fo de arme menschen die mpetenbetaemde/nothdathetoock clarefontepne der S-chzifture door. haer Ampt npet en was ander: -

tslückvan hare inventieneffimen mangvoetente bespieden/of haer fchelücketraditien vervuplen:mep

'' ' te egghen/date

nen Up dat W3p beter bewaerders ofte

vädewaerbeptder behilftureful de

A

''

be:

00 impeten, -

--

-

-

-- -

C

- .,


. .

methoochimsedt trotleffekte bei rechtbaerdtgeoofake

.

23

effidatmen

jegenen/ fegent'gene Datde Godt de quade daden, nemmermeer en falschept/ende de Chziftelücke Lief moette kennen gheven/dan dooz de leert / noch die arme lupdente grootenoot. Fol. 61. vervolgen metalle ghewelt/dtehen

Efimothtans/hier inneift dat

mpetenverstaen/ofdie geenachten veele hedenfdaeghs een feer groot nennen op henlupden/ende op hun behaghen hebben/inplaetfedat het fegghen: Baerveel eerdathunlup Ons ältfamen ' hoochmoodicht der schuldigheplicht was ophen fs/dat wp van hertseifigestadelick felvete dencken/endeachttenemen arbepden tot DLiefde/npet alleen ophunlupderepghenvoeten/datis lijckdooy d'autolitept van Godes op hunlupderepghen maniere van U00 t/naeroockaemmerrkende der leven ende bedieninghe / op datfe groothepdtfiner CDodeelen/eide Henfelve van alle kanten moghen jammerlücke entberlaeghlijckeupt

wapenenende wel verften '' komfien / die wpheden in fulrike

alle teghenfpoedt ende hen selbe

berstercken untgoede naer Godt/

'' '# b H gantische Schzifture betupeht

endevooy hem in flinkercke.

dat hee epnde van defe MDaerhepdt

#" demenschédie hupdenf daechs so woelende zün ende hen

onderonsmpetenmoet weisen dann

-

Altefde. WantGodt heeftonsupe metfo veele dingen ghewillichlijtk liefde defe H. MBaerjept gheleert: bekommneren/alover langheintjdt ende defe liefde die in one herten hen dit ooghe-merck voogheftelt dooz den P. Gheeftuptghefoptis/ hadden/ t'is seker datieal langhe beveeltons dat wp inder waerhept verloft fouden zijn gheweef Van spekenfullen/soveelallt inder lief fulcke verwoeftinghe ende schade den mogelückis/ende dattet noo ; ende dat de Kercke dichts. Want "iseégodtkoofe daet

''

ghelijckelijck toenemende ende aen waffende/den Bathan eenen won

de waerbepdttefegghen teghende plichtder Liefde Fris een onmutte

derlijckenfpfjefoude doen/ende het fake de Waerheptte fegghenfonder herte doenberftévan allefine bdo tiefde/ende de Heereen appzebeert fe'' endedienaren. Fol.36.

Maermsdoeterpersoneledingen

noch dennoch d'ander. FolG). TBaeromme doen pqualijck/die

bp/veelbefchulding/Calumunten/ mepnen datmen van alle tyden en

injurien/lafteringenieft veelfrenge deplaetfen nach oopdeelen/of na oodeelen:dewelcke alwaer"tdatfe haerelepnverstand ofnadenflaet waerachtich waren/fooenbebeelt der tüden endeplaetsendaerfpzijn. omsnachtans de MDaerbepdt mpet Tis weltwaerdatter maer erne

die telegge/maerde Niefbebevelt waerhepd ents:maerspwortghe


24

fomenichmaelalfe foecken met de den/gelückwpfiendate verbzeemt -

' tekonfereren/die een ander evoelen hebben/wildenafileggen älle haetigheoodeelen/alle boofe ' des Herten/alle W

3jn : noch foo verkeerdelijck oops deelen/ende fulcke valsche endeon rechtvaerdighe opinien van pe

mandtte hebben. KBaer veeleeral

nijdende woodenende hevigeda le meersticheptaentwenden om unet den. MBantwatdowp Wafdent een opgechte ende ongevepnfde lief

këwp/ickbiddeu"als eenige Moodia de vjede t'onderhouden met onfé

' oopfake voopvalt/efildat wp foo

vienden ende Boederen/henlup

pzeken ende fulcken conferenten den doende alle die Dientschap ende houden wp zijn bpnaest alle daer de dienten, dieons Godt in one toegecomen/dat wp allede werelt macht gheftelt heeft. ."

tekemengevendationsmpeten be

Ruditwenschenmoetgeschieden '' "genedat wpfelfs denc metbiddenendedameksegginge tot en/fegghen/ende doeninsulcken Godtalszijnde een Godt des De

Conferentien efi tfamen-spekinge: des/ende dooz eenfektereghemepa

fometenwp onsfelven bponsfel fchap die wp met"one Boederen/ ven, Efi wpbzengen also onfe vooz vpfenden / ende met het gamtfehe 00ydeelen net ons/aengaende die lichaemderkerckemoeten hebben. perfoonenmetde welcke wpte doe Wantt"3p dat wp op Godtfien/om nehebben/wpvermindersendebe fehertenmoeté ma vede wenfchen/ fnijden harewoodenna onsgoet die wp van henn moeten begheren/ duncken:wpmakentfo leelijck als t"3p dat wprontfom onsfien op de Wup konné; wp halá veelongertInnt menschen/wp moeten vootbyen Hedend'een op d'andere daer mede ghenalle dedinghen die tot vede wpfe verflauwé/effiverfootenfe veel dienen / dewijle dat wp kinderen eer dan dat wpfe totter waerhept

Godszijn/die deGodt desvzedene

Chzistifoudenbyenghen: daer wpfe is/ende voedtsterlinghenderkert behooyende hant te bieden op date ke/die hethupsdes vpedes ts/ende mochtenopstaélendet"onderfutten lidtmaten bandatlichaemt'welek op datemochtenstaendebljven/effi Christusgecoftheeft:ons verfoent Werferct worden /ja Wp behoszden ebbende / ende vede ghemaeckt als brandende lichten te 3ihn / op ebbende/met Godt onfen Dader/ dat wpfe mochten lichten in hare ende onder ons met maltanderen

dwalinghem, etc. Item Fol.58,59.

ind'eeniehepdt des gheets: ende

Doorwaert"iswelmoodich, dat indiendat wpditaloverlange ge

alle opzechtegheloovigheende die daenhadden met fulcken meerfie den Heere vpeefen sich ghetadelijck heptfallswpdewerrkédesvleefehls defefaeckevooyooghenhouden/in onderhoudentendebeminnen(vande welcke Paulusfehzüft totten Ga laten/) vooywaer wp foudem het

fonderhept in diese schadelijcke eeu welendediefavol confusien is: op dat wp net opzechtlichepdt ende in goeder confientie one byoederen ende vyunden mochten erkennen/ stione hertennpetforen vervzeem

boofezaetdes Sathansal verstrict hebben/ende wpfouden defelief jt

ke ende viendelijcke vgedeal veel

beter ghenpeten, Fol.44-

Ende. -- -

. . . . . -.,

D.V. Coornhert - 1612 Vre-reden of Onderwijs tot Eendracht,  

Vrede ende Liefde, in dese tijden hoochnoodich. Aenwijsende dat een Christen tot sijn Gheloof ende leven de Vrede ende Liefde hebben moet om...

D.V. Coornhert - 1612 Vre-reden of Onderwijs tot Eendracht,  

Vrede ende Liefde, in dese tijden hoochnoodich. Aenwijsende dat een Christen tot sijn Gheloof ende leven de Vrede ende Liefde hebben moet om...

Advertisement