Page 1

Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken. Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn. Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u. Richtlijnen voor gebruik Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op automatisch zoeken. Verder vragen we u het volgende: + Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. + Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien hiermee van dienst zijn. + Laat de eigendomsverklaring staan Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet. + Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng. Informatie over Zoeken naar boeken met Google Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken op het web via http://books.google.com


3--

Verchringhe

-

Elandeuyterlijckeendein nerliche Keligie. Endehoedatallede Ceremontent zuvan Bodofoemenschenngye stellt den menschefonderdie Tiefdenpetfa lich makemenkommen.

-

Tweede Deel.

GhelchevenoverveeliarenvaneenSode -

bzuhtich Christen,

1.Ioan. 3.14 -

-BienpetliefenheeftblĂźftindedoodt, * * 1.Ioan.2.11.

''

Gebze ebzeechterde de Liefde Liefde/te vergeefsheeftmende altefanen. refe/iffer fe/ifft Aug-infijn 9-traktop loan.

Ghedrucktter Goude,

::

Bp 3 alper Tournap/aende Amo 1612, Cralenbrugghe

–


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-:

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

--

-

-

---

--

-

--

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

--

-

--

-

--

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

/

»-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-'

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

--

-

-

-'

--

-

-

--

-

-

,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

v

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

-

--

-

-

-

--

, -

-

--

-

-

-

-

-

--

-

-,

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

--

-

--

--

-

--

-

--

-

-

-

--

-

-

--

--

-

-

--

-

-

--

----

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


verchringhe

Wande upterlijcktende immerlijcke Weltgie. finden geeft ende waerheptaenghe Ereferium, giets in Latijnbe

bedensinit welcheentgheepbe. "

S3 F dupdendeet Bods menwelrecht verstaende/ghesepdt SE F dienfte/efi begript hebben: Is Godeem Gef,ßende Poèten leeren, Soolset ons hem oockmetrynderber

|| mpet alleen onder hemde wareGods dienst maar oock

----

", IGAM.4. Casto, Si Deus eR

Key Sy'B,

-

animus,

Haeceltreligiocoelestis, non quae 3p van Ketters/epdenen/Soden/ constat ex rebus corruptis, fed Turcken/ofte andere Godtfdien virtutibusanimi, quioriturè coelot fen/hoedianighende waar die we hicverus et cultus,in quomensco Deo immaculatam vi- “ fen moghen: doch aenghennerckt daer npet dan eene rechte Lieligie imäfiltit. Quisquisigiturpraecep." # cag, mede alle valischeGodfdienften/het

'' '

ents/ende alle d'andere valfeh zün/

tis

''

P

als die falschept beloven ende ver cultor eft veri Dei, cujusfacrificia

doemeniffemetbenghen/fomach

funtmanfinetudo animi&vita inno

mende waerachtighe Wieligie van

cens,&c. TPitts de Hemelsche Lielt

de Walfcheonderschepdende/defel gie/npet die upt verdopvédingen/ veint rote fegghente wesen: Een maer upt de deuchden des ghe Augus.de behoorlijckevereeringhe ofdienste moedts is beftaende: die fjnooz eivik.Dei lib.Gods,den mensche deur de Godde spongupten Hemelheeftisek wa

***

lijcke verlichtunghe brenghendetot riedienst/daer immethertdesgenes die fineoeffeningedaar inne heeft, hunoppertefälicheyt. hemfelven Bode begheeft tot een

Bandeinnerlijcke Religie.

onbebleckte offerhande. Hoo wie

dan de Henelfchegeboden gehoop faemts/diefseédtenaer des waer A-"deren(diein upterlijcke gebare achtigen Godes/wiens offerham befaan)fodaunigeonderschept/dat den 31jn Hachtmoediehept des ge spis innerlijek/geefeljck onsith noedts ende een CPnschuldighles

"Die heeft oock bupten alle an

alemanten der ruhmlich einde sei andich

ven/ete."

derkerkette Godt hebben/ofte van Goddelijc

fielücke Tempels Hodzin, inden"

''

welckende Beeft des Heerenwoo

-

i" oftewesen./wamt fehlerfalfpfalich Also danGodleen Beetis/heeft üecht dat bp maken/fp moet Hodeaengenaen hp eengherstelljckvolek hebbende ' " endeooch Goddelichzu./datis, eene geefelijckte weit gefehzeven in "fn moeteentgheghelychhepdt van heurenherten dat levendeefighee-Sal. Rher aert Wefen. JAu is Godt een

' /onfiehbaereeuwich/flf gut. iegens standleh/ende wildaeronyme oock ".

nende is/ defeofferem daer innegees

stelßcke offerhanden/fingende gee A M.,

-

felsicke.


"4 1.Col.3. I.Wer,2.

- Coloff:3. I„Co. lo,

Vandeinnerlijcke eñuyterlijcke Religie.

telijcke pmnen effi etenefidyint allenbetrouven/vertroofen/ende

ken indat geetelycke hups Gods verlaté. Odeferlupdézijngantfch. van een geefelücke spielende gee

' nun ablasiabew

feiffck danck/t weltlats Christus NCI). Jesus/het geefelije IHemels Boot | TBacr defe kenniffe Godts is/ ende water des levens. daher is ooch het rijcke Godtsende -

-

-

-

-

--

Sodanige geefelycke menschen Monnen demontenlücken eeuwigen God/dte eengeestis/alleengeefte kickna fün wille dienende eeren/

füne gherechttchepdt/fo dat Bode

ligen wille verstaen: maer dit ber fanten isbp allemannpet: wep mich zünder voorwaer die Godt Rennen, welerkenniffe volmaechte gherechtlicheptis.

aertschen mensche/wamtdegheet des menfchen met Godts WHaar

daerinder3telett gebiedt/als een ee

nich Conincklef Heere/fjnen wille

Wolbenghendein Hemeltende Alters alsdieGod kennen endefjnen heps de/te Wetten inden Hemelfchenende

bept/ IDoodt/ende Wille verlicht

3hnde/stiertden upterlijckenmon fche inalle ghefchickthepdt/ eupf ABen vinter ghenoech die upt Pept/nuchterhept/endemarethen feggenofelesen./eenrehan bequaein totalle goedewerken. de kemmiff van Godt fchiffnen te JMepnt nu pennant dat die Säge hebben/foodat spdaer afpzeken ke Gods/dwelch inwendtch is in de/hem fegghenkewesen alderdin den menfhe/deurupterlijt gebaer ghen Schepper/t"opperstegoedt/ toecomt/ofdattet hier isofdaar/ een almoghendekracht/d'eeuwige dieisbedpoghen/foo fondertwijfel MPjfhepdt/Liefde/Liechtvaerdte hupdensdaechs veelmenschézijn/ lupdendie denfel zepdf/etc. maer

ute,17.

t"felve over zee/ over3andt 7werde

ven Godt foofinder Waterhept kenn

bar humbawenhun/ofte finden des Deuto, men/dat fp algfchepsehen /denfel melmepnende gheleghente3jn/bp venheuren Scheppermieteemenge

Ma onmogeljekt achten, daer toete lijckennmoedt Heerlatöwefen oder gberalten/bestaende dat mochtangt allefine fchepfelen/int geben ende in Ceremonieneßupterlycke wert

nennen/wondenende genesen doo hem tefoeckten/npetjegenstaende der den endelevendlichmaken, die Hem Behrifturetfelbein heuren mondt fulckenopperften jaeewigen God endehertefeptgelegentezjn/ hier Kenneu/dat pbuipten/boben./bene den/ affonder hem altoosnpeten

beginnen/beghersen/offoecken, die

:: mit all Pft CH.

de Werelt jam

-

-

Wanttot die Riekende Mitennis

- zehn Woop eenen lieben Bader ken fe Godsenmaehnpemant tomen neu/dat fpaldathem opkomt (al dan deur een waerachticß lebend Waer"toock doodt/verdoemenfe/ makende Ghekoobe/t'welck is een ende helle) intgoede endetot-hun gabekommende vanden Badet des

hese geschiedende/blüdelücksont lichts inden mensche/upt loutere fanghen/die hennfoo eerwaerdich gheta.de/bupten alle booygaende kennen dat fp-hemalleen eeren/ge verdienstendesmensche/dochnpet hoofamenende dienen inallenha bupten offonderffn wille. rendoen ende laten./ende die hem CBmme vande eerste aenkomfte fo0almachtich kemen/dat fp alle des vooyßgeloofs metflinie vooraertschetroofende toeverlaet wil gane (daerfeldenpemant affchzift) kens begheWende, op henn alleen in een Wepnich hier intcozte -

-

-

u: A

- - -

-

-

-

/

-

- -


: " " " - " " Tyvee.de Deel. . . . . . .

im

defen alle mehrswandten

.

J

uoogen/ttchtis hier so

fpzin Catholyckk/of Wetters/ern fien waerghpgaetfondierte dollem teen lut

felyck heuresinnelly Leitebedwingen/opdat

alte groote liefde

ofteute stooren, sonder nochtans

mpetupt fjnen -

“ spghen

' tewillen opens/wamt

Der Ort

geeckt deur toefemmins. -

spinten/dttminghevoelsn(toepe ghed'openingheftlnderooghen. ghelyer besten onder verbeteringe | Alsoisomite geloovie van moode

booptgebracht) ongehoo2tende on een willich toeftemmen/naer hoe berflaen3Hinde/te vzöechen veroog mendaer aen insgeljeraenonder deelen. fchepdelijcke kennife tuffehen die Tgeloofiseen willichtoetem waerheptefideloghenalthter macht -

men/dat Hetgunt ghesepdt Wogdt

gerahenmoetmede watafgerort

waerachtich is/ ende begrüpt in | 3i)M. henn die dinghen/te weiten/een die daer belooft/het Woozt Vandenbe

- -

- -

Senkufigherufe/datsteengfe

moecheltjck leben/of(foomen'tghe

lover/ende degheloover. mepnlijt noemt)falichept/isten TDe belover 1s Godt ofde TDup dedaer alle menschelteke wercken

vel/dattsde Waerheptofde Blogé: toe3jn streckende, "

-

" . .

hieropenbaren sich twee Werfthep TDepeut drüchemenschetotoo den geloové/hoewel geloovis not deelende berkiefenge fünder wert tans in sichfelfs npet anders emis kinghsn ghekommen zünde/foeckt (soo voop staet)daneen vaft betrou fuer verfthepdentlijcken/d'een in

-

wéi dat hetgefepide waerachtichts: lifyckeweeldet dänderin hooch hepdt, die derbe intere/devferde in rhedomne/ende elek intgunthenie behaecheltjchstefehlmtindeoptnie

want gelooftpemantde waerhept/ ditgheloofshet ware geloofghes dooftnenoork deloghen/datseien balfehghebodf/inde Dichzift meeft ougeloof genoemt/om datmä/daer dat regeert/Godtmpetenghelooft:

hen banfühnenouders/fchoolmee fers/ of speelghenooten timeghe plant/fo-dat oock ghebenrtdateien

etwooyt Godsofdesdupvels in menfhe/natguntvooß is foee blasinge istmiddeltuffchenden b deuralle deedinghenwan oder sendegheloover/rüdemenft

“uiswaerachtichdat top 1sdiedaer ghelooft. ghenoeghen ist geleghenfint MBaeron debelover in füntoe feggentegelooven/en istnpetghe fadich vercrigen Ban't begheerde moech dat de mensch de beloften endeter contrarten het rechteons hoot/want detoetemmingeende zenoeghen in't derben vant be-

bewillighinghe dat.fulcke belofte gheerde.

:.

"-

-

'

ts/moet daer oock bp "smeds war dat alle die zijn/footbleeck aan die Phartzeen/ rijekdommenfeiere weelden ende: diemet d'Apostels Chifunhoop macht begheren/fulernpeten vers den/maermpetmet d'Apostelensyn ertigen desfpheurs begeerten ders, ,bwooden gheloofden./gheißck het vende/intreuren leben, mpetighenoech ents/datpemandt

"vertrügen,

met belloten oogheninden heldere Honnefchijn wandelende/ een ani deren metopen ooghentlicht aan fehouWendehosztfegghen/opent

dienen vermoecht dat mpet/wamt

dezieledie eetvich is/en nach meist geendinck/ verganckelijck 3ihnde/ . bermoecht worden / ghennerkt de à l'. ver

"


Vandeuyterlijckeerinnerlijcke Relige

berganckelsöckhepdt gheen plaetfe

boo doet Henn dann die bermeer

eftedeelen heeft inde eeuwischept/ deringe bandes onrufts hate/endg ondemoeten daeromme diese mede vanderrufen begeerte/noch wac altüt treuren/fomen aenden gieri Kerder dante bogen/gade flaenop | d'00fake boopfz/ ende kommt alfoo Demenfiche aldus in onrufe effi totklaerderkenntfie vande Logen onghenoeghendolende/hooptdick endebanfineonwyfe maeldeur t'vermaen der Behzif hepden/fulcxdathp die oöc: vpant turen ende anders ban'tfaligeru lücker Wert. Hattende. fighe/ende ghemoecheltjcke leven Totdathpfo voortgatedegront der geenre die daer hebben een goes lijcke eü bupten alle twijfele inder

ghen merckelßck machfen. -

ä

detonscientie, dat eeewige waer bevindtlückhepdt wert/dat debe fchap is, TBaer tegens bebindt pinhenn eenfadich wzoegen endeghequel/ foo de Godloofen gheenen verdeen hebben. Dit elendige leben begint mte verdieteneft wertet vpamt/ . d'Welck hem doet fpozen entdeop , merciténa d'oepfake van dien/om defelbekerminghete vermßen,

diegendeloghenmetfünlichtghe loovende3otte begeerten./fjneent ghe vpanden, verlepders endebe dervers3jn. -

TDann fietmer in treuren / men

wenicht welom verloffinghe ende byphept/maer die ein verkrücht hp fompet/wamthetiquaet/met lusten

lanckaenghewent en rupmt npet _ Alsoo bevindt defe waernemer fonder eenlanghe afwenniughe. fins felfs/ dat hem in alle finen Hierbevindt de mensch erfte doen endelaken rufte Wert belooft/ rechthemfelvengeheel zot/blindt/

südathpnpetanders en verwerft endecrachteloos/gheenerreaturen altist damomruft. . . . . . .“ enmoghenhem helpen/endealbe MBat mach hp bandft dagelijer loofthemde WLoghen dooyzeentghe bedoch anders bebinden oopfake creaturen hulpe / de bebindelficke

rewesendande bediegede Logen/ waerhept van des logens bedpoch die altüdthet contrarie van't be engehengtnpet,dathpfe machges Joofdegheeft. . . . . . . . . . . loo ven/of betrouwen. TDanobermits de Logk eenpde * Mioo it' in dupfernisfeende

Je schaduweis/fo machteloos dat ghevangenfinrezonden/van God fpnpemanten machbebziegen die ( '' t) ende Van alle create

Pob,1.

haer geenopflichten gheeft öftebe rengantfch verlaken/gheheelitroe trout/endefulcr des menschentoe felooseñellendich/ mochtans upt stemmen behoeft: So vermeemthp aenpoprendemoodt t'hooft aen alle mpemantoofake van fulck blindt kantenopwaertsdyaepende/onnte taefemmen danfin zotte begeer vernemen van waerhem erghens heißuipefoude kommen nogen/ te/verkiefendefchadelijcke dingen, -

die spwaentgoette3ijn.. . . . . . rechtlernfürbehingeroten Endefo hpmufin doeneüdenc planckein zee dzijvende) om wüt kengadellaende/fine fmerte endet ende verre ftet na eenich) fehp on lafe meerendemeer bevindt ver hemmte bergheim. meent ende verstaet/fa werdähen Bodange elendigle endetroo diemeeresümeer verdietich/ende fielaofe menschen verschijnt dan deste meerbegeerlßckernade ruft jet licht der ghenaden/dat in dum endeghemesinghe. - - ernfe fehjnt/ "welclt danoock -

-

-

-

mpet

/ (


z

---

-

"-

. : "Tyveede Deel. . . . . . . .- ."y petroeckeloos bähembersupmt/ nochbooy waerdeptof Dalichmag maerbegeerlthck/wackerlückende ker onbekent 3jnde, " - " damckbaerlihrkomizelftende aenge Ende wanthp de waerhepe twf felückende(omfootefegghen)half nommen wogt. Klaer meenende een heerlück/ ghedzonghen3finde/toewalt, flaes liefjck, ende behaechlick verlofs hpwelgade/oft oock comt dat hp ferte verneme/openbaerthem Je em belooftheeft/teweten denre --

d

fug de Dalichmaker in eenen ver verlaten, der DLogen effiffjmredwas

achten/pynlückenende verdiete fe begheerten/deghelhoopteruste. MDantnude waerhepdt mpeten lücken scheinehem alle goedt belo bende/maerdat deurlyden/jam mach liegen./fo bebindt hp in d’eer

amerende bervolginghe/recht con fete wetten ongeloof bandelogen erarie de Loge, diehemdeur weel endefervinge finrezette begheerde/ghemarkt ende vzeljckheptbes ten/de beloofderuste des hp nude loofdeterfalicheptte bpenghen. | Waerhept wat willigher Hier ishemde Läedelijcheptnut, dante boyen/Wienseerfe effenpet daermede deghemadtghe Godfjn anders emis/dan willige verlattns . banepghenbegheerte/verkies nature gheedelt heeft/ die Welver la van henn dupfert/maermpetgheheel blindt: fen/Wille/endein - - - - enfs oberlegghendedat de Logen | felven. . . . . . . . . . . . . . ." Hoo hp nunmeer Hemfelben ver deur aengename uniddelende ghefochte falichept belohnende, be latende/devaerhepenaboleht, foc bogen heeft/maerdatfete vinden hp oock meeromrufs/ gequels/ei istdeurt"contrarietewetendeur berdieticßepts verliest/ ende daer teghems meer ruft/geneuchtsende Verdietighe middelen.

'

'

-

-

- Hip comter npetgalern aen/maer volücktheptfünderztelen bewindt wattwilhp doen de bevindtücke want foo veles’een vergaet kommt moodtpot onophoudelijck/hp en: Het ander in. - - - - - - - - - - - - -

fet anders geenwegh/want hp de

- TBit verliest kam berdyfet endet

MLogenpetmeeren will nochenean ' van vxeuchdefoet groote ghelooven/ende vindende gheenen jekt aen/ende doethen begeerlijcks weghtufths Logeneffi Waerhept/ meerendemeerhennfelfs verlaten denrkt hpten laefften/ick wilt ver ende Chifummavoighen. -

soecken oft mogelück sulex waer Middeler tijdt leef hp oock be | gheerljck de ". als mpm belooftwoz. om vermuftichtE FREN ppen/* Hier toe popt oock npet kuttek "getupch der Dichzifturen/vollzijn ende hooghedinghente verstaen/ Vers ofomanderlupden gebzekentebg rispy/ neen: maerte leerenken er tdtte Jakleyept regyeraten. TBaerbenevens worthemdebe nent"quade/omfdatte laten/ ende: t"goede/amdatte doen. - - - - - - - erde rufe principal

'''''“

'' ''

hpdaer eenichquaedt ver» ept beur"thatenende verlatenban # boden ofteper vanpemandt inder de Logenende ten/dte hpmualbpantisligamtsche Schzifturemtfdaente3ijme/hpgatet sk mitroutendegaerneverkaten daermede infjn boefem/foeckende k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TDaeromme geloofthp tenlaet

offhpdaer aen mede mpetfelhuldich t'welck hp fuler bebindende

treurtendefucht, daer aberbitters . . . -

t

-

-


-

Wandeinnerlijckéefiuyteilijcke Religie.

H

en/nettenrhertelßt boomenen boven benevetinorhömber Godt emmet Godshulpe daer boopts mpetenvlndtdat liefhebbeswaer aten voepke hoeden: flethpoock pet dich ist, sonder Godt dien.hp.dan goets geboden/oftebppemantee opechtelijck ende waerdelisch be nichtgoet werck ghedaente3jn/hp gint ebenninnen uptgamefeherhers onderf oeckthenfelven/ofhp fuler

lienkr-achten vohebachtenendete -

ock pleecht:bobrindt hp dann een/ len,

ettshem'leet/ende bidt Godt om TDefe Wlfefdebaertinde mensche fijn gratie meteen goet opfetfuler eenrechte volromenghehoopfaems teoeffenen endete vollbpenghen/om hept Godes/d"welck is de serbo alforeerst der Hepligen ende achter lingheftimregheboden, want diese Kanäle na Godsgoetdadich spt/fo veeleen Liefdenpeten3o : Spbaert Chziften mogelück is/nabolgende/ infgheltjernede ndicht deur een heplighe

een waerachtich kint Godts ende damckbaerhepdtghetrouwe liefde van Bodtlücker aert te worden. des Maasten /omme inden felven

defer ofts geljckermanieren de ont fangen gaven ins19aders is inden Gheloovighend’aencom mildelijcuptte stotenin alle lanc te desgheloofs, welch gheloofden moedlichept vziendelijckhepdtop menst hen alfoo deutrtwaernennen rechtlichept/endebeh mhept, fijnsfelfs/bpengède is tot.de waer Cenlaetfèvereenicht defe Gold aehtighekenuniffe fins boofhepts/ lücke Altefde démenfche endeditobermitts eenreßande ghes aummet Goodateewigtes -

'

ä

is.

-

"innerte ''

dichept/moeder vädevgeese Gods/ gheseptzünde die wijfhepdts beginne is: Ende bande geefelycke ende waer leert daer na als een huppltnick al Christumshe lenerkensratacht e handelenyon erge etts inde Liefde Godts ende des

Hoopte loon/te weten de faltchept ofte

daaftet. Untillen

oock wat fi

elefohp die bemitlt bdven

ghenvand andere Lieligie hier vs Godt/als die hp noch ' entent renupterlijckgheno 4 ennt. Woozt"opperste goedt/efibeter dan fjnegaven, Tertittsedathpfowelddende

Vandeupterticketielige.

Godts goethept claerlück bevindt

DJ

-

-,

/

-

een Godfdientvan God endegh ebwaer wogt/te wetten/eerst ofte menfchen tingheftelt/ be fiel verghevenfinder e in uptwendighenghebare aden als hp noch een bpandt staend ban Ceremonien/ofte Goedtfehltjs

''

--

'

Godts was/ daer ua indeon nende werck en/van felfsmpet vers berdfende befchenckinge van fjne

mogendeden menschefalichfemas gbehoopte genaden-ricke gaben | Kein ken ontfanghebande welcßte Gold

hem noch bequaemmaect deurfin inwoonende

"He ceremonien in Doeper

Aachtmael/RBiffe/Binghen/Cap eracht. pen/Crupnen/Salvinghe/ende des verme emthp mettertjtdes fer gelücke. IBaerde Goetschinen TDan feghenadfghe Godtfo edel/fogoet, dewer kenzün/Büdden/Wasten, fo heplich/fo waerdichtende lieffe Melmiffendee lenende andere wer

lsch datbpdeur waerachtigeken kender Miefde

Goetschti

n/ifeg niffvan Gadtlöcke sichert nende, am bat seinergevorgt #

-


': ': Tvyèede Deel. : " C9 ode/effi defe weil Herteloos ofte liefdelods afgefmedeneß nacanapen/wantedangoetfchiff fulcken befineden Herthpfelve me men/maer mieten 3jn/immersheim alledewereltdats metalle begeers Mapef. . . "masende de! deremoniens ke lijckhepdenderoogen/hoovaerdic hept des lebensende wellusttchept

-

"

merkenidakhet altefanen (oock des vlepschs gautfehelijc verhalten,

effiGodalleennavolgenancleven

d'alderhefte) mpet anders en: 3in danbetepekeningen/figuren/fcha ofte bedupdfinghen eeniger ligher dinghen/te wettenfic are/ '' jcke/ende verganc lijcketpckenen /van anftenlis -

' gh

-

fesalinde Ceremonialeende du stere tüdenmetheldereende Euane

' Wooden uptghespalten

egahende: Die Heerunnen Godfall '' | Uherteten nde therte uvuszaetsthee Bentze. ' '' gibyen leere Gold ck/wat anders istdan't ' “ Rom.2,29.

#

--

-

# ' ' '' ' ############################## "ä" lichaems/wpelßekennen, maer “# mpethegbeeren intmpetverkiesen, km/,

-

ende benninnentante/heeft Rope

w-

eherzielen. - - -

endeis hetdinchenpetom|tem ende upt

Ast

- -

it

n"-

ist ill. "

Habbah,

inde zuste des gemoedts/datis/int

' “ #“ '

-

E

eindeint npet willen des inwendi medingen/ genmensch

epckenen

mentlijek

''

latenheptis/foodat Wuponfeepgen

E

T/

4:

vernuft/goetdrunckenende willeles diehstaende/met wäerheptuptder tot,denTemelf

##############

' listrasse -

| Hennelendeopteaerder-Bode-Pyo

phete Esaiasbreedt verclaert leg -ww - vºn

den Sabbath keert, datt ghy 1 | van ghende Aldus: ltdarghy uwenvoetelaiga.

' #ä

hedipdin-datubchaecht, soflighytottenlu hat

mael/de Welt-

-

* "

############################# '' den

zijn |alsghyde Sabbath fülkeeren,also Werftantdat ghyna uwen voornemennyeten,

- - -

„Woordennyct.cn '' ' "ausreichischstätt -m-FiesslichmahnteBeschluss '' demisseneraining ''“ Önfe

--

-

--

- - -- - -

Knechtkens/maerindex.hertätoe-| dymetten erfdeele lacobs dins war

“rnissair entwedow nenntntworde/het | TDesglhelßerenist ooch #############################“ v“. g: -

- -

-

- - - --

-


---

VandeinnerlijckeeBuyterlijcke Religie.

TO

pilfeehboedss

feivernma

''

Ken/fimmelychepdienende genegent fellonferzielen(foot ist)etende hepiden des intwendtghe Fondtghe verter endetende footmetterupter wilepstos/welcrooghen uptghette lijckefpilfe gefchtedt)in onfe natut dem/ihandenende voeten afghefine reveranderende, so datbesprise den denfa geheeltekniet Christoghes gefpyfdeverlinde effitorzentriert, gedoodt/ende infjnen doo een metheunte werden in diefijne

debegraven moeten wesen/fullen heplighe Liefde, ende dan deür bis Wop methem leven ende Werryfen/ felve/oms goet/bilder/ifende leven LE den ge fek meene hier de Zondelijcke ende

'

'

ifenen, "welch natupplytik ade gewoomte/ een tweedenatu finden mensche: ditvlepfeh met den bzoedsef worjn/ van

'

--

- alle füne generatienende ghellach kensende bestensbestaende/upt . Menteweten/d'ontalljekte effime ghebeeldende bedupt wo * * *ntchfuldigezanden./moetsterben Bacramentaldusointfan berntelt worden./te gronde gaen/ tsfonder ewißfeltboot H

# '' '

es:

sands int Walter van

odts recht vanden Hemelghedaelt oda beerdtthepdt versineken/daer dan michvoedtfelder heloopighez -

P.Pet.3.

de Gheloovtgheyiele als ernander len/dat dezieledes ' wot/ma weiter voop de/indereeuwidf eelt. Die' Pieterniede den Deon bedupt

L

# / ' ) # ''

ur den Doope,nyet (foo deur

''

VW

vieysches-maer deur d'ondersbec- kein goe nge kefin Christi.| -| -

# "Pachtmael oft

r,

--

nt is nit téghenwood“: aktes fware '' selvevooyeen Barrament/ -

--

-

et

odts/

-

- - -

'“ … "lernverholenthepd/dger wat lateneyfilte, endeledighe -- -

- -

epºrte

''

“F - -

helffekte ofte gheestehüchte woodfiehepdte - -

onfewertken/d

“ ''

-

Christi in dien: maer eleinpet ofteelck vande partien ier. |

-

aena

et -

-

- - - - --

-

::

p

-

ger

ate Godfelveir “ "doehnperf

nebekennen, hat den Gheloobigen einenfehle onderdie Beranent difte | | repeken itaedeberstäettegenpeten/ de Liefde Christi-totons betoomt |

int leven effterven Chzifi/c'welch

- anders inteten isbanentkele Lief deysin Gienabokginghe endedia

helseastiavolzheit wandten/defia --

|

ke T

2:2:

Er


-

„. . . . . . . Tvveede Deel. . . . . «I „' 'a liefdefs el /maer die da ec ht on s booz de Vliefd ' enheeft k" inder dood inter „*

-- -

-

-

-

', nen-Bone Christo ghetoomt/die hp '' d00t te ghevenboopons/ deen wp '

' ' voop goge n hebbende/ 00ke,

D -- -

--

- -

- --

--

F

s

- - - --

- -

". .

Ilsau, 3.

Ban alle t'weickvooyß genoeth faem blickt / dat het beteeckende wat anders is/

##################" ###E #####

van't beteechende/teweten

ding verdoennt altjdt danckbaerlijek ghedencken/ | lieich/hen/ t'we ick welc k algheheel anders ist henn alle goedttoe

be ghebenedit/ eybeminuten endesoo als . gpzechte kinderen van Goddeltje

-- - -

-

t.

'

-

ne. Inden

e/ alle Upte ' 'r alle genpet

-

babbath-vperders, Keraertonen. Dader navalgende/ des acht maels (ooevandertha * * “ mpetalleenone vzienden materoge felve )als aen Judasbleer one vpanden net meldaden win

":

“etenIn Godtaenlocken

#die t'Hacranienton Waerdtch gher

mpet/eet ende drinckt hem selben TDits dan de bedupdinghe der ten uptwendighen water enz boops3vier C' cke he mpetfalich: so züntercontrarie tin", dupdingtheneeuwich zijn/ende foo bele onbefmedemeinden litt chaema danich/dat die Infineoverhyden een vandefelveheeft/faleewtch leben/ Abel Enach/Rot/Job endevee t"oodeel: Efi alle Gedoopten met

maerdte een daer afontbeert, fal den eevy

#

n doot moeten sterben: |

--

-

# #'

'

Bouwen n/ want datenis gheen -

Rom,2,

ic't uytwendichis, noch datenisde die sonpet befineden is/diens | befin ijd iffe nyet, die inden vley befijden LEE fal uptgHeroept worden upten schei s: Macr die in verborghensen d ehe der Gheloovighen/dae rde odis, eide Befinijdenste desherr eßnedene in dier man inder tenindex ghee nyer inden letter, ft, tiefdeis/ende valghende dientin wien slofnyetuydémenfche, maer I, Ioan4. Sodt blüftende Godt in hem. : uyt Godtis. TDefghelijer machmen WDie den babbathuler mpeten fegg hen vanden Sabbath, Doope/ ert (maerdaerinnewereht. fal chtmael/ende andere uptwendite erven / maer diese vper t fal ghedinghen/want Godtsnigheten Metamm, tighen finden, /dfef uynemer der personen, magroadct „ einbauender ab einem boeren alle wolcken die heimverest erreicher E" eihemmettenerfd Pad |vaerdicheydtwerckt is hemaengh Ivania. Jacobs, spysen/wiksterwscoers on naem. Boogts vind t mein grooten en inder aerdt wallende also ferft twist vande Ceremoni en/dienpet falh ondertf at | van Christamaer van menf ghen Anger

#

------- -

zin/daer wante ten

'

Matth. 25.

Ceremonien / --

--

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- -

HEdie ä -

-

regt - - --

--

--

-

-

''

wantgelie

-

"ä"

H


–=--

-

- all

-

Vandeuyterijcke effinnerlijcke "#

12

verüben mitzupickt moghenwer contra „r de rie oock moeken kennen/dat n/alwaer"toorkfoo/datm .

---

-

en recht en match ghebzupic fe gheen mifbzupick van Ceremoniein alsweifende(foo eenlighe wi llenken feg: eengoedt herte intquaedt enma

verandere, anders noeten dem bzuprkte Ce remonien mächtigh zynin’t verderven dann die Welt ehrift: kevelefehzftmensetoe/ bzupekte in't gheniefen. : pro alfmeines MBaer datents nipet/watte dedici-matras, teltboven bedinghen die Däer bp worden beteeckent/datis, ghendiebuyten den mensche zijnen 19 daermende schaduwe bovent we ontreynigen den menschenyer, maer --14 F" t’gunt (fode waerhept leert darter Fi o. 'pn'tteealersendaenerdemeeen n Bodennebe co rey nfö mtuyte dat ghe is r Ju Ker ren s. ae : ng he e name dienstte doen, sondert we bruck her den dighenrecht, die " n alle reyn, maer is dat on“ fen vandientehebben) daermense zjn hu meer benaerstichtdan hare bedup reyn, Komifbruyekt hetalledingen, ghenbupten Godsozdonnanti e, wozdende Ceremonien mit - -

"ät'

- -

-

- - -

-

dinghkº.

-

-- -

-----

' ' ' Dig

- -

pninfiehfelven/somenaa erte luttelschift dewüre nfwaerden effir anders machn

- -- Pnenf toe/a

''

euse book berooft bande bedttpdentiffe der hepkfamie flien/dtede giftgaerts ende b -

dinghen/fo batmen se verachtende berwerpt als of Godtevergheefs - fuleringheftelt hadde/ende deaen omendefwa

F ur " dienä waerto" jee tzin

sboven nghes ' Lo (wäe dat ge de kracrh inne allemtsbzupek bes

taet) tiger foude 3jn dann die WPäerhept de Woytel vana pd genter deuthdenbeneemt. rei end cht s Ce bzuprk der remonten v. deurrechte kenniffe der felver gijnde/openbaerthent'ghe pretk Bossmuse waerachtich " enp anfelfs/te werden datennenfbu npe nnant de Ceremonienen evelenochte lutte achtsdehoudt ren epinde daer toeffpdtenen recht Poo2 aenwift onde ha en kent diese mibi sbzuptkupt ein ckt./foo al die spberepekenem... [rle ". o mt mit . . .“ i .. , : son der Dea lingeertetten/ T ler mede : " bat gheemie Ceremonienf sacktvan t findet Geloobe --

eke hoochwaerdtghe

' ' Hennif

## -

'

-

„e",

' M “ '

" 2 -

“ „. '' “wenn “ in semigije Ceremonien dolend

Christofelweingheftelt/al rechtna dingth enidaer bpbetepekentzünde) “ - deniupterlyt iken gebareghepleereht . zündeten vermogeneen quaedther ' ' meefis de Liefde Godts -- - - - alleen '

“tät die gheen

erntag

fchaduwe offigureenfat/maerbe -

-

'' “n

L

- -

e s Baders ende het waer woozgt latero ns ält gewis voop, ddlen re en)mperalleen inpet eduldith - - ENDE ; " , -, dza gen Mogendan deCe re e fachtmoedelijekander mo rec ni en ht Ceremonien rech rechte endma er sehelden lästerten n -

:“:

verbolghe gh n/berjägen ended

- -

-

-

::

sich stunden

zfin elf

- -- "z


Twweeds Deelähmtli: bik"

...i2

moet alle bot

“ is tegens "ä" «de, dieint goedt doen bandebpaus

den eerst heure volmaerkthep gs

33

/treurenfende

mus “ ä n #“

inen 4.

alle Viermogen: erziehendederechtenighende | dritten renommienter wereittfannen vier F".

TBiemaelzuende bliven de Ces ondertdeckfelvandtete willenop omme oock verdoemmelteke bighe ken. - - - - - - - - - - - - -r ttnapsong igen Godfd

Memonien brauchteloos ende datierb

" gnale ä '' ergoediktball diehrpe als der Bonnefo rk ende in Mitefde Godts(twe tuffch mpemanten machenthementewe #: gewonnenen fen der waerachtigheifeligfe) ende" n t'Baerament die "ä tuffehende Ceremonien. . . . . . . . AntaersofRachtmäeioffans

mutieentwepnfchnae 3. Mae der beften/vwat ondsufchept daeris

"Eichmenthemen bekennendat

deleghenwoodightwisten in der

ock fpgupiden ' meeftendeeloCerem onten:

Y,

- - -- - mpt het pleghen der

- -

deemie wilt Rachtmaelaldus d’an derfooghebzupcken: d'een Wikinde " onmoofelektndtshepdt/d’anderlinde

--

-

des

ghenhebbengehadendemammels Ranimaluken gewordenzijnde/de Ceremonienröfdat Barramentvers laten endenpetmeeren ghebzupt ken: maerfo:wiehetlevendigheof wesentlichevlepschefibloedt Chat Joan,S. stiretendedpinoat/dteblift altdt

jongelingschap doopen: deene will Christus in hem. 5 „op defeld an der op die unaniere . . WAalt dieWende Crementen dickmas trouwenmaerdatmen Badboyen alle Kreaturen effi in Raaften als haettfecterp/partyfchap vervol- hemselvenmogt liefhebbé isbup gingheendemoozt veroogfallen, is fenalleghefchilendequette. - - - vooymaels gheblieken ende blickt . . . jpemandten kommt totte warenoch dagheltjep/maer Wat bzuchs Hodgsdau.deufsm opzecht tenreamen andersvandeiheplighe herken: Liefdeplucken/ ' . älder. Sie gerber trinholdt/gheduldtche ebu vte elsori behulpfaemhept/ momentan eentzachtvzede/endevooledlerge hedeuth den... " ' lückefatig Enderootmoedight MT . . . . . . . . . . . . ." schulplödlichen Latrikers Gndlos

' " -

''

herte man die Aufheiterethe vors . .. . .

z moedlich die haengheenfans fenen nach Finnakende als Herten

. . . . . . . ."

daer spwoomt Godfalltrh. . . . . .“ kedeentammpemandt

(fo gefeptis)een quaedtherte in ren goetherte beranderen/mochte oock

„3“ recht ghebzupicken.

* - --

"werden" sollen maerde alleinederwochrechtso Krupnen upterherten finger waer

--

exisN b

- -

--

sistenten ; " "nas -

-

--

- -

j

A

-

'

- -

-

-


- -

-

Vandeinnerlijckeleihuyterlicke Religie.

4

baeren.de

“:

i' de: Atefdeisonst-

-

remonien testament, dieoock bp den

kende ortsbergauckelick.

Die tempeltdie goutheplicht der damit soutffaspo.ch hat deGods. f

- - - - - -- -

genau.23, Autoemmerden die games Gheinck

. . . .

.. . .

“ - den WPßngaert-trans wirddatmen ' ende nach men elektghe» daerfunkhamgt/Winte coop blint/ bzupchfinder Ceremonien berpo (o3in alle Ceremonien hoedantieß

''

ä

F den.

symereeningheimer -

-

- -

- :: MBet d'onderhotidentiffe der Ces

: Eenfelde Liefde. Sodtsisghe remonien machmen eentghennen

'' eedeltsegnft '' 2-

-

stehen believenyoentghe verbitteren/

ends Godmpetbehagenkmaerdeur

meldadtghe Liebesmen altenen man...

der waerheptgekent hebben: want fchen ein odek (daertalaenhang) sei.

odraengthenaemmtenstumpet „'

Fä - - - - - --

ents aen de facrifteien/maer aen " bermhertichepdt, den vorher der

############### rä aerserst qualmenaltytigheblieben." recht Herte/3in Godt een grouwel

- * - fighe Mitefoe maer de Ceremonien PLiefden, " " : . .", ". . . dp zünnpetaltijtaheweest/moehtedte . Het plegender Lersmannfenbakt naer de Vliefdealleen, sonderooch ge menighen verdietrich endeiaftlich/ - - - - - - - - - -- - - maer menvindt mpet wenfiehe lie-, malen. - her noch luftigher dann Godtte be Wantmen leeft mpet/dat -

-

dijdenn

die bereitsystem

de/datheso

-

-

nackt.“ “:

FH

le/matet

“ k"geldobe gedoop 3ist:omdartighp

het Eentdat alleen al t" achtmael npet na de Luper sitzenpeghelücksooncotelückis) scheinaernt verantwortlich sehewij

dafonder die

-

dten hebt somit darf ghpimpelt t;/algaue | feghe ndten -

-

-

-

Mantuaten geliebt (bobm

E„Co.13.

insbesoynihawropousoamtgeinlaniere

"welek geenCeremonien enfrei ghetrout3üt/ghebedenHebt/ghs et/Er, seien fehler/ ken)fün goedt denarmenende in Feed weser en suivnot men da er

minentesten ä int nunfte möchte mee ereentitelkt Wernwaerts/maer

O

-- - -

- - - - - - - - - -- -

-

- -

foodalmich dat het

'“

SPeloove en Hope.op

-stotteriemiegsamen

"rereontvarie omnidat fegg zeit) gg Hengyp Up

ghe- Matth.25. späft 5 -

. …

…----------------


Ry Digel: 1:5iErreede Deeleonnisbin.“ “ waechtsinn en '' dte de Wetens

###################

derfoecht bairnhindearmgeefis Pod.29.

",

infumma /omdat ghpciefghes

ergkem TDie

############################# ############################ '

kupdienaldus

nafliehenderwomit soll

1 want alleinigennett roben der JLief den4 : . ':. . tägstipp ist at midzft inNiz MIETS

eft

Ane,6,

' ''

/

onderlinge tatpericulevangroote unsnichtsdarstellen unbebudgriffenist | comments) daerma doen. … ::: Meams, : gt .

Wende landen komme des Erremonien aldekes

' elfmetdenaerstmals

WM

Nots.

Rh

-

“ -.treffelüschedeuebden/maernergens ."

endelandtswelvaren

Ban

. . . - . . ... .

-

neoeffnendevooßhnliche, falls

-

-- elende opiendelirke Halicß geroppelt binden. bp gestblop war immers net in den “ SUNCITS falt : 1 : es NIT-Anseebophen Mifelt fe . . . * Mendenrheberges mens hpd ihsfoptidefeldfdfe

-

'

“ *

-

in Van “ ' "ä"

5 TDataent"

- -

manirre gehaapts, metten wate recken windt pel die dargelooft

- -

Wiefdealder -

- ein - - - -- --

ENT 2

andegheoopt is fak falich zün, Mars

' engeknift(fsetdaer Nennt Mozdatden

-

ä ofte vermutek doch gher entite Minoghen Weydententasri

' hqnnen bewiesendatfint weit

------- --

############################ Heldstinktekopfendenpetid deu-Dosp/defakischePttsgelegen

-

nach.23. offegualeghebgucken van defe gfte die Serienmonien der menschen

'' iri

-

:

- - --

-

- --

-

huptbaeromatenfer Labutenpet

*** OT: -

entst/ die fai verboemt

teamenoor dat de Beloo

turen dann solchen hatte Liefdesindehalle Hoanfaltght Tob,13

Deutchdemyinder Mief dezidelber

''

''

######################## '

dofis degronektbeginfefon echt ewesen als/Gas h3hnealldie den Heer bemtinnen ferfalteheptfidaerommelwindtmen so mentchmael inden Entangelie uptghednicht umGeloofheeftige-Eat...

''

'' Kindesmeistengenommen," ", den Beerehoqyptendedienst Godt deutschen Eignerndtajnmaler“ "3" dererist dies diebuntenende aumaghelickittenseinen dätvan founder Godighesnem toebenkaet bei TDoppe/Aachemaekystr.(hdreheplis geborgenentwidefelsenechtans, P E f 3in)ghefchzelnenfaet/de TBoope of

„E“ -

-

“müssen ::li: -

uns am an:

-


Vandeinnerlijcke effityteFlijcke Reli ie.

16

alithofeffeef

-

"auer

1

''

Tig. litt Tifft wäontentote sehzuvendathet we ------- -ßer vindtmenter ton fen/dwelche Christus Jesus d’eenie entfight Dalichmacher/ende Liechterals … ... erarie veelweenende verdoements leen betaennen fünapghendomiss --

ä /maer npesen finden imfeuchten

-

torfallgemantmogbelsek vene kenishäuplerbeke menschen

ä Softs

fo wellgeschapen van God als d interitz esloverfielerfotwelrepn igurische * “ epindeicke wird als die Sonne netts te höuden als die innerlicke/ende HDane/bptowertreden vänkenge ootindienreich die Ceremontenfons

grottento

-- -- -

-

Eugngelische

- -

„* *

-

-

* te Wesen,

erinnen . Es tution

. . . ..

s: Als inden onden Gesamtsende leeft

Euro

"ä"

menwiesowerdeverweigher

"9 Sotsvatenwieden verbucken/dte

F"

F“ nimoghen

- -

ein Höat

Song,

derscheiden

wende daer toefeptöntwaerty

ons

-

zu - : .

. ."

ä“

#", '“

“ ####################### '' Spech 13 MBßnsueders/W' see '' bemer #“ fchen betrouwers, Koobärg/BüEs altdeur dsmont binnen , mureer ' '' ' hemirömtenmachtbefuetworden “unts # Insede maeruners veromtrepnt vanding sindtendatoren ist, wenn seggen verweisen war vielmembole

N,23.

-

l

-

gin

/ende

- -

-

-

". # bruyckt, recht als (fooepptanuss" /

Desigheimerind

NAat, 23. 13.

I

-

helichaelä wordtrandeziele

''“ ä„S"

inner.

im

fBees keert) eeth aenbeelrvanciefmit, odät * - te: fbeckers Gouemlnners/Dngedul hotvleesthigheenoorlake wander diger Lafopleggers einde besteht zon.de,noch gheenwichderflexandes derdegraben, die verheerdolj h biofhehrenball die degliedächten

' "ä" bbenontf tehebbi aptersteeerstwillen GESCHIO

Bathet: verde

sein"

njenen sche

''

-

Eiseengtextettka

ende deutryley feiß ist.“

'f

Die lieferten “

-

enfoude maken/blütektheit gemoech/maerberdemothe

dies

-

immte, da

Upckefizit ni

''

gecabriä wördenzenbefähigt,

- -

tb E

geliehen - -

-

geetdaeru

"ä" „1.E.

des erbitterstotgenehäkennt P.

itagebuyckelhoc-Pusarr

van alleberstandige Wiestners wie göem'' daruyter "

sen/defalttheptöfberdoetteniser ' ghedachten, ghenstgekupch der Schziftunen doodlaghenowerpelhoerderije eenfdeels tendien epindehier von diefte,willöhe gheyghenie,ends rengeallegeertdaer aenie undenn blasphemieb sie awlok dürfen das

- -

-

i.

-

»

--

-

r

E. - -

Ecz.“ „S:


Tyvec.de Deel. (dhebelfmetten. Hier en bindtmen dat d'offerhande Saulsgheenooz t"mifbzupckt der Ceremonien mpet fake van’t verlies fjns rijer en: 1. Keg.15. ghemoemt/immersChristus ghe Was/maerfün ongehooyfaemlhept/ bzupcktdit teghem de Ceremonien ghespoten upthoovaerde, want mal 1.Lava-vant’hantwaffthen/daer bpupt hp Godtongehoofaem zijnde den

" druckende/datmetonghewaschen

Coninck Agag mette beste eudde

"hemen handeln boot teeten den mensche fchapenende vee/cleedersendeboc waerden netten befmet. Hier willickdë WLe ken/ende alle datfchoon was ghe den Pro- fer/fuller als vooy denckende / we fpaert/ende wat fmoode endever " "deromme ofGodt dezie Woppenbwas vernielt hadde/teghen middel feg le mpetfoo welghefthapenenheeft des Heeren bevel/die’t Hembevollen

'

ghende: „ alsheitlichgem/hpfalimmersme hadde alte dooden ende vermieden/ "de jabekennen noetensoo moet fonder hemeenlighellaft banofferen

",

üwehe memoockdeziele foo welrepnhou gheghevente hebben/daeraf baul dachten, den als t'lichaem/immers alveel meer/foom dat deziele veeledelder efiwaerdigherfs boven t'lichaem/ dant'lichaem boven t’cleet / ende

bpden PropheetSamuelghestraft

zünde/bphen npet met kenniffe fünrezonden (foo TDavidt nae hem dede)totten Heere bekeerde: maer

erk vlütigher arbepdenfoude/om liethem beduneken hp hadde fün finghewondelichaem/dan fün ge dinghennoch alwellbefehlickt/ende

scheurde cleetteheele, alsoockme des Heers wost vollbracht, tot dat deovermits hetlichaem npet repn hp't npet meer tonnende verant en mach wesen/foo langhe deziele wooden/vanfinen halfeoptvolek

befmetis/endedaeromme voor als ginckfchupven/fo Adamopt ' le werck de repninghe der zielen effi Evaopt Serpentdeden. Abauls beneersticht behoot te worden: hoovaerdtheoofaecke vandevoor

''

Zonde/bljckt oock naertes "welckoockmede Christus Jesus fe rlaerlijck leert / foo nette ghelijt lijckaendewoodendes Propheets Keniffe vanden bekerte repnighen/ tothem lupdédealdus:Zitghyniet Regis

-

als vandengravenvoldooderghe alsghy cleyn waertin uwenioögen," beentete vertiersuptwendelijcken, hethooftgemaečt van alle de fam daschp gebenedytalseen verkeert men inIsrael? Biet/fjnepghen ver befaenbeript/leerende endeghe Waende hoovaerdije maeckte hem biedende datinnen eerst het graf effi footoutdat Godts gebodt ver den beker inwendich falrepnigen/ achtende ginck doendat hem mpet opdat hetguntupewendlich is me ' en was. Het offeren aen derepnwozde. Sietdaerblijctdat lehfelfen wasmpet quaedt/want 1.Cieg.IG het lichgemal repnzünde/de ziele Sauldat onlaner hier voop van Ha

-

-

noch befmetbljf/maer deziele ge mueleert Coninckghefalft zijnde/

fupvertzünde fliehaemoock repn deur des felves bevelen oock ghe moet woyds.Ist dannpetfekerder daen hadde. Soofietmenoock dat Genef,4 datment"dferbaerfte eerft repnige/ Cainende Abelupthenfelvenfon t'Welck repn zijnde alle t'andere der eenfch bevel Godtstehebben/ mederepn maerkt/endeditna den

Godt offerhande deden/ waer af

uptgHedzuckteleere der waerhepdt des eenesdé Heere aengenaem wag JAopende t'exempel Sauls hier ende des anderen mpet. Boo enfart vooghefteltendein deser ghelje hier oock npet ghefchzevenidat dees

-

ke faken dickmael bp veelenqua offerhande quaedt ende den Heere

--

-

lück gheallegeert./faette merken ein grouwel Was(hoe wel fp --

'


VandeinnerlijckeefluyterlijckeReligie

IB

upt beel betermeeningen vooten zündet gundt hierna volche. quam / dan Cains offerhande)

. ."

Beghene die hier inne fwarics

maerfpftaet daernoch gheftelton hepdt maken/fhinen te ghevoe der den schijn van een goedt werck/ len, dat de kenniffe diems heeft van als daer bp wat goedts noch pet de Chziftenen/gheleghenzp intons datbeter is ghelleken wogt/foo des derhoudéder Ceremonien endeint zopheten wooyden inne houden/ upterlijck gebaer. Elsnudit Hunge A. Rieg. 15. att ghehoorfaemheydt beteris dan voelen waerachtich/foomoetmen offerhande, ghelijckelwaerts ghe onghetwyffelt den ghemen voop de fehlgevéftaet/ghpzijt beter dan veel beste Chriftenen achten/die de Ceres muffchen.Steinhoevelebeter is de moniébet onderhoudé.Dittameen Mat. 10.12 mensch dan een fchaep / mpet dat hippocrit immersfoneerfelijck als daeromme de menschö offhapen/ eenChzften.TDaerfaellt dan deferes alsgoede schepselen Godts quaedt gule/want fp gheen onderschept en zijn/maer demensch is better: foo rangeventufftheneen Chzufenen Rmedeaent"contrarie ghefien mach worden, daermen leest / wie daer Eene Wande clepingheloovighen aen Impfchandalieert/beter waertheim met een molensteen aenden halfe in

dehppocrijt/doende den hppocrijs

Mitte woydé/maert’is minderquaet dante argeren. Also ein wogt het offeren hiernpetghelfert/als wat quaedts/want daer staet mpetdat

deghedzongen wert te doen tegens

(dats den quaetste Chzists)vooz den beften houden. Bootsis waerachtich datfinde

WLiefdebegrepézijn de geheele WBet Laat,7, eghew.open te Woyden. Ten is effi Pyopheté. Aumach’t vallen dat oozwaermpet goet also verdyonc eenChziftéofuptmoodt/ofupt lief

de Ceremonien./foo Christus sijne Matth.12 Apostelennettenmootsaeckeljchept Davids defchoubpooden(hemon hpºt veemdeGoden/maer den Heer gheoogloft) etende/ende hemfelven gheoffert hadde : maer wanthp de int ghenesen vande dore handtupt beeftenmpeten mochte offeren/fon eenepndelijcke Tiefdebpdeghelje der eerft omghehoofaem gheweet keniffe van't fchaepkemupter graft ke hebben/hetuptdyupckelijcke be te helpenopten Sabbath, weilvers bel Godts/vannpetalltoostefpa antwoogt/ vzaghende den Phari Ot 3een/oftmpetgheoozloft ents opten

''

''

ept ghestraft, so die Prophetedaer M.Rieg.15.

Babbathgoette doen/daer mede

malnochfept/Omdiefwillen darghy bedecktelihckte verstaenghebende des Heerem woort hebt verworpen, dat het welgeoozloft is/fonder dat fo heeft ooc den Heereu verworpen mochtans de Ababbath daer mede datghygeenConincken fültwefen.| ( foo hpdaer booz oock fept vande TBaer bp dämeer damgenoech ver Priesters inden Tempel den Habs elaert wordt/dat mpet het offeren bath bekende)eenichfinste byeken. Bauls/maerfünongehoofaëhept MDant als wpvierévan onfe wert oopfake was vät verliesfins rijer. ken/dat is/vanquade Wertken/foo

Endeaengaende defwärtchepdt vieren wp den Sabbath / alwaert datmende Christenennpetenfoude oocfuerdat God de Bader(dte al

moghenkennenbpaldien menge tits wereht) sonderophouden fün Moham: doochdeelck vande teghenwoozdi werck,/dats liefde ende bermhers ghemeenten de Ceremonten ke ticheptimende deuronswpochte. TDehppocrijt/de PLiefde Godts ebzupchen/foohungoedt dochte/ alllichteljc verdwijn/wel verstaen dervende / fa dan onghetWßffelt

'

MALT -4

-


Tyveede Deel.

-

19

naertigher endebeter de Ceremo leverepe/daer aennten denChziftes mien onderhoudem dan de opechte nenfoudemaghen kennen/hetfott Chziften/die alsghedyeven vanden deeenfinste verfthoonen weisen dat Gheef Godesondergheenwette demenfehéupt henfelven daertole lijckeCeremontëstaende/metChi Wat befondente verzieren.

Maer nu en heeft hp fulernpet fo Heer isoverden Sabbath/en demet Paulooverde befindeniffe: verfweghen/weluptdzuckelück een ende fuer dickmael falfehnende feermerkelück tepckenghevende/ M9et ende Ceremoniente beken/ daerbpmen define lichtelijck fou als hp dieop’t volmaectelijcfte on demoghen kennen/feggende: Daer weten dat ghy Joau.13 /want hpfonder twihfel aenfälleen berflaende/datde Liefdie Goldgen mijne Iongherszijt,ist dat ghymal

''

de des Aaefté de hooftfomme ende canderen liefhebt. TDat isfieker weil een ander Welt tepndevandegheheele WettefiCe

remonien is/allefün doemendela tepcken daneenCeremonie, want tendaer na richten/ende bpwijlen het is de falichmakende Welt des zupt liefde de Ceremonien ter Zijde Heerenfelve/die gheeft foo claren stellen fal/bwopdende alsoo netten onderschept/datfoock den Chris Apostel Paulo den Hepdenen een fien doet kennenmptden hippocrijt)

' /den Foden een Jode/den

die welalle dinghen na tan apen/

ziecken een Gieck/ende eenen behalven alleenheit beminnen van peghelfjcken alles/op dat hpChzi fühnenboeder/wamt het voozwaer Ko veelefoudeghewinnen,

*

foo verreis van een hipporrijt fins

De Chriften danfulex.doende/fal even naestens schande ende ver oock ghewiffelijck vanden hippo achtinghe buptenfins elfs schul trijtschen Ceremonialisten als een den opfjnepgen halste laden/dat

overtrederdeswetsvervolchtwo hpoock eer hetonderfeboven (foo den/footmetonfen Balichmaker menfept)fagheromen/dan hpfijn gheviel/terfont nae t'genesen van devoopfz verdopde hant/datfplup denupt ginghen/ende Haetteghen Chifum hielden hoe phenom

benghen souden. Menfiet het danfo bele fchelen/

dat als deonderhoudemiffe der Te

epghen welverdiendefchande

'

dzäghen. Augustinus hier melde overeem femmende/fepdtfin: Sy moghen sich altefämen teyckenen mer het teycken descruycesChristi, z moghen alle antwoorden Amen, ymoghenalle fingen Alleluia, alte maelghedooptworden,altemael in derkercke comen, ende symoghen alle Parietes Baßlicarum facere, fooen

remonté warekenniffe de Chzifte nenfoudegheben/dat fulcroockter Contrarienpetalleen dehppocrijten diebeste Christenenfoudedoenfähij worden noch tans de kinderen Gods. nen/maeroock den opzechtenChzi nyetonderscheyden vandekinderen fenenalstettersendeovertrederg des duyvels,dandeurde Liefde: die doen vervolghenende vermoorden. de Liefdehebbenzijn uyt Godtghe Bomoethetmenschelück vernuft boren,dienyet,enzijnoocknyet uyt ende epgégoetduneken altist dolen/ Godtgheboren:ditis een grootoor ende sichfelfsverlepden/ ält wijc deel, ende een grootonderscheydt: kendevander waerhept/pet watna hebt watghywilt, hebdy dat alleen fühnepgevooxneméwülaenrichten, nyer, ten baet unyer altoos: hebdy Badde onlen Salichmaker ver oockdatte, endealle andere dingen

punkte gheben kein tepeken ofte fchoon nyet,foohebdydeWetver S walt, --

-

-


2O

Hib-Ifo-B.

Vandeinnerlijcke eñuyterlijcke Religie.

vult. Dholeert oock Eusebius/dat niele/metpericule/npetalleen van't

men Godr fonder t’ghebruyckvan gemeenlants welvaren/maeroock Ceremoničmet ware deuchde (van vanontallückerdupfentziele vooz de welcke Liefde de Fontepnets) de Weltke de Hoon Gods gestorben weltc recht macheeren. is/endeditomfaken van fotlepn Het waerte wenschendat dege der importantie alsdeCeremonien -

meentenaltefamenondereenéGod

ende eenighemtsverstandenzijn

ende een WLandtheere faende/ oock Seghtmptochtergoeder trou onder eenrelep felfde Ceremonien WenghpCatholijckfche/ghpEuan made infettinge. Christiaengeboert gelische/of Ghereformeerdekert worden: Maier hoegheraerktmen vander AufburchscherCom daer aen Benverziere alleenna feffe/ ghp Mennonifien/die ufel

''

tionael Concilium/daer eltk bp vent"clepine hoopkennoemt/ofwie

ende sonder eenichfehzomentoege ghpanderswesenmeucht/waer’t laten werde fünéfin uptte speken/ mpeteerlßcker ende Christelijcker/ falmen welonpartjdigeooydelaers dat d'een d'ander watte ghemoet

rommenghevinden bengtelck/hp gaende/endeinfünonverfantdas 3p Catholick, ofanders/wie hp ghende / mal anderen believende wil/mpetfelvefjnepghenbypille(ick Waert/int ghebzupck vanfodanis mepneveroude opinie ende fercke ghe Ceremonien - als ghplupden imppeffie) methem - Is defebzille meentGodaengenaemtezijn/dan

root/groen/geel ofte blaeuw/al datelck een van ulupden (verghes 'gunt dat daerdeurghesien wogt/ tendedat hp mensch is/die vooy falfeßer fchinen moeteninfjnoo maelsghedooltheeft endenoch dos

ghen van foodanighen verwen te lémath/recht oft demaeufte waer zünals fünenbrilleis/alwaréoock heptGodts ontwijfeljckelck van dedingen die hp fietcontrarie van ulupdenalleengheopenbaert ware) berbwe. Wat goetsisdaeruptdan aldus beftaet met kijven/ twisten/

anderste verwachte dansenever ende hertneckich werren/ Heeren Mat 20. werringe van een deelmenschelijc te, wo den over eens anders ton ke affectien/opinienende giffingen scientie/een ander nauwencopte

MBildäoockelck vandeparthen/ dwingen/eñuwe opinieuweneven nuoptebanewesende/fjneerijch be maestenfinsondanexepte fadelen houden/fjn boopnem vollstrecken/ So behoot ghplupdendanmal einpetophoudéelt totfündermee anderendeur biendelijcke onpar minge tetrecken/wat verbwachtmer tjdichzept teleeren effitoe tegeven/ *Aud,7,

anders daneen Madianßtschool gedenckendedat déHeergeenGod loch/bernpelingeende bederffeniffe

vantwife/maer van vpede is/elck

JBen cannpetbemercken/ofalle eenhemselven wattebuptenleeren departjenen 3in geheeleens finde gas/omme madeEuangelischer lee

hooffaken/teweten/int gelooven remet lanckmoedfchept/goedertie dat hetoude efi nieuwe Testament renhept endegoetdadiehept/deto metder Apostelen schriften ende die len opfjn vpanden Hoofdente ver twaelf Artikulendes Geloofs(als gaderen ende Henlupden metwels wesende een opt begrüp van alle daden (maer nipet met ghewelt)te deiheplige Schzifture)oppechtende winneneffithemwaertstetrecken. Waerachtich is. MBaer toe wild’een Sheljck als oock (Tertullia

d'andertoch dusbitterlücken ver mus toten Presidentvan Cartago Idsemen/dWingen/ beschamen/ver schübende/ een Christen welupt-


Tyvee.de Deel. 21 r.„.a. dzuckt/berclarende/een Chriften vantwistende Opoer: maer dient scapuana, mensch npemants bpant te Wefen. fonderling/ende boven alle andere TDit isoork de bwaerachtige Lie faken tot allemans nut/luft/ ende

ligte ende opzechte leere Christi/en oocktot boxderinghe vande gemee denpet hett gheweldich handelen nebzede/ende s’landts welvaren/

teghens denevennaeften. . want, daer bp verdyeven ende upt ekerwaren wpfonaerstichom geformt worden alle ooyfaken van diese Religietehouden/als wpwel ominne ende vpandtschap / als te jnomonfepartijdelijcke fimelijc weten/ epghenliefde/epghenbaet/

' te vollbzemghen/wpensou den dus verkeerdelijck mpetbegin

partpfchap/toozn/ef alle quaden/ indeplaetsevande, welckede gena nen het rafupt eens andersooghen dighe Godtmetfjnder tegenbwooys tetrecken/solange debalck noch in dtcheptfulcke levendeghelsupverde onsfelfs ooghenfeeckt:wp fouden templen danvertiert/met opzechte

d'opdene Christivolgende/npet dan liefde/dienpeten foeckt dathare/

bupten (alsop fommigheplaetfen maer dat eensanders oozbaeris/ efchiet)maer vanbinnsdebeelden vpiendelickhept/onpartijdic hepdt/

aeginnente stolzmen/bwpfoudem die lanckmoediehept/effi alle deuchden.

bestaentebeftomenuptdentempel onferherten die volfektenvan af “ godé/te wetten/vol haets/vol nijts/ - -

TDetempelen onferhertenaldus

'' ende verriert zünde/en alvoozwaer t'uptwendighe oockt

volgierichepts/voleersuchtsvoll mpet befmet mdrh onrepn mo ovaerdje/volvellusts/voll andere wefen/vmant de gheef Gods die in evende beelds/afgodéefildupvelen. fodianighe tempelen woont/fall in TDefe beeldeforminge en verbiedt alle waerhept/heplichept ende0p

.

noch Baus/noch Coninck/noch pe

rechtlichept/ds menscheinwendtch

mantter werelt/ende Christus ge ende uptwendich befrieren. biedt die voozal/daer hp onsleert WLaetons doch eens ophoudente onsfelvente verlaten/omsdaertoe vergeefs aldus üpterlück den Mo om mpet aenbiedende het beloofde riaentebaden/efide 3eerévanbup Ezech,3O.

water deslevens/daer hpdefon tentegenesen/die aendenarmghe tepne afis/dat fupveris/omons heelt zijnde aen't been weder Upt daer deur van alleonrepniehepdt/ herstö so lange haer voedtfelt"qUs effi van alle ons afgodéterepnigen, debloetinwendelijck npet Wech ge

MBaeromme ein bestaen wp defe is: C'isalte lanck ver beelde-foxmingenpet ABen mach nomenen keerdelijck '' tighebodtende 23 die mpet alleen bupten alle straffe leere Chziff bestaen/upterlijcken mat 6. väalleOverheptdeswerelts doen/ mettehppoerißtente beschilderende maer die Heimelfthe Coninck Wilt

gravedievan binnen nochvoldoo

Joã.I4, „alsulcke beelde-stomers, als maer

der beenen zijn/want foodoendeten

achtigeonderhoudersväfünwoot

fullen wp npet booyderen mochte

metfönteghenwoodiehepteeren/ onsfelvébeteren/maermette Pha ende met fünen beminden Boom in rizeen van'tquade interger kommen. dentempelenheurder herten/alfoo ALjdt ende ghedoocht over We vanden afgoden gerepnichtzünde/ der zijden/datelck fnt ghebzupck wooninghe fijn

TDefe

maken. enghe ''

fchiet oock npetalleen bupten pe

der Ceremonien fjne romfrientie

volghe/totdathp een wijferoopdeel

'/t'welck menvoozal behoot

mamtschade/zerdziet ofpericiule te benaertaben„I want die rechte end

Mat.23


-

22

Jakob I.

Vandeinnerlijcke effuyterlijckeReligie.

w

''

endeonbebleckte KeligievoozGod een aenwijsinge ende emis gheen Ceremonie (foghefepdt tewesentort de Niefde Godside is)maer Liefde/te wetende weef wenpet fchendelijck en mifbzupt kinderenendeweduwenin heurluy '' bitteren twfs der leghenfpoet te befoeckenende fe totte behinderinge vande Lief sich onbevleckt tehouden van defe de/aent"hebben vande welche on

Siem,14. werelt. Soo enis oock het Rijcke fer alderfaltcheptalleen isgelegen, Godesfpijfe noch drancke , maer ende also meenendeheure falschept Rechtvaerdicheyt,Vrede ein Blijdt tebenaerftigëonverstandelsjck bols fchap inden heylighenGheeft.Die | loopsrennennader eewige verdoe Chrifttohierinne dient, is Godt be meniffe, Elck volghede weitderma haechlickeñverfocht voordémen fchétfalichishy die hemfelvennyer enoordeeltintgunthyaenneemt. Ende foo ick danmepne (bzome NLefer) hiermedeghemoechfaembe toomt te3äm/dat de waerachtighe

turen/ztjdpnpetgaern in utonfefen

tiegedwongen/dwingt ghpooempe mantmet woop démochte wercken.

Maerheeftpemant verstamten de wille anderen te waerfehouwen booz de verlepdinghe van valfeife

ende falschmakende Religte npet Pedicanté/dieembehoeft inteerfe gnisdäopzechte Liefde/dat de Kes

''

teppeken

lgie in Ceremonien bestaende als maerhpbeschildere(is hp verfocht) Wesende eenlichannelijcke oeffenin devalschept bedpochendefchalck totWepnich din LCünst-, (fod'Apo heptvandeshoodersopinien, die

#

leert)nutts, maerdatde Goldt elck bovende waerhepdt zottelick falichepdt tot alle dinghen mutis/ daer bemeben oock watzetonder schepdt is tuffchen dem lebenden Godtfdienst ende den Ceremonia

len Godsdienstfoo dat de Ceremo

niale gheljck de Wetvooymaels/ den mensche nach in füne zonden

jonfichis/ende hertneckelijck be mint/alfooelck eer van hemselven

danban anderen bedyoghen woldt/ hp arbepdeomelck:3ot onverfam dich endeblinttemaken/ in Finep ghenooghen/fopmogenfe bequaten worden/om heurenelende einook grondelijcken te kennen / indes waerhepternflijt heurderzielenge neingetebegeren/daernaerboven

laet blijven/daerteghens dat waer de Liefde (de rechte Godtfdienst) is/dat daeroock alleheplichepten chtlicheptis/wil alledinghenalleente verlangen/eft de Volcomen ick minreden hier mede beliupten vanden eenigsrechte Meder inder de/ten leisten noch vermamen alle zielen verlicht eigenesente worden. menschen van wät state/conditte Danfoude elekthemfelvenmeer

ofte ooden fpoockmoghen3jn/fo daneen anderlasteren/elck fühnep ichonder Papen/Monteken, Ca genfhultmet leedtwefen belijden/ tholücken/Gherefoxmeerden/Cal elck hemonder d'almoghende hant

Wintften/ Papisten NLennoniten/ Gods verootmoedighen/ende elekt betrouwete Wefen opzechte ende metalder vzundtljckhepdt/facht bzome menschen, die (npetteghen moedichept/endegoedertierenthep faende eenicß misbupck van Le eensanders gebzeiten verdaghen/ Tenonien/datbppemant van hun daeruptdat noctelijck mosievol

ltipden foudemoghenwesen)Godt gendehepligeefighewenfehlte De Mnetterhertelmeenen./datelck aen de/ Eendrachtefi Liefdeonderalle Merckende/ hoe alle Ceremonien menschen (Twelcden almogenden be Oussalleene ghegheven3jn/omons Godtons allen

man

-


N

bebindefekmetterwaerhept Phaft dtghput fandenen25. ds dat Goddepersoonennpetalen bupck Ghelgofendeghp hebtges enfiet: maer in alderlep volck/Wie gelten. August. Trac. 24. over Ioan en vzeest ende gherechtlichepdt Ide m H.Buloorfderdwalin-2.cap. et, die is themaenghenaem/Alt ij. Fol.77.2. Ioan.6.47. to.no. Afat.561-26. Gen.-20.6. Eternis anders mpetdangeloos JBatth.811/12.41. Rar.9.38.39. ven. H. Bull.oorf der.dwa.ijcap.r. Exod.9. 89-2o. Fol.74. Bekent. der Predic.in Ooft Käom. 2. I4• 26. Job 1.842.7.Josue 924,

vriefländtaen GraefEnno.art. 5art. JBévindt hupden Chriftenen die 2o.e nde 18. daerwanen dat God gheenfoyghe Hetlichaem Christi werdtghes endgaecht vooze entghe rechtvaer feli cker wijfeghegheten. Sloan. 5, dighen/ten 3p dan fakedathpleve .J5.56,57 (Fr. in henlupden Kercke. Alsoo grou 35/6 Baer welden oock de Joden vande Hep oogh ondolenfpfer diemetden enhet Lijcke Godts foerken. denen/overmidts plupdennpeten welckenpetvlepfhelijck noch warévande kercke der Befmedenen/ Het aertfehlen is/ghemercht dat npe hoe welmochtans de Hepdenen veel rechtvaerdtgher waren danfplup anders ents/dan een inwendighe der zies de/gelijek of Sodenpetmeerenach en. DCalvijn Har. Luc.17,20. tederdatmen rechtvaardich3pende

"a

Läßcke Gods is spise noch Heth/ma God-vzeesende liban befineden inden danc ergerechtichepteñvzes Dusa Musc nus ulus in de/ende bligfchap inden vleescht. D. H. Gheeft. Geneficap.-18. verf24. ober.ij. Om-14. I7. Ist fakedat ghp een overtreder MDant de eenigheende dooygaen zit des Wets/fois uwebesnijdenif fche n diente Goldts voop de WBet/

fe verkeertinonbesnijdemiffe: maer onder de MBet/efina de Wet/is dat ist fake dat de onbesnijdemiffe de mik des Heerem wegh beware/d oens “ rechtvaerdichmak

inghe des MBets deoodeelende reic htvaerdtchepdt: houdt - en fal fün onbesnijdeniffe daer om3intal bedieghersdie den mpetgherekent worden vooz befini dienst Godts binden aen Ceremo demiffe. Läom. 2.25.-26. nden/ofupterljektein TDaer zijn sonderlinghe leden die niem/offerha bande ä derwaerach fettingen: TDewelcke indienfp van tiger Ghemepnte Chgiftimpetupt wozdé/aliftdat fp defe teet enémpetenhebben.Bulling-Decad. v.fer. 1. Fol.211.3. WPanthetisfe

'

Godt 3ijn bevolen/wel een oeffer minghe hebben/omte voeden her

Gheloove/de Hope ende de Liefdes onfhuldtchepdt deslevens, reicht terdat in die Werelt viele die Opdent vaerdlicheptendebellieheptze. In welche dingende wareGodsdienst

lücke vercomdinge des woogts Go

desnpeten hooren/noch komen in bestaet. DMusculus in GeneSeap. -verf19-obfer.vopMich-667. de vergaderinghe der ghener die xvii Hetl s Ernteecken vauklepnende Godtaemroepen, noch der Darra fwachghe loove datensdebeloften menten deelachtich zyn. Ibidem. Godtsnpetghenoethenzinsonder TDegratie Godsisdaeraenfuler mpetghebonden/ofnenmachs wel de Darramenten. J. Calvin achter dooz den gheloove upt des Heeren ine Insti. 155o.ghedzuckt/fol.727. woode verwerven. D„Galvin, Instit. Inde«Catechismus. IdemEpiftfcl. zwij-S71, enbericht Bes -

-

-- - -

--

fol.24. 20% ". ä


-

-

-

- -

24

"

-

-

-

Kentenisder Preditanten in Golf Lactamtlib.Infit.bicap.ro. bp, vziellandt aen Graef Enno 1528. art7. art.21. art-24-sart.26eft 3o. JBaer welcke oftewaer/aftehoe Deeenighe dient die Gadt be danich is de Godtfaltchepdt Haa is gheerteljck. B.Calvßn mentlück bp den ghenen die van

g"

geemenkrijch ein weiten/die de een

12. 9. Ende isbant"begin der we dachtichept metalle erachtonder reltgheeftelück geweest.Idem Co houden / die oock haren vpanden Ment, Eifai,1,13.

tot vundenzün/die alle menschen

-

Ioan.4.

als haer bpoeders lief hebben/ die

Detjdt fallcomen/ende is mu/ den koopme kommen bedwingen/Fr.

dat de waerachtighe aenbidders/ MBtLatt.lib. v. cap.10. H.Bul, oof. den Dader in den gheeft/ende inder der dwa,fol.9. bwaerhept fullenlaenbidden. Want TDehppocristen züngemeenlijckt de Baderwtl sodanigheoock heb de bljtichfe onderhouders vande -

ben/die hemalfo. aenbidden. Godt Ceremonien/de welcke mochtans

is een gheeft/ende die hem aenbild gheenfektere merckteeckenenen31jn den /die moeten hem finden gheeft vande Godfvzuchtfchept. TDCall vijn. Comment. Gal.5.14. Item ende waerheptaenbidden. Tis kenneljckteffi openbaer/dat Harm0.JBat.12.1. de Liefdo de Godtfaltchepdt ofte TDe kerck was vanden beginne Godfdienst is/ende vooytsdat de des wereltsfonder Bacramenten/ Godtfallchepdt3p de ware Wieligie daeruptdan volcht dat de kercke des waren Godes. H.Bul.inoof. Godesnpeten bestaet inde Harra menten/ andergen waerder gheen der dtwalin.fol.9.0p Jac. 1.27.

In one ghemoedt moeten w

kerekegheweet inde werelttotter

een Tempel wijen ende onfe tje vande befinijdeniffe. TD, Muscu erten Hemhepligen.Idem fol.11, lus in Gene.17.verf24.obfer.4. Upt-Cppianus. Rom.2.28,29. Een hups in des menschen ghes Datenis gheen Jode, die upt moedt hp heeft ghefticht/levende/ wendicheenJode is/oocken isdat vermuftich/fchoon/hooghe opghe gheen befinijdeniffe die uptwendich richt/doozluchtich/onverderflijck in den vleesche ghefchiet. Maer die

fneeuwichept/serwelbegaeftmet iseen Jode die inwendichverbor defen hen is. Ende de befindenfedes Tempelftaeteen er/daerde en/iseenbesnijdenfe/dewelt

menigherlep

“ '

wacht der deure houdt jonckvyou

e geschiedt in den Geest/endenpet

Gheloovedachefnacht/begerende indeLetter/wienslofmpetenisupt datdenBaderoockChristo vpfup denmenschen/maeruptGod.Joä. verlück in eenvoudfcheptgheoffert 8.39. TBeut.10.16/30.6. Jer.44. des aenscheins fchaemte / des Phil.-3.3.Coloff2.11.12.

#

erten anschuldtchepidt/vpeedtsame WPantin Christo Jesuengheldt ruftelichaems cupschepdt reichte nochbesnijdings noch onbesnijdin

müfbeptivzeese Gods/gheparich ge/maer dat Gheloove datdoo de

einenholpegoet/eenmildeham" Liefde werckt. Galat.56. of een altüdtberepdtalleentotgoedt" npeuWe CreatureSals 17.

Epnde.


|

---

--

-

-

-

|--


-

-

---

, -

24

-

-

-

-

Kentenis der Preditanten in Golf Lactamtlib. Institbjeap.10. bziellandt aen Graef Enno 1528. Bul,TDec.iis.fermo.v,fol.

-

art 7. art.21. art-24-sart. 26.ef: 3o. Maerwelche oftewaer/aftehoe Deeenighe dient die Gadt be danich isde Godtfaltchepdt - àa is gheetelijck. T9 Calvin mentlijck bp den ghenen die van

g" nstitü. S.43. Eltem Harm. Rat.

geemenkrijch ein weiten/die de een 12.9, Ende isvant"begin der we dpachtichept metalleerachtonder

reltgheestehück geweest.IdemCo houden / die oock haren vpanden Ment, Zifai,1,13. tot vundenzijn/die alle menschen Ioan.4. als baerboeders lief hebben/ die -

Detjdt fallcomen/ende is mu/ den koopne kommen bedwingen/Fe.

dat de waerachtighe aenbidders/ MBtLact.lib.v.cap.10. H.Bul.oof, den Dader in den gheeft/ende in der der dbwa.fol.9. bwaerhept fullenlaenbidden. Want TDehppocristen züngemeenlijek -

de Bader will sodanigheoock heb devljtichfe onderhouders vande ben/die hemalso aenbidden. Godt Ceremonien/de welcke nochtans is een gheeft/ende die hem aenbild gheenfektere merkteeckenenen 31jn den /die moeten hem inden gheeft vande Godfvzuchtfchept. TDCall bijn. Comment.Gal,5.14. Item ende waerheptaenbidden. Tis kenneijckteffi openbaer/dat Harm0.JBat.12.1. TDe kerck was banden beginne de Liefda de Godtfaltchepdt ofte Godfdienst is/ende vooytsdat de des wereltsfonder Bacramenten/ Godtfalichepdt3p de ware Lieligie daeruptdan volcht dat de Kercke des Waren-Godes. H.Bul.inoof, Godesnpeten bestaetinde Harra menten/andersen waerder gheen

der dwalin.fol.9.0p Iat.1.27.

In one ghemoedt moeten w

kerekegheweet inde wereltrotter

En

een Tempel wijen ende onfe tje vande befinijdeniffe.T>, Muscu hem hepligen.Idem fol.11, lus in Gene.17.verf24.obfer.4. upt Cppianus. Rom.2.28,29. Gern in des menschen ghes TDatenis gheen Jode/dfeupt moedt hp heeft ghesticht/levende/ wendich eenJode is oockenisdat vermuftich/fchoon/hooghe opghe gheen befinijdemiffe die uptwendich

'

'

-

richt/doozluchtich/onverderflijck in den vleesche ghefchiet. Maer die fneeuwichept/feerwelbegaeftmet iseen Jode die inwendich verbor Menigherlep. defen ghenis. Ende de befindenfe des Tempel staeteen Priester/daerde ' en/iseenbesnijdenfe/dewelt

wacht der deure houdt jonckvyou e gefchiedt inden Geest/endenpet Gheloovedach effnacht/begerende indeLetter/wiens lofmpeten isupt datdenBaderoockChristo vpfup denmenschen/maeruptGod.Joä. verlück in eenvoudieheptgheoffert 8.39. TBeut.1o.16/30.6. Jer.4.4. des aensch ins fchaemte / des Phil.-3.3.Coloff2.11.12. erten anschuldichepdt/vpeedtsame MDant in Christo Jesuengheldt rufte/lichaems cupfchepdt rechte noch befinijdings noch onbesnijdin

#

wüfbept/vpeefe Gods/ghesparich ge/maerdat Gheloove datdoo de

leben/enhopegoet/eenmildehamt Liefde werckt. Galat.56. of een

altädt berepdtalleen totgoedt, MBt npeuwe Creature/Gallé. 17.

-

-

»-

-

Epndt. -

- -

. .

.

-

" -

- -

- -

-

-

-

- -

- - -

- -

D.V. Coornhert - 1612 Verclaringhe vande uyterlijcke ende innerlijcke Religie. DVC-VVU  

Ende hoe dat alle de Ceremonien, t'zy van God of de menschen, inghestelt, den mensche sonder de Liefde nyet salich maken en konnen. Tweede...

D.V. Coornhert - 1612 Verclaringhe vande uyterlijcke ende innerlijcke Religie. DVC-VVU  

Ende hoe dat alle de Ceremonien, t'zy van God of de menschen, inghestelt, den mensche sonder de Liefde nyet salich maken en konnen. Tweede...

Advertisement