Page 1

Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken. Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn. Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u. Richtlijnen voor gebruik Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op automatisch zoeken. Verder vragen we u het volgende: + Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. + Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien hiermee van dienst zijn. + Laat de eigendomsverklaring staan Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet. + Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng. Informatie over Zoeken naar boeken met Google Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken op het web via http://books.google.com


m i


l [SBIBLIOTHEEKGENT

Í00080345


J4-H-

f. /Зч?с, .


г.

i

PROCES ФопГсшш'пи Cuffcöm

luftum Lipuum^cblpbet ban bt $0* teten 3tnno 1 5 89 . uaar boot/ tübt Dirick Coorhhert öaat testen fpicftenöc. Her ccrftc dccl Politijcfc,

Щй. 24. П.

»tdofl Memen ъш Hoben / ertûe en onttecKt и nfet toan uiementoiltonnen. 12. &p¿eecKtabpicR Decma0|í0 ni«: oie bee betten «nienoet te/nie »erftа« üet / enäe öe örtjouoet ûfjnre ntlen / en is mtperbolen / enuejal Ш menfcbe ná »ne toetc* wntoergiíelum.

TcrGoude,

АрЯаГглсСоигпар, Snbmjare if$Á


* -S

i

f

Г..' K.J.

, - .

^

Ч

" »* •«

'•■,■ .-■■ -.- л- .' ч

J. 1

-*■ #->> jtiV -••.' .

ч

*

*

j ■ -, 1 .

r:r • • .-' »t '* ■Jrb'iriû- ... .. :: Г-Г-Jrr... yHZUmdnr :■■>[.■ \-y.i;,i 3CTÎ.Ï

.>.jJ!iiIo\LV,;:

<....■;

:.■;;; • ,;,;•■

; ; i- : •

„t ... ■

^Л-'*.г=::-спГ

.*.-.*> -#*


Aantopsttrçïje btt bûttbtn/itt оезеп gf»cfajupt6t/íjeteccliciit Ьр Be letter öaar beneben fiaanbe. fe "-г <?nt»tbjieuen bpbe £>tatcn ban ïjotlanot aait Zj&mficltebam: tottöelftgbetuttckt 3tnno77. 25 plaecarbt bände abtaten genetaal bec gbeu* racetbe landen, «öltcbzueht %nno 8 i . С piaeraat brr Zitaten ban uollanit aangljaanbe be contribuiien/etc. tot ©elft gljebjueht Inno 84. 5p parificarte ban <Ôbent. tot&clftacbîuetJin^é. 4* Hcfoitme bet &taten ban lie llanot opt bertoogjj uerpicdteantentotîoelft. 87. jf 2niD tbzuf »f í>uppliearic aanben tiontng ban* ben p?mee enbe ¿ètaten etc. tot îDo^bjecbt 8 3 . <5 ßemonftranttc ban îLeuben aanben ¿[»taten. 8 z. $> piaccaat opten bücckrn etc. <jclft s y. Ц 3|nfttficarie ban Itpbcn. 79. fs ©iebebanaeItotïSoIen.<6!)ebjttcttot3S:euben 81. % îiemonftranttc ber ©elffette p«uicantch teghen <roo?n.bnefboo* be pjoebebes <€àtcebtfmi etc. Cot îDelftïs. p> Requcftç a, fon Alteza & confeil deibt, • &C.78. 5Ü Uinttoooibe betpztbicantc bcr#àbirmg tot%aat* lern. <©pteï.epbtfctieliemonfrranrie.53clft &&£ О ©ertoogö bac ftereften tn&ollanbt aanûen ¿&ta* tfnfnjÇioflenat.87. p piaccaat opten boecfcen etc. ©clfu' & Rcfpoce a un petit Livret &c.deDon Hn.' Anvers Plantin. 78. ft Satans Strata gemata lac. Acontij. BafiIcae. ¿Jt# Traiéte de l'autorité du Magiitrat en la punirió des Heretiques.T.Beza óo.Badius. <E V. Partis Commentariorum de ltatu religionis &rcip.in Regno Gallia». 1580. % Ämtotcetuaopteliocifcbcbzfßtijanöd. gi. 3d « Br}i v


«a» Äe^btRenttnfflTc be» 4E$#tI8cltenSbeIe¡*f*tot ЛЬ.

ffitfttntcnifTe of 25clp. bee nöetoofarte. ticrgtja» Iobicitimmtim .Oföcrliinöm rrc. Я Ö. Calvin declaration pour maintenir la foy &c. Geneve 54. 3ít. ií02tbnl)aalofríb«&irantcn(nt^)pitobo S2. Я f. CalumnixNcbuloniscujufdá&c.ijja. * Calvini. J«. Ad Sycophantamm quorimdam Calum« nias,quibus&c."Beix. 1 Jj8. 3d ö. Mulèuli Duiàni loci comunes in oftavo* Bafileae 1 J67. átí,2ti,2, Synodusj.: . Syno.ij. --■.._...... . t

.Tilt-;--

iimm'-i!'"-;, .(,'• .,:.' it;!. £,'¡.i.-.; \

ti .

ftl toat mette grooflîe Iettcrij» e5tb?uttt; bat 10 tan luooibe te toooibrgbrfrrit upte tioecben gi.Htp.banbe ^olitten: to eicj: trier* be borrr bite ^ooftfhtt&eri inljcubcnbe3ijn/ ..flisiöolgöt. -¡luí, ■;■:. )эЛ ■■-:'■' •"•

^^^ П(Ш ai /n •;;.■'» ¡ЫЛ/ij.!, -iiSI :;:■ "•

:'ÍS i!'.';,''.-'

.ti i •Un. ñu?íC j ,


ШпЬ* Ф. W$$t tnbt Wíttfytboo#;íemsI)c S&urgcnneclteramibe fatten о« ¿©teûe EepHm. VMync E. Heeren heeftmcn d'cerile . der Steden in Hollandtvernomcn voorzichtelijck vermerft tehcbbc eenigher ftaatzuchtigher miniftrer» voornëmé tot de nieuwe Conicientl-dwiing alhier-.die hceft oock,voor yemandt anders, :.--\ zodanighe vernieude tyrannie,niet uyt Romcn, maar van Geneven herwaarts кощеиde, zo wijflijck ais vromeíijck wederíproké: Perhalven oock uwe oprechtigheydt door zodanigher quaderluyden quaadt voorne- ^:. men,ingheenkleyne ghevaarlijckheydt en¡ vas ghebracht , от t'gheheele landts gheYaarhjckheydt voorhocdt te hcbbcn : en dit voornecmhjck overmidts zy zaghen uwer E. groot mimaghen aant vervolghen от t'ghelove , eñ deflelvens welbehaghen aandcr Landtzaten zo dier ghekochte vryheydc der confcicntien.Dic werdt onwijflijck aangcvochten, от haar te verdryven en in haar' plaats in te leyden een nieuwe dwangindç conicientie. Tot aanwyzingte zodanigher verderflyker fmoock-vopcsen onder onachtzaamheyds aiTchf'ioch íchuylende: die ghefchrift toegheejghentwordt u. E.E. op datde zelvc die anderwerf zoude.moehen bluflchcn ; daar toe nieuwe ernft , тапике; llandtvaftigheydt ende Godlyke wijiheydt wcrdt toe gliewcnicht van u E. E- '. ^triefe ©fllcftartff Cootntfttt.


pelmcn of burstjerlpKc Iraäm/$kinoi/85>.m b¿utBt.

tDícr&tborríu íj. fcooftftucft. I.

25l,ïeerIpk* ¿§^Х%Ь totjffiepb bte itb ban cene" ©mt* »«»*• ^{Щке tííT¿pfc0e/ í¡8 ttoeeberlep : ЗЗог* e^WöSctlpbe enbe öc0 ïînjrljî*. »B'eerfre ^v ii'betfîàicnte3tjnbtementnbebagije* bjcrfe befheringöe enbe bjeebjame заиет «vüciiftcc ntaat banbet binnen mbcroujlogbriicnbe cntflelbe ад&еп göebwpct.39ejs eetfloiüJ (lof isö tbjccbóubigíj j 45nbip6e/ enbe menftfiehw fie занш, Ф1е bjgfftcpbt яся tcfi be «©oblpfee 5ffiS?L b^SÖwt te öanbelen/bjelefce be feereftenbe ■aun. 45cobfbicu(iaangôaat enbe beftittt-, boo? 30 -, beel norfitang alp ote wgfte ben leinte toe* ftaat; rerñtbaarbehjen enbe bcquamehjr& 50 - bt^taalicjc . tnant be #nnte gneenbjpgne* biebe? ober be Bertbe en ïjeeft . bat 5p berre. tnaar emi.ernanbe 1115101/ enbe bat meet em tebefcfiermeriöanteoojbeelen. 31t tgíiíwf? г ©oojbjaat in alle gfiemeen-befle / tjS be beaiftboo, ^езогдтаое ber &aWnn bingftmrbooj* tóoofuiíft. nremjte. î Jfêaar mien befioojt bte nwr toe ban bg bieöc^iine eifnceítoant bet betaamt bat geíaïberbefte 3££ • ban ö'alberbcjlc eñbegftebtebecbán&egíje' от tofi» bíebenbe gbeent шогЬе. ралпе 4 Cni betaamt met alleen/ maat ttó oocft «.n мыт- nut • eír,i om " WefcöcniimsjsTuoiHe : toant betupf«»


be Inmfsficnotcn ( t'mmerg оосБ Ъ'опЪщя* ten ) <i5oûtj?fseno f waren / зр зоиЬеп öf s te «unbcr pet oñglj coo¿lofjï onberlingo с of te* gyen Item bebzpbcit. t «Dock tot bermeerbertnge bes" ríjtje. Wat om b«werç toeet bat be «©oben meed 5tjn goenegpen tot D,t"4W be gftenebie inter meed ecren. 6 Culuu* bojfte roetnen : bat be ßomep* nen met inet looftjepbt ofhrarot / maar met «5obf-ü?ucJ)ttgöepbt enbe <5oobf-bienjt alie nolcheten t'onocr gyeb?acgt fiabben. 7 JBaar goe зоиЬеп wp nu tut gyemepn »m t'ti** bejjouben tonnen blpben tnbien зр ( ßeligie) |"ejbr)ï«w niet beíjouben en blpbcí ©e bienfï enöe Щт 3e45objstft eenigfie bat bet itienfcgm gfie* mepnfctja» onbcrimg beüiaart. 8 geeint шегу Ьезеп banbt : ber inenfeyen leben 3aIujo?ben bol 3utfiepbt/fegelmerpe/ sube groutoeltjcfeíjepbt. 9 %o mebe ínbien gypfe bermengt . fïotn mm moetft men за! ntetyoien naber aiegíptícr ïtomn*1"" шп> 8Öen / bte berfeyepbene enbe gyemcngbe ûe* mni ügte tnggetooert ficbbemom (30 3p mepnben) inter rijeb te beften:eñ bat alle be KegíptierjS w» ™ r, nimmermeer tfamen mupten en зоиЬеп. i o <© 5otten.bie cene tö eenyepbttf оодабе wneato«* enbe beggemengbe altíjbt ban bcroerté. Ijoe *"*• beel betec mafï bermaan banber Мще Wa* ber tot 3tnguftum batnocyboo?yan'benis¡: in albertop5en enbe tot alien tgben ее«зеше <¡>ob na be H>aberlanbtfclje bietien / enbe maatfit bat anbere gem ecren. 11 Щ' 3cpbt nocí) : maar íjaatfe enbebe»h¡«#t„™ni bbjtngtfe bte in be Ooblpbe bingljen pet ber* 2?« nieutnen: met allecn ont ber <03obé wille(bcji mi l*»ff«u met te mm oorft bieje beracgt; ai btùe gp 311 íiii ftycôn.


ftboon anbaut tritt smtberïmgg ) maar ont batbe5e 50banígbe benigne mrutoe <©obeti intooerenbetoelen aanpojrrn tot bec binai)en beranberíng. шааг upt onrfïaan tfamenftoenngöen/ onjoeren / Ijepmelp&e üergabe* ríngbé ; boojtoaar Die be öeerftbapnie geen* fing nut en зоп. i г <©5eer<í5oblp6etooojben/i)a«cmgol«í ïoog tot cm gobloog. «Dit ig Шаге togfïjcpb: rñ en злI een ЩШ ùie torjö í$ / gijecn anber ûcltgic norft bereeringije íjoubc/ ban bepee* nígf>en<í5obc& •"'f*"*e 1 3 <ßnbe ijp за!зе ftouben na b'oube glje* S« b?uptït. ber boo?oubercn ín3cttingí)ett te be* bauten/ feijermra enbe begepligge Cérémonie te on* bergouben Ш nottth mm трзепз. 14 €nbe bjojbt bp aile uolcbcn boo? mif* baabt gíjeljoubé/ batmen be baberlanbtfcge ддеЬшрсбеп berfiote offcöenbe. bootftäm/ ij Фаагоште frraft 5ofe pemanbt ber* (loojt. JBet retgt toojbt Ijp ggeatgt ben Фо* ben naafl te tonen Dooi ben toelrftr ber <6o" ben googntuaarbiggepbt tooozgcflaan biert. rftmetai&rr 16 Crnfteigch/ja etnfrelgtfc neemt ter gcr* ÎBm*' tcn: DatonD£* benmenfrftelpbe binggen nier * bjaarbtgftcr en iü ban be ueligie/enbe bat •; tie met boogíjfftr gljetoelbtmoetbefdjennt tojojben. :.. 1: J..., :. -•' • ' niliííin: ' ' ■ t.

DUarommefó bítba|íeKJí6 eme ggeboe* len /batter maar eenbêrlep tödigie in tm rgca onbergouben moet toerben . $org=» tanjs motzten ttoee bínggé gyebjaaggt tuer* i {,'■■' »► oenî


feai:<©fmen aïtgbt за1 flraffen Ые anberg Bfteboelen/enbe alie tfamen&Dmme bjaat af te fnjeben/en pojt mp met ntriooffjrpöt/ inaar t'gjjemepn nut / enbe ben jegöenbjooj* btgöen (taat Europe/ Dien íc6 nietjonbet^'enmöe tränen en mago aanfcfjouUjen.<©bejte bed S*g* begtoereltjs /toat facfcelcn be¡e tbjeeb?arljts¡ Sw íieeft и be föeligie aangljcfte&ení 53ie $oof* ttox¡t. benbejs €ij¿i|telp&en ghemeenbeftenjí toer* beu onberlínglje gfjcmo?tert . jonimtgfte Ьирзещ menfcTjen зпп enbe toojbé nocí) ber* melt onber beit fcifàn ban 45ob5altgíjepbt. tote за! gier 3topggení tefe met. íjoetoeltcn mi рила tnet (dlatone toeet / bat niírr gan allemanss гЬтгз? me baIfcf}-bj?oegften onberiuojpen te. Äre* i jlocí) ftier en biojt gfteen bing / 30 toe! of щшт jo boor>irI;rrltjtlî gesept : bat be guaabtbJil.» ligijepbt nieten3oube Können mifoupbrn. 3 5eocßtansi за! ich Ъце göeüaarlijcmjepbt /дадаги» aangïjaan / enbe na mijn betmogljen water 5"Ita" ь«ч (tobten in Ьезеп jfjeüigöen bjanbt . Фее" te ,wan/ berftfjoonlp&er/bat icn raabt en gfteen be* trete boojtbjenglje / nocb pet 3efeerö beflupte maat boojgfjebe. 4ВДр biet leeft/ meet bat j)etboo?tiioint upt eenliefhebbenbeeñíiip* bei* gftemoebt : enbe ofbat anbero toaar / 50 toerbtiulrr ban mp gíjeftelt tot benniffe onberura^! enbe oo?beei ber gfjeeure bient epgnentiijcb ^c ™"V* betaamt.<©»bat gijp be зане betfîaat^Obn.ïffi: ma&e ich tüjceberiep aarbt bie tegfjen be йе« ïigiemifboen/openbaarlncu^ofijepmelijtH. «©nenbaarlijcB 3egirü temifboendeghene die zelve van God ende d'aánghenomen ©tr|>oaji Godfdienft qualick ghevoelen, cn andere te uim ghevoelen aanporren: maat fiepineJÜCÍi die inlghelijcx qualijck ghevoelen , maar voor ЗЭоойст*. ЯЬ zieh


rich íclve . Cttftt too?c ЬтЬг eerfle вВе* Uiaagftt lofoobamgbê ongfiefîraft beboejt tebergfiaaní StRontlient. Haarfebanbp Oörfrraft tooibcn / op oat ou boo; Ó«» ntet cnUîoiot|îcgheflraft. mtumotu 4 subenneejt tnbten зр tjrrflojf. Ctg beta по«ь«в ™ Batter ееп/оап b'eenbíacfitberbetbe. »Mffni. j ©er gfiefcftfber aeltgte-fttafig op b'ene plaatjs anberg/banop b 'anbete/ maar ober ai tp fcnigljc. 6 îDe gftoebeitterenljepbt en öebbe gier Cijcm plaatfc. tyanbt / fngbt / op bat liebet eenigfie ber leben ban t ücfiaam berbetbe, Cic. Phill.viij. 7 lBant be mtfbaabt / bte tegfjen be <£obf* Ыenft Voerbt bebieben/ ftrecfet tot aller men« fcyen berongöelpbmgöe. ««reficno« 8 ^nuebatftoubttoooibaftenbe3e&er/30 "'"*"'•" langfte beberltoo?berg bebtoongfiemogfien t*mt bsf toerben5onbergroterberoerte.jBaartoat/ iomsnt oft anbcrjs gftebteK eñ of be tpben 3obantgg luaré/batbefcfjtelp&ebuiang bengDemeen* befte meer зоиЬе befcfiabígfiení 9 Want bit borné oorbtaatrçtet raaar Ьезе опзелпЬе bleiche be noobtfrtnciungg frfturft wrtÄpt berberflanbf nu 3obamgbtii;batepg0elgrÄ •it)i» tut». Heber btfnuteeeniuil/ban leben. I о ФЬсг al зоп foitfbonbtgge eñ nítngíe* rigïjc/ bte з«д bcblpttggé te опЬегзоесвеп be bmgftcn bte onber b'aarbe enbe bobenben ЩстиуЦп* I I #oe beel íflTer bewr i 50 barmen^ oin be* fciniíbígftt tc mogften toerben met een flagg* colorn îoitbc moeten betüjtnnen. f>omt8W0 , 2. фаагот ttopfele tea ftter te redjt / of ыошьгт ben^mcentet ggcoejlcofopem bjepmgi) - inti


Il

m te îfttt ben rtjbt : toaar na sitïj te boegftcn Ja* *«*» aUepûIumenenbcbelen. 9tivia' 1 5 <£ñ oft ntct bcter cn toare b'opgetoaffe* ne eñ ftracijtigfte gfiebîeften ongftemerrat te ïaten : ban te inaucn bat elrfi еен ftonbt too}* be toat boofbebe« top onmacJjttgD зоп te 0«t» wn* bempen. «ЩЧим» 1 4 <©ngl)cmercftt laten зед ten / boo? ten topic, toant in 5!ccaté tí ntct gftebaarlpbcrtf ban ontpbtgfiemebecpne. is «Cn irft toeet bat be jltiebertjtt-meefrcriEi fonittjbte' meet; bo^bercn boo| rufte / ban too} betocgnen enbe to creften . 1 6 3©aarltjcb bagft cñ rufte gfienecfi gfte* vmtibm meenlgt&30baragftentoantie onjimugijepbt. n«ft|»«i« 1 7 Xomnugftc roeoí toapé/toapen . maar ou,»«,în* ;ten top met ínber baabt bat b'eene toapenen booj b'anbere gftctergfit too^bení 1 8 £>'mcnfcj)en gfiemoebt t¡s ban naturen tocberfpantriglj; pogftenbe na net jegftenbed enbet'ftogfte. 1 9 «©berlegt gfip eentoerf enbe anbertoer* ©еь»пе g* ben offtet fomtgbtji met betcr en is oogfr пее* *оп£ lupcftmgfte te bot/ ban met remebte t'ontnbt ¡^"** «üfbabenteontfreften. » ,• •

.•'..•••;

»—.. ^

Witxbe bûtebt. iiij. $ooftftucEL ■

I.

:;¡ ;:. .

T\<6 ttoeebe bjagfte tjS ober ben gftcnen bt'e «шьоимд J^op3Ul>3etoemtfbof jegfieniSbe ûeligte. ,e[i'ní.^,,"D# gtetbaar i$ fmctte ber bottngften in mtjn¡|CF ,*$££. bcrte/maar tcft en befmcttc memanbt / rufte ten. tftupiß enbe 5topgfte . 3¡$¡ зоьашдйеп ootft te firaffeníten ftbnnt níet. a ir?et3toiïgÔen3ptocgoeIaten.meumag9

gocen


ti

$ttttmfttiwrl>aj&epbtt»aneat Stotmu ft* ggerat.

ÎS? Ä 3 í?6" 0°°?1Ййп met al te паи te onbet* m te ш?' 3oef6e- toant toíenwubet SÔoeb здн^дееп t»«3Pa*m. »omng en тадд 0130 oner be gerté als obee be tongö ggebíeben . <©ob ijï bet gerteti IKomng. ££*|* 4 Фаагогатезитр boo? fcg?ttfc bat ten AT »"inl«»»naaen/batbegftenebteaíbennee(t bolggt/mctten ggelatc и ïoejtemt. jr Зйеттеппеег metter ôerten.tot'ejaïm» npobt5a6en trggeloben bat íta níet en toúV te gïjelooen bat tefe muY be ßeltgfe/ «■;••;•• ofmet « jÄwenis 30 b?ptotlügnalis 30 bat 3P als ttjettc baar afit* gôeaeett/ban шеф gôenomen/ban gfteen en i$. ÏÏËSS&Z öanbel ь?еп# «utapmor. baat^J boo? gin» mel 3uit bebcpnfiöepbt табеп eeragnetone/ eet¿ berí bgnji fcftaatlafeentf/ inaat niet <6оЬе& 8 raelgeeftboo?maate дрезерм Stoning Cgeobo?ttuí¡:top en гподдеп be ßeltgie níet gljebtcben . tuant memanbt too?t ggebmon« ;J Often 3önstonbanc]c te ggelotoen. mm mortfe 9 Щс bele 3atöter enbe bepltgfiet ts¡ b'an* SSE"* Ьег,шевОЬапопЬепирзеепЬеТерЬ^Гдое* "•"• loofmoet aangljetaben / met aangïjebmen* ддепзпп. i ö <©пзе berflanben œo?ben /gíjelgcS аЫ be ebele enbe moebigge »aarben/beft met ее« : 3acgtggebttbé(líett. |btmt*fpbii *©uerIoogt met time ggebatgten bft m$mt f.«»»pnvggp5ult^tebêmeer 3tëbermoeft tai fti>ascii.»aggebetectmoîbe/boûîbtelmebe oojbtlé. 11 Wit toaarlgcfe 30 . Ьезе зоЬатдде Ып* gfjen / bie inben зитеп bitten / mojben meet boo? опьесшрзеп ban ggebíeben : boo? bet* ; '■mann


4 I «taan/ban boû?bjepgl)en/toegfi gfletiomen. i з To baar pet tnt fnaarfpel miflurht bat ^«ntfetie« tucbtgljp booj town met af/maat recbet fc^Ä allenc¡c6en¡8 tot cenfiemmtgfiepbt . bjaatom ч tfjefcôi'et t'îeltie oorb met ínt gftelobe ¿ enbe toaarom bctemt gnu be mtfbabc" 30 met/ bat ter 5tjn biet beroutoe imfbaan te íiebbcni 1 4 <eñ ьщ 3obamgfte зцп bttbritë betet/ ©e bmt* tele bafier ijs t'göeloefbat leetmese« bieber* ЙЖ«Й bmigt .

oboeitt

1 ; Œat gïjeefi: ons Ф ggoebertt'ertte tnbe ontfennet;»í5ob; toant met btbbf eñ 3utftten upt tfljmm beflupte tc6be5eíJlaatfe-, eñmaatbt bat bettomW* gjjelobigömmemrötcnijette епзШееепзр.

&ùfl

•1

.■.a :r> ■■■ : ■■; - .3

...,,л:_: .;

s '■ ' *"' ." ,ú • ■Уиг^л -(

t

1

*'•".

:

,< -e.ju» :¡i":.

• ::■ v '-"ч ■•■ •■<f.«i ■-. ,"■ . Ли .■■ ■ :ГИГ , ■; ■

i

'

-

.: ' ' ■* ,;;».;,..•, _ '.

•••■[.¡¡i!;*... . ,4{

,,

. :.': . .

' *'\ ¿Ï ' ' '■.ыах' :. ... . -" '■•»

.- Г

■ «u "¿.'11 ,,{ ..•'1Г. ■'Tj'ï , ':■■■

■::i:t"!'"

4*»';i

- v.V., ■. • . :"• . ■ '..'-'■•••••■*

.¿ :.lu

••■Я J


и $t6?ftnl)ûubt Gtftmei пнмвпЬе оодо He <gn bam JYbjpben bes gttimibtre bet ftoittttn. Жо шеве »ant (egftmfttoift Sirica ©olckarw €ooui» Dm. > sin bat T.ïipfi tooojbtn ftrttkcn tot D«» otibebtanot» baut. ..a riucirh holing ie/bie elcfc bee Wnmue behoojtaan tetoptfy enöebat oork nabe bffcbje* teiircrbtcnjelbe. "!'.:" B9ant3.iip. mengt ttoee fecrt'cftcvbcn rpken/ ,. if. totlck« onbetfchipbt groot oork ItuHbttgoofbî of Ho* о reu ban ftn oti?kfttbaar/ tr'anbcEbâ fCHîichtbaarrfltlt uibcoiiberwen: 18 bmfthappciibe o'cen ober I>e;ic!ni 19 b'anbrrober be Utfiaml/io b'rfiiobtrtpgbeneotM 2i maat ЬЛОег oberb>rtb«/22 bie on» tbolck ie/ootk min» etr/j-í »aar ontier. 23 Fil befturt b'em met gi)ee* fttlpkt , 24 b'anbtr met toaarlpfce tuet« ten. 2J lOOOÎte tDOlbt UJtjfîjfpbt bffrü.JfL'en rnöt ghrtobiit 28 bath« tatbsr onlupjc p)tn fin groot is/ 29 maar bcr topjen fctepn. 31 upt itSfr ontopje beflterin» j1)e met fins 32 ober bereitete. 34 toät «J ;tiltr 111« reibt hont tun been/ 35 noch brnuameHjtk/ 36 baarcin ootft gütí #í«hcí/

теме!«« mat&t tmbjp if mbe йе!. 39 (a gören* altóos. 40 me ooth b« anbra mnt> üben. 41 tuant ©ob bíflnpitbfe/ 4} booj tot? íb «©berbeptoí 44 bieisintefiblutbt/ 4; üiant bieget meet op t'bc« fthermîbaii op t'002be!en/47 ba» meet om tnat te boen/ M от «jn boí te Dei ftaan. 48 JCulcfce oiitopji baabt/ia quaabt. . .-..•.: . 49 beat boo? mm aanntemt/ ttt ren balfcbt/ban toare им ligie/ 50 tœelfh bott etn toalfcb be« fcbeuiien: 51 bat rmftjaagbt alteaban* gelifehen. 52 XEtant na be raabt 3 Sip. ?t>i!o?alleîrpMrmtU>elbor 74 int befrbetmnt banbe batfrbc riiDcrucrbolgblbanbí toar« fôeligie/ of ил «Sobes biîft: batg&tl menfrben btenft ts 5* eft ben mciifthfи niet en roert от te btfcbermen/ bat Фоб îrtfbOit/ 57 tft bat bl^tUuinitt bcbrrit/ nabiî Dp huerniet en gheeft matbt / bit baar tee noobigh te/ 58 поев btrftaiibt/ ttoeltk niet en fcebbtti allt

fdltncen/

59

enbetnitfbien oothgtieffctbcl от be reltgirte befcfirrtntit. ffîatbttrbermenis. бг ßeiigietooibtuiet maar«3ebb?tnciibe £3 of onnojelt bolenbe nienfchcn nutt»aj)tuiiib{|'tj)trmt/

jome*


to tttcbt t*gf)tbedCH is bn |)t).ibraten/ 64 biefiebbfeoorltgrbaan 69 rftMt giialiirli / inbten З.Иф. îueljepbi/ maatbe ¡е>гаг?Ье1юр;?1шгг twob toret metten jtoaatbe rerht te цт ?o.a intbefeliermiöeteoeben/ b toesenbe boo; Ы pante ber* tijtirftt.

b

maatíSeligie befrfiermtmen retfit niftte tuaarfiepbt 71 }6ber <©berfiepbte jtoaarí. a 30 bebe «Гоя(ш»/оогк jgn Sfyoftetat. b tenis tDomtrt mnt trgftcn kettete mpetbnipfften/ ' t bat raabt ibatan tiptre fiant irUirepnt b eft Гfielen jtoaartte bnipr« ken/ e ЧПийЛ I)p niet en b?eeft f от ben lierons in balfche bébete (teilen/ g enbefbolfltfinet Conten te bniiopen/ b toeeonjerbait/ i to.1t b.1 bertoerjrtmî toaaw ^rphtbitalttjöttoertunit. J« «Sternen ft tejrn fioo?t te gl)cbjnpthí na be léete »Sobe»/ mbeVueltMebieiB. I Die tmnbt niet geftent b Я bie met filiar niet bemoeght 72.a eitbejOHjfit bat «fijiftiryrft jaj ballen b tot oneere íftnfft. с bínwitercJt jonber lohnten friiermtrgfienaue gfiemeitjal flaanbc blpben. 77 toant nableit logfienílrer ttocfi bermeert Ьоод gfietoel» iigfi nanbecbten/ 80 l>oe beel min nermagfi еде* toctttrgticn betoaarfiepöt: 82 ŒgfipallrbAitnêtjDoa: raet nabet onbpmcn raabt, &¡

Çetft«Seb« tooott ttpt ;tjn rrirltíjatan berffatrn/firt 3Л fie" mi baar toe! npt fioutof/ 8+ SEo Hupt <©obe toe betten« toen/ 8f enSe met jpnen totroibe (tro* ben. 86« toant toaarfiepbt meet ktv toinnen/ ft jobiemetmœie. 87 recht anbers beftaat nn % &?>• 88 a «et nabnlgfiingfic bea fto» innrr enoe $ne «cerbabrre/ b tegiberibtatf meoninge/ t bie baar jegafi? batfirt gfie* toelbigfi boo?ftaa bee reiwtSa bc ?elbc fcftabelrtcfe ie 89 я mbe ren betftretbr raabt/ b bie5ebenninbett/ t Ja gronbrlnrl« bemiett. ix X>at fioonmen te üermpbí toant be rriigie fbcfl is be« gfiemecnbefteite. biemoctmnt meelt bnoajfim. 9a toie rbefle meeft bejtçglit/ bie brrkrpgfiet meeft/ 91 еиИЬоо?5Ц1У 9$ j^eenbe {¡Jante befiooa4 bat meeft ttboen. 94 S9at ^ôante anbete bm tffininie 9j mgjnriickbtrtielettf bieboetjoilcc ait шезеи meeft jonber fchtjn. toelris meeft & bpbc fippo* rrptni. 96 <£fiafhi0 be30,igfiet inb? 5p* nen/raetinbeni)ppom>trn: 97 b'aarbtfrb leanrein be ?b« ltcinetin be «Ijaflenei!. 98 ©at laten filier be debitan« ten ooth niet toe/ 99 maattoei fiet fcetterbobfioo per is %Щ. tegbf be Ш& Минам юг fimiöenbe ben фат betet tun alle îpne mibetjaten/ *•• iHUkt


16 baariitnelm mette boat, та; S©antb'obetfrcpbt/?o toaat« loth ale tfiecftcltjtfc / jefflen Dr btfïemmiebmtfn/ betmibte bet tijtk bee be* teoebeftbeleie/ , *?i oôrksononbetallefïnteb* menfthtn öe beftt/be mmfte. * ■-. ioj »obîtri? 50bebetbíjrttipnv ftrpkete met traettoiluohe on» boebmaebe"1ßnncfmeeft. loi »omtebJOíbtgJiejípí'í twe ttebeftemrnfrhete/ ^ . I09 mbe bat eeVeoebt kantete eis ecn toóse onbet йен «m* not/ И* maatbtn ЬоПеп fteeckt 3. Hip. ftoaatbt inbe bannt / $>. Tas «4 makenbe 50?ohlö ck M да» rlhuete bolrc iieljojgete/ по jbie jette" be hate toel bcurçgbî. <©f joube bat bet pjinren «m^tjottv . . "7 • ^ojeggbenbf jbtatm qua« Iflrit batmen ben ïtorangbcn niet moet gijehoojjam* traben

jîfôaat eWtmert toejitu Ipjf? hp «briobe: с toantniemanbt boo; anbete glielobcn notl) 5*"$ too?bett entnaab. cldt «belobe ban jo bp toit ofmagb. Фааг na ;ent lis. bat boot albe íirttgíé befrbermt moet jgnbpben|9?mtï/ 12* tftttet bí rootteel baar aftoe tefftnubf/bolgenbeíSefa/ 125 teehenb'eniraebet <©erefoj. m Jftebetlanbt/ bieuptboogbftetnoobt em* beraberklaatbcn. irßaaryHgduckialt baltat jo be Cilice be ftel. befebetmt upt?nne jelfe ootteel/ 128 jfôirtmmjoljptboctupt еб anbete: 129 tube blntbt mite bien bat win- buet niet en te beboltn ban ФоЬе. jfßaar toten» oojbeel wnbe behaue biet m bäboloeY 131 teilt b'onjrkete batojen be tuft niet jeketftef 13J > ЯЭат bet gbetoeftigb btt j&Ott. II» jrciaarbietftaattt mettken frhermenbeaninbett be neu» 135 toat be Cuiten boo? al bebo» «it. wt89, • . ixntebrçcugben/ ■ 119 Piaar tte meeft bet ЗДш« tcnurtvílombuet toat<©obbuet5«rtafepfcl)rn tebermerat/. -.„..• epaljé rnrit 13Í «ibe toat niet. 120 enbeenteban htiet fieligie <©ocb bat be midepbt от 138 brtjaatjo toel ate be betlep> «been «ФооЬвЬипЛе liínbe ^Sjmce betlo?en jal bie ite.buet lern mifimipken/ ©arebcrbe ban<f&ob tetbt gljaait. • pi 139 «©aarfioorfcetrkmort sft'5 reeeten. toamhp lettt ben ^jmrett iobep bat elrtt îribe/ niet bat tie#?incebrttct"t/ 122 niet <©obes eete/maar ljuet ep* 142 ■ toa"t be retiene op «Sobe 5tet/ gbenbaatjoetken nacZQepMfrbreprpel/ 144 Bin opten Щта/ i2j tube b'oubejeben te onbet« biebaarniet min fubiett te .: :!«<:• 147 ftamgnfubietten 123a bottben: maat bate eera teugie. 148 <©ofU inebe en magb ce an* B9at be toa« 3» epfrtjt bet* bete rcugie mcmanbt hetorn «4 wtööinbetin/ :. . A htatma . . .;•!»• 30 ton


i tt tort ató mitte $afc?. itf íDomte tnoeaní be ñrt. be* Ijoubr of top gaan berlo??/ 158 maar trie« niet en hceft/berí tragi) bat met/ 159 eft baaeeenbalfchetótoaac religion» tteift nutfte/ 160 tuant baac tragt) niet gorbe 50n/ iót Dock niet baat Éle.ie/ra bes Ib.jegghen. 163 neenbebalfrije rraatt thrift 165 enbe meet toe te laten tnebe. ЗЭе $>. jenbtanbet» / te toe* ten: loé batmen mirfte raabtgebere nietmoetho?cn 170 metten raflHjop Dan Шгеш toetben/ m oorit metten iteming enbe be ^Baue/tegften bejec lanben ta« ira 17a trie baat jeggbnt bat tóela« tmgije ban reugie rufte maart. 179 ЗЭаас trgben is oes £>. щ> 8henott3rftec: iSy laat oorit зоп Шпсеп út ttopfel 186 enbe fchctt 5tjn 1юрзее boot jotten/ 188 ;eqghenbe bat een Stet een* bracht traacftt / enbe bat meet íierorttnt matten. 190 ttoelrit ©cm. ontoaat trraitt tejgnbperprricntie/ 192 oorit bobee £>-b.geboeíe7 19$ »en toelttten bee £>. jeggben rebellât maaritt 196 eft be» ïtoning recht gheeft. 197 íBieheeft i>an rechter gbr¿ tnaatkty 19З na een« доЫозеп ЩсрЪспв taabt / bebcelt ftp ben «Cintften 3&;incS bec confcieirae btoang. ¡4;'

202

ifbit toiflíjbe j&iateti'niemant boen îtorlj ban pmuitbt to* beh.

202.«

oorft bie ban I rnben met. Jim recrmen <5obe qualflrft metmntfcheitghebobeiL 20? bat Ifect ъце ¡Ь. зпп фише" jo te boen/ 206 enbe bit noch bergbeefe / al mronbchpt ita4$obc»ghcbo# ben: 207 toant <®оЪ /gliceit menfeh/ ghrbtebt ober be hetten. 209) Ha toengt beje g>. een gob? lo;ntraaötboo?t/ 212 toillenbe batmen bte tube reli.toat bernieutoeit/;al hatett nibcbtoingben: 3to herfnne <Cl)nfrum enbe $11 leben gheboobt/ 214 enbe ;o maacbtmen fßop* fem/ <<atam/ «ffmtfrffioniftcn/ ïSJughenoten enbeiâheref. beeftoo?bere/ 2iy Même" ï)ootf te baten na bes £1. raabt. 216 ?tï betetraben bec <?crefo?. f&jebicantrn/ 217 mpjenbe bet bototghen be# rifjjere/ 218 bte toil Ье £>.batmcn btotn» ehe om niet tc bccniciitom Ь'оиЬсзеЬсп/ «г, 219 enbe freaffe alo berftooj» bere 220 ont menfehen hoben <?ob te boen glicboozjnmm. bits een «oblóse raabt /be* quaЛ cm löaimcHboldtgou* 1000 te mahnt: 221 toaartegl)en br£>tatenan* bere gljctroelcit rfi caben/ 222 ate toejebr гдаппрйе btodg bec confrientieit. 223 toat biete/ 224 efttoatj)aarbntri)tí'5Sn.M¿ namciitlrtrit $et19aaufbom/ 226 25 «¡kou»


ig «toutoeïpW btóebtrte?*t< ote 227Я tembrel but^enbe'omioselc menfchcii/ narjegghmbcr^ccef. ооЛЬгвф.Шпесп. 228 Wm oitöerlittg miftrauüjcn. 229.n.l>.t Шлп tUJifl cube tüwcöiarht. 23o.a.bx ffiaiimuptcrpc eiiöeojuocr. 23i.a.b »anrontagbsit. 232 ffimttberöcrfbtrlaitW. 233

5oghoebti0 bebacht/bat USt beniieiituingberacgîit. 242 ©aarommaetmcii bpfou> bebluben. 8' fißaat tec itoobt magh be ЧЭдпя betaitbrring toelaren / bocuecitttlbt. 243 • SCO leert ooefc tfäatbiatcC 244. ;e bebe ©urh 33albt. jo leert bet Jätjcttbcbjogh/ mepneebt/ eitbe onredirbaarbiglicpbt. ©cíe «wgli be £>. jiflj tec bcrftfimteitf 24? water confricntien btaang/ 3?cr llatiatsatert' 234 niet" им berifpen eena bal* tifte banbes jeteer Habet* »гор. 23í fetjen reügione/homeii be qua* 249 bit üjfficn be £taten met lp> ben. Жо fchpnen be $?mcen ben. mee(t buct epghen bolinghe isocrKfrltabelntk/ enöc öott btn g!jeb?eefben mben оппоозеип te ftcaffen. 250 Cietoaar / omoetierexbtc* So bïgrftt be;e г&сЬгоЪегз lijrfcfrcafbaat.. 250.a taabt cpMaöt/becberftnck eitbe maat niet oimojele belebe» toerteect. 23Ó 251 maat oft Start op?erbt/ mit banlmcrrojifricnrif. bit herft gljei gljemeenfcfca» ntbcfctuljaám/ 237 252 bie'rbolrit terijtbaarbcüjrfe тиодагсг. $iec caabtmrn ben tpanccn beffhratie:v _ * « отпаек ban b'aitbcrßcli' quaigth met ghcen tthocbetooenben. aie toc te laten. b 2ÎÎ. jjtopntöc ben btamgober/ ISnnbe gobloojeftomtgobi Mitt mifooenbere ma* ' toel* loolljepbt. 2Î4 bombers of muuçelc rnifghr« ©eSchmbcr «appba;eert. tobere. ^ ,238 254.b «Daar tegljijcpbtbcabfljjpi cube houbt jtin bloebtitaabt bet bccmeifljui'ig inbe religic 2jy be heecftftapjnc frhabeUjcfc te boos luarc wnßjepbt/ tiic oyt oitjchcr utt bJilbe 5Ön. 339 2# шлаг ЗЭ.€. ;ept bat bîuang tornt maat niet tot be $. Sclmft/ €¿3(h tgth fcljabebjrfc 10. 240 25S noch tot em <&ob'rttcmçfye ■ Фе S>.?cpöt mittet te #n/ te blpbeii bp ijet argöec oube'bau inbrn gheefl maat tot b'stíoí ghebwem* betet mettaan te nenien. 241 ag Юдш bétails* bpb'oubeit ten.


»9 tuaar boo? be £>• «nraab bee« tot rcrrmonieii totbe ber oubereit irtjcttirt* mocben oy Ijrm »warfst. 27z toant bp ban «urr facta/ я fibcn/ гипс b.inöe toare «БоЬев* trie toil bp nier bertfpt beb« b bot. 260 bienfrstonghr/ jo bantmnt be toanrbepbr/ 5onbcr re jcggbeit toat of с 30 leebtmm int berberben/ tonar bir ta/ 2ÓI bie toat anbere is ban gbe« w berrlmlbightmcn baures tooome/sr. b beíüe be <?liercfoaiteernrH. betoclritemeerf quaabt jifn «Sube зд boemten béiaiibr* bp c.'rk. « jaten rrbcttjclbt. 262 «¡ïiibe toil bee jelber bet* ÎÎEViac Ijjter tegbm jíjit be ftooAcregefrtaftfccbben. 27$ £>tatm / br <6berefo¿mccrbrn/ oorfc be «Sbercfojmeerben. enbc b?omnt. 263 274.a J^aar met beje £>rtj?ptorr ja Cbrifhtm cube 50it itjeps b is be ftoning bait £:p. tegíicn Ughen. ivambicbebbenbe Umbte* betraten/ 26$ с bjtíleiibe ban one be ñoom* 3ebenbet(roo?r. febe firltgic oitbcrftouben beb* toatberfhwenie. b ben/ a boofbabrrs e enbebatallceit. b «Bf moceen brrrreefcen tie nier Ijeprjame toaarljepbt aiibos iwilleit. 266 fyjefcers. f 5Dnac tcghen brtopjm be oie balle" onberfjtoaarbt a £>tarnt barmen na befriwben bat bees inoet be|rljemten. Ç rechten / oork ЗоЬси eii Curr* XCic opeittüjffc jonbtgbt/ ben met en maul) berjagfieii. 27У 5thit btotngbers tot burr 267 Фе ibfteobcr toil bebabcrs gbcboclnt / 50 jume (trafbaar. taiiBtfclic gïicbiuprkcn onbrr¿ 276.Я jhoubrit hebben. 268 jtntt aantootrw mcttooo?? bocijjöbcr betugsbatgiieli tsm i men maarftt €tj:iih;nt ben magi)2Ó9 metten jpncn |trafbaar. b ägtti tcgljen jgu beitraten met bcluíjs upten rerbren. a ^et jijn/ 5rpbt bc|brb?pba/ JÍRen moer be batfrijc reIií tocetjucbtigbc. 277 gir brrtoeryrn of be шаге au ma.tr bie bom baar mebe tjbt ombcrcit/ aro niciiianbtgljctoclot. 278 enbe nirt jeggben ftpiaabt is ghorbt/ 271 ©olen )u/be ibrhjpber «pot nofhíSobcberarrjrcn/ a 3rif bat bp oorfe moet boten. notb jrni toetbjeM ommen* 279 fäjen mjettmgbfit/ b 3« tmbermpbclpte botow noel) ootk mcnfrijeit gbc« gfte (trafbaarí а bjoonrc booj ииштерМФо» Strafbaar malten anbernt br» IteUen, bebalben in be *>tlj2»brr^ b

3$ g ~

sear


aftat enoe totebeftmepttt mctbtttoaotbtî9er.fto?e7 280 3ict each 291. naincntlrjrk ©ifputccrbcre 281 maae bat jrjri gtjent mifba* biglien/ 282 oie util be £>. batmen (traft/ alft jonber beroerte magrj jipe 283 tetoetenbie anbereitaflor* Itrn banbe lauste etttgie. a tt.mtoelnrk jabneit ftraffen triefHl;tupghenbe boten/ 284 maar bte buet mepmïtgbe uptfvieSeit. 28s ;o inepnbent ooeft obrrnj. fafrit 3ôns gbelpke/ 286 fcic belooft bebben banbe kerterbUiang tefrttfpben. : «©ieomfgtjrloofboben^en impbcle lîinberen 289 " enbe /¡liiarhjafelleit lecrlin» gben/ 290 oochberto?aaciVgobe'bnmi ben. ertmoctbcÄeligtemetgrje* toclt befrlirmtt шо<Ьеп / 50 be £>.;epbt. 292 Jkee". balfrbe rettgic behoof •men met'' be luare behoeftmen te brfcljcnnen. 293 •met £>ee ô. Iccrlmghen keimen be Шаге 'met. $ct (Talen jtoaarbt magb nieîifchcii maar ghcen ketterpe boben. 294 Oärürrlit toaarbepbt bee lattbte re'ligie/ад tjelpt men» fchen frljerm met: 29ОЛ • 3Boet bat be logen/ 3p magi) be toare met febaben. b «@ев Эдикт gtjetoelbtbct> magb ooch met jegben be to« ghat, t baarom begheem tc jbtatcn ephoubmg becpuuxatf. 29ó.b . Btertegl)nir.wtbeib.297^

гЛ bflûtt опеегЩсй ne fjeg» Sbenber ibtaten.

hierbe boecK. Cap.iij.$.j. фе £>. toil maar ecn fieH. melaren. 298 %epbt em jettte jake baft eft ttopfeifltk/ 299 enbeleect eenbalfdjerett.te onberbouben: baar tegben is Ilepben. 301 eft ta bre be.raabt notIt mot gliebjrkitotrimtt 30t maar fchabeirlrk / ale 002* jaarkban tmamue enbe apt roer. 302 Ше ;al nu offibrlcn of cm ban al be reiigien be toare 5p/ enbe torlrkbie eme jpt1 303 и ЭДте^пет. 304 marbt te nict baarmen met kan otnbelen. 30^ iíetooíbeclmoet;eker3tjii. a be fcnek ombcclt tuet ¿atibe bcrbo^gbenîàken. b ©ее ¿e.bafte raat 30U baft keteneii in eupfrermflen/ 307 ale met toel gliemcrrkt heb* bettbe op bc;e root. 309 ■Stoeirk Ijp toil fehpnen gbe* oaaitrebcbben. 310 ftoetocljuliritietenie/ 312 toant Ijp wet maar or» be te* gbcntoooibigbe ntacht/ 3ц jfßaar nier opten ougft ban bat jaapfele lente. 31? maar ale trie ougft bmrlit» baar ie ban op?ocr/ leert tjp OS trjbtbcrbepben/ 316 enbe eebt bjeken. -a ©it heeft be ¡tuning gbe* baan. b m JTtVulviafele raabt / eerft boo; be yerrogin ban Joanna. 317.a

пик


21 «ни tram Фиг ©alba, b Chîifti gîiofbtg!)Cnbt / maac "?1ъ licfrtombe nor ií.itaarl JiKactefcle bloebtgbepbt. 338 feeiîrltgic met QOiitfcr macht. ooclt ccittgher mmijtrm te , 339 318 tmcbcbitmtgbcpbt. trie -agí) trae lucí bat hp» 50 bat bes be. bjjeebthcpbt 340 liermoght. 319 mtberfchoonlijcft ts. maar niet toat jtjn 5001t ;oiu als bte allcgocberttcrathepu te bmrmntot a bttpt? Hupt/ben tueberTmeftetti швг oûg|ï baitopjorrcntic ьгьЯ cemgr) lattbs rcttgic/ 34Г berberf. b ettbc bec «bangelifTrhé здйе 3?it brrbcrfipabt b2arlit ben tmrecht/ tnaac bte iSoitincp ^tonten tut becberben. 320 rerhtte 581t oo2beeit/ 342 joitbc bes Se. р.чпгг bat inhoctocl bat oo;beel met en ghaanbronrgli.iany 321 ftaataaitbeit¥>2titccrt 34* banber ;oubnt ш hncr Icalf maat aan be hctcfte/50 25cfe jftecn blocbt hebben ghejaapt/ jepbt ettbc be £>. met hmt ttiet gabben 5p bees berbeeflptat tnipftetltjcft. 344 ' ougfr boomten. 322 %a 50ub? ЬеНцсесГсйеШп« noch be h- joube tuet tabm reit al baitbercii mocten (traf* tot jutrh bloebt jaapen / boo?» feu/ 34У зааЬе Ijp be maaptgbt. 323 .ЬегойетфгтсггЬс $2iitcg ©e herrfte Uicrbt geboutoet mebe al banber/ 346 ntet öooz vuajicucn/ maac bom ntbe be €atholtjcftc janeen luanrhcpbt. 324 befgcinrr/ 50 bte oodt boen aie 3©at mcitfchf opjccht?/ mo* bait oubte. 347 gbett meiifrhcit af Ьгсйеп. a Uiát elrftc fcerefte 5mtbe ceci)« €h2ilhte hecf13511 bereite niet ter «ni m Ijaar epge" 5afte.348,a met ghctwclt gljrftteljt. b *© 2$abelfche moo2bt*ïucr* ЗЭе g>. befchtept 5¡Jns raabe ring/ b ghebolgb/ 326.a eft bcfcluepclplte bjttthtbait al» %erre» jgttßbaabt» ghe» bes S». ttUbt. t bolgh. b toantbc berbersluarîtool* «nie fchoomiceftos fpjeec* bett ghctoo2bcn/ 349 h)oo2tiija0i0om})nboot/332.a bc Ijonbê fctjaaubpter0/35CL' traar be» £>rh2pbcrs fmeec* enbebcrbwlbeit ЬосЬск." bjooîbt ftrcrht tot beler men» bjelciter ulacraten b' {}l 1 then boobt. b pciieitmofrenbolgh/|>* %ulrfc bupfterfpieltc" bptpet» maarrattoo2b^&craiI£ me" met baarthai5en traft. 333 enûe bix w «, «Bit» 5cagheüjrh gherethOi btauptfar-yiinm Шт qjchtbanbeiD. 335 büiciñcct ijebben. 3*4 Dir cens Ijrounm Utombt gliertuarcn be Schcpcnf met bau een gobloje quaabtboctu ..itrupgljen/ 3Î j bec tterttt op ecu 0111105« Щцble moflen fîraffen tta bca aturen plàtMctv 3jó ©te be £>.tm bjanb' ?J7 of 5öf gWWt luojbeit/ 3J7 cube bit s1« na foo2bcel 3 »il uana*


'11 banbeßoamfcbciterfJie. 358л ©pbat £>djeuenf rechter»/ ritbe benimmt gbeen tpzan* nen/joubenfftmnen. b ©us tajas moojbrtnfcr rr>* rannte bermmnt mettcnfdjmt banW.jufbrte. 3Î9 ©it eubetacrbrrfaabt leert % Щ. rat jgn ^jmrc íMtbtt teanbenn/ 360.a 501ШС trie rbcrberf nwgben tnpbení b ©iertoe pmtbp Den Щп» ten aan/ 3Ó2 bat limen be «belbom enoe be taootbarisijfte niée te gbc? îiogben: a ©e jcfte ■arpjannic breoo?« jaariuc bes íibcíboms tenue« fie. 563 BSaarmcbe be ¿braten ;ifb eorfc ubebcrgijt brijoojbnt te |)eW»nt 364 mt taren bant taJddte 33 ;trt) bejonbioliben a' aait t'onnoojel bloebt tros? ©их Ь'ЯПЬе gt;e(b?t. b 5û ttoB be pnittf baojt аап > blajen banber herriirn onjeftre mioctV 36í ;trabe julrfte Uraebige motu* Irerpe ben $>anren ban ьс-х SlDebtraatiúetafTfb.iirhení а tncttoan mifbamgben/maar Bmt'jbelobe. b ©it íróirjaaght benbolrhc/ maar be" fïiSfbee quaabtboctt« berewoftetó^ '$& eietebcbniptreuln« 3?}»"' rot buerjelfe ooibei^1' maar in gbeibnfs ja^en bee hercKenraabt»: Я67 UjeieftCTtaJieetlicjJbß fcbcq>'rerbter»5pbwrai'~ a ale be barber» î volben toa« ren pjetoœbcn / &a$ cagijdijre twit. b

Wit* een houben be «3rjf< rrfsanecrbcn bm $aaus te

•■m.

3<58

3i.trp. gbreft een boo:oo:< breïbooi be iSortingtegben be •braten. 369 ©002t ?epbt"3. ïiP- Dat йе ñrttgictbrtrmaacht. 370 men/ maar tootf'berbrrs bie brr Tineen martjt mifbmpe* hen ' 372 moíterrn ben taimen. Vb ©;t fcbtjnt liafia leebt te 5rjn'utebaart0Cbctpt 3"+ ©00? ;ijn raabt ban firli« gions btoang/ ran erneuern nuin teboe* ren/ V$ înagb bembciarrrmafcaac npt ftomenbcrerbtlrebt ¿ijtit "i!rrrictom5nn jdfgbctomi пдишНЪагдоИ 370 ÎCI Chriftelpfter toa» bet leebt'oirjtn ecnigbct taœfïcn/ brrronenbe: 377 bat gbetodbt triet en bimt totbei'mingcberberöoolM/ a maar tot miltroutoeVbtoebtí (rotten/ cnbtbcrtooeiring. b baaront bc rengóme toaang traten rpfcc is gbebannen. с <©orfc jrpbt З. iiV- battre beele gheboobt U)o?ben onßec ("cbgu ban «sobsbjucbtigbcpb. Œen frbpnen ban (ifkuat *tjn adjrce) gbeen nuaabibam« bers/ 379 maar <Cbriftcitcn of canto« 5Cle bttlenbe int gbeloof/ 380 bisrabp te manbeit/ïùîuy is irîwii Ijet bolgben utocs ra* bens ireot:" Sajnt oorit mi) baber» burc gbeMï'rtt redit. 381 "3Ui;>.çecfr rpuabt Ьсшшс* brna 032jaaíS.

■№

x


t©íc за! hier tot f tot bit bo* bni ) 3lwpg!jm 1 tyaaggt Э. lip. ■ j83 trie met m me« met fpîrknt mit te boni/ 383 m*ar 11 foieftcn (rrcrftt rot e¡ttt»ttcftútg/hctirnji¡totfmoí ring- öcsbroucuöni ghemec* tirnbianirts. 384 ïtpQ-.to bcftaatbe дЬшсзсп kraricfcc met bet oube bennn

te выяещг.

з8о

£@o;bt шгЮоси bitk bh¡tt bolth t'onrccftt / rninabt born U'Oíbt ainjbt banbnibumtot HtífjKejm. 387 maat quaabtUittligbepbt la* ffcrit ber gotten luet boni. 388 ©aar tegóni becmi be go ttmu'entabeberifpnt. 389 iiiputts Uni gbebaarlgrfti Ijepbtaaiighaan. 390 30 plaggntct toel in te bec; ghaan/ 591 tnitoaarban omfgljcrmf« laiibts pcnntle teboa2fcoinct/ inaar ï.Uviïua le buptea 50J3be/ Ыс ULUllmbc b?b?anbtbluf« fchnv 392 olte baarcu gbict bail rclt« Stoiiôbiuang tcggnibec£>ta» ten gçeboetai apt ;ун Шаал. 393 als bir (jo hp jípbt ) itict en beílupt. 394 %o lent hp opt опзейег / зе* lier berberf ban lanbni oibe tabm/ 395 tie îCrabcntrçerntbe bats rbjpfelernibc ^âjiarni шеttnt gijeeft. 396 U3tl l)p nict bebtogbnt зра ble 5ulrhe ttepf&raat bctcoittí at qtiaam bie ооск upt em jupbcrghnitoebt:' 397 fcjam 5P 1» nict tyoebt/ tube

baarom trofft nict gbocbt/ 398 ute ftelbp ten oajbtel ban bient betaantt. 39p bJinwv .iiber ftercñf11/ toelr* iter oo?brtot 30 brrfcgrpbnt 3!Pt400 ntnt îonbiglît scgbiiopms baarltirft of ijeptttcinck regent be ftdtgic. 401 bcr 5Uupgbniber maglpnm niet / ber anberer д&шиВДгЙ tbccnt. 402 Uwittlme за1 reciter 30a of bes fp?rftntbns ghrborim quaabt5pi 403 iorftt rieft attber niet aaa tot 5tjn gl)cbcelnií batía aitbcre ban bee aaa* gijcnomnt religions/ 404 of rrggra tea iwarnt reli; gians gliebaelen/ 5cgbp t'ccrft / 50 jmtbtgijt elrft ban alle bier rrhgumuies 3nibc tit aabrr lanbni/ baar be pare met is aanglinioiiten^oy tu«tt eîclî be iutte toaarahjs ttnttc/ lockt aaberai baar toe/ is bp opjcdjt ban con|ctatttc ^:iet baar menicgte ban bcr* fhroibcrs bte itpíüís tni teans bebcroojtbcclt. 40Í lient/ b'obccbcpbs ааппешг eras Cicltgioits / nt magi) rat balfrge gifent toare make. 407 anoers зопЬе litptt met bcr» flootbeca такса oocft banbe <t&nrrcfoanccrbc. 408 ЗИ ьап<!ГЬл!Ъ 5Clfcabe 343t îCpoîlolnt / btc cpcntlgck g!)c* leert hebben tcgbnv cm religic bp ren laiibt aanggeitoiueii 3ynbe. 4ö9 gier trgtint зри bc <ö«eiap meerbe bin 5etf/ 410 honbcHbc bat Iwar knrfce ntagb bolcn/cabc bat bte Ijûojt eau te Шпзп! btrjc kmt.

2ß щ

тая


*4 maar biegebjeedttetmecfr/ ífíüaatmf¡mtlre j&. met bit 5onbigben / hit fjgekeu teghen gbemaar$etfece totbloebtte briuaretrligir: 411 fhuten. t» toic ;al recbter 5Ö11 í eich m oorh 483.484.a. 485,3.0. 486. jjjn enghen ?ahC5f a.487. С T¡ !.ТГ . ofWimen bcoj mtaabt gbe< pnber «Taipbae momaan« boeien ootirclen/ batmen niet íieljt. 433 bat boet 09 fonjrkcr boo* en fcent/eribe 50 tnttotíbe (rcaf* fat? 412 ben ..r:433 ßet toercft ban аатннгсп irotmepmng b3©obebirfí tot ccii anbcr grjcbocley uiàgb« te boen. 434 men jcfterinrh meten/ 413 toaart niet betec een frhulbi* ínáar lioe jalmf gljfiniö tue« gbeloete latf Dancé onfchul* 43; feit batjulcft gljeboelcn quaaö bigbc te ooben^ beSratenhoubenja. 3pí 414 baatom en toil ilcubcn niet %:obinbtllepben oocfegeett frcaffen b Л teg!ien('p?eheii/4i^ macbt pemanbt om religion te • 43<í boiibeñbe boo? гдмпгае bat» bobrn. ХШ1 ooek tot gVicE religions men be gbebacljten niet b?p mag!) uptfpzehen. 417 btoang bcc¡ taan. Ь bees belecfTtjcpbmaactcení nuar bcjcô. toil batmene altnbtfttaffie. 418 ojarht t baarmer bp jirftylf /ooci« bier teghen / oock teghen be be «líbercfojmecrbái bcroo:< $>taten/ enbe ßefb?meerben Jtiett/ 419 bonbt bet be &.mené ïloniitg/ eflrerlitbaarbigbt bee lío» föaauanibcCatbolnfcen/ 437 mitrr met bee «Catolpken oto* : bie tojccöeinrlt b'mmojelen 438 oceltcgbenone. , 421 gtjcboobt/ Ш beet anbete fjjzehm be b'eenb?atbtbethwen/ het po?logb getoomrt bebM. «gbctefoancecbe. 422 jfnigbelijrr mebe be jbteoe ©aar tegh? ieggbí be ibta* ten bat religions toelatiiigb.îe« ïlenben. ЗЭе J&.liJil be berffoo?bere bebaact/ 439 gtjelítaftbebben 423 bee fdpntm acbtbaarbepbt/ inet opte rechte topje 424 . 440 maarmetgbeujeu/ 42o ertbebeebolcrecnbjaibt. ■ jonber reebter pibe bol ghe* 50 incoe Aepofit. 441 111aar bet met toelaté maact boo? 427 - anbeceban bait partie слое mcerbe. mifreoutoen/ щч№ ,■-.._■be JSefoj* 44a aanfelagbcrjeif. 428 baatom men met rctijt ben <©e ib. betoäfr niet rnaae berltoojbere knit, - 43Q biengt cene gepbeiie fumfce • --r- ■ 44+ werbt iijclías baar niet boo: tooo?t/ brfcljiilbight/ja Ctatfrue ;eíf enbe bat noch qualijt* ' 44î boo; cm berPfoojocr gtjeöooti tuant menfrtjeipKe tuerten gbrlbî luet/ûaannên öoölpfee baat 10 bloot aanjeggbe" met heeft. 44Ö pip hd>W tfbjiltitoet/ ber# fenocghjouoct toare blufft/ я fclatcru


Klarcnbc tote in be;? (1 гл fЬ лас #n/ 447 tue toiUcn tiíct bee boten* bene / maar bec bolingbrn boont. ++8 maar Jjftlaart lie (¡fraf/ 449 bicuniOf tot betermge.450 tocirhtr uiett» berAuerpttig ' te Sûoeteoeruieruru. 4*1 ÏJtcrgbrb.'cert be$.alme* befEiitctbtn-ctitcc. 452 tiiDe raabt baarom jo'ghclöch 453 of bcnfying teHappen (leaf ÍIS. 454 fflaar logtieu leeren ii;n te/ tiaar moer ooett шааферЬ! leeren bin ;ön/ 455 Die bcfclwamt/bie|trafte Jjarbt gtjeijoeglj. 456 maar men noeint aanmp* jere ban bolingbeu berftoo:* bereenbelaftetaaee. 45o baar jottben oocfe be Kef. nietbipafjgn/ 457 tuant men hoiibt lift inn fpieftrn boo; ecu berberflohe licentte. 45З "ölt fflaarljcpbt feecrtit is UUt/ 459 an bcr e bten gt be logb ё «) и fujfher tot fctjan Ofu: 460 bte betcbaaintiiepbt bunt totoeteringöeruujaarfcbon* tuenban anbereu. 401 bite (trafna íbiifti tuet/ ей ш nut / maar be ñoom* fctic cube J3íii»effcbebcrberf' Jilrh. luant gnetoelbt magb niet/ tuaarbeubt iittjtelijth/ logben te met make". 4Ó2 bit ¡jabbe oocK icpbcu glje* jepbr. 463 batíaluimtieerbeiibePie» tutamen/ brennte af enbe toeboë ban í'«eé«cbr was scfcüisaé. 465

яоЙепо» letton ftrpbig« in oner nioo'bê te maki. 471 inbebopje/ Doe logben boat be toaarftepbt uerbtojjnt/ 472 ale oft ?ouu« mibbel aluiac gbefcbiebe. 4?î ttoelcft met шла gtjejenr hi» Ые nan Uepbeu. 474 in UKUh talumnirren be la« gh?5Clf"te frOanbeiuoibt. 47 J ßomcnbe nutneber tot be £>. mil bicbatinen gnebtrtie» renliepb gî)eîplaategcbe/477 eitbe pott inrbe tot boben aau 0 in reli atone ; a Sen 4S0 ale be iSëueeffcrji ©octn» ten/ 48* b ic ben barmHert igben ban fellicnbt befrbulbtgtjen. noch 485eiibf wntîeif onberinebo» gl)t ne Darbte. 48; pip^enbe (rrengbepbt. ©crhaibë Caluijn y.rli niet en ftbaamt te bekennen bai tip oo:yihf шае ban ¿öerbets baugljeiuffe. 484 enbebcttttotbloebt. oofhlSel'a.

4З6

XxAtv. en betaamt beje b. niet: 48S maac ale ;rlf bolenbe ben lierbooieen gboebemeren te Шлеи. 48f> b'oubcr;oflití«jnUi!ect. at men boon ben frbauen nice ben toolbcn te (lachten. i» biant Durght Ьоог bjwebt« jjenbtüereupftert/ enbe ni.iaclit upt ecu lito« miigeentpjan. baai 0111 be iíunorrcrbrr be* Punten tegüen bueebt&cpbt bennaant. tiorii bat 5 и be bloebtraben niet pillen gbeloben/ с }оЬе«£>сйгрЬег boet' 490 Ые tôt Wanoí «ib« afhoii» '33 ü toen

)


tebaarhtnelm mebettoott. то?

ЛСДat eWt tratet toijfeit-boí 319antb'obeeWbt/îo toaar» hp ghelobe: с toantmemanbt bo« anbete «frit ate tfiecftrincfc / îelben be ghelobtn nocí) jaligh tuojbett benrabte het rnck Ьея be* en magb. rlrfe ghelobe ban 50 hn toil tojncoïsfcheieie/ 104 norlt 5411 onbcraHe fo?te bi ofmagb. Фаагпа scat Hi», bat boo} meiifchen öe befte/be mmfte. al be ftrtigie befrbermt moet «JoMbtf îobefcetbïjrtnpnv 35nbpben39nnct7 12* tábet Ы fooîbcrl baar aftoe «rphrre met jrarttoilligbe op» boeöntgeWiSjinrfmeeft. 106 tefrhnibf/boIeenbeiBefa/ 12$ »oo2tetoo?btghc;cpbt tote tejjhenb'epmiebee Фесф?. йе hefte mrnfcheie/ 109 m Jftrberlanbt/ enbe bat een goebt îBante tt Dieuptboogbfternooet an* eto ecncooje onber bot öoo?* beteberklaarbcn. j]iaaar?ojgemclt?att ballen maarben bollen fleertt J. jo be trance be ftel. befehermt 128 iip. tteaarbt inbe hanbt / £>. upt «ins jelfe oozoeel/ 20Î ■ "4 j&ietminjohptboetupt ti 129 mafcenbe 50^91*» №' anbere: enbe bbjdtt mite bien bat rthuerebelajieljowete/ но *ie ?elb? be bate toet bewgbe". win- huec niet en is bebolm <©f joube bat bet Щикт ban 4&obe. fßaattoifiwtmjbeel itrnbe emptjnity 117 • xo5egghenbe£>taten qua« betune birr m MíbolgeY 131ш m Ь'ощскпс umgljeit be Щек batmen Ьяг lïomrajbçn riet moet ghehoojjame" teghcu ruft met jekerfte:' 133 3Sam bet gbetoelbigh be« f&tibe. 2 jii&aarttierftaatte mrrcken frhetmen betminbect be йеи* 13Ç toai be pinten boojal bebo« gie. íict 89, • fltóaar ti« tneeft Ьее фрп* rente bwoigben/ 119 toat<©obbuecîalafepfcljen tm bcrrel out hurt cpghé mrft 136" «toetoatniet. 120 tebermeren/ .. enbeenœban buec fieligte <©odt bat be mtflepbe on* 138 betjaatjo toel ate be bedcp< gheni<©oobabirnfte bptbe fiance berlojra ?al bie llip.buec leert núfinuphen/ jjhaan. • 121 ©atsbcrbe baux&ob recht ЗВаагб oorfc tlfh mort abe« tceecen. 139 toanthp leert ben Шпсек loben bat elrtt jetoe/nietbat te#wicebrtteft/ 123 írict «боЬев eere/maar ljuer ер* 14a . toát betrug»: op «Sobe 51er/ gbcnbaat$oetken tritt opten ОДпсс/ . • 123 nacZQepMfrheerepcl/ 144 eiibt b'oubejcoen te onber« trie haar met min fubiett 10 torn едп filtrierten 123.a boubnt: ::,:.( : 147 (©othnicbfrnmagS ef an» maarbatsgeenreligie. 148 brt0 rcttgie iticmanbt hetoen U9at be toaw »tpffbt bee» «+" unchbinbercu/ ^.-.J» Warm», ... .;-"> ■ 30 tori


t-f] fû tort ató mintocc ?abf. щ ¡Boosts meaos be ЙА be» ïjouûf oftop gaan ЬейогеУ 1$ maar bieje niet en hreft/ber* traghbatmet/ 159 eft baar een balfehe ta toaar religions ttatft nutfte/ 160 toant baar magh met sortis 5Ön/ i6t oorh met »aar fíe.ia/na bee ¿b.yegghen. 163 item be balfrtje maartttoífí enbe meet tóete laten bjebe. ЗЭе £>. jepbtanbers / te toe* ten: 166 batmen nilrftc taabtgebera Mietmoetho^n 170 meten btiTrhop ban leen* hierben/ 171 oot* mttten ïioning enbe be ^Saiia/tcgljcn bejec lanbnt ta* ben 17a Die baar jeggben bat tóela* tingíie ban tcligie rafle maart. 179 «Daar trgben ia Oes £>• Щ* jbenonjrket: 185laat oork jgn töjmrnt in ttopfel 18Ó mot fchctt ;ijn top;et ооог jotten/ 188 3Cgghrnbe bat ten ftd. een* b?acfit maacfet / enbe bat meet heron-ten niaftrn. 190 ttoelrft ©em. ontoaar toont tejijubpcvprrientte/ 192 on* bpbcr &b.gebode7i9f ben toelcften bee $>. jegghen rrbellnt maacltt 196 eft ben atoning recht gbreft. 197 ISiebeeft hem rechter ghc« maacktV 198 na erne gobltrçen ферЬгпа taabt / bebeelt hp ben €lj?iftai 3P?ince bet сmtfcientié btoang. a¡ З02

bit UtiflFfte Staten'tiiemai« boen noch bah pemanbt to» bctt. 202.a oor& bie ban Icpben met. $ax rectmen «Sobe qualffdt metmmfchengheboben. ¿oy bat leert beje $3. jint фттЛ jote boen/ 206 enbe bit norl) bergheefs / al mrpnbchpt na «Sobra gt)cbo* ben: 207 toaiit «Sob/ghcen menfch/ ghebtebt obet be timen. 209 %a iKcngt beje -b. een 30b* tovn taabt boo?t/ 212 tuiUenbe batmen trie mbe reu.üjat bemieutoen/jal haten enbcbtoingtien: Xo herfnn? «ЗЗДтт enbe jí)n leben gheboobt/ 214 enbe 50 maacfctmen fiâop* fem/ «Hiam/ <£onftffionirícn/ gugbenotrn cnbeiéhecef. berfroo?bera/ 2iy btemf iiaoft te baten na bee £>• taabt. 216 Ш betetraben bec «Scrrfoj. 3â?ebicantcn/ 217 mpjtnbe bcr boUnghcn be* riflera/ 218 tue toübc â.barmrn Munt» gV,r om met te bcuriruium Ь'оиогзгйсп/ «г. 219 mbe ftraffe ais betfíoo^ bera 220 ommenfrheitbobcn«Sob te boen ghetjooi;amm. bita een «roblóse taabt / be* qtMilcm 3§?inecHbolcftgub* looa te mafcrn: 221 toaarteghen brfrtatenan* beta gbeboclcn rfi tabnv 222 ala toejfor tpjaraipfte btoñg bertonfrientien. 223 üiatbieta/ 224 eii toat haarbnichtr- $п2я$ namcntlflrit Öet^aaui'bom/ 226 î$ «Brou«


Ï8 45roub)eïpfce blocbtftojtiiu jjbe 227.a banbrel bup;enbf oratojelc menfcnen/ пл rjeggften ber «Scref. OOtlt Urs IJ. #ППССП. 228 JDan onbe'rliitg utiftrauium. 229.a.b.c ©an ttïtifl cube ttoecbiarbt. 2^o.a.bx ©an muptcrpc rnöcopmcr. 2314.0 ©ait octlogfait. 232 ffiaiitberbcrfberlanbe'. 233

«ignoebtte btbatht/oat alie bemteutamtgbcrargbt. 24a ©aarmnntoeniien bnfoa» tebinben. a flïiaar ter íioabt nugh be patine beranbering ajelaren / booteentttbt. 243 3to leert rods ШаеЬю|Й. 244 je bebe 33urit «©Kibe. jo leert bet tfiijchbcbioghy mrpueebt/ enbe omrclitbaartighcpbr. Sftoe nwglj be ¿&. 3irh Met berfeijonatí 245 «pier tonfricittim btuang/ nier ui>t bcrifpm enta bal» l'rrjm rêligiona/iiomen bc qtuu bcn. 249 3D» frbpnen be ^fttmcm meefl buce engben boimghe inben onnoo;êlrn te freaffm. 250 •33e toaar / opjoer ie retine » Щгfc (trafbaar.. ' 2?o.a maar ntet oitnojelc belebcr« ban toter foiifcicntie. 251 btt rjreft gïjef gljmtcenfclîap metopíocr. 2J2 liier raabtuirn ben ОДпсгп tpiaincii ft met ghem gljocbetooojbcn.

©er ianbtjatnv 234 «rue bauber jclbcr Haber* «ре. œ 23Î bttbjtlim be fbtxtea met ip* ten. is oort frfiabrtijoV enbe öoet belt gljebjeefben b?cc;nt. Xa btßdst Ще gktnpbng taabt cptaaot/berberfttjclt nibe berftecrt. 236 maat ber Statf opiCtht/ mit «tbcbculjaanv 237 bte fbolrit rechtbaarbrtvjrk bsffhennct/ л Ottvwch ban b'anbertficligtr toc te laten, b jtopmtic ben btaaimober/ îSanbe доЫоозейоппдой* ittrt mifbombero ише bitU bombers of onnojclc mtfglicj loolliepbt. 2J4 iDeí>rIj»ber Cauphajcnt. tobere. 238 «Эааг tcsí)?;cpbtbcjbr!)!pí 254-b tnbe houbt jftn bloebfcraabt ter bcntieitwing «ibr reügte 2jy te heerfchappte fthabelgch te boot loare Wnfljenbt/ bte oyt onjcHcr utt toilbe Jon. 239 maar <Ш.£. ;ept bat bUiang togft 256 tfjjnfh rnrk fcijabeltjrit 10. 240 maar nict tot brl}.sbctetft/ 25S 30t Jb.jcubt raitter te jijn/ te nocb tot cm <8obie£ringrje blpben Up ¡jet argíirr ouör ban inbnt gheefl fater mm aan te mitten. 241 таю tot b'oube ggrtuoon* 3©atit bet alle* by b'onbm tot. ají» M


'9 tortar boo? be £>. rntaab bet« enbe bee oubereit mstftnw moeben op hem maaeftt. 27a toant be ban mler fjveeet/ a ßhen/ «rie toil Ijp nietbcrifptfiebi enbe banbe toare Ooöea* fcni. 2âo bienfr itonght/ ft 50 ïianmtnt bctoaarfcenbt/ ;onber te îeggbcn toat of 30 leebtmen int beebecben/ toaar bir í$/ t 261 bietoat anbereiebanghe* v¡ bcrriutlbigbrmen ban ш tooonte/ftr. a beute be >¡Mierefomteerben. betoelrhcmcclï tniaabtsftt «Enbe vj baermen bél»anbt¡ bp cifk. « Загеп gbetoelbt. 261 «Cube toil bee jetoer bet* f\haai l;ter teghen 5U11 be fïoorticrogertraft hebben. 27j ¿btaten / be «Sberefojmcerbot/ ooefc be «2>l)ercfo?mcerben. enbe toomen. 203 ГШаг met be?e £>rftnibrr ja€hnfmm cube son фер* is be itoning bait £>{>. tegiicn Iigheii. и betraten/ 265 toantbic hebben be lanofce? totileitbe ban one be Йоот* 5ebenber|too?t. с fche ßriigic onbcrljoubcn heb * Ьеп/ a toatberfío¿entó. ft cube bataneen. b boofbabet» t <©f mocten bertrerfecn fcic nia hepljame toaarhepbt enbere totUen. 266 fy?efcere. f «Daae trghen betopjen be bieballSonbrrfjtoaarbt a Jbtaten barmen 11a befriitebeii bat bees moet befehermen.Ç rechten / oorft 3¡obc» ей вшю Wie opentüjfft jonbight/ ten met en magh ЬецддЫп. 27У jjjitt btomghets tot huer 267 ©ejbehzttoer tort bg babee? gljeboclen / 30 зппзе ftrafbaar. tanbtfehc giicbmprkcn onber^ 276.a ijouben hebben. 268 îtjnt aanlocftrra mettooo?* boch jobee betoíjebatgíielí ben / men maarht «ib:ifrimt ben magh. 209 ntetteii3pncn)hjafbaat." ft iijicr regften 5311 be&taten met bctoije unten rerhrcn. a 1$tt 5ftn/ ;enbt bc Sebjpbo* JÍReii moet be batfrhc relii tocetjuchtigbc. 277 jie brrtoervrn of betoaceafc maar bit boni base mtbe tgbt OHtbcnn/ 270 mciiianbt gljetoelöt. 278 enbe nirt jegghen ftpwabt ie ghoebt/ 271 ©olm 5u/beiwbjpber?tpM norh «gebe berarrjren/ a îrif bat hp oorfc mort bolen. norö 5ön tocttyeM ontmen* 279 fijen injettmgljrn/ b 3« onbermpbelpfte bolín* noel) oocJt menfrfcCK ghe» ghtftrafbaar?' a tooonrc baoj toaatbrp&t«&o> Straf baar in allen anbetm ör«|Men, behalbeu in be -bcluptoetí ft 38 jj ma« tetfCTfffiOtttóJ


tit bdott oiteetïfjtft ne fjegí» Шй arte bliebt S.ntfmtt rrtctftctuJoojbtlBetftoje'/ 280 ghen bec í>taten. #«00*291. îtamcittttjrlt hierbe Ьоесй. SBjfputcerbere 281 Cap.iij.$.j. maar bat фх gbecn mifba« Wglieit/ 282 trie Urtl be $. batmen ffcaft/ <©e Sb.toíl maar een firif. alftjonbcc betonte тай jijn: toelareii. 29S Itepbt een jrtbe jake baft eft te Uictni irte anbereit af loe» ttopfcWrh/ 299 fcrn banbc Ianbta tfligie. a enbe leert eertbalfcbereli.te itmtortiirft ;aiineit (Traffeit emberbouben: trie fWjUipghenbe bolrn/ 384 baartegbenialepben. 301 maar aie huer mcpningbe cü ia brs Se .raabt ног!) то« 30t uptfpic&en. 285 g!)dijrf< noel) ran 50 ¡иг: 1 mbciit oodt ober yij. maar frhabelijrk / ala 00?« farm îtpte ghelpfce/ 286 jaark ban tp?anmc enbe ep* 302 - tic brlooft bebbeit banbe roer. krtterblnang tc frbiPben. Wie %Лт ombrien of em 1 ©ieomt'gbrloofboben/sön ban ai be reUgien be Шаге ;v? întpbrla fcinbereit 289 enbe tortrkbie cene jpi 305 enbe /¡Tiacbtafellen lecclin» и фппгеУпееп. 304 gbcii/ 290 niarljt is nictbaatmeninet 3oj oorft bcrünaactegobibnini Kan ooîbrtcit. iieit. Ци oojbeel moet гаЧес jtnt. а eil том öc ftettgie met ghe* be (тек ooabcclt luetbanbe bjeltbcfrbermttoojben/ jobe bcrbmgbeii5a*eii. в ЗЭеа èa.baftc caat 501t baft гЬ.зерт. 292 j£ce.barftbcrcugirbehoo?t« teteneit in biipftrnnffen/ 307 -tirai-met/ be uwre beljoeftiiieii ale met tocl ghemerckt beb« niet te brjtljcnneii. 293 benbeopbesetnbt. 309 ' £>ce i>. leerlmghen kennen Ctoeltfc hP toüTchpiten glje* oaaiue bebben. 3i<* be toare niet. $ct iraicn jtuaarbt magfj hoetoeljutrrmetenie/ 312 toant hp jtet maac op be te* nmtfebat maar gbeen Itetterpe boom. 294 gbcntooojtriglje marht/ ii$ iiiaaar raer opten ougft ban aseberbt toaarhrubt аев lanbta rriigte/50 heipt men* banaapt'ela lente. 3t; maar ale bte ougrt buirbt» fehenfrhermnitt: 290.a ■ <©oct bat be logen/ îpmagl) baat ie ban op?oet/ leert tjp Hi be toare niet frljaben. b tBbtbertepben/ 316 1 3?пз Jd.'inmi gbriuclötbrn enbe eebt bjefcen. .a ntagi) nock inet jegheii betas 3?it heeft be »oning gbe* ghen. t baan. t» baarom begheren tc ©taten na piatbiafela taabt/ eerfl Bphoubing bei- piarcatf. 2vó.b boo; be ijertogm ban Carina. 317.a . ljiettcgl)mraatuc£>, 397.a ootk


воЛЬвгоФнгЗРагЬя. Ъ Хо bcfcrfcunbeoor iî.iïaarl beßeligte met gantTec macht. 318 bit «gii boe toil bat tins bermogbt. 319 traat niet toat 5ijn 5onn 5011* be bermogljen a inbc ougfi ban op?ocr cnbc berberf. b ©it berberf<pabt b?arbt beit innren int »eruerben. 320 ;oubc bee Se. Щвис bat m = gbaanbeontgbaaitV 321 banbct iouûni 111 ljun' Inirr gbeen blocbt bebbcn ghejaapt/ baDbcn jp bee» berberflptcn ougft Women. 322 nocb be i&. joube met rabcn tttjulct bloebtjaapen/boo?» jagjje bp be iraaptgbt. 323 ©e terete Uierbt geboutuet niet boo? ttiapenen/ maac boo? tuanrhepbt. 324 B9at mntfchf qp?ccbté/ mo> gben ттшт af" bieten, а «£h?illue herftjriit terete niet metglKlueltgijrftitht. b ©e £>. befcb.iept Jone raabs gbebolgb/ 326.a al» cierres jgnebaabts gbe» bolgl). b «eue feboolnteefter» faim* ruotyruuspoiitpnboor 332.a rnaar be» j&diipbere fp^eet« tooo?bt freed« tot bêler mem feben boobt. b l&tlctbupfrerfpirte' bmpet» mfmetbaartbal5ento(t. 333 «Эй© jojgheujrt gberctljo* rpcttbanbe£>. 335 tue сено ^cpbine tooojût ban een gobloje quaabtboen» bcrtrecftt op ecu omtojel «ffhji« fren. 33Ó ©ie be $>. ten bjanbe »et* tobtt. 337 brtar in bp naW$>t/ met

21 Clnifti gfioebigljepbt / maar Jiîàacbiafele bloebigljepût. 338 ooclt renigiiet mtnifreen te , to?cbc bttmighcpbt. 339 50 bat bee be. bJíecbtbepbt mtbcrtcbooitlijrtie. 340 ató bie allegocbcrticrenbepu bupte" toipt/ben toeberfpjctatí ЫЫ eemg'n lanbe relígic/ 34t enbc ber 4EbangclifTcb?$ate onrerht/ maar bea lïoittncr; rerht te 5fln oo?beelt/ 342 Ijoctocl bat oojbeel niet eu flaat aan Ьт Einern 343 maar aan be feerchc/50 îScfe «pbt enbc be &. met bent niet bimrterlrjrt. 344 %a joubE ЬеИтсгГсЬеЩп* ren al banbereit ínoctcn ftraf» fen/ 34У ber 4Srjcrcfojmerebc f5jiitcE tnebe al banber/ 346 enbc be <ffathotíjrite$aiurat befgeinnv 50 bie oncft boén ató ban oubte. 347 toar elete terete jtmberrcb* ter itjit m baar epge" }afte.348,a <© Oeabelftbe moo?bt>U)cc* ring/ Ь efibcfthiepelpfte bjiichtbait bee £*. taabt, с toantbe berbère toarí tool* ben gljetoo?beit/ 349 be bonbéfcbaapbpters/35o.a ntbe ber bjolbeit bocbeie. Ь iuelrtcr placearen be^tijc» pcneitmofrenbolgben 351 maarntctnorijcltn/ 352 rnbe ber bjoifôetbctcn 00?* berl iivcfyichei" 353 btoelrt »e J0?tntm toitocu gbeereattetrt Ijebbm. 354 ~%o waren be ЗДсрсп? mec banrupgljcii/ 355 bie moflen (rraffen 11a bee futren ^lacraren/ 356 of jclf sWfcaf"t tuojben/ 357 enbe bit atice na foo?bcel % ig banb*


ЬапЬейоэтГсЬскегеке. 358л ©puât jocljepenf reenters/ тьеЬсфгтст gljeen tpzaití nen/puaenfrhunm. b фие tuas mooibcluftr tn* tannic bermmnt tmttcn fchmt banie.jitfttrtc. 359 ©it etibeberbrrfjwbt leert %Щ. пи jijn^jmrc toebrt teanberm/ 360.a joubebie rberberf mógljcit mpbení b giertoe pojttjp Den $>¿m» tenaan/ 362 bat Innen br 4fföclömit euíie lie boo¡bartg¡jfte niet te gïjci imgheii: a 3Be jelbe ■Cpjñffiíic Ьегоог« зааскгеЬеэ СсеШошв requr* fie. 563 ЗЭааг metre be (¡Шд ooriî gheboeg'st brijoojöni te lebbrit 364 mt tant bant njclthe jp 3irt) br50itóialiíjcn л aan t*onnoo;el Moeüt boo? 39tirb'ailbegl;efto2t. b 50 Вой be fSniirf boojt aan -. blasen banber tarrftai опзеНег oozOert/' збу jonöe julfke lwoebinc motu* berpe йен $temrm ban tew Jtóebtraatraétaffrbácken:' a ^üt ban rnifbaaiglien/maar -rnV'tDeloue. b ¿Sit 1 ^tywglit benbolrftc/

toi huer ?elf» onjöei . w t,ce maacm gfjeloofeja.™"^ fcercfccnraabt»: w. »мйсксгШгеетЬсрЬб fcijcej)- ' ietl)tec85ptjj¡tteit" * ais be herbere ) volben toa» ten gböBflföen / fe ibagijcigg;

I»».

to

wit* een houben be 4Я»е< rrfoanecrben ben $алие te 5íjn. 368 3!.lqj. gfiecft een booiooi* bcelboazbe ïSoningtcghenbe £>taten. 369 moo« íepot'3¡. Щ. bat be iteligtrtbrtrmaatfct. V° нет/ maat ruotf'hcrbrrs bie bee jMncat macljt mifbuipt* нт 372 moitcrot Ьт innren. 373 <t?;t ("chant lipfto lecbt te 3íjn'biebaartoclKíot. 374 ©00? jtjn raabt ban ñcli« gions Wxrratí/ от em altem mtintcboeí ГСП/ 37í magi) hem be jammer Ьаас nptftommbercclitieebtjgni iftmctaniîijn 5clfgljcuj025 junituriftíavprtí 37<5 ta <£hn(ïcipftet toas het leeöt'toejtn ccnígbcc bojficn/ bertoncnbc: 377 bat gljflnclbt niet en bient totbtöeringcbcrbcrboolue"/ a maar tot miírrouiue' 'utoefcts (buten/ ciibtbcru)oc¡Ting. b baarom be religions biijang nptrn rpfcris gliebanitrn. с <©orh 5cpöt 31- iív- batten beele gtiebooöt tooibeii onuet t'clujit bau oobsbuirhtígíKPb. 3-8 Cen friipneit ban (ifklaat «in achter) gheen (jnaabtbam* bete/ 379 maar «ClmTrencn of ramo* jeleboimbeintgbcloof/ 380 Bisrabp te bianben / iújfi/ is nbf.11 tjetUolgheitutUEs raí йепо Ieebtí Saint оаЛ mifbabees Ijucr, rilCi<4)irBt recht. 381 3Ц1 •'•gccftqn.'.abt bermoc*


V&it «Я hier toe { tot bit bo* torn ) зШрдйсп i tyaagbt Я. lip. . рbteinetmbjcetmct Грзенги nut te Dom/ 383 шлаг ti fuieftrn fïrctftt tot

■ИИ1lili Миц. lj>MIlÇ| iI f IM Цим« ring- bes bcciitcuDeii gljemcc* nen bianbts. 38+ tipthto brftaatbegbeiicjm кгатке met \ya oubc beltnit tc gbntrjen. 38Ö ifficubt torlboen fcirit bant bolctt t'ontecfjt / qiwaöt born Uiojbt nlmbt banben bjomeit nnfjKejcu. 387 тш quaabftottngbepbt 1а< ftmaergoraritluelboen. 388 3?аас regbcii beeren be goc* tel! t'quabc berifpcn. 389 linîms Uni ijiira.wriijrlîIjepbtaangliaan. 390 jo plagbmet toel in tcber; gtjaau/ 591 ten toaat ban omt'gljcrmfi lanbtspcntule rebooîitomoi/ maac ï. Up 11110 te bupteu jcjgbe/ btciwUciibe béb?anbtbluf« fehen/ 392 olte baorop gbict ban reit« gionsbtoang teghenber?bta> ten glirboeicii ирг зцп toaan. 393 alo trie (50 hp sepbt ) niet en hellupt. 394 %o leert hp opt 0П5ГЙСГ / зе* Iter bcrberf ban lanbrn eiibc uroben/ 39J bte JCrabcmyercnbe bats tuipfelcrenbc Rennern toettcn gljeeft. 396 Î33U I)p nict bebtoghnt inn Sie julelic tuspfclaraat uctcoútí' ai quaam bie oach upt een 5upb« ghemaebt:' 397 wmt jp w iiirt taocbt/ enoe

baaromttotftmetghotbt/ 398 bie ftelbp ten tufSnA ban bie¡it betoamt. 399 bJieiwV alberfterrftrn/lxielf.» fier oojbrltn 30 brrt'ctifpbc.T SVfltí ' 400 «ten 30iibigl;t яедЬроряи baarldrlt of ijqntiéïuek trghen be ftrJtgic. 401 bcr 5U)pglienbtr magbmru niet / ber anbrrer stooariurtc ÜJCtni. 40З HiantUiic jal rechtet jnnof bes fjjjrkenun» gheboeïen rjuaabtîp^ 403 ïorkr eiríi anber niet aan tot jgit gljcbcelnií batis anbete tum bes паи« ghcnoincn religions/ 404 of frgi)C!i bes MUM гецг giaits gijeborffn/ jrgbp t'cerfl / 30 ;onbig!)t clri; пап alle bier rrügieu Vues зепЬс in anber lanben/ baar oe ¡jare niet is aang!ienomeii.4o> шДе eich be ;une twntacb» tenbe/ locht aiineren Ьдас юг/ is l)p op?rel)t ban confirm me. Äietbaatmeiucbteuaii un-í (taojbers bie lipfms ten Ьгапг bcbei-ooîberlt. 406 tient/ b'obcrbepbs aaniifíuí cms ítcügtons / en magi) reit balfrtje gneen toare mafic. 407 anders зоаье UpU toet beb ftooîbcrs malten ooeh toaiibe •iMirrcfoiincrrbc. 408 Ял oaii<£l);i|ïo 5Clfcube jnit îCyuftaícit / bir cpcittlHch güc* Uta bebben tegbru cm tcbjie bp een Unat aangijciioiueit ЗУиЬе. 409 yier tegben 381t be örrefoj* meerbe tntx. ;ríf/ 4»o bonbriibc bat Iiaar каске magh ooleit/cnbc bat bie ijoo?t aaiùetooien- bu-chmt. J6 un тале


JIRsat mepnt be i&. met tiit jenbigbcn / bet fjrçeken teghen be toare trligie: 411 toic jal retbtee jgn ^ eu* in 5Íjtt engïien jake?* of 5.11mm bcmtjuaabtgfte« boelen nojbctai/ batmen ttiet en kent/enbe 50 int totlbc ftrafi fatí 412 ïjet toerrfc ban aattpoircti tot cen anbet gbcbocleV niagb« men jekeririrfc meten/ 413 ináartioe ;alme" ghrü'ts lue* ten bat julch gheboclru quaao ÎPV 414 baatom en tod ïlepben met ftraífen íjít teg!ienfp?eken/4ií boiibenbe boo? rmanmc batí men be gbebacbren met b?p mag!) upt(p?ekm. 417 maar u«e£>. toil barmena alrnntftratfe. 4Г8 baarmet bp jirbvif/nocfe be liMjerefojineerben bcroo?» belt/ 419 eftrerbtbaarbtgbt bee itto> niiier met bet «Catolpketnra* bed tegben one. , 421 Ш bed anbete fpieknt be <&bctefoaneetbe. 422 ánfghdncr mete be £>cebe Iroöen. Í3e S.bnl be betftoojbere gbeliraftbebben 423 met opte tect)tetot)}e 424 maar met gheiueít/ 43o 5onber retIjtcr pibe bol gbc* Ijao?

• 1:

4*7

j anbete ban ban partie mite ■ aanfclagbct self. .; . \-ц\ . 428 baarotn men niet retijt bm berftoojbers bent. - 43Q toerbt Relias baat niet boos . fcefcljulbight / )a €b?i|riœ w|f boo; ecu bti-jîooibrr gljeöobt:' I..:. •:■:.■ 431 baat isbloot aanjeggbf niet feiloegöjoHöa toare bliííít/ я

maat bit gcbîfecktet iiteefty gbeenaanberfeee totbloebtte ftorten. » oork 483.484.a. 485.8^.486. a.487. в v чтя onbet Catohae montean* 3iebt. 4?a bat boet 09 fonjeket booi ben 433 irotmepning ЬДФоЬе trieft teboen. 434 toaatt niet betet een fthulbi* gheloate latf Dan сё onfchul* bighe te bebend 43j be Staten houbenja. %obmbtïlepben ooekgeeit macht pcmanbt oin religion te beben. 436 WH ooek tot gbeE religion« btoang beeftaan. i» beee bcleefthepbmaact cens b?art)t £ biet tegben / ontk teghen be $>taten/ cube ßefbaneerben boubt bet be íunctté ïftoning/ $aaueenbe<ffatbolpken/ 437 bie to?ccbcl{Kk b'onitojclm gbeboobt/ 438 b'eenb?atbtberlOíen/ het ooílogb getoonnë henbé. ©aar teghï jeggbí be £>ra* ten bat religions toelating bies bebaart/ .„: i.-i^& 439 bee lineen achtbaarbepbt/ ; , . 440 enbe bee bolee eenbjacbt. 50 meöe Лероеп. 441 maar bet met toclat? maact mil rcoutoen/ jeggb? be iKefoj' nteecbe. . ■■ - -. 44a ЗЭе f>. betonte niet тале teengt eciie ©epbene fpioke boo?t/ • ;~ ■ 444 enbe bat noch quabjek/ 44; fcant menfcbelpkè toetten gbclbë ?pet/ baarmen <©obipke heeft. 44a 4©pbebbí<íb?i№toet/ un*


pogbendt ïepben ffrpbi<jtj Marenbe toie in bej? firafbaar: }8n/ 447 in duer rooojb? te matt?. 47t Ute tutiicii niet dee bolea« indetopje/ doe logdett boa? bene I maar tier boUmjiirn be toaardepdt uerbvuynt/ 47* aleoft^onbennibbelaltnbt booDt. 448 maar iiftlaart be (Traf/ 449 gd«!cd«ebe. 4?î ttoelch mrtuiae gde.tfnt b» bicucnQc tot berennge.450 tuclrkcr luette becUierptng/ bieban Uepben. 474 te iSobetebertoerpen. 451 in toeltk calumnieten be lo« i'Jicr gbebieect be £>.al me« gd55elftefcdaiib?mo!bt.47^ be ëen recbt rechter. 452 l'toincnbe nuuieber tot be enbe taabt baarotn }o:c¡nc- £>. mil bte batmen goebectte« «Off« 453 renbepb gbetplaate gcbe/477 enbe poit nifbc tot bobera ofberifping tt Happen (leaf te. 4Î4 aauomreligiouBjatten 480 ale be 45enttffcb« ©octn* fflaar to gft en leeren bip ie / baar inoet ooett üiaartiepdt ren/ 48» ыс ben barmdertigdenba« Iteren b|ü 5tjn/ 4и We befcliaamt/bieftrafte ft ldenbt beicljutoigden. Harbt ghenotnt). 4^<5 oock 485 • euecîiintîelf onbeemtbo» maar men noeint аапшр« jere ban boltngften berfroo!» gdene rjaedte. 48; pip?enbt ftrtngbtpbt. bereenbelartctaare. 40 baar íouocu oo£fe be tief. ©crdaibS Caluljn y.rh nict nietbipafjgn/ 457 eu fedaamt tc bekennen bai Шли! men doubt lift Hin tip 00: vi he шла bau £>erbetsx fpiefini boo,: ten üíiDerñnhr bangheiufTe. 484 licentte. 4j8 enbe bctfl tot bloebt. '©te toaarbepbt fpjeetfct te oochîStfa. 48a '•lula- en betaamt beje £>. nut/ 4Î9 дп tjers biengt be logbj 51)11 níet: 48S fjpteltertotfcbanben: 460 maar ale ;elf bolenbe ben bte beictiaanitliepbt bum berboolben gbotberttercn te tot iietenng&c ru uiaarfcbou « шлеп. 489 tumban anberen. 461 b'onuc«o£dti«jnbJ!eet. at bits ftrafna Cbiifti tuet/ men ¡1 ooi t ben fedapen niet ей in nut / maar be fionm* ben molden te (latdten. 1» febe cube «©eiiettfcbtbcib erf> tuant oiiegdt boojUKcfbt* lord. jjepbtberbunfrerr/ uiaut gdebjcibt magd met / enbe maatkt upt etn Ша* üiaardeub t (icijie djth ' logbeu nimteciirpjan. teiltet inah?. 462 baaroiu beMunoteerber bï bit babbe oocft Jtepben she« Puncen tegöen ttijetbtdepbt jepbt. 463 beriiiaant. oocli bat ;p be blotbtraben bat <£alumnietrben ЬеЩе» bitanttn/ niet sullen gdeloben/ с b remite af tube toebofbait 50bt«£>cöJpberdoct' 49a bit tot bwnoï tube atdOii» X'geécecür aide gcrcineof.465 23 Ü Wtll


Ï6 tuen raabt 492 berjtoar?be tenfc&gn,mif3> metnuaecrtaijoïgmgpt <£i- baabt/ ¿g tcroni» 4Q' tntoeWtebtorBtgDefitbriH* oui ber ^ahen onjrjfetfrfc; ncputBt«5cntcffrtj» Dortoirtt i)tp&t0 tUÜICII/ 404 b'sen 3-iip. norb te bourn bermtie СкеготвоОДсе! Bbaaii. ,I7 Kcptbaariugfi шав. 4^8 mite be&ulpe ban 3offroti inaar tipti) raat gamo 011 ■Calumnia, a retbtbaarbign te tot berberf bie3. Hip. rnebe nietonbf» toeler ghorben / <ïiteionie tot KflUtC(irjllttC5tjH/ ь firaf »an ich b'alöer boofte 30 iIRarbiafriii;rertmf/jr8 man/ maar bate g|jeen ebaiige« öaar «iteróme boe" tojoch; lijeren/ ",9 lebfpl. 490 maar toel bes fcoobtB bew 3 iip.brrbtrf. KoiiOigmebe J2o 3n Doling te boljterbnt'ie Doo» tf anoere turrrfr mngü eni»öftj«pbt. 500 lueinaiibtargfjen notü brre« Жо riebt efcoiuboootfi tot IM, J2r »janeen cnbe fcoppen. 508 tmmrre be berhmenr rmv met bed aubère bebe oe gbfii met berboenieigrfe ber* ЗЭаанв baoijtjn ^(inten.509 lepbt tooiben/ 52? ЗЭааг rnebé (tant lip regen ..ttueiek be bertoo?pene al t'ghcbobtban Cb?ifti luftic. JOIMiaXilip.JtggJmi. J24 tuant be bloebttaatrt tuae xo is be ban gbtimegb te¿ be bonclt Desee cllenbigben Bbrnb'arguernm/ 526 bjanbte. 510 booj Sic in/ ooefc biroten be baar toe raabt 3. Щ. m kcrcKejnn/ a toeber 511 maar get Dooben soiibe tt enee komt npt Jtnriclnrfre rerrjt argberen/ 528 to>(r/ oorh ben g&enen bie btipten ■ ntaaten bjae met ten- tnbea be tccvcftc jijn/ 550 ber baberen. 0 boott jten banber fttrriieit Sict ban J.lltp.ntoinümt ongüerctfjtigbcpbt jjr. lanbt ей ftebe Ijp moaiir^ 512 int bobf bábcimfetelbe/j34 ©at jijii bitpitgbepbt ?gn» ofbolcnbe/ узу ber Wooiifttue uiiPsjagDtlrjck bie julrfcen kertfi booi lief* belooB $0!ibêmoeifl)oubî/5î7 ™"L " 54 Obth к(Я Йеегеп £>taten boni ujolben tube met booi je'fev а ffhapen/ 54¿ Die bottben br berboîgbin a tfi ;oubc mits bien ftetfcct* оогмнеоЛ&е merftc пиа&г. b trrbobciiboben allen Düigbcit bjaarftöouUici! booî îiHtkt niecfl argbermfft gbebeti. J42 aanraörro/ * t tit leert ï.ltp.t?pj:nre/54j Die 5£ife opioerbere jtfnbe bu toter fcljöm ni« bootraat «nbertDaarbosifrbelDeit" b elrfc gbtbJaarlctiDttt te be'bbctt nnber frbfln ban mrsrber booj alle fccrchf bit met ö'ö» ^nabentempben/ 514 berbrpbts jtuaarbt bobtii. , jotffuapüaeucbe/ ins toant bie mifboî trgbm ben ©Oûfi


«Jntiebienfr entre tesíJe« alle htrcktii.

Ьаягйр enbejflns gheipkíH

547 mee(loo?5afeeaf5nn.

maar baatmen nieinanbt emt gtloof en tiooten uiagtj» mm gfteen ebiiflfDobe/ 548 cnoetiaanncn toobt nmbe" tnccft be < bjtfrene" banbe *«* terrn gfeebmrtt. 549 bat ib Mmöigiien tcglj? ©ob tnbe allen mtiifctien. 550 3).Utp. toil batmen bobean lang nun maglj / jonbet be» tome. 551 tote i bit berfíojen í of oie fcbpnmtebcrlroichv 552 Ьг;г on;tket'OcpDt зоиЬг ;c ¡t Bern Holen 553 of meet ghp raaöt от een tettittrtn tityn-í ofhtпор ö? re töte ttjbt i 5 54 We te nu met/ 555 gfirnietttbr Muang beroer« te/maat uiplKpb ïufte maart/ bat is Biuiiifiiiifpbt, baar sich ;t)n uitile Qeeft. 556 bat anber 10 ongt Itjtfchcpbt Daart o'ten al / maar b'ane« tiiet en heefr. 557 en booj arger biuhte" шоп. 558 5. lip. mtt cht hier ?tlf bat щ\\ tojeebc (traf mi t'ontpbe íonbejtín. 559 5ft tiiet UerongfitInften met îefcerbtrbanbc utroiiysifitftj te te (tillen :» 560 bat hrbben V.cpxtv Raarle ente зпп 5011t briîBiibtu. 563 %o 50i(be in oe;c tgbt Or btoang CchabelrjtИ 50«- 564 bat 5tpbtooch ji.itp.5elf/ifi глав t hecbtaus rutte btoang/ nothtSs en ftclpt [let LIstut ftoiteti het bloetil iirct. noch uni 3. lip. Mfpateer« bcregt)cbooötl;ri!!icn/ 565 atgtciibe ¡¡it siii-atafboot tutbetfii/ 568

nei/ niet 0«5c maar op;om> ghf jtjn ooobtftumbigpe tur« brerbere. 569 men öi fpittfert met toaojbr/ men opiorrt met 5uj.wrbg.570 bifput erf magbinf rerbt ge» buipthi /оргосг mafif nut. $71 «lit bcr<ëuaitgeli|rhf hoof» ben hebbe" teg? einige lanbte* Ierre gfjcbífpiittcct. 572 l}erbjp|wcKtiis btrbûDtia tpiamue. 573 ЗЭе tojeebtfte rpianne l;tt bat toe/ ooeh listens bier be фхЫ* tauten noch oiilanrr toe/ 574 of30uben hier bejahen 50 haall beraubet! 5рнУ 570 3¡. lip. jepbt bat ober al totttghitrigbe оиОегзоггКегя ?Ön/ 573 banbe toeltfie hp inogbe« liirh bupt£;nn toetenbe nun« (leinet jelfia. 579 maar jalini onbtrjoecbcrs ban ooeh bebend 580 <©f toaren ;? nutter onber» toejeitjr 58t maar tiaar jflnber bee!. 582 $jtt ueruiebtn inttgbetoelt beiiiirertfe. л öier bhjtftt al mebe bai З. tip. bat bianben fpjeeckt/ tuet ИЛ bantbitbigbequaabt« boenbers / maar ban bie met tooojoen pet зе«й"1)еп tegheu eenUnbtsrtiigie/ wnoerte зеддеп / bata norft дпегн ЬсШрзсп / bat bie be toarri». 58} maer bp ttopfcU bat be iijiiict 5itp na ben tnbtl'rhic* he. • 584 toaarom raabt hp ban юс bjanbení 58^ of» bei heuere" talnu mepní «2"je


î8 <©ii5f ttoeelaatffe tBjmrtn m tiebben 5tct) met gljtfctjicht naben tflbt. 587 unco mm Ht -bcbjpbctehter boo:iirt.ii).8.6. 58З iiurtupfeltrm/ niaat oat om natnaale met bwechct te ucrghclöcn. 589 ;o tieoe ФисЬ'ЯШа. ЗЭеее PWbiaftle kniifte fcdiöiiiien nu. 590 mor te t' g h tino f gtujt: Date bal¡"cftrr>oie gewinne. beter ntrt beftaan ban met te können uptboeren. 591 3?ir ntrt en toil ale &p toel magb en magli bitlnnaal met aie ftp lue! 5011 toiilm. 592 life t lier bitûe* locht aan/ S93 ЬсшшеЬегЗГргаппшЬег« bout mcr|r ie trg&tnbtton* bereiten nut. 594 '. ©<it biecrft iiDoiiiiaale in« btr boerhen berbobt/ 595 bit be« te meet toaren gtie» jocfttrnDe berkoc&t/ 596 want beel totttf beel ober* treoinghen. 597 rrtbt aift Ua;en ben bjanot tiietrn blufcbt / maat te meet ontfteeefct/ 598 50 blaaft ни be f>rbjmier Riet Jim ötoang-toet niben tyanbt ban Europa/ 599 maactm olp nit blip;/ Oie blufcbt met. Date in« ongbemettkt latí baartoegrjpnutoctotltfrtip» iienteraorn/ 600 .1» imar to tti bernieube* b;ant te liehen. 60t <? ft inet öopbtiijck bennn tr tollten gbenejen. 602 Iftemmcrmecr ift tfjot om sniiojel bloebt te fronen, eoj . <3Iot bjanben te poiren en »вои;й gjjeé tijauat blufft hen. , 694,

©bî» leert n ДОпгеч beta» ben;onbetmepning bAboiv toen. Ont t'bolck te onttoajK* ncn. 6of flRaat bicfcmaal eebttoffte" keelt bet bettoutoen. боб ftuft belpt bptoplen meee ban toeceften. 607 ñuft in onbekenbe jähen ie altnbt gboebt/ 608 jultk ooï le meeft quaaet: fttertoe raabtgbp. Xulrfc tauen {jeeft<ffbiiftum gbeboobt. фе raft moebt %ti qrtaaot / боа efi bet toereken gheen goebt boen. Öttrportip noebtane namentlntk Den pinten te bianben/ 610 cíí bat notb be befte men« feben/ batte poiren tot tpjannpe. 6ir IBooite jept bp bat be tfiot belegbeneefr. 612, ©at jeggi)? ie 50 toaar/alft Ы betupber quainck pafl' 6t$ bit öooigaane anbete beeft gbtfclneüen. 61; 4»en Omppelketi bonige en btt;oet gbeen ftope gale. 616 get eene toapen rergbt bet anoer/jeobt Oeibcbipüct/ 617 en toept jelf alarme. 618 belbenbe metten jtoaatbt», ton gbe na t "begrab tu utipj. я j$a;ulckemoet met Ьогеп be Pune bte tuft begütert, b finer liefde / met met bloet boiitoemitiiCtyifhbupe. с iâuaaot toojöt met met quaabt/ maat met goebt \m* toountn. b bat te ootfc b« ©ettf &ш tengbeboiltn, e maat-


6}<S ntaat tJi'Stfliptjer ?e»ftt M bft-fOnfcttnticit; maar men magfi /jtpbtbe mîftbe vurt er fpaiintgO te ?nn 63Г ban naturen. 619 î>cblPbcr/5uipgt)tn. U9.it baat bet tongW (Tom« bite nirt jo/maarbp ieban HruDt ' ate bet itmtk lupbe naturen bjpgbertgb. 620 63S fjier booluu upt otthoiiDs fpiecckt? CKtn salpadrjfk onberjoe* ber itarnren enbefneecktbaargbpbiet Iten/fcbJöftbeibctiipbec: 639 ooclt bat be Denen bjpet booifleeckt 62t «in ban be toughen. aboeomiertn ftbpnenbe/ Stabilen pautjek onbfr;o<* maar onftabteb WpKenbe/ 622 ken '50 jalmi" ban iiotb a! mat OllDer$oekrn. 640 oocfcbt«. 623 ©it maackt onpotroten. toantüDoa (loociit gbp inet boo: bat b'-Oberbepb tteebt »tnft/ 624 641 eiiûe berkoelt biet innen шФооевгедегшдв*. gier fpieeckt be ¿bcbjpber fCbÖH. Ó2J ©efttbirrtier bjaagbt boo» bJCOet aiiDcrs tube biengt b'JInejmfltie ofmen jal (îraffen tue Bf?>"«» 643 igelt mi| öoen tegben De reit« boon. шааг boni ntî tue inclining gte: 62Ó tujrtcft ten onnuttt bjagbe bet opjeebte juiacken magtj 644 ie/ 627 bieten na eerOtnifffcbtt ©octo* anbere Han betbiebejjcirt 6tf bluang шьг сопГиснпеп. 628 rai fconfte. enbewptbí ibcDlpbftjelf/ tuant bie Cbjifti tuet na tu a bat bjeej« boetftbonen/maac bolgfj«! 6г9 647 matt ipni naalîen jgn bo* nietttjejen. Sjiet booj bebal bot bett ling aantupjen baat fcp San ofmagft/ я ^¡mcibatjpt in anbete* ooefc 648 ooefcbenretbtenüjcgu. b joitbenboen tuoibcn. jftn kein bpbat julcrgbee öoolt ban be» lanbte teli* b gte 630 piineeenbermagb. 50 blijet bee ьшапдв Ich л« 50 mifboetftp baat tegben belöckö'Pbt tnt maken bait opentltjck/ 631 eitbe шшм ?ultk bienaac bele ¡jppocrpteV Ые atgber 50« с С blifti/ ale een berftoozber t ? ban jonbaate. enbe bat ketterpe mrtgheï btanbe beroojbeelt booj be; Зги fccrjjpber. 632 gbeuieltie teureren. 50 nuüe 649 ;o bDobtinen ban Cbjirte* bf abtaten jcggöeu. ЬЛ gelph? be ftebe ЦерЬеЧ а пен 633 Xa bliickt bes £chiputva oflaatmene/ men becoois 650 jaacktbrracbtmgbeber luet< onftabigbepbt. Ые ffbHJft nn barme1 t'gbe* ten bee lanbts. nuar be jtuacfte «ThnUcnrV lobe met eu magb Ш Litgb« » > nioeten <ttb.2tfhlin Ь etjaken of met gbclpfce onflabighepoc iiaar leben/ 635 bit 10 noobt hear eft btoang tíUO#


5« te'boittt be Wntm;n\Ktt bo<n beüoien nebbcnöe a t'gtjeuc n¡imog¡)elocft tnbe fcbaöeWclt is/ b iMinentiwk stfn oaöfr;atí tot ioiiöigh? к btoingben 655 na bes ffôcrrnatts caat /656 bit gobtioos te. a enoe J. lltp. nocptan* pjgrt boo! gobjaltgb. b al beter raabt ban bes доо» lo;en íjcpbcTio raatit / «afeen gobjaltgb <©erefoaiieeroe/ t ban nietnanben tt btoin* Shen/ оогй met tot toeberree* pen/ b btoeltk mcefr bes boobts tocejenptpcrft/ 1 enbí maackt b>©uerbepbt Ijateitjch. f Cta Vuaarbat toeteenrto-. ye Or toil in íoiitiiiigoe luel mogben beranberen/ g шлаг ш шешап&г bet ber* ftanbt. g toant teehe« rebS en toaar» tjepbt itiagh ntentanbtal toil» be öp Both' jijn gbcboelen ber» laten. i baar na jetít 3. lip.bat i)cc« teio;«reltgif gbeenrnia/ 657 ttoeirft 50 шаас ia/alrt meed «I ontuaar ie/Dat bp boojgije« ffbjcbenbeeft. " 658 oock jepbt Dp nit toeber bat btoang ijupocrptcn maackt. 659 ttoeitft mebe шаас is etibe •en rebnt of toeerfclanck. 660 nuac at aitbcts Ipjack tin boot/ 66i Xa mebe ;epbt hp nu bat» men ben retigte nieten magb gbebteben. 662 note t'götloof oock nitt fetouigbrn/ ttoeitft mebe al toter*Wane» fctngti. Щ

«ftge?nngr)?HebtItffl}íngf ppiiocgaltoeoer/ 66* team 0» fcbtjnt Diet jache te totllcn ftftpnrn tube «nie toare bátbigijepbt te becjot» ten/ 666 met nork jrjñi bergbreficjje onbrrfrbeptte tomen maken: tiiffrtjcn bet opentUjrk eii tiep# ntciijfk jonbigptn tegben be teiigte. 667 W.;a hn niet kan betopwt bat een ban bepben tegt)? b'o» bccbeputinifDoet. 668 «ftgbeeiircr(}te(trafmagtt 5ПП/ nocbklcpn nocb gtoot/ baargbeî mifbaabt en bit)«. 660 Ш mo(ï oock eerfr bee «be rrligte bereite Wphcn/ jo be firafrerht;oube*ijn. 670 j?.it maglj beeianbtereligit baiftb >ijn. 67t jnlckt te berifpen is recht Ьоеи/ iabatftraftoaarbtgbi ВДалг blnft bier beje» (ïrafti onberfrfiepbtí 67a enbebitofmen ban nocb aj tnocljte jeketlrjcfc kennen bit Uwimlflrfc tegrjen bee lanbte rebgieimtbotrrt 67$ toaiit nabtni men ban met tnb<boo»rte|iraflFrnbieopHi JgekbaartegDenboen: 674, рое bete min biebepmelijcfc baar tegben boeni jfiu ftomt mit J.ïip. penne toeorv boott een I'rhfl n banbet menfeben jacote bcflieringbe/ 07<S

totbetoon jönre rebprf 67? tfl Jon» ongeftabigbrpbts/ 678 ?icb gbelatfbe jfjn mepnin* ghe te 5D11 bat toieebt oojbe* ten bcrtootfrcn/ 679 eft ш mebe etn toeitklandt

мм


«nbt ten miftttamkbttt ypnt toonighaanbt jaiitft/ 680 bjengbetibe tioo?t upt «11 manat bitter enut joct/ cnöt 5eggUeitöe mi mette/ bat опьесшдв / maar ghcen tierbo5t/bolinglirrb?nft. 681 bbjcirh mebe reu berieten« betu«r«iaiuhie. 682 ítie ootH retht ghejepbt/ tie £>tatcn bouDeus oock al;n. tnaar jo en halt X Itp.eerft

ma/ die bier nocb oock aijnlcheii 3oetcn tuhlaiirh meet laat Dos ten 683 batibe fcb3n<g!)enabe. maar bajupneerbc eccfl een tojebefrraf/ wtastitbe з8п cpnbe t'begin

brelottfhcIStk. batutas fel't'epnbe Tcbifnt gjioeûrrtîtngh/ bat rorpt brrberf/bit fthgut ban berbctenitg te lupörn/ t'btghtn to p(THdc* t'tpitbe frt)t)«tp!pfelôth. <©f hem ни bat rontoc be* gftiti vut 1 beroutven jou mo* göenjgn;» Utant ecu gbmcjtn gbrloof/ jrpöt Ijp nu / öith t"bí|l te ше* }fii/ 684 batía aan belén gotblcisc«. 68? tnaar boojt boben betrrtml Humanare gljtloof. <£nbebrRupt j.Wp.batjfftt Sbetfcbüft met ern gebebt.686 So boet mebe ©inch ©ole* hatte «ioojntjett. 687

Jßerent letcr : toaarmen gljffielt bt'nbt be g>. of ítcá)cf)?titter/toopt beteceftent Dm naam banU. Hip. be ¿ёк&ри« banöe poltrón of bwgtjetlphe iMtjtin.


7 "'**

ш^ц".

tipfîo;

ji •

Ggifler $agh tek «rft / achrba« man /tttoe bocrkmbanbeiaolirie. «Dcffelfa tf. enbe ííf. ^oofrfhtcken bee bierben boecjc frljcnent mp bupfrer/of и oo?beel «If $oberbtnw flcrt bat ich quam in ttn groor onbernoe* оцеп, team imibunckrgbp baarmcrtenttoaarbe noogtjt te ûelben/ na rbegraben bupj : от toeber te helpen beuetben bc bwbrobt in fgbcloofs $aké: Ы& menboopte boo? oit bioebigb krpgben te berkrp* nöen : enbe öaar regben te ontoclben B'oube тоо?г* torneen tûtrcrlanbcn bebeeben. Jftuneicftbnuíclf toelgbcnen te ?tjn bat gtn> in bm utoeüoeeftenja fco^tljebt teilten fcbpncn: bat Hipfíns «If eenglo* «euberîîjnteeijglien fchnftenbeeft teilten too?bm. -Tieft fc -joebe u ídf0 gfo« opte booiftttoee^ooffi ?hick¿n . bíe jal u beliebe mp te boen ijebbr bp mon* Ье/toaàrroetck berenbt bcnbaarrekomen:ofbtJ toiffelfchjiften enbe bïtbooj #aafrben cerflRomen* йе. ofanbete ûencht baar tegben tot#negbctee¿ tenebernoegbcnopentlijcft jipi gbeboclen reftlmw toen enbeölufcjitoatet te gbteten in ntoen tjepligttèn bjanbt. * •" ubíenfttoflU'gliet©.9.<í.

I.Lipfius.

Theod.Coornhcrtio.S.D.

K«©# nebicRti gltefcbené in bat mfinghe* fctmft: en rie ;o. <©ûck in anoere en liebe ickgbeen ûberblocbt enbe beelhrnötbcc teooiben:albermínft in bat/rteeickin* bonbtnaacktc fententié enbegbeboben. Лйааг gbp $ijt ooek tnben utoen ftojt bat ick lieue. «Dan naoten tt btmftet bebben glicöocbt be rtoee Ijooftfrnthen banbe Keligtc / *o berliaat kojrelntk/ nocbtana tear ottpbemker mim gljeboricn. J rh be* lucre een Eekgte mu enbe ljcpl>aam re jtjninelcfc фа/


*$1ЫЫШ/#Ъте&№>^*1зЛ&щоЬеЬа1* * Шить men ttiet en üegoo;t te bcranberen/of met ermüde !;rt)j:kjoo)i utfpntat:eofaanbccfctmgheopmt!jjclttepo?ren.t>« bt Шляп» ¡mu?boet(ende bp^onbet boectopjoerofteberflo* «iitte»<*eiit tinsWmick ftrafbaar tc#t. STot toat rpnùe an* ÄJ&, bete te ö'OberfjepDt Гftoaatd t sbegbeben / Dan"tot Kernte Bbemepne rafft j*>aatttftfte«ebaarbpeft brpale/ muwmanfe ?o tote up tjrm ?elben met mebe oft ander« gbcboelt, te ofglje» MnöetbecftomtgÖtofCTBÖttntffeipmengfjimeeniOjupcfibei itjr* fp^eect) batmen mit* een met en behooit * t'oit* hoomnen üerjoetften поей te ftrafftn/ bp ffaat of bait «men £<л«>«|>оц* $eete. ©aar ftebbp mettra fcojtfren mim gbeboelcn. ÎS!; м ппЛ ?obmedatunittgftoeöt en ЬшейглсйепЬегйт^А iierentetöatgbpofpemanöt anders/andere betet fhithinlaw leert . £>maadt ende bittere tooojden ober draper* дгадоктг. föne laat npt bltroé : pegbcltj'rft bjenghe «in gbeboe* u>¿t t>? Ont jen bîpelijtft booít . C'm bcrre bat bit mim gheboe* PeI8f* t">a* ira foube mm? toeber opgraben joube / maar îo bat °1ш Пга^е jjlaata mocbtebebben in «гигора/Ьиоо^оодЬеп118"^ jonbe öaar grjeen plaats bebbcn . Шагt tort toaat* nema«. ■ЗйяНерЬеп.гз.лДОагг.изо,, ,

Antekcning

ibiJttttobîbtontietjowBm» *#пЬег$ щър ï«uboet6.toant DaarfiaatinDelrjfl: erronés Vrx paniendi iv. §. i. &C ftmucle öOOlötTjS

Sahnen natrtmlttt ftraffen,i>e Гезег maetfi Dit itàsirn пи.бго. Zostgbpmebtinu bottb barmenfe m'rt «пза1 апЬегзоес&еипааг ?egt oat menfe met tejere en за! опбегзоесйеплщ.ш).$.г. De le* 3er manten mt»íoces¡ nu.640 ■ x,-

~~

. .. ■»

ггг

*:'*' ••**-,■. •• : V--' . .{


и " 90.3.29. Goude. ~ 1 gifler abonttoerbt jm> иЫЪофтЪп» Islaringt bte mp bmcherr/ bat tcft u boeck -mût ttorc booftfiuchm tcttjt baööe Ъа* ftâan. Derbalben trhûtetjouur met allem tmnut maar oorh lanutbctbcrfltjtR. ïnbt toaartjcpbjs тядЬпЕвте^агеердЬепеепйевпЬс* tóttnptíbetooójocnachbmcftefctjamptwíjfmaat* jjepbf. ©ootmaala banbclbcntoDbantbjiJtotlligtj ¿jiör noobtltjciuoiibigbcn Ър biitbt. bat tràrtit cerfl unw Ър monbc. beter: baar roe aim ten laatfté nocí «toe qttaamt/ boojt toaar bcufnbf mtma ;eggt¡rnff. iiHbrbbnbjebct/fcobcn t'aangbcboDmfpichrn tjrt ftbinBÉnbetkoîi. ¿aar mmbélggetrKtoebcr/tegbi ntrjngóebtbunchen b,ciubJe.<iöob bcfhereonttpcn* lien tot tím ¿eré/ totter mènfebtn eft berlanbcnnut. toant öet boojghmomen ï*oftó totgtjtmb . Bu beb* fie icft meer «ne te fcbmum ban оисг tS«n bag&em Itaarom moct ich in tooojben langber ttjn/ maat nttpnc inbeti bingbé ?o hojt te Vucuivbat uban nujtk langt)epDt met tebêne tuet m ;al bjalgbm. <¿ln> ijouöt boo? nut enbe b rol; a am / Ш in rich ttirft maat eett rclinie m • bite rctbt / aie bïe gboebt/ «taar ourfcht aie bie qttaabt te . toaht ;o bit toaar/ mocht baat bnbcr be ttoec of meer / cen gboebt Jtjtr: ttoclcft «tier nièt «jn en raocbje ?o bat toaat/re toeré îo baar maat eén toaar cnbe bit quaabr. tOantoitöt Both be bctahberingbe tenre qttabcr religtrn gboebt jijn/toan fltjelpftcn bit mibbel baar toe bicncnbt/na* mmtlgch beffclfa bjebcrfp?eften. © boeeft xcpbi mtbe »es pinten àmpt te ?tju/ bat ftp be religion bçojgtje cnbê beftt)ermc . boeí na n'jn ielfa/of nacena anbereootöett^ oejbeel'îcggbeith/ batmen ncemtuptboojgbaanbc bolle fcennïffeban »aftcn. neen ?egbb bat betaamt bé Щхпп nítt/maac hpialern intien bcbbtn opte rriigie-.enbc bat meet em bie te mfy ermm' ban om baar af behcnniffete tirmcn . ;otibe bat niet toel mogben 5tjn ern blinbt en partnbigb boo!oo?aeeI^ ©cpîfitfenalban btreügic ЬеГгЬггтсп/nietna îîi'ti ulf» / maar «a ano« liipbcr ocpeei . bat magu op;ergt

Г"1

"•'•••


toic^t?«n^ofbâ!(ïI|.tDfc?aIoituûimlflfen^feariî beten telfíof huer partpe. of een DerDe/ ote <5oDber< fïanDigb «töe onpartpbigb ja ^д&ггп ban Deerfir tau : toant bat toaar rechtet jtjn tnüt ftlagber . tote ban bepOe b'ecrffe ttoce ( jtopghe btpoe ) jal bejert bcrDen boo? joaanígb ooibclen спае tot burr brpDer rechter berluejen i gbcen ban brobcn i ala ote btpbt pem / anbera ban jp elch gtjcboricnoc / booj cm net* ter of beroooloe moeten oojoelcn.íioch ¿¿tuce noeh; ntemanbtjal ban banbe religíeoojbeír/ ofjn toaat/ ban balfcb íe / jo en jal Dan be Щтсе bit níet nejo« fiben nocbte Oefcbermc ». toant bat jottbc gbeblínbt* Jpotjnn/ Jobe&wbererifpelen/rnbe op baae*aarbt jo groottoicbttghen jafee ß&etoaagbt. «uöe bet bol* encaban Deje и raaöt oocft nut jtjn ей öepljaant:' JlRaat laat one juldt ц onrrcijt / booj recht/ Doch bn«cbteli)chacöten:!)uejaltjt.jebefcbemtmitccbti:lii :;; ., baarbclijcKcnDebequameltjcR jegbp. toaar meDe^ V )'!''> mctbupj enbe met jtoaatbMeerbp . bttboobtmen« "• fcben / latenöc be Kctterpe leben : maar toaarbepbte enbertopjmboobr/of öefcbaamt Deftttterpc/la* • tenbe bc menfcbe leben, toat te múflw Cot toat epnbcjalmen Dan menfebtrt am ebrio* »ene jane» DoDen met tyanöcn enue afifitpoen i tot be ghemeen rufte/jepbt и Dííef.bata berlojé bleefch* gouberpe/taaar boot b'onruftbermeerttoojbt.baâc tegbtueruft toojDt betmeert Doejt ruften bau jttlcfc ynrufUujcft Dobert.Oit l aatfte toaa oecü het flbeboe* len Der generale ¿©taten/ enoe jo temb her fmerte* иск gbebodé De« ftúniner tñ bc?er lanoe upt onber* brnbe.u raaDt is Dan berftwrt eñ lanDtíbetOerflach» Ше1 аап/bet йойепа bjúcbt j» raft.to» toillent ja echte . jalmê quaabt boen/op Daftcr goet um kome^ quaat Doe ift/öatme De «ooblofen bjp oojbcle en Ont .»,„ „ « . tecbtbaarDtgcberûoemeJ Dttmaghia bttmoef bal* «*^',л len/imm«0 bet bait meepVbaarmê beten utoé raabt bolghtrmaar ten magb met ballen / aiimrn cm ghe* loofa jähen mentanbt en öoebt. ¿^*$WfaWWW-1&$ .4) een/Dá b'een* îjepbt.Die öefiaat m <£&«fïo eñ jtjn leoé.Dtc en magb gneenmenfeö bitbm/ maartoel D'upterlpKefcbnn an terthepöt Der «poblojer fcerefei/ tut i» DicKmaai


*■

. »„

*entfamm¿ftocrmgt>t teaftm «tetftáitt tnbt ym* toare rerttieaut met «me leben. Han »erb.-rft ooelt nutter «tiefte Berbcrftpftc eemjepbt / baneeneemgbj menftlje. . ., , .•'. _, . Эттсгв mm moer gftem ouaabt bom щ bxtttt quaabt trotftome ' baar gfam gboebt ttpt en magft fcomen. Ыдогтсп be gtioebcn / men mtnbertfe / Die tlanbt mecft bebocft aate qùaabt.boormé hctter«!* men maacfttfer met gbocbt meb ::maar me beitecmt buec net mibbet can gboebt toojben : «jubé bat aöocbtttjni' -, » jBm frhjtefit anbeten af .пет ftetft een ban a! fbolcft beberft / ;eggtjen eentghe met tjucr gheipfce* niffe ban tberrotte libtmbe t'fc&mf« frbaap. rnaae boe tuest u #nncc tote «tieft ïe i mm fntjbt méeft öf be g&c}onöc leben .?o ballet àbettebt0 .te meet noctj/ em bat ö'uec bloet ;aabt 10 ban anbetm . tffoäax bit toaäCataptjaffmstaabt/bte Ch?tfi«m bobe/«jt» atpofldm ont ben Hala Oját&tc/ mbe aller marte* !arcnboobtsoo«aftrisí. <ûaaabt boct tjn oocft/ btet'meefte /noo^fmmftt quaabt berftíejt ttoelcft ftomt uut tothepbt. Ijet fttfc» terbobm ( tclt meen bobm от religione;afte) bant ofnerftomt m bien be timbante toaarftepb/fotuer* berfbanker ïaiOt?atê«elm.tiet laten ftoubtuprer* Inftemebeenbeenbeeberftníemanaen. fflen ontftcccftt be« gtjfmceíiíoutufta manbt> boaibianbenenbcaffmibe baar toe raabtghp. bat is oíit int bum gmeten/ от Wufchen t'uum/btoclefî bes te meer b¿anbt.ntet bobc blufcbt «timen b¿anbt batía met het toater »an ftoel «pt mbe bobene op« fcoufte«.;ouDebe«titoetaabt/gtielJobm/of betreten ban met «in Bctfteert- onnut / mbe uerbtrflDCR nooj tauben enbclanben/ "Hitó men ban noeti «ïtibe tyanben / affnnbm mbe boben : w «mbe mm bobm bie openbaarltirft mt gbemecn oftic int bcpmelpcft op «tt» «If allem' re* gtien bes lanbtareltgiete?onbtgtimtoo?bt gbeooj* beelt.tone taatfte gljelaat gttp u nem tc «ggöen tot b'ectffeia. . î©aar ^pemlôctrae/ Roanne« (îtrt.5.z«. 29.) Of »m anbtr Itbtmaat mbe «ntbobe <£b}ifn . bp «er


Í7 4fi^îifK нате in Ьез ïanbra relfgíe laftoeit . beffeifs tegiien fpieften Uerbtebtmen dch op Itjfífítaffc . tj» moet<©ebe/bobé upjínee gcftoo^auiê. baarbaot=» men ûati -садтт in ;nn iiDtmaat ofjmruouc. bat menu trft met Dar eemgli rrr¡jt <?tju?ta¡ ;л! achten te í¡p» <Cftfífteüjcft/ ntaar toel hepoenf:h ni tprannifch/ ер Oat ick met De i; . ¿>cii!i fnuet atghera en îegglje . jîîen betftbooñt «gbpbe laatfte / eenjaam enbe a.iiij.ilîL ï>epmelijck jonbtghcnbe tegîjêbcalantareiigte nier« 2 î.t.S allem nu met fhaffem maaroorft/int niet onöer* ■" '*'-'" joecken . 31a от bat gftmenietcnmaogrjt firaffeiu teantjtopgöefiJtegrjeoaar «Confcientie uantoaat* bejiöttefpjefeen rot huer naafraiof toaarftepbt tt locftemn aifmen ftaàr onberçotcfttmer bjaghrtt : ?<J tn magt) ooeft öe ¿ä>paan#:lie Juquifitie / in êpah* ßen îtibe/ niet tawten toat }p gftrloben of met : enDe moetfebc ОДосе oocK шг! jjjn onbancjt/ ongbefrraft laten. <?Ге\»егеЬеп1.1ЬеготепепЬе<©оЫс^еЬсрп?егз/ц:: ;:;: * > maar niet Den <&otune;enben спор ордеЬгш uait '; ''** Ratten, toantbrçcmoêtcnîteu jeluMnelöen mettet^-0«'. fiaлût of met inter toocuDt. : liaantgijn fieithet nioojut frftanbaal ooeft m « fyief/ucneffenbiebaftoojbcre. mengfteeftrrgcrnis cerk metter baaDt ai* men fcomt in кгшЧ noch in dupa ( loirai jepbt ) от pubicfcen te iiojcu norît factammten te gheníetcn.VbJiígrjt щп monot/b¡c tocrefe fpîeetftt bat ftp anbtra gftcboêlt ban bs laut« 1ère/ enbe brafpt biejo meunn baaat/enbelwaubef. utoetménautaaot^ietmcbe niet bjanben/affnp* ben/enbe boben /ftebben be Uo.Cat. bit blocbtfpct nietghcfpeeití $iet is btuangh tube «Confcienrie / baar tegheit moet hp toaarhepbt tot щп naaften bentopgîiai/ of metter baabt bepn?en / bat ft» be (anote relime Ьоог gftoiör honbt ! enbe 50 щп Confcienm ojaetfen / oni щп Infenbe gljoebt te werfetjonen : offtp moet líjf en ghoebt berufen/ om$ijntónfcientie te bcrfcüonen. tyer ourr ftecftmé gfteklaagäjt/ bea üonmg&tPtarc* ripe üefclniíbtgftt/enbe hem boo? mint berluojpen. ©eieötoangmaackt niemanbtretftt «ftetobigh/ maar bcel goblejc Hpbertpnen en toare marteíaren . €щ *3U


iiii iiii Ç r 8 ■ • *

iiii it € i J* 1 fia ; . '• " •'"'

■-

J« î©it Taatfi i« fbefl bat m bort / meat te bat rec^t mtt/ofbfiiiiaamboo^belanbeni'^belemluergbe* fîcltop D¿tboo¿f?ugbeuoelen/enbc homenu aanu top«bantbetopjeruelue. ï^atneembp uptautoit* tept u»t reuen öfupt bepbe. 3iftautontept Dteto <6obbdijcKof mmfcbeKjcfc. met «ßoDuEltjrh maar menfcbdtjck/ toant be« i nie* bw fîctbp . tot toat tiolch fpjeerht u boecft i ni« tot; gepbenenmaarbieCbuflinameboeren. «Sise mogijni gljeeñ mcnftben toetten/ofraabt bolgtj'eo/ ?onöft<öobfs tt Ueracbtm bàar ?» <6obts( tuet möeraabt afIjcbbcn. Ibet íaban ñutter eft bepl* jamer u/bct gcpbenen'oocR btr beberé ( Die àl теп« fcben?i»n ) teerten tnbc raabt te lieiatuiert/ ban be <5obbeIphe toctten enbe ríabt. OfjouDeneetooojDen'biebanbegoeberiiereneil Jjcpltgfte <¡5ob Dès ïjjtmels «toe ftomen / tori wet gcöIoosjnog9nttoe>en:enbtutoceraaDtetooojDt/ batßomtbanrengoöiooemehftb/tot ecnsobloo* tp?an cube ^luiftcnñnooibrttotíntogftmnjn met allm«R:gobb?wtbrigö^toiemagt)battoefteiumtii tooo?toaat gt)ce¡t eeûfïneft ЩеоЫп «toe, 3S>e;c Htoe raabt Dan eiibe gtjebofccn en Komm met íipt <6obe/ enöe ooeft níet upt be «©obbelpfte re* bcninöen menfcbe(ttoelth bet Herbe libttoae) maat «pt u / upt öen Uepöenen enöebaberen bat mcnfctjê îijrt bieritct te gijtöteben en bebben bupten be <öob* SeUrne frintft / Oaar nraaUt plat ftghen w / optfe te* ftjmbe rerfttt rebenen / ¿o mi bboigaane iä gfteble« en : cube hoojt bp memanöt aangöenomen' maat *p ekk berfloten tetoera en/nict allem aie pbri cnbe onnut / maar fcbabelj)cft enbe bcrbcrffdijtk b<u>i be ï.anbt?atenènoeï.anbcn. _ ifôccr baboe irft op btc ttoee utoe »oofrfturhen te«ggljtn/maat laat bat minier bpblpoen/ uer¿ mite bat em bjtef/ gljém faocfft pube toejcn . mif* Jaagbt u bit jcm'jn fc&spuen / bêle menftben nuf* toaagbtoocftufrlummt: bebbp Oat tot tocnftgUe* fcbîèuenuant gt)cmeenbtftcn/?o heb ich mebtbtt tot öcfelceite ehbe utocn bcften gfttfcöjcucn upt fctbret bsgrtin/ bat toert b'altoetenbe / bm gbp .


tterbtïieuoïenlm mp/ ЫгЬщЪес anttooojbc (be* Utatt u) titer of toафt.

p. v. с, M.

Tweedc brief ЬЫрД. ЯррсгЩгк biöft gijn bne *ahe/ metbe« I tonljepbt« / inaar ïàcentie. ïjctbuncktu 1 anücljoojlgck bin üta ШЬдшад taille иt» manbtte boooen . toat;cgb» ¿oork Den apenbaren goölo^cn enbe gbbflafrcraar/ toit ß!}t> tn totlt iriet D at b'Oucrljcpbî hennifife fecü* ben jal taelck baar » betoare of balfehe re(igie. ftjit. lieu» jegt/boerbt göp in» toKbtighen îafee.-'of teilt BUtJbcttoiftfcboolüaiiouet langbeöooutciiDeba* gtjeten / toebec op to ecken enbe alles in ttopfel fiel*» len / jttaat tck ?tс toa t gl)» boo: bebt . gh» totlt bat ich bexftlarenjal toclrkc be toare (Kelígic ) g»: enbe bat u ooek ghegheucit toerbe beje xupmtс cm tt-üifc putcren. 3tckcntaltmct boen/ lieuc С tmtaoori; tut niet nobigb. tateon$egbcmepnetoetblpuebafl/ bat maar een Ueltgie ( enbe b'^eluc gijocöt ¡ ineen фск bcljooit onberljoubc« te toojûen . Шалг toé toerpt gt)p m» Ьоаг Joanncm of pctrttm enbe Ьт .íRartelarcu. ©te be toare Ueltgtt beuecbten tijn (<6obtoouta) üoannea enbe íJctnta. Zegttenetn* [ten moebe toat дои ghebodt. <at)n totlt bat De ticltgte ban een pegbehjeft aangheuorbren ;al moghen toerbaí . ofich en m nict toat gbji beoccht in nume mrnumgtjc . bit ta tojeebt / îcgbn : hoc ». toant giro toilt terftonbt mef be тепГфеп aant fruaatbt mte bper . .fiiet ich : en boolt niet / enbe toacht u bat gîjp niet entoortlbtbfoghmboo?Be tooorten/ 25;anben enbe ^ipben . toant tie cen tjbemeenè maniere ban fpieimt / gDcbmi'tftt in elle fcbtrpc enbe barbe mebtcrme Upflcu gfcenc»


4° îiietnbeïatfntffDcfptafte «eaten ?ffri .Шр Wtiaï oat aliropjoertgbe heftete ( let opmpne tooo¿Dcn) ?utlen toojoengheftraft / maar nfet al op rene unnc. î©ant*o tie mtfDaben /jo beeftooeft befttaffe baac * Шаппет^снегс trappt, уз bat ¿ck ЬертппдЬеаап'ГдйеиУ X&oemm banbetс met ballmgfcbap enoe eemghc / Ooeb toc?* SIS?* nißft/ imîm û00t fbafft/ is in ûonbe herchc niet al* iE шз *° Shcoaan i öbetDiffenjrh boen ?» bAté aöerrt iiimmtean- ttkerbaifneuDcbaarlangmpbgrj onûccgbebmcHte rroritenutí "°oft n^ toennigi) cp te buet en b cgoruié heeft ghe* sftmtebrc« baut. 3ifi öat îrfc met erempelen enbe aebtbaat* Шсаь tauen hanbeíe / itfc ürrtoiime : met rebene/een etnu gheobermintu /retoeren öat nemmenneereentgbe íenbjattjtofgbemeenbeflbeftaan jal/beneffens ?o onbepaalûen bmbenbt . boo# lieue man/b» act* tooeft be Iveîigic btc «bamghenbmh epbtber Ûelfc» gíe ínne вот/ caar uutûan ontftaan toeraurbe Htöeuerfmaathepöt. jïîaar metier uabeten actjt* baatheuut bebooitmen met te banbelen/ maat mets ttt naacktt enûeшпиеге tooojt <SoDs . /Bepnt gh» batmeternflina'-leuptcritjcHchanbc^ickeh meets met. nocbtans alft?o*ot!bembcte#vuermagh icfc mijn ooeh met bien fctniotte befebetmen . J©oece=« natcm befcljulötglKgöp jmaarlncft / Die bat gbera* йен heeft îCngnfte/ten goblojen tpran / ?egDp / enöe bet Ctutftenen upanbt . 3!s ÖP bet «Sbziftencn op* anbt/ bic uan brnltmben nopt en babbc Щгл fpje* a líen i «Dorniet be iaàrboechm btejuilen и leeren bat ChHfluabetjaatjijnsbepljamentooojts ntet bait onoet'OTpberiogftcsaam en becft. ©aarienorbal inter Dar ¡rh m DufDanigben tmjDflopcnDen banbei tiermogben «ouDc ban fpare ma jeme tot op типе; aantepcKentngcn:DieirH(beHeuet«í5obe)uptgbeijeii ?aí . 5©ie miDDelcr rft'bt mfm grjefrt»ift jebtgijlrjcft rnbe opjecbtelñcK lesen tal/ bie en jal Daar nine noeb to^ecbtbepbtnoch napptgbenDtbefttaffenmoghen: tube jal brhennen ecnen toegb uoo^göeftelt tenjn/ tie be bunuiglje tegeecbets Den menfehen ten goeDe/ tnne mllen mogben gbaan.Jft Dat gbp anbete ghe* ooelt toaarom en bjengop niet lieuer u gbeuoeleit t>oo?t / Dan Dat gbp Deje bmgben met ttni^teöen aU bus beoecbt.-'jtiie ojome manne enoe ooeft Die rghc* raoeöt


_ 4-1. fctocbtmaar ten toewnfgb te bcrtfciht/ betfc&fcfcnt tfcti ober strichen alte groten onghebonuenhepDt. |i>cbbpbeter of ^achter mtDDel toan fttaffé/fcb?nft îric irisai onDetû'eerftejnn tote De jelbe aannemeti «rilen . Шаги tel; ghelccrthebDetoaarhenDt hefte tiebüm/enbe оосн Imibbcling te muûcu . heluuenùe ban mp gelben / tgunût Dat ŒefemachttA bpbeti JSocet / Die ghp$elnt bertaalt hebt/ ©nmben îuilm top üjchetoel blpccn 2.0Я aer mautanûerâ ftvacl)t t'ontnen. ©aatttaei/ eiibe Djaaght m.u /Die bjpchjcfe at№ tooojbt / и / Die mp bjnelncft beroepen hebt . îSitter* îicuDt bo«toaar m í a Dp mp met / eft ben mtoaatt« hi: ich piagíj te jijn.Cot EepOen achten Ярашя. I.Lipíius . 90.4.7- DcrGoude.

*

M4ft etnfl/níetmctfijot/hanbrieitft/ja ghp recht jegt dcíc ?aíte banDe b?pbept/ niet ban moeûttoil ?o ghp qualijcft te$t/ и Defimnona ban bepöen / raoghen onsf fchepDen. jiBaar DatmcnpcmanDtoiri religion« tafte tocttclnch magb Doben / jegDp : tefc onthent/ betonft. '^eghen omoerighe mifDaber« toient botoerbenots ftaíen / maat tegtjen onnojele raífgbclbbere betgheeftelijcH$toaarut toan «thjifri toaarhcubt . <Socft en ;ijn öodIooö enbe laficraartf (О'Що^ат ydf híelben <£h¿ifrí berrpumfle boo? ten fpot ïut.24.ii.) gbcen qttaabtDoenDcr« aaü menfegen/maar berboolben boo¿ Фойе, nu en öoolt niemanût toilints.^Daaio m íft recht ö atmende recht top?e met toaarbenûf / fonrecht rechtfcDe boeDcL toilup berfchoont щп in и Dolmghc/ Die ?elf?egt Dat ghp bctjooK te öolcn : toàarom jal bp anberen ber* toolûcnûc ghoeûraiercnbcuDî gbeen ulaatfc heb* fccixJbjanbt |cgüp,fntjbt af. t'a Dan tjet Doe?Datmcit behoo?t к ûoen onbehoo?lijCK eft ftrafbaart fctjjijfrf fcp Dt filtre macht toe int oojbelen enbe ghebieDcn Ш teUgions-.jo maaeftt gjjp al De «öitcfoimcerDni ' С b JJteï


m !)ier/ mit fawpt ben mteren/ boobtfcbulbfghettbtl* en:maar fcl)¿nambp bat ?o bcnecmbp be #ипсе biel^?ftmacbt.*egrernftiijm(f$MJftgbp)ofgb¡i bcuDt bat aile reliait ban cick magb aaiißlKuocqten toerben, 3¡ch fcbjitfemft / ?iet g№ eenftojrft toe bat BÖP mp ni« en befctjulDigbt / met u rpgbcn fcbufb« Sanfpclof Htabemrçtrcn. 3¡rKtocettoat ick toeet/ bat affinnere ich ronbelijch: toeet öaarom оаск toat ни niet m toeet/ fcatbekenicbopentbjtft: cnbe toeet toat icft îtoacneliith bermotöe / bat ?eggbc ttfe ttops fetijeft. J&aar«bpbanbeltin bnicfcbanOeKcltgte/ ?oiiber teîcggbc toat e«n toawp. ifi orirecbt bat teft u wlcraf cpjcöe^ tfl recht bat gbt> toilt gheboobt fccbüm triebe tocbcrfjweken: ?onbcr tcberftlaren toat be toare î» у of totlbp batmen noch em balfcbe met mmccttocbcrfpíéhen/ от u gbemeeu befie mette herflojen t lieue maatlît bier ootft niet bat u fcbulbt be mpnc ftbpne / toant bat toaar bubbel onreebt . u 10 noätgi) te btrftlarcn toat be toare î*rttgic}p ?» nbp niet оцеплен in beje toichtíghe banbel en tollt Йсайетцегеп/ iaî-ibertinijeren. battoepßSerbpte bom, bp toat worn:' Ьапгкоо#аке?оескеот met U te tooojbt ttoifien. bit toect 0ljp niet/bit *egb» upt t« argb öenchen mp aan . 10 bat recbt i baar tegben toeet ich bat gbp niet tecbt baar aan en frtJtóff. 80» mtbc manoocftmet ( >orht icftmenfcben lof) baar tehin bt$en joubemepnentetUbbeetooibnn item Dim boccfebeeftmp (biemepnbe te ruften] te* Sbcn brfftlfe berberffthmc bolingbe be pen mbe fiauötöoeu nemén. Obp toepgbert/atóuomuwM tugtt/tcDírftlarentoelrHc religte gbp booj be toare tjowöt.toilt gbp bat niet bcrftlaren ich toil melaren te bam / fgiiñt ich toect ( niet toaan ) bebooílncn te щп. Duoítetetlopftbpnentoat treffelijertejeagbé baurnaareen rcligíc etc. tote jonbe nict tocnfcbert bat maar cm toare íXeiígte /inbe gbantfcüe toerelt (bar* mecr banín em lanbtfcljap ) onberboubnt toerbe^maar totejict nictbatgbp bejelbe/wmit bckmr is' utoc ОДтсп bte gb» onbertoíMi / booj al glKtoteftoo)t aan tetos>?en/om ghcen «btfftenen boo¿ hmrcs ter boabtte bwtopjen^ îpan Jeanne слое


54 «the фегсе/щааййЬр (toot fcftjnt) gbp/ ni« teft/ toe« bat/ met ernfrojek/ maar fuotlpcft . ató ick Ijíct af ftcnntó hebbe $aíugheen anttoooíbcontbjekcn.. hiebe bjaagftbp of ich timide bat alle Ucitgtrt;.ni rieft magljaanghcuocktcn toerden. ghp KSmeen/ bat fraat u tot tc betop?en / niet mp/die bat ontken* ne. öimei« ц al fjjn « jîlfe «gghen niet te tutllen bc* topeen ató boej: npn faciam ,enbe mp met b?a* eljchte auttuooîucn t maar tocl /nennt onnobigrj betofis : fe be laubts religie Detente tote magt] Ote befchamen i is $ nalfciKlioojtmcmc niet te befrtuv mmValle lîeiiro'e ùicomboltng mont ghelouc al« ïccnlijek/impj endejtoaardt bntpcfttt'm langjaam ef baafï/ierm ffUcDortjrrt ürs «Suportó bie van beghm een mootbcr tuas. argijetonbmiahcnDe tooo?bt iabet «eieri mebecnn/ul)epbenfcbe<©ob* lobende 45enceffrhe/ja oocklXoomfçbe raabt/is btx urrcioolûm lijf enbe ;te!s ucrajn . Jtïiet on een top;e «gbp . ?o îcpbcnoock ouer tbien of ttoaalf jaren ittoe« gWijckcn met huer fctjoonen onber* fcbcpbt aanben öceren £>taten : toelcket toijfbepbt bot fmooîDr Оце lanbtutrbrrffciijrke uunckcu.nioft utoe oupughe toijfhcpbt / bat gheblnfte uum jo îieri t'onttjDt toeber аапЫаип/ In b'oube kcrclt jegbp îfl ghedaan . niet bat bet gbebaan / maar bat tict tori gtjtOaan is moft gtjp bttonen.of maact oubtljepbt «an ontccht / rechtv u ~btrick**iden be* fluent u / bjengt Ьоод heb im s macht / ten cernante toettigheautojítept/of ctemucl/of reden/ trh br.i brrtoonncn. gbj« ;egtbat mnttbmhrptit bra licit* fiions fghemeen beft omfton : maar be ¿&taren ge* ncraal met be berferje erempelcn ban«E)ttpt(lanbt/ ©iancftcriíck jaban bns lanben ?elbc /tornen bat religions öteang ber lanben berberf Ьегоог;ааскг. Cegben be graten ftaàn met u/ be paus /<6ran« «elle ootk be töoningban áuangint/ br;r boudent mrttt . nettoaat eñ tegbcn toícti tiboeck#toíifhrpbt îich fielt. íiemmermeeituldp betoken oatpnncnt gbebieben en сreçutir bebbé ooer ber menfehen nelé: jmiötr nict de teaarbepdt / ja oork/ccrft n ?rlfté toc* itrfwcfcf. Ьщ sddt <&abe» klaretooojdt alleeu/eíí


m nheen mcnfftjÊ / ftattunt nort) mm ^eptrtnfdj tiwp» fferbcrnnft . Jlüet utocepgbtntooojbenfcbtlbítcít »itguftum/oock ?ijn raabtfman/ goblmcn/ enbe Нее <tt)riflenenttJrannm . biet af ben ielt berepbtubjfc» bcibettct)tte bom*а1в glipt fregbeten mit enbe toit« Iigb$ijnomte betopjenfgbtnt u betaamt matin beim boot at nobigb »«. utoe notulcn ?al ten met an* »ereujte ?o bic mnn fu>|tc tijDr met te langue en be» * Dm ..fBaat utoe fclmftenmnbp mp ousertjtctgclt Eöclcjtu : enue r^aUtcD bebmben/ of nie bp u ?o op* rerbteltjrft #1 gt}ífcteeb«r.5©aat tnne щ ich on« matigtje tojeebtbepbt/gfteen ûaubepbt met allen/ noctj minbet g()oebcmerenhepbt:$o bat teft (Oie ntet *n han noeb toil phtpmfiruhm) metanbrreenfcare merrfcen banbatubeóagíitoanbrr йерйенг ftonfl« tooojöefcme/u afglidewotöeeft/ef tot huer seo* lo?tct)/oftot huer ftl gbeboclen . gbp mogtjet tocten. aöaat ooefc и naacfct ;e$gbm bp mp / ?oot is up an* fceren bk и ten lîcmel öiagbeu'bctotjs:™ bleecft Deje «tottoegb lanöcn möe lupben«afberbetben lep* ienbe/ boogh nut. bat is met/ betaíje bectoatbt ícft» и gbcboelen beubeieft qnaabt/ battoeberjv?efte írift. nnjngbeboeleu ?al Ш boo;tbjengöm alfi mp nut »tincht . nu^pb» fchulöigb и betopjeiooa gbeboelen m öiue« uorgljegbeben te betop?en . iOüaat ofgbp eile gboebe menfehen enbe huet gtjeboelcn ftenbt / j« utoe toewben met bjengben / en toeet ick niet / ghfc= loofö ooeft met toaan bttmagl) becl : enbe of §hp$« воск alitenal booi gboebe menfehen acht /fcie met и Ьщ ItjcHmg uttgben / te mp mcoe berbolen: maargbpfwltbtrncmenbat be boojbatichfte enbe toerçochtfie bctfíanbé míjn (niet Iteenrie maat) toate bjtptjepbt bec «Confcicnticn boo; bet lanben bepl / en ti beemeube btoangb оэгК uloebttoetten/ booi bat fcerberftaabtbrçer lanben bouben.bit ^al ickboen bltjcfcen . ban calmen $ien of alle bioine lupbé bltnbt щп/ enbe gbn alieen met ?cmmtghc «©enceffche/ of îïoomfcbe ttoiftuonttKcno Maar \venta ?gt . enbe fcentke ban oorft' alfi ?al gbeleabêîim ecn toatacb* tigh cube krarbttgh mibbcl te tonen 'tot minbetin* Sbe ban kmtxvm/ mecrbcrmgbe ban ftnbjarttf / eft frercJuime b« lanbé.Oocft bekäme ick bat bet men« feben


4/ ff&ftt ettttofgbe ialtgiiepbt heghct Ър mp tó gtje* actjt ban titter tpötlych ooch bet Unbcn toclbarcn. aha be lanbrn $n om be menfeben ntet De; e ош D re lanben teilten . bet jegrjenbeel boetmp u fctunbm toermoeben ugljcboclcnte$n .uebtnbctrft anbera/ t^airmi lief/cnbeu met tout $n. mtfn ehebûclnt ban u febmben ( nict banuuoomemen ofoo#afeeii baartoe ) h^b tefe дЬеГф?еЬт met mijnrebeneeen|V tirela спас bat onbebepnfbeltjcft . neembpttocl ti« m» lief/ift anbete/nitt leebt/toant bat is u niet míju boen.<©bpfr|uófiopmtjngt)euoelm jonber teben/ tmmrra tot toar runOrtrfiuilrr febmue. baattrebp te toerbe uvt tarnen . toant tefe u bat^o nier en bebbe grjefctjtcbeit/nochghp toeet mtjnghebaehienmet. bocrj quetft mp bat met fetoíjft bat- enbe ?oot u lufl. gbpfluptmctbejetoooíbé:& fum in tc qui foleo 3Dat tu óbrtt mp tefe mast) ;uU r met met toaarhepbc jeggtjcittotu/ bîcich îte ontoiilígbomtebcrKiareri batmbe^énobigt)t0tiooja[:nam;li)ríttoat be toa« tetcltcríe tó enbe bp tote bat oo;beel fiaat . Baaroiu moet tefe noobtlgcfe(oocfe ¡r.ijna onbanct) gbcuoclctt (totunaacttteruerfetanngbctoe) bat ghp uocbtftl uoot oemíeubc ulammé bercpbt/ boo; tttoe uermctM bep.tttît-ltiîir Oto .mg t'tnban torren» of ontoctena. b aar boot/ hoc toel tefe níemanbt en bate / ntct en be* utnbe tot u ( ote baatmer a an en ta gbelegben ) be vo|'.gbe jonfte in u bienfitotlltgbe D. V. C. Af

<©gbfetoOO?bttl

<5bp trifft mp tot be 3iaatíboecften/ enbe?egf bat bu ber£b:tfrenenname met en fecr.be. ücn tefet¡?rc jó bltnbr/ enbe gbp ftbcrp^enbe # «Chnfíua «toe is ben aanbcgrjtniie/ al cet mu name gbefernt toas/ gheboobttn urne leben. Clijtftuate met <6cöc/be goblojcn met . tote met met пет en 10/10 tegbê lient. toaar toebOV <eb?tfht0heeft ban beginn toare übt* maten gbeljabt tnbetoctett. baat tiecrfrljîcltugui Se . heéftbie goblooa Ьсй goulQ$cimaergh.ebciji¡ ytftsltotUcnbclgbcn (ttaufcbiPben ) joijnft np toil


4б toil ghcïjabt om tf boom ofhteft gîjebeofct / ufepeí «eggbeñ of tioé »üben of beben/ teghé xpnt bcpligij* licomfrkccnbeafgobtfcfee baberlaiibtfebe toctten* bat briJ&é aile llotmaté <Cbnfît (met be name / ma at fie baabt/ maacKtni'cbcigbcbaan /ofwttbentgbe* fin an bebbetv }ó m báat tu aren gtietoccfr , tote ttop* Íeltbaaraaní'tóallc bat gijeftljtcôt te gb'efcbjebcr« nben ïtomenneni'&e gljefchtebenilTe «Tbnfti mêbe/ tftofhpalgbeen gbcöOobt en tjàbbe7$ntoil toae fiaar/ bit maackt oorh ten Cp>an/ al gijebjcccfct bet toeteft. ^ccft 2îitgn|îue mlcfcc goblo$etotttcnbarç te baten enbe te ûtotngbcn bte pet bermeutoen tnben <6oblpke níngíjcn/gbcmaacfct boo? ingrjeberi bes Ïobforçcnraabtgbcbere :» bebben be toetten <cm> um jrîbe gbebooöt oftjn feboon <Ci)iifti name mef tn kcnbc/ oocK in 3¡ubeaffl'toant <Cmífritíí öaat u* jrtjen be oabctlanbtfebî betten mcrcRcInkc bemteu * tainsfot time bjarbte . bit héeft oócK tocí bttftaan be AnnotcCfder pág. /jj »Dir fielt baar ниt IDitlintjtо . bat « pemanbt beä J' fterrje beftbetmer toil jtjn / oft neme îactcrô/ Cattle/ »» eil bet anbeten 3Cpoftelen tfuaarot met ХидиГи of j* jetons ?toaárbt/ etc. ieJtugnftu« baar íonrethí nbefteltombatbpboo? btt€t$i frenen ttjbt teebe fcetft/nccn toaatltj'th. toant be i*cm*t ?tugufme en fiobe nicmant :eIf met íím Jtoaarbt bat aan ;iin *r> De mort)t bangbc/ maar metri ;'шаагöc wne monbtß/ fiat ¿0 met »ne toetten/ » meeft alle fcepjertn boen. toclthltowjerlp&e toetten ban be toctboUbesa Dont ©nberhotibé eft met fitaf Ьоог ben boebel etecttteren/ Îo langbc be tocttcn in krarbtetön ' bat t.o го langte Eiiguftuenofljieefbeinmitkc?pnetoettm.?oboöe fcepttrßaarlenoebmenigb bmnent mettfebffi от fgbrioof / oock langbc na^imenbobe/?3langbtb? nocí) leefbe tn jone btoeOtgbc platéate/bat ter» lan* fbe bte noel) kratht baoöen/tctoctcntotlimflcr^ amme tot ter gelber fíebt fariffattic tot . bat toiftcn cork be £>clicpenen 1ч>о»»таа1в tocl a!б » totteit onnojelcniibangcitfrbë obet t'ontecbtoûibeelkla* gbentie }tpbl/top en boben и ntet/maat beelícmcijef liíaceaten beben и. ;onbet ban ïipfio»fpottcltjcfc febpnen of men jepbe bat 3iiigafim ten <€(ntfr'


47 rttóertftmettf$toam:tre$niímu¡tb»/tt,imciuíí)cft <5tjn Cprannpfee to« habbe ghctoecft/ ja oorMban £aulo möe anbere £tijifrenen/boe toel hu yàf ьг Ctmfienen nochoocft Cbjifh name nopt m habûe Jjo'ennormnsi' Summa des Chriítclyken religions name en is dc Chriftelyke religie zelfnier (íchrijft Auguft.retradt.lib.i .cap.io.) want net ding zelve , dit nu de Chriítelyke rcligie«wordt ghenoemtjwas al byden oudé. noch té heeft nict afwezieh gheweeft van beghin af des menfchelyfce gheilach ts : totter tijdt toe dat Chriftus quam inden vleciche , van wien dc vare religie,die. doe al was3began Chriftelijc!' ghenaamt te worden. Ouífhíe is îtlf ùt toaarheuût . baar Ufern is > bit Sent<©obeitDe<£fetfhtm/ bic heeft <5ob enbc june naaftmtcr licfbnt ban <6obe/ na junen ghebobe Iief.bat is be toare Ojwfren religíe.joñbet «Cfntfrum te hebben toerbt niemanût jaligh . «tyaöam met U'anbcr ottbe baberen/ bit ;alig~h glienoemt tocr¿ ten met toaarhenbt / hebben ban gheljabt be toaar« jjepbt bate <£jmfrum . aI?o toaren xp xonbtt brn nao meban<£h|Efiuteftcmttn/$o toel toare <£b?tftenín: alsnü beet naamchuftcneh / bie <£h¿i#um níet en îjebbcn gheen <£hnfrencn en tnn. met <£h»ffi name/ maar Ctmfhim ?elf te bebben maackt Chjifîcncn. moght ban Jiuguftue gheen <£b¿íftmoojber raejtn inbt toejentlpfee Chnftenen : al en toas hpt in gheen «aamctjiiftenen/ maar t'fthijnt bat lipfitw bit met recht en berftaat.

IÍÜ btettocehooftfrutfte»/ baarmmjffö tutti ut tooojben fïoot/ is bit orne mcnnmghc. ©armé be fettteren ftraffen ?a*/inoiqró * rnmoerfch eft «* *** opjeerigbîijn.toant ban юЩввааг too?aeh«> SJ'S1©! gedraftcpßhemüjcft/ nterumbemftgiemaar 2*1555* «mueso#<»ßstoiUe, uapcmfemnm betgbemeen f?ertfíía


mmw ítoant niet teta 5t met* fKSfîÎi ¿п? w

bcfteofg1}ememttcmb:uclrmmog|mï>efaâitif& bien ten pegchjcn t>emrlgheeft of bjomet gljtooitofV fptyaxpmbaoït te byñjftrn boo? apiotr. toat it* «4>îocï посте ЬфоиЬс icH tot #jnbet tíjbt tcnetftla* ten. Зек ?cggbe notJ meet/ batmen uni bolenbtn in religions ?aht ntet en $al onttufien / euenuerte jp be rufte met en Dcvfïoi m . tosozum of b egrirn laat nie* gtjecn plaata bcbbtn.be ?акё »elf ü lnrt.<33at tri« ooeft gljcfctueuen hcb/Síanbt/á>nijbt.tieb ten na Dec oq* Den mámete gbebaan. maar heb jupff baat mtöc * g|a trrtjt nier te Kennen gijeocn toillen / batmen * tetftont bett roíttrarií. berfto¿enbcn hetteten int bper of aan ffmaatt bjen« Э<* ЬЛот g^en^al . ghrmffina . maat na begbeirgbcntbcpbt ЙЙ* SS*, öet mifbaat ftclle ich ooeft onbctftbejit berffraffe/ SteSttSat nammtlgcagbelt batlmgfcöapbebooot.bercftein mm sc;uic "itjn frtmfoetoeja Klaat gbcnoegft ben gbenen/bier te ùtrittoii met een?tipucr enbc Klaat gbrmoebt iqcn $al. <©ie betiooit te anbete saltotllcn gljeuoelm ooe bat.tia bem bv mp ipbni/ möi? ¿ijfoojloft. <©it bcgbeetcicK bat ualfcbtojetgbcii nt yiiupöebfie tjitftrijcpbt niet entoerbengbeplccgtjt/uie Den идо |e"(írafte men möt SÖ°ct,m luct m bwamen. meuuie т г;„л,... morptmte *• -upiius. tMkvacprtt здцйеп jtjn . top nt (rtetent nirt all« bit ©oHanîrt ofjftctrrrlantit aï* lent . вааг мул тек anorte njckni r.iöt j>jobiiuim s«ac bit nut jal ни» gijai jüit; ût top)c ttiflrtattt.


49

$№tfo in plaatfe m\$ tooo?reöenjs, Diritk V. Coornhcrt.

; €& mew!te/:2Spemonbtenbe©îpe* (. mbnbt utoer nepber oeclangôen/ na > bet meten bejesf fjanbels/baar afidt ftabbe bermaant / naöim göp 6omt noo? Ье ftfw&e tea/ baart cerfi ten ttoee men mas Qbqepbt. <©е$Д>егтаг1$ ЭДегсв/ bit tnetmp frecéis 3oubecoHatfonewn/entsÈ ШС0 met öier/öp за! be fhtcnf met з*ф b?en* ege/buí¡ moetmen baar na toacöten.3it göp btpbe 30 langue neber/ratbbeler tijbt mlitk uopenen Ьезев moceflTenö оо?зайе. <een goebt fcOutter mtfl toel/5oot fpieccfi* tooo^bt recôt 3epbt . 30 mtfien top alle in He len, m ist get bofê menfcöelgcn/ maar baar nine te boifjerbé bterltjcn/ja argöer. top fiter íelanbeftouben meeftalbat Заерзег»ааг1е «rfi/enbe na Dem зрп зопе&отпд ЩПШ/ îtoaarlpctt fiebbé geboolt/ int bobé bet menГфеп bie boolbé (fa oocn bte recftt gfttngften) op fiet pabt ben gfieJoofis.tote booft tofflensî toaren зр níet eer ontfartnenjß / ban bobenis toaarbtgfi i toarent bä oocn recfitgctobigöe/ 3ûtoao3«Ic6b0ben gfieenjufïitte/maartp* rannte. r ■ . Щи toaß ban cen ntooibenjcSe booltoegft/ ote be Sepser eñ Stoning betoanberben. enbe eentammecltjtK nerberf-pabtboo? lupbe" en* oe lanbf: baar op top ooth ftebben 3ten toan* «« be jfamftge ítoníngñen/eñ $еШ mtbe Г-» Ф ate


¿bs bebeejfcfeeb? tto« $?mren Ьезсг1апЬе7 huer lanDên сnbe lupbeи tri cen beerincb ъ*х* bertjen дЦеЬга cht. Oat beim Der ftinti heb* bni tot) öftren: beîïetoemsiierDfrf-bmrfit «en maUet>oetentop:uoÉcn 5P ban met grof« ?шп /bte baarmepnen t'3etoe tjerberf-pabt tebetoanberen/jonöcr int зегое berberí te 6Jt!oîcn зр ban oocfi met groflijen bte 3ulct япеме hebbrnbe/ bes niet jcghenftaanbe-,on* encía«« biaaght -, Шщп ftontufffim enbe ШпГе«1Ш norlj raùeri bit benenbe beröerf«aöt tune te treben í ЗопЬс ten doch nier friiabrincb bole/ 50 tt6 yfovfrwjbm aan* sagne /met jeghenftaanbe ^obtmpmibbcl fccrft brdeent' om met toaarhepbt 3ulcfcen Uermeubcn jammer te ontberheni Ctö teaar/battoaarhepbts bannt glje* ir atinen 10 fat» betocrclt : cube bat luttel cm* bcrbJmbtíS üeel ruf« maacetrmaar toien íá íiv nut'bíe3ítí)5clf alleene leeftí bte ooea an* ¿eren tot ruft toil nut зпп : moet epgften on* nñemarífenbefrbabe gíjetrooft 3ijn. nut is iw een anfcer / bie uemanbte (toeel meer bcsS níjemeé-beftetío) fchabe hinbert ofminbert. t©;tboo:nemctoa0b'ecrfteoo?3aisemijirö fehiTmcnem butch bier teianbe. toant bat Mooaftb; em'ghe toeber te boen befticren/ opt 5oc'fcï)Z£Uéoubeuerberf-pabt.^itf]uaabt Unozncinen toaß ccchghcmcrtbtbpemgiie jpagtftraten/ en boo: ЬегзеШегтрзеЬоог* «cnígíiepbt/PooiBcmcn / 30 bat ijet tuet int toerrh macht uomen. 5Dit3i('nbe',naljelemoíptcn/ noch Шерп/ «och onfchabrïnta «jnbe / ooeh ítoften bit baar op boisDbé зшесдойв fcaojt£¡:ínbooí* nonen


JI

hemm ш mtjnfclepnburtgfi refïgen tübta toan 3ulffie moeptcn te ruften. Jfêaart'batt anberiß. ©einenfcftemaacfit toel ecnbooz* neinen / maat <©ob fcfticSet al na зрпс toyJ* 5©ant 5iet/ in Jïîaarte SCmto s>° hierben юр befianbet 3e0boeeficnbanbe politic of burgfieripfie leringfie / gficbiuct tot ILepbcii int jaar booilebcn . baar зад!) »Et ben Щпи ten bermaant te toojben tot betoanbermgfie fcefïboojgfiemelbenberberf-nabts' . bit ont* roerbe mon fierté / ten frftîeefaan beffclbcujî frftjpbere/eñ benefit brrfelaríngfic banfce íj.írj. enbetftj.ï^ooftftutiié Ьс$ bierbé boerr . toánt mp bíe grotelqcfi míffiaagfiben ; met aanbiebingfie ooefi tantôt fiem te repjen/ om te toete ofзпп fcftítft moeftte bupfler здп (3o ftp fobbe brillen fioît fcfipnen of Ькзеп) toan of зуп cogfie int fclupben 5elf bupfier toaar gfietoeefî. ftp fcfiîeef/ oaenbe зпп \\щ>* mngfte/maat bat in 5ulc6er top5e:batirii min ban booj bernoegfit toajs / enbe baar bp corfi berflonbt/ bat зпп mcpníngfic yp mp te fcomt reefit toag bcrfîaan. gefi fcfijcef toeber /met aanbícbíng ban top fiem te feonte/ommatöar.öer reefit te ber* ftaan/enbe baar boo? ЬоогЬег mócpteu te îjooifiomen .maarfipbleeföntoilügfi . Uiat moepten iefi norft bt& niet jegfienfraanbe/ за met герзеп als¡ met fcftîpben / aan fisnben bte gem bjunbt зпп/baar na te bien epnbe fiebbe gfiebaan / bieten 3p befl. t©aarom nam iefi Ьоог ban 3únuptgfie¿ gfieben bûecfiboojgfiemelbt/ ooeü uirjrt gfie* boclcn Ьоог ogficn te (relien benbolrfie: om* гас bat reefiter te mafien ban ьезе зайе / а!зо Ф g ЬезсЬ


ы $иЫШ№атЩ&Ы bttrtftmbi / aïtat gí)etnepncntlanbt3aten met mm banb'<©* fccrljepbt >elbe : t'toeïtfe bçg 3elben¡s faoctic fcö?pucrc 3ttï) ñíet en magîj m« reben bri> igïien :aijs bie booitüptgfteben5önber fcôà* bëlpitc toctten / inp tût aanbtebén Ьезеё rap* nen oepl5amcns¡ fc&t>tocn9 selbe ßeeft g&e* iioobtjaatnt» 5©e bjoomljettigïic «i&ïjerefomieerbe tri ï)ebbenmebegucenoo?3a&e bm inp fueran tctoanbanrfcen/maar toelom groreujtB te bcbamfel/rimrier* зе1ье оосв be iteren ,S>ta* té.gftemertt íuer too£bt berantmoójbit ftuer* lupber toertô/ bat be ЬоогГз ,f>tl)?pber boo?* pans niet uebccfuclgcfc 30 befefegfr: batnré fjuer ?onbe moeté bermûebè" щощф/ (met заие guaabt/ efi t'boïcft mette #ecren .étatí te rerïjt fîraftoaarbign.baar upt bâ ooeb bejS aiwmncr заве зоиЬе fcijpné retijtbaarbign te ЬаезеП tnber ontop3é ogöen.öoe boojberliicB mit nu зоиЬе 3ijn tot berfrpbingue aller Ыи teter Catolpïter berhecrben зйте: enbe baat tegfeé tot berflanuingne aller b?omer lanbt» 5aten recöt3tmngij ooîbeel enbe moebt ban* be tegftentooojbignc/rerntbaarbigne noobt* lueer Ьезег lahben / nan be fialfberftanbigöe ïitfit теггвеп . baarom bzingt mp be noobt/ m\tb balfcft enbe fcijabeltjra bermoeben/bat %\Ш Ubiift in emgne licijtgOeloberjS зоиЬе inoctcn beroci;aben/ te Ьоо?котеп of\тф te nemen / met bcrtoon ban onttopfelpfcc toaatuepbt: toáar mebemccfi al ben íjaubcí ober be ípbe bc$ bolet enbe ber beeren ^ta# ten noobt enbe groot rerftt testin nier tocîbt betonen / enbe ^fufti ILínfrj frijiift in toojbt toebcrfpjoKcn, Щи i$ een заве bangroten Übt"


rrtjttoMjte enbe йЫ рщеб ban ш# evïa fcljaöutoc: шлаг betreff bec Hauben enbe lLanbt5aten bjpöepbt / bloébt / gíjoebt/enbe gfjemoebt, &$р mqoflôt int öo?en lesen/met aánbaclit baar on leiten . #o!a / baàt nome be Merca met be ftutBcn.23pemonbt/ofgljp #¿pemonbt &et uptfeojift naamt cnbeinet «toe ogljen bei Шегсдезеп ùûlgjjbe/om 3icn oft toe! ís¡ upt gJDefçfeeben. 4 Byen-mondt. ф&аате/ flöpwooßöt toc oo¿m eñ ооей toe3íen. Vtyemondt. JDaarîaïmcailcenlijtfijtouoijenbc moe* ten toe liaient ici» maggtmmetg oocís toel Ьр toplen to at baat toe зеддйеп. Dirick Coprnnert. ^aeíiptroutoén. enbe 25pemonbtraebc. bat ifl baat toe sgpitiet 5üt befcgepbé. toant bepbe hebbp grote gfjemeenfefjapue onbec be bo Icbc , enbe ten begljeerbe toel to at boo и fmaatr ban bejs g$ein«pnén mano oojbeèïv bat bérftbepben tj&ten epnbe icB/50 icB mcefl 3al mofjïjt/ minfíe betargljere/ Ыгш berbe* tertngbe icb soeefce : boo:t betbeteten bait t'gljeen gljp bepbe biet in upt bermoebf 3ÚN leu nonne henfpen.toant elcfceclntr bcrmoe* ben in 3ÙIeBe завеп top 10.n1 лаг boej 30 bele mijn ftftntocno aangfjaat: en benthe ira met te (teilen upt fimoel bennoebeh/maat upt «late en toare rebene met и aft betetj 0 . boríj magi) ícb/ bic mebe een mifcijeben/ aotfc er* gljcuö mtjno ontoetens boten, be Icier magi» obérai boo: 5ÍO) шп / от níet boo¿t toéí btrftaan te ooiötlrn : on bat 30 toel ILipfio/ ale nip / ggem orirogt en guefcöiebe, ï£et tjs

55f

sstl


mi yjoteg Ьр cficftfiiiffc/fafaubenbemet ban beg tooo^epöe ,|)cfi?pber¡6 enbe mpne \jjoo:Den / met mpne bpgöeboegfibe befioçf» ten. elc& utoer 5al ban tojpmocuclijcb 31)« gfieboelen Ьаагорзедд&с.ФеЫегсбтайЦ Гсзеп^Ьед&итеп. Klerck. f&îotejSbant6etterbouen enbebtoanfc Der confrientien* 'STufcftcn gttflura Htpfmm <£pfcfier; upten name baa öen ï^eere . enbe <©trtc& ШШ]Ш& Coatnfiert-.bertoeerber/ upt beg Uolcr enïte bei «í&fiemeen* bcfteng name. Vryemondt. . (©ficen ban bepbé fianbeït 5Ün tpqbz за&е. fceftocftmer обет toolmacfitení Bvenmondt. 5Эе <§>tfi£pber banbe gelitten gfieeft зейи í;pne tebene baar af. fiter flaat albug: ™ I. Lip.

i <Этизааг afte ijanbeïém» met en DnngtmeugítterigíKpbt/ maac fgíjemeen nut enDe оезе tcgfjen* tmmzDtge g&efteltemfle toa Cuto* pa/De ujelc&e ich 5onDer trane* met en mago aanfcfjoutöeib «Söeßt öccl De0 toereltjS / ttselche facfcelcu í»e0 ttoeeDjacfjts fieeft u öe lieltgte ûntarittttfDeiîûûfiJfnDcjï €$гШ* Мшгдетет Deftemî mottete stefr onöct*


SS

cmbcrïing/entie (entere Ьирзепс mtnGrgen щп omgbcUomen enDe tuenden поф omgljrb?arg)t ûîidcc frfjtm toan eûD3nugI)epût ; мне 3at Ißtx ¿№PQbtn í к\\ met. tuj. ,

Mb §4» Bycnmondt. 3 ©aar ¡доделю bat ftp ganbeït ter lief* irá beg gfjcineen-beftensí nui ♦ ©at beí)oo?c «life na здп bermogíjen te Delyen boozberen. juicjctupgiîtooffe DeStedeLeyden, ©etniemanotinccncbtmcncbianbt #ф fh'l en btjjooit te houöen : Die met banse guemepnte / oncft totajnepojentoecberf trcutoeioojs en toil jijsi gbe* £ouijen.<í5.a.tj.

gmraeris get tjs oocfc gneooîïoft bpbé фегеа ~

Scaten. van Hollandt. 3©tentban betten lief10 ' öat Up eenenpegüetoftcn im toelfîanOtDcjerï.antien tocgöeöaan/ euöebp* Îonbetb» öen Penaten Des »Doölpften tootuota/ imlupömbertoont enöe gheopent toojöt / ГдЬяге tone иоодер&е toelftanDt noisigh jouöe inogija« toejm.<i?.a.y.tjerfo. Vryemondc.

4 «¡Njeooitooft iiS 3tilrr eenen pegoeïijcK te ¡bom aanhenluyden , bat¡s aanöen beeren ^»tatenfap ft&tftelp&e bcrtomnglje: шааг met aan alie Ы tooltfie in goutte Ьоесfiein Bvenmondt.

j W№ banítijS 30 te boen gocoojlooft, «mar i$ öier pcmanbt berboben lanbtnutte За&еп m ЬгисЬ te gßebeti: aie &p berepöt té te toerant*uoo2uen níet te зпп argíjeriíjefee of ûfôwrigôc* jiooy ban umt fuetaf tupgnt <© ííg beï^ee*


í6 Pc Щте Hggeujs Ша&еЛег teâjtî í^ottofe 3elfmebe3pnbe gljePjcefí ei Panbe gíjccom* mítteerbe opte iwelfcfje Pjebepanbel j in зр* ne annotaitcu opte seine Ij anbei Ър hmi giJC" fcñjePen/pjeltb 5Pn tupgbmffe ftp bjengt upt Pen befçpjePen recïjté / зрп pjoojbé здРРезе; * Vryemondt. 6 Щп tooojbe/maat niet bet ¿statt tnooj* ben. зрп -JUbabens aantelteningften of Pet* Matingften/eñ btt #eeren ^tatcn P)oo?beh7 met « ban een зеШе bingí Byenmondt. 7 Been зр / maar nu 3ijnt Per <f>taten Pan 3£oIlanbtp epgftcnPîo&ben. Vryemondt. 8 <©attoon&ertmp:bpPjatttbmootfj¿ Byemondt. *> «©execren ,g>tatenpan$ûnanbtbte an* notattenpjpsenbe/ cnbe fattfierenbe/танеп bit pua* epgljen PJûo^bé int p¿íPilegíe beflTeI=» t»en p¿eoeganbelg.plant baat gfiesept pjo^bt bpben Staten van Hollande. Ofrctitrrtinrt naobtlnlîc eft $cer tyutbtuatc an* !totarten cnbe berftlarmgbm / 0trnmut tot naarûce citDEbolhommrtonDmirDtmgtjc Ijiicpöt ocffelfe•Jj?cDci)aitötl.e. Щ\Ш patten eft D.V.Coornhert, i о «©aarmebePernoegfttmp/bfeecttanbeç inepnbe te Pertontn:bPJeltb utt onnobtgfi W Permibtp St.lLtpfp Polmatpt/ ootfe be mpne, ли Ы . toant itk niebe tuet en ftanbele mpne/ maar t'gftemccnbeftenp / bat ip / 30 toel besi PoIcp/alíSbep «©pergepbtsHa&e/ in beffri* Peng befepermé tegften 3|ufH Hip. PooitfM P002 Den ïfeere / [flmltnP* tot pet oube tyanbt*


*7

fr?anbtpabt ) fttbe bat niet om tmjtt epgíjen baat/ batg от loon npcï} от cere/ maar upt recljterltefben. Vryemondr.

ii 3©atanbcrbolmací)t5oubp bafy fytb* benmogftentonení Dirick Coornhert.

i г <©etnaturentoet/bermeIDttnbe4í5ob» Mcße^cimftraille toat ßijp tout bat be men« fegen uboen/ bat boet оогнГшег. toantbic ijs be met enbe #iopfieten.Jfêat. 7.12. b iPu 3ulfîe btm naafîen / als¡ bp jribe lie ben. Jfêat.22.39. t iSlißfpje&etoaarljcpbttotjpnenaaftai, 2£acíj.8.i<í.

b 3©ant top 5tjn onbcrlingïje líbtmoten, e î£erlo|lfe bie ter boobt toojben gljeïeebef: tnbecnijoubt met ou bieten berberbétoo?* ben gíjetrorЫ.#¿0.24. n.Xo berloftc «b¡tS %otfy banber boobt. <ö>enef. 1 4. Zo berloffe t'bofcíi g'.onatam banber boobt. i.fteg.14. 4.4/4j.46. ^0 bjacfc 3,ob be bacHtanben bes Bnretfitbaarbtgjjen/ eribetroeít ben roofnpt 5pnentanben.3lob.a9.17. Cnbejoberlofle »Daniel banber boobt Jmfannam / bieme« ïeebe от gfiefienigfit te tooibé. Фап. 1 3 .4;. f «Paar iö mim bohnatfit btc tri* magft to* nenmtét ban menfcftí/inaar banbenД>сйер» »er albcr mcnfrften. fíu задй íifc 3uftí Шр* fg tooojben mebe bjengöeii een berepbíngnc beg oubenbíanbtpabtsi / omme ter boobt te ïepben menigntenban оппозе1е!апМШеп: tnbe bat onber een fegpne nan «¿joobübniclj«« tigíjepbt . joube icfc baartóe5ítopgl;en¿bít tum itft een 502gfijp&e enöe báattoaarbtgbe Ф U bolina


ЬоКп85*ге$п.Ь*е#еШетовйшМепга tpt tmwccmgöettanw oube uoomftfte of irieifflu 45eneeffcfte ttetbolgljmeöeomgfte» ioofe safecn in beje lanbtst bereite: "-■--' «©enfoímsctbepp. ?' ' Inde welcke , zo yemandt onzuyverheydt bevindt , hy.onverbuertde zelve magh ende behoort aan tewyzen. L.9.

Suity te tooen 10 nu îmjn boojneinen . mt jboen ban batmen bebooit te boen/ immers bat Фо& зегое eleb menfcft gfiebteDt te öoen/ en tuagfi nieraanbt qualneb boen. Byemondt.

.1 » Sonber bat 50 boet 5ulc& een -, oocB na fcenbefthieben recftten зе1Ье ; t'gljern recht #nbc behobihiсЬ «s/na t'gftciupgDenifle ooefc jelf üanöe фгегеп Staren (f»izj.) зед* nftcnbc: ¡ ,. a ©atoocJmtlcKebtfcbermmge partídmete per* fbnentoeberjóo?tmit Kracht toanöc natuurln&t bt* febcrmmgbe. treibe Iiomt ten eetftenban ljet<6ob* behmetecUt/atö 3>ant 3!an «ebangeufte jepot tit nmen eetftcn bjtef : tsie m\t bleuer Oten hp ?tet niet In bemmt / hoe ?al hp <&ob lief heoben bien hp met en net í enbe om Oat oneJra bet ttoeebttoan be thten gbebobtn bttoolmtoctbt/batton oae naaften / çfot* 0 Itjck one gelben jouoenbemínnen: in boeghen bat ton one naafté motten befehermen ghelijcft top on« »tlucn îouben btfchermm/ toolgbenOc bit ghebobt «ôabess: bat g!jp nieten teilt batu ghefcbteöe/en bort bat ec:t anöer met: enbet'gbcne bat ghp tout bataffticfcttteb-vboctbat een anbet: cnbegbtltjefc atan uiubt widen batmen и bpjtanbt beut alö ghp ui penjcftel waavt/cf ongtjchjcfc ipbrnbe/aljatoetut c u bebolcn Oat ghp aubère mit Ijcfpm : eñ onbtt йце S. t~*« toooíOm/Dat g!¡p ntet e» tout bar u ghefthiebe/ en '•ÎJmSr boctDatecnanbernict too?tootf;.B:gtepmbatmeH • »К1, snoeö ?alboen: Ceitttoctbnuobcrfmatbattoptot Äun.u«n»ml£&e üeftöeimmflöt »an Здфсп])« namuriiijft


wAt r$ct)ouîKH jíjn : toaat af«Obibtu« albita hceft mttt. bt Bbcfc&ebcn: t »onöer bulpc btnbt h» hem jaan/ bíe mwt.notaitt gheen üpfianbt enbeefrgheDaaiueñbe gheujrft hp SLSSL een attber fteeft berlatcn/ то?t йа oocft »criaren jija/ *i?L"Jf* о ftp betfr hem «Шел een tuet gtjefielt. eft utrero îcpbt *, Д eo£ft«©ffte.î.il).i.53emenrrbcji5nomocrmenfctjen ¡íofíwra ff. toíllenghcboietr.ombatjp ónber malkanber D'ecn Dertg.jur. b'anber jottöen mogrjen behulpeüjcft Jim eft boojbc* t пщлл. ut ten . toeberomme 5 .'üb. Offtc. hp jepbr : Dir oíQoh« ь"п п«" ß*. raerr be narurebar ö'ec menfchê b'anber jal ßueght ""^ секши aliene от ber oo» afeen b.at het een menfcjje te . a eft tjeübe ban Dejen îjter m b^cber gftcfeh?rt)cn int naafïbolgftenûe hoeeft . 3fin materia prefcrtpta. t par.i.q.4.p^cep.etfeq. Шлаг bar top bolfcomelticft julien betopjen barateen onghcbicnfltgb menfche ta/enbe met tocetbígü en is incitfchete iteren of ¿he* acht te toerben / bte quicke befehermtíighe ntec en uoct. Sen beeben jo berfiaat/ batter jetbe is ban toeghen r' gtjcfebtcbcu gbceítelpfts recht na <€agnoí lue optme/ afftrmerenbc in be plaatfe ais borarbat f beje be ghcmepne optnte te. Sen bterbé jo berfiaat' bartet jelbe te ban toeghen tjet befchjcben tocreltlp* йе recht/ na b'opmtenbanbcnjeíbeñ albaar. €ett btjfoen jo berfiaat bte, tfi batter entgb pcnjcftcl tjoe« bamgbbatjpis naftenbeis. bolghenbeben «luen. ЗПеп jeften jo berfíaar' bar tjelbc gheoo?looft is/ alfí bhjcftrbpoe booíje»aetoctten eiiDepaffagten bojen Íjheallegeert . íenjebenfien jo berflaatbat met al* enegbeoojloftts/ maar ooefc bá nobe eft ecu fchult. gutD.D.juri&uectplerteperbetfagnol.'Sc^chfienjo . berfiaat /ató top baartoe beijathrjtjnbjJöeghcne bte onghclijcft toas Ipbenbc/ghelijcft m be boowepbe paffagten ffaat.Sen ncgbenfíen го tfi jelbe al en jíju top baar nier toe bcrjorlnv toanr ton mochen bat ban jelfe boé. Sen laatfïé jo uerfiaat bat ÖP mago boojte baren/ ja regben Ып Dandi cube toílle ban Deghencbiein Ipbcn tc¡ . bolgbcnbe be jclbe jaften. $ <famtali« h tfi bat tcftonghelfifftipbeban míín rnebe bojghcr/ j©ccra?St£ jo beboo¿t mp be íliagtfiraat te befrhornun . maar irnrire. ff.st , iftbarbtcabfcntjtmufbeletftcbbniofmcr rn ftcn¿«3-{uc. nen/of barter tut berroeuen ytrijeftel is ghfieghen/jo toíitpeteett be befchcrmútg&c em'pegbc!gj& öanben bolcfce


6o íiij.ii. §.I. toolcfte trtbebfelrícbtbeerbigber/íft hattet otijfte* líjcft bp be ГЛaai firлat gil eDaaii \ио:01. Í: «Daaromme tnbien notait 10 isa1 5» dem , ote mu chulöiglj i0/ ter tiooa t berufen ijceft/ of tot afhou« tomglje bá enigh lint/ oftot enighc berghclpfte pene/ iiic ntet reparabel en te/ rttOe b'appellatie ni« en îïccfr teilten ontfangljen / of batmen baar afmet en magbappellcrcn /to competent й'апогплеоейог* gtiera be befebcrmtngbe ban bien ontfrtjttlûigljr« man/toelberfraanbe ifl bat jnban bem baar toe ЬспосЩ îijti . €m tbjcben al roaart oocft bat be %tb Ых\т0с. С en berbén alteaart oocft bat tjpt tp> p: eifrigen berboben enbe lieber te fterbé tiaoûc, í m toierDrn battecemöclmotmUjetjctocicxüttjcbüctu argu. fupra di&orum &c.

14 ШпЬе bolmatjjt baft nu raccr sljem Bftefujtlle.îtЬ le$t nu %%ip. зеддоеп^аап* teint beginn begttoeebeu^ooftfhuT bant tUicebc Ьоесб/ jgnjs boojgöctnetoen ftifetfttf fcanöcr polmcn. I. Lip.

1 t $XRt to«fIjtpb/bit Ш ban ttni $>?mcc tmtpffrfp/ tó ttoeeäeflep/ 2^o?5Öcriticli cnöc Des ïmjgb& bmftetocrfta tel* te $tjn Diemen m tptten üan ruft m ШЪс gfjetyupct mbt onúetbouDt* йезе bit bpöec i)anDt senommuwöt mtpöe öatt ûoîlûgl) enöe ontyeöe.De Hoffe Uatt ifeerfte té ttueoeclep / namentujeft <3oDuelpUe eñ mcnfcljelpfoe 5ahert ofte bíngíjeiun <5oöbclpfee$eg ick öDelegljetesnnDcsi Tineen toiif* &epöt


iiij. ij.$.r,

gi

gepb bitbm rcligtc of ben <5ooö0 ötcnft raarluenbe befdncht / boo? 30 bed nûciîtâo alleen/atë bê £>?m* re ben 50? gt)c banbté aangaa t. Ce rectjteñ betamelijch onöcrfcljcnöc ich bit al3û Шшё bec jointe geen цр redit ofte gebicbt mbe ФооЬ& btcnft toe en nomt ( bat beere зпп moet ¡maar allccnluck eenberle» toe3tct)t; meer om bte te befcfjermê/ ban Da лг ban te oojbelem D. V. Coornherr. t©aat tjs be?er bolingljen gtonbt. %%ip. fyltetbt ban regeringe bet ФоЫрЬе enbe menfcôcïpbe bingfjen . btc ЬерЬе mmgíií íjp onber mal&anbfx enbe frfijtjft bfe toe eat aarbtfdje $zmce/aïîî ofbíe t'gßebteben ïjab* be ober bcpbc. bats met 30 . toant 5p 3tjn ale ïjemel enbe aarbeberfcljepbé . §et betaambe 3¡uftum %.$щ boojtllel te betopjé. bat boet gp baarníet.bes¡ntet te mm /jal «6 mtjn ontfiennen(bat mp onnobigfi \паб)Ьешрзеп/ eñ bit met t'gijene be Sraten jeggße boo? Ьт Annotcerdcr: фи te qualtjcK göeleert enöe onuertorçm / ote ftem jjtcft laten toge malten/ Dat tjet ßtjccficifjclt rtjrfec imps treten 36ffu<£ljn(H/ ettOtljcitoereiriijcftpoi ItttjtRtSjfite ; trietocHitpöcm öetetoerclt?im/maat batpegtjritjcKin щп o?Ocn tfjn epgljen icop tteeft; ten njehe touDe mn: Daar bwnorjjtane ban mal« fcanusr toez&cr berjcinUen/ öan öc Ijtmrl enöe aaibc/ ßljerft cnfcí bïcrfcu/ iitoot enöe boobt / eentoigt) p.iöe tíjotlíjtfe. í.196,

«2Irft


бг iiij.ii.$.t¿ ■ <2ïcB rfjcB bttft jrjnbtgonbere Seitftift» nïiccn tm ее Scmingfren maat een / na t'jtg* Often ootb toanbe^eren Staren Dooj ben Annoteerder. а Сел eeríten fïaat neerfrtgtj te aanmerthé batter »n ttoee g!jc!ïact)té bâ Abaras Kinberé: toaar afíjee tentütn ruche «бойся toc betjaojt / onber fboofe <r&itfra0:ííetanberbefto6«toebettoerempKeríJCK/ onoerben *B.agifiraat. f.i«7. _ ^ Ь Crnifrue ?elae tieeft bit a! onberfcbepben atoe m eenen toonot tramen gtjebonbm/jßlat.2 2 .jeggbca* uc:*©iíecft Den Kepler bat ben tócpjcr betjoojt / enbe «öobs/bat <öobe tocbeöoojt. aft natocflïltepîer« maeöt îiîîï frretRte tot int rtjcfte enbe macbt <&оЪШ enbe ban ;íjn macht nieten Ware berfchepbemtoat nooöt toaft tjet onoerfebepöt ban Dejen te fiellen/ W.170. _ .

1 8 ©aar äfftet rra tö omiefttbaar en mee fcanbe toerát / maar t'anbct 3ícfttbaar enöe banbe toerelt:?© rttebe jtjn/níct alleen öe где* ¿en/ »nàar ooeb Der ïtonmgften onbersaten. De Annotcerder. a ЯЭе jlFlsgifkaat ie quabjeit gbeleert / ember* tonen taibebeüepönbatfc? atecen toereltltjtR /Ша* nifhaat met ф officie ; rtoricíi beje toerrlt asm* naat enöe ban акте toerclt ie enöe oojoeelt ; tjet rnci fte <Ei)?t(h/ Hat ban ûc5?r teîïrtt nia ems/ljecft toil* Im regeren enbe gauöernecen. '©aar regnen fpjeecHt <rt»nlu0/al3 rj)i }epbt:mnn rijtfc en ie ban bejer Ше* reitniet. anberfine joubenraijnoicnaarebooi m» fïrpbm:om bat ich inber Jobcn öanben niet enpu* uetooibcngt;tiebnt.3ioan.i8.3<5. f. 19s. De Annotcerder. 6 jfôaar h»t еепЬичйУ gijerftciijch cnOe l£emelfcfte tpfte £ toífti -, ttocUftc bier in Ъцг toeteltbp Вт km* ßcren <Ooùcw щп beginfel booitgancft enbe toat mt «¿îciebe iieeft/ en baar ten laatfté iñ aile bclmaacRti hepöt ; ;ai bcûbumat enbe ncmmermcti etmbc heu* bên.bat reaeerr omé йееге <$h.ufru3 Jtfu* be öeere Ьа'йескптЬей-оптзЬ« Koníniftm tft obéra* * ftepfceii


inj. ij. 5.1.

6j

IjCBbê (loftn бой bcuaöet alle macht fteífr gt)cgtt&« test/tnbe aanpinetecl)te$»begtiefteif fteefr) aliene möeöco?hem}ctocn ende ¡piten bcpligben gïjeefi. Ï. «97« с Ijetton^lnfterijffcljeeftuetoetteiVDentoelrftcn We Itrhamcn eñbe gboeben Der menfctjen jtjn on brr* tootnm . bcftalbcn be?e/eit bebet gyccuratjt поф macht. J.i67.b.

1 9 ©eerfrïmonébe oftemacfjteuitü gljeWe* benbe be omienipfie ïtomng ober be ощкп* Ipne sielen enbe tbnftíenrten/30 oorb fcïjjpft D'annoteerdcr. a %5at mentant en üeijoojt nocí) en magí) be tfeïen pet gt)tbicî>cn : ote haat met en tocct tien brgh te biv^t bit totten töemel (epbet .«©at en Kan nicmanbt boeVban 4ÖO& aliene:tiaar ont en maet in bejahen/ bte be ¡tele aangaan/m'ct gtjeleert поф aanuaart 1noiben:ban het repu enbe ceutoigh tooojbt «5oûes. ï.i67.b fa 3ieKmepncbatïmbe$etoofljbeghenocgft fcftjct/ bat befiele betyijbt is booj be menfrfteîpite mattjt enbe toerdtlpJtc OberhoJbt/enbe batfe <6obca beecs fttjappiealleeitgöelatent». f,i6t,

20 ©iewnlpae ïtomng öeerfcljant ob« Ьег5т'еп1р&есопЬетзагеп onjirfttbare 3íeícn met / maar aticen ober gare ифаат enbe gljoeberen. й UBaacenboben /Ijoe botenbeplompbatîjjflih/ noiîjtanct moeten г» hennen/bat hem ghecnVtcbt en fegheghebenaan Sc fielen, toant ghemmenfcbeen fcan be ¿tele beben /mcbcc l;benbigb mahen: inbrn iiami optrecften / 0 ft tnber gellen toecpen . btoeldi 4Lhîifhte bebeftigtjt float. 1 o. jeggijenDe : en bteefj nie; ben gbenen bte flichaam bobcn / aangljcné bat #j be cíele met en moghen boben : raaat ont?ict meec Dm ghcnen bte tiefe mbt itcüame in û'mtbngbe pp* ttcmaghtoerpen. ЗЕ.167. b roant beweisen is niet gfteflelr-' onset bee 5»rtw jera macht, tuant ftp en кап haar metieren nain fctiucn : noel) bo ben / hoe!) lebenbigb mahen : поф bttiben поф шиЬгп&са: поф toettep?cn поф cut« Oaan


Л, H1J, 1J. §.i. flaan • noch bafi houben noch laten gt>aatt . toefcfte teften'nocfttans behoo?ben te gbefcbiebcn p bmc ö& hem macht toare gbcgbebcn от te gbcbicben. Г énDc aile arte ?aftcn heeft ©abib ober bele hon* bert taren met йоде tooojben (warn begrrpen inben 1 1 3 .tófalm/baat Ьр *epöt : be ^crnel beeftbji nbeabeben ben liecce banben tytmtl / maat b'aarbe ben hmberen öer menfchen:batistc?cgghen/ben tnenfthe is ban <í5obc macht ghegheben ober aarbt* fchetahenenöcallctoat Den aarbtfehen rtjefte toc* bel)oojt:maar ober öcmelfehe ?aften cnbe altoathet opprrftc Kufte toebehoo?t/ heeft aliene be Dcmelfehe ÏSoning heerfthappie. .!j,^.._._ ;,.

i i ©'omtcnlpfie ¡Йвюпв gljcbtcbt ate obtt sgn epgücnbom eñ fcftepfcl/30 оосб зеддоя! ; De generale Staren, a fXtíts bien bat top in öe?e grote benauthepben toel bebben gbeleert/bat hetregiment banber £te* Icn cnie «Confcienciê <C>obe allem amtgaat : cnbe bat tmbetoarachrißhe toirüet enöe firaffet w banöec ßhequefteofghefchcnucrcltgie. fc. 57 ß íBaarbutoeghr bat bctl inet ötoekfte top «So* bc ghcloben / cnbe tot *pnen Щеке gheroepen too^ ben en morte topgbenenmenfehe onötrtoojpc щп/ btein ons «übe totllcn fjeffbe te niete boen / bat <5ob tonen ccutoighen leben htm ghetoaarbigbt ftccfttcfrbencken. ï.58.cr»n$rofTino. с <Cbttfoftomue opt tooo?bt jBat. 2 2 . «©heeft ben ïîepîcr bat ben &ep$cr, cnbe «Gobe/ bat <ôobe tocbe# too«. ЧЭе penning of munte banbe lïcp?cr is gout/ beummngí3ubcei0bcmenfcl)e . 31nbe ghemunte pennmghen tooibt be ïlîemer gbcucn / maar mbe menfebe tooiöt<6ob gbehent. ©aaromme gbceft «toe rijehbommen ben fecp;er / cnbe betoaart <6obe pliecn be memojic ban ber ronfetcntie. %. г « . г г jfâaar be 3tenlpbe Zoning tytmjapt met оЪег 3tjn epgöenbomme offlaUen/maac . eíjettoíftinbc goeberen.bitberblareootßöe Generale Staten зедд^йФе: а Фа: be ОДпссп sjjemaatftt tnöe ínghcftcit гпп от«


im be onbet?aten /maat b'ondroarcn met om be yíúicen. It. i бб Шаги ate tgbemetiiieboltïsbenueOcnfben lío* птдЬсп)#п hcerfcbappie fjceft gtjcßtjcbcti m oat 5P na de tomé (ebenso te openuaat bat ?p met ijaac rpgtjen/maar tojtcmbc marl)t bcbienen : enbe bat xp ioztrcnia en njn lijcermbanöe bolekc, als bicnaat« Oouee/endctoanöeghtmepnte. ¥.144. с get í0 ongbtltjcft anbete tnbe gtjene oit een* an« fier« ?aKcn boet of Ote cene anOera p?ofijt aangaan / «banigb ató be púncete: die ?o ?eer met en beeft beerfebaputebanden boícfee ató bp t'gonberntment boet. f.164.

3Immer¡s g. Цф. jcpbt jelf * 5. tottett дота».

* Фор 3í|t/ met alie! geen фегеп enbe type g&ebíeoetj&Der fcmgíjen/ maar gljp 5Üt ЬеГфеише* euDe öienaretn <©Ot6 3CggJ}*n De Staren, « «©atd'onberjatenmeten #nghefcbaj»í"om ten ОДтсе ate flaben te dienen. 25.a.tj.

ij ÎBâtljetbûïtbentjïmtt от be¿ »Äo* mngovmaat be ïtonmgiie от beg Ьо1с]сtoil* Ie.3obatï)et boïtfc» betet boben <eñ meet fcati be »onmg ú»,enbe baarom met gj&eöou* fcen ftf m al jtjn gljebteben te gDeöooijamen. Ьааготзеддоеп ооей met gïjeeOe rebenen De Staten. • «©at emente banden Eanbeban «öobeghe* fielt te 1 hooft ober «me onber?aten : от öe?döe te betoatéban alle onghelíjcft/ oberlafi enbeghetoeldt: BhelijtKeenhecbectot betoaarntebande ¿Ьфареш tnbe bat d'onberçaten niet en ?íjn ban <6obe gbi febapen totbeftoefbanden lenice : от hem in аИе^ toathpbebeelt/totOer bet 45obbehjcftof ongoobe* Inen te/onbetdanigb te torçen. 23.a.tj. V ■ '- ©Wruptbolijjt/Ott&ttbolcfcmeteníegbe* - '•■ 4£ maaebs


k/í

fig. i?. M* „ ,

^_

SÄffiSraSдаепЬетйЬе toe««moe* SS3 gbefleli too?« : mut gbdntk em дев om be JmDOe / maaf met ùt hubbe em ben jjetDregoeoíDonneettiíí. f.»67Dc Staten. t íBaatbe^íínceíeomoee ^.nberjattttMW ttmbettodeKebti gheen^nnceente. «•*&,_,„,,_ û тот» Шял oat De ttoníng от №g¡£*¡' fcajTAnneeítie . toantsOPuententtííet«m batallemenfcbeneenouDen ghefchapm enbe №' waatftt mVmhonDeçt/ WiffiSB fonen/Dte gtocmepnlnclt met beetmwn/i»«» w Ьг wöen epftW bat He gbene/om toten* tafle tm an* bec is/beter Dan öc selbe gtoehouben$p. f. ' ?. e ©aatenbobenlolebenbet je« beel ttanen jow ö««omng:maat fonber ghcmepn boleften^otitt PTgbenéttomngmuberpanbt homunbegrppe. f' «ü obericbepbt / ?epbt Urfflotelee ' te от ]jet MiiifätfitoiUebanDctt^nbeqatcn. £. i67. а аапапсшп ban bat ecn Uonmg boojt boltft /eft omnetbolth nhemaackm /enbe pnber öet bolth nK?cSbemogbmßontngbl?ben:toim?albaii wSmtoonbet ghebé battop eoncluberen bat ftrt l^fÄemlionmgisybaatnaboegötÖPbaat ffimtuw ерю»*« « - ) fsbene top banbe gtjenKemronteîeggoen / toffltn top ootft guejepbt |et toolch tepjeTentetm . De refl moogöbp m Лет le-

otÍ5tclpfee опкссзаге met e£wfjelpât: tomen, a ?t©4eläonmgwgeettmette tooojb ! ban *mb» ¿benabe/mct *gn uepliaöebarejeUebijtelenenbi

rCÄ/nil7b«beeltebmembetoiif^bta in hem Í0: btctoettcn ghemaacfttheeft/teg|en Ь* gbeni baar ober bpsöeensbetoelbt enJjKft. *л 68.


f tOant bat be xiclt ;ouoe met nwrlttofie tuerten bebtoougt)ent¡)o;Oen/&at en totlOob met noch tm en kan Oat met Inöfn /bit aliene recht eft heerfebap* píe ober öaar íjceft. %. 167, u. гS ©aar teggen be|ïiert be îicijtbarc ïîo* níiigípnsíiefttbarс ottbcrçatcn met toaar» Ipfcetoctten. a 3Dлагб ais be toerelilpfte Obetihepbt btoafdncft beflaat ben «elen toet te gibebé: jo flaat я» baat han* tun op <S5obta erbe/ om batje öe jtele bctlmben cnbe termelcn^oube. %. 167. b. Ъ фи toereltlpfte Щек heeft bte toetten/ be toclrfte ier menfc&en üchamen enöc geeben ;ijnonbcttoop pen. % 167.6. í ЗЭааготте te be Jüuagtfiraat quaujeft gbeleerr «tbe onbertoe$tn: ftat;p ftuer bebben laten ftcllen toantoegbenbttcr offine tnbe plaatfc OobcjS/ rt;ce int rjjcIteDer gbenaDen<Cb?ifit/ommetiaartmïete regeren/ gonberneren/ gtjebtebcn enbe berbteoen. f. «95. DcAnnotecrder. *i J?5ai Ijibt ИР n« btt onberfebept ban bet BbeeftehjeK enöetoercltincK rhtht' ban be дЬсейеда* не enbe toereltlöcfce ißagiffraat / ban baaruWer officier« «tbe bienaare/ toelcner te jamenboegtni jgbeenbe onbercen mengben beeft inbejenlaatften tfjût/ Bbeincft ooeft eertijöts / alle ellenbe enbe biocfr btpbt ougbebjaebt. toant baar boo? te be regerenbe *?'f '»a» nit «onmg€b«fnia/on?eöeere/ berffotm/cíiuj>t?ñn ,IW|to"t1üií BbceftelucnrnrHbertBojpmgbctoeeft cnbefmaabti crm4Ji-wr Çepbt aangbebaan/ja bfm tenjnepgbenenbebr.* ?£&л Ьа Doo>lphegro?<eenbemacbtbenomm ghetoeeftenbe *

17 Haat от nu toat roeren banbe relime mrt beflelfô befrier eñ Ь^щдЬ / booj 30 bcel Sfufruo Hip. bieîepbt зрпеп lenícete roe* ten enbe aan te gaan.maar toant Ijp Ьезе 5p* ne fianbel bcö Chineé begint met totjfftepbt/ tue &p зрпеп^гшее toefcbnft/зо in eerfï no*


1Г#

*'• - ' ■

tnof) te tortw toatíjp "«Pnt «letbwnamf togföepbt. lLip

л 8 <£en uerftanöt cube bepHns&e btt ЫпфШШ int pubuicfeenpe int Ьрзопй« 3«n « Wie&enenöe te becheren* t.mj.M, :

• '

D. V. Coornhert.

lel&nntenmacfttom be teltßte te beffterai St55ozgbe.öaartoooj toaarantfehjeft Son«i Ktgingfie m зоиье toaarlgtj met

nSSaIien.ÄoHbPöatöettoip5e^mtenwefeîSni

j Li

, о öoe toepnialj yinbtt bun aï* im ouöcn tpötn ööebonom Die loftöcfc tuen mentt beöum ïjeb* Dirick Coornhert,

ïi» - ®ertoP3en ^ifttceitjijn &.«" W»Jjp liirmeTö öfteen altoojö /30 betooffjepbt <бо* SSSSB. baatmertbtmeitbestroote ÄaatlrtcÄbt /toaat mne uonbetlxirii pUb^mr/batijet3elbmbanl«nbtÇ|fie nuurlupbeninbeoaben /rnaar meeft atojbt ESnbigefluurlupben ontotjflrvfe аая


toant Ь'отярзсп en ftebbcn met ; aïg ЪгЪзр» jen ; füerfíant Der Dingten /bíe baar зпп té blieben etitie te begfteren. Byenmondt. 31 Щр en frftiijft ben $¿íncen bíe nefïternt« nfte enbe bc5ojgftíngfte níet int toilbc toc/ na huer belieben, been. I. Lip,

s i 3¡ch Depaalt al3o/rrcotüaatöc< Itjck mbe toquamelijcft» D.V.Coornhert. И 31$ be l&jíncctoíií¡ / 50 tocet ftp t'quabe te biteben/ enbe bliebt d at. ftp üieet ban оосв booj ftein quaabt te зпп/ bat ftp be befííerín* gfte enbe bewgíngfte ban eens¡ anberss rncö; namentlíjcft Cftiífrí; aan 3ícft зопЬе treiben; ínt maíien ban tomen enbe ínt gftebíeben obet bet menfcfteii3ielen enberonftientíen. toant batíji onretfttbaarbígftepbt : 30 nu ínt iangfte te aangftetoe5cn cu Ье\юезеп.ьсШрзе ®lince en neeint 5ícft ban níet aan julc&e be* ftietmgfte ofbe5o¿gíngfte bej¡ religions ober Зрпе onbet3aten. jj fernen 3icöb,ontop5£beiiaan/öoe rao* gfien 3p bat recfttbaarbelncít boen/nabíen 3p in bat aanneme" 5elfonrecfttbaarbelijcïi bocV bte 3elf níet reefttbaarbigft en te /en magi) níet altoog recfttbaarbeîncr boen . nu i$ aile опЮрзе onrecfttbaarbígft . enbe 30 banbe Тшрзе niet guaabte / 30 toerbt banbe ontopse níet goebts юггкоjé.30 en beriiieft ban b'on* ьарзе Щте be tecfttbaarbtgftepbt níet. toant bíe Ш gftoebt . bannen níet en berbíejt «nbegôecctmen niet/ bataarfrigfttracn níet/ <t£ щ toer*


79

fitf.fj.S.i.

uetHttjggtmen met/en fieeftmen met enbe en maggmen baarom oocu tuet gljcbíupcfeen/ ncrlj ganterai. 36 *©'ontop5e$|tnten en Sonnen ban осей met tetgtbaatbelgr&/ enbe nuts« bien ootfe htet bequamehjcfe De ßeligion beftieten notô be30îg!jé. be 1ирзе feinte en onbettoint 3tcft bat met. 50 en boet get ban ggeé Щтг toeu Ьезетве onbettop3mgbe eens¡$¿twen/ itf ban toetggecfjs. ggeinetcut get onmoggelgîfi bhjcut bp ecntgi) aarbtfcfie of menftgelgcfc Щже/50 ggp guet bat boojgoubt/gôebaati te tooJörn. Vryemondt.

3 7 %ou Suff.Hip» aï btoaaflgtB göebaatt fiebben/ 30 ôp fiem зеШе eetfî bàbelgcn gab* Ы laten onöertopjen toan €>obe:goe ЬгЩг* tneH&omng in здпее onbenateu 5íelen be toate teltgte befttett enbe bèojg&t : al eer ftp 3tcg onbettoonben babbe ben tarnten; tgette gp selfniet sefeet en Ы) te letf¡nament« itjth bet onbet3aten tóeltgte te beuteten enbe tebe30?goení Bycmondt.

■ 8 £oubt ggp iMpemonbt tuet totjflgeBer ngebaan yebbê/50 ggp boo?t 1езеп ban tgfie* netettfonbt bolgfit/ metubooíoojbeelmet 30 en gabbet ggegaafí tot get befcgulbtggem» <©fmeet gljp tuet bat ÖP na t'fnabe betoutoe" ftaaíí/bíc 51CÔ oetmctelgcb int oo^belf ßaafW iee|t benntan eetfî met opinetcnen/ boo? bat gïjpgan beteegt. ttjS eenmaal ggetoett/ «wat toepmgg bp u gDemettbt 30 «& «и intrcíte : ggp magnet biet Щю tm í|S niet langftA . . Iuftui


Iiiftus Lip.

■"-'

19 Want ten en laat btn fjtonce f$een ti?pe mac&t toe innen €>ob* IncNensafcem D.V. Coornhcrt. 40 !£pfieeftban;nau3eggben;toatmafjjrii efgfiebiebenss baar inne/beneben een anbcr. bat í& <©ob ofmenftfte. <$nber toat menft&ó be toare religteiS/baar ii ootb <&ob№ rtjtb/ baar ínne <©ob boo? Coîifrum göebtebt. пи i& beulen С ío.a.b.t ) bat «60b in 3tjn rncfe ntemanbtggbebiebt nocömatfit neben ijem toil Ipben.50 en öeeftban u Щхтс gftem matfit/rerbt/ofgöebieben inbe reugte-,mt Ыерп notft int groot -, ober anber menfeftm. 41 Snfgijettjtj; mebe met eenig&e anbere menlthen beneben ö«n/9et 3pban#aauoV ÜBiniftet/ oftotet ооевзр/ anberö ban m en . tnmeng0eft&ebentooo?bé<í&obeí¡:ttoeIcfc reeßt ber(iaan3önbealleen be toetten jija/ ЮаатааИееп beflíett eñ gfjeregiert moe« ten toojbé : ble noto níet ban <©obe 3elfф* leert en 3íjn/ enbeíneen ontbjpfeIptte3ttöt* fiare gíjemeente «t&obegitjn. *©aaroinme/ 50 langne be зеШе niet en Ы boo$anben/ ijeeft noeö u #?ince/ natïj ooeß gíjeen anbere inenfeften eenigfie marijt / recïjt ofgftebieben in заве banbe relígíe/omme bíe te bejojg&cn fnbetebeflieren. 42 4Sm gtoteinjuríe ^oube omljCíTcs!)sfcljtPtirii 50 top tiem üetmoíDfn te flapm/mtic of Ijpfljn* bolcjc gbtí щяЪг met allm en b¡otc¡\¡/ fcöjbft %ш* • ЬЦ»ЯС0ППЦ9.95 Vryemondt. 43 31$ №$ Щпгп liefbe tot jrjn bolcbnu Ъя


30 bftïïottbt bat top ftem nu mínbcr / Ът boojmaalö ter berten gaaníoftoojbt ftp nu boo? oubtf) cpbt 30 toerfuft/ bat ftp nu min öi boommalo/ зцп bolrh tod nan beftierettf of m agi) f)P nu met 30 toel alo boojmaalö obec al ifIf int nribben banbe зрпе toîjcn / 50 bat fa nu niet meet ^clf magi)/ maat boo? (lebt* íjouberá зпп rijcfe moet regereníofté зпп al* mogficnbe arm nu te 3toatfe gftetoozben / 3a bat f)p nu toooitö aan boo? bes bleefchentf atmen зон njtb moet befcñermení Byemondt.

44 <©ntop3* man. <ü5ob be3o?8Öt nocfi upt Itefbe/ beffiert notftmet3ijntonffiepbt/re* nectt nocft met 5?jn tegfimtoooibígljepbt/ eñ befcftermt noch met зпп fícrcbe arm 30 toel filßtooo?maaIjß5fjnfictcRe/ maat bat boo? imbbelen/namcnthjr6bûû|<©berftepbt bt> 3ulet Ьезо&йеп enbe beftitrm, Vrycmondt.

45 3uflu^»f¿us¡onbettop3fbeane#íñt< tenffcfeijft Ооог toe bat toeteb banbe reugte re beuteten . bat be meefte iôjmcen ооЫозеп 3jjn / enbe miгб bien blinbt in religions за&ё rupgíjra alie ïjtfro^ten / oocnijet onbetbtnbS зегое.зо toil âuftuô %ШШ оосй batte felinbc фи'псещор bent; alo ftoo? ftftoolmee* fter aan bcô religions (iuur gefielt 3íjnbe; be 3elbe ocri« зиИеп befiieren . зоиЬе пи па зпп 0D2öccI ееп blínbe bequaam 3D«» tot ееп fmurinan i yin boo} 3 7. Bycnmondt.

46 Цр 3epbt níet bat зон ЭДпсе gante blinbt за! зоп (зо gfipt Salt ) in religions 3аhe. пега öooitoaar,5«töaar 5öntooo?ben I.llp.


47 фааг|)р defter eenrelianDe tn3tmop/ möeDatra«rointeb^ fcgetimn/ftan om Daac toan te ooj* öden» D.V.Coornhcrt. 48.a «©aar ftribp bjíerelepe toert&en/na* tnehjce/íntfen/ befcftermen enbeoo?belen: Bet eerfieomb'anberitoeetoíllen/cnbeban Ьезетеег ora t'eerfle/banomt'Iaatfrerbat iüuWnte soube meet «131010 ftebbenom De religie te befcftermen/ ban om te berflaati of ftp een toare /ban era baïfcfte relíete be* fcftermbe . toat bing : ig nu meet gftelegften aan pet te been / ban aant berfiaan ofinens toel ban qualijcn boetftoaart niet betet niet/ ban quaabt gfiebaaní eetft gftebaan/ enbe itabetflaan/ijÈi3eIbentoeibetgaan» il Xo rieben оосб be Catbinalen enbe 25iffcftoppen ben Utoning Hubobico be rij.m ia?ant6rgcK/tetoeten зопЬег nenntffeban ?aben te nemen ; alleen op ftuet aangfteben; ben JBermboIanerg om te bjengften / be 3eU be зеег balfcftelijtb ban bêle itetteríé befcftuU bigftenbe. ©e Stoning bernoegftbe niet met ftetin3tmopftuet3eggben/ ftoe toel зр Car* mnalen enbe25iffcftoppen toaren/maar ant*

tUOO^be : waart dat ick cen oorlogh moil aannemcn regenden Turck ofdenDuyvel, nochtans zoude ickfe ecrft willen hören. ijp 3anbt baarîLegaten/bebe опЬегзоесн bâ* be заке.-bíe ftp anberjs banbt/immers 30 op« tecftt in ¡tuet ftanbel / toanbel enbe вегейеп* bienfien/ bat ftp uptbarenbe met een eebe

даЙШ î die mannen zijn beter dan ick mcc <6 Ь тупед


74 iiij.ä.§.i. myncn Catolykcn volckc. £ î 9 ДееЦЬйШ? ïuflumeer. 49 jBacfit mago memabt retfe дМш» fcen / зопЬег ее rec&t oojbeel. ftier epftfe gftp kau#¿mceiwerp¿acmtrbát&eo?gcr/bat$í in Ьезеп meet quaabt boenjs ban toel boeiiö. baar een goebt oojbeelbenboojgangljeeft/ magö gljcf" quaabt toercb upt bolgfié : baae ttoercn boojt oojbeel gaat/magg gbeè" goebt toetc&upt bolghen. «li-vll <o ^ecft u tDjtticc ban оосй 30 gftebaa mt aannemtn eenber reItgten:;o bat ftp meet in* siens öecft guefiabto» bet toeflemmen/ ban on fict oojbeel/ oft een toare/ ban balfcfie toaô bie ijp toeftembego moet ffp eer toegfie* fîemt fiebben een balfcfje/ ban een toate reit* ßie. toant ber b alfrftcn 3tjn bele/enbe baar t£ inaar een toare reltgte. 5 1 %# bit 30 : ftoe за! Ьр be toare -, bíegp Dalftp toaant -, befcijermeni moet OP niet noobthjrït be balfrfje 5 bie &p toaar te 3g« toaant-, befcljermen i 30 inaartonen taten* epnbe allem &et befcftermen/maar metfiet toel befcíjermen. recht oft alleeng toare /of een $rince beft&ermt/ eé toare ofeen balfcôe triíete/alí ftp maar een reltgte befc&ermt. f г IBat <£bangeIífcfien;t'3P <©erefomteer* be / Uupterfcfte/ of©onecfcöe-, зиНеп и &ier inné toefteinmeníalle Ьезе Qouben be Äoom* frfjeüoojbc balfcôe /en'beelcb ЬегзеШсгЬе fiare boo¿ be toare relígie. 55 фе Заерзег ïtaarle/ met оосй 3ijn зопе; Zoning i^tiîpâ-, íjebben meet ín3tenjs gue* fiabt 00 fict befcOermen ban be ßoomftge religte/ban om baar bäte oojbeïen • bit Jjcb' ben зр niet / maar bat al te göetroutoelpr&/

la»


ja te groutoeïijcn gftebaan. j4 <©ie ttoee #¿íncé fiebben na ;9!.Щп. on* bertogg oan topfeltjcß enbe »jpfelrjeli gfte* bean. 5Pftebben ban toel gftebaan тзШсй fjuer falocbígft befcftermen eenber wligíeti iriespniet en nenben /toooj bat зр baar reeftt af nabben gfieoo?beeït . i& bit toaar / ttoelrfc tipt bit 3|jn onbertotjjS noobtlijtß toolgftt : ja moet ootfc toaar 3tjn bat alie begftebobe; tec Запеп toan alle be tyietoooinoembe religien; poeb tttttbt gfteboobt/cnbe gfteen marte* laarjö/maartujjoerigfte enbe mifbaberg « meinen зпп. ©ier (leíttß ftuer alber оогЬее! tegften gttfrt Eioftj oo?beel. 55 î©ant elcft ber Ьоо$ bjte gftemeenten jeggften bat bte ttoee leinten Cpjannejijn te noeinétbat ?p gfieboobt ftebben tooojt noi* belmbanbe reltgie: enbe bat зи ontuïjiïijcT« «n^iftum in зрпе lebé от bei religions toil* le/toertoolgfit mbH:boo? onfeunbe ber toaar* fyepbt / bte €ft?ifrujS «ïfШ . ttoelcfe 3p nein* mermeer en зоиЬеп ftebben gftebaan /зозр ben фееге ber glosen ftabben gfts&ent. 1 Ло* rintfi.i.8. 56 ifôen moet immers benennen bat be toare tóeítgion ig een <©oobí¡btenfr.ís¡bat/ 3oeníft gfieenjs fSwnren bíenfí.toant men î>aarinebêbtentnietmenftfteii/maar<i5ûbe elleen : eñ bit oor6 in <©obc0 njcft . toat gfte* bícbt ftebben ( o Uípfí ) utoe aarbtfcfte ^tä ten baarí gfteen altootf/ maar <J5ob ûûoî 3p* nen tooojbe; Cgm'frum; aílccnjo boo¿ t¿ be* toont. ( 1 9.10t 24. inclupiö.) 57 <0uö3eifbefci)ennt3nnrciigieöooj5ijii toooi&t ber toaarfteubt/eñ ntrt ernmft piin* и inet5PHtn ftalni 5toaarbe.$ceft Dart <&cb vmca


betoolen / toaarom boebp bat raebgg maar bat зр зШсбе toolmacbt toan Фойе met en bebben/bíijcbt ooentlpben Ça«. < 8 <©ob Í0 recftttoaarbtglj/boet altnb шр toaatbtlíjc6 / en en betoceït baarom ootbrne* nSnwS« ¿nen name net onrecfittoaarbe* IortteboWaUfl5obatÔpberonretbttoaa^ tngfter Tineen quaabtboen alrtbt ten м* bftUm cpnbe recbttoaarbelijcé beftuurt ijurten fiuer tooomemen ^betoewtJU« J» Фей ban faetoeelt3im teMaxtttbmttmmf tie gfieeft ftp níet aíleé macfit baar toe/maa« ooeHbenmffe: 3obat ïjptoeet Ъ*№ bereif Ste<©oöe0iss/öie «Sobtoanbuerbeicöermt ril nebben: op batfe/m olaatg toan biete be* fefiermen / booj onmmbe öejs 3elfe / bie met «ntoertoolgfien. „ . , * 9 Xo nu alle Tineen ; gfiemeuptgSeno/ men -, nennte Ijabben toelenbe toare reltme <j5obe0 t& теп зоиЬе mogfien gfielotoen/bat alle minan fiuerg am»ts¡ Ijalbcn betoel heb* ben от <©obes$ reltgie te befcfierinen: . за! bit соек pemanW 3icfi toermeten te зедд&еп í bte зоиЬе oocíi mocten одфеп bat nopteemgö »iince toalfcfic relígie befrfimnt/en be toare toertoolgfit fieeft gíjeftabt . maar ofbat поф рстапьмо onfcfiamehjcH aïô ontoaracfite* Inen ьо^езеддйеп; tote за! fiem baarmne fiftclotocn î inen moct ban toeten bat met aile ■ fiuncen lafl ¿ebben от be religíe te befefier*


fíti.tj.M; 7т ёо Ш1 %ovbt ich Im op boûi gfienocgb* »am acíjtrn / op bat tuooiot 3. Шр. bant befcbcrmen/50 ïjpt baar Ьр oorfe babbe laten ЪЪЬт. inaar want ftp bier na treibe поф meer beríjaalt/ йоешеГmet anber moojben/ Ío ftebbe icb treibe bier met ten ootb шШеп icattttooojben ten bollen / om baar Somen* tte/ bier maat aan tc Ьзрзет 6^» Vant befchcrmen. wat het zy, wie dat wcrck wettelijck magh doen , wat be* íchermtwordt, totwateyndeeñ hoe. 61 $íetboo¿ (mi. 1 3.) igbjatgfteljanbelt bam befdjermen/baar fïtïi menfcgbp;on< bertoeií¡berbonbcn:maar nu flaat mpte 3eggrjen bant befebetmen ber filmten booj* neemlijcb/efx bat banbe religte met bejs baat aanblecft. 61 25efcöerm?m'iS een beboojlpbe aftoeec ban onrecljte aanberötingije.men befebermt be religte 3eif/ ofmenfebé от baar religions mille aangfiebocïjten3ijnbe: en bat met gbe* bleibt/ of alleen met moo.iben. nopenbebe religion 3elf/ is» grjeeftelrjtb enbe omtenlneB: eft magb baarom ootb niet met bleefcbclp&e of wfttbare biapencn aangljebocbten notfi rentgb gfiemelbt aangbebaan toerbenrmaar totl be 3tcijtbare aanbangfelen/ baar inne fjaar upttoenbígoe oeffeníngbm too¿bé gfte* Ijanteert ; alö bereiten /pjebicftoelen/ boop* baten enbe befgbelpbtn meer : enbe baar от ooebbanb'<©berbepbtmet gbemelbt maglj ftfgbetoeertujoïbcn. ßj IBagT) be Щте be (leenen tempelen recbtehïcb tegben pemanbtö gbetoelbt be* fcjjmnenanet meerbet recjjt masb/immerst bejjoojt/


78 mj.ij.fл. ftefioûtf;fiptcbefcr)eemen/&«t ï«ettbfg©eif iempele <&ûbt№foocb bemenfcftenjupt ой* 1ирзе püer ergfieng in bolenbe / eñ memanbt «tetter baabt onrecfit bombe ;Ые upt bet* baolbe frfjapennoct} ieüenbe tempeim Фо* öejSmogbenmo^ben. \ 64 ©it (telle ten fiter met ftmpefejeS «Is mtjn gftcuoelcn/oocbmetblotclgrb зопЬее elle betotjsí/ 30 3utf«$ ï.ip.booigfiaanjs/ о/ upt 3rjnepgfien of eemgfiet ï^epbenm oote î&aberen gfieboelé/booitbiengt; îonbet allí brtugö/ja oocb зопЬее rebene» Vryemondt. 6s Xtnxbt fip toel fiebben toîfflen Bo^t $gn/ omntettebtfputerení Byemondt. 66 <Dat fieeft ftp 3«Ifboo¿ gSe3epbt(¿.7)bae fiP3tcfirotftetbtfputeten níet en fieeft upt» ñíiefp?epbet: bat fip maar emgfie gfiemepne feringfie ficeft gfiegrjeben/aliö bettetemtoant ccnbïct moettíoit ше?еп(зо Äenera 3epbt> oís bte baat gfiebtebt/ met btfputeert/ш bat ¡)p 30 fieeft gfiebaan. * 1. Vryemondt. 67 JBaat fip te «oto gfieen peneca . bte fpîaeh toel bott/botfi enchel rebé^elfbcïuxjfS met bjmgíieribe. maar toat beßoeftmenoclj nmifcgelpfte bjetten bte fcfiabelgcb Ш í ban 30bantgfie toetgfteberjö зерМ be #îopfieet: wee den Schriftgheleerden , die onrechte wetten maken ende die onrechte oordelen fchryvé , op dat zy der armen zakc buyghert ch ghewelt ghcbruycken inder ellendigher» rechte onder mynen volckc. Ifa. i o. i .2. D. V. Coornhert. 65 J©aar üb bebefrtge al mgn зедзВе meeft mrt v


Щ.ЫЯ

'77

met îîft ЪгЩ$ toanben Цегш g>t&tm $e!be/ enbe oocEt ban eenigíje bermaarbe wcíjtie* QfyÛtCtbttt.

69 Kl303uIiT mebe btewtot beranttooo?* ¡bingíje banber фееге* <êtateu tuerta; nocen* be be noobttoeer Ьезег Hauben ; tegften bcá Itonmgg grjetoeibtgije aant)ecïjtmgi)e/rot befrfjermmgïje banbe ftoomftfte ûeligie. «B aarom зоиЬе be Stoning begooilijte enbe be ¿§>taten tnbe tegöentoeer 0tirttfyt boenma bt onbertop3»neÔe ban gufïo Hípfto/ínbíen fcie retgt biaar(alie tief) 30 fner booj (taL/4) lg aanggeroert. 311(30 зеддпеп tot berant« tooo|bmgï»e ban fjuer rerljraaarbigfje noot* toeet tegiien be gljebielbígíje aanbctijtmg wetten 5toaarbe beg ifeonmgjs De Generale Staren aljo: 70 «Die nu eme toel oberlcpbe toat ш allen beten ÍjIíjtKeltjch öoo? gante Jikerlanöt begeben ie ban tu» tóonmga «öoubmmmr mue bebda lupöen: öte jaltoclmrrrfîcliJcfiftommi bebmùen/oocn be На* titas ter memgtjerlcp fupplieatie ban be abtaten gtjtmvemtbictot beje onbillicbepben en bebe: bat »preebtbaarbeltjcKenbebjettelncK hebbé gbebaan/ »a be algtjemepne fententte banbe ¿Eheoioganten »nbejurtTfen:bat$nbetoapenenbebbenaangbeno* men teghen beje «©"oubemuete enbe bebelBdupben/ cm te befctjetmen hate enbe haar lupben aller líe* îjamengboeûeneitoercriiten. St. 122. Annoreerder. fe Яanghaanbe be reltgte / befthermt be <&oobs* »nictítígrtc tcglien be injurie ban anbete, bat wii lupberampt. f, ю*. й litem De« matetíe taojör ghetratteert ban ©о* mimrufl be ¿Dota / beW. et 3|ureï.ib.5 .q. 1 .art.3. tñ bájfarnanbo ©afqui.b.ï.ib.j.tap.8.num. 33. cnöcr anbete jaften îo fcrjigft b'ecrfl albus /ttoelri* b'anbec bolgîjt cnbebotu gbocbt houbt . If ft bat cm gbemtente/bit ban Jjm ^nteberbnuht toojbt /of ban


У" 9o ffrj.0.5.1* . , ^^.^ tanmnéôtabthoubet (дьеЩскпдег) mtitmmi* fceeft/ «tbten «It gbaanombanhembpftanbtre hebben.maar 10 bat het gbeen en beeft / « magb, b« tenhen hem Detoapcnen aantrecften. ma« ts Hat to bemacbtnietenhecft/îo moetfe «Sobe bíbbcn/ín totena hanbcnbetherteta ЬапЬтШ»п«/ mbebfe dock от oe«nbebanben bolcfte fomtnbta be gbe* bcnnfbe laat tegncrett . aanghaanbe btt leftc / « mepnt ©afqti/ bat tfonbcrjaten níet alíeme be» remebteenhebben/bat«<6ob «üben btbbcn/bat be tónnee hem «übe beteten: maat bat alle ftatneen banbetoerelt/bátoegbéhetnamutlncKrecht/fchuU bmb cnbe ohebouben «.n/bulpe enbebpftanbt « boene/benbolcftebatberbmcftttoo^bt. 4Г.22.ПН.6. t Ob JFerb. ©afq. «luff, conti. %ih.í. tap.4«. питл9. «©mbatbegbebobêbanber hjcntjn/eer* lijen te leben een anbei níet te befebabigben / een pe* • üHnftff. ghelneK#t recht te flbeben*« bete aja aangbaat tit 3fu|ï.» nit gbebobfccen anbet met te beftbabtghen:« mago Sut. t'befcbremen cnbe hclpen banbe menfehen tot be« «fte/bp een ban bepöebe manieren gbefebleben / of • a i rann eooîteatbtbanjurifbttrie/ofbooitaatht banana* Ä.TSe murípftebcftbemungbc. )unfbtttiet0mbejBap> 3uit.*3¡ur. (traten :natum1pftc befebermmglje ш « toel inbí ielbc/al0inalleanberemenftl)en.3!nbejelbeflaa* mfttatenia biebanbjegbé hetiBobbelpfte/natuur* fofteenDeghefteltrecht . bant <eoblijcfc recht blñcftt troten bnef ban&.^atiua / btealbualupbt: 3D« abré «?abc en biaaghtiPîmdpaUj* boo? #jn b«Pf* obenoten / bie ia onebelobigh eft erghet Dan een bit , ttmffHm ongheiobigb ta. ten ttoceoé«berftaat betreibe ban хапал, ral* t.« nantutlftcftmht. toant op be?e conbíeí mbe bet* S? SS?*-? biaob tooibtberftaan/bat bejfcagifiraat gbeghebe шйш enbebntfanghcnta ;bat«mlcftetrçgbe«iibebja* S ghen / enbe «ubfte bíenft bom. t Cm berbén «tó tat!. t'«lbeteberffaanbanlietge(leltrecht.*CenWerbe Sn.Ln^a tobttftaatbat oocft/ala al«lrfte j$agjfïratenpe* taxttAtom ^ftd „aftet ban bet leben/ gbelijcK upt ghemepne trarto fmfu 0„mteMerommue«!Iagnolarefolbeert. *tfi «utero £льа.ш jgg in uc ftatrange booj <£aiua Kabiriua . «Pen ImuW goebe JíaagifiraatAcpbtbp / alabpnetbarbebti* ¿am. »enbatiw gjjemepmmbcflhinnenítoatftínbegbeí bjoften


.

пЗДМГ

St

ßftmm tetotuben / te feimiötgö bot babetlanbe bp* fiant te öoeite/ enbe ben gtjcmepnen toelbaartenbe Söaüetlanbetcbelpen/ ja едп cpgtjen toclbaré min te acötm ban be gbemeunc. «Bnbcbjebiromme ínbe öarenge boo? £>егшз "$epbt tjp : beghcnc btc Jjua* gtfttatertjtjn/ motten arücpben boo? bcgbemepne l>?oftteit/bpanbtfct|appê aanbecröen cücfconte hem jelbe in periftel fiellen boo? oc gtjemepnte/ tcghê beel flaute bo?c menfctjcn/ fomttjbw oock Die machttgh Jjjntefrrpben. %. 123.

71 ICnberß boetmen t'nt befrfjennen ban een lanbjo lett/ Ые met ontoaari)epbt/5onber nïjetoelt/ Voetbt аапфЪофт / t'3p ban fcö?i(tclnc6 ofmonbehjtß. tuant baar moet* men getoelt поф 3Vuaárbc/maar onbeitorjiS met toaaröepbt gÖeb?upc&en. bte/maar met ytt fialen îtoaarbt/bertomt enbe befrfiaamt be iogften/ enbe bat 30 litotelijcb/ate ffctljte* Igte, «©atis ootb btt Statcn 3eggfjen boo¿ be Annoreerder: n <De Ieringftc battber rhcoîogte en moet met nltm* otr(lâjmcen)?toaarbtntctgl(eijanbiitjtjn . <©fan* bet^tna / tft bat be -Cfteologanté ban u bcrferpghen/ batghp baat leringbe nutte toapencn tjanbeltrta julien ooeh naoer hanbt be mebrajns beeren bet* joccnen: batghp ben mette toapenen totlt befcher* raen tegben b_optraen ban andere mebeenns . t'telbe jaloocftecniDtalecttcue/ treibe em<8?atiter/eíialie anbete Konften begheren . 31ft bat gbplttpörnntet inmoogbtbrçeftonfienmetten jtoaarbc banbelcn/ beel mm mooghbp ban be Cijeologte : ate be gbene А1Й?,1?^<п1!!2мЙ ontfangijrn banbec bçrten/gbrieg'jcnta. Jfl bat ecn ghorbt meOcrntt ??jn letame met frtcntte gbcnocgtj magh befen«* men / jjonDer bulpe banbe ißagtfhaat:toaatomme ^тшштШчш treibe bermo* fttttMlmftus ijebet gbeoaan/d'aipafielen hebbent fe«H„AMDÍm/í,ucrnaboI80«e bcübottmebe Können boen. J. 104.. 105, ö <utt>enoeb . 31ft bat giro toeberomme baar te* S güett


nhcn «tit : be toerritlpRe otoerbepbt en «bingt ttfe» manbt rortcn gtjriotoe of religie/ maar b^aaght ад* nheenbetoerbtebt bat/allene ombatbelupbenntet nuouûm boo? nuabe leringfte toanbr teaarheptot trhctroeKeittoo?ben< hoe $oubenänbetffnw heftet» me unrahtflottn too?ben í 3№ anttoúo?bc/ niet be tónncen'maar öe Ш(Гсооррту bm tocUfteri bari «5ob be lâft ta gbeghetoen/ moete hier urne neetfhgb, ignthe b?aghen . toant be Rettete en maguen met aheenunttDcnbtgtjaljetoeltghtbtiKinßrjcntooiben/ oáarom moetmc op ten anbet maniere / ban metten itoaarbe/mtt henlupbenhanbclen. t©c?afte moet hier metten tooojbe<©obca te toercftcgbaan/ifi bat nm> baar mebe niet en tooo?bert/ te toergfteefst tomtot ailetoetelttoRt Kracht ghcbenchtaltoaarteocR bat trtiptalmctbloebt bulbe, iïettcrpe ta ten gheefte* Ще?а& bicmetghemp$ermmaghtomueltb«tt> ben noch ban gheentoup? torneen mn / noch met Sheen tocrtltlpcR toatct uptgljctoaiTchen of bet» топскт toojben. /Retten tooo?be <©oobs aliene magh ate toan een ghefneben/ bcrti?ánt йгйе ton* toionthcntooíben. Щ.171. ,. & i îCconîius . ©aarom/mbten baar $nn bte toa* ototlnct met nitutoe quefticn tooonftomen / bit mete m ttoiftcimpen / bie ben barbers aan&affen / enbe mometrith ¿alien : ;o iaat u ecne inbcnjhmc Rome» tî benmen alw teat mepnt catana« hi« mebe i te toeteitbat tm b'«?toangelie4baatheptot fcomt aan* totebtcn/en&e en is bat noch niet allten i tóátte/of hn hat boo? habbe cnbe hoch cocft toat groters^ teto* tcnbatbnnicutocfunbamtntetotlbeleggbenfenbe bat nocli beojmtjn hnïpÈ) toah nientoe rptannpei dm Die noth namaals tegben beOobbwchtlghen Bienarrn debes te rnogben hantrtchî' mbe аШ het 4?toangeUHmtoettmpftí*tbebbenbe/toan meuse meeftcr toan t'fpcl motht toojbem' «gt nü/ toatntl* ftp hier boé ' ghn bteu roemt <ôoues rere tejoccRen? toietotocelfchtjnttehoubé bánbe <£toán«Ue*toaat=. tícubti-Bic teilt gheacht ?íín u ?eltoe gaittfflnefi té toe* fteben tot nuttoánbe}tercRe/toAtíulbp(«gguí tefe) hier bûtns mlbn bene gaan/ rnbe utoe ftracljtcrt met Catana rçaracn boegbenc'jwlbp hcmnhul|>etoer*


ÍÜJS4.U

H

Íupm i fcem fßhereebtfcbap/ ftalefc ttíbt ffeen/ M jenßben ¿tal u arbepbt met ¿èàtansi ûaben ghe* mttn ttm / mlbp гскес afco om coi ogl) eb lie с moep* ten tt mpben/ een bütper teo?ben trit líggtjé bcr fmt* Í¡ Dämmten ban ?o graten quaabt У toatte : ófljp bat oochbmaarfhßt)be/opbatbpbetoapene;Daätboo| tip alûermeifi to?ccft 5 upt tttoc bánben to^ong / cnbe tot ote aantee?s bte tjp niet álteos en atht ¿ immere s bwhp ßantfcbrtfjekberactjt defter hp ей acht niet ten"boon ópptet enöe birgbelpfte b?epgtjcmenten: f maarbaatcnis nírt bat bp nieer ontnet enöe bat Ьр min maßt» fbebetftaart / ban Фоиса teooiöt. î©aarôm jé be #áftoien bat eétt màal mocl)ten bet* g toerbinibatjulweteßtien huer bóífteftfleften/ bat ierftorfOt be bdcbel ghctjaalt toitbe too¿bén/uíe mets ten ttoaatbe aticen állc beftnopen oftí qitcfhen pu* beotttbinbftlítbat jal báat na öoc»jöcie?,'ainiobe ?ñn be fhtberhigbé bes «?bangélíums i Щ ntllen ц* Rp: tort mttenen bát ms níét *eêt eftbajotbót.toant « altoatípb¿flffi^/piett#bet eíltfibigbí ÖdletHtn tro&í bíotRetí j irise bes niet te min inn* n'tétótfkht* SaatHepöt üétjoubétt.toee сща/Ьт ótijií tmBUtm i unßben: ínbíé" top bte toapcmhgbe/báar m#e Alleen ona gijcoojíoft ts te flrpoé / cnb e toaas mece top al* к tobtmogbébíttomné; uptet tjanbt toerpen.jiRaar/ jegbp /tommißtjet órifcbamclhepotcnbe cuchhtj^ raft ts го (lout enbe onlpbelntë : bat bet tioötgl; i« met anbete toapenén/ban bes toooibta allcen/te be* btoinghên . totlbp boien toat inre af is i booítoaac ntetanbersbánof eenißrjbrijcbfman; eft bat noch; îulfït Kríjtbfmari / bit «eh lietbuncfcen bat bp fn KríjcbfbanDel allen anbeten te hoben glnng 'гепЬе at*o : mijn trpanöt frrnöt го bappctlijth enöe tyo* melncft/ bat tnp ban noobe te mim gbetoeer ban m» te tóerpen / tnbt tjem gtjehoo^aam te toeten. ouptjabrietehKtntbfmari/etc.96.97.«tbejeßßben; De Staren generaal. 1 %&it aanmctthenbe tnbt batfe bp trperienrie toatachrígb bebonben nebben / bat ghetoetot enbe toa* penlnttelbelpentot bitbjepbing enbebtbeubentffe e«teltßicn: cnbcßbclticfe jpntet en brillen batmen ■f В

Ьалс


a

mm.

haar confricnticn ggetoelt вое: bat get ootK ш*о met toel en acco?beert mette met <©obee / bat $p eenigg. frhetoelDt boen utn tonfrientien ban anbete men* eben. 14.38. (enbe inbe Igft) öat gbp met en toílt bat u stjefctjwöe bat en öoet een anöet ntet . m JiBaar toar «bene of toettoe tlïer Ьоф ont te jeg* gDen/ bat <©on 3!an ?oube toillen beftgetmen of hanbtboubenbeî&oomfcbe<£atgolpHêrcligte metre toapenen' bit gp tjccfttcc banbt gbenomen i goe;a! hpt boeni $al gp boen boben al be gbtne ' bie bereit* me met en tallen toeftemmen^ gaat bp bie toegg in* ne / so $n top toebcromme berjonche in ecn afgtont toaninlanbrfcbeoo?logbm.<©.i8.

n (№antbctoanencbiemcntnbe;cnmoe1: rfjebrnprben / 3Dtt b^e) be rerbttoaarbig* fiepbt. i.Co?.6.7. ett. <©obeí¡ tooo?bt ©eb?. 4.1 1. Sp.49.2./ » » -4/ 1-Щ)с1и.8.9. î©iif* ¿epbtUuca 1 . 1 5. bte beter i$ ban firggijis . toapenen <£t\$.s>. 1 8. ,§>ар.<5.7. «¡BcIjS. iuiu Cnbegfteentoapmen beöbleeftftjs. i.Coi. 10.3.4.J. |Bat»26.jj. goan.i8.}6. toant i iaar tegljen c" ffrpben 3p niet. 4fpft.6. 1 и 7i 42nbe^e6cr/bíe3ít6níetenfaernoegl)cn/ • аЧ^зр met gfteen gftetoelbten Hierben aan* nlKborbtenAttettebefciiermtngne bejs almo* a gijenben toaarßepbtr.toat за!теп anbers ban otter mottfjetneggfim met toaarhenbt: ban bat 3p be toaarljepbt oner nuer зрЬе nier tn ¿ebben / met en nennen / nocft ооск met ея b betroubjen í toat anberjs ban bat 3p зогдйеп batbenertne <©obeg зопЬе ballen /30 b'<@* ijerfjepbt bie mtttenftalen 5toaarbenteten befcíjermbeí 7 3 Xo зппЬег bit mepné/bp aïbté t'3toaart inbt ftfjepbe bleef/ bat fiet terftont gnebaan 3oubc3tjn. iSit feftamen 5ic9 eenigôeniet •«.А.ЛЛ« teboeñinopenbaren btttrne/3eggljenbe:Een Sff * raadtjzcgghe ick(zeydt T.Beza) zonder de welckc


welckc de kcrcke nu al yerdmcT: waren ghe- ntigetooj» weeft,v4ndezeDoperfchçboofwichten, S.g¡gg m 174. cnDe nocí): ьш&шдгг 7j,a Wieiftdie nietwel enziet.dat by аД- göeuoai». dien deMagiftraat door den vingher ziehen hem zelfs nier en quijt , naar eyfche Yan'de aake , dat daar de kercke is in een groor pèriçule ende merckelyke verderfferus.S.isiá. enoe ooth be #¿ebírantcn. Ь Zonder welcke (Coerció ofte dwang) noy tkercke ofpohtie heftaan heefr.cn buy. denfdaaghs re min beftaan kan , te Ьогегед imoedtwilligher , nu de werelt is danzeoy) was. N.f.e.ij. Vryemondt.

74 Шгх ïjoe loofltjeb öat зр Гдеевепое ban* te nercfee/baat bp Ьоедр öe polttte/ öat een entier 10 enöe ander taetre Ijeeft ban be lieu* be . UJnt betonen îp boф ander-ö baar meöc/ ban Oat зр inben зтпеоеüben bet uoomfefie oube ьшапд mbe confetentten/ boo? beníeu* Лае ФешеЩе (trengoetDtoanflte berate«* toení Byenmondt. i« 7í ILeeftbaarboojt/enbeßBpjttltbmbai be5etooojben3elf: Wy beruyghen dar ons hoyr indé zin ghekomen is , eenighe Pauièlyke tyrannye of dwahg dçr confeientien weder inné te vo£ren : maar leeren ende predicken veel гдее-г dagheliiex daar tcghen:«nde hopen de ware vryheydt der confeientîe voor te ftaan yioi~ ten laatften druppel .onzçs bloedts* .! 4Dat

Îmbwt ердош to<joib«i/.bç6rat nuubp* ingûe, r $ щ Vryfr: 4m


vÊBâ: y6 gtbmoet benennen quanjcnguesepbE te ijcbbê mлаг $te nu bat tjucr öubbtllicpbt innn eenbout geefe bebjogften. gualtjcb heb* bc ich gftejept banbc fioomftuc oube btoang ber confetentten /bat merebe tc6 nu . bte Ш* gljen 5P oucntltjfb nopt gbebaebt tehebbe»! in te beeren, bat göcloof iefe / üjant 3uUb m* Uoeren/зопЬе ínter 3clfô m>tjagftcñ. maar 'Begaben 3» nopt göebacljt te bebbé eemgbe* îivoang ber rojifctentíen in te boeren í bat 3p bt <£eneefftge bújahg níet en benrben ínne te boerení been 5p. 3tet bte ftucr frbalrbbepbt tna^banmîjnploinpbepbt met gjjemerc&t. V '-' D.V.Cioprnhert.' 77 ©at bte $#.fcfijpbe7 bat nopt be bere ue зопЬег btoang en beeft beflaan / i$ toat te «er onbebarbt gbe^epbt." «©f toag <&ШШ ttecfbe / alö bv noc& tnöen Itcbame opaarbf leefbc/gbcen fjercbc¿ Voie befebermöe bte:$t* ïatuëfof \bas¡ bet 'Hluoftelen berrbe gbeen fcerene íbjasi bte befrgermt banöenl&Dai*» jeen/ofibflutof 78 <©f befronbt bte ntetf baat na als Cfijt* Щ ЬегеЬсЬапЬе'ЗГргапгЬерзегеп boobtltjtft berbolgfit cnbe bt> bupsenben iBartelaren .1»aren ghemaafbt/bnenjß uptcrlpbc macht íiefchérmbe boe be berebe : bet Церзессп jtoaarbt/ baarmcbé 5p bte ter booöt toe ber* bolgbbettf 72 3!mmei*0 totens |talen3toaarbt fieeft be aîbangeltfciftc herchen befebermt onbet líatolum be bnfbí / enbe Stoning fMtfHpS fnet tnben jiieberfanben зетс: afë îp lip bitp* ¡зеп&еп ben gftcíobighen beben hangöen/ber* ЩШ&гп/ onthaîse"éibt lebenbigb berb?an* btïli


йп ft € i» 87 ЮЗ bet ttoeebooîfj èjinrai met,3D'n baar* «mrnebe berftöepben bertuen níet flaanbe ftncblcben^ 80 ©at juHm зр ntet m$™ I maar осй teinte« ongoetoaflen enbe toegfienomen. ttocfitanjs ontbe«oen ote bertbé Doe met ah leen beg <©b«bepbtss befrbennmgfie / maat 5P babben Daar tegfien Öuer bloeDigbcnbe to«tooebtgijb«bolgft. . 8 1 Cnbe/ bat meer tö/b« ©oopsgijejmbe 6«cben/toelcßer D'anber Djieftercfteneen* bjacfiteIyc&oo?beIenboo¿ balfcfte nettben/ 3ijn ob« langten tpben boben allen anbeten betfben gtoutoelrjcb berbolgljt gbctoeeft: »ebben ooctt raemanötjs beftbetming 80^ «oten/ notb 5icb 3Clf ( be Jfôunftcrftge all«n ltptgfjenomen) gbcenfímíi metmatljt totlleu befcljermen/ 30 alb'anbeten gfieiman ftebbé: 3tjn baarom oh« 6«tSen berballen enbe te niete gíjegaaní gfteen bmg mmb«:maau 3nn in wentgfiten aï b'anb« bert&en ober t'öooftgfietoaffen:30 batelcb bjonbloebtss ber 5elb«/fcbfjnt fen öobbertboubtgb 5aabt te здп gïjetoeefl bah añb« Фооу^дпезтЬе. 8x %\t öan 50 / bat ber ФооуГдЙезтЬсп Iogöen-Ie«e (naulnpb« аШегзсддйеп) on* befrfj«mt ЗйпЬе ban öMBtoerbcpös 5toaart/ ta baar mebe bobcn al banber tojeebchjcb b«bolgnt зппЬе/ftaanbc te дуеШеЬеп/ja iiooelrjtfe betmeert te : 3P motten boojtoaac toepntgft bennte ban/enbe betroutoen oy/be toaarfiepbt bebbentbie baar 30¿gbé;t>at t)u« beitbe enbe leere/ Ые зр booj be toare aryté/ Sonber befclj«mé ban Ь'ФйегоерЬГй macl)t tuet en зопое mogfien ftaanbe blpbc: 5p ben* timbe toaarbepbt ntet bíeftaar onmacöti* S tin sôec


-

gger ftottbm ban be logben. a it! anber& finchen be «étaien banbe ou* be opjet1}tс relíate booj ïwct Annoreerder. 5©eoube ongbcbalfrhte regfteto banbe «Sbeeffei incftbcpbt / #n aile betoîecbtbepbt banoe placearen gbejecl contrarte.toant ?p berbteben Hat tie gheefte* ipftcpcifonenomgheenjahcter toerelt/ noeb ooclt em f gtjeloof of fterterte/pemanbt müenterboobt tyenghen . of aan htm ban оtflaan / t'jp bp Ijcm *tb ben of b» anbcrpcrfonen.3ia.batm noch totlle поф baaöt/noeb raaût baar toé jullé дЬйкп. ja oat mere ietmtip anbcrciy bte niter boeiv mlimooibclenetta befrraffen. jE.iSjs.

8$ Щр twoomrjerttgöe enbe ttt$t-<t5ob* inepncnbe45erefonneerbe/gfjeeft gljeen gfje* ïjooî/ mtfîrom fret аапЫазеп 3ommigrjet ФоЬ-mîfîroutoenbe fîoocbe-tyanbé ber ou* be gíjeblufc&te WoebtMammf/ ooefe met bttt onuïp3en raabt üan $икЫ огпюрзеп onber« temer ber anteen / bte Inter tot bernen enbe affnpbeti; jonbet barmijertigoepO plaats te ïaten5ontorjflrit6 аатирзеп/ maar gfjebenct xipt onberbonbene toaarrjcpbt also: 84 labten Satans beb?tcghlíjchbei>bé aller bin* gbenmecfter toaren/enbe ¿»atan ;elf altes onbet «jngbetoeltbabbe : besmet jegbéftaábebet tooo^bt <ôobee $0 macbrigb tnas/bat bct^atan u« nm al* bermaehrigbftembeftercrtcrncftbccfit mogbe bet* floten: ; э tibe htt nu gíircn mart) t met alten bebben/ om Ijet Kíjcfté €l)úp te mogben befehermen tegben &arans pplen / bte mt plomp gbetoojben ja aan fhicften щп ghcüjoften i ?aube «Sobes tooojbt nn baat tsgben fcrattjreloos toe;ení s 5 ïDecft gboebte moebt0/ be toeere en üaapt met maar tm toaaefet. 3!atob.3Êeûnt.fT9 j .) «б 3¡ff maar oat top met nmen tooojbe ftrpben: íftbatum mermnengbeeft ( Oie met ftaûtgbe gtje* bcjjíu te bcc&erbín is ) naarftcUjeft bcc&tcn ; Щ fat top


ím.n.§.r.

$a

top boo^ícbteHjtft Catana bebneablrjcfcljepbeii bermpbcn:?o ot Ritten top tuet altooabcboebrn te Ьдееп booj ben ferneren . Haar be toaartjepbt от« ?tctifelgcftöen Hampe aangtjaan tegftenbe lügijcn: 5P jal ten laat(ïen noobtjaitelijcfc motten t'üelötbe* ijouben. ЗасоЬиа aicont. 9 5 .96. ЗЭааг mebc |remt ооск ober een ber Heeren ¿»taten ;eggt)en banbe toare btenaté €öiifh/ btc tpier Deere baft betreutoen boo¿t)uet Annoteerder. s7 2p enbebbengljeen upttoenbigl) jtoaarbt/tfr en aanroepen oorft met be tocreitwftc JiBamftraatV tot ¡jaarber bctoaringfje enöe üefchermtngfje. тазе |P goebmpfsen t'jtoaarbt bea gbeefta/ ttoelch w ftet lebcftbetooojbt<öobea . ©aatmebebefctjetmenm |itö:enue mähen tc nict alle raabtflagöen/ Die itch berbeffen tegben be fceroufle <Ct)¿ifti en «Sobea/ met get toelcfte *p ootft Oen ongtjejjootfamé npt flupten/ enbe noben tot tjuer jcifa fîetmngtjc. 1 9 8 . 1 99.

a 88 AecytanberjSbebmotereemgfottorfrtooneben ober tifien ofeífjaren/enbe оосб mi giufruí Etpfius met 501t offlugg onbertonjs ber lomeen ban íjuer befeftermen ber reltgíe met3tjnb?anben cnbe affnpben зопьег alle branôertigoepbt . 3obamgftcn onbertmnci: |abbe оосб boornmalss üepw 3üaarle/enbc Ь weft nu noeô зпп Äoboam Hítonmg ЩШ$ aanben $au$ ban Шотеп: met Vuelcr raabt 3¡ufru0 %ipfiü0 ober eé ftemt:maar gfteenfV fing mette raabt ber graten generaaí.inant t bie upt ber50cijtl)epbt ben boo?fi raabt %io* f03cggljcncenéber6eerbenuptgang te Ijeb* bm/banbemepningfie toa¡s / namcntlncft ftet befcBermen banbe itoltgte. toant De Staten generaal 89.a Seggtjengjjemeccftftehebbenbatbeconbftí« «ibemaeüt banbe g£ene / tie be tëoniim bpîon* Ost toiiöe btjjouöen enbebefeçjcrmen / ban bagtje te x b caaöe


«o

íti].ij.§.i.'

bagbe «gljcr ^be nwnbet is gbetoojben. ft. s г: fiiöcitaci).

, .

,. „ _

Ь jijoe bat Set bait / ?onbcr eenígbc ttopfel alle be hanbelmgbé tonen ten uptgangbc ?eec metcfteöjtte bat be mtbbelen / bit be Uontng tegben one gttt* InupcKt/mct tn biencntot öten epnbe/ baar bpje toe Ijctft gbefcbtcht / maat $n gantfelíjcK contraríe totrekrnoe : baarom moeten jpgbeboubentoojbeii Ьоог quaabt enbe nietboo; gl)ocöt. lt. 5 з .cube nocb rechte baar booj. _ с iftoptnbc btt/beghecen top batmen eerft aan* roercftt: boe Dat top bagbclöcr*tenenbc bcbtnben: jiatjobenmcnfcbenmetrghetocltetooibt aangge* taan tetjafecn banbe rettgie : $o be ftaat вес «Eatbw Ipfte î&oomfefte кетаке теге beemtnbert. ß. si. CnOeoocRnortjergbcns. ti «enbe nocljtane/ toaatt ?o bat booj men mtboei (ban boben ) belÀoomfcbe «Tatbolpheteligte toojbe befrbermt/baar ;oube eemgberebcntoejen .maae mm net boo? ogbé/fiatfe bte beel etc ban gronot op* pe berntelt.toát b'etperíentie betoont opentmcR/ bat gpeen btng mcee contraríe en is tot beflelfe befeber* mmgfoe/ ban be macljr ban toapencn mbt t'gfyc* toelt bet netbolsingbcn: enbe bat b"cr patelpftet maacht/enbe bolgtjiene bien be gantfe RercKelpite ftaatmcermbcmielmgapcriculeftelt. <a. 20. t©aat 3tctmcn be tyucjjt па bet £>taten floîoceljtoooztboracnbe upt onberbmbmgbe-, bant berbeert beftíjevmf eenber öeltgtc met bet ЩШп macl)t:baar3iu!ruö Itpfni* ttjnleerlmg&cn meer toe aanpojt/ban tot feenmlTe bet selber te nenien . toaat mne ick btijS langfie met boojraabt ben g&eblcbcn/ benrntiS fiet be gronbt ta : baar 00 5Ön boo?* ber fcfopuen / ber rengle beroerenbe/ 1$ gne* boutucn . men magö nu;baat affebepbenbe; fcomen opt gftene baar aan bclggt» I.Lip.

9 о ©ooflaaa* / in alle 00ет«п* beut


injïg.§.b

s*

fiette te fjeMjoojnecmfte îiec <®ùb> Inner bmgftén bc$o?ötnff. D. ЛГ. Coornhcrt. 9 r HÏ50 . tuant al50 45ob btttt tjï/ ban be inenfcjjengo 3gtt oocfe be <6oblpïte bíngíjen/ betet ban be tnenfrijetpße.itrisi íjp ooefe be befte/bie be befte bmgïien «weft be;o¿g&t, toant bíe bat rneeft boet fteeftfc meefi Uef/be* iiaatftigijt Щ weefî / eñ berfcrngíjtfe meelt. bit bebalo!i3eretbt tapie tneeflet зрпё jon« BÖerfßegg&enbe; 50ef6't certft fict rgtfee <®o* bettelt. №Ш,6.} i . Vryemondt. 91 üabíett top <Ш*Цспсп bíe leere Cfijífíi Ьр orno Jjabben/ toat noobt toaft Sufro Hip* fto/Dte birotetvbp een ï|epben te gaaii 3oet6éí Byen monde. 9 г ^unrbet « gualijcíE gljebaan/ofDp gab« ï>e toíllé baar bp te berfîaa« gfiebé bíe gaaf» грйе »îHlbtfttpbt «íoabess/ bíe ooefc onber Ьт ï|»epbenjs 3íj!t toaaríjepbS benníOe obetbloe* bclpftcn upt|b¿tí toaarfiepbt té toaarßepbt/ Hau tote Die oorí¡ toojot дйезерМ, Dîrick V. Coornhert, 9î Jßaar / 3epbt Siriftoteleg baar / bat be f&¿mtc5nnte «énbe^aten 3ielenna5gn/te* eïjcti ïjuer/ goebtbtmtBen за! Ьезошеп enûe beftíetení bat Dp meet bare 3iclenmoctbe* (Keren enbe Ьезшоеп/ьап 3p be зрпе* I. Lip.

94 £$aar toten Ыдо№Ъп{Ыщ* Síngfje) nicer toe uan Dénonce* 9j

DiriçkV.Coornhert. $>atg ecniJ2*»gBe.íc& bjagbe ootfe totrn beboo?t


ci

ÍÜj.tM.Io

meet toe/ ban Cft¿tfto;ben^mre befielen* bit is immer* 59« / cnbe met bet aarbrfcften f^tncen/njtb. toojben mue 3ielen be ФоЬ1р* с bíngftcn níet gfieoeffentfmi en Ш be ftfum/ betoaarftepbtníet.gfiehjc& be religie inöen Ittftame magö fcftpnen/3onbermbe5iele te toe5cn /batootftmeeft gï)efrfitebtî5omago 3P toebetom inbe3ieletoe3en/5onbermben iicftame te fchpnen / ttoelœ mcbe raeefl gfte* fcfticbt. oó Zofcíipnentouo?be¡s toereïts- ogljen be gpöorrpte bol religie / епЬезйп baas afpbel: maar be toare <£fi¿i|íenen fcjjpnen pbel baac toan/enbe 5tjn tool religie.^e ftppotrpté too£ ben gfteacftt/be toare Címftenen toeratftt: en bit зцп bpbc toerelt groot / bees toertoolgfttfe totter booot. 97 <©e ftertenenner €ft?tftu$; níet b'aarbt* fc&e$zmten;toeet b'een upt banber te onber* fcftcptoë. a¡nnber ftepltgfté 3telen5af»i to^enbe Зпп/niet ber aarbtfefte^mee rgc6;bc30?g&t ïjp : cñ baar mne осей be toare religíe/toant 3P 3Ön gfteeftelncb niö оосв <£f)?tfrus¡ boo? Stoning: maar ber ftppocrpren jtelé/bie tolee* fcfieln« 3ijn/enbe eucrfcopn-reltgíecnbe* jojgftt ftp ñiet/toant ЗР епзоп Ьапзрпш tp* fee níet. 98 <&ber wTrfee ШееТ<$еф*с Oppûtrprén fjeerfefiappen ooefe traefl bleefcftelpcfee Щт* ■ ten . 3óótbt>!c& ia / 30 tí be Щтк b'een fyp* fotxpt fteerftût ober b'anber. mâar ober bec epItgfteh3tcIcnftecrftftaot alteen Cftjifturf/ bit in bat зпп rijefe 3«lf/ met be aarbtfcfte leinte / be toare religie be5ojgftfc oten 5uïcc ban


fíff.ÍJ,$,í» «i Ьлп ûotfi níet toc m bebooít/50 фр qualgcö fjebtgn^epot. 99 Jtëaar oft ban notfj also ntorfjte 3fjn,i aijj neen / bat menftfien He reltgtc зоиЬеп be* Зо^дйе":3o bjagfie ten ban notfi ofben Щтсе friefte be3ojgmgfte meet toe befioo?t ban bè ercfeelp&e otocrfiepbtf fiebbp {ULipfi) btefitec el ùp gtjeñoojtí ttebben зр baar al ja toe gfie* 3epbt í laten 5p ben Щтеп toe f}tt ooibelen Uanbe lere^ebtcanten na fiuet goetbtmdrê te fîellenftoat gïrelbet ncettf 100 î©at gljelbenp julien redjt anberg fp?eSé ban gftp fiier ftimfti зр зиНеп зеддеп níemanbt en beftoo?t be0 rcltgjong Ьезо^ gntngbe meet toe/ban Ьщг befïftenncn : bat 3íjn be Cfteologanten eñ ntet$tmten.öte la* tt top toel toe b'ejcecuttonsi bewgtng banbe teltgte enbe petfonen tnt benítelen ber bette* rptn eñ ítetteré/bíe top boo? 5obanígíj oojbc* ïé-.maar gfteenfTmiß be bgojgtngfie bat b'on* beraten etn goebe reltgte/ Ьезе ofbíe ftebbe". toant bat bcrfîaan be $:tneé met/maat top, top berfiaan bat mcefl: baarom beljoo« eng meeeft toe beg religions bewgmgïje. 10 1 ЯИ30 зоиое giuflus'lCtpftuô noeft in allen gneballe qttaltirb зеддпе enbeflrpoigö 3tjn tegften ben $?ebicanten. maar laat on.« jjoien/ oerebene toaarora gîufbiss Htpfoijn #гтсе/ ineer ban pemanben anberg/besire* ítgíonjs bejojgingfte Ijeeft toillen toefcft?pbé. Iuftus Lipfius.

юг <&Qfytmf)tta\ijtvbctlti0ibt* ïiooît üaiiDcn alDcröfBen btbicnt te шгЪт : cnDe butttv Qfytbitbt üanbmQljtbitütxc. Dirick


*

DirickV.Coornhert. .... л

i oí Wat #Hncé;bjaariíjc& ofgee|totjc6e; «in be be(le raènfcbé/ ofbepbeí Щi alle Жер* sicneñ&ontngften be Ьф menfirftení30n alle фаизеп be Défie menftfjen ¿ ofmbftr ba bepûeni atojbt/ óf gí>emeenlncfeí boojtoaar ttfíeen ban bepben * immer* Bet $gn bepbe Slöen bebefïe menfcljen. bwben be #?tncett leter ban aile anbcre mrafcôen röebogn/ of tuoiben 3P betergöeleettn'eergesulötpnwt зеддйештааг t'anöet зедЬр self* I. Lip.

i o* HÍ Ша« öat íjuet níémánt beg bcD?oöÖö wöe Dir ЬоафеиЫ toeöijen en te*röc/ $ct *№* *0ttö'5<i huer leren* (toánt) íjetr«ckis¡eert Гфо1*оегЬео2йдР)сОД)ерояъ JT« D.V.Coornhcrc. .

i o í l©ßt tupgöt ооей flier af b'enierfert* îte/enbe öefTelfss оргесйес ftíeglielé/ícb meprt Defrifbiien of tijbt-boetKcníonbettmt at* ftcríupbra 3almer liebt een goebt bínben* / 3d incoe ónber tien ambactjtslupbè' eenbjoom/ onber tiennocnlupben од tempes. maat xоесКг in aile ЩШШ/ЩШ onbet fionbett |B?ince;3ugl)ee<telötÄalebaarlnc|;een3ült bínbé bte Ipbeliitn W . men 1езе be 25tbei Ш tmat5a!men binbè" bjepnígftbjome Sonnt* «fien in 5íUba / maar beel tpjtanne» en boo{* Sícfiten : enbe onber alie be ïtoningfien tan gfrael/bie3CfTi?nbertíffiroaren/met een goe* be üoning . eñ bit зоиЬе met Hípíto be befíe wcnff&tn3gn/««öeöafttombi íequaamfte

вщ


ímí'befíe fntgljcmeen-befíe/íe toetm bere itste te fa¿30|cj6^ fiupî bet al Ш! i& Hat eeti Ьа(1еЬеШрзтдуеу Vryëmondr".

tés tëeenr.mâatftel eennribbeïombati Sotte/ bolle Щшгп te mafcen . bit ;gn boo? mocbrtmUíglie opboeîmigbc meefi ouaabt/ en toillé mccft goebt gfteatgt 3gn. rgcitbotn/ tttaeftt/bjeelbc enbe bcnnaarbtgcpbt acgtert Sj boui goebr.bte bmgfié зпп irteeft bp ftbo¿/ aarom toattétt 3pban3elfbat3p bcter^tjii ban anber menfcgen : ont bat 3pbiefeftgn* goeöra meer gebben ban anberè . be¡s зпп за cotter bâ anbete mtts boo? bertoaantbcubt . elgban nocftbáatbpRomt ber plupmfttp« iteren шЫазе"/ bat be Штсеп здп niet allem betet ban anber menfrlien/ maat oocft be al* betbefte ntenfcgé:Uiat magb bit ábetb torn* ften ban ban ЬШазеп tp?annen temaítc i Une ban зоЬатдПе en gelbofí ntet hebet anbete/ ban3ttö3elf/banftent3elf/alfmeberapjg|ti Byenmondt.

í 07 Щш abetctötis neembp bat / begoo?t een #jmee be beft níet te Ькзеп* Vryemondt.

108 $et' ggefcptet iraní bat meefi befjoojfc Byemondt.

109 1$eti$ be befle menfrfte/ bie be meefrt fttenfffienmtttjß enbent'emanbt frgabelgcS* vrye-tfiondti

I I о H»erte get meetbeel bet fifteen здя tneefï ntemant nut/màat öe raeefie menfcôî fcgabelgcb. Byemondt,

I I I 2gn 3p niet aile b'onberçatè" nut ebbt liieraanbt ftgabelgcb/ aïjs 3p ban binné gu* bob*


л5

ПП.Й.5Л.

ëoïfbwcotbaarbelijcfe oojbelmbt/ettuetía» buptcn íjuer bpanbenbîomchjcb af teeren* i»e/fiuer onber^atcn inbjeben befcljermení Vryemondt,

-m

ni Жр 50" » roaat tote tjS beje / enbe top 5ullmí)ttnpjp5cníeeneen3amc rose ottber Den boomen . $eemt 3&togenís¡ lantaarne enbe3oecBtftemberg8eefs¡ bv mibbagftfcD* ^onnefrtnjn. 3flben за! u зикМ^тсеом* inoeten/ maár bp Ьощрпеп De Cpjannen; bíe be jufitrie ban binnen bcr&oné/ ban bup* ten fern oo¿togí>aan t'anber ímonen/ enbe ïjuer bolcfe niet en fdjmn/ maar t'Uel af* irtouen* ii 3 ¡£o ïeefbw bat be Шщех jrrcbcncuji; Ifôatimtltani baber ; 3ittenbe fialf flanmclj in ecn piebicatie/ geel toatfeer toerbt gíie* maacbí/ booît ftanDt&Iapnen eenber monírje inipjtgfiei>bt/bte beel gijeftnoitenïjebbenûf. banbct lomeen oojlogbra/ frôatten eft fdje* ten/ ten ïaatflé toaagljbe afto: зиИеп Ферзе* ten enbeHaoningften ban оос&;зо UjcI aïs an* fcer menftöen na Ьезсп lebé -, заКдо too?ben¿ tnbeftem 3eïf antteoo^benbe зерЬе gp / on« ttopfelijt& зиИеп ЗР *>ЩЪ too?ben/aïsi 3î» maar jong щШ (Íerben inbe totegge. 1 1 4 £omma/ nietnanbt magf» ontôennen tat ber pinten ineeftememeï)te/metitû* ntngïjen/ maar Rannen здп mtetgöoebt (stopgfte be befîe)maar nuaabt: met ш/ ntaat bol ^nn.&ooït Öter bá ^ttfht? %ip\tu& tuet feöabeltjrit/bat ftp; beneben be *cïtfame Ьорзе Junten /оосв bettgrotenïjooo bolle ^intern bejg religions bc3o?gingïje(bie <6оЬ alteen toe&omt /30 boo? ië д^екзеп enbe be« toeseiDbibclcnöe/baar toe get stoaarbt noeö inöe


mbejânbt ôïieeft / от bètt mettfcjfjètî tir за* fien baribéreltgíe te bjanben enbe af te fnp* ben/зопьег bermfjerftgfiepbtí toattoafrno* Wgö от ïeeutoen ей toolben /aiarnben enbe balcaen/flang&en efi b^aßen/nocl) feller enöe benpmgljer/bân зр jtjn/tc ma&ení By.enmöndr.

1 1 s ïtëaatttjiB mp bunœt bat Öet bnno* ЬЩ ís¡ и nocö monbt-bíper ban gfip 5tjt / tí manen»

ÏXV. Cööroheft. í i б ©oóitoaar met alroos/ntaar 5ffn зед* jijen bmatenbé / toeet ícli ntet toaar toe Щ tiobtgij toa¡$/ 50 tnt aï göcmeen ben #?mceti puetber onberjeten 5teM»e5o¿goers¡ tema* fem í 5p bc30?gljen meefl al íjaat epgöot »telen met allen quaïtjcn . elm öecft 3tm 3elf Iteber/often tmnflen 50 Itef/atè em anberли ban oorít gljeloofltjcB bat ЩШа I We Jjuec jen» qnaltjcK Ьезо?д{)еп fnben ФоМлвт btngljen mbe möe loare teltgte / fjuer mïber* ¿aten baar banüiel3ouben be^omljettf 1 1 7 <©fuîeet onss %иШ lüpftuss te ия* Зевегеп bat onbet alle menfcfjen /alrnbt bé ОДпсеп be alberbefîe wni bat allen ftoincf; fitmjts ljalben;be Ьезогдтдйе beg religions toebeôooit/of bat <©ob aUen Tineen b« îojgfie D«ft bebolen J magö ÖP bat niet/ ten mtntfentoat pinten 45ob bat öeeft bebo* lenAanbetö bltjcat öier boo? ) op bat top bte bennenbe in ai bat зр on$ bebelen ; ai toaart орсв teg&en ФоЬеа g&ebobt;30uöen та* B&en gfteßoo?5amen. i 18 ^oßp bit bermagftbè*inenfri&è'b?oebt te manen /ben onberjaten mepneic6/enbe met be eôebtebenbe #îintf (3p здп bâ toaar* <б lytlv '■•"•':■•■


o8 äS4M'K.. _,-• «Kb/gfiecfteüjcft/ofbepbe/ bte^aamcsutcfie macht aart зкЬ ncmen) ban jnïïm зр tnoeten ¡Klonen quaíijcB gtecpM te зоп np be öy Heeren Staren. a ©at û'onûmaten met gtichouDen ot njn / ¡¡m Tineen malle t>at?pöeiJrteii/ oft tttöt Dan onretöt te/nnDerDamgtjtctoejen. ö.a.n. ъ ¿hnmers b'onbroaten зоиЬеп ban moe* Sc en / alö oie wuben moeten fiebben gftc ьЖоезр 5epöen:men moet <£obe meet опЬегоашдЬзпп ban bemenfefte (^,5.19) «шаг bit за! % Hi», met betten beflaan te SujF>cn/tenmaarbP3ttft3ribegants¡45ob* loos te зпп toilDebetop¿en-,mt toillcn bec* acuten banne <6oblp6e &cftnft / enbe om be SlneßDenolgbt te ftebben / итЩт/Ш SSltiftbooniemeii Пей ЩттШаш toan drangen fiooglj ILgftebacfitemflen: bte riiüJiUiaft Mjnbe от оппозе! bloet te (tobten/ äentläcUfcbröftinspne Wogte »ag,8o. Prince «с. Lúe te Dom DODmDeel gocDe lupDen / fufiject ятйс îSnDeteUeie • ttorlchith nieten toilueuom/raaac taaarfcheuW ?elf/toel toetéDe Dat ic* nict en mocU* ¿c Dom met goeDer conftientim' en datmen meer moite Gode ghehoorzamé,dan de meniché. b me Bitncen enbe gfter(tclpfte obetfiepbt *tin mcbe mcnfcften.ïHet iO naacftt gftebobt/ ¿atmen Ьезе niet altübt en moet gheftoo?3a* тепче meten fomtijbts/enbe fomtnbto met» mcnmoetfe дпепоогзатеп ató¿n 3ittetio»* ten â>toel £hiift! 4 bate bcr ^.âcfinfttiren/ t nbe t'gftccn baar fraat gfccfrïucnm/ ghebte* b «í. maac men íß huer niet fcftulbigft te Щ* g tramen aie 3ppet gfjebteben m фо0^


л - mj.n.s.j, 99 5aien/bat baat bupten í¡s . toantban ot xtC ш 3p niet opten fîoel Jtîopft/beel min cmi* fil; nod) bed min als 5Ppetglíebíebenbat tegôen ФоЬе is . gljem/etcßt зр ban 3ítté niet opten ftociC&iftt/maai: opten fîoel aintt* rfjjifti.

e Hjetlnoctmcn зедд&гададз wfteefis han ФоЬе gï)cgf>ebc te щп bit gljebobt/ ban ФоЬе tneet te gijeI)ooî3amen/ ban ben menfcöen: ofmen moet üehennen toaar еезпп(ад Itjcootß öoube)tgijene toe! tí gôrçepbtbp loannem.Calvinum. God fteit dan rnenfehen over ons met macht : 20 nochtans dar elck ziin recht voL komenthjdc hehoude. want die over ons 2yn gheftdt moermen ghehoorzamen zo verde, dat Godsghebodt daar door niet en werde overtredeiu епЬепоф. maar alszy ons al leyden van Godes gchoorzaamheydr dan;vermidts zy met een kerckroverfche' ftoutheydtteghen Gode ftrydenjmoetmen2e met achtp: opdatGod met zim autorir teyt d.ovefhandt Isehoudc apud expofit. Ecdef.Marlor.1na6t.cap. ¿.19.

*'^«tó/bpben onbec3atêenbebpeïc& hex |ribec/ftaat ban fm ooíbcel: ofД™ g]2 bîb!Z$%maof0 >ahm *w" toaarlpffi nbeeftelpÄeiajeröepbt.fcijuibigO Ш te SШтат ofmet.bit mag» dee meten bet*

™t*tetf>ümmt№ anbenoecßtnbe ©, ^cíJítft/ ofbtc 3111fr íionbt /ofniet/ banof 3Ptberbiebt. Haatons bit betonen eñmet eenooc&berßlaren/tn toevnialj 25p&dfd№ tnbeanbereöftefcotebcnifiTm, J°v*™ SJifâ6^*!!** ttoee вагоегеп on m $>W№?n/e№tm$ оогзабс bat3,fraeibif


Ê

àanbabert . $m ЬдаУьап fobtbttUbtg ïïbMt (A m Sfrael on уф 3tlf met macfit/ja bebcl ban <©obe en ftabb* omme te floîbclen of y> 45obe / enbe met ben ïtontng Jeroboam: ban getoboam/enbe met ФоЬе tc(ríiehooi5amen beiioojben /rnaat /jonbre «ff¿aar afte ooibelen / ben Itonmgm aile* te bolgben : toit за! ntet moeten зеддЬеп bat bet afgobtfffie gTrael/ntet alleen m sulrit af* nobercn niet en 3onbtgfibe:maar bat 3pootfc ш 3ulf6 fitter nabolgfien of gfiefiootfamen §uêr!ï»onmrrbJel beben* ©eeft elrit onberçaat ЬрзопЬег / ootЬ äU tfamé / gficen marin otn te ooxbeleban fitter «¿berfiepbts gfieboben in bei gfietoofs of rritoion03anen:inaat befioîen зр baatm/ 5 &игезе№» ombeel/ofbtegneoobe3nn i,an/5onber/oftegf)en<aobe/tegt)eöooj3a* men- Halmen met noo&tltjrfe inoeten 3*ggfien bat ¿ybiarij / ifâifarft enbe flböenago qua* шГеЬсоаап en gfie3onbtgfitf}cbben :tegfie Xjb/ban bat ï béüonmg ongficfioo?5aam toaren/ int níct aanbeben banben gouben hcelbe^^aiM.n. _ i w'uvtxi b'Slyoltclen b'oberfiepbtiigfiß* bebt / ban Sefuß name met meer te berhon* bigfien onberbanigfií men. moetmrb ober* bcUt ban зопЬег onberfrfiepbt gfiefioû£5a* wen/tote tnagfi тФ" bat 3P met¿onbtgfi* Ьт tegfien tfobe enbe rerfitftrafbaat toa* tenf beracfiteben 5P met Ш ^^epbtg «fiebobt leerenbe onentlntR tegfie bes$ lanbôj uangbenomenleere/ja oube gfiebmpracn en tegben JDopfejS toet ( 300t b'oberfiepbt hielt) Ik ¿tin aile jfôartelarra ben €p¿anné on* Г fietöa*


fírj. #.§.$•

юг

fterbamgïj getueclï^ ghccnjTmö. $p toare" ban boot huer uermetel ooîbelê ü л b'<©bcrftepbss gïjeboben/ ttoeicfe huer niet en betaambe/ recht frôuloigh: of men inoet 3egghen bat riefe íjooit te ootbelen nan beá <©üerhcpbt!S ghebobeiuenbe bíe/beüínbenbe bupten ofи* дбеп Фоьез gbebobé te изезсп/ b'oberhepbt baar tnne met /inaar 45ob"c gftehoo¿3aam* fiepbtfchulbigbtejiin. ï <©fanberiö / tnbièn aile onberçaat здп <©* fcerhepbts¡ ghebtebeti; na beg lanbtô reíígie/ cube gíjetooonten / baberlpfee mjetringftén/ etc, (500t Э1. ï-ip. Stet beneft fjeeft te frhíp* ben) fchulbtgh té te gftehoo&ainen:5o moet* men immers зеддЬеп' bat be Catboïpfeeti toel been als¡ 3p huer *@nerhepbt/baar onber 3P toonen/ ghel)ooj3amen : enbc aUo niet al* leen Cathoípfeen/maar ootfe 3luterfcfte/<íl?e* tefotmeerbe/ja ooefe Jtëarhomeetfche ofЩер benfehe <©berhepbs¡ gheboben/onberbantgfj jungo »nebe be Èupterfche b'oberhepb baar 3P toonen / al toaar bte <Jphcrefo?meert/ <£a* tolncfe / ja Curer of 0epbenS : enbe 30 ооей be «©erefoîmeerbe onber iLuterfche/Catho* irjcjre/ Curcrfche/ ofï|epbenfcfte <©berhcpbt tuonrnbe. m ©ft toaar ghe5ept bat b'een rcltgte met beter 10 ban banber/eñ batme tn alie rcítgi?/ ffoe balfeh enbe afgobifch bte ooefe 5p/ заидо toozbt . enbe bit toaar bolmaatfete % ibttti* nene eñ een feftoe te рай gfjetnaaefet / tot aile manö boet.toíl 3uP«]SlLtpfiujs bit niet зед* ghen/;o moct hp/ooefe щп& onoaiier tornea* nen / bat D'cnbe^at.en hiet ftljuibigh en 5ijti b'*©üerhepbt in ai зпп gheboben te chehóo¿¿ jamen ;maar bat elc&frhulbigh г$щпНе*


Bïjcn «Sobes gï)cboben/te otocttoegïjen/baar nan te ooibelen / enöe meet <6obe ban men* feilen íc gijcöooyamen. 1 1 9 jBaar öat alle $imrat;aii3 oocfc men-« ftôen ЬогзепЬе ; nooj al Ijcbbcn te Ьезо?дЬеп toat teltgte зр 5elf befiojen te nolgfié / i$ toa* tachttgfi . 50 tft mebe/bat 5p;npt fitacfit natt fc'afgfjemcpnctoet bet natnté ; зв&Ь« bebda ren te D^agíjen üooj bucr enen menftfte : bat Зрееп toare tcligtc nolgöen / cnbe ïjuer net* mogBcn baat toe doc met raaöt mbt onbet** totjíi / iß meöc bcljoojlíjch : maat toat tebcn genet/ bat лр met matbtpemanbt nan fettete enbc^atetnonbcn gljebtcben Ьезе ofbiete* ïtgtetenoîg'bcni -a-íÁ* no g,¡g (met öat etgcnjs beboíe ban <©obeí «fwHen ftuçr ímetuer onoenatrn jfctett af gb'eepfcíít too?bcn иапФоЬе Í bat leeftmeni €&%.#$, же1 toanben ontioutoen iâîopbetra/maat nergenö banben pinten . btc tonjbt afgbe* tpfebt befrbermingbe öer 43oebeii / ban toe^ îiutocn atbc toe3cn / oöreefite iufimc eñ (traf obet be quaabtboébetjs: tnaat netgensi |rraf Uanben Daknben tnbe за'леп besä gbeloofß/ nocljbele mm m»ttoebmgbebantonbtupbt op bei феге acíict. ble Öeeft Ш ftuet ontotjf* fytpbt met betrout / oy bat ;p upt bolíngíje bé noebe tertoe met en зоиЬеп nptroeben/ maat Зрпеп «éngbclcn / bíe öp baat toe ,al jcnbm. Jlíat.M. 1 1 1 Шаай \тЬ ?aatU bat b'onbcr^àtertj boo? ccn betlcpbe iôjinee mebe bctlepbt jtjn-* be, m eenbalftfic teltgte /met зр maar be $>¿ínce allcen поог ftnet allé зоиЬг gbefttaft too?bcn met b'eetoiglje betboemeniffe : ftet 5o«be noch еешдозтй Ipbeltjrfi зип / Dat ÖP bebe*


fcebeSujgUet/bíflíerbet enbe regiertet tnaac ban зопге anbeteten relígíe. i хх íBaar of fchoon be ОДпге /met оаей be gfjeeftelncbe obcrt)epbt/otn ber onbet^até balfrfte reltgte bepbe gïjeflraft 3ûubcnUioi* tien / ooeb bare 3tclen toan íjueren Ijanbé gbc* epftïjt (ttojelcK men lecft mcttoanbni #¿mrc/ tnaat toanben ontroutorn $M>nftcren)tojat Зоиое bat b'onbenaten toerfclioonen : na* bien intt" $äen «Itoeinebetoerlojcnjuücn gaan ecutnelijtïLom een balfrhe <6oobcuté|i gfiebolgïjt te öeüben î tfi ban met biîlk'û bat гйвзетеь?ре&гиге enbe maeßt íjcbbe cm 5obantg8en reltgte alsi hner/ ntet alft ùen Щше beïtcft/ aan te ncmen enbe te belctoen? maar al betet bebben ftier inné g&cocjbeelt De Generale Staten, 123 jZeggUcnör. l)ct arnrale Dé rcligic aangaanîfe te het ?uiaarfie ban allen: mite bat Oie retigtentet ben mcnfetjen/ maar «5obe aangaat:cnbe enmoet tritt oen meiifcben/maar <öobc to)o?ben betonen . enbefetr «iberia öe l$omng;o toelfubjcctenöeon* öertuojpm alat'üolrkirnöcö'cnDnljuuitnoijrbait bien te ben ïiîomng enbe Den bolcfte al ban gbclncíic ijcbolt . ban ghclíjtfteit ooth bopen enöc Ъщт brp* be / of bet; eeutoigb leben / ofbe eeutoighe boo ftt : itc iiatuitoci of qualncRinbe religte gtjelceft bebben. ЗИр oegberen $p oocft btpbe/ te toeten be lîoning m ¡letbolcH (atôtopfboltft «ggtjen/ ?o mepnentop ooett meöe eenen pegftelpften ¿monöeröepbt ) Фойе teoienm nahareronfnmrie. ÍS.38. De Annoteerder. . Ь -ЗГеггаШаап een«er cuöt enüc gfteleert Cbcste* jríen/ fcbnroenöe aañbé <6oubemeur ban <£arta;jti; á>tapata ; «not: Ban gUcmcpn enbe itatuurbiclt retbttocggen/magh cenuegUetíjcft ajenen cñ reren Uatbemgbocotbunclíf. toant cenanOersrcligieen bript notft en lettct cen anöer nier. jBaar tenbb¡ boojt be teligte met toe be reítgte tebímngben / be «6 ítíj

VucUíií


104 iíg.g.M» toettfte ban jelfe moet aanghcnomrn toojbm / enbe nier met fjlirtodt. gtjrmtrcht bat û'offerhanben ban emgttotIltghocrtcbcgcmtoo?Den.iÈ.5o.<6ftnotljk Яи iß cen ttcgüclijrr jimmlc enbe bangtet hice r mnc gljclcgbnv tjoe bp *al moeté gbeloben. öp moet tocnen bat hn toêl gbclobc . toant gijelijcft memanbt en magb bom u / of tnben líemele / of mbelieHe fco* men : aUo en magb eocit memanbt booi u gbeloben of met gbeloben . enbe ghrirjeft m niemanbts macht tiiisu ben Ijcmrl enbe yclic te flupten ofte ouenen: aUo en itan u memanbt tot giiclobc of ongljelobe btotngrjcit. öaarom nabtcn bat een uegrjclijrf» innjn confetctme gheftclt is/ ftoehp jalmoeten gbeloben of met gbeloben : om bat be toeteltlpfte macht niet tn ?ouDc benomen too: bé : to moet Die te b¿ebeu grje.-fielt ?ijn enbe booj haar sahen jojgbe оjagh en / enbe eenenpcghelpken gtjeboghen : bat bp ghelobe $o hn toil ofmagh/ enöe memanbt ЬоипвЬеНотгеоде» tobçn. ^,i6?,

Iuftus Lípfius,

i г 4 Cm bctaamr met allccnUjcfc ntaar tténüt. fern omu bcfcôer* menta toiUe: tuant $тшхафс* iíichvtbtnmbt Cp2U0/5oáHe be Inipfgtjmoten ( mtmer&enûe oocfc onDer$aten) Фооигезепое marero 3P зопос dcjS te minder net ongïj** oû?ioftjs/ of onDe* of tegben íiem fceömüem Dirick V.Coornberr.

izj / <t5f|jjfcö?ijftbeio?ime3eIfiiietoojtKH ЬяпЬе rfligtf;oftrie taaar ban taífcí) 5?;niet toctefi fcolgenö ооей niet toâ йенегрезо uoèt tliebe met Befa /want inden eerften móereh *У sprshYiUdcüjck açht nenien . dat zy nitft ? ш entre.


ën'treden over die pilen ende limiten yap haar machte, te weten dat zy hen nier en önÜerWindén te oordelen of eenighe 1ère ke'tteryeis dan niet, ghemerdt die kennifle van dien toekomt de kerck ende niet den Princén. S.411. Unbetg boenöe «©berefojmeerbnn öuet Jjmnamngíje ainno i /66, tot boberbcpbt Ittet ЬезеиюсйЬСП : Wy bely den dat d'overheydt moet de kenniile hebben derkettcryen ,dewelckewy toeftaan te zyne Verfto* ringhen onder het ghtm eyn volclczo verte dat xmder dit deexel d'onnozelheydt niet verdruckt en worde, door hetaanbrenghei» van zyne vyanden,zonder ghehoott ende verftáan te worden . maar dat de Overhéy dt dencke op bet ghene dat de wyze man zëyft wie den Godlozen recht zeydt te wezen, en de den gherechten verdoemt, die zijn beydb den Heere een grouwel f Pro. 17. 1 j. ) waair by het van node is , dat de Rechter van hem Zelve bekenne, ende verzekert zy vande on~ gherechtigheydt ende ketterye , door den woörde Godes overwonnen , eer hy handt tiyt fteect , om den befçhuldighdén te overvallen, A.b.jj.vcrfocnde^, Vryemondt. iz6 фааг i# mi 3ufhw¡ Htpft'uö gDatitiS cctiö mette <©cneef|cl)c : maar plat ftrpbtgli tegften íjet eenb¿arfittgí) gïjeboelen öec gfte* ïoobtghen tnben jScberlanben/ ate зроег* ftrnpt toaren .maac 50 ootmocbigl) luao Ijuer gßebatíjt/ «dft notñ onber t'crupg lagíj зопй macht, ¡№ПШ gftpt «îûomhertf ф jx Diack,


>о6

im. g. $4* Dirick V. Coornherf,

'* xj jaeen . een Cubais m maac&ft b&nbtt «Ifgflee bcrraberjS. tcb bermoebe batter beel b?ome fierté onber 3g» gfietoecfî . oie bebón* fcen bets ïîoninrjt amotlteben boben maten tp?anmgft/3ûbat 3p nerggen$totgíjefioo| *n mocfltcn bomen . enbe fiter gfieen troofc altoogberfiouenbe fcfipnen 511 noctj 30 beeï 3gn goebertierenftcpbt toebetrout teflebbcn: bat зр benefiting fiopen зоиЬеп mogfien: 30 3P maar gabben bcrftoow mogfien tool* ben bp fien 5elf. om ttoelcfite betertebebo* men / ftebben 5p 30 fluec заве здп ooibccf on* bettoo¿pcn/ ttoelcb 3p nu met en 3oubentmf* ïen buen : eenfbeels om bat зр mi ttptcr tool* Hen babe здп/ enbe oocb ceñfbcete от bat 3p l&emmet3ogoebertteren achten /abs 5p boe ter tnbt bcbcn.floe bat get 3p/ toeet <öob, tc&j laat bat baar/flcHe Ьезе tegften bie/enbe зед* Sfie opt ftftfpben booz berfiaalt/a^o: 1 1 8 2&efcfiermt и Щтсе be religic/ bat за! 3ft'n na та cpgflé ofna eenô anbers оо?ьесГ. <©hP5elfenfclj?gftficm níet toe ftetoozbcel banbe rcligíe . 30 3a! ftp 30 Itcftt een balfege tan een toare befcftenné.toam baar te maar een toare/ eñ bele balfcfie . oocb здп ber 3otte gateen beel enbe gftemecn /maarber topje toepnigft enbe зеЬзаат. merrt in toat aboñ* luurlpber ftaasí-aarbt gfip flelbt 30 groot* totefitígften заЬе/btcmen boo? allen anbron beftoojt Ьегзейег! te Шезеп. 1 19 jBaar за! be Щит be religiebcfcfter * men na cenö anberö ooxbeeï/be yeríbel^al níet mínber 3ún.toíe merr&t ban ooefi met bar <Sob ftem bie ЬеГфгттдЬезо toepnigg Ijeeft beboIcn:abí ben blinben leerarenom anberen


anbeten met 5«Ь inbe gracïjt te Ьоеп ballot. maatbttíjSftein met betoúien alj* bo?en Ш

Sitien j 8. 131 *?eeft/1ütoft/u |0?tnce bit Шпф niet/ 30ífrf}emmet mogbelijcß om bieten in toiei bie 107 enbe to mío oojöcelöp Ьаагтпеза! bolgften. 25efcí)crmt íjp ban be rehgiena t'oojbeeltoanbe oube j0aaufFen/3obe фщ* tenmeefttot norfi toe gficbaan bebben: 5a ?al Dp eentoalfeljebefefjermcn/be toare be* toecfttcn ; ben fcfjauen boben/enbe be tooltoen boceen: wlíen bat оосв toefíemmen ecmgîje ban allebjoomijerttgfte aEt>angcíífcf>cí г it Щр jal ban be reügie befcljermc" na fjet «oibceí banbe leeraté ber Hutcrfcfte/ X\aín* fcíft5]e / «©crefozmeerbe of¡©ouerfcíje ñero en. jjúejaí hp cnttopfelncn toetcn toclcfe toa alien/ ja cf oorii pemanbr üan alien De toare ítelígie fteeft i toeíc&e ban alle toare ßerberg oftoolbeingn/ 1 3 í Waktt biet boo? u Щ\nee ntet зекег* ber cerfl be toaarjjepbt te toetcn ofban wirft, toaan-fcljerm te ruften i befcfjermcn îeggôr ttítbaneen onbebenbe religte/ntet banbe» ftenbe onno5ele mcnfcljen/ of3p fcíjoon boot» ten i toant Ьезсп të íjner ßet befeftermen be« bolen /maar ftet befefiermen metgftetoelbt banbe toare reltgte ntet. bat boet <öob3elf in 3ijn ríjcB : enbe en totlt ban b'aarbtfcôe pinten ntet gljebaan fiebben : 30 ícb boo? blaarltjcíi enbe toaarltjcfi ijebbe betoe^í (7 1 . 71.73. )ítt bit ruften magí) tonnet qúaltjcK boen: таагтзШек blínbt enbe onbetoolctt befcurrmen En magí) ftp ntet tocl bocn.toaat* toe зопЬс зп1екjBabianí3ercn boeft nut ;nní nopenbe fiet befeftermen ¿eggfjen ооев aibuá be


íoS fíp.n.Mv be ¿braten booz ben , Annoreerder. 133a ЧЭкег toerelta î&iinccn m berbén ?icÖ nkt bcroemen bat #» befrtjtmure «jn banbe Chiflen hercftc . want De herche en magft met gheen teaprne tefebimt;nn . от Bat Cö^fhiörgcftnifl ЬаяЩе toerelti* ( foan.i 8. ) tfl bat pemanbt befchermœ toiUtin banbe кшкс / № neme t'^toaarot Retrae en tóauíene / enbe niet ICugufh ofte jetons . team be Serete benennen met huer uptroenbtgta. Jtoaartr ¿teben enbe t©o?pen .maar b*Kpofrrien bqetttt* men be fterefte metten gtjcetfclphen $toaarbe/bat te/ metten tooojbe bee «еьапвеиитй/епЬ« mettroœ Ipbcn/ toaat raebe ?p ben tooojbe floetupggemiïi

Soeben. JUî.

. n •. . Iuftus Lipuas.

1 î 4 <0ocfc tot öts njtjc toemuritv» DiricJc V.Coomhcrt. 1 3 ; ©anbe reïtgie /of Юап utoejS ptittÜI rijen intet banbe religie/ toant Die bermiw toertbaatboo¿AOboo¿tisgOtf>Ie&en 8y.a.& t.b, maar ynátt ban u долее bit Wnt* toerrn bol tot3p>»3tlfsn}trbmneetmg|é: 30 ni i» be religie ftemgïjeenbtenfte ФоЬе#/ enbe mits¡ bien оосв gïjeen religie : maar eea bienftbiefip 3tcfi selbe boet/aw bie nteten soecbt bat <©obes¡ is/ maar t'3pl«. ,

д 5 б <еш bit 1 ttoelcn nato arguer ШШ berftetbalfelje mom-aan5ícftt bes опГфш* bígíjen religions . 30 Ьоее'3«Р«# Шр. \Щ* Ъшрс&еп t'albftfaefïe ( 30 ftp oat 3elf3Cpt»t te 1иезеп/ inj .il .§ . 3 .) от te borné tot fiet fnoot* (lejb'aarbtfcOe Ijeerfcfcappien grootfiepot} ttoeltH íHlfbe 3ijn ontop>e ^jincebooitaU berbefleberaieft. зоиЬе зп1сн bejagöer bet «arbtlcfte bingj&en be ^eroelfefieъегбгодог


I.Lip.

i ? 7 Ф* ФоЬм 3tjn mttu síjene* g&f/tot Die &uet' meeû etf/uföuni* D.V*Coornheït. 138 «©mtoiengtoille pemanbt toat boet/ bíe bient ftp ínsidcb 3tjn boembient íjp <©obe om ФоЬсз" toille/öp bient <ü>obe:maar bient Jjp<5obe om 3tjn jelfe nntjö toiHé/30 bient Jjp níct4pobe/maar 3idj 3eifiS.<í5íjP l«tt u t&?.iti ten oBobc met bienen . toant gípi leertfe niet Soeeébebermeerberingíje ban <6obes¡ rphr; întberbeteren Ьапзцпге onbenatcn «eleu: ittaar be toermecrberingöe taä inter 5elfs¡ гщ* fte/eñ maartfe aljo ínter 5flfs¡ afgoben.3ûube bât eena&oobgbtenft oftoare relígte toe3ení 159 фоетадЬорФоЬеооснгеф: eeren/ bie be eere «5oöcß niet en berftaattfioe maglj ï)p bie toerftaan/bíc norlj niet en berftaat f)o e oftoaarom<í5obe bpben mcnfrftrn ;ijn rae 3oecut¿€»ob шао albaneeutoigöcpbt bob tomen/ enbe mitfbíen gíjeenber eren beíioef* tíglj» <©m ber menfegen 0epl3Oec6tí)p3tjn tere / on bat top tot gem soube'n tomen: biß aïleen tofl enbe magi) 3aligßen. bit ere en toil ¿P gfieen anber gíjegljebé gebben/op bat om torÎ3oube3tjn:maar nietom 3tfn eer boo; t>njs'eerlo3eaarbttoo?menmeet te bereerip* lien ban bie ban 5elfj( toag/ijSenbe blgft in mttoigljepbt. Bycn-mondt. 1 40 ^epbt <©ob niet 3elfitote Wp mt/biea toil itb mebe erení 1 Jte.i.3o.toie magi) ban *eggi)cn guaabtte 5ijn/ batmen <6obe eert of bicttt om 3tjn 3dfé nutjs toilUíbaarom

2epbt&ip,m¿tqtwuj£íu

_ Là l.Lip,


I. Lip.

1 4 1 Ctrilmö uojft roemen bat tie tmn Uomcn alle tjolcfcen en natten JjaöDe t onDet gijetoacljt/ met met lift oft fcracftt / maar met ФооЪ$* »¿urbrigtjepDt мое wlí0fc. D.V.Coornhert. 141 1©at anberí íjí quaabt 5ñ'n / toat an* tcrö frorbt ;rin / toat anberiö ift mibbel bant «en tût fiet anber . begfleerte ban loon ig ten núDuf1 totter buegflben oeffemngfle / eñ Ьц« tot gfioebtflepbt . maar зр en ^íjnjicttjc be tsuegnbe met. alaben eñ flup?uñgfle bjejen/ fctenen enbe eeren mceft/ baar afзр flet meefl icon bertoaefiten / al toaart oorft b'albet feímnbítoaarDtgflfre. ißaar b?peraflt ebele ende g -Tbc menjeflen eeren ineeft / trie %vbm* tun û'albcrbejte ênbe cren-toaarbigfljï. •i 4 j <Ceren «toe ^lineen <ФоЬе от ôuet <pgnenbaat:*p wtben оогк ben bupbelen enbe afgobenerenAo зр baar meejt baa« af •toertoaenten/enbe ftemtotlltgfl доеАоогза* tuen/ote baar 3epbe:balt neber enbe cert tnp/ irn за1 и beö toerltss rp&é gflebf .JBat.4- %*9* 14+ ^obantgfte «©oben eerbenbe^epben* frne йотгрпепдо is nu utoe rebene nier 30* fcantgn. boct oocK 30/gijp Cintilen tonnten/ 30 3«ïbp mebc anber riitfeen t'onber b?en* ijíícnbc utoe rijrnen benneren . toant be <£>o» tren 3ifn gftenegftcnfte tot bte fluer eercn . 3¡s fcat flier recflt gfterabeni здп raabt te í»e3enbetoe3ení ■ x. göoebt .. tíic-..;, ,:'

Vryemondt.

. ;i:; '--v. -:.t


ft0.î).§.6. Ill Öde ofoptoattotncniuctottoat epnbe men ФоЬ rcrt i bat 30110e to¿eembt ïupben . maac toaarom totjfi Öp 5ön pinera toen luarm ФоЬспЬезрпеп teerten btenfî met aaníof ifl f)em gíjenoegf) alfmé <6ob maar eett(met na >í&obes¡ vnet/bíe íjp noefj пост t nocíj aan*

tonfîmaar na tjetoauerlantfcije tuet* tf¿(tifMj. § i о) na touDe sebîupcft/ aer uoojouDerm instm'nefii/ enne btpUQUetettmommt {iiij.ij. §.ч.) naöf uaDfríanoífcíjc ФооДОпеп* llenf[tÚMJ* §.i4>atojeïcfctoan allere ïioomftfje ouöe/ oftote nu tstfnabe £>atïjfen* felZxttWtWof<í5eneeffetjcí cfifï fjem gí)e* noegfj bat eiche Ianbt;aat be зрпе Ijoubc <? ш batníct/fjpüjp3eeenaan toan alien. зиНеп ooen eenígfje ÓangeltfcFje Hipfío fjter inné torftcwmcní Byemondt. í4í Hee|ïnubaate$0/tt$maaceentoiep« mgtjtooojbet : entoe íjoojt eer|t toat fjp baac bp3£pbt/ínbelíj(l. I.Lip.

1 4 7 «frn gboeöc möe ouDe зеое moermen onDerijouöen. D. V. Coornhcrt. 148 45Í1P j&anbelt toanbe iMtgte . bt'e is mat anbei s ban een ;eöe / of bíefcfjoon oubt 3P ban níea/gíjoebt ofguaabt, Byenmondt. 149 JBaat ïjebbp mp niet 3rtf gijetoont toben eerften b.«ef %щШ.Ш aen и/ toiat ftp beat:


fiaát ijetbtóarbí / novator

mm» *

h Lipi

i/o gojpßÖoeMfo Bycmondr.

ni 3ftalm&tbatgbpnu5pnetoooiöat; fot boctfe ftaanbe ; 50 № Щ toilbe flaat' 5onberbie3pnemepningbaar mne bootf Ц DirickV.CooEnhert.

m Gt* 50 recijt / bat tcb шр 30 tomfclj« ¿an anberen gftcbaan te toojben , toat Icpbt Ш mm wfamto befcljaamtfiepbt f meet Jiangt aantPcrlepben Pant рппозеГе ШсЬ, Sie ¿ooiöen flaan int boten nergl)en$upt gbebHirHt.toap 3¡ufto Uípfip ban 50 bcU eftelegnenaan t'boit fcim>Pen/bat № »»et «1 toilbe letten op t'felaar ftpípPení Vrycmondf.

1 и Soube Dem ban зчп 6o¿t feu?ptoens cet 50lief3tjn/ bat DP bei te minber зоиье utlitm тЯЖ ШШЩ1 to ecn зайе be? Polcy jaligljcpbt betreffenbei D.V.Coornhert.

î с4 Œattoeet gftn niet/bat^eggtje ftS met înaat toel bat/ Ijct bptoooîbené ware religte/ ;nn rebene niet icer moryt Perlangt ¡jebben. maat ten let nip notö baar niet.etoen зееи sonbe t'PoIrb gftettopfclt nebben / toeltfe Part al ьезе rcltgíen be toare 5p. Ijabbe ftp met W ftoitñ te bcrlilarcn toeltfe bic Ш iff Ш ßceft ßp tocl gpebaan in ttnnbct çahf Ijter booj alp Pant fato/Pât gfteb?uptfc/ íanbe meinoite enbe anberp meer / pagimjs "«, 1 44 iг , wrg&en$ na 30 ncbíg& #tu»e / atë


^fêtloàii bebefcb?ptjmg beo* religions .toât ïjp totl bat 5ijn $¿mce trie beftfterme » bte feentfe met s mofl |jp bic tuet boo; al htnntai Vryemondt, j<6 €£ 30 ttb seggfte . eïrft ftoo# bic reit* Se na bec oubetè imettmgftcn/ na be baber* nbtfcftc bjetten / na t'oitbe gftebinprit / ete. te beftftetmen / ад ?gn üjoozö m lupoen . Uiat beftoeft ftp ban era toare te befcft¿pbení of toeet ni« elcn te man здпЬе gftcuomen / tuât jnti baberlanbtfcfte tuerte» mni Щек inné nomt 3Lipfiuö оогк ober ¿en met 23efa/ fcfnpbenbe bat Socrates tot Sttftencnban* beri <©betftepDt retftteüjeft toas gijeboobt/ om bat ftp fouira tegften ftuet afgobtftfte ba* t>erlanbtftfteUjetten/of5eben, &.337. Byen-mondt. t s7 «©te befïmrie fteeft Hipfïuis baat mo* ÎMijcu met tuillen frelleti/om niet met elc6/ tet utfîe/m tbriirrebenen te ftomcn.ftp 50e« tenbjacftt/gftcen ttoift. Iuftus Lipiîus.

158 &эaar Ijoe ;oubcn top nu int gíjemcpn mogljcn bejjouben bip* Uen/ ínbten 5P ( beseligte) met be* fjouben en blpbe*4>e btenft enbe be j ■•*&.■ b;et$t 45obt$ tft еепщое / bat bec metîfcljé 0(jcmcenfci)ap onDerlin« gijen betoaart, iiiu il* §*?* ifreemt Ьезе banbt юесЬ/ ber menfcijen le* Dm 5al tûojben bol 5ûtfjepbt/b0ûf* Jepö/en gtouto*,tjc&tjepD*n.j*n*7* 3ä

JD.v«


ir4

ЙШ.7.

-

D. V. Coornhert. i C9 JBaar Ьоеза! Die toare rdigiefcanpf* maiiDe beíjouíien tooiben / bieje noch niet en fieeft í toele ualftfte зрпЬег in torrftftcpben rp* Sen. een iffer /ofmag!) baar maar «jnbre be toate^n. Фефппсе be toare niet&ranrabe/ Jioe sáiljp toeté oft era toare / ban fcalfcftf 5p Ък ftp befcftermt i Ш 3P üalfcfj/ maat toaant tatoararfttigfi /поеза! ftP5« ноппгаоег* ïàteni berlaat ftp bê toalfcfte mct/50 magft ftp t>e toare met aannemett/nocft min onber* ftcitbra.

1 60 î3oc?t fîaat te ocbemfera of nuttn ttf be embiacftt га tocbe in een lanbt / baar tta fcalfcftereiigieaahgftenomra í¡e:ban ttoee* îrçarftt met toooibt-ttoift . toooîtoaar inb« balfcfte tuebe magft niemanbt заИдо tooj* ben. baarmen ttoifi magft pemanbt be toare reitgte ftcbbrn enbe ;altgft tooîben. Ьезе заИ* gfte ttoift bzarftt Cftiífruíi ( Jt>at. 10.5 5.) ей be доЫозе eenbxarfit bertimmerlurbé brö 35abclfrften tooinö / ber(íoo¿be be <6ob bei tcnbiacfitsî settoe (45enef. 1 1. 7. 8.) toant bie toae teghen ФоЬе fñ5Pnra€tnt(hira ($fa!. a.2.) ttoeeozarftt b?arftt Confluí» onber ben goofn('!oan.io.i4.) alo emigfte fpjafeen/ ftp ftceft ben bnptielin : anbere / bat ijs gftccti bwtoelfcii toerrft. magft be bupbel ber blinbe" oogften opened toie magft 5eggften bat ftucr tooiignc ccnbiacfît beter toasi/ban йезс Ъф 3ameetoeebiarhtí . 161 îDat toare toüfhepbt /baegftbe Arabe biunbelücbftrpbt mann ooe& onber Ы lanfc* 3até írin / bit erabxacntflijrK eratoalfrfte reit* nie ftmtbcí het moer; baar bíe доЬ1озе uanbt

öa(tblijft;al3ijn Vjo!30toepbt/booffiepbt/ rao«


ím.g.§.7.

us

¡mbt gtoutoeïtjcfeftepbt. <©ftoílbp3cggftert bat alle reltgic enbe öjec^e «©obc-e/ л? зр ban toaar ofbalfcft/ eenbjati&t maatfetí Byenmondt. 1 6 г Щр meet íelftoel beter/manüOpfmíf fcftjtjft jelfooeritlycb anöerjs/scggfjenbc: I, Lip.

iß? UDcIcUc fac&elen Der ttoee* îjîaelmgtjcnDen ontUceeUt Dp (o beÛeDeel Ш muitßjüc vtltQit. ÏU)Al).§.h Vfyemondt. 1 54 ЯМейе onmare enbe fltrpbigftc saben fcomen ftter upt eencn penne . ftier felmjft ftp bat be relieve bmnenfefien foctetcpt onber* lina meur bemaart : enbe cm blabe&cn baar na fcftmfit ftp bat be reïtgie farfeeíen ontfîeect ber ttoeebjacÔttgîiepben. -, '. ■>-. D.v. Coornhcrt. t&$ "®ott bat be matt/50 iffer gfteen goebt» ftet boet ban be balfcftc. blent bit brfr brftou« beníbat 5«lbp met seggftê. men moet be bal* fcfteban berlaten / ofanbere baar benebelt toelatcn. 5egbp t'eettfe/jo bemicutmen. ¡Bit toííbp met todaté. ntj.ttj.§. 3 . bJât gbp 5egt;

^t tuerten ; ote tet\0Qfyeut\t5W; ûnûcrîïouDt ttantuafteUjcn/soDet renigrje öer зеШег te UeranDeren. toant Die m ínter ftaat enDe De 3dfce binnen / 3tjn t'gÇjemeen beftí noetjtams nutter/al зппзе oorn ar* ÖÖcr/ Dan DC0j)enc Dte DoojUcr* ф íi nicti»


tmuuringïje íngftebjacíjc tiJotfW alujarense oocfe beter. lib inj.»*» $.i4*pa«i37. Жепьр ban oocb tlaatfte / ban anberc toe te lat«i / 50 fteeft cien >tjn UJtl enbe iß bíébe. SEXnalnublpbm/enbe mitiöbien oocbbat ILinfiujS 3df oinrnji tn beje 3tjnbe/ b^fijtt» fcfie &omngl)c; bjnflncb fttet m ïjanbelfcnbej fiöelbctbconottm. I. Lip.

г 66 Zo meöe inoten дорзе ber* inengt» ñij.íM.?» DirickV.Coomhert. 1©etí luftus Lípíuts.

'tir ^at üec ntenfcben letaen SftI шгЪт bol 30ttjepDt/ boofötpöt/ eriöe grouujeltjcKtjenöt* D.V.Coofnhert. g,nbten menbjat confunbeetti I.Lip.

1 6 8 ^te (teltgtc) en moetmen niet mengen*

-¿-

DirickV.Cöornhcft. 19ele fiooi tcb u ^eggften / inaar ntet fioo| icfeu betupfen . toát mepnbp nut bat rtim* nfieni b'ecn rcltgte met b'anbct te mengtiení ofb'een bnieben banbet; rieft Ьезрпе entíer« jnenflt beöoubjenbejtoe te latetW IuílusLipfius.

л7о ^ocôen3tjnoûfnniette0^


ппЬШсрщт iionmsïjm / îiie tocrfcöcpDene enDc gftemengöc tu ll0!nUtl0ljCÜOCtt Ijcübc. mj.ijj^. Dirick V.Coornhert. 171 ©ele min ben raabt ïtuneri beg 25tf> fifjopsi tot ILeeutoerben/bie belc sotte feiÖepötß uptgl)ebzaacnt fjcbbfnöc. а ЗЭааг па m« rai gljcrocp beginnt tcieggbcn: toaarommegftt» .ßeberlanbcrs «jrgbp Dan Швеи •CátboíoKcn p¿mcé aluno moeprinrft í toaar toe be* Sbrat gtjplicûc« ban hem 't'gbenc Oat tjcm «фоЬ betbieùt í toaar tor bcgftcert gtjnliebrn toeghelaten te bcüíicn t' ßtjEiic bat «©où bcnñ berbtebt te gtjebo* fihenenbe bat u lieben met nttt en ш etc. baae na cocitlttûccrttjii: b ftip moctioocheenCbiifïen punce nict ccmfen> ttren/ Ote bejen aangDaanbc pet bcgberen / eft gjcrn bed ban ¡pncnbolcKc ofban njn lanbt laten gbelgeft in Segppten/onbec be lanben cnbeinacbtbanben »jinee bee bnnfterljepbt / in ftetterpc/ maat ober ai bracer qttaöe melaatfcbepbt / hanefter eñboobt* In'cftbcnnn ghentmt. ï. 340.

ij'i Ißet öe3el5tfcöo}Jsi raat tè^ufti ILtpfvj raabt eeu boor ben $aus¡ cube boo? ben Ato ning ъап ¿enangen/tegíjen ber ,â>taten enbe ШтгЩск ereelencie Щ.%. memojte ( 3tyoU f. 1 3 6.) raabt in ьезеп/ bte al betet is enbe üt» Viele ftep5crenníet min <©oMijr& ban toijflijen tot öueröet- onbecsaten enbe lanben nut ÖOebolgljttiögöetoeefi:/ 305p зевооеп booj öen limiotteerber. 341. а ©с Шрщ <£onfîantinu9 begbcerbe ban SEtbaitafio batmen ben Klrriancn $ouoe laten bebben be protc fterche binnen itlcranbjien : ttoeleft ЗЬфапа* flue beloefoc tc confentcrenmet quicke conîittic .-bat be kernet bcrgbcmftetoclbaaotionbe in alle ftcCeti Bbeben: ben glimébiebanberJííríanengbcinepnte iHftentoaren.^)3crat.mteiuaw.ltb.t.eatf.îo,

I4i

W


ii8 ííg.S-§'9Ь зэс ßitJjec «Ccmfiane beeft be Xrrtanm laten toetonabneii in buer fterrfcen / tuet îo $erc ( als $onu miffhc nnatöch mcpné) em öat hp huer ghoebt bette teoegh/ ata om bat bp puree onberçatcn tyebc $осЦг. TCcrotJoamucEepub.tttj.3.cap.7.f.s*î. с ©с tócp;et Juliaan tieeft Be ttoifttgbc »iftbop* ii£iiDer<Lt)jifîctun/met b« ttwcbjacbtigbcbolelt; mujntiof gbehomen pjnbe ;bermaant bat cleft be tünlc ttoeeíyachtcn gbetoft тищопйп temgbbe* Içt *ouüc onbebîceft tpn religie btenen. Я1?о tocrhalet anminniuííBamllmue иЬ.гг. £afomenU3 HD» 5.tan.+. ¡Ей«.иЬ.з.сар.4. Ь ¿5p осте maniere ban htcrfcUapptt te regerm toerût be <¿att)olpkc Kernet ©alentiniaà allentfecn« twrmaart:om bat bp ?ieU inbe mibbe ftclbe tuflrcften tuberfebepben religien : enbememanbt moepelij« m biet'natb en bebal Dat bit of bat ?oube gheoeffent toojben : noeb. eocii «jn onberçaten en btoang boni bmnrtjenbe crbebobentot bet gbtne bat hp totibe/ maai tier Ьце jaftcn onghcrocrt etc. Ш fiUiPft Smt lrâarcel.m f"».lib. 30. t ©c grote artjeoboftua / ¿&pangaarbt ; een $ect tone enbeofoocbt piwa, *agb binnen «onfïanti* muelen 3Crrianm/ Bobarianen / iîîaceboiuanm mbe C-imomianttt / bit ban berfebepbeu opimett toaren ' enbe elcfc btr selber bp;onber bergbaatbert epíictí?eibcctc, ¿socratcaín OEnpatt.laiftojiaUD. q.eap.36. '•■ " ■ f -íCetruUianua «nbe Cpipbamitö tckenen bat ten tpbe ban íbeobofuta ten minften hpnbcrbt &ebe* toftc fecten toaren 'om bat b'ccnebooîb'anbape* tonferbeert torrbr/gbelijclî Joan. Öobim.^ept lib .4. ta.7.fo.747.toaarh»ooeK bp boegbt/batîOtcrtt» ber <eotrê honing; bit Arrisan roaa ; be conftientien jpnre onöer?aten nieten tjeefe toüienbcbtoingben. hv гсойс be religie en können top met götbieben/ toant memanbt en toojbt gbebtoongben tegtjen ?nti baneft te göelobcn . hp aUegeertCaffwbOium. ¥,

¿tetöaat bebbp bed ЁерзегЛрйс totfbt* ост


ffg.g.§.9. "î ftet<£gnîtterïîûnmghê boe toe&erfpjcecbt/ enbe bat nocí) bloteUjcb зопЬег rcbcn; opcnt* lpbentegDen3îjn. LLip.

1 7 8 6m ( 30 5P шапЬеп ) Ijuet rifen tetoeÛtgtKn/ enöe bat alle oe WtQtyWtû nemmermeer te загаси mußten en зоиЬеп. uimjj.* D.V.Coomhert. 179 ©at 5*8$)*" 00rfe be §t(Xm Statcn. ^artoaartocdjoíínngtjmnjn/baanft al turoerc maar toaac gt>ecne en ?tjn al #jnûfr öerfcöcpöeu tt* IiguiV Daar щп allt jattrn fttlöet etc. 5 j . Icefl baar toooit beliebet и. 3!innieris öc 5*Ibe феегеа ^>tâtrn îeggben uptbjucbeiijcb / Hat Ijtt met ntoghenjcb en ts¡ jmbbelcn te bínben/ toan eemgijen gboeöe enbe зеЬеге b¿eoe/ban mttö ioelattnghé ban meer Dá et «i1gte.3s.17.28. íBaar ír6 3te toel Hat 3ufluö Hipftug Ьааг «Ж tot toatfpnuc be ïtonmgijenbatt 9íegputenüecfefjepuen religien inbíathten/ namentujefe / om toermpbingfte toan ijuerber oufcst \attn tramen SOi сttnglje - bat 000 îne* men tojass te вгрзеп . maar ie baar een letter rebenjö ofte beœmtngs/ bat Ьоаг зикк ftuer

torп / öcr menfclje* leücn за! шо>йсп tool SOttjenöt etf.ntetmctalien.bat mod baar зоп . of 3uftü$ Uipftuö en 3epöt met ban ttpt зпп ttopfehjcb ghoebtbimr&cn/ t'si batalragftjepbti Vryemondt. 1 So ©at tojaar iotfjepbt . toant bp îfïbe ftl)it)ft bat ftp mâar en pîoponeert ofüooj ïjoùbt / ma« met m bebefrigljt ofoooj gfte* ф tin, юн»


toinen jepbt п'р.Щ.з. tote toeet bantoa* ;*nngïjetooeIen3eIf in bt$tnísii toat ftp 58« $гтсе in ькеи toil leeren* toat 3p зекещ toerfïaan mogljen upt Sera / oie 5eltoe Sieabe* mí3eert enbe ttopfelt int gfjeen ftp ben Щт* ten toit leren t toaart ftemniet зеИ«зсйегЬег flftetoeeft / Diet te toeten / of te tupen i watt fhincc opt onjeber aart te topjé ín 30 fioogft* toicftttgfien заве baartnen menfcfien / mn> gelobe« ofoocfe retfttgftelotoersvmaar gfteë mtfboen&eretoe3enbe/3oube b;anben enbe fiowptn i enbe bat nocft зопЬсг goeberttetra* Depbt ulaatS te gftetoen i щлЫ & Вусптошк.

181 ïjet bípfpzefim gfieeft gftp totpbclgtít plaats in u tojpemonbt . SlfiTereert of зерЬе itpftustnift altóos boojggetoijíí toat be* tupbt banbte3pnetooo£ben;bpubaartoer* ffaaity toan bat baat gftcen bennfierttgftepbt plaatfe en ftecftí toan bjanDéítoan fnpbci toan na be flegpptfrfie &onragftc niet te fJRU&itW mero oeeü toan bat Ыезоиепзпп* ensean* bers¡ meet / 3 o top necft terflont upt ftem 3elf 3ullen ftojen . of acfit gljp ftem 30 50t / bat ftp t*cen tegften fanber зоиье (ргевеиа D.V.Coontam 1 8 г фл raifbupben toan petnanbts tooo?* té lo atojbt quaábt enbe mtfp.jp3dijcb: 30 tjí baat tegften bet bebupbeu toan ptnanbtsf tooozbmtm aíber bcftc pippin dt:maar bat niet toerber ban toaarftepöt magft Ipdw:ou bat 3P niet ronrecftt en toerbe beltlabbet/ booj petnanbtiEí onrecfit toerfcftonen. 183 Шрзег Ittpbcn enbe gfteleerber /ban ILipfiuö iö / Ijebben nocft totl ontoijfltirb «ffljenö in 50Jfößbcoit/bat3p t'eentegije» ranöet


fáñoes ftftedmt : baaeom en joubrt gocen mtraUcI фг/bat чип bcüonóen uwbc tri Sufro iltufto/ute nan jícíj зсШе otee fc&Sft/ bat Op beftoo?t te bolcn. * г. 1 84 %ёШ l зерМ № Ьсзе ЫпдВеп too? gljetoís : öoe magö ftptoaaeöeput jeggljm/ baat an / bat ftp nict Dooj gftetoisi ra 3cpbti 3epbt öp biet toaat / t'anbec 3ijn зеддЬеп mo«tûntoaar3ijn. 18; 3fn allen gljeballe iß toaar bat npbttjß boenbe зуn $г tnren/b te öp toil onöertoWn/ jelf mttopfrf fielt / зопЬег ban teen offan* Dec зевег te toe5m. bato guaujrlî van leerlm* BÔen onbertoe5en:tentoaar ban здп boomte* wen 3elfgfjetoecjt tejtjn/aUe оезеп tjanbel in. ttopfel te (teilen, en йШМя bevlojen toerefe tcöocn. 1 86 Wilbe íjp ígn pinten met in ttopfel laten /ja ttopfwjcii boèn een reltgie; Ь*езр «tet en nennen ; befcöermen oftoeberfraatt: toaacom ijeeft ftp unter met g&eleert toeten toat be toare ofbalfclje religie 5p i ъуп boo** nemen toeet <©ob enbe-öp / tefe met . baar äf ton* irfe tuet oo^belen. tnaar beef toel onttop? felijeli flupten upt зон epgbtn toooiben te liolgfjen:

1 87 ¡®àt fjp 3ítn boo?rfreI tnaar 5ept/ звп» bec eetrigft cebèlijcl« (beel min <tf5obtltjce) be? totjS. <E>at Ijp bermetelrjcb afleteert cf boo? gíjetots boojtftclt / bmgften bit &p зе1Ье ntet en toect / ofbat ftp "?ïrabcmt;ercnbc alles int toilbe enbe ou ttopfel banbelt,/$toelc& göee« loan allen m 30 ftoogntoîcljtigijen3abe / Dit trnflcnbegfteenfyel en is/ afe ianbenenbe lupben betreffcnûc en ftoojt te gljefelneben. jï8 Cramera noemt 1U»fiui$ liier ьт Щ U acgr»*


ru n'n.n. §лъ. Síegpptíer Itontngben 3ottc/ om gtjebaan te Eebbeit/rjeloe öat be to ¡ifíjepbt Ьезсийейег* тогаиоог tonfbepbtíjoiiof.batmagfj icfc ijooj gíjcra togftjepbt boubra. Bycmondt.

1 89 фо1аФ.€оог.&ое01 u 3elfЬоог t'gftef «Ир in ijem (traft: betoöfi ijnberlfiegppriec iionmghc^otnepbt/ nie ftpftuer орзерьг/ met met tebene í fjoojt fj*»n jelf (tract baat aanbolgïjenoe. Iuftus Lipfius.

190 <Э ЬШазеп . öte eene tó ten* IjmDts uoí5aíú/fñ umiöc gemengt De hörnen altn Dt bfremen. Byen-mondt.

1 9 1 Z!rt/maivgf>eeft Int ьааг gfjeen reben/ gjjebjeectbaarnocfibetotjíií D.V.Coomhcrt.

1 91 $irt meer ban boo? / mor 5e beel ate boot . baar gaf Htpftue gfteen reörn /оосб ïjter ntet: oaat gbebtaen brtoij0/ïjter «et тШ)р 5tpbt b'eene baart eenbiarijt/uejfje* mengbe maarfet altijbt beroerté. toaar Ctp« ft) зеджпеп betonö/ bet toaar al betonen, toaar теэе beto:ift ï#> iulefe ínn $egg? i oorft ntet met eenber ©epom frntentieí necn: baar tcgljcn ?al ir& betopíen íulca ?nn чеддвеп te fhrpbétegfjen b'erperteñttejelfban Ьезеоп» je tpöen . bat bte ecn ban benbe religion* poogfjben te berníelen / ínter <f>tate in perú ruïcfjcbbcngl)clîc!t. 1 9 3 ©it fteeftinen gnejten in ©ггте&грке/ al toaar men na beel üíoebtíloítmgííen gfteé anber rcmeöie en toifre tot rufte /ban tóela* flnghe ban bepbe «íEocopíoienften. tffi.j?.) ©as


1 94 «Dat ïjeeft in S&uptflanbt oocB moetî toelaten &w$et läaarle / 3ijn bjoeber tfetbU nanbuss/mbt Dcffelfiö зопе йерзес JBapimt« líaan/ enöe fjeeft оосб 5o gïpeben effette/bat jcbett nopt een eenigfje beroerte eniö glje* toecfl in «©uptflanbt. 30 bat be Catolpfcc зе!< fce nergftens bepligljer *jn ban baar/ níet te« Sfjenftaanbe baav 3tjn be tluee rcltgten / enbe at oocfc Voel in befe rtjcjr-fieben/ja in een зй* toe вегске . зотеп nocí) bagljcltjcr boo¿ ogljè* 3íet/ enbe aííe get ьоогзерЬе bíeebecgíjeíe* jen magfj toozben ínber <©fjerefo?mecrbec Heguefie tot lïntujetné.JB. 13»1 4'%штrjt 3eggbm &ier af3dfalbust De Generale Staten. 195.« Jftm inüt £¿obmtien/á>teDen/enbe plaat* fen /baar be ccltgte , gtjebetctí be oSöcccfojmecröe/ be<Canfeflïeban1îugeboigb ef De religion« b?ebc/ aangbenomen jijit / oaar pulten alie bingben blpben in baten ftaat/jobat ghcenban beuDe^pöenenjal mogbcn eontrabenttegljefchiebcn. m toclcfce îaften gbeen jtoariebepût en magb gbcmaacht tooiben. toanr anOtrmns en ift met mogbeljjclt te binbcn mibbelen ban cenigben goebcn enDe jefcetcnbjebe enCe ban ftilte enbe gbcttupn rufîe. <£пое moten pe* manDtnamaalötooubceenanbcr ojDinanrie im et* ten: bat en 50110c niet anbete torçetv ban be bctoecté toeûerom te beghinnen 1 enöe nieutoe jammerujrH* heben enoebeDerbeiüfTéntoeuerbp tebîenghen etc. b jüUar batmen ijm oocft berleene ertrtitie ban haar rebgie/ tenminftcntotbathet anbera gbeo?* bonitcert jal town bpbjuen tonfentebcr ^»taten. 3|nbien bitanbct0 ghefetjiebt / îo ifl te ЬедодЬеп: batbeonrpbigbe remebie alfqtiaaötjal bcrargbe* tm: enDe bat boo? níeutae/ berfebe/ roirtuc bcrcette/ t'gtjene berioíen jal toojbcn/ bat top begbcten te bt> bouben: enöe bar to» ¡лзог onrnqghclpfte ronbúie juíimberUcjen bcnbjebc bïc top joccftcn, И-1^- '


DincfcV. Coornhert."

196 Ш9 зиГггзеддоеп be generale ¿täte« incite öijerefonneerbc eñ met aile onietftte |lanöt3aten/ue toclcne een диаЬезааезоиЬс öebben;/ enbe oucnbarcrebeUen raocten toe* «n tegljen ben iiontngban ¿nangen ( mec intens! ooíbeelUtpfg raabt in be>en eenftem* migf) te ) mbten % Шр. raabt enbe ooibeel Dtermnerecfjttoaar. » 97 Uteber/toat benoec&t be Zoning boeft fmbers ban Ьезе lanbt/ ban b'onberftoubina banûe ßoomfefte toutrofpne reíígieJ (bte flOecn anbertoelatcn enteil baar beneben/ ttodefc^ufmolLtoftuö boo¿ totjffjepb noubt itn.y.§.io.)met famptbe toeberop?ecntm* n|cban5pncauto?itepti <&. 18. «©поезог* nljelijrfîtoaartbooî Ьезе tanben Stift.tin* (htm te Debben booléen fcecïjteri и,? <&t>ttfbp f)tcrmet/<© onbebatntc^ «tjrfñ/ Ijet bcmniTe met ongyebjaag&t booz ben ^omng/ben fdaaug/enbe be partpbieöe Cat&olpnen : tegíjen Ьезе lanben / tegôeitbe «©taten/ tegften be bjomc <£fierefoimecrbeti enbe opiec&tc 1Lanb3aten. tote fieeft u/ Um* ft/ recijter baar ober gôeinaact i boo? tocltk Dan bcpbe ta bit и bonntíi nut m Ьезе toben* ©oojtoaar/baar gljp b'Stegpptfer tout*» щеп nocint 5otten / om bat 3p meer ban ecu rcltgte tnboerben of weiteten ; noembp ben *}ceviM>tatc~ be $zmrelpfee erceïlentte м. memouen mebe motten, ßebbe bte oot&ttel* bemrtgebaan ofg&eboogöt ten5elbéepnbe b?£4£VttF ^ontngljé bat toelietrV bit bonЖ и!11'1,' 3£uöc ban «nogôen nut зоп tot nerftpbmsöc ber bpanben/ enbe tot berna»* Stngßc bec ЩипШ bejer Eaaöcn * maäc men *.*


mn $ùje tooojto зедйсш Iílft. Lip.

tyot torle brtrrtoag t'ttrrmaan/ bat nocí) Uûûtlianûrn t0 ( Dan Dec Slcrjnptiec i^onmglje Doonttmrn) bander ЗДпрГеп Dauertet liugu* Gum : in àldrr top3enrnöe tot alle tndtn erre 3clf<6ou / rnde inaacht ooefc Dat andere íjem erren na de Daöerlanatfclje ujettrtu D.V.Coornhert.

i& ? t©atjs btoang îiibe tonfeientte . tri* en to tllcn tuet IpÖm De Stateii generaal. bitf jjöslijrft xv niet m toillen »atmen íjareconfrietuien gticto tit boe: bat tjet al*o niet toel en aecotbeert met* tc tuet -гЗойса : battu gfjctoclt Doch / ocronfcieimen ban andere menfttjen. it . ? 8 . enoe ooeh DeStedeLeyden. (jcgtflljcttue:) Ztjn Daacomme tocl tppclijelt flhere* jolbccrttttbe gbeCtotcn: bat top totalicen rcligiones btoangint Шерп поф tut groot/поф tottrmgtje ftattroten oftc betreten / baat Ijei ffrecketiöc / aan « nemeh joüben ueeftaan toillen.

zoj.a <£nbenOjjenbemtu ©aber betJthip* fen ofSonfr-gobbinnen / bit en Ы gocen toa* ber €Uifti I nocf) be jfôupfen enbe \bottrpe/ rn 5пп gïjeen -Kaoftelen nod) Ç. ¿btfyifturt, ЗоиЬе bat betot)03tjn ttnûbamgfjcnlanbt* iabti ШеЬе/toaatmebè betotjfi %ipfim/ batalbetaabtban bte ißoccenajsgoebtett' be «6obIgc6 xjes göetocejft 204 «©aar mebe batllipfíitf gem ^dffttarr baat aan (nij.rj.§.i 1.) naaintecn<J35obIooííí 5oiibembC5en toat aöoebtsimosben boo?t* Kornett


- î в KU H tl н

uteutofoßfa tngbcb?atí|( töö^bctt/ й!шагепзе oocft betcr. hb.nn.i*. <,z4. pa*i57»

.. .. ..

SZenOpbanooclttlafttlte/tjan ânberetoe te laten / 50 neeft rieb Ш toil enbe tg mebe. Wit ^al nu blpben / enbe mitöbien oocit bat Hiöfius$ 5elf oinmj$ m Ьезе зппЬе/ b Яад* föe Amgljé; üiníhjrb ïjiet in Dan&elraöe; ftbeïbetoco?5o"f"*L.

i« ^o mebe ínoten дЦрзе brt» DirickV.Coornhert.

Wati luftusLipfíus.

Щ <©at btt ntenfcfren letocn$al Ujd?ben tool 5ottjepöt/booft>eput/ enueaeowtoeltjcRtjepbt* D.V.Coornhert.

g¡nbien men toar tonfunbeettí I. Lip.

, 6 з Шг (reußie) en moetmen met ™nÖ4inckV.CÖOrnhCrt. Ш!е fiooM* «5^^№/raaaimetJoo? ícb u betonen . toat mepnbp met bat men* beníb'emtcligíemetb'anbertemenghení ifVent beneuen banber; eich be?pne entier* mengtbeï)ounjenbe;toe te lateni IuítusLipfms.

t

¿70 Вофепзчпооеп mettes^


ten b fleouptiet Uomngijcn/ tue üeifcljcpumc enue gtjemcngDc re* li0trn ingljciioert Ijctibc. mj.tj.s*?» Dirick V,Coornhert. 1 7 1 Dele min ont raabt Зшпегt öf¡d 25if* fcfjoysÈ tot ILeeutoerben / ote Hele 50Ш fcU Ijepötß uptgOcbîaacht fjeubenbe. a ЗЭааг na m« cot gberoep begbtnt tcjegggtn: taaarommr gtit> flcbcrhmbcca njtgbp Dan utocit Cattioi;iftc:i рлпе; aluna mocpclpcb ¿ toaar tac be« gl) cat gbpiteben ban bem/fgöene bat gem <Óob toetbiebt ¡< toaar toe begheert ghpltcbm toegljclatert tebebbm t'gtjcuc bat OoD bemberbiebt tegbebo* Oben enbe batu lieben met mit ru t.e etc. baat na toailtioecrtbp: & ítiíomactoochrcii'Cbíiffcitpjnicciüct confen« teten/ ote bejen aaiigiiaanbc pet bcgbeten/ eií gbcen bed ban ?trncii boichc ofban j«n lanbt (aten rjtjcíijck in iegnpteii onOcr Oc (anben cube nuetjt banbert ^îince bec buBftcrhepbt / tu betterpe/ maar ober al bercer qtiabe mclaatfcbcpbt / ftancher cñboobt* Iflcfttoempt/gbcnejcn. J. 340.

i 7¿ IBet öc3eBifcl)opsi raat ts^ufti Ht'unj raabt ecu uooz ben $auö cube booí ben Mo« ntng toan .Snangm/tegljen öer «§taten enbe f&ímreltjcB ereelencie Щ.%. memojte ( Sinol. f. 1 3 6.) raabt in Ьезеп/ bte al betet í¡8 enbe up toele feenscrrn tuet mtn «öobinrfe ban togf« ItjcB tot ftuerbee опЬегзагеп enbe lanben nut grjebo!g[)ttégï)etoeert/ 305p 3eggfjen booj ben Ifinnottectber. 341. я <®c Шрщ «Confiantimia begbecrbe ban ICtba* nafio batmen ben Kraancn ;oitoe laten bebben be gtotc betel« binnen ЗИсгапЬыеп : ttoelcft atbana* fuie beloa fbc tc confenterm met julrfte con&ttic .-bat uctientcrbergbclnftetocíbaabtjonbeúi alle ftcöen Bbebcit : ùai gtienë bte banbec Jtrilannt gbcmepnte n«tentoaten.^»3ccat.mtrtuart.ltb.i.tatf.3o.


ii8 ífij.ij.§.9■ Ь ^Эе Кен?« <Ccmftans Ijteft be Hrríanen lato» bergftabc"u m Öurr &ЕГГ&еп 1 и*я ?° >erc ( al* í°mí mifltjc qualijcft nttpné) em bat t)P huer gboebt bertt ö'ocgt) sis »m Oat br «jure OHberçatcn üjcöc joebt. gcroboambcEepub.lib.j.cap.7.f.$8j, t «De lScp;er Tfiuliaan heeft De ttotfttgbe Äifrbop* «enber<£t)iificnen/met het ttoecbjartitigbetooleh; sn^tjtt bof gbehomen $imDe;bermaant Hat clrK be «tale ttoeetyachten gtjcfltfi даье-,?опЬег «"»ВО be* let $оцйе onbebiceft щп relime btciiett. Яl?o betbalet ¿тташиз Jßarcellinua йь.гг. ^ofomenushb. 5.CSD.+. iEöeo.üü.3.eap.4. b ¿n bete maniere bait heerfcUappt'e te regeren tocrût be <¿ati)olpkc iícnícr ©alentmiàâ allencfecn* tarmaart:om bat bw щ\у inbe mibbé ftclbe tuffeben ûeberfcbepbenreligien :enbetucmanbt moepebjcfe en biet iiscD en bebal bat bit of bat ptibe gheoeffent toojben : noeb cock «jn onberjaten en btoang booj bíepgbcnbe soeboûèntot b« ghene bat hp toilbe/ rnaar lict Ъцг jahen ongbetoert etc. '©it fcbjnft %mi jî)arrel.mftii.Ub.3o. С ЗЭс grote ¡Cticobofi«« / £>pangaarbt ;een jeet toga enöe gboebt pnnee/ ?agb binnen Confiant** nopelen Amanen/ ^obariauen / jfßaceboniannr tnöt eunomianen / bie ban berfrhepben optnien toaren enbe eltfc beréber bmonber berghaarbm epjictnelbectc. ^otratesin «tripart.lgifiojialili. g.eap.36.

f -aCertuUiatuiB inbe «Cpipbaniue rchenen bat ten tpbe ban ¡Eheobofius ten minften bonberbt taebe« Iplte fecrm toaren ' em bat b'cene boo¿ b'anber goes tonfetbeert toerbr/nheUjtH Joan. Öobim.^ept uu.4 . ra.7.fo.747.toaarm»cocfe bp bQegbt/batï©icrteft bcr <6otré boning-, Die îtrriaan toa© ; be conftientint jpnre onber?aten nieten tjecft toillenbcbtoingtjen. $ro jcpbc^ be religio en Ronnentopmctgljebjebeit/ toantmemanbtentaojbtgbebtoûngbentegbenjnn baneh te gbeloben . h» aUrgetttCaffiobomm. ¥, 3-й- 342.

'Zict Uaar ijebbp bee! £ер5ефйс taeïbw fyctfjm epemjiejf¿ Ы& ффрйегр' oçinte/ыс


fcet«EguJtierl!ionmgné boe toeberfp^eerlity enbe bat nocí) blotelocb 5onber reöcn; onent* Ipbenteg&en5tjnI. Lip.

1 7 8 фт ( 50 5p toaanöen ) ïmec tlieft tc Deutgtjcn/ enöe Dat alle oe Slegumeuei nemmermeer te samen mupten en $ouben. шмц.* D.VXoornhert. it« 1bat$tgg$mootk bt beeren Statcn. ^ai/tDaarbErbofeinsöentöit/öaattfi al tnroerc maar toaac g&rcne en ?tjn at щпйсг berfcftcpOai te* Iigtcn/ Daar *gn alle jaHm fltluet etc. 5 j . Iccfî baat toooztbtltetoetu. SnnieiJS De зеШе Recrea graten îeggften uptbwcHeííjclt / bat Ijrt met mogbeîririi «n t* »«-obelen te timben/ ban femgljen glioebe enbe зенеге b?ebe/ban ñutí toelatingbé toan meet báeéríftgie.3a.i7.28. ítíaar íf& 3te toel bat pufino Hípfiutf traanepbttottoatcpnbebe üoníngíjentoatt Stegputen toerftftepben rcligten inb lachten/ namentlrjcfe / om toermpbtngfte toan ftuerbct опъегзакп tramen 3tojmnglie * bat boome* men toj л 0 te ргрзеп . maar ts b aar een ictttt rebeniö ofte bcu/míngo/ bat Ьоог julefe fiuec

ьоеп / der menfelje* letien 5a! шо > Den toul$uttjepöt etf.met met allen.bat mofl baar зоп. of guftusÈ lUoftuöen 3erbt met ban upt зпп ttopfehjcE gljoebtbtmr&en/ t'ö toataltonjfhepbtí Vryemondr. i So ©at toaar 3otfiepbt . toant Sp зеше fcl)ii)ft bat íjp máar en pioponeert ofboo?

Оош/таашйт bebcfrtgötofuoojgO^ щ m »»tí Tür"


lio

fnj.íj.§.9.

luis en íctibt ííiMó.§.$. toie toeet ban toa* íüngljebóeínnelfín Dejen íjSí toat íjp едп piince In Ьезеи toil leerend toat ;p jeb'cts berffaan mogíjen upt Son / Ote зе!Ье mabe* jimeert enbe ttopfeft ínt gbeen íjp ben J0¿m* reií toil teten i toaatt Ijern met jelbejcberbec Íbetoeefl / Iner te toeten / of te ruften i tom Uincc opt onjt&cr aan te topic in 50 íjoogfj* toicntigljcn wfic baannen nímfcften / míf* aeionerg/ofóoen retötgoeloöerjö/maar gí)cé irafboenbcrßlue;cnbe/3oitbc bzanoen enbe ïtoppeii ¿ enbe bat nocí) sonber goebemeren* Sepbt plaats te gfienen í щ.Щ.б. Bycnmoiult.

181 tytt n^pfpjeben gljeeft gj)p totpbeWjcfc jtfaats in u topemonbt . 3lflereert of jepbt ILipfmsSntft altóos tiooj gfietotg ¿ toat be* buvbc ban bie3pnetooojbcn;bpu baarbet* Ijaalt-, ban bat baar gfjten bermljertighepbt plaatfe en Oecfti toan bjanbéíban fnpbc? ban «a be 3tegpptfrf)e ïtomngïjé niet te faitüm* mrrd ooeii ban bat bte motten 3tjn i enbe an« bers meet /3otop nací) terfront uptbem3elf 3uHen bo?en . of at&t gljp Sem 30 30t / bat &p t'cen tegljen t'anbet зоиье fpze&eití D.V.Coonnem

1 8г. %)tt mifbupben ban prmanbtö toooi* té is alttjîit quaabt enbe mifpzpsetgca: 30 ig baar tcgfjen ftet be&upben паи pmanbitf tooozbenten albet be|té ргрзе1рсв:тааг bat niet torbfv ban toaatíjeubt magi) Ipben:op bat 3P «iet t'oncetíjt en toerbe beulabbet/ booj pnnanbts onrec&t üerfeijouen. 185 Шрзст lupben enbe gfteleerber /ban llípfñitf Í0 1 öebben nocí) tocl ontogtojeft «gjeng щ 50 jgjcöeoft / bat 3p t'en tegïjc» t'anbec


inj.ij.ç.?.

чх

fáñber ftftjeben : baarom en 3oubet gficen mirabel ;iin/eat mltt ucüotiöcutoo^öc m 36u(lo lüpfto/ute ban jictj зеше biet ШШ4 bat ftp befioo¿t tc bolcn. * z. 1 84 Ztktt/ 3cpût ftp Ьсзе bingften boo| göetoig : ftoe magft ftptoaarfteput 3eggften/ Daat an / bat ftp nict booj gftetoisi m jcpbtí 3epbt ftp b«ï biaat / t'anber 390 seggftett meet mitoaanmt, 1 8; gin aben gfteballe Ы toaar/bat ftp bu* bombe зуп Щтсеп/Ш ftp toil onDertowen/ jelf in ttopfef fïele / зопЬег ban teen of fan* bee ;cfccr te шезеп. ba№ aualgrfe van leerlin* gften onbertoe5en:tentoaar ban здп boo¿ue» men selfgftetoeeft te5nn/alte оезеп öanbel m ttopfei te (lellcn/eú miöSbien berlojen Vuercfe tcbocti. 1 86 railbe ftp ^trn ^lineen raet itt ttopfel laten/ ja ttoplfelocfi boen een religíe,bte3P met enbemten ; befcftermen oftoeberfïaatK toaarom ftecft ftp finer met gfteíeert tocteu toat be toare ofbalfcfie retigíe 3p i 591» boo** nementoect 45obenbeftp/iebníet. baaraf toil irk met ooztorlcn. maar berf toe! onttop* felftcli Hupten upt здп cpgfien tooojben te bolgften: 1 87 ©at ftp зп'п boo?tfteI maar jept/ зоп» ber eenigft rebelneb (beei inin <J5obtlijtU) be? toijis« <©at ftp bermetelijtK aflereert of booj gftctoiö boojtfïelt / bingfien Ые ftp зе!Ье nicfr wt tocct / ofbat ftp ЗДеаЬеипзегспЬс alles itit toilbe enbe 0« ttopfel fianbelt.ФЬМсн gfteeti ban alien m 30 ftoogfttosrfttigfien3aHe/ bit trnftenbegfteenfveí enig/ afe lanben enbe lupotn betreffenbe en ftoojt te gftefeftieûen. ï»8 3>mmerg noemt ILipfiusí fiter ьт Щ b «cgpi*»


anegpptttr ïtontnggen jotté/ om gftebaan te Èebbcn/t'jeloe bat öetoflfftepbt oeicrjâcûet« möfu uooi ton fijcpöt tjoubr. bat magy ufe ijooj g&ceu togifijepbt goubcn. Byemondt.

189 ^oïat©.€ooi.i)oeDtu3eïfbooît'gfteÉ nftp in gern (traft: beVaiift gnberHegpptiet !konîngI)cn5oti)CPbt/ bit gphutr op5epbt/ niet met tebeneígoojt gern jelf firactbaar aanbolggenbe» Iuftus Lipfius.

190 <0 ötuascn . Die eene ig em* IjcnDt6uo?5aíie/cñUauofScmcngá öchomcnuStuöt btrorrtcn. ßyen-mondt.

1 9 1 Ziet/man/gfjeeft gp baar ggem rcbm/ Qfycbmtt baar noch brtunßi D.V.Coomhert.

1 91 j^irt meer ban boo? / rnbe 50 bed aïe boot . baat gaf ШяГшб gíjeen rcbra /ооеб ïner met: öaat gljebiacb betoijsi / fiter wíct min.bp )0>bt b'eene baart eentyargt/be age« mengbe tnaarbt altgbt beroertë. toaar Ctp/ fg зедгтсп betotiö/ fiet toaar al betonen, toaar mebe beto:i{t fcp 5ulcfe ;gn зедде" i ooefc niet met ember ©fpben frntentifí пет: baar teggen ?al íc& ЬеЮрзеп sulcb mn ;eggl)en te frrpbèteggen b'crpmeittic5flfban brçeon» 3e tpöm . bat bte een ban benbe religion* poogftbeutebernielen/guer ^tate in peri* nilcgcbbengbcflcit. 193 <©it geeftmen gftc^tett in ©гапсбпзЬе/ al toaar mm na toeel bloebrflo:tmgíien ggcê anber remebie en toifle tot rufîe/ ban tóela* tmgge ban bepbe <£ocDpöienflm. (itï.ij.) ©et


fiÖ.tJ.§.io.

iij

194 ïDat ïjecftin 30uptflanbt ootSmoetÊ toelaten Ma>$et ïîaarle / 3tjn tyoeber J*erbi< nanbu0/enbe öeffdfjS зопе Шрщ Muvimi» Haan/ enbe öeefc оосв ?o gboeben effecte/bat $ebert nopt een eenigße beroerte eniss gjje* toecft in ©uptflanbt. 50 bat be Catolpsé 5e!* be nergöene beplígfjer íijn Dan baar/ niet te* gfjenftáanbe baar эдп be ttuee religten / cnbe bat octh tocl in befe rijcr-fieben/ja in een sei« De bert&e ♦ jomen поф bagljelíjcr boo? ogíjé jiet/ enbe aile fjet ьоогзерЬе bîeebecgljele* Зеп mago toozben inber «l&öerefojmecrbec fiequefte tot SÊntbjerpé.Jlî. i 3 . ц.%ттех$ jeggöen ôier afselfalbus De Generale Staten. J95 .a 3Jremínbep¿obmtíen/á>tcDen/enue plaat* fen /baar be rcltgte,gtjet>eten be •ôhcrefojmeerbe/ toe<ConfefTteban3(liigebo¿gb of De religion« bjcbc/ aangtjenomen ,i)n / Dear julini alle bmgijctt blpben mt)aratflaar/?oOat ghccnban be»be,pöenen,a! nwgljcn eontrabenriegtjefcbtebcn. m tocïcfte ;лкс« gtjeen jtoarigbepbt en magtj gbemaacht toojben . toanr anberfítns en tft niet mogbelijcft te btnbcn mibbelen ban eemgtjen goeben enbe ?ciiercnbicöe enbe ban fttlte eiioe gtjenupn rufte. <£nbe inbten pe* manbruamaaletoouöccrhanbcr oibmanrie nuet« ten: bat en »otitic ntet anbere toe$en/ ban be beroerté toeberom te üegíjtnnm ' enöe nieutoe jammerujcH* Ïebcn enbebeberbeiufTentoeDerbp tefyengben etc. t.27.28enùcnoclj. b jTiaar ûatmen ijm oorft berleene ercrdtfe ban baar reltgte/ tenmtnftcn tot bat het anders gbeo;« boitneert ;af Innen bpb;pen eonfenteber ©taten, ginbtenbitanbcrs gbefcïjtebt / ,0 tfi te be,a¿gbcn: Datbeonrpbigtje remebte aifptiaabtjal berarghe* ten: enbe bat Doo? nfcutoe/ berfebe/ eoutoc bercerte/ t'gbene betten ,al too?bcn/ bat top begbcren te be* bouoen: enbe bat ton Ьаог onmcabeluKc ronbide jttUmbetttqen ben bíede bit top jocchen, it. ' q2 • "


114

ífíj.íj.§.iot DirickV.Coomhctt» 196 ЗШвзШсгзеддоеп be generale ;Stateit mette «13ííerefo¿tmerue eñ met alle opjet&te 11 añonaren, be toclcíic een диаЬезанезоиое jf) ebben / enöe op cubarс «bellen moeten lue* 3en tcßijen ben fconmg ban Spangen ( met toiena oo^beelEipfg raabt in bejen ecnfîem* inigd ip ) mbien -J . Hip. raabt enbe oozbecl ïjterinncrctfjtbjaar. i 97 Híeber/mat berjoetbt be Zoning borfj anberö ban be« lanbe/ ban b'onberftoubing banüe aoomfrljc Catljolplic reltgte^ (bte gíjccu anber toelatcn en mil baar bcmbm/ tmelcfe^ufbt.ölLmfiuiboojmijföcpböoubt íín.ij.$.io.)met fainptbe ujeberop?etbtín* gljcbànjpne auto?ítept¿ <©. i8. «©f)oe50j* ffijeltjcHUiaattboo? Ьезе lanbenSíuíf.luu* (tum te Debben boo¿ een íietljtetí 198 <©f)eefbp Incr níet / <© onbebatftte % ILiufi}/ íjet bomüffe níet ongjiebjaaggt booj ben láouíng Ът рапир cube be parrubiglje «Hat&olpíten : tegíjen Ьезе lanben / tegfien be ,g>taten/ tegíjen be b¿omc «©{jerefomtecrben enbe opíetbte llantyatcu. míe íjeeft и/ Шр* ft/ retljter baat ober gíjemaatt i booj melefc ban bcpbé iß bit и bonmp nut in Ьезе tpbcní ШоПиааг bàiar gíjp b'^egpptter &оши* gften noemt motten / ont bat 3p nicer ban een rciigie tnboerben of toelieten:noembp ben •^eerejbtatê bc^zinrelpöe erceHcntie^.ll. memorial mebe motten, ßebbe bie ootfe fjeï* beníctgebaan ofggeboogDt tcn3elbéepnbe be *égpptiet 3aonmgí)é bat toelíetcV ùit bon* mfl'r Uipfu зоиЬе ban mogíjen mit mn tot berfipbinsöe ber topanben/ enbe tot berflap* jnngöc bec bîunïen öejer Hauben * maac '■"•■ * mm


mm bölt bùoit» зедйсш îttft. Lib.

$oe Dele beterujais t'ttermaan/ bac nocí) DooîlîanDcn t0 ( Dan bec Шедритг &ontno[)ê Uoojnemen) Dander ЗДирГеп uáocrtot Шщи* ftum : in aider tonnen taue tot alle tpden eert 3df<8oû / ende maachc ooch Dae andere Ijem ecren na de íjaderlandtfcíje toettem D.V.Coornhert.

to $ Файз btöang tnbe tonfeícntte . bie en totllen met IpÛCtt De Stateft generaal. bitf Böclijrl» xv niet en tmllen batmen ijareconfriehtien glntarlt boe: Dat tjet a!?o nirt toel m attoiùcm met*» te toet -ôobe» : ûat ?u gtjctoclt Dom / oc ronfricimm ban anûere menfthen. h- з « . moe oocit DeScedeLcyden. (tcggtjenbe:) Ztjn Daaiomme tocl tppclijdt ghere* jotoeertenoe gbefloten: battuptotgheni religion« ßtoangint Wepn noch, int groot/noeft toteenigtje ftatunten ofte betreten / oaat toer ftraftenoc / aan « ncmchjOHbcntoetftaantmllcn.

zo^.a «Ênbenopenbc nun ©aber berjtëuri* fen ofïlîonfr-gûbbmnen / bit en í$ gïjccn toa* btt CôiifH I notf) be jifêupfen enbe \boctrpe/ rn 3tjn дает SCnofrelen nocí) ф. .eefoifrure, joube bat betoJtjß^ijn mttbamgftcnianbc* íabtt SLtetoe/tojaatmebé beüjtjjt Hípftíiíe/ bat al be raabt toan bte Ш o ccenajs goebt en« be «6obIíjc6 í$i gftetojeefW ao4 фааг mebe batUinftují jjem selffîtarr baar aan (tttj.ij.§. 1 1 .) naamt ecn 45oblou¡8í íoube in besen toat ßooebtgmogben tooo?t* Ьотен


somen tmt een tôoDIoog í uabcr $clnemtoê fpieccfcuioo tbt/bpío met -, Ijoubenbe bat üatt be <©aDlo;c goblojigDepb booiteomt ' i .ue. 24. 14, Piétinerai toeber betoube&etotj$/ namentujtß lift fierlit ifggi)cn ban %ipfia 3elbe/bie зШстееп <í>oD>ahgf)e raabt berf noemé / toie magï) gem baar tnne gíjelobení jfôaar laat onö bit raabt na fuueren. го$ Jlîen bient ofeert<6ob toel of qualticn. l©el на 3Pné/quahjc& na menfeljè"/ gíjebobé. фе ûoomfcbe €»oob0bienîï of«Öobrringfje ten tpben #ugu|titoai8 flfgobifclj. &ittm <{5obfâ/maac namenfcíjengfKbobnj. Ща toas ban giïffn Шаге / maar een balfrfje 45oobsbtenft/ bte boe baar toas na ijuvc ba« bertanötfcfjetoetten. 206 #a bte riebt JBoecenaö ben Засрзес <ü>obe te bienen of errni / enbe te masen bat aubère ooeu 50 ;oubcn boen. t©ie raabt ooj* beelt %%bp. зеег «öobjaitgö еетезеп.'Еои* be ban alle #ííns enbebolcß/toelcßer uabcr* ïanbtfffie toetten afgobifefj enbe mcnfcfjeit gfteboben 3tjn/ntet ooefe bcöojen be selbe 3clf te onoeríiouben/ enbe te malten bat oocíi an* beren/bie onberftielbenigabbcn alle Reuben* fene flirteen bien raabt gfjetoolgïjt/ 50 зоиЬе get <£ftti{ten gljelobe niet aangÇenomen зип gfictoeeft ingfjecnefrcben of fanben baanc SSfgobifcne <©oobfbien|îê íjabbé. eñ 50 toar! allcbeie íanben noc&lnipbenfbaagoíí in be ^epbenftíjf afgoberie/зойЬег uénííTe £fuiftt gíicblebé. bat is cen onrím|lelp&c raabt bau een £onfïë/bé Cfuífté teinte nu gfjcgftebé. 207 Bp Ые raabt/ gïjceft i)P nocí) оосй een fpotlpKcraabt/aljS bergöeefö/enbe ben Hep* 3$r ofnu ben pinten grants onmogíjeliíefc. Watts


*©ant gïienomen ñu al crrtfictiö toare era «Soobsutenfi of<6ob-ertnafie/ met tía men* fríjen/ maar на <©obe¡8 gíjeboben/alleen; be» ftaanbe in 3trbtbare teremoníen/ enöe m bet зегоег otçtcbtbare luaarftcpbt. ©e UJelefee gftefebteben meet/(5aïtretftttf}n) urt toaren gijetobe/enös tnne'cftter ijertm. jBagft. be рипсе petranöt net toare gfteïobe ofeen op* recítf fterte aí)ebeit ef aatîbtomçftmi neen. 207 .а ©e Ctmftehifte relime te eé grotc mpfterie. tot boíDmngirc &rr ¿ribrr/ m gftebprocftt <©ao geen goOfoje fttijeWlmiDm / norft bogfje / turto ?toaarbe maat piten gfteeft ettbc #afro¿é ofBerbers/ bie bait bem Ш&т gftepnttien. ^at$eggtjm трпефесгеп ©eâtatengcnttaal. й.54. enbeftöitiftnocu De Annoteerder. Ъ <n)jtffuaröcftcniabanDe;n;tocteItmtt/ltet<a gbecfleltjcft metbiccfctjcltjcft . mfgftefñctftct toeojöt <6oaos от cpgbmtlncft te fpjcftm/te een gbcrft.ftet «?bangeltc \9 de ftrartjt «ôooea. ЗЭе toare bienfî« <6oDcs bee mausen tefiaments gftcfrtneot iiiöen gtjeelteHûciagfteefîeltjciî.aipj t'a cork ftetgSteloof tcngijabeôesgfjeefte <6oöes : onberötent gtseg^c? ben.söaaromme en maebt öooj De mmfebe/ ofmet* ten blecfcljeltjfcertoaarue noch bcrSregtjé itonj glje* nonitn noct) befîtjcrmt/notU bttoaatt ХощЫ.Щ. 5 4. möenocrj: t «©amafcemie lern bat bet Cb.ingrlmm ober alle be toerelt fteeft grjepjcbtcfct gtjeteceft / maat bat met gfteen fripeftten oftnapenen / of Oooj oojlogften jnjtbnanOen1 bertemmten fteeft / maat Cat ban htttel naathte / atme / ongijeleerDe cfi gbcgfterf?riöc man? nen / toaat öoe? De top?e Dejer toerelt brfcftaamt #1 eftctoecft.toa^ftQEjatiOeöefterchc^artriaara&ebi осп ' al3?tne!f (Battdaren^onOemaítení O í?nbc norb : be Hiutfteur banbe befcbnrtring&e boe meneen riefet éteint OcrOe borcft/îtls ten tpûe batter ûp« #ащт toaré / De Clmfielphe gftcmepnte inbctfcbepDé partpen gbeöepltbiafi enöe bat b'eeit tegjjcn b'anber oojlogtje bereut /p toда baar een Sbefcbtl


fffi enOe Den l^artogUe toani^ttanjtnt^oDat SrittoerDtlommtsbtbáOealícnmge raaot Ueb* KSiïben IjaÄe M» b«m^ i bat Im be ttontosniet en toma gbcboo?*aam/om toar Щ SSamSeDatSeenanDftreliBte?euMb^^ banbicbatuimen Komng .ЯЭааг op tot 9а«осЛе SS tjfteanttoJoVt : bat bet t';etoe noc*

SOS San*) met reínte stickten ptcnDtíatUpsH anbet mita »an tone íonfetmne en toaetoe dan Sob atone, ©eel fcaabtf И« bannen Bon ng/ »aar toan De torntfte / bieben ftaanbe op 65e ¡ш* SÄtbanbereiintt. í®aat *$«*№**£ aSerrj» ей ©outtjoùignejcpbcn bat behalte wtojaac ■trt««toae/batrerbatonbtme^««g^ toen moaton belctrat .-©aatem beeft от Ьоптод ffiiSeljenlupbaopirati memnljartogfie met atom mbcrbonbt ghemaackt ban toefcome. be tonmtftliau-.maat liecft oorh baar bv gbtboitôt em nantbet toabont-,a IftocDettjn öoebter ш noutodncR SmSSbtm bSartogto . bit etempei ЬфшепЬе «tiffiffirtn na te tootgben enbe от be totbaft* SSSS nW ttoiftisH te toallm/ maat ffiSioSiaieaat af-i&obopgtobm.notb m Se btointfen: meat men*al?ocra mÄbelc ДО einleiten от be btoannaften tetotWaren, f. s « üínbe им en bjooioc <Öooba ten betet toegbope* nen/maat pimrtpaïtick al« îp toangbeenkettope wc floft^i m ?almen Die noebtana mmmameet metooMogljcofgtoWeUbtomgton.%-n^ t %ttm :bt oïagifrraat te tmalnch Utytort enm LbAen/bît i,n ató toetdrlnta &*&№™* tebcbbm oba bet öBiffen Bbflobe/mato^aftm toiebaat aan Weben twelcke nocbtatie «"Ä^^"/ :йеш»вЬаЬе45оЬевй1/тЬеп1«^Р^йОГ)^мАе.


ffn.îj.§.ro» и« l'flbeïobe te bebden of te betbteomrgbtlocfe top ootfe niemanbtenhant'gtieUrtjeaftctoéofncmen. fc. 196. f Фе jeto« fcturjft поф: 3ft Oat pemaöt ?ouöe toil* leneenmenfctjmetjiinc toetten enöe ojöonnantteit îrtDi'ngfjcn/ om ött of Dar ; na njn gboeötöuncftcmte göeloöen : bette jeher öat bet tooojöt Фооов öaac tiitt en te. enöe ift Hat treibe öaar niet en te/ jo ift 5e* fteröetöatftet <©oö eer mifbaagt>t/uan be'jaagbt: betoelcnetoilöatononaacftt enöe tepn ehelobeal* leenop^pnentoooiöeaueboutoetjp. f. i67.ij.

Xoifl ben^inss noch, in allen gfiebalïe; onraoaôcIrjcS te mähen bar ееи eemgfr men* frije <0оЬе rafjí btent ofeert.(3tet boo?. i 1 3 ) 208 Шамзопоег gbeloofttf alies ЗопЬе/ beeí min eé mf«:« <©obôbtetï|h йот. 1 4. 1 ?, inbc зопьег öertt iß alle eoobobtenft fjp* ^ocrpfte/ФоЬе eé groubiel/ efi gíjeen <36obejef btenfi . baar jtebplLtpfmm öert Щтаи ta* ten/ t'göeen ßuer от boen onmogí)«ltjc6 js". Spojt íjon tut oorft 3dfre&en jjter af фьт

Sjmmt №Ш föne 5egt ШЬ/Ш ban % 1Щitoaar flöetoaanbe outoaaröepbt ooeft «noulbtgíj?

»Ъег be ôerten giiebieden/aljS ouec fcetori0|jem títMíM.?. &tt£ertot stoning i*&ot>. íbibh D.V.Coornhert.

ïîo Ш1 aán/30 ifí ban g&een Мсй&а* timg ofвдтсе. tteen. Ые magfj toeí pemànbt upt вгезеп boen Ъерпзеп oibe fcpnocrptert »na&enAo ooea fieeft moeten befcenncn tin* TtujJ3eIbe.menôo?eÔem. I.Lip. 31

bac


j jo

fíó'.tj.f.io»

bat ten mmßen mogfien mafiett/ Dat De gljeé Die alDermeeß Dilt met fjet gïjelaat betmlItgôUnj.mi §.u Ь a^aarnemmetineermetterfret* ten.toant toie 5a! mp Dmmgíjen tí rjlKloucn Dat îcU met en toil: ofDat tek uni gljeloUen/met te gljelofccn* t l^iet en tffer 50 typ/alg De reit* gte : tianDe toelcnc t fierté ai tifat* lirett 3ùnDe / ist 5p uerDtoenéeñ mr gljmt reltgteJtn.mjAs, D lDehciiDeUoo?maalsi$$onmff CficoDonm0:mp en mogt)en оъес De ïieltgie met gbebieûérmant nie* mant en U)û?Dt gbeDtoongl)! 3UnjS onDancr te gljelûDen.mMnj.M* tnbe be G hereformeerde. « ÎBamaaugaanOct'gtictoof enbet'gbebotlenbc* gijemoeute batenftan gbcenmenfcbe eenen anbe* rengheben/ noc£jb,tnbrem öfterem. l.i«.«.€w íaatftaioodi De Stede Levden. f Zo ftonnm top one qualí/rft inbeelbm trat met ееnicílj gbebiang of tocûom biß Obcrbepbte ( бес toclchrrauttjo'itcotmrníjtre intabufecen tot allen tpöeti gbepoogtjt ijceft) göetjeel ЬедйштесгоеШо* toncjtnjouûen «Ctjjifienrn gtjemaarftt mogbítooí* ben : maav VDtlonöcr öf narae-Cbitflt cmtoerritbol bo;c hupgbelaaie etc. <S3.bij.


fnj.tf.$.ro. jfi »at ïjp;éené gobïoîen доЫозс raabt ontopfe* lijen na boIgljenbc;5pnen Tineen boo? goeb raabt febolgljen: enbe batftjj Öem raabt tc tna6cH/fgijcenôP5eIf5epbt allen menfeften onnwgöelijcfe te зцп om boc. Haat nu Imcn bt mibbelen/«© Utofn/bic gfjp ften aangeeft/ toaar boo? u^ince ш1сг зопое malten. I.Lip.

ВДаагtö gleiten/ bit inbt <6ob* lphmtnng№ pet tamimtoi/ôaat/ tnbtbtùvomst. D.V.Coornhert. iij <©e «öoobfbtenft toajs tot Йотеп in Stngufrt tpben / оосв langfte baar na/ balfch «nbe ooenbaarltjen afgobiftij. «©Ijencmen df in 5pnen tpben een toare 1&?cuficet upten ЭоЬеп / of<£ft?ífiu¡e¡ self/ of paulujS toare gljeuomen tot Йотеп / bte af* Soben bienfî bertfat / eeníglje Йотерпсп baar afgßetroc&e / enbe Ьезс1Ье aanöen toa ren <6ooböbien|t giiebjacöt ftabbe:5oube bte baar göee bernteutomgöc fjebbé gfiemaarU mbt baberltjrfee toetten banbe йоотГсОе «öooböbtenfii men moet зедд&еп ja . toelcfte bernieutoingbe / al toaarçc ootft betcr / gftp fc&abcltjcK öonbt/aljs bojen upt u epgbeii toooibeniggijebleKen i6j* . 2 14 3üugu|tuí¡ зоп JBecenatuö ; batö öqs gobloicn maní ; raabt bolg&enbe/ îonbeof ben #2onfteet/ ofCljnjmm / of^auïmn (ад namaalö / Jîero ooefe met $aulo bebe ) gfte* ïjaat enbe gljeboobt ftebbcn. toant ftp bzacftt meutoigljcpbtmne. iy Jfâopfejo dock m SCcgttpten / <£lía¡e m %\ш\/ ja ík <£onfefltomften in ©uptreft31 ö ïanbty 7tfj¿t


a*i mj.g\§.m lanbt/be ^ugfienoten m ЩвтSrijcfc / efi be <©ешеп in #ebtrlanbt toaren abkamen bet* floojberjö / na Ьезеп taabt bp Utofium boo| <©obb¿ucí)tígft nu aanggegfjebcm 1 1 ; Zo batfe Dan alt5amcn te rerljt tßt* tioeint moegten toojben met <ßlta ( j.ßeg. i8.i8.)berftocuberjS enbe mitssbien gateng eñítraffen$¡toáarbigg.3ullen beConfefítc mïten / ^ugficnotcn enbe «©gerefomuetbtit u bit oorb toeftemméíboojtoaar neen/maas tod be Zoning ban £>pangicn/be#aujff ban fiomen/ enbe alle bittere #amfrcn . Want dfip in Ьезе met guet bolboinelgcß eenjS3gt. z 1 6 ©er menfegen guaabtgepbt te baten ísS buegbbe/maar зопЬе íft ЬепзопЬаапе ftaten. StnmetíS nabicnt een bootflagger Ш bit pemanbé ftaat metter gettétgp 5alt &aafï tooîbcn metten íjanben/ beeft bpjs matgt/зв be pinten boen. ©íe toilbp bat3ûbanigge berníeutoerss зпНеп gaten.3o maacfetmen bä «¿оптбпт Cpjannen. íOetcn be »¿oeben bannietbatbeis ïîoninggtûom bejjboob« boo¿bobe i$/maar bat be top3e bie ьегзоепЫ 3fâl0.i6.i4»

fi 7 îi>er30cnbp Utofíí bie / met Ьезе utoe enbe ntoeö доЫозеп maní raabtf níetan* beuß ban olp ben blammen blufegt . togflijc* ïier ban ggp / ganbelbert be <6fterefonnecrbc í&?ebícanten/baar5p berfopên ber fiomâ* nifïen onjinniggepbt / bic tegfien fiuer berif* jjerjs onftonben/зедддепЬе aUo: 2 1 s IBp ucftcnnm tori 8$«"te bat ban tsubte то* Ы Dtoalmghen möc <£l>?tftripftt herefte mgl>eb?nftm tfjn: cfiDat metminliogoclgcfttepîp^mieutnptoeÉ tnöe gtjcttoutoicticpu btx gljecnw' öiejc btftratt eit* be nfttjeebt briiben toccb te neme : ale De ирфппщ* bcpötOcr фпе btetegöm ¡¡шЪтшахяфоре B9".


fffMf.§,IÏ,

JM

ggcflaantetjetfoîpeii. %,s. " Waart met nutter te maßen bat be&pnti be feetterpe fiateben /maar ben berbooiDm better Itebebé i gfip begfteert in u boltng ъсгfrfioont tetoö^ben/tote teert u on anber ber* Hoolöcnfel3tjni betoet ber naturen/ norft Côjifîi met,

a 1 9 €nDe Deutmngtfe (зедь? ьаас bp:toteJ) bitpttinbm ^oölphm за* fem Öermeutom. toat tö bat íanber$ te leeren m toanbel of m teremoníen/ban be fcaberlantfcfie Inerten/ ber ouberen nrçettin* ßfien etc. bit fiebbé €öitftu0/5pne Stnoftclen/ enberaeeft alle martelaren gljebaan metal« ieb'oube/enbe oocB benieutoen in iSebec* lanbt/ m «Cngfielanbt/ lajanc&rncB/ ¿pan* flien etc. теп 1езе fiet boeefc ber jfêartelaren. * 10 seile Ьезе ßeeftmen ban rerfitelncB toil* len btomgften 3uïc]rte Iaten.bat оеЬЬепзи met toillen bot/ enbe зуп ban oocB göe|rta'ft aanben Ipbe/ oocB Cteifttus зейк/ enbe bat niet onfcljulûelncK maar aljS bcrfroo^bcrsÊ banbe upterlnc&e BercBenbiebe. Шам na и 3eggfien/ eñ utoe^ goblo5cn Jßecenattsi gob* 1озеп raabt/ befioo?ben 5p 3icfi fttl gfiefioubé tefiebbemmenfcftémecr ban «Sobegfieftooi* saamt te ftebben: t'fiupcr&en nabé tomt gfie* fjangfien enbeoberbepben зрЬеп gftefttncfet te fiebbemenbe als 3» tot ûomen toaren/na* be ßoomfefte зеЬе gfieleeft te ftebben. 1 1 1 ©itiö gfieé <aob5aligftê raabtjbpïm* fium toeberommebermeut m зпп onbcrtuyg Ц 3äep3er/3äoningijen eñ #¿tncen;bequaam ЗУпЬе от bé Tineen gobtlootf te malien/ eñ iWttz зеЦ« ооей b'onberçatf. toát oryeineen*

31 ш

im


7 ti4 fí#.0.í.rr. KfcRí¡St1ioíf6 50 Ъе glitte !¡í. Jfêaattoat 5eggJ)é tot bit berbobt toan pct te bernieutoè" mbe ФоЫрйе bmgfií/booí bcnftnnotecrbtt DeStatenî 222.a Шааг banbcttoteDe ш De torr brr nature: Hat söp niet m teilt Bat u gbcfchtcDt en Do« em an* act met:toant ;p begbinncn Dp rpghen erpetientie te leren / Ijoc ;to aar Cat Ijct to Dcu confttetuten emtgbj «oetotltteûaen.ï.129.

but tegljen зедд&еп eenigöe btoang-geríg&e <Tonfifmiantm. ï» Сен te güeen typftepDt Der confetentíen; re gfte* botkn ей и gtjelobe tuat cenen goeut Duncr.KLe. 1 1 7 <Confcímtieb?phepotie ecu gbceftcüjcK binen/be* fíaanDe tn bjpmahing Des ocuûcria cube Des ttutoU grjcu boors D002 bcrgijebing Der ;onom mue acune* nunge totte htntfcbap <6oDee upt barm&cmgtiepbt in €tjîtflo.ctr.3t.e.t 17. 1 1 8. î©te щ1 пц кошт jeggen / bat De «©crcfttrtft pes« manDe De bmb rp öt Der confrirntic oiitnomcn öeeft/ Ütcjc cenen pegheltjcKen aanpnjft.lt,e.ug. D.V.Coornnert.

¿г 3 Шг be gíjene $ullmt боппеп зедд&т inet toaarßcpbt / bie b'argfjeitfttgfirpDtfnei: mcrcítenint bcrmengbe- banttoeeberfcöep* ben bipftepben/ al$ ofbie een toaren: te tocté ЫрЩЪг ber <CÍ»t(teuen enbe bjpijepbtbet tonfetcntien. a töam aattgaäbc beb?plr)epbt ber <£&ifie* nen/ blijcbt te toe^en een berlofTingíje tot bes fcunbete rtjefe eñ oberjetting int rijc&e €W* fit of ^obeg/ttoelcBisärerijtbecrbigljepbt/ «tam. 14.17. bjebcenbe bïpfefjan mbenöepligöen gijcefi. in tocieft ttjeit gfiene Potentaten ecntgfi gfje* biebtftebben.toant be$m# rtjer gftenatmjS blpfeijap en magn niewanbt öuec benemen/ wtoepntgï} aie fiuet rerïjrbaarbigiicpbt eñ fejebe met «Jöaöe, toî'cmotDt eemsíje toare maw*


ittftrtclaren bat belctten ofbenemen/ b 2to осзе €fijt(îé bjpßepbt cen зеШе bing tonve met De bipftrpöt Der confcientté (als De tfonfifro?ianten gualnrfc 5eggben)5oenis¡/ nocí) en ig nope getoecft/ eniglje DUiang m be ronfcicntie: enbebebben ban alle <£bange* ïtfcïje enbe berbolgböe t'onretbt baarobet gljeü laagl)t: baat bp nu binet be bertoarrm» gbeber boo¿ftí#eben lupbcn bter mne Uooj 2Z4 jBaar aangOaanbe tiu be verbte ötoang inbe ronfeientie trgijcn be tto сое top* ïjepbt bo?en berjjaalt/bíemé pemajibt mago bctiemeii/Ьсзе bêjlaat int inoeten boen öaar* men berboemenip: oft int taten öaarmen за« ligbepbtin níjelooft te3nngljrleghéboo¿De gtefe. bit mag&men 3ien tot een ecntgft boeefc in ttoee érenmele (fioe toel t'felbe not!) gants onnobtgg toaar / alfmé ш aar norlj herbenet b'ontalipiîe crempelcn 0113er tpben.; ©ar.r« inen t'goube beelbt mofi aanbeben of afcjj tooiben inbenbup?igben oben(©an.$.;.6) toaht bte b}it gongoelingften toaren gfie* btoongßen afgoberte te boen /of int bper te gbaan. <©езе btoang-bner noemtmé te reeftt btoang inbe ronfeientie. î©ant offrnoonöe fterebe €&tflenen-, biet alles in Cftnfio ber* mogft cn ; niet en inogfté gfteotoongben too¿* ben<6obete berlaten : 50 vucröcn noefttantf baar D002 beel ftoarlicn gbeb^ongQen/bat ;p cer ontonflijrb ЬегШезеп in baar runfrientte/ ban in baar goet ofbloet guets te jftebogljé. Ьезе btoang ftrerUt tot bet motten boen ban t'gftecn 3» onreebt enbe зопЬе gfteloben te 3Ön. * is Ifâaar ober b'anber ;pbe aangöaanbe


156

йдл)'.§.11..

¿et laten/ и* mebe een btoang mber tonftfen* tten/nan tc moct m (aten t gern mé nootlrjtIs gfccíooft te moeten gijeöa an toerbé ter jaltg« ijcpDt: alöocffening ber Sacramenté/ t'fjo* ten bec picötrantcn / t'betmanen ban öuec naajîen monbtlrirb of bp fcljnft / openbare gljebcben/ 43oDfbtenften etnofmperi&elbä hjjf of goct te bailé. 3ulejc задInné in «©aniel/ bie Itctier IjabbegOetoojpen te too^beninbeu. fciipl ber 3L ctuuir ùaii te berieten get aanbe* ben Фойец орзон topîe/toelca boen op Inf* ftraf majstierboDen. Фап.6.7. ш. а JB ft Ьезеп btoang atсо г beren оосн rem* gfte^ebtcánten m Ínter gbeb¿uc&te ftfeíft aanûe jtabtbanlLepben (pag.3.i.Jft.j-b.etf.> fjouttébe al30*.Want nademaaldie van Ley dé gheeniïïns gezint zijn eenighe andere oeffe-? ninghe van religie dan alleen de Gherefortneerde (imraers openbaarli]ck)toe te latens twelckgeévryheydt maarbedwangis: zois ijmmers in dezen deele inede een religions dwang binnen Leyden.

>t,

Ji T©elthen btoang ber cenfeientten oft» religious зайе/bc baarinoeber is ban Ьезе nabolglicbc inet inecr anbete pentose b¿ucfj¿ ten, alß namentlg'eli

©ant $aaufDom». Ley den. гзб jBaar om b'^toerhepbt aan te poiren/ais Ш öcliooii ben toaren «©obeoöicnft met Цате macht tino; t r fiaan . tuet mctdimöc bar be beginfelen bes f&aaufboms ntet ghetoceft en щп om een Uaífrljc «3oob0bienfl aan te rechten : maac om Den ulbert ¿belobe , ?oЬйщ be ghctojocghbc afgrpfehjefthejibt Ы» Paiiföo me behent Uicrfcf ,tn albcr ¡laaifligheuö vx te b¿lng5en. ban brtbebtoang/ enoeghxenanuer Ыпц/


fi#.ij.$.ir. Im Uns/in be rechte moeber Dca paufbame gbetoecfí* toaar ùooi tip gbeitegben te boben al bat »Goû enûe jfóajefhpt foert gbenoemt. <t?ri en ie доеепФооЬ/а ötenff jo bcrbloecht gt;cfc)eeft: bien öP met Dc?e mtb* örien met en rjeeft inboerat enûe banbtbouben mo* Sbett. Detopte bp alle boogbet>ben onöerbeboctch aöür. enoe niemanbt ; jo liefbem щп hjf' ecit enûe goebttoaa ;&ímtcgt)m fliehen en ЬОфе. чЗ.алй, «tbeberfo.

t&an 0гоии»фЬе bfoe&tftotfm& Staten Gcneraal. «7 a Jßaar heel toonbcclpJter beeft one gebotöt/ Ijatmbeje articulé noeb betmaanghemaacttoOjbt banbc#laccatcn : booitoelchrbeB tsoningeonber* jäten tot religte bebtoonghen *ouben tooibcn.ato oft tot noeö toe ntet bloebts gbenoegh ghcfïojten toare ter jafee bâ teligie : of het Itcbameljjftc jtoaart/ tn oojlogtj enbe iti bjebe / en joube noch" moeten bo* tmneren in f(turh banbe religte/tegöen alle Фоовяи ^ueötigbepbt/ enberetbtbaaröigücpbt. ЙЛ73. Ghereforraeerde. В <t?nbe hoetoel batmen blpteltjcfc heeftghewebt иа alle mogbelpfte mtbbelen om buer iipt te roeben: îoift noebtans 50 / bat ftoe Daac meer njn gbeûoobt ehbe bctbolgbt gbetoeeft/ boe bat bet gbetafmeer ш tgbetoaflen : in iulcfter topjen / bat ooeft ten tpbe bc* lertogbenban Ulbebooj besbocbetobanbenptbe* oobt щп mfftütn aebtten enbc negbentten bup?mc menfcben/ecf.m.i. "

аг8 <3Eot mp зеЫ/Ые bit ЩрЬе/fjeeft «uno i í<S6. ben eerfien jfcbíuarij bemonbt banbpne^.evrti. Щ. gftebacfttenifre/gfte* fpío&cn : bat ftp ftabbe upt frftítften upte re* gtfíeren ber offtcíeren tnben lanbcn 5tjnbec <errcl.^tabtftouberfcftappé-oorft toan cent« gfte upt 25гавап1М;Ье ñamen enbe bpnameti ber gfteboben albaar om be relíate ; lopenbe imex ban3cjs enbc bertigíi bup3cnt menfc&é.

31 fc

тш


IJ$

töj.fj.§.n.

DjcIcki? groutoclphc moojbt bet ottttûÇefetf Iupben щп <tc%ctl 30 bcrtehjcb jammetbe: bat зуп àanûftcboîcne sboeoertterenoepotis mebelpoen be üocnncnr.lurvtc oonafic tuel ftljijnt te *gn gftelB eefl: bat J)p eerfrmaaísf be tojapenentctyanöennam/om Ьезе eüeiibí» gïjc enbe tocrbittfUte Ianbt;atcn ЬапзШг&е ЪтЫдЬгщаппрс te berlofTen. gramere fcttbetupgyt5ijn<ij;cel. зеШе юздп «polo* tóepag.í2..metbe3eüJoojben:eñickzegghe daarenbové: dar my noy t en hccft behaaght de wreede executicn van vuyr,zwaardt ende ■water ofverdrenckinghen. ООСЙ Wtïf

Dan mtftroutoitn Ghereformcerde. ¿29.a ^attjjnbooBbepbtenbemíjnSeerotbaar* inne jouOen raogben boomten : moten ур ftiict bepbe tjanuelcnöe ronötlijcft^ohaeteitiflöe biffúmüatie/ aan b'een îpoe tocitet im «3ftccefo?meetöen typ« ertrttrtebanbaar ttugiergbemertKr batb'eeœgbe ooj?ahe te bte buer m nuaaot bermoeben щепдг / en maaeftt Dar Etmgijepmmtgtje Dtngben beftaatvbie Öuer allen niet aangtjenaam enflm : <©nbe bat aan u'anber tube be ?е1Ьс<6Ья:Ф*т'и;1,с> boojboegg* IphcmtöuelcmbebooiftbanöetUo.Catboltjcteive* Hgtcbcrjefterbcn: bat$p gbeen btng minberenbe* jBbeten/ban beweibe reîtgtemetgbetoeltuptteroe* ben/ bíter goeberen te robe / enbe aan buer te nemen/ énbeeentgben baabt и bebjpben tegbentbetamen ecnegtioeöenburgbcra/etc. ^гш b <£nbe поф eltoaarte: ífcaat b'ongbeltjrfeftepbt enber bm burgbcren bebben be tome polittnermt o&cnaamt bas ccnojartjte pcftilcntte: entre baar te* gben ооиЧ be gclgchticuöt u'alOerjehertfc banör bee gbemrmbeftcna eenöiacjjt tnbe bafhgbepbts . ?« ban осе religions erercitien bjnhepbt in cemgtieii jjlaatfen box «©berefojmeeröentocrBtbmomen: m* *«toelci4ebtíbm<taréolpHétocrbtgbegoebm : toíe . cnjiet


fUj.tJ.Ç.lb I J« ittfiet witt bat b'eene partpe boot batboojbeeljai too?ben bee te moeûttoîlugbcr/ enbe b'anber te mtf=> treutotgbenala bp betmoebet/ bat öcm ban öanöec partpe; bá contraríe religic; pericule te biejm ftaat/ jo julien top toeöer bailen itibe jammeren btc ton in* fie boo?leöen jaren bepjoeft bcbben . etc. fltenmue íicr*i5ercfujmecrbcín©íanctsrBftcn<©íato?.C7í). с <£nbc hier te lanbe : ?o toaa tnt beginne ccnmue* bigljetoebcrftanbtgt)ebaan:bp allcgoeoejöatrio* tax / cnbe lieföebbers bea gbemepnen beftcna / wn* ter onberfchepbt ban religte:tot bat ©on Janjbooj 3!efutten enue anbete üttera gbe{pfic;onber опз bcr* fpjepbeeengronbtoo^afte: bit bcmgoebr bochtete juHcn baren enbe onueröouDi een boobripftj frbep* fimgbc; jaapenbe onbetltngbe fufpitien cñ mífrrou* teen / bctmtbta bee reugíóna bcrfcbepbenbepöt.

©an ítBttt cnbe ttoctbjacljk 250.a -usiit toaa Ьлп een epgbenttoftc gronbtont bcbetiîtelijch op tc boutocn ten oncemgíiepbtenDe ftoepbtnsbebangbeljerielanbtfrbappm.ifâ.4. Ъ lüant hetía onmogbeltjcít bat be ftccten eft toil* ten toel moffbrn bereenighrn enbe toergaöcren ala in ecu Itjf: baarb'cen of b'anbereghebatct bebbencen booîooibcclbanargbbenchen ctt. fib. 6. r «eiiöe in ?oberrealffe ( beltttcrfche) inaííema* mrren mlcfcea (be<©erefojmecrben tebcrûoemen) te boni ghRtnbt toaren: batfe bchooibcneerfteltjrft rnöe a!bo]cn ons te berljown in ecntgtje toctrigbe bergaberinghe: cer batjuonocrben fcöonenname ban eenöjacbngfccpör : ?ö groten bper ban ttotfl en=» be ttoeeb?acljtbco>on?crfterri5cn aftonberinghi ей Jberboímen begonfien te ftoKen. p.a.tj.

r ©anmuptmmenöcop?oer. De Staten. is 1 .а ЪШск gljfUomen щ\Ьс m ooien banbe enemcpnte ( öatbc tîomng inttocrtfî toiiöc ftciica в jjiiquuttiecnbeSjrt Crentfcbe Concüium ) bebet met


14<э iriMM»"* met гсЬспе оатЪг gbegöebt ban em fltotebttoettf tmiwr hurr/enOe em aftrecft banbc goeöe affcetit'trie }»;atsgöaeuconöcr$aten;bcn boo?ft tetmingoan ¿äpangieu nice ;tJnmuooj;atm alnjbttoeflbeojaí S5£nhabûtn. 23.a49.netfb7enbca.Ü0. Annoteerder. Ь ©attoilicatocl alien фипееп cube nanen ucr¿ raaaw tjcbb en : ua t ;u hen toachtc uooi be opiо tten inbe mtrotecpen : bit uptc uctuolgtngbm plegben te fp¿ut)tm:ghelíjca Ь'сеетрей baat af betopîcn.Cm fteftetictc.ï.5 3.

Ghereformeerde. 232 Jíiiu «jn booít bes oettogbé uan Utoen Bdeebt/ mbe^pneoghelpRen gtjcuolgijtBtote enbe$ect$Oi* gbelpbçoojlogtjcn etc. ЛЙ. 2.

î^anbft landen fcrdetf. 233 îâtrtcluooauDOZûîIfbcjliîcorrIattîicn'baatbt feoophanûel 5 err is ucrmtnbcrt mbt be banbtmetc* Lm berooctt cnbegbcmeengftcmaacfttbentyeentä ben natim : in toetche bmgben noebtan© §tt piinti* paaltoeluaten beftontbet lanbrn. ¿fê.2. îBtetflt ban ( îepbtbcpnncebanOîangien $.1. ghebmcd !tcniBin?(jii1Cpolagieiiag->37 ) bie$ic£5almogÇen tormén be lanbcn lief te hcuben/ enbe raben jal bat■> rn en $ulcacn gbetal bolet tal to cet) jaghen : bet Votiez hcbectterkcnbehct lanbt laten jal tooefi/atm enbe tllenbigh/cnbc ben bjeemben bebolcRcn enbe rjjcK mähen*

Wanbtt Hanöt3aten berberí* * 3 4 %%• fitifeöft îeïfbat ber Confcientiett bUiang maarht i^ppocrptnt/ mj.mj.§,4. <6obIo3en/ííií.üg. §.б. tnbe menfegm niet «Soöegöienaren. ug.tnj.§.7,

9*»


San Hatwrme, Generale Staten. s?í SoMbentopDanmctuen/ûatocïantimacûi bat mtDöel ( een bjebe ?onöre toelattttg banöe ttocci üetciigtc)}ouDeiTtooiöengftcujactKonureDcgtoUi= tedticrtetpïannie nie opt toas/ <&. 19.20. ï» ïJDtc ( buiang tnbe confetencte ) en ttffîcn te âtatcu anbeten met aanboen/ nocij оогй tan anbeten ntetlpöen. 3tct71.IL. Leyden с meaem'rr/îeggbenûé : ;tm ooefc Daarommt toct tpprlijrft gbcrcfclbcret enbe gheflorcn: ûat ton tôt gtttentn religions Dtoang/ ínt Шерп no ф int ¿root/ ofte Decreten ОаагФег ftredtenbe aan te нетеплой* benbreftaantotllen, «ö.a.irt.brefo. enbe noch: t <Êna r, üu <ôoûcs gracie, Ьефорсп tut inöre boot te boltjrebcn ' bat top tot gl)« religions Dtoang (йое ftlepn$poock?p ) berftaan Können. Cnöeöaarom« me Können top Ipöen ' öat öe gftdeerbe baar ressert be berboolbe opínicn / toct fctynben eitbe ("тскеп na fearс toetenftbapne grjcbnipciten etc. <G.b .üjj . 1©antötttöbetööeef^ t Want get tö onmogfteltjtfe / ja ööcB Ш* ÎlïjeefjS/ be tettgíe-, ja ооей ftettetté; tetoètnn* en mitten uocbclö stoaavbc /;o niebe lud berftaan De Staten generaal . зеддйепЬе: Willen topons Dan altñbt floté aaneen^eibcfleen^ мсекепос met bee arms Starbt te bcrnieien tgbent is berbojgben int alore feercetfte Der fielen tnbt niet bupgbcujrh en is, Dan allem ban <&оШ <& . 1 9 .enöe поф alûaar. <©or6 fcíjabeítjffc. ö Simmers men ?tct ftoe luttèl gbeboóíbtrtijccft bcil»ep?crläaarlrban $ecrtiogbcr m. boot be toa* Îmen-,bp hem от Deje ?elbe ttoift aanghcbaatöt; t« loogtibuptfrftlanet : enbe m? al bu b}it líoningftert m ©jamfetphe / enbe ï©uc b'Xlue met De Comman* beut ban «Caffílíen m gollanbt en XeelanDt/ ttodcB topm«on}cgtoreftí)aDeb.cbütn berjotbt. itoecm,. 3¡)0£t


Œoet ben gïjetyeefben bitten, • «?n be gbcmccnte ?oube bá een toerlt bcr quaabt* teilltgUcn bermilt too?öcn / boo; toelcfce men altijtt taubr motten in tazgtit ftaatt: D at plunben/bt'e on« religte inben gronût nict meet refptccmi/ ate top f^aufoom gljeöaan bcbUeu/ one mochten ñapo* gfyen te bocn/t'?elue top mette paauflijcKm b;ang ghebaan bebben. «З.Ь. enûe jo jelfjepbt luit. Lip.

f 3în ttaDtsïjer Ъ?еезеп $tjn tñ tot Alle öföurljten uctfclj.itcht. lib. bj. jßctücrTicö batí guipe. Leyden. g «^bc oie щота jouirai #i/ bat m baarreh'gte nict bepmctt' mut noch tana teghen она met jonûeit (Míen brillen / jouben top qutjt gftaan / enbe one in ome brnaüthepDt ban meerber gulp betooft ?ien moeten. <©.».

i?6 <enöc bui'tfctfjfermebe ai bejen raabt Sl.Uip. reibt bet&eert : 3tdcjc bat baar boo$ bcrníelt be telígte 5rff/bíemen poogöt met Moangtnbenamfeientíen ;boo? mataban toapenen ifîaanbete Douben/ 30 mebe 3df îeggj&en De Staren generaal. 236.a líoebathetjn aileoie hanbclmgljen tonen ten uptgangben jeer mercftelndtrbat be muteten/ bit be Wonnig tegben one gftebmpcftt 1 met en bienc tot Wen epnbe/baat bnte toe beeft gbefcbtekt/ maat#it gantfelncR contrarie toercftenbe.SBaaro я» moeten Йгйои'Ьё tooiotn boo; quaabt/' enbe nictboo; goet. 53.<£>e;elbenocb: b &nbt nochtane inbtent $0 toaat / bat boo; bit mtbori be Koomfcfte Catholpfte reltgte befebermt tooiös/baat joubc noch eenigben gronbt $n . тая* men #tt boo; oghen batmenfebaar boo; berniclt/ ban boben totonoeten, ф,го,епь* jo be 3 jr>. Anno-


Annoteerder: ** 0 an parrpe mer gfteen toapenê en maaft berWfe enbebat haat tüigie Ш^МтМпаЬт btooíum: anöermeerenbemeetmpertftelftomt ЩИШ| ¿37 JBaarf)epl3aamenbenutiiöbe raabt bet beeren Ätaten/baat tt№ ILtpfp raabt ftieer-retôt fîrpbigo iß . bermitö bte toetrS ÏDC6 toerfionbe te beßojf/bat зр brçé btoanabetflonben^eagftrnbe ' De Sta ten generaal. f., /?aáttel'e ban Hepûen partpen ( beftonimrirf тА/^Л0^8иапйегЕс^Ьаагй1дЭД^ JWntetettoeíineSííW» be&tattntotimcb jaftelncitboen. й.99. Annoteerder, 6 3n mupterpe mocten noobt;afteWcft ttoee new 4>m «tt/betoelrUc; mite barfe H£35 m« ÄJ,eV*,.em «KÖAeetbiifte ;áfte/fcbetoc№a ^™^5^0tr^n8met?tllcfteautOM«ébetoaarr! jaftcbie be toetten &iefcer/bie be bioierrbcVbTtoer* ren beftbetmr/ be berberbera banbenSS boo?(laar. $jer taren Рес^ЬааЖеЖЖ ».»«--« S2Ä2S£ em quaöe *aacft *» renrechtbetr* *«ЯьЗл с <£nbc поф 8ícr Ьоо?/г г i.be âtaté. enbe am1, boosts be 2ínnotcecber( 1 29.) * ' raw h •« .i Annoteerder. ¡LteASSî-^ toaarom mm oaiic«: од» beùooit toe »Г«а^; lattrçfarçit Hptc b¿ej« fcauói


144

fö4M.l**

É

_

toanoc «amftöap «fcobtя . als *p in tnter tclbe otter* stpiñcn Doc becl bnp;enbt mcnfctjcn £utr oubet* «crtoicöcitJcK gtjcboobt tiebbm ; jaom g&tm an* beroonafte Dan bat^pbenlicbct batten two? 45ob toilöcnmbereligteboiDocn/ op bat/bp Ща berrean ntctopmbcniben banbioebt te fto?ten in entsafte/ Ute metsöetupttomDißl)^toecrtmraagt) gtxtgetxt too^bcn/haar bloebt mfgftcbjcjc ni« enjouoegbeí Ïejt toojbcn/ cnöe battct onno;e1 gfcefïoK bloebt op enlupben niet enjoube gbeb»oftcn tco^bm.i л 29.

158 2x> belt 5p Ijtet gfje3epbt bábs btoang inbtronfctentie met &eflelf$¡ ^urïjtcn übet begöenc/bieDolgijenjS jjaârbet confrtentieti b?ang bet lanben betbozbert teltgie / tnet toaarfjepbg mpg&mfl*e/5tmbet àïle gfjetoefDt te toetmemaen tnbe te betbetetett joggen» SÊnbebjaarom 3oubebocl)ten#¿mre зоЬа* ïiiglf)e ijephamèenbebjelbâbtgoe reformer* bcreoftcbermeubjetgbât quabe tntgoebe/ motten öaten/30 SLtpfitiö Ôfm leert eñtaabt ifgftebiebt met Ьезезрпе toettení I- Lip.

M* Mtt àï!em ont btt <&óbtft ïmïle(beé met te mm ooth bte$e btracjjtal öeöelm fr&ûon йпьт mettfuetUngô) maaromöatoesei • Wight meutoe <2$oDé inbttntfyb be, bêle аапродеп tot beranberm* gire örr тщЦс mat tmt ontûaatt j t'famen5toeringï)ê7 opferen/ íjep=> iwlbfce bergöaDertngtjen ; îafettt booîtoaar Die geenflmsmit en $i)it toooí beôeetTcljapmf, ity, tj. s. i u


D.V.Coomhert.

V:

Í40 «Der <ü>oben berfinabeiríffe / eñ frijabe íjooí be J)fcrfcliappic ;outy ban ban ;obanú göc btoang ínber lanbrçaien tonfríentté ooí* заке зпп/50 Kb ho it . toat öne ücvcoi;aarht íjcbbp nu mogfjen 3ten/ts¡ 3uícr nut tobo? be« rncae COjiftíííft nut batmen bed bebepnfbe ■ФсЫозсп maarШ Vryemondt. ^fcíjtjnt bat ^ufíuoftírr nieten acïjt о» £!utfn jjeerfcftauute / uocfj ou ber onbecsati 3telen eeutotglje 3alígljepbt: tnaar bat fjpt ooqU aHeenïjeeft boben al ou ber Щтт ueKíjcrratnglje/neerfcftauuíenbermeríngfte uuter Щтаа/т onberbanen tijbtlijcb enbe JíjflijcBnut. Byemondt, J&djrjnt u bat 5o:tneeft aUe$oIittnensí 5uUcnl)emíuer acoten gíjffpiOBra te öebben alsseen $olttituß. D.V.Coomhert. û Mm îietjtttbooî 2z. е. %. i64.i©at bet beer* fcftappíen nature te te ümaarfligtjnt bes tooltt/ met Ote фмнееп 1 pjofijt / eft beatna 1 б 5 . eat Dea Щт> ten macht in tiefen ni« jo groot/maat minber is Han bee nolct macht. Ь jfltcm itocb upt JFcrö.iaafq.öat alle öetrfcliappir/ »onmgr^fteti'ïïepjerïijcften/moetoettiglie^beïi ффЬеп ban teerten ende menfehenahebonuen адя tot gbemepn pjoftjt banben bojghcra / enbe met »*• banöenHegccrdewetc. f.i66. cnûebaarnoch: '-. e <¡hitotltnietmcpnenbatbetocrelt enöebaar in ¿be menfcben/baní&edegbemaacfctMi/ от bat ?p ben ^lineen *ouöen ptofnt born etc. b «©euefbe/bteallejSbatfemagötenbeiten bupbet/tâniet bltnbt ; nod) 3P berbltnbt ben toaren ItcfTjebberss 30 met/ bat зр be grobe .ЯЙОД&еп niet m m uodj sent ; ia ( bat ar*

»

m

i


i4¿

fígii.§.ii*

Cïjet í¡S)booj bnegfjben 5oube p#5en/tût ne* bolame «ñ toerberftoan anberen ; neen . ïjier # om en magí) ícb llipfn / notions / of lu* gufît raabtgíjetoerg toé in beie níet berfrjjo* tien : ban te toele opter pinten fyttvffyappié mit/enbe te Iuttel opter onbersaten 3íelen 5altgl)erbt te atftten.ÍLipfius' toJeet зеШе toat fjp oocb baar af fieeft gDefdfoeben in bit зди nij.üoece ir.cap.be 24. *97.§.pa.i 57« I. Lip.

a 4 1 $oo?t ) SCugußum згШе I bit Doo?ma!0 fpiârh toteé ^rnadt aï=> 30. «Dnöcrliouöt De cení gíjefteíue tocttrn ttantbaßelijcR/ enberan* fcert Der зсШсг gijeen ♦ tuant al iff ont De Dmgtmv Ute maueren Sate & alletn0(ofDe5eIlje)bipöen; argtjer 3ijn : 30 3ün 3p nocfjtanflfüm gjje* nteen-beße nutter / Dan De gbene/ bit Duo; bcrnieutomgbc tooïDcn tngfjeboert/ of Die Wjoon al betet; .4

5tin.mbir.§*i4.

Фе Dich üerplante Ьоб / en toaft mettöel.§*if*

<©ocr toojD De $гШ ontoaart/ DiC50UJantUeltcñDoo? fnooe on* ÛaDtglîepDt ||ec gtieboDcne Der* bteDt / enDe t uerboDen Qbtbwbu


fí0.ff.$.n.

147

t^erfmaaöt up u Dir brrmm* torr& oír/ om toattr fcfipnrnüant íwrie tioo?t tr b?rngí)é / oocn ггф trDm0örHbrranöere.§.27.pan 3 8» 24г Cnör toert öat tooowiaalö mtA ш, Ыт rn oprrrïjtrlpnet in alle fjan* feS bcungijrntjö uootfirn^o bat öe за? ¡*«* «*« fern Dir umgörhrrrt toojörn/ in at* ^ ЬООйА gfytv too?Déürranom* ШЫ. §.is> Фааготтг oocn trûuDr sör* tnoontr unöerijouöm mort Шор Urn / ooch worn ömgijc öaar min* fir aát0 síjrlrgíjr* ibuд?.ра.1 j 8» Vryemondr. îBaarttHmt Eipfitijs onbebecHteïnc& öat Jem anber onbcrçaten bertnpbmg banbe balfríje <o>ooo¡ebten|í / en oeffeningfye banbe recate I aan Suer toare gíjoeberen ber Rielen/ nocft aan önet eemmgfte запдоерЬ/ met met allen en té gfielegljen : maar bat \yv bañen al <nbe ín alien ttarfitet na be <©bei-fiepbtg up* tetltjcb tnrr bermerfngfte / befíenbígftepbt eñ atfitbaarftepbt / ootn ber onberçaté lrjft> fie соеЬ tybtlpne toelbaren eft rufte: baar toe mé be reltgie; 3p зр ban toaar ofbaJfcfomoet wtfbwpthen enbc bupgfien : зопЬег op <©oo ef39» gíiebobt te acgten/maar alleen on beg iicnaamg gftemacn enbe nt{îe. $et 3al mp toonber gfteben / bobcn toon»» 4ec/3oberecfttmepnenbe enbe bjoomfjerti* gne 45fterefojmcerbc,tc6 3bipgii>e be ¿taten lJanbenIanbej3ulcB3nn fcfi?pbenfionné toey

M 9

jírní"

,


J48 flg&JLit* ftemmeit , toant toat tfl anberg baat frme^ banbr liomng Dan ,t>pangen 'uanbr ^aujs; tnbe ban alien partpbtgoe #aptfté frefcíjul« iiígíjtbjoibení

КГ

IBat toozpen зр meer bcoi / ban be trabí* tú n ■ Dan b'oube gíiciuoont en/ ban be Conti« lien / ber babeté tnfettíngljen enbe be lanbtá geben í ficbben be «tßljereftymeerben bte met flïjetefo?mccrt/3o?p 3elbe 3eggí)en en baat иазрЬс naine boctéí D'oubegbebicucnbct* tu o:um enbe met betet bermeutf 3Íht5epbtíjponenthjtbbat bm gfjemem« ïjcfrcnô nutter to b'oube bingftenjbte argíjec 5tjntebcbouben/ban bte Dooí betet te bet> ineuUirn. 3nuncrö oork bat b'oube alie but* gljen 30 üjel booî3ten ofíngljeftelt (jebbeng» tat bte ntet beranberten moghcnüJojDch/ 3onber bte te bcrargïjen. îtëatbolgfit baar anberjs tipte ban bat be «©íjetefbimeerbenbcftoomfcfje religie nitt en bebben gIierefo?meert/maar gftebefbî* meert/ batss niet uerbetert/maar berargert/ eftDßt5pguaIi]c6 gebaan oebbêbermite^p b'oube gbebjoontett; Ott ÛÛCU möl ttlín*

ton Dtngijê bdjoojt ontortjouûni tt HJOJbcn; berbjo?oen bebben. Ж.о be!)ooibrn ooru be aflaté/ brbaarben/ beloftcn / ten ^topgïie íjet btbben boo? be bo« ben/5teIimfTcñ/imffen / beelbÊ-eertngne enbe meet anbere зи1гйе btngíjé;bíe bemtnflentct en зпп/fumma be opébare afgoberpe; onber* ïjoubétebJotbé:om toelr&er bcrnteubitnge ban be <©erefo?meerben ooea be »©berljcpbt te reißt ban omoer/ rebellpe/ enbe btttttpt) ЫШ lamina/ Paauí/ eñ JDueren aanjjáitfl

toofim


ff#.#.$,IΫ 140 Ьогьеи afteffl&olben enbe bebocljtat : enbe booi Î5P0 &ерзег$ cribe líe» mer ouöc nigíjc* ftelbe plarcätcn bp ЬирзепЬеп te recftt зп'а g.'jfDooöt gftetoerfr. bat is nu meiern зеее betinetel oojbeel / ghegfieben зппЬе bp eencti tie niet gfieroepen en i¡e¡ / tot een rechter / bie gfteen «©berftepbt/ gtjeé rethtfgljeleêtbe/ im* mere Ые ooca gfjeeti 'SíjeoIoguíS en tö / enbe bat nocfi tn 30 grootbJicfttigften Ianbt3aïten; partije ongftefioo#3nnbe; зопЬег alle reben/ 3topgftc eenigíj bétons /tegften t'gfteboeleri Daube benoeftte enbe gfteleerbe tonffiepbt alíer <©berftepben Ьезег gantfer beberían* toen, ja bat meet to tegben eenbanbeoube Ъ&мщт 3elüe / baar lltofrájS 30 bele af £oubt/bat ftp fié in Ьезе bjte Camttelen biet* ma al ü oojtftaalt 'namentltjcii Eactanttum. li Фе« fcÖipbcnbe(Itb?o.j.tap.2o. )banbe afgobtfefte toerbolgfterg ber Cftjifré Serenen/ ntet anbers bâ offtp metter ftanbt aantocejs opteooomfehe afgoberpe/ bolingften enbe tutte tnfettingfic 3epbt al3o : №&<a ъщжьт* be mue gl) ernennt biarö tтан mg tjc öolcn 511 gaarne епое#>п tjuer btoaaftjepDt jonfttgtj . maar jo gfj|» Ы tjtiec epfetjt reoene ban Saar tyocDtmafungtje/ ja en mogbé ?n gtjeen «bene oaar af gbeben: en neme« |>uer tocbluttjt totftueröer boo?ouDcrenonioee(; jeggbenöe bat Die totja toaren /bat #t дЬосЬгдое* aetjt bebben / bat #> gftetoeten öebben aile toat befi toas:m beroben aljo jieb ?elfban tjuer nnnen / entw bannen buet $clf banDe reben /mita bAt jp mute btpùtx Doiingtjcit gtj cloben . Byen-mondt

феЬЬр ban met toillen ofaonnen ;t'é toat Htpfiuss terfíont baar aan 5clbe fcfiujft. I. Lip.

143 $фш $al tefc ; зедор ; mm*


Yfe

идд}.§лТ;

mermeer beranDeren i netnmtt* tneer -, ten зр Dan Dat de ôoogbfte nut ofDe ijoogbfte noûDt/3tilcr upt perft.üjant icn benenne Dat De ow De íjarüigfjepb en alte grate ftreg* ïjepDt fcljaDeujtR is, fomtiîDW/ até topt niet marijtigïj en знп. inj. i** 30. pag. 1 38.

^aaromme ttopfeletcn fyítt te recïjt / oft met Den teinte gfjeoûj* ïooft 5p / een luepmgl) Den ttjDt in te 3ten:Daat men 51cfy na De&oûtf te Doegiien/3û aile polittcienf Dat bu btlen. tftj« itj. 1 t. рад. 1 1 °. D.V.Coornhert.

144 %o\tett№aíbíafel/eñ3omepnbeton0 écrit bte^an ban 3№jen;ntet ten garom maar ; boIfeomentlgcB ten Cpîan / met 59« Ïalfcije narboen toebet in te neperemenbe 50 atftt on¡s <©on gan met 59« noffen Öupt te Ijetfcbalc&en/ ornons* toan be ujapenen beg itooottoeersí te onttoaneiten (ILnag.nj.) bat ©ebbe bie sebaan/toat nu3i.Hin.mepnt met jijn ftgjpoen laatirft anbeten bebeneben te kneten. I. Lip.

3&aar Der leeitmen ïjupDt niet magi) uojDeré/ moetmf Der üoflm Impt an nape\ üij ritj.s. * % . pa.1 ©4* t CnD*3o leert oetnjcft(aliitöei 3*n&*


jetibe be fcíjole Der ЫЪгщЩсЪ* fiepben)aHe meßljen be0 beD?ogt)]ö tñoerbuofí)cpDcn.uij.nub§.7 8, «©uralten ten mmfté toelaten/ bat be $;tnce-,m зеее ellenDig&e en tegi)eïpoeDtgï)e 3afeé, за1 bolgíjen/ met Die Сфооп fcfmnémt fpjeKen/ tnaarbtenoûtïtjcîtjn.mj^mu^s^ <©an(3eggfje tcfo ) за1теп Шуи* lijcfc afmpchen DanDe mette, maac niet ban от 3tct) 3elf te beijouDen/ петтешеес от te bermeren* tin«, jrtti!. $. 87

Щр en 10 niet fcijabelijcR/bie niet tjmmillenö CcíiaDelijcR en & ть Zobobe be Ioflpne Cefar ooefc 3ommigbc Dúo? een berbo?gf)ett ntibbeliDteOn met met een ftiaf* toaat'DtglK eit betopfelpne mtbbel Зттегй ip beftelDe bat 50m* mtglje banbe зрпе enbe Die DanDe ЗеШе partpe maten /boo? lagtjen inben ft'mbi зеШе omggebiarift toetöen4uj,rmjA<;8, Шат be nooDt ; Die een gtote Ht tttj

ийЧ


Ipfeen 3toacUtjepDtje¡ ; tyeeciu alle enoe meet anberjî bergíjelpSeit,

<Öoch maßt) icft ■ am mijn nutö bdillmitoctt en cn&e p?iírílegíen btt onuerзакп &jeftttMtt)«jrií))¿.s i « 24; ©an Dat 3ulcy em зеег ьгестг bet* moebé op u/Htnft betûo?5aac6t/enbe al beeï frfjoonuiarrrontlt beljoeben omu ban bíe buple blecfeen fcíjoontgeno te berfeíjonen /iff ïtcfjtre mertbenmben ommeflanben eñ int belebe ban t'gíjeneicH nu fjebbeberfiaalt. ЮЭас nw licíjt зоиЬе bailé memgbte booit teíjalenbanb?ome$¿íncébte retljt anbertf ban зтпездп gljetoeeft : onber bjelebe зрпе »;€• Щ.%. memone gier оосй tegöf fcfjnjft in 3ijn $.€jc.3t»ûtogie pag.90.en 9 i .aibuíí íüant toaar toe is ten bolea nut Píiuilegícn te Ijebben op parckemcnt m cm hoffer : ala Ote booi t'mtbbcl banöe graten niet en Ь)о?ЬепопЬефю* bien/ ;tt(rr Datmrc be bjuchten af gtjruoclt. etc.

enbe nocí) albaar aangfjaánbe ben eeot. í®at galber borb ter toerelt baft eft ucrçeftert Щ* цеп mogtié moten bat be eeben to fo lemneltjeft she* baan / onber milchen öecftfd mogUen gtjebíokeit too?ben.

Xal boo?t naboïgbé ban 3obamgï}e raabfs

aid Ьезеп banöt { Ы& eebtö) tuerta Sfjenomcn tje¡ / btt menfcljen ietiett titet tbo¿Bm Hol 3ottjcnöt / (фсЬ mène I ende gruutuehjcUíjepDti ^miners sen enonfjoubelgc&e onbetlmgfte


íttáojbm'e en oojlogfte/ sonbtt Шф fiope banb¿ebe¿ Vryemondt. 246 Щр/ Eípfíusi / myft oocfe JDatíjíafftá ftÖcrp/fubryl/enbe ЪиртЬ beifíanDí/bte ig¡ шздп oojbeel een man. * j.berfo, D.V.Coornhertw

147 ®at IBacftíafeUt3eren roertmeefíbe toaarlpne <©bergepöt en íjmt rncfc. öat íaat ici* b«n tegíjen Imerlupben beranttoooibcn/ toantgetouermeefíaangfjaar. Maat men fojeect {нет nubanbermeummgyeberber* &o?ben reíígíen / ooca banbe gyene bte ùaat toe aaimojré eut fcf)?iftuutlpüc bennanm* «yen/ зопьег alle mifbaabt tegyen be toaat* ip&e<©berljepbt, 248 <©teôeeft30toeprag5mac{itom3uï(T te berbteben/ alss De menfchen marljt ftebbcn om b'oberljepDt regben ©obejß gíjebobt te göe&oo^ame. bítis gier boo¿ betoont/ooefe fcat 3ult ooébare btoang i$ inbe ronfrientté. 249 Jßaar upí;enbe met upt зШсй aanpoi* ten totte beranbermgïje ban een balfrlje/ tofi ten toare religie ; boojtbmnen/ tfameñ-3toe«» tingl)en/on?oeren/mupterpen/inet alie ban* pere berbcrflpbe quabcn/boo? lanbenenbtf lupben/niet alteen berfjaalt ftaanberecíits ÍJOO?bitquaIríc85egg&éí|u(íi ШрШ /таай юосй bafrelnrß bctoc3en зппЬе upter^taren/ «pter 45erefonneerbe/ ia oocn eenfbeelö uvt i yo <©ft ban al ragt ijß/bat be #nncf íjuec fíraffcn/om fjuer epgíjenmifbaabt/tc tocte» от 3ulrftc beranberingOe ber guabe bmgoé/ ató afgobrrpen enbe balftíje reltgtcmom tfa* nicn-3tofringoen/opzoercn/eiiöef)cpmelpR(! feergaöerrnggen: baar toe 5p guer <£>obb?ee* it b jcnbe


г /4 fttj.g.§.ri. jtnbe onber?aten/ boo¿ ínter tp?ânnp&e conv fnenri-utuang 5elfпооМзавсп í bit meet ufe met/ nocí) m fïaat mp fyict met te oojbelen. tji jliaar ot)rIoo>îcUïci bat aile tsamcn* 3uraingi)en/omoettgljepben/enbe content!* rulen bit gíjetcíneben/ tegíjen bejs Щтст perfonf/ enbe tcgben ber lanben toeltaté out pet gftebielbeltjcjc te bebjptoen/ reelitchjt& na be 3äep5erlncfee reciiten met b'*©ücrljepbtS 5V»aarbe ficafbaat зрп. i ; i jflîaar mat gOemeenfrftap Jjeefr îuïtj; mette reltgte baar aftop fp^enen : baar eeni* gl!? löoöioerhenbe menftljé ; níet mogíjcnbe ban b'<©berf)epbt openthjcH ijebbenerem* tie ban inier relígte;ljepmclncK terçamésom tic te oeffenen / tot nicinanbt s onruft/ maat alleenujcn toeerloog ató frtjapen / tot ruft ftaarbcr confcícntten i Boojtoaar alie bte juifvbeniimifcnijucr onbenatcntoetela« ten ontrabeh ; onber ben balfcf)en frggn ban tijng ttjcr terberben ; terfiaan be 5ahe qua* fijen : enbe fcltpncn beel eer tot ijutt $elf8 nut te зоесаеп ben nut bet #?incen enbe öucr rp* ben/ban be eere onsets 'i?cmeI-iíonínrr /oocft 30по rtjrr bermeertngbe enbe ber lanbtiaten 3teícn 3aligöepbt. Фааг tan tefe nu fcjö'epöe/ os;; geni too« te ftojen. luíais Lipfius.

. i. s ? О Uîûûjuen Dan een «EtoölcM $t/ tnbt tot cm Фоо!озе з«г <¡3oo^ D.V.Coornhert. г;4 Ф ujoo?ben tan een naam-CfRtfien tot $aam-€Iujfrcnen / met met allen €\&U fcelgcn ßbeftijjetcn . 3tó u Dan terliolcn 3upfi/


%ípfi bat п&€ЫШ tooo¿bé;g5een bmpbett; ¿an ooojiirtt boo: t hcmcii/nor 0 ban ûîjîclni bpgj&ení jfâattlj.7. 1 6. maar bat na fytt 25p* beíftíje fp¿eetbtoOOíbt/ vandé Godloze godlozigheydt voortkomt? i ,Reg. 24.14. ©at eïcfe bat upt geeft bat Set in öccft t bit tumlß eng $eberlanbtfcl) fpieecbtoooibt. ÏD aratt inutoenjtnne <©ob5altgf)etooöjben bteup* ten ФоЬ1озеп Catauíjaíi Ьооггдиатеп / en* be Cßjtftum bermoo¿ben¿ Эоап, 1 1 jo, Iuftns Lipfius.

г s s ОД« toare toüföcpbt/ enöe 3al een $¿tme öte ujií0 i&gfytt an* tier rcligie norft umwngjeïjou* öfn Dan Deg ctmsîjcu ФойггЗ. D.V.Coornherr. 156 Stf oock Шаге üJöfÖepbt/ bat SÖP и* toen $?tnre ; bien gfyp oitbectorjfï/ met eeng aan en Unjfl; 3topge met toaarhepbt iietorjfr; toeien bau alle Ьезе btetreltgten/ be toare tdtgte 3píeIcK ban bte bier jepbt bat ôp be toare reltgíe censs entgp <©obejs ijttft.Mmt* feu ^itnte ínber toaarïjepbt/30 ig fjp ban «5obe gjjeïeert / enbe eti befjoeft utoer onber» top3Uigf)e met. fietibt ïjpjc met / toaaroin totjfbp bem bíe met aaní ofbenpbp u l&mtg; Icerlmg/bíerjíaltcomafeéDe&éniffeíofttcbpfe 3elbemet¿ of tft gjjenoegl) te зеддоеп mette гаЬе1азсп raabt-î^eer m rabc3tttenbe, ßet bsfi ta befrgöebaan: göebjaagiittoatisiöet befï / Relise anttooojöe, 257 Hidiï ifi te berfîaan bat be ecren-btéfï mtë cmgfié 45obe¡8 befl: gljebaait 30110e здп/ göcmertbtbat ootJt áobeneñtfepbeneneñ alle


its

m.i{.§.tfi

, .ш _

alle fertm toe! belpoen.maar toetflt&W ue$e toelcftbte ©ooesi-btenft йеАеетд&еФаЬФ lie: üeüe jegt one toelcft trie Ш г f 8 IBjifop 0110 met u i^mee tot öc ©ob* Inrae fcfinftjon? betupgficnbe öat top <ö>ooe julien eeren rnbe otaré ; met nainenfcftelpfte nfioebtöuncBcn / met na menfthelijtne ín^et* ftngDen m« na beel ftfione üeren gtpbuipc* ben of rereinonien/mct na gljocut gl)ttoaatt* beoubcglKtooonten /maar alleen пазрпеш bebden Dat Ijp onií bebeelt upt ípnen 50m te hoiiittttn. bte 3ept bat ФоЬ toil aangftebebe «tin in gíjeeft cnbe toaarfiepbt.toat зед ick Ья Cftnltt bebel / leetbu u fMncen ФоЬе te eer| «a Catonts leer/te toeté met cen renne gfieeft 50 43obt jeftw cen gfteeft toí laat fioien. Vuat ís be 46oDtjöDfenft enbe reltgte ote gnp utoett frutee Uo o¿frcít enbe leert. Iuftus Lipfíus.

i j 9 €nbe í»e (re mtttt Ые reit* $\t) ;al j)p IjottDen na tjrcr ouue gtjebntpc&öet tooojouueten inset* tmaljcn te btftjbeeraen / enue öe ¿epügtjerertmomente onDertjou* Den/ts eens¡ toP3*n ntan0 toerefc (tube loft 5cpöt öp) De 0oeDe ouöe söe* tooonte» Dirick V. С oornhert. гбо дей fto?é Ьааг met een ecntgfttobojbr/ batmen oBobt mort bleuen ofecrenna 31m fiepltgfi toooit/ na *nne gebobf /ofnâ Cftuftí fertngöe / neèn. fiter in tö Hipftug ftom . bte fmmt met ban bâ baberlanötfcöe toctté/ bâ oubt


ffrf.n.§.rj. »У7 enbejeben/gfioebe oube gftctooonten/ Zere monien enbe menfefien trçettingfien. fiebben ¿г« aile 3ulrr niet 50 uiel Œurr&en/ 3¡oben enbe elle afgoöeerberiß/ al¡8 be föoomfcfte<£ato* -- ■ jfe6míZaleltbna3!ufttUípftjlere/bte5pnc • befcfjermen enbe onberfiouben : toie 5a! ban aannemen be Шаге -oobsotciifî-, оно in зрие toooîbe 3elfbooigficfrfitebení inoet ntcmâbc Sultfee baifcfie religte berifuen/ nocft brfïaan tcberbeteren boo? toaarfiepbtô tuughenifTe pn lijflïraf 30 Hipfíug leert: за! be Шааг« Ijepbtttltoe ЬаагЬоог nietguebanurnblpuë npt alie зикке lanben enbe fltebení 161 ^obetberfÄnuclag fiet3bjpgfien/na tfçîeefHtooojbt:baar berbobt tuas gfiebaan bat níemanbt meer mofle fpjeben banbet topanbé aanaomfle: ttoeleft nu beehnaal met omnaarfiepbt gijejepttoaiigfietueeft: maar ten laatften/als¡ be bpanben finer oberbtelen «inbcriiens» bcrmttö ntcmanbt 3ulcr om bed fc erböte urílíen en fiabbe berré 5cgaí}f:^ij" *P «U^am? berbojbé/ boojbatonVmjObérbobt toan ber bpanben aomft aan te gfiej&j&aag tocber ter заЬеп гбг Xo fiabbe ßabtbolbttji be lEUteflTcfie «Toning recfit / bat fin Ър зп'п baberlpue ;eb¿ «nbe тзешпдбеп totlbe blpbcn /en tnepgficr* be 5ic¡5 te laten bopen in €ЬгЩ naain . 3a öoetmen ben ginbiancrcn gftetoelt/ оосв bett «íatoípficn/ btemen filer finer oube reltgtc/ berritoeffentngfien en $¿ebiratiémcttoaar* Sepbt toeberfpjeecfit/om in beter te toeranbee ten. 163 ©кг tegficn 3eggficn be^taten/fiier tcgfien leren be <©fiérefmmeerbcn/ enbe filer UQbtn gljdjoelen alle op¿erfite#atrioftrn of ШЬег*


«f8 fit).tj\$.i3. •©abcrïanberj8.l©ie заЬпеп Ijtet ф\оЪеп4 aile De« te jamennptlangfje bec5ocljtftcpbt * - иргеФомГрке eñ Jîepscdncfee biettenf&e* feenbe: of eenê eenigben 1ü'öfto;ntet ban upte öS* fcíjooIboecbeH &ерз« ïummggen eñ ЩЫ* tin/ te leten befiaanbe. 164 Jfôaat зотеп na ILtnfn toetten nodj mofle onberftouben be ©aberlanbtftfte biet* ten/b'ottbe5ebcn etc. mofhnen banntet ооск met befrijermtenbe onberftouben ïjebben be ßooinfcijetrwttingfien/b'oubejeben mbt be ganrfe #autíp6e 1ère: bte onjei banbé 3ítomng gfteboben toante onberftouben oplgfftrafí biie зоиЬе ban ben ^ftcrcfoimcerben fttet mogften berfeftonen ban rebeUie enbe ban л*, infltratffitubenbjp ban na ILioftj toetten bit oojlogft met oin een quabe 3abeí bat moet ЬсгЬезпп . bre3a6éto!gftttgftepbtberepfcftt inet gfteftelt te luozöen bes iiomngs ban %pangtengbocntftel tnbe b?ebeflanbel tot 3äole/ met oocn ber ¿©taten anttooo?be boo? ber зегоег 2finnoteetber/eñ eerft bejaitomnga boojtflelpag.i;;. 26 5 a Äangaanbe berelígie/ bttotlclte allen toa« xacörigften Cöiifteltjcktn pinten te recht moet je« .gljctccommábecrt щхи en magt) beïuonincft gdeénf=» fins boojim late (bolgcnbe beboetftappébanbc €&* tolijrke ISenmgljen pne booteten) unterlnch tt be» nnerni enbe te bcbeïen/bat tiunnc pammomale ianbmblPbeenbeonbert)oubmbicrbe'be<£atclpte SipofîoUffche Koomfche reltgte ban alien oubetpbé inbe telbc ontfangften/onber jatenbanbe «ibe lanben/enbeЫскйеоосЙЬ'опЬег* •pzobmrieiuo boni* fpaebigl) îtm gbrtoecft eñ дпейогеск heboen. «rnbe tnbe toeirise tenemaal ftenneltjcft 10 /bat *o loti be ïSonmgala anbete/ ?pncbooijatcneertijtegt)et)Hlt baoz mtbbel ban fbtemnelé cebé boo; imune natiiut« Iphí pinten ontfangjjtn ;gn д&о»ее#:и)е1скс booj* ffDjcben


frfjiebm«IfBfe/aHeanbereuMgneflûten/?aIboo?t* яап bip i tjjcbclijrh enbe piiöcr centgh üclrt ma: Pîobmcien banûe íieberlanbm gheleerr/ghcoeffent *nbe gftecrerreert tnojöm. 2.66 <©f intrien ?p niet toebetom en fumen tot be booifc&eben Hoomfcbe etc. rcligie: $o mllém gant* felijcft moeten bemerken upt öe íüeberlanbtfcpe píobmcicn, cibera berhup^en enbe lebenД*. 156. Annotcerder. ■267 3¡cft meet hier berhalen tgbene batbeouben «©octeur <©lrabua be ponte gheconfulteert hccftop be b?agfje/ oft be #iince ftmbe mogfcen apt $n (ans ben iagtjen be Jabt / á>ara$nen oft anber ijepbcne Ute bjebelftcft щп: ten cpnbe bat anber Kaabtfb eren ban be pîïnrcn ban bem ;oubr moeten leren/ oft met finghrlijek recljtbecrbtgijcr ¿a / batmen tgtjcne bat ÎÎP йце ongbclobtgbe menfcljen toil gbchouben enbe göebaanljebbcn/beoensbaaghaoockjoubegbebert en confcnteren ten minftenbenghcncn/hoemoocft Shenochttjfinbaar aftghelobe enbebelpbingbc bo* ben gcncralrjich bcrhlaart ia.JCnnot. 157. <£onft.26+ videaturetiamFerd.Vafquiilluft. con.lib.j. cap. 24. a <©e fentcntie wbtfyp buncftt mp mtetber frtjijn bantoaatfjcjibtte hebbcn'bat bcîMnccnict en jou? be mogben ?onbcr toettighe спкакс be b?ebelnfte Îi'oîJCïi á>arafnneiv enbe an&ec §cpbenen uut ;jjn anben jagben. ^m eerftcn om bat ccn natuurhjcft efi «ßobbelrjck recht Ъи bat alle tgrjene bat een Щхп» ce Май/bat hon rrcrjtbaarbtgrj gbefcbiet/treibe oocft anbei heben boe pmicipalijcR rtjn bienaara enbe öie bcm trtbupt nijröm a enbe bat hp anbct Itcben met en boe bat bp met en toubc brillen bat bem gbefctjtc* be b. (Baar hp en îoube niet milieu «ptcn rncftc ber* b?eben m'n 'bat bp ban oock anbcr lieben met en bec» bmbe unten rrjrhe. Щргс ghehonben 3¡obcn eft ¿éa* rafpnen te bemtnnen / om bat ?p ban tijnber nature brelachtigh щп/nítt alleene in tiric maat ooeh in tic« iiame/ geigelt betklaart ia De pamit.dift.ij.Cha.ntasinverf. Nonilli&feq.ibi. b Ojjclijck top op haarlieber ¿mut enbe pertculen oenefeen/


tiencftovotticâ^otup beghactt Datmmtmeteftal* ur home / laat one ooch аЦо bcnlupOcn te bulge fea* men. 3tembaarna: ©aatomme alberUtNttfljt met aiorr Uefbc jo ;o?ghbulbtgft/ bat gbp utoenaa* fien ooefc gönnet fgoebt Oat gtjp tout bat u gefcutet, t Suiche lieben öan tc b«b?pbcn jonDcr rtöeti / Uí mrecheüjchtcgbent'gbcbobt ûet liefben . toant be ïtcfbetonpnennaafleenbottbejonbcmetbanupt înpbcn/oft cenighe anotr. с ©elicfbcmboetoocK luetqiiahjtit/û noeft be op:«btc toille enboetntet ntiaat© с cnûcniichen öobbcüjcft enbenatuutlncfc; rcrlit rn ta ni« öifpmfabel oui oat niet tc baanbe* ren en is i f l'a met bp От #aua' om Oat jgn btxan« ûcrmgtie noobrçahclijcK ûe wtibc bebangt s. cnb« beraube« een gljocbe nature/ Oc toclcsc onmoflftfc* ïijchte.b , 1, _ û tti« boo? Itomt ooeh bat ton upt Ьксп mbre eft ïiefbe fchuloigft w / in öe noobt tjenlupbé te felpen enbe aalmocffen te gbeben. i Œen ttoccûcn ben gtjca banghen bpanbt tfmc barmbcttigbcpbt fchulOtgb/ »onöcrlmgöc Oaar Ос tutbatie banbc peps niet gbe* tjiceftcn too?Ot/beelte ftadtemoctOanaluilchen barmhevtig^epbt cen tributarte Otenaar gbebaan tactOê/op Oat Un niet en ^otibc uptgbcb?rbé too?î»é.K e tBant be pinten too?ben berraaant bat wbc* minnen îouben begbene öieontncnenue onberba* ntgi) 5ijn cfi bat îp ni« en ?ouOen bom upt begtjeer* teban tituberai/ maat alle sahen uptliefbebante taben' tuet pbelijcn/ niet toicebchjcu l cnbefgbene battCTteboenets/ moet gftebaan toerben ni« upt gramfebap/maar upt Itefbe. m Cen 0«öen boo? be ?elbe reben Oat top ni« en brbo?cn Oc b?ebelpfce Jp* ben / toepbenen ehOc ^arafpnen ban bun gboebt tt fceroben / boo? Oc «Ibe en bcbo?étop ooeh hu« http* ;en niet tc ttemen hoch benlieben upten i$cb«lanöi ic bttjaghen baar 5p gt)cbo?cn ?nn. n f IBant tgbene bat ?p hebbr beuttrn ?p boo? recht/ Hat allen natten gjbemepne is / f?p gboebt plaatfcn Bf he«li)rhbcpben/ enbeaUo rechtbaaröchjrhöooj gb«ect)tigt)cpbt bes toas / enbc niet bcöSouels.a <6hclnch Зппосеппнй bathlaarlnrh *cpOt/ extra de vot.ßc vor, redemp. c. quodfupra : eñ Oat jpmet


Çp met en moghen berbjebentooibcn 'ten *» batfe beruolgbet/a njn/Facit bene a contrario iènfu. ¿î.9.7. Si qui. «fnbe onno$elbcpbt bchoo?t den Isonmgften albcrmccft toe / eft oocft mcöe nicmandc eniaadt te borne /p m aKeCbM^enreligieiajarhf* moebigljepbtenbe pjetbepbt . enbe tozccbthcpbt is tiaar contraríe, a ЗЭсгерс magbmcnbnhcnuícn. jE.157.158-

8 Laclantiustoanbet boo?ouberf imtttiiv gfien fp?c6enbe/3epbt also: libro 1. cap. 8, •Daaroih moet cleft neb bctroutoen albermecft in ate $aftc die nine iroena toine aangftaat : enue meec op tnn ooîbeel enöe epgftcntinnen ftocnen/om tie toaarhepbt te onbcrçoecJic enbe te obcrbjcghen : ban «спя andera dolmghcn gheloobenbe bebjogftcn te njozben/recht of bti ?clf onreöeltjch toare. «60b Jjeeft riehen totjfhepdt gbegtjcuen / na tjp bea ontfantfee* ujcft ta : baar mcbe $p ongbebootbe bingben moghé «afpeiow enbe be gheboojbe obcrtorgben. il <©mdat*poneinoudtt)epdt ban tube teboben jaan/bat en maaeftt met bat ?p one te boben ghaan intonfhepbt. betoclcfte^ojp eltfeerliicft in gtoelncfc« Ijepbt tooibt gftegbeben/en magb banbe Ьоодаап* Be ben naftomera niet ontfet too?bc7;» ta onbcfmet* telncft aie bet litht eu ber gönnen glaiufe . toant al*a bejonne ber ooghen / aljo ¿s be totjföepdt bes men* febetohenherten lichte. i «faarom/nabíentDtjanin jbatiatoaarbepbtte ?оесйеп;аНсп mmfchen ta aanghcbojcn: ?o beroben ?p ?irhttlfbctoijfhepdt/diewndcr enigb oojdeel bet »oojottderen mfteUinghcn ofbinbingben toe fient* men: rnbe ala Dieren ban anbeten gbclcdet too^drn. maar b at bcbnegljtfe / bat alfmen ber boojouderen лате hoo?t/ jn niet mogbelijcft te ;ijn toanen: bat in topper pnben moghen toejen от bat p пакотегеп toerben gbenaamt : of bat jp ontotia tijn gftctoeeft/ termite я» booioabera teojden gbebeettn. <©at fcbitjft baar Hartantiue. a«Ca»lmreamtmbi(t.i. bLbfletrimrabemaimfïobrti. едойотл; ь í.€eí.J3- emöe.ctjantao. fmfftr.ue |«»iiat,s.ftí>)iauiialtóoi(l.tijbisjta. gfaritquoûnot.


î6i

f#Mf.$.i4*

^

tie jur£ jura. £ fl <Tîipfhi8 rit gtgiiaeBam. 1) ШЩ.нвл. bift.2juc iiamt. j r&.6r^t^irfrramœirtr).q.i.uruM» brrbi.oia.iîonfatio. tt2j.q.i.r*p.HO»i. 1 23.n.5-P?oïW. rn22.q.ii.fvatrrnitaís. n%«p?ob<mtutperm>r.23M.7. r.ü uc rrbuô /m gio.pftbeim. о i^^.tap.quilimMm rrtra.be toerlM^Og.t. me uttmm eft p 2345л mmefîô, 4i.fapiene. q 23.4.5Ллгшпошт. IuftusLipfius.

2 6 s Cnbe v»o?ut bp alien uolcltett Moot mtfDaaDt gljcljouDm / öatmi be uaofrlmiDtfcííe oíjebjupcUen toerftoteoffriicnDe. D.V.Coornhcrt.

269 3Bet ;epbt1lipfiüj$ upt era ^epbenfcj/ inaatnietupt «&obe$ gftefcïjjeben tooojbt* tote betoijft ban bat 5CßSU™- «tanenbt. nie* Mianbt boon ijcm baar mne ban te g&eïobf« 25eter befrfjcpbt fyjebramet betonte be £ta* teil ÖOO? ¿net Annoteerder (pag. 1; 8) a Panormitanus in cap.in aliquibus de decem.primit.ablat.in princ. Jtktotttxtpbttip/ trot betentret t)tt argument / Oat mmmnflhe banbe «Ctuiffcnen öit Wbcrfrrjcceremonicn bebbett/ nieten ft^ntbp oí гссЬгеЬсгЬоЬёгсгдегп Sc verf-Ritus, beteccftent be maniere in gticcftrlpfte binaren. ÎBSt S) «mmißtir plaatfen/ gnetrjrh in Canbim/ enbe m тпв/щп be «ötieeften onberbe <£Ьнрепеп bet* rhenpt. ©oojte in 3ommigl)t piaatfentoo?ben3ft* mem mbe lubianrn gbcboiibm: Dtmym oorR booi «Imftcnenbcuut , maar ;p hrbben bcrfcoepben ce* temonien / enbe öiberffetje bánbrn orçen . № ?epW boosts : toaar trgljrn norljtane birnt/ maat gne* mcrcht baup ftettrc0;im' enbebicn acrjtetbolgtien*1 be in ben ban / ;o motten bit griefrljontoct enbe gijt* frraftnjn/ etc. «ГЭааг cp niflpl) gtjejepbt too?* ben /prout dicit glo.notabilis zo.dift.cap. r %

bat be $aus¡ benlupbm Ipbet in pareceré* inonieiu enbinotfiaifcaar; ~~~, t/,rCfd.


C.Ferd.Vafq.illuft.cont.íib. i .ç.S.nu. j г ChHjcitt Dat ons mcpningbc ffasat bao? bt partie negarme/ be todtlttmcpnenûac Di rtjMpfti>;#mice poten macbten bebben ober De ateten ban tjïnltèbec bojgbere/ efi Dien aebteeboigbrnöe: öat ?p be fclepne kmoerftena ban öe^ooen/inoien bat onuerjatê wu met en mogben banOen ou&ers ncmcuomteOôett baHm/toetckeopmieglieùoujtien.ocbJjtn/ gl. lo. Theuto in с. Iudeorum xxvij. q. t: ¿ап£ mocbtmen Oie af nemen/baar encube op коисп ttjbt niet een Joui in ûetocrclt $n/ enûe alto en ¿ou* be De #¿opbetíc ban «F$aíaa i о . «me Кот. 9 -с. te toeten Oat 9« oberbínffel ban 3lftael jáligb ul Ьзщ* ien/nietropgben bertiult too?Dé. !©ete otofffc bolgljt Card.Flor.eñMarinusinc.Siciicdcjurejur. em bat memanOt en moet rotten gljelobe gl*eûbion« Bben ЬщОеп. eodem с. Sicut. enöe oni Dat «Cbn* fhw eenm ghetotffigben îaupter beeft ghefcojm. xv.q. 1 .c.Non eft. at» от bat Oeghemcpncretb* ten bjillen Dat ben 3|eDen gbeen ongbriticft 0 ftc ghe* toeltcnbeboúítregbcfcbieOen.Ytinl.Chriftianjs c.de pai»;& facrific.cor & in c.fin. c. Iuda>os de Iudaeis q. i .с. Si qüis. Inde dicit Card, iri c. de vxbre , in ¡fin. princ. de fepukura , Oat j 0 bêle De farram enten aangaat/een Oabc b¿p 10/etc«

170 ЗШе bolcfeen / beftalben be toaré Cfuú frenen /íjebben balftfje babedanbtfcüe tito* ЫпрЪт . Щи i& ban toofltjcït Ые te bertoer* реп от be Ujate relive bdat boo? aan te neí jnen:ofmcñmoet5egig[9cnbatbebaI|cíjeba¿ bcrlaubtfcfje göetoupcfcen ооси ßijoeöt^n; enbe bat íjet aHeenji tj$/ofmen toare batttJal* frfje baberlánbtfcíje gSetyupc&en öeeffc Vryemondt.

Stoübe get laatfte toelEtpfnmepnmsQe Byemondt.

2©aatom laat ¿im 3Liufg 3rtfë bupbíngTjl 3t g яфгеП

¡' ч>


í¿4

«$.»¿

^__

acntetf тш Ьр; 5irô selftoerWatínbeinfet onrntltjcfe ban gfioebe enbe oube gbetuoonte fctemeñ moet onberíjoubcní «I em oboe!» efieUJOonteguaabtí D.V.Coornhcrt. i7 1 J&een/ate bie inber toaarijenbt gïjoebt is . maar men bint oorb lupben bit t'guaabt 3cggl)en gftoebt te bje?en . ;o noemtmé ooes eftmtcenltifb beie cube gïjetooonfen gboeot/ fcie inber toaaröepbt quaabt 5tjn . maac 3iefc toatöifr«göen5epbt d'Annotecrdcr: a ©'cerfte (*oo#afte ber bewerten*) to battp ( be alineen) betjalben beberaebringbebantgftepiefcin ttetOtUrtit/tnbebantiKgbmabt/b^bütn btmen* ftbemhe o?bonnanrim rnbeplaccatenbanbttoerlt* Iphctoiifbrubt teghcn be gbcbobeneSobee / enOebe licmclftbetonfbepbt/ Ьан bun onbenaté brillen on* bcrbouDenbebben. Cmj.berfb. ibtbemtnbeltjfh u Opriamte tot #ompetue:n9at obftinaatbepbt of« bjat bcrmctmbtPbt ta bnc/batmm injcttmgbe *an menfeben fielt bôoîb'ojbonnantiCviSoocermbe batmen niet en mcreftt / bar «iSob gram eft gbr/too^t tooîDt:« toanntcrmen <©obce gbeboben tyceefct/ onbrr bet bcralbanmenfebenmîcttingbe. mibtm inbeltjft. ■" ■'■ .. t €nbe nocí? oor6 albaar <ЗГ Ф щ .inbe Inff. «Tnpnamto . «De menfcbclpfte leeringbe en moet met pbcftelnnnboojbeozbináneie <Gobe0/notl| be roa fttmmc ban be menfebe en moet met gbeoolgrjt njn/ roaar be toaarbepbt45obee . moet<£brifh»s alleen Sberjoo?t :tjn ?o rn mocten ton nttt Ittten op fgbrne Hat ncmanbt beeft gbemcpnt boo? one te borne/ maar toatbeerfle; bie boo? alien te -jCIjrifrue errft gtjebaanheeft.

z7i.a ffêaarbatgnpofnemantmettoaat* Jjepbt Hipftum iottbet mognen ontfcftulbi» Bften / US gftec oôiiane tot ш1сВ quaabt bet* inoe&m ojj ïjon 3Clf oDegïjeben te fcebben/ satt


Ь memttcbt up ftanbelenbe tmnbrnftgie DöOißöaaitöfyjeecfet toan gftetooonten/m* ycttmgften m befgôeltjcr : enbe 5toygijt boot ûl uanbe <6toangelifrlie «©oobsibteHfrAon* bet oath te toeralarcn toat/ öoebamgh/of bu toattoolchbieus. с ©at beöooibe ftp ùnmerp boo? al te bol/ Ьое öp totlbe fpjeben banbe reltgte : Ые toat anberö 10/uan aíleenlnca eeit «çettmgoe bec boojouberen/ «remonten / jeben / ofüaber* lanbtfcocgfiebíupc&en :3o fipt ter nlaatfen/ baat- top nu oy зйп/ noch toel uptbíuc&elgcfc naantt. К ф',е«и50п immer* ntetaltfamenenö« tut toolcfte goebt/maar meeftenbeelqnaabt/ ijalfrOenbeafgobtfcí). ч * 1 #a,3.1ltp.oo?beeIban/uebbérecotgftfc. man be 3oben:bte níet en ftebben toUÍeti «i beter betanberen <J3obe$¡ toetten зеШе/

gueruet üoöjuuömn тзетng/ m №tt Uaöerlanötfciif gtjebjupc&f/ Dcpttgije cetemouten/ möe gfto*De ûuùt $№n. L£mZleJ?&en/atè #ertus/#aulu!S eñ banber aipofíelen enbe 3¡oben/bíe Cnitfïî ¡ÄlraÄImj5r'5e6ljm aangöenometi/ tot toele/bie en зоп baarô/atè g.lLípft 3©p* ?e man ?ept(im.tj.$. 1 5 .)met te nwen/maac Jtaftoaaru?gôenbetefcôe[beng&etoee(? S Wgíjcíncr mebe öunbenfbaagfti be Фе* refojmeerbe зеШе / enbe Huterfcne. ©ebben ï2ASÎ?ame? **№иеп cnûcAôenc l>ecboo¿uubeven irçettmgôen bec Raufen/ % ttj ött


toïïnSA ehetooonten í Die 3D" altfaraí 50t / oie 5ijn toerníeutoersi / enbe Die ЗЦИ

fcatmö ты Uraffcns toaatDigtJ/ bm met üupí спзшаго! / gfteöoobt te Ujo|* SmgScn mue Cintra öoo?|ci»gft.\Dant K«ttmeficn mttnlUtpfiujs metueran* bit if Strtbtn ftebben. ôoojt toat ÔP 3elfssaaaraf5epöt.

»« ^aaromßraft/$opeman&t Ш abêtît (of ftoow.) me toûîot ъап&е eoöen öe naafte ( bp t)up) W¡Vwuept s^ofce of *ooj* stjcftaant»û?ùî* Vryemondt,

«anüJat tatúen fy¿eectí»tetilip1tu#í ftrrà м Stilett oW« ЗОИ/ om bo*t te feto* Klof oSAetmoe ontoattelg* « У*5"*D.V.eoomfaert. n± mm ïoett fiat üoo?maaIíi öe <©ona* STomenS JBunfterfcbe / Ье.З&аидо SKa &1 tiooîtftet albtet; be ^efoj. líen coefe ce ftolitgdu refeubulgtfcen çfte ejjeineenlanDtiSílíeutí Vant


Ь Want dié zegghcn zçlvc dafiè zijnwederghekomen toc het ghebmyck van dien (haar exercitie) aleer cenigheOverighey den d'openbare exercitie toeghelaten hebben,ja als zyie noch te vier ende te water vervolghden, daaromme zy deze poueflie den Magiftraten (onder corredtie) nict können dancfc weten,&c. N.c.iiij.ver. t :EoIcefhneninebebatín beojlebf tpbeti Cipas in jjjfrael/bele $?ogijeten / oocfe wm* pcflctë ja Cbiïftuë зсШс in Sienifalem/ baat nabelejUartelarcn m «Europa nific nu ; m йщт tpbtn -, bric «öobnmmcnbc <&íjttefo¿* méetben/3lupterfthen/;©operftíjen/in <t£n* ßftclanbt / in i|oogfibuptlcijlanbt / ЩатЬ* rpkt/in <©o(llanbt/enbe оогн ftter in jSeber* lanbt/ ber йоотГфе Сафо!рйеп upterlp&e fembenb?ebe/ baberlanbtfrïje metten/ ftuer* bec boojouberen imettiiigöen en gorDe oiibc gpetooonten (50 3pt naatnben) met Шсо: bat en metbjaarftepbt/inaatmetmet op?oer of gfjeujeït ftcubmücr|íoo;tí . "Ше-lfliban bep* ben Шрзе ban uerfîozcn bp mp betljaauv Uni HiuftuiS met bat зпп bjoo¿bt:verftoren: fijec berfraaníjebbtní b ¡Bit onberff0epbt bât bJOOjbt verfroren: tient biaracfttelijeü eftßlaailycB gïjetocten, Usant 30 ftp baat bp niemanbt <mbers¡ en mepnt/banbiemettet baabt g&ebjelbeígeft bejä gljemeenlanbtiS ЬгеЬс bctjtoien : bJie за! ïjfiu baac tune met rccftt moghen onretfjt g&ebení e JBaat 30 fyp b'anbete baat mebe mepnr/ tajie3albemm&t baat tn mogfien gfteben: ЗопЬсг aile #iopbeté7ifôattelaté7ja Cftjifro 3fIf/öie ber bàlfcijet bertben upterípbc b?ebe % inj boa?


lis fírMf.$.ij. _ .„ Ьоог retfjt berifpen berftoo?t fieböW/ fflf rerljt / enbe ôucr rpjannpne mooters tetíjt teglifbení

f <©o Ьезе berbíaríngfie ban Hibfïj öupfie* re bjoojb'e" biaapt be fmlle / ban bit göefdjti* le : enbe bie tja baatomme boo; alleboojbet* fuiebé fjoogmwtngft. toant 50 topt ï)«r inné сеЬйзпп /3at onô gôefrfnl in Ьезеп met 3e Sroot 3ijn.mijn ínepníng lief eeng metteuse* «notaren enbe íiuer Annoteerder. îcggfjcnbc 5 %ck en toil îjter ghcen DooOtüagocr» of obet* fprriDms cnbcanbcre bergbelphe nuaaöröornbrrsf fcccanttooojben. toant ich toect bat be Jilîagifrraai tcghcalnilclut'ftoeertbun<í5ob heeft ontfangben. iföaat om fbcrftanbt bá be pafiTagien toan be febnf* ture/ban be todeke noch nictate* *n bltjtftt ( toant inbitn bat bleecft / men?oubet nict mccr bifputeren/ oocit m *oube ntemanbt jo up t;tnnig b ;tjn / Ш ^ou* be totllen fîcrbrn / от een ?ай с btc tchtt toaat/ te lo« tt)fnm)ttl¡ ;rggbf от beotoalingben ( toant toojbt ftiet pet mifbaan / bat gbeftbtebt boo? mifbcrfiant/ aangbcncn bat baar upt gbcen píofnt ' toeltuft of« tcrcnbolgbt/maar toel be contrarie) batbtcrom* me |cgol)cich:obccl menfeben nu tet tnbt in гщг lanbenmcttenitoeerbcgbcboobttoetben/enbena* bcr haiiDr alttjot obctal be toecelt gbeboobt wllen tocrb cn:bat va boojtoaar mlchen ?ahr bat b» gbent menfebm batte en moet jjebben/biebatnictenbe* ftlaaghtcnbcbetoccnt. pag. 103. ÎI «angaanbe be rcltgre/ uefebetmt be «öobbjucb» tighe tegben be injurien ban anbeten/ bat te u lieber ampt/ be (eringbe banbe Cbtologie enmoetmetu jtoaatötmetgbebanbdtmn. ï. ю+. Byemondt.

Htpfmjsi)ccft3KÔ 3dben gïjenoegïfraam baar afberfefaart/toaart toel berftaan/ enbe bat ooeb binnen Ьезе bjie ir)ooft|ïurïmi beg bicrDcn boecr 3elbe/«pte toelcbe bit sfiefcfiä/ 30 tea


5ûfcBmcrc6c/mcffli!SQiicw5en.Scb3al3gti

I.Lip.

i7j <0pentltjck3es0l)e tefe tejón* btflijcn / Die dock 5df nan «öoöc m battue aangtjenomrn «Oooösömt* ftenqualtichffíictjoclm ttxbt ûûc& andere te goeooelé/aanpojmuüj, D.V.Coornherr. *7¿ .ÍSepnbp met bat tooozbt: Impelluntmet gïjetoclt tot Inter gljeboeîé te bünngljcn: tute зй1 met belpben bat 3ulrhc M»ingfters gplfoorfe met b'oberijepbtis göetoclt behojcn bebtoongfjen te too?ben/ eñ ñija gljetoeíbigoe miaabtöoenbers (irafbaarjtjní JBaarberfrabpbaarbp met toeojben of fttyíften alleeníijcb anberen/tot een anbec 8&eboeícn ban <6obe enbe ( 30 gftp boet ootS met ЬйзеШе tooojbt. b.rr. *§. 1/ enbeiiij.iij. §. 1 . etc.) «©oobisbtettfr bte in een lanbt aan* gôenomé tô te loefeé/ 30 moet gl)p niet alíeen Co?ífrum/i!>?oriíjcten/%oflcIen / Jfâartela* ren / maar осей aile <6ôcrefo?meerbe eñ an* beten bte in Den jSebedanben een anöer gfte* borlen ïjabbrn ban <ü5obe enbe3pnenbienfï/ ban íjet ßoomfrfje gíjcboelcn ïjiet aangfte* nomcn^nnbeoberbeel Ijonbert jaren /enbe btt anberen tot зШсй finer gíjcboelcn met fcfujfrenofbp monbe ЬеЪЪеп aangöclocfet/ firaftoaarbígíj enbe booötfcimlöiöD ma&en. iXip.

277 <©e fpttföonötgDe eñ шп* % u зиф*


170

Щ. 0. $Л/.

3ucf)tig$t / öte оисг al onrafteliicft опо^зоесКейе Dingljcn ûteonùec Dec aac&ctmtôcboumûm i)cmrï ßirick V.CoDrnhcrt. 27 3 <©ппоЫдуe bmgijen/ of оосб bxe onjs onbegrppelprb 5ijn te опЬегзаесвсп/ to tíjbt* berticb m moeptc berg&eefss gftcbaan. maat tote Dom 3p gljetoelbtí зрзуп tc unberufen toan í>uer 5otíjepW : bat bs göeen (rrafnuat* bigjjc mifbaabt/maar bra|pcJpi»e boltngfjev Vryemondt. »79 ^mmeejs ILipftusi magij julc&e boofr beriö ( níet mifbocnbcrsi ) gyeenfftng (traf* toaaruigD ban ö'<©bctf>epbt oojbelf: зопЬес cerfl5ícJ)5elf öoo? 3ultj: te fceroojbelen : bte ban yíttj зеШе зерЫ"/ öat ÖP beyoojt te bolen. maar Jjoojtmen oorb pcmanbt te fîraffen om gyebaan te íjebbé/tgoeen ijp beöoo^oe te boen i Jfâewiben зикке bject3ucfitígye o№ Ьесзсссвецо ntet / bat bet totté bier btngyen/ |)uer nut of lufîigy toaat/ зрзоиЬе bé yooft* bjecaenûetybtqiufimg üan jelfst laten toa* rentier af3tet meet acyter.úg.íy\§.j. Bycmondr. Ще bjnmocbeltjcB buptttt ©¿pemonbt Htpfi ujoojbt : behore tc dolen . mocytmeri bat met on betet mepntngge b eoupucní Vryemondt. Îtëocyt Ъс$с googögöeleerbe Htpfñií^ijti mepningge nict fclaaruet uptgyefpîo&éljeb* brn met cpgfjcntipBcr bJoo?ocn/baar tnne gpbocljbobcn alien anbeien toil ноп(Шзе* mt^nn fcj&ult ift ban/bat ЗУ n toooxbrn oor&


ЙМ.$.гя ту i ¿Stept15ercn/eri met irajn ftôaïbt: bat itb bit jBerfia/30 i>p öie fcb?gft/bats¡ een ep booj eett tp/tabe met öoo? een upgye . maar ücüe 5cgt Ьоф; gljp öie íjé jonfligy/ ooeü tionfriglj зуt; Jjoe30UÖpbietoOO£ben 3Lr$l}dcbeo errare. bleich toec|ra/ ich Ueíjoje te bulen/ зопЬе* Selfmebe te öolen/ten gboeben beoiipben* Byemondr. 5!B agy ftp baat mebe niet gßemepnt Qefp ben: icü iuüct boíertf Vrycmondt. 3a ftp tocí . 50 yeeft gp bá baar ootfi moe* ten boten tn bat bJûbjbt : Behoren : baac ftp moceen mepnbe. bat 1$ met toel gyelooflncä in3otoioojbt-Bonfiigbtnman. Byemondt. <£en goebt ^cftuttec nuft toel/ joube mea bat bebupbeh ten acgU|íení Vryemondr, <i5fiP5eIfbupbetbieuJooîbémetu b?eemt berftanbt/ nod) argget ban icb btet'5eme nía agri rrrljte bupbing bupbc.toant moct Ijp bo* ien/3ûenaermagggptniette bctmpöen/за en i|t bem g¡pen зопЬе / noch ooe» gôeen au bère menfey en. Byenmondt. <5íipbooItbaar3eIfgcorlijc6.oetmagB3gii bat gp uecfïaat/ bat ftein enbe alten men|c{jf lían 3tbam aangfjebo^en in /be iiooötjake* löc&gepbt oä onbermpbelgcb te moeté dole: gy tigra ecn gíjebo^en blinbe nan niet recftt/ ende een gljebo¿en bconel nan niet 30110er hintuen te mogyen gftaan. 3egtmtofHtn» ftwjs omxtyt glj£3ept30Ubef)ebben/50 bp met bie UJooiDcn be 1 юге ce dolcn:ggcmepnt bau* fie;moetedoknî XT


171

íftj.if.MT» ,

Vryemondt, T®at raatfct b'erf3onbe.bie qutfkit Ы Щ te Jjoogft/umebcbetmotbe tfb /оосв &qjfi« «lbe.itîaat öat han icü toel baflehjch üuptt ttpt ftet gbme nu betljaalt tjs : bat lUpfiuif* ittoctenbc 50 noonafeelnm bole/ aljï сот gfte# |jo?f bltnbe b«3oñber lepbtftnan gaat ; ootft 50tocpmgö met retbt tebenfnen ís¡m3pne bolmgften/ als¡5uIcB gftebo?en blinbe:behal# toen Ш iLipfiuiö í)abb£ mogften laté te fetop* ben ban Ьезе завеп / ÖIE ÖP met зекеrinefi ел Taafie aat ftp reeftt berfiont. Jßaar bcftalbm bat/3omagi) mcmanbtop aarben ï.infïum bear mne met toaatfiepbt ontfcfjulbigften: batljp3elbe boo? 3ulch здп 3cggljcn:iCBbe* |jo?e te bolen/ of ica raoct bolcn / onfchulbe 31JÙ0 bolenjsbooibjcnöt/om baat banntet bertfot te uio?beri met U)co?ben : enbe bat ftp baar tegften anbete menfcftcn;bte upt goeber ntcpnmgften enbe boo? b?ang ftoo?bercon* fnenttc; huet naaflcn boo? een lanbtjtf botouj toaarftboutueh met tooo?bcn of f£J)?tftm / 5onbet pemanbengi)rtBcItteboen/3ogant!$ enbermftcrticfi i$:bat ftp bte om huet boüna (of 3p noeft al boolben ) gfteb?anbt cttbe af gfteftouben uni ftebben/ зопЬег booj3ulc«e onno3clebolenben/eenigfte »laatfe open te toïlien laten boo? be bermfierrighepbt. 3iS »ic зпп bJ?ecbt!jepbt retftt ¿ of ftceft EqjftuiS allcen/ enbe niemanbt anbcreyujibilcgicom ongftefhraft te mogftcn bolen m 30 ftoogft* toigfttigfteii lanbtjö jafic: bat ftp oórfí sonbet bertfpen b?peltjch magft born bolen/ 38ерзес/ äStonmgften encinten / in b'onbelanbtber* bcrflpfie bolingfte banben menfeften te boben omgftebooltte ftebben in gftelobenj завел enbe


ÍMJ-S'Mf«

17t

tñbt Ьт ïanbtsaben и btomgïjai ш bust confttrntteí D.V.Coornhcrc.

180 ЩЫ/ laat ои0 toeber «4» t'gïjelatta t>oo$cI bomen / baai Ифппо 31tft jclfШ* itlaart (na«5«ggftfn/ 3Spemonbt) bat ftp met 3i}ntooojbt: verftoren niet en mepnt/ lupöcn bieimtfhlle oeffentngftcftaatbcite* Itgien/oocfe met fcft?pben offmefren bangftc* ïotoeng забей/ meinanben gftetoelt ofober* fcaabt en boenmtaar oat ftp baar op toerfîaat «IteenltjrÉE/ bte metter baabt bebjpben bat #rafbaarí0 na be yolttfjtfec toetten /nietin religions за&м/зо bat biemttb'ûtœrftepbtis 3toaarbt tfrafbaar зли / aï toaatt oorfe frftoon bat 5P5«I«Tcr noogftbentebcrfcftoncK mette relígíe / of ftaar corifttentie : 50 top itt опзеп tpben 3elfgftesien fjebbé aanbr flinn* fletfcften/ 23atenbo¿gfterí¡ rnbe anberen/ bit K& gftaarne beftenne (îrafbaar te 3tjn met tfoberftepbtíí marftfcmaar b'anbetgfteenf« finis . on tut booirfrel toareti top / baat upc ftoojben 3p onsi/gftp:23pemonbtmoûgftt an* bete plaatfcn / ban bit ttoee boozgftaanbc (fttbbper meet) tot з0п mepnmgs btrfcla* ritiflbuo?tb¿engftem IuftusLipfius.

» 8 1 %p toiHen alle lieber &tfpu* teten/ Dan leñen/ pa. г i о* D.V.Coornhert.

1Î1 ïaat ft« beter %w ( alfî in ) bat tick meetnaarftigft 3pommete beleben ftetgoe* be bat ftp nu al goebt te япп bcrfîaatrban от tt bjfwuteren/ban t'gfteen ftp noeft nieten fcerftaat enbe ôennotômntoetenonnobigft


Ï74 ШМл;. i ,Mtll> te. tuten boni зр goetoribt offírafbare flbtr> baabt J nornrauö fielt Шр(ш£ Ьезе met» alonbcrbebetfroojbersi. Bycn-mondti

J©aar recfitg baar na fteít lip m rtopfclc/of be fcïjielp&c btoang ban 3ulí&e ftet gfiemeen* tiefte fcljabelijcfeér ;ouör mognen ;nn • toant bau5oubeoptrabêntelatenat0.nj.§.ii. D.V.Coornhert.

t©atjö toaar/ maar ter зйьег pïaatfm 3tpt gp ooeb toat anbete/ té toeten: IuftusLipfius.

*s? «©atsptoaueñsefcer/sóíatt* Slje / atë be toetftûûjuetiS mógi)en . beötoongijen toaren 3unöergw terbetûcrte.tuj.nj,§.8» Dirick V.Coornhert.

Kanber bat зоыЬе зд'п toil 3ijn batmcirçé Еraffe . tote í be berftooiberei : boat berfïoot* ergíbíe lieber bifputereii/ ban beleben, ôoèi met bjanben/ met affnpben/ ate cen berboj« Ы übt/ 5óttbet bràriijertigfocpbt (iiij.ríj.§,6> bat vin nu gneen quaabtbocnberö vnettet baabt maar btfouterrberg met tooojbcn. bit sahnen noefi blaarbcr 3ten /зотеп ïlipfium ïjoozbtbanbe anbere/bie öp afftfiepbtttan» beberflooiberssbiefipter boobt oo?beelt:a! toaárt ооспзопЬгг eenigfi quaabt Vorrrfi/ maar alleenlncn от bat зр bîPtUj cït anbèreii tot ftaar gñetooclenbanbe religieanboeren/ ¿nbe banbe gfiene bit ftp 3ept batmen met w moetfiraffen. Iuttus Lipfius.

184 Фе tmtbt qmuit iff banbe gôene


Sbtntbtetttàm bt rt\iQie$ût\bù gen op 31'ф зеШе . 31'rt Der oo!tn0ïîé ШШттцп ïjarte/ maar ich en Игfmette niemanden: ten rnfte um* nems !)tm$enûe 3Umgl?e. raimen jultneen ûûcn ûrafifen i ЫЩЦм net (ritj.mj.s.i ) u'etnimlDig&ctier* ûaotoen 3aímen namnelicr ftraflfen im.mj.*. г. Ь«зшр0оеп t^0^roo^ loft, oüec bt biptypbt bt0 gee* tnoebts; en mago öe ftonmg 30 ше1 "ö- «ï. ntet ßraffen atë öer tonajen* §-2* D.V.Coornhcrr. 18 c фе 3topgbenbe boler en заипеп bait песо naulnrr fparen : maar met ben gïjenen bie 5jjn bolmgbe uptfjneec&t tot anbercn/ enbe bt'e met in ;i)n garte en berbergbt.toant biejai mifboet fipnietnanbt met шегейеп; toil UtpfiujS batmen aïs bcrftooîberst (aífí тепзе macfittgft i») ?aï flraffetu Vrycmondt. г85 3!upjï bie ?elbe mepnmgfte toan eber tíiien of ttoaalf jaren ооск bp anbere bnpjigfte aanblajcrjEi ben $>cren ^>tatf aatt* gnegficben Ьоог Ье£оогЩс6 te зрп. nament* Igen dar desOverheydtsampr isdenuyterIvkc menfehe met uyterlvkc ftraffe;dat is denghenédtedtnuyterlykévredederkercken verftorcn- met ghevangheniffe, aanden lyvcofmetghcltboetetcftrafFen.I.H.i.ver. JBaat ber &taté UJijfûepbt en gaföuet f11 Swiff


17«

fWMf. „

aiuta gfteen gïicnooi / ínt fîrâfffe« tianbe tiei* ftooiöersi met boetnen ftmpben of leeten. toantntemanbt inter metter baabt of glw« toelt berfromt . al,o tfí boe tori at&ter яеЫе» bê7 bat bpUtufmm nu toeberomme qualyrft toerbt aangnccfóeben. 287 <£nbt bat-, mogurinrft-, Ьоог incrnebett ban bte ober acftt jaren al beIooft!)ebbê"'dar. vantbedwang der ketteren wat zoude gheichreven worden. N.e.r.verío: of Ьоогре*

mattot anbetíS macgrt'ener/ om met een nit* Ser Mercedes te bcrgfjelbm ♦ toat frier afto tnagfi Htpftug bieten: maar trк enbe anberi mogíjen baar afbencficntoat toptotllen. D.V.Coornhert.

288 Щ\а / Ш toeer aan . tte toil so юер* man u ami) bupben; ^onber tebene-, gfirfobi: я1й ©pemonbtö goebtDunbtna njbaarne fio* ten /maar nocntang nietgfjeloben/teglien giictoeten toaarfiepbt. 189 Ше Cïmften menfcften ftoubenboo? bade toaarJftepbt/beö toaarfiepbte Шоог ben selbe.btemoeté ban Ьоог ontoaarnepbt itou* ben bfc toooîbé bp Htpfium mnegjftefoarln/ baarmen nu afnanbdt/tetoeten: ЬЛПГОШ

ßraft etc(mU). §.1 s ) Ые toojur bfc Den Ooöm Г t Г. niant retín nnbfre leert вта* ClritffuiS/banbé toeltßen «Dttpbelg bt'n* beren toerben gjjcnoemt/ bie be Rtnberf <60* öes boben toril. aUobc ©tijibclbanaanbc* ßtn een boobtflagöer шай. 290 ©tt íiebbf u t)epbenfeïje Щтст gDe* baan/fñ nullen notö u naam-Cftrifïen фгт* ten ïtrijtelntfi befíaan/ bte iBatïu'afcIfê toet* im toeten/maar met <^^ifît toctttn . beje

pfln


Juffen met übiifti goeberaemtfjepbt / maac fñatbiafeln felfjepbt/na toolgíjen: enbe mep* nen (30 ÎLtpfiuo mcbe терм) batfe be Фоье naaff 3tjn/ttg.ij.§.i;) <í5obe bienfî te ûoen/ íntboben bec lebebeng €imjît(3f(oan.i6,2) bíen# M ajefïept ttw?t зи1сг boébe gïjequctfï/ enbe 3gn ban зрпе ggoebettterenôepbt ont âlberberfre berfclirpben : bie Hipfiuö opt naafie fielt bp зрпе tojaacugo öen / oit iiabec юппозе1еп bïoebt boifîcn. 191 jeaartopöebbcnietnugenoegöfiteraf. banbeturbeerbers of uerfîocuuero fpzeften tup/te meten/ tote Etpfiuö baar boo? fiouût/ namentujtK ble baat toebetfpjenen / of met toooiben pogtjen beranbertngije of nteutoig« Ijepbt te maken tnbe baöetlanbtfcije toetten/ cube gfjebiupeben/ enbe bet b oo.tdubcrcn in* gettmgíjeri/ al toaren bie oocfebalfdj/jaafgobifrIj enbe l^cpbcnfrij. Vrycmondt. 3(a 00 $epbenfc!je заве / i|epbenfcïje ïere/ îlepbenfcfje afgobetten/<6oobfbten(îenenbe ßljetooonten/ togft %ща& зрпепфгтееп tneefl / enbe bat met pioncaclpcfe ï?epbcnfcf| latgn-fpie&cmliebet ban bv <®ob 3oube noe* men/ben <©obennoemenbe:opbatJet im« meta aftoel 3oube^epbeni3erenof#epben* fdje religie зоиЬе mogïjen gftelóc&en. niet je« 5jgen|îaanbe npEipftusi 3elbenotfjonIancjc nbelrj*. bîiefban jijníj*. centuria eengije* leett fctjjpber; l&embo -, ora be tooo?ben ban Goden, onftcrflykc Goden &c. $)tbm>ttte ftebbemin зрпе fcfjiifte" flrenggeltjcB berifpr. fioetoel nocôtans ?Lípfíuí¡ treibe boet/ 30 goantssatggetlijtH in be» toirtjtigoejane. jowl» ban De« nuwt-öoler in зрпептеьеш boite


bolecto«îobaïtbrinc6eee3tenB*b«»/tf* be öat ftp jî>oUi3crenbcnietenfteeft\iîiUra «mtnjich 3eIf¿oftoas$ hem ftetnafouran te meepelrjfbm jijn tuggftc-заси / bat mbe Ьоог-засЬ toan 3ctftoooj зПп ogften htngí D.V.Coornhert. <©» Tjcm beftoetocn to)p corfe met зесге te çten.maat laat onis 5ií op 5im tooojbi bie ftp tooo}t3al3CS6Bc"- Li

S>i ' Crnfflijrft/ erttftfticft neemt bit m tjertf : batter тйеттГфе* ipfee Dingben met яваагЫд&ег # Han be relijjie / enbe Dat Die met fcoogper segelt Jjootfbefc&ermt tcttmöcn, Vryemondt. 4£хпШ& ftoabe ícft öat %\$Ш anbete icpöt enbe anöeri bcnt&t . magft ftp öe rriu nie botoenaUemenffftripSe ömg&en fioogft/ toaaröigft achten : öifnt alleenji tí tojat reit» nie m een lanbt 3p / ató men maatbp b/oube blptoeíenbetooaaromí cp bat buptmpHcto¿e* be biPtoe/eñ bes¡ $iftuen aarbtfefie rncft toer* ineere.mat lern ftp boojgaanjs зряНеегйп* eïjenanbetssi ■ D.V.Coornhert. г95 eftpbooït/<®Hipuj/noçenbeub«* maan toan befehermé .toîant ig öe Ian»* re* Itgiemctbe toare /míe fioojt een toalftftete bejeftenuen i maar ífl be toare / toat beftoefe toíe fcer mcnfrftcn bcfcfterméí <©fШ be toiaar* ftepbt 3>If«tet ahnarfitigft i ofЭДШДО bat tw loaften b-almoflftmb* tojaatöepbt 3011b* тодй*я


Íí0>n.$.l/.

l79

mogfjen fcettomnení ofSent gfip seísmico oocït u Щти-, be toaatfiepb níett u mtftrou* toen melDt 3Ulr. benbp íjaar níet/30 moogfi» bp / ñoco оосб uïeerling<#?iuce/be toare re* iigíe níet feennen . зо за! и щит neel eer be balfcfie rettgie ban Ы toatebeftíjermeit. ' 404 1Эоо? 10 nu оаск al ohttopfeIyc& gfie* Ыевеп / bat ftet m b'<©berF)cp&t!S matfit níet en í¡s een relígíe te beftfiermé tnct зрпеп fta=» len 3toaatbe. bat magö.menjTcfien/ maac gfiecnlogftcnbobert. . 29X 5t)ítjs alleen toaarflepbw toertfi / tic aïletogftcn 3ogfiantfelgcü enbe oor&Iicfite* Jg'cfe maafi öranelen: até be míbbaaggfcfijí Jon alle bitpfterfiepberi. аоб *©it$¡ íjoojt gfieen reKgte met menfcfiê ngetoelt/maar alleen met «©obbelpSe toaar* fjepbt befcymnt te toetben. neen/ttèpbeï baojnemf.toant too:ut и religie bâbe toaaíí* fiepbt aangljetoocfiten/toat ttelot bet men* Fcficnfcficrm baaje tegfieni 30 ban ooebbe iogficn ntoejS religions* aanberytet / toait jnagfi bie be toaatyepbtfcfiaDeni 297 Jfôaar als b'een loggen b'anbe« Ы* fcecyt/ toat за1 utoee pinten gyetoelbt baat tegyen ímmogycn í toanneer men metteö ¿toaarbe tot fiemtoíl/30 tept yp з(су níet/ys aefit рзег als fttoo/enbe meraal/atë bermoi* tont fiout/(31ob-4bi8.) 30 i$ ue'rnfrlpfee 'raabt in зрпе oogfien footlncft enbe 3ßtinc6, r3ueníjSmebe5obanigfie befegermmgye bes relígúmjj metyoogylrecggetoelt niergoebè 'gyeoonben/maat met góogyltcrernfitoe* ierfpjoßenbpben Staren genetaal 3eggfienbe: Дг Jföocö top mtotllmutoe ЗВооДифи$>срЬеп Щ


,8о

«Шл*.

JL—.

taaaxbíábtobi ootbgbct beroo^alttteban ЫмМ* fto?tingfjcri mafte« : maat bat eeiw alle bejcplacca* ttngantftlgtfetcroett?oubrasl)cbaanbJo?uen: tot Ift bat bc göcne begbron / trie ban een anbet reltgw ajivboo? bc teelrUc n> Öi« » toel Ье&оде» te fpjefcm/ els boo? о anûcrc. Í5.182. D.V.Coornhert. с Ше loaren bie wclcke / baatboo¿ oo£6 luerbt gftefinofetV namentltjclt be <©íjetefo?* meetbe/ be Hupterfrije / ©oopfgôejmbe/ eñ meet anbere . 30 ban alle bte bä best itomntp »lareaten berloft te 31J11 bcgôecrben / mat r1» ben fjebrt bocij ; 30 elch Ьезег ta cenígíj lanDt tottematI)tquamc-,bat eltfe ban теЬезй« reltgte met Ijoogljfter gSetoelbt зоиЬе tomen befröetmen/tegöen allen anbeten : na Ьезе ^tboolmecfletss taabt/ te bieten / bat göeen toan anber зоиЬе Ipben pet jeglien Inter aan* gfjenomen lanbtö reltgte gíjeleett te toojben met ftïjtpben of fp?eben / зопЬег alle opjoet ofgljetoelti tote magö gíielobenbatbe ber* Molgöbetotnu toe / nu 3df anbeten зоиЬеп Bonnen berbolgljen enbe utoen ttoífrraabt tooïgfjen / tegöen ben toet ootb bet naturen 3eIbe¿beíjo?en 3p anbeten ntet te Ipben /bte notijonlantrban anbeten begfjeetben göe* leben te tooibení - „. ■ Ь Ctnftelntß / emfrelrir& totl trB w Uroft/ fiter nutoaarftepbt3egg&en . bte зЬзеШзд irnfrehïrbmù ftertetbat и betethtftfiulbt« Ofte befcíiaamtftepbt ban Ьезе utoe moebt* tuíHtne boltngfte/ met зикйе ernfl treffe: bat и bltnbe toaan/ban bat gSp beïjooît te bolen (*o g*n onftnameltitK Hebt berren frf??pben) öantfeltieft magft berbtopnen : boo?t mtbbel fían ti ernfttgn aanmertné Ьезег toaarfiepbt/ tie tcb u bier nu boojFjouöeauet оптаteïyrй boben/


«...

ОД.д.$.г6,

» if»

Beben/ ûfontoer/maarmnMbem'rSna bet bergroten ofte beriríepné/ m&£»££¿£ в ^atoetoeuuieafieeeWampte mom*

Jen: CniaiuchfrnaitjfhniVmt öS юс gcrtcn: jo fíelo? ье3е: Datier in alte menfcöelpl« öin^n met feaa*

¡ftWWWí relwe: tnbt £S öLe .m5 ÔooffOacc 0fjetoetoe faatfte шоогоеп/ ban bat ote (te meten be re* Jtgie) met Ijoogfjfter gijebjelbt beftSttiS

inoetm berfíaan ¿actantg epgften mSm ïgcfe booj mp acoten met toaarSepotЛ5* nabele mm met haar 5elf; mp te SX ßöm ban onbefrftenben »tíiata / Я í¿ Им tot berfrftomngöe кп%Ш

beginne: op batmf3ie teeôfflwtefficSî


'f-jfr tí§$.§.í¿, toelcrbírtoeíring изоферМ of ЬаЩср&Г iisgbclcgljcn. . . Ц £etrr.raptt.BejSbñfoeboecríUctanm/ lrjaaiuptg&pbebooif? toooiben öebt gíie* îjaalt/ beginnt Hactantiuis teg&en ben afV 0obcn Dienaren enbe betbolgíjetií / met bt$e tooojbcn; ...... Itaat Danrom be bobete/p ban huer epghtiv ató ban anber lupber «clen/lcren berfîaan / toat ontoer? jocnlpfte boofîbepDt jp bebjpben.cerft bat я> ней ?et« »en bîrmooîOen boo¿t btenen ber bet¡Io¿en gbeeftm/ Den lErtcimt <Bob in b'eeutoigbe pnnetjeeft ber* íomítíénbe boojté baf »> niet en göebogbm bat «¡>ob ban anbeten gheeert toojbe : maar pogben Den menfehm af tt hete totçe boobtlphc ©oobfbtenflen. ©aarstetmennaacfet bat ILaetantíuíS biet tpjeeebt tegïjen afgobeerberjs -, bie anberen ban ljuet <0ob£bieh1t-,met gïjetoelt bä bobett «nbe anberjs ; betfaan tot ßuer epgben afgo* betpeaanteboeim ... t J3ßaat betfaan я> ban urierftepbt ftp ten toen* mgÖbaanta)tc bot met toooojben of met ccmgft« BOojtgheDíaebte rtbcwigljemfmuKmaar metghei ioeibt ( mevefet on bat toooît gftetoelbt ) eft met vpnen . <© toonbetbate mbebttnbe pthcpbt . >ouDe inbenghenê bterghttolK beftaante onbtrhouöen/ ten cmaabt/ cnbe tnbe boebcte' ten goebt/ ghtmoebt te îttnbermoebt toojbé:' ?oubc éen quaabtghemoebt token inöc gbene / Oit tegtjen bet mmfchelijcft recht sube tegticn alie bebojé ban een gbefchoou too|ben< pfbccl meet inbe ghene bte Doen m bet onno^elen Itchamcn ñddtt bíngb'm/Ше oofft be albecto?ccDt(te moaibeta/noeb be bertoojntfe bpanbcn/nocli be aU betfelfhffiatbattrt ( «¡tanibalen ) nopt gftebaan erf hebbtnyenbe nor&: «Hftnabien tp nice altóos en becmogften met gbetoetbt^mcrcfti ftier mebe 0# ï|ètWoojbtgewelclt)toâttomébeteItgtimtttbet bírbíucftt. hoetp meet WojDt betmcert. $a laat baat $atíbele гак wöene enbí metойШнтдЬеп. «2nöe norö


ttotfttoat baat па.<©аагспог&оер:$ееп$е* tuclöt nor!) oberbaabt: toant be retiste magö met eijebtoongljcîi touiDm. ora unite te matte/ moet met gtjc&anbeTt toojGé meet met moo|be7bá met üagtjm (ofmoo?ben). 3iet baat te nuten berbé maaï aftcbiupct in een nlepnejjlaatfe / bat \noozbt gheweldt. *©at3Ün alUactanttj Vuoojbm/ maatbpSemgbefmofien toanbe afgobifeße berbolgbetiS öer «iiniftenen/jo toan huer on* beboojipben fianbel/ ofban batmen beljooiÉ te been . maar nu tnt mtbben öejs Capittets bzengt ILactantinjö tnne bet boo?f5toertoob» gijtt» tooojbcn/ bie 3p tot ïjtter betboigöenj* berantbjoojbmgbe/3eggûcn/te bieten оезк h ifâaar/ jeggtjen <p / men moet ote <©oobebttnfí Hie punhjtkefíjcK í¿ aangtjenomen / befetjermen. Фа130ппи öner/ níetHactantDbJoojben.. bie be зеШе toeberfpieïtenbe / 3epbt al5a; <© met tuat oneerlplter teulle Doten Ьцс eücitöiofje iupûen.pjt>(î 8p öaar зШсй oner befeíjermení te bolen rrrí)t gftaan i enbe ten laatfrett bol« nöen fiter aan be tojoojben baar g&efíeltbp flactantíum/beualtoé aileen be begtn-bjooj* ben/ bp u/ <© ИШ I ate u tegfjen 3tjnbe / be* fnoept enbe gfteftucbelt ЬзезепЬе / namelgcfe wane zy ghevoelen. bit toet3toijgí)bp/eñ fíelt I ©after titoe menfebetplte btngtjenmettoaatbí* f"ítem ta Dan be reltgie / cube bat bit met Doog£< :0Öctoelöttjoo|t uefeöemit te mo|ben. at fchznft Hactantnte/metcBtnulLfofï oî> bit mijn fcfaptoen:tijant gier upt3ulbp inogljen 5ien/totlbp utoe ogfien oumen/ utoe onbefcfiepben 3otftepbt/ ofargfiltfltgfte balf* fiepbt. toant ijeî зоиЬе tnoeteu опЬеГсПерЬги ttíjepbt зуп:зо gíjp int 1езе ban teeje ñlaatfe attantfj/ ntet en 30ubet ßebben gftcmercítt 9lattaittg booniemen ftier te 3tju gSetocejb jîî tig ben


1?4

f$.g.$.i£.

»en afgobffcgen Œp?anné aan и\щтЫеё bolmgfic ban te bullen met grjetoelbt guec trttgic befrljermen/ eñ anberen beat toe gbe* lueIDcIiir h te bbjingljcn . toat anbetjo berifpt ftp meet ban bte íjuer oneerlpfee uolingheí 3a 10 fir ban baat tcglien enbe (traft 5ulch gïje« fejelbt: ù ate Шг! bcrbe/ bat Ijp Ые mcpnmgfje 30tiöf iirbbcn gfjcfjл öt. m JBaar of siiïrue onbefröepben 3otïjepbt snbet ijrt Щеп/ be& rebens onberfrfjepbt/ inorbtDoo¿fiaperigljfpbt m u benebelt Beb* »engljeftabt/ 3tiirr bat gjfjp niet enmerrete so tjtttrlupber enbe ouHactantg epgljen зед* gfjen : 30 зоиЬеп bannorfj ten mtnften urne teben njacber gljemaattt)ebbêbe3e tcrjîont baat aanüolghcnbc ILactantijepgfjébJoo^ Den-, openthjcR berfelarenbe een anber Ьирзе cm be relígte te befthetmen: ban bit aflgobíf* fcíje Œpjannen bzupcßtcn bte bat metg^e* loelbt btbm l te meten be« CjjnfteípKe взрзе banjbeftljenncntVbant Harrannuiß пиздп mepnmglje rjiet bannorJjüJcbetberJrtarm' be/3epöt al5o; n jlíaar gl)clijeft ato fli bebjogt}en щп tnbc rtligte îtIf/ ?o яда m oocft bebjoghé in be Ьще bee befebrr* meus . ЗЭе reltgic moetmen btfrtjmnen / met nut boo ötflaan / meat met bermanm : ш« met topetot* hepbt / maar met lyorçaanitirpût : niet met boof» Ьфо t. maar met gheloof. bat щп qttaöe/ bit gbocbe ЗаКеп. «etjoebt/jítct quaaûr moetmen born in ben <5ooûsûitn(r. toant jo gbpmetblorbt /mctmmi* gbfngben cnbe met bet quabe be <t3oobsbimft unit befcbermeVjo en ?al bte met b efchermt/ maar befmet tnbegbeftbínttooíben. <£nbe ter(iont baat na: $}et is ban be rechte mibbel batmé be rriigic üefehetí me/ of met lijbjaamhepbt/ofmetter boot te lpbéVete.

Фаездп nu ùt tooo¿oen/ raet uanùe afsobif* Ш


fffie Samten /toeltner за&е met ïiuerep* ggenujoo?benban met googöftergnetoclbt «en reíigíc öooj te fïaan/ghp Ijieu ооси bjijfc/ onber ben toalfrijé ftljtjn oft ilactantn toooj* öen maten/ be toelthe íLartantmjj norIjtanflt met googgfler ernfï; boo? tpjannifrjj / 30t ей ¡jobloos toebetfp¿efeébe;|frengelgctt berifpt. o ЗлеЬе 3egt botó / Öoe motfjt iLattantiují ter 'Œpjamien inepningge; ban bat be reltgte metgooggfter ggetoelbt goojtbeftgcrmtte too?ben/3o 3p зероеп/met ftp ; inet ggetoelbi« ngertooo^bmeiiDe toaargepbt Docljbjföer* %efcen nibe 6rargten>Ker befcbamen i <ö>gp laafl % tpfi bat ïlartantms ftu'er al bant Ы* gm öcjs capttteis ban gurr giictociotgl) fjan* öelen in religions заве berifpt: bat ftp bat tooojbt gftebjelbt/alst 3otgepbt enbe feíyepbt inrmetjrgelbttbat ftp t'gíjetoclbigí) yatibe* len in Ьезеп quaabt normt en boebefß luerrк: m bat gpt bergfieefö / ja ftgabehjtft tot guec booniemcn testjn bebjgft/baatomgpt5ot* Ijepbt noemt . enbe öcö al niet jegycnftaanbe 3ottöt gftpîo onbeftgepbelgtß 30t 31m /bat gllP bomenbe aan beje tooojben ftter in u boetfe ggeflelt : datmen met hooghfter gheweldt&c. *©ie 3eIbe3oubet mogften manen bp bte ggeleerbe man 30 30ttelijtfe te здп gye* fpîofeen teggen 3ity зеше boo¿ зрпе partpen/ bit öp baar afbcrtfpte / befîrafte en bcftguí« mgftbc i une magi); u ftennenbe; u ;ulcf¡e on* befcftepben 3ûtfiepbt toe frft?pben¿ p Jieen/ bats ongftelooflntfc / te mecr notô bcrmiDtc baat telt&en bpfïaat ; zv zegghen: Эттего gftemert&t gftp bit bioojbcftenjs uptggelaten gebt /baat mcbe notfttans in S,actantg boecb beggmnen be tooojben triée JB b mil


in ииосеве gSeflelt. toant Ые begfmim aî$oî wantzy zegghen clatter in&c. bte&ebbpbi rooeté 3icn/bie Ijebbp banntet boojbarijt úpt «meten laten/ en ÎLattantn üjoojben ; in сел reben tfamé gebnoont зопье-, be(noept/ baac mebe gin> bie 30 opentltjt&cttbettoalfcljt : bat eljpbaârmebeljebtbôeu frtjpncit/ niet an* beisVban of öe toolgijenbe tooo.iö«n: ban met ftoogftfrec gljctojelbt te öefc&eEmen : niet en taaten bet toooif? Œpjannen/maar Hactan* tij epgben üjüojben ewöe mepnmgfje. q iinbe sulcv bicnöc ooeh inet allen lud tot « toomnemen ban b?anben/affnpben/ зопоег alle gIjoebettterenljepbt / enbe totten btoiang inber lanbt3aten torifetentten. Vöant bat gaf tenen fc|)ijn(maat toalfcitf alsi of ?LactantiuiS mebe bitt mepntng fjabbe getojeeft / natnent* lijen batmen tnet ijoog&ftci: g&etojclbt in reit* roonô3anenmoet Ijanöclen. nabtenmenmt onent!ijt& 3iet upt Hactanty tooojben3éIf/ bat öp op t:öoogl)fie baar tegfjen toajs : toie tnoctötermctopentlötB щп bat g&pfLac* tantimn nier opentlijtH calumnieert:bat glw 5pnc tojoóíben и)Шсп$ en toaeteng een gants atoeretljtfe meuninglje onbicljt: enbe bat gbp xpne toioo¿ben argljelitfclijcn tocttoalfcßti t 3t6 tjebbe lupben f)o?en fpieben(ofttoJaj$ gm huet bonft/ban om ftnet <öoblo5igijepbt te betonen /en tojeet ich niet) bat С0?щ"££ toaav gnetojeejt een toiaat/ еетмдпзирпег m tentoerlctJber : betojclrne зикве 0uere lafïe* ringïjebcfîonben te Ьгшрзеп met öcjß <£bm\* gclifrö taooiben : leefhnen níet/зерЬеп 5p/ bp 5BathcnmgI)efcf)jetoen te jjjntoan C6¿i|ta: 5ietbe5emcnfciHö een tojaat enbe toagmup* »etí (Jiföat. 11.19.) enbe oiig gijebencßt öat


bit beriepber / afó DP nocö lecföe/ 5«pbe : bat íjp in Djtc bagöen зоиЬе Ьеггрзет? (5tîat.î7. б 3 .) öflt 3jjn b'<üíbangeltfrs¡ toootbê 3elf/ зер* Ьен îp/bne за! ote íogften-ftraffení f 3¡)ít íiíelbt icn boe/30 ttït nocí) boe/ntet toe* betfpieRengtoaarbígft/inaarbooiftljaubt* ïp&e €alumnte cnbe tôobloîebalfrljepbt ben èbangett|t op gfiebící)t:nabié 3P toel toiftcn bat De Cbangeltft 5itlcr 3clf niet en зерЬе ban <£u¿ífro:maar berfjaalöe ocr Щатщт 3eggï)en / 50 öat fyt fjuer/ niet зпп tooojöen/ toaren. 4?at íüiífrits [пег añbcrs í»anoelt met Hactantrj feftjift / en nan ten met mere* feeir.toat f)ptotberanttooo¿bingl)e hier op 3al mogijen boojtbjengijen/ magömen met* tettijbtmetc&en. .i, t ffôaat bat fioube itb. boc$ зевег/öat Шр* fíujS 5teí) зопЬе toané beraiírtjeíoc&t te too¿* ben/eñ зрпе tooozbé berbalftffóo pemanbt; i'göecnöpuptanbermpber зедд&сп in щп Coline öeeftggefcöieüen bant beb?ogft(ntj. ytnjj.40.41) banbelogíjé (íiii.):ítn.§. 14.48) banbenut ( itij.]citn.§.7j.77.83 ) ban boobt* flagïj(inj.rmj.§.67. 68.8o.)enbe ban gíje* toe(t(iiij.]em?.$ .7 3 .74*8 1 ) : enbe bit al met je* gfyenfïaatibe ilípfmg ; §>teptí3etcnbe enbe JBaciíabeHi3crenbe ; alie зпкг 9eeft meec toillen tegfjen felwnen / ban tegften 3911 : 30* mcn6laárít]rufean mertben upt íijn tóela« tébantonretftt(iii).]rnn'.§.86.87.88.)jaoût& 3oinmígD onbuegfibeltjcíí bebjogl) / toaar toe орзрпе feinten rabet/enbe beel al bec îelberautfjojen aanloefteliicn ïjteft gfjepje* 3en.mat 1сзег зоиЬе met booj luícít boé %ip* fij met rcben moeten metten eerjten bcrmpe* ben: bat op sobamgljet Siutlmeren tooojbca 394


i88 • M#f3£' stjncpgljfnf maarfctVijaDöe Т)Р b&ttnietlse* поар Mtt\ te опгзгсп Hactantto 50 oprm* ïrjcfe alio baiffijelijcB op te biegten / зрп« теЬегзавегепшоогЬеп : bie дрзо fhrengge* igrí» mebetfp¿eecítt enbc boo?gíjaan¡e baar 30 opentlgcb ontecgt te шсзе geeft Ьсшезеп* mas îlactantgboomemen ban/ baar 5tcíj 3elftemebetfpjeBenenbetebeftgatnení u îttnjbt mocljcn be Iricrjö nuts be;ett Jjetmaañt гаезеп tot ортеггвеп m ÎLipftj ;g>rg¿tfré : offtp inet göclpaet onbefchepben* j&epbt of atgfteltfïigljepbt ( alo Ijter in Ьезе plaatfe iL actantg/ enbe {net na in «fficetотк bjooibc ban Bjanbt/ftinbt af(492.) is bctoejen) allégée« of aanmgfi anbete plaatfen entgfter fthjpber5 tot 3pnte opmien bcmgjo: щ bat зр met; befferoen manö onttoume be» ttoubjenbe ; roccfeeIo3eIijcB en ghetaaen tí ballen in eenigge betbetflpae opmien. toant; 30 boomtaalgtoel i$ çfoe$epbt ban tí oube; bit mp eenss bebjieggt/bat is зрп fcftulbt/ora batgp3icganbet¡8 bepnfl ban ftp isnnaar 30 up mp ttueemalen bebitegftt / bat is mgn fctjulbt / om bat ten een beftenbe bebwgljct Bftelobe . 30 toele 3p {jicr дЬсзсрм op Ые aa№ gfterogheu feramggebogljch/ eñ berbalfrftte luoojbcn Hartaimi. 3 00 Slanggaanbe nu be fententie зегое / bte Shp5ûba(lelnc6UJ!lt onbetgouben íjebben: iß met min onbafî/ban u teligie 3clue tue ggp önjft:namelgcB een teligie na t'oube gge* Ьшреа/ofзр oubt fioomjc|)0 зр / na u ФоЬ* ïo3c taabtgftebetjí taabt/ bâ meu fioomfehg наоесфанз taabt ; enbe in alien gfteballe een 43оЫозе enbe balfc0e teligie. Want 30* banigyen/enbe nictuc toare ueltgte Cftzîfri ftclt


■MMU&

\*9

ftelt фр u Icedina #¿ím?tooo?:mbe gobant* ghcn relígte beöcdöp fient bafichjrJi ш зр* nen rrjrbe te onbrrfiouben. jo i 3!mmeri$/oocbbanbe<$fterefo2mrer' be reíigte зеше/ ;eggbé ( Ыезе notßtanjS booj be rrcfjtE fioubeñ bie ban Leyden: XBp hebbcn ans binöircrmöe mbe ontrccftcnbe bec Jbpaanfcber to?ebichepöt te ?amen berbonben. liebet/ toaar toe s» ifï om eeniflbe particulière reliste alteen te foberen/te bebieren/ mue m typbepbt te be« júten.-" 45. a. 4.

©aar bmesen bt'e ban Hepben openflijcft tiptftucrboonianenteîtjn /öat зроосб an« berc neben be (jare toilöen tpben . 10 bat met çlat/ <© Etttft / regnen u 30 baft afftrmereni 302 HaatbttubJenfct)3ijn.ljoe5ulbptbe* tonen mogfielvjch te Ькзеп/оосйпш ¿за!м funite best bole; aarbt beranberen^albp onnen masen bat suiche eene relígte alle ntâ benaagfittaeé Op toaarín cb. ban Dtorngt men alle b'anberen.bte зиНеп na beb?pfiepbt tracftten / enbe bte bbtangh-maröt baten. iJter tjs Oct 3aabt nu ban ttotfî enbe onioer. 305 jffö aar fioebanigfte за! bte eemgfie te* li$ie 5tjní et balfcfte of een toareítote за! fiiec oozbelemu Щтее4 bie en berfraatfe met (tttj. g. "§. i. ) get bolrn i Ï100? befiaagfit 3elben t'befle. een tijcpm'grj í^ebtcanteníbjeltbe ban alien 4 30 зоиЬе men ban maus bte gro te |аве op eenfiaas-aarbtaannemen/enbebe lanbt;até ban ntetus toeber m öaar tonfnat« tie btoíngficn . зоиЬе bit een rufttrfi epnbe ballmíneen/maaríietjegíienbeel/ 30mm tut in «Buropa magfi 5ien. 304 JBaar boe за! ftp baflewdt mogneti tueté bat Oct een Шаге rtíigte i& bie bp binbt И15Р*


109

Uij.y.§.t6.

in 5рит rtjc&e¡>2.aat gljp Ö«« t'oojb«! bat!* teVeíigíe toetaecn gijp. (nrj.g.í .0 Annoteerder. 30; œat/bat alie tuacbt allraibaarmagbenbt ЫЬоо$ te U>etcl«n/baat ?p mag") jíen/ ftmncn a o¿* beim.' boirais ghebtn , toeboen cube bfcanbcrcii.-* toant baat m bcljooit nier «kerbet te tonen Dan ecn oojbeel/toaarin alleulttn moeten Maat beigebt/ tottebantebojtn oberbacbt щп .«Эе fetteten enöe öepmeltjtSfiebenban benele?tjn 4&ob aliene ang^c* haanvbieaileenefäctontm ío) ecHchbcrbttbautn jjenaamttooUit/btoelefe be p;ap ij tten ooeft jeggben totbeel jjlaatftn.naaar upt nu bolgbt bat cen btoa* ?e enoe ongljealajen ;afcc is/ pemanbt teghebieben/ «f met gbcbjelbt te bnllen btoingfetn / bat bp albttaf ©fteaUojouoe motten gbelobcn/oftcljouben . Шв «га gijetoelbt met gbeboojbert en toetöt/ men moet ten anbet mibbel toctRtn . Jpk en ftanmnbanbe рхалхе ongbemamertbepbt ban bne heben met ffbe* roegbbcrtnanberen/be toelcfte niet jcghenftaanbe •bat?» alle gbeitjtft bekennen 'bat be fterthe niet en eojuccltbanbrrbojgberisaKm/nocbtanaatùeuben om?obcrbo?gtjcn 50<ЗоЬ1вйеп *ahenalft gfoelobe is/te oo-bclcn enbe oîboniiàeu.i. 1 68 . 3bcmbojen tm. 58.

306 So öp bic bmfct bebcribp Ijím bíe te ÍniDecDoubcit enbe met öooguftct matgt te jefeíjetmen (mj.g.§ . 1 6. ) enbe niet te üetan* Ьсгеи(ш)л'к§. 1 1 ,)maar bíe yiüt% befraan/ te Daté/te bebtomgfté cñ te ffraffen.tín.ij.$ . itf .3 07 g¡ubitn u #¿úi£c ban een »alfeöe reítí git bmbt ш spnen rijc&c / enöe 50 BP u taabt jaolgljenöe/ ote met en beranbert (tí ínt gua* jse retoolfjatöen mt gíjoebt gt*etoo¿ben¿) enöe Koíipoocb beje mue fcalfeoefententíetoafte* Jujeüíjoubenue/niet mea* -ban een rehgteítt SijnrijcK en toil onöcci'auöenijebbcn: toat flnberí ~.*U net üafteltji'ft onöeröouöen tiau J5C3C utoê fententíe toeceften mogp: ban öat* fe Da*


1йЩ.|л*

if>i

fe íiafídiicbuctciit enbe i-aubttfjDjmccmct 5pnen oñbenaten / in een emtoigbc btspfler* mfTe/MuiDtííepot/oocb oeptofeflfgoöetie en* Ы ualftf}e4&obes¡bicn#¿ зо8 Jfcaat fisc ontoaft Ъезе и\»сЬа(1дВ^ tuamibe fententie ig/ toan in Ьезе tpben; mbe toelc&e gïpj> öit nu Vjoojttfelt / maar ce ceiig« in een гусв te onberjjouben : fjebbp hier booj mogDtn 3ten betoken/ baar toe icn-u nu top» 5e/ alss inertmnûiHgiJ 3ijnbeinect te Ьйврз!. 5ieti7¿.a.&.c,D.e.f. 179.192.15>/. Bye-mondt. гр9 jHp bunrfet ujaatlijctt bat gflp 3fufïi ILtoftj fcojpné biet niettoel en nertfaat. toât flrarjc aantfcetblatentjanbitjtjn gtjeüoelen offentcntie/toont t)p fclaarlnctt bat öp 0» îieje tpben te reçut toelijeeft досшегф. itn jal зди tooojben 5elf1сзеп. I.Lip.

3 1 о $ûcljtan0 mocljt? ttoee t>m* 0Öcn gfjítwaagíjt uiojtJi;<®fmmfe altnöt за1 ftraffcn/trie anocrtfgïje* fcoclnr.enöc oocU ait^amcniomme tomar afteГргекеп/тр met enpoit ruriooffjeput / maar tgemctn nut/ cnDc öne trgijcntuû02ûigl)c ílaat baneuropa. Byemondt. 1 1 1 Вое motïjt hp naacftter uerMaten/bat fip toel te rccfjt met aanbatutigíjí emit gfte* mercht ïiccft op bc;en trjbtftoat magii ооск «aarbtelijrbcr blt'irben / ban ïn'er naacteltjcfc blgtttt/ bat pfip!)"en ougDcUjcU boeti


19г ЩЖ$*и D.V.Coornhert. 1 1 г 3©ai nu aSpenmenDt/ arbept gBP ora naacBtelntк te boen blp&en/ bat gftp ontaat* Ж toan u ouùe 5oete aatbt / toeranbert ?n eí arst) bupberímetc&t gÖP oat песо nitt/ Smercht nu op mpne luoorten/ enbe gíjp «rit öaaft пшенеп/ bat 1Lu/n bohnghe u ScVboetbolt.^tbmetcBClöelbatlLipfiusS Öter 3cpöt in bit зеше capütrt §л i . i ^W banbe menigljte/toanbe petmrien/ toanbe triot te tjetbepben/toemuto men be maeöt Set enDeeft от ftraffen:maar3teeocK5D« üíepnmgíie toel uptbmcíteújcB toerSIaact te 3i)nmbe8.§.albus: T

Iuftus Lipims.

3 1 j fi^aar öat mort toaft з«" *« 5еКег /зо langue men be ttecftoo?* öcriö maßt) betemtmn/3onört aro* «г brtortteam.üb^ 8«ра0л i о» D.V.Coornhert.

ha 2oïang3almen$e(lraffen(ttn.t0.§.3.> oaaoeberttaelrjcfi anboten (m>nu§A 0

îuftusLipfias.

з 1 1 ££aat mat (îalmf öoen) 300t anöerjö iß* cnDt t»at/it«rtent 500a* mat tpöe 3tjn / öat öc ü§it\pbt bt* temmmsöe tabtmem-btutrntz Гфаое зоиое toeb?cttsl)tní itu*uj» §*8*

^ u D.V.Coornhert.

«ni ïfô«cBt/banraabtr)pteboen/al0tc6 refftt booi nu fieb toeefiaalt upte 1 1 .1 uti*


f#,$.$. г.

Т95

ЪтерЪт tot batmen macftt ШЪЬе от а1за 5onber benngmigoepbt «licaffen. Za Гшсбеп mete bat Фоп 3|an¡s ijoojneinen зр göetoeefi/ De Staten generaal: a HBant ItennelncK te / tjoe luttel op ^tieften eeöt Sbeacht too?öt in galten betreffenbe liorangr»hen/ lanben en #¿obíncien: mue boe UchtcljícR mm baac af berferggöt #auffelijche bifpmfatieenbe abfolu» tie :$onberltng gobera men pjetenbeert He jTiaje* flept ofte teputacie banbe tegcringfjc berminbert tc ?рпЕ : of batmen pjetenbeert be onrccbtbaarDtg* $epbt banben агсоод met rebelle onberuten gbe* ntaactrofteoocK boojtb?engt bet bettel ban Ketterpe" te berbjpben .ter oogahen banben toelcften ton ghe¡» îten hebben boo? pmmtghe iacm bat StancftrncK; in rufte toe$enbe ; onboo^tmlijcK met em*eer jam* itierlncfte maffacre berftootf/ enbe met bobe licöame" toerbuttiaohrtDOjbm.lî. 2-й .bolgtn noch: <¡*nbe hoe toel na be publicarte ban bet eentoigft etritt ©on 3 an ban «©ofimrijtft be #acificarie ban «Ghent aangijmomcn enbe gbetonftrmeert babbe: toat tjeeft hpnocfttansj bn ferrete piacttjeften ban «tfafrelen enbe ipoitereflen inné te nemen/ enbe hep* mrltjrfteraben met be «Tolonncllé enbe obcrfte ban* be buptfebe Knechten; anbere ghearbepbt enbeghe» jocht banbe pacificarte ban <&tient te bjeftettr1 enOe ?onber anfchou te nemm op be ghemepne berbinte* nifft met be lanben ghemaacKt/ьгре bominatie obet alie pjobínefm te ftrpgben. De Staten generaal nofíj: Ъ <£nbe habbe ЧЭоп 3|an ban ©ofienrncK rtjn gfte* loobe mbe trotttue hter tnne niet gbebtofcen enbe gbebalfcht / bit bm £>taten babbe berjekcrt : noch be 23aner*becr ban ¿elles ; bes Ucnihgs gbejan* te; namaals niet berKlaatt/ bat bes ISoningstoil* le niet m toas/ bat t'gljene toelcft baar bcrarrojbeert teas/onberijoubcn$oubetowuben etc. $5.36. jtem Ко bat hctmcrcKeltjcfe is mbe opeitbaar /batbp VBw ©atoe) göeme brioften noch eebts berbonben gbejinöt mis к toubm/«n toare¡boot eenm Klegne ft tjtoi


Î94 fM¿í. rjjöt / ер bat ftp bes re beret jpnen teille bon atibe« nwcbteRrpgöen. JF.ert.46. ¿17 £eraaötmebe3üöfrj JBaefjiafel/en 30 f>с**fi 5íjn leerlmg -, be Stoning ban g>pm* jim; ííjñraabtbocnbolgncntot ©¿iicffe!; eetfi atino 1567. boojbr^cctogfjmnc ban $anna/tnttopnenbanbementgöte(nn.ig. i ijenbebooj centuple ongïjefrtaft te laten (inj .ii}.§ 1 4)\33&nt bit i$ t'3eggécn bec Staten. a ij iœucûjteutocjKa.emiDrftngljebcroo&aacïtt Sbctaecfî. ommet $acbtmaeî>iebCBûtcnoemooera< tieban placaren Daat irme te boo#!é;boenûe rrpzcf* fe betKlaringbe/ lîare mepnmgbe met te toejen b'in* quifKit mteborré:het toctefceooch bp bt Igertogmite im #arma ai betoteten eft «©oubeturute Des lanb»; lwntoegb¿0.JlRajeftept0;benftebmcñghemepn* ten met fclrmnelicften ecüe tó tatghtttpùt enbe gbe* iooft gîjetoccfi: m in allen fteberi ¡têt folemnehjehctt »net tniCß&cöiuefîten bebelebet bogtjcc «©bertjtpbt • Hptgberotptnenbegbepublirem. Jf.att.22. Cnbe bûûi ben bloebttan mebe ban 3Ibe/ Jítfí Ott Зедд^еп ber Staren. it <ef Гс1)оог. îuirt tuet en toare/ ;o te norbran* upt eue bes Vertonen ban ЭДЬа toetrîten eft aanQagbèn Senoegb openbaar : bat hp one geenfííns en is göe* mcpnt centgij gftclobe te heubtn. toant beneben bat 8p boo?rt)Oc:ï openbaarnïtft obertreben beeft/ben «ebt/Die De ^ertogmnc ban garnie met alie be l)eeré tnbt <6oubcrnuet8 bes lanbta/ban tocgbcn muet jeajcftept/Ьсп fieben 50 folemnrlncft gljeûaan hab* Bemoth jjeeft bp in aile ftebé/bie bp in beten laatfïett irrijgö bteft obercomen/?pne mepitebtgbepbtábe*> noeglj betonen. teScrgtjen in фепедоюлеп beéft bp ttgben îpnen eebt enbe tontea« eenengroren boop bo?abPtm oygljebangben. '«Cot Jjïaatoenbeefthp ootft tegften *tjn Onpöelufte beloften/eené *o grutoc* ipljcn moojbt begaan : "als m een to denen ftabt im* metmeecissbeljoojí gttorefî . enbe nu tot gaarltm iisböe ÖP/ of» immer» «©on JfteDrrtto in ?pnen naatn/


ft04IJ.$.T. It)/ rtaànvbtn folbaten Ijet leben tcegbeíecbt/enbe baar toe hauöeit haar enígbe ïjcrcn alo bojgbc brrímnDé enbe berpltcbt . enûc noc'btane heeft Щг alie been na bm anDeten ; tot aan be jongtje pagien toe; janv ííísríyrftcit boen uermooíben / enbe 4teft t)are Urlia* men beet moebctnaact/ tot groten ftbanbale ban al* lebjoutoen eft jongbe boeljtereiv op íjet fetjabot eené bath tnbt nacht laten Itggtjcu : enbe be gbene onbet ben/ btc tjem be fiabt babbenobergbclcbcrt/enbe toarcnoaul)cmopgl)cfrl)jebéenDciiiDtm(lVucbcrí ora aangbenomé / ijccft bp op <5alepeti boen boeré/ ja op De ftiprftebooí Baadern /bot» ft» De foiслten Jet lebe babbe beloeft/ *o bet hpje ban honaber bets fmarbten/?eggbcnbe: bat bp ïjen toel bet leben hab* De toegbejepDt/ niaatutct bet cten: enbeooctt Den uojgtjEtcitbait Ijaarlcm/ DimbP het leben toegbc* jepbt babbe/ beeft bp ghebtuonghen omme pion* mece te toerben tegbé be (îabt Шстааг / от albaac banben mtooonbeten bet (labt jammetltjeli ucr* тоод te teerDen /bet toelcfte alleSatbariflclje tp* rannicbepbt enbe tautetbepbt te bourn gaat/enbe is een mertftelncfte cautliatic enbe imtblurbf/ toaar* mebe bp ?mtc mrpncDtgljepût joccftt een urrtoe aan tetreeften.Jf.art.45.

3 18 jßäaar boot aIraabtf)P3pncn$¿írae Здп teftgte te befcijetmè' met gantfet macíjt* <©at beeft ЗаерзегЗааагЛе coro troutocljjcfc gïjebaan -, tuet tofflenbe toelaté Ьапздп eení« Щ)е ßcomfclje eñ baberfanbtftije reltgiey en bobíbe bp bup5enbé al bte met religions oef* femngôé/met g&eloofsfbeïpbcn ; ШШйдт ofinonbeïrjcô anbeten bermaanbe" : alö ber* floo.îbfс» bet baberlanbtfcöe \aettè enbe beg upterlgcSen berc&enbjebes. ¿ 1 9 <©1езадп boeœcl batfypt boemotijte horn/ meat ntet Uiat 51jit зопе uamaaiß чаиte motten boen.íip заарЬе in 3(jn lente зопге спЬегдосп оппозеГе bloebt: maat Ьоогзадй toepnU3öbat3D'n зопе in ЬезеподеоегГфеп ß 9 OUflft


»9<î

fi&j$.§.l.

ougfïrbe3e fonbtberberflpbe bïoebt-tyutgt ou Die blöebtarftcr ;oubc mocrcn inaancn. geeint nu bat ÎLipfiuti ergfteniß mebe een Фи'пге (ató boe be $аи$ cnbe Jfôacijiafel bi Шерщ bebê)bjoebt maarte/bat gp be marftt ¡jeeft от зрпе onbecjaten; met een reltgie met bernoegbenbe;te bebtomgïjcn/ зопЬег career boo? ate nu te bebucftten:4albpof Зрпе пазаге (al 3iet bP nu 30 berbe nîet)mebe niet onbermpbehjefe upt bit bloebt'gfie tenté/ eenbertooebígbeougfrmoetentoertoacfitení upt tprannpe/oproerí tipter onno^elé boobt/ ten grutoehjrbe bloebtflrafí 3 20 <©ít berberfbabt beluanberbe &ерзес jfeaatl ín<©uptflam bertnecbebjcS/bp biacbt ï)etïîep3erriitb ooeb in een jammerlncb bet* berbembe ^ranfefie lonmgben í« %anr&* rijefi /bat i0 ooeb int ellenbigft berberben gfiebomen : be &ерзег $еЩ oorb baar na зпя ?one; in Ьезе Jîeberlanben. mogíjen top/ biet notö 3df gfteboelcn/ ooeß ontbennen/ bat 3&ebcrlanbt tut beerlijtb berberben in göe* bomeni 321 #oe ntagbmen ban gfietoben bat be pinten/ trie Ьезеп raabt Utoftj зиИеп gfie* ioücn / treibe berberf-nabt зоиЬеп moeften betoanberen: зопЬег nocbrahí¡ зрпе lanben mebe boojt betterbobé eñ btoang inber ron* frientien/ tnn 3tjn gbcerfbc religiemaar aîlei tetoillen toelàten/tot ïjtt зеШе gronbtlpbe berberfte boen bomení 3 1 2 <E>ie anber feinten задоеп mebe eerfl toelbtter marfit omb'eemgfie religte te be* febermen : зопЬег boe ter ttjbt te Ьгезеп boo? mecrbcr frftabe bejs gbemeen-be|rene:maar fjabbensp bonne boomten belanbtberberf*


f#$.I.

197

íffí&e «©ttgfï / nan ne ILentenfdje btoang5aaöt litters grouhjcKen bloeotfíu¿ten¡S: з? en îouùen nod) na Dec Raufen/ noríi na Лвас/n'afellcii blocutraabt tuet ggelupftert/ maar íjuetbev onberçaten enbelanDcuüer* berf Ъоог Uomen meet ban een religion toe« gftelaten/enbe metten eerftenitgbene 3p nodi namaalo nooötsaaelijtb moflen boen) booj* 3icbttlticn gôebaati bebben. 3 1 î Xo <6odIoos¡ en magfj ith %Mivan nitt acïjttn l bat í)p )Oübe ïjebben gftegôebett Îittifiicii raabf; ban gfjeett anber religíe toe te aten/maar bte eenigge alteen met licogftfíec marftt поог te flaan: bp albten öp о» Ьезе tp* fcenlucl gljemertht Ijabbe / te toetett 09 ¡jet ellenbtgbe berberfntfle nan «Enrona. 324 Ceghi Ьезе опШрзе eñ bermetele ter* berf-leertoajs ^♦2&ullmgerbaariip fcïfêeef etenolgljt: ¡шьтл Ghereformcerde.

SSl*

©e algftemepne enbe Щ. fteecfce ««Bobee Me VU* т pofïcicn «Cbitfti banben begbinne boo; be bec« xonbigmgbe bee «tfbangeuuma gbefunbeert beb« bmtooiDtbooí gbeenaitbcr mtbbcl of tep?e itoeb infiniment op gbebout/ betoefttgbt enbe brtuaart/ ban boo? b с орксоte eñ eenboubtjjbc ïeerc/ be toaaw bfpöt enbe «t&ob$altgbepbt. 3 24.a «Шагот / toie mepnt bat be gbemetmtc C50ÙCG ооог piacrpften / boo; Itfhgben raabt / enbe bcdjogl) bet menfeben Itan béfamele too¿ben l ofte toannecr ;p berjamelt 10 dan bebottben tootben / ûte is ontotja eitbe upt^tnntgb/ bet 10 een gbcmepn enbe toaeacbttgbtoooibt/batbet guette bat Ьщ mm* fcbentoijfbepbt ta gbebout enbe opgberecbt/ toe* becomme boo; menfrbclpfte toijfbepbr gbcbioittn tooibt . 23oben bejen ijctft Or jjcere «toe gbttoelt enbe toapenen ban be opboutomgbcn bee gbemeptu te bcrtoojpen baar hp bet gbebjupca bra $toaarbt« jptieit «©iftiputen beebîebt / enbe tot tíctruut ?cpbt:

Ящ

ft«*«

*

»


f<H9 fftí.ff.$.í¿. in зриеп rtjc&e¿3laat g!jp ôem c'oojbeeï batí* be'reltgte toeíneen gí;p. (mj.g.§, i) Annotcerder. 305 tDat / bat alie tnatbt alleeo baar mag!} enbe bet)ccit te Uieitken 'baat >p ma gl) ;ícn hei men oovi* belén /buníris gbeben / tocboen enbe betanbeten/ toant baat m bcljoajt nier ;?Kctbct te torteu ban ecn embed.' to aar in alte patten motten Maar betfOi'öt/ fcnbebantebo?cn obetbatbt щп .©e fetteten enbe jjepmettjtkfteben ban be jiele ?nn «I?öb aliene angge* haam/bteaíleene(3tttojuni ío) ее кепЬ'сгЬл batten flenaamtbJOiût/btoeleft be pjopüeten ооей jegggen tot bed plaatfm.1©aat upt nu bolgbt bat ten bbja* $e enbe opgheb la$en $afcc is/ pemanbt re gfyebizbtn/ cf met ggctoelbt te totllen btotngben / batbp albiisi ofte al?o ?oubt motten gbtloben / oftcijoubm . Ш8 met gfoetoelbt met ggeboojbert en toetbt/ men meet cm anbet mibbel ioetKen. J;rk tu han ma ban be jûtoa« ongbemamérttjcpbt ban öeje heben tuet fibe* «ecgbbttbjonbeten/öe toelthc niet jegbenftaanbe bat n» alle gfteüjtft bekennen 'bat be herthe niet en DO?û£Cltbanberbo?gi)enjaften/noetjtan3atbepben cmpbcrbojgben ?o «öoblpöen iahen alfi gijelobe ie/te oo^belcn cube ojbotjneien.i. 1 0 s . 3bcm bojen ttu. 5».

306 Soyp bic fcmbt bebceïbp Ijem bte te ÍiiiDei'Daubm enbe met l)oogí}fícr macyt te jefeijermen (tíy.tj.§.i 6.) enbemet teberan* bereu(ííi} .tj^§ . 1 1 Jmaat bte зп1г;е befraan/ te í)até/te beömtngftc eñ te lîraffen.ittj.iM . *и 3 o7 pubien u Щит ban een baïfcije rat* gie binbt in зрпеп rycae / enbe 50 ftp u raabt Jaolgyenöe/ bte met en beranbert (its int qua* „йе te bolfjatben mt gïjoebt gbettují&ení) enbe soíjpoocíí Ьезе mue balfcíjefententtebafteí JütHljoubenbe/nict meet- ban een reltgte in *tjn rijeb en bjíl onbecyaubenfiebben: mat janbersi за! net baftelíjcft onberíjouben bau |»еле bat* • ' ишё " fententte toewftcn mogp: banfeba«


febafttWhbcttnt enbe ij£¡ubtu$¿m£cir.ct 3¡pnen oñbewaten / in een eeuttiígbe bupfier* ntffe/bluibibepöt/oorii fieplofe Sfifgobeite en* î>e balfcbe45ooes¡bíenft¿ 308 Jfèaar {до onbajt beje utoebafigöe* toaanbefcntentieis/ tanin ьезе tpben; mbe tocíсве gbp bit nu \j oojtfïcït / maar eé ceíigíe in een vtlcfe te onbcrb ouben : bebbp Diet boo; moglj en 31en bebieren/ baar toe ten u nu bjp* 5ç/ ate &ícr onnobigb знпЬешеег te betopjé. 3ieti72.a.&,c,D.e.f. 179.191,19/. Bye-mondt.

гр9 Jfêp bunrfet üiaatlncu bat gbp 3tofíí lUofrj fcD?pbé bier niet Ш1 en berfîaat. toât firar); aantbetblatenbanbitjgn gfjeboelen offententte/toom bP Maarnjcb bat bp os Безе tpben te recbtUîeïbeeft génèrent, its jai 3gntoooiben5eIfIc5"en. I.Lip.

3 1 о ^ûrljtanô motfjtê Vmtt Ып* çfyen gfjetyaagïjt Uio?bé:<©fmmfe alttiot за1 ftraffen/Dte anocr$gï)e* Dotlen:enöc ooefc ainamertfomme tDaaraftefp?efecn/mptttet enpo?t шпооферйс / maar t'gemem nut/ mue btw trgiîcnuîûo?Dî0|je ftaat Ьапеигора. Byemondt.

3 1 1 ï|oe motïjt bv naacftter berBïaten/bat bp toelte rerf)tnietaanöacftttGfte"emftgbe* merebt bttft op Ьезеп trjbtf toat magb oota naarbtelijtber blncfeen / ban bier naattebjcfc tflgcbt/ bat одр Um ongD«li)fb boetí


iS8 ffft$»f3£ здпегдоспстаасШйаьье í)p ЪапШЪе* boon ach te omiten ÎLactanno 30 opent* Igen als balfrljchjcB op te bitfytm / зппге toebcnaneren moojben : Ыс gp ЗО ftreriqfyt* inca tucöcvfpieecUt tube Ьоошдаапгв baar 50 opentlgeb onreegt tetaré geeft Ьсшезеп* toas îlattantg uoomeincn ban/ baat зиф 3df te UjeDcifuicImt cnöc te befegamení u stltgbt moggen be leñero mite bgen toermaant тезеп tot opmerrnen m Htpfg ¿g>rg;ifté : offtp met ggelpítcr onbefrljepben* »epbt of argljeltfíigljepbt ( ató gier m Ьезе plaatfe ILactantg/ enbe íjíer na in Cicerom* iDoozöc nan Bjanbt/fngbt af(491) ts¡ Ьсше* Зеп ) allegecrt of aanmt)ft anö ere plaatfcn «nigger fcgjpnerö tot здпге optmen betonö: ер bat зр ntet; beflferaen manö ontrouute be» trontoenöe ; roccheIo3ch)rü en getanen te ballen in eentggc beröerflpue opmien. tuant; 3otooonnaalotoeli$ghe3epbtban tè oube; ine mp eene bebjteggt/bat ts здп fcgulbt/ora batgp3tcg anberjS oepnfl ban gp tscinaat 30 Ijp mp ttueemalen bebjtegfjt / bat tß mtin fttjuibt / otn bat ten een bebenbe bebitegljer gelobe . 30 nele 3p ijtcr ддезсрМ op oie aan* ggetogJben/ferotng&eboggen/ eñ nerbalfrDte tooojbcnîLartantri. 3 00 Síanggaanbe nu be fententte зегое / bte ggp30toaftelgcBttjflt onbergouben gebbetu ig met mm onbafl/ban u teligie зеШе bte ggp önjft:namelgc& een reimte na t'oube g&e* Ьшрск/ofзр oubt ûoomfcijé 3p / na u <6ob* Ï05B raabtggeberö raabt/ bä nteu ßoemfehö nabeö 0an« raabt ; cube in allen ggebalte een ФоЫозе enbe toalfege reIigie-Шаш 30« fcantggett/enöe met öc Шаге iîeltgte Cljuftí


Щ.$.§.1б. ig? ffeft gfjp uleerïing î3?mrс üoo?:enbf 3obaní* gíjcn rcligie bebeelbp Ijem bafteltjtä in зр* nen где6e te onberljouben. jo i %,mmttis/ootiibmùt<&ï)mfûittim* be reíigic зеШе/ ;eggf)é (bie^e norljtantf boo? be rctfjte Ijoubeñ ¡bicban Ley den: ГОр tjebbcn ons toinDircTcnoe enbe ontmftcnbc bec abpaanfcher tozebicbepDtte$amenberbonuen. licuec tuaattoe^ tftomccnifltic particulière teltgte alteen te fobam/te bttoecw enbe m bipitcpùt te bes Jítrnir' *ö. в. 4. «©aar tynrften bíe ban Hcpbcn opentitjc6 «ri ftucr boojticincn te зпп / bat зр oorlt an* Ьеге neben befjaretoilben Ipben . ts bat met jîlat/ <© Hípfi / tegfjen u 30 bafï affírmerení 302 Haat bit u toenfcn зпп . 0oe3ulbpt be* tonen tnogyehjcfi te гоезеп/оосйпт<?за1и feinte bej5 boltr aarbt beranberen^alftp onnen masen bat зШс&е eene religie alle mä befiaagljtfneé Dp toaarlijtb. ban btoíngí men alle b'anbcren.bíe зиИеп na be bjpfiepbt rracftten / enbe bíe bU>angn-macl)t Oaten» fjier ís¡ Oct 3aabt nu ban ttoíjt enbe оргоег. 3 o 5 jtïaar noebauígljc за1 bíe eenigge re* lígíe 5iiní eé balfcfte of een toareítoíe за! ípet ttoíbelemti $?ínfé¿bíe en berfîaarfe met (inj* ij. '§. 1. ) get boïrn i fioo? beöaag&t зе!Ьеп t'befle. een tofpnigf) í£^cbirantenítoelc&e ban allen 4 30 ;oubc men ban nteus¡ bte gro te заве op eenpaao-aatbtaannemen/enbcbe ïanbttaté ban meng tueber in fîaar tonftíen« tit btoingijen . зоиЬе bit een rufîirfj epn&t toallentaeen/maar ftet jeggenbeel/ 30 men rai in «йигора mago 5«n. 304 iBaar Doe за1 ffP bafíelücfi mogficn tueté bat ö et een toare reíígte ig bit ijp tonbt in$p-


tt>9

fftj.ff.$.î<?.

in ¡сриеп ríjcSeílLaat gbp fiem t'acnbeel batí* toereligtetoeíncmgíjp. (ütj.g.§.if Aunoteerder. 305 DDat 'bat alle macbt allem baarmagtjenbt behoof te toertltea/baar $p mago }itw kennen ao}* buen /bottñte gbeben, cotöoea eitbe beranberen/ toant baar en betjo a« met :?fccr bec te toeten ban eeti ooiDccI ' toaarin alle$aken moetcnKlaarbetjocöty toxbz ban tcbo?cn oberbaeöt njn . <©e feereten enbe bepmelijcfttfeöen ban öe nele ?gn фоЬ aliene angge^ haam/öteaUrcne(1ttto:um 10) её ftchbcrbir harten Benaamtteoibt/btoeleft be £jopheten oocfí jeggben tot beelplaatfen.îBaauuit nu bolgftt bateen 0tu a* je cnoc opgljeíJla^en *акс is/ nemanbt teghebteben/ of met ggetoeltit te tmllen buríngben / bat ftp albus ofte aUo |oube moeten gpelobcn / 0 fte liont¡ ш . ¡Lis met gîjetoelbt met gheboo^bert en tenue men mott ten anua minad «cenen. 3¡ik en han mu bau be jûtoa;e onghemaméttljcpbt ban Deje ütbtn nier gb** noegftberœanoiren/be toelcftc niet jeghenflaanöe *at?ualleglie(ijthbeftenncn'bat be fterche met en »a^Declt ban brraajgtjcn $afttn/noegtans¡ arbepûeit ompberboighen'î0 45oolBèen saften alfï guelobe is/te oojbelcn enbe о$Ьоипеки.£. 1 68 . 3¡ucm boje« itu. 58.

306 2o ÖP bk tomfcî bebceïb» fj*m bte te joiiDevDtmöm enbe met ftoogíjfícr macljt te liefcfjermen (mj.g. §.. 1 6. ) enbe níct te beran* î>eraj(th'j.ij.$. 1 1 .)maat öie^tUry befraan/ te Jjatc/te bebmingfie cñ te fttaferuüj .y.§ . 1 ; . 507 pubien uf^mee ban eentoaïfcljerat? ítte btnût ш зрпеп rrjebe / enbe 30 &p u raabt Jaolgíjenbe/ bit met en beranbert (tö int qua* .be teuolfjatben mt gíjoebf gí)etao¿ben¿) enbe Koíipoocít beje mue balfcnefententíetoafíe* jiítítI)onbenDe/níct meet ban een reltgteí« Stjnrucß en mil onbctíjoubenoebben: \aat ¿nberus 3al net bajlelfjcb onberftouben bao joe¿e utoe fententíe toerc&en mog&c: ban bat*


febafteïtjcBfcctent tribe tjaubt it leinte met Зрпепопьегаиеп/т een eeutotgftebtipfïct* nífTe/blúibtííepoí/oofB fteplofeaifgoberie en* be balfcfte45obeí¡bienfií 308 Jfôaar ftee onbaft Ьезе ntotbaftgïje* toaanbe fententte tö/ ban in Ьезе tpben; mbe toelcne gftp bit nu boojtflelt / tnaar eé tejftgte in een lijcti te onbcvftoubcn : ftebbp gier boo; mögt)en }im bebten/ baar toe im ti nu top* 5e/ al0 fttet onnobigl) 3tjnbetneer te ЬеЬзрзё» 5teti72.a.b.c,b.e.f. 179.191,19/. Bye-mondt.

¿09 №p bunrfet toaaritjcn bat gftp 3u(ïî %tpftj fcD?pbé ftier met tori en betfiaat. toât fltact aantbetftlarenbanbttjtjn gfjeborien offentcntte/toont ftp Maarltjcn bat ftp 0» feejetpben te recftt tori fteeft sÜctnercBt. itk 3ai здп tooojben 5elf1езеп. I.Lip.

3 1 о 3&ûtï)tan0 mocïjtÊ tto« tun* £Ôen SÔetoaagijt U)o?uf:<®fmmfe alttjDt за! ftrafttn/me anöcrjßsö**1 HocíemenDc ооск atoamcn^omine tomar aftefpjefecn/mnmet en po?t mrtoof^epbt / maar t'gemeen nut/ enöe öesc tf0fjcMBu<#Dt$$e Äaat banCuropa. Byemondc.

3 1 1 ï*oe morftt ftp naacftter brraTaren/bat ftp toel te mftttnet aanbatfttigfte" emitgfte* »tercet bstft op be;en trj öti toat magft оосй naaríEtelijtber bltjcfeen / ban ftier naattelöcS Jrtrjcut/ bat gftp Цеп onsDriycB boni


loi

ftfMjj'.M» D.V.Coornhert.

1 1 2 Wat nu Bpcnmonbt/ atbtpt gBp ora naatkttlütii teboen blp&en/ bat gbp ontaar* bmöc Dan u ouöc 5octc aatbt / beraubet* in ci argtt bupbetfmetcut göp Dat necö niet/ so merrttt nu onrapne üjoojben/ enbe gDp suit haaft merchen/ bat ÎLujft bolmg&e u oocfe boet bolé. Stk mcrcbetoel bat lipftust fticr^epbt in bit selbe capittel §.11.11.13.14 ianbe menigDte/banbe »enrulen/ banbe ttibt te tierbepben/üetmítíi men be macfit met enöeefc om frraften:maat3íeooc&3gn ntepnmghe tori uptbmcfcehjcB toerblaactte 3tjnmbe8,§.albu0: Iuftus Lipfius.

i 1 ? £$aar öat mort toad знп eil 3efeet /зо langtje men De Uetttooj* öetiS magt) betemmen/зопои: gtû* тЬсгоетл1и.иь§.8,ра0п 10» D.V.Coornhert.

214 Zo 1апдза!теп5с fttafím(tígM4.3.) ¿ogoebettterelrjcK aliöbomi (ttg.ttj.S>6. Iuftus Lipfins.

3 1 f £8aar toat (за!т§ öoen) 300t anöras 10* moe toat/möfent зооа* titge tpöE 3tjn / öat öe fcijtfJpfce bt* temmtngbe t gtjemecn-Deße mee* fcbaöe зоиое tûeOjengfîen* mj.üj. D.V.Coornhert.

*i<> j!OcttBt/bancaabt8ptcboen/afót'c6 reefit booi nu geb bfrfiaaït upte 1 1.1 i.i j» fcet»


ber&epben tot batmen marftt ГкЬЬс ornaba sonbet bermíjertig&epbt te fîcaffen . Xa mtbtn mttte bat Фоп 3|ап£ Ьоошешеп 3p 8fteto«|î/ De Staten gencraal: в í©anr ftennelnck te / hoe luttcl op «»leiten eeoc phcacht too?dr/ in falten betreffende fconmgrpften/ landen eñ #¿obínrien: enöe hoc lichtelflcft men daac af berkrngör ^auffelíjefte dtfpenjatieende abfolu* tie : $onbccling $0 beere men pictniöcrrt de ¿Bate* fiept ofte reputarte bände regecinglje bermmdert tejpne : of batmen pjetendeert be onrcrhtbaardig:* ïjcpût banben accoojtmcc rebelle ondchaten ghe* maactrofre ooefe boojrbjengr het bcctcl ban ítetterpé te berbjpben.ter oo¿$aftcu banden toelrfccn um ghe¡> jten hebben boo? pmmighe jaren bat 33?ancfrrncft; in rafte toc;cnbc ; onboo^tenlncn met een ?ecr jam* merlijcfte maffacre berftoonv enbe met bode lictjaraê toerbuJt is gbetoojben.iS. 24 3 .bolght noch: «Hndchoc toel na de publicarte ban het ceutoigtt etrfet í©on3attban<©ofíenrncftbe #aciftcatie ban «Bhentaanghenomcn ende gbeconfirmeert hadde: toarheefr hpnochransju» fecrete pjaetneften bau Cafïelcn enbe Jpojtereffen inné te nemen/ enbe hep* melncfceraden met be «Colonncllé ende oberfle bau* te buptfehe knechten; andere ghcarbepbt endeghe* jothtdande parificarle ban<¡5hcnt re birken;* ende ponder anfehou re nemen op dc ghemepne berbtnte* niffc met be landen ghemaacktvbipe dominarte oses alle p¿obincicn te krpghen. De Staten generaal nod): i» «?nde haddc ©on Jlan ban «©cfrenrijck $n ghe* loobe ende rroutoe hter tune niet ghrbtoncn ende ghcbalfcljr / die ben graten hadde beruhe« : noch be 2Sâner?heer ban Relies ; bee ïïonthge ghejan* t«; namaató niet berklaart/ bat bee ÏSontngstotiV le niet en toas/ bat t'ghene toelck baar bcraccojbeert teae/onberhouden }oudetoojden etc. Ш.гб. J¡taa Ш bat het merckelíjektó ende openbaar 'darhp (Фис ©atoe) ghecne befofteii noch eedra bcrbonberi gjjrundt en i0 te houden/ten toare boot cenen klewe


194 ~

ЩМЛл

tfjöt / op bat bp be« te betet jpnen tetlle ban anbete mochte hrpgbat. Jf.art.46.

517 ^0 raabt mcöe iüpfn Jfêatrtfafel/ m 30 ö«ft 5Jjn leerlmfl ; be Zoning ban ¿pan** gifn ; 3üh raabt boen bolgiien tût SÖjueflM; etrfi anno i;67. boojbei^atogfrmne ban $arma/mt\Bp&enbanbevnmtgl)te (íítj.itj. 1 Oenbebooj eentople ongoefttaft te laten (ng.îtj.§ 1 4}bJant bit t» t'3egg&cn ber Staten. a liier öcoj is utoeißa.epnbelingbe beroo^aarftt shetoceft/ ommet $aeljtmaeûicbcpûtcnbemoDera* rieban #laeaten Oaat innc tcboo#ie;boenbecrp?cf# fe berKiaringbe/ hare mepnmgbc met tt toejen Vin* quifme in te borré: bet toetche ооск bp be gcrtoginne Ы |&arma eft betóecren eft <0oubernenrs be» lanb»; ban toegftë ©.itàajeftcpt»; ben fteben at gbcmepn* ten mer foltmneltcften ecûe is toegbetepöt cube gbe* ioofc gbetoeeft: eft in alien freben jeer folemnelneftcn met tipcgbcDjuckten bebeleber bogber <©bert)epbt Mprgberoqjrn enbe gbepubhrerct. if.art. 22. Cnbe boot ben bioebttap tnebe ban Sfitoe/ iecfii)ft3eag^cn ber Staren. ; Ь <©ffc&oon talrt tuet en toare/ ?o i» norrjrana upt «lie Сев ¿ertönen ban Alba toetchen cft aanflag&en genoegh openbaar: йагЬропвдеемТпшетйдЬс* ntepnt ecnigi) ghclobc te bonben. toant bcntbett bat 5p ïjoojtîiDrn cprnbaatltjfR obertreuen bccft/ ben tebt/bie Ье Щertogútncbañ garnie met alle oc iteeré «nbe <î5oitbertmers oe» lanDta/ban tocgbcn utoet ibajcjrept/ben flcbcii 50 folemnclncft gbeöaan bab* Oeninctt ¿«ft bp in aile fteDé/&ic bp in beten laatflen frajgb beeft cbercomen/?pne mepnebigbcpbtgbe* noegh betonest. teSergben in Çjtnesoutocn becft bp tegben Jonen teî)t enbe contract cenen groten boop bojs5crm opgtjebangben. '3Eot iuaarûen beeft bp ооей t cgîîen *ijn öitpbelnfte beloftcn/ eené ?o grtitoc? ipbcn moojbt begaan : "aie in cen w denen fiaût ¿m» mermeerisísbeboojtgctocefí . otbenurotfaarlem toaböe ¡bp/ efte immer» «©on Jftebtrico in spncn naanv


totbaötimöaar «"«И'»SSXeefÄ alle oten merlncften Do«^St}ot «ottnftöanualcban al* men ö«l molört"Ä0ttottren/ ou het fetjanot ecn» Ьаф enDe ^Ötlatmiiss^ ¿feba;t/ möe

mmt te teerten / Mt togg «« ^

'¿t , mtje

saisis mforejaten оппозйеЫойЛ..«watw*чи»


ta\tfft'bt$e ïanbtberberflpfee btoebt-bmtïjt op Dte ülócbtarher îouDe motten inaapen. $cemtnnbatUipftus¡ ergftengmebeeen tzmrc (alo1 bot be $aus¡ rnüc JBacftíafel Ы ерзег bebé)b¿oebtmaacte/bat ftp be marftt Deejfit ora зрпе onbersaten; met een religie met berndcgftcnbe;te bebumigftcn/5onber cprccr boo? a!0 nu te ucDtitfttm: ;ál ftp of Зрпе na3até (al 3iet ftp nu 30 berbe nîetímebe met onbermpbeltjcfe upt bt'e bloebigfte Ïtnte7 een berbjoebigfte oug|î moeten berbjatftteni upt tprannpe/oproetf upter onno^elé boobt/ een grubjelgr&e blocbtjtrafi? 3 го <©tt berberfpabt betoanberbe йер;ее líaatl ín«©uptflant ftertnetftelgca/fip bjacftt Ïietïîep3errgt& oorfe in een jammerfeirfe ber* berbembe iftanfcfte Jioningften tn #?anr6* rgcft /bat 10 ooefe int ellenbigft berberben gfteaomen : be &ерзег 3df; oorfe baar na зпя $one; in Ьезе 5Heberíanben. mogften bip/ biet noeft 3elf gfteboelen/ ooefe ontfeennen/ bat ¡$ebcrlanbt litt beerlgtfe berberben ijs gfje* iomení 3 2 1 Щое magftmen ban gfteïoben bat be pinten/ biebtîen raabt Hipfg 3uIIen gfte* toben / treibe berbeif-pabt зоиЬеп mogften bebjanbcren:3onber nocfttahjö зрпе Ianben mebe booit feetterbobé eñ bbiang inber ton« frientien/ от здп gfteerfbc religicmaar allée tebJillen toelaten/tot ftet зеШе gronbtlpfee berberfte boen feomení 3 г г Ше anber pinten 3agften mebe eerfl toeíftuer roarftt omb'eenígfte religíe te be* ftftennen : зоп'Ьег boe ter tgbt te Ьгезеп boo? meerbtrfeftabe beg gfteineen-be(tenö:maar fiabbensp Bonne boomten belaubt berberfJgtfct


ffjM0.M. T97 /<fí6e <©ngfï / ban be Eentenfriie btoangjaaDt litters gtouhjclmt bioeotfto^tensi: 5p en jotiben nocij na Der Raufen/ noch na Jöacfnafeilen blocotraabt níet glielupftert/ maat IjttccDer onber3aten enbelanbenber* berf Ьоог liouien/ meet ban een religion toe« 5belaten/enbe metten eerftenítgfiene 3p norij namaalo nooö гзакефев moflen boen) boo¿* 3tcl)telncK gliebaan fjebben. 3 2 j xo «©oblóos en mago i& Hwfmra níet acoten / bat ftp 3oube jjebben gljegfreben jiilrfícít raaör; uan gljeen anber teligte toe te laten /maat bte eeiußlje alleen met lioogbflec macht booj te fíaan: bp albíen jjp о» Ьезе tp* bentoel göemercitt pabbe/te toeten o» Ijet ellenoígfie berberfniffe ban «Europa. 3 14 Ceglié Ьезе опШрзе eñ b crínetele ber* berf-Ieetbjaí ^♦2&ullíngerbaac ÖP fcljjecf «IjSbolgôt: etipfbe»* Ghercfórmcerde. üuu"* îOc alghcmennc enbe ïj. fccrrkc «Gobes bit b'%* ' ' »oficien «Ttjnfh baiiben bcgtjmne boo; be bec* Konbigtngtie bte <гВbaiigeltuma gbcfunbeert Ijcb* ben' too?ot Dooj gticm anöcr mibbcl of top?e nottf infiniment op gbebont/ bcbefngbt enbe betoaart/ ban boo? b e npicrJjtc m rauiouöigtjc leere/ De maar* \yepbt tnbt 45ob?altgbepbt. 324.a ЗЭаагот / tote терм Hat be gbemepntt «öobec Ьоогшастксп/ boo? Itfhgtjen raabt ' cnbe beb?ogb bei menfetjen ftan bemäntelt ЬкпЬеп/ of« toanneer >r> berçamelt is {tan bcftonbtn toojbeit / bte ie ontoijs mbt uptnnnigb > bei ia een gbcmepn enoe toaraeftrigb tootubt/batbrt sbenc bat booj men« ffcbEtitoöfncpDt is gbebout enbe opgbemtjt toe* Ьстотте boo? menfehriphe toijfhepbt gfjcbjoKcn toojbt . 23oben Ьцт beeft belette ?elbe gljctoelt enbe toapenen ban be oubentomgben bet grbemepn* tebtrtooipen/baat bp bet дЬефирсн bra jtoaatbte jpitea 3Di| ciuuttn betbtebt / enbe tot ttettum ;cpbt:

Ätg

1*«еЩ

.


198

UÊM.f.u

fleetKtu$toaat&tínjDnplaatfc.J&at. 26.51. lut£ 22.51. tbiOcm öiiiimger. Ь Шр Itxé oocft met ûat ept taxis« ferfícljfhrtccljt5 ianöcn^ccrcgtjcjontitnnjn/ ora D002 gtjctoapmûe macht be toetelt te otomghcn. 3¡a be £>cgiifture b& tupggt / bat %áfe be grotc bpanbt ФоЬсв; be %nœ ttmft;5al bóoíbengbeeftbca monote béa Ijecret« gtjeboobttocrbcn (2.^^.28.) baatomtagetjotv» ter ttopfcl/ bat get al ta ggeeftchjch te betftaan/ Oat alomme bp De ргорticte ctiDc boo:nemelncft 1др Sa* rhartam <£ap.tg. ggelrjen tooibt banbé hrjjgg baat ntebclipofreleit enbe HpofioltfcgeDemannen aile l) epö men beftrpgben.lBant Jípoftclen,touöcrt ■ firo^ йен иа baar bspxt ató lípofrelen/ níet met fpietfe/ jtoaaröt ofte bogbe ben bleefcbelpften ferggbjay meat met be toapenen oca gbccftclpfccn imjghs. het Apoftolifche zweerdt is Godes woordt. |j.^uIlm.gmifbocc{î.53cc.5.fer.i.fo.2i+. I. Lip.

V*i îîDdc&e(ftaatt>an<i5urûpa) ich sonöer ttanen met m masff aanCcBouuien* D.V.Coornhcrt.

326 ^abbe Utofmö bie oogafte tetïjt g&e* aanmewut/ Все toaart Sem mogíjelgtH gbe* liieefí/totté jeteen betberfpabt 3pnen$¿inte aan te ьзрз'еп ífioe ill Dem mógftehjcn bat feetberfnu met ernfï te befidjiepení Vrycmondt.

<©ngïjetoaanbe5a6cn 3íetmen oocfi gïje* ftfiicben. 30 befefeepbe be ontome ^erjce¡s fiet Boue leben 3911$ grouttalltgfjen Ьт$/ b'toelcB ftp зеЩтааг bupten зпп 0ope)onter Фшсбеп blepfcftbancB boer.be. Dirick V.Coornhert.

3 17 Фое HipfraiS nu 3elf зрпеп Штст riebt tot 3ultbe Jjatbe fïraffé j niet toä quaab« öoen«


íííMg.M* у>* bombt maatjban onno^de boïenbe ofrttfyt* gnamibe menfcften : 30 betoonbe ftp toel/ bat gp niet en bûo?5agft Dé toefeomenbé jammet toan €игаиа / bit öp nu frftijnt met te mo* ßöenaanfrftuutoen jonbet tränen ; b'onbe* toaanbe tuucSt 5ijns£ toaan-taabts ban Brandt, fnvdr af,5onbet bermftettigftepbt gier nlaatsstc laten ftebben. . Byemondt.

^eeft 3üöfmsS 5dbe bie зрпе tooojben: brandt,fnydt af, met berblaart tn sgn ttcebe 5enbt-b?iefaan u banbf eerfté Ьезег maantí baatftftnjfr ftp albus: I,Lip.

з % s Щ№ u dat u met en btbiit* gen Ьсзс toûo?ben:uan te ujanben/ enbeuan af te fnpben» toant l)tt paroemia5(ecn fpjeetKtoOÛ?bt) ШХЫ

bpben Uatpnen gijebmndu m alle firrnoc en een tucpnigl) onsacïjte mebecpnen . ton totllen bat be net* Uoojberfclje nettere geftraft too?* ben ( mercnt op mpne tooojben) maar met altfamen op een top3e« ßljelnch ató be mtfDaben/al5û Ijtb* ben dock be firaffé |}исг trappen: 30 bat ten 5ommu3íje met 0t)dDt7 anberen met ííannen/enbc cemgti^ таагзеШеп/ metter boobt зоиЬс totllen gíjeftraft Deb&en ♦ eñ шал* ** im neet


loo

ад.$.ь

mtt batmen Dit зоийе bûtn I fiûpé seit m aunttktmtxQlß noefj te зез=» 0f)cn, D.V.Coornhert.

19 1©п0 ban mn'n ttogfelgcfc b?agß«i Linfiobemocpte toaarbigy wlcüe berma' rings beloben te зиНеп bocn/alö nobigh toc -¡ 3cnbe:enbe gabbe gp здп ber&ojé бои KÔÎP* ben 30 lief/ bat gpt intfcgjpben 3elf met en toilbe boen/ in 30 toicljtigfjen заве í of toilbe ftp baar liebet 6o?t fegpnen/ban betftaan* ßjcbtoe3eni lieber gljeüaarlncß Ьизеп bait langfcgpnení

и

Vryemondt.

^pljecftopcenmeutoctopjc een glofeet* ber op здп epgôen boccími toilien Шезеп. D.V.Coornhert.

330 <©at зр За . baar ban toil ice met зед* rjgen /inaar irft meet gier toat met rebene 3eggl)é bat mp mifIjaaggt . Hipfiuo of25pe* monbtiuîlcn-, inbientguer belieft; bat mo-Böen beranttooojben/ ttoelcn ici» ban gerten sgaarne upt Suer за! gojen. «sBnbetoantbaaropbeelte зедд^еп bait/ toil tri»; om btt berfraan te tooîben ; elen ont 3pne/5eggöen:aljö eer|ï ban t'feeecbtooojbt/ bâ battber 3elber ftraffingsf ongftelgcagepb: ©• enbe baar na banbe berftoojbcrfrge nettere, enbe зеддде bant eerfie / eer|î. i 3 1 ILtpftuss toaarfegout inp boojt ЫЪ$е* àben5gnreto00jben:ban branden eñ afíhyden . песет toll gp dock aantefeeninggeu baar op manen, ftp benent ban 3elfbat bit Зрпе tooo¿bé ЫЬЦщШШ здп ♦ bat betaamt nie*


Щ.Щ.и

îoi

tiitt in ïjaïii-toetten bientôt Tineen boo? ft&öft. 3 î г фее tg / jept Htpftug ее fpjeet&bjoojt. 50 Ша? 00C& íiet зедзое ofberaaöt ban bei* «Egpptier 3koníng¡)0 <f>cftoohneefrcr : bat bobe fionbé ntet en bpté : tuielcfe $ompemm ben {jais afbeet enbe beg treflp&enmang \t* ben Bofie. boeft bjajs jftompeíusí met ban cot menfeft/maar Htpftj raabt aanben фипсеп; 30 3p bte boIgftben;30ube mentßö bupjent menftijen lebe ßotfembat blag 0» eenentrjbt bp monbe gefpjobé / Ьезеп raabt Hipftj tjö m b¿urк gfjefcfjjeben/tbjelcft öp 3dfmeent eeu* toigö te 3ulíen leben : bat on een plaatfe/ bit obergantg «iftircpa om alrtjbt enbe ober a! bpben onbjp5é lomeen nagflebolgïjttebier* ben: enbe bit al met upt een bonnnîcnabob» ïioojban partpen/maar upteenlicJjtbaaD« bigftfpieecfeujoojbt. 3 з 3 3lc6 bm ¿êecretartjs gQctoecfl/ eñ 8e& btrmnaaí д0ез!еп bat £cfiepenen;tbipfelcn* be in I) iter ooibeel / bat guaabtboenberfi ftal* ^en 3oubeSofré; baar 3toarigöepbt in maar* ten : enbe tnben ï)aglje ben ßecljtggfjeleer* ben; inet boojgljc|teIbe6enm|Teban5aKeni raabtö bjaagljbcn. 3 3 4 ©ie fîelbè" ban ооей baar op Suer oo?* beel in gí(efcíjnfte;ntet met licntbaarbiglje fp?eet&bJoo?ben/ nocí) met bupfter ofЫЪпг* gfjcipBeretöorqcre figttpjßcnjS of tiperlpbe p^onc6bJoo?befeéiS : maar met Шаге naacEte enbe uptgtiebmeftte terten enbe tooo?ben ЗеШе/banbe befcöjeben tttljtm met baar re* benennoeft baar tip. 3 3 s €nbe Hipfius? fiter 30 fpjebenbe enbe retôojp&enbemet ttopfelp&e /maaiíüierlp $& b be


гаг fíf.^.f.rJ fce tectfttbe&eng melcner bupfïerïjepbr twcft betblaríngíje beíjoeft / fielt fuer in peri&ei tneniglj bup5cnt ual5en;niet ban mifboen* beris/maar ban bolenbe/ ofretfit göelobigöe mmfcl)en-,bat të g&een bjoojötfpel/maac trnfïlncu fialsi bmc& /bat boeg&be Htpfta metmeL 556 2Hangfiaanbe nu ban bcjS (ttaffíngs gmgfjelijcbljepbt oftrappé/bie gljp nu fcöijnt tetoiUé bcrjacôté / 3egt>pbat fpjcetfetooojbt gfîenomcn te fjebben upt €itetone . sepbt bit gulcr ban bolenbe netteren/ enbe bat поф за jfjatbtí neen/maar ban een be alber guaatfre: opiocrDct' txibt l?cpbcn Catelina:enbc bat not& al bed satíjtct ban gíjp lu« (left. Щос fcomt ban bat Citerons зеддоеп fiter in Ьезе sánete nasi 3J7 чэе ^epbî Cicero 5epbt batïjpmorïjt tpben/ bat ecn доМозе enbe gijcujelbiglje ou* Werber gljcbjanbt üjo>tie ettoe afgficfnebcn: baarom Ijuoit een Clutftm Qiintc borkte Inanbeucnbeafte fnpben/be gfienc bie an* becü gfteboelen (enbe anberen baar toe aan* çojren ) ban beslanUts religie / enbe bit als nerfioo^beto/al en Ijebben 5p nicmanbt in fioebtofblaebt befcfjabtgötnnaar alleen* en ôuer anber reltgte gfteoeffent / enbe an* beten met bjoojbé offcfijíften baar toe aan* nljelockt .mie han íner met toaarftepbt upt fiupten bat 5ulcíi u faetoij^ Uiíjuijefe enbe baft 5oñbcfluptení 3 3 8 jäopenbe utoe betkíaarbe benacBtm* tifoz enbe trappen / bte fteíbp nu in ubJen bcr* gafen tyíef .boa* 3ulrr te Подан mcpnmg: toaarora flelbe gfip bte niet mu openbaar nheöiucbte boecU / often minflcn in bcflW$s notu* \


nottñmiofsojgïjbe ggp bat be$?t'nmi eer te даьфн* ggoebertteren / ban tc toieebt зоиоеп Ьзезеп. ^p^» 3 з 9 <©fíí¡ и nu eerfï Bonbt ggetoo¿ben öat vom. Ьезе trappe enbe berfcfjepbengepbt bá (leaf; tier geenre Dte b'uptetlpße kercBeirtncbc(niet metter baabt/maar met tooojöen) fïmen; a( ober tfjtcn ofttoaalf jarenbpeemggè;atte bup?íg&tjflatmftercn aangeggebé í¡s getoeefi ben beeren ,étatení(^.o.2.) (Я.ь.480 Die floeggent'3eIbe af/ met min rppelgrtt/ban 3Ptbermete(tjcn aaugabcu . als¡ bo¿en gije* 3epbt 10 2.86. 3 40 53it allejS 3p 300t toil/ norij и berjacïj* ttngöe;<®ILipfi;ban Citerons quaïgclue paffe ggebjacgt bjanbé enbe affnpben : noeft и Ьегзоеппд ban trappen^nu baojtggegaaît toanber boojf3 ifâmifterg |îraffen met ggc!« be/ met ggebanggcniffe / ofaanben Ipbe ; en moggen gecnffïiisi berfegonen / Ьезе felgepbt in bit и ggebjurftte beert« bpuonbebecktc ïtjcfe uptggebmtfct 3tjnbe. 341 Wut ggp öaar/ níet anberg ban ofbíe tooojben ban b^anben enbe affnpben и noeïj te 3atftt toaren ggetoeefl/alle ggoebertíercn* ïje'pîit upt bebt gíjefloten met Ьезе utoe ( met cíttrom'íOfcjooíbcu. ü}tcrcn[)cijbeöe

Sùtbmimnbepbt gíjecn plaatfe» toieanberjimaggbaar ban plaatfe gebben ban feffiepbtí enbe bit noegop berboolbeof reentggelobigge menftgen /bie noeg ggeen mífbabígge feetterenen здп. t©at toaren be fttaftoaaröiggeninutoen fyief aanmp/eñ bntítiíirtbcrüc ftucfî/ baar >£& afgabbete jegggen. 341 I2an be ttoeesmmggepb öejs tooojbtíí berfio*


104 Щ.Щ,§,1» ^.^ berftojen/bp и meefl ggebmprt/fer Sí« fcoof (174-17'/♦) gjjenoegïj ggefpioben tot ЬегЫа* ringgeban beflelfjö onberfcgepbt / enbe tot betogjß : bat be <©ftefo¿ineerben/ Coiifcflio* eilten/ of ©oopfgljejmbe / toelcSet boo^» naamfre enbc befte guet ggetoof ; 50 in eret* tttte йЫ belpbing / зопЬег tegp be politique toetten te mifboen/eenboubclgtb belebenbe; bä ШрОо boobtg-toaarbigge berflooiberö/ enbe baarteggen be» Hüoninrr ban &рап* çiem забе enbe beßoomfege religie/opjetgt te зон/ too^bt ggeoo?bee!t. 34 j з&аШепооейддрзеШеддеепСдеоих miß en îijt/ nctl) зе(Ье met en meet tnbee toàargebbt (30 bit u boetit/ ootfc u Conftantia Maarlgcb betupggen ) toelcii ban alien be toare religie 5p/ enbe ggp mítfbten utoe leer* Ïrng-Штееп 3uïejr ootfc met ennonbtmet 3eítergepbttogs¡ mafeen :3o en за! aanubjert ©¿inte níet moggen fíaaií get ooibeel banbe Bettetpe enbe tote een netter io*. 344 lian tote ban í aan be aettße / 30 Befa ftgigft ( <Ü>. 4". ) *nbe ggp níet bupfíerlgcfc te feennen en gíjeeft metbcíc utoe toootben:

maar ím (üe f^ínce) fjeefter tmtt* ïjanoe indien op/enbe ont meet от te íítfdjcímen Dan от te oojöelen. iiij.g.§. i . ©at té gljB3ept от te befegermen een religte/bie gp met зейегЩсй en bjcet of3» toaar/bä of5pbalfrg ísveñ (30 Äefa fcgujft) от een btenaar te tunen ban eenjsanberjs

felgcpbt.^>.4i33 4s So зоиЬеп be Uupterfcge ©ojflen от fjuer religie in «©uptflanbt enbe «©ofîlanbt te befegermen teggen be ^gerefojmeerbeti

of


fíg. Щ. $. Г.

20у

tf Шйу$йЪфпЪт/ )й <£ arijo Itjrïîcn; banc anöerjß letenbe entotljaarreligie anuoiré* Ьс, be зсШе alö beifloienöe femere ban йаас upter¡nrfee uerrlmüncöc na fjet o o¿bed ban « be ilupterfcfte bereite moeten ftraffen (ten alberçacfjt(ten gíjenomen / met gïjelbe / met S&cbangbeniffe/ met bamuflemente ofmet« terboobt, 5 46 Zo зопЬсп b'oberïjepbt tot <©eneben тШапсйгпсЬ/т -Êngfieïanbt ofmben m» berlanben ooefe fianbelen metten CatolpitcV üupterfcjjen eñ t©oo»0gfte3inben / ate bet* ftoojbetftfje fietteren; tegften be aangijeno* men religte bet lanben lerenbe. 347 <£nbe 50 ftebben be tanteen banbe ôoomft&e Catftolncïte reïtgte оосв toeï te tecftt gjjeboobt ( 30 зрпосо boen) in ïmere гусвеп alle b'anbere albaar tegDé be ©aber* lanbtfrfie toetté / aatigfteerfbe reítgíe / eñ bec ouberen irçettingljen letenbe. 548 3©ant elcae вегеве зоиЬе rechter зпп in 3tjn epgjjen 3a6e.toat bunent u/magbthert оосв moojbeïrjctter enbeîSabeïfefter bertoer* ringhé bebentnen/ ban get bolgfjen ban Ьезе tibie raabt зоиЬе manen/ eñ nu al fteeft bobj een beel gftemaac&t bá gant.ß^ur¿paí toelc* bet jammerlrjc&e flaat gftp 5ribe ftfec totlt feftpnen te befcfriepen/enbeBlaarlrjcnupt' ¿met boo? be reïtgte berooJ3aac6t te Ьлезеп* 349 фе ïjerberjî tnt 9шЙвт toaren toolben ghetooibcn / be rjonbé fcöaapmoo?* berg/ enbe be fcíjapen moflen toolben fcopné ínber ontop3egrooter ftonben oogben: от fluer оппозе! toaarfjepbtg blaten/ttoelcB bet toolfrierberss upterlnc&e вегсвепь?еЬе / batff toeelbigtj e rufte/ began te berfto¿en. Щ


хъб iiij, iij. $.1. ¿50 ï©e Slonbeiienoo:öceIbc«nfettjanbe fcetterpe/maar 5p beben be fcôauett;tonrecftt al onbcrDooit eerfî boo? uctters beroozbeelt щезепЬе bpben netterfcôen toolföerberen, guter toerefe toag t'ooibelen/ maar tter boobt fjpten toaft tere» bet tooebtger enbe bloebf* gjjer Ijonben/ al$ boebelg eñ Гсоегт-зишг* Den banbe gtjíengfie bloebtbojfi bec grote фапеп. iy 1 Cnbe bit alles gefcMebe поф ; t'argfo e ban allen; onber eenen fcftgn ban tufötte: baat toe gap nu ооск metDatuonbmorjif bet опЮрзсп фгтееп triebe aantotjfc:met eenfdjnn ban3ulcrrec8tbaatbeltjca teboe« «е. ï©antbe grote gonben/bebalen ben Мер« iten Donben/tetoeten ben ДЬсВерепеп ofНее« manne / te bobè" alle bte be üjolf&erbers boo? Betters tja&ben beroozbeelt : namentlijcs/ bte baar tegijen ftuer tmetttnggen enbe oube ggebmpcn зерЬеп offebieben: batter glteen »agljeüíer en toaar /bat b'aflaten bebjtegg« ïpbegljelbtnetten toaren/ bat bemtfíeafga* tortetoaar/enbemeer becgpeltictten. IP uBocftten.écôepcnenoTl-eemnannf Stet afbolleTtenmfíe nemenímocgten зр oof« belén of зШсг netterietoare ban metí af bte booöt toaarutgl) Шаг ban metí mochten 3p Sen benlaagöben b?p top3cn/oftoter (trafna guet ggoebtbuncaen matxgljení 3 Я jSem toaarlgcb. bte maept gabben 30 tuet / maar alleenhj ей een tmteñ outer toolf* fjerberen oo?beel/ te toeté/ ofbte зоЬатдпеи too? HctterjS gabben gljeoojbeelt/enbe bit alleenltjtH от bereltgte te befcitermen.bat toajs ttit al befloten bpbi toolfôatberijb'aatt*


fnMtj.§.î. 207 MagDeriS 3clf; cnbe betotüigíit bpben groteai Sonoen / om te Dom errrutrren na bet tootf* i)arberentojerbtöepbt.<ö?[)een 0Í)OCDCC>

tterenïjcîîo en ЦаЪЫ Daar plaatfe* f)ct toa$/b?ant>t/fmjDt af/ftraft op bat q$to зеШе met en too?t geftraft, 'Ctoelca ttc&t berflaan toagbp de ftede Ley den (baar 5p зеддоеп) i> flüaar top üebbcn g&efuftíneert / Hat be ftttteâ/ ntbemetnamen bctocberboperert enöe^>actamen* teerbers ^0 topbi'eboetermbt?clf gtjenoemt tjeüi Iren/ met en betjoo^ben met ?uícftet manieren /at* na fabbpa bec «FcdeftafttHen bolgfjcnbe be Uloeto* 0I3C îâlaccaten/ gherracteert te toojben: воск alle iKlccfbe (Bagifiuaten üßtoaarlijcft ballenbe/ bat jp mofîin егегашесв ?tjn/ obertmerghoebetaum* um : bit $pupterltjcfte»i mettebeftraffen en tarifica/ яИссппа rappettjt bcccenfuwn banbe_ghcnaambt gljcefîîlijtHcn. <©.a.mj.

354 3U50 fp?anen öe^töepenenofitfett«' mannen «pre/ met fitter epgrjen/tnaarber toolfijerberenbûnmfie: bat itérer/ ïtonm« gfien eñ fôuncé totlben gïjeerecuteert íjcMseV UjíenííS 6tt üerbtugnení tote bteft met btcb^ maal ber ,S>c«eperiehtmcrtooiben tot b'on* пвзс1е fiUcntfcoapcn gnclioojti top en top;ra и met ter boobt/maarbe#larraten boent. 3 5 s 3©aart bâ ntet benooîlijcber gíietoeefl benf>r«epenen eñ Heenmaññé te gfiebîup&é aïs gfjitnpgïjen/ bat w toaren: enbe niet â\& rcrUterö/bat 3pntet en toaren^ 2lcö mepn bit albttö. 3 5 6 »ш e Щте totlïé m fiueretdïacraté/b at al tote fpîccrt / offrЫШ tegíien t'üageüup?/ bañaren ofmíflen / oftn fomma tegíjí D'on* be enbe goeöe i&oomftôe ßSetooontc / ieben*


ao8 fftMö'.M* trian за! feerb?anbt moiüen/ 50 ftp boïftarbt/ тааг 50 ftp £»fgftaat/ be gftcnabc 3al gftenteten ban metten 5toaaröe ofbaflegftebooW tetoo¿ben. _ r ,, j с7 Фе &tftcut boet ben ^cfieucnen felp een bat jS.juIrj; tegftent paceaat fteeft mi£ baaii (mifgfteloben naftuerjeggljen/ mofe ai ben naara fiebben ban mifbaabt) enbe bat fep tupgöcn of "** 30« 3rifë benentemfie. Rabien nu be i&laccaten b'aang&eblaagftbe ter boobt üjp5en/ujienjö mifbaabt ben ^efte* venen objet; toat nobe i$ baar ftucr oo?beeI/ bat Ы& $Iatcaat* oojbeel int ^raffen mofle toefîcminen/зо 5P 3«lf ooeb met entoilben «ftefhafttooibenV ■'¿\t 3f8 mtbeftoefbebaarbefcfitjnbanbet iêcneuenenooibcel/bie bat oojbeel niete« naben/meat be ßoomftfie berebe i 3,cb toilt H5eggben. Фе ^rïjepcnen enbe lleemnan* tien mofle boojbenboitbc be reenters fctjP' иеп / bit 5p nict en toaren : ;oubcn Заерзег en atonmofim gïjeen tojeebe Cpjanncn feftp* nen/bie 3p inber toaarïjepbt Daar mne toare. 359 Xo toajs ooeb in Ьезе #eberlanben bie moojbelpue tpjannpe berinomt mette fcftijn tambe ïjepligïje juflitie : enbe bat 30 recftt* baarbeîijcb enbe bequamelrjcb/bat Ьезе Ian* bcnbaarboojgfteraaeíit 50" in opjoer/m oûïSogb/ enbe in feerberf. enbe зопЬе bit ; <Э Hípfi) /n bcvaimgfietoe5cn/bie gftp «toen ^inccfteit ítetoeten míjttiaarDdijck

enbe bequamdijcU* inj*tM. ». î 60 Stouöe in чШ recfttbaarbeïijc& enbe bcnuamelúcb bebieren /bejojgften enbe be* ftöcrmen/ titoe f&uite banbe läeltgte/ bit bp


$eïfnieten betfïaat/niet 30 noobtsabeïijtfe moeten bocren tot get berberfban lanben cñ lupben: âi$ be йерзег ïtaatle/3ijn зопе/enbe be Hftoningfien ban 10jancbrp&è/bie bat bet' berf-pabt göetoanbert Ijebbenbe/ ijner tpfeë in betbetfnifle Bebben g|)eb?átljt¿ 3 é i ï£iet ïepbt onjs gljefcïjille meefl/Emft. fcen ten öiet Iangfjet banugöoebtbuntfet/ bupbet int befie.ien gefabe bitjammerlijcft ï>?anbenenbeaffnpben langtet met oogöcn gijejien ban gftp : baatom mp oorh bit tum* btgïje jammer langfjcr gljebenrfît ban vu . ? 6i *©oeft en frïjjpbe ten u bit niet allem (b'anbergfieieetben beftoetoen míjng frijjp* tang notb mm ) tnt toeirn ici» tocl зсг6о?е en ¡оогк 30 bupfiet зопЬе bonne 3ijn: ai¡8 anbere engficíeerben ; mimo gfjciphe/biaart míjrf íuilie.maar neen/ica (leiie míjn mening fjier; apt ítiaarfte mp mogíjelncR Ы ; зопЬег gfiie* çtglje tooojbt-fparíng te mifb?upr6en . be íuoozbcn moeten ben 5ihne bícnch ; зопЬег* ïingijen in 30 groottoicjtigijesabe / ate Ьезе fS¡:baar ggp booj titu botch ben finteen iueber op meus aanuojt tot betníeutoíngíje fcanbe íanbtberbempbe btoang inbe €оп* feientie/ fietterbobingïje bet «©obbjeeîenbe «r¡j?ifienenúfonno3eIeberbooIbé om t'ghe* foof/ bïe nu 6p na betgljeten frijené te тезеп, toaat tegijen aïie bit t'gfjemepn pjofy t зоес» Sen/eïcB;na3pnen ftatesirlj beíjoojt te fallé. Armöteerder. Çtot bit îribe btent ootft bat Junius 25¿uturf fetutjftmtboo#epbeboceíí toahbc ftntcnttm. «гй.з. ¿ад. 1 9 8 . ©е toning ta b'oppcsífíe un rrgerm ban* ЬечЗДтгерпге . baat na b'<£b£lbom eft pjihnjjaal« fit toanbe gbemcpnte . baaena Ijcbücn ander ooeft peit plaatfe ,tfi bat be iiionmgVjj>nequaItjcSlaat '& bebte


2IO

' ffij.tÓ'.§.I.

.

bebícnm/baatemmc en julien betcfmbanictbofc-ghen/ífi bat ftp be gfiemepitte talt laten bcrlo?en gttaan/ br?c en ntflcn Dooj De binghne niet ?tcn. ítiantbegiicmepnteis hcitltipuen «o beel ale Dem beboleiv ja tu quicker boeghcn Hat sp nice aüenc tterv» jupöer officie üjel aullen ücbicnc/ maat oorft Otpjiii* tet'îBnemette búpten laten gtjaan . jütotcn fto?r* fíen ¿tjejepot : ghclíjck fce ftomng belooft bat bp 5»l ;occhen t'p?ofnt banber ghemepnte / al$e bocn ?p oocft. 3 6 3 tDc^eföe '«¡Tpjannpe ober bet íanbtía* ten confcientien/VuajS оосв b'oo^aftcbanbec Cbelé^eguetreaanbe^ertogtímnc bâ $ar¿ me : omtne baar ban/ enbe banbe biocbigfte placearen / opt (шеи banbe religte;booj ben ïjebniclîté enbecbmrtîté jSeberianber&ber* 5ací)ttngí)e te mogycn bertoerbé: 50 be Д>га* ten3cíbeberíriarcn. 25. a. üy. 3 64 €nbe ui>t bit jelbe ocmaííe toaré оош fcoulbígí) be ^tateit banue Iánben íjuer met* ten ícocíen gycbocgftt te fjebbrn : ¿m 5Ulcbe gtuinjuelpnetpjannpeolier öc arme feyauctt te yeluen aftocrat : be biclrfee / om 5ulcr níet gftebaan teyebben / banbe £>rrj¿pber banbe HUoelfrfie b¿ebcyanbe! in befyritoeng bt>o¿re<» ben te retljt befryulbigyt tooiben met beje iQOOlbClU 7¿i 10 ;eer toatûtrjtigb : bat be fioning enbe be £>taté met alie f!fôagifiratcn$ecr;bjaat:Ujf& teghen «бойсз iKaíeficpt ghcjonbtgbt tjebben : йапр jo Ьс1еЬии?£пЬ1тспГфЕП01и ûe täiqie tetiîe/rn on* ber tjet brrd ban te befcljcimcn be t\oomfrberrugie/ ter bocotgbebjacht htbben. äimot.Ctuj. Ь -fôaar na/alss bci^ertogmnetoaöber* trefilen / Ьсог ben bíocbt-tap Ьсб ftïbaan* friten Cpimns ; binnen be коде tiiöt ;tjnä bterang-marf}tö;nory gï)e|tcîti0 yet oniiojel bleibt ban meet ban асуtien ЬирзепЬг men* f(í>en


fttj.ífí.S.i» ni fdfétti^o bt <&bcttfoimzeibt berblaren tot StntbJerpm Anna 1J78. ш fiuer ßeguefre йлпосн €erbto-ï.?ertog!)metrai йайе ban &tatm/(í&. i .) aid bo?cnberfiaalt íd< 36j «©at 3ijn toaarigcn grote enbe grou* kielpítc blaetftoítingften/bcb^bé^pbéíajm* геп йоог ocv fcerefeen аапЫазеп op een on« Зейп: /immer d op eenbalfeft ooibeel . зоиЬе 3ulcr allen oberftepben met antttelpäen &f* fcïj^icfeenbanoe3en1Lq)frjfeïlé çnbeonmen* frfjelpben raaût enbe onbertëijg : ban v.údic incnfrö-inoo,2öcvpe : опии; baar boo? ntet toeberom ban nteuá te ballen in trier gbelp* Ьеп lanbtberberflpnen b¿anbt/of noeftar* Öfter; 500t mcgftelnrfebJaar-, aldtopftebben gfje3ien en noclj fmevtelnrft gbeboelen baar upt gebolgfit tebjeíé i niet bau nriföoenberel maat ( ten qnaabt|tengftenomen) banintf* ößeloberd/bolcnbe onfcoabelpfie fiftapeitf 3 66 ©an mint joncbljepbt fte&be teil glje* Ujcten bele menfcljen giüeöoobt te 3ijn; зо от mifbaben aid от be reltgte ; nopt «оогье icfe b'<©beri|epbtomî)etboben ban mooters/ öoobtflagbcts/frraabtfcftenberöetc.mifpip*« 5,епЛиаагр#»;сп/шам ö« belch berfîoribÉ bat rce¡ft tot {tuer befeftermmg enbe tot ont" 3ich banbemtabe teuren .maar nopt Doo?» fceicbbjoom mcnfrftß b'<®ber^epbt от pe* inanbtomt'gfieloofgl)eboobtte fiebbé ргр* 5in/maarftatclncHmtfp?P3en/bjaiit3Ptjtfl* bcntonretf)t:mäar batmé bcnboïcnbéftoo?« be te onberbîpjen/nabtent goebe mpben ïua* ten enbe nienianbt fcftabelncft< 367 ф« tjuam al booz befterntcn-raabt.' &ooj.bjelcbenatebolgnebelicl)tai)clobi(Tl)e pinten/ |Шш{Ьгеп ofte btenavé ban anüev <ф g íupbít


ïùpber toîtebtlj epbt toaren/in pïaatfe ban te tocjenbefrljcrracrs m pberaarg bcö <€>ob* ïpben toaatftepbtit / öie ;p зе!Ье niet en fern* nen.30 tecftt iggfteftlnében bp 2Sefa зеШе (£>.4i 5 .) ttoclcfe Dan gftefcftiebt/ aïs be fiat* beve зеШе Ujolbrn vuo^Dcn / bat oocfc bagjje* Itjtr. gftebuert/30 ftp baar mebe fcftmft. 368 19oo¿ 5obanigften toolf acftteben be «&fterefo?mcerben ben $aauj3 / boot \шгn¡s raabt be fcftapen «Thrift bp menicfttcn too?* btngfteboobt/eñ be feile toolben befcftermi bpben &onmg ban langten / bte oocit

nmar ttn mitn \yaöDt opte rrligíe util O« te ЬсГфепиШ/тааг niet от baar afte ooibclcii/ of be tîoomfrft e / ban be <fi>ijerefomteerbe/ balfrft toas1. 369 <eñ bebe ftp/ <©3|.Uip.nauleere/baar aan omecfttelijcn/enbe tuet anöero bait ftp te boen fcftulbtgi) toasf : ató Die здп aangfteerf» be reltgie in ben j3eberlanbcn/5nn Hauet* ïanbtfcfte toetten/ bet boojonberen hrçettm* gften cube gftoebe oube gftetooonten ¿30 deft be зрпе nocmt -, met al зпп marfttbrfrfterm* be : зопОег ecnigfte meutoigftepDtte toilien toeláten.tnaar baar tegften toeten top notft* tang bat be <©erefo?inecrbe Ьезег beberían« ben frier tnne u ooiDecl nietenftebbenaott* nen toefiemtnen. 3tet boo? г $ 7.a «©ug langfte fteeffc mp opgfteftouben be berftlaringfte bâ u bjiefaan mp/baar in gftp fcDeent te brillen benacftten bie tooojben brandtjfnijdt af, ootiibañ utoemebogftenbe ttanen/met famnt fcanben ftetteren/ etibe bp totent oo?DeeI banbe Itetterie fîaat. nn 3a! úfi fiojentofit göpboojt 311U 3eggften aanbe toooj*


tooojbf : Ъап ntet зопьег tränen te anfcûou« toen. íuftiis Lípfíus.

i 70 <© befte Drei Des¡ U)erIt¿/tBefe> be fackelen Der ttoeeDjactWöfjeöe" í>eeft n be tdtgte omftehen* 371 Sssöatuieögl)ratet{it/3otoaartbe* tec tj&eenteltgte tc Ijcbbr11 . toant ban зеиЬе men ооей met fjebbrn btefacitelen öerttoi* ftigjjepben . mat nu Htnft : ist Dan bereitste Ьез*г añaden oo^a&eí 37z jätet be rcíigie /ma ,iv sotte puer ber on* Шрзе #nneen/ Ыце ntet Ucnncпо с mtfЬшр* fera/ ente бе ualfcíic vaabtíUipben / öte bec innren ontonfhepbt mtfbntpc&en tot ßuet epgtjen nut/onber frfjtjn üan©obes¡ eer ende t'gbemeen befleng ruji te зоеейот . upt qua* te menfeben/ntet upt be goebe rrfigte / 6omt quaabt . 30 baart ntet be gijoebe uiaarfjepbt (jaat /maar ber ouaber fcBnnbueggben be* bepnfiftepbnalsibieüanbebjaarnepbtbjojt befegaamt.

3 7 3 Фее CljnRenen gemeene oe=> ften^bûofDen too?Dé on&erüngen göemojrerc* 3 74 5MI u leebt / Qetflfe met jegTjen eïcftan* ber/maatoelptfefcbepbenenbefWIm. ber« moogíjbp bit niet/bejfiaat bat ntet. totlbp batelebfemtcem gfjantjí Curona metsijn relime bernoeglje / от een anber be зрпе taat gebbê/зопЬег Bern totte зрпе te ttnllen btotn* gijen:\iiaarom rabp niet bat elefe lanbtfcijan in een üotiingrocK / elcae (labt in een Ianbt« feijaö/ ja doch eleu öupjs in een (labt met зпп <ö in

vtUßte


\4fA

mj.in.§.i.

tcltgt'e toetnocgíie/3onbet ccti an&er tot bt spne te luillen bjingíjení 3 7 j- jfôaat toilbp ban ootft bat eïrfi anbet îin 5tjn pppe boc banflcn/cnbe 30 in onbethn» 5Ï;r üetinettingöen/ ttoieb?aeyt/ oojlogíj/ eñ îjcrbcrf ftomen / enbe clrft anbeten te imnte* ten (loten /boo?t aanpottcn toan u eemglje rcltgtc / пи ter tgbt ttoifîg оо^зайезрпЬе na « jelfiS зеддоеп : tone magi) gftelootom bat u ínbec Uiaarjjepb ;oube leebt зуп te 5ien tojo\* ten/ t'gftecn men moct gfielootoen bat u дйе* gfjetoé taatot 3rtfоогзаве afisi /ofbat gpp int tabennterftanttoèl gebmprt улхЫ^гЬЬЫ 376 Щ a reeßt leebt/ ftelpt fcljepben . öaac toe ië b'eenigfje mibbcl bet#îtnren te betorp* 3«v bat 3P ïner ttebé bupté oùec/ in <©obej5/ âmpt : enbe bat be teligte onbebtoJingpelncfc ijs . rerï)t anbetg befîabp . ftuer ; blinbt in bit oozbcel 3rinbe ; fcSnjfbp cíen btoJangmatftt rabe t'beíjoicn toe . 50 íjooií ciríi , niet allecn be зрпе te befefjetnten / maar ; oocíe elefe an* bctsÈ religie te toetnielé . us bat niet ijet ttoHfî* bmx tttflcyen ben ijonbengoelaoîucn^ tuf* ftften be ïjonbè* bte be fcfjapen зоиЬе befebet* men tegfitn ben üctfUnhenbé tooltoen/ maat 3eiüc tot betHïotocnaasibpmemgoten boot bptení 3 77 ©et изао al ren CímfMpbet mebogftc/ toan Snfli Uipfn fel)?ptoe mebe bíengt/tojáat toooîlnbe aaoeiicftetojebeftanbel beben toetto* neu bp öuet йЭиезамеп/ be $alfgtatoe Jfxt» toeniea 3äuettoo?(t/ jßalfgtatoe ßie&atbt/ fMîtlîpgHûnbtgtatoetoâ Reffen / cnbc iîatle 3Batríunatoe toan Baben/ toelcítet toïootben EPfjÖentüjcIi mogijen toJO?bengljrie3eninbe 1aobj(£l)ictocn to¿ebeijanbel (181,) eriöe öier

ms


•foi Sojt 3tjn göefielt upten Annotcerder: 3Dat gliriariöt/-(toaatbt cnùt gaígljt !jct mÜJDel nieten ¡oh rot bet bolcnberbcKcermgtjc: maar toel tot mifrcoutoeivolocbtfioîting enbe bertooefringlje. ttoclCK; namctltjcK religions btoang; baar boo; up* ten tflchc is gtieüannen: ?e Dat;op Ues rijet ban -.me* manbtanbertottel&aapfctiereugieen magi) bíín* Böen/ mue baarommc воск bc^tebeAoelcnielbe niet. DentoelchenceniflijenSlcfiiítcn pogtien tyoebt te malten / bat Die £>гсОг, ala tocjenbe ban с cube rtligie;ongljehonbé"Wube«j'nmt)iicrtc Ipbcn b'in« gljejetenebanbcrltugrbwrgeKCónfeffíc.Hptítraebt bu öcjsuiigmöcjeöe bietet* contrarié o^úncatetcI.Lip.

378 <£nöe 3ommígíie Ьирзепье menfíljen 3tjnDec шшогОД-поф) uermelt onöer fcöijnüan «5oötj&> fyucfjtictjcpuk D.V.Coornhert. 379 4S>obt$b}üüjtic$epbt en bott met диалогtí/noríj o-jnoertgíjcpbt met gorötß. al toat <fi>obtrj£Uti;ittcöepbt fefignt / en maglj met opíoerfcbfríjpnmSmnieriontetbe on* roer/maar be teltgte/fcunjft so* ^elf cpjoerjS ooîwiîc te tocíc« Jjet is Ьл1ш« gOclcbcn.ö 5al1ciib.it ло toeelbñmentmenfcljen toerben omgïjeb?acï)t/lJoïgSens utoe epgjjentuoo?* ben. 3 So Щи зпп ban onno^ele recïjt Cljitflen/ of berboolbc menfcöcn ¿temen boobt; met otn bat 3P quaabt boé/maat om bat y? inicr gljelocf bclebenbe/peinanbt tot intec täiqie аапзоесЬгп of ben ïanbsi tençtèberifgé. ftict toeraabt gi)p/3Lipfs/ îclf, ts¡ bat gifocbertie* renmcboojjentiKPötf €> tíij Jifôaar


гхв í«j\nj\§.r* г 8 1 .Jfôaar oft nocí) al en?oerfcïjc «ntaabt* fcoenberg toaren (aig neen) 30 joubeïjuec xtt\}t gijcfcïjtcDen-.jouùe u bat Iccöt здп^зои* be u leeDt jijn bat be quaben tot bcfrljermmg bec goeben ggefiraft toojbení baar in magij ntetquaabtie gíjefcljíeben . maar int boben bec omwelen ; al to aart ootb bat 5p boolbé; «imagoníetgoebtíS gï)efclueben.3iet baar it tranen/3iet baar u raabt. Vryemondt. gn Иезезане gßeefc EtpfittjS frote оо?за* Be ban quaabt toetmoeben on gem. betet toaartöemftiergfjetoeefltte toeten oftoen* itgbteruflen. I.Lip.

38z Wit $al tiitt зЩйЪю* D.V.Coornhert. x 8 x ®te een gïjoebt 3topgben met fpjeae» met toeet tetoerbeteten:biemet entoeetbat \щ fp?eaen ntemanbt magö ЩаЫ: bte met en toeet oft toaan Ы / ban toeten / bat Dp toil fmeaen : tie toeet bat gem t'5topgScn nopty mkart'fmebcn btrttmaaltö betoutoemenbe bte toeet bat get 3topgfié toa t'omefeer goebt* buncaen alttjbt toepltgö tS enbe ï»ephgl):enbe baar tegíjen get fpje&en toan 3Ôn omeßer gïjoebtbunt&en tocelttjbts toerberfltjca igt läcrftabp be заве / зо onberrtcíjt utoen naa* fien: ofneen/30 3P biín íjanbt on bpnen monbe: o» bat bu met gíjetoangften en toojbtfte m een onbelecft tooo?bt. <£ttlt.;.i4* №tl to toaar / na t'3eggï)en ber Stede van Ley den. Ь <©at in ten ^¡ttnttne bjanbt ntemanbt tnbt* boojt Pille te }topgbcn / bic met een ttoutoetooe Ubt toanber gtjemwmt totjjjnepsoébtrbttfjoubetotl* Isn


*ngljrt>oub(!ntoo?tieii(>!3.a.2.) iHaar toat ging u/<© ¿ipft aan/bat ghn Ьезе b¿anbt/bte hier bolKomeltjcK ghebliiftöt toas / boo¿ u onbe* barljtc penne ban ntenö tocbcr pooghbcte ontboncüen ctiöc aan te bla^rní

3 84 a5j&proqjt bjanbt/fmitit af/laat íjtec geen goeDercíerenijepD plaat* fe Ij ebbtn. 3lflu Hon bear toe gljeotuloft te fp.Kfeen : iotibe 1 cí¡ 3topghé tut bjanbtroe* çen/ ein bte met anderen te öelnen blufrtjenl ЗоиЬс mp bat ongíjcooilo f1 зп'п ban peni au* bei neen/ be bupjig&e ttotftbónchen 3elf50U* fceng hen (chamen boo? benbjoomhetttghé <©herefojmeerben / die hier ( até ghoebe ter* toen ) noch met tocpnigh en зу n onbert Itcljt* baardíghebaf, I. Lip.

i 8 s fen nitt/bomtl ick met Щ&* lone toeet:oat suie? Ian allemand ualfcï)u)?ûegimt i& onbettoo?pen. toil pemanbt gljenescn / die Ujojöc balfctjeltjch betirfnilDiggit, D.V.Coornhert. 3 %6 <&m Ы met elcherlijcr ; maar een Шо ningïtjcfybing / om toelboen lafîer te íjojen/ metghelncítmoebígheoojen. maar der on* iup5en toercn ifi/ pjtjs te {topen от mifdoe/ totter landen berberfbrechende. a <&toang ber ronfcmitten enbe boben от t'gheloof/ toaren ftet bentin bat be lanben bjacht íneenboobtlphe eñfmertclpHe3tcc6* te. <©ей ghcïoofjs bjphepbt met зрп аапШе* toen / toas be tráuel bíe t'toeníjn ; bant öerte <© b

d#>*


2i8

ffn.ttj.§.i.

&рШЬе-> be ïanben toat toermncBte/cnbe bt fmertfaîje?iec6tcnutoat ôeeft bet&tijtim gíip lüpft / laat u nu buncnen be ïjalfgjjene* 3nilanbtö3iecltte/raetbat oubc üengnlne* íertcgí)cne;cní bat u ïjet tooltn öaar boo| «aíbanefeení 3 87 Leiter ïjebbp opt beBojen te boïen / 5e Ье^оогЬе ggp ш te bolé/boe gljt toeojnaamt 50banißöen bcoltocgPnneteggaan. Wift 5íjt> battoriboí beg gíjemepné tooïfr toalftö* trijoegfien onber\jjo?oen ijS :tñ unfl gísp níet featmiahfrítboen berto?omen rerfjtnuföjp* »en te onbertoo?»ení uriftggpntet bat bec îîonmgïjen ulupm(írpSet0/be0 íaaargepbíí ïiefcljamenbc bertfpen 3tjn onbertooamt î 3a öebbp gier níet beijooîltjrb gíjeboolt* Iuftus Lipfius.

388 |^оф fiier en toojbt tàtm ömg 50 №l ûf $û Uûû?îtCÎ)tClUCh

gc$ept : öat De qtmatittoilíioííepbt ttiet3ouDe feotmen mtfoupDen, D.V.Coomherc.

3 89 jîfâepnbe gf»p ban batter cote aan ban* ber3pbenteteeneentgöe bjoomOcrttgge int lanbt Шаг : bíe 5ultft u qualgcn efi onboo?* 3icíjtiso зеддоеп зоиЬе aonnen enbe bomben met toaarftepbt tueberfnieücn Uo toaarbp gier in ооск зеег berbooIt.<©fîoubp raepnen rie« göeoojloft te 5tjn / bemjn te flropen inbe eöemepn boînnutten : maar níemanben ort fcengng benijn baar teggen aan te Шрзеп* Iuftus Lipfius.

з 9 о 5^ûc^tan0 3^1 ieft öte 0eUaar¿ Itjchtiepöt aan0öaan» Vrye


Vryemandt» Шг gljebaarlncbnetibt gabbe Hipfïug líeotteberatíjtcn: 30 langfipbe gftenebet* acgte /be toeltfte eeng mercBébe bá I)cm ber* acfjt tesgn út3!Jngbeb?urfcte (ЦДОкеп/зЗп Шаап-acljtüaaií)cpbt toat rain зоиЬс acoté. Byemondt. Wie mepnbp baar mcbcí Vryemondt.

Фе$ tiofcjtr uûû?aanocriï of But* öfiermeefteren* . Byemondt. Zoubí gern bíe aficíwcKení met met аШ,

laat jjuer öte roemen bp öuee söe* meen &oick:|jem uernoes^t nol* feometuücfc/alft Ijter maar De tviö* berfcljapeñ Den Uaaöt tieljaaoDt» Centuria j. 8S.cplí. Vryemondt. jBaaroftoemÔcrt ;al?s bíc bit Ш boen fcomen te betftaan-, sonbcr gôcbaarlgcôepbt 3aï здп/ laat i& U«n boo? 3û?gD«nt D;V.Coornnert. 391 Wie pericule bemint/ nie $a\ baar inne «aa.3.27; bergöaan . cpgften pericule bnjflijcii aan te gaan tot anberlupben nut / tjö pyogen: enbe 30 te berberben/ig fret tpare leben te ЬегШег« beit. bit beftaan 5p/ bíe;5íenbc fcijaöelpfee bo* Imgtien in een aananenomen ILanbts religio te 5ön;baar tegôen boiben fp?efee.;obanigöe Uipben leert ggp Hipft/u leinten bjanbett enbe metter boobt te (trafen/ onber t'balfrft bJtoegljens ulancfeetfel / ban berJloo?bers begggemceniaötgb^ebeteberßoie. ttiatpe* ricule


tírale fcDaartnnebooiu gfjrtegljení ggeen altooö.toantSDn be pinera boog^ootglje* mepnltjc& gljebalbt-,na u epgljen 3eggijen(*i. tonfo)bteüebben 3obanigfte lupbé ücf enbe taiaart / ale bequamebjercfetupgíjen tot ftp* tóngfje ban öaar btoang matí)t. gmmerjs toe alberonber boofltícrt fteeft gebaá/bit ig alber bep* lígíjflc ben ■ЗГртаппсп. bjeetggp: toant 5elf fcD?öfbpt. ooe moogfjbp ban te fojefeen Ьгезеп/t'gljeen göp toeet bat fmt Ijegaagíjlijcn i6íbi.b.§.6.jifeaar alie bromen itaar trgiim fpzchcnbc/frcHcn inier delfín pcttntle. 3rjnt ban оогв Шрзе fínnceft/bíe m troben 3ult6e anöetferss met / maar ínter ow berfíanbt boca 3» boben booitoaaryepbts onberujpp/ lateñbc Ь'отврзе boleca leben. I. Lip,

3 9 2- <£nöe na míjn üermogíjm tuatet íio?tm dc m t}t$m briugtté tyanDt D.V.Coornhert.

3 9 3 «©езезй öclfcöe bjanbtsí оогзаке / §ûu> öp be relígte te здп (tnj.nj. i .) u bluftgtoatec toaanbp te Ьлсзеп íjetmettoelaten/baneen rcltgte(ttö.nj.§.i /mjaj.S.io) boo? í& gfoz* Ыекеп batftet niettoelatenban anber celt« ?je be boneße i& eñ оо?заке bá зШске bjanbt <a. 1 9.) btto" olpe ínben blammen gieten . 30 leert inet u bJtjfnepbtrecfjt anbete ban bec 3|eren ^tatébjpfgepbt. imincrja oocntegôê ber (lebe Ujpföepbt 3elf/ baar gí>p utoe Месс« feen leert, tuant bte 3epbt а1зо: b Щр jjeüürn one /met cectjt utnotcmnoe enbe ontreeftenöc Der êpaatifchct tojctngtjepöt te *amen bctUoaûm. liebcr/toaar toe.-1 i(î om ccnißUe partim* Hat


fítj.fí)'.§.3» Hi Itere teltgte aíleen tefotoecen/ te betonen / enbc tu îjjDbepDt te beritten i alle btcmtftttrftbanuewgcs xmgbe met entgt» aanraetcfeen berfteert öebüm toe* ten/bat get eetftebperotrçee tllmbiQfytnbianbte' та tfctbianùtn/ blähen mbetoajgoen ûethmcré aangheftèben &.<©,а.tig. luftus Lipfius-

394 Ш# te Ufrfcljoonliichcr bat tek raaût Qbcbt I maat seen Decree tenüat ick tooo? gljeüeimaat met jefcettfenbeaupte* D.V.Coornheft. 3-9; ÏDatféaicabeim^eren/ofttopfeïeren/ bats 09 tinnfcl leeren/ 500t bat met eníjsí *pbp «Vue 1ère niet зекег/ üjaaró leerbpfe/ eft bat nocí) eilten ulerrlmi inbe frfjoie/ tnaac З^срзег / läoningljen enbe pinten in Ianötg ijeftitrmgíje i зрЬрзе ban оосб зеЬсс/ toaar* omfl:eIbp3C in ttopfeïeWBf5íjn bit iírfttbaar* titgïje fcíjoo í&on|ten i neen/ maar midjtígfje Ïanbt5a6en/ baart Itjfenbe leben goelbtí 396 jBaar bot зсдЬр rjíet 3ulcr/ baar gfip 1ooo?í)ebt д^езерМ (*7.) totten 1езег: bat gíip eenreïianbe gíjemeene gljeboben gíjecft / ais tuerten ef o?beníngl)ení üiant / зедЬр baar/

tm tuet beíjoojt ho?t te тезеп/зедо onscl\uomfci)ctü)i5cmmi, â>cnc* ca ; Dte gljcbicöt / maar ötfpwteert tuet / Dat ЦсШг tcU onDcrljouben. offjottbp tuarör aan ti зеШс/ ош alles toeber teent3eggí)en al|î u gljelcgíjen in/ enbe tier* Ofensa aan utoe moojben gftebonben -, batjs obérai gltppcrígD;te3nní toat ont3írí)ttg9 f&injs mago &a" op зшЧЬеп tytfóanbt bou* tuen/


2ii

щ.щ.§.и

toen/ ofзйШ ttopfeï-Ieer raatt/ofgïjebobÉ jbetroutocní a jlEaat t'bcfî in be?f <¡s/ bat ^ufrujS Hip* fiuönorl) nieten ig ten Häatolus» <&uintu&/ bit met göetoetbt mocóte зедддеп: want hc¿ onsalzoghelieft. ii ЯгаЬепизшпЬе of ßttptüetmbe batjí ttopfelercnbetoettente ftyipbm :зоиЬе toel bicnenom$?imenenbe rechteren te Ьоё int oojbelcn öolen.beijojen ote 5ulcsc toetté aan te nemen/30 bcíjojcníp ooefe te öolen : лО toel atë íjuer toet-fc&pPcr; iüpftug. <3Eot 3uleft öolen зоиЬе ootIîboo?beré ;nn ge5ocfjtc ùup* fieríjcpbt : booj be nagljcàapte Hojtfjepöt 3ijm-êtoettcn/bis (зоЗДшз оосв ШШ 3ja3.7.boojaan)6o?t mocten toeîf. tot toeïte ucrft&oninGijeöp int ttocebe blaut baar na/ ootKinbjcngtöet зеддВсп ¿èoctatijS ;ЬеЪе* Ienbe3tjnle3ers¡,aocratemnate Polghen in 3UÏCK зцп зеддйеп pan #eracltti ооеш / lup* öenbe älbu$$ : Cgijccn icn toerfiaan íjebüe/tg gfioeöt: treibe gnelotoe icii tmùtbân t'gfjceni ick nict cn Jjclibcpcrftaan. XBit öienbe Èipfio retïjt toel/ om gïjeïaoft te toojben in al 5ijn зеддоеп . maat öp toont toel bat ïjem niet cn bienbe b'anber tooo?ben tan jótrate; al an een baar aan polgfjenbe/ enbeooc&ïiojttoe3cnbe/tetoeten Ьезе : íjetitf Diepgronbtgij enbe toil toel дойезеп зди ora niet in te Peröjtorксn . toant baar meöe ,eo* trates gant$¡ boerteltjcb ontberfue/ befifetoen ftíupuero gfjesocljte bupfterfjepön Sfi bupfterhepbt te mifpjpjen in anbere fcïniftcn:toie за! Die piP3enmtoettenobec ïtjfenbe gnoeötf of ig ijet boten int Ponniffen göoeöt^of befjojen baarirmc hinten enöe

йеф


flg. $.$♦$.

2ZJ

rëetSterg te bolcn/om bat Hipfiug ftit ft&p* ben зопгс ЖщстIpfec/ïtoranglpbe/cn Шпг* tclpfce totttffl beïjcojt te boleníofíjS %щш$ Jjt'er m te uerfefjonen mn bat öp gfioeber mt¿ nmflöen ben $nnté boozfcö?gft здп )atttm/ al en berftaat ijp Qie jclbe ntetí I.Lip.

397 Фи /öteJeefße/toeet battit ijoo?thorar une een ueffjebbenöe enDe $up\3tv Qfytmotbt* D.V.Coomhcrt. 398 5ffïoocftb?oebtibatBaniffcnietgïjfc* ïoben/beel mintoeten . een gïjaebt gette 5011* bet een bjoebtog&euengiioebemepnmgïje 5onber een reefit toerflanbt / maacftt een brii« ïigïjeenbe fnefíe gang:maar giote eñberbe baltngöen, I.Lip.

i 9 ч> ЯЭааг of ûat anbewi üiaar/ 30 toojöt sulci; Dan mn söeuetot ten oojDeel mue op öerueteringije Her gíjeeme Dient ensljentlijcu be* taamt* D.V.Coornhert. 40© g|«bm fcljtjn / of met ernfl i onbér u leerlmgíjen oojbecl / bat met en betaamt : of onbert'gÇeboeïen ban elc& bet anber неге» feení ofUjelcfe ban aliena gdemetcfct mi tueet bat 5p berfcôepben ban oojbeel зрп in be^tai I.Lip.

40 * <Sp bat Ql)p De заке uerftaar/ 30 make kh ttoecDetlepe aarDt btv 0fjeeni


224

mMo'.§»ï.

gtjeenremetegfjenöe reh'gte rtn'fr iweniupenbaarhjcn ofbepmelíjtíu <©penbaar!ncH$egg|)e ich te mif* îiocn/ ùte 5CÏUC Dan Фоое eñ uanoe aangljenomen ФооШпеп0 qua« inch gíKUoclcn/ cube anderen te gíjenoelc aanpo?ren: maar öepme* HicR/Díetnfg[)eluc«í¡ qnaltjtn gfre* tjoelenmiaar uooj 3tciJ5elüe.(b «rfïe 3gn)berfioo¿berj$(belaatfte)boolbei#. D.V.Coornhért. 401 ü3er 3topgfjenbe bûïcrjs bblmgye etf magíjmenmet toeten-bânb'anberen ballet nu jüjaarli'jfн om toctcn . Daarom ítk ote top3etoel xxpt u зоиЬЕ totffen bieten . toant gijp fojeecnt ntetban guaabtboenoetiS/bJelc* »er inifbaabt nié ließt ban toctcn: maat bait qualt)t& gftclobersi / toclcfecc nualgcn grje=« boelen of mtfggetoofmi met heyt ifSmn Ш* ten.Bctfiaat mint tooo?bcn» 40 i «E>c €>crefb¿meerbe tôeïfgtc U fit Ьц€ ïanben аапд&епотеиЛ-Иег toonen nocí) Ca* tljolpben/Confcffiomften / enbe ©oopssgftc* 3tnben ban berfcyepben aarbt. centgftc Ьезег îjjte / ofban alle be bite leligtonsi/ boen fouet, beft met toooîben of fcfmften oaenbaathjcït omsommígíjebeu <¡3etcfo¿meerben te tree* ben tot guet gbcuoclcn . bat îcgybp nuaabt tctoeîcn. 404 tßaaromme i aïïeennjcB от bat fitter jíjeboeíen ; baac toe 3p anbeten aanuojrcn; to tegficnb'aangíjenomcn veltgic/batötcr щ be <¿$crcfomteerbe; ofifî от bat yet ië ttdbt be toa*


mj'.ttj'.Í.J.

1J,J

tattoate<ff&$ien religte ;оп$ boo^begïjeel* ber toaaröepbt tnben nteutoen lefiamente fcefc&ebeni 40/ Zegbp t'eerfîe/зо 5Ô'n níet alteen al be доорГдезш&е berftoo¿uers¡: maat оосв mebe ai be Confeflïomften/ ja oocü al De Catftolp* fee : ûie ftuer gfielobe inet goeber confricnttcn tracftten te beleben . uiant öejer gbeen en ?al mogben laten be <í&fietefonneerbe7 tot tutlc* Iter betertngôe 3p fiooe 3ien/ aan te locften; fcöjtftelijife ofmoojbelijcb ;tot ôuer tóeltgte: Ые зр boo? be Шаге / eñ ban be angöenomen ïanbtjs religie; Ыезр böoj een balfrfje fioubé; aftetrecíten, 406 ЖШ öaar nu menigljte ban berfîooj* bete/ Ые gfip;<© ILipfi; зопЬег goebertieren* ¡jepbtbetoo¿beeIttot bjanbcn enbe fnpben: enbe bit om bat 3p tegOcn ben aangbenoinen xeltgte gôeboelen/enbe anbeten aannojren tot3ulcl ftaar göeboelen. tDanegöpguaabt te toe3en.taaarontf tig tegfté be religie bpbett lanbe aanghenomen. 407 «©at flupt qualíjcB . maacftt ban öet eannemen besi lanbtg/ een relime gftoebt i 3a ?gn alle be boouwembe bne reltgtcn gftoebt. Uiant elcfe ber зеШег bp eenigfte lanbe из aan« SÖenoinen . fteeft elcfelanbt niet een epgften g>antt^oube ban b'<©berfiepbt/oft'bolcíi be macht bebbi/ ban eé quabe religte een goebe: efban een afgob een <6ob te maaení ,408 jfôaar 3ullé be <©fierefojmeerbe 3dbe ,titu boo?tfteI bjeItoe(raanV3ullen3putoe* Ítemmen bat be <lS?fterefonneerbe in©ber* anbt/of in ^pangienpetnanben tot ftaar tettgie; met tooojben ofmet bocrBen aanloc« j&enbe; baarom Ьег(1оо?Ьег0зппепзопЬес ф goebór»


1гб íñj.itj.$-3* _ т. tiocöcrtierct^epfet/ bjanbntö oftc afTttpbfnít SaatMeöfttb öoubcttd necn/tcn toaar oan Sat зг alle fjiict Maridaren mt morttla« ¡шею/ enoe al o'anbete / brrnamen totíbra/ îriancberitoojoerjs mähen. 4oo mmm ootfe Cfotftug епЬезрпеЯро* Йекп'зеИиюв geleert tegíjen b'angljeno* mm lartbts tcl!8íeíHrt.i i .г i .1 8 ) m t'toolcfc betoett/ öaatom 3p gíieboobt зуп gljetoeejli tonbeèeetc 5elf rabí Den, 5pnen/metbtge ЖЙпЬегй/ЬапМшаагтфеиегftoozbetssftiant baat bte göeboobt 3Dn/toa$ ¿en mmficnomcreUgte/baarteg^p opentootDîclfdjjpbcii oocu5elfaUo öe Ghereformeerde. 'ii о <£Ът га Khaamc bElpDen top ootft / oat mne Soberuilcnnuo lad ató eewöbw/op» ««« « S;S^Ä«/DicielticmasöeiMtaSw«t JBaebbanD'aangöenomenlanbWrthgJ К aan te top5en:5o «4ßJ^2iK tirrmbíeonberbunt aanpoiren tot een anoer 5SSm Saar toe Dient ö« аапШрзс ban Sgl en ЬоеО anbers : öan om aan te m> tenTot: era vecíjt / bat* tot era.ató« efirtoeïéji } ijeïjooztmen pemanbt te beben cm gne* 4! 1 тВаагзоиЬр ranbetvuiUen^ggljcn/ íebjeten / bat I)Ucr goetooeïen suiaaöt июас/

|raät О« ffl* torn» *»» «*qg¡£


rettgie / enbe recht ghebcelen toan <C5obe etc. 30 jcube nobtgh зпп om lutté/Une De rechter 5al5ön/ ofralcner aanpo¿bers¡ gbeboelé ban De rcligíc qitaaö w за1 eich tnben зрпеп аап* lüagher en rechter 3'nn í зиНеп be «l&hercfo?* meerbc/bcr ILutcrfrDenoojbcl оосв turtle« tocrtoachten toan hare ßeltgtong tojaarhewbc oftoalfríjepDt i inen baeet tojel netn. ( %9 1 .a. enbe 1 8. ) be ILuptetfthen foo^eel bec <i3he* refojmcerbc¿geenfms¡ , bie bepbe ber €atgo=» ip&cn oojbeltaoch mtn . be Catholphcn huer bepber ofeen ber зе!ъег oo¿belí met alté níet. 4 1 г Za mebe зоиЬеп be ©oopfgijcsmtm jet oo?bcl toan gheen huerbcr bjte/noch oocfc íjhecntoan huer bjten ber ^oopfghcjtnbcn/ ooibel toJíllen Ipben .3üetoe onbertarjft oná rat"öoemen tomeberthjch 3aImogh entorné/ rocíen toan alle bíe ßcltgienbe Шаге îp; л!з metten <etoangelio ín яЫ otoer een ftcmnw i>be . toermnoghbp bat / raen за! ghetotflTelncít moghen bieten /bat alie be anbete quabe eñ toalfche relígíen зпп ; mear bennooghbp bat 00C8 níet / 30 ghp / SiUfte 3Upfí / met en ber* mooghtttoiat bocbp anberjS ban te tolden flraffen be ghene/bte anberé tot huer guaabt nhctooelen aanpojren/enbe niet te Sonnen 3e* »erigen oojbelen/ toieîtr gfteboelé quaaöt i$í 41 j i^ctraercft/toan anbeten tot een anbec gljctooelen aan tepo?ren/ ban ban b'aanghe* nomcnlanutîirelrgie/ maghmen hchtclncfe roete 4 <©ít tojercít raagh Ше1 ofgualijcK ghe* baan изогЬе . Voel hebbent ghebaá €íntftu$/ Зрпс gipojtclen/ enbe alïetojare JBartèlaren/ 50 aile bereuen beftennen.oocit inebe hebbent gftcbaan îluter/ Stojmghel en bêle ber <£»fte* refojmeerbeîôe tojeU&c З^Ье ooclî 3cesfJen

£0

t'5dbe


ii8 fífj.in.§.j. Ä . т treibe toeïgftebaan te 3ijn/ baar be Catgolp* feentegnenfoefccn. 414 Üu toerbt Dit toercft aïieenlncfc ban mtalncb gßebaan/ algpcmanot andere aan* jjojt tot een quaaDt gfjeüoelen toan Фойе, за Ualt Öter tnne « oojoelen ; met of t'tocrcb t£ flljfDaatt / maar ; of bat toel ban qualtjcB ijes nljebaan. tote 5a! Ijter be ûecbter 5ün:of Ьезе aanuozDersÊ gljeüoelen ban 45ouerecí)t3P/ öfопгефЫФе llameen bä «íbnflt toercW be Cpiannen banber Hipofrelentoerr&í be Catöolpue" ban Uutero- eñ Stotnglg toerrítí of be Confefiftanilten inetten Cat&olnr&en fcanber ^Ijerefonneerben toerefe i of öe Фе* refonneerben banber ФоорГдЬезтЬеп cnbe aller anberentoercítban аапрОДСП tot

ectt quaaDt gíjeuoclmniDe Daan* ghenomen lanutjí relióte* ®at 5°uoe een J5abelfrí)e tocrangíje enDe een jiBabia* ni3eren ofonbcrlmgíjcn moo?üt-ßrnglt bal* leñ . noentanö toil % ILtpfniô bit gljefrraft fcebbenmetten tonne of3toaarbe. , 41 s 3mmeriJfcr)?pbé30uptbmtiteïn_t6aIS befcöepöelqcb net reröte jegïjenbeel ba Hip« fijonbefciîcpben toetbc^ejs aanpo?ten$met îie3CtoOOjbendievanLeyden. ©at top tot gbeen religion© otoang ( 90e Rïenn tp'eooch;») uerftaan Können enoe Daarom Können ton Ipoen Cat öe gljelcerüc tjaar tegtjen De uetimolûe epinten met ftt;?pbcn enöe fp?cRcn / na bare toeten* fcijappeatieb?upchcn.<6.b.ü!J- , я ; 4i 6 3©ats$ nu opt alber bcrbtfte ban baar/ Satmen na gufh CtpfngiieftdDetoet cnùe siin beroube nteutotgliepbtban t'paufbora/ toebevô atecen toer(îoojoer50ubeinetbjan* öen enöe tuet ßoppett (îvaffcn/bie tcgljen сеп aan*


eanfljjenonim ïanotss reliste gïjenoeïbe tube anbeten bear toe met Шоогоеп offrifêifmi De ftede van Leyden: H9elb?ecmttn otilen o^en lupöenbe/batoocftöe lupbcn $o berbe homm:bat jp rot boechen te berbie* int boo|t gttaan/enbc met ban bp gratie cnöc mivv legte ( ala certtjötss be föettermeefiete pleehten ) toe* laten tmtlcn. 417 Cenjaftetoejenoe /öaar ober men be $аацГ* Incite tegermgb* alle toeghe billtcr ghefchoibc beeft. <BnOe baat top liberte« gheraepm hebben betjoo?* den tpüm&eh ирге ¡Hftojtcn ; btec гр gbenoegb ffyt* Щт ¡bebbcn;tecl gbcleett te wn/bat be topbepbt aU tnbt boomeemlncft in bien beftaan ticeft: bat pe* manbt ;nn ghcuoelm top n»tfp?ehen mochte. «?nbe ^etiebarcemgbc mercfuectftctt banrpjannpegbe« toeeft : alfmen ;tjn gbebaebtenntet top uptfpielten moefie. «ö.b.mj. btxfo. Iuftus Lipfius.

4 1 s Cerft tooj&t üanöe eerlïe ge* tyaagfjt/ oft jouamgtjen опд§е* Öraft befjoojc ce uergíjaan ¿ 3jch ûnthent. UaatfeUanöpgljeltraft too?öen: opöat uutioo? Bucrniet entoctfutuegfjcftraft* Шцы moetmen de tjerftoojuersf Uraffen. (möeltjiL) D.V.Coornhert. 419 ^oubî»&ierlLtpft/Ujeleen0riic8tbeb« ben boo? it зеПае^ mcrcîît :ЩуЫш gier ten aangíjenoincn reltgíe; zodanigh wezende, dateen yeghelijck,dieonzuyverheydt daar inne vindt , dezelve onverbuert magh ende behoortaan te wyzen(L.c>.) ^mmerjs baart ф ig nie*


memanbt nor!) en tjs ucrboDc cenen anbeten afte lochen banbe <í5fterefozmecrDc aangbe* nomc rehgte/tot öc 1luPterfcfie/©opetfcbe/ ja tot De Catolrjcrc rcligte . fjicr afen its Ijiet nocftgbeenberbobt. 410 Ли poogftbp gier toeber tnne tebjeru gftcn Die uptgljcln aachre tp?annpfee meu« tutgijfpDt; ban toebct ;onbct gfjocbcrtierai* fjepbt fhcngljelijrR te fïvaffen Den gbenen Die

ban Фо&е ende bannt аащЪеп& men relíate qualijch gtjeüoelcn/ eil anderen tût $u\tx oocU aan pojren. 5uleb и gfienoelen Ijecft bet lanbt ; ;tc(j 3dfs macljtigft 5ijnDe;tot norlj toe met totlié aan« netnen: <6nDebetoont gfipbaat mebe/bat gnp quahjeft ggeboelt banbe aanggenomen xehgte: tot bat и quaabtgfteboelen poibp; «pentltjcn in Ьдкк ; ïtep;er/ ïtoningftc ènDe pinten aan . 40 ,pDp biet self em benueu« merenDeeenbcrfîoozDcr. tbat fîtafanbertf ban и epgüen ucrfrljulbp ijitti Daar boo? be* ijacöeiKÖoö. 41 1 «©at ífi песо aïleen níet/maar göp be* befïigotbooi opiccíit bes -feoninct cube bet «Eatoípften obzbeel ober be<U>erefo?mrcrbè\ toantDícuanooe&mDer toaarljepbt ou»e* rigfteenbe nerftoozDetiS Dea gljeincpne" tocl» baartiS moflen ?nn gljebjeeltrjo bit и onbe* baeöt oozDeel recftt toare/alo neen : eñ и bet* ïjaîben Iangvmñ Ijíer mne julien toeflem* men / te meten be b »men ban Herten . Don* roetígjjc Confíftoíiantfcfte ttoiflboetíten en щп met aríjtcng m'aar tocl bcracljtes¡ toaat* bigô. 4" ißen lese bet <$>öcrcfozmecr&et bet* ma*


manmßöe aan b'«©berj)cpbt ЗСппо 66. baat (íaat й1зо: 'ЗГес contraríen /bet <Cuangriium te ¿aar (tetoeteit43oDUKe «Tatolgcftcn ) cenen rcucke oca йооОГ0/ ate ten neaften Der níettfchc hexten on* berçoecftenûe/ haar ghcuctmflhepbt ontbeckenOe. tnöc hicrom lafteren ?p one ate boot opjocrtgbc en* be berftoojDere Des gbcmepnen toctoaartetelue* fen. (3t.b.57.uerfo.nj.) cnbejegghenuieban Leyden. «Oat huer aller mepninghc met anDcra ghetoceft te/ ate Dat nocí) Den cenen nor!; bett atiDeren om;itti tcltgteemtgi) leeûtaangtjeoaaniottoercerben. (<©. a-mj-uerfo.) Zfet meDeîlcpDenuoaj ии.393. ooefe

Hüft я. Iuftus Lipfius.

4 1 з Haatfe uan Dp glKßraft too^ bm I op Dattu uooj \}\m met en UJ0?Dtftc gl)cQraft. Diricfc V.Coornhert. 3 14.a 5Dtc aangöctogijm tocc?bfn fjebbe кк m mpnenCpujíamnn na gijcwht/maar en uin be Die tuet/ iimnecg octh be titule met. 5©at<Cpp?ianu0 bie mepntngöe а1зо gefctue* ben;oubéí)ebbcn/en göeloue icß ооей met. bjaagfibp üiaarom i meint tebrn Uíuft. Ъ ©toe bebjtegölpbe beirbalfcínnglje ínben tuoojbcnUaetamg fjiet bow bebten 197.C» boeninp booi btcrgijeltjca bebiogO Ьгс^ст te meet nocö/uermttö utoe berûiapingïje bä* beujoojöen «Ctcecontö: ure, feci: bit ftp ban cen ouroetfclj febelm gf}cfp;often ftebbenbe/ BOP nictenfcij?oomttetrecacn mette ftaar/ ou b'a!bcrbf|te7of onno5tlf(50 bed Deponite toett') menfeftc/jdineti magft 51c ftter na 491. с ЗЗоисп bat/ jomen peinan bt ban aile ùt babcrcjuliiis лпроихпье feiljepöt totbtaet £> nu teftoj*


гз1

ftg\íg.§.$.

te (lobten/ om завел beg ggetoofjs зонйе то* gften toebetcomné/ en зоиЬе теп suit? bocfj göeenffmie mogfien bermoeben op€pp?ia* numí bie fterf5dfJfêartelaar/зоиЬе fip fien* ben toillen jlBartrtaten matten* Ые зкй 3df; Dinnietonrecgto te boeti;laat ЬоЬешзоиЬе bie Cjuamicit aanfietfen/ от onmrçele теп* feilen te boni bobení b «©atenio met glKlooflijrït/ ootít firgbt 3ultj;teggett3gn anbete feft?iften.maarbe' tet i& te gfielóben bat íju bte tuoo > ben (Iaatfe ban Ьр göefiraft bJO?ben/op bat bu boo? fiuer met gfieftrafttoojbefre) ggefcfiieben Öeeft; met tot #jincen/ baar öp met gfietooó mag tóete fcïupben/maar; tot eemgfte зрпе mebe 25iffcljoppen ; te Пар mbc h ertlich) cfie banVüc>enbc -, enbebatombetterctten-tucfit teonberöouben;baarmeflraftmettooo?be/ maarníetmet moojben. frftapen en bpten ggeen toolben. ofзоиЬп оосб 30 gfiaarn batí Cppjíano/alsi ban ÎLaètantio; een toolfma* fecit inet utoebiolftaalí t jfâaat oft €pp£tanuss 3û norf^ï gefeite* ben eñ gfiemepnt fiabbe ; bat onggelooflgtK fefignt; bjatßoubetban nocgaUgní зиЙея nu;ntet £fmjti/maar;£pp?iani teoojben;be bjettentoe3enbec €fittften$?tnmtf jalmen banloeberbopen enbeanber 3pneboItnggen moeté boo? oiw Cípiftelgcfte Voetttn Ijebbéí toaat tss mue «Clutfragcfee fcgaamteí f <©m bé Cfaífren Щйхи-, onberoepé;toet* ten booj te frgipben/ raapt gfip fiter een beel bjoftfecnjs ban fpmfif bp een/ upt ttoe ofbjte oubefecrcfeelgcfee leeraren/ enbefiooptoercK ban fiepbenfefie gficrapb?aactebJOO?ben: bte gfip attfamen bjotttt in eenen rommeïpot; matten«


mauenbe baar afeen oolíc ио&м'&о/ ofыа mmeentfammgöefrö?autinoeeyboIbtttec boot kriipt: Vailùp bâ oocn [пег bec pjopíje* ten Bínberé ben bîanbt te bor err1K4. йсд.4.) aan bit и íjeet tmipntgli en tailbt on&cupbt/ upter Ijepbenfcfiec totlbcrniffen meefl bp u bergabert itjnbri buncftt u bat een gi^oubc ítoBecpeteUje5ení b <©nber alie bíé bia$ en tö maac nmljcflo-> peneeneenigfi ferupbefcen upter fcfinftureit (Ясс.4.) banber flooflelen eenb?acftt/enbe bat noelj niet ato een tuet / maac ato een toenfc&; quantfupiS; eñnlat ficpbiglj teg&eti i)et gantfe Ьоошстсп be;e$ iüucö raabts eft bjucbten; onttopfeUjcR ftaanbetebebuchtf; «pt ubie ftepbenftDe toetten alftier.3oubeti be «Chiflen Заерзег/Соптдоеп / enbe Щт* ten ban Hipfij íjepbrnfcíjc íuorímjcrtcntjol* ßljen; plat tegíjen Címfrt Mamen юезепЬ«;ей €öjtfli3!efutoetten laten ЬасеЫ S 5©*зе ïecen one" becmijertigltepbt enbe betgíjrtiinglje ban bolingften: 3Líuftj bloebt* inerten Ijoubcn met ban \mcrbtljcröt enbe feile freaffingften . mtlbp fiojen; 1езес; fjoe bp lml batmen от onjeegten menfdjen of on* позе!е boolberg за! firaffeitf ЗОПОСГ goc>

bmicrcnOcpût pinato" te gl)cum; №Ш iLtnfttto:b?anöt/fmiöt af* í iß aar tec забеп . зо ato Hiufius biet mi biepgljt/biepgfibc oocft Ьезес laatjter фнпсё b?anbt-»ïaccatê tefïraffm ben retï>tete3elf: btebe gíjenaambe netteren ntet en (treffen, <©mel ^altgljegljeumeerbe $jobíncien/ bat Hípfij beemetele mille/ 30 mepnígft macfttí ïjeeft ato toepnigö göoebectiercnftcpbt^.

# b

Jifôaaï


'2j4

mj.ra.§.j.

fe iBaarteatljojen/ftoewfmenbteomto* 3cIen|îraffen<!onBoIf)ooit enbe onbettoon« пеплюам baar afroen 3üpfíu$¡ 30 toepmgö ale i» boo¿fcij¿eüen blocbt-placraten btùtn. gier irate *ím noch ai tocel utlhr&er / oorfi bannijetttgöer (of oirçtcïmgoer/ ont niée tontnbt glîehcnt te toojben) 425 De Delfiche Arnoldus ende DonderRlock,3eggÖenbe: iiammtlijch bat ben toebet* fpjekeren gtjmocgtnaam gt»ebx>ojt/enbe met be* bieten toooiût ouertoonnen щпае/beboltn toerbe huer fttlic te ticuûÊ . enoe ?o #1 uentpberc retigic met feonnett toeftemmen/ immer« anbete menfctjen in taebe te laten: bien «Son be gbenaöc gbcöaan beeft/ om oe ujegljm Dec toaatbepbt te bekennen . «ait ig berecbtcmtbbelom ben oinecotm<©0obsibienfttn toeiftanbt te bouûen .1. 1 3 . D.V.Coornhert.

416 gis bat be tetfjte míbbel / 30 f$ gßeen cetfit /maar een onterfjt/mtbbtf uaattoe/ ЗД'рШ bloeot-taaot bau twpi/toan 3toaarbt/ enbe ban met Î1ûû0lj(tct ÖÖfUielÖt De

ttMgittt btüfyttmtn. t'toeltß oorß öe graten boojgöaans inet fcöuftuut enbe tu bene 5eggfjen / ja ЬеШрзеп een bcr&eert miö* bei baar toe teuren. 417 ©oeö iö in bet boonwembe ^ebtean« ten 3eggíjcn nocí) al een groóte mangíjel/ ttoelefe mebe i0 ín 3uftt %v№ 5*380«!. Ыat boojtoatrecöter 3ullen bieUicbcrfpjcfeercn göeöoo^t tooibcn i booj <©fiercfo?mcerbe recfttersíUii¿3aíoueraanMagt)ení«í5oereí foimeerbe ^cbteantení na torienjs oojbeel ?at ftet nonniffe tooîben gficïnejcn/ of betoe* beifpieSeriö üertoohnen jijn ban nietf naöet tóteoicantcnooibeel.


4i8 ï©anr 50 be muteten bet ubicante bete met toe en frembÉAp зоиЬеп fiter gfieett terßterjS obermogfien 3fin. 5o 3onbé &* Ф?** btranté3elfaanítlagljers¡3on eft оосбйеф» tersMoube bat reefit toonnílTen 5íjn i зоп&еп be ©fiecefomieerben in ï©uwflanbt of tu âuangicn3tcfi ooen laten bumaen/bat finer, reefitgtteftfitebe/inbien Hurtecfcfie офа* Mtfligfie rechtens fitter зайеп bojbeêlbetWtote inagfi bat üerinoebrVnabicn ban bltjcSt bat; tioo? beeg ttjbt ; fiet ftfionbaaefre miöbcl bec $jebtfanten pbel ig: toat заЬпеп ban Ишщ wtbbel 3eggfien / bat göcen bertoe altooö ta fceeftftnaarlaat fient boojtfiojen.

419 Bl&ermecU iñbíí 5p tarfto??. D.V.Coornherc. 45 о ï^et berjrmé üjojbt aangñetegfim toa* teenbeootfibalfcfie leraren : b'eerfte altfibt met ontoaarficpbt / b'anberen bp toplcn met toaarfiepbcom fiter afmtoaarfiepbt te ooj* belén /10 nobigfi eenreefiterbie toaarfiepbc tecfit bent/ eñ baarom reefit lieffieeft . toaac Saunen Ьезе btnbení tote за! fient fiennení betreutoení enbe boo¿ 3ÍJn reefiter nennen m toelaten totüntí gfieé nan al be bter bereisen/ icft3topgfie alie títere. 451 ißaüS «Elias Пап ЗДаЬ niet boo? сот bet(íoo|ber ^fraelis gefcfiolbéí ( ? .Йс. 1 8. 1 7) <£fi¿íjttie 3d?banbé #fiártweit¿ (îLuc.i j .;.) ootn banbe зеШе зцпе 'ápofleléí ( 3Cct. u.18, 29.3 o.)Ut fiet bloot aameggficn betotji / tote 5ál ottfcfiulbigfi blpbenJ Ш b'anMagijcc rccfi* tec /tote mago fiet bup? of jtoaaröt ontho* menímaactoant bânt меродо enbe пес*


ftom&ergïjiftljoûj/tal z74^«bt^nw«gB i$ gfifft»|o6en/^o moijgïibp/beliebet u / baar 3«n , ïaat nu ï)o?cti Htpfg reben bant fftaf* fën / 3onbrrlinghen ban bte berflojm / baar m ILipfti bneebrfjepbt toel ober eé ftemt met* te fette Calbtmaanfcneaanijetfrnajrje /baar «5p.Caibtjn fcïwtifttot3gn berfc&omnsöe in ¿eerbergbooDta^o: я titilen яИ ut j&agtfïraten ) Icbigt) щп t enöe met û'armen ober elrfsanûcrmten als ;» «ten Dm iftîiisUrl ;rii t Deft do en D о o: «un tuertaren о m b с li . te« ugte rebermfleur cnùc boo,!toaar Drigtirnircgnori Settier.rnbe»at ; bte baar totllcn batmen» ben ftet* temt«al ЬаооЛг ;ш meec Dan fet.toant om De tool* Iren te fu aren / gtieben «n D'arme fctjapé tot cen roof, liebe / 1 ft rcörn bat be henees be «telen bertnoojöen mbe met tjaar baîfr^e icringben bergifttghen : tribe »armen betnnberbcre net «toaarbt bait ч5оос gbe* 0|botmeert om Inter lituanien aan te toften:* bat Je fftó<Cb?tfKttcbaambcrfcijoo?t teerbe/op bat еепй РВЯНЯЮ» note franeli baac «ottoe bluben i % Ь.з 5 . 36jfe«ettoenorljeentoe»ntgt)baarboo¿ «?.j+» Ь öeeft Oe jone »Gobes opten tempel ghejaagljt «at gtjetoelbt / be gljene btc onber <f5obsbmet)rigt> Çepbte bectcl b'offctbanbcn berltotrjten ín bes tem* peteingang: tckbibtstt .■ toaarommc en «atiben be gtioebe íBagtfrtarmntetupterfetjtpben traite fttt jtoaarbt bat Ijtter banbctiSjcmcl «s gtjegtteben : om te onöcrb nttken b' afballigljcn banben gtjelobe / bte »aar optntltjcft fpelen enbe fpoften met ФоЬе / enbe Webaatombcüligbenenbebermetten «gn lje»ltgt> »om enbe be plaatfe «rins jllajefîcnts/ йощ hute ilafphcmtcní ♦ IXip.

*** Want htm Ш batter een/ öanü7eenö?act)t uerbertie* D.V.Coornhert.

43 « "®&t$ nu eenss frtntftuurlijcB gijcfp?o« fec/maar ijeel aberetjjt$¡ . toät bat toaö Сар* ДО*


Ífí)'.í0.$«4« *37 $}a$ raabt . bit boue Crjiifïum . 3e té Ьезе Звиызд». raabt nu oocít bequaam от «ifшГшт ta Зрпе leben te boben « Ьезе «£fj¿ifrmoo¿berie gbcfcíjiebt altriût ont опзекег/30 gfjp bte Ijíec u fd¿útce te boene oocn aanraabt . tuant gin» notlj зекеге iienniffe utoes #nncen/nod) о»* tecfjt rerfiter aan en totjfl.t3al ban ghejcíue* ten upt gljeen gljoebt toerfíanbt rnaat upt gíjoroer memngíjen. 434 Xpbp 5Lipfí / ber Щ. М>Щ1Ниш зв fantö onetbarеп(Ьеши# u Idíjtlofouljeren) at gfjp ucpt Jjebt gf)clc>cu Ьезе üjobíbeii Cljjtfii tot5pnen jongíjeren i Ende zo wie a 2al doden , die zal meynen Gode eené dienâ te doen.cnde dit zullen zy u doen:om dat zy noch ту noch mynen vader niet en hebberi ghekent ( loan. 1 6. 1. 3 . ) ООСЙ be bJOOjbCB S>auln( 1 .«Coj.2.8.)de welcke ( tc weten Go es wyiheydt) gheenOverftc dczer werelt ghekenr en heeft . want hadden zy die gheJcentrzy en zouden nemmermeer den Heere der eerlijckheydt ghekruyft hebben435 îOatbunrtnnu^oubeb'eenb^atritbïp* Ы baat beïebénjojbébanbéïpbegefrfjoojti 43Ó Sotibct ban tort gljeraben ;nn ben фипсеп/ bat vp opt omener tocberombm onno3elen/ja fjepligijen/ menfcfoen зоиЬе bo* ben { toie magfj bat 5eggl)en i 25tter raabts ïupbcninbcien зуп be beeren £tatra згд* gfjenbe boo¿ ben Annoteerder: в tDanthet iß betet een fcbulbignen onghcfïrafc te laten /fian eenen onfchultngtien te flraffcn . во«* mtrclit fie toerelt bol quafic menfrben ia / maat níet toel en is boomten ban ghoefic menfrhen. ï. 1 67 . n ©at зерм baav b'3ínnoteetber: ti groot


ij8 mj.ttj.MSÊudfperttiîS íioticn allen зрпеп tijbtgïjeno« teil m gftelcertnçpbt ticrçoiljt enbe tiermaart Зцаос / m bat 3ijn fclj-ptien pîijfr be tijel gljc* oeffctïbe toiifijcpbt Dec феегё graten / netien al banber too ainnotatté/tnt p¿itiílegíe. enbe entsict vii) 3«fî»îS ILtpfwö met/m mpt in rcgermgye gOetoeeft/maar in 3ulcr gants x»mjer3ccijt iji/baar tegíjen зштг als tiooi/te fcíupücn.baar booj nip gôebentut &etna* tiolgönibc. фсеге ßepnouit / toan 25jeberobe / фесе fоШтпапсп ctc.ßibber tianîscr oaiùc tian* Den galben tiheie (in imensf b;enfï íck langíje jaren fcen gftetiJ?eft ) Icggiienöe reglen Den J-taufc*-cn ïioning te tiribe met mea* an* berc beeren banber ooibé/lîabbe in зуп tente tenöte gafr titee anber oojbcnsS Шььегеп/ епЬеоош cen CommífTatiiS tianbec <©¡mícm ¿jen/bie gíideeit ti*a£¡/maar unticr.*.ocl)t/ей tiócft meet fcnool-tierflanbt / ban tierîûcljte toijffjepbt l)£bbrnbe. "ЗЭезе öettijiintgenint ïjooft/ ooeu baar boot froutficpbt inbe mont ItpgUenbc/ tiiel in aceren nepnouitg tijooj* îien/ Ыс tianber leeren Ijanbeltngfte / te toe« ten tianber ooîlognen / tijaren / enbe fpiaca: *3№ 5oub с u riujn lacren altfamé/in hrijgfjs 5â!îbcïtijeïterâbenia3raîcngi)etien/f-oeti)eï íes nopt íjarnafr!) aant hjf en fjebbe geftabt. 3?>eere ßepncult 5tenûe îpnc metbjoeberjS banber оогЬш tianbeí mrnfröenbennetcl* ïjepbt tierVöonbcrcAepbc baar op aUo : u re* bmeíSeer£ommiífarí¡S/í£¡ met allen gfte* looflijcít . tuant myn фесге be f*uínce tian «©¿ancien is joña /enbe mt maar tn зпп tluc* be ooîïogy. зо ЬсЬЫ mpnc aceren tian :23er* cö eu/tian j^clcn&ai^/eube tian 3¡?oífu noeö maat


tnaar b?fe oftoter brpgben gfieïjanteert / id *xlf bit [)tcr öc oubtfrc bé/en íjcbuc té öoogö* pen met Dan зе$ male get oojloglj besorgt, maar gfm feonbt inbietofbgf bagíjcntocf Ьп(пфоо|(од0еп1езеп in utoeboerbeniijï ban corn met reben bat ggp meet banden ímjgíi berftaat öooit 1езеп ban beeloo¿Io« gjfjen tube boetnen / ban itв enue mijn mebe* bjoeörv ¡s ban to epntgïj odîlogben te benoe* feen£©tt fjoicnbe be beeren beflonben joete* h jrк te íatfié/ eñ be Cbmmijfario befefjaam* belncft te зтрдйеп . moet ооск 30 met alrgbt bonbtrîocijte gïjeleertftepbt / booj t'gfjcoe^ fent ueijîanbt becftommení i Ха 3tetmé biet mebe/al bete betet raabt; ban Utpftug fieeft gljeïe3en in 5pneftftool* boecaen-, toooîtuomen upt get onbctbinbentf br;ocrSirn\janöetoyfl)cpöt bet tfegeeröerg banbe StedeLeyden,3eggíjenbe: b ^noctoncnmïiûmgiieeiiinactu, maattwttop fhaflncs trglinis Dien pjocebeten jouöcn : die hurt in tmrgljcrtofwi hanDei m manbel met anöers al« tctbaatbjclïen t)em mtt on0 te ûjagum bebonben toojöcn.ua? ftonneit ооей met anbete betftaan/ ala bat b?t tot «¡lonfetbatic bee politic» betet te: bat een pcgoelijcft tijîi opiiue int patticultec betjetibcnbe top alie gbflijcft bcteemgtjt b iptoen om ö с go rm ene jaitс te ¡Jeba?bcten:baat tne Dan een peghelplten/f?p met «Tontttbtme ofte anbete sobecltcghetoillighet/ eft ban fetten gbcnengbbet ^at bebonben toetben / als bp ?itt oat bet om bîphepbt bet tonfctentœn te bom je ùatbrti)em:clfe aangftaat .-Oat hem ben buel banöen neeft gtjctoectt$al toetben: ban bat top booj gbebtuongäeneeemgijepbt/metbeel nieutoc bette* ten enbe febatpc placcaten / met fcbelben enbe bttt& renom* nabupjen enbe bettoanten/ jamogbehjefc betyoutecninomx atmen/ bc hmbeten ban on?en tpgiicn bioebe/ top jtopgijcn bc lupöe ban още bue* ©ЬгеГфар/ öaatobetVupals Uaóccín aoefîeit jíjn/ b«*


i4» ítg.uj.M. _...i ,. berbitteren/tot otrçtn haát bcrtoccKé enbe affieertgg banons makcn?ouöen. <G.a.íin.berfo. с <£nbe noch : щп ооск baarominc toel rppelpKen nherefolueert/Dat top tot gheen religions btoang/ Su fslepn noch int groot ' noch tot ccmghe ftatupten ofte Decreten baarher ftrecftenbe aan te nemenpu* ben berftaan bullen. Шаас boo*/oftoel eemghepbt bet libertept in eenen toaré ghclobe / gejocht too?«: nochtans toetenûe Dat rechte ccnighepbt met en кап in Dtoang beftaan: enbe berjoeht hebbenbe hat booj tobanigbe eenighepbt / Itbertcpt gbeuonben is /om be menfehen ?cmOcr toebrctefcenrebolghen ghe* nobiaht îtlnbe / in alle Sarbartfrhec ontoctenhepDt teboeren: toerben tepbp erbarcntbepOt bebtoon* nhenmetten<C?eljotonste?ijn/öat topons boo?* Soeben/ baat top one eenmaal aan be gbcuanghene íibcrtept?o boobtliich gheftote hebben.€nbeoftod lie ghemeentc als <£?els oje hebbenbe/ baat txp ?ош> bt moghengbetoghen toerbm: nochtans of heart ier Ье1еьев4?пзЬе1в?Ьта1Ь1 teghen îSalamupt* ahefírecRt/ín boojlebcn tpben moghen ghejien heb* ten / Oes magö cenpeber man njn hart ghctupghe* mffe gheoen/altnuc toeté top $e beel toel/ bat be ghc* meenteDenlaft inbe ghebtoongbene eenighepbt jo harbtghebmcthceft/ bat top bcnlieocninbcntoegto m ( als ?p berftaan ?ouben ) ghtuangbener игр* hepöt niet^ouDen te bjenghen toeten. «©.a.iíj.uetfo. f litem ооск : maat ten leften hecft ons b<» ghoe* Dcmcren<6ob in be?e njobmcie bmbepbt ghegbe* ben/ enbe ons gheftercht bat top teghen ben bpanbt tot noch toe het lanbt behouben hebben.bteons biet toeahebolncn hebben: Die haarltjfeñ leben bp on« ohetoaaght hebben : bit op ome poojtcn / beften / of toaart ban boen toas / als muplen gbearuepbt enbe met lecutoen harten gheftaan hebben/ bat en $tt niet altemaal Uipben ban cenDcc ghennthepb: maat beel $n baat onbet ghetoeeft/ bit mi pmmigbe ( be toelcfte het toepnighfte bp one opghe?et hebben) ghaatne }ouben / als fchijnt/ benantnen . <EnDetn CetebetfchepOenhepDt ban ghcunthcDnvîijn top ?o eettígh inber ghcmenesafcegheblcben/ bat oocft ome itabupjen r ( obetraits De £>paanfche bnuiDtfchap onje


йщг ЪртЬт g!jetoo¿Ocn jtjnbe ) hoc totl t? tm 0tel tontearte ban one gtiejmt toara« ;а!а oociiuc 020* feff»ebanoe<£atljoii>i"»c rcltgtc/ nortjtaiia bciturri:t uooj onjc bclccftucpat ; ^aar met on0 bereemgöt/ enOc fyien&tlgch accoojt glicmaackt bebben . tuaat m Dan i namelijcR om lanötojeuc te tiouörti mtic jonùer refuect ban telígie/elcKanbet tegben* alle Îtljctociût enbe oberoaaot der bpanoen te bclpen / te chutten/enöe te befchermen. <ß. b.

.437 <©ojbeelt nu 3df / feonbp Hipfi /met enbe tfgljen toten оезе ume raabt ic . of/зои* bpu5eif altctoiifrigij шсзсп/tclnal 11 tmjn $jeboe!i niet ijcIen.boIfeomctIijc& здп u upt* flijcöuifim tooo¿üé gier tune cens met «Cap* PÖasi / metten $aug /met Calbmo / mette« $ummgban<§pangten/ eñmetb'alber bit* terfre $apiften : cñ здп bier tnne opt öoogo* fïe firpbtgö tegben Cbnftum/ tegben зрпв 2tpoflelen/tegben be graten/ tegben be Jbte* tie ban ?Lcpben / eñ tegöen alle opacóte enbe Soebertterene <©öerefo?meerben, 438 »Paar en boté blp&et íjter booj bocí* Sbaaiip bat gfj dpüc raabt / a!d Ьезе ut«c igt; Íjtfieé een/maaribeel ЬирзепЬе onm^ele men* cfienöeeft boen flerben onber t'iöauföom/ enbe bat baar boojootfe bcenbepbt зс1ье ia toerlomi : baar int jegiicnbcel I; et niet boben ban ten enigö menftße; mitiö toelattngbe Ья meer ban ecn religte; be eenöepbt onberbeplt *fnb?atl)te(ijtli onberljoubt in lneröinme (iilijepbt /30 nu gier (Iracr boo? ís¡ ЬеШезеп. a De Ännoteerdcr(ioi.) gjje3epbtöebben* be bat tan 30 bele ellenbcn/tbjeebjatfjtm enbc coilognen ; baar mcbcfjupben betoe* relt/enbe 3onbcrlmgben $eberbuptfcblanbt too?btbernieIt; опзе 3onbenb'oo?3afee5ijn: «nbe baar «p güebiaaß&töebbenbetöat зоп« <& öen


141 íttj.ÍTJ'$«4» ben mtnripaujcK Ь'оогзаве jtjti / anttooojbt ш1)зе1ьспзсдд1)гпЬе:3№ шерпе oat toíceot* foVot eu ftrafteW tetoe?en . toaarom trftt» тер* „fie Dit ö'owjate . OoD tiecft rtjejtpDt: TOw mmfctieu Uloeot fuît / фг ЫоеЫ ;al ooçft аИЬп Ъщ* beu toant be menfet>ie tot ecn beeide <ôoDee до fthapcn ( «6спе.9.б ) епое «Influe ijccft gtj^cpût: bit mtttcn îtoaatoe Oaat ;al mcttcn ^aatûe bec* fi!jaanetc.W-^.5^enbetlelt baar bpbsel tclj¿tftuurlp6e etempelen / oie ben 1езег baar

S? ©estate gênera«1 ЩЙ№ « ^oIcn/ batöciaucligtonß^ebe cen ijcp^amc imb* Ы1 tot ьгеье tufícljen #?mcen/ jDags îraten enbeberi bolcbe tot bêle ulaatfcnisbebon* tari. %w. Фааг tegíjenraabt %ф& Ht»' Sïî* фе *>tebe ban llepben 5epbt bat 3P «toe bipöcpbt bau berfcljepbene gbejtntöcp î,en cenbíacftttgl) blebcn / öte ооск emb»$t maaritte met 0113e naburen. €>. a.nn. en un» betfo . baar tegïjen te JufH Htpfn booitfA ллг <?nbc be <£Mjerefomiccrbe зеддЬе bat Set ntet toclaté ban ttoce rcltgten mtftvoubiten tbjccbjarljt maacht/ meat bat зим« toe* latingíje ttoeetaacSt toccl) neemt / ecnb?atöt За cnbebiebe. it). S. 9. enbe €¡7?. wt raabt/ leert/ enbe fcijmft tcgïjen al Ьсзе-, 3on* taî eentgl) betoite/ rebrne ofte ercmpelen baar tegöen boo?t te bjengben . tote за! fret be gheloôftoaarb!gfifïebje3eni Byemondt. АХг 2egbp aï recÇt baar aan «Соомфегг. batfip bereite nocï> rebene tot bat зпп зед* fllieit boo?t en beengt i W fteltfe terffonbt abta3«5ö»tottSaaItatojWitan. ILip


i*"'" ■ ::*«ijfe¿*"'

I.Lip. -•'■•

444 Фег ö&efcöenöer ßeligtorwt 0raffe i0 in D- cene plaatfe anuer$¡ ban in ùanoct : maar oüec ai i$¡ № D.V.Coornhcrt. Í4J «oube bat retó 3an*íí ееп$ $epbene loot 3eggljé. maar laatßet 50 $in/t'b№üft jal ban ootS 3obanigIj 3Ôn.memanbt manu; tot toat nïaatfen bat ft« ЗР; be afgobtfrfje te* Itgie ongfjefhaft beríftré: baarom 01 beftooit ootn niemanbt in Ьезе lanben em balftfie te* îigion te benfpè" зопЬег firafte Ipbè".toiaagfit om Hipft/ enbe toerneemt ofeen eentgj) men* fdje ban aile be brie «Ebangelifrlje gfienupn* ten и зии? за! betoilltgïjen. 446 *|et toaat notö eemgQfínjí Ipbeïgdl na menfdjen gôoebtbuntfte" m Ьезе" petnanbt te fltafen:3omen baar af gfjern 45oblpfte inerten ofggeboben en gabbe : maar nu top Die met Iuttel gebben ; epggentlgœ eñ Maar* Igen от ggeboben tnben nteùtoen <&ttta* mente -, bet Cfmtfenen toetboecS; зеШе : toat 3almen bit anberg moggen noemen/ban een openbate toeraegtmcrge <5obejs enbe ome* $emel-£omnergefu<qjitfri, 447 Ше en bteft boo? зд> зеШе/шид boo* 3pnf«poflel/onje met onboo^tè" ggelare ban Jpetten;eoetoponíi3ulíen b?aggenteggen be A toeberffanbergbertoaargepbt. ¿Mim. ■ 1. гs/}.6.8/ 4. i j. в «fnamgge. ь-Штлло. С ©et5a6eri8berberrp3eníffe.2.tmi.2.i8, D ©te onbetamelgtB leeren enbe anbete betbtetm,<%tt.i*ii*i}. : , : .->

<& g

©it


144 -ЩШ-Г. '** ^ Е ^ttoeebiacötmbeargfienmSttta&eit.

F ûom.16.17. warnt àmW:g&Q & 6,ïJdï G ©ieongoefcínctelncbUJanbeie. iMijtf, H 3 'фащт[ф 8ppocrpten/enbe Щ» boegljben.lLuc. 1 г. 1 / z.Cim. ? .;♦ I ©alfc&e bioeberen. 1 Лог. s» 1 it К ©erbeerbe betters Фй.з.10» M Slfgobeerberjî.) N <©ngi)eï)oo??ame.i.'3r9ef.5rI4. О «Cu tegften bte b atbtnecbctnrtt be Berti berarïjten.Jfôattft. 18.17. ïfï 448 î©at |îraf toil onS ^emelfcîje î©et* efieber enbe зпп Hpofh1 3obantgtje" gtjebaa« fiebbení gebiebt Ijp (30 ILipfiuí Jjtcr terftont boet) bat top tjuer fellüc&en enbe-onber goe* bcrtterenuepbt entgrje plaatfe re gfjcben/3ul' ïen toanben enbe ftoppenibat magft alien toolfnerberen betainen/maar gbeeng 31110 bat gftoebertieren Ham ФоЬео/nocñ зпп jonglieren. 449 ©íe bebelen on$ 3obanigrjen A met mamcrirjíUDepM « benfiwft. хм» motrj.i,ij.

В Y ¿èatanoberteleberen. \ЯШ. ищ> CÇ 2.Ctm.z.i8»

D «ernaeïijtRbertfpen.'îCit.i.ii. enbe te btfcfidbcn. 'Cit, 1 . 1 i E 1 ©ante tofitïmi. ßom.! 6.17/ veöef. G.3 3,6/2.31oan.b.iQ.ii.

Г? 2K8boojtoacoten.í6at«7ti;»


gQememfcftap mcbetcuebbcu. X Хщетфп К .фс&отпе. Cit. ? . i o/ i.Ct'm. 3 .8/4. 1 |S NltOooj een t)cpùcnenoc^ubItraan{)ou* Oj ben.Jfôat.18.17. <enbe te merclien (Uoo? зоЬашдйсп.)

i.Cijef.j.H. 450 «Paar Retinen Uan aïîe ^obantgfie be toetten enbe firaffíngíjen Cíjnfti/baar tcgfjf mgfteflelt. laat one nu 3101 tot üiat epnbe en tjoettkt be tojucíjten baar upt UolgOrnbe 317П. toant <ФоЬ en Uni met talo be lumen îLtjpfn) bet jonbaren boobt (<êîc. i 8.) of bat eemgge souben ücrlojen gaan ïnaar langmoebclgrfc fjanbelenbc enbe goebertierlgcu (ßom.2.4.) 3¡¡s be Uitile <6obe¡8 bat 3p %Ш tot faoete be&eeren. 2.$et. 3 .9 / î.Cû tnotiM.ij. ©i ment cí)é gíjebobé afherenbe.Ctt. 1.1$ îôefcfjaamt Urozben. îMbfti . 1 ;♦ Heeren met blafpftemeren. i.Ctm.1.20. (<©mbooibe onberU)p3ingf)e Uanbegge« jonbe leere ) gl^onöt te mogften ШегЬеп int 8ÖeloUe.Ctt.i.i3.9. «Bp bat be geefi beljoubé bIpUe.2.<£oj.;.j, 451 ф*епиЬезеттеп Cijnjti UerUierpeV enbe baar booi eenigoe ^epbenö Uiet aanne« men: \nat 3oubet bocí) anöerß mn/ ban опзе Щепе /bit oiiömct зрпеп bloeöe fjecft gíje* ttocí)t/onbancbbaathjtïi te Ь erVuerpcn: enbe in 3tjnplaatfe eenanber Deere trouteelooîi aan te nemen i niet meer Cffêîfrt/maar Ь'еел ofb'anber iôijilofoopf) te ggeljoo^améV ben ßÖctrouUicn Opoöt btä ¿}fmeiö te Ucrlateu/ 4b ig enbe


а4С ЩЛЫ.<. tnbt bcbjíegglpfcc menftueaanregangom/ <hiùe «Cimfti 3oete enbe Itcfttejurhüanbm ЬаЦе te ftftubbe: om onö 5elbe be оно:асíjlo* не/ ftarbe eñ mcoibclutte luette öco bcitooj* gniuimrftuftß'mocbtUMlugfttaifbcrtcon» ntoerpeti í «©it i$ ftter ILtpib raabt. a fhet min en beracftten3p 3efum€ft?t* flummöcrüjaariKPbt/al liebet 30 rraaben fctjtju met / bit ьезе Blare taimen onecía '0ce* ten £t)îip bertoerpenbe/toeber topen tot be latum v)ti& *©tenaatö jBopfi: enbefrellen al50 зшеке uptgftebienbe jBopfatfrftegfte« boben / tajebec in plaatfe ban €ШШ gljebo* ben . 30 tajp noel) bieeber 3uïlen mogften 3tett int nabolgftenbe rmeebe Щт$ bercbelgtfc. 4ji ï©il?Lipfm6(itaffen/bpmaoebatbe (trafзр na <£f)riflt;ntet nabet^epbenen taiet* ten : ftp »lab-e bat be fcftulbtgfte; met b'oraw* jele gncfttaft tajojbé.bit magl) met gftefegíe* ben зопЬег rccftt oo^beel / noeft oocít bat ntet SonberftenrnflTe ban за&еп/ tetaietenbanbe mate leere banbe mtfbaabt baav tegften/ rít tan öeffdfö toettelphe ftraf .taiaat $alon£ ILtpftiijS een 3obamgíjcn teefttct tatp5enbte tmpattpbígft tjs / btetaiaarftepbt bent/ eñ bíe ban fterten liebet i bermagft ftp bit/ ftp Ьлрзе ftem met getaJtfftepbt/ men за! bienjs oojbeeï ÎjetroutaJi: ofпееп(зо ftet Ы gftebleíten)taiaat aan inogften top ono betet / ban aan €ft?t|tt taJetten3elbeftoubení 4j 3 «Ôaarmcn 30 bobet;om gftelobensi 5a« веп/moeten taele оппозе!еп jtcrbf:baarment laat/niet ecn. maar toat reben (3topgfte toat <&où) bebeelt ben i&jinrcu bat moo:t»rttfï?ct goblooö eñonbcrnuftigfte bernuftbessgob* fosen jíoecenatijsí (ttg.g.§, 1 ¿,) Bye.


<tíj.nj.$.f* Byemondt.

M7

lu <©f поф Uujfn fîraf toat te fïreng toaar: öuntfttu be3e1tcaf£tetmuptbel?. âefotft / ban bcfcftaamtïjepbt enbe bermp* bina l nu met altoat te Пар î toant boo? Ьезе ínVnozbtb'ongíjebottbenUtentte toan tb?p* Leñen of fcö^en ban «©obloje leere meí foeeltoecögienomen. ®oojt becbobt enbe ftraf bantb?pf»?e* ben/ nooenbe be lere/ merbt be 8ер1зате no* hianeüjaarftepbt\»ecögfienomen:enbeboo? %v№t menfc&elpbe göebobenüantpjannple ftcaffen / епшегЬш be balfcúe leennglje« ntettoecmmbert/atë b'eromenne íjceftbetoont. Byemondt. <Doojtb?pleeten enüjojben be HCtterícn/ fettenen en ttojeebjacljtcn niet upt gljetoeert* Vryemondt.

Cfeanben enbe afboutoen Becftfe поф fionemcfeer toermeert:alíS ьогеп Ы gbeblcfee/ ¿tfa een berbeerben raabt te здп.ооск moc* tenber fecten 3Ün tot »joetoe m bjomcn. i.Coj.n.iy. _ , Byen-mondt.

©'argïiermffen enbe fc&anbalenulpüeny baarment bp tlierraané alleen/ laat blpüen. Vryemondt.

<©te braneerf Ьаагтепзе metpet3tojaarC toil berbjpben. <&i$ ooca onmogljelncn te boo?ljoebe battet gßeen en BouréДис. 1 7 . 1 • ißattö.18.7. л Byen-raoridr.

t©elafteraat$¡ 3ullenmet ooftoubeníjues ooblo3egöebacötcnuptteb?aben. 4à mj

УгУе


~

a'4*

ЩШ*и

'Vrye-mondt. <©an 5f?n 3p gftencrmjcn, maar btoane moet ongneneeûpUe enbe fcft^nbeinœfteft»* pocrptcn тайги. Byen-mondt. Фе bifputeerberis зиИга oiiopBmtbefijtft ben nercbra-bjebe berftojen cnbe De jthni* fierra tuet met иicbt laten. Vryemondt. <©at зр 30 . toant Ijtet na за! be rrítmtpíje* renbebercHtorçra/mt ís¡ íjicr öeflrpbcnbe. 3tjn3pteIop onbet fiuer Zoning €í)iiftote ftrpbra/ 3P toerpra t'recfite gftemeerupter îjanbt ( ttoelcB 3tjn toeo?bt te ) (teilen 3tcö te ruften/enbe laten (al$ boojmaaljs) ben bobel Ьоог gen frrpbemom beel betboolbe ciclen te íagíjen ter nellen/t'lanbt ban niai* toeber m орюег te boen Sollen /t'bolra in blinbe bo* Itngfje te beteten/ toaarftepbt te banne"/ pat» tpfcrjap te boeben/ enbe alie begroutoelpne bmcftten Ijter bojen berfiaaft ( гг?.иб. m.) toeber op опзга 0а1зе te balen/ bte от boo?* maals be tpiannpeopöabbegftebjongfien. ©e# berbetfltjeberi aantoajß ban netteren efi Vetterten met öueren g&ebolgrje/toojbt beroo?3aacbt booi b'urtbmnfiertígbe raen* ftljen gfieboben/ Die on$¡ Htpftujö fiter toe* ber boojtftaalt. bte guaben áltentele зп1* Icn bemtinberen enbe met meet toencraen: 30 luv natoolglien be goebertteren mettra on* 3cö ïtotungs Wxiifti ftier bo?en uermcIbt/50 trptb?urftelijtb grjefcD?eben fíaat : Zv zulíen voorts niet mecr toenemen,want haarlicdef dwaaíheydt zal alien menfehen opcnbaar wezen , gheüjck de voorzcyde oock gheveeft zijn. 2.Tim. j.j.


Dirick V.Coornhcrt. 4' 4j ; %кЬешг borö mannen / aïtoaar ¡jet fcfjjpben mbz fpje&en nanbe leere b?p iiß / ist baar oocbntetbip get jegöcnfi%Pbenenbe tegöenfpwbeni bipelijcb . at б ban betnaar* ïjepbt be logljêV enbe ínttfbien ооск be logée* naat opentltjcè te fcljanben maatttt: öunrlic bat Htpfio gheen fîraf tensen i f)P3eIfза!; mepne tefi -, íjet jegenbeel aan 3gn ongbebon* ben fcfnptoen m ЬезепЬсЬтЬЕгзо £p зрп eere met alte Utïjt en a'cljt / batmen quàlnca ban ftem fean gfjelobcn. 4J<> Фе flraf3p be mt'fbaat gljeït)CK.i©euf. ij. и 1©oo?belp6e fîrafberfcöulbtmen met tooojben: babelp&e/mct baben. «©nbefcftep* belpeen mifbwpc&tlltpfms ungnbjtefDie tooujben ban opioerber/ ban lafteraar/enbe epenbare доЫозе. <©ooit mtfЬгирсв banbe ttoee eetfïe / ¡s Cmtfîusf3elf aie een opiper«« berenbe «©ooöjßlafleraarbennoojbt. %ш, zj./»jßatt&.2<i.(ij-. 4J7 <£ñ ban gí)eIpRen3onben nube jftien* nentflen/ja be «©fjerefozmeerbe 3elf(inbec Catolp&en enbeHupterfrbe lanben)aljsbte ïpter Sacrament een ЬгооЬг-ФоЬ ñamen/ tooo? «©oblafreraarsi / от t'leben gfjebíocíjt tooíben. (3íetmeer ö^$?ocesscap,rb.44.) 50 fítbttjl »0 nu be toerlt от bloebt te floaten/ int bîccbt upt te recken ban зШске blocöt« toetten.ofmepnen top batter nu gfjeen fâôa« tt3een meer en3ijrtí gôecn CappôaflTen meer* g&ecn ^erobeffen meetf ©aar en gíjctya&eti BÖeen 3obanigöe bupjtgfje nocí) ernfîftaftt* ebclupbenín íjet aanfïc&en enbe аапЫазеп ban&ertoetjS blammen tot «фепсЬеп : enbe ЗоиЬеп onjs 5elfbeerlgrb bebjogficn toínben/ «а и «if?


tíft te fjrabe toaar / 30 top mepttbenbatbir ЬгегдпеЬгесбзоиЬепшезеи. .. _ IfS ëangftaanbcbebniftep&tban3nngfte* toelmbanttelereupttefmeKcn of te tew ué(bc^olttteongbequetfiblp\jenûe)oetoelç* Ьешгашд&е mannen (bíe ernftftaftigft toil* lenlchpnen) tuet Ьоог bipftepöt/ maar boo? тгЬсгЬегЯрае Hitentie ftoutré (IL. 1 3) baac af ?oube oo^abe 3911/ of be toaatftepbt/of ïe<?SStoaatftepbt en magô/ nocfi en.be* fiooitmcn met;maar w nermagft Itffttetotft; It ïagfien te mupibantté. <eñ 30 pemanttt to* eftcn leert/ baar toe5alfiemmeefUamjo?tf Kaat5Utöt/ofeer3«öt/ofbaatÄjJW ЬапЬ'ЭДтодуепЬе toaarfiepbtbe toghente frftantten biengt/ 30 toetttt ftp/ oat merroro* Se ghene5en : of blgft ftp ftertneffetgft / mbec feertften banne gftebaanenbe boo? cen i|ep* SSÔfeSinen fiter 3obanfgfte ootft tit Jatenbatte^en^fteenfmi.eommenfeboo? ttdncftehtpbenibooî еег!озе feettewUoont baar «S зпп gheftooute flaat/ зпп SftetoefcJ* item/ en m ghe5ochtc baat nu gants ber* loif/зопЬсг houe ban bte tmmermeer teber* Serben 30 beneemtmen fient 5nn орцеПге rt oeat/batftpbobenal bemmt. toat (traf Smlftcm toaaroeropíeggftenítoat nut* S Watt*«* tot toaarffhoutotngfteí toat Kamer tot ttee¡ beröoolttersi betertngije ielf/banîuïcftcbefrftaamtftepbti S? pemanttt ban alle Cftutfenro trebe Serbooit/ robe betbetere tteje 5«ns* ineettcrtf toet enöe gftejtelbe flrafbec totmm / möten


fíptf.$.j\

ist

fjpjj ijermagft. bit fjceft Ei'pfïttjS bcflaan/ maat met gftebaan . toant зпп ücrmciiöe ßoomfrlje/of ontleenbe <&ewcffcl)t (traf/ ble trraaabt зоиЬс VDetijnemcn/often mmfíS tmtnberc/ië beun ( * z j . 1 16 .etc.)nu al geble* m вожаке bant uwjbé baatt níet en Шаз/ cf bant bermctenbaart toast jnainentlijcfc imftroutu en/ tüjifl pectén,'oyitttt/ oojlcgft enu? betberfban lupben enbe lanben, 46 1 »©at «h nier be toaarfiepbt macQttgf) ßfjcnorglj ari)te/omine;aIö 3p Uso^öt gfte* Jjouben tegîjen be logfjen ; Ые ban ;elf batsí 3onbet fïalcn 3toaarbt cfmcnftljeñ yanten te boen betbbjpnen: 50 oorк gíjefclj?ebé fraat banden феге Cluiftó bat ftp ben ongfterecfi* ten îal flaan metten atftem 3tjnjS inonbtst (z.Cöef.i.8) toas met anbete ujtwbc 30 be* tummeltjrh als toaarlgtlî gisent bpbe^>te« bebanHepben. 46 î »©at bjtlben beg «epnobeng boojftan* berjS toeberleggften enbe betone/ bat get níet tnoeten uptfiuefecn ban зпп gftebacftten íftet roetbe beteligte enbe confcientie) niet altgbt tprannpe en íjs/ 5eggftenbe alg bolgftt: а Ш atu nopenOf bet argument/ a at tu ( be £>tebe bait HepOen) Ьоод gbebjupritcn/ enbe baft albus Jupuet : ae boccften ;i)tt gbocöt of quaaat : tnnte Bbocbt ■ ?o en ЬеЬоодтегое níet tebetbicaen от be toaarljen bt te aemué aie botl) te tor»ni orli alg tlirljt Uljebiorignenkantoerbcn: рте qttaabt tofrraffni #j ghcnotgljjaam baar ?elf/ enbe be Üeftjcbüere bee toaarbepbt en acuten be togbenfebnften ni« -to ant tie logJjen ban jelfe berbtopnenjaleftbnbetoaae* bcnbtnietbrrbteii magli : baarimtci» eben хоЫй Sronbts (na one соjörcl ) alß tnt booígbaanbe .«rru pcgbrltjcft merct/tnbien Hit baar argument goebt is (op bat top $topgbcn bat aijoalltbalfctjefaamro* bing&eii Ibßbmciv enbe lafterreben trgtjc abtriebe* ben


tri fltf.ftf.$./» ben ofte mtuerçaren/ ênbe famnut !fbeflett/fpm« ttaam of jonöEc naanvgoroculooft ;ouûe toejcn им te gbeben ) bat alfoan aile De laftermgbcn иgbm OoDt tegben De fctmfture etc. toaat ban terftont o>efpjoftentó/jotoetbpgoefctl?tfK ois bp montw tullen mogtjen aan ben bagt) gbegbebcn toerbcn. tuant be logbcn (na baat îtggljm) ?al altübt ban jetfböbtopnen.jü

464 <ö>ntocrminbert b'arïjtbaarfiepbt bec lijóme jü&tniftcren/ öle оосв mogljé здп gïje* toeefï inbe ^aarlêfcfte betgabmngíje / baas Ьезе antujoojbe onteliepbtfcfje rcmonfíran* ttegljemaatBt iö/enbe mogfichjrí« bíe ant* toooibemct malien en ftebbcn toegöeflemt/ g» bírntoertoé дЬеЬоешепзопЬейр betoaar* epbt gfteenfms te na fpjeíteV bit baarsepbe/ fcat be bíenaren beg tooojbts(5o 3p 31ф псе* men)enbe «©ubetlingfien ber berraen in фо1* Jantbaai-opcntfnrUeñoocKinet mín plom* pelnrft be jBagtfïraat Calumníete (bat opt biwtfrfj balfcljüJjocgljen ßeet) eñ bat in ttoee (hieben,

46; iBantntnjenbebeteerfîe mengten 3!» baar inné faamrobingoé/Iogôenen en lafter* teben tegijen bv©betpepben/met meet anbe* te polítpne завеп / bit bes «©betfjepbts (traf ЗПП опЬегЬйдое/оосв <6objSïafleringôê etc. bit bicljten 3p upt ïjueré ïjoofbe bte ban Hep* ben onmtet anberjs ban of3ulr mebebegreuf toaat onber bc Uuooibé ber ûemonfttanttcn. bit i& balfc&/ bit totften 3p balfri) te здп/епЬе best niet te min en fcfiaamben 3p fjuet níet(<® t9i|ati5eufcôe€onfï(loîianten) teggen fmet tocl toeten 50 balfrftclticB te befcfmlbígljcn be Jfôagtflraat eenbet fiooft ,f>tebe ban #ol* lanbt:toat заиЬсп зи!све }itlj omiten te boen cenonstJeatbtbuvflueci

wtftm


fítf. $.$.;• iff 466 Wífíen 5p ban met зи1сй Buer ton»* ¿ftenbalfcfitetoe3en:bie inDe зеШейетоп» fttantie Ще tooojben fiabben дйе1езm« DcStcdcLeyden. <?nbe tup en bínben gtjrat mactjt toaarttpttop fhaffeltjch tcghm Die щосеоскп ;ouOen : Ote Ьиес inbHcmt butgtjcrltjcfcen hanDctenûctoauûri/nut anöete ale cetüaarlijclt tut« met one te ûjagtjm bebonoen too?öen.<©.a.üö.Octfo.

467 Hiebe 3egt nu : i$ Bet roten ban p& m&nbtë faam/fiet líegfien eñ Iafleren tegftm be <©toerôepben/ fiet (îtopen ban fameirçc ü> ЬеИеп/<6ойе te lafreren/enbe be ^cfijifttire/ Ьр н lupben ban gôeatot bota закеп bi« m burgßerenjeerbaarltjcb fl anbtlenbe eñ toan* brienbe^bjerbenbebonbeJ зоиЬеп bíe fefian* beigebe fruefeen toel eetlncb fcftnnen inben ogljenban u/<© gßp Caiuinnterenbe €on* fi|lo$ianten/ bte Ьезе bingfien Debt gijefepje* benenbetoegfiefremtí 468 $iet ban 3ulc&e fcfianbtMetfien; nabf nolitnrbe toetten fîrafbaar зппЬе/тааг ban eerlnc&e burgberen Ые eerlvjcb зпп in fianbel enbe toanbel ; fineben bte banllepbcn . Wit toift gbp/t'anber bicijt gfip Suet ; tegfie" и щ* eben gfiebJeten-,on.boe moogbbp и bier irnie berantbíoo?bení Шпзавеп be leere eñ bes tonfeientien b?pftepöt àangfiaanbe fianbett baar be ßemonfrrantie/ eñ met ban guaabt* boenberss bte faamrobenbe/ licgbenbe/ laffc* tenbe/ etc. 3elftoel bieten bat 3p quaabt bot. btnclrb inbe naad baar aan bolgcnbebjooj» ben ootß blaarlijcb bltjcbt, Leyden. 469 v&p en Können ntet anöete berffaan/ a!» bat ¿et tottttonferbaríe ОегфоиПсп betet íe: Oat em yeßödpth fin optnte mt patticuh« bebpubenoe/


y

*J4 f»J. $.$./. юр aiiegftelöcft bcremtgljt (jlntrat 'um bt çfomemt fcike te üeuoojoerai: baar toc een pegbeltjckifxn mec iontriburieofte anbete; jobelc tetDiütghcrcnban lictten ghcnepgijbct jal beuonbcn toojbca :а1ип» ?iet oat bet ombc bmhepbt berconfnentteteboen fe/bat [jet hem jelfooefe aangbaat bat hem öe boe* ôclbanbeitnccft gheloeert *al tooiben: ban bat bn» îulcftc booj ghebtooughenc cenighepbt/met bêle be* weten enbe fcharpe placcaten ctt. berbitteren/ tot on?ett haat bcttoeckeit/enbe afKeccígh bau она ma« J»eu;ouar;i. ibioent. 470 Wat magß onlogöbaret blpßen/ ban bat b'<©berßcpöt tian Cepben baar/eñ uooí* saan¡S; fpiekenbe banbe bjpftcpöt / ban opt* oie/bande tófcientie/ctt. ßter fpießenbe bait* be gßebatßten bjp upt te fpie&en -, niet ее« HîcûiDt bermaant m tjcbfaé banbe ftrafbare faamvobersi / laftetaarsS banbe «©bcrßepot/ ban <ФоЬе etc: toelcnet (ïraf gßeen rp¿anm>e ntaar bjettclijcb ts: enbe toeberom bat be fcoomoembe Confïfïoîiantcn; 5ulct toel toe* tenbe;ßaar ontoaarßepbtboa»f3/ balfcße* ïtjcb be JBagi|îraat ban îlepbeh opgßebicfit ïjebbeni 47 1 $íet min naacbtelijcn bhjrt fitter ttoe* be Calumnie/ baar 5p; booj afbaé ber tooo?* ben ; opfctteüjcH pogßen / 'mette ßuipe tian b'eerfie booîfi Calumnie; beö Ьоо:Г> jßagi* flraatg tooojben te befpotté enöe in 3iclj зе1* ben flrpbtgß te mafeen.^elcjet 5íe ßier b'oo| ber Jfâinifteren gftefîelbe fïnrn'rebcn of di lemma, ( ;o nict bp bit ban ILepben giiefïelt) ïjp за! tamben bpben .ftëiniftcrcn uptgßcia* ten te 5ií n зикае tooo?ben ban feraeßte : bat* fe beg JfôagifrraatiS 5eggßeu bolbomentlijcft toaar/eñ baat tcgßen bit ßuer epgßrn totoe* Sßehicк bícíjté logôen / te здп opemlgra boé îtjc&en, ^

Want


471 Want Ьгзе berьгарепф aïg ofbie ban JLepbtn habben ghefrhxeben ; bat be lochen/ 5onbcr alletoeboen ban tegljenfpjc&cn ofte* gfienfcftiPben ban $Ш зоиЬе berbtopnen/ en mttfbien оосй jobber be bjaarftcpbt baat tfoften te ghebmpcBen.bJeUBe balfcficpbt/ blncBt inbe imtlatingfie ofafbocmnghebec toooz^en/bíeftetplattejeghenbeel50ítlaar* üjcnalssbe míbbagñ-зоппе mebc biengftrn ban 3elf. team be ßemonfttantte 3epbt aljo; 47? 3|a/ öe toaatfteput/ató ö« licöttnucn öujm fleten togtjen g&ejet/ftötfnt bes te Waaröer.Jfêerrt а! toaar baar оогв niet gfiejepbtgfietoeefî/ anberss/ ban : be toaarftepbt 51th jelftegöeti be logfien ;ettenbe : bJíe 30u.be niet u'rbteujra ïjebben&onnenberiîaan/batbebjaarOepbt niet altíjbt upten^emel roeot/maar na <&û* bee fcinctttngöe meet Ьоог haar bienaren/e« inbe selbe baar tegfien beïoghen 3et: enûe 30 Ьоог ЬезеШе te fcfianben maatfet / enbe boet berbtopnení зоиое ban be ïogfien ban «If ?onber bjaacijepbtö tocboen berbbJpneitf 474 jffâaar ñu зерМ be йетопПтапш optЬгисМц ев: ûe toaarUtpbt/ ató t»tt teilt mbé Он?» fteten/bp йе loaljen gt)c?et/etc 3p moet ban OP bC logften gfie3et здп/за1зрЬе1одЬеп befefta* men enbeboen berbtopnen : 30 ootB be buv» fletSepbt ban moet betbtopnen/a& fiet Iiríjt baar bp 6omt. toienis ьжгв 10 bit luaar* fiepbt 3cften bp be logmen/ anbers ban (30 be iSemonfrrantie fiaar self baar recht boo? <€>.b. inj.) bid bíaarlíjcB berblaart ) be gfie* ieerbe biefiuerteghen beberboolbeopiiiien (bat0 ootß niet tegfien bit ФаЬ ofmenfrlj foamtobf eñ !aftcreñbe/maar)met frfiîrbeit fñ fnjç&m ne fiare toetenftfian gftefejupftení Xobâ*


%c6 Щ,щ.§.б, алк gobam'gfte menfcQen be toaarOepöt fcennenbe ctiûc ijebbenbe / fiellen bte teghé öe ïogljc»* Die moet ban tian 3eif0 ; te toeté 50П* Der toeDoen ban menfchelncß gljetoelDt/ t'3P jjupjof5toaarut/maar alleenlncb boo? be bracht Des uoo¿ghe|teluentoaarhepDts¡;met ônbecis uerbtopnen : ban be bupftctmiStfon« ber ttagh of(loot uan íelfboo¿ bphomfie bese ïîchtsï-, noobtjauehjefc moet Derbtopnen. 476 Zo moet hier tnbe baabt ?elf Die ConM Molíale Dupfrere logben eñ »lomne balfch» toughen ban jelfte fchanuen too?ben enbe berötopncn: üermiDtjS De bracht enbeblaar* fiepDt bá Deje; baar bp gheftelDc toaarhcpbt: Ые ich booj toaathepbt/eñ DerConfifronan* ten Calumnte/boo£3ultrberepbtben noeft iueeber (tftnooDt) teghen hen allen te Dorn bigchen : ttoelch gíieen llenaren Der toaar* jftcpbt/ inaar toel leerlinghen banDe <©enecf< frhe ttoee jBmífteré ;nn:bie bepbe bohnaac* te tDoctojcn Dc3er tojoegftbonfl зпп gheble* ben. ^aarentufiehen Ьезе Calunmiatueríí bcrlatenbe/ borne ick tóeber tot uboojDec fthjpben/3üafi/ laat bat nu ho?en. IuftusLipfius.

477 <©c ßbofötrt«w«O^Pl>t in fjcböe Ijitv 0i)ccn pïfiatfc. Vryemondt. 478 <©fbe3e ongf)oebettiereniiepbtboo2t< feomt upt Dejo groté toolfherberoUoomfche/ ban upter 4&enecffche33octoîen/feIIe frhole/ tnogben anberen nàDent&en. maar irh moet Denehé Datfe huer ecrfie oo¿fo¿ong hceft upté to?eDen baDer alber bIoeDtbo?(ïighé: Die ban aanbegin een DooDtflasÖer toas¡(áoá\8,44.) Die


fÖM'0,5,£. 1J7 Не alo4 ееп b?tefcfteiibe Iccu зоегЬг menfcften teberflmben(i,#et. /.8.) enbe bie 31th met Зуп ЩееЬе gfjce|t onty oubt bPber Doue gra« Jjen (JBat.8.z8.) tuant baar t$ 3911 luft. 47 i) <£nbe om úmnersi meet 3ieleii te mo* p bermoojben/зо berfcôeot ftp 3tcft m ее« «engftel bejs licfttgU.Co?. 1 1 . h- ) ©aar bau bieroofgierigfte toolf;bermomt здпЬе on* bet bet ïamjstjel ban berraöecttgtjepbt; upt een ggebepnft jnebogfté/een fiepltgfte tojeet« gepbt(30 noemtinenjs nu) bmptt/ober €t%U fit ftfiapen ; bp ftem na здп logftentaal tool* ben gfienaamt;eñ DitbooHÖnfcftaaofcöp* nenbetoolffterbetiS. Byeraondt. a ^atHraftujsiiannaturen goebertteren <j8/ gftelooficu ba|telijt6 / al ftftnjft ftp 30 eu alfp:eccbtgljp50. tote toeet bau alie inen* ftften betet / toat inben raenfefte W ban elcfe menfeg 3elfí eleu toojbt oocbboo?oö?ecfjt pfteíjouben/50 Iangfte anberjs niet en bhjtht, fLtofiua" en ftentmé niet boo? een loggenaar. menftoojt ban ftem-, ban ftem 3elfs¡ gftetup* gftenbe-,te gfteloben.nu frlmjftftp шзрпе jgebmebte blieben ban 5ttg selben bat ftp 3atgtmoebigft iö . teft ftebbe ban reben oin te Ílfteloben bat ftp зШсг ootft i$. ftp ig ban ntet el/norft ombetmftertigg/notft ongoebertie* xen/ 30 gftp gttalü rlî ban ftem bermoebt» Vryemondt. «Cenecmgftmmfrft alteen teas' enbe ig be iuaarftepbt/baatom toass enbe ijß 3ftn tupeft" nte bau 3itft 3elfin allé toaat . 30 tfl niet met anbet menffften . elcr epgften pígs" i's¡ latter, epgften loffttntftt . maar nabemaal elcfe üo» 0ftel3mgt 30 fipgftebet&t 10 : 5b booitmtn

a

utftt


í5t

щлы<6-

liebt aanbf jang/UJat toogfjrï $tt t¿. ?o fient* nmiDcnmenfcíjen аан finer finaacÉt. ;©at toafí *eggí)é oQ£U bá-eoerate totíjet ímecüt* nenrípiwcfet зооп/ор bat ícfe u magh 512:1.50anniLipfö tooozbrníner biertgfj / teuaacn* ghiertSÖ/ möc SÖeen otî,6 mîn öan SÖoeöer* tterígíj. mepnt ijpt anberg ban зпп luooiben lupben : 30 ts¡ Op pcrículojclntB bubbclt ban monbe : ftcmt 5ijn ijttt met зпп monbt obec een / mat magljmcn to:ce&crjs of feloerg be Hencfacn can шкЬ herteí D.V.Coornhert. 480 ts>at bele mues gfieïp&en/lâipcmonbt/ sulcr 3ullcn bermoebe ban ILtpfío / enOe Hat niet i)eel зопЬег оолаве bp hem self Daat toe gíjegíjeBé/io' met ontoaarftíjnnlnrn.tuat bp í¡a ujcrí <fl>bt>/ mago ftp 3clftoeten / waar jcu en Ujeets met. maar öat 3teft be torn bec* naamíte 4&eneeffcf}e «©octomi 30 fcl in be» sen ftebben gftetoont : öat 3p öeö grooten Äoomfcften 3£ccto?s¡ гост ( meltv nabo!* «herö 3p3tjnmlnieebtöepbt tot bloebtfïaz* ttngí)e'5unbabetmhe«igí)epbt)bccbupflect зопьт ftebbé (30 ;u bei «©bctftepbtsS mar&t 50 gftcrecbî ftabben gíjef>abt toe ftuer gftebîe* ben ) tupgljen openthjr6 Ьезе met bele mee« anöere ocrgftelpfce Ijuere httnglje aanftetfm* Î5&C totbloeötbergteting отзабепое^дйе* oofjï. 48 1 Wut €aíbijn;5ñ'n 3toartr tojeebrfiepbt met bes bermljcrttgftepbtë lirftt bermorn* menbe / enbe oorit met be fcftone glantfe ban b'erre <S5obcjS; frfnnft/bat be gftoebertieren» ¡hepbt tut bcrgíicben öer netteren meet ban fei iö; ;eggï)enbe Datfe от bé toolben te fija* ten ben fchancn tot ecu roofgjj еьен/öarmen bt5ÚU


ÍÍ0.Í0.$.Í. 1J9 be ítcímoojbcríi Ittfjamen 0oo?t лап te tafle/ oorít ben befmettetjö uauöc bepltgfteplaatfe «te. 3omenbtetbooí 431,a.b. bjcebetheeft ÍNOgíjCIt ЩП/ ende datmen teghen den ketterennochgroter ftrengheydt (bail mette« bup?e/ batmen £>erbeto ontfteben ïjabbe) behoottteghebruyckcn. (A.d.57.) 48 г upt 3obantgJ)e bermomben tjïantfe banbe fcbñn-eere «Tobepy fc&eefCalbíjn te* 8ÖOl€afteIl!0nem al50: tghenc ghy daar na zeet , en is mijns dinex niet zo zecr о m met ícnrift te wederlegghcn . als des Magiftraars werck om te wreke met net ftrenghe zwaarc der Rechteren. A.f.36. Vryemondt. /3Te bieten ber tojeebet «©eneeffdje rerïjte* ten bnebe jtoaarbt/ namenthjeb bet tojeebe beefl; be nijbt ; bat 3lofepÖ betflonbt. «öen. Byemondt. #oe ßcenlycb bebupbt gbpbat. D.V.Coornhert. 483 ©oojtoaac€aibijnöer>gr)fntooo?ben ban 3ön tojeeöttjepbt ; gDcbïancbet 5fjnbe tnetteh fcfjbnban pbec tot <í3obej3 cere;lee|r* men tot bêle plaatfen 3û61aarlntbuptgôe* înuc6t:batfe níemanbtg bebupbtng en be* ftbeüen. menle3eDem(3í.b.49-fñj°^ baac щ <Jíbíon<5etenbe зеесе pîfjfî bei goebertíe* гепй ißopfii bupitgfje blôebtgftepbt/ enbe baar op jepbt: bat be ßecijteris ; 31'enbe be 45oob6ötmft ont (loten ;frrengfiepbt bojen tegbebmptben:;o 3p niet en toillen hobest toom op \уш bertoeeften. 3B.b.jo. Vryemondt. $etbt oföe ^cneefftbe <aoobgbtenff / be iß ö toan


lío ífrf.fn.S А ..,._., . »„.. toare <©0O&öbien|tüjaar/ofbte ainejcgü«« laben UJaar/cuDe of We mecnuip aîgljemeen toiuiüum cenD¿acftteIijtfttoa ^Ь&пШШс* fcen booi de eentgfte op^ec&te <6eoöfмепрM c^tooibtút toare. D.V.CoorDbcrt.

л5а t©atönocljaltjerbe«5ePfbe«.raaat «labet Calbnn befcftuiDtgftt 3tJ»t» **W£ Sant'WenberetJjtcriS ftaöbe gftebaanmet wnbat l)P5«0nict cn ir&aambegftebaan « ïïebbi t'eôwe toele banbe зрш-, huer nu to* roeSeWoutelgtfe locftenen gftefefttebt иw ne • 5l0tebjetenbat Äerbrtbp 3P|" *Щ* 5ancrti«i¿»b. 1 1.) bat ftp betfelbeeenaat* SÄ зай tegften gerbet toas¡#aanabe*

ffiÄe$5Sffi3 «cöt/Dcn boofœttbtm» 5?if"«aiteaenbe nu bei ttoeben aanftetfea ö<©berftepbentot bloebt teuren cm 3* tó tarn in ©езе ftanbel ba beiSjBagtfrraat* bent tbantoepmgfte ban bele ftter WeU Íen/eñecrftC&.i 3 i)baatftpfcft?i)ftalbu$i:

0й$меп. <£пйепмо:

^„„j


ffff.ín.§.¿. tßi 6 «Fnbe ootft mcöc gtjp punten möt fßarnftta* ten íoottft eitDe mmtgtjmaal alfi Dc0mtfbaaot« grootliciiöt/ofljctühificlijrUpmciilrjalbeccpfctit/ om öoöc tod tc btenm. öie u Г$toaarbt iitoec banbt bteft gbegbtwn om tc banbtbeftcn be ecre enbe gto* tie?nne /Bairftepts: ?o flaatbcacbtcltjcftmttuai itoaart tot Uebouocniffc banoc imobe op orje mon« fiten ; ató menfebcu bermomt rtmbe: enbebolgíjt baat tnne bet booUKClbtban iiiopfe/bie anbete toas ten man banbe giootfle pmgtjepbt bientôt motbtebmben.á>.i3i. 486 3|tem 25efa frft?tjftronbrupt/batbe ¿fôagtfrraat ban 45obt bcltjöt: ate ftp 31)11 marin totter негеиеп befcftcrmtngbîuprat/ enbe ban 45obe ucnaacfct /ate ftp b'eere 45o« bee met booî en ftaat / te meten aie ftp met ЗПП macht met onber en bmritt ccn better: ttorirft met boettbe ftpbeu ©übel berrabet ftet gftemcen beften bat <©ob ftem tc betoaré jftaböc gftegfteben. ,ê.jo7.jo8. я jißetten tawtften (îtpùt bp) mettoat tonfricntí« jaleen •Ctjaftcii punte mogljcn pjoceberentegben Degtjcne Die crimen tefe maje flatta tituben beö?e» sen: upalbtenbp gbeöoogtit bat be renne teltgte tooiotücfmet «öoöeo toooibt gíjclactjtctt enbe tc febanben gbemaatRt/ enbe bat be boofuutftten enbe omaligbe 1ескег0 / onber cenen p belén ftbtme eñ be* eepnft gbtlaat ban ;ottigiitu ot mbe ;cbtgbepbe/ bé turnaren be« tooojöts quellen enbe mocpcUjch 5jj<« ¿&.5I4.

Vryemondt. 4a baar toafr . зр mtllen ftter m'ct moepc* Itfce ftrpben / maar ftter enbe ftter na Uiel lu* fttgjft uerbtpben . 3p ftebben be toaarftepbt met / be jîfôagtftraat ftecft ftet 3toaarbt toel: baarom mogftcinpmct ftetftoofrtue&clytfc Ruberen níet/maar be ifêagtfîraat Ьоог beo frftérpjccíjtcr u'tfjtehjrfe be ßeitgie befefter* men/ enbe yuer tu rufngíjcr meelDen enbe й щ ont«


гбг «плп.§.<?. ontticfilpKcr teten boojftaan. D.V.Coornhert. 487 ;g>e&a|tianu0 4Ta|teüío / bit tot 13afcl luoonbc/ yabbe 30 ItracIjtelgffetoJeberfp'obé be «ípcnceffche bolingge banbe $¿ebeftina* tie / bat 25cfá ; 3íjn заве miftcoutoenbe ; upt* bcrfte/cnöe ïjulpe 5or&tcaanbe©ber5jepbt tot 13afeI / eñ ben Regenten ber ftog&er fcgo* ïcn aloaar/ roepenöe : Hoe langhe zuldy die fchandtvleck , die dreck .ende dat monfter in uwen fchoot voeden? A.g. 1 46. Xobattü nner boobtlpber aanbtejíngyen bol onmen* fcDelpne tojeebrftepbt / yoabet alle bermöer« tigjjepbt; tegijen ai/ öie anbera/ ban 3p/ ber* ren gjjcboelen enbe leeren-, 59И tjuere fcljjifte booi enbc Ьоог bol: ooefe mebe Inter blieben/ ala gyebïoegfielbe boobta-boben aan Щт* ten enbe 1Эоjflen/baar 3p Öope ,íen oin recljt Oñelobígfie of оппозе!е bblcnbe menfeften te boen omfnengíjen : en bit ai onber ben fcDíJn Ъапфооеа cere enbe ber feftapen ftepl. Vryemondt. '■' £tjn bat tuet rccöte fcl)gn-cngï>clcn bei Ittfjta/bJeícKcr ЬтЩе tojcebtfjepbt göe* bïantuet tö metten bettoe be0 licflp&e berm* foerttgnepbtai 3omagl) pemanbtjbiebolett toil ; зикйег «cngftelen gijoebertierenftepbt ernj&cha gaan зоесвеп / ban inbe «©eneewtte «uonfifrone / inbe fioomfrfie Serene / oftnöi ^)paanfcöe3nquifttie:bjaht nergftena min* ber ban öaar/plaatfe fieeft eentgöe menleye* Ipne bcïe min 45obbelpöe/bermftert!gijepb/ bie ILiafiua biet осей befîaat te banne uptet fdiineentjerten. Byen-mondt. ФЙР e» Wjnt öterooen gijecnengïieï/ З^ре*


©Ipemonbt/ in bit u bebiipben ten arg^flem D.V.Coornhert.

48 8 ïtonbt gfjp/ .Öpemonbt/ bes&bingfyen nut eentgíjen fcftön toan bjaarljepbt ten çoe<\* ben bebupben / ло laat 0110 5uicjc fiojen . boet onöblpncnteghen íliufi) epgften bjcojben/ bat öp onten bolenben gboebertiercn is. 489 H©iebetametooc6 meet ben gijebaUrn enbe bolenben mmfcgen met een gftoebertte* tenbebupbingfie opte felpen enbe te erbar men : ban Uinftuö зеШе/ bic jclfootß ,epbt batbv beftooit te bailen enbe te bolcn /bie b'argôbupbenbe bemjirçnpgoerio ban 3trjt jaagljt/ eñ ben goebertterenen tot st'cb roent: bte selftoil goebehjrfi in ?pne bolingljen gf)c* ftanbeít toejení * *. 1« enbe bis зе!Ье / niet tot «jn 5elfö fcíjanbe/ ban 3tcïj щЫ fcömft: bat In1 ban naturen tegljcn elc& goebertieren iëî ljxenturiaepla.cÄxxiiij. jBaartuieraabt 5ulrx minfie / ban Uiofraö 3clf / bient albet* meefi betaambe í Ban 3obanígíje omberm* bertígíjc fcecoterg tegijen ben berboolben/ 3epbt be Annotcerder upt 3tugu|rino albuiS: ©at ?p öaat toiecöttjepöt jeenjen u ocöjpbe/ bit met en bieten met tuat atbcpüt De toaarfjcput gticuonué toojDt/ enbe tioe jtoaarlijcfc öat De utoalmgtjen ght* fcljoiitoct Ipojocn . öat ?p tegtjen и üeö? tojccthcpöt gljefyupckeii/oie niet en tomen &oe jrltjaamciiue ntoeiielijcit öat te öe toleefctjelpKe fantajpen / met öe gljeftaöighepöt ban een «SoDbiucötigö gtjemoeöt tebertomnen: öat $p tegtjen u licöen tojccüt ?tjn/ öie nieten bieten Sjoe übaathjeft öat ö'oghcbanöenin* tuenöigjjcn mcnfcheghenqcn tojojotom temoghen «en in «)n xoime / nict öc gtienc öie ggplieöen inöcn Ijemeúíítmet bíeefcljdgcfee oogíje» banmenfrtint tnîic Ueeßcn tiímtfeen tube ftíjpncn / maar De cela* toaataf gíjefeljiebcnfiaatüp аспШгро:«: öc;on* neöet recotoaacùiâDeiiûî te ûnsoiigt}Cïî}cn:enoe tt Щ

öaat


a¿4

ftg.Í0.$.¿.

Ьааг afint <Cbangtïie ghe?ept ist/ íro toa« WnéÇtà baaröigb lirftf / bat alle menfeben bie in be$e tofreit Ítomen / brrl¡rht : bat m hen tojrctithcnöt teghm u tcöcn gfteoiuiiltew Ute met en tocté met mat juchten enöefcrrmengbefchtebt/ bat <5ob;boe toepnigb bac fe;?ouöe mogben betftaan tooiom. ЗГеп íaatfté oat bíc ben tmeebtbenbt tegbenu lieben ghrbnrockenr trie met gbeen ш1гке btoalinghe bebiogíjen >gn/ ale jp ulieben bebjogben^íen. ¥.2:4. 225. » <?ñ noel) upt íppiíano : ЧЭеге ecnboubighepbt ntoctinbeftercKe gbenrn too?brn/be$e liefbe moer baat betfcrcgben щп : bat be bzoeberlpfte liefbebe ötinbrn nabolghe/ enbe bat be toettghcpbt efi *arbt* moebighevbt ben lammecen enbe fehapen gbcltjrfc jp.toathecftbettoolben toieebtftepbt in eenibit* ftenbrrteteboenei> of bethonben bolbepbtiofbee flangbcnboobtltjtftbenijn^ of bec beerten btoetrfe* ijepbt^.tt. <Cnoc be Ghereformeerdc tottett Boning; <©<6ftenabfghftc$cete/ batbenaHomenhepbtu KütftenietalebloebíBlj eñ tmeebigh enbefttypbe. «©atmen met en »eggbe bat be eetc ban utoe «Sroot* baberen/ bc tyooghepbt ban utoen ©aber/ tnbt utoe tpgtjen öueghbm enbe biomnjrbcnben betbunflert Sbetoecfi bebbe boo? een towebthepbt: \ombtbepbt ?cggi)e itk'bie natuurlfjeft te ben üeeffen/beneben be toaarbighepbt eene menfehen : maar xvx ontoaat* bigh / enbe ala bpantfeft ban eenen Wnct tn ©«4ft. bantoclcftebe.ftbogljcpbt eft tonbcrlinghe tooom* hepbt albcrmeeft in gboebertierehhepbt enbe jac&t* mocbigbenbt beftaat; een toaarteecften enbe epgbm onbctfchepbt mffeben cenen toaren ISoning enbe ее« nen «Epjamte. 3t:b.5.berfo. Annotcerder. t O gbp ©uncen fnbe jTíagt(traten tyx bele titoer ie/bett open «toe oghen opent be oojen/ biccft «So* be / enbe pennfí bat gbp ten laatftcn mit refteningbe Hieben ban utoe tocreften. ©ele «jn ;toaarlnrlt ghe* ftraft gbctoecft om haar tojccbtbcpbt/ maarnte* manbt om gocbertierenbeutit.©eíe julien int upter* f-s щйее1 betöoemt toojbth em bat 5p отщеle men*


ffíj.frj.§.6. Í6f tntnfctien gbeboobt tjctrbc/ maлг mcmanbt tal ber» boemt toerben /om bat tin niemanbt ter ûooot gbe* bjartjt bccft. hellet liebet op Иг mbebanbe gbenabe/ mue en tout met ghehoojjaam ?ijn bit u lieben Djin* often tot Doobtflaan /toant xx> en julien u lieben niet felpen ' ala ghp jult reben boo? <5eb baat ban ghe* brti/;n julien toctet ghcnoeghhcbbenmethun tp» ghen jaKc . gljelooft mn inukn <£httftuei hier toare/ boo»toaat booitoaar im en ;aubc u lieben met rabé bat gtirt ter boobt «mot bjenghen ben ghenenbie îtmcnnaam opcnbaatlycfc belpdcn/âltoaattoocft batjpinjommighejaftenboolbcn/ op bat irftniet en jegg&e/ joiiben fcijpncn te bolen . Zijt lieucr ghe* boo^aam bt'e sachtmoebigher jijn enbe u lieben ra* ben / bat gftr» get onftruwbt joubt laten |iaan totten nogft/ toant be gtjenebiet'jclbeeer totllen twt tree* feen/ropen им fghebobt Cbufli/bie beucelt batmen t'jelue baar laten pube . (¥-104.) «fnbe noeb: b «©aaromme gtm puncen en totit niet ghelooen ben ghenenbie и lieben raben bloebt tefioiten om be religie / toant ghtlooft mn / toaart bat #> be ppne leben / m ;ouben eenen anbeten raabt glje'btn / glje* Itfcfc ooeft jommigheban henlunben nu anberfftne bebben gheraben/ atójp beruolghinghe leben/ enbe ahdneft aile marartitigihe Chuffenen afttjbte raben. toant ghelijcH î&auluo je»bt:3Clle be ghenc Ые <&ab¿ bntriittgt) in «Crjjifto toillen leucn' julien Ьегио1дт;= gbe toben /nemmermeer en utllen;» toben batmen anberen beruolg'utnglir ;al aanboeñ / niet nicer ban «Ctjitfíuo eá jijn apofielcn gbebaan hebben. %. 1 04.. D.V.Coornhert.

490 Htnfitiss magïj Щ1 toat Vîipûfltl^a* fobu0ftö?öftintber&e uerfet зрп0 ttoeeben faptttele.oocft 4.fiegum м.+.&пЫзофр in oten fpiegljeï met cu bint fiet recöte eben* beelbt 3ÖnjS Ôerté; Ьр í>em 3elf upt göebeelbt/

ínet5pnetooo?ben:Iaatflí|OeoCrttCreníí

tiepDc íit^r söem plaatfe Ijebben: 50 magb ÖP üjel зеЬес Vueîen/ bat Dp niet \uel 1л to es ban


3¡6S

fflj.frf.$.<>.

mfean щп/тлЬ met зрпе hjflpBe/ ноф met ^9 r iß aar 50 ftp 5ÍCÍ1 jeïbe baar cpgtjent* ïijcb afgbemaalt te toc;cn faeüir.öt / cnDc öea ¿pperftenûecftteEjHaatfieoojbeel redit be< 5aiöt : l)r> ча! jtcy M ooit meet to act)ten te roe« 5mrotten pitmen ober be gtyene bierecijt of enrerijtfjnefeen tegfjen b'angyenomen bterv» fen etc.50 Op qualncn raept. IXip.

^9 г ^anbt/Cmiot / op oat \\tbtt temsöc Der Icuctv Dan t gljcöelc Iir* Öaamtocröertje» D.V.Coornhcrt. 49î <©fbe ЬдкВег Ijeeft ontoffleng of gfip %v$i/ &ebt tollies hit аатврзеЬезегр1аа1* fen moetc bolen: toant ie&; met inbt ip.ffîÀ* ßp.öte gfjp aanrebent/maar möe big*; btnbe fcu Crrcrc gïjefcftjctacn ttyijn bittet 3¡ck bebbe ghctoilt trat <£atílína *onbe omgbe* partittoojben: «mut gbp ; öieje aHebentotlt laten/ Catílmam/ totílen laten leben У bit onberfchepbt jflfec Calene / njflrben míjn enbe bjjn gfteboclcn : Bat îrtî nieten toil ban een buegbtr bebjeben te toojbm baar ЬвЩ mê hem mettec booot joubt ftraffen : gh?» tnemtt tratraé Die *uicr al beeft begebe noel) behoo;t r täten leben . ?e baat pet tobamgije aan t'ltcbaam teaar/bat bee lithaama refte toube fchaben: bat gijeuaghen top ghebrandt ende afghefnedé te •wordei>,op dit veel eer een vande leden,daa t'ghehele liebaam bederve: >o mebe in bee gbe* mccn^bcftcna licbaanvbat afgbefnebétoojbe/ toat* tecpeííümtiaal is/ op bat Itet gantfe hrbaam be* fcuuuen tp.bits een harbt toooibt. maar bcci harbec ы ait toooibt : laat be boo$en/oc fclianbclpken enb* nabtouii lebenbtgh blpben : op bat bcrmclt mogben tooiöinöeonnojelcn.'öeertlpfteti/be gboeben eíibe . . í. rgantfe

ÍL. .


fítj.fif.$.íí.

167

t'gatufe &амШ(te. ©at ?¿jn «Cfceromaí toonjDeru 494 3laat nu tegftcn eltit anber Gíjejíca toojben ocjoÈ bromen i|epben/ ей Ьезео" moer» feooibrro Сfoífttw oo?bel toan toie cnbc ban toat заве. Cicero fjjjeectba eenbooö/ fcljan» be!nr& / eñ gobloog omoerber : lüpfiuß baa menfrfté bie onfeíjabcnjrtt^ijn aanpemanbg name/bïoebt/ofgftoebt. 49 s Cicero ban een fcfjclm / bit от здп moettoil te bcrlu erben bebefie banbe §>iabt poogftbe te berberbé.-Erpftuíí ban menfefjm; Ые eich aOaarue tgïjoebt íouben born/ bat ipbegöerenbat anderen finer boen: Cicero ban een teoebigigft teolf/Ílípftusi ban oitno* jele fcfiaçen. 496 Cttero / banben gijcnen btc fyp зсЬег* Incß teilte boobtteaatbigft te зпп : Hipfiiut ban оппозе-Ie menfeften /bit шееЦ al loon« toaarbigft здп/immersí biemé тесзекег1пгй en magö teeten ofзр bolen / noeñ min / öatfe frraftoaarbígr)3ijñ. 497 Cnbe Cicero ter noobt от argíjer te bocirjoeben зоиЬе зи1ск íuanben en affnp* ben eenö boofroiebtss gíjebogíjcnanaar 3Lip* fiuö teil зопЬес noobt ban argíjer te boo?* ijocben/ ja met uericule ban betet te belet* ten/batmen ontallpae Ьнрзеп&е ban gftoebt« babígíjc menfeften от t'<©obbmcfttígíj bete» benfiaarberconfcientien/3al ЬгапЬсн cube affnpbeit. 498 H3at magfimen reefttbaarbigfierö be* йепсие" bä bit ooîbeel CireronioVteat magft» men оосб onrccfttbaarbigijcrsi bebiere ban bit ooibeeí Itínfij í Cicerone gíjebbclé irret* te от met tí¡s faàoftoirotjS berberf eé M>tabt te befieubé: 3lij?fy booiîjrel ftrec&t от boo^t Verberf


i68

Щ,Щ.§.6»

toctberf ban bric bupsenben bet beffe mett* frfjrn /beel Ianben enbe (leben te to erЬ erben. Ь UDíímen beter noebw mat frjnber gbe* sei toag be;e Catilma/ men 1езе £>alufhiium ote be §>щк 3ijnber t'fajnenjtoertnßöebe* nfimtaïjo: iuttue <Catüma/ toan Abelen gbeflatbtegt)eDe<» ten /toas ?eer ftctcft ban moebe enbe ban Ucbame/ maat ban qnaöcr mot berltterucr aaröt. ©eje Sab* beban jongbepöt °P luft ut butgöcrlpfte oejloghtn/ tat ooob'ilagben 'tot roof enbe tot bitrgheritttnft/ baar inne tn> mnt jongbepbt plergtiöc . naben btba* me fionbe tip bongberene/tojaKen* / enbe ktnibt* tocpbtя gneftogben meet ban pemanbt joube ghete* ben .maat ban moebe Vnae tjt» flout /argbtlifngb/ toeranbttltjclt/een frboontoooto «» gbetoepnfbt / een* anbete gbotbt begbettnbe/ t'mne booibjengljenbe ban bttrigber luftgterigljepbt / totlfwrnenbe gbe* ttoejrt.maat armbátoJtjfbepto. ?jjn otottgrotemoebt ftonbtaftnbtnaonmarigbe ongbetooflpKe alte bo* gfte trfngfjen. ant na be beerfrtjappie ban Hurta g>n!la ferecgb ?cer gtote begbeerte om rgbemteni« btfle faanbaatben: ?onoer pettcatbten/ boojtoat nuööelen hp baar toe?mibe {tomen/ate bp maar bet rtjrft mortn bcttoerbtn. #n ficre moebt toa» baghe* Intrmeerenbemeer gbtujtcfcttt ban bthotfte enbe toan^nre booababtn tonoegbm-.toekhe bepbe bp tocrmecrr babbe boo? be ftonflcn toojen berbaalt/etc. t ©aar 3!ebn/<© Utrjft/uUje / ofacïjtetoîe/ ofдоЫозе enbe fchanbelnhe ontrouftepbt tnt booztftalen ban Cicetom'ii bjelgi)efct)?eben toooiben / bte gh> toetbecrbripben poogfit te boeghen tot ulueguabe/ brçeebe enbe ïanbt» tortberflpbe/ oocb fioomfcfie enbe 45eneef* frfie omnte ban bianben enbe affnpben . be leser beeft hier boot пилэб.Ь. etc. bctgljeïp* Sênmogben 3ten bpu gbebaan te з$п met Hattantn toooiben . üeeft HtnftujS ban 5ÍCÍJ 5elfalrebe feoimcn b^oebtmaben / batmen a! 59П


35'n3«gö5cn3oubef)ouben too? «bangeliei fritter nu nicer gljccn nafyiterenbe Heroen* fero en 35ni Ç3kt. i 7. 1 1 .) bat alle anbete mt* fföen(fae6albeni)P) 30 onbefcljepben Bmibi' ttrjS 3ijn ( 3¡ona¡8 4. 1 l « ) Ьагзе gheen logljen boo? maarljepb en feennéí 30 bceft hp; in зуп befioojlocfe bolé;3«t omwöoojüjtb iner gft«* boolt. 499 Фе ijepftaamijepb tan Ciceroni's on« rechte raabt iö oocU in ñomeno befioube* i«fîcgijctiIciicn:îo 10 mebe be berberflnen« Jjei'Dt ban % tpfn berbeerbe raabt / al langö« boo? зоп raabt gfteben / onttopfclüeb al ber* beert/öalfcf) enbe frïjabelrjcb gbebîeben ínbe berberfniffe ban ï$oogl)buptfcl)lanbt / bau Djanrurijcu / ja oorb ban Ьезе lieberlanbm Зеше» /oo %ft oodt itienfcgelijtB toerr&/3ÍCÍ1 зс!Г/ ofmet opfet/ofupt toutete30ti}epbtaltijbt toeber te floten tot moueren/aan een ícíuc fteen? €fopujS fioubt 5ultbe booj göeen inen* feijen. jo8 Cot 5UÏcb onmenftöelijcb toerrb riebt mebe <£fconebo/ te bieten om &ier allfO in Wammen enbebloebt tc (teilen. <<й.б. €>orli «©on 3ian/ boo? «¡îfeonebo / oin ben Zoning b:ocbt te mafeen / bat im alle Ьезе Ianben ten tiupje enbe ten 3bjaarbe"30ube gfjeben <&.7. •enbe bit alleis upter ^pangaarben afgron** belpbegluerigijepbtonber cenen fcftijn ban <C>obbmtJjtigfiepbt : of3ommtgge ixpt cenen groten/maar зо«еп / pber tot be religie enbe bienfre hobest/ 30 be 45I)erefojraeerbe зед» 8fien.íB-J' 509 fl&et 30bamgljer lupber raabt/ met fceö Шем& raoo:beIp6ebloebt-raabt-, ban Bjáfl»


i?o

iíif.tii.$.6.

iuanben m affnpuf ; flemt öeeö tojcbe raabt l£ipfö meeficrlijcü ofcet ccmmaar tö grants* fttpuig?} tcgíien Cftj.tO'í gfteboöt / tègîjen bec beeren ibtatcn taue / tegf>cn bsö ^lincel. «Steel, angilbenen aart / tegijen t'glicöoelen bau a!le tfüangeltfcbe lupöen/ooti» banöe inaornfte <6íjcrefajmccrbe зеШе ( b'ontno* men fríjameius ftuct te befeenné ) enöe tegïjen begf)£*)oopteü?pöepötbet ronfctentíen ban elle rebelp&c en menfcljeïpfîc lanötsate.tnant tmöct meer anöeren 3cggíjcn boo? ben %n* noteer&cr De Seiten al50 / upt a¡ugti}ímf fcFjjtftcn: a <8tjecn gljocbt menfeü in be -Catholj»fte Itleligie eitftaattoelaanbarmemttpemattt tuiebcltjclt tot* tetboobt toe lebe/alifiaocktcnitcrter.laatfe Dan joîgbe btagtjcn ont te mogtjen gtjoebt geehrten #п: U¿£ nict ¿(tote op ben p;cûictt(îod гоерг bat >p fcbnL* toaban bat Uietboubere ben Setter« te lebeten от isr aoóot te bjmgben : тааг ooek te onbertaften be jjertenberfimpel <£l)iiftenen/ten eimbe bat fli bit aanbe ifèagifiraat touben mogijsn bjettgîjen.tiï Ijatp bebinben bat ?p eenigîjc lermgtjc Siebten / ùit ma tjen leeringttc nict gtjrtjeel ober c:n en feomt/ кддЬт?р bat ;p ban officie toegben baar toc bec* uonbennjn .untboetoooîbmîjan ^»mtîîugufiijn toojbt kfaatliick gtjemercftt bat gtjeen cofïume en toasbanaeritercSehtotpncntijbitacpjmanDttcc fcooöt te boen Ujengben от be rcíígic of kemept/ ma3ríerbatbe <6oObjucl)ttgtje tñ £йфс!рке §en fcKetoíecbttjepbtont?ientjcbbcn. bc^elbetKcftoacft op cen anbec ulaatfe gbtttpbt : 25emwt bc mettfttjé/ tobet be bümímgtjen/ fftijbt ^onbet tojecbtijtpbt booi betnaarheubt / iaat be^ettoec metalen aan ben tottfteert bjengfjen / enue fitijcken от tedien teeïcfte f befte ' tnt¡e tint betet типе gtjegraben ts / bat ben fteen xv ГФоЬЬшсйпдЬ/ onrurçcl enbe bjebclcjch les toen ban bat alber íarijtmoebtgbftelamíbnfma ^eftte toten gfteboube enöe eben gftclijcfe fcftututgii «in na tebolßöm/niet aliene beT©ífcipel тазг осей


toMttflti/ bt fytm to toel ale Den fmrcí}t enDe ùt fcomngmetminbaiuijn onbcrjaat. ÎOant ^icco* ritmue tepbt: begbene Dtewpbt Oat bp in <Ct$fhmx Btjclooft /fiie moet toanbclen oflebe» gbeltjcft Ctrn* fine gbebaan beeft . bp mie niet gbefcomen om ts Йаап / maar om flagtjen te ontfangtien / ftp en brefs g^eenfcaackfmetegtiegljeoeumaatoiitfangljcn/fai «nhxeft memanbt gbelmmft/ maar ta gbchrupft gijetorcfl hueiitjetft niet Ooout gtjcflactticn mäae gbcboootgljctoeeft . biegbeboobttooíbt otebolght €öjtftum na. Dieter boobt tyengt bolgîjt Kntttbtfl na / oat ten pegtjeltjcft ban щп «Confcteutte toel on* bcr$oecftc eñ jefcer to ete/ bat öe gbme öte anber ber* tmlgben/fmtberen bes bleefcbs^tin/ maar bie bet* bolgmgbe Ipben ttmtutm ш göeeft». %. í о» Apologie pag.j i. * 3íiotbtans¡(fcb$ft#n #.<?rcel.) beboct'cft gros te oo#ahe om Oobc te banefté/ We niet en beeft gfye? boogljtbat benügbe ?aaDt/batbp eettmaalmtira liabbe g()e?aapbt/berfritht te too^ben. «Hnbe jigraöji noeb meet /bat mp nopt öeöaagijt en ЬсЬЬепбе» toíeebe errattten ban «per / ban<toaatbt/ enbebati berbjettrften / Die bocal te gbemeen toaren tegöm* ííebattbeÍXeltgíe. по ф езе bloebt-raabt ban bjanben cnbe fnpben / bte nu boo? Ilrafij fcftjtft toieberem mecbt aangíieutoen : íjeeft ben jâeerlanbcn i« ьезе butgöerlplie blainmé boen bianben/ 30 gíjeen jmqfy Ianbt3atcn m mogôcn ont* feennen. cnbe 30 uptomcHelijcR toecbtgfie* 3epbí bpbeStedevan Leyden: <3at/alle bíe int fhtcfc banbe regêrtngbe met crn'oft aanmercJtcn berfteert Ijebben/tocten bat bet errjis Шщ ощея eilenbtgben tyanbte / met bet b?anöen/ büftcren cnbe tourgbenber ftetteren aangbeßclmi

5} 1 €nbe Ьезе unbebaute man en ficeft 3îrft met oiUjien ben Щитп tot bte be« fcenöen bjanöt-raabt van mews nu lue* t" r " fcer


ber aan te Tuben / enbe зо ftoutelrjcS aï£ bot* tcltjcfe bat lnelbefeenbe net '&nticft?ißi boo? Dec btyoüßt üogíjclen ooghen te fpjepDen. 3Dat trrnoeme Stntichiilïss netofraabt/ijí níet meuö. <£>hemcrcUt öic upten íjcífcften Änttchnft eerftDoojt gtjefeomcnte3önglje' toeeft/alotoet berttgh jatcn^sijefcD^ücn ijpeentoanbe boojnaamfïebcc Ghereformeerden. a vDt'e gfieicpbt ftebbenbe : bet epnbe bet fietteren frra'fte freerfee tot befeemngfte ban fiare boluigíjéíon batfc befecert ЗУnbe тоф ten 3aliQtÖ tucîbcn/ baar oorfe зерм а!зо: Ше ten boíenbé in jpne boünghc bebet/ en gbelooft nitt/ bat hu fcijabclijcft cñ bcrbocmelntk booj «¡5oöe Doolt : of 50 hp öat ghelooft / en acht hp niettaelep îieffelben» saugtjcpbt . A. h. pag. 1330. ticul, quando & quomodo,&c. Ъ «йхье neett ecu toemugh baar na : to anncer öic ghctooontjcpöt ( üaitt ketter tyanben) 10 begonnen/ jouDc mogöen too : Den ghcb?aaght / örtoijl ru inöcr toaöcren tpöe met en te ghetoceft : nice jcgheñftaan* btxv bele moepten habben tut bettotmmt banbe aU bcirmaabtfte ketteten, ban 3Cnricb¿tfto began boo¿* maatógoe?cpDttctooíben: Dar Un met )лпп зонье herbjanöcn ben ghenen bit hem níet en зоиЬсп ghe* hoo^amen. baarom magbbemghctoctcîitooibcn bcjc gbctooontc ban rbjanoi ber ketterat / ûe lutte* hebp mette зрпепЬоо? ketteten beroojbeelt . toant hp is í)ct kmbt bec bccDetbeniflTen; ùtn á>atan baac inné btenenbe/bat hp al/bte hpmagh/bcebcrbe. 3¡btbcm. 5 1 1 €pnbtltjtfc 30 befioojbe HipftujS UjcI gftctocten te íj ebben/ alsS ftp Ьезе зрпе шетп ban bzanben enbe affnpben fcöjccf: bat ftp níet епПШ tot i&omen / noclj in langten/ notö tot 45cnetoen / baar 5iiIt]C opt Ijoogíjfle aangíjenaam зопЬе шезен: jBaat


ffíf.ff}»$.¿* ÏJt ft j lHaarfn^olianöt tocjcnbc/fiöjultse 3pn a te 5wejjup?tgDcpDt mtffjagbelijtfe/ met alleenbe&teDe baacfjptooont/ maar oothbtn beeren ¿ètaten toan ^ollanbt :5o* шел toel nlaarlijcs magötfenaanbe€lmv Reime toermanmgQe aan allen «©toerßepbe/ toanbenbicbgljemelben Annoteerder. a «©atmen be?e ^rtótoelobetleggbe/mentatbfci W^n/batb« «"»fflWW altÙÛt вожаке «in Sbetoeeftbanbemeefie quaben. ©aaromme/ghn Штсеп enbe №am1hatai/ ф batgtm « litbct x¿> Sen tollt m rafle bebuen/en teilt nú* lupfïçten of вртоо&аат ajn uen stimm bit u beben tot bcr¿ toolgmghebettoccben. l©antnjajnop¿oerigb baar ÎP notbtana anbeten ban oujoetighepbt berichten/ gbelrjcK behoben «Cbnftum beben/ be toclcKc«toe opjoer maacfttcn/enbebie tbups«ClJíífii/ btueirfte mer liefbe moet gbeboutoet Ш/ mer baar eñ bioeût toillentimmeren. ífi batgbpltcöen bcîclbemctcn Icbontoet/ gbelooftmp/ «imlícnu lieber Knrften/ «©beinepnten mbe fieöcn/a'elen enbe licbameVinöcn grotibr mbt inbet eetoigbcpbt toetbctbcn/enûc и lie* шнп bereifbe ongbelueli bjengben/baatinnebe A>ennftgbe!eetbé enbe iMjatijecn be 3joobtfrbe na* lie met ben betnolgingíje enbe bloebighe raabtOa* BbengJjeUiocbtbebben.ï.5o. luftus Lipfius*

j 1 4 <©p bât heuer eem'söe btt \t* ben öant gfjeljeele ncfjaam Ш* D.V.Coornhert. f 1 s j&abémaaï bit een rebft oftöeerfclanril fetoan CappftajS raaût: be ttojeeöe §.tooo$ яезеп/onber be tooo?Den:beter verderftcr «en dând'eendracht: enbe V$tVat baat ten ïoltë ig beanttooojbt (45 3 .etc.) en fietoet rap & niet


U74-

ЩАц.$>7* .

tuet nobigÖeOeöocöt fjicr toeber te bernaíé/ талг fiebbe ben 1езег baar tiJtllenlnpîê оосй t« 4 ? i .а. Ьайг 3!«<talötjn itt öcjen met öera eemsisu <£nbe Bojen toat Hinfmsí baavna ЗерМ»

f¿T j: Iuftus Lipfius.

ti 6 votiVit bt mífbaabt bteteg^S be «oooDsfutenft mo?öt bebauen/ ftrccUt tot all» twnícíjw ueton* Stjelíjclmtgoe, D.V.Coornhcrt.

517 «Dat fcfitjnt Htpftj veben te 5Ö11 / 50"£ ongSenabíe&s bjanbeng enbe affhpbenjs Dooijepb t. %l toelc fnbn)!bcr/maar Qöelpbe cntoaretebene bant Kcttetbobé lecfhnenbp rot ber <©eneefffíje *©etto?en;fcßattenbe bei {teueren Dolens* grootnepbt / na bes <©ob* lqcEtej№ajefrept$groof!Jepbt/baar tcgîjen btc gíjefcínebt: enbe betb?apenbe inter ©ob* Зоес&епЬе toel meenen / in fvotternie mtt <5obe. T.Beza. (S.) fo. 5 jj. «Bant (fch?jjft Die ) alle menfcSen tot allot tpDen beboien bit jBajcfîcpt «Bobee ?o hoogfcc te ac^tetV bat ?o tote öaat mtöe ftiot/ bat Die ;elfbe ; tiaCiin tip fpot met ùciï Hitth qoî Des leimte ; loci toaaruigb Ы tjuaöer boobt te ftetuen / ende bettrient batmen bent t'leuen beneme. Zitt baar Jlftontfoojt toattcft щ* Sbcjtct baar toat iektocl ftoutelijcfc berf roepen;al« torçcuûe gljefunbeert opte toaarljepDKöobeeenbt gghettnigbemffcban mnnConfctentt«. sóept nu 3да imat tcgtjen ( tot het berften toe toilbp ) bat ton onmenfrheltjcft $n/toíeebt/Barbartfchen/ enbe bolcti bit lufi bEöbeii / от menfebé bloeöt te fto¿fcn: to ;al noclitans btetoaatbcpbt mtlaatfietomnen/ enöe betonen bat begtaene ble oooj een gheaffecteer* beonghcrcgöelöe of beeleetbeucünfoejoenghcpbt liewetöeUbetttegbebogöenb« bwtooluen beatme ftba»«!


a*

.v

№*ш.

г-н

fâemm bûbat/enbi #b twar afna lufl mefien/bari «jn ocfl te öoenom ueJííajeftept<í3ouíítebanbt=> tefiíii im fïraffen ban tttfftlfa brtachtrcer. S 1 8 %g öat nu níet felhjca gftenoegg gfic*J mat8íafeHí5ec«ígfjeujifloc6/maer ten tjf tiíet goebertierlíícU glje-<£bangeli3eert. j 1 9 Jtëaat ten tjs göecn blpbe boobtfcfian/ bantoergoebmglje bet jonben/banbeelecr ten troet-mare ban eetnuigfte berboememf** fe / enbe bat nocy nfet boo? ben netteren al« leenlijta/maar boojalle menfcften о» aar* ten/ bie opt gfie3onb!gftt fiebbe tegîjé ФоЬе» rio Œant aie fiebben altjamen gQejon* bigïjt/ niemanbt uptgfte3onbert / tegfjé <fi5o# bcs grootfjcpbt enbe tegijê <6оЬс£оперпЬг* Ipße Jlïajeflept» JBagfimth ben menfcöeit bjoebigöer efl betttopfelbet booMfcfia» ber* fconbtgljettí neen boojtoaar/enbe ban gftelp* Ьеп gfieen ontoaratñtígfter. 30 \ш/ notfi 3a boog en Ы be¿e «bene gjuflí ЭД níet/ maar зреп ijSoocn níet een ftapj bjaracfjtí»

goer. s2.1 WU eerfr í(l een ftfi^fttmtlpKe toaar* gepbt <©ûbe!S/bat ben repnenallebíngften tepn 3tjn (Glit. ы 5.) 30 ill mcbé bat een an* betjß зопЬе nocft buegpbe nieinanben^onbee jíjn mffi toebo?; argfiet nocñ beter en mago maßen : enbe bat ( bolgftertjß Cfinfofbmi bermaarbe í&one) nieman&t ggegwtfl td 1»егмЬапЬапз1ф зеШе: 30bat oof&núcft be baöer ъе$ зоошз / nocñ be 30o beg ЬаЬец* »nífoaaotgñeenflrmíi en заНиадЙет/таа* be 3iele bie Sottblgfit зеШе jal fîerbcrt,<£5e. 1 8 иг Jfâaar toat noobt ig mp be#.fcft?tft ÎJter tût te gftcbjupben: nabien mp irtue 3e!f0 fôgopen in utoß Conßantie berMarcn (ßo и

£> в

*мяг*


HcmielijrS íí ) bat göp cen gfirtweim Bett ъааъг onbermpbelpUe nootfcj)tcnmghe 45o* beui bolgfiems toelclte u cpgljen gljeboelen irIt on î>tt u зсддЬсп Diet ootit ЩШ***^ г ? Фезе unuttcof bit onretftt / bat gm» ¿iec5cgt allen maifcficn.te ßö№ben/boo? »cmanbtsí 3onbtgl)é tcgben De45ûob$btenft 5oube 30« bat 3P"allegfiabet DearД«» ïepbtofgljeatgoert toozben. i©e*erbojene dorn m Зн ntct berboemelrjf&ber* lewbr tooibcn ( jBatti). 14. 14.) ^ant bat ЬЩ

Шттцп I öl£,liJ №т№Ы nennen1 eft naúolgljen/ enbe bcjj b¿eembcn ftemme met/ toante bie niet en nennen / vnaar baar Dan na utoen glicbodcn ( banbe ^beftmatte ?Sf S& al ban eeutotgljcpbtbertooz' íjcn/oocunopt ffíjapen maar boeben oftool* tien glienjeefi; self bedcpbers toesenbe/of ituct naDolgftenbe/otn gljetupgijen te town tornen lecrt)ban ^obejs redjtbaarbtgoepbi limmbtö íjuer eeutoiglje / maar redjtbaar* Diane («©ob-tooutg) bevboememffe. с 2 í hijeen ban Ьезе en tooiben ban bet* ïeubt Ьоог pemanbtjs зопоийеп tegften йг

ÄiÄ.tnaar boo? fommtWi* natte/fa booi <©obe self ( 50 «ffattmn en Äefo Ьоог ûc3clbeal be glmtebtenoobthjcnbcr* ïepbt cnbebetboemt înoeten ЬзогЬсп. í ¿б Фе menffíjen ootb bien Ьезе tnmne of arafterníss 3oubetooibcn gftcbaan/зоиЬеп nt ofbupten be Ьегске 45obejS тезеп. tegften tfataöerrrffle banbiembe негсвезпп/iíi be SancblîUDo^4540Danboo? еш^ерьш


t_r

^

л

W¡).§*7*

277

tefffMbtn boo? 5ultaen mtfboenbertegöen be 45obebíenft ; baar mebe tocrbt toccjü goß* nomenbargöemifle / met allée boo? alle ore in / maar ooca boo? at bte bupten/ be веггне 5Ô'n. mat reben fjeeft pemanbt 3ÎCÔ te argue* tenaan eeng ïlepbenjï of ЬеиепЬепФоМо* 3ens¡ borní í 2.7 JBaar bíe поф jnn bupten be ЬегсЬе/ 5tjn nu al gftenepgfit ofjullenjä moghê too/» ben/ om 3icft te begljeben in be göemepnte. te imer 110CÔ/505P baar be bmnbelpBeuefbe enbe mttfbien оосв alle gboebertierenftepbt enbe barm&ertigfjepbt teuren mercaen. ji8 «©aar tegljcn зоиЬеп зр уф moeten argï>eren enbe een afüeer neme banber aere* fren /30 зр baar inné te здпЬегпатеп/ niet ber 5atfttínoebtgben enbebmnbeltjcBe lam* nteraenö £ft¿iftt/maar be¡6^nttcluífí$¡ иш* be enbe ftatelrjcbe taolfé aarbt. S г 9 3©ant Ьезе be bolenbe ïammeren met booMacbtmoebigl) onberüigjs enb?engöen inbe ftôaapoKope / be зете ooea niet alleen* ïrjca baar bupten floten enbe leben laten/ от boo? befrijaamtbepbt of onberrichtingne nod) tot aenmfie / telomen / $itïj te beteten enbe 3alígí) te шогЬен : maar ter contraríen boo? ben boebel boben aan hjfenbe 3iele. en« be gljeen gOoebertierenuefbe/ maar b'albet* to?eebtfîe ôate aan gem Ьешрзеп. S 3 о Фсго? зикв boben зоиЬе 3uïtae Вегсве fcíjanbelpaen argftcren / niet alleen aile tyo* men in öueren fcöoot / maar oota mebe aile anbercn baar bupten 3ijnbe:bte maar cens tebtlpaenmenfcöenss natuurlijca berfîanbt enbe mebogïjen ïjebbcn: en зоЬамдоеп acre* fce moeten acuten; utet Ьоог een fcyaa»ökop & iîj Côlt'lu/


j78 fflMíf.S.7* Cg?ifti/ maar boo¿ een tooifjS щ1р1еЯп{;1> *g?ifít.

¿3 1 Wmt be rebene зоиЬе guer Sonnen осп Ьепгкеп albius : men leert in ote bereite bat get ggelobe eengabe<©oue0i!8/tbíeU& <&obggeeft ben ecnen bjoegh ben anbet la* ter . ntemanbt en magfj ban ФоЬ bie ggabe met gfjeluclöt benemen / notg ggeen menftg tn magftfe een anber gijeben. 53 г ©ob in reegtbaarbtgg . baar booj epftftt ftp ban elcft menfeg t'ggeen gp gern fieeft ggeggeben/ ofbe maegt om 3uftje te be* Somen. зоеперГф <l5obtojeberommebatt «íemanben tggeen gp gem met en geeftЩи ggeben « toant bat toaar onteefttbaarbig* Sepbt/btemet en issin ФоЬе. Íj ? Jfcu зоп bíe menfegen / btemen in bt'e егейе boobt от t'ggctóof of onggeloof/ ggantg onggeïobigg / ofзр bolen in eenigg* puteen bei ggetoofg : ofзр зчп recht ggeïa* tigñ.3tjn3e fteel engfteIeobígft/30 engeefij guer»©obbej8 ggeloofjs gabenoegnietgge* Sueben. <J5ob5elbc 3a(t guer ban doch met afepfdjè* / beeï min (Iraffen от bat 3pt notö niet engebben. 5 3 4 Шам теп зоиЬе opentlgcfc 31'en / bat Die âertfce зикВе menfegen firafte / enbe bat eocft noeg metter boobtjntet от eenigg mtf* baabt/ maarombat3P onggeloûbigg5tjn: bat us em bat 3P mtfoeelt зпп / of nocg ntet fcegaaft en зрп met beg ggeloofjs ggabe / bic be boberu tfcg te gebben roeme.bat iö open* bare onggécecgtiggepbt.maí ggemeenfegag fieeft bie boofgepbt mette ggerecgttggepbt 45oht0i ggeen altoojo. <©ob tooont ban niet onbsr bit onmgtbaarbigge Iupben : bit ban С0Й


ffa.ítí.$.7. 279 ûotfc niet en Jtjn <&obt$ boleß / noeg Ьемйе/ maar be$ onrecgtbaarbiggen Änticgiiftt bolcbenbe&erc&e, /3 ; jBaat 3gnt ban оосй ggetobtggcn 5e bele belangt be goofóaften/ aise namenthjcft banbcn ttoaalf articulen/ enbebanber Щ„ £>c&}íftuten toaargepbt / maat bat 5p baac beneben ootlt bolen in ecntggcit vtücnenbe bat niet upt moebtttrilliggepbt (tuie magg teillens- boleni ) inaar upt onbcrftanbt/ enbe boobtmen îobanigije bolenbe ( nietquaabt* boenbe) menfegen : ïuat зиНеп зи1сйе rebeln* fee enbemeboggenbe menfegen-, noeg buptm be Йегсйе 3tjnbe5 anbero moggen beneuen: ban t'ggene nu to gge3epbt banbcn ggenen bit g eel onggelobigg здп/om bat 3p'bte gäbe horn met engebben ban <6obeontfanggen¿ s 3 6 Want niemanbt en geeft pet ggoebts ban 31'cg 3elf / maar aile ggoebe ggifte 6omt ban <6obe Oacob.1.17.) onber be^e ijsbe togfffepbt of berflanbemffe be minjîemet. bk geeft <l3oD gen ; in t'ngene^p noeg bolen; guer noeg niet ggeggebe, baarin 3gn 3p noc(j onbetfianbigg,<©nberftanbt boet bolctuaï* men gier uiet mebe moeté bet)taan/bat¿ule* Ы йегсйе onreegtbaarbtgg io/enbe mttfbita goblooß tut bobenbanbenonno3elen bolen« ben : om batgem 4&ob noeg niet en geeft be* rjaaft mette gäbe ban bolmaacßte Vuijfgepb ofberftanbenifiTeí S 3 7 Julien 5obam'gge rebelgcSe enbe meboggenbe menfegè" niet moeten beneben/ bat bie йегсйе ííefbeíoog i$: bat ijS/ bat 3p met en geeft be licfoe; get booîneemfte merebtefien bev bereiten €t)iifii ( giban. 1 3 . 3 j. ) bit gaar 5elftot een meten of йемейеп geeft ggeftclt; & üy ober«


a8o

iHhii}.§.7¿

obmnttô 5p ffellnrfeen boobt be berboolbè ftfiapen/bte men beftoo?t te зоесвеп enbe on* «*е.з4л, ten ftalîe inbe febaapgbope te b?agné/ maat niet 50 bJ?eebclí)tB te betfdfjoeten ató bieben enbe moo?berjS ; boo? €f)?ifhim Bomenbej boeníSoan.io.s. /38 jiBaar of anbeten nofíj guet mette« ßnecöt здп ínmber fcgulbt onbermöcttenjcfi; metqupteçen entoilben:(í©at.i8.3p.33)of anbeten bóo? blinben pber Ь?опсвеп зшюе/ fiuer mebe&necjjten met flaan milben quelle: (jfâat.24.490 enbe mitfbien3Ítí)íeIf<í5obejS fcarmftertigljepbt boo? guère gobaarbigge berbjaantgepbt ontoaarbigl) manen :toat mago u botfiao?ten/ © ILipft/ ben ШЩщ te raben tot зоЬатдде feile onbermgertig* Sepbt ban b: ánDfn enbe affnpben зШсвег bo* ïenbe menfcgeV u зеддде icït/ ïne зегае; íjet 3» ban met ernft/of mben feggtt; ban u зеШ? 3egt: bat ggp begoo?t te boleta * *. г. i з 9 3№ b ä оосв bat be Setene bobet men* fegen/ bie met onggelobíglj en здп/ bie nie* tn balm/ maar bit tecíjt ggclobcn/ 300t meí €g?í|ío enbe eenigge Upoflelen 5etftoegípng inbe 31oobtfcíje ftertlie:bíe bebíate 3icfitbate -Bereite <$obeg notfttano lúas/ enbe baarom litíítelijcB magíj/ja moet ggeboeren ínben ЬаЩеп BertBé; bobergepbt op gaar ganbt ßßbbenbe;b)at3albatanberö 31 jn ban bat* men noeï) Cgîifrum зеше bobet in зрпе lebfi j4o î©at зиНеп 5u1tfee rebelijcfeé enbe me* bogïjenbe nienftgen ; 3p здп ban bupten of binnen be Bereue ; anbëtjs mengen bencBen bau albuctf bet onno3eie ILam<6oDc0toasf toanbe $garifeufcgetonïbcn berfcgoo?t enbe g&ebooDt:be3e niemue $l)arifecn berftgoie« enbe


fttM'g.$.7' *8* тЫ beben зрпе fcbapeu. bet здп ban oocfe triebe tooaaen als b'oubc toaren, nopt fteeft fcftaapeen toolf gftcbeten/ maar toolöe üet* flinbcn be fcftapcii. Í4 1 ®tt uoít beje feercfee. bit 3ien top gfee* fcftieben. becs feercfee tooibtmetiietüolgftt inaar 3P fcerüolgftt anbereh:>p mofeen M at* telaren/ 3p bzanben en fnpben af зопйег goe* bertierenftepbtplaatfe te gfteüeu:3oube ùat un feercfee <£ft?ifii/ enbe ten fcftaaps-feopc fCftzifïi ïoesti ftet moet em nntitl)iífí$ ftcrcfe in ce toolfs ftol toe3é. baar in toil irfe niet/bte toolffcfte felftepbt beftaagftt mp niet/ enöe bp ¡Xnticftufrenen en ЬегзеИе icît mp niet .im« mer&toaar itfe baar imie-,ieft зоиЬег mp upt j&aa|ten / als upt een mooîbtftupl. /42 %$ inbe toerelt eenfgöe argfterniflTe en mifbaabt ofinjurie tegften ben 45oob0bien* (ie/ bie allen menfcften roett/ 3p за1 bat moe* ten 3ijn boben allen anbeten, ¡©ennerbool* ben menfcften toilt gftp met biroi cñ 3toaarbt onbermftertelucfe/ íüpfí/ upt ù gftoebtbunc* fem tegften oris ïierenuptbîucftehjcfee toet/ 8fteftraftfiebben.5obamgfee alber grootfte atgftermfie leert gftp utoe J^incen gftcben 00 efe alie fecreben /45 ©at boenbe / argftert gftp ban *eïf eil maaefet ooefe bat и feet'cfte;baar inné gftp ;ijt; poefe alle feerefeen ; in be;cn и raabt bolgften* toe-, argljerniffegfteben allen goebtftertigften jnbe goebertieren menfcften/ toeber 3p bupté ofbinnen 5ulcfee toolffeerefeen эдп. X47 upt alle ttoelcfte ieft Ъейири bat alle feerefeen / bie pemanbt; niet mifbabigft toe« ЗепЬе-, boben om îafeen bes gfeelocfg / grote« fijcfe mifboen tegöen be <i5obô-bienfîe 3elf/ <t> a «Ute


«nöc baar га boben oocb regten aile темfcfjm.

j4« *©antaïfmengï)eettmenfcjjé от bus ofsotegöeloüen metten bupje of 3toaarb* «i boobt/ inaar be uetterpe oft ongljeloof metbe toaarljepbtbernielt/ 50 en çMchiebt <pob nocí) menfc&e ongbelgeu/ maar bcn Ы* beerben meufeße nut tot eere bei- uercisen/tot Р?РЗе bcr toaarflepbt / enbe tot een toelbeöa* eöcn^obeijbienis toil met en«í bei зоп* ftaariö boobt /maar batoP3írfjbc&ere enbe lebe . toat magö aant laten ban 5uïeft bobeti be «©berfjepbt uufboercgDemercut <ФоЬ nein bat nergftenis íjeeft bebolen te boen¿ J49 iBaar baar be bereue naben licQame отзабе beg gfjefoofiS/peinanbt boet boben: baar göefeöiebtbengfiebobenin allen göeballe onggcltjcit/oocrtmebe allen menfcfien julcr berncinmbe . toant tfr een netter ofbo* Ienbe/3oboetmmíjemonrec0t/batmenüatt ïjem epfcot be g&abe beg toaren gyeloofje/bi'e gern <©ob nocgntet Ijeeft gjjegoebé/eñ ggeen mcnfcße ôem en mag& gjfjeben/enbe ben tjbt feer gften aben beneemt : tnben toelcuen <©ob gem 3uler зоиЬе тодуеп gpeben. ио 3(t ban oocft een Cbifren /500t ооей tocl gljefcyiebtAo ben meefler Ы g&eftytebt/ оосазрпеп jongöeren/enbe ben gfjenen bî'e <5oö3aligljlge6 toíllen leben boojjepbt ig (i.^ftm.3 . 1 1) 30 brennen gljeen mtnber on* recijt ban bannen Bern от toelboen boobt: men 3onbtgïjt tegflé allen menfeßen/ biewne toare bermantngîjen зоиЬеп mogöen öepl* Заат зон: men jonbtgljt tegíjeu Uftnfttmi зеШедт boben 5опй libtmaat$:eñ inen 50П* ЩШ tcflben be$ itérer «Soobtf-btenft / ootô tegjjen


ffij.Sj\§.8. v igj ttQbt bfe Bett* sehje/als- gfiebcnbe aïfô шей» ftöcn argßewtfleban Ijaar jelbe, I.Lip.

л t <Bttbe bat tjottöt üouj üatt tnue $cket / 50 langte de bttйоор Ьег0 beötoon0tjcn mogljen изо;* fcm jonöer groter öerome. D.V.Coomhcrr. SSi Wñtwlmtn boo? «fier öouben ¿ bat гоепзезопоег bermfiertigfiepbt 3a! fîraffeii ?oïangfte men booléen meerber beroerte en b?eefi¿ U)ie salinen fíraffm í ben berftooj* berg.berftooiberg met met quaber baabt/ maar met een gfioebe / ofgíjoebt gfieinepnbe raabtbepbe noemtmenfe bcrjîooibers : on* berbienaamfiecftmeniiöjjframjelf/spneit »pofMen / enbe allen toaren JBartèlaren gïjcboobt. Sя 5^at beenbe magfimen ianimerltjcBE boïen/somenoocK meeft gfteboolt fiteft.b». üerlíoojDcijs metter baabt 3Í311 Itcljt om fien* nen/maar offiet toerftoojberss здп / bie baar fpjefcen offçôjpben tegfjen een religte/ bp een lanbt aangfienomen 3önbe/3toaarltjc6 . Stet nwfl een oimartpbtgíj enbe<J9obber}lanbtgft teti&ter get oo?beI afgfieben . toeet gfip baac taabt tot/ toglt ftem aan : ofmm/ 30 befient Ьезе utoe gfictoaanbe bafltcljepbt enbe згfiero Jepbt/boben alien зайеЬ'аШег onbafîfîe m on5efier|îete шезеп/епое een ennutte enbe pertcutaeraabt. fi4 ЯЭ'езео raabtö gftebaarfij'cfiïjepb mel» ben ooefi ШрШ bûojgfiemelbe toaozben;


sÄ4

ffrMtf*|.S»

Sfjemttûoïien toojben jûttber ßtoi ter bewerte ♦ befgöeöctraebe 3$nnaafU Uclgljenbcbjoojbert. -. IXip.

554 i^aar toat : oft anberef rfj** lítete eñ toat: ef De tpben $obamg& toaré / bat be fcfnelpfee btoang ben perneen bette meer зоиье befdja* uî0Ôenf ■ .-¿ D.V.Coarnhert.

557 3£eno»mercttenbeniää be ggifler bes matgfjentfleermee|tet . Xtofms W erüaren inbe #pfhmtn.30ube &> ban nietgöetaeh »ebben bejtr опзег tpben oMtÖtebeniflen* fipf^ftbaat inné ban mel фецт bat reit* gtonjï btoang attijbt lanbt-berberftijtfe / e« baar tegöen be bipfrepbt ber tonfrtentté met toelating ban anbet tôeligionjS oeffeníngBí/ eozäne ban bjebe bs gïjetoeeft. j5 б Sietmen bat поф niet boo? egfttn m ^uptfrfjlanbtf toenftötmenjS nwt in Щ&т* njcft i ganen top baar met na от опзеп toil* ïtfluat оедайе ban ongïjenoegften / ban on* berhncj quaabt bermoeoen ofban ttoifi 30ц* be boct) mogljen göeben / göenjc&öepbt , te toetenbaatö'^berBepötmet gíjelp&e Hefbe spnen onbe^aten ijanbclt / en treen niet mill ban b'anoer зрпе mille göeeft: bit bjp te том fijen beleben зрпе confrientíe ; in gïjené fhic* en teaften DeburgberlpKetoettentoejenbeí ^p^ceftimmecsisljeen ßlagljenö rebene al* tooö/biemen зрпеп mille boetí jj7 ¿Вааг&огтодЗепзрше&едопте te

щгЬт


fyebensijn епЬезопЬег nuaabtbermoeben/ Ыетеп здп beg&eren toepgtjert ban здп can* ftimtie b¿p te mogo«» beleben(bintmen заве Ые äffen oo?ertjten gogfier ter Jjerté gfjaat?) bat зейде anbeten toelaat/banbe toelc&e jj» nocí) argfters alle bagíje noobt3afceígcl moeten bcDucïjtcn / ale b'<©berl)epbt ober ïjaar зрЬс íjebbcnbeí jj-8 ЖрзопЬегипдаГгоЗрпофЬегаегсйен upt 8 et fcíjipbé ban Calbtjn/ ban 25efe / ban 2Su№nger/ban 3!ufto Híñfío enbe bergfieb» fcen/bat 8uer een nteutoe btoang ber rofctm* tien/ berbolgtj eñ betterbobínge ober t'fjoofit i# íjangoenbe / bíe Itfttgfier maar niet liebtet i0 / ban be ftaauflpbe ijö getoecfi/ bit зр noctj Dele tebloeDtglj fiebben bebonben/enbe be cerfíe boncfi te ^fjtt gíjetoeefi ber berberf* blammen Ьезег jkeberlanbení sj? . «©tt merc&e itk/ 30 gl^epbt ia/ bp 1LínnumoocB3eIf toel bebucíjt te 3íjn gfte* toeefl; baar boo? ftp mi beggínt te опйегзоес* Ben / toarme b eft bo en зоиЬе ais; ben bjanbt/ Зотеп зерМ/пи boben aile Йирзеп toaar 00* gljete5en:bat tssalgöe mentgfttebananbet gfte3tntöepbt 30 groottalltgb toare/ bat öe fcfitelpße fîraffe bé gíjemené befîé meer Щ&* ben зоиЬе-, te toeten bat bc plaafier be toonoe argfter jonbe maue" / 30 bat be 51ecte b?aagïj* ïpfcer toare ora ïpben/ban be quabe gftencesb $60 î©atnoobttoajs8era5uïc6enraabtte 3oecHentegftenbebntcftt здпзо berberflpura raabtis / als Set acftterlaten beffeîfjs be gfje* 3onbe ruft btroo^àat&t/ nainentltjcb reit* «ions btoang(30 boo? gijcblenentsi)acöter te latení ift met beter gijesonbt blpbenbe gijeen

mttoe*


iü6 fM.S.5>, incDecpnen te ЪфоОзеп / Dan ßraiitB з#п&е gijenesmgfte t* joeiaew 5бг €>fteen berftanbtgï) belbt-obetfíe/ got toelfpje&enbe ftp ооЛ magg зо'п /jal ор?оее enact з#п iirpgfjöbolcß moebtbJtllt'go bet« вогзанеп -, op bat ftp 51)11 tuelfpjcímifjepbt joüue mogl) en tonnt tut füllen bant оргоег: tvjoclch Ijr» upt benorDrtjepbt biel betfïaat gijebaariijcß ende met altrjbt in зрпгe macfit teilten* .,; 563 «Dat bebartbt mber öaabt be groat* tmcittiqije $;mce Заерзег ïtaarl/enbe bat beümöt codi tube b?x;ci)t jdf/ be Zoning ban $pangten зупзопе/ enbe bat lern upt onöcrbtnben íjct gijcmcne (pjeecUbiuoibt: Ittfttertftbiebete ftouben ban bjebe te lita» ben.maav fjtcc op becft ^.Htpfhtß nun göe* acfit/ban t'bcfioojbe : boe íjp 5Ícfi 3Clfonber* toonbtjin plaatfe ban Klerriíeh ; íiepjet/Ш* mngnen enbe штсет toetten boo? te fcjpp* bm ban lucí te íjeerfcoappeiu ILaàt onjS be refteboojtftojcn. I.Líp.

s 64. UDant Die tpùett коте ooclt/ âan5ietmaarocûn3c. D.V.Coornherf. Saagljbp 3e!f be jammerïpnc berberf*» Wanímen-, b'cHenbtgfie oügfibanfiet опзаИ* gfie bloebttaat / banbe ientenfefie rónfcíeutté bbiang;eúbeftonbp Ьеб ntetjegftenftaanbc noch bte bíanbt te blufeften booit ínbietpeif ban U peen epfolfer tttoce bctnieubé" taabtS ban btanben enbe affnnbéí íóube het bloebt* fiojten btcnen tot bloebt te ftelpení $(>S JfôaatbJtenjSbloebttaabtflOPtcfîo^

\tixi


g&ebtcbf uebutsbetlpbtiamêQl bä oubtöy bo«n batmen ban Ьезе utoe memtie Одт» 2*даЬм Ьое be toetten 3dfban onbttf. toan lute ban;ban bifyuteerberV

gj Jin be toÄ ö«f tiooot^ Штд* №nft Der uerftanDra nu 3ûoam0ô t* / öat rich ШШ mil Mputeren/ûanlebem D.V.Coornhcrt.

í 1 'Ш £" I*0™ hamper / bte rennen ßet toat fielnt u annum raabt om adSmu ïnpbelpbe Ш№ <SSu?щ£ om asftabpt te iteren ¿met toatreríittotftm SíSüiaarbe enbe mÄtaffiffi ble nicmanbt en boben norft en nufboen/cnbe maar met woojbé onbcrlingijen rebencré of btfpmeren : tUielcfe зр met min raobttóS

aS„?en/naU3eSflÖCn5e,Ä Ä^*H&lfruicrmn« oberen ente be gftemeen rufte te befugen e&etoinben"S 5oi tote is jneer ooKaSe ban S ¿вляй mcefîerenbanber ftogijer fenoïm АестЖ

Йтв£Ж^^ВДепзаЬ<!ЬеЯга1 mm met mm fcholw ban оагоег: ban (na


288 fäj[.ttj.$.9* ... ** . и «Ifó içeQsBcn oocu) Ьс tfpßen bec î&mon/ frho m oîr üeDjtegijlDtfeßepöente toc3cn. î б9 йееп fLtofi / ijanbtbabtgSe enbe gfte* vuelDiabc oœettDets»; ató öc доЬ1озе Catiu* Si uwk/afjs De UfttsUe San toan llepbeii щяэ / aiss De moojbetfeSe ^atenbttrgl) toas enbe ijuer* gijeipUêV 3D» "Ф o^oerberg te noemé: inaar g!jeervtoeerl05e/ onmwle enbe üjclbabigüc bifputeerba-isr/ atë %t№ 3«f mas/alo^un^uolîelentoaren/enbealletoja* i-c tß artcïarm 3tjri gïîetocefî: Ьезе en bellte* renbeghemene rujie tmmnermeernriet je* nhcnfraänbeöe i?epbcnfc&e fjipLf alle bloeötbojfttgbe <3&anrien altgbtggettoo« äain atjetocc|i/b'onno5eIe Cgritf-toccKonbi* obere m toaarijepbtjs tupgöen als toerfioo?* Deris te befeíjnibigljen/cnbe 30 Öuet tpjaraipi baarmebetetoermommen. <7o jBenbifrititeertmcttooojbc :mcn ob* roett met 3toaarben. bte bat boen magömert met tooojfcen ctibe toaarljcpbt toerterinnen/ so 3P boien: maar bte bit boen/ met 5toaatbf inbe gíjítortbt / 30 3P anberé gíjetoeibt boen, -ätlniftuur bmpefetmen reeijt tegöen mif* «iidobcrjS : maar be bocbel tegjjen imfboett* ïiergariet teaíje bifouteerberii/ anberí toaar ftp be íiíoccrte btfuutanb ®e bífuittcerbet 5oet6tmcefínatoaar0epbofnaroem:maat íi'op^oerber 5oec6t na be ijeeerftijaopie of na roof. 57 1 jpen neme ffíioon aï batter toele fyt btfuutcren mtfbmpfcen: 30ubet baarom bait niemanbt mogíjé recbt gfiebmpríit tooíbení cfift toan 3elf£ quaabt enbe gíjeen mtbbel* baar toert&íbat зШьр niet 5eggíjen. ofbínb£ trien nítíttanbt ter toerelt bie toel leeft tute nutte


t^ofnebigtetoaarljepbrßantatfteniof Sntemantt buegbbelgcB га ban «Sobe gte, leert 'ban altera be tetaren ban era aangbe«» ¿fielftfte / be 45betefojmeetöe/ nocO ootfc be iitfeneoen Catoolptenmet toegljebra: SmDwtoeltbet aansöenomraletc ; otoec nSal€uropa;1Luptet/»ngM/€al* H/rabe Jarano b?p»noeöeltjt6ö*be bec. anberra ;30Ubé Ianbtberftûo?Der$ en boobt* ftnulbíghe berltoojberö moeten 3jm g&e* Ш; 50 be3eUJetitpfij ; ш«зппЬс inette Sanirt>e/€albmiaanfcöe/(epaanfcöeen i5omaanft&etoet-,o^ec&ttoare, с?« Zouöe baar ban met onrattrjcü bip« fcraneteenigöe merrateíten ban Сргаппре Œbanlipben mût щШ)вШ me» an gfiebatöti níet bm uptfp?e6en en motfei Ш ь itíí berfo.) зшЧг liet nottjtoe be bet« tSbeeiaoomfcöeburc^ere oebelban íjraf Staaten- anttooojüe aljo: d* luttcl göe* «ffien¿at3PtoíUen/bemnlttat)tennag$ bSBatiStBil. #tet mbjajSb'a betteeebt* SeSTnocb äelpbet ban lüpfnw* jifft ^feVboojgW met 3Ön epg&en nenn«

ЯРЯ» ûntoettelpte tot* »t Ш«Ш>. Xnoinralaitto* reltgie/icfe ftñto Jgg biftmteren/en fcftpnen ooeit ni£tbcojrcröt

SÄ / beVm>*p*g!ïï2%i be" ÖUCTfiemonfrcanwaanbra^taten/gjDe-


a9o m>ttj.|.io, « ïanbtg aangbenontsn lere ban ontoaar* ftepbt bpmo toas befcljulbtgftt:baar 5p Uwe muss be boûïreben mpner #¿ccben / 0ure ghenoobtsaacitt öabbe ) beÈenben aanben yj s Datter ooek valfehe lere kan inkruypen inde Ghereformeerde kereke : dat , die daaronzuyverheydtinvindt, de zelve onverbuert magh ende behoort aan te wyzen: (L.8.9-)ende dat zv wel nodishe ende nutte berifpinghen mognenlyden.L.i j. 576 Eouben ; binnen Ьезе зеЬеп jaren; be »aben tjier 30 зеге berargFjtíijn: batmen met soubc mogljen frDípbencffp?eiteu/cotn met btfputercn tegljcn b'angbenamen Ianbtg re* ligte:3onber een bertfoojber te ЪвезепепЬе 3itij 3eïffcijulbißf) te maben ont mette bupje ofзшаагЬе tfonber ontfermen jgöcboobtte Hierben* 577 t£t*tc top$cpbt fieefr Ьезе Ianbcn te beel blccbttf göcbojtjio DàtmmbcrfcijaûeUiaar/ bat lUaítj fcíjjíftcn ; bejes aangîjâanbe ; booj ten ecutotgljebergSetcnBepb gf)£ûoûbt taioj* Îréenmt3ti)ijg[)3an&t begraben. maar (aat eng baar nu af3tupsDeii o\n Sojen mat j&p ¡nerineerfuicefBt, I.Lip.

57% <&Ш al 3ün fpítfbonbíg^c tnbt ттфтхф/ъи 3tcf) ЪгЫр*Э ttg^en te опоггзосс&ейе dm0!jm bit onDer D'aaftetnDe boum oro Щтм\ 3tin» D.V.Coornhert. S79 <$f аЬ^/%Ш/Ьш met« ери«» №&«l*


■à +i Ы Anbeten befcftMtgijt / en rofl ié tí ninfo befcfiulöigften, Ща bait met зе1Ьеп bat be balcfe-oogô ben fñlintéc-oogft berífpt. maat mpfôonbetbû?gpbat gfipiitti Cöflftanria 3û fiogße al öabbet дЬеЗсапзее« : baar gïm bâtit Fato ettbe banbe noubt3a&eïtjr&oepbi [lanbelt : bat get nebèrbâlen Ьаог utoe aríit* ЬШöepbt níet 3éct bepliglj en toâjS* 580 Jtëaâr Jjet3P een gbebjetb/ eeíi berbo iré benefits tul een göemeneplägbe; зспЬег* Itng ban b'eelflêbetfïanben • roattaabt^ за! be búebel bm öofß ortbetrerôten met зпп fcOerprccftt/BêtftÔWben зр ШеШйШ *> fcfiabelp&et bâti Oüétjelbeí beengt Ьезе tjuetê зопЬе íjttet epgíjen (traftttet ntebe;on< imtte oooftb¿e6írtgfié / fcfiabelp&e tnbt-йш* píhgíjé/enbcbet3Upitt ban mitte /nobtgöe eibe иер1зате Hemttfl&roat firafзвшшпзе ЗГОаагоес toe menfeftetó j8i Me6ttbettop3eti3pfelrjt60üetfibogft¿ blíegfienoeeñ 3bígftelplté roaan-totjffiepbt; ftibe men юрзе fiuet tot be beplígfjéneber« Ijepbt/ bant toepragí) ;bat 3p roete- rofl te lee* ten beleben : Зр wflen íülcjc betjtáanbé bant omnstte bieten áf(laan / ebbe tobe fiephainí buegpts oeffenmgfie bôo|tgïfaati. îDat5al Jnwr betbetewn. u vaabt зоизе beröerbsm IiiíhlsI¿pfíüS<

s s г $oe tied im bt$e è $ù bât* mm$t! ùm bcfcííuíbígljt и mùQ§i toatütn/imt tth üa&jojbt щт ttiaetm ücttoinnm, D.V.Cööfhheffi ¡%iA $tt göebaeUiigi) bevWcöm meat

€й

m*-


г<>г

itt).!i).$.i2.

(tttj.íg.$. г 7* ) rnaac fjet reDelíjcSbermmten/ minDett be menígljte. berftant/níet De fiant/ DooDt De Doling. Ddcíj jtetraé íjitt opentlijc&j afc соей öoomijaans ; Dat ILtpfms Deboo¿* gíjeinelbe firaf ; tan 3onDet göoeöertieren* Ijrpöt plaa« te gljetoc / met bup? cñ stoaavt ; níet en fielt on firaftoaarDiglje quaaDtDoen* Der ¡в/ aïs opicerigljc enDe uerggelp&e : maat en Difptiteerberá/ op öogfje onbcnoec&ers/ enbeopte göene Die met Тргенеп of ftfßpben boentegöen een aangiienomrn lanDr.ö reit-« nie/ toeDer 5p gfioebt ofquaabt зр/ tegljen De baberlanûtfcbe toetten/tegfjen D'cuuegjje* iuoonten enDe Dergfjelphe закеп meet / зоп* Der ergens te beríjalé De toare religie. tetljtS ofaanDe3elneniet/maar aanDe bocean* Dere DingQen alleö/toare gfjelegüen, 583 fllaar cf fjp De toare religíe notï) a! gljenoemt ftabbe moe воогГз capittelen/ ïjoe 3ûuDe5ijnibnnce зеЬегфсв mogfjentoeten/ toeltït ban aile De tcg«entooo?Digï)e religien De toare 3pítoeet pp Dat niet onttopfelncfe 3al Ijp Dan ooc6 niet op ttopfele moeté b¿an* Den enDe affnpDen i 30 ließt een Crjnften ató ten bettet DoDé í enDe in plaatfe ban een &o* ning een Cp?an mabení I.Lip.

584 Фаагот ttopfele ich ïnet te tecfjt/ oft Den $;tncenietg(jeûûp lofe en 3P een toepntßtj in te 31e« ¡3fn ttjDt: toaac na 3tcl) te U ocgfjm aile pûiitictenenbebelen. (enDe m« tie Itjft } á^enmoetfe 3omtoiil $l)t*


bogíjen от û htm toan Rant te j&elpem D.V.Coornhert. 585 <3EmpfeIentëberrap3enontraben,boC t'göeen mm met$tket ijs giiocbt te ;íjn/ís qnàabt boen/ in 50 totttmgljc забеп. ttopfclc göpjeltoe/uiaatom raabtgfjp uj^incetot bjanben eñ affnpbeníoföebbp 3elfbat ft&p* fcenbe tuet gijc»ifrrüt op Ьщ tpben i bit niet íngfte5íeníenbe niet berfiaantoat groter me* nigíjten fcettrrai ще bmcljtbareougftupt |iet bloebttaapen ощех fíate laatfie leinten m öuet lenten/boojt beeft gf)eb¿acfit¿ 586 uoepcn be #аащ*/Ье ,£>paanfe&e 3|n* qmfttte/ bejiBínojíten enbe befjefuttenm* tlíet Ùl beg feomngsi Ojé Acie vincendi fun» ?p moeten met flagôorçben / bats met gant ier maegt bettoonnen toojben/gbebjanbt/ Sôeiarfet / enbe tot inbe gronbt uptgfieroept tooibent tote gßeboelt bat metí Í87 Ce bojeh en öebben/ поф be ЗКерзес taarle/поф 53" зопе/ niet moeten boo; ben bíngftet jif/ of ben tobt injien om öuec baac na te fcíjícben/boo.it aantaben ban bet fan« fen Sefligöe bup?tgDepbt : jjoe beele betec toaart ö«ec enbe be lanben gijeœeeft gjje* tooïgnt te Ijebben «©amalielö «tßobttaliage raaötitoajs bíe niet I)epligfj enbe bepfigíjíb« tuaönodj eeng banbe €>obío;e Шягцет gßebolgfit : te bieten / ift niet ban «©obe/Ijet 5Ш beegaan : tfî ban «гЗоЬе/50 bermoogöbpe niet te bermelen / op bat gïjp niet en poogèt jeghen <©ob te (irpben. (3lict;.$ 8,) 5 88 «Enbe gijp Hipft/necgljeniS op lettenbe/ roept поф 0tec boo¿ újanbt/fmjbt af . шаае С ig

ijt'iç


x9i fi9.f5.Mi. bier fcggnbp nu te ttopfelf/ ofu &}intt/ niet nu/maar fomtgbtss (50 ggp tnbe Щ bet* fclaart) öen rgbt in за! 5tero recgtjS oft nu dm tijbt nocg met entoaar/maar be tgbt bâti b?anben en affnpben / 30 ggpgietbooj 3egt/ ajonber сети bmnaau banb£ tobt in te З1*. j89 JBaatalsi gp nocg bm tgbt шик m* jien: tot tuat epnbe зоиЬе oat ggcfcgiebení ora Der onöerjaten boling te berggeben я*08 te berggetení ggeensB»no\ tomar toe baníom fttier namaaí¡s te peter te nwggen bergfielbi «tue t'bolcb om te bienggen na be ßonft jBacfuafeUi. Œte bonjte gbebiupcte be fefle/ ЫоеЬцфе enbe mepnebiggeŒuc ЗЭагЬе/за ¿uentlgcuinbiufít berbïarl metbejetojooj* Щ De Staren. Zoo bat bft mcrcHcUich ¿0 euoe openbaat/ bat hp Chêne bcloften ttocíi ecot a berbonbcn gbe;inbt m i« t* bouben: ten toaar boo? ecnen ftlcpnen ttjot/op oat IIP oca te Deter ;pnen tpillc ban banoctc morhtt ÖÖeftepiBen.^.4S.

590 ©it mercBten upt onberbmben be$e> ren&tatenoocB baar boojggebaante здп ngetoeeft/bpbe $ertogbinne ban $atma/ tnbenuootubp 5Энс «©alba: (baarombe* Зегое nu al tggeloofbp guer gabbe berio?en) enbe namaalä mebe aan «Don Sans fianbe* ling, btebesmooj be ^gentfcije^acifitafte; met op3et om ben übt te goubé/ tot bat gem anbers заиЬе здп дпе1едден.(4алз) meat toat bJtntmé met julcu eebtb?e6en i bcjs gfte* leafs ofbetroubjenö berliejs.bat eeusi berlo* ten 5ijnbe/ mat Wnfter ober/ anbens ban cen oncrmtlgcH oo?logg/ ofbennçlingbâ eenbi fcepscoartpetb


I.Lip.

s 9 1 Cnbt oft met btttt en toare bopgljctoaflmc ende Hrací)ttglje ß&ebje&en onsoemercfet te laten: öantemaUcn/Dat eich eenftonût toetöe toat Ьооферое" ton omnaclj* ttöö 3tjn te bemnen D.V.Coornhert. S91 5£obaretgfjcmepnlnc6/bat3pnanfee en mogfjen/ Die ccrft niet cn totllen.be Заерзес in ©uptflanbt/ eft fjp/ оосв be Zoning tjíer> tntoübeneerftmet gíjebuipcné befcftepbenc ßfjoebertierenftepbt: om b'onberjaten íícbec met toaarfjepbt te bom onbcrtop5è7 ban met jfjctoeir.cnbe maacnten baar boo?/bat b'eeii ;n ^uptflanbt enbe b'anbertn áeberlanbt namaal&al? ?pt befionben; met en mocijtett Ь'опЬегза^ met a! ftuer gfictoclt btomahm. S9 i Zo bipgfiemgfi i$ oes menfríjeñ gïje*. moebt ban natupjen : batmen finer frIjtjnt te gíjebíeben/ t'gj&ene men ftuer berbtebt . bit bltjtfet meeft tmbec bet Фр^аппё fteerfcfiap* pic. toantbie3oecfcen butt Infi/ tot bec on« раздел toerbMet.bat buntftt ftuer goebt/na* mentiл'ск/na toil gfiebiebemmaar bat 1 s ben bolcfte quaabt/ te bieten arme ßatoerme, j 94 «©it toojben 3P gftetoaar/ftrpgftm eett achtetbeneften on bes ^pjans berbobrn/ en etfjten bu niet anbete ban boo: aftoeringíje bâ t'genefjucrgoebttss. baar boo? begfteert* Sten ban meeft/ t'gljeen men fjuer meejí ber* tcbt. to ant bat bermoebtmê bä toat goebts re 3gn boo? t'bolcu/mbe tntaabtboo? Den <&p#mnc;biß gíjítooon iisjij» feftabc af te <Ф ny uieren^

8


J

lucren/ mrttcn afbjerínglje ban t'oolcjc mit. 59 $ i©aarmocfitmé bit boo?maate mere« beIpber in merrbe/ban tnber berbobè" boerfeê placéate . Ьоог rbcrbobt toajs ai boo? Craf/ mien Enters fctopben gbemetcHt/öet 1»о* fïtehjcfe bebiogöTber $aufen/in mjer 5telmif* fen/ beegftebup?/ aflaten/ etc. Фе bemrisi be* set frljabc tioci tuolcfe quam onbet ben man« be Cpran merrftte bat fcfiabehjcfi booifiem te здгсспЬе >íjn bate/ tot bes boïer fïfiabe jocebenbe/ berboobt jjp metter Tineen gfte* toeltben boIe6eoyIijf|rraf/bat gftoebtban t'Ieîcn зШсйег boeebi/ öie guet betyogô ont* beeilten. 596 ©aar bebe get ftreng berbieben bess bolct ïeef-luftnietanbcriïbjaffÊ; ban offinec 3uIcîîc boecben te lesen gheboben bjaac gfte* luec(t:om tot bes¡ фааио afb:crb guet goëbt in [) abe eube ggemoebe meet enbemeer te benaarfiígfien : boo? benntffe ban здп be* bnegglpâe fetamerpen.Œe «©menerpèn bec* mcntggbuïbtgfiben/ber boec&é ggetal werbt onepnbtlgcb/t'boïcb boegt bit met домешен btelenaant lesen ;nict anberö ban of baac 3P¿gg mebe te brinnf taaar gijetoee|t / jonbeç tèniggen lïrafber $Iaccaten te fyesen, Í97 2o здп altfjbt be mccfîe obertrebm* ggen/baar be meejíe toetten здп: зо btnbtmf be meefle oberfneeïberfcgen enbe gljeítüenbe bocïjteren/baarmen bie mctbemeefïeenbe fcnârpfte goebe betoaart : eñ 30 bermemgg* bulbtgbben mcefí ber fecten berfcbepben* ¡jepbt tnben j&eberlanben/boemen bíe alber* meefl mette bloebígge placearen opt (Iren* ejgelgcrte beftonbt te bermmberen enbe te , oñberbinc&en,

met


fftf.ttí.$.i4. lyf /98 jöiet anberg ban be Wammen centf bjanbßi grootertoojben booj ben frercben toinbt/enbejtegljen Den зеше m bjtngljenbeí be mecfre Ьирзеп berflmben : enbe 50 fjebbeti be ftrcngöe nerboïgtngoen alttjbt ben Cfm* (leñen meeftnupîtgr) gftemaacÊt/enbe baat> omine ооск be meelîe JB artelaren : baar tec tonttarie in berberbolgingljenberflapptn* BÖe/ber menfcften pbet mebc berflaote: enbe ate get gfieompea paars reltgtone b?peltjr& toetoaiögöelaten/jöeeftmen alttjbt gljeiten bet €Шщепё bupjtgíjen puer ban 3elfje¡ пег* Boutoen/ouljoutoen enbe aflaten, J99 ©aaromtnc ;o get opt tijbt toad от be noïtoafTen fcracSttgïje bolmgïjen boo¿ bem Ъта&ег tejíen : 30 t|î nu bentgbt/30 in me* mgotealieingrootïjepbtber bolíngíjen. bit toeet gbp ILtpft self: bit be&Iaagljbp met be# traanbe oogïjen : Ьезе b?anbt blamt ouec t'befle beel ban Фигоиа : en beá met jegfjen* ftaanbefcijrjnt gbp met mue flojmtotnbigft аапЬГазептЬе blammen ( bat i& met и bet* m'eube Uerbolglj-raabt ban barne enbe bia* feeren) ben bjanbt te blufeljení lieue /toat luiiffiepbt/ toat reben / toat eruert'entie fteeft u gßeleert/ bat bianbé biant/ bat olp t'bupj/ bat3toabeïbeblammp iefeßet enbefmoojtí I.Lip.

'€00 <&ngöemerent ïatm / зедд&с ich ùoo? гen tople / toant in siecttn Í0 met gíieüaarlpRerjS dan опт* biSjje meöecpne* (lijft) Щтг Ып* ЯЬеп&Ьа&ет Щ fe

D.V.


D.V.Coornhert. бог ^eglmgbeenfeocltoaterftiïjabbei m atoen emmcr : en befioojbe göp be teertoïammenmnetf b¿anben$niet innen <6uro* çrftDen bmnbt te floaten. бог bouton зШЛе utoe bette mebenmttt Ье;е bjanocnbe íjeetc enbe pefhlenttale feo¿t* ft toa Carona gf>ctw3éí utoe gíjentejS-bjamB toan bíanom enbe afítipben om завеп bei* фйоШ; bat onbcbtomgftcliicü ijß ; ig ontp* fctnb enbe öoobtlntß . 3p iiS bp be babee enbe 5aon te tnocgft ghebjuprfet enbe ооев te late/ enbetojaarbetetnopt göebjupcfetgQetojeefi. Éo } 1© am nemmermeee tfl tnbt ora on« feШЬщЬ bloebt te floaten enbe te грхаптзе* ven : gOcmerrfet men bat tot gficencn tpbeti »ec&t enmagft ооептоф 3uïc6 nenön(;oba* nigfj t$¡ alie ontpbígfte mebetgn ) fian ñera« jnennecr be bettet ;elbe gíjenejen: maat toel tocrflrctuen tot crnjoer/ oozlogft enbc berberí fcer !anöen.«©at betupgöen ootfi be ^taten/ be <$>í)tttfozmetrbe /enbe alie D¿orne Haber* lanöcr* wt toaracíjttghe rebene enbe upt tmectelütú onberbínben. Í04 Centtttentottyanbé/tëgïjeenbjanDt Crinen bhtfltftni / maar bie te Reinen fiofeen. ttjaat ben bianbt пи al ьоогзиМЬегШпЬт raabt ont(lefeen3ííttbe/raabt йр bte te laten toerfeoelen / booit ongftemercut latí bow een tople. ILaat Set oujjoaben banbejsberbol* mngs aanblajen / bé bjanbt toat berfeoelen: -fLaat u #iínte ban ter noobt al bp eebe beín* toenbeboo^ieben опгоег mette зпИеп fttûf* fot: enbe be teg&entooo^bígoe religion^ b?p* jepbt eeutoehjcfe toe te laten/ naber lanbt5a* tentomtftíje. _ ^


60s t©at 5flït mogben Deinen ¿tote jaï ben bebenbcn troutocfoîcu bctvoutocníbch mcp* nebigftrn gfieloben/gijeloofte зиИеп ftoutoéi ^ «lÊfoop-ôerbcts üegöe booj toaatftepbt atíjtení 30 ftpntetbebjíegfteniStoaarDtgb/ btebenbttKbebonDen bebjtcgljere betrontí jal t'boltK ñu boo? bens iioningtí tpjmmpe; be toapmen een$ úibe íjaiibt gljenomen ijeb* btnbe/ be зеШе/Ьоог Jí>atlnabel-$ííncesí batfríjc beloftcn afícgaben/ enbe Den be» Ь^едДОпбеп ^p;an Dm bïoten balo bteben um ; afó íjem rijöt Dutirfet ; bennootf te tombent боб ©at ?aï и fepïen/bat feplt oot6 bé Se» ntîig ban $>uangien fttettnbet ûaaût. i?et btrëmaal eebttye&en jfjntc <©oubernemtf/ ïjeeft get bettoutoé btà ccbrö ben ítecl afgne* beten . t'bolcfí berfîaat be mepntng al / batí batmen 6etterí¡ gljeen gljeloof en meet Sou* ben: eñ batmen Btnberen met non«en/ maac mannen met eeben bccbooit. ïOattomDtûe tagger enbe bebitegïjer/batmen bucr/al vv* ben 5p toaatftcubt upt troutoé/met en magô gíjeíoben ofbettoutoen, IXip.

£07 €nbt ten mtt/bât be шъг» ti\r\mtt&m fomuitïl meet üo?De* ten oûû? rufte Han Dûû? beulen rnöc toctenen. D.V.Coornhcrt. 60S Щи raffen; baarmen met ?eBec en ig batöetboengoebtiP;ti{ alttjbt goebt/enbe níemanben ft^abefgcfi.maat fiet boen ber binden /biemenníet îsôalijtfe toeet досье


200 fítMtf,$,If. UW/iï 5с1ЬСП goebt/beeltijtff qttftftbt/ enb€ meéft alten тепТфепГфаЬейкб.'ЗГоезийб спзскег tuerta/ ban boben от t'gelobe/ tttbetefi usinée met en taeet oft toaar ban fcaifcu 10/ raabt gfip u i&uite. boo? bietgöe* ïijcfîc bcrmetete enbe gitabe raabt fjebben al* le ЗГрглппеп ben Condenen gfjcboobt/bte 5P t'ontecht toaanben Setters te jrjn. enbe 30 tnenenbe <©obe cenen angfjenatrienbicnft te Ьоеп/гквЬспзр ben fcí)¿itbelrjebcn toom 45obe0 o? Ijuereti ïja^e gíjcíjaaít. 609 3®ant<25obt en bebet finer ntctgïjeuo* lien maar berboben. 3nt rnflen mochten 3p gfjeen quaabt boen: ínt bicrcbcn mccfjten 31» ejjcen goebt boen/ maar motzten niet ban miaabt boen.^íer in raabt gbp met tot ni» pen maar tot bewegten enbe tot шегейсп: tot toereben bant alberquaabtfte tuerefc/ bat gbetojotijt maglj merben:bar0 tot boben bes Soeben enbe onno3eIé/bie<6ob met gíjcboobt entmlhebbcm ¿10 Sin be« grjemcclanbto 31'ecBte beftoo?« be Qftp (na u 3elf0 3eggncn) tot ruften ojera* ben te ¿ebben, bahr tegíjen raabt gfjp utoen f&ínte wl) tebeVuegfjen cnbctercppcn/tot bat boobtlgtne tuerte ban bzanbenenbeaf fnpben ban beg gftemeenlanbtg leben /enbe bat noel) be gíjeíonotfre leben: bte от tlanbt enbetjuer eben menftfienutte3ijn/enbeom een onbeblecbte ronfetentte te ooubcn/níet tn jcfj?oemcn onbancfc/fcfjabecnbeuerítulf boo? üielboen0 loó te bcrtoacfjten.berffrer&t nfjp gier bat bo enbe оосв een goebt mebicusí boói beá gltemeenlanbtg 3tetBteí 6 1 1 <©ftp raabt ouentujcB een Cpranm'gjf tuerte te boen; 30 3ult6 tuercu ban ujanben enbe


íft aflttpben nu al bt'rfcmeal Ш йЪсЫеЫМр* ranmgbbiewbtebocnijí altubt quaabtboê cnöenemmennecrgijucbt boen.guaabtboí i# ber wc&ten oo^ake.toaart ban met beta; ban sulcrte rufiemom tuet tan níeus¡ bet guaneen Ianbt noty berberflgtuet te ont* tuftení Byen-mondr. <3Ten ?oube (magD 39n) u3ûb?eemtmet fcljpncn/ ínbté u 30 beuent mate/ ai0 mu Vue! is75tjn mepningfie in Ьезеп . mât bat ís¡ Ьщм ten ttupfele / ;o in *>pangtcn аЫ tot Шипел be fîmigftepbt m gfjeloüenö 3 aben cniígft* fing motfite lnojben bewarft! : bat beje lan* ê met оосб Bjancferíj« Ыг Ьегзагоппдое ЗопЬеп gfienieton Фаапое feomtlltpfrai* ^»pangien enbe 3talíen/mogfieIgt&/ te gfte* moet m bit bierbe boetjctbieebe enbebetbe fttengfie tapittelenrop gopen bat 3p mette 3oetftepbt beiß bterben «¡taptttcljs bjpbet Ьезе lanben enbe Uganda-tjrй ^ouben te gíiemoe* te gfta an: от зо ten laatften te bereentggen/ ofbat зр btpc ten mtnfien зоиЬеп gljebogfieit in ftaar ßefigte. "Vryemondr. <©f5uïje met tebe зоиье mogften berijoopt toojben/ 30 een Sterner StarotajS ;.» enbe een ftantftope1 be®aloijö Zoning ban Ф?апсй* греб/ met abbpfebanbe gantfe Bmberfttep* ten Ьезег lanben enbe ban ©lantßrpfceaan* ben $аащ$ enbe be £>paanftfte gftecfMijrfc* ijepbt frft?eben/Iaat ttfianberc bebent&en. inaar bat Betftgjpbentneenboearfeen ban 3|ufto Uipfw eemgfi ggefioo? bcö aangaan* be зоиЬе moggen be&omen/ fcggnt niet gbe* looflgt&maarbjelfpotnjcß, Bye-


Byemonad ^ebopbaarrcbcntoe/ VryemondÉ* $ûo?t bw. ILnjfiuie fcU?tjft5CÏfm bfcsefij* fcnett&en / batmen Dl С U) at UCt niftlUlf/

sal öattn m beDtofngbè\ Шли » » ) batmen maar em reltgiesalgjots* ben ( iuí.tj« i on i») enDe öat na bet mibe gïjebjupcfe ( ttt|« t|* и.) etc «Bit enbe meet' 3obanigbiS gfjebiebt ÖP &3» jer/itomngbm enbe lomeen, boct í)pbatm ntcpnî íipt recht anuerg í tnat gfteloof«übe »nicke bebepnfbe enbe bubbclcn menfc&bp |nciI)EWien:of5P al muteten bermöcbm/ bat l)v bit totlaten ofgfjebogften nietcrnlb fijen mepnt in bit bietbe caotttel bant bierbe feoecfe/baar ftp plat anbete fcalt/ban bou: in ftanber ttoee i baar ftp guet oube gftebiupcÄ fcolBomenthjcn toejtemt/enmetbup? enbe jtoaaröe gíjebíebt te onberftouben Reuben 5pbat moo?bt-gftebmpcb bes¡ «Spaanfcljen anquifittortiS от здп 3èggï)en/bie 3elfbat te enbetftoubé taabt/ooea bctanbêténtom cert ijjeembe!mg0 3cggften/ от tenfegoomue« ftetiö 3eggi)en / от cenâ onberabé taabtgfte» tetjs зеддйеи i gfteenffmo" '. bat te gftetobetf luaar 5otfiepbt. maat friét in Ьезе!апЬгп/ baatmenôcmbJtiîS arijt/tenfiemeïtocbet* geft / enbe ftp selfооев ;o toite toáánt te toe* Зеп/bat ftp 5«6 betmeet ottggeb¿aagbt &ep* 3et/ ï&omngften enbe Tineen îbetfen te¡ojre**. Den: roaat boot beel banbé ianbtbeftietbetä enbe banben bolcbe gern atfjten öcss biüf« fiepbtíi fißatBamer jelf te 30П ; зоное 3tjtl be»


btûB&eatibtpbt lamtmbctüijtb mogftea bûIlmtotueraiiitU»ngDcî3C30nbcbîAnDti3 тп&)иоШ$5аШи baartoebanjelfootfc oï eentgge fíobe b?anötfcfte jBmiflxen ben beeren JbtatÊftebbcn aangftepo?tobertInê ofttoaalfjaren. "Zitt baar mt be nut binnen too* 3ultfec bebermfîftcpbt of bubbeïftctJbt Чащ Hípfn/mct gfteene reoen ht langten ijopcn/enbc ftet bjeefîqcb berberf barm? met Scott reben booz be;e ianben bebncfttcn îcu# e . immerß ftp зе!гзоиЬе gem^dre mt oo?« tieel ЬапоеайодиТте 3elf*erfi retftt bupjtflfi та&еп/зо ftp íii^pangimtoaar/om bit зал befîaan ban bermeuto en: ten toaar ban jafte bat 3p cube ftp etnanber berftanbt fuer un» îjabûen/baar ítn níet afen to cet. I.tip.

€ 1 1 ïtëaatujcfe/öagfj еи&еmut/ Sftmeeft 3ûDamgïjm ban опзт* ф£ tijöt 0l&enetat3clcbm0ljen. D.V.Coornhcrt. 6 1 5 Cicero m mot'jte tek ttefïijefce fente'* tien/m bte îtopnigfte Cpintrc-, baitoen top5c gftefïolen 3ijnbe;ntet mifpanemmaar зерое/ te lofltjebe fp^o&en ni« toef te betamen/ tn* tien raônbt ban 30 fcft an&chjtften Infl-boißö enbe bupen-btenaar. 614 ©ituru|îtgft3eg8Bttît)anberufhbeit eimifiigften Фргапшзегепа en bfocbtfbî* teitó ter запеп banbe confeientie/ зопЬс ooeft ató eenbímrnenbcrarboncucl зесг rfiicrlijfS Sjonrnenenbe ernennten fmafte gftebf in* en Cfllîclliaanfc&c ftij;tften: aficraercKt bte


?o4 ffg.íg.$.i7» „ „ m . ... ¿oo?gïjaattj8 Suer зетепдйе1р*ЗПИ/1пМ« ecrclgcbe епйсзоеге rufte banûe ftganbelijc* lie enoe bittere Dmang Der tonfcíenaen robe fcetterDoumgije. .. ¿i; Jfôaarmetmatm|t/pm$of3oetftepbt niognen Die gí)ele3enmo¿Dé m Dit Uipfiaan* frfie йШь DooîgJjaansi niet anüers tot fttee toe gfjeraben fjebbenbe / Dan totten beratet* barenûe onrufl/tot ftet jammerlijcb bjanDett eft ongoeûertierlnrfr affnpDé/ban Die anberg gljetooelen ûan Deis lanDtsï religte / enDe Daar tegôen fpzefeen/ tmlgöenis Jjaar confticntten. 6 1 6 ZoiiDe Dan een Djoppelfeen fc&ijn Oo* ntgïjSDenfmauebaneenfroop galjï Ьегзое* fenmog&en¿3oubeeen/bte tegôen;iri) jelf ftrpDiglj ís/anDeren tot eenDjartjt po¿rení souDe Ир/ Die Den brijgb fiep»g&t(JIHicft. 5 .s) ober Den <©oD3oerвепЬеп/eñ een Ьазирп Deja (irnDtîi berfrrecbenDe/ een bloebtgn, oojlogö trompetteert/ met ernfl tot De rafiigöe bjebe fpjeSení IXip.

6 1 7 anbete toepen toapen / toa* pen: maat 51! mp met inöer öaaöt/ Dtene шарепеп Doojt andere nöe*3 terg[)ttctoo?ûeni D.V.Coornhert. éi 8 ^atanDmnmepntlLtpfmsi gieren вааг notö meer anbei 3!ufríus¡ %tpfita Die baar roepentoapen/boapeni Die De trommel lupDerDoetrommeleníDíe metten balfcfieit a&jopíjeté ben arggn meet pepligoéí(IT) ic. 3 . f.) ober; niet (uiaatbocnbcrsi of opiocrbcrjs/ maar ober g&oebtbaDig&e Wlienen / of ober


fffMtf.5.í8.

toi

cber omtojele enbe toeerlo3ebetbooïbe men* fcfientoie taabt fip te bianbt/ enbe te fnpben/ enbe tegfieii bien be refigie upt Uefbe of puer alûerftoogftft ter fierten Söaat } 50 bat 3p baar boo? Infeñ gfioebt зеиеп; trompetteert ЪP mette bcrbalftfite felantfe Hactanty: bat men be religie met ftoogfifter macht за! be« fcfterinen.ijs Dat niet een balfctjc allarm gfie* niaac&t tot tufts berftojingfte binnen опзе fcfianffen зеГЬе tot bes bpanbts boojbecW nopt toaren partpenjo maefttigfj ober allen 3Pben.jSocft raabt tüpfiustotberbolging от t'gficioof. bat bient toe! om partpen tc Verbitteren /maar niet om berbeteren . ift retljt anberen te befcfiulbigfien/omrgfieen me 3elfmeer boet bä pemanbt . fioo¿t öier af Den Annoteerdei". а <5Ьр Wnctn efi jiaagiftratcn / tfl öat ghp utoe saften in rufte teilt bebben : en teilt niet lupffcren of Mghm/ bien rot berbolgrngbcttocthen/etc. %. 54.

meer moogfibp 31'en fiier booi.ji 3 ,a. «enoenoth. <Pn mepntniet öat mettoieebtljepöc te beöjpbcn ö'opjoeren pullen gbetoeert tooiöen. «Pnöe noeb. ГОааг ftet 10 een ;eftere ;afte:Oat nem< mermeer quaabt met quaabt $al bettootmé teojden. «©aar eni0 oochtegüenbe booDtdagben gbeen re* meöie/öan öatmer g§een meet en boet.f. 1 05 .

©at 10 ber cataten mepninglje. bit is op« tecfit enbe bit boegfit beter in îjiier fffi?tften; als in allen baar mebe ober een ftemmenbe: ban in ШрШ boo?gftaanbe (îrengDe enbe Bants onbermfiertigfie fcfijiftcn. I.Lip.

6 1 9 «©efiímenfcíjen sôentûrtit ii toan naturen njeDerfpanmgfbpo* Smöe na iict jwíjfûecl eñ t'ôogijt» 1Э

d,v.


3

D.Y.Coomhert.

*^Ä i it öcn öoienbm nu baat эоог ont* farm«« waavoiji к ^^ I?f£|fc°r Sort» Weî eenwïjatrtc ШФ t0ï.t/Srr natuven algftemcnm toct ; baar

brátjanoeBoeftebiCW»

tri ujctfmacanöctujcrüt, äfftet 1тя te bocn / Dan mrt rcmeptm • D.V.CoomhcEt.

.

-

• , Ätfftiertanaer0&cUeboo?maawee« °#°?Äf SrnnS wnnmlKirtat! »


faj.mU*t. jo? 4Dâârommeï)P;totllcnDc met nßcatT)t5nn/i t'gbeen Ijp imimrjf toa¡sf ; bén Bojftcn Ьн> ttgbujcn aanpöjbe tot Mocbtjtomngije bec miOip$e boeren/ Ьр be opte benen gi)eb?ari#. 61 j 0ter uooj brt»bp berbttttgyt.nu befra* bp te ЪсгЬойеП . Vbaart tiiet tiutter gïtetoeeft bit зеег ongberoert gfjelaten tiifîé: ban t'^el» be te toerargfjcn met 50 ontpbigfoe raabt tot bjanben cube tot áffnpbení

4i<¡ têt ttottbt ыщЫ té/ banbe Ш «*j* Ö&enebie op 31ф selben nriföoenö tegljenbe reitffte.5tet/&aarts fmer* te Ых uolmgl)! in tnijn l)ette/maar t'en en befmetre ntemanDt : tuüt tgjtfjtf/ enbe itopçfot, t03ouamg¿e dock te ÛtaffeiWten fclnjnt met, €enbulDt0i)eöoo!Der^/3un nan* todtjelucuraffen. D.V.Goornherf. (17 <£en önnutte/ of fcDálc&e ЩаШ ♦ bí bereite en oojbeelt niet banbe t>críio¿gncn Janen. Ща toaar ooeß bímbclíjcb enbe ter* m rtritjfß gßeooibelt ;onbrr allé benntffebârt 5afeéenbe3onbcraHe3c6erííepbt.tíjagíjtcen teebtljaarbtgi) ooibeeí jtift bat опзе&сгЬзЛГ* men níet oittebetbaátiñcmctenniagy lac ten of5uítb 3Ujpgïjer boolf/ Vrycraondr* a jSeett/50 oimiíio fioube tík ÍLípfutm metí baat fcßupltüjat onbct bicbloembensí . ion* be ftp 4tcT| beraben/ofmi be gíjoeben befjcoif te fkaffen ban nítti зоиЬе lin ntet Ujeten/bàt


¿l« mrafcfi 50 langue boot fjfioebt tootM Cfiefioubcn /50 langfieljetiegnenbccl meten $Íát í 50 nu be mifbaatt К(Й»Ийр oan5obântgfienteten mochte blpb« .toat nooöt voajs tebiagficn/ ofinen een ghoebt/ bata een onfrijulbtgh menfcDe/ oanmrfbaat fccftoojtteftraffení -■^-••,д. Ь Ifete mercfit oocftnt'ct/bat fip Я»к*е ootft «otïî met top en oo?beeItbanbe ftrafí 5»ч> fcooiber inbe Infi berfilarenbe / 3cpbt íjp: be fimveíc boolberí 5fin nauUiefijrj; teffraffcn. Isa util ÖP ban norfi bat 5P5«Nen SÖefltaft ыогЬеп. maar öoe заипеш toeten bat зр bo*

raSft|Älwmbe3ebÄ.bie lepbt bcöecfit onber bte ШогЬеп : 3^ ruflc rinn*. bato gfie^epbt/tra fpjcfee met met ïntjn tongfie / maat met mtjn boeten . mon monbtté (lorn /maar mnn boetenfpcfien. bat mtjn toetcfe ban tfiupiß blpbenfpjeerfit uenbaavItjcfcbattfKb'aangljaiûmenlanbtss teltgie benfoe eñ met boo? ometfit en ftotibe. l %fe га bomc in bereit поф m fclupsi / m mfe noefi in uie&en/in bermantngfienotij St ftct фасfirmaal : magft bu mtjn foefeen* öeujcrtfiberboxgfien blpbeniitote ntet met u IttPbmenfe/bieiiteöwV^ffiSÄ *ttfrr latenbe na be fcaberlanbtfcfietoettení na'ottbegíjebmptfiínaberboojouberenuí* "etttncfienínabeficpItgDeceremontraíneen ITSinftbe €atolncfi uptet (©fietefonncerj ben fierrbra / client bte niet merrfien i maß bra «íatfiolpfien onmogfielnrb b'^bangelif, feften baar aantemcrcfeen/enbebp bteb?aat


»U 309 ©оси attber ^ngutfittr/banfietopmerrueit иапзикбе domine tfiupf-blpbers¡íbitf}eb' ben üeel ujome 45ercfozmeerbe nietter baat Ьезофг/епЬе metter bobbt bcïmcïjt. f Xitt baar nu een flilstopöiJcnöe berm'eu" toerin<J5oDlpI»en завеп: een babeip&cbee> acftter banbe ijcpïtgfjc cerctnonien/ enbe een argfjerlpbe berfiooiber toanbe tterrfcenb?e< be/ bit зеег licftt om nenne ib/ enbe na lunfa toetten/|rrafmaarbigO/b?anben0bjaarbtg¡j enbe affnpbenb toaarbiglj /зопЬег be goebcr* tíerenfiepbt plaatfe te gtjeben. 5 <©ít ib be lift/bíe icn зерЬе te feßupien on* ber Ьезе bloembenjS/5tjní¡ fcbpnenbc goeber** ttetenftepbtst : bjaarmebe fipgierfrfujnt aï be boiigfte bítterfjepbt te berçoeten/of5p îâtt feile ftrafmoeoten ontgaan boo¿t onbeftent blpben :bie nocfttanjS opentIyrïun3ijnbcr* bo?g&en (trieben gßebangijen moetentooj* ben/eet3pt bieten. ff «Snbe fiter 3tetmé ootâ naarntelijtû met* tm onberfefiept ban 3obanigfte 3topgljerí¡/ bíe Ьр met Ьезе зрпе tooo?ben fcfiijnt onglje* ftraft tetoíUen íaten:bat Ôp Ьж boo? níet га Jjanbelt bant ftraffen ber intfboenDersi / op* roerberjï ofban anber boofbabigjje/ ote ban gelfb toojben gljefrraftnabepolitnc&eujet* ten : maar alleen banbe fp¿eberb / banbe Ы{* Ïuteerberb/ banbe guaabt gfieboelberjEf/ban e aanpojberss ban anberen / enbebanbebc« rt'fperjs beg aangfjenomen lanbtb religion?, tèat3ijn3p bie ILipfiusi göeb?anbt enbeaf* ggefneben toil gebben / зопЬег goebertierrn« ftepbt : alo bertotte lebe (<6obüiotttb)cp oat ftet gantfe licljaam beb gftemenen nuts/ nice enbetberbe: enbe Ьезе зпп ;boIg&cnb зрле ■


toooiben ; níet min fttaftoaarbígí) ban bí fcheímfcíje/ opioerfci)e enbe доЬ1озе<£апи< natoaíS» " T„ , D.V.Coomhert, . . ^ 2 8 фр& \i001f3 íltpfn toooibcnmoet tts fiter bat inet onttopfclpke зеЬегОер« Ш* nfien : bat $Р ntet зеег bçbctíítclotb VW О«* ben bolmaackte btoang ober Der lanbtjatm tonfrícntié; namentliíoí ber gfjecnre bte ban ^anber oOBintOcpbé зпп/епйе 50 pmcrfjt ban Herten: bat haar tioomemen pafiftaatam be toet <£ftii|tt/metter baabt te beleben: enD« «Bobe meer / ban ben inenfchen/ te gí)e&opj< jamen / pptb IgfЩ g^oebt baar ober te toa« fSr ©ejetoet CftMflttó/batmm bennaa* fien tíebe *I* щЬ зеЬеп : toaarïjepbt fpieS« tot зрпеп naaflen / enbe een anber boeu / Ш men ¿elfgfiaarne ban anberen gfie&aan toa* & . xo nu een lanbt5aat Die toaarïjepbt ncnt/ be з'еШе befcftepbeujcfc ban uptfp?ebcn / enOí eenígft ghoebt-mepncnbe ÄP^ К te lanbe3iet ín een berDerfttjcfie bcrtm* alie : ЙР ?al níet raogí)en laten 3Ultn boolbes niño boltngs npnbt temaba nem ter toaar* hívbt te top5en / enbe al5P banbe aangfteno« nienlanbtp,ïeringl)eafrabenbe/oembjutw beïntft te nobtn totter toaarïjepbt, faó ^tt3enje30ube ftpntet mogl&enlateij te boentnt openbaar / ja oocb m Шодисбй Ьоесвеп * tot nut be?* gfieineenen bcßeni ; « ftelïenbooî afierlanbt3até oghen . вОЖ*$ aulfг allanan nobtgfj enbe nut täSomtoctcn, ecnfbeeliS boot bte inbe ?dbe bolmgfie зпп/ om inier ьааг upt te íjelp£:eñ eenfpecfó bo«

lolebanbeté/ûmra^ufbaarbooîteooeb^


« fßett ffooic toat baar toe $tpbt f>. ban jBomap/fpecre ban #lffTtó itëarlnwett.tei gfjcmuoojbigí) ^ofmecdec Ье£ föcnrngo b5 12¿antfcrpnc /in 3tjn trattaat Daube hertbe/ tap.1o.pa0.14o. uptmetügl)« bcrfe&ifte« batí anbere Ghcreformcerdc. b OctuîocchtioOcghcnt Dic;;i!-,ni<£5aul)cioîî!.-t< flcrciv pnOec Daar tegbé tepíotefiereii : eiiöc biejtM íiert bjoeoet }iet btbiítgStn jortuet bem te toaaw fcöouüwn. «ßnbe noto cap. io.pag.ii¿. 35fí öat я» ote maniere ban píoceoeren berifpen:?* becooíoeleñ #» in on?e perfoné De apoflrltn betoîle* fcegbetjeelooorjBfracl ; inbun?ent perieulcntjaat« tcbene-, galopen bebben/ om De Icerinrjtje ,<€(wi|b ¡it jfjn cpghen baue/ спае» bet miUDen ban }pm tern* pelteöaenniitfanghen. enDeepnûtliiclî ;ieiiDcöat=» men hen booj openUaatgtjetoelOt / en ¡)oo¿ berban* шнзЧг hetteibe belette /ftebben ¡icm in bmtmDne bum tu boeh aannemen / enbe btra m itlepue betga» Detihgbcn ghepjebidit etc. é 5 1 seiet baar mi be (tomme fy?euenbe eii beberbozgfienjonbaar/ ее« openbarc зоп* baar gnetoojben: tcgíjeu be opeñbare xtligte bp een lanbt aangoenomen toe5«tbe / baac inn e 50 tocl b a lid) с leere magi) itrupy en/ л IS tie in b'oube bereite iö göenropen. 63 г ©aar 3iebp mebe een menfrí) ban goe« ber tonfeientíen/ een licfoebüer bcr шааг* ïjcpbt cnbe een bienaarCöjift! от ükíocít.jS toilíen alleenhjtû aanbÊ lanbe eûbenlahbt" 5aten Ьоог Htpfij bJet beroojbeclt/ зопоеи gí)ocbertíerení)epbt te mogfjen gïjcmetc.une ;al Eîpftuni baar inné mogijen berfeftonen ban ftrafijepbt ober be gíjíene bie looneug taaarbígí) 5tjn / namentlyrít be gíjetrou* toe ©tenawn €tjitftii i?ebt g&¿» mi baar

Ф iiQ

mitfttl


'su

ntMfif.$.t»

inibbcl toe/fpîeecKt/ic& за1 anttooûjbett . bit stjn nu met l^pemonbtii bermoebébe/maat inijn cpgöen betotjflpïie tooo^ben» Bven-mon4t. 6 5 ? i©aar on sulbp mogelicfe al toat rnotói 5ien in ШрГй epgöen / of in mpne notuletu шааг тзавеп ban;obanígl)en gf|etoír|)te/ tpfcftt bebcncliingfte enbe tnùi. oieîalmo* Cijrïtitfe nocö al toat gDeben bat aop met en toaant. D.V.Goornheït. Î>3 4 *©at mag& 30 bailé. 30 gftebe ira Шр* to/оосБ u/bit nod) baar bp te bebencaen.30« baniglje bjebrrfpicbcriö bämanlpnerboo?« hemm, treibe bolbjengftenbe en meer<©obt ban menfcljé gíjeboo^amenbe; 5yn ban gße* totfie itinberenberbiammé tub с to are mar* telaren <£f)jifli:na ILtofo al te bupjigöe toet: bie 3ulcbe;buptf ttopfelpaé berabe;ten b?an* be beroo¿beelt . baar aan gneicijiex ban оосв «nlotUbare ongljererijttgT)epbt: ofзотеп bíe tuet met na зон fo?me enbe mßouben toil on« berIjoubé : 30 5oubet met btenen ban tot ber* «fjttngbe ber t©oer$epbt / nlepnartjting ïjaarber ggeboben enbe een pbele inotternpe. 6 i j jfâaar anberé/bte mebe be toaarljepbt tin nennen / oocfe in tooowtemé зпп отте Ые и beleben / maar nací) met gante Ьоог gear ïfljebîijbt en 5ijn/ notlj ftaar manlpae fcrarijt nietberepcïtt en ïjebben inbeboltoaflenou* berboinme Confît / enbe 5uïcne mtbbelen 3ienbeommeljuernaafien of ootn get gfle* meenbefte met Honbtinaningfje ber bolín* gíje/eñ met aantop5ingne totter toaarljepbt: sullen 5icô 3elbe beftrtcbt binben Ьоо^Ьезе jU»fnU»«íwtoetten/ taùt inbtoangimere r SocfîelC


fm.ftn.$.i.? $1? Sljefteït toíaben/ om ftaar leben te berïie;cn/ met fpjcfeé bat гефг i& cnbe fjttetsf naafîciie of bejí lanbtö noout toercpfcht: of от ben booDt te ontgfiaan / met зшрдоеп fjaar con» fctentíetequetfen. 636 Wit magíj bit (tuca noeft mebe in tt* nfgget top5Eit toerfeíjoonm toan openbace btoang ber confricntíen i Xítt bat fjabbe ich te jeggfjen/ enbc зоиое ter nooöt norft al toeeí ineet/op Uipftj onberfcíjept toanbe openbarí tnbe toerbojgftene mtfboenberg tegíjen be ßeltgtc inogljen jeggfjen. Iuftus Lipfius.

«37 $et 3toPSÖe 5»toegIjelaten. men magl} qfyti mmöerümbepDt Dan een liomng üersoecuen. D.V.Coornherc. 638 HDatbaat octlnooíbt^üjpgDentoere ïaten: ais men merc&t opt toerrjí fpiefecV alg men uptíjft blpben upter gljemeente/ fpucrt batmen be lanbté angíjenomen fíe ¡igte met aan en neemt / eñ baar upt flupt bat íjd шеи* totgbepbt aanrecíjt/ be bereite toeraebt/ enbe centoerftoojberíjsí I. Lip.

б? 9 iöen&oojtfiemmetaltenatt îeonocr5ûcchcn/ tuant Unen 5011* öet gíjoebt 3tín¿45l)een ítomngen magfj also ouer De Ijertenate ouec be tongíjen gijetneöem «¡Зой 10 öec tjertcn Honing* D.V.Coornherr. 640 ^0 í>oc?tmen ban nocjj al onbcr$cec& ЗЭ tt »fin*


JI4 fm.nn.$.j. ofinguffïtfe te boen/na u 5esgßtti.maot ttfet ei renaît . gíjp icif aîîtiuooiDi toicu зсиЬсг nut зпп . aUo.üiant inen kan guet; ;tnne Vue! юшйеп aan ßuet trjupjs blpüe- upte bereite/ maarbet anbeten 5iane/bie 3üjpgftenenbe ter feettaen gaanbe alg anbete bot/ en magft ßijeen menferje 3Önjs onbancj; toeten. фезе couöen toepligr) 3Ön / ооев in ^pangien ?clfy müg onbet b"3!ñquífme . Vuant зикбе tuo¿* fcenbooî и ujetten ^pporrpten of ÎLibettp* sen . Vu лaromme зоиоеп Die meet fríuocmi met toooiben / ban met ижскеп / te Ucgiicn tnbeal30bepn5enDe teligie toe te ¡temmen/ tee fjcttei ggeen дйеШе* 6415t»v balfrtj Фааг ijouoen íjeeftbetnt Hkontng trembjant <©ob alleen enbe gïjeen menfrb/itf bec rjetten iîonmg'ôo grjp luet зеШе nu зедь 30 bebbp ínetbergíjetenbatgijp íntbcgíjm йезег зааеп uVuen фнпсе mbet <Soblpfeeï $акеп befríeríngrje enbebe30ígíngf)ealtne* öe rnacrjt gaaft ; baat göp in bat gtjecflelp&e röcn een tnenfcbelrjrft Zoning (îefbe bencben ben #emcl-3üoning in beiTelfabefhetingöe cnbe be3o?ginglje/enbe bat qualtj cfc. 30 mebe 3cggljen be £tatra boej. ben Annoteerder: îBant öat liebele $оиэе met toerltlpfee tottten be* btooimijcn tooiûen : Oat en toil «©oûtnitt nodj l)p tH Han bat met bot/ Die alleen recljt enDe tjeetfttjap* юре aber öaar Ijeeft. f.i 67 .b.

<©aat üan biet booj gBenoegfl i$ sWmo' »en. 1j.16.17.etc. Bycn-mondt.

641 Œerflabp / Cooznijett / ofneembp bte eetfle vooojbett ninfo ñu 30 guahjen/ bat йорзе een anqutfttie noemt i bat SOP ?egt


.мм.*;

,

îtf

#me teerten ^ppocrpten ja ШЬеггрпеп te inabeníenbe baar bp norg/batmen ber 5top* gjfp;nbcn gijcbacfntn maßt) baar 000? toetê# D.V.Coornhsrt. ¿43 Щпап bat itli Die tod neme cnbe oarft toel betfîal nopenbe be name 3ingiufttte/ 31e ira ftem 3dfítter íjet toooibt Inquiio (teilen/ fcaaruFtbenaam^ngmfttte fpuipt. T©at irh0ot&5eggíjebat îlipfg toettcn фрросгр* ten in alien :' ñiat ;¿jn bat anbete bau üerboj* ÖÖen ÎLt&ertpneni ) bat befeenf Htpfiusf tnbe naafîfcolguenbe §. зеше/оосБ tnbe itoeeö« baaraan. 644 stangjjaanbe nu banber^topgftenbeit S$eboelcn te inoghen bieten/ baar mcbeen mepne it&niet3uldteiipporrt)tcnof Htbct* tpnémncen.toant bat Doybe trb met toel moißtlqth. maar baar imbe meune tefe/ Ыс be* neben t'jbipgfien ooeh tï)up$ ulptoe;inmier* Ыс 3ínac& зрп / maar ongbaarne met шоог* ben ofmercitè" inter tonfetetme зоиье» quet* fen. <©m Ьезег íupben gljeboeíente meten/ toeetmen tot <Й5епеЬеп mel mtbbel. 645 Ш «at ï&efa 5cïf fefimft m openftareti buteЬе(£. 1 3o)bancen gbbibeenbcnaarfrt* gbe gijguifiîic (öaar ts¡ be name ии mebe 5e!f)teboen inreltgtonjs зайе:епЬе bat bol* nfténg €albtnt erempd/ban eenen bte rot 45eneben op bet raabrftupß gberoepé bierbc cm ban зрп töeltgie anfbjoo^be te gheben «Talbint eptfî.z3 8.)50ijpootfi3crbt banbe wpbrn; be 1ère <©riba(bi toe nftebaan з'рпЬе/ batter gfjeèn anber mibbd cnbjaar /ban bat 5P alt3ainé een зейеге fozine ban beiubingöe jouben onbertefrenen. (Cal. epift.z^i) Ц6 Х&й№ íjebbp nu bebías» bá mini bîeï* nemcti


»I¿

ППД1П.$.4«

tienten enoetoeï berftaan Ш boojfcfaebert tooo?ben 3Lîpftj : trtuclcfc botö Ьапзйг meet îran gftenoegft toass betone: met зоЬатдйес SbjpgfiergbabeltjcK fp^efeémttfiupsi blptoê: û\ tmeItbe u quahjttt aameggficn mp boben rboojfrftjebé beVuns¡ notft ftecft upt gfiebjó» gfien : namentlncb öatmer tot ФепеЬеп toeï raabt toe bwet/bie Hipftujï mebelitfit magft. bjetcin LLip.

«47 ФааготтезшЪрЬоогЬгезг Dat ten mmften \mht/bâtbtQfyt* m Die alDtrmrca Dolgit/ шект giltlate u toeßrmt. i^emmcrmtet metteriiettett* Dirick V.Coomhcrt. ¿48 ïHetbooz(zo3)fieeftupfm!Sfi#e6ett* be banbe baberianbtftfte btetten; зрпеп leer* ling puncen bebolen te maben: bat oocb an * bere bte onberfioubemenbetebebbttngften/ bit pet baat time bermeumen ofbaar tegften inifboenmet frraffe ban bjanben of affnp* bem^ietbefeent ftp зеше batftP3ulctnem* tnetmeer en magft bom toojben/te bieten wetter ftertcn.U^ant biet зопЬег fierté boen/ 3ftn fcfign-bienarê ФоЬеЗ; al toaar be lanbjï reltgte oocit gfianti oprecfit/enbemet ban ftpooerptrn of tnenfeften ban quabe / ofban gfteen confrtcntfe : tote magft nu 3eggften bat be$ glitten npterlijcfterncb 3elf berbetert boo?becU)cpbt b5;onbigfte of<©obtïofe on* beträte te таШ bite ban bcrfîaan bat зш"с6 5ftn onöertotjö eeiibip3eonberbJp5tngfie 3pí ьле mago Öauöen gljceu onnut enbe pbel toereft:


mj.nïf.$.?. Mi teeren te sfjit / bat ftp зрпе pinten ofbeneelt ofraabtoninoggeiyt&e занеп tebeflaatiíof ünnouöcgöelobEbat bé;e mctmecnulrüc frrpbígye fcO?ifté upt een зеШе pemw gjDeuo* тепзои&ездп* Vryemondt.

l£>oo¿toaar ttít magíj bat met ggeUroen. D.V.Coornhert.

649 î©at ggeloof ícb toel / maar meet bat be á>tatcn al raí anbcr gfjctoorírn hctilien ba ÍLtpfúi$ in bit bterbe£apíttelbe3eí¡merbé borer te nennen gíjecft ; booigaaño шсЬег* fp.íenenbc be ttoreüe enbcbetbe «íaptttelett beffemenboetj; : toät bíejeggoen frantbajte« Inen bat Vetterte met en 10 te lucren met gfte* toelbt/btoâg поф ъ?езе: maar bat зп1сг зоп« baren of <©obtlo3e ^ppocrpten maarht / 30 oocnUtpftus Jjier 3cpbt, епЬезедддеп giec afbe ^tatcn bboí ben Annotcerder: a 3(i bat gftp be ftettetpé toílt bttbipbt/ ghp moet Ъгщааркс bebbé bat gtjp bte ten eerfîen uptbe her« tenroepet ban allen menfchcn.enbebevcbenen be* toc$enbebbenbe gbttoilugbtoech neemt/toantmet gttuclt en «üt ghp bte niet betbjube/maar mece bet* fîeteften.raat batet ate ghp beftetterpe binnen int ïjacte berfteret/bat ghp ble aliene tnbe tonghe evanc* feer maact enbe Debtomghet te lieqbtní 3¡ft bat gjjp mmcn tooo?be «öoobta anbalt/t'hatte jal baar me* be berucht toozben/ toaar upt ban ban îclfs ;al bal* len alle toat ftetterpe enbe btoalinghe te. ban brçe mtb bel ban ктегре te teeren beeftrapas berftaa intim 1 i.Can.atebp^epbt: Ini jal beaarbe Haan met be roebe ttjna mon Dts enbe ^al be Oo Drict t bo* brnmettcngtjrefïtijne monta. IBant hier leetthp hattet gbcfcbtl bá be <5obt(o?c boo; bet Vaooiöt mût fcraehtûceghecftsgheuïfttoerbt. b Ш nott): Ölet upt fmuPt bet ghemepn fmeeeft* tooojöt/


toaojbt/ûat ¿&¿nt «ugtifhjn ghebjunciit ijeefti tóemanut m üebooit ноги en hau terrea gliilcü« giK3üjD]tr{ijcn}!jn>'öaarfoc bc$t arme eitae olmoe" me¡ifcbmcn,ienmef bocpbelenbtfttáebtlooe Oat ЙК öoojtfretlcn щп . tuant bor jeer öat ?'» gbe* at« of ouï toozöen: notbtana ni Sonnen xp ont maifföenmetboojöet btomgbem Oan ùat xv l\i\tz rateten monöe cnôe lianDm bolgbm.toâtu bet um« 01 Kannen 5? ntet beötoingbeiTul ;ou5m ?» ö'ct (ten. ЗЁ.168.169, <r«öe De Stede Leyderi. t 9эо#бааг/ öetoijl öer gbelobtgben het minfhf öcei of aaröentoeten : л! na ttooojöt öea ünrm öat ntet faefgemí San í ?o Romterttop ona qualijdtm* ïisrîam öat met eeíiígb gí)co?ang of fôeaoen or* matbtsbanbe «öberigbcpDt (öcc toctóet autbtm> tnit men t>ier in t'abmeten fallen tpüm gbcpoogbt îjeeft) gbebtcl öe gbeuniettöe $$obincicn допоен liftiîlîenengîiemaac&t mogben mo?0en: maat loci •nöcr Den naam ban >î!i:ifterten een toetelt bol bo;e iHHigbclaara, Daat Duet огп gtoten naam omxc&fyz* ttn gbtlaftert/sp geifern"« te betet/ öaiitoel?ubce( ätgber toojöen ;опоек: alft betet ta boo? eta ongbe* icbigb menfeb als boo; em bupgbclaat tot te gaan: ïnoeucgbemeenttîouueban èentoetlf Dérqtiaaot» toilltgbmberbolî toc?öcrt:boxii toelritcmenalttjö» »ouöfmoeren in щ$$е ftaanv öat m lupöen/ Die axv |c religie mbeitgtonöt met meet refpecteren ale to» t'î&aufoomgbtuaattbsbbcn/onemocbté na pogbí te botwt'xdüt top mette #aufeltjtfcen öjäng gbeOal $cbbeh: «©nöeötcmoien itrwuDentoomcr ?ön/ öat ÍP bate teligte met betmttri enöe notbtana baar te* fiben она met $ouOerr(teilen toilleif mtrten top quijt Bbaan 'tnüc onamomebenautbepötban meeröec fJHlpbetooftîien motten. 'Stoelrfcenöe alle t'boo?* fcijícbé tuel baci?itbt6lncft bertocgtöe öt b?ortfcbap* uen öejet $zobinticn: möe mttcftcnöe öat b« пл gbeleg'ietitbepötöce touts/ enöe öet tanOen/met joitöet bet oíiDctflí boben te jetftn gbep?accijeert jauöemogbeutoetoeit' betomém alle gbelncSmet* tet öaaat ' boe tomnigb gljebàllene xv aan Щеп »î9àtba»îfUUgwaaOianeaibbt», «S.U.


D.V.Coornhert. ( íо Щт nube / te torten mitten «fttaîen gnbe met îïuguftmo fiant Eipfuiö nn fticr naafl аап boígpbe/ 50 üolüomci itlncli oü et ten : als ôp mbe toooMctjjeücn ttoeebe en* fcc ocrùe 0ooftfhidicn bolhomentlnrô on« fenssenbefîrpbtgijiîitegften meefiaíbit здя jeggöen (uptgftenomen be boojgDemclbe Щ ínfeetocozben thu.s blijft:enbe nautorlttp (ofvix)flraffé) ЩЩ4, i ) in bit bierbe bay ^oetenbe Capittel . toant op self ооей at \pxt ШШ ai bitte; I.Líp.

¿it IScmmermcer mttttt ïjettèV tote 5al mp nooöt3ahen te gíjeto* Um / Dat ûh met en xaü / ofmet te 0llfluüenDattchtoilí -

■ D.V.Coornhert. 6$ x Цtemanbt . bat boet <J5obt 3rtf oodt niemanbt. enbe gocen mcnfclj opaatbenen UermagöäS ; ootb aller menftgen martjt m «en gl)efmotté3ünbe-, met» Jfêaar tote magij inp met teben been gíjelootoen bat Htpftug mít& Ьезе ffftijn-be^adjtmglje ban ;pnc D002Í3 to?eebé toetten / vet anbete fieeft göc» boo?bert:ban bat fjp te Kennen fjeeft gDegljc* toen b'cnfiaDigöepbt 3tjnber »eñnen/int ja ея neen fcljjpben ban eeh зеШе за&е : enbe b'oiv toijfljepbt5ijnre зшпеп m зпп bebelen аая 5pnc pinten/ ban onmog¡jeltjttte enbe fcíia* belpbe заве/ ate bie met be gheíjoopte/inaai: btgoebícefbe muteten Ьоо?йцспдЬеп i %& bit met alles¡ Diet bo¿en30gftebleben¿ зт/ jobMft ILínfiuisoíetín 3elf berlojenmorp* "ten


5 го «ШМ* . fc tcnboenbe/ben i^jínceu тсЬгзшс?; te doch beboíen. • ,~'r 6<i "©atídiftier naafíüooj (6/0.) gtjejept ¿ebbe bat ÎLujftus fjicr tegfté 3iJu 5dfjö üooj* níiaanbefclj¿pben/ eenjs i$$ metro Jbtaten mepnmgije/isi 5ofiaafl bebden algmaat aangljeb^mbooiftuer. Annoreerder: à 3ftuatpeman&t?ou0ctmWëeenn»ftbemttîîi* itrtoettmenDeo?Donnantim otoingtjen/om ou of fcatna?nn0ljcitf>fbtmcimiregl)etotocn : bet is jettec bat tjet œoojar »öoöeo Daar met mts.J. 1 67 Jb. ^inmerja 00СЙ fcffêpben De Dclffche Predicanten: il ;©attt«$Ktoofmbegbebodmbe0pJemûebMf obetn menfebe um anbeten noeb gbeoen/ noeb g«i» fcecen oftoeten en magbna niemanût йашюейш* ten i banbaoi ?o beel ajft bei«upterbjdt openbaatt: booi ue behententó/lering of anbeteюетекеп. %. i з . D.V.Coornhert. 654 Œaat upt ieft notö оосб beflupte t'ge* «e eñ afeo bolgíjt. ^etw¡ ßenirjcfc aUe¡& зоп&г te зпп /bat met engöefcfjicbtuptengöelobe (tóora. 1 4. 1 3 )3onûec ttoelrbe men <6obe niet 'm magïj beöagfien {Щ&ц. 1 1 . б ) toelcfe niet beftagÖen/mifftagbentsi* . 6 с; :2o tote t'gljelobe ban met en fieeftfbat ten gftabc <©obes¡ tj8/<ßpo«.i.8) enbe banbeit Штсе gftebtoongèen too?bt be baberlanbt* Кое toetten/bet boojouberé tmetten / b'oubé nijebiupcben enbe anberjS meet te onbetfyou» ben/ofbupj-fPÖö te toomen/ bit toojbt banben l&imce tot зопЫдпеп gfiebtoongfté enbe baat buet 4&obe te imiftagöen. 656 фезе ФоЬЬзс taabt ; bequaam от tenlanbtboí<í5ob!o5en te такеп ; göaf een «оЫозе ifâetenasi ее доЬ1озеЗ&ерзег(5о %щ* Г

ffttf


. . ...,

щ.тм>2

i11

i fió» bíe bepbt noemí) pmft Htptmg boo} | 4&obbHttj)tígÍ) / 50ttbe bât oocfe een <J3ob* bjutjjtfgb pjp^ett mogíje здп / Dan een <©ob* 6 bjutíjtigíje ïtîPfto > Ô«n "" een tocpnigfj tec jpbéfîeltenbe / luftmp iyiet te (teilen bé<Ü?ob« 3aügljen taabt in Ьезеп gíjegfteüen / bp een f t . »

* à

45oD3augI)e Gereformeerde , lupbcnbc а[зо: *©at оerft boojtoaar alle rebme/ eiiue en beb ber* halben nopt ftonnm begrppen: batmen* goeb acht/. pemanbt/bte pet balfchclnrr cf <6oDlo?elñct beeft booprgheleett/teDíínghm tottoeberrorpinghcber*. miDr0ongbTftrafttrepDt/*ohp>mcrboet.toaat toe bat bocb/liebc/toat nut >alt Dot: tnbien be hettcr ont* Оеи boobt re ontgbaan tegben pjn confrientíe njn nticboElcntocöcrrocpt^ . ;©ataUeen$oubetoo;tben totem bertoe boojgbe*i toennbat anbcrcbanbe?elbe bolinghenjnbe eft noch; onbchmt i boo? beffelf0 ercmpel treibe jouöm (cop* ncn metter bertcn te julien Doc / De bolmghe bertoer*. вен/ enùe oomanberenmltf meOe te bom $онОеп! moghenraben» , ■■.-. '■■:■-■ ZobämgheinbcelbmghnouöebQO^toaartoelectr jter licjjrbaarDtghe bzccötmaiungbe mocten щп: ttecben?elirhKhjrftoocftiiptgheracBt.50ttmeghen; toojöen .toarte:* ¡íeeftmen ban gbem utrmotbcnal*,. tooe/ bat bietoebetroep met upter tjttîpn/ rnáavírot, tot« bee ûooDte я> gtjcuaaní ?al bit een ftlcpnebate, mahen opte iBagiftcaat : tft bat bp frbnnt tetoUlcit: traben / ntet allecmncft bet licbaä:maar ooiit jrcogbt ue;ielcteberöerben/„ . .....,,..,, ,,..,.,., ,,,., ^ , Eijn topeando onbooipcnban taapenm/om De ftoungben te obertoinnm : bat top opte (ogftm.mDe »hefaepnfbetoebóxoepona toebeti^at moeten^eb» *n i maat perttauDt?al mp «ggben;top en bcnaâr*, iighenghecn0#n0baï/Dat top rentotberroepupt uerbmigfient'îpban |joeDie}p:maat:em barbe ..tttcr >nn bolinghc/piet allem mettm monbe'/maae, ooeft merter hertê wiibe beftmnen . »Шаг» bb»?toaae rtcfttjcfc/^ogöptöaar toe mochte biengbm. ^¿¿fi ifñaar toat ц)п bier noûigh / jo Djmgbrmenrav, ala fmefemgunw btebetmoghé toel toat om Dc.™JM..

¡i

'

..,

Л


fHeboenbranbttcnimaatmrntteefttnertibofmet* ten beéftanbe.bit en magh noch booj bjepgljm поф ûooî fmeften beranbctt toojben . be$e m mogpe niet mähen / bat bet gtiem ettfl fcbeeh toaar te щп / na* maale logbé feigne : al toaart ооск bat üp bertelijcft tnnaijeöoetenteberanbertnlJtGfteeruc. i ' Zoaitmutoeojentoat nieue en&e tWfnbeta ía¡: itft?alunietbele brtogfrcDencnboajftrllcn . ou gbe> tooelfte Dan ûat ее» menfeije / ale Jjp maar toil / ?tin gbebocien magö beranberen:;enbct eeniglje nieutoe rebenc te hojm ban bat be jafte anbera p / ban hem teboiétyorDttoaa gliemaatfit; 3№ontftenne uilct. к ©inoetht ntf'metbpjeUje?elf;ofOn bear inne ?elf in ten Klcmie tijût/ban Dgn gbtboelé moógbfletuoí* uíngbíbíacbt:$obatbumet mpgbelooffle/ bat D* menfclje niet en magU/ale Up tort/ njn gheboete bet* . anbeten . Фи «ittfFe ongbcttopfelt toceftaan battu ûat nict Doê en moogijfte . maat ftotbt bp battu tjier rrtjeenrnbeclbingöe tn neemfle boo? bjoebtmaWn* göV. toant gheen bing en magb bp belctten up jeto» bu totlffc innébecb/itK te beclben. | toat jgùux bit tout üíb0 bp/ obèttoegtten: »о • bubebacbt ajrfïc/battttpét*àf mifluehcn/ofgfie* bocren bat Du ongljaarne «ubrfïe tottlen : mut bu baatomme ?o ?ete jojgbbuîOtgb toaartfte / Oatm DOtKnietenmociitfieuapentpubefru na toiHebpn npimehotmcnbetanûeten/tnbemttfOienterftonOtniet meer bje?é maat niet ban bat gftoeDt m çopeu/ tnbeal?û terflonbtbanbe bjoefùepbt onrilaghe^nni m <0 Ufljteeft berepbc hulpitàabt om ben menfcht tebetloffen ban bjoefbenbt/oaart meefte beel Ш le* Wmemettègoesuett.-ôhoîTc'Pbilofoplue ooeh :?o OcmenrcbebJCfjcnbebooipet quaabta bem te nu> Un op Komeii/mocbfe gbeloben ( ?o DP maar toilbe) Hat bet bem niet en $ar opàomcn : tnbe îo bp toat nuaabts babbe / om oca toillen bat bet bem quaabt train buneftt ( baart nocbtáa brefttoils moer toaar* hepbt nheen quaabt en ta / alft toel ftbtjnt ) bat bp banaeb;elf -,ala bu maat toilbe; biocbthonbema* ften bat tiet nict quaabt en toaar. . Il jïïaatbetonbetbinbélotbrnt bat betet omgnen r g&een m raogbtn gbtfcbteDtn . 3tft Daa eoeft ?o /bat : *ч

УГ *****


fie nieten maßö. al toilbcöp oath/ф gbeboeléber* tîwnien ten#» oatreuenjjem otomgöe:bJaatom;p* bpumeifenDigljmmcnfctoe moepciijcfi / om Ucmte immltegSenenDejiet) meet enoe meet tegben «5otie té betonbtgbotfmen magb ban ni« ontktnné booj* toaar/;wln;tctoe?en getane tombing /ora Фоося íuenatenüpttoeíbooutjaítoítje <£b#o $« Dom bet* о 2о bat nip mono« ghteft up jommigbi oie an* Der» nietbHgljtfcbicàt en $n /bat op ftuer met gbt* snetcKtte$ngöeto)eeft. К. ioo. 101.102. ^

ÜHcnnebe atro?beert ooffc al g.lLtnftU!*; tfgöcn b'anbcr 5Pttctmc boo?f5 cayimlcrt/t»

¿ í7 i^ict miö 30 tttPtmHtefll aï# $eftltgie.5* uat5p/atë t'öertc uaat ¿fijfli'gfi|Ä'i»it)^twc'Siß«iomni/ ftah доWâi &'..,'• ... ,'• ,, ■ ., £).V.Coornhcrt.' « r/ ,,..-,,

.,

6;8 tyùt fcfjjijft 1Lípft«0 «pt Hactamie $0 eenbare toaarôcp&t : alö ÖP / 50 tipt îtcft «toe / ate #t ^epbetjenenbe anbeten / йен* bate mftùa&t&cpbt fteeft gïjefc&jrtitn / it? be öitb cjbewelbe tmte, еефе ®ûeftltucbè" Ьезеа . sptmibtcrberi bóet)c:báar.ícb bit mtiníeg* aßen 50 ЪЬШшпеШгв ftebbé belnejanbat Щ дадоеп ftict niet anbete зоиЬе 53«/ ban cm gbebaàn tocttS Hiebetк boen. T T "

*

¿s* , #ieéaribe1b?eiiolbVupîift< gepDf inútj en sutf^eï mai«n/Dat; eemgbfüfctjaFlafeenjiofpiaf^e^ß^ wtvmaarmrr^ooé; , , -


*i4

ЩЛШХ

D.V.eoornhcrt. 660 фа&Ье Hipftus зо mebe gCefp?u6«f inbetiobiftttoee eetfte tapíttelcn:tc& en зои* be i)cm nu met ccn uuotubt/ in Ьезеп / ftefaüen teghcngöefuzoui.toat toaatljepö Heber зои* befrftfpbcn teglje Qfreimbè Die mette bjaat* ftepöt een 3tjn î mear íjoe maglj зшек ее» occü laten te fcözpben/ regíjen ecn/ Wcnotö1 mette toaaröepöt/ ttötö met 31CÖ 3fme/ поф met oes* gnemeenlanötit fjepl een-íjsí 66 1 .Jtnöers fmaeö £ínfms¡ boo? / baat Dp 5pncn$zmti bebalte mafecuaC anDe*

ren ituDe Фойе jouöm ecren naDtf tjaDtrlanotfctjeuîttKrt (tm,ii,l i o> inantöat Hanntetmafeenban/ban зшасае <5obbiuci3tigJ)e/,fnobei)PPO«pte/bepn5er!S/ ai'óhbaren enbc <©ой!озеп: ;ouDe bat be men« ftí)en berbctcren / Den lanbénut щп ehbe ftet ßijcue 4&ocbü betmerf fgbeen omcrjjt« lup* ben/ tttáat otibbelbe bepn5«#/tecw anbcreír gljebepnfbeiyев beрпзеш IvLJp;

66 1 Wt\ ïjefft ütfdjmaalg sö# $tpbt Stoning €öfoDencu0:top ett mogijenDerclígi* níet ß&ebwDen-.toant mtmanbf tno?öt flíjeDmon* gtjen 3ijn0 onöancic te goelonen. D.V.Goomhert. 66г SDt'tö r.u íitcr terfífit ooen aï дВезерЬг/ inaat met anber bjoomé.boeí) íflbjaarnept/ bit mngfi te bele gftcftoegöen/maatmette bêle gl^ept/toojoen. <© Oabbe Umftug mec boo? oaâr шЗДефей &&№Ф ю&ат ты mлnut


ffôtftf.$'9* „ ill fttanbt boo? 5tjit ontoaacûerbt .«SSÏJen bec* argíjcrt: enbe not]) OP not¡0 ícíti« bC5* moep* feng&e&omen, I,Lip.

бб r l?)ocUclc5ac()fcrcnDc topft* gfjerté öanöer total) Ъап onöcr* ïumcn cuöe tcpDcnít Qüclouc moet aarigtícraDcn / met aanglKötootv P.V.Coornhert. 666 .£ben 30 Viele alö b'anber tucgIHmo juereñsotgbjpíier tö/ bie gf)p fiter boojöeW: аапдоеЬкзеп.Ые fteb ícfi ЬаагзШеггездп Ьешезеп/ tegijenufdjjpben baar. beíetocgíj bp unter aan gljcbjcuin liouben be graten jnct alkrecfit-^baugeltfcp met bit ; teggen $'öoo?gaanjtW4U3eggi)en / luaat te юезеп. Byemontk. %tpfïu0 fp? rtílit bom ban lupbé bte open« imarfijeb/maar nter toan bte tnt berbo&jijen jtegfté be rengte 4onbigft?: baar/ ban bte ûûck anbeten /hier /Vian bte niemanben aanyox* ten tat íjaar bolmgne : tnîtt baar tian b« te gfteemeen rufte berfîoien/ bier /ban bte fhtlebensi m ruften binnens í)up¡8 leben, na« inen up ban ban berfegepben aatt b a: non.« bare fineert: mod Dp ban oocit niet berfrgep* belgrfe enbe anberö Uanbelctt ; metten bee lepberö egbe ber|too?berjS ' ban mette bolen» ben bte niemanben en berlepben norl? en ant* tu(ieníanberí¡/3eggge tefe metten combaren wrifboenbcrô tegljen bes lanbtjs reifgic: enbe anberö /biiettjö mifbaabt fjepincincR iö/за bannende met en magg bieten :зсдос biafï % ig ban


\г6 ,fftMÍ0.$.$>. ban ban nobe batmen u mofle betmancn ЬЯ besen giroten onDerfcijcpbt bpKlipfiurr» baat 30 naacutelijcfc boo? oaghen gficfieltf 8Ut dp cnfihntiopmetaltoóogíjeuierctit te gebb^ ■ — ' D;V,CDbrnHetf. "' '• •■"•■ fi67 .«©if u зеддоеп / 25pemonbt /bo«t m? jnereben/ bat g&p 5elfluttel gfjeinert&t gebt tip mpuc reDenen/ of ûat göp Die met en gebt fcrrfraatb .: <&№ eerfi/nopenbe « зеддоеп bant open«« baarujcaenbebant üerbajgperitlpcH 3dnbi» gften tcgftm een lanbjs religie/ moetmen Ые/ oocR al o antier onbcrfrftepbc/ 50 banbe mtf« taabtatóbánbeftrafbp jjem baargbeftettV bp u berljaauV fenb^ nip obtfe rael gljemerct/ Ïibel cnbe gants* betgljecfö ijouben щуп : зо angftéîLtpfiuîintet Qntttgfflöcßeri й» boet fclncfccti/ bat alle Ые paar miföoe" tegljen сея relime ; bp eeri Ianbt aangöeiiomen зппЬе \ (tnet tegiïciî oesf lanöts фошфне luette» met raatt of inet bäabt) ficafbaar îtjn ban b'dbetfîepbt/Jjet зр bá tnt fclepn/ofínt mrooti 668 ^at fteeftEipfmonocljiriet beftaam immer.« bat ig nein onmogöelncfe om te boé: ЗопЬег alíete <©erefoímeetden / bíc ttfet Яп* no i j66;enbe baar na i ;7i.tegljen be lanbtg religie mtfoaari ïjebbentfonber ооей (§p bao¿ íneetbaneeno ísf gijebieben; mceít alle ma* те JBartelaren/ 50 niemne ató dtiue/ ja b'M* pofielé enbe <£|mfrain зегое/ beÊiîûo?berjS te malten. mant alle be>e fjcbíícit tegíjen een Janbtá religie mifoaah/na •669 Zoube Un bit trief t'gÖebdelelLipfn. bercen зеддоеп/ enîîccnmagij ftp met betop^cn bat alle bte Jercn tegöen ecu angljenomcñ íanbts¡ religie/ |onbigûenof»mfboeij: 30 bait здп gljantfe


«taftoanfoanben enbe af ГпрЬга/росм alle Sbrcfttaf/biebP 5acbtet 5oubetotllcnftel* iïr/fbt/ en magb gbeenfoaf;met аЦеп зДО f^^SKffi^uaítoelirt/batbaat fttaftoan b'otoetljepbt ntaft gljebaantooifeen otoer allefeietcglieñ ecn lanb£ reltgte mtfbocy 30 m magi) fete flrafníettoeljottlncb зшшп vuaat fea« eerft enbe toooj al pnttopfeln« ■toaarfcetoont/uat öcjs lanbtjö religie toaae ,be toare reltgte . maar btemagb oct&toalfcli Aim. bit beljocft gtjeen betoijg. magburen оосй зеддоеп te 5onbigbe" feie met toaarucpM tegljeiuentoalfthe.teltgtelcertí 671 *©tl on0 UwfttijS met toebet b?eng§ê tot bet boben toan toare übtmatett €$&№ enbe oBter&te gbetnpgben ber toaatbepbtsa jnojtefrer af toooi allen bmgïjm зе6ег1дш betoaar&epbt3i}ngbetocren. 671 ^olLîpftug bcnbs aantoP5en 30 ba ilen mibbel/ bat top alie bes itiocfttenr зенее Sbattoaar3ob^telgtïîtetoenfcoe^ Ing&eloWb fcbiint/in зИпЬег macljt te taeten.toaat bltjft biet be0 fltafsei onber* fttítPt/Ы» ul)v l)ier toooz toenbt/ Bpemonbt/ tiabten и biet ontbalt 6a fïraf/toanbe gbene леШе/bte gbp ооог toenbe/ja ootb tegjen ben gbcnenbiegijp wbe openbaarlödt te jonöigljentegbenbereligiei 67T í^agDmen ban oorb met ?efterlnf« toeten bet mtfboen ber anbeten Ые 3topgben: tope *a! beje eentgbe jrrafmet retbt inogbeti aanboen/ ш blcpn bte occh 5P* waat зоиье btenotbaîbooibe tooozfebjefcen Caftant tn Йезе bonfte inqaífttoitда1 eenjgijjwiS mo^ £Щ ÖD™


i« íüjiífj..§.To. ftcn Ъзфт jcBer gljetoctenrso той ggf biî aanmerr&en. «74 föatften De grote entre onenbare mif» jbocnberö/ ?o Dp btenoemt/of nerfioo^berß/ om DcjS mí'fbaatd oiiíeücríiepbt/ nitt tocttc* ïtïtfe en mo ttfjen tooibcn gfiefti aft/ noel) met Ыерпс nocft met grote (rraffe:ínbe men bit Blepnc gijetiiaanbe mtfbaabt gncfiifFins en bcfiooit te ftraffen/ baarme" be grootfre/ m«t iecfiteliicK m magö ffrafaan boemjo magbV •mennocDöepmetrjdte noefr onenbare Цхф fen. mat onberfcíicpbt magftmen bebieren m ern fíraffe/báargfteen ftraffe en is$ norö met retín en magíj ttmení 67s €nbe bit зр' titer gftenoegf) tot toeber« iegjj bánbe ortmare onberffIjcpbt bp u/ 25pe* monbt;berí)aált banbe mtfooenbero eñ nanbe mtfbaabt ;еШс/ tegïjen een lanbtd reltijrie/ tie Hinfiusf ijitz boo) fjeeft inepnen te mafcé« i.Lip.

¿7 0 tf&n$t fcetßanDf merttf g$ie* ïijchiîloDecoclem mocDtgc paar* ben/ bed met etil 3acfjt söebiöt bf< jftiert, ©.VvCoomhejrt. »¿77 Физ aï mebe een beröaal ben r'gôe? "зерье. фаагЬеп en inuplen moetmen tomen/ rebelpneinenfcnenäanlottten tmantoteber? -ben üuer / öct$ fjcbbcn bipe bifflebuer : mm* fthé berpben paarbé en muplert met büjang: maar maatfiepbj: ïeebét bipmtlltgemenfcfir'. '30 fpjacu oeiöaaröepb3eIbc;;tenbe bele fteirt bcrlaten-, tot fief blnbenbe hlepn fioonnen; üjilbp ooc&bJccö. gí>aení3oan,<í.67»


fitf.ft'n^.ii. $251 f-?% Rabien ban norïi /па tt %щфт/ы ¿nenfclteu met een 3oete toom bfli bcftict* tooîbiriroe 6omt b an bat gíjp и #îtnce щЩ ïjarbt rtf>ebtt ínbe í)anbtfreecHt i ofis toan* ten enöe «flhpben göjera ftreng görbtti of 3ijn ?uïc6e berboolbcn / gfjeen menfclien nu meer / om bat5p bolcn i toat зи1Ьи ban selbe 3tjn/bíe(50 gfip3egt)be&oo¿ué bolení I. Lip.

bacï) ten Dir €utopa/enîrc gím 5ult De Ûcocn meer 51m bcrüjecu Dan ^erbeten toojöen/Doo? De tojcöe ÛOîDClCit.

Dirick V.Çooiiihert. ¿80 grët boo?toanbere met mpne апЬаф ttgfte ¿innen Ьезе u\m frí^tften : enbe btnbe bat bicboo^gïjaanbe/bte meer ban to?cebt iitbertoaaríjepbt3iju/bele meer bienciiom )t»elanbt5aten tcberbittercn: ban ЬезепаЬо!* gljenbe / oie 3oetgen0 fcïjpnen / om te berbe* teten .tote treßntettenboHcnberttötjnnöe/ goube bonne bennoeben/ bcelimn gljeloben: bat 3ulc6 bitter enbe зоеге toootbé upt eenen monbt guamen^trecHt cens" b?eemben perfo* ne aan / met bteng gftebacjjten boojtoanbcrt ¿eng opmercnelncK Ьезс utoe fc&jtftennnp 3al toonberen/;o it met en toonbert bte ban tt gneftfyeben te'3tjn: ten tonar ban in een bup* itgöenooitfe/ betorjl bte toel toonberlpbeti i)upjtö95iJn« I. Lip.

¿ti <^wf tpaarlijcfc $ô.De5e 3ûDa*


ró0fiif &msoen/ bteinbt snttten$te¿ ten/ mojo* meet Duo¿ стйегШрзеп ban gljcütcDen/ dûûî Hermané Dan îKu)?D?epgijen/tDecïj gtjenomen,. D.V.Coornhcrt. ,68z Тфоф tfî toaatlrjce 50 .be £taten/ be bffie enbe be meefïe Iahbt5ate7öoubent mebe toaatlijcíi 50/ja ootlt betyoomfîc <©íjerefb|* ;mcerbë3Clbe;«®rfi ofgOptpertoooz btctoaat* |>ni&tmctmifir>ibbctgi)c{cr)zeül/3o.liiaaE* »P mette toaatöcpbt / mctteii ataren / enbe raetu5dbreení¡ goebïcbemea юааг ü опш* îngr) gfjetaccft met bese nabolgöenbeijomgn be boo?gïjaanbe gfjaï te tóillén beteten. I.JLip. .

a* S5a fcaar pet tnt fnaarfpeí tmfRlmcnt/ bat en rurut gfjp oûû* team met af / maar recite Daí àU lenrrnensf tot eeniiemmig&epDt* toaato en ql)t(tIjieöt get зсШс ûûrït met tnt götluöei toaaróen betent* Ьр met aljo/ batter зип Dient be* rcutijctrafoaan te ocbbeití Vryemondt. 3©aarom ей jongbpbat 5oet feïmcBenbi iiebeiîcn met Ьоог ¿ toaarom mofl bat troet* liebt/bat'lgcfe-lteöt/enbatbupjtgö ïtebt be« boo¿gang fjebben : boegöp u заид 30 5oet" mtrimigO tutíbe ennbcniüiafl om batmen prtleftbefi gíjebeitc&t î in fine íjoo?tmen cu ius roui. maar í)oe (lernt bit ueflpiîefîaart* gen ober et/ met bat ôattgô-Iupbenoc íjooftí «Daac


фааг toflbe gïjp ûe goebertt'etenuepbt fîten* flijeIi}cfeboenlJcriagocn:iwrrraöpomöaar 'bermüertelrjca te b°en betbíagíjé.toie îoube tie Iaatfte ?àng ( tóáart ernfl ).riiet boo* lief* !tjcb/b?¿íiírS/«ñ ¿oct inoetcn pip$tnl\mat ÍBíc;mrttfecnbe bat beerfle mifi.i&magl) la» ten/bte/alis ftateliJrK / rouVucIgcfa enbe groa* tochjcbtcmitoBeiW '•";■*' • ' ' £>.^V.Coornhert. Sfêaarfiepbt tö toaaröepbt /ofjplioo? ban acuter toojbt доезч*- 3C& neein bit зеддйеи оосб Ьоог toaatíjcpbt aan / al fpiaarfi ln> er* Böen*! báar tegïjcn aïs Ьр boet.maar toíc toeetofôemirit Ictfc здп eecfle magbbctouïiîsnstjn/ ■ зедд&га self

'■'■■•■•-•. ixip. 684 €n Ьезе $oöamgijc 5tin ЬиЪ ШЫт. vtû öafter 10 t-gfjeloue/ pat Ieebtíjüe3cn toeDtrbjengc. D.V.Cöorn|iert.

¿S/ 39at fieeftmen mogöen sien aan$e* trum/aan $anhtm/oocn aau mignfrínum/ tnbe Hattantimu/bie gfip te met fcíer boo?t* íjaalt. maar toie за! onss ecn entgíje зопЬааЕ of bolenben noemen/bíe bco:t oiibertunö bá ijup? of 3\»aarbt toaarltjrfe íistereffitgfte* bjacf»tíbie30baití>e boebel göeleert5t}nbe/ baar na anberemet$pnefcIjMfteu 30 bjucíjt* haarigen boot sonbígoen mbe bblen íjceft frnogíjcn toaarfcljouujen i tot bit fcljabrlrjcfc cñ(írengonbertoii£í/totífbpñícrboojüjaar» ítjcb aan/ban gíicípfeen f)ícr tot bit íacljte en nutte/ toelefe ban bepben заЬпеп gfielobení I.Lip.

s s 6 ^at qlßtft onjö о доеост'е* rene wv


ffft мпжллъ tmi ifíbt ontfermrr ; &ûb toatit met btuuen tnbt 3ucfjten , bfflupte ick bc$t plaatfe / enöe maackt ш ЪпЩ€№щ1ут memj$te ÖW епое51е1есепзр. D.V.Coornhert. .6 87 amen/Simen, enbe maaritt <© goebet* tierra etrbebermfjertigfte «©ob/battopall» Ыс belaoft btbbenbe tc boen bat gftp gfte* jbtebt/ btcfcmaal wlrjc met gftebaan enfteb* ben/enbe оош nainmtlrjcft bat Sufras %щ* fmö/ Die mrbe u gftebobt ftebbenbe bä bmn< ïjerttgfi te jijn/ met зпп toertfeitfer üoojbait rnigftoebernerlncK ftftitptora baar toe ftp ben -ЗДпгга oora aanfttrjl/зв ooentlgtfe/ als ernfîWrfe eerfi fteeft gfteanttooojbt : tefe tout tuet bora (ffîat. г i . 19.) Зга tofl met benn* fterttgft зол/ norft goebettterenftepbt ptaatö gfteben boo¿ mtjn mebe bolenbe Imecftten/ (i4.4í).t 18.19.jo.) jfBaarat (jeggfte »6 nocft) «© bermfterttgfte ФоЬ/ bat ftpint epn* be oora 30 onrarlnra / aïë ernfilntfe /met in* be frftijii/ maat ftertelncft tnbet toaarftepbt/ 1erbttoc;cn betone met toerrftra babelnrft eñ met fdüífiren berabelnrft/ eñ alé 3el.be berat* foerttgftcpbt gftenoten ftebbenbe/anbereber* boolbra oorfe bennftemgftepbt betop3e/3tc?j bebencfte enbe bpnen totlle boe int bermfter* ttgft tfjn/ enbe arço ttoofîelnœ ( met antrte* ïnra)mebe totu magft 3cggftra:bergfteeft -on0 опзе tmfbabra enbe boitngften/als top bie anbeten bergftebra(j!Bat.6. 1 2.) Jfêaact/ <© gftoebertteren <!5ob / bat alle boetbaatbt* göemrafcöra зШсйе utoe bmngeitigftcpbt vi 30


frif.ftrí.$.r/. Jîî jobeelatSttgfitoo?ben / Dat topbcaennenbe te recbt Ijoe tole bat gbp on# bebt gutjt gfje* itfyouùen/ (Hut. 7.41.43.) utoe gbocbtbepbt befe beben / enbe om übten milieu oocb allen menfchen: baar boo¿bebatelphctmífíigft* ibepbt berbzebert / enbe De beflpbc cenb?ar()t mag!) aanbleben 0110 aller 0 men raunte* Jen : op bat die alttamen een jijn in Cbnfro ÉnûeboDj Cbnfrummet и /фот. i7.n.) «fcobjaligSujcfe «lue ruftebjcbtoteer utoec tjepltgöen namemenbe tot 0113er 3abgbepbt. Шип. ©aar fjebbp get epnbe ban bejen f&¿orcfie politncb. <©fnu fïufluis Htpftuâ op ьезе mpne ап№оо£Ьеза1 replieeren ofnotuIerèV ban зшрдЬеп / tot bereenigtngbe 0113fr bep* Her mepntngfien / of tot bonbtmahtng bet tnaar{)epbt75al onj8 be ttjbt mogljc зеддЬеп. |fca ftaat noerj te 1езеп enbe te toteren ¿int jabeen inififcb?ebé magö ЬШ; bet anber Щъ* teg bercMncb/ opte aanfelatbten 3Theoboji 25efe met зрпе (julperen aanghebangben. íPatruftonbet ben -braba toanbe^eneef* fcbe€onftitoite:tmeïcb top margljenoocft benchen te ebneten teghent'eerffe&rfijtft.. ï^ebbper 3intoeeñ ttjbt /30 moogbbptnar« Ob en bjoegb bjcber biet borné/ of; tfl u mar« gben ongïjèlegbenjraamt een anber tn bt/ith Boíl mp baar na frjpcUcn.t'fcijeelt mp om een bagb oftbjee niet / oorb boinet mp altnbt te papyafcï ich maar gtje3cnbt ton. Bycn-mondt. 3¡c&moet ban ímps¡ eenigöetoefien/tist mpongljelegben. Vryemondt. 3¡tfcmebey enbe герзе al berbe ban bier, TtUllDp


m toitóp wJpna^upi5/25peinonitt/ öfMgfbi»3 Byemondt.

; licen/áfe gfta met u. Cooinöert/b* ©m* Ьйвагец. . . p.V.Coornhert.

У

i

ЭД*ЗР oocfe libepöeröoebmp^Wimcöt, i

<

• Gm\belamtttfÍityiocefipb\Ítí}&.-: iiír)u.dcí)c onfancje le$er I)et ttoee* bs lbiote$ feewfeelgcn bant feet* ttrboûrn. •Ênbe leeft Фоос ootft1 ttbKiiaàlien, .

mglj Ufctmaah 2Ean Ctepter/ aaoníngíjen/ Tineen enbe îlujîom bait alle abtaten/ Dogge enbe rieoece.

DSte tè i?ù bïàatKjcfe aangftebjrçeîr cn&e toaariüth ВДредо/дое gfte* toaailtjtb fiet^/booî lanben enùe lupbrn / 3itíj blinbeltjrfe te laical»« fyn/ toan ten ulmfet lepbtgmán: iríe ¿et boím ■ щШЩт acht/ bieben bj«aft; baar ftp am beten tutl iepöcn;5elfntet en feent/ ja öte b'«©# UerOcpöen gitcbiebtte.ujanberen opte toef tffBenbeboQlbjegften banbe baberlanbtfcfte toetten/ban beronbetenmjettmgfjen/banbe Depltgfic (50 noemt ftp fteploíti «Ccremeníen/' inöebanbigeebe oñbe gfjfbjoontemscnbet


г

,

.

. Ä_J-.., , . ш

r^rajUantetopíraYoorametitm era ее». iiigh tooo?bt;tot b'^bangclífcbe maarbepb: «war bebeeltbe boomoenibe зрпс booltoe» gíjen te boéonbetljoubÊ op bupjcñ 3toaact/ baat benebcn oorn opten tial5cttcrbtcöeuue alle toeTméubJingTje/ al toaart oocôupteen cube argher meen nteu bat betet Ы (б j i ) ai* 50 be ouöen; na зди зеддоеп; booimaatè 30 toel boogie fjebbè gfjefjabt in allen btog&en: batmen niet en macó ьеппетиеп/зопЬес t?5elbeinara8ette beranberén.toaac raeöe ftp орепЩт ten bíatibe beroojtbeclt; niet ai» Геей alle ébangelífdjen Ы aïgîjemeê / maac ©оси gI)enoegf)natmnmjcft allen Щпфр tneerbenr b&onber iní0íant6rocfce / in «En» SJÜelanbty in £thotlanbt/ in фепешеикга/ ooefc ittbeJieberlanben зе1Ье. uiant bit banj alö tegtfdtilLipfiJ toettra gljebaan íjebbenbej bewligifrjîfùbcn íjebben göebefonneect/ea met göemfl?meert:\»aar boo? be зе№е on» ítcbec&tclíjcü ban Ijcm befdndbigftt toerben; enbe boô?neemlijcK Ьезег lanben £>taten;aljí çulcfie ntKttotgfiepöt oanbttiatoébe-, booj op» roerbetí/ rebeUen eñ boobtfrtjulbigfie bpan» öenbess itoninqcban «âpangien : Ьнепйза« lie ЬрМ11 • i 96« 1 98)»nítfbié retötbaarbig})/ enbe bet .ôtaten заве quaaöt te jgn; fc&nnr te oojbelra : enbe bit tot berbtttetinglje ban elle ßoomfcöe «Tatfiolpbe pinten /tegíjen be gïjeunieetbe ^obmeíen / 00« tegften be <J5ljerefotmeerbe $?incen/lahben eñ «frtebra in ia?ancBtpße.mocijt оосн bebaeí)ttoo?ben eenigö mtbbel -, beguantet зппЬе -, ban bat nu bcrîjaait i$/ tot berftpkingíjc Ьезег ianöc bpanben / enbe tot toerfiappinghe alber b¿o» in« 45&et;efoímeerbe rrtbe op^icöte шъа* Ian«


3?6 .......... • ... lanberg/ gftetnoeben eft fterten 1ЩтЪр'щ&. gften Dan alle op^etfttc enbe boej3ienígfte <©öerftepben en Ьрзопьег Ьезег bercenigft* be lanbtfcftappen / erntrtijcfe /ja mctftoogft« tfcr ernft зпп bmnaant te aanmertften/toat inutfttrn зр ftebben te bcburftteu upt Ьезв nteutoelaóíífiebe^elbenmaníf/gj&ebnuiit binnen llcpben îelf / »aar tage lanbtis ftogftt frftole iâ:mbe ùjelcfte ftp upter .abtaten au« tftoMtcpt tot &c¡s tanbos èoften/Ьезгг lanöen joncfcfiepöt leert . ;al bat згврдйспЬс аапз*еп; ö«c beeren statt5ttfcjf nictapenrincli fcfyp* mntee te ftemmenibu; зопЬе g&ecn ftleptf betbarftt maben in bete tijefté ban *t£uropay rtiaar 3onbetitnrjftc nu in l£>£ancttrpfte.mant; lüpfiue berbiebt ben pinten opentttjeft/ Адзее rettgten in enr tanbt toe te laten ; tta toaar bá maaf boo? eené ttjbt/bp nibtcb'anberpavtpenoeft te lnacfttigft toare ?om na» maats beweibe звЬсг gebaartncbftßpb temo* gljc bcnticlé.5;ul]C teert ftp brftooitneftte3ön/ 30öaaft alft bepltgfjlijfft cnbenuttcfnriijat mogfté gftefcfttebé . om ttoelrft ban « tnogljé »осп7 ftp ftlcpne 3bjarighepbtfcftnnt terna* fcen/fen lo aar ban fltabemire . bjant hptbe*1 Ôiogft ai50 tcriaat ben fifteen от alfbailben fetten leeuUJé ftupöt aan te bot/ in pfaar» febanbeboojgaanöe зоег-тоогШдйе ooflfen' fiupbt ♦ «iEnbe зопЬе be níeutoe fdolitie îupfï? tn bcîen (30 baar toctoerbt gfte3toegften bp* iien beeren ^»taten ) niet anberg mogfté ber* oo^afien in Dimirimifk, fîaanbé be завел so abontuurlijrft ; ban een openbare toaar* fcftoutotngfteboojbe jprancftoifcfte Catho», ipften bau riemmerineer bjebe te maften mei-

Jjuerai tcsöenfcjoojftigoen Шотщ . <5fte*


ttfettfitbit fiottfijúpfc bwe <J5gcrefo?meerbe iantocnkomenbewnbetljict tcgíicn te too;« toen g|jefpjo&en;met gtote ceben! íruer зоиЬе öoeii bermoeben : batmen be beloften bant gtjebîupcn ftuerbet ûo.reltgiem'et Iangrjec 50UÖ e bentïîen te fjoubé: ban tortс gfj clegrnt« fjepbt toe /toan met macjjt ínter be зете te mogfien oenemeri:toermitf¡ ¡jet 50tfiepbtíjS tnbe ttonftjs оо?за6е ; na lipfij toietten; rtnee teltgté in een lanbt te Ipbcn. «Paar îietmé be tocrberflpHetomcfiítoangíieétoJoojbtte jrjou* ten/ nainentlnœ get toiecft nenien toan alle betronüjcn/bé toenuelingftcecn toanbrpbec partpen / ofeen onepnbtlntK oozloglj . ten3p bau bat 43ob tojonberbaarlijcu baar inne toil tojertnen . JBet bit mnn toertк fiebbe tefe tía toerinogfté nut tojfflen¿ijn: maat niemane ïeetot toJillen boen/ootn fltpfto «Ifnict/fip enbe зрпе jonftigïje ggelotoensf of latent, ïmneiit imer mijn ùùeti in Ьезеп met ;ariit ¿fienoegrj/ anbeten зиПепзЗ toeèl te засЬЧ ato* ten.op ftem ïjebbe icfe met gluten maar opte заве 3eífeñ oben óp 3t}n;te grote ; atötbaar* fjcpbt/bïe «6 metenftebtoJillen toerfefionen tegben be Vuaatijepbt. toJant gfioebt recyt Ы* Öoeft gtjoebe öutpe/ зотеп 5epbt . baat fieeft ftp argüerlijtß met зп'п f&oïitïé berongbe* njrnt.bít meet ícb toaarljept te31jn.be bjaat* ïjepb te ^eggfié moft tjem quetfen/ Hie tejmp* gíjenmóftiníjngrjetojeten gbeouetfï Ijebben.tegfjen be maatfiepbf Ixitlbe tcb 3tjn bitttc frftjpben niet toer3oetert : baat boben beb icp biet berbíttert/inaar flecóte гефе eñ naatb* te tojaatnepb gbefptobe/ 3ffbec op peinanbtiff banc« of onbanta te 3ien : ertbe julien -,ЬШ inteft betaamt; 3icbmogben beraben : oft щ noab£í


noobtiijtßett&emtttuaar tegQeti í№n%&' lijnftben fatftel tí Eatgnfcbê' bjanbt-emmet inetíefrí)toateríe boen mauen enbe bullen: omoietoJtjt-bcrfpjepbeüonc&éboo?aIíe^o* nmgríjt&m te mogbc upten.«Enbe met 3uïeft intjn gijoebttuilligfj aangïjeben / acfjtcnbe gbebaan te Ije&oé I bat ее g&etrou Ianör5aat; iwIgOenß ben tmrgljet-eebt; te boé frfjulbtgU te/ ujcrbt ber lanben toelbaren <ö>obe / luuet C<£.enbe boû^inttgôepbt ber зеШст 30jglje/ «tibe beffelfjá fcfjut enbe frfjerm benolen utoer ЖЩ&ШтЪе Confíe *Der 5riber onbevbanigS« tnbeoiwptoilltgïje D.V.Coomhcrr.


<€aftl ШЬйесг* 25ra'fpeit.

А. Jfatmemen. S$etaamtrme*öeslanb*ban rot tíiigie en maaritt We / $o 5P «juaaatie/nictijhocbt. 407 ЗСапродеп. îCanpmbere tot ten anbei ban bee lanbts ftcligie/ maact na lijjfg taJettcn boobtfchul*

$jet berifoeii bee herckripte gbebjtefcm bouMbe^jebiean« tcnboo?^feI8*. 218.574. 575.576

Ortbairpîmetfrbjifteneft fÍMeRen/mogne"bieban irpben toel Ipbtn trghiberboolbe m*

níen. 41j eicft bie Jran / bebooît te be* 275 rifpeit be boltngben tic bp jtct en baarom node «Thjifhim/ a 10?e}rtjErai/3tooftriín/líiaarteí mbefcerrlt/ notftnabeftbatifrtcbtî. ij fermefl«5rrffojnieecbf. 276.b Itfp.maarfct jicb jeif/met jtjn 25eftreting. JTRibbfltar betbecboolbai aanponeu tot becmciü»e7(rcaf< 377,« tear mntct öaabt, 420 brfcrermg. 25dpöm. Maten/ ISatfces Jfl&agifrtaara be» jnaíffcn/cnbe alleoube she* Пс;л^Яа hJBtmtrn/íjoomHcn na ItijMeg;* Ipben<©obesta. gbenteonSctbouben. 242 23efa. asefebrçretbepot. 485 trtjl)/

»rrjfoelifi eenigberlâiebicanten 75 nopniöc bet «Tonftjcntini Mnasia. nach

222.b

airgljermffi

5 2 1.etc.

«liebm be itraefcen bie kette* rmboben. • 530.

ateBumtnttren. lip . argumentiert cntalijrfc. 337-445afugufit jiuaarbt. i?3.a «©oiSbiuebriebm. С. 7.a

В. 25abel. îSabrtfthe toerringbe joube upt itp.&rtten rpjen, 414.a 35an ©cr ftctritm gi;ct!cïg|)ciT. 459.460.461

ffietungb,. 3¡,i4Membeb3f5íl)fn. 224

asefcöetmeri toat Ьегш. йг <Clth burgher btro?t b'anbee te brfrfcennm. 13.Í ji*iet4Sob / maar % Imfius bebeclt ben pinten be fieltgie tebrfcljcrmen. 57 ей po?t meet aan tctbertftew men ban tot leeté beeftaan Swat >pbe|'tbcmrai. 48л 28ebceltben ^Эдиссп be йе* ligie blinbclmghe te bcfcfceï» mm. го.ц* IPítíuttn jijtt gbeeiUieftber* mere Qer fteuçric. 133.Л huer ;U)aarbt megb be leere nier befrhenneit. 71л <5cbt met îbn tooo?btbe* fdjermt Jon йсгсКе/niet beeilt mi met buts îteaarben. 57 5?e 25ífícboppen nroeten be leere beftbecmen metten tuno?« bt : b'f&Jwitepöt b'oraœjcien V 9 bot?


Tafel. beoîgijetoelbt mettett fuaacbe. 7i.b. 274.I) /¡ßaibebooitgbeen balfrhe iicüiitetebrfrbemtm. 293 tDetoarerrligirbchoeft gbre" gljeü3elbigftbcfct)rcmen. 293 àetbefcfcrrmenbe» fTßagu ftea.nscn beredten be<fflju» finicuniet. 87 <rba(tenm befrbrrmen jich in besen metten jtoaarbc bre gheefte. 87 flaiftrouüjcn enbeonfamOe brßtaMrftrpbte boet b'«©brr« hrubtebeTrörmring bcr ferré« aamorrftrn. 293 ífeügie toerbt brfrhermt met metboobtOaan/ maarmetber* tnaansc. 296.fi n 5Be religie mrt btoebt|toí¡mg belchrrmt/ beirrtet bte. 296.П íidtgie bc|tbemttmcn recht met ghcbult enbemetter boobt. 296.1t

ßeiigie toerbt nietbefrbemtt ban Ъощ be toaarijepbt. 324 %Щ. öooltin 5ön raabt tot ïfeigions befchernúng met gbctoelbr.

293

rSefcbuluiah,m. % ïœ. befehnlbight anbei? ban ;tin epgljentoercfc. 618 rSefluprm. % Щ. befluut nietyeiters. 394 25ttnnrtnen. «ihren tapebc 5a! ben Ьекеп* ten troutoelosen betroutoe\6oj OSebelen. % Hip. bebedtbeit pinten beriojenraoeptenteuoen; 652 . 35etop?en. 3).litp.'beUiSft ontoäuM*.337

î@mcht brnibe «tmfttenrta btoangtebiocbtfhrçrmg. 226 ©an »ее lernen« ftetterbobf UP Шрщ öaarle eil ;íj)i jone blorbtjaat/rnaaptnubejone be 0})?orrighc ouglt. 319 ■Om li lorö t te fîmrcn te be toereltftibttji.

45?

OBloetrtCroiting en (ïeJbtftet btoebtract. 564 Jfremmetmeer ift ttjt ont on* frhuibigbblocbt te floaten. 60$ 23oetftcn. Цп berbicbrn banboerftcn berujennt ¿roben. 41* 25,tanût. lineen gbemeentaartbtbe* boo?t nieinanbt / bicfe jtet aan« ghaan/tejtapgben. 383.^384 Wet ЬгапЬг" om JSengte/heeft rrrft bet bup? bee J&eberlanbt* frhentaanbtsonKïeften. 393.0 3.Jlto.blaaft Den ghebluidjte" baanbttoeberaan. 384 ghebirötbeniöanrcn laubt* luirte mefd)? te biaiib?. 391.492 beftaatmrt taanbtraabt brn b?anbttrbuiffthrn. j9» 36jaitbt raabt «fcoueW. 508

C.

•Caiapljae. 3Urp.€aiapba;eert. . 43$ «Cataphaffm heeft bees toe» reibt gheengbetaerfc. 457 <£atl)tjn. <ralböneto?rebthepbt. 48t «Calumnteren. Э}.Шр.€а1шптет ilaetan* tin tnt uetbalfdjcn jSnte tonow ben. 296.11 Jet <Coitfiftariantr" nibr^t* nobifrhe calumraereit Ь'ФЬес* brpbtmtïrpbrn. 463.464. asioeötfiojttna • .,. 46j471.tr. boo? bec bereiten aanbla* 30t. ~ 364 Cartlme befibfiibnifiije. 4990 Ней ЧГр^алвЬда гИЪд. 3ö4<b


Tafel. gnfrinirpben gbirngftetooon« 96 te. 509.a 511.Й beracbt. 97 Cft^frue boobe niemanbt/ jgnefterfidö*. maariegheboobt. 509.a €itaoniS ©oben ш 2ötritb?i(lB raabt. íuecubm ban b?antreit fir. _. 51г. bp 31.1iip.UJ00iÖ?bcrItheii.494 ©oben îalmen be bolingfteit «terso tombt tiuaUjriî nage* met betftanbt / nia met be iratflban31.1¿4>. 332-333-334- ftanbt. 582.a 509.a 336.492.rtc ■grot boben ftet(tir(.i!tp. 43a €onftitntie. enberaabtbcnpancenbUn« MO). St.ttni Uiillm mfturt / maar npt goebct mep¿ eonfaennc glieni gljrUirDr fr» belnrit te beben. 4« Um. 71X203 nine S№ boben от ñeligic оог» Äepo?w tegften bmbtoang заасК ban bjebe, 438 Der «onfrienrien. 203 toilje gfteeiifïnelpb?. 235.6 ЗЭоеп opt mériter is qnaabt botn. «Irh hoo2t <©obe te bien? na 585.608 jtjii »Conffteinte. 123 3-Jltp.boet jelf fgbce" ftp an* B9at eenigfte b?pftepbt bet bereit afraabt. oto <Tffltfnehtte natnen. 22. Ь Шаг be îâj ebicanten bie na* «üolen. Я. lip. feijinft bat ftp be« тем. 225Д 279 <©т bet Confrienticn bjp* ftooubebolen. brpbt i» t'oo?Iogt) ¡begonnen eft a.iU eaabt tot bjanben ete. sm gftebocljtcii. 43a be bolenbe/ ja oocit rrcftr gaan* be menffften. 279.br IX У.Л. gftceft ben ^mttn oo?» SDienfr. jaatft от berberngtk te ¡Mien. ЗЭе <5obfbienftenie¡gftern 279 lomeen bíenft. 56 ©teñen ftoubt clcfc «Bebe na ISerftanbt/ niet be ftanbt/ s¡gn gftetueten. 123.0 magftboliitg boben. 582a «©ífputeren. Э-ilJp. begftecrt berfcftmtmg ©ifputeerber» fïeit 3. líp. in 51m boling/enbe is fel op an* «tbee be berfiainbcre / bie ftp bctiraifcbenboungfte. 218 gftebicbt te bjanbmenbeaf te «Doolöere íjouben. 285.566 зцп oie ban «Sobe eft b'an* ©ifputeten gftefrbiebt met gftenomen <@obfbienft attaint* toooiöen. 570 gftcboelen ftepmelJjrfcboo?5tt¡> <©nbetfcftept tufleften bífpu« jelf. 401 Itrenenbeop?oermafeen. 570 Щискпк. <©o¿$afte banbe ¡©¿ucfcerpeti «©oûen. 596 5get boben ber tattere" tuerbt bemteeringfte. ben рлтеп to el aangfteraben ЗЭшагщ. banbe pjeöicanten / maar ftet 5Btuang inber <Confciatttett oœbelen ntet toegftelatJ.99.100 leert %Щ. 628.636 Ща ftetteeboum toas ш au« Sianbes btrang ftec|t nopt }? щ fcerrïit

«offenen


Tafeí.' кеге&е bfff¡un/ ?cggï)f be Tfatt birantcit. 73-b Зэшяпд inbetonfrimttebei laghm itftebjcft ecmgtje Ш& bitanten. 7î berfcljcmni* foouijtk.222.b 3D'aj.-.iiij möc СопГппгчс Um. tbtaein с «Büjangebatriiten. 649.0 ЗГеп betaomt be fteligiemet befieligíetebUimgben. i2;.b ©mrhtni олпЬес <£anfoen* Ьс bUjOTg. 22í.b. 22Ó.t0t 236 ©tonus bet «Couffientif bcti jhrefe. 23Í.C frijaöflöth. 23f.11 ib bet ianbenbengn. 386.a 45ó.b boit ben gbebjecfben bjet* jat. 2«.c 3©echneiningban «Tmtfrinu tiCibtoangirobBel tabolenöct befceering. 77.a.b j^iemanöt ftatt notb jiomt ten gbelobe gebtoongh? te «fot. 3|n bteang magi) ccnl)«at niet bertaan. 436Л зэшапд maackt ^»рвпр* ten. 449.I.ÖJ9 ñcligiano trtnang tufl nirt !pbm ileobm. 415 «©minrtljen te gbeioben 10 tot 5tmbtgl)2 Utoinghcit. 6tf «©uiiitgbenpet te e'oeloben/ ааешордЬеЫазепзаие. 305.a (íCimot.

ítónbettii bftbeenutçtt me pappen/ manne met mepneebt. 606 ЩлпЬт eebt bifpenfeert Di paus ürtjtcitjffc omöue ■-.акт. ибл «eebt betaehtc 53 an aait. (3IO.AÖ 35ut<DaIbe. 3i6.t.3i7.b ïjartogin ban фати.317

«fenöjacbx 3!. tip. raabt be» litbaam* leben baat af te frbortcit / от D'eeiibM фt алnt iicíjaam te be* boubœ. «Cxntjepbt en maglj iti btoang niet be* ftaan. 436.(1 Toteenbepbt aient builiépbt intgbelobe. 43<Sb Фи gïjeûUJongbm eenljepbt bet gebangener b:t¡!ie,pat Шаас t'bolrkmettebzmgijm. 436-е <Cenl)epbt bitjft ooeh in bet* fcljepaení¡epbt ban opimen. 43<5.f «?enbultrtej})enüt tipio. 292 «Herat. «5obc eerat Uiel of(jualgefc Vu.«. 209 Xup-bctoontbatlttJueeete <3aae»metenact|taat. 138 <£îjangelift»>. #a %Щ. U)oo2b?59n b'€i bangeüfcfje martelaats ato apt rorvigbcgljcSooat. 34

ЭРщь epfthtbanben фш« ten meet borne ban Шйотз. <Sebt. «еевйпейеп raabt JHUathia* 49*

F. €ebtb?ekeu betlieft bet nie* loof. 590 i'ellienbt. ©ieftmaalcibtb?citcit bgt be* 3¡uft.iíp. «<piaHJeh tener* ttea'ojen ben Keel af. боб febonentKmfelb^pbt. 34034t


Tafel." G. îSaberianbtfche balfche «lie* bpipdtm berbjerptmen lofUjcft ont шаге ©ooöfötcntf aan te tienten270

<6lietooonteti. ЗВ'оиЬе gbeluoontcn mort» men beuocit oorh inbcmtnfte bmgbcit. 242.a bit boen<îatboIpften/3Iucci fccii/Зойеп enbe allcîlfgobccw bas. 26a <5lippettglj. 3¡.üpfa taabt ta gltpperigf). 396 «Sljcroclöt. SJoemni mece gjjcbutte boet be täeügie/ hoe be «Êathotake. ifôeugtemcrcntmbeet. 89л

mecten lnananbte boobt lienaarfhgben. 82.8.87 JCuguitinuetoilbejelf йеЬес Sfteöoout too?öm/ ban oat be feonanftrit boo? Jon aangbcí bcn ghebeobt jonöentoojbni. 4pU.Ï27.f.tj.tap.)-j22 ©eipiabegheeftelplten pjn bloebtbonben bee Щааоьи <6lo«ccoeï gbm. 353-b 19 3¡u(l. Hi», op jfln epghen boecft. 329 <5b,cb,ooj«aml)cpbt. 3§e gt)rt)O0?5aaitù)epbtbie <©oM. bola homt upt йеидюпя toc« «Btobt en flaaut met. 4a lattng. 440 «öoöföicnft. ÎBanbe €bangeIiígobfWen|T en magb mentant boo? eeit 272.I1 eitber. ЩЛ fpjeccitt 3.11ч).т«. Феи gbelobe magh ntemant antee ouuugben. 123.С. 207. «JBocbcrtterenöejtot. ЗЭалгшп btbb'm «anbeit (2ii.b.b.e.f/3o5.a.6îi. Cgljelobe magl) met gljcen Stoning be «5hecefb?meeebe. 489.С ehtfjoclbt befcbcnñt noch bec« ©te te eeit oubcrfchepbt tufe Begben too?ben. 207.a fcljeit ecu iSoitiitgenbe tpjait* <5b;cnc*cn. ne. 4S9.C g.iitjj. fcbjnt bejec lanben <©m gljoebetticOTtbrpbt 13 jpcft met inghcnen bant oube niemanbt/om lujcebtbcpbt 5tjn benjjn te brillen ghene3eit.386.a beleghcfttaftghettieefh 489.C .434. íSecmamng tot ghoebectie* îSctec tft 8b«" gfienejmg te cenhepbt. 489.1 beljoebeitbantejoecfcen. 560 31. it?, bebeelt bot Щтсеа <Gt)crefo¿meerue. gocbecticraibepbt ghcni plaat* Фе <6hccefb?meecbe $11 (na fe te laten bebben boo? bcn gbe* 3.1tp.Uictmt Я1оо?Ьссв.274Ь neu btc teghen b'anabenmnen ©rfcumecrbccs. 242 Ianbt0 celigie gljebodcii eft an* tebbeii jottriörh ghebaait berat aanpmmt. 477 2. щ. betoöflt mbtff g!;oe# tnbc ujjii laanbtuiaacbigh tut beclatöbanbe lâanfelpfceuiet« bemcccitljcpbt totten becoaal* ten/injetttitgtjen/ eft aaimemeit belt / Ijoeusel Ijem julq; meeft .489 Mnbe «¿bangeUfcbe Wet, 2-a,f jaube betameu. .

£ щ

fcaw


H. îdcaaciniîeerr. 39$ garbo*. argumentiert quaïSdt.537. ©fijaron» jtfn üjotom /be 44?. fcbauen frtjpnent 349 gccrfrbappcn 3!uflt.1Ltpfiue m magb gören ftmrmgjo leert fcrnlopncf^bjiegbf/ . über be betten al# ober He com t'onrecbt bobenЛвеиен Ьгекеп/ Sfte. 209 p«bilegten buoghen / etc. tec nbobtttr, 244 geroöcfTen bebofTen hnpt onrpfcibaar gbcbjcKntbei rai tiirt. 457 teteeu» bitptiarten belpt.244 $cuDmm. leert op ttepfel »epjrr/ lío* 31 .11 lu.lrac Um tjrpöcneii in afgobm trinift nabolghen / ont ntngben 1 Эйдйсет / tabeen bu tjötlnlir boojfpoet. 148 norbvlfnietcnkait. 394.585 leert Jim ОДм* ale cot Upt ijOUÖRl (TrafЬлагЮкЬгм. 276.a berbnten tie febapen enbe ranmaact jirij jrtfmet 59П betí (paren be hiolben. 350.376 ramtoîfreafbaarmrtterboobt. Öope 420. of tnerje moghat ont tutt beftemifb?irnaieii beraitbran / maat rberfranot omIrtrtbet ffitoobtltc te bekomm. 13Í Hirt. 656.8 Jjmtbiafelttjeert. 244 ^ppoernten toonffabigb. 652. bertim uut taeeje te bolgbeiw #n fehjpbeit Btoorgljcacljt.. IbtrpWgt) regen €b?iftiim. 43? Œegbatb'atpone». п8А.43? h S'openbareerperientie. 195 groiurftt» Pg.ôtateit. 118. a.b. 173. ban<©citeben. «44.64* 195. a.b. r98.237.26r. ffierljolí Jnnuiürie ote t'ber* 263. 393.426. 432.435. Col? opmbaart.629.cb.etc.638 437.508. Зойеп îôjinccbSiojangtélljnem. bebo? na 3|.llip.toettî rctrjt ti8iijc. 509.245. «bebaan / We om bun gljoebe bebaberlaiibers. 263 Sube jeben/bjetten/ouberen úv b'^bangeufehen. 131 jettmgben ni« te beranberen/ bef&ebicanten. loo <Cija;îum bie шШен&е bemíeit? ьешесф^теесЬс. n^.izó. tom/bedroattit. 272.f Г98лг5.24г.242.а. 263. Zauber jjobtn als betrug/ 3Ó94°8- 4Ю- 421* 422. f)auU»/mtt banbetMpoirrtm 425.426.437.44i' cube <£lj?iftené beben ban qua; 5tcb self. 299.396.648.650. lijrlî int berlateii bánbe U9et 652.658.660.665.666."' Шарп etc. enbe int «агашиеп 678.679.687. b& tfbjifhtm eft jfnt B9et.272.f î&onmft Ьою Ьт »oiling/ 3luftttte. фаив etíat pattpbigbe <£atbo« „аиЭДп fafraielepjer»aarte Щскеп 1 tegben beje lanben/ Щ. e/oörttetteee^i ÍMattnenbeilanbtjatcn. 198

**f


Tafel. 4>й«г||^п*^[ф jelfe. 396 rfrlitrrmaartoaerm^pjaatit tajjfr am pinten int Unlbe fíriiíions злИс. ' 35g «ptomeáer. 256 %iip. toctmaacRtbanlito*

К. ßarolHsöebtjfOe beeft na %%ip. rate/ p?pfe* lit* öcn «Etoangtftfrtjen boeit ЬооЬш. 54 ?Эе ïiep;ee ftbeen ficrbter/ шлаг toas rai «едап ingjie; boof« jato. 358. ïïemerat toie meet ban een йеЬтоп» off* fniíitg Ijtbben toe¿heiaten.i72. _; , a.8.C.b.é. Hack oojoeeltmetban bertojgbi Sahen. 627.308 Фе fcettbe öeeftnoptbcftaan адпйес Wrang/ зеват eentgbe %0?ebíraBten. 77 ?Эе кеггке bermeert jonter Multan ban Штст onto tfbetbeleb. 79;8o bet ©oopfghejinbmboo?« líemelo* ' & omit maar maadtt obern Btamiarat. 207s €Juifhte heeft $n kerrftr itiet met sljetoelut sbeboutoe.jj+.b TOat mtnftben такт / bat ntogben menfirt)? bjéten. 324.a Htmetit is gbeeflfehjrK/magb met gbeen pjaBfueatebjojöf. 71.C ЗЭааг toaarhepbt t» / Ьгееib men niet boo? ftettete. 86

mngijen/biejc ЬоВДеп ЧГргада iten.

'21Í

üio;tt. JE'tcbiJntbat 3ufï. lip. sog nrcft lufflnt frhpncn шп bnp* fîetretoejm. 271 ïfîuctc boo?t elrfc re bebben toat re* lígíe bp loífícmmeii toiL 12a L. Hafícraar. llirht ЬяЩщщййиеа im

pemanbt boo? een kíhraar. f«t 456'4Í7 <©о?}ане ban be» bolcr lecfr toft

j&

2Ltcmttc bie berberflgtfc íe/acbtj. Itp.batmen ítjtt gíjeboelen ban leecberfuptj'jçelteri. 458 Hipftus. Ät 3¡ufhw llipuu» m be letter a.

Щае beiogbenbanjcifboof be toaacbepbt berStognt. 471л ÎLoon. ■ШдЬкпс ЬЯ loen/ ef from tot burets ocffcmne. 14a SLutetfcöe зоп na 3.11п;.и)е«еп50йек eitbe tyanbruiaaroigb ответ* . tnetbeoceben maar toel bet* тзе№д|)шек.епьГьТьап< (tetcfit649.a gelifche aangbeuomen te beb; too?bt rnetten tooojte #oba ben. 272.B brriKrüni. 640.a ÏSonmg . . M. ^Ilobetogo;banî9?atttiîrr)n; ißabiamjtfcöe ; Mnjjjepbt 486 bie not t'iJoïgîjg Jtommaber berb?ia6iob.2Ó9 banmoo?öerpe St lip- ujetteit jsitbe тоег ©»»onúiaíSbn^Biwftftee tenrpí'eíi' 344¿4>ett.. ?й íiíasSt


Tafeî. <©nbetfcljent ü>agí(t en uwgô tu'emantit tort ge» bnftgtfeen, IUÏ7.t7J).l8. ijuprfifii jmtbet rai recht оог« (i8.b.t.2Ó. tufiïljcn een {toning enbe tab. 49 Jl^agbt ties pinten mtnbet «p?an. 4«9.f fcaribcebnlrr. tuflchrn «©rfenteerbets eft J¡Eagf)t bebooît niet te toertí trpjocrbere. 57e fem/ ваалие" met jcfttrigck fun "oo^öcel eœoeint. 305 boojt boo; al jeftec К toe* J&agiffcaat jen. 3oî ratfbguprktjöitanrpt. 18. <E2magh gbee"rerijt otçbert r9.2o.2o.b.2i.a,22.2j.t }iJnbattni;eitet». 627 Jßartclarm .alan toten het occ&ert banbe на J. t «Mumf/jpn tffloo?* ftettrrpe jai ftaan. J44 ters eíi bîauuttoaarotglj. 274 0croo?brel ЬЯЬе leere ftomt niet toe ben ЗДшгсп/таас ben JfliCtKCtHt. 3(.'íh/. toerftrerftt tai qitaabt l^rbiraHteVjoJBeja ftlmft.izs 3» 3.ttp.leert/ootk niet.341 ÏRtînms boo; t'gemeeu lanbs ©t fcectfc en ooibeelt met b* jorrfcte. 610 btrboigbm ;aken. - 627.301.6 iRrrchm. ЗЭаагтеи niet recht kan oeç* Ktiftlip. at IjeefttgötnotD jpiaä^aangtjrinetrt intfcUñ>« belcn/i)oojt macht te ru¡tf. 30c 3u(l.Ito.U)ilöat be fuient Ьт Ьг;е 5önrc Inerten. з°7 íBcEBiDalaner« таг? ааш banbe ßeiigie oojbrien jonbre 412 ben Honing Itröatogcti balfcft» keniitfTe. bcbefltght bee ïtontnga eft iStít bcftljulíástjt. 48.b ber tfatolpken ootfreel tcgbeit iSltfranitoen/ be «Ebangelifche enbe ФЬеее» bnicht tasiDe btoang bet fbmtecrbe al« op?ofngl)e enbe tfceqantticn. 229 betfroœbere. 421 iïiioait oojbeelt bee ïtoninr?; ban ши bre rcltgic te befehermen £>pangicns ;ate boo; gotbt/eft Ipä(t3.itp.btritcraaan. 426 ber Ö-Statc jake bao? quaabt. ftetljt nulucí oui be 4?oeíifí 34* irienft tu toclfrant te ljeuîi?.42) 3|.3lrp. bennetel oo?becl bobi SSàuptKpt/ jijn (laat. 242 b?ucE)t banbe Confrienrie •©ojlcgrj. tauang. 232 ©rçlogi}» otçwke 10 ujjcet* bcijelft ttoeepartpen. 237л bepbt. 438л ©tulegb te een bjurtjt banbe О. ronftientie btoang* 232 2än Zacb- rö. rap. toojbt au Orffeufagfje. •Sat btwgbbt« oefFeniitg is les gbrefteigrft berftaan Ъа 324.M toons begfjeette een irauöel.142 23uiùiiger. •Ôwoec. <onöccöan!g!;ppö£ ■ bes bota / tarnt apt йсиЧ ©mcht banbe «onfriemïe Btonatoelatmg. 440 Mwanj is одой, зз<


Tafel. eBjKorrigl) j3ii;c meeft bie «nberfbaarban betichtf. 513.a <©}«oer toojbtnictghetoecct boa; U)¿ceart;eput. 618.C Opjoetders ^цв га 2И.1Ю- fcfripben «5cí refojmeecbc/ <onfefftmit|1en / Ijupslienotcn möc «?ooj)ccs/ ênbcftcaffenetoaarBigti. 2i>ootk <Ii»ifhia/ ;tjn îttpofte* tat/eft alie Jlüartelaré. 219.220 lî3ic op?ocrDcr,ä 5ÍJ11 сп Ш:с BiO. Ji59í70 «©betljepöf. 33'enöer<®berf)epbt tame* te be gijemcente be'oolen. 362.a

«©bertreûtnsîje ш meeft / baar De meefte tocttmjön. J97 P. gabt. Uet bctucrfpabt bcektttcv fcoöms Ьгflaannen im noclj 6? f^inc? te boen beiaanörr?. 320 paita. <©e ?0aue torçbr bant» «C< bangelifcfte bosgcgitlvolfglje« bouöen. 368 pauföom/ b?nrt)t bes <£onfncnrien Ыоапчз. 226 jMarcaten opte ßeligie begbercn be % ¡btatcn generaal afghcoaan te tuejben. 296 oorfeb'ebclbom. 363 fMupmfirpfeece $ijn ber toaariicnbe befrljeti шеи onoerüHcpen. 387 JCucötcanmi laten ben $nitrcn Uirl toe let booöen bet Jtetteroi / maar ítiethctombrteit. 99,100 fb?ine.

5rtbm be belie menfcI)?.io* <Cen $?шв 19 bcfitjccmet eft g!)ecn Йеег. rríti?. $ceft ghccn jSebicbcn obec t'aôlcUtcgheiKiBiobe. 23.a ©с Щтв ta nm t'bolrJt/ь a ntet om Sc #:иш. 23.23 b.c.b.f oiibecfbolcít. 23-a paítate gtjcen pune ;оп# berüoldt.

23X

Patents goebenpanriii« antptis. m Шштеег cube uiaat in men ben p?i;ts jal gljeboo ¡samen. 118 ö.e.ctc <©ob jal banbe turril ntet epfrijcii jijnbeconbrcjaten stele* от bat Ijiiec tuet bit/ maar mel bucclnbcitsijnbcbolcit. 120 Wat <&ob banbrn Puïiren tPfCljt. Г2в pjine bie maar eeit inste« Ijecftomireíírtigie te bcfci¡at men. з^8 Sie îoube na % lip. tuctrcii U;c;¿4¡ rrn bicnaac ban cm* anbete fclhtnD t . З4ф toolfe befcljcrmcro efi fdja« penmoojoere. 308 3¡. tip. maatftt sgn Pánrní huer selfs afgsoen. 138 "©e ppnte Ы Otanaten be* haagijbe nopt ijet ЬооЬт от religie. i09.tr 3.{¡43.p?n(t cena goMosm gobloje raaût boo; jeer Фей« bjcfc. б?« Щп pîpjeii oer рдпгé Went от ban sotte ргтеспгргаппг" temaren. 106

•JutiaaDt boen w bec lîjcr.nen mifen* зепопьегшодееп. 387 Wp5e ОДксп Jon toep* «âaaaot юодо niet met óiS.c 30 ijuaaotbvrwaîmrn. ftaabt


Tafci:

r: Iviaöt. д.Ш». raabt ben $jmcf cm* mogbetohebtngbrn. 652.302 fcbabelpfeebmghï. 652.302 {tinte tottet nttnl then ber* berf. 661.303 Sobamgb aïe 3- iltp.maîrt. toae оог;айс belt ЬирадпЬе" am 1105tirr menftben boost. 439 troth ban ftho?mgbe eft ber* toe baniw eentjepbt. 43§ «fcebcbo raabt rotbup?ert jtaaarbt. ¿» ftaabt eene gobloîen oo?bcel «pot 3j.iitp. «©obsaiigb te jijn. 206.253 3.1œ.taabt bcn pinten tot bfrDfrflpfceonruft. 609 ■ ghceftben «Cbrifhm Щхте reuontfeiftetohtnraaöt. 206 mm een fpotlpReraabt.207 ontop^e raabt. 648 3|Jip. raabt ben ^aitteopt tmjcfcer menftben hoben. 608 bafte taabt/joube buer bol» jhctebaft ketenen mbupfter* niffen. 307 Suft.ài». raabt ftrett tot rat moo?belpke toerring ban uipbe enbe lanoen. 3+8 3|uft.lin> raabt is eeno met* ten#anfcn. 172.19S.215.242. » 509-437 mette bittere $a:ptften.2i5. 242437 i» erne mette «5eitrcffcl)e. 126.156 mette Carbinalen ей 2Btl* fcboppen rabe. 48Л mette îSifftbo» ban llccu* toerben. 171 met bee ISonincr bS êvatv aten. 88.0. 172. 196. 198. 215. 242.342 met <£fcobebene raabt. 508 2(Л*р. raabt i* ojKMlgch m

gtini <£íntfnmt/beH Щ.Steten/ bm lônnce/b'-iEbangeliffhe et». 3Ben raabt Jj.iip.bergbeltjct met Ciceroni» raabt. 494-etc «Samaltrte raabt toa» hep* Ugh enbe bepligb, 587

ftebellert jn'n Се Ц. -btatrn enbe Фе* tefojinrerben/na Juft.lltp.bjet* ten. 19* eocfc be b?on«e baberlan» tetw, 19a

Keener. ßa %Щ.\яеыт jaube ele« tefceeck obérai banber be recb« tcrjftn. 34» enbe niemanbt aubère boo? rethtetbnllen Hennen. 4« <©e rechter ;onbe na^.itp. ttJetoothaanWagbet3tjn. 428 Wie jal be rechtet здп of ж* rnanbt tofl ban nnalrjdi geeft aangbeoojt tot em anberbati beeianbtsreugic. 414 ©eltehtrr tjoou^elfbcrje* iierttejenbanbefteteerpe. raj «en }0?oJi8tK recbter 50ube ИшПи» 59П bao?beje lanben. ivtbtet banbe confnentie is <5ob alteen. 207.B Ше banbe kerekatjaltecö* tecjön. 41141a «engte. 5©e йейоде en betftaat % lip. jelf met / enbe onbertoinbt jtrti baat af tc oojbelen. 443 ioe hog&e 31.lap.be iietigie acht. 293 «tarjrtjae. €atoino. 457 «pt % Щ. toetten bolgbt Ц* bemnerie. , ir,8rm <©e fieligte toojbtbS %Щ. in grotrc w?gben gbeftelt. 128 ■51'fctjnnta.Iip. alter« met toat rebaie ef ■ men «©obeeert Stav


Táfef; ЫпЛс. i4î manbt brnibrn bfeje met m 3&ereHgieIeett3|.3lip. bonbe" Daft. jjo ña fnubeœtynprk/ зопЬег op« <©f alle Síeugfe trntaartit teM.frfnifttebjpttn. 259 maackt. ' mt J.ilto. gbebiebt öen ОДпгеп Щ be тяге «engte ttoee* юл batfclje reügie te onbertjou« tnarntmaaritt. 161 tien. 300 <©fbr reügic oojjate 10 bam remold« 3t»9brtijrft tat terlanbenttartft. 370 perpkelban mmightebanon* ЗЭе ЯеНдк Die quaabt te/ en imjrtermcnfdjcntjalsen. 33c too:öt mer gboebt boo? trien 3p Uufïen bpeenlanbtUierbt aangtjeno» in onjekere binden wal* men. 407 608 íepbm toil met bat panant ttfotghoebt 31. Щ. f»?efcmbe tot raltat em 39nßcltgt£ieestiji)e|fl)tt' ban fbloebt (taten geeckt (50 Щт 423 beelebem aangaat) teghí г"Ье* йеидй» »elating ейвлсЬга tarnen. 614 ooaake. 438.442 о» nnberbanjgbepbt bes beirr. . 440 fetten. maatfct raffe. 192,193.194. jfonbert feetat leefbmtae* 439. betntk onbec ben Шрзег ^Theo* i72.f Xmba be йеизшпв roela* bofium. imgmagjtjmen gheen зекег b?e* á>ctjepennt befcrpgben. 135.a moden b'onrarçden btrtop* щае tie törtigie meerUierbt ?en of,elbe fterben. 352.353 berbmct/boe зр meet brrmecrt. frtjenen rechtete/ тааг tua* 29б.э.1агмтшв. ranntet. 3j8 ЗЭе ßettgiemaghmetgjjeen ¿g>Ch?tft. toapenébertmirkt шдаЬё.гзб.Ь 3|.lito. frtjnft fcbùïtt mrt oas met gbebtoonglirn lwmben. îetmjeejtimigh. 026A 29ó.31.iiactan. mt bíerbe rap. bat ng.boetk magftmen memaitbt аап* , iebolrebitenoorfc 677 tórtngben. 207.a alabante/ ©eßeligieistop. 211.C tourtjt banbe «onfaenrie maghmen gbeen gftetoelbt Ьшапд. 23î aanboen. 62 g>mebtn. toojbt met toaarbepbt be« зпп gbeboeK banbe lee* febermt. 206 re ©at b?n npt te fujeften gbeen bet* 3?e toare tdtgie behoeft gbeé bcrflpke mocbtunl / niaar top* ftaien jtoaatbt/ be balfrtje beat bepbtte. 458.etc Set met от baat te befcljer* lepM magbt toel Ipben. 415 men. 293 jjfcrt te mogbe" зпп gbrboelí ©e fteljgte r» mmftbaar;e ttpttaeken is ¡tp?amujs merrk* meeftfrtjönt. 95.96 tercften. 417.416 ©ев tenni ficügie en bctot ©at toi te mogben boen be« «ort) let ben anberen met. 123Tb paar be bjpljepbt tit iiepbr. 417 ©« toate йейак kan rife Шяж bet fpjekrn tegijm flaust»


Tafe!. fbmbte rtfigte bip sa / baar ¿а ЗЭе frrafbp ÜSuír.Iro. toe&nr bet »rticdiizrfcrn оогК Ъгр. 4> 5 booîtgîtthaAlt / en betoiüft bet ïOfoerfpickn» moetin? met rjiiaab niet/ínaar bermerct. 461 <goaeaü3oo2Btücttomnnt.42y 3uít.lt;i.bid)t i"be ffeaf tai APí*cchtoooíDt таашопЬеrfchept / tuant baat lîilm пиТЬшиг1«еепфер< SbECn 50*""*$ *" magl)«)« titra 6и*erktoooiat rot felliepbt noel) Meun noclj groot. 676 intbichtfban <Ci)iilîclpftctoeti ^.ôtatert toerbrn befc'onl* ■»i. 331 bigbt/om îirhmetghefrdt te jfïtet ten ftECecfâMoajbt beet bebben teg!)en bee йотакт tpt cm £>d)aoli»ieefter $ompctom rannpeboojbe llanbtjatî. 304 fccnlteelaf. 332 5. üip. tà tegijeit alb'<2ban* á>nraf. íbtrafni magü ni" да baat geiifche ftetxfcen. 52.341 nhrfrt imfoaaut en bliirra. 609 brjbteäellcpben. 301.393. OBercr bed fchulbigljen 011* _ , ^ .. 421.422.437 Íjjeirraft gbeíaten/oan ecu on* ^oelatingpe thiUbightnttfrtaffen. 435 bea fteügions. ?ttt ííeügte. <©e tlrafhoojt bemifbaabt Tratten 1 .ïlip.fcljpitengbt» ttbííHCít te ;t)U. 4í<5 bepnft of;ot. 17S ber fcetteren moet met friec« altoceöjactjt/bjutgtbanbe ken tot huer berberbing / injar <ffonfrientiebtoaiig. 230.3. tot hueebetenngbe/öat itt ерш iä bp vuplrn beter ban сел* te.

511.3.4*0

juta becoo2;aacltt. 376 <©'affierfu>aarfte (trafш be jelf■íCimfta oo^'afce is niet be robing ban elrk -}gn opveclte toare teligit/ maat bet fanent nljarbt. 460.461 omiigfoeubt enbe Ijaar fiaabf/ <&t" bcfdjaamrlicpbt en ber* limber lift. J7i «ipbing Treffs gcnocgl) is boo? trie tcgijï be ftrligie alteen да» Ctonfcl. <©p4topfelleert %Щ- ïm fciglicn. 454 Strafucsbano met ;nn gije; фдогепюап&еи enbe affnpbí îouber gocbcrtierenlicpbt. 58ljolgiim. 4)9.460.461 €topfelen te beii topjen a <ffim t'gctoctóigii ftcaffen om S* çbeloofa 5aken ban «bange» raben. иг lifclje maar met ban mifboew Ct>ian.$ueraatbt. ■èf ОГргап tooibt be »omití fcns Jon alie «©berhepbmalí 216 tjjbt gtyrijatet. 3Ö<5 bie^.liip.raabtbblgtjt. ■Scannen 3¡uft.liip. bait in 391t tpggr" ^.p,....^.. joerftenftnerluft ^v....^ fljjf 420 metterimbcc}atenberb?iet. 59Î ftrafbaltghanteterneber. nut/in fbolrrfchaBe. 594 66S.669 qEp2ánpíbja0bierbraraintt bebecttben Шпсг upt jgn met fdjgtt ^a"f"ÍÍL"^^J/' termtft teatien Cyrifh toct ben bicne ceniglic merdarecftrt» pbcciglienboûlBcrs tnt gi)floof ia be gDcöaeht? met bjp te mo» «ttsaffennwttetbMat, J42 ggmuptfpjeftnt, ^w


Tafel.

ш©abtrlpfte #ten . haar im

*>#' tfí *>ia»ot frijmbigh. u т«* î"* ._ fS2.727.ft <ttlKtfttie/$mte «poffcicn/ JUpoflcicii/ ri jF^fme/ame letnartelaren. 408.* Olirrefomtecrbe/Catholtifif/ iTOtrrfrbf ен©ооИзезтйг.21 ©crbolging maftetaimroere. 17« ©enocren. ™ 3.iip. poogtjt met een înm nabolglienbe bomrljs/ een torw 1« boqzgijaanbe galle te brr* Î0^4HL. ■ «58* ©rrtocmnglje îSabria до beupt3i.i!q).ujetrp;en. 414л Щщг inaatht ©uporrtirenf maargheen<íbrifteñen. 211.a. ** ^ f.<S47.6+9.649.e «Poet ben gijebjcefben bom bentocejeratycejru. 6+9.t Xotertebjejen ÄOHerreu2C5eiinwgt)j,£jj)L magbXiip. berbcrbms raabtghcbeiMoui Bim «1 w*»XZ~*¿.y¿Z. ©¡eeje en hope mogben neu toil beranberen / maar niet het ©сгРоа^оегй. berffanbt. <5?6.a 3î3ieîiteraet3.iib.}ibt. 29г. ©iphepöt _. ■' 582.a. 627.h ber<£b?iftenenl»at. 223.a «uejrtfbau <5ob rnbeb'an* ter €on|nentiîU)at, 223A jftenomeii <©obföienfl inialötft Sneboeten/enbe anberat tcgtje* na ter 39?ebitantni jrïfa boeleit aanpojrcn. 401 jegghen, 22JJI liet na fteù % Щ. fflooghe onberjoerhere. 582.a ©ífptitecrber«. }82.a.ó27,h Шааг&грЬг. 5aeajaacl)cpbtîoubetoo:bf 3?ie teghene'lanbtsíieli» ghebanne" baarme" 3.iiip. biet« ^Зч^йЧ . 58г.а.»с. ten luiibe nnberfjmiDr.2ó2.2óe Ш % lip. toetten }jjn ber* ЗЭс toaarhenbt brfcbemit be ueef Йд&№а!Ьиа. 2Ó2 ©aífrOrot ofíotHcpW fcuoibt 3f.iitp.aârtgjjc5epbt *9<S.f ©ctbtcucn. Шааго r'boltkmeeft begem fgee" bann? huer $biet.j94.s9î ©tttoo?gh,m jaftíen oojbrlt te herrfce njet^ofb.jietoojbelï ©erûerf/ tyiirftt banbe «Ton »i ■»««• fnmric ötoang. 233.234 ©mrieutrai. 3¡.$ip.tmi batm? be ьегтеш torre jal berfmabe" eil hat?. 241 raa&t barmen fou&eargbec om ent betet niot niet en jal brmíeutoeit. 241 ma boojmaale ;o toel boo?« îien/bat altoatmenbeniieut/ nmctbfcargljeren. ¿î iT^Ttl0 ■ . . . 242 *** X ïtp. benueutbupngblflrfc orrtnœp? anaheben ЬегЬппм fbertoosp? angheben ber bom çhaanbe turifbbtmcfcm. 339

efrallemartelaré. "219.220.274 hjrf¡. 71.294. be 45fttrefo?mOT0e mettre щое be logt)? ban jeIfЬоог be •УДДЬГ. 2,*7d_ ft 471.de. b'-ibangeurröfmette leere. toaarhrpbtberbtognt. aaaacbepbt bcruimt ten (274 с laatften. as «lebe it). Serenen libnnat> жерьтйФооЕшсрпп1.404 tenmaarKtloghiiicbt te fetjan« 4îî.4J946a «egtien


íafeí. «egfoStóitwfifptótiírmagt) l©oo?t>en. Ü&euKHmteiriet. 271.C ЗЭе uwarijcoBt mago nocfj ttj'th. 33* ^mní4itetteimqJlbaiM459 ÎBjteebt. löjcet^eobt OO'Jtogba Ьаас* íBcarccoep. 438.a .©eüiziatt Djaiíg totürtber« moeöec. M9íeeBtíjepbta oojsaatfc tie» reepeitietj'Uaat. Ó56.0 ie batana bonbt. 656jt gljm Ьгп beca мШеп. 489.a U9;eeatt)roat betaamtbjol« ©лог vueibomlaftet hmnten ben/met Cfnïffenen. 489* 5ГГ-..^^_,-.Л -о* Плшлип tarnt taMfMntntrt ©ermaan ban unecoenniet |io:eii ta Koninglncf« ?S6

ШеНгаетзВезЬоцтЬлЦхЬ tDiorg!icn онангшодаш. 3^7 ÎBrt'. ЗЭ e ujet вес nana-? betbiebt <roi«rctcnticíBU»uig. . 222 ïBetteiia onBH-fctjept. 24.a. b.í.2J.25 tegena Be gljeite Bie iribe reugie «mbigbí/ met berftlariiigt uifc fie 5Ön/watBe ftrafia/enöe tot foatepnBe. 447.448.449-451 OSloeBtujetté шегВе" ira bjeet nptgíjerecM banBe berfteerbe Bheleecör. 4Í7 ©cvcettoií.ilip.ftethétot ЬренЬдге betatböng йй €tni< futoetten/ „ 440 totlietoube saerfyaat/360 Sieben Beninern щ%а? Не ointe iißaBiamjcceii. 133 Bâettfftneebt Jj.liqMipteen tráfu?upttoe ^epBeiwfp?eecki toaejBt. 332 ©e U)etten^li.üib.jOUBf до* »orrpté of tíbemuí malte-. 64e jîalli}l.bjetl)œftnopt#an« teujatftdtgjcberboîgltt. 59 ÎBil tnagb Booj mers en Imop bewnûm uwijDea/ maac t bet* fiant niet. 6J6.J Шй tnaadrtnrë metbJoojbey nittmet moojBf. 296/J.ilatt. ©iecerftniet bnUen/wtoghe birmusna ntetala jp imltt.592

t - ghetoben. 489.0.513.» Фи»' uneeatbeobt jgn belt/ om goocöertua'emjtnbt ta nie« inanbtgijefTîaft. 489.C B8jeet ia a.üip.íit jgn fclj?»« ben ban Utes |9olitten. 279' IBnftltnÖö befctnpbmge. 28 îopfljepBt Stoning ïebutiji« tiban©canckrgtlî. 48.!» Y. pbtt Bee boles mem mot bírbolgingUt. 58^ becüapt tube b?pljepBt.ibib. îttmDtg&en. B9ie opeittljjdí teghen be te« . ugie ;onBigHt. . _ »$. ¿jp wnbigbtmct/ Bie tegbert etnbálfcbereugieleect. 670 Zotten ;gn na 3. Ste.leetèi Ьт Шла cfl ©.abtaten. 19* «t>n>pbtofbal1chepBttoea! f.i.aangliejepbt. 29<S.f ZtoaatOt. get ftalen jtoaatbt toobt menfeijen. 294 ©ea maarftepbte itoaatot boobtftettetpe efttogbêV laten« be ben menfiljen leben. 294 aetMjpoftoüftö jtoaarat i* tfSobeebJotnbt. 32+ Ztopgtjen. ^ let зАирвЬб &«ft metse 59»* febabeirt, a«

€pnt».


3¡tuoozgaanbep?oteí¡ toag nu al I bp na nolbmcftt / ate bp mp quam 'beboomoembeî&?pemôbt 3egggé* ье:ф{)р en gebt mpneUmo2Dm;on.¡ tier get CoKattonneren ban Htnftj Щоее$-г met bed toilien aegten.nu 3ulbp intjn 3cggí)é tetft toaat betoinbé/oocii get fojeetfctooojbt: men tent ten man прздп gge3elle. Ш íc& ijemnuujaaggueuiatgpbaar mebe mcpno be/anttooo?be gp:trb borne toan ainttoerpen/ baar gebbe ir6 gf|e5íen een boecr&é m laríjn} œelrronftimfttjs (tefe fffoeefr upte) Iacobi Pamelij Archídiaconi Aedomarenfís &c. De Religionibas diverfís non admitcendie вес. Ad ordines belgij Rclatio, &c. batmen in een rricít ctc.nitt en moet toelaté berfegep* benifteítgien. <©gebMtttt'Hintujer»en 1589. in Cjfeífloffel í&láttjnjs «Dwenerpe/ ir6 mep* ne öie tot ILepbé toel te none 3tjn . get ingou« ben tío mp bjeeber nergaalt . feoout een. baac 3ulbp bogfjelen ban eenber teten te зпп bec* nemen/betooomoembeüanomrh enorçen TLtnftum . зр fegteten bepbe 0» eenen boelenv baar 3p bepbe grofltjrfe bolen . bepbe ggeben ЗР Ьезе guère fcg?tften; nan maar een reltgfe te Ipben; bp na on een зе1ае rgbt t'onttibt up* te: bepbe raben 3p gefttgg totter confetentten btoang enbe tot get &etterboben: bepbe tail* Ien;pfcgpnenmebecnn0 te (гсесвеп banbec fêebetlanombjanutgge «oojtfe boojt bun« % risjje


tigfie fyaiitiert ban апиозйе menftfien bo ЬцрзеаЬеп : faepöe гаЬепзр biefieete&ooitve te tsernorfen/ mette pciîiiènttale recepten bec bïammigDe mutfaarben; bte зр met mogften entftennen te 3ön be boomeemfte оо?заке banbe утШе beg berberffelntBen tyanbtö Ьезес ootiogfteñ / 30 in ©jancfenjtß лЫ fain« neti be ellenbigfoc jftcberlanben : зпп bât met aîle bepbc onbêjcftepben mcûecgn-meejîeten booi зи'.еЬсп 30?Qbebjc6en 3iee6te ban за bolnj-rrjcße / beD?oefbe enbe jammecujchè 3Lan&cn enbe ¿ètebeni Heefïnu ооси Ьезеп ^tofcebjanbt : enbe3íet of gftp Ър Ijtm-, ban jultfe зрп booitflel ; betet reben enbe bemösf ■suit nonncn btnben: ban gftp bp ILipfmm gebt Sonnen bernemen. ©it boerb. i$s bpben Caîoîtiiîîen ntet mtnber gi)eatftt/ban ilipfij iiaerl« ftier bp ben aloecrten ; maat bitter* fíen «Catftoftjcften aangftenaam lOAoat ftuet ijepber fcfnpbensi оо?за6е ig göelneefl/ toetë ЗР befî.borft 3tetmen bat beboo?fcftjebé 3îa«< noniefe benï^ertogfte bâf>armafteefttoUIê: ï>eoanc6en/tn3ijn faoojrcbenfaan ten bette jrçobc . baar taooj ftp 51'jn bonfr befiaat te to* «en in t'bûo^ffij?ebe uptgfte3ocftîe fîof/ baac щп gfteleertftepbt logften boo? biaarftepbt 5Î)E!Ôofbjaarbeïiic6 moeftt boen frftpnen. Шл$ ben gfielectben ban 3toaar om toeten/ batmen met b?anbtfiicfttcngfteenb?anbt en magftbmfTrfieni maar matbnnnen3pmet Ъезе buettoaan-betfianbeíícííftepbtíiñ Вга» liant 3elf bjojben зр bepbe bpben ЬгоеЬеп çftcatftt booj lupben/baar meet berfeeert* ï)epbt0 ban gelecttftcpbtiß / meet ßonfto ban bncgfttâ/ enbe meet roem enbe baat Bticijtjs/ banlieftiS eft betmfteragftepbtg irawijstot* tec


ter berbùibtm Umibctt ttibt ïanbtjaten rufi enbe 3rfterijcpbt . 3№ bit fjûojenbe ^epbe/ Í3¿prmonbt tefe mert&e bat gijp cet- utoe ou* be fMjoenen/ ban oube зсаеп wit berieten, taaar 2&pemcnbt öier /bit зоиЬе и tori коп« «en anttoooibé. €i¡3 onnobtgftßrpbel^pe* monbt / fiem te Salen . gfip &cnbt 3dflesen, cntbtebt bat boecfe / leejt enbe oojbcrit / ban зд1ор toere" bat it6 и tttbt îrggïie. bat quam it& и зеддйеп , %bitu/ icb mbbt tt boem Щр ftlfepbc/ icb tormam na t'boera/ ftteegï) enbe W bat. ttoelta tefe toanbt / ban Ьезеп infjou* torn-, opt albetBojtfîe; gier bp goetooegïjt.

3©att3atcbí$amelíj boecfttioojfcltteuen» '.'

3to?tmöDubenk Des cerften Hooftílücx.

.:

^at een relíete ttnbtûtïjtg Ътг fó/maat öat Duo? ttoeeu¿acl)t ist rpfcen öerüjoeft toojom . alomen ggeeti.tteec ф*ши tí pa# **Щ£ fcrnicn* Anrwoorde. 2ojgottné boo? <Cf)?№ rí?rt toeriuoetfntg/ 30 öceft men fclepn&ftroutoé op 3tjn tooo?btj be tootfe enbe gromfeft 3ijng Hercr/ baat bee peUennooitenmet jeggen bmnog&eti batss engfjeloof. ^aatoooîSeeftmcnoptbe^toeritë rficö Я g toîUen


,« Л. . 4..K„.i.... li totflenftaanbeSouben/enbebeö ïanbte an* flftenomcn reltgie befcbermcn / mit* toertool* mtrane banbe toare /bie ban raeeft bloept/ booitCfutftenbïoebt/aliïcett 103e onberbê boomen, bttss toaantoijffjepbt maat toare sotDepbt Ъоог bei ^emelfföcn tner momnsp íoaut bíe betbíebtmetten fíalen / enbe gne* ïjtebt met bes toaarbepbté 3toaarbe / зпп rijefe te befcïjermen enbe te bermere.bat bet* mago enbe boet fier. д , tOaartegften 3onbtgIjnn bepben (гиейеи Ьезег bepber ûaabflupben raabt. toant 3p le ren betoaatïjepbtmtlrtcmtoen/enùe ber me* fc&en armbetroutoé.btebermagï) betoaat* fiepbt met te toeberfïaan. <©atiö ban een berfeeerbe raabt. bte mbtöt noefj centgftcnfclrijnï)ebbcn/50 noptbalftije reltgtc be toare ehbe babbe berbolgftt/ maat bte fieeft altübt ben toaren $¿ouftetcn/€ñ;tt* (tum/ 3pnenHoo|reIcneñ toaren iBartela* ten berbolgftt: inaar nopt Ьезе be toalfrfje/bá met huer ContngsS toapen be naarfete toaar* fiepöt inet bannen upte Serene / mpben enbc bo<u#epbenfiouben. batís boben norh, bei* jagljen.

-...-"**- DcstweedtnHooftuucx.

<©m bat Duwgftenteenßfiap ей цты gljefpjafeen Der ímaDé Don* no3elcnütrIepDt too?De\ 50 ttwfijj* De De DupDel öeerfte ttoe тетфе: get UHlcfeeenDe met anDettf tDûjDt Daar sôe3epDt met Dele anDere erem*

1


mmpeten/ acamen tiptcn oubeti Antwoordc. ^obamgïic quaben hciitmcit met boo? Siaabt/ofmen не itfe baar boo?, tegïjé beer* e 5i)n bc voettf tot luaarfrijotiîumglje Dan» bertnberbtebt benatutejelfgöeloofte gfje* ijen. toant triemanbt toil beb¿ogften ;tjn. ^egbébee^ernentsibebjogo gáf Фоое «en maarícfiomuébe tuet/maar ftp btbt gfteé gfteiufíbigf) bcíct . 50 mebe met al banbere. totfbpnuüjp3erofbeter зпп ban <«5obt^bte befteerfrfttbenbipenmenfcftemet bjpe gfte* boben/niet met gftebielbtgft bebbJingnen/ ahornen paarben enbe mnplen b?epbelt; be* lohenbebentoiUighen gfic!joo¿3 amero enbe fhraffenbe benmoebtbrilngften obertreberjr. Haat bemaarftepbt benbetlepbers* ober« tomnnvbooz 3ulrrbe6ent manen enbe be* ftftamen: зр en cufien ntcmanbt -, ten toaat ffp beb¿ogften toilbe jrjn; berlepbé.men fefto» ne 3tjn lebé/ frñenbe зпп name/eñ öoube ftent boo¿ een ферЬеп.Ьне за! зи!с6 een ggelobení bttöCbnfuonö íüomncr. gftmaöigije nim ble bietfbieberlaat gftp/ enbe begftceft u on« öet 3ön$ bienaatg -, iBopfi ; upt gftebtenbe frretignc biet. ©at£ СЬштзесеп / enbe nice €fiitjítani3eren. ИЭааг gftebtebt u CBjifîusi / ßettersf/ bec* ïepbers" of balfefte $}o$betm teberjagften/ te berbolgftf/ofte boben^nergljenjß.maar ftp gftebteötboojgaanjsbat Uip onjs baar boo; *uïlenUjacftten/ ínter blieben enbe met gfte* loben. .©quaincUaem&etietoctaïjebers. . % Щ Des


" ■DesdcrdenHooftíhi«:

«©at b'afgoDentnenarc ей qttaà lien alttjöt €>оЪ№ Ыепагеп ende Den Qutbtn necDúigben eñ ooöen. "" Antwoordc. t©at ijJ bctoaar!jepbt/bte befc&aamtu mt* toaatfjepbt/bit mcttbt gbp met/ i$ bat Urijf* ¿epbtítoat ghemeemf m Europa здп meet Ïjûo?afgobnibienarenberbacï)t met reben/ öanbieutoejelbei Фор becftaaït bec bjomen becboïgoertf Dan bett(eerften broeder-moordcr af, vandé gheweldigciagherNemrothaf.vandegodFozc Sidomyreré af,vanIfmacLEÎàu,Laben, ende den grouwelyken tvran Pharon af, de Koninghen liraeis, Iefabel &c. en dit tot de Pharizeen ende Ioodtiche Propheet worghers toe. Ziebp tiiet bat gïjp u 3*ïfi» mecçbrBttpï: ioepgftentlütß mst bec Jfêartelarm bloeöt befrmlbecr.bat gfteen ban aï b'anbec gfje* meenten(aï fioe to« bé «©encefftöe utoe boet* ftaopm begannen na te teeben ) 30 epgljenf I9cßgf)enjcbtö ubje boa¿tgl)el)aalbe tpjan« «en enbe gnciöelbtgQe berbolgûec*/ ate u fioomfrfje bereite зеШе ¿ bit íj* toaarlijtfi gßeen Ыгрпе bltnbtbepbt« Des vierden Hooftftucx.

<©aarom ftetbt Her afgotré Ы'е* narengbemennfcbapteteeöt toan «ФоОе üttbotf/ ö'oiKWeöerje ttraf


фЪШЫ tritt OùtbçfotUtuft. Antwoorde. <©пзе$ gBoebertieten&onmgg gïjebobm loaren jjem Itter mebete goebertteren/ baar* um öp; oíe al toeber atfiter ruggfie (teilenbe; loopt tot Jfôopft bloebttoetten. bie Ijoubè";t& fcjaat -, batmen ben afgooen btenaren за1 Do* ben/ maar 30 fjouben niet здп£ Heeren C&tV ftttoetten. ;©te gfjebieben one berafgobenbtenft te blieben / enbe ong boo? b'afgoben te fjoeben/ (in£oj.io.i4/i.3|oan.J.zi.)b?epgïjébCb£n: afgoben btenaren bf Hemel-ban ( 1 Лог.б.?) maar nergijems Щрке ftraf / ban of boobt. ^inmergí ute en berbteben oocn ( batjj meer) ber afgobeerberjs д&езе1Гфар ntet( 1 . <2to¿. j. 1 о ) maar laté toe baar met te estén en o¿inc ben.i,€o|.io.i7.ett. " JBaar laat met Cftjtfrus/ban jiBopfeg nu поф опзе üjctgfjeüet toeje : na biíenjs oojöef sannen be afgobeerberjs mpben/ berüolgften enbe bobé ¿за! be fioomfefie aeren be rerôtec sijníb'eerfíe (leen bjetpenííjet aafupt ber an* beren ngfte treeaen i 3eif be groorfte afgob?я btenaren 3önbe / beroojbeeît gDp allen anbe« ren ; u afgobtfcB leben niet boo? t'booî&Qoft b?agôenoe. bat Ы bubôçlbe ongöemöfia« fiçpbt.. ?u. .ti ""'-'*•" "Des-vijfden Hooftftucx.

VfrUt$t QfytUtbft ЩП/Ые UÎQùbte

«peut fiuec rtjcH erneue Ireööm 1

Я njj

Aat


Antwoorde. ©at sp $o. toeefî gftp lupben bail niet gïjt* firaft te toojben / met шве ОДпсеп bre зеше öooi alleutoer ILanbtffiertn lanben b'afgo* betpc 3df met alieenlgcb bon/ maar ootfc (batssmfer)ben bolcbe lern enbe on Igfjfhraf boetfianterenf %eert3elfinbC3S beeren b?e;e beg beeren bjeeflpbe ftrafm ober ben ftoofbe ïjanghenbe ЫезспЛюам al borní bit 1апдзаатлр bomt ben onboctUaarbtgoê gbrtuíß /eñ beeí te fnel. jlîaar toat ggaan jpfôopfeo tuerten onjS Îanigôebiebt ftp nt Cfetfrt зипг* Beeten nie* eítoattoerenoocBallebe3e3aíícn be bette« ticíbaar fpiecrbt u boetb af/tñ baar fnjeetbt fjet oube Œefîament ( baar gfrp ьоошаапй típt fmeecbflmet een tooo?bt af. Зттегй be namf;6etter; en tti baar met еепб gfjenoemt. ie Dan afgoberpe enbe betterpe of <|>ccterpe metueen3etoebmg¿ 4 Des zeften Hooftftucx.

x®&t be âtttttpt een зеШе bt¿ fcíjept öeeft met D'afgoöerpe. <©'ouue Ucrdú uaDerö mt imp* ben ùet ^.fcb?tft«wn/ia oocUbà* poftelen noemen Ш Duptolllerm* j$enfcetterpe, Antwoorde. Soto'rbt bie nalfrfte leer met grjenoemt inbe bjettembaar gbp bit toerbolgben/ brrja* gljen enbe ùoben bet betteré ttpt boo^tbaalt.


'"У

îraé5t}nbfitttoc;m'ctj©opft;tortten.bie5ou< Ы оосб in ffôopfeg upterlpbe rtjc& met g{jel* tien/bele mm in CftMfii gijcefîelpfte rtjcfe. «Paar \jmDtmcn oeu name Herten enbe imetg/baar io liuer to« enbe fitafniet ber* Sorte, bet-gijeet jBopfcsi firenglje toet/ maac ntetonö ïîomnrr gijoebertteren toft/ 30 q\)p met u feile Iianbcling tegfté utoe mebemiecô* ten/ ban biegljenabtgíie^ecregDeenfrtcnii teegter ober u inabenbnlt. Des zevenden Hooftftucx.

^E»at öaaromme oocU möett № fiele der Vetteren 0íjemepnfcljap toerût üerüoden» Antwoorde, 4©atöelpet9ter altoebcr booit te nomcn metbegljenebaar gïjp nu 3elf íneeft toojDt SfieijoubeníícB meen met ulèjonljeten/met tebelié/metéamarttané/metafgobeerbersi/ met Stnttdjtiflen/ met Ш&#5*еУ âabureen: ité ootß met bedepbersi/fcbanbtbIecKé/Jjon* ben/ quaabtbjermerjs/ bpanben bejs fecup* Ш ; anbeten ftrupcenbe/bte met en blpbl in Confit tooojben/ pbele Mappers/ bte ben rccöt lerenben berbolgl)e7immerí¡ ооск booJ ftooftfeettersi : ofijS u boouiemen te betomett batmenmet«Iupbé3elfgi)eé gíjemeenfcíiap en moet ¿ebbend bat зопЬе meefî elcKlictjt toeflemmen : toant boo?3obamgô ft&outoe* ïijc6gôe3elfci)ap boebpu 3eif ban meefi eleft ftennen. ~Ше1 aan/men mpbe u lupben met anbeten i»toe^göelpfeen:3obaar eenigoe5dn.bat 3ul* ЯЬ Dp


to

Ьр lieber ïpben ban ЬегбаШеп batí anberatí titmr matfmgft 5önbc;berjaagöt/ berbolgbt cnDc gfjeboobt te tuojucn .ban зоиЬр oocfc toel üjcten-,t)et blabt ora fcerenbejte зсддоеп/ batißopfeögtieen gfjebíebenenbeeft inbeit rnrfce Ctóflttne 3Ulcr зоЬатдпеп mrgh cnjs en bebeelt te boen: inaat allée met tuaaríirpb te bertfpen enbe te befdiamr / boo : l^epbene» te f)ouben/te ipbcn enbe te mpben. ^ttuecftmeniüetlutteluptenumen glje* [jooit оаагшсn и ítfrgí;rns na inne mat met w;rIfoniatc/öaarßf)p anbeten met ijabtut w»tgfKnietenли at berme gebet Dorí) bat gíjp anbeten fianbelttegben be biet bet nature« «nbe beis^emel-3üunmg!S Cíjjifttíbtesalraet aJttjbt Ipben maar inben laatften bagij 50 frraig&elgtBaliS recíjtbaarbeítjrfe otubelen. DesachtftenHooftftuex. '

.' ;

*©at oocfc mttss be Canons tñ Ott ©aDcrcn fctmften üerboöen Ш bc0ljem«nfcljap öec Etettcteiu »

Anrwoorde. V&at en îifn ber «fiïbangeltften enbe *H!nofre« ïcn fctniften niet.bte en bebben bec jtelen art* 5en of bulpraben nietberbobé mettrn3tecBé Sbemeenfrfjap te ljebben.b'?ipq(telen en ljeb< ben tien {teueren met gfiebloben/maar tot h?recingije bennaant/of met IpaarlKpb Vue» feuftaan. #are.n be ^aburren ^embettrt^ibie fjeeftbe ©eere göeantUioo^Dt/enöe m Ijuer, ficif(tengïjeuanghen/enbc boo? bé bolcbe be* fcl)aamt,5almen met ben Utttm iwî ïjanbe* 4 , . . 1m;


lin : toat btfyotben €f)iifti jongfteren mcnbt «nbe topfijepbt / bie Jjuer toeberja&en met m jnogfteñtoeberfraaní Cot bermpbtng/met tot berberbtng bjcg* bp utoe(mct €l)ii\ti)\Bmt booj/ beíjalbé era upt^aulo/banbé feetteré te feljoutoe. loa лг* omme raabp baar nu tegfté / numero tegfoen be toetten banbe âoomjcfte ïterefee 3elf/ bp it jelfbaar angljetoejení ЗЭ!е ÏJOHbCn ban aandenketterennictte rmwejyken,met huer nietghemeens te hebben , verde van ц af te weren,afte icheyden^ ende huer voor vreemdt te houden . «©te fachen met een toooiöt ban berbolgbé j beel minaban beben .Haat uuict toepemanben tegbmutoefttopgrje Cfi^frí ) toetten ontoet* ielgchteijaaöclcni Des neghenden Hooftftucx.

Щи Ш#$ toûîbt mec Dcrem* pdcn&erouut $tfto;tm Ьсшсзеп, Antwoorde. «tjn erempeïen betop3tngïjen í onfclfcffie* ïpïte «Brempclen ¿ trie ontoettclijcb enbe tnbe ^.(Sttoíftmeten3tjn доергезеп* зр toaren MPter Soben <f>pnagogue betfroten / bte met 3¡efu enbe зрпеп jongfjeren goemeenfcïjan fjabben. зедЬр bat erempel te totllen bolgñév t>ele3uïlen«ltc0tg9eloben. jBaar toatíjouben bteutoeerempelébocfj enberjS mne/ban iner naafl boo?fcftieben tó/ ootftmet mebe te {parken /nitt te ftanbelen nocí) te babettfop toat frraf? op berbolgttt eñ Sfieboobt te tooíbetií met ее letter baar ban/ •vTj roaai


meat op ffraf ban uptet Sereiett berfíoren te too?ben.boetmebe зо/зрзиНеп baar та ttJOö&elijf6 berblpbé/ enbe biûlijrfe от &Ш* fit name Ipben . bit ïjeeftmen ooefe m ощеп tpbtn niet 3elbé gö cwn/baar 5t> ban u U ben/ tguttt mcûtocet be fcfiapen bànbe toolben/ îiiaac met toolben banbe frfjapcn/ te Ipben« l Des tienden Hooftftucx.

tDatûûtfeoe ffrepbttun met en. tottom roetatm DermcuttJingoesî euDcnEeUsioniß, Ancwoorde. 310 bat met u al recht ton'ö betotj0¿bfc ^epbenen baliche <6ob0bten|îé fiebbenbe/ея ipben in een lanbt gfieen ttnee religien : baar* em en begoßen top feomanifien ; ber ЩерЬе* nen / enbe niet Cgjifti/ nabolgfter0 torçenbe; mebe gïjeenttoee reugionjs te Ipben . Itjbf bat gjp^epbenen / enbeOupten. gfieen C&ifrené ten за! niet qualijcb ■ . . - ta^gt/ 'J фос9 i0u3eggfienontoaarftepbt/metal# leen banbe ^epbenenboonnaate/maat ооей nu in опзе tpben . toant be grote Œurtfe ; bit onöal te toel nan fieerfefiappenilöbt oocíí Cft?ifteni &fo* 3!obé . upt ontoaar tooo^tfleV en treffet men gfieen шааг beflupt. ' jBaartoaarom calmen niet meer bañera relime in een lanbt Ipbe" i upt Ъгезе ban €fijt? ftt/ ofbä be0 3аерзег0/ be.0 $au0/ofhan an* bete toeteltfcfie fbincen rqtr benninberín/ gfieííTegíjen Cfeifri tíjefe en betmogôé ооск beftelfcfie noo?ten niet. 30 en fiínbert noeg minöert gheen toare religie / maar 3? eert en


bttmeett aïïe toercTtfctle tfjcBen : toeïtfcec pinten jico ni« met ghetoelbt en (leiten te* gljenbetoaathepbt. JBaat 3ijn oocít ö'anbct religien balftlj/ bte toegtjeiatcn begfteren te Шезеп ; hot hon* bp baar boo? ; ftebDp De toare ; borg crntgft» 5tti0 ъщтíi& 45ûb met u/ tote wag!) teggeit ti 3íjmtegften Cíníffum enbe be зрпеп/ toteníf 3cgi)c ticjraat tn Ipben eñ mubeh / met in an« beten te beftrpbení î©at joeefct gftp/fjet Ipben nfet.ïtet moepe* Incfe fîrpben in be toerdt зоиЬр gftaarne mpben/отзо tort fiier in toeelben te ruften / altf I)ier na metCfmfto teberblpben.^ier in/na* tnentlgcb in Ьезе toereltíi-, niet Cftjifti ; Ьгейе te btfiouben / ís¡ Hinflug met и gfiatitfeînc& «П0.

IBant bie fioubt met и get oube argíjer ; al toaar ïjet nieu оосв betet /bert betet uoo:t Ößeineen befre. toienstfbeg ^emel-Uoninggi neen/maar ber aarbtfcöclttmtngöen gfte« tncenbefte: bat atfjtmé meeft/ bat зоесЫтеп meefl/ bat fieeft ooeb öe meefte anijangftersJ. SuUr^oubemetubepöen eftal utoe gfie* 3ellé / oortt be ФирЬс! ¿elfbooj betet fioubf/ от зп« tpjannycb be5<t bjebelncb in te go»» fcéinbeoube ï^epbéfcfte afgobífcfie <6oobf* bienfîen met te mogjjen berníeutoé inbe toa* re <i5oobs¡bíenfr €ЩЩ . eñ batfiíelben Ь'3(« tfieníenfer afgobeerberss ooeb betet; eerfl tegben^otratem enbe na tegfien föaulum-, tñ bat binbenootb betet boojíraer be licht* blucfirigfteblebermup3en/ ban booi ber зоп* nen aanftomft upt Jmet blinbentft te moe> ten betören, - **€$

f■


DcselfdcnHooftftucx.' y

.

|

&ùùtbc$t tyt$t щт оогк bet €ljflumt eerfte t>ertjol0iti0& фт bat ftuer toertiolger0 toaan* ben / Oat иегГффЬеп ©ouDSöten* fien met en mogtien toojûê toe s&e* laten зопоее Dejs gf)emeenneften0 Qvotebtmvtc епоез&аге Гфаое; Antwoorde. к ^at ig toaatíjfpbt.toie toaren be ЬегЬоГ* efteusí be 35ifTiöoppm enbe ßfiattpcn/ jeg* Dp; al30 / tote be berbolgftbe Î Co#us¡ jerag (Зоап. 1 1 ) enbe зрпе íípoftelen ( 1ictd.4.+ 6,t 1 7.t 1 8/ 1 9.) bíí; alo oocb tf&tfrug ; befcftub« bigot toaren boo? betfîootberg bant gije* mepne beften. ЬагзедЬр jelf/mbe bat met toaarljepbt. BDiebolgïjbpmettcn utoen fiier тис na/ tie toerbolgbenbeOSifTcnoppen eñ IMjarijeem efbenberboIgíjbé€ftjt|rammet зрпе 3îpo* ftelf^ntet оезе lefle / maar bie ccrfï gfienoem* be.<® Clwtfí-moojbe!p6e/ <© 3tpojtcI-bober* fcíje 2&ifití)oppen enbe фоапзееп.зогоере be Cocfcocfe зрпеп epgfien name upt / enbe 30 melbt gbp u 3eífopmtítjcb <íappha(fen enbe ф^апзееп te Ьзезеп. терпЬр оосб bat be ou* be boô met зрпе robe boffén;be bloebígíjé Carbinalen; ueen ЫГЬотзиНеп fdjeiifBett от bit и î5alamt3eré eñ toaarfiepb 3eggíjení ©te зпп nu be ^Matufien ín bit bfocoí« fpeïibe Зйерзегеп; 30 #epbenftfte/ ató Cö^ift* Sftenaambe. bie bjeefben mebe alsS îMatusî/ boojmsoflwn Öwerber afgobifeßcbf Щйп* jeuffôe


#uftge$apen/ti<Hi? одеоет bettoare Cfj¿ ftenen:al Jíjoetoel bieonraceltoaren/gbeen op?oerbersi toaren /eñ bepolítgeque toetten дофоо^аат toaren. t©ergï?eIpBeonnutte Ьще boet gïjp lup* benote trotten oubm Роапзееп/oetß u eer/ baat enbe flaat / b?eefi te ЬегИезепj bew uto« pinten mebe Ъщт/ banbe onfcljulbtgije Conftené/ofban оппозе!е boolbertf : bie göp 3objeeflnc6boet troffjanbelen met bianben enbe affnpbenrbat u be gljetoeefue beràcôttn* ÖOe fcftabe enbe berberf/ fjter enbe elberö im âltreftrenbe obérai «Europa al mettoejen iiegmntteb?epgl)en. 3n al oit Dele ^ooftfhtcfc en binbe ten niet tebertfpen (toant Dette al toaarôcpbt)anbetf ba bat göp baar bp toel gabbet rnoghm (teilen albufùamgljm bennamngfie aan be* toerelt$<©beröeeren. «©gíjp itep3er/Jontng5enenbe ЭДпсеп (шег gabt göp toel Htpfmm tot een дВезе! in gfieitregfjen ; ate mebe 3tcfj 3df fjuer raaöt göenaacht IjebbenbrtbteutoertjcHé beqijmt te bermeren enbe riîfteïrjciï te Ы}Ш: bolgftt прртьезеп tttoen #t!atum na /als Ые be SoûbtfekcBtflcôop епЬеШанзееп/eñ ate Ьезе meutoen Ые oube 25fПГфорреп eñ Ша* rí3eennaboíggcn. t©íeenIíetenníettoe Cfmfhnn.toant bfe anbere enbe met be Jfêopfaifcïje Сегапотеи Énbenieutoeín5etttng|)cn/!n plaatfe banbe oube;inb?acDt/ noto оогб níet €ljnftí jóghe* rcn/bñreen anoer ofonbe&enben <í5obt; na* mentlijcB €&ifmm/ maar met ¿Йорзе; иге* Sulcr en ítebben оогй/ &eSaIbé#flatum/ niet


Л6

met geboomt ; ttpt Ь?езг ban beratibttingB« bcr rnctmi; beeie toernuftigfte ï^epbenftbe ей alle ^obssümcfttighe €ö?iftgenaambc &ер* «ercii : maat bernolgftben met bup¿ enöe «Daarbt5ult6eiïernteu\»erg enöe berftooj* fcersberrncben. Zulcr. bermaant/jultr. roept enbe juïtjc leert / г'зр ti)bt ofontrjbt/ met mp alle gftp «heleerbe mebe bfenaren ьезе$ ftepligben luoomfcijc" enöe Catftoltjcjcen rgcr/ oocn me* be ebr ftoogftgdeerbe 3u|re ÎLipfi.offcftoon been of báber recgt bigg ftljpnébe/опзе Pool* fchubé Pjp;e onbemn^mgtje aberecfttg ber* ftaan cnbebjepnícrt) acitfen/jabcraehtentbeit meeften Ijoop ; $icljüjní¡ toamnbe /;ullenst fioogg achten /boo? «&obbeh)c&e togfhepbt acoten enbe om IjuerberrgcBé nuts¡ toíllen/ 50 bjpfelncB als¡ begfteerlgcb bolgften. фезе of bcrgljelgc&e *орзе bermanmgöe ggebjacfeet maar in bit fiooft|rur&: bit baat bp gftcBomen зппье/ get зеШе 30 botëomen/ als get gíjeíjcél biaarftepbt isvgficmaacßt/ en be¡s te meer bmcgtbaargepbtjí m 3icfi gfte* ï)aDt3Ouoci)eb0cn. Des twaalfden Hooftftücx.

^at оогк de ^ерйепГф Шт* ven De Tecten toelieten/op Dat De €(mftdtícUe teltgte ш te eer 50ц* DeöcruropttoojDen. Antwoorde. ;:■>-' 1& bcrfiaal upten tbjpfel-fto?ie ; boo?fpect tnetbeel45riec]ce pbelfiepben befioeft ggeen tegfiett


17

îeggcn f&eßen/altoaat battoetgaaï fcftoon toatacftttgft/ toant get ig tegften u 3elf.30 tö meöc Cppnatri зедддеп ftter / ttoelcfe toaar* j>epbt/maar toaarbjcn uto с ontoare mep* ning gantjS omftoot-. 30 betogfbp u 3elfs¡ on* taufftcpbt mctooth utoep tobonmucnö on« luaatftepbt. 3©antbatmi3ebertben jare гЬ£.ггд. tot betgbttoebatbe Etoitfcrc enbe «©enetoen* fersí u toertooíflmg met toup? enbe 3u.1a.1vbt eerft begonben na te bolgften/ts¡ elefe cen feen* Igen /bat be Äoomfcge Catftolgcfeen alleen be lupbcu toaren / bit alle anbete ûeltgien of pectén arjo toertoolgftben / зопЬег toan al banberen booj eemgft $¿tntes¡ matftt toer* toolggttetonnben. îiaattoolgfttnuepggentïgt&upt be toaar* gcpbt toan Cppjtaní tooojben; tooo? u 30 gftp toaant/maar tegften u mber toaarftepbt ; Jjíerbpu3elbe íngftetooertíbat заЬпеп befl 3ien/ afs¡ men здп retgte mepmttg 3tet. ©te ig /bat be buptoeí toertooíggt alie bte mette toaarftepbt gem m ben зрпеп tegften fîaan enbe bes logftenö topanben здп : maat met здп townben tote met ftem be töaarftepbt toeberfraan eñ onber здп gftebtebt3gn . зрпв tomnben enbe onber3aten toerboïgftt ftp met: maar met enbe boo? ftuer toerboïgftt ftp зрпе topanbé;namftlgcb ber toaargepbtg bmnbé. дЭезе^о ftter uptbolgftt; toaren alie bte ЬоогГз tgbt lang bertooïggt toanbe йота* mfîcri: maar bte toan ntemanbt ber anbeten ggemepnten . magftmen Bier met liegt upt ooibclcn Inietoan alien beg buptoeig опЬегза« ten enbe tomnben . en beg toaarftepbtg topan* ben¡ oocfe tote toaar tegfté beg buptoelg topan* 35 ben


18 ben enbe bcjsbjaarnepbtíi bîunbrn toara. ©oojVaaar ja me* . 30 nitbe bat gíjn ïupbm teter[)tu boen octgfteïi)tbt bpöen ферйеп* fcften -йсрземп .toant Die -, tipt onfcunDe Der toaarftepb'&£f!#i-, onbertomlpbe moglet* fiepDt/met Öiier 30t toerimft mepnDen sgn lercbf;cptc tfeentootfe gftegrtmt sönbe /от te fioten tttielcb omtiogftclijcb tjö. c£nbe göp/ notfi €\зitfhw norft зоп Шаге iter töntet meet bau be^rpbcné неипепье; 3ojgï)t/<6ob-ujoubt0/ bat net met boben ber betteren/ftuer meeren/ öe Cjfeifrcnen minbe* геи enbe be nertíte <£!)¿t|tt bauen ;ouDe. <© toancntle fhiKelen bev bereiten €i)ji}îi.«© <j2gtuttftft riebt/bat bjieecfet entier 3tjn fieeru berg t) aribt enbe baar boo?jreec&t. Des dertiend:n Hooftftucx.

^at от Ье зеШе оогза&е öie btn $epbenen pojöe / ooefc öe ferner* ftbe entjcrtotlienöe Шрщт/ öen ¿ectf weiteten , te toeten op uat o¿ Сафо1рйе 50uDe mogol ШЪЩ* tien, Antwoorde. - "\■'■'■' tritio eeneremplaar betoijgbantljoûj* jaftaanbe tjooztjrel : baar upt mebe /enbe om bit selbe oojîafee onlocftbaarlgcït blijtSt bat bt ôoomfrft'e bercSe ; alg boben alie" anberert Cftïifttbtenarencnbcbebjaatftepbt in ïjuer bctboIgftenbe;beiS 1intitft?i|î!S bienarcn enoe btstoaarfttptrtss bpanbèn здшепЬе bat 3»

irotB«tffêi}hrai гшфзвп toaaröepöt/nocn


It

Ifjnfcertße inber toaatScpbt en Sennen /50 Iter boo; met onttopfltj cfe befcljcpbt nu ai i& DesvierriendenHooftftucx. ■

^at üaat testen De elften Ыщтп D'afgoDerpe fythbc при Anrwoorde, Of5p marijt fiabben b'afgoberpen nptec onberjaten bcttt te toerpen / ig niet ggcIoof> Intn/maar \»eí upten Cempeléîbit betmagß b'<©beri)epbts 3bJaarbt / raaar bat met ; nig ЛиезеЬе allée in beg \uaarïjepbi8 bermogfjen. JïîaatfcaiGftpbttpjijfîmbcnouben Step» : зегеп/enbe lafîert ínben Cbangelíftljen Woi* fien / en Ш in и níet te рдаеп : notö mm bat SbP met beelbé o» te recfjten/enbe met и leere anbe bcelben te eercn/ be afgoöerpe 3rtfber* ûoj3iîafiit. bat i$ ftoubt enbegeetuptecneh monbt te blasen /enbe еепзегое Uiercftnute ?îP5en/enbebanteftoelbeni v -/л Des vijftienden Hooftftucx.

^ac СопЙапптш/епое $pne 3ûtie/oûrU &a!rmmtamt0 tñ boo? Juer nifDe 2turelianuíf ; íjoe toel nor^taní? em tyepDen; öen<$atm ïïuer typijcpöt öenanmi, Antwoorde. ^ßt3P30.anbec^ep3eren!teteneIcfitoe/ Д& g n«


•to , . . na 5tjn фЪЪет bttf)epbt te lebe*, biete®« uteen outnic Ißtt inné ijanbelbé/ lafîert göp/ banberunjíígop. jBaattoie i$ be rcrfttery bie ïiet boums in« in Ö^cft gtjegljeben • öre зйоотГф &ertfce/uûe al met з«* ijepligb щсзепье. «Eietoaö oorfc aanSlagfier/bíe mogïjt bit ïjepbe met шезеп .mm moet Ьезег &ерзег Îianbeiingljc ootfi niet oojbelé m bejï йоот* ¡rïjen berree /maar na bec ф. ,5>clteífturen icagÖe.boetmen bit/baar за! тод&е!пс& ее« anber oc^beel upt 6utnen.3.mmersi i# bit Huai be öanbt onlogftbaat/bat bie Steueren meeft al in 3ùlcBtjùer btoang tet tjuet g&elo* toe (baattoe3itfcbe mibbelen fttecfcten) niet nagiefu Cfetfit metten / maar ulattelijefc baar tegíjen bebé . íjabbe be ßoomfcije bereft maeöt ben Заерзегеп 3ultr toettclijtït te rabe tnbe in te gfiebeitf 3ijn alle onftftèiftelijrfee/ja toeberfcöjiftelijtfte crempelen/toetten от na te ijolgoení 3íet baar u fetjone Ьешрзтдйе. Des zcfticndcnHpoftftucx.

tDût<0râtiattttii/ ш& ©aïentt* tuamtô be ttoeue/enDe <адео&оби£ tie ejote- &№txh öen fettttrfmet placearen Ьемвопд&еп» Antwoorde. ^at ií; aïletoetten/bie eentçJejfeep3êr|B; ЪегоегспЬе be betterm; fiebnen g¡jemaae6t/ fete 3ijn Cfoíftelijcb/ enbe botu allen фгтет nabotafielgtfc. *©е tjûûmoembebiie шще*

шОеЬЬеп\»теп00еп»аасГ/ьаагшеЬезр


21

ûett nettere bebtoongen . baarn befjoo?tmea alle ft tier toetten te öoeu onberftouben епае ben heueren baat inebc te bebtotnghen. ©aartoo^benbooj berßaalt berfegepben toetten enöe iMarcaten bie bpbe b¿;e boo;« noembe Заерзегеп зоиЬе gfjemaatnt здп . en baacmebejouöeftetopfcbjift be;eo" ï|oofb» flut¡cgOenoego3aá5íJnbeUje5é. ШеЬе 3cgt/ jgn ban mebe allée anbetet itepwren luette enbe idlattaten ; bíe ben netteren betreffen / guet üerrк с te fjebbé toelaté/ja bte be ûooin* fcOe&erceenboo¿ netterfcO oo?be!en eñ ber# ¿¿pben / mebe te ïjouben booj £g¿ifreltjt& enbe boot alien innren nabolggelgc&i bat 3ulbpniet3eggfjen. TOaatommel зШгбе З&ерзегепздп зегое ütetterengbetoeeít/ of toaren ban netteren mbttfiucSberlepbt/jegbp. j3a toteng ooj* beelí ber fîoomfcftenBercficn.na bat зШсне Зйерзегеп enbe ggenaambe netteren get ощ* öeel¿elfgljeflelt gabben aanben iloomfcijen Bertfie; aan Ijuer nartteítoaar leefimen bat. joubet een ogrecfjt oojbeel здп/ baar be aan* ftlag&et 5elfrerf)ter i&i «©at en за1 ntemanbt-, reben ggebmp&cn* be;ineer Bonnen göeloben ban gp maglj gl) e* loben bat get oo¿beel ban Capwgao" enbe bet $M1 arpeen ecu oinerftt oojbeel i$ gíjeluecfí ober get onno 3¡el e % am 45 о bcjs.Jl} at г 6. 66, jl) aar ïîoe calment een onreriit ooibcel noemen/ baarmé зопьег te oojbelé na €ï)iu fi! toet/ peinanbt m be; с bem een netter oo?* beeltí baarmé berbtebt te boen/bat £&¿ífíu!S teboenbebeeltílnermofíboojal здп betoe* ,cn/3uler Confit toet te toe3en.<£fj?iftuíí;met ep5trof&опшзоеп;1!5 ggebtebec ober be 25 ig 3«ïm


zí ten греб. Щ göebieben be Заерзегеп nemmermeee pet jegljc betoet Cf)ií|rtímoet inen fjucr toet* ten in alies gt)eíjoo¿3aam зон: toanncer salt ban tó'bt 3tjn/tot?ulcbe $¿incen te anttoooi« **.*•** ben: men moet Фойе meer/ ban « gïjeïjoo?* jamen i ofзрп aliene jîtëartclaren / ooca be ftoomfttje ùit tegfß Der Жерзегеп #taccaten gfjebaan öeböen/ enbe gljeboobt здп / gßeeit jiBartelaren/maar rebellent toàt betorjsi bîengtmm fttcr апЬецв tooo¿t/Da:mp ûoom* fefte «Eatöofijcaen 3eggßent mbtí Щт f>oo¿ ica roepen/ be actсне <6obesS en magíj met bolen. baarom bolen зр al/ eñ $ijn recate ktmt$ / bte anbete 1eré ban be aerefee <¡5obes. Eaat mp antmoojbe o» bit imjn «ggöen Jjojen: ber 3|oben aercae toaa- Фо< bejs вегске. bit magf) memábt; be l^.^>cg^ft gfjelobcnöc; ontftennen. #etí$¡ bolen batmen toare ^¿oaljeten en зепйгаоЬсп <©oDe¡c¡berbolgí}t enbe boobet« bat ôeeft be gjoobtfcíje бегсае meet ban eengl 8bebaan(^.reg.i9.i4.5!Bat.H«I1+z3»3I*3i» u)ontaent-, ijebaps matgt;bie bloebtgge bo< itngften ber aercaen «©obcjö. maar boolbe be^joobtfcljeaerc&e ntet/boe зр Cfjjtfrum ^elbc -, bejs lebenis «©o?3àaer,of 26utöoj;tec boobtbtacljtettf Haat nu ben ßoomfrijen aerta al na toflïe jijn toegfielatcn/batjp nu alleen be toare вегс&е ФоЬез 3». be goobtfclje fecrcae toafl me&e alleen tn Ufotfit tpbe" . anberis en зоиЬе be ©eer 3tcl) baar met r)ebbé laten befnpben. ^eeft bíe 30 moo?beItjcö enbe groutoeltjcft raogfira bolen aanben&oofbejelf/toaarom« . • raí


taeunmBe nier aanbefielfis leben* г W w notij al raeer tceg&claten / te toetcn: batmetbegantfefeercKe/maar cenigfie bet seiner leöen wel/mogSen balé,,toat lebe»; al le banberen/ inaac nteí be Scofocn pausen/ Äatbinalen / Bi^onnen enöe beftietiwrjíí seabpbat/ u epgtjen bertaelntae oponen/ u ttoiltigfie enbe tpanbtliJfSc ja betterfc0e Шщт/ Carbinalen enbe JSifTcÖopne/ |trp<»lé írigíje Concilten enbe lafterlpfce becreten/iufc» fenu ouentlijcn logöenftraffen enbebcfrDa* шеи/ зо baar fc&aaínte in u nooj&ooft w¡. WM ijs ban Sterin bereit ^oortíhiru be.'.* toKf -» bat be aoomfcöe nercne/bte 3elf bicfe raaal oocn Ijeept gïjeboolt enbe nocjj boten maglj/of (50 ö'anöere ieggße) nu norfj gant* ftfötunerboolt i& I até öaar 3dfreciter gije* ftelt ijebbenbe / anbeten ; шезспЬе íjuer par«, tpen; boo? netteren beroojbeelt \уш Ш* habt/ enöe öte boo? 30tnmígí|e Жерзегеп (bic fiuer aanínngtJen) met platteten Ijcbbcn bal mifftanbelen enbe uetbolgljen / na bec $au* Ш/ maar niet na Cluíflt oojbeel . bat if be« toíjí зопЬег betogss plat jegljen bei Öepltgö« ^>cö?iftiSoeV»ijSi. DeszevchtiendenHooftftucx. ;/

îBat ЯгсаШид enöe фопогше зопеп met Conftanttu0 даав&ес C(Kûoûfiî;ftep$cten/oe(relféijûet* Happen зип nagöeuolgltt» Anrwoorde 4în ig ö«r op gfieen anber nobtgl) /ban be uaa|îe&ter Ш} op ßet naafîtwojgDaanbe 23 tfg ^cofa


*4

,

^

©ooftfhifb met an&ettf bâtt banoen #fo«i (foffetocsenbe. Des achtienden Hooftftucx,

tDat bet selber зопеп / namens líícU Cíjeooofmsí en Balenttma* nus de betbe oergíjelpRe toetten fcebben upt0íje0í)euen» Antwoorde

5Гй &íet on ГзеШе ató opt 3efhenbe #ooft* fhicfi / ató m cbe зикр ató batte ínf)oubenbe. Des neghentienden Hooftftucx

v

gngouben tó ban eenbet aarbt / eñ baac emoSeenanberantluoojbetoaarbt» Des twintichften Hooftftucx.

^at b uptlanbtfcöe #?mcè" me* dein baten g&eötede be Retteten Ïjebbenberbol0t)t Antwoorde.

Xtbtt 560t gïjenoegii íjf omnagoebaan te too2ben/t'5P na ofteggen Cifctffi toet/taat ftp eemgfje Tineen ggebaan te зд'п ggetoeefí magö blpfcen : toat Rannen offeetterfegat f&incen boen/en за1теп met toettelgcn moe* ten na boen i bat 3pt toettdgefe ggebaan geu* frenmoflmebe betonen здп/ met alleenmcft bat get ggebaan зр. tytt toojbt berteít ( Ьоф boo| be »artpen 5elfbtealtgDtt'orootflegôeloofmet en berbieneit


Wenœ in fitter epgfim зайеп tegfien finer toe* Ьегза&егзОйое eemgfie Tineen gfjcftanbelt fiebb# met eenighe bermaarbe betteten, enbe. also t*5cltie in bejf tot bw ,5>cfi?pberiß boo?* Cfienomen betot'jö gants niet en booîbert/ toa ö mo tmnobtgfi cm lue o:öt meet- baar ou; te 5eggp/anbetjS ban: toлt toilbp baar mebe 3eggfieVbat ftet be негеве Cfctfti al fcFmïbigji tsf na: teboígnentoat eenigfie Зйерзегеп beb' ben boojgöebaaii.

Des eenentwintichften Hooftftucx.

<©at bet Baöeren gfjetioeleuucfc eenö?aci)teltich ijouöt/öatmm Dm feetteren gtjem typöepöt m more totlaten* Anrwoorde. Zbat ber ©aberen gfteboeïen 3uïcjr een* bjatfitelrjtH зоиЬе йоиЬеп/зоиЬе gfieenfiTnbí/ maatücftt toataefjtdijrft tooiben bebten/ bat beî^abeten met min in Ьезеп ban in bele anbete fmeben oneenjs jijn/niet alleen onber* ïing tegfien elcb anbeten /maar ooeb meeft rieb tegfjen 3icfi зегоеп / enbe boomaamlijdt be boomaamfreonbetijen allen j&antt Яи* Ouftinu0.bu0 ië fbegfim ontoaarôepbt . bat Ofieeft gfieen gfioebt befiagfien : eñ fiter mebe 1ьаамйезе#атеи'но gftenoegft te jij'n be« Шезеп/ bat bet boo?f3 &ерзегеп toetten biet' telntfc 3ijn gfiemaacbt gfietoeefr. Cnbe;ommenu bet ьоо?Гз babeten gfiw bode te betop3é retfit te здп; oeflaat öp trei be mettet ^.^tfijift te boé blpcben. bat зои* De nu be tetfite «nobel 5ijn/ aïs alleen 30 gfie* 35 b loof*


looftoaarbígo tocenbe / bât aïle b'anbete' Ъоогд&аан&е bcfiaan betop3tngfté/upt mm* (фгп bernuft opinten enbe gboebtbuntäen toooîtbomébe / met nobígl) m toare getoeefl/ norfj ootlî bet babeten gftcboclcn nict /alft maat Cbiifii спЬездпге Stnoftelé gfjeboelen bfnrbttetoe3cn. Шзо fielt ôp boo? aan / Cljítfri mgljefteïbe ban/oanbrngljebannente ïjouben üooi eett Reuben en 3dublicaan/baar toe ftp fîelt Cftîi* fh en $auü tooojben. Jßat. 1 6 / 1 Mim. i ♦ i/ a.Ctmot. 3 . enbe Cit. 3 . 5Bat is¡ Cftiifri toet.bie i$ oprerfit enbe nut tot letfelbanbet bereiten argíjermfle/ eñtot bc¡3 ktttm brtcrmglje . be;t Uettet-fíraf CQiífrt enbe í&aulí /зедЬр begftonnen te зпп fcanben 3tpoflelen afinbe вегсбе: ooea m alle Concillen gfiebzupt&t te зпп gfietoeeft / enbe tot noefi toe ínbe aooinfcfte бегейе te gfie* zrunzen . bttg noríj cen ttoeebe ontoaatftepbt intbegí)inbe3eiSl|ouftftuc^ > ÏDant is bát toaar;ic& nemet ban ftet «Con« §antfcíje Concilium maar ou:toaatom toase [o aun es Щи& bctbzanbtí numero toaarom ijctft be ßoomfefte Iterrfce -, binnen Ьезе опзе »cite tpben 30 menigfi bupîeubt menfeftett Ьоеп bzanben enbe иорусп / onber ben name ban betterenítoat gî)cloof;Ic;er;\jcrbiencn be ^»cftzpberjS bte ¿id) niet en fcftamen 30 open* bare ontoaarfteubcn te fchzpbení 25ebelé Cftufcu0 en #aulujS / in bie boozfj Cft¿tfti toet/be Ketteren te bobeníneen/ maar цргейсгевс te bannen enbe booléen #epöm te ftoubé. 30 bieeeг gftp Cfiiifit toet/ bate nice enberftoubé. offtebbp inacftt om Cftufti toet te beranberen tía u gftoebtbunríietrt 'Scon:«


*7 Count be$e utoe rnacDt / en men лаТ mee? ten gljeloben / €l)n'fri toet een rpe te здп ban toflffe ofíoot : bte gbp moogíjt bupgtjen enbe srommen na tt UipDcr belieben/enbe öaac bp ban cet íi moeté Ijoubcn bat utoe itoontfríjr/ mct£í>¿íftitoetten/ber Cftjífrcnen toctteit; cm na te leben ; 3tjn : aïs bis ban ban €ijiifxt toctten ; booj beranbertngöe öer зспзег ria u goebtDuncne;utoe $aungcne toetten maatt: 50 bat top ban met meet t'ontecöt motten gjjenaamt toojben C&tfttanen / maar #a» ptaiien. «Baar nab?engbp tooojtliBopfitoctban* benbalfcben^?opljeet ; booyepbt bebbenbe te 6 omen/bte quatnen enbe 3eggftenbc: home laat оно gljaan bolgben uzeemöc of>o Den Die gljp niet en bent en bit bienen ©eut. 1 3 . ootfk bicrgôeïijcB bcrbobt. ©cut. 1 7. S^ier toaö n Cö?ifit inet terfïont te goeber* iteren/ bte berlaat gftp enbe loont tot jfèopfï ftrengfie tort; niet bán een better/ maar ban een balftft idjopfieet / fnjenenDe ; baar mebe ggp Gueiïth'jcB te nennen gíieeft utoeto?eebe Söceff/ ooefc bat bte lieberJfôopfetf batí €tfii* № bíenaren 5ijt. 3j¡3 Jfâopfejs u феес eñ toet* gfiebet/toaarom noembp uîelfCfuifîenen eñ met ЗоЬеп i i$ ban oorh €ftnftuí¡ u í)cet toaarom bolgfibp niet Confît/ maar JBopfí toetí íBaar tote íaat u toe bat een netter enbe 3UÏCB balfrg t&iopfiret een ötngtjtftoaar зиЬ» bpungmnulch balfcíj #|opfjeettop3enVof totíbp ftraffen bit niet hi toc3en 5íjníofûunc» «et и gocbt metten 35utenerén te ñemen quid Sго quo? ofift и alleenjá tote gftp boootfrftul* tgfte naber toet ofonfcftulöigöe eojbcclt/oa bat


Ьоги1ооф i& ban Ьезеп JBopfatfcöentott oberbloebeliK&gheSanbelt int ГозсеЬеЩъ* tejabantnetterboben/ baar rnagg bildet/ beg meet ЬедоегепЬе/1езеп. • 13ап JBopfc ftomt ï>p ou^ertuUtanum/ btc(30«ugu(ltnu)SbanDemtitpsöt deHsrefibus ad quodvultDeum. nn.66.) паЗОП

epgftenoozbeel /em netter зоиЬе 3D» bpben öoomfrfien ЬтЫп/епЫ па ouer oojbeel «mbemoeten gfieboobt шо?Ьеп. ЗЗрЬеп Catolp&cn fieboen ban be betteren jrif; alo 3P maar (rreng 3îJn > 3ultR goetoof: î>at3pmetterfeetteré зеддЬеп pogbentebe* timen batmen ben netteren onten retinen toegh fioojt te b?engfií / tuet met aanlotnen/ maar inet btoangí batmen benetterpemet harbigftepbt/maarniet met b?oebt manen meet nettoinnen. <©ie зеШе СегшШапш* frninftmebe(5obe2ínnoteerber opte €oel* fdje bjcbtïjanbeïinge berftaalt.Cínj.betfo) azi het gheen religie wercfc is , de rchgic te dwinghen : dewelcke ghewilligh ende nict met gheweldt moet aanghenomen zijn .zo cens is hy met zieh zelf.

«enbe bit зоиьеп bafte ЬеШрзтдоепзпп m îo дгooten заве, men pjpje ban ootn boo? tspWbt CatpnaffenjS bonntfie / па зрпе bal* fefte bupDingue от be 3011e <©obesi te boen bôoben. .... r «DaarnaïjaaltïjpbOOît hetAnminenier "Concilium: dat aanden Keyzer verzocht by huerder voorvaderë inzettinghen te blyve.

^etcnbïtjclîtnorft niet batbteín5ettíngi)en ber menfeften altfamen gobbelijcB toaren. bit blnct onjs bâ €iy.i$i in5ettinguen,toaar* 0»


emtofflen 5p níet Ipbm /bat anbete inogfiert ïeben na b'tmettinguen Cftnftt > bie altfame ФоЬЬеnjtfi здп/ bie oubet зпп enbe bie betet 300 ban alle menfcyelpfte ín^ettmggé : 30 bee fcabeten здп; enbe Cïmfïujs met inebe en toil gí)ebíenttoe3ení <©f geeft be uoomftjje netrïte macljt enbe retfjt om anbeten ; bat tecïjt té begïjetenbe; 3ulcjc te beletten / enbe 3elfbat ontecfit t$ be* nljerenbe teggemetení toteenmettat3ulcft 0uer boen niet te Шезеп ontetljt tegften 45ой cnbe tegflen ben toet bet natuten 3elbe¿ ï^iet toa0 beiß gíjoebettteten toct<£lj?t'ftí banbebanöentoebetom te;aci)t : bteftftubt ïjpbanbé öaty/loopt ban Cljjtfïo tot JBop* fem enbe beffelfjö (Itengíje toetten/ enbe pnjfí spne / l&pneafjeng enbe <í£Iíe bloebtgoe fttaf* ftngíjc obet Ы flfgobenbtenaten en ijoeteet* bettegyen JBopfeg toet. ftoubt tríe nu met op ¿ té «íftíifíi toet ouö met te onbetliouben bebolen ban <ФоЬе ; зедддепЬе upten ï|eme* Xo betac&tmen Cg?tfhim опзеп ïtontng/ Ja <6obe3eltoe.betbient be feettíte оогндре* |)ooi5aamt te toojtben: bte selbe Confío enbe <5obe опдуепоо^заат i$í té ong bebolen metten Soben JBopft toetten te gifjefioo^a* men/baat top CJjnfîenen anbeten ban Cíjn* fio ftebben ontfangljehí Ct)?tfht0 gfjebtebt te tornen /Jlopfeíí te btotngljenrenbe Cljnfrag gljebtebt netteté tebannen/inaatJBopfessafgobeetbetjSCöP fpjeecßt ban gßeen nettetj8)te boben. #u betnoegijt gnplupben ntet inet €щЩ fltaf obet ben feetteten/namentlncb ben ban bp ¿em bebolen: m göp mtfbwipc&t jBopfest bloebt*


5<э

bloebtjtraf/bp fient met ober ben Betteten/ m aar anbere mtfbaberíf gfieboben/nammt* fijtfe ober afgobeerbetjö gfieboben. boeg&t bat CfeifieneníofiJobéí gijs JfôopfejÈ u ï^ee* te efi toetgöcber/« bient fiem: ifl ooen €mU ftufi/ 30 gfip зФ/ toaarombertoerntgfjp 3tjntuet¿ íBaar toaar toe ЩщчШ gfip jiBaefiartf «jrempel ban зпп Jïîopfatfrfie boobt-frtaf en met bä €biiftï (trafmette banne/ anberö bä bat tUEopfcö toet aattflöenamer iö/om te 0оеГ)оо?затеп ban €fj?tfît toetílaat battu tooojbt « baabt gchjrtî 5ijn / fianteert toaar* ïjepbt/ noemt u зеШе Jfêopftanen/ met €¡fei* frtanen. 1©aren be ^onattften/ «êabbellierg/Ctt* timcelucrjs/ Sîraanen enbe anbeten; bte utoe boojbaberen banbé &ерзегеп gfiefrrafit toû> ben ftebben;níetaHeenhjc& netteren /maat ootfe fianbtbabtgfie moojberg of guaabt* boenberjs: toaaromme Itet дйрзе ben f^mcë níctfítaffen/ alo wlcne boofbaberjs mettet boobt/na fttíere poIittjcHetoettení íBaartoarent oocft gfieé quaabtboébetg/ ban alleenft]сfe netteren of berboolben : toat ¿abbé 3p ben Щ\\ке baar mebe te bemoepéí tuaarom en {rrafte3e be aercfee 3elfniet/met* ten ban/ na Cfinftt toetí maarbaarmebe «n bernoegfibe finer ntet. enbe bjoegfien fiues met ais Cínífrí nerc&e/maar aljs be j!^cp# faifrfje^inagoglje. Jfôetter .émagogen fremmeriepen3ptot $tlatt nabolgfieren/ top fiebben een toet/ bat top ntemanbt en moché boben/ »war alieen* inch bannen . boobt gfip ber netteren ♦ Der Keyzeréghebodcendc doodt-ftrafzal mcer krafts


krafts hebbcn,dan der Synagogen,danGregorïj ofdan Athanaíii woorde (fo.86) u niet ftraifen den ketteren(0 Princcn ) is cen vcroordekn vander kercfcen leere. ;©toingtfe inn« te gïjaan enbe bat niet met tooojbé en bmnbelgcfe nobé op «fffjjifïi eft btr 98pofteIentop3e:bie gljeentoereltftije^ber* Sepbt en toaren : maar met firengöcltjcit bo* ben op опзе fM)ari3eufcI)e 1ирзе / ja op jBop* fco шрзе bie оосй <©betf)epb toas¡. <©öp {jeùt feetjtoaavbt/g&p bermogïjcttmaar top en Èebben maar tooojben/ toat bermogöeribicl 30 fpzafeen be öoomfröe йегсйеп be &ерзе« rcn ahn ft&îtift Ще Canónica. Sukfee ifêopfatfcije nanbeí in €&ifït rijtft en fcöeen ftem niet totH göenoeal)te3ijntot 5tjn tooojtftel ban Ketteten te btomgíjen enbe te boben. bn¡8 beert $P3irij toeber bâ ifôopfe tot Cfjafnim / poogïjt Cfeifîi btoang te be* шрзеп met failli befeeccinglje enbe met beg ЧЭ&Ъсгё trecftinglje.if.Sy.) ¿f>auiii.0 toajs eèn bcrbooïbe/maar gOeen Scttcr:íjp toajS grjeoooofoaä maar niet ïjart« necmgfr ÖP tooibe ccn &o¿te tiibt met bíúibt* Jjepbt gfytfïraft/op bat f)p eeutoelijctt 31e 50ц* be : fn> toojbe met tooojben onbertoc3en om gem te диспезегепЬе зцп bolingïje toozbe met toaarijcpb gljeboobt/maat niet здп Itcfiaara mettcn3toaarbe. Xpbp CôJtfîi / en niet JÏ)opfi IeeriirigfjcH/ 30 üoígíit nier inné na / Cfmfïi gôoebtgîjepbt enbe niet Jfôopfejs bloebigijrpbt.bieen tjs u niet tot eé bûûibeclt gftefleit/maar €f»?ijtuje. jSopenbenu bes* iDaberg trecHingîie/3Îe ira u ; om utoe ontoare opmie ftaanbe te mo<= BÖ?« fjowoen jb? Iogjjen ontlecnen ban uto« Upan*


¿panbm.bfe manen begmenfcöentoffleep* Шп/аЫирЬт ftouöt öte Щр te зпп. bictyp ib loriitmfn / üie epgjhen iä btomgtinen . nu iuilDp rrgíjm De ùaaarhepbt enbe tegûen u rpanen teere btoJtnghcn. toat Ijulnemaogij* Ьр anbete зоегвеп tegpen bebjaarftepbt bau bílogl)C«í

л. ;Ü!

Zonet(tootm£tra oocfilaguflimtooe?' bt/bit ùaamaanëitntet ban Cffetfti toooîbt-, м fcfitlt îfjn. шекЬс^Ьезс о» Ьезе зеШе toooj* be« CD?i(îi bp ftem gfjefcö?enen (Expof. ш Ioan.tract.i6.de cap.6. Wat zullen wy hier zegghe broeders?worden -wy ghetrocken tot Lhriftum, zo gheloVen wy teghen onzen wüle,zo wordterghcwcldt ghebruyckt; zo en wordt dc wille niet Verweckt? yemandt magh onwilligh ind; kercke gaan,onwilligh totten outaar komé, önwilligh her facramentontfanghen , maar men magh nietghcloven dan willigh.waart 20 datmen mette hchame gheloofde,t*zoude inden onwilligen moghen gefchiedé &c. 4£nbenorI): £■» dencktniet datghy onwil ligh wordt ghetrocken. t'ghemoedt werde door liefde ghetrocken.

<£ñnocSftracrbaar na berfclaart fjpïjet «etoemeteeneremuel enbe een aMpaentfïe ^eggíienbet Simon Barlona: vleefch noch bloedten hevetuniet gheopenbaart,maar rhijnVader die inde Hemelen is. Die openbaringhe is zelf de treckinghe . toondy een fchaap een groene tack zo treckt ghyt. wor den eenkindt noten ghetoont, het wordt ghetrocken,&c. ,

S$ u lupben ban aan rgBebieben-,m <&W* lit »laatfei ober be 3íelen / оти beïjoiiben ц aarbt*


àatbtfeïjemacBt/toeeïbe enbegSemacfc /50 toele gfjelegfié: bat gDp fegen t'gftcbobt С0гй (ii/enbe tegfjen u cpgfjen leere banbe игре Knife :een banbe booföaitcu betreibet tue* 3enbß;nu met moer bpanbè" logfjen-lccr ban» be epgïjen totüe/u poogljt te bej)eîpen:enbe in iitoaarte зрп betoont/t'grjemeenefmeetH* toooibt : ftelp <©ob / ofDein ©upbel /\п(е be tneejte macftt öeeft ban bepbení ' Jfèiftrouujenbe baar na íjct nieume-Œe* (lament; boo? bien gíjp bat bUimgfjen fêault enbebat trerßen ФоЬе$ 3df gljetooone 5tjt tegljenutuebpanben recgt anbcrjötebupbelnijcKt gßp toeber te ruggße int oube:otn met b'allegojte ban £>ara;bíe fjaar maarte 3igar btoang 5 utoe bewerbe btoang ober be Stelen te bebten. ^it5'putoeg5eflemt/Iaat allególe bafl betogiS здп. maar ban moet gíjp nocí) ЬеШ* Sen bat ben nettere/ ate 3tgar/ ban ФоЬе be* holen toyutoe Serene; bte gljp mebe cerfl rao« Í:e betop3é be rechte фага te шезеп;а1й fjaar ¿outoete gfteftoo?5amen. «©an tnofîe upu eoeb eerfi зрп bebten bat 3db?a&am ( €ïnU mt^utoet bereben man зр/enbe и Ьезе ЗВдаг vf netteren m ubjer macht fieeft gíjeffelt: om na utoen baille te btoíngfjen/hnmers¡ ooeb te boben naben licljame. bebeelt u be фесге 3e * fug bat ergfteno? nergjjenis / maar berbteot и ijet onnrupt upt te roeben/ jBat. 1 3 . eñ be* beelt toel ftet bannen/ bats¡ uPten ïjup3e Фо« beg ofбейке <ü5obe¡s te berfíotem <©at bermoogDbp niet/ maar toel Ьеф. fcfi?ift oubt enbe nieu te mífb:upcben:om/m <Lblífti plaatfe ober 3ijn rtjca ber 5íelen te beerfcöetntotlbp immerg met allégorie be« С Шрзеп:


imrçen: toaarom tyengbp $au!í; bats ten ftliñfhturlp!» allególe ; met boo?t ban St* mad cnDc fífaací bit beteetbenen be ttoee teftamcnten / enbe ùie bete'aenen be biecfröe* Iphtmüe gíjeeftelpfee menfcfien/na Ь'ЭД?о* fteleucrílarmgíje3elf.<í5alat.4. . «®f btenbc Me allego?« u lupben met } ora batfe banbc tóaatí)epbt0 gfieeft 3elfbebupbt здтЬе/nlat tegfien u boomemé 10/ enbe u be* toont te van bienftbare miecöten/ atoen type «men : «eefcftelp&e/ Ofteai gf)eetfelp|e : enbe beteeecflelpÄen beruolgoerg met 3fmael/ met ibe tèhattjeen enbe met be gioben/ meat доел uerbolgöbemet 3,faac/ met€9}tílo enbe met ben Cíjutfcnení , ^tctoilbp/aïsi rctïjte/bleeffïîelpKe en ф* toelbtgne gfmaeïpten gnetoelbelijefe btuin* nöentotubJcbleeftfielpfee optmen alüpaat« ben enbe mupïen / maat met met mmnclncR aanlotben booi toaat&epbtiS onbertoijiStot be gnccfîelpbe eçinifie / ais rebelpfee eñ type '"Settoé en onttfebp u niet be &äwftte mifoupbrn/plat legftenjï be leer enbe leben gefu €ftu|ît. inaar fieeft bie opt menfeg met îrotetltjcfe gîjetacibttot тЪ gfiebbJongUcní nid Ър\ зкпьс bêle зппьег jongbete feein net* ïaten; be tmaalf Ьгре mille feuere gaf от те* be ban Dem te fcïjepben; tyagñenbe/bnlbp mebc bjcrl) даап^2оап.б.бб.б70 зопЬс bat bbnngfeen^nní 3U30 Ciniftoö noptnemanbt aïô paarbeit enbe mnplé met mereïtfcfte matftt ïjrcftiBti«« ïen btomgiien tot ßem te feomen ofЬр «ein te bïpben / batmen nergïjenfi en leefî banben ^cete:D«3elf notfitanjí be wfi«ï|eereio;


bat üep5er nocB $att0 at ttf ; ober bet men* fcl)eu w(cii:;o Iccfrmeii ooríi Dcctnantiö ftoe miiméípbé ftp tot 5ÍCÍ) locbct ; met gfte3cnbe/ maat;gfteroonbe/üerboolbc/jaftertnetBigfte enbe fecttcrfcfte menfrften. ïtomt (3Cpöt 3,cfus¡ ) tot m? aïïe bit beîaft jntenbeb'elaben enbe tcF« ?al iiberquifben/ jlíattft.ii. Stem/3!«ufálem gietufalem/ I)oe Dtcnmaal Ijrb trlut biulcnbergabcrenj Ш een ftennc Oaar Гшрсйсмдсп&тааг gftp m ftebt niet gftebnlt. Jfôat. г 3 о 7. met grote menigfjte anöere bergftelftrRe ItebeltjtBcno" bíngfte/maar noptmet eem'gften gftebjelbt* gfte noobtbmang. <©e leîer oozbele пи ofïjîrr be ßoomfrfte Ьегсне/met Ijnèr ifêmojiten/ Remiten/ enbe al b'anbere ïniete mnberen; bit ht'ct ober bm bcrbooloen menfrften ban bloebt en ftrpten/ met ban ban bjanben enbe affnpbcnenroe* nen; meet gftelíjcBftepbtg fteeft met be faerm* fjertigftc aanloefeenbe enbe gftûcbigftg 3efu: ofmetten írtengften/bjepgftenuen/eñbloebi* Sftenjfêopfeé. ï^ter toernt be^e aï ЬзеЬег <£ftPW 3b.iaart; b'almogljenbe \baari(epbt-,upter Ijanbt/enbe grppenbe najifôopfi to?èebe stuaarbt bp Фа* btbt / toil ftp be iSoomfcfte bneejOtftepbt bet* ftftonen/ met beffelfi bjoojbch:

QßQQfyttl oepbtb^eî&amdtujs) ÎJt

htplt'gljfи ende gorDen mmianDm Uerbol0[jfn / maar aHcenltjc&toer* Uoïgiïînaïje IpDcn : toiatö ftemme Ujanc5pt Dante toesen möepfalm (17.38) 3jcfc за1 mpne bpanö! uer* С g

boigôen/


mmtotmtot ыл tefe uerga* ( of * Antwoordc.

fñí \щ Hußufttnum; b'eerfte Utoeg ftetqé biet uilaarné/bie ter зйьег plaatfen (in l&fa> 1 7. J 8,enarrat. ) bit f)OUbt bot»? 5©abtb0 ftt* tue 5fagftf»bc " íck zal miin vleeichelyke affcéten vervolejhen, énde van huer niet wer-; denghcgrcpen,maarhucrgrypen,totdatzy Vcrnielt worden.

î©itt0 berï£epltgïmt'f)epucjjf)cberboïgtn* itfóe tegftrn ftuet «срЬзе ïjetrstotïjté: btt 5Ön fuer tecöte bpanben/bie liefIjebben ftuet trp* terIp6ebpanben(|Bat.j.44.4i.)«ibebniS beaarbt her liefftebbenbc&ínbeten<í&obe!S/ tie fquaabt met gftbebt obertoinnen (йот. i г.) niet bet npbtgïje фоапзееп . ьезе aarbt bet ttefben betoonbe tEatoib зеШе аапзрпеи bpanbt^auï; bíe ijemberbolgíibe eñ fpaat* be. i.Äea.i6.7.8.9.io.i3.* г+.б.у.ъ. Seabp/be seTbeltuguftmujs зерЫ opte зи* be tooozben Œabibsï t'$ene göp UP* ftern ¡)ebt betßaalt: 3c& за! anttooojben/batgSp baat bp / enbe bp beel meer betgfjelpbe fitp bigfiepben ;biemen bpftem binbt/ оосв bp banbet baberen ; moogöt metefcen : bat 3p menfcïten3tjn/ mebegßeboolt fifbben / birfe* inaal t'een tegften t'anbet fpienen / etibe met bafrenmagïjbcttûutoen. bit toiften зрзиг toel / baarom зр onö bceltfibtß /ban. Aune ftfijiften afbwen opteftepligoe &cfi?tft/al$ alïeen 3ebet eñ een offlfcjpfelpfcíUiaaröepbtg tupoOítoc3«»be,


?7

\V>ie ( $epbt notïf Ье?е Canonicß ) bzi

fxtpstren mette/ bit üoo2 De tonnt* ¿epöt mo?örn göeglKtifn i met m toil gl)cl)oo/5amé/ Die bei)aalt qvù* te ßraf, Antwoorde. tpitö nu nantie «èclmft tot get tocrnuft toeber te rug ggeloopen .vuteoer menfcijen to emи ; pet jegjjen <tf>obe gíjebiebenbe ; gfjf< ïjooi3aamt / bíe berfcíjulbt meerber (traf, of fjebben alle jüartelaren te recgt groóte (traf fcerfefttilbt/ bat 5p ber ^р^ап-берзегеп toet* ten -, tegfjen «©ob jtjnbe ; met en totlben gïje* gooj3ameni of3tjnber gi>een3itep5eren /bie pet tegfjen <S&obc gíjebtebení ^umma íjet зппЬегЗаерзегеп of45obeá gI)ebobé.3egbp ФоЬео/30 3nnt níet ber Шср* Зегеп gljeboben. <6obes7moet elcft gyeljooj* Затеп . maar 3Ünt ber йерзегеп gljeboben/ 30 3D0t níet «©obesymaar ber menfcgen glje* toben . baar mebe en toil 43ob met gfjeuíent Здппоед gfteíjoo^aamt. Шп baar íjulpc aan een #epbenfdj jítocrt ЗоескепЬе / 3e^bt be?e man upt Cerentto;

gfmen konotméttecfitDoen/Dan met ftcaf 0í)eDU)ungljen одепае, Antwoorde. Eonber milenboetmen niet bat recgt to": tnbe batmen upt btoang boet/ en boetmen met met toil. 30 en boet memaiibt ptt bat retftt tö nut btoang.bïuang i$ ban bergeefg.

¡®t £>clj2iftimr ;ept(|0?o, ми;.) fcatmen met aagfjen $al Dmingbe/ € ig

niet


nier аПегп «it ottgïittufbbtg^t fcnecftc/ таагоос&зопе* (з^рь* ьезе SîanontcS. foi, oocfc ^.Bull.^upfb. f.65 .) Antwoorde. Cotbe0cojïp6ebtcn(i entre eetbatejebm/ aalallc gíjoebt íjupfbabet зрпе ïmecotenof fcmberen;bie onbnlltgl) W; btomgirê.maat ucrgbeng bebeelt €ЫФчз pemanbt 3P"«> onberíaten/jiwe ftnerfjten/HttibcrcH/gabe of iftaflén/om bit ofDat te gljelobé/te bebüJín* eftcn . inant bet göelooftjS een gfjabe / gfjeot btoang: vöobcjs/gljeeng ramfcfjen gabe.bug jnagöt gbeen menfrîj anbet gljttoen noc&ne* jn#n /aanötontgöen nocn afbtomgijen.

ШЫЪ mocljt gfjeen tyede fjeb* Ьт/öan Duo? jijue 5ûûn$,26bfo* fans Doobt: Ute ûo?log!t ttglß fytm toonöe / ende ucrtroofte 5ün djûef* Ijendt/inttif De Ьепмш&ое u¿ede.5<* mede toertroott jtcfi de Catljûlpne moe&er / tnt derdcrf eemßl)er те* bcrfpanntglje hinderen / mttö de toetlofTineíje ?û M« Uoleheren* Äntwoorcte. t©aar be toal ontgaat/tjoubtmen 31'cíí aati rblotgrao . Ьезе ;tmûc bat &cm acr ßbtbiif* tuten toalle ontgaat / poagíjt 31ro te Ijouàcn aant bitftigbe tilotgrag bec aïïego?ten : enbe bit зоиоес noobtban ccmgije ongöcfcötcbt* ßepbt/btemen tnben tcrt magö bermocben. Warbt ti ïitvtht ban ínter toitDerctt met ÖDetoelbt aangöebocüteitoo its alie Stinte fc&ul*


39 fciîu!&f68 Saat met gBctocïbt te befcljermm. toaf befiotfup meet i maar bebecfjten jïfâat* tr?n '£ифг/Х\ппщс\/ «jralbgn/^efa/jBcn* яо / etc. eñ andere ïjare eerfle moeber be Ca-» tolpfce &ertaemetiog!jenmet metgljemelt/ 3P mebetflaan guet met üjaaröepbt eu met inetgijemeldt. ôeeft3pbte toaaruepbtmct/ ïjoe magïj зр be Vuace nercne wni

Жъ öaar ttoee in een botiuaHtglj Ijuns¡ tooonDen/ ton tot (ten Dat jet 50HÖC neuer йопс/шр toaarrcijôu* огпзс / ЗР toilleh mahntet öijcloüc/ тааг Ьааг mm bijium: зоиоетт onsf mette recíjt tojeeoc noemen/ muten mp, most) tnDe fitter regljett Inter toil Оаас щп ruchen; зШсг líe* ten¿f.9?. 5?аагиомиГ)я ban b'aïlegojie opte sïjc* IpítetúlTe/ batjs bâ b'ecn goeïp&enifife op dan« ber/bepbe bienébe от een mepmngge te ber* »laten /maar met beeinoggende pet te be» юрзсп. fieinanbté ïtcgaam maggmen tegfjen 55« mUnptcenJjupsï b¿aggcnof treríten .maac ggeen menfeg magg ander tragen jgnüiil ímimggen te ggeíooben bat be íercSe ; baac time gp té /ende be reegtetaaant of meet te 3îjn;balfcïj ?p /jouber tmelcft tegôelobenfbi met maggmtllcn baar upt ggaan. зоиьс bat ecn ggelgrimuflTc ;ijn ; dienende tôt betogs bande ötoang in rafeen öcö ggeïoofstf

S£e-n mago toel nemanot Dtom* С ütj 0ÔW


gfjett (ftbwftte ШйтпиЬ пафШШ$ 23tiîc!)ûp£amptDat еепдоейеза* fee iö: umaromme met ccn ücröcrЬ IpUc Dúlinglic te berlaten/ bat me De een gtjoeöe заке Ш f*94» Antwoordt. JBen make ben toerboolbé eerfl mettoaat* ncpötbjoeöt/bat finer leer,3oberberfltjc6e boluigíie ;jj: аШ и Uolrfe meet Шанса glje* nieenlncB/ bat Ш &ifttfyop# amnt een Deer* lphe i lufltgije en toeelbigïj« / ban een moepe* Ipbdafrinjje enbe wgnclpiie (laat t.ö :me« за! ben berboolbej;ototlligbtoinben3ijnbo=« iing te berlatemamnen utoe gïjemene Cfjeo* ïogantenbmbt/om be Biföommen tc aan* baten, baar binbtmer beel bitt bejagDcn/ maartoepnigö biemé een25ifbom aan moet btoingijen. |ioci3 boojtbarenbe on зи1ск зрп toaanbieten eñ betop5eloû!S betogWfcO?ÔftÔP aï5o:

Eûmmtglîcuertoonocrcn $tri)dat ne Ci)nftelpfte mo glicntijcp&c'n be* U)ccgI)ttoûîDmtrgljc Der uercuen lierUIoecHcipUe ticrftûo?uer0/ueti terí¡/fct)oujmafeerí¡/etc. {joe зоийеп ЗР Фоое refeemnoíie raogljen gfot* UenUanljuerríjchí Antwoorde. <©at öuer níet bebden en i$ / за! ïjtter met gíjeepfcítf bjo^ben / enbe baar beíjoeben зр gíjeenrenenmgfte te gíjeben . jiBopfejS en 3« be retíjtcr níet здп/maar 31efujs Cfkífhítf.bie fieeft


«и geeftïjHernetgïjeniS gÇeboben pemanbt teti göelotoe te îrtmrigfjen / nocí) здп rtjcb ; bat gbeejietycb i& -, met inier œaarlpbe зУваагЬ* te bcfcfiermen.œant 9p 5elbe boet bat mette« gÖeeftelpfeen зшаагЬе 5tjn0 monbti : bat t£ met 3ijn almogïjenbe toaatfiepbt. bus¡ beftoe* benbeîj&mcengfimt 30¿gftete trçagoen om baac af reneningíje te boen/oat ftuec ntet/ maattoel banquet üjaarlpfee Ijeerfcljapnte/ bielniettèbebolen. Фап met recht £reeftmen 3tcfi te bertoon* beten/ bat nu аНеЬезе$0апзееии1)е aan* DetferjS bec leimen tot bjanben enbe affnp* ben om gSeïobenjs завеп bug по¿ten : зопоес pet te atöten sbipgjje te ont5íen ; Set berbobt fttíerberepghjoubet ongfiebalfcftte regjjelss banbe gfieefteltjc&fjepbt : dar gheen gheefte- ^ lijck perfoon om gheé zake ter werelt, noch ^" ooek om t'gheloofofketterye , yemandt ter doodt moet brenghen noch door hem zelve ■* noch door anderen &c ,3Íet bOOJ int eerfie $jûceisnag.88.taL8z.a,

«De öolmg binnen met mbtu fiaac / mtibt öaat öoo? gfoocbt Antwoordc. »©ebolmgftebtemenaualtjcß bJeberfïaat/ toetbtbaar boojtnueberboolbcn berfïnfteit boo? recíjt gljeíjouben . Dit fieeft on» be etba* ting in Ьезе tpben niet ban te beel gïjeleert.

ШЪе Шифры oí)cms зша toeröt ЬеГфяш / tpetöt ЗР *w

ътЫ&яи

j ф U

Ant-


'4*

*. ■

Anwoocde." Wit be toaarijepb звЦег toaargcpt poogftt ft befc&ernuV bêrbmc&tШ зо »eel aan gem fraat m« fogfjé . maar ote be toaarfjrpbt met pfjrtoríot toíf befcljermen / m ïjeeftfe níet/ Saufe mtt/beftfiermtfëmet/maar beftfjermt tegyengaarbelogyen/bre íjp5eIfbaarboo$ bocjlsgyenberbatöt maacht.

£0ett moer mee рзег afftmbe get berufen hot op bat get Ифаат tuet öcrDojuen entoerde* Antwoorde. boobtmen mee maaríjepbt bes Setter* log&m/ 3oWrjft bes betters Igflebenbigp eft" rg&eneefl be jiel » maar boobtmen mettm jtoaarbe ben Hetter/30 boobtmen met be bet* tere maar betf Betters Igf enbe ;tel bepbe.

Ш1 tegrjenden ftepjec mifboett btljojcn tierDjeticn te toquen: 3011* fcemenuan Dé betteten Die tegíjen Фойе mtfûoen nier tmtGimten. Antwooídc феп£ерзегт<о5оЬ|)[еЬЬЁе1с6йцег met* tcn.baar na/eñ nfet anber0 / moeten bte mif* bauen tegfrtn eleu ban bcpben gfjefïraft too?* ben« ftrafimen be mifbeenberg tcgyen ben afcewer metten ban upt зрпе ryсне / nainent* igta upt зрпе lanben / me flraffe be mtfboen* tttzö metten ban upt <J3obejS rncne/ te toeten upte ßerefte of ggemepnte <$obe$. bit gFje* biebt be ifeomng ; CftjiflujJ / maar met yet bjanben ofaffnpben . bit Imt &ШФ№ met/ ,' bit


Ai bitïeert sSptttet an«utoejS8Mätfi-S6«5i»t* ben/ootß met %.%itfio. *

Des twcentwintichften Hooftftucx;

«©atmeeftaïuer &ерзегеп mtt* ten ter begtjeerten Ы$ hercs 3tjn uptjïjegiictjen* # ïeetuettentegljen bm netteren 3íjnmetaHeenujcnbp öouöe Фа» deren üetoilltgöt/maat nete зппоег ooen gtjemaacKt/toc Des hecer ütr* 5oecn etc. eñ unter naüoIgmgDea SCpoftete $ault/Die tegt)en Den So* iré з*ф uertep ; eerft aanûé Uanüte t3OO0í|t eñ na anoen керзеге. fl?8, Antwoorde. <@'apo|M berbolsft be belobe met/ maac 5Pbem.bP 3oci)t b'<©berljepbt nietaanom Den %obm gljebielbt te boen : maac om boo| b'<©betfjepbt!S maeöt banber fjoben gfte« bjclbt befefjermt te mo?bé.bjat gljeííjchfjepbt fieeftmi $ault bjettelncu/met u ontoettelnrft boeníbotaot Jjtet ínne $aulí bHjfi&epbt/ enûe niet bet Soben bí?eebt§epbt. Феей #amelm¡s fcfinjft Dat bt fotp$CZ

italienne opben Chilenen ner* зофс 3ijnöe / CffteuooDt oat nie« ntanotoen C&töcncn moepclíjcn епзопоезцп» Ant*


44 Antwoorde." «©atg ben Cfyiftenen afftoofloft/ mutet tritt ftet bmoech banbé bolenbé; bte m'rmanc en quellen;te quellen met berbolgô / met balïingfcljau ofmejt boobt. i^oojt befiaat Dp te betop3é;ntet upt be toa« te «îbangelifcrje / maar upte ontoarс €>rter* ben boettten;bat be ïaepjeré berfcljcpben bec* bolgbmgrjen bebben gfjebaan ober be toe« betunen ber iloomfríi er bereiten. iBat toaö bat betuno ban nobcí ítrtmen met tnbet baabt booz ogfi en bat Ьезе huerbec boo:oubcrcn bortftaupen nabolgljenbc ; met itooitbcrö benaat-ftigtjcn aan ïaepsercn enbe lumingftenomfiuerberbaberen be maat te berbullen / int boen betbolgften enbe boben/ banbie ntet ш alien guet boltngfjen toe en ftemmeni l©te boet ntet totlltgr) здп befi/ om te boen betberben bte ftp Ijaat í tote öaat ntet be gfte* 3WL3.19.20 ne/ bíe booj toaaríjepbt fiem bant bolee boct jjateníloflpfcer toaart fiuer gftetoecfi m ьцеп nagoebolgöt te fiebben bes gíjenett gftoe* 3eanÄ4.7. berttereubepbt/ bte dock beboobtfrljulbtgfje n. ob erIVecifrer niet en toübe betooîbelen : ban bec gfteenre felftepbt bte bat gftoebertteren en tnnbîd Ham ter boobt bcrooibclbc/ enbe biffeIfíS boot aan Ь'ФЬсгпоп bcnaarfîtgftbe. t©at |&ftarr5euicf) gfieflacftt ts¡ 30 begljccr* In'fli na bet menfefien betberben / bat Щ fiocnbaar toc tnboert Ärtjattö erempeï: en biepgbtonfcnamclrjcBbaatmebe ben Щха* ten bergbelwfee ftraf: f. 1 05. 50 зр ben ggenen ntet en (treffen/ bte зр Daten / oin toaarljepbt te 3eggï)l:ofbte; jottber tegfoen b'Œbetljepba tuetten te boen; crgôciip inné bolen , 31J11 alle bte


4Í Hfetoaadjepbt leren ofaïïe boïenben fnt gje* lotie ban bertarobersi alo ШЪ&пЪицИ ( 3,0» fue 7.)t>atS¡ te plomp na bloebt gbejaagïjt. 3£attoas¡ fcftjifthjcb betotjo/totjgn on* toijfbeptrtiïbefcjijsïin be;e заке mtfb?uptbt; neemter notfi een: ef tiJtjjS feomng/ 3cpt

|)P(.$;o.">*8 )tjj een tojanner Dt* goDHen* Zoubenb'ontopseïtonmgfté; utoe ongob* Ipfte raabt nabolgftenbejniet toel mogfjé toe» Зеп доЫозе toanerjö enbe upttoannero bet <&obpltQÍ)enl nennen зр ftet ttafupté tertoe* eöecftgöulupbenötn Hkontngben bet oojbel Toan feetterpei* Iieeft <8ob fjuer bebolé bet baf ofonhrupt ьоог be ougfi upt te roepen í bats дка^лз. -CbeoIogantehîcK / met elegantehjcb maac 3eer ftftanbeltjcn be $.,§>cïuift mtfbanbelt. <£ñnietanbergbanofbe ßoomfcfjc йегс* Ье-, boenbe 3eïf plat jegften t'erempel ban t'fcftaapbenbat tegfjen 3ijn gebeerter enbe ЭГ&ят» bober зрпеп monDt met open bebe -, eé nabal* gftelijtberempeïbeooo^bente toe3émt öulp ЬегзоесЬе аапЬеп toeiltfrfie $nncen/om an* beten na fiuer toerçoecb te toetbolgften/ftelt $P baar een^aausf Concilium cnue bernteu* totng banbe b3o?gfiaanbe btoang-placca« ten/tegften anberen / bit 3p netteren te Ьлезеи ooîbeelben.f.io6. «©ebe €f)?tfíuíí opt 30 / ofзрпе 3{pofte!en¿ toaar leefîmé bat bit opt ©toerftepbg macfjt ftebben aangne;orftt / om inter betboigbets

teberbolgfieni i©aar en toaren^*?* OP) isoecöwn chillen &ерзегеппоф Tineen/ öte euer зоиоеп ôeubé m sulci;


snicv тшеп bmiiutöttt. f. r i о» Фаг 5Р ад. toagí вое gljeen <6ob/ oie <£fttí« fit becbolgöecji / t^tjnte Ьесзоссй / ftet ùupi toanben kernel op здп ôattgôcijpanbnt jou te fieb&en milieu boen bailen i U.ûeg. i . i о. %т.9.ц. ) bie 3ijnbecbolgIjecs¡ boojtfpie* ßen toan een ecmgn tooojbt ruggneltngô tet eacben 5oube íjebbé boen Ьа1Ш(3|вап. 1 8.6) *nbe !)em met ttoaalflegtoenen bec €ngelen ?oube befrgennt ЬеЪЪепН Mat.i6.t q bTe tec fceccbeuen floten 3oubefiebbengï)eouenc/ (Ясг.у.и.) cnbeguer tegljenlíanbecsíguaí Ititb ¡pente ogfjen/ joube ftebben gfieflote fot ïmercn gOcbicben/ ja gljeíootoígb gljebíeben. 2irt.13.11.

Zoube bie Suer ФоЬ niet 3otoeIÏ)ebben ißrjebJilt cnbe bermogficn €f)}ifti здпзз lieben 300110 enbe betreiben jongfteccns¡ bertoolgfie* ren : 30 3P bie bnaacBtgôcefî mochte gbeftabt ЫЪЪеп/Ыс in gijcen ninberen beö ^emeïfrhé ©abecgenmagïj \иезеп/спЬе Ьоо^ьезеШг ten recfttbaarbigöen *í5ob/J)ñ&brn becjocjjt tun öuerber berbolggere bernielingljei: аШ îjeaarbtfefteî&iinten toilben enbebecmocíj* ten te berbolgften bec ßoomfcfjen вессбеп rcgíjenfranbecjs/biens becbolgíng eñ becnie* ïingne 3)i aanben aacbtfcften pinten bec* 3ornten¿ jätet зШскеп bnaacfigïjeeflyniaacaïbeel goebertierener göeejt betoonbe ^ugufrinuss 3eltoe ijier tegftcu tn ftem te Ькзё/ alö ï)p boo? be boofbabiglje ^fcaelptifrfte enbe becbol* Bíjenbe <©onatifren aàn jIBariimno ben Cartagtnenfec Han&tbooßDt ШШ .1I30. Фр1а,и7. En


47 En acht bet voor u; eerwaardighe eñ lievc zone, gheen fcleynachtinghe te zijn dat wy ц bidden dar zy nier ghedoodt en wordé, voor de wdcke wy den Heere bidden , datfe moghen ghebctert worden, behalven noch dat vy niet en behoren te wycken van ons onophoudelijck voornemen,om metghoedc het quaa'dt te verwinden. Dat mash u voorzienigheydt oock bedenckcn , dat nicmandt anders dan de kerckelyke luydë , zorghe en draaght om u vande kerckelyke zaken té verwittighen. Daaromme zo ghy zoudt meynen die menichen, om huer bóofdaden,re doden?zo zoudy ons afichricken van door onzen belede yet meer zodanighs voor u vierfchaar te late komcn, vermits zy; zulcx vern emende ; met moedtwilligher ftöutheydt om ons te verniele« zulle verwoeden:ende ons alzo noodtzaken u niet meer tc verbitten, maar te vcrkiezen: datwvonslievervan huer zallen laten doden,dan h uer;om ghedoodt te worden; aan-> brenghen voor uwen vierfcharc.

'ЗГеп laatflen; om bit 3»ft langfie t'jamettSftcfd»aapteKl?oofi(tuc6 te epnbè"/ зо fipt be* Íian/uatíjsmeíganíjS onfceouame creams* pntotbe5et3a6en uptct#.-g>c!)¿ift/eñ bat nocí) niet upt €fi?tfií metime / maar upe Moppt0bttov.be eñ uptgebícnbeUjetbcetfi/ SDabibSbermaan rotten <£omngfic(#fa.i.) tanben Щте te bícnen met biegen/ om Duet ean te po?ren tot jîrengficïfjfé te beletten en te frraffen b'obcrtrebtngften tegïjcno ФоЬе. Weltb bermaan totten ïîomngDen eben ?oepgñentltjthbicntomben feetteren frren* 8agœ te fïraffen met berbolgoé / met berja* flfien/


48 §r)en/ntet b?aitben/ Sonnen enbe boben: аЫ [tíftí llrofg ernffigg bermaä(int boo?gaan* be |JMoceíMequainelgcBbtent om ter ¡iabol* ntiigne bah Cicero met b¿anben enbe affin» öen / en ban Hactantg ftljjtft bâ met googg* fier macln beteligte te befcgermemœaar m* nenietminILipfgöaarboojbä Ьезе фате* lij gier опшрзе/œjebe enbe ontroutoe ber* fieertbepbt / tnt boo;tb?enggen ban ggetup* gljemlTen upter fcgjift/ baberen of #epbe« né / ató mettcr ganbtmagg ggetaft bjojben. toant/nouenbegier фатеШ аапШрзеп tot be érenmele banbe JBopfaifcge »oninggen/ bte5ulcr na Jfâopfitnet beben aanben grobe afgobcnbienaren/bjiercstemaelen eñ afga* ben ооск ber зеШег bofcftgeng afbjafcembiat gljemeenfrgäu geefoufctoietinorçejï Co* ninrr; Cgzifîi; tuet/ om;ntet flenen temnelen «nbe afgoben afte b¿eben / maar; berboolbe fcftanen/ ggeVoaanbe setteren/ ja ооск mecfl lebenbetemuelecnbelibtmaten €g¿ífti met Sulriten tojeben jtrenggepbt te berbolggen enbeteboben. • ;©at toas ben jfôopfatfcgen ïiomnggen gbeboben ben oucnbarcn afgobeerbers te boen: tote за! onö ЬеЬзрзеп bat опзе goeber» iteren Stoning 3¡efwí opt geeftbebolen ее« better te berbolggf ofte bobé i bat bertnagg: nteinanbt/ maarœeï bat be Keren bie gouöi 3aIboo?ï£epbenen. ♦Dat i$ nu Ьезеп #ameïto/3lipfia/tmtten fueren bêle te goebertíeren fhraf ban Ьезеп goebertíeren Zoning/ bíeng jucït acoten зр te liebt/ епЬеподеп ben ïtonmgfien aan ont bat liebe jucït Cfmfii enbe ben ï^emel-ïlio* níng зеШе metten доьйозе gfoobtfcgen ïîo* nun


40

ningún mbettpbiQW Щасцмп te bertoer* fcen (i3faí.2)ber 3soningöcn фесв Det3toare enbe onDz.igíjlycUc ) иск jUopfi mebet te on« fcertoerpen. ЖоЬатдое raben 3pjmet met Cfeifii Stoaarbt tier шaaryepb с ûc netterpe te bobé/ íatenbe ben Setter leben : шааг met jBopfeg tjjjebe 3Vuaaibt uctw<s, bat nergyejs 10 gíje* hoben/ in plaatfe toan opentlycbe afgobeer* bcr0; met ben toerboolben amero ( 300t bet* ters зуп) boo2t b.ianbrn enbe affnpben; mito ffet uptñuptm toanbm tybt bcr gyenabé ; üjf enbe 3tele bepbetcffens¡tebermelen/te toer* fcertoen enbe te boben. Des dricntwintichften Hoofrftucx.

5©at De &ерзегеп/ ate $p begon* nen oogfí!iipcRtng|)e te Doen/ 5tüaarhjchen/ of bertfpt/ of ti imnften üerraaant 3ijn gtje* toeeft / üan De tiepltg^e 2МП» Гфорреп / jaoocfeöan £anct ЯфапаГю 3cif/ fjoe toel anDe* ten Dan fjem anDettf öciuDen. <Dit gíjcuoclm toanDe Herten öbeen u?pí)epDt toe te laten/toojDt beueUtgfîtDûûjterempel eenigfjet fytpiiQhtv ФАВДорреп / Die ; a!3 $P 3*80*n Der fócpsere* pectén öD** noesüen tiJojDen/ Dooj №(¡$epD?


gíjmsuUjpafneben,

ör

Antwoorde. t^atb'een better banber ongaarne neben Steh ban Ipben/Uieetmen luel: bat netteren Ыег Жерзегеп marfjt liftelgtft miftnupefit ftebbeV leefhné toel: bat oocr eenigj&e ßoom* fche öiftcijcppeti Den Sichere religions typ* iicubt niet toe te laten fttbben göeraben/ gbc* looftmcn toel: maar toaar bp Jahnen \neten bat 3t> retfit Daaraan gfiebaan fiebben enbe bat ш1сае fieure etemnelé nabolgelncfe ?ynf t©tt 5Ulbp boen/30 gftp boet blntfecn bp be ©ere <£!»iftum of bp зрпеп jongljeten bebo*« U te 5ijn: batmé ùcè obcrfiepbtg matfit moet aamoeenenom alie anbere rclígíen^ban be spné ; upten lanbe te berjagöen : enbe boben bien ban nocft/Dat be û. С atfto.reügíe/ allée beluare ig enbe aile oanbere balfcfte зп'п. Wie за1 in Ьезеп be rccfiter зпп; be йоот* frite :UJie b'aañfelagfieríbe ßoomfrfte:toie be berüjeerberíbe ôoomfci)e:tote be tupgí) ci be ñoomfcfie. Heren bat utoe betreten ¿bie Звддйеп Öter afal5o:ij .par.decret.Caufa.ni], qúícftio.iiij. Niemand: cn vermeet zieh immermeer teffens te wezen rechter ende myghe.want in alle oordeel moeté altijdt' noodtlijck we zen vier perfonen:datis,ghekoren rechters, bequame aanklaghers,voeghliicke befchermers , ende wettelyke gnetuyghen. want de reenters behorén te ghebruycken gheliickheydt:de tuvghe waarhcydf.de aanklagher« yoortftel. от dezake te vergroten: ende de verweerders от die te verkleynen. s. Zoba*


st ■ «obanigïjeH офеп mofïmen m btmt SMjoubente зрп toetteltjcfe boen Ыпгйсп» at boebp ¿ter nlet/ bartbe cuben bltjcnt/ bat Jjecfrmm oocfe bp опзе tpben met дЬешп tot -Crenté/ maar tori ijet iegijenbeel. toät baac bit fèausï 3elftoas retbter/ enbe be зрпс gge* tüpgöen/ оосБ mebe aanblagficrjs ober enbe tcgftenöcn aftoesenben bertoeerbers/bt'e on* 8DeÖoo?t boo? betteten beroo^belt здп . 30ц be bat een retljt oo?beI toe3ení toaat i& bebo a Ien bte erempelen na te bolgljení to aar i$ be bolen banberen met gftetoclbt «pten lanbete berjagôen/ nerg&enjí inben tftoangelto. Des vierenrwintichftcn Hooftftucx.

î©at ïjet met en doet je0ï)en oui* tJûojîild/offfi)ûonaUfm0ljeCa= tboliîcfte йерзеге7йоог toerïepDtn* fll)f ûûoî üícjc of Oûûj te ttccl toe te flijeUcn/örn fetten b^pöcpöt toe* Iieten/ oient daar m Ьегоишеое* Antwoordc. Sa pbeï a!ß btebettellmgBen ber кегсбе* ïpïte^ï{îoiien bltjcben te^fjn: 50 pbel здп be* jétamelo toaan-betop5thgöen ban ttoeof bjte Hftepjeren.toan tote зоп bk befcftjetoeVbâ* bepartíe jelbe. bat bte î^tftojîé boí ontoaar* fjepbeiuijngïîemengt bol bîotnen enbe tool 30tteber3tertngíjen/magíj; bírtotl; elrb 3tcn in míln ,§pnobe/ enbe upt bat ïtlcpn ЬееШеи Itcflt merefcen ber grote mentgljte / ontoaat* lepbt. Jifôaarmé neme bit 3t)n5cggljetoaac te 3íjn/toat jal fjter ban bebiesen иаезеп* bat «& y eemgge


ttniabf&epwensuldibuet tttftt totMvx* nc namaale bcrouDe. toat bolgftt baav Ьоф uptfbatftí* tpt et ankamen bctoube.tje bat nocût'flotf iß moetmcn Dan ootu tttt beflup» ten : <6mgí)c fcep5Ctcn toaten betteten . bit moogftbp ntet ontfeennen . baatom ша«п alle be Мерзегеп betteten. Sulbp bat flot toclatettf moogftbpt toeber fpiebcní 3itt bjat öä alle um e bongfte boojt* e'oebjarötecrcmpelen booteten 3ullen tot Шея boomemfЯ bcnrijjS/ bä iniet berbolQÔ Der betteten, met anbetsi ban bitte: betteten hcbb'é bit enbe bat embaan, baatomme íuí* im Cíuiftenen mebe batbocn.toantaltojat hetterfcije&epsctenbocn bstecftt gftebaan/ ba ar omine möetinenjB ftuer allesi naboen. flilfmen ban u jfggbcn al gftelobc зоиЬе nfteben/ 50 mofle baar upt befloten toetben t'gíieen gdp ;dfnttt en wibt brillen toefietn« mñi.tó bat ntet cen onúrijg beuriiítfenbe met s¡ulrbe pbeIhepbt buítmen be boecben / ootíi bet ontopîên bapjocnen nut fioop/ »a tgije* mené fpjcêtbbJOO?bt. Des vijfentwmtichften Hooftftucx.

^atooeft Den oepltßöfc Ф«50* rtum #а;тпзепит m &iitnttnf SBuguOmumm Africa /rnöe Den $au¡9 3oannem;Dtet namen irttx* ße,mttoeftetiucr3aUgl)fpöt«Ö^ от feettermfjeeft berouttien. * ■ '

.*

фштс beflaatftp bitзон tooojtfteï te betop* 3«n


jen ínbet jcífecr topjra/aliS Ijicr bcoi ban ЗотпидЛе Зверзегеп bp ften toag beftaan. ÎDer Jíep5crcn toelatingfte ban incer rcíigím magfthpnat'tnftoubéber boojfcftjcbé ftuer ttopfel-froitcn/ met ontnennen/ bèr ftaloéftp tot bet flupnfjol bliicíite bá bat finer na }uh& Íuiertoelatcnberoutoé5üube здп gftctoeefl. Sulcr bejîaat ftp fiter mebe met зпп öjtc i)cp!tQi)cn:;)jnt Dan al ftepltgften/bte ban ош fjepligfte menfcften ftepltgí) gfteoojbeelt too¿* Dení oft0 tufiTcften ftet OöoDlnrne enbonen* fcfiefycße oo¿bceí gficen onberfcftep&t inet ai« Imiumwtft l&ameltuss beflaat fticr оезее jijare one üoojtgfteftaalbe ficpltgfic/ ontogf* |)epDttebetop5em > IBant ten iôgfteenbjufftepbt pet te boen/ batnaberout.bit3epDtftp 3df m finer gfic* toeefî te зпп . зр toaré ban eer|t wet totjoyafts 4pt toaanbé té Шезеп: baar booí зр gfierabeii ftabben загíjtelíjcíí mrtten netteren te ft atibe» Ïen.toat3eoerftepbtftebbpbat 3p namaalg; ate ftner 3ulc6 fiuer bo?tgft boen beroube; bjp5ertoareníftettiSnoobt3afeelnt6 bat aile menftfte;3o ftp langfter Iéeft/beji te oubec inoet toojben.maar t(l 30 noobtlncft batmen ftoc ouber/ ftoe Шрзег mort luoibcní Zp en ftabb? eerjfi ben gfieefî ber togfftepbt niet aU зр beben bat na beroube: toat зеиег* jftepbttoonbpbat зр baar na ben Щ. gfieefî berton'fftcpfctíjabbcní <6erft bolgftbenjp na be 3acftttgftepbt bes 3acfttmoebtgften Ham «©obesí/ enbe зпп be* bel bat top bie 3acfttmoebíghepbt ban ftem 3uIIen leren (Jlíat. 1 1 .29) Ьезе bertoo?pen зр namaaljs/enbeöolgftben na (30 gftp toaar* ftepbt fcft¿nft)be fîtengfic ftarbigUcpbtJfôop* 3D ig Ш


m I bcranberenbe aljo upt autbtttíetí ftuftî nen Cfiitfrt/ in Ш^еое jBopfotfcoe фйаизее: 50uöeme» baar upt bennoebé bat зр in ôtiec ouuaöomttip3eE'3iin6&etoojbeni «£t)ii(îi îacftrmoebigocpbt en Ôeeft nopt pananbtmetgbebjelttot щЬ ghebbJongM te boinen/ noto оосн Ър 5tcB. te blpben: timtrç» mebetoeeft gaanífpiacít íjp (Зоап.б) здп bebel te batmen зШске за! boubé booi фер* tienen /ntet Datmen Suet за1 beletten fmet <03o&fi¡btenfl te boen /öte anbevss ban be зрпе rrfröinbt 5tjn. metbjoojben enbe nermann*» göengbebiebtöpte ganbelen / met met beg oberijepbtsi matbt te bebbnngïjé . 5ultt ber* Jjaalt Ьезе $amettiut 5df bp flugujtmum ect(lgötbaate5öng&etoeeflmet Ьезе bJooî* benauguftmí. Eerft was mijn ghevoelen datmen nie-* mandttot d'ecnhcydtChrifticn behoortte dwinghcn. datmen met het woordt moet handelen, met difputatieftryden, ende met re dene mdet vcrwinncn. op dat wy de ghene nietenzoudenhebbçn tot gheveynfdc Catholijcken,diewy eerft voor openbare ket ters kenden.&c.fo.i 30. Haat ftein nu toeg&egljeben 5911 bat be fcbjang ; bte fjp baar na rjelpt aanraben; maaente bat be netteren 31$ upt blnangbc faben tot 3tjn bereite: toat зенегЬерМ öeeft P / bat net gfieen gijebcpnfbe «EatljoIgcSen bjareníof3ün Ьезе betec ban openbare net« tereníja 30 bele ate gepmclgc&e bpanben;b« menb?unbenmaant;bftmeneen freue betet 3tjn/ ban openbare bpanben bupten be mup ren.bebuicF)t3ün¡8 boenö i& gbcblcben.ijp toilbcc 5pn хеще allien öebben/nu ôeept-

тех


t с*

wet übtm reft'gfe ban ber €WW пашеДМе erjjewntie fluguflmt ist bau опзекег cnbe Soicfiläc6:mbe bie зоиое men nabolgöett/te« eben bet uptbmcbelijcfc betoel <£ftji(li : onjS £oebtbuncbenbotgl)en/ enbc beg ®eren gbe« tobt beraebten? €b?tfti leben berbolgfien ¡ft boben. upt опзе gboebe mepningbe / bat top <©obe baar raebe een aang&ename bienjt xu\\mbatnt%oan.i6.i. >v 2oubebittoijföepbt3önitop;er te lumen aim ban опзе #ere eñ meeflec; be 43obbc!p&e tnnffttpbt зегое<? be pinten bte ban ontotj$ trinen зпп / moßfje íjtcr in 3uïc6e toaaníjep* ïtgben nabolgben/ enbe öouben Яидирои top5ecban€b?t|t"««« ;Sief)eeftg6e5epbt/bat зр bjebe зоиЬеп ïjebben in Dent/ niet m be to erfit : neen baat ЗиПепзр berbmtbingöe bebben. (3!oan.i<>. 33.) bit tofflen зр met ipben/maar boo¿ b\©* bcclKpötö matijt anbeten boen Ipben:om gier met €jte>|fc> ntet te fltpben / maar biet/ alé ofзр in een aarbtfcBe kernel toaren/ ber* blpben. %$ Cbjtftuö ban met gftefiomen om Ijet ;toaavbt te зеп&е" op aatbení omine te febep* ben be зопе tegben be baber/be Docíjtcr teg!) í be moeber/ be fnaar tegbc" befejjoonmoeber/ jaoocb bat bes menfcQen epgyen bupfgfje* noten /зрпе bpanben 3?jn 5ullen¿ jBat.io, 34-)/*

Шаагот anberiS зоиЬе be3ettot(l 3tjn/bati ter oo^aben ban Cfetfto/ enbe banbe toaar* fyvbtbíe йр 3eIfiííí(3|oan. i^.6.) bte toojbt banbe toerlt/cnbe boojneembjtbbäöe frDtjn* ftepítgoen gíjeíjatet. 30 betoerltuftaat/toeet y««.«* bat зр mtî eerft Seeft gDçBaat/jepbt €lßiftuß ». © tig Зоап.


ñ (goan. if. i 8.)Jjter upt fiomt be rtm'fï rnfltôf ben bupfgljenoten / 3obatoorítb'eeneb¿oe« Der banber oberlebert ter boobt / ja be toaDre {jet frniDí /enbe be fembeten tegfjen b'ouberjS opfîaan enue Die boben(jBat. i о.г i . jßaar be;e €l)iíftí bjebe en beg&eren be frßjjnlicplig'nen met: зр зоесвеп gbelíeft enbe gfteeert ' maar met gfjchaat enbe berfmaabt te Va о :D en ban alien menfrljé oui <£\)j tfh na* jnenö brille (jilíat.io.ii.) Zulríte jonglieren toillen níet опЬег/гааас fcoben be meefrer/ зикве Dienarê inet onber/ maar bobé be i?ere/toe3en(ffôat. i о,г4)зии> Be leerlingftcn brillen al шрзег ban Ьезе Ьлрзе leeraar шезсп . îp boen boo¿ b'<©berhcpbtü marin anûére berb о I gïicn maar Uitllen met brrbolglit mo:bmban û'ern fteDem öanbet (jB at. 1 o. 13.)

gsuatgbecntonfljepbtftoieBanbc Jl?o* mcfejbp platina berftaaltjnu onrerljt gíjebé/ in 3t)n p¿ebtcatíe booi ben Щи$ $tlf(bim fw métmeerbaïtep3erItjcKe p:acf)t ten ferino* ne загй borné) om bat (IP mercbêbe op Cfi¿i* fri met зппгс iongöeten merltltjtite 3otIjepbt; arm beracfjt enbeberbolgi)tgebJccft3nnbe: enbe Der |&au;en toerltlijcfce ürijfftepbt / bie in rijrbom/bjeelbé/in be ïjoogofïe eren leben* beánberenberbolgben/gljeen anber toooj« b?n in 3ünpieDtratte en fconbe uprbjengfjeti ban De;t: fp î&ftre/fp Щик. Фе {Ътя $aulus¡ be berbcopbelbíbere toäbrtcnbe gin« eñ Uieber tuflTeftf entglje от* fîaaube Carbmalé шЪ opte tbiee fïenc beel* benban$erroenbè фаи!о/епЬе(зо te ber* ■ ?< je s moeben tö ) í)un fíate mette зрпе berg&elp* •v «enbebîac&npt met bese tooojbenitop5enbe »wettet


merarljahWoblStettoee ОДОДЬзе ttoee jotren зпп оогзайеьап al onô toelbaren. Xa ppoen be jongfien / 50 tjebben b'oubctt gne5ongíjen . oocft oé bite booinoembe fyqAi*« nljen/ lieber beetoerltà gfjcmachehjcfce eer* fnr&e enbe íjeerlnrbe / ban £í)n|rt eilenbtgfis beracftte enbe hateltjcíie bicbe ЬегШезепЬе. toaart booj Ьезе;зи1свсг íjrpíigfié nabolgfjc ten-, tran nu ooefe gocen 50tftepöt Cijjtfrt 50t» tjepbt enbe ntet 3ulc6er top5c fjepligljen totjf* ¡jcpbt na te uoígf)fní 31(1 ntet betet inerten top5cn llameen re ma&en/bat 3P anberen upter^pnagogen/ berfloten/ ja upten lanöen/ tmmcrss upt be3e* leben te bannen: ban met Confío enbe зрпеп nabolgljercn ban anberen gíjebanncn/bep« ■ bclgöt enbe gfjcöooot te toojben?i ■ . >

Des zcíTentwinricfaften Hoofcftucx.'

Фааготте/ зо fomtitut0 De Ш* ttanf eemgfce üergaDerínsíji &eb* ben gtjctjouöen/bupten Den5>tcDé: $o mt05ulcc mette topté net i4en* Зегеп, Hete mm Der Raufen of TbiU fcfjoppen ; todatmglje :maar Pele meer Derbetter! öertneciugfjepöt/ fete öe toetten beraeötebett "VVntwoorde. «©at B«et fcetcbelnclte rogöen-(lo?ten öon* ben berTc&epbener Заерзегen toelatmgften bä berfeftepbener religions opcnbareejcercitten ofoeffemng&en/en raagômf ntet ont&ennen: Ф b 50


j8 30 tttebenfrt bat bfefcrttaf (jo beß.Cat. M* пзплсп ) infer gftetwten enbe ftuer teligit in bcrgaacrmgfjen opentlwft gfteftouben fycb* bot gftfftaût binnen cnbc bupten be (ttbett rot brrfrftepbcn tpben enbe plaatfen. $ebb£ ban nopt ftetterftfte Заерзегê(bie ftp Otee met upt en îonbert/ 3uírr ben îtrrtant« roegftelatciW oocbmct/alo 3p Htftanafiunt ntbcb'anber ßoom.Catftolncben berb¿cbé¿ bats te grofgftefponnen.. Zoiftmebe banbe Carftolfttfte &срзегеп tebot tegften bc maarftepb ontfcent/ immer? tegften здп epgft^ftfiiptoémbe3ttœeenaa* fieboo^gaanbe ^ooftjracBen (15-^4.) toant mteerft be^ertmee fcftMifcftP3ewebateem* t&z Catftolpfte Steueren ben Ягшпеп oef» fcnmgftr ban ftuer religteftebbentoegftclaten/ tujclriî ftuer namaaío bcioube. -£nbe tnt laatfiejbijfentbJtntitftflejbat Set toic bite зрпс ftepltgften toegftelaten ftebben boo? ftuer 5atfttigftepbt tegften ben Betteten; immer0 bat ben Arianen ftuer uereften ше* ber werbt gftegfttbé/ ttoelcfe ftuer namaalg/ 30 ftp;epbt ; beroubc. ftoe moeftt ftet ftuer be« tourne« / 30 3pt met toegftelaten en ftabbení ïiabben щ ban ooeft toegftelaten/ ftoe magft be laanónítft mettoaarftcpbt; tegften 5ftn ер* Sften >eggftfiti 3eggften/bàt 3pt met en ftcbbê toegftelaten. pemanbt berbloeme ; tie ft an; 30bantgfte botte / yionme en grobe опшааг* ©epben. ъ . • Des zcvenentwintichften Hooftílucx.

<©at oûrft bt Vetteren 5rifgfytm toerrcjjepDen ШШттЬш


:

фЫШ en ЩЪт toíHen toe laten» Want ató ЯфапатийЬедоеег* DeaanDen йепзег Conttatmo/зо bit btQljmbt Dat De amanen tot SMéïanDtfcn 3ûuDen uiojDeti toe* Sljelaten : bat f)p Dan gíjelncUen tien Cat&olijcnen tot añttot&ten een кегше зоийе toelaten : 30 en íjeeft De Umtv $\ütt met UJillen toelaten / of(50 $ú*epí№?u$¡5eput) 30 en totlbenö Dee amanen íjoofs Den níet toelatem

Antwoorde. ^te bítniet ten ftíjoomofbtutí¡tig!beb& ïaijfrcbèiyp fîaat in fjaar bracht opt Гфооп* flealöu!ö:al boat be netteren metentoilíen toelatm / baar boen ;p toel aan / enöe en be* ïjoojt toan memanbe/oocn toanbe toare €Щи penen mettoe ggelaten tetoo^bé. <©e3írrta* nen; bat eetteroyja ijooftKetterg здп/еп toil« toengöeenanberßelujtc/ ban be bare/ baat 5pbeinacT)tôabben-,toeIaten/oorbbenarf}?t* penen met . baaromme en bef)oo¿en oocfe be €atoItjrбеп ф een anbere relíate / al toarenc оосв CgjtfteneI toe te late/ baar 5p be marge Dritten. €nbe5efier get fcgtjnt ооск jeer tojel bat be €atöoItjc6en bat leg met qualtjcfc toanbe Ш* rtanenguer fcgooïmeejrcren ggeleert en gcb> ben eft ооей towl ontôouben, maar of5p, baac v-X mebe


mebe^tïïrtHweffctt рготЫ boo? ben tm* MnirecfitcTeftooïmeeftetgefuni c&ijhim/ taiïmxpitnubt íc6)meefl altefcabeberne* men /até ekh boo? gem îgnlesjalmoeten opjeflflßen^ Des achtenrwintichften Hooftftucx.

natter btk çfyotbte té gfjcfcu* men upt örr Скрзяш toettm «# ßt)enuenUetteren, «©aar btrßaalt Ьезе 3tanomtl upt зрпе imgfielocftoaatbtgöe berritelpiie ötflozicn/ batboojber üepwen btoang bete upt b?e* Зеп toeber rotte ßoomfefte нггеке beerben, bat 5p 30. maar bat toaarfjepbto lieflлгв on* bertons¡ bet reffHc tnibbel 10 om toare <£fi?t* ftenen / enbe baattegfien be fiatelphe btoang em gftebcpnfbe bppotrpten te inafon / щ noblojfn/ig mebe Duaracijtigö. Wci&e btoang-mtbbel fcínjnt ооск toe! b'otmafee te 5gn gïjetoeelt: bat mafrita be openbare bpánben ban bupten/betanbett 5nnbeuptb?ee*e!nberbûMtôen eñ mtoenbt* gtje bpànben betf ûoomfcoen Catftolpnen gfiemecntealbaar/ beselbegiiantfeujmupt «frita 5пп bcrbtotnen.bat toas be ftljone bîucljt beo btoanga:naméthfB/ batméfteeft te betunen / baannent allecn al loti fjebben. fïîaar flclltnbe bit ov.be logfienboecfecn met Ijuer ertmpelen ter зрьепу oorfc bes ber* (tftepbcn ,§>eí#pberí¡ rebenen baar latenbe: magimtenyierboo? (n Urofij $?ocejs pag. j 3 7. 31c al yee! anbete b¿uc|)té banbe ûtoang bec


bet tonfrientíenupt Set toare ьоееб beg on* tierüiiioeiifl! Die top ч hic Ьаог ogi;cii qfytytn Ijcbbni en nocí) b.igbelijqc met bittere troe* ricljeíibtmtfcerberfbañlanben tube ¡проси inoetè gf)etooeléj3û feenltjcfe toaat 5tjnbc/ bat niemanbt bie inagïj lotftenen / зопЬег 5Ícíj 3elben 3ínnfIcoö te bebten. ЯЭезе 3|jn groutoelp&e bloebtftojtfngljen/ tbJeebjacf)t/oo?oer/co?logí)/berberfberlan* ben enbe lupbe / enbe batmen met ten btoang inepnbe upt te roepen aan b'een / en te befreit ami banber зрЬе / oücruíoebiglje aantoas ber fetten / met gronbtlpïte bermelmghe banbe ûoomfcfte Cat&olpbe rcligie tot grote beraunbering tot bêle nlaatfrn ( ral.89.) 5tet be plaatfen/ Icjcr/ enbe logô euflraft nip / iff met3«UT. Des neghenentwintichften Hooftftucx.

ЯЭааг bat Daat и$Щ aller oua* ben gtontfop i$ opgebo?reIt uptec Beeten totlatmgtie* flilbitïanglje bergaal blijcbt Ьоог ogfien untoaarljepbt int Hüep3crrrjtfi / baar get met brillen toelatenïtarolt «©um« ecrfï géants ^upbtaanbtmberoerte/ttotfl/oojwgö ей berberftyaejjte. Jlaar baar tegöen bat öet mocten toeïa* ten beffelben -йерзегг banbe itiiec berftftep* ben religio eñ beflelfS bjoebers J*erbmanbo/ 3tjn0 500ns enbe зооп$ зопе troutoehjeb on* bcrliouben beg religions bjebe fiet rgcS 50 $eeft bebiebigôt ; batmen nu langSjer ban


6г beertigïj jate* aan tat bolg&enbe ncept atbaas bernomen en Jjeeft ban сей centgije betocvttl maac gfjebmpc&en baar 5otoel De gfiecfie* Iphealiö «¡Sbangclifcíje Iupben Saat reltgte/ ïiaucnioe bipijepbenmbol&omè" bipftcpbt/ lufl niDc m с bt . baar tcglim in Bianclmjctt cm langbupjigt) mooi&clîjcîî ootlogi) fnue brvmclmg ber lanbé iö ontflaan boai bat De monmgrçen зшгвег ftofeeuianbenraabt ou* top5Clnc& nagijebolgöt fjebben. jfeengoelobenubepattpbiglje enbe ober b'eeu зрЬе gljebicDte Triette fcercbelp&e Ri flemen: of tgijeen \Bp3elf giften öebben en nocí) ;ten booi onjen ogijen. Ш Catijolpben frfjpné ïjeeï toeï na te bol« gíjen be #epbenftí)e Œpjanné baar ínne. bat al mat göemccnlanbtjß plagnébenï^epbené otoerguamen/ bcrimtji [mer epgíjé gobío5ig« ЬерЫ De acíüc alie suírr gcluomeVuâmi opte ieggfjen/ben <íf)¿títenen : redit of be «©oben jitter fíraften om bat 3p bec <£jjjifïenen Iafre* ringen ïjwrbet afgoben met en fîraften/ en bie nebenö Îjùer leben. SobjptémebebeCatíjolpué alleíjct bet« berf ban lanben enbe Iupben ben €toange« lifrfjen /bte öuet «©oobiöbtenftlaftetenenbe fcíjelben / met fampt оосб bet <£atï?oîp&e fHtncen flapjfjepbt int feettetboben . reißt of bie #eete groutoelnfee faioebtffoztingijen an« ben Cfjufienen of onno^ele betboolbe men« fti)é/nabelnet45obcio(*i5ene.9.<î.)b)îemen* rtftenbloebtftcjt/ biens bloebt 3a! göeftojt шогЬеп ) зеНзе níet boo? alle anbete jonben ïmec boo2 <6obe ftrafbjaacbigí) en inaarfcte. <Enbe fcoígoen tn Ьезеп meffrerltjcfe na bec afgobifcñen ЗЙоЬг Sartnectog£epbt/Dic:boo?


*3 3jeremtambè*#?apffeetbâ ФоЬео toegöm Cí)ea?cpgíjt 3ö"nbe met ее» зюаге frraffе,ш* ÏOOO}bm aÍ3Ój(44- J 6)nadé woorde , dat ghy ons inden name des Heeren zegt -, en willen wy niet horen. Maar wywillédoé na alle den woorde dat uyt onzen monde gaat: ende willen de Komnginne des Hemeís roken ende der zelyer brandtofferen:zo wy ende onze vaderé onze Koninghen ende vorften ghedaan hebben inde Stcden luda ende opten ftraté фх Iernfalem.doe hadden wy broodts ghenoegh,cä her ging ons wel, ende en zaghen gheen onghelucR. Maardaar teghen; van die tijdt áf , dar wy hebben naghelaten dé Koninginne des Hcmels te roken ende dranckofrer te offeren; hebben wy allen kommer gheleden , eñ zijn door het zwaardt ende hongher omghekomen . Hiebe/ toíe Dit met aanbacfit betratß* trabe en зоиое met moeten gem laten booz« fraá/recfit ofbe ûooinfcfie fteren met beffelfís libtmaten / tot ben «lEbangeltfrljen ; bie ljuec afgoberpe enbe bioeatfrojttngöe beflraffett «nue bes beeren fttaf boo¿ ogftcn gouben; antüJDoj&ra nf50. jgabé tooojbe bejs «Ebangeliumg bat >gfip cns¡ inben name beo" beeren 3egt/en biiücn top nict fio?en.jlSaar top toillen boen na alle toooîbt upt oniö epgfii monbe gïjaanbe / na* inentlrjeft na опзе baberlpne injetrmgfien/ fieplígfje ectemomé/oube gñebmptlien/ enbe onbebiíegfjeípbe trabftien. îDe iäonmgmne bes $cmel0 inet alle <Фо* bejï fiepiigben toillen top aanbeben / eñ ecren met offerljanöin ban jiepligbe uafim boot leben«


ï--'-

letjenoígnc tabc bobea/ metten гшЛЬжсв* ban bed ïrîjonc gbcbcDé boo? bucie beelûen/ inet bianöenue baacflcn зо Ijoueüjcii en grof bat w îUjart tooiöen uanben roocbe.50 mue tenuíélmals ou alle fcoerbcnbanbe (traten/ taar tJiouUJcn ljupfbensö eil bcpltgljcn ftaan. mot top öat eenöiacbteltjcU DeDen nabbra top biootiß gljcnoeglj mtoeelötgftgftemacb: bermttö t'sbenot banbe 3telmtfTen / aflaten/ bioeucrfrhavöeu/ beöebaarben/ offerüanbe; toe;eiiDe ecu 50 bmcljtbaren ougfi uan onue« aruenöe njriiDoi¡uucu/Dat Ijct 0113 tu alien btngbcn ging na onjer fierren tocnfrôen/son* ter pet gficbictb. te Ijebben. TDat magíj fiem gheb?efeé / bfe een jfojtu* natuiö bupbelbé Ijecft/bat nemmenucer pbeï rn tö / raaar altijot / ftce bele men baar nocís tipt neemt; tan 3elftoeber bol too^bt i öaaró en ;agficn lup gfieen onghelutb. í©aarom 5epbt oocb «Salomon «rîjt/bat/ níjclncbbetonfDcpbt befcbermt/íjft gfielbt tneöeal?o befthermt í«2cIíí.7-4.) entre aííe bingheñ 31)11 t'gljelt дЬейоогзаат. 30 toaren top öooi aie onepnötliithe rrjcböommen ntet alíeen воог alle ongftrlucb befchermt / maat oocb bä alle batter i¡s ;ghcftooj3aamt : 30 bai top ntet allem ober bolcben / maar ober ito* nmgfien enbe Inflen gfjebobé/ja oocb obee It m 3eren 5clbe/ Die top met boetc traben alfl onssmaarbeltcfbe. jBaar зеоегс bat boo?t betmaan ban u gfip Hupter/ gijp Ztotngel/ gfip Ccolainua* bims inet meer anbere utoe тегдйсзеНеп; <& balfcbc l&^oufjcteujecttigije mijnre frooft on* ber5aten/ban 3äomngften/ l£o?ften cñ Щт* ten afbaingö bebt gbcmaacbt/50 bat be îîo* tutu


|

nntgmne béfemete met alie trie Sepltgíjett Ъртр 3clttcgf)emaacfet ni« meet alo boo¿ en tooíben gfjebient / gljeeett/ aangörbeben enbe gjfjeoffett/ is¡ Daar booz intjn jfojtuna* tug bupbelhcn/ jeer begonnen te btmncn: ^eöett/3egglje ick / öten metc&enjcfcen af* »¿eeft quam/ mynte ontaligtbe enbe toeelbi* fHje mboinften/begötnnen top göeb2ecit te pben/ fjongfiet cnt,e aommet te Ipbê/ ftíjan* be enbe betfmaatftepbt te Ipben/ ja ooefc tot beleplaatfenbetbolgingöe te Ipben. ftebbeti top ban ontecJjt ons¡ utoer te beblagijen / als oo&aher0 alle Ьезег опзе plaggení <Stebe3ebtnggenmet meet anbete baat aanblebenbe met tppen etnft in^iet^al ftp be ßoomfette feetebe ootß moghenoniecht gfie* ten/ Ьезеп Напотей ofootfe 3u|to îlœfta »an öaten torghen/ bat зр boo? betanbettn* Btje biegen/ booz meutotgfjepbt bi^en/ enbe boo? tengionsí toeíatmg ьгезеп/be toelc&e зр »etftaanbegtont-оогзайе ban alle quabeit (met banbet menfcöe fielen/ maat) ban J)uec enemarbeliiebe toeelbe/tuftigfie lüfte enbe Ijeetlpbe maeftt/ eet enbe 3altgnepbt on aat# eentetöe3eni Des dertichften Hooftftucx.

;

Gnbe bat bt «fcoöltjtfte ttrafffc S9«roffen öttft/met allem bm $;mttbitbt Beeten toeliecê/maar ooek mtbt bt Qfytmtm-btutníí/ in toeltktbebtpfyepbmtvbt Qfytkbh Antwoordc. *N$*W&e5e4tfttKrotcfc3o fconbigj) m* ici <g öes


66

.

.

.

îie фанПусke ©ecreten/ enbe tnbet babercn frïuiften / Die al tooojt здп g&efeomen upt nitnrrjjeHjmtoelen altéame feplenbe:baat bp 30 gáts¡ опиегзофс ínDe ФоЬЬйрве $с&ш« turen ; tooojt gíjcbomen upten gfjeeft <©o* tas/ bit toaraci)tigö 10 in allen/ eñ netgíjrasí înne en maglj bolen: bat bemnotl) bevboj* frijen toajs ftet argument beg gantfen boect Ч0Ы tt зцп/ bat <©oDt ooth bp toplen be al" berhepltgfjfïe menfcbí toel ouffer;met fïtaftj înetten yioebebejs albec^toaarfîen upterlp* bra tegf)«ifpoetí¡: enbe baar tegljen upten anbeten «©obtlpïten boecben ( al en luaatt waar upt ben mjeentfebcntuljfrcn $faïm tjan tbocr» ber ^falmen alleen ) bat fytt ben gobtlojcn 5omtgbti8 30 luel gaat/ bat 3Ú& oorn <©obeg fiepligtjeh baar jujaavltjtfe inné ijefeonunerení ZuItrgljebooj:betoeI tnt oubetefiament/ b'Uídrfebocí); ïjterop aarben ; ben оргеф* ten alle 3altg9cpbtbeloofbe:maar ben qua* ben alle tegljenfpoct bjepgfibe . baartegffem здат.3.12 ïjetniemnetclîamcnt ben gfielobtg&ra met aut.z4.28 öan tcgDenöcpben enbe ben gobbclojcn aile S£*"I4,ujeelbecnboojfpoetmbe5er toerelt iset booj* X7,*I, '

3Cpbt.

ь

Soiibct baarom гтШШЬ^пЫ notö al cen balte betuijfreben mogi)rafr!)pnen/bc* 3e of bíc^ífncebítofbat lanbt/ijscemgôe tpbeliirfec tegíicníjcpbt obergíjebomen: baar up bliitTit bat ьезс of bie f>nntt ergfiensuw negroteltítíi gftc3onbtgl)t &ccft tcgpen 45o* be/ batnpftcm/oft Ianbt baaromme ootfe ítoaarlnrfelíecfteíKPfaagíjtí iBet лоьатдое опзе&егс betonfwbenf/ra *w bat


1 6r batnotfibäonjefiew eefcfitebemfien mepnt Ыъг $tbffîqfyuztzbt te Ьешрзеп : bat <0ob fiicr altnbt met tnbtlpfte ylagyen fttaft ben aâiùtten enbe lanbenbpbeüielcbe enbe baar toerfenepben teligten tocgöelaten ujojben: in toeltbe bebjtegbbjebe bedinge bp dock tot cen mebegfweile Ijeeft 3¡ufhim ILipfmm/bte taebe ben pinten cnbe lanben-, bit meet ban een reltgte toelaten -, bjepgt mettct 45oben ctamfcbaunnaai- me be üaberlgtbe inset* tingyen/ b'oube gbebmpc&en enbe menfeye* tócbebmuíiigíjéalleenlgcbmalo опоегуон« ben enbe на be lanbtsi reltgte be <©oben btené enbe eren /bet ©oben jontfe enbe mitfuten toerméctûertngbcbesJ rtjtr enbe bet lanben toemarenbelooft. ЕЙИ beje gfieleetbe manne ban met àlfm? ЗоЬашду bebnjí¡;ntet «pt Cyjífrt üetbobt (batmen ban Ьезе boojftfeebeh toelattngge ínben <£bangelto ntet en mríbt) maat upt b'eroertentte ; зопЬе boo; bafi boubé bat bet ер falber fterette tegyen yuet boojtftel (îrp* ben enbe yuer maan te ftíjanben malten зои* bei niant ich ban mctbjaarbepbt npte tóate BÖcfcbieucntiTcn о пзее met bet fabulcu3e nä mibe: tpben зопое mogben зеддуеп afeo. míe Wat Zimten enbe lanben bíe met en brillen toelaten bjpficpbt ber reltgten/ maac met gljctoclt be oube lantg rclígte nogyen te buen onberbouben/bjetbenjelfin ôueruer* fonen gbefiraft/ enbe boben bien ооей / унес lanben met gtontljjcbe beberffentffe. t©atblntíttaan Иерзег ïtaarle/bte met bcrobtngbe зрпге зтпеп/аап ï^enrtcum bec JFtfltttyoifen ïtonmg/ enbe aan be tujee So* , nmgben зрпе зопш ote ajle D¿te met quabec <£ ij enbe


enbc ontubt'gnerboobf bait <t5obe *mt nfif« frraftgOetocefîroore be fJeberlanbm eñbt ©îaiicfcrnceinetjammerlncbe enbe gront* IncBebeberUentfTe. «©bermttö bte leinten enbe ïanben upt «tien #аиЯпгпеп pber bupten enbetcg&en <Cf>?r(îi bcbcl metmecr toeïaten en totlben bi bejßaufr&eof menfcfjelpae f'Ianbtt angfte* nomen cnbe oube toaan rrltgte.-enöe baat te« Sfien be toare religte met Ijoogljfîer gnetoelt boot ЪгапЬт mbe affnpbm met mooiben en tooigftrn/onnoîeï bloebtfîojtenoe ttan ее« ontalfttBc memgftte lanbt3aten ftebben be* naar|îtgïjtupttetoeren.

D3Caromme/ofnotïj (йетШеШп* ten eñ ФЬег&ерЬгп ban Moningrp* ben eñ UanbtfcDaupen/ beweibet bermermgfteeñ toelbarcn meerbet «totíjtenaentéban©obeí¡eere enbeber on* betraten jielen fiepl : 50 Ье&оогЬе ijuer ; 500t tiotömaartoertttop5emenfti)en en зпп; ten tninfïen ban оосв afte fcB¿ttBen/be jammerIpbe enbe brtbaarlp&e fremnelen/ 50 toel bte top nocí) tegftrntoooíbehjcb boo? omè" ogfteti tnogljeníicnaant bertooefîe 19?anr6rnt6e/ aie оогй mebe 3elf binnen t)et tngïjetoepbt bejer cllenbigöe Ueberlanbé met toeenlpßer gpnclnt&ôepbt geboelfctnbe göebupjtg&epbt be;er blocbigger en berberflpfcer oorfogften/ lanben enbe lupben jammerigcB yleg&enbe«


.

. .

Фе ЬкТсйе tflxtxt tttflt oojfnjong nergljmjS anbers¡ en fyebbm uptgfjenomen ; namaaltf baat notb W nomenbe fiet mepnebtclj juebi* legte bjeben ; ban upt fiet bupjtgfi moo?bm betonno3eléboolberí¡int gclobemct fampt tien <©oblo5cn Confcientte btoang . ü&fie* inertïtt boo¿ bcr фаизеп тЫазеп &ерзсг itaarle/oocfî зуп 300h Zoning ЩЩв al fiiertelanbe/enbebe jfcanfcftc Haonítighen albaar/niet allem nopt en fiebben üjillni toe« laten eenigfteanberreltgieban be fíooiufhje irte báoubtobp benefit gfielobenbe фипсеп enuelanbeninotiberfíant aangftenomen iß Ífiebieeft.3onber batmen opt fiecftbJtUen be# aan от Ы onberçaté booj maaríjepbtsi on* fiettotje te boen berfíaan bat be #auflp&e te* Itgíe be rechte to /eñ bat in een œctttgït eñ bip Concilium tot biegfinemingfte bantquaabt bennoeben bat be faulen 5;elf;bermitjS fitter, soonenbarealiö grobe mtfbntpcben; inben Ianbt3atê ftabbe gfjetyacfit.jleen/bat morfit met gfietoerben/ maar men fieeft ter tontra* rien met ftogftersgiiearbeptbä o»n ghetoel* beigcbmetbuprmbemet 3toaarbtbe booj* fcfi?eben balfcfi bcfienbereligieteboen gfiè* loben enbe onberfiouben boo? be toaraeftti* gfie : ttoelcb be onberbtnbelnefee baabt 5elf onmogfieltjcB teuren fieeft bebten /enbe baaromonnobt'gfi to от met anber bjooíbí te bJo?ben ЬеШезеп : ban be beeren átate« Îiencraal baar ban fiebben uptgftefpio6ett n b?ut6 (<©. 1 9.10.) en bat 30 bolgfit / toaar mebe irfi bit mtjn brflupt fjièr tlupte. Laoten be religtc 10 cm gtjabe<6oue0 / enbe boot Bljrat g&etoclDt ttoctj toapenen mace menfetjen jjer* ten geplant noctj gbetyucr ftan too?öc : toat reben of fijjpnjtiefttiocbli« jesaöm/bat ЧЭоп 3an mett« <S щ

luapc*


toapenm bit %p Çttft gijeaanbaatt / Irettfetbeftm nfnefeijctmenjoubctotllebe Koomfcbe <£atholp!te xetttrie'-'tioe tafhpbatboen^albp boen toben alle fctafcene btt 6e?etcligtc nieten wllen brillen aanne* mmJnffmrl)«bicmtbbtlboo^?o#ito'tocbtrom bcnonröentntcnafgttmbt Bet burgfectlpKC eo?lo* «um.bjantbaatt« sen ontjmbtlpke mentóte/ ja bock ban алеоеп u« ?teh lieber aanfrucfeen^ullm lamtftTODin/Baitt'botooerenbatiöejebcrbJCCöifif* fcrobtbcrtoarhtrtt. jíRenttet corhtorttnDrr baabr/ §эе lu«el b'obetlcben йер$ег iîaarle/ ban *cet boo* qbct gbcbcncnenifTe/ mette toapentn ; om be*et ooj* safeni aangbenomcn $nnbc ; m ^oaetjbuptfehlanbt ferait abcbooibett . *o btbúen na al brie lïonmsbert iCiöjanritröcfie/ODthbeUrtrog'oebanÄibmcnbc Ccmmanbtutban Caftiltenin ^oilanbtenbeZee* ïanDtonswlrj; ootftteberftaan gbeahcbéboojon> berbtubinsfte eft bat tôtomet gtotetfcbabc.lBiHm top ona ban alrijbt aan tm ;c!be fîeen toeOet floten/ Boa&enbe met ithetocibigher feanbt щи reroeben/ l'atjene tnt btepfte bet fielen ta ьсеЬадЬеп'епЬе on* öooatitaam is Ban allcen ban «5obc i maat bat tp го« is: га bêle ¿fi/Batm; tecbet ?oube mcetmB'Jn* tmifitie mfreUen / B'oube ptaceaten brrntratoen / Be fthaoottcn cnbegholgtientoeber op?echten/ombe Wien ourr aile be ianbé toebet op te blasen / omme tebanqhen te bjanben wibe gelten cen oropnbtlpfte meiiigtrte omwmelbolejc: bie brilligft ?nn om *pne *Baicfiet»t allcgljettoubîconbetbaïUBtjepW/ enbt Querer! mafia aile btbaoïliiikbepbt te betomem mtts bat ;d maat <6obe -, na haars gljetoctens; ghe* tucttfcmfemogbcn btcncn.<!?nbe/ï.tcuer/toat bje* ktootnift'efttoatrriUis»)robt?oubettoe«n/îou* Ben tonntet «ébat Dooj îHlehmib&et BttlanBtbet* Biuclît toubc tooiben / onbet ecn brie gtoutocujc«« CpiamWoant opt teboímtoao^es mette mm/ ïotîbet noch eenigöe gtonbt m /ta boo? m'efe mtb* M btlîoomfiii» CatUolöcHe relime raochttooibeit cneDanbtbefî.maatmenîietbooîcgUOibatreBaac Bccî ban onösr tot bobé too^bt bermett /team В ее* peniiutcbetooivtWaatujtk/battetmettoeûettocmi Sb«s of me« contrarie en is /tot öefc&ecmmnAe


71 banbtîtltoe: banfrimachtBantoaiJenencntjetgft«* Ш1М berberbotatngtten: enbe ûat mccrboct ßb«s Îiaat tooiuert/ tnuetmWm« bien meet in ghcbaar* ncMtput enbeint bcrbcrben fïclt/Dc gantfe bereite* «jene ffaat:ban bat het botch $i«/öat ?p }tch met ne» Denanbetenentoulcnboegben. «Fnbenoeft. Somen ban biec na be bjebcmamtt* one ban «¿benbt / enbe bcbefhgingbe booj cm bafîc SmeUingbe eenmaal îaapt uctoulmiptbanttocei inacbt ohbtr ben bolcfce: enbe batmen tcghen be bt* loften/ b'eenof b'anbertotluptboenrotbtn (ban fcepbeîSeumen) f?al ttptcrlphen te wgbcnfiaan: batbtttoeebjacht tocberom ontfteltenbe in blam* men ban inncrlijch oofloghe/ tot sich ?al ttccfcence¡i bcrfc)oefffligbc/;o banbe lanörn mt algöcmcen : ató поен banbc нсгскеЩене lupöt int bmonöet/ött; ató tonenbe titelt cnbcbip ban bete laften-, bes te meet bmnijbtîtinonbcrtooîpen. ©olgötnocb: Anbete m ifl sehet/bat bctoare beboubemffc ban be îSoomfcbe <Сафо1пске teligie iss gjjdegbcn in een ooebe beteeningbe er.bebafU onberltngbc betjellm* nfte/Hmbette pattpentet^aften banbtUeligie:?o nns uoogbbuptftblanDM boojucclùt filaaclîjcïî be; toont:altoaarb'eenbagbcUjcr banoeltenbe toan* belt metten anbeten : eft en is nochtan» gbecn Janbt ter toerelt/ beat be ftctcfeeüjcKc ¡tipbé meet ghcacbv seels tjjcBet eft macbtigber jgn ban baaiv t:

CptJ*, .>

' .'.V

.

<

i ' ' f* j.**

: .'y ?"

¿

■ ч- :

. .: :

'i

?

-•

Я ." -

-

.Tí ¿К- . . * -., ." .»

•' *

•?.'

...irt • 2

:■ ?

л*

v-

■\-.-

■»• - i

• .-

•: ( " -.-''*.. "■«-

". lit

«'

- .'ja -.. ...-S

i' "

i:

' ■ i :.

v . - ••Ï4 '.i

;; .*' v *

i*...' » . Il ¡

*" "

*" ' • '

jlï..' ;

1"

• ;.at -f ■ ' .•» , ^' ■'■* ' "i -

'S


•шщя>пт ERRATA. voor

pag.

hn.

ghfblcf<nt «anbauen JÍRrtniaüM jiürröat «murr iaimnafcnt jopanantrt/rgtjrat

«7.

29.

ICO.

I.

131. I42. 147. 173.

28. 21. 16. I. 19.

tatfaäB.'bmtgbt tumben gaben np Stoeört b^anöt tcöont ffitauancit ЬанУ bitetmta buuitrrenlogljm ¡bäliHhmuii «efconcöo

192.

3*

193. 199. 223. 233. 238. 241. 2J4. 2J5. 2Ó8. 269.

Ц2*. 4. 4. 12. 6. 3b 12. 4. 23. 25. 7r. 6. 910.

maartmieghtm

27J. 277. abet 29& unte 314. S^iröfbichmaai 332.

leeft ghcbiebnt .umbaut liRermati« juirr bannen aanbcc l.UlbtvUCIt

5opnnanM hmt aauypbe emft tejmi t'gbtm raptarle ttttwtrn/ bat tobt baut ïlttft öpttptgertrre bjAiiötbom ©Wllfll

batí tnlemma tmpltecé/bpbeloaf ibatafîtimi «efrobeûo «efrobrbo crmieoorJtgheen tamben jiucten quo: îmuro ghcbteùt / maat ùicinnaal

Sintbptjoegöf il baargtone tnteoube «¡шал Ujaarhtpbt/ maartoaarlgch tarnt bat nu 5ebot l&pneaffme tegbeit ©abibobranaan

17. 29. 29. 47.

8. 17. 19. ЗО.

«fbîateii gtjriwcghnt jaitgijcnbt

48. 49. 52.

16. 29. 29.

913. 17.

17.' 27. 34«

baarboojgljprai cnbroube tuiclrkinct taaati nrpbt/uiaaclncft tuant jcbm |ôhpiita(Tciie na 50tacngthpboo?t ©abtfwSmaan îpafb?aftoi gljeafgtjcii jacbagtjepbt

<©e reffejal De îLejer tnt Щеп toel jeito« metcften.


"IÏ5, II' I

.;'.■• "*

7


Ñ&#x201E;\ QJ


m

D.V. Coornhert - 1590 Proces vant Ketterdoden ende Dwang der Conscientien.  

Tusschen Iustum Lipsium, Schryver van de Politien Anno 1589. daar voor, ende Dirick Coornhert daar teghen sprekende. Het eerste deel Politij...

D.V. Coornhert - 1590 Proces vant Ketterdoden ende Dwang der Conscientien.  

Tusschen Iustum Lipsium, Schryver van de Politien Anno 1589. daar voor, ende Dirick Coornhert daar teghen sprekende. Het eerste deel Politij...

Advertisement