Page 1

Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken. Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn. Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u. Richtlijnen voor gebruik Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op automatisch zoeken. Verder vragen we u het volgende: + Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. + Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien hiermee van dienst zijn. + Laat de eigendomsverklaring staan Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet. + Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng. Informatie over Zoeken naar boeken met Google Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken op het web via http://books.google.com


.NZ '

..|[~. *..*B...

". , l

q

.:.*.

V

4


_ x

**7 ,. Fill-[l

F

j

,

[

.

.'.‘*lf.

,

„i

.

,

Zfß*z.. F..

F

*FF

,


.

.

.

*

.

F

.

F

.

F

/


.

0yf0

.

.

..y.y

.d...y;.

.

.

.[.,

[

x

[f

'.|.|.|s

»F

[fl

k


x WW!, x747

ULWLZLWLLLCL( 7 okle

Y

Quaytomerlaat. .

.

..

FN

Dnn cvolcomen onderhouden en da delnclzweeckendeegyeboden Oohesxniec hier! maar hlec na (indelßemelfchereefie efi vcer dach) fo eenighe Delffclu Pzedican cen dae leeren m een voecx . ken ghenaamc Ue denen ecc.

Dolcomen wederleg Doox e. . . Vicjclc ?olckbecyce (Ioocnbecc.

,‘„.„ a*

Waar bp oock naaccelijck werde ont deckc/degronc dam: op de Haachlclje difpuca cfewas begonnen/ende cs blvnen ficken. .W

Leecb. 1 z. 18. 'keev dl. dan: lluflencgeno naepen under allen ellenbogbm eu hoofipueluwen lnaken ondec cvoofc van alkelepe dude-don.. men/mn zielen n vanghenmnde als kp dan .news dolce zielen kebben gheuanghen/'o veloum fx' henlupoen hecleuen.

Opel-zuckc cer Ooude/ bp JalYar Tournap. Juden Jake M. W. xxxv. „ ..,

2. „


„K,

.I

F'


f

.Vooxredm aan den Lefec.

z

E Delffche Pxedicancen / lieue Lefer! fegghen in heur vooxceden van choecx ken genaamc Reden ecc. dac-nen zijnen eijc wel vecer can vefieden in defe fo ch licke mden: dan de beufelingenvandefen Zo phffi (fo noemenfe mp) ende möne laßerfngm

(fo heecen bp venlupden mxme ware en noodc ge vecifpiughen heurdec dolcugecocebefieden.

Ende feker ick wenfchehenlupden van herren wel dac fx- niec [ceuer coc henlupdergemack efi eerein fulcke hace fchadelgcke dolmghen mex

logen gepxefen/ dan coc henluxxder moepcen en oneere/ooccoc der menfche wys woxden daar inne mee wanchepc berifpc foudeu willen we fen. Nu is wacachcich dac icli coc oncdeckinge

van hace menichvuldige endeffchadelicke do linghen inc waarfchouwen van mijnen euen menfche mp felue ghenoech nerfionc gequecen ce vebben/ in vecfchepden mh.ne ghefchxcfcen/ oock coc verfchepden cyden en plaacfen / Im

mers ooc namelccfinoch laafimaal inden Ha. ghe. alwnar ick mxme ancwooxdefchxifcelijck inne ghebxachc hebbe opcen achcflen Decem bxis Anno dxpe ende cachccch/daur op deZSxe dicancen heur fchxcfc inne bxengen fouden/om dan cerfionc bepdevoox de volcke gelefen zijn de/vooxc geuacen ce woxde mee-cec aangeuan ghen Difpucacce . waac van dxe Papua-nen

in ghebxeße zijn ghebleuen coc nv coe m Apxili Anno 1 78 z. ende dic gewifielick coc geen clep ne arghernjffe van heure leere ende perfonen.

Oemerckc elck befchepdm 1nenfchellchcelick can dencfim alfoo. Del-ven de .medccancen d. W z) manc


waarhepdc ouer heurzllderwac fchandclccker .oncrou cs dcc/ dub? dielacmderdachrwoedö

vqoxloghen : doox dem "p mec ce vooxfchnn en comen endedefen Cooxnhercs valfche logenen ce fchande en maken-'Debden "p dan oock .ouer haar zhde de waarhepdc mec / maar 1s d1e v..

Cooxnherc/fo dac heur onwaarhepdc daar ce. ghennlec en vermach :waarom en eeren "p de waarhepc niec mec openvare vekencenxfle dac fylupden dolen/ efi dac Cooxnherc rechc heefc-I

Du verfionccck mel dae elcle lcchcelijck conde vecfiaan wc dic achcecvlhuen der vooxfz yee dicancenxulfdo was mhn vooxnemen vooxcs aan op ,ce henden van haar leere meer ce verif pen ende mp fillle ce houdenc fondeclmg mede cen aanfchou van defer ende quaachepc . waar na ick vernam dac de gherefoxmeerde Pee

dlcancen vafi roncfom-ne inden ,Sceven op haar pxedicckfioelen fo luccel ucllefwegen / dac

[p nv na heurlupder vooxfz argherllck achcec blhuenwce Daachfche dlfpucacxe x noch veele meer-der ende fchandeliclier/ dan opc ce voxeny cgene frvooewaarhepc houde / voox grouwe lijcke keccerhe/ en 1mm name als een lafieraar [cholden. Occ heefc mp verooxfaacc coc voox [canc der waarhepc-efi coc nuc mhns naafiens in dxuck wc ce,genen cwee ofdzpe *clepne boecxz

ltens/ waac a feene genaamc is Wflaac Iefu *Eheim . endedcc ooclx eenfdeels coc wcwif. [chmghe vaude [chandcvlecken die mp de pee decancen op claddeden als of mijn feggen De. lagiaanlch ware/alfo eck daar becoone dac die

oudcfie ende achcvaarfie vaderen/al voox chef honderc xaren defelue mepnenge vande onder

danechepc Godes/ die 1c vebbe/hevbe geh-sec;


*

.

*

,

.

7

Hec diende oockcocvernceljnge (fo beeleiump wax .). van der ßhecefoxmeeeder pxedjxancm

leere m dic [elue uck/dte boum axlendmghm dmmenfchen coc eecxgoec opfecenvooxcgang

'x1 deughgen hmdecxyck cs .xwelck alfo hp mp gedaqn zgnde endecckncec vernemendeiu em goede wxxle dac daar. op. pecgefeädc en werdey, dae henlupden pxedlcgncen .ook .mec we] m Yochlxevoegeßvxöz M31!? HacFaxZgYYg-x ecc 1nden a ea e aan ou e e daac van ick gheen ghewach mec allen en ver..

nam c qqgm eck van mens m vooxnemen von fi1l1ece zgn/ cocLepdencegaan fiuderen md.

niec meer cegen den pxedicancence fchxguen/fo welvecupchc fekece Wxofiule oY-'mijn Reque

fie aandenxöucgemee" erencoc

epden/in da.

ce vaude vy-u. Marcy Anno lxxxv. m wexcke

KTMRZKYHKTZYFFYZFL-'LZTZFZYFYNY ken [killen höude fonder eenigefchxiäemneer wc ce genen regen de gherefoxmeerde .laeligley cen waar dan hac fplupdeu mp mec m dxuck

ghegheuen fchpfcen / daar coe verooxfaaccen. T13 nv fujcx/ dac de pxedicancen ven Delfc!

fondec fel( eenich aanfchou ce nemen op defe benaude cgdenxdjc vooxfz heucboecxken ghe

ßaamc QedenF/hebÖ-en lacÖnwcdgaanÖn dxöxck. aar coe dat .tot ecanc oox mge an em:

wech-blijue wce Daachfche difpucaciee' geenf [ms. waac coedan/coevoluoermge vaude fel KwmZnclijFXeZuYucaneYp glefchxxfic-em dxuck oo en o c e. noc a vee emm emmaac coc 'Cedex-leg alleemcTanc vooxfz mijn voecx ken Wflaaudaac medeopenclhc beconendeme

lückoock dem: medepxedccancecxxoc Ucrechc I cg

me'


.

mer hem: Umnonfirancfe noch in Decemvxf :Lefileden den xx-u. "cclo nouo ouergegeuen/ om x heen pxedccancen andersban fplupden ghe. finde zhnde/ .neuen hen ce lyden) dac fplupden pxedccanceniux nxlufiencec machcen op de be» nauchepc der chde/ noch opcen ghnneenlancs faken/ mam: dac [p fiadelijck roogealwac ce veelehebbö opferupmceefi veebxepdinge van . heure faben/ darfs op heur ghewaende rechc

van pxediicancencefiellen/dwelck [p dWuer hepdc niec en wtllen coelacen ( foomen oock coc

Lepden heefcgefiemendeop hec heerfchappen oucr allemans confccenclen. Daarom nadien die pxedccancen Arnoldus ende Wonder-clock cn dic fclue heure boecxken/ ghenaamc Ueden/ waere-f de vooxreden / oock mede rlardeekfel niec fonder (Zeven ghenaamc mochce woxden

een live! fnmeus/mp genoocfaacc hebben mhn vooxghenomenlwhghen ce bxelxen coc veranc

wooxdinge ban-be oncfrhuldcghewaarhepc: fo hebben fp du mm1 fchxhuenx (cudcenc haar opc rechce feer raarc) cewhce/ncec mp/maar heur

lupder epgben onveleefchepdc ...maer ghp * e

lefer dn efende/ fulc v den chdc niec beclaghen noch oock moepcen/ tuwen diendefe fie ghedaan bp ,

|7. L. aller älenlkfcbulcjjgbe ])."F'.C0ocn|1ecu.

.]_z.-e4


;4l].k*]“l"f*Ä7Ä7,0_()'1L d1?) x 4

.

01-91317.

e

,

-Peedicancen vooereden / Ilm beer): ken ghenaamc 1W. JL dl sec.

*

-q Ac ghp Amour Coenelcsz. mecmpniee

7.

Donderclock .ce famen de fchehuexs zur

van du boecxlxen: [Lecjenen &am van 4

den befefdaar voox/ncelden uwewdoxxde dam: mne/van dac ghplupden Immo lxxv1h.mec mp coc Delfc handelde : oock dac ghp de oiemon ficancce aandenÖcacen/waar achcec v vepder namen [kann/den uwen noemcHoe comec nv/ manne/ dac ghp cu dac vwxoech-fchxifcv bep der namen hebc dercen fiellemendedac ghp nv x inc reden genen van uwe opinien/ uwenamen onder c-mo1cc-aanfichc van eencghe dienacen

coc Delfc vecverchc e' enenFoudec wel daarom moghen achcen ghedaan cezhn / dac ghp meer hopehadc om doe dove fulcfe v onwarachcich

w oege fo rechcs vooxc aangaan väde Heach [che difpuracce/ ce maken/ dac deHeeren Hea cen op .cgheloof alleen van dac v wxoegen/m

mifhandelen ende v alfo dende ghebxeefde di?: pucacie (dee ghp woudc fchhnen felfs verfoche cehebben) verloffen foudemdau sh!) nv wel condehopen mecdefe uwe onredelhcke Rede. nenv leere voox den volclce ghenoechfaam ce mogen verancwooxden/ende v eere ce moghen

fiaäde houde/ of becroudp lneer v fcheldes/dä .k

v vcrancwooxdes coffee of zhdp meerder mee [jers mc qualhc da11 mc welfpxecäensrnaer wac

hcec afcs moochc ghplupde Ywnfelhc wecen. ,

*

11h

Poe .

F

.


f...

Z. H

Hoc rzp/m defe uwe vxeefe voox vefchaamc

hepdc en waerdp. mec geuallen/.fooghp glze uolchc haddec .Yneu raadc v vepden m mun

bzlefkenvooxc. ochwacer crouwelijck ghe gheuen . daar rccdc ick v vepden/.nadien ghö doe wel mercce/ dac ghp v leere ncecghenoec enconde verancwooxden/ dar ghpc lieuer me' befiaan/ dem qualhck dom/meac na verfian dlgher dan ghp bepde zyc/ dam: coe fpeuren

foudcc. z..

Der fchßndc we] dac ghp Wrnolde doo; uwe befrhaamc verfiolnmen coc Lepdmwacwij fer gewoxden zcjude/ den vooxfz mhnen raadc

hebc willen volgen: fo dac gup/wc vxeefen van m ghelx,) cke oneere ce vallen/ v belxden niec coc drfpuconren/ maar coc bpficcers en ingheuers mec meer anderen hebc lacen ghebxupcken in dcu Haghe: daar ghp Sarauiae de eere/ ooclk

oneere/ daar ce behalen fiaande lieuer danv

4. x

[elf wel hebcwlllen gounen. Dulclz v doen doe cer cx'jc achce ick niec min loolltjckxdan mp uv djc v werc onvedachcelijc fchhnc ce wefen . wancgvp nv vergecende uwe harde [macke die (fomefepc) welleere/ roomc weder cc vallen in v oude grarhc mec defe uwe qnredelijcke redeneu/fo inc veruolch van defen [dlvlijckeerwaarcvniecbecer heweefi/nadif mondervlude leerdc/dac ghp .Yo luccel Hara mae/a-ls v felf de verancwooxdingeuwer leere eu behooxc cebecrouwemdac ghp coc Geneuen

ofergeus wac vafier fiucfelen van uwe vallen de leere haddec gaan foeclrene' Ohp hebc dan indewhfe vanv leere fiaande F.

ce moghe houden / fo veele achcerwaarcs ghe leecdc; als gm: vooxwaarcs gveleerdc del-ster na

j


' 7 ‘

.

X

nabolgingevan uweDoccoxen Celbhn/Befal Daneus ecl-.mc meefierlhc fchelde en onwaor hepc ce dlchcen. op bac nv fulck v [chelde coc de

gehoopcevxuchc foude moge come (fo ffchhnxj ne Oode endev-lupden bekenc) noemdp mhn warachcich berifpö van uweleere dooxgaans lafieremmogelhc op hopen van mp in dOuer

hepcs oogen een Gods lafieraar ce doen fchg. nen.: ce. epnde die mp vopx. [nlcx noch eens fon_ deu dooden na de Mopmfche/Iefnvelfcheen

f

Geneeffche wec : "oudp fo doende v feluen mec wel Oodc 1naben 2 foude hp Oodc lafceren die v lnenfchelhcke donngheberifpcl . - Nb behaachdp v fo wel ln defe leelhclce con fie/ dac gbp oock wllc fchhnen daar mne na ce dolge denDeere Chxcfimn/Pecrum endePau

E;

.ium/doch mec mec Emule geewJnl-efe confie neemdp foo .neefierlnc nam. dac lckv [chelden beghume ce achcen voox pzhs x bp alle vxomen lupden die v kennen/ ende allem daar wc ( al kenden fp mp um) lichcelhck fouden moecen

ooxdeelen/ 'dac bec gheen qnaadc menfche mc, .nach zjjn-dlev lupden fo ongelhck .is/dac hpv

[o feec .nlfnaagbc . foo eecdp mp mc fcheldm ceghenv vooxnemen. * Waal: coe dlenc doch inc nafpueren van die

ljeue wnarhepc dac hacelhck fcheldes ons ghe fchil en es mec ofghp/ dan. lck/ becer .nmfchen zijn : .naar of gbp / dan uk meer waarhepcs

ll l

[pxekKdoch fchnncc v mer celercemghplupden mercc dac gvp mec onwaarhepdc handelc /die cegen dewaarhcpc mec alcoos en vermachFoo befcadp ruhen-n name mec onwaarhepdr hace lhc ce maßen/op dac bp den lcchcgelooulgen de waarhepdc bp mp ghefepc gheen gehoot foude A l1 become..

.

7."


becomemfcmaacc dac ic niec heel mhebve mo gen verbp gaan (cwelc anders gefchcec waar) uwe aäclachce ouer mpc dce hebde ic moece H

ancwooxde/fo coxcelhc/algeevccldelhc/ fondec alle weerfcheldedoox dic gacfe gefcheifc: maar ooc niec fondervxpmoedige aanwhfjnge uw ec menichunldiger dolinZen/ hoedan1ge efi welc ke die hier zhn / cwelc ghplupden dooxgaans

lafieren noemc. uwe aanclachcen in v voox reden ouer mp zhn vooxneemlhck defe.

Ü.

Ghp maacc veel feefis van dac eck mchoofc mhns vxcefe opce ?lkxaac [tellnalle pxedccancö ecc.fo parchdige als oparchdcgeOhp legc dac ic v noeme nieuwe pharifee/ meuwe heece des geloofs en Hkeerde geleerdedz ghl cnecxöaals Rapecvdlcleecchcncue ouec vepdezhde en cwee

eece diene. dac v leere oe.leere der verduvelde Llberchne gelijc zz- dce va fonde geen fonde en malcedacghnnaar v leccewlhecfiu Hfaacc/ooc

Ood en Chenlel lauerc/Evencc weldaac onnuc 1naacc/de menfche coc wanhopeaavoerc/efi dz ic in v religie grocer gedeekej1elfo vele de leere aägaanals- ende dooperfche ca 1nde laomfelue: Der zhn mdee waachepc fware aanclachce/

F.

daae ea ic mp oncwhfelhc ooefwaarlhc befon. .

l

dcge: lndcen icli niecen can doe blhcke dac [nic. ke1nhne befchuldcgcughen waarachccch zhn. dcc/fegdp vodxce/zhnde bldemkens waarme de mhne fchelfce verccerc zhnxdlc. fegdp [cham paarhepc/ bcccerhepc en pacchdcchepc ce zhn/ ende dellupc daar wc/ dac fulcle mhn ooxdeel een fonderlmghe parchdcchepc dewhfic

M( eec cc nv op defe fiuclee wac fegge/helxjc l1 we] wclle venhedf alle die [ulclee of deegelhcke .jacke fegge cege eenfge leere/dee [p doox valfch henden!


houde/fo ic de Caluxinfche/daarcege dz meefke K

gefchxeueuis/.houde/ dear deur ce houden zun voox parcudicye' fegdp hier coe ia/hoe filldp dä parcijdicheyc mogen verfchoouen vCaluhu/v

:defa/ v Swingel/ efim fommo alle uwe xiep lige vaders (foo uoemen degerefozmeerden in heur fendcbxief/ aande makers väcBergifche boeclx pag. 19. Lucer/Swingel/Oecolampa dium/ Coluiuum ecc.) ia oockv lupden feine-Z

Offoudc ghplupde wel mepne dac alle me

.' 1 ..c ,n'

fchexlvoxge is /mec wac liefißcker [of efi blos kee die vooxfz uweßvaders in heure fchzifce! ooc ghplupde felfmeefi ol in uwe pzedicacieu

vereierede zeic de Paufliicke croone/ der Car diuale hoede/der Mfchoppe lnucere/ der doc coxe iuucfeu/ ia de läoäfehe leere fclue mec alle here decrrceu/ pmmers ooc de Concilie v unf

ßagende . efi boue dieu noch der doopere leere [ouder ce pfclioone der luceefche leere/ die glzy uwe bxoedere noemc. is nv fulc doen eeu feuer mercceeckeuvanxmrcijdichepc/ foo wclc v we(

voegeu defen valc eerfi wc uweu oogen ce doe! en dan ce foecke ofinc mijne een fpliucerlie is: :Do ghp mp hier ancwooxc delc ghp vercfpc

re,

de valßhe leeriugen der lläomaulfien/der doo pere eu derlucexfchen/om dac ghp fulcx ce doc ichuldich zur/en dac ghp micfdle rechc daar aä doeuic [al v weder vxagen/ wie v lux-den meer rechcs gheefc/ om allemand ghebxeken eii on.

wil ce [eggen: dan mp om v lux-de mec ernfi ce vermanen van uwe dolinghen en ghebxekenä

Debdp alle? qucoxicepc dä Oode om alle an dere kerclie tefclzeldeu ei] ce verdoemö/ foiider. doc pemaude coegrlace zp v ce vermaneuvuu

uwe dolmgen/foroonc defe uwe lafc eu macxicx

eudc men [a] fwggen. maur wac redeue hcuec/ ,

dae

.

LZ.


/

dacghp peghelhck foudec mdghendoen/ cgene ghp [elfvan memande en wilc lhde / [onder he cehoude voox een verftooxder van uwe weer

liebe Leerckennxedein [ulcker voegen/dac (fooc na uwen [inne ware ghegaan) douerhepc foo danighe fouden hebben moecen firaffen mcc

heuangencffe ofaanden lhue-*loo de [rede van Tex-den wel openclicb [chxhfcvanden uwen in hare ghedxucce Jufiific.acie. n 7.

.

K4.

Ohpli1pde [elf/v [elfhier vergecende/claache

in dic [eine fiucle ouer den Lucerfchen mden booxfz [endcbxcefaanhenlupde pagina z x .mec de[e uwe wooxden: Wie beef-X e [leclcc (nick:

wachc ZlJc-.Zbenenniac Zbz-llecjen oncler alle an (Lermenlcben , (oucjc mogbcn elle alZbe-veyne [cerclce l-cccloemcnx' Dic vxaghe cckv lupden hier nv mede mec defe uwe epghen wooxden.

Of verdoemdp de Qoomfche leerclre niec als em ?lnrichxcfilche Mocce? . .

F* [F,

Die zp alleen ghefepc op b qualhck [egghem dac ick parchdich [oudezhn/om dac ick v leere

voox onrechc ooxdeele/za argher (dic quecjc v/ dic [eg ick noch / en dit ben ick ce bewhfen be ßepdcZdail die Qoomfche leere/fo veele de leer. ecre t. l es, .Om nv wac ce [egghen opce vdoxß mhne -

f

bloembens (fo ghpfe noemc) weecicle/ dac ghp mhn geuoele vaude parchdichepc hier dupdec na uwe/meer ceghen mhne mepninghewanc,

mhn derfinnc dear afhebdp wel moghen le[en in mhn. ghedxuckce verhaal vande Lepdcfche difpucacie inc xrrv'. deel/ daar ic niec conuen de mec reden v lupden kennen voox mhne par

epen/ende ghplupden [eggende dne ic welwÖfie . ‘ ‘ u -qd


dec ghp mhneparce-en waarc incfkuck hende mchcuaardichmakinghe / Peedefiinacie ecc. danv [upden ruwen aanhoe[Zepde en coccen miffarien binnen de kamere alfo. Com

dla benluz-äerxarcijclieb bel-cenie!: elcl: eenF

77.

anclecs clan (7111)- en/erZcne inne geeoelenäe!

wor benlxqclec paccx-en bonclc, ooccleelen (*7 bier inne qnaljje 'an m7: clie 700c .nz-ne brec äece boncle alle Zoelcereelencje menleben clio Thrill-urn c0: een' knnclamenc hebben , (7 cjjn clan ooel( payen,n10niclcenzcloopecßZbecefor meec-eien of' utbetanen. ' ._ . Uaar fiedp wac mhn geuoelen. fs van pac c8. chdichepc ende onparchdichepc/en dem: mercc ghp lichc (wildp ) mec alleen dat ick v bepden onder ooghen aanfegghepacchdichepc / mam: dear bp oock de reden waar doox. .wildp meec:

cedens hebben/ fo neemcfe hier. Onvedachce lhck fegdp hier: 'kei* conccarjen moec TWLZben, clacäie anpaccljciieb beecennije- ben niec ceZen

(ycelcenzmaar enn Lljfl (76.: eijn. wc dic v queac beflupc mach ick wel bellupcen / dac ghp niec

,rechc encondc beflupcen . wanc die. en is niec onparchdich / die deen ofdanderzhde vanden cwificghen is coegedaan: meac dienoch m be rade [Wunde gheen van vepden yarcpm en is coeghedaan. daar fiedp v confie inc vaik be llupcen/ mercc nv wac eere ghp uwe medepxe dccancen alcfamen aandoec mecv feggen cec [fonc daar aan: l-joe (oncle eenlcb yeecljcanc

'Tele geceformeeccle-[Leligie Coocnbecce leere tio noemdp mom fchxlfcelycnogen coeffean-Yac

.


7„, l I*

l

e Wacwfl ick b [eggemdic [dude al [eerlichce löck mogen ghclchieden/ als eeuich pxedicanc

väde gerefoxmeerde religie (fo ghp duweheec) X

Cooxnhercn [chxifce verfior ce wefen warnch eich mc berifpm vauder gerefoxmeerder leere roue doliuge uopede de Pxedefimacie/Jufii .Yicacce/dwäginder coufcieucien/kxrccer-doode/ Hinderen efi wecllnemen vnndc goede .opfec eü meer andere derglieliiclee . wanc ici-r dac quaac gheuoelen von alle v lux-d er pzedicanceu noch -mec en lnach hebbö/dac [p mer v liepden [o cfaz men gefwoxe [dude ziju in v leere/van inc min

[ke niecdaarcegen ce fallen geuoelcn / al waarc

ooc dal lienlupde oncwljfelijcliö vleecß/ (her zp dä doox mJue/ofdoox aud LupderFchZifcE) dar

Z0.

defelue uweleere iu eenige Mucke orechc ware. Ten anderen en cim icli noch niec geloouen d'en alle v lupder pxedicancö [dude doen /cgeen gliplupdö harc [cheldc inde Cncholijckexce we cen dar [p heur leerein alle opxechc houden/ efi coc niemaucs vermnau ghehoox dual: cegen en

JUN.

FF.

wills gene. wanc dä [dude alle uwe p.redicance als doone adderö heuer ooxe liarcueckelijc ge llocen houdeil regen alle cgliceu doc van mp/ of

wiec 3x7/ in, v leere verify-c [oude mogen woxde. Normung vecoondc ghp vepde dic quaadc ge. uoele op al uwe mede bxordrrs in v ce wefen.

Maar doc uoch taldererclifieis/ fo becoonc

"e 7.

dic vooxß uwe leggeu/ dac ghp alle uwe mede pxcdicauce verdachc hour voox dwafen dce vä mrnfche heure afgode [dude makewanc uwe

Hmadere fpxekede hier eu daardäder Cacho lijckeirdolinge in de[ei1 finclie-(die [p [egge legs peghelgcx ver-moon ddoxcu ce ilupren) als die

ge oouen dac de Vaud of de llioomfche kerclee .

,

nergeus


nergens iu en mach dolenxbxupcken gemeen lhck defe bewhfredm. . .. Allemenfchen die eenich menfche coefchxhue1c cgene alleene is een epge aarc Oodes / die ma ßen van [ulcken menfche een afgodc.

.

..

De Cacolhcken fchxhuen den Dans mec zhne lidcmacecc inde Qonycercke coe/dac [p nerghens inne en mogen dolen/ cwelck alle! in en epgen aarcvnnden alwecenden Oode. Uns blhcc dac de Cacholhcke bädeDaus mec zhne lldcmace inde Qgbkercke ee afgodc malte. Nadie nbghp bepde ier(als ofc ongelooflhc

*-,

22.

wamhouc/daccer _pxedicancen dnder de uwen [oude we[en./di.e mijne fchxifce (ick [whghe der üouxacholhcken/Dooperfche/ofLucerfchen [chxcfcöxege uwe leeringe firhdede) [oude coe fiömensfo volchcwc [ulc v vermoeden/dac alle uwe pxedicance afgode [oude make väde ma

kers ban uwe Cacechifmo efi leere/cwelc men fchezhn/die wepdelijc gedoolc hebbewacsver devan alwecedegodecezhmfo dagelhcx blhcc/ .oock [o langer (o meer blijclee [al. .en is dic ge

noech cocbewhs va uweonwhfehandel op de vooxfz lnhnewooxde/narcidige en öYarcidcge. Manga-inde uv al dandere uwe eclachcen ouer mp hier voox gefielc [egghe ick inc alghe mepn / dac ghp mec en hebc berfiaan vanwac lupden ick die [jucken meeft [egghe . ghemercc

jghpniec en hebc gheaanmercc wac perfoneicle nden Waadc ceghen mp hebbe doen [pxel-en. die en is geö Wrnoldus noch lbepnier/ maar ee

Hebxomdefenname beceeckenc inc Pebxeeufch kfo ic bp Qobercum Hcephanum vinde)een ge. elfcbap/ qfmecdeelinge/ ofaanhäg/ ofcooue rhe/ofce nhdichepbJnÖomma/ic hebben???

ZZ.


mede ghemeync-alle biccere Heccariifen um. gheloduers niec vande Oodclicke x maar vgn Caluhns fchxifcen F ende de [eine voox opxechc

houden endevooxfiaan willen. /

- Houdc ghplupdennv v ielue voox "odanige/

C4.

fo weec ghewis dac allulcx oocle dann lupden :bp mp is ghefepc/maar *Riders niec.2lls ic dic wcv lupden [al verneinc , ben ick berepc alle [nice / mec noch veele meer derghelijcke ficke.

lhcke dooxnenvnecwelcieckendebloeieens) oy deacleeren uwer hercengewaflen/v olcomency lhck endevafielhck ce bewhfemcerfiondc nade 3F.

-volepndmgedandeieaachfche[abe. , - Jfi dan ooc fo/ datFlix- v felue mec en hoiidc voox bitcere Seccari en / die alle Caluhns -fchxifcenvoox opxechc-houden ende vooxfiaan willen: "o legc doch lieue/wac gear v aan mijn feggenvä ander liipderleereo fchxifceewaar. ombelgecghpcv-I wear-om ianckc Zhp/ iu dac -v mijn kneppel onder fulclcenhoop en gewor pen zhndeniec en heefc gheraacce . .

6.

;

Jmmershoe comc ghp dan vaneen anders

-feer/fondec vanb epghen feer/ ce hmcken -I Of foude b lupde nv Calunns leer/ vouen v epgen leere/ cer hercen gaani ofeifi nv foo een Oodc (alfme fepdneen por/dac die deene aancafi ooc dander aanroerc e' Of hebdp niec ghelefen wac vafierColuinnemcfulle bp b Calumnien moe cen heecen) bp mp ghefielc zhn achcer elcle van de vier boecxkens vande Dxoeue uwes Cace

chifmimiec cegen Callihn maar) cegen v lupdö felfgefchxeuenzhnde e* is die Cacechlfmus niec -v engen leereclcafie ick die ilappelhcken aan-us die fake nv niec m openvare gefchille cuifchm

oneluydm. -

,

l

,

„ .

. Wild.


k-

-

- 7-j~

1 wlldp wecen wac .kuchen hec zijn dceiclev dear aaufeggeß' ghp [ulcfebehaluem de Pede

7-7.

ue vooxfz mec een oochopllach oocle mogen ne hier ua ghefielc voox de vier Calumnien ([oo noemdp mhnbewijsvanCaluhns ongefchicc

heydm) dieghp ii niec roerende ([o hp die lee-* re Caluini daar in niec voox oe uwYZen houdc) daar befiaac ce verancwooxden mec vermpm ban [ulclee uwe epgen groue dolingen ce ver dadighen : rechcs ofv meer aan Caluhns dan aanv leere ware ghelegen.

Offoudp [ulck v verfupm wei op mp willen [chupue/[eggende dac ic onwillich ofonverepx es_ de geweefi m alle [ulcle mxin aanfegge op uwe leere ce verancwooxxden *L dac [uldp houde ick we] niec beftaan /ghemerckc ghp welweec dac

elclc anders weec / endedac memendc v daar inneghelooue en foude connen genen / al ware uwe pennen ooclr cieumalen gheleerder ende

eoufiiger dan die van Demofihenes ofce van Sicerone [elf. . , Ick [iev hier oncßennen dacghpb opc van. LJ.

uwe geleerchepr beroemc foudc hebben . maar

daar beneue [ie ick mede dac [ulckv ouckenne

van cgene warachcich ie/gebxeck heefc c'ge[el fchaßdadr coenoodich zhnde/dacs ee vafiege .enc eniffe. Jen dan vergece dac ghplupden/

bier-rende Camel: coc Lepden /..op mhn belhde uihns ongeleerchepcs/moedelhc [lolcerede op uwe gheleeechepc/v liec hooxen/ dac ghplieden mp hehooxde ce leeren / ende ick mp van v be

hooxde ce lacen leerem' Behaluen dar f foo leefimen mede ( of ifi i1 bergece-.hwac defen aangaande dienwe [eggen I".

um vooxreden vanden voKfz brief ?Dikcieren 1 *

f.

'A 3


Lucerfthen/aldicce: Wear ooclc .TANZ-in 50,* cel.: enele Zbcleerclicz-c lienluz-cicn ( äen [..licer (clien ) 'crcjo ce bauen aan. ende noch inden

brieffelue pagnzÜl-lz- (Soc .Inc Zbz-(lnceclrben) yecWannen verräc mer Zbecale, inec lanclcbcyk ?an rjjcle ,inec (Lac accoocc cler ouär ?Telecom

mecclnncboclcezrc ofc annfien cler Concilien, W87* (ik-[LZLLZLKÜL-LZÄÜL'. 'k'

Z7. - * Des alniec jegenfiaande heuer v wac thus ghedorhc cer navolginge van v fchoolmeefiec

inc [chelde/Lamberc Uncreue/mp hier re noe men een grooce geweldige Ooliarh/ dac is een

roemfuchcighe ende lafierende godcloos. Icke mach niec onckennen dar ick groocer ben ban lichaam dan een uwercgaue Ood dac ghp niec argelifiigher van herren en waarr dan ic ben.

wanc ghplupden mifbxupcbc dooxgaansNie configens uwe.: gelcercbepr inde .Öophifiique

kallacjj Heapci0nj-bn8,affiupplncxkens mec der gelhclee .neer firicrbens die ir nopr mijn dagö geleerc en hebbe e171 daacninme ooc niec en can. e: Wp [krijden niec mer lichameliiclie crachcex ZZ. mani: mec redene: Hier coehebdp bpder hauce niec alleen die vooxfz Dhilillhnfche/ inner ooc mede Decals wapenen . [ulcx dac irludere con nen merclien dar ghplupdenmec v mede-Ca ccepnen die b inden Daghe/ foo openrlijc/ols Yepmelhc bp fionden Ooliacheerrzen .dnr dan.: regen de ware Dnuid mp [recce mec zhne rech Lamm). ce ende llechce (maar onverwinnelhcknwapo ZZ.

nen bp hem den zijnen beloofc. Dear ?khplupdö vooxcs [eac/dar Cooxnherre

al Winx 7 mec zijn (lux-Kunsc. 8er. ccZben "

-

,clcn


WN-..„--c--gq-F.-

'ken niinfken ez e luFcLZmecce-fieebce Weil-bey*: eeeapenc fijnclegiiec bella-in en (anne coe-nen, Zebdp die waarhepc aan ghefepnmanr denen [ende [ich Cooxnherc rege v lupde niec op nm

lie/veeleminder-pec reges de waerheptbefiaä. . Maar nadien ghp (gheenflins de minfie/ I4. nocli in v epghen ooghen niec/endec .den uwen

wefende) foo opencliicli moefie fwhghen coc Leyden / ende niec befiaan en condec ceghen den ongheleerden Cooxnherc : ende oock ghp bepde mec noch een gheleerder (foocflhhnc) hulpe niec en hebc connen befiaan inden Ha ghe cegen den llechcen Cooxnherc/foo v lupder ehdc ban beraubc epfcheii ( dacmen voox den bolclce in mp nopc en [ach/als van v/ ende

t

booxcs mec b 'komwech blhiien/ fiommelhcle endeopenclhck becoondc/ wie doch (niec heel pacchdich zhnde )[al coniien gelooue dac ghp lnpden* mecce waarhepc fondc znngewapence

. Oocli moochdp bedenciien ofdie "cilffinnic

ZF.

Hepe des al niecjegenfieande in v berfihnende niec en becoondc hecjegendeel van b [eggen nl hier/vander ongeleerder obfiinaachepc. wanc

men weec hoefwaarlhck de gheleerde Pheri

[een de flechce waarheyt ßhelooueii (Joana. 48i ende dac ghemeenlhc hoe gheleerder hoe lierlieerdermenfch is/daar viffchers en ander gemeeiivolcxken/[ich geboochfaain coone inc

onderwhfei).

Dooxcs .is mhn [egghen / bp v berhaalc/ waaracheich / dear ick allen Piedicancen die

mp willen comen van doliniilie onderrich cen/ aanviede open ooxen/ open herce ende een open hccps/meec [nick mijn aanviede in b inp

der quade hercenoch quaadc zhnidewooxxdmx -

23 l)

[eedyi

ZG.

z“


'

,

[egdp/zhn goedc /maar aande daadccwfiifelc ghplupdenxdiefulcx niec en hebc verfochc . be ieuet v foo verfoecltc hec [el /endeghp [ulc mp hier in warachcich ende vxiendelicker x dan ve onvziendelhcke hercen vermoeden connen/ des uindeninder daadc. Waar coe fchhndpvoox rede inne cevoerenf [7.

dac ick mp coc Delfc in on[e eerfie gefpxalee/[o goecduncleende/foo epgenfmnich ende [oo ver

mecen/vercoonc foude hebben/dac eenige( foo ghpfegc) van, v volcxleenfich mec ghenoech en

conden verwonderen. [eker / [oo ghp mp [ulcle v lupder onwaarhepc [pxelie in v lupden niec alceghewoon eu hadden gemaackc/ icle foude mp niec ghenoech konnen verwonderen van [ulclce uwe vxhmoedige dichcingen . wanc of

ghp fchoon al Oodc noch v confciencie hier in uccelwilde achcen/fo behooxde ghpc pmmers

wac ce [chrome voox den menfchen / die de[en lhjandel [agen en hooxden/ en mic[dien anders Eten:

s8.

Die wecen (lefen [p dic v dichcen) wc [len ende hooxen/ en andere coiinen lichc mercken

wcen brief hec rr'. deel i.nde grdeucce diipuca ciev an Lepde zhnde/ e11 ghp [elfmoechc wcen bxieffelue (hevdpfenoch ) weceu/ dac ghp hier. onwaarhepdcfchxhfc/alfoo de[e [ane rechc an

ders is? 5N.

Wanrghplupde dooxgaans af weecllrvan-z de vo oxg li en omen [a lc. e/dac ghpluupden ouer mp/als of ic v- fchool - io. cige w aar geweefi/den

mecfier befionc ce make l en dac ghp mp wilde. dringen celcken op v vragen / inec cer [aßen dienende/ ce ancwooxde/ ende dic noch celcken* alfiv . lupden coefiondc .‘ . v epgen . [egge* ce be?:en'


[en. hier ioe was ic (am rechc wen) onwillcche als die mx-.vä fulclce rwee ionge en onveleefde lupden / ddogen niec verbinden/ ende naar v goedcduncken lepden laren en wilde . ende dir cs nv ddoxfalie daarom ghp mp fchelden doo. ?oecdunckende/ epgenunnich .endevermerem oude ickniet mec grooce redenv lupden daac voox moghcn-houdem' -

Daoena roemdp v dar ghp mp cor Lepdm 49i in een openvare difpurnrie choofr hebc ghe boden/ ende dar icli wre [elue/ fonder ooxfake

verloopö [oude zhmdicfchaamdpv niec ce[eg Zen. van rhoofcbieden [egdp rechc/made wac

oechdp onwarachcelhckers bedencleen/ dan dac ic fchandelhc decloope foudezhn geweefi-.* --q Doch boodc ghp mp rhoofr mer/voox ende 4!. a] eer darmen mp brnnen de Camer ghemupl

bandchadde/ende dar ick oanfegger no v ver

weerders pfipe moelre danffen/ ende niec han delen van cgene fclevolgens v epgen [chrhuen daor coe was ghecome/maar allem van rghe

-le lZbepdeu/als mhne Juquifccoxes belieum ou e.

Maar mec wac nähe-hr derfr ghfplupdö [meh

4-)

ue dar cc fchandelhclt onder oox alu berloope

[oude zhmhaddecck gheen oox[ake om wech ce gnan / nodien mp niec coeghelacen en mochce

woxden den nnmeCalumi ce noemen/beel min mochce [eggm dic of dar [chxhfr Caluhn /om

welcx leere valfch ce bewhfe ic dnnr alleenlYcle was ghecomen ehoemochc icli zhn doling en

bewhfen [onder re [eggen [irlcx en fulcx [chzhfc Caluhn ende daar bp blhckec onrechce Poe moechdp oock dichce -dnr- ick fchende

lhck verliepx door ick mec wech en ghing/ dan

x x

B in

navoox

MZ.


na booegaande pioceilacie booe al den bolclie dac ick om de vooxfz ooxfalee niec weder en

dachc ce comen / maar na Haarlem ce repfenx ende dit noch al/na dac ghp Arnoldefchande lhcken berfiomde/ benhaamcinb reden bleefc

[ceeclien / ende icli [oo luccel redm hadde voot eenberwonnen parcpeieveeefen/o sonder [o danighe beiiierders vander .dcfpucacien pec bxiichcvaars mecrwc ce richeeefiec fo pxxonckc ghp dooxgaans inec nwebeichaamchepc/ [on der alle befchaamchepdc. Oocfegdp dac ghp haafi Nonne ce berclaren 44. deur den dxnck hoe dac hec auc meicen ange nnnghen di[ ncaciec Dic mepiie icli nietdac -* ghp mec ernl? mepnc. maac doedpc dewhle ick '

G

.

ieue / foo [al ick [im ofghp daar medealshier mee b berhaal rxnnde Kepefche [abe x onwear

.hepc vooxcbxengen ende mec v [chende pione lzeii [nic . wanc niec alleenicli/enaar elcii man weecdac de booeeganck niec aan mhnre/maac

aan nwer zhden heefc ghebxoken. 4)*

-

-.

Ohp [egc dac ghp liener hadeghefien/ dat de [ane denc pnvlhcke ancoenepe hadde mo.

ghen afgehandelcwoxden: Dacmoghen gho looucn/die b liipden wacrichtiger den ghp zhc -ce zhn geloouen/ maar gheen ins die cgheloof dac ghp bpden Scucen hebe wecen / ende daar bp oocci wecen dac als de Heere Skacen onfen reefien gefpxake coc ?Delfc hndden gedaan ber bieoen/ghplnpden cerfioiic daar na/ done mijn booxfz bxiefleen aanb lupdeberooxfaacc aandö Scuce liepc/en rege cvooxlz (bbodc bercreeghcx der wp ce Lepden openclhclä [ouden handelen. 46. Hier na fiemdp gaariie coe b epge dichc[ele/

den dacicli een Öophifc ben ende ghieii anc -

woox


wooedens waardich . booewaar het funde een groocghemaclc zhn dude v lupden/ conde ghy alle de menfchen veoedcmaken/ dat het ghe

noech waar om v leere ce verantwooxden/mee v (let-Jr feggen alleenlh'c /dat v wederlpxekers

Homme zh'n eſ¡ geen antwooxdes waardlch. ..naar defewcilupp is fuo grof/ dat oockgroue verftanden die funden ronnen mercleen.

.

Tenlaacflen fegdp van mh'n wterfte ouve

47¡

Fchaamchepc ende roemghierichept/ die icli in mh'n vefchuldighen van v leere openbaresende

*daarmedehoudhc ghenoech bewefen /om dat het Alrnoldus ende Uonderclock hebben ghe

fepdt. I‘pſc dixit. "nick bewhs funden oorcurf deaathfiers wel connen doen . maar laat ons nv comen tor die redenen ſelf van uwe opinie! bier depezh'nin ghetale. _

'

Ñ

Doch moec eerſt gheftenz: nop wat gront 48* felt defe uwe opiniegheuefiichtiswp dat mijn ware bertfpinghe der felner / niet nicht ghe ralumnieert en woxdevoox Calumnien,

'

Dat God: ¿fine gheboden volcomel cke eñ

427

ngupnundel’g'c wil onderhoudenhebb van de menfchen/ ſege ghplupden felne inde 9. x º. ende x 1. zhden van dnd voecxken.

Waar hp fegdp ooclt opentlh'cle int felne * ' n boeerleen dooegaaus / Immers int oplcheift van dien z dat niemandt die gheboden Gadea

F".

in dic leuen voleomelh'ck en ran onderhouden. Dv en muechp niet laten te feggen een van beydenstewecen/dac het gheen f onde en cel/'als de menfchen in defen leuen niet en volbeengen alle cghene ende alfoo God: dat te doen ghe bicdc : ufghp moet fegghen dat [ulck niet vol

kzengen van alle de ghebode Godes/ [dude is. " ' B ich @mdp

1-:


F*

,, Hegdp dar-hec geen [oude en cei/hoe moorh dpv [elf derfchoonen van dar ghpr donrmne bolcomelick als openrlick eens zht mecer Li berchnene monc dic fuldp achte ick vermhden.

Doo [uldp dan .lvermoedeccln [egghen/dac

FZ.

[ulc mecvolcomelcck ende onophoudelick vol

bxenghen vaude gheboden Oodes in de[en le uen [ondezp. dic .hondeick alfo mecv /indienc . .

b. ernn is/ endezhn wpcdanm de[en volcome

Ö

[heb eens.

..

Droge ick nv ofemich nacuupzlhck gheboxe men[che alle die gheboden Oodes alfo volco melhck ende [iadelhcb mach onderhouden in

F4.

de[en leuencghp [ulc neen daar roe [eggen/ghe merci dic hec hoofc-geuhille is ruflchen b lup den ende 111p/ die ia donc roe [egghe. . So fianc mp nv coe rebewijfen dac doox fulc F). ke uwe vooxghewende onmogelhehepdc 111,.. G4." wech werden genome her goedt op er om alle *die gheboden Oodes hier in de[en leuen alfoo bolcomelhck na zhnen wille re onderhouden/

mergadecs ooclr her wxoeghen ouer de fondex cwelck openvoarlhccken is Liberrijns. F6.

7

. k

. Om dan in de[en rechc berfiaan ce woxden van b bepden/"oo [egghe ick dar wp nv niec en handelen vande moghelichept/van een begin nende/ maorbä een volcome gehooxfaamhepc

Oodes/fo ghp diefeluein de[e 9.10.ei"1 i1 .zhde hebc vooxgefielc. Wes neer berclaringe mhns [innes mer ror bewhfinghe een gelhckenilfe.

Men nemeof Oodc gebode hadde deninen

F7.

[chen cor redens ghebxupck ghecomen. zhnde/ dar [p hier in de[en. leucn [ouden beghinnen re

rellen alle die [keccen den Hemels /o[.nlle die Zandebesväderzee:[oudcghplupdebfpencnicr . '

'

ZW,


zijn bijffilmen hebbede ooc mogen [eggen dat [nick gebocs volcoine onderhoudinghe hier in defen (ene oninogelhcwareeic houde wel neen. Wanc [ulcle gebodc al volcomelhcli onder

isa'

hende [ondezhn/als pemanc maar een ofcwee ([whge achc ofihien) [cerre ofce Zandekms ge

celc hadde. ghemerce hp dan al egonnen [on de hebbe alle die [cerre en zandekens ce cellen.

So [oude danooc alle dieverliaan dac [ulcli F'.Ä gebodc [o lichcelhcb als volcomelhevolbxachc can werdemoock licheelhck opfecmaken ende befiaan dac gebodc volcomelhc ce volbxengen.

Jinmers "p oudens volcomelhck volbeenge. ende fo [yt niec volcomelhciien en void-achcen (dacs meer den ebefionden) fouden [p ich [elf noodcfabelhcli moecen befchuldige endewioe

l

gen ban fonde. Laac ons oocli nv neme ofOodcgheboden 6..* hadde dac alle niffchen hier in de[en leuenlvol

comelhcle alle de [leeren ende zandekens [oudf cellen c men [al pmmers. [ulck gebodc niecmin onmogelhcle moecen houden omme volcome lhck volbiachc ce woxxden : dan ghplupden on

inoghelhcli houdc hec volcomm volbfenghm van alle de gheboden Oodes in defen euen.

j

Nu [egdp / ende dac meteer waarhepdc dac ke; Oodc ons alle beueeldcmiecallee hec beginne!

als ofhe dac alleen ?h eiioeth ware/inaar ooc) hec volbxenfge vaal ezhne gebode/ en dac vol comelhc en adelhcli. en [egc hier bp mede/dac ß. niemäc hierin de e leue [ulcx mach bolbienge.

l

Men biage nb pemandc b leere in defen ge. F1; loonende ende voot fo onmogelhcle houdende

[ulcle volcomeliicli onderhoude bä alle Whe

boden Oodes in defen leuen :als bei v *

B b

raac enme


unmugyelach te wefen bue) hem (niethetba. 4 ghinnen maar) het volcomelxjele teilen van alle die [leeren ende zandekens des Hemels endevander zee/in de[enleneanthemm den grant ende waarhepdt duela moghelhck [dude zhn / meer een valt _opfer ceinaben um alle die

heboden Oodes hier in de[enleuen volcome i'jcle ce onderhonden/ ende indien hp fuler niet en dede [ich [elf met ernftdaar om te de[ehul dlghen ende wxoeghen daa: ouer temaleen = dan hy doen [dude int niet upfet maker¡ ende int niet volcomelth volbxenghen van [ulck volcomen cellen alder [leeren ende zandekense

[al defe inen[che willende waarheyc fpxeken/ niet nootlhcle mueren bekennen/ dat hem niet

min on-moghelhck funde zijn onlet eemanen um hier in de[en leuen [oo volcomelth alle » de gheboden Oodes volcomelhele te onde: houden/ende bp fnch niet doen [ich daar ouer

' te befchnldigen endefonde daar aftemaßen/ dan vant \elle alder [terre eñ zanden als volle eSan machmen hier wt nv lichtelhck ver [kann / dae defe uwe leere erachtelhek belet alle haar ghelooners een opſet te maßen / um hier in de[en leuen Oodena zh'nen gheboden volcomelth te gehooxfainen: dat fp van [ulelc uiet gehooxfamen Gadea/dar funde is/ ghem

[onde en mogen maßen ende dat defe uwe eere alfoowc henlnydenhet wzoeghen ouer de [on de gancl'elhclc wech neemt. alle twelele tele

dooxgaans in dic werele waraehtelhck ende

54.'

trachcelhcle [al bewh'fen. _ Doo wilvlnydennv toellaan den Liber thnen(ei"1inde [eluev [elne)tever[choone/inits

verantwoozdi'nge/ dat [p fnle met enleeeep: v

ende


nebenan [alcwe] bolghen/ dac ghplupdennic' .eltern zhc merceLiberchi1e/ooc dar heur leere mx de[e uwe leere niec en werdc onderfiur. Maar dan foude oocb bolghen / dac ghp

ic).

'pden allec [elfzht de lupde/die mec uwe leere .lleehgooxfnmen/ oedc opfer om Oode na zhnenbeuelen c. beler of wech neemc/ die ban We* (cwelcb inder wgnrhepc foude is) ohren

[ondeen maken /..e[1 die hec wzoeghen oner de [ondefooganrfelhck wech neemc / dar de ghe loduers-defer .uwec leeringebxp fonder wxoegf

'When [ondcghen. Ende don [oudc ghplupdf ooc aller die rechce Liberchnen moerewefen. [cec wanc wev o11ware oxnniecu de[en b none [Üelhch coe leeder..

lndicnoch wac naaccer ce berclarm/come rocbberxlaringhe / wac die rechce vol masc! ?kr zp en hoedanich de gerechcichepdc eßqgeßodefaähecc is/die de wer-Hoden epfchc. Hieriindebooxß-en 0.ende 1 1.zhde)fieldp ee nigefchxifcelhcke [pxxokem als cewece Ordner Deuc.27.26.Jacob.1.1 0/Qom.7. c-r/Mac.: z. i./z.e8.lZom.7.7xMac.i2.36. ende 12.37.

es' C7) 0L*

Wanc bpberclanrdx /dac Oodc niec ce bre 4er,' den wil zhn met dxie/ es/ ofnehhen gheboden allem/monc dac hp ghebiedc al e de ehren ghe boden in zhne wec begrepen ce onderhoudene rock elclc op hem [einen wcerlhclt endeinwen delhck/ [oo wel meccen wille/ begheeccen ende ghedachcen als mercen wercken . dadr bp [eg dp noch dar hp wil dar de[e ghehoouaamhepc ghedupxich ?pc

Ten laeufi [egdp naar/dar hhplupdö niec en

rondc gelangen/dac pemanca [o volcomelijcke de gebodö Oodes in de[en leuen [oude condnen --

on 'v'

ke;


l l l

nnderhouden. endedac ([egdp) om defenabol i ghende redenemp welckeuwe redenen icli wil **7'

ancwooxxde / na dac ick eerfi mecb ghehandelc [alhebben vaude chien gheboden/ die ghp [elf den booxgang hebc gegeuen / ce meer noch om

dac in d.e[e alle dandere .afghehandelc [nllcn connen worden/ende [egge daar Yann. Jude whie ofce maniere hoe odes wille 79. is dac wp die chienghebode [nlle onderhoude/ hier bp b [eine gefielc/cewece niecvoox een deel

der [eluer/ maar al cfamen / ende dacfoo wel

inwendeliick als wcwendelhcß. / oocle mede bolcomelhcle ende ghedupxichlhcle / zhn wpc boleomelhck eens / wanc alle [ulcr houde ich alfa mec b lupden. . /

7). , , f*

- Maar wanneer .ofc waar Oodes wille is dac [nlcx [al ghefchieden/ Jim wpc gheheel om

cens inne: Ohemercc ghplupdm leerdc dac [nlcx niec en mach ghefchieden hier in defen le q ..k n*

uen dacs hier op aarde /maar dac hec eerfi [al hier na/ dacs in danderwerelc ofce Demele

[al ghefchieden/daar ceghen hoiideicle Oodes

72.

wille ce zhn dac cfelue hier [al/en dac hec daar om hier oocle mach ghefchieden. Defe uweleere en hebdp nergens bewefen/

ghp en [nllec oock nemmermeer bermoghen mecce H. fchiifcure: maar wac .icli daar mede [al becmogen coc bewhs van mhn vooxfz ghe

noelen [uldp haafi vernemedaar coe ons eerfi: van noodeis ce onderfoeclien wac mdefen is

de wille Oodes. 7J.

.

Vier moec ghplupde coe [eggen een van bep den/ce wecen dac Oodes wille is/dac zhne ge

loouighen alle zhne gheboden / foo als hp die ghebiedc/ghedaan ce moecen woeden/endefeöo . e i' i.__


R

ghp dac hebc befchxeuen / volcomelhcd [ullen onderhouden hier iu de[en leuemofghpluupden moec [egghen dac [ulcx zijn wille niec en 1s/ .naar dar hp wil dac [pceernhiernaindander werelc [ullen doen. . -1

Il? fake dac ghp dic laacfke [egc (fo ghp oorle 74. doec)[o moer ghp oorlc [egghen/darde gheloo nighen in ghebxeke moghenzhn van Oodes

*

gheboden/ foo volcome heir als ghp dar be [chxhfc/in de[en leuenrevolbxenghen / [onder

dar [p nochhcans daar aan [ondigen / ende ooc (dac hier nooclhcle wi volchc) dac [p hier mo

gen leuen fond er re [ondigeninvolmaacchepr. Wanc danenlacen die gheloouighen niec ce

*

doen / van rgheue Oodes wille is dac bp hen- 7F* -q

luupden ghedaan / noch en doen dan oock niec r van rgheue Oodes willeia dac bp henlupden gelacen [al werdenin de[en leue. [ander welcle

doen ofce lacen regen Oodes gheboden/ gheen [oude alcoos en mach ghefchieden. Ohcmercr

däziöodes wille mer en is dac eenich eloouige .. hierin de[en leuen zhue gheboden 31a volco melhcle ghehooxfame.

Js dic alles alfo/ fooc oocle nooclhck wc hec 7 ä., ghene bhefepc fs moecvolghen: fo maacc ghp lupden vanc niec volcomelhck Oodes gebodö ce onderhouden / in de[en leuen ( rwelck noch. raus alle kinderenOodes voox fondehonden)

ghem [oude alcoos: ende dan [pdp hier inne volcomenclhccke cens mecce Liberchne/ wanc dieleereu oocle al[o r [ende [oo is dan dock de[e uwe leere een fieunfele vander vooxfz Liber- .

cijnen cimmeragieoprdxif-zanrvancefeggew

Heere/Heere/.fonder re doe des Daders wille. . Maar [chaadp-b ce loochenede willeecöoxes. 77* e

e- ,


'ew-fen doc die gheloouighe zijiie‘ chien gedo den (oocli al dondere)fo bolconielicli ende ghe.

durichlicleals ghp dar [elfhiec befcheöfc x hier in de[en leuen [ulleu onderhouden/fo nioechdp oockgheenfins loochenen der fulcx hier in dei [en leuen foo volcomelicb ende gheduupxichlicfi

mach ghefchieden: [o ghp niec niec noch-meer'. der onfchamelhepr en wilc loochenen dar Oo' Almachcich is. 78.

r

'

Wanc dan [uldpinoecen [eguhecl/dac indcn. gheloouighen hierin defenleuen niec en mach

ge[chieden:rg.een ghp dan bekenc Oodes wille ce zijn / doc hier [al ghefchiedenuiden gelooui hen . hec welcke ghpmer en menchc [eggheny

Zuber Godes gheefiinde Kzfchcifcureceloo chenen in zhn [eg en dac Oodc al doec/ dar hp

-wfl(Job.ez.i z/Lßfal.: i342 iz4.6.J[a.46-. 10),

[under reecfie vande riMicciculen des geloofx houdende dac Oodc nlmochcich. is /ce looche nen/efi fonder Oodc openvaarlick re lofieren. 7J.

Docs een . Dooxxcs biocfhe ich b lupden / of ghp don houdc Oodes wil e ce zhn / doc de ge loouige in de[en leuen noch alchde [alfondige: dem ofOodes wille is/ dac de geloonighe hier in de[en leuen gonrfelhcle ophoude von condi ghen/ cwelck volinancnce ghehooxfoamhepdc

Oodes is? Der eerfie [uldp fchxomen rondc wc ce [eg K.. gen/ende hec rweede moeceii corfiemmen/how: wel niec [onder roode wangen/ouecinics ghp:

b [eluen in de[en alwac ce berde hebc berloope inc openvare reghenßiieben vau cfelue.

.

.

Wanc ghp lonchenc wcdiuckelick [nlcr hier W'

in de[en [cuen onmoghelhck re zhn (zhde 47m1

[oude micfdnn nocli uooclhcken (Foo cermine.

obevooxc


7 z

.

ßhedqoxc fNGodes Mmogyenchepdc 11mm.. mochenen/ waere dac ghp hcer nv wilde beke

nen/"ulcx Got-es wille cewefencalfoo ghp dan

lande moecen "egghen : Oodc wil dac hec ghe Ylede m defen leuen/maar cen nmch niec ghe l ieden in defen leuen: dac waar gefepc/Oodc en maeh niec doen dac hp wil/ endeen cex-daa*: km mec almachcich. *q

Om defe godeslafierfnghece möden/ fuld]

8x.

moecen ouer dandec zu de vallen coccenLlbecs cxjueu/.ende feggen condelijck/ dac OodS wille mec en fs dac eenich geloouich menfche hier. in

defen leuen Oodes gheboden foo volcomellck ondechoudeFegc nv mannen/ofghp alfoo Lc bercmcfec en niec en foudc moecen feggxn dae

"Uwe ges fonde en is? men "cec wel 1a-. wac ghp i..*. ,u.

foudc moecen fegghen dac hier cer werelc hex niec. volcomeltjck onderhouden der gheboden gheen "onde en zp. ghnnerclzc fulck niec on

dervoqdendan niecen gbefchcedc bupcen Oo des welle.

.Gamma "egc nv van bepden wac vgeliefcx Rz)

"oo [uldp defe uwe-leere niec moghen veranc wooxden vaude Lcbeccijnfchap vooxfz ofvace godcslafieringhe. F Wanc ghp loochmcde moghelfchepc vaude volcomm onderhoudmghe der geboden Oo

84;*

des in defen leuecudaar wc dan volchc dac alle ohelooucghen hier al cleuen deur wel mogen! iqmoecen doen/cweuk de willeOodes nie-cen

isdac "p doen fallen/ce wecen fondighen :ende dacdaar ceghen gheen van alle ghelooufghm in defen leuen en mach doen/cgheen Oodes wil cs dae "p fulle doen/ ce wecexx Oodes gebo-m

deuhiec m delmlmö volcomelpcondecvoudf. , on -

K4 . .'. K


ontkene/moechdp/ dat die nootli'jcb volcht we b leere i ende loehent tundp / dat [ulcr is open bare godtslafteringhe. Defe grune godslalleringhe fundp [o gane 8). ne untfluppen/ als het v liipden / aan allen zij denverfirielet zhiide/onmogelhcli ts. want/fo ghy [egt / dat het Oodts wille niet en ia / dae eenich geloonige alle de thien geboden in de[en » leueiivoleomeliek [al gehuuzfamezhue moech

dp van fuleleniet te doen dat Oodes wil niet en is dar hedaan werde/ funde maßen-'hoe moechdp ulcxfegghendev leereverantwoox den vaude gudtluofe Libercxjnfchappe-l

Degdy dan ooc ouer dander zhde dar Onde J G.6. fulcx wil / maar dat het niet mach gefchieden/ ‘ hoe moechdponcgaan die godslafieringe van Oodc te beroouen ([oo veele aan v [laacl van zune Wlmo hentheytlwat wieomlle bindunv tull'ehen de e uwe ¿Panam ende .ilhaei'bdim-l

Wh en 'houdens ([egdp mde 47. zç'jde› niet 87. [impelhcli oninoghelhckOodevolcomelhcli le

ghehooxfameni maar bekennen alleen dame; in de[e the onmogelh'ck is . welaan. mp willen befien hoe ghy v [elf rondc oncwerren we de[e - uwe[elfgheniaacte firiclieii.

88.

Dofegdy nv hier: dock in den Thiele uwes buen: Zonmoghelicli te zhn/daemen hierin de

[en leuen die gheboden Oodes _volcomelhcle [dude onderhouden:maar (fegdp mde 50.3gde› dai die ghehoohaainhent hier inoet begonnen worden / up datfe inbanderwerele in onsvol. epndt werde. Die gaanwy nv onderfoeefien. Men leelt \1p lucarihnm dae een Sparta- ; ' "o

ner ghenaamt“ eradas van een vzeemdeling gheviaacht zonde / wat [traf hp -heiilupden -

v

ghedaan


Yec-aon werc-eben b-onecfpeeldere / .aldi-ä pcurgus gheen wec door of en hoddeghe monce/door op rec oncwo ox de g ot", geen firaf[e olcoos vxundc/woiic ondec ons eu bindcmö gheen ouerfpeelder . gheuende door niedere kennen doc bp henlupden geenwec von noode was / ouer miwoodc /dle coc Sparca mer en ghenhiede . als vonder wederom bioochde/ iknßoc ,c-i-,fhhifeii bp ic: Widendpemandcgoilierfpez e zer . p o / ep e

.*'

eco ils/emo ghzeuen

die foo grooc p/dorhp mercenholferepckende

ouer den berc?) Topgecum/ .noch deinclien we

de llipuiere Eieroconls nv de gofi ol lachende door oz) fezqde.diil1cl'i'ixl1ckeiiei1g-coox3i of!: :Der enmoc rg euon en ox e on oox e e. codos: hoe foude oocli een ouecfpeelder mogen

llWäßb?bllfikälKl-lll'szllll?KRW [ijck zhncen daughcer regen d-eerbore [chan-ne ce/de zedichepc en dond erdonichepr desOn-:r hepcs in eeren ghehouden woxxden e' docwas.

?hem-c wc quode zeden comen goeden wecce. oo enbehoefcineßoockäheenweßceiöoinxxobe ende terp ooc en oorg een ouer re mg een mach vollen.

.

. -

. Her gefchil cuflchen ons/is nv woor debolk

m'

Komenöicßdefrhoiidinghe derÖhien (Bride der on

erel

e o en o we emce eten ier op ooc

den u? de[en leuen/ of hier nomoels in vonder

,...

werelcncli [egge hler/moor ghp in donder we. celc ende niechier. hec begin lnor ghp hier we] roe (door ofhier voox 66) oocli is ghellondelrx .luoor devolcomen ondeehondinghe niec. , Nb zijn inde. chien ghebodenmin bp b engen

.kqoxtßetcedlhuem cwee ghceboden CeWe-AZR

*e i)


herbodehec .eerne ghchodc dac den :Sabbach cevpereii veueelcxifiallcen/dac foo welhier na mach ghehouden werden fonder wec (wanc

daar gheen wec noch werck en [al wefen ) als hier in defen leuen volgens c'gebodc daar-men mach wercken ofbpecen / ende daarmen ghe

boden heefc. 97-*

y

. Nee-ar hec cweedeghebohcisvanc eerendec

oudecen/ hoe mach dachier na ghefehieden-L wanc de belofcen daar op ghegeuen zhn [ancik leuen inc wcerlijcke Beloofdelanc/ men mach

x-mmers niec gloferen dac men de beloofde dinghen hier atop der aarden fal vercrcjghen/

vooxcghehooxfamen van defen ghebode / dac (na defe uwe opinie) eerfi hcecna mden He mele (al ghefchceden. . . Nopende de achc verbodZ/daar af 1s deerfie S'. dacmen gheen vxeemde Ooden moec hebben! noch gheen ghefneden beeldc maßen om dac ie

aanveden. fegc nb mannen / falmen in den Hemele dan oocle hec amvacxic van beeldcfnij den doen -2 [almen daar vxeemde godm maßen hebben of aanveden-.k ick houde mec dac daar boox [canc ce vxeefen. *wac behoefc daar dan

verbede ce woxden cquade/dac daar cer ?la-m [en niec comen noch ghefchicden en mach s e :Saunen m den Kzemele den name Oodes

f() cevergheefs noemen 2' dac fuld!: niec fegghcn. dies hec cweede verbodc / ende foude micfdicn daar dan oocß cevergheefs zhn. -

JF.

Of mepndp dac ce beduchcen [canc dacmen indcn Hemele fa! doocflaanenecnmen faidaac eeuwelhck leuen 2 dacmer [al ouecfpel-poenx

nem men faldec niec crouwen: o-fdacjnec fa] x..

.cele-i neen mc [al daar gouc noch filuefhebljkz :.

..

:„,

-

,„e*,

.,

.

x


utezunuteverde/vmumndevüfdeveruoum -- " " . werelieniwaar toe zh'n de[e diye verbode dan daar doeh noodich / daar nie c'nerbodene niet

enfal moghen noch willen doein'

Ohyluyden en mepndt pmmers ooeli niet' dat ter Deinelen [alle innefnappe val[che iny gen/oncuylchen of ghierigen/die daar valfche eedenfweren/heur naallenswhf/huys/atber/ linerht/.maarte/ezel ofpet van t'zh'ne fallen be herren;l wat mic funden daar dan doen de[e Feſtel fenende/ende achtfte det-duden?

- Deaachdp wat icli wc alle die wil belluptee'

27.'

Ich [alt [eggen. Jude 9. zhde fegdp danodt niet ce vzeden wil zh'n inet d'onderhoudiiighe van dire / _[es ofneghen gheboden / inaar dai;

hpfe alle thien ghebiedt te onderhouden. ~ Daar na fegdp hoel'e Oodt onderhouden

:SJ

wilhebven/te weten alle de[eende elcli der fel ne felnee wtwendelhcli en inwendelhck / docſ¡

volcomelth ende ghednyiichlhckalle twelcli tele alfoo mede houdemec v luyden/tewecen/ .

dae Odd: ulfu alle ende elcli vaude voth ghe

boden wil onderhouden hebben. '

_

Dane Oodes wille blhet dat eenich dincli

hefchieden [al/ moeten wi' gheloonen dae her ae;

oo ghefchieden [al / ofzhn Wlmoghentheydt looehenen.dit vuuzfz onderhouden der ghebo den Oodee [al dan alfo/ dats volcomelhck ge

[chi'eden hier ofhier na.hier in de[en leuen [eg dpt onmoghelhck om ce ghefchieden. zhde. 47.

Het'moet dan hier na inden Denzel [oo ghe [ehieden / of een [al neinmernieer ghe[chieden.

Nic-.heb .ich hier, vaftelh'ele bewelen/ dae het - hiernainden heinele inet en falgeflhicden: '

C ll

Dºº

'

*q

l ºº*


Law.

Zu.

-

L62.. x .

„taz.

X

„.

.i 04. f

Ho blockc hier bonbooi reer-fi onworoch. rich ce we[en b lupder [eggen :docmen in don der werelc ofinde Pemele de gebode Oodes volcomelijcli [olondechouden. "- Ende bellupce nv wc her ghene ghefepdc es

bpb lupden [elue/dormenifoo c[elueworoch rich ware ols neen) de ghebodenOodco ner ghens ende nemniermeer volcomelhck en [ol onderhouden/ce wecen hier in de[en rhdc ende leuen niec/ noihce oocli niec in donderwerelc indeeewichepc. . .Door moechdp nv [ie wor onnutcer wcllup ghp hier hebc genoinen . wonr b die inc mimi? niec eiimoch berfchooncn vanne locheninghe bonde Oodlhcbe olmogenchepr: olfo her blhcr no defenweepgen wooxxden / docOodes wille

zp / doc de[e volcomen ghehoouoomhepc [ol ghefchieden. i die nochc-ins : foochier niec eu mach gefchiede (als ghplupden fegc) ueminer meer en foude moghen ghefchieden. l Ueddercb nv/condp/wc de[e uwe epgen ber.. werringen. moor dochoudeickvoox b onmoz gelhclowonc ick heb oiilorhbooclhck bewe[en dor hec hiernoindö Hemeleniec en moch ghe

[chieden/cgllene Oodc wil doc de gheloouige [ullen doen inc bolcomen onderhouden vande chien geboden/ foo mede lichc berfioon woxxdc inc hnnceren vande bormhercichepcs wecckö* inc liefhebben von zijne bponden ende anbecz

meer . ende gb!- [efgr hec oninoghclhck ce zhm doc fulcx hier in de en leuen [oude ghefchieden. ,So moec ghp nv noocfobelhck hier [eggen/ ZDF.. regen v epgen [eggen/-imzhde/dor ghpc [impr ....

lhck voox onmogelhcli houdc Oodc volcome lhcli ce ghehooxß-imenice wecen dor-[ulcx niec .. *. .en mach


i

en mach ghefchieden hierin defenleuenooe' mec inc ander leuen hier na/ ende volghms dien Oode lafieren. h ä „ Maar fchaamdpvfo boccelhckv felfcewe- eos, decfpxeken ende Oode celaxcerencio en isboox , . 3 v geen ander llupp-:gac open/ dan dac ghp ons noch een derde chdc endeplaacfe behaluende

wecelc ende de Hemxledefe choc ende de een wicveic/gaac verziere daar fuicx [al geichiedf.

..

Wac choc ende wacplaacfe fnldp ons dan w?: doch weder anders dichcen da11 hecvegeuier e .ofeen ander chdc ende plaackedan hier cer we celc ("n defen leuen ende hec eeuwige leuen iudö Hemele/ daar-men de chien ende dander ghe- , .

-

boden volcomelhcfz [al mogen onderhouden-L

.Bahnen dan inc vegheuier weccen behoeuö x 08,' am ce verviede dac daar geen doocilach/ gem dcefce/gheen ouerfpel einen ghefchiedee fullen de do.ode malcandece dooden/fiele/ofouerfpel bedzhuen moghen? fullende dooden den Sab

*

bach in ende wcwendelhck vperen moghem*

fullen de dooden hei-nde ouders inc vegheuier eeren ende van daar weder indewerelc keerfy hec lande van belofcen beficcen ende daar inne

langeleuen moghen-.k Wildp dan nach niec eens mercken hge gh z_

L77

b felfmec hec wine vooxfiaan vandeloge noch,

9*.

dupfenc loghens behoefc om eenen ce bedeckö/ daar coe "p noch alcfamen cecoxc wc comen efi vielf mecb felfs onredderlhck verwerren in die v werre-gaarn-.i

.

.Ohplupden roemc vielf ( of die uwen ) dac ü; zijc vegheuper wc gheyifi hebben. foo en .nach

e

kbegheuper dan de chdc noch de plaacfe mec

zon daacmen Gode- gebode bdlcomelhck fa' C lo

ander.


:xjdicderyoudmlnvermcei ende eeuwichepctn amachc ooclc niec ghefihiedeu [oo ick bewefm

..

- N hebbe/ hoewel [iiiclzliewhs gancs onnoodich e-„W

*

. xi i.

-

*

-Ohp [egc dae-hec hier in de[e chdc niecen - mach ghenhiedeiuio machc dan nemmermeec

inoch nergens ghefchicden. ghp bekenr Oodis . : c *willere zhn dac hetfal ghefchieden. [o [egc dan lafierende /. dacOodc mec moghcnde doen - 7 icgheen hp* wil .dac ghefchirdcii [al niec Al. * inachcich is . wildphier niec aan/ [oo bekcndc . , . mer mp dachec hier in defenlenen mach ghe

. *[chieden. *. k, ,. .k .-.4-.*** - . 1e i e. - Wildp noch meer bewhfings vandeonwa. .* irachcichepc defer nwer dichlmge vädeZxi-ili-m zt

-.

.

gelichepcvancvolcoinenondcrhoudeii .

ge

.dodenOodes in de[en leueiixfo laac our iibri .meiuennoch eeniby? ?Andere goede werclceijdje .one vaiiOode iedoeii ghevodenwoxdenieißAe -fodaiiirhzhii/darlpverepffrhendezhnnief

t

'veebrcldeihcli bedrucken alleenlhclc/uiuar ei?: .

* een dadelhck werclien/[o dar[e [ander doe ni . ghedaan eumoghenwoxdeii. f" .

7 W. z. NncupchcdelheereZefns dacdenachccoec/ Joanha inde welclieiiieniandc en [al inoghen werclien T ... h, inec iuclcliewooxxdeiions Deere ouereen [cem . *7 nien des Pxedilccrs wooxden/dac deboom [al NuMz, legghcii dear hp valc/ ende dac wp mec allen '-

“ vlpce [ullen werciien cghccn on[e handc vec

*inachwauc (fepdc hp) vpden dooden/ daar dn - - EU' W hene baacfie/en is gheeii werrlz. noch beradln

9 . ghe/gheenwecenfchap noch whfhepc. l '4- .Öo en [almeu dan. oocli na de[en leuen gern

. WZ",- “N olpe meer re coo-pe binden uiden iiachie/ noch -.nen -


-

*ic*

g

**

.men [of don [endec c-btuplochrs cleedrmer-.rF bxeughen/ inde eeubicghe diuplochce/ oldooe

gheenploacfemoghen hebben wonr no de[en M“ *leuen [olmen beloonen die werekenmier die-ne ma. 7* iii-den Hemelefiildoen/mooc)diemen hierin *.- -

defen-leuenolghedoon [olheliben.

47. ,NYÄKU

*. *Sende-hier no eii[olme*u niec hooeenieomc,

-i

ghpghebenedhdeecßwancxuplälhlkkullhon-

F'.

odeM/endegbp[tuc-ny[piileu--uy[alblecnv box endeghp [ulrinpcediincbengeuennclt l

[olghfizhn/noocczhn/cconckendehheuongm

l -

znn/endeghp [ulc mp herbecghen/c eedenende man., pexfoecken. . . 34W

* .Neennoch efhxilrus noch geen zhjnvericde- x : p i moceu en [ol doorin behoefce of lhden meer

„. *'

zijiii door oon men becmherrichepcs wercken inc gheuen ende croolten [ol moghen. oelfenen. Wzijn [ulcke/ hierin definleuenlhdc Chri

inden zhneii ende niec hier no. foo inoecen hoiioock die wercliendec bermherrichepc hier in de[en leuen ghefchieden ende niec hier no: of men [ol hooxen hec grouwelhcke wooxdc/ m43, ?Zicke-bon mp ghp beruloeclice mr eeuwighe 41 ek.

,

,*

Hieromwoiicfchouc ons de crouwe Herder l i 7. oocb [oo gerrouwelhck/ doc wp [ullen wobeue .olfo wp niec en wecen wonneer delheere [ol ro. Mami.. men c doc wp ons [alle berfoen.en inec on[e we. 4*

derfoker/dewhle wp noch opre wech (de[en le- mu. F“ nenn ) mer hem zhn door mede ce kennen ghe. uende/ dor [ulcx hier in de[en leuen moec ghe

[chieden / ofdor her neiuinermcer en [ol ghe lchieden.: . C nö U“


*z , 3,( “ .-Dac feluewiloocß D-axofiel Pauline daar “x444 hpbeucelc dac, wp goedt nllen doen aan een * peghelhck/ dewhle wp chdchebbencals ceuer

„-

" -' [iaanghcnende wac hier niec enghefchiedc/

-. * *flacher hier na ce lace [al zhn/ daarc niecen -.., . . -- 3 :mach ghefchieden/ ende dic mepncn nocli die ' x x foxchuuldignc-vcrmaningheiza [own handen .:zhn (Order) fie-nme hooxe/dac wpxonfe herci

Me!! mec rn .nllen verharden/ mec oncallhcke meer

**3* Äandere derghelncken: die vooxwaac anders -

?niec deel fanden wcrclien/fomen noch hier na

.hmaala wercken foude. . , c i 9, m Handelc gZp Pzedicancen ( diev fendinghe *,

4 .

noch nopc en edcbewefemnv alghecronwe , lhclemec uwe onwhfclcerlinghen/ daar inne:

.

adacghpfe beneemc hec opfer om ce doen / cgeen

* * r

.Qodc hierin defenlcuenghedaan wclheblien: ,ende dic doox uwe verzierde onmoghelhchepc

ende pdele coefegginghe/dac [ulcx eerfi hier na ende-inder werelc falghefchiedensen dic noch .al niecjeghenfiaande de D. fchxifc dooxgaans -opcnclhcleen becupchc dac fulcx hier na mec en

. __mach ghefchiedem' ., . 449_ Iizecblnckc pmmers claarlhckwidevooxß . . mec dnnfcncanderevafiecupchniflen/ dacmen . . na defenlenen noch goedc noch quaadc meer . , . ,were-ken / inaar dac elck loon nawercken/ die * . hp hier al ghedaan [al hebben/oncfangen [al. z U. De Heere Chxifius fendc Zimmers konde WWN hlhcli wc. wanc des menfchen [one [al comen in zijn Daders gloxiemec zhne Engelen/ ende [al . . .* een pegelhck bergelden nn zhnewercfien . wac , wercläen / die elck noch inden Hemeleof inde

,* - helle doenfals wielnach dac gheloonens

.

.u e. Ende noch mecce feluemace daar mecghp . . . . .h Weinen.


ghemeten [uli pende (is dat ghefept/ daar met

ghp noch fnlt meten e) [al v weder ghemrien mz." mueves-mmets noch (um rozt te malien/wie l . A‘ machs hier al ftellens) [epi de Heere/ende [alle vooxccomen / die goede ghedaan hebben ten Jolie...

verrh'[eni[[e des leuens/efidiequaadtgedaan hebben/ ten verrh“[eni[fe der verdoemenifl'en. L

JLIeue fegt doeh / [pxeeec de Heere hier van goede werelien/diemen noch eer[l namaals [al

“Ñ :5:4: ll”

duen nude algheinepne verrhfeniffe e vipelheli neen/ inaar -van die hierin de[en leuen al ghe daan [ullen we[en.di't en zhn' gheen verreghe haalde/norh twhfelh'clie colleciiennnaar clare . * ende wtghedxucte [encentien Chxifii. [almen

. .c

nv alle de[e moeien verwerpen om uwedich. ringen endeäoedidunrbenie gheloouen-l Wear lee men een eenige [pioke indegant fe Bijbele/die dude hour dat wp under doot in dander werelt het quade laten / ofhec goede duen of Oodes gheboden onderhouden [ulle. Nergens / Nergens [eggeicli [uldper ons een

toonen. Maar de[er tiipchnifi'en /te weten dat ech gheloont ende gheooideelt [al woxden na zune weetkê/ die([o vooifiaaclhier ghedaan moeti hnvintnier ontallhcke veel.vandewelclieiele

::ª

I SR

hier maar een elepn getal wil aanwhfen/ om n

noch naacter aan ce wn'fen dae ghp arbept om denmen[chen van Gªdea tot v wooiden aft whfen tot v lupderepghmgoedtdunckcn . eñ moeehc daarom lefen z.l&eg,8. 3 7..3 9. Soba-4. i i. Pfal.5i.i 3. Dion. ie.i4// ¡3.21//24.1z. Jere. i 7. i 0.laom.2.6.Colo[f.z. 24.1 5/2/TDef. 1.6.7.8.9Jxl’.

_

Dane en tot groote meniehte andereplaat C u [m

l Z‘.

..


[en blhcleconlochbaaclhtle dat niet hier nai -

maar hierin defen leuen de th'c is van zaepenl

Wº daar af men de bruchcen_ hier na falmaeyen. , _ want wy mueren alrfame verfchhnen voo de

‘~

*Rechter-[ion Chiifii/op dat yeghelh'cb ont un. ghe aan ganen lichame na dat hy ghedaai'i

:ªltªr-\.10 heeft/het zy dan goedt ofcquaadc/dApofiel en »- ' f fepdc niemals ghyluyden dicht) na dae bi- doeh -

ſal: neen/maar nadar hy ghedaan heefc.wai_n

A ‘K

e,

una: falmê zh'n/niecinde werele-plaatfe/maar inde ruft-ylaacfe.

'u T¡ ¡7, ~ Begheerdy coc alle oueruloedc noch meer bewhfings van dae Oodcdevooxfz volcomen

. -‘ gehooifaainhepe fo EDP ſelf die befchihft van uns epſrhr/ niet_ hier na: daarme niecwercleen _ ,_ fal (fo meer dan ce veel is bewefen ) maarhiec ' ' " iii defeii leuen/daarme more ende mach wei-o MIREN ſu hooet Paulum feggendac hec God la]

'~ ‘ -

diem ons_werckchee willen ende hecvolbeen ghen nade goeden wille.wer>c dan Odd: ſelf

- . het volbxenghen hoe moechdy onckennen dae -- - '- hetfoo'ghefchiedc.werckcmen hier-na niet (fu -' ‘- - ' bewefen is ) hoe moechoy lochenedae het hier 4 ‘ª gljmljredce of foudy willen feggen dar het mc 'ª‘ begneuierghefehiedti -

x z S,

¿mu nret. want d'Alyoftel felf/defe feine zh"

z Them. ne felfswooideii weleggende feyc alfo: waar u. _ umme wy oock alehc hidden vuuzv_ dat onfe Oodtv dier beroepinghe gheweerdighe ende vernullehetwel-behag-Jendergoedcheyc ende het wercli des geluufs mer machte. D'apofiel vide hier om verunllinge vane merclz des ghe

loofs . menweee dacmeii hier na fien /inaar met ghelooueii fal foo moet pmmers fnlcx verl -

-

'

nn t


nulcwoxden niec hier na / daar geen gheloon. [al zhn/ maar hier daar c-ghelooue in.

Guck iiecmen dach Paulus wil dacwp zede- i 19) Lacke -x -rechtuaardelhcn ende Oodcfalichlhck um,... teiileuen m defe ihdc. In defe chdc [ex-c dA- l3. ofieli niec iii defe chdc fegc ghplupdeil: wie in Ziel-de geloofwaardichfiaghp die wc v goedc-

-

dam-ken ffhxeecc o enclhcli ceghen den Alpofie!

Pauli] i o d-Lilpolßel/ die niec en doxfie fpxekei gm.. ,dan cgeneChxifiua doox hem wxochce ende die 18. niec wefende als veele / die hei wooxxdc Oodcs

veriialfchende/van Chxifio Mack als wi loii- arcor-ll' ccchepc ende als wi.Oode/voox Oodec' „Offondc ghplupde d.e leerePaiilivä [o rechc* L 3 9.,

uaardelhckceleuen hier inderchdcwel houdf

. .

wiileirvoox een .Idea/een dxoo of pdele [pein

lacia/:fodac [nlcx ln niemanden cer wereldc in defekc-leuen en ghefclnedi! Men/hier dxaepdp .ock ce coxc om / ende moec in defen oock ve.nde Echaami medefiaan cupchdoox Eheim. nach een ander Wolke'

„ 7 *1

Die ts dApofiel. Joa-mes . die fendc al heel l Z K.

anders dan ghplinde mec defen wooxdöxwanc l, Im- B wphondenzhnegheboden ende doen al fo wac “ behaachlhcfils voox hem . dac fpxach hp noch hier inder chac lenende. die dan hier al doec h . * dac voox Oode behaachlhcle 1s / dieen fon. : .a dichc niec ende onderhduc mic."dien de ghebo-

den Godes volcomelhcli hier in defenleiieii. Ii-l

* Die moec ghp dan inogelhc beliennö/ ofdm i z a] Upofiel loghenfirafien offeggendai hec Odo. mec behaachlhck en in dac wnhier in defen le uen al doe daiOode behaachlhcle isnieleendhc mogelhc cezhiufo wederroepc v dolinge vaude dam..-

.


j

i Wiiuoghelichepdc in de[en [chxoomdp dac e [oa oec ghp v niet [chaiiien ce [egghen darmenv .4 . . regheneiide boueu Wipofiel ende de H. [chxifc - .5 * moer geloouen/ende iiieinanr en [al [nick v [eg *t r . hen gelooneirghp en wilc pinmers .niec tende* * . .hl-li Linerrinizereiide [eggen/ nadieii hec Oo.

i de niec en [oude vehagheu dac wp-hier in de[en

leuen al deden dac hem behaachlhck isxdac hec * gem [onde zp/ dac wp alinlcx hier in de[en leuö 'vc-cc doen/ende [o rondc wc meccenLiberchne van ‘ ,_ - - [onde gheen fonde noch wxoeghenmaken. K x z z. Is v dit noch niec genoech om v ce doen oxi . handen van opeiivaar lafieren ende libercini

: zeren/ fo neemc noch de[e coe-gifce wien [einen &Jo-cei ?lponehdaar hp [epccdaar aan is deliefde vol. y* inaaclcc vp ons/op dac wlp een vxpe [elierhepdr [oudeii hebbenindeu dat] des ooxdeels . wanc al[o hi) iii/alfo zhn oocli wp in defewerelnHoe f .machmens piarrer wc [egghen.

z z 4. l O apofcel [epdc inec/ de liefde [al namaals volmaacltc bp ons werden ([oo ghplupden dac .7 . 7 wilc) maar hp [epdc/ de liefde is volmaackr bp

.Q

‘ ons.hp [cpr oock coc welchen epnde. Jminers „. Zi-dixizßnicßikienclicelhck in de[e werelc/ dacs niec z z x,

Was dApofiel mec meer andere geloouige/ in de[e werelc alfoo Chiifius. is / dac is rechc. uaardich ende dac volcomelick foo moecinen

[egghen dar Chxifius maarcoe rekeuclhclc en niec inder waarhepc rechcnaardich is/ en dac h ,7 - d-Illpofiel mecren zhnen dan inedeniec anders f

'Z s.

rechcuaardich eu waren dan Chxifius cu is/ce wecen niec warachcelhck / maar coerelienc [heic/ende dac [al dan [eer wel volgheii. ,

.Maar wie [al dan de[e laneringhe Theil? a x


als ony maar ioerekenclhck efinlec wat-ach' celhck rechcuaardich ware / mugen ghedulde lack hooien :'fu inoecmen dan fegghen dar ge- l lh'ck *Chrifius warachcelh'ck eſ¡ volcomclhcle

rechcuaardich is / d'ílpuſtel Juanma mee ce nighe anderen oock warachcelhck ende volco

. melhrle rethtuaardich waren in defe wecelc. ofwildy die noch al loochenen/fo loocheni our d-Npuſtels wooiden ende alle Oodcbeuchcige

fnllen defe uwe wooidcn loochencn.

Die zh'n ons (herren wooede niet alle die tot 7 3 7o my feydt Deere Heere ( dic doet ghyluydenwel mªt-7‘!

nutten monde/gane Ood ooch indcn Lagen?) en "al ingaan int rhcke der heinclen/ ina-ar die ¡Mªzdª-l daar doecmh'ns vadere wille/ dic inde Heme len is / defe fal ingaan inc rh'cli der Hemelenc voch ingaan moec het dan al ghefchicdtzhn. Hier voor blh'cc vaſtelycli datinens hier na

138;

indeHemelEniec en fal doen.ghy fegc datmcns ’

hier niet en mach doe.fo en mach niemanc des

Daders wille doimiec diefe mer en dort/mam: diefe doec fal ingaan.wie fal daningaanint *

rhclt der Hemelee niemanc fo moecenfe al buy

cenblhuenendeverdoemt wefeii na defe uwe opinie. is dit dan al een trooftlhclee blhde ende Euangelifche leere-.l , . v

Neen fegdy/wy feggen niet dat niemanc des Daders wille mach doeii/maar wel dacmenfe ¡379 hierin defen leuen niet volcomelijc'le en mach' >

duen. wel aan/dat niemanc fulcx hier en mach

duen / dat coinc om dat hyc niet en wilgedaan. hebben/die alniachcich zhnde/cfelue funde doe gefchiedE/fo hyc wilde. wil God: nier dar wyt

duen/fu fondighen wy mr niet duen niet . fo ile _ nocli geen funde dat mp m defen *leuen rªmªl; ª o


Modes niec vokconielhck endoen. dicfeggheie de Liberchnen mede. ' , FQaar hoe condhc nv cens wefen inec b (el, iie/die daar felffchehfc inde 9.1 wende-x nzijden

dac Oodes wille iS dac wpvolcomelhc ander honden de chien gheboden Oodes / diemeii

hier nainaals ( foo icl: becoonc hebbe) ncecen mach onderhouden 2 fegdp dan niec conirarie:

ce wecen/ Oodc wilc ende Oodc wilc .niec-I fo maackc b leere inden eenvuldighm Odd cwee [krhdighe willen. . , Maar laac ons weder comen coc Chxific wooxde feluer/diehoude/ dac die des Wadern wille doec l"al ingaan/diefe doec die onderhouc zhngheboden / ende dachier in defen leuen al

eer hpmgaac, is dac waar/foo machc/ia moec hec hier .gefchieden . loochendp dit noch moge. nckcefznn/foq moec ghp de waarhepdc (Chef

fiuin) ehlflochenen/ ende denmenfchen vzoedc malie dac Chxifius dewaarhepdc fegc. liechc/. maar da,c ghpliijidß . B Opnclhca (om al deJZxFbel niec hier cefkelle)

foo leefimen vpPecriim defe wooxden . Nahiö dan Chxifins voox ons ,heefc gheleden nine? vleefche/ [oo wax-enc ghp v nocli merken feln

finnawanc wie mden vlee."che heefc gheledrnß

die heefc op ghehondenvande fonde/ .om nv niec na menfchen begheerlichepden/ maarnaz

den wille Oodis ce leuen / .denchdc dienqchh , *

. Lime fegc doch :wac ghebxeeccerhaandejl

volmaacce anderdanichepc Oodes Z daarinexif niec en leefc na der nienfchen begheerlirhepöte* doeimen daar ooc pec da! qnaac iii' / da

leennadenwille Order -idoecnie : :daarniefa .. Y *

dk'


"" ~

.*

x**

dacgoecisewil God die niec van ons bel-bene* hoe machc fonde zijn dac wpc niec en doen-eleg dp die? hoe moechdp den Liberciinm om cfel lie ce [egghen fchelden e wie [al gheloonen dar

ghp vande [ondegheen fonde en inaackce Moochdp dan oock niec loochenen dac [nlcr (44.) Godes wille zp/ fo moec ghp bekennen dac hec

liolcomelhck mach gefchiedemwaare' niec hier

m,

in de[en leuen [egdp . daar ceghen [epdc Wind fiel dac hec hier in de[en leuen [al gheflhieden. hier inde werelc is chdc/ hier na in d-andrrwe. relcniec / maar eenwichepdc . hier is ons .die noch leuen (den dooden gheenfliirs) noch chde oner.in de[e cijdc wil dApofiel dac hec gefchie de. dic wederfpieeckc ghplupden openclhclnfd en wederßilxfeeclir ghp in de[en niec mp maar

de Oodrlhc e fchxifcure/ dllzionelen/ia Chic.

[lo die dewaarhepc [elue is/ oo hier endehier voor nv volcomelhclc is bewefen.

Fep gedencc noch dac v leerliugen cor Delfc

*7

ghehooxdc hebbende dar ghplnpden op eenen "l-F. ....

dach inden Haghe ceghen mim [eggen/ ouer hot-p hadden gherabbelc een deel cexcen / die gheen van allen dienen mochcen / ooclc in c*al. derminfie/daar roeSarauie endev lupder on

befchepdenhepc die vooxc ghebiachc haddenf (fo blhcken [al op uwe derde redenehnec groo cen rriumphe na hups. ingheu / vo-l roemsy Wbp mp maar weynic?) / maar bp v lupden. e cexcen vooxcghebiachc waren :landec

dac [ .rondenxerckt dar mhn wepnich .fpxeiic lien-ao epghenclhck rer [abeningh euoert-wa ren/ dac booc alle uwe verwerde menichce

oumoYieöhclicwaÖdxn .lieldärbminfien van mp

WW _

_SYM _ß .er g

en..:...% Damn. z.


‘Í4Í,

Daarom/op dat donberftandighen niet en funden mepnen dar mp menichce van cuych

nilfen onibxeeckc/fo hevbe icli hierineer fchiif tuerlh'clie tuychniffen dan v wel behaghen fall - ende eyghentliciier ter fallen dienende dan dat

ghy een der feluer wederfpeeken fulr inoghen

$47.

vooic ghebiachcub ick inc veruolch noch meer denclievooic te bienghen. , _ Waar by ghylnyden (wildy) dan ooeklichc fulc mogheii merileen: hoeonbefcheydelhcken hy de D. fchiift vooicbiengc: hoe ontrouwe ijclieiighy die dxaeydc ende buychc :hoe ver

keeedelhcken ghy diemifbiuycc tegen v eygeii leere: eñ daar by mede hoe oiiwarachtich defe uwe leere is/ oocle mede datfy is (l oewel mo ghelhck buycen v weten) een fteun ele en gronc

.vandeLiberciinfche leere.Oaue God datghy eenu v dolinghen wilde merclien.

ÏHS

0

Nadien nv mies tghem vooifchieuen ſtaae is ghebleken dacmen hier na inden Demele/of inde ander werelc(fo ghyc noemc)dechiE/iioch x

gheeii andere gheboden hebben en fal/ dacmen daar geengoedewercken meer werrhen en fall dacmen daar niet meer c*zaac vande ware ge“ hooifaamheyt zaeyen/maar deffeluens belich ten maeyen fal :ooch mede nadicn men tglleii'e

ons van Oodeis gheboden erghens duen fall darmeufnlcx hier in defe n'jrrñ leuen /of ncm- ,

niermeer ende nerghens doen en fal/ tweick fo men wilde onckennen/men al de geboden Oo. des vergeefs / onnut ende fpotlncli maßen ral: ende bouen dicn/ gemerckc ghyluydeii fegt un?” moghelijcle ce zijn dar yemant hier de geboden

Wobei-(fo hy die ghebiede/ bars vulrumelx'jch)~ ondeehouden [aumenten fegghen icli bem eien

'

Debº*


hedbecgoede opfec daar cee-wech ie nemen e' ieveleccen/ dalmoghenchepcciöodee ce locl e

nen/ende van fonde gheen fonde ce maßen. jdn lieflupceicli wc alle fnlcx crachcelhcli ende wa eachcelncli/daiv leerem defen onwarachcichi Liberchnfch / efi een fieunfele ja rechce gronc [oppe vande leereder Liverchnen/welck mhn

fegghen ghp nv niec meer een calumnieufe la [kermghe/.maar een warachcige ende ce vollen bewefen verifpinghe/fulc moghen fegghence:

wefeii . dewelcke om v wac naaclicer voox oo hen ce [kaan/ofohpfewilde vefiaan ceweder kegghen/ icli* hier opc coxcfle fielle-aldus; Jclehebbebewefen dacwc defeuweonghe [endeleerenooclhclevolghendefefiucken/ , 'leeecikdaefpiader Liberiönen-flnifele. 6z.76.82.8z.i3e. i .1 . niec - illlmacbcich "nude zijn., 77. 78.2i.86.ioz. iii... "ZOO-dc dai defe uwe 13er. de ih. fchiifc doec ceghenfpzeken. 78. 12 o . .Zodze - iii. 1 i. i 2,doec 13 .laflercn. 14.4. dem 64. 78. 107. Deu*. Cohn inn doerlalleren. 137. izä. 14i.

Dac v van noode is een nieii begheuiec ie dichcen. 106.107. dem?? den menfchen vande h. fchiifc af wmf ioi n gore. iin m. 12;. dai defe v opinie aanboeri roc wanhopen. 137.138. . .

daci. den eenvnldigven Eddi inaaclii van iwee "crhdighe willen L40.

ende hebbe bewefen dacmm niec hier naimaac hier Gebe. sheboden nioeconderhouden bp erempelen/ 89.90.91.81.

dai vec hier mach zijn. 7477411441. 142143144. ende da. del*. v opinie hec goei opfec wech neemc. 6e,

Van waar ic nv come coc diewederleggin

ehe van iiwe eerlce laedene.

.*

Dl ,

. ,

-

.

ermi Z


i . Berne Reden. Jlnde 1 z; ziide. "Ü

ce bewhfen onmogelhck ceziin /dac pe.

7 u* ‘Mum de gheboden Oodcs iiidefen leuen volcomelhcb can onderhondien/bxengdp vooxe dxpe redenenuian de[e lupdc deerfle bpv ,daar :

flldus.

.

.Pl :Le

1 ze, Ten eerfien om dac alwan-nemandc in die * leuen volcomelhcb vxxp foude wein-van alle [merce ende [onde: cwelcb ofpenclicli-firhdc .ce gen veel wcghedxucce plaac en derDÖchxifc. . ooxcs whl"dp daar aan de[e plaacFm/.aziians zs/PxdxcoN/ p]*al.iz0.3/pfa[.i94 17334/?) ezxz-ZLZL.

.

ii.4/Jjaco-.z.e/i.Johali.i.8/Oal.5.i

,, F 7 , , Lafer we maacc ghpvbeiluupr alfedxdaar wc

-

is onenvaar dac oock de gheenelxicke /dacis de [cerclie / die meerals de andere inde gheloo ne ende Oodcfalichepccoeghenomenhhadden/ npchwel condeuverfochc/ endebande [onde dnerrafchc werden. *. : . -.

.

.x F z, *

Dac is v beilupr-op rbooefz uwevooicfiel. daclas icli mecverwonderinge/ en dac maacc b openclhck verdacl cece wefen vandelupden daar af dslpofiel [cslxlfcalfoa . vande welckä

[ominige afgedwaalc zlin/en gewelmi tor pd [ixxelcinghe/ wiliende Leeraars der Wee zhn/ en en vernaan niecwac [p [eggen/ iioehwac [p „

.

benefiigen . welcle mhn dupden deßrlueoxxden Pauli / al weder .inec v luupden (denwelclien de

waarhepr fcherp is) laneren [al 1levere-herren: .

niaar bp. vernaiidigheii [alc ware herr ptnghe zhn/[oo icli bewhfedacicle hier iniiewaarhepe [egghe/ iwelclc ich doe aldus.

i ,c z. ,* Emi [noechdpiiiec onckcnne dac ghp Lee raars wilc znn vande wec/ mecalleeu hat?? . e


wet' andi-it l 'iiiaar oock brenner-.china ' un, ' want daar coe laat ªl!? v ghebeuy'tlien lieb ‘I ._r Vxedita'mpt.

'

~

'

«í - - -

- valhfcernietmeer ouercebewhfen/dandat ghylu den niceenverfiaac wat ghyfegc/ noch watgiybeueftichc.

5

m x-

ª Omi-acer doeninoecenwyaanfienwatghd -z hier-Wxneeme ce bewiifen' eiide'docle matªn-à‘ hier bewillh-b-vooinemen ls ce bewhfen dar

ie* ¡ª

nieinaiidc in die leue de'ghebod'en Godesvole romelntle-enean onderhouden. die Una inden -Cieule van'vboeexlien niet alleeiilheß'/ maar

ooclr Mamboch ftellen van defe uweeei-fie , reden tuve¡ ::zijde daarghyfegt ¡¡luna-dar pe'

mandr alfou (re weten volomelh'cliwe gebodeit ª' . " i-*Oodsfaude connenindicleuenonderhoudei ven connen-wy niecgheloouen/ .ende dat om de’- ' '~ fe‘nanulghende redenen. -

A

7' '-Vva‘r’ís nr rghcnc dar ghy hier beer-jle :ª dar z ¡.70v :Quel-c dégccſtelijckc dar is de ſtcrckc, die mee: 7313 'andare inden gheloouc ende odrſalicheyr coe hcnomcn haddcn , noch wc condºn ver_ Tocªr ende \Canªle {'onde oucrraſchr werden.

Nh willen !mª befieii ofdicbelliiycv vooiclcel ghelhcli is endevoldoec/ dan niet. .i - Gm) ftelt hier cwee muerden/te weten ver

foehc wordt ende bande funde verrafehcwoi 1 r6. .demLaachier genomen zijn dat d'alderfiercfie ' ghelooulge mach verfochc worden: moec _daar wcvolghen dat hy moec fondigenedicfchhndy Ñ daarmeccewillebewhfeii.wacanderswaaic ' ’

bergheefs daar by v gheftelc . maar dat die ve

whs fpoelhcli is ende ydel/bcwhfe ick_mec defe ‘ uwe felfsbewhfinge/die ¡Langue groc olªaa. r

'i

'


777*: i-Alleikercke-lnden-gheloonedienoehmaeh

bei-kochc woxden/ die moec noocfalielnclcfon digen ende cn mach mic(dien de geboden Oo Zes-indefen leuen niec volcomelhck ander ouden. . -... . , -

Jefus Thiifins was viyeliicliwel dkaldere

wi... *i*

Fl-erefie inden ghciooue (inachmcn anders ge looieendac hp/ diec al wifi/ pec mochegheloo

uenlendemochcnochians verfocvc wexden! M vecfochcgheweeik. ;.- .In-..i , . a vlhcke- dac Jen-a Eheim-zi‘ noodcfalie. [gefundene fondighen ende micldien oocle niec

en mochce indefen leiiendeoheliodenOode' xbolcomelhck onderhouden -. dac is /zhnSOa ders>willevolcomelnckvalbxenghenz 1;?:- . . j

xi*

. .Seo opxechcelnek ala* icli daardieiiwebee

whfinghewcv wooxdc/verfochiwoxdeuiin ihnen vollen leden hebibe ghefielcifoodalfehey

mit - beilupcinenzdaar-wi in „delece Gefahren '

. ,

'ZW' i1 *M* 'ud-incime w" c?: fleece-x- wan:

elielnck de Deeremccnoocwcß 'vacacion diglien om dachhp mochce verfochc ,wdxdenc Foo en moec nocli -de fierclieinden gelooiie: om .dachpverfochcmaih woxden-c;niec nooclhck

Fondighen zwanrniec hec verfochccewoxden/ maarindeverfoeckcugheouerwonneniewox. -deniisfondcghen. hec blncc dan vall'chou*: pe. .inandi moeifondighen om dai hpmachver -fochi woxxden .. Daca een pdelhepdc defesiiwe .bewiifmgsg . . “z

Zx z. - Aangaande nv rander wooxdcicewecen/ ce Q

-connen vande fonde. ouecrafchc woxxden! i'

pmmers- "oo 'Zeccel-ick bewijs als? dac van

ceconnen ver ,ehc woxxden . ofiabp-vlupden

.een onderfcbky'. cuifchen-dingendie con-um , Be...

.

i*

'


..

„N i i

enden(- iniaecensdeichiednicdacwaarboep waaralcegroue onvefchepdenhepc. wanc dae

waarghefmdc-.elcltmmicheniudeconnenzhn

eonghe aßbßmedaar-wcbolchcdac elclinieni fcheixhniecnoofihclezhnequZöqafbhcmunoee

daci-.nuevlupdeniioadcluckalleaWl-hiiden bat.ghefqziedeufoudegcoinienez- -- .

7.,: "

a“ cckviupaeaöfetvanl-rodz“ F* "iiMJaadeuon-lend cwin-etz?nt i.. "*7

72K .SM

unc...?81.Mai-rei-aße

*decoinie baum-ende [oiidjigeyigwac [didi-rmx. ancwooxdeii-i wildp [roh hm x v Caluhn [al n

llicAngnfihghier-tiooiljßixelien. ,. . einem Weight-Mizuno. gheen-izle din inc. 767i

e9-cie*c>..-.1*-:oeb-.e;>doiboca-nzip-iieobr ,eine mat.. uns, yrcccügbegeqen ein. ni! MLU-en*, eacle-,Lei Se.. n27- wercece-taille. .lehezlreeelicliez-c oli-remix. nen konnen . 117. becken-n glich-nic liec mug-n; [lieben ,l1 Nilijezmaac, niec lietwjllerlkkciciclae .

x

jiijc ind-täte; das *werelc gliegeuen liec willen* .cnäa 11er nioZbennli-.erlte i-rijliezic Marta nic..

en. .njxßüecicligenc maar (kauft i. reelgrootee fie reecenhiiec ce moglien [oncligl-ieinenäe die elf-civen :bei *eu [einer .ern-eu riec liz- lnugnfti. nusflpreecciiancle coecomciicieiiolmaacchez narlviillecfiicliezjnfao neemc bz-(migniciiin-K

clriön ,irropule ecn. Wez-nieliciaac iin wech.. DaczhncicaluiniwcAuguuiniwooxden. , Die el icli niec om daar modem " eggeu ,-cÄ ce bewiFen / maar om v [nlck mijn Mic-eien in v epghen Hoofcleeraar aan cewhfen allein. lhcli om :dFchelden wac ceminderen ,maar .* D in - [egge x

*e* ,

.

/


\_ .Víª

Wrutbevlflsandersnfetdan number' :Adamniec fo vip was vooz-zhnenbal/ dat hy .Foo w'el haddeeonnen fiaande blhuen als val -leu/fo dachy noodtfakelhrli mueſte vallen; foo moec g p Adam-in zh'nen val oncfchuldigen en

Godt. eine daae afbefchuldcgen endemicfdiö noch Oodc felfvande-fondeooefaack mailen:

.fahr-meet hier al mede Libercinerende feg ª ‘. If*: nWaeramnietghefondichcenheefc/dac- * cer'gheen funden¡ ghefchiedc/ ende dae het een [ocghequel des ghemoecsis fich felfwioegen te maßen van eenighe dinghen.

:z ez. ' Welaan/fo feggeiclt volume de háchn’fr , ,._ [oo nocoir cezhmdacmen meten behoefe rebe j I

ª whfeii/ ende dat ghy t*oocki niet en fult derren

. lochenen ) dae Adam ,voor zhnen valfoobiy

e:

**ª was/d'at-.hy fowelhadde connen fiaande bla' , tienfonder 1 als dat hy hadde comun vallen/

Ñ

inetfondighen., º ¡ 54,

'

«

_

-Laacvus _nv volgens defe uweydele remu finghe/ te weten die .tercken inden ghelooue

eonncn vendeſ-:nde verrafchc woidt/ daar by _ dlhc'kcdac niemandem dit leuen de gheboden

Oodsvolcomelhck encan onderhonden/oocle feggeiialfoo.

*

x r 5 , Ñ' Adam haddeconnen boot zune -v'alſtaaude blhiien *funder ymmermeer ce hallen ofce fon dt’gyenz_ daarwc blhec dat Adam heeft mueren ſtaande blhuen ende neinmermeer vallen of fondigenFuldy mp dae dock ruelarene‘ ick hou de wel neen .f nochtans is defe bewh'finghe iii , Ñ L allen deelenvolcomelhck defen uwen ghelhcli.

“y“ i: Ende¡¡morªdamnurhupperhçſtaandein ~ ' onfchiildc/mochcofcondevallenenfondigen. aus dlhckt dat Adam noodtfakelhck ¡imªge i. ;Mr * '

. .º - -., '

i.

A44A—4


K

vallenecidefondigen. is dicwarachcichevxpe lick nern/mani* op rhoochfie valfch. fo is oocli defe nwejliewhfnige / dank connen een endecen - marinen- dp rhoochfie onwarachcich. ö

*.‘

32i., .ill i.; -

-. z. Dark-rene inden gelooiie fegdp conne oiier 167; „ cajche werden vande ionde/ daar bp blhec dar

'

fi: iuoeceiiaiierrafchc wexden vandefonoenkge nd mannen of ghp moechconcliennen dac de

*dooefz uwe bewhfingheniechm ala fodanich en ise' en vedencc d ofghp fonderfchaamce inline uwe [poclhcke vewnnnghen in defe Godihclia

[aliencdiidcaanfiene : Wilk-eis noch meer-i icli [alc d ghenen. lea' ons achcen dac men v coe mochc gheiieii / dac . hec alles noddcfalielhck moec ghefchieden/ dac ghefchiedenfonde connen: wacfuldp dan noch mec defe nwelacherlhclie vewhfinghe connm wc rechcen t niec eenhapiken meer dan mem dooxgaande.

[m.

Wanc men vfndc niec alleeninde nacure! [(9: maar oocli dooxgaanaindeHFchxifcnre/ dae

hecwooxc [rercli dxpe oiiderfchepdelhclee wan.

a Kanne!

d Ilnau pen heefrdaar cs Merck/daar is b [Keccner/en 2J. daar is -alderfiercfie. . k Indini

Nb fegdp daccer nerclie zhnindenghelooue i2. dienoch conne vande [onde ouerrafchc werde. i 7 o, daar wc veilupc ghp dac alle [Ferrara/vande

[ende connenouerrafchc werden . is dac niec een bewhfinghe vancbpfonderecoc hecalghe necen? darfs ghefepdc x Judas. heefc connen een verrader woxxden van zhne Meefiecudaar om mochcen oocli aldandere Wpofielen ver raders woxxden aan heur Meefier. flupc dac .ecke-naar laac die hoe [alc ce llupce l noch llupce/ D im fcgg

o

1 K

.


ee [eggeii/ [ulcrconde Judas werden! daar wc volchc dac al daudec. Wpofieleu [ulci: moe [lenwoxxdeulnochians is, dn v bewies-reden.

Laac ons dic nochal mede coe lacen ende d' .

[eggeuvooxder alfo.de [lcrclie inden ghelooue

mogen vandefonde oucrtalchc woxden-:daar bp blhcr dac de gheen die [lerilier zhninden ghelaoue/ja oock dbldernerifie/noch moeim vande [onde ouerrafihc woxdmfegcdoch 2er

nolde ende Oonderclocle/mec rechcen erml/ dunckr v [elf niec dac [p in onvefchepden [oc hepdc den forcen [elf [enden ce, bouen gaau/

die [ulclie uwe [orce bewhlinghen gheiooue wildengheuent*

Qhp eii moechcimmers niec oncliennen dac r7;. ghp hierv bewhfinghe maackr -vanc connen ghefchiedenioc her moeien ghefchiedenidac is heccagelchiede/ daarwcvolchc dar hecmoee ghefchieden i gaac dac al vafi mer v luupden? [o

moec ghi' mede belhden dac ghp hier argu meuceerc- van fbplondere/ cor her algemepne.

*K ‘*,

ce wecen eenige [leccliecoiine ouerralchc woz den vande fonde / fo volchc dac alle [lerclie /ja

ooc/de [lercliere/pmmers ooc-li dalderfiercfie

moeien vande foude ouerralfchcwoxxden . O bafiebewhlin ghe. endedefe fielc hp noch als ,l

7

i

de creflhcfie voox aan inde [hieß vanv dxpe

[charen ofredenen. hier mede houde icli vol comelhck bewefen ce zhn inhn vooxcfiel / dac ghp bepde zht vande luupden/ die willende zijn

i eeraars vaude wec / [elfmer en wecen wac [p .feggen/ noch wac [p benefiighen. . lacer na [egdp dac icli nergens mpfelue [kei. )7Z. *le coc een exeinpel vande vol-maacchepr/dic en

.doen icli doch nergliens / ende daar op [uldp -

,

*

.

anc


antwooxde binden . maarhterfondetb liiyd' beter geuoecht hebben/dat ghy_ v felue hier ge fielc hadaet coc een exemp'el vaiide noodtfake

!nene onvolmaaccheyc.doth ofghy full-x hier ' ' gelacen moechc hebveii/ om dacmen dan had

de mogen feggen / ghyluyden en zht noch d’al derheyllthfce niet van alle de ghene die ghy

houde voo'xghelooui en:fo wil ickhier vooic halcn een / dle hem elue gheftele heeft coe een ereinpelvan oiivolmaactheyt /ende alfoo me de (als ghy hier doei) wc 1er bpfuuder tot het

-alghemeenheefcgheargumenteerc. Die is_ v Theodore Deza. defehaddemedr tur bewns van dat hier niemandem defen le uen de gheboden volcomelncli en mach under

17?;

huuden/ eerft vuuztgljebzacnr den Pſalmifkl feggende / Heere eiitreede mer dh'nen kueche' niet inc ooxdeel / ooclt den Apoftel Paulum

daar hy feydc/het goedc dat-ickwiltndoen

ª

ick met/fu ghy dieinedeinuoerc 1.9eu-5.zxjde. Uaar haddehymede fuu onwhllh'clt wc be ¡ 7F. lloten / als ghy hier doet/ aldus .*foo zijn die Heylighe'n tot eenighe ende gheweeft/daar we volcht dat fy al heur leuen foodanich zhn ghe

vienen . is dat niet al medeeen fpurlçjrke be whfinghe.

-

cÖoomachmeoocltfeggeti ?dApofielDe-i * - tries /nv al diiejaren den Heere geuolcht heb beiide / miraliuleii ghedaan hebbende/ ende

die wooxde vleefch noch bloec en heeft dy dae niet gheopenbaarc etc, al ghehooic hebbendel'

is noch fchandelhcb vandefonde verrafcht en onerwunnenrnr verfalren vanden Deerezdaar

by block dar hy alzhii leuen beurnoyc verder en quam] ende daar na nos) aárydr drum::

\7‘2


Ko?.beeefe ban in lhden ce comen monce ber a en.

[(77.

*,

'

Wiefal dac gheloonen / van die ghelefen hebben daar hp mec Ioannefepde / ooxdeelc ghp ofc voox Oodc rechc zp/ v meer re hooxen

dan OodceWcco.4.19//z.ee. ende dac .hy Ve

crus mec dandere ghegheeflelc zhnde/ "ich ver blhden geweerdcchc ce zhn/ om den name (Je

fu)willen ce lhden. e' [ier daar nv hoe gancs on whfelhcle ende onbewhielhcic ghplupden fiilcli

v vooxnemen bewxifi.

..

>78.

Doch gaacv Befa als mogelhcberder gero me zijnde dä ghpluupde/ ooc noch wac vooxxder.

W.*

wanc die/ als ofhy oock al wac groocers wa re dan de Pfalmifi efi dan Paulo / come vooxc

mec zijn felfs perfone F daca mede mec een be whfinghe vanc bpfondere coc her alghemepne endefepdcalfoo.

,.,

J 79. .. Ale-ic Maroon-Ic ilkanciccen iei-ecbaLenZjc-k eLle-näjga &jeni- clcn ijjclc ?an iireccbicn [acc-ii .*k*** DI.* *i

:ann-tern Zlianiefen liebbe eien Werl) cler :erbr

iiaaccliclieyäca , bene-one al Wecneiicle cö (iich

*rcncic-,cjac icli noch mei (aber, nocli nic: injläc, 'geb niec ruaracjiiick co ben gem-vielen, man: äarjcl( noch clciienäa incjcn (Ljjclcc, nauve-c ,N1 f

[ijczi-eenrircreeclcfoocrgcgaan en ben 'anclen Icocclrrr, cer beglieeccfe plaaifrn Vaarc. [Zefa Zefpon. acl clekrnfionez 8: repcelienfioora 8e baik. 6afkellionle,l'ag.i87. z

[Zw

: .Js dar nv niec eencreifelhclie ende bafie be vxhfinge van fulclien Leeraacs dac is pmmers niec anders ghefepdc/icli en ben noch nergens

na de gheboden Oodes bolcomelhcli gefhoox ,

9.'

. *l'


i

::Á-mà@M_M4,

l

kannt/deniminaeh get menfch op aardeu dat' 'de[en / want iiiden grande [coat de[e beinh

[lnghe alone.

.

" Ufo matª niet en can duen inde volcome on derhondi'nghe der g heboden .ªñades iii de[en leuen /de alderitercfle ende volmaaelifie ghe

18,1:

loouigheoxraarden:dateneannpemandtvan , . alle men[chtn doen.

Ick _Theodore de *Vela als wetende wat in al len meufchen-op ¡¡andenes / ende oocli dat life de [lercfie- ende voimaaclte menfche ve hier die aarden/ enmach noch net-goma na de ghebo den Oodes voleoiiielh el¡ onderhouden.

Uns block: dae nieniandt vanalle menfchen hieran aarden de-gheboden .Oodes volcome. ~ lh'cli en can onderhouden.

"

Ñ Al I'ſt 'nv [b dat ghyluyden de[e onfehaniele

x²53.

flouchepcedefe hierin de[e uwe vewhfinge we v [elfs perfoonen niet en betoondr z [o tft noch tans onlochbaarlhekwaar/ dae ghy de [elue whfe in de[enwe bewhfinge becooiit inc argu

F'.

meiitereii.» a Partículari , te weten Dauid eit nicht niet /daarom macht niemantzh'n.

Mani-*water medebewh'fdp noch daeDa lªs.Ñ, nid van al'zh'n leuen duo; met un en hieltvan [ondigeemecceßiioliez.illeg.1z.zedat en mep- ue icli niet . want daar tuyehe de H. gheefl het 3. W

platte jeghendeel mee de[e wooiden: um des 5 willen dat Dauid gedaan hadde dat den Bee re mel behaachde/ ende niet gheweleen en was van alle dachp hem gheboden hadde allede daghen zhns leueiis/ wcghenomen den handel met Vila denHeehieer. * _

Ho Donde danuwe bewiiiingealfo. &Shªinª . .

v

,_

Ñ

l,

ee

i '+7


heeft eens oftweemalen ghefondithc/_daar by * blatt dat hy nau al zijn leuen laiiclemet af en

liet van fondighcn.fiilcr is hier v feggen/her Ñ* , eegcndeel fcyt de Oudtlnrheácmifrure, wat

*'

olieloofmach b lnyder dichten ieghen die one

Ñ

cwnfelncliewaarhcyt hebbth

-

E

-

_Y ZF. . Ten laaeiien: l om mºn feggen op [unan unbefluprelnch bellnyc/cc bellnyc-en/[oo gheefn dy hier ieliennen dat ghy beyde weil-we eygen- l hcrtcn / mar min uan gheloouich znnde /rnde ala met -vetrouwende dat Godr- inet v \el

mer anders en fueren van alle gheloouighenf dan of gheen ware gheloouighcn hierin defen: leuen Oooe en betrunden/Oude uner'brnr zh. de'eii haoden/ ende fonder God: dates gheheelnrli goddeloos waren. . . . e

,

z ez; *

1 l f r

;Diet inne dooldy waarlhclt foo ghy nah f

. (hier blnckende) ongelooue ooideelc van alle ware gheloouigen_. want die wel wecende dat

God: almachtith is / dat Oodesfwacheydt _ .ent-z» (um fuu te fpieiieimtercker is dan alle men

ſrnen/ dar dnpuel/nocl) helle/nurhr’fwacke vlecfch / Orders macht gheenffins_ cn moghen_ ' wederftaan/ ende dar fp die Wlinogende Deere

º,

der heyifcharen ouerhcure zijdehebbenimec l

" '- ‘ ' ghecroofier hertenvinmoedelhcle feggheneis *Oode mer ons/ wie fal teghen ons zhn.

-

.'

Ñ \l 87. z Enoeoy dat ghyluyden niet en mcync fner .,groot betrouwenop Godealleen ghewerft te (einem znn byden d’ílpuſtel Paulo foomueehdy fien

(belieiiet v) defe andere plaatfen/ op dat ghy' ce betet inoecht leereverltaan denrechte aart ª

vam daft vecronwen up Godesbeloften der ware ghelooliigheii / ende daar by hoe»verde

Ñ, º : gvyluyden [elſ noch zur vanl’waregneluune/ ² › . 1- *11. ~ mee


4.4,.7:.

x

.

iifeciegeuflaandeghplupdenb feinen wendete

..*9 ‘. - * *.

i

lioox[erracendergheloouigen/Exo.14. i z. i4» Nu- ke.; Deuc. i..z0// mei/i 2o, i . 2;z.4//z1.8z Jofne i; g/XJ.'is/.*4*.Qeg.-6. 15x 1449er. 2.2. 18.. pfeil. maniere; 1//4z.z.6//9o.Z77i -z .T/F 1*1 7.6.* .jezo.8.-Jere,:1ä.iie/i.8//izxxo f/4in1 7/ 46. e8l 74.

l .Z-,oal l-F/V'!.L.

Soph. z-.iz . ,Baehnzz/xioxr.'AccnaNHiecom

fepde dApofiel / niec coc ongeloouighe begin. 13W.“ ciere Zmaarröihheloonige verwinnersuibhp 4 i) ".i F)* mij-ie kinderkens zhcwi Gore/cime ghp hebc

hemberwonneaxwanc die iiiv isxdie ie meer* der/dandieindewerelc is. :B ::*- 2,.--- . . - . 1 Madienjclmiimecr danghmdxchbewefkn

1833

h e/:hde--liindifch ghp dic d noaefiekindefe

*nine wrfie-reden .bewiifiZEnde belluec / hadde irdaar vaiimergoede voege wel-inogcnirede

*Wicwe* cweede iacdene . niaar mer-climde dac einige-meinen'- menfchen hende-montierte uwe

ingeuoerdef xoßen elcle vpfonder wedeclepm 'enden-nennen iiiepnen/hacjck hierinne wil

L

.*7 *7*

e . I.

i.

,]

de nanolgheiujlupder ghrwooncetvan doen!

daarjinne/dac ghn dooxgaacisnile-fake maar ‘Lin haliien beancwddxdi Fals dtewacfiefiaac

.eeiegghen opeeni he deelßens/daarv duncko dacxghpeen gloofYen fenden konnen inc-lien! *lacende gancsongheroerdc / dehoofcfiurlien ,daaefiehhm .ihn-niec alioosenwcec vooxc re bxengh m Foasghpwel ce rechchebi ghedaaii noch in dic v onredelhclie boecxke : Do hebbe ccle v hier noch willelacen fien/ faice inde vol

comen wederlegghinghe (doch opc coxifie ich mochcelvande fpiolien bp v hier cdi d.e[e redet

fonderallebefchepdenhepc fodiiwnllnrli enge-j iioercfals ghp hier onbewhanchedc gefxiiäixioef. l k


[KZ:

. *Dac lck-feggedacghp vücexcxljfondev all. befchepdfhepc hebc ingeuoerc/ vlhcc lichc daa! -cßmdxc ghx-[cco Rex-duch ?ehlcdghecec vip??? ep enhepc n .a een: a emepnn en

maaroockvandewooxqendccxexcenfeluexals opc voomul dac-Zhp-hierhoox hebtghmomf ce bewhfm c cwcic is dat ncemauWhebo den Oodes in- defen leuen-volu' lxcan D*k.

* -

u,.

0 -.: .

YA, J-_e

onderhouden., ** xf--rxo 2- -7 c *Dic eciec.ouderhq.udu1der.gebodm.Godes

LZYLFYWZZ-'Ni""ZFZ",Z:c"*'".Z?:3Z:' ?R7

ce ,mot n en, non c ?VW2ITKTYYLIZNYIZVWWZZYCYNVYJL "K,

.....7..

*bau-:ÄoädömfmxzeszTfaxzj-zzieeoväßoe1de ?ebbzex/ccxcJovaipk-?Z ußiZlÖÄjfiu/"fifl Nick epn . :Zw-m -H em - Men. optneec 1anc[ch/Oeb3ekecc3*pfal.19.1:zwemvmDolenx

Jacobi 34. 2.5 ende een von Decfqcwwoxdeccz -Oalac.6.-c.*7-.

-

-

. >52-

-

- :

Eck icli op de[e fpxolcen [elf pecfoggewfl ic! Si. bewhfmdat defee- ghempec mogen-dienen co!: :bewys um v vooxcfiel„cuifchö onsm gefchille

fiaande: dcm: vä ghp mec bedoccclYck affluppx coceenandecvooxcml/waqc aftix chf das?? gefchille en isxefi dan noch bccooccßduc ghp

Wen iiiceWaudtxcfxcß-xokccci ?feuvbixixcne [werk: m eu e ue me em . n moet

fihlerllcexupckenmlfo-ghpfc crecc-K*Wzeeccvxoemde -

»

c

..

.,**t*

.

Tghefchcllecuflchm ons .enfsnv cxiec/ of 73*** penmndc. hier mach leuen [under opc zyn dogs ghefondichccevevben: maar ofpunandc hier ic; defen leuen-deghebodm-,Godez volcome

lhck mach Wuchc-men„ wa-.xaxnxxi-J. ia 117)», .

-

g k', p


-"l gecondccyecehevvm:endewacanverececncee 7. , . meer ce fondighemdic laacfie 1s ons ghefchclle. ghp houdc deconmoghelhck: maar ick houdr dac moghelhck.

Lauc ons hcerb fchoon al coelacenxdac gem 79)*1 menfcheenis/ was / ofwefen fal/ dcenopc en fondichde lfoo ghp die fpxoke 2.par.6.z 6) ver [caauDac alle menfche al heur leue deurmccf dcm noch fonde oocle der fenden onrcpnichepc

fulckx voox ooghen hebben /dac fpcfo de Pfal mcfi fepdc) heur [oude bercondighen ende heur ROYAL' -[ *"7 i , .

"oude ghedencken/ Jcemdac [p heur fondebe kennen ende dae die alchdc ceghenheur fiaacx

of(fo de Turchfe houc)dac "p dare ouercredin ge bekennen ende heur foude nemmermeer en vergecen: dear doox fp ooclc meccen Heere niec mderren inc ooxxdeel creden/ als wecende dac

.

[p dear niec en mogen beflaan / dac henlupden verholm zhn veeleheurder bedxeuen foude/dac

"pdfclemdal ghemifi/ghedoolc/ ghefirupcleelcj ca angeuochcen zhndelgeuallen hebben x Lauc

fegghe ick noch alle fu cx fonder eenich weder-c en naar v wenfche coeghelacen zhn f " : wac

3:

[W wc alle cfelue doch mogen beflupcme' da'

gem menfche mach feggen dac hp nopc gefeu dichc heefc? Wel/ dac zp [oo ghenomen. is dac nv ons ?hefchillee ghpweecwel neen . wanc ons ghe

l9!)

chflle inden naghewas/enoe cs 11v hier m du mhn boecxke vanc Alflaac/ en v boccxlcen dear ceghen ghenaaiuc Reden eccmiecanders / den

of pemandc in de[en leuen mach warachcelhcle aflacen van fondeghen/ foo dac hp vodxcs aaNn e.. nfec meer en fondcghe maar volcomelhcb Oo» 'x .„'

des Wet-eden ondechoude, 3

."

;

Moechdp


59i:

“ . Noethdiinb /fondecroodewanghentofice liennent dar ghp van hec rechceghefchil (daar: coe ghp gheen raadc en weec om cewederfpxe

kemafwhckr : ende dac ghp hier dichc een an 4**.i der ghefchille/ daar ceghen ghp waanc war

iniddels ce hebben (waar in ghpb. mede noch bedxoghen fnlc vinden) oin ceghen ce fpxelien: ofmaacc ons vxoec / hebdhs machc edac nopr ghefondcchc cehcbven/ende afcelacevan fon -.:.:i Mhen (cwelck niec mach ghefchieden daar.

/

-7.

no? en heeftgefondichc) een felue ding is. - . Of ewhfi cen minfien darde ghene die in 7M. derwaarhepr hier af laai van liooxxcs meer re fondigen / die gheboden Oodes in-defen lenm

niec volcomelhcli en onderhoiidc/ cwelck doe de fuldp (dicbelienne icli) b vooxifielie rechc bewhfennneiacdiciachieic)fuldptniecbefiaaii. wanc hoe . machmen .fegghen dac hy noch fon. dichc/ die warachcelhcli van alle fonde ce doen

i

p

nf laai? dacwaar ghefepc/hp fondichc ende hp fondichc niec. dic fnldp dan bewhfen / als ghp

727.

b

i

.

condcbewhfe dac i. en neen een feine ding is. Maar heb. ich nnd vafielhcle-bewefen / dar shy zhc afgheweecken .coc een anderghefchllef

dac nn riiflchenonsnier en is/ vanrgefchille dac alleen cnffchen ons nv is. Endenadien al le de vooxfz uwe aanghecoghen cexcen alleen firecken coc v nieu ghedichceghefchille / ende niec cor ons onde waregefchille :fo blhcc daar

wi oocli van felf/ dac gheendefer nwer cexcen peralioos dienen coc bewhs van v vooxcfiel

ende ons qhefihille/ maar hieralcfamen zijn gheheel impercineni/ ende vergheefs. X98.

.

*Alf-io come ick nv van daar coc hec bewijs ban mon fegghen dac ghplupden felue niec en Hi?: .. berfiaac


verneint defpiolien die ghy innevuerdt / ende mitfdie inifbxnyct _tot een meros finne : cwelr hier gaan onnoodich funde zhn/ fo ghedzuck't ware een Dehiifc by my' al ghefchieuen ende x ghenaamc zijnde/ Wcroedinghe van des ver nufts plancinghe/ecc. alfoo icli daar eyghent [hch bewefenhebve dae de fpeolten by vhier meefk vooicghebxacht inet veel meer anderer

incl'biuycc woxde tot bewhs/ dat alle men'che ln defen leuen noch althc moecen fondighen. Defe fpxoken dan werden hier by v gheftelt tur bewhs dar niemandt hier in defen leuê bey

lee;

en mach wefen van alle finecce eñ funde. want dar openclh'cle ſtrhdtffegdpnegen veelewtghe dxuece plaacfen der le. chfifrure/ váde welc ke ghyvooiaan nelt diep aatfe z. par. 6.36/ houdeiide z wanneer fy aanv fondi'gheii fullen

(want daa_r gheen menfche en is die niet en fondiehc) en ghy ouer hem eooxnith werde/etc. Hier op fegghe _icli dat daar niet een eenieh wooidc en mui: ghefeyc dar alle menfchen tot

ZOO,

haar lichamelhckedoot coe/noch moecen fon dighen . die wildy hier mer bewhfen. dns hier niet in. dus bewhfdy hier mede niet alcoos. Su en fepr cBalomon ooch daar niet dateer gheen menfche gheweeft en is voox/ noch woz den fal na/ zh'nen cç’jdê/ dieiiiec en fondicht.dic moeft daar ſtaan/ fundper mar mede in deſen

willen bewijfen . ofhoudc ghyluyden voor een dark bewijs dacmen fegge a eis huyden nier/ daarum en mache nemmermeer worden/noch ten is nupr geweefi-.fo eiiis die wnfe va "pleite dock niet vieemdt inde H. Schrift. want men daar innelbeneuen meer andereplaacfenwocli

, - bindr/ defe felite wooide vaude ªªª-Inian ªgitª‘, ,

c

'

lº!.


chimgfieg. :ed/hp hoopce onc-en Heere Oodc fraels / fulcks dac onder alle Coinngenvaic ?udnquamen zhns gelhc niechem en werc geuonden dieJcö na hem ofvoox waren geweckc.

i

,„- . ban Jona den Com-ick. 4.Qeg.3 3.2.7. ecc. zu. Behaluen alledac noch foudcc min bxeemc “ lupden dac Salomon / fo wel een mcnfche we

"ende als Elias/ende dam-om foo wel mogen .

de dolen (fo aan zijne grone doiinge wel blhcc) als Elias / [oo wepmch fclZeclxjcl-i mochce we cen wac in allen anderen menfchen opcer aac KCW-l! den gefchiede / en wac 'in alle mcnfchen is/als

*MP1,* Elm-de[e mepude dac hp alleen was ouerge x448

blene/maar hooxde anders vandelbecrewaar

firhdc nv dic mijn geuoelen regen de D. fchxifc-L 2 0 z . . Hier ceghen fepdc Pecrus alfomdaaromme .Ze-emo bxoeders/ fiaac dear na dacghp uwe beroe pinghe ende veckiefmghe doox goedewercken .

verfeleerc . wanc dic doende en iuldp nemmer

meer fondigcn . de[e verfelieringe behoefcmen hier / niec hier na. mach dic in niemanden hier efchceden :fo fpxeeckc dWpofiel hier niec min Ypoccelhc: dan of hp .fepde/vliedc fondcc vloge len inde Kennel/fo fuldp nemmermeer daar wi: gefioocenvioxdexo machc dan zijn dacme hier niec meer en fondichc/wilmen handen D.gee[k

dove defenWpofiel "yxekede/gee [poccer make. L 04.

:Doo mede fepc dApofiel dac alle diem hem

'Jo-GC (Chxifimblhfc/cnfondichc i1iec.foo moec ghp lupden 11v fegghen dar nicmandc in Chemo cn

blhfc/ ende uncldien dac gheen menfchc faljch en woxdc: of ghp moec bekennen daccenmin "cen pcmanc von die in Chxifio blhuen/ niec en

fondigec: ofghp moec feggen dac de gheefi der

waarheicin HmcJähcer onwaarbeicfpxeeßtf i

y

F


ºf [ehiaemdy [ulckeleelhclielluclie ie [eggen/ [oo muet ghy belh'den dame pemandc mach wefen die deggcnuden Oodeo uide[en leuen volcomelth derhondt/ eſ¡ dat daarom mee [uleli man genuelen /maar de vooifz uwe opi nie openclhele firiidende is teghen veele clare [pxolien der Oodclijcker [chxifcureii. " _p Dear ghpluyden nv vooxccoinc met ons z ºf; Heere wooxden nic gevede: Vergeeft ons onfe nº…, funden : en [iriiden de [elue gheenfl'nis teghen ' de volcomen onderhoudinghe der gheboden

Oodes in de[en leuen: alfmenfe verfiaat-vaoe de funden die wy nv al ghedaan hebben/want men mach na e-vooigaande [ondighen aflacen van meer te [ondigeii. ten waarv ghebedi [elf

[onde waar/ [oo dat ghy ongheloouich bid deiideint bidden [elf [ondiehde/ inaarfulclie ongelooni he bidders/ en inoghenmet waer

heyt niet

ader [eggen tot Onde,

_

Maar [andy de[e fyxoke willen treclien tot- z º z. ten vieemde firme( fu dae ooe d'alderheylichlie hier onophoudelhcn mueren btdden oiier de funden/dle fp noch al t'leuen dene moeten duen (cwelcli bp myinde vooifz ninne choedinge erachtelhele neeii woidc vewefen)[o muet ghy luyden Thinking \alteren ende fe ghen dat hp gebenedh't/niec en‘ heeft will-*in* o ten mmſten met mugen volveengeii, hei game daar toe hp

is ver[chenen.vzaachdp waar coe-l H Hoi-it Macheuiniegghen/dat hy (volgcns z 97; i zhnen nameJe[ua)zhii volt [nlich funde make mmm¡ van heute funden: yuuzt Sant *Jan de duupee

[eggheniÖiet daar het ?lain Oodes dac wech ?MJ-²9 neemt des werelcs [onde/en hooie den Wpoltel ä

¡ feggen/ daehpwech funde nen‘tlenunfe fundªr. *Ä* M* …

o

u ’


r- —--——-,'v« --- - v. -_

;º 3*?- b ¿Se ftrhdc niet mhn/maarb gheuoelen vane yblhuen der fonden in allengheloouigen/nie mandewcghenomen/ al dicleuen dude / open baarlx'jclt ee hen de Oodclhclie Öthiift/ loo chende dae efns is de beloofdeChxiftus / en berfthuende de *Jude in heut wacht na een an der Chiifcum dan Jefus is / diein zhn romfte

fal duen de wercke / die van Chillio gepzughe teerr hn gheweeft/alfo defe uwe leere ont ent dat efns oyc fiilcr in yemande ter werelc warachcelhcb ghed aan heeft ghehadc.

Log.

Nopende de fpioke (Sound.) van funde te hebben/fouden bindere konnen onderfchey den dat fonde hebben (daar af d’ílpuſtel hier ‘ fpieecc) wat anders is dan fonde doen offen

dighen/daar afd’ílpuftel hier niet en handelt. want ghelhcbmen fchuld-en mach hebben/ al heeftme niet een mh'ce geloofs meer om [chill de ce maßen: foo mach yemande den hals vol fchulden hebben/al en maacc hy geen fchulden meer . foo mach oocb een cfeiientith jarighe vzuuwe een huys vol binderen hebben al en teelc fy gheen binderen meer. ' no. Bou 'mughen de Heplighen funde hebben/ die [radich voor ooghen hebben / dievercondi ¿hen ende ghedencken (fuu ich voor 193. wie

. Schrift becoonc hebbe) fonder darme daar

vii int alder minfte can bewhfen dat "y daar na nietwarathtelhtb ende volcomelhtk fonde “moghen aflacen van meer ce fondighen. want fonde hebben beftaac inde herdencbeniffei maar fondigen of fonde due bcftaac inc wech felue.fiet nv daar/ hue onbedachcelhck ghy die

DzSchxift mifbiuycx /hoe ydel fulcbe uwebe. whfmgen blhcken/ eu hoe dar] niet mh'nvmªñar \,3

,

-

g e.


bgheuoele in de[en firhdich fs cegen deGodc. lhclee Schxifcure.

.

Dac benenne icli/dac mhngeuoelen in defen

--- ..--7

Ä-(L.

[oo openciijcle [cchdec ceghen der Liberchnen

dolinghe/ als de uwe.daar mede volcomelijcle [chhnc eens ce zhn/ wac ghp ho-uc mec heluupdö onmoghelhckcezgn dac pemandc m defcnleue bolcomelhcli de gheboden Oodes foude on

dechoudemnv 1fi niemandc moghelhck dac hp mec ernfi wxoegen maacc offich befchuldighe om niec ce doen cgheen hpvoox hem ce doen

onmoghelhcle houdr. dic maacc dac de Liber chnen .do luccel wxoegens maßen ouer de fon

de/ als uwe felfs wooxden mecbxenghen / dac ghplupde v luccel mec ernfi daar ouer moechc

wxoeghen (mee meccen monde/ maarfln uvm' gronde. Aangaande nv v fegge/ dac hier niemandc

7....,

'd .e 1-' '

repn mach zhnvan fonden (PYQZNO) is die

fpxoße oocle fulcr beancwooxxdecu devooxghe. melde Wcroedinge (dieghp/fo icli hope/ haafl [ulc [ien ) dac ghp haafi mercleen fulc wac eere men behaalc mec [ulcnMrof mifbxupcli der H. Öchx1fcuredaar en cu chen hebbeick hier al leenlhcle die daar op willen [egghen.

Oodc gebiedc ons inde ihxichxifc volcome z : z*: repnichepc mec defe wooxde : werc gewaffche/ JM“. doec wech wc mijnen ooghen hec quade uwer ghedachcen/ rnfi van fquaadc doen/ leerc wel

doen/heine deverdxucce ernende (Jacobmex.) daacom foo legc af/ alle onrepnichepc en doof

bepc ecc.ende vliicc mic(die Oodcs winece zijn dac fnlcr ghefchiede.

.

h

Die moec dan hier na ghefchieden/ ofhicr 3 7 4,;

in de[en lenen/ofnemermeenhieena en machc E lx]

niec


niec ghefchieden. wanc daaren faltgheen on repnichepc znn / diemen fal n1ogen a wafchen: daar en [ullen gheen quade ghedachcen zhn?

diemen vehocfc. wech ce doen/ daar en [al gren quaadc doen zhn / noch boofhepdc/ dmnen [al

1noghenlacen ce doen ofaflegghen / ende daar en fa' memandc verdxucc woxden/ dcemen fa'. f..

moghen helpecc.

37!*

Alle fulcks moec dan hier gefchceden / ofccn

mach neqnmermeec ghefchieden . dac hec hier

in defen leuen na Oodes gheb1eden [onde mo gen gefchceden-/lochenc ghplnpde . hoe moech dp dan oncvlieden de lafiercnghe Oodes van mec ce cnoghe1x volbxengen cghecn openclhcli blhckc zhnwille ce wefecxFo beroofdxufoo veel nanv fiaauOode van zhne Nlmoghenchepdc. Maar wcldp dan onckennen dac Oodes 916. wille zp/ dac fun-ke ware repniginghe hier in pemande ghefchiede :fo wederfpxeecc ghplup de condelhck de Oodclhcke Öchxcfcure/ daar Godes geefi ons naaccelhck fulcks ee doen ge biedc: ende [oo en [undichc dan oock niemandc

k"

daar aan/ al en doec hp fulcks hcer niec. ghe merckc hp in fulcks niec ce doen / mec en doec ceghen cghebodc Oodes / cwelc!: alleen fonde k.

ZL7.

Jfa. :.18

is. 1naacc ghp [o doende/vanfonde gheen fon dec' fo doen de Lcverchnen mede. De DFrhxcfccux-chc mede dac Oodc dk ghe [ooufgen/ due fo hec quade hcurdec gedachcen wech doen ende van fquaadc-doen cufien/dac

heuce fanden on' fx- al roodc waren als "cheer laken/ wiccec fulle woxden dan fneeu. Ice dac &Joä- 1.9 ons zhmChxifiobloec cepnicl)c van alle fondöx

ende dac God op ons wc [al [koxcen een fupuec

KVM- wacec (cfuyuece bloedc onfes Beeren Jefmefi .

.x

da!


dat wy ghereynieht fallen worden ban alle onfe fonden. Maacc hier affgewaande/offware reunir

heyc (eis my alleens hoe

n!.

yt neemt) te weten

quhtfcheldi'nghe vande onde alleenlhck/ uff wechneminghe vande fonde . fegdy wechne minghe/ foo bliifc daar gheen onreynicheydt meerindenmenfehe. helh'ck als diefiecte wtf lichameis /fo en blh cdaar gheen phne meer/ houdy die laafte/ foo houdyc mette ih. fchiifc ende icli mer v ende mette H. fchiifc/ endedan machnien in defeii leuen warathcelhck aflaten ban meer re fundighen. anders fegghende/foo fpxeecc ghy cegheii de Olchtifc. _ Maar maact ghy hier aff een impucaciue/

--Z

ºfre waan-rcyni'cheyc/ fo dat Oodc niemandc waarlhcb / maar alleen waanlncb dats cuece kentlhck repuirht: foo laſterr ghp Eheim ghe rechcicheyt . want dan fuldy inoeteii fegghenl dar unfe. funden uns niec waanlhcb maar waarlhck off wefenclhcb hebben moghenbe finetcen:endedac daar ceghen Chriftigherech eicheyde ons niet waarlhcb uff weſentlh'ckl mas( inaar alleenwaanlhcb heeft mogen reyiima ken.ftemc defe uwe onfuyuere leereoocli ouer

een mette fuynere leere Etienne Welaan / laac ons defe buyle ende leelijc

lie leere foo neinen z muecth vfelfum fnlclee uwe by blh'uende onreynicheydt oocb mer

ernft befchiildighen z als ghy ghelooft dat Chiifius b die/ ooclt haar ooefalie de by-blh nende fonde/niet coe en rekendti Ich acht mel dae ghy fulc neen- fegghen . want anders

doende foudy een ander rebeninghe ouer uwe

fonde ende onreynicheydt margen¡ dan glu' E im

houdt

ar.)


ZZ!,

houdr dac Thxifius dear. ouer mac-cc / efifou de dan fulclee uwereliemnghe mecce rekenin ge ende quhcfcheldinge Cheifiimoecen firhde. -Wanc fo doendefoudec ghp v felf coerenene coc fonds / cgeen v Chxuius (na v.gheloof)n1ec coe en relienc /maar quhceerc. hier wc volchc dac ghp vä fulclie uwe blhuende oncepnichepc/ oock bande fonde haar moeder / gheen fonde

en foudc malie noch v daa.: ouer befchuldige.

c

*III*

dic doen oock de Liberchnm / foi-dp damnec dcrLiberchnrn vehhepc/ die van [ende gheen fonde en maacc/ niec volcomencihck eens zhn/ ende cwee hoofden (fomen fepcnneen capxoene Comende nv corce feplen in lachn clever-nn nederlancfch. Ohebxeken/ die ghp mede dichc onophoudelhcl: in allen Heplighcn Gods alle heur leuendeur ce gheduren/ om dac ghp fulcx

bedupc de fpxoke/pfalaznz/fo leefimen daar no. 42x. ceghen coccen isomeren /dac Cheifius / ouer ghelcuerc is om onfe ghebxekien wille/ ende

daelhp is verrefen om onfe rechcuaardichepcs BIZ.

wi e. Hier moecmen houden/ dac Chxifiusinden door *is gheleuerc om ons ce bebxhen van fo

danighe ghebxeeclim als wp hadden/ ende om onscedoen hebben [odamglge gherechcichepc

als wk niec en hadde. hadde wp maar wasn ghebxeeckcn/foojc de Liberchnen houden/alfo [p feggcn daicer inder waarhepc gheen qiiaadc of fonde en is noch en ghefchiedc/ maar dac whc alleenlhcb qnaadc ende fondc wanen/ dac fnlcx niec en is i foo [alc we] voeghen dacmen ?oude dac Chxific doodc ons niec benrhdc en eefc dan van waan-ghebzeken: ende weder

dmme fo wp maar waan-gherechcichepc onc beerden


beerden datzhn beerx'jfeniffe uns ntet tuegne- bzaeht en heeft dan waan-gherechcicheydc/ dnnclit v lnpden dic ooch anders tewefen dan * upenbaee laſteetnge Count/dle daa:: is b‘pden

?Libertjnenê Sehzuumdp dan fnltx te feggen. fuu zhn wp 2.2.4. duele duo; den doodc Eheim' bevxh'dc/ met van ghewaande/ maar van ware ghebeeken/ ende daaetegenduu zg'neverryfentffebefchunelie/ ‘

ntet met eenw an/ maar met een ware ghe rechticheyc. is dic fnlcx / fuu leerdt ghplnpden plat iegen de DÑáchzift/daae inne dae de ghe bzehen noch al t'lenen duo; inden gheloouigen (duen in d'alder heylichfle) in defen leuen mue ten blçjnen.

Maar houdy (fou ghy duet) ditfegen de H. ²²)** Sehztft voox warachtich/foo moecen die ghe beefien (ghy releencfe voox fonden)noch al t’le nen dene noch wxoeghen / v affchepden van

Oode / Godes aanfnhc van_ v verbergen ende @59,² (dwelcli der funden epgentlgeke weecnis ) den nºv. e.

duut in d lnpden baten: uffp en duet fnlex niet. ‘5 cÖegdy dat fp fnlex duen (dat zhn muet/ niec 2.26. anders dan t'vpee muet beanden daar t’aan tumt) mv lnpden: hoe moechdy v felfvzoedt maßen dar ghy vzede hebt met Oode/dacghy

met Oode verfuendt ztjt/ _ende dat ghy in ende met Chztſtu zijt deere_er m een nieu ¡ene/daa: de doodc ghedoodczhnde/ met meee enmach

wefen 2' iS dic oock met / bue tundpv vxoedc maken dat ghy Chzifienen zth

Maar fegdp dan/ dat/ hoewel die ghebxekf 2.27. drne mv v[h'uen moeten / fuu ghyc o eniih'cß ' Dont! ghplupden des met te nun v fel acptêde

ende funden (ns mecv al een) noch al t'lenen

e d

mee

K


/

mec Oodeberfoendc ce wefen / en dac ghp der haluen gheen wxoeghen en maacc ouer de blh. ciendeghebxelienendefonden:off (fo Caluhn d leerdc Cömenc. 1 .Joan.z.e1) ghpverghenec

v felfs c fo foude ick gaacne lien hoe ghplnpdß/ hier inne ffeiue doende dac de Libecchne doe/ [nlc moghen onckenne x dac .ghpc in de[en vol comeiiclhck eens zhc meicenLiberchnen/ende op eenen feluengrondc fiaac mec malcandece-.l

„„ 32.8,

V .lupdec grondc in dic nuck is / dac hec ghebxccli of defonde Adams in allezhne Alf comfie fnlcks heefc ouernloepec/ dac hec nem

mecmeer in de[en lenenwc ons en mach cup men. Lnpdc dic al lchxifcupzlhckepmmers hec "NF-N fichdc openclhcb regen defchxifcurawanc die

cupchc/ dac fo waac hec gebxeck oueruloedich is gheweefi / dac de ghenade daar noch meer oueculoedich is. hier wc moecine pmmers be flnpcen/ dac dc ghenade cen minfien hier in de

[en leuen in een eenich menfche/ [oo oneriiloe dich (icli lwhge. oueruloedigher in allen mcn

mach .zhn/ alfi ghebxeclx off de fonde ?7-9* fcheni moghen. zhn in alle menlchen.

7.:. ,

Is dic foo: hoe [al dan ckghebxecla noch fia

delhcli moghen blhuen inden menfchen / waar inne de ghenade Chxifii noch oneruloedigher

comcsoffmoghen Chxifins e,i.1d.e Belial al fle nen denc in een feliieherceblhue woone e' moec ghp fnlcks houdende Chxifiighenade niec o penclijck clepnder maßen ende oncrachcigher

dan Adams [onde -2 fiecnv .wiens ,ghenoelen u*

meefi firndich is ceghen della. fchxifcure/ hec nwc/ hondende dac die ghebxeben al rganlch. leuen deur noch fiadelhcle moeien blhuen in

den lhcpligheneiöodesioffhec mhne/houidend: at


dacde ghenade Chzifiidic ghebxekeninfecan-

-

ders dan waremedechne die [ieclice wienlic

hamenrachcelhck ende warachcelhck wie zie le daar inne [p comc/vcrdxhfc en doec rupmm. 7 Ten laacfien comdp vooxc .neccen [pxoke ez o. Gabe. 1 / hondcnde dac de gheefielhcke oocle _

moghen veriochc woxden/ bcliiipc daar wce/

?ei-z

dac de gheefielhckm ooclc connen ouerrafchc (Uhr woxden. hoe focccliick ende [poccelhcliin foo W 47

wichngeiakeiulck bewhs bpvwerdcmghe- o* '

[chxifce gehen/ja in dxucn wc ghegheuen: heb dp moghen [ien hier voox 13 z.ecc. daarc mee

clepne moepcen ce [chandenis ghemaacc.

..

Oaue Oode dac ghp eens coc opxechce fchaa- ,z ,.7 ce quaamc van [nick onredelhck ende fchende. - lhclc bewhs/ als hier gebleleen isbpv lupden booxcghebxachc ce zhn / coc fierckmge van de, [e uwe .eer-fie redene. wanc ghp dear [icc bewee

[en ce zhn/

"

Dac ghp niec en verfilmc de tpioken / waarmede ghp bdee. linghcn wanne eebewhfcn. x98. Dac ghp nur wen wac ghp [ige ende berufliche. 172.171,

Dac ghp af whclic vackc ware ioceeu ghedirhce ghcfchille. i92. i93* l94.1.ec. .Dac Ivp onwn ogni beilupc. 138. 1x9. [S4467. 166. i67.17'. l7i.i72.i7F.)84.i95.210. . , dac hp leere jcghen de Godiliicke lchxifcuce. 184.203. e04. eoxeioniä 2i8,2i9..224.228.229.

Daczwc de[e uwe leernighe voigheu laflecinghen schnicc. 2o .A9. 2 2J.224.229. dai wi de[e uweieere bolche lafieringhe God's. 217,

i

Daidcie uwe leer. inden gronc eine is nuccen Kibecipneci. 2ck.ei6.22i.22Z.227. end. dac pemaudi hier de gli-boden .Todes bolcoiuelhck "lach ondeihoudm. ieueozeo-z,

Opct


„c,

Opce cweede Reden. Nncrroorcic.

711er eweede reden cs/om dac alfo (cewecen LZD.

fo pemandc degeboden Oodcs m du leuen volcomelgc conde onderhouden) pemanc hier cer werelc deur de wercke voox Ood gerechc uaardichc [onde connen wefen/cege veele clare gecupgencfle der Dfchxcfcuremamenclcck cegö (wär defe fieldp hcerwjom. z. 20. ext/Oak» 1 6//

z. l o/Wcco. 1 z. 1 0 ecc. alle vhfve [pxekende niec generalcjck van wercke/maar [peccalhck van de wel-cken des wers. . Pier op werpc ghplupden v felue ceghen ZZ).

(qnanfups) dqcmen fonde 1ndgen mepnö ulcx gefpxokm ce zhn vanden vegiuners / ende mec vande gene dce nv al langheluden geloone ge

fiaan hebbe/als de Pfalm1fi/Wvzaham/Dau lus ende Job xdie ghp daar coe_ vooxc haalc. daar coe ghp neen wilc feggen/ en mepnc daar mede v dinghen feerwel ghedaan ce henden. U4. Waarom en werpc ghplupdenv mec tegens (in älaacfe van fulcleen nnllen ieghenwerpwen cre hcke/ die daar ceghen .canc ce fegghen e' of

heefc uwe omfichcichepc die niec gelce e' ofheb. dpfe niec willen fcen/ mepnende dncccle dce niec en fonde connen fcen 2' fo [pdp feleer vedxoghen. wanc mc eerfie lefen quam mp dee voox oogenx ende cs defe. LZF. . Ohpluupden verwercec v feluen/ doox uwe grooce onvelchepdenhepc inc nemen van quiz. pro quo, ofis1nec vlupden gheen onderlchepc .nec allen cuffchen dce wercken des wers ende dce werclxen des gheloofs? van deerfie houden

alle defe cexcen/mam: niec een vandelaacne. Dane


Daaromme fiaac defe uwe bewhfinghe al- z z e, dus.doox de wecMopfi en mach niemanc hier

boox Oode gherechcuaardichc werden: ergo

,

ooc niec doox de wec des geloofs ofdes geefis-.l

- -

foude dac mec v bewhfen heece? fo doendefon dp den Heere Chxifium niec hooger fieilen dan

deDienaarM opfesälupdc dac noch al fchxif cuerlhck mec v luupden-l . .

_.

Maar dit werdc niec dupfierlic wederfpxo- ,, z 7* . ben ban Paulo/ fegghende: Wanc de wec des Nom.8,2. geefis/des leuens m Chxifio/heefi mp gebxpec vande wec der fonden ende des doodcs . wanc dac omnoghelick was voox de wec:/ om dac [p

doox fvleefch cranck was/heefc Oodc gedaan

-

ende fandczhnen fone ecc.op dac de rechcuaar dichmabinge des weis beruulc foude wo-xden

in ons/ die nv niec en wandele naden blee che/ Yclkwkh/ maar naden geefi. beel meer ban fnlcx moech- &bi/mv

dplefeninde bxiefcoicenHebxeen. .

U*

Nu moechdy ae dac defe uwe opinie openc- 7, z lhcb [crhdec jegende Hfchxifcnre en namenc- z * licb ceghen Paulum dApofiel: dieal becer on derfchepdc heefc conne maßen cnffchen Max-fi* ende Chxifii wec/ dan ghplupden.

,

Js dan Chxifius ( fo defe elpofiel craarlick 2. z z,

wideucc) inden vleefche ghefonden / op dac lo danighe gherechcichepc in ons foude veruulc woxxden :fo bebendc dac fulcx hier inden genen die niec naden vleefche/maar na de geefi wan delen mach gefchiedemofonckendc dac Oodc heefc moghen volbxenghen cghene hp gebene dhcChxifium coegefonden heefc inden vleefchc

dit was pmmers dan zijn wille dac foude ghe fchiedemof fegc dac de Lageefi hier inden Tlpo-

fiel onwaarhepc heefc ghefpxokemfiec daar-ni: o

-


hoe clear dae zur: uwe ghecuychnfffen der H.*

*Ä 0.

*

[cxmfcuren.

Dam: is pmmers een wec Chxiyti /die wac meerdecfs dan dewec Mopfi . fo-znn de were

ken des wecs Chxifiiooc al wac groocers denn de weccken des wecs Mopfude wec Chxlfic fs zx*1*n nicuwe gheb odc/dac wp analcenxdecen lief

Joänxz fallen hebben / als hp ons lcef heefc ghchadc. .4

wac ghemeenfcvap heefc hiec mede de wec

Mopfi in have Cecemoniale dienfien? "Z4 x .

Bxaachdp wie defe wec Chxifci onderhoucs

*WW* Paulus dApofiel nncwooze/ die des anderen lafi dxnachc defevervulcfe. 1s nv de[e lafi fo la fixch/fa onmoghelöck om hier ce dxaghen? dic

ä

leere ghplupden . waar mede? mecce H. fchxif cure 2 gheenyfins/maar plac daac cegen/ cegen

'-7' *NZ- dApofiels wcghedzceckeewooxden: Ende zxm ghevoden en zijn niec fwaarcJn ceghen de cla BNKU- rexvooxden Chxcfli felumMx-n Jucl: 1s foec eü mnn lufi es lcrhc. Ölec dear uoe de[e uwe leere onereen fiemc mecce H. fchnfeuce/mec anders

,„. .

dan de dupfiecniflen meccen lccoce/ Bella! mec Cheifco.

x42. Ofdan noch a1 [choon pemandc fcpde/ dae “* niec alle die daacxepdc Heere Uzeerecoc Chu fium /maar die zgns Vaders wille doec /inc

rijcke Oodes fal gaan: fonde hp al doien/ die

-

fulcliewerclien der ljefden/ d1e Oodc ghedamc wel hebben cer [alichepdc noodich achcede 2 of [oude Chxxfius fulcx feggendeweliu v lux-der ooghen dolen ende ce hen de fchxifc fpxeßen-L Jmmers dApofiel (Yacov. 2.24> nochcmar der comende/fepdcclaaclncfx dar de menfcho

gverechcvaacdichc woxxdc doox de werclzen. duis


vlc is pmmers hec rechcejeghendeel/ban def :C~ZÖ.~w

uwe cweede reden. Mk-,

Hier-niec [Lemc ouer een de Ipoliel Johan L4'. nes/daarhpfepdc(1.Joan.z.7.)Iiemderleensx niemandc en verlepde v/ die rechcuaardichepc

doec/is rechcunnrdich :ghelhck hp (Chxifius)

x7

rechcuaardich is. Nu enis Cheifins niec coe releenclhck / maar warachcelhck rechcuaar dich . moghen nv gheen zhnr lidcmacen hier in defenleuenfulckerechcnaaikdichepc hebben:

j l

hoefal dApofiel hier waarhepclegghen ehoex [almenniec nooclhck Adams eenighe fondige ccachciger moecen make dan al Timm rechc

uaardichepdc 4* ghp leerc Zimmers felue der W ,

.

-

dains eenighe [onde alle zhn Wfcomfie hierin dic leuenvolcomelijck ende warachcelhck on cechcuaardich off fondich heefc gheniaackc: mach nv de rechcuaardichepc Cheifii niec een eenich gheloouich lidcmanc volcomelhck ende

waraehcelhck rechcuaardich maßen hierin dicleuen: hoe fuldp vvande lafieringhe ver [choonen/dacWdnmsfondeinachcigcr1s/ om

fondich/dä Eheim gerechcichepc 1s/om reche uaardich ce maßen-s Ä

Daar moechdp nv fien/ dacmen fegghende 7-44.. dac pemandc voox Oodc gherechcnaardcchc [onde connen wefen done de wercken / niec en foude "hielcen ce hen / maar mee verle klare ghecupgheniqZn der H. fchzifcuren! oocle hoe onwhflhcle ghplupden de heplighe

fchxifc. mifbxupckc ./ ende mede / dac def. uwe cweedereden niec alcoos en deughc noch

en (lui-c . daar an ick meer [onde feggheieix


cen waar dan fake hier af bxeedc ghenoech bp mp en waar ghehandelc in een epgen boecxlee/ Wire ilxxage/ Ofc gheloone falich maacc fonder

erc en.

.

.

J, 4F , Des niec cemin/en mach ick om de foxchlic * ?eindsrldoßnghenlintmifnerfiaßdc heil-ei: "as

en g e eg en zhn e nie a en iera noc ce fegge al dicce. dnllpofiel cupchhc dac hec Ood

'ZZ ,'ije?'ßix?hiirl"h'Z'““ZZEKLTZT?'XZZZZ“Z -g. c ou erg en n o . niec doox/maar oocli niec fonder/ onfewerclx

.Tini-Ze,ZYZWY?DMYQZYKF-?iißßßkfc-"ZYIHKY ZZYÄW' de ce jacen/ende hec goede ce doen.

,.45 . Ende nadien defondaren daar ce boxen-niec * waanlhcle/ maar waarlijck onrechcuaardich

?Th???ZÄÖZLLNW"xißWoilßläyedßäzFhii *iäiadanllhck ißechjtnaöarldnch ?aa-c i Anders [oxi e 'amog en e o c e n nc zhngoe e

.wercl-i minder vermogen/dan de fwackemen . k

fche vermach in dac znn quade werck.

L47. .

Dec is dan Oddc felf/ die deghene/ diehp heefc booxgewece/ gepzedefiineerc heefc gelhc

Mo 8 29 foxmich ce woxde hec euen a beelc zhixs foons. M* * hec-s dan abc-dt lellf/ diecqcixfalßec? Tax-ix?: bare ö* 3

v .eret .eiende obe dieefxltxeec Wehen? ice oiisxioerckc ZYfal* 67 nefiichc. hec is Oodc [elfdie ons heefc grfcha

*pen doox Jefum Chxifium coc goedewercke/ o-eephm da?: coäjOfc-.dc oins van tdevoÖeahe-Zetteßbßreexlcx 3o ar nne u en e . Yodöztcfelfxdieaons dooxozhn grooce bermhercic

'ic-perla hepdc ewederboxen häefäcac

lejneßideho

ip edooK* de dere"Ifeni e

an en x ' i dooden,

eu


doodemhecis Oodc fekf/diem one! weccke hec i 'willen ende becvolbxenghemhcc 1s Oodc [elf YYW 9* die ons gheefc een gvleefche herce ende maacc g Ezmfc. dar wp in. znne gheboden waudeleu ende die 20/3647,.

doen. hec is Pod feif/ die daa:: alles bqercc na rien. ende(om ce epndemhec 1s God felf/die a1- M* K* 1e onfel werclek-(ce wece de goede) in ons heefc iJ|fa.26.

den v eaadc zuns willens coc. een lofznnre glo- YWKY. ghewxochc: behoefc uwe ongeloouichepc hier u. bp noeh cupchniffe van uwe Calunnc' daar iffe

(Jnfiurm Nyeaneo came-i one cl.: 308c!: Merc [censwaan anclecä, clan (Lac (je l-locce benluz-c-leu (alfa 117K-,- baek*: Mercaceo coc uncen cim orccn, all?) oocjc) Wil ueccjecen mec Ware fuz-uccbezec. Nadiendan Oodc [elf1s hec begin/hec middel/ ende hec epnde van alle goede wercken in den gehooxfamen menfche gefchiedende/ wac

*

7, 4 3.'

.nenfche-fulcx inder waarhepdc wecende/ fal fulcke znne .gehooxfaamhepc ende goede werc ken* eenichfins moghen coefchxxiuen fich felf-I ofce oock hec ghene hp vä Oode meec oncfan

ghen ce hebben [ich connen roemen/als ofhyc niec en hadde oncfangheuc' moecen wp niec al cfamen roepe Heere me: ons/ enaae dpnen na- „UWG me gheefc gloxie/ wederomme aihebbeu wi: fulcx oncfanghen van Oode / ende al werckc Oodc felue fuicx in ons: machine daarom [eg geu dac wp fulcx niec en hebben/ of dac hec in

ons fonder ons ghefchiedc-I . Hpxeecc gbplupde dan oocle niec openclhclc

"

ceghen de D, Hchxifc/ *als ghp lochenc dac in* S' *7* den ghelqouighen hier gefchiedc/ dleware ou- ,

derhoudmge der shevoden Hoden-z die OW?


felt.inde fchxifc becupchc dac hp felfwerckc in UB 7.*

den gheloouighene Oemercc dan Oodc felue den menfchen niet in een dxoom offwane/maar incwecen efi we [en/hier rechcuaardich maackc/foick nv noch

almede mecce vooxghemelde clare ghecupch mifen der D. fchxifcnren onwederfpxekelhcfi becoonc hebbe: io houde ich daccer onder [ulc ke/ van Oodc rechcuaardich ghemaacce men

[cljen/hier moghen wefen/dienc foo onmoghe incl: is onrechcuaardige offondighe wercken ce doene/ alfi een goede boom onmoghelhck is

MP748 quade vxuchcencedxaghen/ van alle cwelcke *chode/als de werckman/de eere coecomc. Öoodanich menfche dan can de gheboden

az!, Oodes in defen leuen volcomelhcle / vermics Emanuel in hem/ onderhouden. dic weder

fpxeecc ghplupden 2 daaromme wederfpxeeckc ghplupden ooclz alle de vooxfz mec oncallhcke

meer andere clare ende openvare gecupchnif

Zi-.

fen der Oodclhcker fchxlfcurecc. . Daar na comdpvooxc mec Job / verhalen

de defe wooxden (Jobe- ) Ick weec hec feee wel/dac hec alfo is/dac een menfche niec rechc. uaardich befiaan en can ceghen Oodc. Maar

hier houde de Lachnfche ende Turchfche cex cen bp gelhclcenifie van Oodexende dicis ken baar bp elck/cewece/ dac der menfchen rechc naardcchepdc / foo wepnich bp de Oodclhcke mach gheleken woxxden ; als de .cecren (die al cen aancomfie vander fonnen lichce verdup.

fieren) bpder fonnen lichce.wac hebdp. nv hier

mede bewefenc' ghp moefie eerfi bewhfen dar de Lachniche ende Turchfche ouerfeccinghe

onrechc ZM i ende dac noch alghedaan znnde! , .enmoochx


x

f

en moochdp hier mede niec alcoos bewhfene dac niemanc na hec aacen van fondigen hier -

Oodes gheboden en fonde moghen volcome lhcle ondechond en. *- -

_

.Ohp bxengc ooc bp Danid/ feggende (Zefal. xx z: 143.2) en gaac niec inc gherechce mec nwen

Knechce / wanc voox v en is gheen lenendich menfche rechcnaardich. hier pxoncc ghplupde

mec dic Exempel/ niec anders/ dan ofhp na zhn fondigen/alzhnlenendoox noch onrechc uaardich ware gheblenen.

Decghelhcke fpxoke hebbe icli hier vooc 4 FZ*: 1 99. eocaecnbeancwooxc/ende noch bxeeder in

-

mijn boecrlcen genaamc Wcroedinge/hier vo cen oock vermaanc. dus whfe iclev daandoch merclee ick dac ghp niec omfichcich ghenoech en hebc ghemerckc: dac de H. fchxifc rechc an

ders cupchhc van Wanid. / dan ghp hem hier di) leiehc c als ofhp / naznn vooxgaande fondi gen / noch alchc daar na inc fondigenvolherdc

hadde/ hec zp dan inc een ofinc ander.

c LeeďŹ ende ghp fulc binden dac Danid ghe- x F F. daan hadde dac rechc was voox den oogen des Me. 3,3 Huren/ende niec en was afgheweken van alle dachp hem gheboodc wcghenomen de daadc ba Vica de Hechicenfonde dac naarv din-din fche noch moece heecen dac Danid noch al zhn

.

enen dene fondichde e' wac machmen vinden dac meer daar cegen zp . foo fondp gaarne ghe

loofc zhn bupcen ja hlacieghens delaeplighe fchxifcure. Niec infn onvooxfichcelhclc coemdp oocle e. x s,

booxc mec Avxahams exemhel .wanc daaren Nenn-ine. F n leyc


:, „ „_7.,: :

fepdcdWofiel niec/ dac Ilbxaham niec en cs gherechcuaardichc wc die wercleen lfoo ghpc poochc ce crocken) necn/ maar hp fepc/ fo fulci: „k ware/ fo mach hp roeine/ maar niec bp Oode. Dac fegge ick mede van alle heplighen wel .?F7. bxeedc hier voox(247) des niec ce mm of hp [ich derhaluen bp Oodeniec en mochce roemen: fo

was hp nochcans niec fonder hec middel van

/

zhne wercleen rechcuaardich . [oude hp oocle rechcuaardiih zhn geweefi fonder zijn wercfi van wc zhu vaderlandc ce gaan / dac hpOodc beualce doen/ bp aldiö hp inc [andi waar ghe bleuemfoo mede/ [o hp ghewepgerc hadde hec wercle van zhncn fone Jfaac Oode op ce opfe ren-'dac [al niemandc feggen . pmmers dApo Jacob. fiel Jacobus [epdc welwcdxuclzelhck dac onfe A. Vader Wbxuhnm wcen wercken is gherechc Üardiche/ offereude zhnen fone Jfaac opcm caar. Men fiec lichc hoe wonderlfickeii benaudc 2x8. ghplupdeu v [elf veuonden hebc inc becleeden

vä defeuwe onredelijclie/ jawederfchxifcelhc Lie cedene: nadien ghp vooxc bxengc fodanighe cupchniflen der fchxifcuren /diev niec allem

niec alcoos en inogllm helpen /maarv erach celhck onchelpen ende mecfi openclhck ce ghen zhn. . Dicbecoondc oock fonderlinghewel gro. NFL. uelhcb hec Exempel des Wpofiels Pauli/mede bp v hier vooxcghehaalc . waren uwe ooghen dan foo gaiiifeinck ghelloien / dac ghp niec en [nachc dac ghp hier regen v felue [px-mies dam: (Map44.

von fegdp alfocicleweec mp felue gheens dincx fchuldich / nochcans en ben ick dear deur mer rechcuaacdich /hier bekendc (fegdp) d-Wpofiel Paulus


Paulus openclhcle/ dac hp deur de gecrouwic» hepc mzijnen dienfi/ofce in eenige andere zhne lii-iercken .voox Oodc niec Qechcuaardich en as. Wlfomick ' houde mede dac hp . - rechcuaardich. * , :C0: was voox Oobe/ om dac hemOod wc ghena-t

den rechcuaardich gemaai-c haddropde whfe, als hier voor( 2.47) is* verclaardc en vewefen/ doch iiiecgheheel fonderzhneinede werclein. ge van Oode will-ich ce ghelooue / ende ce ghe

hooxfamen na zhnen gebode. ons gefchille eic is nv niec (daar ghp aiwhckende op verloopc) hoe die menfche rechcuaardich woxxdc/maar ofhpc hier mach wefen: waar coe dienen dan

doch alle defe uwe ingeuoerdce-[piolzen anders i

dan coc afwhckinge vant ho tghefchillefelfek

l,

‘ Mercier nv hoe ghplupden ii [aßen [elfver nielc/ daar ghpfe mepndc ce [ihnen . hp .is pm.

.l

36i;

mers inder waarhepc rechcuaardich/ die [ich

gerne dings [chnldich en weet . dit was Pau us hier in defen leuen. hoe moechdp dan .eggö

dac hp noch daghelhcles moefie fondighene. . Ofwilc ghplupde defen Wpofiel in dic [curk :F2: nv ghelhck maßen den Liberchnen/ daar inne dac hp van cfondighen gheen wxoeghen noch

befchuldighen en [oude hebben edic moeiie hp doe hebben ende [ich befchuldighen / foo hp ouercredingen endefonden (na zhne beleeerin

ghe cocechxifiumnn [ich h.adde benonden. .

H*

Was dan dApofieldoe cer chdcfonder fich van fonde ce befchuldighen : foo heefc hp oock :SZ:

waarhepdc ghefepc van hem [elue/ dathp doe leefde/ niec hp/ maar Chzifius. m hem/hfepde deipofiel hier waarhepdc l wie derf hem lo

ohenfiraffens) [o was hp [elfpjlnners deman F ih die de

Ense.


die de gheboden Oodes in defen leuen bolco meliicle onderhielc. , .. Mercier hier al medehoe onwhflncli ghp v C64, feine verwercec / doox dic v mifbxupcken van. de Oodlhclie fchxifciire/ ende micfdien de feine een valfkriciivoox v felue maar-kc. foo dac ghp lupden uwe epge onware opinie wederfpieeccf daar ghp mepndc de waarhepdc ce wederfyw lien . becoondp hier al mede niec dat ghp up.

den die leecaars der wec zht/ die niec en ver.

fiaac de din-ghen daar af ghi' fpxeeciic / nochce wac ghp benefiichc. 1 .The . 1 .7

Omme dan mhn feggen ce beflnpcen o defe

Z6).

uwe cweede Reden/fo blhclic hier oncwhfelicle bp mp bewefen ce zhn/ dac defe cweede reden bp v coc bewhs inne ghebxachc/ dac niemanc q

.

in defen leuen de gheboden God-es volrome ihck en inachandechoiiden/gancs niec alcoos en bewhfi/dan: “ .f

Dac gs?:- onbe c e.Zi-idven felcnic? ecWaiÜzai. gbp fegc. 264.

Dac gin- afwxickivantrechie ghefchille. 270.260. Dac uwe opinie flrhdcjeghen de Vodclhcke feyzifnire. 236.

237- 238- 734l- 24Min ez-iv IFF. Da! gvp v felfs wederfpieeckc. 89.26:. ,26

Dacghp Oqdelalkecc. 264.239. oocii Chi-num. 243. Ende daimen de gheboden 'Todes in defen lenm volrome'

lock 'nach onderhouden. 239. 270. 26i. 263.

Opec

*x


- _.„-..,

.

:

_ ‘ j

Opte derde Reden) öncWoocclc.

?Mehr (fegdp pag. i s) de derde QedeiuGin Lee; dac ons in de gkincfche Bpbelfche fchxifc geen exempel xilcoos van fodanige volcomene onderhoiidinghe der gheboden Oodcs werdc

booxghefielc: wc-gefepcde Perfoneonfes Sa lichinalier Jefu Chzifii. Wac 1fi nv dac ghplupden mec de[e derde 367)

uedenbefiaac ce bewiifen s Den cicule van die b boecxleen/cewecen/ dae niemancde geboden Oodes in dic leuen volcomelhc can onderhou den. ende befchzeueln hebbende fodanigen vol comen onderhoudinghe der gheboden Oodes (als hier voox 66.67.ä8.69.wcv boecxkien pa ginis 9. i 0. i i . is aanghewefen) fegdp daar op Bag., i i . dac pemandc alfo volcomelhck de ge

oden Oodes foude connen in dicleuenonder

x

houden/ en connen wp niec gheloouen/eu da'

om de[e navolghende redenen. Welcke ende hoedanige uwe eerjkc cwee re Zee) denen zhn/ hebdp mdghen [ien . hier fuldp nv moghen fien hoedanich defe uwe derdereden is/ oock waae mede ghp die mepndc ce bewh»

fen i na dac file eerfi een wepmch falbewefeii hebvex dac olfulckvbewhfen/ ofc noch alva.) waar (als neen fal blhcken) niec alcoos coc di' bvooxcfiel en much bewiifen : anders dan dac

ghplupdeuboccelhck afiluppc vaude fake "elf Üicffalßen noch uiec in ghefchille cuffcheu ons e en e. Onfe ghefchille en is noch nqpc gheweefi/ 2.69") cen is ooc noch 111er/ offpemanc 1s/ oifgeweefi

1s / die in dic leueude ghebodexi Oodes volco -

F nn

melick


melicle onderhoiic ofonderhonde heefc c maar ofdac mach zhn .io hier noch wcvepgen [chxifc in defen blhcc. hier coefegghe ick ia/ ghp neen. c

defe uwe neen en bewhfdp hier niec/maar dac

.

Jrlgheen gheweefi [ouden zhn/ hoochdp ie ve h en. ..

ic. u":0

i Wp doen/fuldp [eggen/wanc als wpbewh

'

fen daccer nopc eenighe zhn gheweefi/[o hebbö

wp vafielick bewefm dauer gheen en mo hen .

wefen. hier coe [egge ick neen ende bewhfe dic mhn neen [egghen aldus.

, F..

:!7l.

. Van defe uwe derde redene fiaatalfoo uwe bewhfingheiwaar af inde gancfcheBpbelfche fchxifc ons gheen erempel en werdc vooeghe [cele/dac en mach in dic leuen mec gefchieden: Jndegancfche ?bpbel en werdc ons gheen erö pel alcoos van fodanige volcomen onderhou dinge der gheboden Oodes in dic leuen voox ghefielc . fo blhckc dan dac in niemanc fodani ghevolcomen onderhoudinghe der gheboden

Oodes in dic leuen en mach gheecithieden. 7.4

L73.

*Waccs uwebewhfinge alhi

xdie is valfch

iii alle hace dxpe dcele . wanc hec eerfie mec her cweededeel zhn bepdevalfchende en mach wi: cweevalfche [alien geen warachcighe beflocen woxden . reerfie [al ick eerfk i ende daar na her cweede deel valfcl) cewefenbewhfen.

>73.

"

x

Nopende .reerfie ich houde cvooxcfiel voox balfch /dac in dic leuen niec en mach ghefchiez den/cgee/daarafinde gancfewpbelfche fchxif cen ons gheen exemhel alcoos. en werdc voo -, ghefielc. wanc de Jodö cen chden van Cheiäe ghebooxce ende lhden mochcen oock fo gefepdr hebben . waar aff inde -wec noch Pxophecen

gheen exempel alcoos en werc vooxgefielc dac en mach h. ‘


en mach in dic leuen niecgefchieden . ons werc daar innegheen exempel vooxghefielc dac in dic leuen een maachhc oncfangen ende geb aarc

heefc / of dac Chxifins als een nach-fchaap cer door gheleedi. is geweefi. dus en mach dac hier in dic leuen niec ghefchieden.

Hirc‘ mannen .o foiidp mec fulcbewhfe van bewijfinge/wel befiaan ce bewhfen dac de Jo

-747

den niec en behooxden noch-en inochhcen geloo_ nen dac in dic leuen een maachc oncfangen en .; . varen/ende dac Chiifins als een llach-fchaay *.* * cei: doodc gelepdc fondewoxxden . ende fo doen de fondp wel derfchoonders der mooxders

Chzifii woxdcucghp/fegghe icli/die daar regen poochhc alle heplighenOodes ce becladden.

Maar fnldp mogeliclxfeggen/ hec was bep.. Z7 F: de bpden Pxopheec Jfaia vooxfepdc/ dus had- zfaMg den fp dai behooxen ce geioouen ofc fchoon doe 53-7.

noch nopc en was gefchcenwancOod die fibe loofde off booxfepde i is foo almachcich om ce doen al dac hp wil /als warachcich om niec ie booxfegghen dac niec en fonde ghefchieden.

,

Ailfo . behooxen wp dan oocle niec den feinen 27 E.

warachhcighen ende Tillmachci-gen Oode rege. loonen in zhnebelofce/ dat fp nlien hier in dee. fen leuen ghefchiedencofwp fchoon geen exem.;

-

Ziel alcoos enhadden van dac hec hierin defen

leuen ghefchiedc ware geweefi e' Nu beloofc ia fweerc ons Oodc ce genen doox Chxifium/dac wp fonder bxeefe / van onfer vpanden handen beclofi zÄnde/hem (Oodemillen dienen in hep

lichepce de rechcnaardichepc die hem aange

l. i

naam isialie de dagen onfes lenens. dacs pm- Luc-LU! mers hier ende voicomeliib. Offondy willen fegghen dacde Jodendoe 7-77. , F b min

,


min gehenden waren om ce ghelooixenMop .[1, ende den Pxophecen 2 dan wp nv zhn /om ce gheloauen de ganefe Bhbelfche fcheifcen -2 dac houde ick nier. wanc dan foudp de Joden onc fchuldighen inc ghene Chxifius henlupden o

penclhcken befchuldichc . daca van ongheloo ulchepd c.

"F78,

Maar of iclev dien willupp noch al coe liec

:

(fo ick niec en mach) wac fuldp fegghen coc die belofcen Oodes ons gheheuen doox zhn Pxo xacuiz.; phecens dacOodc der a goden namen inden e. . lande [al wcroeden / foo dacmenfe nemmer meer e11 fal gedencken/ ende den valfchen [Sxo phecen ende onrepnen gheefi wcen lande wech

nemen/ fiilcks dac/ foo peinandc vooxis meer wilde pxopheceren / defelue van vader ende

moeder dooxfieleen falwoxdeueveele meer der ghelhckeu mach icli vooxc vxengen/ maac vec .noeghe mp mec een.. . ,. -

Z" *

Öegc nv/ hebdp indeganife Bhbel/foo wel

. 7 9* uieuwe als oude cefiamenc/exempel/ dac fulcx opc is ghefchiedciu de[en leuen? ghp moec be kennen neeii. behoefdp daarom niec ce gheloo.

um dac fulcx ghefchiedeumach/ia [al -* foo be. hoefdp oocli. iiiec ce gheloouen dac Oodc wa

rachcich is/inc feggen dac hp. fulcx doen wil/of wilc Oodc dar hp Allmarhcich is / foo dac hp fgheen hp wil doenbermach ce doen . hier in behoefdp dan Oode oocli niec ce gheloouen. Z9 9 Jinmera icli fegghe meer/ machmen niec

:

* ghelooueu rgeenwp gheen Bpbelfch exempel afen hebben: ende moechdp niec bewhfen (foo ghp en moechc ) .dac die vooxfz pxophecie 2a chaeie opc gefchiedc is in de[en leue : fo moecen

wp gheloouen dac ghi? Oodcs wooxxdeu niec edeloofc/


iieloofc / dac ghx-*Oods waarhepc niecengh. oofc/ ende dac ghp Oodis almoghenchepdc iii-cc en gheloofc / maar loochendc ende Oode a erc. V ghewoonlhckewiflupp /van dac ghp ge

loofc dar [ulcks hier na in dander werelc [al ßhefchieden/en mach v lupden hier niec alcoos elpen. want hier fiaai widiuckelhck bp / foo

akt:,.

daar pemandc wilde Piophecerenifalmen dacc

oock inde eewichepc/ daar ralles voox ooghen is/noch pxxophececeni wie mach dac gelooueut of[al vader ofmoeder. haar liinc inden Heme le noch doodc moghen fieben e' wie inc eeuwi ghe leuen ghecomen zhnde [al anderweruen

daar inden Deinele moghen 'Lernens' niemanc. [cec daar dic v flupphol ghefiopc. , „ ?Sp alle cwelck nv onlochvaar valfch fs :S2, ghebleecken dic v eerfie vooxcfiel/ceweceiicdac hier in defeiileueii niec en foude moghen ghe fchcedf/ c*gee wp inde gancfe Vhbelfche [chxifc gheen exemhel alcoos af en hebben . [ier daar op wac vafier groncvefien defe uwe opinieiä ebouwen. ende daar mede allem blhcc nv de

?egeheele uwe vooxghefielde Sieden [o valfchi' dac hier gheen bewhfinghe alcoos meer ei'

behoeft. wanc is de maiox valfch hoe mach d. conclufie warachcich zhnedacs een. Aangaande nv de valfchepdc van-c cweede .deel van defe uwe bewhfjnghe/ namenclhclt

38K

dac ons inde gancfe Löpbelfche fchxifc gheen exempel .alcoos van fodanighe volcomen on derhoudinge der gheboden Gods werc voox.

geiielc wilicli hier na mede bewhfenvalfch ce wefen/hoewel [alex in [ich [elfgacsonni-Ziii? x

l X


is / nadien al defe uwe derde reden hier gancs balfch is geblebeirdoch wil icks wc oueruloei:

niec lacen/of fulcks pemantbanden uwenvan defe uwe wederfchxifcelhcke opinie mochce af .- ‘

fchzicken. ..

B4.

,

Dec bewns van dic v cweede deelinb booxfz

f

gheheele argumenc fiaac aifo c wac fomimghe heplighen hebben ghedaan f .dac hebben alle heplighen ghedaan.

Öominighe hepligen/welcker namen wp hier .ceilen/hebben ghefondichc. Daar bp blhcc nb dac alle heplighen niemanc

wcghenomen ghefondichchebben.

37.-.

Is dac niec v bewhfcede in zhn volleledeni

foo firafc mp. is dac niec openvaarljck valfch/

foo verfchdondchec. cis *pmmers onlochbaar heb vanc bpfnndere coc het algh emeen ghear

gnmenceerc. dic lhdcmen niec in fcho-oliiinder/ linie welche men fulclie fochepdc dihfc mec de oede.

- Wanc op die whfe foude moghen .gheargu 38c, menceerc woxxde alfo. wac fommigeia de mee fie hoop der menfchen zhii/ dac zhn alle men fchen . fommighe ia de meefie hoop menfchen zhn godcloos: daarwcvoichc dac alle menfche godclooszhn . ende fo machmen fegghen/wac de meefiemenichce (dacs noch meer dan fom mighc ) in :Sodoina dedeni dac deden fp al die in Sodoma waren: de meefie hoop in Sodo ma deden igodcloofcchepc ende boggerheidaar wc blhikc dac Loch medein Sodoma godc loofichepdc ende boggherhe dede . moochdp

dic oock gheloouem' ici,: weddeneen: moochdp loochenen dac vbewhfreden fodanich iss* Ich wecc nern. -

.

W l

e

-‘ * i


x *

-

.

.x x

We! aaii wfldp dac, icli fulcße uwe maniere 2.87: ban bewij finghe gelooue regen mp: ghp moec

fe oock van mp gheloouen ceghenv . ende [al dan mede alfa fegghen.

.

War fommighe menfchenin defenleuendoenx dac doen hier alle menfchen. Sommighemenfchen gheloouenende becreu wen Oode.

So gelooueu efi becrouwe alle mmfcheOode. 'Duncler v lupden dic mijn beilupc oock op. rechce' Ich weec neeu/ maar ghp houwec voox valfch. hec uweis gancs dic gheliick. fo houdc nv mec mp fulcke v blinde bewijfinghemede door valfch wildpv [elue niec moccwillens be.

x88;

deieghen . eiide [eher weec ghp niec becer 2 hoe moochdp leeraars verfirecken ?weec ghp dan

oocbecer hoe moochdp opxeihc zhn e' is lip ooc. opxechc die willenS mecvalfche argumencm den eenvuldighen bedxiechc-.l '*4 Wildp noch meer doliii„gen fien in dic cwee *289. de deel ban defe uwe bewhfinghexfo merclec of

men v fimpel fegghen fonder ghecupch der H. [chxifiuren oocli behooxc cegheloouen/ in alle

. -

cgheen ghplupden voox fonde reliencinde hep ligen.dic moec ghp bekennen niec ce behooxeu: ofghp moec ons nv weder vxoedcmaken/ dae. men v/in al cgeen ghp maar fegr/alwaarc ooc

foiider rghecupch der fihxifciiren/ behooxc ce gheloouen..maar dic [cheldc ghp .voox God."

lajcerjngeinden ibo. Cacholijcke. dus mooch

dpvfelffulcks nieccoefchxhuen.

, **

""7

Inc vferde boeck zicapä-ihIlreuei/.terfiondc L29*: aanderxllpofielen ihden ghefchxeueii zhnde/

[kelkme alduii. Wear yaiiclen (Zliebie lien .ier * * Maniac-4 -.. ,

.i ,K


Daceien-eben .tn-ie kcopbecenhiie kann: [cin-ib iuro niec becifycnmaar (iin9:11'jcl( Zeile] c iii/oc äeigcn bclioocen W7 Zl-iccii bewbulciigjieia c. Moc-clan (in-anc W7 en ejjn niec ulycigbcc (Ian 'Ioclc , nocli M7 en moghen niert-tiefen boueu eien nireliec) maar (len gcefteliclcon (in ce (occ ken. Minc nioc alcooe jilcr feige-N, ?ancie- 0n berifpca clinglieci (Lie jcicle (Zlicifc Zijn Zl-ieicelcx Daaipp vooxcvarendeinc naafivolgende Taz piccel / oncfchuldichc hp Loch nic beflapen zhnre dochceren ende foeclit daarinne een ver.

holen [inneJa hp [epi daar oock dac de doch cers [elfzhn ce oncfchuldighen. FN. Segc ons nv Arnolde ende Dondercloclii [naar [epdc de H. fcheifc dac Nor beuanghen -"**"

zhnde doox de crachce cens onveleende dxancx

hem niec om diincken verboden zhnde l- daar aan heefc ghefondcchc? Nerghens . dic doefc ghplupden vxxpmoedelick fegghen wcv epgen goedidunclien. lieue waar heefc v Oodc dac

ooxxdeel beuolen-l necghens. .

?N0

Waal: leefdp dac Abraham inc [egghen dac ,Sara zhn fuccer was (cwelc nade Hebxeeufche

whfefo waar was/alsJacobus/Jofepb/Öi mon ende Judas bxxocdera Chiiiti waren-F

Mari z.: z.) gheloghenengheiondichc heefc. nerghens „dic derfc ghplupden foo [coucelhcki wcn vernuft fonder fchxifc [egghen. Ohplup den wilc pmmers van Albxaham een blhuende fondaar mabemde Lhfchxifc cupchnOemes. z

Dac Ill-ixaham des Deereii [femme ghehoox faainc hadde / Oodcs weccen bewaarc. haddey

ende *Vadis geboden veuolen efiCeremonien -

onder. y


onderhouden hadde . heec dac een fondaar zhn mec v luupden e' maccen wp hier niec Oodes

waarhepc felfbone b lupder dichce geloonenc'

OhpllupdenfegcdacSaraomizagars wii- äcmgx leghecwifi fonde hebben mec Abraham / oocle

hem onghehooxfaam gheweefi fonde zhn/mde

h

dac fp des niec ce min coc een vooibeelc van ge. hooefaamheptsen bxonwen werdc voox ghe fieltvb.Le-ine deupo l jbecrniniO hoefoecken fubchlcoon .dp om pec fondelhcx ce inden

hepiighen Oodcs c maar. hoe grof is dem uwe fubchlhepc om fulcx ce vinden/ ende noch veel hlomper om diece bewhfen.

?biene /wac ongehooxfaamhepc offcwifiic- gewiß." hepdc condp doch vinden/lwhge doen blhcken

'

in defen exempelet gern alcoosÖara win dac fp de vxpe bxouwe / ende dac Wgar een epghen

*

dienfkmaaarce was, fy wifi dac haar gehoox faamhepc ende eerbiedinghe coe qnam vande flauinnadefeverachce haarvxouwe ende was ongehooxfaain . becaamdec de vxouwe die on

gefchicchept inde hupfhoudinge ce gedoogen/ andere flaumnen cen erenip ele/ om tonderfie bauen ce herren-I gheenffms.

Wac doec hier Parasnam fp wc haar feliie 3xxxx; wxalee ouer die llaninnee' neen. fp claghec haar

man ouer haar onghefchicchepc /wecende dac hec hem / als de vader des hupfghefindcs/ be caainde ce weren/ ende dac hp fulcke oiighere ghelchepc niec en foudewillen gedooghemhier

inne enwais fi' oocli niec bedxoghen. Wanc alfo Abraham wel bei-fionc dac Sa- ß-cxcvß ra rechc hadde/ foo gaf hp Dara ooclc rechi/ dede rechc / ende fielde . de dienfimaarce on

.er haacder beonwen machce . wac fond-e


/

wac onghehooifaamhepdc/ waccwiliichepdc mach pemandc/ja oocle Momo... felue/in al de. fen handel aan Sara viiide Ywaarcupchc ooc de H. fchxifc/ dac :Sara in alle defen pec ghe fondiche heefc/ ofheur man ongehooxfaam is

gheweefiaierghens.

IWW

,

-

.

-Jmmers de H. fchiifc feliie cupchc hier wc den monde Pecri bp v lupdenleliie (die niec en

weec wonneer ghp voox ofcegöhen v felue "pie ken) dac ,Sara heur man ghehooefaamwas. diccupchc de D. glieefi wcdxuclielhck / ia fiele (l

Jcxcvih

den vxouweu coc een vooibeelc / van ghehoox faamhepdc . ghplupden wc v quaadc duncken liefchuldichc die heplighe vxouwe van onghe hooxfaainhepdc. wanneer fuldp de Oodxlhclie fchxifc die eere doe / dac ghp fulc fchio me haar foo openclhck re wederfpeeken! v ooxdeel bo uen des Llzgheefis ooxdeel ce hellem' v opinim bouen Oods waarhepc ce wille doen gelooue-L

:Zoo handele abylupden oockmec hec la chen Öare. fegc doch mannen/waar tupchc de

H. fchxifc dae Sara daar aan gefondichc heefc ofongeloouichis gheweefi Ynergens. [p hooxr mannen die fp niec en kenc/ beel min weec dar hec Ood felueio/feggen dac fp Been oueriarige vxomeen [eine fal varen: tgliee c haar onmare dac [p eiide haar man noch inec lufien foude omgaan 2 fp lachc als om een onghehooxxde fake / niec anders inepnende dan dac fulcx een

onvedachc menfchelijcle. fegghen was . waar fepdc de H. fchxifc dai .Dara aan fulck lachen heefc ghefondichcenerghens.

ßexxjx.

Dear na merci. fp dai die mannen haarla chen/ fonder dac zht hadde mogen fien of hoo

reu/wifien/ [y verfiaacdac ip wacgroocers moecec' /


,

.moece zhn dan menfche / "p werdc verfchiiclici* oncliendc wc vxeefen (foo de cexc mede vxengc) haar lachen. waar ghecupchc de H. fchxifc dar fp daar aan ghefondichc heefc/ia dac [p onghe loouich is gheweefie nerghens. Jmmers cer concrarien becupchc Oodes (i) c. gheen [elueinde Zheplighe [chiifcure openclhcle van :Sara dac fp dooxxc ghelooue crachc onc- 'lied-unic

fing-fo dac [p bevxuchc werde ende bouen den chdc haarder ouderdoms baarde/ ouermics

fp voox warachcich hieldc den ghenen die dac hadde beloofc. Wac reden heuec nv doch dacmenv lupder hacelhcle wxoegen inc befchuldighenvan Oo des lieue Deplighen / foudegheloouen fonderx ia ceghen die clare ende ware cupchniife der

jhkj.

Oodclcficker Öchiifcuren-.l foo verdeverlepdc b delie de van defe uwe vuple opinie. en aan defe cwee fiuclien alleen / mach elcle lichcelhclt

[cen ./ hoe ghplupden kaaciimecce Oodclhcke fchxifcure/hoe ghp die mifvxupcc/raepbxaackc ende ouerweldicht/ ooclc mede wac ghelooue hhplupden verdienc in alle uwe andere decge hclcevuplmakinghe der Deplighen Oodes. Van daar coemdp vooxcs meccen lieuen ZKF.q l

Jfaac . [egc ons dochwaar cupchc oocfi de H. Schrifc dac Jfaac zhnen vader in ghelhcke [alce nauolghende/ als hp Rebecca zhn [afier noemde / [onde daar aan heefc bedienen/ner gens . maar dic cupchc ende ooxdeelc v verme celhepc vande Heplighen Oodes [onder beuel ende waarhepdc.

Waar verclaarc de D. fchzifc/ dac Jacob/ 7-24.*Ä -om dac hp Rachel lieuer hadde dan Lea ende 'in dac hp ingiugcoc haar vepdßdienfimaßililt; /


cen/ fich heefc befondighec-.l iicrWmsmic-.bee „.

claarc uwer bepder goedcdunc en al wac ce goedcdunciiende.

EU. x So en cfi däinb machcniecmeccerßfchxift (b feggen ghelc hier niec) ce bewhfen dac Noe/ ende die dipe Dacriarchen gefondichc hebben/

daar teghen cupchc de Dfchiifc openilhcke dac Noe rechcuaardich was/ dat Abraham wi zhnwercke gerechcnaardichhc. is geweefi (Ja cobq.» i 44) en werden alle die dipe Pacriar

chen foohoochlhcle ban -Oade felc' ghepiefen/ dac hp gebenedhc fich niec en heefc gefchaamc fich felfs dooxgaans ie noeme een Oodc Tibia hams/ Ifaacx ende Jacobs . foudp dan wel mepnen dac de H. Oodc/ die ons beueelc Hep

NRW-U* lich cevielen/wanc hp Dex-lich is/foudepzont ben of zhn eere bp den menfche fqecke/ in hem felfce noemen een Oodc van blhnende en ghe dnrighe fondarene

e z i.

Itangaande dApofiel Pecrus / die en fondp mecgheen fondebecladden/maar becleer hem

berfchoone van gedoolc ce hebben wc mifber fian-dc (hp noch dander ?lpofiolen en waren WWW niec in een ooghenblick in alle waarhepc ghe iepdc/maarnamenioevandeenclaarhepdciic

&Edi-Zak dander. fo ghi) hadden willen ofconnen merc ieen op ddnderfchepdc die daar is cnffchen do len ende fondighen. fo dacnien wc onverfiandc doolc/ maar wc qiiadebegeerlichcpc fondichc. Lieue wac qnade begeerlhchepc ofqiiade lufie die berboden is /moechdp doch in defe dolin ghe Pecri vinden? gheen alcooshoedc b man nen/ dac ghp b felfncec en maaclit valclc-rech

cers/die den fylincer hier foeckc (daacfe biecen isynder Iheplighen ooghen. .

Welang


A .es-laughmdenvdenaponelMulumwie ²,7; maact ghp vnpl met rwee cladden.deen is met ‘zgnevwoede intſenende Capirtel torrerme _ r .mp wondert dat ghplupde mer en ſchzoenic dit vor-zt ce hale/eer ghp wederlepdchebc mhn

bewns / dat d'ªlpoſtel hier met en [marie van ª, fich ſelue/ in een boec'rlten ghenaamr Nadenr ken. dar verantwooxdt eer ghp dic onrechte gheweer ghebeuprbt.

_ Ñ_

¿o verle uv beroert de twilt tnllcheniban 193;

Ñ Lam ende :Barnabam: rupchr uns deH. ſchzift ae daat aan gheſondichc iss neen. dat [p bep dedaar aan ghefondichr hebben e’ gheenffins.

dar Paulus en niet Barnabaa daar aan ghe vſundichr heeft-'doen niet.[oo zht ghp hier rech rers oner den Hepli'ghen Panlnm wc uwen menlchelhcſeen goedtduncken e wie heeft v dir

uuzdeel benolen-l de Godlhcbe Schrift-.k neen/ [oudet wel ?hn v* ongodclhck vernnfr e dat

..mehr ghp upden na [peuren.

-

. .Doo [iedp nb dat ica die vouzgcnoemde D. ²99* Godes ontfchuldighemet waarhept / dieghp teghen de waarhepdt befchuldfchr/ dit blh'ckr

.onlochbaarlhcie_. doch in allen ghenalle/ of pemandt hier aan noch wilde twhfelen (wie

mach dat een ander belettenz’) [oo mach nie mandt daat aan twh'felen = dat man werck

int onfchuldighen vanden ?ex-ligen Emilie Ihcleer/ dehoozlh'cket/ [ehrt matlgher is en

de meer oner een roemt metre wet der naru ren (daarin wet ende Propheten zhn begre - en) dan [ulclr v hatelhclc ende bermetel be

chuldighen van luodanighe Heplighm / dat ¡hp nochte uwe ni-euwe baderen nauwelyck

G y

maar


waardich foude zhn mec ce handenban heuce Jeb z.: cudden / veel min heur iliechcecs/ ce .wefeny cwelcle ghp fonder veuel v [elfonderwindc.

3 0 0.

Js dan in v lupden fo clepne vxeefe desZee

ren/dac ghp wc v felfs / fonder/ ia plat ie en Maxx-l zhn beuel /van zhne [oo waarde heplighen foo dermecelhc als onwarachcelhcderfc ooxxdeele-.l z 0 3, Dac ick [egge onwarachcelhcli/ derfia ende bewiileick aldusslaac ons noch aliiemen of

ghp waarhepc daar aan [epde/dac Nor/Aldia ham/Jfaac/Jacob inde [Lacken bp. v daar ge [celc gefoiidichc hadden (dac iclev niec en mach

*

coelacen i ja ooc Pecrus ende Paulus erghens

inne een cwee of dxpemalen gefondichc hebben

ghehadc: hoeofwaar mede moethdp bewhfen dac [p nopc heurleue warachcelnck van c fon

digheii. opghehouden hebben ghehadc /maar fiadelhcken .daarinne volhardende [ondarm 74-

.ghebleuen zhn gheweefie

h z.;. *

,.

Nochcans-.werpc ghp allen Depligheil Oo, des defe leelhcke cladde op heur [upuere bxu lochcs cleedc. wancwildp dic daar mede niec

[eggenxwie [iec niec dac ghp inec [ulcli vuplma ke dcrL-zepligen niec alcoos m de[en en moechc bewiifene gemerckc dan pemandc ghefondichhc

hebvende daar van vooxxcs mach aflacen ende wefen dan niec meer een [ondaar/ maar een h heplighe. : ZV z . Zehn dan de vooxfz Deplfgen fodanige ghe .. weefi/ dac [p ware boecevan heurefondenge daan hebbe/ fo dac [p boecedede va alle heure . foiidcii die [p ghedaanhadden/ ende alle des

Herren geboden onderhielden (fo de Dxopheec

.EVN-U Ezechmeware boece befchz fc) inecwac rechc moechdp[e noch blhuende [Zndaren noemene -*

mec


met wat recht muechdp _[oochenen dar "x-hier degheboden añªdes volcoinelhck hebben on derhoudem' '

Of iſt met_ b hier al mede een guede bemh’s z O4. reden/ dat die eens uftmeemalen dzunrken is gemeeſt/ dieeens ofmeer geſtolen heefr/ ofdie eens unerfpel heefc gedaan/ufgeblafphemeerr

heeft / dat dievan zh'n ?anne leuen niet up en mach houde van dxonc edxinclren/vant ftelê/ van uuerfpelre‘bedzhue/ en van blafphemereê cÓundp dit millen feggen/deH.fchxifture fal z ºf* li openclh'clien lugenftraffen. vzaachdp maar:l

‘hp d’íflpufrel Paulum vindtmen tot berfchey den fundaren / ende onder die oocli dzonrkerrs ende dienen geweeſt zhnde/ghefept te zhn: en dnfdauige zhn fummige nmer gemeeſt/ maar {ªlgª-‘e

ghp zhrafgemaffchen/ghpzytghehepltrhr etc. º' ' Van Dauid leeſtmen dar hp ouerfpelghe- 3°‘ i

daan heeft / maar leeſtmen ooch dat hp daar

*

in al zh'n leuen denr vulherdei herplatrere gendeelcupchr de D. fchiifi / "oo vooxfz is/ ce weten dat hpwtghenomen dar [turn ende de dootflach Dile alle de dagen zhns leuens nier Me. 1M af en meecli ban alle dat hem de Deere hadde geboden/maar dar hp tgeen dar rechtwas de de vooiden oogen des Deere. Dirmarachrich aflaren van Damºs vooxgaande fondighene al funder maar een dach voor zhn fterfdara ge meeft zhn in hem / fumen de Oodclhcke fc helft door menfchelhck goedtduncken niet en wil

fegghen unwarachtich remefen.

. _

_

Ende d*Tlipo|el Paulus gheruprht van fich z ‘07.

felue dar hp vuuzmaals een blafphemeerder L’ïlm'J mas gemeeſtzfuudp daar mt mugen beſinpten/ 13

dar hp al zh'n leuen denr een blafphemeerder O in

is ghe


is ghebleumi d-Ilpoflel [eine feld hier inne loi ghenfiraffen daar hp [epdc dac hp [ich [elfs (I'M-e. gheeus dincx fchuldlch enweec/[eker waar hp

doe cer chdc noch een -blafphciueerderghe

weefc/ hpfoiide dac ceghmwooxdighe quaade pmmerb. [oo wel chi-weten, hebben/ -alkähu iiooxledenx Machmmdanwoarß 7 . .. *aflaceiibanelcke . i *, k:

308.

[onde op [ich [elf/ mar *O iecvanalleize-„of wilYodÖnie-vaxallm-v B?mix-beileibe mo en pcoo spa, eiii. . :

daaTouer wakacji-ieh?? „ „ii-iich iners wt dit ghefepdeblh tuv naatcelhck/

1

Zualhcli ghpliöp? deFeZiw-edjblcewxjcfixclhen ** an areemg e epljg .g “ eer h f gefondichc/ heur leuen [auch [nick fon. igheih niec en mochcen laceu/ maar noch alihdchiex

derom fondighcn ende al[oo alchdc [onder-xxx blhuen moefien. J9'.

.4

.zeic

„W7

Die [uldp noch naaccerhier wc mogenver [kaan. cerfiondc hier vooxcs verfhaalc dai dA Öofiel- Paulus coceenighe die ondaren ghe

ee[i waren/ [epdc/ maar ghp zhc afghewaf [chen ghp zhc gheheplirhc ecc. i.Cox.6. i 0. i ix waar iimewoxxden die heplighen ghewaifchen ende gherepnichc van heure fouden eu doode wercken: ini fiipuere endediecvare bloedc ons ?herren Iefu Eheim. Ihebxe. 9- i4. 370.

Jlk nv [o daccer geen onder alle Heyligen ei. 1e- geweeik die na heur bekeeriiighe voox haar lqflhcke doodcindefen leuen gancfelhcli. heefc

op ghehouden van [ondighcn/meer alcht we. der heefc ge[ondichc ([o ghp leerdcl wac iiiaxacr . g ip.


.7 K..

ghplupden dan doch anders (noch van-driver Heplichfie lidcmacen Chxifii) dan oncboec vaardige fondare-l dan fondare die Chiifium .een dienaar der fondemakenedan [noodehon den-die celcleen heur onrepne [poufele weder

*op ließen-l ia‘ dan vuple [eughen die celclien na c-waifchen (in [oo dierbaren nac) wederomme loope wenceleniude flhcke der [enden-umher.

1.22. ) dac is nv ce rechc bpv lupden gheCha mifeerc i der hepligher Vaderen [chamelhepdc befpoci meccen bedxecen fieerce elck een vupl gheinaacc i ende rufi ghefochc in een gheineen .hlaghm dic mercce ghp [elue wel hierv werclt

epghenclhck ce wefen ifulcli vermoeden cegen v hoochdp (Pag. ez) ce *verbloemen ende ce

vooxcomeni [egghende dac ghp der Heplighe x .

perfonagien feplen niec en berhaalcwi lufi om heuc [chaamcen ce oncblooce etc. maar hier in

moechdp fo veele gheloofs hebben bp verfiany digen: als of ghp een hät-om mans name mec loghenen beu ecliende epdeidacghpc niec en deedc om hemce [thanden ce malten.

Maar [oudp willen [eggen dac[p daar niec [ladelhcle in blhuen leggen i maar alcht vallen ende weder opfiaan : menialfegghen dac die tpecle raacc i daar afvefmec woxdc i ende dac

.

, „e

i 173

die fonde volbeachhczhnde den dooc vaarccJa rob.» i z.) foo daYhp noch in allen gheualle

.allen Peplighen

odes vupl maackc ende

inden doodc celcßeu vervallendewchecleuen Eheim.

Ende (dac noch acgher is) nvy maker noch

“i-iiia-*niii-ivihinein-ini; fum

xi

m

n er c O ich z

want

*Ä z


wanc ghp des menfche fonde fulcken onepnc lhckencrachc coe fchxhfc / ende daar ceghen de rechcuaardichepdc Chxkfic fo cranck maarkc: dac des menfchen fonde hem foo crachcelhcle hier in defen leuen inder waarhepc mach vupl

maßen / dac hec rechcuaardighe ende fupuhere bloedc Chxcmgheen machc enhcefc een eemch menfche van zhnfondege onfupuerhepc hier cn defen leue inder waarhepc repn ende fupuer ce mabmÖo eerc ghplupden mec alleen dwHep lighen Oodes / maar oock dac [npuere Lam

meben als ofc niec en wilde/ofmec en 1nochtex ?folnds warachcelhck wech-nemen wc zhne .„„.

ZU.

ey g en.

.

Hier moechdp/ wildp/ nv fxenwac fchande lhcker reden ghplupde hier vodxebxengr voox

de derde/ coc bewhs dä uwe opnue vanc nooc lhcli [ondighen alder Kycpligen indefenleum! foo dac defelue niec alcoos becer/ maar noch arger ende leelhcker js dan decwee eerfie/ die oock foo luccel deughen/ dacmer ßinderen om [oude om rgac [laan. . Zl4. Wanc ick hebbe bewefen dpdelhepdr van v

bewhfcedencwaar wp inde Bhbelfchefchxifcö gheen exempel alcoos vooxghefielcen fien/ dac en mach m defen leuen niec ghefchleden/ daar

na: eencghe Qeplighen hebben ghefondichc/er go hebben "p al ghefondlchc/ ende cen laacfim:

die eens. ofc. cweemaal ghefondichc heefc en mach hm: ncefaflacen vancefondigen/ maar moec noch fondighen coc zhn dooc coe. Me: welcke mhnebewhfinghe/ al en waarr Z7). oock maar mec een van auen / onlochvaar be coonc ls / dac v derde reden vooxfz mede mee

alcoos en deughc / maar alfo die de laacfie al? ooc


,.

*.7

cock de quaacfie isxdaar om ick nb vooxc mochce gaan aan uwe vierghenaamde Ca lumiiien/ als hier volcomenclhck v [eggheu vecnielc ende pdel ghemaacc hebbende.

Doch nadien ghp oueral den menfchen

zu??

poochc bzoedc ce maßen dacmen geen exempel mde Bhbelfche fchxifcen en vindc ons boot

ßen-eic ce wefen dä Pepligen die warachcelhck ebben afghelacen van fondiZhen / ende de ßheboden Oodes volcomelhc onderhoudm ebben in de[en leuen: foo moec icli hier [ulclie uwe. openvare Calumnie op de Oodclhcke

[chxifcure ende op [odanighe ware Heplighen Oodes wcghefpogencefchaiidenmaken ende wie H. fchxifcure [elf hec ieghendelvan fulclk b Calumnieren der fchxifcuren ende Hepb ghen / b voox ooghen fiellen . wanc icli niec m

can vermoeden dac ghpinde Schrifc niec en [oudcghelefen hebben/van fodanige Hepligen Oodes i die inde Th. fcheifc recfhuaardich ghe naamc woxxden. ende daar af p cupchc dac [p

x .7

alle des Herren geboden onderhoude hebben:

[onderdac de D. fchxifc van fodaniger rechc uaardigen [onden erghens een eenich wooxde kenverhaalcofcevooxoogen [felc. dic machv kbzedicancenzhnde/diedefcheifc dagelhcx wc egc/dan oock niec verholen zhn/ endebxage v derhaluen. ***"**' Waaromme ghp onder de Heplighen bpb Z17- i daar ghefielc / oocli niec en hebc ghefielc Abel/ de welcke de Iheere-Jefus Chiifius [elfrechc WWW uaardich noemc fcewefem' hebdp ergens inde Zi* ?Wurfe fchxifc eenighe foudevan hem ghelefens

Waaroin comdp niecvooxcmec Calebehier 3x8., O v afleefi


Nu-Z--l- af leefimen dac hp des Heeren willeveruuidt heefc i leefdp van defen oock eenighe [ondee iieenwn

z x 7.

iaoe pxxoncc ghp hier niec mec Joiner' cupcht

e *

de l3. [chxifc niec van hemi dac hp alle dac hem Mopfed benal veruulc heefc/ [oo dac hp mee alcoos en verfupmde/ oocli een wooedc niec van alle cgene Oodc Mopfenhaddegeboden/

Ionen. maar des Beeren wille volbxachce e' vxpelhclt

Ku. 3W ia . [epdc de [chicfc erghens een eenich wooxdc Zaiinzhn [wackhepdc i dolinghe of [ondighen-l

z :N *

Wacfwhchdp ban Öamuelden Piopheece cupchc de H. fchiifc niec van hem [oodanighe -opiechcichepdc/ -daccer oocli-niec een van alle zhnewooxden opcer aarde viele' cupchc [p niec

*WKO dac hec een volmaacc man-is die in geen moo? Jacobs.: en fepice cupchc [p niec dac hp. onberifpelht xN ghewandelc haddee ghewiifelhcliia. verhaalc -Nflie- ?ee fcheifc erghens niec eenleccer van zhne p e/dolinghe/of fonde . neen.

z 7. x_ -

Wi wac ooxfalee verhaaldp niec van Öf

meonecupchc de iaichiifc niec van hem dac hp -rechhcuaardich ende Oodvxeefende was / ver wachcende. de vercrooiiinge Jfrael i ende dac .WMNde H. gheen in hem was,. condp ons coonen dac de H. fchxifc pec [epc van zhn [ondighen of onglierechcichepdciNeen. x 9, Vachariam fieile icle hier wce/ ouermics ii

7*

* lupder veel-wooxdich becladden der Hepligen maacc idac hier coeineer wooxden fouden be hoeuen/ dan dic mhnwerck mach lhden/ oockt

om dac ich hier af bxeedc ghehandelc hebbe in mijn boecxlxen vdox gemelc/ghenaamc We roedinghei maar vxaghe wac v poxc dÜghp . h iza


/

Elizavec vooxbp gaacecupchhc de ßfkbxffl .

"i

oock niec van haar/dac [p war cechmaacvich Lu l z:

(niec voox den menflhe n-iaar [elf) voox Oode/

" x,

cechcenonveriyelhcfii wand elende in alledes Hzeeren 1a. moechdy gheboden pecvooxc ende .beenge wte H. chxifc coc bewhs dac [p ergens

inne heefc ghefondichcezneen.

.>

Waarommezhdp hier fiom incMme van G, ,ZW Haure Sceffen e cupchc de H. [c

niec dac „M“

ljpwas vol van gelooue ende vanden Dgeefis da; voox zhne doodc-vpanden cer unvol ginghe vanden leecmefier der liefden; Jefnici „m74, Hmmm: heefc gebrdeniia. cupchc [p pec van

Wdeixsjhee11. x..

.

.

omet dat ghp mec en vermaandc van- z 7. z .

diMpofielJoanne en anderemec hemecupchc kt H.. [chxifc mec van hem ende anderen meer dac deliefdeOodes in hemvolmaaccwassia. xxoumx

candp doen vlhrken dac de H. [chxifc hem er- l7.

.

ghens befchnldichc van fondee Neen. _ Ten laacfiendie machc hier al inne bxenges) z 34,

wac maackc v hier [oo mllekens vande moe-

..

der ons Herren s cuupchc de H. [chxifcvan haar

7

niecdac [p [auch wasom dae [p haddeY-eloofce MW,

booxwaaria . vindcmminde [cvnfc

ghemr

gefchxeuen van haar mjfdaac offondee' Neen. Ich ancwooxde hier o mede neen om dac . z 4 4 i*

ic): nerghens en lefeinde

fchtffcure. Maar

"

ghp [ulc moghen-icli nwen Caluhn hierwilim navolghen/ om dic [uyuere endeoocmoedighe maachdekm mede ce becladden i. [o hy [couce

lijckdoec / [eggende dacme [ich mec [rer en be. heefc ce quelle om.haar Yancfelhc ce oncfchul digen/vorn aanwhfende oe [y hadde behooxk c. doen/en verclncende dac [p bleef "inan op de

k

,


j i

,

,

,

gemeene middelen ban liinder celenecc. Com. j mencsxuc. 1 .z4. . '_„,a Wac heplighen fouden vanb lupden doch ZZF. onghefchendc ende berfchoonc blhuen/ als de [e 1a. ende hoochwaardigheMaghec voox de

Calumnim vanden uwe niec bxp en heefc mo gen blhuene maar waar medebewhfi Caluhn haar ongeloouichepce mec zijn bernufccDaar. IKM-ZF

. , i.

INC.

ceghencupchc deLa. gheefi doox Olizabechdac [p gheloouiih was of .gheloofc hadde .wieis hier de gheloofwaardichfiee' Caluhns goedc duixclien/offde H. gheefi [einer .

Doo mede in alle de booxfz heplighen [abe. de H. gheefiinde Oodclhcke fchxifc becupchc

naacuceihck dac [p rechcuaardich /Oode ghe hooxfaam waren ende zhne gheboden in de[en leuen onderhielden: die cupchc nerghens van [ulckec heplige [onden maar ghplupdendoox gaans. Ooxdeelc nb condp /wiemen hier be hooxc ce gelooueiieb iiieiifcheliclie opinie? of de

goddelhclie waarhepce *7*

B77.

..

:Diecdaar nv ghebleken uwe "chandelhcke ouwaarhepc van dac ons in de H. fchxifc geen

erempel alcooa van [ulcke volcomene onder houdinghe der gheboden Oodes en foude zhn booxghefielc . ende op defeloghen is de[e uwe derde reden ghebouwemmoec die dan niec alä

roock berdwhnen/ [oo haafimen [ulcke clare waaxhepdc [cec verfchhnene' On op [ulclien menichce [pxolien der [chzif [x28. curen fo erempelen als anders bp b lupd en iu deiiilzaghe als een comaufchap ouer hoop /of als een rommelpoc gancs niec cerfaken die

nende (fo ick doefepde ende nv bewnfe) cfamen gherafpelc / [colceerden uwe aanhanghers: . . gauen 4


,m-.._"qc-Ä,_-Ä

gauenc b al ghewonnen i Cooxnherc berichc gheen fcheifc vooxc ende en foude niec daar ce ghenmoghen fegghen, . **1 Nu moechdp hier [cen wacicle daar ceghen Z747 Monde hebben bermoghen / waardp mp weder vooxc volck ghecomen onderooghenNu werc v.

ghp befi / ofghp fliehc doe hebc ghebloghen. nichc enoechdhcqualhcle. berancwooxdm / dac ghp fooianghe achcec zht ghebleuen ceghen de refolucie vanden Hercen ghecommicceerdeu

opce beledinghe vaude difpucacie/ ende dic coc gheen clepne argherniffe van v leere. Rlchdc fiedy hier dac ick valkelhcle nb doe blhcleen/ dac_gbp * lupden hieral mede poocbr af ce whekeeidan ejgefchil da.: cuffchen[dns2138 roc .een fake noch mec m gefchxlle ucifchen ons zhn e. . .

Dax glu-b den?: mecbewhfieigen die openbaatlick balfeh zhn. 270.271. x.282.284.304.3o8.z14. D13: ghxö nike; e-Wloofl Gods worin almogenrhepdc ende aac ep . . Dar wcdefe uwe leere bolchc/ da' Qove lauerc F 280. oocle den Heere Chzillum. 3x2.

Dac ghp vecmeeelhcle ende onwarachcelhck ooideelcvaudm heplighen Godes. 30030:. Dac ghp ce ceechcCha-mfeecc. 3:0. Ec. z24.32F.

Ende dac ghp onmaarheprfpeeeclec inc fegghen dauer see. ä E-xempelen en zhn van dude geboden .Todes in deln. le.

urn volcomcljjck 'hebben onderhouden. zx7.318.(kc. 327.

ms die dear bewe en hebbe dauer fulcke Exempelmcfiet lucnl zhn. 3!7.zc.

Oocle moechdy hier fien hoe rondelhcleick

hier handele inc wederlegghenban alle v [eg M9.

ghen dacpec [oude moghen fchhnen cegen mx) ne mepmnge ce doen/ fonder pec mhns wecens

daar af ouer- ce llaem :ende dear bp mede dac ick ooc!: mec een mec en berfupme mhn gende

len ce-beuefien x niec/fg ghp doec mec mhn ver uufc ceghm de Oodclhcke fchxefc/ maaYedcee o Za

.

j


. 7

,

,ßödclgclie [rhein ceghenb menfchelitbebei» k uufc / cwelcb ghp daarom oock hier [iec inder .ffchen vallen e11 als eenichaduweverdwhne.

ZI Waar handelc ghp mhnefchxifce alfoswaar ' 7 * cakc ghp aan mhne vewhfredeneneviacehebdp opc Zhedaaii ieghm mijn eenich bladeken in 7 denc vaude Onderdanichepdcs nfec/ dacmeu noch heefc mogen [cen c Dac bladelien [chxifcs

behooxde ghp wedeclepi ce hebbeii/ [ooUYhp-e hadc vexmoghencwanc dac is mhnbewh nge

ende mhii grdncvefi daar op mhn gheuoelm fiaac: endeiiiec dic boecxlieu vanden Wflaaci wanc dic ca meer gefchieiien om v Calumiiieii

fegveum ce fiillen/ dooxi blhtii dac Caluhii [elf[chxhf? / daar wcfulclis als ick [egge moec bolgen/ ende dieleelhcke ongefchicihepden die

wi: zhn ceghenfpxelien volghen /daii om m?! gheuoelen vanc aflacen. van fondighen ce e

M.

Kefilghen/ fookiinen lichc in mijn vooxceden ab aae can meet en. -

z z 3,

Maar v lufi mec fixickiwerck om ce gaan eij een [abe volcomelxicli cen epnde coe wc ie

ndelen . is dic niec om dac Wi) v celclien cen alueii comende/ia oock maar begonnen heb

bende benaucvindec/gheen wccomfie enfiecx endemcexmdev dolingen gemerci foiidewox

dßn/dfaclnÖeshdpbeilzc biecen/ende andere mo g en ut etmoe e .

2--- Weiß-nn“eiii-i2--v-i--dxxakxi-xk:: ox idac mliecgghp e onvooxc en ficken im van v [eii-dinghe-.l haluen . hebdp oocb mec mpniecbeghonnen

[chxifcelhcli ce handelen vande erffonde x daar dan ghplupden [elue (niec icli) wilde fyxelienf

dailiec ghp vooxcfieken cen hall-len. hebdp [Di:

.

n

**1


l X

willen fchiinmindenl

i

- ete fr»

W mnnpxoeueo niec ' * cen value-i p FuweC .naar incbegiuiie-F -echifm mm, oz el/dats opc eerftearcicnle/fieke

im* *,*'

o hebd in dit boecxken Uedem gramm' Z54 rock laien [Tekken het 7. 8,9m). ende i lc

telen/ ende maar "tucßwijs opte vier kaufie

_.

ittelen wat willen ancwooxdem! de

voecxßens betupghen dat. is dat nv alronde

*,

link gehandelt? dient dat toi eere mdederant

nifce-dzdinghe van uweieereidac ghelooueicß l

.

-

*

x

wanc andere menfcven [ullen niec min dan

ZZ).

ickronnen verfiaanx dac ghpid welap die vyf naafi vooxgaande als once vnf nauolgvende Capicceien fondc gveancwooxdc hebbenx by aldien ghf eenigemiddel hadcgiJefienom-die leelijcße v ecken wac ce blanckeccen. offanden v die minder guecfen dan delaacfie viers daca

niec gheldoiincle/ wanc ip lupden pmmers (od grouwelgcle als de vier laacfie/ cewecö aldus. .,,

Caxm. dacmen Chxifiumverfaacc/alfmen ZIT ldochenc dac hp hier pemancs zlelewarachce lnck gheneefi. 4

..

Cap. 8. of de kmderen Gods hier noch alcijdc >

moecen fondighen om oocmoedich ce blijnen/ dac is quaadc doen/ op daccer goedc wc come.

Cap. 9. dac de wederfpxeliers vanc aflacen van iondigven/ giienoodcfaacc woxden fulcr ce [pxeieen /dac daarwc moecenvolghen cwee

[JUZ-nme willen ce wefen inden ecnvuldighen o e. CaxZzmdacmö Oode ende Cvxifiumlachcerci inc oochenen dac hier eenich herbooxnewa

cachcich via-werdt svemaacivande [onZe. *

ap.


Cap. 1 1 . efi dacde gene die niec afen lacen van fondighen Chzifrc weldaden onnuc cualien.

L7. u ?Eller-ie leelhcße .lacke bewhfe ic daar nooc lhcle ce moecen volghen wie leeringhe Calui

- ni efi der zhnen . de. welcke icli houde bp v voox coeghelacen mec dit v "whghen/ nv ghp mam:

K

?p I? vier daar aan volgende wac hebc willen

Z

8,

eg hen. . Maar dic nauolghende mhn verwendecen vanv lupderhnndel in defen en hebbeicle niec moghen berfwhghenx. wac v mach poxren defe vier [kurve op Calumileere [ireckende/ ce wil 1e verancwooxxde al eer ghp ul meerder efi noch Kroner [inclien bp my v leere felue a-anghefepc efiaan hebc cewederlegghens offhcncleec ghp lupden meer van Caluhns ./ dem van v epghen

zeececoc Lepdeei en moefie ick Caluhns namex vele min zhne fchzifeen noemen: die wepgerde ghp (cegen v vooxgoande belofcen) ce veranc wooxden: ende nv v epghen grooce vlecleen on gheachc laceude/ arbeydc ghplupden om Cal uhns vupl ce verlchooieen .. off weec ghp mec

wac icle v leere inde Cacechifmo aancye e' czhn defe [kucken.

z z.

Te wecen / "oo de leere in uwe Cocechifmo begrepen warochcich ware (als icli neen hou

de)dac dan noodcfaleelhck daar wc foude moe cen woxxden bellocen /defenavolgende fchoone

bloemkens cu v lupder Crupc-hofghewaifen. x

f.

J*

Alle eecfl dac Cheimis meezhne Jongerencicle flug. ghe Caluhn ende Veiahinec heureJlongher-nl foude moeien zhn onwaraehcich.

E.

Dac ghem gbeloouich lnenfche op aardende werfe Godts en heefc.

E.

Dac gem geloouich menfche [auch mach wefend“ /


flo. v.

7

Da. geen gelooiiicb menfclieihjifkum m hun. Dac geen geloouich mefche Chzifinin warachieliicli en lieiidc. . - bi'. Dac geen geloouich iiienfchechxiflum en heefc aan. . ghedanii. bij. Dac alle geioonige Chiilki weldadeii onnui makm. bih. Jl-i oocii dainiemani gelooiiich en is. ir. Dac mem-ini qnhifcheldinge en heefc vanfonden. r. dac Goo. in niemanden en weiclic hei nolbxenghen . iiadeii goedeiiiville. rf. Dac ?ode zgne gebodenbergheefs gheefc. . ch. Dac ode onirou is in zhne velofien. -

dai alle gheloouers moec Caiechifmi Reccet-kuech **

im ihn

*

* ein. Immer. dac [p Chiillum verfalicen. , .-,

J.

kb-

DacdniipoflelzdaulZs onwaacvepc gefcbiiuen [on. de hebben.

wi.

Da: Adam mächciger is geweefc iiuverdeeueni dan (minus inc ghenefen.

.

wa. Dac Godi onrechcuaardicl) is, wii). Da: Chzimis niec en is eenpalichinakerdeswecelis noch vander ghelooiiighen nacure. . Dac Chnnus nopc ziele warachielhcli en heefc ghe nefen. cc. Da: eiihijfciis nopi ziel ban [dupuels ipzannpe en heefc veclolk. rei. Dac Chiifliis ons niec alioos en heefighebaai. mi. Ende dai Chiilcua niet en ia Minaxhnch. rlr.

J J] J. Dac Chxiitus hier in gheen meiifche en regneeri. meh. Dac hec beelde Chxifli in gheen men[chc heel vec nieui en is. . rxb. Dac Godc doo: Chiillum den menfcheujclien ghe uachie niecen is verfoendi.

rcv!.

Dac Thema» niec en heefc mogen bolbiengen cgeen hp om is gecoinin inden dleefche. .

J] *I J] J.

tebh. dac abi-lupden ieeri didi-m mec van beirouwen/ efi igeen ghp om bidi niec. allem aan en iwhfeicxmaar on „. mogelhcli hoiidc om hier beccreghen ie woiden/ als om ewig. Dolcomen ondccdanichepdi.

me,

engelfche onderdanicliei-di.

.

D

den


.

*

mi D WWW‘

m! Îfìîx* KIND

*l C-enduzioiccoxcofewederflkucdetfoutgm. ìnmw. * ""Î àÉËÎÊù‘

.

,

„m. ‘ÎËIÌÙB on- heplicbcyc ende gvecechuchepdc du God. -

N

. vea vlc* ,z’. *x*- "í * * ".- ,’‘ÈÎÊÙPÍÜÍUÌÏJÌÎDIÌIIÜÜÎË csof6od1hxx--1-* ec „wuducuM „mu -c , unde op.“ c., k onmdg cm; ‘ yò ‘ ' ÜIÍ

.

ende belofnn/dke QWXplux-Lendaacdo? *Y*(hun; o „ lemvuöfiogh. „.ì *de oncr

.

nebelofcexr.

"

WM

’ .

"ndaccle e aßen-Me, --eicku(md openhlgêeî‘; dxucfie/ ï‘’ Iâcïî tnàjtben 54°‘ *aaîlcín cebewijfect/ dac mem wc v* ep l ?n leeuw nooc

lijdî moecen. W211i* dac zyn er, 'kige.be"c!..1'-.

ËäëèiïfëîâïmáäîïâîäMY . ‘ääìWcweu? ‘ä meceentgheredenfulcx-lafi , .*.*_-*...*x,,-*-* Zug?? *ü.,46*

L l

l

c.) s..

, “

.

z‘

‘s

1 7

.

-

'*4

l v.‘ ‘ÄÎXYa

"*.*.‘Î

*

.

„. * 37*. ,

,

-

*.

v‘

-LZ

.

'

J‘

g

* *x *,‘,.’ ‘

. *.,

*

*

.* t

..j

x

" J* .

à

.

,

x

T5

*

.

.: ‘g .3*..2Í.* .

‘e ..

 l

u?!‘

L

*

t‘

.

,

.*

‘I;

,.

h‘

*

’ n

.e-

-

j

*

,

v" .

I*

.x

*

‘:**.cl

,. ìi„lî‘

e... n‘ B

‘ ‘ v: IKZ*-

s ."

*

.x

*n‘ *i: .vi,;“„‘j

‘‘nnï.,

c

IJHIJ

i*

* c,"

z

7.„(

*

7* .

a

'--

,

, Ä

k

3

* .

|.

..

‘.

.

"a .7

O

.

‘g.

IJL‘ ,

* ,

**.*..*

„m 'v

*

pt‘

.*

* -

~~

o . ‘ Shyzíi’t-Ì 5"‘ ‘Úgjijfi

K

.

nK

* O e *

‘3-

,*

h‘

f*IJÄ

-

‘ì , IJÍÎÌ 77377“ v‘

„,:

"ac: ÏÎIJÏÎÌÜ‘

" .

-*

0**-

e..

.

" *‘ *- z’ ,? ."

,

v?‘

ï

i

„j"

*

*

*'] .

‘f„:

i,

.

‘H

‚k‘ H‘"

,

I

*ifi“i,**„ wAZ*

h

‘,...G

‘*

IÄIJIJ‘ -

*.',*,Z*;*j 2x::>-,‘:*.;3*u1-"* .

.-.

, rïûi‘ *

--->*-.%:’--7x-’?>...5z

-

IJ„-‘*

*go.

K,

‘á ,*..

,l[flìwaî 4,’.-

.‘.

‘y‘. v.*

Î" M2" ‘Ï: .

‘*‘. :Z

me

l

**.

N

.* ‘i,

,

‘u

FIXv

*K ‘’hj.

ÂËËU l

-

*m*

.

‘l.

ä *F

.

*

F

.F


*

Ö

Opte eeriie berikpinghe bp b Ca *[ÜN 3

'liimnie ghenaamc beueniginghe. i . F

*

1 *.4 q

pa0.Zi. d

.

-> -

ÜN?!- [egt wedcrleggingheban eenigheCa Hi. f

Z470

cum-ne . daarmedev leere wercbefwaarc.

Zcwaarom ancwooedp niecop al 3.* offbe[waren

*be [waarfie ende ineefie/ b leere minfiee* .

.

z. : - Weft laiceringhen ([egc-p) heefc onder ande

7

.

-42.

ren D. Cooxnherc ghecladc ecc. ii.1‘de vier laai.

[ce Capiccelen x [aachdp dan de dhfbooxgaan dx-Wapcccelen-niece' offwaren dac clepnder do C

.liiighen (cmoecen al lafieringhen mecb zhni i Wieden: bier s-offhadc ghp clepnder moec om Me. daar ceghen ce coiinen [egghens *

Ten eerfien belchhc ghplupden b dacicle de

kleineren ende geloouigen Caluinc gelhclee bp d-'Wfgoddelhclee Jfraelicen : rechcs off icli bp

*i

Z4Z.

fodanige lupden ghelelee de onvolmaacce [ein. deren Oodes endefwackegheloouighen . ghp berfiaac mp niec. ic houde niec dac eenich keine Oodes onvolmaacc fs.wanc Oodcs werclien zhnvolcomen/ die ceelc geen leinderen cen hal uen/maar bolmaacce feinderen. of die kinderö [choon gheen volwaffen mans en zhmfoozhnc

volmaacce liinderen/ daar afhi' dan oocb niec meer en epfchc dem leinderwerck ende gheen

mans wercli-.wäc God en epfchc van nieman 7.77,.»

den bouen vermoghen. Ende nadien defe liiuderen ioncli zhn ende F44.

[wacle/foo hebben [p nochcans oz. ci ende wil om Oode hier dolcomelhclc na znnen geboden ce ghehooxfainen i coc welclieLiZOdeden Alle( -

l)


' ,

Mila-Li dan Godc oocle wercbc hec volbxeiighen. z 4x,

Dic volbxenghen houdc Caluhn mec zhne

*

Liinderen hierin defen leuenvoox onmogeihcle -hier na machc niec vallen fo voox is bewefen) oo belienc ghplupden hier (pag.47.) [elfoock/

f

dac iiiemandc wille mach hebben om ce doeii/ cgheen hp waandc off weec onmogelhck ce zhii om doen. foo ifi mp oock onmoghelhck [ulcke lupden ce wecen die noch gheen goede wille en , hebben/iekennen voox kmderen Gods/maar _ wel voox Caluhns of voox d lupdec kinderen. z46, So en mach icli defelue ooc niec kenne voox

ghelooucghe/ [p fchhnen dan oock fwacke off [iercke geloouighe in heur [elfs ooghen. wanc alle gheloouighen zhn kinderen vanden Da g,m,4„;9 der des geloofs Abxahamiilbxaham [ach niec 20 op zhn noch zhnre hupfvxouwen [waciihepc: maar hp [ach fulcx op des beloiiers (Oodesf - ghecrouhepc ende almoghenchepc: dac hp aan zhne velofce niec en cwhfeldedoox mifirouwef maar was fieren inden ghelooue/ gheuende Oode de eere: fo dac hp op raider volcomelhc [ce wine/dac Oodc machcich is om ce doe ige iie hp heefc beloofc.

z 47,

Daar [iecmen nv inc gelooue van defen va der des gheloofs/cwee merclielicke [klicken: ce wecen dac hp niec en [ach op zhn fwackhepdc/ oock niec en cwhffeldecmaar dac hp fulcx [ach op God-*es almoghende waarhepc / dac hp on iwhfielhcli gheloofde / dac Oodcmachcich is om ie doencgheen. hp heefc beloofc. .

.z 4 8,

Laac ons nv hier bp [cen offghplupden ooc kinderen Wbxahams/ dac is gheloouighe zhc. enniepnc niec dac icli niemanc voox gelooiiich

wilachcen/dan die [oo bolinaackcen ghelooue . * , heefc


heeft als Abxaham hadde . want fcieweet dat het ghelooue duele zh'n wafdom heeft wt een

clepn m een groot/ende wc een fwacle in een ftercit ghelooue. ‘ . _ Maar daar bp weet ich mede dat het gheen 3 4;; [wach ghelooue en mach ghenoemt maiden twelck noch rwhffelt. want waarme twhffelt

_

en is noch gheentoeftemminge .fo dar twhffei nemmermeer mach zh'n bp een warachtich ge looue/t'zp dan [o [wach alfi wii. Drei minder macht ,een gheloofghenoemt 5 *FZ -

woidm/ dat nietaiieen niet twhffelick en ghe-

*

luuft/ dat niet en ghelouſt \maar dat loochent

ende wederfpeeeciit die clare beiofcen des All mo hende ende ghetrouwen Godes.

-

ª

¿unanigen nullen ja wederfpxeiteaden go. z F z;

loofis in de[en gheweeft in Caluino /is oocin

_

zhne kinderen / infgeihcx medein v vepden en in nwekinderen z huemachmen v dan hunden vooe geloouighenrDat ghplupden de belu fren Godes van ons hier zhnegheboden volcome

lh'cie te doen onderhouden wederfpieeciit llic— wanna aldns:

Godt belooft den ghelooufghen mer eenen 3 ¡T eede hent re gheuen dat lp hem lullen dienen in

*

heplichept eñ rechtuaardichept/ die hem aan

henaam is/alle de dagen heurs lenens.(meer ¡W m odanige belofren heb tele gefieltin mhn huert ken vande Ware Onderdanichept/ een is hier ghenoech.) * Nu en moechdp niet loochenen/ dat defebe- 3 F z; lofte inhoudt voimaackte onderhoudinge der

gheboden Godes hier in de[en leuen/daarmen dagen telt. van geihcieen en muecth niet ont kennen dar ghplupden met Caiuhn / mer zune »lla ih , ende


*endemeeuwerindeeencuieemeenh a _ a lnnderjen) feªgcdat fnl'cx oninogelhck enniaehghefchleden. .. k :WII 3 54.

¿lo indechdp daner niet one'lleiiijell“

' ghyluyvenniet-enzhtgheloouighenlveM

der initiieren Oodes/ dcevuuz den ghelxlone Chxifiinnaangenomenhebbem maar onghe ldunigh'en/ die met d wederfpxekenlo

- dat Odd: is almachtirh om temoghen-/send'e _ hetan umte willen dulbzenghen \gheen hp º ~ Ñeefc belooft. endedit/om dat ghplup'den’aſu ~ .-º. the fiet op uwe fwackheyc/daat up-ílbza niet', en ach/ maar fiet nemmermeer up"

~ des ghe runweíllmugenthepe/daar WM Ä

Dam

fue!"

l 1,.

l y

… y

- ¿ini-;Tíª

- Mmrndufghplmwmetenhefl Z 55' rechte ttghendeel naueW/.enden ' _

.pork met _eenighen fchhnegheloouighe mac

' _‘Ñ nuemenzenmerclnmededatirltdlnpdenſi _

\x -'

ul te vet-l eers ghcdaan hebbefuitgethciien_ ª v maten Jfraeliten/.dte fuuwelafgudell

ª \ Í

Lª.: l Ñ

-

narenwaten als dee]

ltzghierighen.

ſtuatgierighenunderd

elu‘unigenzmnar

_

Shade inzhne beluften lob ohenbaarlhc 1 , ege' hzakenendeloochenden/als Tal q ghp

v

º¡ \."Ml

denmccvalderliinderen.

L,… ¿Mus,

A

K 3²0v

l

.

_

N"

Q

ª“

*xx-ex.. '. _ fghnluydendanfchoonnorh demini?” “ “jj" renſi

‘ '‘

*_

eren

'deli/boot maregel‘uunige/eñ‘du

in."

dues ghehouden wiltwefkut ?f1 mp

_hoe hem'ch duuz ie “ 'a s ?Alz ?ff daae ªdïſchºlfgflgªïçmllduuz

. Pªrª duden, _ Ñ

hat.. Hier \

ſ


El…?

¡ÏÑ’Ï’fÉÏÏÍ-,F

ª-ſilê.,\3x²:~-

l

*.

Ñ

"-w,

"f-Hiercumd ;deber ventana:: ſtruprleele z 57.' brinde unvulmaa‘cre geluonrghe/um v daar hp

-

re ghelhcken: maar mi het ghene nb ghefepr is

wuuaaczuyeniouudºloºmum/ als ein-v felt’ bmwwmrhpenzhnre gheihcnen, member.. ,cºª-ªi :rm-

"Y

…>

2

' mercktnerghma*.Borghpvfelf msmederfpzjeerhçphpfegc darter on- ª F s * bowaacteghelooutghezhnihoemoechdpdan _ ?Meinten darte!: vo ,maacte geloouigen zh’n-l …. machmeii unvulmaacrhepdr reheneII/daar

Mvulmaarkthepc is e Immers d’íilpuſtel Jacob ² Incubus tui-chi; wtdincnelhck dat era- zz ham-gelooue wien wercken volcomen is ge‘

' *"

woxden.- foo moet dan oock fnlcktbolmaacltt

elooue in defen leuen (hier na en falmen niet , , {maarfMi)-mefenendeGudesghe-_ ’ , . _ -volanlc-onderhondm. i , {"5" '--ïs *Jªi-¿IM, i --e- 7 '

l

I

* De_ fraeliren fegdphingenísaalaan/uiet "ª" ' lï’e‘” eugarendancñl maarmoedcwillichlhclt 3”" I:e ' enOodes wtghedzucte wooedt etc. Alfoo

hangt( ghp delugh n _ban ‘defe uwe opinie aan v _nc althdt moecen fondighen /ende dicregeic

_ .odeswtghedxnckcewooedt/makendealfa* '

mede-vande euweopinie uwenLöaal. _

\

.

1

’ f

JJ.

** .

Ñ ,. DeiWatk-gheloouighe) fegdp duen boete. 3 zo: dais maar! fi' doende warevoete die Oodt ªms…,

nemen/..dar tsfp latmÑaf .van i’quade ende Kraus. duenjihoede/Ñendezhn Grade?, ehooxiaam -~ meti-ir' aclaren in de’feuleneú… ir laoehenr

gremogiielace- ce zen. Waren lieber-*veele .

-z

‘H tm

"Wem


f

gheen wil om hier foo ware boece ce doenxende - -

en doecfederhaluen oock niec/ wanc ghp zhc gheen fwacke gheloouighen /maar ongheloo uighen . hier mede houdenle eens poox al be ancwooxc a' cgene ghp vooxxcs fulcdp bxengen vande fwacke ,gheloouighem wanc fulcx den

ongheloouighcn ende wederfpxekers vanden wooxde Oodes in zhne belofcen niec alcoos aan en gaac. . .F

U7: Ö 1.

Z J*

D dunclec dac ick v ongheltjck d-oe/ inc ghe lhcken bpden afgodifchen Jfraelicen . dae 1s doch foo . wanc ick daac bp niec in ghelhcke

fwack-geloouigen off kcuderen Oodes / daar voox ghp v tonrechc achc/maar rechce weder [pxekers vanden wooxde Oodesx cwelck ghp

bihcc ce wefen. dic waren de afgodifche. Jfrae 11cm mec/ dus 'kel ick v ce hooghe/als ick v bp

henlupden gelhcße/ doende hen-iupden/xuec v! hier inne onghelhck. -Z4.

-zäx,

-

Hier bekendp .dac de gheloouigen (ja fulcke als ghplupden hier blhcc ce wefen) noch alchc m eenigher whfen moecen hincken . wanneer gadp. dan rechc openemmermeerin defen [ene.

Niec fee.: lofinck en eerdp hier derziele Me. dechnmeefierJefnm Chzifium . wanc wc dic v fegghenvolchc/ dac Adam off elcli hem [elf [o hmckende heefc moghen maken /dac Chef fius ghecomen zhnde om ons mec zhn dierva

Aka-FIG re bloedx ce ghenefen( daar aan zhn wclle pm. -

1nersvlhcc/ende dac niercen haluen/neaar dac

'Ilanz- 6. de genefene hinckec als een hpece [al fpxingen) fulcx in ncemande en heefc vermoghen ce dom: dac heec Eheim almoghenchepc loochenaen c en *

w

d

am


'dam off den menfche meermachcs ce genen om hinckende/ dan Chxifio om rechcgaande ce maßen.

_

Cheifin-“pdcvan [ich lelue / ifi dacv defo- zzz, ne vep mam/fo "pop waarlick vep x ghplupde 74,333.; fegc/ al maaclec ons de [one vep/ foo lleppc ons

noch al cleuen deur na de leeren. O ware ven hepc. fo ileppen in Poxcugaal (daaricles ghe"cen hebbe) de archfie klauen heur becen cea/on'

. .

[p dxaghenfe aanc been. Maar noch al wac " grouers kalc v grooce Caluhn cegenPiggium de libero arb. lib.h. pag. 6;. daar fepdc hp cler x*

yaulue inc belZ-brjxuen raneie (Lace (icc bcz-li31ern , becen-cbc äac f7 nackce-js!: .Wac-cim onäoc o!: banclcn cler (*one-len , .in clieo clcelo, äaac (*7 noch niec Ibanez-cc :jjn (look clen Zech (Jo-cler. Neemc nv dac pemandc aan chien leecens aan

.x

.

een blocle ghebonden gheweefi zhnde vanden

neghen verlofi zp/ maar noch vafi is aande chiende becen: machmen defen man oock feg-

.

gen los offvxp ee welenefiec hoe eerc ghp Che(

[cum mec v valfchevepmakmghe. - -e_ Ju v onmoghelick rafch ce loopen off rechc x64, ce gaan ouermics v aangheboeen quaachepcc hoe iii v moghelhck fonde ce maleen off v ce

wxoeghen/ ouer cgeen dac bupcen v coedoen ei*: fchuldein v is x ende om niec ce doen dac vhn moghelhck is. men veaghe een gheboxen creu pel / ofc hem moghelhcle 1s om zhn [lim ende

.~.

langfaam gaan/ fich felfmec .ernfi ce wxoegen endeals otfhp daar aan fondichde/ ce befchul- . dighen: wac gheldec hplal neen fegghen . foo houde ghplupde v dic hincleen ende crage loo pen aangheboxen ce wenn; [o houde ghpcvoox H v v on


dat ghp felue niet en verſtaat wat ghp fpieectel raw-.1.7 noch wat ghp bewhft.

z7z.

,

Want ghp niet en merrlrt dat Wlpoflel dat eien-vanden af ode offer niet en verbiedt / als

oft inc [ich fel funde ware z maar alleen um d'argherniffe van andere [wachen. want ift in

LEM. to. fiel) elffunde: hue mucht fulrx (alli funder ar 27. 28. 29 gherniffe ge.“chiede) Paulo ufr pemanden vip 3º mefenz’ Nochtans mal-tet aulus daar openi lh'ck vzpzmaar ghpmaac ter funde af. funder

ghplnpden alfoo vandeníllpufteluuch mel een ?Liverrhn willen maken als off hp geen funde

en maackre van cgeen (naar b glofenlfonde is. Ñ

374.

Dir fnldp nier derte bekent ſtaan nuchtans vulchc dit nootlh'ck wc defe nmevalfche opinie

van darmen niet ieghen den Ceremonien en mach fondigen/ fonder teghenhec beteeckende

ding re fundighen . fu belieiidt nb de valfchepr defer nmer opinien: d'unmhfhepr vanv di [pn

teren int wederfpxeleen van v felnezeudev vip moedelh'c mifbiuycke vande godclhcke fchxif

ture/ want ghp mp hier felfcfmaar: inde hani: gheeft om v ce llaan.

-

Ohr enleefr nerghens fegdp/dar Paulus z 3750 den geloouigen alfo ouerhaalt om hate fmac- ‘

hepdt wille . dat is alfoo.maar Chiiſtns haalr 1

"ª" 18*" den gheuen die anderen argerniffe gauen/ wel te deghen ouer/daar hp fepdr/ dat die een ban den minſten die in hem geloonen/ arghert/ be rer maar met een molenfteen int diep der zee verfonckente worden. ban fudanighelnpden handelt d’ílpuftel/ ende niet banden ghelooni ghen die daar weten dat hem alle dinghen (eñ daar under ooch fulclt eten vanden a*'goden

;fºi-¡º offerhande ) mel gheooeloft is/ ende daar lªp \

me e


mede/ dac alle dinghen niec en fkichcen/ende :ZE-ea mccfdien (fo d-Wpofiel hier oock fex-.dcz vanden afgoden offerhande lacence ccen/mec o1‘n haar felfs confccenue / maar om eens anders con fciencie . daar fcedp noch mhn feggen van dac men regen de Ceremonie mach fondighen fon der ceghen hec beceecleende dmg ce fondighem* warachcich enden Ceremoniale opinie daar

ceghen fpxeleende onwarachcich. ., -

.

Ende hier mede blhcc oocic hec xhßCe-Ycccel

ban c-voqzfz mhn boecxleen ghenaameW auc! 376K warachcich/ ende defe uwe Calumme daar ce ghen een rechce *Calumnie ce wefen. Eudebo nen dien noch dac ghp mec uwe gheloouiaeic i ick mepn diev leer in auc!! gveloouen) niet en zur gelomughem veel minder [anderen Endes/maar ongheloouighen. 347 5c Al. .diedaar wederfpeekere zhc vaude belofim Ende-Zi dafs verdevan diece gelooum. I74-

.

Dac ghp v felf wedecfpxeexiec. 378. 372.374. * Dac gup al cJleuen doox blgfc hcnckeicd e. 362. Die lcbemmzeerc. 364.

Die daa: lem fodanige faken/ dac daar wc noodclhck moe .cen volghen laflermgen Gode- 3F4. ende Chxiflaxzämzäz.

En hier mede defe uwe eerfie Calumnie/ niec de mhne/ maar den uwen/ bewefen zhnde /coz me ick nv coccen cweeden.

Opce tweede berikpinghe ( daar atc . ghp Calumme maackc) beueficginghe. DE waarhepc bp mp van fodanighen ange ioouighen (niec geloomgh en veele minder kinderen Oodes)in dac mhn xche. Caxiccel

aangefeyc/dwelcke ghplupdödaancräc lFde a m

Z7))


/

(alumnie noemc/ was/damic fepde/ dathec

L

lochenen vandenaflaac Cheicci van fondigen/

den menfchen aanvoerdc coc cwee Beeren ee dienen. " " . . :. Mhn bewhiinghe was defe: heerfchappen

.L783

i3/ daar pemandc mec machc fo ghebiedc maß ,een .ander/ dac defe cen beuele vanzhnenhe 7 re/ moec lacen/ cgheen hp gaarne dom/ ende

.moec doen cghene hp .gaareie- lacen fonds e ende dic omdes welle dac die daar heerfchapc

C.

.Lee-ck en .nachcich is/ maar dee daar woxdc

veheerdc ofdfendc/fwacle endecrancn is; 7,; .q

Z787. .

Daarbp had-ick bewefen wc Caluxjusglo [topf x6. verfecvanc &Capimoccen Rome.) murdiens wooxxden icle hier nv [elfwil fiellen/

ber incl( Cbcjfilcceäe Flock :Ici- ("on-Leggi qnaljjck ouer een came-i , ..Lao einem-catkrä a connenf: cngiacfreen-menfcb-bcz-clocofkska fouäc moYl-:tiäragbcn 4 wancjfcäacbh *(W l Z136i', e00. cxzbcuenhrrzx 0113 onclec clocxenlf.. baacljcFc (Jec (oncjen. dac fchehfc Taler-hn.» ** . z 80. e .Hier bp: hadde ick gheboechhc ons Herren ..ana-e *wvdidmxdac niemandtcweeP-:eren en .nach -vcenen . nrcfepcdr felue Cabahn mrde wcdxux. jeelhcle (Iczmcocnc. l, . loä. z. 941er (le reeclccZc

[macce-fielen in 011e i8 begonnen. , clacclie :cli fgnien rääen onäen menfixbe noch in aci-abkü ucn. coct-xc clooxlc-xoe (117 meenclc (L9 (Looki; cler

Iiebaame.) kqaclicn bec clan all?: je, clac .je xxx-ez

(Lccgbaboacce jn one nocb niec en i8 rolxomcn .noch rolcnsaökfdo en benq-cn: one oracle* nic:

'imcje cijenlkbaacbeziäc rlcxQocLe-,e-i, (Hernals

h!, :, z;

.

*

mace:


.l

F

,

*AKW

blijc-Lxec .isc im iii-Scanner.. en*

.:-,,

MWH.*Sfjnz .cyfäe lcinclecen 603er rn hebben* .

*nocli könne; ,ja [7 (öncljglien nocli alle-enge. - .Eaiuhns oo den. noch- fondigeiif - *. . :in ,dien CaiuhnjYepcWx-ie 4]* | 7

,

tex-v hierw

upceii gheweefi bp. z Z 1*.

.

-.- “ -. *- i .- eueii onder de dienfivaarhepdc der

,c endehp hier [epc dac hec niec enmach Zhn. ofdeleindereii Qodes en fondighen nach

l

.alle dagY-ec dac dieLeere Caliiini den aflaac fan genl ochenende/deninenfchenaan

l

lzperc coc cweeLeeren ce dienen. * *

F

t

.

ershp fepc hier naafi vone wcdxucke 332:) .cdie wederghebooxce als noch onvol . wefende ons oocli niecdan nabe ma Kmbehdcvander [oiideiidienfivaarhepczdac *

-neies

, dee( des-menfcheii blhfc dan pm

e. .

rien-ieh onder die dienilibaaijxhepc de? r

l x

. . i. „

danYefeiiM-*u"twee eerendien * ,*

en o

WWWFÖWÜW? WWW?? 38i) i

k

l

Nici!: * , -

Dag;

l

l

l

l

ac- [alc .

7 iim. f, > l -hijsam*uzxdaar-[aidp-vnidendicce. in clan in * BWe-l-lezilixiieu nocli (lecnen nijeiiiaäien-äea Va-,Mkk ß- neFcl-i glielaienqeocclenin naar na *cnjiöi vie-Welpen (D33211 ,Uncle meeifölien io sea-Ricke äönacnyce alleen nocli macbcicb "lx-Säcke bSecfcbepte i3 az iii-jjlieycjc nacli: WE &lkßlieönoccr-iioeb-niecäan half.: *Wac (Klein liLt-Zc,LL-eigrbdocw .I63 ?lei-fetce (Joel-i anciece eer liüäajiifvucÜuQ-wje? m * - *i' 7 *

J

..*x.


~

5 3;‘

/

Waal: [epdt hp dat de heplighen noch hauen

’ zijn na t'deel der natupxen/ daar inne [p noch -

ghelaten maiden / daar afhp [epdr dat tor in der doot coe noch eenige reliquie in hem moe ren ouerblhnen (fiet bouen 380 ) ende daar [ept

hp dat Nude inederghevoozte de bei-bein: noch niet en is dan half: [oo moeten pmmers defe flauen off dienaren der fonden na t'blhuende

deel der naturen ofte na deen helfte de[onde noch dienen? is dit [oo ende dienen [p niet de; '

v -,

*

halne vxphepdt Gode: war machmen hier an- Í ders wtmaken dan twee heeren ce dienen-'des niet ieghenftaande beflnpc ghpiupden aifrap

[tens (pam-,0) openbaar te zhn/ hoe pdei ende

vungegtunt daar zp / defe mhne ware berifpin ghe/bpv Calnmniegheheeten. ,

’3‘ s F.

,

V lupden onevieeclet hier (als dooilliaans)

underſchepdt . dele is groot tuffchen *"terciie ‘

¡Lªm, mannen die den quaden nv al ª verwonnen 2.5?.

hebbende/ nn vande [one vip ghemaackt zh'n

d ªªn-8 de/waariicie k vip zhn / c dienaren ghewoxden

?No-W. zhn der rechtuaardichept/_fo dat gelhc [p eerfk :8 vip waren vande gherechtichept/die fp niet en l ªgªr-má dienden noch en dede/ nv d mp zh'n vande lun

Zh JW* de/ die [p niet en dienen noch niet en doen/ ia 3.9,

inet ene mogheii fondighen.

3 3 5,

Item/ruffchen ieinderen Godes/die nv van

. ¡99M, goeden awiile zhnde om alle ongherechtichept :iz _ ende londecelaten/gsinapentzhn mette bina

?xxl-FZ? penen des lichtsÑmerre º wapenen Godes /ia n,

ª

' ‘metten finne Chilli( / omme vooxts afce lacrª

van [ondighen ende den wille Godes telenenl

"j-²19m* de d reſte van onſen th'dt inden vleeſche. 38

.

~

,

Gndetuifchen den 'ungheloouigen dienaren

7* ende llenen der funden/die noch vipzpn vagiñde e k


ª gerechticheyt/die funde b doende der funden ªlzª-64

dienaren zh n/ende die anderen vzh'heydc belo- ?BW-8' nende/ felne dienaren zh'n der derderfmffen.

'

want elcb (fept d-Alpuſtems c dienaar des ghe- MLS-c2. nen/daar afhp is ouerwonnen. . 19* ſ_ So datdeerſtedzp ende de funde gheſtuznen 88

zhn’de/enmughen daar inne niet meer leuen:de 3

*~

tweede ftrhden met Oode in Chziſtu tegen de

funde/ en mugen daar under niec blhuê/ maar hallen ende ſtaan weder oy/ tot dat fp hebben unerwunnen z maar de derdezhn inde dalfche ªdzede der dalfche Monheim / om welche te aJcre.6. verſtuuzen Chxifius het b fwaart fendt /fo dat ¡114/1841

fp mettec helle ende doodc vetbondt hebben zfªª'ªº gemaact l endemi-tfdien niet en ftrh'den/maar r Jlfaaòaç ;n dedalfche vxede/dieChxiftus meten beengt/-c teten.

Die zh'ndie dienaren ende eygen-llauen der 3-3

funden. defe zijnongheloouich/ende en hebben gheen warachtich upfet/ deel minder wille/ om Godes wille te doen int laten van al dat

9* -

quaadtis . want fp hundent metd lnpden on

mogelhcle i fo bebendy oot felue in dit v hoert ken (Pagan.) mijn egghenwaartezhn dat niemandt wille mac hebbe om te duen tgeen hp waant of weet onmoghelh'clt te zhn om te duen.infgelh'cx dat ghplnpden boot onmoghe \th houde/dat eenich menfche hier ter werelt Oods gheboden naar zhnenwille/ dafs vul

Fumelhcn/fuu hp dat ghebiedt/funde ghehoox amm.

ª

q

Sou leeſtmen dat het ongheloonighebolcle z 9 o.

Jfrael/ fiende op heut fwacleheyt ende niet o Oodes ghettonheyt ende Almoghentheyc ( o

ghylnyden dooxgaans mede der met ending¡-1


,

k…

dentreci'ie intbeloofdelant/maar weder naar Egpprenwildeii keeren/ ende Jufne met Ca_ Manu. ieb de inwinninghe bant landt geioouende m

moghelh'ch met Godes hulpe/houdende/ wii den ſteem' en /fu dar fp‘duupt hunden varian;

mogheih“ / dat niet en wildenbeitaan/daarn fp daar oocii bupren b[euen ende inde woefih ne moeften ber'gaan. y - ~ _ ¿ª²- ~ Sudanighe ungheluunige lnpden /dieuuch 29’* nopteenwarachtichopferghemaaciet hebben » um Oodena zh'nen wille ghehooxfaam te zhn/ ende noch niet ban goedewiiie zhn/ daa!: boot ghplnpden mer defe uwe [eere v felne duetkem nen/ghelhclieiclt bpden hupchelaars ende hp- ‘ pucrpten/ ende gheenffms de ghebzekelh'rke kinderen Oudes l dieteghen de fonde ſtrgdm. 41 .-

-

..

H

'INN

Want mp (fegdp daar na) en beitennenaiieti

395»

dat de fondemet macht ghebiedr ouer. den _ge toouighen etc. dat en bekenneicle medemett maar wei ouer fnlciie ongheioouigen die Oo des beloften niet en geioone'n maar onentlicie de feine wederfpxeken / als ofhp ghebenedhdt 'dieiiiec en wiide/ of niet_ en mochte boibxenge. 1 Hier up (v feifberghetende) beliendp dar de

fonde/banweghen haar ouerblh'nende "wacke ‘hept/ bedwingthet goede relatenendetqnade 'te dot/maar daar hp untltendp dar fnlrx huer

fchappenzp z ende verifpr mp/ als oficie meer

gr".-

int tweede deei ban mhne bewhfinge verhaal de/ dan int eerſte deei . hier duuldp/ want eien berftaat [icht dat die heerfchapt die een ander dining: om te duen ende laten dar hem gelieft. ghemecht viphepr is macht um duen ende la

ren datmenmet redene wiidoen oflatenx-fo in dan ª


dan dienfibaarhept/daarme door een anders dwang niet en mach duen of laren darme wil.

is dit dienſtbaarhepr/ war mach t-ander doch anders zhn dan heerfchappiee ife eerfe heer fchaeppen/wat lſt laatlie doch anders dan die nen die _dan de funde dienen ende daar bp de gherechcichepdtooek dieiien/ diedienen twee heeren / ofghp moee vandefonde ende gerech

cichepe een [eine heere malerei.

~ _Jn de fonde ooc [wach ende maar eenouer 3942 blhffeli hoe maehmens geloonen/dae de fwae

ke fonde den [kercleeiimannenbedwingen [oii- WWW dee' ofmach nv der fonde [wachepe der deuch- 14 den ſterckhepdrvedwing ,ie-1e wat bale doeh lichter te verwinnen dan waekhepdtehet lon de noch wat beter lupden dat ghp de fonde

mar ’it

maaeiete . [tet of ghpnnerekt wat

ghp 'es * »Ile ooch dwang (fu hp lelſlegt) lo is lp lu zer( danich datmenfe mac of niet mach weder [laan. maehmenfewederftaan/ lo machmenſe laten ende mitfdien ban t'fondighen aiiateii ende hieriniievoleomelhck Godts gheboden

onderhouden. Maar is de dinang bander fonden [warb ;"62 hepdt [oo cracheich (lier doch wat ghplupden , ch K_jfr l datmenfe niet en mach mederliaan: w ' [al [ich daar oner weoeghen conneni wien [uldp dan connen vioedcmaleen dat de[e uwe

leere niet en is der ;Lilierihnenhrondtfeſt:l ierbehelpe ghp v al weder met een onghe lh'clee gelijcleeniffe van een belege [lade die hare

, bpäe noch wederieaat. wär die mach gee ſtadr ï willen/ee were wederſtaan/ die iii'etmogelhcie .-

I n

en ghe

597;


en gheluuft datmen den dpandtfunde weder_ ftaan.dar ftadp felfmp rue Pag. 47.wat diene

nv defe ghelh'rkentffe cet feinen-'ick lyiekeban ongheloonighen( als ghy v in defen beeoont) maar ghy fyxeecnt hier nv van gheloouighen. gheloouighen fegge ick/die gheloouen datmen 1 , den dpandt mach wederftaan. ' '5 9 s. _Totten gheloouigen / niet rutten ongheloo uighenia wedxefpxeleers vanden wooede ende nºm,, deluften Oodes/ als ghylnydenv :donde/fept

24

Onde; ende niemant en fal v mogen- weder

?AW/'- ſtaan/ tot dat ghyfe dernielt. totten ghelooui

²3,9,

ghen/ ntet cut v luyden/ feydt Onde: niemant

r jam-7. en fal dy- moghen b wederfcaan alle de daghen

?fªjª-²3g di 'ns lenens.tutren geluunigen fept Incubus/ cwederftaat den duyuel eñ hp ſaldan v blie

qarauss den. ende meteen geloouigen ¡e Oodc. felf/ wie :el-1.47. z- mach d eeghen henr zh’n."

'ª‘

Mach de gheen die d’ífllmarhti'ghe Ende mandt en niach-zhn)defwacke fondecfo noein- l

Z ? 3-* uner zh'nre zh'den heeft (tegen denwelcken nie* »

dpfe felne) nierwederſtaan/fuu datOodes by ſtane niet en can makenj dar duo; den weder [cant eeghen de funde en dnpuel/ defe ban ons dlieden eñ ons niet en ouetwinnen/noch doen

fand-gen /fu defe uwe leere hundt :wie fal niet' mueren hunden dat de fwacbe funde Ãerrker is dan d-Wlmoghende Oodte' dit houde d leertev in ende die leerdy met d unmugelhckhepe van

Oode in defen lenen gantfchelh'cle te ghehuuz famen/inr laten vane arcade.

399.

Men leefk inden Euangelio dat de Heere

mar.9.28. Eheim-s gheveden werde van twee blinden. - Als nv de Deerehenlnpde dzaachde of fp oocle

gheloofden dat hye henlnyden mochte doen/

, x

_

fepden


"—-NJ—-w

--v-N—

a

'

fepden fp/ju wp Heere / fo h eeft de Heere henre oogen rabendeghefept :v ghefchiede na v ghe ioone/ ende heureooghen zh'n gheopenr. daar - bp due oocii opentlhclien bleeck dat de blin - de warachtelhck geiooft haddE/dat Chxiflus , "niir vermochte te doen.

_

Maar ofghyluyde biddendeOodena input 4º.; van nwen Catechifmo Write. l 27.en lepdt uns niet in verfoeckinghe / maar vecloii ons van den boofen etc.op dat wy in defen geelielh'cleen firhdt niet onder leggen/maar althdt fiercleen wederfiandt duen/notre vanden Deere huuede:

b ghefchiedena v gheloone: meyndy oock dar ghz: altg'dc fiercleen wederfiandt doen/ nem- '

*mermeer verwonnen worden ende tot gheen der tune fundigenfundta’ dais _verde van daar. want ghplnpden engelooft mer dat fnltr hier mach ghefchieden. alfoo funde b hefchieden na uwen ghelooue . dat is ghpen ondr v bed.

.niet berechnen/want ghy gheloofr het berech ghen niet moghelh'ck . fo en bidrghp fulcx nier i'nden ghelooue / ende en vercrhgher daarom

ooch inet.

,

_

'

~ _Ñ

Ohi- fegt dar de B. fchxift nerghens en fept/ 4 . i, dat d'onvolmaacr'e geloonighen dienftlinech

ten derfonde zhn.dar fegge ich mede nergensl maar fegge fnlcx merre D. ftheift vande onge ioonigen/pmniers vandewederfpxeleers van

den wooede ende beloften Oodes /fooicle hier dooegaans hebbe bewefen/ dar-Campus ende

uwe kinderenzhnmaar font niet nierten ghe ioouigen/die (ofheur noch-almacht onrveeecr na wiile)nv al van goeden wille zhnoin Onde na zh'nenwille'/ dats voleomelhck /hier in de e oo‘ſamen.isdefe wille byv ſen leuence ghv I ih lnydcie

.


../

.

lupden-"Neenx wanc ghp bekendc dac niemanc wille mach hebbe oince doen cgeen hp waanc of weec onmogheihck ce zhn om doen x hoiidc

ghp dic mogbelhck e' gheenifins/ wanc ghp dic wederfpxeeckcm dicn heele boecrken . *. [oo en moechdp dan niec [eggen dachxeaulun [Vienen de vander gheloouigen firhden enwederfiaau der fonden/oocb van haar vauen ende [neuvo len/ van v lupden meccen nwen [pxeeckc/ voox dac ghpbewefen [uic hebben dac ciiflchen ghe loonighen ende ongheloouighen gheen ander

„, [chepdc mec allen en is. . 40 i. Daar na boerdp Paiili wooxden inne c Jil-t [herbe menfchelick-er whfe omdie [waciihepdc cimes vleefchs wille/oocäeecrifeggm. Wec.» van wien pemanc oiierwonne is diensknechc is hp ghewoxdemendemaackc hier [elßonder [chepdi cuffc-hen dienaren der [enden en [wae ke geloouigmDics oock mon berfianc. de ge ßläoeae loouigenlacen defonden niec aheerfchappen.

c ?NZZ- v wederfiaanden dupuel/ ende c verwinnen de 3.13. ' quadenhier in de[en lenen . maar dic en doen dongheioouighen niec . wanc [p hondens on. moghelhck ende hebben der haluen oock geen. wii om [um: ce doen (als ghp ooc niec en hebc) 7 ende zhn daarom dienaren der [enden. 4 03 ,

Mach een quade boom ooclegoede vxuchhcö

- dxaghenc' mach de wiile goedcznn/ dieanders wil dan Oodc wil sghplupdenwilc hier maar beginnen Oode ce dienen/ ghp wilc hem maar a cen haluen ende niec gheheeihcn in de[en lenen dienen ,hier [egdp [elf dac Oodc niec mede ce veeden ibkfoo is dit dan een [ondighe en qiiade wille . wac goede vxnchcen moghcn doch wc

.defequade boom vooxc comme . .

W ic


x

:Diczhn pmmers ongheloouighen die foda +04) nighen haliien opfer hebben ende vooxnemen

.om Gode maarmec haluer herren ce dienen.

j

?In dac niec hinckende ende befmeccehercen-F

. ieue wac mach daar doch repnswc vooxcco

meiie' is dac niec willen Gode ende den Baal uwer fonden en fwackhepden bepde ce dienen/

wackfalc *dan wefe-n e of fal nv Godc mec hei:

.heeixlcuehÖrc ende halue gehooxfaamhepc ce vee l zb * . .Hier coe fegdp felfneen (pag.9 ) hier coe fepc v Caluhn bock neen mec defewooxxden (Com .mennMacaa 7.4) [7 abniacen (icli alli-„clie ciaac

40i)

Macerie *ciac 'Jo-Ic 'ecnocgbcn ka] wecce helfc :baut bercemnäe nocli (Commenc. l acob. 2.10)

lifiiänälacob) eo bei] ancleca niec (öZgcc-,äm ?an (F-Wrniec cen halben Zbacijenc bei] Meier. . l

,Hüjexmacbc dä een geloouigeofdienaar Gods Marcini woxden/ die noch geenwille en heefc ,Godc na zhn wille hier ce dienen?

1 Z

x :Nadienghp nv felfbelemdc dacghp-conmo 406.' Zhhelhckhoudc Gode na zhnenwillewacs mec vone een deel maar gheheelhcle ende volcome l

x l

,lhcle/ fo ghiffc felfverciaarc) hier in defen leuen ce dienen o ce gehooxfaine/ fo dit v wederfplee leenvan fulcx mec bxengc:nadien mede ghp elf defeeudc dat niemandc wille mach hebben .om

'

ce doen cgene hp waanc ofce weec onmogelZcle ce zhnom ce doen (pag.47) .Doo belliipte ic, al wederwc v lupder epghen wooxden / dac inb

lupden noch geen wille mach wefen om Gode l

na zijn wil inec gheheelder (maar alleen niec haluer) herren endeniec in alle (maar alleen in een deel) zhnre gheboden ce dienen: op dac ghp * *J iih noch

K.


noch eens foudec onderfoecken of ghplupden 31bec.2.i8 [elf niec en zhc die Leeraren die in dolinghen fineciien/ die anderenbxhhepdc belouen ende

[elf klauen zhn der verderueniffen/ende die die naren zhn (vande fonde) daar van [p ouer iqonnen zhn. 44

497.

Indien Cooxnherc wil [eggheiufegdplban de onvolmaacce ?heloouighen daife bnechcm der fonden zhn x o moet hp mec eenen oncken nen dac[e liinderen Oodcs Zijn endedac heur

[alichepc coecomc . daar wt bellupc ghp (alofp v maniere) dac die gheloouighen foo langhe p noch wc [wachepc fondigen niec iegenfiaande dacfe ceghen de fonde firhden/vandeliincfchap Gods ende [alichepc wc gheflocen woxden. Indien ,ghp wilc [egghen/ dac alle onvol x08, maacce gheloouighen wc Oodeherboxen zijn:

-

[oo moec ghpwechnememfoo ghplupden oocle -

doec) den groocen onderfchepc die daar is iii-[ fchen een [wacle gheloouighe ende cuffchen een herboxen kindc Oodes: maar dan moec ghp oock wechnemen ende verwoxpen de wooxden

usb-LW* Oodes/ Dac de ghene die coc Qodc wil gaan gheloonen moec dac Oodc is : en die wooxden

Joexnmie des Ouangelifk / dae Oodc den ghenen die Chxifium aannamen machc gaf om kinderen Oods ce woxden / cewecen die in -zhnen name gheloofden.

409.

Wanc men moecbelienne dac voox dic gaan cocOodewaarcs en voox‘ dit aannemeelheifiiy [ulcbe geloouige noch niec hecboxen en waren noch bindecen Gods/ maar dac zhc daar doox

nochfoudenwoxde. is dan fgelooueinden ge loouige voox de wedergeboite; wie mach ghe -

.

l

iooueii


\

lou‘nen'dat het 'geiooiie ende debiera-genuin ie/ de welche deerfie fondec dandec mach zhn/ een felne ding funde weſene’fiet daar v brſchep denhepdt.

Al iſt dan dat degeioouigetege de funde [ieh de;wat gaat v dat aan-i v lupde die ongeiooui ge blhet te wefen/die noch geen wil en hebe m niet Gode (na wiens wille ghp niet en ile hem dienen) eeghen de [endete ſtrh’deni’ want ghp gheloouee (niet iegenſtaandezh’n belofreii van gantle verwinninge in delen ienö)ntee mo ghelhek.mepndp dan dat de ongeloouige wee

41°;

relhck of mee Gode regen de fonde ſtrh‘dene’ S.

Ende op fnlcke nwjſttopen ftntten onder ftut-ghpdefen Liberthnfchen ghebon/ bellup

We 41:.

tende dat Cooxnhert gheen eerlheic gheuoelen en heefc vande onvolmaacte ,gheloouighen/ vooets dar Eouznherc defchzift gualh'ele ver [taande / de fwacii-geloouigen voor dienaren

der fonden houdt / en ten laacſten/ dat Cooxn here v leere vande unvulmaaclechepdt val [chelh'eie befchnldieht daar in dat [p fonde aan

voeren tot twee [heeren te dienen . fiet dat is n fchoun bellnpt op defe uwe gedichte ealumnie. Ñ Dover nb wat Cooenhert wc het gheen hier 41². voor is ghefepdthierteghenbeflupt/[oo valie then/dae ghp'tlancfaam [uit ontflnpten.te we ten dat Cooenherralveei eerlheker gheuoeieii heeft (dan ghplupden ) vande [wach-gheloo

uighen ende kinderen Godes/ als hondende dat lp met Emanuel inden ghelooue van hier in de[en leuen ldaar de ſtrhdt is/ ende niet hier

na daarmen niet en fal lithdeii) de funde fnlleii bulcumelhcli onerwinneI derhalne met rechte i

. .-

J v

ernfe


~ ernſt weitelth eeghen defunde [trüben/en ten laatſten meteen falichmaner Jefusbolcome.

lh'cle onerwinnen : daar tege ghplnpden ganes unbefrhepden Zita-381.386. 387. 388. 409. [oo

fchandelhclien ghenuelen vandegheloonighe ende kinderen Oodes hebt/ dat fyOodts be. lofcen niet en geluunen maar wederfpzehenin

heure hereen/ 39 I . welche leelirheye hpCuuzn- ª here alleen den ongeloauigen/henrhlaats/ en. de hppurrh’ten toefchihft/ Ice beªnpt Caden

here noch dat defe Caluiiiiaanfrhe leere (maar mer ghp eens zac in dit ftucli) mede beengc Dat de fwailie funde de '['teccliede'uihde onetwindt. 394., Dat de-fwarlie funde flereker es dan d'ülmoghende Ende. 8.

D?? defe uwe leere de geoniveft isvandeIlibecihnfche god loofiche t. 396

_

,

v

*Ende daríª aanooeri (twech hieti'ghefchille was) eoiiwe. herren iedienen. 384.393.404..

*Opec derde beriſpínge ( die ghylnyä den CalumnierendeCalnmnie neemt) beneftiginghe. I

4130

Ne beerthienfie Capittelebane boectken ge- - » naamt Alflaat) heb icli gefept dat her looche nen danden waren aflaae van c’fundighen het

4x4.

guedeupfer wech neemt. Die hebbe irn daae bewefen aldusgaiemät 'mach opfetmalien noch wille hebben/ om pet te duen oftelaten / funder vooxgaande bera dinghe. niemande beraadt fich van tgeen hy wanne efweet onmoghelh'rle voor hem te zhn om duen oflateii. ghz-lnpden houwet dude on moghelhrk due eenich menfche hier terwetelt

Sedes 'i


Godes gheboden na zhncu wille/dac is volco melhck/ foo hp dac ghebiedc / [oude ghehoox [amen. fo mach [ich ooc niemanc berade ofhp

fulcx wil doen dan niec / [oo en mach dan ooclc niemandc opfer malieniioch wille hebben om Oodes gheboden na zhnen wille/ dac is vol

comelhck in defen leuen ce ghehooxfamemende daar wc befloocick dac niemandc van v allen fulcx onmoghelhcb houdende een goede opfer'

wille/ of warachcich vooxnemen moechc heb ben? cwelcfi icli houde ce wefen een opfec om die geboden Gods hier bolcomelhcii ce onder houdeii . laac ons. nd befienwac ghp hierher moechhc coc vernielinghevanc vooxfz mhnbe [liipc/ dac icli noch als vooxen moec houdm voox van ende opxechc. . c ' . *t* .

47.

.. „Ä Eerfi [egdp/ dac ghp mp coefiaac/ dac nie 4'). mandc wille en mach hebbe om cedoen cgeen X hp waanc ofweec onmogelhcli ce zhn (Pagnzä

47.) Daar na [lracx gheefdp mp oocii rechc in mhn fegghen i dac ghpliipden voox onmoghe

lhcb houdc/ dac eenich nienfche hier cer werele Oodes geboden naar zhnen wille/ dac is vol

comeihcli/[oo hp dac ghebiedc/foudeghehoox.

famen (Pag-U ) wac machmen hier wc doch anders beflupce F da dac [iilciie uwe leerewech

neemc hec oedeopfec ende wille/ om Oodes

K

gheboden *hier cer werelcna zhnen wille voi

comelhcii ce ghehooxfamen-.i Of is dac gheen goedc opfecof gheen goe de wille-l ofmach [onder [nick opfer ende wil 47C. le inden menfche eenich goede opfec of wille

alcoos wefene of wii Oodc mec haluer her cen inc deel ghehooxfaamc werden ende daar , me e


mede ghenoeghen e hier moet ghp (dock uwes ondancx) neen roe [egge:gemerct men dan mer däder helfte vantherte/de dupuei offonde wil

iende gehooifamenlwant dae mach niet ledieh zhn maar moer tot wat andersdan Godt is re dienen ghefinde zijn) epghentlheie twee [ieh dighe Herren funde willen dienen /_endeouer

bepde zhden hinebennnach in [odanighen ghe deelden herte uocli een goede opfer weien om Godt te dienen;l Wat antwooidt ghpiupden hier op-.idat het 3‘70

hats niet en flupe.waar mede bewh'ft ghp dit-v feggeni' met twee onbewhflhebe bewh'fredene. te weten deerfte dae ghpt boot onmoghelheb houdt/ om dat het nopt hefchiedt fonde zp'ii

ende niet ghef- ’,-› eden en al in pemande . inai ,

'reden gheefdp hier afe' want wp gheen peloſ ten noch erempei daarvan en hebben . ts dat

niet een treflh'che ceden—,l

vMi?.

Dele reden is opentlheit valfch ghebieeeiien hier vouz z 17. ende de articnlen daar aan vol ’ghende/ al waar iein vouz. ooghen ftelle een

merciielh'cli gheeai van ware D. Godes/die de Blemil: fudanige falten toe [chtht / dat fp in ne hebben volcomen onderhoudinge der ghe

boden Godes/ ende vaude welciie de D.feheift nerghens een eenighe fonde en fepdt / behal uen noch dandere daar vooi mede bp v be fchnldicht van eenige ghebieieen / daar ici¡ lie rooncheblie(zoi ende daar na) dat fulciee daar na afgelaten hebben van meer te fondigen/ eñ dat het niet en (lupe ce [egghen / Dauid heeft eens onetfpel bedienen/ daar we bihet dat hp daar _na niet afen liee va ouerfpei te bedih'uen. 4‘9»

¿net daar v [potlhciie reden van dele_ nine verfierde


x

ternerde onmoghelhckheyt/om dat het nupt. ghefchiedt is_ ende wy geen exempel daardan en hebben j. wat exempel hadde Abraham van

dae een undzuchrbare of oueriatighe denme gebaardt hadde? een/hielt hy't daarom von onmughelhckl a s ghplnpden defe faneduet

doch behalnen dae die d fegghen nd al open baarlhcli onwatachtlch is ghebleken/ fuu is hierdoue oock fputlhek ende fitndtfch betoont rezgn v reden van fnlex/ te weten/ wat niet en

is ghefchiedt / dae enmach niet ghefchieden/ fietarric. 271._ende daar na.

Wander uwebewhsredeniseen openbare '42:1 luuchentngedñdeH.fchziftnre/die vol is van ſodanighe bel‘ufren/ darwp hier Oodes ghe

bodenbolcomelhrli fullen onderhouden. hier ban zhnder hier voor eenighegheltelt/ daai: 'Leander oocle in mhn boecrken vandeWate Onderdanicheyi: dat hebdy ghelefen/daar ie en hebt ghy noch niet een wuuzdt derren Behnemhuemueehdp nd funder Calumnie- ,

ren met goeder confcientien de H. fcheift-_lo ghenſtraffen ende haar fuu unwarachrelhcle

..*

aanfeggen/darghp gheen belufrendande dul comme onderdanicheydt Oodes en heth

Of zhdp fuu unac Jefaam of fuu parrhdich/ 42X: dat ghy't lefende inet derſtaan en hebt/ fuu moechdyt noch eens lefen (eis maar een bla denen gruur) ende ghp fultdaar gheſtelt din den int langhe defe fpioleen (daar van icli hier

maar dehlaatfen aanwh'fe/omcoecheyts wil …Denken 30.6. Ezech. I I . i 9//3 6.2 7/ i .Chef. 5.2.2.13. Luc. 1.i7. Phillip-.13. :Behalnen de plaarfe ?buntem-71. hier voor gheftelr/behal nen duele groote meuithti andere ¡¡clon-;gg

“r


endenamenflüc detrefiückeveloften/banbm hooxdt ce woxden vand en Deere in onfen ghe beden/ daa: vanveele plaatfen aangheweien ' zhnint vooxghemelde 'mhn geichziftgenvan.

de Ware onderdanichept Oodesialme v iny den v als [eetaten diagende dan noch moecen

bewh'fen dai Oodcden zune Mex hier beioofti m., y

Of houdy nv niet ,meer dat* alle beioften

4²-²0

Oodes in Chiifioja zh'n ende amen_ e O ghe 2.Eoz.x.z. ioouige leetace . ofſoudp weivan die leecaten wefen die daa:: feggen. wanna de velofte zhn !ADEMA

dertoecomfiee

.

,

i -

, Ñ… -,

Maar ofmen met v al wilde dichten datiet 4²3* gheen beloften bands volcomen onderdanic

hepdt altoos en waren idaac inne veelciare beloftenv opentlhtii teghenfpxeiien) wat [al ditv vewhs dan doch doo; een gedaante heb benialdnfdanic J fait zhnTen is niet beloofci daacom en mac gt niet gheichieden . toondyv

hier niet onbedachce leeraren dee wet -3 weit gm) hier dock al wat ghp fegc endewaae me , de ghz: bewejſtê vooiwaac neen ghp. ~ _Want dan ſal ica veaghen watbelofte Da 4 ² 4 0 uid hadde dat hp den aOoliath foudevetwin ª l. \lies 0 17.37

nen É gheen altoos. wat belofte Elias hadde

!e Naht-g.

bank b vnpr wcen Denzel te doenvallem’gem

18.24_ e Som: :DJ:

alcoos.wat belofteJofne haddevandec fonne

te doen ſttlle "kann e’ gheen altooe/ ende (wie mach alſulcx empalme) wat belofte de aan d Manz) roecdecfe vanded zoome Theii'tiyhaddeigheen alcoos. mochten daatomme die .dingen niet 20-2!

ghefchieden-ija vxyelh'tk/"y zhn ghefchiedtiict niihoe cteflhcken ghplupden deſe uwe false ve

mUſt . ns niecoeloofc / oaacom en machcniet

ghefchieden.hebdpdanenciielvooxghenonzßi: x


bdnbedaehtiiepdt ofparth'dichepdt boot alle mans ooghen teſtellene’

\

-

Of hebdp bpmmers willen doen achten vuuz lupden die derLiberthne leere poocht te [intern- endete [ihnen e want oft fchuon ner ghens‘beluuft enwaar/ moechdp dan Dock loochenendat het ons benolen is hierin de[en

ZX??

leuen: Geldes gheboden volromeih'cii te on

derhoiiden/ja volmaact te wefenel gheenffins. want fir-[cr vindtmen door de gantfe [chxiftu re/ daar af icli een metclteltjck ghetalvoox oo ghen hebbe gheftelt in mçzn voo'efz* bdecriien

vaude-Ware onderdanichept/daac moechdp fe noch lefen wildp. - Glide [eher wildp feggen dat “het onsniee enis gheboden [oo fondighen wp niet/ inclu tenbantgeen uns niet enis gheboden te doen.

'x

4:2* ayª

die houdp dan mer de Liberthnen /die daar f [egahen/_dat et niet gheboden is bpden Heere z om datwpt duden duen/maar alleen om onfe [wackhept .te kennen ende op datwp ons nice en funden verhunaardighen. dies der Liber

ihnen perfeetiefoo lpelalle de_ uwe is. , ª , * Maar-.lieka dandat hetgheboden is/

ende dat-op datwpt funden duen: foobenende daewpein Godenermoghen/ of dat lupe niet envermoge inGode.-[egdp t'eerfte'hoe nie-erhe dp [eggen dar het onmogelhciiise [egdpt'laae ſte/huemoechdp v wxoeghen ofbefchuldigenr

um niette doen tgheenghp hunde onmoghe lth reviefenê‘in die iaatftezhdp'tdauooc eens

meteea Liberthnm e_ ende underlknicen vegªs nine gheleerde bewhfinghen haarlupder vai lendeftimmreinghe. x * *

Wi’

427;


** fi"

47.

*

„**

wi' houdens (fegdp) niec (impelhcb voor

...K onmoghelhcfi- Oodc volcomelhcli ce ghehoox famen: maar bekennen alleendac hec-in defe chdc onmoghelhck is. hec fchhnc weldnc ghp niecfimpelhck en handelc/mearlfeuer mec ar. gelifi de waarhepc wederfirhdx/dan dac ghpfe

fiinpelhck euwer [chem-acmen coc heplnwes naafien belhdßdie handelc metfimpeihck/ die 'ceuer heefc dac mec hem veele in, .zxm bekende dolinghe dolen/ dan hp fimpelhcle. de waar hepdc zhnre dolinghebeläiendc fiaac. . . Dac ghp hier leelhckendoolc blhcc hier voox LNB. 37. ende daar aan volghendemeeedanv liefio

ende dan ghp fulc moghcn wederfpxeken/ is bewefen/ ende [eggedaaconi hier merken coxc. fien alfo. hier voox blhcc dachecbolcomen on x

derhouden der gheboden .Oodes hier na on'. inoghelhcli is. ghp ldochenc dooxgnans/.oocfi hier/dac Doo moec hec inehx-(wedec defe chdcomnoghelhcliis. ghpwuc ofucenv "elf

ZZ". hier openclhck ceghenfpxelienxende bekennen

dac hec in defe ende mdghelhcii isi-off ghp moec ons weder dichcen een vegheuxjer/ daar.:

men de gheboden Oodes volcoinelhck falom derhouden. ofghp moec mede nochalhierd [elf openclhck wederfpxebeii ende fegghennv

fimpelgcbdac hec onmogelnck isxofghp moec nv vallen in die openvare Oodslafiermgewfe ghp mec de."en willupp ghemepnchebc ce onc gnan) van ce fegghen dne Oodc mer Amine!)

cich is. wanc darheczhn wil foo is / hevdp in b boecxken [Sag. 9. 10.11 /felfbekendcfende

fulc micfdien hier moecen fegghen dac Oodc wel wil/ maar dac hpc mec mach doewoxddeny ac


dac pemanc zijn gheboden volcomenclhcb on derhoudeiii defen leuen. . 47. * Daar op volchc vooxc v [choone gelhckeniffe &Z k. ende leelhcke bewhfinge/ die gancs onghelhck

de [alce is/cnde daar in ghp meer [lelc inc cwee de deel dan inc eerfie/ cwelck ickv foo warach celhcli hier aanfegghe/ ende bewhfe / aanghe

[epi ce hebbenx als ghp mpfnlcxhiervooe 39 z . onwarachcelnck aanghefepc ce hebben is ghe bleken : hier fegdp aldus. . :Doo fiaac zijn argumenc niec anders dan ÖZN. of ich [epde. Niemandc en can wille of voox

iiemen hebben om ce doen cgheen hp onmoge lhcle achc. Defe achc hec oninogelhcii om binnen ern jaa: Lachii ofdeOriecxfe [pxaack ce leeren. Daarom foo can hp gheen wil noch vooxne men hebben/om de [eluefpxaken ce leeren. l Lacer comdp vooxc mec alce bocce Sophifie . ÖZZ.

rie. wac doen inc cweede deel van dic v bewhs die wooxdekens binnen een iaarihebdp die ooc in v eerfie deel ghefielc 2' zhn die hier niec meer dan inc eerfie deel 2 dics al ce grof ghefubcili Zeerc /dan dac ghp daar mede oocli groue lup

den (daar icli wel merciie dac ghp mp voox houde) mede foudc vanghen. .. . * Welaan/laac dees v bewhfinghe eens na 4Z4. tbehooxen ende cerechc ghefielc woxden ende befien dan waccer wc volgenmoec. die [al dan alfoo Niemanc moecen en can [kann. wille ofcevooxnemen hebben om ce doenrghene hp oinnoghelhcli ach-c.

I??? achhcfhec oxikmoglelhck om die Lachnfche o

riecx e p x x

ete teren. K -

Dacir

4

.l


. ar - .e

..o

u, .7

?W

eereu. „ “ . .iKneiiWNxW-Wea* W * k-k keinen-v

“l

Im. diexßioozdekenM-eme “cell incesc -

e . deel nieceli fiat-nx als-een onrechc ceeth-WW . l cerechc wcghemunfierc/ ende fiaac nvfultkv ep enbewhfingena fbehooxen. ghpbeliendf [el?her eerfie deel-.ghp beliendc ooclz opmtlhcß her cweede deel/ comende inde plaarfevanwp

achcenr onmoghelhck om die ghebode Endes in de[en lenen volconielhele tonderhonden-äfn

moec ghp oocle uwes ondancxherderdelidcdf fbeilupc belhden maar ce wefen cwelclecn-qn [e [ane d.ic is/.foo .encan niemandc [ulclev leere

bande onmoghelichepc gheloouendewil noch boozneinen hebben om die. ghebodenj Öodes volcomelhcbin defen lenen ce ondeirhonbenk* .

.

. 1:

:Teilä-L" 7

Vekendc nv v Dophifierie in defen bKb

+3 s.. vooxr ghefielc: ofmaacc ons: een nieuwe e

whfconfi/niecbewhs dacdoudebalnh endede

uwe rechc isendebelhdrin allengheualle dar ick opxechcelhek ende vafielncle [wc v ?ghen

belienceniflendaac heb benoren-ldac de exCal nrniaannhe ende uwe leere balfc-h is rndeher goedc opfer wech neemc. . e: „q *-,,- , ., „, 71-37. - Om v lupdenv onvedachchepdtpmmers noch boccer voox ooghen ce [kellen / oocle mede

den eenbuldighen: op dar cen minfien dielwilc ghpfchoon niec) de [elue plompelhek-Fcioghen

meccleen: [oo wiliclerfelue doenwcendrhaci dere uwe epghen wooxdeii / bp v lupdenzxuec

*feerbedachcelhclc in dico boecrkengh lc. *4 z 8. , Oby arbepc .ende cromev index-WWU ce becoonen


,—

mg datghpdueedefenweleereher guede Ñ ?gen vooiiiemen niet wech en_ neemt. daae rue egdp yag.e9.dae der _eyltghen fondentne

¿ Mmm, fehnfe ghe eit ‘ ¡¡¡orden kaufen :

f

e ende vetmaniiighe. hòòr‘ende 'dan

z Í( _WWªtíònden ſy gheualled

[allen

Q _ 7 Mªrººn ont-fake daae reinem-en om on: Í ‘ r __?íªifêfüd<jé’ſóádcn ie Wachren (ende- noch' ' .Lſ &dj ,hier mamma-1:11 WY den weltlichen, .hätte-z einmalige; naar de volcomcn ghe‘hoor— 7-8* iª."

&amix-:ymon ſnLÍeuſtaançnde cªnzºni… ‘bautibdaªatſtighenn Nail-innenderfdeſu wº— Bei-l' biet' {eggenzdat wyhergocde *oth _Peli-?tenz jawceh nemrn*'daa“cris,~rra‘ghè,‘[aan MáS-Ende Maison-einen inenltbenmalcenzia *Benz-:habe rxedeſlfrchçkçn, ende¿nde ;nolde in \forian ¿Denver-Londºn¡ Verſiſtyïſiucn Ely— P

ohid'iibel'enaaniäerealnin ?bh-"ec, water niet"biec.ran*bet'l-eel1ee meckern“,

Í: "¿e-;lªnndác'wzrde‘ ménſéhcn,ſoó edel-3561772' 4Jontlecli9nelin3'e der ghedoden’ſi Go'dcs' ~ dàghel‘ycx‘vermanen i' hy-meendtxiarwy niet " *cènïíüldèlyek‘ Rocket-mer einfl- rſclne moghen docn , om dar wyc vóº‘r onmogelzic'k' hunden, ªl Glide;fªz-"He (lacht-7 lnelen-ſ’chyn naar toe‘ raden,

ª'Íjháàki‘r‘iÏc'l’çgyvafarhèyflrdel!: maenner. a

»>71 i:Dat-.zijn LANUS…: * fware _befchnlhighin 439: n/dieicli-. [intitlth benennedaticlev ann. "

rlemy felne daar aan Ñ dame-.e dm-ªnmſeben by punfehnldtch daaeaan zur , K n

maar


*l

maar [uli ghplupden b oock niec fwaarlhcn

voox Oode ende den. menfchen daar aanbe [chuldighens waardich moecen belhden/in dien icli bouen hec vooxfzmhn bewhs (dac-ghp niec en moechcberancwooxden )noch al mede

wi b epgen wooxde mec oncwhfelhcker waar hepc bewhfe: dac ghp alle [ulcx doecende ind er waarhepdc daar aan [chuldich zur-sicli houde wel ja . dic [al niec lang noch dupfler ballenf

ende bewhfec aldus.

. f...

449.

Dag. 18.

.

.

-

.

Ohplupden ghefepdc hebbendedac ghp dee Heplighen ghebieken niec en hebc berhaalc wi lufi om haar [chaamce ce oncbloore: "egdp

(nic-i Zlicclaan ic bci-bon, 0m alle() nic Merino

ccnbeyc anne Zoecliciunclcenliezinc ran eenjgbe cc befcbamcn: naar cneele (Z- baac bauen eine* (Sl-k. ne ?anncen ?erben-en ,ineencneIc-clac, F becet.* :jjinof-'ie z-mmeca biec icc Wacelnbecer eö .ni-ci mcc conncn Woc(lemclan clciö 27v Dürre-can. F mannendac zhnuwe epgen. wor-eden! (e41. die:Diec v foo onmoghelhckzhnwc cewifchen / als

ghpc gaarne fouc wenichen dacfedughefchxeq uen waren/ [oo haafi ghp dic mhn ghefchxifc

ghelefen [ulc hebben. [oobeelevxeefevooxwel berfchulde verachcinge ende [chandebecroiiz we iclivbepden noch wel coe. .e e. Maareer icli daar coe come/ foo moecicli b/ 447-.

k..

Oleermeerners der wec / eerlj b wijlhepdc be whfendaar inne / dac ghp hieral mede als dooxgaans/ niec en weec wac ghpffegc noch

wac ghp beuefiigc (i.Tlm.1 .7) als diewcpacz

chdichepdc niec en [iec ofghp ceghen danmec ii [elue [pxeeckc. x

. “" J K c


“_ Ich* en houdepmmers nietdat die verme

4431

tenhept ende goedtdunekenhepdt / daar mede k

ghp eenighe (te weten Coolnhectlwiitbefcha _men/ dat jp hier ier werelt meendt becer ende i -vzomer te werden dan die lp. Daderen zijn ge 'weeft/houtvooxwatpehfelhcr ofeerlicxi’men

[let wei neen/ maar noo; een [chandelpcke ho _iiardie/Dagina.28. _ K Op mpn viaghe/ oft fonde ofqnaadt mach _ Shu / darmen het belte verhielt (teweren dat men die volcomenhept beneerfeicht/ ende dat . men leaa na een genden wagen) ghemerct het 7 niet fehaden en can naar de volcumen gehoer

444?

faainhepdt Godes te ltaan etc. [egdp Pagina. -

49. dele wooedeni dit is mede unfe gheuoelen. Seg: nv ofghp oocii wei hebt eonnen merc

leen datgh o daar [elf mede het ltaan na de vol comen ghehooxfaamhepe Godes hier iii-de[en lenen(van namaals en [peeiee icli daar niet een wooedt) fo inel voor goede hondt als icli e ende

- daar bp/ dar ghp micfbienn [elf mede befchaät van fuicke nine vermereithepdt en goedcdune kenhept van hier beter ende vzumer teconnen worden dan die Ihölbaderen zhn geweefte' leer: ghp felne niet aldaar (maar regen de chhzifr)

dat gheen van hen alien rot die volcumen on derdanichepdt en is ghecomen e fu_doedp daat -pmmers felne cgeen ghp mp als va vermeeen

hept ende goedtduncbenhepdr om wilc beſcha men . fal nv een [eine werclt in vdeuchde ende eere / maar inmp [ondeendefchande mueren

wefen e' daar muechdp fie dae ghp niet en meet wat ghp [pxeect \en oocie dat ghp niet en weet ofghp met dan tegheii v felne fpgeect. betaamt

lultx ooeii leermeelteren der wen'

Jl: ig

_ Comende

44H


[Q4

[146.

;z *xx-7**

(>7

Comendenvoy ditmàneerſtduu _ l l _ bewij‘sehreic.44x.en_fnldpmp meti x _ , '

Kennen deeii quaathoiide daralle redelhcliemenfehen defrhandelhcf, eher y ec heyc en guetdnnckenhepygfflzªy Ñ dee p __ . fchayvandehauaardie r MWmoet-qhi-Mdu j47* -redeihcnmmfehewfiflªn

¡¡Ñ-ª, ,Ñ . ,A Ñ. ',’ ²'

fix-mda, -A * \

tenheptendeguechmtli ..ep als funde/uue-fehanWWPº/.hehºffi , ".. endete vludenäi . ,‘Ï’ 1;:

_

-.¡.…_I, .

hierterwerelt betet en biomertecannexi ;ª' ‘

den/dan dieH. baders zhngheweefex. ,_ Ñ, * SuvulehtmtdefennwwouzdeHHH”

menfrhe b uozr ie mhden het ºPfetei. »Ñ x y nemendan eterteeunnen werdenhieeg ,p fen leuen/dan de La.- dance-rn zhn gewee ' j nadien elcliberflaat dae hy geen opfer o ' nemenen behoch temaken of echnime

niecbehooilirkis /als rut dermetenhepeze e guecdnnrliehept. funeemtdefe uwe leerew e ofhet belet het opfer eñ duuznemen dan Onde

meer gehooefaamte wefendan de daderenge weefizhn/dac is omOodes gebodenbolronu ¡gritan So moechdy defenlenen ndte niet onderhouden. lateii hier tefeç "

.W

&59* ‘ danbepdenremeteiidaefnlenupfee einEgg‘ nemen goet is ofquaatDegdy dar fnl'gïf²q o

eñduuznemenniet guer en te¡ wie fal

. ªhrentefegghendargthLiberthnenzhrI mee :hear dnpnelfche dulinge underſteirêwantªm'm _dan falmdeten fegghen/dat het fondeis/daar

' F» na te ſtaan datmen Gone in defen lenend’oleu

muecª Bdehuºzfame/ ende dai daae niegan z l l


.

-

ogclxziöode niec hier ceghehooxfamen/

. aus.“ .., on*de ,en is. .

dac is gefepc dac [onde geen

*is??? i“ * ni*er s dac deuchde [onde is. ,hand _p dic vxpmoedigher inc vecbox 4F!)

XN?

ercen dencben dan niercen :l-l* uw : kkfl" . monde -. /ende ghpb mecien monde ghelaacals Pfglgzx nemenomOodes he. l - c. ?Fileeien , ld evoox evolcomel" kceonderhxou . fen eu hc x» goec opfer ende booxneme is: [o bewh. . ier onlochvaarlhcli dac defe uwe leere

,

*

e.

**w

e “N32" .

R

neemc. -- e opfer belec ofwech :

r

rie* bewijfe v lnpden hier dan noch fo beele 4)* Ö. nac Cafiellio rechc ende waachepc heefc

-:

Lilian b lupden niec zhnecwee ghclhcke p mp berhaaic inc boecikken vande Af.

,

x .1 ago nie wecen baiidenleiiidere die een . 6e/ dac fp aan een fnoer hevbenx fo lange eii/cocdac hec beginc cebliegemmaarcrec inan cerflonc weder ce rugge . ende vande

."Z

Yu die zhne Soldacen mec belofcm van “ .e bupt / aanpoxc coccen [kann van een

*ane fiel-ide dac fi' fidxmens beginnemec .cheaiiipden [ex-curm moec ce maken * izBioxii-icbiomelick Soldacenxde

„api groocivzeen wijnden noch dooc/ wanc e."

. -

er is ,boox onsdnmogelick dic flac ce winnen. -.„„, *Ödmede [ie crieb hier [eggeii/ (pagno) dac 4M. - die menfcheii bermaanc dac [p nadebolco -..Y

faamhepc Godes [alle fiaan en die : maar aWhpfe [chhnc daar coe - lic ceh en/ fo creclit ghpfe ce - , - eben van onmogelichepdc:

- niec mogelhcli dac ghp daar - - > *. c echec bermecehepcen

* , * D'

:nice mem-enfan 'ab tde-inepiidc ce.

„MIR" .

Kain M* .einen x

.


comen/eeweten tot volcumen onderdanichept , in de[en leuen/ die funde mepnen vzumer ende

beter te worden/dan de D. vaderen ghexneelk zhn. fegt nv maehmen oocir ghelhckee en wa rachrigher fake indefen legghem’ ' ~

4:4.

Jmmers icli bewhfewehee vooel'z uwe [eg gen l wat is doch bruchtbaarders dan deme nichvnldigheloghene) dae ghp niet alleen het

goet opfer belet ofweeh neemt met fulciie uwe leerecmaar dat ghp v volck ooclt aanpuzt ende vermaant totvermetenhepdt ende goedtdune kenhepdt/dat quaat ende funde is.

455.

Want ghp hondt het opentlieie voor verme tenhepc ende goedtdunriienhepe/ (pag.28) dat pemane fonde mepnen hier ter werelt beter ei'i veomer te conne woeden/ dan die vaderenzhn

eweeft/ welcher gebeeiien of[onden ghpwiit chijnen daar verhaalt te hebben.

4:6.

,ª Die vergheten hebbende fegdp fell-'weder omme gheen 1 z reghelkens daar na (behoefe d'onwaarhept fpzeiier niet al betet ghedenciie. nilfehdae wp ooxfalee daar wt(teweeen we der

vaderen gebieken ende funden) nemen om ons daar voor tewachten. :Do vermaanr eii raadt ghp daar den men. 457* [chen om [ich te wachten voor gelhtke [onden als ghp leg: dat de vaderen ghehadt hebben.

is daenv niet vermaandt ende gheraden om hier ier werelt beter en vxomer re mªiden dan

de vaderen (die [ich niet daar voor ghewacht hebben/ fo ghp legt) hn gheweeſte’ dat march. dp niet ontlieiinen . o moee ghp dan bekennen dar ghp den menfchen vermaant eñ aanraadt tot vermetenhepr eii goeidunclienhept /- dais tot quan: en tot fonda@ gerefozmeerdªléere. : -' aar

,


..u

Maar wat bella ich te feggen endete beinh fen dat d fe uwe fondelhclie leerehec goede op ‘U' 80

fee wech ieemc wten ghenen die v gheluunen: nadien g p hier felfoyenclhcn te nennen geeft dat defe uwe opinie het goede opfer werhgeno

men heeft dit v felne/die leerare wilrzhnz'huu dp dit almede na v gequch voor laſteringeê neemt daſte bewhfinghe. ,Ñ - Alle' wat eenighe menfchen ban anderen -liilillenbewefen hebben/ dai en gheluunen fp 459*

e ne niet. Ohy beyde wn: ban my bewefen hebben dat

men behooxt opfer ende booxnemen re hebben om in defen leuen de gheduden Oodts donº melth re onderhouden. pagi.48

Das en ghelooft ghyluyden felf niet datmeii fodanirh opfeeen vooineme behooxr te hebbe. Nu en dercrhrht niemant wat goets in ghe

455:

luunens falien dat hy niet en begeert. niemant begeert eghene hy niet en ghelooft dae hy be* huuet te hebben.ghy beyde en gelooft niet dat- . men dievooefz goede opfer_ behooxt te hebben.

daarom en begheerdht niet / en vercrh'chdh'e niet/ende en hebt het duele niet. Maar wat grouer ungeluunichept betooii dy noch (benenen alle de duuzgaande) in defen ftucleeefalmen v leetaren de beghinfelen loo chenende / moecen bewhfen behuuzlh’ck te zh'n dat het fchepfele_ den fcheppere ghehouzfameel beleendp nocli niet felfinde 9. 1 0. ende 1 1 pa i

4‘ík

nis van dnd bueexhen Oodes wille tewe en dat wy zhne thien ende allen anderen zhne ge.

buden/dulcumelhek ghehuuzfameê ia ghy. Wat eerbaarheyc iſt dan duo; Predicanren

bewh's ieeylfrhen/dai mp K1ch eñ voor-innen

choo

iii;


debuientebebiemiym dmixhqwerbanheg ¡¡¡dende aarde .na zhn heuelente ghehooxfa. *men *i mua: ſegdp dat [alindenjeemey niet

weitern.qiclebevvebewefendätbmii. Ñ _ Nk' ab..

Hºmeſ-Wenn!: mon-zijn.. heute cªt- . lupe-ende d’eede piºnerº te weten het vegª; l DON-_AQ—P ML

En teeenlaail mel aan ofghp mo_ ile*lg .

sere leeraar meer gheioofs .gaa Lian

¿Mimi-MB vºmªªºcht-ïzífiºªwx… ºnde BHP{ÚNÜLÏMUHÏÏÃ-.xhy, wª ,cianhy ¡Jªck ſodamch ſullen zljn intitle wcrclt,als iªs ¡nz-ct dªd Hè‘mel , bp'datÏWY-'Vóofzíjú Weit-,teilith

achr-ſoudç’h enn', Mt'

Sªn

Jan/dais Oodea geefi. dins heeleboimaeu

earn., "felt ohr-dan nochefweiedsyu ix* oeete eieneopr-opfetimndeyviqß. , ,wett/liehooeent:e.heb-l1„enx.*F'e y

- ² ªªª' '7-QO

r

462..

»Of-lv. fthoon .de &indmflªGſ

?Pretntmnhebbnx dºnde lid té*: . MW ia ende bihfc nochtasbphaare metí/“wi _,

ende naeenemen omdtenheliqii'iWNi-s goi comeih'cit te onderhoudemj( ª: 4‘30

_J Y?:- EN

Tenz‘gngheengheloozi 7 '**ei'i

ki ‘Í

deren Qui-dal die ſuïchopffimi‘eten '

macbcem ghelqouigbeherte/dteabeen ' vooencm'eg /norhwille-enheefc Adm met, .llª

des hulpe volgendezhiiebeloftf/aile de nach* *ten zhnrezieien endezi'ngeheeleherteteiief

de'naiieeninden dien egOodesedie Oxide in' Ñ de heiftbanzhnherce en'crachtewilc'aanhan ghen e inner. die :ander Delfian zhn he]

o

- crac'hteiid'aii nietopfechebböefiwiileioiii* Y atinente‘, dieüei'diezgnºpevaeenmck’Ñ' .dſ‘ u

cwee zudenendeiaauwewifpoufelen 464. . @Pſnugniffegdm mcanderlenev _

ii

‘ _


7 l

.

MWJLW-xraeheay :- .eine -- , .indefeiileneeroegheleofop . - -* ' obxde/mghx-Zheldeftniel; „

;,.

ecegheloonenz .odeSYbelaf-t ehooxdeghpcegelooue/eü . endevernufndaarceghm licecapvoepbelofceneülde .

?Abb aaausqpeukleykieün

-

*

pvenv [elf niec alleen vooegeloo..

Jareock-vodekinderen-Oodeek* ----e:x'..*.-.;"s

'JL-Nun

49i,

-

„n, *

*

i..--.

> * benennen-acmen een onbegannen *U*," ~nolepndcfrendacmZlgeenonmogelhc gßewaandedingänenbeginc/gelncnniemanr mgumenfalfich elfeencubitlangerteinaaen . . . maxx-ie .eccrdicbenetidp [elfloncere dwaaf epr/ [oo'c .peinanc beginnen wilde. maar ghp

n epcOodeaa/.diehaac hemeenfchap ceheb .M che tig-hen e oa F. n

,x

WMäeäevzZ-dnaqya: fevocepewieaaeeeefc. -*"".* xYÖ. k

B, 3

,

>‘

,

**

- a!?Sie heefcfedochbpdenahxloeuigen/maar 4te? [fi v. denen eloouighemwacicdefe

Z

. *

.

‘ aandedac Oodc ghe*wilrzWkF-'ndeffdar niercmec,haluer

RWTH? ..W MFLTK-"WTZDP-ä* eer ..e . .' nach beggNnen Gabe na zijnen wille

* -, .*

hoohamennnachcoocvooxcgangcfwygs xpjzdingwhebbe bp [ulcleeongelooicighenx

dxerneinermeer na Oodes wille en beginnen?

q

"abympverhaalcwaaricle e ec nihc die volcomenhepdc, *e

*wmaar* dic en moghen uwe abe

4


gheloouets noch duele ghplnpden (geluufdp fo ghy fchex'ift) fo niet benaarfcighenmet dtpre. '453.

Die de wech (die Chzillus is) nemmermeer

enbeftaat re bewandeten / can hy unete op de fen heylighen wech vooedetenedie tïnpfet noch niet en heeft om fich felf ( niet tenhaluen_ maar gheheel) te verlaten/can die Chzifli ende nnen Ma., ¡º, H. wech waardich \defen-l Chxiftus fel fepdt Y. 38 ' hier neen rue . fo beginnen defe onghelooui en ¡ªguª hier nemmermeer Onde volcomelicle te

7 'ª'

e- »

huuzfamen/ ia fp en hebben des gheen opfer noch wille: hoe fouden fyc beghinnenvooine- ‘ men ofwillen e’ wat vooxderinge mach hallen up defen heyligenwech /voox den gheiien diefe

,P

Ñ nemmermeer beghinnen ee betreden_=l ‘ - ª 469. _De Beghhnen eloouende darme Onde na zhn gebuden m de en tenen volcomelth mach ondetdanich zhn/ murhten inter beghinnen eñ daarom te recht beginnen ofbeghhnen heeteni

maar hoemoecht ghy of die uwe ſulex_ begin. nen fonder ghelooue ofupfete men begint pm mers gheenffins dit guede werelt ban Onde ' volcoinelhck ce ghehooxfamen en hem als een -- bader mergehuuzfaamhept ceeeren/daar me de datmen Onde fulekederachtinge aan duet/ dar wy zhne wooxden niet en gheluunen! .

47 o.

Juanes de duuper tnpeht hier af alfoiMaar

zii-111.333 die zhn tnpchmffe heeft aangenumen/dieheeft bezeghelc dat Onde warachcich is . op defe

ptaarfe glufeerr v Caluhn aldus. Ghelijck als Godr gheen díng ſoo waardich achr , als ziju

ſElFS Waarheydr : ſoo en moghcn wy hem oock gheen aangcnamer offerhandc 0p offered , dan als wy door ons ghclooue belydcn , dar hy warach—


Natachiích ís. Want dan ghcuen WY hem 2in Ware ect: ende ſodamch als hem toccocm t, p Daar regnen en machmc’n hem gheen grooth

infiel-ii: aandoen,dan als de menſchcn-dcn Eni— geli’e_ nict‘cn gcloºucn . Wªnt h en maèh nice ontbloot W'orden va'n zijn waar eye, ofal zyn gloric ;nde mai-(kehr en Wºtdt Vernielc.

_Pºr tui-ehr de H.fchxift ende dat fendt Cal- ;GTI uxin vaude eere/ diemen denr t'ghelooue / ende

*

vande-fmaathepc/ diemen doo; t'ongheioone/

Onde aandoet. daar toe getupcht de Dichxift 'mb ms noch dat onmogheih'cit is Onde te behaghen mi“,

fonder c'gheloone /ja och dat het fonde is/ al wat niet en coemt wten ghelooue.

7 .

Wim: coe dient al dicte/ denth ghp t' om te 47 Z; bewhfen hoe ghlªlupden Oode eerc met v on- v ghelooue . datfghn Oodes beloften niet alleen

niet en gheloo t / hebbe ich. b lnpden hier voo 346. etc. bewefen.wat begininoecht ghyluyd

dan doch hebben inden dienſt Oodes/ die guy niet en gheloofc / dat hem aanghenaam zp ein

die hpmoet beihden dat fonde zpê of fonde

fulc b beghin/dat Ood d'alder grootfte inju-~ rie aandoet/ ende hem/ghebenedht/ (voox foo veeleinb is ) ontbloot ban San waarheyt/ooc

zhn glam endemaieſtept vernieit/ een begfnfel vanden dienſte ende genooeſaamhept Oodes moghen heecem'

Ñ

Vooxts fegdp (pagina So) dat ghz: den men- 47 ,j fchen vermaant/ dat ſp nade volcomê gehoox faamheyc Gods fullen fiaan/ ende als my Leer’ ihcit te fchanden gemaacc hebbende/beclnach dp v van veei quede ſtuchen die icit v opiegghe

etc. dear af heb nit hier doo; ;lanus esta. of??? n e ' \


handelc mdevtoegheantyaeqeectdeetieitqß; W ghelooue dac ghp daar op meer ancwoeidcs uiochhcebegheren. 7- -e- *s im'. Fleii ., a>Lqiil-ä,::--,Nina* -

27;) eeaocwyvo-:edencalnm--WYW dp pagizi) inditleuen. Ko,

.ghp

‘ .f

oumogbelnck bond en [imneW-redacbec noch in dic lenen [nochinc ander leeren (dem L men gheen gheboden hebben noch min ander

honde-[alxfo vmie bxeedc is beroondc) en mach i ghefchiedencende moec daarom-lhoe ghpconi:

but-che /cromc ofldeaepc) [eagben/ datobyc [impelijcle hour-c voox onmoghelhclzt/ enmicf Kz

.

dien mede (nadien ghp [elf belzendrpamnis 9. :i 0.x 1 .in v boecxleen Oadnwille cewefen) dac .Godcniec alinachcich is.d.ic [chaamdp v/ende

.a

,

*

hier ,om handelc ghpnier [impelhclx maarmec

„dnbbeler conghen / als die neuer hebrzßods Almogbenchepdc relafieren.- dann dolinghe ce bekennen. . ZU*

: Baar na vcaachdp wie v [al verfeinern! dacde menfchen doox mhn gheuoeleienaarfiie

ger coc goede wercleen [oudenwi-[en/dan doox b gheuoelen ende vermaane' Ohp [elfx dooxb eelfs .belienx dar niemandc wilmach hebben

omceedaeizr cgheenhp waanc ofweetonmoy gelncn ce zijn om doen(pag.47)ghp hondc voox onaioghelhek Ooda gheboden mdefen ?lenen

[o h die gedaan wil- hebben / ce onderhonden.

cele [Zander voox inoghelnclze onc van becrau .,“ . *z wen des gheens die onszcaefepci/ dac M1ab-F ,k

boden of*Joch lichrzhn/ .ende dac den[gZe oo uigh en alle dingen niogelncli zijn. we c „ghe ,noeleiiban bepden gheefc meer moers efi ooi [aiee coccnigoedc op [er ende willeeJmieierdsel-tl on ‘


-Ljdnd‘endan onmoghelhcheyt maact Libri-ih teen dievan fondegheen wem-ghen mmaken/ maar doet den fondaren rnfken up uwe fachte _ maar duuclhcke) ciilfentgens/ dae Oudr den enden niet rue en fat rekene nur fudanige on

“boetuaardighem dat fy noch gheen opfer noch ghen-wille en-hebbenom alle fonden eñ qnaar Inventaren/ twelcle fy onmoghelh'cli houden/

*mide grunte fwacliheydt vaude fonde/ die ghy ªfkeecne-r' maact dan Onde!! almughent

hehe .fyvan fodanighe ftintkende teere . funde _die .Liberth'nfthe opinie den menfrhe vuyxich

tot goedewjbeckenl *º , ' fegii‘pa‘ '.5 '.’)Ïn7iet gehuuzdc te hebben/ Uhr bericht ert ghedaan heeft mei znn leeredande perfect el- ‘maar ghp hebt wei ghe unete wat grooter afdal vaude uwen 'l b qua

4763

Lhtlr'booxfiaan ban uwe onpecfecte ende fon

*delhc'le'e'leere heefcberooxfaaclit. i*: '

ª,, 1-_ 'I' thkundt/ fegdp (pag. ze) my niet duo;

4771.'

-vnlneaacr aanfien.dat ghelooueicii wei. want weleedeiirkenis/dat ghy hier inne na volcht ; vmeeſter &Jefa-in zijn exempel hier dun; 1 79. 118°‘. r8 x. ende meehem d felfduue d’alder hep

luhſtehundendefege/funder yemandt zijn/fon mneſtenwpr wefen/maar wy en zhnt niet.dus

en 1| Oooenhert ootniet / endeen connen hem daarom daar boot niet aanfi'en.

-- Doo blhcc het noch (fegdp)daar wi / dathy 418: ‘ hem* felfin g‘ijne frhzifeen nergms dulmaacr ‘hepdt coe fc-thft. hier fegdy waatheydt/ner *ghens fegghe noch fchchue icli dat ier ver'

tregh'en hebbe . maar kennev luyder aartfeet wei. ¿ouª-pemandt fepdedat bye waar / die “JH ‘e‘ , foude '


fonde metb moetenlafiereni fepde hy niet du Ñ hptwaar/ fo en foudtnietmoghenwefen. ſ Q7,, Nochtans fonde dat(fegdy) feet peofhteihcii wefen. by wie? byvlupdene ¡¡hp ende de uwen hondens node onmogelhcli endefoudens niet

gheloonen maarbefpotten. om zgnJLeer-ion ghereneenen moedt te ghenen fegdp/ totmhn men menfche fpzeiee ick / daart ghelegen vam waarhepdt z maar Leer-iongheren hebbe ica

niet/mijn erempel en behoeuen_ ſp nier/ eñ aan d'íipoſtel_ Pauli exempel en twçjfelende geioo * uighen niet.

"80.

.

.

Ley (Cooinhertneydcnerghensxlf

»

ppag.

Ñ ‘5 z.) weefi mhne Naboighers/ geka ck Chef ” t ª ' *iii ben/ofteiJcii en leueniet meet/mani: Enzi -ſtus leen in mp/ inwelclie beyde piaatfen / hp

r acht datibaulus zhn perfecta velandoheeft. FZ I.. Jn weieke bepde plaatfen icli bewhfe dat d'Wpofielzhnvoimaacthept naacltceihcß heeft wtghedxncc. want Paulus hadde zune!: Jon- ,

&vean lief. diemen lief_heeft gondtmenhec be e. fo nv Pauli leuen en wandel onboiinaacie't wear gheweefi_ /foo hadde hy int whfen op: » exempel van zhnen lenenfo dat doc wESIzijne

Iongheren tot onvolmaacter-booebeeit arge wefen vane volmaacte booxlzeeidt Chxifti, dat waar opentlitit teghen de \wide . dit betreut ghyiuyden deanoftel-iichtelicietoe/maac icli gheenffins. ghemerct hp dock zhnen diver-ers naden vieefche foo liefhadde/ dat hy om henr

behondeniffe zhn felfs .berdoemeniffewat js 110111.9.; banChiifto berbannen te zhn)wenfcht_e/twelc de Deere felf rekendtdebolmaackfte liefde te Joä.lz.13.wefendiemeii mach hebben.

48 2.

Dªm 11²de hemos van't eerſte [tutti/ne met


ene: nv aura ban: tweede. d-u olle! heeft nl:: ghelu en als hy van lich felf epde / Ick leiie/ nie: ie nv/inaar Chiiftiis leeſ: in mp. die nie:

en leeſ: die en due: nie: alcoos /die nie: altoos en doec/ die en doc: een funde off naa: . daa: Cheiſtns alleen lee t/ daar were t ende doec hp alleenzChnſtns als inelende de gherechtic hepr fell/mach nie: anoers duen/dan gherech tichepLdit bepde lepde d'ªlpofiel dan hem-[elf. d'upofiel'fonolchde dan nie: meer . d'Alpolkel dede (off Ehiiſtus *in hem) dan uoili nie: dan glierechiichepmit is volcumen onderhondin gl): der gheboden Oodes . di: ghelcljiede iii Paulo in delen leuen. luo is daa: in Paulo een inaraclitieh exempel nan menfchelh'clie vol maicrhepdt . 'dit dozfc ghplupden noch open: ªa-r~—ffüw=—uÍ~h-Laç—

Luck' wederſpzelien . loo ghene ich v te vedenc ken offCooenherclv wederfpxeleende in delen! uutli peinandtanders inederſpeeect dan open vare wederfpgekers vande waarhepdt ende de Oodclhclie leheilie Waal-om iſt ( leg: ghplnpden) da: hp niet

ſuu wei als Paulus zone volcomenveydc den menfchen :or navolginghe vuoemlt :loa: fou demogen zii:: om da: icr hopende te mªiden/

noch nie: en ben ende niemandi en inil bedzie ghen . maar office nv alinaarl :na: behoenen de menu-he mn'n erempel l dai niemant ſchnl dich is loo :e gheloouen als de la. filmſ: i’ nat

bien lp in de IB-ſl’mlftldie elch Ehiiſten ¡a ooch ghenaamde Chichen ontiniifelncl¡ iii allen ge.

luone gheeftlluo heerln'ilie ende lullnclie crem pelen als voor is gevlelien (Nu. z l 7. etc.) vou

ooghen hevbene fondean miª/uf nk fchoon biien doo: der funde ni: lenen {DRM vegªſ?:

483;


ware/ oocli meerder ghelooueni dem Nou JWJTZ!. fen/ dan de Pxopheccn/ Ouengelificn ende A.

pofielene ,Ohplilydril en gheloofi den Apofiel Pauli-m mc vooxlz Zhn fegghcn felfmec :hoe

fondp den mp gheloouen-.l L83.

h;

De voliomenhepcs leere rondp den men fchen niec vooxdxaghcnlfegdpäeag.;elom dar

ghg die nergheiis ghegrondc en bindrmde H.

fchFifrOhp fpeeecc hier meclfoo icli moec ghe looue) mec gocder confciecirien. Oeinerccghp deleerevande ware ende volcomen ouderda

nichepc Oodes fulcx indeH. fcheifc ghegrondr ce zijn hebc ghefien in mhnquacemcghm von. de Ware onderdnnichcpc hier bp gaandei- dac ghp noch nic-inandi banden men (die cfelue nl ouer lange hebben ghehadc ) dac noch nopc hebben konnen wedeclcggen.

H84.

Wac foude becer dienen (fegdppacez i) cor vernman bnngoedewercke/dun der jbapifien leere vaude berdienfien Z neen die houde icle

fchadelhckdaarcoe/ fo ghpwelhebt mdghen lefen in mhn Comedie banden blinde von

Jerichonnocir daar hebdp oocli inoghen lefen dac icli noch fchndelhclier daar ioehoude/ v leere vnnde coeceleenclhclie/ Jmpurnciue of Waawghecechcnhepdc .. gheinercc defe alle goede opfer belec ofwechneeinc/ foo inededoer defe uwefondelhclieleere die noch bouen allen fchadelhcli is *ende berderflhcbx wancfpniee alleenwechneemc hec goedeopfec/inaar voerc oocle aan cocce-quadeLiberchnerie/ die von

fonde gheen fonde en mence/welcher leere ghp mec defe uwe .ongefonde ende fondlch blhuen oeleere yLuc ende fihfc. Want . c


Want gm: houdt hier boot onmoghelhcl'e het onderhouden der gheboden Godes na zh* nen willeonmoghelhclt iſt dat peniandt fonde maßen ofweoeghen hebben mach / om dat hy

48:3

inet en doet tgheen hy waant ofweet onmo .ªn.q:ÑTSeOF-.>-

ghelhcle von.; hem tewefen/ foo nv hier boot_ dooxgaansisbewefen, fo tft dan nwen binde

ren endeleecionghers onmoghelhcieom fonde te malien of heut felfte weoeghen/ om dat ſp Oodes gheboden na zhne mili: met en under

henden. beieendp dan dock ditniet onderhou den fonde tewefenefoo bih'ct dat ghy ende uwe' landeten ofleerlingen gheen fonde entnoecht maßen noch wxoegen en hebt ban fonde. dies

Liberthnfch.maar fegdp dat "nick niet endet BT?

enden hunde gheboden Oodes na zhnenwii ,e/ gheen fonde enis :foo maact ghp noch nan — tgheen de gantfe D. ſçOeift fonde fept te wefen/

gine!) fonde/ ende orden. noch al mede JL! erchnen ende [int eien van-heurlupden gro

uedolinghen. ª.. 2 27-." *e:

~

-

~ ‘

Ende comende weder, tot het goedt opfer 4860

,hªn Gif-des gheboden in defen leuenbolcome [title te'onderhonden/ moechdp niet lochenen dat al de ghene fulcie goedt opfer beletten of

,v-Í RK’EÍD"

wechnemen / die funde maßen ban datinen [jaa in defen leiten na [mike dulcumen under houdinghe der-gebeden Oodes._dat ghplny» den daa.: affonde maact block hierbooe (Nu.

440.etc.)ende_ ind_ boecrken pagas) daar ghyt . houdt voor goedtduncbenhepdt ende verme

tenhepdt/ dat einandt hier ter-wereltfonde meenen bet'er o beomer te worde/ dan de hey

ilghe Vaderen die gm: alcfamen iegciondich tezh'n gheweefk. k.,

L ñ

Dm


"—1

r

ª' Defegoedtdnnckenheptendevermetenhepl ‘

“7; funden dan na dele uwe leere mueren in fich hebben/ alle die daa: upfet maßen ende meenf diegheboden ªñades in delen lenen volcume luck te underhonden / ghemerct lp dan funden

upſ:: hebben endemeene ce comento: aflaien van fondigen/ twech ghplnpden dich: in gem der Vader-:n te zi'jn gheineefi. x Wie dan dele nmeleere vooeinaarhepd: ghe looft/ die mort pmmecs oinldie vfetinaande vermetenhep: ende honaardighe guedtdimc

lienhepttemijden / ooch mhdenvanfnleleup le: ende vooxnemen :e maken . luu beletdefe nine leere den boeinaardigen herren om :ecu men :other voofo goede ople: ende het-W den onboetnaacdigen londare in hen: qnaadt

opfer van: fonng nn nie: te laten/ op-datfp willende r'fundig-Ien laten / nie: en funden cumen tu: vetwaanchepd: ende guedtdnnc

genheptltwelile \nel dalder verderflh'crte fon enznn.

-

Endehier innezijdp arget dan de Liberty' '488. nen. wantulf die fchoon (als ghylnyden met hen) van funde gheen funde en melden :los en :redenlpiiuth luuverdenietvandemec-j/ da: fpvan denchde funde maken. ditdoerg Jplnp den hier open: nen. inieinachloocheneiidar x odºs gheboden in delen leuen -een uple: um

volcumelhcli :e onderhonden denchde-is elude ghp felne nie: in dit v buectlien page-*97 o.

inie mach oocli onilienncn da: hp van "uch

guedt opfer funde maact/ teweten vermeien hepdt ende guedrdnnckcnhepd: e’ ghplnpden ghceiillins.wani het zhn nine epgen :late ende . wtgedzncrewoozdé iii di: v huecka pag.zsl ſu mot:


iuoerghpdan oocb bekennen dar defe uwe deuchc fonde mager ende dan NranLeider-chuck. leere. F har M* r, in

: ..ii-idem dic b frhoonewerck fegbproc be 482( flupc/ dar daarmedede derde Calumnie ghe noechfainelhcb is beonrwooxr/endebewefen dar ghp her goede opfer-niec en beler/niaar rer

ghehooefaamhepdc-Oodes op weckc ende Bievgeroemdebewhs hebbefcli doenblhc +99..

.Ken-bauch /ende niec ce wefen dan een bewijs ban-uwe onwhfbepc/foo grooczhnde/dac gm. .dooxgnansfelf niec en becfraar ofghp mer/ .da reghen, v felue fpxeeckc. Baar reghen heb ich hierc op defe uwe derde Calumnie vafielhcli en crachcelhcle bew efen/ *

Da: defe uwe onghefonde fondelhcke leere her goede opfer 49!. wech neem' (rwelcli hier de fake felf wem. 430. 44s. 4.xx. . 471. 473.486. 487. 'In oocliwcn vepden felne. 4) . dae llhplupden na defe uwe leere een ineu vegheuper fulc behocuen re verzieren. 429.430.461.

dai ghplnpdeil inec eenbuldelgcll en handelc. 4.74. daighylupde vonelgc Qophiliifeecc. 4ze.4zz.4z4.4zz.4zs. Darghxl-clupden mer en wm of ghp boondanieghen v felne

fpieec i. 44 2. 443. 4+4i . +47 .

.

Dax g? gheloofi/ dai mei en behoozel ende niec en gheloofc den ehooxi gheloofi re wozden. 464. darghude b). lchnccloghen aanfegi. 420.

.

Dac d, helooulghen neminecmeer en beginnen God. ie ge.

hdbxfainm na zgnen beuelen. 468.

.

dar ,gup den uncen [eerc hmclnn ouer bepde zhden. 4i6.46z Dar ghpluydecl unic fond. gheen londe en inn-niic. 4.30,

dac v leeceis ilibecihnfch/ ende een fiurfel der bibecinnen. 426.4.27.4zo8.8i7j.4.8+4.8F. Ja arghec dan der Ilibecrhnm dollnghe. 4 .

da: v leere von deuchde fond. cnaacln. 4.70. Dar ghp uwe hoßsders biermnani ende aanpourocvecme. cenhepc ende g i d1inc enhept , 487 .

dai Paulus dApoflel n. defen leuen volmaaekr wa.. 482. . . L ll! dar


Dat ghz* na deſe uwe fond-[hebe leere moet fegghen/ du God¡ mei en is Mlinachtirh.

-

Ende dat gin: Goded'aldergrºoiſtemiurie aandoet. 472.

Opec vierde berilpinghe (welcher waarhepdt bp v inpden Cºlumna ‘ ‘ fchhndt) beuefiiginghe. , 5 3*. f497-. HJee beigdht tilda: ick ergens b [meva: ghelhct fonde hebben bpde leere der ber

dupueide Liberthnen/ die van fonde gern fon de en mantenido is althdt de waarheyt bpden rechifchuldighen'/ nietandern dan t*iicht bp

.den quaadtdoenders/hatelhck. waarhepcheb “ icli daar aan ghefept / foo glu-:hier naaft vuuzl meer dann iiefis/ ende danghp kondtweder iegghen/ hebt moghen fiendoet biulcbsweee

dscwi-tniec d-,eenrnldigbewaarhepc/ 'naar uwe fchnldighe fchhn-denghtiicheyt. .

'

Doo t hondy mhnfegghen/ ban dat v leere 4-93? .dr men he aanvoerttotte veriwhfeide wan“ hope/ boot devierde Calumnie/ fulcben lieum

name/ heefcv hate tot de waarheydt/ die on' beneyn de waarhepdtl b te nur ghefchxeuen

wefende. ., ' .494*

'U

'

_

'

_Ill dit bewhs lfegdy page.; z l ghenomen te zhn wc Camino. dat ſp loo/ want dat ick Cal nhns fcheiften fonde vooxtbeenghen / hadde icli oocli- ghefeyt in den beiefaande Mediton tenvooxt boecrben: en dai niet om te bcwhfen inhn ghcnoeien/ maar Cainhns dolen . ende

daarbencnen totbewh's dat v Calnhndickz man] keine ieert/tgheen ghylupden in my/als oft gronweih'cke ketieryeware/ iafierihclien

fcheldet ; om alfoo b buyricheyt wacop my te -

-

vercoelen


vercoelen ende ce becone hoe firxjdfch Caluhn ceghen fich felue 1s. . . Ohp fegc dae ghpv mec en houdc aan Cal uhno fchzlfceluzhdp zhne Ionghere mec/wa:

.

'K'

+2j)

-gaac v dan aan/deu uk coc waaclchouwenghe vaude onw ,fen/ zhn dolmghen aauwhfe ende

bewhfesOY-oee hec uleerdec/dac ce Caluhns! dau v epghen dollnghen mden Cacechcfmoy

doe vlhfcueu ?ls da-cmec/ wac poxyv lupdeu daf-ghp v epghel1 leere/ van foo graue ghebxe ken aangeelgachc zhnde/ onvecancwooxc lauc

*eudeCaluuns dolmghen vefiaac cwelck, ghp

* .

,

.Whfcilec en vermoechc/cevecan-cwooxden! Wxouzee eecfie vcwhfaughe van da: de Calut

426(

maanfeheleere coc -wanhopen aauvoexc mus jmwedeefpeelfe vandeu ?Maar Thum [fonde

alfuitcx zhnen groude. Qlfe-leere/dce fodaeugenteken ende ghecupge uilfeuande Qodclhcueverlzleffnghefielc/ dac Mumefch cer werelc fulcx m hem hcer en can F

-

enden/me voerc aan coc wanhopen.

Camhns leere [cele fodouigen ceken ende ghe eupgeülffe vandeveckcefcnghe/dac hp felfende dezhnedle loocheuen m eemch menfY in defen leuen ce mogen geuondewoxden. „ us vlgcc

dae Caluhus leere exaulxoerc coc wanhopeu. ***""A

Hec cweede lidcva mhne vewhfredecx/ doeic leihtken wc defewooxde Caluim [elue bp hem 497. gefehxeue Commenc. 2. peu-eg :ud-jaa: om (Lac Wolfe i-erkjelk encle becoepc ce ellen ez-nelc-„clac

777 [que-Leo Velen (dz-ue: eucle onbefcuec 700c ,

Lynch a2nZeficbce: (o0 je cle liqueckezkc 73x110 ue-xxujcc fonclec (Zllce Zbeuaamc een cekeu eucle

glzeeuz-clmlll*: 'uncl- yeclciefiogbe. 3

K. lid*

z DU

l

.

Q.


*'93* *

Dac is nv bewhsvanciebendei-verklefln ghen bp Caluhn daar ghefielc. maar cor be

wijs / dar de leere van Caluhn felue loochenrf dar funk zhn relien vandeverkiefinhhelie we renfulcke volinaaciefupnerhepi va lcue) hier in defen leucn in niemandem .nach wefenf brachc icli een ander plaaife doox. wien feluen Caluhn/houd1ndenac ooc riec Vgl-Zen .ina

deli.: Weichen, nocli nliiji nic: ceniZlir onc-x. .ojcbqc bclinec 2in1.

.

: . .-.

Hier coewecs icli aan Jnfii. xvh.: i. daar 49?. Caluhnfcpi dac olife veckeerrhepdr nimmer meer op en houdc: ende bewhfe nb fulcx hier noch /mer defe epghen .wooxden Calunn (In

.fcnu.c.oz:) cel-li lrßgbe jojo cler bei aläoi :belle (Merck) (Jar 'an .licnluFÜn (är l-jczjljZlie-ß.

"foocrZliebcacbr inaclierocäcngjorbcans alive* jhcengr mer cet-ige rnäcoiifuz-uc-clicxclc ycrciocuen (‘7. Ber. är;, ,i-kerlölie , * "* “ Daacwcbelloorirb/eiidebellupeenvnoch F".

cgene icli ghefielc hadde inc rweede deel ban* mijne bewhfingevooxfz: re were dac Calunns [eerefodanigen cenen ende. ghecupchnihe fiel' bandeveckiefinge lnalnelhck fupuerhepcbaii leuen ) dac hy felf ende dezhiie dielooälhenenui

,

eenich men rhein defen leuenre mo _engheej uonden woxden.

, ., f F4.

F07.

. **f*,“,*,; ; 5-

.*

, :.,

Ohplupdmhierop mewooxdendexegc--aar (Lic cookie einen: cicel c-lclec beyeqficeäe yalfcbz. onyearacbcjcb cenie een .Coocoliccc "re-jekc exceßcn clio meenjngbe (Kalium clear „

311x * cu ,

? l


7 ,.7„7 ,.

äcuec; 17.1.1117, Telefone, M71: (121 .ie Zbelodo*

111311.: (Lear (leur niec alleen ancleren bccoonen, (Lac (z-jcinejrcrn* (Zohclcaeixin, maar ooc): 1111-116

113er Löwen 111

311311011; ycrücrcl-ten. clio

-3

(cale: brLtc-nciceclec bejcepäc opencbiclc (141111.

Zbrloociegbcäece Tvzraccbeyäe 11er leuen. 111cc bcbben.- meeec .jan hier clic rent-ouciicbez-äc coocnbccce. dic zhn uwe wooxden. . Ick ancwooxde dac dic mijn .bboxfz cweede Ü". deel edefer vewhsceden opxcchc 1s ende niec bp mp verzierc/ "oo dac ghp hier niec Cooxnherc/ maarb [elf mec balfchepc ende, onwaarhepdc ende vexzieringhebefchuldichcwnnc dac Cal uijn die fupuerhepc des (cuena dooxgaans loo chencce wefen/oock bp dalderlhepbchfie 111 de

fen leuen/blhcc bp hec gene ick hier voox. wc zh ne fchxcfcen ghefielehebbe. -41 Hec duncc b hier onmogelfjckxdac "ulck ver F9'. maardc fchzhuer/ als Caiuhn was/ een ghecle ende dwaas gheweefi foude zijn/ niec wecende wac hp fepde en hem "einen wederfpxebendey rechcs ofc nopc ghefchiec en ware dac de ghene die fich felfvoox was hielden/.dwafen zijn ghe woxden/ Rom. 1 .m dunckec v da11 foo onghe looflhck( dac ghphier onlochvaarlhck voox v oo- hen fcec/ dac defe inan hem felue cegen fon. deßhxhc1esdoec hpc niec naacceihc inde booxfz

plaacfen 2 lufier v meer ceicen. danv lief 1s/ cfai mp mec leedc zhn ce bewhfen dac defe v

bermaarde fchehuer coc leer beele plaatfen hi. [elf placcelhck wederfpxeecc . al[oo blhcc da11

hierCaluhn/fo wel als ghplupde dooxgaanse mede ce wefen banden lecraren des wers, »die L b niec en


niet en weten wat lp legghen nuchwat lp be neftlghen. I .Tundra .7. ;º z

__

_

.

Gbylupden nnllende Caluhn hier vereeiii

' ghen/ com: booxdc metienonoerlchepdtvan een anghenangen ende vulmaacie fnpnechepr des lenens . die bekenneHK gaarne darte: is in delen lenen. maar ghplnpden mo:: oock be kennen da: lo :duermen unvolmaacte‘fnpnct hep: des lenens rekent / darme daa: uucinue: volmaacte releenàlo moet uv hier belien mui den war ‘lnpnethepdt des _lenens dear ghe

mepndr is gemeeft hp Caluhnmi: fellfal zum' fins beſtc incleggerzh'n. Werft vlh'c: in: Calnhns clarewuozden hier

'594

* voor (497) g'heſtelc da: hp nie: en inepndr lup iierhep: des lenens inden fchh'n voor den :nen- .ª

' fchen/ maar fudanighe lupuerhepd: die onde [met is vouz den aangelichte Ondesmiat on befme: is/ da: mach gheen beghumien / ghe linckelde/nuch benlecie/maar mot: volcumen fnpnethept inelmdats een.

¡05,

Ten anderenlepdr Ealnijn up des ílpoſtels , wuozden(IThel.s.23.)aldiis.wantdaa is de 1

mêiche ſnyuer eñ oprech: als hy nie: en einen?: i'n zíjn gheeſt-, als hy nie: en¡ hbeghzeetd: in :nn

llene, ende als hy nie: en volbre’ng: me: zíj nen Iichame,dan da: by Gode aanghcnaam is. ¡06.

…Atila doe ich hier nb noch blinken Caliihns bern-nude vande lnpnerhepdt deslencns/lip

hem :oc _een inerekteelienvande veriiiefinghe ghelielt/ gheineeſtre zhn volcumen ende nie: benleclite lupiierhept. lº?. Is nb dele unvenlecliie endevolmaaªlice 4

lnpnerhepdt (lou ghp wc zh'iie wuozden daa: . , aan


aan volghende wilc feggheii) bp den kinde ren Oodes in defenleuen/ foo dac fplich daar doox mr ghelooue fierclien: hoe nioechc ghy ende v Caluhn waarhepc fxixeecken ende mer b felue ouereen fiemmenials ghp dieloo hardc dooxgaans (als oock nv hier ) wederfpxeeclice

wanc dan ondechyuden fi' in defen leucn vol comelhck de gheboden Oodes. - Wildp dic dannlec feggen .naar wederfpze

Leenxhoe moechdp of Caluhn mec eenigefchhn F03L van waarhepr leggendac dic merclitenen van fuicbe onveulecre fupuerhepr des leuens in pe

mani-c op aardeii zp? is dan dic mercliceben in geene-meiifche in defen leuen : moecen niec alle

menfchen / oocle alle gheloouigen Caluini als dic merclirelee oucverendehouden x dar fp niec

en zgnveecoxen / iiiaar becwoxpen van Oode en mnfdien noorfabelhc in wanhopeu vallene. Omlhcier nochjwar cegen re fpercelen beeng dp-fchz f urevooxc/ daar de Heere fepr cor zi)

F09?

n_e Jongheren ghp zhc repn / niaar niec alle/

enfegt dar lil-fe. repmioemc /die noch va noo dehadden dac hare-.boecen gewafchen fouden woeden . war bewhldp hier meder dauer be gdnne ende onvolmaacce repnichepr is? waar onrbenne ic darrnergeiis. ghp moefi doe blhc ken dar Cain-hn cer plaacfen bp mp inne ghe uoert x van vegonne repnichepr heefc ghefpxo

x

ben; dic en berinoechdp niec . ghemercc her ie ghendeel blhcc wc zh-n epghen wooxden. - .Wanc dem moefi ghp bewhfen dac onvol FLV.* maacre ende beulecce fupuerhepc voox Oodes

fupuere ooghcri eien-k .nzinfichce voluinaic ende onveulecc 1118253211 .chljiiienx ende dar Oodc in zijn ooideelbedxoghen Funde inoghcn wZieiee-cx


Öl ¡leen! Oodt en "let op ghem fchhn/ mas; bi.- ‘ *fen . voor menfchen mach fchhnen/ dat niet en is/maar boot Oodenier. nv fepi Tallinn niet

dat God: uns berkieft en beroepr ::dun epu de / dat mp fouden fchhnen / maar dat mp .

funden wefen fnyner ende onbefmet (nm boot der menfchen/maarwoox zh'nen aanghefichre.

5 x I.

Segdy nv dat Oodt ons venom» ende ge. roepen heeft tor een ithijn-fupnerhept-alleen lh'clt/ die Liberty-ie fulien v gheloouen/ mare gocen Chxiftene.fegdy dandat Onde uns ver- ‘ left ende beroept tor een ware ende wefeni. Í Pckefupuerijept c fo bebent dat die hier in de. ‘ en lenen ,in eenighe mach wefen : off ioochent Oodes almoghentheyt/ als inet moghendein

den zh'nen bolbxengen dear coe i)pr berlmfi/ 'grªde diaar bp dat die verbiefinghe Gadea on e

F x z,

s*

,

¡:...LHX

Want nadien Cainh'ndiefnyuerheytbäie- i‘ nen feine fteit tot een merckteeke van onfeber kiefinghe: foo en‘ mach v hier niet helpen het ghewoonih'ciie linyphol' (v nv al ghefiopt hier vooz.) dar fulcks tern-hier na fat ghef'rhieden. want daar en falniemandtmerckteecken ban » zh'n verbiefinge behoenen. Ende beiten-ce hier wt/ dat ick metdefebewh'fenge baltelh'rk heb.

be bewefen / daticlt Cainhns mºneda¡ recht verfiaan/ ende optalder ghetrduweihcrtena Caiuijns demande bedupdc / en daarwt vaft

belioten-hebbe/ dat Campus ‘leen den men fthen(l1aar gheloouende) Random rortever

twhfeloe wanhope. \7*

' F l z.

>

Mhncweedebewhfrede wrCalnhns won; den dachet ghelooue noodrfaltelhck is verehr .mt t


nichc inec een fupner endeHepllch lmm/fegdex

.

een ce zgn mec hec vooxgaande / efi cn veho

daacomme (fegdp) gheen ander fglucie/ dan daar ghegheueuis. Info ifi oock/cn en behoefc

der halum hier oock gheen ander beuefiigin ghe ceghendicvfeggmxdancck hier voox ghe daan hebbe.-

- ,

u

..

Dac ghp daar voom' (pagina z 8) mecmhn F 3 4, onervarenhepdemde D; fchzifc fpoccec/ 1e mp eerlijcker x dan of mp fulcke ervaren lupde 1n

de H. fchxifc .( als ghp bepdehier voox v hebc i becoohdc) voox een hooch eruaren man inde

H. fchxifc wilden pxhfen .maar onwaarhepde in hierv feggen dac ick houde daccer gheenhe gm van fupueringeen can wefmwanc gelncle uk fulcx fekxgedooxgaans iewefen vide-Whe eloouigen( omen ooclimach fien in mhn ad der Jacobs) fo onckcnne ick dae die mach we fen inden ongheloouighen mec eenighcn op

cechcenernfk. :- :x35

,-

_

.Doollupcv beflupc/op defe onwaarhepc ge- x 1 z, bouc zhndeiooc niec alcoos/ ce wecen daemon

gheuoelen-(dic noemdp leere) ende niec v leere coc vcrcwhfelinghe ende wanhope aanvooxc. a Tini. 2 wancick houde daccer bpden ongheloouigen KiK-am

(foo ghp v [elf decoonc ce wefen) niecarepns „„,„,7 en is /dac die gheloouigen gherepnichc b wox- micm..

den ende repn veghinnen cewoxden/ ende ick ?öl-jo '

houde daccerinderwaarhepc zijn dieinc bloec „ZW“ Chxific van Gode gherepnichc wefende c fup- 2.Cox.7.r

nerzhnvan herren .ende Oodc fullen "im / die NWZ-z' mec fupuerder hecce Oode alanroepe/ welcher ,JZZJM 'wercken/ia den welcke alledingemlrepn zhn e Pam.

in. alle welcken Oodc fulck znn werck van rep- FT.

kleben/nv alvolbxachcheefccenvollen. Tm ,z *W7


".1 f

. I

It's;

‘ Ten laatſten eumdp‘ un mijn laarſte demáſ-“Ñ reden daae ici¡ Caluim wooeden inne voere/ t dar allen menfe hen fuu-lnnghe- fp noch duiher- x den fundaren tezhn/ den tougnOudes noch ouer thuuft hanger.ende nnehztineletz Calnh'n mede fepdt/ dar duen de alder ineptichfte noch atte daghe fundighen: daarom nuch atlemenª frhen dolharden ’fundaren‘ te 5hn/ ende dar mitfdien noch allen menfe'hen de room Oº des uner thuufe hangemwelrh indienc fu wa re/ fuu en murhten: geen derfueninge mer Oo. de wefen/ ende miefdien mer dan man-zum.

dar mas daae (hier me euzte gheſtelr) mi; n be whfreden. ‘ {later heb ich delenerghegeeten. hier trium ?i7e phere irte/hier hunden-lr Calnh'ndonz dni/hen ghefundts behunden in mxjn derſtandr/ han

dele tegen de dulmaaechepdt der tiefden/ miſ bzupeke muedcnnlliehlhefg_ het wonzde Son. daar/ mifdnpde fehandelhcli Calnhnswuup den/ mde late blhetien’mh'n 'unerd’nrenhepr of .

gruure ungerruniniehepdt. lo Pcam. victorie.

want ghp hier mili fehhnenmp r'e lee- . ¡18. ren‘Onde den underfehept tnffchen die mibuetiſaarª dighe ende buernaardige fundarenzfuu heb tele 1 b bepden hier mueren aanwh‘fen coc de derde venga inde derde gefpgalie dá mhnen in neneſ¡ ghegenen ?Ladder Jacobswp dar ghp/ghelu ner d/ daarmueehrfien/ dntghp re fpade‘up zh‘r/ nm mp defen nnderfehepdt te leeren: die mugelh'cle eer ghp bepdeghebuzenwaart/ bp mp al is gheineeft. dunwil ich daar nd nie: van hunde-ten / maar alleen uf 1ch hier wel of quathck mijn deidnfreden/ bp d (fnu tele fie)

met deefiaan/ hebbe ghenomen we Calnn'nn wuuzden


wuozden: bolherdenfondarentezhn. K Men fondicht foo wei metten wille/ale met

TI?:

dedaadt . Oheen wille te hebben om te duen; dar God: wil dat wp fullen doen/is fondigen. foolanghe defe onwille blh'fr inden menfthe/

foolanghe fondicht de menfche: fun); dai de menfcheindeii welchen di't gebeurdt tottelic hamelhckedoottoe/intfondighen nothin-dt]

ende foo ianghe dock volhardr een fondaar te

1"‘

wefen/ indie ich nv due blhcken dat Calnhnse ouckb leere/ d-enghenen diefe gheloonen alfoo ’

dort volharde fondaren te wefencen fnldp niet moghen ontkennen dar b leere ter wanhopen aanvocrt / ghemerct fodanighe boihardighe fondaren nergens ghenade en woxdi beloofr/ 'naar once al becdoemeniffe ghedzeprht." Alle leere die daar houdt onmoghclhck te izhn'dac demenfchein defenlene volcomeliiilt_ o nde onderhonden de gheboden Gods / die mami dat de menfthö/ fulcleeleere_ geloouede/

gheen wille enmoghen hebben om fulcr in dit enen te doen.

-

ª? Inpdee ende Calnhns leere houdt (Inmoge ih'ck tezhn/ dat deinenfche in dit lenen bulto melth fdude onderhonde de gebodenOodes. Uns dat de'vlhct menfche dar fulcke b endeuwe Caluh'ns leere ghelooucnde leere maacr geenwille en mogen hebbe om de gebode Oo

dcs in defen \ene volcomelhck re onderhoude. Der* eeefie deel ban defe nih'nebewiifreden ¡²²0

beliendt ghpluyden feine in dn b buerxlïê pag, 47. inet defe wooeden . niemandt fept hp(ghp meyntmyhn mach wille hebbe om te dortgeö hp waanc ofie weet onmogelhcle re zh'n om te

¡ doe.dac [kann wylfegc ghplupdeiotmpnÖW


l7..

uangaande hec cweede dee! bande booifz

FL! mijne vewiifreden behoefc geen bewhsx wanc .

dac fegdp inde incel uwes voecxkena en doox. gaans/ceweien dac ghi-'c oiiinogelnrk handy

dac pemandc de gheboden Oodea in dic le uenfcan onderhouden endeis hier cghefchille

cuffchen 0ms/ [elf.

Ju*.

,_

Name dan vepde recfie deelen vandevooxfz

bewiifiiighe opxechc endewarachxiih blinken re wefen /fo moec oocli nooifalielhck war-ach -eich wefen hec derdedeel/ dafs cveflupc/ce we. een/ dac Caluhns ende uwe leere :maacc / dac .den menfchen de felue gheloouenve/gheen wil

-le en. moghen hebben .om die ghehoden Gods

m. .dic leuen vdlcqmelnck ce onderhoudm. N11 moechdp nieronckZ-nnen dai fo läge defe

*M* -onwil of die niec wille va Gods qebode in dic ,.„„.

lenen volcoinelhek ce onderhoude/iiidenmen "chen vlhfi/ foo moecen fp oqck foo langhe fia

-delncken fondighen ende micfdien v-olhardeii fondaren ce wefen/cen waar daci-fake dacghp lupden ?als oock dooxgaans) wer wilde feg. gendac uli-lc nier willen doen/ fghene Oodc wil dacwp doen /ghecn fonde en is ,maar foo. ghp dac hier weder befiaac/ foo wil icli niec

vooxdervelkaan inec v cehandelen / wanc dan

coondp v hier noch al mede al. ce onfihame Q

ihck eens ce zijn meicen Liverchnen/die de lie ginfeleii loocvenen. . . ,

No en leencuennerghensffoo ghefepc is)in. F7). de gancfe Vnvele dac fodanighe volhardighe

foiidaren fanchepc deloofc / maar oneral der. doemniM: ghedeepchc wordc. wac hopemo

ghen fulrke gheloouers den defen uwe leere heur felc*in foo fandighcn ouvoecuaardigheiki-i* '

en d

l


\

endedulhardl v en \take dan fundigen denim' dende/due!) h tien um falte , :engorde-IBM- -

:netz

moecen nuudrſan

eſ¡ / manneerſp

nntina en ende fich debaten] in wanhnfen

¡tallereſ funder dar nine deletruoſtdande m- ' pueatine ger _ttchepr enlnpden/ nd deuten

ſtiªat ;creen * ¿ennende/ dandee ivanhupen marti perla en.. z , ~ Want hieren muerh

z ‘ … b ud nm meet ont- ¡el,

Wulf-isbn! mecv fm: ert/.als dat ghe bet wii-tenida heblèmªardar ghp her voll-zeugen mee en rinde . neen hier en ghebi‘eliet v noch njiet aandemaehe/ maar aan deinille. ghp _en

!mie Podemee ghehouzfamen na zhnen wille.

liexmntenebup nie-„mani ghp hundt het met- ren nwen nnmugelh‘ck /_ daae wc het come dar'

ghp't nie.: en moerbtwlllen o ſººziitghn met terminen immer; noch unbuernaa i efun dilemª/fu angtdden tuuzn Gods noc ouer

t arriendefndoerrddeſenineteererutwan , en.,

-' Neemthierenbouen nochfept deſemh'nebewijifl!) e. de Heere Ehziſtns wedzurkelhcize F z 7'' nar ie nietengeloofrverdoec falwefen /dnuz Mei-.16.

is mede bechaalt/dathet nnmugelhrk is Om Ի de te behaghen funder ghetuuue/infghelhrhs Mm;

daR-?1er al undein/ war met en gefehrecdt wten …14.²3. ooue. - ªhier vor-eine *beeede endedul; F z 3. g_ Nu hebbe felt e'umelhrli bewefen darghplnpden/nieralleen/ als nie: gheluunende/ maar duele als weder

fpzeiiende de clare beloften Ondes dande mu gnelhclihepdt danzhnen ghebudendulcumen underhundinghe in defen lenen/ ungeluunighe

zht/ ende geenſfins gelunuighª-nfiet :lªm-33. -

e


ende foo bodies; ditmaacbtv defe Weimqu die dem wederfpxeect denAflaareilailii/mde Hicheiftnre claarlhck beinnehc zundez-d‘umê inder waarlieyr ende volcomelnciein dell-nie uen mach aiiaten banefondiqeir want ¡fm beeleclare ende naacee -ghetunghenäflen linie*

mogen ften inmiinboecxbenbande Warenli derdanichept Oodes/ echter aan de.er ame’. &PQU - Ñ Ill waaroocle-onloehbaarlhck is hunden

’bªt de ghene dieiorheni dar puth \m deine tenen (want dear af _handele icli dear) Onde onderdanich mach zh'nna zune Dex-linea wii

ie in ªñades Almog-hendeerachteioocliOollfe lafierliiclt inneren A (Buda _dichten te zent-.niet almachiich / niet eenvnldichx/maar- damn!

een bedzieger/-b eranderlhr ofoavoarficheich/ ein?laghenachtich.7W ’Zºo

.oo maact onsn z

fun:: w; ..f

.W

ini-den (dwelcit @platinum-mulª" "

mm

diedefe uwe onghrfondeia fond NeueM loonen) gheloonigen zxinOode behalten-*fa

llene-pin en moghen / .tweHK opeabaarlhe-lt ªll—¡berlina ch fonde riefen/die ooclibanGndi ,iaf'teringhe gheen fonde en inalirn / ofbewh'ft daedeghene die defen aki-mt Chetfli/ dad Mrd

bolcomeiranderhondinghe ban de gheboden Oodesindefen lcuen/ feggenonmoghelhcli te ² zün/gheluunigenja\jerboozen binderrnOo desmoghenwefen/ nietieghenliaande-fy den woozde Gods opentlh'cli wederlpzeiim 'ende :God: ¡nutren (fuu boneſz is) ofbekendc ,ten minnen dat fodanighe okenbare WoW-em. raars/ foolange fp fulcr [bmw datisfo-ian

g he fp uwe: leere daar lulcr wem-ier volghen/ :Jeloouen/ gheen hope en moghmhebbenm auch tewoiden/ want ſoo lange ghylnödm “ g een


ºgeendeler ſtnrkê enveinhlt /beflnpr ici¡ valie

ªlijcli/ dar defeuwelaſterlhcke leereboerdt :o: ,_ Inouhopen. m …, x \ul Epntlhc-\e fo enmnch niemandt louahenen/ Muelle \die ghetto-die gheengheheeleinille/ voor-mum ofopferenhebben/ em Godes ge boden-in defen leuen bolcomelh'rke :e under henden/het onderdeelvonheiirewille /vuoi neme‘n uf upfet-ldercken moec om de fonde in

531’.

delen \ene (doch mede nie: volcumelç‘jrñ/mear nie: den in: deel) ::vienen ende :e hanteren: gamers :en minftendu: lp gheen heele’inillel upſernurh vouenemen en hebben um de fonde . in liefen-leiten gheheelth endevolcomelh'cli (fu

Guªrda: ghebiedtne verloren.

º* Il. l

M Shen hebben dan duele gheen inille voor 53²0 , nemê noch opfer heur crancleheptdeel vleefch

'ªifiſnhhpttnoemtidªtis hen: felfhierin delen Inici: gamfelhckte declarenmefe eirzhn me: weg-dianth Jongheten rem-female die jlieiïblhuen willen dienareniiim:mee-Dee-l _ºli‘dnde hincliers euer-henden zhden .- Men ii b heen eerlhcleman/ die :o: zijn bein-de

fonde* illen crouwen eenbeouwe /die open: lhcle‘del'iende/da: fpgheen opletnuch inilleen

'

5_’AÑ.—…‘-._— —…

efrJnoeh-hehbe enmath/.unermits defina:

~ p": haare vleelrhes/ºm elleen zijiienmi'llete ~ den/maar opentlhclz lepde/dat lp torcer door tee &noch aiii-»medina eenigheban hare onde Koelenfonde moetenhoereeren . .fonde dan die pin l :ende Heplige God: felfrorzh'n bxnpdc a" einen endetronine voor zhn binderenof ghe’ludiiigen [rennen dezielen der gheenre die

nochknier van unletnuch wille rnzhnhem/-ae *benen di/»v'ooztnaanalleenceaiineleuenmde :e ghe enferma/endemirldgginvuuznemen ' ii zm:


x

zljn noch al eleue deurbpwßlm heurlicham' ende zielen den fouden ende hoereerders Ölhe meen ce maßen e' ofweecmen nv niec mee dac defe gheefielijcke hoerderhe de ziele een maacc

mec de fondes de gancfe D. [chxifc roepc lux-de ‘hier ceghen. fouden dan fulcße dubbelde/ .ende

pincfiende heccen Godes dienarm / .fwijghe kinderen mogen heecensm defe halfwillichepc

ende ghedeelchepdc/ van herren fieldpv felue inec oocle alle die defe uwe leere geloouen c hoe

moechdp doch v felue/fwijghe anderen/vxoedc malien/ dac [ulcke uwe ongbeloouige gheloo uers ware gheloouighen/ ic!: fwijge kindern!

Oodes fouden wefen? ons condp / dac Oodc cevxedenf' FBZ. meeBewhfi fulcken haluen wille/ halfhecce ende hal. ue onderdaniexiepc:l-'oo fuldp becoondc hebben

dac het gheen onde en is fulcks ce doenl ende

x

dac die daar inne volharden ncec en zxlnlup den die volharden fondaren ce zhnicwelek gm' dooxgaans wel befiaac/maar nergesen doec/ ende daar mede nochcans foo veele al bewijfi!

dac ghx-'c in defen [klicke eens Zöc weccen Lc bekennen / hoe wel ghp v felfdooxgaans we derfpxekende oock bp wxjlen meccen monde fchnndc ce bekennen / dac Oodc daar mede

niec ce vxeden en is/ Zoo ghp oock doec inde 9. pag. van dic v b ,. en. Dermoechdp fulcx niec ce bewhfm (foo gm' M4.

oock nemmermeer en fulcvermogyemfoo wi] v wel boeghen .cen laacfien eenS-ce bekennen dac v leere hier inne dooldc/ als die den men

fchen houdende in fooOodcloofen wenn ver mics v -waangheeechcichepc/ den blnuenden

[anderen oocki [allcvepcbeloofc/cenlaßflenxi ern a


fieriien/ofdaar booeint debaten/als ir hen feinen fªllen binden in fogodtloofen [rare ende gantfe fcheift berdoemlhch zh'nde/ ende ner gens' hºpe van falichept hebbende/henlnpden aanpeecdr cuente vectwhfelde wanhope.

Die iſt dar ir inician Calniniaanfchen leere !No .aanghefepdt hebbe/ende dm ſeluen metſªmpt *den uwen (die ich dani: met in defen eens be mmm-Iv oock nnpensaanfegge/ ¡numer

:lie bewh's be

ighe,/-ende_._hie_r nn noch mot

,niet-we vewhfreden ontwhfelhcken due blhc kàngp ná¡- daar nme waarhepc ghefept cezh'n

g e- ee . _ Daar na fegdn alfoiwat meendt ¡¡Mªom 536*

herr › dat__Caluhn_ dnl is ghewe

etc. wat

,. van eialuhns dnllichepdt is te hunden¡ lielicit rer zhden . dochben iclifelier dat ich berfchepz denen-:trim wczun fcheiften vermafh vºm

tebeengyen/duac weinen noodefalieliclt moet beliupten / dat Caluhnfich felf/ met alle zhne [niederen ofaanhangers wt defaiirhept llupt. fun verde heeft hem dichtuaal zxin alte bnp

righe parthdicheyr ende fionre bermetelhept Remnant ende verblindr ghehadt. Ende want ghpluyde hier al weder fegr dar ich meint onderfchept vanewooet Hondaae \370 dose mijn berkeerdt berftandt bergrhpe z fuu

weet dat icli niemandt en mach henden boot eenboetnaardich fundan / dan die een goedt opfer ende wille heeft om de fonde gheheelh'eie (niet alleen ten hainen ofboot__een deel) re ber iarE/diens goede wille ernfilhcltte dien eynde met Onde firhdt reghen de funde¡ die allencr lee-is fo langer fo meer de fondenin hem doodt endeten laatlien (blhft hp int leiten) de fonde y . x M in gantfe

/


gancfeiöekfdooi ende Bennett tiificniicreieh oncwozdfefi aflaac mee); ejexiföcidaaere* hie*

x973* Mae? diem dalefeii ier epi-eu. ,ec “ omdefoiidegancfelhrkx uaardY fondaar/foeslh ‘ [dßöin-.Yii-Mü .

blnfc. antaihmien ,

wiiien feine is foiioeicvreiclibocndefendviüec gheenernikenbeuechc/veelniindervecwindä

ende noch beel minder roverofvemielrxbiai nicmandcenbegmdccedocenicghenehp .ii-k wilheefc en moghen omdaar ce doen. coegheenwiflehebbeir de gh. o.du ers u

-beghinnen ,fp nemmermeer fondareiikid M *cw~vl7eo roYWWl-cn wor

e

.

D:

F

ar volhardeii

f

dove f

*

11

en

l

o

.

4

*waceniieriedbngzzeueu 'till i1,8 oililiiuhä

. "W Like jbaii, (dk '‘ f 46 cewÜcZeYYEcaHleWLljZZF-ÄKM nier

'

'c ßaWDiie-Üiaara' *ill

“ _en aren. M.

F 4 l. Ylze.Y~diecoökßfwy .ARGE Yfclaacike" Ü

n!

7 .e

" .*die MW

ennor „ enFÖo en v

o. nebenbei. .wyciiifie

* **

-

felhcft


* eljjgßx nes-ip [Ioqfßfaken „ de 1*114*: i - felfixnaax- dan7 zy

Wee-Eileen?:exenxlnll-esxe

Weck-lx: "enenghenaainc. ezlWz-nlcnÄR* ,öscepccßvelävmi-

-

. 'am

eck-ke b o „

f

*WW -g-exlebu

,

Eghe eloduige heloouc- *f *z x &Fl-Ia MFK-c (c cl

p .je f

lc coc

WWMZWÄZKÜÖVÖKÄÄÄmFÜW *Im* e.:..„.*ee K' ?wax-KHS cenfond ben?

g en

-HYWQYÜÜ l [T Zgxiwpc. noch gl mede eens ,- 44;

jndehodfcfäeejjixnazcnan.Trudi-vjyroocl; *al . .ceghen v felne

ant ,dan houdp odck al mec

celgbeloouighm. "n/ die

Wee.;

i* .

a.

bo e on dwNbMmelöck

.

. U

oo

F4).

Falsdied

.. * * detxlBYLWVmeer

k" WgZ*"ßc??yeeLhc-“? 4 . E E

lcyßyxU-Fäcbednbol . gexjdxxinaac de vö

?WYYÄZÖNIZZLZÜ-:ääumnenex ., “ * "M iifi* oflaue- F I.

.

(

a

*


oflaliere/aisdie wei fie datin- noc een ander -onderfchept dooev lupde bp is ghc eit/te we ten/dat d'onbolmaacteooili ccghen bue: wil le ende ghemoedt fondighen/ende dai icli (niir

*nochtans/ als oft daar niet en fiondt/ onghe. merkt latecfoo fal icli feggen dat agp*: met de Len ander onderfiheydt noch rmmera fun nn cfchepdelijik halt. ,Want fui dit fondighen regen wil ende ghe ;470 moedt mede een onderfcheyi zh'n cum-nen het

fondigen handen onbolmaacten ende handen

holmaacten gheloouighen (fo uhpfe oocii daa: eoe dear [konnt ghclieltiehebben / of andere wear die iii-name van onvolmaatte/daar bee. gheefs ) fun fal defen. onderftheydtaifoo fiaan - meten/dai d’unvulmaacte gheloonige tegen/ maar de volmaacie gheloouighemet wil ende

gheinoedt fondicht . foo lpiiiigtnienwrm ke 'telint mitn/fo mantiene vaude bcſte darchfie/ ende fun tunndp hier el mede v metan-links beſchepdenhepdc . want dan fandieht de vol maactegheloouighemoedtwillichlhek/ maar F48.

d'onvolmaacce gheloouighe wi fwaciihept. ?Lim ons weder tomen op b onboimaatre ghelodnighehhpleerdt dat niemandtin defen leeleit'ophondt van [oiidigh en . fo hende v on volmaaete gheloonighe ooekniei up \Ia-an dighen in defen ienen. waar wi »formt dit eiiie

[wachheyt / fende 5 42* - Die comt dan om dat_ fp in defenlenen nem metmeet fnltheheurefwackheptenonerwin nen noch en vernielcn . dat fp dic noch inet en

doen / gebxeeci heur aan wil/ofaan inatht/ of aan bepde : ten ghebxeeciu heur niet aan wil.

want li- hªblªbªn/fº nºe [elf fent/ team Im; l


wil/ende dic niec vooeeeiiwil/foo dac hei hier fndefen lenen op houdumaar coccen iichame- f ,p 7. -.

[heben dooccoe. . , .*-- -* ** i .Zoo is ende blijfl dan defe fwackhi-pdc coe- F 7.,, der doodc coe foo machcighen Heereinhenlup

dem dai hpfe auge dmmgc eeghen haar wii ce. fondighen endede fonde offlvackhepc onder danichlnck ce .dieneiufo Heerfchapc defwarb- -

hepeof fondein hmkuyoene ende-fpdieiieii-be-Z* *- " 7/ [elue ierdooc coe. 31-3- - -* e* -*' , l .:. Endedefe loochenc ghpluupden noch diena- F F u* ren der fondeirce wefencdefe fegge icli-*diefulcp

coccen epnde heurs len/en' coe moecen. doe-ix maar niec die .voox een chdc noch minder-‘ machcs danwille hebbeiide ander igeloouich,

[cenden ceghen de fonde bp willen firupckelene vallen/ezafoudigen/ efi alchde weder op fkaan decen laacfien als Oodc de machc oocle naden

.

goede wille in henlupden gewxochcheefi (phi bim.: z iindefenleuen de fonde ouerwinnem

doodenx gancfelhrkivernielcn/endeban [andi-q ghm aflacen.

.

-

*ale j-:

.

Dieiien fulcke uweonvolmaam gheloo- xxx, nighen dan noch alixidc alfooincmoercn-fon dig en wc fwackhepdc de fondeieghen haren

wilie/ wanneer dienen fp den Heere ChxifioF niec cen haluen maaegeheelhckxna zhnen wil.

e

i

le/ inec haar welle e Jminers hoe moghen fp wille hebbe om dac ce doen / nadiefp coc fulce cedoeu gheen willeenhebbemleecdpuiecfel-

uer dar her onmogelhck 1s om Chxifio/ofOo-e dem Cwifio /in defen lenen. foo volcomelhcle re dienen-Jia ghp dooxgaaus. kendp oock niec felf dac memandc wille en mach hebben om

ce doen cgheeu hp onmoghelhcli waanc of

-

-

.W b

weec

. 4


FFZ.

weec om eedome ,“.--**l*,:v :*4 , obegbee1c Doo -en wille moghm hebben dan »in merke Chnicouezyll? uwe wille/dafs geheelhcwiuaarwelvoozeexngex ,

B

ofcen haluence dienen-owner b-lhfcheegzioex.

deel vaude wille? fal dae lee-ieh zhn ende met willensdac mach mee zhmwoe .alc dan wille-je nadien hec de gherechcichepdc niec wild!. nF

war anders [ale moghen willen dan dai-We.: rechcichepdc ende foude ie dienen 2' .foo dienen uwe gheloouighmivooxizde fonde mee. onwilz lich maar wilucb/ ende [o dienen [pe-wer Heek,

.

ren al c'leuen denk. merci nv fclfwne volc gpg maackc van alle v gheloouighem die al Ulmen.

deur onvolmaacce gheloouighen blhuen.- ähm W74. Wac maacc ghplupden odclivan Emanuele dais Oodc mee ones is dalniogendecödörm ende mec uwe [wacke gheloouigen; horfnfldee

4

fwachepc hem :neghen cegen zhu (Ick kWh-JF

e (*l

q] des menfchen leueu deiliyhem ceghenfisäu moghene offalc mee v ilvimede ouniohhelhik* zhn/ dac dalmogenrhepdcfelue in den [week gheldouighen/ de "warb epdc "dude überwin iiene' fire* doch mmiuen, cberde ghp rising

bcrlepdc me: uwen aan angheren. , FFF.

T* VWD*

: U! anders cupchchieixaf-chxifius [TCA dac de lukomede fiecekec / ooc oe filerck „. (l1 .

meer daneen fwacke) ouerwindc / hem-ll* Knien-e. wapcnen beneemc/e efi den roofwc deplcx nl anders/dan ghpr hier dzoomc/cupchc

gefiel hier af/feggende/dacdefwackbeijc. &Q1143; des* *fierckeris dende menfchenx. ..h7 *7 .fx „l 3 Doo ofmee moec emnach ghp hier‘ diefragen [wackhepdc der Gddfxxiee* enlZef-Znqe FFS. wil d.

-.

er

4 ‘ f


einer 'v l L gemessen her-nel(thenn-ii ewiefal v moghen ghe

ie niemandtoan diegheloonen ca'n dar goeeheyesimieisonoh WZ! _ Mienengefamentlhckmetce* '

_ w Ñ

nde(st de gherechrlcheyc

merBeliah , " x er' › &mªfias Y Z\eS.Y ª. Lª'

- UM!? ¡EÉZI’ .

' ‘ rei cheªd!: b‘ &ggê doeh 'anders van; der onbolmaacte "7º vuªnºewïª.elhtbifoiidige . , , h

dingen' venom-Vous wei fonde willen/

j "arte hat hynietjenmach/die fwackhept ende nbewceiigelooiilgen ancfelhcltverdihuene wacbolchrhlredöcfld nanderswt-/dandar- ' Wudcniecífllmacwmw als die noc de [war heyoenjet en *nermach-t-e verwinnen ende re

Herden-'eriner znne-onbolmaaciece »gheloo ¿im-‘7: ' ,trª La‘ "Tv"

.'

-

- er mbeinNÜ/vefelamrinobemodes maßnaheneen ander/fragende der Onde mec Wdefeiwachhe ,rende "ondewr zhnen ge-c [aueh-hen endefen- eum-gantfelhch wech ne-j muy dacht-fiel). ', mveehoubuurdiêhe.

emene-gpmuwemſonnmmgnmnacen al-Í * ii": mieten fthzoemrtef en/ endemicfdien* nWh'eHei-_lige Orden re eggen(d'_a'e d'Apofiel l (the „die een menfch was nierenxwilde. _ ?du L enbanhemghefepdt te worden/te

wßWWYliy ;Hªwk „di-ex l, nº.. bettergoedt , “I 'nàrdaneti inch d noch in,allengenal-“ le niet 'nernihden'ref a len inden afgioiidt FFF.

leerthnfb'heigedkldoiuheydc.:ende met

JWWW¡teïfmümmªdikiiGc-dmmen wil* dat l'

/


da: inp gen: elheltop hunden ven-deh nen te londig enzfuo en_ is ſnicii londigcn gern

fonde/ ghemerct dat met en ovªchiedc tegeul maar me: Godes wille. Juimers inp [W den dan fondighen duoevermeienhepd: ende guedcdnncleenrhep: dat wie_ wanende hier bee

:er :e moghen worden dan Gods Heplighen j ?yn ghheimelt/ wear: fake da: vipinilde game

elh'c in defen leuen afiaien vanllundighenl¡ want da: maar :eghen Gºdes wi le ghewiltt I foo wafchc fich de lugen elche me: d eck ende ſou maar: lp hear fell althdt int ver chuoneii bin-[der dan boox. _ . › _ , Wildp aan deler laſteringen gheen/ fo mae: FFB.

p leggen de: God: niet en is in enme: fuer , e uwe [wach-gheloouin als noch lou on gheloouich zhnde/ der lp nie: alieen nie: enge

loonen / maar oock opentlhcli wederlpzeken datde goede ende Wlmachti eGod: wn ende mach de linaclehepd: in hen npden beruielen

ende die fonde in henlnpden foo inaracheeihci: ‘ dooden / da: lp hear werckinghe niet meer in henlnpden en mach hebben. ' _ 560.

Ende danfnldp mueren :ueliaan de: fnltke . nine boofo onvolmaacreghelounigen niet en zh'n ghelohouighen maar onghelounighen ende

wederfpzekers der deleite Godes . dais uocit God: nie: in noch me: henlnpdê/ende dan zhn lp godtlofen/da: is fonder God in delewerelt. 36:,

@ªnden dar me: v noch onvuimaatlite g e luonighen zh‘n e’ dear is gheen begin van e

iooue in fodani e.funden de: boetuaardighe fondarenzhn e p hebben gheen opfer noch wil um de funde te declaren. di: zijn fulcke gheluo

nighen ven Cainini ende ven uwe leerefoiZan_ Ñ a,


fodanighefepdeiekmb fegghe noch-damen. lu den de eooxn Goder noch ouer choofc han ec/als diedaarbol a den fondaren ce hn en

l gli-i -

- lrjcxlnuweng eloo

uers - aantoew > an h iii-zen. We alle twelckie ic nv waraehtelhcke be- x67.. [inner/dac v beflupc als op openvare onwaac epde beftaande onwaraeheich is/dat Coope erts geuoelen bandeonderdanichext Oodes emfl is/ dae hp de qualhck ghef euwoox

den Caluini wel ende rrouwelhc handelt/dar hp uwe lafierlucke leere i te recht berifpe x als noocfaleelhck mec-bxenghmde/ (fo nb is ghe dac Codes ueclnefi

onfelur foudrzhn. 6a.

Da' ehe-weden

pdm zh'. 647.

dac gkplupdi ni..

wac ghp felne fege. 6z9.646.xc.

.Bull-we Joel-mee., "mu-uncer beghinnenfondaren e.

*WZYWM-Q"

heerfchapc. z;

:

E.

Wßw~lch dienen. 6x3.

Mciuuwmnemueöniveemm. szzszy.

l -.

zl!.zz-4.6z7. . . Wdopmaanoom. W481'. K.-.,.7*

YZF(

..,,

.

'*

.Braune

l

7

i

n..

K

,l

i /


Í

Kªnt’sentſch-Wººcxlzmï' 'ºf !fun hebbe icli hier bewefen/dar glu' Aline-ide ei' Bun -

z dctclocli in de unuzreden ban dit v ini-der onredeincli * ª boecrke chan: te willen pioneer/metallic befthaamr wären; dat uwe diye wann-erden" feine verme-eliminan ª llflnghmvan v onwijlheyt: dat b willen-p van hier na Glide noiromeliicii ce gheboinfamen nde] is: dat defe nine mªntiene: bibel-tönen nmde is: daefe rgoedt opfer dele: uf ,we‘ll neemt in den ghelnoneta nwer dolin gijºn: dat glu-lux:

den felf caliimniecende cannnnienfelijcli mh'ne war-ebenf

pin-¡hen Cainmnien noemi : ende nach eugvm legal-en in :die v boecrlien ("elf alice-1 genoeehfaam is tot voice-men ber

nielnighe van defe uwe fchadilheiie opiniºn/Rifª’ ghylnyden felt’ niet en berliner wanneer sb!: Pºne ui' tego-no feinen fpieeclit. fo ii landen falcii mijn bewies nb fo hart duna/als icli dat wecewaarhept te wefen/ matti)th logren/nie: inhn emoiiidighe manchem/maar wfchnldighe dolinghe/ell dene

.hp drucken-dat (fun een onde Pp: ) em berinoeyde uff: wat Fwaatiiickeniceedt: Donna mafia: uf denn-she ick mit' defen teghen v [linden niet in booineimn te zhn yet meer ce ancwooedmopdergiteihnie b landet ftnckwetciien/.tot dat ;by eccft den begonnen Unathfchen handel ten vollen nige'

handelt fiilr hebben/hei Sudan mundebjek offcheifteihcli/al- , fo teil tot bei-den becendt ben. dit fulda doen fu ghy niet on_ tronwelhcii v leere uuu¡ dalfch noeh meer ende meer der;

dacht en wiltmakeii/ Indien gm- ¡¡¡cpm de waarheyt une: I¡ zhde te hebben / met oock nel-fiende omdie wei noo¡ ¡g fiaan. maar ghebieieet b aan decflant/ l'o wil v hetl'wh'ghen bell-doeghtn/oni u leere met u qualth verantwomden niet inter dan ghhnb ai ghedann hebt/ verdªd): ie makm: ende moecht dan n'a verlinndigher/ dan ghp ;fill omme fpenrrn.

De Heere betece b lin-der ende out!! mijn veri'tnndt toi me dªn zg'ii manchede ende tot llichimghedec inenfehen.

ª

AMEN


Landen Leier." '

Adient den Pxediranten/ Liebe leferl me: belief: heeft mhn boecrbe vanden

afinar geheelh'cie/maar nie: dan [incle :

'

mas vouz eenige deeien te beantwoox

"od de: in defen defe fake niet fo volcume lncii en is efghehandeit als ick gaarne ghefien hadde/en hebbe ick niet mogen laten hier ach

:er aan te voeghen het bladeken vende ’Ware undecdanichept/ daar in ich dele fake nie: min volcumelhcii dan iiozt ghehandeit hedbe/ende de inogelh'ciihep: vande vuicoinene onderhun dinge der gheboden Godes hier in delen leuen (hier na lalmen die geboden noch hebbê noch

behoenenl inter H. fch if: deinefen. ende vien: ici: van dele lake uuc ghehandeit heb be m veele mh'nre boectkens /hebbeicle die hier on der wel willen de felue'bp name ſtellen/ up da:

de ene die hier almeer begheren :e lien de leiª ::e nllen mughen lefen. ‘"1 *.7 ‘Vaart wei. Tafel bander gheloonfghen Innificatie, Comedie bandeblinde van Dierichu.

LadderJacobs. l Uflaat Jefa Chziſti/tegen eenige linch‘en ban dewelclie de (Seedicante di: boecrken hebben

ghefcheeuen. Ñ' :lantekenmghen eenigher plaatfen vande on ª dethondinge der gheboden Godes etc'."

Bioefvande Caterhilmns. Ende vaude Wtroedinghe ban des Dernnfts plantinge nb al gefcheeiie zhnde/twelcbilaar

her de Heere rue) ghp mede haall inventi fill: mughen lefen,

F J :e :i s. l


,

x

.

.

M

,

.

-

.

K

Q

a

.

I

,

-.

.

,. - ,.

r

.

‘c‘ . Q .L

. .

.

.

,

.

.

J

.

..

.

.

.

.

,

.

. Q

.

.

. .

.

.

.

d

.

.

.

.

a

.

~

A

I

*

I

.

, x,

.

.

.

.

.

,

, .

.

.

.

....

.

a

.

Q

a

.

,

.

.

,

.,

,

d

.

.,

.,

.

..

a

...F

,J

,

.

Ä

0%-,

,

.

:

.

.

. .

x n

,

.

.

.,

,

. .

. .

c

.

,

.

.

.

.

Q

a..

.

*

.

.

k

.

q

.

.

.

m

.

.

.

.

.

,

. n

,

.

.

.

.

.

..N

,

.

.

.

.

h

.

,

, . .

.

.f

e

.

,

.

x . .

.

..

, ,.

.

\

.

Ill

*

.

c .

II

,

0

" ..

.

.

.

.

q

.

.

.*

V,I

y

.

.

a

.

* .

D

a

.

a .

.

.

,.

e

.

,

,

.

'..

. F .

0

.

.

,

.

. Y

a.

t

M,.

n

„.

. .

* l.

.x

0

....

.

.

.

0y

.

.

.

.

.

B

.

,

J

.

J

I

.

L

,,. ,

0

r .. . . . . . Q ...

,

I

.

‘~y

Q

.

.

.

,

.q

*

.

.

0

.

.

.

.

,

,

,

.

I

.00

q

.

..

K

.,

.1

.

, [

.

.11

.

. ,*

.

.

s. .

j

'

.

.

,

,

.

.

.

-F

.K

.

.

L

.

.

.

.

..

.

.

,

.

s

Q

.

M. q.

F.

,t

.

.

.

.

.

.

.

.

[

.

S

.

.

.

-..l ..‘ ¢‘[y.[..|.|41

.

.

.. .

-

‘.

.,. Ö

.

n

4

.

.

n.

.

.

k..

Q

k..

.

,

.

c

. f.

‘ Y

.

. ‘

.

,

.

,

.

,

.

.

,.

.

.

,

x

a

.

q

4

.

i

..

.

.

,

,s

e'

.4l4[0lll ,

.

.

.a

„ .- .

Fq.

.

4

.

s

I

J!

.

.

.

Q

x

:


e .

1


4

.F

.llel (ill[ .l

X

.|-

X

X

f


*

.

, . *

a

.

.F '

l_**-:.ei -


â&#x20AC;ºl|

v.

la


-UT .e l

I ..f--,-.-

7

_a


D.V. Coornhert - 1585 Hemelwerck ofte Quay toeuerlaat.  

Van 't volcomen onderhouden en[de] dadelijck wercken der gheboden Godes, niet hier, maar hier na (inde Hemelsche ruste en[de] vierdach) so e...

D.V. Coornhert - 1585 Hemelwerck ofte Quay toeuerlaat.  

Van 't volcomen onderhouden en[de] dadelijck wercken der gheboden Godes, niet hier, maar hier na (inde Hemelsche ruste en[de] vierdach) so e...

Advertisement