Page 1

Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken. Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn. Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u. Richtlijnen voor gebruik Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op automatisch zoeken. Verder vragen we u het volgende: + Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. + Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien hiermee van dienst zijn. + Laat de eigendomsverklaring staan Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet. + Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng. Informatie over Zoeken naar boeken met Google Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken op het web via http://books.google.com


-

-

-

-

- ---

-

-

-

--

-

-

s D > >

-

-

-

.

-


(D,

«

F


Comedie.

Elandeman.. Rijcke «Buerlangheiaren in Kijmege

ſtelt doo: -

D. V. Coornhert.

CT Ghedzuckt tot DHaerlem bp Antonis Lietel. UBo

nendeinde Huperſtrate/ Anno. 1582.


-

- -

»

-

-

-

-

-

-

v

-.

-* -

-

-

-

-

-

-

-

--

*».

--

»-

-- -

*,

-

---

--

-

-

'-

s.

-

-

-

-

«

-

«-

- -

-

-

º

*

-

-

Pºrr

-

- -

- --

- -

- - -- -

- --

-

-

- -

-

-.

--

-

-

-

-

-

1. -

-

-

-

-

4-

- ..

-

*

--

-

-

«2

-

«'

-

-

--

-

»-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

- ' -

-

--

- - --

»

--

- -

---

-

-

-

-

-

-

-

. - -

-

- -

-

-

- -

-

-

- --

. --

-

-

-

-

-

-- --

- -

--

--

/

-

-

---

#


„ . . -

fol,3«.

-

| UBäerhept: Coornhert. VÄ

deen, die rechteerlic//ts

Waert

29etlof vädiet ſo waerdt/als nz begeerlic//ts? zºesiefwaerºhte diethemminſt waedich, Coors

Ideer voicht die heinhieden.

(waent" -

Ä“

Ia/alſtiséen doectſche othbupternc. ,

Ws

HBaer der deuchden Wech wozt vooz andzen geöaent Mſmen Boozbeeldtlicdºn-...

Die doecht beſpieden. Ä

-

So iſt Szinceſſe.naer die ghpnu wilt louen Gaet intzijnedtegiewöenteſotebouen . .

G. .

Datghphem vermarendeſa hp wäerijcis SDult

Ä teltegel»

-,

-

-

tºchinſoot wil/diëhemſen in wandeien ſinnen

ºdulienmeer göedts/dan Copſeggen/in hem vinnen. LBjnvoottseewichhetding gelyck/Mitſ gewis. CEen ſteenſaubedzteghen. ſoudeer vlieghen Danich

-A

Edchzüft danCoözn./mt Evaerlit/niet waendichtelte Dat ghytoe epghent dees Comedie ſtichteiück

- Die ghp nu doetunden bzuc oueral//dzauen Dooz vzunden beghteten.“

Den Fongeling arbepdtſaem/ſtadich/leergierich En verftandtch/Gsck na goep conſten mecr/ /vperich Dan L3pdas natsoudt/genaeint Jacques walrauen Diens viñtich ſkuderen“ IDhoghe ſchool doet eeren.

»

Iſtnteteeneer/vooz die hoge School tot Leyden Dat een Jarighe donbetäerdegaet lcpden

-

Tot geleerdthept meteen ſeltſaemerempelz SR an die taet begonſten? Hv ärbept volherdtchom leerings verweruen

MBet vzunden/hups/envader Stadttederuen LGakende zyn hert eenciertycke tempeie Eloozalle goep conſten

Dtehp eerdt metionſten: Z

Iſ ooc


Tft oock verſtandthetgelts gewlnte ----- -

-

-

ren? l. 9

-

Dmtbeſt/Iáſekerltegoept daer voote aencleuen

ĺ menſchmetſchbzengt randt/ ... –

(Tweck een -

-

-

-

Enternood voedtrijckelück: . . Da verſtañtmeerüchſefdantinte beſogen… Tºelckmüt walrauendoedachauantenmºzger: . Szhick darniet met waerhept3hnedel verſtänot Dat ſich meldt bitckelick In conſtpzactijckeljck Hoenheeft geenüns ghedaendees weeldige vztch/ - Die als een Zatte trage/onſtadigegeck „.

Dinſmodelufpzoncieenalseen vup zwijnmelte Ä jn ſeieliefdeloosghing verſupmen Enſtaldarme verdoemuck zündeteºpmen

Fjaerghs walrauenbeterendehetbeſte 2Soet meien wtſelhck

--

Looklijckenphſeijcks z.

Deevogelcheydt

- -

:2

:

-

Metdes Gottloſen Richeyde Desdtmyybedencken | Metditſel. -

-

- - -

Velherde in vieren In deuchttebegheren

Enintvleeſheerencken Naertopfte, Enyaerdtºwel,

-

-


– - „sº-

JFo.ſ,

º

Perſonagien.

:

Roederlückeliefaeeen vrouweſchamelje gedeede »

meteen?wolfshuyt.

-

Schriftuerljeberseen out eerbaer Paſser Rijckemanprachteljcghecleedt oueruloedteenmaertegeblinthot d

-

- - -

- -

Ä son. }see neºfens des Rijckemädieturz Conſcientieeen Vroukenmeteen ſpiegelinde lincker

bendtghenaemtſelf kenniſeinderechtehanteenkeerſe herlicht der Kºaerbeyt. 4

Lazaruseen bedelaer

TZwee Enghelen Tºwee efdrieduyuelen -

- abrahambouenſttendemeteenſelkennzjnſhoot.

-

-


:

Zfosés

- - -- - - - 2

Booreeden op het pel vande Äijce -

Man ende Lazarns,

... ... - -

Voorreden.

..

P2 leten geſchieter ſepdtmen rechtſenderſake. dick V dan mct ſpeien en rjmen vermake wietwifelt oficken hake/naeenich ent

Daertbegeeren na rent?

.

.

Die vzacke wcent/datieknatgeldekenſchake/

Die roemſuchtichdat tckgäern/aenfaem gerake/ --

. .

Endichtende Wake//om als rümere tent . Werrcte 3tjn bebent.

-

-

L9aerwant v dterminera meeſt hebben gewent Ophaer coſt te verblten/metſpeivanbatement

-

Soſchhnt hp bient//die ſeptdatſulcrmhn begeren - Streckt omtgeitte meeren. SOtont die conſt nu/aks vooz waels/inder eerentent Zisſp Cicerovant/neerſte inthoochſteheeft geſent/r Wacraeer haer noch omtrent//men mochter toe zeeren - Dphopc van ceren. LBaerghp kent het voicrken diet rijmen hanteeren/ -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

tFijn meeſt ſchampere Paſquilien diet ſo verneeren Datſeeerontbeeren//de fich bp rethorijcken

MLaten mercken of kicken. Hoecick dan eer noch gelt/Lyatdc.cts mp vſeeren? T3oot/min ſin ſtrccbt/om vmet ultenteieeren

tTNuaet dat v mach deeren//om däer afte Ewi;cken/ Entgoedt on nate ſtrtycken.

Izier toe en bzupck tc geenpoeetfchefabzücken LEaer warachtige waerhept die Ivarachtclücken/ Des waerhepts monthccft doé blijcké//öste verclaré in loonen ſtrafick beſwaren/ nden rickcinanzdie Elazaro ginck beſwijcken. Faan Gosttooſcrickdom töontck die pzactijcken Aken ſaloock ntet pz:chen//vte openbaren/ Wäer goep Zrinoep fai Varer« IDit is dän daeronick v hebd0en Bergaren

Dtet niethozeng Lwäert dunct die gäe

Galºg,


* – A.

-Fol,7

-

Opdatſeonsſparen mehateilcke binnen . . . tº Duaet wtgoette ſpinnen. Docrtigendie goeden heur plaets/ong goepkaren. Die goebt zynde met die bijkens bptgoetparen,

Datſpint goet vermaren/dooz goethept väſinnen Wt goeder mtnnen.

.

-

-

Ick ſpeel goetwillich/vſtem hout ſoetlick binnen

. .

5 wjchtenhooztgoetsmoets wantic gaenubeginnt 2Bzoedertjckeliefoe een vzouken ſchamelic gecleet * met een Wolfshupt ofpcis. „

-- --

)

sBocht minonſchuldichten verſmädeltckten (Tst des voicrſaichepten weluaert geden/2

Sootſteruenmijnsvaders/der menſchen feuen/ Fras: 2it verdzietmins ballinſchaps ſteldick ter zhen LDmmptnder gemeenten heplte berbijen .

.

.“

Als die münſelfsomeens andersbaet in ſteuen//pas, LGaerſedert ſº mp dusſchantltck verdzeuen//rag -

Duellen hun/twiſten ſtritmetbloedige allarmen.“ Dooheymelücke haetdte hunſdosts ancieurn//lass Duslaettckt beſchuldigenem haerte ontfermen. Die dies veeliammettyckerzyntcberarmen/ Datſshaer epgeniämmernieteensen merckens Hiooticknumede mijn bermhertige armen/ Entckhun loonende nahaerquade wercken/ LPettrauen vzee vluchte wt daerſche percken Sp ſoudenste ſpade nettroerenbeclagen. . . . . . LBaer watſaitckdoen.'natupr (ſeggen die clercken) Gaetbouenleer/die mp dwingende tot verdzagen, „Docktquaet metgoette loonen/ſoect nachten endagen Dmpemänt (nacht niet al3tjn)dgoz Kveldaette trçckF.

Dmhaer derfick den hennei/ſp gingen mp tagen/ “ Wthaer hupſen/ſteden/ dozpen en plecken,

-,

Enom haer wzeethept doch aen mptovoláreckeR/ Hamenſv mijnheertickeclcet (ochic Eveen vá rouw Bettammers geuoertoim heuren haette bedecken/"

Can Wolfs uatupr/ef dittnmin anſchouwen. Daer dooz die ſechten die opten ſchºn betrgtwen/ -

Wängnde nxte ſenlicht wozdenbedzogen, .

.

.

Z ü.

„g,

dies


s

„x:: --

Diesnootmenſetegaſt/ele wüſebphemhouwen

Ä

Äengetogk. Dtsſchtnick hätelic en asteet in elcroogen. ? - Daerdao mennp nuºvander hantwt. - .

Dblinde Evaenºv vtticrmet valſcheloogen

Datmen mp verachtenvooz haer alseenſant//rñlt. bebel/alg ermin vpantmetonuerſtänt//ſpjſt. "Bitdoerdte wert werren daer dooztal qualic gaek.

Doecht wert gelaſtert/icſedatmenſonde enſät/pziſt werdaetbaert vpantſchap/dits nudes verits ſtaet "es Fet.crychtmen lachter/envootrou quaep toeuer ck vielc menſchheipen/elcrimpvertreeden, “ -

ck bcminelc een/elceen verdziftmpöooz haet.

3.

ck werde veruolchtommtjndoechdecke 3eeden. : Jadtt gheen volhepten derutnge van reedeneSpetpemänthter tegen den grouwe geogongen -

In verbogen haet die bederner van üeeden Deck van zyn heſche kinden/zin duptelsiongen: “ Tanntlemen onthaelten terfeetgedwongen Alſmen mpverdzift Evt alle contrepen:

.. --

tTUerdzietdoozſndthenhert euer en longen . . ." Enfatmet Chziftoſvolcx blintheytinoetenbeſchzepen, LGaertis genoech vandten/ic gaenufonderbepcn sº Tot der docchden beſteeder/tbewüs der ſchziftueren, Wºem biddendathp Ä rücken willepen* mp daer tot baet van armenrycte verhueren. . Stet hoefpoedtch weet Fodt den 3inente ſtupzen. comt hier twaergoedttat icmin ſin verbztefde.“ Dſchztftuerincbewhs ghp coomt ter goeder uzen :

*g Z

.?

ºd-

-

Ick ghing vſoecken. . Schzifttierücbewiseen outeerbaer Paſtooz. .“ . Gobtgröer vbzoedericke liefde . D ttoeme der doechden/vmepning doct blicken/zdan . . . . . . . . . . Env begheeren. T. Bzoederijcke liefde. - - - - - -

-

| º : Ghpkent deſenrückenrºman Die verdoetonnuttyc dathp därmen deplen//ſou ..

Henſuldp mptotecnendienſtmatcht vePlen//un. . . .“ -

-

-

Op dat

-


3. - -

–- - -

-fol.9.

-

Opdat ick hinnenzin https möchte geraken Dmhem hier en hier naſalichtsmaker

Endarmente helpen. .

. .

-

-

“: ? ? ?

. .

-

ächztftelück bewijs. .

.

- -

sº Ä aerzckouchte dnsmoºte fuse loozen//zins E. Y

&

*

*

*

WEzoedertyckeltefde.

.“

ºs:

” -...............…. - - Adchziftetje bewig.“

-

-

* LGünreenſaloniuſkichoahsozen//zijn Mºphooteervenſpiegels/Wänminonderwijſen, Ais die togens bemtnt. . . . . . . . .. . Kº Tº

Bzoederiñcke liefde.

Ghpmoet unpte recht pahſen/ Enheim verſchzickenmet Gods ſtrengeooz.de . . . . . .. . Z ſtav jc ºtºa sº Ten doetgheen Boozde. . . Z *#Ä blehem waerhept te eeflogenseoopthrºdter dic rechten wºhnenanrehºrt //hp GWS,

.. . . . .

-

C

. .

C) Cº.

.

.

. . . .. . . . . . .-

#ckdünthenºs dusſalminraetveracht/werden weetste voozen. ?

Boederlücke liefde.

"A

- - - -

-

* ::...

sº,

-

»Ä ſult Ä / werden,“ pſaiv geloouenende mpontfangen. Bºchzifteljckbeats,

-

D ieuende lieft/hoe verleptvtverlangen. waer hebben die rücken vvader aengenommen? Wºp wär om den armentepzeöfcken gecomen LBaer noptom roofen vooz verckenste ſtröpen.

Die rücke Wepgeröenötehpte gäft beenopen ...? Deen had eenhofſte/dandertweiockoſen

Äht

-

Dies heeftºp den armente verloſen geſocht. 35. Troepels blindenzen ſowacken die wtllich qtamrenz” ::: Wroeserticketiefde.

o

:

Mochtans nosdehp rücken en armen teſamen.

Dusgacnwpdaerºctsheenente deſertionden.

weden

."

sºººº "sa

a

-


-fok,16. Adchziftelück bewis. . . . . jr

v . .

:

wie is doch deesen mpſnllenzuniof//ſingens

:

... Bzoederlycke liefde. Sodt macht geuen. Schziftetjck bewfjg. ---:-LPenſou eereen Camecgraf//dzingen/ . . . . . .

ZDooz eensnaelden oach/aseenrückenantenhemelea tefde.

2Pl

. . - Bzoederlñckel volck ondoenlick vanden kemeie/ Äbpvoozt gode/Lwtenscracht wonder can werckena

Teslicht

Ditmorhtmeaan Bbzahan Zſack/3acob mercken s Den Joſeph Joſephat/Job/oor Ezechias En Hacheus daerntjn Aader/ſsgaern bp//waKa.

/ Dees waren alle rückende Sodes vzienden , ZDpenſpmet milde aemis mijn dochter denden» Ehpmoet ſtraffenen vermanentzpºthtafontut. ,, Slupthp toochtonrecht/hp3ñnbiinth3.dézon//wjt Wymoeten op hopenangeienen hoecken.

Dmſielente viſſchen. . . . . . .

. .: -

Schziftelijck beipßs... Wildht dan noch beſoecken?

#

:

-

...“

-

-

-

- 5

.

-

-

Mºos wettchen vergeefs van vtekalien//plach ---

. .

?

3ckſaltdoenſeldenmenboövan eenſachvalien//fach Wijckemännetouerulaet/dcests een dienſt- * tnaecht/ende geblinthocts.“

Dſnodefoztupn waerdtchom haten/ : At geefdpeer machten hoge ſtaten/

: . .

.

. .

Watmogen alv rijckdommen baten/

. Miſthertinghequetsr . . . . . Geltengoetgeefdp mp bouenmaten/

.

Baer watheipenkiſten volducateu :-- -MBünmoet bliftdzoeuichindzuc verwaten/ . -----PºRnthen gheen tyt welts. - Coem ich meteen ambachtsmantepzatru.

LBy canzozchenisedtte wilveriaten.

. - -

Hinvzoecyten msch geenclachtebcuaten Dooteen lichtgheſelis. Ickben die meeſt van Wlents Soudaten - *

-

ie machtichlºvan Bachusonderſateu/, ---

>

-

. %.

.

-

: -

- - -

„, Ickeete


2fol,.

-

ſ

Jckeeteleckerljck met die vzaten . . . aer blüſchapenſpel /s.

-

.

- -- -

- *s.

- -

DGüncleeren rupckenvan LGuſcetaten/ sijntongelaept wyntgen van granaten/

*

*

Ä Eyaertonruflich hertſeckvangequel//is -

- Als het opten rei//is.

Duezuloet,

-

/

-

wßtdatfoztupnnier/die vionſtichvanopltel//sa -

.

18yckeman.

-

---

wie anders Dueruloet.

-

- Tä conſcientiedie weeten feiis, . . . Ehpmintſehoewe ſp iſtchenſnet//is Dm vte bedzoeuen. Kückeman. Dueruloet. Wildfjtpgoeuer? . . . . . . . . . . .“ Doetpetſondertoeuen//nav ſhertenluſte . Faechſpmaerdat ghpv begeerteeensblute/ Zwatgeithetv/vrulte/houdt niet lanchzinſteedes. . ÄHjeenbabbeling maect ſpthups volonvzeedes - Eudienaerglandtzecbe//en waen wiſpverdingen -

** - -

Zithups wiſpnäharenhoofdedwingen.

3

Honderlingtn dingen/daercºvindien. T. " . Zijckeunan.

#

Ilt waer?

--

-

LOuertuldet.

watmijnheer/hebdydat noch nietgelen? Taan mpmachniet geſchienfººt beſtrafſen. Äſcheitgnoºthaaketenhout.neº van caffen DHet hatelijckbaffen/ºm mpte verbyten. Rückeman, e watſou datzjn/vtontberenzoum? ſpijtens F

--

Dueruloet. . . ÄÄÄ Terhoebpdat niet --* asº – K

ºs .

-

.. . . .

. ."


«3::::::

-

-

-Fol, 12.

-

Rjc

. .

?

: . Sº Kernghpmoetblñuen. . . . . . . . Eerſaechick haer antijuen//entherte wtſpouwen ZDan wpdooz haer van maicanderen ſchepenſouwens Dueruloet. . . . . ." -

-

wildp heer mpheuwen//ghpmoet häer begeuen. Rijckeman... .

-

-

- - --

-

-

--

-

Haerte latents licht/wats anhaerbedzeuen?““ - LWPachic invzoechdeleuen/ickvlie enſchou//haer. Dueruloet. -

-

WHier ſpeerktghpſtout/maerbphaerofv mondt von

aerſetnetho Ä Shpblyf efevv gaetknagena h getrou//maer /let ntethoep

º

Wºoe ſecrſp vquelt ghp moethetal verdzagen. WHaerpyniyc visºnº alvooz ſupcker ontfaene ycketRäiº.

Zou ſpmpdwingen?ghpſuit haelt anders verſtaens WHier lantszcedcen avaen//ſegt.mpcönſcientie/ Datſeterſtont wückt wtalmtjn reſidencie. -

Dp is eenpeſciencie//van nijnbegeeren.

-

- -

Schzept ſeofſuchtſp/enlaethct vniet deeren. Awtltſevaump wreren/haer doents onlüdelick ...

Wepgertſeltöotſe wt/hoozdit/ſport/tdelick. .“ . . . . . . . Hädt3eede. . . .. ": Foptböotſchap wpſo blhdelic//engaern volbzochté

Wzouonruſt moetrupmen/znu wpdaerminſtop doch Awarendit niet die koten die wp optſochten?

Pauſa ſecunda.

-

(tens

- -

-- --

2Bzoederlijcke liefdemetſchziftelick bews - : „ ... opt toonneel gaende.

--

WP genakenzinhupickethof/zvan//weelde -

Dchziftelijck bewhs, 29ochtghpdaer incomen. Gºoederijcke liefdes , Datmer intgroff/dan beelde Dnver naarſtige arme eerlücke//menſchen/...

z.

Hºdatºermºnherten begeerijcke/iwenſchen. -

- Baerwiecontdaerbupten. " Schziftes


::

----

" "

-

" .

–--

-

Schziftelicbewhs

-

º

- -

Ä eer wilvzoon/eengoeteuen -verlenen. # pzaken v we wat totv.ſelfs gerteuen Duaemtvtepäſſe. 1Kickeman eerſt wtgecomen zünde Segt mpatv belieuen. - LBaer maect hier(nav gewoente)geenlanck//ſermoen LYen wachtmpelwaerts. . . . . . . Dchziftelic bewys. . . . „Ickſaltvte danck //dan doen. F. -

-

touder naerſticheptdooz Godsſegengevzeſen

..

Weeſthaer lieft ws weluaertsmetoüerüloerbeweſen Wanaertſcheryckdommen/voi ſozchlücke vupcken. Dies coomick vüel ſozger/vzunt wtgeleſen 4

LDm vtehoeden vooz dic moepitſcke vzeſen

:

Die bedectelick onder den LWBammon dupcken, Snv geltter eercn Godesieren gebzuptken (Totvſaltchepten tot wsnaeſten// wel//vaert Dpdat vtſmiſbzupck niettotten//laeſten hei//ſpaert Dit mochttck v verclarenmetvee werten

...

LBaer Lyantmenſeiicht vergeetdooz qualtcopletten/. Bzengick deesedel LVaecht die die wette boué//gaet.

F

tshaerſeife een wet/niet mach haerdeſmerten. Sº ntfangt ghºſe haer boecht ſaiv rückdom beſetten/

Pooz haer Godlicke luſt/diehaer niet voi iouen//laet. SDyſalſe vooz ſenden/daerſe vzp vooztreuen//ſtaet Dathemelſchelant daerwaerts wpalietreden/ -2Dm die eewichlicte genieten metſalicheden,

F

LBaer opdat haercieedts ſnootheptniet ſou verleden (Twelck veelen vanhaer dzüft/int eerſte beginne: Daiickhaerafconſt naem/werck en aert verbzeedens Zckbidv verſtaetmpmetiancmoedige ſinne Dit is die ſaiige bzoederincke minne.

-

Een heplige geelt een megende Toninginne/Waer ſtam is eewichſpzuptende in lhemelstinne Avt Cbziltoaliepne. . . .

-» -

Dit is haer Wader/die is der liefden:Fentepne,

Dºrſtleuendich Waterſupweren repney «

,4 -

„ Ulietens


-

0,1 a rn." entºrett meiste *“ Die indozſtverſnachtich//lepdt. s“ -

-

-

-------

KDyiltiießlijck 3äet vanderbzoeders ecndzachtfchept/ -TRoetſelder ſeien doozt Sodtiick wooztsalmächtich3/ Kopis der doechden ºpozteltn warachticheptt, tGrootſte alderdinghen. . . Kdchijnthetgebot zwaer/ſpis des wets volbzingens Iſſerancxtenzozge/ſpdoet vzees wtſpzingen. Wertmen verongelict/tgemoet can ſpbedwingen/ Tiſmentpaertmettertomen lept. -

Adpts daider fierckſtebant der volconenhept. . .

-

Dp bindt tvolck in een alſmen waſſendebomé//bzept/" aoog God ende menſch(ſo hp vanden vzomen//ſept)/ cz witdatſpeen//zjn. aer ſp woont/tnachntemätdooz gebzecin ween//zjn. want fv doethet geltintherte cic gemeen//ztjn/

-

ADp verdzift münen dün//tmoeter altnvzeen//zijn/ – Elck Wiltbelaſte 0ntladen.

LGen vergeeſter lichteck des bzoeders meſdadens Dies gemietmeroock weer die Godtlihcke genadena Dalendetn des naeftens ellendige päden/ IKiſtmer tot Godes vzoecht. Pvat anders leerde Tobias zijn Hoonterioechts Rindt/d0et niemant/dat ghpntet lt denen moecht

Dats nint den nacſten als vſeifs/iſt nietvädie doechs PH et cenighe ſtet:'

-

wat iſt vercozte beloofde woot(onshoochſte lot) Dan dat gyy malcander bemunt/ditstnieti gebote . .

oockvetanghenamersbpdenlieuen God/ Ä anlieft totten bzoeder-

-

--

-

--

Spis ntemants vvant:maer allemans moeder/ J2ietnantſchadcitjcb/maerelckeriicrnutte vseder/ FRiemants heer maerelckcrlicx bedienltichhoeder: ZDooz ootinoet verſchouen.

. *

-

---

WHaer ſimpelhept can (50dtin allen gelouen/ . . WHaerbetrowwen hoopt alle beloſtevanbouen/ . WHaer ſachtmoedtcheytlüdthetal inſwerltshouen/

pmachmach niemant benuden, . . . . aer gedult maechtſterck:enonuerwinjcint

. . "F

: “...

-

§E

-


s

-fo.1f

::

huermiltheperfick:hteren intoecontends tºden. - Däergelatenhept zaitch metlhdenen mhden/ ZD 603 goethepdt goet.

-

Eickeinck geniethaerhemelſchegauenſdet. Denhongertgenſpizſtſe/dendzoeuen geeftſe moet/ Dendozſtigeniaeftſeen ſtiert den dolenden voet/ Inden wech des Heeren.

: -

dpqunt den ſchuldenaer/en geeft den naecten cleerens GOptrooft die wedten:en can Weeſkens leeren. Dp verloſt die geuangens//Sommahaer begeeren/ &dtreckt eckte geneſen.

-

-

-"

-

Ditig haer aert/haer handelingen haer weeſen IDits dte lez due elcuntoozdelop moeticeſen. Die deesles van hacr leert Ä alseen goetſcholler/ Wei op ſeggen intoozdei enſtaen ſonderbzelen: ... Als dtelopaers verſchzict inaderenenpeſen/ SDullenhoczen gaet van mp inteewtgevter.

5F2eemtdaerom deesdienſtlicke meeſterſegoedertieg Enteert vanhaer die eſteen veylichſte eſſe, SDpts Dalber beſie/enheytichſte pzinceſſe,

Comt ſpin vhups/ghpſultſeeewtchbewarens SDpſaiv inteozdelmeteerenberclaren.

-

- -

Tesdte nuttepaerie daermentalom vercoopt. .

-

. .

haerſeeckerhept mach doot noch helveruaren/ aer welluſt verdzyftalle claechlück beſwaren. Ghr mochter lichtancomen/want ſrſeifsnav locpt.

-

Dºpisſonodich/dat die anhaernietisgeknöopt

LGoethter tieuen ruſttchtot 3in bederuen//deruen/ .." En hier na die dootſonderſteruen//ſteruen,

s ruen//ermen. bzupt ſo lichttztyndere achmen deesestjÄ assem En iſt ſulckencoſtelickeniuweele bewig º telic bewh "Äs --Disickſemedeele "

' -“ -

,

-

2.Blüftſenoch ſo velcomenende geheele .. Cotmunen beueele/yals ſpEvaste voozen,

-

Deesghtſtaert ntetestgeltmetgenen verloozen/

HBaerwäſtint verſperenalsozlbertsanhoo.en Sº

.

tUerſtand


Äs..?"

-Fol.1é.

fWlerſtant net doetſmonzen/ban dientenhooxt ſpzeelzä -

SDfgeltjck een licht veel lichten canonttteecken

Sönder dathemſulcrvanepgenlicht doetontbzeekena Dueruloedt.

-

:

Ick merck vtrecken/quaemſpinons wooning/... ..

Eck moſt verſchopen-daeren waer geen verſchooning Dan vielvdit beſteen tot rücke beloning

T

-

Wl waermtjnheer een Contng//hpmoſterwte,

Wºpſou verarmen/ghpcreechtaldenbupte:

-

SDm die wt tedelen met deesltefcoznupte. Mken betroudtſe geendupte/ſok ſpnp handeleurº KMBp in vrechterhant/ma v luftdoen wandclen?... - - Alle verſtandelen//moſten hembcgecken.

Dte hemſelfsonntites/wie mach hp tot nut ſtrecken, EU lief isarm.ſpcan haeraerſgatnau bedecken,

-

Dusmoechdp vertrecken//ghpſult nietvangen.

;

Zhnconſcienticreech hpdooz vſchalckegangen, Spis onruſtichen venintchals langen .

.

-

Waer ſp wei gehangen//ten waerhem nietſchalck« . Bzoederijckeltefdehaeromkeerende ſept: inhaerſeiten. * -

„Depder ſtaet hpwaetztjn geweten dusqualijek

:

So faälick//endoedees noepten ſondergewinne. Terechtſeptunen/groote weeldeplompt den ſinne/ Arnoepbzengt clocchept inne/zrückdombaertſothept, ſchent/daer (allt vercken intcot// Der

Äzº ep

-

.

-

.

. ? L:

Idiereeden vermot-lept/indeſatte penſchen . .

.

Dch oueruloethoe ſchendelic raetghp die menſchen. 1ßückenan.

Lietickmins herten wenſchen//om die ſnovedeerne/ So wiſſeldeickom den dopiteſoetekeerne... # Echeboueruloet geerne//Lvantmer veelſpelz/afbaert L9en ſept gemeenihc/tgoettsdarmen wei//af//vaert LPaer eſt daerm.cn gequel//afgaert//met verbzies tichepdt.

-

-

-

-

. .

.

.“

Wastſpbzengt totarmoep clepnheptia totnietichert

ºngwren heefthaer "Hºrºs.

» -

.

.. . . .

.

-


-

-

-Fal,

."

Dieſe wideaencleuen//ommyopte ſchocken.

" ,

wildpfpzack ſp/der liefden ſoete vzuchten plocken/ Hebdp twee rocken./gheeft die eene den arunen. Hebtghp veelſphs/ghpmoethaerderontfarmen/ Envullen haer pdeldarmen/metdat ouerſchiet.

-

Tsdit die reehte wechtot Joffroupouer//niete

Hoeſouſuic geloouer//pet/ternoot mogen houwens Dit is immerg den gr0nt daer ghpop wilt b0Uwen« Bzoederltjcke liefde. \,

,

Jaicktrouwen/tis die Wechterſalicheeden Daer dooz menveplich racct ter eewiger vzeedens Schzifteljck bewijs. º, WHetbeſtaet in reeden/dat cleeren under kaſſen/ nieten warmen/hoe welſpoock paſſens

HL

Dockvoetſptsniet/dlemente veeionſpoedich/Zheeft -Dnder purper ofzh/can gheen warntmeer waſſen/ Danonderoozenbzucrof.groue canefaſſen. Bp derfthögers luſt/die leckeren hoochmoedich//leeft

want niemanten leeft/vandat hp oueruloedich//heeft, Wat doen v ringen anders anvingersandupmenEU kettens/vböozdcn/en vvzeemde plupmen/ Danofmeu een hant volzonnen intoge/ſmeetes ºdchamel arbept warmt/doetruſtich ſlapenenſlupmk/ Endoetden ſpijsſpoedich wte magerupmen, Tooz cckerheyttwtſtich/die tckinthooge//eete Dmäect minvzeedtſamehonger eendzooge/zbeete. Sasºertar dient oueruloet/Die doet v dupse -

g

-

LBetſozgeenmoeptequellen vhaer miſbzupcken. : Hochcammen o geenlins vanbaer dzeck//fpienen.“ Rentmeeſter zünde wildüt als epgen belupcken. . . EI capoenkens ſteeldp den hongertgen bupcken/ ghphaer niet grofſpeck// sºÄgºns

nºch

Zedt

It'

-

-

-

-

wie laet zynoueruloet der arinengebzeck//dienen? Die rhckets genaectom darmendarmenoun die rijcko dArme bidt die rijcke deplt mildeltjcke.

-

-

Godtſai vooz tclepntgrootgeuendetgoedt weer// ber UEEEMs, *

'

Geeft *

-


-

-Fol.35 Seeft ſpiering omcabellat/ bzuprt hierb - Ghpengheeft dit geen bedelaer bpden dicke/ LVaer Chziltoſeif/dte ſaithösertfout meer//toekeerés Watmenden minlté doet/doetmendenheer// der Heer º.

-

maj.

-

"

Wijckeman,

-

dozot niet.ſouickouervloeteneer//ontbeerens

– Eenmuſch wter hantomeenretgerindetuchten

HAeen.nu genietick rückdons weetdige vzuchtens Oan moſt ick deerlhcſuchten//in armocts ſchoolene adick

-

"..

mijn rijckdom gerooft oft geſtooien/ Ä ſouſe onuerhoolen//weerte geuen wieenen. LBaernu Godtmup

-

--

-die ionſtich heeft gaen verleenen

Yvaert mp een vercteenen//dattcrſe verdeelde.

-

- Dalderharbtſtearmoepfpzupt wt ſachte weeldts Als ick danqueelde//inbehoeftige groutcheps wie ſoump wat geuen? .. Dchziftetjcbewijs, - Tckmerck v toouicherdt. "Dchtigongeloouichept//dfe maect vonbzy4

«

-

"

Ghpengelöoft nict/dat Bodtaſogoettsatsghrs iKhckeman, *

- Hoecomtdatbp .

. ..

Schzifteljcbewis.

---

* --

-

-

Ghelsofdpſulcrvan Goede/ Ghpzout dencken/beſozchick dus welmſnbeods Dattck voozhem innoode//ſou willenboggen: “ -

-"

Hoeveelte meermoet Sodtzündtenaers beſorgen.“ Die ons den mozgen//te bezogen verbiete Toedt hg die 3ozgeloſe vogelkensntet? Den rechtuaerdigen ſiet//enmachgeebzoot ontbzeek&s Die aeimtsdeplt/weet vangeengebete ſpzeeken.

Ä dtet in kiſten ſtercken//den arméhaer colt//heelé ullen gebzeekhebben Kickeman.

-

wpzijn geen Apoſtelen. Thziſt verloſt/veelen//entomthaer geleofte baten

ZDatſwackis. ſdhy den Iongeliucrycvanſtaten Duetgoet niet coſt laten//aenſacheen beminde. WDithebdpſelfgepzeert/aisick mp wet -

-

-

-

*.

ein",aer “

,


-

Fol. 34.

---

-

waepeghytnettenton.de//wioteontrartterien *-Holeoptdan van hier pzebclen inder kctcken Wooz dies nieten mercken//ttsyter genocchverbzieft,

LBaeckt inynthooft netzeer Schziftefycbewijs,

da

Hoozt noch een woöziniette ondieft Chriſtus was dielieft//voi goditycker ſinnert Die alle menſchen/Pazijn vpant mölt mtnnen.

Gereentchtghpindees iteft niet/mct daedten name/ wertghy gheerletzendtiidtander lieſden lichame/ wepgerdp thosftunnoot zünder leedente helpen/ - Datghy net goetenmoethaercömerntet Zwiltſtelpk/ wildnt dus om Godt nictaigaern verlieſen/ Hnnieft ſatvala een vzundt niet verkieſen/

ohn liefrentonit waan gernſinsinſtaden/ Eñ wantmenzin doodtintauontmael vermaent/ -Hündoöt wert b tietnit/enlaet v in meſdaden,

Glerbiedick vdat/opdatmen v nieten waent/ /

Inder Chztſten gemepnt/ghpſaltmetonsnzsen//yn Wantghp wilt in Chziſto3ñn lecoennietgemeen//zyne ZDueruloet, -

-

,

.

Thpſal welte bzten3hn//want v vereeninge/

ºdtrectnier dantotclagen/iozüngen eeninge.

-

L9en weetv meeninge/indektſt wildp weſen - -

LBaertſaiv miſſen

-

-?

--

ºdchufteiücbewijs, Kdfedp weibiomme gepzeſen

-

Waltnietrecht münpzeſéz dat wpdusſoudenvaren? 15zoederihckcitefde.

wp moſtenint beſoecken gecnarbept ſparen Dmzhn ſelte bewaren zwaer vooz aop moeten//ſtaen Dchziftljc bewys. Dats gedaen Lwp mogen tſtof vanons voetenſlaen/ si

Pauſa tertia.

-

-

-

-

Landt3etde,

-

-

> 2 tſp daer geen buyfiooch: Waenſchijnszoon,

Dat warenmur//peeren. ... «.

-

J.audtzeedg»

-

.

.

"

-


Roepeepſe/hoe grafdſe? Waenſchijnszoon.

-

Dat was van Godt//wat//pzeeckens HLantzeede.

Ickdooz ſackhaerpup/oock. Waen ſchijnszoon. 3ckdeehaerbup/jweeren DLant 3eede. Itſpdaer geen vuplt//loock? Waen ſchijns 300ne «

„Dat warenmºr/Ä Landt3eeDes

.

Ickaoech datſeiupſt/doock. -

waenſchijnszoons

-

-

-

Acoe ginckickhaetºu/ſmeren HLandtzeeDes

A

Zckneepſe//ickdzäepoſe.

waenſchinszeon.

-

Ickmoltemijnſpot/vatºeschen. ILant 3eede.“ Dtſpdaergheen vupſt//loeck?

N.

waenſchhnszoons ZDat

waren "ºvº ant 3CeBE4:23

WHoepetpſe//hoegradſe waen ſchffuszoons -

-

;

Datwas V&ll Godtf/Lavat//pzsechs Ms

. . ."

Landt3eedea

- Ickghtnghaertuyten ſeien --

waen ſchijnszoona

Ick haerſnstgat/zbzeecken.

---

: -

:--

- -

-

-

.-

- -

-

. .“

Landtzeedfs -------

Ickdenckehaercupten//ſwellens

-

Waen ſchijng 300ns

Daer creechſe cloppen//bzoot. #LandtzeedEs

Dats goepcoznupten//quellens Waenſchhnsz99ls

zDie fr magherſoppen//boota

-

-

: - er


-Fol. 1 MLandt3eede,

waerrscht dattnen meteen balthaer croppen//ſloot Waent ſchtjnszoon.

-

Jadatmenhoppen//zoot//met ſulcke tozuen.

--

Landtzeede..

-

OP ls al bedozuen. Waen ſchijnszoons

Ia Evaerſegeltozuen.

-

Landt3eede. Dohadtckverwozuen//mjns hertenhoopen, Waenſchyns3oon.

--

“-

Drenſalſeeckernuntet verreisepen

--

HLändt 3eede,

Whetdoodtijcknopen)/ts haer op die ſteerte. Waen ſchyns zoon.

Iek wandeſedapper metpdei begeerte. eweick zunetterichgeſweerte//te ſpade//verthoöts 2Binnen intmerche MLandtzeede, Snick netquade//ghewoont.

Wiens vaiſcherade //verſchoont/veel grateſonden/ Gierichept/ouerſpei/en dzonckenſchap ontbonden

NOttzhn doodtlycke wonden//enſwaer//om geneſene Waen ſchynszoon.

Ghp Wert oock bp veelen daer//om gepzeſen Ghpztjtclaer//omte vzeeſen//want die metv.boelen/ Wºoeghpſe meer bzanten queſthoe ſp meer vercoelen/

Enminſmerts geuoelé//Booz tquaet Dät ghp in//getft. Landt zeede.

-

Enhoemen vmeer vercricht//hoe datmêmin/Aheeft Dasr ghptnden ſin//ieeft/thertopongenoegen//ſier. Shpickt wat/maertweſen cendp toeuoegen//ntet. TI wzoegen/gtet/Lwater in eenDer zeeuen.

-

\ Shp looft eueruloct/ encondt ntet dangebzeck geeuen, Lpaenſchyns zoon.

••

Wp zijn neuen//dtes ich v den bupc vol Lwns//gona -

HLant 3eede.

Ickben die lants 3eede, Waenſchinszoon. »

-“

-

Sn. c.


Ä 4"

-

-

-

-.

-

-

-

37, -fol. 17

-

-

IBatick wat fins/ſpon//ghpſoutet häſpelen. Coſtick ivſtgeldekchstſamen raſpelen/ Ghp ſout metten tasſpeeten//ſmetſenen vzp//pzalen Landt3ecde.

tººoozt welſo/v mceſte macht moetghp van mp//halé, waen fchtjnszoon.

- (uliechte

Hoozt deespzij//ſmalé//die doo: goet vermaen//ver ſt net een gemecn ſeggen,dat waen//hedzecht . . . diethoemen een compaé//beliecht//ounfichte pziſene Wat waert ghpdge ick adärntnder paraphſen/

Want weſenginc wyſen//op waenenſchynee Shcbzupctguck paer HLantzerdevconſten/ofdie untjner

-

- -

T>-

Datoude venijne//waer dooz Chziſtal verdreuen Deedtcktvolck in Adams voetſtappen nietſneuen,

Ickdoe haer noch aencieuen//dieoudezecden, -

Waenſchtjng 30on. -

-

-

Sondermp condp nochtaus niemant verleedens, - Handtzeede.

-

-

-

L9aerickdoeſe treeden//inhaerouders weegen.“

2Wi hebbpſeeerſtdooz ſchºn totſondengecregen Ickdoethaer vsozts willich eeghen//doozminverw (ſoetſei. waen ſchijnszoon, Fochtansbaer ick die ſondt. Lant 3eede,

LBaer ick geefhen voetſcl.

wat waerv gebzoetſel//als icrnieten voedes waen ſchijnszoon. Wat mocht ghy voeden/alsicknietendzoede?

Dooz tſchyn vätgoede//daer tc die wert me beſtupres HLandt3ecde.

t Hupr maeckick zeet/entzoet verkeeric intzupre,

Ick ben dictuosede natupre//enten die leere. waen ſchtyns3oon.

tëDa welan/Lweeſt ghp dan die vzon/en icdleheeres Ä vÜuprman, Jck doe Dt?

# Ä

weerIºandt ſchippcr« zeeoks z? s?0entghEup -

-

-

- -

-

-

-

- --

Tes


-

-

-

v -

2Fok,38a z

Tergoeder Ewr//dan//

-

-,

-

Weeſt ghp die monſupr/ (van//alle gebzeecken. L9serlaetons van die conſciencieſpzeecken.

-

- -

(5hp kentoochsertreecken//ſpheft onsheerbetouert. Dalhyom haerntettroerentiseen itcht geloeuert/ Een recht bzoergrouert//diemen haelt mochthoonen,

Waenſchynszoon.

.

Ickſalhem alle Evelluſttchepdtvertoonen Ghpſuit hem gewoonen//totpzoncken leckereeten/

Dphoop afhp3jn conſcienct mocht vergeten. Die wp hebben verbeten//maer mtjn ſozchts groot Datſe noch weerſal comenen beeken hemthoot. Want ſp Lpag noch utet doot//als wphaer verlieten. _ Landtzeede. VOaeris lichtelic een goet ſchut voozte ſchietene

wp ſullenteergieten//ndupſentichvaten. Comtſe weer wpſulenſebepdegaenbepzaten Datſe haer twiſt verlaten//om weerte verijcken

A2tertae ſullen wp Itbertünſchepzacticken -

2aerſttch doen blicken//endzjuen deſe tol//heet ETtsſeeckereenſechte vos die nietdan een hol//weets

Pauſ4 qnart4. Wijckeman nettweeknechtswtcomende.

WHoeverkcert iſt oozdelder menſcheltyckerdingen/ Diemen ſalichtwaent/ vinthem in troerich verſtringen Als hemdte geavaende armen vzolick vermaben.

-

Dick can die ſchoelapper/ſnachtsop3hn arbept ſingen/ Bismp ſºwaer gepeps/ſwagrlick comt beſpztngen En Doet mpancxtich metphnen ſuchtende waken.

2Quaentdeoz giertcheptic leerde min noet bedwingf. L9aertck hebthertommtjn luftente vobzingen

Ick heb veel goets/enlater veelecters affmaken. LBaer als myn3atte mage den ſtaep wech gaetºzingen/ wzoecht münquadecönſcienci//mp geringen LHetvzeeſe der hellenendergodtiicker wzaken. : Kdpdzepgentlteruen/tverdomentbernen entblälzen:

Endoen mp met verlangen/nader mozgenhaecken WDoez waertſt den rjckenänhertſurcedtte geraecken?

Cs recht ginch ºtalÄ conſcienc laken, g - -


-

ol.24 Spalleenmaecktmponruſtich in allenſaken. Dies beuautcrgtſter wten hups teiaghen Hochdozſtſp mp deesnacht verſchzickelñc genakens „.

.

.

*

-

DHaerooghen bzanden als tgeſicht eenderdzaken. LBetnagelsen tandenfelquam ſp mp knagen,

Halmp deespzial den luſt des lenensentſchakens? Degt geſellenachtghpntet meerop mijnderſpzaken? MLydtghijſenoch/die itk geenſins nach verdzagen? HLantzeeDe. -

waerlijckheerghp hebtons niettebeclagen Wp hebbenſe gellagen//morru als leeder. " waenſchhnszoon. wp ſtietenſe wtſondereenich vertragen Daer wpſe metbehagen//leppten op en needer/ Enſloten thups welvaſt. 1Rijcketnälls

WHoecomtſpdan Cveder? Lant3eede.

Dpfs ſmal enteeder//ſouten quaeton betonen Bemorp.openthaertvenſter/ſp. dztiftalsveeder

Dies can ſp tegereeder//binnenthups weercomens Wijckeman,

Canſp bliegen? Waenſchßnszoons –

Docktooueren/tes vernonnen.

Dies verſchzicktſevdzomen//met vzeeſe der hellens, LBaer verlaetghptzot wanenvant eewich verdomen Sºpſal vmethaer ſcromen//Rietmeerconnenquellen, Landt zeede. WHou/menmoet donſterflhchept nietintwifelſtellen Boe weit onſe teilen//vo ſeien zouſtourwen.

-

ZDattaetick geenſinstoe. iRijckertan.

-

Degt mp dan geſellen DJoe ſaitczontpellen//mün benautheptbol rouwen? Mantzeede.

Tooza fuldpv conſcientyntet betrouwen, Envnochtanshouwen//als dieſe hoochijs vzeelts WäElia

-

-- - -

- -

-

*

-

Denchº

-


Denct Sodtlaet die menſchen hierbackenen bzouw8. Ahpſalt nistaenſchouwen//alieefdickaiseenbeet. * HLandtzeede.

--- -

-

Feen.dats een Epicureeuſche of Godloſe Weelt. Rijckenan,

-

Ach wat een wildéfozeeſt//zynſmenſchen gedachtkº hegtopdanghp

sº radp mp meeſtr V&Cº.,

-

L9aeckt ſpelenfeeſt//verlaet deesdzoeuige clachtens Wpſulien vconſcienci ſo verzachten/ Datſe vheelcnachten//laet ſtapenenſlupmen. .

Lant3eeDe.

wp ſullenhaerbolien geuen van fulckercrachten

Datſe haer naerſtich wachten//tracchiicſal verſupmé Waen. .

Dan wertv hertgenlichter daneenige plupmen. C conſcienchſalrupmen//alsoude ſchoenen. HLandt3eede.

-

-

-

Leeft danna luſt/ghy hebt die wertopv dupmen E. dzuckſuidp noch of

Ätºan deſernoenen. FE4

-

*

-

wpſullen vmetconſcienti verzoenen/ Envullen zäer Capzoenen//met wuntenhops HLandt3eede.

Dancleetv vzpmetpnrper//eet vette capoenen: . . WHaerſpitſeſermoenenZ/quetſen danmtn//alseen vor Rijckeman,

-

-

ILietſpmp in ruſtenick waer wtalle vernop,

"

Dan mochtick parmafop//in mijngeeſt verbljens LBhn dunctick alree dooz die hope verfrop

Teſpelenvoppor/zbevrüdtvandees fantaſien ZOus Wilt v. Wat haelten. W9&Lt.

-

MLaetons Watbottjen.

-

wp ſullenvees touenaerſtermettonerjen Hohepmeiñck beſtrjen//dat wp vbevzen/ Tan wzoegen ongenoe.genen van alte iyen. "

Pauſa.. -

25 b

-

Ceºs


-...

fol.41.

-

ºf Conſciencieenvoukenmeteenſpij Delinckerhändt genaemt ſelfskenntſſe/inderechter haut een baerſe gemaent het licht der waer N

ºrt eſ.

-

hept, Claghcn.de« I nai hoeoedelte benic daergeſmeté/(ſwaertf

Bioedich/buplichen blau. och hoe iſt lichaë bea Lºeb ic mphteronſo trouitcan hen gequeten

ºrcktur DLP

ſeien-Dategºrndooſefstütinootinoethädbewaertº

la

Wºppzyltmijndtenſt als chem zünquaet nict doe wetke Dusvinde tcmetter dact waer/tſpzec woozt Bmaert “

ZDat weidaet liefde/maer waerhept vpantſchapbaerts Icben der balancentong/ſcheptſwäcrvantitchte.

Bdie ſpiegel doetdé beſmetten zynghedacht/vzeeſen. Tisſelfs kennis den ſandaer eeniaſttch gewichte. Icbentwzoegent baec/dat die boſenmet

Ä:

DWPasr wat whtunët miogueit waerh3 dooz ſtrafs gefiche

Die gaern ſaech d3héaltvolc metmacht//pze

(tce“

Kleeft doechlic/wtegoetis/ſai welgoetgeacht//weſen. Ičben des menſchen beeit shp ſchoö./tcbentmede c benzin wet/mtſdoethp/ick gcefſentencie. cbenzhumeweten/ſulc gedaen als zyn zeede,

oethp goet/ic weetgoet/enmaec vantgoetmentiea Icben den quaden eentwiſt/den goeden vzeeds Den repncn benick repn/een ltalen defenttr. ZDonrepncntſtal bupt/ooc haereonſcientie, 1Beſchuldtch ick dan dooz 3hnepgen quaethept Watcanicr beteren:'bcatc3tjns hertébiecht//ntet.“

Doechtpziſetc/maerlaſter die zontmet verſmaethepk. 2Beueinſthz verdwtºnt haelt/die waerh3 vervitecht//nz Conſtic medepluymſtrncké omſbupcrverſacthept/ Jc waereégoet wf/maermtjnwoozt bedziecht/enter

Twant wiedätter liecht conſciencien liecht/niet. Tolchde hp raet/tczou der ſiclenparadts//zijn

ºdins gemaets vzoecht/enſalige beſchenckinge. Eutnoettché een knagende wozm/hp münſpsy/zin

Eenfelleboe/wzode graf/envzorthts verdzenckinge. moethemeenlaſt/ſuchtensenduchtäsercis//zins Pacetterintmerch/metäfgrüſethcke

#

"anse,


»

"

"

„ fol4t. «

-

. Senquap conſcienctiseenſwaerbedenckinge, . . (Tis waer/mijn bpzijn/is nu om zyn39nt vzeſelic/ Elendich/verdzettch/pjnlyc/doozt bitter noopen. MPaer hp ſoech raer/mihn quaetts nietongeneeſelica

Ho langic Weef/mach hp noch geſonthepr hoopen.

Schziftuer verachthp/engelooft waenonweſelic Die räet hemmptontvlientweichpſalto.coopens Want niemanten machzin conſcienciontiaopen.

- -

Als hp meent teſchuplentnde muſtzünderſonden BDoozſnjtminſchzickenſpn hertſomëtlätdooz ploecht. ºy lochentſhernelsgeſicht/datmentotgeen ſtonden Elliedémach ögeiaechthphemſelfster vluchté voechs LBaer hp bitjft gekerckert ſonderpſer gebonden, Di iſt dandat hpaldte verit behaecht engenoecht:

watbaetelckmans pziſen als conſtencis weecht? tTºolcroozdeen tmhn/ts als luchten aert öſchepdës Icoozdel Taot weten/ſp Wettwifelic vzagen. wt mtjnregiſter moeteltznnoozdelverbepden,

DBétc.goet/men ericht hep:ofneen/een eewich knagé. wilhpmp danniet doechdelic voozzhn doot berepden: hp inde heiſche plagen? lt nietztjn tezhnconſcienciſchentmach 5odtntet behagen. 29aerou die ſtemmen doen mijnherte verzagen.

Ä

wavenmoozt/tzündeemoozdersommpte wozgens waerſalick doch wicken? efi waente ſamen, b jt vzp ſonder ſozgen. Conſciencia Dht

-

-

-

-

Spmp waerloopickMLant zeDL

Dtaet ſtille vſalniet deeren.

A -

.

.

EM met vmante verzoenenisons begeerens

-

tWerjagen shemitedt/hp pilv in eerenhouwens Conſcienci Been.menſalgeen verſöende vrantbetromwens Awildp my weer optijf Lantzedeen waente ſamen, Zeen inder ſpaerhept.

wedelouen valtegoetbusmatet smººs.

W

j


Fol, 2 º.

-

Baer 3ffnonshanden,

-

Conſcience Dchhoe ſchooncoondp togen«

-

ILandt3eedes -

*

-

wp comenalleenom uwen wule/wtmedsgens Geloofthet/hadden wp volbzacht zijntoozmich bettel Shp waertal doot/nuis hp vly/tbehaechthem weil 3Dat Lwp v tegenzijngebot bermhertich ſpäerdene Conſciencia

Watſoutghpdan willen? -

ILant 3eedes

-

Dat ghetſanien bergaerden.

Shrſuit hern vergeuenvgeiesdenſmerte? Die hemnuſo avee als v doet/in zynhertes Tºpſa v Lweer altſchelden enonruſt vergeuera,

"

.

-

3Desſuldp vooztanwat ſoetermetheanieuena Ghy kentzhn härftchept. Conſciencl. Dosſoudick methemſmeecken, Bishp mpſo wzeedeltjck die teeden Boetbzeecken, -

.

/

ILandt3eede.

-

-

-

Datſai vergeten indooznieuwe kundtſchappe. Wºpſaithem voozt wachten/enſent b wt szuntſchappe ZDees hemelſchegift/tor voetſeidat ghpeet//vierich,

Tesenckelſczift/eeſtdat/want ghtsyt weet//gierich, Mºtethoe ſchoon iſt:tafictvzpan/tiseen ielpe/ - 2GOuen alle boncrkenG.

Tonſcienci,

«

Ick hebt Euangelie/

-

Wotrechtuaerdtchſtraffens engenadich vergeuens, M9en vint geenbeter.

-

ILandt3eede» -

- --

- Dttshet Fonteyngen degieeuens,

: -

Wºtgeſochte ſpzooken//van Gods barmherricheyt, <Fenſaung//boos uwer wenden pinen ſmerttchert,

Leeſºpvboeck/ilic//ſaiv optif/ſmhten T. Sninv wondenſmertich als coroſzf//bjten/ VZ en

Dttboerkenſalvdoözhoop der genaden -

-

----

-.

-

»

ſchñns3oon

ni

-


-Fo.zy.

sitzt berblſden/dserin almsheerendet//iert& ZSÄtſcrict methetooz.de/en bzeeſederhellen … jejſjec van deestwiſt was.tging vaenſche: glen/

gºduprietenäuprijckomſelenmeterngene Sheeft dat neenit dit/geenſo nedecznigen

-

DZoeczter verit v00z V-

-

-

-

-

Conſcienti.

Kdout my vanhertenbip/ºmaken? -

PO82R«

-

-

. .

Iaoockvanallepinen ſmertevzp//makens

Chiergeuenſphaereenvergutbºerken T die Fonteyndes Leeuens endenemen wea der ganhäer teuängelisa

-

--

-

--

Conſciencia Tisſeecker ſchoonvanbupten -

VVFFT

Mochſchoondervan binnen,

Shpſuiter nietdantrooſt/genaepenquitingdinnen H„ant 3Cede.

TIooztsÄ dat des groluiet veruerſchmetnieuſchke TUIfL: ſſe: -

-

Doet veien geeftons den ſpiegelvan ſelfskenniſſe? sº Pet waerhepts licht/Bis douwe wonden vernuwen

Ömuwerogencrancheptmoetghetticht watſchuwés Conſcienti.

-

spen ſextdateen ÄÄ isberadeljcha

*

t 3fede.

Heenaltecleerheetzſeeregenſchadelich. Conſcienci/hier geeftſe den ſpiegelouer Reemtdan daeriſſe. ----. . . . .

. .

Mantzeeds«

:

-

-

Ä ionſtichztjn/enſeer

Ä; ConſciencO

- sº z. -

-

... -

-

-

..

-

--

-

Ichen


Fol,46

-

Je entmachrittſnoozdeort niemantbupgen. * * * eptmenntet conſcienctſtrect dupſent getupgen?

vanhemſelf/danhemſeluen?«

Zwte geloofthe doch

&lt zede.

-

.

-

Datſpzeecwooztmoechtpopv alſo niet weluen. eLBepnteen conſciencigeſontmetclareoogen.

sº Haerghpºwertdicwilsdooz ſchntneozoebedzoogens Pocſpd.pparty, wie is whsnepgen ſahen Endehempziſt/istvolcloofwaerdtch banſpaken A

Ghp vltet veelte

Ä“ nzalperfect//yjn. ONICENC«.

.

--

-

Mochtäsbeueeltetons Chriſtus daer hpſpzect/fjn: F Weelt volmaectalsminhemeiſche vader//ts. -

HLantzede.

.

-------

Daerts geenſo volmäect als die Godtitader//iss ZDts bljct datonmogeltºck, Couſcienci. -

f

Waertoeilt dangebodene .. Lant 3eds,

f

Dpdat gebzeerkennisonsgoetdunekenſoudodens Bºterop3jnſware wetten/bouen crachten ünnen, , Conſcienct. * Wat wethoudtghpdteſ waerſtes Lantzede. Den vpant teminnen. Rºttvaulaſchen bouen alle wetten zupre, -- .

43.

. ."

Conſtienct.

- :

---------

Benbint niet lichter noch ſoeter vooz die natupre,

Ä

lieſt bztjt van alle gequelle. Dte haet Die hoochte noch diepte/dootduuel noch helle/

-

LPocht ſchepdévaa P.Ä dietat inChziltovermochtes „

..

ILant zede,

"..

waeröſpzachpdä(daer hézhncranchepttoe bzochte) Ikendoetgoetntet/datic wt/maettguaet datic hatee Comtdttniet onsaldercrancheptte bate? . . . 2Wocht ditſuic vercozenvat nietwatmogéiop//doch? D conſcienct weeft niette wijs/hoozt mp7/noch 9 :

Dizhnſeafgeweecken niemant wertbeuondenz.

D

rechtdoct/ende nieten leeftinſonden, ,

-

W. ge


-

- -

-

-

---

-

-

ºfol,43

Laetb niet verlepdenbosztbernuftoncondich" Conſcienci.

Laten wpmochtans nietafdooz leettweſengrondich/ Wop werden verdcent/inonsvermetele//ltouthept. -

H„antzede.

Datſal hp Oveldoen in die vergetele//outhept Als zin luften(hem niet vergeefs verieent)verdwijné Danſalhy doechdelyck connen teuen ſonderphnen. -

-

* Conſcienci.

-

L9aerofhp(dat veel geboert)inde ioecht ginclternke I, ant3ede.

"

<Do caneen hertige ſucht genadevcrweruen. entg vosz die geſondennietgeltozuen/ L9äer vooz den ſondaren/dooz miſdaet bedozuen. . 25ouen al Godes werckenheeftznn genade dgere, By Lwtltſondaers doot ntet/maerdat hp leefenäeeres: Ditig andenmoozder ende anderen gebleeken, SBaer watſonden hceftv mä doch ofa'at gebzeekene

Ä

-

# moozt niethoereert niet/iskyuer noch vechter/

Wp woechert noch bedziechtmz/tspleiter noch rechter/ LPaer leefteerijc vant goetgen/däthé Sodtvereemt/ (heeft/ Conſcienci, * t Schijntſeecker ſo. . - - Lant;ede. - - - -

„Dit iſt dathpaltñtgemeentzheeft.

:

* Diesbonrecht ſtraffenge boenhémocht vercken. L9aer wildp deesdingenclaer als die 3onne mercken/ tet in deesdoncker ſpiegel repn van alle vlecken. * ess iſt geſichtnut/om vuptheptdaer wt tetrecken. Diev dander vergaert heeft dooz tooningvancéſchale, Dees d0et v(in eens andersſonden)üenaiseen valcz

als eenmol/daer ghpte ſchcrp.tnſaecht. # vepgen doo: ghpooc ſotroerich van hé waertgeiaechts -

waer Ghp waende anderen ſo doechtlicais ſpſchynen: . . hem(eenſantbp dänder)cöſt ghy n; goets vhnens

aer dooz ghpſoluttevan hemmocht verdzagen, Ditſalvſacht doen ruſten in gemeene plagen, „ . .

. Wäen/die ſtet vaſt indenſpiegel,

“ Hoe

-

-


0. 2. Ä

–'

WHoeſchpelick berandert dataeuſchteerſ dol Selieflick/behaechlicken ſoetuntaenſchouwene “ 2. fuldp.vmanniet dan vzoechdegewagen ats eenſpiegel die cracht heeft.

#

-

Conſcienci. Dats waerbpgants dagen.

-

-

-

-

-

- -

LPünherthem verbijde/en inlulten verhoechde/ erſtontaisickſarh ntyn grote epgen Doech.de,

Dandertoonde mpntetdan ſondt grouwelen laſters . . . - Landt3eede. CI gelaet toontdat

" ::

1

-

..

-

Ä

« h ſichtſſchijutaibafter LBjnaenſicht Zckben(dat nieten wil)die ſchoonſt van mſn , -

#

maghen.

Watnaemheeft dochdie ſpiegel? ...

Lantzeedes

„2 Epgenbehagen. " Conſcienci. * MOats weleen ander/dandaerickſoleelickinſcheens

Awaencomt deesonderſchept.

--

WHagn.

Datſalick beſt verbzeen. Wanderkaerſe gafatſuicken claerhept/ ZDatſentetalleen vanbuptentoonde waerhept/

»MBaeroocktmerch indepypen/tbioettntherts verweis men/

- -

-

.

-

MLonge en Leuer/ia ooc den d1eck inde Därtnen/

Ä

ſptegeidee ſien metciaerhept bewyſſelijcks „BOtt moſt vmtſhagen/dooz vuptheptafgruſelick«

-

MWBaer deeskaerſe/die dedupſterioogen//ts GEn dooz haer donckerheyt geſont vooz voogen//is.

Toentmietdan v ſchoonh3/ſo gbpvanbupten//ſchßnt

Kdorepn/ſonetdatmen nerghens ſchoonder bzupt//en --

-

Wynt.

(Tcamtmeetdooztlicht/die ſpiegelgeeftooc verande WM»

Ezouadieu/ickßrecztot y mgn -.. - *T -

:

-

Landt3eede.

9

massºng

-

-

• -

,


TT -

- -

-,

- -

------- Fol,3;e Ottheinte verbiſſen.ſe veetzn berlangen//wei. 33 -

G5hp weetniet hoe vzolzc hp v ontfangen//ſel.

-

Gzondeert ſodtepntet/menhoozt rechtenſlecht teletés. *** - - -

--

Conſcienct.

Mu beginic münsmans gräſchap eerſt recht tegeně. Gyſi c verdoemdehéz diedoozt geloof rechtuaerdtch was.inden Spie claſterdehem/als hypziſens waerdtch was.

LBaer.nu wilichemmet een doechtitckenpzis//pziſen. Desſaizijntonſt weer alseentoechtijckerns//riſen.

LBaer in dees roclaeticals een Cappelaen/-itcht.

-

Dpts veelte llecht bpditſuuerlijcke aenſicht.

Crycht mp docheenſchoonder/deesſoumhn man een CrUps//zijn.

unden

W)&E's

-

*#

Pierf ſe wee

-

Evñf/nuſalder eensluſten ruſttnthurs// dpieg

3 R

-

wapfj ſoectpdochvmante gelieuen. Icheb niet alleen een ſcheoncleedt vte gerieuen/ LHaeroocnteuwe ſchoen/dees dwingéſoicietté//cane Conſcienci.

-

Taſoſeer daticknaueenvoet verſetten//can WHoewiſtghijt? PV&gt.»

Icſoecdoozſaeckivttwiſtteverdzijuen Opdat ghp bpv man invzeeden mochtblijuen Wat dunctv vandte rockºts ſp vanfjneztjde. Conſcienct. .

Den K09nen

Tgeſichts ſchoonhept/verhoechtenmaect my blde (Trectſemp doch aen, W&EI.

Doet die eerſt wtmetſpoedichept, Conſcienct. Meemt daer. *

W&Cts

POitgDie Ä rockvanootmoedichepe. Daerdooz v man vmiſpzees/ſohpdtc vermaent//hepe.

H?eemt daer iſtheerlijckcleedtvandoechts verwaent/ hept

Scict die wat/nu ſpiegelt beengdaerinne C

Conſct.


- --

Fol.34 Sanien diesetzen sei aber Ä“ rockſtaet/ende ſept, . . . -

-

- . -- - - eigeeft j Muſalick behagenickſchijneen Coninginne, ÄDätseenfrareet -

euwen TT

-

Wäen.

-

--

-

Ä "Trectnu ditſchoon wt anders miſt//ghp, -

Ä. mj Ä voetſtappen

Chziſti.

** Däerzhn ºrcromnenveränftäernet jaoppe rupmer - - -

-

-- -

-

-

-

" " Conſciencitreetdouwewtende dees, -ſchoone aendoende.

„Sºlethoe deesſen minvoeten//floppen

Fr So mackelicen lichtoficopeen plupme//tradt paeräu- Wanfhn fluweelhoeheetenſps - , waen. choené, _ Betrapme//padt.“

Beien

-

**

-

-

-

- -

»-

T3hngeinten ſchoenendanderznnauenſcharpe, tend Ä

E

Ä

Ick hebnieu hebnetwº/mündude ſchoenen ic- verwerpe. Doe ſchoon benick?nutſt recht datic bejtje,

-

-

pueghel, LBaer waen/tgeſichtverdupſtert/ mp duncticbindt, WäEN. (werde -

-

Y

-

-

-

Tsgeen noot die vuplhept/die indoogenig vergaert Envdualanc inwendelic heeftbeſwaert

Dºoºt geüchtintitcht der waerhz/rupmtnudëſcupte, Conſcienci,

Bzantdatſnoodekaerſkennoch/ſoblaeſthetras ivte

Pºgrºetznute durvee weet/datier hoer noemé tDoert niet dann in beſchaméenminmäéverdoemé

Dºerºnundatic meer dä waerhz machvzeeſen, «Toonoet mp weer mijninnerijckevupt miſpzeeſen/ -

Almynſpilien vielen ſeienstnderaſchen - Wäer, - ??bset SGen macht nietwe wt blaſen noch met waterwe --

er ºecºPäertcſalder een coozémaetouerſteipj (piaſſchés

ºf

Dmvemmerstotverſeeckerherttehºpen

- sº cºº

---

-

Berbint -

---e,

–>


..? ? ?"-

# “ Ellerbintbinet deesdoeckbanſneeckelcke//woozöé -

-

Der plupmſtrnckers vet onb7eeckeltcke//c00ZDen

TNanenactſäenhept vsſelfsſo üdp wei bewaert. v ſchoonergenseé glants der waerhept openbaer/ uerſt vnretrüethoe wptot v weiuaerthaelten

#

KDm v claerte doenſienint gebzeck wsnaeſten

Comt taet mp deesdoeck wevaſt vooz voogen brepdé Pfer Hf * Confetenet. nen ſpd -

Böeſalitk den wechvinden,

- D0eck.

P&EITs

-

3ckſal v welle.pden. . NLeendtop die ſtoc/ſondgenov Gods barmhertichert. Spgeef GTistſtoenſel van dte wiilich in ſondenſmertich//lept. haet een Geeft mp die hant/voichticſaiv Conſciencl. bpv man//bzingen ſtoc hant.ind -

A

Dieſtocftutſeerendoetmp dapperan/fpzingen Fºuvoeletcruiteerſt maectemp myn fantaſp//mos

IPp neë

haer hät

Wäer.

Ghpſultſneuelen noch vallen dus treetnu vzp//toe/ So tangick viepenghp dees ſtocniet laet//üncken. Gaer houtſchijntghpouer bepdezijen gaet//hinckens ETerſtont gingdprecht/hoecomt dttken cans nzbebzoé Conſcienci.

-

Tis noch vand2 veriatenharde quetſende ſchoen. Die mpſodwonghen datic nau voozt coſt treeden. L9en verwerptlichter Dandouwe zeedé,

"Än dUöl«

-

Landtzeede. Ats liſtichghereckent. Waenſchtjna S9aer tts noch ntet geſponnen. Landtzesde,

,-

- wat Evpbzockenſp ſchockent.

-

waen ſchihn. t Schijnthun al gewonnen.

---

.

.

-

.

Länd! Jeedé.

-

(Tis eerſtin Evel begonnen//na onsbehagen Waen ſchnn.

S9aertepad ſalmethem "laſten noch - -

-

-

C-3

-

-

-

**

- -

-

uºs"

A


o.;s Enhemtruerich dem knagen/domonſenbeier“ HLant zeDe... ..

-

-

-

Datsoozen aen napen/oploofupters maniere, Water en ppere/connen Avpfuntſamen mungen/ (Tſcheen mendé franſopseer totparis mochte dwingk

Datditoozioch geringen//teſlechten metliſte. -

Waen ſchºn. „. . . . . . . .

-

Wop3hnoozſaeckyeñmaken vzee vooz twiſte/

; Daermentondoenijckgiſte//maerſpduprtſeldens HLaadt 3eede.

-

„Dchbzoerken onsheer ſaldees vzeenoch ſoontgeldé/ Misſpineewtch ſcheiden//troerichverkeeren//ſal. - Waenſchein,

In Ä vzee was die Pzopheet bang/ſohe

erren“

R

Wantſe hem noch wt ſweeren/zſal/totetter en bloetz : Dm dees vzeete ſtoozen/ſant Chzuſtusintgenoet. HLänDt zeede.

-

Dats veranderinghehoe ſoet // heeftſp waerherdts geeſt//verſaect?

Jck

ÄÄ

--

haelt van een Wolfeen quaedt beeft//

ghemdeckt,

- Genanderscafwertmeeſt//gelaect//inhaer geä//balc, „

Dp -

WaEnſchtjn«

-

Ä haerſeifste we/haer wilduncthaerek älCR«.

Dyis binnen een ſchalck//encant bupten verſchoonen, -

ZLandt3eede,

Syſchelde/nupzijſe//ſp ſtrafte ſp willoonen/

-.

Sptonſt metdan waerhepttoonen//nuſoectſe sogens Waenſchijn.

-

SHp mindetlicht/maer nadat wpſe bedzogen.

WHeeft zyt(als haer doot)geulogen//zyn d.3ntethuerens H„änt3eede.

Aupzüſſehaer ſelf/Wantſphceftquade gebueren. Kdpſalslof noch beſupren//metſchantlyc verſmaden, Vaenſchtyn.

Goetzünde ſcheenſp/bphaeroogen volquaden/

sBasevomſtaden ſchºn ſediehen "Ä. --

-


---

::

Fol.37

---

Handt3eede. * .. . . . Die héſeifte beeibehaerht/mtſhaechteicm3 ſchands Kopſcheencioeck van

Ä alltet 3it haelt glyés

...TV&EN

-

Datqtiämdooz ingromantien touerten/

---

Daer af wpnutentjen//waten die pzactijcken. Haralter/AZalegns/Medeazenhaersgelncken

-

LPoeten oris whcken//hoe groot méste honosé//plach. HLantzsede.

detºaede ſpiege man eigébehºchºw/machs.

Demº |

daerin ſchouwen//ſach//verheerdetghes

aet?

-

-

oeſtackſe haertupten op? ...“ waenſchñn.

"ete

-

Haerſtromt ſcheens Puſcülaet, Wºbe

- -

-

-

-

--

Än" Rtzes DEo

-

Hoebirſtont haeraenücht,

. . - ---

- -

Waenſchijn.

l

l

f

Ä ſait noch verſtrangen?

----

-

Ilsdte ozoeue wangen//trootlooſe tranenzweeten? Lant 3eeDe.

«... - -

-

Hoe ſoetſcheen die rupmtes Waenſchijn.

-

-

-

-

WHoeſupr valt enghepts weeten?

-

- -

-

-

Daerſe wertgeſmeeten metdoodticke ſtricken HLandtzeeds.

Boetrooftich was genap.

- -

-

-

Waenſcher,

Hoeſal wzaeck nech verſchicken?

-

2isſe dooztſtrengkinchen/ſai ünchenterhellen. Daer plaetsheeft/maereewich

*Ärº Elo -

-

Lantzede.

Datsdaer/nuant verteilenvantminijc verſamen Sdaechdp hoe minijc/ſp ſich indarmennamen Waenſchijn.

emol mrſchamen//twasnetdancuſſen enſabbé/ - -

-

ZLandt zede.

Cit

-

Ich


-

-

-

-

-

-

-

-

N \

" .

-

Fol.38 d

.

Jedacht ghplectnnboo/achter ſudperabben. Ä.

Ennoch diepefabben/in zyn buytººſnien.

Zuſchhndp vzoinczmaerghnſult hetſchter wt// geni Waenſchinszqon.

WHoecoſtdiebztiptozyen//ſaechdphaeroochbens“ pincken?,

-

7; -

2

"

?"

. .

Gaertockeienhaer ſpeien.haer boezden?haer winckéº

"Schyntdatſenudzinchen//athemciſche ſchalcn. Sº Landtzede.

LWGaer ſpſullen intepnee den pñperbetalen/ : 3 Tshunden Doodt doet dalen/indeheliche gront. :o waen ſchiinszoon.

-

"t2?

LBetdoodtenhellemakenſpnueen berbont ..:: –- KPen ſaher terſtont/desbzulafrs weereps berepen, Ghpſult-backer/cbzouwen/en onderons bepen“ WHaergeeuenint ſchepé//lanc verduetºpooz ozthchach Clooz ecnciepn vzoechteen onepntihc geclach.

Moozeenozolycken auont/mengen ſºz0eten Däch 2 :

- Fatſ

---

-

Landtzecde heefteengroote fèändedser ülueren ſchalé/en deruettéinzñn//waen heft genciepnrecht Tafelkenofbuffet. -

HLaRf3e08.

Waerſeptſeſalmendecken? - - - Waenſchijnsz9onsJnde groote ſaie. -

------

Daermenmeeſteedt

- ... .. -

-

-

MLantzede.

--

-

*, Die heet miſbzupcents temaje/ 2Bequaemtotſchennisbauen anderplaetſen verkeert

Want daer werthet pont 9nnutteißc Verteert, Hºtelt ghpdat pompoſüge buffet hier needer.

Ick ſait berepden/ſo decken vºte gereeder. - Loopthaelt hier dtetafelmettwe gemack ſtaelens 232engt 90ck water On Den wtjn in te Verc0°en,

d,

ZDaerſtaencroeſen/hier zijncriſtallen bpoelen. Zbiemoettc(aſt Water compt)veruerſchen metſpoelka

ºdzucht hydeſerkelc pee/hem maect saisºg. -


*

- -

Fol -

Steheentparcººteraninebachus º Waenſchyns 3oon. ba hept. FÄ gutſtchept. Wäer dooz hp dickmael Ä ºtotch/ert # ÄÄ Ä 0 erſt die geſontheit het ZÄnantenratcy Lantzede, Ä bedeckſemet veel mogen . . . . . 2. - -

-

-

---

--

T

--

.

-

* - -- - - - -

“z

ºtveeintgrote bzockenen ſweicht diepe tgogen. - Diensmoech grootiseeten Änctnazinsbupermats waenſchhn.

-

-

-

--

-

Stetdaersermeej grootſchijnendeftate.

z

Ändenrichenanmeer vandemont vejen h

- Endatal Dandarmen Daerinnete ſonder ſnet vanſteeckenpieegen. ſondigevettichept. “ - -- - , , ,,

Landtzede.

----

Hier bedient dat erachteloſejout vanonbeſcheydt. Daer dºozalle creatupren den menſchellincken.“

Enzhnhemgeenvoerſe/maervejnoj erinchen, Gheen luſt maer lalt. - -

Waenſchijn,

-

r

..

- -

-.

Icklegge Tellers oän oneenſaemhept: . .

-

Dºoznnendijn/een vpant van gemeenſaemhept.

Ideesſcheedengemeenſpseiernzonergendeie - Rantzede; -

-

-

-

-

Jäendidatboot?tis vaniogenachtichmeele -

Dp waensacker geteer datierſonden voetſely/heet, .

-

. Dueruloet.

- - -

-

-

-

Du geſellents des maechs verſoetzel/ gereete", Df wozptmen eenpzaetgen nadsude Wyſer I.äntzede.

*.

Die tafetisberept/maerhers noch geenſpfe Waenſch in

-

3Däer nä elcbanons als gejts verwecker/bept, / Dueruioet.

Äthalt andäer binnen die ſpäſevan leckerheit Die ſocrates veruloeckt omdatſpſattepenſehen“ Zººeten vollen naechna eeten dort Evenſchen Knºpdatſe haer begeerttezuzriyckerbiſſen“ W. City beſorch

'.

-

- -


-

-

Bezochic flauen ban onnatuerlicher inten -Fol,46. j *

-

- Lºrdick/Lamoenen/cappers voomjn idng Die ſonderhongerj hongeren , ...

* -

Äderdaer die armen omnieteenºvt, Wantarbepdtenzeldeneeten goet appetyt//gh ILandt3c.de h-

---

-

...?

„7

ºdaer ſtaet dieſpsºs Ä nannwetenhert, C. Dueruloe

d“-

. ».

.

-

Baethaelthetſbeteivºjnken an bergetenhept.

-

ĺnnaetenenhemſelf doetverſeten

.. :

Ebenaemtonzeecherheydtjomtegen vºj ºder mit denetterummen die bane . .", Dchubercuſſen weiſachtvan quadetoeuer//laets: KDo luſthemnietop,

-----

-

ºſchin. . Bp3adtnopt indzoeuerſtaet

. . . . Monnethethemnivzoechdentlbertſenblzhere Dueruloet. - - --

- ººhººnſcencidiefoet vanvaſche vºrher,

Äennverwerringe geduldichert.“

P

zengojtlampet

antzede-, Äraterbanfszozchuuldichept. KDmhaerder ſeien ſozgefynafteioogen,

-

Waenſchhn. r

-

-

-

-

ºder werdendoech am ſogenatafeedzoogen

Kºngebzectermet/dat der ich in vermetenj

---

Dueruloet.

Gaetſegtonsheer/Caiſt hem belieft)dathy coometé, Pat

2.

z•

-

Kücheman/Conſcientie/Bueruleet Lazarus.

- -

sºmere Fa "arte sºj #LG. Ä“ O

G

z' V8f

0nſcencia . .

. .

.

kenbºgedoo amerºns

-

:

.

.

–.

Ich

*

-

:-

- -

-

--

-


-

=---------

-

--

-

-

-

-

-–

„. . . Folsº

Iclitwel/maerdielucht deſerſpüſen benant/inp Hoch benickte dicht gegodtdielic ſchier verflaut//ſee --

LGümhertiept geperſ/cbeuoelmpſeer ſwackelick/ Zndsſe rock«

-

:

-

Rückeman/ : . . . . . . . sº Spis nochtanshee gemackelick. . . . . . . . . is

--

-

aer vcoers/tweick die wetisdwingt b wzedelijcke och neer het wollen hemtzw. natupre redeick« - -

Comtlaetſe mpopternen metdttſcherpe meſſe.

- -

Banongetemde luſt//hoe iſt nup2inceſſe ? :

K

:- -

WHelptdat nieteſegt kuntyſaltnur pmer weeſen .... # Conſcienct. . . . - My nubenick geboipen en heel geneſen * 25zengetunp doch eens/om rhert watteverfroren. s -

-

-

zÜRijckeman. . .

-

. . . . . .!

-:

zÄ oueruloet vanden wijn(omeenstepopen) g waengeſnedenheeft/vander roeckeloſe ranche Dueruloete.

. . . . . . . ..

» Daertsmaleſnaſdaliereedeiſedzanck Diedzucveriagende blüſchap Doetontfouwen -

:

-

Rijckeman.

-

;

-

W. Ickbengºinvoecht/minüetverhoechtdoos aenſchouwen -

Conſcienci.

- -

-

-

-

-

-

Ick wachtsvanherten/al ſout myſmertenväbinns -

-

Rijckeman,

-

-

EM ruſte geeft mpulte/bouen ander vzouwen. .

.

Ick bengminvzuecht/mynſel verhoechtdoovats ſchouwen. T behagen vzijt van clagen/ende allerouwen

.

---

Conſcienci,

*

ugoedenraetºverdºſe quaet/wtminéünnes 1Kijckeman.

Ickbºns nºnvºijaerverhoechtdoov aenſchouwen -

Conſcient.

Ich wachtsvanhertenauſourmtſmertevan binnen *** - -

-

C .

Zyap

.


.

-Fol,41, Apay/bermhertighe Fodthepeipºstminnen",

S;

-

- -- - -

- -

MShoefechvoºſe weechºwa begºnnen: Diehunger ſcherp wttmytothetbevelen taden. - Schaemte wepgert niet die ſowachepr myndervinnen -

Moet münouthept dencoſt noch nettébzootſac winns Bet gecrampenteedentothongers verzaden Dºvpetentes unrechtzdattck vgae beladen (vloecks ZDaern vsetſalontbzect//och mocht ick mp doedt/yº LBaer hacitcntet mé bzégt niet/wte ſlaermpunſtaden?" cmoetmpbonencracht in inyn wederſtootcloecken/ onger

Ärvtºtºrmºne

OECKER.

mp bzdyr--

..?“;

Saic dänaectmetſchaemtbootſoeckéomteleeuée SDaitckbpdaech bioden, die hepmeicplachte geeuen...“ Salick tnijn ecr ſupritzcomeen ſuc bzºos vercopen

-

Dtefranſſen hebbé tgoetz wertnu ſtaët wt gedeué: waertmeieeftesdie doot waermpuchter taencienen L ZDancruppendete vagen/daer potboeuen loopen LWBüneeuen ispynlºcker dan töootlick nöopen.",

25eſt ſterfich-fa iſt Loepgeren geenverteozen/ſmert, Watſegiekſteruen/hoedt mphcet/ghp zyt inhnhoopé. -

FÄ V Vert0ezé//hert. SD(htes waerbtdden//dat wtgeurngedoozen/Evert.

Ick hadeenwhfdtemp mindekindzé die mp eerden. -

FÄ totunnndtenſt//meer gelts dan wp verteerden: Cisal Wech ick wert verachten beroptveraten. Dees quadagen bedacht ick eer die goep verkeerden,

Weeldtch zynie decide ckdarmenernt begeerden Wie comt nu münarmeepwtmedogente baten? Eick canvant euangeliſch vant euangeltpaten, ...

.

SBaer iteft vercout-eigen baet bzät in woecker vierich. Earthts wastgoet clepn/mttthz groor/Wätincteuntka

Heefde tvcic ſlecht/en gaf den armengsedertieren (ten Jºurnaect poinperioueruloct/zoccmüdengieruch. GElc aeſt meſogulſich of hp terſtont ſou ſteruen. Eick ttmmert ſo coſtelic of hyteewtch ſou eruen. --

Z

Noet doncoſthcoch/bouen dincomſten waſfen.

ºcteert nazingrooter/ſoectmeer gelseeverwerué. Z wertmen lichtryckdopoueruloette deruen/ *** -

--

-

nieURä


+5°t

. .

Fol.4?

*

Miemantmindert ſtaettvialpºonckenen bzaffen. Cotmcn nu als voozmaels teer naeer wei paſſen ruckdom ſou ouerulopen/armoep nietontbzeken.

.

.

Wotſphs in die Koockenszvol Teeren die caſſen/ -Dtemen niethehoeftom by meerder zyn geleecken wp den gebecken dozen bpvollebeecken. 1. Doch wert noch het tutte geaen vanden ricken/

Duluch beeer die porhoeuengaen meetſtrucken, LB er die vetſte ſopren dies vaſten rechte ärmen. - Dietminſtbehöeft cricht meeſt/dooz foſepzacticken, SCandan vemant haer ſchalckheptte recht doczkick Ä innzotegoedeboeten meriege darinen sº Hettercke leepeſchupmſe/canſoclaechtmc karnen Ztseen eilendtchmenſch.dtebalderongeſenſtis:

wie weetnudtebehoeftigen wetontfärmene

º

Cavelckheplicht/ſooreenader van Gödtlicke ionſt/iss Zch: wie vintnervte meeſter tn mithsesnft/ts?

Douerherts lapheptaetootveedonckenſnutten/ Tothindervandarmen inden zomer gaenkupten. Zisſp mogen winnen/dat hunſwinters mochtv ZDan trefthemtgebzee/menbeeöst Binnenenbupten,

-

-

SPet vñfenkint tambicht valtitcht vooz deescozn

Wºertort ſoetan/ditvoet veekbecvelaers bzoeden. ( Hchdzeéfmen haerloephept wt/met wackereroeden Dat waer den recht ſchamelen geenelepn vercoelinge,

Spwzochten daerſenuten bescſackſpoeden

Fuopter echteedoº.de genaergewoeinge: Dusmäkenveeiverkens ſeer dannefpoetunge. -

-

-

Ditsdanderarmenhinderdoerenadéteeden/. HBaer wantſuicrbouerheptreert/iaeticthum beſcické,

(Tavelc veel lichter geholpen waer dän geleeden,

Zch mancracht beſwitt mp/ké mach nz verder treeden Dusſit ich hier neder bprncken iſt beſt gebeedzn. Die mogentontberen/engeaengroteſticken -

vzunt geeft doch ekſtucboots/omtbittergknags TeDvertaghen, .. T Wotmunder hongerige magen. G50Dt ſatt 0önen. . ..

. . ..

.

.

itendonſchamtiehongerdwingtºnpectagé -

. .

.

* -

,

? häe.

-


fol,4 -- ºhner ſtrengpaghen-ºn nachineangher verdzagen

-- - -- - - - .

Dm deers verſchonen

-

Sheeft doch/geeft mp doch wat/ofic moet verſagen

--

v

.

Betvertraghen -- . . . . . . . . CIerſwacr mp van daghete dagen -

Dhdick raubouen . . . .

..

."

::

--

-- -

:

-

--

-

AF

. . .

. .„__...

Ä honger waerhaeltdooz haer ſoethert verſagen. : 2:o *** -

Dditvzaghen

Doodtmp:geeft dochtſal Sodtbehagen.

:::

--

,

Är z. Kickeman.

aer ſalhp ofthem gedaen waer v. mith . . .

-

.. . . «

*

. . . . . . .F

. . .

-

-

wat etdenboefmetzinraſens wühp hier woonenf. Cß °“ „.. esheeft doch man wie den armen niet hoenen...:: 2 : ..

*

-

Die haer veracht-veracht doch goDe». -

:

*

Rückemans

---

. . ..

. .

22.:

CF

::: .. :

E.

.

- - -

Ä noope«. . . . . .:::::3 : . 2 Spºrttofhr Ära". =-Conſcientt: ::::::: . . . . . . . "

##man/hoe ſout ghpdoen ofv ſo temoet// Lyaere dshj -

-

Bºrroept wthonger. „ . -

..

-yXº

Kückeman. :::::::

Ja wtrabbauſwerpe. -

Söltje

. .

v/zwijchten

-

-

ent anermönſtoepk.

Conſcienci. - Die tooz vo0zt geroep der armen ſtopt/ſaloocroepen? Snniet verhoozt werden//man tcmoets vſeggene R - -

-

-

1Rijckenan.

-

-

-

-

-

Houghp bedelaer/te vergeefs bizfophierieggen.

„ Miroeptghp tot

"Ä en ſuit niet crygen. azarus,

-

-

W9Er - -

# niet grammhnheer die honger machutet wigen.

-

..?

--

LBn beenen zynte zwacom gaen entepndencrachten:

Wzooms3onchetriaetmevanhöger niet "Ä *-

z

-


-

-

-

-

-

-

dºº-º: ..

.

. .

.

.

d

anºnen

. . .“

«-Sterfdp/tſalonder den boot bidders rnpmen. 3 E

Dees isberoept dootſpeelen-hoeren entwunpat Cé IRumaent hp mp ſo ſtout/recht ofick intzün//zats º Ä v wech/ofick doev met ſtocken rüſen: : tev ſterckheptunt raſch loopenſuitenbewhſene 2, . Ilooptachterdyckbpgildeboers vandepotten. PLazarus» *.

Dchheere Godthoe bittervalthetſchamperſpottene Lºandes bzootozunckérycken, den arméonſchuldiche Dºlmachttige 5odt maect mpnu geduldich

Dfdoetmpdochbouentvermogenntettergen, -Conſcienci. Ich hoe ſowaerisdzucmethlp gelaette verbergenz: -

Entbekendemiſdaet als doechdetepzyſen. wie mp dees wzeetheyttsmynder ſeien afgrüſens Nc voeſeint bloetatſende bp thertom walien, Die waſem doetheete tranen/wt doogen vallen. . LPan denct wat Chzuſtus ſpzacbpzijn Jongerene - wie vghp 3atterijcken/want ghp ſuithongeren: - wie vdte hierv troot hebt incontrepen: Wie v die hier acht/want namaels ſult ghp ſchzepen. Dch man hoeſcherpen/hoe wzeedé/hoe ſtrengerechter -

L9aect ghpvtegen toozde(tc ſegt v echter

dooz deesonberuherttchepttegens vnaeſten WKuckeman,

Die dachalder liefſte üetmennietſeerhaelten daerig noch lancktoe/Godtſai noch een whie bozgens MLaetons eensom dtncken, wtit ſo verntet ſozgen." Zck bzengt veen dzoncrken/deesoniuſt te verdzyuen Conſcience ; Godtzegen b

".

ückeman. :: K2eeint däer dat wuntgenmoetghreens ſchoöwtlaps. Wiltiief dus zeerntetkyuen.

Ghpſulter(allaechdp inſonden)welafſapen.

tTierdzyftälledzuck enſwaerheptwtſmenchen ünnes Conſcientis

. . *

º»

- - -

Oanck

/ -


ol.4és Graewº ºººººº ºººººº ººº WHet bzengt in mtin memorte een Dupſter neuele. -

*

-

Mzen weetmnnſeifs naemnau/mindunct datic reuele«,

Data waeriic ſterchen wün/almnnieeotverozyftſe. Dp verhoechthet gemoetons bepdengerüfte. MBet Binſchap genoechten votcomen ruſte. - SWPaniaetons vzolyckznn.

:

1Kickemans - «. Datsmijn hoocſkelt:fte. want v genoecht maect my bouen allen blides Imp;hoe gript het mindaertn minltnckerzijder : Mwapen:ſulcke ſteecken hebucknopt beuonden. - Dueruloet/dect mptbedde/geruſthept inſonden, Die ſteecken waſſen/ick wertvol grillensen beueng, -

Och haelt pſentommunDoctoot/véhoop des leuens, Awtºfheiptmpte beddelactmpaen vieenen. . . . . LPyndunctick zwindel/ick ſtanäuop myn beenen. Jck ben benauten ſtapertch/thooft witterdael. - Zºncxteinck duchtick vooz een cooztspeſttientiaet. Kdovzeeſtyck voellick münherte bezwaren . . . . . Conſcienci.

-

Sterfoy indeeſe ſtaetman/waermeendytevaerens MLacptckſozgeghp comtint diepſte der hellen. 1Rtyckeman,

-

Ach vßfwüteen gequelden aldus nietquellen 2Bzengt mp dochbinnen/en wütunpte ruſten ſtellé,

-

Lazarus wiens beenen die hcndenlecken. watsdaer an mijn beenen?tzyn des rücken honden, Aymptgeuoeien beempdaer van//ſcricken. Dpleckentbekende meſdaet/min open wonden. @nopbeeſten watcoomdp v by een arm man//ſchicken *

ZLoopt bpdenrycken-hun Dient vpänlicken. T.1 tong verzachtbupten/maer binnents diepijne.

2Wisaertſchetrooſtfaelr/is Godt die medcchne. (ſcjne LGyncrach: ſlapttgeſicht wert duplter bpſonnen <Pinadem vercazt/den ſteinhoozickflaute weſen. Ick vzces den bitterendzanck van des doots

".

Sº., .

s

-

-


r

-,

-Fol.47 Wätſegick bzeſe/waerom ſouieſteruen bzeeſenr?

s":.

-

«. ſº IDte öootis den elleneigentcenich geneſen: Den weeldtgen een gruwel en weluſtsontbeerena , SOpts der dzoeuen hocp en verloſüngvan3eeren«,

3ck ſie dat alle cratueren van mp keeren. Watſwaruchept iſt, die verlaterste verlaten?

: :

aer Lazareghp veriuet den Heer den heeren: us wyct Godt van v met3nnonderſaten. ſtet tytiyc, maereewtch:naemtepndetſouv batena ,

-

Ich geweihc van Godtte zyngeentrooltte bepden.

-

-“. Zs Uzeeſelycke bouen alle vzeeſelychepden. Dch dat is waer 1c hebmp ſeifs van God geſchepdens

L9cer Daeroin enſalztyntooznnteteewich verſtrangen

Wºpkeert van niemant/3nnarmen/altitonſpzerden/ Dintverloozen kundtun zynszpons dootte ontfangene Jijn ſoetheptverandert niet als der menſchengangen« Dte äertboden vergaet metalle Czeatupren: LF3aer Gods barmherticheptſaieewichdupzen. -Hoſalooc 3hn Juſttcy/dte tot geender uuzen Sterftdat kentcü/dat indick/ och däts hartout hoozé, -

Chziftontſchuldich/tckmoet min miſdaet befupren. Tweemp:waer vlucht icºvooz Sods rechtuardtgetvozéf Comt Doodt/Dupue/en hc wilt mpverſmozen:

Int diepſte ws afgrqntsbp die Datanſchedzaken/ LNuelt/phntchtenplaechtmpnetrechtuardige wzakºs Avanttck(epſnoode wozm)hebdozuen verſaken Cn laſteren/o Heer/v Godtlijcke LBaietteijt -

IDut quaet valtboouenttverbomen bitteremſmaken Want mundaedt isvatſch voozdelis getechtichept Ezppt mijnſiel/rechtuerdichrechter/tckben berept Tleriverpt dootren vervioect ſodmen debooſenpleche Lwant ghP doct dan noch meer dan rechtuerdichrecht, Eenclepnpauſa. ..

-- - -

OÄ mogenthept diet altonderbecht: - Hoeverbo2gen wandelt v wtſh3 inſmenſchégzone 3D bodendegeeftghhttteuen/tverdoméſalicht vknecht S

# ſtrafen mindp/doozt wondenmaeckt ghpgheſont ytterÄ amjnbooſheit wzoechde/vergaſtvGoohe

t.


-

--- verliet/fatempſelfs/fonthp mp bp. Wiſt- mpal

."

48f

-

E moettck loouen/o Godt/wie isſo goet als ghprº Ghpbzengt tndetroerigeyelen maect weder vzpe

CI genaepdie ſtaet den bedzuctenſondaren oopen. Tººl wozptp nnp Ä afgront/noch ſoudtc mp/ Dpvgoethept ertatenen vaſt daer in hoopen. - Ick weet datmnn heplant leeft/tothem Lottck loopen LBet deesoogentchem ſien tnſhemeisfeeft. -

SD Beer in uwenhandenbeueel tcmhnen geeſt.

STwee Enghelen diett Wichaemwechneewen/ Beerſte Enghel. Stethoe ſalich leeft hpdietnden Here can ſteruelºs (CTweeDe Enghel.

-

Moedteris der hepligen doottn Godsbehagen? dEerſte Enghel.

MDees ſterftinarmop/enſaitryckeleeueneruen.» Tweede Engel,

Kdiethoe ſalich leeft Ä indenheer Canſteruen dBerſte Enghe. Die veracht was ſaleerlñck Gods glozy verwerum

-

(Tweede Enghel.

EIerſaethept voozhonger blüſchap vooz.clagen. dEerſte Enghei.

-

Siethoe ſaiichleeft die deindcn Pere can ſteruen Boedier is deshepigen dootin Gods behagen (Cºweede Engel,

-

In Abzahams ſchootgaen wp dees geloonigedzag Es

Spnement Lichaemwech,

s

Pauſa.

-

Conſcienci

"Ärºmenade grouwelijck// DUCHEN/

KBoettck verſagen/beeuen/en rouwelic//ſuchten: Doozminsmans haeſttge üectenachts die peſte, Dtetjtvan beteren gaetontrouwelijc//vluchten

MPijnvermaninghe mochth? voozmaels

nºns

/

gten

l


-

**

-Fol.49

-

-

kuchten/

2ahoozthpſchelden/Wozoegenen verdoemen intleſte» FTwil noch ainietheipen/al doetckmin beſte... Soſchantljcheefthem waenenqua gewoontbedozué. emdzoöt nietdan hoehp vooztitgpzoncteenſenetſtes POus ſeptmente recht/ſo geleeft ſo geſtozuen.

Dvzees des doodts/dooz viſttgeſicht weer verwozuk

Hºnicktieftoblintwaer/oopentghymnooghen GEpgenbehagen hebdp an ſtucken gekozuen ZDaerdooivalſche waen mp ſo leelickheeft bedzogen.

Wee münsnugady dees vzcellicke ſpiegetogen/ Ganſeifs kennis/dte maect mp vertwyfelt väſinnen/ Dooztafgrijſeljckaenſchouwenmijns ſnoothepts vers P0ghen» FWerma twüfe verwert/en weetick wat beginnen. en vanſondencanick mtjn man ntet me yinné.

Dºpis heelonuerſocht/tckvzees vooz deſperaethept.

Mukenthygheenghenae/maerbeeft vooztheiſchever ſinnen

Y

1sechtuajiaet baft int geſicht vanzhn quaedthys Ick -

ar ºder wouhp(alsdienagheenraedt// ep

wthetbed(ruſt inſonden)tvleihemtebange:

Waémet Lantzee gaen ſtricken/nuhi in die ſtart//lept, En latenhem inden peeckel ſteekenmetdzange.

Zijn vzunden ſchouwendiepelt.elck vliet mette gange. 2Duerulort wiltotzingraf/maer vozder nietcomen... FÄ Lwilhem verzellen vooz den rechter ſtrange. t

N

ckmoeter alleenme/ochick/me ſozchljc ſchzomen. Dmdooz münmiſmaectheptte wzöegenen verdomen Ditepſcheljcgepepsſtiftmptmerchindephpen -

Dueruloet.

- -- -

"

Bier vzou/trooſtnuv man/Ewanhoop wilhem grijpé

Bpſietdat hier anmoet/envzeeſtGods oozdel. -

Conſcienci.

-

. Hadhpoptdendzoeuen vertroeſt/twaermuzijn boozbeet. Muſoerthp antvier derroeling/aentraoftlooſenttoolt/

-

- - -

-

Paden neerlaech hulp/tis# laet/latgemsen vºrz.


Fol.56

– Dieſäteflºtmatortagessenws. „DueruloLt. -

-

T5egeeft ghphem docdtev alleen beuaolen//iss

SDa hcu zu wiftuſſchen twee ſtoelen in daſch/ylaters Conſcienc. TCLIC4 ,

-

SGocht dat zijn:ic ſou hem/ſohpunp dee) raſch//laté Datsouniet dus gauch noch optnt vier//gteten. ißtjckeman.

Dºch wäfclck wicktmp/ſaechdphoeſe van hier// ſchteten Dirnaersgeſellen/mageniadoutſte//bzienden. twijcktaivan mp/vock die mp eerſt getroulte//diendès Dſnelle verandering/myn lachents ſuchten//nu.

-

LGijn vzoechttspunmin ſoete hoop äcrtuch dichté//nto

Zck anoetet allatendatmpte verbljen//plach. ZDoudtrkoorinpſt ſteruen:Lois Weet awat onckheptlºs LITSC) ?

-

-

SDch.icbgande van hettë/doetmp eens wijn//dzinché IDUerul0et.

-

ckſalhé wanhoop des leeues venßn//ſchincke

Dootgeuoelzin ºtz geuoedtvanouerulocoicherte WEg

jckeman. ĺ mijnhert/die doodthaeltmetſpoon Lpf.

ºrten machenietharden/owzeedepeſtebloetgierich 2waerom vermoozdpmhnionchept ultichen vierich Enfpaertgryſaerts/dienlet deen voetin zercken// Conſciencl.

beſtaen?

/

Strafjaletmanager jetznºvercken" begaen 25eueelthein öfenie/ºldemetſronckelen. Rºtjckeman, Idees buplen/bladders/en blau Carbonckeler Doemmtjn hert meer verſchicken enafgrüſen

r

Dant optdooz geſteentofparrencont vertolijſens SRBincracht verdwint/minſtem ſlapt/kenmachnam Wat beBupt des "Ä? - (ſpzethens

Cisſerckertrecken v: . -

* *

-- *

*

-

*

* *

--

.

*-

-

-

-

J -

-.

-

D Da


.

"Fol,5 is

-

Bat bdootonnerdacht nietiangbanhierſal veeſen Kijckennant.

-

Dchvintmengeen Lºedecjndtempcangeneeſen.“ BGoetick dan duschteickenmünluſtige//toecht/ M9jn Landt/min Hups/mingoedt/ai mjn ruſtighe/ vzoecht/

/

Die ſchoonzonne en lachende Werlt begeuen? Conſcienci. -

Ghewiss

Rückeman.

-

"Ick dacht noch weldertichtaer té leeuert,

Dan woudick goet doen/comt die doodt dusſne//ge. Conſcienci.

(uloogé

Sº waenheeftons als een lichtgeſe//geloogen: " - kaers bzant indepip/laet des ifs beciagen//ſtaen 2Bedenctv üel/enheewp in Godg behagen/ſtaen.

Zſ epntgoettis agoet/maer ſkerfdp indeſen//ſtaets“ Ghpzijt verloozen. Rijckeman.

--

A

_Siethoeghp my met vzeeſen/ſaet.

Trooſterſeeliendich.dunctv mjnpynte lichtes Gerſwaerdijsº

-

-

-

Conſcienci,

Tisnatthonderſtedeel vantgewichte/

-

ºverdienſts nach vſondgemiſdaet/kinne

-

Dºenmeetv nochmaermette cleynemaet//inne. sDaleewich

"sººº des Heré Wyoozden//waerº yCReman.

-

-

Bola/ich ben noch Doodtſlager/noch LBoozdenaer . " K2och oock Dief/eensanders goedt ſoudtick noods// Lvenſchen W

-

º

zdaerbejaf. . . -

- -

onſcienci.

-

Aſkerckhoffvan Äm ' - - - CREM1&11. . . Wie isbanminvernoozt/gedoot/efvätsnberoofts T

- - --

-- --

-

-

Conſcienct/

“:

(logft.G

Seen menſchen naer Chziſtus/dte bztjnport hadge

heu hebdjtonthouwen

“F

--

ſº


„.

d, » "

.

..

fol.51

Kickenian, . . . " Dat wzschten Zoden/hemhebicknoptopaerden// ghekent. ". . . -

- -

-

",

Adatszeecker Är waer/daeromſa-a Ä. sº hp boeckniet kennens n Intoo.deel/als hp vterhellen ſalzennen. -

TShp hebt den armenberooft/dätſalv verdoemen- Rijczennan,

Icberoofde noptniejt tztyn/d3 mach icnproemé (Tenſluptntet/aote mach den naecten berouens “ * Conſcienti. -- Coueruloedtgebzoot in vtrezooz geſchoouen/ -

Entonbehoeftchcleetinvcaſſenverhoolen/

Hebdp dees naectenhongerigen nenſchontſtoolen, Wiecker gerechten en v purpur dzaghen/ Clercout derartnen leeden/enijdelthaermagen.

-

ZÄgeltº nanºtrufgeteert/ Weihad mogen decken/en voeden begeert. na

Ickſepdv dic/dat ghpin vſefs goeteendief// waert, Muſuldijt weten/als ghpºint heiſche meſkief//varrt, Ghp waerfdiſpenſier/enhielt vheer vande goeden. IDieflijck liet ghp Chziſtum in3ijn armente voedens Ghy hebt ooc Jeſum ſo Evelas die Jooden gedoot:

Inzjnbehoeſttchiit/tweicghp verlietindernoodt. . want Loteinach heipen/enlaetzhnbzoeder vergaen/ enheeft vooz Godteen manſiacht Js - ghedaen. Hadtghy geenmacht dees bedelaersnoodt//teſtelpeys XBocht hemi met die crupunen van v bzoodt//miet

Ä #clpen? -

-

-

--

-

-

- - - -- - -

-

in leeuen hingaen vmilthept/hadghphem verhoozt/ in v bupdel verwozcht/en in b ſt

Ä

Ä

Wieckerheptheeuet verhongerten verbeten. wie machvvzenrhebdp difniet gewetene? Repſcht Godtnis "Ä deesüci van vhandene ä4 ºr :

-

--

*.*", -

»" - *** - -

-- -

Ilt

... ..

-

-"-

Helaeskenmachnietochenémaertidtmetſchan Diehe wertmgepgendoozoitmoosdenen teelé (den Waadtekeendachthts/tckſougenoech doendeelen. MPaer vº ".

Äs

-

-

-


-------

--------

- aerdä

-----------

-

*

-

--

Fol. 53.

>

-

Gaerdatsteaet/desttscothept doet verzakinge.“ toozedenisdzoomtanſiaendeisheiſche wakinge. tShelicht des doots/dat ick geſontvootſchouwelich (Cosnt mp numijn rechtuaerdich verdoemégrouwelijce Zchick moet eewich in die helſche coolen//weenen -

Hertieptdenautalstuſchentjeemolenſteenen. 2 LWBoozt/moozt/daeris die dupuei/Lwcchken wil niet -

Meg.

-

-

-:- - - - - -

"

-

-

vºtwe mp/wee/Evee/och wee/ouer Es

«

-

--

--

. .

---- - - -

-

-

-

Die helverſlintmp/men wilach, . . . » - - -

-

- --

*** hp ſietrecht wten ſterft, Dueruloet.

–- -

Ä gelept/hier blickt mijn trouwe.

Tz

.

.“

-

:

n vercricht mp metmseiten/menſchept m3 rouwes.

verlaetſe alternoodt/noch canttvoicditn3 vaten Niemantſpiegelt in een andertquaet datick bzouwe : Elck dient noch begeerlijc ſuicken ochtansen machter doodtgeenrücdom bat le

Är

inz danniet dö/dehem opmp verlaten ---

zrgaetinnetweeof die Dururenveruaer “ Rijck tierenBecomen wtom tiLichdem - - :: - -

-

*

Lwechte nennen. .

-

º

*.

Deerſtedupuel.

* *

Abovergaenſe die haerhoopop rückdombouwen. Cweededupuei. : Sdpſullenhun niet nutzjnindendach der wzaeckens

--

DerDedupue.

*

-

Cottendach des verdomens ſullen wijſe houwen . .. Deerſtedupue. . . -

Sdo vergaenſediehaer hoopoprºckdombouwen (Tweededup.ucl.

-

Pietneemenſpmet/nietfullenſ aenſchotuwen. -

'

Derde Dupuet.

Dte van Wojnoueruloepden/ſana Waterhaken. -.. Deere dupuci, * 2 D u. Doo

-


A

Go bergenſ die haerhoop sprñedombouwenko , lſº . Diet ededupUe l. Dpſullenhenniet nuwe tzünindendach der wzaken,

-

„BaerindenſchickDie derbe duptelbe elückennac . hoefteſnaken dygebaren vzeeſelickendebegrhtauenhem

-

he en liggende ſpzett in C bpKü anck oaeman der llAb za hemſel deueſe nder er no n ſoev ulch

hamteſien, oectee nendgev.“

r

tfp//watsminsgeſ

chietrºwatſalick eerſt bei

hrLw epaé enbz ? engt “ eTelepen/Äſc (nditdupueſch gecra wznee depn n/zondmp ertröoftte verbepen, Ich j//dus de heiſchevaket ºdhe chpe epn/ en/v Ms //oe vali iſt zwaerſt in ſtes e n Go ckdt mp in da fg ro ntsal allen//planten Weebenauthepto le n/ mc /c in an gelt mp van ten. Ic

kligph icgebond enmet deewtgeknoope. “ : Seenhope/vnl anhep/weetic tſamen ſchrapenz özeſeitcké// Sapé//noeticna ruſt//enbliftindeete geneeſelücs k/znoch nut/putt. en ts Zch Chziſte/vdoo mp t Wapen//ick ben verdoemt/mpheipt geendoope" Ic kdzoope//tlüfmet min pet/watöeedtic geſchapene

fCrapen//bzachtm ponder dees dupueſche knapen. Genſ nu /i Ghte eewigen dootbeeruen ck plru eeen deer // ft lenendmo n ſt icet h/ma eruendealtüt leeuen. (Taencieuen//des bzants/bzandt mp ſond erbederuer Aerweruen//des doots vernieutmptleuen met beeués Gomh domi ds vanb chno erge nceuen//moeticickhin n ar tina gep//ve ſorh ndeu ener.

Ä

L9penheipt nach God noch Chzifftſmekrige won Denis Zc verdzogeindemi esntblamſpauweude helle fier

vier//

onge/d

ſchi

ſcha

verdazt oetſe lfrich uer Pºet Sd lauen//ontbz mp/hout ſie lazarum van hier.» eecken Pb za hä my ſc

sſchoo t waerts dza= Woetu die hier//wt LG gauë//vochtich Wotdte herneitſcto hchauen. (uert

tauen//munglopen tona viamnach bedzosft Dmthu e myns e ontfarmen/alde Vºr s die gebzecheeft

"Ät

A


– - -

-

- -

- - -

-

ol.%5.

--

Ditsdieſelfdedieboozmin dootebidden

ei

5

Jck dächt//3tjn leeuen eenraſerits weeſen. ſen//werthpnu enats 5odsktnt geacht. TIerfacht//tsztynteedt/müngeeſſelenhetſchepeeſen. Gheleeſen//iſt ooz.de/key Lwacht geen geneſen,

Taoivzeeſen//dencic/wat trootmachdacrtſchegpet/ äppen

-

Cisalsſchauveralogen/tenlaet hier geenvaettappé. So isoockzin gebecktneewtge vzoccht verkeert. LBp deert//daetc den bedelaer omdzanc fou vzagen.

Ä plagen//enbefpotten/hebirhen ſetfs geleert, Iczontbeert//htdick hem/hpſatmyme vertagen,

L9jnctagen//wttr tottcamttsen Zºbzahandtagen.

tepen«, pnheeteºotººhºln, Dºerſagen, waerm armen tehetpe Ä Dvader Zºº/mºnderantfarºen . . . nbeeken.„ Denarmen//Lazarum ſendtree genie (ochhoot

Wem bidick hp

mynkarmk) Dm ſteecké//zhnvingerintnat 2Qptverwarmen//mtjns tonga/een dxop tetatéiercké Hat mp queekë//efintjntang veruerſchëout ſpzeccké SPjngebzeecken//verwozuendooz oueruloediczept

Indenpyntzckenvamu/eubnerſſende giocotchept

Abzahambauen ſittende meteenſelken -

inden ſhoot/ſeptaldus/

n hat ghp dttbezozchttn b bcc ſpeedichz MBit Vºnaeſtés hup/dteghtcruymkésöntſpbe O Chzoo Shy ſout nuCala hp)genieten 5edsgoedichz: ghy verachte den armtüdooz hoochmoedtchept/ Enliethem ſnachten als ghy wecdch leeuen ePdc. ZDusqueltv Nees veränderingtuellendic;cpdf, ſºlidertrooſtGodt ſoeteltczüngeduldtchizoen, Enphnicht v/ghp lachteais (cesſchzepde. d5hpmöetnukcrnen en ſuchten/dLesſri verbljazn. Ghprooct van LGoſculiactockecen waren zT n:

ºzariºnetterich/ie verlinken, Ä deºde Gamtle edtv.mttheiſth schºc:

sº “g Die knagen KNat ghp vess in dieſepuer bztrºkoftstixcº fit birts? T. zz

. .

Hatt

"W. -


-Fol,46

v.

-

was Ätznestaatººs doen ZinCKen/

--

-

waerzünteedtvan v bertrooſt/3tjnhongergeſpült/ .

ºpmochtv trooſtichtvercoclende mater ſchinckene. SBaer Öghpellendige/die van vſelfafgrüſt: „ . Waerinübeckerheyt/enpurperdatmenpiſ; Wº danſenºv ſpzinghenrenäivhoouaerdichſpel

ZDoeſ weichdeghyhet leckere Wintgen duercilt

-

GEen dzop waters deruende vergelt bdozſtefel.

Too blinczendejaehebdy ſwartsdupſterhept/ Wootboertichiockenknerſſenintſchependevupre/ GEn voozcozte luſt/ſidp nu inteewich gequel. M9aer dat noch tquaerſteig/en binditot geenderſzea ,

WHoop van trooſt vooz v vertwhfelde creatupre. s Hept

"datghpanm p/der armengoerionderl/, rept. - --

-

-

- - -

-

want tuſſehen onsiseenonbzeeekelückempre

-

Die onsdepltmetontdeganckejckeonderſchepts 1Kickemän. 29.oetick trootloosbluen/ſozenttochinſonderhept, -

-

-

-

MLäzarum in mijns paders hups tot mtjn biſ bz0edergo Dathpdellendemins ſtaets/alscen verconder//ſept.

So werden ſpmet haerrijckdom der armen voeders, Dpdatſe geen waen voigen/als dwaſe vermoeders,

In pdeiiultſoic dee/

Ä verloozen. &lt.«

Sp hebben LWBopſenen die PDzopheten tothoeder Awillen ſpraet volgen/die mogenſehoozen:

Diepzeeckennoch inhaerboecken vºn allenoozen: Als hemelſche PDzedicanten/en aertſche goden. Rijckeman. – --

:

Dfſp die oock verachtenen die wertvercoozen: . LBennocht geloouendees verreſen wanden dooden,

tDot hemdgendeplenmenichtvancleerenenbzoden. S9et

Ä haers euenä/dat ſeldendierjcken / D0CM, .

-

-

* Abzaham.

*

-

-

Latenzphun van NGopſe noch Szopheten nooden.

Ken Gedelaerfaſevangeenbooſhepot sºw T-

-

. . . .

-

-

-

-

-

/

P.

-


. - - -

-Fol.57e

-

wieſougelouentſeggen ban verſtozuenhooden

Soutmensgeenſpoöckachten/dat veelmetyactic ken//Q0en?

wusnajaſoudenfevangeliſchenmoser bewhs can Goods ſin

*ºfisÄ" Ä-

- -. "

"

La-".

ghenoechſatmyhlües

-

C.-

-

--

- -

: “:2 - - - - - *

- -

-

--

-

A

*

-- -

"

-

>

-

ºf . . . . . .

er isv verthoonthoe bzoederlücke : minne/

auamomgeneſen//envander - wertgeweeſen Taeede.

- -

----

-

- , Bosz dueruloedt/waen/en andtzeedien. beginne , ... .. Whaer doechtmiſpzeeſen//enhemdaervooz des - -: den vzeeſen . . . . . . hoeſpogcktegenzünconſcienci Die ſpmeyndentontlhuen//o

k

Äs. sº

:

- uen.“ ..:

... Tjaeede.

-

- - -- - -

-

* - --

eockhoepſeliſtelück gingen beleeſen Smhemte gerijuen/en in rufttedoenbljué, Deerfie. -

tuooualniet helpen/zünconſciencimoſt

„s,

-

DiehemvzoechtdeeFerngesamt - -

-

ºh--

-

>

-

; -

küuen, --

u

-.-º.


------- -

z,

". .

-- -

--

-

-

-

-

-

Fot, K

-,

-

thoseern . . “ TZweede. tCozteverdzietvan Lazaroſaechdpbeclius : SToteewiger Äs- vermeeren. -

Deeſte.

-

-

-

Desrückenwelluſtgingſnetalseenboem verheeren

Ineewigerpünen//in ºfsrantwºrfen, TÄpeeds.

-

-

Fedenckenu(indien hp hier wt willeeré) Sfhynieten is wandeesryckaers couzhnen, MPateleeren/ſpijszenpzacht hybzupckton. „

grootte fchünen/

- -

Souennoodtruft. twee zünder ſelêvenéné. Daerdoozmen ſoe dieſjckzijnſeifogoetgaet münen

-

-

-

-

-

--

-

>

-

sEnboet veröwünen//ingraoteſtaetsveeibehoeuen,

-

.

A:

Deerke.

* .

.

-

-

.

ShrÄs“ welluſtighe dzoncken oeuen/ .

-

--

Verlaervpzone leckerheydtenonmatich - pzoetten. .

.

. .

.

. -

Spaertvooubzoeoersgebzeck/depleſonder

ReitſatjÄtertiefden Chriſtſchoenen. Homach vuiethedzoeuen //gheenleedt ſaiv -

plaghen. : , 2. TZaeede. 7 -

-

-

.“.

zwi dtvnaeſienghpſult Soods efdebe

'-

*,

aghen

2

-

... . . .

.. - -

W. -

*

-

-

Jn

-


-

Fol, ſº

Anhaerialdaer Sodtintoo.de! uf “

gyen.

Datzijn

vza

-

Äserticheptswercké/doozweler

verſaghen/ Beesrückemanverdoemtwert teneewighen WPant ſonderliefdemachmen Soodenietbe

hagen,

-

-

Deerſte.

Dieherverlaetincºgentºdenbroederde hpſiet -

-

hoecan hp Hebt beminnendietgeſichteont vlievt: -

- Tweede.

-

- -

So wie danhegeert dat hem Sodt zynge

Äs sºººº nudocklieſlick der armenver º -

-

- -

- -

=--

«

, Deerte. . . . -

-

--

7

t

. .

.

º

. . . . .

atºrs kºmmt." in ghiet -

Hoobluſchtaelmis/endoetteniet/desmen

Kennen. „ esde.

.

. . . . .“

-Riemandt ſoecketzin/ maerzinsnaeſtens -

tallenſtonden. . .

So werdt dieſalige lieft in Chriſtogeuondé, Deerfte. .

"

-

-

Darmernaerſtichenbetrouop sodsver – bonden, -

«öhr rückaerts ontwet vguſgeleckerme"


5

.

:: Vºr

- - - - -

rese - - -

-

wobechernetponden/zaitdaerthienvoo .. wa -

-

- -

-

-

*

-, - ***

?

-

.

º

--

.

.

*

. .“ -

- - -

eede. ..

Mindertvmgeltüdétis veelteläg gebzaſt: So werdiinbooſheit met

###

sººººfsennºfen ansºnst Foodtnie die vweernooden-bidtarmente stºle sich behulpichderſwac kenlaſt zu ... ... - - eü# sº; 2 Fº, aſtgaetopeéfterük 4

6. -

-

-

Danſuldp.vzolie Danſ sº heteewigeleeueneruen erst n in

Wºj LI

.

anderwoeckertmetzjnergê

QILDER,

.

.

-

-

Deerſte. .

,

-

-

."

zwei Äußenwesersnºt *- -

-

?“ : . . .

A.

**

-

Feede... 4,6MFº“

A,

es: L 3 : * s zdan ſuldp.vzolick het eewich -

&

eeuen erten,

-

-

De C. Neerſte,

-

-

-

-

-

- - - -- - -

-

-

-

-

Banfuldyhemeſchuſtin Sods warſchap verweruen,

.

.

. Treede,

Halich ſpdp wildpervulſtich naſpoeden 7 . - - Deerfie. -

«------

-

-

-

-

- -

"C;

-

---

- --

- .. . . -

-

. .

-

-

-

-

-

*

. . .

> -

-

--


–= ZFol. Sie ſulbyvzolek het eewfchleuen erj die Sodonderworej metzjneyghen

als F

-

FOeden,

Keemtdit weiter herken Sodtſal vbehoede,

3 xºr


-

-

-

-

---

-

-

ยบ

-

-,

--

--


- -

Es

67 2

- 74 -

*,

g"

-

.- * ^ -- sยบf


22 /


-

-

.

-

-

-

--

(

G

-

D.V. Coornhert - 1582 Comedie. Vande Rijckeman. Over langhe jaren in Rijme gestelt  

Source: Google Books; Digitized by Google; Contributor: Universiteitsbibliotheek Amsterdam

D.V. Coornhert - 1582 Comedie. Vande Rijckeman. Over langhe jaren in Rijme gestelt  

Source: Google Books; Digitized by Google; Contributor: Universiteitsbibliotheek Amsterdam

Advertisement