__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Pris:

Pris pr. spaltemillimeter incl. opsætning og onlineavis

4,95 kr.

Rabat ved 1/2 side annonce Rabat ved 1/1 side annonce eks.

Årsaftalerabat:

5% 10 % 2.673 kr. 5.079 kr. 9.757 kr.

1/4 side uden farve 1/2 side uden farve 1/1 side uden farve

Ydes ved kontrakt/ordre på annoncer i 6, 13, 26 eller 52 aviser på et år. Annoncerne skal være ca. samme størrelse. 6 udgaver 13 udgaver 26 udgaver 52 udgaver Overflytningsrabat af uændret annonce til efterfølgende uge

Specialplaceringer:

Farvetillæg:

Elektronisk fremsendelse af materiale: Ved fremsendelse af annoncer eller annoncetekst, bedes dette leveret pr. mail til: dinavis@dinavis.dk

Krav til materialet: Elektronisk færdig materiale: Alt materiale skal kunne anvendes på PC-platformen i et af følgende programmer: Adobe InDesign, Adobe Illustrator eller Adobe Acrobat

- 5% -10% -15% -20%

Elektronisk ufærdig materiale: Billeder skal være i JPG, Tiff, Eps eller PSD og indeholde min. 150 dpi. Logomateriale skal leveres som Illustrator AI, Photoshop EPS, PSD eller JPG (min. 300 dpi) Tekstmateriale skal leveres som Word-fil eller indsat i mail.

-25%

Grundmateriale: Materiale, der gør det muligt for Din Avis at færdigproducere annoncen elektronisk ud fra almindelige fotos, udklip fra farvebrochurer eller lign.

Forsidemoduler

2 spalter x 75 mm incl. 4-farve: 2 spalter x 175 mm incl. 4-farve:

1.700 kr. 3.400 kr.

Side 2 modul Side 3, 5, 7 og bagsiden tillæg

2 spalter x 100 mm incl. 4-farve: Pr. spaltemillimeter

1.200 kr. +0.50 kr.

Farvetillæg pr. farve op til

1/4 side 1/2 side 1/1 side

400 kr. 500 kr. 600 kr.

Farvetillæg 4-farve op til

1/4 side 1/2 side 1/1 side

800 kr. 1.200 kr. 1.600 kr.

Opsætning: Din Avis er behjælpelig med konsulentbistand ved udformning af annoncen. Denne bistand er incl. i annoncens pris ved alm. annonceopsætning. Ved alm. annonceopsætning forstås et rimeligt antal scanninger af billeder og logos i forhold til annoncens størrelse. Ved ekstraordinært materiale vil et gebyr blive pålagt.

Tryk: Offsetrotation.

Bemærk: Der ydes ikke rabat på farvetillæg

Distribution:

Telefon: 86 40 12 22 Vi tilbyder distribution af reklametryksager i udgivelsesområdet for Din Avis/hele Danmark.

Område:

Avisen udgives i 8900 Randers C, 8920 Randers NV, 8930 Randers NØ, 8940 Randers SV, 8960 Randers SØ, 8981 Spentrup samt dele af 8870 Langå.

Oplag:

Trykoplag 40.000 eksemplarer

Udgivelsesdag:

Onsdag.

Indleveringstider:

Større annoncer (over 1/2 side) Tekstsideannoncer Rubrikannoncer Reproklare annoncer v/ advisering senest

onsdag torsdag torsdag fredag torsdag

kl. kl. kl. kl. kl.

13.00 13.00 13.00 13.00 13.00

Kombiannoncering: Det er muligt at indrykke annoncer i andre aviser omkring Randers Forhør nærmere ved en af vores konsulenter.

Tekniske oplysninger:

Antal spalter pr. side Sidehøjde

6 365 mm

Spaltebredder:

1 2 3 4 5 6

spalte spalter spalter spalter spalter spalter

41 86 131 176 221 266

mm mm mm mm mm mm

Raster:

40 linier pr. tomme.

Farver:

Laves som CMYK farver, separeret ud i farverne gul, magenta, cyan og sort.

Salgs- og leveringsbetingelser. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem annoncøren og Din Avis i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale mellem 4. Ejendomsret, ophavsret mv. 4.1 Din Avis’ skitser, lay-out, rentegning, fotos, tekstforslag og lign., uanset med parterne. hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbeva1. Tilbud og aftale: res, tilhører Din Avis og må ikke uden avisens godkendelse overlades til 1.1 Tilbud er forbindende for Din Avis i 14 dage fra tilbudets dato at regne. tredjemand. 1.2 Aftale er indgået, når annoncørens accept er modtaget af Din Avis. 4.2 Artiklerne i Din Avis tilhører ophavsretligt Din Avis og skribenterne. I tilfælde, hvor annoncøren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale Artiklerne må ikke benyttes i andre tidsskrifter uden Din Avis’ og skribenindgået, når Din Avis har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling. ternes tilladelse. I øvrigt henvises til presseloven. 1.3 Din Avis forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider mod avi5. Mangler sens interesser. 5.1 Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger 2. Pris: ikke annoncøren til prisafslag. 2.1 Alle priser er i danske kroner, excl. moms. 5.2 For evt. fejl, som Din Avis er helt eller delvis skyld i, ydes en procent2.2 Alle priser er afgivet på grundlag af avisens prisliste, som er offentlig reduktion over værdiforringelsen efter bladets skøn. tilgængelig. 5.3 Viser annoncen sig at være mangelfuld, er annoncøren pligtig til straks 2.3 Avisens priser er afgivet som pris pr. spaltemillimeter. at reklamere herover. Undlades reklamationen eller hvis ikke reklamatio2.4 Annoncens grundpris beregnes ud fra antal spaltemillimeter i avisen. nen er fremsat inden for 5 dage efter avisens udgivelse, mister annoncøSort farve er altid incl. i annoncens grundpris. ren adgang til at gøre manglen gældende. 2.5 Annoncer, der måler 300 mm beregnes til fuldt spaltemål, som er 365 Din Avis er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt det kan ske mm. 1/1 side opmåles til 2190 mm. indenfor rimelig tid. 2.6 Alle rabatter ydes fra grundprisen pr. spaltemillimeter. Der ydes ikke rabat på særplacering eller farver. Rabatter kan ikke kombineres. 6. Ansvar Priser kan ikke kombineres udover årsaftalerabat og 1/2 og 1/1 side 6.1 Din Avis påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl, materabat. F.eks. 52 helsider i et år = rabat på 10% for helsider og derefter rialefejl, forståelsesfejl, forkert indrykning eller manglende indrykning af rabat på 20% for årsaftalen. bestilte annoncer. 2.7 Har annoncøren anmodet Din Avis om at udarbejde ekstraordinært 6.2 Din Avis påtager sig intet ansvar for materiale, der uopfordret er indarbejde som rentegning, cromalin, prøvetryk mv. er Din Avis berettiget til sendt til avisen. at få dette arbejde betalt. 6.3 I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har Din Avis intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller 3. Betaling: beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse 3.1 Betalingsbetingelserne er 8 dage netto fra første indrykningsdag, eller beskadigelse af produktionen. ved senere betaling beregnes rente pr. påbegyndt måned og priserne er ekskl. moms. Din Avis forbeholder sig ret til at kræve I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstænforudbetaling ved nye kunder samt i specielle tilfælde. dighed som Din Avis ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer og anden lignende force majeure situation, har Din Avis intet 3.2 Der påløber renter fra forfaldsdagen med Din Avis’ til enhver tid gælansvar. dende rente + gebyr på 150 kr. pr. rykker. + yderligere ved rykker via inkasso. 3.3 Ved konkurs eller betalingsstandsning bortfalder al rabat og provision. 3.4 Fakturering via post tillægges gebyr på 25 kr. Fakturering via mail - intet gebyr. 3.5 Ekspeditionsgebyr for fremsendelse af materiale til andre medier: 0,25 kr. pr. mm - dog minimum kr. 100 kr.

Profile for Din Avis Randers - den lokale avis i Randers

Din avis randers prisliste  

Prisliste for annoncering i Din Avis Randers

Din avis randers prisliste  

Prisliste for annoncering i Din Avis Randers

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded